ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.057.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 57

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
6 marca 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 164/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

6.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 164/2010

z dnia 25 stycznia 2010 r.

w sprawie specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

RIS należy rozwijać i wprowadzać w sposób zharmonizowany, interoperacyjny i otwarty.

(2)

Należy określić specyfikacje techniczne dotyczące elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej.

(3)

Specyfikacje techniczne dotyczące elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej należy określić w oparciu o zasady przedstawione w załączniku II do dyrektywy.

(4)

W specyfikacjach technicznych należy odpowiednio uwzględnić prace prowadzone w tej dziedzinie przez właściwe organizacje międzynarodowe. Należy zapewnić ciągłość z usługami zarządzania innymi rodzajami ruchu, w szczególności z zarządzaniem ruchem statków morskich i z usługami informacyjnymi.

(5)

Dodatkowo należy uwzględnić wyniki prac wykonanych przez grupę ekspertów ds. elektronicznego raportowania statków, składającą się z przedstawicieli organów państw członkowskich odpowiedzialnych za wprowadzenie tych systemów raportowania, oficjalnych członków innych organów rządowych oraz obserwatorów z ramienia sektora.

(6)

Specyfikacje techniczne powinny odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Doświadczenia zgromadzone podczas wdrażania dyrektywy 2005/44/WE oraz przyszły postęp techniczny mogą sprawić, że konieczne będzie wprowadzenie zmian do tych specyfikacji technicznych. W takich zmianach specyfikacji technicznych należy uwzględnić w należyty sposób prace prowadzone przez grupę ekspertów ds. elektronicznego raportowania statków.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Specyfikacje techniczne dotyczące elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej zostały określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 152.

(2)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.


ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

1.

Część 1: Konwencja dotycząca instrukcji formułowania komunikatów

1.1

Wstęp

1.2.

Struktura komunikatu UN/EDIFACT

1.2.1.

Opis segmentów i elementów danych

1.2.2.

Składnia

1.2.2.1.

Zbiory znaków

1.2.2.2.

Struktury wymiany

1.2.2.3.

Wymiana

1.2.2.4.

Kolejność segmentów i grup segmentów w komunikacie

1.2.2.5.

Struktura segmentu

1.2.2.6.

Struktura elementu danych

1.2.2.7.

Kompresja danych

1.2.2.8.

Przedstawienie wartości numerycznych elementu danych

1.3.

Komunikaty

1.3.1.

ERINOT

1.3.2.

PAXLST

1.3.3.

ERIRSP

1.3.4.

BERMAN

1.4.

Procedury wprowadzania zmian

2.

Część II: Kody i sygnatury

2.1.

Wstęp

2.2.

Wyjaśnienia

2.2.1.

Terminologia

2.2.2.

WCO i HS

2.3.

Definicje

2.4.

Kategorie i opisy kodów

2.4.1.

Aktualizacja kodów i tabel sygnatur

2.4.2.

Opisy tabeli kodów

2.4.2.1.

Rodzaj statku i konwoju

2.4.2.2.

Urzędowy numer identyfikacyjny statku (OFS)

2.4.2.3.

Identyfikacyjny numer statku według IMO

2.4.2.4.

Numer elektronicznego raportowania (w celu identyfikacji statków) ERN

2.4.2.5.

Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku

2.4.2.6.

Kod według zharmonizowanego systemu oznaczeń (HS)

2.4.2.7.

Nomenklatura Scalona (CN)

2.4.2.8.

Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona (NST) 2000 r.

2.4.2.9.

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych (UNDG)

2.4.2.10.

Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG)

2.4.2.11.

Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych na szlaku żeglownym Renu, Dunaju – ADN/R/D

2.4.2.12.

Kod kraju wg ONZ

2.4.2.13.

Kod lokalizacji wg ONZ - UN/LOCODE

2.4.2.14.

Kod odcinka toru wodnego

2.4.2.15.

Kod terminala

2.4.2.16.

Kod określające rozmiar i rodzaj kontenera towarowego

2.4.2.17.

Kod identyfikacyjny kontenera

2.4.2.18.

Rodzaj opakowania

2.4.2.19.

Instrukcje obsługi

2.4.2.20.

Cel wywołania

2.4.2.21.

Rodzaj ładunku

2.5.

Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku

2.6.

Definicja rodzajów statków wg ERI

2.7.

Kody lokalizacji

2.7.1.

Elementy danych

2.7.2.

Przykład

Skróty

Dodatki

Instrukcje formułowania komunikatów

Dodatek 1

Zgłoszenie towarów (niebezpiecznych) (IFTDGN) – ERINOT

Dodatek 2

Lista pasażerów i załogi (PAXLST)

Dodatek 3

Komunikat ERINOT z odpowiedzią i potwierdzeniem odbioru (APERAK) – ERIRSP

Dodatek 4

Komunikat dotyczący postoju w porcie (BERMAN)

1.   CZĘŚĆ 1: KONWENCJA DOTYCZĄCA INSTRUKCJI FORMUŁOWANIA KOMUNIKATÓW

1.1.   Wstęp

Specyfikacje techniczne określają strukturę czterech komunikatów elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej opartych na strukturze komunikatów UN/EDIFACT (zob. również rozdział 1.2) i w miarę potrzeb dostosowanych do celów żeglugi śródlądowej.

W przypadku, gdy prawo krajowe lub międzynarodowe wymaga elektronicznego zgłaszania się statków w żegludze śródlądowej, stosuje się niniejsze specyfikacje techniczne.

Są to następujące komunikaty:

1)

zgłoszenie towarów (niebezpiecznych) (IFTDGN) – ERINOT;

2)

lista pasażerów i załogi (PAXLST);

3)

komunikat ERINOT z odpowiedzią i potwierdzeniem odbioru (APERAK) – ERIRSP;

4)

komunikat dotyczący postoju w porcie (BERMAN).

W dodatkach (Instrukcje formułowania komunikatów) określono dokładne zastosowanie komunikatów, elementów danych i kodów, aby zapewnić powszechną zrozumiałość i stosowanie powyższych komunikatów.

Inną możliwością jest wykorzystanie technologii XML. Standaryzacją definicji wiadomości XML do celów elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej zajmuje się właściwa grupa robocza wspierająca komitet powołany zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową.

1.2.   Struktura komunikatu UN/EDIFACT

Poniższe szczegółowe opracowanie opiera się na normie ISO 9735.

Komunikaty UN/EDIFACT składają się z segmentów. Strukturę komunikatu opisano na rozgałęzionym schemacie wskazującym pozycję i wzajemne powiązanie segmentów i grup segmentów.

Dla poszczególnych segmentów określone są elementy danych, które mają być wykorzystane w komunikacie. Niektóre elementy danych łączy się ze sobą, tworząc złożone elementy danych. Komunikaty są formułowane zgodnie ze stałą składnią określoną w normie ISO 9735.

Segment i element danych w ramach segmentu są albo obowiązkowe, albo warunkowe. Obowiązkowe segmenty i/lub elementy danych zawierają dane ważne dla aplikacji odbiorczej i zostaną wypełnione wrażliwymi, tzn. ważnymi danymi. Elementy warunkowe nie muszą występować w komunikacie.

Każdy komunikat zaczyna się od dwóch lub trzech segmentów „nagłówek wymiany” (ang. interchange header – UNB) oraz „nagłówek komunikatu” (ang. message header – UNH). W razie potrzeby jako pierwszy segment używany jest również segment informacyjny UNA (ang. service string advice) w celu określenia, które zbiory znaków będą stosowane w komunikacie. Każdy komunikat jest zakończony segmentami „zakończenie komunikatu” UNT (ang. message trailer) oraz „koniec wymiany” UNZ (ang. interchange trailer). Tak więc każdy komunikat jest zawarty w jednej wymianie, a każda wymiana zawiera tylko jeden pojedynczy komunikat.

1.2.1.   Opis segmentów i elementów danych

W opisach komunikatów wykorzystuje się następujące wskazówki.

Kolumna 1 zawiera nazwę w postaci skrótu (TAG) danej reprezentowanej przez hierarchię nazw segmentów na wyższych poziomach. Wskazówka jest zaczerpnięta ze schematu rozgałęzionego.

Kolumna 2 zawiera nazwę w postaci skrótu (TAG) danego , numer oraz numer .

Kolumna 3 wskazuje , na którym znajduje się dany segment w schemacie rozgałęzionym.

Kolumna 4 zawiera etykiety atrybutu ważności danego segmentu lub elementu danych: (M) czy (C).

Kolumna 5 określa elementu danych.

Kolumna 6 podaje elementu danych wg UN/EDIFACT. Nazwy poszczególnych segmentów pisane są pogrubionymi dużymi literami, nazwy złożonych elementów danych podane są normalnymi dużymi literami, natomiast nazwy elementów danych pisane są normalnymi małymi literami.

Kolumna 7 podaje elementów danych (pól). Jeśli ma być zastosowana stała wartość, wartość ta jest podawana w cudzysłowie.

1.2.2.   Składnia

Pełen opis elementów danych w segmencie informacyjnym stanowi część normy ISO 7372 Katalog Wymiany Danych Handlowych (Trade Data Elements Directory).

1.2.2.1.   Zbiory znaków

W przypadku znaków przedstawionych w zbiorach poniżej stosowane są 7-bitowe kody z podstawowej tabeli kodów zamieszczonej w normie ISO 646, chyba że strony dokonujące wymiany wspólnie uzgodnią za pośrednictwem segmentu UNA odpowiednie 8-bitowe kody wg normy ISO 6937 lub wg normy ISO 8859 lub inne kody bitowe.

Zbiory znaków poziomu A:

Opis

Kod

Uwagi

Litery

Duże litery od A do Z

 

Cyfry

od 0 do 9

 

Znak spacji

 

 

Kropka

.

 

Przecinek

,

 

Myślnik/znak minus

 

Nawias otwierający

(

 

Nawias zamykający

)

 

Ukośnik (prawy)

/

 

Znak równości

=

 

Apostrof

'

Zastrzeżony jako znak zakończenia segmentu

Znak dodawania

+

Zastrzeżony jako znacznik segmentu i separator elementu danych

Dwukropek

:

Zastrzeżony jako separator elementu składowego danych

Znak zapytania

?

Zastrzeżony jako znak zwalniający ? bezpośrednio poprzedzający jeden ze znaków ' + : ? nadaje im ich zwykłe znaczenie. Na przykład 10? + 10 = 20 oznacza 10 +10 = 20. Znak zapytania jest przedstawiany jako??.

Następujące znaki również stanowią część zbioru znaków poziomu A.

Opis

Kod

Wykrzyknik

!

Cudzysłów

"

Znak procentu

%

Znak &

&

Gwiazdka

*

Średnik

;

Znak mniejszości

<

Znak większości

>

1.2.2.2.   Struktury wymiany

Segment informacyjny, UNA oraz segmenty pomocnicze UNB do UNZ występują w porządku określonym w wymianie. Zobacz rozdział 1.2.2.3.

W ramach jednej wymiany danych może znajdować się wiele grup funkcjonalnych.

Komunikat składa się z segmentów. Strukturę segmentów i elementów danych w ramach komunikatu przedstawiono w rozdziale 1.2.2.5.

1.2.2.3.   Wymiana

Wymiana składa się z:

Segmentu informacyjnego UNA, warunkowego

- - - - - - - - - - Nagłówka wymiany UNB, obowiązkowego

| - - - - - - Nagłówka komunikatu UNH, obowiązkowego

| | Segmentów z danymi użytkownika opisanych w instrukcji formułowania komunikatów

| - - - - - - Zakończenia komunikatu UNT, obowiązkowego

- - - - - - - - - - Zakończenia wymiany UNZ, obowiązkowego

1.2.2.4.   Kolejność segmentów i grup segmentów w komunikacie

W dodatkach przedstawiono schematy struktury komunikatów oraz porządek segmentów zgodny z zasadami przetwarzania danych.

1.2.2.5.   Struktura segmentu

Znacznik segmentu: obowiązkowy

Kod segmentu: obowiązkowy element składowy danych

Separator elementu składowego danych: warunkowy

Wskazanie zagnieżdżenia i powtórzenia: warunkowy element składowy (warunkowe elementy składowe) danych

Separator elementu danych: obowiązkowy

Proste i złożone elementy danych: obowiązkowe lub warunkowe, zgodnie z właściwym katalogiem segmentów i instrukcją formułowania komunikatów

Zakończenie segmentu: obowiązkowe

1.2.2.6.   Struktura elementu danych

Prosty element danych:

obowiązkowe lub warunkowe, zgodnie z właściwymi wskazówkami dotyczącymi formułowania komunikatów.

Złożony element danych:

Zgodnie z katalogiem segmentów oraz instrukcją formułowania komunikatów.

Elementy składowe danych oraz separatory elementów składowych danych:

Obowiązkowe (zob. ograniczenie poniżej)

Separator elementu danych: Obowiązkowe (zob. ograniczenie poniżej)

Ograniczenie:

Separator elementu składowego danych nie występuje po ostatnim elemencie składowym danych w złożonym elemencie danych, podobnie jak separator elementu danych, który nie występuje po ostatnim elemencie danych w segmencie.

1.2.2.7.   Kompresja danych

W przypadku elementów danych, dla których Katalog Wymiany Danych określa zmienną długość i nie ma żadnych innych ograniczeń, pozycje znaków bez znaczenia są likwidowane. W przypadku znaków niemających znaczenia początkowe zera i końcowe spacje są usuwane.

Pojedyncze zero przed znakiem oddzielającym miejsca dziesiętne ma jednak znaczenie, jak również samo zero może mieć znaczenie (np.: aby wskazać temperaturę), jeśli tak podane jest w specyfikacji elementów danych w instrukcji formułowania komunikatów.

W przypadku kompresji danych należy postępować zgodnie z następującymi zasadami.

a)   Wyłączenie segmentów

Pomijać należy segmenty warunkowe niezawierające żadnych danych (w tym znaczniki takich segmentów).

b)   Wyłączenie elementów danych w wyniku pominięcia

Według katalogu segmentów elementy danych (ED) są identyfikowane za pomocą ich sekwencyjnych pozycji w segmencie. Jeśli pominięty został warunkowy element danych, po którym następuje inny element danych, pozycja tego elementu jest wskazana dzięki zachowaniu jego separatora.

Znacznik+ED+ED+++ED+ED+ED'

|_|_______________ Te dwa elementy danych zostały pominięte

c)   Wyłączenie elementów danych w wyniku skrócenia

Jeśli pominięto jeden warunkowy element danych na końcu zdania lub więcej takich elementów, segment taki można skrócić stosując zakończenie segmentu, tj. nie jest wymagane przekazywanie sąsiadujących ze sobą końcowych separatorów elementu danych.

Znacznik+ED+ED+++ED' – Wykorzystując przykład z podpunktu 2.2.7 b, pominięto dwa ostatnie elementy danych, natomiast za pomocą ‘ |____ skrócono segment.

d)   Wyłączenie elementów składowych danych w wyniku pominięcia

Elementy składowe danych są identyfikowane za pomocą ich sekwencyjnej pozycji w złożonym elemencie danych. Jeśli pominięto warunkowy element składowy danych, po którym następuje inny element składowy danych, pozycja tego pominiętego elementu składowego danych jest wskazana przez separator elementu składowego danych.

Znacznik+ED+S D: S D+ S D::: S D'

|_|_____ Dwa elementy składowe danych pominiłte w ostatnim złożonym elem en cie danych.

e)   Wyłączenie elementów składowych danych w wyniku skrócenia

Można wyłączyć jeden warunkowy element składowy danych na końcu złożonego elementu danych lub więcej takich elementów przez skrócenie za pomocą separatora, lub za pomocą zakończenia segmentu, jeśli elementy składowe danych znajdują się na końcu segmentu.

Znacznik+ED+SD+SD' – Pominięty jest ostatni element składowy danych w pierwszym złożonym elemencie danych |___|___, a także trzy elementy składowe w ostatnim złożonym elemencie danych. W obydwu przypadkach skrócono złożone elementy danych, co w pierwszym przypadku zostało wskazane przez separator elementu danych, a w drugim przez zakończenie segmentu.

