ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.174.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 174

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
9 lipca 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 599/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP ( 1 )

18

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

40

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 602/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

42

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 603/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

43

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 604/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

44

 

 

DECYZJE

 

 

2010/380/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/840/WE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4546)

46

 

 

2010/381/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563)  ( 1 )

51

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 599/2010

z dnia 8 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 (1) w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji, w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 przewiduje przyjęcie szczegółowych zasad ustalania formatów, które właściwe organy krajowe mają stosować przy wymianie informacji do celów kontroli i inspekcji.

(2)

Stosowanie formatu określonego w załączniku do obowiązującej wersji rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (2) oraz niedawne zmiany w państwach członkowskich pokazują, że wspomniany format należy ulepszyć, aby zapewnić wzajemną kompatybilność wymiany danych zgodnie z przyjętym formatem XML. Należy zatem zastąpić załącznik nowym załącznikiem.

(3)

Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1077/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1077/2008 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 1, sprostowane w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 3.

(2)  Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 46.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK (1)

FORMAT ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI

1.

Zestawy znaków są zdefiniowane na stronie internetowej http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used W przypadku ERS odpowiedni jest: zestaw znaków zachodnich (UTF-8)

2.

Wykaz wszystkich kodów (lub odpowiednich odesłań) zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej poświęconych rybołówstwu. Konkretny adres internetowy zostanie wskazany w późniejszym czasie: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (w tym kody korekt, portów, obszarów połowowych, zamiaru opuszczenia portu, powodów powrotu do portu, rodzaju połowów / gatunków będących celem połowów, kody dotyczące wejścia do stref nakładu/ochrony i inne kody lub odesłania)

3.

Wszystkie kody trzyznakowe to elementy XML (kod trzyznakowy), wszystkie kody dwuznakowe to atrybuty XML.

4.

Przykładowe pliki XML i referencyjna definicja XSD z powyższego załącznika zostaną zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie.

5.

Masa podana w tabeli jest wyrażona w kilogramach, w razie potrzeby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”

Widok tabeli operacji

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (2)/ Fakultatywne (O) (3)

1

ELEMENT OPS

OPS

Element operacji: koperta najwyższego poziomu dla wszystkich operacji przesyłana do serwisu internetowego. Element OPS musi zawierać jeden z podelementów: DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Kraj przeznaczenia

AD

Miejsce przeznaczenia komunikatu (kod państwa ISO alpha-3)

C

3

Kraj wysyłający

FR

Kraj przekazujący dane (kod państwa ISO alpha-3)

C

4

Lp. operacji

ON

Indywidualny identyfikator (AAARRRRMMDD999999) utworzony przez nadawcę

C

5

Data operacji

OD

Data transmisji komunikatu (RRRR-MM-DD)

C

6

Godzina operacji

OT

Godzina nadania komunikatu (GG:MM w UTC)

C

7

Znacznik testu

TS

Ustawić na 1, w przypadku gdy operację uznaje się za test.

O

8

Operacja dotycząca danych

DAT

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów DAT)

CIF

9

Komunikat potwierdzający

RET

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RET)

CIF

10

Operacja usuwania

DEL

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów DEL)

CIF

11

Operacja korekty

COR

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów COR)

CIF

12

Operacja zapytania

QUE

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów QUE)

CIF

13

Operacja odpowiedzi

RSP

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Operacja dotycząca danych

DAT

Operacja dotycząca danych w celu przekazania danych z dziennika połowowego lub dokumentu sprzedaży innemu państwu członkowskiemu

 

16

Komunikat systemu elektronicznego raportowania (ERS)

ERS

Uwzględnia wszystkie istotne dane ERS, tj. cały komunikat

C

17

 

 

 

 

18

Operacja usuwania

DEL

Operacja usuwania w celu zażądania od otrzymującego państwa członkowskiego usunięcia wcześniej przesłanych danych

 

19

Nr rekordu

RN

Nr rekordu do usunięcia (AAARRRRMMDD999999)

C

20

Przyczyna odrzucenia

RE

Dodatkowe uwagi wyjaśniające przyczynę odrzucenia

O

21

 

 

 

 

22

Operacja korekty

COR

Operacja korekty w celu zażądania od innego państwa członkowskiego korekty wcześniej przesłanych danych

 

23

Numer pierwotnego komunikatu

RN

Numer rekordu komunikatu, którego dotyczy korekta (AAAYYYYMMDD999999)

C

24

Przyczyna korekty

RE

Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. Miejsce na dodatkowe uwagi

O

25

Nowe dane po korekcie

ERS

Uwzględnia wszystkie istotne dane ERS, tj. cały komunikat

C

26

 

 

 

 

27

Operacja potwierdzenia

RET

Operacja potwierdzenia w odpowiedzi na operację typu DAT, DEL lub COR

 

28

Numer wysłanego komunikatu

ON

Nr operacji (AAARRRRMMDD999999), która jest potwierdzana.

C

29

Status odpowiedzi

RS

Określa status odebranego komunikatu/raportu.Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

30

Przyczyna odrzucenia

RE

Dodatkowe uwagi wyjaśniające przyczynę odrzucenia

O

31

 

 

 

 

32

Operacja zapytania

QUE

Operacja zapytania w celu uzyskania informacji z dziennika połowowego od innego państwa członkowskiego

 

33

Polecenia wykonania

CD

Jedno z następujących poleceń: get_vessel_data / get_historical_data / get_all_vessel_data

C

34

Typ identyfikatora statku

ID

Jeden z następujących identyfikatorów RC/IR/XR/NA

O

35

Wartość identyfikatora statku

IV

Przykład:

O

36

Data rozpoczęcia

SD

Data rozpoczęcia żądanego okresu (RRRR-MM-DD)

CIF podaj wszystkie dane dotyczące statku

37

Data zakończenia

ED

Data końcowa żądanego okresu (RRRR-MM-DD)

O

38

 

 

 

 

39

Operacja odpowiedzi

RSP

Operacja odpowiedzi na operację QUE

 

40

Komunikat systemu elektronicznego raportowania (ERS)

ERS

Uwzględnia wszystkie istotne dane ERS, tj. cały komunikat

O

41

Stan potwierdzenia przyjęcia

RS

Określa status odebranego komunikatu/raportu. Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

42

Lp. operacji

ON

Nr operacji (AAARRRRMMDD999999), której dotyczy odpowiedź

C

43

Przyczyna odrzucenia

RE

W przypadku negatywnej odpowiedzi, podawana jest przyczyna braku przekazania danych. Dodatkowe uwagi wyjaśniające przyczynę odrzucenia

O

44

 

 

 

 


Widok tabeli dla dziennika połowowego i karty sprzedaży

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (2)/ Fakultatywne (O) (3)

45

Komunikat systemu elektronicznego raportowania (ERS)

 

 

 

46

Początek komunikatu

ERS

Znacznik wskazujący początek komunikatu ERS

C

47

Numer komunikatu (zapisu)

RN

Numer seryjny komunikatu (w formacie AAARRRRMMDD999999)

C

48

Data komunikatu (zapisu)

RD

Data transmisji komunikatu (RRRR-MM-DD)

C

49

Godzina komunikatu (zapisu)

RT

Godzina retransmisji komunikatu (GG:MM w UTC)

C

50

 

 

 

 

51

Deklaracja dziennika: LOG

 

LOG = deklaracja dziennika połowowego

 

52

Niezbędne jest podanie poniższych atrybutów

 

LOG zawiera co najmniej jedną z następujących deklaracji: DEP, FAR, RLC TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

 

53

Początek zapisu w pliku dziennika

LOG

Znacznik wskazujący początek zapisu w dzienniku połowowym

C

54

Numer statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty (CFR)

IR

W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą oznaczającą kraj pierwszej rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę

C

55

Główne oznakowanie identyfikacyjne statku

RC

Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy

CIF CFR nieaktualny

56

Zewnętrzne oznakowanie identyfikacyjne statku

XR

Boczny numer rejestracyjny statku

O

57

Nazwa statku

NA

Nazwa statku

O

58

Nazwisko kapitana

MA

Nazwisko kapitana (wszelkie zmiany podczas rejsu powinny być zgłaszane w najbliższej transmisji LOG)

C

59

Adres kapitana

MD

Adres kapitana (wszelkie zmiany podczas rejsu powinny być zgłaszane w najbliższej transmisji LOG)

C

60

Kraj rejestracji

FS

Państwo bandery, w którym statek jest zarejestrowany. Kod państwa ISO alpha-3

C

61

 

 

 

 

62

DEP: element deklaracji

 

Wymagany przy każdym wyjściu z portu; należy wysłać w najbliższym komunikacie

 

63

Początek deklaracji wyjścia

DEP

Znacznik wskazujący początek deklaracji wyjścia z portu

C

64

Data

DA

Data wyjścia (RRRR-MM-DD)

C

65

Godzina

TI

Godzina wyjścia (GG:MM w UTC)

C

66

Nazwa portu

PO

Kod portu (kod państwa ISO alpha-2 + trzyliterowy kod portu).

Wykaz kodów portów (CCPPP) znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

67

Przewidywane działanie

AA

Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF wymagane raportowanie nakładu połowowego w odniesieniu do planowanego działania

68

Narzędzia na burcie

GEA

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GEA)

C

69

Poddeklaracja połowów na pokładzie (poddeklaracje wykazu gatunków SPE)

SPE

(zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

CIF połowy na pokładzie statku

70

 

 

 

 

71

FAR: deklaracja dotycząca działalności połowowej

 

Wymagana do północy każdego dnia na morzu lub na żądanie państwa bandery

 

72

Początek deklaracji dotyczącej raportu z działalności połowowej

FAR

Znacznik wskazujący początek deklaracji dotyczącej raportu z działalności połowowej

C

73

Znacznik ostatniego raportu

LR

Znacznik wskazujący, że jest to ostatni wysyłany raport FAR (LR = 1)

CIF ostatni komunikat

74

Znacznik inspekcji

IS

Znacznik wskazujący, że odebrano raport z działalności połowowej w związku z przeprowadzoną na statku inspekcją (IS=1)

CIF dokonano inspekcji

75

Data

DA

Data, w odniesieniu do której jest raportowana działalność połowowa podczas pobytu statku na morzu (RRRR-MM-DD)

C

76

Godzina

TI

Godzina rozpoczęcia działalności połowowej (GG:MM w UTC)

O

77

Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

RAS

Podaje się, gdy nie dokonano żadnych połowów (do celów nakładu). Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS)

CIF w przypadku braku SPE do zapisu

78

Operacje połowowe

FO

Liczba operacji połowowych

O

79

Czas prowadzenia połowów

DU

Czas trwania działalności połowowej w minutach – gdzie czas prowadzenia połowów oznacza liczbę godzin na morzu minus czas poświęcony na dotarcie do i powrót z łowisk, przemieszczanie się między łowiskami, manewry omijania, brak aktywności i oczekiwanie na naprawę

CIF wymagane (3)

80

Poddeklaracja narzędzi

GEA

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GEA)

CIF stosowano narzędzia

81

Poddeklaracja utraty narzędzi

GLS

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GLS)

CIF wymagane zgodnie z przepisami (3)

82

Poddeklaracja połowów (poddeklaracje wykazu gatunków SPE)

SPE

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

CIF złowiono ryby

83

 

