ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.194.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 194

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
24 lipca 2010


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

23

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

24.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 640/2010

z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia jest jedną z umawiających się stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., zatwierdzonej decyzją Rady 98/392/WE (3), Porozumienia w sprawie wykonania postanowień tej konwencji odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi, ratyfikowanego decyzją Rady 98/414/WE (4) oraz Porozumienia o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu, przyjętego decyzją Rady 96/428/WE (5). W ramach powyższych zobowiązań międzynarodowych Unia uczestniczy w działaniach na rzecz zapewnienia zrównoważonego zarządzania daleko migrującymi stadami ryb.

(2)

Na mocy decyzji Rady 86/238/EWG (6) Unia jest jedną z umawiających się stron Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego („Konwencja ICCAT”). Konwencja ICCAT określa ramy współpracy regionalnej dotyczącej ochrony tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych i zarządzania nimi na Oceanie Atlantyckim i przylegających morzach, poprzez ustanowienie Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz przewiduje przyjmowanie zaleceń mających zastosowanie na obszarze objętym konwencją ICCAT, które stają się wiążące dla umawiających się stron i niebędących umawiającymi się stronami współpracujących stron, podmiotów i podmiotów rybackich (CPC).

(3)

Zalecenia ICCAT 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 oraz 06-15 i rezolucje 1993-02, 1994-04 i 1994-05 dotyczące statystycznego programu dokumentacji tuńczyka błękitnopłetwego wdrożono rozporządzeniem Rady (WE) nr 1984/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. wprowadzającym system w odniesieniu do statystycznego monitorowania handlu tuńczykiem błękitnopłetwym, włócznikiem i opastunem wewnątrz Wspólnoty (7).

(4)

W ramach środków na rzecz regulacji stad tuńczyka błękitnopłetwego oraz poprawy jakości i wiarygodności danych statystycznych, a także w celu zapobiegania nielegalnym połowom i ich powstrzymywania i eliminacji ICCAT przyjęła na dorocznym posiedzeniu w Recife (Brazylia) dnia 15 listopada 2009 r. zalecenie 09-11 zmieniające zalecenie 08-12 w sprawie programu ICCAT dotyczącego dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego. Zalecenie to weszło w życie dnia 1 czerwca 2010 r. i powinno zostać wdrożone przez Unię.

(5)

Aby zapewnić łatwość interpretacji i jednolite stosowanie przepisów w zakresie programu ICCAT dotyczącego dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego, należy uchylić odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1984/2003 odnoszące się do programu ICCAT dotyczącego dokumentu statystycznego dla tuńczyka błękitnopłetwego oraz certyfikatu powrotnego wywozu. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1984/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Komisję należy upoważnić do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do transpozycji nowych środków ochrony przyjmowanych przez ICCAT, czyli aktualizacji i uzupełniania załączników do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, by Komisja przeprowadzała odpowiednie konsultacje podczas swoich prac przygotowawczych, również na szczeblu ekspertów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego w celu wsparcia wdrażania środków ochrony i zarządzania przyjętych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), włączając postanowienia zawarte w opracowanym przez ICCAT programie dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego z myślą o zidentyfikowaniu pochodzenia każdego tuńczyka błękitnopłetwego.

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„tuńczyk błękitnopłetwy” oznacza rybę z gatunku Thunnus thynnus objętą kodami nomenklatury scalonej wymienionymi w załączniku I;

b)

„handel wewnętrzny” oznacza:

(i)

handel – w jednym z państw członkowskich lub pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkowskimi – tuńczykiem błękitnopłetwym, którego złowił w obszarze objętym konwencją ICCAT unijny statek łowczy lub tonar i który został wyładowany na terytorium Unii; oraz

(ii)

handel – w jednym z państw członkowskich lub pomiędzy co najmniej dwoma państwami członkowskimi – hodowlanym tuńczykiem błękitnopłetwym, którego złowił w obszarze objętym konwencją ICCAT unijny statek łowczy i który jest trzymany w sadzach w miejscu hodowli i tuczu znajdującym się na terytorium Unii;

c)

„wywóz” oznacza każde przemieszczenie tuńczyka błękitnopłetwego – złowionego w obszarze objętym konwencją ICCAT przez unijny statek łowczy lub przez tonar – do państwa trzeciego, w tym z terytorium Unii, z państw trzecich lub z łowisk;

d)

„przywóz” oznacza wprowadzenie na terytorium Unii – w tym w celu umieszczenia w sadzu, w celu tuczu, hodowli lub przeładunku – tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w obszarze objętym konwencją ICCAT przez statek łowczy państwa trzeciego lub tonar państwa trzeciego;

e)

„powrotny wywóz” oznacza każde przemieszczenie z terytorium Unii tuńczyka błękitnopłetwego, który wcześniej podlegał przywozowi na terytorium Unii;

f)

„obszar objęty konwencją ICCAT” oznacza obszar określony przez Międzynarodową Konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego;

g)

„państwo członkowskie bandery” oznacza państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek łowczy;

h)

„państwo członkowskie tonara” oznacza państwo członkowskie, w którym tonar jest zainstalowany;

i)

„państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu” oznacza państwo członkowskie, w którym znajduje się miejsce hodowli i tuczu;

j)

„CPC” oznacza umawiające się strony, niebędące umawiającymi się stronami współpracujące strony, podmioty i podmioty rybackie ICCAT;

k)

„partia” oznacza ilość wyrobów z tuńczyka błękitnopłetwego tego samego rodzaju i pochodzących z tego samego obszaru geograficznego oraz z tego samego statku łowczego lub grupy statków łowczych, lub tego samego tonara.

ROZDZIAŁ II

DOKUMENT POŁOWOWY DOTYCZĄCY TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO

Artykuł 3

Przepisy ogólne

1.   Państwa członkowskie nakładają wymóg wypełnienia dokumentu połowowego dotyczącego tuńczyka błękitnopłetwego („dokument połowowy”) dla każdego tuńczyka błękitnopłetwego wyładowanego lub przeładowanego w swoich portach, umieszczonego w sadzach zgodnie z załącznikiem IV w ich miejscu hodowli i tuczu oraz odłowionego z tego miejsca.

2.   Do każdej partii tuńczyka błękitnopłetwego podlegającej handlowi wewnętrznemu, przywożonej na terytorium Unii, wywożonej lub powrotnie wywożonej z jej terytorium dołącza się potwierdzony dokument połowowy, z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się art. 4 ust. 3, oraz, w zależności od przypadku, deklarację transferu ICCAT lub potwierdzony certyfikat powrotnego wywozu tuńczyka błękitnopłetwego („certyfikat powrotnego wywozu”).

Zakazuje się wszelkich wyładunków, przeładunków, umieszczania w sadzach, odłowów oraz wszelkiego handlu wewnętrznego, przywozu, wywozu lub powrotnego wywozu tuńczyka błękitnopłetwego bez wypełnionego i potwierdzonego dokumentu połowowego i, w stosownych przypadkach, certyfikatu powrotnego wywozu.

3.   Państwa członkowskie nie umieszczają tuńczyka błękitnopłetwego w miejscu hodowli i tuczu nieposiadającym zezwolenia państwa członkowskiego ani zezwolenia CPC ani w miejscu hodowli i tuczu niewymienionym w ewidencji ICCAT miejsc hodowli i tuczu, którym zezwolono na prowadzenie hodowli tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w obszarze objętym konwencją ICCAT.

