ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.206.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 206

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
8 sierpnia 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOG))

11

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2009/603/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiająca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumulatorów zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6054)  ( 1 )

13

 

 

2009/604/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2009 r., przeznaczonego na dwuletni projekt pilotażowy dotyczący jakości powietrza w szkołach

16

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Wspólne działanie Rady 2009/605/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

8.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 723/2009

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171 i art. 172 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 171 Traktatu Wspólnota może tworzyć wspólne przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek inne struktury niezbędne do skutecznego wykonywania wspólnotowych programów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracji.

(2)

Wspieranie i rozwój infrastruktur badawczych w Europie jest wciąż aktualnym celem Wspólnoty, co odzwierciedla decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (4), a w szczególności decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Możliwości” (5).

(3)

Chociaż pomoc związana z wykorzystaniem i rozwojem europejskich infrastruktur badawczych przybiera zasadniczo formę dotacji na rzecz infrastruktur badawczych już istniejących w państwach członkowskich, w ostatnich latach widoczne są jednak wysiłki w celu pobudzenia rozwoju nowych struktur poprzez utworzenie odpowiednich ram prawnych, które powinny ułatwić tworzenie i eksploatację nowych infrastruktur badawczych na poziomie Wspólnoty.

(4)

Potrzeba ta została wielokrotnie wyrażona, zarówno na szczeblu politycznym, ze strony państw członkowskich i instytucji wspólnotowych, jak i ze strony różnych przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego, takich jak przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uczelnie wyższe oraz, w szczególności, Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI).

(5)

W ramach wspólnotowych programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego uznaje się wprawdzie od dawna kluczową rolę światowej klasy infrastruktury badawczej w osiągnięciu wspólnotowych celów z zakresu badań i rozwoju technologicznego określonych w art. 163 Traktatu, lecz zasady tworzenia, finansowania i eksploatacji tych struktur mają wciąż fragmentaryczny i zregionalizowany charakter. Biorąc pod uwagę fakt, że europejskie infrastruktury badawcze konkurują z infrastrukturami światowych partnerów Wspólnoty, którzy przeznaczają i będą w przyszłości przeznaczać znaczne środki na inwestycje w nowoczesne wielkoskalowe infrastruktury badawcze, oraz fakt, że infrastruktury te stają się coraz bardziej złożone, a ich koszty stale rosną, często do poziomu, który jest nieosiągalny dla pojedynczych państw członkowskich, a nawet kontynentów, niezbędne staje się wykorzystanie i rozwój całego potencjału art. 171 Traktatu poprzez ustanowienie ram obejmujących procedury i warunki tworzenia i eksploatacji europejskich infrastruktur badawczych na poziomie wspólnotowym, które są konieczne do skutecznej realizacji wspólnotowych programów w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Nowe ramy prawne uzupełniałyby inne formy prawne istniejące w prawie krajowym, międzynarodowym lub wspólnotowym.

(6)

W przeciwieństwie do wspólnych inicjatyw technologicznych tworzonych w formie wspólnych przedsiębiorstw, których Wspólnota jest członkiem i które otrzymują z jej strony wkłady finansowe, konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (zwanego dalej „ERIC”) nie należy uznawać za organ wspólnotowy w rozumieniu art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6) (rozporządzenie finansowe), ale za podmiot prawny, którego członkiem nie musi być Wspólnota i który nie otrzymuje ze strony Wspólnoty wkładów finansowych w rozumieniu art. 108 ust. 2 lit. f) rozporządzenia finansowego.

(7)

Biorąc pod uwagę bliską współpracę pomiędzy państwami członkowskimi a Wspólnotą w zakresie programowania i wdrażania ich działań badawczych w sposób wzajemnie się uzupełniający, zgodnie z art. 164 i 165 Traktatu, zainteresowane państwa członkowskie, działając samodzielnie lub wspólnie z innymi uprawnionymi podmiotami, powinny określić swoje potrzeby w zakresie tworzenia infrastruktury badawczej w tej formie prawnej, w oparciu o prowadzone przez siebie badania i działania na rzecz rozwoju technologicznego, a także w oparciu o wymogi ze strony Wspólnoty. Z tych samych powodów członkostwo w ERIC powinno być otwarte dla zainteresowanych państw członkowskich, wraz z ewentualnym uczestnictwem państw stowarzyszonych we wspólnotowym programie ramowym w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (zwanych dalej „państwami stowarzyszonymi”) oraz państw trzecich – spełniających wymagane warunki – oraz wyspecjalizowanych organizacji międzyrządowych. Oprócz statusu członka państwa członkowskie powinny ponadto mieć możliwość uzyskania statusu obserwatora ERIC na warunkach określonych w jego statucie.

(8)

Głównym zadaniem ERIC ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia powinno być tworzenie i eksploatacja infrastruktury badawczej na zasadzie niedochodowej; ERIC powinno przeznaczać większą część swoich zasobów na realizację tego głównego zadania. W celu promowania innowacji oraz transferu wiedzy i technologii ERIC powinno móc prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z jego głównym zadaniem i że nie zagraża to realizacji tych zadań. Możliwość tworzenia infrastruktur badawczych w formie ERIC nie oznacza, że infrastruktury badawcze o znaczeniu ogólnoeuropejskim, które mają inną formę prawną, nie mogą być również uznawane za infrastruktury przyczyniające się do osiągania postępów w europejskich badaniach naukowych, w tym dzięki wdrażaniu planu działania opracowanego przez ESFRI. Komisja powinna zapewnić, aby członkowie ESFRI i inne zainteresowane strony były informowane o tych alternatywnych formach prawnych.

