ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.270.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 270

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
15 października 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2009 z dnia 14 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Březnický ležák (ChOG))

12

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2009/756/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

14

 

 

2009/757/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków

18

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

 

2009/758/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ATALANTA/7/2009 z dnia 2 października 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

19

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 956/2009

z dnia 14 października 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 957/2009

z dnia 14 października 2009 r.

ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 25 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT określonych w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(2)

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup produktów dotyczą ilości przekraczających ilości dostępne na rok kontyngentowy 2010. Należy zatem ustalić współczynniki przydziału zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(3)

W odniesieniu do grup produktów i kontyngentów, w przypadku których złożone wnioski dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne, należy zadbać o to, by zgodnie z art. 25 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, pozostałe ilości zostały przydzielone proporcjonalnie do ilości, o które wystąpiono. Ponadto przydział dodatkowych ilości powinien być uzależniony od powiadomienia właściwego organu o ilościach, na które dany podmiot wyraził zgodę, oraz od wpłaty zabezpieczenia przez zainteresowane podmioty.

(4)

Biorąc pod uwagę termin wdrożenia procedury określania współczynników określony w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 671/2009, niniejsze rozporządzenie należy zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 671/2009 w odniesieniu do grup produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia jako „16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- i 21-Urugwaj, 25-Tokio”, zostają przyjęte z zastrzeżeniem zastosowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 5 tego załącznika.

Artykuł 2

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 671/2009 w odniesieniu do grupy produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia jako „22-Tokio, 22- i 25-Urugwaj”, zostają przyjęte w odniesieniu do ilości, o które wystąpiono.

Pozwolenia na wywóz mogą być wydane dla dodatkowych ilości z zastrzeżeniem zastosowania współczynnika przydziału określonego w kolumnie 6 załącznika, po wyrażeniu zgody przez podmiot na podane ilości w terminie jednego tygodnia od daty publikacji niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem wpłaty wymaganego zabezpieczenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4.

(3)  Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według Dodatkowych Uwag w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki

Identyfikacja grupy i kontyngentu

Ilości dostępne w 2010 r.

(w tonach)

Współczynnik przydziału wskazany w art. 1

Współczynnik przydziału wskazany w art. 2

Nr uwagi

Grupa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokio

908,877

0,2475189

 

16-Urugwaj

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Urugwaj

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Urugwaj

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Urugwaj

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Urugwaj

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokio

393,006

 

2,6200400

22-Urugwaj

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokio

4 003,172

0,9702307

 

25-Urugwaj

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 958/2009

z dnia 14 października 2009 r.

ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 7e w związku z jego art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier wyprodukowany w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, może zostać wywieziony wyłącznie w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Komisję.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/10 (3) ustala wymienione limity ilościowe.

(3)

Ilości cukru objęte wnioskami o pozwolenie na wywóz przekraczają limit ilościowy określony w rozporządzeniu (WE) nr 274/2009. Należy zatem ustalić współczynnik akceptacji dla ilości wnioskowanych w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 października 2009 r. Wszystkie wnioski o pozwolenie na wywóz cukru złożone po dniu 9 paźdzernika 2009 r. należy zatem odrzucić, a składanie wniosków o pozwolenie na wywóz zawiesić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Pozwolenia na wywóz pozakwotowego cukru, o które wnioski złożono w okresie od dnia 5 października 2009 r. do dnia 9 października 2009 r. są wydawane dla wnioskowanych ilości pomnożonych przez współczynnik akceptacji w wysokości 17,275689 %.

2.   Wnioski o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru złożone w dniach 12, 13, 14, 15 i 16 października 2009 r. zostają odrzucone.

3.   Składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru zawiesza się na okres od dnia 19 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 16.


15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 959/2009

z dnia 14 października 2009 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 877/2009 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 955/2009 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2009/10 rozporządzeniem (WE) nr 877/2009, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 253 z 25.9.2009, s. 3.

(4)  Dz.U. L 269 z 14.10.2009, s. 23.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 15 października 2009 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 960/2009

z dnia 14 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (1) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie DCI”), wszczególności art. 1 ust. 1 i art. 31 ust. 1 akapit 3 tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia w sprawie DCI, załącznik II do rozporządzenia w sprawie DCI zawiera wykaz odbiorców pomocy sporządzany przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC), który ma być aktualizowany w drodze regularnych przeglądów wykazu odbiorców pomocy realizowanych przez OECD/DAC.

