ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.213.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 213

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
13 sierpnia 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 726/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 727/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

31

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 728/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

33

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 729/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

35

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych ( 1 )

37

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

43

 

 

2010/453/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278)  ( 1 )

48

 

 

2010/454/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

51

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 724/2010

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 51 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 51, 52 i 53 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 określono zasady i procedury dotyczące wprowadzania doraźnego zamykania łowisk przez państwa członkowskie. Zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie tymczasowo zamykają łowisko na danym obszarze, jeżeli został osiągnięty poziom progowy połowu szczególnych gatunków lub grupy gatunków.

(2)

W uzgodnionym Protokole wniosków przyjętych przez Unię Europejską i Norwegię w dniu 3 lipca 2009 r. określono procedury i metodykę kontroli wyrywkowych dotyczące wprowadzania doraźnego zamykania łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak. Przepisy te zostały transponowane do prawa unijnego w drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 753/2009 (2), zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 43/2009 ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb .

(3)

Przepisy te, wprowadzone w ten sposób do rozporządzenia (WE) nr 43/2009, miały zastosowanie do dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka poławianych przy pomocy innych narzędzi połowowych niż włoki pelagiczne, okrężnice, pławnice dryfujące i wędy kalmarowe do połowu śledzi, makreli i ostroboków, więcierze i dragi do połowu przegrzebków i sieci skrzelowe. Ponadto w przepisach tych określono między innymi zobowiązania nadbrzeżnych państw członkowskich w odniesieniu do decyzji dotyczących doraźnego zamykania łowisk oraz informacji, które należy przekazać innym państwom członkowskim lub państwom trzecim, których to dotyczy, oraz Komisji.

(4)

Zważywszy, że przepisy, o których mowa, przestały mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r., w celu transpozycji uzgodnionego Protokołu wniosków należy określić szczegółowe przepisy wykonujące art. 51, 52 i 53 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu wprowadza się szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak zgodnie z art. 51, 52 i 53 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka poławianych na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak przy pomocy innych narzędzi połowowych niż:

a)

włoki pelagiczne, okrężnice, sieci dryfujące i wędy kalmarowe do połowu śledzi, makreli i ostroboków;

b)

więcierze;

c)

dragi do połowu przegrzebków;

d)

sieci skrzelowe.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

obszary ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) oznaczają obszary określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3880/91 (3);

b)

„cieśnina Skagerrak” oznacza obszar ograniczony od zachodu linią biegnącą od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji;

c)

„Morze Północne” oznacza obszar ICES IV;

d)

„zaciąg” oznacza czynność między stawianiem i wyciąganiem sieci.

Artykuł 4

Poziom progowy połowu

1.   Poziom połowu, po osiągnięciu którego następuje doraźne zamknięcie łowisk, o którym mowa w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wynosi 15 % młodych osobników wagowo w stosunku do łącznej masy znajdujących się w zaciągu osobników z czterech gatunków, o których mowa w art. 2.

2.   Jeżeli jednak ilość dorsza w próbce przekracza 75 % w stosunku do łącznej ilości osobników tych czterech gatunków w zaciągu, poziom progowy połowu wynosi 10 % młodych osobników wagowo w stosunku do łącznej masy osobników tych czterech gatunków w zaciągu.

Artykuł 5

Definicja młodych osobników

Do celów niniejszego rozporządzenia „młode osobniki” oznaczają:

osobniki dorsza mniejsze niż 35 cm,

osobniki plamiaka mniejsze niż 30 cm,

osobniki czarniaka mniejsze niż 35 cm,

osobniki witlinka mniejsze niż 27 cm.

Artykuł 6

Obliczanie poziomu połowu młodych osobników

1.   Dla celów obliczania poziomu połowu młodych osobników zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 nadbrzeżne państwo członkowskie lub państwo członkowskie uczestniczące we wspólnej operacji w ramach wspólnego planu rozmieszczenia ustala, na których obszarach występuje ryzyko osiągnięcia poziomu progowego.

2.   Na obszarach ustalonych zgodnie z ust. 1 nadbrzeżne państwo członkowskie lub państwo członkowskie uczestniczące we wspólnej operacji w ramach wspólnego planu rozmieszczenia przeprowadza inspekcje w celu zmierzenia, czy odsetek młodych osobników przekracza poziom progowy, w tym poprzez wspólne plany rozmieszczenia.

3.   Przeprowadzając inspekcje, o których mowa w ust. 2, nadbrzeżne państwo członkowskie lub państwo członkowskie uczestniczące we wspólnej operacji w ramach wspólnego planu rozmieszczenia:

a)

pobiera z zaciągu i mierzy próbki dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka zgodnie z przepisami załącznika I;

b)

dokumentuje każde pobranie próbek przez wypełnienie sprawozdania z pobrania próbek zgodnie z załącznikiem II i przesyła je państwu nadbrzeżnemu.

4.   Państwa członkowskie mogą zwrócić się do innych państw przeprowadzających inspekcje na danym obszarze o pobranie próbek w ich imieniu.

5.   Nadbrzeżne państwo członkowskie, którego to dotyczy, niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej pozycję, na której pobrano próbkę, o której mowa w ust. 3 lit. a), czas jej pobrania i ilość młodych osobników jako odsetek masy całości połowu dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka. Odsetek ten jest podawany zarówno w odniesieniu do poszczególnych gatunków, jak i do łącznej ilości osobników czterech gatunków.

Artykuł 7

Zamykanie łowisk

1.   Jeżeli w próbce, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a), odsetek młodych osobników osiąga poziom progowy, nadbrzeżne państwo członkowskie, którego to dotyczy, zakazuje prowadzenia połowów na przedmiotowym obszarze przy pomocy innych narzędzi połowowych niż:

a)

włoki pelagiczne, okrężnice, sieci dryfujące i wędy kalmarowe do połowu śledzi, makreli i ostroboków;

b)

więcierze;

c)

dragi do połowu przegrzebków; i

d)

sieci skrzelowe;

zgodnie z art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

2.   Obszar, który należy zamknąć zgodnie z ust. 1, określa się na podstawie następujących kryteriów:

a)

obszar ten ma 4, 5 lub 6 punktów łączących;

b)

punkt środkowy operacji połowowej lub operacji połowowych charakteryzujących się próbkami powyżej poziomu progowego pokrywa się z punktem środkowym obszaru zamkniętego;

c)

jeżeli obszar zamknięty opiera się na jednej próbce i leży poza wodami znajdującymi się w odległości do 12 mil od linii podstawowej nadbrzeżnego państwa członkowskiego, którego to dotyczy, wynosi on wówczas 50 mil kwadratowych.

3.   Doraźne zamknięcie, o którym mowa w ust. 1:

a)

wchodzi w życie 12 godzin po podjęciu decyzji przez państwo członkowskie, którego to dotyczy; oraz

b)

ma zastosowanie przez 21 dni, po których automatycznie przestaje obowiązywać o północy czasu UTC.

4.   Jeżeli obszar, który należy zamknąć, obejmuje strefy pod jurysdykcją lub zwierzchnością sąsiednich państw trzecich, nadbrzeżne państwo członkowskie, którego to dotyczy, powiadamia o tym niezwłocznie te państwa trzecie.

Artykuł 8

Informacje

1.   Do celów art. 53 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 nadbrzeżne państwo członkowskie niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące doraźnego zamknięcia, co do którego zapadła decyzja zgodnie z art. 7, oraz powiadamia o doraźnym zamknięciu:

a)

w jak największym zakresie statki znajdujące się w pobliżu danego obszaru;

b)

Komisję;

c)

ośrodki monitorowania rybołówstwa, o których mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2244/2003 (4); oraz

d)

pozostałe państwa członkowskie i państwa trzecie, których statki rybackie są uprawnione do prowadzenia działań na przedmiotowym obszarze.

2.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu dopilnowania, by ich ośrodki monitorowania rybołówstwa poinformowały statki pływające pod ich banderą, których dotyczy doraźne zamknięcie.

3.   Do celów art. 53 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 nadbrzeżne państwo członkowskie, którego to dotyczy, przekazuje Komisji na jej wniosek szczegółowe sprawozdania z pobrania próbek oraz uzasadnienia decyzji w sprawie doraźnego zamknięcia podjętej zgodnie z art. 7.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 214 z 19.8.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 365 z 31.12.1991, s. 1.

(4)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17.


ZAŁĄCZNIK I

Metodyka pobierania próbek

Próbki pobiera się i mierzy zgodnie z następującymi przepisami:

1.

O ile to możliwe, pobiera się próbki i dokonuje pomiarów w ścisłej współpracy z kapitanem statku rybackiego i jego załogą. Zachęca się kapitana statku rybackiego i jego załogę do udziału w tym procesie. Zachęca się ich również do dzielenia się wszelkimi informacjami, które mogą mieć znaczenie dla wyznaczania granic obszaru zamkniętego.

2.

Szacuje się całkowity połów w zaciągu.

3.

Próbkę pobiera się wówczas, gdy szacuje się, że w jednym zaciągu obecnych jest co najmniej 300 kg dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka.

a)

Minimalny rozmiar próbki wynosi 200 kg dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka.

b)

Próbka musi być pobierana w taki sposób, aby odzwierciedlała skład połowu w odniesieniu do tych czterech gatunków.

c)

W stosownych przypadkach związanych z rozmiarem połowu próbkę należy pobierać na początku, w środku i na końcu połowu.

4.

Ilość młodych osobników jest obliczana jako odsetek poszczególnych gatunków i łącznej ilości wszystkich czterech gatunków.

5.

Sprawozdanie z pobrania próbek jest odpowiednio wypełniane niezwłocznie po dokonaniu pomiarów w próbce. Sprawozdanie to wysyła się następnie do państwa nadbrzeżnego.


ZAŁĄCZNIK II

Image


13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 725/2010

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty. Komisja powiększa wówczas przyznaną kwotę o zatrzymaną ilość.

(2)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiającym na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (2), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r. (3), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalającym możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r. (4) oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (5), ustanowiono kwoty na 2009 r. w odniesieniu do niektórych stad oraz określono, które stada mogą podlegać środkom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(3)

W rozporządzeniu (WE) nr 1359/2008, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. (6), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1287/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r. (7) oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (8), ustanowiono kwoty na 2010 r. w odniesieniu do niektórych stad.

(4)

Na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły przed dniem 31 października 2009 r. z wnioskiem o zatrzymanie części przyznanych im kwot na 2009 r. i o przeniesienie ich na następny rok. Zatrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2010 rok, z zachowaniem ograniczeń wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty połowowe ustanowione na 2010 r. w rozporządzeniach (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 1226/2009, (WE) nr 1287/2009 oraz (UE) nr 53/2010 zwiększa się zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.

(2)  Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 308 z 19.11.2008, s. 3.

(5)  Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

(6)  Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 1.

(7)  Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 1.

(8)  Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

PRZENIESIENIA DO KWOT NA 2010 R.

Kod państwa

Kod stada

Gatunek

Obszary w 2009 r.

Ostateczna kwota na 2009 r.

Połowy w 2009 r.

Połowy w 2009 r. – specjalny warunek

% ostatecznej kwoty

Przeniesiona ilość

Początkowa kwota na 2010 r.

Zmieniona kwota na 2010 r.

Nowy kod na 2010 r.

BEL

ANF/07.

Żabnica

VII

2 405

437,8

87,3

21,8

240,50

2 984

3 225

 

BEL

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIIIa, b, d, e

94

24,5

 

26,1

9,40

0

9

 

BEL

ANF/2AC4-C

Żabnica

Wody WE obszaru IIa oraz IV

401

66,5

 

16,6

40,10

401

441

 

BEL

COD/07A.

Dorsz

VIIa

34

16,9

 

49,7

3,40

9

12

 

BEL

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

138

45,6

 

33,0

13,80

167

181

 

BEL

COD 07D.

Dorsz

VIId

101

65,6

 

65,0

10,10

47

57

 

BEL

DGS/15X14

Koleń

Wody WE obszarów V, VI, VII oraz VIII

43

11,7

 

27,2

4,30

0

4

 

BEL

HAD/6B1214

Plamiak

VIb, XII, XIV

13

0,0

 

0,0

1,30

11

12

 

BEL

HAD/7X7A34

Plamiak

VIIb–k, VIII, IX oraz X

159

86,6

 

54,5

15,90

129

145

 

BEL

HAD/07A.

