ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.192.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 192

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
24 lipca 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2010 r. odnoszących się do podziału zasobów w gospodarstwie domowym

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Brněnské pivo lub Starobrněnské pivo (ChOG))

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2008/2009

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2009 w kontekście ustalanych co roku warunków zarządzania kwotami połowowymi

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

42

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

44

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

45

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

47

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

49

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

53

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

55

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

57

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

59

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

60

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

61

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Decyzja Rady 2009/558/WPZiB z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem

63

Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem

64

 

 

2009/559/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/6/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

68

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 645/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 646/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2010 r. odnoszących się do podziału zasobów w gospodarstwie domowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 ustanowiło wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia, zawierających porównywalne i aktualne dane przekrojowe oraz dane dotyczące zmian w czasie w zakresie dochodów oraz poziomu i zróżnicowania ubóstwa i wykluczenia społecznego na poziomie krajowym i poziomie Unii Europejskiej.

(2)

Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 niezbędne jest wprowadzenie środków wykonawczych umożliwiających coroczne uwzględnienie w części przekrojowej EU-SILC wykazu obowiązkowych dodatkowych obszarów tematycznych i zmiennych. Należy opracować wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych na rok 2010, który zostanie włączony do modułu dotyczącego podziału zasobów w gospodarstwie domowym, wraz z odpowiednimi kodami zmiennych i definicjami.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych wraz z kodami i definicjami zmiennych dla modułu 2010 dotyczącego podziału zasobów w gospodarstwie domowym, który zostanie uwzględniony w części przekrojowej statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC), jest zgodny z treścią załącznika.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące jednostki, sposoby gromadzenia danych, okresy odniesienia i zasady przekazywania danych:

1.   Jednostki

Pytania odnoszące się do siedmiu zmiennych obowiązkowych dotyczących finansów gospodarstwa domowego i zarządzania nimi zadawane są na poziomie gospodarstwa domowego.

Wszystkie pozostałe zmienne tego modułu dotyczą indywidualnych osób, a okresem odniesienia jest w ich przypadku aktualna sytuacja. Odnoszą się one do dwóch różnych rodzajów jednostek.

Zmienne dotyczące wkładu we wspólny budżet domowy, dostępu do rachunku bankowego, możliwości decydowania o wydatkach, wykorzystania czasu oraz kwot wydatków określane są w odniesieniu do każdego aktualnego członka gospodarstwa domowego lub, w stosownych przypadkach, wszystkich wybranych respondentów w wieku co najmniej 16 lat, mieszkających w gospodarstwie domowym, w którym co najmniej dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat.

Zmienne dotyczące podejmowania decyzji (konkretnych i ogólnie) oraz okresu wspólnego zamieszkania partnerów określane są w odniesieniu do każdego aktualnego członka gospodarstwa domowego lub, w stosownych przypadkach, wszystkich wybranych respondentów w wieku co najmniej 16 lat mieszkających z partnerem.

2.   Sposoby gromadzenia danych

W przypadku zmiennych dotyczących całego gospodarstwa domowego (sekcja 1 w poniższym wykazie) dane gromadzone są w drodze wywiadu z respondentem z gospodarstwa domowego.

W przypadku zmiennych dotyczących poszczególnych osób (sekcje 2 i 3 w poniższym wykazie) dane gromadzone są w drodze wywiadu z wszystkimi aktualnymi członkami gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat bądź, w stosownych przypadkach, z wybranym respondentem z gospodarstwa domowego.

W związku z charakterem zbieranych informacji dozwolone są jedynie wywiady osobiste (wyjątkowo zezwala się na udzielanie wywiadów w zastępstwie w przypadku czasowej nieobecności lub niemożliwości udzielenia wywiadu).

3.   Okres odniesienia

W przypadku wszystkich zmiennych obowiązkowych okresem odniesienia jest aktualna sytuacja.

4.   Przekazywanie danych do Eurostatu

Dodatkowe zmienne obowiązkowe dotyczące podziału zasobów w gospodarstwie domowym będą przekazywane do Eurostatu w pliku „Dane dotyczące gospodarstw domowych” (H) lub „Dane osobowe” (P) po podstawowych zmiennych obowiązkowych.

OBSZARY TEMATYCZNE I WYKAZ ZMIENNYCH OBOWIĄZKOWYCH

Moduł 2010

Podział zasobów w gospodarstwie domowym

Nazwa zmiennej

Kod

Zmienna

1.    Pozycje dotyczące całego gospodarstwa domowego – obowiązkowe

HA010

 

Dysponowanie finansami gospodarstwa domowego

1

Całość dochodów traktujemy jako zasoby wspólne

2

Część dochodów traktujemy jako zasoby wspólne, pozostałe jako zasoby prywatne

3

Całość dochodów traktujemy jako zasoby prywatne osoby uzyskującej je

4

W gospodarstwie domowym nie uzyskujemy żadnych dochodów

HA010_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

HA020

 

Zarządzanie wspólnymi finansami gospodarstwa domowego

1

Jeden lub więcej członków gospodarstwa domowego

2

W zarządzaniu wspólnymi finansami gospodarstwa domowego uczestniczy co najmniej jedna osoba w gospodarstwie domowym i co najmniej jedna osoba poza gospodarstwem domowym

3

W zarządzaniu wspólnymi finansami gospodarstwa domowego nie uczestniczy żadna osoba w gospodarstwie domowym oraz uczestniczy co najmniej jedna osoba poza gospodarstwem domowym

4

W gospodarstwie domowym nie ma wspólnych finansów

HA020_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

HA030

 

Numer identyfikacyjny osoby 1 zarządzającej finansami gospodarstwa domowego

Numer identyfikacyjny

Osobisty numer identyfikacyjny osoby 1

HA030_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Numer identyfikacyjny osoby 2 zarządzającej finansami gospodarstwa domowego

Numer identyfikacyjny

Osobisty numer identyfikacyjny osoby 2

HA040_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

HA020≠1,2 lub w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego biorą udział mniej niż dwie osoby w gospodarstwie domowym

HA050

 

Numer identyfikacyjny osoby 3 zarządzającej finansami gospodarstwa domowego

Numer identyfikacyjny

Osobisty numer identyfikacyjny osoby 3

HA050_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

HA020≠1,2 lub w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego biorą udział mniej niż trzy osoby w gospodarstwie domowym

HA060

 

Numer identyfikacyjny osoby 4 zarządzającej finansami gospodarstwa domowego

Numer identyfikacyjny

Osobisty numer identyfikacyjny osoby 4

HA060_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

HA020≠1,2 lub w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego biorą udział mniej niż cztery osoby w gospodarstwie domowym

