ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.021.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 21

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
26 stycznia 2010


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rada

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 23/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

Rada

26.1.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 23/2010

z dnia 14 stycznia 2010 r.

ustalające uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (1), w szczególności jego art. 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) zobowiązuje Radę do ustanowienia środków regulujących dostęp do wód i zasobów oraz zrównoważoną działalność połowową, z uwzględnieniem dostępnych informacji naukowych, technicznych i ekonomicznych, w szczególności, sprawozdań przygotowanych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF).

(3)

Obowiązkiem Rady jest ustanowienie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w podziale na łowiska lub grupy łowisk. Uprawnienia do połowów należy rozdzielać pomiędzy państwa członkowskie w taki sposób, żeby zapewnić każdemu państwu członkowskiemu względną stabilność działalności połowowej dla każdego stada lub łowiska oraz z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rybołówstwa ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002. Ponadto w celu optymalizacji uprawnień do połowów oraz ich efektywnego stosowania należy ustalić pewne warunki dla nich niezbędne i funkcjonalnie z nimi związane.

(4)

TAC należy ustalać na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-ekonomicznych i gwarantując sprawiedliwe traktowanie sektorów rybołówstwa. W tym celu konieczne jest uwzględnienie opinii wyrażonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, w szczególności podczas spotkania w dniu 23 lipca 2009 r. z Komitetem Doradczym ds. Rybołówstwa i Akwakultury, zainteresowanymi regionalnych komitetami doradczymi i państwami członkowskimi oraz podczas spotkania w dniu 29 września 2009 r. z Komitetem Doradczym ds. Rybołówstwa i Akwakultury i zainteresowanymi regionalnymi komitetami doradczymi.

(5)

W odniesieniu do stad objętych szczegółowymi planami wieloletnimi TAC należy ustalać zgodnie z zasadami, które zostały określone w tych planach. W związku z tym TAC dla stad morszczuka, homarca, soli w Zatoce Biskajskiej, w zachodniej części kanału La Manche i w Morzu Północnym, gładzicy w Morzu Północnym, śledzia w wodach na zachód od Szkocji oraz dorsza w cieśninie Kattegat, w Morzu Północnym, w cieśninie Skagerrak, we wschodniej części kanału La Manche, w wodach na zachód od Szkocji oraz w Morzu Irlandzkim należy ustalić na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym środki dla odnowy zasobów morszczuka północnego (3), rozporządzeniu Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego (4),

rozporządzeniu Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiającym wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej (5), rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiającym wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche (6), rozporządzeniu Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiającym wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym (7), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1300/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającym wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów (8), rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008 oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczącym wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (9).

(6)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 niezbędne jest określenie stad, które podlegają różnym środkom w nim ustanowionym.

(7)

Operacje połowowe służące wyłącznie do badań naukowych nie powinny być włączone do zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem operacji prowadzonych przez statki uczestniczące w inicjatywach dotyczących w pełni udokumentowanych połowów.

(8)

Dla niektórych gatunków, takich jak niektóre gatunki rekinów, nawet ograniczona działalność połowowa może spowodować zagrożenie dla ich ochrony. Dlatego uprawnienia do połowów takich gatunków powinny być w pełni ograniczone przez ogólny zakaz łowienia tych gatunków.

(9)

Konieczne jest ustalenie pułapów maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego na 2010 r. zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2166/2005, art. 5 rozporządzenia (WE) nr 509/2007, art. 9 rozporządzenia (WE) nr 676/2007, art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 oraz art. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 302/2009, z uwzględnieniem rozporządzenia Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączającego niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 (10).

(10)

Zgodnie z opinią ICES należy utrzymać i zweryfikować system zarządzania nakładem połowowym dla dobijaków w wodach UE obszarów ICES IIa, IIIa oraz IV.

(11)

W świetle najnowszej opinii naukowej przedstawionej przez ICES i zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami przyjętymi w ramach Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (NEAFC) należy ograniczyć nakład połowowy w odniesieniu do pewnych gatunków głębinowych.

(12)

Uprawnienia do połowów należy wykorzystywać zgodnie z prawodawstwem Unii w tej dziedzinie, w szczególności z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającym szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez państwa członkowskie (11), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (12), rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich (13), art. 21 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (14), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych (15), rozporządzeniem Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (16),

rozporządzeniem Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (17), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zarządzania nakładem połowowym odnoszącym się do niektórych obszarów i zasobów połowowych (18), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (19), rozporządzeniem Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiającym określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki (20), rozporządzeniem Rady (WE) nr 2115/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. wprowadzającym program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (21),

rozporządzeniem (WE) nr 2166/2005, rozporządzeniem (WE) nr 388/2006, rozporządzeniem Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (22), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (23), rozporządzeniem (WE) nr 509/2007, rozporządzeniem Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiającym środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących (24), rozporządzeniem (WE) nr 676/2007, rozporządzeniem Rady (WE) nr 1386/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (25), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (26), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczącym upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (27),

rozporządzeniem Komisji(WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (28), rozporządzeniem (WE) nr 1300/2008, rozporządzeniem (WE) nr 1342/2008, rozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (29), rozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (30), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (31), rozporządzeniem (WE) nr 302/2009 i rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (32).

(13)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w umowach lub protokołach w sprawie stosunków w dziedzinie rybołówstwa z Norwegią (33), Wyspami Owczymi (34) i Grenlandią (35), Unia przeprowadziła konsultacje na temat praw połowowych z tymi partnerami. Konsultacje z Grenlandią zakończyły się w dniu 25 listopada 2009 r. ustaleniem uprawnień do połowów dostępnych dla statków UE na wodach grenlandzkich w roku 2010. Konsultacje z Wyspami Owczymi i Norwegią nie zostały zakończone, ale oczekuje się, że ustalenia na rok 2010 z tymi partnerami zostaną dokonane na początku roku 2010. Aby uniknąć przerw w działalności połowowej prowadzonej przez Unię i jednocześnie umożliwić konieczną elastyczność w celu dokonania ustaleń na początku roku 2010, Unia powinna – w oczekiwaniu na zawarcie ustaleń – tymczasowo określić uprawnienia do połowów w odniesieniu do stad podlegających tym ustaleniom.

(14)

Unia jest umawiającą się stroną wielu organizacji ds. rybołówstwa i uczestniczy w innych organizacjach jako podmiot współpracujący niebędący stroną. Ponadto na mocy aktu przystąpienia z 2003 roku od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Unia zarządza umowami w sprawie połowów zawartymi Rzeczpospolitą Polską, takimi jak Konwencja o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa. Wspomniane organizacje ds. rybołówstwa zaleciły wprowadzenie na 2010 r. szeregu środków, obejmujących uprawnienia do połowów w odniesieniu do statków UE. Unia powinna wdrożyć te uprawnienia do połowów.

(15)

Na dorocznym posiedzeniu w 2009 r. Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) nie przyjęła ograniczeń połowowych dla tuńczyka żółtopłetwego, opastuna oraz tuńczyka bonito; Unia nie jest wprawdzie członkiem IATTC, lecz w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania konieczna jest regulacja uprawnień do połowów zasobów pod jurysdykcją IATTC.

(16)

Podczas dorocznego posiedzenia w 2009 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) przyjęła tabele wskazujące na niedostatecznie wykorzystanie oraz nadmierne wykorzystanie wielkości dopuszczalnych połowów umawiających się stron ICCAT. W tym kontekście ICCAT przyjęła decyzję stwierdzająca, że w roku 2008 Unia niedostatecznie wykorzysta swoją kwotę w odniesieniu do niektórych zasobów włócznika północnego i włócznika południowego, opastuna i północnego tuńczyka białego. Przestrzeganie korekt kwot unijnych ustanowionych przez ICCAT wymaga podziału wielkości dopuszczalnych połowów będących rezultatem niedostatecznie wykorzystanych kwot; należy go dokonać na podstawie odpowiedniego udziału każdego z państw członkowskich w niedostatecznym wykorzystaniu, bez zmiany klucza podziału ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu dotyczącym rocznego przydziału TAC. Na tym samym spotkaniu został zmieniony plan odbudowy zasobów tuńczyka zwykłego. ICCAT przyjęła ponadto zalecenie w sprawie ochrony alopiasa. Wdrożenie tych środków jest konieczne, by przyczynić się do ochrony stad ryb.

(17)

Podczas trzeciego międzynarodowego posiedzenia dotyczącego utworzenia regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem na obszarze pełnomorskim Południowego Pacyfiku (SPRFMO), zorganizowanego w maju 2007 r., przyjęto środki przejściowe, w tym uprawnienia do połowów, zmierzające do uregulowania połowów pelagicznych oraz połowów dennych na tym obszarze dopóki nie zostanie utworzona ta regionalna organizacja ds. zarządzania rybołówstwem. Te środki zostały zmienione podczas ósmego międzynarodowego posiedzenia dotyczącego utworzenia SPRFMO, zorganizowanego w listopadzie 2009 r. Zgodnie z porozumieniem osiągniętym przez uczestników, te środki tymczasowe są dobrowolne i nie są prawnie wiążące na mocy prawa międzynarodowego. Jest jednak wskazane – w świetle odnośnych przepisów Porozumienia Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych – by włączyć te środki do prawa Unii.

(18)

Na dorocznym posiedzeniu w 2009 r. Organizacja ds. Rybołówstwa Południowo-Wschodniego Atlantyku (SEAFO) przyjęła ograniczenia połowowe dla dwóch dodatkowych stad ryb w obszarze objętym Konwencją SEAFO. Należy wprowadzić te ograniczenia połowowe do prawa UE.

(19)

Do celów kontynuowania działań niektóre statki rybackie państw trzecich powinny móc prowadzić połowy w wodach UE na pewnych warunkach i z zastrzeżeniem rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 i jego przepisów wykonawczych.

(20)

W kontekście ustalania uprawnień do połowów i zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 Rada może – na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie i ocenionych przez STECF – wyłączyć niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w tym rozporządzeniu, pod warunkiem że będą dostępne odpowiednie dane na temat połowów i odrzutów dorsza tych statków, że odsetek połowów dorsza nie przekroczy 1,5 % całkowitych połowów tej grupy statków, i że włączenie tej grupy do systemu nakładu połowowego stanowiłoby obciążenie administracyjne nieproporcjonalne do jej ogólnego wpływu na zasoby dorsza. Polska przekazała informacje na temat połowów dorsza prowadzonych przez grupę statków składającą się z jednego statku dokonującego połowów czarniaka na Morzu Północnym przy użyciu włoków dennych o rozmiarze oczek sieci wynoszącym co najmniej 100 mm. Zjednoczone Królestwo przekazało informacje na temat połowów dorsza prowadzonych przez dwie grupy statków przy użyciu włoków dennych na zachód od Szkocji. Na podstawie tych informacji ocenionych przez STECF można stwierdzić, że połowy dorsza, w tym odrzuty, tych grup statków nie przekraczają 1,5 % ich całkowitych połowów. Uwzględniwszy ponadto istniejące środki kontroli i monitorowania zapewniające monitorowanie i kontrolę działalności połowowej tych grup statków i z uwagi na to, że włączenie tych grup stanowiłoby obciążenie administracyjne nieproporcjonalne do ogólnego wpływu tego włączenia na zasoby dorsza, właściwe jest wyłączenie tych grup statków ze stosowania postanowień rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008, co umożliwi odpowiednio ustalenie ograniczeń nakładu połowowego dla zainteresowanych państw członkowskich.

