ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.341.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 341

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
22 grudnia 2009


Spis treści

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2009/965/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8680)  ( 1 )

1

 

 

2009/966/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje Komisji 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE

14

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

22.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/1


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8680)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/965/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (1) z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, w szczególności jej art. 27 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej (nr ERA/REC/XA/01-2009) z dnia 17 kwietnia 2009 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE Europejska Agencja Kolejowa ma obowiązek opracowania dokumentu referencyjnego zawierającego odesłania do wszystkich przepisów krajowych stosowanych przez państwa członkowskie, dotyczących wprowadzania pojazdów do eksploatacji. W dokumencie tym niezbędne jest zamieszczenie przepisów krajowych poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do każdego z parametrów wymienionych w załączniku VII do dyrektywy 2008/57/WE oraz określenie, do której z grup wymienionych w sekcji 2 tego załącznika należą dane przepisy. Przepisy te obejmują przepisy notyfikowane na mocy art. 17 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE, w tym przepisy notyfikowane w wyniku przyjęcia technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) (przypadki szczególne, punkty otwarte, odstępstwa), a także przepisy notyfikowane na mocy art. 8 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Pierwsza wersja dokumentu referencyjnego zostanie przedstawiona Komisji najpóźniej do dnia 1 stycznia 2010 r.

(2)

W celu umożliwienia porównań i określenia wzajemnych powiązań między wymogami określonymi w TSI a wymogami przepisów krajowych odnośnie do konkretnego parametru, wykaz parametrów do skontrolowania w związku z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI powinien, z jednej strony, zachowywać zgodność z obecnymi porozumieniami opierającymi się na przepisach krajowych, a porozumienia te powinny stanowić jego podstawę, z drugiej zaś strony powinien stanowić odzwierciedlenie TSI. Jest zatem konieczne, aby wykaz parametrów był znacznie bardziej szczegółowy, niż ma to miejsce obecnie w sekcji 1 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE. Właściwe jest przyjęcie szczegółowego wykazu parametrów określonych w załączniku do niniejszej decyzji jako podstawy dla dokumentu referencyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dokument referencyjny, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE, sporządza się w oparciu o wykaz parametrów określony w załączniku do niniejszej decyzji.

Dla każdego z państw członkowskich dokument referencyjny zawiera również określone podstawowe informacje dotyczące przepisów krajowych obowiązujących w zakresie dopuszczenia pojazdów szynowych do eksploatacji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich oraz Europejskiej Agencji Kolejowej, reprezentowanej przez jej dyrektora wykonawczego.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz parametrów stosowanych w celu klasyfikacji przepisów krajowych w dokumencie referencyjnym, o którym mowa w art. 27 dyrektywy 2008/57/WE

Nr ref.

Parametry

Objaśnienia

1.0

Dokumentacja ogólna

Dokumentacja ogólna (z uwzględnieniem opisu nowego, odnowionego lub zmodernizowanego pojazdu i jego przeznaczenia, projektu, napraw, informacji dotyczących eksploatacji i utrzymania, dokumentacji technicznej itp.).

1.1

Dokumentacja ogólna

Dokumentacja ogólna, opis techniczny pojazdu, jego konstrukcja oraz przeznaczenie dla danego rodzaju ruchu (pociąg pasażerski dalekobieżny, pojazdy podmiejskie, przewozy podmiejskie itp.) z uwzględnieniem prędkości eksploatacyjnej oraz maksymalnej prędkości konstrukcyjnej, w tym plany ogólne, schematy i dane niezbędne dla rejestrów, np. długość pojazdu, układ osi, rozstaw osi, masa na jednostkę itp.

1.2

Instrukcje i wymogi dotyczące utrzymania

 

1.2.1

Instrukcje utrzymania

Instrukcje i podręczniki utrzymania, w tym niezbędne wymogi dotyczące utrzymania poziomu bezpieczeństwa pojazdu przewidzianego w projekcie.

Wszystkie odnośne kwalifikacje zawodowe, tj. umiejętności wymagane do prowadzenia utrzymania urządzeń.

1.2.2

Akta uzasadnienia projektu utrzymania

 

1.3

Instrukcje i dokumentacja dotyczące eksploatacji

 

1.3.1

Instrukcje dotyczące eksploatacji w trybie pracy normalnej i trybie pracy podczas awarii pojazdu

 

1.4

Testy kompletnego pojazdu na torach

 

2.0

Konstrukcja i części mechaniczne

Integralność mechaniczna i interfejs między pojazdami (z uwzględnieniem urządzeń ciągłowo-zderznych, przejść, wytrzymałości konstrukcji pojazdu i jego wyposażenia (np. siedzeń), pojemności ładunkowej, bezpieczeństwa biernego (w tym zewnętrznej i wewnętrznej wytrzymałości zderzeniowej)).

2.1

Konstrukcja pojazdu

 

2.1.1

Wytrzymałość i integralność

Ten parametr uwzględnia np. wymogi w zakresie wytrzymałości mechanicznej pudła wagonu, ostoi, systemów zawieszenia, sprzęgów, zgarniacza, pługu odśnieżnego. Wytrzymałość mechaniczna poszczególnych pozycji niniejszego wykazu, takich jak wózek/system biegowy, łożysko, oś, koło i pantograf, zostanie określona oddzielnie.

2.1.2

Pojemność ładunkowa

 

2.1.2.1

Warunki obciążenia i rozłożenie masy

 

2.1.2.2

Nacisk na oś i nacisk koła

Dla poszczególnych kół/osi zgodnie z warunkami obciążenia w pkt 2.1.2.1.

2.1.3

Technologia łączenia

 

2.1.4

Podnoszenie na linach i podnośnikiem

 

2.1.5

Mocowanie urządzeń do konstrukcji pudła wagonu

 

2.1.7

Połączenia stosowane między różnymi częściami pojazdu

Np. połączenie/zawieszenie między pudłem wagonu a wózkiem.