HA070

 

Numer identyfikacyjny osoby 5 zarządzającej finansami gospodarstwa domowego

Numer identyfikacyjny

Osobisty numer identyfikacyjny osoby 5

HA070_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

HA020≠1,2 lub w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego bierze udział mniej niż pięć osób w gospodarstwie domowym

2.    Pozycje dotyczące poszczególnych osób – obowiązkowe

PA010

 

Część dochodów osobistych odrębnych od wspólnego budżetu gospodarstwa domowego

1

Całość moich dochodów osobistych

2

Ponad połowa moich dochodów osobistych

3

Około połowy moich dochodów osobistych

4

Poniżej połowy moich dochodów osobistych

5

Brak

6

Respondent nie uzyskuje dochodów osobistych

PA010_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA020

 

Dostęp do rachunku bankowego

1

Tak

2

Nie

PA020_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA030

 

Podejmowanie decyzji o codziennych zakupach

1

W większym stopniu ja

2

W równym stopniu

3

W większym stopniu mój partner

PA030_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Respondent nie jest partnerem w związku zamieszkującym gospodarstwo domowe (RB240_F=-2)

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA040

 

Podejmowanie decyzji w sprawie ważnych wydatków na dziecko (dzieci)

1

W większym stopniu ja

2

W równym stopniu

3

W większym stopniu mój partner

PA040_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Respondent nie jest partnerem w związku zamieszkującym gospodarstwo domowe (RB240_F=-2) lub związek nie jest odpowiedzialny za dzieci (dziadkowie, rodzic samotnie wychowujący zamieszkujący ze związkiem dwóch osób)

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe, gospodarstwo domowe bez dziecka poniżej 16 lat lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA050

 

Podejmowanie decyzji o zakupach kosztownych trwałych dóbr konsumpcyjnych i mebli

1

W większym stopniu ja

2

W równym stopniu

3

W większym stopniu mój partner

4

Sytuacja nie wystąpiła

PA050_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Respondent nie jest partnerem w związku zamieszkującym gospodarstwo domowe (RB240_F=-2)

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA060

 

Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu pożyczki

1

W większym stopniu ja

2

W równym stopniu

3

W większym stopniu mój partner

4

Sytuacja nie wystąpiła

PA060_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Respondent nie jest partnerem w związku zamieszkującym gospodarstwo domowe (RB240_F=-2)

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA070

 

Podejmowanie decyzji o wykorzystaniu oszczędności

1

W większym stopniu ja

2

W równym stopniu

3

W większym stopniu mój partner

4

Nie posiadamy (wspólnych) oszczędności

5

Sytuacja nie wystąpiła

PA070_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Respondent nie jest partnerem w związku zamieszkującym gospodarstwo domowe (RB240_F=-2)

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA080

 

Podejmowanie decyzji – ogólnie

1

W większym stopniu ja

2

W równym stopniu

3

W większym stopniu mój partner

PA080_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Respondent nie jest partnerem w związku zamieszkującym gospodarstwo domowe (RB240_F=-2)

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA090

 

Możliwość decydowania o wydatkach na własne potrzeby konsumpcyjne, rekreację i hobby

1

Tak, zawsze lub prawie zawsze

2

Tak, czasem

3

Nigdy lub prawie nigdy

PA090_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA100

 

Możliwość podejmowania decyzji o zakupach na potrzeby dzieci (w tym o wypłacie kieszonkowego)

1

Tak, zawsze lub prawie zawsze

2

Tak, czasem

3

Nigdy lub prawie nigdy

PA100_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe, gospodarstwo domowe bez dziecka poniżej 16 lat lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

PA110

 

Długość okresu wspólnego zamieszkiwania partnerów

0–99

Liczba lat

PA110_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy (nie ma partnera lub partner nie jest członkiem gospodarstwa domowego)

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

3.    Pozycje dotyczące poszczególnych osób – nieobowiązkowe

PA120

 

Czas poświęcony na dojazdy do pracy i z powrotem

0–99

Godzin tygodniowo

PA120_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-2

Nie dotyczy (PL030≠1,2)

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

-5

Pytania nie zadano

PA130

 

Czas przeznaczony na rekreację

0–99

Godzin tygodniowo

PA130_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

-5

Pytania nie zadano

PA140

 

Czas poświęcony na prace domowe, opiekę nad dziećmi oraz opiekę nad innymi osobami na utrzymaniu

0–99

Godzin tygodniowo

PA140_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

-5

Pytania nie zadano

PA150

 

Kwota przeznaczana miesięcznie na własne potrzeby

0+

W walucie krajowej na miesiąc

PA150_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

-5

Pytania nie zadano

PA160

 

Kwota przeznaczana miesięcznie przez respondenta na dzieci

0+

W walucie krajowej na miesiąc

PA160_F

1

Podano dane

-1

Brak danych

-3

Respondent niewybrany

-4

Jednoosobowe gospodarstwo domowe, gospodarstwo domowe bez dzieci poniżej 16 lat lub gospodarstwo domowe, w którym mniej niż dwie osoby są w wieku co najmniej 16 lat

-5

Pytania nie zadano


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 647/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Brněnské pivo lub Starobrněnské pivo (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy i na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Republiki Czeskiej o rejestrację nazwy „Brněnské pivo” lub „Starobrněnské pivo” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 310 z 5.12.2008, s. 25.


ZAŁĄCZNIK

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 510/2006:

Klasa 2.1.   Piwo

REPUBLIKA CZESKA

Brněnské pivo lub Starobrněnské pivo (ChOG)


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 648/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 90 lit. c) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustala kwoty pomocy dla zakładów przetwórczych w odniesieniu do suszu paszowego w ramach maksymalnych ilości gwarantowanych określonych w art. 89 wymienionego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (2) państwa członkowskie przesłały Komisji dane dotyczące ilości suszu paszowego, w odniesieniu do której przyznano uprawnienia do otrzymania pomocy w roku gospodarczym 2008/2009. Z przekazanych informacji wynika, że w odniesieniu do suszu paszowego maksymalna ilość gwarantowana nie została przekroczona.

(3)

Zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego wynosi zatem 33 EUR za tonę.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla roku gospodarczego 2008/2009 ostateczną kwotę pomocy dla suszu paszowego ustala się na 33 EUR za tonę.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 61 z 8.3.2005, s. 4.


