ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.348.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 348

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
29 grudnia 2009


Spis treści

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

Strona

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

 

 

2009/1010/WSiSW

 

*

Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

1

 

 

2009/1011/WSiSW

 

*

Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

3

 

 

V   Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM

 

 

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

9

 

*

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

10

 

*

Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

16

 

 

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

 

 

2009/1013/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

21

 

 

2009/1014/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

22

 

 

2009/1015/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

51

 

 

2009/1016/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

53

 

 

2009/1017/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

55

 

 

2009/1018/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

57

 

 

2009/1019/UE

 

*

Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej ( 1 )

71

 

 

2009/1020/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty ( 1 )

73

 

 

2009/1021/UE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

75

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

94

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/1


DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU

z dnia 4 czerwca 2009 r.

dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

(2009/1010/WSiSW)

ZARZĄD EUROPOLU,

uwzględniając decyzję Rady ustanawiającą Europejski Urząd Policji (EUROPOL) z dnia 6 kwietnia 2009 r. (1) (zwaną dalej „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zarząd, działając na wniosek dyrektora i po konsultacji ze wspólnym organem nadzorczym, określa warunki związane z przetwarzaniem danych do celów określenia, czy dane takie są przydatne do zadań Europolu i czy mogą zostać włączone do jego systemu informacyjnego, w szczególności w odniesieniu do dostępu do danych i ich wykorzystywania, a także granic czasowych przechowywania i usuwania danych.

(2)

Zarząd, przyjmując niniejszą decyzję, uwzględnia postanowienia Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 r. oraz zasady zawarte w zaleceniu nr R(87)15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. w sprawie wykorzystania danych osobowych przez policję.

(3)

Decyzja Zarządu jest przedstawiana Radzie do zatwierdzenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

a)

„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej: osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden lub więcej szczególnych czynników określających jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną;

b)

„przetwarzanie danych osobowych” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub inny, takich jak gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie;

c)

„systemy przetwarzania informacji” oznaczają system informacyjny Europolu, pliki robocze do celów analizy oraz inne systemy do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 decyzji o Europolu;

d)

„system informacyjny” oznacza system, o którym mowa w art. 11 ust. 1 decyzji o Europolu;

e)

„plik roboczy do celów analizy” oznacza plik otwarty do celów analizy, o którym mowa w art. 14 decyzji o Europolu;

f)

„organy UE” oznaczają instytucje, organy, biura i agencje ustanowione Traktatem o Unii Europejskiej oraz traktatami ustanawiającymi Wspólnoty Europejskie lub na ich podstawie, o których mowa w art. 22 ust. 1 decyzji o Europolu;

g)

„osoby trzecie” oznaczają państwa trzecie i organizacje, o których mowa w art. 23 ust.1 decyzji o Europolu;

h)

„należycie upoważnieni pracownicy Europolu” oznaczają pracowników mianowanych przez dyrektora do celów przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą decyzją.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do danych osobowych przekazywanych do Europolu w celu ustalenia, czy dane takie są przydatne do jego zadań i czy mogą zostać włączone do jego systemu informacyjnego, z wyjątkiem:

a)

danych osobowych wprowadzonych do systemu informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 decyzji o Europolu;

b)

danych osobowych przekazywanych przez państwo członkowskie, organ UE lub osobę trzecią w celu włączenia do określonego pliku roboczego do celów analizy oraz danych osobowych włączonych do pliku roboczego do celów analizy zgodnie z art. 14 decyzji o Europolu;

c)

danych osobowych przekazywanych do Europolu w celu włączenia do innego określonego systemu do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ostatnim zdaniu art. 10 ust. 1 decyzji o Europolu.

Artykuł 3

Dostęp i wykorzystanie

1.   Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Europol zgodnie z niniejszą decyzją mają wyłącznie należycie upoważnieni pracownicy Europolu.

2.   Bez uszczerbku dla art. 17 decyzji o Europolu, dane osobowe przetwarzane przez Europol zgodnie z niniejszą decyzją mogą być wykorzystywane wyłącznie do celu określenia, czy dane takie są przydatne do zadań Europolu i czy mogą zostać włączone do jego systemu informacyjnego.

3.   Jeśli Europol stwierdzi, że określone dane są przydatne do jego zadań i mogą zostać włączone do jego systemu informacyjnego, Europol sugeruje państwu członkowskiemu przekazującemu dane włączenie ich do systemu informacyjnego Europolu zgodnie z art. 13 ust. 1 decyzji o Europolu. W przypadku niezastosowania się państwa członkowskiego do sugestii Europolu, zastosowanie ma art. 5 niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych

1.   Przetwarzając dane osobowe zgodnie z niniejszą decyzją, Europol przestrzega zasad dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych, określonych w decyzji o Europolu, a w szczególności w art. 18, 27 i 35, oraz zasad przyjętych w odnośnych przepisach wykonawczych.

2.   Jeśli Europol decyduje się włączyć takie dane do systemów przetwarzania informacji lub też usunąć je lub zniszczyć, informuje o tym fakcie przekazujące dane państwo członkowskie, organ UE lub osobę trzecią.

Artykuł 5

Granice czasowe przechowywania i usuwania danych

1.   Decyzja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 3 ust. 2 jest podejmowana w możliwie jak najkrótszym terminie, a w każdym wypadku nie później niż sześć miesięcy po otrzymaniu takich danych przez Europol.

2.   W przypadku braku takiej decyzji po upływie sześciu miesięcy, przedmiotowe dane osobowe są usuwane lub niszczone, a o fakcie tym informuje się państwo członkowskie, organ UE lub osobę trzecią przekazującą dane.

Artykuł 6

Odpowiedzialność

Europol ponosi odpowiedzialność za zagwarantowanie przestrzegania przepisów art. 3, 4 i 5 niniejszej decyzji.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wprowadzenia w życie decyzji o Europolu.

Sporządzono w Hadze dnia 4 czerwca 2009 r.

Zatwierdzono przez Radę dnia 30 listopada 2009 r.

S. CLERTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.


29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/3


DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU

z dnia 4 czerwca 2009 r.

ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

(2009/1011/WSiSW)

ZARZĄD EUROPOLU,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (1) (zwaną dalej „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 37 ust. 9 lit. g), art. 38 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 38 ust. 7 oraz art. 39,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (zwany dalej „regulaminem pracowniczym”) oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (zwane dalej „warunkami zatrudnienia”) określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (2),

uwzględniając art. 12 warunków zatrudnienia dotyczący warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz tytuł II rozdział 9 warunków zatrudnienia dotyczący rozwiązania stosunku pracy z pracownikami tymczasowymi,

uwzględniając decyzję Komisji SEC(2009) 27/2 z dnia 12 stycznia 2009 r. zawierającą wytyczne dotyczące wyboru i mianowania dyrektorów agencji regulacyjnych, agencji wykonawczych i wspólnych przedsiębiorstw,

uwzględniając regulamin Zarządu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zadaniem Zarządu jest ustanowienie zasad mających zastosowanie przy wyborze, przedłużaniu okresu sprawowania funkcji i odwoływaniu dyrektora i zastępców dyrektora Europolu, które – przed ich wejściem w życie – zatwierdza Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną.

(2)

Dyrektora i zastępców dyrektora należy wybierać w oparciu o obiektywną i przejrzystą procedurę, bez uszczerbku dla poufności postępowania i ochrony danych osobowych przetwarzanych do celów procedur rekrutacji.

(3)

Wskazane jest zatwierdzenie procedur analogicznych do procedur określonych w decyzji Komisji SEC(2009) 27/2 z dnia 12 stycznia 2009 r.

(4)

Celem procedur rekrutacji jest wskazanie kandydatów posiadających najlepsze kwalifikacje na stanowisko oczekujące na obsadzenie.

(5)

Europol jest pracodawcą działającym zgodnie z zasadą równych szans,

USTANAWIA NASTĘPUJĄCE ZASADY:

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

1.   Niniejsze przepisy mają zastosowanie przy wyborze, przedłużaniu okresu sprawowania funkcji i odwoływaniu dyrektora i zastępców dyrektora Europolu zgodnie z art. 38 decyzji o Europolu.

2.   Jeśli dyrektor tymczasowo nie jest w stanie sprawować swoich funkcji przez okres dłuższy niż jeden miesiąc lub jeśli stanowisko dyrektora pozostaje do obsadzenia, jego funkcje sprawuje zastępca dyrektora. W tym celu Zarząd wskazuje kolejność zastępowania.

3.   Wszelkie odniesienia w niniejszych zasadach do osoby płci męskiej uznaje się jednocześnie za odniesienia do płci żeńskiej i odwrotnie, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej.

ROZDZIAŁ 2

PROCEDURY REKRUTACJI

Artykuł 2

Procedura rekrutacji musi być zgodna z zasadami określonymi w art. 12 ust. 1 warunków zatrudnienia.

Artykuł 3

1.   Stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora uznaje się za wolne:

a)

w ciągu dziewięciu miesięcy przed upływem ich okresu sprawowania funkcji;

b)

po otrzymaniu przez Radę rezygnacji w formie pisemnej;

c)

po podjętej przez Radę decyzji o odwołaniu dyrektora lub zastępcy dyrektora, lub o zakończeniu ich służby w inny sposób zgodnie z rozdziałem 4 niniejszych zasad;

d)

w ciągu dziewięciu miesięcy przed dniem, w którym dyrektor lub zastępca dyrektora kończy 65 lat; lub

e)

w przypadku śmierci dyrektora lub zastępcy dyrektora.

2.   Dla każdego stanowiska do obsadzenia Zarząd sporządza ogłoszenie o naborze. W przypadku stanowiska zastępcy dyrektora Zarząd sporządza ogłoszenie o naborze po uprzednich konsultacjach z dyrektorem.

W ogłoszeniu o naborze określa się w sposób jasny i szczegółowy następujące elementy:

a)

ogólny zakres zadań i misji Europolu zgodnie z decyzją o Europolu;

b)

zakres najważniejszych funkcji i obowiązków odpowiednio dyrektora lub zastępcy dyrektora, z właściwymi odniesieniami do decyzji o Europolu;

c)

kryteria kwalifikowalności, które musi spełniać każdy kandydat;

d)

profil kandydata na stanowisko zawierający wszelkie cechy, które uważa się za istotne do pełnienia funkcji i które wykorzystuje się następnie jako kryteria rekrutacji;

e)

opis procedury rekrutacji i mianowania;

f)

warunki zatrudnienia w tym stanowisku, charakter proponowanej umowy i długość okresu sprawowania funkcji;

g)

sposób i końcowy termin składania zgłoszeń.

3.   Proces rekrutacji obejmuje ocenę mającą na celu sprawdzenie poszczególnych kompetencji i umiejętności kandydatów.

Zarząd określa charakter i sposób oceny dla każdego wolnego stanowiska i może podjąć decyzję o zwróceniu się do zewnętrznego ośrodka ds. oceny.

4.   W ogłoszeniu o naborze wskazuje się ponadto, że kandydaci są zobowiązani do składania zgłoszeń w formie pisemnej, wraz ze szczegółowym życiorysem, listem motywacyjnym i odpowiednimi referencjami poświadczającymi predyspozycje do wykonywania obowiązków związanych z wolnym stanowiskiem, do przewodniczącego Zarządu w ciągu sześciu miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o naborze zawiera również informacje dotyczące przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wobec wyłonionych kandydatów zgodnie z zasadami przyjętymi na mocy art. 40 decyzji o Europolu.

Artykuł 4

1.   Zarząd zapewnia opublikowanie ogłoszenia o naborze, o którym mowa w art. 3 ust. 2, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych środkach przekazu, w tym w gazetach krajowych i czasopismach specjalistycznych, w celu osiągnięcia jak najszerszego zasięgu we wszystkich państwach członkowskich.

