ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.349.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 349

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
29 grudnia 2009


Spis treści

 

V   Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM

Strona

 

 

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


V Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1272/2009

z dnia 11 grudnia 2009 r.

ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a), aa), c), d), f), j), k) oraz l) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że interwencję publiczną stosuje się w odniesieniu do: pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, sorgo, ryżu niełuskanego, cukru białego lub cukru surowego, pod warunkiem że został on wyprodukowany w ramach kwot, świeżej lub schłodzonej wołowiny i cielęciny, masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

(2)

Art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009 (2) stanowi, że interwencja publiczna w odniesieniu do cukru jest dostępna jedynie w latach gospodarczych 2008/2009 i 2009/2010. Ze względu na zachowanie skuteczności mechanizmu w sektorze cukru oraz ograniczenie obciążenia administracyjnego podmiotów gospodarczych i administracji państwowej nie byłoby obecnie właściwe włączanie obowiązujących w sektorze cukru przepisów wykonawczych do niniejszych szczegółowych zasad na rok gospodarczy 2009/2010.

(3)

Mechanizm interwencji publicznej w odniesieniu do produktów wymienionych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ma zastosowanie, jeśli spełnione są warunki określone w wymienionym rozporządzeniu.

(4)

W celu uproszczenia i poprawy skuteczności procedur zarządzania i kontroli mechanizmu interwencji publicznej, dla wszystkich produktów wymienionych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 z wyłączeniem cukru należy ustanowić wspólne zasady.

(5)

Art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/2009 ustanawia limity zakupu po ustalonych cenach w ramach interwencji publicznej w odniesieniu do pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy i sorgo na 0 ton dla okresu od dnia 1 listopada do dnia 31 maja, oraz w odniesieniu do ryżu niełuskanego na 0 ton dla okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca.

(6)

Artykuł 13 ust. 1 lit. c) oraz d) oraz art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/2009 ustanawia limity zakupu po ustalonych cenach w ramach interwencji publicznej w odniesieniu do masła na 30 000 ton, w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku na 109 000 ton dla okresu od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia, a w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej na 3 mln ton dla okresu od dnia 1 listopada do dnia 31 maja.

(7)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/2009, Komisja może podjąć decyzję o kontynuowaniu mechanizmu interwencji publicznej wykraczającej poza limity ustalone w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/2009, jeżeli wymagają tego zmiany cen rynkowych.

(8)

Konieczne jest ustanowienie przepisów w odniesieniu do organów odpowiedzialnych za interwencję publiczną w państwach członkowskich, zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci przechowywania w magazynach państwowych i księgowania transakcji przechowywania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (3). Do celów niniejszego rozporządzenia organy te należy nazywać „agencjami interwencyjnymi”.

(9)

W celu zapewnienia maksymalnego uproszczenia i zapewnienia skutecznego funkcjonowania mechanizmu interwencji publicznej we Wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do zakupu kwalifikowalnych produktów oraz ich sprzedaży przez agencje interwencyjne, należy określić, jakie warunki mają spełniać miejsca przechowywania. W szczególności w odniesieniu do zbóż i ryżu, w celu zastosowania się do przepisów art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, należy ustanowić zasady dotyczące zatwierdzenia agencji interwencyjnych przez państwa członkowskie przed ich wyznaczeniem przez Komisję. W celu racjonalizacji/usprawnienia sposobu funkcjonowania interwencji przez wykluczenie wykorzystywania małych magazynów, które mogą być rozsiane w regionie, należy ustalić minimalne możliwości przechowywania centrum interwencyjnego oraz jego miejsc przechowywania, które jednak nie powinny być stosowane w przypadku gdy miejsce przechowywania posiada dostęp do rzeki, morza lub połączenia kolejowego.

(10)

W celu ułatwienia zarządzania i kontroli, do udziału w mechanizmie interwencji publicznej należy zasadniczo dopuścić jedynie podmioty gospodarcze mające siedzibę i zarejestrowane w rejestrze podatników VAT w jednym z państw członkowskich.

(11)

Z uwagi na fakt, że w niektórych państwach członkowskich nie wszystkie podmioty gospodarcze, które mogłyby uczestniczyć w mechanizmie, mają numer identyfikacyjny w rejestrze podatników VAT, do celów zakupu zbóż i ryżu powinna go zastępować rejestracja w rejestrze gospodarstw rolnych.

(12)

Ponieważ produkty objęte działaniami interwencyjnymi różnią się pod względem produkcji lub terminu zbiorów oraz wymogów związanych z przechowywaniem, należy ustanowić szczególne warunki.

(13)

W celu zapewnienia skutecznej kontroli produkcji wołowiny, podmioty gospodarcze kwalifikujące się do uczestnictwa w mechanizmie interwencji publicznej w drodze procedury przetargowej powinny spełniać dodatkowe warunki.

(14)

Nie należy dopuszczać do zakupu interwencyjnego zbóż ani ryżu niełuskanego, których jakość nie pozwala na ich odpowiednie wykorzystanie lub przechowywanie. Należy określić metody konieczne do oznaczania jakości zbóż i ryżu niełuskanego pod tym kątem.

(15)

Ryzyko związane z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych progów zanieczyszczeń jest określane przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne na podstawie informacji dostarczonych przez oferentów lub oferentów uczestniczących w przetargu i ich własnych kryteriów analizy. W celu ograniczenia obciążenia finansowego uzasadniony jest więc wymóg przeprowadzania analiz na odpowiedzialność agencji przed przejęciem produktów, jedynie na podstawie analizy ryzyka umożliwiającej zapewnienie jakości produktów w momencie objęcia zakupem interwencyjnym.

(16)

W przypadku produktów sektora wołowiny warunki dopuszczenia muszą eliminować produkty, które nie są reprezentatywne dla krajowej produkcji danego państwa członkowskiego lub które nie spełniają wymogów obowiązujących przepisów zdrowotnych i weterynaryjnych, jak również te, które charakteryzują się masą przekraczającą masę zwykle poszukiwaną na rynku.

(17)

Aby kwalifikować się do interwencji, masło musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 oraz wymogi jakości i prezentacji, które należy określić. Należy również określić metody przeprowadzania analiz oraz szczegółowe zasady dokonywania kontroli jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku oraz, jeżeli wymagają tego okoliczności, należy ustanowić przepis dotyczący kontroli radioaktywności masła i odtłuszczonego mleka w proszku, łącznie z ustanowieniem w stosownych przypadkach maksymalnych poziomów radioaktywności w drodze przepisów wspólnotowych. Należy jednak umożliwić państwom członkowskim zatwierdzenie pod pewnymi warunkami systemu samokontroli.

(18)

Aby upewnić się, że porozumienia w zakresie zakupu interwencyjnego w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku funkcjonują prawidłowo, niezbędne jest sprecyzowanie warunków zatwierdzania przedsiębiorstw produkcyjnych i kontroli, czy spełniają te warunki. W celu zagwarantowania skuteczności tych porozumień, należy wprowadzić przepisy umożliwiające podjęcie działań w przypadku niespełnienia przedmiotowych warunków. Ponieważ zakup masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku może być prowadzony przez właściwy organ państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie, na którego terytorium wyprodukowano je, właściwy organ dokonujący zakupu powinien w takich przypadkach mieć możliwość sprawdzenia, czy spełnione są warunki związane z jakością i prezentacją.

(19)

Aby należycie zarządzać mechanizmem, konieczne jest ustalenie minimalnych ilości, poniżej których agencje interwencyjne nie mogą przyjmować ofert ani ofert przetargowych zarówno w odniesieniu do zakupu, jak i sprzedaży. Jeżeli jednak istniejące warunki i praktyka w handlu hurtowym w państwie członkowskim lub obowiązujące w nim zasady ochrony środowiska uzasadniają zwiększenie minimalnego tonażu w stosunku do ilości określonych, wówczas zainteresowane państwo członkowskie powinno mieć możliwość żądania tych zwiększonych ilości minimalnych w ramach zakupu po ustalonej cenie.

(20)

Oferty i oferty przetargowe powinny zawierać wszelkie informacje niezbędne do dokonania ich oceny, a ponadto należy zapewnić wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją.

(21)

W przypadku pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku, w celu dotrzymania limitów odpowiednio: 3 000 000, 30 000 i 109 000 ton, należy przewidzieć okres refleksji, podczas którego, przed podjęciem decyzji w sprawie ofert, można podjąć specjalne środki w szczególności dotyczące aktualnych ofert. Wymienione środki mogą obejmować zakończenie interwencji, zastosowanie procentowego współczynnika przydziału lub odrzucenie aktualnych ofert. Wymagają one szybkiego działania, a Komisja powinna mieć możliwość bezzwłocznego podejmowania wszelkich niezbędnych środków.

(22)

Na podstawie otrzymanych ofert przetargowych można ustalić maksymalną cenę. Mogą jednak powstać sytuacje na rynku, w których aspekty ekonomiczne lub inne czynniki spowodują nieprzyjęcie żadnej z otrzymanych ofert przetargowych.

(23)

Zarówno w przypadku zakupu interwencyjnego po stałej cenie, jak i procedury przetargowej w ramach interwencji publicznej, istnieje potrzeba wnoszenia zabezpieczeń w celu zagwarantowania rzetelności ofert lub ofert przetargowych oraz tego, że dany środek przyniesie oczekiwany skutek na rynku. Z tego względu należy przyjąć przepisy dotyczące zwalniania i przejmowania wniesionego zabezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (4).

(24)

W celu zagwarantowania skutecznego funkcjonowania mechanizmu interwencji publicznej konieczne jest ustalenie ogólnych zasad w zakresie dostarczania produktów do miejsc przechowywania wskazanych przez agencje interwencyjne. Ponadto w odniesieniu do zbóż i ryżu oraz przetworów mlecznych, z uwagi na specyfikę tych sektorów, konieczne jest przyjęcie zasad szczególnych w celu uzupełnienia zasad ogólnych.

(25)

Mając na uwadze właściwe zarządzanie przechowywanymi zapasami, należy określić obowiązki państw członkowskich w odniesieniu do maksymalnej odległości miejsca przechowywania oraz wysokości kosztów poniesionych w przypadku przekroczenia tej odległości. Niemniej, z uwagi na różny charakter produktów, uzasadnione jest ustalenie innych maksymalnych odległości dla zbóż i ryżu i innych dla przetworów mlecznych.

(26)

W celu stworzenia wspólnych zasad należy określić, że kontrole produktów w trakcie przechowywania mają być przeprowadzane zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

(27)

W celu harmonizacji zasad obowiązujących w różnych sektorach należy określić, że po dostarczeniu produktów do miejsc przechowywania, ich przejęcie przez agencje interwencyjne powinno być uzależnione od wyników odpowiednich kontroli i analiz, które mają wykazać zgodność przedmiotowych produktów z wymogami mającymi zastosowanie do zakupu. Protokół przejęcia powinien być wydawany na podstawie przedmiotowych kontroli i analiz, nie później niż w terminie 60 dni od dnia ostatecznym terminem dostawy produktów. Jeżeli produkty nie spełniają mających zastosowanie wymogów, oferent lub oferent uczestniczący w przetargu powinien odebrać je i ponieść wszelkie koszty związane z warunkowym przejęciem w trakcie okresu, podczas którego produkty były przechowywane w miejscach przechowywania interwencyjnego.

(28)

W celu uniknięcia jakichkolwiek spekulacji związanych ze skrajnymi wahaniami cen zbóż i ryżu, oferent lub oferent uczestniczący w przetargu musi w momencie składania wniosku lub oferty faktycznie posiadać produkty oferowane do zakupu interwencyjnego – powinien być to jeden z podstawowych wymogów do korzystania z mechanizmu interwencji publicznej. Agencje interwencyjne powinny uzyskać wystarczającą pewność, że oferowane ilości faktycznie znajdują się w miejscu przechowywania określonym w ofercie lub ofercie przetargowej – w tym celu oferenci lub oferenci uczestniczący w przetargu powinni być zobowiązani do składania wraz z ofertami lub ofertami przetargowymi odpowiednich oświadczeń.

(29)

W celu umożliwienia prostego i skutecznego zarządzania interwencją, w przypadku zbóż należy zastrzec, że zgłoszona do interwencji partia zbóż musi być jednorodna, a w przypadku ryżu musi składać się w całości z jednej odmiany.

(30)

W odniesieniu do zbóż i ryżu nie należy przyjmować do zakupu interwencyjnego produktów, które nie mogłyby być następnie wykorzystane lub które uniemożliwiają odpowiednie przechowywanie. W tym celu należy ustanowić metody określania jakości zbóż i ryżu.

(31)

Art. 18 ust. 2 i ust. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/2009 stanowią, że ceny interwencyjne zbóż określa Komisja w procedurach przetargowych, bez uszczerbku dla podwyżek lub obniżek cen podyktowanych względami jakości. Należy określić zróżnicowanie cen w zależności od najważniejszych kryteriów jakości zbóż.

(32)

Art. 18 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że ceny interwencyjne ryżu ustalane są dla jakości standardowej i w przypadku gdy jakość ryżu oferowanego do zakupu interwencyjnego odbiega od jakości standardowej, ceny te są odpowiednio dostosowywane na podstawie współczynników podwyżek lub obniżek. Zastosowanie tych współczynników powinno odzwierciedlać różnice w cenach rynkowych ryżu związane z jakością. W tym celu należy uwzględnić najważniejsze właściwości ryżu, które umożliwiają obiektywną ocenę jego jakości.

(33)

Zbyt produktów zakupionych przez agencje interwencyjne zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 musi odbywać się w taki sposób, aby uniknąć zakłóceń rynku oraz zapewnić równy dostęp do produktów i równe traktowanie nabywców; procedura przetargowa umożliwia osiągnięcie tego celu.

(34)

Agencje interwencyjne posiadające zapasy interwencyjne przeznaczone do sprzedaży powinny sporządzać i publikować ogłoszenia o zaproszeniach do składania ofert przetargowych celem przedstawienia niezbędnych informacji na temat cech produktów oraz miejsca ich przechowywania. W tym celu należy przewidzieć racjonalny okres czasu między datą tego ogłoszenia a pierwszym terminem składania ofert przetargowych.

(35)

Właściwe zarządzanie zapasami interwencyjnymi wymaga odsprzedaży produktów, gdy tylko pojawiają się możliwości zbytu. W celu zapewnienia równego dostępu do produktów wystawionych na sprzedaż, należy umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom badanie próbek produktów wystawionych na sprzedaż na ich własny koszt.

(36)

W celu umożliwienia porównania między ofertami przetargowymi dla zbóż lub ryżu, oferty te należy składać w odniesieniu do produktów określonej jakości. Należy ustanowić przepis w celu dostosowania cen sprzedaży, w przypadku gdy jakość zbóż lub ryżu odbiega od tej jakości.

(37)

W celu zagwarantowania skutecznego funkcjonowania mechanizmu interwencji publicznej konieczne jest ustalenie ogólnych zasad w zakresie wycofywania produktów z miejsca przechowywania. W przypadku masła i odtłuszczonego mleka w proszku z uwagi na specyfikę tych produktów, konieczne jest przyjęcie zasad szczególnych w celu uzupełnienia zasad ogólnych.

(38)

Prawidłowy przebieg procedury przetargowej jest możliwy jedynie wtedy, gdy zainteresowani składają rzetelne oferty. Cel ten można osiągnąć przez ustanowienie wymogu wnoszenia zabezpieczeń, zwalnianych pod warunkiem wpłaty ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie.

(39)

Agencje interwencyjne powinny powiadamiać Komisję o ważnych ofertach. Na podstawie ofert przetargowych oraz sytuacji na rynku wspólnotowym Komisja powinna podejmować decyzje o ustaleniu minimalnej ceny sprzedaży lub nieustalaniu jej. Zgodnie z tą decyzją agencje interwencyjne przyjmują lub odrzucają oferty przetargowe w odniesieniu do produktów przeznaczonych do sprzedaży.

(40)

W celu ułatwienia sprzedaży bardzo małych ilości pozostałych w miejscach przechowywania danego państwa członkowskiego oraz umożliwienia należytego zarządzania mechanizmem, należy określić, że agencje interwencyjne są upoważnione do otwarcia na własną odpowiedzialność procedury przetargowej sprzedaży z zastosowaniem zasad określonych z uwzględnieniem niezbędnych zmian w procedurach przetargowych otwartych przez Wspólnotę w celu zapewnienia równego dostępu wszystkich zainteresowanych stron. Z tego samego powodu należy umożliwić agencjom interwencyjnym wystawianie do sprzedaży bezpośredniej ilości, których nie można byłoby ponownie zapakować po kontroli wizualnej w ramach sporządzania corocznej inwentaryzacji lub w trakcie kontroli po przejęciu interwencyjnym.

(41)

Do skutecznego zarządzania mechanizmem konieczne jest ustalenie, że państwa członkowskie powinny okresowo informować Komisję o stanie zapasów oraz o produktach przyjętych do miejsc przechowywania i wydanych z nich. Właściwe organy państw członkowskich powinny przekazywać te informacje Komisji za pośrednictwem systemów informatycznych udostępnionych im przez Komisję.

(42)

Niniejsze rozporządzenie obejmuje niektóre przepisy dotyczące środków interwencyjnych zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiającym zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (5). Należy zatem odpowiednio zmienić wymienione rozporządzenie.

(43)

Ponieważ celem niniejszego rozporządzenia jest ujednolicenie przepisów obowiązujących w odniesieniu do produktów objętych interwencją publiczną, powinno ono zastąpić przepisy zawarte w: rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 75/91 z dnia 11 stycznia 1991 r. ustanawiającym procedury i warunki sprzedaży ryżu niełuskanego będącego w posiadaniu agencji interwencyjnych (6), (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (7), (WE) nr 1669/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (8), (WE) nr 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła (9), (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającym procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (10), (WE) nr 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiającym procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych (11) oraz (WE) nr 670/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie interwencji publicznej w ramach procedury przetargowej na skup pszenicy durum i ryżu niełuskanego i zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 428/2008 oraz (WE) nr 687/2008 (12). Należy zatem uchylić wymienione rozporządzenia.

(44)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

WSPÓLNE ZASADY I WARUNKI INTERWENCJI PUBLICZNEJ

ROZDZIAŁ I

Zakres, definicja i zatwierdzanie centrów zakupu interwencyjnego i miejsc przechowywania

Artykuł 1

Zakres i definicja

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne szczegółowe zasady zakupu interwencyjnego i sprzedaży produktów pochodzących z interwencji w odniesieniu do produktów wymienionych w art. 10 ust. 1 lit. a), b), d), e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się, nie naruszając szczegółowych przepisów ustanowionych rozporządzeniami Komisji otwierającymi procedurę przetargową zakupu produktów lub rozporządzeniami Komisji w sprawie sprzedaży produktów pochodzących z interwencji.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia „agencja interwencyjna” oznacza agencję płatniczą lub organ wykonujący zadania delegowane przez agencję płatniczą zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

Artykuł 2

Wyznaczanie i zatwierdzanie centrów interwencyjnych i miejsc przechowywania

1.   Za centra interwencyjne i miejsca przechowywania, w których przechowywane są produkty objęte zakupem odpowiadają agencje interwencyjne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem (WE) nr 884/2006, w szczególności w zakresie kwestii dotyczących odpowiedzialności i kontroli, jak przewidziano w art. 2 wymienionego rozporządzenia.

2.   Wyznaczane przez Komisję zgodnie z art. 41 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 centra interwencyjne dla zbóż i ryżu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez agencje interwencyjne. Centrum interwencyjne może składać się z jednego lub więcej miejsc przechowywania położonych w regionie państwa członkowskiego.

3.   Miejsca przechowywania centrum interwencyjnego podlegają zatwierdzeniu przez agencje interwencyjne. Agencje interwencyjne dopilnowują, by centra interwencyjne lub miejsca przechowywania spełniały co najmniej warunki określone w art. 3.

4.   Zgodnie z art. 55 niniejszego rozporządzenia informacje na temat centrów zakupu interwencyjnego i ich miejsc przechowywania są aktualizowane i udostępniane państwom członkowskim oraz podawane do wiadomości publicznej.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące centrów interwencyjnych i miejsc przechowywania

1.   W odniesieniu do zbóż i ryżu:

a)

każde centrum interwencyjne dysponuje możliwościami przechowywania co najmniej:

(i)

20 000 ton zbóż we wszystkich miejscach przechowywania łącznie;

(ii)

10 000 ton ryżu we wszystkich miejscach przechowywania łącznie;

b)

każde miejsce przechowywania:

(i)

dysponuje możliwościami przechowywania co najmniej 5 000 ton w odniesieniu do zakupu w okresie interwencyjnym rozpoczynającym się w roku 2012/2013;

(ii)

zostało wybudowane lub jest odpowiednie do przechowywania i utrzymywania w dobrym stanie zbóż i ryżu, jak określono w ust. 3;

(iii)

posiada dostęp do niezbędnego zaplecza technicznego do przejmowania zbóż i ryżu;

(iv)

mają możliwości wycofania ilości w celu dotrzymania okresu wyprowadzania ustalonego w art. 51 ust. 2.

Do celów niniejszego ustępu „minimalne możliwości przechowywania” centrum interwencyjnego oznaczają minimalne możliwości, które nie muszą być dostępne przez cały czas, ale są łatwo osiągalne w trakcie okresu, kiedy może być prowadzony skup. Minimalne możliwości przechowywania stosuje się w odniesieniu do wszystkich zbóż i odmian ryżu przewidzianych do zakupu.

W przypadkach gdy miejsca przechowywania posiadają dostęp do rzeki, morza lub połączenia kolejowego, nie stosuje się minimalnych możliwości przechowywania ustalonych w ust. 1 lit. b) ppkt (i).

2.   W odniesieniu do masła lub odtłuszczonego mleka w proszku każde miejsce przechowywania ma minimalne możliwości przechowywania 400 ton. W przypadku gdy miejsce przechowywania posiada dostęp do rzeki, morza lub połączenia kolejowego, nie stosuje się wymogu minimalnych możliwości przechowywania.

3.   W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku, masła, zbóż i ryżu miejsca przechowywania muszą:

a)

być suche, dobrze utrzymane, wolne od szkodników;

b)

wolne od obcych zapachów;

c)

zapewniać dobrą wentylację – z wyłączeniem chłodni.

4.   W przypadku masła agencje interwencyjne określają normy techniczne, w szczególności zapewniając temperaturę przechowywania równą lub niższą od -15 oC, oraz podejmują wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia odpowiedniej konserwacji masła.

5.   W przypadku produktów sektora wołowiny i cielęciny, zwanych dalej „wołowiną”, miejsca przechowywania wybierane są przez państwa członkowskie pod kątem zapewnienia skuteczności środków interwencyjnych. Infrastruktura tych miejsc przechowywania umożliwia:

a)

przejmowanie mięsa z kością;

b)

zamrażanie całego mięsa przeznaczonego do przechowywania bez dalszego przetwarzania;

c)

przechowywanie takiego mięsa przez okres co najmniej trzech miesięcy w warunkach technicznie zadowalających.

Do przechowywania mięsa z kością przeznaczonego do odkostniania mogą być wybrane jedynie miejsca przechowywania, których zakłady rozbioru mięsa i chłodnie są niezwiązane z rzeźnią i/lub z oferentem, którego oferta przetargowa została wybrana, oraz które funkcjonują, są zarządzane i obsadzane niezależnie od tej rzeźni i/lub tego oferenta. Niemniej w razie wystąpienia trudności praktycznych w stosowaniu tych wymogów w łańcuchu przetwarzania, państwa członkowskie mogą zastosować odstępstwo od ich przestrzegania, pod warunkiem że wzmocnią kontrole podczas zatwierdzania zgodnie z załącznikiem III część III pkt 5.

Z wyjątkiem specjalnych odstępstw przyznanych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, chłodnie położone na terenie państwa członkowskiego, którego jurysdykcji podlega agencja interwencyjna, muszą mieć możliwość przechowywania całej wołowiny bez kości przydzielonej przez agencję interwencyjną w zadowalających technicznie warunkach przez okres co najmniej trzech miesięcy.

ROZDZIAŁ II

Dostęp do interwencji publicznej

Artykuł 4

Kwalifikowalność podmiotów gospodarczych

1.   Każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę i zarejestrowany w rejestrze podatników VAT na terytorium Wspólnoty może złożyć ofertę lub ofertę przetargową w ramach mechanizmu interwencji publicznej.

Jednakże dla celów zakupu, w przypadku zbóż i ryżu, jeśli podmiot gospodarczy nie jest zarejestrowany w rejestrze podatników VAT, rejestracja w rejestrze gospodarstw rolnych jest wystarczająca.

2.   W przypadku wołowiny przeznaczonej do zakupu oferty przetargowe mogą składać jedynie następujące podmioty gospodarcze:

a)

rzeźnie bydła zarejestrowane lub zatwierdzone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (13), niezależnie od ich statusu prawnego; oraz

b)

przedsiębiorcy handlujący inwentarzem żywym lub mięsem, którzy podjęli ubój w takiej rzeźni na własny rachunek.

3.   W przypadku masła i odtłuszczonego mleka w proszku zatwierdzone przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, są kwalifikowalne jedynie, jeżeli spełniają warunki określone w załączniku IV część III oraz w załączniku V część III.

Artykuł 5

Procedura składania ofert lub ofert przetargowych

1.   Oferty lub oferty przetargowe składane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem stosują metodę udostępnioną podmiotom gospodarczym przez dane państwo członkowskie.

2.   Agencje interwencyjne mogą wymagać, aby oferty lub oferty przetargowe składane drogą elektroniczną były opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 2 ust. 2 dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (14) lub podpisem elektronicznym oferującym równoważne zabezpieczenia w odniesieniu do funkcjonalności właściwych podpisowi poprzez stosowanie takich samych zasad i warunków jak stosowane przez Komisję zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentów elektronicznych i cyfrowych, ustanowionych decyzją 2004/563/WE, Euratom (15), oraz w przepisach wykonawczych do niej.

TYTUŁ II

PROCEDURA ZAKUPU

Artykuł 6

Rodzaj procedury zakupu

1.   Zakup produktów wymienionych w art. 10 ust. 1 lit. a), b), d), e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przeprowadza się albo w ramach zakupu po ustalonej cenie albo w ramach procedury przetargowej zgodnie z art. 12, 13 i 18 wymienionego rozporządzenia.

2.   Oferty lub oferty przetargowe na pszenicę zwyczajną, masło i odtłuszczone mleko w proszku można składać zgodnie z przepisami niniejszego tytułu podczas okresów interwencyjnych ustalonych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

Sekcja I

Wspólne warunki przeprowadzania zakupu

Artykuł 7

Kryteria kwalifikowania produktów

1.   Aby kwalifikować się do interwencji publicznej, oprócz wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007, produkty są solidnej i właściwej jakości handlowej.