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 649/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2009 w kontekście ustalanych co roku warunków zarządzania kwotami połowowymi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych uprawnień do połowów dla danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło uprawnienia do połowów, które zostały mu przyznane.

(2)

Kryteria i warunki, według których Komisja może dokonać takich odliczeń, określa art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty. Komisja powiększa wówczas przyznaną kwotę o zatrzymaną ilość.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych (3), rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r. (4), rozporządzenie Rady (WE) nr 1579/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. z dnia 20 grudnia 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r. (5) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (6) określają kwoty połowowe obowiązujące w 2008 r. w odniesieniu do niektórych zasobów rybnych i ustalają, które stada ryb mają podlegać środkom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(5)

W odniesieniu do niektórych stad kwoty połowowe na 2009 r. określono z kolei w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalającym możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r. (7), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiającym na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (8), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r. (9) oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (10).

(6)

Niektóre z wymienionych kwot połowowych dotyczących Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Polski uległy dostosowaniu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowującym określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (11) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowującego kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008 (12).

(7)

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o zatrzymanie części przyznanych im kwot z 2008 r. i o przeniesienie ich na następny rok. Wstrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2009 rok, z zachowaniem ograniczeń wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(8)

Na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 847/96 odliczenia od krajowych kwot na 2009 r. powinny być dokonywane na poziomie równym wielkości przekroczenia połowów. Na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 ważone odliczenia od krajowych kwot na 2009 r. powinny mieć zastosowanie w przypadku przekroczenia objętych zezwoleniem wielkości wyładunków w 2008 r. dla niektórych stad wskazanych w następujących rozporządzeniach: (WE) nr 2015/2006, (WE) nr 1404/2007, (WE) nr 1579/2007 oraz (WE) nr 40/2008.

(9)

W przypadku niektórych państw członkowskich mające zastosowanie odliczenia przekraczają wielkość odpowiednich kwot na cały rok 2009. Mając na względzie reguły określone w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, z uwagi na równe traktowanie państw członkowskich oraz w celu skutecznego przyczyniania się do ochrony zasobów poprzez w miarę możliwości pełne rekompensowanie minionego przełowienia, właściwe byłoby zapewnienie odliczeń całkowitej ilości nawet w takich przypadkach. W konsekwencji powyższego w 2009 r. statkom przedmiotowych państw członkowskich nie należy zezwalać na dokonywanie połowów przełowionych gatunków ryb na danych obszarach, a pozostałe wielkości zatrzymać do odliczenia w latach następnych. Komisja powinna zatem zmniejszyć odpowiednie kwoty na rok 2010, a w razie potrzeby na lata następne, o pozostałą zatrzymaną ilość, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

(10)

Niemniej jednak państwom członkowskim należy umożliwić kompensowanie zatrzymanych do odliczenia ilości przez ubieganie się o dodatkowe uprawnienia do połowów z danego stada w drodze wymiany przypisanych im uprawnień do połowów na mocy art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, co pozwoli im uniknąć odliczeń tych ilości od uprawnień do połowów przysługujących im w roku 2010 i w następnych latach.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Kwoty połowowe ustalone w rozporządzeniach: (WE) nr 1139/2008, (WE) nr 1322/2008, (WE) nr 1359/2008 oraz (WE) nr 43/2009 zostają niniejszym zwiększone zgodnie z załącznikiem I lub zmniejszone zgodnie z załącznikiem II.

2.   Przepisy ust. 1 mają zastosowanie bez uszczerbku dla zmniejszeń ustanowionych rozporządzeniami (WE) nr 147/2007 oraz (WE) nr 635/2008.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.

(3)  Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 28.

(4)  Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 1.

(5)  Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 1.

(6)  Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.

(7)  Dz.U. L 308 z 19.11.2008, s. 3.

(8)  Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 1.

(9)  Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 1.

(10)  Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

(11)  Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 10.

(12)  Dz.U. L 176 z 4.7.2008, s. 8.


ZAŁĄCZNIK I

PRZENIESIENIA DO KWOT NA 2009 R.

Państwo członkowskie

Kod stada

Gatunek

Obszar

Ostateczna kwota na rok 2008

Połowy w 2008 r.

Połowy w 2008 r. – specjalny warunek

% ostatecznej kwoty

Przeniesiona ilość

Początkowa kwota na rok 2009

Zmieniona kwota na rok 2009

Nowy kod na rok 2009

BEL (Belgia)

ANF/07.

Żabnica

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL (Belgia)

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL (Belgia)

COD/07 A.

Dorsz

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL (Belgia)

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb–k, VIII, IX, X, wody WE obszaru CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL (Belgia)

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody WE obszarów Vb oraz VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL (Belgia)

HAD/6B1214

Plamiak

VIb, XII oraz XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL (Belgia)

HKE/2AC4-C

Morszczuk

Wody WE obszarów IIa oraz IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL (Belgia)

HKE/571214

Morszczuk

VI, VII; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL (Belgia)

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL (Belgia)

LEZ/07.

Smuklice

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL (Belgia)

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL (Belgia)

LIN/04.

Molwa

wody WE obszarów IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL (Belgia)

LIN/6X14.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL (Belgia)

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody WE obszarów IIa oraz IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL (Belgia)

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL (Belgia)

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf oraz VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL (Belgia)

SOL/07 A.

Sola zwyczajna

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL (Belgia)

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL (Belgia)

SOL/24.

Sola zwyczajna

wody WE obszarów II oraz IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL (Belgia)

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf oraz VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL (Belgia)

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIh, VIIj oraz VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL (Belgia)

SOL/8AB.

Sola zwyczajna

VIIIa oraz b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL (Belgia)

T/B/2AC4-C

Skarp i nagład

wody WE obszarów IIa oraz IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK (Dania)

USK/3EI.

Brosma

wody WE obszaru III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK (Dania)

USK/4EI.

Brosma

wody WE obszaru IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK (Dania)

COD/03AS.

Dorsz

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK (Dania)

HKE/3 A/BCD

Morszczuk

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK (Dania)

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody WE obszarów IIa oraz IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK (Dania)

WHB/1X14

Błękitek

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK (Dania)

LIN/1/2.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK (Dania)

LIN/03.

Molwa

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK (Dania)

LIN/04.

Molwa

wody WE obszaru IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK (Dania)

LIN/05.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszaru V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK (Dania)

LIN/6X14.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK (Dania)

NEP/3 A/BCD

Homarzec

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK (Dania)

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody WE obszarów IIa oraz IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK (Dania)

T/B/2AC4-C

Skarp i nagład

wody WE obszarów IIa oraz IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK (Dania)

SOL/3 A/BCD

Sola zwyczajna

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK (Dania)

SOL/24.

