ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.168.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 168

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
30 czerwca 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 563/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

4

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melton Mowbray Pork Pie (ChOG))

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

22

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich

24

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/53/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ( 1 )

33

 

 

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

35

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Parlament Europejski
Rada
Komisja
Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Obrachunkowy
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów

 

 

2009/496/WE, Euratom

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

41

 

 

Rady Ministrów AKP-WE

 

 

2009/497/WE

 

*

Decyzja nr 1/2009 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do załącznika II do umowy o partnerstwie

48

 

 

ZALECENIA

 

 

Komisja

 

 

2009/498/WE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego ( 1 )

50

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/509/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (Dz.U. L 187 z 19.7.2007)

56

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 563/2009

z dnia 25 czerwca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku niektórych produktów, dla których autonomiczny kontyngent taryfowy zostaje otwarty na mocy rozporządzenia (WE) nr 2505/96 (1), wielkość kontyngentu określoną w tym rozporządzeniu wyraża się w jednostkach miary innych niż waga w tonach lub kilogramach lub wartość. Jeżeli dla tych produktów nie określono jednostki miary w Nomenklaturze Scalonej znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), może zaistnieć niepewność w odniesieniu do stosowanej jednostki miary. Aby zapewnić przejrzystość oraz lepsze zarządzanie kontyngentami, należy zatem przewidzieć, że w celu skorzystania z przedmiotowych autonomicznych kontyngentów taryfowych w „polu 41: Uzupełniająca jednostka miary” zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu należy podać dokładną ilość przywożonego produktu przy zastosowaniu jednostek miary wielkości kontyngentu określonych dla tych produktów w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(2)

Zapotrzebowanie Wspólnoty na produkty, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 2505/96, powinno być zaspokajane na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym celu od dnia 1 lipca 2009 r. trzy nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe powinny zostać otwarte z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla właściwych ilości, przy jednoczesnym uniknięciu jakiegokolwiek zakłócenia rynków tych produktów.

(3)

Wielkości kontyngentu w przypadku autonomicznego wspólnotowego kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2767 są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb przemysłu we Wspólnocie. Należy zatem zwiększyć wielkość kontyngentu.

(4)

Należy zmienić opis produktu dla autonomicznego wspólnotowego kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2806.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2505/96.

(6)

Uwzględniając znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na niecierpiący zwłoki charakter sprawy, o czym mowa w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(7)

Ponieważ kontyngenty taryfowe muszą stać się skuteczne od dnia 1 lipca 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2505/96 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

W przypadku przedstawienia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu dla produktu wspomnianego w niniejszym rozporządzeniu, dla którego wielkość kontyngentu jest wyrażona w jednostce miary innej niż waga w tonach lub kilogramach lub wartość, dla produktów, dla których nie ustalono uzupełniającej jednostki miary w Nomenklaturze Scalonej znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, dokładna ilość przywożonego produktu jest podawana w »polu 41: Uzupełniająca jednostka miary« tego zgłoszenia przy zastosowaniu jednostek miary wielkości kontyngentu określonych dla tych produktów w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.”;

2)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się kontyngenty taryfowe na produkty określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

b)

ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2767 i 09.2806 zastępuje się wierszami znajdującymi się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.

Jednakże art. 1 ust. 2 lit. b) stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2009 r.

W imieniu Rady

L. MIKO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 345 z 31.12.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

09.2813

ex 3920 91 00

94

Koekstrudowana trójwarstwowa folia z poli(butyralu winylu) bez opaski o skalowanym wybarwieniu, zawierająca wagowo nie mniej niż 29 %, lecz nie więcej niż 31 % bis(2-etyloheksanianu)2,2’-etylenodioksydietylu jako plastyfikatora

1.7–31.12

500 000 m2

0 %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Niesterylny hialuronian sodu

1.7–31.12

55 000 g

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Nośniki katalizatorów lub filtrów, składające się z porowatych materiałów ceramicznych, wykonane głównie z tlenku glinu i tytanu, o całkowitej objętości nieprzekraczjącej 65 litrów i posiadające co najmniej jeden kanał (otwarty z jednej strony lub z obu stron) na 1 cm2 przekroju poprzecznego

1.7–31.12

190 000 sztuk

0 %


ZAŁĄCZNIK II

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

09.2806

ex 2825 90 40

30

Tritlenek wolframu, w tym niebieski tlenek wolframu

1.1–31.12

12 000 ton

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Eter glicydowy allilu

1.1–31.12

2 500 ton

0 %


30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/4


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 564/2009

z dnia 25 czerwca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W interesie Wspólnoty leży całkowite zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu nowych produktów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 (1).

