ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.259.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 259

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
2 października 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2009 z dnia 1 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 915/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

5

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/100/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej ( 1 )

8

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

14

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2009/730/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/2007, którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Ottana Energia S.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3117)  ( 1 )

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/107/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającej decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 45 z 14.2.2009)

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

2.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 917/2009

z dnia 1 października 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MK

29,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 50 10

AR

96,7

CL

103,4

TR

77,4

UY

88,0

ZA

75,0

ZZ

88,1

0806 10 10

BR

195,6

EG

159,5

TR

92,9

US

152,0

ZZ

150,0

0808 10 80

CL

85,7

NZ

67,1

US

83,8

ZA

74,1

ZZ

77,7

0808 20 50

AR

82,8

CN

62,5

TR

99,5

ZA

74,6

ZZ

79,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


2.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 918/2009

z dnia 1 października 2009 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2009/2010 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 877/2009 (3).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2009/2010 rozporządzeniem (WE) nr 877/2009, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 253 z 25.9.2009, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 2 października 2009 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

42,17

4,82

1701 99 10 (2)

42,17

1,69

1701 99 90 (2)

42,17

1,69

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


2.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 919/2009

z dnia 1 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 915/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r. zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 915/2009 (3).

(2)

Ponieważ obliczona średnia należności celnych przywozowych różni się o 5 EUR/t od ustalonej należności, należy wprowadzić odpowiednią korektę należności celnych przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 915/2009.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 915/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 915/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125.

(3)  Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 6.


ZAŁĄCZNIK I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 2 października 2009 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

17,20

średniej jakości

27,20

niskiej jakości

47,20

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

74,12

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

32,00

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

32,00

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

74,12


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

30.9.2009

1)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minnéapolis

Chicago

Notowanie

137,25

88,56

Cena FOB USA

115,58

105,58

85,58

58,97

Premia za Zatokę

18,38

Premia za Wielkie Jeziora

10,11

2)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

17,59 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

24,24 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


DYREKTYWY

2.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/8


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/100/WE

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej

(wersja ujednolicona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 76/135/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (3) została znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jej wersja ujednolicona.

(2)

Wzajemne uznawanie świadectw zdolności żeglugowej powinno prowadzić do poprawy bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej na obszarze Wspólnoty.

(3)

Konieczne jest ustalenie, na podstawie jakich okoliczności oraz po spełnieniu jakich warunków państwa członkowskie mogą przerwać rejs statku.

(4)

Konieczne jest, aby przepisy przewidziane w niniejszej dyrektywie były stosowane w odniesieniu do statków nieobjętych dyrektywą 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (5).

(5)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 21 dyrektywy 2006/87/WE niniejszą dyrektywę stosuje się do statków żeglugi śródlądowej, używanych do transportu towarów i mających łączną wyporność 20 ton lub większą:

a)

o długości (L) mniejszej niż 20 metrów;

b)

dla których iloczyn długości (L), szerokości (B) i zanurzenia (T) jest mniejszy niż 100 m3.

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów zawartych w Przepisach dotyczących inspekcji statków na Renie oraz Porozumieniu w sprawie przewozu po Renie towarów niebezpiecznych (ADNR).

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie określają w niezbędnym zakresie wszelkie niezbędne procedury wydawania świadectw zdolności żeglugowej.

Jednakże państwo członkowskie może wyłączyć z zakresu obowiązywania niniejszej dyrektywy statki żeglugi śródlądowej nieopuszczające dróg wodnych znajdujących się wyłącznie na jego terytorium.

2.   Świadectwa zdolności żeglugowej są wydawane przez państwo członkowskie, w którym statek żeglugi śródlądowej jest wpisany do rejestru lub ma swój port macierzysty, albo też przez państwo członkowskie, na którego terytorium właściciel statku ma miejsce zamieszkania. Każde państwo członkowskie może zażądać od innego państwa członkowskiego wydania świadectw zdolności żeglugowej statków prowadzonych przez obywateli tego pierwszego państwa. Państwa członkowskie mogą przekazać swoje uprawnienia upoważnionym organom.

3.   Świadectwa zdolności żeglugowej są wystawiane w jednym z języków urzędowych instytucji Unii Europejskiej i muszą zawierać przynajmniej informacje zawarte w załączniku I oraz wykorzystują podany tam system numeracji.

Artykuł 3

1.   Z zastrzeżeniem ust. 3–6, każde państwo członkowskie uznaje na swoich śródlądowych drogach wodnych świadectwa zdolności żeglugowej wydane przez inne państwo członkowskie zgodnie z art. 2, tak jakby były wydane przez to państwo.

2.   Ust. 1 ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy świadectwo zostało wydane albo po raz ostatni przedłużone nie później niż przed pięcioma laty i nie utraciło jeszcze ważności.

Świadectwa wydane w trybie Przepisów dotyczących inspekcji statków na Renie uznaje się za dowody w rozumieniu ust. 3 i 5 przez cały okres, na który zostały wystawione.

3.   Państwa członkowskie mogą wymagać przestrzegania specyfikacji technicznych ustanowionych w Przepisach dotyczących inspekcji statków na Renie. Mogą wymagać jako dowodów świadectw, o których mowa w ust. 2 akapit drugi.

4.   Państwa członkowskie mogą wymagać, aby statki przewożące towary niebezpieczne, określone w ADNR, spełniały wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie. Mogą one wymagać przedstawienia dowodu w postaci upoważnienia przewidzianego w tym porozumieniu.

5.   Statki, które spełniają wymogi ustanowione w Przepisach dotyczących inspekcji statków na Renie, są dopuszczane do wszystkich wód śródlądowych Wspólnoty. Dowodem na spełnienie tych wymogów może być świadectwo, o którym mowa w ust. 2 akapit drugi.

Specjalne warunki transportu towarów niebezpiecznych są uważane za spełnione na wszystkich wodach śródlądowych Wspólnoty w przypadku, gdy statki spełniają wymogi ADNR. Odpowiednim dowodem może być upoważnienie, o którym mowa w ust. 4.

6.   Państwa członkowskie mogą wymagać spełnienia na szlakach żeglugi morskiej dodatkowych wymogów, równoważnych wymogom stawianym statkom tych państw. Państwa członkowskie informują Komisję o swoich szlakach żeglugi morskiej, których wykaz sporządzany jest przez Komisję na podstawie informacji dostarczanych jej przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

1.   Każde państwo członkowskie może cofnąć wystawione przez siebie świadectwo zdolności żeglugowej.

2.   Każde państwo członkowskie może, w przypadku stwierdzenia podczas kontroli statku, że statek ten znajduje się w stanie, który stanowi zagrożenie dla otoczenia, odmówić wydania zgody na dalszą żeglugę do czasu stwierdzenia usunięcia usterek. To państwo członkowskie może to uczynić także wówczas, gdy stwierdzi podczas kontroli, że statek ten lub jego wyposażenie nie spełnia wymogów określonych w świadectwie zdolności żeglugowej lub w innych dokumentach, o których mowa w art. 3.

3.   Każde państwo członkowskie, które zarządziło przerwanie żeglugi statku albo wyraziło zamiar przerwania żeglugi statku, w przypadku nieusunięcia usterki, informuje właściwe organy państwa, w którym świadectwo zdolności żeglugowej lub dokumenty, o których mowa w art. 3, zostały wydane, o przyczynach podjęcia lub zamiaru podjęcia takiej decyzji.

4.   Każda decyzja o przerwaniu żeglugi statku, podjęta na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania niniejszej dyrektywy, jest szczegółowo uzasadniana. O decyzji takiej powiadamia się uczestników postępowania wraz z pouczeniem o przysługującej im na podstawie przepisów krajowych możliwości odwołania i terminach jego wniesienia.

Artykuł 5

Dyrektywa 76/135/EWG, zmieniona dyrektywą wymienioną w załączniku II część A, zostaje uchylona, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 września 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 204 z 9.8.2008, s. 47.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 21 z 29.1.1976, s. 10.

(4)  Zob. załącznik II część A.

(5)  Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE, KTÓRE MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ NA ŚWIADECTWACH ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

(o których mowa w art. 2 ust. 3)

Dane dzieli się na trzy grupy:

I.

:

Dane wymagane

:

bez znaku

II.

:

Dane wymagane, jeżeli mają zastosowanie

:

(×)

III.