2.   Europol informuje jednostki krajowe Europolu o naborze na stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora. Jednostki krajowe informują właściwe organy państw członkowskich o naborze. Właściwe organy odpowiadają za zapewnienie rozpowszechnienia informacji o naborze w swoich departamentach i wśród pracowników, których informacja ta dotyczy.

3.   Europol wysyła kandydatom potwierdzenie otrzymania zgłoszeń.

Artykuł 5

1.   Zarząd powołuje komisję kwalifikacyjną (zwaną dalej „komisją”), która ocenia otrzymane zgłoszenia i sporządza umotywowane sprawozdanie przedstawiane Zarządowi zgodnie z art. 6 niniejszych zasad.

2.   W przypadku stanowiska dyrektora komisja składa się z członka Zarządu reprezentującego Komisję i sześciu członków Zarządu reprezentujących państwa członkowskie, którzy są wybierani przez Zarząd drogą losowania.

3.   W przypadku stanowiska zastępcy dyrektora komisja składa się z dyrektora lub wyznaczonego przez niego zastępcy dyrektora, członka Zarządu reprezentującego Komisję i pięciu członków Zarządu reprezentujących państwa członkowskie, którzy są wybierani przez Zarząd drogą losowania.

4.   Jeśli wyznaczony zgodnie z ust. 2 i 3 członek Zarządu nie może uczestniczyć w pracach komisji, zastępuje go inny członek Zarządu reprezentujący, odpowiednio, Komisję lub dane państwo członkowskie.

5.   Jeśli istnieje powód, by przypuszczać, że członek komisji jest w osobistych relacjach z jednym z kandydatów lub jeśli mógłby powstać inny potencjalny konflikt interesów, członek ten nie może uczestniczyć w pracach komisji i musi go zastąpić inny członek zgodnie z ust. 4.

6.   Sekretariat Zarządu pełni funkcję sekretariatu komisji.

Artykuł 6

1.   Podczas pierwszego posiedzenia komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

2.   Przy realizowaniu swoich zadań komisja może korzystać ze wsparcia zewnętrznego specjalisty ds. zasobów ludzkich, jeśli Zarząd podejmie taką decyzję z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji. Zewnętrzny specjalista ds. zasobów ludzkich nie posiada statusu członka komisji.

3.   Do zadań komisji należy:

a)

wskazanie wszystkich kandydatów, którzy kwalifikują się na stanowisko, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

b)

sporządzanie wstępnych ocen zgłoszeń kwalifikujących się kandydatów, z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych, umiejętności, doświadczenia i referencji, w celu podjęcia decyzji, którzy z nich powinni być poddani dalszej ocenie przez komisję;

c)

organizowanie przeprowadzania oceny kandydatów zgodnie z art. 3 ust. 3 niniejszych zasad;

d)

przeprowadzanie rozmów z kandydatami w celu dokonania oceny ich kwalifikacji i umiejętności według kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze; oraz

e)

sporządzanie odpowiednio umotywowanych sprawozdań dotyczących otrzymanych zgłoszeń oraz zastosowanej procedury, w tym:

(i)

listy kwalifikujących się kandydatów ze wskazaniem tych, z którymi komisja przeprowadziła rozmowę;

(ii)

listy kandydatów, wymienionych w kolejności stosownie do posiadanych kwalifikacji, spełniających wszystkie kryteria kwalifikowalności i w przypadku których uznaje się, iż najlepiej odpowiadają oni kryteriom rekrutacji określonym w ogłoszeniu o naborze.

4.   Prace komisji powinny być w pełni udokumentowane, a mianowicie za pomocą arkuszy ocen opracowanych zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o naborze i innymi wytycznymi otrzymanymi od Zarządu. Arkusze ocen i streszczenie ogólnych wniosków komisji dotyczących każdego kandydata załącza się do dokumentacji zgłoszeniowej.

5.   Wyniki wszelkiego rodzaju prac przeprowadzanych w imieniu komisji przez jej sekretariat, jednego lub więcej członków lub zewnętrznego specjalistę ds. zasobów ludzkich, są w całości przedstawiane komisji do wglądu i zatwierdzenia.

6.   Decyzję komisji, na podstawie której sporządzane jest sprawozdanie, podpisuje jej przewodniczący i jeden członek komisji.

7.   Przewodniczący komisji przekazuje Zarządowi, najwcześniej jak to możliwe po zakończeniu przeprowadzania rozmów, sprawozdanie sporządzone przez komisję oraz pełną dokumentację zgłoszeniową kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowę.

Artykuł 7

Po każdym etapie rekrutacji kandydaci niewyłonieni przez komisję są informowani przez sekretariat komisji w formie pisemnej o wynikach procedury.

Artykuł 8

1.   Prace komisji odbywają się w Hadze, chyba że Zarząd zdecyduje inaczej.

2.   Koszty podróży i pobytu, w tym pobytu w hotelu, ponoszone przez członków komisji i kandydatów zaproszonych na testy i rozmowy, są im zwracane zgodnie z właściwymi przepisami.

Artykuł 9

1.   Zarząd zwraca się do przewodniczącego o wyjaśnienie przeprowadzonej procedury i przedstawienie sprawozdania komisji.

2.   Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmów z kandydatami znajdującymi się na liście komisji i z każdym innym kwalifikującym się kandydatem, z którym komisja przeprowadziła rozmowę.

3.   Na podstawie sprawozdania przedstawionego przez komisję oraz, jeśli jest to stosowne, wyników z rozmów przeprowadzonych zgodnie z ust. 2, Zarząd przyjmuje uzasadnioną opinię:

a)

przedstawiając listę kwalifikujących się kandydatów;

b)

sporządzając listę co najmniej trzech kwalifikujących się kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru, wymienionych w kolejności stosownie do posiadanych kwalifikacji; oraz

c)

potwierdzając, że kandydaci dopuszczeni do kolejnego etapu naboru spełniają warunki zatrudnienia określone w art. 12 ust. 2 warunków zatrudnienia oraz wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w ogłoszeniu o naborze.

4.   Jeśli członek Zarządu znajduje się również na liście kandydatów lub jeśli mógłby powstać inny konflikt interesów, nie może on być obecny podczas sporządzania opinii Zarządu.

5.   Przewodniczący Zarządu przekazuje opinię Zarządu razem z pełną dokumentacją zgłoszeniową każdego z kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru Radzie, by umożliwić jej podjęcie decyzji zgodnie z art. 38 decyzji o Europolu, na podstawie wszystkich odpowiednich informacji.

6.   Kandydaci, których Zarząd nie wyłonił, są informowani w formie pisemnej przez sekretariat Zarządu o wynikach procedury.

Artykuł 10

Po podjęciu decyzji o nominacji przez Radę każdy kandydat, który ubiegał się o stanowisko, otrzymuje od sekretariatu Zarządu oficjalne zawiadomienie o wynikach procedury. Trzymiesięczny okres na składanie zażaleń zgodnie z art. 90 regulaminu pracowniczego liczy się od daty znajdującej się na awizo przesyłki.

Artykuł 11

1.   Prace komisji i Zarządu są niejawne.

2.   Członkowie komisji oraz członkowie Zarządu i inni pracownicy Europolu, pracownicy zewnętrznych ośrodków ds. oceny oraz zewnętrzny specjalista ds. zasobów ludzkich, zaangażowani w przeprowadzanie procedury rekrutacji, muszą utrzymywać najściślejszą poufność odnośnie do prowadzonych prac.

ROZDZIAŁ 3

PRZEDŁUŻANIE OKRESU SPRAWOWANIA FUNKCJI

Artykuł 12

1.   Jeśli okres sprawowania funkcji przez dyrektora lub zastępcę dyrektora mianowanego na mocy art. 38 decyzji o Europolu może być przedłużony zgodnie z art. 38 ust. 1 lub art. 38 ust. 2 decyzji o Europolu, Zarząd może podjąć decyzję o odstąpieniu od procedury ustanowionej w rozdziale 2. W takich przypadkach Zarząd sporządza, najpóźniej na dwanaście miesięcy przed zakończeniem okresu sprawowania funkcji, opinię z wnioskiem do Rady o przedłużenie okresu sprawowania funkcji. Zarząd powinien w dużej mierze uwzględnić w opinii wyniki osiągnięte przez danego dyrektora lub zastępcę dyrektora podczas pierwszego okresu sprawowania funkcji, roczne sprawozdania z oceny działalności sporządzone zgodnie z art. 15 ust. 2 warunków zatrudnienia oraz misję i potrzeby Europolu w nadchodzących latach.

Opinię Zarządu z wnioskiem o przedłużenie okresu sprawowania funkcji zastępcy dyrektora przedstawia się po konsultacjach z dyrektorem.

2.   Procedurę określoną w rozdziale 2 przeprowadza się, jeśli Zarząd nie podejmuje decyzji o odstąpieniu od niej, jeśli Rada podejmuje decyzję o nieprzedłużeniu okresu sprawowania funkcji danego dyrektora lub zastępcy dyrektora lub jeśli Radzie nie udaje się podjąć decyzji w tej sprawie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania opinii Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY

Artykuł 13

1.   Z wyjątkiem przypadku śmierci służba dyrektora lub zastępcy dyrektora kończy się, zgodnie z art. 47 lit. a) warunków zatrudnienia, wraz z końcem miesiąca, w którym dana osoba osiąga wiek 65 lat.

2.   Decyzję o zakończeniu służby dyrektora lub zastępcy dyrektora podejmuje Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, po otrzymaniu opinii Zarządu, zgodnie z art. 15 i 17 niniejszych zasad.

3.   Opinia Zarządu o zakończeniu służby zastępcy dyrektora sporządzana jest po konsultacjach z dyrektorem.

Artykuł 14

1.   Dyrektor lub zastępca dyrektora, który chce złożyć rezygnację przed upływem okresu sprawowania funkcji, sporządza pisemne jednoznaczne oświadczenie o zamiarze odejścia ze służby Europolu, proponując datę, od której rezygnacja powinna wejść w życie zgodnie z art. 47 lit. b) ppkt (ii) warunków zatrudnienia.

2.   Rezygnację w formie pisemnej składa się do przewodniczącego Rady razem z kopią dla przewodniczącego Zarządu oraz dla dyrektora w przypadku rezygnacji przez zastępcę dyrektora.

Artykuł 15

1.   Na wniosek Zarządu Rada może zakończyć służbę dyrektora lub zastępcy dyrektora zgodnie z art. 47 lit. b) warunków zatrudnienia, przestrzegając okresu wypowiedzenia i innych warunków, o których mowa w ppkt (ii) oraz (iii) wymienionego artykułu.

2.   Na wniosek Zarządu Rada może zakończyć służbę dyrektora lub zastępcy dyrektora bez wypowiedzenia, jeśli spełnione są warunki, o których mowa w art. 48 lit. a) lub b) warunków zatrudnienia.

3.   Rada kończy służbę dyrektora lub zastępcy dyrektora bez wypowiedzenia, jeśli spełnione są warunki, o których mowa w art. 50 warunków zatrudnienia. W takich przypadkach Rada, po wysłuchaniu danej osoby oraz realizacji procedury dyscyplinarnej, o której mowa w art. 16 ust. 2 niniejszych przepisów, oświadcza, że nawiązany z nią stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

Przed rozwiązaniem stosunku pracy dyrektor lub zastępca dyrektora może zostać zawieszony, dyrektor przez Zarząd, zaś zastępca dyrektora przez dyrektora, zgodnie z art. 50 ust. 2 warunków zatrudnienia i art. 23 i 24 załącznika IX do regulamin pracowniczego.