2.2

Interfejs mechaniczny sprzęgów na końcach lub wewnątrz składu

 

2.2.1

Sprzęg samoczynny

 

2.2.2

Charakterystyka sprzęgu ratunkowego

Odnośnie do wymogów eksploatacyjnych dla pociągów ratunkowych zob. również pkt 13.1 i 13.3.

2.2.3

Sprzęg śrubowy

 

2.2.4

Elementy urządzeń ciągłowo-zderznych

W tym projekt, funkcjonalność i charakterystyka, np. sprężystość zderzaków.

2.2.5

Oznakowanie zderzaków

 

2.2.6

Hak cięgłowy

 

2.2.7

Przejścia międzywagonowe

 

2.3

Bezpieczeństwo bierne

W tym np. odchylacz przeszkód, ograniczanie opóźnienia hamowania, przestrzeń przeżycia, integralność strukturalna obszarów pasażerskich, zmniejszanie ryzyka wykolejenia i zaczepienia, ograniczanie skutków zderzenia z przeszkodą na torze, wyposażenie wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa biernego.

3

Współdziałanie pojazdu z torem i zagadnienia skrajni

Interfejsy mechaniczne z infrastrukturą (z uwzględnieniem zachowania statycznego i dynamicznego, skrajni budowli i skrajni ładunkowej, szerokości toru, układów biegowych itp.).

3.1

Skrajnia pojazdu

Zgodność profilu pojazdu z infrastrukturą i innymi pojazdami (statyczna i dynamiczna skrajnia taboru) w oparciu o referencyjną skrajnię statyczną i dynamiczną.

3.1.1

Przypadek szczególny

Przypadek szczególny (np. pojazdy przewożone promem).

3.2

Charakterystyka pojazdu

Zachowanie dynamiczne pojazdów szynowych, w tym zbieżność równoważna, kryterium niestateczności, pochylenie, bezpieczeństwo przeciwwykolejeniowe na wichrowatym torze, obciążenie toru itp.

3.2.1

Bezpieczeństwo i dynamika jazdy

Z uwzględnieniem odporności pojazdu na odkształcenie toru, jazdy po torze w łuku lub wichrowatym torze, bezpiecznej jazdy na zwrotnicach i skrzyżowaniach ukośnych itp.

3.2.2

Zbieżność równoważna, profil koła i wartości graniczne

 

3.2.3

Parametry kompatybilności w zakresie obciążenia toru

Np. dynamiczna siła koła, siły koła wywierane przez zestaw kołowy na tor (kwazi-statyczna siła koła, maksymalna całkowita siła poprzeczna, kwazi-statyczna siła prowadząca).

3.2.4

Przyspieszenie pionowe

Np. efekty dynamiczne przenoszone na konstrukcję nadwozia przy uwzględnieniu rezonansu w układach zawieszenia i podparcia.

3.3

Wózki/układy biegowe

 

3.3.1

Wózki

 

3.3.2

Zestaw kołowy (oś + koła)

W tym zestawy kołowe ze zmiennym rozstawem kół, korpus osi itp.

3.3.3

Koło

 

3.3.4

Interfejs koło/szyna (w tym smarowanie i piaskowanie obrzeża koła)

Interfejs koło/szyna (w tym smarowanie obrzeża koła, maksymalne wężykowanie kół/zużywanie toru oraz wymogi w zakresie piaskowania wynikające z jazdy, hamowania, systemów detekcji pociągów).

3.3.5

Łożyska w zestawie kołowym

 

3.3.6

Minimalny promień łuku podlegający negocjacjom

Wartości i warunki (np. wagon sprzęgnięty/niesprzęgnięty).

3.3.7

Zgarniacz

„Ochrona kół przed przeszkodami na torach”.

3.4

Limit maksymalnego dodatniego i ujemnego przyspieszenia podłużnego

 

4

Urządzenia hamowania

Urządzenia hamowania (w tym urządzenia zapobiegające poślizgowi kół, urządzenia sterowania hamowaniem oraz skuteczność hamowania służbowego, nagłego i postojowego).

4.1

Wymogi funkcjonalne w zakresie hamowania na poziomie pociągu

Np. automatyzm, ciągłość, niewyczerpalność …

4.2

Wymogi bezpieczeństwa w zakresie hamowania na poziomie pociągu

 

4.2.1

Powiązanie pomiędzy systemami trakcji i hamowania

Np. odcięcie trakcji.

4.3

Układ hamulcowy

Uznana architektura i odnośne normy

Odniesienie do istniejących rozwiązań, np. UIC.

4.4

Kontrola hamowania

Wymóg kontroli hamowania według typu hamulca, np. numer i rodzaj urządzenia, dopuszczalne opóźnienie pomiędzy wydaniem polecenia a zadziałaniem hamulca …

4.4.1

Kontrola hamowania nagłego

 

4.4.2

Kontrola hamowania służbowego

 

4.4.3

Kontrola hamowania bezpośredniego

 

4.4.4

Kontrola hamowania dynamicznego

 

4.4.5

Kontrola hamowania postojowego

 

4.5

Skuteczność hamowania

 

4.5.1

Hamowanie nagłe

 

4.5.2

Hamowanie służbowe

 

4.5.3

Obliczenia dotyczące pojemności cieplnej

 

4.5.4

Hamulec postojowy

 

4.6

Zarządzanie przyczepnością w trakcie hamowania

 

4.6.1

Ograniczenie profilu przyczepności koła

 

4.6.2

Zabezpieczenie przed poślizgiem kół

 

4.7

Powstawanie siły hamowania

Wymóg dla urządzeń wytwarzających siłę hamowania z podziałem na typ hamulca.

4.7.1

Hamulec cierny

Z uwzględnieniem cech materiału, np. dla klocków hamulcowych z materiałów kompozytowych.

