ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.036.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 36

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
9 lutego 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 107/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 108/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

17

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

19

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2010/4/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego ( 1 )

21

 

*

Dyrektywa Komisji 2010/5/UE z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy ( 1 )

24

 

 

DECYZJE

 

 

2010/68/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 468)

27

 

 

2010/69/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

30

 

 

2010/70/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 695)

32

 

 

2010/71/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 749)  ( 1 )

34

 

 

2010/72/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 751)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 107/2010

z dnia 8 lutego 2010 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie mikroorganizmu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 15 września 2009 r. (2), że Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko naturalne, a stosowanie tego preparatu poprawia użytkowość zwierząt. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA (2009) 7(9), s. 1314.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej.

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Skład dodatku:

Preparat Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 zawierający co najmniej 1 × 1010 CFU/g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej:

Zarodniki Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Metoda analityczna (1):

 

Oznaczenie liczby: metoda posiewu powierzchniowego na agarze tryptonowo-sojowym po uprzednim ogrzaniu próbek paszy.

 

Oznakowanie: metoda elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym (PFGE).

Kurczęta rzeźne

1 × 107

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Może być wykorzystywany w paszy zawierającej dozwolone kokcydiostatyki: diklazuril, dekokwinat, sól sodową salinomycyny, narazynę/nikarbazynę i sól sodową lasalocidu A.

1.3.2020 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 108/2010

z dnia 8 lutego 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ustanowiło jednolite ramy prawne dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW w całej Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (2) uzupełniło te ramy, wprowadzając szczegółowe przepisy wykonawcze.

(2)

Artykuł 38 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 stanowi, że w odniesieniu do płatności związanych z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (3), zostają ustalone szczegółowe zasady, w tym maksymalna kwota wsparcia.

(3)

Zgodnie z art. 11 ust. 7 Dyrektywy 2000/60/WE państwa członkowskie są zobowiązane ustalić program środków dla wszystkich obszarów dorzeczy do dnia 22 grudnia 2009 r. Zgodnie z art. 11 ust. 2 wspomnianej dyrektywy środki te muszą obejmować środki podstawowe, w tym środki wymagane prawodawstwem Unii dotyczącym ochrony wód, o których mowa w art. 11 ust. 3 dyrektywy, oraz, w razie potrzeby, środki dodatkowe, o których mowa w art. 11 ust. 4, na które mogą składać się środki wymienione w części B załącznika VI do dyrektywy lub inne środki niewymienione w tym załączniku. Pomimo iż środki dobrowolne oraz niektóre środki obowiązkowe mogą już korzystać ze wsparcia na mocy art. 31 i 39 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, należy określić szczegółowe zasady stosowania art. 38 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, tak aby objęło ono pozostałe środki obowiązkowe.

(4)

Należy wprowadzić zapis pozwalający na rozróżnienie poszczególnych rodzajów operacji, tak aby zapobiec nakładaniu się zastosowania z jednej strony – wsparcia przeznaczonego na spełnianie norm, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia nr 1698/2005, mającego na celu zrekompensowanie beneficjentom tymczasowych niedogodności związanych z obowiązkiem dostosowania się do norm Unii w niektórych dziedzinach, a z drugiej strony – płatności na mocy art. 38 wspomnianego rozporządzenia związanych z dyrektywą 2000/60/WE, mających na celu zrekompensowanie beneficjentom trwałych niedogodności wynikających z obowiązku stosowania szczegółowych wymogów w celu osiągnięcia celów środowiskowych wymienionej dyrektywy.

(5)

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawia wspólne zasady i ramy działania Unii w dziedzinie polityki wodnej. Całość prawodawstwa Unii dotyczącego wód została skoordynowana w ramach wspomnianej dyrektywy, na mocy której uchylono i zastąpiono kilka dyrektyw wodnych, oraz której „program środków” zawiera środki przewidziane we wciąż obowiązujących poprzednich dyrektywach wodnych, a także dodatkowe środki niezbędne do osiągnięcia celów dyrektywy 2000/60/WE. W świetle powyższego oraz w związku z tym, że część wymogów formalnie związanych z wdrożeniem dyrektywy 2000/60/WE wynika zasadniczo z innego prawodawstwa Unii dotyczącego ochrony wód i została już wdrożona lub powinna była zostać wdrożona przez państwa członkowskie, poniesione koszty i utracone dochody wynikające obecnie ze stosowania tych wymogów nie powinny być uznawane jako kwalifikujące się do rekompensaty. Ponadto art. 4 ust. 9 dyrektywy 2000/60/WE stanowi, że stosowanie nowych przepisów tej dyrektywy powinno gwarantować przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, jak zagwarantowany przez istniejące prawodawstwo wspólnotowe. W związku z tym wydaje się proporcjonalne i właściwe, aby wyłączyć rekompensatę poniesionych kosztów i dochodów utraconych w związku z wymogami związanymi z wdrożeniem dyrektywy 2000/60/WE wynikającymi z innego prawodawstwa Unii dotyczącego ochrony wód, a także ograniczenie wsparcia do wymogów, które wykraczają poza poziom ochrony przewidziany w prawodawstwie Unii istniejącym w czasie, kiedy wspomniana dyrektywa została przyjęta.

(6)

Ponadto część prawodawstwa związana z wdrożeniem dyrektywy 2000/60/WE została już uwzględniona w ramach zasady wzajemnej zgodności. Wobec beneficjentów otrzymujących pomoc na mocy art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 obowiązek przestrzegania podstawowych wymogów w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przewidziano już odpowiednio w art. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (4), które ustanowiło wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników, oraz w załącznikach II i III do wspomnianego rozporządzenia. W związku z tym w odniesieniu do wymogów wynikających z wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE, które wchodzą jednocześnie w zakres wymogów zasady wzajemnej zgodności, nie należy przyznawać rekompensaty.

(7)

W wyniku wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE mogą zostać wprowadzone ograniczenia wobec rolników na różnych poziomach. Trwała rekompensata powinna zostać przyznana jedynie w przypadku poważnych niedogodności.

(8)

Należy ustalić maksymalną kwotę wsparcia. Ponadto należy ustalić minimalną kwotę trwałego wsparcia, tak aby rekompensata była przyznawana wyłącznie w przypadkach poważnych niedogodności; należy również wprowadzić zapis dotyczący przekroczenia maksymalnej kwoty, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, które należy uzasadnić w programach rozwoju obszarów wiejskich.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1974/2006.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1974/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„Artykuł 26a

1.   W odniesieniu do wdrażania dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5), rodzaje operacji kwalifikujące się do wsparcia na mocy art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 nie kwalifikują się do wsparcia na mocy art. 31 tego rozporządzenia.

2.   Wsparcia na mocy art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 związanego z dyrektywą 2000/60/WE udziela się wyłącznie w odniesieniu do poniesionych kosztów i utraconych dochodów wynikających z niedogodności związanych ze szczegółowymi wymogami, które:

a)

zostały wprowadzone dyrektywą 2000/60/WE, są zgodne z programami środków przewidzianych w planach gospodarowania wodami w dorzeczu sporządzonych z zamiarem osiągnięcia celów środowiskowych wymienionej dyrektywy oraz wykraczają poza środki wymagane do wdrożenia prawodawstwa Unii dotyczącego ochrony wód;

b)

wykraczają poza podstawowe wymogi zarządzania i zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określone w art. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (6) oraz w załącznikach II i III do tego rozporządzenia;

c)

wykraczają poza poziom ochrony przewidziany w prawodawstwie Unii obowiązującym w chwili przyjęcia dyrektywy 2000/60/WE, zgodnie z art. 4 ust. 9 wymienionej dyrektywy; oraz które

d)

narzucają zasadnicze zmiany dotyczące rodzaju użytkowania gruntów lub zasadnicze ograniczenia odnoszące się do praktyki rolnej, które powodują znaczne straty dochodu.

3.   W odniesieniu do rocznej kwoty wsparcia zastosowanie mają następujące warunki:

a)

kwota wsparcia ustalana jest w wysokości przekraczającej minimalny poziom wynoszący 50 EUR na hektar użytków rolnych;

b)

maksymalna kwota wsparcia nie przekracza kwoty w wysokości 200 EUR na hektar użytków rolnych.

Na zasadzie odstępstwa od lit. b) akapit pierwszy:

a)

początkowa maksymalna kwota wsparcia w okresie do pięciu lat nie przekracza kwoty w wysokości 500 EUR na hektar użytków rolnych;

b)

maksymalne kwoty można zwiększyć, uwzględniając szczególne okoliczności, które należy uzasadnić w programach rozwoju obszarów wiejskich.

2)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15.