1.2.2.8.   Przedstawienie wartości numerycznych elementów danych

a)   Znak dziesiętny

Wg ISO znakiem oddzielającym miejsca dziesiętne jest przecinek (,) jednak dozwolona jest również kropka (.) (zob. ISO 31-0: 1981). Obydwa te znaki należą do zbiorów poziomu A i B. W przypadku stosowania segmentu UNA, trzeci znak określa znak zastosowany w danej wymianie. We wszelkich okolicznościach zaleca się jednak domyślne stosowanie (,) do przedstawienia znaku dziesiętnego. Znak oddzielający miejsca dziesiętne nie jest liczony jako znak wartości przy obliczaniu maksymalnej długości pola elementu danych. Przy przekazywaniu i odbiorze znak jest jednak uwzględniany. W przypadku przekazywaniu znaku oddzielającego miejsca dziesiętne przed nim i po nim występuje co najmniej jedna cyfra. W przypadku wartości przedstawianych jedynie za pomocą liczb całkowitych nie stosuje się ani znaków oddzielających miejsca dziesiętne, ani zer dziesiętnych, o ile nie ma potrzeby wskazania stopnia dokładności.

Preferowane: 0,5 i 2 i 2,0 Niedozwolone: ,5 lub .5 lub 2, lub 2.

b)   Separatory triad

W wymianie nie stosuje się separatorów triad.

Dozwolone: 2500000 Niedozwolone: 2,500,000 lub 2.500.000 lub 2 500 000

c)   Znak

Numeryczne wartości elementu danych są uważane za dodatnie. Chociaż na płaszczyźnie koncepcyjnej potrącenie jest ujemne, jest ono przedstawiane za pomocą wartości dodatniej, a fakt ten należy zaznaczyć w katalogu elementów danych. W przypadku, gdy jakaś wartość ma być przedstawiona jako ujemna, w przekazie jest ona bezpośrednio poprzedzona znakiem minus np.: -112. Znak minus nie jest liczony jako znak wartości przy obliczaniu maksymalnej długości pola elementu danych. Przy przekazywaniu i odbiorze znak jest jednak uwzględniany.

Legenda:

Sygnatura

Znacznik sygnatury numerycznej dla elementu danych wg normy ISO 7372 UNTDED, a w przypadku, gdy jest poprzedzony literą S (status), sygnatura złożonego elementu danych wykorzystywanego w segmentach pomocniczych.

Nazwa

 

Nazwa ZŁOŻONEGO ELEMENTU DANYCH podana dużymi literami

 

Nazwa ELEMENTU DANYCH podana dużymi literami

 

Nazwa elementu składowego danych podana małymi literami

Przedstawienie

 

Przedstawienie wartości danych:

 

a – znaki alfabetyczne

 

n – znaki numeryczne

 

an – znaki alfanumeryczne

 

a3 – 3 znaki alfabetyczne, stała długość

 

n3 – 3 znaki numeryczne, stała długość

 

an3 – 3 znaki alfanumeryczne, stała długość

 

a..3 – nie więcej niż 3 znaki alfabetyczne

 

n..3 – nie więcej niż 3 znaki numeryczne

 

an..3 – nie więcej niż 3 znaki alfanumeryczne

 

O – element obowiązkowy

 

W – element warunkowy

Jeśli zastosowano złożony element danych, w warunkowym złożonym elemencie danych pojawia się obowiązkowy element składowy danych.

Jeśli w instrukcjach formułowania komunikatów pojawia się liczba mniejsza niż wymagana przez normę ISO, należy umieścić ją w nawiasach. Pozostałe miejsce w elemencie danych należy wypełnić znakami spacji.

Wskazówki stosowania w instrukcjach formułowania komunikatów są następujące:

Zastosowanie UNSM (standardowych komunikatów Organizacji Narodów Zjednoczonych)

Stosowanie

Wskazówka w niniejszej instrukcji formułowania komunikatów

Obowiązkowy (M)

Obowiązkowy (M)

obowiązkowy (M)

Warunkowy (C)

Wymagany (R)

zawsze wymagany (M)

Warunkowy (W)

Zalecany (A)

zaleca się bardzo stosowanie np.: pewnego zbioru kodów

Warunkowy (C)

Zależny (D)

stosowanie danej jednostki zależy od ściśle określonych warunków

Warunkowy (C)

Fakultatywny (O)

stosowanie wg potrzeb lub uznania wysyłającego komunikat

Warunkowy (C)

Nieużywany (X)

nieużywany (brak zastosowania)

W instrukcjach formułowania komunikatów wskazówki stosowania są wyraźnie stosowane, aby zapewnić ich jednolite użycie w elektronicznym raportowaniu statków w żegludze śródlądowej. Cały dokument nawiązuje do wskaźników (M, R, A, D, O i X), które są przedstawiane obok elementów danych i które narzucają uzgodnione zastosowanie jednostek dla poszczególnych komunikatów.

W poniższej tabeli podano wskaźniki i ich odpowiednie zastosowanie:

Wartość statusu (S)

Opis

Uwagi

M

Obowiązkowy

Wskazuje, że ta pozycja jest obowiązkowa w standardowym komunikacie.

R

Wymagany

Wskazuje, że ta jednostka jest przesyłana w tym komunikacie i ma tu obowiązkowe zastosowanie.

A

Zalecany

Wskazuje, że stosowanie w niniejszej instrukcji uznawanego na arenie międzynarodowej zbioru kodów tj. kodów ONZ, ISO lub ERI jest stanowczo zalecane i ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek kodami lokalnymi.

D

Zależny

Wskazuje, że stosowanie danej jednostki zależy od dokładnie określonych warunków lub zbioru warunków. Warunki te są precyzyjnie określone w stosowanych wytycznych dotyczących wdrażania.

O

Fakultatywne

Wskazuje, że ta jednostka jest stosowana według potrzeb lub uznania wysyłającego komunikat.

X

 

Nie ma być użyty podczas sporządzania tego komunikatu (nie ma zastosowania).

1.3.   Komunikaty

1.3.1.   ERINOT

Powiadomienie (komunikat) ERI (standard ERINOT) stosuje się do przekazywania informacji dotyczących rejsu oraz informacji dotyczących towarów niebezpiecznych i bezpiecznych przewożonych na pokładzie statków przemieszczających się po śródlądowych drogach wodnych. Komunikat w standardzie ERINOT stanowi szczególne zastosowanie komunikatu „Powiadomienie o międzynarodowej wysyłce i transporcie materiałów niebezpiecznych (IFTDGN)” UN/EDIFACT, ponieważ komunikat ten został opracowany w ramach organizacji PROTECT (1). Komunikat ERINOT oparty jest na katalogu EDIFACT 98.B oraz na wersji wdrożeniowej PROTECT 1.0.

W przypadku danych i kodów zawartych w aplikacjach komunikatu opartych na niniejszych specyfikacjach dotyczących komunikatów zastosowano katalog ONZ D98B.

Komunikat w standardzie ERINOT obejmuje następujące rodzaje komunikatów:

powiadomienia władz o transporcie statkiem (identyfikator „VES”) przekazane ze statku na ląd stały,

powiadomienia władz o transporcie przez przewoźnika (identyfikator „CAR”) przekazane z lądu stałego na ląd stały,

powiadomienie jednego organu przez drugi organ o przejściu statku (identyfikator „PAS”).

Poniższe funkcje komunikatów pokazują, jakiego rodzaju komunikatów można oczekiwać:

nowy komunikat (identyfikator „9”),

zmiana komunikatu (identyfikator „5”),

anulowanie komunikatu (identyfikator „1”).

1.3.2.   PAXLST

Komunikat PAXLST oparty jest na komunikacie PAXLST UN/EDIFACT. Należy go stosować przy wymianie danych w żegludze śródlądowej między kapitanem bądź przewoźnikiem a wyznaczonym organem takim jak np.: terminale ISPS, służba celna, służba imigracyjna, policja.

Komunikat ten jest również stosowany w celu przekazywania danych dotyczących pasażerów/załogi przez wyznaczone organy w kraju, z którego statek wypłynął, odpowiednim organom w kraju docelowym statku.

1.3.3.   ERIRSP

Komunikat zwrotny ERI (ERIRSP) wywodzi się z komunikatu APERAK UN/EDIFACT. Komunikat ten można generować, na przykład, w centrum RIS. Struktura wszystkich komunikatów zwrotnych odnoszących się do różnych funkcji (tworzenie nowego, zmiana, anulowanie komunikatu) komunikatu ERINOT jest taka sama. Odpowiedź na „zmianę” lub „anulowanie” komunikatu zawiera informacje mówiące o tym, czy „zmiana” lub „anulowanie” zostały przetworzone przez system odbierający.

1.3.4.   BERMAN

Komunikat dotyczący awizacji, zawinięcia, manewrów statków w porcie (BERMAN) łączy powiadomienie poprzedzające przybycie i odpowiednio ogólną deklarację w jedno powiadomienie oparte na komunikacie EDIFACT BERMAN pochodzącym z katalogu UN/EDIFACT D04B. Instrukcja formułowania komunikatów opiera się na wytycznych określonych przez grupę PROTECT.

Statki żeglujące po śródlądowych drogach wodnych wysyłają komunikat BERMAN przed wejściem do przystani lub portu lub opuszczeniem przystani lub portu, przekazując informacje o godzinie wejścia do portu oraz o usługach koniecznych do zapewnienia sprawnej obsługi w celu wsparcia procedur i ułatwienia kontroli.

Komunikat zawiera wymogi prawne dotyczące powiadamiania portu przez statek. Komunikat dotyczy jednej prośby ze strony statku – może to dotyczyć wejścia do portu, zacumowywania po wejściu do portu, odcumowania przy wyjściu statku z portu lub zmiany miejsca postoju statku w porcie, lub tylko przepłynięcia przez obszar portu. Powiadomienie o wejściu do portu lub przepłynięciu przez port zawiera wszystkie szczegóły dotyczące przemieszczania się statku z obszaru poza portem do pierwszego miejsca postoju na obszarze portu, natomiast w przypadku przepływania przez port, do miejsca, w którym statek wychodzi z portu.

Można wymienić dodatkowe wymagane usługi, które powinny być zapewnione przy cumowaniu. Wymaganymi elementami informacji są przewidywany czas przybycia (ETA) do punktu wejścia oraz, w razie potrzeby, do punktu wyjścia oraz poprzednie porty, do których zawijał statek.

1.4.   Procedury wprowadzania zmian

Wnioski w sprawie zmian instrukcji formułowania komunikatów należy przesłać wraz z wyjaśnieniem potrzeby wprowadzenia zmiany do przewodniczącego grupy ekspertów ds. elektronicznego raportowania.

Przewodniczący przekazuje wniosek członkom grupy ekspertów oraz Komisji Europejskiej.

Grupę ekspertów obowiązują procedury określone w zakresie zadań i obowiązków grupy ekspertów ds. elektronicznego raportowania.

W odniesieniu do wszelkich zmian Komisja Europejska postępuje zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie w sprawie RIS. W tym kontekście należytą uwagę przywiązuje się do prac prowadzonych przez grupę ekspertów.

2.   CZĘŚĆ II: KODY I SYGNATURY

2.1.   Wstęp

W części II określono różne kody i sygnatury, które mają zastosowanie w elektronicznym raportowaniu statków w żegludze śródlądowej. Stosowanie kodów i numerów referencyjnych ma na celu uniknięcie dwuznaczności. Stosowanie kodów i sygnatur prowadzi do mniejszej ilości błędnych interpretacji oraz łatwego tłumaczenia na jakikolwiek inny język. Dlatego też stosowanie kodów i sygnatur jest obowiązkowe w przypadku kodów wskazanych w komunikatach i zawartych w niniejszym dokumencie oraz jest stanowczo zalecane przy każdej wymianie danych między różnymi aplikacjami komputerowymi i między stronami posługującymi się różnymi językami, pod warunkiem, że odpowiedni element danych umożliwia zastosowanie aktualnej i opublikowanej wartości kodu. Poniżej podano definicje i opisy stosowanych kodów i źródeł, a w przypadku tabel aktualnych kodów zamieszczone są odsyłacze do odpowiednich rozdziałów niniejszego załącznika lub podany jest ewentualnie adres URL (adres internetowy).

2.2.   Wyjaśnienia

2.2.1.   Terminologia

Poniższe wyjaśnienia mają na celu zapewnienie jasności znaczenia i jednoznaczności elementów informacji stosowanych w elektronicznym raportowaniu statków oraz łatwiejszego i gwarantowanego zachowania danych i sygnatur dzięki ich wyraźnym opisom.

1)   Słownik danych:

Słownik danych jest to w zasadzie scentralizowana pamięć przechowująca informacje dotyczące danych takie jak znaczenie, związki z innymi danymi, źródło pochodzenia, zastosowanie oraz klasyfikacja danych. Słownik stosuje się do skutecznego planowania, zarządzania oraz oceny sposobu gromadzenia, rejestrowania i wykorzystania danych. Słownik, czyli leksykon danych, jest przede wszystkim i z założenia książką zawierającą słowa ułożone w porządku alfabetycznym razem z definicjami, etymologią i innymi informacjami.

2)   Katalog elementów danych:

Katalog elementów danych jest to w zasadzie książka zawierająca instrukcje podające nazwy i szczegółowe dane konkretnej grupy elementów informacji. W informatyce jest to również tabela zawierająca symbole identyfikacyjne i odniesienia do pasujących danych. TDED (Katalog Wymiany Danych Handlowych) ISO 7372 zawiera przyjęty i uzgodniony zbiór standardowych elementów danych przeznaczonych do stosowania na różnych obszarach. Podaje on numer i nazwę elementu danych, opis koncepcji wyjaśniający uzgodnione znaczenie w celu określenia treści informacji (wartości informacji), która ma być dostarczona razem z elementem danych. Podana jest specyfikacja znaku przedstawiającego wartość danych oraz miejsce (liczba znaków) wraz z synonimami nazw elementu danych, w przypadku gdy jest to właściwe i ma zastosowanie.

3)   Magazyn danych:

Magazyn danych jest to w zasadzie miejsce, gdzie przechowuje się rzeczy, np.: skład. Dość często termin skład danych stosuje się, aby wskazać miejsce przechowywania wspólnych danych. Magazyn danych jest stosowany przy projektowaniu XML i ebXML, aby wskazać miejsce gromadzenia tak zwanych komponentów podstawowych. Pierwsze katalogi komponentów podstawowych są dostępne jako projekty propozycji standardów, zob. również www.unece.org/cefact/. W ramach ebXML pozycja z magazynu jest powiązana ze zbiorem standardowych metadanych określonych jako atrybuty rejestru klasy obiektu. Atrybuty te pozostają poza obrębem rzeczywistego magazynu i dostarczają informacji opisowych o danym elemencie w magazynie.

4)   Glosariusz:

Lista i wyjaśnienie, na przykład, trudnych terminów technicznych, często określany jako częściowy słownik. Terminy często są uporządkowane alfabetycznie, tak aby mogły być stosowane jako pomoc w projektach, książkach, czy badaniach.

5)   Słownik:

Lista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu.

2.2.2.   WCO i HS

Światowa Organizacja Celna (WCO) opracowała wiele norm i wskazówek dotyczących wymiany danych w dziedzinie zgłoszeń towarowych i zgłoszeń ładunku.

WCO prowadzi System Zharmonizowany (HS), który zapewnia 6-cyfrowy system klasyfikacji towarów i artykułów; HS stosuje się do klasyfikacji towarów i obejmuje on ponad 5 000 opisów produktów lub grup najpowszechniej produkowanych i sprzedawanych wyrobów. Struktura tego systemu numerycznego tworzy prawną i logiczną strukturę porządkującą grupy i kategorie produktów pod określonymi tytułami, rozdziałami i częściami.

System ten może być wykorzystywany przez służby celne, ale jest on również przeznaczony do celów statystycznych, dla producentów, do celów transportowych, na potrzeby przywozu i wywozu.