(9)

Infrastruktury badawcze powinny pomagać w utrzymywaniu doskonałości naukowej wspólnotowych badań naukowych oraz konkurencyjności gospodarki wspólnotowej – w skali prognoz średnio- i długoterminowych – poprzez skuteczne wspieranie europejskiej działalności badawczej. Aby cel ten mógł zostać osiągnięty, europejskie środowisko naukowe, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, powinno mieć rzeczywisty dostęp do infrastruktur badawczych zgodnie z zasadami określonymi w ich statutach; infrastruktury badawcze powinny zmierzać do dalszego zwiększania europejskiego potencjału naukowego, a tym samym przyczyniać się do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej.

(10)

Aby zapewnić sprawny przebieg procedury tworzenia ERIC, podmioty chcące utworzyć ERIC powinny przedłożyć wniosek Komisji, która powinna ocenić – z pomocą niezależnych ekspertów, w tym także z ESFRI – zgodność proponowanej infrastruktury badawczej z niniejszym rozporządzeniem. Taki wniosek powinien zawierać oświadczenie przyjmującego państwa członkowskiego uznające dane ERIC za podmiot lub organizację międzynarodową do celów stosowania dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (7) oraz dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (8), z chwilą jego utworzenia. Do celów stosowania dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (9) oraz zgodnie z zasadami pomocy państwa ERIC powinno również korzystać z niektórych zwolnień jako organizacja międzynarodowa.

(11)

Ze względu na wymóg przejrzystości decyzja o utworzeniu ERIC powinna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Z tych samych względów do takiej decyzji należy załączyć zasadnicze elementy jego statutu.

(12)

Aby umożliwić mu jak najskuteczniejsze wykonywanie jego zadań, ERIC powinno posiadać osobowość prawną i jak najszerszą zdolność do czynności prawnych od dnia, w którym decyzja o jego utworzeniu staje się skuteczna. W celu określania prawa właściwego siedziba statutowa ERIC powinna mieścić się na terytorium jednego z członków tego ERIC, będącego państwem członkowskim lub państwem stowarzyszonym.

(13)

Członkami ERIC powinny być co najmniej trzy państwa członkowskie; członkami ERIC mogą być państwa stowarzyszone i państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone spełniające wymagane warunki, a także wyspecjalizowane organizacje międzyrządowe.

(14)

W związku ze wspólnotowym wymiarem niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny wspólnie posiadać większość praw głosu w zgromadzeniu członków ERIC.

(15)

Statut powinien określać bardziej szczegółowe postanowienia służące wdrażaniu niniejszych ram. Na podstawie tych postanowień statutu Komisja powinna badać zgodność wniosku z ramami prawnymi ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

(16)

Należy zapewnić, z jednej strony, aby ERIC miało niezbędną elastyczność w zakresie zmian swojego statutu oraz, z drugiej strony, aby Wspólnota, która tworzy ERIC, zachowała kontrolę nad pewnymi zasadniczymi elementami. Jeżeli zmiany dotyczą zasadniczego elementu statutu załączonego do decyzji o utworzeniu ERIC, powinny one zostać zatwierdzone – zanim staną się skuteczne – decyzją Komisji, która jest podejmowana z zachowaniem takiej samej procedury jak w przypadku tworzenia ERIC. Komisja powinna być powiadamiana o wszelkich innych zmianach oraz powinna mieć możliwość zgłaszania do nich zastrzeżeń jeżeli uzna, że zmiana jest sprzeczna z niniejszym rozporządzeniem.

(17)

ERIC powinno powoływać swoje własne organy w celu skutecznego zarządzania swoją działalnością. Statut powinien określać sposób, w jaki organy te prawnie reprezentują ERIC.

(18)

Konieczne jest, aby ERIC prowadziło swoją działalność zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansowego w związku z ponoszoną przez nie odpowiedzialnością finansową.

(19)

ERIC kwalifikuje się do otrzymania finansowania zgodnie z tytułem VI rozporządzenia finansowego. Możliwe byłoby również finansowanie w ramach polityki spójności zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi.

(20)

Aby jak najsprawniej wykonywać swoje zadania, a także w logicznym następstwie posiadania przez nie osobowości prawnej, ERIC powinno odpowiadać za swoje długi. Aby umożliwić członkom znalezienie odpowiednich rozwiązań w odniesieniu do ich odpowiedzialności, należy przewidzieć możliwość określenia w statucie różnych rodzajów odpowiedzialności wykraczających poza odpowiedzialność ograniczoną do wysokości wkładów członków.

(21)

Ponieważ ERIC jest ustanawiane na mocy prawa wspólnotowego, oprócz prawa państwa, w którym mieści się jego siedziba statutowa, ERIC powinno podlegać prawu wspólnotowemu. ERIC mogłoby jednak mieć miejsce prowadzenia działalności w innym państwie. Prawo tego ostatniego państwa powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do kwestii szczególnych określonych w statucie. Ponadto ERIC powinno podlegać postanowieniom wykonawczym zgodnym ze statutem.

(22)

Państwa członkowskie mogą stosować lub przyjmować wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, o ile nie są one sprzeczne z zakresem niniejszego rozporządzenia lub jego celami.