(21)

Zgodnie z art. 291 Traktatu środki niezbędne do ustanowienia ograniczeń połowowych dla pewnych stad krótko żyjących należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (36), ze względu na pilną potrzebę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia następujące uprawnienia do połowów oraz związane z nimi warunki, na podstawie których takie uprawnienia do połowów można wykorzystać:

uprawnienia do połowów na 2010 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb oraz

pewne ograniczenia nakładu połowowego na 2011 r. oraz uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad występujących w rejonie Antarktyki na okresy ustanowione w tytule II rozdział III sekcja 2 oraz w załącznikach IE oraz V.

2.   Niniejsze rozporządzenie ustala także tymczasowe uprawnienia do połowów dla pewnych stad lub grup stad ryb z zastrzeżeniem dwustronnych porozumień w sprawie połowów zawartych z Norwegią i Wyspami Owczymi, dopóki nie zakończą się konsultacje dotyczące ustaleń na rok 2010.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   O ile nie przewidziano inaczej, niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

a)

statków UE; oraz

b)

statków rybackich pływających pod banderą krajów trzecich oraz zarejestrowanych w tych krajach (zwanych dalej „statkami krajów trzecich”), przebywających na wodach UE.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejsze rozporządzenie, z wyjątkiem przypisu 1 do tabeli zawartej w załączniku V część B, nie mają zastosowania do operacji połowowych służących wyłącznie do badań naukowych prowadzonych za pozwoleniem i pod zwierzchnictwem państwa członkowskiego bandery i zgłoszonych uprzednio Komisji i państwom członkowskim, na których wodach prowadzi się te badania. Państwa członkowskie prowadzące operacje połowowe do badań naukowych informują Komisję, państwa członkowskie, na których wodach prowadzi się badania, ICES oraz STECF o wszystkich połowach pochodzących z takich operacji.

3.   Ustęp 2 nie ma zastosowania do operacji połowowych prowadzonych przez statki, które uczestniczą w inicjatywach dotyczących w pełni udokumentowanych połowów, jeżeli takie połowy korzystają z dodatkowych kwot.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, poza definicjami określonymi w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, stosuje się następujące definicje:

a)

„statki UE” oznaczają statki rybackie określone w art. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b)

„wody UE” oznaczają wody określone w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

c)

„całkowite dopuszczalne połowy” (TAC) oznaczają ilość ryb, która może zostać odłowiona i wyładowana co roku w ramach każdego stada;

d)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwom członkowskim lub krajom trzecim;

e)

„wody międzynarodowe” oznaczają wody znajdujące się poza obszarem zwierzchnictwa lub jurysdykcji jakiegokolwiek państwa;

f)

„rozmiar oczek sieci” oznacza rozmiar oczek sieci określony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich (37);

g)

„rejestr floty rybackiej UE” oznacza rejestr utworzony przez Komisję zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

h)

„dziennik połowowy” oznacza dziennik, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 4

Obszary połowowe

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje obszarów:

a)

obszary ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) określone w rozporządzeniu (WE) nr 218/2009;

b)

„cieśnina Skagerrak” oznacza obszar ograniczony od zachodu linią biegnącą od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji;

c)

„cieśnina Kattegat” oznacza obszar ograniczony od północy linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji, a od południa ograniczony linią biegnącą od Hasenøre do Gnibens Spids, od Korshage do Spodsbjerg oraz od Gilbjerg Hoved do Kullen;

d)

„Zatoka Kadyksu” oznacza część obszaru ICES IXa na wschód od 7o 23' 48″ W;

e)

obszary CECAF (Środkowo-Wschodni Atlantyk lub główny obszar połowowy FAO 34) określone w rozporządzeniu(WE) nr 216/2009;

f)

obszary NAFO (Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku) określone w rozporządzeniu(WE) nr 217/2009;

g)

obszar objęty Konwencją SEAFO (Organizacji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku) określony w Konwencji w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim (38);

h)

obszar objęty Konwencją ICCAT (Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego) określony w Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego (39);

i)

obszary objęty Konwencją CCAMLR (Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki) określone w rozporządzeniu (WE) nr 601/2004;

j)

obszar objęty Konwencją IATTC (Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego) określony w Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r (40).;

k)

obszar IOTC (Komisji ds. Tuńczyka na Ocenie Indyjskim) określony w Umowie o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (41);

l)

„obszar objęty Konwencją SPRFMO” (Regionalnej Organizacji Zarządzania Rybołówstwem Południowego Pacyfiku) oznacza obszar pełnomorski na południe od 10o N, na północ od obszaru objętego Konwencją CCAMLR, na wschód od obszaru objętego Konwencją SIOFA zgodnie z Porozumieniem w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (42) oraz na zachód od obszarów połowowych znajdujących się pod jurysdykcją państw Ameryki Południowej;

m)

obszar objęty Konwencją WCPFC (Konwencji w sprawie połowów na Zachodnio-Środkowym Pacyfiku) określony w Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku (43);

n)

„obszar pełnomorski Morza Beringa” oznacza obszar pełnomorski Morza Beringa leżący poza obszarem 200 mil morskich od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość wód terytorialnych państw nadbrzeżnych leżących nad Morzem Beringa.

TYTUŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW DLA STATKÓW UE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Artykuł 5

Ograniczenia połowowe i przydziały

1.   Ograniczenia połowowe dla statków UE na wodach UE oraz w niektórych strefach innych niż wody UE, a także podział tych ograniczeń połowowych między państwa członkowskie oraz warunki dodatkowe zgodne z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 określono w załączniku I.

2.   Niniejszym zezwala się statkom UE na dokonywanie połowów w granicach kwoty określonej w załączniku I w wodach, na których jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawują Wyspy Owcze, Grenlandia, Islandia i Norwegia oraz w wodach obszaru połowowego wokół Jan Mayen, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 12, w załączniku III do niniejszego rozporządzenia oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1006/2008 i jego przepisach wykonawczych.

3.   Komisja ustala ograniczenia połowowe w odniesieniu do połowów dobijaków w wodach UE obszarów ICES IIa, IIIa i IV zgodnie z przepisami określonymi w załączniku IID pkt 6.

4.   Z chwilą ustanowienia TAC w odniesieniu do gromadnika Komisja ustala dostępne dla Unii ograniczenia połowowe w odniesieniu do gromadnika w wodach Grenlandii obszarów ICES V oraz XIV, wynoszące 7,7 % TAC w odniesieniu do gromadnika.

5.   Ograniczenia połowowe w odniesieniu do stada okowiela w wodach UE obszarów ICES IIa, IIIa i IV oraz w oraz w odniesieniu do stada szprota w wodach UE obszarów ICES IIa i IV mogą zostać zmienione przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, na podstawie informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2010 roku.

6.   Wskutek przeglądu stada okowiela zgodnie z ust. 5 ograniczenia połowowe w odniesieniu do stada witlinka w wodach UE obszarów ICES IIa, IIIa i IV i w odniesieniu do stada plamiaka w wodach UE obszarów ICES IIa, III i IV mogą zostać zmienione przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, celem uwzględnienia przyłowów przemysłowych przy połowach okowiela.

7.   Komisja może ustalić limity połowowe dla stada sardeli w obszarze ICES VIII zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, w świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2010 roku.

Artykuł 6

Gatunki objęte zakazem połowów

Statkom UE zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładowywania oraz wyładowywania następujących gatunków:

a)

długoszpar (Cetorhinus maximus) i żarłacz biały (Carcharodon carcharias) na wszystkich wodach UE i poza wodami UE;

b)

anioł morski (Squatina squatina) na wszystkich wodach UE;

c)

raja gładka (Dipturus batis) na wodach UE obszarów ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX i X;

d)

raja bruzdowana (Raja undulata) i raja siwa (Rostroraja alba) na wodach UE obszarów ICES VI, VII, VIII, IX i X, oraz

e)

lamna (Lamma nasus) na wodach międzynarodowych.

Artykuł 7

Przepisy szczegółowe dotyczące przydziałów

1.   Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w załączniku I nie stanowi uszczerbku dla:

a)

wymian dokonywanych na mocy art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b)

ponownych przydziałów dokonywanych na mocy art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 lub na mocy art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008;

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

d)

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

e)

potrąceń dokonywanych na mocy art. 105, 106 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

2.   Z wyjątkiem przypadków, w których określono inaczej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 stosuje się w odniesieniu do stad objętych przezornościowymi TAC, a art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 tego rozporządzenia – do stad objętych analitycznymi TAC.

Artykuł 8

Ograniczenia nakładu połowowego

Od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. środki dotyczące nakładu połowowego określone w:

a)

załączniku IIA stosuje się do zarządzania niektórymi stadami w cieśninie Kattegat, cieśninie Skagerrak i w części obszaru IIIa poza cieśninami Kattegat i Skagerrak, w obszarach ICES IV, VIa, VIIa, VIId oraz w wodach UE obszarów ICES IIa oraz Vb;

b)

załączniku IIB stosuje się do zarządzania stadami morszczuka i homarca w obszarach ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu;

c)

załączniku IIC stosuje się do zarządzania stadem soli w obszarze ICES VIIe;

d)

załączniku IID stosuje się do zarządzania stadami dobijaków w wodach UE obszarów ICES IIa, IIIa oraz IV.

Artykuł 9

Ograniczenia połowowe i ograniczenia nakładu połowowego przy połowach głębinowych

1.   Oprócz ograniczeń połowowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiającym na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (44) zabrania się połowu i zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku łącznej ilości gatunków głębinowych oraz halibuta niebieskiego przekraczającej 100 kg w trakcie jednego rejsu morskiego, chyba że dany statek posiada zezwolenie na połowy głębinowe wydane zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2347/2002.

2.   Państwa członkowskie zapewniają, by działalność połowowa statków pływających pod ich banderą i zarejestrowanych na ich terytorium prowadząca do połowu i zatrzymywania na statku więcej niż 10 ton gatunków głębinowych oraz halibuta niebieskiego na każdy rok kalendarzowy podlegała wymogowi posiadania zezwolenia na połowy głębinowe.