4.   Państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca hodowli i tuczu, dbają o to, by złowiony tuńczyk błękitnopłetwy był umieszczany w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów oraz dzielony według państwa członkowskiego lub CPC pochodzenia.

5.   W drodze odstępstwa od ust. 4 państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca hodowli i tuczu, dbają o to, by tuńczyk błękitnopłetwy złowiony w ramach wspólnej operacji połowowej w rozumieniu art. 2 lit g) rozporządzenia Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczącego wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (8) był umieszczany w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów oraz dzielony według wspólnych operacji połowowych.

6.   Państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca hodowli i tuczu, dbają o to, by tuńczyk błękitnopłetwy został odłowiony w miejscach hodowli i tuczu w roku, w którym został złowiony, lub przed rozpoczęciem sezonu połowowego przez statki łowiące za pomocą okrężnic, jeżeli jest on odławiany w następnym roku. Jeżeli operacje odłowu nie zostaną zakończone w tym okresie, państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca hodowli i tuczu, wypełniają roczną deklarację przeniesienia i przekazują ją Komisji w ciągu dziesięciu dni od upływu tego okresu. Deklaracja ta obejmuje:

ilości (wyrażone w kg) oraz liczbę ryb do przeniesienia,

rok połowu,

skład wielkościowy,

banderę państwa członkowskiego lub CPC, numer ICCAT oraz nazwę statku łowczego,

numery referencyjne dokumentu połowowego odpowiadającego połowom podlegającym przeniesieniu,

nazwę i numer ICCAT miejsca tuczu,

numer sadza, oraz

informację o odłowionych ilościach (wyrażonych w kg) po zakończeniu odłowu.

Komisja przekazuje takie deklaracje Sekretariatowi ICCAT w ciągu pięciu dni.

7.   Ilości przeniesione zgodnie z ust. 6 są umieszczane w oddzielnych sadzach lub szeregu sadzów w miejscu hodowli i tuczu i są rozdzielane według roku połowu.

8.   Państwa członkowskie bandery lub tonara zapewniają formularze dokumentów połowowych wyłącznie swoim statkom łowczym i tonarom, które posiadają zezwolenie na połowy tuńczyka błękitnopłetwego w obszarze objętym konwencją ICCAT, w tym jako przyłów.

9.   Każdy formularz dokumentu połowowego posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Numery dokumentów są charakterystyczne dla państwa członkowskiego bandery lub tonara i przypisane każdemu statkowi łowczemu lub tonarowi. Takie formularze nie podlegają przeniesieniu na inny statek łowczy lub tonar.

10.   Kopie dokumentów połowowych są dołączane do każdej części rozdzielanych partii lub przetworzonego produktu i zawierają niepowtarzalny numer identyfikacyjny oryginalnego dokumentu połowowego umożliwiający ich śledzenie.

11.   Handel wewnętrzny, przywóz, wywóz i powrotny wywóz dotyczący części ryb innych niż mięso (tj. głów, oczu, ikry, mlecza, wnętrzności i ogonów) jest zwolniony z wymogów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Potwierdzenie

1.   Kapitanowie statków łowczych, operatorzy tonarów, operatorzy miejsc hodowli i tuczu, sprzedawcy, eksporterzy lub ich upoważnieni przedstawiciele wypełniają dokument połowowy, w miarę możliwości w wersji elektronicznej, wpisując wymagane informacje w odpowiednich rubrykach, i zwracają się o jego potwierdzenie zgodnie z ust. 2 w każdym przypadku wyładunku, transferu, umieszczenia w sadzu, odłowu, przeładunku, handlu wewnętrznego lub wywozu tuńczyka błękitnopłetwego.

2.   Dokument połowowy jest potwierdzany przez właściwy organ państwa członkowskiego bandery, tonara lub miejsca hodowli i tuczu lub państwo członkowskie, w którym sprzedawca lub eksporter ma swoją siedzibę. Państwa członkowskie potwierdzają dokument połowowy dla wszystkich tuńczyków błękitnopłetwych, wyłącznie wtedy gdy:

a)

statek łowczy pływa pod banderą państwa członkowskiego lub tonar bądź miejsce hodowli i tuczu znajduje się w państwie członkowskim, w którym odłowiono tuńczyka błękitnopłetwego;

b)

wszystkie informacje zawarte w dokumencie połowowym uznano za dokładne w wyniku weryfikacji danej partii;

c)

łączne ilości podlegające potwierdzeniu mieszczą się w kwotach lub limitach połowowych każdego roku zarządzania, w tym w odpowiednich przypadkach – w kwotach indywidualnych przyznanych statkom łowczym lub tonarom; oraz

d)

tuńczyk błękitnopłetwy spełnia odpowiednie przepisy środków ochrony i zarządzania ICCAT.

3.   Potwierdzenie na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu nie jest wymagane w przypadku gdy wszystkie tuńczyki błękitnopłetwe przeznaczone do sprzedaży są oznakowane, o czym mowa w art. 5, przez państwo członkowskie bandery statku lub tonara, który złowił tuńczyka błękitnopłetwego.

4.   Jeżeli ilości złowionego i wyładowanego tuńczyka błękitnopłetwego są mniejsze niż 1 tona lub trzy sztuki, jako tymczasowy dokument połowowy można stosować dziennik pokładowy połowów lub dokument sprzedaży, w oczekiwaniu na potwierdzenie dokumentu połowowego w ciągu siedmiu dni i przed handlem wewnętrznym lub wywozem.

5.   Potwierdzony dokument połowowy zawiera w odpowiednich przypadkach informacje określone w załączniku II.

6.   Wzór dokumentu połowowego przedstawiono w załączniku III. W przypadkach gdy dana rubryka wzoru dokumentu połowowego nie zapewnia wystarczającej ilości miejsca, aby dokładnie prześledzić przemieszczanie tuńczyka błękitnopłetwego od połowu do wprowadzenia do obrotu, stosowna rubryka informacyjna może zostać odpowiednio rozszerzona i dołączona jako załącznik. Właściwy organ danego państwa członkowskiego potwierdza załącznik jak najszybciej, ale nie później niż w momencie kolejnego przemieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego.

7.   Instrukcje wystawiania, numerowania, wypełniania i potwierdzania dokumentu połowowego zostały określone w załączniku IV.

Artykuł 5

Znakowanie

1.   Państwa członkowskie mogą nałożyć na swoje statki łowcze lub tonary wymóg znakowania każdego tuńczyka błękitnopłetwego, najlepiej w momencie zabicia, ale nie później niż w chwili wyładunku. Znaczki mają niepowtarzalny numer państwa członkowskiego i są zabezpieczone przed sfałszowaniem. Numery znaczków są powiązane z dokumentem połowowym.

2.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji podsumowanie realizacji programu znakowania. Komisja przekazuje podsumowania Sekretariatowi ICCAT w rozsądnym terminie.

3.   Stosowanie znaczków jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy łączne ilości połowu mieszczą się w kwotach lub limitach połowowych państwa członkowskiego na każdy rok zarządzania, w tym w odpowiednich przypadkach – w kwotach indywidualnych przyznanych statkom łowczym lub tonarom.