(23)

W celu zapewnienia dostatecznej kontroli zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia ERIC powinno przekazywać Komisji i odpowiednim organom publicznym swoje roczne sprawozdania oraz wszelkie informacje o okolicznościach w poważnym stopniu zagrażających realizacji jego zadań. Jeżeli Komisja otrzyma – na podstawie rocznego sprawozdania lub z innego źródła – informacje wskazujące, że działanie ERIC stanowi poważne naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia lub przepisów innego prawa właściwego, Komisja powinna zwrócić się do ERIC lub jego członków o wyjaśnienia lub podjęcie odpowiednich działań. W skrajnych przypadkach oraz jeżeli nie podjęto działań naprawczych, Komisja powinna móc uchylić decyzję ustanawiającą ERIC, wszczynając tym samym postępowanie likwidacyjne ERIC.

(24)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, tj. ustanowienie ram europejskich infrastruktur badawczych wspólnych dla państw członkowskich, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie w ramach ich krajowych systemów konstytucyjnych, z uwagi na transnarodowy charakter zagadnienia, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(25)

Ponieważ niniejsze rozporządzenie powstało przede wszystkim, aby umożliwić skuteczną realizację wspólnotowych programów w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz ponieważ środki konieczne do jego wykonania są zasadniczo środkami w zakresie zarządzania, powinny one zatem zostać przyjęte zgodnie z art. 4 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (10),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy prawne określające wymogi i procedury dotyczące tworzenia konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (zwanego dalej „ERIC”) oraz skutki jego utworzenia.

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„infrastruktura badawcza” oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie we wszystkich dziedzinach. Definicja ta obejmuje podstawowe wyposażenie naukowe i materiał badawczy; zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa i uporządkowane informacje naukowe; infrastrukturę dostępową opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych taką jak sieć „Grid”, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności; oraz wszelkie inne środki niezbędne do osiągnięcia doskonałości w badaniach naukowych. Infrastruktury badawcze tego typu mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów);

b)

„państwo trzecie” oznacza państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej;

c)

„państwo stowarzyszone” oznacza państwo trzecie, które jest stroną umowy międzynarodowej ze Wspólnotą, na której mocy i podstawie przekazuje ono wkład finansowy na rzecz wszystkich lub niektórych wspólnotowych programów w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Artykuł 3

Zadania i inne formy działalności

1.   Głównym zadaniem ERIC jest tworzenie infrastruktury badawczej i jej eksploatacja.

2.   ERIC realizuje swoje główne zadanie w ramach działalności niedochodowej, może jednak prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z jego głównym zadaniem i że nie zagraża to jego realizacji.

3.   Koszty i dochody związane z działalnością gospodarczą ERIC księgowane są osobno; ERIC stosuje ceny rynkowe za świadczone usługi, a gdy ustalenie cen rynkowych jest niemożliwe – ceny pokrywające pełne koszty usługi powiększone o rozsądną marżę.

Artykuł 4

Wymogi dotyczące infrastruktury

Infrastruktura badawcza tworzona przez ERIC spełnia następujące wymogi:

a)

jest konieczna do realizacji europejskich programów i projektów badawczych, w tym sprawnego realizowania wspólnotowych programów w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji;

b)

stanowi wartość dodaną z punktu widzenia wzmocnienia i uporządkowania europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięć w odpowiednich dyscyplinach naukowo-technicznych na poziomie międzynarodowym;

c)

z zachowaniem zasad określonych w statucie przyznaje się do niej rzeczywisty dostęp europejskiemu środowisku badawczemu złożonemu z badaczy z państw członkowskich i państw stowarzyszonych;

d)

przyczynia się do mobilności wiedzy lub badaczy w ramach europejskiej przestrzeni badawczej i poprawia wykorzystanie potencjału intelektualnego w całej Europie; oraz

e)

przyczynia się do upowszechniania i optymalizacji wyników wspólnotowych działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Artykuł 5

Wniosek o utworzenie ERIC

1.   Podmioty ubiegające się o utworzenie ERIC (zwane dalej „wnioskodawcami”) przedkładają wniosek Komisji. Wniosek jest składany w formie pisemnej w jednym z języków urzędowych instytucji Unii i zawiera następujące elementy:

a)

wniosek o utworzenie ERIC skierowany do Komisji;

b)

proponowany statut ERIC, o którym mowa w art. 10;

c)

techniczno-naukowy opis infrastruktury badawczej, którą stworzy i będzie eksploatować ERIC, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów, o których mowa w art. 4;

d)

oświadczenie przyjmującego państwa członkowskiego uznające ERIC za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 143 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE oraz za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 23 ust. 1 tiret drugie dyrektywy 92/12/EWG, z chwilą jego utworzenia. Ograniczenia i warunki zwolnień przewidzianych w tych przepisach określone są w umowie zawieranej między członkami ERIC.

2.   Komisja dokonuje oceny wniosku z uwzględnieniem wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Podczas dokonywania oceny Komisja zasięga opinii niezależnych ekspertów, w szczególności w dziedzinie planowanej działalności ERIC. Wnioskodawcy są informowani o wyniku przeprowadzonej oceny i w razie potrzeby zostają wezwani do uzupełnienia lub zmiany wniosku.