:

Dane użyteczne, fakultatywne

:

(+)

1.

Nazwa władzy lub organu wydającego dokument

2.

a)

Nazwa dokumentu

b)

(+) Numer dokumentu

3.

Państwo wydające dokument

4.

Nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela statku

5.

Nazwa statku

6.

(×) Miejsce i numer wpisu do rejestru

7.

(×) Port macierzysty

8.

(+) Rodzaj statku

9.

(+) Przeznaczenie

10.

Charakterystyka:

a)

całkowita długość w metrach

b)

całkowita szerokość w metrach

c)

wysokość kadłuba poniżej linii wody przy maksymalnym zanurzeniu

11.

(×) Ładowność w tonach albo wyporność w metrach sześciennych przy maksymalnym zanurzeniu

12.

(×) Dane dotyczące oznaczeń zanurzenia

13.

(×) Maksymalna dopuszczalna liczba pasażerów

14.

(×) Łączna moc silników w KM lub KW

15.

Minimalna wolna burta w cm

16.

a)

Deklaracja: Niniejszy statek jest zdolny do żeglugi

b)

(×) Po spełnieniu następujących warunków

c)

(×) Dane dotyczące ograniczeń żeglugowych

17.

a)

Data upływu ważności

b)

Data wystawienia

18.

Pieczęć i podpis organu lub zatwierdzonego podmiotu wydającego świadectwo zdolności żeglugowej


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i jej zmiana

(o których mowa w art. 5)

Dyrektywa Rady 76/135/EWG

(Dz.U. L 21 z 29.1.1976, s. 10)

Dyrektywa Rady 78/1016/EWG

(Dz.U. L 349 z 13.12.1978, s. 31)

CZĘŚĆ B

Lista terminów transpozycji do prawa krajowego

(o których mowa w art. 5)

Dyrektywa

Termin transpozycji

76/135/EWG

19 stycznia 1977 r.

78/1016/EWG


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Dyrektywa 76/135/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 1 słowa wprowadzające i lit. a)

art. 1 akapit pierwszy słowa wprowadzające

art. 1 lit. b)

art. 1 akapit pierwszy lit. a) i b)

art. 1 zdanie ostatnie

art. 1 akapit drugi

art. 2–4

art. 2–4

art. 5

art. 6

art. 7

art. 5

art. 6

art. 8

art. 7

załącznik

załącznik I

załącznik II

załącznik III


2.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/14


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE

z dnia 16 września 2009 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2 lit. g),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w dniach 8–9 marca 2007 r. Rada Europejska uzgodniła, że obciążenia administracyjne spółek powinny zostać zmniejszone o 25 % do roku 2012 celem podniesienia konkurencyjności spółek działających we Wspólnocie.

(2)

Prawo spółek zostało uznane za jeden z obszarów nakładających na spółki bardzo liczne wymogi informacyjne, które częściowo wydają się przestarzałe lub nadmierne. Wymogi te powinno się zatem poddać przeglądowi celem ograniczenia, w miarę potrzeby, obciążeń administracyjnych spoczywających na spółkach działających we Wspólnocie do minimum niezbędnego do zapewnienia ochrony interesów innych zainteresowanych stron.

(3)

Zakres drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (3) oraz trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (4) powinien zostać dostosowany w celu odzwierciedlenia zmian w fińskim prawie spółek.

(4)

Strony internetowe spółek lub inne strony internetowe służą, w niektórych przypadkach, jako alternatywa dla publikacji informacji w rejestrach spółek. Państwa członkowskie powinny móc wyznaczać te inne strony internetowe, z których spółki mogłyby bezpłatnie korzystać w celu takich publikacji, takie jak strony internetowe stowarzyszeń przedsiębiorców lub izb handlowych lub centralna platforma cyfrowa, o której mowa w pierwszej dyrektywie Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (5). W przypadku gdy istnieje możliwość wykorzystywania stron internetowych spółek lub innych stron internetowych do celów publikacji projektów warunków połączeń lub podziałów oraz innych dokumentów, które w trakcie tej operacji należy udostępnić akcjonariuszom i wierzycielom, należy zagwarantować bezpieczeństwo stron internetowych i autentyczność dokumentów.

(5)

Wymogi dotyczące ujawniania projektu warunków połączenia w przypadku połączeń transgranicznych, przewidziane w dyrektywie 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (6), powinny być podobne do tych stosowanych przy połączeniach i podziałach krajowych na mocy dyrektywy 78/855/EWG i szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (7).

(6)

Państwa członkowskie powinny móc postanowić, że nie ma potrzeby spełniania wymogów szczegółowego sprawozdania i informacji dotyczących połączenia lub podziału spółek, o których mowa w art. 9 i w art. 11 ust. 1 lit. c) dyrektywy 78/855/EWG oraz w art. 7 i w art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 82/891/EWG, jeżeli wszyscy akcjonariusze spółek uczestniczących w połączeniu lub podziale wyrażą zgodę na zwolnienie z takich wymogów.

(7)

Wszelkie zmiany dyrektyw 78/855/EWG i 82/891/EWG zezwalające na taką zgodę wspólników powinny pozostawać bez uszczerbku dla systemów ochrony interesów wierzycieli spółek uczestniczących oraz dla wszelkich przepisów mających na celu dostarczanie informacji pracownikom tych spółek oraz władzom publicznym, takim jak organy podatkowe, kontrolującym połączenie lub podział zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym.

(8)

Nie jest konieczne nakładanie wymogu sporządzania sprawozdań rachunkowych, w przypadku gdy emitent, którego papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, publikuje półroczne sprawozdanie finansowe zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (8).

(9)

Sprawozdanie niezależnego biegłego określone w dyrektywie 77/91/EWG często nie jest konieczne w przypadku istnienia obowiązku sporządzenia sprawozdania niezależnego biegłego chroniącego interesy akcjonariuszy lub wierzycieli również w kontekście połączenia lub podziału. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć zatem możliwość zwolnienia spółek z wymogu sprawozdań określonego w dyrektywie 77/91/EWG lub zagwarantowania, aby obydwa sprawozdania mogły być przygotowane przez tego samego biegłego.

(10)

Połączenia pomiędzy spółkami dominującymi a ich spółkami zależnymi mają ograniczony wpływ ekonomiczny na akcjonariuszy i wierzycieli, w przypadku gdy w posiadaniu spółki dominującej znajduje się 90 % lub więcej akcji i innych papierów wartościowych spółki zależnej przyznających prawo głosu. Dotyczy to również niektórych podziałów, zwłaszcza gdy spółki dzielą się na nowe spółki, które stają się własnością akcjonariuszy proporcjonalnie do ich praw w spółce podlegającej podziałowi. W takich przypadkach należy zatem zredukować wymogi dotyczące sprawozdawczości, wynikające z przepisów dyrektyw 78/855/EWG i 82/891/EWG.

(11)

W związku z tym, że cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie zmniejszenie obciążeń administracyjnych dotyczących w szczególności obowiązku publikowania informacji i prowadzenia dokumentacji, nakładanych na spółki akcyjne działające we Wspólnocie, nie może zostać w zadowalającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, ale może, z uwagi na jego skalę i skutki, zostać w większym stopniu osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodne z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(12)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dyrektywy 77/91/EWG, 78/855/EWG, 82/891/EWG i 2005/56/WE.

(13)

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (9) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korelację pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do podania ich do publicznej wiadomości,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany do dyrektywy 77/91/EWG

W dyrektywie 77/91/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

„—

w Finlandii: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag”;

2)

w art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5.   Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu niniejszego artykułu w przypadku tworzenia nowej spółki przez połączenie lub podział, jeśli sporządzono sprawozdanie niezależnego biegłego w sprawie projektu warunków połączenia lub podziału.

Jeżeli państwa członkowskie zdecydują o stosowaniu niniejszego artykułu w przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą postanowić, by sprawozdanie przewidziane w niniejszym artykule i sprawozdanie niezależnego biegłego w sprawie projektu warunków połączenia lub podziału mogły być sporządzone przez tego samego biegłego lub tych samych biegłych.”;

3)

w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Państwa członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu przepisów ust. 2, jeżeli podwyższenie kapitału subskrybowanego następuje w celu połączenia, podziału lub publicznej oferty nabycia lub wymiany akcji i w celu dokonania wypłat akcjonariuszom spółki przejętej albo podzielonej lub akcjonariuszom spółki stanowiącej przedmiot publicznej oferty nabycia lub wymiany akcji.

