ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.195.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 195

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
27 lipca 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2010/411/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

1

 

 

2010/412/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

3

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

5

 

*

Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

15

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

25

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

37

 

 

DECYZJE

 

 

2010/413/WPZiB

 

*

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

39

 

*

Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

74

 

 

2010/415/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

76

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/1


DECYZJA RADY

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

(2010/411/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 11 maja 2010 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Unii Europejskiej negocjacji między Unią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczących udostępniania Departamentowi Skarbu USA danych z komunikatów finansowych w celu zapobiegania terroryzmowi, walki z nim i jego finansowaniem. Negocjacje zakończyły się powodzeniem poprzez parafowanie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów („Umowa”).

(2)

Umowa powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem zawarcia jej w późniejszym terminie.

(3)

Umowa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza prawa do życia prywatnego i rodzinnego, uznanego w art. 7 Karty, prawa do ochrony danych osobowych, uznanego w art. 8 Karty oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, uznanego w art. 47 Karty. Umowa powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(4)

Zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo powiadomiło o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje, bez uszczerbku dla jej praw wynikających z Protokołu w związku z decyzją o zawarciu Umowy.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii, podpisanie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (1) („Umowa”), z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę(-y) uprawnioną(-ne) do podpisania Umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2010 r.

W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.


27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/3


DECYZJA RADY

z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

(2010/412/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 11 maja 2010 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Unii Europejskiej negocjacji między Unią i Stanami Zjednoczonymi dotyczących udostępniania Departamentowi Skarbu USA danych z komunikatów finansowych w celu zapobiegania terroryzmowi, walki z nim i jego finansowaniem.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2010/411/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. (1) Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów („Umowa”) została podpisana w dniu 28 czerwca 2010 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

Umowa powinna zostać zawarta.

(4)

Umowa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, mianowicie prawa do życia prywatnego i rodzinnego, uznanego w art. 7 Karty, prawa do ochrony danych osobowych, uznanego w art. 8 Karty, oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, uznanego w art. 47 Karty. Umowa powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(5)

Zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo powiadomiło o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zostaje zatwierdzona w imieniu Unii (2) umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów („Umowa”).

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Komisję wzywa się do złożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, nie później niż po upływie roku od wejścia w życie Umowy, podstaw prawnych i technicznych pobierania danych na terytorium UE.

Komisję wzywa się do przedstawienia, w ciągu trzech lat od wejścia w życie Umowy, sprawozdania na temat postępu w opracowywaniu równorzędnego systemu UE w związku z art. 11 Umowy.

Jeżeli w ciągu pięciu lat od wejścia w życie Umowy nie zostanie wprowadzony równorzędny system UE, Unia rozważy, czy przedłużyć ważność Umowy zgodnie z art. 21 ust. 2.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady wyznacza osobę(-y) uprawnioną(-e) do przeprowadzenia w imieniu Unii wymiany dokumentów zatwierdzających, przewidzianych w art. 23 Umowy, w celu wyrażenia zgody Unii na to, aby Umowa stała się dla niej wiążąca.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2010 r.

W imieniu Rady

D. REYNDERS

Przewodniczący


(1)  Zob. 5 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Data wejścia w życie Umowy zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


TŁUMACZENIE

UMOWA

między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI,

z drugiej strony,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

PRAGNĄC zapobiegać terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczać te zjawiska, w szczególności dzięki wzajemnej wymianie informacji, w trosce o ochronę swych demokratycznych społeczeństw i wspólnych wartości, praw i swobód,

DĄŻĄC do zacieśnienia i wspierania współpracy między Stronami w duchu partnerstwa transatlantyckiego,

PRZYWOŁUJĄC konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu terroryzmu i jego finansowania oraz odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie walki z terroryzmem, w szczególności rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1373 (2001) oraz jej wytyczne, że wszystkie państwa podejmują niezbędne kroki w celu zapobiegania aktom terrorystycznym, w tym poprzez zapewnianie wczesnego ostrzegania innych państw w drodze wymiany informacji; że państwa udzielają sobie wzajemnie jak największej pomocy w związku ze śledztwami i postępowaniami w sprawach karnych związanymi z finansowaniem i wspieraniem aktów terrorystycznych; że państwa powinny znaleźć sposób na intensyfikację i przyspieszenie wymiany informacji operacyjnych; że państwa powinny wymieniać informacje zgodnie z prawem międzynarodowymi i krajowym; oraz że państwa powinny współpracować, zwłaszcza poprzez uzgodnienia i porozumienia dwustronne i wielostronne, w celu zapobiegania atakom terrorystycznym, ich udaremniania oraz podejmowania działań przeciwko sprawcom takich ataków,

UZNAJĄC, że opracowany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych („Departament Skarbu USA”) Program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów („program TFTP”) odgrywa zasadniczą rolę w rozpoznawaniu i ujmowaniu terrorystów oraz osób zapewniających finansowanie ich działań, a także umożliwił uzyskanie wielu wskazówek, które zostały przekazane do celów walki z terroryzmem właściwym organom na całym świecie i miały szczególną wartość dla państw członkowskich Unii Europejskiej (zwanych dalej „państwami członkowskimi”),

ODNOTOWUJĄC znaczenie programu TFTP dla zapobiegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania tych zjawisk w Unii Europejskiej i poza nią oraz ważną rolę Unii Europejskiej w zapewnianiu, by wyznaczeni dostawcy międzynarodowych usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płatności udostępniali – z zastrzeżeniem pełnej zgodności z gwarancjami dotyczącymi życia prywatnego i ochrony danych osobowych – dane z komunikatów finansowych dotyczących płatności, które są przechowywane na terytorium Unii Europejskiej i są niezbędne do zapobiegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania tych zjawisk,

MAJĄC NA UWADZE art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, mówiący o poszanowaniu praw podstawowych, prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, określone w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasady proporcjonalności i konieczności odnoszące się do prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych na mocy art. 8 ust. 2 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, konwencję nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

MAJĄC NA UWADZE szeroki zakres ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”), znajdujący wyraz w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, prawie karnym i cywilnym USA, przepisach wykonawczych oraz w długoterminowych strategiach wdrażanych i podtrzymywanych przez system kontroli trzech gałęzi władzy,

PODKREŚLAJĄC wspólne wartości, którymi Unia Europejska i Stany Zjednoczone kierują się w zakresie życia prywatnego i ochrony danych osobowych, w tym wagę, jaką obie Strony przywiązują do należytego przebiegu procedur oraz do prawa do skutecznych środków odwoławczych przeciwko niewłaściwym działaniom państwa,

MAJĄC NA UWADZE wzajemny interes w szybkim zawarciu wiążącej umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi odzwierciedlającej wspólne zasady w odniesieniu do ochrony danych osobowych przekazywanych dla ogólnych celów egzekwowania prawa, uwzględniając znaczenie skutecznych środków administracyjnych i sądowych środków odwoławczych o charakterze niedyskryminacyjnym,

ODNOTOWUJĄC rygorystyczne kontrole i gwarancje stosowane przez Departament Skarbu USA podczas postępowania z danymi z komunikatów finansowych dotyczących płatności, ich wykorzystywania i rozpowszechniania na mocy programu TFTP, zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Skarbu USA opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20 lipca 2007 r. i w dzienniku urzędowym Stanów Zjednoczonych (Federal Register) z dnia 23 października 2007 r., odzwierciedlające trwającą współpracę między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w walce ze światowym terroryzmem,

UZNAJĄC dwa obszerne przeglądy i sprawozdania niezależnej osoby wyznaczonej przez Komisję Europejską do weryfikacji przestrzegania odpowiednich środków ochrony danych programu TFTP, stwierdzając, że USA przestrzegają praktyk w zakresie ochrony prywatności danych, określonych w wyjaśnieniach TFTP, oraz że program TFTP przyniósł Unii Europejskiej wiele korzyści w zakresie bezpieczeństwa i był niezwykle cenny nie tylko przy prowadzeniu śledztw dotyczących ataków terrorystycznych, ale również przy zapobieganiu wielu atakom terrorystycznym w Europie i na świecie,

MAJĄC NA UWADZE rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. dotyczącą zalecenia Komisji dla Rady w sprawie upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o udostępnianiu Departamentowi Skarbu USA danych z komunikatów finansowych w celu zapobiegania terroryzmowi i finansowaniu terroryzmu i zwalczania tych zjawisk,

PRZYPOMINAJĄC, że gwarancją rzeczywistego korzystania wszystkich osób, niezależnie od narodowości, ze swoich praw jest możliwość wniesienia skargi do niezależnego organu ochrony danych, innego podobnego organu lub niezależnego i bezstronnego sądu lub trybunału, w celu skorzystania ze skutecznego środka odwoławczego,

MAJĄC NA UWADZE, że w prawie Stanów Zjednoczonych istnieją administracyjne i sądowe środki odwoławcze o charakterze niedyskryminacyjnym w odniesieniu do niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, w tym na mocy ustawy o postępowaniu administracyjnym z 1946 r., ustawy o inspektorze generalnym z 1978 r., zaleceń wykonawczych do ustawy z 2007 r. o Komisji 9/11, ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych oraz ustawy o wolności informacji,

PRZYPOMINAJĄC, że w Unii Europejskiej zgodnie z prawem klienci instytucji finansowych i dostawców usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płatności są informowani na piśmie, że dane osobowe zawarte w zapisie transakcji finansowej mogą być przekazane organom publicznym państw członkowskich lub państw trzecich do celów egzekwowania prawa, a powiadomienie to może obejmować informacje związane z programem TFTP,

UZNAJĄC zasadę proporcjonalności stanowiącą podstawę niniejszej Umowy, wprowadzoną w życie zarówno przez Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone; w Unii Europejskiej wynikającą z europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jej stosownego orzecznictwa oraz przepisów UE i państw członkowskich; a w Stanach Zjednoczonych wprowadzoną poprzez zasadne wymogi wynikające z Konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz przepisów federalnych i stanowych, ich obowiązującej wykładni oraz poprzez zakaz zbyt szerokiego zakresu nakazów przedstawienia danych i arbitralnych działań urzędników rządowych,

STWIERDZAJĄC, że niniejsza Umowa nie stanowi precedensu dla jakichkolwiek przyszłych uzgodnień między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską ani między żadną ze Stron i jakimkolwiek państwem w zakresie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych dotyczących płatności lub wszelkich innych form danych ani w zakresie ochrony danych,

UZNAJĄC, że wyznaczeni dostawcy podlegają ogólnie obowiązującym przepisom krajowym lub unijnym w zakresie ochrony danych, których celem jest ochrona osób w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych, pod nadzorem odpowiednich organów ochrony danych w sposób spójny ze szczegółowymi postanowieniami niniejszej Umowy, oraz

POTWIERDZAJĄC PONADTO, że niniejsza Umowa nie narusza innych umów lub ustaleń w zakresie egzekwowania prawa lub dzielenia się informacjami, zawartych między Stronami lub między Stanami Zjednoczonymi a państwami członkowskimi,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel Umowy

1.   Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie, by przy pełnym poszanowaniu życia prywatnego, ochrony danych osobowych i innych warunków zawartych w niniejszej Umowie:

a)

dane z komunikatów finansowych dotyczących transferów finansowych i powiązane dane przechowywane na terytorium Unii Europejskiej przez dostawców międzynarodowych usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płatności, których wspólnie wyznaczono na mocy niniejszej Umowy, były udostępniane Departamentowi Skarbu USA wyłącznie do celów zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk; oraz

b)

odpowiednie informacje otrzymane za pośrednictwem programu TFTP były udostępniane organom ścigania, bezpieczeństwa publicznego lub zwalczania terroryzmu z państw członkowskich, Europolowi lub Eurojustowi do celów zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk.

2.   Stany Zjednoczone, Unia Europejska i jej państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne i odpowiednie środki w ramach swoich uprawnień, aby wykonać postanowienia niniejszej Umowy i osiągnąć jej cel.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do uzyskiwania danych z komunikatów finansowych dotyczących płatności i powiązanych danych oraz korzystania z nich do celów zapobiegania, wykrywania, ścigania lub prowadzenia dochodzeń w stosunku do:

a)

działań osób lub podmiotów, które wiążą się z przemocą lub w inny sposób zagrażają życiu ludzkiemu, lub stwarzają ryzyko powstania szkód materialnych lub zniszczenia infrastruktury, przy czym charakter i okoliczności takich działań pozwalają przypuszczać, że podejmowane są w celu:

(i)

zastraszenia danej populacji lub wymuszenia na niej określonych działań;

(ii)

zastraszenia rządu lub organizacji międzynarodowej, zmuszenia ich do podjęcia lub zaniechania określonego działania lub wymuszenia na nich podjęcia lub zaniechania określonego działania; lub

(iii)

poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych struktur kraju lub organizacji międzynarodowej;

b)

działań osób lub podmiotów polegających na pomaganiu w realizacji działań opisanych w lit. a), wspieraniu ich lub dostarczaniu zasobów finansowych, materialnych lub wsparcia technicznego do ich realizacji, lub świadczeniu usług finansowych lub innych na rzecz takich działań lub w celu ich wsparcia;

c)

działań osób lub podmiotów polegających na dostarczaniu lub gromadzeniu funduszy, za pomocą wszelkich środków, bezpośrednio lub pośrednio, z zamiarem ich wykorzystania w całości lub częściowo w celu przeprowadzenia wszelkich działań opisanych w lit. a) lub b) lub z wiedzą o takim ich przeznaczeniu; lub

d)

działań osób lub podmiotów polegających na pomaganiu w realizacji działań opisanych w lit. a), b) lub c), podżeganiu do nich lub usiłowaniu ich realizacji.

Artykuł 3

Zapewnienie przekazywania danych przez wyznaczonych dostawców

Strony, wspólnie i indywidualnie, zapewniają przekazywanie Departamentowi Skarbu USA, zgodnie z niniejszą Umową, a w szczególności zgodnie z jej art. 4, przez podmioty wspólnie wyznaczone przez Strony na mocy niniejszej Umowy jako dostawcy międzynarodowych usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płatności („wyznaczeni dostawcy”), wymaganych danych z komunikatów finansowych dotyczących płatności i powiązanych danych, które są niezbędne na potrzeby zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk („dostarczone dane”). Wyznaczeni dostawcy wskazani są w załączniku do niniejszej Umowy, który w stosownym przypadku może podlegać aktualizacji poprzez wymianę not dyplomatycznych. Wszelkie zmiany do załącznika zostają należycie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Wnioski USA o przekazanie danych przez wyznaczonych dostawców

1.   Na potrzeby niniejszej Umowy Departament Skarbu USA doręcza nakazy przedstawienia danych („wnioski”) na mocy prawa USA, wyznaczonemu dostawcy na terytorium Stanów Zjednoczonych, w celu otrzymania przechowywanych na terytorium Unii Europejskiej danych niezbędnych do celów zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk.

2.   Wniosek taki (wraz z wszelkimi dokumentami towarzyszącymi):

a)

określa jak najdokładniej dane, w tym określone kategorie wymaganych danych, które są niezbędne do celów zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk;

b)

wyraźnie uzasadnia konieczność otrzymania danych;

c)

jest jak najbardziej zawężony w taki sposób, by dotyczył jak najmniejszej ilości danych, z należytym uwzględnieniem wcześniejszych i bieżących analiz zagrożenia terroryzmem opartych na rodzajach komunikatów i na geografii, jak również zidentyfikowanych zagrożeń terroryzmem i słabych punktach; analiz geograficznych, analiz zagrożenia i analiz narażenia; oraz

d)

nie dotyczy żadnych danych odnoszących się do Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA).

3.   Doręczając wniosek wyznaczonemu dostawcy, Departament Skarbu USA równocześnie przekazuje Europolowi kopię wniosku wraz z wszelkimi dokumentami towarzyszącymi.

4.   Po otrzymaniu kopii wniosku Europol w trybie natychmiastowym sprawdza, czy wniosek jest zgodny z wymogami ust. 2. Europol informuje wyznaczonego dostawcę, że sprawdził zgodność wniosku z wymogami ust. 2.

5.   Na potrzeby niniejszej Umowy, po potwierdzeniu przez Europol, że wniosek jest zgodny z wymogami ust. 2, wniosek ma wiążącą moc prawną na mocy prawa USA, na terytorium Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Wyznaczony dostawca jest tym samym upoważniony i zobowiązany do dostarczenia danych Departamentowi Skarbu USA.

6.   Wyznaczony dostawca przekazuje następnie dane (metodą „przesyłania” (ang. push method)) bezpośrednio do Departamentu Skarbu USA. Wyznaczony dostawca prowadzi szczegółowy rejestr wszystkich danych przekazanych Departamentowi Skarbu na potrzeby niniejszej Umowy.

7.   Po przekazaniu danych zgodnie z tymi procedurami uznaje się, że wyznaczony dostawca wypełnił warunki niniejszej Umowy oraz wszystkie inne wymogi prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, odnoszące się do przekazywania takich danych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.

8.   Wyznaczeni dostawcy dysponują wszystkimi administracyjnymi i sądowymi środkami odwoławczymi dostępnymi dla odbiorców wniosków Departamentu Skarbu USA na mocy przepisów Stanów Zjednoczonych.

9.   Strony wspólnie koordynują kwestie związane z warunkami technicznymi niezbędnymi w procesie weryfikacji przeprowadzanej przez Europol.

Artykuł 5

Gwarancje dotyczące przetwarzania dostarczonych danych

1.   Departament Skarbu USA zapewnia zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy przetwarzanie dostarczonych danych. Departament Skarbu USA zapewnia ochronę danych osobowych, wprowadzając następujące gwarancje, które stosuje bez dyskryminacji, w szczególności ze względu na narodowość lub państwo zamieszkania.

2.   Dostarczone dane przetwarza się wyłącznie na potrzeby zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk.

3.   Program TFTP nie obejmuje i nie będzie obejmować eksploracji danych ani żadnego innego rodzaju algorytmicznego lub automatycznego profilowania czy komputerowego filtrowania danych.

4.   Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych, ich ujawnieniu lub utracie lub jakiejkolwiek formie nieuprawnionego przetwarzania:

a)

dostarczone dane są zabezpieczone środkami ochrony fizycznej, przechowywane odrębnie od wszelkich innych danych, przy zastosowaniu zaawansowanych systemów i fizycznych zabezpieczeń przed intruzami;

b)

do dostarczonych danych nie ma dostępu poprzez połączenie z żadną inną bazą danych;

c)

do dostarczonych danych mają dostęp wyłącznie analitycy, którzy prowadzą dochodzenia w zakresie terroryzmu lub jego finansowania, i osoby zaangażowane w obsługę techniczną, zarządzanie i nadzór nad programem TFTP;

d)

dostarczone dane nie są przerabiane, zmieniane ani uzupełniane; oraz

e)

nie tworzy się żadnych kopii dostarczonych danych, z wyjątkiem kopii zapasowych umożliwiających odzyskanie danych w przypadku awarii.

5.   Wyszukiwanie dostarczonych danych każdorazowo opiera się na uprzednio zebranych informacjach lub dowodach, które pozwalają przypuszczać, że podmiot, którego dane są wyszukiwane, jest powiązany z terroryzmem lub jego finansowaniem.

6.   Każda operacja wyszukiwania dostarczonych danych w ramach programu TFTP jest ściśle zawężona do potrzeb, opiera się na uzasadnionym przypuszczeniu, że podmiot, którego dane są wyszukiwane, jest powiązany z terroryzmem lub jego finansowaniem, i jest rejestrowana; rejestruje się również powiązanie z terroryzmem lub jego finansowaniem wymagane do rozpoczęcia wyszukiwania.

7.   Dostarczone dane mogą obejmować informacje identyfikujące inicjatora lub odbiorcę transakcji, w tym imię, nazwisko, numer rachunku, adres i krajowy numer identyfikacyjny. Strony uznają szczególną wrażliwość danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub przekonania religijne lub inne, przynależność do związków zawodowych lub danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego („dane szczególnie chronione”). W wyjątkowej sytuacji, gdyby dane pobrane zawierały dane szczególnie chronione, Departament Skarbu USA chroni takie dane zgodnie z zabezpieczeniami i środkami bezpieczeństwa określonymi w niniejszej Umowie, przy pełnym poszanowaniu i należytym uwzględnieniu ich szczególnej wrażliwości.

Artykuł 6

Zatrzymywanie i usuwanie danych

1.   W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Departament Skarbu USA przeprowadza bieżący i co najmniej coroczny przegląd, mający na celu wskazanie wszystkich niepobranych danych, które nie są już konieczne do zwalczania terroryzmu lub jego finansowania. W przypadku wykrycia takich danych Departament Skarbu USA usuwa je w sposób trwały tak szybko jak to technicznie możliwe.

2.   Jeżeli okaże się, że przekazane zostały dane z komunikatów finansowych dotyczących płatności, które nie były przedmiotem wniosku, Departament Skarbu USA niezwłocznie i na stałe usuwa te dane i informuje odpowiedniego wyznaczonego dostawcę.

3.   Z zastrzeżeniem wcześniejszego usunięcia wynikającego z ust. 1, 2 lub 5, wszelkie niepobrane dane otrzymane przed dniem 20 lipca 2007 r. zostają usunięte najpóźniej dnia 20 lipca 2012 r.

4.   Z zastrzeżeniem wcześniejszego usunięcia wynikającego z ust. 1, 2 lub 5, wszelkie niepobrane dane otrzymane od dnia 20 lipca 2007 r. zostają usunięte najpóźniej po pięciu (5) latach od ich otrzymania.

5.   W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Departament Skarbu USA przeprowadza bieżący i co najmniej coroczny przegląd mający na celu analizę okresów zatrzymywania danych, określonych w ust. 3 i 4, zapewniając, aby okresy te nie były dłuższe niż to konieczne do zwalczania terroryzmu lub jego finansowania. W przypadku stwierdzenia, że okresy zatrzymywania danych są dłuższe niż to konieczne do zwalczania terroryzmu lub jego finansowania, Departament Skarbu odpowiednio skróci te okresy zatrzymywania danych.

6.   Najpóźniej w trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej Umowy Komisja Europejska i Departament Skarbu USA przygotowują wspólne sprawozdanie dotyczące wartości danych dostarczonych w ramach programu TFTP, ze szczególnym uwzględnieniem wartości danych zatrzymanych przez kilka lat i odpowiednich informacji otrzymanych na podstawie wspólnego przeglądu przeprowadzonego zgodnie z art. 13. Strony wspólnie ustalają warunki opracowania tego sprawozdania.

7.   Informacje pobrane z dostarczonych danych, w tym informacje przekazane w ramach art. 7, są zatrzymywane nie dłużej niż to konieczne do celów konkretnych dochodzeń lub operacji ścigania, do których są wykorzystywane.

