ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.182.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 182

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
15 lipca 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

25

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe, w wodach WE obszaru Vb i wodach międzynarodowych obszarów IIa, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

31

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2009/548/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5174)  ( 1 )

33

 

 

2009/549/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. mianująca przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

63

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

15.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 617/2009

z dnia 13 lipca 2009 r.

otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W świetle zainteresowania Wspólnoty rozwijaniem harmonijnych stosunków handlowych z państwami trzecimi należy ustanowić przepis otwierający wspólnotowy kontyngent taryfowy na przywóz 20 000 ton wysokiej jakości wołowiny świeżej, schłodzonej lub zamrożonej, stanowiący środek autonomiczny.

(2)

Zgodnie z art. 144 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1) w związku z art. 4 tego rozporządzenia, kontyngenty taryfowe na produkty objęte niniejszym rozporządzeniem są otwierane i administrowane przez Komisję na podstawie szczegółowych przepisów przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy na przywóz 20 000 ton, wyrażonych jako masa produktu, o numerze porządkowym 09.4449, wysokiej jakości wołowiny świeżej, schłodzonej lub zamrożonej, oznaczonej kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91.

2.   Cło na przywóz dla kontyngentu, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0 %.

3.   Rok kontyngentowy trwa od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca.

Artykuł 2

Kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1, zarządza Komisja zgodnie z art. 144 i art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.


15.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 618/2009

z dnia 14 lipca 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MK

30,0

ZZ

30,0

0707 00 05

TR

106,6

ZZ

106,6

0709 90 70

TR

102,0

ZZ

102,0

0805 50 10

AR

49,3

TR

53,0

ZA

67,1

ZZ

56,5

0808 10 80

AR

85,4

BR

73,6

CL

97,7

CN

94,7

NZ

96,5

US

98,1

ZA

81,9

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

84,7

CL

76,8

NZ

87,2

ZA

101,6

ZZ

87,6

0809 10 00

HR

90,0

TR

189,4

XS

103,5

ZZ

127,6

0809 20 95

TR

262,6

ZZ

262,6

0809 30

TR

145,4

ZZ

145,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 619/2009

z dnia 13 lipca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz, oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanowiono wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 niektóre państwa członkowskie przekazały Komisji informacje, które są istotne w kontekście uaktualnienia wspólnotowego wykazu. Istotne informacje przekazały także kraje trzecie. Na tej podstawie należy uaktualnić wspólnotowy wykaz.

(3)

Komisja poinformowała wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych, bezpośrednio lub, gdy było to niemożliwe, poprzez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad nimi, podając istotne fakty i względy stanowiące podstawę decyzji o nałożeniu zakazu wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty lub o zmianie warunków zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika lotniczego ujętego w wykazie wspólnotowym.

(4)

Komisja umożliwiła zainteresowanym przewoźnikom lotniczym zapoznanie się z dokumentacją przekazaną przez państwa członkowskie, zgłoszenie Komisji swoich uwag na piśmie oraz w formie ustnej prezentacji, w terminie 10 dni roboczych, a także zgłoszenie uwag Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ustanowionemu na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (3).

(5)

Komisja, a także w określonych przypadkach niektóre państwa członkowskie, przeprowadziły konsultacje z organami odpowiedzialnymi za nadzór regulacyjny nad zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 474/2006.

(7)

W związku z informacjami wynikającymi z kontroli na ziemi SAFA, przeprowadzonych w statkach powietrznych należących do kilku wspólnotowych przewoźników lotniczych, a także z inspekcji i audytów przeprowadzonych w określonych obszarach przez ich krajowe urzędy lotnictwa cywilnego, niektóre państwa członkowskie podjęły środki egzekucyjne. Państwa te poinformowały Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego o tych środkach: właściwe organy Grecji powiadomiły o wycofaniu, z dniem 8 maja 2009 r., certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) wydanego przewoźnikowi EuroAir Ltd; właściwe organy Szwecji powiadomiły o wycofaniu, z dniem 23 stycznia 2009 r., certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) wydanego przewoźnikowi Nordic Airways AB („Regional”) oraz o wycofaniu, z dniem 31 marca 2009 r., certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) wydanego przewoźnikowi Fly Excellence AB.

(8)

W dniu 8 kwietnia 2009 r. właściwy organ Tajlandii (tajski Departament Lotnictwa Cywilnego – tajski DCA) poinformował Komisję o uchyleniu certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) dla przewoźnika One Two Go. Pomimo złożonego przez One Two Go odwołania od decyzji uchylającej, w dniu 4 maja 2009 r. tajski DCA decyzję tę utrzymał w mocy.

(9)

Z tego względu, zważywszy, iż przewoźnik ten utracił certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) i że w konsekwencji nie można uznać jego koncesji za ważną, na podstawie wspólnych kryteriów stwierdza się, że One Two Go nie spełnia definicji „przewoźnika lotniczego” zawartej w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 i w związku z tym powinien zostać wykreślony z załącznika A.

(10)

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 298/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (4), tajski Departament Lotnictwa Cywilnego (tajski DCA) dostarczył Komisji informacje dotyczące skuteczności działań naprawczych podjętych przez przewoźnika Orient Thai, a także o podjętych przez sam tajski DCA krokach zmierzających do rozwiązania uprzednio stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa, które doprowadziły do zawieszenia przez przewoźnika przewozów wykonywanych statkami powietrznymi typu MD-80 na okres 75 dni upływający dnia 7 października 2008 r.

(11)

Na podstawie powyższych informacji Komisja uznaje, że nie jest konieczne podejmowanie żadnych dalszych działań.

(12)

W konsekwencji przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 298/2009, w dniach 25–29 maja 2009 r. zespół europejskich ekspertów przeprowadził inspekcję na Ukrainie w celu zweryfikowania stanu wdrażania planu działań złożonego przez właściwe organy Ukrainy w celu wzmocnienia nadzoru nad dwoma przewoźnikami, podlegającymi zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, a także poprawy ich stanu bezpieczeństwa. Są to Ukraine Cargo Airways oraz Ukrainian Mediterranean Airlines. Ponadto w celu weryfikacji nadzoru sprawowanego przez państwową administrację lotnictwa Ukrainy, wspólnotowy zespół ekspertów odbył spotkania z dwoma przewoźnikami: South Airlines i Khors Air Company, wykonujące przewozy do Wspólnoty i podlegające kontroli na ziemi w granicach Wspólnoty oraz w innych państwach Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC).

(13)

Jak dotąd postępy poczynione przez państwową administrację lotnictwa Ukrainy we wdrażaniu jej planu działań są ograniczone. Wszystkie z 12 działań wskazanych przez państwową administrację lotnictwa Ukrainy w jej planie działań z 31 maja 2008 r., mającym na celu wzmocnienie sprawowanego nadzoru, pozostają wciąż aktualne. Nie przeprowadzono na razie żadnej certyfikacji zgodnie z wymogami, jakie zapowiadała państwowa administracja lotnictwa Ukrainy, nie wdrożono żadnych aktów prawodawstwa w tym względzie, a zakończenia działań naprawczych nie przewiduje się przynajmniej do lipca 2011 r.; w niektórych przypadkach termin wdrożenia przesunął się na rok 2015.

(14)

Wdrożenie planu działań jest bezpośrednio związane ze złożonym charakterem ukraińskiego systemu prawnego, który nie zapewnia czytelnej identyfikacji norm obowiązujących przy zatwierdzaniu statków powietrznych oraz przewoźników lotniczych, a także nie pokazuje, czy rzeczywiście spełniają oni wymogi załączników do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym. Fakt ten potwierdzono w trakcie spotkań z czterema przewoźnikami.

(15)

Ponadto sprawozdanie z inspekcji ujawniło, że właściwe organy Ukrainy nie posiadają wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników w celu sprawowania nadzoru nad posiadaczami 74 certyfikatów przewoźnika lotniczego (obejmującego ich zdatność do lotu i prowadzoną przez nich działalność). Nie było możliwe wykazanie wdrożenia działań w zakresie ciągłego nadzoru, a uwagi zgłaszane przez właściwe organy Ukrainy od czasu inspekcji nie wyjaśniały wszystkich wątpliwości w tym względzie. Ponadto szczegółowy przegląd systemu AOC stosowanego przez właściwe organy Ukrainy wykazał, iż system ten nie gwarantuje przejrzystej identyfikacji przepisów/ norm obowiązujących w trakcie wydawania certyfikatu, ani też pewności co do rzeczywistego składu floty dopuszczonej do eksploatacji, a nawet dokładnego wykazu obowiązujących, udzielonych zezwoleń.

(16)

Właściwe organy Ukrainy przedstawiły swoje uwagi, które okazały się jednak niewystarczające dla wyjaśnienia wszystkich ustaleń poczynionych w trakcie inspekcji. Zapowiadane przez odnośne organy różnego rodzaju działania naprawcze będą musiały być ściśle monitorowane i regularnie oceniane, również z uwzględnieniem wyników inspekcji przeprowadzonej w czerwcu 2008 r. przez ICAO w ramach USOAP. W następstwie tejże inspekcji właściwe organy Ukrainy przedłożyły kolejną wersję planu działań naprawczych, których wdrożenie jest uzależnione od przyjęcia nowego ukraińskiego prawa lotniczego – co przewiduje się na rok 2010. Dlatego też wdrożenie różnych przepisów wykonawczych nie zostanie zakończone przed drugą połową 2011 r. w odniesieniu do eksploatacji statków powietrznych, przed końcem 2012 r. w odniesieniu do licencjonowania załóg statków powietrznych oraz do końca 2015 r. w odniesieniu do ciągłej zdatności do lotu.

(17)

W świetle ustaleń inspekcji oraz treści przedstawionych w trakcie spotkania Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w dniu 1 lipca 2009 r., Komisja zamierza w dalszym ciągu ściśle nadzorować wprowadzanie w życie wymienionych działań we współpracy z właściwymi organami Ukrainy, w celu wspomagania ich w doskonaleniu nadzoru w zakresie bezpieczeństwa oraz w zajmowaniu się wszelkimi uchybieniami. Ponadto państwa członkowskie będą regularnie sprawdzać skuteczność przestrzegania odpowiednich norm bezpieczeństwa w drodze priorytetowych kontroli na ziemi dotyczących statków powietrznych przewoźników posiadających koncesje wydane na Ukrainie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2008 (5).

(18)

W wyniku przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 298/2009 przewoźnik został poproszony o przedstawienie wszelkich istotnych informacji, z uwzględnieniem działań naprawczych służących usunięciu uprzednio stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Właściwe organy Ukrainy przedłożyły informacje służące wyjaśnieniu podjętych działań w sprawie AOC. W dniu 4 czerwca 2009 r. Motor Sich przedłożył dokumentację wykazującą, że przedsiębiorstwo przeprowadziło dogłębną analizę źródeł uchybień, określając działania naprawcze służące usunięciu wszelkich uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Zgłoszone przez przewoźnika analiza i działania naprawcze zostały zatwierdzone przez właściwe organy Ukrainy. W dniu 15 czerwca przewoźnik przekazał korespondencję na temat działań naprawczych właściwym organom Francji, które przeprowadziły wcześniej inspekcję (6) statku powietrznego typu AN-12 (UR-11819). Plan działań naprawczych wskazuje, że procedury i podręczniki stosowane przez przewoźnika (procedury operacyjne i podręcznik lotu) zostały poddane zmianom, zmierzającym do dostosowania ich do norm ICAO i pozwalającym na prawidłowe przygotowanie lotu.

(19)

Niemniej zakres przeszkolenia pilota i załogi w celu zagwarantowania, że poprawione podręczniki i procedury są rzeczywiście przestrzegane wydają się wystarczające, aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie szerokiego zakresu zmian. Co więcej, do Komisji nie wpłynęły żadne informacje od właściwych organów Ukrainy, które wskazywałyby na zweryfikowanie stanu wdrożenia oraz skutecznego zakończenia przedmiotowych działań, zmierzających do trwałego usunięcia uprzednio stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa.

(20)

Zważywszy na powyższe ustalenia i w oparciu o wspólne kryteria Komisja stwierdza, że na tym etapie Motor Sich nie spełnia odpowiednich norm bezpieczeństwa i dlatego powinien nadal figurować w załączniku A.

(21)

W następstwie przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 298/2009, w dniu 27 maja 2009 r. wspólnotowy zespół ekspertów przeprowadził inspekcję przewoźnika. Jak wskazuje sprawozdanie z inspekcji, że flota Ukraine Cargo Airways (UCA) uległa w ciągu jednego roku znacznemu ograniczeniu, co spowodowało zmniejszenie stanu floty z dwudziestu statków powietrznych na początku 2008 r. (dziesięć IL-76, trzy AN-12, trzy AN-26, trzy helikoptery MIL-8 i jeden Tupolew Tu-134) do czterech w czasie inspekcji (dwa IL-76, jeden AN-12 oraz jeden AN-26). Spośród czterech statków powietrznych posiadających AOC tylko jeden IL-76 (UR-UCC) jest zdatny do lotu, podczas gdy certyfikaty zdatności do lotu pozostałych trzech utraciły ważność. Zdaniem przewoźnika wszystkie pozostałe statki powietrzne utraciły już zdatność do lotu i nie są już w żaden sposób użytkowane.

(22)

Według sprawozdania, poczynione przez UCA postępy we wdrażaniu swego planu działań naprawczych przedłożonego Komisji w dniu 1 kwietnia 2008 r., są znaczne. Spośród 22 zaplanowanych działań 19 zostało wymienionych wśród działań zakończonych i zamkniętych. Polityka bezpieczeństwa wraz z dokumentacją w tej dziedzinie poddane zostały przeglądowi i udoskonalone. Utworzono wydział wewnętrznej inspekcji bezpieczeństwa. Stan techniczny statków powietrznych uległ poprawie. Przeprowadzono przegląd procedur w zakresie szkolenia załóg, a następnie je udoskonalono. Natomiast trzy spośród proponowanych działań ujętych w planie działań naprawczych pozostają wciąż do zrealizowania; przy czym najbardziej problematyczną wydaje się brak masek tlenowych do natychmiastowego użytku, jakich wymaga ICAO w przypadku lotów powyżej pewnej wysokości, w IL-76, AN-12 oraz AN-26.

(23)

W sprawozdaniu zwrócono również uwagę na znaczące uchybienia w zakresie bezpieczeństwa w obszarach związanych z eksploatacją statków powietrznych, szkoleniami i kontrolą, ciągłą zdatnością do lotu i obsługą techniczną floty. Co więcej, wykryto niedociągnięcia systemu zarządzania jakością, który nie daje gwarancji, że ustalenia poczynione w ramach audytu wewnętrznego lub przez właściwe organy Ukrainy zostały skorygowane i zweryfikowane przed ich zamknięciem, ani nie zapewnia systematycznej analizy uchybień. Ustalenia te budzą wątpliwości co do trwałego charakteru działań naprawczych realizowanych przez przedsiębiorstwo po nałożeniu na nie zakazu wykonywania przewozów.

(24)

Przedsiębiorstwu umożliwiono zgłoszenie uwag. W dniu 10 czerwca 2009 r. UCA przedłożyły dokumentację w odpowiedzi na ustalenia poczynione w trakcie inspekcji. Spośród 16 nowych ustaleń będących wynikiem inspekcji, jedną sprawę udało się skutecznie zamknąć po zbadaniu przedmiotowej dokumentacji dostarczonej przez przewoźnika. W odniesieniu do dwóch ustaleń dotyczących procedur operacyjnych oraz własnego AOC przedsiębiorstwo wskazało, że przedłożyło zmiany wprowadzone w procedurach operacyjnych do zatwierdzenia przez właściwe organy Ukrainy, występując z wnioskiem o określenie pułapu wysokości lotów w ramach AOC dla statków powietrznych AN-12 (UR-UCN) i AN-26 (UR-UDM).

(25)

Komisja nie otrzymała dotychczas żadnych informacji dotyczących zatwierdzenia zmian (ograniczeń), o jakie występowało przedsiębiorstwo. Ponadto przewoźnik wystąpił z wnioskiem o umożliwienie mu złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komisją i z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i spotkanie takie odbyło się w dniu 1 lipca, w trakcie którego wykazał, iż spośród ogólnej liczby 51 działań naprawczych 15 pozostawało do wykonania przed końcem sierpnia 2009 r., po czym miałaby nastąpić weryfikacja przez właściwe organy Ukrainy. Komisja zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy środki naprawcze zostały przez tego przewoźnika wdrożone.

(26)

Zważywszy na powyższe ustalenia i w oparciu o wspólne kryteria Komisja stwierdza, że na tym etapie przewoźnik nie spełnia odpowiednich norm bezpieczeństwa i dlatego powinien nadal figurować w załączniku A.

(27)

W następstwie przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 298/2009, w dniu 28 maja 2009 r. wspólnotowy zespół ekspertów przeprowadził inspekcję przewoźnika. Jak wskazuje sprawozdanie z inspekcji, UMAir dokonał istotnych udoskonaleń w swoim systemie dokumentacji, który poddano pełnemu przeglądowi. Utworzono dział bezpieczeństwa, wskazując główny punkt kontaktowy na potrzeby inspekcji SAFA. Przeprowadzono również przegląd procedur w zakresie szkolenia załóg, a następnie je udoskonalono. Jednakże o ile UMAir utrzymują, że zakończyły wdrażanie planu działań naprawczych, co potwierdzają właściwe organy Ukrainy, zespół ekspertów wykazał, po wyrywkowym zbadaniu działań naprawczych, utrzymujące się wciąż uchybienia: Działania naprawcze podjęte przez UMAir w stosunku do arkusza załadunku i wyważenia/indeksu suchej masy operacyjnej raczej nie zostały skutecznie wprowadzone w stosunku do wszystkich typów statków powietrznych objętych AOC. Niektóre z działań naprawczych dotyczących stwierdzonych w trakcie inspekcji SAFA uchybień nie uwzględniają ich rzeczywistych przyczyn (np. wyciek oleju w silniku, brakujące śruby, ograniczenia osiągów w przypadku MEL itp.).

(28)

Poza tym stwierdzono istotne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w obszarze przewozów lotniczych i ciągłej zdatności do lotu, obsługi technicznej oraz inżynierii lotniczej: brak ścisłej procedury opadania (drift-down) do przeprowadzenia przez załogi statków powietrznych obsługujące loty UMAir na wypadek awarii silnika w locie, a wśród procedur operacyjnych brak procedury ogłaszania sytuacji awaryjnej, kiedy zapas paliwa spada poniżej spodziewanej/szacowanej minimalnej ilości paliwa na dalszy lot do momentu lądowania. Ponadto stwierdzono brak dostępnych dowodów na spełnienie wymogów dyrektyw ws. zdatności do lotu w przypadku statku powietrznego (UR-CFF) i jego silnika, różne uchybienia dotyczące statków powietrznych typu DC-9 i MD 83, a wspólne zasady programu zwalczania i zapobiegania korozji (CPCP, reguły wykrywania poziomu korozji i sprawozdawczości w tej dziedzinie Corrosion Level identification and reporting rules) nie są przestrzegane. W odniesieniu do systemu jakości przewoźnika, wspólnotowy zespół stwierdził w swoim sprawozdaniu, że organizacja nie była w stanie wykazać, iż regularnie przeprowadza się kontrolę obejmującą wszystkie aspekty procesów eksploatacyjnych i obsługi technicznej; Wdrażane działania nie zawsze uwzględniają prawdziwe źródło problemu, ponadto brak ogólnego systemu kontroli otwartych ustaleń (z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, włącznie z ustaleniami dotyczącymi Ukraine SAA).