Plamiak

VIIa

33

6,3

 

19,1

3,30

23

26

 

BEL

HKE/2AC4-C

Morszczuk

Wody WE obszaru IIa oraz IV

35

26,2

 

74,9

3,50

28

32

 

BEL

HKE/571214

Morszczuk

VI, VII; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

217

6,2

 

2,9

21,70

284

306

 

BEL

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, b, d, e

10

3,6

 

36,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Smuklice

VII

543

179,8

 

33,1

54,30

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, b, d, e

6

2,0

 

33,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Molwa

Wody WE obszaru IV

19

12,9

 

67,9

1,90

16

18

 

BEL

LIN/6X14.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

47

18,6

 

39,6

4,70

29

34

 

BEL

NEP/2AC4-C

Homarzec

Wody WE obszaru IIa oraz IV

1 045

278,3

 

26,6

104,50

1 291

1 396

 

BEL

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

400

180,8

 

45,2

40,00

42

82

 

BEL

PLE/7DE.

Gładzica

VIId oraz VIIe

1 090

963,1

 

88,4

109,00

699

808

 

BEL

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf oraz VIIg

216

207,5

 

96,1

8,50

67

76

 

BEL

SOL/07A.

Sola zwyczajna

VIIa

381

241,0

 

63,3

38,10

186

224

 

BEL

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

1 651

1 321,6

 

80,0

165,10

1 136

1 301

 

BEL

SOL/24.

Sola zwyczajna

Wody WE obszarów II oraz IV

1 396

1 323,0

 

94,8

73,00

1 171

1 244

 

BEL

SOL/07E.

Sola zwyczajna

VIIe

18

16,6

 

92,2

1,40

22

23

 

BEL

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf oraz VIIg

686

463,2

 

67,5

68,60

621

690

 

BEL

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIh, VIIj oraz VIIk

51

8,5

 

16,7

5,10

41

46

 

BEL

SOL/8AB.

Sola zwyczajna

VIIIa oraz b

366

199,8

 

54,6

36,60

60

97

 

BEL

SRX/2AC4-C

Rajowate

Wody WE obszaru IIa oraz IV

352

325,3

 

92,4

26,70

235

262

 

BEL

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk

163

139,4

 

85,5

16,30

133

149

 

DNK

ANF/2AC4-C

Żabnica

Wody WE obszaru IIa oraz IV

884

274,9

 

31,1

88,40

884

972

 

DNK

ARU/3/4.

Argentyna wielka

Wody WE obszarów III oraz IV

1 180

0,0

 

0,0

118,00

1 134

1 252

 

DNK

BLI/03-

Molwa niebieska

Wody WE oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru III

6

0,2

 

3,3

0,60

4

5

 

DNK

COD/03AS.

Dorsz

Kattegat

359

129,4

 

36,0

35,90

234

270

 

DNK

DGS/2AC4-C

Koleń

Wody WE obszaru IIa oraz IV

32

19,7

 

61,6

3,20

0

3

 

DNK

HAD/2AC4.

Plamiak

IV oraz wody WE obszaru IIa

1 612

552,5

 

34,3

161,20

1 376

1 537

 

DNK

HKE/2AC4-C

Morszczuk

IIa, IV (wody WE)

1 164

453,3

 

38,9

116,40

1 119

1 235

 

DNK

HKE/3A/BCD

Morszczuk

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

1 590

630,6

 

39,7

159,00

1 531

1 690

 

DNK

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

11 048

439,3

 

4,0

1 104,80

15 691

16 796

JAX/2A-14

DNK

LIN/04.

Molwa

Wody WE obszaru IV

310

47,1

 

15,2

31,00

243

274

 

DNK

LIN/05.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru V

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DNK

LIN/1/2.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

11

0,0

 

0,0

1,10

8

9

 

DNK

LIN/6X14.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

5

6

 

DNK

NEP/2AC4-C

Homarzec

Wody WE obszaru IIa oraz IV

1 451

479,7

 

33,1

145,10

1 291

1 436

 

DNK

NEP/3A/BCD

Homarzec

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

4 196

3 588,8

 

85,5

419,60

3 800

4 220

 

DNK

PRA/2AC4-C

Krewetka północna

Wody WE obszaru IIa oraz IV

3 950

6,6

 

0,2

395,00

3 145

3 540

 

DNK

SOL/24.

Sola zwyczajna

Wody WE obszarów II oraz IV

524

474,0

 

90,5

50,00

535

585

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sola zwyczajna

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

807

572,4

 

70,9

80,70

588

669

 

DNK

SRX/2AC4-C

Rajowate

Wody WE obszaru IIa oraz IV

11

1,5

 

13,6

1,10

9

10

 

DNK

USK/03-C.

Brosma

Wody WE obszaru III

15

0,7

 

4,7

1,50

12

14

 

DNK

USK/04-C.

Brosma

Wody WE obszaru IV

68

0,5

 

0,7

6,80

53

60

 

DNK

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

2 044

167,3

17,6

9,0

204,40

10 128

10 332

 

DEU

ANF/07.

Żabnica

VII

320

143,3

 

44,8

32,00

333

365

 

DEU

ANF/2AC4-C

Żabnica

Wody WE obszaru IIa oraz IV

407

195,9

 

48,1

40,70

432

473

 

DEU

ANF/561214

Żabnica

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

211

194,2

 

92,0

16,80

228

245

 

DEU

ARU/1/2.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

31

0,0

 

0,0

3,10

30

33

 

DEU

ARU/3/4.

Argentyna wielka

Wody WE obszarów III oraz IV

12

0,0

 

0,0

1,20

11

12

 

DEU

ARU/567.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

405

30,3

 

7,5

40,50

389

430

 

DEU

BLI/245-

Molwa niebieska

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV oraz V

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

BSF/56712-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII oraz XII

32

0,0

 

0,0

3,20

29

32

 

DEU

COD/03AS.

Dorsz

IIIa Kattegat

7

0,6

 

8,6

0,70

5

6

 

DEU

DGS/15X14

Koleń

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

0

2

 

DEU

DGS/2AC4-C

Koleń

Wody WE obszaru IIa oraz IV

6

0,6

 

10,0

0,60

0

1

 

DEU

DWS/56789-

Rekiny głębinowe

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX

20

0,0

 

0,0

2,00

0

2

 

DEU

GFB/1234-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów I, II, III oraz IV

9

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

GFB/567-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI oraz VII

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GHL/2A-C46

Halibut niebieski

Wody WE obszarów IIa i IV, wody WE i wody międzynarodowe obszaru VI

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DEU

HAD/2AC4.

Plamiak

IV; wody WE obszaru IIa

690

647,4

 

93,8

42,60

876

919

 

DEU

HAD/5BC6A.

Plamiak

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów ICES VIb, XII oraz XIV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HAD/6B1214

Plamiak

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów ICES VIb, XII oraz XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

13

15

 

DEU

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

148

135,0

 

91,2

13,00

113

126

 

DEU

HER/5B6ANB

Śledź

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru Vb, VIb oraz VIaN

28

27,0

 

96,4

1,00

2 656

2 657

 

DEU

HKE/2AC4-C

Morszczuk

Wody WE obszaru IIa oraz IV

134

80,5

 

60,1

13,40

128

141

 

DEU

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

19 920

15 144,7

 

76,0

1 992,00

12 243

14 235

JAX/2A-14

DEU

LIN/04.

Molwa

Wody WE obszaru IV

201

16,7

 

8,3

20,10

150

170

 

DEU

LIN/05.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

DEU

LIN/6X14.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

162

11,7

 

7,2

16,20

107

123

 

DEU

NEP/2AC4-C

Homarzec

Wody WE obszaru IIa oraz IV

641

412,0

 

64,3

64,10

19

83

 

DEU

NEP/3A/BCD

Homarzec

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

22

18,1

 

82,3

2,20

11

13

 

DEU

RNG/5B67-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów Vb, VI oraz VIII

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

RNG/8X14-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

34

0,0

 

0,0

3,40

34

37

 

DEU

SOL/24.

Sola zwyczajna

Wody WE obszarów II oraz IV

561

552,7

 

98,5

8,30

937

945

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sola zwyczajna

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

44

26,5

 

60,2

4,40

34

38

 

DEU

SPR/3BCD-C

Szprot

Wody WE podrejonów 22–32

26 950

22 301,9

 

82,8

2 695,00

23 745

26 440

 

DEU

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII oraz XIV

5 582

5 023,5

 

90,0

558,20

3 938

4 496

 

DEU

USK/03-C.

Brosma

Wody WE obszaru III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

DEU

USK/04-C.

Brosma

Wody WE obszaru IV

21

0,1

 

0,5

2,10

16

18

 

ESP

ALF/3X14-

Beryksy

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

61

58,8

 

96,4

2,20

74

76

 

ESP

ANE/9/3411

Sardela

IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

4 209

2 652,8

 

63,0

420,90

3 826

4 247

 

ESP

ANF/07.

Żabnica

VII

2 635

2 106,3

 

79,9

263,50

1 186

1 450

 

ESP

ANF/561214

Żabnica

VI; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

264

242,2

 

91,7

21,80

214

236

 

ESP

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIIIa, b, d, e

1 243

666,0

 

53,6

124,30

1 387

1 511

 

ESP

ANF/8C3411

Żabnica

VIIIc, IX, X, wody WE obszaru CECAF 34.1.1

1 393

1 390,1

 

99,8

2,90

1 247

1 250

 

ESP

BSF/56712-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII oraz XII

253

176,5

 

69,8

25,30

145

170

 

ESP

DGS/15X14

Koleń

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VII, VIII, XII oraz XIV

48

41,7

 

86,9

4,80

0

5

 

ESP

DWS/12-

Rekiny głębinowe

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru XII

21

9,6

 

45,7

2,10

0

2

 

ESP

DWS/56789-

Rekiny głębinowe

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX

117

116,3

 

99,4

0,70

0

1

 

ESP

GFB/567-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI oraz VII

648

639,0

 

98,6

9,00

588

597

 

ESP

HAD/5BC6A.

Plamiak

Wody WE obszarów Vb oraz VIa

23

21,0

 

91,3

2,00

0

2

 

ESP

HKE/571214

Morszczuk

VI, VII; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

11 209

10 169,9

 

90,7

1 039,10

9 109

10 148

 

ESP

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, b, d, e

7 497

5 208,7

1 710

92,3

578,30

6 341

6 919

 

ESP

HKE/8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

5 111

5 100,8

 

99,8

10,20

5 952

5 962

 

ESP

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, b, d, e; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

3 930

3 316,5

 

84,4

393,00

16 699

17 092

JAX/2A-14

ESP

JAX/8C9.

Ostrobok

VIIIc, IX

31 710

31 667,1

 

99,9

42,90

22 676

22 708

JAX/08c.

8 057

8 068

JAX/09.

ESP

LEZ/07.

Smuklice

VII

6 039

4 505,4

 

74,6

603,90

5 490

6 094

 

ESP

LEZ/561214

Smuklice

VI; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

298

158,2

 

53,1

29,80

350

380

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, b, d, e

1 301

481,6

 

37,0

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX, X, wody WE obszaru CECAF 34.1.1

1 300

949,5

 

73,0

130,00

1 188

1 318

 

ESP

LIN/6X14.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

3 266

1 471,2

 

45,0

326,60

2 156

2 483

 

ESP

NEP/07.

Homarzec

VII

1 628

551,7

 

33,9

162,80

1 346

1 509

 

ESP

NEP/08C.

Homarzec

VIIIc

99

33,1

 

33,4

9,90

97

107

 

ESP

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody WE obszaru Vb

42

0,1

 

0,2

4,20

33

37

 

ESP

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

47

1,6

 

3,4

4,70

234

239

 

ESP

NEP/9/3411

Homarzec

IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

105

92,4

 

88,0

10,50

84

95

 

ESP

RNG/8X14-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

4 812

2 672,5

 

55,5

481,20

3 734

4 215

 

ESP

SBR/09-

Morlesz bogar

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru IX

816

63,9

 

7,8

81,60

614

696

 

ESP

SBR/10-

Morlesz bogar

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru X

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

SBR/678-

Morlesz bogar

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VI, VII oraz VIII

161

107,8

 

67,0

16,10

172

188

 

ESP

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b,d,e, XII oraz XIV

86

84,8

 

98,6

1,20

8 586

8 587

 

ESP

WHB/8C3411

Błękitek

VIIIc, IX, X, wody WE obszaru CECAF 34.1.1

15 129

15 097,9

 

99,8

31,10

11 096

11 127

 

FRA

ANF/07.