 

 

 

84

RLC: deklaracja przemieszczenia

 

Stosowana w przypadku przemieszczenia połowów (całości lub części) ze wspólnych narzędzi połowowych na statek albo z ładowni lub z narzędzi połowowych statku do sieci do przechowywania, pojemnika lub zagrody (poza statkiem), gdzie połów będzie przechowywany w stanie żywym do czasu wyładunku

 

85

Początek deklaracji przemieszczenia

RLC

Znacznik wskazujący początek deklaracji przemieszczenia

C

86

Data

DA

Data przemieszczenia połowów podczas pobytu statku na morzu (RRRR-MM-DD)

C

87

Godzina

TI

Godzina przemieszczenia (GG:MM w UTC)

C

88

Numer statku odbierającego w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty (CFR)

IR

W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą, która oznacza kraj pierwszej rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę

CIF wspólna operacja połowowa i statek UE

89

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku odbierającego

TT

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku odbierającego

CIF wspólna operacja połowowa

90

Państwo bandery statku odbierającego

TC

Państwo bandery statku odbierającego połowy (kod państwa ISO alpha-3)

CIF wspólna operacja połowowa

91

Numery innego(-ych) statku(-ów) partnerskiego(-ich) w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty (CFR)

RF

W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą, która oznacza kraj pierwszej rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę

CIF wspólna operacja połowowa, gdzie partnerem jest statek UE

92

Radiowy sygnał wywoławczy innego(-ych) statku(-ów) partnerskiego(-ich)

TF

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku(-ów) partnerskiego(-ich)

CIF wspólna operacja połowowa i inni partnerzy

93

Państwo bandery innego(-ych) statku(-ów) partnerskiego(-ich)

FC

Państwo bandery statku(-ów) partnerskiego(-ich) (kod państwa ISO alpha-3)

CIF wspólna operacja połowowa i inni partnerzy

94

Przemieszczono do

RT

Trzyliterowy kod miejsca, gdzie przemieszczono połowy (sieć do przechowywania: KNE, zagroda:CGE itp.). Kody znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

95

Poddeklaracja POS

POS

Miejsce przemieszczenia (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

C

96

Poddeklaracja połowów (poddeklaracje wykazu gatunków SPE)

SPE

Ilość przemieszczonych ryb (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

C

97

 

 

 

 

98

TRA: deklaracja przeładunkowa

 

Dla każdego przeładunku połowów deklaracja jest wymagana od statku przekazującego i od statku odbierającego

 

99

Początek deklaracji przeładunkowej

TRA

Znacznik wskazujący początek deklaracji przeładunkowej

C

100

Data

DA

Początek TRA (RRRR-MM-DD)

C

101

Godzina

TI

Początek TRA (GG:MM w UTC)

C

102

Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

RAS

Obszar geograficzny, w którym dokonano przeładunku.

Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS)

CIF przeładunku dokonano na morzu

103

Nazwa portu

PO

Kod portu (kod państwa ISO alpha-2 + trzyliterowy kod portu).

Wykaz kodów portów (CCPPP) znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF przeładunku dokonano w porcie

104

Numer statku odbierającego w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty

IR

W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą, która oznacza kraj rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę

CIF statek rybacki Unii Europejskiej

105

Przeładunek: statek odbierający

TT

W przypadku statku przekazującego – międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku odbierającego

C

106

Przeładunek: państwo bandery statku odbierającego

TC

W przypadku statku przekazującego – państwo bandery statku odbierającego przeładunek (kod państwa ISO alpha-3)

C

107

Numer statku przekazującego w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty (CFR)

RF

W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą, która oznacza kraj pierwszej rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę

CIF statek rybacki Unii Europejskiej

108

Przeładunek: statek (przekazujący)

TF

W przypadku statku odbierającego – międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku przekazującego

C

109

Przeładunek: państwo bandery statku przekazującego

FC

W przypadku statku odbierającego – państwo bandery statku przekazującego (kod państwa ISO alpha-3)

C

110

Poddeklaracja POS

POS

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

CIF wymagane (3). (wody NEAFC, NAFO lub łowisko tuńczyka błękitnopłetwego)

111

Przeładowywane połowy (poddeklaracje wykazu gatunków SPE)

SPE

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

C

112

 

 

 

 

113

COE: deklaracja wejścia do strefy

 

W przypadku połowów na obszarze odbudowy zasobów lub na wodach zachodnich

 

114

Początek deklaracji nakładu: wejście do strefy

COE

Znacznik wskazujący początek deklaracji wejścia do strefy nakładu

C

115

Data

DA

Data wejścia (RRRR-MM-DD)

C

116

Godzina

TI

Godzina wejścia (GG:MM w UTC)

C

117

Gatunek(-ki) będący(-e) celem połowów

TS

Gatunki będące celem połowów w strefie (przydenne, pelagiczne, przegrzebki, kraby).

Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

118

Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

RAS

Pozycja geograficzna statku.

Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS)

C

119

Poddeklaracja połowów na pokładzie (poddeklaracje wykazu gatunków SPE)

SPE

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

O

120

 

 

 

 

121

COX: deklaracja wyjścia ze strefy

 

W przypadku połowów na obszarze odbudowy zasobów lub na wodach zachodnich

 

122

Początek deklaracji nakładu: wyjście ze strefy

COX

Znacznik wskazujący początek deklaracji wyjścia ze strefy nakładu

C

123

Data

DA

Data wyjścia (RRRR-MM-DD)

C

124

Godzina

TI

Godzina wyjścia (GG:MM w UTC)

C

125

Gatunek(-ki) będący(-e) celem połowów

TS

Gatunki będące celem połowów w strefie (przydenne, pelagiczne, przegrzebki, kraby). Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF nie prowadzi innej działalności połowowej

126

Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

RAS

Pozycja geograficzna statku. Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS).

CIF nie prowadzi innej działalności połowowej

127

Poddeklaracja pozycji geograficznej

POS

Miejsce wyjścia (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

C

128

Poddeklaracja dokonanych połowów

SPE

Połowy dokonane podczas pobytu w strefie (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

O

129

 

 

 

 

130

CRO: deklaracja przekraczania strefy

 

W przypadku przekraczania strefy odbudowy zasobów lub wód zachodnich

 

131

Początek deklaracji nakładu:przekraczanie strefy

CRO

Znacznik wskazujący początek deklaracji przekraczania strefy nakładu (brak operacji połowowych). W deklaracjach COE i COX należy wskazać tylko DA TI POS

C

132

Deklaracja wejścia do strefy

COE

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów COE)

C

133

Deklaracja wyjścia ze strefy

COX

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów COX)

C

134

 

 

 

 

135

TRZ: deklaracja połowów międzystrefowych

 

W przypadku prowadzenia połowów międzystrefowych

 

136

Początek deklaracji nakładu:połowy międzystrefowe

TRZ

Znacznik wskazujący początek deklaracji połowów międzystrefowych

C

137

Deklaracja wejścia

COE

Pierwsze wejście (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów COE)

C

138

Deklaracja wyjścia

COX

Ostatnie wejście (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów COX)

C

139

 

 

 

 

140

INS: deklaracja inspekcji

 

Deklarację dostarczają odpowiednie organy, ale nie kapitan

 

141

Początek deklaracji inspekcji

INS

Znacznik wskazujący początek deklaracji inspekcji

O

142

Kraj inspekcji

IC

Kod państwa ISO alpha-3

C

143

Przydzielony inspektor

IA

Należy podać czterocyfrowy kod identyfikacyjny inspektora każdego państwa

C

144

Data

DA

Data inspekcji (RRRR-MM-DD)

C

145

Godzina

TI

Godzina inspekcji (GG:MM w UTC)

C

146

Poddeklaracja pozycji geograficznej

POS

Miejsce inspekcji (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

C

147

 

 

 

 

148

DIS: deklaracja odrzutów

 

 

CIF wymagane (3) (NEAFC, NAFO)

149

Początek deklaracji odrzutów

DIS

Znacznik zawierający szczegóły dotyczące odrzuconych ryb

C

150

Data

DA

Data odrzutu (RRRR-MM-DD)

C

151

Godzina

TI

Godzina odrzutu (GG:MM w UTC)

C

152

Poddeklaracja pozycji geograficznej

POS

Pozycja geograficzna w chwili odrzutu (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

C

153

Poddeklaracja odrzuconych ryb

SPE

Odrzucone ryby (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

C

154

 

 

 

 

155

PNO: deklaracja uprzedniego powiadomienia o powrocie

 

Deklarację należy przekazać przed powrotem do portu lub gdy wymagają tego przepisy wspólnotowe

CIF wymagane (3)

156

Początek uprzedniego powiadomienia

PNO

Znacznik wskazujący początek deklaracji uprzedniego powiadomienia

C

157

Przewidywana data przybycia do portu

PD

Planowana data przybycia/przekraczania (RRRR-MM-DD)

C

158

Przewidywana godzina przybycia do portu

PT

Planowana godzina przybycia/przekraczania (GG:MM w UTC)

C

159

Nazwa portu

PO

Kod portu (dwuliterowy kod państwa (kod państwa ISO alpha-2) + trzyliterowy kod portu). Wykaz kodów portów (CCPPP) znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

160

Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

RAS

Obszar połowowy podawany w uprzednim powiadomieniu dotyczącym dorsza. Wykaz kodów obszarów połowowych i nakładu / ochrony znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS)

CIF na Morzu Bałtyckim

161

Przewidywana data

DA

Planowana data wyładunku (RRRR-MM-DD) na Bałtyku dla obszaru wyjścia

CIF na Morzu Bałtyckim

162

Przewidywana godzina

TI

Planowana godzina wyładunku (GG:MM w UTC) na Bałtyku dla obszaru wyjścia

CIF na Morzu Bałtyckim

163

Poddeklaracje połowów na pokładzie (poddeklaracje wykazu gatunków SPE)

SPE

Połowy na pokładzie (w przypadku gatunków pelagicznych wymagany jest obszar ICES) (zob. szczegółowe dane dotyczące poddeklaracji SPE)

C

164

Poddeklaracja pozycji geograficznej

POS

Pozycja geograficzna wejścia do/opuszczenia obszaru/strefy (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

CIF

165

 

 

 

 

166

EOF: deklaracja zakończenia połowów

 

Należy ją przekazać niezwłocznie po dokonaniu ostatniej operacji połowowej i przed powrotem do portu i wyładunkiem ryb

 

167

Początek deklaracji zakończenia połowów

EOF

Znacznik wskazujący zakończenie operacji połowowych przed powrotem do portu

C

168

Data

DA

Data zakończenia (RRRR-MM-DD)

C

169

Godzina

TI

Godzina zakończenia (GG:MM w UTC)

C

170

 

 

 

 

171

RTP: deklaracja powrotu do portu

 

Należy ją przekazać po wejściu do portu, po deklaracji PNO i przed wyładunkiem ryb

 

172

Początek deklaracji powrotu do portu

RTP

Znacznik wskazujący powrót do portu po zakończeniu rejsu połowowego

C

173

Data

DA

Data powrotu (RRRR-MM-DD)

C

174

Godzina

TI

Godzina powrotu (GG:MM w UTC)

