ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.103.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 103

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
23 kwietnia 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

23.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/1


REGULAMIN TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I –   ORGANIZACJA TRYBUNAŁU

ROZDZIAŁ I:

TRYBUNAŁ

Artykuł 1

Kolegialny charakter

SEKCJA 1:

CZŁONKOWIE

Artykuł 2

Rozpoczęcie kadencji

Artykuł 3

Obowiązki członków i wykonywanie ich zadań

Artykuł 4

Przymusowa rezygnacja oraz pozbawienie prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści

Artykuł 5

Hierarchia ważności

Artykuł 6

Tymczasowe zastępstwo członków

SEKCJA 2:

PREZES

Artykuł 7

Wybór Prezesa

Artykuł 8

Tymczasowe zastępstwo Prezesa

Artykuł 9

Obowiązki Prezesa

SEKCJA 3:

IZBY I KOMITETY

Artykuł 10

Ustanowienie izb

Artykuł 11

Zadania izb

Artykuł 12

Komitety

SEKCJA 4:

SEKRETARZ GENERALNY

Artykuł 13

Sekretarz Generalny

ROZDZIAŁ II:

WYKONYWANIE ZADAŃ TRYBUNAŁU

Artykuł 14

Przekazywanie uprawnień

Artykuł 15

Uprawnienia urzędnika zatwierdzającego

Artykuł 16

Struktura organizacyjna Trybunału

TYTUŁ II –   FUNKCJONOWANIE TRYBUNAŁU

ROZDZIAŁ I:

POSIEDZENIA TRYBUNAŁU I IZB

SEKCJA 1:

TRYBUNAŁ

Artykuł 17

Kalendarz posiedzeń

Artykuł 18

Porządek dzienny

Artykuł 19

Procedura podejmowania decyzji

Artykuł 20

Przewodniczenie posiedzeniom

Artykuł 21

Kworum

Artykuł 22

Dostępność posiedzeń dla publiczności

Artykuł 23

Protokoły z posiedzeń

SEKCJA 2:

IZBY

Artykuł 24

Posiedzenia izb

ROZDZIAŁ II:

DECYZJE TRYBUNAŁU, IZB I KOMITETÓW

Artykuł 25

Decyzje Trybunału

Artykuł 26

Decyzje izb

Artykuł 27

Decyzje komitetów

Artykuł 28

Języki i potwierdzenie autentyczności

Artykuł 29

Przekazywanie i publikacja dokumentów

ROZDZIAŁ III:

KONTROLE ORAZ PRZYGOTOWYWANIE SPRAWOZDAŃ, OPINII, UWAG ORAZ POŚWIADCZEŃ WIARYGODNOŚCI

Artykuł 30

Zasady przeprowadzania kontroli

Artykuł 31

Członek sprawozdawca

TYTUŁ III –   POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 32

Liczby przedstawiane w ułamkach

Artykuł 33

Formy językowe wskazujące na płeć

Artykuł 34

Przepisy wykonawcze

Artykuł 35

Dostęp do dokumentów

Artykuł 36

Wejście w życie

Artykuł 37

Publikacja

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 287 ust. 4 akapit piąty,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 22 lutego 2010 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZY REGULAMIN:

TYTUŁ I

ORGANIZACJA TRYBUNAŁU

ROZDZIAŁ I

Trybunał

Artykuł 1

Kolegialny charakter

Zgodnie z postanowieniami Traktatów i rozporządzenia finansowego, Trybunał jest zorganizowany oraz działa jako organ kolegialny zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

Sekcja 1

Członkowie

Artykuł 2

Rozpoczęcie kadencji

Kadencja członka Trybunału rozpoczyna się w dniu ustalonym w akcie mianowania, lub w przypadku braku ustalonej daty, od daty przyjęcia tego aktu.

Artykuł 3

Obowiązki członków i wykonywanie ich zadań

Członkowie wykonują swoje zadania zgodnie z art. 286 ust. 1, 3 i 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Przymusowa rezygnacja oraz pozbawienie prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści

1.   Jeżeli Trybunał, stanowiąc większością głosów swoich członków, uzna, że przekazane mu informacje pozwalają stwierdzić, że dany członek przestał odpowiadać wymaganym warunkom lub czynić zadość zobowiązaniom wynikającym z jego urzędu (art. 286 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), Prezes, lub, jeżeli informacje dotyczą Prezesa, członek najwyższy rangą w hierarchii po Prezesie zgodnie z art. 5 niniejszego regulaminu, jest zobowiązany przygotować sprawozdanie wstępne.