Jednak w przypadku połączenia lub podziału państwa członkowskie stosują postanowienia zawarte w akapicie pierwszym wyłącznie w sytuacji sporządzenia sprawozdania w sprawie projektu warunków połączenia lub podziału przez niezależnego biegłego.

Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się zastosować przepisy ust. 2 w przypadku połączenia lub podziału, mogą postanowić, by sprawozdanie przewidziane w niniejszym artykule i sprawozdanie niezależnego biegłego w sprawie projektu warunków połączenia lub podziału mogły być sporządzone przez tego samego biegłego lub tych samych biegłych.”.

Artykuł 2

Zmiany do dyrektywy 78/855/EWG

W dyrektywie 78/855/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

„—

Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag”;

2)

w art. 6 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Każda łącząca się spółka zwolniona jest z wymogu publikacji określonego w art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, jeżeli na okres ciągły, rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków połączenia, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, bezpłatnie udostępni ona do publicznej wiadomości projekt warunków tego łączenia na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają tego zwolnienia od innych wymogów i ograniczeń niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa członkowskie mogą wymagać, by publikacji dokonano za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Państwa członkowskie mogą alternatywnie wymagać, by taka publikacja została dokonana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej wyznaczonej przez nie w tym celu. W razie gdy państwa członkowskie skorzystają z jednej z tych możliwości, zapewniają, aby od spółek nie pobierano żadnej szczególnej opłaty za taką publikację.

W przypadku gdy wykorzystuje się stronę internetową inną niż centralna platforma cyfrowa, odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony internetowej jest publikowane za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków łączenia na stronie internetowej oraz być bezpłatnie dostępne dla publiczności. Od spółek nie pobiera się szczególnych opłat za taką publikację.

Zakaz pobierania od spółek szczególnych opłat za publikację zawarty w akapitach trzecim i czwartym nie wpływa na możliwość przenoszenia przez państwa członkowskie na spółki kosztów związanych z centralną platformą cyfrową.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu udostępniały informacje na swojej stronie internetowej lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na innej stronie internetowej wyznaczonej przez to państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej lub do centralnej platformy cyfrowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.”;

3)

w art. 8 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.”;

4)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

1.   Organy administrujące lub zarządzające każdej ze spółek dokonujących łączenia przygotowują szczegółowe pisemne sprawozdanie wyjaśniające projekt warunków łączenia oraz przedstawiające ich prawne i ekonomiczne podstawy, zwłaszcza stosunek wymiany akcji.

W sprawozdaniu tym należy również zawrzeć opis wszelkich szczególnych trudności powstałych w związku z wyceną.

2.   Organy administrujące lub zarządzające każdej z zaangażowanych spółek informują walne zgromadzenie swojej spółki oraz organy administrujące lub zarządzające innych zaangażowanych spółek, tak aby te ostatnie mogły poinformować walne zgromadzenia swych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia projektu warunków łączenia a datą walnego zgromadzenia, które ma podjąć decyzję w kwestii projektu warunków połączenia.

3.   Państwa członkowskie mogą postanowić, że za zgodą wszystkich akcjonariuszy i osób posiadających inne papiery wartościowe przyznające prawo głosu w spółkach uczestniczących w łączeniu nie wymaga się sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, lub informacji, o których mowa w ust. 2.”;

5)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

w stosownych przypadkach, sprawozdania rachunkowego sporządzonego na dzień, który nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień trzeciego miesiąca poprzedzający dzień sporządzenia projektu warunków łączenia, jeśli ostatnie sprawozdanie finansowe odnosi się do roku budżetowego, który zakończył się więcej niż sześć miesięcy przed tym dniem;

d)

w stosownych przypadkach, sprawozdań organów administrujących lub zarządzających łączących się spółek, przewidzianych w art. 9;”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. c) nie wymaga się sprawozdania rachunkowego, jeśli spółka publikuje półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2004/109/WE, oraz udostępnia je akcjonariuszom zgodnie z niniejszym ustępem. Ponadto państwa członkowskie mogą postanowić, że nie wymaga się sprawozdania rachunkowego, jeśli wszyscy akcjonariusze i osoby posiadające inne papiery wartościowe, z którymi związane jest prawo głosu w spółkach uczestniczących w łączeniu, wyrażą na to zgodę.”;

b)

w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie takie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   Spółka zwolniona jest z wymogu udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków połączenia, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, udostępni je na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają powyższego zwolnienia od innych wymogów lub ograniczeń innych niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

Ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom, przez cały okres wskazany w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, ściągnięcie i druk dokumentów, o których mowa w ust. 1. Jednak w takim przypadku państwa członkowskie mogą postanowić, że spółka ma obowiązek udostępnić te dokumenty do wglądu akcjonariuszy w swojej siedzibie.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu udostępniały informacje na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.”;

6)

art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W tym celu przepisy ustawowe państw członkowskich przewidują co najmniej, że tacy wierzyciele są uprawnieni do uzyskania odpowiednich zabezpieczeń, w przypadku gdy sytuacja finansowa łączących się spółek czyni tę ochronę niezbędną i o ile wierzyciele nie uzyskali wcześniej takich zabezpieczeń.

Państwa członkowskie ustalają warunki ochrony, o której mowa w ust. 1 oraz w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. W każdym przypadku państwa członkowskie zapewniają wierzycielom możliwość zwrócenia się do odpowiedniego organu administracyjnego lub sądowego o odpowiednie zabezpieczenia, pod warunkiem że są w stanie wykazać w sposób wiarygodny, iż z powodu połączenia zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali odpowiednich zabezpieczeń od spółki.”;

7)

w art. 23 skreśla się ust. 4;

8)

w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Takie operacje są regulowane przepisami rozdziału II.”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Państwa członkowskie nie nakładają jednak wymogów określonych w art. 5 ust. 2, lit. b), c) i d), art. 9, 10, art. 11 ust. 1 lit. d) i e), art. 19 ust. 1 lit. b), art. 20 oraz 21.”;

9)

w art. 25 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie nie stosują art. 7 do operacji, o których mowa w art. 24, jeśli są spełnione następujące warunki:”;

b)

w lit. b) skreśla się zdanie drugie;

c)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.”;

10)

w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach łączenia przez przejęcie dokonywanego przez spółkę, która posiada 90 % lub więcej, ale nie całość, akcji i innych papierów wartościowych przyznających prawo głosu na walnym zgromadzeniu przejmowanej spółki lub przejmowanych spółek, państwa członkowskie nie wymagają zatwierdzenia łączenia przez walne zgromadzenie spółki przejmującej, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:”;

b)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

co najmniej na miesiąc przed datą określoną w lit. a) wszyscy akcjonariusze spółki przejmującej muszą być uprawnieni do przeglądu dokumentów wymienionych w art. 11 ust. 1 lit. a), b) oraz, w stosownych przypadkach, art. 11 ust. 1 lit. c), d) i e) w siedzibie spółki;”;

c)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.”;

11)

w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie nie nakładają wymogów określonych w art. 9, 10 i 11 w przypadku łączeń w rozumieniu art. 27, jeśli spełnione są następujące warunki:”;

b)

w lit. c) dodaje się następujące sformułowanie:

„lub przez organ administracyjny wyznaczony przez państwo członkowskie do tego celu.”;

c)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwo członkowskie nie ma obowiązku stosowania przepisów akapitu pierwszego, jeżeli w prawie tego państwa członkowskiego istnieje przepis uprawniający spółkę przejmującą, bez wcześniejszej publicznej oferty przejęcia, do żądania od wszystkich posiadaczy pozostałych papierów wartościowych spółki lub spółek, które mają zostać przejęte, sprzedania jej tych papierów wartościowych przed połączeniem po uczciwej cenie.”.

Artykuł 3

Zmiany do dyrektywy 82/891/EWG

W dyrektywie 82/891/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Każda ze spółek zaangażowanych w podział zwolniona jest z wymogu publikacji zawartego w art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków podziału, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, bezpłatnie udostępni ona do publicznej wiadomości projekt warunków tego podziału na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają tego zwolnienia od innych wymogów i ograniczeń niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nakładać takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa członkowskie mogą wymagać, by publikacji dokonano za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Państwa członkowskie mogą alternatywnie wymagać, by taka publikacja została dokonana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej wyznaczonej przez nie w tym celu. W przypadku gdy państwa członkowskie skorzystają z jednej z tych możliwości, dbają one o to, by nie pobierano żadnej specjalnej opłaty za tę publikację.