Żabnica

VII

17 128

9 569,1

 

55,9

1 712,80

19 149

20 862

 

FRA

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIII a, VIII b, VIII d oraz VIII e

7 459

4 755,6

 

63,8

745,90

7 721

8 467

 

FRA

ANF/2AC4-C

Żabnica

Wody WE obszaru IIa oraz IV

68

21,2

 

31,2

6,80

82

89

 

FRA

ANF/561214

Żabnica

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

2 379

2 289,3

 

96,2

89,70

2 462

2 552

 

FRA

ANF/8C3411

Żabnica

VIIIc, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

32

27,0

 

84,4

3,20

1

4

 

FRA

ARU/1/2.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

ARU/3/4.

Argentyna wielka

Wody WE obszarów III oraz IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

FRA

ARU/567.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

9

0,5

 

5,6

0,90

8

9

 

FRA

BLI/67-

Molwa niebieska

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI oraz VII

1 946

1 721,3

 

88,5

194,60

1 309

1 504

 

FRA

COD/07A.

Dorsz

VII a

14

0,8

 

5,7

1,40

25

26

 

FRA

COD/561214

Dorsz

VI; wody WE obszaru Vb; wody WE i wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

62

54,0

 

87,1

6,20

13

14

COD/561214 (VIb; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb na zachód od 12° 00′ W oraz XII, XIV)

38

43

COD/5B6A-C

FRA

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

2 819

1 882,4

 

66,8

281,90

2 735

3 017

 

FRA

COD/07D.

Dorsz

VIId

1 402

1 309,0

 

93,4

93,00

1 641

1 734

 

FRA

DGS/15X14

Koleń

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

430

368,2

 

85,6

43,00

0

43

 

FRA

DGS/2AC4-C

Koleń

Wody WE obszaru IIa oraz IV

39

0,4

 

1,0

3,90

0

4

 

FRA

GHL/2A-C46

Halibut niebieski

Wody WE obszarów IIa i IV, wody WE i wody międzynarodowe obszaru VI

146

103,3

 

70,8

14,60

49

64

 

FRA

HAD/2AC4.

Plamiak

IV; wody WE obszaru IIa

1 619

125,8

 

7,8

161,90

1 526

1 688

 

FRA

HAD/5BC6A.

Plamiak

Wody WE obszarów Vb oraz VIa

221

124,3

 

56,2

22,10

147

169

 

FRA

HAD/6B1214

Plamiak

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów ICES VIb, XII oraz XIV

727

1,7

 

0,2

72,70

551

624

 

FRA

HAD/07A.

Plamiak

VIIa

103

3,7

 

3,6

10,30

103

113

 

FRA

HAD/7X7A34

Plamiak

VIIb–k, VIII, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

7 489

6 229,6

 

83,2

748,90

7 719

8 468

 

FRA

HER/1/2.

Śledź

Wody WE oraz wody międzynarodowe obszarów I oraz II

1 581

0,0

 

0,0

158,10

1 427

1 585

 

FRA

HER/5B6ANB

Śledź

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

1 035

1 034,5

 

100,0

0,50

503

504

 

FRA

HER/7G-K.

Śledź

VII g, VII h, VII j oraz VII k

374

360,9

 

96,5

13,10

627

640

 

FRA

HKE/2AC4-C

Morszczuk

Wody WE obszaru IIa oraz IV

686

566,8

 

82,6

68,60

248

317

 

FRA

HKE/571214

Morszczuk

VI oraz VII; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

11 835

9 138,0

 

77,2

1 183,50

14 067

15 251

 

FRA

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

13 968

6 082,6

 

43,5

1 396,80

14 241

15 638

 

FRA

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb;

wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

16 565

11 194,3

 

67,6

1 656,50

6 301

7 958

JAX/2A-14

FRA

JAX/8C9.

Ostrobok

VIIIc oraz IX

437

58,8

 

13,5

43,70

393

437

JAX/08c.

0

0

JAX/09.

FRA

LEZ/07.

Smuklice

VII

7 329

2 191,0

 

29,9

732,90

6 663

7 396

 

FRA

LEZ/561214

Smuklice

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

1 130

165,0

 

14,6

113,00

1 364

1 477

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

1 054

767,4

 

72,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

60

11,8

 

19,7

6,00

59

65

 

FRA

LIN/04.

Molwa

Wody WE obszaru IV

250

125,3

 

50,1

25,00

135

160

 

FRA

LIN/05.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru V

7

2,6

 

37,1

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Molwa

Wody WE oraz wody międzynarodowe obszarów I oraz II

11

2,2

 

20,0

1,10

8

9

 

FRA

LIN/6X14.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

3 603

1 535,4

 

42,6

360,30

2 299

2 659

 

FRA

NEP/07.

Homarzec

VII

6 668

2 046,0

 

30,7

666,80

5 455

6 122

 

FRA

NEP/08C.

Homarzec

VIIIc

27

7,6

 

28,1

2,70

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Homarzec

Wody WE obszaru IIa oraz IV

42

0,1

 

0,2

4,20

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody WE obszaru Vb

171

0,2

 

0,1

17,10

130

147

 

FRA

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

4 529

2 641,6

 

58,3

452,90

3 665

4 118

 

FRA

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

18

0,4

 

2,2

1,80

18

20

 

FRA

PLE/7BC.

Gładzica

VII b oraz VII c

21

6,7

 

31,9

2,10

16

18

 

FRA

PLE/7DE.

Gładzica

VII d oraz VII e

2 149

1 422,6

 

66,2

214,90

2 332

2 547

 

FRA

PLE/7FG.

Gładzica

VII f oraz VII g

132

130,4

 

98,8

1,60

120

122

 

FRA

PLE/7HJK.

Gładzica

VII h, VII j oraz VII k

50

38,5

 

77,0

5,00

14

19

 

FRA

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

3 232

1 807,6

 

55,9

323,20

2 272

2 595

 

FRA

SOL/07E.

Sola zwyczajna

VIIe

255

222,6

 

87,3

25,50

233

259

 

FRA

SOL/24.

Sola zwyczajna

Wody WE obszarów II oraz IV

919

803,8

 

87,5

91,90

234

326

 

FRA

SOL/7BC.

Sola zwyczajna

VIIb oraz VIIc

9

6,4

 

71,1

0,90

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf oraz VIIg

72

57,9

 

80,4

7,20

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VII h, VII j oraz VII k

104

68,1

 

65,5

10,40

83

93

 

FRA

SOL/8AB.

Sola zwyczajna

VIIIa oraz b

4 448

3 215,3

 

72,3

444,80

4 426

4 871

 

FRA

SRX/2AC4-C

Rajowate

Wody WE obszaru IIa oraz IV

108

60,8

 

56,3

10,80

37

48

 

FRA

USK/1214EI

Brosma

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

8

0,8

 

10,0

0,80

6

7

 

FRA

USK/04-C.

Brosma

Wody WE obszaru IV

48

3,7

 

7,7

4,80

37

42

 

FRA

USK/567EI.

Brosma

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

299

297,8

 

99,6

1,20

172

173

 

FRA

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

12 407

10 882,7

 

87,7

1 240,70

7 048

8 289

 

FRA

WHG/07A.

Witlinek

VIIa

8

1,3

 

16,3

0,80

5

6

 

FRA

WHG/561214

Witlinek

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

76

0,5

 

0,7

7,60

53

61

 

FRA

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk

10 379

8 839,2

 

85,2

1 037,90

8 180

9 218

 

FRA

ALF/3X14-

Beryksy

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

23

18,0

 

78,3

2,30

20

22

 

FRA

BSF/1234-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów I, II, III oraz IV

5

1,6

 

32,0

0,50

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII oraz XII

2 537

2 444,2

 

96,3

92,80

2 036

2 129

 

FRA

BSF/8910-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX oraz X

37

36,3

 

98,1

0,70

26

27

 

FRA

DWS/56789-

Rekiny głębinowe

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX

643

498,7

 

77,6

64,30

0

64

 

FRA

DWS/12-

Rekiny głębinowe

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru XII

7

0,0

 

0,0

0,70

0

1

 

FRA

GFB/1234-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów I, II, III oraz IV

10

1,3

 

13,0

1,00

9

10

 

FRA

GFB/567-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI oraz VII

815

458,0

 

56,2

81,50

356

438

 

FRA

GFB/89-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII oraz IX

39

31,5

 

80,8

3,90

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów X oraz XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

FRA

ORY/06-

Gardłosz atlantycki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru VI

14

1,6

 

11,4

1,40

0

1

 

FRA

ORY/07-

Gardłosz atlantycki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru VII

61

24,8

 

40,7

6,10

0

6

ORY/07-C.

FRA

ORY/1CX14-

Gardłosz atlantycki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII oraz XIV

11

10,0

 

90,9

1,00

0

1

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów I, II, IV oraz Va

13

1,6

 

12,3

1,30

11

12

 

FRA

RNG/5B67-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów Vb, VI oraz VII

3 642

1 749,5

 

48,0

364,20

2 738

3 102

 

FRA

RNG/8X14-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX, XII oraz XIV

192

11,9

 

6,2

19,20

172

191

 

FRA

SBR/678-

Morlesz bogar

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VI, VII oraz VIII

79

54,5

 

69,0

7,90

9

17

 

FIN

HER/30/31.

Śledź

Zatoka Botnicka (podrejony 30–31)

75 740

64 694,0

 

85,4

7 574,00

84 721

92 295

 

FIN

SPR/3BCD-C

Szprot

Wody WE podrejonów 22–32

24 618

21 820,2

 

88,6

2 461,80

19 620

22 082

 

NLD

ANF/07.

Żabnica

VII

177

14,7

 

8,3

17,70

386

404

 

NLD

ANF/2AC4-C

Żabnica

Wody WE obszarów IIa oraz IV

303

17,4

 

5,7

30,30

303

333

 

NLD

ANF/561214

Żabnica

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

9

0,0

 

0,0

0,90

193

194

 

NLD

ARU/1/2.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

25

0,0

 

0,0

2,50

24

27

 

NLD

ARU/3/4.

Argentyna wielka

Wody WE obszarów III oraz IV

55

0,0

 

0,0

5,50

53

59

 

NLD

ARU/567.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

4 226

1 789,9

 

42,4

422,60

4 057

4 480

 

NLD

COD/07D.

Dorsz

VIId

46

7,3

 

15,9

4,60

49

54

 

NLD

DGS/2AC4-C

Koleń

Wody WE obszarów IIa oraz IV

9

1,3

 

14,4

0,90

0

1

 

NLD

HER/5B6ANB.

Śledź

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

5 620

5 120,8

 

91,1

499,20

2 656

3 155

 

NLD

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, h, j, k

310

286,5

 

92,4

23,50

627

651

 

NLD

HER/1/2.

Śledź

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

27 769

26 546,5

 

95,6

1 222,50

11 838

13 061

 

NLD

HKE/2AC4-C

Morszczuk

Wody WE obszarów IIa oraz IV

63

35,2

 

55,9

6,30

64

70

 

NLD

HKE/8ABDE

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

17

0,0

5

29,4

1,70

18

20

 

NLD

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, b, d, e; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

68 027

48 176,8

 

70,8

6 802,70

49 123

55 926

JAX/2A-14

NLD

LIN/04.

Molwa

Wody WE obszaru IV

7

0,3

 

4,3

0,70

5

6

 

NLD

NEP/2AC4-C

Homarzec

Wody WE obszarów IIa oraz IV

1 064

868,4

 

81,6

106,40

665

771

 

NLD

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

12

0,0

 

0,0

1,20

13

14

 

NLD

PLE/7DE.

Gładzica

VIId oraz VIIe

20

3,5

 

17,5

2,00

0

2

 

NLD

PLE/7HJK.

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

10

0,0

 

0,0

1,00

27

28

 

NLD

PRA/2AC4-C

Krewetka północna

Wody WE obszarów IIa oraz IV

35

0,0

 

0,0

3,50

29

33

 

NLD

SOL/24.

Sola zwyczajna

Wody WE obszarów II oraz IV

10 394

9 587,1

 

92,2

806,90

10 571

11 378

 

NLD

SOL/3A/BCD

Sola zwyczajna

IIIa; wody WE obszaru IIIb, c, d

10

0,5

 

5,0

1,00

56

57

 

NLD

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIg, h, j, k

83

0,0

 

0,0

8,30

66

74

 

NLD

SRX/2AC4-C

Rajowate

Wody WE obszarów IIa oraz IV

373

371,0

 

99,5

2,00

201

203

 

NLD

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

39 486

35 597,6

 

90,2

3 888,40

12 350

16 238

 

NLD

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk

161

55,4

 

34,4

16,10

66

82

 

IRL

ALF/3X14-

Beryksy

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Żabnica

VII

3 043

2 811,6

 

92,4

231,40

2 447

2 678

 

IRL

ANF/561214

Żabnica

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

513

417,2

 

81,3

51,30

557

608

 

IRL

ARU/3/4

Argentyna wielka

Wody WE obszarów III oraz IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

IRL

ARU/567.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

375

0,0

 

0,0

37,50

360

398

 

IRL

COD/07A.