ROZDZIAŁ III

CERTYFIKAT POWROTNEGO WYWOZU TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO

Artykuł 6

Przepisy ogólne

1.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby każdej partii tuńczyka błękitnopłetwego objętej powrotnym wywozem z ich terytorium towarzyszył potwierdzony certyfikat powrotnego wywozu.

Certyfikat powrotnego wywozu nie ma zastosowania w przypadkach gdy hodowlany tuńczyk błękitnopłetwy jest przywożony żywcem.

2.   Operator, który odpowiada za powrotny wywóz, wypełnia certyfikat powrotnego wywozu, wpisując wymagane informacje w odpowiednich rubrykach, oraz zwraca się o jego potwierdzenie w celu powrotnego wywozu partii tuńczyka błękitnopłetwego. Do wypełnionego certyfikatu powrotnego wywozu dołącza się kopię potwierdzonego(-ych) dokumentu(-ów) połowowego(-ych) dotyczącego(-ych) wcześniejszego przywozu tuńczyka błękitnopłetwego.

Artykuł 7

Potwierdzenie powrotnego wywozu

1.   Certyfikat powrotnego wywozu jest potwierdzany przez właściwy organ państwa członkowskiego powrotnego wywozu.

2.   Właściwy organ potwierdza certyfikat powrotnego wywozu dla wszystkich produktów z tuńczyków błękitnopłetwych, wyłącznie gdy:

a)

wszystkie informacje zawarte w certyfikacie powrotnego wywozu uznano za dokładne,

b)

potwierdzony(-e) dokument(-y) połowowy(-e) przedłożony(-e) wraz z certyfikatem powrotnego wywozu został(-y) zaakceptowany(-e) dla celów przywozu produktów zadeklarowanych w certyfikacie powrotnego wywozu,

c)

produkty objęte powrotnym wywozem są w całości lub częściowo tymi samymi produktami, które widnieją w potwierdzonym(-ch) dokumencie(-tach) połowowym(-ch), oraz

d)

do potwierdzonego certyfikatu powrotnego wywozu załączono kopię potwierdzonego(-ych) dokumentu(-ów) połowowego(-ych).

3.   Potwierdzony certyfikat powrotnego wywozu zawiera informacje określone w załączniku V.

ROZDZIAŁ IV

PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW I WERYFIKACJA

Artykuł 8

Przekazywanie i przechowywanie potwierdzonych dokumentów

1.   Państwa członkowskie przekazują drogą elektroniczną kopię wszystkich potwierdzonych dokumentów połowowych lub certyfikatów powrotnego wywozu – z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się art. 4 ust. 3 – jak najszybciej i w każdym przypadku w ciągu pięciu dni roboczych od daty potwierdzenia lub bezzwłocznie, jeżeli przewidywany czas trwania przewozu nie powinien zająć więcej niż pięć dni roboczych, następującym organom:

a)

Komisji;

b)

właściwym organom państwa członkowskiego lub CPC, w których tuńczyk błękitnopłetwy będzie objęty handlem wewnętrznym lub hodowlą lub przywozem; oraz

c)

Sekretariatowi ICCAT.

2.   Państwa członkowskie przechowują przez co najmniej dwa lata kopie wydanych lub otrzymanych potwierdzonych dokumentów połowowych i certyfikatów powrotnego wywozu.

Artykuł 9

Weryfikacja

1.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy identyfikowały każdą partię tuńczyka błękitnopłetwego objętą wyładunkiem, przeładunkiem, handlem wewnętrznym, przywozem na ich terytorium lub wywozem, lub powrotnym wywozem z ich terytorium. Właściwe organy występują o udostępnienie potwierdzonego(-ych) dokumentu(-ów) połowowego(-ych) oraz związanej z nimi dokumentacji dotyczącej każdej partii tuńczyka błękitnopłetwego i sprawdzają je. Sprawdzenie obejmuje skorzystanie z prowadzonej przez Sekretariat ICCAT bazy danych dotyczącej potwierdzania.

2.   Właściwe organy mogą również sprawdzić zawartość partii, aby zweryfikować informacje zawarte w dokumencie połowowym i związanych z nim dokumentach oraz – o ile to konieczne – poddać odnośnych operatorów weryfikacji.

3.   Jeżeli w wyniku sprawdzenia lub weryfikacji przeprowadzonych na mocy ust. 1 i 2 pojawi się wątpliwość dotycząca informacji zawartych w dokumencie połowowym, państwa członkowskie współpracują z właściwymi organami, które potwierdziły dokument(-y) połowowy(-e) lub certyfikat(-y) powrotnego wywozu, w celu rozwiania takich wątpliwości.

4.   Jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, że danej partii nie towarzyszy dokument połowowy, powiadamia o swoich ustaleniach państwo członkowskie dostawy lub CPC wywozu i – jeżeli jest ono znane – państwo członkowskie bandery lub CPC bandery.

5.   W oczekiwaniu na sprawdzenie lub weryfikacje na mocy ust. 1 i 2 państwa członkowskie nie wprowadzają partii do handlu wewnętrznego, przywóz ani wywóz ani – w przypadku żywych tuńczyków błękitnopłetwych przeznaczonych do miejsc hodowli i tuczu – nie przyjmują deklaracji transferu.

6.   Jeżeli państwo członkowskie, w wyniku sprawdzenia lub weryfikacji przeprowadzonych na mocy ust. 1 i we współpracy z odpowiednimi organami potwierdzającymi, stwierdzi, że dokument połowowy lub certyfikat powrotnego wywozu jest nieważny, handel wewnętrzny, przywóz, wywóz i powrotny wywóz danej partii tuńczyka błękitnopłetwego jest zakazany.

ROZDZIAŁ V

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Artykuł 10

Informacje dotyczące potwierdzania i punktów kontaktowych

1.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji:

a)

nazwę i pełny adres organów właściwych w sprawie potwierdzania i weryfikacji dokumentów połowowych lub certyfikatów powrotnego wywozu;

b)

nazwę, tytuł i przykładowy odcisk pieczęci lub plomby urzędników odpowiadających za potwierdzanie, którzy są indywidualnie do tego upoważnieni; oraz

c)

w odpowiednich przypadkach – wzory znaczków.

2.   Powiadomienie zawiera datę, z którą informacja, o której mowa w ust. 1, staje się skuteczna. Uaktualnione informacje dotyczące organów i urzędników odpowiedzialnych za potwierdzanie przekazuje się Komisji we właściwym terminie.

3.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji punkty kontaktowe, które należy poinformować w przypadku pytań związanych z dokumentami połowowymi lub certyfikatami powrotnego wywozu, a w szczególności przekazują ich nazwę.

4.   Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje Sekretariatowi ICCAT.

Artykuł 11

Roczne sprawozdanie z realizacji programu

1.   Co roku do dnia 15 września państwa członkowskie przesyłają Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie z realizacji programu zawierające informacje określone w załączniku VI, które obejmuje okres od dnia 1 lipca poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku.

2.   Do dnia 1 października każdego roku Komisja sporządza unijne roczne sprawozdanie z realizacji programu i przekazuje je Sekretariatowi ICCAT.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 12

Zmiany w załącznikach

Aby zastosować środki ochrony przyjęte przez ICCAT, Komisja może zmienić załączniki do niniejszego rozporządzenia w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 13 i z warunkami określonymi w art. 14 i 15.