(3)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

(4)  Dz. U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(5)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

(6)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.”;


ZAŁĄCZNIK

Punkt 5.3.2.1.3 w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.3.2.1.3   Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE

obszary wyznaczone do wdrożenia dyrektyw 79/409/EWG, 92/43/EWG i 2000/60/WE i obowiązki dla rolników wynikające z odpowiadających im krajowych/regionalnych przepisów dotyczących zarządzania tymi obszarami; w odniesieniu do każdego wymogu związanego z dyrektywą 2000/60/WE, wyjaśnienie jego celu środowiskowego (np. ochrona cieków wodnych przed wylewaniem pestycydów) oraz jego związku z wymogami wynikającymi ze stosowania dyrektywy 2000/60/WE (odniesienie do odpowiedniej litery art. 11 ust. 3 lub do art. 11 ust. 4);

w odniesieniu do rekompensaty związanej z dyrektywą 2000/60/WE,

(i)

wskazanie odpowiednich szczegółowych wymogów wprowadzonych dyrektywą 2000/60/WE, które są zgodne z programami środków przewidzianych w planach gospodarowania wodami w dorzeczu, sporządzonych z zamiarem osiągnięcia celów środowiskowych wymienionej dyrektywy; oraz

(ii)

stosowne dowody potwierdzające, że przewidziana rekompensata nie obejmuje poniesionych kosztów ani utraconych dochodów wynikających z niedogodności związanych ze stosowaniem prawodawstwa Unii dotyczącego ochrony wód oraz podstawowych wymogów zarządzania i zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określonych w art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 73/2009;

opis metody i założeń agrotechnicznych wykorzystanych jako punkt odniesienia przy obliczeniach uzasadniających dodatkowe koszty i utracone dochody wynikające z niedogodności na danym obszarze i związane z wdrożeniem dyrektyw 79/409/EWG, 92/43/EWG i 2000/60/WE;

kwoty wsparcia.”.


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 109/2010

z dnia 5 lutego 2010 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami Unii Europejskiej, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Article 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Artykuł składający się z:

cylindrycznego pojemnika ze stali o wysokości około 33 cm i średnicy około 29 cm,

stalowej pokrywki z dwoma okrągłymi otworami o średnicy odpowiednio około 5 i 6 cm,

cylindrycznej siatki ze stali o wysokości około 8 cm i średnicy około 12,5 cm,

elastycznej stalowej rury, oraz

końcówki ssącej.

Stalowa siatka jest umocowana na wewnętrznej części pokrywki, pod jednym z otworów.

Rura z końcówką ssącą jest włożona do drugiego otworu.

Artykuł jest przeznaczony do czyszczenia na przykład kominków, używa się go razem z odkurzaczem, gdy wąż odkurzacza jest podłączony do zewnętrznej części pokrywki, do otworu z siatką.

Podczas odkurzania cząsteczki gruboziarniste pozostają na dnie pojemnika, podczas gdy cząsteczki unoszące się w powietrzu są odfiltrowane ze strumienia powietrza przez siatkę.

8421 39 20

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 1 f) do sekcji XV oraz brzmienie kodów CN 8421, 8421 39 i 8421 39 20.

Cylindryczna siatka służy jako filtr, ponieważ zatrzymuje cząsteczki unoszące się w powietrzu i przepuszcza jedynie oczyszczone powietrze. Artykuł ma zatem cechy charakterystyczne urządzeń do filtrowania lub oczyszczania objętych pozycją 8421.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 7323 jako artykułu gospodarstwa domowego ze stali zgodnie z uwagą 1 f) do sekcji XV, ponieważ sekcja ta nie obejmuje artykułów objętych sekcją XVI.

Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu CN 8421 39 20 jako urządzenie do filtrowania lub oczyszczania powietrza.


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 110/2010

z dnia 5 lutego 2010 r.

zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

Dnia 25 stycznia 2010 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Sankcji podjął decyzję o wykreśleniu pięciu nazwisk z listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Tego samego dnia komitet ten podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do danych dotyczących niektórych osób fizycznych i prawnych, podmiotów, organów i grup na tej liście.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji za Przewodniczącego

João Vale DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

W tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujące wpisy:

(a)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Adres: skrzyżowanie Spin Kalay, dzielnica dystryktu Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Numer paszportu: a) OR 35914 (paszport afgański wydany w dniu 26 sierpnia 2005 r. ważny do dnia 27 marca 2008 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 615565. Obywatelstwo: afgańskie.

(b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Tytuł: a) Maulavi; b) Hadżi. Stanowisko: Wiceminister Planowania w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Deh Now, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Jelrez, Maidan, prowincja Wardak, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) poseł do parlamentu wybrany z prowincji Wardak; b) zastępca szefa Komitetu ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego parlamentu afgańskiego od maja 2007 r.

(c)

Shams-us-Safa Aminzai. Stanowisko: Centrum prasowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

(d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Adres: a) wieś Hazarkhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan; b) prowincja Uruzgan, Afganistan. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: wieś Hazarkhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 004548 (paszport afgański). Krajowy numer identyfikacyjny: 22273. Inne informacje: a) Wycofał się ze współpracy z talibami i przyłączył się do obozu rządowego jako przedstawiciel dystryktu Zurmat w Loya Jirga; b) od maja 2007 r. gubernator prowincji Uruzgan, Afganistan.

(e)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Handlu w rządzie talibów. Adres: dystrykt Khair Kot, prowincja Paktika, Afganistan. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Khair Kot, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: numer karty do głosowania: 07503858.

(2)

Wpis „Al-Haramain Foundation (Stany Zjednoczone). Adres: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Al-Haramain Foundation (Stany Zjednoczone). Adres: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Stany Zjednoczone; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Stany Zjednoczone; c) ) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, Stany Zjednoczone. Dodatkowe informacje: Oddział Al-Haramain Foundation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych został formalnie utworzony przez Sulimana Hamd Suleimana al-Buthe i wspólnika w 1997 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 28.9.2004 r.”

(3)

Wpis: „Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel). Dodatkowe informacje: a) oddział GIA (Groupement islamique armé) powstały w wyniku rozpadu, który miał miejsce w 1996 r., po tym jak weteran afgański Kada Benchikha Larbi zdecydował się przeciwstawić przywódcy GIA; b) szacuje się, że w listopadzie 2007 r. liczył on ok. 50 członków; c) z siedzibą w zachodniej Algierii.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS; b) El-Ahouel; c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat; d) Katibat el Ahouel). Dodatkowe informacje: a) Oddział GIA (Groupement islamique armé) utworzony w wyniku rozpadu, który miał miejsce w 1996 r., po tym jak weteran afgański Kada Benchikha Larbi zdecydował się przeciwstawić przywódcy GIA. Odział ten stał się następnie częścią organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) w listopadzie 2007 r. prawdopodobnie liczył on ok. 50 członków; c) oddział ma siedzibę w zachodniej Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.11.2003 r.”

(4)

Wpis „Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency; b) Sanabel L’il-Igatha; c) SRA; d) Sara; e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Dodatkowe informacje: a) Strona internetowa: http://www.sanabel.org.uk; b) e-mail: info@sanabel.org.uk; c) numer do celów charytatywnych: 1083469; d) numer wpisu do rejestru: 3713110.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency; b) Sanabel L’il-Igatha; c) SRA; d) Sara; e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo; b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Dodatkowe informacje: a) do celów charytatywnych: 1083469; b) numer wpisu do rejestru: 3713110. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.2.2006 r.”

(5)

Wpis „Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adres: Via Padova 82, Mediolan, Włochy (poprzedni adres pochodzi z marca 2004 r.). Data urodzenia: 5.2.1962. Miejsce urodzenia: Osniers, Algeria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) dnia 30.1.2006 r. zwolniony z więzienia we Włoszech; c) według danych z listopada 2008 r. przebywał w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Moustafa Abbes (alias a) Mostafa Abbes; b) Mostafa Abbas; c) Mustafa Abbas; d) Moustapha Abbes). Adres: Via Padova 82, Mediolan, Włochy (poprzedni adres pochodzi z marca 2004 r.). Data urodzenia: 5.2.1962 r. Miejsce urodzenia: a) Osniers, Algieria; b) Francja. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) w dniu 30.1.2006 r. zwolniony z więzienia we Włoszech; b) według danych z listopada 2008 r. przebywał w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.”

(6)

Wpis „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adres: Via Lungotevere Dante, Rzym, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 7.9.1967. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Dodatkowe informacje: dnia 19.5.2005 r. skazany in absentia przez sąd w Neapolu na 5 lat pozbawienia wolności. Uciekinier od września 2007 r.” otrzymuje brzmienie:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud; b) Mourad; c) Rabah Di Roma; d) Abdel Wahab Abdelhafid; e) Said). Adres: Via Lungotevere Dante, Rzym, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: a) 7.9.1967 r.; b) 30.10.1958 r.; c) 30.10.1968 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Dodatkowe informacje: uciekinier (według danych z czerwca 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.”

(7)

Wpis „Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir); Adres: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja; Data urodzenia: 5 stycznia 1966 r. miejsce urodzenia: Johor, Malezja; obywatelstwo: malezyjskie; nr paszportu: A 11263265; krajowy nr identyfikacyjny: 660105-01-5297” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir; b) Muslimin Abdulmotalib; c) Salim Alombra; d) Armand Escalante; e) Normina Hashim; f) Henri Lawi; g) Hendri Lawi; h) Norhana Mohamad; i) Omar Salem; j) Ahmad Shobirin; k) Bin Abdul Hir Zulkifli; l) Abdulhir Bin Hir; m) Hassan;, n) Hogalu; o) Hugalu; p) Lagu; q) Marwan). Adres: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja. Data urodzenia: a) 5.1.1966 r.; b) 5.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Muar Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 11263265. Krajowy nr identyfikacyjny: 660105-01-5297. Dodatkowe informacje: a) Imię matki: Minah Binto Aogist Abd Aziz; b) Numer prawa jazdy D2161572; wydane w Kaliforni, Stany Zjednoczone. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.”