(2)

Kody CN i TARIC 0304296110, 0304999931, 3902909097, 3903909085, 7410210070, 7606129120 oraz 7606129320 dla pięciu produktów aktualnie uwzględnionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu, ponieważ utrzymanie zawieszeń ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na te produkty nie leży już w interesie Wspólnoty.

(3)

Opisy 32 zawieszeń wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wymagają modyfikacji w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. Zawieszenia te należy skreślić z wykazu znajdującego się w tym załączniku oraz włączyć ponownie jako nowe zawieszenia przy wykorzystaniu nowych opisów. Mając na uwadze zachowanie przejrzystości, zawieszenia te należy oznaczyć gwiazdką w pierwszej kolumnie załącznika I i załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Doświadczenie wskazuje, że konieczne jest określenie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, aby zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to wykluczać wcześniejszego wycofania niektórych środków lub ich utrzymania po zakończeniu tego okresu, jeżeli przedstawione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji z roku 1998 dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2).

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/96.

(6)

W związku z tym, że zawieszenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powinny stać się skuteczne od dnia 1 lipca 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty i wejść w życie bezzwłocznie. W odniesieniu do produktów o kodzie CN i TARIC 9001900060 nowy opis powinien być stosowany od dnia 1 stycznia 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r. W odniesieniu do opisu produktów o kodzie CN i TARIC 9001900060 określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2009 r.

W imieniu Rady

L. MIKO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 158 z 29.6.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. C 128 z 25.4.1998, s. 2.


ZAŁĄCZNIK I

Produkty, o których mowa w art. 1 ust. 1

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

 (2) ex 1511 90 19

10

Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji:

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 1511 90 91

10

przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycj 3823 19 10,

 (2) ex 1513 11 10

10

estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916,

 (2) ex 1513 19 30

10

alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

 (2) ex 1513 21 10

10

alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub mieszanych, wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

 (2) ex 1513 29 30

10

kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00, lub

towarów objętych pozycją 3401

 (1)

ex 1518 00 99

10

Olej jojoba, uwodorniony i teksturowany

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2804 50 90

10

Tellur o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2827 39 85

30

Dichlorek manganu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 69 90

50

Fluorobenzen

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2903 69 90

60

α-Chloro(etylo)tolueny

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2904 90 40

10

Trichloronitrometan, do produkcji towarów objętych podpozycją 3808 92 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2909 19 90

60

1-Metoksyheptafluoropropan

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2921 19 85

60

Tetrakis(etylometyloamino)cyrkon (IV)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 2921 51 19

20

Diaminotoluen (TDA) zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy 4-metylo-m-fenylenodiaminy (2,4-diaminotoluenu) oraz 18 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy 2-metylo-m-fenylenodiaminy (2,6-diaminotoluenu), oraz śladową ilość substancji smolistych nie większą niż 0,23 % masy

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2922 29 00

46

Kwas p-anizydyno-3-sulfonowy

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2926 90 95

35

2-bromo-2-(bromometylo)pentanodinitryl

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2928 00 90

70

Oksym butanonu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2931 00 95

20

Trikarbonylek metylocyklopentadienylomanganu zawierający nie więcej niż 4,9 % masy trikarbonylku cyklopentadienylomanganu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 13 00

10

Alkohol tetrahydrofurfurylowy

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 19 00

40

Furan o czystości 99 % masy lub większej

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 19 00

41

2,2 di(tetrahydrofurylo)propan

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2932 99 00

35

1,2,3-trideoksy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylofenylo)metyleno]-nonitol

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2933 49 10

20

Kwas 3-hydroksy-2-metylochinolino-4-karboksylowy

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2933 79 00

50

6-bromo-3-metylo-3H-dibenzo(f,ij)izochinolino-2,7-dion

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 2934 99 90

66

1,1-ditlenek tetrahydrotiofenu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3207 40 80

20

Płatki szklane powleczone srebrem, o przeciętnej średnicy 40 (± 10) μm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3208 20 10

20

Roztwór do zewnętrznych powłok kontaktowych zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimerów akrylowo-metakrylowo-alkenosulfonowych z fluorowanymi łańcuchami bocznymi w roztworze n-butanolu i/lub 4-metylo-2-pentanolu i/lub diizoamyloeteru

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3208 90 19

50

Roztwór zawierający:

65 (± 10) % masy γ-butyrolaktonu,

30 (± 10) % masy żywicy poliamidowej,

3,5 (± 1,5) % masy pochodnej estru naftochinonu, oraz

1,5 (± 0,5) % masy kwasu arylokrzemowego

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3215 90 80

30

Atrament zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy bezpostaciowego ditlenku krzemu, którym napełniane są jednorazowe naboje, stosowane do znakowania układów scalonych (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3808 91 90

30

Preparat zawierający endospory lub spory i kryształy białka pochodzące z:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai i kurstaki, lub