Artykuł 7

Dalsze przekazywanie danych

Dalsze przekazywanie informacji pobranych z dostarczonych danych jest ograniczone poprzez następujące gwarancje:

a)

przekazywane są wyłącznie informacje pobrane w wyniku pojedynczych wyszukiwań określonych w niniejszej Umowie, w szczególności w art. 5;

b)

takie informacje przekazywane są wyłącznie organom ścigania, bezpieczeństwa publicznego lub zwalczania terroryzmu w Stanach Zjednoczonych, państwach członkowskich lub w państwach trzecich, Europolowi lub Eurojustowi, lub innym odpowiednim organom międzynarodowym, w granicach ich odpowiednich upoważnień.

c)

takie informacje przekazywane są wyłącznie jako wskazówki oraz wyłącznie do celów zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk;

d)

jeżeli Departament Skarbu USA jest świadomy, że takie informacje dotyczą obywatela lub mieszkańca państwa członkowskiego, wszelkie przekazywanie informacji organom państw trzecich odbywa się z zastrzeżeniem uprzedniej zgody odpowiednich organów danego państwa członkowskiego lub zgodnie z istniejącymi protokołami zawartymi między Departamentem Skarbu USA a tym państwem członkowskim dotyczącymi przekazywania takich informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie takich danych ma istotne znaczenie dla zapobieżenia nagłemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego Strony niniejszej Umowy, państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. W takim przypadku odpowiednie organy danego państwa członkowskiego informowane są o tej kwestii w najwcześniejszym możliwym terminie;

e)

przekazując takie informacje, Departament Skarbu USA wymaga, aby informacje zostały usunięte przez organy, które je otrzymały, gdy tylko nie będą już niezbędne do celów, do których zostały przekazane; oraz

f)

każde dalsze przekazanie danych jest odpowiednio rejestrowane.

Artykuł 8

Odpowiedniość

Z zastrzeżeniem stałego poszanowania zobowiązań dotyczących życia prywatnego i ochrony danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie, uznaje się, że Departament Skarbu USA zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych z komunikatów finansowych dotyczących płatności i powiązanych danych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów niniejszej Umowy.

Artykuł 9

Spontaniczne dostarczanie danych

1.   Departament Skarbu USA zapewnia udostępnianie, tak szybko jak to możliwe oraz w najbardziej odpowiedni sposób, informacji otrzymanych za pośrednictwem programu TFTP, które mogą przyczynić się do prowadzenia dochodzeń w sprawie terroryzmu lub jego finansowania, zapobiegania tym zjawiskom, wykrywania lub ścigania ich w Unii Europejskiej, organom ścigania, bezpieczeństwa publicznego lub zwalczania terroryzmu danych państw członkowskich, a w stosownych wypadkach także Europolowi i Eurojustowi w granicach ich odpowiednich uprawnień. Wszelkie informacje pochodne, które mogą pomóc w prowadzeniu dochodzeń w sprawie terroryzmu lub jego finansowania, zapobieganiu tym zjawiskom, wykrywaniu lub ściganiu ich przez Stany Zjednoczone, przekazywane są z powrotem Stanom Zjednoczonym na zasadzie wzajemności i w taki sam sposób.

2.   Aby ułatwić skuteczną wymianę informacji, Europol może wyznaczyć urzędnika łącznikowego do kontaktów z Departamentem Skarbu USA. Ustalenia dotyczące statusu i zadań urzędnika łącznikowego są przedmiotem wspólnej decyzji Stron.

Artykuł 10

Wnioski UE o wyszukiwanie w ramach programu TFTP

Jeżeli organy ścigania, bezpieczeństwa publicznego lub zwalczania terroryzmu państwa członkowskiego, Europol lub Eurojust stwierdzą, że istnieją podstawy do przypuszczeń, iż osoba lub podmiot są powiązane z terroryzmem lub jego finansowaniem, w rozumieniu art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW, zmienionej decyzją ramową Rady 2008/919/WSiSW i dyrektywą 2005/60/WE, organy te mogą wystąpić z wnioskiem o wyszukanie właściwych informacji otrzymanych za pośrednictwem programu TFTP. Departament Skarbu USA niezwłocznie przeprowadza wyszukiwanie zgodnie z art. 5 i przekazuje odpowiednie informacje w odpowiedzi na takie wnioski.

Artykuł 11

Współpraca z przyszłym równorzędnym systemem UE

1.   W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Komisja Europejska przeprowadzi badanie dotyczące możliwości wprowadzenia równorzędnego systemu UE pozwalającego na bardziej ukierunkowane przekazywanie danych.

2.   Jeśli w następstwie tego badania Unia Europejska podejmie decyzję o ustanowieniu systemu UE, Stany Zjednoczone będą współpracować i udzielać wsparcia i porad w celu przyczynienia się do skutecznego ustanowienia takiego systemu.

3.   Ponieważ ustanowienie systemu UE mogłoby w znaczący sposób zmienić kontekst niniejszej Umowy, jeżeli Unia Europejska podejmie decyzję o ustanowieniu takiego systemu, Strony powinny przeprowadzić konsultacje i określić, czy istnieje konieczność odpowiedniego dostosowania niniejszej Umowy. W tym zakresie władze USA i UE współpracują w celu zapewnienia wzajemnego uzupełniania się i korzyści systemów USA i UE w sposób, który w dalszym stopniu wzmacnia bezpieczeństwo obywateli USA, Unii Europejskiej i innych państw. W duchu tej współpracy Strony aktywnie, na zasadzie wzajemności i z odpowiednimi gwarancjami, prowadzą współpracę z wszelkimi odnośnymi dostawcami międzynarodowych usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płatności mieszczących się na ich odpowiednich terytoriach w celu zapewnienia trwałej i skutecznej rentowności systemów w USA i UE.

Artykuł 12

Monitorowanie zabezpieczeń i kontrole

1.   Zgodność z ograniczeniem dotyczącym przetwarzania jedynie do celów zwalczania terroryzmu oraz innymi zabezpieczeniami określonymi w art. 5 i 6 podlega niezależnemu monitorowaniu i nadzorowi przez niezależne organy nadzorcze, w tym osoby wyznaczone przez Komisję Europejską, w uzgodnieniu ze Stanami Zjednoczonymi i mające odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego udzielone przez Stany Zjednoczone. Taki nadzór obejmuje upoważnienie do przeprowadzania w czasie rzeczywistym i retrospektywnie przeglądu wszystkich wyszukiwań dostarczanych danych, upoważnienie do kwestionowania tych wyszukiwań i, w stosownym wypadku, upoważnienie do złożenia wniosku o dodatkowe uzasadnienie podejrzenia o terroryzm. W szczególności niezależne organy nadzorcze mają upoważnienie do blokowania każdego lub wszystkich wyszukiwań, które okażą się być niezgodne z art. 5.

2.   Niezależny nadzór określony w ust. 1 podlega regularnemu monitorowaniu, w tym monitorowaniu niezależności nadzoru określonej w ust. 1, w ramach przeglądu przewidzianego w art. 13. Inspektor Generalny Departamentu Skarbu USA zapewnia sprawowanie niezależnego nadzoru określonego w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi standardami kontroli.

Artykuł 13

Wspólny przegląd

1.   Na wniosek jednej ze Stron, a niezależnie od tego po upływie sześciu (6) miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej Umowy Strony przeprowadzają wspólny przegląd zabezpieczeń, kontroli i wzajemności postanowień określonych w niniejszej Umowie. Przegląd przeprowadza się następnie w regularnych odstępach czasu, a w razie konieczności dokonuje się także dodatkowych przeglądów.

2.   Przegląd w szczególności dotyczy: a) liczby udostępnionych komunikatów finansowych dotyczących płatności; b) liczby przypadków, w których wskazówki zostały przekazane państwom członkowskim, państwom trzecim, Europolowi i Eurojustowi; c) wdrożenia i skuteczności niniejszej Umowy, w tym stosowności mechanizmu przekazywania informacji; d) przypadków, w których informacje zostały wykorzystane do prowadzenia dochodzeń w sprawie terroryzmu lub jego finansowania, zapobiegania tym zjawiskom, ich wykrywania lub ścigania; e) zgodności z wymogami ochrony danych określonymi w niniejszej Umowie. Przegląd obejmuje reprezentatywną i losową próbkę wyszukiwań w celu sprawdzenia zgodności z zabezpieczeniami i kontrolami określonymi w niniejszej Umowie, jak również ocenę proporcjonalności dostarczonych danych na podstawie ich wartości dla prowadzenia dochodzeń w sprawie terroryzmu lub jego finansowania, wykrywania tych zjawisk, zapobiegania im lub ich ścigania. W następstwie przeglądu Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące funkcjonowania niniejszej Umowy, w tym dziedzin wymienionych w niniejszym ustępie.

3.   Na potrzeby przeglądu Unię Europejską reprezentuje Komisja Europejska, a Stany Zjednoczone reprezentuje Departament Skarbu USA. Każda ze Stron może włączyć do swojej delegacji na potrzeby przeglądu ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony danych, jak również osobę z doświadczeniem w wymiarze sprawiedliwości. Delegacja Unii Europejskiej na potrzeby przeglądu obejmuje przedstawicieli dwóch organów ds. ochrony danych, z których co najmniej jeden należy do państwa członkowskiego będącego siedzibą wyznaczonego dostawcy.

4.   Na potrzeby przeglądu Departament Skarbu USA zapewnia dostęp do odpowiedniej dokumentacji, systemów i personelu. Strony wspólnie ustalają warunki prowadzenia przeglądu.

Artykuł 14

Przejrzystość – Udzielanie informacji osobom, których dotyczą dane

Departament Skarbu USA publikuje na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące programu TFTP i jego celów, w tym dane do kontaktu dla osób pragnących uzyskać informacje. Ponadto publikuje informacje o procedurach dostępnych w celu wykonania praw określonych w art. 15 i 16, w tym o dostępie do administracyjnych i sądowych środków odwoławczych właściwych w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych zgodnie z niniejszą Umową.

Artykuł 15

Prawo dostępu do danych

1.   Każdy ma prawo otrzymać bez ograniczeń i bez nadmiernej zwłoki – na wnioski złożone w rozsądnych odstępach czasu – co najmniej potwierdzenie przekazane przez krajowe organy ochrony danych w Unii Europejskiej, że przeprowadzono wszystkie niezbędne kontrole w celu zapewnienia przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową i, w szczególności, że żadne dane osobowe tej osoby nie były przetwarzane z naruszeniem niniejszej Umowy.

2.   Ujawnienie osobie zainteresowanej jej danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy może podlegać uzasadnionym ograniczeniom prawnym obowiązującym w ramach krajowych przepisów o ochronie prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw, zapobiegania im, ich wykrywania lub ścigania, oraz przepisów służących ochronie bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego, z należytym uwzględnieniem prawnie uzasadnionego interesu osoby zainteresowanej.

3.   Zgodnie z ust. 1 osoba zainteresowana przesyła wniosek do swojego krajowego organu nadzoru w Europie, który przekazuje wniosek Urzędnikowi ds. Prywatności w Departamencie Skarbu USA, który dokonuje niezbędnych weryfikacji zgodnie z wnioskiem. Urzędnik ds. Prywatności w Departamencie Skarbu USA bez zbędnej zwłoki informuje odpowiedni krajowy organ nadzoru w Europie, czy dane osobowe mogą zostać ujawnione osobie, której dotyczą, i czy prawa tej osoby były należycie respektowane. W przypadku odmowy lub ograniczenia dostępu do danych zgodnie z ograniczeniami, o których mowa w ust. 2, powody takiej odmowy lub ograniczenia wyjaśnia się na piśmie i przekazuje się wraz z informacjami o dostępnych administracyjnych i sądowych środkach odwoławczych w Stanach Zjednoczonych.

Artykuł 16

Prawo do poprawiania, usuwania lub blokowania danych

1.   Każda osoba ma prawo do wniesienia o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Departament Skarbu USA zgodnie z niniejszą Umową, jeśli dane te są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest sprzeczne z niniejszą Umową.

2.   Każda osoba korzystająca z prawa opisanego w ust. 1 przesyła wniosek do odpowiedniego krajowego organu nadzoru w Europie, który przekazuje wniosek Urzędnikowi ds. Prywatności w Departamencie Skarbu USA. Każdy wniosek o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie zawiera należyte uzasadnienie. Urzędnik ds. Prywatności w Departamencie Skarbu USA przeprowadza wszystkie niezbędne weryfikacje zgodnie z wnioskiem i bez zbędnej zwłoki informuje odpowiedni krajowy organ nadzoru w Europie, czy dane osobowe zostały poprawione, usunięte lub zablokowane i czy prawa osoby, której dane dotyczą, były należycie respektowane. Takie powiadomienie sporządza się na piśmie wraz z informacją o dostępnych administracyjnych i sądowych środkach odwoławczych w Stanach Zjednoczonych.

Artykuł 17

Zachowanie ścisłości informacji

1.   Jeżeli Strona poweźmie wiedzę, że dane otrzymane lub przekazane zgodnie z niniejszą Umową są nieścisłe, podejmuje wszystkie odpowiednie środki w celu zapobieżenia korzystaniu z tych błędnych danych lub zakończenia ich wykorzystywania, które mogą obejmować uzupełnienie, usunięcie lub poprawienie takich danych.

2.   Gdy to możliwe, każda ze Stron w przypadku odkrycia, że istotne informacje przekazane przez nią lub otrzymane przez nią od drugiej Strony na mocy niniejszej Umowy są nieścisłe lub niewiarygodne, informuje o tym drugą Stronę.

Artykuł 18

Środki odwoławcze

1.   Strony podejmują wszelkie rozsądne działania, aby Departament Skarbu USA i każde właściwe państwo członkowskie niezwłocznie informowały się i w razie konieczności konsultowały się ze sobą i ze Stronami, jeśli uznają, że doszło do przetwarzania danych osobowych z naruszeniem niniejszej Umowy.

2.   Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem niniejszej Umowy, ma prawo do skorzystania ze skutecznych środków odwoławczych na drodze administracyjnej i sądowej odpowiednio zgodnie z prawem Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Stanów Zjednoczonych. W tym celu i w odniesieniu do danych przekazanych Stanom Zjednoczonym zgodnie z niniejszą Umową Departament Skarbu USA podczas stosowania swoich procedur administracyjnych zapewnia równe traktowanie wszystkich osób, niezależnie od ich obywatelstwa lub kraju zamieszkania. Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa lub kraju zamieszkania, ma na mocy przepisów prawa USA dostęp do sądowych środków odwoławczych od niekorzystnych działań o charakterze administracyjnym.

Artykuł 19

Konsultacje

1.   W stosownych przypadkach Strony prowadzą konsultacje zmierzające do tego, aby niniejsza Umowa była wykorzystywana jak najefektywniej, w tym pomagają sobie w rozwiązywaniu ewentualnych sporów dotyczących wykładni lub stosowania niniejszej Umowy.

2.   Strony podejmują odpowiednie działania, aby uniknąć wzajemnego nakładania na siebie nadmiernych obciążeń w związku ze stosowaniem niniejszej Umowy. Jeśli takie obciążenia mimo to powstaną, Strony niezwłocznie konsultują się ze sobą w celu ułatwienia stosowania niniejszej Umowy, co obejmuje podjęcie działań koniecznych do zmniejszenia obecnych i przyszłych obciążeń.

3.   Strony niezwłocznie konsultują się, w przypadku gdy jakakolwiek strona trzecia, w tym organ innego kraju, zgłasza sprzeciw lub wnosi skargę w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu skutku lub wdrożenia niniejszej Umowy.

Artykuł 20

Wdrożenie i brak odstępstw

1.   Niniejsza Umowa nie tworzy ani nie przyznaje żadnych praw czy korzyści żadnym osobom ani podmiotom prywatnym lub publicznym. Każda ze Stron zapewnia właściwe wdrożenie postanowień niniejszej Umowy.

2.   Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią odstępstwa od istniejących zobowiązań Stanów Zjednoczonych i państw członkowskich na mocy Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 25 czerwca 2003 r. oraz powiązanych instrumentów wzajemnej dwustronnej pomocy prawnej między Stanami Zjednoczonymi i państwami członkowskimi.

Artykuł 21

Zawieszenie lub wypowiedzenie

1.   Każda ze Stron może, w przypadku naruszenia przez drugą ze Stron zobowiązań na mocy niniejszej Umowy, zawiesić stosowanie niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w drodze notyfikacji kanałami dyplomatycznymi.

2.   Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdej chwili w drodze notyfikacji kanałami dyplomatycznymi. Wypowiedzenie staje się skuteczne w terminie sześciu (6) miesięcy od daty otrzymania notyfikacji przez drugą Stronę.

3.   Przed ewentualnym zawieszeniem lub wypowiedzeniem Umowy Strony przeprowadzają konsultacje w sposób zapewniający odpowiednio dużo czasu na znalezienie wzajemnie akceptowalnego rozwiązania.

4.   Niezależnie od zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy wszystkie dane otrzymane przez Departament Skarbu USA zgodnie z niniejszą Umową będą nadal przetwarzane w zgodzie z zabezpieczeniami niniejszej Umowy, w tym postanowieniami dotyczącymi usuwania danych.

Artykuł 22

Terytorialny zakres stosowania

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2–4 niniejsza Umowa obowiązuje na terytorium, na którym zastosowanie mają Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych.

2.   Niniejsza Umowa będzie miała zastosowanie do Danii, Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, wyłącznie jeśli Komisja Europejska poinformuje Stany Zjednoczone na piśmie, że Dania, Zjednoczone Królestwo lub Irlandia podjęły decyzję o związaniu niniejszą Umową.

3.   Jeśli Komisja Europejska poinformuje Stany Zjednoczone przed wejściem w życie niniejszej Umowy, że będzie ona miała zastosowanie wobec Danii, Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, niniejsza Umowa obowiązuje na terytorium tego państwa od tego samego dnia, od którego wiąże ona pozostałe państwa członkowskie UE.

4.   Jeśli Komisja Europejska poinformuje Stany Zjednoczone po wejściu w życie niniejszej Umowy, że ma ona zastosowanie wobec Danii, Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, niniejsza Umowa obowiązuje na terytorium tego państwa od pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu zawiadomienia przez Stany Zjednoczone.

Artykuł 23

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu, w którym Strony notyfikują sobie nawzajem zakończenie wewnętrznych procedur z tym związanych.

2.   Z zastrzeżeniem art. 21 ust. 2 niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres pięciu (5) lat od daty jej wejścia w życie i automatycznie przedłuża się na kolejny okres jednego (1) roku, chyba że jedna ze Stron pisemnie notyfikuje drugiej Stronie drogą dyplomatyczną, z co najmniej sześciomiesięcznym (6-miesięcznym) wyprzedzeniem, zamiar nieprzedłużania niniejszej Umowy.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2010 r., w dwóch egzemplarzach w języku angielskim. Niniejsza Umowa zostaje sporządzona również w języku bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. Po zatwierdzeniu przez obie Strony te wersje językowe będą uważane za jednakowo autentyczne.

 

ZAŁĄCZNIK

Stowarzyszenie Międzynarodowej Teletransmisji Danych Finansowych (SWIFT).


27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/15


Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów, podpisana w Brukseli w dniu 28 czerwca 2010 r., wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. zgodnie ze swoim art. 23 ust. 1.


ROZPORZĄDZENIA

27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/16


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 667/2010

z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1 i 2,

uwzględniając decyzję Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei (1), przyjętą zgodnie z tytułem V rozdział 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 marca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei oraz wdrażającą rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1907 (2009). W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/414/WPZiB zmieniającą decyzję 2010/127/WPZiB w celu ustanowienia procedury służącej wprowadzaniu zmian i dokonywaniu przeglądu wykazu osób i podmiotów wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („Radę Bezpieczeństwa”) lub przez odpowiedni Komitet Sankcji działający w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych („Komitet Sankcji”).

(2)

Środki ograniczające skierowane przeciwko Erytrei obejmują zakaz świadczenia pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej i innej pomocy związanej z działaniami wojskowymi, jak również zakaz starania się o pomoc techniczną, szkoleniową, finansową lub inną świadczoną przez Erytreę lub otrzymywania takiej pomocy.

(3)

Decyzja 2010/127/WPZiB przewiduje także inspekcję niektórych ładunków wysyłanych do Erytrei i przysyłanych z Erytrei oraz – w przypadku statków powietrznych i jednostek pływających – obowiązek przedstawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem dodatkowej informacji o towarach przywożonych do Unii lub z niej wywożonych. Informacje te powinny być dostarczone zgodnie z przepisami dotyczącymi przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych, ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(4)

Decyzja nr 2010/127/WPZiB przewiduje ponadto finansowe środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa lub przez właściwy Komitet Sankcji, jak również zakaz dostarczania, sprzedaży lub przekazywania broni i sprzętu wojskowego tym wskazanym osobom i podmiotom, a także zakaz świadczenia pomocy i usług związanych z taką bronią lub takim sprzętem. Te środki ograniczające należy nałożyć na osoby fizyczne i podmioty, między innymi na erytrejskie kierownictwo polityczne i wojskowe, podmioty rządowe i okołopaństwowe, jak również na podmioty będące własnością prywatną obywateli erytrejskich mieszkających na terytorium Erytrei lub poza nim, które wskazała ONZ, ze względu na to, że: naruszają embargo na przywóz broni wprowadzone rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1907 (2009); niosą z Erytrei wsparcie uzbrojonym ugrupowaniom opozycyjnym, które dążą do destabilizacji regionu; utrudniają wdrożenie rezolucji RB ONZ nr 1862 (2009) w sprawie Dżibuti; goszczą, finansują, wspomagają, popierają, organizują, szkolą lub podburzają osoby lub grupy, które mają popełniać akty przemocy lub terroryzmu przeciwko innym państwom w regionie lub ich obywatelom; lub utrudniają śledztwa lub prace prowadzone przez grupę monitorującą utworzoną przez Radę Bezpieczeństwa.

(5)

Środki te objęte są zakresem zastosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dlatego też do ich wdrożenia w Unii niezbędne są przepisy na poziomie unijnym, które zapewnią w szczególności jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(6)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego, prawo własności i prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(7)

Niniejsze rozporządzenie jest także w pełni zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

(8)

Uprawnienia do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinny być wykonywane przez Radę, w związku ze specyficznym, związanym z sytuacją w Erytrei, zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w tym regionie oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji 2010/127/WPZiB.

(9)

Procedura zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinna zawierać wymóg przekazywania wskazanym osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie przekazanego przez Komitet Sankcji, tak aby dać im możliwość przedstawienia uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinformować daną osobę, podmiot lub organ.

(10)

Na potrzeby wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawnej w Unii, nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których fundusze i zasoby gospodarcze muszą zostać zamrożone zgodnie z rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Każde przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (4).