(8)

Wpis „Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Miejsce urodzenia: dzielnica Al-Khitan, Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: a) 101423404; b) 2541451 (paszport kuwejcki, który utraci ważność dnia 16.2.2017 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah; e) Jabir Al-Jalhami; f) Abdul-Ghani; g) Abu Muhammad). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Miejsce urodzenia: dzielnica Al-Khitan, Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: a) 101423404; b) 2541451 (paszport kuwejcki, który utraci ważność dnia 16.2.2017 r.); c) 002327881. Krajowy nr identyfikacyjny: 259092401188 (Kuwejt). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.1.2008 r.”

(9)

Wpis „Farid Aider (alias Achour Ali). Adres: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy. Data urodzenia: 12.10.1964 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRAFRD64R12Z301C” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Farid Aider (alias a) Achour Ali; b) Terfi Farid; c) Abdallah). Adres: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy; , b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania); c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 12.10.1964 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Dodatkowe informacje: Numer identyfikacji podatkowej: DRAFRD64R12Z301. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.”

(10)

Wpis „Mohammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Data urodzenia: 19.11.1971. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Miejsce urodzenia: Medina, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 541939 (paszport jemeński wydany w dniu 31.7.2000 r. w Al-Hudaydah, Jemen, na nazwisko Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Krajowy nr identyfikacyjny: 216040 (jemeński dowód osobisty). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal; c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal; d) Abu Asim Al-Makki; e) Ahmed). Data urodzenia: 19.11.1971 r. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Miejsce urodzenia: Medina, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 541939 (paszport jemeński wydany w dniu 31.7.2000 r. w Al-Hudaydah, Jemen, na nazwisko Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Krajowy nr identyfikacyjny: 216040 (jemeński dowód osobisty). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.”

(11)

Wpis „Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdalla Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Data urodzenia: 20.1.1960. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: 1739010 (paszport kuwejcki wydany dnia 26.5.2003 r. w Kuwejcie, utracił ważność dnia 25.5.2008 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali; b) Hamed Al-'Ali; c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali; d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali; e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali; g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali; h) Abu Salim). Data urodzenia: 20.1.1960. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: 1739010 (paszport kuwejcki wydany dnia 26.5.2003 r. w Kuwejcie, utracił ważność dnia 25.5.2008 r.). Dodatkowe informacje: Zamieszkały w Kuwejcie (dane z marca 2009 r.) Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.1.2008 r.”

(12)

Wpis „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, Londyn NW8, Anglia; c) 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; d) 20 Provare Street Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (adres ostatniego zameldowania w Bośni); e) Dublin, Irlandia. Data urodzenia: a) 21.3.1963 r.; b) 21.1.1963 r.; b) 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: a) E423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., stracił ważność z dniem 14.5.1993 r.); b) 0841438 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 30.12.1998 r., stracił ważność z dniem 30.12.2003 r.); c) 0898813 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.12.1999 r. w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie); d) 3449252 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.5.2001 r. przez konsulat Bośni i Hercegowiny w Londynie, stracił ważność z dniem 30.5.2006 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: 1292931. Dodatkowe informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich osoba ta nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie, w Irlandii; c) imię ojca: Mohamed; imię matki: Medina Abid; d) związany z Islamską Fundacją Al-Haramain; e) odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny w lipcu 2006 r., w chwili obecnej nie posiada ważnego bośniacko-hercegowińskiego dokumentu tożsamości. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, Londyn NW8, Anglia; c) 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; d) 20 Provare Street Sarajewo (adres ostatniego zameldowania w Bośni i Hercegowinie); e) Dublin, Irlandia (dane dotyczące zamieszkania z sierpnia 2009 r.). Data urodzenia: a) 21.3.1963 r.; b) 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: a) E423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., stracił ważność z dniem 14.5.1993 r.); b) 0841438 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 30.12.1998 r., stracił ważność z dniem 30.12.2003 r.); c) 0898813 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.12.1999 r. w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie); d) 3449252 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.5.2001 r. przez konsulat Bośni i Hercegowiny w Londynie, stracił ważność z dniem 30.5.2006 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: 1292931. Dodatkowe informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich osoba ta nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie, w Irlandii; c) imię ojca: Mohamed; imię matki: Medina Abid; d) związany z Islamską Fundacją Al-Haramain; e) odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny w lipcu 2006 r., w chwili obecnej nie posiada ważnego bośniacko-hercegowińskiego dokumentu tożsamości. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.”

(13)

Wpis „Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adres: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Włochy; b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 28.6.1963. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L183017 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.02.1996 r., utracił ważność dnia 13.02.2001 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V; b) dnia 19.5.2005 r. skazany przez sąd w Neapolu na 5 lat pozbawienia wolności. Zwolniony z więzienia dnia 22.3.2007 r. na podstawie postanowienia zawieszającego wyrok.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias a) Fethi ben Assen Haddad; b) Fathy Hassan Al Haddad). Adres: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Włochy; b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: a) 28.6.1963 r.; b) 28.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L183017 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.02.1996 r., utracił ważność dnia 13.02.2001 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V; b) zatrzymany w dniu 16.12.2006 r. Zwolniony w dniu 22.3.2007 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.”

(14)

Wpis „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruksela), Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965. Miejsce urodzenia: Ghardimaou, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) belgijskie (od 8.11.1993 r.). Numer paszportu: E590976 (tunezyjski paszport wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność dnia 18.6.1992 r.). Dodatkowe informacje: a) Aresztowany w Belgii w dniu 18.12.2001 r.; b) Zwolniony na początku 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruksela, Belgia; b) Rue de l’Agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Bruksela, Belgia; c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruksela, Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965 r. Miejsce urodzenia: Ghardimaou, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie; b) belgijskie (od 8.11.1993 r.). Numer paszportu: E590976 (tunezyjski paszport wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność dnia 18.6.1992 r.). Dodatkowe informacje: a) aresztowany w Belgii dnia 18.12.2001 r.; b) zwolniony z więzienia na początku 2008 r. i ponownie aresztowany w czerwcu 2009 r. w związku z nieprzestrzeganiem zasad zwolnienia warunkowego. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.”

(15)

Wpis „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Data urodzenia: 1.1.1965. Obywatelstwo: katarskie; Numer paszportu: 00685868 (Katar); nr dowodu tożsamości: 26563400140 (Katar); Dodatkowe informacje: a) z Kataru finansuje i ułatwia działalność sieci Al-Kaida, udzielał finansowego wsparcia i działał w imieniu przywódców Al-Kaidy, w tym transportował rekrutów do ośrodków treningowych Al-Kaidy w Azji Południowej; b) w styczniu 2008 r. skazany zaocznie przez Bahrański Trybunał Karny za finansowanie terroryzmu, udział w szkoleniach terrorystycznych, ułatwianie innym osobom podróży w celu udziału w szkoleniach terrorystycznych za granicą i członkostwo w organizacji terrorystycznej; c) aresztowany w Katarze w marcu 2008 r. Odbywa karę pozbawienia wolności w Katarze (dane z czerwca 2008 r.)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Data urodzenia: 1.1.1965. Obywatelstwo: katarskie; Numer paszportu: 00685868 (wydany w Ad-Dausze w dniu 5.2.2006 r., ważny do dnia 4.2.2010 r.). Nr dowodu tożsamości: 26563400140 (Katar); Adres: Ad-Dauha, Katar. Dodatkowe informacje: aresztowany w Katarze w marcu 2008 r.; odbywał karę pozbawienia wolności w Katarze i został zwolniony; Imię matki: Hamdah Ahmad Haidoos. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2008 r.”

(16)

Wpis „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Data urodzenia: 14.1.1965. Miejsce urodzenia: a) Dyshni-Vedeno, dystrykt Wedeńsk, Czeczeńsko-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, b) Dystrykt wedeński, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: rosyjskie. Numer paszportu: 623334 (paszport rosyjski, styczeń 2002). Krajowy nr identyfikacyjny: IY-OZH nr 623334 (wydany dnia 9.6.1989 r. w dystrykcie Wedeńsk). Dodatkowe informacje: międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez rząd rosyjski.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris; b) Shamil Basaev; c) Basaev Chamil; d) Basaev Shamil Shikhanovic; e) Terek; f) Lysy; g) Idris; h) Besznogy; i) Amir; j) Rasul; k) Spartak; l) Pantera-05; m) Hamzat; n) General; o) Baisangur I; p) Walid; q) Al-Aqra; r) Rizvan; s) Berkut; t) Assadula). Data urodzenia: 14.1.1965. Miejsce urodzenia: a) Dyshni-Vedeno, dystrykt Wedeńsk, Czeczeńsko-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka; b) Dystrykt wedeński, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: rosyjskie. Numer paszportu: 623334 (paszport rosyjski, styczeń 2002 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: IY-OZH nr 623334 (wydany dnia 9.6.1989 r. w dystrykcie Wedeńsk). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.8.2003 r.”