4.7.1.1

Klocki hamulcowe

 

4.7.1.2

Tarcze hamulcowe

 

4.7.1.3

Okładziny hamulca

 

4.7.2

Hamulec dynamiczny połączony z trakcją

 

4.7.3

Szynowy hamulec magnetyczny

 

4.7.4

Szynowy hamulec wiroprądowy

 

4.7.5

Hamulec postojowy

 

4.8

Wskazanie stanu hamowania i awarii

 

4.9

Wymogi dla hamulców do celów ratunkowych

 

5.0

Kwestie dotyczące pasażerów

Urządzenia dla pasażerów i otoczenie, w którym podróżują pasażerowie, w tym okna i drzwi dla pasażerów, wymogi w zakresie dostosowania taboru dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się itd.

5.1

Dostęp

Specyfikacje funkcjonalne i techniczne, np. dotyczące dostosowania taboru dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

5.1.1

Drzwi zewnętrzne

 

5.1.2

Drzwi wewnętrzne

 

5.1.3

Przejścia

 

5.1.4

Stopnie i oświetlenie

 

5.1.5

Zmiany wysokości podłogi

 

5.1.6

Poręcze

 

5.1.7

Urządzenia ułatwiające wsiadanie

 

5.2

Okna

Np. cechy mechaniczne okien i szyb, wymogi w zakresie sytuacji awaryjnych.

Odnośnie do cech mechanicznych szyb czołowych zob. pkt 9.1.3.1.

5.3

Toalety

Odnośnie do zanieczyszczeń z toalet zob. pkt 6.2.1.1.

5.4

Informacje dla pasażerów

 

5.4.1

System nagłośnienia kabiny pasażerskiej

 

5.4.2

Oznakowanie i informacje

W tym instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla pasażerów i oznakowanie awaryjne dla pasażerów.

5.5

Miejsca do siedzenia i inne udogodnienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania

Z wyłączeniem dostępu (uwzględnionego w pkt 5.1).

5.6

Specjalne urządzenia dla pasażerów

 

5.6.1

System podnośników

Zgodność z wymogami znaku CE lub przepisami krajowymi, jeśli jest wymagana.

5.6.2

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Np. jakość powietrza wewnętrznego, wymogi na wypadek pożaru (wyłączenie).

5.6.3

Inne

Np. dystrybutory napojów.

6.0

Warunki środowiskowe i skutki działania sił aerodynamicznych

Wpływ środowiska na pojazd oraz wpływ pojazdu na środowisko (w tym warunki aerodynamiczne oraz interfejs między pojazdem a częścią przytorową systemu kolejowego i interfejs między pojazdem a dalszym otoczeniem).

6.1

Wpływ środowiska na pojazd

 

6.1.1

Warunki środowiskowe mające wpływ na pojazd

 

6.1.1.1

Wysokość n.p.m.

 

6.1.1.2

Temperatura

 

6.1.1.3

Wilgotność powietrza

Np. środki zapobiegające kondensacji i zamarzaniu.

6.1.1.4

Deszcz

 

6.1.1.5

Śnieg, lód i grad

Np. urządzenia do usuwania śniegu, pług odśnieżny, nagrzewnice zapobiegające pokrywaniu się lodem itp.

6.1.1.6

Promieniowanie słoneczne

 

6.1.1.7

Związki chemiczne i pyły

Wpływ na urządzenia i funkcje pojazdu spowodowany przez związki chemiczne i niewielkie obiekty unoszące się w powietrzu (np. podsypka).

6.1.2

Skutki działania sił aerodynamicznych dla pojazdu

Wpływ działania sił aerodynamicznych na urządzenia i funkcje pojazdu.

6.1.2.1

Skutki działania wiatrów bocznych

Wpływ działania wiatrów bocznych na urządzenia i funkcje pojazdu.

6.1.2.2

Maksymalne różnice ciśnień w tunelach

Wpływ gwałtownych zmian ciśnienia otoczenia na urządzenia i funkcje pojazdu.

6.2

Wpływ pojazdu na środowisko

 

6.2.1

Emisje związków chemicznych i pyłów

Limity emisji związków chemicznych i pyłów przez pojazd.

6.2.1.1

Zanieczyszczenia z toalet

Zanieczyszczenia z toalet kierowane do dalszego otoczenia.

6.2.1.2

Emisje spalin

Emisje spalin do dalszego otoczenia.

6.2.2

Limity emisji hałasu

Limity emisji hałasu z pojazdu do dalszego otoczenia.

6.2.2.1

Wpływ hałasu na dalsze otoczenie

Wpływ hałasu zewnętrznego, którego źródłem jest pojazd, na dalsze otoczenie poza systemem kolejowym.

6.2.2.2

Wpływ hałasu stacjonarnego

Wpływ hałasu stacjonarnego, którego źródłem jest pojazd, na dalsze otoczenie poza systemem kolejowym.

6.2.2.3

Wpływ hałasu ruszania

Wpływ hałasu ruszania, którego źródłem jest pojazd, na dalsze otoczenie poza systemem kolejowym.

6.2.2.4

Wpływ hałasu przejazdu

Wpływ hałasu przejazdu, którego źródłem jest pojazd, na dalsze otoczenie poza systemem kolejowym.

6.2.3

Ograniczenia oddziaływania sił aerodynamicznych

Ograniczenia oddziaływania sił aerodynamicznych, których źródłem jest pojazd, na inne elementy systemu kolejowego i otoczenie.

6.2.3.1

Uderzenia ciśnienia na czoło pociągu

Efekt uderzenia ciśnienia wywołanego przez czoło pociągu na urządzenia przytorowe.

6.2.3.2

Wpływ działania sił aerodynamicznych na pasażerów/materiały na peronie

Zaburzenia aerodynamiczne dotyczące pasażerów/materiałów na peronie, w tym metody oceny i warunki obciążenia eksploatacyjnego.

6.2.3.3

Wpływ działania sił aerodynamicznych na pracowników torowych

Zaburzenia aerodynamiczne dotyczące pracowników torowych.