Artykuł 16

1.   Każde umyślne lub wynikające z zaniedbania niedopełnienie przez dyrektora lub zastępcę dyrektora obowiązków w ramach decyzji o Europolu lub warunków zatrudnienia podlega postępowaniu dyscyplinarnemu zgodnie z art. 50 lit. a) warunków zatrudnienia, tytułem VI regulaminu pracowniczego i, w stosownych przypadkach, załącznikiem IX do regulaminu pracowniczego.

Tego rodzaju niedopełnienie obejmuje między innymi udowodnione podawanie fałszywych informacji dotyczących własnych umiejętności zawodowych lub wymogów określonych w art. 12 ust. 2 warunków zatrudnienia, jeśli podane fałszywe informacje miały znaczący wpływ na podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

2.   Postępowanie dyscyplinarne rozpoczyna się i odbywa zgodnie z załącznikiem IX do regulaminu pracowniczego.

Artykuł 17

1.   Po przeprowadzeniu procedury dyscyplinarnej określonej w załączniku IX regulaminu pracowniczego Rada może zakończyć służbę dyrektora lub zastępcy dyrektora bez wypowiedzenia z przyczyn dyscyplinarnych, zgodnie z art. 49 warunków zatrudnienia, w poważnych przypadkach umyślnego lub wynikającego z zaniedbania niedopełnienia przez dyrektora lub zastępcę dyrektora ich obowiązków.

Przed rozwiązaniem stosunku pracy dyrektor lub zastępca dyrektora może zostać zawieszony, dyrektor przez Zarząd, zaś zastępca dyrektora przez dyrektora, zgodnie z art. 50 ust. 2 Warunków zatrudnienia i art. 23 i 24 załącznika IX do regulaminu pracowniczego.

2.   Po otrzymaniu sprawozdania od komisji dyscyplinarnej, o którym mowa w art. 18 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, Zarząd podejmuje decyzję, czy należy przedstawić Radzie opinię w celu zakończenia służby dyrektora zgodnie z art. 38 ust. 7 decyzji o Europolu. W takich przypadkach Zarząd przedstawia, w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania sprawozdania od komisji dyscyplinarnej, odpowiednio uzasadnioną opinię dotyczącą kary, którą należy nałożyć za zarzucane czyny, lub wszelkich innych środków, które Rada powinna podjąć zgodnie z niniejszymi zasadami. Przed sporządzeniem opinii Zarząd daje dyrektorowi możliwość zabrania głosu w swojej sprawie. Przewodniczący Zarządu przekazuje opinię Zarządowi Rady zgodnie z art. 38 ust. 7 decyzji o Europolu, zaś jej kopię dyrektorowi, przeciwko któremu wystosowano zarzuty.

Jeśli Zarząd podejmuje decyzję, by nie przekazywać opinii Radzie zgodnie z art. 38 ust. 7 decyzji o Europolu, ma on prawo nałożenia jednej z kar przewidzianych w art. 9 ust. 1 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, innej niż usunięcie dyrektora z jego stanowiska. Po wysłuchaniu dyrektora zarząd podejmuje decyzję zgodnie z art. 9 i 10 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania opinii od komisji dyscyplinarnej. Decyzja musi być uzasadniona.

3.   Po otrzymaniu sprawozdania od komisji dyscyplinarnej, o którym mowa w art. 18 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, dyrektor niezwłocznie przedstawia Zarządowi projekt odpowiednio umotywowanej opinii dotyczącej kary, którą należy nałożyć za zarzucane czyny, lub wszelkich innych środków, które Rada powinna podjąć wobec zastępcy dyrektora, zgodnie z niniejszymi zasadami.

Zarząd podejmuje decyzję, czy Radzie należy przedstawić opinię w celu zakończenia służby danego zastępcy dyrektora, zgodnie z art. 38 ust. 7 decyzji o Europolu. Przed sporządzeniem opinii Zarząd daje zastępcy dyrektora możliwość zabrania głosu w swojej sprawie. Zarząd sporządza opinię w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania przez dyrektora sprawozdania od komisji dyscyplinarnej. Przewodniczący Zarządu przekazuje opinię Zarządu Radzie zgodnie z art. 38 ust. 7 decyzji o Europolu, zaś jej kopię zastępcy dyrektora, przeciwko któremu wystosowano zarzuty.

Jeśli Zarząd podejmie decyzję, by nie przekazywać opinii Radzie zgodnie z art. 38 ust. 7 decyzji o Europolu, dyrektor ma prawo nałożyć jedną z kar przewidzianych w art. 9 ust. 1 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, inną niż usunięcie zastępcy dyrektora z jego stanowiska. Po wysłuchaniu danego zastępcy dyrektora dyrektor podejmuje decyzję zgodnie z art. 9 i 10 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania opinii od komisji dyscyplinarnej. Decyzja musi być uzasadniona.

4.   Po otrzymaniu opinii Zarządu, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, Rada, po wysłuchaniu danego dyrektora lub zastępcy dyrektora, podejmuje decyzję, czy usunąć dyrektora lub jego zastępcę ze stanowiska zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h) załącznika IX do regulaminu pracowniczego lub w inny sposób zakończyć jego służbę w Europolu.

Jeśli Rada podejmuje decyzję o usunięciu dyrektora lub zastępcy dyrektora ze stanowiska, lub o zakończeniu jego służby w inny sposób, wskazuje w swojej decyzji właściwy charakter środka oraz datę, od której ma on zastosowanie. Decyzja musi być odpowiednio uzasadniona i należy ją przedstawić osobie zainteresowanej i Europolowi.

Rada podejmuje decyzję o usunięciu dyrektora lub zastępcy dyrektora ze stanowiska zgodnie z art. 9 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania opinii komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 18 załącznika IX do regulaminu pracowniczego.

5.   Jeśli Rada podejmuje decyzję, by nie usuwać dyrektora lub zastępcy dyrektora ze stanowiska zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h) załącznika IX do regulaminu pracowniczego, ani w inny sposób zakończyć jego służbę w Europolu, sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd – w przypadku dyrektora, lub przez Zarząd i dyrektora – w przypadku zastępcy dyrektora.

W przypadku gdy sprawa dyrektora powraca do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd, Zarząd ma prawo do nałożenia jednej z kar przewidzianych w art. 9 ust. 1 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, innej niż usunięcie dyrektora ze stanowiska. Po wysłuchaniu dyrektora Zarząd podejmuje niezwłocznie stosowną decyzję. Decyzja musi być uzasadniona.

Jeśli sprawa zastępcy dyrektora powraca do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd i dyrektora, dyrektor ma prawo do nałożenia jednej z kar przewidzianych w art. 9 ust. 1 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, innej niż usunięcie zastępcy dyrektora ze stanowiska. Po wysłuchaniu danego zastępcy dyrektor podejmuje niezwłocznie stosowną decyzję. Decyzja musi być uzasadniona.

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

1.   Niniejsze zasady wchodzą w życie tego samego dnia co data rozpoczęcia stosowania decyzji o Europolu.

2.   W ciągu trzech lat od wejścia w życie Zarząd poddaje niniejsze zasady pod ocenę.

3.   Wszelkie propozycje zmian niniejszych zasad zostają wzięte pod uwagę przez Zarząd w celu ich zatwierdzenia przez Radę zgodnie z procedurą określoną w art. 38 ust. 3 i art. 38 ust. 7 decyzji o Europolu.

Sporządzono w Hadze dnia 4 czerwca 2009 r.

Zatwierdzono przez Radę dnia 30 listopada 2009 r.

S. CLERTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(2)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.


V Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/9


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1295/2009

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 83a regulaminu pracowniczego oraz załącznik XII do tego regulaminu,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 załącznika XII do regulaminu pracowniczego Eurostat przedstawił w dniu 1 września 2009 r. sprawozdanie w sprawie oszacowania aktuarialnego systemu emerytalno-rentowego na rok 2009, w którym zaktualizowane zostały parametry określone w tym załączniku. Z oszacowania tego wynika, że stawka składki niezbędna dla utrzymania równowagi aktuarialnej systemu emerytalno-rentowego wynosi 11,3 % wynagrodzenia podstawowego.

(2)

W celu zapewnienia równowagi aktuarialnej systemu emerytalno-rentowego urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej należy zatem dokonać dostosowania poziomu składki do poziomu 11,3 % wynagrodzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. stawka składki, o której mowa w art. 83 ust. 2 regulaminu pracowniczego, wynosi 11,3 %.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.


29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/10


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1296/2009

z dnia 23 grudnia 2009 r.

dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64, 65 i 82 oraz załączniki VII, XI i XIII wyżej wymienionego regulaminu, a także art. 20 ust. 1, art. 64, 92 i art. 132 warunków zatrudnienia innych pracowników,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia, by siła nabywcza uposażeń urzędników i innych pracowników Unii zmieniała się równolegle z siłą nabywczą uposażeń urzędników krajowych w państwach członkowskich, należy dokonać dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej w ramach corocznego przeglądu 2009.

(2)

Dostosowanie wynagrodzeń i emerytur zaproponowane przez Komisję powinno być zmienione w świetle sytuacji kryzysu finansowego i gospodarczego i jako część polityki gospodarczej i społecznej Unii. W razie potrzeby sytuacja powinna być poddana przeglądowi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. w art. 63 akapit drugi regulaminu pracowniczego datę „1 lipca 2008 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2009 r.”.

Artykuł 2

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych zawartą w art. 66 regulaminu pracowniczego, mającą zastosowanie do obliczania wynagrodzeń i emerytur, zastępuje się poniższą tabelą:

1.7.2009

STOPIEŃ

GRUPA ZASZEREGOWANIA

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Artykuł 3

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 2 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. współczynniki korygujące, mające zastosowanie na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego do transferów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników, wyznaczone są zgodnie z kolumną 3 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. współczynniki korygujące, mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 4 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 16 maja 2009 r. współczynniki korygujące, mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 5 poniższej tabeli. Roczne dostosowanie dla tych miejsc zatrudnienia wchodzi w życie z dniem 16 maja 2009 r.

Ze skutkiem od dnia 1 maja 2009 r. współczynniki korygujące, mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego, wyznaczone są zgodnie z kolumną 6 poniższej tabeli. Roczne dostosowanie dla tych miejsc zatrudnienia wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.

1

2

3

4

5

6

Państwo/miejscowość

Wynagrodzenie

1.7.2009

Transfer

1.1.2010

Emerytura

1.7.2009

Wynagrodzenie

16.5.2009

Wynagrodzenie

1.5.2009

Bułgaria

 

62,0

100,0

69,2

 

Republika Czeska

88,3

80,4

100,0

 

 

Dania

138,7

133,9

133,9

 

 

Niemcy

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

Monachium

106,1

 

 

 

 

Estonia

82,1

79,6

100,0

 

 

Irlandia

114,7

110,6

110,6

 

 

Grecja

94,2

93,5

100,0

 

 

Hiszpania

99,4

93,5

100,0

 

 

Francja

115,8

108,5

108,5

 

 

Włochy

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Cypr

88,7

91,5

100,0

 

 

Łotwa

84,5

77,1

100,0

 

 

Litwa

76,5

71,0

100,0

 

 

Węgry

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

Niderlandy

109,3

101,1

101,1

 

 

Austria

106,9

105,9

105,9

 

 

Polska

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugalia

87,8

87,2

100,0

 

 

Rumunia

 

59,1

100,0

 

69,3

Słowenia

90,8

86,3

100,0

 

 

Słowacja

84,3

79,0

100,0

 

 

Finlandia

121,3

116,6

116,6

 

 

Szwecja

 

98,0

100,0

102,8

 

Zjednoczone Królestwo

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Artykuł 4

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. kwotę dodatku z tytułu urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 42a akapit drugi i trzeci regulaminu pracowniczego, ustala się na 894,57 EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko – na 1 192,76 EUR.