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, lub

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Wirus poliedrozy nuklearnej Spodoptera exigua (SeNPV) w wodnej zawiesinie glicerolu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3811 19 00

10

Roztwór wagowo ponad 61 %, ale nie więcej niż 63 % metylocyklopentadienylu trikarbonylu manganu w rozpuszczalniku aromatycznych węglowodorów, zawierający wagowo nie więcej niż:

4,9 % 1,2,4-trimetylo-benzenu,

4,9 % naftalenu, i

0,5 % 1,3,5-trimetylo-benzenu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3811 90 00

10

Sól kwasu dinonylonaftylosulfonowego w roztworze oleju mineralnego

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3815 90 90

77

Katalizator w postaci proszku w zawiesinie wodnej zawierający:

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy palladu,

0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy ołowiu,

0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy wodorotlenku ołowiu,

5,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy glinu,

4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy magnezu,

30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy ditlenku krzemu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3817 00 50

10

Mieszanina alkilobenzenów (C14-26) zawierająca:

35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy eikozylobenzenu,

25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy dokozylobenzenu,

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy tetrakozylobenzenu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3817 00 80

20

Mieszanina rozgałęzionych alkilobenzenów zawierająca głównie dodecylobenzeny

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

15

Strukturalny fosforan glinu-krzemionki

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

16

Mieszanina bis{4-(3-(3-fenoksykarbonyloamino)tolilo)ureido}fenylosulfonu, difenylotolueno-2,4-dikarbaminianu i 1-[4-(4-aminobenzenosulfonylo)-fenylo]-3-(3-fenoksykarbonyloamino-tolilo)-karbamidu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3824 90 97

17

Mieszanina octanów 3-butyleno-1,2-diolu o zawartości 65 % masy, ale nie więcej niż 90 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3902 20 00

10

Poliizobutylen, o średniej liczbowej masie cząsteczkowej (Mn) 700 lub większej, ale nie większej niż 800

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3902 20 00

20

Uwodorniony poliizobuten w postaci płynnej

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3902 90 90

55

Termoplastyczny elastomer ze strukturą kopolimerową o sekwencji A-B-A polistyrenu, poliizobutylenu i polistyrenu, zawierający 10 % masy polistyrenu lub więcej, ale nie więcej niż 35 %

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3903 90 90

40

Kopolimer styrenu z α-metylostyrenem i kwasem akrylowym, o średniej liczbowej masie cząsteczkowej (Mn) 500 lub większej, ale nie większej niż 6 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3911 90 99

50

ex 3904 69 90

81

Polifluorek winylidenu w postaci proszku lub zawiesiny wodnej

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3905 99 90

96

Polimer metylalu winylu w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39, o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) 25 000 lub większej, ale nie większej niż 150 000 i zawierający:

9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy grup acetylowych w przeliczeniu na octan winylu, oraz

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,5 % masy grup hydroksylowych w przeliczeniu na alkohol winylowy

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

25

Przezroczysty płyn, nierozpuszczalny w wodzie, zawierający:

50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy poli(metakrylanu metylu) kopolimeru

37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 39 % masy ksylenu

11 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy octanu n-butylu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3906 90 90

30

Kopolimer styrenu z metakrylanem hydroksyetylu i akrylanem 2-etyloheksylu o średniej liczbowej masie cząsteczkowej (Mn) 500 lub większej, ale nie większej niż 6 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

35

Biały proszek kopolimeru dimetakrylanu-1,2-etanodiolu metakrylanu metylu, o wielkości cząstek nie większej niż 18 μm, nierozpuszczalny w wodzie

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3906 90 90

65

Polialkiloakrylan, modyfikowany chemicznie kobaltem, o temperaturze topnienia (Tm) 65 °C (± 5 °C) mierzonej kalorymetrią skaningową różnicową (DSC)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

10

Poli(tlenek etylenu) o średniej liczbowej masie cząsteczkowej (Mn) 100 000 lub większej

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

20

Maleinoimidopropionamid bis[metoksypoli[glikolu etylenowego)], chemicznie modyfikowany lizyną o średniej liczbowej masie cząsteczkowej (Mn) 40 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

30

Bis(metoksypoli[glikol etylenowy], chemicznie modyfikowany lizyną, zakończony bis(maleinoimidem), o średniej liczbowej masie cząsteczkowej (Mn) 40 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 20 21

20

Kopolimer tetrahydrofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu o średniej liczbowej masie cząsteczkowej (Mn) 3 500 (± 100)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3907 20 99

50

Polimer perfluoropolieterowy zakończony winylo-silylem lub dobór dwóch komponentów składających się z tego samego typu polimeru perfluoropolieterowego zakończonego winylo-silylem jako głównym składnikiem

