ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.321.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 321

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
8 grudnia 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących ( 1 )

5

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2009/895/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

36

 

 

2009/896/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

38

 

 

2009/897/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

39

 

 

2009/898/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

40

 

 

2009/899/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

41

 

 

2009/900/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

42

 

 

2009/901/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

43

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

 

*

Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

44

 

 

V   Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM

 

 

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

47

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

49

 

 

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

 

 

2009/903/UE

 

*

Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

51

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1193/2009

z dnia 3 listopada 2009 r.

dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 15 ust. 8 tiret pierwsze oraz jego art. 16 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 314/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru (2) wysokość opłat produkcyjnych ustalono w następujący sposób:

na rok gospodarczy 2002/2003 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1762/2003 (3),

na rok gospodarczy 2003/2004 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1775/2004 (4),

na rok gospodarczy 2004/2005 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1686/2005 (5), i

na rok gospodarczy 2005/2006 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 164/2007 (6).

(2)

W dniu 8 maja 2008 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał orzeczenie w połączonych sprawach C-5/06 oraz C-23/06 do C-36/06, w którym uznał, iż art. 15 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 należy rozumieć tak, że wszystkie ilości wywożonych produktów objętych tym artykułem mają być uwzględniane do celów obliczania przewidywanej średniej straty na tonę produktu, bez względu na to, czy refundacje zostały w rzeczywistości wypłacone. W związku z tym Trybunał uznał, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 1762/2003 z dnia 7 października 2003 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2002/2003 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004 są nieważne.

(3)

Idąc tym samym tokiem rozumowania, do celów obliczania przybliżonej średniej straty na tonę produktu w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w orzeczeniach z dnia 6 października 2008 r. w połączonych sprawach C-175/07 do C-184/07 oraz sprawach C-466/06 i C-200/06 Trybunał uznał rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające kwoty opłat produkcyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005 za nieważne.

(4)

Unieważniony przez Trybunał sposób obliczania dla lat gospodarczych 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 zastosowano także w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006. Należy zatem ustalić nową opłatę produkcyjną dla cukru w odniesieniu do wymienionego roku gospodarczego zgodnie z nową metodą obliczeniową.

(5)

W orzeczeniu z dnia 8 maja 2008 r. w połączonych sprawach C-5/06 oraz C-23/06 do C-36/06 Trybunał doszedł do wniosku, że analiza rozporządzenia Komisji (WE) nr 1837/2002 z dnia 15 października 2002 r. ustalającego wysokość opłat produkcyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2001/2002 (7) nie wykazała istnienia żadnych czynników wpływających na jego ważność. Aby ustalić kwotę opłat produkcyjnych w wymienionym roku gospodarczym, Komisja mogła obliczyć średnią stratę na podstawie całkowitych ilości cukru wywiezionych w postaci produktów przetworzonych, niezależnie od tego, czy kwalifikowały się one do otrzymania refundacji.

(6)

Komisja powinna zatem ustalić kwoty opłat produkcyjnych, oraz – jeśli to konieczne – współczynnika dodatkowej opłaty, stosując tę samą metodę obliczeniową, którą zastosowała w odniesieniu do roku gospodarczego 2001/2002.

(7)

Poprzednia całkowita przewidywana strata odnotowana zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do roku gospodarczego 2002/2003 wymagała, zgodnie z ust. 3 i 4 wymienionego artykułu, obliczenia kwot opłaty podstawowej oraz opłaty B. Kwotę opłaty podstawowej ustalono na 2 %, a opłaty B na 19,962 %. Jednocześnie strata całkowita odnotowana na podstawie posiadanych danych oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 została w pełni pokryta wpływami z opłaty podstawowej i opłaty B; nie było zatem potrzeby ustalania w odniesieniu do roku gospodarczego 2002/2003 współczynnika, o którym mowa w art. 16 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. Z zastosowania metody obliczeniowej, o której mowa w motywie 5, wynika kwota 2 % w odniesieniu do opłaty podstawowej i 19,958 % w odniesieniu do opłaty B. Strata całkowita odnotowana na podstawie posiadanych danych oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 jest w pełni pokrywana wpływami z opłaty podstawowej i opłaty B. Nie ma zatem potrzeby ustalania współczynnika, o którym mowa w art. 16 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, w odniesieniu do roku gospodarczego 2002/2003.

(8)

Poprzednia całkowita przewidywana strata pierwotnie odnotowana zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004 wymagała, zgodnie z ust. 3 i 4 wymienionego artykułu, obliczenia kwot opłaty podstawowej oraz opłaty B. Kwotę opłaty podstawowej ustalono na 2 %, a opłaty B na 27,050 %. Jednocześnie strata całkowita odnotowana na podstawie posiadanych danych oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 została w pełni pokryta wpływami z opłaty podstawowej i opłaty B; nie było zatem potrzeby ustalania w odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004 współczynnika, o którym mowa w art. 16 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. Z zastosowania metody obliczeniowej, o której mowa w motywie 5, wynika kwota 2 % w odniesieniu do opłaty podstawowej i 27,169 % w odniesieniu do opłaty B. Strata całkowita odnotowana na podstawie posiadanych danych oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 jest w pełni pokrywana wpływami z opłaty podstawowej i opłaty B. Nie ma zatem potrzeby ustalania współczynnika, o którym mowa w art. 16 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, w odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004.

(9)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikującym maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniającym cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005 (8) zwiększono na rok gospodarczy 2004/2005 maksymalną kwotę opłaty B, o której mowa w art. 15 ust. 4 akapit drugi tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, do poziomu 37,5 % ceny interwencyjnej cukru białego. W odniesieniu do wymienionego roku gospodarczego całkowita strata odnotowana zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 wymagała przyjęcia maksymalnych kwot opłaty podstawowej w wysokości 2 % oraz opłaty B w wysokości 37,5 %. Zastosowanie metody obliczeniowej, o której mowa w motywie 5, nie ma wpływu nad kwotę opłaty podstawowej i opłaty B w odniesieniu do wymienionego roku gospodarczego. Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 stanowi, że nakłada się dodatkową opłatę, jeżeli całkowita strata odnotowana zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 wymienionego rozporządzenia nie jest w pełni pokrywana z wpływów z podstawowej opłaty produkcyjnej i opłaty B. W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 nowa metoda obliczeniowa wykazała całkowita stratę w wysokości 125 129 948 EUR. Należy zatem ustalić współczynnik, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. W celu określenia wspomnianego współczynnika należy wziąć pod uwagę zbyt wysokie kwoty opłat ustalone na rok gospodarczy 2003/2004 dla państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r.

(10)

Poprzednia całkowita przewidywana strata odnotowana zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 wymagała przyjęcia kwoty opłaty podstawowej w wysokości 1,0022 %, zgodnie z ust. 3 wymienionego artykułu. Jednocześnie strata całkowita odnotowana na podstawie posiadanych danych oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 została w pełni pokryta wpływami z opłaty podstawowej; nie było zatem potrzeby ustalania w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 kwoty opłaty B ani współczynnika ustalającego dodatkową opłatę. Z zastosowania metody obliczeniowej, o której mowa w motywie 5, wynika kwota 0,9706 % w odniesieniu do opłaty podstawowej bez potrzeby ustalania kwoty opłaty B. Strata całkowita odnotowana na podstawie posiadanych danych oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 jest w pełni pokrywana wpływami z opłaty podstawowej; nie ma zatem potrzeby ustalania współczynnika, o którym mowa w art. 16 ust. 2 wymienionego rozporządzenia.

(11)

W świetle powyższych ustaleń należy wprowadzić odpowiednie zmiany w rozporządzeniach (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 oraz (WE) nr 164/2007.

(12)

Ze względu na pewność prawa proponowane sprostowania powinny obowiązywać od dat, w których poprawiane przepisy weszły w życie.

(13)

Ze względu na pewność prawa oraz aby zapewnić równe traktowanie wszystkich państw członkowskich, należy ustalić wspólną datę ustalenia kwot opłaty produkcyjnej sprostowanych niniejszym rozporządzeniem w rozumieniu art. 2 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (9).

(14)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych wydał negatywną opinię na temat środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1762/2003 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

W odniesieniu do roku gospodarczego 2002/2003 kwoty opłat produkcyjnych w sektorze cukru ustala się następująco:

a)

12,638 EUR za tonę cukru białego jako podstawowa opłata produkcyjna dla cukru A i cukru B;

b)

126,113 EUR za tonę cukru białego jako opłata B dla cukru B;

c)

5,330 EUR za tonę masy suchej jako podstawowa opłata produkcyjna dla izoglukozy A i izoglukozy B;

d)

55,082 EUR za tonę masy suchej jako opłata B dla izoglukozy B;

e)

12,638 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako podstawowa opłata produkcyjna dla syropu inulinowego A i syropu inulinowego B;

f)

126,113 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako opłata B dla syropu inulinowego B.”.

Artykuł 2

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1775/2004 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

W odniesieniu do roku gospodarczego 2003/2004 kwoty opłat produkcyjnych w sektorze cukru ustala się następująco:

a)

12,638 EUR za tonę cukru białego jako podstawowa opłata produkcyjna dla cukru A i cukru B;

b)

171,679 EUR za tonę cukru białego jako opłata B dla cukru B;

c)

5,330 EUR za tonę masy suchej jako podstawowa opłata produkcyjna dla izoglukozy A i izoglukozy B;

d)

73,310 EUR za tonę masy suchej jako opłata B dla izoglukozy B;

e)

12,638 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako podstawowa opłata produkcyjna dla syropu inulinowego A i syropu inulinowego B;

f)

171,679 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako opłata B dla syropu inulinowego B.”.

Artykuł 3

Artykuły 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1686/2005 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 1

W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 kwoty opłat produkcyjnych w sektorze cukru ustala się następująco:

a)

12,638 EUR za tonę cukru białego jako podstawowa opłata produkcyjna dla cukru A i cukru B;

b)

236,963 EUR za tonę cukru białego jako opłata B dla cukru B;

c)

5,330 EUR za tonę masy suchej jako podstawowa opłata produkcyjna dla izoglukozy A i izoglukozy B;

d)

99,424 EUR za tonę masy suchej jako opłata B dla izoglukozy B;

e)

12,638 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako podstawowa opłata produkcyjna dla syropu inulinowego A i syropu inulinowego B;

f)

236,963 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako opłata B dla syropu inulinowego B.

Artykuł 2

W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 współczynnik przewidziany w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 ustala się na 0,25466 dla Republiki Czeskiej, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji oraz na 0,14911 dla pozostałych państw członkowskich.”.

Artykuł 4

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 164/2007 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 kwoty opłat produkcyjnych w sektorze cukru ustala się następująco:

a)

6,133 EUR za tonę cukru białego jako podstawowa opłata produkcyjna dla cukru A i cukru B;

b)

2,726 EUR za tonę masy suchej jako podstawowa opłata produkcyjna dla izoglukozy A i izoglukozy B;

c)

6,133 EUR za tonę suchej masy ekwiwalentu cukru/izoglukozy jako podstawowa opłata produkcyjna dla syropu inulinowego A i syropu inulinowego B.”.

Artykuł 5

Datą ustalenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, kwot opłaty produkcyjnej sprostowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jest najpóźniej ostatni dzień drugiego miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 stosuje się od dnia 8 października 2003 r.

Artykuł 2 stosuje się od dnia 15 października 2004 r.

Artykuł 3 stosuje się od dnia 18 października 2005 r.

Artykuł 4 stosuje się od dnia 23 lutego 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, s. 1. Rozporządzenie (WE) nr 1260/2001 zostało uchylone i zastąpione od roku gospodarczego 2006/2007 rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006, które zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

(2)  Dz.U. L 50 z 21.2.2002, s. 40. Rozporządzenie (WE) nr 314/2002 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 952/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39).

(3)  Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 4.

(4)  Dz.U. L 316 z 15.10.2004, s. 64.

(5)  Dz.U. L 271 z 15.10.2005, s. 12.

(6)  Dz.U. L 51 z 20.2.2007, s. 17.

(7)  Dz.U. L 278 z 16.10.2002, s. 13.

(8)  Dz.U. L 270 z 18.8.2004, s. 4.

(9)  Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1.