W przypadku gdy wykorzystuje się witrynę internetową inną niż centralna platforma cyfrowa, odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony internetowej jest publikowane za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków podziału na stronie internetowej oraz być bezpłatnie dostępne dla publiczności. Od spółek nie pobiera się specjalnych opłat za taką publikację.

Zakaz pobierania od spółek specjalnych opłat za publikację zawarty w akapitach trzecim i czwartym nie wpływa na możliwość przenoszenia przez państwa członkowskie na spółki kosztów związanych z centralną platformą cyfrową.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu nadal udostępniały informacje na swojej stronie internetowej lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na innej stronie internetowej wyznaczonej przez to państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej lub do centralnej platformy cyfrowej, spowodowanych czynnikami technicznymi lub innymi.”;

2)

w art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się przepisy art. 9 ust. 2, 3 i 4.”.

3)

w art. 7 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W odpowiednich przypadkach informuje on o sporządzeniu sprawozdania o wkładach innych niż gotówkowe, o których mowa w art. 27 ust. 2 dyrektywy 77/91/EWG, dla spółek przejmujących, i o rejestrze, w którym należy złożyć sprawozdanie.”;

4)

w art. 8 skreśla się ust. 3;

5)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. c) i d) otrzymuje brzmienie:

„c)

w stosownym przypadku, sprawozdaniem rachunkowym sporządzonym na dzień, który nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień trzeciego miesiąca poprzedzający dzień sporządzenia projektu warunków podziału, jeśli ostatnie sprawozdanie finansowe odnosi się do roku budżetowego, który zakończył się więcej niż sześć miesięcy przed tym dniem;

d)

tam, gdzie ma to zastosowanie, sprawozdaniami organów administrujących lub zarządzających spółek uczestniczących w podziale, przewidzianych w art. 7 ust. 1;”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. c) nie wymaga się sprawozdania rachunkowego w sytuacji, gdy spółka publikuje półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2004/109/WE, oraz udostępnia je akcjonariuszom, zgodnie z przepisem tego ustępu.”;

b)

w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie takie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   Spółka zwolniona jest z wymogu udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków podziału, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, udostępni je na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają powyższego zwolnienia od innych wymogów lub ograniczeń niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą one nakładać takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

Ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom, przez cały okres, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, ściągnięcie i druk dokumentów, o których mowa w ust. 1. Jednak w takim przypadku państwa członkowskie mogą postanowić, że spółka ma obowiązek udostępnić te dokumenty do wglądu akcjonariuszy w swojej siedzibie.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu nadal udostępniały informacje na swoich stronach internetowych. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.”;

6)

art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W tym celu ustawodawstwa państw członkowskich stanowią co najmniej, że tacy wierzyciele są uprawnieni do uzyskania odpowiednich środków zabezpieczających tam, gdzie sytuacja finansowa spółki dzielonej i spółki, na którą to zobowiązanie będzie przeniesione, zgodnie z planem podziału czyni tę ochronę niezbędną i o ile wierzyciele nie uzyskali wcześniej takich zabezpieczeń.

Państwa członkowskie ustalają warunki ochrony, o której mowa w ust. 1 oraz w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. W każdym przypadku państwa członkowskie zapewniają wierzycielom możliwość zwrócenia się do odpowiedniego organu administracyjnego lub sądowego o stosowne zabezpieczenia, pod warunkiem że są w stanie wykazać w sposób wiarygodny, iż z powodu podziału zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali odpowiednich zabezpieczeń od spółki.”;

7)

w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla art. 6 państwa członkowskie nie wymagają zatwierdzenia podziału przez walne zgromadzenie spółki dzielonej, jeżeli spółki przejmujące posiadają wszystkie akcje spółki dzielonej oraz wszelkie inne papiery wartościowe uprawniające je do głosowania na walnym zgromadzeniu spółki dzielonej i spełnione są następujące warunki:”;

b)

w lit. b) skreśla się zdanie drugie;

c)

skreśla się lit. c);

d)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się art. 9 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 10.”;

8)

w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się ust. 4;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Państwa członkowskie nie nakładają wymogów, określonych w art. 7 i 8 oraz art. 9 ust. 1 lit. c), d) i e), jeżeli akcje każdej z nowo utworzonych spółek są przyznane akcjonariuszom spółki dzielonej proporcjonalnie do ich praw w kapitale tej spółki.”.

Artykuł 4

Zmiany do dyrektywy 2005/56/WE

W dyrektywie 2005/56/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Każda z łączących się spółek zwolniona jest z wymogu publikacji określonego w art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca wspólnego projektu warunków połączenia ponadgranicznego, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości wspólny projekt warunków tego połączenia na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają powyższego zwolnienia z obowiązku publikacji od innych wymogów i ograniczeń niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa członkowskie mogą wymagać, by publikacji dokonano za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Państwa członkowskie mogą alternatywnie wymagać, by taka publikacja została dokonana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej wyznaczonej w tym celu przez to państwo członkowskie. W przypadku gdy państwa członkowskie skorzystają z jednej z tych możliwości, dbają one o to, by nie pobierano od spółek żadnej specjalnej opłaty za tę publikację.

W przypadku gdy wykorzystuje się witrynę internetową inną niż centralna platforma cyfrowa, odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony internetowej jest publikowane za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji wspólnego projektu warunków połączenia ponadgranicznego na stronie internetowej oraz być dostępne bezpłatnie do publicznej wiadomości. Od spółek nie pobiera się specjalnych opłat za taką publikację.

Zakaz pobierania od spółek specjalnych opłat za publikację, określony w akapitach trzecim i czwartym, nie wpływa na możliwość przenoszenia przez państwa członkowskie na spółki kosztów związanych z centralną platformą cyfrową.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu nadal udostępniały informacje na swojej stronie internetowej lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na innej stronie internetowej wyznaczonej przez to państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej lub do centralnej platformy cyfrowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.”;

2)

w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie dokonywane przez spółkę, która posiada 90 % lub więcej, ale nie wszystkie udziały lub akcje i inne papiery wartościowe przyznające prawo głosu na walnym zgromadzeniu wspólników spółki lub spółek przejmowanych, opinie niezależnego biegłego lub biegłych oraz dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia kontroli są wymagane jedynie w zakresie przewidzianym prawem krajowym właściwym dla spółki przejmującej albo dla spółki lub spółek przejmowanej(-ych), zgodnie z przepisami dyrektywy 78/855/EWG.”.

Artykuł 5

Przegląd

W terminie pięciu lat od daty określonej w art. 6 ust. 1 Komisja przeprowadza przegląd funkcjonowania tych przepisów dyrektyw 77/91/EWG, 78/855/EWG, 82/891/EWG oraz 2005/56/WE, które zostały zmienione lub uzupełnione niniejszą dyrektywą, a w szczególności ich wpływu na zmniejszenie administracyjnego obciążenia spółek, w świetle doświadczenia zdobytego podczas ich stosowania, oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie wraz z wnioskami dotyczącymi wprowadzenia dalszych zmian do tych dyrektyw, jeśli uzna to za konieczne.

Artykuł 6

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 30 czerwca 2011 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 września 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 25 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.

(4)  Dz.U. L 295 z 20.10.1978, s. 36.

(5)  Dz.U. L 65 z 14.3.1968, s. 8.

(6)  Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 47.

(8)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

(9)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

2.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/22


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie pomocy państwa C 11/2007, którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Ottana Energia S.r.l.

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3117)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/730/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i biorąc pod uwagę otrzymane odpowiedzi,

a także mając na uwadze, co następuje:

I.   PROCEDURA

(1)

W dniu 23 lutego 2006 r. władze włoskie powiadomiły Komisję o przyznaniu przedsiębiorstwu Ottana Energia S.r.l. (zwanemu dalej „Ottana Energia”) pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa, którą przyznawano, począwszy od dnia 29 grudnia 2005 r., tj. przed zgłoszeniem pomocy.