(11)

Państwa członkowskie powinny określić sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Przewidziane sankcje powinny być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające.

(12)

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie natychmiast,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną; może przyjmować takie formy jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także pomoc udzielaną w formie ustnej;

b)

„fundusze” oznaczają aktywa finansowe i różnego rodzaju korzyści ekonomiczne, w tym między innymi (lecz nie wyłącznie):

(i)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

(iii)

publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i instrumenty dłużne, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne;

(iv)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wytwarzane przez te aktywa;

(v)

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi)

akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne;

(vii)

dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych;

c)

„zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom funduszy, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym również zarządzanie portfelem;

d)

„zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa, rzeczowe i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, ale mogą być użyte do pozyskania funduszy, towarów lub usług;

e)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu tych zasobów do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi – lecz nie wyłącznie – poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążanie ich hipoteką;

f)

„Komitet Sankcji” oznacza Komitet Rady Bezpieczeństwa ustanowiony zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa nr 751 (1992) i nr 1907 (2009) w odniesieniu do Somalii i Erytrei;

g)

„terytorium Unii” oznacza terytoria, do których ma zastosowanie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na warunkach ustalonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

1.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej związanej z działalnością wojskową oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem broni i wszelkiego rodzaju powiązanych materiałów ujętych we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (5) („wspólny wykaz uzbrojenia UE”), bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Erytrei lub do użytku w tym kraju;

b)

świadczenia pomocy finansowej lub zapewniania finansowania związanego z działalnością wojskową, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu broni i wszelkiego rodzaju powiązanych materiałów ujętych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, albo udzielania powiązanej pomocy technicznej i usług pośrednictwa, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Erytrei lub do użytku w tym kraju;

c)

uzyskiwania pomocy technicznej związanej z działalnością wojskową oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem broni i wszelkiego rodzaju powiązanych materiałów ujętych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, bezpośrednio lub pośrednio, od jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Erytrei;

d)

uzyskiwania pomocy finansowej lub finansowania związanego z działalnością wojskową, w tym w szczególności uzyskiwania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu broni i wszelkiego rodzaju powiązanych materiałów ujętych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, lub na potrzeby powiązanej pomocy technicznej i usług pośrednictwa, bezpośrednio lub pośrednio, od jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Erytrei;

e)

świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b), c) i d).

2.   Zakazy, o których mowa w ust. 1 lit. b) i d), nie powodują żadnego rodzaju odpowiedzialności odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć te zakazy.

Artykuł 3

1.   Aby zapewnić ścisłe wprowadzenie w życie art. 1 decyzji nr 2010/127/WPZiB, do wszystkich towarów przywożonych na obszar celny Unii lub z niego wywożonych na pokładach towarowych statków powietrznych i statków handlowych, przewożących ładunki z Erytrei i do tego kraju, stosuje się obowiązek przedstawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem informacji, które należy przekazać właściwym organom danego państwa członkowskiego.

2.   Zasady dotyczące obowiązku dostarczania informacji przed przybyciem lub przed odlotem/odpłynięciem statków powietrznych i jednostek pływających, w szczególności terminy, jakich należy dotrzymać i dane, jakie należy dostarczyć, odpowiadają zasadom określonym w odnośnych przepisach dotyczących przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych, ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 2913/92 oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6).

3.   Ponadto osoby, które przywożą towary lub które przyjmują odpowiedzialność za przewóz towarów na pokładach towarowych statków powietrznych i statków handlowych, przewożących ładunki z Erytrei i do tego kraju, lub ich pełnomocnicy, deklarują, czy towary te są obje wspólnym wykazem uzbrojenia UE.

4.   Do dnia 31 grudnia 2010 r. przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, a także wymagane dodatkowe informacje, o których mowa w niniejszym artykule, mogą być przedstawiane na piśmie przy użyciu dokumentów handlowych, portowych lub transportowych, pod warunkiem że dokumenty te zawierają niezbędne dane.

5.   Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. wymagane dodatkowe informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przedstawiane są w formie pisemnej lub w deklaracjach skróconych, odpowiednio przywozowych i wywozowych.

Artykuł 4

1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I.

2.   Funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I, ani też na ich rzecz.

3.   Zakazuje się świadomego i celowego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.   Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie powoduje żadnego rodzaju odpowiedzialności odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć ten zakaz.

5.   Załącznik I obejmuje osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 15 i pkt 18 lit. b) rezolucji RB ONZ nr 1907 (2009).

6.   W załączniku I przedstawione są powody umieszczenia w wykazie znajdujących się w nim osób, podmiotów i organów, przekazane przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji.

7.   W załączniku I znajdują się w miarę dostępności informacje przekazane przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji niezbędne do identyfikacji danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych, informacje takie mogą obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów lub organów, informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku I umieszczana jest także data wskazania przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji.

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 4, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić – na warunkach, które uznają za stosowne – aby niektóre zamrożone środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostały uwolnione lub udostępnione, po ustaleniu, że środki lub zasoby, o których mowa, są:

a)

niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób wymienionych w załączniku I oraz zależnych od nich członków rodziny, w tym opłat za środki spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, leki, leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłaty na rzecz użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów i zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

pod warunkiem że dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o takim ustaleniu i swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet Sankcji nie zgłosił sprzeciwu wobec tych działań w ciągu trzech dni roboczych od dnia takiego powiadomienia.

2.   W drodze odstępstwa od art. 4, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych funduszy lub zasobów gospodarczych, po ustaleniu, że dane fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o tych ustaleniach oraz że zostały one zatwierdzone przez ten Komitet.

3.   Odnośne państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 1 i 2.

Artykuł 6

W drodze odstępstwa od art. 4, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

fundusze lub zasoby gospodarcze podlegają sądowemu, administracyjnemu lub arbitrażowemu zastawowi ustanowionemu przed datą wskazania danej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 4, przez Komitet Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa, lub orzeczeniu sądu, organu administracyjnego lub organu arbitrażowego wydanemu przed tą datą;

b)

fundusze lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń, których zabezpieczeniem jest tego typu zastaw, lub roszczeń uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób zgłaszających takie roszczenia;

c)

decyzja o zastawie lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I;

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego; oraz

e)

Komitet Sankcji został powiadomiony przez państwo członkowskie o zastawie lub orzeczeniu.

Artykuł 7

1.   Art. 4 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych narosłych na zamrożonych rachunkach z tytułu:

a)

odsetek i innych zysków na tych rachunkach; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem wskazania przez Komitet Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 4,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają przepisom art. 4 ust. 1.

2.   Art. 4 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków funduszami przekazywanymi im na rachunek umieszczonych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostają również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje właściwe organy o takich transakcjach.

Artykuł 8

1.   Zakazuje się:

a)

udzielania pomocy technicznej związanej z działalnością wojskową oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem broni oraz wszelkiego rodzaju powiązanych materiałów ujętych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, wymienionym w załączniku I;

b)

świadczenia pomocy finansowej lub zapewniania finansowania związanego z działalnością wojskową, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu broni i wszelkiego rodzaju powiązanych materiałów ujętych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, lub udzielania powiązanej pomocy technicznej i usług pośrednictwa, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, wymienionym w załączniku I.

2.   Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie zakazu, o którym mowa w ust. 1.

3.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. b), nie powoduje żadnego rodzaju odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć ten zakaz.

Artykuł 9

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa ich udostępnienia, dokonane w dobrej wierze, że takie działanie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie powodują żadnego rodzaju odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotu wykonującego takie działanie ani jego dyrektorów lub pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek zaniedbania.

Artykuł 10

1.   Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy są zobowiązane:

a)

przekazywać natychmiast wszelkie informacje, które ułatwiłyby dostosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 4, wymienionym w załączniku II właściwym organom państw członkowskich, w których wspomniane osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów;

b)

współpracować z właściwymi organami, wskazanymi na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, w zakresie wszelkiej weryfikacji tych informacji.

2.   Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystane są jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 11

Komisja i państwa członkowskie natychmiast informują się wzajemnie o środkach przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i wymieniają między sobą wszelkie inne stosowne dostępne im informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje w odniesieniu do problemów dotyczących naruszeń i trudności w stosowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 12

1.   W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji umieszczają w wykazie osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, Rada umieszcza taką osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ w załączniku I. Rada przekazuje swoją decyzję i uzasadnienie umieszczenia w wykazie danej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

2.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

3.   W przypadku gdy ONZ podejmuje decyzję o usunięciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu ujętych w wykazie, Rada zmienia odpowiednio załącznik I.

Artykuł 13

Komisję upoważnia się do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych jej przez państwa członkowskie.

Artykuł 14

1.   Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i przyjmują wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 15

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w adresach ich stron internetowych wymienionych w załączniku II, zanim takie zmiany zostaną wprowadzone.

2.   Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich właściwych organach, w tym podają dane umożliwiające kontakt z tymi właściwymi organami; powiadamiają także niezwłocznie Komisję o wszelkich późniejszych zmianach.

3.   Adres i inne dane kontaktowe Komisji Europejskiej na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego sposobu przekazywania informacji we wszystkich przypadkach, gdy wymagają tego przepisy niniejszego rozporządzenia, wskazane są w załączniku II.

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a)

na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b)

na pokładach wszystkich statków powietrznych lub jednostek pływających podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c)

wobec każdej osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim,

d)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;

e)

wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 51 z 2.3.2010, s. 19. Decyzja zmieniona decyzją 2010/414/WPZiB (Patrz str. 74 nimiejszego Dziennika Urzędowego.).

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(3)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(5)  Dz.U. C 69 z 18.3.2010, s. 19.

(6)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Osoby fizyczne i prawne oraz podmioty i organy, o których mowa w art. 4, 5, 6, 7, 8 oraz 12


ZAŁĄCZNIK II

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 6, 7 i 10 oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

WŁOCHY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12391&idlnk=1&cat=3

 

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Faks (32 2) 299 08 73


27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 668/2010

z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 423/2007. Artykuł 15 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje, że Rada ustanawia, weryfikuje i zmienia wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.

(2)

Rada ustaliła, że kolejne osoby, podmioty i organy spełniają warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 oraz że w związku z tym powinny być one – z indywidualnych i szczególnych powodów – wymienione w wykazie zamieszczonym w załączniku V do tego rozporządzenia.

(3)

Obowiązek zamrożenia zasobów gospodarczych określonych podmiotów należących do Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) nie wymaga skonfiskowania lub zatrzymania statków należących do tych podmiotów lub przewożonych przez te statki ładunków, o ile ładunki te należą do stron trzecich, ani nie wymaga aresztowania załogi zakontraktowanej przez te podmioty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Osoby, podmioty i organy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zawartego w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1

I.

Osoby, podmioty i organy zaangażowane w działalność związaną z programem jądrowym lub balistycznym

A.   Osoby fizyczne

 

Imię i nazwisko

Dane osobowe

Powody

1.

Ali DAVANDARI

 

Prezes Banku Mellat (zob. część B nr 2)

2.

Fereydoun

MAHMOUDIAN

Ur. 7.11.1943 r. w Iranie. Paszport nr 05HK31387, wydany 1.1.2002 r. w Iranie, ważny do 7.8.2010 r.

Obywatelstwo francuskie od 7.5.2008 r.

Dyrektor przedsiębiorstwa Fulmen (zob. część B nr 11)

3.

Mohammad MOKHBER

 

Przewodniczący fundacji Setad Ejraie, funduszu inwestycyjnego związanego z najwyższym przywódcą Alim Chameneim. Członek rady administracyjnej banku Sina.

4.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Prezes Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znanej także jako Cruise Missile Industry Group. Organizację tę wskazano na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ i wymieniono w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 423/2007.


B.   Osoby, podmioty i organy prawne

 

Nazwa

Dane

Powody

1.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.

Firma z sektora energetyki, produkcyjnie wspierająca program jądrowy, w tym wskazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku.

2.

Bank Mellat (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne:

Główna siedziba: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran.

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran.

Państwowy bank irański. Angażuje się w określone działania wspierające i ułatwiające irański program jądrowy i balistyczny. Świadczy usługi bankowe podmiotom z wykazów ONZ i UE, podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierunkiem bądź podmiotom do nich należącym lub przez nie kontrolowanym. Jest bankiem macierzystym banku First East Export Bank, wskazanego na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Erywań 0010, Republika Armenii.

100 % udziałów należy do Banku Mellat.

 

(b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Wielka Brytania.

60 % udziałów należy do Banku Mellat.

3.

Jednostki zależne Banku Melli

 

Bank Melli wymieniono w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 za świadczenie lub próby świadczenia pomocy finansowej przedsiębiorstwom dostarczającym lub zaangażowanym w dostarczanie towarów na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego.

 

(a)

Arian Bank (także jako: Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan.

Spółka joint venture Banku Melli i Banku Saderat.

 

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (lub 500) Fifth Avenue, Nowy Jork, USA.;

Numer identyfikacji podatkowej: 1368932 (USA).

Przedsiębiorstwo-przykrywka utworzone i kontrolowane przez Bank Melli. Stworzone, by kierować przepływy pieniężne z USA do Iranu.

 

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Wyspy Normandzkie (Channel Islands)

Organizacja macierzysta Assa Corporation. Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana.

 

(d)

Bank Kargoshaee (także jako: Kargosai Bank, Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran.

Należy do Banku Melli.

 

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875.

Inna lokalizacja: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116.

Inna lokalizacja: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran. Numer w rejestrze gospodarczym: 89584.

Afiliowany przy podmiotach, na których od 2000 roku ciążą sankcje USA, UE lub ONZ. Wskazany przez USA z powodu przynależności do Banku Melli lub podlegania jego kontroli.

 

(f)

Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183.;

Inna lokalizacja: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran.

Numer w rejestrze gospodarczym: 382231

Wskazany przez USA z powodu przynależności do Banku Melli lub podlegania jego kontroli.

 

(g)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (także jako: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran.

W całości należy do Bank Melli Investment Co. Holding Company; zarządza wszystkimi przedsiębiorstwami cementowymi należącymi do BMIIC.

 

(h)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Wielki Kajman, KY1-9002, Kajmany.

Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

Inna lokalizacja: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Wielki Kajman, KY1-1104; Kajmany. Inna lokalizacja: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898.

Fundusz z siedzibą na Kajmanach, któremu irański rząd udzielił zezwolenia na inwestycje zagraniczne na teherańskiej giełdzie.

 

(i)

Future Bank BSC

Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn;

P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrajn,

i wszystkie oddziały na całym świecie. Rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrajn) traci ważność 9.6.2009 r. Licencja handlowa nr: 13388 (Bahrajn).

Spółka joint venture z siedzibą w Bahrajnie. W większości należąca do Banku Melli i Banku Saderat lub przez nie kontolowana. Jej prezes był także prezesem Future Bank.

 

(j)

Mazandaran Cement Company

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688.

Inna lokalizacja: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran.

Przedsiębiorstwo cementowe z siedzibą w Teheranie, w większości należące do CIDCO. Zaangażowane w wielkie projekty budowlane.

 

(k)

Mazandaran Textile Company

Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iran 11318.

Inna lokalizacja: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iran.

Inna lokalizacja: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran.

Przedsiębiorstwo włókiennicze z siedzibą w Teheranie, w większości należące do BMIIC i Bank Melli Investment Management Co.

 

(l)

Mehr Cayman Ltd.

Kajmany. Numer w rejestrze handlowym: 188926 (Kajmany).

Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowany.

 

(m)

Melli Agrochemical Company PJS (także jako: Melli Shimi Keshavarz)

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran.

Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowany.

 

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Numer rejestracji (Dubaj) 0107, wydany 30.11.2005 r.

Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowany.

 

(o)

Shomal Cement Company (także jako: Siman Shomal)

Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446.

Inna lokalizacja: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran.

Należy do DIO, jest przez nią kontrolowany lub działa w jej imieniu.

4.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran.

Przejął bieżące operacje Banku Melli po nałożeniu na niego sankcji przez Unię Europejską.

5.

Bank Saderat Iran (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Irański bank państwowy (należący w 94 % do rządu). Świadczył usługi finansowe podmiotom wykonującym zamówienia na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego, w tym podmiotom wskazanym na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeszcze w marcu 2009 roku przekazywał DIO (obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) i Iran Electronics Industries płatności i akredytywy. W 2003 roku przekazał akredytywę w imieniu irańskiej Mesbah Energy Company, powiązanej z działalnością jądrową (następnie obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

 

(a)

Bank Saderat PLC (Londyn)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Jednostka zależna, w 100 % należąca do Banku Saderat.

6.

Banque Sina

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran.

Blisko powiązany z interesami ‘Daftaru’ (biuro przywódcy: ok. 500 współpracowników). W ten sposób pomaga finansować strategiczne interesy reżimu.

7.

ESNICO (dostawca sprzętu dla Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran.

Wykonuje zamówienia na wyroby przemysłowe, zwłaszcza na potrzeby działań związanych z programem jądrowym prowadzonych przez AEOI, Novin Energy oraz Kalaye Electric Company (wszystkie wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Dyrektorem ESNICO jest Haleh Bakhtiar (wskazany na mocy rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

8.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran.

Blisko powiązana z Naftar i z Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin, pomaga finansować strategiczne interesy reżimu i irańskich struktur parapaństwowych.

9.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:

Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran.

Tose'e Tower, Corner of 15th St ., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran.

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran.

Numer w rejestrze handlowym: 86936

(Iran)

Zaangażowany w świadczenie usług finansowych przedsiębiorstwom związanym z irańskimi programami proliferacyjnymi; pomaga wskazanym przez ONZ podmiotom obchodzić i łamać sankcje. Świadczy usługi finansowe podmiotom podlegającym MODAFL i ich przedsiębiorstwom-przykrywkom wspierającym irański program jądrowy i balistyczny. Obsługiwał płatności Banku Sepah po wskazaniu go przez ONZ, w tym płatności związane z irańskim programem jądrowym i balistycznym. Obsługiwał transakcje związane z irańskimi podmiotami obronnymi i rakietowymi, z których wiele obłożonych jest sankcjami ONZ. Główny pośrednik obsługujący finanse Banku Sepah (obłożonego sankcjami ONZ od 2007 roku), w tym płatności związane z bronią masowego rażenia. Świadczy usługi finansowe różnorodnym podmiotom MODAFL i ułatwia stałą działalność zamówieniową przedsiębiorstwom-przykrywkom powiązanym z podmiotami MODAFL.

 

(a)

EDBI Exchange Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.

Firma z siedzibą w Tehranie, należy w 70 % do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do EDBI lub przez niego kontrolowana.

 

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.

Firma z siedzibą w Tehranie, jest jednostką zależną, należącą w całości do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do EDBI lub przez niego kontrolowana.

 

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Wenezuela.

Należy do Export Development Bank of Iran.

10.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran.

Jednostka zależna od IAIO w ramach MODAFL (wymienionego we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB); produkuje przede wszystkim materiały kompozytowe dla lotnictwa, ale jest także powiązana z rozwijaniem zdolności w zakresie włókna węglowego do zastosowań jądrowych i rakietowych. Powiązana z Technology Cooperation Office. Iran niedawno zapowiedział, że zamierza przystąpić do masowej produkcji wirówek nowej generacji, co będzie wymagać zdolności produkcyjnych FACI w zakresie włókna węglowego.

11.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Zaangażowany w instalację sprzętu elektrycznego w zakładach Kom/Fordu, wtedy gdy nie było jeszcze powszechnie wiadome, że zakłady te istnieją.

 

(a)

Arya Niroo Nik

Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Teheran.

Firma- przykrywka, z której pośrednictwa Fulmen korzysta przy niektórych operacjach.

12.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785;

Rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrajn), traci ważność 9.6.2009 r. Licencja handlowa nr: 13388 (Bahrajn).

Dwie trzecie Future Bank z siedzibą w Bahrajnie należy do irańskich banków państwowych. Wskazane przez UE Bank Melli i Bank Saderat posiadają po jednej trzeciej udziałów, a reszta należy do Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Choć AUB wciąż posiada udziały w Future Bank, według rocznego raportu z 2007 roku nie ma już w nim specjalnych wpływów; bank jest skutecznie kontrolowany przez irańskie instytucje macierzyste, z których obie wskazano w rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ jako irańskie banki wymagające szczególnego nadzoru. Ścisłych związków Future Bank z Iranem dowodzi także fakt, że prezes Bank Melli sprawuje równocześnie funkcję prezesa Future Bank.

13.

Industrial Development &

Renovation Organization (IDRO)

 

Organ rządowy odpowiedzialny za przyspieszenie procesu uprzemysłowienia w Iranie. Kontroluje liczne przedsiębiorstwa zaangażowane w pracę na rzecz programu jądrowego i balistycznego; jest zaangażowany we wspierające je zagraniczne zamówienia w zakresie zaawansowanych technologii wytwórczych.

14.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Jednostka zależna od IAIO w ramach MODAFL (wskazanego we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB). Wytwarza i naprawia silniki samolotów i statków powietrznych oraz przeprowadza ich przeglądy; na ogół przez zagranicznych pośredników zamawia części samolotowe, zwykle pochodzenia amerykańskiego. Wykryto, że IACI i jej jednostki zależne korzystają z sieci pośredników na całym świecie, starając się zamawiać wyroby lotnicze.

15.

Iran Aircraft Manufacturing Company (także jako: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran.

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran.

Należy do MODAFL (wskazanego we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB), jest przez niego kontrolowana lub działa w jego imieniu.

16.

Iran Centrifuge Technology Company (także jako: TSA lub TESA)

 

Przejęła działalność Farayand Technique (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Wytwarza części wirówek do wzbogacania uranu i bezpośrednio wspiera działania sprzyjające proliferacji, które Iran powinien zawiesić na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wykonuje prace na rzecz Kalaye Electric Company (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

17.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran.

Inny adres : PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran.

Inny adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran.

Jednostka zależna od Iran Electronics Industries (wskazanej we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB); wytwarza różnorodne produkty, w tym systemy łączności, awionikę, urządzenia optyczne i elektrooptyczne, mikroelektronikę, produkty IT, wyroby testowe, pomiarowe, telekomunikacyjne i produkty bezpieczeństwa, elektronikę wojenną, lampty radaroskopowe (w tym prowadzi ich naprawę) i wyrzutnie pocisków. Wyrobów tych można użyć w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

18.

Iran Insurance Company (także jako: Bimeh Iran)

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran.

Ubezpiecza zakup różnorodnych wyrobów, które mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ubezpieczone zakupy to m.in. części zamienne do śmigłowców, elektronika oraz komputery do stosowania w nawigacji statków powietrznych i pocisków.