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3907 20 99

55

Ester sukcynimidowy kwasu metoksy poli(etyleno glikolo)propionowego o średniej liczbowej masie cząsteczkowej (Mn) 5 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3907 30 00

50

Ciekła żywica epoksydowa zawierająca kopolimer 2-propenonitrylu/1,3 epoksybutadienu, niezawierająca żadnych rozpuszczalników:

o zawartości hydratu boranu cynku nie większej niż 40 % masy,

o zawartości tritlenku diantymonu nie większej niż 5 % masy

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3908 90 00

10

Poli(iminometyleno-1,3-fenylenometylenoiminoadypoil), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3911 10 00

81

Nieuwodorniona żywica węglowodorowa, otrzymywana przez polimeryzację alkenów od C-5 do C-10, cyklopentadienu i dicyklopentadienu, o barwie na skali Gardnera większej niż 10 dla produktu czystego lub większej niż 8 dla 50 % obj. roztworu w toluenie (oznaczonego metodą ASTM D6166)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3911 90 19

10

Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-4,4’-bifenylen)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3913 90 00

85

Sterylny hialuronian sodu

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3913 90 00

92

Białko, chemicznie modyfikowane w drodze karboksylacji i/lub dodania kwasu ftalowego, o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) 100 000 do 300 000

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 10 61

94

Folia klejąca składająca się z bazy kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) o grubości 70 μm lub większej oraz klejącej części taśmy akrylowej o grubości 5 μm lub większej, do ochrony powierzchni dysków krzemowych (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 10 69

92

 (2) ex 3919 90 61

93

 (2) ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3919 10 69

96

Samoprzylepny odbijający arkusz laminatu o regularnym wzorze, składający się kolejno z folii z polimerów akrylowych, z warstwy poli(metylo metakrylanu) zawierającego mikropryzmaty i nawet zawierającego dodatkową warstwę poliestru i kleju z końcowym arkuszem rozdzielającym

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3919 90 69

98

 (2) ex 3919 90 31

45

Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu), pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na nacisk i wkładką ochronną, a po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organicznego na bazie choliny oraz nadającą się do drukowania warstwę pyłoszczelną ze zmodyfikowanego, długołańcuchowego, alkilowego związku organicznego, posiadająca całkowitą grubość, bez wkładki ochronnej, 54 μm lub większą, ale nie większą niż 64 μm, oraz szerokość większą niż 1 295 mm, ale nie większą niż 1 305 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3919 90 61

51

Przezroczysta folia samoprzylepna z polietylenu, pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na nacisk, o grubości 60 μm lub większej, ale nie większej niż 70 μm, oraz szerokości większej niż 1 245 mm, ale nie większej niż 1 255 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3919 90 61

55

Folia z polichlorku winylu o grubości 78 μm lub większej, pokryta po jednej stronie przylegającą warstwą akrylową o grubości 8 μm lub większej oraz arkuszem rozdzielającym, o sile przylegania 1 764 mN/25 mm lub większej, do stosowania przy cięciu krzemu (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

20

Odbijająca folia poliestrowa wytłaczana w tetragonalny wzór, do produkcji znaczków i naklejek bezpieczeństwa, ubrań ochronnych oraz ich akcesoriów lub małych toreb szkolnych, worków lub podobnych pojemników (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

75

Przezroczysta folia z politereftalanu etylenu, powleczona po obu stronach cienkimi warstwami substancji organicznej na bazie akrylu, o grubości 7–80 nm każda, dającymi dobre właściwości przylegania, o napięciu powierzchniowym 37 dyn/cm, przepuszczalności światła większej niż 93 %, zamgleniu mniejszym niż 1,3 %, całkowitej grubości 125 μm lub 188 μm i szerokości 850 mm lub większej, ale nie większej niż 1 600 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3920 62 19

77

ex 3920 91 00

95

Wyciskana współbieżnie trójwarstwowa folia z poli(winylobutyralu) z kolorową taśmą z podziałką, zawierająca 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy 2,2’-etylenodioksydietylu bis(2-etyloheksanianu) jako zmiękczacza

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3920 99 28

40

Folia polimerowa zawierająca następujące monomery:

eter politetrametylowy glikolu,

bis (4-izocyjanotocykloheksyl) metanu,

1,4-butanodiol lub 1,3-butanodiol,

o grubości 0,25 mm lub większej, ale nie większej niż 5,0 mm,

z wytłoczonym regularnym motywem na jednej powierzchni,

i pokrytą arkuszem rozdzielającym

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 3921 19 00

93

Taśma mikroporowatego politetrafluoroetylenu na podłożu włókniny, do stosowania w produkcji filtrów do aparatury do dializy nerek (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 3921 90 55

20

Wstępnie impregnowane, wzmocnione włókno szklane zawierające żywicę estru cyjanianu lub żywicę bismaleimidu (B) triazyny (T) zmieszaną z żywicą epoksydową, o wymiarach:

469,9 mm (± 2 mm) x 622,3 mm (± 2 mm), lub

469,9 mm (± 2 mm) x 414,2 mm (± 2 mm), lub

546,1 mm (± 2 mm) x 622,3 mm (± 2 mm)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 5603 13 10

10

Włókniny nieprzewodzące prądu elektrycznego, składające się z centralnej folii z poli(tereftalanu etylenu), laminowanej po obu stronach jednokierunkowo ułożonymi włóknami poli(tereftalanu etylenu), powleczonej po obu stronach żywicą nieprzewodzącą prądu elektrycznego odporną na wysokie temperatury, o masie 147 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 265 g/m2, o anizotropowej wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach, do stosowania jako materiał do izolacji elektrycznej

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 5603 14 10

10

7011 20 00

 

Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich szklane części, bez wyposażenia, do lamp elektronopromieniowych

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7019 19 10

30

Przędza ze szkła „E”, o masie liniowej 22 teksów (± 1,6 teksów), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 7 μm, w której przeważają włókna o średnicy 6,35 μm lub większej, ale nie większej niż 7,61 μm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7320 90 10

91

Płaskie sprężyny spiralne ze stali odpuszczonej, o:

grubości 2,67 mm lub większej, ale nie większej niż 4,11 mm,

szerokości 12,57 mm lub większej, ale nie większej niż 16,01 mm,

momencie obrotowym 18,05 Nm lub większym, ale nie większym niż 73,5 Nm,

kącie pomiędzy położeniem spoczynkowym a nominalnym położeniem roboczym 76 ° lub większym, ale nie większym niż 218 °

do stosowania w produkcji napinaczy pasów napędowych dla silników spalinowych (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7410 11 00

10

Folia miedziana o grubości nieprzekraczającej 0,15 mm, powlekana żywicą, bez halogenu, o:

temperaturze rozkładu 350 °C lub wyższej (ustalonej metodą ASTM D 3850), i

czasie rozwarstwienia w temperaturze 260 °C przekraczającym 40 minut, a w temperaturze 288 °C przekraczającym 5 minut (ustalonym metodą IPC-TM-650)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7410 21 00

60

 (2) ex 7410 21 00

40

Arkusz lub płyty:

składające się przynajmniej ze środkowej warstwy papieru lub jednego środkowego arkusza dowolnego typu z włókien nietkanych, laminowanych po każdej stronie tkaniną z włókien szklanych oraz impregnowanych żywicą epoksydową, lub

składające się z kilku warstw papieru, zaimpregnowanych żywicą fenolową,

powleczone po jednej lub obu stronach folią miedzianą o maksymalnej grubości 0,15 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 7410 21 00

50

Płyty:

składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szklanego, impregnowanej żywicą epoksydową,

pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm, oraz

o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 3,9 i współczynniku strat (Df) mniejszym niż 0,015 przy częstotliwości pomiarowej 10 GHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7604 21 00

10

Kształtowniki wykonane ze stopu aluminium EN AW-6063 T5:

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 7604 29 90

30

anodyzowane,

nawet lakierowane,

o grubości ścianki 0,5 mm (± 1,2 %) lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm (± 1,2 %),

do stosowania w produkcji towarów objętych podpozycją 8302

 (1)

ex 8108 20 00

30

Proszek tytanu, którego 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,224 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8501 10 99

80

Silnik skokowy prądu stałego, o:

kącie skoku 7,5° (± 0,5°),

momencie krytycznym 25 mNm lub większym, w temperaturze 25 °C,

krytycznej częstotliwości impulsów 1 960 pps lub większej,

uzwojeniu dwufazowym, oraz

napięciu znamionowym 10,5 V lub większym, ale nie większym niż 16,0 V

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8504 40 90

40

Przekształtniki do stosowania w produkcji urządzeń sterujących dla jednofazowych silników elektrycznych o poborze mocy nie większym niż 3 kW (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8519 81 35

10

Niezmontowany lub niekompletny zespół, składający się przynajmniej z jednego zespołu optycznego i silników prądu stałego oraz operacyjnego obwodu sterującego, z przetwornikiem cyfrowo-analogowym, do stosowania w produkcji odtwarzaczy CD, odbiorników radiowych w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych lub urządzeń pomocy nawigacyjnej (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8522 90 80

83

Zespół czytnika optycznego Blu-ray do odtwarzania/zapisu sygnałów optycznych z/na dyski DVD i odtwarzania sygnałów optycznych z dysku CD i dysku Blu-ray, składający się przynajmniej z:

diod laserowych o 3 rodzajach długości fali,

układu scalonego sterownika laserowego,

układu scalonego fotodetektora,

układu scalonego monitora przedniego i urządzenia uruchamiającego,

do stosowania w produkcji produktów objętych pozycją 8521 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8522 90 80