(17)

Wpis „Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Data urodzenia: 1.6.1972. Miejsce urodzenia: Ghardaia, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: Syn Mohameda i Zohry Chemkha.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass; b) Belaouer Khaled Abou El Abass; c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes; d) Khaled Abou El Abass; e) Khaled Abou El Abbes; f) Khaled Abou El Abes; g) Khaled Abulabbas Na Oor; h) Mukhtar Belmukhtar; i) Abou Abbes Khaled; j) Belaoua; k) Belaour). Data urodzenia: 1.6.1972 r. Miejsce urodzenia: Ghardaia, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) syn Mohameda i Zohry Chemkha; b) prowadzi działalność w Północnym Mali. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.11.2003 r.”

(18)

Wpis „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Address: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy (poprzedni adres według informacji z marca 2004 r.); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Włochy (poprzedni adres według informacji z października 2002 r.). Data urodzenia: 7.6.1954. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Krajowy numer identyfikacyjny: włoski numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T. Dodatkowe informacje: a) dnia 30.7.2008 r. zwolniony z więzienia we Włoszech; b) według informacji z listopada 2008 r. przebywał wówczas w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.03.2004 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adres: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy (poprzedni adres według informacji z marca 2004 r.); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Włochy (poprzedni adres według informacji z października 2002 r.). Data urodzenia: 7.6.1954. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. włoski numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T. Dodatkowe informacje: według informacji z listopada 2008 r. przebywał wówczas w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.”

(19)

Wpis „Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adres: a) via D. Fringuello, 20 – Rzym, Włochy, b) Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: a) 20.3.1970 r., b) 30.1.1971 r. (Kamel Mohamed). Miejsce urodzenia: Rouiba, Algieria. Inne „Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed; b) Alì Di Roma). Adres: a) via D. Fringuello, 20 – Rzym, Włochy, b) Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: a) 20.3.1970 r., b) 30.1.1971 r. (Kamel Mohamed). Miejsce urodzenia: Rouiba, Algieria. Dodatkowe informacje: dnia 19.5.2005 r. skazany przez sąd w Neapolu na 5 lat pozbawienia wolności. Zwolniony w dniu 05.10.2006 r. Dnia 11.8.2006 r. aresztowany ponownie za przestępstwa związane z terryryzmem. Od września 2007 r. przebywa w więzieniu we Włoszech.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ali Mohamed El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Data urodzenia: a) 20.3.1970 r.; b) 30.1.1971 r. Miejsce urodzenia: Rouiba, Algieria. Adres: a) via D. Fringuello, 20 – Rzym, Włochy; b) 3 via Ajraghi, Mediolan, Włochy(miejsce stałego zamieszkania). Dodatkowe informacje: Imię matki: Hamadche Zoulicha. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.”

(20)

Wpis „Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi). Address: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 00385937 (paszport jemeński). Dodatkowe informacje: a) adres bez zmian; b) w listopadzie 2008 r. przeniesiony z aresztu w Stanach Zjednoczonych do Jemenu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.01.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi; b) Saqar Al Jadawi; c) Saqar Aljawadi; d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adres: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Data urodzenia: 1965 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Mukalla, Jemen; b) Al-Mukala, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 00385937 (paszport jemeński). Dodatkowe informacje: a) adres bez zmian; b) w listopadzie 2008 r. przeniesiony z aresztu w Stanach Zjednoczonych do Jemenu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.”

(21)

Wpis „Abderrahmane Kifane. Adres: via S. Biagio, 32 or 35 — Sant'Anastasia (NA), Włochy. Data urodzenia: 7.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko. Dodatkowe informacje: W dniu 22.7.1995 r. skazany na 20 miesięcy pozbawienia wolności za dostarczanie wsparcia Zbrojnej Grupie Islamskiej (GIA) Dnia 16.3.2004 r. skazany przez Sąd Apelacyjny w Neapolu na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy decyzji Sądu Najwyższego odbędzie się nowa rozprawa.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abderrahmane Kifane. Adres: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Włochy. Data urodzenia: 7.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.03.2004 r.”

(22)

Wpis „Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Data urodzenia: a) 30.12.1960 r., b) 13.12.1960 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001. Dodatkowe informacje: Pod nadzorem w Zjednoczonym Królestwie do czasu zakończenia procedur deportacyjnych (wg danych z marca 2009 r.)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman; b) Umar Uthman; c) Omar Mohammed; d) Abu Qatada Al-Filistini; e) Abu Umr Takfiri; f) Abu Omar Abu Umar; g) Abu Umar Umar; e) Abu Ismail). Data urodzenia: a) 30.12.1960 r.; b) 13.12.1960 r. Miejsce urodzenia: Betlejem, Zachodni Brzeg, Terytoria Palestyńskie. Obywatelstwo: jordańskie. Adres: Zjednoczone Królestwo (od 1993 r.). Dodatkowe informacje: Między październikiem 2002 r. a marcem 2005 r. oraz między sierpniem 2005 r. a czerwcem 2008 r. przebywał w areszcie w Zjednoczonym Królestwie. Przebywa w areszcie w Zjednoczonym Królestwie od grudnia 2008 r. (dane z marca 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.”

(23)

Wpis „Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; Data urodzenia: 25 maja 1964 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; obywatelstwo: malezyjskie; nr paszportu: A 10326821; krajowy nr identyfikacyjny: 640525-01-5885” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Amran Mansor (alias Henry). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja. Data urodzenia: 25.5.1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 10326821. Krajowy nr identyfikacyjny: 640525-01-5885. Dodatkowe informacje: Zwolniony z więzienia; prawdopodobnie przebywa w Indonezji. Data wyznaczenia, o ktorej mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.”

(24)

Wpis „Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja. Data urodzenia: 11.8.1969. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 9775183. Krajowy nr identyfikacyjny: 690811-10-5873. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 09.09.2003 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja. Data urodzenia: 11.8.1969 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 9775183. Krajowy nr identyfikacyjny: 690811-10-5873. Dodatkowe informacje: Potwierdzono, że zmarł we wrześniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.”

(25)

Wpis „Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (Date of birth: 22.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Maroko); b) Kalad Belkasam (Data urodzenia: 31.12.1979 r.); c) Mostafa Djamel (Data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); d) Mostefa Djamel (Data urodzenia: 26.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Mahdia, Algeria); e) Mustafa Djamel (Data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); f) Balkasam Kalad (Data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); g) Bekasam Kalad (Data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); h) Belkasam Kalad (Data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); i) Damel Mostafa (Data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); j) Djamal Mostafa, data urodzenia 31.12.1979 r. Mascara, Algieria; k) Djamal Mostafa (Data urodzenia: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Maskara, Algieria); m) Djamel Mostafa (Data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); n) Fjamel Moustfa (data urodzenia 28.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria); o) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.); p) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); q) Mustafa). Address: Algieria. Data urodzenia: 28.9.1973. Miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) Imię ojca: Djelalli Moustfa; b) Imię matki: Kadeja Mansore; c) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, urodzony dnia 25.9.1973 r. w Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria; d) prawo jazdy nr 20645897 (fałszywe duńskie prawo jazdy, wystawione na nazwisko Ali Barkani, ur. 22.8.1973 r. w Maroku); e) według informacji z grudnia 2006 r. przebywał w więzieniu w Niemczech; f) deportowany do Algierii we wrześniu 2007 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (data urodzenia: 22.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Maroko); b) Kalad Belkasam (Data urodzenia: 31.12.1979 r.); c) Mostafa Djamel (Data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); d) Mostefa Djamel (Data urodzenia: 26.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Mahdia, Algeria); e) Mustafa Djamel (Data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); f) Balkasam Kalad (Data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); g) Bekasam Kalad (Data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); h) Belkasam Kalad (Data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); i) Damel Mostafa (Data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); j) Djamal Mostafa, data urodzenia 31.12.1979 r. Mascara, Algieria; k) Djamal Mostafa (Data urodzenia: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (Data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Maskara, Algieria); m) Djamel Mostafa (data urodzenia a) 31.12.1979 r.; b) 22.12.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); n) Fjamel Moustfa (data urodzenia 28.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria); o) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.); p) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); q) Mustafa). Address: Algieria. Data urodzenia: 28.9.1973. Miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) Imię ojca: Djelalli Moustfa; b) Imię matki: Kadeja Mansore; c) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, urodzony dnia 25.9.1973 r. w Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria; d) prawo jazdy nr 20645897 (fałszywe duńskie prawo jazdy, wystawione na nazwisko Ali Barkani, urodzony dnia 22.8.1973 r. w Maroku); e) według informacji z grudnia 2006 r. przebywał w więzieniu w Niemczech; f) deportowany do Algierii we wrześniu 2007 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003 r.”

(26)

Wpis „Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Address: dzielnica Al-Salibekhat, Kuwejt. Data urodzenia: 1.10.1961. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: 101856740 (paszport kuwejcki wydany dnia 12.5.2005 r., utracił ważność dnia 11.5.2007 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali; b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali; c) Mubarak Al-Bathali; d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali; e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali; f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Address: dzielnica Al-Salibekhat, Kuwejt. Data urodzenia: 1.10.1961 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: a) 101856740 (paszport kuwejcki wydany dnia 12.5.2005 r., utracił ważność dnia 11.5.2007 r.); b) 002955916 (paszport kuwejcki). Krajowy nr identyfikacyjny: 261122400761 (Kuwejt). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.01.2008 r.”