Struktura ta jest następująca

XX

Tytuł

XXXX

System Zharmonizowany

XXXX.XX

Kod HS

Dla potrzeb lokalnych kod może być dodatkowo rozszerzony w następujący sposób

XXXX.XX.XX

Kod Nomenklatury Scalonej

XXXX.XX.XX.XX

Numer statystyczny

XXXX.XXXX.XXX

Kod TARIC

Ponadto są jeszcze dalsze lokalne podziały sięgające 21 pozycji w celu wskazania np.: krajowego numeru identyfikacji podatkowej.

Konwencja WCO z Kioto szczegółowo opisuje procedury, procesy i elementy informacji w odniesieniu do zgłoszeń tranzytowych i zgłoszeń przywozowych/wywozowych.

2.3.   Definicje

Dla potrzeb niniejszych specyfikacji technicznych stosuje się następujące definicje (2).

Usługa organizacji ruchu ma na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom poprzez zarządzanie ruchem statków oraz zapewnienie bezpiecznego i płynnego ruchu statków na danym obszarze VTS.

Agent oznacza jakąkolwiek osobę zobowiązaną lub upoważnioną do działania w imieniu operatora statku lub przekazywania informacji w jego imieniu.

Komunikat asynchroniczny oznacza komunikat, w przypadku którego nadawca nie musi czekać aż odbiorca przetworzy komunikat. Odbiorca sam decyduje, kiedy przetworzy komunikat.

Barka oznacza statek nieposiadający własnego napędu.

Kod oznacza ciąg znaków stosowany jako skrócony sposób a) zapisywania i identyfikacji informacji, b) przedstawiania lub identyfikacji informacji wykorzystujących charakterystyczną formę symboliczną, którą może rozpoznać komputer. [ISO TC154/SC1]

Właściwy organ oznacza władze i organizacje upoważnione przez rządy do otrzymywania i przekazywania informacji zgłoszonych zgodnie z niniejszy standardem.

Adresat oznacza osobę wymienioną w dokumentach przewozowych jako ta, która ma odebrać towary, ładunek lub kontenery.

Nadawca oznacza handlowca (osobę), który podpisał umowę, bądź w imieniu lub na rzecz którego została podpisana z przewoźnikiem umowa na transport towarów, lub stronę, przez którą, bądź w imieniu lub na rzecz której towary zostały dostarczone adresatowi w związku z umową przewozową (Synonim: załadowca).

Towary niebezpieczne oznaczają  (3) :

towary sklasyfikowane w Kodeksie UNDG,

towary sklasyfikowane w Kodeksie ADN/ADNR,

towary sklasyfikowane w Kodeksie IMDG,

niebezpieczne substancje płynne wymienione w Kodeksie IBC,

upłynnione gazy wymienione w Kodeksie IGC,

stałe towary masowe wymienione w dodatku B do Kodeksu BC,

Element danych oznacza jednostkę danych, która w pewnym kontekście jest traktowana jako niepodzielna i w przypadku której określono sposób identyfikacji, opisu i przedstawiania wartości.

Numer EDI oznacza elektroniczny adres nadawcy lub odbiorcy komunikatu (np.: nadawcy i odbiorcy ładunku) Może to być adres e-mail, wspólnie uzgodniony identyfikator lub np. numer nadany przez Europejskie Stowarzyszenie Kodowania Towarów (numer EAN).

Elektroniczna wymiana danych (EDI) oznacza przekaz zorganizowanych danych drogą elektroniczną w formie zgodnej z ustalonymi standardami przesyłania wiadomości z aplikacji komputera jednej strony do aplikacji komputera drugiej strony.

Spedytor oznacza stronę zajmującą się organizacją przewozu towarów w imieniu załadowcy i adresata, w tym organizacją połączeń tranzytowych i/lub innych powiązanych z tym formalności.

Instrukcje formułowania komunikatów oznaczają instrukcje opisujące szczegółowo w jaki sposób niektóre standardowe komunikaty będą formułowane oraz które segmenty, elementy danych, kody i sygnatury będą stosowane oraz w jaki sposób.

Lokalizacja oznacza jakiekolwiek miejsce geograficzne mające swoją nazwę, takie jak port, śródlądowy terminal towarowy, lotnisko, stacja towarowa dla kontenerów, terminal lub jakiekolwiek inne miejsce, w którym mogą odbywać się odprawy celne i/lub regularny odbiór i dostawa towarów, posiadające stałą infrastrukturę wykorzystywaną do celów przepływu towaru w międzynarodowym handlu/transporcie towarów, które jest często wykorzystywane w takich właśnie celach. Lokalizacja powinna być uznana za takie miejsce przez właściwy organ krajowy.

Logistyka oznacza planowanie, wykonanie i kontrolę ruchu i umiejscowienia osób i/lub towarów, a także towarzyszące temu działania w ramach systemu mającego na celu osiągnięcie określonych celów.

Manifest oznacza dokument zawierający listę towarów, w tym sprzętu, załadowanych na środek transportu. Manifest jest często zbiorem listów przewozowych przeznaczonych do celów urzędowych i administracyjnych.

Środek transportu jest to typ pojazdu do transportu towarów, jak barka, samochód ciężarowy, statek lub pociąg.

Kod komunikatu to niepowtarzalna sześcioznakowa sygnatura alfabetyczna identyfikująca typ komunikatu.

Sposób transportu oznacza sposób, w jaki towary są przewożone np.: kolejowy, drogowy, morski, wodami śródlądowymi.

Monitoring oznacza śledzenie, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, przemieszczania się i eksploatacji statków oraz ostrzeganie stron odpowiedzialnych o wszelkich odchyleniach od oczekiwanej i stosownie zaplanowanej eksploatacji.

Operacje transportu multimodalnego oznaczają przewóz towarów (kontenerów) z wykorzystaniem co najmniej dwóch różnych sposobów transportu.

Wsparcie żeglugowe to wsparcie udzielane przez holowniki lub cumowniki polegające na pomocy w bezpiecznej żegludze i cumowaniu.

Informacje nawigacyjne oznaczają informacje przekazywane kapitanom statków, mające pomóc im w podejmowaniu decyzji nawigacyjnych.

Wsparcie nawigacyjne to wsparcie udzielane przez pilotów z pokładu lub – w szczególnych okolicznościach – z brzegu (pilotowanie z brzegu), które ma na celu zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych sytuacji w ruchu statków.

Operator oznacza właściciela statku lub zarządzającego statkiem.

Towary zanieczyszczające oznaczają (3):

oleje zdefiniowane w załączniku I do Konwencji MARPOL,

trujące substancje płynne zdefiniowane w załączniku II do Konwencji MARPOL,

szkodliwe substancje zdefiniowane w załączniku III do Konwencji MARPOL.

Procedura oznacza kroki, jakie należy podjąć, aby dopełnić formalności, w tym moment, format i sposób przekazywania wymaganych informacji.

Kwalifikator oznacza element danych, którego wartość jest wyrażona w postaci kodu nadającego szczególne znaczenie funkcji innego elementu lub segmentu danych [ISO 9735].

Radar oznacza którykolwiek z wielu systemów lub którekolwiek z wielu urządzeń wykorzystujących wysyłane i odbite fale radiowe do wykrywania obiektu takiego jak statek oraz określania jego kierunku, odległości, prędkości i kursu rzeczywistego. Radar może być wykorzystywany do nawigacji i wykrywania.

Numer sygnatury służy do odsyłania lub przywoływania relacji lub, ewentualnie, ograniczenia.

Ryzyko (w rozumieniu służb celnych) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w międzynarodowym przewozie i obrocie towarowym, które zagraża bezpieczeństwu Wspólnoty oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, środowiska i konsumentów.

Zarządzanie ryzykiem (w rozumieniu służb celnych) oznacza systematyczną identyfikację ryzyka oraz wdrażanie wszystkich środków niezbędnych do ograniczenia narażenia na takie ryzyko. Obejmuje ono takie działania, jak zbieranie danych i informacji, analiza i ocena ryzyka, zalecanie i podejmowanie działań, a także regularne monitorowanie i przegląd procesu oraz jego wyników w oparciu o międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe źródła i strategie.

Segment (EDI) oznacza z góry ustalony i określony zbiór funkcjonalnie powiązanych wartości elementów danych, które są rozpoznawane dzięki swojemu sekwencyjnemu położeniu w danym zbiorze. Segment zaczyna się znacznikiem segmentu, a kończy znacznikiem kończącym segment. Może to być segment pomocniczy lub segment z danymi użytkownika.

Kod segmentu oznacza kod, który w sposób niepowtarzalny określa każdy z segmentów zgodnie z katalogiem segmentów [ISO 9735].

Kierownik statku oznacza osobę dowodzącą na pokładzie statku, która jest upoważniona do podejmowania wszelkich decyzji związanych z nawigacją i kierowaniem statkiem. (Synonim: kapitan statku).

Załadowca zob. nadawca.

Punkt kompleksowej obsługi oznacza system umożliwiający stronom biorącym udział w obrocie handlowym i transporcie zgłaszanie zharmonizowanych informacji do jednego punktu odbioru danych w celu sprostania wszystkim wymogom ustawowym. Jeśli informacje są przekazywane drogą elektroniczną, każdy poszczególny element danych powinien być przekazywany tylko raz (4).

Znacznik oznacza niepowtarzalny identyfikator segmentu lub elementu danych [ISO 9735].

Namierzanie oznacza wyszukiwanie informacji o położeniu ładunku, elementów ładunku, przesyłek i wyposażenia.

Śledzenie statku oznacza funkcję utrzymywania na bieżąco informacji o stanie statku, takich jak aktualna pozycja ładunku, elementów ładunku, przesyłek i wyposażenia (kontenerów zarówno pustych jak i pełnych).

Powiadomienie o transporcie oznacza zgłoszenie właściwemu organowi planowanej podróży statku.

UN/EDIFACT oznacza zasady ONZ dotyczące elektronicznej wymiany danych dla potrzeb administracyjnych, handlowych i transportowych. Zasady te składają się ze zbioru norm, katalogów i wskazówek dotyczących elektronicznej wymiany zorganizowanych danych, zwłaszcza danych dotyczących obrotu towarami lub usługami między niezależnymi skomputeryzowanymi systemami informacyjnymi. Zasady zatwierdzone i opublikowane przez ONZ/EKG w Katalogu ONZ Wymiany Danych Handlowych (UNTDID) są zalecane w ramach ONZ oraz utrzymywane zgodnie z wzajemnie ustalonymi procedurami.

Statek oznacza statek żeglugi śródlądowej lub statek morski. W żegludze śródlądowej powyższy termin obejmuje również małe jednostki pływające, promy i urządzenia pływające.

Usługi obsługi statków to usługi świadczone kapitanom statków przez, na przykład, stacje bunkrowe i zakłady serwisujące urządzenia na statkach.

System monitorowania ruchu statków oznacza system mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności transportu; wiąże się z przekazywaniem informacji zarówno ustnie, jak i drogą elektroniczną oraz z wymianą informacji i wydawaniem instrukcji statkom.

System kontroli ruchu statków (VTS) oznacza usługę wdrożoną przez właściwy organ, mającą za zadanie poprawę bezpieczeństwa i efektywności ruchu statków oraz ochronę środowiska. Usługa taka powinna mieć możliwość oddziaływania na ruch oraz reagowania na sytuacje w ruchu pojawiające się na danym obszarze.

Obszar VTS oznacza wytyczony, formalnie zgłoszony obszar objęty usługami VTS. Obszar VTS może być podzielony na podobszary lub sektory.

Usługi VTS oznaczają usługi informacyjne, ale również inne usługi takie, jak usługa wsparcia nawigacyjnego albo usługa organizacji ruchu, albo obydwie z nich.

2.4.   Kategorie i opisy kodów

W celu ograniczenia do minimum tłumaczenia komunikatów przez ich odbiorców konieczne jest jak najszersze wykorzystanie kategorii i list kodów. W celu uniknięcia dodatkowej pracy nad kompilowaniem i utrzymaniem nowych list kodów wykorzystywane są już istniejące kody.

Dla potrzeb raportowania statków w żegludze śródlądowej stosowane będą następujące kategorie kodów:

1)

rodzaj statku i konwoju (zalecenie ONZ nr 28);

2)

urzędowy numer identyfikacyjny statku (OFS);

3)

identyfikacyjny numer statku według IMO to numer wg klasyfikacji Lloyd’s Register publikowany w przypadku numeru każdego statku morskiego, bez liter LR;

4)

identyfikacyjny numer statku według ERI;

5)

identyfikacja Nawigacji Europejskiej ENI (jednolity europejski numer identyfikacyjny statku);

6)

Zharmonizowany System Określania i Kodowania Towarów (HS, towary);

7)

Nomenklatura Scalona (CN, towary);

8)

standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu (towary);

9)

kod ONZ dla towarów niebezpiecznych (UNDG);

10)

Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG);

11)

ADN/ADNR;

12)

kod ONZ do oznaczania kraju i przynależności państwowej;

13)

kod ONZ do oznaczania miejscowości w handlu i transporcie (UNLOCODE);

14)

kod odcinka toru wodnego;

15)

kod terminala;

16)

kod określający rozmiar i rodzaj kontenera towarowego;

17)

kod identyfikacyjny kontenera;

18)

kod określający rodzaj opakowania;

19)

instrukcje obsługi;

20)

cel wywołania;

21)

rodzaj ładunku.

Poniżej podano szczegóły i uwagi dotyczące stosowania powyższych kodów dla potrzeb żeglugi śródlądowej oraz wskazówki dla użytkowników. W tabelach kody określające rodzaj statku i konwoju zostały podane w różnych językach. Zestawy różnych elementów wyżej wymienionych kodów od 12 do 15 podano w rozdziale 2.7.

2.4.1.   Aktualizacja kodów i tabel sygnatur

Konieczność zachowania jednolitości kodów i sygnatur oraz potrzeba zachowania stabilności i jednolitości różnych tabel wymaga rygorystycznych procedur i procesów utrzymania, publikowania i stosowania różnych kodów.

Aby ułatwić zachowanie wszystkich kodów i tabel sygnatur używanych w komunikatach elektronicznego raportowania, kody i numery referencyjne podzielono na sześć kategorii.

Kategoria A

Międzynarodowe kody i sygnatury utrzymywane przez oficjalną organizację i stosowane w jednolity sposób. Nowe bądź zmienione kody są publikowane przez międzynarodową organizację, która podaje również datę wdrożenia tych nowych kodów. Zmiany wprowadzane w tabelach koordynuje ta organizacja, jednak w przypadku raportowania w ramach specyfikacji elektronicznego raportowania statków grupa ekspertów ds. ERI wskazuje, od kiedy dane kody mają być stosowane w komunikatach. Przykładami są kody UNDG (5) IMDG (6) ADN/ADNR/D (7) oraz kod HS/TARIC (8).

Kategoria B

Międzynarodowe kody i sygnatury będące w posiadaniu uznanych międzynarodowych organizacji takich, jak ISO lub EKG ONZ; zmiany w tabelach są publikowane w regularnych odstępach czasowych i wynikają z potrzeb użytkowników, przy czym zmiany są koordynowane przez społeczności użytkowników. Do przykładów należą UN/LOCODES (9), kody środków transportu, rodzajów transportu, kraju i waluty, koszty frachtu i opłaty.

Kategoria C

Kody i sygnatury mające związek z przedsiębiorczością, będące w posiadaniu organizacji prywatnych lub publiczno-prywatnych jak EAN, Lloyds, Protect. Do przykładów należą numery IMO, kody adresowe EAN.

Kategoria D

Regionalne kody i sygnatury będące w posiadaniu organizacji publicznych i mające zastosowanie w pewnych dziedzinach. Do przykładów należą kody odcinka toru wodnego, sygnatury ECDIS.

Kategoria E

Krajowe kody i sygnatury będące w posiadaniu organizacji partnerstwa publicznego lub partnerstwa publiczno-prywatnego. Do przykładów należą kody NST/R.