Sola zwyczajna

wody WE obszarów II oraz IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK (Dania)

DGS/2AC4-C

Koleń

wody WE obszarów IIa oraz IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK (Dania)

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK (Dania)

HER/1/2.

Śledź

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK (Dania)

BLI/03-

Molwa niebieska

III (wody WE oraz wody poza obszarami zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich)

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK (Dania)

BLI/245.

Molwa niebieska

II, IV oraz V (wody terytorialne Wspólnoty oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich)

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK (Dania)

HER/3BC + 24

Śledź

podobszary 22–24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK (Dania)

COD/3BC + 24

Dorsz

podobszary 22–24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK (Dania)

PLE/3BCD-C

Gładzica

wody WE obszarów IIIb, IIIc i IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU (Niemcy)

ANF/07.

Żabnica

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU (Niemcy)

COD/03AS.

Dorsz

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU (Niemcy)

DGS/15X14

Koleń

wody WE i międzynarodowe obszarów I, V–VIII, XII oraz XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU (Niemcy)

DGS/2AC4-C

Koleń

wody WE obszarów IIa oraz IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU (Niemcy)

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody WE obszarów Vb oraz VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU (Niemcy)

HAD/6B1214

Plamiak

wody WE i międzynarodowe obszarów VIb, XII oraz XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU (Niemcy)

HER/1/2.

Śledź

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU (Niemcy)

HER/5B6ANB

Śledź

wody WE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU (Niemcy)

HER/7G-K

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU (Niemcy)

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody WE obszarów IIa i IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU (Niemcy)

JAX/578/14

Ostrobok

wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII; VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe oraz Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU (Niemcy)

LIN/03.

Molwa

wody WE obszarów IIIa; IIIb, IIIc oraz IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU (Niemcy)

LIN/04.

Molwa

wody WE obszaru IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU (Niemcy)

LIN/05.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszaru V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU (Niemcy)

LIN/1/2.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU (Niemcy)

LIN/6X14.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU (Niemcy)

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody WE obszarów IIa oraz IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU (Niemcy)

NEP/3 A/BCD

Homarzec

wody WE obszarów IIIa; IIIb, IIIc oraz IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU (Niemcy)

SOL/24.

Sola zwyczajna

wody WE obszarów II oraz IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU (Niemcy)

SOL/3 A/BCD

Sola zwyczajna

wody WE obszarów IIIa; IIIb, IIIc oraz IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU (Niemcy)

SRX/2AC4-C

Rajowate

wody WE obszarów IIa oraz IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU (Niemcy)

T/B/2AC4-C

Skarp i nagład

wody WE obszarów IIa oraz IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU (Niemcy)

USK/4EI.

Brosma

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU (Niemcy)

USK/3EI.

Brosma

wody WE obszaru III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU (Niemcy)

WHB/1X14

Błękitek

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I–VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe; XII oraz XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU (Niemcy)

WHG/561214

Witlinek

wody WE obszarów VI oraz Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU (Niemcy)

HER/3BC + 24

Śledź

podobszary 22–24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU (Niemcy)

COD/3BC + 24

Dorsz

podobszary 22–24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU (Niemcy)

PLE/3BCD-C

Gładzica

wody WE IIIb, IIIc oraz IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU (Niemcy)

PLE/3BCD-C

Szprot

wody WE IIIb, IIIc oraz IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP (Hiszpania)

ANE/9/3411

Sardela

IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP (Hiszpania)

ANF/07.

Żabnica

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP (Hiszpania)

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP (Hiszpania)

ANF/8C3411

Żabnica

VIIIc, IX, X, wody WE CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP (Hiszpania)

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody WE obszarów Vb oraz VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP (Hiszpania)

HKE/571214

Morszczuk

VII; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP (Hiszpania)

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP (Hiszpania)

HKE/8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP (Hiszpania)

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP (Hiszpania)

JAX/8C9.

Ostrobok

VIIIc oraz IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP (Hiszpania)

LEZ/07.

Smuklice

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP (Hiszpania)

LEZ/561214

Smuklice

VI; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP (Hiszpania)

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP (Hiszpania)

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX, X, wody WE CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP (Hiszpania)

LIN/6X14.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP (Hiszpania)

NEP/07.

Homarzec

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP (Hiszpania)

NEP/08C.

Homarzec

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP (Hiszpania)

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody WE obszaru Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP (Hiszpania)

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP (Hiszpania)

NEP/9/3411

Homarzec

IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP (Hiszpania)

WHB/8C3411

Błękitek

VIIIc, IX, X, wody WE CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP (Hiszpania)

ALF/3X14-

Beryksy

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP (Hiszpania)

BSF/8910-

Pałasz czarny

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VIII, IX oraz X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP (Hiszpania)

DWS/56789-

Rekiny głębinowe

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP (Hiszpania)

DWS/12-

Rekiny głębinowe

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP (Hiszpania)

GFB/89-

Widlaki

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VIII oraz IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP (Hiszpania)

ORY/06-

Gardłosz atlantycki

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP (Hiszpania)

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP (Hiszpania)

SBR/678-

Morlesz bogar

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VI, VII oraz VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP (Hiszpania)

SBR/09-

Morlesz bogar

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP (Hiszpania)

SBR/10-

Morlesz bogar

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA (Francja)

ANF/07.

Żabnica

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA (Francja)

ANF/8ABDE.

Żabnica

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA (Francja)

ANF/8C3411

Żabnica

VIIIc, IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA (Francja)

COD/07 A.

Dorsz

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA (Francja)

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb–k, VIII, IX oraz X; wody międzynarodowe CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA (Francja)

DGS/15X14

Koleń

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA (Francja)

DGS/2AC4-C

Koleń

wody WE obszarów II oraz IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA (Francja)

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody WE obszarów Vb oraz VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA (Francja)

HAD/6B1214

Plamiak

wody WE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII oraz XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA (Francja)

HER/5B6ANB

Śledź

wody WE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb, VIa N

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA (Francja)

HER/7G-K

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA (Francja)

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody WE obszarów IIoraz IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA (Francja)

HKE/571214

Morszczuk

VI oraz VII; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA (Francja)

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA (Francja)

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA (Francja)

JAX/8C9.

Ostrobok

VIIIc oraz IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA (Francja)

LEZ/07.

Smuklice

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA (Francja)

LEZ/561214

Smuklice

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA (Francja)

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA (Francja)

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX oraz X; wody WE CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA (Francja)

LIN/05.