W szczególności spełniają wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu:

w odniesieniu do zbóż: w załączniku I części I, II i III,

w odniesieniu do ryżu: w załączniku II części I i III,

w odniesieniu do wołowiny: w załączniku III części I, III, V i VI,

w odniesieniu do masła: w art. 28 i w załączniku IV części I i IV,

w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku: w art. 28 i w załączniku V części I, IV i V.

2.   W celu ustalenia kwalifikowalności produktów przeprowadza się testy zgodnie z metodami ustanowionymi:

w odniesieniu do zbóż: w załączniku I części IV–VIII oraz część XII,

w odniesieniu do ryżu: w załączniku II część VI,

w odniesieniu do wołowiny: w załączniku III część III,

w odniesieniu do masła: w załączniku IV część IV,

w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku: w załączniku V część IV.

Artykuł 8

Minimalne ilości oferowanych produktów

1.   Minimalne ilości objęte ofertą lub ofertą przetargową z przeznaczeniem do zakupu wynoszą:

a)

w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy i sorgo: 80 ton;

b)

w odniesieniu do pszenicy durum: 10 ton;

c)

w odniesieniu do ryżu: 20 ton;

d)

w odniesieniu do wołowiny: 10 ton;

e)

w odniesieniu do masła: 20 ton;

f)

w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku: 20 ton.

2.   W odniesieniu do zakupu produktów po ustalonej cenie państwo członkowskie może wymagać ilości większych niż ilości określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione ze względu na istniejące warunki i praktykę w handlu hurtowym w zainteresowanym państwie członkowskim lub obowiązujące w nim zasady ochrony środowiska.

Artykuł 9

Zabezpieczenie

Podczas składania oferty lub oferty przetargowej na zakup wnosi się następujące zabezpieczenie na rzecz agencji interwencyjnej, której składana jest oferta lub oferta przetargowa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2220/85:

a)

w odniesieniu do zbóż: 20 EUR/tonę;

b)

w odniesieniu do ryżu niełuskanego: 30 EUR/tonę;

c)

w odniesieniu do wołowiny: 300 EUR/tonę;

d)

w odniesieniu do masła: 50 EUR/tonę;

e)

w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku: 50 EUR/tonę.

Artykuł 10

Warunki składania i ważności ofert i ofert przetargowych

1.   Warunkiem przyjęcia przez agencję interwencyjną oferty lub oferty przetargowej jest sporządzenie jej w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym oferta lub oferta przetargowa jest składana, oraz

a)

załączenie formularza udostępnionego przez państwa członkowskie zawierającego co najmniej następujące informacje:

(i)

nazwę/imię i nazwisko oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, adres i numer identyfikacyjny w rejestrze podatników VAT w państwie członkowskim, gdzie oferent lub oferent uczestniczący w przetargu prowadzi działalność podstawową, w razie nieposiadania tego numeru, numer gospodarstwa rolnego w rejestrze gospodarstw rolnych;

(ii)

nazwę oferowanego produktu, dla zbóż i ryżu wraz z jego kodem CN, i określeniem, w przypadku ryżu, jego rodzaju i odmiany;

(iii)

miejsce przechowywania produktu w czasie składania oferty lub oferty przetargowej, z wyjątkiem wołowiny;

(iv)

w odniesieniu do zbóż i ryżu, zatwierdzone miejsce przechowywania centrum interwencyjnego, którego dotyczy oferta lub oferta przetargowa, po najniższych kosztach z uwzględnieniem art. 29; nie jest to miejsce przechowywania produktu w momencie składania oferty lub oferty przetargowej;

(v)

w odniesieniu do zbóż i ryżu rok zbioru i obszar produkcyjny na terytorium Wspólnoty;

(vi)

w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku datę produkcji;

(vii)

ilość objętą ofertą lub ofertą przetargową zgodnie z ograniczeniami określonymi w art. 8;

(viii)

w odniesieniu do zbóż i ryżu główne właściwości oferowanego produktu;

(ix)

w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku, nazwy przedsiębiorstw i ich numery zatwierdzenia;

b)

załączenie następujących dokumentów:

(i)

dowodu złożenia przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 9;

(ii)

w odniesieniu do zbóż i ryżu oświadczenia oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, że oferowana ilość jest faktycznie dostępna w miejscu przechowywania, o którym mowa w lit. a) ppkt (iii) niniejszego ustępu;

(iii)

w odniesieniu do zbóż i ryżu oświadczenia oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, że produkty są pochodzenia wspólnotowego oraz że oferta dotyczy jednorodnej partii, która w przypadku ryżu musi obejmować ryż niełuskany tej samej odmiany; oraz

(iv)

w odniesieniu do zbóż i ryżu oświadczenie wskazujące, czy po zbiorze stosowano jakiekolwiek środki, z wyszczególnieniem nazwy wykorzystanego produktu, czy zastosowano go zgodnie z warunkami stosowania oraz wskazaniem, że dany produkt jest dopuszczony do użytku na mocy dyrektywy Rady 91/414/EWG (16).

2.   Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego artykułu ust. 1 lit. a) ppkt (iv), oferent lub oferent uczestniczący w przetargu przy pomocy formularza, o którym mowa w jego ust. 1 lit. a), może zażądać by produkt został przejęty w miejscu przechowywania, w którym znajduje się w momencie składania oferty lub oferty przetargowej, pod warunkiem że miejsce przechowywania spełnia wymogi określone w art. 3 oraz, w odniesieniu do zbóż i ryżu, zostało zatwierdzone zgodnie z art. 2 ust. 3.

3.   W przypadku gdy termin składania ofert lub ofert przetargowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, oferty lub oferty przetargowe składa się najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ustawowo wolny od pracy.

4.   Oferty lub oferty przetargowe złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uważa się za dostarczone agencji interwencyjnej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostały złożone.

5.   Ofert ani ofert przetargowych po ich złożeniu nie wycofuje się ani nie zmienia.

6.   Agencja interwencyjna rejestruje ważne oferty lub oferty przetargowe, datę otrzymania każdej z nich oraz ilości, których dotyczą.

7.   Prawa i obowiązki wynikające z przyjęcia oferty lub oferty przetargowej nie podlegają przeniesieniu.

Artykuł 11

Kontrola ofert lub ofert przetargowych przez agencję interwencyjną

1.   Agencje interwencyjne sprawdzają ważność ofert lub ofert przetargowych na podstawie wymaganych elementów określonych w art. 10 ust. 1.

W przypadku gdy oferta lub oferta przetargowa nie jest ważna, agencja interwencyjna informuje o tym dany podmiot gospodarczy w ciągu trzech dni roboczych. Jeżeli podmiot gospodarczy nie otrzyma takiej informacji w odniesieniu do oferty, uznaje się ją za ważną.

2.   Zgodność dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), (iii) oraz (iv), może zostać sprawdzona po weryfikacji przez agencję interwencyjną ważności ofert lub ofert przetargowych, w razie potrzeby przy wsparciu agencji interwencyjnej właściwej dla miejsca przechowywania wyznaczonego przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, zgodnie z art. 32 ust. 3.

Sekcja II

Szczególne warunki zakupu po ustalonej cenie

Artykuł 12

Procedura zakupu produktów po ustalonej cenie

1.   Zakup pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonych cenach, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, przeprowadza się zgodnie z przepisami sekcji I i niniejszej sekcji.

2.   Oferty można składać agencji interwencyjnej od początku okresów określonych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 13

Powiadamianie Komisji

1.   Agencje interwencyjne informują Komisję o ilościach pszenicy zwyczajnej, masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku, które w ciągu poprzedniego tygodnia były przedmiotem oferty i przekazują dodatkowe informacje.

2.   Powiadomienia przesyła się:

a)

w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku: najpóźniej do godziny 14.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy poniedziałek;

b)

w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej: najpóźniej do godziny 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdą środę, jako część powiadomienia, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

3.   W przypadku gdy oferowane ilości pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku zbliżają się do limitów określonych w art. 13 ust. 1 lit. a), c) lub d) lub art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, Komisja informuje państwa członkowskie od jakiego dnia przekazują one Komisji informacje o ilościach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, każdego dnia roboczego do godziny 14.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w odniesieniu do ilości pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku oferowanych do zakupu interwencyjnego poprzedniego dnia roboczego.

4.   Powiadomienia nie zawierają danych, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (ix).

5.   Powiadomienia przekazywane są zgodnie z art. 58.

Artykuł 14

Środki przestrzegania limitów zakupu interwencyjnego

1.   W celu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), c) i d) oraz art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, bez udziału komitetu, o którym mowa w art. 195 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, Komisja podejmuje decyzję:

a)

o zakończeniu zakupu interwencyjnego po ustalonej cenie;

b)

w przypadku gdy przyjęcie całej ilości oferowanej danego dnia prowadziłby do przekroczenia maksymalnej ilości, o ustaleniu współczynnika przydziału mającego zastosowanie do łącznych ilości podanych w ofertach otrzymanych i zgłoszonych Komisji tego dnia od każdego oferenta;

c)

w stosownych przypadkach, o odrzuceniu aktualnych ofert, które złożono agencjom interwencyjnym państw członkowskich.

Komisja podejmuje decyzję w ciągu dwóch dni roboczych od dnia powiadomienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1, i w ciągu pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

2.   W odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku, oferent, do którego ma zastosowanie współczynnik przydziału, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może podjąć decyzję o wycofaniu swojej oferty w ciągu pięciu dni roboczych od daty wejścia w życie rozporządzenia ustalającego współczynnik przydziału.

Sekcja III

Szczególne warunku zakupu w ramach procedury przetargowej

Artykuł 15

Procedura zakupu produktów w ramach procedury przetargowej

Zakup produktów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, przeprowadza się zgodnie z przepisami sekcji I i niniejszej sekcji.

Artykuł 16

Procedura przetargowa

1.   Procedura przetargowa zakupu produktów może być otwarta zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w drodze rozporządzenia, zwanego dalej „rozporządzeniem otwierającym procedurę przetargową”.

2.   Komisja otwiera bez pomocy komitetu, o którym mowa w art. 195 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007:

a)

procedurę przetargową zakupu pszenicy zwyczajnej dla ilości przekraczających maksymalną oferowaną ilość 3 mln ton;

b)

procedurę przetargową zakupu wołowiny w podziale na poszczególne kategorie i państwa członkowskie na podstawie dwóch najbardziej aktualnych zarejestrowanych tygodniowych cen rynkowych, zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) oraz art. 18 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

3.   Rozporządzenie otwierające procedurę przetargową zawiera w szczególności następujące informacje:

a)

nazwę produktu, który obejmuje, wraz z jego kodem CN dla zbóż i ryżu i określeniem, w przypadku ryżu, jego rodzaju i odmiany;

b)

okres objęty przetargiem (okres przetargowy) oraz, w stosownych przypadkach, różne podokresy, w których trakcie można składać oferty.

4.   Zgodnie z art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w szczególnych przypadkach mogą zostać otwarte ograniczone procedury przetargowe zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W takim przypadku rozporządzenie określa państwo członkowskie lub region państwa członkowskiego objęty procedurą przetargową.

5.   W odniesieniu do ryżu procedura przetargowa może być ograniczona do jednego lub kilku rodzajów ryżu zgodnie z definicjami określonymi w części I pkt I.2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (ryż okrągłoziarnisty, ryż średnioziarnisty, ryż długoziarnisty A lub ryż długoziarnisty B).

6.   Do celów art. 12 ust. 1 lit. c) oraz art. 18 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 mają zastosowanie następujące zasady:

a)

średnia cena rynkowa dla kwalifikujących się kategorii w państwie członkowskim lub w jego regionie uwzględnia ceny klas U, R i O, przeliczone na klasę R3 przy użyciu współczynników określonych w części II załącznika III do niniejszego rozporządzenia, w danym państwie członkowskim lub regionie interwencji;

b)

średnie ceny rynkowe są rejestrowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1249/2008 oraz w odniesieniu do wymienionych tam klas (17);

c)

średnia cena rynkowa według kwalifikowalnych kategorii w państwie członkowskim lub w jego regionie stanowi średnią cen wszystkich klas określonych w lit. b), proporcjonalnie do udziału każdej z tych klas w uboju ogółem w danym państwie członkowskim lub w regionie.

Zjednoczone Królestwo obejmuje dwa następujące regiony interwencyjne:

region I: Wielką Brytanię,

region II: Irlandia Północna.

7.   Do celów niniejszego artykułu ust. 2 i 6 właściwe organy państw członkowskich powiadamiają Komisję o średnich cen rynkowych zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1249/2008 oraz art. 58 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Składanie i ważność ofert przetargowych

1.   Poza ogólnymi warunkami ustanowionymi w art. 10 oferta przetargowa jest ważna, jeśli wskazuje zaproponowaną cenę w euro bez VAT na jednostkę miary zaokrągloną do najwyżej dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku zbóż i ryżu zaproponowana cena za tonę produktów jest ceną odpowiadającą produktom minimalnej jakości w odniesieniu do zbóż, lub standardowej jakości w odniesieniu do ryżu, dostarczonym do miejsca przechowywania wyznaczonego przez oferenta, bez rozładunku.

W przypadku masła i odtłuszczonego mleka w proszku zaproponowana cena jest ceną za 100 kg produktów dostarczonych do punktu przeładunkowego miejsca przechowywania wyznaczonego przez agencję interwencyjną zgodnie z art. 25 i art. 30 ust. 1.

W przypadku wołowiny oferty przetargowe powinny zawierać zaproponowaną cenę zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) i art. 19 ust. 2 akapit drugi, wyrażoną w odniesieniu do 100 kg produktów klasy R3.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do zbóż, ryżu, wołowiny i odtłuszczonego mleka w proszku oferowana cena jest co najmniej równa cenie referencyjnej określonej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, a w odniesieniu do masła wynosi co najmniej 90 % ceny referencyjnej o której mowa w art. 18 ust. 3 wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 18

Powiadamianie Komisji o ofertach przetargowych

1.   W terminie określonym w rozporządzeniu otwierającym procedurę przetargową agencje interwencyjne powiadamiają Komisję o wszystkich ważnych ofertach przetargowych wraz z dodatkowymi informacjami.

2.   Powiadomienia nie zawierają danych, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (ix).

3.   Agencje interwencyjne powiadamiają Komisję o braku ofert w terminach, o których mowa w ust. 1.

4.   Powiadomienia przekazywane są zgodnie z art. 58.

Artykuł 19

Decyzje podejmowane na podstawie ofert przetargowych

1.   Na podstawie ofert przetargowych, o których Komisja została powiadomiona, jak przewidziano w art. 18, Komisja ustala maksymalną cenę zakupu lub podejmuje decyzję o nieustaleniu maksymalnej ceny zakupu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

2.   W przypadku wołowiny:

a)

dla każdej kategorii ustala się maksymalną cenę zakupu w odniesieniu do klasy R3;

b)

inna cena zakupu może być ustalona w odniesieniu do danego państwa członkowskiego lub jego regionu w celu odzwierciedlenia zarejestrowanych średnich cen rynkowych, zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Jeżeli przejmowane są klasy inne niż klasa R3, cena do zapłaty oferentom, których oferty przetargowe zostały wybrane, jest dostosowywana przez zastosowanie współczynnika odpowiadającego klasie objętej zakupem, w sposób określony w załączniku III część II.

3.   Decyzje w sprawie interwencji publicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 20

Indywidualne decyzje w sprawie ofert przetargowych

1.   W przypadku gdy maksymalna cena zakupu została ustalona zgodnie z art. 19 ust. 1, agencje interwencyjne przyjmują oferty przetargowe równe maksymalnej kwocie lub niższe od tej kwoty. Odrzuca się wszystkie inne oferty przetargowe.

2.   W przypadku nieustalenia maksymalnej ceny zakupu, odrzuca się wszystkie oferty przetargowe.

Agencje interwencyjne nie przyjmują ofert przetargowych, o których nie powiadomiono zgodnie z art. 18.

3.   Po opublikowaniu decyzji Komisji w sprawie interwencji publicznej, o której mowa w art. 19 ust. 3, agencje interwencyjne podejmują decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, oraz informują oferentów o wyniku ich uczestnictwa w procedurze przetargowej w terminie trzech dni roboczych po ich wejściu w życie.

Artykuł 21

Szczególne kryteria w sektorze wołowiny

1.   W odniesieniu do wołowiny nie uwzględnia się ofert przetargowych, jeśli oferowana cena jest wyższa od średniej ceny rynkowej zarejestrowanej dla poszczególnych kategorii w każdym państwie członkowskim lub w jego regionie przeliczonej na klasę R3 przy użyciu współczynników określonych w załączniku III część II, plus 10 EUR na 100 kg masy tuszy.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 oferty przetargowe są odrzucane, jeżeli oferowana cena jest wyższa niż maksymalna cena zakupu dla danego podokresu przetargowego, o której mowa w art. 19 ust. 2 akapit pierwszy.

3.   Jeśli cena zakupu przyznana oferentom jest wyższa niż średnia cena rynkowa, o której mowa w ust. 1, cena przyznana jest dostosowywana przez przemnożenie jej przez współczynnik uzyskany na podstawie wzoru A przedstawionego w załączniku III część VII. Jednakże współczynnik ten nie może:

a)

być większy od 1;

b)

powodować większego obniżenia przyznanej ceny niż różnica między tą ceną a średnią ceną rynkową.

Jeśli państwo członkowskie dysponuje wiarygodnymi danymi i odpowiednimi sposobami weryfikacji, może podjąć decyzję o wyliczeniu współczynnika dla każdego oferenta na podstawie wzoru B przedstawionego w załączniku III część VII.

Artykuł 22

Ograniczenie zakupu wołowiny

Jeśli agencje interwencyjne otrzymują oferty wołowiny dotyczące ilości większych niż są w stanie przejąć w trybie natychmiastowym, mogą ograniczyć zakup do ilości, które mogą przejąć na swoim terytorium lub na terytorium ich regionów interwencyjnych, jak określono w art. 16 ust. 5 akapit drugi.

W razie takiego ograniczenia państwa członkowskie zapewniają równy dostęp wszystkich zainteresowanych podmiotów.

ROZDZIAŁ II

Zobowiązania pierwotne i zwalnianie lub przepadek zabezpieczenia

Artykuł 23

Zobowiązania pierwotne

Zobowiązania pierwotne w rozumieniu art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 są następujące:

a)

podtrzymanie oferty lub oferty przetargowej;

b)

dostarczenie produktów do miejsca przechowywania wyznaczonego przez agencję interwencyjną w terminie określonym w poleceniu dostawy zgodnie z art. 25;

c)

zgodność z wymogami, o których mowa w art. 7;

d)

w odniesieniu do zbóż i ryżu, obecność produktów w miejscu przechowywania wskazanym w czasie złożenia oferty lub oferty przetargowej.

Artykuł 24

Zwolnienie i przepadek zabezpieczenia

1.   Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 9, zostaje zwolnione natychmiast po dostawie przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu ilości określonych w poleceniu dostawy zgodnie z art. 25 w terminie określonym w tym poleceniu oraz po stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych w art. 7.

2.   W przypadku gdy produkty nie spełniają wymogów określonych w art. 7, produkty nie są przyjmowane, a zabezpieczenie ulega przepadkowi w odniesieniu do nieprzyjętych ilości.

3.   Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, jeżeli oferent lub oferent uczestniczący w przetargu nie dostarczy produktów w terminie określonym w poleceniu dostawy, zabezpieczenie ulega przepadkowi proporcjonalnie do niedostarczonych ilości, a zakup jest anulowany w odniesieniu do ilości jeszcze niedostarczonych.

4.   W przypadku gdy oferty lub oferty przetargowe nie są ważne lub zostaną odrzucone, zabezpieczenia są zwalniane.

5.   W przypadku zbóż i ryżu, jeśli agencja interwencyjna nie otrzyma wystarczającego dowodu, że ilości oferowane faktycznie znajdują się w miejscu przechowywania zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), zabezpieczenie ulega przepadkowi.

Do celów akapitu pierwszego agencja interwencyjna przeprowadza kontrole ilości znajdujących się w miejscach przechowywania, stosując, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, zasady i warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 884/2006 w odniesieniu do kontroli faktycznej obecności produktów przechowywanych w ramach działań w zakresie przechowywania w magazynach państwowych, w szczególności określonych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia część B pkt III. Kontrole obejmują co najmniej 5 % ofert przetargowych i 5 % oferowanych ilości na podstawie analizy ryzyka.

6.   W przypadku zbóż i ryżu, jeśli ilość faktycznie dostarczona i przyjęta jest mniejsza niż przyznana, zabezpieczenie zostaje zwolnione w całości, o ile różnica nie przekracza 5 %.

7.   W przypadku wołowiny, jeżeli ilość faktycznie dostarczona i przyjęta jest mniejsza niż ilość przyznana, zabezpieczenie:

a)

zostaje zwolnione w całości, gdy różnica nie przekracza 5 % lub 175 kg;

b)

z wyjątkiem przypadków siły wyższej, ulega przepadkowi:

(i)

w części odpowiadającej ilościom niedostarczonym lub nieprzyjętym, gdy różnica nie przekracza 15 %;

(ii)

w całości w pozostałych przypadkach, zgodnie z art. 29 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

8.   W przypadku stosowania art. 14 ust. 2 zabezpieczenie jest zwalniane.

ROZDZIAŁ III

Wspólne zasady dotyczące dostaw

Sekcja I

Dostawy

Artykuł 25

Dostawy i polecenia dostaw

Po sprawdzeniu ważności oferty, o której mowa w art. 11 ust. 1, i po powiadomieniu zgodnie z art. 20 ust. 3, agencja interwencyjna wydaje polecenie dostawy bez uszczerbku dla środków przyjętych zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1. Polecenie dostawy jest opatrzone datą i numerem oraz wskazuje:

a)

ilość, która ma być dostarczona;

b)

ostateczny termin dostawy produktów;

c)

miejsce przechowywania, do którego należy je dostarczyć;

d)

cenę, po której przyjęto ofertę lub ofertę przetargową.

Poleceń dostawy nie wydaje się w odniesieniu do ilości, o których Komisja nie została powiadomiona zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 18 ust. 1.

Artykuł 26

Szczegółowe przepisy dotyczące dostawy zbóż i ryżu

1.   Jeśli zboża lub ryż nie mogą być dostarczone do miejsca przechowywania centrum zakupu interwencyjnego wyznaczonego przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), agencja interwencyjna wyznacza inne miejsce przechowywania tego samego centrum zakupu interwencyjnego lub miejsce przechowywania innego zatwierdzonego centrum zakupu interwencyjnego, do którego należy dostarczyć produkty po najniższych kosztach.

2.   Dostawa do miejsca przechowywania następuje do końca trzeciego miesiąca po dacie wydania polecenia dostawy, o którym mowa w art. 25, a w każdym razie nie później niż dnia 30 czerwca w przypadku zbóż i dnia 31 sierpnia w przypadku ryżu.

Jednak w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 2, dostawa następuje nie później niż dnia 31 sierpnia w odniesieniu do zbóż i nie później niż dnia 31 października w odniesieniu do ryżu.

3.   Dostarczona ilość jest ważona w obecności oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu i przedstawiciela agencji interwencyjnej niezależnego w stosunku do oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu.

Agencja interwencyjna może być jednak reprezentowana również przez przedsiębiorstwo przechowalnicze. W takim przypadku w ciągu 30 dni od daty przejęcia warunkowego, o którym mowa w art. 31 ust. 1, agencja interwencyjna sama przeprowadza inspekcję obejmującą przynajmniej kontrolę objętościową; różnica między ilością określoną poprzez ważenie a ilością oszacowaną według metody objętościowej nie może przekraczać 5 %.

Jeśli tolerancja nie jest przekroczona, przedsiębiorstwo przechowalnicze ponosi wszelkie koszty związane ze stwierdzoną, w późniejszej kontroli masy, różnicą w odniesieniu do masy zamieszczonej w księgach rachunkowych w momencie przejęcia zbóż lub ryżu.

Jeśli tolerancja jest przekroczona, zboża lub ryż bezzwłocznie ponownie się waży. Koszty ważenia ponosi przedsiębiorstwo przechowalnicze, jeśli stwierdzona masa jest niższa niż masa zarejestrowana, bądź państwo członkowskie, jeśli jest wyższa.

Artykuł 27

Szczególne przepisy dotyczące dostaw wołowiny

1.   Koszt rozładunku ponosi zwycięski oferent.

2.   Oferenci, których oferty zostały wybrane, dostarczają produkty nie później niż 17 dni po pierwszym dniu roboczym następującym po ogłoszeniu rozporządzenia ustalającego maksymalną cenę zakupu.

W zależności od przyznanych ilości Komisja może jednak przedłużyć ten okres o jeden tydzień. Dostawy mogą być podzielone na większą liczbę przesyłek.

3.   Szczególne wymogi dotyczące dostaw wołowiny określono w załączniku III część III.

Artykuł 28

Szczegółowe przepisy dotyczące dostaw masła i odtłuszczonego mleka w proszku

1.   Masło pakowane jest i dostarczane w blokach o masie netto co najmniej 25 kg spełniających wymogi ustanowione w załączniku IV część IV. Masło jest opakowane w nowy, mocny materiał, w taki sposób, aby zapewnić jego ochronę podczas transportu, wprowadzenia do miejsca przechowywania, przechowywania oraz wycofania z miejsca przechowywania. Na opakowaniu znajdują się co najmniej następujące dane, w stosownych przypadkach w postaci kodu:

a)

numer zatwierdzenia identyfikujący zakład oraz państwo członkowskie produkcji;

b)

data produkcji;

c)

data wprowadzenia do miejsca przechowywania;

d)

numer produkcyjny partii oraz numer opakowania; numer opakowania można zastąpić numerem palety zaznaczonym na palecie;

e)

słowa „śmietanka słodka”, w przypadku gdy faza wodna masła posiada odpowiednią wartość pH.

Państwa członkowskie mogą zrezygnować z obowiązku umieszczenia na opakowaniu daty wprowadzenia do miejsca przechowywania, pod warunkiem że kierownik magazynu podejmie się prowadzenia rejestru, w którym w dniu rozpoczęcia przechowywania zamieszczane są szczegóły określone w akapicie pierwszym.

2.   Odtłuszczone mleko w proszku jest umieszczane w opakowaniach o masie netto 25 kg spełniających wymogi określone w załączniku V część II i III, na których wskazane są następujące dane, w stosownych przypadkach w postaci kodu:

a)

numer zatwierdzenia identyfikujący zakład oraz państwo członkowskie produkcji;

b)

data produkcji lub, w stosownych przypadkach, tydzień produkcji;

c)

numer partii wyrobów;

d)

napis: „odtłuszczone mleko w proszku otrzymane metodą rozpyłową”.

3.   Oferent lub oferent uczestniczący w przetargu, którego oferta została wybrana, dostarcza masło lub odtłuszczone mleko w proszku do punktu przeładunkowego miejsca przechowywania w ciągu 28 dni od daty wystawienia polecenia dostawy. Dostawa może być podzielona na kilka przesyłek.