6.2.3.4

Podrywanie podsypki i jej przenoszenie na przyległe nieruchomości

 

7.0

Wymogi w zakresie zewnętrznych systemów ostrzegania, oznakowania, funkcji i integralności oprogramowania

Zewnętrzne systemy ostrzegania, oznakowanie, funkcje i integralność oprogramowania, np. funkcje dotyczące bezpieczeństwa mające wpływ na zachowanie pociągu, w tym magistrala pociągu.

7.1

Integralność oprogramowania służącego funkcjom bezpieczeństwa

Np. integralność oprogramowania magistrali pociągu.

7.2

Wizualne i dźwiękowe funkcje identyfikacji i ostrzegania dla pojazdu

 

7.2.1

Oznakowanie pojazdu

 

7.2.2

Światła zewnętrzne

 

7.2.2.1

Światła czołowe

 

7.2.2.2

Światła oznakowania

 

7.2.2.3

Światła końca pociągu

 

7.2.2.4

Sterowanie lampami

 

7.2.3

Urządzenie ostrzegawcze

 

7.2.3.1

Sygnały urządzenia ostrzegawczego

 

7.2.3.2

Poziomy ciśnienia akustycznego urządzenia ostrzegawczego

Na zewnątrz kabiny – w odniesieniu do wewnętrznego poziomu hałasu zob. pkt 9.2.1.2.

7.2.3.3

Urządzenia ostrzegawcze, ochrona

 

7.2.3.4

Urządzenia ostrzegawcze, sterowanie

 

7.2.3.5

Urządzenia ostrzegawcze – weryfikacja poziomów ciśnienia akustycznego

 

7.2.4

Wsporniki

Np. wymogi dotyczące sygnalizacji dla tylnej części pociągu: lamp, flag itp.

8.0

Pokładowe układy zasilania i sterowania

Pokładowe układy napędu, układy zasilania i sterowania, a także interfejs między pojazdem a infrastrukturą zasilającą oraz wszystkie aspekty kompatybilności elektromagnetycznej.

8.1

Wymogi dotyczące wydajności trakcji

 

8.1.1

Przyspieszenie resztkowe przy maksymalnej prędkości

 

8.1.2

Resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awarii

 

8.1.3

Wymogi w stosunku do przyczepności koło/szyna

 

8.2

Parametry funkcjonalne i techniczne dotyczące interfejsu między pojazdem a podsystemem „energia”

 

8.2.1

Parametry funkcjonalne i techniczne dotyczące zasilania energią elektryczną

 

8.2.1.1

Zasilanie

 

8.2.1.2

Impedancja między pantografem a kołami

 

8.2.1.3

Napięcie i częstotliwość zasilania sieci trakcyjnej

 

8.2.1.4

Odzyskiwanie energii

 

8.2.1.5

Maksymalna moc i maksymalny dopuszczalny prąd pobierany z sieci trakcyjnej

W tym prąd maksymalny podczas postoju.

8.2.1.6

Współczynnik mocy

 

8.2.1.7

Zakłócenia w systemach energetycznych

 

8.2.1.7.1

Charakterystyka harmoniczna i zależne od niej przepięcia w sieci trakcyjnej

 

8.2.1.7.2

Wpływ składowej stałej w systemach zasilania prądem przemiennym

 

8.2.1.8

Ochrona elektryczna

Np. selektywność pokładowych systemów ochrony i system ochrony podstacji

8.2.2

Parametry funkcjonalne i konstrukcyjne pantografu

 

8.2.2.1

Ogólna konstrukcja pantografu

 

8.2.2.2

Geometria ślizgacza pantografu

 

8.2.2.3

Statyczna siła nacisku pantografu

 

8.2.2.4

Siła nacisku pantografu (w tym zachowanie dynamiczne i wpływ zjawisk aerodynamicznych)

W tym jakość odbioru prądu.

8.2.2.5

Zakres wysokości roboczej pantografów

 

8.2.2.6

Obciążalność prądowa

 

8.2.2.7

Rozmieszczenie pantografów

 

8.2.2.8

Izolowanie pantografu

 

8.2.2.9

Opuszczanie pantografów

 

8.2.2.10

Przejazd przez sekcje separacji faz

 

8.2.2.11

Przejazd przez sekcje separacji systemów

 

8.2.3

Parametry funkcjonalne i konstrukcyjne nakładki stykowej

 

8.2.3.1

Geometria nakładki stykowej

 

8.2.3.2

Materiał nakładki stykowej

 

8.2.3.3

Ocena nakładki stykowej

 

8.2.3.4

Wykrywanie pęknięcia nakładki stykowej

 

8.2.3.5

Obciążalność prądowa

 

8.3

Systemy zasilania i trakcji

 

8.3.1

Pomiar zużycia energii

 

8.3.2

Konfiguracja głównych obwodów elektrycznych

 

8.3.3

Elementy pracujące pod wysokim napięciem

 

8.3.4

Uziemienie

 

8.4

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna między pokładowym systemem zasilania i systemem sterowania oraz:

innymi częściami pokładowego systemu zasilania i systemem sterowania tego samego pojazdu,

innymi pojazdami,

częścią przytorową systemu kolejowego,

dalszym otoczeniem.

8.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna w ramach pokładowego systemu zasilania i systemu sterowania

Kompatybilność elektromagnetyczna między poszczególnymi częściami pokładowego systemu zasilania i systemu sterowania.

8.4.2

Kompatybilność elektromagnetyczna z siecią sygnalizacyjną i siecią telekomunikacyjną

Kompatybilność elektromagnetyczna między pokładowym systemem zasilania i systemem sterowania a częścią przytorową sieci sygnalizacyjnej i sieci telekomunikacyjnej.

8.4.3

Kompatybilność elektromagnetyczna z innymi pojazdami i częścią przytorową systemu kolejowego

Kompatybilność elektromagnetyczna między pokładowym systemem zasilania i systemem sterowania a innymi pojazdami oraz częścią przytorową systemu kolejowego inną niż sieć sygnalizacyjna i sieć telekomunikacyjna.