Artykuł 6

Decyzja w sprawie wniosku

1.   Uwzględniając wyniki oceny, o której mowa w art. 5 ust. 2, oraz stanowiąc zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20, Komisja:

a)

przyjmuje decyzję o utworzeniu ERIC po upewnieniu się, że zostały spełnione wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu; lub

b)

odrzuca wniosek, jeżeli stwierdzi, że wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu nie zostały spełnione, w tym również gdy brakuje oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. d).

2.   Wnioskodawcy są powiadamiani o decyzji podjętej w sprawie wniosku. W przypadku odmowy decyzja powinna zostać jasno i precyzyjnie uzasadniona.

Decyzja o utworzeniu ERIC zostaje również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L.

3.   Zasadnicze elementy statutu, określone w art. 10 lit. b)–f) oraz lit. g) ppkt (i)–(vi), zawarte we wniosku załącza się do decyzji o utworzeniu ERIC.

Artykuł 7

Statut ERIC

1.   ERIC posiada osobowość prawną od dnia, w którym decyzja o jego utworzeniu staje się skuteczna.

2.   ERIC posiada w każdym z państw członkowskich zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym w prawie tego państwa członkowskiego. ERIC może w szczególności nabywać, być właścicielem lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz własność intelektualną, zawierać umowy i być stroną w postępowaniach sądowych.

3.   ERIC jest organizacją międzynarodową w rozumieniu art. 15 lit. c) dyrektywy 2004/18/WE.

Artykuł 8

Siedziba i nazwa

1.   ERIC posiada siedzibę statutową, która mieści się na terytorium członka będącego państwem członkowskim lub państwem stowarzyszonym.

2.   ERIC posiada nazwę, która zawiera skrót „ERIC”.

Artykuł 9

Kryteria członkostwa

1.   Członkami ERIC mogą być następujące podmioty:

a)

państwa członkowskie;

b)

państwa stowarzyszone;

c)

państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone;

d)

organizacje międzyrządowe.

2.   Członkami ERIC są co najmniej trzy państwa członkowskie. Do ERIC mogą w każdej chwili przystąpić jako członkowie inne państwa członkowskie, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach określonych w statucie; inne państwa członkowskie mogą również, na warunkach określonych w statucie, przystąpić w każdej chwili jako obserwatorzy bez prawa głosu. Państwa stowarzyszone i państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone, a także organizacje międzyrządowe również mogą zostać członkami ERIC, z zastrzeżeniem uzyskania zgody zgromadzenia członków, o którym mowa w art. 12 lit. a), zgodnie z warunkami i procedurami zmiany w składzie członkowskim określonymi w statucie.

3.   Państwa członkowskie posiadają wspólnie większość praw głosu w zgromadzeniu członków.

4.   Każde państwo członkowskie, państwo stowarzyszone lub państwo trzecie może być reprezentowane przez jeden podmiot publiczny lub kilka podmiotów publicznych, w tym przez regiony, lub przez podmiot lub podmioty prywatne pełniące misję służby publicznej, do celów wykonywania określonych praw i obowiązków przysługujących temu państwu członkowskiemu, państwu stowarzyszonemu lub państwu trzeciemu jako członkowi ERIC.

5.   Państwa stowarzyszone oraz państwa trzecie i organizacje międzyrządowe ubiegające się o utworzenie ERIC lub o członkostwo w nim uznają, że ERIC posiada osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz że podlega zasadom, które są określane zgodnie z art. 15.

6.   Państwa stowarzyszone i państwa trzecie ubiegające się o utworzenie ERIC lub o członkostwo w nim przyznają ERIC traktowanie równoważne z traktowaniem wynikającym z art. 5. ust. 1 lit. d) i art. 7 ust. 3.

Artykuł 10

Statut

Statut ERIC zawiera co najmniej następujące informacje:

a)

listę członków, obserwatorów i, w stosownych przypadkach, podmiotów reprezentujących członków oraz warunki i procedury mające zastosowanie w przypadku zmiany składu ERIC i ich przedstawicieli zgodnie z art. 9;

b)

zadania i zakres działalności ERIC;

c)

siedzibę statutową zgodnie z art. 8 ust. 1;

d)

nazwę ERIC zgodnie z art. 8 ust. 2;

e)

czas trwania ERIC i procedurę jego likwidacji zgodnie z art. 16;

f)

zasady odpowiedzialności zgodnie z art. 14 ust. 2;

g)

podstawowe zasady dotyczące:

(i)

polityki dostępu w odniesieniu do użytkowników;

(ii)

polityki w zakresie oceny naukowej;

(iii)

polityki w zakresie rozpowszechniania wyników badań;

(iv)

polityki w zakresie praw własności intelektualnej;

(v)

polityki zatrudnienia, w tym równości szans;

(vi)

polityki zamówień publicznych, która jest zgodna z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji;

(vii)

w stosownych przypadkach, zmiany kategorii obiektu;

(viii)

polityki w zakresie danych;

h)

prawa i obowiązki członków, w tym obowiązek wnoszenia wkładów do budżetu, który powinien być zrównoważony, oraz prawa głosu;

i)

organy ERIC, ich rolę, obowiązki, skład i tryb podejmowania przez nie decyzji, w tym decyzji dotyczących zmiany statutu, zgodnie z art. 11 i 12;

j)

informację o języku roboczym lub językach roboczych;

k)

odniesienia do postanowień wykonawczych do statutu.

Statut jest publicznie dostępny na stronie internetowej ERIC oraz w jego siedzibie statutowej.