Dorsz

VIIa

484

248,3

 

51,3

48,40

444

492

 

IRL

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

858

705,9

 

82,3

85,80

825

911

 

IRL

COD/561214

Dorsz

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

53

44,9

 

84,7

5,30

18

23

 

IRL

DGS/15X14

Koleń

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

204

176,8

 

86,7

20,40

19

39

 

IRL

DWS/56789-

Rekiny głębinowe

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX

6

0,0

 

0,0

0,60

0

1

 

IRL

GFB/567-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI oraz VII

206

6,9

 

3,3

20,60

260

281

 

IRL

HAD/07A.

Plamiak

VIIa

607

0,3

 

0,0

60,70

617

678

 

IRL

HAD/5BC6A.

Plamiak

Wody WE obszarów Vb oraz VIa

687

294,7

 

42,9

68,70

438

507

 

IRL

HAD/6B1214

Plamiak

VIb,XII,XIV

503

352,0

 

70,0

50,30

393

443

 

IRL

HER/6AS7BC

Śledź

VIaS, VIIbc

10 587

8 623,5

 

81,5

1 058,70

6 774

7 833

 

IRL

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, h, j, k

5 888

5 415,3

 

92,0

472,70

8 770

9 243

 

IRL

HER/5B6ANB

Śledź

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

2 157

2 067,6

 

95,9

89,40

3 589

3 678

 

IRL

HKE/571214

Morszczuk

VI, VII; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

1 776

1 604,6

 

90,3

171,40

1 704

1 875

 

IRL

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIabde; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

44 152

39 133,5

 

88,6

4 415,20

40 775

45 190

JAX/2A-14

IRL

LEZ/07.

Smuklice

VII

3 332

1 919,5

 

57,6

333,20

3 029

3 362

 

IRL

LEZ/561214

Smuklice

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

391

234,7

 

60,0

39,10

399

438

 

IRL

LIN/6X14.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

871

473,6

 

54,4

87,10

576

663

 

IRL

NEP/07.

Homarzec

VII

8 972

7 054,6

 

78,6

897,20

8 273

9 170

 

IRL

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody WE obszaru Vb

286

52,8

 

18,5

28,60

217

246

 

IRL

ORY/07-

Gardłosz atlantycki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru VII

15

0,0

 

0,0

1,50

0

2

 

IRL

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

639

72,4

 

11,3

63,90

1 063

1 127

 

IRL

PLE/7BC

Gładzica

VIIb oraz VIIc

84

45,2

 

53,8

8,40

64

72

 

IRL

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf, g

62

60,8

 

98,1

1,20

201

202

 

IRL

PLE/7HJK

Gładzica

VIIh, VIIJ oraz VIIk

182

71,4

 

39,2

18,20

156

174

 

IRL

RNG/5B67-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów Vb, VI oraz VIII

287

0,0

 

0,0

28,70

216

245

 

IRL

RNG/8X14-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

7

8

 

IRL

SOL/07A.

Sola zwyczajna

VIIa

69

47,2

 

68,4

6,90

73

80

 

IRL

SOL/7BC.

Sola zwyczajna

VIIb oraz VIIc

47

45,7

 

97,2

1,30

35

36

 

IRL

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf, g

33

25,7

 

77,9

3,30

31

34

 

IRL

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIh, VIIJ oraz VIIk

277

60,2

 

21,7

27,70

225

253

 

IRL

USK/567EI

Brosma

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

13

11,6

 

89,2

1,30

17

18

 

IRL

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII oraz XIV

9 739

8 774,6

 

90,1

964,40

7 843

8 807

 

IRL

WHG/07A.

Witlinek

VIIa

125

77,5

 

62,0

12,50

91

104

 

IRL

WHG/561214

Witlinek

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

167

124,9

 

74,8

16,70

129

146

 

IRL

WHG/7X7A

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk

4 618

2 796,2

 

60,6

461,80

4 565

5 027

 

UK

ALF/3X14-

Beryksy

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Żabnica

VII

5 465

3 989,6

116,5

75,1

546,50

5 807

6 354

 

UK

ANF/2AC4-C

Żabnica

Wody WE obszarów IIa oraz IV

9 272

7 669,5

 

82,7

927,20

9 233

10 160

 

UK

ANF/561214

Żabnica

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

2 191

2 029,1

 

92,6

161,90

1 713

1 875

 

UK

ARU/1/2.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

50

0,0

 

0,0

5,00

48

53

 

UK

ARU/3/4.

Argentyna wielka

Wody WE obszarów III oraz IV

21

0,0

 

0,0

2,10

20

22

 

UK

ARU/567.

Argentyna wielka

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

296

5,9

 

2,0

29,60

285

315

 

UK

BLI/245-

Molwa niebieska

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV oraz V

17

16,2

 

95,3

0,80

15

16

 

UK

BLI/67-

Molwa niebieska

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VI oraz VII

188

185,3

 

98,6

2,70

333

336

 

UK

BSF/1234-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów I, II, III oraz IV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

UK

BSF/56712-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII oraz XII

85

80,0

 

94,1

5,00

145

150

 

UK

COD/07A.

Dorsz

VIIa

456

386,0

 

84,6

45,60

194

240

 

UK

COD/07D.

Dorsz

VIId

165

109,9

 

66,6

16,50

181

198

 

UK

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

306

252,7

 

82,6

30,60

295

326

 

UK

COD/*5BC6A.

Dorsz

VIa; wody WE obszaru Vb

136

117,8

 

86,6

13,60

145

159

COD/5B6A-C

UK

DGS/15X14

Koleń

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

431

350,6

 

81,3

43,10

0

43

 

UK

DGS/2AC4-C

Koleń

Wody WE obszaru IIa oraz IV

263

152,4

 

57,9

26,30

0

26

 

UK

GFB/1012-

Widlaki

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów X oraz XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

UK

GFB/1234-

Widlaki

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów I, II, III oraz IV

15

1,6

 

10,7

1,50

13

15

 

UK

GFB/567-

Widlaki

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI oraz VII

504

214,3

 

42,5

50,40

814

864

 

UK

GHL/2A-C46

Halibut niebieski

Wody WE obszarów IIa oraz IV, wody WE i wody międzynarodowe obszarów Vb oraz VI

201

200,5

 

99,8

0,50

189

190

 

UK

HAD/07A.

Plamiak

VIIa

681

455,8

 

66,9

68,10

681

749

 

UK

HAD/5BC6A.

Plamiak

Wody WE obszarów Vb oraz VIa

3 267

2 374,4

 

72,7

326,70

2 081

2 408

 

UK

HAD/6B1214

Plamiak

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów ICES VIb, XII oraz XIV

5 315

2 936,7

 

55,3

531,50

4 029

4 561

 

UK

HAD/7X7A34

Plamiak

VIIb–k, VIII, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

815

711,5

 

87,3

81,50

1 158

1 240

 

UK

HAD/2AC4.

Plamiak

IV; wody WE obszaru IIa

28 714

28 297,6

 

98,5

416,40

22 698

23 114

 

UK

HER/07A/MM.

Śledź

VIIa

4 824

4 593,6

 

95,2

230,40

3 550

3 780

 

UK

HER/5B6ANB

Śledź

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

11 234

11 080,7

 

98,6

153,30

14 356

14 509

 

UK

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

8

0,1

 

1,3

0,80

13

14

 

UK

HKE/2AC4-C

Morszczuk

Wody WE obszarów IIa oraz IV

3 149

3 142,1

 

99,8

6,90

348

355

 

UK

HKE/571214

Morszczuk

VI oraz VII; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

3 692

3 543,1

 

96,0

148,90

5 553

5 702

 

UK

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE i wody międzynarodowe obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

19 148

18 034,2

 

94,2

1 113,80

14 765

15 879

JAX/2A-14

UK

LEZ/07.

Smuklice

VII

2 886

2 170,8

 

75,2

288,60

2 624

2 913

 

UK

LEZ/561214

Smuklice

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

1 240

1 115,1

 

89,9

124,00

966

1 090

 

UK

LIN/03.

Molwa

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

5

1,9

 

38,0

0,50

7

8

 

UK

LIN/04.

Molwa

Wody WE obszaru IV

2 319

2 148,4

 

92,6

170,60

1 869

2 040

 

UK

LIN/05.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru V

5

0,0

 

0,0

0,50

6

7

 

UK

LIN/1/2.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

UK

LIN/6X14.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

3 887

1 910,8

 

49,2

388,70

2 646

3 035

 

UK

NEP/07.

Homarzec

VII

8 982

8 013,9

 

89,2

898,20

7 358

8 256

 

UK

NEP/2AC4-C

Homarzec

Wody WE obszarów IIa oraz IV

23 499

21 736,4

 

92,5

1 762,60

21 384

23 147

 

UK

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody WE obszaru Vb

20 598

12 464,3

 

60,5

2 059,80

15 677

17 737

 

UK

PLE/07A.

Gładzica

VIIa

566

180,9

 

32,0

56,60

491

548

 

UK

PLE/7DE.

Gładzica

VIId oraz VIIe

1 387

1 290,2

 

93,0

96,80

1 243

1 340

 

UK

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf oraz VIIg

58

55,4

 

95,5

2,60

63

66

 

UK

PLE/7HJK.

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

39

31,4

 

80,5

3,90

14

18

 

UK

PRA/2AC4-C

Krewetka północna

Wody WE obszarów IIa oraz IV

846

0,0

 

0,0

84,60

932

1 017

 

UK

RNG/5B67-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów Vb, VI oraz VIII

210

13,9

 

6,6

21,00

160

181

 

UK

RNG/8X14-

Buławik czarny

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

17

0,0

 

0,0

1,70

15

17

 

UK

SBR/10-

Morlesz bogar

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Morlesz bogar

Wody wspólnotowe oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VI, VII oraz VIII

11

1,2

 

10,9

1,10

22

23

 

UK

SOL/07A.

Sola zwyczajna

VIIa

123

19,5

 

15,9

12,30

83

95

 

UK

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

1 120

728,3

 

65,0

112,00

811

923

 

UK

SOL/07E.

Sola zwyczajna

VIIe

376

373,9

 

99,4

2,10

363

365

 

UK

SOL/24.

Sola zwyczajna

Wody WE obszaru II oraz IV

969

942,5

 

97,3

26,50

602

629

 

UK

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf oraz VIIg

306

192,8

 

63,0

30,60

279

310

 

UK

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIh, VIIj oraz VIIk

103

57,6

 

55,9

10,30

83

93

 

UK

SRX/2AC4-C

Rajowate

Wody WE obszarów IIa oraz IV

757

651,3

 

86,0

75,70

903

979

 

UK

USK/04-C.

Brosma

Wody WE obszaru IV

98

2,0

 

2,0

9,80

80

90

 

UK

USK/1214EI.

Brosma

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

8

0,9

 

11,3

0,80

6

7

 

UK

USK/567EI.

Brosma

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

106

105,5

 

99,5

0,50

83

84

 

UK

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

7 356

6 331,9

 

86,1

735,60

13 141

13 877

 

UK

WHG/07A.

Witlinek

VIIa

92

18,8

 

20,4

9,20

61

70

 

UK

WHG/561214

Witlinek

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

399

361,4

 

90,6

37,60

246

284

 

UK

WHG/7X7A.

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk

1 578

884,5

 

56,1

157,80

1 463

1 621

 

POL

SPR/3BCD-C

Szprot

Wody WE podobszarów 22–32

109 579

83 473,4

 

76,2

10 957,90

111 552

122 510

 

SWE

ANF/2AC4-C.

Żabnica

Wody WE obszarów IIa oraz IV

10

0,3

 

3,0

1,00

10

11

 

SWE

ARU/3/4.

Argentyna wielka

Wody WE obszarów III oraz IV

8

0,0

 

0,0

0,80

44

45

 

SWE

COD/03AS.

Dorsz

Kattegat

207

62,0

 

30,0

20,70

140

161

 

SWE

HAD/2AC4.

Plamiak

IV; wody WE obszaru IIa

118

3,5

 

3,0

11,80

139

151

 

SWE

HER/30/31.

Śledź

Podrejony 30–31

16 625

4 170,7

 

25,1

1 662,50

18 615

20 278

 

SWE

HKE/3A/BCD

Morszczuk

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

133

46,4

 

34,9

13,30

130

143

 

SWE

LIN/03.

Molwa

Wody WE obszaru III

22

21,4

 

97,3

0,60

20

21

 

SWE

LIN/04.