8.4.4

Kompatybilność elektromagnetyczna z dalszym otoczeniem

Kompatybilność elektromagnetyczna między pokładowym systemem zasilania i systemem sterowania a dalszym otoczeniem poza systemem kolejowym (z uwzględnieniem osób mieszkających w pobliżu torów lub osób na peronie, pasażerów, maszynistów/personelu).

8.5

Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi

 

8.6

Wymogi dla napędu wysokoprężnego i innych systemów napędu z silnikami cieplnymi

 

8.7

Systemy wymagające specjalnych środków monitorowania i ochrony

 

8.7.1

Zbiorniki i systemy przewodów zawierające płyny łatwopalne

Wymogi specjalne dla zbiorników i systemów przewodów zawierających płyny łatwopalne (w tym paliwo).

8.7.2

Systemy zbiorników ciśnieniowych/urządzenia ciśnieniowe

 

8.7.3

Instalacje kotłów parowych

 

8.7.4

Systemy techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Wymogi specjalne dla systemów technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (np. systemy gazu ciekłego, gazu ziemnego i systemy zasilane akumulatorami, w tym ochrona kadzi transformatora).

8.7.5

Wykrywacze jonizacji

 

8.7.6

Hydrauliczne/pneumatyczne systemy zasilania i sterowania

Specyfikacje funkcjonalne i techniczne, np. zasilanie sprężonym powietrzem, wydajność, rodzaj, zakres temperatur, osuszacze powietrza (wieże), wskaźniki punktu rosy, izolacja, charakterystyka poboru powietrza, wskaźniki awarii itp.

9.0

Urządzenia dla personelu, interfejsy i środowisko

Urządzenia pokładowe, interfejsy, warunki i środowisko pracy dla personelu (w tym wymogi dla kabin maszynisty i interfejsu maszynista/pojazd).

9.1

Konstrukcja kabiny maszynisty

 

9.1.1

Konstrukcja kabiny

 

9.1.1.1

Układ wnętrza

Np. dostępna przestrzeń, układ kabiny i wymogi w zakresie ergonomii.

9.1.1.2

Ergonomia pulpitu

 

9.1.1.3

Siedzenie maszynisty

 

9.1.1.4

Środki wymiany dokumentów dostępne dla maszynisty

 

9.1.1.5

Inne urządzenia sterujące pracą pociągu

 

9.1.2

Dostęp do kabiny maszynisty

 

9.1.2.1

Wsiadanie, wysiadanie i drzwi

 

9.1.2.2

Wyjścia awaryjne z kabiny maszynisty

 

9.1.3

Szyba czołowa kabiny maszynisty

 

9.1.3.1

Właściwości mechaniczne

 

9.1.3.2

Właściwości optyczne

 

9.1.3.3

Wyposażenie

Np. urządzenia odladzające, urządzenia odmgławiające, zewnętrzne urządzenia czyszczące itp.

9.1.3.4

Widoczność do przodu

 

9.2

Warunki pracy

 

9.2.1

Warunki środowiskowe

 

9.2.1.1

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w kabinach maszynisty

 

9.2.1.2

Hałas w kabinach maszynisty

W tym głośność sygnału urządzenia ostrzegawczego wewnątrz kabiny.

9.2.1.3

Oświetlenie w kabinach maszynisty

 

9.2.2

Inne

 

9.3

Interfejs maszynista/pojazd

Urządzenia w kabinie maszynisty nadzorujące bezpieczną jazdę pociągu i sterujące bezpieczną jazdą pociągu.

9.3.1

Interfejs maszynista/pojazd

 

9.3.1.1

Pomiar prędkości

Rejestrację prędkości ujęto w pkt 9.6.

9.3.1.2

Wyświetlacz i monitory w kabinie maszynisty

 

9.3.1.3

Manipulatory i wyświetlacze

 

9.3.2

Nadzór nad maszynistą

Funkcja kontroli aktywności maszynisty, np. kontrola czujności.

9.3.3

Widoczność do tyłu i na boki

 

9.4

Oznakowanie w kabinach maszynisty

Statyczne przedstawienie podstawowych informacji dla maszynisty.

9.5

Sprzęt i inne urządzenia pokładowe dla personelu

 

9.5.1

Urządzenia pokładowe dla personelu

 

9.5.1.1

Dostęp dla personelu do celów sprzęgania/rozprzęgania

 

9.5.1.2

Schodki i poręcze zewnętrzne do użytku personelu manewrowego

 

9.5.1.3

Urządzenia magazynowe do użytku personelu

 

9.5.1.4

Inne urządzenia

 

9.5.2

Drzwi do użytku personelu i drzwi towarowe

Drzwi z zabezpieczeniem umożliwiającym otwieranie tylko przez personel, w tym obsługę cateringu.

9.5.3

Narzędzia pokładowe i sprzęt przenośny

Np. urządzenia potrzebne maszyniście lub personelowi w sytuacjach awaryjnych.

9.5.4

System komunikacji głosowej

Np. komunikacja między:

załogą pociągu,

załogą pociągu a osobami wewnątrz/na zewnątrz pociągu.

9.6

Urządzenie rejestrujące

W celu monitorowania zachowania maszynisty i pociągu.

9.8

Funkcja zdalnego sterowania

 

10

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacja

 

10.1

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 

10.1.1

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej

 

10.1.1.1

Klasyfikacja pojazdu/klasy odporności ogniowej

 

10.1.2

Środki ochrony przeciwpożarowej

 

10.1.2.1

Ogólne środki ochrony pojazdów

 

10.1.2.2

Środki ochrony przeciwpożarowej dla specjalnych rodzajów pojazdów

Np. wymogi dotyczące pociągów towarowych lub pociągów pasażerskich dotyczące zdolności ruchowej, ochrony maszynistów itp.