(2)

W następstwie aktualizacji wykazu odbiorców pomocy zawartego w załączniku II do rozporządzenia w sprawie DCI, Komisja powinna wprowadzić zmiany do załącznika I i poinformować o tym Radę i Parlament Europejski.

(3)

Należy zatem wykreślić Arabię Saudyjską z wykazu OECD/DAC obejmującego odbiorców pomocy, zawartego w załączniku II do rozporządzenia w sprawie DCI, oraz z wykazu krajów kwalifikowalnych na mocy art. 1 ust. 1, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia.

(4)

Należy zatem włączyć Kosowo (2) do wykazu OECD/DAC obejmującego odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej, zawartego w załączniku II do rozporządzenia w sprawie DCI, i umieścić je pod nagłówkiem „Kraje i terytoria o średnio-niskich dochodach”.

(5)

Należy również zaktualizować przypisy w załączniku II do rozporządzenia w sprawie DCI zgodnie z przeglądami realizowanymi przez OECD/DAC.

(6)

Parlament Europejski i Rada zostaną odpowiednio poinformowane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1905/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I zastępuje się załączonym poniżej załącznikiem I;

2)

załącznik II zastępuje się załączonym poniżej załącznikiem II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Karel DE GUCHT

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.

(2)  Status określony rezolucją nr 1244/1999 Rady Bezpieczeństwa ONZ.


ZAŁĄCZNIK I

Kraje kwalifikujące się na podstawie art. 1 ust. 1

Ameryka Łacińska

1.

Argentyna

2.

Boliwia

3.

Brazylia

4.

Chile

5.

Kolumbia

6.

Kostaryka

7.

Kuba

8.

Ekwador

9.

Salwador

10.

Gwatemala

11.

Honduras

12.

Meksyk

13.

Nikaragua

14.

Panama

15.

Paragwaj

16.

Peru

17.

Urugwaj

18.

Wenezuela

Azja

19.

Afganistan

20.

Bangladesz

21.

Bhutan

22.

Kambodża

23.

Chiny

24.

Indie

25.

Indonezja

26.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

27.

Laos

28.

Malezja

29.

Malediwy

30.

Mongolia

31.

Myanmar

32.

Nepal

33.

Pakistan

34.

Filipiny

35.

Sri Lanka

36.

Tajlandia

37.

Wietnam

Azja Środkowa

38.

Kazachstan

39.

Republika Kirgiska

40.

Tadżykistan

41.

Turkmenistan

42.

Uzbekistan

Bliski Wschód

43.

Iran

44.

Irak

45.

Oman

46.

Jemen

Afryka Południowa

47.

Republika Południowej Afryki


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz OECD/DAC obejmujący kraje będące odbiorcami oficjalnej pomocy rozwojowej

Obowiązuje od 2008 r. do celów sprawozdań za lata 2008, 2009 i 2010

Kraje najsłabiej rozwinięte

Inne kraje o niskich dochodach

(DNB na mieszkańca w 2007 < 935 USD)

Kraje i terytoria o średnio-niskich dochodach

(DNB na mieszkańca w 2007 936 USD–3 705 USD)

Kraje i terytoria o średnio-wysokich dochodach

(DNB na mieszkańca w 2007 3 706 USD–11 455 USD)

Afganistan

Wybrzeże Kości Słoniowej

Albania

 (1) Anguilla

Angola

Ghana

Algieria

Antigua i Barbuda (2)

Bangladesz

Kenia

Armenia

Argentyna

Benin

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Azerbejdżan

Barbados (3)

Bhutan

Republika Kirgiska

Boliwia

Białoruś

Burkina Faso

Nigeria

Bośnia i Hercegowina

Belize

Burundi

Pakistan

Kamerun

Botswana

Kambodża

Papua-Nowa Gwinea

Zielony Przylądek

Brazylia

Republika Środkowoafrykańska

Tadżykistan

Chiny

Chile

Czad

Uzbekistan

Kolumbia

Wyspy Cooka

Komory

Wietnam

Republika Konga

Kostaryka

Demokratyczna Republika Konga

Zimbabwe

Republika Dominikany

Chorwacja

Dżibuti

 