Molwa

wody WE obszaru V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA (Francja)

LIN/1/2.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA (Francja)

LIN/6X14.

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA (Francja)

NEP/07.

Homarzec

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA (Francja)

NEP/08C.

Homarzec

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA (Francja)

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody WE obszarów II oraz IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA (Francja)

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody WE obszaru Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA (Francja)

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA (Francja)

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA (Francja)

PLE/7BC.

Gładzica

VIIb oraz VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA (Francja)

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf oraz VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA (Francja)

PLE/7HJK.

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA (Francja)

SOL/07 A.

Sola zwyczajna

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA (Francja)

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA (Francja)

SOL/24.

Sola zwyczajna

Wody WE obszarów II oraz IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA (Francja)

SOL/7BC.

Sola zwyczajna

VIIb oraz VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA (Francja)

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf oraz VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA (Francja)

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIh, VIIj oraz VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA (Francja)

SOL/8AB.

Sola zwyczajna

VIIIa oraz b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA (Francja)

SRX/2AC4-C

Rajowate

wody WE obszarów II oraz IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA (Francja)

T/B/2AC4-C

Skarp i nagład

wody WE obszarów II oraz IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA (Francja)

USK/1214EI

Brosma

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA (Francja)

USK/4EI.

Brosma

wody WE obszaru IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-

FRA (Francja)

USK/567EI.

Brosma

wody WE i wody międzynarodowe obszaru V, VI oraz VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA (Francja)

WHB/1X14

Błękitek

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA (Francja)

WHG/07 A.

Witlinek

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA (Francja)

WHG/561214

Witlinek

VI; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA (Francja)

ALF/3X14-

Beryksy

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA (Francja)

BLI/245-

Molwa niebieska

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów II, IV oraz V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA (Francja)

BLI/67-

Molwa niebieska

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VI oraz VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA (Francja)

BSF/1234-

Pałasz czarny

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów I, II, III oraz IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA (Francja)

BSF/56712-

Pałasz czarny

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI, VII oraz XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA (Francja)

BSF/8910-

Pałasz czarny

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VIII, IX oraz X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA (Francja)

DWS/56789-

Rekiny głębinowe

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA (Francja)

DWS/12-

Rekiny głębinowe

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA (Francja)

GFB/1234-

Widlaki

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów I, II, III oraz IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA (Francja)

GFB/567-

Widlaki

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI oraz VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA (Francja)

GFB/89-

Widlaki

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VIII oraz IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA (Francja)

GFB/1012-

Widlaki

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów X oraz XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA (Francja)

ORY/06-

Gardłosz atlantycki

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA (Francja)

ORY/07-

Gardłosz atlantycki

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA (Francja)

ORY/1X14-

Gardłosz atlantycki

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII oraz XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA (Francja)

RNG/1245 A-

Buławik czarny

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów I, II, IV oraz Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA (Francja)

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów Vb, VI oraz VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA (Francja)

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VIII, IX, XII oraz XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA (Francja)

SBR/678-

Morlesz bogar

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VI, VII oraz VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN (Finlandia)

HER/30/31.

Śledź

Zatoka Botnicka (podobszary 30–31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN (Finlandia)

PLE/3BCD-C

Szprot

Wody WE podobszarów 22–32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN (Finlandia)

COD/3BC + 24

Dorsz

Wody WE podobszarów 22–24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU (Litwa)

SPR/3BCD-C

Szprot

wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU (Litwa)

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU (Litwa)

WHB/1X14

Błękitek

wody WE i międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD (Niderlandy)

ANF/07.

Żabnica

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD (Niderlandy)

COD/07 A.

Dorsz

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD (Niderlandy)

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb–k, VIII, IX, X, wody WE obszaru CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD (Niderlandy)

DGS/2AC4-C

Koleń

wody WE obszarów IIa oraz IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD (Niderlandy)

DGS/15X14

Koleń

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD (Niderlandy)

HER/1/2.

Śledź

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD (Niderlandy)

HER/5B6ANB.

Śledź

Vb, VIb oraz VIaN (wody WE i wody międzynarodowe)

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD (Niderlandy)

HER/6AS7BC

Śledź

VIaS, VIIb oraz VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD (Niderlandy)

HER/7G-K

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD (Niderlandy)

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody WE obszarów IIa oraz IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD (Niderlandy)

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD (Niderlandy)

LIN/04.

Molwa

wody WE obszaru IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD (Niderlandy)

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody WE obszarów IIa oraz IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD (Niderlandy)

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD (Niderlandy)

PLE/7HJK.

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD (Niderlandy)

SOL/24.

Sola zwyczajna

wody WE obszarów II oraz IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD (Niderlandy)

SOL/3 A/BCD

Sola zwyczajna

IIIa; wody WE obszaru IIIb, IIIc, IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD (Niderlandy)

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD (Niderlandy)

T/B/2AC4-C

Skarp i nagład

Wody WE obszarów IIa oraz IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL (Irlandia)

ANF/07.

Żabnica

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL (Irlandia)

COD/07A4

Dorsz

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL (Irlandia)

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb–k, VIII, IX, X, wody WE obszaru CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL (Irlandia)

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody WE obszarów Vb oraz VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL (Irlandia)

HAD/6B1214

Plamiak

VIb, XII oraz XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL (Irlandia)

HER/1/2.

Śledź

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL (Irlandia)

HER/5B6ANB

Śledź

Vb, VIb oraz ViaN (wody WE i wody międzynarodowe)

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL (Irlandia)

HER/07 A/MM

Śledź

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL (Irlandia)

HER/6AS7BC

Śledź

VIaS, VIIb oraz VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL (Irlandia)

HER/7G-K

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL (Irlandia)

HKE/571214

Morszczuk

VII; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL (Irlandia)

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL (Irlandia)

LIN/6X14.

Molwa

VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV (wody WE i wody międzynarodowe)

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL (Irlandia)

LEZ/561214

Smuklice

VI; wody WE obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL (Irlandia)

LEZ/07.

Smuklice

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL (Irlandia)

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody WE obszaru Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL (Irlandia)

NEP/07.

Homarzec

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL (Irlandia)

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL (Irlandia)

PLE/7BC

Gładzica

VIIb oraz VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL (Irlandia)

PLE/7HJK

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL (Irlandia)

SOL/07 A.

Sola zwyczajna

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL (Irlandia)

SOL/7BC.