Przy przyjmowaniu takich aktów delegowanych Komisja działa zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Wykonanie przekazania uprawnień

1.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 14 sierpnia 2010 r.. Komisja przedkłada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień nie później niż sześć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Przekazane uprawnienia są automatycznie przedłużane na okresy jednakowej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 14.

2.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o nim równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 14 i 15.

Artykuł 14

Odwołanie przekazanych uprawnień

1.   Przekazane uprawnienia, o których mowa w art. 12, mogą zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

2.   Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazanych uprawnień, dokłada starań w celu powiadomienia tej drugiej instytucji i Komisji w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji.

3.   Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty w niej określonej. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 15

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.   Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

2.   Jeżeli do upływu tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

3.   Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec przyjętego aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, przedstawia powody tego sprzeciwu.

Artykuł 16

Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1984/2003

1.   W rozporządzeniu (WE) nr 1984/2003 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tytule skreśla się wyrazy „tuńczykiem błękitnopłetwym”;

b)

w art. 1 lit. a) skreśla się wyrazy „tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus)”;

c)

w art. 2 skreśla się wyrazy „tuńczyka błękitnopłetwego”;

d)

w art. 3 uchyla się lit. a);

e)

w art. 4 ust. 1 uchyla się tiret pierwsze;

f)

w art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) skreśla się wyrazy „tuńczyka błękitnopłetwego”;

g)

w art. 5 ust. 1 uchyla się tiret pierwsze;

h)

w art. 6 ust. 1 akapit drugi uchyla się lit. a);

i)

w art. 8 lit. a) skreśla się wyrazy „tuńczyka błękitnopłetwego”;

j)

w art. 9 ust. 2 uchyla się lit. a);

k)

uchyla się załączniki I, IVa, IX i XV.

2.   Odesłania do uchylonych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1984/2003 traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w następstwie zaleceń przyjętych przez ICCAT, uwzględniając zaktualizowane opinie naukowe dotyczące wielkości stad, które będą przekazywane na posiedzeniach ICCAT, i przedstawia w razie potrzeby wnioski dotyczące wszelkich niezbędnych zmian.

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 7 lipca 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

O. CHASTEL

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 17 marca 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r.

(3)  Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1.

(4)  Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 14.

(5)  Dz.U. L 177 z 16.7.1996, s. 24.

(6)  Dz.U. L 162 z 18.6.1986, s. 33.

(7)  Dz.U. L 295 z 13.11.2003, s. 1.

(8)  Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

PRODUKTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 LIT. a)

Opis produktów

Kod Nomenklatury Scalonej (1)

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) żywy

0301 94 00

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), świeży lub schłodzony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa

0302 35 10

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), świeży lub schłodzony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, inny niż przeznaczony do przemysłowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb

0302 35 90

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) w całości, mrożony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, do przemysłowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb

0303 45 11

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), mrożony, oskrobany i wypatroszony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, do przemysłowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb

0303 45 13

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), mrożony, inny niż w całości lub oskrobany i wypatroszony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, do przemysłowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb

0303 45 19

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) mrożony, z wyjątkiem filetów i innego mięsa, inny niż do przemysłowej produkcji przetworzonych lub zakonserwowanych ryb

0303 45 90

Filety z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) świeże lub schłodzone

ex 0304 19 39

Mięso inne niż filety z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) świeże lub schłodzone

ex 0304 19 39

Filety i inne mięso z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) mrożone

ex 0304 29 45

Inne mięso z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Filety z tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus), suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

ex 0305 30 90

Wędzony tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), w tym filety

ex 0305 49 80

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) suszony, solony lub nie, ale niewędzony

ex 0305 59 80

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) solony, ale niesuszony ani niewędzony i w solance

ex 0305 69 80

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany w oleju roślinnym

ex 1604 14 11

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż w oleju roślinnym i filety znane jako „loins”

ex 1604 14 16

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż w oleju roślinnym i inny niż filety znane jako „loins”

ex 1604 14 18

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) inny niż cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany

ex 1604 20 70


(1)  Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

DANE, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE POŁOWOWYM DOTYCZĄCYM TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO

1.   Numer dokumentu połowowego dotyczącego tuńczyka błękitnopłetwego ICCAT

2.   Informacje dotyczące połowu

Opis statku lub tonara

Nazwa statku łowczego lub tonara

Państwo bandery lub tonara

Numer w rejestrze statków lub tonarów ICCAT (jeżeli dotyczy)

Opis połowu

Data, obszar połowu i zastosowane narzędzie połowowe

Liczba ryb, łączna masa w zaokrągleniu, średnia masa (1)

Numer znaczka (jeżeli dotyczy)

Numer w rejestrze wspólnych operacji połowowych ICCAT (jeżeli dotyczy)

Potwierdzenie władz

Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data

3.   Informacje handlowe dotyczące żywych ryb

Opis produktu

Całkowita waga w relacji pełnej, liczba ryb, obszar połowu

Informacje dotyczące eksportera/sprzedawcy

Punkt wywozu lub wyjazdu

Nazwa i adres przedsiębiorstwa eksportującego, podpis i data

Miejsce hodowli i tuczu (nazwa i nr ICCAT) oraz państwo przeznaczenia

Opis przewozu (należy załączyć odpowiednią dokumentację)

Informacje dotyczące importera/kupującego

Punkt przywozu lub miejsce przeznaczenia

Nazwa i adres przedsiębiorstwa importującego, podpis i data

Potwierdzenie władz

Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data podpisu

4.   Informacje dotyczące transferu

Opis statku holowniczego

Numer deklaracji transferu ICCAT

Nazwa i bandera statku

Numer rejestru ICCAT i numer sadza holowniczego (jeżeli dotyczy)

Liczba ryb, które padły podczas transferu, masa ogółem

5.   Informacje dotyczące przeładunku

Opis statku transportowego

Nazwa

Państwo bandery

Numer w rejestrze ICCAT

Data

Port (nazwa i państwo lub położenie)

Opis produktu

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Masa ogółem (netto)

Potwierdzenie władz

Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data

6.   Informacje dotyczące hodowli i tuczu

Opis miejsca hodowli i tuczu

Nazwa, państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu

Numer FFB ICCAT i położenie miejsca hodowli i tuczu

Uczestnictwo w krajowym programie kontroli wyrywkowych (tak/nie)

Opis sadzów

Data umieszczenia w sadzu, numer sadza

Opis ryb

Szacunkowa liczba ryb, masa ogółem, średnia masa (2)

Informacje dotyczące regionalnych obserwatorów ICCAT

Imię, nazwisko, tytuł, numer ICCAT, podpis

Szacowany skład wielkościowy (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

Potwierdzenie władz

Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data

7.   Informacje dotyczące odławiania

Opis odłowu

Data odłowu

Liczba ryb, masa ogółem (w zaokrągleniu), średnia masa

Numery znaczków (jeżeli dotyczy)

Informacje dotyczące regionalnych obserwatorów ICCAT

Imię, nazwisko, numer ICCAT, podpis

Potwierdzenie władz

Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data

8.   Informacje dotyczące handlu

Opis produktu

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (jeżeli w niniejszej rubryce podaje się różne rodzaje produktów, należy odnotować masę dla każdego rodzaju produktu)

Masa ogółem (netto)

Informacje dotyczące eksportera/sprzedawcy

Punkt wywozu lub wyjazdu

Nazwa i adres przedsiębiorstwa eksportującego, podpis i data

Państwo przeznaczenia

Opis przewozu (należy załączyć odpowiednią dokumentację)

Potwierdzenie władz

Nazwa organu oraz imię, nazwisko i tytuł osoby podpisującej, podpis, pieczęć i data

Informacje dotyczące importera/kupującego

Punkt przywozu lub miejsce przeznaczenia

Nazwa i adres przedsiębiorstwa importującego, podpis i data


(1)  Masę, gdy jest ona znana, należy podać w zaokrągleniu. Jeżeli nie stosuje się masy w zaokrągleniu, w rubrykach formularza „Łączna masa” i „Średnia masa” należy określić rodzaj produktu (np. GG).