(2)

Dnia 14 lipca 2006 r. władze włoskie przedstawiły plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Plan ten wiązałby się automatycznie z przedłużeniem pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 26 wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (zwanych dalej „wytycznymi”) (2).

(3)

W dniu 6 grudnia 2006 r. w swojej decyzji C(2006) 5829 (zwanej dalej „decyzją w sprawie ratowania”) Komisja postanowiła nie wnosić żadnych zastrzeżeń co do pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa. Komisja uznała jednak, że plan restrukturyzacji, który nie wydawał się odpowiedni do założonych celów, nie może stanowić podstawy do przedłużenia pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa i stwierdziła, że pomoc winna wygasnąć w dniu 8 stycznia 2007 r.

(4)

Ponieważ władze włoskie w dalszym ciągu przyznawały pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa, Komisja na podstawie pkt 27 wytycznych była zmuszona zainterweniować w kwestii bezprawnej pomocy na ratowanie. Pismem z dnia 4 kwietnia 2007 r. Komisja poinformowała Włochy o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu w tym zakresie. W piśmie tym Komisja wyraziła ponadto wątpliwości co do zgodności pomocy na restrukturyzację ze wspólnym rynkiem.

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich  (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag odnośnie do pomocy. Komisja nie otrzymała żadnych uwag zainteresowanych osób trzecich.

(6)

Włochy przesłały swoje uwagi pismem z dnia 22 maja 2007 r. Wnioski o udzielenie kolejnych informacji zostały przesłane pismami z dnia 11 lipca, 17 października i 20 grudnia 2007 r.; informacje zostały przesłane odpowiednio dnia 31 sierpnia i 12 listopada 2007 r., a także 13 marca 2008 r. Ponadto dnia 7 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie służb Komisji z władzami włoskimi. Ponadto prowadzono korespondencję drogą elektroniczną; ostatnich odpowiedzi Włochy dostarczyły w dniach 14 i 28 maja 2008 r.

II.   SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY

1.   Beneficjent

(7)

Przedsiębiorstwo Ottana Energia jest lokalnym dostawcą usług publicznych, prowadzącym działalność w prowincji Nuoro na Sardynii (4). Obecnie należy do PC Holding, spółki holdingowej Ottana Energia, która należy do osoby fizycznej i nie prowadzi żadnej innej znaczącej działalności.

(8)

Przedsiębiorstwo Ottana Energia zatrudnia około 115 pracowników, a w decyzji w sprawie ratowania ustalono, że można zakwalifikować je do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (5). Zważywszy, że liczba zatrudnionych przekracza 50 pracowników, nie jest to małe przedsiębiorstwo.

(9)

Ottana Energia zarządza elektrociepłownią, która powstała w celu zapewnienia dostaw elektryczności i ciepła do strefy przemysłowej w Ottana. Dlatego też prowadzi działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej i dostarcza parę wodną, wodę, i azot pod ciśnieniem oraz sprężone powietrze. Elektrownia składa się zasadniczo z dwóch takich samych instalacji kotłowych, służących do produkcji pary wodnej o wysokiej temperaturze i dwóch turbin do produkcji energii elektrycznej oraz pary o dwóch różnych poziomach ciśnień.

(10)

Na rynku energii elektrycznej Ottana Energia była obecna na giełdzie energii i prowadziła sprzedaż w segmencie MGP (rynek sprzedaży w systemie „doba przed”) głównie w godzinach szczytu. Ottana Energia ma moc 140 MW, z których średnio sprzedawała 30 MW. Według Komisji posiadane przez Ottana Energia udziały w rynku wynoszą 5 % w zakresie mocy i 4 % w zakresie produkcji na sardyńskim rynku energii elektrycznej.

(11)

W 2005 r. Ottana Energia napotkała trudności finansowe, wynikające głównie z braku środków na zakup paliwa. Cena paliwa rzeczywiście wzrosła z 140 EUR/t w 2004 r. do 279 EUR/t w pierwszej połowie 2006 r. Rosnące ceny ropy naftowej stanowiły około 85 % kosztów przedsiębiorstwa. Dlatego też oszacowano, że w pierwszej połowie 2006 r. będzie potrzebne ok. 5 mln EUR, by utrzymać działalność przedsiębiorstwa.

2.   Środek pomocy

(12)

Dnia 29 grudnia 2005 r. Ottana Energia uzyskała zabezpieczenie pożyczki od Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego w wysokości 5 mln EUR Następnie, w sierpniu 2006 r., ministerstwo przedłużyło okres ważności tego zabezpieczenia pożyczki na podstawie planu restrukturyzacji, nadając mu formę pomocy na restrukturyzację.

(13)

W tym czasie władze włoskie poinformowały, że pożyczka zostanie zwrócona w ciągu pięciu lat – od 2009 r. do 2014 r. – w ratach o wysokości 1 mln EUR rocznie.

3.   Plan restrukturyzacji

(14)

Pierwsza wersja obecnego planu restrukturyzacji powstała w czerwcu 2006 r. W sierpniu 2006 r. został on zatwierdzony przez komisję Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, pod warunkiem jego ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję. Następnie plan został przedstawiony do zatwierdzenia przez Region Sardynia i przez związki zawodowe, a dnia 9 stycznia 2007 r. został przyjęty. Zatwierdzenie obejmuje zobowiązanie Regionu Sardynia do niezwłocznego wydania zezwoleń niezbędnych dla „etapu 2”.

(15)

Plan opiera się na analizie wykonalności przeprowadzonej przez Electrowatt-Eccono-Poyry – znaną firmę konsultingową, która analizowała różne możliwości modernizacji (repoweringu). W późniejszym czasie analiza ta została uzupełniona badaniem rynku.

(16)

W planie jako najważniejszą przyczynę kryzysu Ottana Energia podaje się uzależnienie przedsiębiorstwa od oleju opałowego i niezdolność do przełożenia wzrostu cen oleju opałowego na ceny energii elektrycznej. Zasoby energii elektrycznej na Sardynii produkowane są przez elektrownie węglowe, które ponoszą niższe koszty niż elektrownie stosujące ropę naftową. Dlatego też Ottana chce obniżyć koszty bezpośrednie, w szczególności te, które są związane z ceną paliwa i transportu. Przedsiębiorstwo opracowało plan przekształcenia elektrowni.

(17)

W tym celu władze włoskie przedstawiły Komisji opis przewidywanego rozwoju przedsiębiorstwa, który obejmuje dwa zasadnicze etapy restrukturyzacji oraz nieobowiązkowy etap trzeci, który nie będzie wymagał pomocy państwa ani innych źródeł finansowania wskazanych w planie restrukturyzacji. Dlatego też Komisja uważa, że restrukturyzacja będzie miała miejsce w pierwszym i w drugim etapie oraz że okres restrukturyzacji zakończy się w 2014 r., gdy pomoc zostanie zwrócona.

(18)

Etap 1, obecnie realizowany, polega na zmodernizowaniu (repoweringu) jednej z instalacji kotłowych elektrowni w celu stosowania węgla płynnego, podczas gdy druga instalacja w dalszym ciągu zasilana będzie olejem opałowym. Ponadto zostanie wykonany system automatycznej kontroli obciążeń elektrycznych, który umożliwi działanie na rynkach usług regulacji wtórnej. Przewiduje się również instalację nowoczesnego systemu odwróconej osmozy.

(19)

W zakresie dostaw usług elektrycznych i cieplnych Ottana Energia próbowała zmienić profil swojej produkcji na usługi o większej wartości dodanej. W zakresie produkcji energii elektrycznej Ottana Energia zmieniła swoją produkcję energii elektrycznej, przesuwając ją z rynku sprzedaży w systemie „doba przed” (6) na rynek usług dystrybucyjnych (7), gdzie sprzedawanymi dobrami są usługi dostarczane przez elektrownię Ottana Energia do jednostki zarządzającej krajową siecią przesyłową w celu kontrolowania częstotliwości i napięcia sieci. Rynek usług dystrybucyjnych zwykle jest bardziej dochodowy dla producentów energii elektrycznej ze względu na znaczne skoncentrowanie i długie okresy obowiązywania umów o dostawy.