Kategoria F

Standardowe kody i sygnatury stosowane w raportowaniu, stanowiące część standardowych komunikatów oraz jako takie opisane w samych komunikatach. Zmiany powinny być koordynowane przez organy kontrolujące. Do przykładów należą kwalifikatory, kody składniowe, kody funkcyjne.

Międzynarodowe kody i sygnatury, o których mowa w kategorii A, zazwyczaj pochodzą od załadowcy towarów. Kody powinny być dostarczane obowiązkowo zgodnie z odpowiednimi wymogami, zasadami i przepisami prawnymi, tak aby umożliwić i ułatwić sprawowanie kontroli przez właściwy organ oraz działania podejmowane w stanach zagrożenia.

W przypadku wszystkich innych kategorii podzbiór składający się z kodów i sygnatur stosowanych do elektronicznego raportowania i innych komunikatów dotyczących wodnego transportu śródlądowego jest często w posiadaniu agencji kontrolującej. W ten sposób można w sposób skoordynowany egzekwować harmonijne stosowanie oraz wdrażanie nowych i zmienionych wpisów w danej tabeli kodów.

Sprawujące kontrolę agencje właściwe dla różnych komunikatów można znaleźć pod elementem danych UNH 0051 lub w samych instrukcjach formułowania komunikatów, lub w odpowiednich tabelach kodów jak podano poniżej.

2.4.2.   Opisy tabeli kodów

2.4.2.1.   Rodzaj statku i konwoju

PEŁNY TYTUŁ

Kody określające rodzaj środków transportu.

Załącznik 2, rozdział 2.5: transport na wodach śródlądowych

SKRÓT

Zalecenie ONZ nr 28

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

EKG ONZ/CEFACT http://www.unece.org/cefact

PODSTAWA PRAWNA

Zalecenie ONZ nr 28, EKG//Trade/276; 2001/23

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

marzec 2001 r.

ZMIANA

UN/CEFACT 2002

STRUKTURA

4-cyfrowy kod alfanumeryczny:

 

1 cyfra: „1” w przypadku żeglugi morskiej, „8” w przypadku „żeglugi śródlądowej”

 

2 cyfry w przypadku statku lub konwoju

 

1 cyfra w przypadku podziału określonego w rozdziale 6

KRÓTKI OPIS

Niniejsze zalecenie określa wspólną listę kodów na potrzeby identyfikacji rodzaju środków transportu. Odnosi się ono zwłaszcza do organizacji transportowych i podmiotów świadczących usługi transportowe, służb celnych i innych władz, urzędów statystycznych, spedytorów, załadowców, adresatów i innych stron biorących udział w transporcie.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Zalecenie ONZ nr 19

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm

http://www.RISexpertgroups.org

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

KE

UWAGI

Główny zbiór wartości kodów jest w gestii organu międzynarodowego (EKG ONZ). Aby zapewnić harmonizację, jeden zbiór wartości kodów reprezentujący również dodatkowe rodzaje statków może być stosowany we wszystkich aplikacjach RIS.


Przykład

 

8010

Frachtowiec motorowy (śródlądowy)

1500

Statek do przewożenia ładunku ogólnego (morski)

Stosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TDT/C228/8179 (konwój)

 

EQD(B)/C224/8155 (statek)

Załączniki

 

Zalecenie ONZ EKG nr 28: Kody rodzajów środków transportu, opis listy kodów nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w różnych językach stosownie do wymogów danego kraju.

2.4.2.2.   Urzędowy numer identyfikacyjny statku (OFS)

PEŁNY TYTUŁ

Urzędowy numer identyfikacyjny statku

SKRÓT

OFS

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Centralna Komisja Żeglugi na Renie (CCNR)

PODSTAWA PRAWNA

§ 2.18 Rheinschiffsuntersuchungsordnung

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

------

ZMIANA

------

STRUKTURA

2-cyfrowy kod kraju (an)

 

5-cyfrowy numer rejestracyjny (an)

 

Kody krajów:

 

01-19 Francja

 

20-39 Niderlandy

 

40-49 Niemcy

 

60-69 Belgia

 

70-79 Szwajcaria

 

80-99 pozostałe kraje

KRÓTKI OPIS

-----

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

-----

STOSOWANIE

Żegluga śródlądowa

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM NASTĘPUJĄCYCH MEDIÓW

-----

JĘZYKI

-----

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Centralna Komisja Żeglugi na Renie, 2, Place de la Republique, F-67082 Strasbourg Cedex,

UWAGI

Niniejszy kod zostaje zastąpiony europejskim numerem identyfikacyjnym statków zdefiniowanym w Rheinschiffsuntersuchungsordnung oraz w art. 2.18 załącznika II do dyrektywy 2006/87/WE (10).


Przykład

 

4112345

Niemcy, Gerda

Stosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.3.   Identyfikacyjny numer statku według IMO

PEŁNY TYTUŁ

Identyfikacyjny numer statku według IMO

SKRÓT

IMO nr

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Międzynarodowa Organizacja Morska/Lloyd’s

PODSTAWA PRAWNA

Rezolucja IMO A.600(15), SOLAS rozdział XI, przepis 3

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

-----

ZMIANA

Aktualizowany codziennie

STRUKTURA

Numer Lloyd’s Register of Shipping (LR) (siedem cyfr).

KRÓTKI OPIS

Rezolucja IMO ma na celu przypisanie stałego numeru do każdego statku w celu jego identyfikacji.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

-----

STOSOWANIE

W przypadku statków morskich

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.ships-register.com.

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

International Maritime Organization

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

United Kingdom


Przykład

 

Dwt statku 2774

Danchem East 9031624

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.4.   Numer elektronicznego raportowania (w celu identyfikacji statków) ERN

PEŁNY TYTUŁ

Numer elektronicznego raportowania (w celu identyfikacji statków)

SKRÓT

ERN

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Rijkswaterstaat, Niderlandy

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

-----

LIMIT ŻYWOTNOŚCI

-----

ZMIANA

-----

STRUKTURA

Numer 8-cyfrowy

KRÓTKI OPIS

-----

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

-----

STOSOWANIE

Do elektronicznego raportowania w przypadku statków, które nie mają ani numeru OFS, ani IMO

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.risexpertgroups.org

JĘZYKI

 

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

ERI-helpdesk@risexpertgroups.org

UWAGI

Niniejszy kod zastąpił europejski numer identyfikacyjny statków zgodnie z art. 2.18 załącznika II do dyrektywy 2006/87/WE.


Przykład

 

12345678

Renate

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.5.   Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku

PEŁNY TYTUŁ

Jednolity europejski system numeracji statku

SKRÓT

ENI

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Unia Europejska

PODSTAWA PRAWNA

Dyrektywa 2006/87/WE, dyrektywa 2005/44/WE

BIEŻĄCY STATUS

-----

DATA WDROŻENIA

-----

LIMIT ŻYWOTNOŚCI

-----

ZMIANA

W sposób ciągły

STRUKTURA

Numer 8-cyfrowy

KRÓTKI OPIS

Unikalny europejski system identyfikacji nawigacji lub jednolity europejski numer identyfikacyjny statku mają na celu przypisanie stałego numeru do każdego kadłuba w celu identyfikacji statków.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Numer IMO, numer ERN, numer OFS

STOSOWANIE

Dla potrzeb elektronicznego raportowania statków, śledzenia i namierzania oraz do certyfikacji statków w przypadku statków śródlądowych.

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM NASTĘPUJĄCYCH MEDIÓW

a)

Rejestr prowadzi właściwy organ. Właściwe organy innych państw członkowskich będą miały zapewniony dostęp.

b)

Baza danych europejskiego systemu numeracji statków.

c)

Państwa umawiające się Konwencji z Mannheim oraz inne strony w oparciu o umowy administracyjne.

JĘZYKI

-----

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Państwa członkowskie UE i umawiające się strony Konwencji z Mannheim

UWAGI

Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku ENI składa się z ośmiu cyfr arabskich. Trzy pierwsze cyfry to kod właściwego organu przypisującego numer. Kolejne 5 cyfr to numer seryjny.

Zob. również rozdział 2.5.


Przykład

12345678

 

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TDT, EQD (V1 i V2-V15)

CNI/GID oraz

CNI/GID/DGS, znacznik 1311

2.4.2.6.   Kod według zharmonizowanego systemu oznaczeń (HS)

PEŁNY TYTUŁ

Zharmonizowany System Określania i Kodowania Towarów

SKRÓT

HS; zharmonizowany system oznaczeń

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Światowa Organizacja Celna (WCO)

PODSTAWA PRAWNA

Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

1-1-2007

ZMIANA

Na ogół weryfikowany co pięć lat.

STRUKTURA

7 466 tytułów, uporządkowane w czterech poziomach hierarchicznych

 

Poziom 1: części kodowane liczbami rzymskimi (od I do XXI)

 

Poziom 2: rozdziały oznaczone dwucyfrowymi kodami numerycznymi

 

Poziom 3: tytuły oznaczone czterocyfrowymi kodami numerycznymi

 

Poziom 4: podtytuły oznaczone sześciocyfrowymi kodami numerycznymi

KRÓTKI OPIS

Konwencja HS to klasyfikacja towarów według kryteriów opartych na surowcach i etapie produkcji artykułów. HS jest podstawą całego procesu harmonizacji międzynarodowych klasyfikacji gospodarczych, które są wspólnie prowadzane przez Oddział Danych Statystycznych ONZ i Eurostat. Jej punkty i podpunkty określają zasadnicze warunki, na podstawie których identyfikuje się towary przemysłowe w ramach klasyfikacji produktów. Cele: harmonizacja a) kategorii stosowanych w handlu zewnętrznym w celu zapewnienia bezpośredniej zgodności; oraz b) prowadzenie statystyki handlu zewnętrznego państw oraz zapewnienie porównywalności na szczeblu międzynarodowym.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Nomenklatura Scalona (CN): pełna zgodność na poziomie sześciocyfrowym;

 

NST/R na poziomie trzycyfrowym.

STOSOWANIE

Produkty

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

World Customs Organization

Rue de l’industrie, 26-39

B-1040 Bruxelles

BELGIA

www.wcoomd.org

Rada Współpracy Celnej, Bruksela

JĘZYKI

niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki itd.

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Podzbiór kodów stosowanych do elektronicznego raportowania jest utrzymywany przez grupę ekspercką ds. ERI.

UWAGI

Klasyfikacja HS jest dodatkowo uszczegółowiona na szczeblu Unii Europejskiej w formie klasyfikacji zwanej nomenklaturą scaloną (CN).


Przykład

 

730110

Żelazna lub stalowa ścianka szczelna

310210

Nawozy mineralne lub chemiczne, siarczan amonowy

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/FTX(1)/C108/4440

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.7.   Nomenklatura Scalona (CN)

PEŁNY TYTUŁ

Nomenklatura Scalona

SKRÓT

CN

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Komisja UE, Urząd Statystyczny EUROSTAT

PODSTAWA PRAWNA

Rada UE, rozporządzenie nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

-----

ZMIANA

Coroczna weryfikacja dokonywana 1 stycznia

STRUKTURA

8-cyfrowy kod numeryczny:

 

19 581 tytułów, uporządkowanych w pięciu poziomach hierarchicznych

 

Poziom 1: części oznaczone liczbami rzymskimi (od I do XXI)

 

Poziom 2: rozdziały oznaczone dwucyfrowymi kodami numerycznymi

 

Poziom 3: tytuły oznaczone czterocyfrowymi kodami numerycznymi

 

Poziom 4: podtytuły oznaczone sześciocyfrowymi kodami numerycznymi

 

Poziom 5: kategorie oznaczone ośmiocyfrowymi kodami numerycznymi

KRÓTKI OPIS

Nomenklatura scalona jest klasyfikacją towarów stosowaną w ramach UE na potrzeby statystyki handlu zagranicznego. Jest ona również wykorzystywana przez UE do celów związanych z należnościami celnymi. Klasyfikacja ta opiera się na zharmonizowanym systemie (HS), który jest miejscami uszczegółowiony dla potrzeb handlu zewnętrznego, przepisów rolniczych i należności celnych. CN wprowadzono w 1988 r. razem z HS.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Kod HS: pełna zgodność na poziomie sześciocyfrowym

NST/R na poziomie trzycyfrowym

STOSOWANIE

Produkty

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

http://ec.europa.eu/taxation_customs

JĘZYKI

wszystkie języki UE

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Komisja Europejska, DG TAXUD

UWAGI

-----


Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

Pośrednio za pomocą kodu HS

2.4.2.8.   Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona (NST) 2000 r.

PEŁNY TYTUŁ

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport/Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona (NST) 2000 r.

SKRÓT

NST 2000

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Komisja Europejska (Urząd Statystyczny/Eurostat)

PODSTAWA PRAWNA

Przepisy UE dotyczące statystyki

BIEŻĄCY STATUS

-----

DATA WDROŻENIA

1.1.2007

ZMIANA

Regularnie co dwa lata

STRUKTURA

2 cyfry NST 2000

Poziom 1: 2-cyfrowy podział CPA

KRÓTKI OPIS

Kod HS jest jednokierunkowy (HS > NST), klasyfikacja towarów na potrzeby statystyki transportu w Europie (CSTE)

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Kod HS produktów jest jednokierunkowy (HS > NST)

STOSOWANIE

Produkty

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey

JĘZYKI

niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki itp.

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

L-2920 Luxembourg

UWAGI

-----

a)   Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona

PEŁNY TYTUŁ

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport/Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona (NST) 2000 r.

SKRÓT

NST/R

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Komisja Europejska (Urząd Statystyczny/Eurostat)

PODSTAWA PRAWNA

------

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce, ale obecnie weryfikowany

DATA WDROŻENIA

1-1-1967

ZMIANA

Regularnie co dwa lata

STRUKTURA

3-cyfrowy kod numeryczny:

Poziom 1: 10 rozdziałów oznaczonych jednocyfrowymi kodami numerycznymi (od 0 do 9)

Poziom 2: 52 grupy oznaczone dwucyfrowymi kodami numerycznymi

Poziom 3: 176 tytułów oznaczonych czterocyfrowymi kodami numerycznymi

KRÓTKI OPIS

NST/R został opracowany przez Eurostat, aby zharmonizować statystykę krajowego i międzynarodowego transportu w państwach członkowskich Wspólnot Europejskich.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Standardowa klasyfikacja towarów dla potrzeb statystyki transportu w Europie (CSTE)

 

Kod HS jest jednokierunkowy (HS > NST/R)

STOSOWANIE

Produkty

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=

JĘZYKI

niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki itp.