19.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Organizacja w ramach MODAFL (wskazanego we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB) odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie w irańskim sektorze lotnictwa wojskowego.

20.

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran.

Należy do Iran Electronics Industries (wymienionej we we wspólnym stanowisku UE 2007/140/WPZiB), jest przez nią kontolowana lub działa w jej imieniu.

21.

Javedan Mehr Toos

 

Firma inżynieryjna wykonująca zamówienia na rzecz Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (wyznaczonej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

22.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran.

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran.

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran.

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1.

Prowadzi handel sprzętem z sektora naftowego i gazowego, który może zostać użyty w irańskim programie jądrowym. Próbowała zamawiać materiały (bardzo trwałe bariery stopowe), które nie mają zastosowania poza przemysłem jądrowym. Powiązana z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w irański program jądrowy.

23.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran.

Firma z sektora energetycznego afiliowana przy IDRO; wspiera produkcyjnie program jądrowy, w tym zakazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. W lipcu 2009 roku UK wydało wobec niej zawiadomienie o odmowie eksportu ‘korundowo-grafitowej żerdzi zatyczkowej’. W maju 2009 roku Szwecja odmówiła Machine Sazi Arak eksportu ‘koszulek pokryw do zbiorników ciśnieniowych’.

24.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

Jednostka podlegająca AEOI oraz Novin Energy (obie wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Zaangażowana w tworzenie reaktorów jądrowych.

25.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran.

Wytwórca przemieników częstotliwości; jest w stanie rozwinąć/zmodyfikować importowane przemienniki tak, by można je było stosować w gazowych wirówkach wzbogacających. Sądzi się, że jest zangażowana w działalność proliferacji jądowej.

26.

Passive Defense Organization

 

Odpowiada za wybór i budowę obiektów strategicznych, w tym - jak twierdzi Iran - zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom), zbudowanego bez powiadamiania MAEA, wbrew wymogom nałożonym na Iran (potwierdzonym w rezolucji Rady Zarządzających MAEA). Przewodniczącym organizacji jest generał brygady Gholam-Reza Jalali, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

27.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Z irańskiego banku krajowego przekształcił się w bank pomagający Iranowi prowadzić handel międzynarodowy. Działa w imieniu Banku Sepah (wskazanego na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ), wykonując transakcje Banku Sepah i ukrywając jego związki z transakcjami, by ominąć sankcje. W roku 2009 Post Bank ułatwiał w imieniu Banku Sepah prowadzenie inetresów między irańskim sektorem obronnym a beneficjentami z zagranicy. Ułatwia prowadzenie interesów z przedsiębiorstwem-przykrywką koreańskiego Tranchon Commercial Bank, znanego z ułatwiania związanych z proliferacją interesów między Iranem a KRLD.

28.

Raka

 

Dział Kalaye Electric Company (wskazanego na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Utworzony pod koniec 2006 roku, odpowiedzialny za budowę zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom).

29.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (także jako: Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

Jednostka podlegająca AEOI i kontynuująca prace jej dawnego działu badawczego. Dyrektorem zarządzającym jest wiceprezes AEOI Mohammad Ghannadi (wskazany na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

30.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran.

Działa w imieniu Defense Industries Organisation (DIO).

31.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG rozwija i produkuje systemy pocisków ziemia-powietrze dla irańskiego wojska. Realizuje projekty wojskowe, balistyczne i projekty związane z obroną powietrzną; zamawia towary z Rosji, Białorusi i Korei Północnej.

32.

Shakhese Behbud Sanat

 

Zaangażowany w produkcję sprzętu i części na potrzeby cyklu paliwowego.

33.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

Tehran, Iran

Odpowiada za irański rozwój technologiczny poprzez stosowne zamówienia zagraniczne i powiązania szkoleniowe. Wspiera program jądrowy i balistyczny.

34.

Yasa Part (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne:

 

Przedsiębiorstwo zajmujące się zamówieniami związanymi z zakupem materiałów i technologii niezbędnych w programie jądrowym i balistycznym.

 

(a)

Arfa Paint Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

 

(b)

Arfeh Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

 

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

 

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

 

(e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

 

(f)

Shetab G.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

 

(g)

Shetab Gaman

 

Działa w imieniu Yasa Part.

 

(h)

Shetab Trading

 

Działa w imieniu Yasa Part.

 

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Działa w imieniu Yasa Part.

II.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)

A.   Osoby fizyczne

 

Imię i nazwisko

Dane osobowe

Powody

1.

Kontradmirał Ali FADAVI

 

Dowódca marynarki wojennej IRGC.

2.

Parviz FATAH

Ur. w 1961 r.

Numer dwa w Khatam al Anbiya.

3.

Gen.bryg. Mohammad Reza NAQDI

Ur. w 1953 r. w An-Nadżaf (Irak)

Dowódca sił oporu Basij.

4.

Gen.bryg. Mohammad PAKPUR

 

Dowódca sił lądowych IRGC.

5.

Rostam QASEMI (także jako: Rostam GHASEMI)

Ur. w 1961 r.

Dowódca Khatam al-Anbiya.

6.

Gen.bryg. Hossein SALAMI

 

Zastępca dowódcy IRGC.


B.   Osoby, podmioty i organy prawne

 

Nazwa

Dane

Powody

1.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej

Teheran, Iran

Odpowiada za irański program jądrowy. Sprawuje kontrolę operacyjną nad irańskim programem balistycznym. Podjął próby zamówień w celu wspierania irańskiego programu balistycznego i jądrowego.

2.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

Specjalna część sił powietrznych IRGC współpracująca ze SBIG (wskazanym na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) z FATEH 110, rakietami balistycznymi krótkiego zasięgu, oraz Ashura, rakietą balistyczną średniego zasięgu. Wydaje się być jednostką, która sprawuje faktyczną kontrolę operacyjną nad pociskami.

3.

Naserin Vahid

 

Produkuje elementy broni dla IRGC. Firma-przykrywka IRGC.

4.

IRGC Siły Al-Quds

Teheran, Iran

Odpowiada za operacje poza Iranem; jest głównym teherańskim narzędziem polityki zagranicznej w zakresie operacji specjalnych i wsparciem dla terrorystów i bojowników islamistycznych za granicą. Według doniesień prasowych Hezbollah w 2006 roku podczas konfliktu z Izraelem używał dostarczanych przez nie rakiet, przeciwokrętowych pocisków manewrujących (ASCM), przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS) oraz bezpilotowych statków powietrznych (UAV) oraz korzystał z oferownych przez nie ćwiczeń związanych z tymi systemami. Według różnych doniesień Siły Al-Quds nadal wyposażają i szkolą Hezbollah w zakresie nowoczesnej broni, pocisków przeciwlotniczych oraz rakiet długiego zasięgu. Nadal w ograniczonym stopniu dostarcza niebezpiecznego wsparcia, szkoleń i środków bojownikom talibskim w południowym i zachodnim Afganistanie, w tym broni strzeleckiej, amunicji, moździerzy, rakiet bojowych krótkiego zasięgu. Dowódca obłożony sankcjami na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

5.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (także jako: Sepah Nir)

 

Jednostka zależna od Khatam al-Anbya Construction Headquarters, wskazanej na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestniczy w fazie 15-16 irańskiego projektu gazowego na podmorskiej części złóż South Pars.

III.

Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL)

 

Nazwa

Dane

Powody

1.

Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Irany (IRISL) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311, Teheran, Iran.

No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran.

Zaangażowane w transport ładunków wojskowych, w tym zakazanych ładunków z Iranu. Trzy takie incydenty, stanowiące jawne naruszenie zakazu, zgłoszono komitetowi ds. sankcji wobec Iranu działającemu w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Związek z proliferacją polega na tym, że Rada Bezpieczeństwa ONZ - w rezolucji 1803 i 1929 - wezwała państwa do przeprowadzania inspekcji na statkach IRISL, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że transportują one zakazane towary.

 

(a)

Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran.

Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

 

(b)

CISCO Shipping Company Ltd (także jako: IRISL Korea Ltd)

Posiada biura w Seulu i Pusanie w Korei Południowej..

Działa w imieniu IRISL w Korei Południowej.

 

(c)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (także jako: HDS Lines

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran.

Inny adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower.

Działa w imieniu IRISL, świadcząc obsługę kontenerów z wykorzystaniem statków należących do IRISL.

 

(d)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Niemcy.

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH.

Działa w imieniu HDSL w Europie.

 

(e)

Irano Misr Shipping Company

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran.

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

Działa w imieniu IRISL wzdłuż Kanału Sueskiego, w Aleksandrii i w Port Saidzie. Należy w 51% do IRISL.

 

(f)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Wielka Brytania.

Rejestracja działalności gospodarczej # 4110179 (Wielka Brytania).

Należy do IRISL. Świadczy IRISL usługi finansowe, prawne i ubezpieczeniowe oraz usługi marketingowe, czarterowe i usługi zarządzania załogą.

 

(g)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta.

Działa w imieniu IRISL na Malcie. Spółka joint venture z udziałowcami niemieckimi i maltańskimi. IRISL korzysta ze szlaku maltańskiego od 2004 roku; traktuje Freeport jako węzeł przeładunkowy między Zatoką Perską a Europą.

 

(h)

IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)

Rejestracja działalności gospodarczej # 4765305

2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Wielka Brytania.

IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Wielka Brytania.

50 % należy do Irinvestship Ltd, a 50 % do brytyjskiego przedsiębiorstwa Johnson Stevens Agencies Ltd. Świadczy usługi towarowe i kontenerowe między Europą a Bliskim Wschodem oraz dwa rodzaje usług między Dalekim Wschodem a Bliskim Wschodem.

 

(i)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran.

Należy do IRISL.

 

(j)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Niemcy.

Numer VAT: DE217283818 (Niemcy).

Przedstawiciel IRISL w Niemczech.

 

(k)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran.

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran.

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Należy do IRISL. Dostarcza paliwa, bunkrów, wody, farb, oleju smarowego i chemikaliów potrzebnych na statkach IRISL. Nadzoruje także konserwację statków oraz zapewnia udogodnienia i usługi członkom załóg. Jednostki zależne od IRISL korzystały z bankowych kont dolarowych w Europie i na Bliskim Wschodzie, zarejestrowanych na fałszywe nazwiska, by umożliwiać rutynowe transfery środków. IRISL wielokrotnie sprzyjały naruszaniu przepisów rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

(l)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran, Iran.

Należy do IRISL. Odpowiada za kolejowy transport towarów. Jest w pełni kontolowaną jednostką zależną od IRISL.

 

(m)

IRITAL Shipping SRL

Numer w rejestrze handlowym: GE 426505 (Włochy). Włoski numer podatkowy: 03329300101 (Włochy). Numer VAT: 12869140157 (Włochy).

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genua (GE), Włochy.

Punkt kontaktowy na potrzeby usług ECL i PCL. Korzysta z niego jednostka zależna DIO - Marine Industries Group (MIG; znana obecnie jako Marine Industries Organization, MIO), która odpowiada za projektowanie i budowę różnorodnych struktur morskich oraz statków wojskowych i innych. DIO została wskazana na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

(n)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta.

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran.

Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowane.

 

(o)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran.

M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran.

Jednostka w 100 % zależna od IRISL. Flota licząca w całości sześć statków. Działa na Morzu Kaspijskim. Ułatwiała transporty z udziałem podmiotów wskazanych przez ONZ i USA, np. Banku Melli, transportując do Iranu z krajów takich jak Rosja czy Kazachstan ładunki sprzyjające proliferacji.

 

(p)

Leadmarine (także jako: Asia Marine Network Pte Ltd lub IRISL Asia Pte Ltd)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (lub 199090).

Działa w imieniu HDSL w Singapurze. Wcześniej znana jako Asia Marine Network Pte Ltd oraz IRISL Asia Pte Ltd i działająca w imieniu IRISL w Singapurze.

 

(q)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta.

Należąca do IRISL lub przez nie kontolowana.

 

(r)

Oasis Freight Agencies (także jako: Pacific Shipping Company)

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Spółka joint venture między IRISL a mającą siedzibę w Emiratach firmą Sharif Shipping Company. Działa w imieniu IRISL w Emiratach, dostarczając paliwa, zapewniając magazyny, sprzęt, części zamienne i świadcząc naprawę statków. Obecnie znana pod nazwą Pacific Shipping Company i działająca w imieniu HDSL.

 

(s)

Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran.

Inny adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower.

Działa w imieniu IRISL, świadcząc usługi hurtowe.

 

(t)

Santexlines (także jako: IRISL China Shipping Company Ltd lub Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Szanghaj, Chiny.

Inny adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Chiny.

Działa w imieniu HDSL. Wcześniej znane pod nazwą IRISL China shipping Company i działające w imieniu IRISL w Chinach.

 

(u)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran.

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

 

(v)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran.

Działa w imieniu IRISL. Teherańskie przedsiębiorstwo zarządzania statkami; pełni funkcję zarządcy technicznego wobec wielu statków SAPID.

 

(w)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran.

Kontrolowana przez IRISL I działająca na jego rzecz w irańskich portach, nadzorująca takie działania jak załadunek i wyładunek.

 

(x)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (także jako: Valfajr)

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran.

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran.

Jednostka w 100 % zależna od IRISL. Prowadzi przewozy między Iranem a państwami Zatoki Perskiej, np. Kuwejtem, Katarem, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Dubajska jednostka zależna od IRISL, świadcząca usługi promowe i dowozowe, a czasem przewożąca towary i pasażerów w obrębie Zatoki Perskiej. W Dubaju wynajmuje załogi statków, zamawia usługi dostawcze, przygotowuje statki do zacumowania i odpłynięcia oraz do załadunku i wyładunku w porcie. Zawija do portów w Zatoce Perskiej i w Indiach. Od połowy czerwca 2009 roku dzieli budynek z IRISL w Port Raszid w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; dzielił także budynek z IRISL w Teheranie (Iran).


27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/37


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 669/2010

z dnia 26 lipca 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MK

42,6

TR

105,8

ZZ

74,2

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

88,1

ZZ

88,1

0805 50 10

AR

106,8

UY

62,5

ZA

103,3

ZZ

90,9

0806 10 10

AR

137,6

CL

79,4

EG

150,4

IL

126,4

MA

161,4

TR

151,0

ZA

130,8

ZZ

133,9

0808 10 80

AR

153,8

BR

79,1

CA

98,9

CL

94,9

CN

82,0

MA

54,2

NZ

117,8

US

162,9

UY

111,6

ZA

101,0

ZZ

105,6

0808 20 50

AR

68,3

CL

136,4

NZ

130,0

ZA

107,3

ZZ

110,5

0809 10 00

TR

189,3

ZZ

189,3

0809 20 95

TR

224,4

US

520,8

ZZ

372,6

0809 30

AR

75,9

TR

156,7

ZZ

116,3

0809 40 05

BA

87,0

TR

126,3

XS

91,2

ZZ

101,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/39


DECYZJA RADY

z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 lutego 2007 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1), które wdrażało rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1737 (2006).

(2)

W dniu 23 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/246/WPZiB (2), które wdrażało rezolucję RB ONZ nr 1747 (2007).

(3)

W dniu 7 sierpnia 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB (3), które wdrażało rezolucję RB ONZ nr 1803 (2008).

(4)

W dniu 9 czerwca 2010 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („Rada Bezpieczeństwa”) przyjęła rezolucję RB ONZ nr 1929 (2009), która rozszerzyła zakres środków ograniczających nałożonych przez rezolucje RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007) i RB ONZ nr 1803 (2008) oraz wprowadziła dodatkowe środki ograniczające wobec Iranu.

(5)

W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada Europejska podkreśliła swoje głębokie zaniepokojenie irańskim programem jądrowym i z zadowoleniem przyjęła uchwalenie rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010). Przywołując swoje oświadczenie z dnia 11 grudnia 2009 r., Rada Europejska wezwała Radę, aby przyjęła środki wdrażające środki zawarte w rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010), a także środki dodatkowe, z myślą o wsparciu rozwiązania w drodze negocjacji wszystkich nierozstrzygniętych kwestii dotyczących opracowywania przez Iran technologii wrażliwych na potrzeby jego programów jądrowego i rakietowego. Negocjacje powinny koncentrować się na sektorach: handlowym, finansowym, na irańskim sektorze transportowym, na kluczowych sektorach w przemyśle naftowym i gazowym oraz na dodatkowych wskazaniach, w szczególności w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

(6)

Rezolucja RB ONZ nr 1929 (2010) zakazuje inwestycji Iranowi, jego obywatelom i podmiotom zarejestrowanym w Iranie lub podlegającym jego jurysdykcji, osobom lub podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, a także podmiotom do nich należącym lub przez nie kontrolowanym, w ramach jakiejkolwiek działalności handlowej obejmującej wydobywanie uranu, wytwarzanie lub stosowanie materiałów i technologii jądrowych.

(7)

Rezolucja RB nr 1929 (2010) rozszerza ograniczenia finansowe i dotyczące podróży nałożone na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) na dodatkowe osoby i podmioty, w tym na osoby i podmioty należące do IRGC, a także na podmioty linii żeglugowej Islamskiej Republiki Iranu (IRISL).

(8)

Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej, ograniczenia dotyczące przyjmowania i zamrażania funduszy i zasobów gospodarczych powinny być stosowane do kolejnych osób i podmiotów, w dodatku do osób i podmiotów wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet ustanowiony na mocy pkt 18 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) („Komitet”), z wykorzystaniem tych samych kryteriów jak te zastosowane przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet.

(9)

Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej należy zakazać dostarczania, sprzedaży lub przekazywania Iranowi kolejnych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii – w dodatku do tych określonych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet – które mogłyby wesprzeć działania Iranu związane ze wzbogacaniem, przeróbką czy ciężką wodą lub z opracowywaniem systemów przenoszenia broni jądrowej lub z prowadzeniem działań związanych z innymi zagadnieniami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub które uznała za nierozstrzygnięte, lub wesprzeć działania związane z innymi rodzajami broni masowego rażenia. Zakaz ten powinien obejmować towary i technologie podwójnego zastosowania.

(10)

Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej, państwa członkowskie powinny powstrzymywać się od przyjmowania nowych krótkoterminowych zobowiązań dotyczących publicznego i prywatnego wsparcia finansowego na rzecz handlu z Iranem z myślą o zmniejszeniu zaległych kwot, w szczególności aby uniknąć jakiegokolwiek wsparcia finansowego na rzecz działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania środków przenoszenia broni jądrowej, oraz powinny zakazać jakichkolwiek średnio- i długoterminowych zobowiązań dotyczących publicznego i prywatnego wsparcia finansowego na rzecz handlu z Iranem.

(11)

Rezolucja RB ONZ nr 1929 (2010) wzywa wszystkie państwa, aby w porozumieniu ze swoimi organami krajowymi oraz zgodnie ze swoim prawem krajowym i z prawem międzynarodowym dokonywały na swoim terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszystkich ładunków wysyłanych do Iranu i przysyłanych z tego kraju, jeżeli dane państwo posiada informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dany ładunek zawiera produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010).

(12)

Rezolucja RB ONZ nr 1929 (2010) przewiduje również, że państwa członkowskie mogą żądać inspekcji statków na pełnym morzu za zgodą państwa bandery, zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności z prawem morza, jeżeli posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dane statki przewożą produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010).

(13)

Rezolucja RB ONZ nr 1929 (2010) przewiduje również, że państwa członkowskie ONZ mają dokonać zajęcia i zniszczenia produktów, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010), w sposób zgodny z ich zobowiązaniami podjętymi na mocy mających zastosowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa oraz konwencji międzynarodowych.

(14)

Rezolucja RB ONZ nr 1929 (2010) przewiduje ponadto, że państwa członkowskie ONZ mają zakazać świadczenia przez swoich obywateli lub ze swojego terytorium usług bunkrowania lub innego rodzaju usług dla statków, na rzecz statków pochodzących z Iranu, jeżeli państwa te posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dane statki przewożą produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010).

(15)

Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej, państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi organami krajowymi oraz zgodnie ze swoim prawem krajowym i z prawem międzynarodowym, w szczególności ze stosownymi umowami w sprawie międzynarodowego lotnictwa cywilnego, powinny podejmować środki niezbędne do uniemożliwiania dostępu do portów lotniczych podlegających ich jurysdykcji wszystkich lotów towarowych z Iranu z wyjątkiem lotów pasażersko-towarowych.

(16)

Ponadto należy zakazać świadczenia przez obywateli państw członkowskich lub z terytorium państw członkowskich usług inżynieryjnych lub związanych z obsługą techniczną na rzecz irańskich samolotów towarowych, jeżeli dane państwo posiada informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dany ładunek zawiera produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010).

(17)

Rezolucja RB ONZ nr 1929 (2010) wzywa także wszystkie państwa członkowskie ONZ, aby zapobiegały świadczeniu usług finansowych – w tym ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych – lub przekazywaniu na swoim terytorium, przez nie lub z niego, na rzecz lub przez swoich obywateli lub przez swoje podmioty utworzone na mocy swojego prawa krajowego, lub przez osoby lub instytucje finansowe działające na ich terytorium, jakichkolwiek aktywów lub zasobów finansowych lub innych, które mogłyby posłużyć Iranowi do wspomagania działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej.

(18)

Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej, państwa członkowskie powinny zakazać świadczenia usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych rządowi Iranu, podmiotom zarejestrowanym w Iranie lub podlegającym jego jurysdykcji, oraz osobom i podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub podmiotom, które do nich należą lub są przez nie kontrolowane, w tym w sposób nielegalny.

(19)

Ponadto należy zakazać sprzedaży lub kupna obligacji państwowych lub gwarantowanych przez państwo, pośrednictwa w handlu nimi lub pomocy w ich wydawaniu, na rzecz lub od rządu Iranu, Banku Centralnego Iranu lub banków irańskich, w tym oddziałów i filii, oraz podmiotów finansowych kontrolowanych przez osoby i podmioty mające siedzibę w Iranie.

(20)

Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej oraz aby zrealizować cele rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010) należy zakazać otwierania nowych oddziałów, filii lub biur reprezentujących banki irańskie na terytorium państw członkowskich, oraz ustanawiania nowych spółek joint venture lub przejmowania na własność przez irańskie banki banków podlegających jurysdykcji państw członkowskich. Ponadto państwa członkowskie powinny podjąć stosowne środki, aby zakazać instytucjom finansowym na swoim terytorium lub podlegającym ich jurysdykcji otwierania biur reprezentujących banki, filii banków lub rachunków bankowych w Iranie.