Sola zwyczajna

VIIb oraz VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL (Irlandia)

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf, g

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL (Irlandia)

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIh, VIIj oraz VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL (Irlandia)

DGS/15X14

Koleń

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL (Irlandia)

USK/567E1

Brosma

wody WE i wody międzynarodowe obszaru V, VI oraz VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL (Irlandia)

WHB/1X14

Błękitek

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL (Irlandia)

WHG/561214

Witlinek

VI; wody WE obszaru Vb oraz wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL (Irlandia)

WHG/07 A.

Witlinek

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL (Irlandia)

BSF/56712-

Pałasz czarny

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI, VII oraz XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL (Irlandia)

DWS/56789-

Rekiny głębinowe

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII, IX

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL (Irlandia)

GFB/567-

Widlaki

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI, VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL (Irlandia)

ORY/06-

Gardłosz atlantycki

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL (Irlandia)

ORY/1X14-

Gardłosz atlantycki

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL (Irlandia)

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów Vb, VI, VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL (Irlandia)

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VIII, IX, X, XII, XIV (wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich)

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL (Polska)

HER/3BC + 24

Śledź

wody WE podobszarów 22–24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL (Polska)

PLE/3BCD-C

Szprot

wody WE podobszarów 22–32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL (Polska)

PLE/3BCD-C

Gładzica

wody WE podobszarów 22–32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE (Szwecja)

COD/3BC + 24

Dorsz

wody WE podobszarów 22–24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE (Szwecja)

HER/3BC + 24

Śledź

wody WE podobszarów 22–24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE (Szwecja)

HER/30/31.

Śledź

podobszary 30–31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE (Szwecja)

PLE/3BCD-C

Gładzica

wody WE podobszarów 22–32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE (Szwecja)

PLE/3BCD-C

Szprot

wody WE podobszarów 22–32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE (Szwecja)

USK/3EI.

Brosma

wody WE obszaru III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE (Szwecja)

USK/4EI.

Brosma

wody WE obszaru IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE (Szwecja)

COD/03AS.

Dorsz

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE (Szwecja)

HKE/3 A/BCD

Morszczuk

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE (Szwecja)

WHB/1X14

Błękitek

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE (Szwecja)

LIN/04.

Molwa

wody WE obszaru IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE (Szwecja)

NEP/3 A/BCD

Homarzec

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE (Szwecja)

T/B/2AC4-C

Skarp i nagład

wody WE obszarów IIa oraz IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE (Szwecja)

SOL/3 A/BCD

Sola zwyczajna

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE (Szwecja)

BLI/03-

Molwa niebieska

wody WE i wody międzynarodowe obszaru III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE (Szwecja)

RNG/3 A/BCD

 

 

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

ALF/3X14-

Beryksy

wody WE i wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

ANF/07.

Żabnica

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

BLI/245-

Molwa niebieska

wody WE i wody międzynarodowe obszarów III, IV oraz V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

BLI/67-

Molwa niebieska

wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI oraz VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

BSF/1234-

Pałasz czarny

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

BSF/56712-

Pałasz czarny

wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

COD/07 A.

Dorsz

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

COD/561214

Dorsz

VI; wody WE obszaru Vb; wody WE i wody międzynarodowe obszaru XII oraz XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

COD/7X7A34

Dorsz

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

XX

155

159

XXX

UK (Zjednoczone Królestwo)

DGS/15X14

Koleń

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

DGS/2AC4-C

Koleń

wody WE obszarów IIa oraz IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

DWS/56789-

Rekiny głębinowe

V, VI, VII, VIII, IX (wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich)

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

GFB/1012-

Widlaki

wody WE i wody międzynarodowe obszarów X oraz XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

GFB/1234-

Widlaki

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

GFB/567-

Widlaki

wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HAD/5BC6 A.

Plamiak

Wody WE obszarów Vb oraz VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HAD/6B1214

Plamiak

wody WE i wody międzynarodowe obszarów ICES VIb, XII oraz XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HER/07 A/MM

Śledź

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HER/1/2.

Śledź

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HER/5B6ANB

Śledź

wody WE i wody międzynarodowe Vb, VIb oraz VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HER/7G-K

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HKE/*8ABDE

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody WE obszarów II a oraz IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

HKE/571214

Morszczuk

VI oraz VII; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

JAX/578/14

Ostrobok

VI, VII oraz VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

LEZ/07.

Smuklica

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

LEZ/561214

Smuklica

VI; wody WE obszaru Vb; wody WE i wody międzynarodowe obszaru XII oraz XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

LIN/03.

Molwa

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

LIN/04.

Molwa

wody WE obszaru IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

LIN/1/2.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

LIN/6X14.

Molwa

wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

NEP/07.

Homarzec

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody WE obszarów IIa oraz IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody WE obszaru Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

ORY/06-

Gardłosz atlantycki

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf oraz VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

PLE/7HJK.

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów Vb, VI, VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VIII, IX, X, XI oraz XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SBR/10-

Morlesz bogar

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszaru X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SBR/678-

Morlesz bogar

wody WE i wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VI, VII oraz VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SOL/07 A.

Sola zwyczajna

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SOL/07D.

Sola zwyczajna

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SOL/07E.

Sola zwyczajna

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SOL/24.

Sola zwyczajna

Wody WE obszarów II oraz IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SOL/7FG.

Sola zwyczajna

VIIf oraz VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SOL/7HJK.

Sola zwyczajna

VIIh, VIIj oraz VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

SRX/2AC4

Rajowate

wody WE obszaru IIa oraz IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK (Zjednoczone Królestwo)

T/B/2AC4-C

Skarp i nagład

wody WE obszarów IIa oraz IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

USK/1214EI

Brosma

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

USK/4EL.

Brosma

wody WE obszaru IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK (Zjednoczone Królestwo)

USK/567EI.

Brosma

wody WE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

WHB/1X14

Błękitek

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIII e, XII oraz XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

WHG/07 A.

Witlinek

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK (Zjednoczone Królestwo)

WHG/561214

Witlinek

VI; wody WE obszaru Vb; wody WE i wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


ZAŁĄCZNIK II

ODLICZENIA OD KWOT NA 2009 R.

Państwo członkowskie

Kod gatunku

Kod obszaru w 2008 r.

Nazwa gatunku

Nazwa obszaru

Kary z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) 847/96

Ostateczna kwota na rok 2008

Margines

Całkowita dostosowana ilość z 2008 r.

Połowy w 2008 r. – specjalny warunek

Połowy w 2008 r.

Całkowite połowy w 2008 r.

%

Odliczenia

Początkowa ilość na 2009 r.

Wielkość zmian w 2009 r.

