ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.304.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 304

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
19 listopada 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

3

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Parlament Europejski i Rada

 

 

2009/843/WE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

4

 

 

2009/844/WE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

5

 

 

IV   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

 

Wspólny Komitet EOG

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik VII (Uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

6

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

8

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

10

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

12

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

14

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

16

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

18

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

20

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

21

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

23

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

24

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1105/2009

z dnia 18 listopada 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

38,6

MA

29,7

MK

37,7

TR

58,9

ZZ

41,2

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,5

TR

73,5

ZZ

97,3

0709 90 70

MA

62,2

TR

107,1

ZZ

84,7

0805 20 10

MA

73,9

ZA

117,3

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

54,3

MA

74,5

TR

74,3

ZZ

63,9

0805 50 10

AR

57,0

TR

70,6

ZA

72,0

ZZ

66,5

0806 10 10

BR

258,8

LB

313,2

TR

147,4

US

272,4

ZZ

248,0

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

NZ

102,0

US

97,0

ZA

93,0

ZZ

105,5

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1106/2009

z dnia 18 listopada 2009 r.

ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 7e w związku z jego art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier wyprodukowany w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, może zostać wywieziony wyłącznie w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Komisję.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/10 (3) ustala wymienione limity ilościowe.

(3)

Ilości cukru objęte wnioskami o pozwolenie na wywóz przekraczają limit ilościowy określony w rozporządzeniu (WE) nr 274/2009. Należy zatem ustalić współczynnik akceptacji dla ilości wnioskowanych w dniach 9, 10, 11, 12 i 13 listopada 2009 r. Wszystkie wnioski o pozwolenie na wywóz cukru złożone po dniu 13 listopada 2009 r. należy zatem odrzucić, a składanie wniosków o pozwolenie na wywóz zawiesić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Pozwolenia na wywóz pozakwotowego cukru, o które wnioski złożono w okresie od dnia 9 listopada 2009 r. do dnia 13 listopada 2009 r. są wydawane dla wnioskowanych ilości pomnożonych przez współczynnik akceptacji w wysokości 56,540299 %.

2.   Wnioski o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru złożone w dniach 16, 17, 18, 19 i 20 listopada 2009 r. zostają odrzucone.

3.   Składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru zawiesza się na okres od dnia 23 listopada 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 16.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Parlament Europejski i Rada

19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/4


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

(2009/843/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia zwolnionym pracownikom, którzy ponoszą konsekwencje poważnych zmian strukturalnych w systemach światowego handlu, oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR.

(3)

Niemcy złożyły wniosek o uruchomienie EFG w związku z przypadkami redukcji zatrudnienia w zakładach Nokia GmbH w dniu 6 lutego 2009 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, Komisja wnioskuje zatem o uruchomienie kwoty w wysokości 5 553 850 EUR.

(4)

Należy zatem uruchomić EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Niemcy,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok finansowy 2009 uruchamia się Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 5 553 850 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 października 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1

(2)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/5


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(2009/844/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 26,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (2),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy, w oparciu o które możliwe jest uruchomienie funduszu.

(4)

Włochy złożyły wniosek o uruchomienie funduszu w związku z klęską żywiołową spowodowaną przez trzęsienie ziemi,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 493 771 159 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 października 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.


IV Inne akty

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Wspólny Komitet EOG

19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/6


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 95/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik VII (Uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W pkt 1 (dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika VII do Porozumienia wprowadza się tiret w brzmieniu:

„—

32009 R 0279: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 11).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 279/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 33.

(2)  Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 11.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/8


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 96/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/411/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3 400–3 800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/477/WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/671/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5 875–5 905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/673/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniającą decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (5),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 5czc (decyzja Komisji 2008/294/WE) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„5czd.

32008 D 0411: decyzja Komisji 2008/411/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3 400–3 800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz.U. L 144 z 4.6.2008, s. 77).

5cze.

32008 D 0477: decyzja Komisji 2008/477/WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 37).

5czf.

32008 D 0671: decyzja Komisji 2008/671/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5 875–5 905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 24).”;

2)

w pkt 5ct (decyzja Komisji 2005/928/WE) dodaje się, co następuje:

„ , zmieniona:

32008 D 0673: decyzją Komisji 2008/673/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. (Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 29).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2008/411/WE, 2008/477/WE, 2008/671/WE i 2008/673/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (6).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 35.

(2)  Dz.U. L 144 z 4.6.2008, s. 77.

(3)  Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 37.

(4)  Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 24.

(5)  Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 29.

(6)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/10


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 97/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (2).

(3)

Dyrektywa 2008/68/WE uchyla dyrektywy Rady 94/55/WE (3), 96/49/WE (4), 96/35/WE (5) oraz dyrektywę 2000/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), które są uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 13b (dyrektywa 2000/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„13c.

32008 L 0068: dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).”;

2)

w pkt 47a (dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32008 L 0068: dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).”;

3)

skreśla się pkt 13a (dyrektywa Rady 96/35/WE), 13b (dyrektywa 2000/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), 17e (dyrektywa Rady 94/55/WE) i 42b (dyrektywa Rady 96/49/WE).

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2008/68/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (7).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 37.

(2)  Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13.

(3)  Dz.U. L 319 z 12.12.1994, s. 7.

(4)  Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 25.

(5)  Dz.U. L 145 z 19.6.1996, s. 10.

(6)  Dz.U. L 118 z 19.5.2000, s. 41.

(7)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/12


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 98/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1).

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (2) zostało uwzględnione w Porozumieniu decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. (3), wraz z dostosowaniami uwzględniającymi specyfikę poszczególnych państw.