(21)

Rezolucja RB ONZ nr 1929 (2010) przewiduje także, że państwa mają wymagać od swoich obywateli, osób podlegających ich jurysdykcji lub przedsiębiorstw, które są zarejestrowane na ich terytorium lub podlegają ich jurysdykcji, aby zachowywały czujność podczas prowadzenia interesów z podmiotami zarejestrowanymi w Iranie lub podlegającymi jurysdykcji Iranu, jeżeli państwa te posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że działania takie mogłyby posłużyć Iranowi do wspomagania działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej lub do naruszenia postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010).

(22)

W rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010) zauważono, że istnieją potencjalne powiązania między dochodami pochodzącymi z sektora energetycznego i finansowaniem przez Iran działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych, a także zauważono, że sprzęt i materiały do procesów chemicznych potrzebne przemysłowi petrochemicznemu mają wiele wspólnego z tymi, które są potrzebne do pewnych wrażliwych działań związanych z cyklem paliwa jądrowego.

(23)

Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej, państwa członkowskie powinny zakazać sprzedaży, dostarczania lub przekazywania do Iranu kluczowego sprzętu i technologii, a także związanej z nimi pomocy technicznej i finansowej, które mogą być stosowane w kluczowych sektorach w przemyśle naftowym i przemyśle gazu ziemnego. Ponadto państwa członkowskie powinny zakazać jakichkolwiek nowych inwestycji w te sektory w Iranie.

(24)

Procedura zmiany załączników I i II do niniejszej decyzji powinna obejmować przedstawianie wskazanym osobom i podmiotom powodów umieszczenia w wykazie, tak aby mogły przedstawić swoje uwagi. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinformować daną osobę lub podmiot.

(25)

Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, prawem własności i prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsza decyzja powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(26)

Niniejsza decyzja jest także w pełni zgodna ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

(27)

Wdrożenie niektórych środków wymaga dalszych działań Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ 1

OGRANICZENIA EKSPORTU I IMPORTU

Artykuł 1

1.   Bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedawanie lub przekazywanie następujących produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, w tym oprogramowania – do Iranu, do użytku w Iranie lub na rzecz Iranu – przez obywateli państw członkowskich, lub poprzez terytoria państw członkowskich, lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, są zakazane, niezależnie od tego, czy dane towary, materiały, sprzęt, produkty i technologie pochodzą lub nie z ich terytoriów:

a)

produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii wymienionych w wykazach grupy dostawców jądrowych i reżimu kontroli technologii rakietowych;

b)

wszelkich dodatkowych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, określonych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet, mogących wesprzeć działania związane ze wzbogacaniem, przeróbką czy ciężką wodą lub opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej;

c)

broni i wszelkiego rodzaju pokrewnych zasobów materiałowych, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do takiej broni i pokrewnych zasobów materiałowych, jak również sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych. Zakazu tego nie stosuje się do pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane w celu zapewnienia ochrony przed pociskami balistycznymi lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia takiej ochrony, przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w Iranie do celów obronnych przez personel UE i jej państw członkowskich;

d)

niektórych innych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby wesprzeć działania związane ze wzbogacaniem, przeróbką czy ciężką wodą lub opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej, lub prowadzenie działań związanych z innymi zagadnieniami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub które uznała za nierozstrzygnięte. Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które należy objąć niniejszym przepisem;

e)

innych towarów i technologii podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (4), nieobjętych lit. a), z wyjątkiem kategorii 5 – część 1 i kategorii 5 – część 2 z załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009.

2.   Zakaz z ust. 1 nie ma zastosowania do bezpośredniego lub pośredniego przekazywania do Iranu, do użytku w Iranie lub na rzecz Iranu, z terytoriów państw członkowskich, towarów, o których mowa w pkt 3 lit. b) ppkt ii) rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), przeznaczonych do reaktorów wodnych, które rozpoczęły pracę przed grudniem 2006 roku.

3.   Zakazuje się ponadto:

a)

świadczenia pomocy technicznej, prowadzenia szkoleń technicznych, dokonywania inwestycji lub świadczenia usług pośrednictwa związanych z produktami, materiałami, sprzętem, towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, obsługą techniczną i z wykorzystywaniem tych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii – bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Iranie lub do użytku na terytorium Iranu;

b)

finansowania lub zapewniania pomocy finansowej związanej z produktami i technologiami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych na wszelkiego rodzaju sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub eksport tych produktów i technologii, lub też na zapewnianie związanych z powyższymi działaniami technicznych szkoleń, usług lub pomocy – bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Iranie lub do użytku na terytorium Iranu;

c)

świadomego lub celowego uczestniczenia w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w lit. a) i b).

4.   Zakazuje się nabywania od Iranu przez obywateli państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub przy użyciu ich statków powietrznych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, o których mowa w ust. 1 – niezależnie od tego, czy dane towary, materiały, sprzęt, produkty i technologie pochodzą z terytorium Iranu.

Artykuł 2

1.   Bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedawanie lub przekazywanie produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, w tym oprogramowania, nieobjętych art. 1, które mogłyby wesprzeć działania Iranu związane ze wzbogacaniem, przeróbką czy ciężką wodą lub opracowywanie środków przenoszenia broni jądrowej, lub też prowadzenie działań związanych z innymi zagadnieniami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub uznała za nierozstrzygnięte, do Iranu, do użytku w Iranie lub na rzecz Iranu, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu statków pozostających pod ich jurysdykcją lub przy użyciu ich statków powietrznych, wymaga zezwolenia wydawanego po rozpatrzeniu danego przypadku przez właściwy organ eksportującego państwa członkowskiego. Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które należy objąć niniejszym przepisem.

2.   Dostarczanie:

a)

pomocy technicznej, prowadzenie szkoleń technicznych, dokonywanie inwestycji lub świadczenie usług pośrednictwa związanych z produktami, materiałami, sprzętem, towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, obsługą techniczną i z wykorzystywaniem tych produktów – bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Iranie lub do użytku na terytorium Iranu;

b)

finansowania lub pomocy finansowej związanej z produktami i technologiami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych na wszelkiego rodzaju sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub eksport tych produktów lub też na świadczenie związanych z powyższymi działaniami szkoleń technicznych, usług lub pomocy – bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Iranie lub do użytku na terytorium Iranu;

wymaga również zezwolenia wydawanego przez właściwy organ eksportującego państwa członkowskiego.

3.   Właściwe organy państw członkowskich nie wydają zezwolenia na jakiekolwiek dostarczanie, sprzedaż lub przekazywanie produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzą, że dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub eksport lub świadczenie danej usługi mogłoby wesprzeć działania, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 3

1.   Środki nałożone na mocy art. 1 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz ust. 3 nie mają zastosowania, w stosownych przypadkach, gdy Komitet określi z wyprzedzeniem i po rozpatrzeniu danego przypadku, że takie dostarczanie, sprzedawanie, przekazywanie takich produktów lub świadczenie takiej pomocy z pewnością nie wesprze opracowywania w Iranie technologii wspomagających działania wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, w tym jeśli takie produkty lub pomoc służą do celów związanych z żywnością, rolnictwem, do celów medycznych lub innych celów humanitarnych, pod warunkiem że:

a)

umowy na dostarczanie takich produktów lub świadczenie takiej pomocy zawierają odpowiednie gwarancje w odniesieniu do użytkownika końcowego; oraz że

b)

Iran zobowiązał się nie wykorzystywać tych produktów w działaniach wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej.

2.   Środki nałożone na mocy art. 1 ust. 1 lit. e) oraz ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku gdy właściwy organ w danym państwie członkowskim określi z wyprzedzeniem i po rozpatrzeniu danego przypadku, że takie dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie takich produktów lub świadczenie takiej pomocy z pewnością nie wesprze opracowywania w Iranie technologii wspomagających działania wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, w tym jeśli takie produkty lub pomoc służą do celów medycznych lub innych celów humanitarnych, pod warunkiem że:

a)

umowy na dostarczanie takich produktów lub świadczenie takiej pomocy zawierają odpowiednie gwarancje w odniesieniu do użytkownika końcowego; oraz że

b)

Iran zobowiązał się nie wykorzystywać tych produktów w działaniach wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie o wszelkich odrzuconych wyłączeniach.

Artykuł 4

1.   Zabrania się sprzedaży, dostarczania lub przekazywania – przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy użyciu statków lub statków powietrznych podlegających ich jurysdykcji, niezależnie od tego, czy operacje te rozpoczęły się na terytoriach państw członkowskich czy też nie – kluczowego sprzętu i technologii dla następujących kluczowych sektorów przemysłu naftowego i gazu ziemnego w Iranie lub dla przedsiębiorstw irańskich lub należących do Irańczyków zaangażowanych w tych sektorach poza Iranem:

a)

rafinowanie;

b)

skroplony gaz ziemny (LNG);

c)

poszukiwanie złóż;

d)

produkcja.

Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które należy objąć niniejszym przepisem.

2.   Zabrania się zapewniania przedsiębiorstwom w Iranie, zaangażowanym w kluczowych sektorach irańskiego przemysłu naftowego i gazowego, o których mowa w ust. 1, lub przedsiębiorstwom irańskim lub należącym do Irańczyków zaangażowanych w tych sektorach poza Iranem:

a)

pomocy technicznej lub prowadzenia szkoleń i świadczenia innych usług związanych z kluczowym sprzętem i technologią, jak określono w ust. 1;

b)

finansowania lub udzielania pomocy finansowej do celów jakiejkolwiek sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub eksportu kluczowego sprzętu i technologii, jak określono w ust. 1 lub do celów świadczenia odnośnej pomocy technicznej lub prowadzenia szkoleń.

3.   Zakazany jest świadomy i celowy udział w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Artykuł 5

Zakazane jest inwestowanie na terytorium znajdującym się pod jurysdykcją państw członkowskich przez Iran, jego obywateli lub podmioty zarejestrowane w Iranie lub podlegające jego jurysdykcji, lub przez osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub przez podmioty należące do nich lub przez nie kontrolowane, w jakąkolwiek działalność handlową obejmującą wydobywanie uranu, wytwarzanie lub stosowanie materiałów i technologii jądrowych, w szczególności wzbogacanie uranu i przeróbkę czy działania związane z ciężką wodą lub technologie dotyczące rakiet balistycznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które należy objąć niniejszym artykułem.

Artykuł 6

Zabrania się:

a)

udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów przedsiębiorstwom w Iranie, zaangażowanym w sektorach irańskiego przemysłu naftowego i gazowego, o których mowa w art. 4 ust. 1, lub przedsiębiorstwom irańskim lub należącym do Irańczyków zaangażowanym w tych sektorach poza Iranem;

b)

nabywania lub zwiększania udziałów w przedsiębiorstwach w Iranie, które działają w sektorach irańskiego przemysłu naftowego i gazowego, o których mowa w art. 4 ust. 1, lub w przedsiębiorstwach irańskich lub należących do Irańczyków zaangażowanych w tych sektorach poza Iranem, w tym nabywania takich przedsiębiorstw w całości, oraz nabywania akcji i papierów wartościowych o charakterze udziałowym;

c)

tworzenia spółek joint venture z przedsiębiorstwami w Iranie, które działają w branżach sektorów naftowego i gazowego, o których to branżach mowa w art. 4 ust. 1, i z jakimikolwiek filiami lub podmiotami zależnymi znajdującymi się pod ich kontrolą.

Artykuł 7

1.   Zakaz w art. 4 ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań dotyczących dostarczania towarów na mocy umów zawartych przed datą przyjęcia niniejszej decyzji.

2.   Zakazy w art. 4 pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umów zawartych przed datą przyjęcia niniejszej decyzji i dotyczących inwestycji dokonanych w Iranie przed tym samym dniem przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwach członkowskich.

3.   Zakazy zawarte odpowiednio w art. 6 lit. a) i b):

(i)

pozostają bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umów lub porozumień zawartych przed datą przyjęcia niniejszej decyzji;

(ii)

nie uniemożliwiają rozszerzenia udziału, jeśli takie rozszerzenie jest zobowiązaniem wynikającym z porozumienia zawartego przed datą przyjęcia niniejszej decyzji.

OGRANICZENIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ HANDLU

Artykuł 8

1.   Państwa członkowskie powstrzymują się od przyjmowania nowych krótkoterminowych zobowiązań dotyczących publicznego i prywatnego wsparcia finansowego na rzecz handlu z Iranem, w tym przyznawania kredytów, gwarancji lub ubezpieczeń wywozowych, wobec własnych obywateli lub podmiotów zaangażowanych w taki handel, z myślą o zmniejszeniu zaległych kwot, w szczególności aby uniknąć jakiegokolwiek wsparcia finansowego na rzecz działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej. Ponadto państwa członkowskie nie przyjmują nowych średnio- i długoterminowych zobowiązań dotyczących publicznej i prywatnej pomocy finansowej na rzecz handlu z Iranem.

2.   Ust. 1 nie ma wpływu na zobowiązania przyjęte przed wejściem w życie niniejszej decyzji.

3.   Ust. 1 nie dotyczy handlu żywnością, produktami rolnymi, medycznymi lub innymi produktami do celów humanitarnych.

ROZDZIAŁ 2

SEKTOR FINANSOWY

Artykuł 9

Państwa członkowskie nie przyjmują wobec rządu Iranu nowych zobowiązań dotyczących dotacji, pomocy finansowej i pożyczek na zasadach preferencyjnych, w tym przez ich uczestnictwo w międzynarodowych instytucjach finansowych, z wyjątkiem zobowiązań do celów humanitarnych i związanych z rozwojem.

Artykuł 10

1.   Aby zapobiegać świadczeniu usług finansowych lub przekazywaniu na terytorium państw członkowskich, przez nie lub z niego, lub na rzecz lub przez obywateli państw członkowskich lub podmioty utworzone na mocy ich prawa krajowego (w tym oddziały za granicą), lub osoby lub instytucje finansowe działające na terytorium państw członkowskich, jakichkolwiek aktywów lub zasobów finansowych lub innych, które mogłyby posłużyć do wspomagania działań Iranu wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, państwa członkowskie ściśle monitorują wszystkie działania instytucji finansowych podlegających ich jurysdykcji prowadzone z:

a)

bankami mającymi siedzibę w Iranie, w szczególności z Bankiem Centralnym Iranu;

b)

podlegającymi jurysdykcji państw członkowskich oddziałami i filiami banków mających siedzibę w Iranie;

c)

niepodlegającymi jurysdykcji państw członkowskich oddziałami i filiami banków mających siedzibę w Iranie;

d)

podmiotami finansowymi niemającymi siedziby w Iranie, ale kontrolowanymi przez osoby i podmioty mające siedzibę w Iranie.

2.   Do celów ust. 1, wymaga się od instytucji finansowych, aby w swoich działaniach prowadzonych z bankami i instytucjami finansowymi wymienionymi w ust. 1:

a)

zachowywały nieustającą czujność wobec operacji prowadzonych na rachunkach, w tym za pomocą swoich programów dotyczących środków należytej staranności wobec klientów i w ramach swoich zobowiązań odnoszących się do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

b)

wymagały wpisywania wszystkich informacji w rubrykach blankietów zleceń płatniczych, odnoszących się do zleceniodawcy i beneficjenta danej transakcji; oraz aby odmawiały przeprowadzenia transakcji, gdy informacje te nie są przedstawiane;

c)

przechowywały całą dokumentację dotyczącą transakcji przez okres pięciu lat i na żądanie udostępniały ją organom krajowym;

d)

jeśli podejrzewają lub mają uzasadnione podstawy do tego, by podejrzewać, że środki pieniężne mają związek z finansowaniem proliferacji, niezwłocznie zawiadamiały o swoich podejrzeniach jednostkę analityki finansowej (FIU) lub inny właściwy organ wyznaczony przez dane państwo członkowskie. FIU lub ten inny właściwy organ muszą mieć w odpowiednim czasie bezpośredni lub pośredni dostęp do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są niezbędne do odpowiedniego wypełniania tego zadania, w tym do analizy sprawozdań z podejrzanych transakcji.

3.   Przekazywanie funduszy do Iranu i z niego musi odbywać się w następujący sposób:

a)

przekazy związane z transakcjami obejmującymi środki spożywcze, opiekę medyczną, sprzęt medyczny lub do celów humanitarnych nie wymagają uprzedniego zezwolenia; przekaz jest zgłaszany właściwemu organowi danego państw członkowskiego, jeśli przekracza kwotę 10 000 EUR;

b)

wszelkie inne przekazy na kwoty mniejsze niż 40 000 EUR nie wymagają uprzedniego zezwolenia; przekaz jest zgłaszany właściwemu organowi danego państw członkowskiego, jeśli przekracza kwotę 10 000 EUR;

c)

wszelkie inne przekazy na kwoty przekraczające 40 000 EUR wymagają uprzedniego zezwolenia właściwego organu danego państwa członkowskiego. Uznaje się, że zezwolenie zostało udzielone w ciągu czterech tygodni, chyba że właściwy organ danego państwa członkowskiego zgłosił sprzeciw w tym terminie. Właściwe organy państw członkowskich informują inne państwa członkowskie o wszelkich odmowach udzielenia zezwolenia.

4.   Wymagane jest również, aby oddziały i filie banków podlegające jurysdykcji państw członkowskich powiadamiały właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę, o wszystkich dokonanych lub otrzymanych przez nie przelewach środków pieniężnych, w terminie pięciu dni roboczych od dokonania lub otrzymania danego przelewu środków pieniężnych.

Z zastrzeżeniem uzgodnień dotyczących wymiany informacji, powiadomione właściwe organy niezwłocznie przekazują te dane, w stosownych przypadkach, właściwym organom innych państw członkowskich, w których mają siedzibę strony takich transakcji.

Artykuł 11

1.   Zakazane jest otwieranie nowych oddziałów, filii lub biur reprezentujących banki irańskie na terytorium państw członkowskich oraz ustanawianie nowych spółek joint venture lub przejmowanie na własność, lub nawiązywanie przez irańskie banki występujące w charakterze banku korespondenta – w tym Centralny Bank Iranu, jego oddziały i filie oraz inne podmioty finansowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 – nowych stosunków z bankami podlegającymi jurysdykcji państw członkowskich.

2.   Instytucje finansowe na terytorium państw członkowskich lub podlegające ich jurysdykcji nie mogą otwierać biur reprezentujących banki, filii banków ani rachunków bankowych w Iranie.

Artykuł 12

1.   Zakazane jest świadczenie usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych rządowi Iranu, lub podmiotom zarejestrowanym w Iranie lub podlegającym jego jurysdykcji, lub wszelkim osobom lub podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub podmiotom, które do niego należą lub są przez niego kontrolowane, w tym w sposób nielegalny.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia osobom prywatnym usług ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego.

3.   Zakazany jest świadomy i celowy udział w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 13

Zakazane są: bezpośrednia lub pośrednia sprzedaż lub kupno obligacji państwowych lub gwarantowanych przez państwo wydanych po wejściu w życie niniejszej decyzji, pośrednictwa w handlu nimi lub pomocy w ich wydawaniu, na rzecz lub od rządu Iranu, Banku Centralnego Iranu lub banków mających siedzibę w Iranie, lub podlegających i niepodlegających jurysdykcji państw członkowskich oddziałów i filii banków mających siedzibę w Iranie, lub podmiotów finansowych, które nie mają siedziby w Iranie ani nie podlegają jurysdykcji państw członkowskich, ale są kontrolowane przez osoby lub podmioty mające siedzibę w Iranie, a także jakichkolwiek osób lub podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub podmiotów, które do nich należą lub są przez nie kontrolowane.

Artykuł 14

Państwa członkowskie wymagają od swoich obywateli, osób podlegających ich jurysdykcji i przedsiębiorstw zarejestrowanych na ich terytorium lub podlegających ich jurysdykcji, aby zachowywały czujność podczas prowadzenia interesów z podmiotami zarejestrowanymi w Iranie lub podlegającymi jurysdykcji Iranu, w tym tymi należącymi do IRGC i IRISL, a także wszelkich osób i podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierownictwem oraz podmiotów należących do nich lub przez nich kontrolowanych, w tym w sposób nielegalny, w celu zapewnienia, aby działalność taka nie wspomagała irańskich działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, ani nie naruszała postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010).

ROZDZIAŁ 3

SEKTOR TRANSPORTOWY

Artykuł 15

1.   Państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi organami krajowymi oraz zgodnie z prawem krajowym i z prawem międzynarodowym, w szczególności z prawem morza i ze stosownymi międzynarodowymi umowami dotyczącymi lotnictwa cywilnego, dokonują na swoim terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszystkich ładunków wysyłanych do Iranu i pochodzących z tego kraju, jeżeli państwa te posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dany ładunek zawiera produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy niniejszej decyzji.

2.   Państwa członkowskie mogą żądać inspekcji statków na pełnym morzu za zgodą państwa bandery, zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności z prawem morza, jeżeli posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dane statki przewożą produkty, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub eksport są zakazane na mocy niniejszej decyzji.

3.   Państwa członkowskie, zgodnie ze swoim prawem krajowym, współpracują przy inspekcjach prowadzonych na mocy ust. 2.

4.   Statki powietrzne i statki transportujące ładunki wysyłane do Iranu i przysyłane z tego kraju podlegają wymogowi dodatkowej informacji poprzedzającej przyjazd lub wyjazd w przypadku wszystkich towarów wwożonych lub wywożonych z państwa członkowskiego.

5.   W przypadkach gdy dokonuje się inspekcji, o której mowa w ust. 1 i 2, państwa członkowskie zajmują produkty, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub eksport są zakazane na mocy niniejszej decyzji zgodnie z pkt 16 rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010) i pozbywają się ich (przez zniszczenie, uczynienie niezdatnymi do użytku, składowanie lub przekazanie do pozbycia się do państwa innego niż państwo pochodzenia lub przeznaczenia). Takie zajęcie i pozbycie się będą przeprowadzane na koszt importera lub – jeśli nie jest możliwe odzyskanie tych kosztów od importera – mogą one, zgodnie z prawem krajowym, być odzyskiwane od innej osoby lub podmiotu odpowiedzialnych za próbę nielegalnego dostarczania, sprzedawania, przekazywania lub eksportu.

6.   Zabrania się świadczenia na rzecz statków, które należą do Iranu lub zostały przez niego wynajęte, w tym wyczarterowane, usług bunkrowania lub zaopatrzenia statków lub innego rodzaju usług dla statków, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów pozostających pod jurysdykcją państw członkowskich, jeżeli państwa te posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dane statki przewożą produkty, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy niniejszej decyzji, chyba że świadczenie tych usług jest niezbędne do celów humanitarnych lub odbywa się do chwili przeprowadzenia inspekcji ładunku, a w razie potrzeby jego zajęcia i pozbycia się, zgodnie z ust. 1, 2 i 5.