C

175

Nazwa portu

PO

Wykaz (CCPPP) kodów portów (kod państwa ISO alpha-2 + trzyliterowy kod portu) znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

176

Powód powrotu

RE

Powód powrotu do portu (np. schronienie, załadunek zapasów, wyładunek). Wykaz kodów powodów powrotu znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

177

Narzędzia na burcie

GEA

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GEA)

O

178

 

 

 

 

179

LAN: deklaracja wyładunkowa

 

Należy ją przekazać po wyładunku połowów

 

180

Początek deklaracji wyładunkowej

LAN

Znacznik wskazujący początek deklaracji wyładunkowej

C

181

Data

DA

(RRRR-MM-DD – data wyładunku

C

182

Godzina

TI

GG:MM w UTC – godzina wyładunku

C

183

Rodzaj nadawcy

TS

Trzyliterowy kod (MAS: kapitan, jego przedstawiciel, AGE: agent)

C

184

Nazwa portu

PO

Kod portu (dwuliterowy kod państwa (kod państwa ISO alpha-2) + trzyliterowy kod portu. Wykaz kodów portów (CCPPP) znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

185

Poddeklaracja wyładowanych połowów (wykaz SPE z poddeklaracjami PRO)

SPE

Gatunki, obszary połowowe, wyładowana masa, odpowiednie narzędzia i prezentacja (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

C

186

 

 

 

 

187

POS: poddeklaracja pozycji geograficznej

 

 

 

188

Początek poddeklaracji pozycji geograficznej

POS

Znacznik zawierający współrzędne pozycji geograficznej statku

C

189

Szerokość geograficzna (jako liczba dziesiętna)

LT

Szerokość wyrażona zgodnie z formatem WGS84 stosowanym do celów VMS

C

190

Długość geograficzna (jako liczba dziesiętna)

LG

Długość wyrażona zgodnie z formatem WGS84 stosowanym do celów VMS

C

191

 

 

 

 

192

GEA: poddeklaracja rozmieszczenia narzędzi

 

 

 

193

Początek poddeklaracji rozmieszczenia narzędzi

GEA

Znacznik zawierający współrzędne pozycji geograficznej statku

C

194

Rodzaj narzędzi

GE

Kod narzędzi zgodny z »Międzynarodową normą w zakresie statystycznej klasyfikacji narzędzi połowowych« FAO

C

195

Wielkość oczek sieci

ME

Wielkość oczek (w milimetrach)

CIF wielkość oczek sieci podlega określonym wymogom

196

Zdolność połowowa narzędzi

GC

Wielkość i liczba narzędzi

CIF wymagane w przypadku danego typu rozmieszczonych narzędzi

197

Operacje połowowe

FO

Liczba operacji połowowych (zaciągów) w 24-godzinnym okresie

CIF statek ma pozwolenie na połowy zasobów głębinowych

198

Czas prowadzenia połowów

DU

Liczba godzin, podczas których narzędzia pozostawały rozmieszczone

CIF statek ma pozwolenie na połowy zasobów głębinowych

199

Poddeklaracja wystawionych narzędzi

GES

Poddeklaracja wystawionych narzędzi (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GES)

CIF wymagane (3) (statek używa narzędzi pasywnych lub kotwiczonych)

200

Poddeklaracja narzędzi wybranych z wody

GER

Poddeklaracja narzędzi wybranych z wody (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GER)

CIF wymagane (3) (statek używa narzędzi pasywnych lub kotwiczonych)

201

Poddeklaracja rozmieszczenia sieci skrzelowych

GIL

Poddeklaracja rozmieszczenia sieci skrzelowych (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GIL)

CIF statek ma zezwolenia obejmujące obszary ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k oraz XII

202

Głębokość połowów

FD

Odległość od powierzchni wody do najniżej położonej części narzędzia połowowego (w metrach). Dotyczy statków stosujących ciągnione narzędzia połowów, sznury haczykowe i sieci stawne

CIF połowy dalekomorskie i na wodach norweskich

203

Średnia liczba haczyków użyta na sznurach haczykowych

NH

Średnia liczba haczyków użyta na sznurach haczykowych

CIF połowy dalekomorskie i na wodach norweskich

204

Średnia długość sieci

GL

Średnia długość sieci w przypadku wykorzystywania sieci stawnych (w metrach)

CIF połowy dalekomorskie i na wodach norweskich

205

Średnia wysokość sieci

GD

Średnia wysokość sieci w przypadku wykorzystywania sieci stawnych (w metrach)

CIF połowy dalekomorskie i na wodach norweskich

206

 

 

 

 

207

GES: poddeklaracja wystawionych narzędzi

 

 

CIF wymagane zgodnie z przepisami (3)

208

Początek poddeklaracji pozycji geograficznej

GES

Znacznik zawierający dane dotyczące wystawionych narzędzi

C

209

Data

DA

Data wystawienia narzędzi (RRRR-MM-DD)

C

210

Godzina

TI

Godzina wystawienia narzędzi (GG:MM w UTC)

C

211

Poddeklaracja POS

POS

Pozycja geograficzna wystawienia narzędzi (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

C

212

 

 

 

 

213

GER: poddeklaracja narzędzi wybranych z wody

 

 

CIF wymagane zgodnie z przepisami (3)

214

Początek poddeklaracji pozycji geograficznej

GER

Znacznik zawierający dane dotyczące narzędzi wybranych z wody

C

215

Data

DA

Data wybrania narzędzi z wody (RRRR-MM-DD)

C

216

Godzina

TI

Godzina wybrania narzędzi z wody (GG:MM w UTC)

C

217

Poddeklaracja POS

POS

Pozycja geograficzna wybrania narzędzi z wody (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

C

218

 

 

 

 

219

GIL Poddeklaracja rozmieszczenia sieci skrzelowych

 

 

CIF statek ma zezwolenia obejmujące obszary ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k oraz XII

220

Początek poddeklaracji sieci skrzelowych

GIL

Znacznik wskazujący początek rozmieszczenia sieci skrzelowych

 

221

Nominalna długość jednej sieci

NL

Informacje, których odnotowanie jest obowiązkowe podczas każdego rejsu połowowego (w metrach)

C

222

Liczba sieci

NN

Liczba sieci w zestawie

C

223

Liczba zestawów

FL

Liczba rozmieszczonych zestawów

C

224

Poddeklaracja POS

POS

Pozycja geograficzna każdego rozmieszczonego zestawu (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

C

225

Głębokość każdego rozmieszczonego zestawu

FD

Głębokość dla każdego rozmieszczonego zestawu (odległość od powierzchni wody do najniżej położonej części narzędzia połowowego)

C

226

Czas zanurzenia w wodzie każdego rozmieszczonego zestawu

ST

Czas zanurzenia w wodzie dla każdego rozmieszczonego zestawu (w godzinach)

C

227

 

 

 

 

228

GLS: poddeklaracja utraty narzędzi

 

Utrata narzędzi kotwiczonych

CIF wymagane zgodnie z przepisami (3)

229

Początek poddeklaracji GLS

GLS

Informacje o utraconych narzędziach kotwiczonych

 

230

Data utraty narzędzi

DA

Data utraty narzędzi (RRRR-MM-DD)

C

231

Liczba jednostek

NN

Liczba utraconych narzędzi

CIF

232

Poddeklaracja POS

POS

Ostatnia znana pozycja geograficzna narzędzi (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów POS)

CIF

233

 

 

 

 

234

RAS: Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

RAS

Odpowiedni obszar, w zależności od odpowiedniego wymogu dotyczącego raportowania – należy wypełnić co najmniej jedno pole. Wykaz kodów zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie

CIF

235

Obszar FAO

FA

Obszar FAO (np. 27)

CIF

236

Podobszar FAO (ICES)

SA

Podobszar FAO (ICES) (np. 3)

CIF

237

Rejon FAO (ICES)

ID

Rejon FAO (ICES) (np. d)

CIF

238

Podrejon FAO (ICES)

SD

Podrejon FAO (ICES) (np. 24) (razem z powyższymi danymi oznacza to obszar 27.3.d.24)

CIF

239

Strefa ekonomiczna

EZ

Strefa ekonomiczna

CIF

240

Prostokąt statystyczny ICES

SR

Prostokąt statystyczny ICES (np. 49E6)

CIF

241

Strefa nakładu połowowego

FE

Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm.

CIF

242

 

 

 

 

243

SPE: poddeklaracja gatunków

 

Łączna ilość, w podziale na gatunki

 

244

Początek poddeklaracji SPE

SPE

Szczegółowe informacje dotyczące złowionych ryb, w podziale na gatunki

C

245

Nazwa gatunku

SN

Nazwa gatunku (kod FAO alfa-3)

C

246

Masa ryb

WT

W zależności od kontekstu pozycja ta dotyczy:

1.

łącznej masy ryb (w kilogramach) podczas okresu połowów albo

2.

łącznej masy ryb (w kilogramach) na pokładzie (razem) albo

3.

łącznej masy wyładowanych ryb (w kilogramach)

4.

łącznej masy ryb odrzuconych lub wykorzystywanych jako żywa przynęta

CIF gatunki nie są liczone,na łowisku tuńczyka błękitnopłetwego

247

Liczba sztuk ryb

NF

Liczba sztuk ryb (w przypadku gdy rejestracja połowów musi obejmować liczbę sztuk ryb, np. łososia, tuńczyka)

CIF łowiska łososia, tuńczyka

248

Ilość przechowywana w sieciach

NQ

Szacunkowa ilość przechowywana w sieciach, tzn. nie w ładowni

CIF tuńczyk żywy

249

Liczba sztuk przechowywanych w sieciach

NB

Szacunkowa liczba sztuk przechowywanych w sieciach, tzn. nie w ładowni

CIF tuńczyk żywy

250

Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

RAS

Obszar geograficzny, w którym dokonano większości połowów.

Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS)

C

251

Rodzaj narzędzi

GE

Kod literowy zgodny z »Międzynarodową normą w zakresie statystycznej klasyfikacji narzędzi połowowych« FAO

CIF deklaracja wyładunkowa jedynie w przypadku określonych gatunków i obszarów połowu

252

Poddeklaracja przetwarzania

PRO

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów PRO)

CIF w przypadku deklaracji wyładunkowej (przeładunkowej)

253

 

 

 

 

254

PRO: poddeklaracja przetwarzania

 

Sposób przetworzenia/prezentacji w odniesieniu do każdego wyładowanego gatunku

 

255

Początek poddeklaracji przetwarzania

PRO

Znacznik zawierający szczegóły dotyczące przetwarzania ryb

C

256

Kategoria świeżości ryb

FF

Kategoria świeżości ryb (A, B, E, V, SO)

CIF karta sprzedaży

257

Stan ryb

PS

Kod literowy stanu ryb, np. żywe, mrożone, solone. Wykaz kodów znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

258

Prezentacja ryb

PR

Kod literowy prezentacji produktu (określa sposób przetworzenia): należy stosować kody znajdujące się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

259

Typ opakowania przetworzonych ryb

TY

Kod 3-literowy (CRT=kartony, BOX=pudełka, BGS=torby, BLC=bloki)

CIF dla TRA, O dla LAN

260

Liczba opakowań jednostkowych

NN

Liczba opakowań jednostkowych:kartonów, pudełek, toreb, pojemników, bloków itp.

