ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.123.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 123

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
19 maja 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 425/2010 z dnia 18 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

DECYZJE

 

 

2010/278/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

3

 

*

Decyzja Rady 2010/279/WPZiB z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

4

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

19.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 425/2010

z dnia 18 maja 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

19.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/3


DECYZJA RADY

z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

(2010/278/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając decyzję 2006/524/WE, Euratom (1),

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

uwzględniając opinię Komisji,

a także mając na uwadze, że stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Wilfrieda WOLLERA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Na stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2010 r., zostaje niniejszym mianowany Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE [Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Wydobywczego, Chemicznego i Energetycznego].

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2010 r.

W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 207 z 28.7.2006, s. 30.


19.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/4


DECYZJA RADY 2010/279/WPZiB

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/369/WPZiB (1) w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN). To wspólne działanie traci moc w dniu 30 maja 2010 r.

(2)

W dniu 8 marca 2010 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zalecił, by przedłużyć misję EUPOL AFGANISTAN o trzy lata.

(3)

Struktura dowodzenia i kontroli EUPOL AFGANISTAN nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji Europejskiej w zakresie wykonania budżetu.

(4)

Do celów EUPOL AFGANISTAN powinna zostać postawiona w stan gotowości Komórka Monitorująca.

(5)

EUPOL AFGANISTAN będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Misja

1.   Misja policyjna Unii Europejskiej w Afganistanie („EUPOL AFGANISTAN” lub „misja”), ustanowiona wspólnym działaniem 2007/369/WPZiB, zostaje przedłużona od dnia 31 maja 2010 r. do dnia 31 maja 2013 r.

2.   EUPOL AFGANISTAN działa zgodnie z celami określonymi w art. 2 i wypełnia zadania określone w art. 3.

Artykuł 2

Cele

EUPOL AFGANISTAN przyczynia się w istotny sposób do przygotowania pozostających w gestii Afganistanu, trwałych i skutecznych porozumień dotyczących cywilnych sił policyjnych, które zagwarantują odpowiednie powiązanie z szerzej rozumianym systemem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – zgodnie ze strategicznymi poradami udzielanymi przez Unię, państwa członkowskie i inne podmioty międzynarodowe, jak również z prowadzonymi przez nie pracami na rzecz rozwoju instytucjonalnego. Misja będzie również wspierać proces reform na rzecz ustanowienia cieszącej się zaufaniem i skutecznej policji, która działa zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w ramach państwa prawnego, i szanuje prawa człowieka.

Artykuł 3

Zadania

1.   Aby wypełnić cele określone w art. 2 EUPOL AFGANISTAN:

a)

wspiera rząd Afganistanu w spójnym wdrażaniu jego strategii na rzecz trwałych i skutecznych porozumień dotyczących cywilnych sił policyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o stałą afgańską (cywilną) policję i afgańską policję antykryminalną, zgodnie ze strategią dotyczącą policji krajowej;

b)

usprawnia spójność i koordynację pomiędzy podmiotami międzynarodowymi;

c)

opracowuje rozwój strategii, kładąc nacisk na prace nad wspólną strategią ogólną społeczności międzynarodowej w zakresie reformy policji oraz wzmacnia współpracę z kluczowymi partnerami w dziedzinie reformy i szkolenia policji, w tym z misją ISAF pod przewodnictwem NATO i z misją szkoleniową NATO, jak również z innymi podmiotami dokonującymi wkładu;

d)

wspiera powiązania między policją a szerzej pojętą dziedziną praworządności.

Zadania te zostaną rozwinięte w planie operacyjnym (OPLAN). Misja będzie wykonywała zadania korzystając m.in. z monitorowania, programów mentorskich, doradztwa i szkoleń.

2.   EUPOL AFGANISTAN nie jest misją wykonawczą.

3.   W skład EUPOL AFGANISTAN wchodzi komórka ds. projektów, określająca i realizująca projekty. EUPOL AFGANISTAN w stosownych przypadkach koordynuje, jak również ułatwia i zapewnia doradztwo w związku z projektami realizowanymi przez państwa członkowskie oraz państwa trzecie w ramach ich odpowiedzialności, w dziedzinach związanych z misją oraz wspierającymi jej cele.