Molwa

Wody WE obszaru IV

13

0,7

 

5,4

1,30

10

11

 

SWE

NEP/3A/BCD

Homarzec

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

1 391

1 333,1

 

95,8

57,90

1 359

1 417

 

SWE

PRA/2AC4-C

Krewetka północna

Wody WE obszarów IIa oraz IV

149

0,0

 

0,0

14,90

127

142

 

SWE

SPR/3BCD-C

Szprot

Wody WE podobszarów 22–32

81 746

79 656,2

 

97,4

2 089,80

72 456

74 546

 

SWE

USK/03-C.

Brosma

Wody WE obszaru III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

USK/04-C.

Brosma

Wody WE obszaru IV

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

12

3,1

 

25,8

1,20

2 505

2 506

 

PRT

JAX/8C9.

Ostrobok

VIIIc oraz IX

25 668

14 973,2

 

58,3

2 566,80

2 241

2 468

JAX/08c.

23 085

25 425

JAX/09.

PRT

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

209

198,8

 

95,1

10,20

40

50

 

PRT

NEP/9/3411

Homarzec

IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

280

152,4

 

54,4

28,00

253

281

 

PRT

BSF/8910-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII, IX oraz X

3 556

3 482,0

 

97,9

74,00

3 311

3 385

 

PRT

BSF/C3412-

Pałasz czarny

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru CECAF 34.1.2.

4 285

2 412,9

 

56,3

428,50

4 285

4 714

 

PRT

GFB/1012-

Widlaki

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów X oraz XII

36

19,7

 

54,7

3,60

36

40

 

PRT

SBR/09-

Morlesz bogar

Wody wspólnotowe i wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszaru IX

196

134,1

 

68,4

19,60

166

186

 


13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 726/2010

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 110 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 (2) ustanawia przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie rocznych programów pszczelarskich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007. Podstawą wielkości udziału Wspólnoty w finansowaniu tych programów jest liczba pszczół w każdym państwie członkowskim, wymieniona w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 917/2004.

(2)

W informacjach przekazanych przez państwa członkowskie w celu uaktualnienia danych strukturalnych dotyczących sytuacji w sektorze zgodnie z art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 917/2004 podano zmiany dotyczące liczby uli.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 917/2004.

(4)

W związku z tym, że rozporządzenie (WE) nr 917/2004 przewiduje w art. 2 ust. 3 dzień 31 sierpnia jako termin pełnej realizacji działań w ramach programów pszczelarskich odnoszących się do roku, którego dotyczą te działania, należy przewidzieć stosowanie niniejszego rozporządzenia od roku gospodarczego 2010/2011.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 917/2004 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do programów obejmujących rok gospodarczy 2010/2011.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 163 z 30.4.2004, s. 83.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Państwo członkowskie

Liczba pszczół

Liczba uli

BE

112 000

BG

617 420

CZ

497 946

DK

170 000

DE

711 913

EE

24 800

EL

1 502 239

ES

2 459 373

FR

1 338 650

IE

24 000

IT

1 127 836

CY

43 975

LV

64 133

LT

117 977

LU

8 171

HU

900 000

MT

2 722

NL

80 000

AT

367 583

PL

1 123 356

PT

562 557

RO

1 280 000

SI

142 751

SK

235 689

FI

46 000

SE

150 000

UK

274 000

UE 27

13 985 091”


13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 727/2010

z dnia 6 sierpnia 2010 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Janusz LEWANDOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Przedłużacz elektryczny składający się z:

przewodu elektrycznego o długości wynoszącej w przybliżeniu 2 m,

wtyczki do podłączenia do gniazda sieci energii elektrycznej,

obudowy z tworzywa sztucznego z 5 gniazdami, wyłącznikiem zasilania i bezpiecznikiem.

Artykuł jest przeznaczony do wykorzystania do przesyłu energii elektrycznej o napięciu 220 V w lokalnym zasilaniu (np. w pomieszczeniu) różnych urządzeń.

Wyłącznik odcina zasilanie energią elektryczną, a bezpiecznik chroni przed przeciążeniem.

 (1) Zobacz fotografia

8544 42 90

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 3 do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8544, 8544 42 i 8544 42 90.

Funkcje realizowane przez wyłącznik i bezpiecznik uznaje się za drugorzędne, ponieważ podstawową funkcją produktu jest zasilanie energią elektryczną za pomocą przewodu wyposażonego w złącza.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 8536 jako złącze, ponieważ pozycja 8544 obejmuje przewody elektryczne, nawet wyposażone w złączki (zob. Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) pozycja 8536 pkt III lit. (A) akapit ostatni oraz pozycja 8544).

Produkt powinien być zatem objęty kodem CN 8544 42 90 jako pozostałe przewody elektryczne wyposażone w złącza.

Image


(1)  Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.


13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/33


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 728/2010

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

130,7

ZZ

85,9

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

134,1

CL

163,8

TR

136,8

UY

97,6

ZA

116,2

ZZ

129,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

152,3

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

125,1

ZA

88,7

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

87,9

BR

71,1

CL

103,5

CN

65,6

NZ

105,4

US

87,0

UY

100,6

ZA

92,9

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

150,6

CL

111,1

CN

55,7

TR

179,1

ZA

99,8

ZZ

119,3

0809 30

TR

156,7

ZZ

156,7

0809 40 05

IL

143,1

ZA

90,0

ZZ

116,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 729/2010

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 877/2009 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 723/2010 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem (WE) nr 877/2009, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 253 z 25.9.2009, s. 3.

(4)  Dz.U. L 211 z 12.8.2010, s. 12.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 13 sierpnia 2010 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

42,96

0,00

1701 11 90 (1)

42,96

2,02

1701 12 10 (1)

42,96

0,00

1701 12 90 (1)

42,96

1,72

1701 91 00 (2)

41,01

5,17

1701 99 10 (2)

41,01

2,03

1701 99 90 (2)

41,01

2,03

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DYREKTYWY

13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/37


DYREKTYWA KOMISJI 2010/52/UE

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającą dyrektywę 74/150/EWG (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 76/763/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (2) i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (3) są dwiema spośród oddzielnych dyrektyw w kontekście procedury homologacji typu WE ciągników rolniczych lub leśnych na podstawie dyrektywy 2003/37/WE.

(2)

Bezpieczeństwo stanowi jeden z podstawowych filarów, na których opiera się dyrektywa 2003/37/WE. Aby zwiększyć ochronę operatorów, właściwe jest uzupełnienie wymogów mających zastosowanie na mocy tejże dyrektywy w celu uwzględnienia wszystkich zagrożeń wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) dotyczącej maszyn dotychczas nieuwzględnionych w oddzielnych dyrektywach stosowanych na podstawie dyrektywy 2003/37/WE.

(3)

W wyniku tej zmiany dyrektywa 2006/42/WE nie będzie już miała zastosowania do ciągników, którym homologacja typu udzielana jest na podstawie przepisów dotyczących homologacji typu kołowych ciągników rolniczych i leśnych, ponieważ wraz z wdrożeniem niniejszej dyrektywy zmieniającej zagrożenia uwzględnione w dyrektywie 2003/37/WE obejmą wszystkie zagrożenia uwzględnione w dyrektywie 2006/42/WE.

(4)

Europejski Komitet Normalizacyjny CEN opracował normy zharmonizowane w sprawie zabezpieczenia pasażerów przed skutkami przewrócenia się pojazdów i przed substancjami niebezpiecznymi. Normy te zostały przyjęte i opublikowane, a zatem powinny zostać włączone do niniejszej dyrektywy.

(5)

Dyrektywą 76/763/EWG nałożono wymogi odnoszące się do budowy i montażu siedzeń pasażerów w ciągnikach rolniczych; właściwe jest wprowadzenie zmian w tejże dyrektywie w celu zwiększenia tej ochrony poprzez włączenie dodatkowych specyfikacji technicznych zapewniających ochronę uwzględniającą ryzyko odniesienia obrażeń przez pasażerów opisane w dyrektywie 2006/42/WE, w szczególności w odniesieniu do przewrócenia i do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa przy siedzeniach pasażerów.

(6)

Dyrektywą 2009/144/WE nałożono wymogi techniczne dotyczące niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych; właściwe jest wprowadzenie zmian w tejże dyrektywie w celu zwiększenia tej ochrony poprzez włączenie dodatkowych specyfikacji technicznych zapewniających ochronę przed spadającymi przedmiotami, przed dostaniem się przedmiotów do kabiny i przed substancjami niebezpiecznymi; ponadto należy określić minimalne wymogi dotyczące instrukcji obsługi.

(7)

W celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia procesu homologacji typu, a w szczególności dla poprawy bezpieczeństwa pracy, należy określić minimalną zawartość instrukcji obsługi. Sprawi to, że operatorzy uzyskają informacje konieczne do oceny, na ile ciągniki spełniają ich potrzeby, a także informacje niezbędne do utrzymania pojazdów we właściwym stanie technicznym.

(8)

Zgodnie ze stanem wiedzy technicznej należy wymagać wprowadzenia przepisów dotyczących konstrukcji zabezpieczających przed spadającymi przedmiotami – w przypadku wyposażenia w nie ciągników, konstrukcji zabezpieczających operatorów – w przypadku wyposażenia w nie ciągników, oraz zapobiegania kontaktowi z substancjami niebezpiecznymi.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego w Sektorze Ciągników Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 76/763/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W dyrektywie 2009/144/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

1.   Z dniem wejścia w życie, w odniesieniu do pojazdów, które spełniają wymogi określone w dyrektywach 76/763/EWG i 2009/144/WE zmienionych niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie, z przyczyn odnoszących się do przedmiotu wspomnianych dyrektyw:

a)

nie odmawiają udzielenia homologacji typu WE lub udzielenia krajowej homologacji typu; ani

b)

nie zabraniają rejestracji, sprzedaży lub przekazania do eksploatacji takiego pojazdu.

2.   Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie, w odniesieniu do nowych typów pojazdów, które nie spełniają wymogów określonych w dyrektywach 76/763/EWG i 2009/144/WE zmienionych niniejszą dyrektywą, oraz z przyczyn odnoszących się do przedmiotu wspomnianych dyrektyw, państwa członkowskie:

a)

odmawiają udzielenia homologacji typu WE; oraz

b)

mogą odmówić udzielenia homologacji krajowej.

3.   Po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie, w odniesieniu do nowych pojazdów, które nie spełniają wymogów określonych w dyrektywach 76/763/EWG i 2009/144/WE zmienionych niniejszą dyrektywą, oraz z przyczyn odnoszących się do przedmiotu wspomnianych dyrektyw, państwa członkowskie:

a)

uznają świadectwa zgodności towarzyszące nowym pojazdom, zgodnie z dyrektywą 2003/37/WE, za nieważne dla celów art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/37/WE; oraz

b)

mogą odmówić rejestracji, sprzedaży lub przekazania do eksploatacji tych pojazdów.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 marca 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 2 marca 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 1.

(3)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 33.

(4)  Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik do dyrektywy 76/763/EWG zostaje zastąpiony następującym załącznikiem:

„ZAŁĄCZNIK

Siedzenia pasażerów, w przypadku ich występowania, spełniają wymogi normy EN 15694:2009.”.


ZAŁĄCZNIK II

W dyrektywie 2009/144/WE wprowadza się następujące zmiany:

1.

tytuł załącznika II w wykazie załączników otrzymuje brzmienie:

„Regulator prędkości i ochrona części napędowych, części wystających i kół, dodatkowe wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do zastosowań specjalnych, instrukcja obsługi”;

2.

tytuł załącznika II otrzymuje brzmienie:

„Regulator prędkości i ochrona części napędowych, części wystających i kół, dodatkowe wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do zastosowań specjalnych, instrukcja obsługi”;

3.

w załączniku II dodaje się następujące punkty:

„3.   DODATKOWE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA W ODNIESIENIU DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

3.1.   Konstrukcje zabezpieczające przed spadającymi przedmiotami

Konstrukcje zabezpieczające przed spadającymi przedmiotami (FOPS), w przypadku ich występowania, spełniają wymogi kodeksu 10 OECD (1).

3.2.   Konstrukcje zabezpieczające operatorów

3.2.1.   Konstrukcje zabezpieczające operatorów (OPS), w przypadku ich występowania, spełniają wymogi normy ISO 8084:2003 (2).

3.2.2.   Dla zastosowań innych niż w leśnictwie oraz nie naruszając przepisów pkt 3.2.1, ciągniki z szybami zgodnymi z pkt 1.1.3 załącznika III A uważa się za wyposażone w konstrukcje zabezpieczające operatorów (OPS).