10.1.2.3

Ochrona kabiny maszynisty

 

10.1.2.4

Przegrody ogniowe

 

10.1.2.5

Charakterystyka materiałów

 

10.1.2.6

Czujki przeciwpożarowe

 

10.1.2.7

Środki gaśnicze

 

10.2

Sytuacje awaryjne

 

10.2.1

Wyjścia awaryjne dla pasażerów

 

10.2.2

Informacje, urządzenia i dostęp dla służb ratowniczych

 

10.2.3

Alarm dla pasażerów

 

10.2.4

Oświetlenie awaryjne

 

10.3

Środki dodatkowe

 

11

Obsługa

Urządzenia pokładowe i interfejsy przeznaczone dla czynności obsługowych.

11.1

Urządzenia do czyszczenia pociągu

 

11.1.1

Urządzenia do zewnętrznego czyszczenia pociągów

Np. mycie zewnętrzne w myjni pociągów.

11.1.2

Czyszczenie wnętrza pociągu

 

11.2

Urządzenia do uzupełniania paliwa

 

11.2.1

Systemy odprowadzania ścieków

W tym interfejs z systemem opróżniania toalet.

11.2.2

System zaopatrzenia w wodę

Zgodność z przepisami sanitarnymi.

11.2.3

Dodatkowe urządzenia zasilania

Np. specjalne wymogi dotyczące postoju pociągów.

11.2.4

Interfejs do urządzeń uzupełniania paliwa dla taboru z napędem innym niż elektryczny

Np. króćce używane dla oleju napędowego i innych paliw.

12.0

Pokładowe urządzenia kontroli jazdy i pokładowe urządzenia srk

Wszystkie urządzenia pokładowe niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz pokładowe urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągów dopuszczonych do jazd po sieci oraz wpływ tych urządzeń na przytorową część systemu kolejowego.

12.1

Pokładowy system łączności radiowej

 

12.1.1

System łączności radiowej inny niż GSM-R

 

12.1.2

System łączności radiowej zgodny z GSM-R

 

12.1.2.1

Wiadomości tekstowe

Specjalne wymogi dotyczące wiadomości tekstowych (np. w sytuacjach awaryjnych).

12.1.2.2

Przekazywanie połączeń

Wymogi i warunki regulujące przekazywanie połączeń.

12.1.2.3

Połączenia rozgłoszeniowe

Wymogi i warunki regulujące połączenia rozgłoszeniowe.

12.1.2.4

Wymogi dotyczące systemu łączności radiowej w kabinie

Tj. inne obowiązkowe wymogi krajowe dotyczące systemu łączności radiowej w kabinie, które nie są obowiązkowe w ramach TSI.

12.1.2.5

Wybór sieci za pomocą przełącznika zewnętrznego

 

12.1.2.6

Funkcje ogólne związane z systemem łączności radiowej

Tj. inne obowiązkowe wymogi krajowe dotyczące funkcji ogólnych związanych z systemem łączności radiowej, które nie są obowiązkowe w ramach TSI.

12.1.2.7

Funkcjonalność głównego elementu sterowania interfejsu maszynista/pojazd

Wymogi przenoszone do systemu łączności radiowej kabiny wynikające z funkcjonalności głównego elementu sterowania interfejsu maszynista/pojazd.

12.1.2.8

Wykorzystanie radiotelefonów ręcznych jako systemu mobilnej łączności radiowej dla kabiny

Jako główny lub awaryjny system łączności radiowej.

12.1.2.9

Pojemność informacyjna pokładowej instalacji GSM-R

Np. wymóg dotyczący obsługi łączności pakietowej.

12.1.2.10

Interfejs GSM-R/ETCS

Np. synchronizacja identyfikatora pociągu.

12.1.2.11

Połączenia wzajemne oraz roaming między sieciami GSM-R

Obowiązuje do czasu wydania nowego celu dla Eirene w 2010 r.

12.1.2.12

Przekraczanie granic

Obowiązuje do czasu wydania nowego celu dla Eirene w 2010 r.

12.1.2.13

GPRS i ASCI

Ujęto w ramach wniosku o zmianę, nie oczekuje się żadnych przepisów krajowych.

12.1.2.14

Interfejs między urządzeniem zabezpieczającym, urządzeniem kontroli stanu czujności maszynisty pojazdu szynowego a zespołem pokładowym GSM-R

Obowiązuje do czasu wydania nowego celu dla Eirene w 2010 r.

12.1.2.15

Specyfikacja testu dla urządzeń mobilnych GSM-R

Punkt zostanie zamknięty po opracowaniu dodatków do specyfikacji Ejrene.

12.1.2.16

Ręczny/automatyczny wybór sieci

 

12.1.2.17

Rejestrowanie i wyrejestrowanie

 

12.1.2.18

Zarządzanie wersjami GSM-R

Nie jest to już punkt otwarty – wchodzi w zakres procedury Agencji – zostanie usunięty z grupy punktów otwartych w TSI. Nie oczekuje się żadnych przepisów krajowych.

12.2

Sygnalizacja pokładowa

 

12.2.1

Krajowe systemy sygnalizacji pokładowej

Systemy sterowania i ostrzegania, w tym np. „funkcja hamowania awaryjnego obszarowego” oraz inne wymogi krajowe dotyczące ochrony pociągów.

12.2.2

Kompatybilność systemu sygnalizacji z pozostałą częścią pociągu

Kompatybilność pokładowych urządzeń sygnalizacyjnych z innymi systemami pokładowymi pociągu, np. hamulcami, napędem itp.

12.2.3

Kompatybilność taboru z infrastrukturą przytorową

Kompatybilność, np. z przytorowymi systemami detekcji pociągów lub detektorami zagrzanych osi, w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zob. pkt 8.4.2.

12.2.3.1

Zależność między odległościami osi a średnicą kół

 

12.2.3.2

Przestrzeń wokół kół wolna od części metalowych

 

12.2.3.3

Masa metalu pojazdu

 

12.2.4

Układ sygnalizacji ETCS dla kabiny

 

12.2.4.1

Uruchomienie pociągu

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.2

Kategorie pociągów

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.3

Wymogi w zakresie działania pokładowych urządzeń GSM-R dotyczące jakości usług

Jakość usług GSM-R wymagana dla systemu ETCS.