Artykuł 4

Struktura misji

1.   Dowództwo misji będzie znajdować się w Kabulu. W skład misji wchodzą:

(i)

szef misji i jego biuro, w tym wyższy funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa misji;

(ii)

komponent policyjny;

(iii)

komponent ds. praworządności;

(iv)

komórka ds. szkoleń;

(v)

wsparcie misji;

(vi)

biura misji poza Kabulem;

(vii)

komórka wspierająca w Brukseli.

2.   Personel misji zostanie rozmieszczony na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu prowincji i może pracować w razie konieczności na szczeblu okręgów w celu realizacji mandatu w zależności od oceny bezpieczeństwa i gdy zostaną stworzone odpowiednie warunki, takie jak odpowiednie wsparcie logistyczne i wsparcie w zakresie bezpieczeństwa. Dążyć się będzie do uzgodnień technicznych z ISAF oraz z regionalnym ośrodkiem dowodzenia/z regionalnym zespołem ds. odbudowy (PRT) z państw wiodących w celu wymiany informacji, wsparcia w zakresie opieki medycznej, bezpieczeństwa oraz logistyki, w tym zapewnienia zakwaterowania przez regionalne ośrodki dowodzenia i regionalne zespoły ds. odbudowy.

3.   Pewna część personelu misji zostanie ponadto rozmieszczona, w stosownych przypadkach, w celu zwiększaniu strategicznej koordynacji reformy policji w Afganistanie, w szczególności z sekretariatem rady ds. koordynacji sił policyjnych (IPCB) w Kabulu. W stosownych przypadkach sekretariat IPCB mieści się w dowództwie EUPOL AFGANISTAN.

Artykuł 5

Dowódca operacji cywilnej

1.   Dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC) jest cywilnym dowódcą operacji EUPOL AFGANISTAN.

2.   Cywilny dowódca operacji, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierzchnictwem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUPOL AFGANISTAN na poziomie strategicznym.

3.   Cywilny dowódca operacji zapewnia właściwe i skuteczne wykonanie decyzji Rady, a także decyzji KPiB, w tym w drodze wydawania szefowi misji, stosownie do potrzeb, instrukcji na poziomie strategicznym.

4.   Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym dowództwem krajowych organów wysyłającego państwa lub wysyłającej instytucji UE. Organy krajowe przekazują cywilnemu dowódcy operacji kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem, zespołami i jednostkami.

5.   Cywilny dowódca operacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie należytego wywiązania się ze spoczywającego na Unii obowiązku opieki.

6.   Cywilny dowódca operacji i specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) konsultują się wzajemnie stosownie do potrzeb.

Artykuł 6

Szef misji

1.   Szef misji przyjmuje odpowiedzialność za misję oraz sprawuje nad nią dowództwo i kontrolę w teatrze działań.

2.   Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad personelem, zespołami i jednostkami z państw wnoszących wkład, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez cywilnego dowódcę operacji, a także odpowiada za administrację i logistykę, w tym za majątek, zasoby oraz informacje udostępnione misji.

3.   Szef misji wydaje instrukcje całemu personelowi misji, obejmującemu w tym przypadku jednostkę wspierającą w Brukseli, służące skutecznemu prowadzeniu misji EUPOL AFGANISTAN w teatrze działań, i odpowiada za koordynację misji i bieżące zarządzanie nią zgodnie z instrukcjami cywilnego dowódcy operacji wydawanymi na poziomie strategicznym.

4.   Szef misji jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu misji. W tym celu szef misji podpisuje umowę z Komisją.

5.   Szef misji jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowanego personelu są podejmowane przez odpowiedni organ krajowy lub organ Unii.

6.   Szef misji reprezentuje EUPOL AFGANISTAN na miejscu prowadzenia operacji i zapewnia, by działania misji były odpowiednio widoczne.

7.   Szef misji, stosownie do potrzeb, koordynuje działania z innymi podmiotami z UE w terenie. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji przyjmuje od SPUE wskazówki polityczne dotyczące sytuacji na miejscu.

8.   Szef misji zapewnia, w stosownych przypadkach, ścisłą współpracę i koordynację działań EUPOL AFGANISTAN z rządem Afganistanu i z właściwymi podmiotami międzynarodowymi, w tym z misją ISAF pod przewodnictwem NATO i misją szkoleniową NATO, regionalnymi zespołami ds. odbudowy z państw wiodących, misją wsparcia ONZ w Afganistanie (UNAMA) oraz z państwami trzecimi aktualnie zaangażowanymi w reformę policji w Afganistanie.