3.3.   Zapobieganie kontaktowi z substancjami niebezpiecznymi

Wymogi normy EN 15695-1:2009 obowiązują dla wszystkich ciągników zdefiniowanych w art. 2 lit. j) dyrektywy 2003/37/WE, jeśli są one używane w warunkach, które mogą spowodować ryzyko kontaktu z substancjami niebezpiecznymi; w takim przypadku kabina musi spełniać wymogi poziomu 2, 3 lub 4 tejże normy. Kryteria wyboru spośród poziomów muszą być opisane i muszą być zgodne ze wskazanymi w instrukcji obsługi. W przypadku oprysków pestycydami kabina musi spełniać wymogi poziomu 4.

4.   INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi powinna być zgodna z normą ISO 3600:1996 (3) z wyjątkiem sekcji 4.3 («Oznaczenie maszyn»).

4.1.   W szczególności lub oprócz wymogów określonych normą ISO 3600:1996, instrukcja obsługi obejmuje następujące elementy:

a)

regulacja siedzenia i zawieszenia związana z ergonomiczną pozycją operatora ciągnika w stosunku do elementów kierowania pojazdem i służąca minimalizacji ryzyka związanego z wibracjami przekazywanymi na całe ciało;

b)

używanie i regulacja układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, jeśli występują;

c)

uruchamianie i zatrzymywanie silnika;

d)

rozmieszczenie i sposoby otwierania wyjść awaryjnych;

e)

wsiadanie do i opuszczanie ciągnika;

f)

niebezpieczna strefa w pobliżu osi przegubu ciągników przegubowych;

g)

użycie specjalnych narzędzi, jeśli występują;

h)

bezpieczne metody obsługi i konserwacji;

i)

informacje na temat częstotliwości przeglądów przewodów hydraulicznych;

j)

instrukcje dotyczące holowania ciągnika;

k)

instrukcje dotyczące bezpiecznego używania podnośników i zalecanych miejsc przyłożenia podnośnika;

l)

zagrożenia związane z akumulatorami i zbiornikiem paliwa;

m)

zabronione sposoby używania ciągnika, w przypadku gdy występuje zagrożenie przewrócenia się ciągnika, z zastrzeżeniem, że wykaz nie jest wyczerpujący;

n)

inne ryzyko związane z gorącymi powierzchniami, jak w przypadku napełniania olejem lub chłodziwem gorącego silnika lub skrzyni biegów;

o)

poziom ochrony zapewniany przez konstrukcję zabezpieczającą przed spadającymi przedmiotami, w stosownych przypadkach;

p)

poziom ochrony przed substancjami niebezpiecznymi, w stosownych przypadkach;

q)

poziom ochrony zapewniany przez konstrukcję zabezpieczającą operatorów, w stosownych przypadkach.

4.2.   Doczepianie i odczepianie zainstalowanych maszyn, przyczep i wymiennych holowanych maszyn oraz praca z nimi

Instrukcja obsługi zawiera następujące elementy:

a)

ostrzeżenie o konieczności ścisłego przestrzegania instrukcji podanych w instrukcji obsługi zainstalowanych lub ciągniętych maszyn lub przyczepy, i o zakazie używania kombinacji ciągnik – maszyna lub ciągnik – przyczepa, jeśli nie zastosowano się do wszystkich podanych instrukcji;

b)

ostrzeżenie o konieczności trzymania się z dala od strefy trzypunktowego układu zawieszenia w momencie jego obsługi;

c)

ostrzeżenie, że zainstalowane maszyny muszą być opuszczone na ziemię, zanim operator opuści ciągnik;

d)

prędkość wałów odbioru mocy w zależności od zainstalowanych maszyn lub ciągniętego pojazdu;

e)

wymóg stosowania wyłącznie wałów odbioru mocy z odpowiednimi osłonami;

f)

informację na temat łączników hydraulicznych i ich działania;

g)

informację na temat maksymalnego udźwigu trzypunktowego układu zawieszenia;

h)

informację na temat ustalenia całkowitej masy, obciążenia na oś, nośności opon i wymaganego minimalnego balastu;

i)

informację na temat dostępnych układów hamulcowych do przyczep i ich kompatybilności z ciągniętymi pojazdami;

j)

maksymalne pionowe obciążenie na tylny zaczep, w zależności od rozmiaru tylnej opony i rodzaju zaczepu;

k)

informację o używaniu narzędzi z wałami odbioru mocy oraz o tym, że technicznie możliwe nachylenie wałów zależy od kształtu i wielkości osłony głównej lub przestrzeni chronionej, w tym szczegółowe informacje wymagane w przypadku wałów odbioru mocy typu 3 o ograniczonych wymiarach;

l)

powtórzenie danych z tabliczki znamionowej dotyczących maksymalnej dopuszczalnej masy przyczepy;

m)

ostrzeżenie, aby trzymać się z dala od strefy pomiędzy ciągnikiem a pojazdem ciągnionym.

4.3.   Oświadczenie dotyczące hałasu

W instrukcji obsługi podaje się poziom hałasu przenikającego do ucha operatora ciągnika, zmierzony zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/76/WE (4), oraz poziom hałasu powodowanego przez ciągnik w ruchu, zmierzony zgodnie z załącznikiem VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE (5).

4.4.   Oświadczenie dotyczące wibracji

W instrukcji obsługi podaje się wartość poziomu wibracji, której pomiaru dokonano zgodnie z dyrektywą Rady 78/764/EWG (6).

4.5.   Istotne sposoby używania ciągnika, których w racjonalny sposób można się spodziewać i które można uznać za zawierające element szczególnego zagrożenia, są następujące:

a)

praca z przednią ładowarką (ryzyko dotyczące spadających przedmiotów);

b)

zastosowanie w leśnictwie (ryzyko dotyczące spadających lub przedostających się do wnętrza kabiny przedmiotów);

c)

praca z opryskiwaczami roślin, zainstalowanymi lub ciągniętymi (ryzyko dotyczące substancji niebezpiecznych).

W instrukcji obsługi należy zwrócić szczególną uwagę na używanie ciągnika w połączeniu z powyższymi urządzeniami.

4.5.1.   Przednia ładowarka

4.5.1.1.

W instrukcji obsługi przedstawia się zagrożenia związane z pracą przedniej ładowarki oraz wyjaśnia się, jak unikać tych zagrożeń.

4.5.1.2.

W instrukcji obsługi wskazuje się punkty mocowania w nadwoziu ciągnika, gdzie musi być zainstalowana przednia ładowarka, oraz określa wielkość i jakość potrzebnego osprzętu. Jeśli nie przewidziano takich punktów mocowania, instrukcja obsługi zabrania instalacji przedniej ładowarki.

4.5.1.3.

W przypadku ciągników posiadających funkcje programowalne z sekwencyjnym sterowaniem hydraulicznym podaje się informacje o takim sposobie podłączenia układu hydraulicznego ładowarki, który pozwala na dezaktywację tych funkcji.

4.5.2.   Zastosowanie w leśnictwie

4.5.2.1.

W przypadku używania ciągnika rolniczego do zastosowań w leśnictwie rozpoznane zagrożenia są następujące:

a)

przewracanie drzew, przede wszystkim w przypadku zainstalowania tylnego żurawia chwytakowego w tylnej części ciągnika;

b)

przedmioty przedostające się do kabiny operatora ciągnika, przede wszystkim w przypadku zainstalowania wciągarki w tylnej części ciągnika.

4.5.2.2.

W instrukcji obsługi podaje się informacje na temat następujących elementów:

a)

istnienia zagrożeń opisanych w pkt 4.5.2.1;

b)

wszelkiego dostępnego wyposażenia dodatkowego, zapobiegającego powyższym zagrożeniom;

c)

punktów mocowania na ciągniku, do których można przytwierdzić konstrukcje zabezpieczające, oraz wielkości i jakości potrzebnego osprzętu; w przypadku gdy nie przewidziano możliwości zamocowania odpowiednich konstrukcji zabezpieczających, należy o tym wspomnieć;

d)

konstrukcje zabezpieczające mogą składać się z ramy zabezpieczającej stanowisko operatora ciągnika przed przewracającymi się drzewami lub siatek umieszczonych przed drzwiami, dachem i oknami kabiny;

e)

rodzaju konstrukcji zabezpieczających przed spadającymi przedmiotami, w przypadku ich zainstalowania.

4.5.3.   Praca z opryskiwaczami roślin (ryzyko dotyczące substancji niebezpiecznych)

Poziom ochrony przed substancjami niebezpiecznymi, zgodnie z normą EN 15695-1:2009, musi być opisany w instrukcji obsługi.”.

4.

Tytuł dodatku do załącznika II otrzymuje brzmienie:

5.

Punkt 1 dodatku do załącznika II uzupełnia się następującymi wierszami po pkt 1.2:

„1.3.

dodatkowe wymogi bezpieczeństwa w odniesieniu do zastosowań specjalnych, w stosownych przypadkach:

1.3.1.

konstrukcje zabezpieczające przed spadającymi przedmiotami

1.3.2.

konstrukcje zabezpieczające operatorów

1.3.3.

zapobieganie kontaktowi z substancjami niebezpiecznymi”.

6.

Punkt 15 dodatku do załącznika II (wykaz dokumentów) uzupełnia się następującym wyrażeniem:

„ … instrukcję obsługi.”.


(1)  Norma OECD dotycząca urzędowych badań konstrukcji zabezpieczających przed spadającymi przedmiotami w ciągnikach rolniczych i leśnych, kodeks 10 – decyzja C(2008) 128 Rady OECD z października 2008 r.

(2)  Dokument ten można znaleźć na stronie internetowej: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1

(3)  Dokument ten można znaleźć na stronie internetowej: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1

(4)  Dz.U. L 201 z 1.8.2009, s. 18.

(5)  Dz.U. L 214 z 19.8.2009, s. 23.

(6)  Dz.U. L 255 z 18.9.1978, s. 1.


DECYZJE

13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/43


DECYZJA RADY 2010/452/WPZiB

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 15 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (1) (zwanej dalej „misją”). To wspólne działanie przestaje obowiązywać dnia 14 września 2010 r.

(2)

Dnia 28 maja 2010 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zalecił, by przedłużyć misję na dodatkowy okres 12 miesięcy do dnia 14 września 2011 r.

(3)

Struktura dowodzenia i kontroli misji nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu misji.

(4)

Komórka Monitorująca w Sekretariacie Generalnym Rady powinna zostać postawiona w stan gotowości do celów przedmiotowej misji.

(5)

Misja będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Misja

1.   Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej w Gruzji (zwana dalej „EUMM Georgia” lub „misją”), ustanowiona wspólnym działaniem 2008/736/WPZiB, będzie kontynuowana od dnia 15 września 2010 r. do dnia 14 września 2011 r.

2.   EUMM Georgia działa zgodnie z mandatem misji określonym w art. 2 i realizuje zadania określone w art. 3.

Artykuł 2

Mandat misji

1.   EUMM Georgia zapewnia cywilne monitorowanie działań stron, w tym pełne przestrzeganie w całej Gruzji sześciopunktowego porozumienia i jego dalszych środków wykonawczych, działając w ścisłej koordynacji z partnerami, zwłaszcza Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), a także zgodnie z innymi działaniami Unii, aby przyczynić się do stabilizacji, normalizacji i budowy zaufania, zapewniając jednocześnie informacje przydatne do kształtowania polityki europejskiej na rzecz wsparcia trwałego rozwiązania politycznego dla Gruzji.

2.   Misja ma następujące cele szczególne:

a)

przyczynianie się do długoterminowej stabilności w całej Gruzji i najbliższym regionie;

b)

w krótkim terminie – ustabilizowanie sytuacji wraz ze zredukowaniem ryzyka wznowienia wrogich działań, w pełni przestrzegając sześciopunktowego porozumienia i jego dalszych środków wykonawczych.

Artykuł 3

Zadania misji

Dla wypełnienia celów misji, zadania EUMM Georgia są następujące:

1.

Stabilizacja:

Monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z procesem stabilizacji i sporządzanie sprawozdań, skupione na pełnym przestrzeganiu sześciopunktowego porozumienia, w tym na wycofaniu oddziałów, swobodzie przemieszczania się i działaniach podejmowanych przez osoby mogące zakłócić proces stabilizacji, a także na przypadkach naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

2.

Normalizacja:

Monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z procesem normalizacji rządów cywilnych i sporządzanie sprawozdań, skupione na państwie prawa, skuteczności struktur egzekwowania prawa oraz odpowiednim porządku publicznym. Misja monitoruje również bezpieczeństwo połączeń transportowych, infrastruktury i obiektów energetycznych, a także aspekty polityczne i aspekty bezpieczeństwa związane z powrotem przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców.