Artykuł 5

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. podstawową kwotę dodatku na gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 1 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 167,31 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. kwotę dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 365,60 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. kwotę dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 248,06 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. kwotę dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 89,31 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. minimalną kwotę dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 69 regulaminu pracowniczego i w art. 4 ust. 1 akapit drugi załącznika VII do wspomnianego regulaminu, ustala się na 495,89 EUR.

Ze skutkiem od dnia 14 lipca 2009 r. kwotę dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 134 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 356,48 EUR.

Artykuł 6

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. dodatek za przebyte kilometry, o którym mowa w art. 8 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, dostosowuje się w następujący sposób:

0 EUR/kilometr za odcinek od

0 do 200 km

0,3719 EUR/kilometr za odcinek od

201 do 1 000 km

0,6198 EUR/kilometr za odcinek od

1 001 do 2 000 km

0,3719 EUR/kilometr za odcinek od

2 001 do 3 000 km

0,1238 EUR/kilometr za odcinek od

3 001 do 4 000 km

0,0597 EUR/kilometr za odcinek od

4 001 do 10 000 km

0 EUR/kilometr za odcinek dłuższy niż

10 000 km.

Do dodatku za przebyte kilometry dodaje się niżej podaną dodatkową zryczałtowaną kwotę:

185,92 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia zawiera się w przedziale 725–1 450 km,

371,79 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia jest większa niż 1 450 km.

Artykuł 7

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. kwotę dziennej diety, o której mowa w art. 10 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na:

38,43 EUR dla urzędnika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe,

30,98 EUR dla urzędnika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 8

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dolną granicę dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na:

1 094,01 EUR dla pracownika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe,

650,50 EUR dla pracownika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 9

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 28a ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 1 312,02 EUR, górną granicę na 2 624,05 EUR, a standardową kwotę zasiłku na 1 192,76 EUR.

Artykuł 10

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych, o której mowa w art. 93 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

GRUPA FUNKCYJNA

1.7.2009

STOPIEŃ

GRUPA ZASZEREGOWANIA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Artykuł 11

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dolną granicę dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 94 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na:

822,88 EUR dla pracownika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe,

487,86 EUR dla pracownika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 12

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 96 ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 984,02 EUR, górną granicę na 1 968,04 EUR, a standardową kwotę zasiłku na 894,57 EUR

Ze skutkiem od dnia 14 lipca 2009 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 136 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 865,73 EUR, a górną granicę na 2 037,00 EUR.

Artykuł 13

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dodatki za pracę zmianową, przewidziane w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 (2), ustala się odpowiednio na 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR i 843,65 EUR.

Artykuł 14

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. w odniesieniu do kwot wymienionych w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 (3) stosuje się współczynnik równy 5,412934.

Artykuł 15

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. tabelę zamieszczoną w art. 8 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego zastępuje się poniższą tabelą:

1.7.2009

STOPIEŃ

GRUPA ZASZEREGOWANIA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Artykuł 16

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. na potrzeby stosowania art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego kwotę stałego dodatku, o którym mowa w byłym art. 4a załącznika VII do regulaminu pracowniczego obowiązującego przed dniem 1 maja 2004 r., ustala się na:

129,36 EUR/miesiąc dla urzędników zaklasyfikowanych do grupy zaszeregowania C4 lub C5,

198,33 EUR/miesiąc dla urzędników zaklasyfikowanych do grupy zaszeregowania C1, C2 lub C3.

Artykuł 17

Ze skutkiem od dnia 14 lipca 2009 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych, o której mowa w art. 133 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

Grupa zaszeregowania

1

2

3

4

5

6

7

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Grupa zaszeregowania

8

9

10

11

12

13

14

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Grupa zaszeregowania

15

16

17

18

19

 

 

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie zostaje, w razie potrzeby, poddane przeglądowi i w tym celu Komisja przedstawia odpowiednio propozycję zmiany niniejszego rozporządzenia, Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Artykuł 19

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r. określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz.U. L 38 z 13.2.1976, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).


29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/16


DECYZJA RADY 2009/1012/WPZiB

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 26 ust. 2 i art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 czerwca 1997 r. Rada przyjęła program UE na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią konwencjonalną i zwalczania go, zobowiązujący UE i jej państwa członkowskie do podejmowania uzgodnionych działań, aby pomóc innym państwom w zapobieganiu nielegalnemu handlowi bronią i jego zwalczaniu.

(2)

W dniu 8 grudnia 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (1), które określa osiem kryteriów wywozu broni konwencjonalnej, ustanawia mechanizmy powiadamiania i konsultacji w związku z odmowami i obejmuje procedurę przejrzystości przewidującą publikację rocznych sprawozdań UE dotyczących wywozu uzbrojenia. Wspólne stanowisko przyczynia się istotnie do harmonizacji krajowych polityk kontroli wywozu uzbrojenia, a sformułowane w nim zasady i kryteria zostały oficjalnie uznane przez kilka państw trzecich.

(3)

Artykuł 11 wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB głosi, że państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, aby zachęcić inne państwa wywożące broń do stosowania kryteriów sformułowanych w tym wspólnym stanowisku.

(4)

Europejska strategia bezpieczeństwa przyjęta przez szefów państw i rządów w dniu 12 grudnia 2003 r. przedstawia pięć kluczowych wyzwań, które stoją przed UE w sytuacji panującej po zakończeniu zimnej wojny: terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, konflikty regionalne, załamanie państwa i przestępczość zorganizowana. Skutki niekontrolowanego przepływu broni konwencjonalnej mają zasadnicze znaczenie w przypadku czterech z tych pięciu wyzwań. Otóż niekontrolowany transfer uzbrojenia przyczynia się do nasilenia terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz jest głównym czynnikiem wyzwalającym konflikty i powodującym ich rozprzestrzenianie się oraz upadek struktur państwowych. Ponadto strategia podkreśla, jak ważna jest kontrola wywozu w ograniczaniu proliferacji.

(5)

Międzynarodowy instrument pozwalający państwom identyfikować i śledzić szybko i niezawodnie nielegalną broń strzelecką i lekką, który został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 8 grudnia 2005 r., ma zracjonalizować i uzupełnić obecne dwustronne, regionalne i wielostronne umowy mające na celu zapobieganie nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką we wszystkich jego aspektach oraz jego zwalczanie i eliminowanie.

(6)

Zgodnie ze strategią UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi, przyjętą przez Radę Europejską w dniach 15–16 grudnia 2005 r., UE powinna wspierać na szczeblu regionalnym i międzynarodowym wzmocnienie kontroli wywozu oraz propagowanie kryteriów kodeksu postępowania w sprawie wywozu uzbrojenia – zastąpionego później wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB – m.in. pomagając państwom trzecim w przygotowywaniu odnośnych projektów ustawodawstwa krajowego oraz propagując środki służące zwiększeniu przejrzystości.

(7)

W dniu 6 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, wspierane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, przyjęło rezolucję nr 61/89 zatytułowaną „Ku traktatowi o handlu bronią: ustanowienie wspólnych międzynarodowych standardów przywozu, wywozu i transferu broni konwencjonalnej”. W grudniu 2006 roku oraz w czerwcu i grudniu 2007 roku Rada przyjęła konkluzje uwypuklające, jak ważne dla UE i państw członkowskich jest odgrywanie aktywnej roli i współdziałanie z innymi państwami i organizacjami regionalnymi w procesie toczącym się w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, służącym określeniu wspólnych międzynarodowych standardów przywozu, wywozu i transferu broni konwencjonalnej, które stanowiłyby ogromny wkład w zwalczanie niepożądanego i nieodpowiedzialnego rozprzestrzeniania broni konwencjonalnej, zakłócającego pokój, bezpieczeństwo, rozwój i pełne poszanowanie praw człowieka.

(8)

W dniu 17 marca 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/230/WPZiB w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia (2), a ostatnie działania na mocy tego wspólnego działania przeprowadzono w dniach 27–28 października 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   W celu praktycznego wykonania:

europejskiej strategii bezpieczeństwa,

strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi,

art. 11 wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB,

programu UE na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią konwencjonalną i jego zwalczania,

międzynarodowego instrumentu pozwalającego państwom identyfikować i śledzić szybko i niezawodnie nielegalną broń strzelecką i lekką, oraz

konkluzji Rady w sprawie traktatu o międzynarodowym handlu bronią,

Unia Europejska wspiera działania służące następującym celom:

a)

propagowaniu wśród państw trzecich kryteriów i zasad wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB;

b)

pomocy państwom trzecim w przygotowywaniu i wprowadzaniu w życie ustawodawstwa, tak, aby wywóz uzbrojenia podlegał skutecznej kontroli;

c)

pomocy państwom trzecim w szkoleniu urzędników udzielających zezwoleń, tak, aby kontrola wywozu uzbrojenia była odpowiednio prowadzona i egzekwowana;

d)

pomocy państwom i regionom trzecim w opracowywaniu sprawozdań krajowych i regionalnych na temat wywozu uzbrojenia oraz w propagowaniu innych form kontroli, tak, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia wywozu uzbrojenia;

e)

zachęcaniu państw trzecich do wspierania Organizacji Narodów Zjednoczonych w procesie, który zmierza do przyjęcia prawnie wiążącego traktatu międzynarodowego ustanawiającego wspólne standardy światowego handlu bronią konwencjonalną, oraz pomocy w tym, by państwa te mogły sprostać takim ewentualnym wspólnym standardom.

2.   Opis projektów, które służą celom określonym w ust. 1, znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

1.   Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (WP), odpowiada za wykonanie niniejszej decyzji.

2.   Techniczna realizacja projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, zostaje powierzona następującemu organowi wykonawczemu:

niemieckiemu Federalnemu Urzędowi Gospodarki i Kontroli Wywozu (BAFA).

3.   Organ wykonawczy realizuje swoje zadania pod zwierzchnictwem WP. W tym celu WP dokonuje niezbędnych uzgodnień z organem wykonawczym.

Artykuł 3

1.   Finansowa kwota odniesienia na realizację projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 787 000 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu Unii.

3.   Komisja nadzoruje prawidłowe wykorzystanie wkładu UE, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. W tym celu zawiera porozumienia finansowe z organem wykonawczym, o którym mowa w art. 2 ust. 2. Porozumienie finansowe przewiduje, że organ wykonawczy musi zapewnić wyeksponowanie wkładu UE odpowiednie do jego wielkości.

4.   Komisja dąży do zawarcia porozumienia finansowego, o którym mowa w ust. 3, w możliwie najszybszym terminie po wejściu w życie niniejszej decyzji. Informuje ona Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia porozumień.

Artykuł 4

1.   Merytoryczne sprawozdanie z postępów osiągniętych w każdym z państw-beneficjentów zostaje przygotowane po zakończeniu ostatniego warsztatu i ostatniej wymiany personelu prowadzonych na mocy niniejszej decyzji organizowanych przez szefów misji UE w każdym z państw-beneficjentów.

2.   WP, zdaje Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszej decyzji, korzystając z regularnych sprawozdań przygotowywanych przez organ wykonawczy, o którym mowa w art. 2 ust. 2 oraz przez szefów misji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Na podstawie sprawozdań Rada dokonuje oceny. Komisja jest w pełni włączona w te działania i dostarcza informacji na temat finansowej realizacji projektów, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu przyjęcia.

Niniejsza decyzja traci moc 24 miesiące po dacie zawarcia porozumienia finansowego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 lub sześć miesięcy po dacie jej przyjęcia, jeśli nie zawarto żadnego porozumienia finansowego w tym czasie.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.