3.   Państwa członkowskie zapewniają, by poziomy nakładu połowowego na 2010 rok, mierzone w kilowatodniach spędzonych poza portem, dla statków posiadających zezwolenia na połowy głębinowe nie przekraczają 65 % średniego rocznego nakładu połowowego wykorzystanego przez statki danego państwa członkowskiego w 2003 r. podczas rejsów, w trakcie których statki te były w posiadaniu zezwolenia na połowy głębinowe lub w trakcie których złowiono gatunki głębinowe wymienione w załączniku I i II do rozporządzenia (WE) nr 2347/2002. Niniejszy ustęp stosuje się tylko do rejsów połowowych, podczas których złowiono ponad 100 kg gatunków głębinowych innych niż argentyna.

Artykuł 10

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

1.   Ryby pochodzące ze stad, dla których ustalono ograniczenia połowowe, są zatrzymywane na statku lub wyładowywane wyłącznie, jeżeli:

a)

połowów dokonały statki państwa członkowskiego posiadającego określoną kwotę, która nie została wykorzystana; lub

b)

połowy stanowią część kwoty Unii, której nie przydzielono państwom członkowskim w ramach kwot i która nie została wykorzystana.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 następujące gatunki ryb mogą zostać zatrzymane na statku i wyładowane nawet jeżeli dane państwo członkowskie nie posiada żadnych kwot lub jeżeli kwoty bądź udziały zostały wykorzystane:

a)

gatunki – inne niż śledź i makrela – w przypadku gdy:

(i)

zostały złowione z innymi gatunkami, a połowów dokonano sieciami, których rozmiar oczek jest mniejszy niż 32 mm zgodnie z przepisami art. 4 rozporządzenia (WE) nr 850/98; oraz

(ii)

połowy nie są sortowane ani na statku, ani przy wyładunku;

lub

b)

makrela, w przypadku gdy:

(i)

zostały złowione z ostrobokami lub sardynkami;

(ii)

masa makreli nie przekracza 10 % całkowitej masy makreli, ostroboków oraz sardynek na statku; oraz

(iii)

połowy nie są sortowane ani na statku, ani przy wyładunku.

3.   Wszystkie wyładunki są wliczane do kwoty lub, jeśli kwota Unii nie została rozdzielona między państwa członkowskie w ramach kwot, do kwoty Unii, z wyjątkiem połowów dokonanych zgodnie z ust. 2.

4.   Udział procentowy przyłowów oraz postępowania z nimi określa się zgodnie z art. 4 i 11 rozporządzenia (WE) nr 850/98.

Artykuł 11

Ograniczenia w korzystaniu z niektórych uprawnień do połowów

W okresie od 1 maja do 31 lipca 2010 r. zabrania się połowiania lub zatrzymywania na pokładzie wszelkich organizmów morskich innych niż śledź, makrela, sardynka, ostrobok, szprot, błękitek oraz argentyna na obszarze powstałym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodrom następujących punktów:

Punkt

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

1

52o 27' N

12o 19' W

2

52o 40' N

12o 30' W

3

52o 47' N

12o 39,600' W

4

52o 47' N

12o 56' W

5

52o 13,5' N

13o 53,830' W

6

51o 22' N

14o 24' W

7

51o 22' N

14o 03' W

8

52o 10' N

13o 25' W

9

52o 32' N

13o 07,500' W

10

52o 43' N

12o 55' W

11

52o 43' N

12o 43' W

12

52o 38,800' N

12o 37' W

13

52o 27' N

12o 23' W

14

52o 27' N

12o 19' W

Artykuł 12

Niesortowane wyładunki w obszarach ICES IIIa, IV i VIId oraz wodach UE obszaru ICES IIa

1.   Jeśli ograniczenia połowowe danego państwa członkowskiego w odniesieniu do śledzia w obszarach ICES IIIa, IV i VIId oraz wodach UE obszaru ICES IIa zostały wykorzystane, statkom pływającym pod banderą tego państwa członkowskiego zarejestrowanym w Unii i działającym w granicach łowisk, do których odnoszą się odpowiednie ograniczenia połowowe, zakazuje się wyładunku połowów, które są niesortowane i które zawierają śledzie.

2.   Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie odpowiedniego programu pobierania próbek, który pozwala na skuteczne monitorowanie niesortowanych wyładunków gatunków złowionych w obszarach ICES IIIa, IV i VIId oraz wodach UE obszaru ICES IIa.

3.   Niesortowane połowy w obszarach ICES IIIa, IV i VIId oraz wodach UE obszaru ICES IIa są wyładowywane wyłącznie w portach i miejscach wyładunku, w których stosuje się program pobierania próbek, o którym mowa w ust. 2.

Artykuł 13

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie przesyłając Komisji, zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane odnoszące się do wyładunków ilości złowionych zasobów, stosują kody stad wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

Upoważnienia do połowów w wodach krajów trzecich

Artykuł 14

Upoważnienia do połowów

1.   Maksymalną liczbę upoważnień do połowów dla statków UE poławiających w wodach kraju trzeciego określono w załączniku III.

2.   W przypadku gdy jedno z państw członkowskich przekazuje kwotę innemu państwu członkowskiemu (swap) w odniesieniu do obszarów połowowych określonych w załączniku III, na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, taki transfer obejmuje transfer odpowiednich upoważnień do połowów i jest zgłaszany Komisji. Nie można jednak przekroczyć całkowitej liczby upoważnień do połowów dla każdego obszaru połowowego, określonej w załączniku III.

ROZDZIAŁ III

Uprawnienia do połowów w wodach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem

Sekcja 1

Obszar objęty konwencją ICCAT

Artykuł 15

Ograniczenia liczby statków upoważnionych do połowów tuńczyka zwykłego

Maksymalna liczba następujących typów statków ograniczona jest zgodnie z załącznikiem IV:

unijnych kliprów tuńczykowych oraz statków do połowu wędami holowanymi, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka zwykłego (Thunnus thynnus) o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm we wschodnim Atlantyku;

unijnych łodzi uprawiających tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka zwykłego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm w Morzu Śródziemnym;

statków UE upoważnionych do aktywnych połowów tuńczyka zwykłego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm w Morzu Adriatyckim do celów hodowlanych.

Artykuł 16

Dodatkowe warunki dla kwoty tuńczyka zwykłego przydzielonej w załączniku ID

Oprócz ustalenia w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 302/2009 połowy tuńczyka zwykłego za pomocą okrężnicy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym są zakazane w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja 2010 r.

Artykuł 17

Połowy rekreacyjne i sportowe

Państwa członkowskie przydzielają, ze swoich kwot przydzielonych w załączniku ID, szczególną kwotę tuńczyka zwykłego z przeznaczeniem na połowy rekreacyjne i sportowe.

Artykuł 18

Rekiny

1.   Zakazuje się zatrzymywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy alopiasa (Alopias superciliosus) podczas jakiegokolwiek połowu.

2.   Zakazuje się ukierunkowanych połowów gatunków alopiasa rodzaju Alopias.

Sekcja 2

Obszar objęty konwencją CCAMLR

Artykuł 19

Zakazy oraz ograniczenia połowowe

1.   Ukierunkowane połowy gatunków wymienionych w załączniku V część A są zakazane w obszarach oraz w okresach wskazanych w tym załączniku.

2.   W odniesieniu do nowych połowów i zwiadów rybackich ograniczenia połowowe oraz ograniczenia przyłowów określone w załączniku V część B stosuje się w podobszarach wskazanych w tej części.

Artykuł 20

Zwiady rybackie

1.   Statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego i w nim zarejestrowane, o których powiadomiono CCAMRL zgodnie z art. 7 i 7a rozporządzenia (WE) nr 601/2004, mogą uczestniczyć w zwiadach rybackich przy użyciu sznurów haczykowych w odniesieniu do Dissostichus spp. na podobszarach FAO 88.1 i 88.2 oraz w rejonach 58.4.1 i 58.4.2 poza obszarami podlegającymi jurysdykcji krajowej.

2.   W odniesieniu do podobszarów FAO 88.1 i 88.2 oraz rejonów 58.4.1 oraz 58.4.2, całkowite limity połowowe oraz limity przyłowów przypadające na podobszar i rejon, a także ich rozdział między małe obszary badawcze (Small Scale Research Units, w skrócie SSRU) w ramach każdego z nich, określono w załączniku V, część B. Połowy na jakimkolwiek małym obszarze badawczym wstrzymuje się, jeśli zgłoszony połów osiąga określony limit połowowy, a odnośny mały obszar badawczy zostaje zamknięty dla połowów na pozostałą część sezonu.

3.   Połowy odbywają się na możliwie jak największym obszarze geograficznym oraz batymetrycznym w celu uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia możliwości prowadzenia połowów oraz w celu uniknięcia nadmiernego skoncentrowania połowów i nakładu połowowego. Jednakże połowy w podobszarach FAO 88.1 oraz 88.2, a także w rejonach 58.4.1 i 58.4.2 są zabronione na głębokości mniejszej niż 550 m.

Artykuł 21

Połowy kryla antarktycznego w okresie połowu 2010/2011

1.   Tylko te państwa członkowskie, które są członkami Komisji CCAMLR, mogą w okresie połowu 2010/2011 poławiać kryla antarktycznego (Euphausia superba) na obszarze objętym Konwencją CCAMLR. Jeśli takie państwo członkowskie zamierza poławiać kryla antarktycznego w obszarze objętym Konwencją CCAMLR, powiadamia Sekretariat CCAMLR i Komisję zgodnie z art. 5a rozporządzenia (WE) nr 601/2004, a w każdym razie nie później niż dnia 1 czerwca 2010 r.:

a)

o swym zamiarze poławiania kryla antarktycznego, przy użyciu formularza przedstawionego w załączniku V część C;

b)

o konfiguracji sieci, przy użyciu formularza przedstawionego w załączniku V część D.

2.   Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 601/2004, w odniesieniu do każdego statku, któremu państwo członkowskie zamierza zezwolić na uczestnictwo w połowach kryla antarktycznego.

3.   Państwa członkowskie zamierzające poławiać kryla antarktycznego w obszarze objętym Konwencją CCAMLR powiadamiają wyłącznie o upoważnionych statkach pływających pod ich banderą w momencie powiadomienia.

4.   Państwa członkowskie są uprawnione do zezwolenia na uczestnictwo w połowach kryla antarktycznego innemu statkowi niż statek zgłoszony do CCAMLR zgodnie z ust. 1, 2 i 3, jeśli zgłoszony statek nie może uczestniczyć z uzasadnionych przyczyn operacyjnych lub z powodu siły wyższej. W takiej sytuacji zainteresowane państwo członkowskie bezzwłocznie informuje Sekretariat CCAMLR i Komisję, dostarczając:

a)

wszystkie szczegółowe informacje, o których mowa w ust. 2, dotyczące statku zastępującego (statków zastępujących), w tym informacje określone w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 601/2004;

b)

wyczerpujące wyliczenie powodów uzasadniających zastąpienie i wszelkie odpowiednie dokumenty potwierdzające.