2.   Sprawozdanie wstępne jest przekazywane wraz z dokumentami uzasadniającymi wszystkim członkom, w tym członkowi, którego dotyczą informacje, który przekazuje w odpowiedzi swoje uwagi na piśmie w rozsądnym terminie ustalonym przez Prezesa lub, jeżeli sprawozdanie dotyczy Prezesa, członka najwyższego rangą w hierarchii po Prezesie.

3.   Członek, którego dotyczą informacje, jest również zapraszany do przedstawienia swoich ustnych wyjaśnień przed Trybunałem.

4.   Decyzja o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w celu zwolnienia członka, którego dotyczą informacje z funkcji lub pozbawienia go prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści jest podejmowana w głosowaniu tajnym, większością czterech piątych głosów członków Trybunału. Członek, którego dotyczą informacje, nie bierze udziału w głosowaniu.

Artykuł 5

Hierarchia ważności

1.   Członkowie tworzą hierarchię ważności po Prezesie według daty rozpoczęcia kadencji. W przypadku ponownego mianowania uwzględnia się czas trwania poprzedniej kadencji, niezależnie od tego, czy mianowanie nastąpiło bezpośrednio po niej.

2.   Członkowie, których kadencja rozpoczęła się w tym samym dniu, tworzą hierarchię według wieku.

Artykuł 6

Tymczasowe zastępstwo członków

1.   W przypadku wakatu na stanowisku członka, Trybunał wyznacza członka lub członków na tymczasowe zastępstwo aż do momentu mianowania nowego członka.

2.   W przypadku nieobecności członka lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, członek lub kilku członków sprawuje zastępstwo zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

Sekcja 2

Prezes

Artykuł 7

Wybór Prezesa

1.   Trybunał wybiera nowego Prezesa przed zakończeniem kadencji ustępującego Prezesa. Jednakże, jeżeli zakończenie kadencji Prezesa zbiega się z faktem częściowego odnowienia składu członków zgodnie z art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wybór następuje bezzwłocznie po odnowieniu składu lub najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od rozpoczęcia przez Trybunał pełnienia obowiązków w odnowionym składzie.

2.   Prezes jest wybierany w głosowaniu tajnym. Kandydat, który w pierwszej turze głosowania uzyska dwie trzecie głosów członków Trybunału zostaje wybrany na stanowisko Prezesa. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, bezzwłocznie następuje druga tura głosowania, a kandydat, który otrzyma większość głosów członków Trybunału zostaje wybrany na stanowisko Prezesa. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden kandydat nie otrzyma większości głosów członków Trybunału, kolejne tury głosowania zostają zorganizowane według procedury ustanowionej w przepisach wykonawczych.

Artykuł 8

Tymczasowe zastępstwo Prezesa

1.   W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa, tymczasowe zastępstwo sprawuje ustępujący Prezes, jeżeli wciąż pełni funkcję członka Trybunału, z wyjątkiem przypadku niemożności sprawowania przez niego funkcji. W każdym innym przypadku, tymczasowe zastępstwo sprawuje członek, który stoi najwyżej w hierarchii w rozumieniu art. 5.

2.   Zapewniając codzienne zarządzanie instytucją w okresie zastępstwa, Prezes sprawujący zastępstwo organizuje wybory nowego Prezesa w rozumieniu art. 7. Jednakże, jeżeli stanowisko Prezesa zwolni się w okresie sześciu miesięcy pozostających do normalnego zakończenia kadencji, Prezes zostaje zastąpiony przez członka, który stoi najwyżej w hierarchii w rozumieniu art. 5.

3.   W przypadku nieobecności Prezesa lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, zastępstwo sprawuje członek, który stoi najwyżej w hierarchii w rozumieniu art. 5.

Artykuł 9

Obowiązki Prezesa

1.   Prezes:

a)

zwołuje posiedzenia Trybunału i przewodniczy im oraz odpowiada za ich właściwy przebieg;

b)

czuwa nad realizacją decyzji Trybunału;

c)

odpowiada za właściwe funkcjonowanie departamentów, a także za właściwe zarządzanie różnymi działaniami Trybunału;

d)

wyznacza osobę do reprezentowania Trybunału we wszelkich postępowaniach spornych, w których Trybunał bierze udział;

e)

reprezentuje Trybunał w stosunkach zewnętrznych, w szczególności w stosunkach z organem udzielającym absolutorium z wykonania budżetu oraz z innymi instytucjami Unii i organami kontroli państw członkowskich.