(2)  Dz.U. L 75 z 18.3.2008, s. 81.


ZAŁĄCZNIK

Wspieranie działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

I.   Cele

Cele ogólne niniejszej decyzji są następujące:

a)

propagowanie wśród państw trzecich kryteriów i zasad wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB;

b)

pomaganie państwom trzecim w przygotowywaniu i wprowadzaniu w życie ustawodawstwa, tak, aby wywóz uzbrojenia podlegał skutecznej kontroli;

c)

pomaganie państwom w szkoleniu urzędników udzielających zezwoleń, tak, aby kontrola wywozu uzbrojenia była odpowiednio prowadzona i egzekwowana;

d)

pomaganie państwom i regionom w opracowywaniu sprawozdań krajowych i regionalnych na temat wywozu uzbrojenia oraz w propagowaniu innych form kontroli, tak, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia wywozu uzbrojenia;

e)

zachęcanie państw trzecich do wspierania Organizacji Narodów Zjednoczonych w procesie, który zmierza do przyjęcia prawnie wiążącego traktatu międzynarodowego ustanawiającego wspólne standardy światowego handlu bronią konwencjonalną, oraz pomaganie w tym, by państwa te mogły sprostać takim ewentualnym wspólnym standardom.

II.   Projekty

 

Cel:

Dostarczyć pomoc techniczną zainteresowanym państwom trzecim, które wykazały wolę poprawy stosowanych przez siebie standardów i praktyk w dziedzinie kontroli wywozu technologii wojskowej i sprzętu wojskowego oraz wolę dostosowania własnych standardów i praktyk do standardów i praktyk uzgodnionych i stosowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz przedstawionych we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB a także w dołączonym podręczniku użytkownika.

 

Opisy i szacunkowe koszty:

(i)

Warsztaty z grupami państw

Projekt przyjmie postać pięciu warsztatów dwudniowych, na które z wybranej grupy państw zostaną zaproszeni urzędnicy rządowi, celni oraz urzędnicy wydający zezwolenia. Można także zaprosić przedstawicieli przemysłu obronnego. Warsztaty mogą się odbywać w państwie będącym beneficjentem lub w innym miejscu wskazanym przez WP. Szkolenia z odnośnych dziedzin będą udzielać: eksperci z krajowych administracji państw członkowskich UE; eksperci z państw, które zastosowały się do wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB; eksperci z Sekretariatu Generalnego UE oraz z sektora prywatnego (w tym z organizacji pozarządowych).

(ii)

Program wymiany personelu

Projekt przyjmie postać maksymalnie czterech najwyżej jednomiesięcznych pobytów roboczych lub szkoleniowych, w ramach których urzędnicy rządowi lub urzędnicy wydający pozwolenia z będących beneficjentami państw kandydujących do UE będą gościć w odnośnych organach państw członkowskich UE, lub maksymalnie czterech najwyżej jednomiesięcznych pobytów roboczych lub szkoleniowych, w ramach których urzędnicy rządowi lub urzędnicy wydający pozwolenia z państw członkowskich UE będą gościć w odnośnych organach państw-beneficjentów (1).

III.   Czas realizacji

Całkowity szacowany czas realizacji projektów wynosi 24 miesiące.

IV.   Beneficjenci

 

Pierwsze półrocze 2010 roku:

(i)

państwa Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia)

(ii)

północnoafrykańscy śródziemnomorscy partnerzy europejskiej polityki sąsiedztwa (Algieria, Egipt, Libia, Maroko i Tunezja)

 

Drugie półrocze 2010 roku:

wschodnioeuropejscy i kaukascy partnerzy europejskiej polityki sąsiedztwa (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina)

 

Pierwsze półrocze 2011 roku:

państwa Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia)

 

Drugie półrocze 2011 roku:

wschodnioeuropejscy i kaukascy partnerzy europejskiej polityki sąsiedztwa (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina)

Jeżeli z powodu nieprzewidzianych okoliczności trzeba będzie zmienić listę beneficjentów lub harmonogram warsztatów, Grupa Robocza ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej (COARM) może na wniosek WP, podjąć odpowiednią decyzję.

Gdyby którekolwiek z wyżej wymienionych państw nie chciało uczestniczyć w warsztacie, można wybrać dodatkowe państwa (2) spośród następujących partnerów europejskiej polityki sąsiedztwa: Autonomia Palestyńska, Izrael, Jordania, Liban oraz Syria.

V.   Ocena skutków

Skutek niniejszej decyzji i wspólnego działania Rady 2008/230/WPZiB należy oceniać pod kątem technicznym po zakończeniu ostatniego warsztatu i ostatniej wymiany personelu prowadzonych na mocy niniejszej decyzji. Ocena ta ma mieć formę sprawozdań merytorycznych poświęconych przyjmowaniu odnośnych przepisów, powoływaniu organów kontroli eksportu oraz skutecznym kontrolom eksportu w państwach będących beneficjentami. Sprawozdania mają przygotować szefowie misji UE w każdym z państw-beneficjentów.


(1)  Wybór kandydatów do programu wymiany zostanie uzgodniony przez odpowiednie grupy robocze Rady. WP.

(2)  Do uzgodnienia przez odpowiednie grupy robocze Rady na wniosek WP.


AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/21


DECYZJA WYKONAWCZA RADY

z dnia 22 grudnia 2009 r.

upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(2009/1013/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 2 czerwca 2009 r. Republika Austrii (zwana dalej „Austrią”) zwróciła się o upoważnienie do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE regulujących prawo do odliczenia, który to środek został uprzednio przyznany decyzją 2004/866/WE (2) na mocy obowiązującej wówczas szóstej dyrektywy 77/388/WE z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (3).

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 10 września 2009 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Austrię. Pismem z dnia 21 września 2009 r. Komisja zawiadomiła Austrię, że posiada wszystkie informacje, które uważa za konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(3)

Aby uprościć pobór podatku od wartości dodanej (VAT), środek stanowiący odstępstwo ma na celu całkowite wyłączenie z prawa do odliczenia podatku VAT nałożonego na towary i usługi, w przypadku gdy te towary i usługi wykorzystywane są w ponad 90 % do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub ogólnie do celów innych niż prowadzenie przedsiębiorstwa.

(4)

Przedmiotowy środek stanowi odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE ustanawiającego ogólną zasadę prawa do odliczenia i ma na celu uproszczenie procedury poboru VAT. Jedynie w nieznacznym stopniu wpływa on na kwotę podatku należnego na końcowym etapie konsumpcji.

(5)

Stan prawny i faktyczny uzasadniający obecne zastosowanie przedmiotowego środka upraszczającego nie zmienił się i zachodzi w dalszym ciągu. W związku z tym Austria powinna uzyskać upoważnienie do stosowania środka upraszczającego w kolejnym okresie, który powinien jednak zostać ograniczony w czasie w celu umożliwienia oceny środka.

(6)

Niniejsze odstępstwo nie wpłynie negatywnie na zasoby własne Unii z tytułu VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Austrię do wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT nałożonego na towary i usługi, w przypadku gdy te towary i usługi wykorzystywane są w ponad 90 % do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub ogólnie do celów innych niż prowadzenie przedsiębiorstwa.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii.

Sporządzono w Brukseli 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 371 z 18.12.2004, s. 47.

(3)  Dz.U. L 145 z 13.6.1977, s. 1.


29.12.2009   

PL XM XM

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/22


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2009/1014/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 300 ust. 3 i art. 305 w związku z art. 8 protokołu w sprawie postanowień przejściowych, załączonego do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu o Unii Europejskiej,

uwzględniając wnioski przedstawione przez państwa członkowskie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 300 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje jako warunek zostania członkiem lub zastępcą członka Komitetu Regionów, oprócz bycia przedstawicielem wspólnoty regionalnej lub lokalnej, również „[posiadanie] mandatu wyborczego społeczności regionalnej lub lokalnej albo [bycie] odpowiedzialnym politycznie przed wybranym zgromadzeniem”.

(2)

Art. 305 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że członkowie Komitetu oraz w równej liczbie zastępcy członków są mianowani przez Radę na okres pięciu lat zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich.

(3)

Art. 8 protokołu w sprawie postanowień przejściowych określa rozdział miejsc członków Komitetu Regionów.

(4)

Kadencja członków i zastępców członków Komitetu Regionów kończy się w dniu 25 stycznia 2010 r.; należy zatem mianować nowych członków i zastępców członków Komitetu Regionów.

(5)

W późniejszym terminie zostaną mianowani członkowie i zastępcy członków, których nominacje nie zostały przekazane Radzie przed dniem 14 grudnia 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się do Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.:

na stanowiska członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku I;

na stanowiska zastępców członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/51


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2009 r.

zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

(2009/1015/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1),

uwzględniając inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych zawiera wspólny wykaz państw trzecich, których obywatele podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej (ATV) we wszystkich państwach członkowskich.

(2)

W przypadku obywateli Etiopii Niemcy i Niderlandy życzą sobie ograniczenia obowiązku posiadania wizy lotniskowej do tych osób, które nie posiadają wizy ważnej w państwie członkowskim lub w jednym z państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., w Japonii, Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych Ameryki. Część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych powinna zostać w związku z tym odpowiednio zmieniona.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, który jest dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Niniejsza decyzja uzupełnia przepisy dorobku Schengen na mocy części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; dlatego zgodnie z art. 5 wyżej wspomnianego protokołu Dania zdecyduje w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji przez Radę, czy przeniesie ją do swojego prawa krajowego.

(4)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. (3) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy.

(5)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4) – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE interpretowanego w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia tej umowy w imieniu Wspólnoty Europejskiej (5).

(6)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE interpretowanego w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania tego protokołu w imieniu Wspólnoty Europejskiej (6).

(7)

Niniejsza decyzja rozwija przepisy dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (7). Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(8)

Niniejsza decyzja rozwija przepisy dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (8). Irlandia nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(9)

W odniesieniu do Cypru niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 roku.

(10)

Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 roku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W części I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wpisie dotyczącym Etiopii wprowadza się przypis w brzmieniu:

„W odniesieniu do Niemiec i Niderlandów

Następujące osoby są zwolnione z obowiązku posiadania wizy lotniskowej:

Obywatele, którzy posiadają wizę ważną w państwie członkowskim lub w państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., w Japonii, Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub którzy powracają z tych państw po wykorzystaniu takiej wizy.”;

2)

poniżej wykazu państw trzecich, pod akapitem trzecim w części zawierającej objaśnienia dodaje się akapit w brzmieniu:

„Zwolnienia z obowiązku posiadania wizy lotniskowej mają również zastosowanie do tranzytów lotniskowych obywateli państw trzecich, którzy posiadają wizę ważną w państwie członkowskim lub w państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., w Japonii, Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych Ameryki i którzy podróżują do innego państwa trzeciego. Nie mają one zastosowania do tranzytów lotniskowych obywateli państw trzecich, którzy powracają z innego państwa trzeciego po upływie ważności takiej wizy.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 116 z 26.4.2001, s. 2.

(2)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(3)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(4)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(5)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.

(6)  Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.

(7)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(8)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.


29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/53


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2009 r.

uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

(2009/1016/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5 i 8,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei, parafowanej dnia 20 grudnia 2008 r., jest tymczasowo stosowany od dnia 1 stycznia 2009 r., zgodnie z zawartym przez strony porozumieniem w formie wymiany listów zatwierdzonym decyzją 2009/473/WE (1), w oczekiwaniu na zawarcie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei.

(2)

Komisja zdecydowała się wycofać swój wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie połowów po tragicznych wydarzeniach z dnia 28 września 2009 r., kiedy to siły rządowe otworzyły ogień do protestującego tłumu, w wyniku czego zginęło 150 osób.