8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1194/2009

z dnia 30 listopada 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu utrzymania jednakowo wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w Europie konieczne jest wprowadzenie zmian w wymaganiach i procedurach certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia oraz certyfikacji organizacji projektujących i produkujących, a w szczególności wprowadzenie definicji pojęcia główne miejsce prowadzenia działalności, skorygowanie zawartości formularza 1 EASA – Autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi oraz zmiana przepisów dotyczących zezwolenia na lot.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 (2).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opiniach (3) wydanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”) zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1702/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 2 dodaje się lit. e), f), g) oraz h) w brzmieniu:

„e)

»główne miejsce prowadzenia działalności« oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową przedsiębiorstwa, gdzie sprawowane są główne funkcje finansowe i prowadzona jest kontrola działalności, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu;

f)

»artykuł« oznacza każdą część lub wyposażenie przeznaczone do cywilnego statku powietrznego;

g)

»ETSO« oznacza Europejską Normę Techniczną. Europejska Norma Techniczna to szczegółowa specyfikacja zdatności do lotu wydana przez Agencję w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, jako minimalna norma jakości wykonania wymienionych artykułów;

h)

»EPA« oznacza Europejskie Zatwierdzanie Części. Europejskie Zatwierdzanie Części oznacza, że artykuł został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi nienależącymi do posiadacza certyfikatu typu na związany z nimi wyrób, z wyłączeniem artykułów ETSO.”;

2)

w art. 3 ust. 5 odwołanie do pkt „21A.112” zastępuje się odwołaniem do pkt „21A.112A”;

3)

w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   W drodze odstępstwa od ust. 1 organizacje produkujące, zatwierdzone zgodnie z sekcją A podczęściami F i G załącznika (część 21) do niniejszego rozporządzenia, mogą nadal wydawać autoryzowane poświadczenia produkcji/obsługi lub oświadczenia o zgodności z wykorzystaniem formularza 1 EASA, pierwotne wydanie, zgodnie z dodatkiem I do załącznika (część 21) do niniejszego rozporządzenia, do dnia 28 września 2010 r.”;

4)

w załączniku (część 21) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 243 z 27.9.2003, s. 6.

(3)  Opinia 03/2006 w sprawie zmian edytorskich, opinia 05/2006 w sprawie głównego miejsca prowadzenia działalności, opinia 06/2008 w sprawie formularza EASA nr 1, opinia 04/2007 w sprawie zezwolenia na lot.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku (część 21) do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

spis treści otrzymuje brzmienie:

Spis treści

21.1

Postanowienia ogólne

SEKCJA A — WYMAGANIA TECHNICZNE

PODCZĘŚĆ A — POSTANOWIENIA OGÓLNE

21A.1

Zakres

21A.2

Podejmowanie czynności przez osobę inną niż wnioskujący lub posiadacz certyfikatu

21A.3

Awarie, niesprawności i wady

21A.3B

Dyrektywy zdatności

21A.4

Koordynacja projektu i produkcji

PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKATY TYPU I OGRANICZONE CERTYFIKATY TYPU

21A.11

Zakres

21A.13

Kwalifikowalność

21A.14

Wykazanie zdolności

21A.15

Wniosek

21A.16A

Przepisy zdatności do lotu

21A.16B

Warunki specjalne

21A.17

Podstawa certyfikacji typu

21A.18

Określenie mających zastosowanie wymogów ochrony środowiska i specyfikacji certyfikacyjnych

21A.19

Zmiany powodujące konieczność uzyskania nowego certyfikatu typu

21A.20

Zgodność z podstawą certyfikacji typu i wymogami ochrony środowiska naturalnego

21A.21

Wydanie certyfikatu typu

21A.23

Wydanie ograniczonego certyfikatu typu

21A.31

Projekt typu

21A.33

Kontrole i próby

21A.35

Próby w locie

21A.41

Certyfikat typu

21A.44

Obowiązki posiadacza

21A.47

Zbywalność

21A.51

Termin i ciągłość ważności

21A.55

Przechowywanie dokumentacji

21A.57

Podręczniki

21A.61

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

(PODCZĘŚĆ C — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ D — ZMIANY W CERTYFIKATACH TYPU I OGRANICZONYCH CERTYFIKATACH TYPU

21A.90

Zakres

21A.91

Klasyfikacja zmian w projekcie typu

21A.92

Kwalifikowalność

21A.93

Wniosek

21A.95

Zmiany drobne

21A.97

Zmiany poważne

21A.101

Określenie mających zastosowanie specyfikacji certyfikacyjnych i wymogów ochrony środowiska naturalnego

21A.103

Wydanie zatwierdzenia

21A.105

Przechowywanie dokumentacji

21A.107

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

21A.109

Obowiązki i znakowanie EPA

PODCZĘŚĆ E — UZUPEŁNIAJĄCE CERTYFIKATY TYPU

21A.111

Zakres

21A.112A

Kwalifikowalność

21A.112B

Wykazanie zdolności

21A.113

Wniosek o uzupełniający certyfikat typu

21A.114

Wykazywanie zgodności

21A.115

Wydanie uzupełniającego certyfikatu typu

21A.116

Zbywalność

21A.117

Zmiany w stosunku do części wyrobu objętej uzupełniającym certyfikatem typu

21A.118A

Obowiązki i znakowanie EPA

21A.118B

Termin i ciągłość ważności

21A.119

Podręczniki

21A.120

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

PODCZĘŚĆ F — PRODUKCJA BEZ POSIADANIA ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI PRODUKUJĄCEJ

21A.121

Zakres

21A.122

Kwalifikowalność

21A.124

Wniosek

21A.125A

Wydanie zezwolenia

21A.125B

Niezgodności

21A.125C

Termin i ciągłość ważności

21A.126

System inspekcji produkcji

21A.127

Próby: statek powietrzny

21A.128

Próby: silniki i śmigła

21A.129

Obowiązki producenta

21A.130

Oświadczenie o zgodności

PODCZĘŚĆ G — ZATWIERDZANIE ORGANIZACJI PRODUKUJĄCYCH

21A.131

Zakres

21A.133

Kwalifikowalność

21A.134

Wniosek

21A.135

Wydanie zatwierdzenia organizacji produkującej

21A.139

System jakości

21A.143

Charakterystyka

21A.145

Wymagania dla uzyskania zatwierdzenia

21A.147

Zmiany w zatwierdzonej organizacji produkującej

21A.148

Zmiany lokalizacji

21A.149

Zbywalność

21A.151

Warunki zatwierdzenia

21A.153

Zmiany w warunkach zatwierdzenia

21A.157

Kontrole

21A.158

Niezgodności

21A.159

Termin i ciągłość ważności

21A.163

Uprawnienia

21A.165

Obowiązki posiadacza

PODCZĘŚĆ H — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU

21A.171

Zakres

21A.172

Kwalifikowalność

21A.173

Klasyfikacja

21A.174

Wniosek

21A.175

Język

21A.177

Zmiany lub modyfikacje

21A.179

Zbywalność i wydanie powtórne w obrębie państw członkowskich

21A.180

Przeglądy

21A.181

Termin i ciągłość ważności

21A.182

Znakowanie statku powietrznego

PODCZĘŚĆ I — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU

21A.201

Zakres

21A.203

Kwalifikowalność

21A.204

Wniosek

21A.207

Zmiany lub modyfikacje

21A.209

Zbywalność i wydanie powtórne w obrębie państw członkowskich

21A.210

Przeglądy

21A.211

Termin i ciągłość ważności

PODCZĘŚĆ J — ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCEJ

21A.231

Zakres

21A.233

Kwalifikowalność

21A.234

Wniosek

21A.235

Wydanie zatwierdzenia organizacji projektującej

21A.239

System gwarantowania projektu

21A.243

Dane

21A.245

Wymagania dla uzyskania zatwierdzenia

21A.247

Zmiany w systemie gwarantowania projektu

21A.249

Zbywalność

21A.251

Warunki zatwierdzenia

21A.253

Zmiany w warunkach zatwierdzenia

21A.257

Kontrole

21A.258

Nieprawidłowości

21A.259

Termin i ciągłość ważności

21A.263

Uprawnienia

21A.265

Obowiązki posiadacza

PODCZĘŚĆ K — CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE

21A.301

Zakres

21A.303

Spełnianie stosownych wymagań

21A.305

Zatwierdzanie części i wyposażenia

21A.307

Dopuszczanie części lub wyposażenia do montażu

(PODCZĘŚĆ L — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ M — NAPRAWY

21A.431

Zakres

21A.432A

Kwalifikowalność

21A.432B

Wykazanie zdolności

21A.433

Projekt naprawy

21A.435

Klasyfikacja napraw

21A.437

Wydanie zatwierdzenia projektu naprawy

21A.439

Produkcja części do wykonania naprawy

21A.441

Realizacja naprawy

21A.443

Ograniczenia

21A.445

Nienaprawione uszkodzenie

21A.447

Przechowywanie dokumentacji

21A.449

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

21A.451

Obowiązki i znakowanie EPA

(PODCZĘŚĆ N — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ O — AUTORYZACJE EUROPEJSKIEJ NORMY TECHNICZNEJ ETSO

21A.601

Zakres

21A.602A

Kwalifikowalność

21A.602B

Wykazanie zdolności

21A.603

Wniosek

21A.604

Autoryzacja ETSO na pomocnicze źródło zasilania (APU)

21A.605

Wymagane dane

21A.606

Wydanie autoryzacji ETSO

21A.607

Uprawnienia z tytułu autoryzacji ETSO

21A.608

Deklaracja projektu i osiągów (DDP)

21A.609

Obowiązki posiadaczy autoryzacji ETSO

21A.610

Zatwierdzanie odstępstw

21A.611

Zmiany projektu

21A.613

Przechowywanie dokumentacji

21A.615

Inspekcje Agencji

21A.619

Termin i ciągłość ważności

21A.621

Zbywalność

PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT

21A.701

Zakres

21A.703

Kwalifikowalność

21A.705

Właściwy organ

21A.707

Wniosek o zezwolenie na lot

21A.708

Warunki lotu

21A.709

Wniosek o zatwierdzenie warunków lotu

21A.710

Zatwierdzenie warunków lotu

21A.711

Wydanie zezwolenia na lot

21A.713

Zmiany

21A.715

Język

21A.719

Możliwość dokonania transferu

21A.721

Przeglądy

21A.723

Termin i ciągłość ważności

21A.725

Przedłużenie ważności zezwolenia na lot

21A.727

Obowiązki posiadacza zezwolenia na lot

21A.729

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ Q — ZNAKOWANIE WYROBÓW, CZĘŚCI I WYPOSAŻENIA

21A.801

Znakowanie wyrobów

21A.803

Postępowanie z danymi identyfikacyjnymi

21A.804

Znakowanie części i wyposażenia

21A.805

Znakowanie części krytycznych

21A.807

Znakowanie artykułów ETSO

SEKCJA B – ZASADY POSTĘPOWANIA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

PODCZĘŚĆ A — POSTANOWIENIA OGÓLNE

21B.5

Zakres

21B.20

Obowiązki właściwego organu

21B.25

Wymagania organizacyjne w stosunku do właściwego organu

21B.30

Udokumentowane procedury

21B.35

Zmiany organizacyjne i proceduralne

21B.40

Rozstrzyganie sporów

21B.45

Zgłaszanie/koordynacja prac

21B.55

Przechowywanie dokumentacji

21B.60

Dyrektywy zdatności

PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKATY TYPU I OGRANICZONE CERTYFIKATY TYPU

(PODCZĘŚĆ C — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ D — ZMIANY W STOSUNKU DO CERTYFIKATÓW TYPU I OGRANICZONYCH CERTYFIKATÓW TYPU

PODCZĘŚĆ E — UZUPEŁNIAJĄCE CERTYFIKATY TYPU

PODCZĘŚĆ F — PRODUKCJA BEZ POSIADANIA ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI PRODUKUJĄCEJ

21B.120

Kontrola

21B.125

Niezgodności

21B.130

Wydanie zezwolenia

21B.135

Utrzymanie w mocy zezwolenia

21B.140

Zmiany w zezwoleniu

21B.145

Ograniczenie, zawieszenie i uchylenie zezwolenia

21B.150

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ G — ZATWIERDZANIE ORGANIZACJI PRODUKUJĄCYCH

21B.220

Kontrola

21B.225

Niezgodności

21B.230

Wydanie zatwierdzenia

21B.235

Ciągły nadzór

21B.240

Zmiany w zatwierdzeniu organizacji produkującej

21B.245

Zawieszenie i wycofanie zatwierdzenia organizacji produkującej

21B.260

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ H — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU

21B.320

Kontrola

21B.325

Wydawanie świadectw zdatności do lotu

21B.326

Świadectwo zdatności do lotu

21B.327

Ograniczone świadectwo zdatności do lotu

21B.330

Zawieszanie i wycofywanie świadectw zdatności do lotu i ograniczonych świadectw zdatności do lotu

21B.345

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ I — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU

21B.420

Kontrola

21B.425

Wydanie świadectwa zdatności w zakresie hałasu

21B.430

Zawieszenie i cofnięcie świadectwa zdatności w zakresie hałasu

21B.445

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ J — ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCEJ

PODCZĘŚĆ K — CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE

(PODCZĘŚĆ L — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ M — NAPRAWY

(PODCZĘŚĆ N — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ O — AUTORYZACJE EUROPEJSKIEJ NORMY TECHNICZNEJ

PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT

21B.520

Kontrola

21B.525

Wydawanie zezwoleń na lot

21B.530

Uchylanie zezwoleń na lot

21B.545

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ Q — ZNAKOWANIE WYROBÓW, CZĘŚCI I WYPOSAŻENIA

DODATKI — FORMULARZE EASA”;

2)

tytuł sekcji A otrzymuje brzmienie:

3)

w pkt 21A.14 lit. b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

śmigłem o stałym lub zmiennym skoku.”;

4)

w pkt 21A.35 lit. b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

dla statków powietrznych certyfikowanych na mocy niniejszej sekcji, z wyłączeniem (i) balonów na gorące powietrze, wolnych balonów gazowych, balonów gazowych na uwięzi, szybowców i motoszybowców; oraz (ii) sterowców i samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 722 kg, celem ustalenia, czy istnieje wystarczająca pewność, że statek powietrzny, jego część lub wyposażenie są niezawodne i prawidłowo funkcjonują.”;

5)

pkt 21A.112 otrzymuje brzmienie:

Każda osoba fizyczna lub prawna (»organizacja«), która wykazała lub jest w trakcie wykazywania swojej zdolności zgodnie z pkt 21A.112B, kwalifikuje się jako wnioskujący o uzupełniający certyfikat typu na mocy warunków ustanowionych w niniejszej podczęści.”;

6)

w pkt 21A.124 lit. b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

zarys informacji wymaganych na podstawie pkt 21A.125A lit. b).”;

7)

pkt 21A.125 otrzymuje brzmienie:

Wnioskujący nabywa prawa otrzymania zezwolenia, wydanego przez właściwy organ, na wykazywanie zgodności poszczególnych wyrobów, części i wyposażenia na mocy niniejszej podczęści, po:

a)

ustanowieniu systemu inspekcji produkcji zapewniającego, że każdy wyrób, część lub wyposażenie odpowiada wymaganiom właściwych danych projektowych i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację;

b)

opracowaniu podręcznika zawierającego:

1.

opis systemu inspekcji produkcji wymaganego na mocy lit. a);

2.

opis środków dokonywania ustaleń w ramach systemu inspekcji produkcji;

3.

opis prób wymaganych na podstawie pkt 21A.127 i pkt 21A.128 oraz nazwisk osób upoważnionych dla celów pkt 21A.130 lit. a).

c)

wykazaniu, że jest w stanie udzielać pomocy zgodnie z pkt 21A.3 i 21A.129 lit. d).”;

8)

w pkt 21A.125B lit. c) odniesienie do „pkt 21B.143” zastępuje się odniesieniem do „pkt 21B.125”;

9)

w pkt 21A.126 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a) „pkt 21A.125” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”;

(ii)

w lit. b) „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”;

10)

w pkt 21A.127 lit. a) odniesienie „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”;

11)

w pkt 21A.128 odniesienie „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się odniesieniem „pkt 21A.125A lit. a)”;

12)

w pkt 21A.165 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. c) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

Ustala, czy inne wyroby, części lub wyposażenie są kompletne i czy odpowiadają wymaganiom zatwierdzonych danych projektowych i są w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację, przed wystawieniem formularza 1 EASA dla poświadczenia zgodności z zatwierdzonymi danymi projektowymi i stanu zapewniającego bezpieczną eksploatację. W przypadku silników ustala dodatkowo, zgodnie z danymi dostarczonymi przez posiadacza certyfikatu typu silnika, czy każdy wykonany silnik spełnia mające zastosowanie wymagania w zakresie emisji, o których mowa w pkt 21A.18 lit. b), obowiązujące w dniu wyprodukowania silnika, celem poświadczenia zgodności w zakresie emisji, lub”;

ii)

lit. k) otrzymuje brzmienie:

„k)

W razie konieczności, na podstawie uprawnienia określonego w pkt 21A 163 lit. e), przed wydaniem dla statku powietrznego zezwolenia na lot, stwierdza zgodność z pkt 21A.711 lit. c) i lit. e).”;

13)

w pkt 21A.174 lit. b ppkt 3 (ii) odniesienie „pkt 21A.184 lit. c)” zastępuje się odniesieniem „pkt 21B.327 lit. c)”;

14)

skreśla się pkt 21A.183;

15)

skreśla się pkt 21A.184;

16)

skreśla się pkt 21A.205;

17)

w pkt 21A.245 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Personel we wszystkich działach technicznych jest dostatecznie liczebny i doświadczony oraz nadano mu odpowiednie pełnomocnictwa, by był zdolny do należytego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków i że powyższe wraz z warunkami lokalowymi, środkami i wyposażeniem jest adekwatne, by personel mógł spełniać założenia dla wyrobu w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska.”;

18)

w pkt 21A.263 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

autoryzacji ETSO na mocy pkt 21A.602B lit. b) ppkt 1; lub”;

b)

w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.

wydawania informacji lub instrukcji zawierających następujące stwierdzenie: Techniczna zawartość niniejszego dokumentu jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J. [XXXX].

4.

zatwierdzania dokumentacyjnych zmian w instrukcji użytkowania z dodatkami w locie statku powietrznego i wydawania takich zmian zawierających następujące stwierdzenie: Nowelizacja nr [YY] do AFM (lub dodatku) nr [ZZ], jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J.[XXXX].”;

(ii)

ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

wydania zezwolenia na lot zgodnie z pkt 21A.711 lit. b) dla statku powietrznego, który został zaprojektowany lub zmieniony, lub dla którego na mocy pkt 21A.263 lit. c) ppkt 6 zatwierdzono warunki, na jakich można wydać zezwolenie na lot, a sama organizacja projektująca kontroluje konfigurację statku powietrznego w ramach procedury certyfikacji organizacji projektującej, a także potwierdza zgodność z warunkami projektu zatwierdzonymi dla lotu.”;

19)

w pkt 21A.265 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

w razie konieczności, na podstawie uprawnienia określonego w pkt 21A.263 lit. c) ppkt 7, przed wydaniem dla statku powietrznego zezwolenia na lot, stwierdza zgodność z pkt 21A.711 lit. b) i lit. e).”;

20)

w pkt 21A.307 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

towarzyszy im autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi (formularz 1 EASA), poświadczające, że dana pozycja została wyprodukowana zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi i w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację; oraz”;

21)

pkt 21A.432 otrzymuje brzmienie:

a)

Każda osoba fizyczna lub prawna, która wykazała lub jest w trakcie wykazywania swojej zdolności zgodnie z pkt 21A.432B, kwalifikuje się jako wnioskujący o zatwierdzenie projektu naprawy poważnej na mocy warunków ustanowionych w niniejszej podczęści.

b)

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo wnioskować o zatwierdzenie projektu naprawy drobnej.”;

22)

w pkt 21A.601 skreśla się lit. b);

23)

w pkt 21A.605 lit. d) odniesienie do „pkt 21A.125 lit. b)” zastępuje się odniesieniem do „pkt 21A.125A lit. b)”;

24)

w pkt 21A.606 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

jednoznacznym oświadczeniu, że jest przygotowany do spełnienia wymogów pkt 21A.609.”;

25)

w pkt 21A.609 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

Będzie spełniać pkt 21A.3, pkt 21A.3B i 21A.4.”;

26)

pkt 21A.701 otrzymuje brzmienie:

a)

Zezwolenia na lot wydaje się zgodnie z niniejszą podczęścią dla statków powietrznych niespełniających odpowiednich wymagań w zakresie zdatności do lotu lub w stosunku do których nie wykazano, że spełniają one takie wymagania, lecz które są zdolne do wykonania bezpiecznego lotu zgodnie z określonymi warunkami i w następujących celach:

1.

prace badawczo-rozwojowe;

2.

wykazanie zgodności z przepisami lub specyfikacjami certyfikacyjnymi;

3.

szkolenie załóg organizacji projektujących lub organizacji produkujących;

4.

produkcyjne próby w locie statku powietrznego z nowej produkcji;

5.

przelot statków powietrznych będących w produkcji pomiędzy zakładami produkcyjnymi;

6.

przelot statków powietrznych w celu ich zatwierdzenia przez klienta;

7.

dostawa i wywóz statków powietrznych;

8.

przelot statków powietrznych w celu ich zatwierdzenia przez właściwy organ;

9.

badanie rynku, w tym szkolenie załogi klienta;

10.

wystawy i pokazy lotnicze;

11.

przelot statków powietrznych do miejsca obsługi technicznej lub przeprowadzenia oceny zdatności do lotu, lub do miejsca przechowywania;

12.

przelot statku powietrznego o masie przekraczającej maksymalną certyfikowaną masę startową dla lotu przekraczającego normalny zasięg, odbywającego się nad wodą lub nad obszarami lądowymi, gdzie nie są dostępne odpowiednie urządzenia do lądowania lub tankowania paliwa;

13.

bicie rekordów, zawody lotnicze lub podobne imprezy;

14.

przelot statków powietrznych spełniających odpowiednie wymagania zdatności do lotu zanim zostanie potwierdzona zgodność z wymaganiami w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego;

15.

działalność w zakresie lotów o charakterze niekomercyjnym wykonywana pojedynczymi statkami o nieskomplikowanej budowie lub typami statków powietrznych, dla których nie przewidziano świadectw zdatności do lotu lub ograniczonych świadectw zdatności do lotu.

b)

Niniejsza podczęść ustanawia procedurę wydawania zezwoleń na lot i zatwierdzania warunków związanych z lotem oraz ustanawia prawa i obowiązki wnioskujących o wydanie zezwoleń i zatwierdzeń warunków lotu, a także posiadaczy tych zezwoleń i zatwierdzeń.”;

27)

pkt 21A.703 otrzymuje brzmienie:

a)

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na lot, z wyjątkiem zezwolenia na lot wymaganego dla celów pkt 21A.701 lit. a) ppkt 15), gdzie wnioskodawca musi być właścicielem statku powietrznego.

b)

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo wnioskować o zatwierdzenie warunków lotu.”;

28)

pkt 21A.710 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Przed zatwierdzeniem warunków lotu Agencja, właściwy organ lub upoważniona organizacja muszą stwierdzić, że statek powietrzny jest w stanie wykonać bezpieczny lot w określonych warunkach lub w związku z ustalonymi ograniczeniami. W tym celu Agencja lub właściwy organ mogą przeprowadzić konieczną kontrolę lub niezbędne próby, lub zażądać ich przeprowadzenia przez wnioskodawcę.”;

29)

pkt 21A.711 otrzymuje brzmienie:

a)

Zezwolenie na lot (formularz 20a EASA, patrz dodatek) może być wydane przez właściwy organ na warunkach podanych w pkt 21B.525.

b)

Odpowiednio upoważniona organizacja projektująca może wydać zezwolenie na lot (formularz 20b EASA, patrz dodatek) zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na mocy pkt 21A.263 lit. c) ppkt 7), w przypadku, gdy warunki lotu podane w pkt 21A.708 zostały zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710.

c)

Odpowiednio upoważniona organizacja produkująca może wydać zezwolenie na lot (formularz 20b EASA, patrz dodatek) zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na mocy pkt 21A.163 lit. e), w przypadku gdy warunki lotu podane w pkt 21A.708 zostały zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710.

d)

Odpowiednio upoważniona organizacja zarządzająca ciągłą zdatnością do lotu może wydać zezwolenie na lot (formularz 20b EASA, patrz dodatek) zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na mocy pkt M.A. 711 załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003, w przypadku gdy warunki lotu podane w pkt 21A.708 zostały zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710.

e)

Zezwolenie na lot określa cel lub cele oraz wszelkie warunki i ograniczenia zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710.

f)

Dla zezwoleń wydanych zgodnie z lit. b), lit. c) i lit. d) do właściwego organu składa się kopię zezwolenia na lot i warunków związanych z lotem w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni.

g)

W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z warunków wyszczególnionych w pkt 21A.723 lit. a) nie jest spełniany w odniesieniu do zezwolenia na lot wydanego przez organizację zgodnie z lit. b), lit. c) lub lit. d), organizacja natychmiast cofa zezwolenie i niezwłocznie zawiadamia właściwy organ.”;

30)

w pkt 21A.723 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Zezwolenie na lot wydaje się na okres maksymalnie 12 miesięcy i pozostaje ono ważne, pod warunkiem że:

1.

zachowana zostaje zgodność z warunkami i ograniczeniami, o których mowa w pkt 21A.711 lit. e), dotyczącymi zezwolenia na lot;

2.

nie zrzeczono się ani nie cofnięto zezwolenia na lot;

3.

statek powietrzny pozostanie w tym samym rejestrze.”;

31)

w pkt 21A.801 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

W przypadku załogowych balonów tabliczka identyfikacyjna nakazana w lit. b) mocowana jest do powłoki balonu w takim miejscu, jeżeli jest to wykonalne, by była czytelna dla użytkownika przy napełnianiu balonu. Ponadto kosz, rama nośna i zespół grzewczy jest w sposób trwały i czytelny znakowany nazwą producenta, numerem katalogowym lub równoważnym oraz numerem seryjnym lub równoważnym.”;

32)

w pkt 21A.804 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Każda część i wyposażenie są oznakowane w sposób trwały i czytelny:

1.

nazwą, znakiem fabrycznym lub symbolem identyfikującym producenta w sposób określony właściwymi danymi projektowymi; oraz

2.

numerem katalogowym, o którym mowa w mających zastosowanie danych projektowych; oraz

3.

literami EPA w przypadku części lub wyposażenia wyprodukowanych zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi nienależącymi do posiadacza certyfikatu typu na związany z nimi wyrób, z wyłączeniem artykułów ETSO.”;

33)

dodaje się pkt 21B.125 w brzmieniu:

a)

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ w trakcie audytu lub w inny sposób obiektywnych dowodów wskazujących na niespełnianie przez posiadacza zezwolenia mających zastosowanie wymagań części A załącznika (część 21), niezgodność ta zostanie sklasyfikowana zgodnie z pkt 21A.125B lit. a).

b)

Właściwy organ podejmuje następujące działania:

1.

w przypadku niezgodności poziomu pierwszego, właściwy organ natychmiast podejmuje działania w celu ograniczenia, zawieszenia lub uchylenia zezwolenia, całkowicie lub częściowo, w zależności od zakresu niezgodności, do czasu pomyślnego zakończenia działań naprawczych przez organizację.