Ekwador

Kuba

Gwinea Równikowa

 

Egipt

Dominika

Erytrea

 

Salwador

Fidżi

Etiopia

 

Gruzja

Gabon

Gambia

 

Gwatemala

Grenada

Gwinea

 

Gujana

Jamajka

Gwinea-Bissau

 

Honduras

Kazachstan

Haiti

 

Indie

Liban

Kiribati

 

Indonezja

Libia

Laos

 

Iran

Malezja

Lesoto

 

Irak

Mauritius

Liberia

 

Jordania

 (1) Majotta

Madagaskar

 

Kosowo (4)

Meksyk

Malawi

 

Wyspy Marshalla

Czarnogóra

Malediwy

 

Sfederowane Stany Mikronezji

 (1) Montserrat

Mali

 

Republika Mołdowy

Nauru

Mauretania

 

Mongolia

Oman (2)

Mozambik

 

Maroko

Palau

Myanmar

 

Namibia

Panama

Nepal

 

Nikaragua

Serbia

Niger

 

Niue

Seszele

Rwanda

 

Okupowane terytoria palestyńskie

Republika Południowej Afryki

Samoa

 

Paragwaj

 (1) Święta Helena

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

 

Peru

Saint Kitts i Nevis

Senegal

 

Filipiny

Saint Lucia

Sierra Leone

 

Sri Lanka

Saint Vincent i Grenadyny

Wyspy Salomona

 

Suazi

Surinam

Somalia

 

Syria

Trynidad i Tobago (3)

Sudan

 

Tajlandia

Turcja

Tanzania

 

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Urugwaj

Timor Wschodni

 

 (1) Tokelau

Wenezuela

Togo

 

Tonga

 

Tuvalu

 

Tunezja

 

Uganda

 

Turkmenistan

 

Vanuatu

 

Ukraina

 

Jemen

 

 (1) Wallis i Futuna

 

Zambia

 

 

 


(1)  Terytoria.

(2)  Antigua i Barbuda oraz Oman przekroczyły próg dla krajów o wysokich dochodach w 2007 r. Zgodnie z zasadami przeprowadzanego przez OECD/DAC przeglądu wykazu, jeżeli do 2010 r. pozostaną krajami o wysokich dochodach, to w 2011 r. nastąpi ich awans w ramach wykazu.

(3)  Barbados oraz Trynidad i Tobago przekroczyły próg wysokiego dochodu w 2006 i 2007 r. Zgodnie z zasadami przeprowadzanego przez OECD/DAC przeglądu wykazu, jeżeli do 2010 r. pozostaną krajami o wysokich dochodach, to w 2011 r. nastąpi ich awans w ramach wykazu.

(4)  Status określony rezolucją nr 1244/1999 Rady Bezpieczeństwa ONZ.


15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 961/2009

z dnia 14 października 2009 r.

rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Březnický ležák (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy i na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Republiki Czeskiej o rejestrację nazwy „Březnický ležák” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 38 z 17.2.2009, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 510/2006:

Klasa 2.1:   Piwo

REPUBLIKA CZESKA

Březnický ležák (ChOG)


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 października 2009 r.

ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2009/756/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (1), w szczególności jego art. 45 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia wizowego systemu informacyjnego (VIS) (2) ustanowiono VIS jako system wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi oraz przyznano Komisji mandat na stworzenie tego systemu.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008 określa cel i funkcje VIS oraz związane z nim obowiązki, a także ustanawia warunki i procedury wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi, aby ułatwić rozpatrywanie wniosków wizowych oraz wydawanie związanych z tym decyzji.

(3)

W decyzji Komisji 2006/648/WE z dnia 22 września 2006 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju wizowego systemu informacyjnego stwierdzono (3), że dalsze specyfikacje zostaną opracowane na późniejszym etapie.

(4)

Obecnie należy ustanowić specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w VIS, tak by państwa członkowskie mogły rozpocząć przygotowania do korzystania z danych biometrycznych.

(5)

Niezwykle istotne jest, by dane biometryczne były wysokiej jakości i rzetelne. W związku z tym należy określić normy techniczne, które umożliwią sprostanie wymogom jakości i rzetelności. Przy weryfikacji z wykorzystaniem odcisków czterech palców występuje dużo niższy wskaźnik błędnych odrzuceń oraz wskaźnik nieudanych prób pozyskania danych w porównaniu z weryfikacjami dokonywanymi na podstawie odcisków jednego palca. Dlatego centralny wizowy system informacyjny (CS-VIS) powinien być zdolny do dokonywania weryfikacji biometrycznych na potrzeby uzyskiwania dostępu do danych na podstawie odcisków czterech płasko przyłożonych palców.