(27)

Wpis „Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2.12.1967. Miejsce urodzenia: Annaba, Algeria. Adres: a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algieria, b) vicolo Duchessa, 16 — Neapol, Włochy, c) via Genova, 121 — Neapol, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Dodatkowe informacje: dnia 19.5.2005 r. skazany przez sąd w Neapolu na 5 lat pozbawienia wolności. Aresztowany we Francji dnia 5.7.2005 r., wydany do Włoch dnia 27.8.2005 r. Od września 2007 r. przebywa w więzieniu.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Yacine Ahmed Nacer (alias a) Yacine Di Annaba; b) Il Lungo; c) Naslano). Data urodzenia: 2.12.1967 r. Miejsce urodzenia: Annaba, Algeria. Adres: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algieria; b) vicolo Duchessa 16, Neapol, Włochy; c) via Genova 121, Neapol, Włochy (stałe miejsce zamieszkania); d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Włochy. Pozostałe informacje: Imię ojca: Ahmed Nacer Abderrahmane. Imię matki: Hafsi Mabtouka. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.”


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 111/2010

z dnia 8 lutego 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 112/2010

z dnia 8 lutego 2010 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 877/2009 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 99/2010 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem (WE) nr 877/2009, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 253 z 25.9.2009, s. 3.

(4)  Dz.U. L 34 z 5.2.2010, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 9 lutego 2010 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


DYREKTYWY

9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/21


DYREKTYWA KOMISJI 2010/4/UE

z dnia 8 lutego 2010 r.

zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu jego dostosowania do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obecnie dwie substancje nieutleniające używane w farbach do włosów są tymczasowo dopuszczone do stosowania w produktach kosmetycznych do dnia 31 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków określonych w części 2 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG.

(2)

Dla wspomnianych dwóch substancji nieutleniających używanych w farbach do włosów, HC Orange No. 2 oraz 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, wymienionych w części 2 załącznika III pod numerami referencyjnymi 26 i 29, Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (zwany dalej „SCCS”) wydał ostateczną opinię w sprawie ich bezpieczeństwa. SCCS zalecił, aby maksymalne dopuszczalne stężenie w gotowych produktach kosmetycznych wynosiło 1,0 % dla HC Orange No. 2 oraz 0,2 % dla 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. W związku z powyższym można ostatecznie wprowadzić w części 1 załącznika III przepisy dotyczące HC Orange No. 2 oraz 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 76/768/EWG.

(4)

Aby zapewnić sprawne przejście w zakresie dotyczącym wprowadzania do obrotu produktów zawierających HC Orange No. 2, które nie spełniają wymogów dotyczących etykietowania określonych w niniejszej dyrektywie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich okresów przejściowych.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiana w dyrektywie 76/768/EWG

Załącznik III do dyrektywy 76/768/EWG zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 września 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują przepisy zawarte w załączniku do niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem wymogów dotyczących etykietowania określonych w kolumnie f dla pozycji 208, od dnia 1 grudnia 2010 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Przepisy przejściowe

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu dopilnowania, by po dniu 1 listopada 2011 r. żadne produkty kosmetyczne niespełniające wymogów dotyczących etykietowania określonych w kolumnie f dla pozycji 208 w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą nie były wprowadzane do obrotu przez producentów unijnych lub importerów mających siedzibę w Unii.

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu dopilnowania, by po dniu 1 listopada 2012 r. żadne produkty kosmetyczne niespełniające wymogów dotyczących etykietowania określonych w kolumnie f dla pozycji 208 w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą nie były sprzedawane ani odstępowane konsumentom końcowym w Unii.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 dodaje się pozycje w brzmieniu:

Numer porządkowy

Substancja

Ograniczenia

Warunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecie

Zakres zastosowania i/lub użycia

Maksymalne dopuszczalne stężenie w gotowych produktach kosmetycznych

Inne ograniczenia i wymagania

a

b

c

d

e

f

„208

1-(beta-aminoetylo)amino-4-(beta-hydroksyetylo)oksy-2-nitrobenzen i jego sole

HC Orange No. 2

Nr CAS 85765-48-6

EINECS 416-410-1

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

1,0 %

Nie używać z systemami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Image

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.”

209

2-[(2-metoksy-4-nitrofenylo)amino]etanol i jego sole

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

Nr CAS 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,2 %

Nie używać z systemami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

2)

w części 2 skreśla się pozycje dotyczące numerów referencyjnych 26 i 29.


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/24


DYREKTYWA KOMISJI 2010/5/UE

z dnia 8 lutego 2010 r.

zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 sierpnia 2006 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od Baker Petrolite wniosek złożony zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, dotyczący włączenia do załącznika I do tej dyrektywy substancji czynnej akroleina, przeznaczonej do stosowania w produktach typu 12, „środki zwalczające bakterie śluzowe”, zgodnie z definicją zawartą w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE. W dniu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE, akroleina nie znajdowała się w obrocie jako substancja czynna produktu biobójczego.

(2)

W dniu 16 marca 2009 r., po przeprowadzeniu oceny, Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem.

(3)

Sprawozdanie zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych w dniu 17 września 2009 r., a wyniki przeglądu zostały włączone do sprawozdania z oceny.

(4)

Na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające akroleinę i stosowane jako środki zwalczające bakterie śluzowe spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć akroleinę do załącznika I.

(5)

Nie wszystkie potencjalne zastosowania zostały ocenione na poziomie unijnym. Dlatego stosowne jest, aby państwa członkowskie dokonały oceny ryzyka w odniesieniu do środowisk i populacji nieuwzględnionych w odpowiedni sposób w ocenie ryzyka na poziomie UE oraz aby w momencie wydawania zezwoleń na produkty zapewniły podjęcie odpowiednich środków lub nałożenie obowiązku spełnienia szczególnych warunków w celu ograniczenia stwierdzonych rodzajów ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

(6)

W świetle wniosków zawartych w sprawozdaniu z oceny, należy wymagać stosowania szczególnych środków ograniczających ryzyko na poziomie wydawania zezwoleń na produkty zawierające akroleinę i stosowane jako środki zwalczające bakterie śluzowe.

(7)

W szczególności należy wymagać, by produkty przeznaczone do zastosowań przemysłowych lub profesjonalnych były stosowane przy użyciu odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej oraz by ustanowiono bezpieczne procedury postępowania, takie jak monitorowanie powietrza i strefy zamknięte, chyba że można wykazać, iż zagrożenia dla użytkowników przemysłowych lub profesjonalnych mogą zostać ograniczone za pomocą innych środków.

(8)

Należy podjąć odpowiednie środki w celu ograniczenia zagrożeń dla środowiska morskiego, ponieważ w trakcie oceny stwierdzono niedopuszczalne zagrożenie dla tego środowiska. W tym celu przy udzielaniu zezwolenia na produkt biobójczy właściwe organy powinny nałożyć obowiązek spełnienia szczególnych warunków, takich jak obowiązek monitorowania ścieków oraz, w razie potrzeby, ich oczyszczania przed odprowadzeniem, chyba że można wykazać, iż zagrożenia dla środowiska można zmniejszyć za pomocą innych środków.

(9)

Należy przewidzieć odpowiednią ilość czasu, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, aby umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 98/8/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 98/8/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE dodaje się następującą pozycję dotyczącą substancji akroleina:

Nr

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Numery identyfikacyjne

Minimalna czystość substancji czynnej w produkcie biobójczym wprowadzonym do obrotu

Data włączenia

Termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3.

(oprócz produktów zawierających więcej niż jedną substancję czynną w przypadku takich produktów obowiązuje termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 określony w ostatniej z decyzji dotyczących włączenia substancji czynnych wchodzących w skład danego produktu)

Data wygaśnięcia włączenia

Typ produktu

Przepisy szczególne (1)

„30

akroleina

akrylaldehyd

Nr WE: 203-453-4

Nr CAS: 107-02-8

913 g/kg

1 września 2010 r.

Nie dotyczy

31 sierpnia 2020 r.

12

Przy dokonywaniu oceny wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu zgodnie z art. 5 i załącznikiem VI państwa członkowskie dokonują, jeśli jest to właściwe dla określonego produktu, oceny tych populacji, które mogą być narażone na działanie produktu, oraz tych scenariuszy zastosowań/narażenia, które nie zostały należycie uwzględnione w ocenie ryzyka na poziomie UE.

Państwa członkowskie dbają o to, aby zezwolenia spełniały następujące warunki:

1)

Ścieki zawierające akroleinę są monitorowane przed ich odprowadzeniem, chyba że można wykazać, iż zagrożenia dla środowiska można zmniejszyć za pomocą innych środków. W razie potrzeby w świetle zagrożeń dla środowiska morskiego ścieki są przechowywane w odpowiednich cysternach lub zbiornikach, bądź odpowiednio oczyszczane przed odprowadzeniem.

2)

Produkty posiadające zezwolenie na zastosowania profesjonalne i przemysłowe są stosowane przy użyciu odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej, oraz zostaną opracowane operacyjne procedury bezpieczeństwa, chyba że można wykazać we wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu, że zagrożenia dla użytkowników profesjonalnych i przemysłowych mogą zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą innych środków.”