(29)

Przedsiębiorstwu umożliwiono zgłoszenie uwag. UMAir przedłożył plan działań naprawczych zatwierdzony przez właściwe organy Ukrainy w trakcie spotkania Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w dniu 1 lipca 2009 r. Ten plan działań naprawczych sporządzono w celu usunięcia uchybień w zakresie bezpieczeństwa stwierdzonych podczas inspekcji. Wyjaśnienia przedstawione przez przewoźnika nie wystarczały do rozwiązania kwestii zastrzeżeń poczynionych w trakcie inspekcji, w szczególności w odniesieniu do ciągłej zdatności do lotu. Komisja zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy środki naprawcze zostały przez tego przewoźnika wdrożone.

(30)

Zważywszy na powyższe ustalenia i w oparciu o wspólne kryteria Komisja stwierdza, że na tym etapie przewoźnik nie spełnia odpowiednich norm bezpieczeństwa i dlatego powinien nadal figurować w załączniku A.

(31)

Istnieją potwierdzone dowody braku zdolności po stronie organów odpowiedzialnych za nadzór nad przewoźnikami lotniczymi, którym wydano koncesje w Kazachstanie, do wdrożenia i wyegzekwowania obowiązujących norm bezpieczeństwa, jak wskazują wyniki kontroli przeprowadzonej przez ICAO w ramach globalnego programu kontroli nadzoru nad bezpieczeństwem (USOAP).

(32)

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej w kwietniu 2009 r. w Kazachstanie kontroli w ramach globalnego programu kontroli nadzoru nad bezpieczeństwem (USOAP), ICAO podała do wiadomości wszystkich państw będących stronami konwencji chicagowskiej poważne zastrzeżenia co do możliwości wypełniania zadań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem w odniesieniu do przewoźników lotniczych oraz statków powietrznych zarejestrowanych w Kazachstanie (jedno dotyczące przewozów (7), jedno – zdatności do lotu (8), zgodnie z którymi obowiązujące w Kazachstanie procedury certyfikacji służące wydawaniu certyfikatów przewoźnika lotniczego (AOC) nie uwzględniają wszystkich obowiązujących przepisów załącznika 6 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym. Większość z aktualnie ważnych certyfikatów (AOC) wydano bez udziału wykwalifikowanego inspektora zdatności do lotu. W szczególności procedura certyfikacji nie uwzględnia następujących kwestii: złożenie programów obsługi technicznej, przegląd wykazu wyposażenia minimalnego (MEL), wymogi ciągłej zdatności do lotu do celów wydania poszczególnych zezwoleń na eksploatację statków powietrznych, takich jak ETOPS i CAT III. Co więcej, większość certyfikatów zdatności do lotu wydano bez przeprowadzenia inspekcji technicznej statków powietrznych, a okresowych inspekcji statków powietrznych nie przeprowadzały właściwe organy Kazachstanu. Plany działań naprawczych, jakie zaproponowały właściwe organy, nie zostały przez ICAO uznane za możliwe do zaakceptowania, jako że nie zawierały sztywnych terminów wdrożenia natychmiastowych działań naprawczych zmierzających do usunięcia wspomnianych istotnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa.

(33)

W związku z dwoma poważnymi zastrzeżeniami zgłoszonymi wkrótce po kontroli ICAO oraz ze sprawozdaniami SAFA, Komisja rozpoczęła konsultacje z właściwymi organami Kazachstanu, wyrażając poważne obawy co do bezpieczeństwa działalności przewoźników lotniczych, którym wydano koncesje w tym kraju, i prosząc o wyjaśnienie działań podjętych przez właściwe organy Kazachstanu w odpowiedzi na ustalenia i uwagi poczynione przez ICAO oraz SAFA.

(34)

W dniach 5–29 czerwca właściwe organy Kazachstanu przekazały odpowiednie dokumenty, a następnie złożyły wyjaśnienia przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w dniu 30 czerwca 2009 r. Składając wyjaśnienia w dniu 30 czerwca 2009 r. właściwe organy Kazachstanu poinformowały Komisję oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że sporządziły plan działań naprawczych służący usunięciu stwierdzonych przez ICAO uchybień, a także o wszczęciu przez nie pierwszych kroków w jego wdrażaniu, co ma umożliwić dostosowanie się do wszelkich wymogów bezpieczeństwa ICAO, co nastąpi prawdopodobnie w czerwcu 2010 r. Co do dwóch istotnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zgłoszonych przez ICAO, ich całkowite rozwiązanie nie nastąpi wcześniej niż w grudniu 2009 r. Jednocześnie właściwe organy Kazachstanu poinformowały Komisję oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że będą składały kwartalne sprawozdania z postępów we wdrażaniu działań naprawczych zaproponowanych przez ICAO.

(35)

Co więcej, właściwe organy Kazachstanu wyjaśniły, że wydały ogółem 69 certyfikatów (AOC), i do dnia 1 kwietnia 2009 r. podjęły już środki zmierzające do zawieszenia lub unieważnienia 11 spośród nich. Niepewne pozostaje natomiast w dalszym ciągu podjęcie środków egzekucyjnych w odpowiedzi na poważne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zgłoszonych przez ICAO, zważywszy, że kroki zmierzające do zawieszenia lub unieważnienia zostały podjęte przez właściwe organy Kazachstanu już przed kontrolą przeprowadzoną przez ICAO w ramach globalnego programu kontroli nadzoru nad bezpieczeństwem (USOAP), dotychczas brak jest dowodów na rzeczywiste uchylenie AOC, a także, że niektóre z AOC określane jako uchylone według stanu z dnia 1 kwietnia 2009 r. w rzeczywistości figurowały wśród ważnych certyfikatów (w dniu 1 czerwca 2009 r.). Co więcej, właściwe organy Kazachstanu przyznały, że prawo kazaskie dopuszcza obecnie równoczesną eksploatację statków powietrznych przez więcej niż jednego przewoźnika, nie wskazując przy tym wyraźnie, który z podmiotów odpowiada za zdatność do lotu i eksploatację wspólnego statku powietrznego.

(36)

Przewoźnik Berkut State Airline, posiadający certyfikat wydany w Kazachstanie, wystąpił z wnioskiem o umożliwienie mu złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komisją i Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i spotkanie takie odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r. Udzielając wyjaśnień, przewoźnik nie wykazał się wyczerpującym planem działań, które powinny zostać podjęte w celu zagwarantowania przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz rozwiania wszelkich wątpliwości w sprawie odróżnienia go od przewoźnika BEK Air, poprzednio działającego pod nazwą Berkut Air, który figuruje w załączniku A od kwietnia 2009 r. Przewoźnik Berkut State Airline utrzymywał ponadto, że zamierza zaprzestać eksploatowania przestarzałych statków powietrznych oraz przewozów komercyjnych.

(37)

Właściwe organy Kazachstanu nie były w stanie przedstawić żadnych danych w odniesieniu do certyfikatów wydanych przewoźnikowi BEK Air, poprzednio działającemu pod nazwą Berkut Air, ani o wdrożeniu jakichkolwiek środków naprawczych w stosunku do uchybień w zakresie bezpieczeństwa, które spowodowały w kwietniu 2009 r. ujęcie tego przewoźnika w załączniku A. Nie były również w stanie wykazać dowodów na przeprowadzenie jakichkolwiek działań egzekucyjnych w stosunku do przewoźnika lotniczego.

(38)

Właściwe organy Kazachstanu powiadomiły Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego o trzecim przewoźniku, prowadzącym działalność pod nazwą Berkut KZ, nie dostarczając przy tym żadnych informacji na temat certyfikatów, jakimi posługuje się ten przewoźnik.

(39)

Przewoźnik SCAT, posiadający certyfikat wydany w Kazachstanie, wystąpił niedawno z wnioskiem o umożliwienie mu złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komisją i Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i spotkanie takie odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r. Udzielając wyjaśnień, przewoźnik ten przyznał, że niektóre z używanych przezeń statków powietrznych, takie jak Yak 42 o znaku rejestracyjnym UP-Y4210, są jednocześnie eksploatowane przez innych przewoźników posiadających kazaskie certyfikaty – nie określając przy tym wyraźnie podmiotu, który byłby odpowiedzialny za zdatność do lotu i za eksploatację przedmiotowych statków powietrznych. Co więcej, przewoźnik lotniczy i właściwe organy Kazachstanu nie dostarczyły dowodów, że ciągła zdatność do lotu i obsługa techniczna statków powietrznych typu Boeing B-737-522 zarejestrowanych na Litwie (znaki rejestracyjne: LY-AWE, LY-AWD, LY-FLB i LY-FLG) spełniają wymogi obowiązujących przepisów europejskich.

(40)

Komisja przyznaje, że podjęto pewne wysiłki na rzecz zreformowania systemu lotnictwa cywilnego w Kazachstanie, a także poczyniono pewne kroki w kierunku usunięcia uchybień w zakresie bezpieczeństwa stwierdzonych przez ICAO. Tym niemniej, na podstawie wspólnych kryteriów, w oczekiwaniu na skuteczne wdrożenie stosownych działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych przez ICAO uchybień w zakresie bezpieczeństwa, ocenia się, że właściwe organy Kazachstanu nie są obecnie w stanie wdrożyć ani wyegzekwować zachowania odpowiednich norm bezpieczeństwa przez wszystkich przewoźników lotniczych podlegających sprawowanej przez nie kontroli regulacyjnej. Dlatego też wszyscy przewoźnicy lotniczy, którym certyfikaty wydano w Kazachstanie, powinni podlegać zakazowi wykonywania przewozów i dlatego powinni zostać ujęci w załączniku A – z wyjątkiem przewoźnika lotniczego pod nazwą Air Astana.

(41)

Przewoźnik Air Astana, posiadający certyfikat wydany w Kazachstanie, wystąpił niedawno z wnioskiem o umożliwienie mu złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komisją i Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i spotkanie takie odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r. Udzielając wyjaśnień przewoźnik ten zaprezentował wyczerpującą listę działań naprawczych oraz dogłębnie przeanalizował pierwotne źródła uchybień w zakresie bezpieczeństwa stwierdzonych przez Niemcy (9), Niderlandy (10) oraz Zjednoczone Królestwo (11), jak również przez inne państwa należące do Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) (12) w trakcie kontroli na ziemi dokonanych w ramach programu SAFA. Co do stanu bezpieczeństwa posiadanej przezeń floty, wszystkie statki powietrzne objęte AOC tego przewoźnika zostały zarejestrowane poza Kazachstanem (konkretnie: na Arubie). Właściwy organ Aruby odpowiada za nadzór nad statkami powietrznymi należącymi do floty Air Astana zgodnie z przepisami załączników 1 oraz 8 do konwencji chicagowskiej, jak również załącznika 6 w kwestiach dotyczących ciągłej zdatności do lotu.

(42)

W świetle powyższego ujęcie przewoźnika Air Astana w załączniku A nie wydaje się konieczne. Niemniej zważywszy na wyniki przeprowadzonych ostatnio w portach lotniczych Wspólnoty kontroli na ziemi (13) w ramach programu SAFA, jak również na zobowiązanie państw członkowskich do dalszego zwiększania liczby kontroli na ziemi obejmujących statki powietrzne eksploatowane przez Air Astana w przewozach do Wspólnoty, Komisja uważa za wskazane ustanowienie szczególnego nadzoru nad przewozami Air Astana do Wspólnoty wykonywanymi na ściśle określonych warunkach, a tym samym w celu ich rygorystycznego ograniczenia do obecnego poziomu i do eksploatowanych obecnie statków powietrznych. W związku z tym, w oparciu o wspólne kryteria, przewoźnik ten powinien zostać ujęty w załączniku B, z zastrzeżeniem powyższych warunków.

(43)

W następstwie zawieszenia, w styczniu 2009 r., działalności flagowego przewoźnika lotniczego Zambii – Zambian Airways – oraz zgłoszeniem przez ICAO w lutym 2009 r. istotnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa po przeprowadzeniu kontroli w ramach globalnego programu kontroli nadzoru nad bezpieczeństwem (USOAP) dotyczącej eksploatowanych statków powietrznych, certyfikacji i nadzoru nad przewoźnikami lotniczymi sprawowanych przez urząd lotnictwa cywilnego Zambii, w kwietniu 2009 r. Komisja zwróciła się do tego urzędu z prośbą o udzielenie informacji służących zweryfikowaniu wdrożenia planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Istotne zastrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa dotyczą faktu wydania przez resort lotnictwa cywilnego Zambii (RLC) dwudziestu jeden zezwoleń na przewozy lotnicze komercyjnym przewoźnikom lotniczym, w niektórych przypadkach obejmujących zezwolenie na działalność w zakresie międzynarodowych przewozów lotniczych. Wspomniane zezwolenia na przewozy lotnicze odnoszą się raczej do zagadnień ekonomicznych, niż do kwestii bezpieczeństwa. Posiadacze zezwoleń na przewozy lotnicze działają na rynku międzynarodowych przewozów lotniczych, pomimo że nie przeprowadzono inspekcji dotyczących eksploatacji statków powietrznych oraz zdatności do lotu, wymaganych przed wydaniem AOC. Ponadto sprawozdania z okresowych inspekcji DCA wykazywały uchybienia w zakresie bezpieczeństwa, a brak jest udokumentowanych działań na rzecz ich usunięcia.

(44)

Z danych dostarczonych w maju 2009 r. przez właściwe organy Zambii nie wynikają żadne dowody na przeprowadzenie pilnych działań naprawczych, które byłyby niezbędne dla rozwiązania kwestii istotnych zastrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa zgłaszanych przez ICAO. W szczególności nie przedstawiono żadnego planu certyfikacji ani procedur, brak również jakichkolwiek regulacji prawnych wdrażających wymogi ICAO zawarte w załączniku 6 do konwencji chicagowskiej dotyczącym certyfikacji. Co więcej, brak również dowodów na ograniczenie zakresu zambijskich „zezwoleń na przewozy lotnicze”, jak również dokumentacji dotyczącej procedury certyfikacji wymaganej zgodnie z załącznikiem 6 ICAO.

(45)

Dodatkowa dokumentacja przesłana przez właściwe organy Zambii w dniu 1 czerwca 2009 r. nie potwierdziła, że AOC (Z/AOC/001/2009) wystawione dnia 29 maja 2009 r. przewoźnikowi Zambezi Airlines, któremu certyfikat wydano w Zambii, zachowuje zgodność z wymogami ICAO, ani że kwestie bezpieczeństwa zostały rozwiązane. Jak dotąd ICAO podtrzymuje swoje zastrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa.

(46)

W świetle powyższych ustaleń oraz zważywszy na potencjalne zagrożenie, jakie obecny stan mógłby stanowić dla bezpieczeństwa działalności przewoźników lotniczych, których certyfikaty wydano w Zambii, i którym zezwolono na międzynarodowe przewozy lotnicze, Komisja uważa, w oparciu o wspólne kryteria, że wszyscy przewoźnicy, którym certyfikaty wydano w Zambii, powinni zostać ujęci w załączniku A.

(47)

Urząd lotnictwa cywilnego Indonezji (DGCA) dostarczył Komisji dowody na to, że przewoźnicy Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines i Ekspres Transportasi Antarbenua (działający pod nazwą handlową Premiair) otrzymali z dniem 10 czerwca 2009 r. nowe AOC na mocy nowych uregulowań prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (CASR). W szczególności przewoźnicy lotniczy Garuda i Airfast otrzymali – po przeprowadzeniu pełnej kontroli i powtórnej procedury certyfikacyjnej – nowe AOC o dwuletnim okresie ważności. Z kolei przewoźników Mandala i Premi Air poddano częściowej kontroli, ograniczonej do nowych wymogów zgodnych z przepisami nowych CASR.

(48)

Na żądanie urzędu lotnictwa cywilnego Indonezji (DGCA), w dniach 15–18 czerwca 2009 r., zespół europejskich ekspertów przeprowadził inspekcję w celu potwierdzenia, czy sprawowany obecnie nadzór jest pełny i czy system nadzoru został udoskonalony w stopniu umożliwiającym wyciągnięcia konsekwencji z ustaleń DGCA dotyczących przewoźników indonezyjskich. W ramach tej inspekcji przeprowadzono także kontrolę dwóch przewoźników lotniczych (Mandala Airlines i Premi Air), aby sprawdzić, czy DGCA jest w stanie sprawować nad nimi nadzór w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami (wprowadzonymi przez nowe CASR).

(49)

Inspekcja pozwoliła na wykazanie, że obecny poziom skuteczności nadzoru DGCA nad czterema wyżej wymienionymi przewoźnikami, w połączeniu z ich ponowną certyfikacją, gwarantuje zgodność z nowymi wymogami, przy czym został on uznany za odpowiedni. System nadzoru został ulepszony w sposób umożliwiający stosowne działania następcze w przypadku konkretnych ustaleń poczynionych przez DGCA w odniesieniu do przewoźników indonezyjskich. DGCA opracował system skutecznego przetwarzania danych wynikających z nadzoru, pozwalający tym samym na śledzenie docelowego i faktycznego terminu usunięcia nieprawidłowości, a także na ewentualne odroczenie przez DGCA terminu ich usunięcia.

(50)

Ponadto różnice w stosunku do załącznika 6 do konwencji chicagowskiej mogące wywierać bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo działalności indonezyjskich przewoźników, które DGCA zgłosił ICAO dnia 20 lutego 2009 r., zostały usunięte z dniem 25 marca 2009 r. W następstwie przeglądu technicznego przeprowadzonego przez DGCA, w dniu 28 maja 2009 r. do ICAO skierowano ponowne powiadomienie dotyczące niewielkich różnic. Przestrzeganie norm ICAO przez przewoźników indonezyjskich będzie od tej pory egzekwowane, z mocą od dnia 30 listopada 2009 r.; jednakże te nowo wprowadzone normy zostały już wyegzekwowane – począwszy od dnia wystawienia nowych AOC dla przewoźników Garuda, Mandala, Premiair i Airfast, to jest od dnia 10 czerwca 2009 r.

(51)

DGCA wystąpił z wnioskiem o umożliwienie mu złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i spotkanie takie odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r. DGCA powiadomił Komisję, że eksploatowany przez Premi Air statek powietrzny typu Embraer EMB-120 o znaku rejestracyjnym PK-RJC nie jest obecnie wyposażony w TCAS, jak tego wymagają nowe CASR, i że instalacja systemu zostanie zakończona przed dniem 30 listopada 2009 r. Informacja ta widnieje na AOC wydanym temu przewoźnikowi, jak wykazało sprawozdanie zespołu UE.

(52)

W oparciu o wspólne kryteria ocenia się, że obecny poziom skuteczności nadzoru sprawowanego przez DGCA pozwala na odpowiednie egzekwowanie przestrzegania obowiązujących norm bezpieczeństwa przez następujących czterech przewoźników poddanych procedurze ponownej certyfikacji: Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines i Ekspres Transportasi Antarbenua (działający pod nazwą handlową Premiair). W związku z powyższym tych czterech przewoźników należy wykreślić z załącznika A. Wszyscy pozostali przewoźnicy indonezyjscy powinni na tym etapie nadal figurować w załączniku A. Komisja będzie ściśle współpracowała z właściwymi organami Indonezji w następstwie ponownej certyfikacji pozostałych przewoźników indonezyjskich.

(53)

Właściwe organy Indonezji przekazały także Komisji zaktualizowany wykaz przewoźników lotniczych posiadających AOC. Obecnie certyfikaty wydane w Indonezji posiadają, oprócz czterech wyżej wymienionych, następujący przewoźnicy lotniczy: Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service, Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Airlines, Cardig Air, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Asia Airlines, Manunggal Air Service, Megantara, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Express Aviation Service, Republic Express Airlines, KAL Star, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Nusantara Air Charter, Nusantara Buana Air, Nyaman Air, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Asco Nusa Air, Pura Wisata Baruna, Penerbangan Angkasa Semesta, ASI Pudjiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Sampoerna Air Nusantara, Mimika Air, Alfa Trans Dirgantara, Unindo, Sky Aviation, Johnlin Air Transport i Eastindo. Wspólnotowy wykaz powinien zostać odpowiednio uaktualniony, a wymienieni przewoźnicy powinni zostać ujęci w załączniku A.