Artykuł 7

Personel

1.   Liczba i kwalifikacje członków personelu EUPOL AFGANISTAN są zgodne z celami określonymi w art. 2, z zadaniami określonymi w art. 3 oraz ze strukturą misji określoną w art. 4.

2.   W skład EUPOL AFGANISTAN wchodzi głównie personel oddelegowany przez państwa członkowskie lub instytucje UE.

3.   Każde państwo członkowskie lub instytucja UE ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem, włącznie z kosztami podróży do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzeniem, opieką medyczną oraz dodatkami innymi niż mające zastosowanie diety oraz dodatki za trudne warunki pracy i za ponoszone ryzyko.

4.   EUPOL AFGANISTAN może także, w razie konieczności, zatrudniać na podstawie umów międzynarodowy personel cywilny oraz personel miejscowy, jeżeli wymagane funkcje nie są zapewnianie przez personel oddelegowany przez państwa członkowskie. Wyjątkowo, w należycie uzasadnionych przypadkach, jeżeli brak odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich, można, w razie potrzeby, zatrudniać na podstawie umów obywateli z uczestniczących państw trzecich.

5.   Wszyscy członkowie personelu wykonują swoje obowiązki i podejmują działania w interesie misji. Wszyscy członkowie personelu przestrzegają zasad oraz minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (2).

Artykuł 8

Status personelu EUPOL AFGANISTAN

1.   Status personelu EUPOL AFGANISTAN w Afganistanie, włącznie z, w odpowiednich przypadkach, przywilejami, immunitetami i dalszymi gwarancjami niezbędnymi do wypełnienia i sprawnego funkcjonowania EUPOL AFGANISTAN ustala się w umowie, która będzie zawarta zgodnie z art. 37 Traktatu.

2.   Państwo lub instytucja UE, które oddelegowały członka personelu, są odpowiedzialne za wszelkie związane z oddelegowaniem roszczenia tego członka personelu lub odnoszące się do niego. Dane państwo lub instytucja UE odpowiadają za wnoszenie wszelkich powództw przeciwko oddelegowanemu członkowi personelu.

3.   Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki międzynarodowego i miejscowego personelu cywilnego są określone w umowach zawartych między szefem misji a członkami personelu.

Artykuł 9

Struktura dowodzenia

1.   EUPOL AFGANISTAN, jako operacja zarządzania kryzysowego, ma jednolitą strukturę dowodzenia.

2.   KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady i WP kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUPOL AFGANISTAN.

3.   Cywilny dowódca operacji, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierzchnictwem WP, jest dowódcą EUPOL AFGANISTAN na poziomie strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy mu doradztwem i wsparciem technicznym.

4.   Cywilny dowódca operacji składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem WP.

5.   Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUPOL AFGANISTAN w teatrze działań i odpowiada bezpośrednio przed cywilnym dowódcą operacji.

Artykuł 10

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.   KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady i WP kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misją. Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania w tym celu stosownych decyzji, zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do mianowania szefa misji, na wniosek WP, oraz do zmiany CONOPS i OPLAN. Uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących celów i zakończenia misji nadal należą do Rady.

2.   KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3.   KPiB otrzymuje regularnie, stosownie do potrzeb, sprawozdania od cywilnego dowódcy operacji i od szefa misji na tematy objęte zakresem ich odpowiedzialności.

Artykuł 11

Bezpieczeństwo

1.   Dowódca operacji cywilnej kieruje planowaniem przez szefa misji środków bezpieczeństwa dla EUPOL AFGANISTAN i zapewnia ich właściwe i skuteczne wykonywanie zgodnie z art. 5 i 9, w koordynacji z Biurem Bezpieczeństwa Rady.

2.   Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo operacji i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpieczeństwa mających zastosowanie do tej operacji zgodnie z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań operacyjnych na mocy postanowień tytułu V Traktatu i uzupełniających je dokumentów.

3.   Szef misji jest wspierany przez wyższego funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji (SMSO), który podlega szefowi misji i pozostaje również w ścisłych relacjach z Biurem Bezpieczeństwa Rady.