(1)  Do celów wdrożenia wspólnych zasad załącznika VI zawartość sprawozdań z oceny i wnioski z nich są dostępne na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECYZJE

9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/27


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lutego 2010 r.

w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 468)

(Jedynie tekst w języku maltańskim jest autentyczny)

(2010/68/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 39,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2009/366/WE (2) rozliczono rachunki za rok budżetowy 2008 wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem maltańskiej agencji płatniczej „MRRA”.

(2)

W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników kontroli dodatkowej Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przedłożonych przez maltańską agencję płatniczą „MRRA”.

(3)

Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych późniejszych decyzji Komisji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki maltańskiej agencji płatniczej „MRRA” w odniesieniu do wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008.

Kwoty, które zgodnie z niniejszą decyzją podlegają zwrotowi przez wymienione państwo członkowskie lub które są płatne na jego rzecz w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mających zastosowanie na Malcie, określono w załączniku I i załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 111 z 5.5.2009, s. 35.


ZAŁĄCZNIK I

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2008 - Wydatki na rozwój obszarów wiejskich finansowane przez EFRG w nowych państwach członkowskich

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz

PC

 

Rok 2008—wydatki agencji płatniczych, których rachunki zostały

Suma kolumn a i b

Redukcje

Suma

Zwrócone państwu członkowskiemu kwoty płatności okresowych za rok budżetowy

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie (–) lub płatne na ich rzecz (+)

rozliczone

wyłączone z rozliczenia

= wydatki wykazane w deklaracji rocznej

= suma kwot płatności okresowych zwróconych państwu członkowskiemu za dany rok bużetowy

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


ZAŁĄCZNIK II

Rozliczone wydatki w rozbiciu na poszczególne środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowane przez EFRG w nowych państwach członkowskich za rok budżetowy 2008

Różnice między rocznymi sprawozdaniami finansowymi a deklaracjami wydatków

PC

Nr

Środki

Wydatki z 2008 r.

Załącznik I kolumna a

Redukcje

Załącznik I kolumna d

Kwota rozliczona w 2007 r. –

Załącznik I kolumna e

MT

Nr

Środki

i

ii

iii = i + ii

 

1

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania

975,33

0,00

975,33

 

2

Rolno-środowiskowe

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Spełnianie norm

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Grupy producentów

0,00

0,00

0,00

 

5

Pomoc techniczna

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Uzupełnienie - pomoc państwa

0,00

0,00

0,00

 

7

Środek ad hoc

9 759,30

0,00

9 759,30

Razem

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lutego 2010 r.

zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 694)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

(2010/69/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (1), w szczególności jej art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 574/2007/WE została wprowadzona w życie decyzją Komisji 2008/456/WE (2).

(2)

W związku z zasadą należytego zarządzania finansami właściwe jest ustalenie pułapu łącznej sumy płatności w ramach prefinansowania, jakie mają zostać zrealizowane z przeznaczeniem na programy roczne.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczyła w przyjmowaniu decyzji nr 574/2007/WE i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Jednakże ze względu na to, że decyzja nr 574/2007/WE stanowi rozwinięcie dorobku Schengen zgodnie z postanowieniami tytułu IV części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania, w myśl art. 4 wyżej wymienionego protokołu, pismem z dnia 19 czerwca 2007 r. poinformowała o transpozycji decyzji nr 574/2007/WE do swojego prawa krajowego. Dlatego też w świetle prawa międzynarodowego Dania związana jest niniejszą decyzją.

(4)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3). W związku z tym Zjednoczone Królestwo nie jest tą decyzją związane ani jej nie stosuje.

(5)

Niniejsza decyzja stanowi rozszerzenie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania wobec Irlandii, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4). W związku z tym Irlandia nie jest tą decyzją związana ani jej nie stosuje.

(6)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii decyzja 2007/574/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej oraz Republikę Islandii i Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), które wchodzą w zakres dziedzin określonych w art. 1 pkt A i B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (6).

(7)

W odniesieniu do Szwajcarii decyzja nr 574/2007/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską oraz Konfederację Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7), które wchodzą w zakres dziedzin, o których mowa w art. 1 pkt A i B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (8).

(8)

W odniesieniu do Liechtensteinu decyzja nr 574/2007/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój przepisów dorobku Schengen, wchodzących w zakres dziedzin, o których mowa w art. 1 pkt A i B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (9).

(9)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2008/456/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2008/456/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji programów rocznych i wniosków o płatność.”;

2)

w art. 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   W odniesieniu do art. 41 ust. 3 i 4 aktu podstawowego, łączna suma płatności w ramach prefinansowania dokonanych na rzecz danego państwa nie przekracza 90 % łącznej kwoty przydzielonej takiemu państwu członkowskiemu w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny.

W przypadku gdy dane państwo członkowskie przeznaczyło ze środków krajowych kwotę niższą niż łączna kwota przydzielona w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny, łączna suma płatności w ramach prefinansowania nie przekracza 90 % kwoty przeznaczonej ze środków krajowych.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja ma zastosowanie wobec Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 22.

(2)  Dz.U. L 167 z 27.6.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(4)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(6)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(7)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(8)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.

(9)  Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/32


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lutego 2010 r.

zmieniająca decyzję 2008/458/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 695)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

(2010/70/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (1), w szczególności jej art. 23,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady została wprowadzona w życie decyzją Komisji 2008/458/WE (2).

(2)

W związku z zasadą należytego zarządzania finansami właściwe jest ustalenie pułapu łącznej sumy płatności w ramach prefinansowania, jakie mają zostać dokonane na rzecz państw członkowskich z przeznaczeniem na programy roczne.

(3)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo jest związane aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją.

(4)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Irlandia jest związana aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie jest związana niniejszą decyzją ani jej nie stosuje.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/458/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2008/458/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji programów rocznych i wniosków o płatność.”;

2)

w art. 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   W odniesieniu do art. 39 ust. 3 i 4 aktu podstawowego, łączna suma płatności w ramach prefinansowania dokonywanych na rzecz danego państwa nie przekracza 90 % łącznej kwoty przydzielonej takiemu państwu członkowskiemu w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny.

W przypadku gdy dane państwo członkowskie przeznaczyło ze środków krajowych kwotę niższą niż łączna kwota przydzielona w decyzji finansowej zatwierdzającej program roczny, łączna suma płatności w ramach prefinansowania nie przekracza 90 % kwoty przeznaczonej ze środków krajowych.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 45.

(2)  Dz.U. L 167 z 27.6.2008, s. 135.


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/34


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 749)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/71/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(2)

Diazynon jest wymieniony w tym wykazie z przeznaczeniem do stosowania w produktach typu 18 „Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogów”, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE.

(3)

Termin złożenia kompletnej dokumentacji dotyczącej substancji czynnych do stosowania w produktach typu 18 upłynął dnia 30 kwietnia 2006 r. W tym terminie nie otrzymano jednak żadnej kompletnej dokumentacji.

(4)

Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 14 czerwca 2006 r. Komisja ogłosiła tę informację również w formie elektronicznej.

(5)

W ciągu trzech miesięcy od podania do wiadomości publicznej tej informacji pewne przedsiębiorstwo wyraziło zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do diazynonu w celu stosowania go w produktach typu 18.

(6)

W decyzji Komisji 2007/794/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającej nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (3) ustanowiono nowy termin składania dokumentacji upływający dnia 30 kwietnia 2008 r.

(7)

W tym nowym terminie, przed złożeniem dokumentacji, wnioskodawca zwrócił się do Portugalii, państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy wyznaczonego w zakresie oceny diazynonu, z zapytaniem, czy produkt referencyjny – obrożę przeciw pchłom – należy uznać za produkt biobójczy, czy za weterynaryjny produkt leczniczy.

(8)

Po przeprowadzeniu konsultacji z Komisją i pozostałymi państwami członkowskimi Portugalia poinformowała wnioskodawcę, że większość państw członkowskich nie uznałaby obroży przeciw pchłom, takiej jak ta wprowadzana do obrotu przez wnioskodawcę, za produkt biobójczy, lecz za weterynaryjny produkt leczniczy, zgodnie z definicją w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(9)

W związku z tą informacją wnioskodawca nie złożył dokumentacji dotyczącej włączenia diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE w celu stosowania go w produktach typu 18. Zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 przejęcie roli uczestnika w odniesieniu do diazynonu w celu stosowania go w produktach typu 18 nie jest już możliwe.

(10)

Wnioskodawca nie złożył dokumentacji w wyznaczonym terminie, nie należy zatem włączać do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE diazynonu przeznaczonego do stosowania w produktach typu 18.

(11)

Należy ustalić dłuższy okres stopniowego wycofywania z rynku niektórych państw członkowskich obroży przeciw pchłom uznanych za produkty biobójcze celem umożliwienia dopuszczenia ich jako weterynaryjne produkty lecznicze, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Diazynon (nr CAS 333-41-5, nr WE 206-373-8) przeznaczony do stosowania w produktach typu 18 nie zostaje włączony do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

Artykuł 2

Zaprzestaje się wprowadzania do obrotu obroży przeciw pchłom wprowadzanych do obrotu jako produkty biobójcze i zawierających diazynon przeznaczony do stosowania w produktach typu 18 ze skutkiem od dnia 1 marca 2013 r.

Zaprzestaje się wprowadzania do obrotu innych produktów biobójczych zawierających diazynon przeznaczony do stosowania w produktach typu 18 ze skutkiem od dnia 1 marca 2011 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

(3)  Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 35.