12.2.4.4

Wykorzystanie trybów systemu ETCS

Wymogi dotyczące wykorzystania trybów systemu ETCS mające wpływ na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji przekraczające wymogi zawarte w TSI.

12.2.4.5

Wymogi dotyczące systemu ETCS, gdy pojazd jest prowadzony z innego miejsca niż kabina

Wymogi przekraczające wymogi zawarte w TSI lub z nimi sprzeczne w odniesieniu do prowadzenia pojazdu z innego miejsca niż kabina, np. sterowanie drogą radiową przez personel przytorowy w trakcie manewrowania.

12.2.4.6

Funkcje przejazdu kolejowego

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.7

Marginesy bezpieczeństwa hamowania

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.8

Wymogi dotyczące niezawodności, dostępności, bezpieczeństwa

Kwestia zostanie rozwiązana w ramach zmiany TSI.

12.2.4.9

Tablice sygnalizacyjne

Wymogi obejmujące pojazd celem zapewnienia widoczności tablic sygnalizacyjnych (np. rozrzut świateł czołowych, widoczność z kabiny), kwestia częściowo rozwiązana w 2.3.0d, całkowite rozwiązanie we wzorcu 3.

12.2.4.10

Ergonomiczne aspekty DMI

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.11

Wartości ETCS dla zmiennych sterowanych poza UNISIG – podręcznik

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.12

Wymagania dotyczące zgodności KM

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.13

Wymagania dotyczące wyposażania wyprzedzającego w urządzenia pokładowe ETCS

Nie jest to już punkt otwarty – kwestia została uwzględniona w rozdziale 7 uzgodnionym przez Komitet ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei (RISC) w marcu 2009 r. – zostanie usunięty z kolejnej wersji TSI. Nie oczekuje się żadnych przepisów krajowych.

12.2.4.14

Zarządzanie wersjami ETCS

Nie jest to już punkt otwarty – wchodzi w zakres procedury Agencji – zostanie usunięty z grupy punktów otwartych w TSI. Nie oczekuje się żadnych przepisów krajowych.

12.2.4.15

Specyfikacja zmiennych ETCS

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.16

Interfejs RBC – RBC

Zostanie uwzględniony w 2.3.0d, specyfikacja testów zalecona przez RISC w czerwcu 2009 r.

12.2.4.17

Dodatkowe wymagania dotyczące lokomotyw i zespołów trakcyjnych

 

12.2.4.18

Funkcjonalność oraz interfejsy między systemami ochrony personelu a systemem sygnalizacji

Kwestia zostanie rozwiązana we wzorcu 3.

12.2.4.19

Interfejs z hamulcem służbowym

Kwestia zostanie rozwiązana w ramach zmiany TSI CCS.

13

Szczególne wymogi eksploatacyjne

Szczególne wymogi eksploatacyjne dla pojazdów (z uwzględnieniem trybu pracy podczas awarii, przywracania sprawności pojazdu itp.).

13.1

Szczególne urządzenia, które należy umieścić na pokładzie

 

13.2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

13.3

Schemat podnoszenia i instrukcje dotyczące udzielania pomocy

Udzielanie pomocy, podnoszenie i wstawianie na szyny.

14

Kwestie dotyczące ładunków

Szczególne wymogi dotyczące zabezpieczenia ładunków i ochrony środowiska (z uwzględnieniem specjalnego wyposażenia wymaganego dla przewozu ładunków niebezpiecznych).

14.1

Ograniczenia w zakresie konstrukcji, eksploatacji oraz utrzymania dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych

Np. wymogi wynikające z Regulaminu RID, przepisów krajowych lub innych przepisów dotyczących przewozu ładunków niebezpiecznych.

14.2

Specjalne wyposażenie dla przewozu ładunków.

 

14.3

Drzwi i urządzenia załadowcze.

 


22.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2009 r.

przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje Komisji 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE

(2009/966/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1 akapit drugi,

po zasięgnięciu opinii Komitetu ustanowionego art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 689/2008, Komisja, w imieniu Wspólnoty, decyduje o zezwoleniu na przywóz do Wspólnoty każdego z chemikaliów podlegających procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

(2)

Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wyznaczono do zapewnienia obsługi sekretarskiej dla funkcjonowania procedury PIC, ustanowionej przez Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, zatwierdzonej przez Wspólnotę decyzją Rady 2006/730/WE z dnia 25 września 2006 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (3).

(3)

Komisja, działając jako wspólnie wyznaczony organ, zobowiązana jest do przekazywania, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, decyzji w sprawie przywozu chemikaliów podlegających procedurze PIC do Sekretariatu Konwencji Rotterdamskiej.

(4)

Konieczne jest dokonanie przeglądu poprzednich decyzji w sprawie przywozu w odniesieniu do tlenku etylenu, fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów), lindanu, metamidofosu, pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, polibromowanych bifenyli (PBB), polichrowanych terfenyli (PCT), proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu oraz związków rtęci w celu uwzględnienia rozszerzenia Wspólnoty z dniem 1 stycznia 2007 r. oraz zmian w regulacjach wspólnotowych, wprowadzonych od czasu ich przyjęcia.

(5)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie tlenku etylenu na mocy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (4) jest ograniczone do określonych obszarów zastosowania na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007 (5) w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE. Przywóz jest zatem dozwolony wyłącznie do tych określonych zastosowań. Państwa członkowskie decydują, które z zastosowań dozwolonych na mocy dyrektywy 98/8/WE dopuszczają na swoim terytorium.

(6)

Fluoroacetamid i pentachlorofenol oraz jego sole i estry nie są wymienione jako substancje czynne w załączniku I do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (6), ani w załączniku I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE, zatem stosowanie ich jako pestycydów jest zakazane. Przywóz fluoroacetamidu i pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów w celu stosowania jako pestycydy jest zatem zakazany.