2.

w przypadku niezgodności poziomu drugiego, właściwy organ wyznacza okres na przeprowadzenie działań naprawczych stosownie do charakteru niezgodności, który nie przekracza trzech miesięcy. W określonych okolicznościach, pod koniec tego okresu i w zależności od charakteru niezgodności, właściwy organ może przedłużyć trzymiesięczny okres zgodnie z planem działań naprawczych.

c)

W przypadku niewykonania działań naprawczych w wyznaczonym terminie, właściwy organ podejmuje działania w celu całkowitego lub częściowego zawieszenia zezwolenia.”;

34)

w pkt 21B.135 lit. b) ppkt 2 odniesienie do „pkt 21A.125 lit. b)” zastępuje się odniesieniem do „pkt 21A.125A lit. b)”;

35)

skreśla się pkt 21B.143;

36)

pkt 21B.145 otrzymuje brzmienie:

a)

Decyzja o ograniczeniu, zawieszeniu lub uchyleniu zezwolenia jest przekazywana posiadaczowi zezwolenia w formie pisemnej. Właściwy organ określa przyczyny ograniczenia, zawieszenia lub uchylenia i informuje posiadacza zezwolenia o prawie do odwołania się.

b)

Zawieszone zezwolenie może być przywrócone jedynie po przywróceniu zgodności z sekcją A podczęść F załącznika (część 21).”;

37)

pkt 21B.225 otrzymuje brzmienie:

a)

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ w trakcie audytu lub w inny sposób dowodów wskazujących na niespełnianie przez posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej mających zastosowanie wymagań części A załącznika (część 21), niezgodność ta zostanie sklasyfikowana zgodnie z pkt 21A.158 lit. a).

b)

Właściwy organ podejmuje następujące działania:

1.

w przypadku niezgodności poziomu pierwszego, właściwy organ natychmiast podejmuje działania w celu ograniczenia, zawieszenia lub uchylenia zatwierdzenia organizacji produkującej, całkowicie lub częściowo, w zależności od zakresu niezgodności, do czasu pomyślnego zakończenia działań naprawczych przez organizację.

2.

w przypadku niezgodności poziomu drugiego, właściwy organ wyznacza okres na przeprowadzenie działań naprawczych stosownie do charakteru niezgodności, który nie przekracza trzech miesięcy. W określonych okolicznościach, pod koniec tego okresu i w zależności od charakteru niezgodności, właściwy organ może przedłużyć trzymiesięczny okres zgodnie z planem działań naprawczych.

c)

W przypadku niewykonania działań naprawczych w wyznaczonym terminie, właściwy organ podejmuje działania w celu całkowitego lub częściowego zawieszenia zatwierdzenia.”;

38)

w pkt 21B.235 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

W celu uzasadnienia utrzymania w mocy zatwierdzenia organizacji produkującej właściwy organ sprawuje ciągły nadzór:

1.

by sprawdzać, czy system jakości posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej pozostaje w zgodności z sekcją A podczęść G niniejszego załącznika (część 21);

2.

by sprawdzać, czy struktura organizacyjna posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej działa zgodnie z charakterystyką organizacji produkującej; oraz

3.

by sprawdzać, czy struktura organizacyjna posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej działa zgodnie z charakterystyką organizacji produkującej; oraz

4.

by monitorować wyrywkowo standard wyrobu, części lub wyposażenia.”;

39)

pkt 21B.325 otrzymuje brzmienie:

a)

Po stwierdzeniu, że spełniane są wymagania określone w pkt 21B.326 oraz stosowne wymagania sekcji A podczęść H niniejszego załącznika (część 21), właściwy organ państwa członkowskiego rejestru bez nieuzasadnionej zwłoki wydaje lub zmienia świadectwo zdatności do lotu (formularz 25 EASA, patrz: dodatek).

b)

Po stwierdzeniu, że spełniane są wymagania określone w pkt 21B.327 oraz stosowne wymagania sekcji A podczęść H niniejszego załącznika (część 21), właściwy organ państwa członkowskiego rejestru bez nieuzasadnionej zwłoki wydaje lub zmienia ograniczone świadectwo zdatności do lotu (formularz 24 EASA, patrz: dodatek).

c)

W przypadku nowego lub używanego statku powietrznego pochodzącego z kraju trzeciego, właściwy organ państwa członkowskiego rejestru, oprócz odpowiedniego świadectwa zdatności do lotu, o którym mowa w lit. a) lub b), wydaje początkowe poświadczenie przeglądu zdatności do lotu (formularz 15a EASA, patrz dodatek).”;

40)

dodaje się pkt 21B.326 w brzmieniu:

Właściwy organ państwa członkowskiego rejestru wydaje świadectwo zdatności do lotu dla:

a)

nowego statku powietrznego

1.

po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 2

2.

kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru;

b)

używanego statku powietrznego:

1.

po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 3 potwierdzającej, że:

(i)

statek powietrzny odpowiada wymaganiom projektu typu zatwierdzonego według certyfikatu typu i każdego uzupełniającego certyfikatu typu, zmiany lub naprawy zatwierdzonej zgodnie z załącznikiem (część 21); oraz

(ii)

zostały spełnione mające zastosowanie dyrektywy zdatności; oraz

(iii)

statek powietrzny poddano przeglądowi zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003;

2.

kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.”;

41)

dodaje się pkt 21B.327 w brzmieniu:

a)

Właściwy organ państwa członkowskiego rejestru wydaje ograniczone świadectwo zdatności do lotu dla:

1.

nowego statku powietrznego:

(i)

po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 2;

(ii)

kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom projektu zatwierdzonego przez Agencję według ograniczonego certyfikatu typu lub zgodnie z konkretnymi specyfikacjami zdatności do lotu oraz że jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.

2.

używanego statku powietrznego:

(i)

po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 3 potwierdzającej, że:

(A)

statek powietrzny odpowiada wymaganiom projektu zatwierdzonego przez Agencję według ograniczonego certyfikatu typu lub zgodnie z konkretnymi specyfikacjami zdatności do lotu, oraz uzupełniającego certyfikatu typu, zmiany lub naprawy zatwierdzonej zgodnie z załącznikiem (część 21); oraz

(B)

zostały spełnione mające zastosowanie dyrektywy zdatności; oraz

(C)

statek powietrzny poddano przeglądowi zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003;

(ii)

kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.

b)

Dla statku powietrznego, który nie może spełnić podstawowych wymogów, o których mowa w rozporządzeniu podstawowym, i który nie kwalifikuje się do ograniczonego certyfikatu typu, Agencja, jeśli jest to niezbędne dla uwzględnienia odstępstw od tych podstawowych wymagań:

1.

wydaje konkretne specyfikacje zdatności do lotu i sprawdza zgodność z nimi celem zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do zamierzonego użytkowania, oraz

2.

wyszczególnia ograniczenia użytkowania tego statku powietrznego.

c)

Ograniczenia użytkowania są powiązane z ograniczonymi świadectwami zdatności do lotu, w tym zastrzeżeniami dotyczącymi przestrzeni powietrznej, jeśli jest to niezbędne dla uwzględnienia odstępstw od podstawowych wymagań w zakresie zdatności do lotu ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym.”;

42)

pkt 21B.525 otrzymuje brzmienie:

Właściwy organ wydaje zezwolenie na lot (formularz 20a EASA, patrz: dodatek) bez zbędnej zwłoki:

1.

po otrzymaniu danych, o których mowa w pkt 21A.707; oraz

2.

gdy warunki lotu wymienione w pkt 21A.708 zostały zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710; oraz

3.

gdy właściwy organ, w wyniku przeprowadzonych analiz, które mogą obejmować kontrole, lub w wyniku procedur uzgodnionych z wnioskodawcą, stwierdza, że przed wykonaniem lotu statek powietrzny jest zgodny z projektem, o którym mowa w pkt 21A.708.”;

43)

dodatek I otrzymuje brzmienie:

„Dodatek I

Autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi – formularz 1 EASA, o którym mowa w załączniku (część 21)

Image

Instrukcja wypełniania formularza 1 EASA

Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania formularza 1 EASA tylko w odniesieniu do produkcji. Stosowanie formularza 1 EASA w odniesieniu do obsługi opisuje dodatek II do załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003.

1.   CEL I ZAKRES

1.1.

Zasadniczym celem tego dokumentu jest poświadczenie zdatności do lotu nowych wyrobów i części oraz nowego wyposażenia (dalej zwanych »elementem(-ami)«).

1.2.

Ustala się związek pomiędzy poświadczeniem a elementem(-ami). Wydający musi przechowywać poświadczenie w formie umożliwiającej sprawdzenie pierwotnych danych.

1.3.

Poświadczenie jest uznawane przez wiele organów ds. zdatności do lotu, ale może podlegać dwustronnym umowom lub polityce organu ds. zdatności do lotu. »Zatwierdzone dane projektowe« podane w poświadczeniu oznaczają dane zatwierdzone przez organ ds. zdatności do lotu w kraju przywozu.

1.4.

Poświadczenie nie jest dokumentem dostawy ani listem przewozowym.

1.5.

Poświadczenie nie służy do dopuszczania do eksploatacji statków powietrznych.

1.6.

Poświadczenie nie stanowi zezwolenia na zabudowanie elementu w danym statku powietrznym, silniku lub śmigle, ale pomaga użytkownikowi końcowemu na określenie jego statusu co do zatwierdzenia zdatności do lotu.

1.7.

Nie wolno umieszczać elementów dopuszczonych do produkcji z elementami dopuszczonymi do obsługi w tym samym poświadczeniu.

1.8.

Nie wolno wpisywać elementów certyfikowanych na zgodność z »zatwierdzonymi danymi« i »niezatwierdzonymi danymi« na tym samym poświadczeniu.

2.   ZASADY OGÓLNE

2.1.

Poświadczenie musi być zgodne z załączonym wzorem, łącznie z numeracją pól i rozmieszczeniem każdego pola. Rozmiar każdego pola może być jednakże dowolny, tak aby odpowiadał potrzebom indywidualnego zgłoszenia, jednak nie do takich rozmiarów, które czyniłyby poświadczenie nierozpoznawalnym.

2.2.

Poświadczenie musi być w formacie poziomym, a całkowite wymiary poświadczenia mogą być znacznie powiększane lub zmniejszane, o ile poświadczenie pozostaje rozpoznawalne i czytelne. Ewentualne wątpliwości należy konsultować z właściwym organem.

2.3.

Oświadczenie o odpowiedzialności użytkownika/zabudowującego można umieścić na dowolnej stronie formularza.

2.4.

Pismo ma być wyraźne i czytelne, aby umożliwić łatwe odczytanie poświadczenia.

2.5.

Poświadczenie może być albo wydrukowane wcześniej, albo wygenerowane komputerowo, lecz w każdym przypadku druk linii i znaków musi być wyraźny i czytelny oraz zgodny z określonym formatem.