(3)

W związku z tym konieczne jest uchylenie decyzji 2009/473/WE oraz możliwie jak najszybsze zawiadomienie Republiki Gwinei, w imieniu Unii Europejskiej, o zaprzestaniu wspomnianego tymczasowego stosowania zgodnie z art. 25 ust. 2 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się decyzję Rady 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do przekazania Republice Gwinei zawiadomienia, zgodnie z art. 25 ust. 2 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, że Unia Europejska rezygnuje z zamiaru zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei parafowanej dnia 20 grudnia 2008 r. Zawiadomienie zostanie przekazane w formie listu.

Treść tego listu jest załączona do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 156 z 19.6.2009, s. 31.


ZAŁĄCZNIK

Szanowny Panie!

W nawiązaniu do protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei, parafowanej dnia 20 grudnia 2008 r., w sprawie jej tymczasowego stosowania, zgodnie z porozumieniem między Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei zawartym w formie wymiany listów dnia 28 maja 2009 r.:

Unia Europejska niniejszym zawiadamia Republikę Gwinei, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów rezygnuje z zamiaru zawarcia wymienionej umowy o partnerstwie w sprawie połowów.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Unii Europejskiej


29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/55


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(2009/1017/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek wystosowany przez rząd Republiki Węgierskiej w dniu 27 listopada 2009 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 listopada 2009 r. Republika Węgierska (zwana dalej „Węgrami”) przedłożyła Radzie – zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – wniosek dotyczący decyzji w sprawie planu Węgier polegającego na udzieleniu pomocy państwa węgierskim rolnikom na zakup gruntów rolnych.

(2)

Proces prywatyzacji gruntów, który Węgry prowadzą od początku lat 90. w wielu przypadkach spowodował fragmentaryczną lub niepodzieloną współwłasność gruntów rolnych, co doprowadziło do niekorzystnej struktury użytkowania gruntów i niskiej wydajności gospodarczej gospodarstw rolnych.

(3)

Z uwagi na brak środków własnych rolników i wysokie oprocentowanie kredytów komercyjnych na zakup gruntów rolnych, a także zaostrzenie przez banki w obecnej sytuacji kryzysowej kryteriów udzielania rolnikom kredytów, rolnicy, w szczególności właściciele małych gospodarstw, mają niewielkie możliwości skorzystania z kredytów komercyjnych na inwestycje, takie jak zakup gruntów. W rzeczywistości, w wyniku kryzysu finansowego i gospodarczego roczne oprocentowanie kredytów komercyjnych na zakup gruntów rolnych wzrosło z przeciętnej wysokości 9,5 % w lipcu 2008 roku do 15,5 % w maju 2009 roku, a przeciętna wartość zabezpieczenia wymaganego do tych kredytów niemal podwoiła się w tym samym okresie.

(4)

W tej sytuacji prawdopodobnie wzrosną spekulacyjne zakupy gruntów przez podmioty gospodarcze nie prowadzące działalności rolniczej, a mające łatwiejszy dostęp do środków.

(5)

Pomoc państwa przeznaczona na zakup gruntów rolnych powinna przyczynić się do zachowania środków utrzymania wielu rodzin rolników w dobie kryzysu, stwarzając warunki umożliwiające obniżenie kosztów produkcji i poprawiające rentowność produkcji rolnej, w ten sposób wstrzymując wzrost ubóstwa i bezrobocia w obszarach wiejskich. W wyniku kryzysu bezrobocie na Węgrzech wzrosło z 7,7 % w okresie od sierpnia 2008 r. do października 2008 roku do 10,4 % w tym samym okresie roku 2009, podczas gdy produkt krajowy brutto (PKB) Węgier zmniejszył się o 7,2 % w okresie między trzecim kwartałem 2008 roku a trzecim kwartałem 2009 roku. Ponadto PKB Węgier przy obecnych cenach w sektorze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa obniżył się o około 33 % między pierwszą połową 2008 roku a pierwszą połową roku 2009 (z 410 828 mln forintów węgierskich (HUF) do 275 079 mln HUF).

(6)

Pomoc państwa, która zostanie udzielona, wynosi w sumie 4 000 mln HUF i powinno z niej skorzystać około 5 000 producentów rolnych. Pomoc ta powinna mieć postać:

dotacji do oprocentowania, do wynoszącej w sumie kwoty 2 000 mln HUF kredytów dla prywatnych rolników spełniających kryteria dotyczące rejestracji, kwalifikacji zawodowych, prowadzenia właściwej działalności rolniczej oraz wymagania dotyczące rentownego gospodarstwa, co umożliwi rolnikom zaciągnięcie korzystnych kredytów na zakup gruntów rolnych o powierzchni do 300 ha ogólnej powierzchni gospodarstwa. Dotacja do oprocentowania jest udzielana jako kredyt hipoteczny wynoszący maksymalnie 75 mln HUF na maksymalny okres 20 lat, w tym 2-letni okres karencji w spłatach kapitału, i będzie równa 50 % przeciętnego dochodu z węgierskich obligacji skarbowych o okresie zapadalności wynoszącym 5 lub 10 lat, zwiększonym o 1,75 %;

grantu bezpośredniego, do wynoszącej w sumie kwoty 2 000 mln HUF na zakup gruntów rolnych, wynoszącego maksymalnie 20 % ceny zakupu podanej w umowie sprzedaży, o maksymalnej wysokości 3 mln HUF na każdy wniosek i przy maksymalnej liczbie dwóch wniosków rocznie na każdego beneficjenta. Grant można przyznać osobie fizycznej, która w dniu kupna prowadziła działalność rolniczą jako właściciel przynajmniej 5 hektarów upraw lub 1 hektara innego gruntu rolnego przez okres co najmniej jednego roku, na parceli bezpośrednio przylegającej do kupowanego gruntu, a która zobowiąże się nie sprzedawać zakupionego gruntu i go faktycznie użytkować wyłącznie do celów produkcji rolnej przez okres co najmniej pięciu lat od daty wypłaty pomocy. Pomocy można udzielić wyłącznie wtedy, gdy ogólna powierzchnia gruntu dotychczas posiadanego i zakupionego przekracza wartość 210 złotych koron (1) lub 2 hektary w przypadku gruntów rolnych użytkowanych jako winnica lub sad oraz jeżeli nie jest on zarejestrowany jako ziemia użytkowana w leśnictwie.

(7)

Niedozwolone jest łączenie pomocy państwa w postaci dotacji do oprocentowania oraz grantu bezpośredniego na zakup tej samej powierzchni gruntów rolnych.

(8)

Na tym etapie Komisja nie wszczęła żadnej procedury ani nie wydała opinii na temat charakteru i zgodności pomocy.

(9)

Zaistniały zatem wyjątkowe okoliczności, które umożliwiają uznanie takiej pomocy – w drodze odstępstwa i wyłącznie w stopniu, w jakim jest ona niezbędna do ograniczenia ubóstwa na obszarach wiejskich na Węgrzech – za zgodną ze wspólnym rynkiem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uznaje się, że nadzwyczajna pomoc państwa władz węgierskich w postaci dotacji do oprocentowania i grantów bezpośrednich przeznaczona na zakup gruntów rolnych, która wyniesie maksymalnie 4 000 mln HUF i zostanie przyznana w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jest zgodna ze wspólnym rynkiem.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Węgierskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący


(1)  Jednostka miary jakości ziemi rolnej stosowana na Węgrzech.


29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/57


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 14 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2009/29)

(2009/1018/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (1) przewiduje realizację programu zakupu zabezpieczonych obligacji. Realizacja tego programu wymaga wprowadzenia dalszych zmian do decyzji EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (2).

(2)

Określenia wymaga sposób księgowania zaległych należności wynikających z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu oraz powiązanych aktywów, a także sposób księgowania rezerw na poczet ryzyka kontrahenta związanego z tymi operacjami.

(3)

W decyzji EBC/2006/17 należy wprowadzić dodatkowe zmiany o charakterze technicznym.

(4)

Należy odpowiednio zmienić brzmienie decyzji EBC/2006/17,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Rezerwy na ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe i ryzyko ceny złota

Mając należyty wzgląd na charakter działalności EBC, Rada Prezesów może ustanowić w bilansie EBC rezerwy na ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe i ryzyko ceny złota. Przy podejmowaniu decyzji o wielkości i wykorzystaniu rezerw, Rada Prezesów opiera się na rozsądnym oszacowaniu ryzyka ponoszonego przez EBC.”;

2)

w art. 8 wprowadza się zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Przy przeszacowaniu złota nie wykazuje się odrębnie różnicą cenową i walutową, lecz księguje tylko łączną różnicę z przeszacowania złota wynikającą z ceny w euro za określoną jednostkę wagi złota, wyliczoną na podstawie kursu walutowego euro w stosunku do dolara USA obowiązującego w dniu kwartalnego przeszacowania. W odniesieniu do walut obcych przeszacowania dokonuje się na zasadzie waluta do waluty, zarówno dla transakcji bilansowych jak i pozabilansowych, natomiast w odniesieniu do papierów wartościowych na zasadzie kod do kodu, tj. osobno dla tego samego typu/numeru ISIN, z wyjątkiem papierów wartościowych ujętych w pozycjach »Inne aktywa finansowe« lub »Różne« oraz papierów wartościowych utrzymywanych w celach związanych z polityką pieniężną, które traktuje się jako osobne portfele.”;

b)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności traktuje się jako osobne portfele i wycenia według zamortyzowanych kosztów, z uwzględnieniem utraty wartości. Tak samo traktuje się niezbywalne papiery wartościowe. Papiery wartościowe sklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności mogą zostać zbyte przed terminem zapadalności:

(i)

jeżeli zbywany pakiet uznaje się za nieznaczący w porównaniu do całkowitych rozmiarów portfela papierów utrzymywanych do terminu zapadalności; lub

(ii)

jeżeli papiery są zbywane w czasie miesiąca upływu terminu zapadalności; lub

(iii)

w wyjątkowych okolicznościach, takich jak znaczące pogorszenie wiarygodności kredytowej emitenta lub w wyniku wyraźnej decyzji Rady Prezesów EBC w zakresie polityki pieniężnej.”;

3)

zmiany w załącznikach I i III do decyzji EBC/2006/17 wyszczególniono w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 grudnia 2009 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18.

(2)  Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i III do decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany:

1.

Tabele znajdujące się w załączniku I do decyzji EBC/2006/17 otrzymują brzmienie:

AKTYWA

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

1.

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: i) transakcje przeniesienia do wyższej/niższej kategorii jakości, oraz ii) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy

Wartość rynkowa

2.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

Należności od partnerów operacji spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, wyrażone w walutach obcych

 

2.1.

Należności od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji »Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro«

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto)

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Specjalne prawa ciągnienia

Posiadane zasoby specjalnych praw ciągnienia (brutto)

b)

Specjalne prawa ciągnienia

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

c)

Pozostałe należności

Porozumienie państw G10 w sprawie przekazania MFW środków na pokrycie kredytów (GAB), pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień kredytowych, lokaty w ramach instrumentu kredytowego „Poverty Reduction and Growth Facility” (PRGF)

c)

Pozostałe należności

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

2.2.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne

a)

Środki w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo)

a)

Środki w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty kapitałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro

b)i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

b)ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

b)iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

b)iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

c)

Kredyty zagraniczne (depozyty) udzielone rezydentom spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

c)

Kredyty zagraniczne

Depozyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

d)

Inne aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy euro

d)

Pozostałe aktywa zagraniczne

Wartość nominalna; przeliczane po rynkowym kursie walutowym

3.