Odtłuszczone mleko w proszku i masło dostarczane są na paletach przystosowanych do długoterminowego przechowywania, które wymieniane są na podobne palety.

Wszelkie koszty rozładunku masła lub odtłuszczonego mleka w proszku w punkcie przeładunkowym miejsca przechowywania ponosi oferent lub oferent uczestniczący w przetargu, którego oferta lub oferta przetargowa została wybrana.

Sekcja II

Koszty transportu

Artykuł 29

Koszty transportu zbóż i ryżu

1.   Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) koszty transportu zbóż lub ryżu do miejsca przechowywania wskazanego przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, gdzie ma być po najniższych kosztach zrealizowana dostawa ponosi oferent lub oferent uczestniczący w przetargu, w przypadku gdy odległość do tego miejsca wynosi maksymalnie 100 km. W przypadku przekroczenia tej odległości, koszty transportu związane z odległością od 100 km ponosi agencja interwencyjna.

2.   Zgodnie z art. 26 ust. 1 jeśli agencja interwencyjna zmienia miejsce przechowywania wskazane przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, wówczas ponosi ona dodatkowe koszty transportu na odległość nieprzekraczającą 20 km. Jednakże koszty transportu na odległość powyżej 100 km w całości ponosi agencja interwencyjna. W przypadku stosowania art. 31 ust. 2 nie stosuje się niniejszego ustępu.

3.   Komisja zwraca koszty poniesione przez agencję interwencyjną, o których mowa w ust. 1 i 2, w oparciu o stawkę nieobjętą ryczałtem, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

4.   Koszty transportu związane z wymianą produktów, o której mowa w art. 35 ust. 2, ponosi w całości oferent lub oferent uczestniczący w przetargu.

Artykuł 30

Koszty transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku

1.   Agencja interwencyjna wybiera dostępne miejsce przechowywania znajdujące się najbliżej miejsca, w którym przechowywane jest masło lub odtłuszczone mleko w proszku.

Agencja interwencyjna może jednak dokonać wyboru innego miejsca przechowywania, znajdującego się w odległości nie większej niż 350 km, o ile wybór ten nie powoduje dodatkowych kosztów przechowywania.

Agencja interwencyjna może dokonać wyboru miejsca przechowywania znajdującego się w większej odległości, jeżeli spowoduje to obniżenie kosztów, w tym kosztów przechowywania i transportu. W takim przypadku agencja interwencyjna niezwłocznie powiadamia Komisję o takim zamierzeniu.

2.   W przypadku gdy agencja interwencyjna dokonująca zakupu masła lub odtłuszczonego mleka w proszku znajduje się w państwie członkowskim innym niż to, na którego obszarze przechowywane jest oferowane masło lub odtłuszczone mleko w proszku, przy obliczaniu odległości maksymalnej, o której mowa w ust. 1, nie jest brana pod uwagę odległość pomiędzy magazynem oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu a granicą państwa członkowskiego, którego agencja interwencyjna dokonuje zakupu.

3.   Powyżej odległości maksymalnej określonej w ust. 1 dodatkowe koszty transportu ponoszone przez agencję interwencyjną wynoszą 0,05 EUR za tonę na kilometr w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku i 0,065 EUR w przypadku masła. Agencja interwencyjna ponosi dodatkowe koszty wyłącznie w przypadku gdy temperatura masła nie przekracza 6 oC w chwili przybycia do chłodni.

ROZDZIAŁ IV

Przejęcie, kontrole wstępne i pobieranie próbek

Artykuł 31

Przejęcie warunkowe

1.   Data przejęcia warunkowego to:

a)

w odniesieniu do zbóż, ryżu, masła i odtłuszczonego mleka w proszku dzień, w którym cała ilość została wprowadzona do wyznaczonego miejsca przechowywania, ale nie wcześniej niż dzień następujący po dniu wydania polecenia dostawy;

b)

w odniesieniu do każdej partii wołowiny, o której mowa w art. 27, dzień dostawy do punktu ważenia w zakładzie rozbioru mięsa należącym do miejsca przechowywania interwencyjnego.

2.   Agencja interwencyjna może podjąć decyzję o przejęciu zbóż, ryżu, masła lub odtłuszczonego mleka w proszku w miejscu przechowywania, w którym produkty te znajdują się w momencie składania oferty lub oferty przetargowej, pod warunkiem że to miejsce przechowywania spełnia wymogi określone w art. 3 oraz, w odniesieniu do zbóż i ryżu, zostało zatwierdzone zgodnie z art. 2 ust. 3. W takim przypadku przejęcie warunkowe ma miejsce w dniu następującym po dniu wydania polecenia dostawy.

3.   Przejęcia produktów dokonuje agencja interwencyjna lub jej przedstawiciel niezależny w stosunku do oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu.

Artykuł 32

Środki kontrolne

1.   Bez uszczerbku dla kontroli wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia do celów przejęcia produktów, kontrole zapasów interwencyjnych przeprowadzane są zgodnie z warunkami określonymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

2.   W odniesieniu do zbóż, w przypadku gdy przewidziane kontrole mają być przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, o której mowa w części I pkt 1 akapit trzeci załącznika I do niniejszego rozporządzenia, konsekwencje finansowe wynikające z nieprzestrzegania najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń ponosi państwo członkowskie zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

Jednak jeśli w przypadku ochratoksyny A i aflatoksyny dane państwo członkowskie będzie w stanie przedstawić, zgodnie z wymogami Komisji, dowód na przestrzeganie norm w chwili wprowadzenia do miejsca przechowywania, na przestrzeganie normalnych warunków przechowywania oraz innych zobowiązań przedsiębiorstwa przechowalniczego, odpowiedzialnością finansową obciąża się budżet Wspólnoty.

3.   W odniesieniu do zbóż i ryżu, jeśli miejsce przechowywania wyznaczone zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego niż to, gdzie oferta jest złożona, a agencja interwencyjna, która otrzymała ofertę lub ofertę przetargową, podejmuje decyzję o kontroli na miejscu mającej na celu sprawdzenie faktycznej obecności produktów, wówczas przesyła agencji interwencyjnej właściwej dla przedmiotowego miejsca przechowywania wniosek o przeprowadzenie kontroli wraz z kopią oferty. Kontrola na miejscu przeprowadzana jest w terminie wyznaczonym przez agencję interwencyjną, w której złożono ofertę lub ofertę przetargową.

4.   Przepisy dotyczące kontroli określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia mogą być zmieniane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w szczególności jeśli sytuacja na rynku jest poważnie zakłócona obecnością zanieczyszczeń lub gdy kontrola poziomu skażenia promieniotwórczego produktów wymaga szczególnego monitorowania.

5.   Oferenci lub oferenci uczestniczący w przetargu ponoszą koszty związane z następującymi badaniami przeprowadzanymi w odniesieniu do zbóż zgodnie z metodami określonymi w załączniku I część XII:

(i)

oznaczeniem zawartości garbnika w sorgo;

(ii)

testem aktywności amylazy (testem Hagberga);

(iii)

oznaczeniem zawartości białka w pszenicy durum i w pszenicy zwyczajnej;

(iv)

testem Zeleny’ego;

(v)

testem przydatności do obróbki mechanicznej;

(vi)

analizami zanieczyszczeń.

6.   W kwestiach spornych dotyczących wyników, oferent lub oferent uczestniczący w przetargu ponosi koszty ponownego wykonania odpowiednich testów wyłącznie jeśli jest on stroną przegrywającą.

Artykuł 33

Przepisy szczególne dotyczące przejęcia w miejscu przechowywania przedsiębiorstwa przechowalniczego w odniesieniu do zbóż i ryżu

1.   W przypadku przejęcia zbóż lub ryżu w miejscu przechowywania, w którym znajdują się one w momencie złożenia oferty lub oferty przetargowej, przejmowana ilość jest określana na podstawie rejestrów magazynowych, które są prowadzone zgodnie z normami zawodowymi, które zapewniają zgodność z prawodawstwem wspólnotowym, a w szczególności załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, oraz pod warunkiem że:

a)

rejestry magazynowe wskazują:

(i)

masę zarejestrowaną w trakcie ważenia przeprowadzonego nie więcej niż 10 miesięcy przed przejęciem;

(ii)

fizyczne cechy jakościowe w momencie ważenia, w szczególności zawartość wilgoci;

(iii)

ewentualne przemieszczenie między silosami i zastosowane środki chemiczne;

b)

przedsiębiorstwo przechowalnicze oświadcza, że zaoferowana partia odpowiada pod każdym względem danym zawartym w rejestrze magazynowym;

c)

cechy jakościowe stwierdzone w momencie ważenia są identyczne, jak w przypadku reprezentatywnej próbki sporządzonej z próbek pobranych przez agencję interwencyjną bądź jej przedstawiciela na poziomie jednej próbki na każde 60 ton.

2.   Jeśli stosuje się ust. 1, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 884/2006, masą do zarejestrowania jest masa wpisana do rejestru magazynowego, w stosownych przypadkach skorygowana by odzwierciedlić wszelkie różnice wilgotności i/lub odsetka innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz) zarejestrowanych w momencie ważenia i określonych na podstawie próbki reprezentatywnej. Różnica w odsetkach innych zanieczyszczeń może być uwzględniana jedynie w celu zmniejszenia masy wpisanej do rejestru magazynowego.

W ciągu 45 dni od przejęcia zbóż agencja interwencyjna dokonuje dalszej kontroli objętościowej. Różnica między ilością określoną przez ważenie i ilością oszacowaną według metody objętościowej nie może przekroczyć 5 %.

Jeśli tolerancja nie jest przekroczona, przedsiębiorstwo przechowalnicze ponosi wszelkie koszty związane ze stwierdzoną, w późniejszym ważeniu, różnicą w odniesieniu do masy zaksięgowanej w momencie przejęcia.

Jeśli tolerancja jest przekroczona, zboża lub ryż bezzwłocznie ponownie się waży. W przypadku gdy masa ustalona jest mniejsza niż zarejestrowana, koszty ważenia ponosi przedsiębiorstwo przechowalnicze, natomiast w przypadku gdy masa ustalona jest większa niż zarejestrowana, ponosi je Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, z uwzględnieniem tolerancji przewidzianej w załączniku XI pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

Artykuł 34

Protokół przejęcia

1.   Agencja interwencyjna sporządza protokół przejęcia po ustaleniu na podstawie przeprowadzonych kontroli i analiz, że wymogi określone w art. 7 zostały spełnione, w terminie 60 dni od dnia ostatniej dostawy produktów, o których mowa w art. 25 lit. b). Protokół zawiera następujące informacje:

a)

datę sprawdzenia ilości i minimalnych wymaganych właściwości;

b)

masę dostarczonych produktów i odmianę w odniesieniu do ryżu;

c)

liczbę próbek pobranych do sporządzenia próbki reprezentatywnej w odniesieniu do zbóż i ryżu;

d)

cechy produktów ustalone na podstawie analiz;

e)

jednostkę odpowiedzialną za analizy i wyniki;

f)

datę przejęcia warunkowego, o którym mowa w art. 31 ust. 1;

g)

w stosownych przypadkach, w odniesieniu do zbóż i ryżu, ilości, które nie zostały przejęte. W takim przypadku oferent lub oferent uczestniczący w przetargu otrzymuje odpowiednie powiadomienie.

2.   Rejestr opatruje się datą i przesyła do oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu i do przedsiębiorstwa przechowalniczego.

Rejestr może jednak zostać zapisany w systemie rachunkowości agencji interwencyjnej i przesłany drogą elektroniczną.

Artykuł 35

Obowiązki oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu

1.   Jeśli kontrole wykażą, że produkty nie spełniają wymogów określonych w art. 7, oferent lub oferent uczestniczący w przetargu:

a)

odbierze przedmiotowe produkty na własny koszt;

b)

pokryje koszty przechowywania produktów od dnia ich wprowadzenia do miejsca przechowywania do dnia ich wycofania z miejsca przechowywania.

Koszty przechowywania, które ma pokryć oferent lub oferent uczestniczący w przetargu, ustala się na podstawie standardowych kosztów wprowadzenia, wycofania i przechowywania określonych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

2.   W przypadku gdy analizy nie pozwalają stwierdzić, czy oferowane zboża lub ryż mogą być dopuszczone do zakupu interwencyjnego, oferent lub oferent uczestniczący w przetargu może dokonać wymiany ilości, które nie spełniają wymogów. W takim przypadku agencja interwencyjna może zmienić termin dostawy bez uszczerbku dla ostatecznego terminu dostawy określonego w art. 26 ust. 2.

Artykuł 36

Szczególny warunek w odniesieniu do wołowiny – wymóg odkostnienia

Wołowina skupowana przez agencję interwencyjną jest w całości odkostniona zgodnie z załącznikiem III część IV.

ROZDZIAŁ V

Cena interwencyjna, cena zakupu i płatności

Artykuł 37

Cena zakupu wołowiny

Cena zakupu wołowiny jest ceną w punkcie ważenia na wejściu w zakładzie rozbioru mięsa należącym do miejsca przechowywania.

Artykuł 38

Ceny interwencyjne i cena zakupu w odniesieniu do zbóż i ryżu

1.   Do celów art. 13 ust. 3, art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora zbóż ceną interwencyjną, którą uwzględnia się przy określaniu cen zakupu interwencyjnego po ustalonej cenie, jest cena referencyjna określona w art. 8 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia.

2.   W odniesieniu do zbóż i ryżu cena do zapłaty odpowiada:

a)

dla oferenta, w przypadku zakupu po ustalonej cenie – kwocie, o której mowa w ust. 1;

b)

dla oferenta uczestniczącego w przetargu, w przypadku procedury przetargowej, cenie obliczonej przez agencję interwencyjną na podstawie ceny wskazanej w ofercie przetargowej.

W obu przypadkach cenę dostosowuje się, uwzględniając jakość produktów w odniesieniu do zbóż zgodnie z załącznikiem I części IX, X i XI, a w odniesieniu do ryżu niełuskanego zgodnie z załącznikiem II części II i III.

3.   W odniesieniu do zbóż i ryżu, jeśli zgodnie z art. 31 ust. 2 agencja interwencyjna przejmuje i składuje produkty w miejscu przechowywania, w którym znajdują się one w momencie składania oferty lub oferty przetargowej, wypłacaną cenę zakupu obniża się. Obniżka ta odpowiada:

a)

kosztom transportu między miejscem przejęcia wskazanym przez agencję interwencyjną a miejscem przechowywania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), gdzie produkty miały być dostarczone po najniższych kosztach; oraz

b)

kosztom wycofania z miejsca przechowywania interwencyjnego.

Koszty, o których mowa w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. a) oraz b), określa się na podstawie stawek obowiązujących w zainteresowanym państwie członkowskim.

Artykuł 39

Płatności

1.   Zapłata za ilości przejęte zgodnie z art. 34 następuje najpóźniej 65 dnia po dacie warunkowego przejęcia, o którym mowa w art. 31.

2.   Zapłacie podlega wyłącznie ilość faktycznie dostarczona i przejęta. Jeżeli jednak ilość faktycznie dostarczona i przejęta jest większa od ilości przyznanej, zapłata jest dokonywana jedynie za ilość przyznaną.

TYTUŁ III

PROCEDURA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z INTERWENCJI

ROZDZIAŁ I

Procedura przetargowa

Artykuł 40

Otwarcie procedury przetargowej

1.   Sprzedaż przejętych i dostępnych do sprzedaży produktów następuje w drodze procedury przetargowej.

2.   Procedurę przetargową otwiera się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w drodze rozporządzenia, zwanego dalej „rozporządzeniem otwierającym sprzedaż”.

Pierwszy termin zamknięcia składania ofert przetargowych przypada nie wcześniej niż sześć dni po dniu opublikowania rozporządzenia otwierającego sprzedaż.

3.   Procedury przetargowe można otwierać w celu odsprzedaży produktów przechowywanych w jednym regionie Wspólnoty lub większej ich liczbie lub w państwie członkowskim.

4.   Rozporządzenie otwierające sprzedaż zawiera w szczególności następujące informacje:

a)

nazwę oferowanych produktów, dla zbóż i ryżu wraz z ich kodami CN, w przypadku ryżu z określeniem jego rodzaju i odmiany, i z odpowiednim opisem w przypadku wołowiny;

b)

okres objęty procedurą przetargową (okres przetargowy) oraz różne podokresy, w których można składać oferty przetargowe;

Przedmiotowe rozporządzenie może ponadto zawierać następujące informacje:

a)

całkowite ilości objęte procedurą przetargową;

b)

w stosownych przypadkach, w odniesieniu do zbóż i ryżu, przepisy w zakresie kosztów transportu.

5.   Procedury przetargowe mogą być ograniczone do określonych sposobów wykorzystania i/lub miejsc przeznaczenia, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania zbóż na alkohol etylowy (bioetanol) i wykorzystywania go do produkcji paliw we Wspólnocie.

Artykuł 41

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert oraz związane z nim uzgodnienia

1.   Każda agencja interwencyjna posiadająca dostępne na sprzedaż zapasy interwencyjne sporządza ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert i publikuje je co najmniej cztery dni przed pierwszym dniem składania ofert.

2.   Ogłoszenie takie zawiera w szczególności:

a)

nazwę i adres agencji interwencyjnej wydającej ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert;

b)

odniesienie do rozporządzenia otwierającego sprzedaż;

c)

końcowy termin składania ofert przetargowych w odniesieniu do każdego częściowego zaproszenia do składania ofert;

d)

miejsca przechowywania, nazwy i adresy przedsiębiorstw przechowalniczych, dostępne ilości; oraz

(i)

w odniesieniu do zbóż i ryżu oferowane partie, ustanowione w taki sposób, by zapewnić oferentom równy dostęp, wraz z jakością każdej partii;

(ii)

w odniesieniu do wołowiny, daty zakupu wołowiny w podziale na produkty i chłodnie;

e)

etap dostawy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. e) oraz, w stosownych przypadkach, rodzaj opakowania;

f)

wszelkie znajdujące się w miejscu przechowywania urządzenia, służące do ładowania na środki transportu;

g)

w przypadku przetargów dotyczących zbóż i ryżu przeznaczonych do wywozu, port lub miejsce wyprowadzenia, do którego można dotrzeć po najniższych kosztach transportu i którego urządzenia techniczne są wystarczające do celów wywozu produktów objętych przetargiem;

h)

w odniesieniu do masła, w stosownych przypadkach, ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert zawiera określenie rodzaju masła, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. e), będącego przedmiotem oferty przetargowej.

3.   Agencja interwencyjna zapewnia odpowiednie upowszechnianie ogłoszeń o zaproszeniu do składania ofert, w szczególności poprzez wystawianie ogłoszeń w swoich siedzibach oraz przez ich publikowanie na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej właściwego ministerstwa.

4.   Agencja interwencyjna dokonuje niezbędnych uzgodnień w celu umożliwienia zainteresowanym stronom:

a)

przeprowadzenia inspekcji oraz, z wyłączeniem wołowiny, pobrania i zbadania próbek wystawionego na sprzedaż produktu na ich własny koszt przed złożeniem oferty przetargowej;

b)

sprawdzenia wyników analiz, o których mowa w załączniku I część XII, załączniku II część VI, załączniku IV część V oraz załączniku V część VI.

5.   Do celów ust. 2 lit. g) porty Rijeka i Split można uznawać za miejsca wyprowadzenia.

Artykuł 42

Składanie i ważność ofert przetargowych

1.   Oferta przetargowa jest ważna, jeśli spełnia następujące warunki:

a)

oferta zawiera odniesienie do rozporządzenia otwierającego sprzedaż oraz datę zakończenia podokresu składania ofert przetargowych;

b)

oferta przetargowa zawiera dane identyfikacyjne oferenta: nazwę, adres i numer identyfikacyjny w rejestrze podatników VAT;

c)

wskazuje nazwę produktu, w razie potrzeby wraz z jego kodem CN dla zbóż i ryżu, a dla wołowiny z odpowiednim opisem;

d)

wskazuje ilość objętą ofertą oraz partię w odniesieniu do zbóż i ryżu;

e)

zawiera proponowaną za produkt cenę w euro bez podatku VAT na jednostkę miary zaokrągloną do najwyżej dwóch miejsc po przecinku, w przypadku zbóż i ryżu załadowanego na środki transportu, a w przypadku innych produktów dostarczonego do punktu przeładunkowego miejsca przechowywania;

f)

odnosi się do co najmniej minimalnej ilości, o której mowa w art. 43 ust. 2 w odniesieniu do wołowiny, masła i odtłuszczonego mleka w proszku;

g)

określono w niej miejsce przechowywania, w którym przechowywany jest produkt, a w odniesieniu do przetworów mlecznych, w stosownych przypadkach, zastępcze miejsce przechowywania;

h)

dostarczono dowód, że oferent wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w art. 44;

i)

oferta nie zawiera żadnych dodatkowych warunków wprowadzonych przez oferenta poza warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu otwierającym sprzedaż;

j)

oferta przetargowa została sporządzona w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym jest składana.

2.   W odniesieniu do zbóż i ryżu oferowana cena dotyczy minimalnej lub standardowej jakości, określonej odpowiednio w części II załącznika I do niniejszego rozporządzenia oraz w sekcji A załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

W przypadku procedury przetargowej dotyczącej przeznaczonych do wywozu zbóż, o których mowa w części II załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (18), oferty są ważne wyłącznie jeśli towarzyszy im wniosek o pozwolenie na wywóz.

Można ustanowić przepis, zgodnie z którym oferty złożone na mocy art. 47 rozporządzenia (WE) nr 376/2008  są niedopuszczalne.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, pozwolenia na wywóz wydane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu określenia ich okresu ważności uznaje się za wydane w ostatnim dniu składania ofert przetargowych.

3.   W odniesieniu do wołowiny, masła i odtłuszczonego mleka w proszku oferowana cena dotyczy masy netto. W odniesieniu do wołowiny masa netto jest rozumiana jako różnica między masą brutto ustaloną w punkcie przeładunkowym chłodni a średnią masą opakowania ustaloną przed jego użyciem.

W odniesieniu do masła oferty przetargowe zawierają w stosownych przypadkach określenie rodzaju masła, o którym mowa w art. 41 ust. 2 lit. h), będącego przedmiotem oferty przetargowej.

4.   Oferty przetargowe złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uznaje się za dostarczone właściwemu organowi pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym zostały złożone.

5.   W przypadku gdy termin składania ofert przetargowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy oferty przetargowe składa się najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień wolny od pracy.

6.   Złożone oferty przetargowe nie mogą zostać wycofane ani zmienione.

Artykuł 43

Ilość objęta ofertą

1.   W odniesieniu do zbóż i ryżu oferty składa się dla całkowitej ilości danej partii, jak wskazano w zaproszeniu do składania ofert.

2.   Oferty składa się w odniesieniu do minimalnych ilości:

a)

2 ton wołowiny;

b)

10 ton masła lub odtłuszczonego mleka w proszku.

Jeśli ilość dostępna w miejscu przechowywania jest mniejsza niż ilość minimalna, dostępna ilość stanowi ilość minimalną.

Artykuł 44

Zabezpieczenia

Podczas składania oferty przetargowej dotyczącej sprzedaży wnosi się następujące zabezpieczenie na rzecz agencji interwencyjnej, której składana jest oferta przetargowa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2220/85:

a)

w odniesieniu do ryżu i zbóż: 10 EUR/tonę;

b)

w odniesieniu do wołowiny, masła i odtłuszczonego mleka w proszku: 60 EUR/tonę.

Artykuł 45

Powiadamianie Komisji o ofertach przetargowych

1.   Agencje interwencyjne powiadamiają Komisję o wszystkich ważnych ofertach przetargowych w terminie określonym w rozporządzeniu otwierającym sprzedaż.

2.   Powiadomienia nie zawierają danych, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. b).

3.   Agencje interwencyjne powiadamiają Komisję o braku ofert w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4.   Powiadomienia przekazywane są zgodnie z art. 58.

Artykuł 46

Decyzja podejmowana na podstawie ofert przetargowych

1.   Na podstawie ofert przetargowych, o których Komisja została powiadomiona zgodnie z art. 45 ust. 1, Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o nieustaleniu minimalnej ceny sprzedaży zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

W odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku minimalna cena sprzedaży może się różnić w zależności od lokalizacji produktów oferowanych na sprzedaż

2.   Decyzje, o których mowa w ust. 1, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 47

Indywidualne decyzje w sprawie ofert przetargowych

1.   W przypadku nieustalenia minimalnej ceny sprzedaży, odrzuca się wszystkie oferty przetargowe.

2.   Jeśli minimalna cena sprzedaży została ustalona, agencje interwencyjne odrzucają wszystkie oferty przetargowe poniżej minimalnej ceny sprzedaży.

Agencje interwencyjne nie przyjmują ofert przetargowych, o których nie powiadomiono zgodnie z art. 45.

3.   Agencje interwencyjne podejmują decyzję, o której mowa w ust. 1 i 2 po publikacji decyzji Komisji, o której mowa w art. 46 ust. 2. Powiadamiają one oferentów o wyniku ich uczestnictwa w procedurze przetargowej w ciągu trzech dni roboczych po wejściu w życie decyzji Komisji. Agencje interwencyjne powiadamiają oferentów o przyjętych ilościach i cenie do zapłaty, dostosowanej w odniesieniu do zbóż i ryżu o podwyżki i obniżki ustalone zgodnie z załącznikiem I części IX, X i XI oraz załącznikiem II część II i załącznikiem II część III pkt 2, w przypadku gdy jakość produktu odbiega odpowiednio od minimalnej lub standardowej jakości.

4.   W przypadku wywozu zbóż, gdy wniosek o pozwolenie na wywóz złożony przez oferenta, którego oferta została przyjęta na mocy art. 42 ust. 2, został złożony na mocy art. 47 rozporządzenia (EWG) nr 376/2008, agencja interwencyjna unieważnia umowę w odniesieniu do ilości, na które nie wydano pozwolenia zgodnie z wymienionym artykułem.

5.   Prawa i obowiązki oferenta, którego oferta została wybrana, nie podlegają przeniesieniu.

Artykuł 48

Szczególne zasady przydziału dotyczące przetworów mlecznych oraz wołowiny

1.   W odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku oferentem, którego oferta jest przyjmowana jest ten, który oferuje najwyższą cenę. Jeżeli cała dostępna ilość nie została przydzielona, pozostała ilość przyznawana jest innym oferentom według oferowanych cen, począwszy od najwyższej.

2.   Jeżeli wybór danej oferty prowadziłby do zawarcia umów na ilość przekraczającą ilość dostępną w danym miejscu przechowywania, przedmiotowemu oferentowi przyznaje się jedynie dostępną ilość. Agencja interwencyjna może jednak wyznaczyć za zgodą oferenta inne miejsca przechowywania w celu osiągnięcia ilości określonej w ofercie.