84

Mechanizm lub jednostka napędu Blu-ray, nawet z możliwością zapisu, do odtwarzania lub zapisu sygnałów optycznych z płyt lub na dyskach Blu-ray i DVD oraz do odtwarzania sygnałów optycznych z dysków CD, zawierające przynajmniej:

zespół czytnika optycznego z trzema rodzajami lasera,

silnik wrzecionowy,

silnik skokowy,

układ scalony sterownika napędu zamontowany na płytce drukowanej, układ scalony sterownika silnika i pamięć, lub bez tych elementów,

do stosowania w produkcji produktów objętych pozycją 8521 (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8525 80 19

30

Kompaktowe kamery typu „chassis” dla zamkniętej sieci telewizyjnej (CCTV), o masie nie większej niż 250 g, nawet zawarte w obudowie o wymiarach nie większych niż 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, z pojedynczym czujnikiem o sprzężeniu ładunkowym (CCD), o efektywnej liczbie pikseli nie większej niż 440 000, do stosowania w systemach nadzoru CCTV (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8540 91 00

40

Cewki odchylające lamp elektropromieniowych

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8540 91 00

50

Metalowe gniazdo anody umożliwiające elektryczny styk z anodą wewnątrz kolorowej lampy obrazowej

0 %

1.7.2009-31.12.2013

 (2) ex 8543 70 90

90

Moduł ogniwa paliwowego zawierający przynajmniej ogniwa paliwowe z membraną polimerową elektrolitową w obudowie ze zintegrowanym systemem chłodzenia, do stosowania w produkcji systemów napędu pojazdów mechanicznych (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Kabel do transmisji danych o przepustowości 600 Mbit/s lub większej, o:

napięciu 1,25 V (± 0,25 V),

złączach zamocowanych na każdym końcu, z których przynajmniej jedno zawiera styki o rozstawie 0,5 mm,

zewnętrznym ekranowaniu,

skręconych parach przewodów miedzianych o impedancji 100 Ω, a skręty nie więcej niż co 8 mm,

stosowany wyłącznie do komunikacji pomiędzy panelem LCD a elektronicznymi obwodami przetwarzającymi sygnał wizyjny

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 8544 49 93

20

Kabel elastyczny z izolacją z PET/PVC, o:

napięciu nie większym niż 60 V,

natężeniu prądu nie większym niż 1 A,

wytrzymałości cieplnej nie większej niż 105 °C,

pojedynczym drucie o grubości 0,05 mm (± 0,01 mm) i szerokości nie większej niż 0,65 mm (± 0,03 mm),

odległości między przewodami nie większej niż 0,5 mm, oraz

skoku (odległość między osiami przewodów) nie większym niż 1,08 mm

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9001 20 00

20

Optyczne, rozpraszające, odbijające lub pryzmatyczne arkusze, niezadrukowane płyty rozpraszające, nawet posiadające właściwości polaryzujące, odpowiednio przycięte

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9001 90 00

55

ex 9001 90 00

60

Arkusze odbijające lub rozpraszające w rolkach

0 %

1.1.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

10

Laser na dwutlenku węgla, stymulowany wysoką częstotliwością, o mocy wyjściowej 12 W lub większej, ale nie większej niż 200 W

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

20

Zespoły głowic laserowych do stosowania w produkcji maszyn do mierzenia lub sprawdzania płytek półprzewodnikowych lub elementów półprzewodnikowych (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9013 20 00

30

Laser do stosowania w produkcji maszyn do mierzenia lub sprawdzania płytek półprzewodnikowych lub elementów półprzewodnikowych (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9022 90 90

10

Panele do urządzeń rentgenowskich (czujniki do płaskich paneli rentgenowskich/czujniki rentgenowskie) składające się z płyty szklanej z matrycą tranzystorów cienkowarstwowych, pokrytej cienką warstwą amorficznego krzemu, powleczonej warstwą scyntylacyjną jodku cezu i metalizowaną warstwą ochronną, o powierzchni aktywnej 409,6 mm2 x 409,6 mm2 i rozmiarze piksela 200 μm2 x 200 μm2

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9405 40 39

10

Moduł oświetleniowy otoczenia o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, oparty na źródle światła szeregu 3 lub więcej, ale nie więcej niż 9 specyficznych jedno chipowych diod, emitujących czerwone, zielone i niebieskie światło, zamontowanych na płytce obwodów drukowanych, ze światłem sprzężonym z przodem i/lub tyłem płaskiego odbiornika telewizyjnego (1)

0 %

1.7.2009-31.12.2013

ex 9405 40 39

20

Matryca LED z białego silikonu, zawierająca:

moduł matrycowy LED o wymiarach 38,6 mm x 20,6 mm (± 0,1 mm), wyposażony w 128 czerwonych i zielonych chipów LED, oraz

elastyczną płytkę obwodu drukowanego, wyposażoną w termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym

0 %

1.7.2009-31.12.2013


(1)  Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (zob. art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 – Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).