2.   Prezes może przekazać część swoich zadań jednemu członkowi lub kilku członkom.

Sekcja 3

Izby i komitety

Artykuł 10

Ustanowienie izb

1.   Trybunał tworzy izby do celów przyjmowania niektórych kategorii sprawozdań oraz opinii, zgodnie z art. 287 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2.   Zakres obowiązków poszczególnych izb ustala Trybunał na wniosek Prezesa.

3.   Na wniosek Prezesa każdy z pozostałych członków jest przydzielany przez Trybunał do jednej izby.

4.   Każda z izb wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

Artykuł 11

Zadania izb

1.   Izby przyjmują sprawozdania i opinie, z wyjątkiem sprawozdania rocznego dotyczącego budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz sprawozdania rocznego dotyczącego Europejskich Funduszy Rozwoju, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

2.   Izba, która na podstawie ust. 1 odpowiada za przyjęcie danego dokumentu, może przekazać kompetencje w tej sprawie Trybunałowi, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

3.   Izby przygotowują wersje wstępne dokumentów przyjmowanych przez Trybunał, w tym projekty uwag i opinii, programów prac oraz innych dokumentów dotyczących obszaru kontroli, z wyjątkiem dokumentów, za przygotowanie których odpowiadają komitety ustanawiane na podstawie art. 12.

4.   Izby przydzielają swoim członkom zadania do wykonania zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

5.   Członkowie są odpowiedzialni za realizację powierzonych im zadań przed izbą oraz przed Trybunałem.

Artykuł 12

Komitety

1.   Utworzenie i skład komitetów są zgodne z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

2.   Komitety odpowiadają za kwestie nieobjęte mandatem izb, określonym w art. 11, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

Sekcja 4

Sekretarz Generalny

Artykuł 13

Sekretarz Generalny

1.   Trybunał wybiera Sekretarza Generalnego w wyborach tajnych zgodnie z procedurą ustanowioną w przepisach wykonawczych.

2.   Sekretarz Generalny odpowiada przed Trybunałem i składa mu okresowe sprawozdania z realizacji swoich zobowiązań.

3.   Z upoważnienia Trybunału Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za sekretariat Trybunału.

4.   Sekretarz Generalny posiada uprawnienia organu mianującego w rozumieniu art. 2 Regulaminu pracowniczego Wspólnot Europejskich oraz organu uprawnionego do zawierania umów o pracę w rozumieniu art. 6 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, jeżeli Trybunał na mocy swojej decyzji dotyczącej uprawnień organu mianującego oraz organu uprawnionego do zawierania umów o pracę nie postanowi inaczej.

5.   Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za zarządzanie personelem Trybunału i za jego administrację, a także za wszelkie inne zadania zlecone mu przez Trybunał.

6.   W przypadku nieobecności Sekretarza Generalnego lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, tymczasowe zastępstwo jest sprawowane zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

ROZDZIAŁ II

Wykonywanie zadań trybunału

Artykuł 14

Przekazywanie uprawnień

1.   Trybunał może, pod warunkiem zachowania zasady odpowiedzialności kolegialnej, uprawnić jednego lub kilku członków do podejmowania ściśle określonych działań w zakresie zarządzania lub administracji w jego imieniu i pod jego nadzorem, a zwłaszcza do podejmowania działań przygotowujących decyzje, które zostaną następnie podjęte przez członków Trybunału. Członkowie ci rozliczają się przed Trybunałem z podjętych działań.

2.   Członkowie mogą uprawnić jednego lub kilku urzędników lub innych pracowników do podpisywania dokumentów dotyczących kwestii, które leżą w kompetencji tych członków, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

Artykuł 15

Uprawnienia urzędnika zatwierdzającego

1.   Członkowie Trybunału oraz Sekretarz Generalny jako delegowany urzędnik zatwierdzający wykonują uprawnienia urzędnika zatwierdzającego zgodnie z wewnętrznymi zasadami wykonywania budżetu.

2.   Trybunał ustala zasady kontroli wykonywania uprawnień urzędnika zatwierdzającego oraz delegowanego urzędnika zatwierdzającego w decyzji dotyczącej wewnętrznych zasad wykonywania budżetu.