(2)  Masę, gdy jest ona znana, należy podać w zaokrągleniu. Jeżeli nie stosuje się masy w zaokrągleniu, w rubrykach formularza „Łączna masa” i „Średnia masa” należy określić rodzaj produktu (np. GG).


ZAŁĄCZNIK III

DOKUMENT POŁOWOWY ICCAT DOTYCZĄCY TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Instrukcje wystawiania, numeracji, wypełniania i potwierdzania dokumentu połowowego

1.   ZASADY OGÓLNE

(1)   Język

Jeżeli dokument połowowy wypełniany jest w innym języku niż jeden z urzędowych języków ICCAT (angielski, francuski i hiszpański), należy załączyć jego tłumaczenie na język angielski.

(2)   Numeracja

Państwa członkowskie muszą opracować niepowtarzalne systemy numeracji dokumentów połowowych, stosując swoje kody 2-alfa ISO w połączeniu z numerem składającym się z co najmniej 8 cyfr, z których co najmniej dwie cyfry muszą wskazywać rok połowu.

Przykład: FR-09-123456 (gdzie FR oznacza Francję)

W przypadku rozdzielonych partii lub produktów przetworzonych kopie oryginalnego dokumentu połowowego muszą zostać ponumerowane poprzez dodanie dwucyfrowej liczby do numeru oryginalnego dokumentu połowowego.

Przykład: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 itd.

Należy zachować kolejność numeracji i w miarę możliwości używać druku. Numery seryjne wystawionych blankietów połowowych są rejestrowane według nazwy odbiorcy.

(3)   Potwierdzenie

Wzór dokumentu połowowego nie zastępuje uprzedniego upoważnienia do transferu ani upoważnienia do umieszczenia w sadzach.

2.   INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU

(1)   Wypełnianie

a)   Zasady ogólne

Część ta dotyczy wszystkich połowów tuńczyka błękitnopłetwego.

Kapitan statku łowczego lub operator tonara lub ich upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego bandery lub tonara jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji pierwszego transferu do holowanych sadzów, przeładunku lub wyładunku.

NB: w przypadku wspólnych operacji połowowych kapitan każdego ze statków łowczych biorących udział we wspólnej operacji połowowej wypełnia dokument połowowy dla każdego połowu.

b)   Instrukcje szczegółowe

„BANDERA”: należy wskazać państwo członkowskie bandery lub tonara.

„Numer rejestru ICCAT”: należy wskazać numer ICCAT statku łowczego lub tonara, który posiada zezwolenie na połowy tuńczyka błękitnopłetwego w obszarze objętym konwencją ICCAT. Informacja ta nie ma zastosowania do statków łowczych, które dokonują połowów tuńczyka błękitnopłetwego jako przyłów.

„NARZĘDZIE”: należy wskazać narzędzie połowowe, stosując następujące kody:

BB Statek do połowu wędziskami i taklami

GILL Sieć skrzelowa

HAND Lina ręczna

HARP Harpun

LL Takla

MWT Włok pelagiczny

PS Okrężnica

RR Wędka z kołowrotkiem

SURF Niesklasyfikowane połowy powierzchniowe

TL Lina z hakiem

TRAP Tonar

TROL Węda ciągniona

UNCL Metody nieokreślone

OT Inny rodzaj

„ŁĄCZNA MASA”: należy podać masę w zaokrągleniu, wyrażoną w kilogramach. Jeżeli w momencie połowu nie stosuje się masy w zaokrągleniu, należy podać rodzaj produktu (np. GG). W przypadku wspólnych operacji połowowych podana ilość musi odpowiadać kluczowi przydziału określonemu dla każdego statku łowczego.

„OBSZAR”: należy wpisać Morze Śródziemne, zachodni Atlantyk lub wschodni Atlantyk.

„Nr ZNACZKA (jeżeli dotyczy)”: można wstawić dodatkowe rzędy, aby wymienić wszystkie numery znaczków dla poszczególnych ryb.

(2)   Potwierdzenie

Za potwierdzenie części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU odpowiedzialne jest państwo członkowskie bandery lub tonara, chyba że tuńczyki błękitnopłetwe są oznakowane zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia.

W przypadku ryb wyładowanych lub przeładowanych potwierdzenia należy dokonać najpóźniej przed zakończeniem operacji przeładunku lub wyładunku.

W przypadku transferu żywych ryb potwierdzenia można dokonać w momencie pierwszego transferu do holowanych sadzów, ale w każdym razie najpóźniej przed zakończeniem operacji umieszczenia w sadzu.

3.   INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI

(1)   Wypełnianie

a)   Zasady ogólne:

Część ta dotyczy wyłącznie handlu żywym tuńczykiem błękitnopłetwym na rynku krajowym lub jego wywozu.

Kapitan statku łowczego lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego bandery jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji pierwszego transferu do holowanych sadzów.

NB: w przypadku śmierci pewnej ilości ryb podczas operacji transferu i w przypadku sprzedaży pewnej ilości ryb na rynku krajowym lub ich wywozu sporządza się kopię oryginalnego dokumentu połowowego (wypełnionej części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, w stosownych przypadkach potwierdzonej), a kapitan statku łowczego lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego bandery wypełnia część INFORMACJE HANDLOWE kopii dokumentu połowowego i przekazuje ją krajowemu importerowi/kupującemu. Potwierdzenie kopii gwarantuje, że jest ona zgodna z oryginałem oraz że została ona zarejestrowana przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.

Bez takiego potwierdzenia kopię dokumentu połowowego uznaje się za nieważną.

b)   Instrukcje szczegółowe:

„STREFA”: należy wpisać obszar transferu, Morze Śródziemne, zachodni Atlantyk lub wschodni Atlantyk.

„PUNKT WYWOZU/WYJAZDU”: należy podać nazwę państwa członkowskiego lub nazwę CPC strefy połowowej, gdzie dokonano operacji transferu tuńczyka błękitnopłetwego lub wpisać „na pełnym morzu”.

„OPIS PRZEWOZU”: należy załączyć wszelkie istotne dokumenty poświadczające sprzedaż.

(2)   Potwierdzenie

Państwo członkowskie bandery nie może potwierdzić dokumentów połowowych, jeżeli nie wypełniono i, w stosownych przypadkach, nie potwierdzono części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU.

Potwierdzenia można dokonać w momencie pierwszego transferu do holowanych sadzów, ale w każdym razie najpóźniej przed zakończeniem operacji umieszczenia w sadzu.

4.   INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU

(1)   Wypełnianie

a)   Zasady ogólne:

Część ta dotyczy wyłącznie żywego tuńczyka błękitnopłetwego.

Kapitan statku łowczego lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego bandery jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU.

Część INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem pierwszej operacji transferu.