(2)  Pozycja zmieniona.


ZAŁĄCZNIK II

Produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2

Kod CN

TARIC

ex 0304 29 61

10

ex 0304 99 99

31

 (1) ex 1511 90 19

10

 (1) ex 1511 90 91

10

 (1) ex 1513 11 10

10

 (1) ex 1513 19 30

10

 (1) ex 1513 21 10

10

 (1) ex 1513 29 30

10

 (1) ex 2921 51 19

20

 (1) ex 3808 91 90

30

 (1) ex 3815 90 90

77

 (1) ex 3817 00 50

10

 (1) ex 3902 20 00

10

ex 3902 90 90

97

 (1) ex 3903 90 90

40

 (1) ex 3911 90 99

50

ex 3903 90 90

85

 (1) ex 3905 99 90

96

 (1) ex 3906 90 90

30

 (1) ex 3907 20 11

10

 (1) ex 3907 20 11

20

 (1) ex 3907 20 11

30

 (1) ex 3907 20 21

20

 (1) ex 3907 30 00

50

 (1) ex 3911 10 00

81

 (1) ex 3913 90 00

92

 (1) ex 3913 90 00

98

 (1) ex 3919 10 61

94

 (1) ex 3919 10 69

92

 (1) ex 3919 90 61

93

 (1) ex 3919 90 69

93

 (1) ex 3919 90 31

45

 (1) ex 3919 90 61

51

 (1) ex 3920 99 28

40

 (1) ex 3921 90 55

20

 (1) ex 7011 20 00

20

 (1) ex 7011 20 00

50

 (1) ex 7409 19 00

20

 (1) ex 7410 21 00

50

 (1) ex 7410 21 00

40

ex 7410 21 00

70

ex 7606 12 91

20

ex 7606 12 93

20

 (1) ex 8519 81 35

10

 (1) ex 8522 90 80

83

 (1) ex 8522 90 80

84

 (1) ex 8525 80 19

30

 (1) ex 8543 70 90

90

 (1) ex 9001 90 00

60


(1)  Pozycja zmieniona.


30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 565/2009

z dnia 29 czerwca 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

46,5

MK

25,6

TR

51,5

ZZ

41,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,3

ZZ

66,9

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 50 10

AR

52,4

TR

64,0

ZA

65,3

ZZ

60,6

0808 10 80

AR

81,4

BR

72,8

CL

77,4

CN

102,4

NZ

109,8

US

147,3

UY

55,1

ZA

86,2

ZZ

91,6

0809 10 00

TR

229,1

US

172,2

ZZ

200,7

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,5

US

377,7

ZZ

299,6

0809 30

TR

104,9

US

175,8

ZZ

140,4

0809 40 05

US

196,2

ZZ

196,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 566/2009

z dnia 29 czerwca 2009 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melton Mowbray Pork Pie (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz na podstawie art. 17 ust. 2 wymienionego rozporządzenia wniosek Zjednoczonego Królestwa o rejestrację nazwy „Melton Mowbray Pork Pie” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana.

(3)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 510/2006 może jednak zostać przewidziany okres przejściowy dla przedsiębiorstw ustanowionych w państwie członkowskim, w którym znajduje się dany obszar geograficzny, pod warunkiem że przedsiębiorstwa te wprowadzały do obrotu dane produkty zgodnie z prawem, używając w sposób ciągły odpowiednich nazw przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających datę publikacji, o której mowa w art. 6 ust. 2, oraz że podniosły tę kwestię w ramach krajowej procedury sprzeciwu, o której mowa w art. 5 ust. 5 wymienionego rozporządzenia.

(4)

W piśmie, które Komisja otrzymała w dniu 6 kwietnia 2009 r. władze Zjednoczonego Królestwa potwierdziły, że przedsiębiorstwa Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd i Kerry Foods Ltd ustanowione na ich terytorium spełniają warunki określone w art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(5)

W związku z tym wymienione przedsiębiorstwa są upoważnione do dalszego używania zarejestrowanej nazwy „Melton Mowbray Pork Pie” w ciągu pięcioletniego okresu przejściowego od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Przedsiębiorstwa Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd i Kerry Foods Ltd mogą jednak nadal używać przedmiotowej nazwy w ciągu pięcioletniego okresu przejściowego od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 85 z 4.4.2008, s. 17.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.2.   Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Melton Mowbray Pork Pie (ChOG)


30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 567/2009

z dnia 29 czerwca 2009 r.

rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 509/2006 oraz na mocy art. 19 ust. 3 wymienionego rozporządzenia wniosek Polski o rejestrację nazwy „Pierekaczewnik” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 509/2006, należy zarejestrować przedmiotową nazwę.