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

L-2920 Luxembourg

UWAGI

-----


Przykład

 

729

Nawozy sztuczne wieloskładnikowe i inne nawozy przemysłowe

321

Benzyna silnikowa

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

b)   Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona – Niderlandy (NST/R NL)

PEŁNY TYTUŁ

Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona – Niderlandy

SKRÓT

NST/R-NL

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

-----

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

-----

ZMIANA

Regularnie co dwa lata

STRUKTURA

4-cyfrowy kod numeryczny

KRÓTKI OPIS

NST/R-NL jest oparty na 3-cyfrowej klasyfikacji NST/R Eurostatu

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Kod NST/R, HS w jedną stronę (HS > NST/R)

STOSOWANIE

Statystyka

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

-----

JĘZYKI

niderlandzki

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

-----

UWAGI

Poziom 4 niezgodny z NST/R-FR i NST/R-DE


Przykład

 

7290

Mengmeststoffen en andere gefabriceerde meststoffen

3210

Benzine

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

c)   Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona – Francja (NST/R FR)

PEŁNY TYTUŁ

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport

SKRÓT

NST/R-FR

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

-----

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowana w praktyce

DATA WDROŻENIA

-----

ZMIANA

Regularnie co dwa lata

STRUKTURA

4-cyfrowy kod numeryczny

KRÓTKI OPIS

NST/R-FR jest oparty na 3-cyfrowej klasyfikacji NST/R Eurostatu

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Kod NST/R, HS jednokierunkowy (HS > NST/R)

STOSOWANIE

Fakturowanie opłat żeglugowych, statystyka

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

-----

JĘZYKI

francuski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

-----

UWAGI

Poziom 4 niezgodny z NST/R-NL i NST/R-DE


Przykład

 

7291

Engrais composes et autres engrais manufactures

3210

Essence de petrole

Zastosowanie instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

d)   Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona – Niemcy (NST/R-DE)

PEŁNY TYTUŁ

Güterverzeichnis für den Verkehr auf deutschen Binnenwasserstraßen

SKRÓT

GV-Binnenwasserstraßen; NST/R-DE

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, Münster

PODSTAWA PRAWNA

Postanowienie Ministerstwa Transportu, Niemcy

BIEŻĄCY STATUS

Stosowana w praktyce

DATA WDROŻENIA

1-1-1986

ZMIANA

Regularnie co dwa lata

STRUKTURA

4-cyfrowy kod numeryczny

Poziom 1: 10 rozdziałów oznaczonych jednocyfrowym kodem numerycznym (od 0 do 9)

Poziom 2: 52 grupy oznaczone dwucyfrowym kodem numerycznym

Poziom 3: 176 tytułów oznaczone trzycyfrowym kodem numerycznym

Poziom 4: 1-cyfrowa poprawka dla potrzeb fakturowania i statystyki

KRÓTKI OPIS

„GV-Binnenwasserstraßen” opiera się na 3-cyfrowej klasyfikacji Eurostatu, a „Güterverzeichnis 1969” na Statistisches Bundesamt

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Kod NST/R, HS jednokierunkowy (HS > NST/R)

 

Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik (GV)

STOSOWANIE

Fakturowanie opłat żeglugowych, statystyka

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

WSD West, Münster

JĘZYKI

niemiecki

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Zob. powyżej

UWAGI

Poziom 4 niezgodny z NST/R-FR i NST/R-NL


Przykład

 

7290

Mineralische Mehrstoffnährdünger

3210

Benzin

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.9.   Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych (UNDG)

PEŁNY TYTUŁ

Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych

Załącznik „Przepisy modelowe”

Część 3 „Lista towarów niebezpiecznych”

Dodatek A „Lista nazw pospolitych i nieokreślonych gdzie indziej odpowiednich nazw przewozowych”

SKRÓT

Przepisy modelowe ONZ; UNDG

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

EKG ONZ

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

od 1956 r., przepisy modelowe 1996 r.

ZMIANA

 

STRUKTURA

4-cyfrowy kod numeryczny

KRÓTKI OPIS

Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych odnoszą się do następujących głównych obszarów:

listy najczęściej przewożonych towarów niebezpiecznych oraz ich identyfikacja i klasyfikacja,

procedury przesyłkowe,

normy pakowania, procedury badań i certyfikacja,

normy dla cystern-kontenerów w transporcie multimodalnym, procedury badań i certyfikacja.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Kod IMDG

STOSOWANIE

Transport towarów niebezpiecznych

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Transport Division

United Nations Economic Commission for Europe

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10

www.unece.org

UWAGI

W niniejszych normach stosuje się jedynie 4-cyfrowy numer ONZ (a nie klasę i podział)


Przykład

 

1967

Próbka gazu, niebędącego pod ciśnieniem, toksycznego

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/DGS/C234/7124

2.4.2.10.   Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG)

PEŁNY TYTUŁ

Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

SKRÓT

Kod IMDG

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

18 maja 1965 r.

ZMIANA

01.01.2001 (30-ta poprawka), średnio co 2 lata

STRUKTURA

2-cyfrowy kod numeryczny:

1-cyfrowy kod numeryczny do określenia klasy

1-cyfrowy kod numeryczny do określenia podziału

KRÓTKI OPIS

Kod IMDG reguluje znaczną większość przesyłek materiałów niebezpiecznych przesyłanych drogą wodną. Zaleca się, aby rządy przyjęły niniejszy kod jako podstawę do opracowania krajowych przepisów w połączeniu z Konwencją SOLAS.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Kod ten opiera się na Zaleceniach ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych (UNDG)

STOSOWANIE

Transport morski towarów niebezpiecznych i szkodliwych

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.imo.org

JĘZYKI

niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

International Maritime Organization

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

UNITED KINGDOM

UWAGI

W przypadku żeglugi śródlądowej można stosować kod IMO, jako że jest on już znany, w razie potrzeby należy dołączyć kod ADN/R odpowiadający kodowi IMDG.


Przykład

 

32

Łatwopalna substancja płynna, nieokreślona gdzie indziej (etanol)

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/DGS/C205/8351

2.4.2.11.   Europejskie Porozumienie w sprawie Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych na Szlaku Żeglownym Renu, Dunaju – ADN/R/D

PEŁNY TYTUŁ

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (du Rhin, du Danube)

SKRÓT

ADN/R/D

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Centralna Komisja Żeglugi na Renie

Commission du Danube

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

Operacyjna

ZMIANA

Regularnie co dwa lata jak wykazano

STRUKTURA

W przypadku towarów na statku do przewozu ładunków suchych:

 

Numer ONZ

 

Nazwa substancji (zgodnie z tabelą A w części 3 ADNR)

 

Klasa

 

Kod klasyfikacji niebezpieczeństwa

 

Grupa opakowaniowa

 

Plakietka identyfikacji zagrożenia (etykieta)

 

W przypadku towarów przewożonych przez zbiornikowce:

 

Numer ONZ

 

Nazwa substancji (zgodnie z tabelą C w części 3 ADNR)

 

Klasa

 

Grupa opakowaniowa

KRÓTKI OPIS

ADN – Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi, zastępujące różne regionalne porozumienia.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

ADN, ADR

STOSOWANIE

Transport towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.ccr-zkr.org

www.danubecom-intern.org

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_treaty.html

JĘZYKI

niderlandzki, francuski, niemiecki

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Centralna Komisja Żeglugi na Renie, 2, Place de la Republique, F-67082 Strasbourg Cedex

UN Economic Commission for Europe, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse

UWAGI

Przepisy zawarte w porozumieniu ADN, Europejskim porozumieniu w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), mają zastosowanie na Renie (ADNR) i na Dunaju (ADND). Wydanie ADR/RID/ADN z 2007 r. zostało zharmonizowane z czternastym zmienionym wydaniem Przepisów modelowych ONZ i weszło w życie dnia 1 stycznia 2007 r.


Przykład

 

w przypadku towarów na statku do przewozu ładunków suchych:

w przypadku zbiornikowca:

1203; benzyna; 3; F1; III; 3

1203; benzyna; 3; ;III;

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/DGS/C205/8078

2.4.2.12.   Kod kraju wg ONZ

PEŁNY TYTUŁ

Międzynarodowe kody standardowe reprezentujące nazwy krajów

SKRÓT

ISO 3166-1

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

PODSTAWA PRAWNA

Zalecenie ONZ nr 3 (Kody będące odpowiednikami nazw krajów)

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

1974

ZMIANA

określone w ISO 3166-1

STRUKTURA

Dwuliterowy kod alfa (ma być zasadniczo stosowany)

Trzycyfrowy kod numeryczny (zamiennie)

KRÓTKI OPIS

ISO dostarcza niepowtarzalny trzyliterowy kod dla każdego wyszczególnionego państwa oraz trzyliterowy kod numeryczny który jest alternatywą dla wszystkich aplikacji, które muszą być niezależne od alfabetu.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

UN/LOCODE

STOSOWANIE

Niniejszy kod jest stosowany jako jeden z elementów w połączonym kodzie lokalizacji określonym tym standardem

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

EKG ONZ

www.unece.org/locode

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

http://www.unece.org/cefact

UWAGI

Zob. rozdział 2.7, aby zapoznać się z łączeniem kodu alfa krajów z kodem lokalizacji


Przykład

 

BE

Belgia

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

Komunikat ERINOT:

 

TDT/C222/8453

 

NAD(1)/3207

 

NAD(2)/3207

 

Komunikat ERIRSP

 

NAD(1)/3207

2.4.2.13.   Kod lokalizacji wg ONZ – UN/LOCODE

PEŁNY TYTUŁ

Kod ONZ do oznaczania miejscowości w handlu i transporcie

SKRÓT

UN/LOCODE

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

EKG ONZ/CEFACT

PODSTAWA PRAWNA

Zalecenie EKG ONZ nr 16

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

1980

ZMIANA

2006-2

STRUKTURA

Kod kraju (kod alfanumeryczny 2-cyfrowy) na podstawie ISO 3166-1, następnie spacja i kod alfanumeryczny 3-cyfrowy oznaczający nazwę miejsca (5 cyfr)

Nazwa miejsca (a …29)

Podział ISO 3166-2, opcjonalnie (a..3)

Funkcja, obowiązkowo (an5)

Uwagi, opcjonalnie (an..45)

Współrzędne geograficzne (000N 0000 W, 000 S 00000 E)

KRÓTKI OPIS

ONZ zaleca stosowanie pięcioliterowego kodu alfabetycznego w celu skracania nazw lokalizacji, które mają znaczenie w międzynarodowym handlu, takich jak porty, lotniska, śródlądowe terminale towarowe i inne lokalizacje w których mogą odbywać się odprawy celne towarów oraz których nazwy muszą być jasno reprezentowane w wymianie informacji między uczestnikami międzynarodowego handlu.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

Kod kraju wg ONZ

STOSOWANIE

Powyższy kod jest stosowany jako jeden z elementów w połączonym kodzie lokalizacji znajdującym się w niniejszej normie

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.unece.org/locode

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

EKG ONZ

UWAGI

Zob. rozdział 2.7, aby zapoznać się z łączeniem poszczególnych elementów kodu lokalizacji


Przykład

 

BEBRU

Belgia, Bruksela

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TDT/LOC (1..9)/C517/3225

 

CNI/LOC(1..2) /C517/3225

Zob.:

Niniejszy dokument i instrukcje formułowania komunikatów „Definicja poprawionego kodu lokalizacji i kodu terminala” Ministerstwo Transportu i Robót Publicznych

Usługi doradcze ds. ruchu i transportu

maj 2002 r.

2.4.2.14.   Kod odcinka toru wodnego

PEŁNY TYTUŁ

Kod odcinka toru wodnego

SKRÓT

 

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Krajowa administracja szlaków wodnych

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

-----

ZMIANA

-----

STRUKTURA

5-cyfrowy kod numeryczny

KRÓTKI OPIS

Sieć szlaków wodnych jest podzielona na odcinki. Mogą to być całe rzeki i kanały długości kilkuset kilometrów lub małe odcinki. Dana lokalizacja na odcinku może być określona hektometrem lub przez podanie nazwy (kodu) terminala lub miejsca przepłynięcia.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

UNLOCODE

STOSOWANIE

Numerowanie szlaków wodnych w sieci krajowej. Kod ten jest stosowany jako jeden z elementów w łączonym kodzie lokalizacji tego standardu.

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

-----

JĘZYKI

-----

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Krajowa administracja szlaków wodnych Koordynacja za pośrednictwem grupy ekspertów ds. ERI

UWAGI

Zob. rozdział 2.7, aby zapoznać się z łączeniem poszczególnych elementów kodu lokalizacji


Przykład

 

03937

Rhein, Rüdesheimer Fahrwasser

02552

Oude Maas w Dordrecht

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Zob.:

Zob. niniejszy dokument i instrukcje formułowania komunikatów

 

Definicja poprawionego kodu lokalizacji i kodu terminala

Uwaga 1:

W razie braku kodu toru wodnego, w danym polu należy wpisać zera

Uwaga 2:

Zob. rozdział 2.7, aby zapoznać się z łączeniem poszczególnych elementów kodu lokalizacji

2.4.2.15.   Kod terminala

PEŁNY TYTUŁ

Kod terminala

SKRÓT OD

-----

POCHODZI OD

Krajowe organy administracji żeglugi śródlądowej

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Wersja 2, kwiecień 2000 r.

DATA WDROŻENIA

-----

ZMIANA

Regularnie

STRUKTURA

rodzaj terminala (1-cyfrowy kod numeryczny) numer terminala (5-cyfrowy kod alfanumeryczny)

KRÓTKI OPIS

Dokładniejsze określenie lokalizacji terminala w ramach lokalizacji portu w danym kraju

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

UNLOCODE

STOSOWANIE

Niniejszy kod jest stosowany jako jeden z elementów w łączonym kodzie lokalizacji tego standardu. Zob. rozdział 2.7, aby zapoznać się z łączeniem poszczególnych elementów kodu lokalizacji oraz regułami utrzymania odpowiednich zbiorów kodów.

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.risexpertgroups.org

JĘZYKI

-----

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Krajowa administracja szlaków wodnych Koordynacja za pośrednictwem grupy ekspertów ds. ERI

UWAGI

Sprawą najwyższej wagi jest utrzymanie kodów w taki sposób, aby osiągnąć jak największą stabilność i konsekwencję gwarantującą, że jedynymi koniecznymi zmianami dotyczącymi kodów będzie dodawanie nowych i usuwanie starych kodów.

Zob. rozdział 2.7, aby zapoznać się z łączeniem poszczególnych elementów kodu lokalizacji


Przykład

 

LEUVE

Leuvehaven w Rotterdamie, NL

Zastosowanie w instrukcji formułowania komunikatów

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Zob.:

Instrukcje formułowania komunikatów i niniejszy dokument

 

Definicja poprawionego kodu lokalizacji i kodu terminala

Uwaga 1:

W razie braku kodu terminala w danym polu należy wpisać zera

Uwaga 2:

Każdy kraj będzie odpowiedzialny za swoje własne dane. Koordynacja i centralna dystrybucja danych będą prowadzane przez Rijkswaterstaat, Niderlandy.

Uwaga 3:

W chwili obecnej kod terminala jest utrzymywany przez Bureau Telematica dla Rijkswaterstaat

2.4.2.16.   Kod określający rozmiar i rodzaj kontenera towarowego

PEŁNY TYTUŁ

Kontener – kodowanie, identyfikacja i znakowanie

SKRÓT

-----

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

PODSTAWA PRAWNA

ISO 6346, rozdział 4 oraz załączniki D i E

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

-----

ZMIANA

trzecie wydanie 1.12.1995

STRUKTURA

Rozmiar kontenera; dwa znaki alfanumeryczne (pierwszy dotyczy długości, drugi połączenia wysokości i szerokości)

 

Rodzaj kontenera: dwa znaki alfanumeryczne

KRÓTKI OPIS

Kody określający rozmiar i rodzaj ustalone dla każdego rodzaju kontenerów

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

ISO 6346 – kodowanie, identyfikacja i znakowanie

STOSOWANIE

Jeśli znany i wskazany w wymianie informacji handlowych

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.iso.ch/iso/en

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

http://www.bic-code.org/

UWAGI

Kody określające rozmiar i rodzaj kontenera są umieszczone na kontenerach i jako takie są każdorazowo stosowane w elektronicznym raportowaniu, gdy są podane w innych wymienianych informacjach, np. w trakcie księgowania. Kody określające rozmiar i rodzaj należy stosować jako całość tzn. nie dzielimy informacji na części składowe (ISO 6346:1995)


Przykład kodu rozmiaru

 

42

Długość: 40 stóp; wysokość: 8 stóp 6 cali; szerokość: 8 stóp

Przykład kodu rodzaju

 

GP

Kontener uniwersalny

BU

Kontener do ładunków stałych luzem

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

Segment EQD w stosownych przypadkach

2.4.2.17.   Kod identyfikacyjny kontenera

PEŁNY TYTUŁ

Kontener – kodowanie, identyfikacja i znakowanie

SKRÓT

Kody ISO określające rozmiar i rodzaj

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

PODSTAWA PRAWNA

ISO 6346, rozdział 3, załącznik A

BIEŻĄCY STATUS

Wdrożony na całym świecie dla wszystkich kontenerów

DATA WDROŻENIA

1995

ZMIANA

-----

STRUKTURA

Kod właściciela: Trzy litery

 

Identyfikator kategorii sprzętu: jedna litera

 

Numer seryjny: siedem cyfr

 

Cyfra kontrolna: jedna cyfra

KRÓTKI OPIS

System identyfikacyjny jest przeznaczony do ogólnego stosowania, na przykład, w dokumentacji, dla potrzeb kontroli i komunikacji (w tym za pośrednictwem automatycznego systemu przesyłania danych), jak również do znakowania samych kontenerów.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

ISO 668, ISO 1496, ISO 8323

STOSOWANIE

-----

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.iso.ch/iso/en

http://www.bic-code.org/

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

Bureau International des Conteneurs (BIC), 167 rue de Courcelles, F-75017 Paris, France http://www.bic-code.org/

UWAGI

-----


Przykład

 

KNLU4713308

Kontener do transportu morskiego (NEDLLOYD) o numerze seryjnym 471330 (8 to cyfra kontrolna)

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/DGS/SGP/C237/8260

2.4.2.18.   Rodzaj opakowania

PEŁNY TYTUŁ

Kody rodzajów opakowań i materiałów opakowaniowych.