3.   Jeżeli wybór dwóch lub większej liczby ofert przetargowych oferujących tę samą cenę za produkt znajdujący się w danym miejscu przechowywania prowadziłby do zawarcia umów na ilość przekraczającą dostępną ilość, dostępna ilość podlega przydziałowi proporcjonalnie do oferowanych ilości. Jednakże jeżeli przydział taki prowadziłby do przyznania ilości mniejszych niż ilość określona w art. 43 ust. 2, przydział odbywa się w drodze losowania.

4.   Jeżeli po przyjęciu wszystkich wybranych ofert przetargowych ilość pozostająca w miejscu przechowywania jest mniejsza niż ilość, o której mowa w art. 43 ust. 2, agencja interwencyjna oferuje tę ilość oferentom, których oferty przetargowe zostały wybrane, począwszy od tego, który zaoferował najwyższą cenę. Oferentowi, którego oferta przetargowa została wybrana, oferuje się możliwość zakupu pozostałej ilości po minimalnej cenie sprzedaży.

5.   Agencja interwencyjna przydziela masło lub odtłuszczone mleko w proszku na podstawie daty wprowadzenia do miejsca przechowywania, począwszy od najstarszego produktu w ramach całkowitej ilości dostępnej w magazynie wyznaczonym przez oferenta lub, w stosownych przypadkach, począwszy od najstarszej ilości masła ze słodkiej lub kwaśnej śmietanki dostępnego w chłodni wyznaczonej przez oferenta.

6.   Zainteresowane agencje interwencyjne sprzedają w pierwszej kolejności wołowinę, która najdłużej znajduje się w magazynie.

Artykuł 49

Płatności

Przed wycofaniem produktu oraz w okresie określonym w art. 51 ust. 2 oferenci, których oferty przetargowe zostały wybrane, wypłacają agencji interwencyjnej kwotę odpowiadającą ich ofercie w odniesieniu do każdej ilości, którą wycofują, zgodnie z ustaleniami i ogłoszeniem agencji interwencyjnej zgodnie z art. 47 ust. 3.

Artykuł 50

Sprzedaż przez państwa członkowskie

1.   Kiedy nie jest otwarta żadna procedura przetargowa zgodnie z art. 40, państwo członkowskie może samodzielnie otworzyć procedurę przetargową, jeżeli całkowita ilość pozostająca w jego miejscach przechowywania wynosi mniej niż:

a)

w przypadku każdego zboża: 5 000 ton;

b)

w odniesieniu do ryżu: 1 000 ton;

c)

w przypadku wołowiny, masła lub odtłuszczonego mleka w proszku: 100 ton.

2.   W odniesieniu do procedury przetargowej otwartej przez państwo członkowskie zgodnie z ust. 1, stosuje się niniejszy tytuł z wyłączeniem art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 2 lit. b), art. 42 ust. 1 lit. a) oraz f), art. 43 i 45, art. 46 ust. 2 oraz tytuł IV. Art. 46 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian w formie decyzji państwa członkowskiego.

3.   Państwa członkowskie mogą wystawić do sprzedaży bezpośredniej produkty, które po kontroli wizualnej przez agencje interwencyjne w ramach sporządzania corocznej inwentaryzacji lub w trakcie kontroli nie nadają się do ponownego zapakowania lub zostały uszkodzone i o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. d) i f) rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

Niniejszy ustęp stosuje się w ramach ilości ustalonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

4.   Agencje interwencyjne zapewniają równe szanse uczestnictwa w procedurze przetargowej wszystkim zainteresowanym stronom.

ROZDZIAŁ II

Wycofanie z miejsca przechowywania

Artykuł 51

Polecenie wycofania

1.   Z chwilą zapłaty kwoty, o której mowa w art. 49, agencja interwencyjna wydaje polecenie wycofania określające:

a)

ilość, za którą zapłacono odpowiednią kwotę;

b)

miejsce przechowywania, w którym przechowywany jest produkt;

c)

ostateczny termin wycofania produktu.

2.   Oferent, którego oferta została wybrana, wycofuje przyznany produkt w ciągu 30 dni od powiadomienia, o którym mowa w art. 47 ust. 3.

3.   Na prośbę oferenta, którego oferta przetargowa została wybrana, agencja interwencyjna może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu wycofania z miejsca przechowywania. Jednakże z wyjątkiem przypadków siły wyższej, jeżeli produkt nie zostanie wycofany w terminie określonym w ust. 2, koszty przechowywania pokrywa oferent, którego oferta przetargowa została wybrana, począwszy od dnia następującego po ostatecznym terminie wycofania produktu. Ponadto przechowywanie odbywa się na jego ryzyko.

Artykuł 52

Wycofanie masła lub odtłuszczonego mleka w proszku

1.   W czasie wycofania z miejsca przechowywania agencja interwencyjna udostępnia masło i odtłuszczone mleko w proszku na paletach w punkcie przeładunkowym miejsca przechowywania.

2.   Przy wycofaniu z miejsca przechowywania kupujący zwraca agencji interwencyjnej palety równoważnej jakości.

3.   Koszty załadunku i wszelkie koszty zdejmowania z palet ponosi kupujący masło lub odtłuszczone mleko w proszku. Koszty te ustalane są przez państwa członkowskie w oparciu o kwotę standardową i na prośbę zainteresowanych stron są im podawane.

ROZDZIAŁ III

Zobowiązania pierwotne i zwalnianie lub przepadek zabezpieczenia

Artykuł 53

Zobowiązania pierwotne

Zobowiązania pierwotne w rozumieniu art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 oznaczają podtrzymanie ofert przetargowych po terminie, o którym mowa w art. 40 ust. 4 lit. b) i zapłatę ceny zgodnie z art. 49.

Artykuł 54

Zwolnienie i przepadek zabezpieczenia

1.   Zabezpieczenia, określone w art. 44, złożone przez oferentów, których oferty przetargowe nie zostały wybrane zostają zwolnione bezzwłocznie po podjęciu decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 2 oraz art. 50 ust. 2.

2.   Zabezpieczenia złożone przez oferentów, których oferty przetargowe zostały wybrane, zostają zwolnione w odniesieniu do ilości, za które w przewidzianym okresie zapłacono cenę sprzedaży zgodnie z art. 49.

3.   Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, zabezpieczenie ulega przepadkowi w odniesieniu do ilości, za które nie wniesiono zapłaty zgodnie z art. 49, a sprzedaż w odniesieniu do tych niezapłaconych ilości anulowano.

TYTUŁ IV

PRZEPISY DOTYCZĄCE POWIADAMIANIA

Artykuł 55

Agencje interwencyjne i centra zakupu interwencyjnego zbóż i ryżu

1.   W odniesieniu do zbóż i ryżu państwa członkowskie powiadamiają Komisję o:

a)

zatwierdzonych agencjach interwencyjnych;

b)

zatwierdzonych centrach interwencyjnych;

c)

zatwierdzonych miejscach przechowywania centrów interwencyjnych; oraz

d)

minimalnych ilościach wymaganych w odniesieniu do zakupu produktów po ustalonej cenie, jeśli różnią się one od wymienionych w art. 8 ust. 1.

2.   Powiadomienia przekazywane są zgodnie z art. 58.

3.   Wykaz agencji interwencyjnych, wykaz centrów interwencyjnych oraz ich miejsc przechowywania oraz zmiany w tych wykazach są udostępniane państwom członkowskim oraz podawane do wiadomości publicznej przy pomocy wszelkich właściwych środków, za pośrednictwem systemów informacyjnych udostępnianych przez Komisję, włącznie z publikacją w internecie.

Artykuł 56

Cotygodniowe powiadomienia dotyczące zbóż i ryżu

1.   Kiedy zakup interwencyjny jest otwarty i aż do jego zakończenia, w odniesieniu do każdego zboża wymienionego w art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz w odniesieniu do ryżu, zainteresowane państwa członkowskie powiadamiają Komisję najpóźniej do godziny 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdą środę w odniesieniu do poprzedniego tygodnia o:

a)

ilościach pszenicy zwyczajnej oferowanych na mocy art. 13;

b)

ilościach objętych przyjętymi ofertami przetargowymi zgodnie z art. 20 ust. 1;

c)

ilościach, w odniesieniu do których stosuje się art. 24 ust. 5;

d)

ilościach podlegających przejęciu warunkowemu zgodnie z art. 31 ust. 1 lit. a);

2.   W odniesieniu do każdego zboża wymienionego w art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz w odniesieniu do ryżu zainteresowane państwa członkowskie powiadamiają Komisję o stanie zapasów najpóźniej do godziny 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdą środę w odniesieniu do poprzedniego tygodnia o:

a)

ilościach przechowywanych na początku roku gospodarczego;

b)

łącznych ilościach przejętych od początku roku gospodarczego;

c)

łącznych ilościach, które od początku roku gospodarczego opuściły miejsca przechowywania, ze wskazaniem sposobu ich wykorzystania lub miejsca przeznaczenia oraz łącznych ilości utraconych;

d)

łącznych ilościach przeznaczonych na określony cel (przyznanych) ze wskazaniem sposobu ich wykorzystania lub miejsca przeznaczenia;

e)

ilościach objętych ofertami na zakończenie tygodniowego okresu sprawozdawczego.

3.   W odniesieniu do każdego zboża oraz ilości zbóż uznawanych za istotne dla rynku Wspólnoty, państwa członkowskie powiadamiają Komisję najpóźniej do godziny 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdą środę w odniesieniu do poprzedniego tygodnia o reprezentatywnych cenach rynkowych na tonę, wyrażonych w walucie krajowej. Ceny te są obliczane są w sposób regularny, niezależny i przejrzysty oraz uwzględniają przede wszystkim aspekty jakości, etap dystrybucji i miejsce notowania każdego produktu.

4.   W odniesieniu do każdej odmiany ryżu uznawanej za istotną dla rynku Wspólnoty, państwa członkowskie powiadamiają Komisję najpóźniej do godziny 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdą środę w odniesieniu do poprzedniego tygodnia o reprezentatywnych cenach rynkowych na tonę, wyrażonych w walucie krajowej. Ceny te są obliczane są w sposób regularny, niezależny i przejrzysty oraz uwzględniają przede wszystkim aspekty jakości, etap przetwarzania, miejsce notowania każdego produktu i etap wprowadzenia do obrotu.

5.   Powiadomienia przekazywane są zgodnie z art. 58.

Artykuł 57

Comiesięczne powiadomienia

1.   Agencje interwencyjne posiadające zapasy interwencyjne powiadamiają Komisję najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o następujących elementach:

a)

w odniesieniu do zbóż, o średnich wynikach dotyczących ciężaru właściwego, zawartości wilgoci, zawartości ziaren połamanych i zawartości białka stwierdzonego dla partii każdego przejętego zboża na szczeblu regionalnym określonych w załączniku III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 (19);

b)

w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku:

(i)

ilościach każdego przechowywanego produktu na koniec danego miesiąca oraz ilościach wprowadzonych do miejsc przechowywania i wycofanych z nich w ciągu tego miesiąca;

(ii)

podziale na ilości każdego produktu wycofanego z miejsc przechowywania w danym miesiącu, zgodnie z rozporządzeniami, które ich dotyczą;

(iii)

podziale ilości przechowywanych na koniec danego miesiąca, ze względu na datę produkcji;

c)

w odniesieniu do wołowiny:

(i)

ilościach każdego przechowywanego produktu na koniec danego miesiąca oraz ilościach wprowadzonych do miejsc przechowywania i wycofanych z nich w ciągu tego miesiąca;

(ii)

podziale na ilości każdego produktu wycofanego z miejsc przechowywania w danym miesiącu, zgodnie z rozporządzeniami, które ich dotyczą;

(iii)

ilościach każdego produktu bez kości objętych umowami sprzedaży zawartymi w danym miesiącu;

(iv)

ilościach każdego produktu bez kości objętych anulowanymi poleceniami dostawy lub podobnymi dokumentami wystawionymi w danym miesiącu;

(v)

ilościach każdego produktu bez kości uzyskanego z wołowiny z kością kupionej w ciągu danego miesiąca;

(vi)

niezakontraktowanych zapasach i fizycznych zapasach każdego produktu bez kości na koniec danego miesiąca, z uwzględnieniem danych na temat okresu przechowywania niezakontraktowanych zapasów.

d)

w odniesieniu do wszystkich produktów o otwarciu procedury przetargowej, przyznanych ilościach i minimalnych cenach sprzedaży ustalonych w przypadku stosowania art. 50.

2.   Do celów ust. 1 lit. b):

a)

„ilości wprowadzone” oznaczają ilości fizycznie umieszczone w magazynie, przejęte lub nie przez agencję interwencyjną;

b)

„ilości wyprowadzone” oznaczają ilości, które wycofano, lub, jeśli zostały one przejęte przez nabywcę przed wycofaniem, ilości przejęte.

3.   Do celów ust. 1 lit. c):

a)

„niezakontraktowane zapasy” oznaczają zapasy, które do tej pory nie zostały objęte umową sprzedaży;

b)

„zapasy fizyczne” oznaczają niezakontraktowane zapasy plus zapasy objęte umową sprzedaży, lecz jeszcze nieprzejęte.

4.   W ramach powiadomień na mocy niniejszego artykułu agencje interwencyjne zawiadamiają Komisję o braku ofert.

5.   Powiadomienia przekazywane są zgodnie z art. 58.

Artykuł 58

Metoda stosowana przy wypełnianiu obowiązków powiadamiania

1.   W przypadku odesłania do niniejszego artykułu, państwa członkowskie powiadamiają Komisję drogą elektroniczną, przy pomocy formularza udostępnionego im przez Komisję.

2.   Forma i treść powiadomień ustalana jest na podstawie wzorów lub metod udostępnionych przez Komisję właściwym organom. Wymienione wzory i metody są w stosownych przypadkach dostosowywane i aktualizowane z uprzednim powiadomieniem Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, o którym mowa w art. 195 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, i właściwych zainteresowanych organów.

3.   Odpowiedzialność za powiadamianie ponoszą właściwe organy wyznaczone przez państwa członkowskie.

TYTUŁ V

PRZEPISY ZMIENIAJĄCE, UCHYLAJĄCE I KOŃCOWE

Artykuł 59

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 562/2005

Skreśla się rozdział I rozporządzenia (WE) nr 562/2005.

Artykuł 60

Uchylenia

Następujące rozporządzenia tracą moc:

a)

rozporządzenie (WE) nr 1669/2006 z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

b)

rozporządzenia (WE) nr 214/2001 i (WE) nr 105/2008 od dnia 1 marca 2010 r.,

c)

rozporządzenia (WE) nr 687/2008, (WE) nr 127/2009 i (WE) nr 670/2009 w odniesieniu do zbóż od dnia 1 lipca 2010 r.,

d)

rozporządzenia (WE) nr 75/91 i (WE) nr 670/2009 w odniesieniu do ryżu od dnia 1 września 2010 r.

Uchylone rozporządzenia nadal mają zastosowanie w odniesieniu do ofert lub ofert przetargowych złożonych na ich podstawie. Jednakże w odniesieniu do przechowywania oraz sprzedaży produktów we wszystkich przypadkach stosuje się niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 61

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak:

a)

od dnia 1 marca 2010 r. w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku;

b)

od dnia 1 lipca 2010 r. w odniesieniu do zbóż; i

c)

od dnia 1 września 2010 r. w odniesieniu do ryżu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.

(4)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.

(5)  Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 11.

(6)  Dz.U. L 9 z 12.1.1991, s. 15.

(7)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, s. 100.

(8)  Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 6.

(9)  Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 3.

(10)  Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 20.

(11)  Dz.U. L 42 z 13.2.2009, s. 3.

(12)  Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 22.

(13)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(14)  Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

(15)  Dz.U. L 251 z 27.7.2004, s. 9.

(16)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(17)  Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3.

(18)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(19)  Dz.U. L 88 z 3.4.1990, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

ZBOŻA

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla zbóż

Wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 1, w odniesieniu do zbóż są w szczególności następujące:

a)

zboża posiadają kolor typowy dla danych zbóż;

b)

zboża są wolne od obcych zapachów i żywych szkodników (w tym roztoczy) niezależnie od ich stadium rozwoju;

c)

zboża spełniają minimalne wymogi jakości wymienione w części II niniejszego załącznika; oraz

d)

poziom radioaktywności nie przekracza maksymalnych poziomów dopuszczalnych na mocy przepisów wspólnotowych.

W związku z powyższym nie mogą być przekroczone następujące najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń:

a)

dla pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum poziomy określone zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 315/93, w tym wymogi dotyczące toksyn Fusarium w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum określone w pkt 2.4–2.7 załącznika do rozporządzenia Komisji (CE) nr 1881/2006 (1);

b)

dla jęczmienia, kukurydzy i sorgo poziomy określone w dyrektywie 2002/32/WE.

Państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę poziomów zanieczyszczeń, w tym radioaktywności, na podstawie analizy ryzyka z uwzględnieniem przede wszystkim informacji przedstawionych przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu i zobowiązań dotyczących przestrzegania wymaganych norm, w szczególności w odniesieniu do uzyskanych przez niego wyników analiz.

Ponadto w przypadku gdy badania wykażą, że wskaźnik Zeleny„ego dla partii pszenicy zwyczajnej wynosi między 22 i 30, żeby uznać, iż pszenica ta jest solidnej, właściwej jakości handlowej, ciasto otrzymane z niej powinno być uznane za niekleiste i nadające się do obróbki maszynowej.

CZĘŚĆ II

Minimalne wymogi jakości określone w części I

 

Pszenica durum

Pszenica zwyczajna

jęczmień

Kukurydza

Sorgo

A.

Maksymalna zawartość wilgoci

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Maksymalny odsetek składników, które nie są zbożem podstawowym o nienagannej jakości:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Ziarna połamane

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

zanieczyszczenia ziarnowe (ziarnami innymi niż ziarna wymienione w pkt 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

w tym:

 

 

 

 

 

a)

ziarna pomarszczone

b)

inne zboża

3 %

5 %

c)

ziarna uszkodzone przez szkodniki

d)

ziarna z przebarwionym zarodkiem

e)

ziarna przegrzane podczas suszenia

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Ziarna cętkowane i/lub porażone fuzariozą, w tym:

5 %

ziarna porażone fuzariozą

1,5 %

4.

Ziarna porośnięte

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Inne zanieczyszczenia (Schwarzbesatz), w tym:

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

a)

obce nasiona

szkodliwe nasiona

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

inne

b)

ziarna uszkodzone w tym:

ziarna uszkodzone wskutek samoistnego wydzielania ciepła lub zbyt intensywnego suszenia

0,05 %

0,05 %

inne

c)

ciała obce

d)

plewy

e)

sporysz

0,05 %

0,05 %

f)

ziarna zbutwiałe

g)

martwe owady lub ich części

C.

Odsetek całkowicie lub częściowo zmatowiałych ziaren

27 %

D.

Maksymalna zawartość garbników (2)

1 %

E.

Minimalny ciężar właściwy (kg/hl)

78

73

62

F.

Minimalna zawartość białka (2)

11,5 %

10,5 %

G.

Liczba opadania wg metody Hagberga (w sekundach)

220

220

H.

Minimalny wskaźnik Zeleny’ego (ml)

22

»—«

Żadne przepisy szczególne nie mają zastosowania.

Ciała inne niż zboża podstawowe o nienagannej jakości są zdefiniowane w części III niniejszego załącznika.

Ziarna zbóż podstawowych i innych zbóż uszkodzone, porażone sporyszem lub zbutwiałe, klasyfikowane są jako wykazujące »inne zanieczyszczenia«, nawet jeśli przedstawiają defekty należące do innych kategorii.

CZĘŚĆ III

1.   DEFINICJE CIAŁ INNYCH NIŻ PODSTAWOWE ZBOŻA O NIENAGANNEJ JAKOŚCI

1.1.   Ziarna połamane

Wszystkie ziarna, których bielmo jest częściowo odsłonięte, są uznawane za połamane. Ziarna uszkodzone przy młóceniu i ziarna, z których został wybity zarodek, również zaliczają się do tej grupy.

W przypadku kukurydzy, termin »ziarna połamane« oznacza części ziaren lub ziarna, które przechodzą przez sito o okrągłych oczkach o średnicy 4,5 mm.

W przypadku sorgo termin »ziarna połamane« oznacza części ziaren lub ziarna, które przechodzą przez sito o okrągłych oczkach o średnicy 1,8 mm.

1.2.   Zanieczyszczenia ziarnowe

a)   Ziarna pomarszczone

Ziarna, które po wyeliminowaniu z próbki innych ciał, określonych w niniejszym załączniku, przechodzą przez sito o szczelinach następujących rozmiarów: dla pszenicy zwyczajnej – 2,0 mm, dla pszenicy durum – 1,9 mm, dla jęczmienia 2,2 mm.

Jednakże w drodze odstępstwa od tej definicji:

dla jęczmienia pochodzącego z Estonii, Łotwy, Finlandii i Szwecji o ciężarze właściwym przynajmniej 64 kilogramy na hektolitr, zaoferowanego agencjom interwencyjnym w tych państwach członkowskich, lub

dla jęczmienia o zawartości wilgoci 12,5 % lub niższej termin »ziarna pomarszczone« oznacza ziarna, które po wyeliminowaniu wszelkich ciał opisanych w niniejszym załączniku przechodzą przez sita o szczelinach 2,0 mm.

Ponadto do tej grupy zalicza się również ziarna uszkodzone przez mróz oraz ziarna niedojrzałe (zielone).

b)   Inne zboża

Przez »inne zboża« rozumie się wszystkie ziarna, które nie należą do gatunku, z którego pobrano próbkę.

c)   Ziarna uszkodzone przez szkodniki

Ziarna, które zostały nadgryzione. Do grupy tej zalicza się również ziarna porażone przez pluskwy.

d)   Ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane i porażone fuzariozą

Ziarna, w których zarodek jest przebarwiony, to te, których okrywa nasienna jest koloru brązowego do czarno-brązowego, a w których zarodek jest normalnie rozwinięty i nie kiełkuje. W przypadku pszenicy zwyczajnej ziarna z przebarwionym zarodkiem są uwzględniane, jeśli ich odsetek przekracza 8 %.

W przypadku pszenicy durum:

ziarna wykazujące brązowe do czarno-brązowych przebarwienia w miejscach innych niż sam zarodek są uznawane za ziarna cętkowane,

ziarna dotknięte fuzariozą to ziarna, w których owocnia jest zakażona grzybem Fusarium mycelium; takie ziarna są lekko pomarszczone, pofałdowane i mają różowe lub białe plamki o nieforemnych kształtach.

e)

Ziarna przegrzane w trakcie suszenia to ziarna wykazujące zewnętrzne znaki przypalenia, ale nieuszkodzone.

1.3.   Ziarna porośnięte

Ziarna porośnięte to ziarna, których korzonek zarodkowy lub pąk kwiatowy zarodka jest widoczny gołym okiem. Jednakże przy stwierdzaniu zawartości ziaren porośniętych należy wziąć pod uwagę ogólny wygląd próbki. W niektórych gatunkach zbóż, np. pszenicy durum, zarodek jest wypukły i okrywa nasienna rozdziela się przy potrząsaniu zboża w partii. Takie ziarna są podobne do ziaren porośniętych, ale nie powinny być zaliczane do tej grupy. Porośnięte ziarno to tylko i wyłącznie takie ziarno, które wykazuje widoczne zmiany pozwalające na łatwe odróżnienie go od ziarna normalnego.

1.4.   Inne zanieczyszczenia (Schwarzbesatz)

a)   Obce nasiona

»Obce nasiona« to ziarna roślin, uprawnych lub nie, innych niż zboża. Zalicza się tu nasiona nienadające się do wykorzystania, nasiona wykorzystywane do karmienia zwierząt gospodarskich i nasiona szkodliwe.

Za nasiona szkodliwe uważa się nasiona toksyczne dla ludzi i zwierząt, nasiona utrudniające czyszczenie i mielenie zbóż i nasiona wpływające na jakość produktów wytwarzanych ze zbóż.

b)   Ziarna uszkodzone

Ziarna uszkodzone to te, które nie nadają się do spożycia przez ludzi, a w przypadku zbóż pastewnych przez zwierzęta gospodarskie z powodu zbutwienia, porażenia przez pleśnie, bakterie lub z innych przyczyn.

Do tej grupy również zalicza się ziarno uszkodzone na skutek samoistnego wydzielania ciepła lub zbyt intensywnego suszenia. Te przegrzane lub zaparzone ziarna są w pełni rozwinięte, a ich warstwa osłonowa jest szarobrązowa do czarnej, podczas gdy po przekrojeniu jądro charakteryzuje się zabarwieniem od żółtawo-szarego do brązowawo-czarnego.

Ziarna zaatakowane przez pryszczarkowate są uznawane za uszkodzone jedynie, jeśli ponad połowa powierzchni ziaren ma barwę od szarej do czarnej na skutek wtórnego ukrytego porażenia. Jeśli przebarwienie obejmuje mniej niż połowę powierzchni ziaren, ziarna muszą zostać sklasyfikowane jako ziarna uszkodzone przez szkodniki;

c)   Ciała obce

Wszelkie ciała znajdujące się w próbce zbóż zatrzymane przez sito o szczelinach 3,5 mm (z wyjątkiem innych zbóż i wyjątkowo dużych ziaren zboża podstawowego) oraz ciała przechodzące przez sito o szczelinach 1,0 mm są uznawane za ciała obce. Zalicza się tu również kamyki, piasek, fragmenty słomy i inne zanieczyszczenia próbki, które przechodzą przez sito o szczelinach 3,5 mm i są zatrzymywane przez sito o szczelinach 1,0 mm.

Powyższej definicji nie stosuje się do kukurydzy. W przypadku kukurydzy, oprócz zanieczyszczeń określonych opisanych w akapicie pierwszym, wszelkie ciała znajdujące się w próbce przechodzące przez sito o szczelinach 1 mm są uznawane za obce;

d)

Plewy (w przypadku kukurydzy fragmenty kolby)

e)

Sporysz

f)

Ziarna zbutwiałe

g)

Martwe owady lub ich części

1.5.

Żywe szkodniki

1.6.   Ziarna zmatowiałe, które utraciły szklistość (biało-czarne lub zmatowiałe)

Zmatowiałe ziarna pszenicy durum to takie ziarna, których jądra nie można uznać za całkowicie szkliste.

2.   SPECYFICZNE CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLANIU ZANIECZYSZCZEŃ DLA KAŻDEGO TYPU ZBOŻA

2.1.   Pszenica durum

Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane porażone fuzariozą i ziarna przegrzane w trakcie suszenia.

Inne zanieczyszczenia oznaczają: obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady i fragmenty owadów.

2.2.   Pszenica zwyczajna

Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna z przebarwionym zarodkiem i ziarna przegrzane w trakcie suszenia.