(20)

Etap 2 dotyczy przekształcenia drugiego generatora tak, by zamiast olejem opałowym zasilany był olejem roślinnym. Planuje się w ten sposób zmniejszyć emisję, co może zostać wykorzystane do zakupu i sprzedaży „zielonych certyfikatów”. Element ten zdaje się być niezbędnym dla powodzenia planu, ponieważ rekompensuje wyższe ceny biopaliw w porównaniu z paliwami kopalnymi, które – przynajmniej na razie – nie mogą być wyrównane zwrotem akcyzy, ponieważ nie uzyskano żadnego zezwolenia tego rodzaju. Restrukturyzacja techniczna przewiduje montaż nowej instalacji w elektrowni celem umożliwienia produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem oleju roślinnego jako surowca.

(21)

W celu przeprowadzenia inwestycji przewidzianych dla etapu 2 na początku 2007 r. Ottana Energia utworzyła wraz z Azienda-Energetica Etschwerke AG (AE-EW) z Bolzano, wiodącym operatorem na rynku energii elektrycznej w regionie Górnej Adygi, przedsiębiorstwo o nazwie Biopower Sardegna S.r.l., którego kapitał zakładowy będzie wynosił 14,5 mln EUR, z czego 8,5 mln EUR stanowią wkłady gotówkowe, a 6 mln EUR to wartość infrastruktury i urządzeń wniesionych przez Ottana Energia. Na kwotę 8,5 mln EUR składa się kwota 1,4 mln EUR pochodząca od PC Holding oraz z wkładu gotówkowego w wysokości 7,1 mln EUR przekazanego przez AE-EW. Dlatego też PC Holding będzie kontrolował Biopower zarówno przez swój bezpośredni udział w wysokości 10 % jak i przez udział Ottana Energia w wysokości 41 %. Środki własne wynoszą 25 % łącznej wartości projektu zgodnie z wymaganiem instytucji finansującej.

(22)

Porozumienie z Regionem Sardynia i ze związkami zawodowymi przewiduje również redukcję 45 miejsc pracy. Przewiduje się zastosowanie systemu wcześniejszych emerytur.

(23)

Całkowite koszty restrukturyzacji na etapie 1 i 2 są następujące:

Tabela 1

Sytuacja kosztów restrukturyzacji

(EUR)

Działanie restrukturyzacyjne

Szacowany koszt

Źródło finansowania

Modernizacja elektrowni

900 000

Samofinansowanie

Zmniejszenie liczby pracowników

1 000 000

Samofinansowanie

Etap 1) wykorzystanie węgla płynnego

1 090 000

Samofinansowanie

Etap 2) silniki na olej roślinny

42 300 000

25 % kapitału własnego, w tym:

51 % Ottana Energia/PC Holding

49 % AE-EW

75 % pożyczka bankowa

(24)

Włochy uściśliły, że samofinansowanie na etapie 1 dotyczy finansowania pochodzącego z przepływu środków spółek w latach 2006–2008. Etap 2 jest finansowany z kapitału własnego nowych udziałowców oraz z pożyczki bankowej zabezpieczonej gwarancjami AE-EW i zastawem maszyn.

(25)

Zdaniem Włoch etap 2 będzie się charakteryzował szczególnie wysoką stopą zwrotu (25 %) i wyjątkową aktualną wartością netto. Ponadto władze włoskie zaktualizowały swoje prognozy finansowe odnośnie do przewidywanej rentowności. Wyjaśniono, że mimo iż prognozy handlowe przewidują okres trwania etapu 2 do 2020 r., to spółka winna osiągnąć pozytywny wynik z działalności i generować zyski, począwszy od 2010 r. Ponadto przewiduje się, że począwszy od 2010 r., Ottana Energia osiągnie zwrot z kapitału w wysokości 2 % oraz średnio 3 %, począwszy od 2011 r., co zdaniem Włoch stanowiłoby zwrot równy lub wyższy od zwrotu uzyskiwanego przez konkurentów, który wynosi 2 %.

(26)

Etap 3 miałby polegać na wykorzystaniu gazu ziemnego doprowadzanego w przyszłości za pomocą tzw. gazociągu GASLI łączącego Algierię z Włochami przez Sardynię (którego ukończenie przewiduje się nie wcześniej niż w 2009 r.). Ponieważ plan budowy nie został jeszcze ustalony, etap ten jest tylko hipotezą. Podobnie mówi się o finansowaniu projektu, który według szacunków wymagałby około 250 mln EUR Po zakończeniu tego etapu Ottana Energia przewiduje wybudowanie elektrowni gazowej, która zastąpi obecnie używane turbiny na olej opałowy i instalacje kotłowe. Niemniej olej roślinny w dalszym ciągu będzie wykorzystywany co najmniej przez dwanaście lat obowiązywania zielonego certyfikatu, tj. do końca 2021 r., jeżeli rozpocznie się przed końcem 2008 r.

III.   POWODY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(27)

W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja stwierdziła, że pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa nie została wstrzymana. W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że pomoc na ratowanie została bezprawnie utrzymana i uznała za konieczne wszczęcie postępowania na mocy pkt 27 wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (8).

(28)

Komisja stwierdziła, że nie jest jasne, w jaki sposób bezprawne przedłużenie pomocy na ratowanie mogło stanowić pomoc na restrukturyzację zgodną ze wspólnym rynkiem, zważywszy na fakt, że plan restrukturyzacji nie zawierał zasadniczych elementów wskazujących, jak spółka zamierza przywrócić długoterminową rentowność. W szczególności Komisja nie znalazła dokładnych informacji objaśniających strategię restrukturyzacji, z których wynikałyby wiarygodne dane co do przyszłych wyników przedsiębiorstwa i które potwierdziłyby istnienie znaczącego wkładu własnego, a także środków wyrównawczych. W tym celu Komisja wezwała Włochy do udzielenia odpowiedzi na liczne uprzednio sformułowane pytania.

(29)

Komisja zastanawiała się ponadto nad faktyczną koniecznością przedłużenia pomocy na ratowanie o początkowo przewidziany okres dwunastu lat. Takie przedłużenie powodowało powstanie wątpliwości, czy pomoc ograniczona byłaby do niezbędnego minimum. Również informacje odnośnie do wkładu własnego zdawały się być niewystarczające, ponieważ plan i wyjaśnienia przedstawione przez Włochy wskazują wyłącznie, że spółka będzie miała wkład w restrukturyzację w formie środków własnych oraz zewnętrznego wsparcia, pochodzącego od nowego udziałowca, a nie określają szczegółowo, skąd środki te miałyby pochodzić.

(30)

Komisja nie znalazła również informacji odnośnie do wystarczających środków wyrównawczych, ponieważ w planie restrukturyzacji nie było mowy o tych kwestiach.

IV.   UWAGI WŁOCH

(31)

W swoich uwagach Włochy dostarczyły szerszych informacji odnośnie do planu restrukturyzacji, w szczególności przedstawiono:

analizę wykonalności celem uzasadnienia wyboru aktualnej strategii,

badanie rynku, wykazujące brak nadwyżek mocy na rynku energii elektrycznej w Sardynii,

informacje odnośnie do realizacji etapu 1 i etapu 2, jak podano w pkt 17,

informacje o zobowiązaniu nowego udziałowca, a także o finansowaniu etapu 2, jak podano w pkt 21 i następnych,

aktualizację prognoz finansowych spółki, jak podano w pkt 25.

(32)

Włochy zaproponowały następujące środki wyrównawcze:

[…], (9)

sprzedaż działów […] do końca 2010 r. […].

(33)

W odniesieniu do pierwszego zagadnienia Włochy wyjaśniły, że Ottana Energia rzeczywiście zmieniła swój rynek odniesienia, a w związku z tym zmienili się jej konkurenci. […]. Działy te nie są strategiczne i dlatego też ich sprzedaż mogłaby stanowić środek wyrównawczy […].

(34)

Ponadto Włochy zapewniają, że Ottana zobowiązuje się do produkowania nie więcej niż 90 MW z przewidywanej łącznej mocy produkcyjnej 140 MW przed rozpoczęciem etapu 3, a w każdym razie przed 2012 r.

(35)

Włochy zapewniają ponadto, że w latach 2009–2014 Ottana Energia będzie zwracała 1 mln EUR rocznie i że nie otrzyma żadnej pomocy, zanim nie spłaci w całości otrzymanych 5 mln EUR.