2.6.

Poświadczenie powinno być w języku angielskim oraz, w uzasadnionych przypadkach, w innym języku lub w kilku innych językach.

2.7.

Szczegóły wprowadzane do poświadczenia mogą być pisane maszynowo/komputerowo lub ręcznie przy użyciu drukowanych liter i mają umożliwiać łatwe odczytanie.

2.8.

Skróty należy ograniczyć do minimum w celu zwiększenia przejrzystości dokumentu.

2.9.

Miejsce na odwrotnej stronie poświadczenia może zostać użyte przez wydającego do umieszczenia dodatkowych informacji, lecz nie może zawierać żadnych oświadczeń istotnych dla poświadczenia. Informacja o wykorzystaniu odwrotnej strony poświadczenia musi znaleźć się w odpowiednim polu na przedniej stronie poświadczenia.

3.   KOPIE

3.1.

Nie ma ograniczeń liczby kopii poświadczenia wysłanych do klienta lub przechowywanych przez wydającego.

4.   BŁĘDY NA POŚWIADCZENIU

4.1.

Jeżeli użytkownik końcowy stwierdzi błąd lub błędy na poświadczeniu, musi zgłosić go/je na piśmie wydającemu. Wydający może wystawić nowe poświadczenie, jeśli możliwe jest zweryfikowanie i skorygowanie błędu(-ów).

4.2.

Nowe poświadczenie musi mieć nadany nowy numer i podpis oraz nową datę.

4.3.

Wniosek o nowe poświadczenie może być przyjęty bez konieczności sprawdzenia stanu elementu(-ów). Nowe poświadczenie nie stanowi oświadczenia o aktualnym stanie i powinno odnosić się do poprzedniego poświadczenia w polu 12 poprzez następujący zapis: »Niniejsze poświadczenie koryguje błąd (błędy) w polu(-ach) [wpisać korygowane pole(-a)] poświadczenia [wpisać pierwotny numer poświadczenia] z dnia [wpisać datę pierwotnego wystawienia] oraz nie dotyczy zgodności/stanu/dopuszczenia do obsługi«. Obydwa poświadczenia należy przechowywać przez okres czasu przechowywania określonego dla pierwotnego poświadczenie.

5.   WYPEŁNIENIE POŚWIADCZENIE PRZEZ WYDAJĄCEGO

Pole 1 Właściwy organ zatwierdzający/Państwo

Podać nazwę i państwo właściwego organu zatwierdzającego, pod nadzorem którego poświadczenie jest wydawane. Jeżeli właściwym organem jest Agencja, wystarczy podać »EASA«.

Pole 2 Nagłówek formularza 1 EASA

»AUTORYZOWANE POŚWIADCZENIE PRODUKCJI/OBSŁUGI FORMULARZ 1 EASA«

Pole 3 Numer formularza

Wpisać niepowtarzalny numer ustalany zgodnie z systemem/procedurą numeracji organizacji podanej w polu 4. Numer ten może zawierać znaki alfanumeryczne.

Pole 4 Nazwa i adres organizacji

Wpisać pełną nazwę i adres organizacji produkującej (zob. formularz 55 EASA arkusz A) dopuszczającej element(-y) objęty(-e) niniejszym poświadczeniem. Dozwolone są logo i inne podobne elementy dotyczące organizacji, jeżeli zmieszczą się w tym polu.

Pole 5 Zlecenie/umowa/faktura

Wpisać numer zlecenia, umowy, faktury lub podobny numer referencyjny, aby ułatwić konsumentowi odszukanie elementu(-ów).

Pole 6 Pozycja

Wpisać numery linii, jeśli występuje więcej niż jedna linia. Pole to pozwala na łatwe powiązanie danych z uwagami wpisanymi w polu 12.

Pole 7 Wyszczególnienie

Wpisać nazwę lub opis elementu. Pierwszeństwo ma użycie terminu występującego w instrukcjach dla danych o ciągłej zdatności do lotu lub dotyczących obsługi (np. ilustrowany katalog części zamiennych, podręcznik obsługi technicznej statków powietrznych, biuletyn obsługi, podręcznik obsługi technicznej komponentów).

Pole 8 Numer części

Wpisać numer części widniejący na elemencie lub przywieszce/opakowaniu. W przypadku silnika lub śmigła można zastosować oznaczenie typu.

Pole 9 Liczba

Wpisać liczbę elementów.

Pole 10 Numer serii

Jeśli przepisy prawa wymagają oznaczenia elementu numerem serii, należy wpisać go w tym polu. Ponadto można tu wpisać wszelkie pozostałe numery serii niewymagane przepisami prawa. Jeśli na elemencie brak jest numeru serii, wpisać »nie dotyczy«.

Pole 11 Status/czynność

Wpisać »PROTOTYP« lub »NOWY«.

Wpisać »PROTOTYP« dla:

(i)

Produkcji nowego elementu zgodnie z niezatwierdzonymi danymi projektowymi.

(ii)

Ponownej certyfikacji przez organizację wskazaną w polu 4 poprzedniego poświadczenia po przerobieniu lub usprawnieniu elementu, przed jego oddaniem do użytku (np. po wprowadzeniu zmiany do projektu, usunięciu usterki, przeglądzie lub próbie, lub przedłużeniu okresu składowania). Szczegóły dotyczące pierwotnego dopuszczenia oraz przeróbek lub usprawnień należy wpisać w polu 12.

Wpisać »NOWY« dla:

(i)

Produkcji nowego elementu zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi.

(ii)

Ponownej certyfikacji przez organizację wskazaną w polu 4 poprzedniego poświadczenia po przerobieniu lub usprawnieniu elementu, przed jego oddaniem do użytku (np. po wprowadzeniu zmiany do projektu, usunięciu usterki, przeglądzie lub próbie, lub przedłużeniu okresu składowania). Szczegóły dotyczące pierwotnego dopuszczenia oraz przeróbek lub usprawnień należy wpisać w polu 12.

(iii)

Ponownej certyfikacji, przez wytwórcę produktu lub organizację wskazaną w polu 4 poprzedniego certyfikatu, elementów z »prototypu« (zgodność tylko z niezatwierdzonymi danymi) na »nowe« (zgodność z zatwierdzonymi danymi i w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację), w związku z zatwierdzeniem właściwych danych projektowych, pod warunkiem że dane projektowe nie uległy zmianie. Następujący zapis należy zamieścić w polu 12:

PONOWNA CERTYFIKACJA ELEMENTÓW Z »PROTOTYPU« NA »NOWE«: NINIEJSZY DOKUMENT POŚWIADCZA ZATWIERDZENIE DANYCH PROJEKTOWYCH [WPISAĆ NUMER TC/STC, POZIOM ZMIAN], Z DNIA [WPISAĆ DATĘ, JEŚLI NIEZBĘDNA DLA OKREŚLENIA STATUSU ZMIAN], ZGODNIE Z KTÓRYMI ELEMENT(-Y) ZOSTAŁ(-Y) WYPRODUKOWANY(-E).

Należy zaznaczyć w polu 13a opcję »zatwierdzonymi danymi projektowymi oraz w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację«.

(iv)

Oceny poprzednio dopuszczonego nowego elementu, przed jego wejściem do użytku zgodnie z normami lub specyfikacjami właściwymi dla danego klienta (szczegółowe informacje na ten temat należy podać w polu 12) lub przez ustaleniem zdatności do lotu (wyjaśnienie podstawy dopuszczenia i dane dotyczące pierwotnego dopuszczenia należy podać w polu 12).

Pole 12 Uwagi

Należy opisać czynności wymienione w polu 11, bezpośrednio lub poprzez odniesienie się do dokumentacji towarzyszącej, aby użytkownik lub instalator mogli określić zdatność do lotu elementu(-ów) w związku z czynnościami podlegającymi certyfikacji. W razie konieczności można skorzystać z odrębnego arkusza, o którym wzmianka znajdzie się w formularzu 1 EASA. Każde oświadczenie musi wyraźnie wskazywać na element(-y) w polu 6, do którego(-ych) się odnosi. Jeżeli nie ma tego typu informacji, wpisać »brak«.

Wpisać uzasadnienie dopuszczenia zgodnie z niezatwierdzonymi danymi projektowymi w polu 12 (np. certyfikat typu w toku, tylko do badań, proces zatwierdzania danych w toku).

Drukując dane z elektronicznego formularza 1 EASA wszelkie dane nieodnoszące się do pozostałych pól powinny być wpisane w tym polu.

Pole 13a

Zaznaczyć tylko jeden kwadrat:

(1)

Zaznaczyć kwadrat »zatwierdzonymi danymi projektowymi i w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację«, jeśli element(-y) zostały wyprodukowane zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi i stwierdzono, że są w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację.

(2)

Zaznaczyć kwadrat »niezatwierdzonymi danymi projektowymi wymienionymi w polu 12«, jeśli element(-y) zostały wyprodukowane z zastosowaniem niezatwierdzonych danych projektowych. Wpisać dane w polu 12 (np. homologacja typu w toku, tylko do badań, proces zatwierdzania danych w toku).

Nie wolno wpisywać na tym samym certyfikacie elementów dopuszczonych zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi i elementów dopuszczonych zgodnie z niezatwierdzonymi danymi projektowymi.

Pole 13b Podpis osoby upoważnionej

W polu tym upoważniona osoba składa swój podpis. Jedynie osoby odpowiednio upoważnione zgodnie z zasadami i procedurami właściwego organu uprawnione są do składania podpisu w tym polu. W celu ułatwienia identyfikacji można uzupełnić o niepowtarzalny numer identyfikacyjny upoważnionej osoby.

Pole 13c Numer zatwierdzenia/autoryzacji

Wpisać numer/ sygnaturę zatwierdzenia/autoryzacji. Numer ten lub sygnatura nadawane są przez właściwy organ.

Pole 13d Nazwisko

Wpisać w czytelnej formie nazwisko osoby składającej podpis w polu 13b.

Pole 13e Data

Wpisać datę, w której składany jest podpis w polu 13b. Data musi być w formacie dd = dwucyfrowe oznaczenie dnia, mmm = pierwsze trzy litery nazwy miesiąca, rrrr = czterocyfrowe oznaczenie roku.

Pola 14a–14e

Ogólne wymagania dotyczące pól 14a–14e:

Nie dotyczą dopuszczenia do produkcji. Zacieniować, zaciemnić lub w inny sposób odznaczyć, aby uniemożliwić przypadkowe lub nieupoważnione wykorzystanie.

Obowiązki użytkownika/zabudowującego

Umieścić następujące oświadczenie na poświadczeniu, aby poinformować użytkowników końcowych o tym, że nie są oni zwolnieni z obowiązków związanych z zabudową i użytkowaniem wszystkich elementów, dla których poświadczenie wystawiono:

»NINIEJSZE POŚWIADCZENIE NIE STANOWI AUTOMATYCZNEGO UPOWAŻNIENIA DO ZABUDOWY.

JEŻELI UŻYTKOWNIK/ZABUDOWUJĄCY WYKONUJE PRACE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORGANU DS. ZDATNOŚCI DO LOTU INNEGO NIŻ ORGAN DS. ZDATNOŚCI DO LOTU OKREŚLONY W POLU 1, KONIECZNE JEST, ABY UŻYTKOWNIK/ZABUDOWUJĄCY ZAGWARANTOWAŁ, ŻE JEGO ORGAN DS. ZDATNOŚCI DO LOTU AKCEPTUJE ELEMENTY OD ORGANU DS. ZDATNOŚCI DO LOTU WYMIENIONEGO W POLU 1.

OŚWIADCZENIA W POLU 13A I 14A NIE STANOWIĄ POŚWIADCZENIA ZABUDOWY W KAŻDYM PRZYPADKU ZAPIS OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKU POWIETRZNEGO MUSI OBEJMOWAĆ POŚWIADCZENIE ZABUDOWY WYDANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI KRAJOWYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA/ZABUDOWUJĄCEGO, ZANIM STATEK POWIETRZNY ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO LOTU.«”;

44)

dodatek II otrzymuje brzmienie:

„Dodatek II

Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu – formularz 15a EASA

Image

45)

dodatek IV otrzymuje brzmienie:

„Dodatek IV

Ograniczone świadectwo zdatności do lotu – formularz 24 EASA

LOGO właściwego organu

OGRANICZONE ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI DO LOTU

 (1)

[Państwo członkowskie rejestru]

[WŁAŚCIWY ORGAN PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO]

 (1)

1.

Przynależność państwowa i znaki rejestracyjne

2.

Wytwórca i oznaczenie fabryczne statku powietrznego

3.

Numer seryjny statku powietrznego

4.

Kategorie

5.