Z chwilą zakończenia pierwszej operacji transferu kapitan statku łowczego musi dostarczyć dokument połowowy (wypełnione i, w stosownych przypadkach, potwierdzone części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU) kapitanowi holownika.

Wypełniony i, w stosownych przypadkach, potwierdzony dokument połowowy musi towarzyszyć transportowi ryb do miejsca hodowli i tuczu, w tym transferowi żywego tuńczyka błękitnopłetwego z jednych sadzów transportowych do innych lub transferowi martwego tuńczyka błękitnopłetwego z sadzów transportowych na statki pomocnicze.

NB: w przypadku śmierci pewnej ilości ryb podczas operacji transferu oryginalny dokument połowowy (wypełnione i, w stosownych przypadkach, potwierdzone części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU) musi zostać skopiowany, a część INFORMACJE HANDLOWE skopiowanego dokumentu połowowego musi zostać wypełniona przez krajowego sprzedawcę/eksportera lub jego upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionego przedstawiciela państwa członkowskiego bandery i przekazana krajowemu kupującemu/importerowi. Potwierdzenie kopii gwarantuje, że jest ona zgodna z oryginałem oraz że została ona zarejestrowana przez organy danego państwa członkowskiego. Bez takiego potwierdzenia kopię dokumentu połowowego uznaje się za nieważną.

b)   Instrukcje szczegółowe:

„LICZBA RYB PADŁYCH PODCZAS TRANSFERU” oraz „ŁĄCZNA MASA MARTWYCH RYB”: informacje podawane (w stosownych przypadkach) przez kapitana holownika.

„Nr SADZA”: podać numery poszczególnych sadzów, w przypadku holowników wyposażonych w więcej niż jeden sadz.

(2)   Potwierdzenie

Potwierdzenie tej części nie jest wymagane.

5.   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEŁADUNKU

(1)   Wypełnianie

a)   Zasady ogólne:

Część ta dotyczy wyłącznie martwego tuńczyka błękitnopłetwego.

Kapitan statku rybackiego dokonującego przeładunku lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego bandery jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEŁADUNKU oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEŁADUNKU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji przeładunku.

b)   Instrukcje szczegółowe:

„DATA”: podać datę przeładunku.

„NAZWA PORTU”: podać wyznaczony port przeładunku.

„PAŃSTWO PORTU”: wskazać państwo członkowskie lub CPC, w którym znajduje się wyznaczony port przeładunku.

(2)   Potwierdzenie

Państwo członkowskie bandery nie może potwierdzić dokumentów połowowych, jeżeli nie wypełniono i, w stosownych przypadkach, nie potwierdzono części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU.

Potwierdzenia należy dokonać najpóźniej przed zakończeniem operacji przeładunku.

6.   INFORMACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU

(1)   Wypełnianie

a)   Zasady ogólne:

Część ta dotyczy wyłącznie żywego tuńczyka umieszczonego w sadzach.

Kapitan holownika musi przekazać dokument połowowy (wypełnione i, w stosownych przypadkach, potwierdzone części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU) operatorowi miejsca hodowli i tuczu z chwilą umieszczenia tuńczyka w sadzach.

Operator miejsca hodowli i tuczu lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego miejsca hodowli i tuczu jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji umieszczania w sadzach.

b)   Instrukcje szczegółowe:

„Nr SADZA”: podać numery poszczególnych sadzów.

„Informacje dotyczące regionalnych obserwatorów ICCAT”: imię, nazwisko, numer ICCAT i podpis.

(2)   Potwierdzenie

Państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu jest odpowiedzialne za potwierdzenie części INFORMACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU.

Państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu nie może potwierdzić dokumentów połowowych, jeżeli nie wypełniono i, w stosownych przypadkach, nie potwierdzono części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU.

Potwierdzenia należy dokonać najpóźniej przed zakończeniem operacji umieszczania w sadzach.

7.   INFORMACJE DOTYCZĄCE ODŁOWU

(1)   Wypełnianie

a)   Zasady ogólne:

Część ta dotyczy wyłącznie martwego hodowlanego tuńczyka błękitnopłetwego.

Operator miejsca hodowli i tuczu lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego miejsca hodowli i tuczu jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTYCZĄCE ODŁOWU oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE DOTYCZĄCE ODŁOWU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji odłowu.

b)   Instrukcje szczegółowe:

„Nr ZNACZKA (jeżeli dotyczy)”: można wstawić dodatkowe rzędy, aby wymienić wszystkie numery znaczków dla poszczególnych ryb.

„Informacje dotyczące regionalnych obserwatorów ICCAT”: imię, nazwisko, numer ICCAT i podpis.

(2)   Potwierdzenie

Państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu jest odpowiedzialne za potwierdzenie części INFORMACJE DOTYCZĄCE ODŁOWU.

Państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu nie może potwierdzić dokumentów połowowych, jeżeli nie wypełniono i, w stosownych przypadkach, nie potwierdzono części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI, INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU.

Potwierdzenia należy dokonać najpóźniej przed zakończeniem operacji odłowu.

8.   INFORMACJE HANDLOWE

(1)   Wypełnianie

a)   Zasady ogólne:

Część ta dotyczy wyłącznie handlu martwym tuńczykiem błękitnopłetwym na rynku krajowym lub jego wywozu.

Krajowy sprzedawca lub eksporter lub ich upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego sprzedawcy/eksportera jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE HANDLOWE, z wyjątkiem podsekcji IMPORTER/KUPUJĄCY, oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE HANDLOWE, z wyjątkiem podsekcji IMPORTER/KUPUJĄCY, należy wypełnić, zanim ryby staną się przedmiotem handlu na rynku krajowym lub wywozu.

W przypadku handlu krajowego podsekcję IMPORTER/KUPUJĄCY wypełnia krajowy kupujący po zakończeniu operacji sprzedaży ryb na rynku krajowym.

W przypadku handlu międzynarodowego podsekcję IMPORTER/KUPUJĄCY wypełnia importer.

b)   Instrukcje szczegółowe:

„OPIS PRZEWOZU”: należy załączyć wszelkie odpowiednie dokumenty poświadczające sprzedaż.

(2)   Potwierdzenie

Za potwierdzenie części INFORMACJE HANDLOWE (z wyjątkiem podsekcji IMPORTER/KUPUJĄCY) odpowiedzialne jest państwo członkowskie sprzedawcy/eksportera, chyba że tuńczyk błękitnopłetwy jest oznakowany zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia.

NB: jeżeli pojedynczy dokument połowowy dotyczy więcej niż jednej operacji handlu na rynku krajowym lub eksportu, kopia oryginalnego dokumentu połowowego musi zostać potwierdzona przez państwo członkowskie sprzedawcy krajowego lub eksportera oraz być wykorzystywana i akceptowana jako oryginalny dokument połowowy. Potwierdzenie kopii gwarantuje, że jest ona zgodna z oryginałem oraz że została ona zarejestrowana przez organy danego państwa członkowskiego. Bez takiego potwierdzenia kopię dokumentu połowowego uznaje się za nieważną.

NB: W przypadku powrotnego wywozu do śledzenia dalszej drogi należy wykorzystywać CERTYFIKAT POWROTNEGO WYWOZU, odsyłający, poprzez numer oryginalnego dokumentu połowowego, do informacji dotyczących połowu zawartych w oryginalnym dokumencie połowowym.