CIF dla TRA, O dla LAN

261

Średnia masa na opakowanie jednostkowe

AW

Masa produktu (w kg):

CIF dla TRA, O dla LAN

262

Współczynnik przeliczeniowy

CF

Współczynnik liczbowy stosowany do przeliczenia masy przetworzonych ryb na masę żywych ryb

O

263

 

 

 

 

264

Deklaracja karty sprzedaży SAL

 

SAL = komunikat dotyczący sprzedaży

 

265

Niezbędne jest podanie poniższych atrybutów

 

Komunikat dotyczący sprzedaży przybiera formę wiersza karty sprzedaży albo wiersza przejęcia

 

266

Początek zapisu sprzedaży

SAL

Znacznik wskazujący początek zapisu sprzedaży

C

267

Numer statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty

IR

W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą oznaczającą kraj pierwszej rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę

C

268

Sygnał wywoławczy statku

RC

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy

CIF CFR nieaktualny

269

Zewnętrzne oznakowanie identyfikacyjne statku

XR

Boczny numer rejestracyjny statku, który wyładował ryby

O

270

Kraj rejestracji

FS

kod państwa ISO alpha-3

C

271

Nazwa statku

NA

Nazwa statku, który wyładował ryby

O

272

Deklaracja SLI

SLI

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SLI)

CIF sprzedaż

273

Deklaracja TLI

TLI

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów TLI)

CIF przejęcie

274

 

 

 

 

275

SLI: deklaracja wiersza sprzedaży

 

 

 

276

Początek deklaracji wiersza sprzedaży

SLI

Znacznik zawierający szczegóły dotyczące sprzedaży konsygnacyjnej

C

277

Data

DA

Data sprzedaży (RRRR-MM-DD)

C

278

Państwo sprzedaży

SC

Państwo, w którym dokonano sprzedaży (kod państwa ISO alpha-3)

C

279

Miejsce sprzedaży

SL

Wykaz kodów portów (CCPPP) znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

280

Nazwa (nazwisko) sprzedawcy

NS

Nazwa ośrodka aukcyjnego, innego podmiotu lub nazwisko osoby sprzedającej ryby

C

281

Nazwa (nazwisko) nabywcy

NB

Nazwa (nazwisko) podmiotu lub osoby nabywającej ryby

C

282

Numer referencyjny umowy sprzedaży

CN

Numer referencyjny umowy sprzedaży

O

283

Poddeklaracja dokumentu źródłowego

SRC

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SRC)

C

284

Poddeklaracja sprzedanej partii

CSS

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów CSS)

C

285

 

 

 

 

286

Poddeklaracja SRC

 

Organy państwa bandery odnajdują dokument źródłowy na podstawie dziennika połowowego statku i danych dotyczących wyładunku

 

287

Początek poddeklaracji dokumentu źródłowego

SRC

Znacznik zawierający szczegóły dokumentu źródłowego dotyczącego sprzedanej partii

C

288

Data wyładunku

DL

Data wyładunku (RRRR-MM-DD)

C

289

Nazwa państwa i portu

PO

Nazwa państwa i portu miejsca wyładunku.Wykaz kodów portów państwa (CCPPP) znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

290

 

 

 

 

291

Poddeklaracja CSS

 

 

 

292

Początek poddeklaracji sprzedanej partii

CSS

Znacznik zawierający szczegółowe informacje dotyczące sprzedanego towaru

C

293

Cena ryb

FP

Cena za kilogram

C

294

Waluta sprzedaży

CR

Waluta ceny sprzedaży. - Wykaz symboli/kodów walut zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie

C

295

Kategoria wielkości ryb

SF

Wielkość ryb (1–8; jedna wielkość lub kg, g, cm, mm, albo liczba sztuk ryb na kg, w zależności od przypadku)

CIF

296

Przeznaczenie produktu

PP

Kody w odniesieniu do spożycia przez ludzi, przeniesienia, celów przemysłowych

CIF

297

Wycofane

WD

Wycofane przez organizację producentów (Y-tak, N-nie, T-tymczasowo)

C

298

Kodu sposobu wykorzystania przez organizację producentów

OP

Wykaz kodów zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie

O

299

Gatunki ryb w partii

SPE

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

C

300

TLI: deklaracja przejęcia

 

 

 

301

Początek deklaracji TLI

TLI

Znacznik szczegółów dotyczących zdarzenia przejęcia

C

302

Data

DA

Data przejęcia (RRRR-MM-DD)

C

303

Państwo przejęcia

SC

Państwo, w którym dokonano przejęcia (kod państwa ISO alpha-3)

C

304

Pozycja geograficzna przejęcia

SL

Kod portu lub nazwa miejsca (jeżeli nie jest to port), w którym dokonano przejęcia – wykaz ostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

C

305

Nazwa przejmującego podmiotu

NT

Nazwa podmiotu, który przejął ryby

C

306

Numer referencyjny umowy przejęcia

CN

Numer referencyjny umowy przejęcia

O

307

Poddeklaracja SRC

SRC

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SRC)

C

308

Poddeklaracja przejmowanej partii

CST

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów CST)

C

309

 

 

 

 

310

Poddeklaracja CST

 

 

 

311

Początek nowego wiersza dla każdej przejmowanej partii

CST

Znacznik zawierający wiersz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi każdego przejmowanego gatunku ryb

C

312

Kategoria wielkości ryb

SF

Wielkość ryb (1–8; jedna wielkość lub kg, g, cm, mm, albo liczba sztuk ryb na kg, w zależności od przypadku)

O

313

Gatunki ryb w partii

SPE

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

C


(1)  Niniejszy załącznik zastępuje w całości załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1566/2007 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji.

(2)  Obligatoryjne, jeżeli wymagają tego przepisy wspólnotowe, umowy międzynarodowe lub dwustronne.

(3)  Gdy CIF nie ma zastosowania, atrybut jest fakultatywny.

1.

Zestawy znaków są zdefiniowane na stronie internetowej http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used W przypadku ERS odpowiedni jest: zestaw znaków zachodnich (UTF-8)

2.

Wykaz wszystkich kodów (lub odpowiednich odesłań) zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej poświęconych rybołówstwu. Konkretny adres internetowy zostanie wskazany w późniejszym czasie: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (w tym kody korekt, portów, obszarów połowowych, zamiaru opuszczenia portu, powodów powrotu do portu, rodzaju połowów / gatunków będących celem połowów, kody dotyczące wejścia do stref nakładu/ochrony i inne kody lub odesłania)

3.

Wszystkie kody trzyznakowe to elementy XML (kod trzyznakowy), wszystkie kody dwuznakowe to atrybuty XML.

4.

Przykładowe pliki XML i referencyjna definicja XSD z powyższego załącznika zostaną zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie.

5.

Masa podana w tabeli jest wyrażona w kilogramach, w razie potrzeby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”


9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 600/2010

z dnia 8 lipca 2010 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kilka państw członkowskich wystąpiło o niewielkie zmiany i uzupełnienia w kolumnie „Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP” załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

Te zmiany i uzupełnienia są koniecznie w celu włączenia do załącznika I rozporządzenia (WE) nr 396/2005 nowych owoców, warzyw i zbóż, które stały się dostępne na rynku państw członkowskich.

(3)

Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów ze zwierząt: minneola, śliwa tarnina, malina tekszla, krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną, miechunka, limkwat, mangostan, smoczy owoc (pitaja), cibora jadalna (migdał ziemny), aktinidia ostrolistna, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie dzięgielu, korzenie goryczki, pomidor drzewiasty, kolcowój pospolity, kolcowój chiński, kapusta choysum, couve-galega, couve-portuguesa, liście grochu i rzodkwi, amaranthus powellii i nasiona szarłatu, solanka sodowa, nasiona dyniowatych innych niż dynia, komosa ryżowa, kwiaty dzikiego bzu czarnego, liście miłorzębu, kwiaty jadalne, mięta i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych. Wpis „borówki brusznice” przenosi się z kategorii „borówki amerykańskie” do kategorii „żurawiny”. Zmienia się łacińską nazwę winogron zgodnie z nomenklaturą międzynarodową.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1

Numer kodu (1)

Grupy, do których stosuje się NDP

Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP

Nazwa naukowa (2)

Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP

Części produktów, do których stosuje się NDP

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

 

 

 

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

 

 

 

Cały produkt

0110010

 

Grejpfruty

Citrus paradisi

Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce

 

0110020

 

Pomarańcze

Citrus sinensis

Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce

 

0110030

 

Cytryny

Citrus limon

Cedrat, cytryna

 

0110040

 

Limy

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarynki

Citrus reticulata

Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce

 

0110990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

 

 

 

Cały produkt po usunięciu łupiny (oprócz kasztanów)

0120010

 

Migdały

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Orzechy brazylijskie

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Orzechy nerkowca

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kasztany jadalne

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Orzechy kokosowe

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Orzechy laskowe

Corylus avellana

Filbert

 

0120070

 

Orzechy makadamia

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Orzeszki pekan

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Orzeszki sosnowe

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacje

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Orzechy włoskie

Juglans regia

 

 

0120990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0130010

 

Jabłka

Malus domesticus

Jabłoń płonka

 

0130020

 

Gruszki

Pyrus communis

Gruszka azjatycka

 

0130030

 

Pigwy

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nieszpułka zwyczajna (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nieśplik japoński (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0140010

 

Morele

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Wiśnie i czereśnie

Prunus cerasus, Prunus avium

Wiśnia pospolita, czereśnia

 

0140030

 

Brzoskwinie

Prunus persica

Nektaryny i podobne mieszańce

 

0140040

 

Śliwki

Prunus domestica

Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina

 

0140990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek i ogonków oraz szypułek z wyjątkiem porzeczek: owoce z szypułkami

0151000

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

 

 

 

 

0151010

 

Winogrona stołowe

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Winogrona do produkcji wina

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Truskawki

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Owoce leśne

 

 

 

 

0153010

 

Jeżyny

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Jeżyny popielice

Rubus ceasius

Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki

 

0153030

 

Maliny

Rubus idaeus

Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0154000

d)

Inne drobne owoce i jagody

 

 

 

 

0154010

 

Borówki amerykańskie

Vaccinium spp except V. macrocarpon i V. vitis-idaea

Borówki czarne

 

0154020

 

Żurawiny

Vaccinium macrocarpon i V. vitis-idaea

Borówki brusznice (borówki czerwone)

 

0154030

 

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Agrest

Ribes uva-crispa

Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek

 

0154050

 

Róża dzika

Rosa canina

 

 

0154060

 

Morwy (4)

Morus spp.

Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«

 

0154070

 

Głóg (4) (mediteranean medlar)

Crataegus azarolus

Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Bez czarny (4)

Sambucus nigra

Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew

 

0154990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0160000

(vi)

Owoce różne

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek lub korony (ananasy)

0161000

a)

Z jadalną skórką

 

 

 

 

0161010

 

Daktyle

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figi

Ficus carica

 

 

0161030

 

Oliwki stołowe

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkwat (4)

Fortunella species

Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (szaron, persymon) (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Czapetka kuminowa (4) (śliwka jawajska)

Syzygium cumini

Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0162000

b)

Z niejadalną skórką, małe

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liczi (śliwa chińska)

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan

 

0162030

 

Owoce męczennicy

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Owoc opuncji (4) (cactus fruit)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Caimito (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Oczar wirginijski (4) (Wirginia kaki)

Diospyros virginiana

Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota

 

0162990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0163000

c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

0163010

 

Awokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banany

Musa × paradisica

Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granaty

Punica granatum

 

 

0163060

 

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (4)

Annona cherimola

Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea

 

0163070

 

Guajawa (4)

Psidium guajava

Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananasy

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Chlebowiec właściwy (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit

 

0163100

 

Durian (rościan) (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Flaszowiec miękkociernisty (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

 

 

 

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków (jeśli istnieją) oraz ziemi poprzez płukanie lub szczotkowanie

0211000

a)

Ziemniaki

 

Bulwa Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

 

0212010

 

Maniok

Manihot esculenta

Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia

 

0212020

 

Słodkie ziemniaki

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Pochrzyn

Dioscorea spp.

Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean

 

0212040

 

Maranta trzcinowata (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Pozostałe (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

0213010

 

Buraki

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Marchew

Daucus carota

 

 

0213030

 

Seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Chrzan pospolity

Armoracia rusticana

Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki

 

0213050

 

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pasternak

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Pietruszka zwyczajna – korzeń

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Salsefia

Tragopogon porrifolius

Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański)

 

0213100

 

Brukiew

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Rzepa

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

 

 

 

Cały produkt po usunięciu łatwo usuwalnej skórki i ziemi (na sucho) lub korzeni i ziemi (na świeżo)

0220010

 

Czosnek

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cebula

Allium cepa

Cebula srebrzysta

 

0220030

 

Szalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Dymka

Allium cepa

Cebula siedmiolatka i podobne odmiany

 

0220990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek (z wyjątkiem słodkiej kukurydzy bez łuski i miechunki bez działek kielicha)

0231000

a)

Rośliny psiankowate

 

 

 

 

0231010

 

Pomidory

Lycopersicum esculentum

Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense)

 

0231020

 

Papryka

Capsicum annuum, var. grossum i var. longum

Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)

 

0231030

 

Bakłażan (oberżyna)

Solanum melongena

Psianka melonowa (pepino)

 

0231040

 

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0232000

b)

Dyniowate – z jadalną skórką

 

 

 

 

0232010

 

Ogórki

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Korniszony

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukinia

Cucurbita pepo var. melopepo

Kabaczek (patison)

 

0232990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0233000

c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

 

 

 

 

0233010

 

Melony

Cucumis melo

Ogórek kiwano (melon rogowaty)

 

0233020

 

Dynia

Cucurbita maxima

Dynia olbrzymia

 

0233030

 

Arbuz

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0234000

d)

Kukurydza cukrowa

 

Zea mays var. saccharata

 

Ziarna plus kolby (kaczany) bez liści okrywowych

0239000

e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

 

 

 

 

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

 

 

 

 

0241000

a)

Kapustne kwitnące

 

 

 

Tylko kwiatostan

0241010

 

Brokuły

Brassica oleracea

Brokuły odmiana kalabryjska, chińska

 

0241020

 

Kalafiory

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0242000

b)

Kapustne głowiaste

 

 

 

Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści

0242010

 

Brukselka

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Tylko główka kapusty

0242020

 

Kapusta głowiasta

Brassica oleracea convar. capitata

Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała

 

0242990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0243000

c)

Kapustne liściowe

 

 

 

Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści

0243010

 

Kapusta pekińska

Brassica rapa ssp. pekinensis

Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai)

 

0243020

 

Jarmuż

Brassica oleracea convar. Acephalea

Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona

 

0243990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0244000

d)

Kalarepa

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Cały produkt po usunięciu korzeni, wierzchołków i ziemi (jeśli są)

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

 

 

Cała roślina po usunięciu korzeni, zbutwiałych zewnętrznych liści i ziemi (jeśli są)

0251000

a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

 

 

 

 

0251010

 

Roszpunka warzywna

Valerianella locusta

Roszpunka jadalna

 

0251020

 

Sałata

Lactuca sativa

Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)

 

0251030

 

Endywia (cykoria endywia)

Cichorium endiva

Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia

 

0251040

 

Rzeżucha (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Gorycznik wiosenny (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Rokietta siewna, rukola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Dwurząd murowy

 

0251070

 

Gorczyca sarepska (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Liście i pędy kapustnych (4), w tym nać rzepy

Brassica spp.

Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka)

 

0251990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0252000

b)

Szpinak i podobne (liście)

 

 

 

 

0252010

 

Szpinak

Spinacia oleracea

Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii

 

0252020

 

Portulaka pospolita (4)

Portulaca oleracea

Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda)

 

0252030

 

Boćwina

Beta vulgaris

Liście buraka ćwikłowego

 

0252990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0253000

c)

Liście winorośli (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

d)

Rukiew wodna

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

Zioła

 

 

 

 

0256010

 

Trybula

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Szczypiorek

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Liście selera

Apium graveolens var. seccalinum

Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych)

 

0256040

 

Pietruszka – nać

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Szałwia (4)

Salvia officinalis

Cząber górski, cząber ogrodowy

 

0256060

 

Rozmaryn (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Tymianek (4)

Thymus spp.

Majeranek, oregano

 

0256080

 

Bazylia (4)

Ocimum basilicum

Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa

 

0256090

 

Liście laurowe (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Hizop

 

0256990

 

Pozostałe (3)

 

Kwiaty jadalne

 

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

 

 

 

Cały produkt

0260010

 

Fasola (w strąkach)

Phaseolus vulgaris

Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi

 

0260020

 

Fasola (bez strąków)

Phaseolus vulgaris

Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea

 

0260030

 

Groch (w strąkach)

Pisum sativum

Groszek śnieżny (groszek cukrowy)

 

0260040

 

Groch (bez strąków)

Pisum sativum

Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca

 

0260050

 

Soczewica (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe (świeże)

 

 

 

Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni

0270010

 

Szparagi

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Karczochy

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Seler

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Koper włoski

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Karczochy kuliste

Cynara scolymus

 

Cały kwiatostan oraz dno kwiatowe

0270060

 

Por

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbar

Rheum × hybridum

 

Łodygi po usunięciu korzeni i liści

0270080

 

Pędy bambusa (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Rdzenie palmowe (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0280000

(viii)

Grzyby

 

 

 

Cały produkt po usunięciu ziemi lub podłoża

0280010

 

Grzyby uprawne

 

Pieczarka dwuzarodnikowa (4), boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take (4)

 

0280020

 

Grzyby dzikie (4)

 

Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny

 

0280990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie  (4)

 

 

 

Cały produkt po usunięciu zbutwiałych liści

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

 

 

 

Suche nasiona

0300010

 

Fasola

Phaseolus vulgaris

Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas

 

0300020

 

Soczewica

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Groch

Pisum sativum

Groch włoski, groch polny, chickling vetch

 

0300040

 

Łubin (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

 

 

Cały produkt po usunięciu łupiny, pestki i łuski, jeśli to możliwe

0401000

(i)

Nasiona oleiste

 

 

 

 

0401010

 

Siemię lnu

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Orzeszki ziemne

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mak

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Ziarna sezamu

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Ziarna słonecznika

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Nasiona rzepaku

Brassica napus

Brukiew, rzepik

 

0401070

 

Ziarna soi

Glycine max

 

 

0401080

 

Nasiona gorczycy

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Nasiona bawełny

Gossypium spp.

 

Niedelinterowane

0401100

 

Nasiona dyni (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Nasiona innych dyniowatych

 

0401110

 

Krokosz barwierski (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Ogórecznik (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Lnicznik właściwy (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Konopie (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Rącznik pospolity

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

 

 

 

 

0402010

 

Oliwki do produkcji oliwy (4)

Olea europaea

 

Cały owoc po usunięciu łodyg oraz ziemi (jeśli są)

0402020

 

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Olejowiec gwinejski (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Drzewo kapokowe (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0500000

5.

ZBOŻA

 

 

 

Ziarno pełne

0500010

 

Jęczmień

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum

Szarłat, komosa ryżowa

 

0500030

 

Kukurydza

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso zwyczajne (4)

Panicum spp.

Foxtail millet, teff

 

0500050

 

Owies zwyczajny

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ryż

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Żyto

Secale cereale

 

 

050080

 

Sorgo (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Pszenica

Triticum aestivum, T. durum

Orkisz, pszenżyto

 

0500990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

 

 

 

 

0610000

(i)

Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)

Herbata

Camellia sinensis

 

Cały produkt

0620000

(ii)

Ziarna kawy  (4)

 

 

 

Zielone ziarna

0630000

(iii)

Napary ziołowe  (4) suszone

 

 

 

 

0631000

a)

Kwiaty

 

 

 

Całe kwiaty po usunięciu łodyg i zbutwiałych liści

0631010

 

Kwiaty rumianku

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Kwiat malwy sudańskiej

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Płatki róży

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Kwiaty jaśminu

Jasminum officinal

Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Lipa drobnoziarnista

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0632000

b)

Liście

 

 

 

Cały produkt po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści

0632010

 

Liście truskawki

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Liście rooibos

Aspalathus spp.

Liście miłorzębu

 

0632030

 

Ostrokrzew paragwajski

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0633000

c)

Korzenie

 

 

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków oraz ziemi poprzez płukanie lub szczotkowanie

0633010

 

Korzeń waleriany

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Korzeń żeń-szenia

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0639000

d)

Pozostałe napary ziołowe

 

 

 

 

0640000

(iv)

Ziarna kakaowe  (4) (fermentowane lub suszone)

 

Theobroma cacao

 

Ziarna po usunięciu skorupek

0650000

(v)

Chleb świętojański  (4) (St Johns bread)

 

Ceratonia siliqua

 

Cały produkt po usunięciu łodyg lub korony

0700000

7.

CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

 

Humulus lupulus

 

Suszone szyszki

0800000

8.