Niniejsze świadectwo zdatności do lotu wydane jest w oparciu o (2) [Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r.] i rozporządzenie (WE) nr 216/2008, art. 5 ust. 4 lit. b) w odniesieniu do ww. statku powietrznego, który uznawany jest za zdatny do lotu, jeżeli jest obsługiwany i użytkowany zgodnie z powyższymi i odnośnymi ograniczeniami użytkowymi.

Dodatkowo mają zastosowanie następujące ograniczenia:

 (1)

 (2) [Statek może być użytkowany w nawigacji międzynarodowej niezależnie od powyższych ograniczeń].

 

Data wydania:

 

Podpis:

6.

Niniejsze ograniczone świadectwo zdatności do lotu pozostaje ważne do czasu jego uchylenia przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.

Do niniejszego świadectwa dołączone jest aktualne poświadczenie przeglądu zdatności do lotu

Formularz 24 EASA wydanie 2

Niniejsze świadectwo musi znajdować się na pokładzie podczas wykonywania wszystkich lotów

46)

dodatek IV otrzymuje brzmienie:

„Dodatek V

Świadectwo zdatności do lotu – formularz 25 EASA

LOGO właściwego organu

ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI DO LOTU

 (3)

[Państwo członkowskie rejestru]

[WŁAŚCIWY ORGAN PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO]

 (3)

1.

Przynależność państwowa i znaki rejestracyjne.

2.

Wytwórca i oznaczenie fabryczne statku powietrznego

3.

Numer seryjny statku powietrznego

4.

Kategorie

5.

Niniejsze świadectwo zdatności do lotu wydane jest w oparciu o Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r. i rozporządzenie (WE) nr 216/2008, art. 5 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do ww. statku powietrznego, który uznawany jest za zdatny do lotu, jeżeli jest obsługiwany i użytkowany zgodnie z powyższymi i odnośnymi ograniczeniami użytkowymi.

Ograniczenia/uwagi:

 (3)

 

Data wydania:

 

Podpis:

6.

Niniejsze świadectwo zdatności do lotu pozostaje ważne do czasu jego uchylenia przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.

Do niniejszego świadectwa dołączone jest aktualne poświadczenie przeglądu zdatności do lotu

Formularz 25 EASA wydanie 2

Niniejsze świadectwo musi znajdować się na pokładzie podczas wykonywania wszystkich lotów

47)

dodatek VII otrzymuje brzmienie:

„Dodatek VII

Oświadczenie o zgodności statku powietrznego – formularz 52 EASA

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI STATKU POWIETRZNEGO

1.

Państwo producenta

2.

[PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE] (4) Członek Unii Europejskiej (5)

3.

Numer oświadczenia

4.

Organizacja

5.

Typ statku powietrznego

6.

Numer certyfikatu typu

7.

Numer lub znak rejestracyjny statku powietrznego

8.

Numer identyfikacyjny producenta

9.

Szczegóły silnika/śmigła (6)

10.

Modyfikacje lub biuletyny serwisowe (6)

11.

Dyrektywy zdatności do lotu

12.

Ulgi

13.

Wyłączenia, zwolnienia lub odstępstwa (6)

14.

Uwagi

15.

Świadectwo zdatności do lotu

16.

Dodatkowe wymagania

17.

Oświadczenie o zgodności

Niniejszym stwierdza się, że statek powietrzny jest w pełni zgodny z projektem certyfikowanym jako typ projektu i elementami wyszczególnionymi w polach 9, 10, 11, 12 i 13.

Statek powietrzny jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację.

Statek powietrzny poddany został próbom w locie z wynikiem pozytywnym.

18.

Podpisano

19.

Nazwisko

20.

Data (dd/mm/rr)

21.

Numer zatwierdzenia organizacji produkującej

Formularz 52 EASA wydanie 2

Instrukcja wypełniania Oświadczenia o zgodności statku powietrznego – formularz 52 EASA

1.   CEL I ZAKRES

1.1.

Zastosowanie oświadczenia o zgodności statku powietrznego wydanego przez producenta wytwarzającego według części 21 sekcja A podczęść F jest opisane w pkt 21A.130 i odpowiednich akceptowalnych sposobach spełnienia wymagań.

1.2.

Celem oświadczenia o zgodności statku powietrznego (formularz 52 EASA) wydanego na mocy części 21 sekcja A podczęść G jest umożliwienie posiadaczowi odpowiedniego zatwierdzenia organizacji produkującej korzystania z uprawnienia do otrzymywania od właściwego organu państwa członkowskiego rejestru świadectw zdatności do lotu dla poszczególnych statków powietrznych.

2.   ZASADY OGÓLNE

2.1.

Oświadczenie o zgodności musi być zgodne z załączonym wzorem, łącznie z numeracją pól i rozmieszczeniem każdego pola. Rozmiar każdego pola może być jednakże dowolny, tak aby odpowiadał potrzebom indywidualnego zgłoszenia, jednak nie do takich rozmiarów, które czyniłyby oświadczenie o zgodności nierozpoznawalnym. Ewentualne wątpliwości należy konsultować z właściwym organem.

2.2.

Oświadczenie o zgodności może być albo wydrukowane wcześniej, albo wygenerowane komputerowo, lecz w każdym przypadku druk linii i znaków musi być wyraźny i czytelny. Sformułowania w formularzu uprzednio wydrukowanym muszą być zgodne z załączonym modelem, lecz w oświadczeniu nie są dozwolone żadne inne sformułowania.

2.3.

Wpisy mogą być dokonywane maszynowo/komputerowo lub ręcznie przy użyciu drukowanych liter umożliwiających łatwe odczytanie. Obowiązuje język angielski, ale dopuszcza się, jeżeli ma to zastosowanie, urzędowy(-e) język(-i) państwa członkowskiego wydającego oświadczenie.

2.4.

Zatwierdzona organizacja produkująca zachowuje kopię oświadczenia i wszystkich odnośnych załączników.

3.   WYPEŁNIANIE OŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI PRZEZ WYDAJĄCEGO

3.1.

Oświadczenie, aby było ważne, powinno mieć wypełnione wszystkie pola.

3.2.

Oświadczenie o zgodności nie może być wydane właściwemu organowi państwa członkowskiego rejestru, jeżeli projekt statku powietrznego i zamontowane na nim wyroby nie są zatwierdzone.

3.3.

Informacje wymagane w polach 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mogą mieć postać odniesień do oddzielnych dokumentów oznaczonych i zachowanych w aktach przez organizację produkującą, chyba że właściwy organ wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

3.4.

Oświadczenie o zgodności z założenia nie obejmuje tych elementów wyposażenia, których zamontowanie może być wymagana z uwagi na mające zastosowanie zasady eksploatacyjne. Jednakże część z tych pojedynczych elementów może być uwzględniona w polu 10 lub w zatwierdzonym projekcie typu. Dlatego przypomina się użytkownikom o obowiązku zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie zasadami eksploatacyjnymi dla ich własnych, szczególnych operacji.

Pole 1

Wpisać nazwę państwa producenta.

Pole 2

Właściwy organ, pod którego jurysdykcją wydawane jest oświadczenie o zgodności.

Pole 3

W polu tym należy wpisać wcześniej wydrukowany niepowtarzalny numer seryjny w celu zapewnienia kontroli nad oświadczeniem i jego identyfikalności. Wyjątkiem jest dokument wygenerowany komputerowo, w którym niepowtarzalny numer nie musi być wydrukowany wcześniej, o ile komputer został tak zaprogramowany, aby go wygenerować i nadrukować.

Pole 4

Pełna nazwa i adres organizacji wydającej oświadczenie. Dane w tym polu mogą być wydrukowane wcześniej. Dozwolone są logo i inne podobne elementy, jeżeli zmieszczą się w tym polu.

Pole 5

Pełna nazwa typu statku powietrznego zgodna z certyfikatem typu i związanym z nim arkuszem danych.

Pole 6

Numery identyfikacyjne i wydanie certyfikatu typu przedmiotowego statku powietrznego.

Pole 7

Jeżeli statek powietrzny jest zarejestrowany to „znakami” są znaki rejestracyjne. Jeżeli statek powietrzny nie jest zarejestrowany, to będą to takie znaki, które są zaakceptowane przez właściwy organ państwa członkowskiego oraz, jeżeli ma to zastosowanie, właściwy organ kraju trzeciego.

Pole 8

Numer identyfikacyjny nadany przez producenta dla zapewnienia kontroli, identyfikowalności i wsparcia technicznego wyrobu. Niekiedy numer ten zwany jest numerem seryjnym producenta lub numerem konstruktora.

Pole 9

Pełna nazwa typu silnika i śmigła zgodna z odpowiednim certyfikatem typu i związanym z nim arkuszem danych. Należy również wykazać numer identyfikacyjny producenta i jego adres.

Pole 10

Zatwierdzone zmiany projektowe w stosunku do statku powietrznego.

Pole 11

Wyszczególnienie wszystkich mających zastosowanie dyrektyw zdatności (lub równoważnych) oraz oświadczenie o zgodności wraz z opisem metody wykazania zgodności w odniesieniu do przedmiotowego konkretnego statku powietrznego, w tym wyrobów oraz zabudowanych części, wyposażenia i sprzętu. Należy wykazać ewentualne przyszłe terminy związane z wymaganiami w zakresie zgodności.

Pole 12

Zatwierdzone niezamierzone uchybienia w stosunku do zatwierdzonego projektu typu niekiedy nazywane ulgami, rozbieżnościami lub niezgodnościami.

Pole 13

Można zamieścić jedynie uzgodnione wyłączenia, zwolnienia lub odstępstwa mogą być tu zawarte.

Pole 14

Uwagi. Każde oświadczenie, informacje, konkretne dane lub ograniczenie, które mogą mieć wpływ na zdatności statku powietrznego. Jeżeli nie ma takich informacji, wpisać „BRAK”.

Pole 15

Wpisać »świadectwo zdatności do lotu«, »ograniczone świadectwo zdatności do lotu« dla wnioskowanego świadectwa zdatności do lotu.

Pole 16

W polu tym należy wpisać dodatkowe wymagania, takie jak np. doręczone przez kraj przywozu.

Pole 17

Ważność oświadczenia o zgodności jest uzależniona od wyczerpującego wypełnienia wszystkich pól formularza. Egzemplarz sprawozdania z prób w locie wraz ze wszelkimi odnotowanymi danymi dotyczącymi wad i korekt powinien być zachowany w aktach przez posiadacza POA. Sprawozdanie powinno być podpisane jako zadowalające przez właściwy personel poświadczający oraz przez członka załogi latającej, np. pilota doświadczalnego lub mechanika lotniczego doświadczalnego. Wykonane próby w locie to próby określone w ramach procedur kontrolnych systemu jakości, ustanowionego zgodnie z pkt 21A.139, a w szczególności pkt 21A.139 lit. b) ppkt l pppkt (vi), celem zapewnienia, by statek powietrzny odpowiadał wymaganiom właściwych danych projektowych i był w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację.

Wyszczególnienie elementów dostarczonych (lub udostępnionych) celem zaspokojenia tych aspektów oświadczenia, które dotyczą bezpiecznej eksploatacji, powinno być zachowane w aktach przez posiadacza POA.

Pole 18

Oświadczenie o zgodności może być podpisane przez osobę do tego upoważnioną przez posiadacza zatwierdzenia produkcji zgodnie z pkt 21A.145 lit. d). Nie powinno się stosować pieczęci zamiast ręcznego podpisu.

Pole 19

Nazwisko osoby podpisującej oświadczenie powinno być wydrukowane lub napisane na maszynie w czytelny sposób.

Pole 20

Należy podać datę podpisania oświadczenia o zgodności.

Pole 21

Należy podać numer identyfikacyjny zatwierdzenia posiadacza POA przez właściwy organ.”;

48)

dodatek IX otrzymuje brzmienie:

„Dodatek IX

Zatwierdzenie organizacji produkującej, o którym mowa w podczęści G załącznika (część 21) – formularz 55 EASA

Image

Image

49)

dodatek X otrzymuje brzmienie:

„Dodatek X

Zezwolenie – formularz 65 EASA – o którym mowa w podczęści F załącznika (część 21)

Image


(1)  Wypełnia państwo rejestru.

(2)  Niepotrzebne skreślić.”;

(3)  Wypełnia państwo rejestru.”;

(4)  lub EASA, jeśli EASA jest właściwym organem.

(5)  Skreślić dla państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub EASA.

(6)  Niepotrzebne skreślić.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/36


DECYZJA RADY

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

(2009/895/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 111 ust. 3,

uwzględniając zalecenie Komisji,

po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od daty wprowadzenia euro kwestie monetarne i kursowe leżą w kompetencji Wspólnoty.