Artykuł 11

Zmiany statutu

1.   ERIC przedstawia Komisji do zatwierdzenia wszelkie zmiany statutu dotyczące kwestii, o których mowa w art. 10 lit. b)–f) oraz lit. g) ppkt (i)–(vi). Zmiany takie stają się skuteczne dopiero z chwilą wejścia w życie decyzji Komisji o ich zatwierdzeniu. Komisja stosuje odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i art. 6.

2.   Wszelkie zmiany statutu inne niż te, o których mowa w ust. 1, przedstawiane są Komisji przez ERIC w terminie dziesięciu dni od ich przyjęcia.

3.   Komisja może zgłosić zastrzeżenia wobec takiej zmiany w terminie sześćdziesięciu dni od jej przedstawienia, wskazując powody, dla których zmiana nie jest zgodna z wymogami niniejszego rozporządzenia.

4.   Zmiana staje się skuteczna dopiero po wygaśnięciu terminu przewidzianego do zgłaszania zastrzeżeń lub po wycofaniu zgłoszonego zastrzeżenia, albo po odstąpieniu przez Komisję od tego terminu.

5.   Wniosek w sprawie zmiany statutu zawiera co najmniej następujące informacje:

a)

tekst proponowanej lub, w stosownym przypadku, przyjętej zmiany, w tym datę jej wejścia w życie;

b)

ujednoliconą wersję zmienionego statutu.

Artykuł 12

Organizacja ERIC

Statut przewiduje powołanie co najmniej następujących organów, mających następujące kompetencje:

a)

zgromadzenia członków jako organu uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji, w tym do przyjmowania budżetu;

b)

dyrektora lub zarządu powoływanych przez zgromadzenie członków jako organu wykonawczego i prawnego przedstawiciela ERIC.

Sposób prawnego reprezentowania ERIC przez członków zarządu określony jest w statucie.

Artykuł 13

Zasady budżetowe, sprawozdania finansowe i badanie sprawozdań finansowych

1.   Wszystkie dochody i wydatki ERIC stanowią przedmiot preliminarza na każdy rok budżetowy i są wpisane do budżetu. Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.

2.   Członkowie ERIC zapewniają, aby środki były wykorzystywane zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami.

3.   Zgodnie z zasadą przejrzystości ustanawia się i wykonuje budżet, a także przedstawia rozliczenia.

4.   Do sprawozdania finansowego ERIC załącza się sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w ciągu roku budżetowego.

5.   Sporządzanie, składanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych ERIC podlega wymogom przewidzianym w prawie właściwym.

Artykuł 14

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1.   ERIC odpowiada za swoje długi.

2.   Odpowiedzialność finansowa członków za długi ERIC ograniczona jest do wysokości wkładów wniesionych przez nich do ERIC. Członkowie mogą przewidzieć w statucie określony pułap odpowiedzialności przekraczający wysokość ich wkładów lub zasadę nieograniczonej odpowiedzialności.

3.   Jeżeli odpowiedzialność finansowa członków nie jest nieograniczona, ERIC zawiera odpowiednie ubezpieczenie obejmujące te formy ryzyka, które są charakterystyczne dla budowy i funkcjonowania infrastruktury.

4.   Wspólnota nie odpowiada za długi ERIC.

Artykuł 15

Prawo właściwe i właściwość sądu

1.   Tworzenie i wewnętrzne funkcjonowanie ERIC podlega:

a)

prawu wspólnotowemu, w szczególności przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz decyzjom, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w art. 11 ust. 1;

b)

prawu państwa, w którym znajduje się siedziba statutowa ERIC, w przypadku spraw nieuregulowanych lub tylko częściowo uregulowanych w aktach prawnych, o których mowa w lit. a);

c)

statutowi i postanowieniom wykonawczym do niego.

2.   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, których przedmiotem jest ERIC, sporów między członkami a ERIC oraz wszelkich innych sporów, w których stroną jest Wspólnota, jest Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

3.   W przypadku sporów między ERIC a stronami trzecimi zastosowanie mają przepisy wspólnotowe dotyczące właściwości sądów. W sprawach nieobjętych przepisami wspólnotowymi sąd właściwy do rozstrzygania sporów określa się zgodnie z prawem państwa, w którym mieści się siedziba statutowa ERIC.

Artykuł 16

Likwidacja, niewypłacalność

1.   Statut określa procedurę, która ma być stosowana w przypadku likwidacji ERIC na podstawie decyzji zgromadzenia członków. Likwidacja może się wiązać z przekazaniem działalności innemu podmiotowi prawnemu.

2.   Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie członków decyzji o likwidacji, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu dziesięciu dni od podjęcia tej decyzji ERIC powiadamia o niej Komisję. Komisja publikuje odpowiednie ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

3.   Niezwłocznie po zamknięciu postępowania likwidacyjnego, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu dziesięciu dni od zamknięcia tego postępowania ERIC powiadamia o tym fakcie Komisję. Komisja publikuje odpowiednie ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C. ERIC przestaje istnieć w dniu opublikowania ogłoszenia.

4.   W każdej chwili, w przypadku niezdolności ERIC do spłaty swoich długów niezwłocznie powiadamia ono o tym fakcie Komisję. Komisja publikuje odpowiednie ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

Artykuł 17

Sprawozdawczość i kontrola

1.   ERIC przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności, podsumowujące w szczególności jego działalność naukową, operacyjną i finansową, o której mowa w art. 3. Sprawozdanie to powinno zostać zatwierdzone przez zgromadzenie członków i przekazane Komisji, jak również odpowiednim organom publicznym w terminie sześciu miesięcy od końca odpowiedniego roku budżetowego. Sprawozdanie jest publicznie dostępne.