Saldo końcowe

BEL

SRX

2AC4-C

Rajowate

wody WE obszaru IIa oraz IV

tak

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Skarp

Morze Czarne

tak

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Molwa

wody Norwegii obszaru IV

tak

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3 A/BCD

Morszczuk

IIIa; wody WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

tak

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Dorsz

I oraz IIb

tak

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Dorsz

wody Norwegii obszaru I oraz II

tak

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Plamiak

wody Norwegii obszaru I oraz II

tak

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Brosma

wody WE i wody międzynarodowe obszaru V, VI oraz VII

tak

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Dorsz

wody WE podobszarów 25–32

tak

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Krewetka północna

NAFO 3L

tak

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Halibut niebieski

NAFO 3LMNO

tak

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Raja gładka

NAFO 3LNO

tak

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03 A.

Szprot

IIIa

tak

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Dorsz

VI; wody WE obszaru Vb; wody WE i wody międzynarodowe obszaru XII oraz XIV

tak

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1

tak

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Molwa

wody WE obszaru IV

tak

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Sola zwyczajna

VIIe

tak

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Dorsz

VI; wody WE obszaru Vb; wody WE i wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

tak

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Gładzica

VIIf oraz VIIg

tak

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Pałasz czarny

wody wspólnotowe oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI, VII oraz XII

nie

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Morlesz bogar

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów VI, VII oraz VIII

nie

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Błękitek

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

tak

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Gładzica

IV; wody WE obszaru IIa, część obszaru IIIa nienależąca ani do Skagerrak, ani do Kattegat

tak

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Rajowate

wody WE obszaru IIa oraz IV

tak

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Dorsz

wody Norwegii obszarów I oraz II

tak

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Halibut niebieski

wody grenlandzkie obszarów V oraz XIV

tak

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Halibut niebieski

wody Norwegii obszarów I oraz II

tak

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Karmazyn

wody grenlandzkie obszarów V oraz XIV

tak

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Plamiak

IV; wody WE obszaru IIa

tak

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Błękitek

wody WE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

tak

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Makrela

IIIa, IV oraz wody WE obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz IIId

tak

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Beryksy

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, oraz XIV

nie

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Widlaki

wody WE oraz wody poza zwierzchnictwem i jurysdykcją krajów trzecich obszarówVIII oraz IX

nie

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Dorsz

I oraz IIb

tak

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Raje

NAFO 3LNO

tak

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Plamiak

wody Norwegii obszarów I oraz II

tak

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Czarniak

wody Norwegii obszarów I oraz II

tak

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Halibut niebieski

wody Norwegii obszarów I oraz II

tak

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Karmazyn

wody WE i wody międzynarodowe obszaru V; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

tak

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Żabnica

VIIIc, IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1

tak

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Opastun

Ocean Atlantycki

nie

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 650/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych (2) przewiduje procedurę stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych.

(2)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne (3) oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na to zaproszenie do składania ofert, należy ustalić maksymalną stawkę refundacji wywozowej w okresie składania ofert kończącym się dnia 21 lipca 2009 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2004 w okresie składania ofert kończącym się dnia 21 lipca 2009 r. maksymalną stawkę refundacji dla produktów i miejsc przeznaczenia wymienionych, odpowiednio, w art. 1 lit. a) i b) i art. 2 wymienionego rozporządzenia ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 20.

(3)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 69.


ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)

Produkt

Kod w klasyfikacji refundacji wywozowych

Maksymalna kwota refundacji wywozowej dla eksportu o przeznaczeniu wymienionym w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 619/2004

Masło

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Bezwodny tłuszcz mleczny

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/44


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 651/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych (2) przewiduje procedurę stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych.

(2)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne (3) oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na to zaproszenie do składania ofert, należy ustalić maksymalną stawkę refundacji wywozowej w okresie składania ofert kończącym się dnia 21 lipca 2009 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 w okresie składania ofert kończącym się dnia 21 lipca 2009 r. maksymalną stawkę refundacji dla produktu i miejsc przeznaczenia wymienionych w art. 1 lit. c) i art. 2 wymienionego rozporządzenia ustala się na 25,80 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 20.

(3)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 69.


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/45


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 652/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 akapit ostatni oraz art. 170,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym produktów wymienionych w części XIX załącznika I do tego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może zostać pokryta przez refundację wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku jaj, refundacje wywozowe powinny zostać ustalone zgodnie z zasadami i niektórymi kryteriami przewidzianymi w art. 162 do 164, art. 167, 169 i 170 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje mogą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie i spełniających wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2) i rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3) oraz spełniających wymogi dotyczące znaków określone w pkt A załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Produkty objęte refundacjami wywozowymi, o których mowa w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, oraz kwoty tych refundacji określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz z wymogami określonymi w pkt A załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 24 lipca 2009 r.

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 szt.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 szt.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Zarówno kody produktów, jak i kody serii „A« miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1), zmienionym.

Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:

E09

Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Hongkong SRA, Rosja i Turcja.

E10

Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny.

E19

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i grup E09 i E10.


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/47


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 653/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 akapit ostatni oraz art. 170,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym produktów wymienionych w części XX załącznika I do tego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może zostać pokryta przez refundację wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mięsa drobiowego, refundacje wywozowe powinny zostać ustalone zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162 do 164, art. 167, 169 i 170 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje mogą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie i posiadających znak identyfikacyjny przewidziany w art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). Produkty te muszą również spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Produkty objęte refundacjami wywozowymi, o których mowa w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, oraz kwoty tych refundacji określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 24 lipca 2009 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostki miary

Kwota refundacji

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Uwagi: Zarówno kody produktów, jak i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1), zmienionym.

Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:

V03

A24, Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, Iran.


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/49


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 654/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 akapit ostatni i art. 170,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica między cenami produktów wyszczególnionych w części XV załącznika I do tego rozporządzenia na rynku światowym a cenami tych produktów wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta przez refundację wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku wołowiny i cielęciny, refundacje wywozowe należy ustalić zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162–164 oraz 167–170 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Zgodnie z art. 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 refundacje wywozowe mogą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które posiadają znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). Produkty te powinny również spełniać wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3) i w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4).

(5)

Artykuł 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (5) przewiduje zmniejszenie specjalnej refundacji, jeśli ilości wywożone stanowią mniej niż 95 %, ale nie mniej niż 85 % łącznej wagi kawałków mięsa wyprodukowanych przez odkostnienie.