3.

Budowa zaufania:

Przyczynianie się do zmniejszania napięć dzięki współpracy, umożliwianiu kontaktów między stronami, a także dzięki innym środkom budowy zaufania.

4.

Zapewnianie informacji przydatnych do kształtowania polityki europejskiej oraz działania z myślą o przyszłym zaangażowaniu Unii.

Artykuł 4

Struktura misji

1.   EUMM Georgia ma następującą strukturę:

a)

dowództwo. Dowództwo składa się z biura szefa misji oraz personelu dowództwa wykonującego wszystkie niezbędne funkcje związane z dowodzeniem i kontrolą oraz wsparciem misji. Dowództwo mieści się w Tbilisi;

b)

biura polowe. Biura polowe rozmieszczone zgodnie z kryterium geograficznym wykonują zadania związane z monitorowaniem i pełnią funkcje konieczne do wsparcia misji;

c)

komórka wspierająca. Komórka wspierająca zlokalizowana jest w Sekretariacie Generalnym Rady w Brukseli.

2.   Elementy określone w ust. 1 podlegają dalszym szczegółowym uzgodnieniom w planie operacji (OPLAN).

Artykuł 5

Dowódca operacji cywilnej

1.   Dowódcą operacji cywilnej EUMM Georgia jest dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC).

2.   Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz ogólnym zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUMM Georgia na poziomie strategicznym.

3.   Dowódca operacji cywilnej zapewnia właściwe i skuteczne wykonywanie decyzji Rady, a także decyzji KPiB, w tym przez wydawanie szefowi misji, stosownie do potrzeb, instrukcji na poziomie strategicznym oraz służenie mu doradztwem i wsparciem technicznym.

4.   Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym dowództwem organów krajowych danego państwa wysyłającego lub danej wysyłającej instytucji Unii. Organy krajowe przekazują dowódcy operacji cywilnej kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem, zespołami i jednostkami.

5.   Dowódca operacji cywilnej ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie należytego wywiązywania się ze spoczywającego na Unii obowiązku opieki.

6.   Dowódca operacji cywilnej i Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) konsultują się wzajemnie stosownie do potrzeb.

Artykuł 6

Szef misji

1.   Szef misji jest odpowiedzialny za misję oraz sprawuje nad nią dowództwo i kontrolę na poziomie teatru działań.

2.   Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad personelem, zespołami i jednostkami z państw uczestniczących, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez dowódcę operacji cywilnej, a także odpowiada za administrację i logistykę, w tym za majątek, zasoby oraz informacje udostępnione misji.

3.   Szef misji wydaje instrukcje całemu personelowi misji, co obejmuje w tym przypadku komórkę wspierającą w Brukseli, służące skutecznemu prowadzeniu EUMM Georgia w teatrze działań, i odpowiada za koordynację misji i bieżące zarządzanie nią zgodnie z instrukcjami dowódcy operacji cywilnej wydawanymi na poziomie strategicznym.

4.   Szef misji jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu misji. W tym celu szef misji podpisuje z Komisją umowę.

5.   Szef misji jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowanego personelu są podejmowane przez odpowiedni organ krajowy lub odpowiednią instytucję Unii.

6.   Szef misji reprezentuje misję EUMM Georgia w obszarze działania i zapewnia odpowiednią widoczność działań misji.

7.   Szef misji, stosownie do potrzeb, koordynuje działania z innymi podmiotami z Unii w terenie. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji przyjmuje od SPUE wskazówki polityczne dotyczące sytuacji na miejscu.

Artykuł 7

Personel

1.   EUMM Georgia składa się głównie z personelu oddelegowanego przez państwa członkowskie lub instytucje Unii. Każde państwo członkowskie lub instytucja Unii ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem, włącznie z kosztami podróży do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzeniem, opieką medyczną oraz dodatkami innymi niż mające zastosowanie diety oraz dodatki za trudne warunki pracy i za ponoszone ryzyko.

2.   Misja zatrudnia na podstawie umów międzynarodowy personel cywilny oraz personel miejscowy, jeżeli wymagane funkcje nie są zapewniane przez personel oddelegowany z państw członkowskich. Wyjątkowo, w należycie uzasadnionych przypadkach, w przypadku braku odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich, można, w stosownych przypadkach, zatrudniać na podstawie umów obywateli z uczestniczących państw trzecich.

3.   Wszyscy członkowie personelu przestrzegają określonych dla danej misji minimalnych norm bezpieczeństwa operacyjnego oraz planu bezpieczeństwa misji wspierającego unijną politykę bezpieczeństwa w terenie. Jeśli chodzi o ochronę informacji niejawnych UE powierzonych personelowi w trakcie pełnienia obowiązków, przestrzega on zasad i minimalnych norm w zakresie bezpieczeństwa ustanowionych w przepisach Rady dotyczących bezpieczeństwa (2).

Artykuł 8

Status misji i personelu

1.   Status misji i jej personelu, w tym, w stosownych przypadkach, przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji, zostaje ustalony zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 Traktatu.

2.   Państwo lub instytucja Unii, które oddelegowały członka personelu, są odpowiedzialne za wszelkie związane z oddelegowaniem roszczenia tego członka personelu lub roszczenia odnoszące się do niego. Dane państwo członkowskie lub instytucja Unii są odpowiedzialne za podejmowanie wszelkich działań wobec oddelegowanego członka personelu.

3.   Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki personelu międzynarodowego i miejscowego są określane w umowach zawartych między szefem misji a członkami personelu.

Artykuł 9

Struktura dowodzenia

1.   EUMM Georgia, będąc operacją zarządzania kryzysowego, ma jednolitą strukturę dowodzenia.

2.   KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUMM Georgia.

3.   Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierzchnictwem WP, jest dowódcą EUMM Georgia na poziomie strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy mu doradztwem i wsparciem technicznym.

4.   Dowódca operacji cywilnej składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem WP.

5.   Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUMM Georgia w teatrze działań i odpowiada bezpośrednio przed dowódcą operacji cywilnej.

Artykuł 10

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.   KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady i WP kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misją. Rada niniejszym upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do mianowania szefa misji, na wniosek WP, oraz do zmiany koncepcji operacji (CONOPS) i OPLAN. Uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących celów i zakończenia misji pozostają kompetencją Rady.

2.   KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3.   KPiB regularnie otrzymuje, stosownie do potrzeb, sprawozdania od dowódcy operacji cywilnej i od szefa misji na tematy objęte zakresem ich odpowiedzialności.

Artykuł 11

Udział państw trzecich

1.   Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej Unii i dla jej jednolitych ram instytucjonalnych państwa trzecie mogą zostać zaproszone do wniesienia wkładu w misję, pod warunkiem ponoszenia przez nie kosztów oddelegowanego przez siebie personelu, w tym wynagrodzeń, ubezpieczeń od wszelkiego rodzaju ryzyka, diet dziennych oraz kosztów podróży do Gruzji i z tego kraju, a także wnoszenia stosownego wkładu w pokrycie bieżących wydatków misji.

2.   Państwa trzecie wnoszące wkład w misję mają te same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania misją, co państwa członkowskie.

3.   Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów oraz do ustanowienia Komitetu Uczestników.

4.   Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z art. 37 Traktatu oraz, w razie potrzeby, dodatkowych uzgodnień technicznych. W przypadku gdy Unia i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego Unii, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście misji.

Artykuł 12

Bezpieczeństwo

1.   Dowódca operacji cywilnej kieruje planowaniem przez szefa misji środków bezpieczeństwa i w koordynacji z Biurem Bezpieczeństwa Rady zapewnia ich właściwe i skuteczne wykonywanie zgodnie z art. 5 i 9.

2.   Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo misji i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpieczeństwa mających zastosowanie do misji, zgodnie z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań operacyjnych na mocy postanowień tytułu V Traktatu i jego instrumentów wspierających.

3.   Szef misji jest wspierany przez funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji (MSO), który podlega szefowi misji i pozostaje również w ścisłych stosunkach służbowych z Biurem Bezpieczeństwa Rady.

4.   Przed objęciem swoich funkcji personel EUMM Georgia uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z OPLAN. Personel uczestniczy również w regularnie organizowanych przez MSO szkoleniach aktualizujących w teatrze działań.

5.   Szef misji zapewnia ochronę informacji niejawnych UE zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

Artykuł 13

Komórka Monitorująca

Komórka Monitorująca zostaje postawiona w stan gotowości do celów EUMM Georgia.

Artykuł 14

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 15 września 2010 r. do dnia 14 września 2011 r. wynosi 26 600 000 EUR.

2.   Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z zasadami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

3.   Szef misji składa szczegółowe sprawozdania Komisji o działaniach podjętych w ramach swojej umowy i jest przez Komisję nadzorowany.

4.   Obywatele państw trzecich są dopuszczani do udziału w przetargach. Z zastrzeżeniem zgody Komisji, szef misji może dokonywać z państwami członkowskimi, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi uzgodnień technicznych dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUMM Georgia.

5.   Uzgodnienia finansowe są zgodne z wymogami operacyjnymi misji, włącznie z wymogami dopasowania wyposażenia oraz współdziałania zespołów misji.

6.   Wydatki są kwalifikowalne od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 15

Koordynacja

1.   Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji działa w ścisłej współpracy z delegaturą Unii, aby zapewnić spójność działań Unii wspierających Gruzję.

2.   Szef misji działa w ścisłej koordynacji z szefami misji dyplomatycznych państw członkowskich.

3.   Szef misji współpracuje z innymi podmiotami międzynarodowymi obecnymi w tym kraju.

Artykuł 16

Udostępnianie informacji niejawnych

1.   WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami misji, informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „CONFIDENTIEL UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

2.   WP jest również upoważniony, zgodnie z potrzebami operacyjnymi misji, do udostępniania ONZ i OBWE informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień lokalnych.

3.   W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z właściwymi procedurami współpracy między państwem przyjmującym a Unią.

4.   WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady w odniesieniu do misji i objętych tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (3).

Artykuł 17

Przegląd misji

Przegląd misji jest przedstawiany KPiB co sześć miesięcy na podstawie sprawozdania szefa misji i Sekretariatu Generalnego Rady.

Artykuł 18

Wejście w życie i okres obowiązywania

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 września 2010 r. do dnia 14 września 2011 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2010 r.

W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26.

(2)  Decyzja Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).


13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/48


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/453/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (1), w szczególności jej art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2004/23/WE ustanowiono standardy jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także produktów pozyskanych z tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do stosowania u ludzi wyłącznie w zakresie oddawania, pobierania i testowania, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

(2)

Aby zapobiec przenoszeniu chorób przez tkanki i komórki przeznaczone do stosowania u ludzi oraz aby zapewnić równorzędny poziom jakości i bezpieczeństwa, art. 7 dyrektywy 2004/23/WE stanowi, że właściwe organy państw członkowskich organizują inspekcje oraz realizują właściwe środki kontroli w celu zagwarantowania zgodności z wymogami tej dyrektywy.

(3)

Artykuł 7 ust. 5 dyrektywy 2004/23/WE stanowi, że Komisja ustanawia wytyczne dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników w nie zaangażowanych, w celu osiągnięcia spójnego poziomu kompetencji i wykonania. Wytyczne te nie są wiążące prawnie, lecz dostarczają państwom członkowskim wskazówek przydatnych przy wykonywaniu art. 7 dyrektywy 2004/23/WE.

(4)

Komisja powinna dokonywać przeglądu wytycznych ustanowionych w załączniku do niniejszej decyzji oraz uaktualniać je na postawie sprawozdań przekazywanych przez państwa członkowskie Komisji zgodnie z art. 26 ust. 1 dyrektywy 2004/23/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 29 dyrektywy 2004/23/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do niniejszej decyzji ustanawia się wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w art. 7 ust. 5 dyrektywy 2004/23/WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 48.


ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSPEKCJI I ŚRODKÓW KONTROLI ORAZ W SPRAWIE SZKOLEŃ I KWALIFIKACJI URZĘDNIKÓW W ZAKRESIE TKANEK I KOMÓREK LUDZKICH

1.   Cel wytycznych

Celem wytycznych jest dostarczenie państwom członkowskim wskazówek w celu osiągnięcia spójnego poziomu kompetencji i przeprowadzania inspekcji w zakresie tkanek i komórek.

2.   Obowiązki inspektorów

Inspektor powinien otrzymać od właściwego organu wyraźne upoważnienie na piśmie do wykonywania określonych zadań; powinien też posiadać urzędowy identyfikator. Inspektor powinien zbierać szczegółowe informacje i przekazywać je następnie właściwemu organowi zgodnie ze szczegółowym upoważnieniem do inspekcji.