(6)

Niniejsza decyzja nie tworzy żadnych nowych norm – jest ona zgodna z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

(7)

Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczyła w przyjmowaniu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim związana, ani nie ma ono do niej zastosowania. Jednakże ze względu na to, że rozporządzenie (WE) nr 767/2008 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen zgodnie z postanowieniami tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania, w myśl art. 5 wyżej wymienionego protokołu, pismem z dnia 13 października 2008 r., poinformowała o transpozycji tego dorobku do swojego prawa krajowego. Dlatego też w świetle prawa międzynarodowego Dania zobowiązana jest do wprowadzenia w życie niniejszej decyzji.

(8)

Zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (4), Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim związane ani nie ma ono do niego zastosowania, ponieważ stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Dlatego też niniejsza decyzja nie jest skierowana do Zjednoczonego Królestwa.

(9)

Zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (5), Irlandia nie uczestniczyła w przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim związana ani nie ma ono do niej zastosowania, ponieważ stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Dlatego też niniejsza decyzja nie jest skierowana do Irlandii.

(10)

Niniejsza decyzja jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 aktu przystąpienia z 2003 r. oraz art. 4 ust. 2 aktu przystąpienia z 2005 r.

(11)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (6) należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7).

(12)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (8) w sprawie zawarcia tej umowy w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

(13)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (9) w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień tego protokołu.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego przez art. 51 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (10),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym odpowiadają tym określonym w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.

(2)  Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5.

(3)  Dz.U. L 267 z 27.9.2006, s. 41.

(4)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(5)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(6)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(7)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(8)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.

(9)  Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.

(10)  Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

1.   Rozdzielczość odcisków palców

Centralny wizowy system informacyjny (CS-VIS) otrzymuje obrazy odcisków dziesięciu płasko przyłożonych palców o nominalnej rozdzielczości 500 dpi (dopuszczalne odchylenie +/- 5 dpi) w 256 odcieniach szarości.

2.   Korzystanie z odcisków dziesięciu palców do biometrycznej identyfikacji i wyszukiwania

CS-VIS przeprowadza wyszukiwanie biometryczne (identyfikację biometryczną) na podstawie odcisków dziesięciu płasko przyłożonych palców. W przypadku brakujących palców są one odpowiednio identyfikowane, zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1), a wykorzystuje się ewentualnie pozostałe palce.

3.   Korzystanie z odcisków czterech palców do weryfikacji biometrycznej

CS-VIS jest zdolny do prowadzenia biometrycznych weryfikacji na potrzeby uzyskiwania dostępu do danych na podstawie odcisków czterech płasko przyłożonych palców.

Jeżeli są one dostępne, wykorzystuje się odciski następujących palców prawej lub lewej ręki: palca wskazującego (oznaczenie NIST 2 lub 7), palca środkowego (oznaczenie NIST 3 lub 8), palca serdecznego (oznaczenie NIST 4 lub 9), palca małego (oznaczenie NIST 5 lub 10).

W celu zapewnienia ergonomii i standaryzacji oraz na potrzeby wizualizacji wykorzystywane są odciski palców tej samej ręki, poczynając od ręki prawej.

Zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 określa się, z którego palca pochodzi dany odcisk w każdym indywidualnym obrazie odcisków palców.

Jeżeli nie można określić palca lub podane określenie jest błędne, krajowe systemy mogą zażądać weryfikacji w CS-VIS z użyciem „permutacji” (2).

W każdym przypadku palce brakujące lub pokryte gipsem identyfikowane są zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 oraz dokumentem kontroli interfejsu VIS.

4.   Korzystanie z odcisków jednego lub dwóch palców do weryfikacji biometrycznej

Państwa członkowskie mogą zdecydować o korzystaniu do celów biometrycznej weryfikacji z odcisków jednego lub dwóch palców zamiast czterech odcisków płasko przyłożonych palców.