(54)

Właściwe organy Angoli (INAVIC) powiadomiły Komisję, że w dniu 28 maja 2009 r. przewoźnik lotniczy TAAG Angola Airlines uzyskał nowy AOC zgodnie z angolskimi uregulowaniami prawnymi w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa (AASR) przeszedłszy pełną procedurę ponownej certyfikacji.

(55)

Na wniosek właściwych organów Angoli (INAVIC) oraz samego przewoźnika TAAG Angola Airlines, w dniach 8–11 czerwca 2009 r. zespół europejskich ekspertów przeprowadził inspekcję w Angoli. W trakcie inspekcji potwierdzono dokonanie poważnych postępów w działaniach zmierzających do zapewnienia przestrzegania norm ICAO. Staraniem INAVIC 66 % uchybień stwierdzonych w trakcie poprzedniej unijnej inspekcji w lutym 2008 r. zostało usuniętych. W przypadku TAAG zamknięto 75 % przypadków uchybień. W szczególności Angola przyjęła nowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego zgodne z normami ICAO, a TAAG, jej flagowy przewoźnik, został poddany ponownej certyfikacji zgodnie z nowymi ramami prawnymi.

(56)

TAAG wystąpił z wnioskiem o umożliwienie mu złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i spotkania takie, z udziałem INAVIC, odbyło się w dniu 1 lipca 2009 r. Przewoźnik zgłosił ponadto Komitetowi, że w maju 2009 r. przeszedł audyt IOSA, który przyniósł jedynie ograniczoną liczbę ustaleń, a stwierdzone uchybienia zostały w pełni usunięte do dnia 29 czerwca 2009 r.

(57)

Przewoźnik dostarczył Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego przekonujące dowody na to, że w następstwie inspekcji podjęto odpowiednie działania i poczyniono spore postępy dla rozwiązania pozostałych otwartych kwestii. Przewoźnik przedstawił również wyczerpujące środki, wykazując, że obecnie zakończono usuwanie ponad 90 % uchybień, a dalsze działania trwają. Tym niemniej przewoźnik nie był w stanie wykazać, że loty obsługiwane przez statki powietrzne B-747 i B-737-200 podlegają wymaganemu monitorowaniu parametrów lotu.

(58)

Organy portugalskie zawiadomiły Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że zgadzają się udzielić pomocy właściwym organom Angoli w udoskonaleniu nadzoru nad bezpieczeństwem w odniesieniu do przewoźnika TAAG, zmierzając do umożliwienia mu wykonywania przewozów do Portugalii. W szczególności powiadomiły Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że mogłyby przyjmować loty obsługiwane za pomocą określonych statków powietrznych, przeprowadziwszy kontrole przed lotem w Angoli oraz kontrole na ziemi po lądowaniu w Portugalii. Właściwe organy Angoli potwierdziły swoją zgodę na poddanie kontroli przed lotem w Luandzie wszystkich statków powietrznych wykorzystywanych przez TAAG do obsługi lotów do Lizbony, przy wsparciu ze strony organów portugalskich. Właściwe organy Portugalii będą prowadziły kontrole na ziemi w ramach programu SAFA w odniesieniu do każdego lotu realizowanego przez TAAG.

(59)

W konsekwencji, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że przewoźnik TAAG powinien na tym etapie zostać wykreślony z załącznika A i wpisany do załącznika B, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał więcej niż dziesięć lotów z Luandy do Lizbony tygodniowo przy użyciu statków powietrznych typu Boeing B-777 o znakach rejestracyjnych D2-TED, D2-TEE i D2-TEF. Loty te mogą być wykonywane wyłącznie po przeprowadzeniu przez organy angolskie kontroli na ziemi statków przed każdym odlotem z Angoli i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli na ziemi każdego statku powietrznego przez organy portugalskie w Portugalii. Przyjęty środek ma charakter tymczasowy, a Komisja przeprowadzi przegląd sytuacji w świetle wszelkich dostępnych informacji, zwłaszcza pod kątem oceny ze strony właściwych organów Portugalii.

(60)

Inspekcja przeprowadzona w Angoli w dniach 8–11 czerwca 2009 r. wykazała, że przewoźnikom PHA i SERVISAIR wydano certyfikaty przewoźnika lotniczego bez przeprowadzenia właściwej procedury certyfikacyjnej. Pomimo iż oba wspomniane certyfikaty zostały czasowo zawieszone przez INAVIC, w oparciu o wspólne kryteria Komisja stwierdza, że posługujący się nimi przewoźnicy powinni zostać ujęci w załączniku A.

(61)

Komisja przyjmuje do wiadomości fakt będącej w toku ponownej certyfikacji ze strony INAVIC w odniesieniu do 18 przewoźników, która ma być zakończona przed końcem 2010 r., i zachęca INAVIC do kontynuowania tej procedury z należytym uwzględnieniem potencjalnych zastrzeżeń co do bezpieczeństwa, które mogą się pojawić w tym zakresie. Komisja przyznaje również w tym względzie, że INAVIC podjął działania egzekucyjne w odniesieniu do niektórych posiadaczy AOC, w związku z czym 6 spośród 19 zostało czasowo zawieszonych.

(62)

Komisja uważa, że do czasu pełnego przeprowadzenia procedury ponownej certyfikacji przewoźników lotniczych przez INAVIC w pełnej zgodzie z nowymi angolskimi przepisami bezpieczeństwa lotnictwa, w oparciu o wspólne kryteria, przewoźnicy ci nadal powinni figurować w załączniku A.

(63)

Przewoźnik lotniczy SN2AG, posiadający certyfikat wydany w Gabonie, wystąpił z wnioskiem o umożliwienie mu złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, w celu udowodnienia, że działalność prowadzona przy użyciu statków powietrznych typu Challenger CL601 (znak rejestracyjny TR-AAG) oraz typu HS-125-800 (znak rejestracyjny ZS-AFG) jest w pełni zgodna z obowiązującymi normami. Spotkanie wyjaśniające odbyło się w dniu 25 marca 2009 r. Komisja przyjęła do wiadomości, że przewoźnik ten przeprowadził dodatkową reorganizację i osiągnął znaczne postępy w realizacji działań naprawczych w celu dalszego dostosowania się do norm międzynarodowych. Komisja przyjęła także do wiadomości, że w lutym 2009 r. właściwe organy Gabonu przeprowadziły kontrolę u przewoźnika SN2AG w związku z jego ponowną certyfikacją i przewoźnik ten uzyskał nowy AOC w lutym 2009 r.

(64)

Dnia 1 lipca 2009 r. właściwe organy Gabonu (ANAC) poinformowały także Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego o dokonanych postępach w zakresie poprawy struktury organu i jego stanu zatrudnienia, deklarując posiadanie wystarczająco wykwalifikowanych zasobów dla zapewnienia nadzoru nad tym przewoźnikiem w zakresie eksploatacji i obsługi technicznej zgodnie z przepisami ICAO. Fakt ten został potwierdzony przez specjalistów ICAO, którzy będą asystowali organom Gabonu w sprawowaniu tego nadzoru do marca 2010 r.

(65)

W związku z powyższym, w oparciu o wspólne kryteria, stwierdza się, że SN2AG spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa wyłącznie w odniesieniu do przewozów lotniczych obsługiwanych przy użyciu statków powietrznych typu Challenger CL601 (znak rejestracyjny TR-AAG) oraz typu HS-125-800 (znak rejestracyjny ZS-AFG). W konsekwencji SN2AG powinien podlegać ograniczeniom przewozowym w odniesieniu do pozostałej floty i powinien on zostać przeniesiony z załącznika A do załącznika B.

(66)

Istnieją potwierdzone dowody licznych uchybień w zakresie bezpieczeństwa po stronie przewoźnika Egypt Air posiadającego certyfikat wydany w Egipcie. Uchybienia te zostały wykryte w trakcie 75 kontroli przeprowadzonych od stycznia 2008 r., przede wszystkim przez Austrię, Francję, Hiszpanię, Niderlandy, Niemcy i Włochy, jak również przez inne państwa ECAC w trakcie kontroli na ziemi prowadzonych w ramach programu SAFA. Ponawianie tych ustaleń (o łącznej liczbie 240 – w tym 91 należących do kategorii 2 i 69 do kategorii 3) budzi obawy co do ewentualności systemowych uchybień w zakresie bezpieczeństwa.

(67)

Mając na uwadze sprawozdania SAFA, dnia 25 maja 2009 r. Komisja rozpoczęła formalne konsultacje z właściwymi organami Egiptu (ECAA), wyrażając poważne zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa działalności tego przewoźnika oraz apelując do przewoźnika i do właściwych organów, na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, o podjęcie kroków zmierzających do zadowalającego usunięcia wszystkich stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa.

(68)

Przewoźnik przedłożył obfitą dokumentację w dniach 10, 16, 17, 19 i 26 czerwca 2009 r. Przekazane dokumenty wskazywały na podjęte już lub planowane działania naprawcze wynikające z wyników kontroli na ziemi oraz z analizy pierwotnych źródeł uchybień, mające zapewnić długoterminowe rozwiązanie problemu. Przewoźnik wystąpił z wnioskiem o umożliwienie mu złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i spotkanie takie odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r.

(69)

W obliczu uporczywego charakteru poważnych zastrzeżeń w obszarze ciągłej zdatności do lotu, obsługi technicznej, eksploatacji oraz bezpieczeństwa ładunku na pokładzie, Komisja zwraca się do właściwych organów Egiptu z wnioskiem o składanie comiesięcznych sprawozdań z weryfikacji wdrażania planu działań naprawczych wraz z wszelkimi innymi sprawozdaniami z kontroli, jakie będą one przeprowadzały w odniesieniu do Egypt Air. Komisja oczekuje również złożenia sprawozdania z końcowej kontroli, jaka ma zostać przeprowadzona przez właściwe organy Egiptu na koniec tego okresu. Wyniki tej kontroli mają być przedstawione Komisji wraz z zaleceniami właściwego organu.

(70)

Przewoźnik, jak również właściwe organy Egiptu zgodziły się na inspekcję ekspertów wspólnotowych w celu weryfikacji stanu wdrażania planu działań naprawczych. Komisja gorąco apelowała do przewoźnika o niezwłoczne znalezienie trwałego rozwiązania różnych uchybień, ponieważ w przeciwnym razie konieczne będzie podjęcie odpowiednich kroków. W oparciu o powyższe przesłanki, na tym etapie ocenia się, że przewoźnik ten nie powinien być ujęty w załączniku A.

(71)

Państwa członkowskie gwarantują nasilenie liczby przeprowadzanych przez nie kontroli Egypt Air w celu zapewnienia podstaw dla ponownej oceny tego przypadku w trakcie kolejnego spotkania Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, które ma się odbyć w listopadzie 2009 r.

(72)

W dniu 11 czerwca 2009 r. właściwe organy Federacji Rosyjskiej powiadomiły Komisję, że zmieniły swoją decyzję z dnia 25 kwietnia 2008 r., wykluczając z eksploatacji na trasach do Wspólnoty statki powietrzne ujęte w AOC 13 rosyjskich przewoźników, które nie były wówczas odpowiednio wyposażone, by móc obsługiwać przewozy międzynarodowe zgodnie z normami ICAO, jako że brakowało im w szczególności wymaganego oprzyrządowania TAWS/E-GPWS. Niektóre statki powietrzne wykluczone na mocy decyzji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zostały od tego czasu prawidłowo wyposażone, by mogły obsługiwać połączenia międzynarodowe. Co więcej, AOC i specyfikacje eksploatacyjne tych przewoźników zostały zmienione w celu uwzględnienia powyższych zmian.

(73)

Zgodnie z tą nową decyzją następujące statki powietrzne są wyłączone z eksploatacji na trasach do i ze Wspólnoty oraz na trasach wewnątrzwspólnotowych:

a)   Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 i RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

b)   Atlant-Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672;

c)   Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 i RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 i RA-88300; Yak-40K: RA-21505 i RA-98109; Yak-42D: RA-42437; wszystkie (22) helikoptery Kamov Ka-26 (nieznana rejestracja); wszystkie (49) helikoptery Mi-8 (nieznana rejestracja); wszystkie (11) helikoptery Mi-171 (nieznana rejestracja); wszystkie (8) helikoptery Mi-2 (nieznana rejestracja); wszystkie (1) helikopter EC-120B: RA-04116;

d)   Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 i RA-85457;

e)   Krasnoyarsky Airlines: AOC tego przewoźnika lotniczego został uchylony. W odniesieniu do dwóch następujących statków powietrznych typu TU-154M eksploatowanych poprzednio przez Krasnoyarsky Airlines, RA-85682 jest aktualnie eksploatowany przez innego przewoźnika posiadającego certyfikat Federacji Rosyjskiej, podczas gdy RA-85683 nie jest obecnie eksploatowany;

f)   Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42526, RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 i RA-42541,

g)   Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; wszystkie TU-134 (nieznana rejestracja); wszystkie Antonovy An-24 (nieznana rejestracja); wszystkie An-2 (nieznana rejestracja); wszystkie helikoptery Mi-2 (nieznana rejestracja); wszystkie helikoptery Mi-8 (nieznana rejestracja);

h)   Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 i RA-85690;

i)   Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; wszystkie Tupolevy TU-134A, w tym: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 i RA-65973; wszystkie Antonovy AN-24RV, w tym: RA-46625 i RA-47818; statki powietrzne typu AN24RV o znakach rejestracyjnych RA-46625 i RA-47818 są aktualnie eksploatowane przez innego rosyjskiego przewoźnika;

j)   Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 i RA-85508;

k)   UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85813, RA-85733, RA-85755, RA-85806 i RA-85820; wszystkie (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 i RA-65977; statek powietrzny RA-65143 jest aktualnie eksploatowany przez innego rosyjskiego przewoźnika; wszystkie (1) TU-134B: RA-65726; wszystkie (10) Yakovlevy Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 i RA-88280; wszystkie helikoptery Mil-26: (nieznana rejestracja); wszystkie helikoptery Mil-10: (nieznana rejestracja); wszystkie helikoptery Mil-8 (nieznana rejestracja); wszystkie helikoptery AS-355 (nieznana rejestracja); wszystkie helikoptery BO-105 (nieznana rejestracja); statek powietrzny typu AN-24B RA-46388; statki powietrzne typu AN-24B (RA-46267 i RA-47289) oraz statki powietrzne typu AN-24RV (RA-46509, RA-46519 i RA-47800) są aktualnie eksploatowane przez innego rosyjskiego przewoźnika;

l)   Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65555, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 i RA-65979; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 i RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 i RA-88200.

(74)

U przewoźnika Red Wings (dawne: Airlines 400 JSC) nie stwierdzono takich statków powietrznych.

(75)

Właściwe organy Federacji Rosyjskiej powiadomiły również Komisję, że AOC przewoźnika Aeroflot-Nord uległ z dniem 3 czerwca 2009 r. ograniczeniu z wykluczeniem przewozów do Wspólnoty.

(76)

Właściwe organy Federacji Rosyjskiej i Komisja nadal zobowiązują się do kontynuowania ścisłej współpracy i wymiany wszelkich niezbędnych informacji związanych z bezpieczeństwem ich przewoźników lotniczych. Państwa członkowskie będą regularnie sprawdzały rzeczywistą zgodność z odpowiednimi normami bezpieczeństwa poprzez priorytetowe traktowanie kontroli na ziemi przeprowadzanych w statkach powietrznych tych przewoźników zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 351/2008.

(77)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego powiadomiła Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że zawiesiła zatwierdzenie instytucji obsługi technicznej EASA.145.0177 wydane przewoźnikowi Yemenia Yemen Airways, posiadającemu certyfikat wydany w Jemenie, w związku z uchybieniami w zakresie bezpieczeństwa, które pozostają nierozwiązane. Ponadto właściwe organy Francji powiadomiły Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że zdecydowały o zawieszeniu certyfikatów zdatności do lotu statków powietrznych typu Airbus A-310 zarejestrowanych we Francji (F-OHPR i F-OHPS) i eksploatowanych przez tego przewoźnika.

(78)

Komisja przyjmuje do wiadomości niezgodność ze stosownymi europejskimi uregulowaniami prawnymi, a mając na uwadze tragiczny wypadek, jaki miał miejsce dnia 30 czerwca w trakcie lotu nr 626 obsługiwanego przez Yemenia Yemen Airways, podjęła w dniu 1 lipca 2009 r. decyzję o podjęciu formalnych konsultacji z Yemenia Yemen Airways na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 473/2006 oraz z właściwymi organami Jemenu na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 473/2006, mających na celu ocenę wspomnianego przewoźnika pod względem przestrzegania obowiązujących norm ICAO w zakresie eksploatacji i obsługi technicznej, zastrzegając sobie prawo do podjęcia pilnych środków w razie potrzeby.

(79)

Do chwili obecnej Komisja nie uzyskała dowodów pełnego wdrożenia odpowiednich działań naprawczych przez pozostałych przewoźników ujętych we wspólnotowym wykazie uaktualnionym w dniu 8 kwietnia 2009 r., ani przez organa sprawujące nadzór regulacyjny nad tymi przewoźnikami, pomimo skierowania do nich konkretnych wniosków. W związku z powyższym, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że przewoźnicy ci powinni w dalszym ciągu podlegać, stosownie do przypadku, zakazowi wykonywania przewozów (załącznik A) lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów (załącznik B).

(80)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 474/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załącznik A zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku A do niniejszego rozporządzenia.

2)

załącznik B zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku B do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczacy


(1)  Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15.

(2)  Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14.

(3)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.

(4)  Dz.U. L 95 z 9.4.2009, s. 16.

(5)  Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 7.

(6)  Zob. DGAC/F-2008-564.

(7)  Ustalenia ICAO: zob. dok. OPS/01.

(8)  Ustalenia ICAO: zob. dok. AIR/01.

(9)  Zob. LBA/D-2008-334, LBA/D-2008-944.

(10)  Zob. CAA-NL-2008-24, CAA-NL-2008-254, CAA-NL-2009-7, CAA-NL-2009-42, CAA-NL-2009-55.

(11)  Zob. CAA-UK-2008-187.

(12)  Zob. DGCATR-2008-85, DGCATR-2008-310, DGCATR-2008-360, DGCATR-2008-381, DGCATR-2008-460, DGCATR-2008-585, DGCATR-2009-39, DGCATR-2009-69, DGCATR-2009-93, DGCATR-2009-105.

(13)  Zob. LBA/D-2009-332.