5.   Państwa członkowskie nie zezwalają na połowy kryla antarktycznego statkom znajdującym się w którymkolwiek wykazie CCAMLR dotyczącym statków prowadzących połowy NNN.

Artykuł 22

Zamknięcie wszystkich łowisk

1.   W następstwie zgłoszenia przez Sekretariat CCAMLR zakończenia połowów na skutek wyczerpania TAC, jak określono w załączniku IE, państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie statki pływające pod ich banderą i poławiające w danym obszarze, obszarze zarządzania, podobszarze, rejonie, SSRU lub innej jednostce administracyjnej podlegającej zgłoszeniu o zakończeniu, wyciągnęły z wody wszystkie narzędzia połowowe przed zgłoszoną datą i godziną zakończenia połowów.

2.   W ciągu 24 godzin od zgłoszonej z chwilą otrzymania powiadomienia przez statek, daty i godziny nie wolno wystawiać kolejnych takli. Jeśli statek otrzyma takie powiadomienie na mniej niż 24 godziny przed datą i godziną zamknięcia, od tego momentu nie wolno wystawiać kolejnych takli.

3.   W przypadku zamknięcia łowisk, o którym mowa w ust. 1, wszystkie statki opuszczają obszar połowowy bezzwłocznie po wyciągnięciu z wody wszystkich narzędzi połowowych.

4.   W przypadku gdy statek nie jest w stanie wyciągnąć wszystkich narzędzi połowowych z wody przed zgłoszoną datą i godziną zamknięcia z przyczyn związanych z:

a)

bezpieczeństwem statku i załogi;

b)

ograniczeniami, które mogą wyniknąć z niekorzystnych warunków pogodowych;

c)

pokrywą lodową na wodzie; lub

d)

koniecznością ochrony morskiego ekosystemu Antarktyki,

statek powiadamia o sytuacji swoje państwo członkowskie bandery. Państwo członkowskie bezzwłocznie powiadamia Sekretariat CCAMLR i Komisję. Statek dokłada jednak wszelkich rozsądnych starań, by jak najszybciej wyciągnąć z wody wszystkie swoje narzędzia połowowe.

5.   W przypadku zastosowania ust. 4 państwa członkowskie przeprowadzają dochodzenie w sprawie działań statku i zgodnie ze swoimi procedurami krajowymi składają sprawozdanie do Sekretariatu CCAMLR i Komisji ze swoich wniosków, nie później niż przed kolejnym posiedzeniem CCAMLR. W sprawozdaniu końcowym dokonuje się oceny, czy statek dołożył wszelkich rozsądnych starań, by wyciągnąć z wody wszystkie swoje narzędzia połowowe:

a)

przed zgłoszoną datą i godziną zamknięcia; oraz

b)

jak najszybciej po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4.

6.   W przypadku gdy statek nie opuści zamkniętego obszaru zaraz po wyciągnięciu z wody wszystkich narzędzi połowowych, państwo członkowskie bandery zapewnia, by poinformowano Sekretariat CCAMLR i Komisję.

Sekcja 3

Obszar IOTC

Artykuł 23

Ograniczenia zdolności połowowej statków poławiających w obszarze IOTC

1.   Maksymalna liczba statków UE poławiających tuńczyki tropikalne w obszarze IOTC oraz odpowiadająca im zdolność połowowa wyrażona w pojemności brutto (GT) określone są w załączniku VI pkt 1.

2.   Maksymalna liczba statków UE poławiających włócznika (Xiphias gladius) oraz tuńczyka białego (Thunnus alalunga) w obszarze IOTC oraz odpowiadająca im zdolność połowowa wyrażona w pojemności brutto (GT) określone są w załączniku VI pkt 2.

3.   Państwa członkowskie mogą zmienić liczbę statków, o których mowa w ust. 1 i 2, wg rodzaju narzędzi połowowych, pod warunkiem że mogą udowodnić Komisji, że taka zmiana nie prowadzi do zwiększenia nakładu połowowego w odniesieniu do przedmiotowych stad ryb.

4.   Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku propozycji transferu zdolności połowowej do ich floty statki objęte transferem figurowały w rejestrze statków IOTC lub w rejestrze statków innej regionalnej organizacji ds. rybołówstwa zajmującej się połowami tuńczyka. Nie wolno obejmować transferem statków figurujących w wykazie statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowanepołowy (statki NNN) dowolnej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

5.   W celu uwzględnienia realizacji planów rozwoju przedstawionych IOTC, państwa członkowskie mogą zwiększyć ograniczenia zdolności połowowej, o których mowa w niniejszym artykule, jedynie w ramach ograniczeń przedstawionych w tych planach rozwoju.

Sekcja 4

Obszar objęty konwencją SPRFMO

Artykuł 24

Połowy gatunków pelagicznych – ograniczenia zdolności połowowej

Państwa członkowskie, które aktywnie prowadziły w latach 2007, 2008 lub 2009 połowy gatunków pelagicznych w obszarze objętym Konwencją SPRFMO, ograniczają całkowity poziom GT statków pływających pod ich banderą i prowadzących w 2010 roku połowy stad pelagicznych do poziomów wynoszących ogółem 78 610 GT w obszarze objętym Konwencją SPRFMO w taki sposób, aby zapewnić zrównoważoną eksploatację zasobów gatunków pelagicznych na Południowym Pacyfiku.

Artykuł 25

Połowy gatunków pelagicznych – limity połowowe

1.   Państwa członkowskie, które aktywnie prowadziły w latach 2007, 2008 lub 2009 połowy gatunków pelagicznych w obszarze objętym Konwencją SPRFMO, o których mowa w art. 24, mogą poławiać stada pelagiczne w tym obszarze zgodnie z limitami połowowymi określonymi w załączniku IJ.

2.   Państwa członkowskie podają Komisji co miesiąc nazwy i cechy charakterystyczne, w tym GT, statków prowadzących połowy na łowisku, o którym mowa w niniejszym artykule.

3.   Do celów monitorowania łowiska, o którym mowa w niniejszym artykule, państwa członkowskie przesyłają Komisji – w celu przekazania do Tymczasowego Sekretariatu SPRFMO – zapisy z systemów monitorowania statku (vessel monitoring systems, w skrócie VMS), miesięczne raporty połowowe oraz, jeśli są dostępne, dane na temat zawinięć do portów, najpóźniej do piętnastego dnia następnego miesiąca.

Artykuł 26

Połowy denne

Państwa członkowskie ograniczają nakład połowowy lub połowy w odniesieniu do połowów dennych w obszarze objętym Konwencją SPRFMO do średnich rocznych poziomów w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. pod względem liczby statków rybackich i innych parametrów, które odzwierciedlają poziom połowów, nakład połowowy i zdolność połowową, oraz wyłącznie do tych części obszaru objętego Konwencją SPRFMO, w których połowy denne miały miejsce w poprzednim okresie połowu.

Sekcja 5

Obszar objęty konwencją IATTC

Artykuł 27

Połowy przy użyciu okrężnic

1.   Połowy tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), opastuna (Thunnus obesus) oraz tuńczyka bonito (Katsuwonus pelamis) dokonywane przez statki łowiące za pomocą okrężnic są zabronione:

a)

albo od dnia 29 lipca do dnia 28 września 2010 r. albo od dnia 10 listopada 2010 r. do dnia 18 stycznia 2011 r. w obszarze wyznaczonym przez następujące granice:

linie brzegowe Ameryk od strony Oceanu Spokojnego,

150° długości geograficznej zachodniej,

40° szerokości geograficznej północnej,

40° szerokości geograficznej południowej;

b)

od dnia 29 września do dnia 29 października 2010 r. w obszarze wyznaczonym przez następujące granice:

94° długości geograficznej zachodniej,

110° długości geograficznej zachodniej,

3° szerokości geograficznej północnej,

5° szerokości geograficznej południowej.

2.   Do dnia 1 kwietnia 2010 r. zainteresowane państwa członkowskie zgłaszają Komisji wybrany okres zamknięcia, o którym mowa w ust. 1 lit. a). Wszystkie statki rybackie do połowów za pomocą okrężnic zainteresowanego państwa członkowskiego wstrzymują połowy za pomocą okrężnic w określonym obszarze w trakcie wybranego okresu.

3.   Połowy tuńczyka dokonywane przez statki łowiące za pomocą okrężnic w obszarze objętym Konwencją IATTC są zatrzymywane na statku, a następnie całość złowionego tuńczyka żółtopłetwego, opastuna oraz tuńczyka bonito zostaje wyładowana, z wyjątkiem ryb uznanych za nienadające się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż ich wymiar. Jedyny wyjątek stanowi ostatnia część rejsu, gdy na statku może nie być już wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić cały połów tuńczyka złowiony podczas tego rejsu.

Sekcja 6

Obszar objęty konwencją SEAFO

Artykuł 28

Środki na rzecz ochrony rekinów głębinowych

Zakazuje się ukierunkowanych połowów następujących rekinów głębinowych w obszarze objętym Konwencją SEAFO: rajowate (Rajidae), koleń (Squalus acanthias), kolczak smukły (Etmopterus bigelowi), kolczak smukły (Etmopterus brachyurus), koleń długopłetwy (Etmopterus princeps), kolczak smukły (Etmopterus pusillus), rekinek koci (Apristurus manis), koleń (Scymnodon squamulosus) i rekiny głębinowe z nadrzędu Selachimorpha.

Sekcja 7

Obszar objęty konwencją WCPFC

Artykuł 29

Ograniczenia nakładu połowowego dla opastuna, tuńczyka żółtopłetwego, tuńczyka bonito i tuńczyka białego z południowego Pacyfiku

Państwa członkowskie gwarantują, że całkowity nakład połowowy dla opastuna (Thunnus obesus), tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), tuńczyka bonito (Katsuwonus pelamis) i tuńczyka białego z południowego Pacyfiku (Thunnus alalunga) w obszarze objętym Konwencją WCPFC jest ograniczony do nakładu połowowego ustanowionego w umowach o partnerstwie w sprawie połowów zawartych między Unią a państwami nadbrzeżnymi tego regionu.

Artykuł 30

Obszar zamknięty dla połowów przy pomocy urządzeń FAD

1.   W części obszaru objętego Konwencją WCPFC między 20° N a 20° S między godz. 00:00 dnia 1 lipca 2010 r. a godz. 24:00 dnia 30 września 2010 r. zabrania się działalności połowowej statkom łowiącym za pomocą okrężnic korzystających z urządzeń powodujących koncentrację ryb (fish aggregating devices, w skrócie FAD). W tym okresie statki łowiące za pomocą okrężnic mogą prowadzić operacje połowowe w tej części obszaru objętego Konwencją WCPFC wyłącznie jeżeli na ich pokładzie przebywa obserwator kontrolujący, czy dany statek w żadnym momencie:

a)

nie stosuje urządzenia FAD ani podobnego urządzenia elektronicznego ani nie obsługuje takiego urządzenia;

b)

nie prowadzi połowów w ławicach przy pomocy urządzeń FAD.