SKRÓT

Zalecenie EKG ONZ nr 21

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

UN CEFACT

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

Sierpień 1994 r. (EKG/TRADE/195)

ZMIANA

Trade/CEFACT/2002/24

STRUKTURA

2-znakowa alfanumeryczna wartość kodu

 

Nazwa wartości kodowej

 

Opis 2-cyfrowej numerycznej wartości kodu

KRÓTKI OPIS

System kodowania numerycznego opisujący wygląd towarów przeznaczonych do transportu w celu ułatwienia ich identyfikacji, rejestracji, obsługi oraz ustalenia stawek za obsługę.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

-----

STOSOWANIE

-----

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.unece.org/cefact

JĘZYKI

angielski, francuski, niemiecki

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

-----

UWAGI

Numeryczna wartość kodów nie jest używana w tym standardzie.


Przykład

 

BG

Torebka

BX

Pudełko

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

CNI/GID/C213/7065

2.4.2.19.   Instrukcje obsługi

PEŁNY TYTUŁ

Kod określający instrukcje obsługi

SKRÓT

UN/EDIFACT element danych 4079

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

UN CEFACT

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

25 lipca 2005 r.

ZMIANA

Trade/CEFACT/2005/

STRUKTURA

Przedstawienie: an..3

 

Nazwa wartości kodowej

 

Opis 3-cyfrowej alfanumerycznej wartości kodu

KRÓTKI OPIS

System kodów alfanumerycznych służący do opisania instrukcji obsługi w przypadku zadań, które powinny mieć miejsce w porcie ułatwiających obsługę statku oraz określanie stawek za obsługę.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

-----

STOSOWANIE

komunikaty UN/EDIFACT

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.unece.org/cefact

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

-----

UWAGI

Numeryczna wartość kodów nie jest stosowana w tym standardzie.


Przykład

 

LOA

Załadunek

DIS

Wyładunek

RES

Przesztauowanie

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

LOC/HAN/C524/4079

2.4.2.20.   Cel wywołania

PEŁNY TYTUŁ

Kod opisujący cel wywołania

SKRÓT

POC C525

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

UN CEFACT

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

25 lipca 2005 r.

ZMIANA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

Przedstawienie: an..3

 

2-cyfrowa numeryczna wartość kodu

 

Nazwa wartości kodowej

KRÓTKI OPIS

System kodowania numerycznego opisujący cel wywołania przez statek ułatwiający identyfikację i rejestrację

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

HAN

STOSOWANIE

Komunikaty EDIFACT

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.unece.org/cefact

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

-----

UWAGI

Numeryczna wartość kodów jest stosowana w tym standardzie


Przykład

 

1

Usługi logistyczne

23

Usuwanie odpadów

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TSR/POC/C525/8025

2.4.2.21.   Rodzaj ładunku

PEŁNY TYTUŁ

Kod klasyfikacji rodzaju ładunku

SKRÓT

UN/EDIFACT 7085 rodzaj ładunku

ORGAN UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJE

UN CEFACT

PODSTAWA PRAWNA

-----

BIEŻĄCY STATUS

Stosowany w praktyce

DATA WDROŻENIA

25 lipca 2005 r.

ZMIANA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

AN..3

 

2-cyfrowa numeryczna wartość kodu

 

Nazwa wartości kodowej

 

Opis 2-cyfrowej numerycznej wartości kodu

KRÓTKI OPIS

System kodowania numerycznego określający klasyfikację rodzaju ładunku w transporcie w celu ułatwienia identyfikacji, rejestracji, obsługi ładunku oraz ustalenia stawek.

POWIĄZANE KLASYFIKACJE

HAN

STOSOWANIE

Komunikaty EDIFACT

DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM

www.unece.org/cefact

JĘZYKI

angielski

ADRES AGENCJI ODPOWIEDZIALNEJ

-----

UWAGI

W niniejszej specyfikacji technicznej jest stosowana wartość kodów numerycznych


Przykład

 

5

Inne towary nieprzewożone w kontenerach

30

Ładunek masowy

Zastosowanie w instrukcjach formułowania komunikatów

TSR/LOC/HAN/C703/7085

2.5.   Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku

Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI), w dalszej części nazywany europejskim numerem identyfikacyjnym statku, został zdefiniowany w art. 2.18 załącznika II do dyrektywy 2006/87/WE.

Jeśli jednostka nie posiada europejskiego numeru identyfikacyjnego statku, który jest jej potrzebny do korzystania z usług informacji rzecznej (RIS), właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dana jednostka została zarejestrowana lub w którym ma ona swój port macierzysty, przydziela jej taki numer.

W przypadku jednostek pochodzących z krajów, w których przydzielenie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku nie jest możliwe, europejski numer identyfikacyjny statku powinien być przydzielony takiej jednostce przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dana jednostka potrzebuje europejskiego numeru identyfikacyjnego statku do skorzystania z RIS po raz pierwszy.

Właściwy organ wydaje certyfikat, który potwierdza przydzielenie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku.

Tylko jeden europejski numer identyfikacyjny statku może być przydzielony jednej jednostce. Europejski numer identyfikacyjny statku jest wydawany tylko raz i pozostaje bez zmian przez cały okres użytkowania jednostki.

Właściciel jednostki lub jego przedstawiciel występuje o przydzielenie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku do właściwego organu. Właściciel jednostki lub jego przedstawiciel jest również odpowiedzialny za umieszczenie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku na jednostce.

Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o właściwym organie odpowiedzialnym za przydzielanie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku w swoim kraju. Komisja prowadzi rejestr takich właściwych organów oraz właściwych organów zgłoszonych przez kraje trzecie, oraz udostępnia ten rejestr państwom członkowskim. Powyższy rejestr jest również udostępniany państwom trzecim na ich prośbę.

Każdy właściwy organ zgodnie z poprzednim ustępem dokona wszystkich czynności niezbędnych do informowania wszystkich pozostałych właściwych organów wymienionych w rejestrze prowadzonym, zgodnie z poprzednim ustępem, o każdym europejskim numerze indentyfikacyjnym statku, który dany organ przydziela, jak również informowania o danych niezbędnych do identyfikacji statku określonych w dodatku IV do załącznika II dyrektywy 2006/87/WE.

Dane takie mogą być udostępniane właściwym organom innych państw członkowskich, państwom umawiającym się Konwencji z Mannheim oraz, o ile gwarantowany jest odpowiedni poziom prywatności, państwom trzecim na podstawie umów administracyjnych w celu prowadzenia działalności administracyjnej mającej na celu zachowania bezpieczeństwa i swobody żeglugi.

2.6.   Definicja rodzajów statków wg ERI

WYKORZYSTANIE S/T

O

Podział kodu

Nazwa

Opis

No

8

00

0

Statek nieznanego typu

 

 

 

 

Statek nieznanego typu

V

8

01

0

Frachtowiec motorowy

 

 

 

 

Drobnicowiec motorowy.

V

8

02

0

Zbiornikowiec z napędem silnikowym

 

 

 

 

Statek motorowy przeznaczony do przewożenia ładunku w zbiornikach.

V

8

02

1

Zbiornikowiec z napędem silnikowym, ładunki płynne, typ N

 

 

 

 

Statek motorowy do przewożenia ładunków płynnych.

V

8

02

2

Zbiornikowiec z napędem silnikowym, ładunki płynne, typ C

 

 

 

 

Statek motorowy do przewożenia substancji chemicznych o specjalnym charakterze.

V

8

02

3

Zbiornikowiec motorowy, ładunki suche

 

 

 

 

Statek motorowy do przewożenia ładunku suchego w taki sam sposób jak ładunku płynnego (np.: cement).

V

8

03

0

Kontenerowiec

 

 

 

 

Statek przeznaczony do transportu kontenerów.

V

8

04

0

Zbiornikowiec służący do przewożenia gazu

 

 

 

 

Statek ze zbiornikami do przewożenia gazu.

C

8

05

0

Frachtowiec motorowy, holownik

 

 

 

 

Statek motorowy przeznaczony do przewożenia ładunku oraz zdolny do holowania.

C

8

06

0

Zbiornikowiec z napędem silnikowym, holownik

 

 

 

 

Statek motorowy do przewożenia ładunku płynnego oraz zdolny do holowania.

C

8

07

0

Frachtowiec motorowy z jednym lub dwoma statkami wzdłuż burty

 

 

 

 

Statek motorowy przeznaczony do przewożenia ładunku ogólnego z jednym lub większą liczbą statków wzdłuż burty.

C

8

08

0

Frachtowiec motorowy ze zbiornikowcem

 

 

 

 

Statek motorowy przeznaczony do przewożenia drobnicy przy burcie statku przeznaczonego do przewożenia ładunku płynnego.

C

8

09

0

Frachtowiec motorowy pchający jeden lub więcej frachtowców

 

 

 

 

Statek motorowy przeznaczony do przewożenia drobnicy, pchania jednego lub więcej statków również przeznaczonych do przewożenia drobnicy.

C

8

10

0

Frachtowiec motorowy pchający przynajmniej jeden zbiornikowiec

 

 

 

 

Statek motorowy przeznaczony do przewożenia drobnicy, pchający przynajmniej jeden statek przeznaczony do przewożenia ładunku płynnego.

No

8

11

0

Holownik, frachtowiec

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania lub holowania innego statku, który również ma możliwość przewożenia drobnicy.

No

8

12

0

Holownik, zbiornikowiec

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania lub holowania innego statku, który również ma możliwość przewożenia ładunku płynnego.

C

8

13

0

Holownik, frachtowiec, sczepiony z innym statkiem

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania lub holowania innego statku, który również ma możliwość przewożenia drobnicy sczepiony z jeszcze jednym lub większą liczbą statków.

C

8

14

0

Holownik, frachtowiec/zbiornikowiec, sczepiony z innym statkiem

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania lub holowania innego statku, który również ma możliwość przewożenia drobnicy albo ładunku płynnego sczepiony z jeszcze jednym lub większą liczbą statków.

V

8

15

0

Barka towarowa

 

 

 

 

Barka przeznaczona do przewożenia drobnicy.

V

8

16

0

Barka zbiornikowa

 

 

 

 

Barka przeznaczona do przewożenia ładunku w zbiornikach.

V

8

16

1

Barka zbiornikowa, ładunki płynne, rodzaj N

 

 

 

 

Barka przeznaczona do przewożenia ładunku płynnego.

V

8

16

2

Barka zbiornikowa, ładunki płynne, typ C

 

 

 

 

Barka przeznaczona do przewożenia substancji chemicznych o specjalnym charakterze.

V

8

16

3

Barka zbiornikowa, ładunki suche

 

 

 

 

Barka przeznaczona do przewożenia ładunku suchego w taki sam sposób jak ładunku płynnego (np.: cement).

V

8

17

0

Barka towarowa z kontenerami

 

 

 

 

Barka przeznaczona do przewożenia kontenerów.

V

8

18

0

Barka zbiornikowa, gaz

 

 

 

 

Barka przeznaczona do przewożenia gazu.

C

8

21

0

Zestaw pchany barek, jedna barka przewożąca ładunek

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiania ruchu jednej barki przewożącej ładunek.

C

8

22

0

Zestaw pchany barek, dwie barki przewożące ładunek

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiający ruch dwóch barek przewożących ładunek.

C

8

23

0

Zestaw pchany barek, trzy barki przewożące ładunek

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiający ruch trzech barek przewożących ładunek.

C

8

24

0

Zestaw pchany barek, cztery barki przewożące ładunek

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiający ruch czterech barek przewożących ładunek.

C

8

25

0

Zestaw pchany barek, pięć barek przewożących ładunek

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiający ruch pięciu barek przewożących ładunek.

C

8

26

0

Zestaw pchany barek, sześć barek przewożących ładunek

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiający ruchu sześciu barek przewożących ładunek.

C

8

27

0

Zestaw pchany barek, siedem barek przewożących ładunek

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiający ruch siedmiu barek przewożących ładunek.

C

8

28

0

Zestaw pchany barek, osiem barek przewożących ładunek

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiający ruch ośmiu barek przewożących ładunek.

C

8

29

0

Zestaw pchany barek, dziewięć barek przewożących ładunek

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania, ułatwiający ruch dziewięciu lub więcej barek przewożących ładunek.

C

8

31

0

Zestaw pchany barek, jedna barka przewożąca gaz/zbiornikowa

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania w celu przemieszczania jednej barki zbiornikowej lub barki przewożącej gaz.

C

8

32

0

Zestaw barek pchanych i/lub holowanych, dwie barki, w tym co najmniej jedna barka zbiornikowa lub przewożąca gaz

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania dwóch barek, tym co najmniej jednej barki zbiornikowej lub barki przewożącej gaz.

C

8

33

0

Zestaw barek pchanych i/lub holowanych, trzy barki, w tym co najmniej jedna barka zbiornikowa lub przewożąca gaz

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania dwóch barek, w tym co najmniej dwóch barek zbiornikowych lub barek przewożących gaz.

C

8

34

0

Zestaw barek pchanych i/lub holowanych, cztery barki, w tym co najmniej jedna barka zbiornikowa lub barka przewożąca gaz

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania czterech barek, w tym co najmniej jednej barki zbiornikowej lub barki przewożącej gaz.

C

8

35

0

Zestaw barek pchanych i/lub holowanych, pięć barek, w tym co najmniej jedna barka zbiornikowa lub barka przewożąca gaz

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania pięciu barek, w tym co najmniej jednej barki zbiornikowej lub barki przewożąca gaz.

C

8

36

0

Zestaw pchany barek, sześć barek, w tym co najmniej jedna barka zbiornikowa lub barka przewożąca gaz

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania sześciu barek, w tym co najmniej jednej barki zbiornikowej lub barki przewożącej gaz.

C

8

37

0

Zestaw barek pchanych i/lub holowanych, siedem barek, w tym co najmniej jedna barka zbiornikowa lub barka przewożąca gaz

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania siedmiu barek, w tym co najmniej jednej barki zbiornikowej lub barki przewożącej gaz.

C

8

38

0

Zestaw pchany barek, osiem barek, w tym co najmniej jedna barka zbiornikowa lub barka przewożąca gaz

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania ośmiu barek, w tym co najmniej jedna to barka zbiornikowa lub barka przewożąca gaz.

C

8

39

0

Zestaw pchany barek, dziewięć lub więcej barek, w tym co najmniej jedna barka zbiornikowa lub barka przewożąca gaz

 

 

 

 

Zestaw przeznaczony do pchania/holowania dziewięciu lub większej liczby barek, w tym co najmniej jednej barki zbiornikowej lub barki przewożącej gaz.

V

8

40

0

Holownik, pojedynczy

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania innego statku, który jest jedyną łodzią używaną do holowania

No

8

41

0

Holownik, jeden lub większa liczba zestawów holowanych

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania innego statku, który bierze udział w jednoczesnym holowaniu jednego lub większej liczby zestawów.

C

8

42

0

Holownik, towarzyszący statkowi lub połączonemu zestawowi

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania innego statku, który towarzyszy jednemu statkowi lub zestawowi statków lub holowników i statków.