Gdy tuńczyk błękitnopłetwy zostaje złowiony przez statek łowczy pływający pod banderą państwa członkowskiego bądź CPC stosującego system znakowania lub też przez tonar zainstalowany w takim państwie członkowskim bądź CPC, a następnie jest przedmiotem wywozu w stanie martwym i powrotnego wywozu, dokumentu połowowego towarzyszącego CERTYFIKATOWI POWROTNEGO WYWOZU nie trzeba potwierdzać. CERTYFIKAT POWROTNEGO WYWOZU musi jednak zostać potwierdzony.

Po zakończeniu operacji przywozu tuńczyk błękitnopłetwy może zostać podzielony na części, które następnie można wyeksportować. W takim przypadku państwo członkowskie lub CPC dokonujące powrotnego wywozu musi potwierdzić, że część będąca przedmiotem powrotnego wywozu pochodzi z oryginalnej ryby, której dotyczy dokument połowowy.


ZAŁĄCZNIK V

DANE, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZAMIESZCZONE W CERTYFIKACIE POWROTNEGO WYWOZU TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO ICCAT

1.   Numer certyfikatu powrotnego wywozu

2.   Rubryka dotycząca powrotnego wywozu

Państwo członkowskie powrotnego wywozu

Punkt powrotnego wywozu

3.   Opis przywożonego tuńczyka błękitnopłetwego

Rodzaj produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jeżeli w niniejszej rubryce podaje się różne rodzaje produktów, należy odnotować masę dla każdego rodzaju produktu)

Masa netto (w kg)

Numer(y) dokumentu połowowego i data (daty) przywozu

Bandera statku rybackiego (bandery statków rybackich) lub państwo, w którym zainstalowano tonar, w zależności od przypadku

4.   Opis tuńczyka błękitnopłetwego przeznaczonego do powrotnego wywozu

Rodzaj produktu F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jeżeli w niniejszej rubryce podaje się różne rodzaje produktów, należy odnotować masę dla każdego rodzaju produktu)

Masa netto (w kg)

Odpowiedni numer(-y) dokumentu połowowego z rubryki 3

Państwo przeznaczenia

5.   Oświadczenie eksportera dokonującego powrotnego wywozu

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

Data

6.   Potwierdzenie władz

Nazwa i adres organu

Imię, nazwisko i stanowisko urzędnika

Podpis

Data

Pieczęć urzędowa

7.   Rubryka dotycząca przywozu

Oświadczenie importera w państwie członkowskim lub CPC przywozu partii tuńczyka błękitnopłetwego

Nazwa i adres importera

Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela importera oraz data

Punkt przywozu: Miasto i CPC

Uwaga – należy załączyć kopie dokumentu(-ów) połowowego(-ych) i dokumentu(-ów) przewozowego(-ych)

Image

UWAGA: JEŻELI NINIEJSZY FORMULARZ WYPEŁNIONO W JEZYKU INNYM NIŻ ANGIELSKI, DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU NALEŻY DOŁĄCZYĆ JEGO TŁUMACZENIE NA ANGIELSKI.

Uwaga: należy załączyć ważne dokumenty przewozowe i kopie dokumentów połowowych dotyczących tuńczyka błękitnopłetwego.


ZAŁĄCZNIK VI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU DOKUMENTACJI POŁOWÓW TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO ICCAT

Państwo członkowskie składające sprawozdanie:

Okres sprawozdawczy: 1 lipca [2XXX] r. do 30 czerwca [2XXX] r.

1.   Informacje pochodzące z dokumentów połowowych:

liczba potwierdzonych dokumentów połowowych,

liczba potwierdzonych dokumentów połowowych otrzymanych od innych państw członkowskich lub CPC,

łączna ilość tuńczyka błękitnopłetwego objęta handlem wewnętrznym, w podziale na obszary połowowe i narzędzia połowowe,

łączna ilość tuńczyka błękitnopłetwego objęta przywozem, wywozem, transferem do miejsca hodowli i tuczu, powrotnym wywozem, w podziale na CPC pochodzenia, powrotnego wywozu lub przeznaczenia, obszary połowowe i narzędzia połowowe,

liczba przypadków, w których zwrócono się do innych państw członkowskich lub CPC o weryfikację dokumentów połowowych, oraz podsumowanie wyników,

liczba przypadków, w których inne państwa członkowskie lub CPC zwróciły się o weryfikację dokumentów połowowych, oraz podsumowanie wyników,

łączna ilość partii tuńczyka błękitnopłetwego objętych zakazem, w podziale na produkty, charakter operacji (handel wewnętrzny, przywóz, wywóz, powrotny wywóz, transfer do miejsca hodowli i tuczu), przyczyny zakazu oraz państwa członkowskie pochodzenia lub przeznaczenia, CPC pochodzenia lub przeznaczenia lub strony – pochodzenia lub przeznaczenia – niebędące umawiającymi się stronami.

2.   Informacje dotyczące partii na mocy art. 9 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia

liczba partii,

łączna ilość tuńczyka błękitnopłetwego w podziale na produkty, charakter operacji (handel wewnętrzny, przywóz, wywóz, powrotny wywóz, transfer do miejsca hodowli i tuczu) oraz państwa członkowskie, CPC lub inne państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.


24.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/23


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 641/2010

z dnia 7 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42, art. 43 ust. 2 i art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 (3) zezwalał, by przez okres czterech lat wysyłano z Azorów do reszty obszaru Unii cukier w ilościach przekraczających tradycyjne przepływy. Zważywszy, że zróżnicowanie rolnictwa na Azorach może przynieść korzyści, niezbędne jest – w celu ułatwienia takiego zróżnicowania, zwłaszcza w związku ze stopniowym znoszeniem systemu kwot mlecznych – podjęcie odpowiednich środków mających wesprzeć restrukturyzację sektora cukru w tym regionie. W związku z tym– z myślą o rentowności miejscowej branży przetwórstwa cukru – należy ponownie zezwolić na wysyłanie cukru w ilościach przekraczających tradycyjne przepływy w określonym okresie pięciu lat, przy czym roczne ilości wysyłanego cukru powinny być stopniowo obniżane.

(2)

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewiduje zwolnienie, w granicach określonych w prognozie bilansu dostaw, z należności celnych przywozowych w odniesieniu do dostaw cukru pozakwotowego na Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie na okres ustanowiony w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (4). W następstwie reformy sektora cukru i jego włączenia do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (5) należy dostosować przepisy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 247/2006. W szczególności należy zezwolić Azorom na korzystanie ze zwolnienia z należności celnych przywozowych w odniesieniu do cukru trzcinowego surowego w granicach określonych w prognozie bilansu dostaw.

(3)

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewidziano okres przejściowy, w trakcie którego Wyspy Kanaryjskie będą mogły nadal przyjmować określone ilości przetworów mlecznych ujętych w nomenklaturze scalonej pod kodem 1901 90 99 i 2106 90 92 z przeznaczeniem dla przetwórstwa przemysłowego. Okres ten wygasł z dniem 31 grudnia 2009 r. Jednakże produkt ujęty w nomenklaturze scalonej pod kodem 1901 90 99 – mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych – stał się produktem tradycyjnie stosowanym przez miejscowych konsumentów, w tym osoby najbardziej potrzebujące. Jego podaż doprowadziła do powstania wyodrębnionej branży miejscowego przemysłu zapewniającej miejsca pracy i wartość dodaną. W związku z tym należy utrzymać podaż tego konkretnego produktu, wykorzystywanego wyłącznie przez miejscowych konsumentów.