Inne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady i fragmenty owadów.

2.3.   Jęczmień

Zanieczyszczenia ziarnowe oznacza ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane w trakcie suszenia.

Inne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, martwe owady i fragmenty owadów.

2.4.   Kukurydza

Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia.

W przypadku kukurydzy wszelkie ciała w próbce, które przechodzą przez sito o szczelinach 1,0 mm są uznawane za ciała obce.

Wszelkie obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, martwe owady i fragmenty owadów są uznawane za inne zanieczyszczenia.

2.5.   Sorgo

Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia.

Inne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, martwe owady i fragmenty owadów.

CZĘŚĆ IV

Metody stosowane do oznaczania jakości zbóż oferowanych w ramach interwencji

Dla oznaczania jakości zbóż oferowanych w ramach interwencji stosuje się następujące metody:

a)

standardową metodą oznaczania ciał innych niż zboża podstawowe o nienagannej jakości jest metoda określona w części V niniejszego załącznika;

b)

standardową metodą oznaczania zawartości wilgoci jest metoda ustalona w części VI niniejszego załącznika. Państwa członkowskie mogą jednak stosować inne metody oparte na zasadach określonych w załączniku V, metodę ISO 712:1998 lub metodę opartą na technologii podczerwieni. W przypadkach spornych wiążące są jedynie wyniki metody określonej w części V niniejszego załącznika;

c)

standardową metodą oznaczania zawartości garbników w sorgo jest norma ISO 9648:1998;

d)

standardową metodą oznaczania kleistości i przydatności do obróbki mechanicznej ciasta otrzymanego z pszenicy zwyczajnej jest metoda opisana w części VII niniejszego załącznika;

e)

standardową metodą oznaczania zawartości białka w rozdrobnionej pszenicy zwyczajnej jest metoda przyjęta przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Chemii Zbóż (ICC), której normy są określone w pozycji nr 105/2: »metoda oznaczania zawartości białka w zbożach i produktach zbożowych«.

Państwa członkowskie mogą jednak stosować inne metody. W takich przypadkach muszą przedstawić Komisji dowód uznania przez ICC równoważności wyników uzyskanych wybraną metodą;

f)

metodą oznaczania wskaźnika Zeleny’ego dla rozdrobnionej pszenicy zwyczajnej jest metoda zgodna z normą ISO 5529:1992;

g)

standardową metodą oznaczania liczby opadania Hagberga (test aktywności amylazy) jest metoda zgodna z normą ISO 3093:2004;

h)

standardową metodą oznaczania natężenia strat szklistości pszenicy durum jest metoda określona w części VIII niniejszego załącznika;

i)

standardową metodą oznaczania ciężaru właściwego jest metoda zgodna z normą ISO 7971/2:1995;

j)

metody pobierania próbek i referencyjne metody analizy do oznaczania poziomów mikotoksyn są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 i określone w załącznikach I i II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 401/2006 (3).

CZĘŚĆ V

Standardowa metoda oznaczania ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości

1.

W przypadku pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i jęczmienia, średnia próbka 250 g jest przepuszczana przez dwa sita: jedno o szczelinach 3,5 mm i drugie o szczelinach 1,0 mm, przez pół minuty przez każde z nich.

W celu zapewnienia stałego przesiewania zaleca się użycie mechanicznego sita, np. wibrującego stołu z wymienianymi sitami.

Ciała zatrzymane przez sito o szczelinach 3,5 mm i przechodzące przez sito o szczelinach 1,0 mm muszą być zważone łącznie i uznane za ciała obce. W przypadku gdy ciała zatrzymane przez sito o szczelinach 3,5 zawierają części zaklasyfikowane do grupy »inne zboża« lub szczególnie duże ziarna zboża podstawowego, części te lub zboża powinny zostać włączone z powrotem do przesiewanej próbki. Podczas przesiewania przez sito o szczelinach 1,0 mm należy uważnie sprawdzić, czy zboże nie zawiera żywych szkodników.

Z przesianej próbki za pomocą rozdzielacza należy wyodrębnić próbkę 50–100 g. Próbka częściowa musi zostać zważona.

Następnie należy próbkę częściową rozłożyć na stole przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki i oddzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe, plewy oraz żywe szkodniki i martwe owady.

Jeśli próbka częściowa zawiera ziarna oplewione, należy je ręcznie wyłuskać; powstałe w ten sposób plewy są uznawane za należące do grupy »plewy«. Kamyki, piasek i fragmenty słomy są uznawane za ciała obce.

Próbka częściowa jest przesiewana przez pół minuty przez sito o szczelinach 2,0 mm dla pszenicy zwyczajnej, 1,9 mm dla pszenicy durum, 2,2 mm dla jęczmienia. Ciała, które przechodzą przez takie sito, są uznawane za ziarna pomarszczone. Ziarna uszkodzone przez mróz i ziarna niedojrzałe (zielone) należą do grupy »ziarna pomarszczone«.

2.

Średnia próbka 500 g w przypadku kukurydzy i 250 g w przypadku sorgo jest potrząsana przez pół minuty na sicie o szczelinach 1,0 mm. Należy sprawdzić obecność żywych szkodników i martwych owadów.

Wykorzystując pęsetę lub stożkową łopatkę, należy oddzielić ciała zatrzymane przez sito o szczelinach 1,0 mm: kamyki, piasek, fragmenty słomy i inne ciała obce.

Tak oddzielone ciała obce należy dodać do ciał, które zostały przesiane przez sito o szczelinach 1,0, i zważyć łącznie.

Używając rozdzielacza, z próbki ogólnej przesianej przez sito należy przygotować próbkę częściową 100–200 g dla kukurydzy i 25–50 g dla sorgo. Zważyć próbkę częściową. Rozłożyć ją cienką warstwą na stole. Przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki, wyodrębnić części innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna porośnięte, obce nasiona, ziarna uszkodzone, plewy, żywe szkodniki i martwe owady.

Następnie należy przesiać tę próbkę przez sito o okrągłych otworach 4,5 mm dla kukurydzy i 1,8 mm dla sorgo. Ciała, które przechodzą przez powyższe sito są uznawane za ziarna połamane.

3.

Grupy ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości, wydzielone przy użyciu metod określonych w pkt 1 i 2 muszą być zważone bardzo starannie z dokładnością do 0,01 g i należy obliczyć ich odsetek w stosunku do próbki uśrednionej. Dokładne dane wpisywane do sprawozdania z analizy muszą być obliczone z dokładnością do 0,1 %. Należy sprawdzić obecność żywych szkodników.

Zasadniczo dla każdej próbki muszą być przeprowadzone dwie analizy. Wyniki analiz nie mogą się różnić o więcej niż 10 % w odniesieniu do łącznej zawartości powyższych ciał.

4.

Do działań, określonych w pkt 1, 2 i 3 wykorzystywana jest następująca aparatura:

a)

rozdzielacz do próbek, np. stożkowy lub szczelinowy;

b)

waga analityczna lub waga probiercza;

c)

sita o otworach szczelinowych 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm i 3,5 mm i sita o krągłych otworach 1,8 mm i 4,5 mm. Sita mogą być zakładane na stół wibracyjny.

CZĘŚĆ VI

Standardowa metoda badania zawartości wilgoci

1.   Zasada

Produkt jest suszony w temperaturze 130–133 oC w normalnym ciśnieniu atmosferycznym przez okres odpowiedni do wielkości cząsteczek.

2.   Zakres stosowania

Niniejszą metodę suszenia stosuje się do zbóż rozdrobnionych na cząstki, z których przynajmniej 50 % przechodzi przez sito o okrągłych otworach 0,5 mm i na sicie o okrągłych otworach 1,0 mm nie pozostaje więcej niż 10 %. Metodę tę stosuje się również do mąki.

3.   Aparatura

Waga analityczna.

Rozdrabniacz wykonany z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt 2 (np. składany młynek stożkowy).

Naczynie zrobione z niekorodującego metalu lub ze szkła, zaopatrzone w ściśle dopasowane wieko; powierzchnia robocza pozwalająca na rozprowadzenie próbki rzędu 0,3 g na cm2.

Elektrycznie ogrzewana izotermiczna suszarnia komorowa, nastawiona na temperaturę 130–133 oC (4) o odpowiedniej wentylacji (5).

Eksykator z metalową lub, w przypadku braku metalowej, porcelanową płytą (grubą i perforowaną), zawierający odpowiedni środek osuszający.

4.   Procedura

Suszenie

Zważyć z dokładnością do 1 mg ilość nieco większą niż 5 g rozkruszonych ziaren zbóż drobnoziarnistych lub 8 g rozdrobnionej kukurydzy w uprzednio zważonym naczyniu. Umieścić naczynie w suszarni komorowej nagrzanej do temperatury 130–133 oC. Powinno być to wykonane jak najszybciej, żeby uniknąć zbyt dużego spadku temperatury w suszarni. Pozostawić drobnoziarniste zboża do wyschnięcia przez dwie godziny, a kukurydzę przez cztery godziny od momentu ponownego osiągnięcia przez suszarnię temperatury 130–133 oC. Wyjąć naczynie z suszarni, szybko nałożyć wieko, pozostawić do wystygnięcia przez 30 do 45 minut w eksykatorze i zważyć (z dokładnością do 1 mg).

5.   Metoda obliczania oraz wzory

E

=

początkowa masa testowanej próbki, w gramach

M

=

masa badanej próbki po przygotowaniu, w gramach

M”

=

masa próbki po rozdrobnieniu, w gramach

m

=

masa wysuszonej próbki, w gramach.

Zawartość wilgoci wyrażona jako procent produktu jest równa:

bez wcześniejszego przygotowania (E - m) × 100/E,

z wcześniejszym przygotowaniem [(M’ - m)M/M’ + E - M] × 100/E = 100 (1 - Mm/EM’)

Badanie należy przeprowadzić przynajmniej dwukrotnie.

6.   Powtórzenie

Różnica między wartościami otrzymanymi z dwóch badań przeprowadzonych jednocześnie lub w bezpośrednim następstwie przez tego samego laboranta nie może przekraczać 0,15 g wilgotności na 100 g próbki. W przeciwnym razie badanie należy powtórzyć.

CZĘŚĆ VII

Metoda oznaczania kleistości i przydatności do obróbki mechanicznej ciasta otrzymanego z pszenicy zwyczajnej

1.   Tytuł

Metoda wypieku próbnego z mąki pszennej.

2.   Zakres stosowania

Metodę stosuje się do mąki uzyskanej w przemiale doświadczalnym z ziarna pszenicy przeznaczonego do produkcji chleba fermentującego na drożdżach.

3.   Zasada

Ciasto przygotowuje się w miesiarce z mąki, wody, drożdży, soli i sacharozy. Po podzieleniu i uformowaniu kęsów ciasto pozostawia się na 30 minut; formuje się bochenki, umieszcza je na formach do pieczenia i wypieka po ostatecznej fermentacji o określonej długości. Obserwuje się właściwości technologiczne ciasta. Ocenia się wielkość i wysokość bochenków.

4.   Składniki

4.1.   Drożdże

Suche aktywne drożdże typu Saccharomyces cerevisiae DHW-Hamburg-Wansbeck lub produkty posiadające podobne właściwości.

4.2.

Woda z kranu

4.3.   Roztwór cukru, soli i kwasu askorbinowego

Rozpuścić 30 ±0,5 g chlorku sodu (jakości handlowej), 30 ±0,5 g sacharozy (jakości handlowej) oraz 0,040 ±0,001 g kwasu askorbinowego w 800 ± 5 g wody. Każdego dnia należy przygotowywać świeży roztwór.

4.4.   Roztwór cukru

Rozpuścić 5 ±0,1 g sacharozy (jakości handlowej) w 95 ± 1 g wody. Każdego dnia należy przygotowywać świeży roztwór.

4.5.   Mąka słodowa (wykazująca aktywność enzymatyczną)

Jakość handlowa.

5.   Sprzęt i aparatura

5.1.   Pomieszczenie piekarni laboratoryjnej

Z regulacją pozwalającą na utrzymanie temperatury 22–25 oC.

5.2.   Lodówka

Do utrzymywania temperatury 4 ± 2 oC.

5.3.   Waga

Waga o nośności 2 kg i dokładności do 2 g.

5.4.   Waga

Waga o nośności 0,5 kg i dokładności do 0,1 g.

5.5.   Waga analityczna

O dokładności 0,1 × 10-3 g.

5.6.   Miesiarka

Stephen UMTA 10 z miesidłem model „Detmold” (Stephen Soehne GmbH) lub podobny sprzęt o tych samych właściwościach.

5.7.   Komora fermentacyjna

Z regulowaną temperaturą 30 ± 1 oC.

5.8.   Otwarte plastikowe pudełka

Wykonane z polimetakrylanu metylu (Plexiglas, Perspex) Wymiary wewnętrzne: 25 × 25 × 15 cm (wysokość), o grubości ścianek 0,5 ±0,05 cm.

5.9.   Kwadratowe plastikowe płytki

Wykonane z polimetakrylanu metylu (Plexiglas, Perspex) o wymiarach przynajmniej 30 × 30 cm i grubości 0,5 ±0,05 cm.

5.10.   Urządzenie do formowania kęsów ciasta

Urządzenie do formowania kęsów ciasta Brabender (Brabender OHG) lub podobny sprzęt o tych samych właściwościach.

6.   Pobieranie próbek

Według normy ICC nr 101.

7.   Procedura

7.1.   Oznaczanie zdolności absorpcji wody

Zdolności absorpcji wody określa się według normy ICC nr 115/1.

7.2.   Oznaczanie dodatku mąki słodowej

Określić liczbę opadania mąki zgodnie z normą ISO 3093-1982. Jeśli liczba opadania jest wyższa niż 250, określić jaką ilość mąki słodowej należy dodać, aby uzyskać liczbę opadania w przedziale od 200 do 250 poprzez wymieszanie mąki z proporcjonalnie zwiększoną ilością mąki słodowej (ppkt 4.5). Jeśli liczba opadania jest niższa niż 250, nie dodaje się mąki słodowej.

7.3.   Uaktywnianie suchych drożdży

Wyrównać temperaturę roztworu cukru (ppkt 4.4) do 35 ± 1 oC. Wsypać drożdże w stosunku wagowym 1:4 do ciepłego roztworu cukru. Nie mieszać. W razie konieczności można lekko zakręcić.

Pozostawić na 10 ± 1 minutę, później wymieszać do uzyskania jednolitej zawiesiny. Zawiesinę należy wykorzystać w ciągu 10 minut.

7.4.   Dostosowanie temperatury mąki i składników płynnych

Temperatura mąki i wody powinna być regulowana w taki sposób, aby ciasto po zmieszaniu wykazywało temperaturę 27 ± 1 oC.

7.5.   Sporządzanie ciasta

Zważyć, z dokładnością do 2 g, 10 y/3 g mąki (odpowiadającej 1 kg mąki o 14 % wilgotności), gdzie „y” jest ilością mąki użytej w ocenie farinograficznej (zob. norma ICC nr 115/1).

Zważyć, z dokładnością do 0,2 g, ilość mąki słodowej potrzebnej do uzyskania liczby opadania w granicach od 200 do 250 (ppkt 7.2).

Zważyć 430 ± 5 g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego (ppkt 4.3) i dodać wodę do całkowitej masy (x–9) 10 y/3 g (zob. ppkt 10.2), gdzie „x” jest ilością wody wykorzystanej w ocenie farinograficznej (zob. norma ICC nr 115/1). Ta całkowita masa (zazwyczaj między 450 i 650 g) musi być odmierzona z dokładnością do 1,5 g.

Zważyć 90 ± 1 g zawiesiny drożdży (ppkt 7.3).

Zanotować całkowitą masę ciasta (P), która jest sumą masy mąki, roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego i wody, zawiesiny drożdży oraz mąki słodowej.

7.6.   Mieszanie

Przed rozpoczęciem doprowadzić temperaturę miesiarki do 27 ± 1 oC przy zastosowaniu odpowiedniej ilości podgrzanej wody.

Umieścić płynne składniki ciasta w miesiarce i dodać na wierzch mąkę i mąkę słodową.

Uruchomić miesiarkę na 60 sekund (prędkość 1: 1 400 obrotów/minutę). Po 20 sekundach od rozpoczęcia miesienia dwukrotnie przekręcić skrobaczkę przytwierdzoną do pokrywy naczynia miesiarki.

Zmierzyć temperaturę ciasta. Jeśli jest ona wyższa niż 26–28 oC, należy odrzucić to ciasto i sporządzić nowe, dostosowując temperatury składników.

Zanotować właściwości ciasta przy użyciu jednego z poniższych określeń:

niekleiste i przydatne do obróbki mechanicznej, lub

kleiste i nieprzydatne do obróbki mechanicznej.

Żeby zakwalifikować się do kategorii „niekleiste i przydatne do obróbki mechanicznej”, ciasto po zakończeniu miesiania powinno tworzyć spójną masę, która prawie nie przylepia się do ścianek naczynia i miesidła. Powinno być możliwe wyjęcie ciasta ręką, jednym ruchem, bez znacznej utraty ciasta przy wyjmowaniu.

7.7.   Dzielenie i formowanie kęsów

Zważyć trzy kęsy ciasta z dokładnością do 2 g według wzoru:

p

=

0,25 P, gdzie:

p

=

masa jednego kęsa ciasta po podziale,

P

=

masa całkowita ciasta.

Bezzwłocznie formować kęsy przez 15 sekund w urządzeniu do formowania (ppkt 5.10) i umieścić je na 30 ± 2 min na kwadratowych plastikowych płytkach (ppkt 5.9), przykryte odwróconymi plastikowymi pudełkami (ppkt 5.8) w komorze fermentacyjnej (ppkt 5.7).

Nie posypywać kęsów ciasta mąką.

7.8.   Formowanie kul

Włożyć kęsy ciasta ułożone na plastikowych płytkach, przykryte odwróconymi pudełkami plastikowymi, do urządzenia do formowania (ppkt 5.10) i formować każdy kawałek przez 15 sekund. Nie zdejmować przykryć aż do momentu bezpośrednio przed formowaniem kęsów. Zanotować ponownie właściwości ciasta przy użyciu jednego z poniższych określeń:

niekleiste i przydatne do obróbki mechanicznej, lub

kleiste i nieprzydatne do obróbki mechanicznej.

Żeby zakwalifikować się do kategorii „niekleiste i przydatne do obróbki mechanicznej”, ciasto powinno prawie wcale lub wcale nie przylepiać się do ścianek naczynia, tak, aby mogło swobodnie obracać się wokół własnej osi i formować regularne kule w trakcie pracy urządzenia. Na koniec obracania przy zdejmowaniu pokrywy ciasto nie powinno przyklejać się do ścianek naczynia urządzenia do formowania kul.

8.   Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania powinno zawierać:

właściwości ciasta pod koniec miesienia i formowania kul,

liczbę opadania mąki bez dodatku mąki słodowej,

wszelkie zaobserwowane anomalie.

Powinno ono ponadto zawierać:

zastosowaną metodę,

wszelkie dane potrzebne do identyfikacji próbki.

9.   Uwagi ogólne

9.1.

Wzór do obliczania ilości płynnych składników ciasta jest oparty na następujących założeniach:

Dodanie x ml wody do równowartości 300 g mąki o wilgotności 14 % daje wymaganą konsystencję. Skoro do testowania wypieku wykorzystuje się 1 kg mąki (o wilgotności 14 %), a x jest dostosowane dla 300 g mąki, należy użyć przy testowaniu wypieku x podzielonego przez trzy i pomnożonego przez 10 g wody; stąd 10 x/3 g.

430 g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego zawiera 15 g soli i 15 g cukru. Roztwór ten jest włączony do płynnych składników ciasta. Tym samym, żeby dodać do ciasta 10 x/3 g wody, należy dodać (10 x/3 + 30) g płynnych składników ciasta składających się z 430 g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego i dodatkowej ilość wody.

Mimo iż część wody dodana z zawiesiną drożdży jest wchłaniana przez drożdże, zawiesina również zawiera „wolną” wodę. Przyjmuje się, że 90 g drożdży zawiera 60 g „wolnej” wody. Ilość płynnych składników ciasta musi być więc skorygowana o te 60 g „wolnej” wody w zawiesinie drożdży, stąd 10 x/3 plus 30 minus 60 g. Ocenę tę można podsumować następująco: (10 x/3 + 30) - 60 = 10 x/3 - 30 = (x/3 - 3) 10 = (x - 9) 10/3, czyli wzór podany w ppkt 7.5. Jeśli np. dodatek wody x użyty w trakcie oceny farinograficznej wyniósł 165 ml, x we wzorze należy zastąpić przez tę wartość, tak więc do 430 g roztworu cukru, soli i kwasu askorbinowego należy dodać wodę do uzyskania masy całkowitej:

(165 - 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Metody tej nie stosuje się bezpośrednio do pszenicy. Procedura, jaką należy stosować dla określenia właściwości wypieku z pszenicy, jest następująca:

Oczyścić próbkę pszenicy, określić zawartość wilgoci oczyszczonej próbki. Jeśli zawartość wilgoci mieści się w granicach 15,0–16,0 %, nie należy poddawać pszenicy żadnym zabiegom. Jeśli zawartość wilgoci wykracza poza powyższe granice, należy doprowadzić zawartość wilgoci do 15,5 ±0,5 % przynajmniej na trzy godziny przed przemiałem.

Zmielić pszenicę na mąkę przy użyciu młyna laboratoryjnego Buehler MLU 202 lub młyna Brabender Quadrumat Senior lub innego urządzenia o takich samych właściwościach.

Wybrać program mielenia, który zapewnia uzyskanie mąki o wyciągu co najmniej 72 % przy zawartości popiołu 0,50–0,60 % suchej masy.

Określić zawartość popiołu w mące zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 i zawartość wilgoci zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Obliczyć wyciąg mąki na podstawie wzoru:

E = [((100 – f) F)/(100 – w) W] × 100 %

gdzie

E

=

wyciąg mąki,

f

=

wilgotność mąki,

w

=

zawartość wilgoci pszenicy,

F

=

masa otrzymanej mąki o zawartości wilgoci f,

W

=

masa przemielonego ziarna pszenicy o zawartości wilgoci w.

UWAGA

:

Informacje dotyczące składników i sprzętu do stosowania przy wykonywaniu badania są opublikowane w dokumencie T/77 300 z dnia 31 marca 1977 r., Instytuut voor Graan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, Niderlandy.

CZĘŚĆ VIII

Oznaczanie natężenia strat szklistości

1.   Zasada

Do określenia odsetka ziarna, które w całości lub częściowo utraciło szklistość wykorzystuje się jedynie część próbki. Ziarna są przecinane przy użyciu przecinaka Pohla, bądź innego równoważnego instrumentu.

2.   Sprzęt i aparatura

przecinak Pohla lub inny równoważny instrument,

pęseta, skalpel,

płytka lub płaskie naczynie.

3.   Procedura

a)

Analiza jest wykonywana na próbce 100 g po oddzieleniu ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości.

b)

Rozmieścić równomiernie próbkę na płytce.

c)

Umieścić płytkę w przecinaku i rozprowadzić garstkę zboża na kratce. Przyklepać w celu wyrównania ziarna tak, by w każdym otworze znajdowało się tylko jedno ziarno. Obniżyć część ruchomą tak, by ziarna pozostały na miejscu i następnie przeciąć je.

d)

Przygotować odpowiednią ilość płytek w celu zapewnienia przecięcia minimum 600 ziaren.

e)

Przeliczyć liczbę ziaren, które w całości lub częściowo utraciły szklistość.

f)

Obliczyć odsetek ziaren, które w całości lub częściowo utraciły szklistość.

4.   Prezentowanie wyników

I

=

masa ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości (w gramach).

M

=

odsetek oczyszczonego ziarna poddanego analizie, które w całości lub częściowo utraciło szklistość.

5.   Wyniki

Odsetek ziarna, które w całości lub częściowo utraciło szklistość w badanej próbce, wynosi:

[M × (100 – I)]/100 = …

CZĘŚĆ IX

Podwyżki i obniżki cen

Tabela I

Podwyżki cen ze względu na zawartość wilgoci

Kukurydza i sorgo

Pozostałe zboża

Zawartość wilgoci

(%)

Podwyżki

(EUR/t)

Zawartość wilgoci

(%)

Podwyżki

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1,0

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


Tabela II

Obniżki cen ze względu na zawartość wilgoci

Kukurydza i sorgo

Pozostałe zboża

Zawartość wilgoci

(%)

Obniżka

(EUR/t)

Zawartość wilgoci

(%)

Obniżka

(EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


Tabela III

Obniżki cen ze względu na ciężar właściwy

Zboże

Ciężar właściwy

(kg/hl)

Obniżka ceny

(EUR/t)

Pszenica zwyczajna

Mniej niż 76 do 75

0,5

 

Mniej niż 75 do 74

1,0

 

Mniej niż 74 do 73

1,5

jęczmień

Mniej niż 64 do 62

1,0


Tabela IV

Obniżki cen ze względu na zawartość białka

Zawartość białka (6)

(N × 5,7)

Obniżka ceny

(EUR/t)

Mniej niż 11,5 do 11,0

2,5

Mniej niż 11,0 do 10,5

5

CZĘŚĆ X

Praktyczna metoda określania obniżek ceny sorgo stosowanych przez agencje interwencyjne

1.   Podstawowe dane

P

=

odsetek garbników w podstawowym produkcie,

0,4 %

=

odsetek garbników, powyżej którego stosuje się obniżkę, 11 % (7) = obniżka odpowiadająca 1 % zawartości garbników w suchej masie.