PRZYPRAWY (4)

 

 

 

Cały produkt, suszony

0810000

(i)

Nasiona

 

 

 

 

0810010

 

Anyż

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Czarnuszka siewna

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Nasiona selera zwyczajnego

Apium graveolens

Nasiona lubczyku ogrodowego

 

0810040

 

Kolendra

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Kmin rzymski

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Koper ogrodowy

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Koper włoski

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Kozieradka pospolita

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Gałka muszkatołowa

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0820000

(ii)

Owoce i jagody

 

 

 

 

0820010

 

Ziele angielskie

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Kminek

Carum carvi

 

 

0820050

 

Kardamon malabarski

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Jagody jałowca

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Pieprz (czarny i biały)

Piper nigrum

Pieprz długi, pieprz różowy

 

0820130

 

Wanilia płaskolistna

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Tamarynd

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0830000

(iii)

Kora

 

 

 

 

0830010

 

Cynamon

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kasja

 

0830990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 

 

 

 

0840010

 

Lukrecja

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Imbir

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Chrzan pospolity

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0850000

(v)

Pąki

 

 

 

 

0850010

 

Goździki

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapary

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 

 

 

 

0860010

 

Szafran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0870000

(vii)

Osnówka nasienia

 

 

 

 

0870010

 

Muszkatołowiec korzenny

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE (4)

 

 

 

 

0900010

 

Burak cukrowy (korzeń)

Beta vulgaris

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków oraz ziemi poprzez płukanie lub szczotkowanie

0900020

 

Trzcina cukrowa

Saccharum officinarum

 

Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni

0900030

 

Cykoria podróżnik (4), korzenie

Cichorium intybus

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków oraz ziemi poprzez płukanie lub szczotkowanie

0900990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

1010000

(i)

Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

 

 

 

Cały produkt lub tylko frakcja tłuszczowa (5)

1011000

a)

Świnie

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Mięso

 

 

 

1011020

 

Tłuszcz z chudego mięsa

 

 

 

1011030

 

Wątroba

 

 

 

1011040

 

Nerka

 

 

 

1011050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1011990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1012000

b)

Bydło

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Mięso

 

 

 

1012020

 

Tłuszcz

 

 

 

1012030

 

Wątroba

 

 

 

1012040

 

Nerka

 

 

 

1012050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1012990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1013000

c)

Owce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Mięso

 

 

 

1013020

 

Tłuszcz

 

 

 

1013030

 

Wątroba

 

 

 

1013040

 

Nerka

 

 

 

1013050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1013990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1014000

d)

Kozy

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Mięso

 

 

 

1014020

 

Tłuszcz

 

 

 

1014030

 

Wątroba

 

 

 

1014040

 

Nerka

 

 

 

1014050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1014990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1015000

e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Mięso

 

 

 

1015020

 

Tłuszcz

 

 

 

1015030

 

Wątroba

 

 

 

1015040

 

Nerka

 

 

 

1015050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1015990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1016000

f)

Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Mięso

 

 

 

1016020

 

Tłuszcz

 

 

 

1016030

 

Wątroba

 

 

 

1016040

 

Nerka

 

 

 

1016050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1016990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1017000

g)

Inne zwierzęta hodowlane

 

 

Królik, kangur, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych

 

1017010

 

Mięso

 

 

 

1017020

 

Tłuszcz

 

 

 

1017030

 

Wątroba

 

 

 

1017040

 

Nerka

 

 

 

1017050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1017990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1020000

(ii)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi

 

 

 

Cały produkt lub tylko frakcja tłuszczowa (6)

1020010

 

Bydło

 

 

 

1020020

 

Owce

 

 

 

1020030

 

Kozy

 

 

 

1020040

 

Konie

 

 

 

1020990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

 

 

 

Cały produkt lub tylko frakcja tłuszczowa (7)

1030010

 

Kury

 

 

 

1030020

 

Kaczki

 

 

 

1030030

 

Gęsi

 

 

 

1030040

 

Przepiórki

 

 

 

1030990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1040000

(iv)

Miód

 

Apis melifera, Melipona spec.

Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy

 

1050000

(v)

Płazy i gady

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Żabie udka, krokodyle

 

1060000

(vi)

Ślimaki

 

Helix spec.

 

Cały produkt po usunięciu muszli

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

 

 

 

 

1100000

11.

RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

 

 

 

1200000

12.

UPRAWY LUB CZĘŚCI UPRAW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ (8)

 

 

 

 


(1)  Numer kodu wprowadza się niniejszym załącznikiem w celu ustanowienia klasyfikacji na mocy niniejszego i innych związanych załączników do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)  Nazwa naukowa pozycji wymienionych w kolumnie »Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP« jest wymieniona tam, gdzie to możliwe i stosowne. W miarę możliwości stosuje się międzynarodowy system nomenklatury.

(3)  Słowo »pozostałe« obejmuje wszystkie produkty, które nie zostały wyraźnie uwzględnione w pozostałych kodach w ramach kategorii »Grupy, do których stosuje się NDP«.

(4)  NDP z załącznika II i III dla produktów stosuje się jedynie do produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dla części produktów używanych jedynie jako składniki pasz stosuje się osobne NDP.

(5)  W przypadku gdy pestycyd i/lub metabolity (zawarte w definicji pozostałości) są rozpuszczalne w wodzie (logarytm Pow mniejszy niż 3), NDP jest wyrażony w mg/kg mięsa (włączając tłuszcz), przetworów z mięsa, podrobów i tłuszczów zwierzęcych. W przypadku gdy pestycyd i/lub metabolity (zawarte w definicji pozostałości) są rozpuszczalne w tłuszczu (logarytm Pow większy lub równy 3), NDP jest wyrażony w mg/kg tłuszczu zawartego w mięsie, przetworach z mięsa, podrobach i tłuszczach zwierzęcych. W przypadku środków spożywczych o zawartości tłuszczu 10 % lub mniej wyrażonej wagowo, pozostałości odnoszą się do całego środka spożywczego wraz z kością. W takich przypadkach najwyższy poziom stanowi jedną dziesiątą wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, ale nie może być mniejszy niż 0,01 mg/kg. Ta zasada nie dotyczy mleka krowiego i pełnego mleka krowiego.

(6)  W przypadku gdy pestycyd i/lub metabolity (zawarte w definicji pozostałości) są rozpuszczalne w tłuszczu (logarytm jest Pow mniejszy Niż 3), NDP jest również wyrażony w mg/kg mleka i przetworów mlecznych. W przypadku gdy pestycyd i/lub metabolity (zawarte w definicji pozostałości) są rozpuszczalne w tłuszczu (logarytm Pow większy lub równy 3), NDP jest wyrażony w mg/kg mleka krowiego i pełnego mleka krowiego. W oznaczaniu pozostałości w surowym mleku krowim i pełnym mleku krowim zawartość tłuszczu 4 % wyrażona wagowo powinna być wzięta jako podstawa. Dla mleka surowego i mleka pełnego innego pochodzenia zwierzęcego pozostałości są podawane w przeliczeniu na tłuszcz. Dla pozostałych środków spożywczych o zawartości tłuszczu mniej niż 2 % wyrażonej wagowo najwyższy dopuszczalny poziom to połowa wartości ustalonej dla mleka surowego i mleka pełnego, przy zawartości tłuszczu 2 % lub więcej wyrażonej wagowo najwyższy dopuszczalny poziom jest wyrażony w mg/kg tłuszczu. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom to 25 × wartość ustalona dla mleka surowego i mleka pełnego. Ta zasada nie jest stosowana, jeśli NDP ustala się na poziomie LOD (granicy oznaczalności metody analitycznej).

(7)  W przypadku gdy pestycyd i/lub metabolity (zawarte w definicji pozostałości) są rozpuszczalne w wodzie (logarytm Pow mniejszy niż 3), NDP jest wyrażony w mg/kg świeżych jaj w skorupach, jaj ptasich i żółtek jaj; W przypadku gdy pestycyd i/lub metabolity (zawarte w definicji pozostałości) są rozpuszczalne w tłuszczu (logarytm Pow większy lub równy 3), NDP jest również wyrażony w mg/kg świeżych jaj w skorupach, jaj ptasich i żółtek jaj. Dla jaj i produktów jajecznych o zawartości tłuszczu wyższej niż 10 %, najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości jest wyrażony w mg/kg tłuszczu. W takim przypadku najwyższy poziom pozostałości jest 10 razy wyższy niż najwyższy poziom pozostałości dla świeżych jaj. Ta zasada nie jest stosowana, jeśli NDP ustala się na poziomie LOD (granicy oznaczalności metody analitycznej).

(8)  Do czasu gdy poszczególne produkty nie zostaną określone i ujęte w wykazie, NDP nie ma zastosowania.”


9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/40


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 601/2010

z dnia 8 lipca 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 602/2010

z dnia 8 lipca 2010 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), w szczególności jego art. 43 lit. j) w związku z art. 4 (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 446/2010 (2) uruchomiono sprzedaż masła w drodze procedury przetargowej zgodnie z warunkami przewidzianymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (3).

(2)

Zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 na podstawie ofert otrzymanych w ramach indywidualnych zaproszeń do składania ofert przetargowych Komisja powinna ustalić minimalną cenę sprzedaży lub podjąć decyzję o nieustalaniu minimalnej ceny sprzedaży.

(3)

Na podstawie ofert otrzymanych w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert należy ustalić minimalną cenę sprzedaży.

(4)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert dotyczących sprzedaży masła w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010, w przypadku którego termin składania ofert upłynął z dniem 6 lipca 2010 r., minimalną cenę sprzedaży masła ustala się na 361,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 126 z 22.5.2010, s. 17.

(3)  Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.


9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/43


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 603/2010

z dnia 8 lipca 2010 r.

nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. j) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 447/2010 (2) uruchomiono sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej zgodnie z warunkami przewidzianymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (3).

(2)

Zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 na podstawie ofert otrzymanych w ramach indywidualnych zaproszeń do składania ofert przetargowych Komisja powinna ustalić minimalną cenę sprzedaży lub podjąć decyzję o nieustalaniu minimalnej ceny sprzedaży.

(3)

Na podstawie ofert otrzymanych w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert nie ustala się minimalnej ceny sprzedaży.

(4)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert dotyczących sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010, w przypadku którego termin składania ofert upłynął z dniem 6 lipca 2010 r., nie ustala się minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 126 z 22.5.2010, s. 19.

(3)  Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.


9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/44


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 604/2010

z dnia 8 lipca 2010 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 877/2009 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 592/2010 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem (WE) nr 877/2009, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 253 z 25.9.2009, s. 3.

(4)  Dz.U. L 170 z 6.7.2010, s. 33.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 9 lipca 2010 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DECYZJE

9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/46


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 lipca 2010 r.

zmieniająca decyzję 2008/840/WE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4546)

(2010/380/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2008/840/WE z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (2) wymaga, aby państwa członkowskie przyjęły środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster).

(2)

Kontrola przeprowadzona przez Komisję w Chinach w dniach 9–20 lutego 2009 r. wykazała, że stosowanie środków nadzwyczajnych przewidzianych w decyzji 2008/840/WE nie było w pełni satysfakcjonujące w odniesieniu do produkcji i kontroli roślin objętych zakresem tej decyzji, zwanych dalej „określonymi roślinami”.

(3)

Komisja skontaktowała się z Chinami dnia 3 lipca 2009 r. i wyjaśniła wnioski wyciągnięte z tej kontroli.

(4)

Dnia 29 września 2009 r. Chiny przedstawiły serię środków, które miały poprawić kontrolę organizmu Anoplophora chinensis (Forster) w odniesieniu do produkcji określonych roślin przeznaczonych do wywozu do Unii. Chiny przeprowadziły przede wszystkim procedurę rejestracji miejsc produkcji przeznaczonej do wywozu do Unii. Chiny ograniczyły liczbę miejsc produkcji, skąd określone rośliny mogą być wywożone do Unii, do miejsc produkcji, które zostały zarejestrowane przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z załącznikiem I część I(B) pkt 1 lit. b) do decyzji 2008/840/WE wraz ze zmianami. Rejestr został przekazany Komisji tego samego dnia. Chiny ogłosiły ponadto przyjęcie środków, gdyby organizm Anoplophora chinensis (Forster) został wykryty w jednym z miejsc produkcji, łącznie ze skreśleniem w pewnych okolicznościach takiego miejsca produkcji z rejestru. Komisja przekazała państwom członkowskim informacje otrzymane od Chin.

(5)

Dnia 23 grudnia 2009 r. Komisja poinformowała Chiny, że oczekuje, iż wykrycie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) w miejscu produkcji doprowadzi do jego automatycznego skreślenia z rejestru.