(4)

W art. 12 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 247/2006 wymienia się przepisy dotyczące kontroli i kar zawarte we wspólnotowych programach wsparcia na rzecz regionów peryferyjnych, które państwa członkowskie przedkładają Komisji celem zatwierdzenia. W świetle doświadczeń zebranych przez Komisję oraz w celu zapewnienia skutecznego i właściwego wdrożenia tych programów wsparcia niezbędne jest wykreślenie odniesień do kontroli i kar w art. 12 lit. f) tego rozporządzenia. Jednakże o wspomnianych środkach krajowych należy nadal informować Komisję zgodnie z art. 27 wymienionego rozporządzenia.

(5)

W art. 18 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 określono zasady dotyczące stosowania szczególnych zasad w odniesieniu do sektora winiarskiego w peryferyjnych regionach Unii. Wspólna organizacja rynku wina została zmieniona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (6), a następnie włączona do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W związku z tym należy uaktualnić odniesienia do wymienionych środków. Ponadto art. 85u ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zawiera wyraźne wyłączenie Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich z systemu karczowania. W związku z tym nie jest już konieczne wymienianie tego wyłączenia w rozporządzeniu (WE) nr 247/2006.

(6)

Artykuł 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewiduje stopniową likwidację, do dnia 31 grudnia 2013 r., winnic obsadzonych zabronionymi hybrydowymi szczepami winorośli na Azorach i Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci wymienionego rozporządzenia zobowiązuje Portugalię do corocznego powiadamiania o postępie prac w zakresie przekształcania i restrukturyzacji obszarów obsadzonych takimi szczepami winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad ustanowionych w art. 120a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zgodnie z którymi hybrydowe szczepy winorośli podlegają wykarczowaniu, chyba że wyprodukowane wino przeznaczone jest wyłącznie do spożycia przez rodziny producentów wina. W związku z tym należy wykreślić z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 datę 31 grudnia 2013 r. w celu wyeliminowania rozbieżności w traktowaniu regionów Azorów i Madery w stosunku do pozostałej części Unii.

(7)

Pomimo odnotowanego ostatnio wzrostu ilości mleka produkowanego we francuskim departamencie zamorskim Reunion obecny popyt w zakresie spożycia mleka spożywczego na wyspie nie został zaspokojony w wystarczającym stopniu. Ponadto odizolowanie i oddalenie tego regionu uniemożliwia korzystanie z innych źródeł surowego mleka. W związku z tym należy rozszerzyć na Reunion zezwolenie na produkcję rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzącego z Unii, przyznane Maderze na mocy art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006.

(8)

Możliwości dalszego zwiększenia ilości mleka produkowanego na miejscu w regionach peryferyjnych, które korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są bardzo ograniczone ze względu na topografię przedmiotowych wysp. Mimo utrzymania zobowiązania do zapewnienia odbioru i zbytu mleka produkowanego na miejscu należy wykreślić zobowiązanie Komisji do określenia ilości produkowanego na miejscu mleka świeżego wykorzystanego do produkcji rekonstytuowanego mleka UHT, przewidziane w akapicie drugim tego artykułu.

(9)

Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2010 r. powinno zapewnić ciągłość działań szczególnych w dziedzinie rolnictwa w peryferyjnych regionach Unii oraz spełnić uzasadnione oczekiwania zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 247/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 247/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1.

art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. a) w okresie pięciu lat z Azorów do reszty obszaru Unii mogą być wysyłane następujące maksymalne ilości cukru (kod CN 1701):

:

w 2011 r.

:

3 000 ton,

:

w 2012 r.

:

2 500 ton,

:

w 2013 r.

:

2 000 ton,

:

w 2014 r.

:

1 500 ton,

:

w 2015 r.

:

1 000 ton.”;

2.

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Cukier

1.   W okresie ustanowionym w art. 204 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (7) następujące rodzaje cukru wyprodukowanego w ilościach przekraczających kwotę, o której mowa w art. 61 tego rozporządzenia, zwalnia się z przywozowych należności celnych w granicach określonych w prognozie bilansu dostaw, o której mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia:

a)

cukier przywieziony do spożycia na Maderę lub Wyspy Kanaryjskie w postaci białego cukru ujętego w nomenklaturze scalonej pod kodem 1701;

b)

cukier rafinowany i spożywany na Azorach w postaci cukru surowego ujętego w nomenklaturze scalonej pod kodem 1701 12 10 (cukier buraczany surowy).

2.   Na Azorach ilości przeznaczone do rafinowania, o których mowa w ust. 1, można uzupełniać, w granicach określonych w prognozie bilansu dostaw, cukrem surowym ujętym w nomenklaturze scalonej pod kodem 1701 11 10 (cukier trzcinowy surowy). Przy ocenie zapotrzebowania Azorów na cukier surowy uwzględnia się rozwój lokalnej produkcji buraka cukrowego. Ilości objęte uzgodnieniami w sprawie dostaw ustalane są tak, by łączna ilość cukru rafinowanego rocznie na Azorach nie przekroczyła 10 000 ton.

3.

art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Przetwory mleczne

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 Wyspy Kanaryjskie mogą być nadal zaopatrywane w przeznaczone do przetworzenia przemysłowego przetwory mleczne ujęte w nomenklaturze scalonej pod kodem 1901 90 99 (mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych) w ilości maksymalnie 800 ton rocznie. Pomoc udzielona na dostawy tego produktu z Unii nie może przekraczać 210 EUR za tonę i zawarta jest w limicie ustanowionym w art. 23. Wymieniony produkt jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.”;

4.

w art. 12 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

działania podjęte w celu zapewnienia skutecznego i właściwego wdrożenia programów, w tym w zakresie kampanii informacyjnej, monitorowania i oceny, oraz określony zbiór wskaźników ilościowych służących ocenie programów.”;

5.

art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Wino

1.   Środki, o których mowa w art. 103v, 103w, 103x i 182a rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie mają zastosowania do Azorów i Madery.

2.   Bez uszczerbku dla art. 120a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 winogrona pochodzące z zabronionych hybrydowych szczepów winorośli (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), zebrane na obszarze Azorów i Madery, mogą zostać użyte do produkcji wina, obrót którym dozwolony jest jedynie na tym obszarze.

Portugalia stopniowo likwiduje winnice obsadzone zabronionymi hybrydowymi szczepami winorośli, w stosownych przypadkach korzystając ze wsparcia przewidzianego w art. 103q rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

3.   Środki, o których mowa w art. 103v, 103w i 103y rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie mają zastosowania do Wysp Kanaryjskich.”;

6.

art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Nie naruszając art. 114 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, produkcja na Maderze i we francuskim departamencie zamorskim Reunion rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzącego z Unii jest dozwolona w granicach wyznaczonych przez popyt wśród lokalnych konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca odbioru i rynku zbytu lokalnie produkowanego mleka. Wspomniany produkt jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

Metoda produkcji wytwarzanego w ten sposób mleka UHT jest wyraźnie określona na etykiecie towarzyszącej produktowi przy sprzedaży.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 7 lipca 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

O. CHASTEL

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 17 marca 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r.

(3)  Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, s. 1.

(5)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(6)  Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.

(7)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.”;