ZAŁĄCZNIK A

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PEŁNEMU ZAKAZOWI WYKONYWANIA PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY  (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa w przypadku różnic)

Numer certyfikatu (AOC) lub numer koncesji przewoźnika lotniczego

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo operatora

AIR KORYO

nieznany

KOR

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Republika Sudanu

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Islamska Republika Afganistanu

MOTOR SICH

025

MSI

Ukraina

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Królestwo Kambodży

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

nieznany

VRB

Republika Rwandy

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Angoli z wyjątkiem TAAG Angola Airlines, w tym:

 

 

Republika Angoli

AEROJET

015

nieznany

Republika Angoli

AIR26

004

nieznany

Republika Angoli

AIR GEMINI

002

nieznany

Republika Angoli

AIR GICANGO

009

nieznany

Republika Angoli

AIR JET

003

nieznany

Republika Angoli

AIR NAVE

017

nieznany

Republika Angoli

ALADA

005

nieznany

Republika Angoli

ANGOLA AIR SERVICES

006

nieznany

Republika Angoli

DIEXIM

007

nieznany

Republika Angoli

GIRA GLOBO

008

nieznany

Republika Angoli

HELIANG

010

nieznany

Republika Angoli

HELIMALONGO

011

nieznany

Republika Angoli

MAVEWA

016

nieznany

Republika Angoli

PHA

019

nieznany

Republika Angoli

RUI & CONCEICAO

012

nieznany

Republika Angoli

SAL

013

nieznany

Republika Angoli

SERVISAIR

018

nieznany

Republika Angoli

SONAIR

014/

nieznany

Republika Angoli

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Beninie, w tym:

 

Republika Beninu

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

nieznany

Republika Beninu

AFRICA AIRWAYS

nieznany

nieznany

Republika Beninu

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

n/d

Republika Beninu

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

nieznany

Republika Beninu

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BLA

Republika Beninu

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

nieznany

Republika Beninu

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

nieznany

Republika Beninu

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republika Beninu

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Demokratycznej Republice Konga, w tym:

 

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

podpis ministerialny (postanowienie nr 78/205)

LCG

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Gwinei Równikowej, w tym:

 

 

Gwinea Równikowa

CRONOS AIRLINES

nieznany

nieznany

Gwinea Równikowa

CEIBA INTERCONTINENTAL

nieznany

CEL

Gwinea Równikowa

EGAMS

nieznany

EGM

Gwinea Równikowa

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Gwinea Równikowa

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/d

Gwinea Równikowa

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Gwinea Równikowa

GUINEA AIRWAYS

738

n/d

Gwinea Równikowa

STAR EQUATORIAL AIRLINES

nieznany

nieznany

Gwinea Równikowa

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Gwinea Równikowa

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Indonezji z wyjątkiem Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines oraz Ekspres Transportasi Antarbenua, w tym:

 

 

Republika Indonezji

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

nieznany

Republika Indonezji

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

nieznany

Republika Indonezji

ASCO NUSA AIR

135-022

nieznany

Republika Indonezji

ASI PUDJIASTUTI

135-028

nieznany

Republika Indonezji

AVIASTAR MANDIRI

135-029

nieznany

Republika Indonezji

CARDIG AIR

121-013

nieznany

Republika Indonezji

DABI AIR NUSANTARA

135-030

nieznany

Republika Indonezji

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezji

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

nieznany

Republika Indonezji

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republika Indonezji

EASTINDO

135-038

nieznany

Republika Indonezji

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezji

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Republika Indonezji

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republika Indonezji

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

nieznany

Republika Indonezji

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

nieznany

Republika Indonezji

KAL STAR

121-037

nieznany

Republika Indonezji

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezji

KURA-KURA AVIATION

135-016

nieznany

Republika Indonezji

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Republika Indonezji

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

nieznany

Republika Indonezji

MEGANTARA

121-025

nieznany

Republika Indonezji

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republika Indonezji

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Republika Indonezji

MIMIKA AIR

135-007

nieznany

Republika Indonezji

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

nieznany

Republika Indonezji

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

nieznany

Republika Indonezji

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

nieznany

Republika Indonezji

NYAMAN AIR

135-042

nieznany

Republika Indonezji

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezji

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

nieznany

Republika Indonezji

PURA WISATA BARUNA

135-025

nieznany

Republika Indonezji

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Republika Indonezji

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezji

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

nieznany

Republika Indonezji

PT. SAYAP GARUDA INDAH

135-004

nieznany

Republika Indonezji

SKY AVIATION

135-044

nieznany

Republika Indonezji

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezji

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezji

SURVEI UDARA PENAS

135-006

nieznany

Republika Indonezji

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

nieznany

Republika Indonezji

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezji

TRAVIRA UTAMA

135-009

nieznany

Republika Indonezji

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezji

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezji

UNINDO

135-040

nieznany

Republika Indonezji

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezji

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Kazachstanie z wyjątkiem Air Astana, w tym:

 

 

Republika Kazachstanu

AERO AIR COMPANY

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

AEROPRAKT KZ

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

AEROTOUR KZ

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republika Kazachstanu

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republika Kazachstanu

AIR DIVISION OF EKA

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

AIR FLAMINGO

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

AIR TRUST AIRCOMPANY

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

AK SUNKAR AIRCOMPANY

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

ALMATY AVIATION

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

ARKHABAY

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republika Kazachstanu

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republika Kazachstanu

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republika Kazachstanu

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republika Kazachstanu

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republika Kazachstanu

AVIA-JAYNAR

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

BEYBARS AIRCOMPANY

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republika Kazachstanu

BERKUT STATE AIRLINE

AK-0378-09

BEC

Republika Kazachstanu

BERKUT KZ

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republika Kazachstanu

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republika Kazachstanu

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republika Kazachstanu

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republika Kazachstanu

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republika Kazachstanu

EOL AIR

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republika Kazachstanu

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

EXCELLENT GLIDE

AK-0338-08

EGB

Republika Kazachstanu

FENIX

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republika Kazachstanu

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republika Kazachstanu

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republika Kazachstanu

IRBIS

AK-0317-07

BIS

Republika Kazachstanu

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republika Kazachstanu

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republika Kazachstanu

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republika Kazachstanu

KAVIASPAS

AK-0322-07

KZS

Republika Kazachstanu

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republika Kazachstanu

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republika Kazachstanu

KAZAIRWEST

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

KAZAVIA

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republika Kazachstanu

MAK AIR AIRLINE

AK-0334-07

AKM

Republika Kazachstanu

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republika Kazachstanu

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republika Kazachstanu

NAVIGATOR

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

OLIMP AIR

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

PRIME AVIATION

AK-0308-07

PKZ

Republika Kazachstanu

SALEM AIRCOMPANY

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

SAMAL AIR

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

SAYAT AIR

AK-0351-08

SYM

Republika Kazachstanu

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

nieznany

Republika Kazachstanu

SEMEYAVIA

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republika Kazachstanu

STARLINE KZ

AK-0373-08

LMZ

Republika Kazachstanu

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republika Kazachstanu

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republika Kazachstanu

SKYSERVICE

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

TAHMID AIR

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

TULPAR AVIA SERVICE

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

TYAN SHAN

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republika Kazachstanu

ZHETYSU AIRCOMPANY

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

ZHERSU AVIA

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

ZHEZKAZGANAIR

nieznany

nieznany

Republika Kazachstanu

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Kirgiskiej, w tym:

 

 

Republika Kirgiska

AIR MANAS

17

MBB

Republika Kirgiska

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republika Kirgiska

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republika Kirgiska

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republika Kirgiska

DAMES

20

DAM

Republika Kirgiska

EASTOK AVIA

15

nieznany

Republika Kirgiska

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Republika Kirgiska

ITEK AIR

04

IKA

Republika Kirgiska

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republika Kirgiska

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republika Kirgiska

MAX AVIA

33

MAI

Republika Kirgiska

S GROUP AVIATION

6

nieznany

Republika Kirgiska

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Republika Kirgiska

SKY WAY AIR

21

SAB

Republika Kirgiska

TENIR AIRLINES

26

TEB

Republika Kirgiska

TRAST AERO

05

TSJ

Republika Kirgiska

VALOR AIR

07

nieznany

Republika Kirgiska

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Liberii

 

Liberia

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Gabońskiej, z wyjątkiem Gabon Airlines, Afrijet oraz SN2AG, w tym:

 

 

Republika Gabońska

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

nieznany

Republika Gabońska

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Republika Gabońska

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

nieznany

Republika Gabońska

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

nieznany

Republika Gabońska

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Republika Gabońska

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

nieznany

Republika Gabońska

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Sierra Leone, w tym:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

nieznany

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

nieznany

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

nieznany

nieznany

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

nieznany

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

nieznany

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

nieznany

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

nieznany

nieznany

Sierra Leone

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Suazi, w tym:

Suazi

AERO AFRICA (PTY) LTD

nieznany

RFC

Suazi

JET AFRICA SWAZILAND

nieznany

OSW

Suazi

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

nieznany

RSN

Suazi

SCAN AIR CHARTER, LTD

nieznany

nieznany

Suazi

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

nieznany

ex Algae

Suazi

SWAZILAND AIRLINK

nieznany

SZL

Suazi

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Zambii, w tym:

 

 

Zambia

Zambezi Airlines

Z/AOC/001/2009

nieznany

Zambia


(1)  Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku A można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.


ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W WYKONYWANIU PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY.  (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo operatora

Rodzaj statku powietrznego

Znak rejestracyjny oraz numer seryjny, o ile jest dostępny

Państwo, w którym dokonano rejestracji

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Republika Gabońska

Cała flota z wyjątkiem: 2 statków powietrznych typu Falcon 50; 1 statku powietrznego typu Falcon 900

Cała flota z wyjątkiem: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Republika Gabońska

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstan

Cała flota z wyjątkiem: 2 statków powietrznych typu B767; 4 statków powietrznych typu B757; 10 statków powietrznych typu A319/320/321; 5 statków powietrznych typu Fokker 50;

Cała flota z wyjątkiem: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (autonomiczne terytorium Królestwa Niderlandów)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesz

B747-269B

S2-ADT

Bangladesz

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Cała flota z wyjątkiem: LET 410 UVP

Cała flota z wyjątkiem: D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Republika Gabońska

Cała flota z wyjątkiem: 1 statku powietrznego typu Boeing B-767-200

Cała flota z wyjątkiem: TR-LHP

Republika Gabońska

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republika Gabońska

Cała flota z wyjątkiem: 1 statku powietrznego typu Challenger CL601 1 statku powietrznego typu HS-125-800

Cała flota z wyjątkiem: TR-AAG, ZS-AFG

Republika Gabońska Republika Południowej Afryki

TAAG ANGOLA AIRLINES (5)

001

DTA

Republika Angoli

Cała flota z wyjątkiem: 3 statków powietrznych typu Boeing B-777

Cała flota z wyjątkiem: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF

Republika Angoli


(1)  Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku B można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.

(2)  Afrijet może w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.

(3)  Air Astana mogą w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.

(4)  Gabon Airlines mogą w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.

(5)  TAAG Angola Airlines mogą obsługiwać wyłącznie przewozy do Portugalii przy użyciu określonych statków powietrznych, zgodnie z warunkami ustalonymi w motywach 58 i 59 niniejszego rozporządzenia.


15.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 620/2009

z dnia 13 lipca 2009 r.

ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148, w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 617/2009 (2) otwarto wieloletni autonomiczny przywozowy kontyngent taryfowy na przywóz 20 000 ton wołowiny wysokiej jakości. Artykuł 2 wymienionego rozporządzenia stanowi, że kontyngentem taryfowym administruje Komisja zgodnie z art. 144 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Należy zatem przyjąć szczegółowe zasady administrowania wymienionym kontyngentem.

(2)

Kontyngentem administruje się za pomocą pozwoleń na przywóz. Należy zatem ustanowić zasady dotyczące składania wniosków i informacji, jakie należy umieścić we wnioskach oraz w pozwoleniach. Jeżeli to konieczne, można tego dokonać w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (4).

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5) określa szczegółowe zasady dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, statusu wnioskodawców i wydawania pozwoleń na przywóz. Rozporządzenie to ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 należy stosować w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wydanych w ramach kontyngentu objętego rozporządzeniem (WE) nr 617/2009 bez uszczerbku dla warunków uzupełniających ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(4)

Aby zapewnić stały przywóz, należy podzielić każdy okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego na kilka podokresów.

(5)

Wprowadzenie do obrotu produktów przywiezionych w ramach kontyngentu objętego rozporządzeniem (WE) nr 617/2009 podlega obowiązkowi przedłożenia świadectwa autentyczności wydanego przez właściwy organ kraju trzeciego dokonującego wywozu. Wydanie takich świadectw autentyczności powinno gwarantować, że przywożone produkty kwalifikuje się jako wołowinę wysokiej jakości, jak określono w niniejszym rozporządzeniu. Należy ustalić formę i układ tych świadectw autentyczności oraz procedury ich stosowania. Świadectwa powinny być wydawane przez organy krajów trzecich, które udzielają niezbędnych gwarancji w celu zapewnienia właściwego stosowania tych ustaleń.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 617/2009 stanowi, że przywozowy kontyngent taryfowy otwiera się z dniem 1 sierpnia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie powinno się zatem stosować od tej samej daty.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady administrowania przywozowym kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości ustanowionym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 617/2009, zwanym dalej „kontyngentem taryfowym”.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny wysokiej jakości, która spełnia wymogi ustanowione w załączniku I.

Do celów niniejszego rozporządzenia „mięso mrożone” oznacza mięso o wewnętrznej temperaturze -12 °C lub niższej w momencie wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.

3.   O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 382/2008.

Artykuł 2

Administrowanie kontyngentem taryfowym

1.   Kontyngentem taryfowym administruje się poprzez zastosowanie metody równoczesnego analizowania zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

2.   Stawkę należności przywozowych, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 617/2009, należy podać w rubryce 24 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

3.   Rok kontyngentowy, o którym mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 617/2009, należy podzielić na 12 miesięcznych podokresów. Ilości dostępne w każdym podokresie odpowiadają jednej dwunastej całkowitej ilości.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego rok kontyngentowy 2009/2010 powinien być podzielony na 10 miesięcznych podokresów, z wyjątkiem pierwszego podokresu, który powinien obejmować okres od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 30 września 2009 r. Ilości dostępne w każdym podokresie odpowiadają jednej dziesiątej całkowitej ilości.

Artykuł 3

Wniosek o pozwolenie na przywóz

1.   Wnioski o pozwolenia mogą być składane przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres, o którym mowa w art. 2 ust. 3.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu do roku kontyngentowego 2009/2010 wnioski o pozwolenia dotyczące pierwszego podokresu mogą być składane przez cztery pierwsze dni sierpnia 2009 r.

2.   Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 382/2008 wnioski o pozwolenia mogą dotyczyć jednego produktu lub wielu produktów objętych kodami CN lub ich grupami wymienionymi w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. W przypadku gdy wnioski dotyczą wielu kodów CN, określa się odpowiednie ilości objęte wnioskiem w odniesieniu do każdego kodu CN lub ich grupy. Wszystkie kody CN i ich opisy powinny być wpisane odpowiednio w rubryce 16 i 15 wniosków o pozwolenia i pozwoleń.

3.   Najpóźniej czternastego dnia miesiąca, w którym składane są wnioski, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych ilościach objętych wnioskami o pozwolenie, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, w podziale na kraj pochodzenia oraz wyrażone w kilogramach masy produktu.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego termin powiadamiania w odniesieniu do pierwszego podokresu roku kontyngentowego 2009/2010 ustala się na dzień 7 sierpnia 2009 r.

4.   W rubryce 8 wniosku o pozwolenie oraz w rubryce 8 pozwolenia wpisuje się państwo pochodzenia.

W rubryce 20 wniosku o pozwolenie oraz pozwolenia umieszcza się jeden z zapisów wymienionych w załączniku II.

Artykuł 4

Wydawanie pozwoleń na przywóz

1.   Pozwolenia wydaje od 23 dnia miesiąca, ale nie później niż do końca miesiąca, w którym złożono wniosek.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego pozwolenia, o które złożono wnioski w sierpniu 2009 r., wydaje się od dnia 14 sierpnia do dnia 21 sierpnia 2009 r.

2.   W każdym pozwoleniu należy określić ilości, jakich ono dotyczy, w odniesieniu do każdego kodu CN lub każdej grupy kodów CN.

Artykuł 5

Okres ważności pozwoleń na przywóz

Pozwolenia są ważne przez okres trzech miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu do wniosków o pozwolenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi, pozwolenia są ważne przez okres trzech miesięcy od daty ich wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008.

Artykuł 6

Powiadamianie Komisji i państw członkowskich

1.   W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję:

a)

nie później niż dziesiątego dnia każdego miesiąca – o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim miesiącu;

b)

o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia:

(i)

łącznie z powiadomieniami, o których mowa w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do wniosków złożonych dla ostatniego podokresu roku kontyngentowego;

(ii)

nie później niż dnia 31 października następującego po zakończeniu każdego roku kontyngentowego, w odniesieniu do ilości nieobjętych powiadomieniem w ramach ppkt (i).

2.   Nie później niż dnia 31 października po zakończeniu każdego roku kontyngentowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów rzeczywiście wprowadzonych do swobodnego obrotu w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.

3.   W powiadomieniach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, ilości wyraża się w kilogramach masy produktu w podziale według kraju pochodzenia oraz kategorii produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

4.   Powiadomienia są przekazywane drogą elektroniczną zgodnie ze wzorami i metodami udostępnionymi państwom członkowskim przez Komisję.

Artykuł 7

Świadectwa autentyczności

1.   Wprowadzenie do swobodnego obrotu produktów przywiezionych w ramach kontyngentu podlega obowiązkowi przedłożenia świadectwa autentyczności sporządzonego zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku III.

2.   Na odwrocie świadectwa autentyczności powinno znajdować się stwierdzenie, że mięso pochodzące z kraju wywozu spełnia wymogi ustanowione w załączniku I.

3.   Świadectwo autentyczności jest ważne jedynie, jeżeli jest prawidłowo wypełnione i potwierdzone przez organ wydający.

4.   Świadectwo autentyczności uważa się za należycie potwierdzone, jeśli umieszczono na nim datę i miejsce wydania oraz jeśli opatrzone jest pieczęcią organu wydającego i podpisem osoby lub osób upoważnionych do jego podpisania.

5.   Pieczęć może być zastąpiona pieczęcią wydrukowaną na oryginale świadectwa autentyczności i jego kopiach.

6.   Okres ważności świadectwa autentyczności wygasa najpóźniej w dniu 30 czerwca następującego po dacie jego wystawienia.

Artykuł 8

Organy wydające w krajach trzecich

1.   Organ wydający, o którym mowa w art. 7 ust. 3:

a)

jest uznany jako taki przez właściwy organ kraju wywozu;

b)

zobowiązuje się do kontrolowania zapisów na świadectwach autentyczności.

2.   Komisji należy przekazać następujące informacje:

a)

nazwę i adres, wraz z adresem e-mail i adresem internetowym, organów uprawnionych do wydawania świadectw autentyczności, o których mowa w art. 7;

b)

wzory odcisków stempli używanych przez wymienione organy;

c)

procedury i kryteria, według których organ wydający określa, czy spełnione są wymogi ustanowione w załączniku I.

Artykuł 9

Powiadomienia krajów trzecich

Jeżeli spełnione są wymogi ustanowione w załączniku I, Komisja publikuje nazwę organu wydającego, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub w inny odpowiedni sposób.

Artykuł 10

Kontrole na miejscu w krajach trzecich

Komisja może zażądać, żeby kraj trzeci upoważnił przedstawicieli Komisji do przeprowadzenia kontroli na miejscu w danym kraju trzecim. Kontrole te przeprowadza się wspólnie z właściwymi organami danego kraju trzeciego.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(4)  Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.

(5)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.


ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące produktów w ramach kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1

1.

Kawałki wołowiny uzyskuje się z tusz jałówek i wołów w wieku poniżej 30 miesięcy, żywionych przez co najmniej ostatnie 100 dni przed ubojem żywnością zawierającą nie mniej niż 62 % koncentratów paszowych lub podobnych produktów ze zbóż paszowych (zawartość suchej masy), osiągających lub przekraczających zawartość metabolizowalnej energii 12,26 megadżula na kilogram suchej masy.

2.

Jałówki i woły żywione w sposób opisany w pkt 1 otrzymują średnio dziennie nie więcej niż 1,4 % ich żywej wagi w przeliczeniu na suchą masę.

3.

Tusze, z których pochodzą kawałki, są oceniane przez osobę oceniającą zatrudnioną przez właściwe organy krajowe, która w swojej ocenie i wynikającej z niej klasyfikacji tuszy opiera się na metodzie zatwierdzonej przez te organy. Metoda oceny zatwierdzona przez właściwe organy krajowe i związana z nią klasyfikacja dokonują oceny oczekiwanej jakości tusz na podstawie połączenia dojrzałości tuszy i właściwości organoleptycznych kawałków wołowiny. Taka metoda oceny tuszy obejmuje między innymi ocenę cech dojrzałości koloru i tekstury najdłuższego mięśnia grzbietu, stanu wykształcenia kości i chrząstek, a także ocenę oczekiwanych właściwości organoleptycznych obejmującą połączenie szczególnych cech tłuszczu śródmięśniowego i jędrność najdłuższego mięśnia grzbietu.