Artykuł 16

Struktura organizacyjna Trybunału

1.   Trybunał określa swoją strukturę organizacyjną.

2.   Na wniosek Sekretarza Generalnego Trybunał rozdziela stanowiska znajdujące się w tabeli zatrudnienia zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

TYTUŁ II

FUNKCJONOWANIE TRYBUNAŁU

ROZDZIAŁ I

Posiedzenia Trybunału i izb

Sekcja 1

Trybunał

Artykuł 17

Kalendarz posiedzeń

1.   Trybunał ustala przewidywany kalendarz swoich posiedzeń raz w roku, pod koniec roku poprzedzającego ten, na który ustalany jest kalendarz.

2.   Dodatkowe posiedzenia mogą zostać zwołane na wniosek Prezesa lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Trybunału.

Artykuł 18

Porządek dzienny

1.   Prezes przygotowuje projekt porządku dziennego każdego posiedzenia.

2.   Trybunał, uwzględniwszy projekt porządku dziennego oraz ewentualne wnioski o jego zmianę, uchwala porządek dzienny na początku każdego posiedzenia.

Terminy poinformowania o porządku dziennym posiedzeń oraz przekazania odnośnych dokumentów są ustanowione w przepisach wykonawczych.

Artykuł 19

Procedura podejmowania decyzji

Trybunał podejmuje decyzje na posiedzeniach, z wyjątkiem spraw objętych procedurą pisemną na podstawie art. 25 ust. 5.

Artykuł 20

Przewodniczenie posiedzeniom

Posiedzeniom Trybunału przewodniczy Prezes. W przypadku gdy Prezes jest nieobecny lub nie może pełnić swoich obowiązków, posiedzeniom przewodniczy członek, który tymczasowo sprawuje urząd Prezesa w rozumieniu art. 8 niniejszego regulaminu.

Artykuł 21

Kworum

Kworum niezbędne przy obradach wynosi dwie trzecie liczby członków.

Artykuł 22

Dostępność posiedzeń dla publiczności

Posiedzenia Trybunału nie są dostępne dla publiczności, chyba że Trybunał postanowi inaczej.

Artykuł 23

Protokoły z posiedzeń

Z każdego posiedzenia Trybunału sporządzany jest protokół.

Sekcja 2

Izby

Artykuł 24

Posiedzenia izb

Jeżeli przepisy wykonawcze nie stanowią inaczej, do posiedzeń izb mają zastosowanie przepisy sekcji 1.

ROZDZIAŁ II

Decyzje Trybunału, izb i komitetów

Artykuł 25

Decyzje Trybunału

1.   Trybunał, działając jako organ kolegialny, przyjmuje decyzje po uprzednim ich rozpatrzeniu przez izbę lub komitet, z wyjątkiem decyzji, które podejmuje jako organ mianujący lub organ uprawniony do zawierania umów o pracę.

2.   Dokumenty, o których mowa w art. 287 ust. 4 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, inne niż dokumenty przyjmowane przez izby na podstawie art. 11 ust. 1, oraz poświadczenie wiarygodności, o którym mowa w art. 287 ust. 1 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Trybunał przyjmuje większością głosów swoich członków.

3.   Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 4 oraz art. 7 ust. 2 wszelkie inne decyzje są przyjmowane większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Trybunału. Jednakże Trybunał może, na wniosek członka, zadecydować większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, że określona kwestia skierowana do Trybunału zostanie rozstrzygnięta większością głosów członków Trybunału.

4.   Jeżeli do podjęcia decyzji wymagana jest większość głosów członków obecnych na posiedzeniu Trybunału, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

5.   Trybunał każdorazowo określa, które decyzje są przyjmowane z zastosowaniem procedury pisemnej. Szczegółowe zasady mające zastosowanie do tej procedury są ustanowione w przepisach wykonawczych.

Artykuł 26

Decyzje izb

1.   Izba przyjmuje decyzje większością głosów swoich członków. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego lub członka tymczasowo go zastępującego.

2.   Wszyscy członkowie Trybunału mogą uczestniczyć w posiedzeniach izb, ale mogą oni brać udział w głosowaniu jedynie w izbach, których są członkami. Jednak członkowie, którzy przedkładają dokument izbie, której nie są członkami, są uprawnieni do głosowania w tej izbie nad tym dokumentem.