Należności od rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

a)

Inwestycje w papiery wartościowe w strefie euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty kapitałowe wchodzące w skład rezerw walutowych – wszystkie wyemitowane przez rezydentów strefy euro

a)i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

a)ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

a)iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

a)iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy

b)

Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Kredyty, depozyty, transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo), kredyty różne

b)

Pozostałe należności

Depozyty i pozostałe kredyty – wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

4.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

 

 

4.1.

Środki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty

a)

Środki w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu związane z zarządzaniem papierami wartościowymi wyrażonymi w euro

a)

Środki w bankach spoza strefy euro

Wartość nominalna

b)

Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą euro nieujęte w pozycji „Pozostałe aktywa finansowe”

Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego – wszystkie wyemitowane przez podmioty spoza strefy euro

b)i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

b)ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości.

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

b)iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

b)iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

c)

Kredyty udzielone rezydentom spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

c)

Kredyty poza strefą euro

Depozyty według wartości nominalnej

d)

Papiery wartościowe wyemitowane przed podmioty spoza strefy euro nieujęte w pozycji »Pozostałe aktywa finansowe«

Papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje ponadnarodowe lub międzynarodowe, np. Europejski Bank Inwestycyjny, bez względu na ich siedzibę

d)i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

d)ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości.

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

d)iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

4.2.

Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

Kredyty na warunkach ERM II

Wartość nominalna

5.

Kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej, wyrażone w euro

Pozycje 5.1–5.5: transakcje zgodnie z odpowiednimi instrumentami polityki pieniężnej opisanymi w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1)

 

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje z przyrzeczeniem odkupu zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością tygodniową i tygodniowym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.2.

Długoterminowe operacje refinansujące

Standardowe transakcje z przyrzeczeniem odkupu zapewniające płynność finansową przeprowadzane z częstotliwością miesięczną i trzymiesięcznym terminem zapadalności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.3.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu przeprowadzane jako transakcje ad hoc dla celów dostrajania

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.4.

Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu dostosowujące pozycję strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora finansowego

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.5.

Kredyty marginalne

Jednodniowy instrument zapewniający płynność finansową po określonym z góry oprocentowaniu pod zastaw kwalifikowanych aktywów (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

5.6.

Kredyty związane z depozytem zabezpieczającym

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredytowym wynikające ze wzrostu wartości aktywów związanych z innymi kredytami udzielonymi tym instytucjom

Wartość nominalna lub koszt

6.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty jednodniowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu związane z zarządzaniem papierami wartościowymi ujętymi w pozycji »Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro«, w tym transakcje wynikające z przeniesienia byłych rezerw walutowych strefy euro oraz inne należności. Rachunki korespondencyjne w zagranicznych instytucjach kredytowych strefy euro. Pozostałe należności i operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu

Wartość nominalna lub koszt

7.

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro

 

 

7.1.

Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną

Papiery wartościowe wyemitowane w strefie euro utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną. Certyfikaty dłużne EBC zakupione w celach związanych z dostrajaniem

i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji

7.2.

Pozostałe papiery wartościowe

Papiery wartościowe nieujęte w pozycji aktywów 7.1 »Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną« oraz w pozycji aktywów 11.3 »Pozostałe aktywa finansowe«: skrypty dłużne i obligacje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych praw, w tym rządowe papiery wartościowe pochodzące sprzed przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej, wyrażone w euro. Instrumenty udziałowe

i)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

ii)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

iii)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

iv)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

8.

Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro

Należności od instytucji rządowych i samorządowych sprzed przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej (niezbywalne papiery wartościowe, kredyty)

Depozyty/kredyty według wartości nominalnej, niezbywalne papiery wartościowe po kosztach

9.

Należności wzajemne Eurosystemu

 

 

9.1.

Należności związane ze skryptami dłużnymi zabezpieczającymi emisje certyfikatów dłużnych EBC

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC.

Skrypty dłużne emitowane przez KBC w ramach operacji równoległej (back-to-back) w powiązaniu z certyfikatami dłużnymi EBC

Wartość nominalna

9.2.

Należności netto związane z alokacją banknotów euro w Eurosystemie

Należności związane z emisją banknotów przez EBC, zgodnie z decyzją EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (2)

Wartość nominalna

9.3.

Pozostałe należności wzajemne Eurosystemu (netto)

Pozycja netto następujących kategorii:

a)

należności netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań (patrz także pozycja pasywów: »Pozostałe zobowiązania wzajemne Eurosystemu (netto)«)

a)

Wartość nominalna

b)

inne potencjalne należności w ramach Eurosystemu wyrażone w euro, w tym tymczasowy podział dochodu z tytułu emisji pieniądza przez EBC na rzecz KBC

b)

Wartość nominalna

10.

Pozycje w trakcie rozrachunku

Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w tym inkaso czeków

Wartość nominalna

11.

Pozostałe aktywa

 

 

11.1.

Monety strefy euro

Monety euro

Wartość nominalna

11.2.

Aktywa rzeczowe i wartości niematerialne i prawne

Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Koszt minus amortyzacja

Amortyzacja jest systematyczną alokacją zmniejszającej się wartości składnika aktywów rozłożoną na czas jego zdatności. Czasem zdatności jest okres oczekiwanej dostępności składnika majątku trwałego do użytkowania. Czasy zdatności określonych składników majątku rzeczowego mogą być w sposób systematyczny weryfikowane, jeżeli oczekiwana dostępność odbiega od wcześniejszych szacunków. Większe składniki aktywów mogą zawierać części składowe o różnych czasach zdatności. Czasy zdatności takich części składowych powinny być szacowane oddzielnie.

Koszt wartości niematerialnych i prawnych obejmuje cenę nabycia danego składnika majątkowego. Pozostałe bezpośrednie i pośrednie koszty podlegają odpisaniu na wydatki.

Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie; poniżej 10 000 euro bez podatku VAT – brak kapitalizacji

11.3.

Pozostałe aktywa finansowe

Udziały i inwestycje w podmioty zależne; instrumenty udziałowe, których posiadanie jest uzasadnione względami strategii/polityki

Papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe, oraz inne instrumenty finansowe i salda, w tym depozyty terminowe i rachunki bieżące należące do wyodrębnionych portfeli

Transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo) z instytucjami kredytowymi w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w ramach niniejszej pozycji

a)

Zbywalne instrumenty udziałowe

Cena rynkowa

b)

Udziały partycypacyjne i niepłynne akcje oraz pozostałe instrumenty utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

c)

Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały

Wartość aktywów netto

d)

Zbywalne papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

Cena rynkowa

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

e)

Zbywalne papiery wartościowe sklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności lub utrzymywane jako stała inwestycja

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

f)

Niezbywalne papiery wartościowe

Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

g)

Środki w bankach i kredyty

Wartość nominalna, przeliczana po kursie rynkowym w przypadku środków/depozytów wyrażonych w walutach obcych

11.4.

Różnice z przeszacowania instrumentów pozabilansowych

Wyniki przeszacowania terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów procentowych, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

11.5.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Dochód, który nie jest należny w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale może być do niego przypisany. Wydatki opłacone z góry oraz narosłe odsetki zapłacone (tj. odsetki narosłe zakupione wraz z papierem wartościowym)

Wartość nominalna, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

11.6.

Różne

a)

Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje. Kredyty udzielone na zasadzie powiernictwa

a)

Wartość nominalna lub koszt

b)

Inwestycje związane z klientowskimi lokatami w złocie

b)

Wartość rynkowa

c)

Aktywa emerytalne netto

c)

Zgodnie z art. 22 ust. 3

d)

Zaległe należności wynikające z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu

d)

Wartość nominalna/faktyczna (przed/po rozliczeniu straty)

e)

Aktywa bądź należności (względem podmiotów trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania zobowiązań

e)

Koszt (przeliczenie po kursie rynkowym w momencie nabycia w przypadku aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych)

12.

Strata za dany rok

 

Wartość nominalna


PASYWA

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

1.

Banknoty w obiegu

Banknoty euro emitowane przez EBC na mocy decyzji EBC/2001/15

Wartość nominalna

2.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro związane z operacjami polityki pieniężnej wyrażone w euro

Pozycje 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5: depozyty w euro wymienione w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7

 

2.1.

Rachunki bieżące (systemu rezerwy obowiązkowej)

Rachunki w euro instytucji kredytowych znajdujących się na liście instytucji finansowych podlegających obowiązkowi odprowadzania rezerwy minimalnej zgodnie z postanowieniami Statutu. Pozycja ta zawiera głównie rachunki służące do utrzymywania rezerwy obowiązkowej

Wartość nominalna

2.2.

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia

Depozyty bieżące z określonym oprocentowaniem (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna

2.3.

Depozyty terminowe

Przyjmowanie depozytów w celu absorpcji płynności w związku z operacjami dostrajania

Wartość nominalna

2.4.

Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu

Transakcje związane z polityką pieniężną, których celem jest absorpcja płynności

Wartość nominalna lub koszt transakcji

2.5.

Depozyty związane z depozytem zabezpieczającym

Depozyty instytucji kredytowych wynikające ze spadku wartości aktywów zabezpieczających kredyty udzielone tym instytucjom kredytowym

Wartość nominalna

3.

Inne zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro wyrażone w euro

Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) powiązane z jednoczesnymi transakcjami z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo), związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w pozycji aktywów »Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro wyrażone w euro«. Pozostałe operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu. Nie obejmuje rachunków bieżących instytucji kredytowych

Wartość nominalna lub koszt transakcji

4.

Emisja certyfikatów dłużnych EBC

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC.

Certyfikaty dłużne zgodnie z załącznikiem I do wytycznych EBC/2000/7. Papier wartościowy z dyskontem, wyemitowany w celu absorpcji płynności

Wartość nominalna

5.

Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro wyrażone w euro

 

 

5.1.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

5.2.

Pozostałe pasywa

Rachunki bieżące pracowników, firm i klientów, w tym instytucji finansowych zwolnionych z obowiązku utrzymywania rezerwy - patrz pasywna pozycja 2.1 itd.; depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie

Wartość nominalna

6.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie, w tym rachunki prowadzone w celach płatniczych oraz rachunki prowadzone w celach związanych z zarządzaniem rezerwą: innych banków, banków centralnych, instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych, w tym Komisji Europejskiej; rachunki bieżące innych deponentów. Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) powiązane z jednoczesnymi transakcjami z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo), związane z zarządzaniem papierami wartościowymi wyrażonymi w euro. Salda rachunków w TARGET2 banków centralnych państw członkowskich, które nie przyjęły waluty euro

Wartość nominalna lub koszt transakcji

7.

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro wyrażone w walutach obcych

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo); zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna, przeliczane z walut obcych po rynkowym kursie walutowym na koniec roku

8.

Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w walutach obcych

 

 

8.1.

Depozyty, salda i inne zobowiązania

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo); zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym na koniec roku

8.2.

Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach ERM II

Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym na koniec roku

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyznawanych przez MFW

Pozycja wyrażona w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) wskazująca na ilość SDR przydzielonych pierwotnie danemu krajowi/KBC

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym na koniec roku

10.

Zobowiązania wzajemne Eurosystemu

 

 

10.1.

Zobowiązania odpowiadające transferom rezerw zagranicznych

Pozycja bilansu EBC, wyrażona w euro

Wartość nominalna

10.2.

Pozostałe zobowiązania wzajemne Eurosystemu (netto)

Pozycja netto następujących kategorii:

a)

zobowiązania netto związane z saldami na rachunkach TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwoty netto należności i zobowiązań (patrz także pozycja aktywów: »Pozostałe należności wzajemne Eurosystemu (netto)«),

a)

Wartość nominalna

b)

inne potencjalne zobowiązania wzajemne Eurosystemu wyrażone w euro, w tym tymczasowy podział dochodu z tytułu emisji pieniądza przez EBC na rzecz krajowych banków centralnych.

b)

Wartość nominalna

11.