V

8

43

0

Pchacz, pojedynczy

 

 

 

 

Statek przeznaczony do pchania.

V

8

44

0

Statek pasażerski, prom, statek Czerwonego Krzyża, statek wycieczkowy

 

 

 

 

Statek zasadniczo przeznaczony do przewożenia pasażerów.

V

8

44

1

Prom

 

 

 

 

Statek przeznaczony do przewożenia pasażerów i/lub pojazdów podczas regularnych krótkich rejsów.

V

8

44

2

Statek Czerwonego Krzyża

Statek z przeznaczony do przewozu ludzi chorych i niepełnosprawnych.

V

8

44

3

Statek wycieczkowy

 

 

 

 

Statek przeznaczony do przewozu pasażerów z noclegiem na pokładzie.

V

8

44

4

Statek pasażerski bez miejsc noclegowych

 

 

 

 

Statek przeznaczony do przewożenia pasażerów, ale bez miejsc noclegowych, takich jak kabiny itp.

V

8

45

0

Statek usługowy, patrol policyjny, usługi portowe

 

 

 

 

Statki przeznaczone do wykonywania określonych specjalistycznych usług.

V

8

46

0

Statek, jednostki do prac konserwacyjnych, pływający żuraw, statek kablowy, statek inspekcyjny, pogłębiarka.

 

 

 

 

Statki przeznaczone do wykonywania konkretnych zadań.

C

8

47

0

Obiekt holowany nieokreślony gdzie indziej

 

 

 

 

Obiekt na holu nieokreślony gdzie indziej.

V

8

48

0

Łódź rybacka

 

 

 

 

Statek przeznaczony do połowów.

V

8

49

0

Bunkrowiec

 

 

 

 

Statek przeznaczony do przewożenia i dostarczania paliwa.

V

8

50

0

Barka, zbiornikowiec chemiczny

 

 

 

 

Statek motorowy do przewożenia chemikaliów płynnych lub chemikaliów luzem.

C

8

51

0

Obiekt nieokreślony gdzie indziej

 

 

 

 

Obiekt pływający nieokreślony gdzie indziej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe kody dla morskich środków transportu.

 

 

 

 

 

V

1

50

0

Morski drobnicowiec

 

 

 

 

Statek przeznaczony do przewożenia drobnicy.

V

1

51

0

Morski transportowiec

 

 

 

 

Statek przeznaczony do przewozu kontenerów.

V

1

52

0

Morski transportowiec masowy

 

 

 

 

Statek przeznaczony do przewozu ładunków masowych.

V

1

53

0

Zbiornikowiec

 

 

 

 

Statek wyłącznie wyposażony w zbiorniki do przewożenia ładunku

V

1

54

0

Zbiornikowiec do przewozu gazu płynnego

 

 

 

 

Zbiornikowiec przeznaczony do przewozu gazu płynnego.

V

1

85

0

Jednostka pływająca wycieczkowa dłuższa niż 20 metrów

 

 

 

 

Statek przeznaczony do celów rekreacyjnych dłuższy niż 20 metrów

V

1

90

0

Statek szybki

 

 

 

 

Szybki statek do różnych celów

V

1

91

0

Wodolot

 

 

 

 

Statek o konstrukcji skrzydła ślizgający się po wodzie z dużą prędkością

V

1

92

0

Szybki katamaran

 

 

 

 

Szybki statek o konstrukcji złożonej z dwóch równoległych kadłubów

Źródło: EKG ONZ.

2.7.   Kody lokalizacji

2.7.1.   Elementy danych

Kod lokalizacji składa się z następujących oddzielnych elementów:

Element Nr

Opis

1

Kod kraju wg ONZ (2 cyfry)

2

Kod lokalizacji wg ONZ (3 cyfry)

3

Numer odcinka toru wodnego (5 cyfr)

4

Kod terminala lub kod miejsca przepłynięcia (5 cyfr)

5

Hektometr odcinka toru wodnego (5 cyfr), w bazie danych traktowany jako atrybut numeru odcinka toru wodnego

Wymagana lokalizacja powinna być zawsze podawana w postaci niepowtarzalnego kodu. Można ten wymóg spełnić na wiele różnych sposobów w zależności od celu raportowania i sytuacji lokalnej.

UNLOCODE zawsze składa się z kodu kraju i kodu lokalizacji i dzięki takiej kombinacji kod UNLOCODE jest niepowtarzalny.

2.7.2.   Przykład

Cel

Przykład

Zastosowane elementy

Kod

 

Nr

Pełen tekst

1

Kod kraju wg ONZ

2

Kod lokalizacji wg ONZ

3

Numer odcinka toru wodnego

4

Kod terminala

5

Hektometr toru wodnego

1

2

3

4

5

Powiadomienie o transporcie, deklaracja fakturowa

 

Miejsce wypłynięcia/cel podróży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Niemcy; Moguncja; Ren; Frankenbach;

x

x

x

X

 

DE

MAI

03901

00FRB

00000

 

2

Niderlandy; Rotterdam; odcinek 2552 (Oude Maas); Leuvehaven

x

x

x

X

 

NL

RTM

02552

LEUVE

00000

 

3

Niderlandy; odcinek 2552 (Oude Maas); km 2,2

x

 

x

 

x

NL

XXX

05552

00000

00022

 

4

Niemcy; Ren; km 502,3

x

 

x

 

x

DE

XXX

03900

00000

05023

Powiadomienie o ruchu

 

Punkt przepłynięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Niemcy; Ren; km 502,3

x

 

x

 

x

DE

XXX

03900

00000

05023

 

6

Niemcy; Oberwesel; Ren; Centrum informacji o ruchu;

x

x

x

X

 

DE

OWE

03901

TRACE

00000

 

7

Niemcy; Trewir; Mozela; śluza

x

X

x

X

 

De

TRI

03201

LOCK

00000

Skróty

Skróty

Opis

ADN

Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (dyrektywa Rady 94/95/WE)

ADNR

Réglement pour le transport de matieres dangereuses sur le Rhin

AIS

System automatycznej identyfikacji

BERMAN

Berth Management (awizacja, zawinięcia, manewry statków w porcie) (komunikat EDI)

CCNR

Central Commission for the Navigation on the Rhine (Centralna Komisja Żeglugi na Renie)

CN

Nomenklatura Scalona (towarów) wg zharmonizowanego systemu oznaczeń

DWT

Wyporność

EAN

European Article Numbering Association (Europejskie Stowarzyszenie Kodowania Towarów)

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System (system obrazowania map elektronicznych i informacji)

EDI

Electronic data interchange (elektroniczna wymiana danych)

ENI

Europejski numer indentyfikacyjny statku

ERI

Electronic Reporting International (międzynarodowy system elektronicznego raportowania)

ERINOT

Powiadomienie (komunikat) ERI

ERIRSP

Odpowiedź (komunikat) ERI

ERN

Electronic Reporting Number (numer elektronicznego raportowania)

ETA

Estimated Time of Arrival (przewidywany czas przybycia)

ETD

Estimated time of departure (przewidywany czas wyjścia z portu)

FAL

Konwencja IMO o ułatwieniu międzynarodowego ruchu morskiego

GPS

Global Positioning System (globalny system pozycjonowania)

Kod HS

Harmonised Commodity Description and Coding System of WCO (Zharmonizowany System Określania i Kodowania Towarów Światowej Organizacji Ceł)

HTML

Hipertekstowy język znaczników

IFTDGN

International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (Message) (powiadamianie [komunikat] o międzynarodowej wysyłce i transporcie materiałów niebezpiecznych)

IMDG

International maritime dangerous goods code (Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych [numer])

IMO

International Maritime Organisation (Międzynarodowa Organizacja Morska)

IMO-FAL

Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, 1965 r., ze zmianami

ISO

International Standardisation Organisation (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna)

ISPS

International Ship & Port Facility Security (Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego)

LOCODE

Kody portów i stacji towarowych wg EKG ONZ

NST 2000

Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu (stosowana począwszy od 2007 r.)

NST/R

Standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk transportu/poprawiona

OFS

Official ship number (urzędowy numer identyfikacyjny statku)

PAXLST

Lista pasażerów (komunikat)

PROTECT

Międzynarodowa organizacja portów Europy Północnej zajmująca się wdrażaniem komunikatów o towarach niebezpiecznych

PCS

Port Community System (system informacyjno-komunikacyjny wspólnoty portowej)

RIS

River Information Services (Usługi informacji rzecznej)

SCAC

Standard Carrier Alpha Code (standardowy kod alfa dla przewoźników)

SOLAS

Konwencja IMO o bezpieczeństwie życia na morzu

UN/CEFACT

UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (Centrum ONZ ds. ułatwień w handlu i elektronicznego biznesu)

UN/EKG

United Nations Economic Commission for Europe (Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych)

UN/EDIFACT

Electronic data interchange for Administration, Commerce and Transport (elektroniczna wymiana danych dla celów administracji, handlu i transportu)

UN/LOCODE

United Nations Location Code (kody portów i innych lokalizacji wg ONZ)

UNDG

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych (numer)

UNTDID

United Nations Trade Data Interchange Directory (Katalog ONZ Wymiany Danych Handlowych)

URL

Uniform Resource Allocator (Internet Address) (ujednolicony format adresowania zasobów [adres internetowy])

VTM

Vessel Traffic Management (Zarządzanie ruchem statków)

VTS

Vessel traffic services (system kontroli ruchu statków)

WCO

World Customs Organisation (Światowa Organizacja Celna)

XML

Extended Markup Language (Rozszerzalny język znaczników)


(1)  PROTECT: Organizacja obejmująca szereg europejskich portów morskich, które opracowały wspólne wskazówki dotyczące wdrażania standardowych komunikatów. Te wskazówki stanowią podstawę dla instrukcji formułowania komunikatów w technicznych specyfikacjach powiadamiania drogą elektroniczną.

(2)  Glosariusz UN/EDIFACT, wydany przez EKG ONZ (www.unece.org/trade/untdid/texts/d300_d.htm); Glosariusz transportu i logistyki, projekty badawczo-rozwojowe w ramach europejskich programów ramowych RTD – INDRIS (FP4), COMPRIS (FP5), MARNIS (FP6)

(3)  Źródło: dyrektywa 2002/59/WE.

(4)  Źródło: Zalecenia EKG ONZ nr 33.

(5)  Zmiany kodów są uzgadniane i publikowane co dwa lata za pośrednictwem ONZ.

(6)  Zmiany kodów są publikowane co dwa lata za pośrednictwem IMO.

(7)  Zmiany kodów są uzgadniane i publikowane co dwa lata za pośrednictwem odpowiednich odpowiedzialnych organizacji.

(8)  Zmiany całych zestawów kodów są publikowane za pośrednictwem WCO co cztery lata, podzbiory są przyjmowane w oparciu o wnioski o zmiany za pośrednictwem grupy ekspertów ds. ERI.

(9)  Wdrażanie nowych lub zmienionych kodów jest koordynowane przez grupę ekspertów ds. ERI.

(10)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG, Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1.

Dodatek 1

Zgłoszenie towarów (niebezpiecznych) (IFTDGN) – ERINOT

SPIS TREŚCI

1.

Powiadomienie (komunikat) ERI

1.1.

Tabela segmentów

1.2.

Schemat rozgałęziony (powiadomienie (komunikat) ERI)

1.3.

Struktura komunikatu ERINOT

1.4.

Segmenty zastępcze

1.5.

Statki bez ładunku

1.6.

Transport kontenerowy bezpiecznych towarów

1.7.

Kontenery, których zawartość nie została dokładnie określona, lub kontenery puste

1.8.

Wymiana informacji pomiędzy organami RIS

1.9.

Anulowanie powiadomienia

1.   Powiadomienie (komunikat) ERI

Powiadomienie (komunikat) ERI (ERINOT) stanowi szczególne zastosowanie komunikatu „Powiadomienie o międzynarodowej wysyłce i transporcie towarów niebezpiecznych (IFTDGN)” UN/EDIFACT, ponieważ komunikat ten został opracowany w ramach organizacji PROTECT. Komunikat ERINOT oparty jest na katalogu EDIFACT 98.B oraz na wersji PROTECT 1.0.

Tabela segmentów komunikatu ERINOT jest zamieszczona w rozdziale 1.1. Schemat rozgałęziony komunikatu ERINOT jest zamieszczony w rozdziale 1.2.

Aby umożliwić korzystanie z komunikatu również w specyficznych okolicznościach (np. konwój statków), wprowadzono dodatkowe kwalifikatory dla segmentów RFF z grupy TDT.

1.1.   Tabela segmentów

 

 

ERI

Tag

Name

S

R

 

S

 

R

 

 

 

 

 

Message header

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Beginning of message

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Date/time/period

C

9

 

C

 

0

 

 

 

 

 

Free text

C

9

 

C

 

3

 

 

 

 

 

Handling instructions

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

 

 

-------Segment Group 1-------

C

9

---

C

 

3

---

---

---

---

--|

Reference

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

Date/time/period

C

9

---

-----

---

0

---

---

---

---

--|

 

-------Segment Group 2-------

C

1

---

M

 

1

---

---

---

---

--|

Details of transport

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

Reference

C

9

 

M

 

9

 

 

 

 

 

Place/location identification

C

1

0

M

 

9

 

 

 

 

 

Date/time/period

C

2

---

C

---

2

---

---

---

---

--|

 

-------Segment Group 3-------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

---

--|

Name and address

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 4-------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

|

|

Contact information

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

|

Communciation contact

C

9

---

C

---

4

---

---

---

|--

--|

 

-------Segment Group 5-------

C

999

---

M

-1

9

---

---

---

|

 

Equipment details

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

 

Measurements

C

9

---

M

---

5

---

---

---

|

 

 

-------Segment Group 6-------

M

999

---

M

99

9

---

---

---

---

--|

Consignment information

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

Handling instructions

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

|

Date/time/period

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

Place/location identification

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 7-------

C

1

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

Details of transport

M

1

 

M

 

1

|

 

 

 

|

Reference

C

9

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 8-------

C

2

---

C

 

2

---

--|

 

 

|

Name and address

M

1

 

M

 

1

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

-------Segment Group 9-------

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

Contact information

M

1

 

M

 

1

|

|

 

 

|

Communciation contact

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

Reference

C

1

 

C

 

0

---

--|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Segment Group 10-----

M

9

9-

M

9

9

---

---

--|

 

|

Goods item details

M

1

 

M

 

1

 

 

|

 

|

Free text

C

2

 

C

 

2

 

 

|

 

|

Package identification

C

1

 

C

 

0

 

 

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

-------Segment Group 11-----

C

9

9-

C

9

9

---

--|

|

 

|

Split goods placement

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Measurements

C

9

 

M

 

2

---

--|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

-------Segment Group 12-----

M

1

---

M

---

---

---

--|

|

 

|

Dangerous goods

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Free text

M

9

 

M

 

2

 

|

|

 

|

Measurements

M

9

 

M

 

1

 

|

|

 

|

Place/location identification

C

99

 

C

 

0

 

|

|

 

|

Reference

C

9

 

C

 

0

 

|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

|

 

|

 

-------Segment Group 13-----

C

99

 

C

9

9

--|

|

|

 

|

Split goods placement

M

1

 

M

 

1

|

|

|

 

|

Place/location identification

C

1

 

C

 

1

|

|

|

 

|

Measurements

C

2

 

M

 

2

---

--|

--|

---

--|

Message trailer

M

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Schemat rozgałęziony (powiadomienie (komunikat) ERI)

BGM (Beginning of message) – Początek komunikatu; CNI (Consignment information) – Informacje o przesyłce; COM (Communication contact) – Kanały kontaktu z nadawcą; CTA (Contact information) – Dane kontaktowe nadawcy; DGS (Dangerous goods) – Towary niebezpieczne; DTM (Date/time/period) – Data/czas/okres; EQD (Equipment details) – Szczegółowe dane dot. wyposażenia; FTX (Free text) – Tekst swobodny; GID (Goods items details) – Szczegółowe dane dot. pozycji towarowych; HAN (Handling instructions) – Instrukcje obsługi ładunku; LOC (Place/location identification) – Identyfikacja miejsca/lokalizacji; MEA (Measurements) – Wymiary; NAD (Name and address) – Nazwa i adres; PCI (Package identification) – Identyfikacja opakowania; RFF (Reference) – Sygnatura; SGP (Split goods placement) – Rozmieszczenie ładunku podzielonego; TDT (Details of transport) – Szczegółowe dane dot. transportu; UNH (Message header) – Nagłówek komunikatu; UNT (Message trailer) – Zakończenie komunikatu; SG (Segment group) – Grupa segmentów; M (Mandatory) – Wymagany; C (Conditional) – Warunkowy; Podstawa: UNTD98.B, PROTECT 1.0

Image

1.3.   Struktura komunikatu ERINOT

Tabela 1 przedstawia strukturę segmentów i elementy danych powiadomienia (komunikatu) ERI.