2.   Wszystkie statki łowiące za pomocą okrężnic prowadzące połowy w części obszaru objętego Konwencją WCPFC, o której mowa w ust. 1, zatrzymują na pokładzie i wyładowują lub przeładowują wszystkie złowione tuńczyki opastuny, tuńczyki żółtopłetwe i tuńczyki bonito.

3.   Ustęp 2 nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

a)

w ostatniej części rejsu, jeżeli na statku nie ma już wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić wszystkie ryby;

b)

jeżeli ryby nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż rozmiar; lub

c)

jeżeli wystąpi poważna awaria urządzeń do zamrażania.

Artykuł 31

Ograniczenia liczby statków upoważnionych do połowów włócznika

Maksymalna liczba statków UE upoważnionych do połowów włócznika (Xiphias gladius) w obszarach na południe od 20° S w obszarze objętego Konwencją WCPFC określona jest w załączniku VII.

Sekcja 8

Morze Beringa

Artykuł 32

Zakaz połowów w obszarach pełnomorskich Morza Beringa

Zakazuje się połowów mintaja (Theragra chalcogramma) w obszarach pełnomorskich Morza Beringa.

TYTUŁ III

UPOWAŻNIENIA DO POŁOWÓW W WODACH UE DLA STATKÓW KRAJÓW TRZECICH

Artykuł 33

Ograniczenia połowowe

Statkom rybackim pływającym pod banderą Norwegii oraz statkom rybackim zarejestrowanym na Wyspach Owczych zezwala się na dokonywanie połowów na wodach UE w granicach ograniczeń połowowych określonych w załączniku I oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 oraz w niniejszym tytule.

Artykuł 34

Upoważnienia do połowów

1.   Maksymalną liczbę upoważnień do połowów dla statków krajów trzecich poławiających w wodach UE określono w załączniku VIII.

2.   Ryby ze stad, w odniesieniu do których ustalono ograniczenia połowowe, nie są zatrzymywane na statku ani wyładowywane, chyba że połowów dokonały statki rybackie kraju trzeciego posiadającego kwotę połowową, która nie została wyczerpana.

Artykuł 35

Gatunki objęte zakazem połowów

Statkom krajów trzecich zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładowywania oraz wyładowywania następujących gatunków:

a)

długoszpar (Cetorhinus maximus) i żarłacz biały (Carcharodon carcharias) na wszystkich wodach UE;

b)

anioł morski (Squatina squatina) na wszystkich wodach UE;

c)

raja gładka (Dipturus batis) na wodach UE obszarów ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX i X; oraz

d)

raja bruzdowana (Raja undulata) i raja siwa (Rostroraja alba) na wodach UE obszarów ICES VI, VII, VIII, IX i X.

TYTUŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 36

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1359/2008

W części 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1359/2008 wpis dotyczący buławika czarnego, podobszar ICES III (wody terytorialne Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

Strefa:

III (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) (45)

(RNG/03-)

Rok

2009

2010

 

Dania

804

804

Niemcy

5

5

Szwecja

41

41

WE

850

850

Artykuł 37

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 754/2009

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 754/2009 dodaje się następujące litery:

„c)

grupa statków pływających pod banderą Zjednoczonego Królestwa, uczestniczących w połowach wymienionych we wniosku Zjednoczonego Królestwa z dnia 18 czerwca 2009 r., dokonujących połowów homarca przy pomocy włoków dennych i niewodów o rozmiarze oczek równym co najmniej 70 mm i mniejszym niż 100 mm na zachód od Szkocji, w szczególności w Minch (prostokąty statystyczne ICES 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

d)

grupa statków pływających pod banderą Zjednoczonego Królestwa, uczestniczących w połowach wymienionych we wniosku Zjednoczonego Królestwa z dnia 18 czerwca 2009 r. dokonujących połowów homarca przy pomocy włoków dennych i niewodów o rozmiarze oczek równym co najmniej 70 mm i mniejszym niż 100 mm na zachód od Szkocji, w szczególności w Firth of Clyde (prostokąty statystyczne ICES 39 E5 i 40 E5);

e)

grupa statków pływających pod banderą Polski, uczestniczących w połowach wymienionych we wniosku Polski z dnia 24 kwietnia 2009 r. uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2009 r., dokonujących połowów czarniaka przy pomocy włoków dennych o rozmiarze oczek sieci wynoszącym co najmniej 100 mm na Morzu Północnym i wodach UE obszaru ICES IIa przy pełnej obecności obserwatorów połowów.”

Artykuł 38

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1226/2009

Art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r (46). otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wspólnotowych statków rybackich (»statków wspólnotowych«) prowadzących działalność na Morzu Bałtyckim.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do operacji połowowych służących wyłącznie do badań naukowych prowadzonych za pozwoleniem i pod zwierzchnictwem państwa członkowskiego bandery i zgłoszonych uprzednio Komisji i państwom członkowskim, na których wodach prowadzi się wspomniane badania. Państwa członkowskie prowadzące operacje połowowe do badań naukowych informują Komisję, państwa członkowskie, na których wodach prowadzi się badania, ICES oraz STECF o wszystkich połowach pochodzących z takich operacji.

3.   Ustęp 2 nie ma zastosowania do operacji połowowych prowadzonych przez statki, które uczestniczą w inicjatywach dotyczących w pełni udokumentowanych połowów, jeżeli takie połowy korzystają z dodatkowych kwot.”

Artykuł 39

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1287/2009

Art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1287/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r (47). otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wspólnotowych statków rybackich (»wspólnotowych statków«) prowadzących działalność na Morzu Czarnym.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do operacji połowowych służących wyłącznie do badań naukowych prowadzonych za pozwoleniem i pod zwierzchnictwem państwa członkowskiego bandery i zgłoszonych uprzednio Komisji i państwom członkowskim, na których wodach prowadzi się wspomniane badania. Państwa członkowskie prowadzące operacje połowowe do badań naukowych informują Komisję, państwa członkowskie, na których wodach prowadzi się badania, ICES oraz STECF o wszystkich połowach pochodzących z takich operacji.

3.   Ustęp 2 nie ma zastosowania do operacji połowowych prowadzonych przez statki, które uczestniczą w inicjatywach dotyczących w pełni udokumentowanych połowów, jeżeli takie połowy korzystają z dodatkowych kwot.”

Artykuł 40

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

W przypadkach gdy uprawnienia do połowów w odniesieniu do obszaru objętego Konwencją CCAMLR są ustanowione dla okresów rozpoczynających się przed dniem 1 stycznia 2010 r., tytuł II rozdział III sekcja 2 oraz załączniki IE i V stosuje się od daty rozpoczęcia odpowiednich okresów stosowania tych uprawnień do połowów.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2010 r.

W imieniu Rady

M. A. MORATINOS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.

(2)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(3)  Dz.U. L 150 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 345 z 28.12.2005, s. 5.

(5)  Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 1.

(6)  Dz.U. L 122 z 11.5.2007, s. 7.

(7)  Dz.U. L 157 z 19.6.2007, s. 1.

(8)  Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 6.

(9)  Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.

(10)  Dz.U. L 214 z 19.8.2009, s. 16.

(11)  Dz.U. L 276 z 10.10.1983, s. 1.

(12)  Dz.U. L 274 z 25.9.1986, s. 1.

(13)  Dz.U. L 132 z 21.5.1987, s. 9.

(14)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(15)  Dz.U. L 171 z 6.7.1994, s. 7.

(16)  Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1.

(17)  Dz.U. L 351 z 28.12.2002, s. 6.

(18)  Dz.U. L 289 z 7.11.2003, s. 1.

(19)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17.

(20)  Dz.U. L 97 z 1.4.2004, s. 16.

(21)  Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 3.

(22)  Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 1.

(23)  Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 6.

(24)  Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 3.

(25)  Dz.U. L 318 z 5.12.2007, s. 1.

(26)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.

(27)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33.

(28)  Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 3.

(29)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1.

(30)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 42.

(31)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70.

(32)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(33)  Umowa w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (Dz.U. L 226 z 29.8.1980, s. 48).

(34)  Umowa w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych (Dz.U. L 226 z 29.8.1980, s. 12).

(35)  Umowa partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 4) i Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z tą Umową (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 9).

(36)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(37)  Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 5.

(38)  Zawartej na mocy decyzji Rady 2002/738/WE (Dz.U. L 234 z 31.8.2002, s. 39).

(39)  Wspólnota Europejska przystąpiła na mocy decyzji Rady 86/238/EWG (Dz.U. L 162 z 18.6.1986, s. 33).

(40)  Zawartej na mocy decyzji Rady 2006/539/WE (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, s. 22).

(41)  Wspólnota Europejska przystąpiła na mocy decyzji Rady 95/399/WE (Dz.U. L 236 z 5.10.1995, s. 24).

(42)  Zawartego na mocy decyzji Rady 2008/780/WE (Dz.U. L 268 z 9.10.2008, s. 27).

(43)  Wspólnota Europejska przystąpiła na mocy decyzji Rady 2005/75/WE (Dz.U. L 32 z 4.2.2005, s. 1).

(44)  Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 1.

(45)  Do czasu zakończenia konsultacji między Unią Europejską i Norwegią nie wolno prowadzić żadnych ukierunkowanych połowów buławika czarnego w obszarze ICES IIIa.”

(46)  Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 1.

(47)  Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

OGRANICZENIA POŁOWOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO STATKÓW UE W OBSZARACH, GDZIE OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA POŁOWOWE ORAZ DO STATKÓW KRAJÓW TRZECICH NA WODACH UE, W PODZIALE NA GATUNKI I OBSZARY(W TONACH WAGI W RELACJI PEŁNEJ, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH OKREŚLONO INACZEJ)

Wszystkie ograniczenia połowowe ustalone w niniejszym załączniku są uznawane za kwoty do celów art. 5 niniejszego rozporządzenia i z tego względu podlegają przepisom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009, w szczególności w jego art. 33 i 34.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do obszarów ICES, o ile nie zaznaczono inaczej.

W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków. Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Amblyraja radiata

RJR

Raja promienista

Ammodytes spp.

SAN

Dobijaki

Argentina silus

ARU

Argentyna

Beryx spp.

ALF

Beryksy

Brosme brosme

USK

Brosma

Centrophorus squamosus

GUQ

Koleń czerwony

Centroscymnus coelolepis

CYO

Koleń iberyjski

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Kraby czerwone

Champsocephalus gunnari

ANI

Kergulena

Chionoecetes spp.

PCR

Kraby z gatunku Chionoecetes spp.