(6)

Do końca lutego 2010 r. nie zgłoszono dalszych przypadków wykrycia w odniesieniu do określonych roślin przywożonych z Chin. Jednakże dnia 1 i 3 marca 2010 r. Niderlandy zgłosiły wykrycie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) na określonych roślinach pochodzących z dwóch miejsc produkcji ujętych w rejestrze.

(7)

Dnia 25 marca 2010 r. Chiny poinformowały Komisję o podjęciu działań w celu aktualizacji rejestru, który przedstawiono Komisji dnia 29 września 2009 r., poprzez między innymi natychmiastowe skreślenie z rejestru dwóch wymienionych miejsc produkcji oraz udostępnienie Komisji jego zaktualizowanych wersji.

(8)

W celu uwzględnienia tych zmian należy dostosować środki przewidziane w decyzji 2008/840/WE w odniesieniu do przywozu określonych roślin z Chin.

(9)

Ponieważ większość przypadków występowania na określonych roślinach przywożonych z Chin dotyczy roślin z gatunku Acer spp., biorąc także pod uwagę cykl życia owada, właściwe jest zakazanie ich przywozu przez okres dwóch lat.

(10)

Oprócz wymogów stosowanych w odniesieniu do określonych roślin przywożonych z krajów trzecich, gdzie występuje organizm Anoplophora chinensis (Forster), określone rośliny pochodzące z Chin powinny być przywożone, wyłącznie jeśli pochodzą one z miejsca produkcji ujętego w rejestrze miejsc produkcji w Chinach, ustanowionym przez chińską krajową organizację ochrony roślin. Komisja powinna informować państwa członkowskie o wszelkich aktualizacjach rejestru przez władze chińskie. Jeżeli miejsce produkcji zostaje skreślone z rejestru przez władze chińskie, określone rośliny uprawiane w tym miejscu produkcji nie powinny być przywożone do Unii przez dwa lata od dnia powiadomienia państw członkowskich przez Komisję o aktualizacji rejestru.

(11)

Jeżeli Komisja ma dowody na to, że miejsce produkcji ujęte w rejestrze nie spełnia już wymogów załącznika I część I(B) pkt 1 lit. b) do decyzji 2008/840/WE lub jeżeli organizm Anoplophora chinensis (Forster) został wykryty na określonych roślinach przywożonych z takiego miejsca produkcji, Komisja powinna przekazać takie informacje państwom członkowskim. Po przekazaniu tych informacji określone rośliny pochodzące z takiego miejsca produkcji nie powinny być przywożone do Unii przez dwa lata od dnia powiadomienia państw członkowskich przez Komisję o niezgodności, bez względu na działania podjęte przez Chiny w celu aktualizacji rejestru.

(12)

Konieczne jest, aby miejsce produkcji położone w kraju trzecim na obszarach wolnych od szkodników, o których mowa w załączniku I część I pkt 1 lit. a) do decyzji 2008/840/WE w obecnym brzmieniu, było rejestrowane i kontrolowane przez krajową organizację ochrony roślin.

(13)

Biorąc pod uwagę wyniki niedawnych kontroli określonych roślin, przeprowadzonych w punkcie wjazdu lub w miejscu przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem I część I pkt 2 do decyzji 2008/840/WE w obecnym brzmieniu, konieczne jest, aby w ramach kontroli w krajach trzecich bezpośrednio przez wywozem oraz kontroli zgodnie z przepisami, o których mowa, stosować niszczące metody pobierania próbek.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/840/WE.

(15)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Artykuł 2 decyzji 2008/840/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przywóz określonych roślin z krajów trzecich innych niż Chiny

W odniesieniu do przywozu z krajów trzecich innych niż Chiny, o których wiadomo, że występuje w nich organizm Anoplophora chinensis (Forster), określone rośliny można wprowadzać do Unii jedynie pod warunkiem, że:

a)

są zgodne ze szczególnymi wymogami dotyczącymi przywozu określonymi w załączniku I część I(A) pkt 1;

b)

nie naruszając przepisów art. 13a ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, zostaną przy wprowadzeniu do Unii poddane badaniu przez odpowiedzialny organ urzędowy, zgodnie z załącznikiem I część I(A) pkt 2 do niniejszej decyzji, pod kątem obecności organizmu Anoplophora chinensis (Forster) i zostaną na podstawie tego badania uznane za wolne od tego organizmu.

Artykuł 2a

Przywóz określonych roślin z Chin

1.1.   W odniesieniu do przywozu z Chin określone rośliny można wprowadzać do Unii jedynie pod warunkiem, że:

a)

są zgodne ze szczególnymi wymogami dotyczącymi przywozu określonymi w załączniku I część I(B) pkt 1;

b)

nie naruszając przepisów art. 13a ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, zostaną przy wprowadzeniu do Unii poddane badaniu przez odpowiedzialny organ urzędowy, zgodnie z załącznikiem I część I(B) pkt 2 do niniejszej decyzji, pod kątem obecności organizmu Anoplophora chinensis (Forster) i zostaną na podstawie tego badania uznane za wolne od tego organizmu;

c)

miejsce produkcji tych roślin:

(i)

posiada niepowtarzalny numer rejestracyjny przypisany przez krajową organizację ochrony roślin Chin;

(ii)

jest ujęte w najbardziej aktualnej wersji rejestru przekazanego państwom członkowskim przez Komisję zgodnie z ust. 3;

(iii)

w ciągu ostatnich dwóch lat nie zostało zgłoszone państwom członkowskim przez Komisję jako skreślone z rejestru zgodnie z ust. 3; oraz

(iv)

w ciągu ostatnich dwóch lat nie zostało zgłoszone państwom członkowskim przez Komisję zgodnie z ust. 4 lub 5.

2.   Rośliny Acer spp. nie są jednakże wprowadzane do Unii do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Od dnia 1 maja 2012 r. w odniesieniu do roślin Acer spp. stosuje się ust. 1.

3.   Komisja przekazuje państwom członkowskim rejestr miejsc produkcji w Chinach, który został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin w Chinach zgodnie z załącznikiem I część I(B) pkt 1 lit. b).

Jeżeli organizacja ta uaktualnia rejestr poprzez skreślenie miejsca produkcji, ponieważ stwierdzono, że nie spełnia ono już wymogów załącznika I część I(B) pkt 1 lit. b), lub ponieważ Komisja poinformowała Chiny o potwierdzeniu występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster) przy przywozie określonych roślin z jednego z takich miejsc produkcji, a Chiny udostępniają uaktualnioną wersję rejestru Komisji, Komisja przekazuje go państwom członkowskim za pomocą informacyjnych stron internetowych.

Jeżeli organizacja ta uaktualnia rejestr poprzez ujęcie miejsca produkcji w rejestrze, ponieważ stwierdzono, że spełnia ono wymogi załącznika I część I(B) pkt 1 lit. b), a Chiny udostępniają uaktualnioną wersję rejestru Komisji wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami, Komisja przekazuje go państwom członkowskim oraz, w stosownych przypadkach, wyjaśnienia za pomocą informacyjnych stron internetowych.

Za pomocą informacyjnych stron internetowych Komisja podaje rejestr oraz jego aktualizacje do publicznej wiadomości.

4.   Jeżeli zgodnie z załącznikiem I część I(B) ppkt (ii), (iii) i (iv) pkt 1 lit. b) podczas kontroli w zarejestrowanym miejscu produkcji chińska organizacja ochrony roślin potwierdzi występowanie organizmu Anoplophora chinensis (Forster), a Chiny poinformują Komisję o takim wykryciu, Komisja niezwłocznie przekazuje tę informację państwom członkowskim za pomocą informacyjnych stron internetowych.

Za pomocą informacyjnych stron internetowych Komisja podaje tę informację także do publicznej wiadomości.

5.   Jeżeli Komisja ma dowody na to, że miejsce produkcji ujęte w rejestrze nie spełnia wymogów załącznika I część I(B) pkt 1 lit. b), lub jeżeli organizm Anoplophora chinensis (Forster) został wykryty na określonych roślinach przywożonych z takiego miejsca produkcji, a informacje takie pochodzą ze źródeł innych niż te, o których mowa w ust. 3 lub 4, Komisja przekazuje państwom członkowskim informacje dotyczące takiego miejsca produkcji za pomocą informacyjnych stron internetowych.

Za pomocą informacyjnych stron internetowych Komisja podaje tę informację także do publicznej wiadomości.”.

2.   Załącznik I do decyzji 2008/840/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 36.


ZAŁĄCZNIK

Część I załącznika I do decyzji 2008/840/WE otrzymuje brzmienie:

„I.   Szczególne wymogi dotyczące przywozu

A –   Przywóz z krajów trzecich innych niż Chiny

1.

Nie naruszając przepisów wskazanych w załączniku III część A (poz. 9, 16, 18) oraz w załączniku IV część A sekcja I (poz. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) do dyrektywy 2000/29/WE, określone rośliny pochodzące z krajów trzecich, o których wiadomo, że występuje w nich organizm Anoplophora chinensis (Forster), muszą posiadać świadectwo określone w art. 13 ust. 1 tej dyrektywy, w którym stwierdza się w rubryce »dodatkowa deklaracja«, że:

a)

rośliny te były stale uprawiane w miejscu produkcji zarejestrowanym i kontrolowanym przez krajową organizację ochrony roślin w kraju pochodzenia oraz położonym na obszarach wolnych od szkodników, ustanowionych przez tę organizację zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi normami dla środków fitosanitarnych. Nazwę obszaru wolnego od szkodników należy podać w rubryce »miejsce pochodzenia«; lub

b)

rośliny te były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem w miejscu produkcji określonym jako wolne od organizmu Anoplophora chinensis (Forster) zgodnie z międzynarodowymi normami dla środków fitosanitarnych:

(i)

które jest zarejestrowane i kontrolowane przez krajową organizację ochrony roślin kraju pochodzenia; oraz

(ii)

które było przynajmniej dwa razy w roku poddawane urzędowym kontrolom mającym na celu stwierdzenie oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), przeprowadzanym w odpowiednim czasie, i zostało na podstawie tych badań uznane za wolne od tego organizmu; oraz

(iii)

w którym rośliny te były uprawiane na terenie:

całkowicie fizycznie zabezpieczonym przeciwko wprowadzeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster), lub

na którym stosowane są odpowiednie procedury zabezpieczające i który jest otoczony strefą buforową o promieniu co najmniej dwóch kilometrów, w której przeprowadza się corocznie w odpowiednim czasie urzędowe kontrole mające na celu stwierdzenie występowania lub oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster). W przypadku stwierdzenia oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster) podejmuje się niezwłocznie środki zwalczania w celu uwolnienia strefy buforowej od tego szkodnika, oraz

(iv)

w którym bezpośrednio przed wywozem przesyłek rośliny były poddawane drobiazgowej kontroli urzędowej w celu stwierdzenia występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), w szczególności na korzeniach i łodygach roślin. Kontrola powinna obejmować niszczące metody pobierania próbek. Wielkość próbki pobranej do kontroli powinna umożliwiać przynajmniej wykrycie 1 % stopnia porażenia przy 99 % poziomie ufności.

2.