2.   Obliczanie obniżki

Wyrażana w euro obniżka, którą stosuje się do ceny referencyjnej, obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

11 (P – 0,40)

Image

Image

CZĘŚĆ XI

Obliczanie podwyżek i obniżek cen

Podwyżki i obniżki cen, o których mowa w art. 38, wyrażane są w euro na tonę i stosowane są w odniesieniu do cen interwencyjnych zbóż, oferowanych do zakupu interwencyjnego, pomnożonych przez wartość procentową obniżki lub podwyżki określoną w następujący sposób:

a)

jeśli zawartość wilgoci oferowanych do zakupu interwencyjnego zbóż jest niższa niż 13 % dla kukurydzy i sorgo oraz niższa niż 14 % dla pozostałych zbóż, stosuje się podwyżki cen według tabeli I zamieszczonej w części IX niniejszego załącznika. Jeśli zawartość wilgoci wymienionych zbóż oferowanych do zakupu interwencyjnego jest odpowiednio wyższa niż 13 % i 14 %, stosuje się obniżki cen według tabeli II zamieszczonej w części IX niniejszego załącznika;

b)

jeśli ciężar właściwy zbóż oferowanych do zakupu interwencyjnego różni się od stosunku ciężar/objętość 76 kg/hl dla pszenicy zwyczajnej lub 64 kg/hl dla jęczmienia, stosuje się obniżki według tabeli III zamieszczonej w części IX niniejszego załącznika;

c)

jeśli odsetek ziaren połamanych przekracza 3 % dla pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia oraz 4 % dla kukurydzy i sorgo, stosuje się obniżkę o 0,05 EUR na każde dodatkowe 0,1 punktu procentowego;

d)

jeśli odsetek zanieczyszczeń ziarnowych przekracza 2 % dla pszenicy durum, 4 % dla kukurydzy i sorgo oraz 5 % dla pszenicy zwyczajnej i jęczmienia, stosuje się obniżkę o 0,05 EUR na każde dodatkowe 0,1 punktu procentowego;

e)

jeśli odsetek ziarna porośniętego przekracza 2,5 %, stosuje się obniżkę o 0,05 EUR na każde dodatkowe 0,1 punktu procentowego;

f)

jeśli odsetek innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz) przekracza 0,5 % dla pszenicy durum, 1 % dla pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy i sorgo, stosuje się obniżkę o 0,1 EUR na każde dodatkowe 0,1 punktu procentowego;

g)

jeśli odsetek zmatowiałego ziarna w pszenicy durum przekracza 20 %, stosuje się obniżkę o 0,2 EUR na każdy dodatkowy punkt procentowy lub jego ułamek;

h)

jeśli zawartość białka w pszenicy zwyczajnej jest niższa niż 11,5 %, stosuje się obniżkę według tabeli IV zamieszczonej w części IX niniejszego załącznika;

i)

jeśli zawartość garbników w sorgo oferowanym do zakupu interwencyjnego jest wyższa niż 0,4 % suchej masy, stosuje się obniżkę obliczaną zgodnie z metodą ustaloną w części X niniejszego załącznika.

CZĘŚĆ XII

Metody pobierania próbek i wykonywania analiz zbóż

1.

W odniesieniu do każdej partii zbóż cechy jakościowe ustalane są na podstawie próbki reprezentatywnej z zaoferowanej partii, składającej się z próbek pobranych z zachowaniem częstotliwości jednej próbki na dostawę i przynajmniej jednej na każde 60 ton.

2.

Agencja interwencyjna zleca, na własną odpowiedzialność, analizę cech pobranych próbek w ciągu 20 dni roboczych od pobrania próbki reprezentatywnej.

3.

Metody referencyjne stosowane do oznaczania jakości zbóż do zakupu interwencyjnego ustalono w częściach IV, V, VI oraz VII niniejszego załącznika.

4.

Oferent lub oferent uczestniczący w przetargu informowany jest o wynikach analiz poprzez wpis w protokole przejęcia, o którym mowa w art. 34.

5.

W kwestiach spornych agencja interwencyjna nakazuje ponowne wykonanie niezbędnych testów dla danego zboża.


(1)  Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5.

(2)  W % suchej masy.

(3)  Dz.U. L 70 z 9.3.2006, s. 12.

(4)  Temperatura suszenia wewnątrz suszarki.

(5)  Suszarka powinna mieć taką wydajność, aby w przypadku wcześniejszego nastawienia jej na temperaturę 130–133 oC mogła osiągnąć na nowo tę temperaturę w czasie krótszym niż 45 minut przy jednoczesnym załadowaniu maksymalnej liczby próbek. Powinna mieć taką wentylację, aby przy suszeniu zbóż drobnoziarnistych (pszenica zwyczajna, pszenica durum, jęczmień i sorgo) przez dwie godziny, Powinna mieć taką wentylację, aby przy suszeniu zbóż drobnoziarnistych (pszenica zwyczajna, pszenica durum, jęczmień i sorgo) przez dwie godziny, a kukurydzy przez cztery godziny, wyniki dla wszystkich próbek semoliny lub, odpowiednio, kukurydzy, które suszarnia może pomieścić, wykazywały różnicę niższą niż 0,15 % w stosunku do wyników otrzymanych po trzech godzinach suszenia dla zbóż drobnoziarnistych i po pięciu godzinach dla kukurydzy.

(6)  W % suchej masy.

(7)  Obniżka, którą stosuje się do ceny sorgo na podstawie zawartości garbnika w 1 000 g suchej masy:

a)

energia metaboliczna 1 000 g suchej masy sorgo o teoretycznej 0 % zawartości garbnika wynosi u drobiu 3 917 K kalorii;

b)

redukcja energii metabolicznej drobiu dla 1 000 g suchej masy sorgo wynosi 419 K kalorii za każdy dodatkowy punkt procentowy garbnika;

c)

różnica, wyrażona w punktach procentowych, pomiędzy maksymalną zawartością garbnika ustaloną dla sorgo objętego zakupami interwencyjnymi a zawartością garbnika ustaloną dla standardowej jakości: 1,0 – 0,30 = 0,70;

d)

różnica, wyrażona w procentach pomiędzy energią metaboliczną drobiu dla sorgo zawierającego 1,0 % garbnika a energią metaboliczną drobiu dla sorgo o tej samej zawartości garbnika, co w przypadku jakości standardowej (0,30 %);

e)

różnica odpowiadająca 1 % zawartości garbnika w suchej masie, po zwiększeniu o 0,30 %.


ZAŁĄCZNIK II

RYŻ

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla ryżu niełuskanego

Wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 1, w odniesieniu do ryżu są w szczególności następujące:

a)

ryż niełuskany jest wolny od obcych zapachów i nie zawiera żywych owadów;

b)

zawartość wilgoci nie przekracza 14,5 %;

c)

wydajność po przetworzeniu nie jest niższa niż pięć punktów poniżej poziomów wydajności wymienionych w części III niniejszego załącznika;

d)

odsetek różnorodnych zanieczyszczeń, odsetek ziaren ryżu innych odmian i odsetek ziaren niezgodnych z normą określoną w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie przekracza maksymalnych odsetków określonych dla poszczególnych typów ryżu w części IV niniejszego załącznika;

e)

poziom radioaktywności nie przekracza maksymalnych poziomów dopuszczalnych na mocy przepisów wspólnotowych.

Do celów niniejszego załącznika „różnorodne zanieczyszczenia” oznaczają substancje obce inne niż ryż.

CZĘŚĆ II

Podwyżki i obniżki cen

1.

Podwyżki i obniżki cen, o których mowa w art. 38, wyrażane są w euro na tonę i stosowane są w odniesieniu do cen interwencyjnych ryżu niełuskanego oferowanego do zakupu interwencyjnego, pomnożonych przez wartość procentową obniżki lub podwyżki określoną w następujący sposób:

a)

Jeśli zawartość wilgoci w ryżu niełuskanym przekracza 13 %, procent obniżki ceny interwencyjnej jest równy różnicy między procentową zawartością wilgoci ryżu niełuskanego oferowanego w ramach zakupu interwencyjnego, określoną z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a 13 %;

b)

Jeśli wydajność ryżu oferowanego do zakupu interwencyjnego po przetworzeniu różni się od podstawowej wydajności po przetworzeniu dla danej odmiany, jak określono w części III pkt 1 niniejszego załącznika, stosuje się podwyżkę lub obniżkę ceny zgodnie z częścią III pkt 2 niniejszego załącznika, dla danej odmiany ryżu;

c)

Jeśli uszkodzenia ziaren ryżu niełuskanego przekraczają tolerancje dopuszczalne dla norm jakościowych ryżu niełuskanego, stosuje się współczynnik redukcji ceny interwencyjnej zgodnie z częścią V niniejszego załącznika dla danego typu ryżu;

d)

Jeśli odsetek różnorodnych zanieczyszczeń ryżu niełuskanego przekracza 0,1 % stosuje się obniżkę ceny interwencyjnej o 0,02 % za każde kolejne 0,01 % odchylenia;

e)

Jeśli partia ryżu niełuskanego danego typu oferowanego do zakupu interwencyjnego zawiera ponad 3 % ziaren innych odmian, partię tę skupuje się po cenie interwencyjnej obniżonej o 0,1 % za każde 0,1 % odchylenia.

2.

Podwyżki i obniżki cen, o których mowa w pkt 1, ustala się na podstawie średniej ważonej wyników analiz przeprowadzonych na reprezentatywnych próbkach, zgodnie z częścią VI niniejszego załącznika.

CZĘŚĆ III

Kryteria wydajności po przetworzeniu

1.   Podstawowa wydajność po przetworzeniu

Nazwa odmiany

Wydajność pełnych ziaren

( %)

Całkowita wydajność

( %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Odmiany niewyszczególnione

64

72

2.   Podwyżki i obniżki cen w zależności od wydajności po przetworzeniu

Wydajność pełnych ziaren ryżu bielonego uzyskanego z ryżu niełuskanego

Podwyżki i obniżki cen w zależności od wydajności

Powyżej podstawowej wydajności

Podwyżka o 0,75 %

Poniżej podstawowej wydajności

Obniżka o 1 %

Całkowita wydajność ryżu bielonego uzyskanego z ryżu niełuskanego

Podwyżki i obniżki cen w zależności od wydajności

Powyżej podstawowej wydajności

Podwyżka o 0,60 %

Poniżej podstawowej wydajności

Obniżka o 0,80 %

CZĘŚĆ IV

Maksymalne wskaźniki procentowe

Uszkodzenia ziaren

Ryż okrągłoziarnisty objęty kodem CN

1006 10 92

Ryż średnioziarnisty i długoziarnisty A objęty kodami CN

1006 10 94 oraz 1006 10 96

Ryż okrągłoziarnisty objęty kodem CN

1006 10 98

Ziarno kredowe

6

4

4

Ziarno z czerwonymi prążkami

10

5

5

Ziarna plamiste i zaplamione

4

2,75

2,75

Ziarno bursztynowe

1

0,50

0,50

Ziarno żółte

0,175

0,175

0,175

Różnorodne zanieczyszczenia

1

1

1

Ziarna ryżu innych odmian

5

5

5

CZĘŚĆ V

Obniżki cen za uszkodzone ziarna

 

Wskaźnik procentowy uszkodzonych ziaren powodujący obniżkę ceny interwencyjnej

Procent obniżki (1) stosowany za każde kolejne odchylenie od dolnej granicy

Uszkodzenia ziaren

Ryż okrągłoziarnisty objęty kodem CN

1006 10 92

Ryż średnioziarnisty i długoziarnisty A objęty kodami CN

1006 10 94 oraz 1006 10 96

Ryż okrągłoziarnisty objęty kodem CN

1006 10 98

Ziarno kredowe

od 2 do 6 %

od 2 do 4 %

od 1 do 4 %

1 % za każdy 0,5 % odchylenia od normy jakościowej

Ziarno z czerwonymi prążkami

od 1 do 10 %

od 1 do 5 %

od 1 % do 5 %

1 % za każdy 1 % odchylenia od normy jakościowej

Ziarna plamiste i zaplamione

od 0,50 do 4 %

od 0,50 do 2,75 %

od 0,50 do 2,75 %

0,8 % za każde 0,25 % odchylenia od normy jakościowej

Ziarno bursztynowe

od 0,05 do 1 %

od 0,05 do 0,50 %

od 1 do 0,50 %

1,25 % za każde 0,25 % odchylenia od normy jakościowej

Ziarno żółte

od 0,02 do 0,175 %

od 0,02 do 0,175 %

od 0,02 do 0,175 %

6 % za każde 0,125 % odchylenia od normy jakościowej

CZĘŚĆ VI

Metody pobierania próbek i wykonywania analiz ryżu niełuskanego

1.

W celu kontroli wymogów jakości określonych w części I niniejszego załącznika, agencja interwencyjna pobiera próbki w obecności oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu lub jego należycie upoważnionego przedstawiciela.

Tworzone są trzy reprezentatywne próbki, każda o minimalnej wadze jednego kilograma. Są one odpowiednio przeznaczone dla:

a)

oferent lub oferent uczestniczący w przetargu;

b)

miejsca przechowywania, gdzie przejmowane są produkty;

c)

agencji interwencyjnej.

Przy tworzeniu próbek reprezentatywnych, liczbę próbek do pobrania otrzymuje się przez podzielenie ilości oferowanej partii przez dziesięć ton. Każda pobrana próbka ma identyczną wagę. Próbki reprezentatywne tworzone są przez podzielenie pobranych próbek na trzy części.

Sprawdzanie wymagań jakościowych odbywa się na podstawie próbki reprezentatywnej przeznaczonej dla magazynu, gdzie przejmowane są towary.

2.

Dla każdej dostawy częściowej (ciężarówki, barki, wagonu), tworzy się próbki reprezentatywne zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 1.

Zanim dana partia trafi do magazynu interwencyjnego, badanie każdej częściowej dostawy może być ograniczone do kontroli zawartości wilgoci i poziomu zanieczyszczeń oraz sprawdzenia, czy nie zawiera ona żadnych żywych owadów. Jeśli jednak następnie ostateczny wynik kontroli wykaże, że częściowa dostawa nie spełnia minimalnych wymogów jakości, odmawia się przejęcia przedmiotowych ilości. Jeśli agencja interwencyjna w państwie członkowskim jest w stanie sprawdzić wszystkie minimalne wymogi jakości dla każdej częściowej dostawy zanim trafi ona do składu, wówczas odmawia ona przejęcia jakiejkolwiek częściowej dostawy, która nie spełnia tych wymagań.

3.

Poziom radioaktywnego skażenia kontrolowany jest jedynie wówczas, gdy wymaga tego sytuacja i tylko tak długo, jak jest to konieczne.

4.

Oferent lub oferent uczestniczący w przetargu informowany jest o wynikach analiz poprzez wpis w protokole przejęcia, o którym mowa w art. 34.

5.

W kwestiach spornych agencja interwencyjna ponownie nakazuje wykonanie niezbędnych testów dla danego zboża. Koszty pokrywa strona przegrywająca.

Ponowna analiza przeprowadzana jest przez laboratorium zatwierdzone przez agencję interwencyjną, na podstawie nowej, reprezentatywnej próbki, stworzonej w równych częściach z reprezentatywnych próbek zachowanych przez oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu i przez agencję interwencyjną. W przypadku częściowych dostaw oferowanej partii wynik stanowi średnia ważona wyników przeprowadzonych analiz nowych reprezentatywnych próbek z każdej z dostaw częściowych.


(1)  Każde odchylenie jest uwzględniane z dokładnością odsetka uszkodzonych ziaren do dwóch miejsc po przecinku.


ZAŁĄCZNIK III

WOŁOWINA

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla wołowiny

1.

Przedmiotem zakupu mogą być produkty wymienione w części V niniejszego załącznika zaliczane do niżej wymienionych kategorii zdefiniowanych w załączniku V(A) pkt II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007:

a)

mięso niekastrowanych samców w wieku poniżej dwóch lat (kategoria A);

b)

mięso kastrowanych samców (kategoria C).

2.

Tusze i półtusze mogą być przedmiotem zakupu jedynie wówczas, gdy:

a)

uzyskały znak jakości zdrowotnej, określony w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1);

b)

nie mają cech powodujących, że ich produkty pochodne nie nadają się do przechowywania i późniejszego wykorzystania;

c)

nie pochodzą od zwierząt poddanych ubojowi w wyniku działań podjętych w nagłych wypadkach;

d)

pochodzą ze Wspólnoty w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2);

e)

pochodzą z chowu prowadzonego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi;

f)

nie przekraczają maksymalnego poziomu radioaktywności, dopuszczalnego na mocy przepisów wspólnotowych;

g)

pochodzą z tuszy, których masa nie przekracza 340 kg.

Poziom radioaktywnego skażenia kontrolowany jest jedynie wówczas, gdy wymaga tego sytuacja i tylko w ograniczonym czasie.

3.

Przedmiotem zakupu mogą być jedynie tusze i półtusze, które są:

a)

oferowane, gdzie stosowne, po rozbiorze na ćwierćtusze na koszt zainteresowanej strony zgodnie z częścią V niniejszego załącznika do niniejszego rozporządzenia. Wszystkie części tuszy muszą być zbadane w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów pkt 2 wymienionej części. Brak zgodności z którymkolwiek z tych wymagań powoduje odrzucenie; w przypadku gdy dana ćwierćtusza zostaje odrzucona z powodu braku zgodności z wymienionymi warunkami prezentacji, w szczególności wówczas, gdy niezadowalająca prezentacja nie może być poprawiona w czasie procedury przyjęcia, druga ćwierćtusza pochodząca z tej samej półtuszy również zostaje odrzucona;

b)

sklasyfikowane zgodnie ze skalą wspólnotową określoną w art. 42 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Agencje interwencyjne odrzucają wszelkie produkty, które uznają za sklasyfikowane niezgodnie z tą skalą po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli wszystkich części tuszy;

c)

oznaczone, po pierwsze, symbolem kategorii, klasy umięśnienia oraz stopnia wykształcenia okrywy tłuszczowej, a po drugie, numerem identyfikacyjnym lub numerem ubojowym. Oznakowania wskazujące kategorię, klasę umięśnienia i stan otłuszczenia muszą być doskonale czytelne i wykonane przy pomocy nietoksycznego, trwałego, niezmywalnego tuszu zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez właściwe organy krajowe. Litery i cyfry powinny mieć wysokość co najmniej 2 cm. Oznakowania są umieszczone na rostbefie na poziomie czwartego kręgu lędźwiowego ćwierćtuszy tylnych oraz około 10–30 cm od brzegu cięcia mostka ćwierćtuszy przednich. Numer identyfikacyjny lub numer ubojowy są umieszczane w środkowej części wewnętrznej strony każdej ćwierćtuszy, za pomocą stempla lub niezmywalnego pisaka dozwolonego przez agencję interwencyjną;

d)

oznaczone etykietami zgodnie z systemem wprowadzonym rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

CZĘŚĆ II

Współczynniki przeliczeniowe

Kategorie jakości

Współczynnik

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

CZĘŚĆ III

Warunki i kontrole w ramach przejmowania

1.

Produkty są dostarczane w partiach 10–20 ton. Partia może ważyć mniej niż 10 ton, wyłącznie gdy jest to końcówka lub gdy całość pierwotnej oferty została zmniejszona do mniej niż 10 ton.

Dostarczone produkty są odbierane i przejmowane pod warunkiem potwierdzenia przez agencję interwencyjną, że odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym rozporządzeniu. Zgodność z wymaganiami określonymi w części I pkt 2 lit. e) niniejszego załącznika, w szczególności brak substancji zabronionych na mocy art. 3 i art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 96/22/WE (4), jest kontrolowana w oparciu o analizę próbki, przy czym wielkość próbki i metoda jej pobierania są określone w stosownych przepisach weterynaryjnych.

2.

W razie braku kontroli wstępnej niezwłocznie przed ładowaniem w miejscu załadunku w rzeźni, przed przewiezieniem do magazynu interwencyjnego, półtusze identyfikuje się w następujący sposób:

a)

jeśli są tylko znakowane, oznakowania muszą odpowiadać przepisom części I pkt 3 lit. c) niniejszego załącznika; ponadto zostaje wówczas sporządzony dokument zawierający numer identyfikacyjny lub numer ubojowy oraz datę uboju, odnoszące się do danej półtuszy;

b)

jeżeli są dodatkowo etykietowane, wówczas etykiety muszą odpowiadać art. 6 ust. 4, 5 i 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008.

Jeżeli półtusze są dzielone na ćwierćtusze, ćwiartowanie przeprowadza się zgodnie z częścią VI niniejszego załącznika. Do celów odbioru ćwierćtusze są grupowane według tuszy lub półtuszy w momencie ich przejmowania. Jeżeli półtusze nie są dzielone na ćwierćtusze przed przewiezieniem do magazynu interwencyjnego, są dzielone zgodnie z częścią VI niniejszego załącznika w momencie dostawy.

W punkcie odbioru każda ćwierćtusza jest identyfikowana na podstawie etykiety odpowiadającej przepisom art. 6 ust. 4, 5 i 6 rozporządzenia (EWG) nr 1249/2008. Etykiety wskazują również masę ćwierćtuszy i numer umowy. Etykiety są mocowane bezpośrednio do ścięgien golenia na ćwierćtuszach przednich i tylnych lub ścięgien szyjnych na ćwierćtuszy przedniej i łacie ćwierćtuszy tylnej bez użycia metalowych lub plastikowych zamocowań.

Procedura odbioru obejmuje systematyczne sprawdzanie prezentacji, klasyfikacji, masy i etykietowania każdej dostarczonej ćwierćtuszy. Sprawdzana jest również temperatura jednej ćwierćtuszy tylniej z każdej tuszy. W szczególności nie odbiera się tusz przekraczających maksymalną masę określoną w części I pkt 2 lit. g) niniejszego załącznika

3.

Kontrola wstępna może być prowadzona niezwłocznie przed załadunkiem w miejscu załadunku w rzeźni i obejmuje masę, klasyfikację, prezentację i temperaturę półtusz. W szczególności nie odbiera się tusz przekraczających maksymalną masę określoną w części I pkt 2 lit. g) niniejszego załącznika Produkty odrzucone zostają stosownie oznakowane i nie wolno ich ponownie przedstawiać do kontroli wstępnej ani do odbioru.

Takie kontrole obejmują partie produktów do 20 ton półtusz, zgodnie z ustaleniami agencji interwencyjnej. Jednakże jeśli oferta obejmuje ćwierćtusze, agencja interwencyjna może dopuścić partie powyżej 20 ton półtusz. Jeżeli więcej niż 20 % ogólnej liczby półtusz w jakiejkolwiek kontrolowanej partii zostaje odrzucone, cała partia zostaje odrzucona zgodnie z przepisami pkt 6.

Przed przewiezieniem do magazynu interwencyjnego półtusze są dzielone na ćwierćtusze zgodnie z częścią VI niniejszego załącznika. Każda ćwierćtusza jest systematycznie ważona i identyfikowana przy pomocy etykiety zgodnie z art. 6 ust. 4, 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1249/2008. Etykiety wskazują również masę ćwierćtuszy i numer umowy. Etykiety są mocowane bezpośrednio do ścięgien golenia na ćwierćtuszach przednich i tylnych lub ścięgien szyjnych na ćwierćtuszy przedniej i łacie ćwierćtuszy tylnej bez użycia metalowych lub plastikowych zamocowań.

Ćwierćtusze pochodzące z każdej tuszy są następnie tak grupowane, aby umożliwić odbiór według tusz lub półtusz w momencie przejmowania.

Wykaz zawierający wszystkie dane półtusz lub ćwierćtusz, w tym numer półtusz lub ćwierćtusz prezentowanych i odebranych lub odrzuconych, towarzyszy każdej partii do punktu odbioru. Wykaz jest przekazywany osobie odpowiedzialnej za odbiór.

Przed opuszczeniem rzeźni środek transportu jest plombowany. Numer plomby umieszczany jest na świadectwie zdrowia lub na wykazie.

Procedura odbioru obejmuje sprawdzenie prezentacji, klasyfikacji, masy, etykietowania oraz temperatury dostarczonych ćwierćtusz.

4.

Kontrola wstępna i odbiór produktów oferowanych do zakupu interwencyjnego są przeprowadzane przez pracownika agencji interwencyjnej lub osobę upoważnioną przez tę agencję; osoby takie mają odpowiednie przygotowanie w zakresie klasyfikacji, nie są zaangażowane w klasyfikację prowadzoną przez rzeźnię i są w pełni niezależne od oferentów, których oferty przetargowe zostały wybrane. Ich niezależność jest zapewniana w szczególności dzięki okresowej rotacji takich urzędników między magazynami interwencyjnymi.

W czasie przejmowania łączna waga ćwierćtuszy w każdej partii jest rejestrowana, a dokumentacja jest przechowywana przez agencję interwencyjną.

Osoba odpowiedzialna za odbiór musi wypełnić dokument zawierający kompletne informacje, co do masy i ilości produktów przedstawionych i odebranych lub odrzuconych.

5.

Wymagania dotyczące identyfikacji, dostawy i kontroli przy przejmowaniu mięsa z kością przeznaczonego do trybowania w centrach interwencyjnych, które nie spełniają warunków określonych w art. 3 ust. 5 akapit drugi są następujące:

a)

w czasie przejmowania, o którym mowa w ust. 1, ćwierćtusze przednie i tylne przeznaczone do odkostniania muszą być oznaczone literami „INT” naniesionymi zarówno na stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w części I pkt 3 lit. c) niniejszego załącznika dla sposobu i miejsca oznaczania kategorii, numeru uboju oraz miejsc, w których należy nanieść te oznakowania; litery „INT” są nanoszone na wewnętrzną stronę każdej ćwierćtuszy na wysokości trzeciego lub czwartego żebra w ćwierćtuszach przednich oraz siódmego lub ósmego żebra w ćwierćtuszach tylnych;

b)

identyfikator musi pozostać przyczepiony do czasu przejęcia, a przed ważeniem musi być usunięty;

c)

dostarczone produkty są sortowane według partii, w sposób określony w pkt 1 niniejszej części.

Gdy tusze lub ćwierćtusze oznaczone literami „INT” zostaną znalezione poza powierzchnią dla nich zarezerwowaną, państwo członkowskie zarządza dochodzenie, podejmuje odpowiednie środki i informuje Komisję o zdarzeniu.

6.

Jeżeli ponad 20 % przedstawionej partii zostaje odrzucone, tj. 20 % liczby przedstawionych półtusz lub ćwierćtusz, cała partia zostaje odrzucona, a wszystkie produkty zostają stosownie oznakowane i nie wolno ich ponownie przedstawiać do kontroli wstępnej ani do odbioru.

CZĘŚĆ IV

Odkostnianie

I.   Ogólne zasady odkostniania

1.

Odkostnianie może być przeprowadzane jedynie w zakładach rozbioru mięsa zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz wyposażonych w co najmniej jeden tunel zamrażalniczy.

Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może na czas określony przyznać prawo do odstępstwa od zobowiązań określonych w akapicie pierwszym. Podejmując tę decyzję, Komisja uwzględnia zmiany w instalacjach i urządzeniach, wymagania zdrowotne i kontrolne oraz cel stopniowej harmonizacji w tej dziedzinie.

2.

Odkostnione kawałki mięsa muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 oraz wymagania określone w części VIII niniejszego załącznika do niniejszego rozporządzenia.

3.

Odkostniania nie wolno rozpoczynać przed zakończeniem przejmowania danej partii.

4.

Podczas odkostniania, wykrawiania lub pakowania mięsa wołowego ze zakupu interwencyjnego w pomieszczeniu rozbioru nie wolno trzymać innego mięsa. W pomieszczeniu rozbioru mięsa wołowego może jednak znajdować się w tym samym czasie mięso wieprzowe, pod warunkiem że jest ono przetwarzane na oddzielnej linii produkcyjnej.

5.

Wszystkie czynności odkostniania mają miejsce w godzinach 7.00–18.00; odkostniania nie wykonuje się w soboty, niedziele i w dni wolne od pracy. Podany przedział czasowy może być wydłużony o maksimum dwie godziny, pod warunkiem zapewnienia obecności organów kontrolnych.