4.

Kawałki są etykietowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

5.

Oznaczenie „wołowina wysokiej jakości” może zostać dodane do informacji na etykiecie.


(1)  Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 3 ust. 4

:

w języku bułgarskim

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 620/2009)

:

w języku hiszpańskim

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 620/2009]

:

w języku czeskim

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 620/2009)

:

w języku duńskim

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 620/2009)

:

w języku niemieckim

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 620/2009)

:

w języku estońskim

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 620/2009)

:

w języku greckim

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009]

:

w języku angielskim

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 620/2009)

:

w języku francuskim

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 620/2009]

:

w języku włoskim

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 620/2009]

:

w języku łotewskim

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 620/2009)

:

w języku litewskim

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 620/2009)

:

w języku węgierskim

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (620/2009/EK rendelet)

:

w języku maltańskim

:

Ċanga/vitella ta' kwalità għolja (Regolament (KE) Nru 620/2009)

:

w języku niderlandzkim

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 620/2009)

:

w języku polskim

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 620/2009)

:

w języku portugalskim

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 620/2009]

:

w języku rumuńskim

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 620/2009]

:

w języku słowackim

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso [Nariadenie (ES) č. 620/2009]

:

w języku słoweńskim

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 620/2009)

:

w języku fińskim

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 620/2009)

:

w języku szwedzkim

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 620/2009)


ZAŁĄCZNIK III

Image


15.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 621/2009

z dnia 14 lipca 2009 r.

ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe, w wodach WE obszaru Vb i wodach międzynarodowych obszarów IIa, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2009.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2009 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2009 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

2/T&Q

Państwo członkowskie

Hiszpania

Stado

MAC/2CX14-

Gatunek

Makrela (Scomber scombrus)

Obszar

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe; wody WE obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV

Data

15 czerwca 2009 r.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

15.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/33


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 czerwca 2009 r.

ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5174)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/548/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2009/28/WE zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do przyjęcia krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Plany te mają określać dla danego państwa członkowskiego krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, elektroenergetyce oraz ciepłownictwie i chłodnictwie w 2020 r. – uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii – oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych, w tym współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, zaplanowane transfery statystyczne lub wspólne projekty, krajowe strategie ukierunkowane na rozwój istniejących zasobów biomasy i mobilizację nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia zobowiązań zawartych w art. 13–19 dyrektywy 2009/28/WE.

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE do dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja powinna przyjąć schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, obejmujący minimalne wymagania określone w załączniku VI do tej dyrektywy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przyjmuje się schemat krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

1.

Streszczenie krajowej polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

2.

Przewidywane końcowe zużycie energii w latach 2010–2020

3.

Cele i kursy dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

3.1.

Krajowy cel ogólny

3.2.

Cele i kursy sektorowe

4.

Środki służące osiągnięciu celów

4.1.

Przegląd wszystkich polityk i środków w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

4.2.

Szczegółowe środki służące wypełnieniu zobowiązań zawartych w art. 13, 14, 16, 17 i 21 dyrektywy 2009/28/WE

4.2.1.

Procedury administracyjne oraz planowanie przestrzenne (art. 13 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.2.

Specyfikacje techniczne (art. 13 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.3.

Budynki (art. 13 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.4.

Przepisy dotyczące informowania (art. 14 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.5.

Certyfikacja instalatorów (art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.6.

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej (art. 16 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3–6 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.7.

Działanie sieci elektroenergetycznej (art. 16 ust. 2 oraz art. 16 ust. 7 i 8 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.8.

Włączenie biogazu do sieci gazu ziemnego (art. 16 ust. 7 oraz art. 16 ust. 9 i 10 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.9.

Rozwój infrastruktury w zakresie systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia (art. 16 ust. 11 dyrektywy 2009/28/WE)

4.2.10.

Biopaliwa i inne biopłyny – kryteria zrównoważonego rozwoju oraz weryfikacja zgodności (art. 17–21 dyrektywy 2009/28/WE)

4.3.

Systemy wsparcia w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, stosowane przez dane państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich

4.4.

Systemy wsparcia w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie, stosowane przez dane państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich

4.5.

Systemy wsparcia w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, stosowane przez dane państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich

4.6.

Szczegółowe środki w zakresie promocji wykorzystania energii z biomasy

4.6.1.

Dostawy biomasy: rynek krajowy i handel

4.6.2.

Środki służące zwiększeniu dostępności biomasy, uwzględniające innych jej użytkowników (rolnictwo i sektory związane z leśnictwem)

4.7.

Planowane wykorzystanie transferów statystycznych między państwami członkowskimi oraz planowany udział we wspólnych projektach z innymi państwami członkowskimi i krajami trzecimi

4.7.1.

Aspekty proceduralne

4.7.2.

Szacowana nadwyżka produkcji energii ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do orientacyjnego kursu, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim

4.7.3.

Szacowany potencjał dla wspólnych projektów

4.7.4.

Szacowane zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych, które ma być pokrywane inaczej niż z produkcji krajowej

5.

Oceny szacunkowe

5.1.

Łączny przewidywany wkład każdej z technologii energii odnawialnej w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie

5.2.

Łączny przewidywany wkład środków służących efektywności energetycznej i oszczędności energii w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie

5.3.

Ocena skutków (nieobowiązkowe)

5.4.

Przygotowanie krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz kontrola jego realizacji

Schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (NREAP)

Dyrektywa 2009/28/WE zobowiązuje państwa członkowskie do przedłożenia Komisji Europejskiej krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (ang. National Renewable Energy Action Plan, NREAP) do dnia 30 czerwca 2010 r. Poniżej określono schemat wspomnianego planu działania. Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE zastosowanie tego schematu jest obowiązkowe.

Celem schematu jest zagwarantowanie, aby NREAP były kompletne, uwzględniały wszystkie wymogi określone w dyrektywie oraz były porównywalne między sobą, a także z przyszłymi, przedstawianymi co dwa lata sprawozdaniami państw członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy.

Przy wypełnianiu schematu państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania definicji, zasad obliczeniowych oraz terminologii określonych w dyrektywie 2009/28/WE. Ponadto zachęca się państwa członkowskie do wykorzystania definicji, zasad obliczeniowych oraz terminologii zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1099/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady  (1) .

Informacje dodatkowe można podawać w ramach zalecanej struktury planu działania lub za pomocą załączników.

Fragmenty wyróżnione kursywą mają na celu pomóc państwom członkowskich w przygotowaniu planów działania. Państwa członkowskie mogą usunąć te fragmenty z wersji NREAP, którą przekazują Komisji.

Komisja przypomina państwom członkowskim, że wszystkie krajowe systemy wsparcia muszą być zgodne z zasadami pomocy państwa przewidzianymi w art. 87 i 88 traktatu WE. Zgłoszenie NREAP nie zastępuje zgłoszenia pomocy państwa zgodnie z art. 88 ust. 3 traktatu WE.

1.   STRESZCZENIE KRAJOWEJ POLITYKI W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Należy przedstawić krótki zarys krajowej polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, opisujący cele tej polityki (takie jak bezpieczeństwo dostaw, korzyści dla środowiska, korzyści gospodarcze i społeczne) oraz główne strategiczne kierunki działań.

2.   PRZEWIDYWANE KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII W LATACH 2010–2020

W tej sekcji państwa członkowskie są zobowiązane do przedstawienia szacunków dotyczących końcowego zużycia energii brutto z uwzględnieniem wszystkich rodzajów energii (zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i konwencjonalnych), ogółem oraz dla każdego z sektorów, w okresie do 2020 r.

Szacunki te muszą również uwzględniać oczekiwane skutki środków służących efektywności energetycznej i oszczędności energii, jakie mają zostać wprowadzone w tym okresie. Pod pozycją „scenariusz referencyjny” należy przedstawić scenariusz uwzględniający jedynie środki służące efektywności energetycznej i oszczędności energii przyjęte przed 2009 r. Pod pozycją „scenariusz dodatkowej efektywności energetycznej” należy przedstawić scenariusz uwzględniający wszystkie środki przyjmowane od 2009 r. Podstawą opracowania pozostałych części NREAP jest właśnie scenariusz dodatkowej efektywności energetycznej.

Termin „zużycie w ciepłownictwie i chłodnictwie” należy rozumieć jako wytworzone ciepło pochodne (ciepło sprzedane), powiększone o końcowe zużycie wszystkich pozostałych towarów energetycznych w sektorach będących odbiorcami końcowymi, takich jak przemysł, gospodarstwa domowe, usługi, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Pojęcie „ciepłownictwa i chłodnictwa” obejmuje zatem także końcowe zużycie energii na potrzeby przetwarzania. Energia elektryczna również może być wykorzystywana w ciepłownictwie i chłodnictwie w zużyciu końcowym, ale taka energia elektryczna objęta jest celem dotyczącym elektroenergetyki i dlatego nie uwzględnia się jej w tym miejscu.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE, w celu zbadania zgodności z celem wyznaczonym na rok 2020 oraz okresowym kursem, uznaje się, że ilość energii zużyta w lotnictwie nie powinna przekraczać 6,18 % końcowego zużycia energii brutto danego państwa członkowskiego (4,12 % w przypadku Cypru i Malty). (Ewentualne) odpowiednie korekty mogą zostać dokonane w tabeli. Poniższa ramka pokazuje sposób ich obliczania.

RAMKA – Sposób obliczania „mechanizmu ograniczania udziału lotnictwa” w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych

Przyjmijmy, że w kraju A udział energii zużywanej w lotnictwie (AEC) w całkowitym końcowym zużyciu energii brutto (GFEC) wynosi X:

X = AEC/GFEC

Przyjmijmy, że X > 6,18 %

W tym przypadku ograniczenie oznacza, że na potrzeby oceny zgodności:

GFECskorygowany = GFEC – AEC + AECskorygowany

gdzie AECskorygowany = 0,0618 * GFEC

Oznacza to inaczej, że

GFECskorygowany = GFEC – AEC + 0,0618 * GFEC =

= GFEC – X * GFEC + 0,0618 * GFEC =

= GFEC * (1,0618 – X)

„Korekta” – jako % rzeczywistego GFEC oraz funkcja X – wynosi zatem:

Korekta = (GFEC – GFECskorygowany)/GFEC =

= X – 0,0618

Uwaga: W przypadku Cypru i Malty wartości 6,18 % oraz 0,0618 należy zastąpić odpowiednio wartościami 4,12 % oraz 0,0412.

Tabela 1

Przewidywane końcowe zużycie energii brutto [państwa członkowskiego] w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce oraz transporcie do roku 2020 z uwzględnieniem skutków środków służących efektywności energetycznej i oszczędności energii  (2) w latach 2010-2020 (ktoe)

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

rok bazowy

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

1.

Ciepłownictwo i chłodnictwo (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Elektroenergetyka (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transport zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. a) (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Końcowe zużycie energii brutto (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższe obliczenia potrzebne są wyłącznie w przypadku gdy końcowe zużycie energii w lotnictwie ma wynieść ponad 6,18 % (4,12 % w przypadku Malty i Cypru):

Końcowe zużycie energii w lotnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie o limit określony dla lotnictwa (7) (art. 5 ust. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączne zużycie energii po zmniejszeniu o limit określony dla lotnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

scenariusz referencyjny

dodatkowa efektywność energetyczna

1.

Ciepłownictwo i chłodnictwo (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Elektroenergetyka (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transport zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. a) (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Końcowe zużycie energii brutto (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższe obliczenia potrzebne są wyłącznie w przypadku gdy końcowe zużycie energii w lotnictwie ma wynieść ponad 6,18 % (4,12 % w przypadku Malty i Cypru):

Końcowe zużycie energii w lotnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie o limit określony dla lotnictwa (7) (art. 5 ust. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączne zużycie energii po zmniejszeniu o limit określony dla lotnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   CELE I KURSY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

3.1.   Krajowy cel ogólny

Tabela 2

Krajowy cel ogólny w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2005 oraz w 2020 r. (należy przenieść wartości z części A załącznika 1 do dyrektywy 2009/28/WE):

A.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2005 r. (S2005) (w %)

 

B.

Cel dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. (S2020) (w %)

 

C.

Przewidywane skorygowane zużycie energii w 2020 r. (z ostatniej komórki tabeli 1) (ktoe)

 

D.

Przewidywana ilość energii ze źródeł odnawialnych odpowiadająca celowi na rok 2020 (obliczona jako B x C) (ktoe)

 

Państwa członkowskie mogą korzystać ze środków zwiększających elastyczność, określonych w art. 6, 7, 8 i 11 dyrektywy 2009/28/WE, w celu umożliwienia zaliczenia ich własnego zużycia energii ze źródeł odnawialnych na poczet celów innych państw członkowskich lub w celu zaliczenia energii ze źródeł odnawialnych zużytej w innych państwach członkowskich na poczet swoich celów krajowych. Ponadto mogą one wykorzystać fizyczny import energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z krajów trzecich, zgodnie z przepisami art. 9 i 10 dyrektywy 2009/28/WE.

Wszelkie szacunki dotyczące krajowych zasobów energii ze źródeł odnawialnych mogą zostać przedstawione w załączniku.

W załączniku można również przedstawić wszelkie cele dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie regionalnym bądź w głównych miastach lub w głównych sektorach zużywających energię, wspierające realizację krajowego celu ogólnego dotyczącego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

3.2.   Cele i kursy sektorowe

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE państwa członkowskie są zobowiązane określić swoje cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. w następujących sektorach:

ciepłownictwa i chłodnictwa;

elektroenergetyki;

transportu.

Suma tych trzech celów sektorowych, wyrażona za pomocą przewidywanych wolumenów (ktoe), z uwzględnieniem planowanego zastosowania środków zwiększających elastyczność, musi być co najmniej równa przewidywanej ilości energii ze źródeł odnawialnych, odpowiadającej celowi na rok 2020 dla danego państwa członkowskiego (określonemu w ostatniej komórce tabeli 2).

Ponadto cel dotyczący transportu musi być zgodny z wymogami art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie na poziomie 10 %. Należy jednak zauważyć, że sposób obliczenia tego udziału na potrzeby oceny zgodności z celem określonym w art. 3 ust. 4 różni się od obliczenia wkładu transportu w realizację krajowego celu ogólnego państwa członkowskiego dotyczącego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

W przypadku celu dotyczącego transportu, inaczej niż w odniesieniu do celu ogólnego:

Spośród produktów ropopochodnych do celów obliczenia mianownika uwzględnia się jedynie benzynę i olej napędowy. Oznacza to, że kerozyna/paliwo lotnicze wykorzystywane w lotnictwie oraz olej paliwowy wykorzystywany w żegludze nie są uwzględniane (ale uwzględnia się olej napędowy wykorzystywany w niektórych pociągach oraz statkach żeglugi śródlądowej).

Do celów obliczenia licznika ilość biopaliw produkowanych z odpadów, pozostałości, niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego mnoży się przez dwa.

Do celów obliczenia licznika i mianownika ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zużywanej przez pojazdy drogowe mnoży się przez 2,5.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2009/28/WE, aby obliczyć udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i zużywanej przez pojazdy elektryczne, państwa członkowskie mogą wybrać albo przeciętny udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we Wspólnocie, albo udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ich własnym kraju, odpowiadający udziałowi zmierzonemu w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, o którym mowa. Do celów oszacowania przeciętnego udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we Wspólnocie państwa członkowskie mogą wykorzystać scenariusze przyszłościowe przygotowane przez Komisję Europejską lub na jej potrzeby  (8).

Oprócz określenia celów sektorowych na rok 2020, państwa członkowskie muszą również opisać kurs, którym zamierzają podążać, w zakresie zwiększania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych sektorach w latach 2010–2020. Sektorowe cele dotyczące wykorzystania źródeł odnawialnych w elektroenergetyce oraz ciepłownictwie i chłodnictwie, jak również kursy sektorowe mają charakter szacunkowy.

Państwa członkowskie są zobowiązane do przedstawienia w tabeli 3 informacji, o których mowa powyżej.

Przy wypełnianiu tabeli państwa członkowskie są proszone o zastosowanie bardziej szczegółowego podziału dotyczącego przewidywanego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wymaganego w tabeli 9. Tabele obliczeniowe 4a i 4b zawierają wskazówki dotyczące przygotowania tabeli 3.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opublikowania oraz zgłoszenia Komisji prognoz dotyczących zastosowania środków zwiększających elastyczność do dnia 31 grudnia 2009 r. Państwa członkowskie są proszone o posłużenie się tymi prognozami przy wypełnianiu odpowiednich części tabeli 4a. Państwa członkowskie nie są jednak zobowiązane do podania w swoich planach działania tych samych wartości, które przedstawiły w dokumentach zawierających prognozy. W szczególności mogą one dokonać korekty tych wartości w świetle informacji podanych w dokumentach zawierających prognozy innych państw członkowskich.