Określone rośliny przywożone zgodnie z pkt 1 poddaje się drobiazgowej kontroli w punkcie wjazdu lub w miejscu przeznaczenia określonych zgodnie z dyrektywą Komisji 2004/103/WE (1). Stosowane metody kontroli zapewniają wykrycie wszelkich oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), w szczególności na korzeniach i łodygach roślin. Kontrola powinna obejmować niszczące metody pobierania próbek. Wielkość próbki pobranej do kontroli powinna umożliwiać przynajmniej wykrycie 1 % stopnia porażenia przy 99 % poziomie ufności.

B –   Przywóz z Chin

1.

Nie naruszając przepisów wskazanych w załączniku III część A (poz. 9, 16, 18) oraz w załączniku IV część A sekcja I (poz. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) do dyrektywy 2000/29/WE, określone rośliny pochodzące z Chin muszą posiadać świadectwo określone w art. 13 ust. 1 tej dyrektywy, w którym stwierdza się w rubryce »dodatkowa deklaracja«, że:

a)

rośliny te były stale uprawiane w miejscu produkcji zarejestrowanym i kontrolowanym przez krajową organizację ochrony roślin Chin oraz położonym na obszarach wolnych od szkodników, ustanowionych przez tę organizację zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi normami dla środków fitosanitarnych. Nazwę obszaru wolnego od szkodników należy podać w rubryce »miejsce pochodzenia«; lub

b)

rośliny te były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem w miejscu produkcji określonym jako wolne od organizmu Anoplophora chinensis (Forster) zgodnie z międzynarodowymi normami dla środków fitosanitarnych:

(i)

które jest zarejestrowane i kontrolowane przez krajową organizację ochrony roślin; oraz

(ii)

które było przynajmniej dwa razy w roku poddawane urzędowym kontrolom mającym na celu stwierdzenie oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), przeprowadzanym w odpowiednim czasie, i zostało na podstawie tych badań uznane za wolne od tego organizmu; oraz

(iii)

w którym rośliny te były uprawiane na terenie:

całkowicie fizycznie zabezpieczonym przeciwko wprowadzeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster), lub

na którym stosowane są odpowiednie procedury zabezpieczające i który jest otoczony strefą buforową o promieniu co najmniej dwóch kilometrów, w której przeprowadza się corocznie w odpowiednim czasie urzędowe kontrole mające na celu stwierdzenie występowania lub oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster). W przypadku stwierdzenia oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster) podejmuje się niezwłocznie środki zwalczania w celu uwolnienia strefy buforowej od tego szkodnika; oraz

(iv)

w którym bezpośrednio przed wywozem przesyłek rośliny były poddawane drobiazgowej kontroli urzędowej, łącznie z niszczącymi metodami pobierania próbek z każdej partii, w celu stwierdzenia występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), w szczególności na korzeniach i łodygach roślin.

Wielkość próbki pobranej do kontroli powinna umożliwiać przynajmniej wykrycie 1 % stopnia porażenia przy 99 % poziomie ufności.

c)

numer rejestracyjny miejsca produkcji.

2.

Określone rośliny przywożone zgodnie z pkt 1 poddaje się drobiazgowej kontroli w punkcie wjazdu lub w miejscu przeznaczenia określonych zgodnie z dyrektywą 2004/103/WE. Stosowane metody kontroli, łącznie z niszczącymi metodami pobierania próbek z każdej partii, zapewniają wykrycie wszelkich oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), w szczególności na korzeniach i łodygach roślin. Wielkość próbki pobranej do kontroli powinna umożliwiać przynajmniej wykrycie 1 % stopnia porażenia przy 99 % poziomie ufności.

Niszczące metody pobierania próbek, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na poziomie wyznaczonym w poniższej tabeli:

Liczba roślin w partii

Poziom niszczącej metody pobierania próbek (liczba roślin przeznaczonych do ścięcia)

1–4 500

10 % wielkości partii

> 4 500

450


(1)  Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 16.”.


9.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/381/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie Unii i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano podjęcie środków nadzwyczajnych, gdy nie ma wątpliwości, że żywność lub pasze przywożone z kraju trzeciego mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, i gdy zagrożenia tego nie można w zadowalającym stopniu ograniczyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) członkowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy.

(2)

Zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (2) proces produkcyjny zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być monitorowany w celu wykrywania obecności niektórych pozostałości i substancji u zwierząt żywych, w ich wydalinach, płynach ustrojowych i tkankach, w produktach pochodzenia zwierzęcego, paszach dla zwierząt oraz w wodzie pitnej.

(3)

Decyzją Komisji 2002/657/WE z dnia 12 sierpnia 2002 r. wykonującą dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji (3) ustanowiono zasady dotyczące metod analitycznych stosowanych w badaniu urzędowych próbek pobranych zgodnie z dyrektywą 96/23/WE oraz określono wspólne kryteria interpretacji wyników badań wykonywanych przez urzędowe laboratoria kontrolne dla takich próbek.

(4)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (4) ustanowiono zasady i procedury klasyfikowania substancji farmakologicznie czynnych oraz określania maksymalnego limitu pozostałości takich substancji, których obecność dopuszcza się w żywności pochodzenia zwierzęcego.

(5)

Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009 ustanowiono zasady i procedury określania poziomu pozostałości substancji farmakologicznie czynnej określonego do celów kontroli w przypadku niektórych substancji, dla których maksymalny limit pozostałości nie został określony zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

(6)

Kontrola Komisji przeprowadzona w Indiach we wrześniu 2009 r. wykazała niedociągnięcia w zakresie systemu kontroli pozostałości w produktach akwakultury oraz brak odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego o potencjale wystarczającym do wykrywania pewnych substancji farmakologicznie czynnych w takich produktach zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 96/23/WE oraz decyzji Komisji 2002/657/WE.

(7)

Po tej kontroli Indie, w odpowiedzi na zalecenia zawarte w sprawozdaniu z kontroli, przedłożyły plan działań i gwarancje. Zanim powyższy plan i gwarancje zostaną w pełni wprowadzone w życie, ryzyko, że produkty akwakultury pochodzące z Indii zawierają pozostałości pewnych substancji farmakologicznie czynnych, nadal istnieje. W związku z tym w celu zminimalizowania tego ryzyka konieczne jest podjęcie dalszych środków na poziomie Unii.

(8)

W decyzji Komisji 2009/727/WE z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (5), wprowadzono już wymóg badania na obecność nitrofuranów oraz ich metabolitów przesyłek skorupiaków z akwakultury wprowadzanych przez Indie i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, zanim zostaną one przywiezione do Unii. Ponadto wiadomo, że w Indiach w produktach akwakultury innych niż skorupiaki stosuje się chloramfenikol i tetracykliny.

(9)

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez państwa członkowskie od czasu przyjęcia decyzji 2009/727/WE liczba pozytywnych wyników badań na obecność nitrofuranów i ich metabolitów w skorupiakach zmniejszyła się. Dlatego podobne do ustanowionych w powyższej decyzji środki należy przyjąć w odniesieniu do wszystkich produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(10)

Ponadto znaczna część produktów akwakultury przywożonych z Indii powinna być objęta obowiązkowymi badaniami przez państwa członkowskie w celu wykrycia substancji farmakologicznie czynnych zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009, zanim produkty te zostaną wprowadzone do obrotu. Wyniki obowiązkowych badań powinny dostarczać dokładniejszych informacji o rzeczywistym zanieczyszczeniu produktów akwakultury pochodzących z Indii tymi pozostałościami. Badania powinny również zniechęcać producentów w Indiach do nadużywania tych substancji.

(11)

Państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji wyniki przeprowadzonych badań, jeżeli ujawniły one obecność substancji farmakologicznie czynnych niedopuszczonych do użytku u zwierząt, od których pozyskuje się żywność, lub przekroczenie maksymalnych limitów pozostałości określonych w prawie Unii. Państwa członkowskie powinny również regularnie składać sprawozdania ze wszystkich przeprowadzonych przez nie badań.

(12)

Zakres niniejszej decyzji obejmuje również skorupiaki pochodzące z akwakultury obecnie objęte decyzją 2009/727/WE. W związku z tym w celu zachowania jasności i spójności prawodawstwa Unii powyższą decyzję należy uchylić.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszą decyzję stosuje się do przywozu z Indii przesyłek zawierających produkty akwakultury przeznaczone do spożycia przez ludzi („przesyłki”).

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek do Unii, pod warunkiem że towarzyszą im wyniki testów analitycznych przeprowadzonych w miejscu pochodzenia w celu zagwarantowania, że produkty te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Testy analityczne muszą zostać przeprowadzone na urzędowej próbce, w szczególności w celu wykrycia obecności chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny i chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów.

Próbki te poddawane są badaniu metodami analitycznymi zgodnymi z art. 3 i 4 decyzji 2002/657/WE.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek, którym nie towarzyszą wyniki testów analitycznych, pod warunkiem że państwo członkowskie dokonujące przywozu zapewni poddanie każdej przesyłki bezpośrednio po jej przywiezieniu odpowiednim testom analitycznym w celu wykrycia chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny, chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie, korzystając z odpowiednich planów pobierania próbek, zapewniają pobieranie urzędowych próbek z co najmniej 20 % przesyłek zgłoszonych do przywozu w punktach kontroli granicznej na ich terytorium.

2.   Urzędowe próbki pobrane zgodnie z ust. 1 poddawane są testom analitycznym w celu wykrycia pozostałości substancji farmakologicznie czynnych określonych w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 470/2009, a w szczególności chloramfenikolu, tetracykliny, oksytetracykliny, chlorotetracykliny oraz metabolitów nitrofuranów.

Artykuł 4

Przesyłki, z których pobrano urzędowe próbki na mocy art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 1, podlegają urzędowemu zatrzymaniu i są przechowywane przez właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego do czasu zakończenia testów analitycznych.

Przesyłki te mogą być wprowadzone do obrotu tylko wtedy, gdy wyniki testów analitycznych potwierdzają ich zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009.

Artykuł 5

1.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wynikach testów analitycznych, jeśli testy te wykażą obecność pozostałości którejkolwiek z substancji farmakologicznie czynnych:

a)

sklasyfikowanej zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (WE) nr 470/2009 na poziomie przewyższającym maksymalne limity pozostałości ustanowione zgodnie z tym rozporządzeniem; lub

b)

niesklasyfikowane zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (WE) nr 470/2009; jednak dane państwo członkowskie nie musi niezwłocznie informować Komisji o wynikach takich testów, jeżeli poziom pozostałości jest niższy niż:

(i)

punkt odniesienia dla działań kontrolnych określony dla tej substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009; lub

(ii)

minimalna wymagana wartość graniczna wydajności określona dla tej substancji zgodnie z decyzją 2002/657/WE.

Wyniki tych testów analitycznych należy przesyłać Komisji za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania ustanowionego zgodnie z art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

2.   Państwa członkowskie co trzy miesiące przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące wszystkich wyników testów analitycznych przesyłek przeprowadzonych w poprzednich trzech miesiącach.

Pierwsze sprawozdanie należy przedłożyć Komisji do dnia 1 października 2010 r.

Artykuł 6

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji obciąża się wysyłającego, odbiorcę lub odpowiednio ich przedstawicieli.

Artykuł 7

Decyzja 2009/727/WE traci moc.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

(3)  Dz.U. L 221 z 17.8.2002, s. 8.

(4)  Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11.

(5)  Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 31.