Jeżeli odkostniania nie można zakończyć w dniu przejęcia, agencja interwencyjna plombuje komory chłodnicze, w których przechowywane są produkty; zdjęcia plomb może dokonać wyłącznie ten sam organ, w momencie wznowienia odkostniania.

II.   Umowy i specyfikacje

1.

Odkostnianie jest przeprowadzane na mocy umów, których warunki są określane przez agencje interwencyjne na podstawie ich specyfikacji.

2.

Specyfikacje agencji interwencyjnych określają wymagania stawiane zakładom rozbioru mięsa, a także konieczne instalacje i urządzenia oraz gwarantują zgodność z normami wspólnotowymi dotyczącymi przygotowania kawałków mięsa.

Przede wszystkim ustalają szczegółowo warunki w zakresie trybowania, określają metodę przygotowania, wykrawania, pakowania, zamrażania i konserwacji kawałków mięsa pod kątem ich przejęcia przez agencję interwencyjną.

III.   Kontrolowanie odkostniania

1.

Agencje interwencyjne zapewniają prowadzenie ciągłej bezpośredniej kontroli wszystkich czynności związanych z odkostnianiem.

Takie kontrole mogą być zlecane podmiotom, które są całkowicie niezależne od zainteresowanych handlowców, rzeźników i składujących. W takich przypadkach agencje interwencyjne gwarantują, że ich urzędnicy prowadzą niezapowiedziane kontrole odkostniania mięsa objętego każdą ofertą. W czasie wspomnianych inspekcji przeprowadza się wyrywkowe kontrole kartonów z kawałkami mięsa przed i po zamrożeniu, a zużyte ilości są porównywane z jednej strony z ilościami wyprodukowanymi i z drugiej strony – z kośćmi, tłuszczem oraz okrawkami. Takie kontrole obejmują przynajmniej 5 % kartonów wypełnionych danym rodzajem kawałków mięsa w ciągu dnia oraz, o ile jest wystarczająca ilość kartonów, minimum pięć kartonów każdego rodzaju kawałków mięsa.

2.

Ćwierćtusze przednie i tylne muszą być odkostniane oddzielnie. W odniesieniu do każdego dnia odkostniania:

a)

porównuje się liczbę kawałków i wypełnionych kartonów;

b)

wypełnia się formularz wskazujący oddzielnie uzyski z odkostnianych ćwierćtusz przednich i tylnych.

IV.   Szczególne zasady odkostniania

1.

Podczas odkostniania, wykrawania oraz pakowania poprzedzającego zamrażanie wewnętrzna temperatura wołowiny w żadnym momencie nie może przekraczać + 7 oC.

Nie wolno przewozić kawałków mięsa przed bardzo szybkim zamrożeniem, chyba że na mocy odstępstwa przewidzianego w sekcji I pkt 1 niniejszej części.

2.

Wszystkie etykiety i ciała obce muszą być całkowicie usunięte bezpośrednio przed odkostnianiem.

3.

Wszystkie kości, ścięgna, chrząstki, ścięgna szyjne i więzadło karkowe (ligamentum nuchae) oraz zbite tkanki łączne muszą być dokładnie usunięte. Wykrawanie kawałków mięsa musi być ograniczone do usunięcia tłuszczu, chrząstek, ścięgien, torebek stawowych i innych określonych kawałków. Wszystkie widoczne tkanki nerwowe i limfatyczne muszą zostać usunięte.

4.

Duże naczynia krwionośne i skrzepy oraz zabrudzone powierzchnie muszą być usuwane ostrożnie, z jak najdalej idącym ograniczeniem wykrawania.

V.   Pakowanie kawałków mięsa

1.

Kawałki mięsa są pakowane niezwłocznie po odkostnieniu, w taki sposób, że żadna część mięsa nie ma bezpośredniego kontaktu z kartonem, zgodnie z wymaganiami określonymi w części VIII niniejszego załącznika.

2.

Polietylen stosowany do wyściełania kartonów i ten, z którego wykonane są arkusze i torebki stosowane do pakowania kawałków mięsa, muszą mieć co najmniej 0,05 mm grubości oraz muszą być dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi.

3.

Stosowane kartony, palety i skrzynie muszą spełniać warunki określone w części IX niniejszego załącznika.

VI.   Przechowywanie kawałków mięsa

Agencje interwencyjne dopilnowują, żeby cała skupiona wołowina bez kości była przechowywana oddzielnie i była łatwa do zidentyfikowania według przetargu, rozbioru i miesiąca przechowywania.

Uzyskane kawałki mięsa są przechowywane w chłodniach zlokalizowanych na terytorium państwa członkowskiego, którego jurysdykcji podlega agencja interwencyjna.

VII.   Koszty odkostniania

Umowy, o których mowa w sekcji II niniejszej części, oraz płatności dokonywane na mocy tych umów obejmują czynności i koszty wynikające ze stosowania niniejszego rozporządzenia, a w szczególności:

a)

koszty transportu produktów z kością do zakładu rozbioru mięsa po ich odbiorze;

b)

odkostnianie, wykrawanie, pakowanie i bardzo szybkie zamrażanie;

c)

przechowywanie, załadunek i przewóz mrożonych kawałków mięsa oraz ich przejmowanie przez agencje interwencyjne w chłodniach wyznaczonych przez te agencje;

d)

koszt materiałów, w szczególności opakowań;

e)

wartość kości, tłuszczu i okrawków pozostawionych w zakładach rozbioru mięsa przez agencje interwencyjne.

VIII.   Terminy

Odkostnianie, wykrawanie i pakowanie muszą być zakończone w ciągu 10 dni kalendarzowych po uboju. Państwa członkowskie mogą jednak wyznaczyć krótsze terminy.

Bardzo szybkie zamrażanie jest przeprowadzane niezwłocznie po pakowaniu i rozpoczyna się zawsze w tym samym dniu co pakowanie; ilość mięsa odkostnionego nie może przekraczać dziennych zdolności produkcyjnych tuneli zamrażalniczych.

Temperatura wewnętrzna odkostnionego mięsa jest obniżana do – 7 oC lub poniżej w ciągu bardzo szybkiego zamrażania w trakcie 36 godzin.

IX.   Odrzucenie produktów

1.

Jeżeli kontrole wymienione w sekcji III pkt 1 niniejszej części wykazują naruszenie przez zakład odkostniania przepisów pkt 1–8 niniejszej części w odniesieniu do danego kawałka mięsa, wówczas takie kontrole ulegają rozszerzeniu i obejmują dalsze 5 % kartonów napełnionych w przedmiotowym dniu. Jeżeli zostaną ujawnione dalsze naruszenia przepisów, sprawdza się dodatkowe próbki w ilości 5 % całkowitej ilości kartonów danej partii mięsa. Jeżeli przy czwartym sprawdzeniu 5 % kartonów co najmniej połowa z nich wykazuje naruszenie wymienionych przepisów, sprawdza się całą dzienną produkcję danej partii rozbioru. Sprawdzenie całodziennej produkcji nie jest jednak wymagane, gdy w co najmniej 20 % kartonów z danej partii rozbioru stwierdzono naruszenie przepisów.

2.

Jeżeli na podstawie pkt 1 w przypadku mniej niż 20 % kartonów mięsa z danego rozbioru stwierdza się naruszenie przepisów, cała zawartość tych kartonów jest odrzucana i nie przysługuje za nią żadna zapłata. Za odrzuconą partię mięsa zakład odkostniania wypłaca agencji interwencyjnej kwotę równą cenie określonej w części X niniejszego załącznika.

Jeżeli naruszenie przepisów stwierdza się w przypadku co najmniej 20 % kartonów mięsa z danego rozbioru, agencja interwencyjna odrzuca całodzienną produkcję i nie przysługuje za nią żadna zapłata. Za odrzuconą partię mięsa zakład odkostniania wypłaca agencji interwencyjnej kwotę równą cenie określonej w części X niniejszego załącznika.

Jeżeli naruszenie przepisów stwierdza się w przypadku co najmniej 20 % kartonów z różnych rozbiorów z danego dnia, agencja interwencyjna odrzuca całodzienną produkcję i nie przysługuje za nią żadna zapłata. Zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 27, 37 i 39 za początkowo kupione produkty z kością, które odrzucono po odkostnianiu zakład odkostniania wypłaca agencji interwencyjnej kwotę równą zwiększonej o 20 % cenie przewidzianej do zapłaty przez agencję oferentowi, którego oferta została wybrana.

W sytuacji gdy ma zastosowanie akapit trzeci, nie stosuje się akapitu pierwszego i drugiego.

3.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1 i 2, jeżeli w wyniku poważnego zaniedbania lub nadużycia zakład odkostniania nie spełnia wymogów sekcji I, II, III, IV, V, VII, VIII oraz IX niniejszej części:

a)

agencja interwencyjna odrzuca wszystkie produkty uzyskane z odkostniania w ciągu dnia, kiedy został stwierdzony brak zgodności z wymienionymi wymogami i nie należy się za nie żadna zapłata;

b)

zakład odkostniania wypłaca agencji interwencyjnej kwotę równą cenie przewidzianej do zapłaty przez agencję oferentowi, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 27, 37 i 39 za początkowo kupione produkty z kością, odrzucone po odkostnianiu zgodnie z lit. a), powiększoną o 20 %.

CZĘŚĆ V

Klasyfikacja produktów

 

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

 

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

 

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

 

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

 

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

 

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

 

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

 

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

 

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

 

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

 

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

 

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

 

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

 

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

 

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

 

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

 

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

 

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

 

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

 

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

 

UNITED KINGDOM

I.

Great Britain

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.

Northern Ireland

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

CZĘŚĆ VI

Przepisy mające zastosowanie do tusz, półtusz i ćwierćtusz

1.

Tusze i półtusze, świeże lub schłodzone (kod CN 0201), pochodzące ze zwierząt poddanych ubojowi nie wcześniej niż przed sześcioma dniami i nie później niż przed dwoma dniami.

2.

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

tusza: całe ciało poddanego ubojowi zwierzęcia podwieszone na haku rzeźnickim za ścięgno śródstopia po wykrwawieniu, wytrzewieniu i oskórowaniu prezentowane jak następuje:

bez głowy oraz bez racic; głowa musi być oddzielona od tuszy w stawie szczytowo-potylicznym, a racice muszą być oddzielone w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopnym,

bez organów znajdujących się w klatce piersiowej i w jamie brzusznej, a także bez nerek, tłuszczu nerkowego i tłuszczu miednicznego,

bez narządów płciowych oraz związanych z nimi mięśni,

bez cienkich i grubych mięśni przepony,

bez ogona oraz bez pierwszego kręgu ogonowego,

bez rdzenia kręgowego,

bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowego,

bez powięziowej kresy białej mięśnia brzusznego,

bez tłuszczu na zrazowej wewnętrznej,

bez żyły szyjnej oraz bez przylegającego tłuszczu, po odcięciu szyi zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi,

bez usuwania mięśnia szyjnego, grubość warstwy tłuszczu mostkowego nie może przekraczać 1 cm;

b)

półtusza: produkt otrzymany w wyniku podziału tuszy określonej w lit. a) symetrycznie przez środek każdego kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego oraz przez środek mostka i spojenia kulszowo-łonowego. W czasie przetwarzania tuszy nie wolno w sposób istotny przemieszczać kręgów szyjnych i lędźwiowych; powiązane mięśnie i ścięgna nie mogą nosić śladów żadnych poważnych uszkodzeń spowodowanych przez piły lub noże;

c)

ćwierćtusza przednia:

cięta z tuszy po schłodzeniu,

cięta wzdłuż piątego żebra;

d)

ćwierćtusza tylna:

cięta z tuszy po schłodzeniu,

cięta wzdłuż ósmego żebra.

3.

Produkty wymienione w pkt 1 i 2 muszą pochodzić z dobrze wykrwawionych tusz, po dokładnym pozbawieniu zwierzęcia skóry, przy czym powierzchnia tuszy nie może być zadraśnięta, zabarwiona lub posiniaczona; tłuszcz powierzchniowy nie może być zerwany lub w znacznym stopniu usunięty. Opłucna musi pozostać nieuszkodzona, z wyjątkiem tej części, która ułatwia podwieszenie tuszy. Tusze nie mogą być zabrudzone substancjami pochodzącym z jakiegokolwiek źródła skażenia, w szczególności substancjami fekalnymi lub znaczącymi krwawymi plamami.

4.

Produkty wymienione w pkt 2 lit. c) i d) muszą pochodzić z tusz lub półtusz spełniających wymagania podane w pkt 2 lit. a) i b).

5.

Produkty wymienione w pkt 1 i 2 muszą być schładzane niezwłocznie po uboju przez co najmniej 48 godzin, tak aby na zakończenie okresu schładzania wewnętrzna temperatura nie przekraczała + 7 oC. Temperatura ta musi być utrzymywana do momentu przejęcia produktu.

CZĘŚĆ VII

Współczynniki określone w art. 21 ust. 3

Wzór A

Współczynnik n = (a/b)

gdzie:

a

=

średnia ze średnich cen rynkowych zarejestrowanych w danym państwie członkowskim lub w danym jego regionie za okres dwóch lub trzech tygodni następujących po rozstrzygnięciu przetargu,

b

=

średnia ze średnich cen rynkowych zarejestrowanych w danym państwie członkowskim lub w danym jego regionie, zgodnie z art. 21 ust. 1, mająca zastosowanie w odniesieniu do przedmiotowego zaproszenia do składania ofert.

Wzór B

Współczynnik n′ = (′a/b′)

gdzie:

a′

=

średnia cen zakupu płaconych przez oferenta za zwierzęta tej samej klasy i kategorii, co zwierzęta uwzględnione w wyliczaniu średnich cen rynkowych w okresie dwóch lub trzech tygodni następujących po rozstrzygnięciu przetargu,

b′

=

średnia cen zakupu płaconych przez oferenta za zwierzęta uwzględnione w obliczaniu średnich cen rynkowych w okresie dwóch tygodni, przyjętych przy wyliczaniu średnich cen rynkowych, mających zastosowanie do przedmiotowego zaproszenia do składania ofert.

CZĘŚĆ VIII

Warunki odkostniania interwencyjnego

1.   KAWAŁKI MIĘSA Z ĆWIERĆTUSZY TYLNIEJ

1.1.   Opis kawałków mięsa

1.1.1.   Pręga tylna ze zakupu interwencyjnego (kod INT 11)

Rozbiór i odkostnianie: usunąć przy pomocy cięcia przebiegającego poprzez staw kolanowy i oddzielającego od zrazowej wewnętrznej i od zrazowej zewnętrznej wzdłuż naturalnego spojenia, pozostawiającego mięsień półścięgnisty połączony z pręgą. Usunąć kości golenia (kość piszczelową i strzałkową).

Wykrawanie: wykrawać zakończenia ścięgien w stronę mięsa.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

1.1.2.   Gruba łata ze zakupu interwencyjnego (kod INT 12)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od zrazowej wewnętrznej przy pomocy cięcia w dół w kierunku i wzdłuż linii kości udowej, a od strony zrazowej zewnętrznej przez kontynuowanie cięcia prowadzonego w dół linii spojenia naturalnego. Czaszka musi pozostać połączona w sposób naturalny.

Wykrawanie: usunąć rzepkę, torebkę stawową i ścięgno. W żadnym miejscu grubość zewnętrznej pokrywy tłuszczowej nie może przekraczać 1 cm.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

1.1.3.   Zrazowa wewnętrzna ze zakupu interwencyjnego (kod INT 13)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od udźca i od pręgi przy pomocy cięcia prowadzonego wzdłuż linii naturalnego spojenia i odłączyć od kości udowej. Usunąć kość krzyżową.

Wykrawanie: usunąć nasadę i trzon prącia, przylegającą chrząstkę i gruczoł krokowy (powierzchniowy pachwinowy). Usunąć chrząstki i tkanki łączne związane z kością miedniczną. W żadnym miejscu grubość zewnętrznej pokrywy tłuszczowej nie może przekraczać 1 cm.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

1.1.4.   Zrazowa zewnętrzna ze zakupu interwencyjnego (kod INT 14)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od zrazowej wewnętrznej i pręgi przy pomocy cięcia prowadzonego wzdłuż linii naturalnego spojenia. Usunąć kość udową.

Wykrawanie: usunąć grubą chrząstkę przylegającą do stawu, węzeł chłonny podkolanowy, połączony tłuszcz i ścięgno. W żadnym miejscu grubość zewnętrznej pokrywy tłuszczowej nie może przekraczać 1 cm.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

1.1.5.   Polędwica ze zakupu interwencyjnego (kod INT 15)

Rozbiór: wyciąć polędwicę na całej długości, uwalniając głowę polędwicy (grubszy koniec) z kości biodrowej (os ilium) i tnąc wzdłuż linii przylegającej do kręgosłupa, tak, aby uwolnić polędwicę z części lędźwiowej.

Wykrawanie: usunąć gruczoł i tłuszcz. Pozostawić osłonę i węzeł mięśniowy nienaruszone i w pełni przymocowane. Rozbiór, wykrawanie i pakowanie tych wartościowych kawałków mięsa należy wykonywać ze szczególną starannością.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: polędwice muszą być ostrożnie pakowane wzdłuż, na przemian wąskimi i szerokimi końcami, osłonami do góry i nie wolno ich składać.

Każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

1.1.6.   Udziec ze zakupu interwencyjnego (kod INT 16)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od zrazowej zewnętrznej/grubej łaty przy pomocy prostego cięcia od punktu położonego około 5 cm od tylnego wyrostka piątego kręgu krzyżowego, przechodząc w odległości około 5 cm od przedniego wyrostka kości krzyżowej, przy czym należy uważać, aby nie przeciąć grubej łaty.

Oddzielić od lędźwi przy pomocy cięcia między ostatnim kręgiem lędźwiowym i pierwszym kręgiem krzyżowym, oczyszczając przedni wyrostek kości miednicznej. Usunąć kości i chrząstki.

Wykrawanie: usunąć fałd tłuszczu na wewnętrznej powierzchni poniżej oka mięśnia. W żadnym miejscu grubość zewnętrznej pokrywy tłuszczowej nie może przekraczać 1 cm. Rozbiór, wykrawanie i pakowanie tych wartościowych kawałków mięsa należy wykonywać ze szczególną starannością.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

1.1.7.   Rostbef ze zakupu interwencyjnego (kod INT 17)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od udźca przy pomocy cięcia między ostatnim kręgiem lędźwiowym i pierwszym kręgiem krzyżowym. Oddzielić od szpondra (z pięcioma kośćmi) przy pomocy cięcia między jedenastym i dziesiątym żebrem. Dokładnie usunąć trzony. Usunąć żebra i wyrostki kolczyste przez „odwarstwienie”.

Wykrawanie: usunąć wszystkie rodzaje chrząstek pozostałych po odkostnieniu. Ścięgno musi zostać usunięte. W żadnym miejscu grubość zewnętrznej pokrywy tłuszczowej nie może przekraczać 1 cm. Rozbiór, wykrawanie i pakowanie tych wartościowych kawałków mięsa należy wykonywać ze szczególną starannością.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

1.1.8.   Łata ze zakupu interwencyjnego (kod INT 18)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić całą łatę od ćwierćtuszy tylnej przeciętej wzdłuż ósmego żebra przy pomocy cięcia prowadzonego od punktu, gdzie łata została odłożona, wzdłuż naturalnego spojenia dookoła mięśni zadu, do punktu horyzontalnego w stosunku do środkowej części ostatniego kręgu lędźwiowego.

Kontynuować cięcie w dół po prostej linii równoległej do polędwicy poprzez dziesiąte do szóstego żebra włącznie, wzdłuż linii przebiegającej równolegle do grzbietowej strony kręgosłupa, tak, aby całe cięcie w kierunku dołu nie przebiegało w większej odległości niż 5 cm od bocznego zakończenia oka polędwicy.

Usunąć wszystkie kości i chrząstki przez „odwarstwienie”. Cała łata musi pozostać w jednym kawałku.

Wykrawanie: usunąć grubą tkankę łączną osłony mięsni przepony, pozostawiając ją nienaruszoną. Wykrawać tłuszcz w taki sposób, aby ogólny procent widocznego (zewnętrznego i śródmiąższowego) tłuszczu nie przekraczał 30 %.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: cała łata może być złożona jeden raz, jedynie w momencie pakowania. Nie wolno jej kroić ani zwijać. Po zapakowaniu wewnętrzna część łaty i kieszeń łaty muszą być dokładnie widoczne. Przed pakowaniem każde opakowanie zbiorcze musi być wyłożone polietylenem, tak, aby możliwe było całkowite zawinięcie kawałka/kawałków mięsa.

1.1.9.   Szponder (z pięcioma kośćmi) ze zakupu interwencyjnego (kod INT 19)

Rozbiór i odkostnianie: ten kawałek mięsa musi być oddzielony od rostbefu przy pomocy prostego cięcia między jedenastym i dziesiątym żebrem i musi obejmować od szóstego do dziesiątego żebra włącznie. Usunąć mięśnie międzyżebrowe i opłucną jako cienką warstwę z kośćmi żeber. Usunąć trzon i chrząstki, w tym zakończenie kości łopatki.

Wykrawanie: usunąć więzadło karkowe (ligamentum nuchae). W żadnym miejscu grubość zewnętrznej pokrywy tłuszczowej nie może przekraczać 1 cm. Wierzch musi pozostać połączony.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

2.   KAWAŁKI MIĘSA Z ĆWIERĆTUSZY PRZEDNIEJ

2.1.   Opis kawałków mięsa

2.1.1.   Pręga przednia ze zakupu interwencyjnego (kod INT 21)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić przy pomocy cięcia wokół stawu oddzielającego kość promieniową (radius) i kość ramienną (humerus). Usunąć kość promieniową (radius).

Wykrawanie: wykrawać zakończenia ścięgien w stronę mięsa.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

Nie wolno pakować pręg przednich razem z pręgami tylnymi.

2.1.2.   Łopatka ze zakupu interwencyjnego (kod INT 22)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić łopatkę od ćwierćtuszy przy pomocy cięcia po linii prowadzącej wzdłuż naturalnego spojenia wokół krawędzi łopatki i chrząstki stawowej na zakończeniu kości łopatki (scapula), kontynuując wokół spojenia, tak, aby wyjąć łopatkę z jej naturalnej kieszeni. Usunąć kość łopatki (scapula). Mięsień podłopatkowy musi zostać odciągnięty do tyłu, ale pozostać połączony, tak, aby możliwe było czyste usunięcie kości. Usunąć kość ramienną (humerus).

Wykrawanie: usunąć chrząstki, ścięgna i torebki stawowe; wykrawać tłuszcz w taki sposób, aby widoczny (zewnętrzny i śródmiąższowy) tłuszcz nie przekraczał 10 % ogółem.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

2.1.3.   Mostek ze zakupu interwencyjnego (kod INT 23)

Rozbiór i odkostnianie: oddzielić od ćwierćtuszy przy pomocy cięcia po prostej linii prostopadłej do środka pierwszego żebra. Usunąć mięśnie międzyżebrowe i opłucną z żebrami, trzonem mostka i chrząstkami przez „odwarstwienie”. Osłonę pozostawić połączoną z mostkiem. Tłuszcz znajdujący się pod osłoną i mostkiem (sternum) musi zostać usunięty.

Wykrawanie: wykrawać tłuszcz w taki sposób, aby widoczny (zewnętrzny i śródmiąższowy) tłuszcz nie przekraczał 30 % ogółem.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być oddzielnie zapakowany w folię polietylenową i zapakowany do kartonu wyłożonego polietylenem, dzięki czemu kawałki mięsa będą całkowicie opakowane.

2.1.4.   Ćwierćtusza przednia ze zakupu interwencyjnego (kod INT 24)

Rozbiór i odkostnianie: kawałek mięsa pozostały po usunięciu mostka, łopatki i pręgi przedniej jest klasyfikowany jako ćwierćtusza przednia.

Usunąć kości żeber poprzez „odwarstwienie”. Kości szyjne muszą zostać czysto usunięte.

Węzeł mięśniowy musi pozostać połączony z tym kawałkiem mięsa.

Wykrawanie: należy usunąć ścięgna, torebki stawowe i chrząstki. Wykrawać tłuszcz w taki sposób, aby ogólny procent widocznego (zewnętrznego i śródmiąższowego) tłuszczu nie przekraczał 10 %.

Opakowania jednostkowe i zbiorcze: każdy kawałek mięsa musi być opakowany w folię polietylenową przed zapakowaniem do kartonów wyłożonych folią polietylenową.

3.   PAKOWANIE PRÓŻNIOWE NIEKTÓRYCH POJEDYNCZYCH KAWAŁKÓW

Państwa członkowskie mogą zadecydować o dopuszczeniu pakowania próżniowego zamiast indywidualnego pakowania, jak przewidziano w pkt 1 dla kawałków mięsa o kodach INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz 19.

CZĘŚĆ IX

Przepisy dotyczące kartonów, palet i skrzyń

I.   Kartony

1.

Kartony spełniają normy handlowe, mają znormalizowaną masę i są wystarczająco mocne, aby wytrzymać warstwowe ułożenie na paletach.

2.

Na stosowanych kartonach nie może znajdować się nazwa rzeźni lub zakładu rozbioru mięsa, z którego pochodzą produkty.

3.

Każdy karton musi być ważony po jego wypełnieniu; nie dopuszcza się wypełniania produktami kartonów o ustalonej z góry masie.

4.

Masa netto kawałków mięsa w kartonie nie może przekraczać 30 kg.

5.

W jednym kartonie mogą być umieszczane jedynie kawałki mięsa tego samego rodzaju, identyfikowane na podstawie pełnej nazwy lub kodu wspólnotowego oraz pochodzące z tej samej kategorii zwierząt; kartony w żadnym razie nie mogą zawierać żadnych kawałków tłuszczu ani okrawków.

6.

Kartony muszą być zaopatrzone w następujące zamknięcia:

po obu stronach etykiety agencji zakupu interwencyjnego,

pośrodku z przodu i z tyłu, przy czym w przypadku jednoczęściowych skrzyń tylko z przodu, etykiety urzędowej inspekcji weterynaryjnej.

Na takich etykietach musi widnieć numer seryjny, przy czym są one mocowane w taki sposób, aby ulegały zniszczeniu w momencie otwarcia kartonu.

7.

Etykiety agencji interwencyjnej muszą wskazywać numer umowy, rodzaj i liczbę kawałków mięsa, masę netto i datę pakowania; wymiary etykiet muszą wynosić co najmniej 20 × 20 cm. Etykiety inspekcji weterynaryjnej muszą wskazywać numer zezwolenia posiadanego przez zakład rozbioru.

8.

Numery seryjne etykiet określonych w pkt 6 muszą być rejestrowane w odniesieniu do każdej umowy. Musi być możliwe porównanie liczby wykorzystanych kartonów i wydanych etykiet.

9.