Inspekcja ma charakter wyrywkowy, ponieważ inspektorzy w czasie jednej inspekcji nie są w stanie skontrolować wszystkich miejsc ani całej dokumentacji. Inspektor nie powinien być odpowiedzialny za niedociągnięcia, których nie można było zauważyć podczas inspekcji ze względu na jej ograniczony czas lub zakres, lub ponieważ nie można było zaobserwować przebiegu niektórych procesów.

3.   Kwalifikacje inspektorów

Inspektorzy powinni przynajmniej:

a)

posiadać dyplom, świadectwo lub inne dowody formalnych kwalifikacji w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych, zdobyte na podstawie ukończenia studiów uniwersyteckich lub szkolenia uznanego przez dane państwo członkowskie za równorzędne;

oraz

b)

posiadać doświadczenie praktyczne w odnośnych zakresach działania w banku tkanek i komórek lub w placówce służby krwi. Inne wcześniejsze doświadczenia również mogą być uznane za istotne.

W wyjątkowych przypadkach właściwe organy mogą uznać, że znaczne i istotne doświadczenie danej osoby zwalnia ją z wymogów ustanowionych w lit. a).

4.   Szkolenie inspektorów

Podejmując obowiązki inspektorzy powinni przejść odpowiednie szkolenie wprowadzające. Szkolenie takie powinno obejmować przynajmniej:

a)

systemy akredytacji, wyznaczania, upoważniania lub licencjonowania w danym państwie członkowskim;

b)

ramy prawne mające zastosowanie przy wykonywaniu ich obowiązków;

c)

techniczne aspekty działania banków tkanek i komórek;

d)

techniki i procedury inspekcji, obejmujące ćwiczenia praktyczne;

e)

międzynarodowe systemy zarządzania jakością (ISO, EN);

f)

krajowe systemy ochrony zdrowia oraz struktury organizacyjne banków tkanek i komórek w danym państwie członkowskim;

g)

strukturę organizacyjną krajowych organów regulacyjnych;

h)

instrumenty inspekcji międzynarodowej oraz innych właściwych organów.

Szkolenie wprowadzające powinno być uzupełnione specjalistycznym szkoleniem oraz stałym dokształcaniem się na miejscu w zależności od potrzeb przez cały okres pracy inspektora.

5.   Rodzaje inspekcji

5.1.

Można przeprowadzać różne rodzaje inspekcji:

a)   ogólne inspekcje systemowe: powinny być przeprowadzane na miejscu i obejmować wszystkie procesy i działania, w tym: strukturę organizacyjną, zasady postępowania, zakres odpowiedzialności, zarządzanie jakością, personel, dokumentację, jakość danych, systemy zapewniania ochrony danych oraz poufności, obiekty, wyposażenie, umowy, skargi i wycofania lub audyty, przekazywanie informacji (w ramach jednego państwa lub pomiędzy państwami) oraz śledzenie pochodzenia tkanek i komórek;

b)   inspekcje tematyczne: powinny być przeprowadzane na miejscu i obejmować jeden lub kilka zakresów tematycznych, np.: systemy zarządzania jakością, procesy przygotowania, systemy nadzoru lub laboratoryjne warunki testowania dawców;

c)   ocena dokumentacji: nie odbywa się w placówce będącej przedmiotem inspekcji, ale w miejscu od niej oddalonym, i może obejmować wszystkie procesy i działania lub skupiać się na jednym lub kilku konkretnych zakresach tematycznych;

d)   ponowne inspekcje: mogą być zalecane jako działanie następcze lub ponowna ocena dla celów monitorowania działań naprawczych wymaganych na mocy wcześniejszej inspekcji.

5.2.

Oprócz tego można przeprowadzać inspekcje szczegółowe:

a)   inspekcje strony trzeciej: należy przeprowadzać inspekcje stron trzecich w rozumieniu art. 24 dyrektywy 2004/23/WE, w formie oceny dokumentacji lub inspekcji na miejscu;

b)   wspólne inspekcje: w szczególnych okolicznościach, obejmujących ograniczoność środków lub wiedzy specjalistycznej, dane państwo członkowskie może rozważyć możliwość zwrócenia się do właściwego organu innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie wspólnej inspekcji na swoim terytorium we współpracy z urzędnikami tego państwa członkowskiego, które zwraca się o taką inspekcję.

6.   Terminy inspekcji

Właściwe organy powinny ustanowić program inspekcji oraz wskazać i przyznać na ten cel niezbędne środki.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2004/23/WE właściwy organ lub właściwe organy regularnie organizują inspekcje i realizują środki kontroli. Upływ czasu między dwiema inspekcjami nie przekracza dwóch lat.

Zaleca się, aby pełna inspekcja na miejscu obejmująca wszystkie obszary działania przeprowadzana była co najmniej raz na cztery lata. W okresie pomiędzy dwiema ogólnymi inspekcjami systemowymi można przeprowadzić inspekcję tematyczną, koncentrującą się na poszczególnych zakresach tematycznych lub procesach, albo, przy braku istotnych zmian od czasu ostatniej inspekcji, można przeprowadzić ocenę dokumentacji.

7.   Przeprowadzanie inspekcji

7.1.

Zależnie od dostępnych zasobów w zespole przeprowadzającym inspekcję powinny znajdować się osoby o różnych kompetencjach.

W razie potrzeby podczas konkretnej inspekcji można zwrócić się o pomoc do zewnętrznego eksperta. Ekspert ten powinien jednak odgrywać jedynie rolę doradczą.

Należy z zasady unikać przeprowadzania inspekcji jednoosobowych. Co najmniej jeden inspektor powinien posiadać minimum dwa lata doświadczenia praktycznego, zgodnie z pkt 3 lit. b).

7.2.

Po zakończeniu inspekcji sprawozdanie z jej wyników należy wysłać do placówki lub strony trzeciej będących przedmiotem inspekcji. Wnioski ze sprawozdania powinny jasno wyszczególniać zaobserwowane niedociągnięcia.

W sprawozdaniu należy podać datę, do której dana placówka lub strona trzecia powinny złożyć propozycje usunięcia niedociągnięć wyszczególnionych w sprawozdaniu, a także harmonogram takich działań.

W razie potrzeby w celu oceny działań następczych można przeprowadzić ponowną inspekcję.

8.   System zarządzania jakością inspekcji

Każdy właściwy organ powinien wdrożyć system zarządzania jakością, obejmujący odpowiednie standardowe procedury operacyjne oraz właściwy system audytu wewnętrznego. Właściwe organy powinny regularnie wykonywać ocenę swoich systemów inspekcji.


13.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny)

(2010/454/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności rozdział 3 ust. 4 jego załącznika V,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ustęp 2 rozdziału 3 załącznika V do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii stanowi, że wszelkie zapasy produktów, zarówno prywatne jak i publiczne, znajdujące się w swobodnym obrocie na terytorium Bułgarii i Rumunii (zwanymi dalej „nowymi państwami członkowskimi”) w dniu przystąpienia, przekraczające ilości, które mogą być uznane za normalny poziom zapasów, muszą zostać usunięte na koszt nowego państwa członkowskiego. Pojęcie zwykłego poziomu zapasów definiuje się dla każdego produktu na podstawie kryteriów i celów właściwych dla każdej ze wspólnych organizacji rynku.

(2)

Zarówno kryteria jak i cele właściwe dla każdej organizacji rynku, a także związek między cenami w nowych państwach członkowskich przed przystąpieniem i cenami wspólnotowymi oznaczają, że normalny poziom zapasów należy ocenić w świetle czynników różniących się w zależności od sektora.

(3)

Podstawą obliczenia poziomu nadwyżki zapasów powinna być różnica w produkcji krajowej powiększona o przywóz i pomniejszona o wywóz w 2006 r., w porównaniu do średniej różnicy w produkcji krajowej powiększonej o przywóz i pomniejszonej o wywóz w ciągu trzech poprzednich lat.

(4)

Wyniki obliczeń należy dostosować tak, aby uwzględniały również fakt, że niektóre kategorie produktów, takie jak masło i olej maślany, różne klasy jakości ryżu, chmiel, nasiona, alkohol winny, tytoń oraz zboża można z łatwością wymieniać, dzięki czemu można uznać je za grupę. Zatem zwiększenie poziomu zapasów niektórych produktów w danej grupie może być zrekompensowane zmniejszeniem poziomu zapasów innych produktów w tej grupie.

(5)

Aby uwzględnić wzrost gospodarczy w okresie ocenianym pod względem nadwyżki zapasów oraz wynikający z niego ewentualny wzrost konsumpcji żywności, zastosowano liniową funkcję trendu, wykorzystując jako podstawę dane dotyczące produkcji i handlu z lat 2003–2005. W przypadkach gdy zastosowanie liniowej funkcji trendu przyniosło by większą nadwyżkę, wykorzystano średnią różnicę w produkcji krajowej powiększonej o przywóz i pomniejszonej o wywóz w ciągu trzech poprzednich lat.

(6)

Aby wyeliminować małe nadwyżki wprowadzono próg: jeżeli wysokość nadwyżki zapasów danego produktu nie przekroczyła 10 % tego, co można uznać za normalny poziom zapasów tego produktu, uznano, że państwa członkowskie nie powinny zostać obciążone żadną opłatą. W przedmiotowych 10 % uwzględniono margines błędu wynikającego z informacji statystycznych zebranych w szczególnych okolicznościach, jakie miały miejsce w okresie przedakcesyjnym, oraz stopień złożoności i zakres całego przedsięwzięcia.

(7)

Komisja umożliwiła również nowym państwom członkowskim przedstawienie argumentów dotyczących szczególnych okoliczności, które uzasadniałyby zwiększenie normalnych zapasów, oraz poddała te argumenty ocenie. Ocena ta nie doprowadziła do wprowadzenia zmian w danych zgromadzonych zgodnie z metodami opisanymi w motywach 1–6.

(8)

Obliczenie należy przygotować w oparciu o oficjalne dane udostępniane przez Eurostat i przekazane przez państwa członkowskie, jeśli dane te są dostępne. W przypadkach gdy dane te nie są dostępne ze względu na poufność informacji statystycznych, należy wykorzystać dane przekazane oficjalnie Komisji przez nowe państwa członkowskie.

(9)

W przypadku Bułgarii matematyczne zastosowanie metod opisanych w motywach 1–6 w odniesieniu do informacji statystycznych, o których mowa w motywie 8, daje wynik, zgodnie z którym nie stwierdzono żadnych nadwyżek zapasów, bez konieczności uwzględnienia argumentów dotyczących szczególnych okoliczności opisanych w motywie 7.

(10)

W celu obliczenia skutków finansowych nadwyżek zapasów należy obliczyć koszt ich usunięcia. Z powodu braku refundacji wywozowych dla grzybów zakonserwowanych, względem których zaobserwowano znaczne nadwyżki zapasów, zgodnie ze zrównoważonym podejściem za podstawę należy przyjąć różnicę cen między średnimi wewnętrznymi i zewnętrznymi cenami. W świetle tymczasowego charakteru skutków finansowych wnikających ze stwierdzenia nadwyżek zapasów państwa, których to dotyczy, powinny wpłacić odpowiednie kwoty do budżetu Unii. Należy ustalić datę uregulowania tych płatności. Uwzględniając trudną sytuację gospodarczą, jaka panuje obecnie w Rumunii, uznano za stosowne przedłużenie terminu uregulowania płatności o 4 lata.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku określa się ilości produktów rolnych w swobodnym obrocie w Bułgarii i w Rumunii w dniu przystąpienia przekraczające ilości, które można uznać za normalne zapasy na dzień 1 stycznia 2007 r. oraz kwoty, którymi należy obciążyć te nowe państwa członkowskie ze względu na koszty eliminacji tych ilości.

Artykuł 2

1.   Kwoty określone w załączniku uznawane są za przychody do budżetu Unii.

2.   Rumunia może wpłacić kwoty określone w załączniku do budżetu Unii w czterech równych ratach. Pierwszą ratę uiszcza się do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane nowe państwo członkowskie powiadomiono o niniejszej decyzji. Kolejne raty reguluje się odpowiednio do dnia 31 października 2011 r., 31 października 2012 r. oraz 31 października 2013 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


ZAŁĄCZNIK

ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCE NORMALNY POZIOM ZAPASÓW ORAZ KWOTY, JAKIMI NALEŻY OBCIĄŻYĆ BUŁGARIĘ I RUMUNIĘ

 

Rumunia

 

Ilość w tonach

Kwota w tys. EUR

Grzyby w puszkach

685

108

Ogółem

685

108