(4)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.


9.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/36


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lutego 2010 r.

dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 751)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/72/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(2)

We wspomnianym wykazie figuruje szereg kombinacji substancji i typów produktów, w przypadku których albo wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 kompletnej dokumentacji.

(3)

W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej w dniach 13 stycznia, 11 lutego i 11 marca 2009 r.

(4)

W ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia tej informacji żadna osoba ani żadne państwo członkowskie nie wyraziły zainteresowania przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do omawianych substancji i typów produktów.

(5)

Dlatego zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 przedmiotowych substancji i typów produktów nie należy włączać do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(6)

Ze względu na pewność prawną, począwszy od określonej daty nie należy wprowadzać do obrotu produktów biobójczych zawierających substancje czynne dla typów produktów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Substancje wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie zostają włączone, dla danych typów produktów, do załączników I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE.

Artykuł 2

Do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 produkty biobójcze zawierające substancje czynne dla typów produktów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji nie są już wprowadzane do obrotu począwszy od dnia 9 lutego 2011 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Substancje i typy produktów, których nie włącza się do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Typ produktu

RMS

Bis[1-cykloheksylo-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniomato(2-)]miedź

 

312600-89-8

11

AT

Sól potasowa cykloheksylohydroksydiazeno-1-tlenku

 

66603-10-9

11

AT

Kwas peroksyoktanowy

 

33734-57-5

11

FR

Kwas peroksyoktanowy

 

33734-57-5

12

FR

Bis[1-cykloheksylo-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniomato(2-)]miedź

 

312600-89-8

12

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

7

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

10

ES

Chlorokresol

200-431-6

59-50-7

10

FR

Kwas mrówkowy

200-579-1

64-18-6

9

BE

Kwas benzoesowy

200-618-2

65-85-0

11

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

9

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

10

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

11

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

12

DE

Tlenek etylenu

200-849-9

75-21-8

20

N

2-chloroacetamid

201-174-2

79-07-2

7

EE

2-chloroacetamid

201-174-2

79-07-2

9

EE

2-chloroacetamid

201-174-2

79-07-2

10

EE

2-chloroacetamid

201-174-2

79-07-2

11

EE

Kwas glikolowy

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-kwas mlekowy

201-196-2

79-33-4

20

DE

Symklosen

201-782-8

87-90-1

7

UK

Symklosen

201-782-8

87-90-1

9

UK

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

7

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

9

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

10

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

11

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

12

IE

Kwas heksa-2,4-dienowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

7

DE

Kwas heksa-2,4-dienowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

9

DE

Kwas heksa-2,4-dienowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

10

DE

Glutaral

203-856-5

111-30-8

7

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

9

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

10

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-Fenoksyetanol

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-Fenoksyetanol

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-Fenoksyetanol

204-589-7

122-99-6

11

UK

Chlorek cetylopirydyniowy

204-593-9

123-03-5

6

UK

Chlorek cetylopirydyniowy

204-593-9

123-03-5

7

UK

Chlorek cetylopirydyniowy

204-593-9

123-03-5

9

UK

Chlorek cetylopirydyniowy

204-593-9

123-03-5

20

UK

Ditlenek węgla

204-696-9

124-38-9

15

FR

Ditlenek węgla

204-696-9

124-38-9

20

FR

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

11

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

12

UK

Tosylochloramid sodu

204-854-7

127-65-1

9

ES

Tosylochloramid sodu

204-854-7

127-65-1

10

ES

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

10

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

10

UK

Kaptan

205-087-0

133-06-2

7

IT

Kaptan

205-087-0

133-06-2

9

IT

Kaptan

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-(trichlorometylotio)ftalimid/Folpet

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-dietylo-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

22

SE

Siuram

205-286-2

137-26-8

7

BE

Siuram

205-286-2

137-26-8

10

BE

Siuram

205-286-2

137-26-8

11

BE

Siuram

205-286-2

137-26-8

12

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

7

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

9

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

10

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

11

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

12

BE

Metyloditiokarbaminian potasu

205-292-5

137-41-7

9

CZ

Metyloditiokarbaminian potasu

205-292-5

137-41-7

11

CZ

Metyloditiokarbaminian potasu

205-292-5

137-41-7

12

CZ

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

12

BE

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

20

BE

Cyjanoditiokarbiminian disodu

205-346-8

138-93-2

9

CZ

Cyjanoditiokarbiminian disodu

205-346-8

138-93-2

11

CZ

Cyjanoditiokarbiminian disodu

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

12

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

9

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

10

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

11

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

12

PL

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

11

ES

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

12

ES

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

20

ES

Dazomet

208-576-7

533-74-4

7

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

9

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

10

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

11

BE

Dichloro-N-[(dimetylamino)sulfonylo]fluoro-N-(p-tolilo)metanosulfenamid/Tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

10

FI

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

9

FR

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

10

FR

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

11

FR

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

12

FR

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

11

AT

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

12

AT

Dichlofluanid

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-dichloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-dichloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-dichloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

12

PL

Siarczek cynku

215-251-3

1314-98-3

7

UK

Siarczek cynku

215-251-3

1314-98-3

9

UK

Siarczek cynku

215-251-3

1314-98-3

10

UK

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

7

NL

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

9

NL

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

10

NL

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

Chlorotalonil

217-588-1

1897-45-6

7

NL

Chlorotalonil

217-588-1

1897-45-6

9

NL

Chlorotalonil

217-588-1

1897-45-6

10

NL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

7

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

9

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

10

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

11

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina

219-145-8

2372-82-9

10

PT

2,2′-ditiobis[N-metylobenzamid]

219-768-5

2527-58-4

7

PL

2,2′-ditiobis[N-metylobenzamid]

219-768-5

2527-58-4

9

PL

2,2′-ditiobis[N-metylobenzamid]

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

22

SI

Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu

220-767-7

51580-86-0

9

UK

Troklozen sodu

220-767-7

2893-78-9

9

UK

Sulfon bis(trichlorometylowy)

221-310-4

3064-70-8

9

LT

Sulfon bis(trichlorometylowy)

221-310-4

3064-70-8

10

LT

Sulfon bis(trichlorometylowy)

221-310-4

3064-70-8

11

LT

Sulfon bis(trichlorometylowy)

221-310-4

3064-70-8

12

LT

Sulfon bis(trichlorometylowy)

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(etylenodioksy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

9

PL

Dipirytion

223-024-5

3696-28-4

9

SE

2,4,6-trichlorofenolan sodu

223-246-2

3784-03-0

9

IE

Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu

223-296-5

3811-73-2

11

SE

Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu

223-296-5

3811-73-2

12

SE

Chlorek 3-chloroallilometenaminy

223-805-0

4080-31-3

9

PL

2,2′,2′′-(heksahydro-l,3,5-triazyn-l,3,5-triylo)trietanol

225-208-0

4719-04-4

9

PL

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

9

ES

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

10

ES

N,N′-metylenobismorfolina

227-062-3

5625-90-1

9

AT

N,N′-metylenobismorfolina

227-062-3

5625-90-1

11

AT

Terbutyloazyna

227-637-9

5915-41-3

11

UK

Terbutyloazyna

227-637-9

5915-41-3

12

UK

(R)-p-menta-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

12

PT

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

7

FR

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

9

FR

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

10

FR

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

11

FR

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-bromo-2-nitrowinylo)benzen

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-bromo-2-nitrowinylo)benzen

230-515-8

7166-19-0

12

SK

Chlorek didecylodimetyloamonu

230-525-2

7173-51-5

7

IT

Chlorek didecylodimetyloamonu

230-525-2

7173-51-5

9

IT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

7

PT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

9

PT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

10

PT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

11

PT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

12

PT

Ditlenek siarki

231-195-2

7446-09-5

9

DE

Ditlenek siarki

231-195-2

7446-09-5

11

DE

Ditlenek siarki

231-195-2

7446-09-5

12

DE

Ditlenek siarki

231-195-2

7446-09-5

20

DE

Ditlenek siarki

231-195-2

7446-09-5

22

DE

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

7

DE

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

9

DE

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

20

DE

Jod

231-442-4

7553-56-2

7

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

9

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

10

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

11

SE

Ditlenek krzemu – amorficzny

231-545-4

7631-86-9

20

FR

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

9

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

11

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

12

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

20

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

22

DE

Bromek sodu

231-599-9

7647-15-6

7

NL

Bromek sodu

231-599-9

7647-15-6

9

NL

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

9

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

11

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

12

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

20

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7a-etylodihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7a-etylodihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol

231-810-4

7747-35-5

12

PL

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

9

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

11

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

12

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

20

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

22

DE

Chloryn sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

11

PT

Chloryn sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

12

PT

Chloryn sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

20

PT

Chloran sodu/Chloran(V) sodu

231-887-4

7775-09-9

11

PT

Chloran sodu/Chloran(V) sodu

231-887-4

7775-09-9

12

PT

Lignina

232-682-2

9005-53-2

7

EL

Lignina

232-682-2

9005-53-2

9

EL

Lignina

232-682-2

9005-53-2

10

EL

Lignina

232-682-2

9005-53-2

11

EL

Lignina

232-682-2

9005-53-2

12

EL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

7

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

9

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

10

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

11

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

12

NL

Ditlenek chloru

233-162-8

10049-04-4

20

PT

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

9

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

11

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

12

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

20

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

22

DE

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

7

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

9

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

10

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

11

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

10

DK

Karbendazym

234-232-0

10605-21-7

11

DE

Karbendazym

234-232-0

10605-21-7

12

DE

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

7

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

9

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

10

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

11

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

12

NL

Difosforek trimagnezu

235-023-7

12057-74-8

23

DE

Bromek amonu

235-183-8

12124-97-9

7

SE

Bromek amonu

235-183-8

12124-97-9

9

SE

Undekatlenek heksaboru i dicynku/Boran cynku

235-804-2

12767-90-7

9

ES

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

7

ES

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

9

ES

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

10

ES

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

12

ES

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

22

ES

Chlorek bromu

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(benzyloksy)metanol

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(benzyloksy)metanol

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(benzyloksy)metanol

238-588-8

14548-60-8

11

UK

Bis(1-hydroksy-1H-pirydyno-2-tionato-O,S)miedź

238-984-0

14915-37-8

9

SE

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

7

ES

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

9

ES

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

10

ES

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

11

ES

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

12

ES

P-chloro-m-krezolan sodu

239-825-8

15733-22-9

10

FR

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

9

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

11

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

12

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

20

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

22

DE

Chlorek benzoksoniowy/Chlorek N-dodecylo-N,N-bis(2-hydroksyetylowy)

243-008-1

19379-90-9

9

CY

P-[(dijodometylo)sulfonylo]toluen

243-468-3

20018-09-1

12

UK

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilosulfanylo)metylu

244-445-0

21564-17-0

7

N

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilosulfanylo)metylu

244-445-0

21564-17-0

10

N

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilosulfanylo)metylu

244-445-0

21564-17-0

11

N

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

7

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

9

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

10

DE

.alfa.,.alfa.′,.alfa.′′-trimetylo-1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

12

UK

Chlorek dimetylooktadecylo[3-(trimetoksysilylo)propylo]amonu

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N′-tert-butylo-N-cyklopropylo-6-(metylotio)-1,3,5-triazyno-2,4-diamina

248-872-3

28159-98-0

9

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-dimetyloksazolidyna

257-048-2

51200-87-4

11

UK

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu/Cypermetryna

257-842-9

52315-07-8

9

BE

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian

259-627-5

55406-53-6

11

DK

Siarczan tetrakis(hydroksymetylo)fosfoniowy (2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

10

FI

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

12

FI

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

12

N

3,3′-metylenobis[5-metylooksazolidyna]/Oksazolidyna

266-235-8

66204-44-2

10

AT

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina

266-719-9

67564-91-4

7

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina

266-719-9

67564-91-4

9

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina

266-719-9

67564-91-4

10

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina

266-719-9

67564-91-4

12

ES

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki

269-919-4

68391-01-5

7

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki

269-919-4

68391-01-5

9

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki

269-919-4

68391-01-5

17

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

270-325-2

68424-85-1

7

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki

270-325-2

68424-85-1

9

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-10-alkilodimetylo, chlorki

270-331-5

68424-95-3

7

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-10-alkilodimetylo, chlorki

270-331-5

68424-95-3

9

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-10-alkilodimetylo, chlorki

270-331-5

68424-95-3

22

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, sole z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (1:1)

273-545-7

68989-01-5

11

MT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, sole z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (1:1)

273-545-7

68989-01-5

12

MT

N-(hydroksymetylo)glicynian sodu

274-357-8

70161-44-3

7

AT

bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu

274-778-7

70693-62-8

11

SI

bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu

274-778-7

70693-62-8

12

SI

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

Chlorek tributylotetradecylofosfoniowy

279-808-2

81741-28-8

9

PL

Chlorek tributylotetradecylofosfoniowy

279-808-2

81741-28-8

11

PL

Chlorek tributylotetradecylofosfoniowy

279-808-2

81741-28-8

12

PL

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

7

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

9

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

17

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

9

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

17

IT

Produkty reakcji N,N′-bis(hydroksymetylo)mocznika z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

11

PL

Produkty reakcji N,N′-bis(hydroksymetylo)mocznika z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

12

PL

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

7

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

10

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

11

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

12

LT

Mieszanina (C8-18)alkilbis(2-hydroksyetylo)amonowego fosforanu bis(2-etyloheksylowego); (C8-18)alkilobis(2-hydroksyetylo)amonowego 2-fosforanu etyloheksylowodoru

404-690-8

68132-19-4

7

PL

Mieszanina (C8-18)alkilbis(2-hydroksyetylo)amonowego fosforanu bis(2-etyloheksylowego); (C8-18)alkilobis(2-hydroksyetylo)amonowego 2-fosforanu etyloheksylowodoru

404-690-8

68132-19-4

9

PL

Kwas 6-(ftalimido)peroksyheksanowy

410-850-8

128275-31-0

11

IT

Kwas 6-(ftalimido)peroksyheksanowy

410-850-8

128275-31-0

12

IT

Kompleks tetrachlorodekatlenku

420-970-2

92047-76-2

3

DE

Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy

422-570-3

10

SE

Chlorek cis-1-(3-chloroallylo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu

426-020-3

51229-78-8

9

PL

Chlorek cis-1-(3-chloroallylo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu

426-020-3

51229-78-8

12

PL

Tiametoksam

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-chloro-2-(4-chlorofenoksy)fenol

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

10

PT

Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru/Perestan

432-790-1

11

HU

Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru/Perestan

432-790-1

12

HU

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

Mieszanina

139734-65-9

7

IE

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

Mieszanina

139734-65-9

10

IE

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

Mieszanina

139734-65-9

11

IE

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

Mieszanina

139734-65-9

12

IE

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

Mieszanina

10

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

Mieszanina

11

UK

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 220-239-6)

Mieszanina

55965-84-9

7

FR

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 220-239-6)

Mieszanina

55965-84-9

9

FR

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 220-239-6)

Mieszanina

55965-84-9

10

FR

Czwartorzędowe jodki amonu

Mieszanina

308074-50-2

7

ES

Czwartorzędowe związki amoniowe [benzyloalkilodimetylowe (alkil od C8-C22, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub wodorotlenki]/BKC

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

7

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [dialkilodimetylowe (alkil od C6-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylsiarczan]/DDAC

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

7

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [dialkilodimetylowe (alkil od C6-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylosiarczany]/DDAC

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

9

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [benzylalkildimetylowe (alkil od C8-C22, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub wodorotlenki]/BKC

Mieszanina substancji wymienionych w EINECS

9

IT

Lignosulfonian sodu

Polimer naturalny

8061-51-6

12

HU

3-(2,2-dichloroetenylo)-2.2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan [1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyjano-(3-fenoksyfenyol)metylu/alfa-cypermetryna

Środek ochrony roślin

67375-30-8

9

BE

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

Środek ochrony roślin

122453-73-0

7

PT

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

Środek ochrony roślin

122453-73-0

9

PT

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

Środek ochrony roślin

122453-73-0

10

PT

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

Środek ochrony roślin

122453-73-0

12

PT

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks ze srebrem/zeolit srebrowy

Środek ochrony roślin

130328-18-6

7

SE

Monohydrochlorek polimeru N,N″′-1,6-heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny] (EINECS 240-032-4) i heksametylenodiaminy (EINECS 204-679-6)/Poliheksametylen biguanid (monochlorowodorek monomeru: 1,5-bis(trimetyleno) guanilguanidyny)

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

Monohydrochlorek polimeru N,N″′-1,6-heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny] (EINECS 240-032-4) i heksametylenodiaminy (EINECS 204-679-6)/Poliheksametylen biguanid (monochlorowodorek monomeru: 1,5-bis(trimetyleno) guanilguanidyny)

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

Kopolimer eteru N,N,N′,N′-Tetrametyloetylenodiaminobis(2-chloroetylowego)

Polimer

31075-24-8

9

UK

Kopolimer eteru N,N,N′,N′-Tetrametyloetylenodiaminobis(2-chloroetylowego)

Polimer

31075-24-8

11

UK

Kopolimer eteru N,N,N′,N′-Tetrametyloetylenodiaminobis(2-chloroetylowego)

Polimer

31075-24-8

12

UK

Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu

Polimer

214710-34-6

9

EL

Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu

Polimer

214710-34-6

10

EL

Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu

Polimer

214710-34-6

11

EL

Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu

Polimer

214710-34-6

12

EL

Poli(heksametylenobiguanid)

Polimer

91403-50-8

10

FR

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega. -hydroksy-, propanian (sól)

Polimer

94667-33-1

9

IT

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega. -hydroksy-, propanian (sól)

Polimer

94667-33-1

11

IT

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega. -hydroksy-, propanian (sól)

Polimer

94667-33-1

12

IT

Polimer N-metylmetanaminy (EINECS 204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran (EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu

Polimer

25988-97-0

12

HU

Poliwinylopyrolidon jodu

Polimer

25655-41-8

7

SE

Poliwinylopyrolidon jodu

Polimer

25655-41-8

9

SE

Poliwinylopyrolidon jodu

Polimer

25655-41-8

10

SE

Poliwinylopyrolidon jodu

Polimer

25655-41-8

11

SE