V.   OCENA ŚRODKÓW POMOCY

1.   Istnienie pomocy

(36)

Jak wskazano w decyzji z dnia 6 grudnia, środek stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE, ponieważ zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji (10) poprzez postawienie przedsiębiorstwa Ottana Energia w korzystniejszej sytuacji i w ten sposób wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi (pkt 12–15), ponieważ niemożliwe jest, by bez pomocy w formie zabezpieczenia państwowego Ottana Energia mogła uzyskać na rynku pożyczkę na tych samych warunkach.

2.   Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem

(37)

Zważywszy na fakt, że do dnia 8 stycznia 2007 r. pomoc nie została zwrócona, od dnia 9 stycznia 2007 r. musi zostać uznana za bezprawną, jeśli traktowana jest jako pomoc na ratowanie (zob. pkt 3).

(38)

Sam ten fakt nie jest wystarczający, by stwierdzić niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem, musi bowiem również zaistnieć niezgodność ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu WE. Oznacza to, że Komisja musi ocenić zgodność przedmiotowego środka pomocy na podstawie wszystkich innych mogących mieć zastosowanie warunków (11). Jak wynika z pkt 20 wytycznych, warunki te ograniczają się do warunków przedstawionych w samych wytycznych. W związku z powyższym bezprawna pomoc na ratowanie może zostać oceniona jako pomoc na restrukturyzację.

(39)

W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja stwierdziła, że pomoc musi spełnić warunki wymienione w pkt 32–51 wytycznych, a w szczególności warunki dotyczące przedstawienia planu restrukturyzacji, mającego na celu przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa oraz warunek, zgodnie z którym pomoc winna ograniczać się do minimum i nie powodować niepotrzebnego zakłócenia konkurencji. W decyzji o wszczęciu postępowania wyrażone zostały wątpliwości odnośnie do tej kwestii, ale dochodzenie wykazało zgodność z ww. warunkami.

(40)

Przede wszystkim dochodzenie potwierdziło, że Ottana Energia jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji. W decyzji w sprawie ratowania Komisja przyznała, że Ottana Energia może być beneficjentem pomocy na restrukturyzację. Niemniej w tej samej decyzji Komisja zastanawiała się, czy sytuacja ta nie zmieniła się ze względu na fakt, że przedsiębiorstwu udało się uzyskać pożyczkę na sfinansowanie restrukturyzacji. Wątpliwości te mogą jednak być rozwiane, ponieważ Włochy wykazały nie tylko, że pożyczka została udzielona na etap ratowania, ale także, że Ottana Energia nie miałaby wystarczających środków na zwrot pomocy w okresie restrukturyzacji. Ponieważ znaczący zysk miał być wygenerowany dopiero w 2008 r., bez zabezpieczenia banki nie pozwoliłyby przedsiębiorstwu Ottana Energia nawet na realizację pierwszego etapu, w związku z czym Ottana Energia znalazłaby się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu pkt 10 lit. c) wytycznych.

(41)

Dochodzenie potwierdziło również, że PC Holding, do którego należy Ottana Energia, nie był w stanie samodzielnie przekazać niezbędnych środków na restrukturyzację spółki, stąd kwalifikowalność pomocy nie stoi w sprzeczności z pkt 13 wytycznych.

(42)

Wszczynając postępowanie, Komisja miała wątpliwości co do istnienia planu restrukturyzacji, który umożliwiłby przywrócenie spółce długoterminowej rentowności.

(43)

W tym czasie Włochom udało się uszczegółowić projekt restrukturyzacji i dostarczyć brakujące elementy, które świadczą o stosowności. Komisja przyznaje przede wszystkim, że plan restrukturyzacji opiera się na analizie wykonalności, uzasadniającej wybór aktualnej strategii (analiza ta była dostępna już w 2006 r., ale nie została przedstawiona Komisji). Ponadto Włochy wyjaśniły, że realizacja etapu 1 i etapu 2 są względem siebie uzupełniające, a nie alternatywne, jak początkowo rozumiała Komisja (tak jest tylko w przypadku etapu 3 po 2020 r.). Po trzecie Włochy wyjaśniły, że beneficjent znalazł nowego udziałowca w celu współfinansowania drugiego etapu, jak wskazano w pkt 21. Wreszcie stwierdzono, że już etap 2 pozwoli beneficjentowi na przywrócenie rentowności oraz że wkrótce nastąpi wydanie niezbędnych zezwoleń dla tego projektu.

(44)

Na tej podstawie Komisja może dokładnie ustalić środki wewnętrzne służące zmianie profilu działalności spółki. Wśród nich należy przede wszystkim wspomnieć o przejściu ze stosowania szczególnie drogiego oleju opałowego na węgiel płynny. Ponadto również zmiana polegająca na przejściu z rynku sprzedaży w systemie „doba przed” na rynek usług dystrybucyjnych przyczyniła się do rentowności przedsiębiorstwa, ponieważ ten drugi rynek jest bardziej opłacalny dla Ottana Energia ze względu na mniejszą podatność na zmienność cen i dostarczanych ilości.

(45)

Po drugie, Komisja podsumowuje, że również nowe inwestycje w bioenergię są rentowne. Winny one spowodować szczególnie wysoki współczynnik rentowności i mają wysoką aktualną wartość netto (zob. pkt 25).

(46)

Ogólnie Włochy wykazały, że, jak wynika z wiarygodnych prognoz odnośnie do dostaw energii elektrycznej, które zawsze podlegają zmianom, oraz dzięki dochodom z zielonych certyfikatów, przedmiotowe przedsiębiorstwo osiągnie znaczne wpływy, począwszy od 2008 r. Ponadto wskazano, że Ottana Energia winna osiągnąć dodatni wynik brutto z działalności i odnotować zyski, począwszy od 2010 r. Również zysk z kapitału winien być, począwszy od 2010 r., co najmniej równy zyskowi konkurentów (zob. pkt 25). Na tej podstawie Komisja uważa, że Ottana Energia jest w stanie zapewnić przywrócenie swojej długoterminowej rentowności.

(47)

Zważywszy na fakt, że wszystkie niezbędne do planu restrukturyzacji elementy istniały już na dzień 9 stycznia 2007 r. oraz że w tym czasie wydane już były odpowiednie zezwolenia ze strony regionu i że w tamtym czasie, przeciwnie do tego, jak twierdzono w decyzji o wszczęciu postępowania, były one odpowiednie, by przywrócić rentowność Ottana Energia, Komisja niniejszym uznaje projekt restrukturyzacji za kontynuację etapu ratowania przedsiębiorstwa.

(48)

Ponadto komisja Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego zatwierdziła przedstawiony plan restrukturyzacji i zaproponowała przedłużenie środka pomocowego na ratowanie, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez Komisję. Takie uzależnienie od zgody Komisji nie jest zgodne z pkt 59 wytycznych, w myśl którego plan restrukturyzacji dla MŚP nie musi być zatwierdzany przez Komisję. Niemniej taka oczywista niezgodność proceduralna nie może spowodować niezgodności pomocy na restrukturyzację ze wspólnym rynkiem.

(49)

Wszczynając postępowanie, Komisja zastanawiała się, czy przedsiębiorstwo wnosiło znaczący wkład własny w restrukturyzację, jak stanowi pkt 44 wytycznych oraz czy pomoc ograniczała się do minimum, zważywszy na fakt, że spłata pomocy przewidziana była dopiero po 12 latach.

(50)

W tym czasie Włochy wykazały istnienie znacznego wkładu własnego. Nie dotyczy to jednak finansowania etapu 1, który jest finansowany ze stałego przepływu środków, co nie stanowi wkładu własnego, ponieważ powinno zostać uznane co najmniej za wynikające z pomocy państwa (12). Niemniej drugi etap finansowany jest w całości za pomocą środków własnych, zarówno z kapitału własnego jak i z zewnętrznych źródeł finansowania, pochodzących od udziałowców lub z majątku wytwórczego (a nie z gwarancji państwowych). Dlatego też, zważywszy na fakt, że koszty restrukturyzacji wynoszą około 50 mln EUR, z czego 5 mln to środki pomocowe, a 42,3 mln EUR to środki własne (zob. pkt 23), wkład własny Ottana Energia przekracza 80 %. Wartość ta w sposób oczywisty przekracza próg wskazany w pkt 44 wytycznych.