Tabela 1: Powiadomienie (komunikat) ERI ERINOT

Grupa segmentów

Segment

Złożony element danych (C)

Element danych

TAG

Poziom

Wymagany (M)

Warunkowy (C)

Format

Nazwa

Opis

Kwalifikatory ujęte w cudzysłów

1

2

3

4

5

6

7

 

UNB

0

M

 

INTERCHANGE HEADER

 

 

S001

 

M

 

SYNTAX IDENTIFIER

 

 

0001

 

M

a4

Syntax identifier

„UNOA” Agencja kontrolująca – poziom A

 

0002

 

M

n1

Syntax version number

„2”

 

S002

 

M

 

INTERCHANGE SENDER

 

 

0004

 

M

an..35

(an25)

Sender identification

Numer skrzynki pocztowej lub niepowtarzalna nazwa

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

n/d

 

0008

 

C

an..14

Address for reverse routing

n/d

 

S003

 

M

 

INTERCHANGE RECIPIENT

 

 

0010

 

M

an..35

(an25)

Recipient identification

Numer skrzynki pocztowej lub niepowtarzalna nazwa

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

n/d

 

0014

 

C

an..14

Routing address

n/d

 

S004

 

M

 

DATE / TIME OF PREPARATION

 

 

0017

 

M

n6

Date

Data wygenerowania, RRMMDD

 

0019

 

M

n4

Time

Czas wygenerowania, GGMM

 

0020

 

M

an..14

Interchange control reference

Pierwsze 14 pozycji numeru referencyjnego komunikatu

 

S005

 

C

 

RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD

n/d

 

0022

 

 

an..14

Recipient’s reference / password

n/d

 

0025

 

 

an2

Recipient’s reference, password qualifier

n/d

 

0026

 

 

an..14

Application reference

n/d

 

0029

 

 

a1

Processing priority code

n/d

 

0031

 

C

n1

Acknowledgement request

„1” = Nadawca prosi o potwierdzenie odebrania i identyfikacji segmentów UNB i UNZ

 

0032

 

 

an..35

Communications agreement id

n/d

 

0035

 

C

n1

Test indicator

„1” = wymiana dotyczy komunikatu testowego

 

 

 

 

 

 

 

 

UNH

0

M

 

MESSAGE HEADER

Identyfikacja, specyfikacja i nagłówek komunikatu

 

0062

 

M

an..14

Message reference number

Pierwsze 14 pozycji numeru referencyjnego komunikatu

 

S009

 

M

 

MESSAGE IDENTIFIER

 

 

0065

 

M

an..6

Message type

„IFTDGN”, typ komunikatu

 

0052

 

M

an..3

Message version number

„D”,

 

0054

 

M

an..3

Message release number

„98B”

 

0051

 

M

an..2

Controlling agency

„UN”,

 

0057

 

M

an..6

Association assigned code

„ERI12”, ERI wersja 1.2

 

0068

 

Opcjonalny

an..35

Common access reference

Kod referencyjny pełniący rolę wspólnego oznaczenia dla wszystkich komunikatów dot. tego samego rejsu

 

S010

 

 

 

STATUS OF THE TRANSFER

n/d

 

0070

 

 

n..2

Sequence of transfers

n/d

 

0073

 

 

a1

First and last transfer

n/d

 

 

 

 

 

 

 

 

BGM

0

M

 

BEGINNING OF MESSAGE

Identyfikacja typu i funkcji komunikatu

 

C002

 

M

 

DOCUMENT / MESSAGE NAME

 

 

1001

 

M

an..3

Document / message name code

Typ komunikatu:

„VES”, komunikat nadawany przez statek do organu RIS

„CAR”, komunikat nadawany przez przewoźnika do organu RIS

„PAS”, raport o przejściu, którego nadawcą i odbiorcą jest organ RIS (zob. również dział 0)

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

1000

 

 

an..35

Document / message name

n/d

 

C106

 

M

 

DOCUMENT / MESSAGE IDENTIFICATION

 

 

1004

 

M

an..35 (an15)

Document identifier

Numer referencyjny komunikatu. Na ile to możliwe numer referencyjny powinien być niepowtarzalny zarówno w przypadku nadawcy, jak i odbiorcy. W przypadku przekazywania odebranego komunikatu innemu odbiorcy należy posłużyć się oryginalnym numerem referencyjnym. W takiej sytuacji system przekazu nie powinien generować kolejnego numeru referencyjnego komunikatu.

 

1056

 

 

an..9

Version

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

1225

 

M

an..3

Message function code

Funkcja komunikatu:

„1” = komunikat dot. anulowania

„9” = nowy komunikat, (oryginalny)

„5” = komunikat dot. modyfikacji

 

4343

 

C

an..3

Response type code

AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (1)

1

C

 

FREE TEXT

Służy informowaniu o liczbie osób na pokładzie i liczbie lamp sygnałowych emitujących niebieskie światło rozproszone

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„SAF” (bezpieczeństwo)

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

n/d

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

n/d

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

Tekst

 

4440

 

M

an.. 70

(n4)

Free text

Całkowita liczba osób na pokładzie

 

4440

 

C

an.. 70

(an1)

Free text

„0”, „1”, „2”, „3” (liczba lamp sygnałowych emitujących światło rozproszone; statek śródlądowy)

„B” (czerwona flaga sygnałowa; statek morski)

„V” (specjalne zezwolenie)

 

4440

 

C

an.. 70

(n4)

Free text

Liczba pasażerów

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

n/d

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

n/d

 

3453

 

 

an.. 3

Language, coded

n/d

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

n/d

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (2)

1

C

 

FREE TEXT

Służy informowaniu, czy dane zawarte w komunikacie mogą być przekazane przez odbiorcę innym organom

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„ACK” („Oświadczenie o ochronie prywatności” lub „Charakter poufny”)

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

n/d

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

n/d

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

 

 

4440

 

M

an..70

(a1)

Free text

„Y” = Tak, „N” = Nie

 

4440

 

 

an..70

Free text

n/d

 

4440

 

 

an..70

Free text

n/d

 

4440

 

 

an..70

Free text

n/d

 

4440

 

 

an..70

Free text

n/d

 

3453

 

 

an..3

Language, coded

n/d

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

n/d

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX

 

C

 

Free text

Przyczyna anulowania

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„ACD” przyczyna anulowania

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

n/d

 

C107

 

M

 

TEXT REFERENCE

Identyfikacja tekstu

 

4441

 

M

an..17

Free text identification

„CAM” błąd w powiadomieniu

„CAO” transport odwołany

„CAV” zmiana głównego punktu docelowego transportu

„CHD” zmiana czasu przybycia

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

C108

 

M

 

 

Tekst

 

4440

 

M

an..70

Free text

Opis przyczyny (tekst swobodny)

 

4440

 

C

an..70

Free text

Tekst swobodny z dodatkowymi wyjaśnieniami

 

4440

 

C

an..70

Free text

Tekst swobodny z dodatkowymi wyjaśnieniami

 

4440

 

C

an..70

Free text

Tekst swobodny z dodatkowymi wyjaśnieniami

 

4440

 

C

an..70

Free text

Tekst swobodny z dodatkowymi wyjaśnieniami

 

3453

 

C

an..3

Language, coded

n/d

 

4447

 

C

an..3

Text formatting, coded

n/d

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN(1)

1

D

 

 

 

 

C524

 

M

 

HANDLING INSTRUCTIONS

 

 

4079

 

M

 

Handling instructions, coded

Domyślnie „T”

T = Tranzyt

LLO = Załadunek

LDI = Wyładunek

TSP = Tranzyt w obrębie tego samego portu

 

1131

 

C

 

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

C

 

Code list responsible agency, coded

n/d

 

4078

 

C

 

Handling intructions

n/d

 

C218

 

C

 

HAZERDOUS MATERIAL

n/d

 

7419

 

C

 

Hazardous material class code, indentification

n/d

 

1131

 

C

 

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

C

 

Code list responsible agency, coded

n/d

 

7418

 

C

 

Hazerdous material class

n/d

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (1)

1

C

 

REFERENCE

Numer referencyjny komunikatu, który zostaje zastąpiony przez bieżący komunikat. Wymagany, jeśli komunikat stanowi modyfikację innego komunikatu lub oznacza jego anulowanie.

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„ACW” oznacza numer referencyjny poprzedniego komunikatu

 

1154

 

M

an..35

(an15)

Reference number

Numer referencyjny komunikatu zastępowanego przez bieżący komunikat, umieszczony w segmencie BGM (TAG 1004).

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (2)

1

C

 

REFERENCE

Sygnatura dokumentu przewozowego

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„FF” oznacza numer referencyjny spedytora portowego

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Numer referencyjny dokumentu przewozowego

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (3)

1

C

 

REFERENCE

Sygnatura scenariusza testowego

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„ADD” (numer testu)

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Identyfikacja scenariusza testowego; odbiorca powinien być o niej poinformowany.

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

TDT

1

M

 

DETAILS OF TRANSPORT

Specyfikacja środka transportu, podanie nazwy statku w konwoju (pojedynczy statek, któremu nie towarzyszy barka, należy w tym kontekście również rozumieć jako konwój).

 

8051

 

M

an..3

Transport stage code qualifier

„20” oznacza główny etap przewozu ładunku z punktu początkowego do punktu docelowego

 

8028

 

C

an..17

Conveyance reference number

Numer rejsu, ustalony przez nadawcę komunikatu

 

C220

 

M

 

MODE OF TRANSPORT

 

 

8067

 

M

an..3

Mode of transport, coded

„8” oznacza transport na wodach śródlądowych, „1” oznacza transport morski (zob. zalecenie EKG ONZ nr 19)

 

8066

 

 

an..17

Mode of transport

n/d

 

C228

 

M

 

TRANSPORT MEANS

 

 

8179

 

M

an..8

(an4)

Type of means of transport identification, convoy type

Kod typów środków transportu obejmujących statek i konwój – zob. zalecenie UN/CEFACT nr 28, część 2, rozdział 4.2.1

 

8178

 

 

an..17

Type of means of transport

n/d

 

C040

 

 

 

CARRIER

n/d

 

3127

 

 

an..17

Carrier identification

n/d

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

3128

 

 

an..35

Carrier name

n/d

 

8101

 

 

an..3

Transit direction, coded

n/d

 

C401

 

 

 

EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION

 

 

8457

 

 

an..3

Excess transportation reason

n/d

 

8459

 

 

an..3

Excess transportation responsibility

n/d

 

7130

 

 

an..17

Customer authorization number

n/d

 

C222

 

M

 

TRANSPORT IDENTIFICATION

 

 

8213

 

M

an..9

(an7..8)

ID. of means of transport identification

Numer statku: 7 cyfr w przypadku OFS lub IMO, 8 cyfr w przypadku ERN i jednolitego europejskiego numeru identyfikacyjnego statku)

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

„OFS” w przypadku urzędowego numeru statku w systemie CCNR, zob. część 2, rozdział 4.2.2

„IMO” w przypadku numeru IMO, zob. część 2, rozdział 4.2.3

„ERN” w przypadku wszystkich innych statków (Electronic Reporting International Number - międzynarodowy numer raportowania elektronicznego), zob. część 2, rozdział 4.2.4

„ENI” w przypadku jednolitego europejskiego numeru identyfikacyjnego statku, zob. część 2, rozdział 4.2.5

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

8212

 

M

an..35

Id. Of the means of transport

Nazwa statku; jest skracana, jeśli ma więcej niż 35 znaków

 

8453

 

M

an..3

Nationality of means of transport

Dwuliterowy kod kraju ISO 3166-1, zob. część 2, rozdział 4.2.12. Jeśli przynależność państwowa nie jest znana, należy podać trzycyfrowy kod właściwego organu, który wydał europejski numer identyfikacyjny statku

 

8281

 

 

an..3

Transport ownership

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (1)

2

M

 

REFERENCE

Wymiary transportu, długość

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„LEN” = długość

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Reference number

Całkowita długość konwoju w centymetrach

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (2)

2

M

 

REFERENCE

Wymiary transportu, szerokość

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„WID”

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Całkowita szerokość konwoju w centymetrach

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (3)

2

M

 

REFERENCE

Wymiary transportu, zanurzenie

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„DRA”

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Zanurzenie konwoju w centymetrach

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (4)

2

C

 

REFERENCE

Wymiary transporty, wysokość

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„HGT”

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Wysokość konwoju powyżej linii wodnej w centymetrach

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (5)

2

M

 

REFERENCE

Wymiary transporty, tonaż

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Sygnatura

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„TON”

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Reference number

Maksymalna ładowność konwoju w tonach metrycznych

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (6)

2

C

 

REFERENCE

Krajowa sygnatura rejsu, Belgia

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Sygnatura

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNB”

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Sygnatura rządu Belgii

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (7)

2

C

 

REFERENCE

Krajowa sygnatura rejsu, Francja

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Sygnatura

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNF”

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Sygnatura rządu Francji

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (8)

2

C

 

REFERENCE

Krajowa sygnatura rejsu, Niemcy

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Sygnatura

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNG”

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Sygnatura rządu Niemiec

 

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (9)

2

C

 

REFERENCE

Krajowa sygnatura rejsu, rezerwacja 1

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Sygnatura

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GN1”

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Sygnatura rządu, rezerwacja 1

1

1156

 

 

an..6

Line number

n/d

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

n/d

 

1060

 

 

an..6

Revision number

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (1)

2

M

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Port wyjścia, port rozpoczęcia transportu

 

3227

 

M

an..3

Place / location qualifier

„5” miejsce wyjścia

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place / location identification

Kod lokalizacji EKG ONZ (zalecenie nr 16), zob. część 2, rozdział 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place / location

Pełna nazwa lokalizacji portu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place / location one identification

Kod terminalu, zob. część 2, rozdział 4.2.15

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

3222

 

 

an..70

Related place / location one

Pełna nazwa terminalu

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place / location two identification

Kod odcinka toru wodnego, zob. część 2, rozdział 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

 

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place / location two

Hektometr odcinka toru wodnego

 

5479

 

 

an..3

Relation

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (2)

2

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Punkt przejścia przekroczony przez statek. Ten segment oraz segment TDT/DTM(2) z kwalifikatorem 186 są obowiązkowymi elementami raportów o przejściu.

 

3227

 

M

an..3

Place / location qualifier

„172” (punkt przejścia)

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place / location identification

Kod lokalizacji EKG ONZ (zalecenie nr 16) dla punktu przejścia (śluzy, mostu, ośrodka zarządzania ruchem), zob. część 2, rozdział 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place / location

Pełna nazwa punktu przejścia

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place / location one identification

Kod punktu przejścia

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

n/d

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

3222

 

 

an..70

Related place / location one

n/d

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place / location two identification

Kod odcinka toru wodnego, zob. część 2, rozdział 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

 

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

n/d

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place / location two

Hektometr odcinka toru wodnego

 

5479

 

 

an..3

Relation

n/d

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (3)

2

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Następny punkt przejścia

 

3227

 

M

an..3

Place / location qualifier

„61” (następny port zawinięcia)

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place / location identification

Kod lokaliz