Clupea harengus

HER

Śledź

Coryphaenoides rupestris

RNG

Buławik czarny

Dalatias licha

SCK

Liksa

Deania calcea

DCA

Koleń kolcobrody

Dipturus batis

RJB

Raja gładka

Dissostichus eleginoides

TOP

Antar patagoński

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardela

Etmopterus princeps

ETR

Koleń długopłetwy

Etmopterus pusillus

ETP

Kolczak smukły

Euphausia superba

KRI

Kryl antarktyczny

Gadus morhua

COD

Dorsz

Galeorhinus galeus

GAG

Rekin szary, żarłacz szary

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Szkarłacica

Hippoglossoides platessoides

PLA

Niegładzica

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Halibut biały

Hoplostethus atlanticus

ORY

Gardłosz atlantycki

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar illex

Lamna nasus

POR

Lamna

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia skwama

Lepidorhombus spp.

LEZ

Smuklice

Leucoraja circularis

RJI

Raja piaskowa

Leucoraja fullonica

RJF

Raja kosmata

Leucoraja naevus

RJN

Raja dwuplama

Limanda ferruginea

YEL

Żółcica

Limanda limanda

DAB

Zimnica

Lophiidae

ANF

Żabnicowate

Macrourus spp.

GRV

Buławiki

Makaira nigricans

BUM

Marlin błękitny

Mallotus villosus

CAP

Gromadnik

Martialia hyadesi

SQS

Kałamarnica

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Plamiak

Merlangius merlangus

WHG

Witlinek

Merluccius merluccius

HKE

Morszczuk

Micromesistius poutassou

WHB

Błękitek

Microstomus kitt

LEM

Złocica

Molva dypterygia

BLI

Molwa niebieska

Molva molva

LIN

Molwa

Nephrops norvegicus

NEP

Homarzec

Pandalus borealis

PRA

Krewetka północna

Paralomis spp.

PAI

Kraby

Penaeus spp.

PEN

Krewetki białe

Platichthys flesus

FLE

Stornia

Pleuronectes platessa

PLE

Gładzica

Pleuronectiformes

FLX

Płastugokształtne

Pollachius pollachius

POL

Rdzawiec

Pollachius virens

POK

Czarniak

Psetta maxima

TUR

Skarp

Raja brachyura

RJH

Raja białoplama

Raja clavata

RJC

Raja nabijana

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja czarnobrzucha

Raja microocellata

RJE

Raja drobnooka

Raja montagui

RJM

Raja nakrapiana

Raja undulata

RJA

Raja bruzdowana

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Rajowate

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Halibut niebieski

Rostroraja alba

RJA

Raja siwa

Scomber scombrus

MAC

Makrela

Scophthalmus rhombus

BLL

Nagład

Sebastes spp.

RED

Karmazyny

Solea solea

SOL

Sola

Soleidae

SOX

Sole

Sprattus sprattus

SPR

Szprot

Squalus acanthias

DGS

Koleń

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin biały

Thunnus maccoyii

SBF

Tuńczyk południowy

Thunnus obesus

BET

Opastun

Thunnus thynnus

BFT

Tuńczyk zwykły

Trachurus spp.

JAX

Ostroboki

Trisopterus esmarkii

NOP

Okowiel

Urophycis tenuis

HKW

Widlak bostoński

Xiphias gladius

SWO

Włócznik

Poniższa tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich służy wyłącznie do celów informacyjnych:

Antar patagoński

TOP

Dissostichus eleginoides

Argentyna

ARU

Argentina silus

Beryksy

ALF

Beryx spp.

Błękitek

WHB

Micromesistius poutassou

Brosma

USK

Brosme brosme

Buławik

GRV

Macrourus spp.

Buławik czarny

RNG

Coryphaenoides rupestris

Czarniak

POK

Pollachius virens

Dobijaki

SAN

Ammodytes spp.

Dorsz

COD

Gadus morhua

Gardłosz atlantycki

ORY

Hoplostethus atlanticus

Gładzica

PLE

Pleuronectes platessa

Gromadnik

CAP

Mallotus villosus

Halibut biały

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Halibut niebieski

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Homarzec

NEP

Nephrops norvegicus

Kalmar illex

SQI

Illex illecebrosus

Kałamarnica

SQS

Martialia hyadesi

Karmazyny

RED

Sebastes spp.

Kergulena

ANI

Champsocephalus gunnari

Kolczak smukły

ETP

Etmopterus pusillus

Koleń

DGS

Squalus acanthias

Koleń czerwony

GUQ

Centrophorus squamosus

Koleń długopłetwy

ETR

Etmopterus princeps

Koleń iberyjski

CYO

Centroscymnus coelolepis

Koleń kolcobrody

DCA

Deania calcea

Krab czerwony

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Kraby

PAI

Paralomis spp.

Kraby z gatunku Chionoecetes spp.

PCR

Chionoecetes spp.

Krewetka północna

PRA

Pandalus borealis

Krewetki białe

PEN

Penaeus spp.

Kryl antarktyczny

KRI

Euphausia superba

Lamna

POR

Lamna nasus

Liksa

SCK

Dalatias licha

Makrela

MAC

Scomber scombrus

Marlin biały

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin błękitny

BUM

Makaira nigricans

Molwa

LIN

Molva molva

Molwa niebieska

BLI

Molva dypterygia

Morszczuk

HKE

Merluccius merluccius

Nagład

BLL

Scophthalmus rhombus

Niegładzica

PLA

Hippoglossoides platessoides

Nototenia skwama

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Okowiel

NOP

Trisopterus esmarkii

Opastun

BET

Thunnus obesus

Ostroboki

JAX

Trachurus spp.

Plamiak

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Płastugokształtne

FLX

Pleuronectiformes

Raja białoplama

RJH

Raja brachyura

Raja bruzdowana

RJA

Raja undulata

Raja czarnobrzucha

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Raja drobnooka

RJE

Raja microocellata

Raja dwuplama

RJN

Leucoraja naevus

Raja gładka

RJB

Dipturus Batis

Raja kosmata

RJF

Leucoraja fullonica

Raja nabijana

RJC

Raja clavata

Raja nakrapiana

RJM

Raja montagui

Raja piaskowa

RJI

Leucoraja circularis

Raja promienista

RJR

Ambliraja radiata

Raja siwa

RJA

Rostroraja alba

Rajowate

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Rdzawiec

POL

Pollachius pollachius

Rekin szary, żarłacz szary

GAG

Galeorhinus galeus

Sardela

ANE

Engraulis encrasicolus

Skarp

TUR

Psetta maxima

Smuklice

LEZ

Lepidorhombus spp.

Sola

SOL

Solea solea

Sole

SOX

Soleidae

Stornia

FLE

Platichthys flesus

Szkarłacica

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Szprot

SPR

Sprattus sprattus

Śledź

HER

Clupea harengus

Tuńczyk południowy

SBF

Thunnus maccoyii

Tuńczyk zwykły

BFT

Thunnus thynnus

Widlak bostoński

HKW

Urophycis tenuis

Witlinek

WHG

Merlangius merlangus

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Zimnica

DAB

Limanda limanda

Złocica

LEM

Microstomus kitt

Żabnicowate

ANF

Lophiidae

Żółcica

YEL

Limanda ferruginea

ZAŁĄCZNIK IA

Cieśniny Skagerrak i Kattegat, obszary ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV, wody UE CECAF, wody Gujany Francuskiej

Gatunek:

Dobijaki

Ammodytes spp.

Obszar:

Wody Norwegii obszaru IV

(SAN/04-N.)

Dania

0

 (1)

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

 (1)

 

 

UE

0

 (1)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Dobijaki

Ammodytes spp.

Obszar:

Wody UE obszarów IIa, IIIa oraz IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Dania

108 834

 (2)

 

 

Zjednoczone Królestwo

2 379

 (2)

 

 

Niemcy

166

 (2)

 

 

Szwecja

3 996

 (2)

 

 

UE

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Gatunek:

Argentyna

Argentina silus

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

(ARU/1/2.)

Niemcy

30

 

 

 

Francja

10

 

 

 

Niderlandy

24

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

48

 

 

 

UE

112

 

 

 

TAC

112

 

 


Gatunek:

Argentyna

Argentina silus

Obszar:

Wody UE obszarów III oraz IV

(ARU/3/4.)

Dania

1 134

 

 

 

Niemcy

11

 

 

 

Francja

8

 

 

 

Irlandia

8

 

 

 

Niderlandy

53

 

 

 

Szwecja

44

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

20

 

 

 

UE

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Gatunek:

Argentyna

Argentina silus

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

(ARU/567.)

Niemcy

389

 

 

 

Francja

8

 

 

 

Irlandia

360

 

 

 

Niderlandy

4 057

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

285

 

 

 

UE

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

(USK/1214EI.)

Niemcy

6

 (3)

 

 

Francja

6

 (3)

 

 

Zjednoczone Królestwo

6

 (3)

 

 

Pozostałe

3

 (3)

 

 

UE

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

Wody UE obszaru III

(USK/03-C.)

Dania

12

 

 

 

Szwecja

6

 

 

 

Niemcy

6

 

 

 

UE

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

Wody UE obszaru IV

(USK/04-C.)

Dania

53

 

 

 

Niemcy

16

 

 

 

Francja

37

 

 

 

Szwecja

5

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

80

 

 

 

Pozostałe

5

 (4)

 

 

UE

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

(USK/567EI.)

Niemcy

4

 (6)

 

 

Hiszpania

14

 (6)

 

 

Francja

165

 (6)

 

 

Irlandia

16

 (6)

 

 

Zjednoczone Królestwo

80

 (6)

 

 

Pozostałe

4

 (5)  (6)

 

 

UE

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

Wody Norwegii obszaru IV

(USK/04-N.)

Belgia

0

 (7)

 

 

Dania

0

 (7)

 

 

Niemcy

0

 (7)

 

 

Francja

0

 (7)

 

 

Niderlandy

0

 (7)

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

 (7)

 

 

UE

0

 (7)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Śledź (8)

Clupea harengus

Obszar:

IIIa

(HER/03A.)

Dania

10 147

 (9)

 

 

Niemcy

163

 (9)

 

 

Szwecja

10 614

 (9)

 

 

UE

20 924

 (9)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Śledź (10)

Clupea harengus

Obszar:

Wody UE obszaru IV na północ od 53° 30' N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Dania

15 259

 (11)

 

 

Niemcy

9 595

 (11)

 

 

Francja

6 547

 (11)

 

 

Niderlandy

14 637

 (11)

 

 

Szwecja

1 131

 (11)

 

 

Zjednoczone Królestwo

16 429

 (11)

 

 

UE

63 598

 (11)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Śledź

Clupea harengus

Obszar:

Wody Norwegii na południe od 62° N

(HER/04-N.)