4.   Szef misji wyznaczy funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa w filiach misji w prowincjach i regionach; działając pod zwierzchnictwem SMSO, odpowiadają oni za bieżące zarządzanie wszystkimi aspektami bezpieczeństwa poszczególnych elementów misji.

5.   Przed objęciem swoich funkcji personel EUPOL AFGANISTAN uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z OPLAN. Personel przechodzi również regularne szkolenia uaktualniające organizowane w teatrze działań przez SMSO.

Artykuł 12

Udział państw trzecich

1.   Bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji Unii i jej jednolitych ram instytucjonalnych państwa kandydujące i pozostałe państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w misji EUPOL AFGANISTAN według zasady, że ponoszą koszty wysłania oddelegowanych przez siebie ekspertów policyjnych lub personelu cywilnego, w tym koszty wynagrodzenia, dodatków, opieki medycznej, ubezpieczenia od wysokiego ryzyka oraz koszty podróży do Afganistanu i z powrotem, oraz, w stosownym przypadku, wnoszą wkład w wydatki bieżące misji EUPOL AFGANISTAN.

2.   Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów.

3.   Państwa trzecie wnoszące wkład do EUPOL AFGANISTAN mają te same prawa i obowiązki w zakresie bieżącego zarządzania operacją, jak państwa członkowskie biorące udział w operacji.

4.   KPiB podejmuje stosowne działania w odniesieniu do uzgodnień dotyczących udziału państw trzecich oraz, w razie potrzeby, przedkłada wniosek Radzie, w tym dotyczący ewentualnego udziału finansowego lub wkładu rzeczowego państw trzecich.

5.   Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów, zgodnie z art. 37 Traktatu, oraz w miarę konieczności podlegają dodatkowym uzgodnieniom technicznym. W przypadku gdy Unia i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego UE, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście niniejszej operacji.

Artykuł 13

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją EUPOL AFGANISTAN do dnia 31 maja 2011 r. wynosi 54 600 000 EUR.

2.   Decyzje w sprawie finansowej kwoty odniesienia w kolejnych okresach działalności EUPOL AFGANISTAN podejmuje Rada.

3.   Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z zasadami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.   Szef misji w pełni podlega Komisji i jest przez nią nadzorowany w odniesieniu do działań podjętych w ramach swojej umowy.

5.   Obywatele państw trzecich są dopuszczeni do udziału w przetargach. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji szef misji może zawierać z regionalnym ośrodkiem dowodzenia/regionalnym zespołem ds. odbudowy z państw wiodących oraz z międzynarodowymi podmiotami rozmieszczonymi w Afganistanie uzgodnienia techniczne dotyczące dostaw sprzętu, usług oraz lokali na potrzeby misji, w szczególności jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa.

6.   Uzgodnienia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne misji EUPOL AFGANISTAN, w tym kompatybilność sprzętu i współdziałanie jej zespołów, a także biorą pod uwagę rozmieszczenie personelu w regionalnych ośrodkach dowodzenia i w regionalnych zespołach ds. odbudowy.

7.   Wydatki kwalifikują się od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 14

Udostępnianie informacji niejawnych

1.   WP jest upoważniony do udostępnienia NATO/ISAF informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień technicznych na szczeblu lokalnym.

2.   WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami misji, informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „CONFIDENTIEL UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

3.   WP jest upoważniony do udostępniania UNAMA, w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami operacyjnymi misji, informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień technicznych na szczeblu lokalnym.

4.   W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z procedurami współpracy między państwem przyjmującym a Unią.

5.   WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji dokumentów jawnych UE związanych z obradami Rady dotyczącymi misji, które są objęte tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (3).

Artykuł 15

Monitorowanie wydarzeń

Do celów EUPOL AFGANISTAN zostaje postawiona w stan gotowości Komórka Monitorująca.

Artykuł 16

Przegląd

1.   Co sześć miesięcy dokonuje się przeglądu niniejszej decyzji, aby dostosować w razie konieczności liczebność oraz zakres działania misji.

2.   Nie później niż trzy miesiące przed wygaśnięciem niniejszej decyzji dokonuje się jej przeglądu, aby określić, czy misja powinna być kontynuowana.

Artykuł 17

Wejście w życie i okres obowiązywania

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 31 maja 2010 r. do dnia 31 maja 2013 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2010 r.

W imieniu Rady

E. SALGADO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 33.

(2)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.

(3)  Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).