Pozycje w trakcie rozrachunku

Salda na rachunkach rozliczeniowych (zobowiązania), w tym przepływ transferów bezgotówkowych

Wartość nominalna

12.

Pozostałe pasywa

 

 

12.1.

Różnice z przeszacowania instrumentów pozabilansowych

Wyniki przeszacowania terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów procentowych, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym

12.2.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Wydatki, których termin płatności przypada w okresie przyszłym, ale które odnoszą się do okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dochody otrzymane w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale odnoszące się okresu przyszłego

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

12.3.

Różne

a)

Konta przejściowe podatkowe. Kredyty walutowe lub rachunki gwarancyjne. Zawarte z instytucjami kredytowymi transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) powiązane z jednoczesnymi transakcjami z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo), związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętymi w pozycji aktywów »Pozostałe aktywa finansowe«. Depozyty obowiązkowe inne niż depozyty rezerw. Inne drobne pozycje. Zobowiązania na zasadzie powiernictwa.

a)

Wartość nominalna lub koszt transakcji

b)

Depozyty klientów w złocie.

b)

Wartość rynkowa

c)

Zobowiązania emerytalne netto.

c)

Zgodnie z art. 22 ust. 3.

13.

Rezerwy celowe

a)

Na ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe i ryzyko ceny złota oraz rezerwy utworzone na inne cele, np. przewidywane przyszłe wydatki i wpłaty zgodnie art. 49 ust. 2 Statutu dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację

a)

Koszt/wartość nominalna

b)

Na poczet ryzyka kontrahenta związanego z operacjami polityki pieniężnej

b)

Wartość nominalna

14.

Rachunki rewaluacyjne

a)

Rachunki rewaluacyjne związane ze zmianami cen na złoto, każdy rodzaj papierów wartościowych wyrażonych w euro, każdy rodzaj papierów wartościowych wyrażonych w walutach obcych, opcje; różnice wyceny rynkowej odnoszące się do ryzyka stopy procentowej instrumentów pochodnych; rachunki rewaluacyjne związane ze zmianami kursów walutowych dla każdej pozycji walutowej netto, w tym walutowych transakcji terminowych, swapów walutowych i SDR

b)

Specjalne rachunki rewaluacyjne wynikające z wpłat zgodnie z art. 49 ust. 2 Statutu dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację – zob. art. 11 ust. 2

Różnica z przeszacowania pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

15.

Kapitał i rezerwy

 

 

15.1.

Kapitał

Kapitał wpłacony

Wartość nominalna

15.2.

Rezerwy

Rezerwy statutowe zgodnie z art. 33 Statutu i wpłaty zgodnie z art. 49 ust. 2 Statutu dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację

Wartość nominalna

16.

Zysk za dany rok

 

Wartość nominalna”

2.

Załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

PUBLIKACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EBC

(w milionach euro)

Rachunek zysków i strat za rok kończący się 31 grudnia …

Rok bieżący

Rok ubiegły

1.1.1.

Przychody z odsetek od walutowych aktywów rezerwowych

 

 

1.1.2.

Przychody z odsetek z tytułu alokacji banknotów euro w ramach Eurosystemu

 

 

1.1.3.

Pozostałe przychody z odsetek

 

 

1.1.

Przychody z odsetek

 

 

1.2.1.

Oprocentowanie należności KBC z tytułu przeniesionych rezerw zagranicznych

 

 

1.2.2.

Inne koszty odsetek

 

 

1.2.

Koszty odsetek

 

 

1.

Przychody z odsetek netto

 

 

2.1.

Zrealizowane straty/zyski z operacji finansowych

 

 

2.2.

Odpisy na aktywa i pozycje finansowe

 

 

2.3.

Transfery do i z rezerw z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredytowego i ryzyka ceny złota

 

 

2.

Wynik netto z operacji finansowych, odpisów i rezerw na ryzyka

 

 

3.1.

Przychody z prowizji i opłat

 

 

3.2.

Koszty prowizji i opłat

 

 

3.

Przychody/koszty netto z prowizji i opłat (4)

 

 

4.

Przychody z tytułu akcji i udziałów

 

 

5.

Pozostałe przychody

 

 

Przychody netto ogółem

 

 

6.

Koszty wynagrodzeń pracowników (5)

 

 

7.

Koszty administracyjne (5)

 

 

8.

Amortyzacja aktywów rzeczowych i wartości niematerialnych i prawnych

 

 

9.

Usługi produkcji banknotów (6)

 

 

10.

Pozostałe koszty

 

 

Strata roczna/zysk roczny

 

 


(1)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 52.

(3)  EBC może podawać albo dokładne kwoty w euro, albo kwoty zaokrąglone na różne sposoby.

(4)  Rozbicie na przychody i koszty można również wykazać w notach wyjaśniających do rocznego sprawozdania finansowego.

(5)  W tym rezerwy administracyjne.

(6)  Pozycja ta jest stosowana w sytuacji, kiedy korzysta się z zewnętrznych usług produkcji banknotów (dla kosztów usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie produkcji banknotów w imieniu banku centralnego). Zaleca się, aby koszty poniesione w związku z emisją banknotów zostały przeniesione do rachunku zysków i strat w takiej formie, w jakiej pojawiły się na fakturze (lub innym dokumencie stwierdzającym ich poniesienie), zob. również wytyczne EBC/2006/16.”


29.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/71


ZALECENIE RADY

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/1019/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 168 ust. 6,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Grypa sezonowa jest wirusową chorobą zakaźną, która występuje w Europie w formie epidemii w miesiącach zimowych. Jest ona jedną z najważniejszych i najczęstszych chorób zakaźnych i stanowi ważną przyczynę zachorowań i śmiertelności we wszystkich państwach członkowskich.

(2)

W niektórych przypadkach jej powikłania wykraczają poza samoograniczającą się infekcję układu oddechowego i prowadzą do ciężkiego zapalenia płuc lub innych wtórnych powikłań, które niekiedy kończą się zgonem. Powikłania takie są dużo częstsze w grupach osób starszych i wśród osób cierpiących na choroby przewlekłe.

(3)

Grypę sezonową można zwalczać za pomocą szczepień, jednak wirus często zmienia swój skład antygenowy i w związku z tym skład szczepionki jest regularnie oceniany przez grupy ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

(4)

W roku 2003 Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło rezolucję 56.19, w której zaleca zwiększenie zasięgu objęcia szczepieniami przeciw grypie wszystkich osób obciążonych wysokim ryzykiem, tak aby objąć szczepieniami przynajmniej 50 % osób starszych do roku 2006 i przynajmniej 75 % do roku 2010.

(5)

W dniu 26 października 2005 r. i w dniu 14 czerwca 2006 r. Parlament Europejski przyjął rezolucje zatytułowane, odpowiednio, „Strategia przeciw rozprzestrzenianiu się pandemii grypy” oraz „Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej”, wzywające państwa członkowskie do powszechniejszego stosowania szczepień przeciw grypie zgodnie z zaleceniami WHO. W rezolucjach tych wzywano również państwa członkowskie do zwiększenia zasięgu objęcia szczepieniami w okresie między pandemiami – zgodnie z zaleceniami WHO.

(6)

W związku z powyższym należy podjąć skoordynowane działania na szczeblu Unii Europejskiej w celu złagodzenia wpływu grypy sezonowej poprzez zachęcanie do szczepienia osób z grup ryzyka oraz pracowników służby zdrowia. Celem niniejszego zalecenia jest – zgodnie z zaleceniem WHO – objęcie szczepieniami 75 % grup osób starszych, najszybciej, jak to możliwe, a najlepiej do sezonu zimowego 2014–2015. Wspomniany poziom docelowy 75 % powinien być w miarę możliwości rozszerzony na grupę ryzyka obejmującą osoby z chorobami przewlekłymi – zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

(7)

Zwiększenie poziomu objęcia szczepieniami grup ryzyka przyczyniłoby się również do powszechniejszego stosowania szczepień w ogóle, w tym wśród pracowników służby zdrowia.

(8)

Jako pierwszy krok w kierunku wspomnianych zmian konieczne jest, aby wszyscy uczestnicy systemu ochrony zdrowia, osoby z grup ryzyka, pracownicy placówek służby zdrowia i osoby nimi zarządzające, lekarze i decydenci byli informowani o problemie grypy sezonowej poprzez publiczne i branżowe kampanie informacyjne. Pracownikom służby zdrowia należy uświadomić, jakie szczególne zagrożenia stoją przed ich bardziej narażonymi pacjentami. Pracownikom służby zdrowia należy również uświadomić, że spoczywa na nich obowiązek udzielania pacjentom właściwych porad na temat szczepień.

(9)

Szczególnie istotne jest zgromadzenie szczegółowych i porównywalnych na szczeblu krajowym danych na temat powszechności przyjmowania szczepień w grupach ryzyka w celu właściwej oceny sytuacji we wszystkich państwach członkowskich. Dotychczas takie dane nie zawsze były dostępne. Na ich podstawie Komisja i państwa członkowskie będą w stanie dzielić się informacjami i najlepszymi praktycznymi rozwiązaniami z państwami trzecimi za pośrednictwem istniejących kanałów współpracy międzynarodowej w dziedzinie zdrowia.

(10)

W rozporządzeniu (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (1) (ECDC) powierzono ECDC w szczególności misję służenia Komisji i państwom członkowskim fachową wiedzą techniczną i naukową. ECDC prowadzi również sieć powołaną specjalnie do nadzoru nad grypą sezonową zgodnie z decyzją Komisji 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2). ECDC powinno zatem służyć państwom członkowskim pomocą przy udzielaniu doradztwa naukowego na temat szczepień przeciw grypie sezonowej.

(11)

W kontekście szczepień przeciw grypie sezonowej, osiągnięcie zalecanego przez WHO celu objęcia szczepieniami 75 % grup osób starszych będzie znacznie łatwiejsze, jeżeli skoordynowane zostaną działania na szczeblu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1)

Zachęca się państwa członkowskie, aby przyjęły i wdrożyły krajowe, regionalne lub lokalne plany działania lub polityki, które będą miały na celu powszechniejsze stosowanie szczepień przeciw grypie sezonowej, tak aby jak najszybciej – a najlepiej do sezonu zimowego 2014–2015 – objąć szczepieniami 75 % „grup osób starszych” oraz – w miarę możliwości – innych grup ryzyka, o których mowa w pkt 2 lit. a), o ile taki cel nie został jeszcze osiągnięty. Państwa członkowskie zachęca się również do poprawy powszechności szczepień wśród pracowników służby zdrowia.

Plany działania lub polityki powinny uwzględniać niedobory stwierdzone na szczeblu krajowym oraz organizować działania, o których mowa w pkt 2 lit. b) i c).

2)

W ramach planów działania lub polityk, o których mowa w pkt 1, zachęca się państwa członkowskie do:

a)

uwzględnienia definicji „grup osób starszych” oraz „grup ryzyka”, które znajdują się w wytycznych wydanych przez ECDC;

b)

mierzenia wielkości przyjmowania szczepień we wszystkich grupach ryzyka oraz analizowania powodów, dla których niektóre osoby nie chcą się zaszczepić;

c)

stymulowania kształcenia, szkolenia i wymiany informacji na temat grypy sezonowej i szczepień poprzez organizowanie:

(i)

działań informacyjnych skierowanych do pracowników służby zdrowia;

(ii)

działań informacyjnych