Tabela 3

Krajowy cel na rok 2020 oraz przewidywany kurs dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce oraz transporcie

(tabele obliczeniowe 4a oraz 4b mają pomóc w przygotowaniu tabeli 3)

(%)

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OŹE-ciepłownictwo i chłodnictwo (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŹE-elektroenergetyka (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŹE-transport (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowity udział OŹE (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym w ramach mechanizmu współpracy  (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadwyżka na potrzeby mechanizmu współpracy  (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zgodnie z częścią B załącznika I do dyrektywy

 

 

2011-2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018

 

2020

 

 

S2005 + 20 %

(S2020-S2005)

S2005 + 30 %

(S2020-S2005)

S2005 + 45 %

(S2020-S2005)

S2005 + 65 %

(S2020-S2005)

 

S2020

Minimalny kurs dotyczący OŹE (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalny kurs dotyczący OŹE (ktoe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4a

Tabela obliczeniowa dotycząca udziału energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych sektorach w końcowym zużyciu energii

(ktoe)

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(A)

Przewidywane końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)

Przewidywane końcowe zużycie energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

Przewidywane końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)

Przewidywane całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E)

Przewidywany transfer energii ze źródeł odnawialnych do innych państw członkowskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F)

Przewidywany transfer energii ze źródeł odnawialnych z innych państw członkowskich oraz krajów trzecich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G)

Przewidywane zużycie energii ze źródeł odnawialnych po korekcie na potrzeby celu (D) - (E) + (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 4b

Tabela obliczeniowa dotycząca udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie

(ktoe)

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(C)

Przewidywane zużycie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H)

Przewidywane zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w transporcie drogowym (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I)

Przewidywane zużycie biopaliw z odpadów, pozostałości, niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego w transporcie (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(J)

Przewidywany udział OŹE w transporcie na potrzeby celu dotyczącego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie: (C) + (2,5 - 1) x (H) + (2 - 1) x (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ŚRODKI SŁUŻĄCE OSIĄGNIĘCIU CELÓW

4.1.   Przegląd wszystkich polityk i środków w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Tabela 5

Przegląd wszystkich polityk i środków

Nazwa i numer referencyjny środka

Rodzaj środka (18)

Oczekiwany wynik (19)

Docelowa grupa lub działalność (20)

Istniejący czy planowany

Data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji środka

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Szczegółowe środki służące wypełnieniu zobowiązań zawartych w art. 13, 14, 16, 17 i 21 dyrektywy 2009/28/WE

4.2.1.    Procedury administracyjne oraz planowanie przestrzenne (art. 13 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE)

W odpowiedziach na poniższe pytania państwa członkowskie są zobowiązane wyjaśnić aktualne przepisy – krajowe, regionalne i lokalne – dotyczące procedur autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, które mają zastosowanie do zakładów wytwarzających energię elektryczną, energię do ogrzewania lub chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz związanej z nimi infrastruktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także do procesu przekształcania biomasy w biopaliwa lub inne produkty energetyczne. W przypadku gdy konieczne jest podjęcie dalszych kroków w celu dopilnowania, aby procedury były proporcjonalne i niezbędne, państwa członkowskie są również zobowiązane do opisania planowanych zmian, oczekiwanych wyników oraz organu odpowiedzialnego za przeprowadzenie takich zmian. W przypadku gdy informacje dotyczą poszczególnych technologii, należy to wskazać. W przypadku gdy znaczącą rolę odgrywają organy regionalne lub lokalne, należy to również wyjaśnić.

a)

Wykaz obowiązujących przepisów krajowych oraz, w stosownych przypadkach, przepisów regionalnych dotyczących autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, które mają zastosowanie do zakładów wytwarzających energię elektryczną, energię do ogrzewania lub chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz związanej z nimi infrastruktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych:

b)

Odpowiedzialny minister(-rowie)/organ(-y) oraz ich kompetencje w przedmiotowej dziedzinie:

c)

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w celu podjęcia odpowiednich kroków zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE: [data]

d)

Streszczenie istniejących i planowanych środków na poziomie regionalnym i lokalnym (w stosownych przypadkach):

e)

Czy wykryto niepotrzebne przeszkody bądź nieproporcjonalne wymogi dotyczące procedur autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, które mają zastosowanie do zakładów wytwarzających energię elektryczną, energię do ogrzewania lub chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz związanej z nimi infrastruktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz do procesu przekształcania biomasy w biopaliwa lub inne produkty energetyczne? Jeśli tak, to jakie?

f)

Który szczebel administracji (lokalny, regionalny czy krajowy) odpowiada za autoryzowanie, certyfikację i licencjonowanie instalacji energii odnawialnej oraz za planowanie przestrzenne? (Jeżeli zależy to od rodzaju instalacji, należy podać szczegóły.) Jeżeli w procesie uczestniczy więcej niż jeden szczebel administracji, w jaki sposób koordynuje się działania pomiędzy różnymi szczeblami? W jaki sposób można w przyszłości poprawić koordynację pomiędzy różnymi odpowiedzialnymi organami?

g)

W jaki sposób zapewnia się udostępnianie wyczerpujących informacji na temat rozpatrywania wniosków dotyczących autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania oraz na temat pomocy udzielanej wnioskodawcom? Jakiego rodzaju informacje oraz pomoc dostępne są potencjalnym wnioskodawcom występującym z wnioskami w sprawie nowych instalacji energii odnawialnej?

h)

W jaki sposób ułatwia się koordynację pracy różnych organów administracji, odpowiedzialnych za różne elementy pozwolenia? Ile kroków proceduralnych potrzebnych jest ostatecznie do uzyskania autoryzacji, licencji lub pozwolenia? Czy stworzono punkt kompleksowej obsługi w celu koordynacji wszystkich kroków? Czy harmonogramy rozpatrywania wniosków są przekazywane z góry? Ile wynosi średni czas uzyskania decyzji w sprawie wniosku?

i)

Czy procedury autoryzacji uwzględniają specyfikę poszczególnych technologii energii odnawialnej? Jeśli tak, należy opisać, w jaki sposób. Jeśli nie, czy przewiduje się ich uwzględnienie w przyszłości?

j)

Czy istnieją specjalne procedury, na przykład procedura zwykłego zgłoszenia, w odniesieniu do małych, zdecentralizowanych instalacji (takich jak panele słoneczne na budynkach bądź kotły na biomasę w budynkach)? Jeśli tak, podjęcia jakich kroków wymaga procedura? Czy zasady podaje się do wiadomości publicznej? Gdzie są one publikowane? Czy planuje się wprowadzenie w przyszłości uproszczonych procedur zgłaszania? Jeśli tak, to w odniesieniu do jakich rodzajów instalacji bądź systemów? (Czy możliwe jest opomiarowanie netto?)

k)

Gdzie są publikowane stawki opłat w związku z wnioskami dotyczącymi autoryzacji, licencji i pozwoleń dla nowych instalacji? Czy wysokość opłat jest powiązana z kosztami administracyjnymi wydania takich pozwoleń? Czy istnieje plan zmiany tych opłat?

l)

Czy dostępne są oficjalne wytyczne dla organów administracji lokalnej i regionalnej dotyczące planowania, projektowania i remontów obszarów przemysłowych i mieszkalnych służące instalacji urządzeń i systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w elektroenergetyce oraz ciepłownictwie i chłodnictwie, w tym systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia? Jeżeli tego rodzaju oficjalne wytyczne nie są dostępne lub są niewystarczające, w jaki sposób i kiedy potrzeba ta zostanie zaspokojona?

m)

Czy osoby prowadzące sprawy zawiązane z procedurami autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania instalacji energii odnawialnej przechodzą specjalne szkolenia?

4.2.2.    Specyfikacje techniczne (art. 13 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE)

a)

Czy aby korzystać ze systemów wsparcia technologie energii odnawialnej, muszą spełniać określone normy jakości? Jeśli tak, jakich dotyczy to instalacji i jakie są to normy jakości? Czy istnieją normy krajowe lub regionalne wykraczające poza normy europejskie?

4.2.3.    Budynki (art. 13 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE)

Należy zauważyć, że w przypadku gdy mowa jest o zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach, nie należy brać pod uwagę dostaw energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z sieci krajowej. Nacisk kładzie się tutaj na zwiększanie lokalnych dostaw energii cieplnej lub elektrycznej do pojedynczych budynków. Można również uwzględnić bezpośrednie dostawy energii cieplnej i chłodzącej za pomocą systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia w budynkach.

a)

Odniesienie do (ewentualnie) obowiązujących przepisów krajowych i regionalnych oraz streszczenie lokalnych przepisów dotyczących zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie.

b)

Odpowiedzialny minister(-rowie)/organ(-y):

c)

Planowany termin ewentualnej zmiany przepisów: [data]

d)

Streszczenie istniejących i planowanych środków na poziomie regionalnym i lokalnym:

e)

Czy w przepisach i kodeksach budowlanych wprowadzono minimalne poziomy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych? Na jakich obszarach geograficznych obowiązują i jakiego rodzaju są to wymogi? (Należy dokonać streszczenia). W szczególności jakie środki zostały wprowadzone w tych kodeksach, aby zapewnić zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie? Jakie są przyszłe plany dotyczące tych wymogów i środków?

f)

Jaki jest prognozowany wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach do roku 2020? (Jeśli to możliwe, należy dokonać rozróżnienia między budynkami mieszkalnymi – „jednorodzinnymi” i „wielorodzinnymi”, handlowymi, publicznymi oraz przemysłowymi). (W celu odpowiedzi na powyższe pytanie można skorzystać z tabeli 6 poniżej. Dane można przedstawiać w ujęciu rocznym lub w odniesieniu do wybranych lat. Należy uwzględnić zużycie energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce oraz ciepłownictwie i chłodnictwie).

Tabela 6

Szacunkowy udział energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie

(%)

 

2005

2010

2015

2020

Budynki mieszkalne

 

 

 

 

Budynki handlowe

 

 

 

 

Budynki publiczne

 

 

 

 

Budynki przemysłowe

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

g)

Czy obowiązki dotyczące minimalnych poziomów wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz remontowanych budynkach zostały uwzględnione w polityce krajowej? Jeśli tak, jakie są to poziomy? Jeśli nie, w jaki sposób zostanie dokonana analiza trafności tego wariantu polityki do roku 2015?

h)

Należy opisać plany, które mają sprawić, aby budynki publiczne stały się przykładami do naśladowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym dzięki wykorzystaniu instalacji energii odnawialnej lub przekształceniu w budynki o zerowym zużyciu energii, począwszy od roku 2012. (Należy uwzględnić wymogi dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków).

i)

W jaki sposób promuje się wykorzystanie w budynkach energooszczędnych technologii energii odnawialnej? (Tego rodzaju środki mogą dotyczyć kotłów na biomasę, pomp ciepła i urządzeń wykorzystujących ciepło słoneczne, spełniających wymogi oznakowania ekologicznego lub innych norm opracowanych na poziomie krajowym lub wspólnotowym (por. brzmienie art. 13 ust. 6)).

4.2.4.    Przepisy dotyczące informowania (art. 14 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy 2009/28/WE)

Należy opisać aktualne i przyszłe kampanie oraz programy w zakresie informowania i zwiększania świadomości, a także planowane zmiany oraz oczekiwane wyniki. Państwa członkowskie powinny również wskazać, który organ będzie odpowiedzialny za monitorowanie i przegląd efektów programów. W przypadku gdy znaczącą rolę odgrywają organy regionalne lub lokalne, również należy to wskazać i streścić.

a)

Odniesienie do (ewentualnie) obowiązujących przepisów krajowych lub regionalnych dotyczących wymogów informacyjnych zgodnie z art. 14 dyrektywy 2009/28/WE:

b)

Instytucja(-e) odpowiedzialna(-e) za rozpowszechnianie informacji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym:

c)

Streszczenie istniejących i planowanych środków na poziomie regionalnym i lokalnym (w stosownych przypadkach):

d)

Należy wskazać, w jaki sposób udostępniane są informacje o środkach wsparcia dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie wszystkim zaangażowanym podmiotom (konsumenci, wykonawcy budowlani, instalatorzy, architekci, dostawcy odpowiednich urządzeń i pojazdów). Kto odpowiada za rzetelność oraz publikację tych informacji? Czy istnieją szczególne zasoby informacyjne na potrzeby różnych grup docelowych, takich jak odbiorcy końcowi, wykonawcy budowlani, zarządcy nieruchomości, agenci nieruchomości, instalatorzy, architekci, rolnicy, dostawcy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, administracja publiczna? Czy obecnie odbywają się kampanie informacyjne bądź działają stałe centra informacyjne lub czy planuje się je w przyszłości?

e)

Kto odpowiada za publikowanie informacji na temat korzyści netto, kosztów oraz efektywności energetycznej urządzeń i systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w ciepłownictwie, chłodnictwie i elektroenergetyce? (Dostawca urządzenia bądź systemu, instytucja publiczna czy inny podmiot?)

f)

W jaki sposób zapewnia się wytyczne dla planistów i architektów, aby pomóc im właściwie uwzględnić optymalne połączenie odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii i systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia podczas planowania, projektowania, budowy i remontu obszarów przemysłowych lub mieszkalnych? Kto jest za to odpowiedzialny?

g)

Należy opisać realizowane i planowane programy informacyjne, programy zwiększania świadomości oraz programy szkoleniowe dla obywateli dotyczące korzyści i rozwiązań praktycznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Jaka jest rola podmiotów regionalnych i lokalnych w planowaniu tych programów oraz zarządzaniu nimi?

4.2.5.    Certyfikacja instalatorów (art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE)

a)

Odniesienie do (ewentualnie) obowiązujących przepisów krajowych lub regionalnych dotyczących systemów certyfikacji lub równoważnych systemów kwalifikowania zgodnie z art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE.

b)

Instytucja odpowiedzialna (instytucje odpowiedzialne) za ustanowienie i zatwierdzenie do 2012 r. systemów certyfikacji i kwalifikowania instalatorów małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła.

c)

Czy tego rodzaju systemy certyfikacji i kwalifikowania już działają? Jeśli tak, należy to opisać.

d)

Czy informacje o tych systemach są podawane do wiadomości publicznej? Czy publikuje się wykazy certyfikowanych lub kwalifikowanych instalatorów? Jeśli tak, to gdzie? Czy dopuszcza się inne systemy jako równoważne systemowi krajowemu lub regionalnemu?

e)

Streszczenie istniejących i planowanych środków na poziomie regionalnym lub lokalnym (w stosownych przypadkach).

4.2.6.    Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej (art. 16 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3–6 dyrektywy 2009/28/WE)

Oprócz aktualnej sytuacji oraz obowiązujących już przepisów, należy opisać przyszłe działania, planowane zmiany, organy odpowiedzialne za ich realizację oraz oczekiwane wyniki.

a)

Odniesienie do obowiązujących przepisów krajowych w zakresie wymogów dotyczących sieci energetycznych (art. 16):

b)

W jaki sposób zapewnia się rozwój sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pod kątem uwzględnienia docelowej ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa działania systemu elektroenergetycznego? W jaki sposób wspomniany wymóg jest uwzględniany w okresowych planach operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych?

c)

Jaka będzie rola inteligentnych sieci, narzędzi informatycznych oraz obiektów magazynowych? W jaki sposób zostanie zapewniony ich rozwój?

d)

Czy planuje się zwiększenie mocy połączeń międzysystemowych z krajami sąsiadującymi? Jeśli tak, w odniesieniu do jakiego połączenia wzajemnego, do jakiej mocy oraz w jakim terminie?

e)

W jaki sposób rozwiązana jest kwestia przyspieszenia procedur autoryzacji infrastruktury sieciowej? Jaka wygląda obecna sytuacja oraz ile wynosi średni czas uzyskania zgody? W jaki sposób będzie to poprawiane? (Należy odnieść się do obecnego stanu i aktualnych przepisów, wykrytych barier oraz planów uproszczenia procedury wraz z ramami czasowymi i oczekiwanymi wynikami.)

f)

W jaki sposób zapewnia się koordynację między zatwierdzaniem infrastruktury sieciowej i innymi procedurami administracyjnymi dotyczącymi planowania?

g)

Czy dla nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych przewidziano możliwość przyłączania na zasadach pierwszeństwa lub udostępnienia zastrzeżonych zdolności przesyłowych?

h)

Czy są jakieś gotowe do przyłączenia instalacje energii odnawialnej, które nie zostały podłączone ze względu na ograniczenia zdolności przesyłowych sieci? Jeśli tak, jakie kroki podjęto w celu rozwiązania tego problemu oraz kiedy można spodziewać się jego rozwiązania?

i)

Czy zasady dotyczące ponoszenia i podziału kosztów adaptacji technicznych sieci są tworzone i publikowane przez operatorów systemów przesyłowych i systemów dystrybucji? Jeśli tak, to gdzie? W jaki sposób zapewnia się oparcie tych zasad na obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriach? Czy istnieją specjalne zasady dotyczące producentów w regionach peryferyjnych oraz o niskiej gęstości zaludnienia? (Zasady dotyczące ponoszenia kosztów określają, jaką część kosztów pokrywa producent, który pragnie przyłączyć się do systemu, a jaką część operator systemu przesyłowego lub systemu dystrybucji. Zasady dotyczące podziału kosztów określają sposób dystrybucji niezbędnych kosztów między kolejno przyłączanych producentów, którzy razem korzystają z tych samych wzmocnień sieci lub nowych linii.)

j)

Należy opisać, w jaki sposób koszty przyłączenia i adaptacji technicznych są przypisywane producentom lub operatorom systemów przesyłowych lub systemów dystrybucji. W jaki sposób operatorzy systemów przesyłowych i systemów dystrybucji mogą odzyskiwać wspomniane koszty inwestycji? Czy planuje się w przyszłości modyfikację zasad dotyczących ponoszenia tych kosztów? Jakie zmiany przewiduje się i jakie są oczekiwane wyniki? (Istnieje kilka wariantów dotyczących dystrybucji kosztów przyłączenia do sieci. Państwa członkowskie wybiorą zapewne jeden z tych wariantów lub ich kombinację. W przypadku pobierania „głębokich” opłat za przyłączenie, inwestor realizujący instalację wytwarzającą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych ponosi niektóre koszty związane z infrastrukturą sieci (przyłączenia do sieci, wzmocnienia sieci oraz jej rozbudowy). Inne podejście polega na pobieraniu „płytkich” opłat za przyłączenie, co oznacza, że deweloper ponosi jedynie koszty przyłączenia do sieci, nie pokrywa natomiast kosztów jej wzmocnienia i rozbudowy (są one uwzględniane w taryfach sieciowych i ponoszone przez klientów). Kolejny wariant to uspołecznienie wszystkich kosztów przyłączenia i pokrywanie ich w ramach taryf sieciowych.)

k)

Czy istnieją zasady dotyczące podziału kosztów między pierwszych i kolejno przyłączanych producentów? Jeśli nie, w jaki sposób uwzględnia się korzyści, jakie odnoszą kolejno przyłączani producenci?

l)

W jaki sposób zapewni się przekazywanie nowym producentom pragnącym przyłączyć się do systemu niezbędnych informacji na temat kosztów, dokładnego harmonogramu rozpatrzenia ich wniosków oraz orientacyjnego harmonogramu przyłączenia ich do sieci przez operatorów systemów przesyłowych i systemów dystrybucji?

4.2.7.    Działanie sieci elektroenergetycznej (art. 16 ust. 2 oraz art. 16 ust. 7 i 8 dyrektywy 2009/28/WE)

a)

W jaki sposób operatorzy systemów przesyłowych i systemów dystrybucji zapewniają przesył i dystrybucję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych? Czy zapewniony jest dostęp priorytetowy lub gwarantowany?

b)

W jaki sposób zapewnia się – przy wyborze instalacji wytwarzających energię elektryczną przez operatorów systemów przesyłowych – przyznawanie pierwszeństwa instalacjom wykorzystującym odnawialne źródła energii?

c)

W jaki sposób przyjmuje się środki operacyjne dotyczące sieci i rynku, które przeciwdziałają ograniczeniu wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych? Jakiego rodzaju środki są planowane i kiedy przewiduje się ich realizację? (Planowanie rynków i sieci umożliwiających uwzględnienie zmiennych zasobów może obejmować środki takie jak handel w czasie bardziej rzeczywistym (przejście z prognozowania z jednodniowym wyprzedzeniem na prognozowanie śróddzienne oraz przeprogramowanie generatorów), agregacja obszarów rynku, zapewnienie dostatecznego poziomu zdolności przepustowych i wymiany handlowej w zakresie połączeń międzysystemowych między państwami, poprawa współpracy między operatorami sąsiadujących systemów, wykorzystanie ulepszonych narzędzi komunikacji i kontroli, zarządzanie stroną popytową oraz aktywne zaangażowanie na rynkach po stronie popytowej (poprzez systemy dwustronnej komunikacji – inteligentne liczniki), większe rozproszenie produkcji i magazynowanie wewnętrzne (np. pojazdy elektryczne) wraz z aktywnym zarządzaniem sieciami dystrybucji (inteligentne sieci).)

d)

Czy organ regulacji energetyki jest informowany o tych środkach? Czy posiada kompetencje do monitorowania i egzekwowania wdrożenia tych środków?

e)

Czy zakłady wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych są zintegrowane z rynkiem energii elektrycznej? Proszę opisać, w jaki sposób. Jakie są ich obowiązki w związku z udziałem w rynku energii elektrycznej?

f)

Jakie są zasady obciążania taryfami przesyłowymi i dystrybucyjnymi producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych?

4.2.8.    Włączenie biogazu do sieci gazu ziemnego (art. 16 ust. 7 oraz art. 16 ust. 9 i 10 dyrektywy 2009/28/WE)

a)

W jaki sposób zapewnia się niedyskryminowanie gazu ze źródeł odnawialnych przy ustalaniu taryf przesyłowych i dystrybucyjnych?

b)

Czy dokonano jakiejkolwiek oceny konieczności rozbudowy istniejącej infrastruktury sieci gazowniczej, aby ułatwić integrację gazu ze źródeł odnawialnych? Jaki jest tego wynik? Jeśli nie, czy tego rodzaju ocena zostanie dokonana?

c)

Czy publikowane są przepisy techniczne dotyczące przyłączania do sieci oraz taryf przyłączeniowych w zakresie biogazu? Gdzie są one publikowane?