Artykuł 16

Państwa członkowskie przekazują Komitetowi wszelkie dostępne informacje w sprawie transferów lub działań irańskich linii lotniczych w zakresie przewozów towarowych lub działań statków należących do IRISL na rzecz innych przedsiębiorstw, które to transfery lub działania mogły być podejmowane, aby uniknąć sankcji na mocy postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010), lub podejmowane z naruszeniem postanowień tych rezolucji, w tym w odniesieniu do zmiany nazw lub do ponownej rejestracji statków powietrznych lub statków.

Artykuł 17

Państwa członkowskie, w porozumieniu z organami krajowymi oraz zgodnie ze swoim prawem krajowym i z prawem międzynarodowym, w szczególności ze stosownymi umowami w sprawie międzynarodowego lotnictwa cywilnego, podejmują środki niezbędne do uniemożliwiania dostępu do portów lotniczych pozostających pod ich jurysdykcją wszystkim lotom towarowym prowadzonym przez przewoźników irańskich lub wykonywanych z Iranu z wyjątkiem lotów pasażersko-towarowych.

Artykuł 18

Zabrania się świadczenia na rzecz towarowych statków powietrznych Iranu usług inżynieryjnych lub związanych z obsługą techniczną, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, jeżeli posiadają one informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dane towarowe statki powietrzne przewożą produkty, których dostarczania, sprzedaż, przekazywanie lub eksport są zakazane na mocy niniejszej decyzji, chyba że świadczenie tych usług jest niezbędne do celów humanitarnych lub bezpieczeństwa albo odbywa się do chwili przeprowadzenia inspekcji ładunku, a w razie konieczności jego zajęcia i zniszczenia, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 5.

ROZDZIAŁ 4

OGRANICZENIA DOPUSZCZANIA

Artykuł 19

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zapobiec wjazdowi na swoje terytorium lub przejazdowi przez nie:

a)

osób wymienionych w załączniku do rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) i dodatkowych osób wyznaczonych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet zgodnie z pkt 10 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), a także członków IRGC wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet, wymienionych w załączniku I;

b)

innych osób niewymienionych w załączniku I, które są zaangażowane, w irańskie działania wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, w tym przez udział w nabywaniu zakazanych produktów, towarów, sprzętu, materiałów i technologii, lub które są bezpośrednio związane z tymi działaniami lub zapewniające im wsparcie, a także osób działających w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub osób, które pomagały wskazanym osobom lub podmiotom w obejściu lub naruszaniu postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) i RB ONZ nr 1929 (2010) lub niniejszej decyzji, a także wyższych rangą członków IRGC wymienionych w załączniku II.

2.   Zakaz z ust. 1 nie ma zastosowania do tranzytu przez terytoria państw członkowskich do celów bezpośrednio związanych z produktami wymienionymi w pkt 3 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) przeznaczonymi do reaktorów wodnych, które rozpoczęły pracę przed grudniem 2006 roku.

3.   Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy wjazdu na swoje terytorium swoim własnym obywatelom.

4.   Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań państwa członkowskiego wynikających z prawa międzynarodowego, w przypadkach gdy:

(i)

państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodową organizację międzyrządową;

(ii)

państwo to jest państwem goszczącym międzynarodową konferencję zwołaną przez ONZ lub odbywającą się pod jej auspicjami;

(iii)

zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywileje i immunitety;

(iv)

zastosowanie ma traktat pojednawczy z 1929 roku (traktat laterański) zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

5.   Uznaje się, że ust. 4 ma zastosowanie również w przypadkach, gdy dane państwo członkowskie jest państwem przyjmującym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

6.   Rada jest należycie informowana o wszystkich przypadkach przyznania przez państwo członkowskie wyłączenia na mocy ust. 4 lub 5.

7.   Państwa członkowskie mogą przyznawać wyłączenia ze stosowania środków przewidzianych w ust. 1, jeżeli stwierdzą, że podróż jest uzasadniona:

(i)

pilnymi potrzebami humanitarnymi, w tym obowiązkami o charakterze religijnym;

(ii)

koniecznością realizacji celów rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) i RB ONZ nr 1929 (2010), w tym w przypadkach, gdy zastosowanie ma art. XV statutu MAEA;

(iii)

udziałem w spotkaniach międzyrządowych – w tym w spotkaniach wspieranych przez Unię lub organizowanych przez państwo członkowskie przewodniczące pracom OBWE – podczas których prowadzony jest dialog polityczny służący bezpośredniemu propagowaniu demokracji, praw człowieka i praworządności w Iranie.

8.   Państwo członkowskie, które zamierza przyznać wyłączenia, o których mowa w ust. 7, powiadamia o tym Radę na piśmie. Wyłączenie uznaje się za przyznane, jeżeli żaden członek Rady nie wniesie pisemnego sprzeciwu w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym wyłączeniu. W przypadku gdy co najmniej jeden członek Rady zgłosi sprzeciw, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu proponowanego wyłączenia.

9.   W przypadku gdy zgodnie z ust. 4, 5 i 7 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom wymienionym w załączniku I lub II, zezwolenie ograniczone jest do celu, w którym zostało udzielone i do osób, których dotyczy.

10.   Jeżeli przyznano wyłączenie, państwa członkowskie powiadamiają Komitet o wjeździe na ich terytorium lub przejazd przez nie osób określonych w załączniku I.

ROZDZIAŁ 5

ZAMROŻENIE FUNDUSZY I ZASOBÓW GOSPODARCZYCH

Artykuł 20

1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze, których właścicielami są lub które są posiadane, przechowywane lub kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez:

a)

osoby lub podmioty wskazane w załączniku do rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), dodatkowe osoby i podmioty wskazane przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) i pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) oraz członków IRGC i jego podmioty, podmioty IRISL, wskazane przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet, wymienione są w załączniku I;

b)

osoby lub podmioty niewymienione w załączniku I, które są zaangażowane w irańskie działania wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, w tym przez zaangażowanie w zdobywanie zakazanych produktów, towarów, materiałów i technologii, lub które są bezpośrednio związane z tymi działaniami lub zapewniające im wsparcie, a także osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub podmioty należące do nich lub przez nie kontrolowane, w tym w sposób nielegalny, lub osoby i podmioty, które pomagały wskazanym osobom lub podmiotom w obejściu lub naruszaniu postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) i RB ONZ nr 1929 (2010) lub niniejszej decyzji, a także wyższych rangą członków i podmioty IRGC i linii żeglugowej IRISL oraz podmioty do nich należące lub przez nie kierowane, wymienione w załączniku II.

2.   Żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie są udostępniane, bezpośrednio ani pośrednio, osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, lub na rzecz tych osób i podmiotów.

3.   Możliwe jest wyłączenie w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych, które są:

a)

konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym do opłacenia artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, leków i leczenia, podatków, składek ubezpieczeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi, zgodnie z prawem krajowym, związane z rutynowym przechowywaniem i utrzymaniem zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych;

po powiadomieniu Komitetu przez dane państwo członkowskie o zamiarze udzielenia, w stosownych przypadkach, zezwolenia na dostęp do tych funduszy i zasobów gospodarczych oraz niepodjęciu przez Komitet decyzji odmownej w terminie pięciu dni roboczych od takiego powiadomienia.

4.   Możliwe jest wyłączenie wobec funduszy i zasobów gospodarczych, które są:

a)

konieczne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, po powiadomieniu Komitetu przez dane państwo członkowskie i po uzyskaniu zgody Komitetu;

b)

przedmiotem zastawu albo orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, w którym to przypadku fundusze i zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub do wykonania orzeczenia, po powiadomieniu Komitetu przez dane państwo członkowskie, z zastrzeżeniem, że zastaw został ustanowiony lub orzeczenie zostało wydane przed datą przyjęcia rezolucji RB ONZ 1737 (2006) i że zastaw ani orzeczenie nie dotyczą osoby ani podmiotu, o których mowa w ust. 1.

c)

konieczne do wykonywania działań bezpośrednio związanych z produktami wymienionymi w pkt 3 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) przeznaczonymi do reaktorów wodnych, które rozpoczęły pracę przed grudniem 2006 roku.

5.   Ust. 2 nie ma zastosowania do dodatkowych środków wpływających na zamrożone rachunki z tytułu:

a)

odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub

b)

wpłat na zamrożone rachunki z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom ograniczającym;

pod warunkiem że wszystkie takie odsetki, inne dochody należne i wpłaty nadal podlegają ust. 1.

6.   Ust. 1 nie uniemożliwia wskazanej osobie lub wskazanemu podmiotowi dokonania płatności należnej zgodnie z umową zawartą przed umieszczeniem takiej osoby lub podmiotu w wykazie, pod warunkiem ustalenia przez odpowiednie państwo członkowskie, że:

a)

umowa nie ma związku z jakimikolwiek zakazanymi produktami, materiałami, sprzętem, towarami, technologiami, pomocą, szkoleniami, pomocą finansową, inwestycjami, pośrednictwem lub usługami, o których mowa w art. 1;

b)

płatność nie jest bezpośrednio lub pośrednio dokonywana na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1;

oraz po powiadomieniu Komitetu przez właściwe państwo członkowskie o zamiarze dokonania lub otrzymania takich płatności lub zezwolenia, w stosownych przypadkach, na odmrożenie funduszy lub zasobów gospodarczych do tego celu, dziesięć dni roboczych przed udzieleniem takiego zezwolenia.

ROZDZIAŁ 6

INNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE

Artykuł 21

Państwa członkowskie, zgodnie ze swoim prawem krajowym, podejmują niezbędne środki w celu zapobiegania specjalistycznemu kształceniu lub szkoleniu obywateli Iranu, na swoich terytoriach lub przez swoich obywateli, w dziedzinach, które mogą wesprzeć działania Iranu wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej.

ROZDZIAŁ 7

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 22

Żadne roszczenia, w tym o odszkodowanie ani inne roszczenie tego rodzaju, takie jak roszczenie do potrącenia lub roszczenie z gwarancji, w związku z umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo, z powodu środków nałożonych zgodnie rezolucjami RB ONZ nr 1737 (2006), RB ONZ nr 1747 (2007), RB ONZ nr 1803 (2008) lub RB ONZ nr 1929 (2010), w tym środków Unii lub państw członkowskich nałożonych zgodnie z odpowiednimi decyzjami Rady Bezpieczeństwa, wymaganych przez te decyzje lub nałożonych w związku z wykonaniem tych decyzji, a także środków objętych niniejszą decyzją, nie są przyznawane wskazanym osobom lub podmiotom wymienionym w załącznikach I lub II ani żadnej innej osobie lub podmiotowi w Iranie, w tym rządowi Iranu, ani żadnej osobie lub podmiotowi wysuwającemu roszczenie za pośrednictwem lub na korzyść takiej osoby lub takiego podmiotu.

Artykuł 23

1.   Rada wprowadza zmiany do załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet.

2.   Rada, działając jednomyślnie na wniosek państw członkowskich lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przygotowuje wykaz z załącznika II i przyjmuje zmiany do niego.

Artykuł 24

1.   W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet umieszczają jakąś osobę lub podmiot w wykazie, Rada umieszcza taką osobę lub podmiot w załączniku I.

2.   W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o zastosowaniu wobec danej osoby lub danego podmiotu środków, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b), odpowiednio zmienia załącznik II.

3.   Rada przekazuje swoją decyzję i uzasadnienie umieszczenia w wykazie osobie lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie lub podmiotowi przedstawienie uwag.

4.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę lub podmiot.

Artykuł 25

1.   Załączniki I i II obejmują powody umieszczenia danych osób i podmiotów w wykazie, jak w przypadku Rady Bezpieczeństwa i Komitetu oraz załącznika I.

2.   Załączniki I i II obejmują również, w stosownych przypadkach, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób lub podmiotów, jak w przypadku Rady Bezpieczeństwa i Komitetu oraz załącznika I. W odniesieniu do osób, takie informacje mogą obejmować imię i nazwisko, pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także funkcję lub zawód. W odniesieniu do podmiotów, informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku I umieszczana jest także data wskazania przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet.

Artykuł 26

1.   Niniejsza decyzja jest poddawana przeglądom, zmieniana lub uchylana stosownie do potrzeb, w szczególności w świetle odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

2.   Środki dotyczące stosunków bankowych z bankami irańskimi przedstawione w art. 10 i 11 zostaną poddane przeglądowi w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji.

3.   Środki, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b), poddawane są przeglądom regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy. Przestają one mieć zastosowanie w odniesieniu do danych osób i podmiotów po ustaleniu przez Radę, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24, że warunki ich stosowania nie są już spełniane.

Artykuł 27

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB.

Artykuł 28

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli 26 lipca 2010 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49.

(2)  Dz.U. L 106 z 24.4.2007, s. 67.

(3)  Dz.U. L 213 z 8.8.2008, s. 58.

(4)  Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. a), oraz osób i podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a)

A.   Osoby i podmioty zaangażowane w działania jądrowe lub związane z rakietami balistycznymi

Osoby fizyczne

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Inne informacje: wyższy rangą pracownik naukowy ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL), związany z Instytutem Fizyki Stosowanej. Ściśle współpracuje z Mohsenem Fakhrizadehem-Mahabadim.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(2)

Dawood Agha-Jani. Pełniona funkcja: szef eksperymentalnego zakładu wzbogacania paliwa (PFEP) w Natanz. Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Tytuł: wiceadmirał. Pełniona funkcja: szef wspólnego sztabu irańskiego korpusu strażników rewolucji (IRGC).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(4)

Amir Moayyed Alai. Inne informacje: zaangażowany w zarządzanie montażem i konstrukcją wirówek.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 r. (ONZ: 3.3.2008).

(5)

Behman Asgarpour. Pełniona funkcja: kierownik operacyjny (Arak). Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(6)

Mohammad Fedai Ashiani. Inne informacje: zaangażowany w wytwarzanie uranylowego węglanu amonu (ammonium uranyl carbonate) oraz w kierowanie kompleksem w Natanz prowadzącym wzbogacanie.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Inne informacje: wyższy rangą urzędnik w biurze badań i spraw górniczych AEOI.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pełniona funkcja: szef Departamentu Finansowego i Budżetowego Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation – AIO). Inne informacje: osoba zaangażowana w irański program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(9)

Haleh Bakhtiar. Inne informacje: osoba zaangażowana w wytwarzanie magnezu o stężeniu 99,9 %.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(10)

Morteza Behzad. Inne informacje: osoba zaangażowana w wytwarzanie elementów wirówek.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Pełniona funkcja: szef organizacji przemysłu lotniczego (Aerospace Industries Organisation – AIO). Inne informacje: osoba zaangażowana w irański program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(12)

Ahmad Derakhshandeh. Pełniona funkcja: prezes i dyrektor Banku Sepah.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(13)

Mohammad Eslami. Tytuł: dr. Inne informacje: szef instytutu szkolenia i badań sektora obrony (Defence Industries Training and Research Institute).

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(14)

Reza-Gholi Esmaeli. Pełniona funkcja: szef Departamentu Handlu i Spraw Zagranicznych Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation – AIO). Inne informacje: osoba zaangażowana w irański program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Inne informacje: wyższy rangą pracownik naukowy MODAFL i były szef Centrum Badań ds. Fizyki (PHRC).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(16)

Mohammad Hejazi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca oddziałów oporu Bassij.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(17)

Mohsen Hojati. Pełniona funkcja: szef Fajr Industrial Group.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(18)

Seyyed Hussein Hosseini. Inne informacje: urzędnik AEOI zaangażowany w projekt dotyczący doświadczalnego reaktora ciężkowodnego w Araku.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

(19)

M. Javad Karimi Sabet. Inne informacje: szef Novin Energy Company, przedsiębiorstwa wymienionego w rezolucji nr 1747 (2007).

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008).

(20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pełniona funkcja: szef Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(21)

Ali Hajinia Leilabadi. Pełniona funkcja: dyrektor naczelny przedsiębiorstwa energetycznego Mesbah. Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(22)

Naser Maleki. Pełniona funkcja: szef Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Inne informacje: Naser Maleki jest również urzędnikiem MODAFL nadzorującym pracę nad programem pocisków rakietowych Shahab-3. Shahab-3 to znajdujący się obecnie w użyciu irański pocisk rakietowy dalekiego zasięgu.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(23)

Hamid-Reza Mohajerani. Inne informacje: zaangażowany w zarządzanie produkcją w zakładzie konwersji uranu (UCF) w Isfahanie.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(24)

Jafar Mohammadi. Pełniona funkcja: doradca techniczny Irańskiej Agencji Energii Atomowej (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI) (odpowiedzialny za zarządzanie produkcją zaworów do wirówek). Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(25)

Ehsan Monajemi. Pełniona funkcja: kierownik projektu budowy, Natanz. Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(26)

Mohammad Reza Naqdi. Tytuł: generał brygady. Inne informacje: były zastępca szefa sztabu generalnego logistyki sił zbrojnych i badań przemysłowych/szef państwowego dowództwa antyprzemytniczego (Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters) zaangażowany w wysiłki zmierzające do obejścia sankcji nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) oraz 1747 (2007).

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(27)

Houshang Nobari. Inne informacje: zaangażowany w kierowanie kompleksem w Natanz prowadzącym wzbogacanie.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Tytuł: generał broni. Pełniona funkcja: rektor Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Asztara (Malek Ashtar University of Defence Technology). Inne informacje: wydział chemii Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Asztara jest związany z MODALF i przeprowadzał doświadczenia z berylem. Osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(29)

Mohammad Qannadi. Pełniona funkcja: wiceprezes AEOI ds. badań i rozwoju. Inne informacje: osoba zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(30)

Amir Rahimi. Pełniona funkcja: szef centrum badań nad paliwem jądrowym i centrum wytwarzania paliwa jądrowego w Isfahanie. Inne informacje: Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Centrum Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie jest częścią należącego do AEOI przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego; zaangażowane jest ono w działania związane ze wzbogacaniem.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(31)

Javad Rahiqi: Pełniona funkcja: Szef Centrum Technologii Jądrowej w Isfahanie (Esfahan Nuclear Technology Centre) Irańskiej Agencji Energii Atomowej (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI) (inne informacje: Data ur.: 24 kwietnia 1954 r., Miejsce ur.: Marshad).

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

(32)

Abbas Rashidi. Inne informacje: zaangażowany w prace związane ze wzbogacaniem w Natanz.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(33)

Morteza Rezaie. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: zastępca dowódcy IRGC.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(34)

Morteza Safari. Tytuł: kontradmirał. Pełniona funkcja: dowódca marynarki wojennej IRGC.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(35)

Yahya Rahim Safavi. Tytuł: Maj Gen. Pełniona funkcja: dowódca, IRGC (Pasdaran). Inne informacje: osoba zaangażowana w irańskie programy: jądrowy i budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(36)

Seyed Jaber Safdari. Inne informacje: kierownik zakładu wzbogacania w Natanz.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(37)

Hosein Salimi. Tytuł: generał. Pełniona funkcja: dowódca sił powietrznych, IRGC (Pasdaran). Inne informacje: osoba zaangażowana w irański program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(38)

Qasem Soleimani. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił Qods.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(39)

Ghasem Soleymani. Inne informacje: dyrektor górnictwa uranu w kopalni uranu Saghand.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(40)

Mohammad Reza Zahedi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił lądowych IRGC.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(41)

Generał Zolqadr. Pełniona funkcja: zastępca ministra spraw wewnętrznych ds. zagadnień związanych z bezpieczeństwem, oficer IRGC.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

Podmioty

(1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (znana również jako BK Co.). Inne informacje: uczestniczy w produkcji elementów wirówek.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(2)

Kompleks przemysłowy Amin: kompleks przemysłowy Amin poszukiwał czujników temperatury, które mogą być stosowane w badaniach jądrowych i fabrykach. Kompleks przemysłowy Amin jest własnością Organizacji Przemysłu Obronnego (Defense Industries Organization – DIO), którą włączono do wykazu na mocy rezolucji nr 1737 (2006), i podlega jej kontroli.

Położenie: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

Zwane również: Amin Industrial Compound i Amin Industrial Company.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(3)

Grupa przemysłowa ds. amunicji i metalurgii (Ammunition and Metallurgy Industries Group – AMIG) (zwana też: a) AMIG; b) grupą przemysłową ds. amunicji – Ammunition Industries Group). Inne informacje: AMIG sprawuje kontrolę nad 7th of Tir; b) AMIG jest własnością Organizacji Przemysłu Obronnego (Defence Industries Organisation – DIO) i podlega jej kontroli.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(4)

Grupa przemysłowa ds. amunicji (Armament Industries Group): Grupa przemysłowa ds. amunicji (AIG) wytwarza i serwisuje różne rodzaje broni strzeleckiej i lekkiej, w tym karabiny dużego i średniego kalibru, oraz zajmuje się związanymi z nimi technologiami. AIG zdobywa większość produktów poprzez kompleks przemysłowy Hadid.

Położenie: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 9.6.2010).

(5)

Irańska Agencja Energii Atomowej (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). Inne informacje: zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(6)

Bank Sepah oraz Bank Sepah International. Inne informacje: Bank Sepah zapewnia wsparcie Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation – AIO) i podmiotom jej podległym, w tym grupie przemysłowej Shahid Hemmad (SHIG) i grupie przemysłowej Shahid Bagheri (SBIG).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(7)

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Inne informacje: podmiot zależny od spółek Saccal System; b) spółka ta usiłowała nabyć towary wrażliwe, wskazane w rezolucji nr 1737 (2006).

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(8)

Grupa przemysłowa ds. pocisków samosterujących (Cruise Missile Industry Group) (znana również jako grupa przemysłowa ds. okrętowych pocisków rakietowych (Naval Defence Missile Industry Group).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(9)

Organizacja Przemysłu Obronnego (Defence Industries Organisation – DIO). Inne informacje: a) podmiot nadrzędny kontrolowany przez Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (ang. Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL), którego pewne podmioty zależne były zaangażowane w program produkcji elementów do wirówek oraz w program budowy rakiet balistycznych, b) zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(10)

Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej: Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej (DTSRC) jest własnością lub jest kontrolowane przez, lub działa w imieniu irańskiego ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL), nadzorującego irańskie badania i rozwój, produkcję, obsługę techniczną, eksport i zaopatrzenie w zakresie obrony.

Położenie: Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 9.6.2010).

(11)

Międzynarodowa spółka Doostan: międzynarodowa spółka Doostan (DICO) dostarcza części potrzebne do irańskiego programu budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(12)

Electro Sanam Company (znana też jako: a) E. S. Co.; b) E. X. Co.). Inne informacje: firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(13)

Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre – NFRPC) oraz Centrum Technologii Jądrowej w Isfahanie (Esfahan Nuclear Technology Centre – ENTC). Inne informacje: stanowią one część przedsiębiorstwa produkującego i pozyskującego paliwo jądrowe (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (AEOI).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(14)

Grupa techniczna Ettehad (Ettehad Technical Group). Inne informacje: firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(15)

Grupa Przemysłowa Fajr (Fajr Industrial Group). Inne informacje: a) podmiot wcześniej znany jako Instrumentation Factory Plant, b) podmiot zależny AIO, c) zaangażowany w irański program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(16)

Farasakht Industries: Farasakht Industries jest własnością lub jest kontrolowany, lub działa w imieniu Iran Aircraft Manufacturing Company, która z kolei jest własnością lub jest kontrolowana przez MODAFL.