3.   Przewodniczący przekazuje dokumenty przyjęte przez izbę na podstawie art. 11 ust. 1 do wiadomości wszystkim członkom Trybunału, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wykonawczych.

4.   Przyjęcie dokumentu przez izbę na podstawie art. 11 ust. 1 staje się ostateczne po upływie pięciu dni od daty przekazania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, chyba że w tym okresie określona w przepisach wykonawczych liczba członków zwróci się do Prezesa z uzasadnionym wnioskiem, by dany dokument stał się przedmiotem debaty i głosowania na forum Trybunału.

5.   W przypadku poszczególnych decyzji izba może uznać, że zostaną one przyjęte z zastosowaniem procedury pisemnej. Szczegółowe zasady mające zastosowanie do tej procedury są ustanowione w przepisach wykonawczych.

Artykuł 27

Decyzje komitetów

Jeżeli przepisy wykonawcze nie stanowią inaczej, do procedury przyjmowania decyzji przez komitety mają zastosowanie przepisy art. 26.

Artykuł 28

Języki i potwierdzenie autentyczności

1.   Sprawozdania, opinie, uwagi, poświadczenia wiarygodności oraz inne dokumenty przeznaczone do publikacji są sporządzane we wszystkich językach urzędowych.

2.   Potwierdzenie autentyczności dokumentów odbywa się przez podpisanie wszystkich wersji językowych przez Prezesa.

Artykuł 29

Przekazywanie i publikacja dokumentów

Zgodnie z postanowieniami Traktatów, w szczególności art. 287 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia finansowego, zasady przekazywania i publikacji sprawozdań Trybunału, a także opinii, uwag, poświadczeń wiarygodności i innych decyzji są ustanawiane w przepisach wykonawczych.

ROZDZIAŁ III

Kontrole oraz przygotowywanie sprawozdań, opinii, uwag oraz poświadczeń wiarygodności

Artykuł 30

Zasady przeprowadzania kontroli

1.   Trybunał ustala zasady przeprowadzania kontroli, do realizacji których jest zobowiązany na mocy Traktatów.

2.   Trybunał przeprowadza kontrole zgodnie z celami ustanowionymi w swoim programie prac.

Artykuł 31

Członek sprawozdawca

1.   Dla każdego zadania, które ma zostać przeprowadzone, spośród swoich członków izba wyznacza co najmniej jednego członka sprawozdawcę. Do każdego zadania wykraczającego poza określone kompetencje danej izby, członków sprawozdawców wyznacza każdorazowo Trybunał.

2.   Jeżeli Trybunał zostaje poproszony o wydanie opinii w rozumieniu art. 287, 322 lub 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jeżeli Trybunał zamierza przedstawić swoje uwagi na podstawie art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Trybunał wyznacza spośród swoich członków członka sprawozdawcę odpowiedzialnego za zapoznanie się ze sprawą i przygotowanie projektu.

TYTUŁ III

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 32

Liczby przedstawiane w ułamkach

Dla celów niniejszego regulaminu, liczby wyrażone w ułamkach zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Artykuł 33

Formy językowe wskazujące na płeć

Występujące w niniejszym regulaminie formy językowe wskazujące na płeć należy rozumieć neutralnie, jako mające zastosowanie do obu płci.

Artykuł 34

Przepisy wykonawcze

1.   Trybunał, stanowiąc większością głosów swoich członków, określa przepisy wykonawcze do niniejszego regulaminu.

2.   Przepisy wykonawcze są publikowane na stronie internetowej Trybunału.

Artykuł 35

Dostęp do dokumentów

Zgodnie z zasadami przejrzystości i właściwego postępowania administracyjnego oraz z zastrzeżeniem art. 143 ust. 2 i art. 144 ust. 1 rozporządzenia finansowego, każdy obywatel Unii Europejskiej oraz każda osoba fizyczna lub prawna zamieszkująca lub mająca siedzibę w jednym z państw członkowskich ma prawo dostępu do dokumentów Trybunału zgodnie z warunkami określonymi w decyzji ustanawiającej wewnętrzne zasady postępowania z wnioskami o dostęp do dokumentów, którymi dysponuje Trybunał.

Artykuł 36

Wejście w życie

Niniejszy regulamin uchyla i zastępuje regulamin uchwalony przez Trybunał w dniu 8 grudnia 2004 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2010 r.

Artykuł 37

Publikacja

Niniejszy regulamin zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 marca 2010 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Prezes