(51)

Wreszcie Ottana Energia skróciła okres spłaty pożyczki, odnoszący się do pomocy na ratowanie. Pomoc będzie teraz spłacana w latach 2009–2014 w ratach o wysokości 1 mln EUR. Zdaje się to rozsądne, zważywszy na fakt, że spółka winna osiągnąć znaczące zyski, począwszy od 2008 r.

(52)

W trakcie dochodzenia Komisja ustaliła różne środki, których celem jest złagodzenie negatywnych skutków pomocy dla przedsiębiorstw konkurencyjnych.

(53)

Przede wszystkim Komisja przyznaje, że sprzedaż działów […] może być odpowiednim środkiem wyrównawczym, ponieważ działalność ta zdaniem władz włoskich jest rentowna. Niemniej Komisja nie uważa, by szersze zastosowanie […] było środkiem wyrównawczym, ponieważ jest to środek, na którym najprawdopodobniej skorzysta samo przedsiębiorstwo, a więc nie stanowi to dla niego wyrzeczenia.

(54)

Komisja zauważa ponadto że Ottana Energia nie może zmniejszyć swoich mocy, ponieważ posiada tylko dwie instalacje kotłowe, które są niezbędne dla przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa. Dlatego też, w przedmiotowym przypadku, możliwe są tylko środki prowadzące do ograniczenia produkcji. Przedsiębiorstwo i Włochy zobowiązały się do zastosowania takich środków, które można będzie uznać za środki wyrównawcze.

(55)

Komisja uznała, że środki wyrównawcze są wystarczające, by złagodzić na tyle na ile to możliwe ewentualne negatywne skutki dla przedsiębiorstw konkurencyjnych, jako że beneficjent jest małym przedsiębiorstwem i jego pozycja na rynku energii elektrycznej na Sardynii jest mało znacząca w porównaniu z pozycją konkurentów. Ponadto przetrwanie Ottana Energia przyczyni się do ustabilizowania konkurencji na sardyńskim rynku energetycznym, ponieważ Ottana Energia jest jedynym dostawcą energii alternatywnym dla dominujących dostawców Enel i Endessa, którzy łącznie posiadają ponad 95 % udziałów w rynku. Dlatego też wejście Ottana Energia […] wprowadzi dodatkowy element konkurencji na tym szczególnie ograniczonym rynku.

(56)

Komisja nie może zresztą potwierdzić przedstawionego w decyzji o wszczęciu postępowania stwierdzenia co do istnienia nadwyżki mocy na sardyńskim rynku energii. Choć ta nadwyżka mocy faktycznie istnieje, jedynym jej celem jest stałe utrzymywanie pewnej rezerwy zaopatrzenia wyspy.

(57)

Komisja uznaje ponadto za szczególnie ważne zobowiązanie do nieudzielania innej pomocy na inwestycje dla Ottana Energia do 2014 r. W tym kontekście Komisja zauważa, że sardyński rynek energii elektrycznej niebawem się zmieni, w szczególności po wybudowaniu gazociągu GASLI i wskutek projektu instalacji przewodu o wyjątkowej mocy łączącego wyspę ze stałym lądem. W tym momencie sardyński rynek stanie się bardziej otwarty na konkurencję, a więc i bardziej narażony na zakłócenia powodowane pomocą państwa. Dlatego też zobowiązanie gwarantuje, że nie będzie zakłóceń w trzecim etapie, ponieważ pomoc na restrukturyzację zostanie spłacona przed rozpoczęciem trzeciego etapu i nie będzie zastąpiona inną pomocą na restrukturyzację lub na inwestycje.

(58)

Wreszcie warunek „pierwszy i ostatni raz”, o którym mowa w pkt 72 i następnym wytycznych, jest spełniony, ponieważ Ottana Energia nie była beneficjentem pomocy na ratowanie ani na restrukturyzację w przeszłości. W szczególności zważywszy na fakt, że wszystkie niezbędne elementy planu restrukturyzacji istniały już na dzień 9 stycznia 2007 r., Komisja uważa teraz, że projekt restrukturyzacji stanowi kontynuację etapu ratowania. Dlatego też stanowi on jedną i tę samą restrukturyzację, której nie wyklucza zasada „pierwszy i ostatni raz”, o której mowa w pkt 73 lit. a) wytycznych.

(59)

Zgodnie z pkt 47 wytycznych przedsiębiorstwo Ottana musi w pełni zrealizować plan restrukturyzacji. Zgodnie z pkt 50 i 51 wytycznych Komisja musi być informowana o postępach we wdrażaniu wyżej wymienionych środków wyrównawczych.

VI.   WNIOSEK

(60)

Zważywszy na powyższe, Komisja uznaje, że przedmiotowa pomoc może zostać uznana za pomoc na restrukturyzację. Pomoc taka następuje niezwłocznie po udzieleniu pomocy na ratowanie. Dlatego też Komisja stwierdza, że mimo iż Włochy bezprawnie przyznały pomoc na restrukturyzację na rzecz przedsiębiorstwa Ottana Energia, naruszając przepisy art. 88 ust. 3 Traktatu WE, pomoc państwa jest zgodna ze wspólnym rynkiem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Środki pomocy państwa, które Włochy przyznały na rzecz Ottana Energia S.r.l., są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE i wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z 2004 r. pod warunkiem spełnienia warunków wymienionych w art. 2.

Artykuł 2

1.   Plan restrukturyzacji musi zostać w całości wdrożony, a wszelkie środki niezbędne do zapewnienia jego realizacji muszą zostać zastosowane.

2.   Włochy dołożą starań, by działy […] zostały sprzedane […] do końca 2010 r.

3.   Włochy dołożą starań, by wypełnione zostały następujące zobowiązania:

a)

Ottana Energia S.r.l. będzie produkowała nie więcej niż 90MW z przewidywanej łącznej mocy produkcyjnej wynoszącej 140MW do rozpoczęcia etapu 3, a w każdym razie do początku 2012 r.

b)

Ottana Energia S.r.l. zwróci w okresie od 2009 r. do 2014 r. pożyczkę w wysokości 5 mln EUR przyznaną w dniu 29 grudnia 2005 r. w ratach wynoszących 1 mln EUR rocznie i nie otrzyma innej pomocy, zanim nie spłaci w całości otrzymanych 5 mln EUR.

4.   Celem monitorowania wypełniania warunków określonych w art. 1–3 Włochy będą dostarczały na koniec każdego roku do 2014 r. krótkie sprawozdania aktualizacyjne o postępach w realizacji planu restrukturyzacji i podjętych zobowiązań.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 122 z 2.6.2007, s. 22.

(2)  Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2.

(3)  Dz.U. C 122 z 2.6.2007, s. 22.

(4)  Elektrownię zbudowano w 1970 r., a właściciel zmieniał się kilkukrotnie, jak podano w decyzji o wszczęciu postępowania, (zob. przypis 1).

(5)  W świetle art. 2 ust. 1, w powiązaniu z art. 4 ust. 3 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

(6)  Na rynku „doba przed” sprzedawanym towarem jest energia elektryczna.

(7)  Rynek usług dystrybucyjnych wymaga dostaw określonej ilości energii elektrycznej w celu zbilansowania jej w sieci krajowej. Dostaw dokonuje się na wniosek krajowego operatora sieci przesyłowej na podstawie długoterminowych umów o dostawy energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej na rynku sprzedaży w systemie „doba przed” podlega natomiast codziennym aukcjom.

(8)  Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2.

(9)  Informacje zastrzeżone.

(10)  Rynek energii elektrycznej we Wspólnocie jest częściowo uwolniony w związku z wejściem w życie dyrektywy 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 27 z 30.1.1997, s. 20), a więc konkurencja między dostawcami energii elektrycznej jest możliwa. W związku z tym środek może poprawić pozycję Ottana względem jej konkurentów w UE, co może mieć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

(11)  Jest to stała praktyka Komisji. Zob. decyzja z dnia 23.10.2007 r. w sprawie C 23/2006, Technologie Buczek, Dz.U. L 116 z 30.4.2008, s. 26.

(12)  Punkt 43 wytycznych. Zob. decyzja Komisji 2002/185/WE r. w sprawie C 19/2000, Technische Glaswerke Ilmenau (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, s. 30) pkt 106.


Sprostowania

2.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/31


Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/107/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającej decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45 z dnia 14 lutego 2009 r. )

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„przegrzane osie”,

powinno być:

„zagrzane osie”.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„oś podłużna”,

powinno być:

„oś wzdłużna”.