(6)

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2009 (6) i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Produkty objęte refundacjami wywozowymi, o których mowa w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, oraz kwoty tych refundacji określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Artykuł 2

W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1359/2007, stawka refundacji wywozowej dla produktów objętych kodem 0201 30 00 9100 ulega zmniejszeniu o 7 EUR/100 kg.

Artykuł 3

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 333/2009.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 83.

(5)  Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21.

(6)  Dz.U. L 104 z 24.4.2009, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe w sektorze wołowiny i cielęciny stosowane od dnia 24 lipca 2009 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji wywozowej

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

48,8

B03

EUR/100 kg wagi netto

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

48,8

B03

EUR/100 kg wagi netto

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

61,0

B03

EUR/100 kg wagi netto

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg wagi netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg wagi netto

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg wagi netto

22,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg wagi netto

84,7

B03

EUR/100 kg wagi netto

49,8

EG

EUR/100 kg wagi netto

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg wagi netto

50,8

B03

EUR/100 kg wagi netto

29,9

EG

EUR/100 kg wagi netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

16,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg wagi netto

16,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg wagi netto

16,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

16,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg wagi netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg wagi netto

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg wagi netto

22,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

20,7

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).

Kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

B00

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz ze Wspólnoty).

B02

:

B04 i miejsce przeznaczenia EG.

B03

:

Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo (), Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, zaopatrzenie i zapasy żywności (miejsca przeznaczenia określone w art. 36 i 45 oraz odpowiednio w art. 44 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong, Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.


(1)  Jak określono w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(2)  Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od przedłożenia zaświadczenia znajdującego się w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 3).

(3)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od spełnienia warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1359/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21) oraz, w odpowiednich przypadkach, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1741/2006 (Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 7).

(4)  Wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, s. 7).

(5)  Wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1041/2008 (Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 3).

(6)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1731/2006 (Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12).

(7)  Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, s. 39).

Określenie „zawartość przeciętna” odnosi się do ilości próbki, której definicję przedstawiono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, s. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko.


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/53


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 655/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 ostatni akapit i art. 170,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym produktów wymienionych w części XVII załącznika I do tego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może zostać pokryta przez refundację wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku wieprzowiny, refundacje wywozowe powinny zostać ustalone zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162 do 164, 167, 169 i 170 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje mogą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie i posiadających znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). Produkty te muszą również spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3) i rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Produkty objęte refundacjami wywozowymi, o których mowa w art. 164 rozporządzenia (EWG) nr 1234/2007, oraz kwoty tych refundacji określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 83.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny, stosowane od dnia 24 lipca 2009 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Uwaga: Kody produktów i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w zmienionym rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/55


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 656/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/95 (2) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustalono ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów. Należy zatem opublikować ceny reprezentatywne.

(3)

Ze względu na sytuację na rynku zmianę tę należy jak najszybciej zastosować.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuję się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 23 lipca 2009 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis produktu

Cena reprezentatywna

(EUR/100 kg)

Zabezpieczenie określone w art. 3 ust. 3

(EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Piersi z kurczaka, mrożone

194,9

5

BR

0207 14 60

Nogi z kurczaka, mrożone

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Żółtka jaj

317,6

0

AR

0408 91 80

Żółtka jaj

344,6

0

AR

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus

228,9

17

BR

3502 11 90

Albumina jaja suszona

555,5

0

AR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod »ZZ« oznacza »inne pochodzenie«.”


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/57


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 657/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że różnica między cenami produktów określonych w art. 1 ust. 1 lit. s) i wymienionych w części XIX załącznika I do tego rozporządzenia na światowym rynku a cenami we Wspólnocie może być pokryta refundacją wywozową w przypadku wywozu tych produktów jako towary wymienione w części V załącznika XX do tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji (2) określa produkty, w stosunku do których ustala się stawki refundacji, które stosuje się dla tych produktów wywożonych jako towary wymienione w części V załącznika XX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 stawkę refundacji na 100 kilogramów danych produktów podstawowych ustala się na okres uwzględniony przy ustalaniu refundacji do tych produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym.

(4)

Artykuł 11 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego podczas Rundy Urugwajskiej stanowi, że refundacje wywozowe do produktów zaliczonych do towarów nie mogą przewyższać refundacji mających zastosowanie do produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji, mające zastosowanie w odniesieniu do produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i w art. 1 ust. 1 lit. s) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz wywożonych jako towary wymienione w części V załącznika XX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Heinz ZOUREK

Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24.


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji obowiązujące od dnia 24 lipca 2009 r. do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

(EUR/100 kg)

Kod CN

Wyszczególnienie

Miejsce przeznaczenia (1)

Stawki refundacji

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane lub gotowane:

 

 

– Drobiu:

 

 

0407 00 30

– – Pozostałe:

 

 

a)

przy wywozie owoalbuminy objętej kodem CN 3502 11 90 oraz 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

przy wywozie innych towarów

01

0,00

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub niezawierające cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

– Żółtko jaj:

 

 

0408 11

– – Suszone:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

niesłodzone

01

56,48

0408 19

– – Pozostałe:

 

 

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – W płynie:

 

 

niesłodzone

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Mrożone:

 

 

niesłodzone

01

28,35

– Pozostałe:

 

 

0408 91

– – Suszone:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

niesłodzone

01

35,78

0408 99

– – Pozostałe:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

niesłodzone

01

9,00


(1)  Miejsce przeznaczenia:

01

kraje trzecie. Stawki te nie mają zastosowania do Szwajcarii i Liechtensteinu do towarów wymienionych w tabelach I i II do Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarska, z dnia 22 lipca 1972 r.;

02

Kuwejt, Bahrain, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Turcja, Hong Kong SAR i Rosja;

03

Korea Płd., Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny;

04

wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i tych wymienionych w pkt 02 i 03.


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/59


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 658/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2009 (2) otwarto skup masła w drodze procedury przetargowej na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r. zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła (3).

(2)

Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 105/2008 na podstawie ofert otrzymanych w ramach indywidualnych zaproszeń do składania ofert przetargowych należy ustalić maksymalną cenę skupu lub podjąć decyzję o odrzuceniu wszystkich złożonych ofert.

(3)

Na podstawie ofert otrzymanych w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert przetargowych należy ustalić maksymalną cenę skupu.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert przetargowych skupu masła w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009, w odniesieniu do którego termin składania ofert upłynął z dniem 21 lipca 2009 r., maksymalną cenę skupu ustala się na 220,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 24 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 64 z 10.3.2009, s. 3.

(3)  Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 3.


24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/60


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 659/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 310/2009 (2) otwarto skup odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r. zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 214/2001