2.   ERIC oraz zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich okolicznościach, które w poważnym stopniu zagrażają realizacji zadań ERIC lub stanowią przeszkodę w spełnieniu wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3.   W przypadku gdy Komisja otrzyma informacje wskazujące, że działanie ERIC stanowi poważne naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, decyzji przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub innego prawa właściwego, zwraca się ona do ERIC lub jego członków o wyjaśnienia.

4.   Jeżeli Komisja stwierdzi, po zapewnieniu ERIC lub jego członkom odpowiedniego czasu na przedstawienie ich uwag, że działanie ERIC stanowi poważne naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, decyzji przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub innego prawa właściwego, może ona zaproponować ERIC lub jego członkom działanie naprawcze.

5.   W przypadku niepodjęcia działania naprawczego Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20, może uchylić decyzję ustanawiającą ERIC. Decyzja Komisji zgłaszana jest ERIC i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L. Powoduje to wszczęcie postępowania likwidacyjnego ERIC.

Artykuł 18

Odpowiednie przepisy

Państwa członkowskie przyjmują wszelkie stosowne przepisy w celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Sprawozdania i przegląd rozporządzenia

Nie później niż dnia 27 lipca 2014 r. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jego stosowania oraz, w stosownych przypadkach, propozycje zmian.

Artykuł 20

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspierana jest przez komitet zarządzający.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

Artykuł 21

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2009 r.

W imieniu Rady

L. MIKO

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 19 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 14 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. C 76 z 31.3.2009, s. 6.

(4)  Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 101.

(6)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(8)  Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 1.

(9)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

(10)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.


8.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 724/2009

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


8.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 725/2009

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy „Pan de Cruz de Ciudad Real” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 324 z 19.12.2008, s. 26.


ZAŁĄCZNIK

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 510/2006:

Klasa 2.4.   Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze i inne wyroby piekarnicze

HISZPANIA

Pan de Cruz de Ciudad Real (ChOG)


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

8.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/13


DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 sierpnia 2009 r.

ustanawiająca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumulatorów zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6054)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/603/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG (1), a w szczególności jej art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/66/WE przewiduje rejestrację producentów baterii i akumulatorów. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia administracyjnego tych producentów, należy ustanowić wymogi proceduralne mające zastosowanie w całej Wspólnocie.

(2)

Należy określić rodzaj informacji, jakie powinni dostarczyć producenci baterii i akumulatorów w chwili składania wniosku o rejestrację, dbając jednocześnie, aby wymogi te nie powielały wymogów związanych z innymi procedurami rejestracyjnymi.

(3)

Wszelkie opłaty rejestracyjne powinny być proporcjonalne i obliczone w oparciu o koszty, w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia kosztami administracyjnymi przedmiotowych producentów.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 18 ust. 1 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wymogi do rejestracji

Rejestracji producentów baterii i akumulatorów dokonują organy krajowe lub krajowe organizacje producentów upoważnione przez państwa członkowskie, zwane dalej organami rejestrującymi, w formie papierowej lub elektronicznie.

Procedura rejestracji może stanowić część innej procedury rejestracyjnej producenta.

Producenci baterii i akumulatorów są zobowiązani zarejestrować się tylko raz w tym państwie członkowskim, w którym wprowadzają do obrotu baterie i akumulatory po raz pierwszy w sposób profesjonalny i otrzymują wówczas numer rejestracyjny.

Artykuł 2

Informacje dostarczane przez producentów

Producenci baterii i akumulatorów dostarczają organom rejestracyjnym informacje wymienione w załączniku.

Do celów rejestracji, o której mowa w art. 1 akapit drugi, producenci baterii i akumulatorów nie są zobowiązani dostarczyć informacji innych niż wymienione w załączniku.

Artykuł 3

Opłaty rejestracyjne

Organy rejestracyjne mogą stosować opłaty rejestracyjne, pod warunkiem że są one obliczone w oparciu o koszty i proporcjonalne.

Stosując opłaty rejestracyjne, organy rejestracyjne informują właściwe organy krajowe o metodzie obliczania kosztów w odniesieniu do opłat.

Artykuł 4

Zmiana danych podanych przy rejestracji

Państwa członkowskie gwarantują, że w przypadku zmiany danych podanych przez producentów przy rejestracji zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji, producenci informują właściwe organy rejestracyjne w danym państwie członkowskim w terminie jednego miesiąca od ich nastąpienia.

Artykuł 5

Wyrejestrowanie

Jeżeli producenci przestają być producentami w państwie członkowskim, dokonują oni wyrejestrowania poprzez poinformowanie właściwych organów rejestracyjnych w danym państwie członkowskim.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REJESTRACJI

1.

Nazwa producenta oraz marka (jeżeli istnieje), pod którą działa on w danym państwie członkowskim.

2.

Adres(-y) producenta: kod pocztowy i miejscowość, nazwa ulicy i numer domu, kraj, adres URL, numer telefonu oraz nazwisko osoby kontaktowej, numer faksu i adres poczty elektronicznej, jeżeli możliwe.

3.