(7)

Od dnia 1 lipca 2008 r. metamidofos nie jest już wymieniony w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, zatem państwa członkowskie muszą cofnąć wszystkie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metamidofos; jednocześnie zakazuje się wszelkiego ich wprowadzania do obrotu. Ponadto metamidofosu nie wskazano ani nie zgłoszono w ramach wspólnotowego programu oceny istniejących substancji na mocy dyrektywy 98/8/WE, nie jest zatem dozwolone wprowadzanie go do obrotu w celu stosowania jako produkt biobójczy.

(8)

Produkcja, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie lindanu i HCH (mieszaniny izomerów) zostały zakazane rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającym dyrektywę 79/117/EWG (7), a odstępstwa przyznane na mocy wymienionego rozporządzenia wygasły z dniem 31 grudnia 2007 r. Wszelaki przywóz wymienionych chemikaliów jest zatem zakazany, począwszy od tej daty.

(9)

Produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie heksabromo-1,1'-bifenylu jest zakazane. Ponadto substancja ta należy do grupy polibromowanych bifenyli (PBB), które są wymienione w załączniku III do Konwencji rotterdamskiej i podlegają procedurze PIC.

(10)

Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 pozwala państwom członkowskim zezwalać na stosowanie polichlorowanych terfenyli (PCT) do określonych zastosowań na swoim terytorium, należy dokonać przeglądu decyzji w sprawie przywozu, tak aby uwzględnić krajowe prawodawstwo w wymienionych dwóch nowych państwach członkowskich.

(11)

Należy zatem zastąpić decyzje w sprawie przywozu tlenku etylenu, fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów) lindanu, metamidofosu, pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, PBB i PCT, ustanowione w decyzji Komisji 2000/657/WE z dnia 16 października 2000 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2455/92 dotyczącego wywozu i przywozu niektórych niebezpiecznych chemikaliów (8), decyzji Komisji 2001/852/WE z dnia 19 listopada 2001 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2455/92 dotyczącego wywozu i przywozu niektórych niebezpiecznych chemikaliów i zmieniającej decyzję 2000/657/WE (9), decyzji Komisji 2003/508/WE z dnia 7 lipca 2003 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniającej decyzje 2000/657/WE i 2001/852/WE (10) oraz decyzji Komisji 2005/416/WE z dnia 19 maja 2005 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniającej decyzje 2000/657/WE, 2001/852/WE i 2003/508/WE (11).

(12)

Benomyl nie jest wymieniony jako substancja czynna w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, ani w załączniku I, IA bądź IB do dyrektywy 98/8/WE, zatem stosowanie go jako pestycydu jest zakazane. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie jako pestycydy proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu jest zatem zakazane. Należy zatem zastąpić decyzję w sprawie przywozu proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu ustanowioną w decyzji Komisji 2004/382/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. przyjmującej wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (12).

(13)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie jako środków ochrony roślin zawierających związki rtęci jako substancję aktywną jest zakazane na mocy dyrektywy Rady 79/117/WE z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (13). Ponadto wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych zawierających związki rtęci jest niedozwolone na mocy dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem zastąpić decyzję w sprawie przywozu związków rtęci opublikowaną w okólniku X PIC.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2000/657/WE, 2001/852/WE, 2003/508/WE, 2004/382/WE i 2005/416/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzje w sprawie przywozu lindanu, metamidofosu i pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, zawarte w załączniku do decyzji 2000/657/WE, zastępuje się decyzjami w sprawie przywozu zawartymi w formularzach odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzję w sprawie przywozu tlenku etylenu zawartą w załączniku I do decyzji 2001/852/WE zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Decyzję w sprawie przywozu polibromowanych bifenyli (PBB) zawartą w załączniku III do decyzji 2003/508/WE zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Decyzje w sprawie przywozu fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów) i polichlorowanych terfenyli zawarte w załączniku I do decyzji 2005/416/WE zastępuje się decyzjami w sprawie przywozu zawartymi w formularzach odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku IV do niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Tymczasową decyzję w sprawie przywozu proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu zawartą w załączniku III do decyzji 2004/382/WE zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku V do niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Decyzję w sprawie przywozu związków rtęci opublikowaną w okólniku X PIC zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi dotyczącej przywozu, zawartym w załączniku VI do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 204 z 31.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23.

(4)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(5)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

(6)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(7)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(8)  Dz.U. L 275 z 27.10.2000, s. 44.

(9)  Dz.U. L 318 z 4.12.2001, s. 28.

(10)  Dz.U. L 174 z 12.7.2003, s. 10.

(11)  Dz.U. L 147 z 10.6.2005, s. 1.

(12)  Dz.U. L 144 z 30.4.2004, s. 11.

(13)  Dz.U. L 33 z 8.2.1979, s. 36.


ZAŁĄCZNIK I

Zmienione decyzje w sprawie przywozu lindanu, metamidofosu i pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów, zastępujące poprzednie decyzje w sprawie przywozu zawarte w decyzji 2000/657/WE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu tlenku etylenu, zastępująca poprzednią decyzję w sprawie przywozu zawartą w decyzji 2001/852/WE

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu polibromowanych bifenyli (PBB), zastępująca poprzednią decyzję w sprawie przywozu zawartą w decyzji 2003/508/WE

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu fluoroacetamidu, HCH (mieszaniny izomerów) i polichlorowanych terfenyli (PCT), zastępująca poprzednią decyzję w sprawie przywozu zawartą w decyzji 2005/416/WE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK V

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu proszków do rozpylania zawierających połączenie benomylu, karbofuranu i tiuramu, zastępująca poprzednią decyzję w sprawie przywozu zawartą w decyzji 2004/382/WE

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VI

Zmieniona decyzja w sprawie przywozu związków rtęci zastępująca decyzję w sprawie przywozu opublikowaną w okólniku X PIC

Image

Image

Image