(2)

Do Rady należy określanie ustaleń koniecznych do prowadzenia negocjacji i zawierania układów dotyczących kwestii reżimu monetarnego lub kursowego.

(3)

W dniu 29 grudnia 2000 r. Republika Włoska zawarła, w imieniu Wspólnoty, układ monetarny z Państwem Watykańskim.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 10 lutego 2009 r. Rada zaprosiła Komisję do przeprowadzenia przeglądu funkcjonowania obowiązujących układów i do rozważenia możliwości podniesienia pułapów emisji monet.

(5)

W komunikacie zatytułowanym „Sprawozdanie z funkcjonowania układów monetarnych zawartych z Monako, San Marino i Watykanem” Komisja stwierdza, że układ monetarny z Państwem Watykańskim w obecnie obowiązującym brzmieniu wymaga zmian zmierzających do zapewnienia bardziej konsekwentnego traktowania w stosunkach między Wspólnotą a państwami, które zawarły z nią układy monetarne.

(6)

Należy zatem możliwie jak najszybciej renegocjować układ monetarny z Państwem Watykańskim tak, aby nowy reżim wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., jednocześnie z wejściem w życie nowych reguł określających zasady wprowadzania do obiegu monet euro, ustanowionych przez zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (1), zatwierdzone przez Radę w konkluzjach z dnia 10 lutego 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W najbliższym możliwym terminie Republika Włoska powiadamia Państwo Watykańskie o konieczności wprowadzenia zmian w obecnie obowiązującym układzie monetarnym pomiędzy Republiką Włoską, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, a Państwem Watykańskim (zwanym dalej „układem”), proponując renegocjację stosownych postanowień układu.

Artykuł 2

W toku ponownych negocjacji układu z Państwem Watykańskim Wspólnota dąży do wprowadzenia następujących zmian:

a)

układ jest zawarty pomiędzy Wspólnotą a Państwem Watykańskim. Tekst układu jest tekstem ujednoliconym dotychczas obowiązującego układu wraz z wprowadzonymi zmianami;

b)

Państwo Watykańskie zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków, czy to w drodze transpozycji bezpośredniej, czy też ewentualnie działań równoważnych, gwarantujących stosowanie wszelkich odpowiednich przepisów wspólnotowych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, oszustwom oraz fałszowaniu pieniędzy (w formie gotówki i bezgotówkowych środków płatniczych). Zobowiązuje się ono również do przyjęcia wszelkich odpowiednich przepisów prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie bankowości i finansów, jeśli i kiedy powstanie w Państwie Watykańskim sektor bankowy;

c)

metoda określania pułapu emisji monet euro Państwa Watykańskiego ulega zmianie. Nowy pułap obliczony jest przy użyciu metody polegającej na kombinacji części stałej, służącej zapobieganiu nadmiernej spekulacji monetami watykańskimi na rynku numizmatycznym poprzez zaspokojenie popytu na rynku kolekcjonerów monet, z częścią zmienną, obliczaną jako średnia emisji monet euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Republice Włoskiej w roku (n–1) pomnożona przez liczbę mieszkańców Państwa Watykańskiego. Bez uszczerbku dla emisji monet kolekcjonerskich, układ ustala minimalną proporcję watykańskich monet euro wprowadzanych do obiegu za cenę wartości nominalnej na poziomie 51 %;

d)

celem monitorowania postępów we wdrażaniu układu powołany jest wspólny komitet. W jego skład wchodzą przedstawiciele Państwa Watykańskiego, Republiki Włoskiej, Komisji oraz EBC. Komitet ma uprawnienia do corocznej adaptacji części stałej w celu uwzględnienia inflacji oraz ewolucji na rynku kolekcjonerów. Co 5 lat bada on adekwatność minimalnej proporcji monet wprowadzanych do obiegu za cenę wartości nominalnej oraz może zdecydować o jej zwiększeniu. Decyzje komitetu podejmowane jednomyślnie. Wspólny komitet uchwala swój regulamin;

e)

Mennicą, która bije monety euro Państwa Watykańskiego, jest Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Państwo Watykańskie ma jednak prawo wyboru, za zgodą wspólnego komitetu, innego wykonawcy spośród mennic w Unii Europejskiej wytwarzających monety euro. Do celów zatwierdzenia całkowitej wielkości emisji przez EBC liczba monet wyemitowanych przez Państwo Watykańskie dodawana jest do liczby monet emitowanych przez Republikę Włoską;

f)

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wyznacza się jako właściwy do rozstrzygania sporów, które mogą powstać na tle stosowania układu.

Jeżeli Wspólnota lub Państwo Watykańskie uzna, że druga strona uchybiła zobowiązaniu wynikającemu z układu monetarnego, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości wiąże strony, które podejmują konieczne środki służące wykonaniu wyroku w terminie określonym przez Trybunał Sprawiedliwości w jego wyroku. W przypadku gdy Wspólnota lub Państwo Watykańskie nie podejmuje koniecznych środków służących wykonaniu wyroku w określonym terminie, druga ze stron może wypowiedzieć układ ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł 3

Negocjacje z Państwem Watykańskim w imieniu Wspólnoty prowadzą Republika Włoska i Komisja. Republika Włoska i Komisja są uprawnione do parafowania układu w imieniu Wspólnoty. EBC jest w pełni włączony w proces negocjacji a jego zgoda jest wymagana w sprawach należących do jego zakresu kompetencji. Republika Włoska i Komisja przedstawiają projekt układu Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu w celu uzyskania opinii.

Artykuł 4

Po parafowaniu układu, Komisja upoważniona jest to zawarcia układu w imieniu Wspólnoty, chyba że Komitet Ekonomiczno-Finansowy lub EBC jest zdania, że układ należy przedłożyć Radzie.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej, Komisji i EBC.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

J. BJÖRKLUND

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52.


8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/38


DECYZJA RADY

z dnia 30 listopada 2009 r.

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(2009/896/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt (i), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (zwaną dalej „umową”).

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty w dniu 28 maja 2009 r. oraz była tymczasowo stosowana od tego dnia, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2009/478/WE (2).

(3)

Umowę tę należy zatwierdzić.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową, który powinien przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Właściwe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty dotyczącego przyjęcia tego regulaminu wewnętrznego.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego Protokołu, te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i nie są nią związane ani nie podlegają jej stosowaniu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (3) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 1 umowy (4).

Artykuł 3

Wspólnotę reprezentuje Komisja, przy wsparciu ekspertów z państw członkowskich, we wspólnym komitecie ekspertów ustanowionym na mocy art. 6 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 umowy przyjmuje Komisja po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 1.

(3)  Tekst umowy znajduje się w Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 3.

(4)  Termin wejścia w życie umowy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/39


DECYZJA RADY

z dnia 30 listopada 2009 r.

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(2009/897/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt (i), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (zwaną dalej „umową”).

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty w dniu 28 maja 2009 r., oraz była tymczasowo stosowana od tego dnia, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2009/481/WE (2)

(3)

Umowę tę należy zatwierdzić.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową, który powinien przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Właściwe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty dotyczącego przyjęcia tego regulaminu wewnętrznego.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego Protokołu, te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane ani nie podlegają jej stosowaniu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (3) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 1 umowy (4).

Artykuł 3

Wspólnotę reprezentuje Komisja, przy wsparciu ekspertów z państw członkowskich, we wspólnym komitecie ekspertów ustanowionym na mocy art. 6 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 umowy przyjmuje Komisja po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 23.

(3)  Tekst umowy znajduje się w Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 24.

(4)  Termin wejścia w życie umowy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/40


DECYZJA RADY

z dnia 30 listopada 2009 r.

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(2009/898/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt (i), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (zwaną dalej „umową”).

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 28 maja2009 r., oraz była tymczasowo stosowana od tego dnia, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2009/479/WE (2).

(3)

Umowę należy zatwierdzić.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową, który powinien przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Właściwe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty dotyczącego przyjęcia tego regulaminu wewnętrznego.

(4)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego Protokołu, te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane ani nie podlegają jej stosowaniu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (3) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 1 umowy (4).

Artykuł 3

Wspólnotę reprezentuje Komisja, przy wsparciu ekspertów z państw członkowskich, we wspólnym komitecie ekspertów ustanowionym na mocy art. 6 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 umowy przyjmuje Komisja po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 9.

(3)  Tekst umowy znajduje się w Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 10.

(4)  Termin wejścia w życie umowy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/41


DECYZJA RADY

z dnia 30 listopada 2009 r.

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(2009/899/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt (i), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (zwaną dalej „umową”).

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 28 maja 2009 r., oraz była tymczasowo stosowana od tej daty, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2009/480/WE (2).

(3)

Umowę tę należy zatwierdzić.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową, który powinien przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Właściwe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty dotyczącej przyjęcia tego regulaminu wewnętrznego.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego Protokołu, te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane ani nie podlegają jej stosowaniu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (3) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 1 umowy (4).

Artykuł 3

Wspólnotę reprezentuje Komisja, przy wsparciu ekspertów z państw członkowskich, we wspólnym komitecie ekspertów ustanowionym na mocy art. 6 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 umowy przyjmuje Komisja po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 16.

(3)  Tekst umowy znajduje się w Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 17.

(4)  Termin wejścia w życie umowy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/42


DECYZJA RADY

z dnia 30 listopada 2009 r.

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(2009/900/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt (i), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (zwaną dalej „umową”).

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 28 maja 2009 r., oraz była tymczasowo stosowana od tej daty, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2009/482/WE (2)

(3)

Umowę tę należy zatwierdzić.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową, który powinien przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Właściwe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty dotyczącego przyjęcia tego regulaminu wewnętrznego.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego Protokołu, te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane ani nie podlegają jej stosowaniu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (3) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 1 umowy (4).

Artykuł 3

Wspólnotę reprezentuje Komisja, przy wsparciu ekspertów z państw członkowskich, we wspólnym komitecie ekspertów ustanowionym na mocy art. 6 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 umowy przyjmuje Komisja po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 30.

(3)  Tekst umowy znajduje się w Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 31.

(4)  Termin wejścia w życie umowy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/43


DECYZJA RADY

z dnia 30 listopada 2009 r.

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

(2009/901/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt (i), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (zwaną dalej „umową”).

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 28 maja 2009 r., oraz była stosowana tymczasowo od tej daty, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2009/483/WE (2)

(3)

Umowę tę należy zatwierdzić.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową, który powinien przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Właściwe jest wprowadzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty dotyczącego przyjęcia tego regulaminu wewnętrznego.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego Protokołu, te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane ani nie podlegają jej stosowaniu,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (3) zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 1 umowy (4).

Artykuł 3

Wspólnotę reprezentuje Komisja, przy wsparciu ekspertów z państw członkowskich, we wspólnym komitecie ekspertów ustanowionym na mocy art. 6 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 umowy przyjmuje Komisja po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 37.

(3)  Tekst umowy znajduje sie w Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 38.

(4)  Termin wejścia w życie umowy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/44


DECYZJA RADY 2009/902/WSiSW

z dnia 30 listopada 2009 r.

ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską, w szczególności jego art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając inicjatywę Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Węgierskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska z Tampere, która odbyła się w dniach 15 i 16 października 1999 r., stwierdziła, że istnieje potrzeba rozwijania środków zapobiegania przestępczości, wymiany dobrych praktyk oraz wzmacniania sieci krajowych organów właściwych w zakresie zapobiegania przestępczości, a także współpracy pomiędzy krajowymi organami wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie, wyraźnie stwierdzając, że współpraca taka za podstawowy priorytet mogłaby przyjąć przestępczość młodocianych, przestępczość na obszarach miejskich i przestępczość narkotykową. W tym celu wezwano do zbadania możliwości powstania programu finansowanego przez Wspólnotę.

(2)

W zaleceniu 6 strategii Unii Europejskiej na początek nadchodzącego tysiąclecia w sprawie zapobiegania i kontroli zorganizowanej przestępczości (2) wzywa się do wspierania Rady przez odpowiednio wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie zapobiegania przestępczości, takich jak krajowe punkty kontaktowe, albo poprzez utworzenie sieci ekspertów z krajowych organów zapobiegania przestępczości.

(3)

Europejska sieć prewencji kryminalnej została ustanowiona decyzją Rady 2001/427/WSiSW (3).

(4)

Zewnętrzna ocena europejskiej sieci prewencji kryminalnej przeprowadzona w latach 2008–2009 wskazała możliwości wzmocnienia sieci, które zostały zaakceptowane przez zarząd europejskiej sieci prewencji kryminalnej i zgodnie z którymi konieczne jest uchylenie decyzji 2001/427/WSiSW i zastąpienie jej nową decyzją Rady dotyczącą sieci.