Wskazanie rodzaju baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu przez producenta: baterie i akumulatory przenośne, baterie i akumulatory przemysłowe czy baterie i akumulatory samochodowe.

4.

Informacje, w jaki sposób producent wypełnia swoje zobowiązania – indywidualnie czy zbiorowo.

5.

Data złożenia wniosku o rejestrację.

6.

Krajowy kod identyfikacyjny producenta, łącznie z europejskim lub krajowym numerem identyfikacji podatkowej producenta (opcjonalne).

7.

Oświadczenie, że podane informacje są prawdziwe.


8.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/16


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2009 r., przeznaczonego na dwuletni projekt pilotażowy dotyczący jakości powietrza w szkołach

(2009/604/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 49 ust. 6 lit. a) i art. 75 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 90,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 zawiera pozycję 17 03 09 – projekt pilotażowy kompleksowych badań naukowych dotyczących zdrowia, środowiska naturalnego, transportu i zmian klimatycznych – Poprawa jakości powietrza w budynkach i na zewnątrz.

(2)

Na mocy art. 49 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”) środki przewidziane w budżecie na jakiekolwiek działanie Wspólnot lub Unii Europejskiej mogą zostać wykorzystane dopiero po przyjęciu aktu podstawowego.

(3)

Na mocy art. 49 ust. 6 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego, w drodze odstępstwa od art. 49 ust. 1, środki przyznane w budżecie na projekty pilotażowe o charakterze eksperymentalnym przeznaczone do zbadania wykonalności i użyteczności działania oraz środki na działania przygotowawcze w obszarze zastosowania traktatu WE mające na celu przygotowanie propozycji w celu przyjęcia przyszłych działań mogą zostać wykonane bez aktu podstawowego, pod warunkiem że działania, na których sfinansowanie są przeznaczone, podlegają kompetencji Wspólnot lub Unii Europejskiej.

(4)

Zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia finansowego zaciągnięcie zobowiązań dotyczących wydatków musi być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania przyjętą przez instytucję lub organ, któremu instytucja ta przekaże uprawnienia.

(5)

Zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 (zwanego dalej „szczegółowymi zasadami wykonania rozporządzenia finansowego”) w przypadku gdy środki wykorzystywane są zgodnie z rocznym programem prac, stanowiącym dostatecznie szczegółową podstawę działań, program taki uznaje się za decyzję w sprawie finansowania w odniesieniu do danych dotacji i zamówień.

(6)

Władze budżetowe przeznaczyły w budżecie UE na rok 2009 konkretne fundusze, w pozycji 17 03 09, na projekt pilotażowy dotyczący kompleksowych badań naukowych dotyczących zdrowia, środowiska naturalnego, transportu i zmian klimatycznych – Poprawa jakości powietrza w budynkach i na zewnątrz.

(7)

Należy przyjąć roczny program prac dla projektu pilotażowego kompleksowych badań naukowych dotyczących zdrowia, środowiska naturalnego, transportu i zmian klimatycznych – Poprawa jakości powietrza w budynkach i na zewnątrz, który będzie stanowić decyzję w sprawie finansowania dla tego projektu w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Program prac przedstawiony w załączniku zostaje zatwierdzony i jest finansowany w ramach pozycji w budżecie 17 03 09 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 do maksymalnej kwoty wynoszącej 4 000 000 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego.

Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Konsumentów odpowiada za jej wykonanie.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Projekt pilotażowy kompleksowych badań naukowych dotyczących zdrowia, środowiska naturalnego, transportu i zmian klimatycznych — Poprawa jakości powietrza w budynkach i na zewnątrz (pozycja w budżecie 17 03 09)

1.   WPROWADZENIE

1.1.   Pozycja w budżecie: 17 03 09

1.2.   Akt podstawowy

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) Rady nr 1525/2007 (2).

1.3.   Ogólne cele projektu pilotażowego

Władze budżetowe dostarczyły Komisji środki na sfinansowanie projektu pilotażowego mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat jakości powietrza w budynkach szkół i placówek opieki nad dziećmi.

Jeśli chodzi o badania naukowe, jakości powietrza wewnątrz budynków poświęcano w przeszłości mniej uwagi niż jakości powietrza na zewnątrz, choć badania w tej ostatniej dziedzinie odnoszą się w niektórych przypadkach również do powietrza w budynkach. Istnieją również obszerne ramy ustawodawcze dotyczące powietrza na zewnątrz, podczas gdy przepisy dotyczące powietrza w budynkach ograniczają się do pojedynczych inicjatyw i aktów prawnych. Ponadto jakość powietrza w szkołach badano w znacznie mniejszym stopniu niż jakość powietrza w innych rodzajach pomieszczeń. Ponieważ około 20 % populacji UE codziennie spędza wiele czasu w szkołach, a liczba przypadków astmy i innych chorób układu oddechowego w Europie gwałtownie rośnie, zwłaszcza w przypadku dzieci, projekt ma na celu:

zidentyfikować i przeanalizować problemy związane z powietrzem w pomieszczeniach szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji, konstrukcji budynków, ich konserwacji i czyszczenia,

ocenić skuteczność odpowiedniej wentylacji w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w środowisku szkolnym,

ocenić wpływ zmieniającego się klimatu (częstsze fale upałów i zimna oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego) w szkołach na zdrowie dzieci,

ocenić wpływ środków podjętych w celu redukcji zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz, w tym środków krótkoterminowych, na jakość powietrza wewnątrz budynków szkolnych oraz na stopień narażenia dzieci w środowisku szkolnym,

przedstawić odpowiednie zalecenia mające na celu rozwiązanie problemu jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych.