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (4),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 66h (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008) załącznika XIII do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu:

„66ha.

32009 R 0272: rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG o uwzględnieniu w Porozumieniu środków niezbędnych do stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 272/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (5) lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 37.

(2)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

(3)  Dz.U. L 232 z 3.9.2009, s. 25.

(4)  Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/14


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 99/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1).

(2)

W drodze decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. (2) w Porozumieniu uwzględniono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 (3) oraz uchylono w ramach Porozumienia rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 będzie nadal obowiązywać w ramach Porozumienia do dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniających w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

(4)

W Porozumieniu należy zatem ponownie uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ze szczególnym dostosowaniem.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 zostaje uchylone w ramach Porozumienia ze skutkiem od dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

(6)

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 należy dodać dostosowanie dotyczące protokołu ustaleń w sprawie audytów zawartego z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tekście w pkt 66h (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dostosowania b), c) i d) otrzymują odpowiednio oznaczenia c), d) i e);

(ii)

po dostosowaniu a) wprowadza się dostosowanie w brzmieniu:

„b)

artykuł 8 nie ma zastosowania w odniesieniu do państw EFTA.

Jeżeli Komisja, na podstawie art. 8, sporządzi z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) protokół ustaleń w sprawie audytów, państwa EFTA będą dążyć do sporządzenia wspólnie z ICAO protokołu ustaleń odpowiadającego temu, który podpisała Komisja.”;

2)

po pkt 66ha (rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„66hb.

32002 R 2320: rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1), zmienione:

32004 R 0849: rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 229 z 29.6.2004, s. 3.

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a)

Środki ustanowione w tym rozporządzeniu nie mają zastosowania do krajowych usług lotniczych w portach lotniczych na terytorium Islandii.

b)

Środki ustanowione w tym rozporządzeniu nie mają zastosowania do istniejącej infrastruktury lotnictwa cywilnego na terytorium Liechtensteinu.

c)

Rozporządzenie to obowiązuje do dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008.”;

3)

skreśla się pkt 66hb (rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) ze skutkiem od dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (5), lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 37.

(2)  Dz.U. L 232 z 3.9.2009, s. 25.

(3)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

(4)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/16


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 100/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1).

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (2), rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (3), rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (4) oraz rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (5) zostały uwzględnione w Porozumieniu decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. (6), wraz z dostosowaniami uwzględniającymi specyfikę poszczególnych państw.

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (7),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W pkt 66wb (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006) załącznika XIII do Porozumienia dodaje się, co następuje:

„ , zmieniona:

32009 R 0030: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 13 z 17.1.2009, s. 20).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 30/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (8).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 37.

(2)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 10.

(4)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 20.

(5)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26.

(6)  Dz.U. L 245 z 7.9.2006, s. 18.

(7)  Dz.U. L 13 z 17.1.2009, s. 20.

(8)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/18


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 101/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/962/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniającą decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 2f (decyzja Komisji 2002/371/WE), 2i (decyzja Komisji 2001/405/WE), 2j (decyzja Komisji 2002/255/WE), 2w (decyzja Komisji 2002/740/WE) i 2x (decyzja Komisji 2002/741/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32008 D 0962: decyzją Komisji 2008/962/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 115).”;

2)

w pkt 2q (decyzja Komisji 2005/341/WE) i 2s (decyzja Komisji 2005/343/WE) dodaje się, co następuje:

„ , zmieniona:

32008 D 0962: decyzją Komisji 2008/962/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 115).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2008/962/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 40.

(2)  Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 115.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/20


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 102/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 4b (rozporządzenie (WE) nr 177/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XXI do Porozumienia wprowadza się punkt w brzmieniu:

„4ba.

32009 R 0192: rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 14).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 192/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 41.

(2)  Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 14.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/21


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 103/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (4).

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 216/2009 uchyla rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 (5), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 217/2009 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93 (6), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 218/2009 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 (7), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst pkt 25a (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91) otrzymuje brzmienie:

32009 R 0218: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).”;

2)

tekst pkt 25b (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93) otrzymuje brzmienie:

32009 R 0217: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 42).”;

3)

tekst pkt 25c (rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95) otrzymuje brzmienie:

32009 R 0216: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 216/2009, (WE) nr 217/2009 i (WE) nr 218/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (8).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 41.

(2)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 42.

(4)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70.

(5)  Dz.U. L 270 z 13.11.1995, s. 1.

(6)  Dz.U. L 186 z 28.7.1993, s. 1.

(7)  Dz.U. L 365 z 31.12.1991, s. 1.

(8)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/23


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 104/2009

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XXII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W pkt 10ba (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008) załącznika XXII do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32009 R 0254: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 254/2009 z dnia 25 marca 2009 r. (Dz.U. L 80 z 26.3.2009, s. 5).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 254/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 232 z 3.9.2009, s. 37.

(2)  Dz.U. L 80 z 26.3.2009, s. 5.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Sprostowania

19.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/24


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

( Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 60 z dnia 9 marca 1999 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

Załącznik II, kategoria 2 „Związki organiczne”, trzecia kolumna tabeli, wpis dotyczący farmakologicznie czynnej substancji Rifaksymina:

zamiast:

„Do stosowania dowymieniowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymię może być przeznaczone do spożycia przez ludzi”,

powinno być:

„Wyłącznie do stosowania dowymieniowego – z wyjątkiem przypadków, gdy wymię może być przeznaczone do spożycia przez ludzi – oraz wewnątrzmacicznego”.