Położenie: P.O. Box 83145-311, 28. kilometr autostrady Esfahan-Teheran, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(17)

Farayand Technique. Inne informacje: a) zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego (program w zakresie wirówek); b) wskazywana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(18)

First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC jest własnością lub jest kontrolowany lub działa w imieniu, Banku Mellat. W ostatnich siedmiu latach Bank Mellat uczestniczył w wartych setki milionów dolarów transakcjach irańskich podmiotów zajmujących się działaniami jądrowymi, obronnymi i związanymi z pociskami rakietowymi.

Położenie: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malezja; Business Registration Number LL06889 (Malezja).

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (znana również jako Instrumentation Factories Plant). Inne informacje: wykorzystywana przez AIO w niektórych próbach zakupów.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(20)

Jaber Ibn Hayan Inne informacje: Laboratorium AEOI zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

(21)

Joza Industrial Co. Inne informacje: firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(22)

Kala-Electric (znana również jako Kalaye Electric). Inne informacje: a) dostawca dla PFEP – Natanz; b) zaangażowany w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(23)

Centrum badań jądrowych Karaj (Karaj Nuclear Research Centre). Inne informacje: część działu badawczego AEOI.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(24)

Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company jest własnością lub jest kontrolowane przez, lub działa w imieniu DIO.

Położenie: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(25)

Kavoshyar Company. Inne informacje: filia AEOI.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(26)

Khorasan Metallurgy Industries. Inne informacje: filia grupy przemysłowej ds. amunicji i metalurgii (Ammunition Industries Group – AMIG) zależnej od DIO; b) uczestniczy w produkcji elementów wirówek.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(27)

M. Babaie Industries: M. M. Babaie Industries podlega Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formalnie Air Defense Missile Industries Group) irańskiej Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation – AIO). AIO kontroluje działy Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) i i Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) zajmujące się pociskami rakietowymi; obie te grupy zostały umieszczone w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006).

Położenie: Położenie: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(28)

Uniwersytet im. Maleka Asztara: Podlega DTRSC w ramach MODAFL. Obejmuje to również grupy badawcze, które podlegały wcześniej Centrum Badawczemu Fizyki (PHRC). Inspektorzy MAEA nie dostali pozwolenia na przepytanie personelu ani przejrzenie dokumentów pod kontrolą tej organizacji, co miało rozstrzygnąć sporne kwestie dotyczące ewentualnego wojskowego wymiaru irańskiego programu jądrowego.

Położenie: Na skrzyżowaniu Imam Ali Highway i Babaei Highway, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010).

(29)

Mesbah Energy Company. Inne informacje: a) dostawca dla reaktora doświadczalnego A40 w Araku; b) zaangażowana w realizację irackiego programu jądrowego.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(30)

Ministerstwo obrony logistyka eksportu: Ministerstwo obrony logistyka eksportu (MODLEX) sprzedaje broń produkcji irańskiej odbiorcom na całym świecie z naruszeniem postanowień rezolucji nr 1747 (2007), zakazującej Iranowi sprzedawania broni lub podobnych towarów.

Położenie: PO Box 16315-189, Teheran, Iran po zachodniej stronie Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010).

(31)

Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) jest własnością SHIG, lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.

Położenie: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran

Zwane również: 3MG.

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010).

(32)

Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) jest odpowiedzialne za projektowanie i budowę reaktora ciężkowodnego IR-40 w Araku. MITEC był główną firmą w procesie zaopatrzenia podczas budowy reaktora ciężkowodnego IR-40.

Położenie: Arak, Iran.

Zwane również: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(33)

Centrum Badań Jądrowych do Zastosowań Rolniczych i Medycznych: Centrum Badań Jądrowych do Zastosowań Rolniczych i Medycznych (NFRPC) jest dużym centrum badawczym w ramach Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), która została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006). NFRPC jest centrum AEOI ds. rozwoju paliwa jądrowego i jest zaangażowane w działania związane ze wzbogacaniem.

Położenie: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

Zwane również: Centrum Badań Jądrowych do Zastosowań Rolniczych i Medycznych: Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(34)

Przedsiębiorstwo Niru wytwarzające baterie (Niru Battery Manufacturing Company). Inne informacje: a) podmiot zależny OPO; b) pełni funkcję producenta jednostek zasilających na potrzeby irańskiego wojska, w tym systemów rakietowych.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(35)

Novin Energy Company (znana również jako Pars Novin). Inne informacje: działa w ramach AEOI.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(36)

Parchin Chemical Industries. Inne informacje: oddział DIO.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(37)

Pars Aviation Services Company. Inne informacje: obsługa serwisowa statków powietrznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(38)

Pars Trash Company. Inne informacje: a) zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego (program w zakresie wirówek); b) wskazywana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(39)

Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation jest własnością lub jest kontrolowana przez, lub działa w imieniu SBIG.

Położenie: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran;

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company Inne informacje: uczestniczyła w budowie zakładu konwersji uranu w Isfahanie.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(41)

Qods Aeronautics Industries. Inne informacje: produkuje bezpilotowe statki powietrzne (UAV), spadochrony, paralotnie, motolotnie itd.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(42)

Sabalan Company: pod nazwą Sabalan skrywa się SHIG.

Położenie: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(43)

Sanam Industrial Group. Inne informacje: filia AIO.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Inne informacje: firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

(45)

7th of Tir. Inne informacje: a) podmiot zależny DIO, powszechnie uznawany za podmiot bezpośrednio zaangażowany w program jądrowy Iranu, b) zaangażowany w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): Pod nazwą SAPICO skrywa się SHIG.

Położenie: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Inne informacje: a) podmiot podległy AIO; b) zaangażowany w irański program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Inne informacje: a) podmiot podległy AIO; b) zaangażowany w irański program budowy rakiet balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

(49)

Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries jest własnością lub jest kontrolowany przez, lub działa w imieniu SBIG.

Położenie: Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(50)

Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries jest własnością lub jest kontrolowany przez, lub działa w imieniu SBIG.

Położenie: południowo-wschodni Teheran, Iran.

Zwane również: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) jest własnością lub jest kontrolowane przez, lub działa w imieniu DIO.

Położenie: Koło Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway — koło Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(52)

Sho’a’ Aviation. Inne informacje: produkuje mikroświatła.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(53)

Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) podlega DIO.

Położenie: Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu UE: 24.7.2007 (UN: 9.6.2010).

(54)

TAMAS Company. Inne informacje: a) zaangażowana w działania związane ze wzbogacaniem; b) TAMAS jest podmiotem nadrzędnym w stosunku do czterech podmiotów zależnych, w tym podmiotu zajmującego się ekstrakcją uranu w celu koncentracji oraz innego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie uranu, jego wzbogacanie i odpady.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

(55)

Tiz Pars: Pod nazwą Tiz Pars skrywa się SHIG. Między kwietniem i lipcem 2007 roku Tiz Pars, w imieniu SHIG, usiłowało nabyć laserową i maszynę do spawania i cięcia, pracującą w pięciu płaszczyznach, co byłoby istotnym wkładem w irański program budowy rakiet balistycznych.

Położenie: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(56)

Ya Mahdi Industries Group. Inne informacje: filia AIO.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

(57)

Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) podlega DIO.

Położenie: Pasdaran Avenue, obok Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195/-678, Yazd, Iran; Na piątym kilometrze Taft Road, Yazd, Iran.

Zwane również: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

B.   Podmioty będące własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowane przez niego lub działające w jego imieniu

(1)

Instytut Fater (lub Faater): filia Khatam al-Anbiya (KAA). Fater współpracował z zagranicznymi dostawcami, prawdopodobnie w imieniu spółek KAA, nad projektami IRGC w Iranie.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(3)

Ghorb Karbala: Ghorb Karbala jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(4)

Ghorb Nooh: Ghorb Nooh jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(5)

Hara Company: jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(6)

Imensazan Consultant Engineers Institute: Jest własnością KAA, jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) jest firmą należącą do IRGC, zaangażowaną w projekty budowlane – cywilne i wojskowe – na dużą skalę, a także w inne działania techniczne. Wykonuje dużą część prac z zakresu projektów Passive Defense Organization. W szczególności filie KAA były mocno zaangażowane w budowę zakładów wzbogacania uranu w Qom/Fordow.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(8)

Makin: Makin jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu i jest filią KAA.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(9)

Omran Sahel: jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(10)

Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(11)

Rah Sahel: Rah Sahel jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(12)

Rahab Engineering Institute: Rahab jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu i jest filią KAA.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(13)

Sahel Consultant Engineers: jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(14)

Sepanir: Sepanir jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(15)

Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

C.   Podmioty będące własnością linii żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL)

(1)

Irano Hind Shipping Company:

Położenie: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, naprzeciwko Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; 265, obok Mehrshad, Sedaghat St., naprzeciwko Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(2)

IRISL Benelux NV:

Położenie: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpia, Belgia; V.A.T. Number BE480224531 (Belgia).

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.

(3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Położenie: mieszkanie nr 7, 3. piętro, nr 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. b), oraz osób i podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. b)

I.

Osoby i podmioty zaangażowane w działalność związaną z programem jądrowym lub balistycznym.

A.   Osoby fizyczne

 

Imię i nazwisko

Dane osobowe

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Reza AGHAZADEH

Ur. 15.3.1949; Nr paszportu: S4409483 ważny od 26.4.2000 do 27.4.2010 Miejsce wydania: Teheran, Nr paszportu dyplomatycznego: D9001950, wydany 22.1.2008 ważny do 21.1.2013. Miejsce urodzenia: Khoy

Były szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI). Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

23.4.2007

2.

Ali DAVANDARI

 

Prezes Banku Mellat (zob. część B, pkt 4).

26.7.2010

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Zastępca i dyrektor generalny przedsiębiorstwa produkcji i zamówień paliwa jądrowego (NFPC) będącej częścią AEOI (zob. część B pkt 30). Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. NFPC jest zaangażowana w działalność związaną ze wzbogacaniem uranu, czego zaprzestania domagają się od Iranu zarząd MAEA i Rada Bezpieczeństwa ONZ.

23.4.2007

4.

Inżynier Mojtaba HAERI

 

Zastępca ds. przemysłu w MODAFL. Nadzoruje AIO oraz DIO

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Ur. 21.4.1946, nr paszportu: T12838903

Zastępca szefa AEOI

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (także jako: LANGROUDI)

Ur.: 24.11.1945, w: Langroud

Zastępca szefa AEOI. Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Adres NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412

Szef należącego do AEOI teherańskiego ośrodka badań jądrowych. MAEA nadal ubiega się od Iranu o wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonego w tym ośrodku doświadczenia z rozdzieleniem plutonu, a także w związku z obecnością cząsteczek wysoce wzbogaconego uranu w próbkach pobranych z otoczenia składowiska odpadów w Karaj, w którym znajdują się pojemniki z zubożonym uranem wykorzystywanym w doświadczeniach. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Dyrektor naczelny Iran Electronic Industries (zob. część B pkt 20).

23.6.2008

9.

FereydounMAHMOUDIAN

Ur. 7.11.1943 w Iranie. Nr paszportu 05HK31387, wydany 1.1.2002 w Iranie, ważny do 7.8.2010.

Otrzymał obywatelstwo francuskie 7.5.2008

Dyrektor przedsiębiorstwa Fulmen (zob. część B pkt 13).

26.7.2010

10.

Generał brygady Beik MOHAMMADLU

 

Zastępca MODAFL ds. zaopatrzenia i logistyki (zob. część B pkt 29).

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

 

Przewodniczący fundacji Setad Ejraie, funduszu inwestycyjnego powiązanego z najwyższym przywódcą Alim Chameneim. Członek rady administracyjnej banku Sina.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHINIA

 

Prezes Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znanej także jako Cruise Missile Industry Group. Organizację tę wskazano na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ i wymieniono w załączniku I do wspólnego stanowiska UE 2007/140/WPZiB.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Zarządca spółek Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jego spółka usiłowała pozyskać towary wrażliwe dla podmiotów wskazanych na mocy rezolucji nr 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Generał brygady Mohammad NADERI

 

Szef organizacji przemysłu lotniczego (AIO) (zob. część B pkt 1). Organizacja ta brała udział we wrażliwych programach irańskich.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Szef AEOI. Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

17.11.2009

16.

Kontradmirał Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Zastępca w MODAFL ds. koordynacji (zob. część B pkt 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Dyrektor naczelny zakładu przekształcania uranu w Isfahanie. Jest to zakład produkujący materiały (UF6) dla zakładów wzbogacania uranu w Natanz. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana otrzymał od prezydenta Ahmadinendżada nagrodę specjalną za swoją pracę.

23.4.2007


B.   Podmioty

 

Nazwa

Dane

Powody

Data umieszczenia

1.

Aerospace Industries Organisation, (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Langare Street; Nobonyad Square, Teheran, Iran

AIO nadzoruje produkcję pocisków przez Iran; obejmuje ona grupy przemysłowe Szahid Hemmat, Szahid Bagheri i Fadżr – wszystkie są wskazane na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szef AIO oraz dwóch innych wysokich rangą urzędników są także wskazani na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Uznano, że dostarcza danych geograficzno-przestrzennych na potrzeby programu rakiet balistycznych

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Firma z sektora energetyki produkcyjnie wspierająca program jądrowy, w tym wskazane działania z dziedziny proliferacji. Ma udział w budowie reaktora ciężkiej wody w Araku.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne:

Główna siedziba: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran;

Państwowy bank irański. Angażuje się w określone działania wspierające i ułatwiające irański program jądrowy i balistyczny. Świadczy usługi bankowe podmiotom z wykazów ONZ i UE, działając w imieniu tych podmiotów lub z ich polecenia; świadczy także usługi podmiotom będącym ich własnością lub przez nie kontrolowanym. Jest bankiem macierzystym banku First East Export, wskazanego na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

26.7.2010

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box. 24, Erywań 0010, Republika Armenii

100% udziałów należy do Banku Mellat

26.7.2010

(b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, kod poczt.: EC2R 7HH, Zjednoczone Królestwo

60% udziałów należy do Banku Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne:

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran

Świadczy lub usiłuje świadczyć wsparcie finansowe spółkom biorącym udział w programie jądrowym i balistycznym Iranu lub pozyskującym towary na rzecz tych programów (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company i DIO). Bank Melli służy jako pośrednik we wrażliwej działalności Iranu. Bank ten ułatwił liczne zakupy materiałów wrażliwych na rzecz irańskiego programu jądrowego i balistycznego. Świadczył on szereg usług finansowych w imieniu podmiotów powiązanych z irańską branżą jądrową i balistyczną, obejmujących otwieranie akredytyw i prowadzenie rachunków. Wiele z wyżej wspomnianych spółek zostało wskazanych na mocy rezolucji nr 1737 (2006) i nr 1747 (2007) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Bank Melli nadal świadczy te usługi, prowadząc działalność wspierającą i ułatwiającą wrażliwe działania Iranu. Wykorzystując swe powiązania bankowe, bank ten stale udziela wsparcia i świadczy usługi podmiotom umieszczonym przez ONZ i UE w wykazach związanych z tą działalnością. Bank ten działa także w imieniu i na polecenie takich podmiotów jak Bank Sepah, często działając za pośrednictwem jednostek zależnych i stowarzyszonych.

23.6.2008

(a)

Arian Bank (także jako: Aryan Bank)

Budynek 2, street number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank jest wspólnym przedsięwzięciem Banku Melli i banku Saderat.

26.7.2010

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, Nowy Jork, USA;

Nr identyfikacji podatkowej. 1368932 (Stany Zjednoczone)

Przedsiębiorstwo-przykrywka utworzone i kontrolowane przez Bank Melli. Stworzone, by kierować przepływy pieniężne ze Stanów Zjednoczonych do Iranu.

26.7.2010

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Wyspy Normandzkie (Channel Islands)

Organizacja macierzysta Assa Corporation. Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana.

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaee (także jako: Kargosai Bank, Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

Należy do Banku Melli.

26.7.2010

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

Nr 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Alt. Location: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

inna lokalizacja: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran;

numer w rejestrze gospodarczym: 89584.

Afiliowany przy podmiotach, na których od roku 2000 ciążą sankcje USA, UE lub ONZ. Wskazany przez Stany Zjednoczone z powodu przynależności do Banku Melli.

26.7.2010

(f)

Bank Melli Iran Zao

Nr 9/1, Ulica Maszkowa, Moskwa, 130064, Rosja

 

23.6.2008

(g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18. Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

inna lokalizacja: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;

numer w rejestrze gospodarczym: 382231

Wskazany przez Stany Zjednoczone z powodu przynależności do Banku Melli lub podlegania jego kontroli.

26.7.2010

(h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (także jako: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

Nr 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

W całości należący do Bank Bank Melli Investment Co. Holding; zarządza wszystkimi cementowniami należącymi do BMIIC.

26.7.2010

(i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands (Kajmany);

inna lokalizacja: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands (Kajmany);

inna lokalizacja: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fundusz z siedzibą na Kajmanach, któremu irański rząd udzielił zezwolenia na inwestycje zagraniczne na giełdzie papierów wartościowych w Teheranie.

26.7.2010

(j)

Future Bank BSC

Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain;

P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrajn,

i wszystkie oddziały na całym świecie; dokument rejestracji gospodarczej: 54514-1 (Bahrajn) wygasa w dniu 9.6.2009 r.; licencja nr 13388 (Bahrajn)

Spółka joint venture z siedzibą w Bahrajnie. W większości należąca do Bank Melli i Bank Saderat lub przez nie kontolowana. Jej prezes był także prezesem Future Bank.

26.7.2010

(k)

Mazandaran Cement Company

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;

inna lokalizacja: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Cementownia z siedzibą w Teheranie należąca w większości do CIDCO. Zaangażowana w wielkie przedsięwzięcia budowlane.

26.7.2010

(l)

Mazandaran Textile Company

Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iran 11318;

inna lokalizacja: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iran;

inna lokalizacja: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran

Przedsiębiorstwo włókiennicze z siedzibą w Teheranie w większości należące do BMIIC i Bank Melli Investment Management Co.

26.7.2010

(m)

Mehr Cayman Ltd.

Cayman Islands; Nr rejestru handlowego 188926 (Kajmany)

Należący do Banku Melli lub przez niego kontrolowany.

26.7.2010

(n)

Melli Agrochemical Company PJS (także jako: Melli Shimi Keshavarz)

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

Należący do Banku Melli lub przez niego kontrolowany.

26.7.2010

(o)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Zjednoczone Królestwo

 

23.6.2008

(p)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Zjednoczone EmiratyArabskie;

Nr rejestru handlowego (Dubaj) 0107 wydany 30.11.2005

Należący do Banku Melli lub przez niego kontrolowany.

26.7.2010

(q)

Shomal Cement Company (także jako Siman Shomal)

Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446

inna lokalizacja: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Należący do DIO, kontrolowany przez nią lub działający w jej imieniu.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran

Przejął bieżące operacje Banku Melli po nałożeniu na niego sankcji przez Unię Europejską

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Irański bank państwowy (należący w 94% do rządu). Świadczył usługi finansowe podmiotom realizującym zamówienia na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego, w tym podmiotom wskazanym na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeszcze w marcu 2009 roku przekazywał DIO (obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) i Iran Electronics Industries płatności i akredytywy. W 2003 roku przekazał akredytywę w imieniu irańskiej Mesbah Energy Company powiązanej z działalnością jądrową (następnie obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

26.7.2010

a)

Bank Saderat plc (Londyn)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Zjednoczone Królestwo

Jednostka zależna należąca w 100% do Banku Saderat.

 

8.

Bank Sina

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Blisko powiązany z interesami „Daftaru” (biuro przywódcy: ok. 500 współpracowników). Pomaga w ten sposób finansować strategiczne interesy reżimu.

26.7.2010

9.

ESNICO (dostawca sprzętu dla Nuclear Industries Corporation)

Nr 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Realizuje zamówienia na wyroby przemysłowe, zwłaszcza na potrzeby działań związanych z programem jądrowym prowadzonych przez AEOI, Novin Energy oraz Kalaye Electric Company (wszystkie wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Dyrektorem ESNICO jest Haleh Bakhtiar (wskazany na mocy rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Blisko powiązana z Naftar i Bonyad-e-Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin, pomaga finansować interesy irańskiego reżimu i irańskich struktur parapaństwowych.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie oddziały) oraz podmioty zależne

Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;

C.R. No. 86936

(Iran)

Zaangażowany w świadczenie usług finansowych przedsiębiorstwom związanym z irańskimi programami proliferacyjnymi; pomaga wskazanym przez ONZ podmiotom obchodzić i łamać sankcje. Świadczy usługi finansowe podmiotom podlegającym MODAFL ich przedsiębiorstwom-przykrywkom wspierającym irański program jądrowy i balistyczny. Obsługiwał płatności banku Sepah po wskazaniu go przez ONZ, w tym płatności związane z irańskim programem jądrowym i balistycznym. Obsługiwał transakcje związane z irańskimi podmiotami z dziedziny obronności i pocisków; wiele z tych podmiotów zostało objętych sankcjami przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Główny pośrednik obsługujący finanse Banku Sepah (obłożonego sankcjami ONZ od 2007 roku), w tym płatności związane z bronią masowego rażenia. Świadczy usługi finansowe różnorodnym podmiotom MODAFL i umożliwia stałą działalność zamówieniową przedsiębiorstwom-przykrywkom powiązanym z podmiotami MODAFL.

26.7.2010

(a)

EDBI Exchange Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

Firma z siedzibą w Teheranie, należy w 70% do EDBI. W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do EDBI lub przez niego kontrolowana.

26.7.2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

Firma z siedzibą w Teheranie, jednostka zależna należąca w całości do Export Development Bank of Iran. W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do EDBI lub przez niego kontrolowana.

26.7.2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Wenezuela

Należy do Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Jednostka zależna od IAIO w ramach MODAFL (zob. pkt 29); produkuje głównie materiały kompozytowe dla lotnictwa, jest jednak także powiązana z rozwijaniem możliwości w zakresie włókien węglowych do zastosowań jądrowych i rakietowych. Powiązana z biurem współpracy technologicznej (Technology Cooperation Office). Niedawno Iran zapowiedział, że zamierza przystąpić do masowej produkcji wirówek nowej generacji, co będzie wymagać zdolności produkcyjnych FACI w zakresie włókien węglowych.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Zaangażowany w instalację sprzętu elektrycznego w zakładach Kom/Fordu w chwili, gdy nie było jeszcze powszechnie wiadome, że zakłady te istnieją.