1.4.   Szczegółowe priorytety na rok 2009

1)

Dokonać pomiarów w budynkach szkolnych w celu zebrania nowych danych dotyczących stężeń głównych rodzajów zanieczyszczeń w szkołach.

2)

Ocenić łączny wpływ transportu (ruchu ulicznego) i zmian klimatu na środowisko szkolne.

3)

Ocenić skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach u dzieci i przedstawić zalecenia mające na celu zapobieganie chorobom układu oddechowego i zmniejszanie liczby zachorowań poprzez polepszanie jakości środowiska szkolnego oraz inne podobne środki.

4)

Dokonywać systematycznego podziału źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach w środowisku szkolnym pod względem ilościowym. Identyfikacja głównych źródeł pomoże w ich ograniczaniu. W tym kontekście do priorytetów należy poszerzanie wiedzy na temat emisji substancji chemicznych z produktów konsumenckich i materiałów budowlanych.

5)

Zbadać mechanizmy interakcji chemicznej i biochemicznej w mieszaninach powietrza zazwyczaj spotykanych w budynkach szkolnych pod różnymi szerokościami geograficznymi oraz stworzyć metodologię, dzięki której proces oceny zagrożenia zdrowia pozwoli w pełni ukazać wpływ takich interakcji na ostateczną ocenę zagrożenia zdrowia.

6)

W oparciu o powyższe elementy opracować przewodnik zdrowotny dla szkół europejskich.

W przeszłości dwa projekty związane z tym samym tematem otrzymały już wsparcie Komisji i Parlamentu:

w 2001 r. Komisja wsparła projekt dotyczący zdrowia dróg oddechowych w szkołach w pięciu europejskich miastach w Danii, we Francji, Włoszech, w Norwegii i Szwecji. We wnioskach projektu wskazano na wspólne problemy, takie jak słaba wentylacja, znaczna ilość pyłu, pleśni i alergenów. W projekcie stwierdzono, że bardzo przydatne byłoby przeprowadzenie podobnych badań obejmujących wszystkie państwa członkowskie (3),

w 2008 r. oficjalnie przedstawiono projekt pilotażowy dotyczący narażenia na chemikalia w powietrzu w pomieszczeniach i ewentualne zagrożenia dla zdrowia, finansowany przez Parlament Europejski. Analiza przeprowadzona w ramach projektu obejmowała również szkoły i przedszkola w miastach wybranych państw członkowskich. W głównych wnioskach podkreśla się potrzebę dalszych badań nad wpływem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach na zdrowie publiczne (szczególnie w otoczeniu, gdzie często przebywają dzieci, np. pomieszczenia szkolne czy przedszkolne) w Unii Europejskiej (4),

w 2009 r., w kontekście dostępnego budżetu, stwierdzono, że należy zwiększyć zakres geograficzny omawianego projektu pilotażowego wśród państw członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem nowych państw członkowskich. W projekt włączone mają być również kraje kandydujące oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Celem projektu jest przygotowanie wytycznych w sprawie środków zaradczych obejmujących szerszą gamę sytuacji w Europie,

Omawiany projekt pilotażowy powinien stanowić kontynuację poprzednich projektów i tworzyć synergię z istniejącymi projektami w tej dziedzinie (np. HITEA) (5).

2.   FORMA WSPARCIA FINANSOWEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2.1.   Podział środków między dziedziny/działania do wprowadzenia w życie (zob. tekst poniżej)

Łączna dostępna kwota: 4 000 000 EUR. W drodze publicznego zaproszenia do składania ofert przyznana zostanie jedna ogólna umowa o świadczenie usług.

2.2.   Oczekiwane rezultaty działań mających otrzymać wsparcie

Celem zaproszenia jest poszerzenie wiedzy na temat jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych, ponieważ dzieci, które są szczególnie podatne na działanie zanieczyszczeń, spędzają większość czasu w środowisku szkolnym. Ponadto celem badań jest zebranie informacji na temat licznych sytuacji, które mogą wystąpić w placówkach szkolnych w Europie. Badanie przyczyni się następnie do opracowania przewodnika mającego objąć rozmaite sytuacje i pomóc stworzyć zdrowe środowisko szkolne.

2.3.   Orientacyjny harmonogram

Zaproszenie do składania ofert

Do końca pierwszego semestru 2009 r.

Wybór wykonawcy i podpisanie umowy

Do końca 2009 r.


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

8.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/20


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/605/WPZiB

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

zmieniające wspólne działanie 2009/137/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie (1)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2009/137/WPZiB (2) przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Kosowie.

(2)

W art. 5 ust. 1 wspólnego działania 2009/137/WPZiB określono finansową kwotę odniesienia wynoszącą 645 000 EUR przewidzianą na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE do dnia 28 lutego 2010 r. Kwotę tę należy zwiększyć o 102 000 EUR, by pokryć wydatki związane z większą liczbą personelu łącznikowego w Belgradzie.

(3)

Wspólne działanie 2009/137/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Artykuł 5 ust. 1 wspólnego działania 2009/137/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. wynosi 747 000 EUR.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2009 r.

W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący


(1)  Na mocy rezolucji nr 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(2)  Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 69.