(5)

Ocena wykazała potrzebę większego zaangażowania przedstawicieli krajowych w działania w ramach sieci.

(6)

W celu wzmocnienia sieci konieczne są pewne zmiany obejmujące zmiany przepisów dotyczących punktów kontaktowych, sekretariatu, struktury zarządu i jego zadań, w tym mianowania przewodniczącego.

(7)

Zmiany w składzie sieci powinny być efektywne i oszczędne oraz powinny opierać się na wcześniejszych doświadczeniach państw członkowskich w zakresie finansowania i realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sekretariatu oraz innych zadań sieci. Zarząd powinien zintensyfikować działania w zakresie współpracy, aby przeanalizować możliwości uzyskania finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i w pełni je wykorzystać. Cel ten można osiągnąć w ramach partnerstw ramowych lub przez włączenie sieci do wykazu uznanych podmiotów monopolistycznych w odpowiednim programie finansowania.

(8)

Inne przepisy powinny opierać się na decyzji 2001/427/WSiSW,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Utworzenie

Niniejszym utworzona zostaje Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości, zwana dalej „Siecią”. Stanowi ona następcę europejskiej sieci prewencji kryminalnej ustanowionej decyzją 2001/427/WSiSW.

Artykuł 2

Cel

1.   Sieć przyczynia się do rozwoju różnych aspektów zapobiegania przestępczości na poziomie Unii – z uwzględnieniem strategii Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania przestępczości – i wspiera działania z zakresu zapobiegania przestępczości na poziomie krajowym i lokalnym.

2.   Zapobieganie przestępczości obejmuje wszystkie środki, które mają na celu ilościowe i jakościowe zmniejszenie – lub przyczynianie się do zmniejszenia – przestępczości i poczucia braku bezpieczeństwa obywateli zarówno poprzez działania bezpośrednio przeciwdziałające czynom przestępczym, jak i poprzez polityki i działania mające na celu ograniczenie potencjału przestępczego oraz przyczyn przestępczości. Na zapobieganie przestępczości składają się działania rządów, właściwych organów, organów ścigania, władz lokalnych oraz powołanych przez nie w Europie wyspecjalizowanych stowarzyszeń, podmiotów prywatnych i ochotników, naukowców i ogółu społeczeństwa, wspieranych przez media.

Artykuł 3

Struktura i skład

1.   Sieć składa się z zarządu oraz sekretariatu, a także z punktów kontaktowych, które może wyznaczyć każde z państw członkowskich.

2.   Zarząd składa się z przedstawicieli krajowych, przewodniczącego oraz komitetu wykonawczego.

3.   Każde państwo członkowskie mianuje przedstawiciela krajowego i może mianować jego zastępcę.

4.   Przewodniczący zarządu wybierany jest spośród przedstawicieli krajowych.

5.   Na czele komitetu wykonawczego, złożonego z nie więcej niż sześciu członków zarządu i przedstawiciela wyznaczonego przez Komisję, stoi przewodniczący.

Artykuł 4

Zadania Sieci

Sieć w szczególności:

a)

ułatwia współpracę, kontakty oraz wymianę informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości;

b)

zbiera, ocenia i przekazuje informacje poddane weryfikacji, w tym dobre praktyki w zakresie prowadzonych działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości;

c)

organizuje konferencje, w szczególności doroczną konferencję dotyczącą dobrych praktyk, oraz inne działania - w tym w zakresie dorocznej europejskiej nagrody w dziedzinie zapobiegania przestępczości - mające na celu realizację celów Sieci oraz szerokie rozpowszechnianie rezultatów jej działań;

d)

zapewnia Radzie i Komisji wymaganą wiedzę fachową;

e)

co roku – za pośrednictwem zarządu oraz właściwych organów roboczych – składa Radzie sprawozdania ze swoich działań. Rada jest proszona o zatwierdzenie sprawozdania i przekazanie go Parlamentowi Europejskiemu;

f)

przygotowuje program pracy oparty na jasno określonej strategii, która uwzględnia identyfikację istotnych zagrożeń przestępczością i reakcję na nie, oraz realizuje taki program pracy.

Artykuł 5

Wymiana informacji

W celu wykonywania swoich zadań Sieć:

a)

preferuje podejście multidyscyplinarne;

b)

pozostaje – za pośrednictwem przedstawicieli krajowych i punktów kontaktowych – w ścisłym kontakcie z organami zapobiegania przestępczości, władzami lokalnymi, partnerami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim, jak również z jednostkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi w państwach członkowskich;

c)

tworzy i utrzymuje swoją stronę internetową, na której znajdują się jej regularne sprawozdania oraz wszelkie inne przydatne informacje, a w szczególności zbiór dobrych praktyk;

d)

dąży do wykorzystywania i promowania wyników projektów istotnych dla zapobiegania przestępczości, finansowanych w ramach programów Unii.

Artykuł 6

Obowiązki

1.   Komitet wykonawczy wspiera przewodniczącego, aby zapewnić między innymi:

a)

opracowanie strategii Sieci do zatwierdzenia przez zarząd;

b)

efektywne funkcjonowanie zarządu; oraz

c)

opracowanie i realizację programu prac.

2.   Zadania zarządu obejmują:

a)

zapewnianie właściwego funkcjonowania Sieci zgodnie z niniejszą decyzją, w tym podejmowanie decyzji w sprawie praktycznej organizacji sekretariatu;

b)

sporządzanie i przyjmowanie rozporządzenia finansowego;

c)

zatwierdzanie strategii Sieci, przyczyniającej się do rozwoju zapobiegania przestępczości na poziomie Unii;

d)

przyjmowanie i zapewnianie realizacji programu prac Sieci;

e)

przyjmowanie rocznych sprawozdań z działań prowadzonych w ramach Sieci.

3.   Zarząd jednomyślnie przyjmuje regulamin wewnętrzny, który zawiera między innymi postanowienia dotyczące mianowania i kadencji przewodniczącego oraz członków komitetu wykonawczego, zasady podejmowania decyzji przez zarząd, system językowy, zadania, organizację i zasoby sekretariatu oraz uzgodnienia administracyjne dotyczące współpracy z innymi podmiotami, o której mowa w art. 8.

4.   Zarząd wspierany jest przez sekretariat. Sekretariat funkcjonuje nieprzerwanie na rzecz Sieci oraz przestrzega wymaganych zasad poufności. Jego zadania obejmują:

a)

zapewnienie administracyjnego i ogólnego wsparcia w przygotowywaniu posiedzeń, seminariów i konferencji; sporządzanie sprawozdania rocznego i programu prac, wspieranie realizacji programu prac oraz pełnienie roli punktu kontaktowego w komunikacji z członkami Sieci;

b)

zapewnienie analiz i wsparcia, mających na celu zidentyfikowanie prac badawczych prowadzonych w dziedzinie zapobiegania przestępczości i powiązanych informacji, które mogłyby być przydatne dla działania Sieci;

c)

pełną odpowiedzialność za prowadzenie, rozwijanie i utrzymanie strony internetowej Sieci.

5.   Każdy przedstawiciel krajowy jest odpowiedzialny za promowanie działań Sieci na poziomie krajowym i lokalnym oraz ułatwianie zapewniania, utrzymywania i wymiany materiałów związanych z zapobieganiem przestępczości między swoim państwem członkowskim i Siecią.

6.   Punkty kontaktowe wspierają przedstawicieli krajowych przy wymianie informacji dotyczących zapobiegania przestępczości na poziomie krajowym i przy wymianie wiedzy fachowej na ten temat w ramach Sieci.

7.   Sekretariat składa sprawozdania przewodniczącemu i komitetowi wykonawczemu, a jego praca jest przez nich nadzorowana.

8.   Państwa członkowskie są odpowiedzialne za finansowanie Sieci i jej działalności. Państwa członkowskie współpracują w ramach zarządu, aby zapewnić efektywne finansowanie Sieci i jej działalności.

9.   Ust. 8 pozostaje bez uszczerbku dla możliwości starania się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i uzyskania takiego finansowania.

Artykuł 7

Posiedzenia zarządu

Zarząd spotyka się przynajmniej raz na pół roku, na wezwanie przewodniczącego.

Artykuł 8

Współpraca z innymi podmiotami

Sieć może współpracować z innymi podmiotami właściwymi w dziedzinie zapobiegania przestępczości, w przypadku gdy jest to istotne dla realizacji jej celów.

Artykuł 9

Ocena

Komisja przedstawia Radzie do dnia 30 listopada 2012 r. sprawozdanie z oceny działalności Sieci koncentrujące się na skuteczności prac Sieci i jej sekretariatu z właściwym uwzględnieniem współdziałania pomiędzy Siecią i innymi odpowiednimi podmiotami. Na podstawie wyników tej oceny określone zostaną ewentualne możliwości, które można uzyskać dzięki, na przykład, przeniesieniu sekretariatu do istniejącej agencji.

Artykuł 10

Uchylenie

Decyzja 2001/427/WSiSW niniejszym traci moc.

Artykuł 11

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 222 z 15.9.2009, s. 2.

(2)  Dz.U. C 124 z 3.5.2000, s. 1.

(3)  Dz.U. L 153 z 8.6.2001, s. 1.


V Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/47


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1195/2009

z dnia 7 grudnia 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/49


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1196/2009

z dnia 4 grudnia 2009 r.

ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), w szczególności w odniesieniu do określonych stad ryb w obszarze NAFO, określa kwoty na rok 2009.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki wspólnotowe oraz statki innych umawiających się stron wyczerpały TAC (całkowity dopuszczalny połów) przyznany na 2009 r. w odniesieniu do połowów stada określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego stada, zgodnie z przypisem 1 wspomnianego wyżej rozporządzenia, a także zatrzymywania na burcie, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

TAC przyznany na rok 2009 umawiającej się stronie NAFO określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpany.

Artykuł 2

Zakazy

Zakazuje się połowów stada określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia przez statki pływające pod banderą państw członkowskich w nim określonych lub zarejestrowane w tych państwach członkowskich. Zakazuje się również zatrzymywania na burcie, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

02/09/NA

Państwo członkowskie

Wszystkie państwa członkowskie

Stado

RED/N3M.

Gatunek

Karmazyn (Sebastes spp.)

Obszar

Rejon 3.M obszaru podlegającego regulacji NAFO

Data

23.11.2009


AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/51


DECYZJA RADY,

podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji,

z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

(2009/903/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 7 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Okoliczności związane z procesem ratyfikacji traktatu z Lizbony spowodowały, że Komisja mianowana w dniu 22 listopada 2004 r. pozostała na stanowisku po dniu 31 października 2009 r., w oczekiwaniu na zakończenie procesu mianowania nowej Komisji zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionymi przez traktat z Lizbony.

(2)

Nowa Komisja, w skład której wchodzi jeden obywatel każdego państwa członkowskiego, w tym Przewodniczący Komisji i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, musi zostać mianowana na okres do dnia 31 października 2014 r.

(3)

Rada Europejska wyznaczyła José Manuela DURÃO BARROSO jako osobę proponowaną Parlamentowi Europejskiemu na stanowisko Przewodniczącego Komisji, a Parlament Europejski wybrał tak wyznaczonego kandydata.

(4)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, za zgodą Przewodniczącego Komisji, mianuje Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

(5)

Rada musi przyjąć, za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, listę pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji na okres do dnia 31 października 2014 r.

(6)

Zgodnie z art. 17 ust. 7 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej, Przewodniczący, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Za wspólnym porozumieniem z José Manuelem DURÃO BARROSO, wybranym Przewodniczącym Komisji, Rada proponuje, by następujące osoby zostały mianowane członkami Komisji na okres do dnia 31 października 2014 r.:

 

Pan Joaquín ALMUNIA AMANN

 

Pan László ANDOR

 

Pan Michel BARNIER

 

Pan Dacian CIOLOȘ

 

Pan John DALLI

 

Pani Maria DAMANAKI

 

Pan Karel DE GUCHT

 

Pan Štefan FÜLE

 

Pani Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Pan Johannes HAHN

 

Pani Connie HEDEGAARD

 

Pani Rumiana JELEVA

 

Pan Siim KALLAS

 

Pani Neelie KROES

 

Pan Janusz LEWANDOWSKI

 

Pani Cecilia MALMSTRÖM

 

Pan Günther H. OETTINGER

 

Pan Andris PIEBALGS

 

Pan Janez POTOČNIK

 

Pani Viviane REDING

 

Pan Olli REHN

 

Pan Maroš ŠEFČOVIČ

 

Pan Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Pan Antonio TAJANI

 

Pani Androulla VASSILIOU

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje przekazana Parlamentowi Europejskiemu.

Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

E. BJÖRLING

Przewodniczący