Szwecja

0

 (12)  (13)

 

 

UE

0

 (13)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 (13)

 


Gatunek:

Śledź (14)

Clupea harengus

Obszar:

Przyłowy w obszarze IIIa

(HER/03A-BC)

Dania

4 652

 (15)

 

 

Niemcy

42

 (15)

 

 

Szwecja

748

 (15)

 

 

UE

5 442

 (15)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Śledź (16)

Clupea harengus

Obszar:

Przyłowy w wodach UE obszaru IIa, i IV; VIId

(HER/2A47DX)

Belgia

51

 (17)

 

 

Dania

9 948

 (17)

 

 

Niemcy

51

 (17)

 

 

Francja

51

 (17)

 

 

Niderlandy

51

 (17)

 

 

Szwecja

49

 (17)

 

 

Zjednoczone Królestwo

189

 (17)

 

 

UE

10 390

 (17)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Śledź (18)

Clupea harengus

Obszar:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D)

Belgia

4 615

 (20)  (21)

 

 

Dania

218

 (20)  (21)

 

 

Niemcy

137

 (20)  (21)

 

 

Francja

3 550

 (20)  (21)

 

 

Niderlandy

5 557

 (20)  (21)

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 242

 (20)  (21)

 

 

UE

15 319

 (21)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Śledź

Clupea harengus

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Niemcy

1 533

 (23)

 

 

Francja

290

 (23)

 

 

Irlandia

2 072

 (23)

 

 

Niderlandy

1 533

 (23)

 

 

Zjednoczone Królestwo

8 287

 (23)

 

 

UE

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Gatunek:

Śledź

Clupea harengus

Obszar:

VIIb, VIIc; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irlandia

6 774

 

 

 

Niderlandy

677

 

 

 

UE

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Gatunek:

Śledź

Clupea harengus

Obszar:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Zjednoczone Królestwo

720

 

 

 

UE

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Gatunek:

Śledź

Clupea harengus

Obszar:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Irlandia

1 250

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

3 550

 

 

 

UE

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Gatunek:

Śledź

Clupea harengus

Obszar:

VIIe oraz VIIf

(HER/7EF.)

Francja

500

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

500

 

 

 

UE

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Gatunek:

Śledź

Clupea harengus

Obszar:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)oraz VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Niemcy

113

 

 

 

Francja

627

 

 

 

Irlandia

8 770

 

 

 

Niderlandy

627

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

13

 

 

 

UE

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Gatunek:

Sardela

Engraulis encrasicolus

Obszar:

VIII

(ANE/08.)

Hiszpania

6 300

 

 

 

Francja

700

 

 

 

UE

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Gatunek:

Sardela

Engraulis encrasicolus

Obszar:

IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Hiszpania

3 826

 

 

 

Portugalia

4 174

 

 

 

UE

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Gatunek:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

Cieśnina Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgia

7

 (28)  (29)

 

 

Dania

2 140

 (28)  (29)

 

 

Niemcy

54

 (28)  (29)

 

 

Niderlandy

13

 (28)  (29)

 

 

Szwecja

374

 (28)  (29)

 

 

UE

2 588

 (29)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

Cieśnina Kattegat

(COD/03AS.)

Dania

234

 

 

 

Niemcy

5

 

 

 

Szwecja

140

 

 

 

UE

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Gatunek:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

wody UE obszaru IIa i IV, część obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

553

 (30)  (31)

 

 

Dania

3 178

 (30)  (31)

 

 

Niemcy

2 015

 (30)  (31)

 

 

Francja

683

 (30)  (31)

 

 

Niderlandy

1 796

 (30)  (31)

 

 

Szwecja

21

 (30)  (31)

 

 

Zjednoczone Królestwo

7 290

 (30)  (31)

 

 

UE

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

Wody Norwegii na południe od 62° N

(COD/04-N.)

Szwecja

0

 (32)  (33)

 

 

UE

0

 (33)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

Vib, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb na zachód od 12° 00' W oraz obszarów XII i XIV

(COD/561214)

Belgia

0

 

 

 

Niemcy

1

 

 

 

Francja

13

 

 

 

Irlandia

18

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

48

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Gatunek:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

VIa, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb na wschód od 12° 00' W

(COD/5B6A-C)

Belgia

0

 

 

 

Niemcy

4

 

 

 

Francja

38

 

 

 

Irlandia

53

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

145

 

 

 

UE

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Gatunek:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

VIIa

(COD/07A.)

Belgia

9

 

 

 

Francja

25

 

 

 

Irlandia

444

 

 

 

Niderlandy

2

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

194

 

 

 

UE

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Gatunek:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX i X oraz wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia

167

 

 

 

Francja

2 735

 

 

 

Irlandia

825

 

 

 

Niderlandy

1

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

295

 

 

 

UE

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Gatunek

Dorsz

Gadus morhua

Obszar:

VIId

(COD/07D.)

Belgia

47

 (34)  (35)

 

 

Francja

916

 (34)  (35)

 

 

Niderlandy

27

 (34)  (35)

 

 

Zjednoczone Królestwo

101

 (34)  (35)

 

 

UE

1 091

 (35)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek

Lamna

Lamna nasus

Obszar:

wody UE obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII

(POR/3-12)

Dania

0

 

 

 

Francja

0

 

 

 

Niemcy

0

 

 

 

Irlandia

0

 

 

 

Hiszpania

0

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

 

 

 

UE

0

 

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

Wody UE obszaru IIa oraz IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

5

 

 

 

Dania

5

 

 

 

Niemcy

5

 

 

 

Francja

29

 

 

 

Niderlandy

23

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 690

 

 

 

UE

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

VI, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

(LEZ/561 214)

Hiszpania

350

 

 

 

Francja

1 364

 

 

 

Irlandia

399

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

966

 

 

 

UE

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

VII

(LEZ/07.)

Belgia

494

 

 

 

Hiszpania

5 490

 

 

 

Francja

6 663

 

 

 

Irlandia

3 029

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

2 624

 

 

 

UE

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Hiszpania

1 176

 

 

 

Francja

949

 

 

 

UE

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

VIIIc, IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Hiszpania

1 188

 

 

 

Francja

59

 

 

 

Portugalia

40

 

 

 

UE

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Gatunek:

Zimnica oraz stornia

Limanda limandaPlatichthys flesus

Obszar:

Wody UE obszaru IIa oraz IV

(D/F/2AC4-C)

Belgia

513

 

 

 

Dania

1 927

 

 

 

Niemcy

2 890

 

 

 

Francja

200

 

 

 

Niderlandy

11 654

 

 

 

Szwecja

6

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 620

 

 

 

UE

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

Wody UE obszaru IIa oraz IV

(ANF/2AC4-C)

Belgia

401

 (36)

 

 

Dania

884

 (36)

 

 

Niemcy

432

 (36)

 

 

Francja

82

 (36)

 

 

Niderlandy

303

 (36)

 

 

Szwecja

10

 (36)

 

 

Zjednoczone Królestwo

9 233

 (36)

 

 

UE

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

Wody Norwegii obszaru IV

(ANF/04-N.)

Belgia

0

 (37)

 

 

Dania

0

 (37)

 

 

Niemcy

0

 (37)

 

 

Niderlandy

0

 (37)

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

 (37)

 

 

UE

0

 (37)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

VI, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

(ANF/561214)

Belgia

200

 

 

 

Niemcy

228

 

 

 

Hiszpania

214

 

 

 

Francja

2 462

 

 

 

Irlandia

557

 

 

 

Niderlandy

193

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 713

 

 

 

UE

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

VII

(ANF/07.)

Belgia

2 984

 (38)

 

 

Niemcy

333

 (38)

 

 

Hiszpania

1 186

 (38)

 

 

Francja

19 149

 (38)

 

 

Irlandia

2 447

 (38)

 

 

Niderlandy

386

 (38)

 

 

Zjednoczone Królestwo

5 807

 (38)

 

 

UE

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Hiszpania

1 387

 

 

 

Francja

7 721

 

 

 

UE

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

VIIIc, IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Hiszpania

1 247

 

 

 

Francja

1

 

 

 

Portugalia

248

 

 

 

UE

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

IIIa, wody UE obszarów IIIb, IIIc i IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgia

7

 (40)

 

 

Dania

1 213

 (40)

 

 

Niemcy

77

 (40)

 

 

Niderlandy

1

 (40)

 

 

Szwecja

143

 (40)

 

 

UE

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody UE obszaru IIa i IV

(HAD/2AC4.)

Belgia

225

 (42)

 

 

Dania

1 549

 (42)

 

 

Niemcy

986

 (42)

 

 

Francja

1 718

 (42)

 

 

Niderlandy

169

 (42)

 

 

Szwecja

109

 (42)

 

 

Zjednoczone Królestwo

16 485

 (42)

 

 

UE

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

Wody Norwegii na południe od 62° N

(HAD/04-N.)

Szwecja

0

 (43)  (44)

 

 

UE

0

 (44)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

(HAD/6B1214)

Belgia

11

 

 

 

Niemcy

13

 

 

 

Francja

551

 

 

 

Irlandia

393

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

4 029

 

 

 

UE

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb i VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgia

3

 

 

 

Niemcy

4

 

 

 

Francja

147

 

 

 

Irlandia

438

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

2 081

 

 

 

UE

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

VIIb-k, VIII, IX i X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgia

129

 

 

 

Francja

7 719

 

 

 

Irlandia

2 573

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 158

 

 

 

UE

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgia

23

 

 

 

Francja

103

 

 

 

Irlandia

617

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

681

 

 

 

UE

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

IIIa

(WHG/03A.)

Dania

151

 (46)

 

 

Niderlandy

1

 (46)

 

 

Szwecja

16

 (46)

 

 

UE

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

Wody UE obszaru IIa i IV

(WHG/2AC4.)

Belgia

250

 (48)  (49)

 

 

Dania

1 082

 (48)  (49)

 

 

Niemcy

282

 (48)  (49)

 

 

Francja

1 627

 (48)  (49)

 

 

Niderlandy

626

 (48)  (49)

 

 

Szwecja

1

 (48)  (49)

 

 

Zjednoczone Królestwo

4 317

 (48)  (49)

 

 

UE

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

VI, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

(WHG/561 214)

Niemcy

3

 

 

 

Francja

53

 

 

 

Irlandia

129

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

246

 

 

 

UE

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgia

0

 

 

 

Francja

5

 

 

 

Irlandia

91

 

 

 

Niderlandy

0

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

61

 

 

 

UE

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh oraz VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgia

133

 

 

 

Francja

8 180

 

 

 

Irlandia

4 565

 

 

 

Niderlandy

66

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 463

 

 

 

UE

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

VIII

(WHG/08.)

Hiszpania

1 296

 

 

 

Francja

1 944

 

 

 

UE

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalia

588

 

 

 

UE

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Gatunek:

Witlinek i rdzawiec

Merlangius merlangus i Pollachius pollachius

Obszar:

Wody Norwegii na południe od 62° N

(W/P/04-N.)