4.2.9.    Rozwój infrastruktury w zakresie systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia (art. 16 ust. 11 dyrektywy 2009/28/WE)

a)

Należy przedstawić ocenę zapotrzebowania na nową infrastrukturę w zakresie systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz przyczyniających się do realizacji celu na rok 2020. Czy istnieją plany promowania w przyszłości tego rodzaju infrastruktury w oparciu o tę ocenę? Jaki jest oczekiwany wkład wielkich instalacji wykorzystujących biomasę, energię słoneczną i geotermalną w systemy lokalnego ogrzewania i chłodzenia?

4.2.10.    Biopaliwa i inne biopłyny – kryteria zrównoważonego rozwoju oraz weryfikacja zgodności (art. 17–21 dyrektywy 2009/28/WE)

W poniższej części planu działania należy wyjaśnić przyszłą strategię państw członkowskich dotyczącą spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów oraz weryfikacji zgodności z systemem.

a)

W jaki sposób zostaną wdrożone na poziomie krajowym kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów? (Czy planuje się wprowadzenie przepisów? Jaki będzie układ instytucjonalny?)

b)

W jaki sposób zostanie zapewniona zgodność biopaliw i biopłynów – zaliczanych na poczet krajowego celu dotyczącego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych bądź na poczet krajowych obowiązków stosowania energii odnawialnej lub kwalifikujących się do wsparcia finansowego – z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 17 ust. 2–5 dyrektywy 2009/28/WE? (Czy za monitorowanie i weryfikację zgodności z kryteriami odpowiadać będzie instytucja lub organ na szczeblu krajowym?)

c)

W przypadku gdy monitorowaniem spełniania kryteriów ma się zajmować organ krajowy lub instytucja krajowa, czy organ taki lub instytucja taka zostały już utworzone? Jeśli tak, należy podać szczegóły. Jeśli nie, to kiedy przewiduje się ich utworzenie?

d)

Należy przedstawić informacje na temat obowiązywania krajowych przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz krajowego rejestru gruntów na potrzeby weryfikacji zgodności z art. 17 ust. 3–5 dyrektywy 2009/28/WE. W jaki sposób podmioty gospodarcze mogą uzyskać dostęp do tych informacji? (Należy przedstawić informacje na temat obowiązujących przepisów oraz na temat rozróżnienia poszczególnych statusów gruntów, np. obszar różnorodności biologicznej, obszar chroniony itp., a także na temat właściwego organu krajowego, który będzie monitorować wspomniany rejestr gruntów oraz zmiany w ich statusie).

e)

W odniesieniu do obszarów chronionych należy podać, w ramach którego systemu krajowego, europejskiego lub międzynarodowego są one klasyfikowane.

f)

Jak wygląda procedura zmiany statusu gruntu? Kto monitoruje zmiany statusu gruntu i składa sprawozdania na szczeblu krajowym? Jak często aktualizowany jest plan zagospodarowania przestrzennego (co miesiąc, co rok, co dwa lata itd.)?

g)

W jaki sposób zapewnia się oraz weryfikuje na poziomie krajowym zgodność z dobrymi praktykami rolno-środowiskowymi oraz innymi wymogami współzależności rolno-środowiskowej (ustanowionymi w art. 17 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE)?

h)

Czy zamierzają Państwo pomagać w opracowaniu dobrowolnych systemów „certyfikacji” w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów zgodnie z art. 18 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2009/28/WE? Jeśli tak, to w jaki sposób?

4.3.   Systemy wsparcia w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, stosowane przez dane państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich

Systemy wsparcia mogą mieć charakter regulacyjny, ustanawiający cele i/lub obowiązki. Mogą zapewniać wsparcie finansowe dla inwestycji albo podczas eksploatacji zakładu. Istnieją również „miękkie” środki, takie jak kampanie informacyjne, edukacyjne oraz w zakresie zwiększania świadomości. Ponieważ „miękkie” środki zostały opisane powyżej, w tej ocenie należy skoncentrować się na środkach regulacyjnych i finansowych.

Należy opisać istniejące systemy, podając podstawę prawną, szczegóły systemu, czas trwania (wskazując datę rozpoczęcia i zakończenia stosowania), dotychczasowe skutki, a także wyjaśnić, czy planuje się reformę lub wprowadzenie kolejnych systemów oraz w jakim terminie. Jakie są oczekiwane wyniki?

Regulacja

Za pomocą regulacji można ustalać cele i obowiązki. W przypadku istnienia takiego obowiązku należy podać szczegóły:

a)

Co jest podstawą prawną tego obowiązku lub celu?

b)

Czy wyznaczono cele dla poszczególnych technologii?

c)

Jakie są konkretne obowiązki lub cele w okresie rocznym (dla poszczególnych technologii)?

d)

Kto musi realizować obowiązek?

e)

Jakie są konsekwencje braku realizacji?

f)

Czy istnieje mechanizm nadzoru nad realizacją?

g)

Czy istnieje mechanizm modyfikowania obowiązków i celów?

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe można klasyfikować na rożne sposoby. Przykłady to: wsparcie finansowe w zakresie inwestycji, pomoc kapitałowa, nisko oprocentowane pożyczki, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, rozwiązania przetargowe, obowiązki stosowania energii odnawialnej z uwzględnieniem lub bez zielonych certyfikatów (zbywalne zielone certyfikaty), gwarantowane ceny zakupu, gwarantowane premie, systemy dobrowolne.

W odniesieniu do każdego systemu stosowanego w państwie członkowskim należy zamieścić szczegółowy opis odpowiadający na poniższe pytania:

a)

Jaka jest nazwa systemu i jak on w skrócie wygląda?

b)

Czy jest to system o charakterze dobrowolnym, czy obowiązkowym?

c)

Kto zarządza systemem? (Instytucja wdrażająca, organ monitorujący)

d)

Jakie środki podjęto, aby zapewnić udostępnienie niezbędnego budżetu lub finansowania w celu realizacji celu krajowego?

e)

W jaki sposób rozwiązano w systemie kwestie bezpieczeństwa i niezawodności w długim okresie?

f)

Czy system podlega okresowym zmianom? Jakiego rodzaju mechanizm informacji zwrotnej lub mechanizm dostosowawczy został wprowadzony? W jaki sposób optymalizowano dotychczas system?

g)

Czy wsparcie różni się w zależności od technologii?

h)

Jakie są przewidywane skutki, jeśli chodzi o wytwarzanie energii?

i)

Czy wsparcie jest uzależnione od spełnienia kryteriów efektywności energetycznej?

j)

Czy chodzi o istniejący środek? Proszę wskazać przepisy krajowe regulujące ten środek.

k)

Czy chodzi o planowany system? Kiedy zacznie on działać?

l)

Jakie daty rozpoczęcia i zakończenia stosowania (czas trwania) ustalono dla całego systemu?

m)

Czy określono maksymalną lub minimalną wielkość systemu kwalifikującą się do wsparcia finansowego?

n)

Czy możliwe jest wspieranie tego samego projektu za pomocą więcej niż jednego środka wsparcia? Jakie środki mogą być łączone?

o)

Czy istnieją systemy regionalne lub lokalne? Jeśli tak, proszę je szczegółowo opisać przy użyciu tych samych kryteriów.

Szczegółowe pytania dotyczące wsparcia finansowego w zakresie inwestycji:

a)

Jakiego wparcia udziela się w ramach systemu? (dotacje, pomoc kapitałowa, nisko oprocentowane pożyczki, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków)

b)

Kto może korzystać z tego systemu? Czy jest on przeznaczony dla określonych technologii?

c)

Czy wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w sposób ciągły, czy też ogłasza się okresowe zaproszenia? W przypadku okresowych zaproszeń proszę opisać ich częstotliwość oraz warunki.

Szczegółowe pytania dotyczące zbywalnych certyfikatów:

a)

Czy ustalono obowiązkowy udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w łącznych dostawach energii?

b)

Kogo dotyczy ten obowiązek?

c)

Czy określono przedziały dla poszczególnych technologii?

d)

Jakie technologie są objęte systemem?

e)

Czy dopuszcza się międzynarodowy handel certyfikatami? Na jakich warunkach?

f)

Czy określono progową cenę minimalną?

g)

Czy istnieją sankcje z tytułu braku realizacji?

h)

Jaka jest średnia cena certyfikatów? Czy jest ona podawana do wiadomości publicznej? Gdzie?

i)

Jak wygląda system handlu certyfikatami?

j)

Przez jaki czas dany zakład może uczestniczyć w systemie?

Szczegółowe pytania dotyczące stałych, gwarantowanych cen zakupu:

a)

Jakie są warunki uzyskania stałej taryfy?

b)

Czy określono limit łącznej ilości energii elektrycznej wytwarzanej w ciągu roku lub zainstalowanej mocy, jakie mogą zostać objęte taką taryfą?

c)

Czy system odnosi się do poszczególnych technologii? Jakie są poziomy taryfowe dla każdej z tych technologii?

d)

Czy wprowadzono inne kryteria różnicowania taryf?

e)

Przez jaki czas gwarantuje się stałą taryfę?

f)

Czy przewidziano w systemie korektę taryfy?

Szczegółowe pytania dotyczące gwarantowanych premii:

a)

Jakie są warunki uzyskania premii?

b)

Czy określono limit łącznej ilości energii elektrycznej wytwarzanej w ciągu roku lub zainstalowanej mocy, jakie mogą zostać objęte premią?

c)

Czy stanowi to alternatywę dla stałej taryfy?

d)

Czy system odnosi się do poszczególnych technologii? Jakie są poziomy premii dla każdej z tych technologii?

e)

Czy określono minimalną wysokość lub limit premii? Należy określić.

f)

Przez jaki czas gwarantuje się premię cenową?

g)

Czy przewidziano w systemie korektę taryfy?

Szczegółowe pytania dotyczące przetargów:

a)

Jaka jest częstotliwość i wielkość przetargów?

b)

Jakich technologii dotyczą?

c)

Czy jest to zintegrowane z rozwojem sieci?

4.4.   Systemy wsparcia w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie, stosowane przez dane państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich

Należy posłużyć się strukturą przedstawioną w pkt 4.3 oraz odnieść pytania do środków wsparcia w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie. Należy odnieść się do poniższych punktów dodatkowych:

a)

W jaki sposób dostosowano systemy wsparcia w zakresie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, aby zachęcić do stosowania kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii)?

b)

Jakie środki wsparcia wdrożono, aby zachęcić do stosowania systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących odnawialne źródła energii?

c)

Jakie środki wsparcia wdrożono, aby zachęcić do stosowania małych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących odnawialne źródła energii?

d)

Jakie środki wsparcia wdrożono, aby zachęcić do stosowania systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących odnawialne źródła energii w zastosowaniach przemysłowych?

4.5.   Systemy wsparcia w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, stosowane przez dane państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich

Należy posłużyć się strukturą przedstawioną w pkt 4.3 oraz odnieść pytania do środków wsparcia w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Należy dokonać rozróżnienia między poszczególnymi rodzajami transportu (np. transport drogowy, niedrogowy transport lądowy). Należy odnieść się do poniższych punktów dodatkowych:

a)

Jakie są konkretne obowiązki i cele w okresie rocznym (w odniesieniu do poszczególnych paliw lub technologii)?

b)

Czy wsparcie jest zróżnicowane w zależności od rodzajów paliw lub technologii? Czy przewidziano szczególne wsparcie dla biopaliw, które spełniają kryteria określone w art. 21 ust. 2 dyrektywy?

4.6.   Szczegółowe środki w zakresie promocji wykorzystania energii z biomasy

Biomasa odgrywa ważną rolę jako energia pierwotna we wszystkich trzech sektorach: ciepłownictwa i chłodnictwa, elektroenergetyki oraz transportu. Krajowa strategia dotycząca biomasy ma kluczowe znaczenie dla planowania roli końcowych zastosowań energii oraz ich interakcji między sobą i z sektorami nieenergetycznymi. Państwa członkowskie są zatem zobowiązane do oceny swoich potencjałów krajowych oraz do większego zmobilizowania krajowych i importowanych zasobów biomasy. Należy również przeanalizować wpływ na sektory nieenergetyczne (takie jak przemysł spożywczy i paszowy, przemysł celulozowy i papierniczy, przemysł budowlany, przemysł meblowy itp.) oraz interakcje z tymi sektorami.

4.6.1.    Dostawy biomasy: rynek krajowy i handel

W tym punkcie państwa członkowskie powinny oszacować wielkość dostępnych w kraju dostaw biomasy oraz zapotrzebowanie na import.

Należy dokonać rozróżnienia między biomasą pochodzącą z: (A) leśnictwa – (1) dostawy bezpośrednie oraz (2) dostawy pośrednie; (B) rolnictwa i rybołówstwa – (1) dostarczane bezpośrednio oraz (2) produkty uboczne i przetworzone płody rolne; oraz (C) odpadów – (1) ulegająca biodegradacji część stałych odpadów miejskich, (2) ulegająca biodegradacji część stałych odpadów przemysłowych oraz (3) osady ze ścieków kanalizacyjnych. Wymagane są dane dotyczące wspomnianych wyżej głównych podkategorii, podczas gdy przedstawienie bardziej szczegółowych informacji jest nieobowiązkowe. Łączne dane liczbowe powinny jednak odzwierciedlać podział oraz pozycje przedstawione niżej w tabeli 7. Konieczne jest odzwierciedlenie znaczenia importu (z UE oraz spoza UE) oraz eksportu (jeśli to możliwe, do UE oraz poza UE).

Należy zauważyć, że wióry, brykiety i granulaty drzewne mogą pochodzić z dostaw bezpośrednich albo z dostaw pośrednich z leśnictwa. Jeżeli informacje na temat granulatów uwzględniono w tabeli, należy określić, czy surowiec pochodzi z dostaw bezpośrednich czy pośrednich.

W przypadku biogazu i biopaliw, w tabeli 7 należy podać szczegółowe informacje dotyczące ilości surowca nieprzetworzonego, a nie ilość surowca przetworzonego. Zakłada się, że ustalenie ilości surowców z biomasy wykorzystywanych do produkcji biopaliw jest w przypadku importu oraz eksportu trudniejsze oraz że konieczne może być dokonanie szacunków. Inna opcja to podanie informacji na temat importu na podstawie importu biopaliw, ale należy wówczas wyszczególnić to w tabeli.

Tabela 7

Dostawy biomasy w 2006 r.

Sektor pochodzenia

 

Ilość zasobów krajowych (21)

Import

Eksport

Ilość netto

Produkcja energii pierwotnej

(ktoe)

z UE

spoza UE

do UE/poza UE

(A)

Biomasa z leśnictwa (22)

W tym:

 

 

 

 

 

 

(1)

bezpośrednie dostawy biomasy drzewnej z lasów i innych zalesionych gruntów na potrzeby wytwarzania energii

 

 

 

 

 

 

Nieobowiązkowe – w miarę dostępności informacji można dalej uszczegółowić ilość surowców należących do tej kategorii:

a)

wyrąb

b)

pozostałości z wyrębu (wierzchołki, gałęzie, kora, pnie)

c)

pozostałości z gospodarki terenami zielonymi (biomasa drzewna z parków, ogrodów, szpalerów drzew, krzewów)

d)

inne (należy określić)

 

 

 

 

 

 

(2)

pośrednie dostawy biomasy drzewnej na potrzeby wytwarzania energii

 

 

 

 

 

 

Nieobowiązkowe – w miarę dostępności informacji można dalej uszczegółowić:

a)

pozostałości z produkcji tartacznej, stolarskiej, meblowej (kora, trociny)

b)

produkty uboczne przemysłu celulozowego i papierniczego (ług powarzelny, olej talowy)

c)

przetworzone paliwo drzewne

d)

drewno pokonsumpcyjne poddane recyklingowi (drewno poddane recyklingowi na potrzeby wytwarzania energii, odpady drzewne z gospodarstw domowych)

e)

inne (należy określić)

 

 

 

 

 

 

(B)

Biomasa z rolnictwa i rybołówstwa:

W tym:

 

 

 

 

 

 

(1)

płody rolne i produkty rybołówstwa dostarczane bezpośrednio na potrzeby wytwarzania energii

 

 

 

 

 

 

Nieobowiązkowe – w miarę dostępności informacji można dalej uszczegółowić:

a)

rośliny uprawne (zboża, burak cukrowy, kukurydza na kiszonkę)

b)

plantacje

c)

drzewostany o krótkim okresie rotacji

d)

inne uprawy energetyczne (trawy)

e)

glony

f)

inne (należy określić)

 

 

 

 

 

 

(2)

produkty uboczne i przetworzone pozostałości rolnictwa oraz produkty uboczne rybołówstwa na potrzeby wytwarzania energii

 

 

 

 

 

 

Nieobowiązkowe – w miarę dostępności informacji można dalej uszczegółowić:

a)

słoma

b)

obornik

c)

tłuszcz zwierzęcy

d)

mączka mięsno-kostna

e)

produkty uboczne w postaci makuchu (w tym wytłoki z nasion roślin oleistych i oliwy z oliwek na potrzeby energetyczne)

f)

biomasa owocowa (w tym łupiny, ziarno)

g)

produkty uboczne rybołówstwa

h)

ścinki z winorośli, drzew oliwkowych, drzew owocowych

i)

inne (należy określić)

 

 

 

 

 

 

(C)

Biomasa z odpadów:

W tym:

 

 

 

 

 

 

(1)

ulegająca biodegradacji część stałych odpadów miejskich, w tym bioodpady (ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego) oraz gaz z odpadów

 

 

 

 

 

 

(2)

ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych (w tym papier, karton, palety)

 

 

 

 

 

 

(3)

osady ze ścieków kanalizacyjnych

 

 

 

 

 

 

Należy wyjaśnić wykorzystane wyżej przeliczniki i metody obliczeniowe na potrzeby przeliczenia wielkości dostępnych zasobów na energię pierwotną.

Należy określić podstawę obliczenia ulegającej biodegradacji części stałych odpadów miejskich i odpadów przemysłowych.

Należy wykorzystać tabelę 7 do przedstawienia szacunkowego udziału zastosowania biomasy do celów energetycznych w roku 2015 i 2020. (Według kategorii zastosowanych w tabeli 7).

Tabela 7a

Szacunkowe krajowe dostawy biomasy w roku 2015 i 2020

Sektor pochodzenia

2015

2020

Przewidywana ilość zasobów krajowych

Produkcja energii pierwotnej

(ktoe)

Przewidywana ilość zasobów krajowych

Produkcja energii pierwotnej

(ktoe)

(A)

Biomasa z leśnictwa:

(1)

bezpośrednie dostawy biomasy drzewnej z lasów i innych zalesionych gruntów na potrzeby wytwarzania energii

 

 

 

 

(2)

pośrednie dostawy biomasy drzewnej na potrzeby wytwarzania energii

 

 

 

 

(B)

Biomasa z rolnictwa i rybołówstwa:

(1)

płody rolne i produkty rybołówstwa dostarczane bezpośrednio na potrzeby wytwarzania energii

 

 

 

 

(2)

produkty uboczne i przetworzone pozostałości rolnictwa oraz produkty uboczne rybołówstwa na potrzeby wytwarzania energii

 

 

 

 

(C)

Biomasa z odpadów:

(1)

ulegająca biodegradacji część stałych odpadów miejskich, w tym bioodpady (ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego) oraz gaz z odpadów

 

 

 

 

(2)

ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych (w tym papier, karton, palety)

 

 

 

 

(3)

osady ze ścieków kanalizacyjnych

 

 

 

 

Jakie są przewidywania co do roli biomasy z importu do 2020 roku? Należy określić przewidywane ilości (ktoe) oraz wskazać ewentualne kraje, z których będzie ona importowana.