26.7.2010

(a)

Arya Niroo Nik

Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Teheran

Przedsiębiorstwo-przykrywka, z której pośrednictwa Fulmen korzysta przy niektórych operacjach.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785;

rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrain) wygasa 9.6.2009; Licencja handlowa nr 13388 (Bahrajn)

Dwie trzecie Future Bank z siedzibą w Bahrajnie należy do irańskich banków państwowych. Wskazane przez UE Bank Melli i Bank Saderat posiadają po jednej trzeciej udziałów, a reszta należy do Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Choć według sprawozdania rocznego z 2007 roku AUB wciąż posiada udziały w Future Bank, nie ma już w nim znaczących wpływów; bank jest faktycznie kontrolowany przez irańskie instytucje macierzyste, z których obie wskazano w rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ jako irańskie banki wymagające szczególnego nadzoru. Ścisłych związków Future Bank z Iranem dowodzi także fakt, że prezes Bank Melli jednocześnie sprawuje funkcję prezesa Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Organ rządowy odpowiedzialny za przyspieszanie procesu uprzemysłowienia w Iranie. Kontroluje liczne przedsiębiorstwa zaangażowane w prace na rzecz programu jądrowego i balistycznego; jest zaangażowany we wspierające je zagraniczne zamówienia w zakresie zaawansowanych technologii wytwórczych.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Jednostka zależna od IAIO w ramach MODAFL (zob. pkt 29). Wytwarza i naprawia silniki samolotów i statków powietrznych oraz przeprowadza ich przeglądy; na ogół przez zagranicznych pośredników zamawia części samolotowe, zwykle pochodzenia amerykańskiego. Wykryto także, że IACI i jej jednostki zależne korzystają z sieci pośredników na całym świecie, starając się zamawiać wyroby lotnicze.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (także jako: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Należy do MODAFL (zob. pkt 29) jest przez niego kontrolowana lub działa w jego imieniu.

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (także TSA lub TESA)

 

Przejęła działalność Farayand Technique (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Wytwarza części do wirówek do wzbogacania uranu i bezpośrednio wspiera działania sprzyjające proliferacji, które Iran powinien zawiesić na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wykonuje prace na rzecz Kalaye Electric Company (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

inny adres: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

inny adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Jednostka zależna od Iran Electronics Industries (zob. pkt 20); wytwarza różnorodne produkty, w tym systemy łączności, awionikę, urządzenia optyczne i elektrooptyczne, mikroelektronikę, produkty IT, wyroby testowe, pomiarowe, bezpieczeństwa telekomunikacji, elektronikę wojenną, lampy radaroskopowe (w tym prowadzi ich naprawę) oraz wyrzutnie pocisków. Wyrobów tych można użyć w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Należąca w całości do MODAFL jednostka zależna (a zatem organizacja siostrzana AIO, AvIO i DIO). Jej zadaniem jest produkcja podzespołów elektronicznych dla irańskich systemów broni.

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Należy do Iran Electronics Industries, jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (także jako: Bimeh Iran)

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Ubezpiecza zakup różnorodnych wyrobów, które mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zakupione przedmioty to m.in. części zamienne do śmigłowców, elektronika oraz komputery do stosowania w nawigacji lotniczej i naprowadzaniu pocisków.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Organizacja w ramach MODAFL (zob. pkt 29) odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie w irańskim sektorze lotnictwa wojskowego.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Firma inżynieryjna realizująca zamówienia na rzecz Irańskiej Organizacji Energii Atomowej, (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Teheran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Prowadzi handel sprzętem dla sektora naftowego i gazowego, który może zostać użyty w irańskim programie jądrowym. Usiłowała zamawiać materiały (bramy z bardzo trwałego stopu), które nie mają zastosowania poza przemysłem jądrowym. Powiązana z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w irański program jądrowy.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Teheran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Firma z sektora energetycznego afiliowana przy IDRO; wspiera produkcyjnie program jądrowy, w tym zakazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. W lipcu 2009 roku Zjednoczone Królestwo wydało wobec niej zawiadomienie o odmowie eksportu „korundowo-grafitowej żerdzi zatyczkowej”. W maju 2009 roku Szwecja odmówiła firmie Machine Sazi Arak eksportu „koszulek do pokryw zbiorników ciśnieniowych”.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Podmiot zależny DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants (firma zarządzająca budową elektrowni jądrowych)

 

Jednostka podlegająca AEOI oraz Novin Energy (obydwa wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Zaangażowana w tworzenie reaktorów jądrowych.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Firma brała udział w produkcji podzespołów dla programu balistycznego.

23.6.2008

29.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) (ministerstwo obrony i logistyki sił zbrojnych)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Odpowiada za programy badawcze, rozwojowe i produkcyjne z zakresu obronności w Iranie, w tym wsparcie programów balistycznego i jądrowego.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran

Dział produkcji paliwa jądrowego (NFPC) wydzielony w AEOI zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi z dziedziny cyklu paliwa jądrowego, w tym poszukiwaniem uranu, kopalnictwem, przetwarzaniem i gospodarką odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD – jednostki zależnej od AEOI prowadzącej prace badawczo-rozwojowe z dziedziny cyklu paliwa jądrowego, w tym przetwarzaniem i wzbogacaniem.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Firma ta pracowała nad technikami napędowymi na rzecz irańskiego programu balistycznego.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran.

Wytwórca przemieników częstotliwości; jest w stanie rozwinąć/zmodyfikować importowane przemienniki tak, by można je było stosować w gazowych wirówkach wzbogacających. Sądzi się, że jest zangażowana w działalność proliferacji jądrowej.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Odpowiada za wybór i budowę obiektów strategicznych, w tym – jak twierdzi Iran – zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom), zbudowanego bez powiadamiania MAEA, wbrew wymogom nałożonym na Iran (potwierdzonym w rezolucji Rady Zarządzających MAEA). Przewodniczącym organizacji jest generał brygady Gholam-Reza Jalali, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

Z irańskiego banku krajowego przekształcił się w bank pomagający Iranowi prowadzić handel międzynarodowy. Działa w imieniu Banku Sepah (wskazanego na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ), wykonując transakcje Banku Sepah i ukrywając jego związki z transakcjami, by ominąć sankcje. W roku 2009 Post Bank ułatwiał w imieniu Banku Sepah prowadzenie interesów między irańskim sektorem obronnym a beneficjentami z zagranicy. Ułatwia prowadzenie interesów z przedsiębiorstwem-przykrywką północnokoreańskiego Tranchon Commercial Bank, znanego z ułatwiania związanych z proliferacją interesów między Iranem a KRLD.

26.7.2010

35.

Raka

 

Dział Kalaye Electric Company (wskazanego na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Utworzony pod koniec 2006 roku, odpowiedzialny za budowę zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (także jako: Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

Jednostka podlegająca AEOI i kontynuująca prace jej dawnego działu badawczego. Dyrektorem naczelnym jest wiceprezes AEOI Mohammed Ghannadi (wskazany na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ)

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Działa w imieniu Defense Industries Organisation (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG rozwija i produkuje systemy pocisków ziemia-powietrze dla irańskiego wojska. Realizuje projekty wojskowe, balistyczne i projekty związane z obroną powietrzną; zamawia towary z Rosji, Białorusi i Korei Północnej.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Zaangażowany w produkcję sprzętu i części na potrzeby cyklu paliwowego.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Wydaje się wspomagać import całych jednostek broni. Wydaje się być jednostką zależną MODAFL.

23.6.2008

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

Teheran, Iran

Odpowiada za irański rozwój technologiczny poprzez stosowne zamówienia zagraniczne i powiązania szkoleniowe. Wspiera program jądrowy i balistyczny.

26.7.2010

42.

Yasa Part, (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne:

 

Przedsiębiorstwo zajmujące się zamówieniami związanymi z zakupem materiałów i technologii niezbędnych w programie jądrowym i balistycznym.

26.7.2010

(a)

Arfa Paint Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

(b)

Arfeh Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

(e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

(f)

Shetab G.

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

(g)

Shetab Gaman

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

(h)

Shetab Trading

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Działa w imieniu Yasa Part.

26.7.2010

II.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Islamic Revolutionary Guard Corps) (IRGC)

A.   Persons

 

Imię i Nazwisko

Dane

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Generał brygady IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Zastępca ds. inspekcji w MODAFL. Odpowiada za wszystkie obiekty i instalacje MODAFL.

23.6.2008

2.

Kontradmirał Ali FADAVI

 

Dowódca marynarki wojennej IRGC.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Ur. 1961 r.

Numer dwa w Kha tam al Anbiya,

26.7.2010

4.

Generał brygady IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Dyrektor naczelny Defence Industries Organisation (DIO), wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

23.6.2008

5.

Generał brygady IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Szef działu generalnego Najwyższej Narodowej Rady Bezpieczeństwa, zaangażowany w tworzenie polityki w kwestii jądrowej.

23.6.2008

6.

IRGC Mohammad Ali JAFARI

 

Zajmuje stanowisko dowódcze w IRGC.

23.6.2008

7.

Generał brygady IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister spraw wewnętrznych i były minister w MODAFL; odpowiada za wszystkie programy wojskowe, w tym programy balistyczne.

23.6.2008

8.

Generał brygady Mohammad Reza NAQDI

Born in 1953, Nadjaf (Iraq)

Dowódca sił oporu Basij.

26.7.2010

9.

Generał brygady Mohammad PAKPUR

 

Dowódca sił lądowych IRGC.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (także jako: Rostam GHASEMI)

Born in 1961

Dowódca Khatam al-Anbiya.

26.7.2010

11.

Generał brygady Hossein SALAMI

 

Zastępca dowódcy IRGC.

26.7.2010

12.

Generał brygady IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Zastępca MODAFL ds. kontrwywiadu; odpowiada za bezpieczeństwo personelu i obiektów MODAFL.

23.6.2008

13.

Generał brygady IRGC Ahmad VAHIDI

 

Minister w MODAFL i były wiceszef MODAFL.

23.6.2008


B.   Entities

 

Nazwa

Dane

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)

Teheran, Iran

Odpowiada za irański program jądrowy. Sprawuje kontrolę operacyjną nad irańskim programem balistycznym. Podjął próby zamówień w celu wspierania irańskiego programu balistycznego i jądrowego.

26.7.2010

2.

IRGC Air Force (siły powietrzne IRGC)

 

Prowadzi spis irańskich rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Szef sił powietrznych jest wskazany na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

Specjalna część sił powietrznych IRGC współpracująca ze SBIG (wskazanym na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) z FATEH 110, rakietami balistycznymi krótkiego zasięgu, oraz Ashura, rakietą balistyczną średniego zasięgu. Wydaje się być jednostką, która sprawuje faktyczną kontrolę operacyjną nad pociskami.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Produkuje elementy broni dla IRGC. Firma-przykrywka IRGC.

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

Teheran, Iran

Odpowiada za operacje poza Iranem; jest głównym teherańskim narzędziem polityki zagranicznej w zakresie operacji specjalnych i wsparciem dla terrorystów i bojowników islamistycznych za granicą. Według doniesień prasowych Hezbollah w 2006 roku podczas konfliktu z Izraelem używał dostarczanych przez nie rakiet, przeciwokrętowych pocisków manewrujących (ASCM), przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS) oraz bezpilotowych statków powietrznych (UAV) oraz korzystał z oferowanych przez nie ćwiczeń związanych z tymi systemami. Według różnych doniesień Siły Al-Quds nadal wyposażają i szkolą Hezbollah w zakresie nowoczesnej broni, pocisków przeciwlotniczych oraz rakiet długiego zasięgu. Nadal w ograniczonym stopniu dostarcza niebezpiecznego wsparcia, szkoleń i środków bojownikom talibskim w południowym i zachodnim Afganistanie, w tym broni strzeleckiej, amunicji, moździerzy, rakiet bojowych krótkiego zasięgu. Dowódca obłożony sankcjami na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (także jako Sepah Nir;)

 

Jednostka zależna od Khatam al-Anbya Construction Headquarters, wskazanej na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestniczy w fazie 15-16 irańskiego projektu gazowego na podmorskiej części złóż South Pars.

26.7.2010

III.

Linie żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) (IRISL)

 

Nazwa

Dane

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (w tym wszystkie oddziały) oraz jednostki zależne

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran;

No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

Zaangażowane w transport ładunków wojskowych, w tym zakazanych ładunków z Iranu. Trzy takie incydenty, stanowiące jawne naruszenie zakazu, zgłoszono komitetowi ds. sankcji wobec Iranu działającemu w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Związek z proliferacją polega na tym, że Rada Bezpieczeństwa ONZ – w rezolucji 1803 i 1929 – wezwała państwa do przeprowadzania inspekcji na statkach IRISL, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że transportują one zakazane towary.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowana.

26.7.2010

b)

CISCO Shipping Company Ltd (także jako: IRISL Korea Ltd)

Posiada biura w Seulu i Pusanie w Korei Południowej.

Działa w imieniu IRISL w Korei Południowej.

26.7.2010

c)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (także jako: HDS Lines)

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue,Teheran, Iran;

inny adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Działa w imieniu IRISL, świadcząc obsługę kontenerów z wykorzystaniem statków należących do IRISL.

26.7.2010

d)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Niemcy;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

Działa w imieniu HDSL w Europie.

26.7.2010

e)

Irano Misr Shipping Company

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Działa w imieniu IRISL wzdłuż Kanału Sueskiego, w Aleksandrii i w Port Saidzie. Należy w 51% do IRISL.

26.7.2010

f)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Zjednoczone Królestwo;

numer w rejestrze gospodarczym # 4110179 (Zjednoczone Królestwo)

Należy do IRISL. Świadczy IRISL usługi finansowe, prawne i ubezpieczeniowe oraz usługi marketingowe, czarterowe i usługi zarządzania załogą.

26.7.2010

g)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Działa w imieniu IRISL na Malcie. Spółka joint venture z udziałowcami niemieckimi i maltańskimi. IRISL korzysta ze szlaku maltańskiego od 2004 roku; traktuje Freeport jako węzeł przeładunkowy między Zatoką Perską a Europą.

26.7.2010

h)

IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)

Rejestracja działalności gospodarczej # 4765305

2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Zjednoczone Królestwo;

IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Zjednoczone Królestwo

50% należy do Irinvestship Ltd, a 50% do brytyjskiego przedsiębiorstwa Johnson Stevens Agencies Ltd. Świadczy usługi towarowe i kontenerowe między Europą a Bliskim Wschodem oraz dwa rodzaje usług między Dalekim Wschodem a Bliskim Wschodem.

26.7.2010

i)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

Należy do IRISL.

26.7.2010

j)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Niemcy

Nr V.A.T. DE217283818 (Niemcy)

Przedstawiciel IRISL w Niemczech.

26.7.2010

k)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

Należy do IRISL. Dostarcza paliwa, bunkrów, wody, farb, oleju smarowego i chemikaliów potrzebnych na statkach IRISL. Nadzoruje także konserwację statków oraz zapewnia udogodnienia i usługi członkom załóg. Jednostki zależne od IRISL korzystały z bankowych kont dolarowych w Europie i na Bliskim Wschodzie, zarejestrowanych na fałszywe nazwiska, by umożliwiać rutynowe transfery środków. IRISL wielokrotnie sprzyjały naruszaniu przepisów rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

26.7.2010

l)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran, Iran

Należy do IRISL. Odpowiada za kolejowy transport towarów. Jest w pełni kontolowaną jednostką zależną od IRISL.

26.7.2010

m)

IRITAL Shipping SRL

Numer w rejestrze handlowym: GE 426505 (Włochy); Włoski numer podatkowy: 03329300101 (Włochy); nr V.A.T. 12869140157 (Włochy)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Włochy;

Punkt kontaktowy na potrzeby usług ECL i PCL. Korzysta z niego jednostka zależna DIO - Marine Industries Group (MIG; znana obecnie jako Marine Industries Organization, MIO), która odpowiada za projektowanie i budowę różnorodnych struktur morskich oraz statków wojskowych i innych. DIO została wskazana na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

26.7.2010

n)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran

Należy do IRISL lub jest przez nie kontrolowane.

26.7.2010

o)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran;

M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Jednostka w 100% zależna od IRISL. Flota licząca w całości sześć statków. Działa na Morzu Kaspijskim. Ułatwiała transporty z udziałem podmiotów wskazanych przez ONZ i USA, np. Banku Melli, transportując do Iranu z krajów takich jak Rosja czy Kazachstan ładunki sprzyjające proliferacji.

26.7.2010

p)

Leadmarine (także jako: Asia Marine Network Pte Ltd aka IRISL Asia Pte Ltd)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (lub: 199090)

Działa w imieniu HDSL w Singapurze. Wcześniej znana jako Asia Marine Network Pte Ltd oraz IRISL Asia Pte Ltd i działająca w imieniu IRISL w Singapurze.

26.7.2010

q)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Należąca do IRISL lub przez nie kontolowana.

26.7.2010

r)

Oasis Freight Agencies (także jako: Pacific Shipping Company)

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubaj, P.O. Box 5562, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Spółka joint venture między IRISL a mającą siedzibę w Emiratach firmą Sharif Shipping Company. Działa w imieniu IRISL w Emiratach, dostarczając paliwa, zapewniając magazyny, sprzęt, części zamienne i świadcząc naprawę statków. Obecnie znana pod nazwą Pacific Shipping Company i działająca w imieniu HDSL.

26.7.2010

s)

Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

Inny adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Działa w imieniu IRISL, świadcząc usługi hurtowe.

26.7.2010

t)

Santexlines (także jako: IRISL China Shipping Company Ltd, także jako: Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Chiny

Inny adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Chiny

Działa w imieniu HDSL. Wcześniej znane pod nazwą IRISL China shipping Company i działające w imieniu IRISL w Chinach.

26.7.2010

u)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;

No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

26.7.2010

v)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran

Działa w imieniu IRISL. Teherańskie przedsiębiorstwo zarządzania statkami; pełni funkcję zarządcy technicznego wobec wielu statków SAPID.

26.7.2010

w)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Kontrolowana przez IRISL i działająca na jego rzecz w irańskich portach, nadzorująca takie działania jak załadunek i wyładunek.

26.7.2010

x)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (także jako: Valfajr)

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran

Jednostka w 100% zależna od IRISL. Prowadzi przewozy między Iranem a państwami Zatoki Perskiej, np. Kuwejtem, Katarem, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Dubajska jednostka zależna od IRISL, świadcząca usługi promowe i dowozowe, a czasem przewożąca towary i pasażerów w obrębie Zatoki Perskiej. W Dubaju wynajmuje załogi statków, zamawia usługi dostawcze, przygotowuje statki do zacumowania i odpłynięcia oraz do załadunku i wyładunku w porcie. Zawija do portów w Zatoce Perskiej i w Indiach. Od połowy czerwca 2009 roku dzieli budynek z IRISL w Port Raszid w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; dzielił także budynek z IRISL w Teheranie (Iran).

26.7.2010


27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/74


DECYZJA RADY 2010/414/WPZiB

z dnia 26 lipca 2010 r.

zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 marca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei (1) oraz wdrażającą rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1907 (2009).

(2)

Decyzja nr 2010/127/WPZiB przewiduje ograniczenia wjazdowe oraz finansowe środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez właściwy Komitet Sankcji oraz zakaz dostarczania, sprzedaży lub transferu broni i sprzętu wojskowego tym wskazanym osobom i podmiotom, a także zakaz świadczenia powiązanej pomocy i usług.

(3)

Procedura wprowadzania zmian do załącznika do decyzji 2010/127/WPZiB powinna przewidywać wymóg przekazywania wskazanym osobom i podmiotom uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie, przekazanego przez Komitet Sankcji, aby dać tym osobom i podmiotom możliwość przedstawienia uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinformować daną osobę lub podmiot.

(4)

Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu sądowego, prawo własności i prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsza decyzja powinna być stosowana zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(5)

Niniejsza decyzja jest także w pełni zgodna ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

(6)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie pewne środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/127/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Rada ustala wykaz zawarty w załączniku i wprowadza w nim zmiany na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa ONZ albo Komitetu Sankcji.”;

2)

dodaje się następujące artykuły:

„Artykuł 7a

1.   W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji umieszczą jakąś osobę lub podmiot w wykazie, Rada dodaje taką osobę lub podmiot do załącznika. Rada przekazuje swoją decyzję i uzasadnienie umieszczenia w wykazie danej osobie lub podmiotowi bezpośrednio – gdy adres jest znany – lub w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie lub podmiotowi przedstawienie uwag.

2.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę lub podmiot.

Artykuł 7b

1.   Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób lub podmiotów przekazane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Komitet Sankcji.

2.   W załączniku znajdują się także w miarę dostępności informacje przekazane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Komitet Sankcji niezbędne do identyfikacji danych osób lub podmiotów. W odniesieniu do osób, informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do podmiotów, informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku umieszczana jest także data wskazania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Komitet Sankcji.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 51 z 2.3.2010, s. 19.


27.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/76


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2010/415/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2010 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 7 załącznika IIB do tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Punkt 5.1 załącznika IIB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 określa maksymalną liczbę dni, podczas których statki unijne o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające włoki denne, niewody duńskie i podobne narzędzia o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm, sieci skrzelowe o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm lub takle denne mogą przebywać w strefach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, w okresie od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.

(2)

Punkt 7 załącznika IIB umożliwia Komisji przyznanie dodatkowej liczby dni na morzu, podczas których statek może przebywać w obszarze geograficznym i posiadać takie narzędzia połowowe, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r.

(3)

Dnia 8 lutego, 23 lutego, 25 marca i 22 kwietnia 2010 r. Portugalia przedstawiła dane zaświadczające, że dwadzieścia osiem statków rybackich zaprzestało działalności połowowej od dnia 1 stycznia 2004 r. W związku z przedłożonymi danymi oraz zgodnie z metodą obliczeniową przewidzianą w pkt 7.1 załącznika IIB należy przyznać Portugalii dziewiętnaście dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe określone w pkt 2 lit. a) wspomnianego załącznika na okres od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Portugalii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 2 lit. a) załącznika IIB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 5.2 wspomnianego załącznika może przebywać w strefach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 177 dni w roku.

2.   Maksymalna liczba dni, o której mowa w ust. 1, nie narusza żadnej późniejszej decyzji, którą Komisja mogłaby podjąć na podstawie punktu 7.5 załącznika IIB do rozporządzenia (EU) nr 53/2010 dotyczącego ponownej oceny liczby dodatkowych dni, wynikającej z trwałego zaprzestania działalności połowowej, uprzednio przyznanych przez Komisję.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli 26 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji

Maria DAMANAKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.