Szwecja

0

 (50)  (51)

 

 

UE

0

 (51)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Morszczuk

Merluccius merluccius

Obszar:

IIIa, wody UE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

(HKE/3A/BCD)

Dania

1 531

 

 

 

Szwecja

130

 

 

 

UE

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Gatunek:

Morszczuk

Merluccius merluccius

Obszar:

Wody UE obszaru IIa oraz IV

(HKE/2AC4-C)

Belgia

28

 

 

 

Dania

1 119

 

 

 

Niemcy

128

 

 

 

Francja

248

 

 

 

Niderlandy

64

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

348

 

 

 

UE

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Gatunek:

Morszczuk

Merluccius merluccius

Obszar:

VI oraz VII, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

(HKE/571214)

Belgia

284

 (54)

 

 

Hiszpania

9 109

 

 

 

Francja

14 067

 (54)

 

 

Irlandia

1 704

 

 

 

Niderlandy

183

 (54)

 

 

Zjednoczone Królestwo

5 553

 (54)

 

 

UE

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Warunek specjalny:

W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgia

37

Hiszpania

1 469

Francja

1 469

Irlandia

184

Niderlandy

18

Zjednoczone Królestwo

827

UE

4 004


Gatunek:

Morszczuk

Merluccius merluccius

Obszar:

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgia

9

 (56)

 

 

Hiszpania

6 341

 

 

 

Francja

14 241

 

 

 

Niderlandy

18

 (56)

 

 

UE

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Warunek specjalny:

W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

 

VI oraz VII, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

(HKE/*57-14)

Belgia

2

Hiszpania

1 837

Francja

3 305

Niderlandy

6

UE

5 150


Gatunek:

Morszczuk

Merluccius merluccius

Obszar:

VIIIc, IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Hiszpania

5 952

 

 

 

Francja

571

 

 

 

Portugalia

2 777

 

 

 

UE

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

Wody Norwegii obszarów II oraz IV

(WHB/4AB-N.)

Dania

0

 (58)

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

 (58)

 

 

UE

0

 (58)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

(WHB/1X14)

Dania

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Niemcy

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Hiszpania

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Francja

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irlandia

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Niderlandy

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugalia

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Szwecja

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Zjednoczone Królestwo

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

UE

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

VIIIc, IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Hiszpania

7 881

 (62)

 

 

Portugalia

1 970

 (62)

 

 

UE

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Gatunek:

Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:

Wody UE obszaru II, IVa, V, VI na północ od 56° 30' N oraz VII na zachód od 12° W

(WHB/24A567)

Norwegia

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Gatunek:

Złocica i szkarłacica

Microstomus kitt i Glyptocephalus cynoglossus

Obszar:

Wody UE obszaru IIa oraz IV

(L/W/2AC4-C)

Belgia

353

 

 

 

Dania

973

 

 

 

Niemcy

125

 

 

 

Francja

266

 

 

 

Niderlandy

810

 

 

 

Szwecja

11

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

3 983

 

 

 

UE

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Gatunek:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI i VII

(BLI/67-)

Niemcy

21

 (68)

 

 

Estonia

3

 (68)

 

 

Hiszpania

67

 (68)

 

 

Francja

1 536

 (68)

 

 

Irlandia

6

 (68)

 

 

Litwa

1

 (68)

 

 

Polska

1

 (68)

 

 

Zjednoczone Królestwo

391

 (68)

 

 

Pozostałe

6

 (67)  (68)

 

 

UE

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

(LIN/1/2.)

Dania

8

 

 

 

Niemcy

8

 

 

 

Francja

8

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

8

 

 

 

Pozostałe

4

 (69)

 

 

UE

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

IIIa, wody UE obszarów IIIb, IIIc i IIId

(LIN/03.)

Belgia

7

 (70)

 

 

Dania

51

 

 

 

Niemcy

7

 (70)

 

 

Szwecja

20

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

7

 (70)

 

 

UE

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

Wody UE obszaru IV

(LIN/04.)

Belgia

16

 

 

 

Dania

243

 

 

 

Niemcy

150

 

 

 

Francja

135

 

 

 

Niderlandy

5

 

 

 

Szwecja

10

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 869

 

 

 

UE

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru V

(LIN/05.)

Belgia

10

 

 

 

Dania

6

 

 

 

Niemcy

6

 

 

 

Francja

6

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

6

 

 

 

UE

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

(LIN/6X14.)

Belgia

26

 (71)

 

 

Dania

5

 (71)

 

 

Niemcy

95

 (71)

 

 

Hiszpania

1 930

 (71)

 

 

Francja

2 057

 (71)

 

 

Irlandia

516

 (71)

 

 

Portugalia

5

 (71)

 

 

Zjednoczone Królestwo

2 369

 (71)

 

 

UE

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Gatunek:

Molwa

Molva molva

Obszar:

Wody Norwegii obszaru IV

(LIN/04-N.)

Belgia

0

 (72)

 

 

Dania

0

 (72)

 

 

Niemcy

0

 (72)

 

 

Francja

0

 (72)

 

 

Niderlandy

0

 (72)

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

 (72)

 

 

UE

0

 (72)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

IIIa; wody UE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

(NEP/3A/BCD)

Dania

3 800

 

 

 

Niemcy

11

 (73)

 

 

Szwecja

1 359

 

 

 

UE

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

Wody UE obszaru IIa oraz IV

(NEP/2AC4-C)

Belgia

1 291

 

 

 

Dania

1 291

 

 

 

Niemcy

19

 

 

 

Francja

38

 

 

 

Niderlandy

665

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

21 384

 

 

 

UE

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

Wody Norwegii obszaru IV

(NEP/04-N.)

Dania

0

 (74)

 

 

Niemcy

0

 (74)

 

 

Zjednoczone Królestwo

0

 (74)

 

 

UE

0

 (74)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

VI, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb

(NEP/5BC6.)

Hiszpania

33

 

 

 

Francja

130

 

 

 

Irlandia

217

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

15 677

 

 

 

UE

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

VII

(NEP/07.)

Hiszpania

1 346

 

 

 

Francja

5 455

 

 

 

Irlandia

8 273

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

7 358

 

 

 

UE

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Hiszpania

234

 

 

 

Francja

3 665

 

 

 

UE

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

VIIIc

(NEP/08C.)

Hiszpania

97

 

 

 

Francja

4

 

 

 

UE

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Hiszpania

84

 

 

 

Portugalia

253

 

 

 

UE

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

IIIa

(PRA/03A.)

Dania

2 621

 (75)

 

 

Szwecja

1 412

 (75)

 

 

UE

4 033

 (75)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

Wody UE obszaru IIa oraz IV

(PRA/2AC4-C)

Dania

3 145

 

 

 

Niderlandy

29

 

 

 

Szwecja

127

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

932

 

 

 

UE

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Gatunek:

Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar:

Wody Norwegii na południe od 62° N

(PRA/04-N.)

Dania

0

 (77)

 

 

Szwecja

0

 (76)  (77)

 

 

UE

0

 (77)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Krewetki białe

Penaeus spp.

Obszar:

Wody Gujany Francuskiej

(PEN/FGU.)

Francja

4 108

 (78)

 

 

UE

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

Cieśnina Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgia

36

 (79)

 

 

Dania

4 733

 (79)

 

 

Niemcy

24

 (79)

 

 

Niderlandy

910

 (79)

 

 

Szwecja

253

 (79)

 

 

UE

5 956

 (79)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

Cieśnina Kattegat

(PLE/03AS.)

Dania

1 353

 (80)

 

 

Niemcy

15

 (80)

 

 

Szwecja

152

 (80)

 

 

UE

1 520

 (80)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

wody UE obszaru IIa i IV, część obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgia

2 100

 (81)

 

 

Dania

6 824

 (81)

 

 

Niemcy

1 968

 (81)

 

 

Francja

394

 (81)

 

 

Niderlandy

13 123

 (81)

 

 

Zjednoczone Królestwo

9 711

 (81)

 

 

UE

34 120

 (81)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

VI, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

(PLE/561214)

Francja

10

 

 

 

Irlandia

280

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

417

 

 

 

UE

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgia

42

 

 

 

Francja

18

 

 

 

Irlandia

1 063

 

 

 

Niderlandy

13

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

491

 

 

 

UE

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

VIIb oraz VIIc

(PLE/7BC.)

Francja

16

 

 

 

Irlandia

64

 

 

 

UE

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

VIId oraz VIIe

(PLE/7DE.)

Belgia

699

 

 

 

Francja

2 332

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 243

 

 

 

UE

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

VIIf oraz VIIg

(PLE/7FG.)

Belgia

67

 

 

 

Francja

120

 

 

 

Irlandia

201

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

63

 

 

 

UE

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

VIIh, VIIj oraz VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgia

7

 

 

 

Francja

14

 

 

 

Irlandia

156

 

 

 

Niderlandy

27

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

14

 

 

 

UE

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

VIII, IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Hiszpania

67

 

 

 

Francja

269

 

 

 

Portugalia

67

 

 

 

UE

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

VI, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

(POL/561214)

Hiszpania

6

 

 

 

Francja

194

 

 

 

Irlandia

57

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

148

 

 

 

UE

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

VII

(POL/07.)

Belgia

428

 

 

 

Hiszpania

26

 

 

 

Francja

9 864

 

 

 

Irlandia

1 051

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

2 401

 

 

 

UE

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

(POL/8ABDE.)

Hiszpania

257

 

 

 

Francja

1 255

 

 

 

UE

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

VIIIc

(POL/08C.)

Hiszpania

212

 

 

 

Francja

24

 

 

 

UE

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Hiszpania

278

 

 

 

Portugalia

10

 

 

 

UE

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

IIIa; wody UE obszarów IIa, IIIb, IIIc, IIId i IV

(POK/2A34.)

Belgia

29

 (82)

 

 

Dania

3 394

 (82)

 

 

Niemcy

8 572

 (82)

 

 

Francja

20 172

 (82)

 

 

Niderlandy

86

 (82)

 

 

Szwecja

466

 (82)

 

 

Zjednoczone Królestwo

6 572

 (82)

 

 

UE

39 291

 (82)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

VI, wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz wody UE i wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

(POK/561214)

Niemcy

621

 (83)

 

 

Francja

6 163

 (83)

 

 

Irlandia

206

 (83)

 

 

Zjednoczone Królestwo

1 503

 (83)

 

 

UE

8 493

 (83)

 

 

TAC

Nie ustalono

 

 


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

Wody Norwegii na południe od 62° N

(POK/04-N.)

Szwecja

0

 (84)  (85)

 

 

UE

0

 (85)

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

 


Gatunek:

Czarniak

Pollachius virens

Obszar:

VII, VIII, IX oraz X, wody UE obszaru CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgia

6

 

 

 

Francja

1 428

 

 

 

Irlandia

1 525

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

452

 

 

 

UE

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Gatunek:

Skarp i nagład

Psetta maxima i Scopthalmus rhombus

Obszar:

Wody UE obszaru IIa oraz IV

(T/B/2AC4-C)

Belgia

347

 

 

 

Dania

742

 

 

 

Niemcy

189