W uzupełnieniu do powyższych informacji proszę opisać obecną sytuację gruntów rolnych wykorzystywanych na potrzeby wyspecjalizowanej produkcji energii zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 8

Aktualne wykorzystanie gruntów rolnych na potrzeby produkcji wyspecjalizowanych upraw energetycznych w roku 2006

(ha)

Wykorzystanie gruntów rolnych na potrzeby produkcji wyspecjalizowanych upraw energetycznych

Powierzchnia

1.

Grunty wykorzystane na drzewostany o krótkim okresie rotacji (wierzby, topole)

 

2.

Grunty wykorzystywane na potrzeby innych upraw energetycznych, takich jak trawy (mozga trzcinowata, proso rózgowe, miskant), sorgo

 

4.6.2.    Środki służące zwiększeniu dostępności biomasy, uwzględniające innych jej użytkowników (rolnictwo i sektory związane z leśnictwem)

Mobilizacja nowych zasobów biomasy

a)

Należy określić wielkość gruntów zdegradowanych.

b)

Należy określić wielkość nieużytkowanych gruntów ornych.

c)

Czy planowane są środki mające zachęcić do wykorzystania do celów energetycznych nieużytkowanych gruntów ornych, gruntów zdegradowanych itp.?

d)

Czy planuje się zastosowanie energetyczne niektórych dostępnych już surowców (takich jak obornik zwierzęcy)?

e)

Czy istnieje specjalna polityka w zakresie promocji produkcji i stosowania biogazu? Jakiego rodzaju zastosowania są promowane (systemy lokalnego ogrzewania, sieć biogazowa, integracja w ramach sieci gazu ziemnego)?

f)

Jakie środki planuje się, aby ulepszyć metody gospodarki leśnej w celu maksymalnego pozyskania biomasy z lasów w sposób zrównoważony? (23): W jaki sposób będzie ulepszana gospodarka leśna w celu zwiększenia przyszłego rozwoju? Jakie planowane środki służące maksymalnemu pozyskaniu istniejącej biomasy można już zastosować w praktyce?

Wpływ na inne sektory

a)

W jaki sposób monitoruje się wpływ wykorzystania energetycznego biomasy na inne sektory związane z rolnictwem i leśnictwem? Jakiego rodzaju są to skutki? (Jeśli to możliwe, należy także przedstawić informacje na temat efektów ilościowych). Czy planuje się monitorowanie tych skutków w przyszłości?

b)

Jakiego rodzaju rozwój, który może wpływać na wykorzystanie energii, jest oczekiwany w innych sektorach związanych z rolnictwem i leśnictwem? (np. czy poprawa efektywności lub produktywności może zwiększyć lub zmniejszyć ilość produktów ubocznych dostępnych do celów energetycznych?)

4.7.   Planowane wykorzystanie transferów statystycznych między państwami członkowskimi oraz planowany udział we wspólnych projektach z innymi państwami członkowskimi i krajami trzecimi

W tym podrozdziale należy opisać przewidywane wykorzystanie mechanizmów współpracy między państwami członkowskimi i krajami trzecimi. Informacje te powinny opierać się na informacjach przedstawionych w dokumencie zawierającym prognozę, o którym mowa w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE.

4.7.1.    Aspekty proceduralne

a)

Należy opisać ustanowione lub planowane procedury krajowe (krok po kroku), dotyczące organizacji transferów statystycznych lub wspólnych projektów (w tym instytucje odpowiedzialne i punkty kontaktowe).

b)

Należy opisać środki, które podmioty prywatne mogą proponować i za pomocą których mogą uczestniczyć we wspólnych projektach z państwami członkowskimi albo z krajami trzecimi.

c)

Należy podać kryteria służące do ustalenia możliwości zastosowania transferów statystycznych lub wspólnych projektów.

d)

Jaki będzie mechanizm angażowania innych zainteresowanych państw członkowskich w realizację wspólnego projektu?

e)

Czy pragną Państwo uczestniczyć w realizacji wspólnych projektów w innych państwach członkowskich? Jaką ilość zainstalowanej mocy/energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w ciągu roku planują Państwo objąć wsparciem? W jaki sposób planują Państwo zapewnić systemy wsparcia dla tego rodzaju projektów?

4.7.2.    Szacowana nadwyżka produkcji energii ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do orientacyjnego kursu, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim

Należy wykorzystać tabelę 9 do przedstawienia wymaganych informacji.

4.7.3.    Szacowany potencjał dla wspólnych projektów

a)

W odniesieniu do jakich sektorów mogą Państwo zaproponować rozwój wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na swoim terytorium na potrzeby realizacji wspólnych projektów?

b)

Czy określono technologię, jaka ma być rozwijana? Jaka zainstalowana moc lub ilość energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w ciągu roku?

c)

W jaki sposób zostaną wskazane miejsca realizacji wspólnych projektów? (Przykładowo, czy organy lokalne i regionalne lub propagatorzy mogą rekomendować takie miejsca? Czy też można objąć udziałem każdy projekt niezależnie od jego lokalizacji?)

d)

Czy znany jest Państwu potencjał związany z realizacją wspólnych projektów w innych państwach członkowskich lub w krajach trzecich? (W jakim sektorze? O jaką chodzi moc? Jakie wsparcie jest planowane? Dla jakich technologii?)

e)

Czy preferują Państwo wspieranie określonych technologii? Jeśli tak, to których?

4.7.4.    Szacowane zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych, które ma być pokrywane inaczej niż z produkcji krajowej

Należy wykorzystać tabelę 9 do przedstawienia wymaganych informacji.

Tabela 9

Szacowana nadwyżka lub deficyt produkcji energii ze źródeł odnawialnych w [państwie członkowskim], w odniesieniu do orientacyjnego kursu, które można transferować do lub z innych państw członkowskich

(ktoe)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Szacowana nadwyżka w dokumencie zawierającym prognozę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szacowana nadwyżka w NREAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szacowany deficyt w dokumencie zawierającym prognozę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szacowany deficyt w NREAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   OCENY SZACUNKOWE

5.1.   Łączny przewidywany wkład każdej z technologii energii odnawialnej w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie

Wkład każdej z technologii energii odnawialnej w realizację kursu oraz celów na rok 2020 w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie należy oszacować, podając możliwy scenariusz przyszłościowy bez konieczności ustalania celu lub obowiązku względem technologii.

W przypadku elektroenergetyki, należy wskazać – w podziale na technologie – zarówno przewidywaną (zgromadzoną) moc zainstalowaną (w MW), jak i roczną produkcję (GWh). W przypadku energii wodnej należy dokonać rozróżnienia między zakładami o zainstalowanej mocy poniżej 1 MW, od 1 do 10 MW oraz powyżej 10 MW. W przypadku energii słonecznej szczegółowe informacje należy przedstawić oddzielnie dla udziałów energii fotowoltaicznej oraz skoncentrowanej energii słonecznej. W przypadku danych dotyczących energii wiatrowej należy wyodrębnić lądową energię wiatrową oraz morską energię wiatrową. W przypadku biomasy należy dokonać rozróżnienia między stałą, gazową i płynną biomasą do produkcji energii elektrycznej.

Przy ocenie ciepłownictwa i chłodnictwa należy przedstawić szacunki dotyczące zarówno zainstalowanej mocy, jak i produkcji dla technologii w zakresie energii geotermalnej, słonecznej, pomp ciepła oraz biomasy (w przypadku tej ostatniej kategorii w podziale na biomasę stałą, gazową i płynną). Należy oszacować udział zakładów lokalnego ogrzewania wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Należy wskazać wkład poszczególnych technologii w realizację celu dotyczącego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w odniesieniu do zwykłych biopaliw (bioetanol oraz biodiesel), biopaliw z odpadów i pozostałości, niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego, biogazu, energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wodoru ze źródeł odnawialnych.

W przypadku gdy posiadają Państwo szacunki dotyczące wzrostu wykorzystania określonych technologii w podziale na regiony, proszę wskazać je pod tabelą.

Tabela 10a

Oszacowanie łącznego wkładu (zainstalowana moc, produkcja energii elektrycznej brutto) przewidywanego dla każdej z technologii energii odnawialnej w [państwie członkowskim] w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce w latach 2010–2014

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

Energia wodna:

1MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MW – 10 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym elektrownie pompowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia geotermalna

Energia słoneczna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotowoltaiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skoncentrowana energia słoneczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia fal i pływów oceanicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia wiatrowa:

lądowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomasa:

stała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biogaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biopłyny  (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym w ramach kogeneracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Table 10.b

Oszacowanie łącznego wkładu (zainstalowana moc, produkcja energii elektrycznej brutto) przewidywanego dla każdej z technologii energii odnawialnej w [państwie członkowskim] w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce w latach 2015-2020

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

Energia wodna:

1 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MW – 10 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym elektrownie pompowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia geotermalna

Energia słoneczna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotowoltaiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skoncentrowana energia słoneczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia fal i pływów oceanicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia wiatrowa:

lądowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomasa:

stała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biogaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biopłyny  (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym w ramach kogeneracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 11

Oszacowanie łącznego wkładu (końcowe zużycie energii  (26) ) przewidywanego dla każdej z technologii energii odnawialnej w [państwie członkowskim] w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie w latach 2010–2020

(ktoe)

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Energia geotermalna (z wyłączeniem energii cieplnej ze źródeł niskotemperaturowych w zastosowaniach pomp ciepła)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia słoneczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomasa:

stała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biogaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biopłyny  (27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia odnawialna z pomp ciepła:

w tym energia aerotermalna

w tym energia geotermalna

w tym energia hydrotermalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym systemy lokalnego ogrzewania  (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym biomasa w gospodarstwach domowych  (29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 12

Oszacowanie łącznego wkładu przewidywanego dla każdej z technologii energii odnawialnej w [państwie członkowskim] w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w latach 2010–2020  (30)

(ktoe)

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bioetanol/bio-ETBE

w tym biopaliwa  (31) art. 21 ust. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym importowane  (32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiesel

w tym biopaliwa art. 21 ust. 2  (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym importowane  (33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodór ze źródeł odnawialnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych

w tym transport drogowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym transport niedrogowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne (np. biogaz, oleje roślinne itp.) – należy określić

w tym biopaliwa  (31) art. 21 ust. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.   Łączny przewidywany wkład środków służących efektywności energetycznej i oszczędności energii w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz transporcie.

Odpowiedź na ten wymóg należy uwzględnić w tabeli 1 w ramach rozdziału 2.

5.3.   Ocena skutków (nieobowiązkowe)

Tabela 13

Szacunkowe koszty i korzyści wynikające ze środków polityki wspierania energii ze źródeł odnawialnych

Środek

Przewidywane wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

(ktoe)

Przewidywany koszt (w EUR) – należy wskazać ramy czasowe

Przewidywane zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych gazów

(t/rok)

Przewidywana liczba utworzonych miejsc pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.   Przygotowanie krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz kontrola jego realizacji

a)

W jaki sposób organy regionalne, lokalne lub miejskie były zaangażowane w przygotowanie tego planu działania? Czy uwzględniono inne zainteresowane strony?

b)

Czy istnieją plany opracowania regionalnych lub lokalnych strategii dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych? Jeśli tak, proszę wyjaśnić. W przypadku gdy odpowiednie kompetencje są przekazywane na szczebel regionalny lub lokalny, jakiego rodzaju mechanizm zapewni zgodność z celem krajowym?

c)

Należy wyjaśnić, jakie konsultacje publiczne przeprowadzono na potrzeby przygotowania tego planu działania.

d)

Należy wskazać krajowy punkt kontaktowy bądź krajowy organ lub krajową instytucję odpowiedzialne za kontrolę realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

e)

Czy wprowadzono system monitorowania, obejmujący wskaźniki dla poszczególnych środków i instrumentów w celu kontroli realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych? Jeśli tak, proszę przedstawić bardziej szczegółowe informacje.


(1)  Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 1.

(2)  Podane szacunki dotyczące efektywności energetycznej i oszczędności energii muszą być zgodne z innymi tego rodzaju szacunkami, które państwa członkowskie przekazują Komisji, w szczególności w ramach planów działania wynikających z dyrektywy w sprawie usług energetycznych oraz dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jeżeli we wspomnianych planach działania stosowane są inne jednostki, należy wskazać wykorzystane przeliczniki.

(3)  Jest to końcowe zużycie energii z uwzględnieniem wszystkich towarów energetycznych, z wyjątkiem energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby inne niż transportowe, powiększone o zużycie własne energii cieplnej w elektrowniach i ciepłowniach oraz straty energii cieplnej w sieciach (poz. 2 „Zużycie własne producentów” oraz poz. 11 „Straty przesyłu i dystrybucji” rozporządzenia (WE) nr 1099/2008 (s. 23–24)).

(4)  Zużycie energii elektrycznej brutto oznacza krajową produkcję energii elektrycznej brutto, łącznie z autoprodukcją, zwiększoną o import, a zmniejszoną o eksport.

(5)  Zużycie energii w transporcie zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2009/28/WE. Zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2009/28/WE, do celów obliczenia tej wartości ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zużywanej w transporcie drogowym należy pomnożyć przez 2,5.

(6)  Zgodnie z art. 2 lit. f) dyrektywy 2009/28/WE. Obejmuje to końcowe zużycie energii, powiększone o straty w sieciach oraz zużycie własne energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i ciepłowniach. (Uwaga: nie uwzględnia się zużycia energii elektrycznej na potrzeby elektrowni szczytowo-pompowych oraz na potrzeby przetwarzania w kotłach elektrycznych lub pompach ciepła w lokalnych ciepłowniach).

(7)  Zgodnie z art. 5 ust. 6 zużycie energii w lotnictwie nie powinno przekraczać 6,18 % (średnia wspólnotowa), a w przypadku Cypru i Malty – 4,12 % końcowego zużycia energii brutto.

(8)  Na przykład scenariusz przedstawiony w dodatku nr 4, s. 287, w „Appendixes to Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables”: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis_appendix.pdf. W scenariuszu tym przeciętny udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej brutto dla UE-27 w roku 2010, 2015 i 2020 wynosi odpowiednio 19,4 %, 24,6 % i 32,4 %.

(9)  Udział energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie: końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie (określone w art. 5 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE), podzielone przez końcowe zużycie energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie. Wartość z wiersza (A) z tabeli 4a dzielona przez wartość z wiersza (1) z tabeli 1.

(10)  Udział energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce: końcowe zużycie energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce (określone w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE), podzielone przez końcowe zużycie energii elektrycznej brutto. Wartość z wiersza (B) z tabeli 4a dzielona przez wartość z wiersza (2) z tabeli 1.

(11)  Udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie: końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie (określone w art. 5 ust. 1 lit. c) oraz art. 5 ust. 5 dyrektywy 2009/28/WE), podzielone przez zużyte w tym sektorze ilości 1) benzyny; 2) oleju napędowego; 3) biopaliw w transporcie drogowym i kolejowym; oraz 4) energii elektrycznej w transporcie drogowym (odzwierciedlone w wierszu 3 tabeli 1). Wartość z wiersza (J) z tabeli 4b dzielona przez wartość z wiersza (3) z tabeli 1.

(12)  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Wartość z wiersza (G) z tabeli 4a dzielona przez wartość z wiersza (4) z tabeli 1.

(13)  Jako odsetek całkowitego udziału OŹE.

(14)  Zgodnie z załącznikiem I.B do dyrektywy 2009/28/WE.

(15)  Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE, gaz, energię elektryczną i wodór uzyskane z odnawialnych źródeł energii uwzględnia się wyłącznie jeden raz. Podwójne zaliczanie nie jest dopuszczalne.

(16)  Z uwzględnieniem wszystkich odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w transporcie, w tym gazu, energii elektrycznej oraz wodoru ze źródeł odnawialnych, oraz z wyłączeniem biopaliw, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju (por. art. 5 ust. 1 ostatni akapit). W tym miejscu wartości określa się bez stosowania mnożników.

(17)  W tym miejscu wartości określa się bez stosowania mnożników.

(18)  Należy wskazać, czy dany środek ma (zasadniczo) charakter regulacyjny, finansowy, czy „miękki” (np. kampania informacyjna).

(19)  Czy oczekiwany wynik to zmiana zachowań, zainstalowana moc (MW; t/rok), wytworzona energia (ktoe)?

(20)  Do jakich osób adresowany jest środek: inwestorzy, odbiorcy końcowi, administracja publiczna, planiści, architekci, instalatorzy itp.? Bądź do jakiego rodzaju działalności lub sektora adresowany jest środek: produkcja biopaliw, wykorzystanie obornika zwierzęcego do celów energetycznych itp.?

(21)  Ilość zasobów w m3 (jeśli to możliwe, w innym przypadku w odpowiednich jednostkach alternatywnych) dla kategorii A i jej podkategorii oraz w tonach dla kategorii B i C i ich podkategorii.

(22)  Biomasa pochodząca z leśnictwa powinna również obejmować biomasę z sektorów związanych z leśnictwem. W ramach kategorii biomasa z leśnictwa należy w odpowiednich podkategoriach pochodzenia uwzględnić przetworzone paliwa stałe, takie jak wióry, granulaty i brykiety.

(23)  Zalecenia można znaleźć w sprawozdaniu grupy roboczej ad hoc II Stałego Komitetu ds. Leśnictwa z lipca 2008 r.: „Mobilisation and efficient use of wood and wood residues for energy generation”. Sprawozdanie dostępne jest pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/sfc_wgii_final_report_072008_en.pdf

(24)  Należy uwzględnić jedynie biopłyny spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (por. art. 5 ust. 1 ostatni akapit dyrektywy 2009/28/WE).

(25)  Należy uwzględnić jedynie biopłyny spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (por. art. 5 ust. 1 ostatni akapit dyrektywy 2009/28/WE).

(26)  Bezpośrednie wykorzystanie ciepła oraz lokalne ogrzewanie zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE.

(27)  Należy uwzględnić jedynie biopłyny spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (por. art. 5 ust. 1 ostatni akapit dyrektywy 2009/28/WE).

(28)  Systemy lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w łącznym zużyciu energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (OŹE-systemy lokalnego ogrzewania).

(29)  W łącznym zużyciu energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

(30)  Należy uwzględnić jedynie biopaliwa spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, (por. art. 5 ust. 1 ostatni akapit).

(31)  Biopaliwa, o których mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE.

(32)  Z całej ilości bioetanolu/bio-ETBE.

(33)  Z całej ilości biodiesla.


15.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/63


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 lipca 2009 r.

mianująca przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

(2009/549/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1) komitet techniczny rachunkowości powinien zapewniać Komisji wsparcie i wiedzę fachową w ocenie międzynarodowych standardów rachunkowości. Rolę tego komitetu technicznego rachunkowości spełnia Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

(2)

EFRAG została powołana w 2001 r. przez europejskie organizacje reprezentujące emitentów papierów wartościowych, inwestorów oraz przedstawicieli zawodów księgowych.

(3)

Po zreformowaniu struktury zarządzania EFRAG w skład Rady Nadzorczej EFRAG wchodzi czterech przedstawicieli porządku publicznego specjalnie wybranych na podstawie ich doświadczenia w dziedzinie porządku publicznego na szczeblu krajowym lub europejskim. Zgodnie z sekcją 3.2 załącznika 1 do statutu EFRAG obowiązującego od dnia 11 czerwca 2009 r. Komisja jest odpowiedzialna za mianowanie tych przedstawicieli porządku publicznego. Członkowie rady nadzorczej EFRAG są powoływani przez zgromadzenie ogólne EFRAG.

(4)

Po publicznym zaproszeniu do zgłaszania kandydatur (2) Komisja wybrała jednego kandydata, który ma zostać mianowany na przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej EFRAG,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Komisja niniejszym mianuje pana Pedra SOLBESA na przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. C 74 z 28.3.2009, s. 61.