Kartony muszą być opasane czterema taśmami, dwiema taśmami wzdłuż kartonu oraz dwiema taśmami wszerz kartonu, umieszczonymi około 10 cm od każdego rogu.

10.

Etykiety zniszczone podczas kontroli muszą być zastąpione przez seryjnie numerowane etykiety, po dwie na karton, wydane właściwym organom przez agencję interwencyjną.

II.   Palety i skrzynie

1.

Kartony z różnych zaproszeń do składania ofert oraz zawierające różne kawałki mięsa muszą być przechowywane na oddzielnych paletach uporządkowanych według zaproszeń do składania ofert lub według miesiąca i kawałków mięsa. Takie palety muszą być identyfikowane na podstawie etykiet zawierających: numer zaproszenia do składania ofert, rodzaj kawałków mięsa, masę netto produktu, masę opakowania i liczbę kartonów poszczególnych kawałków mięsa.

2.

W planie przechowywania musi być widoczne rozmieszczenie palet i skrzyń.

CZĘŚĆ X

Indywidualne ceny interwencyjne na odrzucone kawałki mięsa do celów części IV sekcja IX pkt 2 akapit pierwszy i drugi niniejszego załącznika

(EUR/t)

Polędwica ze zakupu interwencyjnego

22 000

Rostbef ze zakupu interwencyjnego

14 000

Zrazowa wewnętrzna ze zakupu interwencyjnego Udziec ze zakupu interwencyjnego

10 000

Zrazowa zewnętrzna ze zakupu interwencyjnego Gruba łata ze zakupu interwencyjnego Szponder ze zakupu interwencyjnego (z pięcioma żebrami)

8 000

Łopatka ze zakupu interwencyjnego Ćwierćtusza przednia ze zakupu interwencyjnego

6 000

Mostek ze zakupu interwencyjnego Pręga tylna ze zakupu interwencyjnego Pręga przednia ze zakupu interwencyjnego

5 000

Łata ze zakupu interwencyjnego

4 000

CZĘŚĆ XI

Kontrole produktów

1.

Agencje interwencyjne dopilnowują, aby mięso objęte niniejszym rozporządzeniem było umieszczane w magazynie i przechowywane w sposób zapewniający łatwy dostęp oraz zgodny z przepisami części IV sekcja VI akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia.

2.

Temperatura przechowywania nie może być wyższa niż – 17o.

3.

Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia należytego przechowywania produktów pod względem ilości i jakości oraz natychmiastowego zastępowania uszkodzonych opakowań. Zapewniają ubezpieczenie od związanego z tym ryzyka w formie zobowiązania umownego składującego lub ogólnego ubezpieczenia agencji interwencyjnej. Państwa członkowskie mogą również same występować jako ubezpieczający.

4.

Podczas przechowywania właściwe organy prowadzą regularne kontrole znaczących ilości produktów przechowywanych po rozstrzygnięciach zaproszeń do składania ofert w danym miesiącu.

Podczas takich kontroli, w razie znalezienia jakiegokolwiek produktu niespełniającego wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, jest on odrzucany i odpowiednio znakowany. Bez uszczerbku dla stosowania kar, jeżeli zajdzie taka potrzeba, właściwe organy odzyskują płatności od odpowiedzialnych podmiotów.

Przedmiotowe kontrole przeprowadzają urzędnicy, którzy nie przyjmują instrukcji z departamentu kupującego mięso.

5.

Właściwe organy podejmują odpowiednie środki umożliwiające identyfikowalność produktów i ich przechowywania, w celu umożliwienia usuwania tych produktów ze składu oraz następnie ich zbywania w sposób możliwie efektywny, mając na względzie w szczególności wymagania odnoszące się do weterynaryjnego stanu zdrowia danych zwierząt.


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.

(4)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 3.


ZAŁĄCZNIK IV

MASŁO

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla masła

1.

Agencje interwencyjne skupują wyłącznie masło spełniające wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. e) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w pkt 3, 4, 5 i 6 niniejszej części i art. 28 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

2.

Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, są wymienione w części III niniejszego załącznika.

3.

Agencje interwencyjne dokonują kontroli jakości masła za pomocą metod określonych w części IV niniejszego załącznika i na podstawie próbek pobranych zgodnie z wymogami określonymi w części V niniejszego załącznika. Państwa członkowskie mogą jednak, pod warunkiem pisemnej zgody Komisji, ustanowić system samokontroli pod własnym nadzorem w odniesieniu do niektórych wymogów jakości oraz niektórych zatwierdzonych przedsiębiorstw.

4.

Poziom radioaktywności masła nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego poziomu ustalonego w odpowiednich przypadkach przepisami wspólnotowymi.

Poziom skażenia radioaktywnego masła jest monitorowany wyłącznie w przypadku gdy wymaga tego sytuacja oraz w wymaganym okresie.

5.

Masło zostało wyprodukowane w ciągu 31 dni poprzedzających datę otrzymania przez właściwy organ oferty sprzedaży po ustalonej cenie lub, w przypadku ofert przetargowych 31 dni przed datą zakończenia podokresu składania ofert.

6.

W przypadku gdy masło oferowane jest do zakupu interwencyjnego w innym państwie członkowskim niż zostało wyprodukowane, zakup odbywa się pod warunkiem przedstawienia świadectwa dostarczonego przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji.

Świadectwo to jest przedkładane właściwemu organowi skupującego państwa członkowskiego nie później niż 35 dni po otrzymaniu oferty lub po dacie zamknięcia przetargu oraz zawiera informacje, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a), b) i d) niniejszego rozporządzenia, oraz potwierdzenie, że masło zostało wyprodukowane bezpośrednio i wyłącznie z pasteryzowanej śmietanki w rozumieniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w zatwierdzonym przedsiębiorstwie we Wspólnocie.

7.

W przypadku gdy państwo członkowskie produkcji przeprowadziło kontrole, o których mowa w pkt 3 niniejszej części, świadectwo zawiera również wyniki tych kontroli oraz potwierdza, że przedmiotowy produkt jest masłem spełniającym wymogi art. 10 ust. 2 lit. e) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W takim przypadku opakowanie, o którym mowa w części VI pkt 6 niniejszego załącznika, musi być zaplombowane za pomocą numerowanej etykiety wydanej przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji. Świadectwo zawiera numer etykiety.

CZĘŚĆ II

Przejęcie i kontrole wstępne masła

1.

Masło podlega próbnemu okresowi przechowywania. Okres ten ustala się na 30 dni, począwszy od daty przejęcia.

2.

Agencje interwencyjne dopilnowują, aby masło było umieszczane i przechowywane na paletach, w sposób umożliwiający łatwą identyfikację partii i łatwy dostęp do nich.

CZĘŚĆ III

Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) oraz f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (część wspólna dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku)

1.

Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) oraz f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, są zatwierdzane wyłącznie, gdy:

a)

są zatwierdzone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne;

b)

podejmują się prowadzenia stałych rejestrów w formie określonej przez właściwy organ każdego państwa członkowskiego, wymieniających dostawcę i miejsce pochodzenia surowców, dla masła ilości uzyskanego masła a dla mleka w proszku ilości uzyskanego odtłuszczonego mleka w proszku, maślanki i serwatki oraz opakowań, identyfikację oraz datę wyjścia każdej wyprodukowanej partii przeznaczonej do interwencji publicznej;

c)

zgodzą się udostępnić oferowane masło i odtłuszczone mleko w proszku przeznaczone do zakupu interwencyjnego specjalnej kontroli urzędowej;

d)

zobowiązują się do powiadomienia właściwego organu z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych, o swoim zamiarze produkcji masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonych do zakupu interwencyjnego; państwa członkowskie mogą wyznaczyć krótsze terminy.

2.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, właściwy organ przeprowadza niezapowiedziane kontrole na miejscu, na podstawie harmonogramu produkcji masła i odtłuszczonego mleka w proszku objętego interwencją w przedmiotowych przedsiębiorstwach.

Organy przeprowadzają przynajmniej:

a)

jedną inspekcję na każde 28 dni produkcji towaru przeznaczonego do zakupu interwencyjnego, oraz co najmniej jedną inspekcję każdego roku w celu sprawdzenia rejestrów, o których mowa w pkt 1 lit. b);

b)

jedną inspekcję każdego roku, w celu sprawdzenia zgodności z innymi warunkami zatwierdzenia, o których mowa w pkt 1.

3.

Zatwierdzenie jest wycofane w przypadku gdy niespełniane są już warunki wstępne określone w pkt 1 lit. a). Zatwierdzenia można udzielić ponownie na wniosek przedmiotowego przedsiębiorstwa po okresie co najmniej sześciu miesięcy, po przeprowadzeniu dokładnej inspekcji.

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, w razie ujawnienia w przedsiębiorstwie faktu niespełnienia jednego z podjętych przez nie zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b), c) oraz d), zatwierdzenie zostaje zawieszone na okres od jednego do 12 miesięcy, w zależności od powagi ujawnionej nieprawidłowości.

Państwo członkowskie może zadecydować o odstąpieniu od zawieszenia w przypadku gdy wykazane zostaje, że nieprawidłowość nie była rozmyślna ani nie wynikła z poważnego zaniedbania oraz, że ma ona niewielkie znaczenie w odniesieniu do skuteczności inspekcji przewidzianych przepisami pkt 2.

4.

W odniesieniu do inspekcji przeprowadzonych zgodnie z pkt 2 i 3 sporządza się sprawozdanie określające:

a)

datę przeprowadzenia inspekcji;

b)

okres trwania inspekcji;

c)

przeprowadzone czynności.

Sprawozdanie zostaje podpisane przez odpowiedzialnego inspektora.

CZĘŚĆ IV

Wymogi dotyczące składu, cechy jakościowe oraz metody analityczne

Masło jest emulsją stałą, głównie typu woda w tłuszczu, o następującym składzie i cechach i jakościowych:

Parametry

Skład i cechy jakościowe

Tłuszcz

Minimalnie 82 %

Woda

Maksymalnie 16 %

Sucha masa beztłuszczowa

Maksymalnie 2 %

Wolne kwasy tłuszczowe

Maksymalnie 1,2 mmoli/100 g tłuszczu

Liczba nadtlenkowa

Maksymalnie 0,3 meq tlenu/1 000 g tłuszczu

Bakterie coli

Niewykrywalne w 1 g

Tłuszcz niepochodzący z mleka

Niewykrywalny za pomocą analizy trójglicerydów

Właściwości sensoryczne

Przynajmniej cztery na pięć możliwych punktów za wygląd, smak i konsystencję

Dyspersja wody

Przynajmniej cztery punkty

Metody referencyjne, które należy zastosować, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 213/2001 (Dz.U. L 37 z 7.2.2001, s. 1) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 273/2008 (Dz.U. L 88 z 29.3.2008, s. 1).

CZĘŚĆ V

Pobieranie próbek do celów analizy chemicznej oraz mikrobiologicznej oraz oceny sensorycznej

1.   Analiza chemiczna oraz mikrobiologiczna

Ilość masła

(kg)

Minimalna liczba próbek

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 na 25 000 kg lub ich część

Pobieranie próbek dla celów analizy mikrobiologicznej musi być wykonywane w warunkach aseptycznych.

Dla celów analizy maksymalnie pięć próbek o wielkości 100 g można połączyć w jedną poprzez ich dokładne wymieszanie.

Próbki muszą być pobierane wyrywkowo z różnych części oferowanej ilości przed bądź w chwili wprowadzenia do chłodni wyznaczonej przez właściwy organ.

Przygotowanie złożonej próbki masła (analiza chemiczna):

a)

przy użyciu czystego, suchego próbnika do masła bądź podobnego odpowiedniego narzędzia, należy pobrać ilość masła o masie co najmniej 30 g i umieścić je w pojemniku na próbkę. Próbka złożona musi następnie zostać zaplombowana oraz przekazana do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy;

b)

w laboratorium złożoną próbkę należy podgrzać w tym pojemniku, bez otwierania go, do temperatury 30 oC często wstrząsając do uzyskania jednorodnej płynnej emulsji, bez nierozpuszczonych kawałków. Pojemnik powinien być wypełniony w przedziale od połowy do dwóch trzecich.

Analizie na tłuszcz niepochodzący z mleka należy poddać dwie próbki rocznie na producenta oferującego masło do zakupu interwencyjnego.

2.   Ocena sensoryczna

Ilość masła

(kg)

Minimalna liczba próbek

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 na 25 000 kg lub ich część

Próbki muszą być pobierane wyrywkowo z różnych części oferowanej ilości, pomiędzy 30 a 45 dniem po dacie warunkowego przejęcia masła, a następnie sklasyfikowane.

Każdą próbkę należy ocenić oddzielnie zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (WE) nr 273/2008. Niedozwolone jest powtórne pobieranie próbek lub przeprowadzanie powtórnej oceny.

3.   Wytyczne, według których należy postępować w przypadku ujawnienia niezgodności próbek

a)

analiza chemiczna oraz mikrobiologiczna:

w przypadku analizy indywidualnych próbek dozwolone jest wystąpienie jednej próbki wykazującej niezgodność na 5–10 próbek lub dwóch próbek wykazujących wadę na 11–15 próbek; w przypadku gdy próbka wykazuje niezgodność, należy pobrać dwie nowe próbki z końców próbki wykazującej wadę oraz skontrolować je pod względem przedmiotowego parametru; w przypadku gdy właściwości żadnej z próbek nie są zgodne ze specyfikacją, ta ilość masła, która znajduje się pomiędzy dwiema początkowo pobranymi próbkami, po obu stronach próbki wykazującej wadę musi zostać odrzucona z oferowanej ilości.

Ilość, która musi zostać odrzucona, w przypadku gdy nowa próbka wykazuje wadę:

Image

w przypadku gdy analiza próbek złożonych ujawnia wady próbek w odniesieniu do jednego parametru, ilość reprezentowana przez daną próbkę złożoną zostaje odrzucona z oferowanej ilości; ilość reprezentowaną przez jedną próbkę złożoną można określić poprzez podział ilości oferowanej przed wyrywkowym pobraniem próbek z każdej części;

b)

ocena sensoryczna:

w przypadku gdy próbka nie zostaje zakwalifikowana w przeprowadzonej ocenie sensorycznej, wówczas ta ilość masła, która znajduje się pomiędzy dwiema sąsiadującymi próbkami po każdej stronie niezakwalifikowanej próbki musi zostać odrzucona z oferowanej ilości;

c)

w przypadku gdy próbki wykazują wadę ujawnioną w ocenie sensorycznej oraz wadę chemiczną lub mikrobiologiczną, cała ilość musi zostać odrzucona.


ZAŁĄCZNIK V

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla odtłuszczonego mleka w proszku

1.

Agencje interwencyjne skupują wyłącznie odtłuszczone mleko w proszku spełniające wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz pkt 2–5 niniejszego załącznika i art. 28 ust. 2.

2.

Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 1234/2007, są wymienione w części III załącznika IV.

3.

Agencje interwencyjne dokonują kontroli jakości odtłuszczonego mleka w proszku za pomocą metod określonych w części IV niniejszego załącznika i na podstawie próbek pobranych zgodnie z wymogami określonymi w części VI niniejszego załącznika. Kontrola ma na celu wykazanie, że z wyjątkiem dopuszczonych surowców wykorzystywanych w celu dostosowania zawartości białka, określonych w załączniku I pkt 4 lit. b) do dyrektywy Rady 2001/114/WE (1), odtłuszczone mleko w proszku nie zawiera innych produktów, w szczególności maślanki lub serwatki, jak określono w części IV niniejszego załącznika.

Jeśli dostosowuje się zawartość białka, należy tego dokonywać w fazie płynnej. Substancje stosowane do dostosowywania zawartości białka są pochodzenia wspólnotowego.

Państwa członkowskie mogą jednak, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji, ustanowić system samokontroli pod własnym nadzorem w odniesieniu do niektórych wymogów jakości oraz niektórych zatwierdzonych przedsiębiorstw.

4.

Poziom radioaktywności odtłuszczonego mleka w proszku nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego poziomu ustalonego w odpowiednich przypadkach przepisami wspólnotowymi. Poziom skażenia radioaktywnego produktu jest monitorowany wyłącznie w przypadku gdy wymaga tego sytuacja i tylko w niezbędnym okresie.

5.

Odtłuszczone mleko w proszku musiało być wyprodukowane w ciągu 31 dni poprzedzających datę otrzymania przez agencję interwencyjną oferty sprzedaży po ustalonej cenie lub, w przypadku ofert przetargowych 31 dni przed datą zakończenia podokresu składania ofert. Jeśli odtłuszczone mleko w proszku jest przechowywane w silosie zawierającym produkty wytworzone w ciągu więcej niż jednego dnia produkcji, wówczas muszą one pochodzić z trzech tygodni poprzedzających tydzień otrzymania przez agencję interwencyjną oferty sprzedaży po ustalonej cenie lub, w przypadku ofert przetargowych czterech tygodni przed datą zakończenia podokresu składania ofert.

6.

W przypadku gdy odtłuszczone mleko w proszku jest oferowane do zakupu interwencyjnego w innym państwie członkowskim niż zostało wyprodukowane, zakup odbywa się pod warunkiem przedstawienia świadectwa dostarczonego przez właściwą agencję państwa członkowskiego produkcji, nie później niż 35 dni od przedstawienia oferty lub od daty zakończenia przetargu.

Świadectwo powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. a), b) i c) oraz potwierdzenie, że odtłuszczone mleko w proszku zostało wyprodukowane z mleka w zatwierdzonym przedsiębiorstwie we Wspólnocie, a jeśli dostosowano zawartość białka, dokonano tego w fazie płynnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

W przypadku gdy państwo członkowskie, w którym zostało wytworzone odtłuszczone mleko w proszku przeprowadziło kontrole, o których mowa w pkt 2 powyżej, świadectwo powinno zawierać również wyniki tych kontroli i potwierdzenie, że dostarczony produkt jest odtłuszczonym mlekiem w proszku w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W tym przypadku opakowania, o których mowa w art. 28, powinny być opieczętowane numerem wydanym przez agencję interwencyjną kraju produkcji. Certyfikat, o którym mowa w niniejszym punkcie akapit pierwszy, powinien zawierać ten numer.

CZĘŚĆ II

Przejęcie i kontrole wstępne odtłuszczonego mleka w proszku

Agencje interwencyjne dopilnowują, aby odtłuszczone mleko w proszku było umieszczane i przechowywane na paletach, w sposób umożliwiający łatwą identyfikację partii i łatwy dostęp do nich.

CZĘŚĆ III

Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) oraz f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

Stosuje się część III załącznika IV do niniejszego rozporządzenia.

CZĘŚĆ IV

Wymogi dotyczące składu, cechy jakościowe oraz metody analityczne

Parametry

Skład i cechy jakościowe

Zawartość białka

Minimum 34,0 % suchej masy beztłuszczowej

Zawartość tłuszczu

Maksymalnie 1,00 %

Zawartość wody

Maksymalnie 3,5 %

Kwasowość miareczkowa w 0,1 ml roztworu wodorotlenku sodu

Maksymalnie 19,5 ml

Zawartość mleczanów

Maksymalnie 150 mg/100 g

Dodatki do żywności

Brak

Test fosfatazowy

Negatywny, to jest aktywność fosfatazy nie większa niż 350 mU na 1 l rekonstytuowanego mleka

Wskaźnik rozpuszczalności

Maksymalnie 0,5 ml (24 oC)

Wskaźnik cząstek przypalonych

Maksymalnie 15 mg, tj. dysk B – minimum

Zawartość drobnoustrojów

Maksymalnie 40 000 na gram

Wykrywanie bakterii z grupy coli

Wynik negatywny w 0,1 g

Wykrywanie maślanki (2)

Wynik negatywny (3)

Wykrywanie serwatki podpuszczkowej (4)

Brak

Wykrywanie serwatki kwasowej (5)

Brak

Smak i zapach

Czyste

Wygląd

Białe lub lekko żółtawe, bez zanieczyszczeń i cząstek kolorowych

Substancje przeciwdrobnoustrojowe

Wynik negatywny (6)

Metody referencyjne, które należy zastosować, są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 273/2008 (Dz.U. L 88 z 29.3.2008, s. 1).

CZĘŚĆ V

Wymogi dla opakowań

1.

Odtłuszczone mleko w proszku jest pakowane w nowe, czyste, suche nienaruszone torby o masie netto 25 kg.

2.

Torby mają co najmniej 3 warstwy, które łącznie dają średnią wytrzymałość do 420 J/m2 TEA.

Druga warstwa pokryta jest warstwą polietylenową o grubości co najmniej 15 g/m2.

W środku warstw papierowych umieszczona jest torba polietylenowa o grubości co najmniej 0,08 mm, przytwierdzona na dole.

3.

Torby odpowiadają normie EN 770.

4.

W czasie pakowania proszek powinien być dobrze sprasowany. Nie wolno dopuścić, by luźny proszek znalazł się między poszczególnymi warstwami.

CZĘŚĆ VI

Pobieranie i analiza próbek otłuszczonego mleka w proszku oferowanego do zakupu interwencyjnego

1.

Próbki są pobierane zgodnie z procedurą określoną w międzynarodowej normie ISO 707. Państwa członkowskie mogą jednak stosować inną metodę pobierania próbek pod warunkiem że jest ona zgodna z zasadami powyższej normy.

2.

Liczba opakowań wybieranych do kontroli próbek:

a)

oferty opiewające na mniej niż 800 toreb po 25 kg: co najmniej 8;

b)

oferty opiewające na ponad 800 toreb po 25 kg: co najmniej 8 plus po jednej na każde kolejne 800 toreb lub część tej ilości.

3.

Masa próbek: z każdego opakowania pobiera się próbki o masie co najmniej 200 g.

4.

Grupowanie próbek: w skład jednej próbki zbiorczej nie powinno wchodzić więcej niż 9 pojedynczych próbek.

5.

Analiza próbek: każda próbka zbiorcza powinna być sprawdzona pod względem cech jakościowych określonych w części III niniejszego załącznika.

6.

W przypadku ujawnienia wad w próbkach:

a)

jeżeli próbka zbiorcza wykazuje wady w odniesieniu do jednego z parametrów, ilość reprezentowana przez daną próbkę złożoną zostaje odrzucona;

b)

jeżeli próbka zbiorcza wykazuje wady w odniesieniu do więcej niż jednego z parametrów, ilość, z której pochodzą próbki, jest odrzucana i pobrane są próbki z pozostałych ilości z tego samego zakładu; analiza tych próbek jest ostateczna. W takim przypadku:

liczba próbek ustalona w pkt 2 jest podwajana;

jeżeli próbka zbiorcza wykazuje wady w odniesieniu do przynajmniej jednego z parametrów, ilość z której pochodzą próbki jest odrzucana.


(1)  Dz.U. L 15 z 17.1.2002, s. 19.

(2)  „Maślanka” oznacza produkt uboczny wytwarzania masła powstały po ubiciu śmietanki i oddzieleniu stałego tłuszczu.

(3)  Brak maślanki może być zweryfikowany albo przez niezapowiedzianą kontrolę na miejscu jednostki produkcyjnej przeprowadzaną co najmniej raz w tygodniu albo poprzez badania laboratoryjne produktu końcowego wykazujące maksymalnie 69,31 mg PEDP na 100 g.

(4)  „Serwatka” oznacza produkt uboczny wytwarzania sera lub kazeiny uzyskany w wyniku działania kwasów, podpuszczki lub procesów fizyko-chemicznych.

(5)  „Serwatka” oznacza produkt uboczny wytwarzania sera lub kazeiny uzyskany w wyniku działania kwasów, podpuszczki lub procesów fizyko-chemicznych. Stosuje się metodę zatwierdzoną przez agencję interwencyjną.

(6)  Surowe mleko wykorzystywane do wytwarzania odtłuszczonego mleka w proszku musi spełniać wymogi określone w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.


Wykaz załączników

ZAŁĄCZNIK I

ZBOŻA

Część I

Kryteria kwalifikowalności dla zbóż

Część II

Minimalne wymogi jakości określone w części I

Część III

Definicje ciał innych niż zboża o nienagannej jakości

Część IV

Metody stosowane do oznaczania jakości zbóż oferowanych w ramach interwencji

Część V

Standardowa metoda oznaczania ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości

Część VI

Standardowa metoda badania zawartości wilgoci

Część VII

Metoda oznaczania kleistości i przydatności do obróbki mechanicznej ciasta otrzymanego z pszenicy zwyczajnej

Część VIII

Oznaczanie natężenia strat szklistości

Część IX

Podwyżki i obniżki cen

Część X

Praktyczna metoda określania obniżek ceny sorgo stosowanych przez agencje interwencyjne

Część XI

Obliczanie podwyżek i obniżek cen

Część XII

Metody pobierania próbek i wykonywania analiz zbóż

ZAŁĄCZNIK II

RYŻ

Część I

Kryteria kwalifikowalności dla ryżu niełuskanego

Część II

Podwyżki i obniżki cen

Część III

Kryteria wydajności po przetworzeniu

Część IV

Maksymalne wskaźniki procentowe

Część V

Obniżki cen za uszkodzone ziarna

Część VI

Metody pobierania próbek i wykonywania analiz ryżu niełuskanego

ZAŁĄCZNIK III

WOŁOWINA

Część I

Kryteria kwalifikowalności dla wołowiny

Część II

Współczynniki przeliczeniowe

Część III

Warunki i kontrole w ramach przejmowania

Część IV

Odkostnianie

Część V

Klasyfikacja produktów

Część VI

Przepisy mające zastosowanie do tusz, półtusz i ćwierćtusz

Część VII

Współczynniki określone w art. 21 ust. 3

Część VIII

Warunki odkostniania interwencyjnego

Część IX

Przepisy mające zastosowanie do kartonów, palet i skrzyń

Część X

Indywidualne ceny interwencyjne na odrzucone kawałki mięsa do celów części IV sekcja IX pkt 2 akapit pierwszy i drugi niniejszego załącznika

Część XI

Kontrole produktów

ZAŁĄCZNIK IV

MASŁO

Część I

Kryteria kwalifikowalności dla masła

Część II

Przejęcie i kontrole wstępne masła

Część III

Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) oraz f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (część wspólna dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku)

Część IV

Wymogi dotyczące składu, cechy jakościowe oraz metody analityczne

Część V

Pobieranie próbek do celów analizy chemicznej oraz mikrobiologicznej oraz oceny sensorycznej

ZAŁĄCZNIK V

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU

Część I

Kryteria kwalifikowalności dla odtłuszczonego mleka w proszku

Część II

Przejęcie i kontrole wstępne odtłuszczonego mleka w proszku

Część III

Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) oraz f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (część wspólna dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku) (zob. część III załącznika IV)

Część IV

Wymogi dotyczące składu, cechy jakościowe oraz metody analityczne

Część V

Wymogi dla opakowań

Część VI

Pobieranie i analiza próbek otłuszczonego mleka w proszku oferowanego do zakupu interwencyjnego