Standardowo wykorzystuje się odciski następujących palców:

a)

jeden palec: palec wskazujący (oznaczenie NIST 2 lub 7);

b)

dwa palce: palec wskazujący (oznaczenie NIST 2 lub 7) oraz palec środkowy (oznaczenie NIST 3 lub 8).

Dodatkowo można wykorzystać następujące palce:

a)

jeden palec: kciuk (oznaczenie NIST 1 lub 6) lub palec środkowy (oznaczenie NIST 3 lub 8);

b)

dwa palce:

(i)

palec wskazujący (oznaczenie NIST 2 lub 7) oraz palec serdeczny (oznaczenie NIST 4 lub 9);

(ii)

palec środkowy (oznaczenie NIST 3 lub 8) oraz palec serdeczny (oznaczenie NIST 4 lub 9).

W celu zapewnienia ergonomii i standaryzacji oraz na potrzeby wizualizacji wykorzystywane są odciski palców tej samej ręki, poczynając od ręki prawej.

Zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 określa się, z którego palca pochodzi dany odcisk w każdym indywidualnym obrazie odcisków palców.

Jeżeli nie można określić palca lub podane określenie jest błędne, krajowe systemy mogą zażądać weryfikacji w CS-VIS z użyciem „permutacji”.

W każdym przypadku palce brakujące lub pokryte gipsem identyfikowane są zgodnie z normą ANSI/NIST-ITL 1-2000 oraz dokumentem kontroli interfejsu VIS.


(1)  ANSI/NIST-ITL 1-2000 Norma „Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information” dostępna pod adresem: http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf

(2)  Polecenie permutacji prowadzi do wykonywania przez CS-VIS kolejnych weryfikacji poprzez porównanie źródłowych odcisków (jednego, dwóch, trzech lub czterech palców) z wszystkimi dostępnymi potencjalnie odpowiednimi odciskami (w większości przypadków dziesięcioma), do czasu pozytywnej weryfikacji lub porównania z wszystkimi takimi potencjalnie odpowiednimi odciskami bez uzyskania pozytywnej weryfikacji.


15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/18


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków

(2009/757/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2005/383/WE (1) mandat Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) został odnowiony.

(2)

Decyzją Komisji 2005/754/WE (2) kadencja członków EGE została odnowiona na okres czterech lat.

(3)

Obecny mandat EGE oraz kadencja jej członków wygasa z dniem 20 października 2009 r.

(4)

Nowa Komisja powinna zatem ponownie rozpatrzyć zarówno kwestię mandatu EGE, jak i kadencji jej członków.

(5)

Aby umożliwić EGE kontynuację jej działalności do czasu podjęcia decyzji odnośnie do jej mandatu oraz kadencji jej członków, należy przedłużyć jej obecny mandat oraz kadencję jej członków,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Obecny mandat EGE, jak przewidziano w decyzji 2005/383/WE, zostaje niniejszym przedłużony do czasu zastąpienia wspomnianej decyzji.

Obecna kadencja członków EGE, jak przewidziano w decyzji 2005/754/WE, zostaje niniejszym przedłużona do czasu zastąpienia wspomnianej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 października 2009 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 17.

(2)  Dz.U. L 284 z 27.10.2005, s. 6.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

15.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/19


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ATALANTA/7/2009

z dnia 2 października 2009 r.

zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

(2009/758/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1), w szczególności jego art. 10,

uwzględniając decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 (2) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/3/2009 (3) oraz addendum do tej decyzji (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dowódca operacji UE w dniach 17 listopada 2008 r., 16 grudnia 2008 r., 19 marca 2009 r. i 3 lipca 2009 r. przeprowadził konferencje w sprawie formowania i obsady sił.

(2)

Zgodnie z zaleceniem dowódcy operacji UE oraz opinią Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej w sprawie wkładu Czarnogóry wkład Czarnogóry należy zaakceptować.

(3)

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Wkłady państw trzecich

W następstwie konferencji w sprawie formowania i obsady sił akceptuje się wkłady Norwegii, Chorwacji i Czarnogóry w operację wojskową UE mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta).”.

Artykuł 2

Załącznik do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/3/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 października 2009 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

O. SKOOG

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.

(2)  Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 52.

(3)  Dz.U. L 112 z 6.5.2009, s. 9.

(4)  Dz.U. L 119 z 14.5.2009, s. 40.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1

Norwegia

Chorwacja

Czarnogóra”.