(3)

Nie wystąpiono o ochronę nazwy, o której mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. C 269 z 24.10.2008, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 509/2006:

Klasa 2.3.   Wyroby cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, herbatniki lub inne wyroby piekarnicze

POLSKA

Pierekaczewnik (GTS)


DYREKTYWY

30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/24


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/52/WE

z dnia 18 czerwca 2009 r.

przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska obradująca w dniach 14–15 grudnia 2006 r. uzgodniła, że współpraca między państwami członkowskimi w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji powinna zostać wzmocniona, a w szczególności, że należy wzmocnić środki przeciwko nielegalnemu zatrudnianiu na poziomie państw członkowskich i UE.

(2)

Jednym z kluczowych czynników zachęcających do nielegalnej imigracji do UE jest możliwość podjęcia pracy w UE bez posiadania wymaganego statusu prawnego. W związku z tym działania przeciwko nielegalnej imigracji i nielegalnemu pobytowi powinny obejmować środki mające na celu przeciwdziałanie temu czynnikowi zachęcającemu.

(3)

Najważniejszym takim środkiem powinien być powszechny zakaz zatrudniania obywateli krajów trzecich niemających prawa do pobytu w UE, któremu to zakazowi towarzyszą kary wobec pracodawców naruszających ten zakaz.

(4)

Ponieważ niniejsza dyrektywa przewiduje standardy minimalne, państwa członkowskie powinny nadal móc przyjmować lub utrzymywać surowsze kary i środki oraz nakładać na pracodawców bardziej rygorystyczne obowiązki.

(5)

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do obywateli krajów trzecich, którzy przebywają legalnie w państwie członkowskim, niezależnie do tego, czy mają oni zezwolenie na pracę na jego terytorium. Ponadto nie powinna ona mieć zastosowania do osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (4). Nie powinna mieć także zastosowania do obywateli krajów trzecich znajdujących się w sytuacji regulowanej prawem wspólnotowym, takich jak osoby legalnie zatrudnione w państwie członkowskim, które usługodawca oddelegowuje do innego państwa członkowskiego w kontekście świadczonych usług. Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie bez uszczerbku dla prawa krajowego zakazującego nielegalnego zatrudniania legalnie przebywających obywateli krajów trzecich, którzy pracują niezgodnie ze swoim statusem osoby uprawnionej do pobytu.

(6)

Niektóre terminy należy zdefiniować specjalnie na użytek niniejszej dyrektywy, a definicje takie należy wykorzystywać wyłącznie na użytek niniejszej dyrektywy.

(7)

W definicji zatrudnienia należy zawrzeć jego elementy składowe, a mianowicie działalność, za którą otrzymuje się lub powinno się otrzymywać wynagrodzenie i która wykonywana jest pod kierownictwem lub nadzorem pracodawcy, niezależnie od stosunku prawnego.

(8)

Definicja pracodawcy może obejmować związek osób uznanych za posiadające zdolność do czynności prawnych, lecz nieposiadających osobowości prawnej.

(9)

Aby zapobiec zatrudnianiu nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, pracodawcy, przed zatrudnieniem obywateli krajów trzecich – w tym także w przypadku gdy są oni zatrudniani na potrzeby oddelegowania do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług – powinni być zobowiązani do sprawdzania, czy dani obywatele krajów trzecich posiadają ważne zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie upoważniające do pobytu świadczące o tym, że przebywają oni legalnie na terytorium państwa członkowskiego zatrudnienia.

(10)

Aby umożliwić państwom członkowskim w szczególności wykrywanie fałszywych dokumentów, pracodawcy powinni być także zobowiązani do powiadamiania właściwych organów o fakcie zatrudnienia obywatela państwa trzeciego. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego państwa członkowskie powinny móc przewidzieć, że takie powiadamianie dokonywane jest w ramach innych systemów powiadomień. Państwa członkowskie powinny móc stosować uproszczoną procedurę powiadamiania przez pracodawców będących osobami fizycznymi w przypadku gdy zatrudnienie ma miejsce na użytek prywatny tej osoby.

(11)

Pracodawcy, którzy wypełnili obowiązki określone w niniejszej dyrektywie, nie powinni być pociągani do odpowiedzialności z tytułu zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, w szczególności w przypadku późniejszego ustalenia przez właściwy organ, że dokument przedstawiony przez pracownika został w rzeczywistości sfałszowany lub nieprawidłowo użyty, chyba że pracodawca wiedział, że dokument ten został sfałszowany.

(12)

Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby wnioski o przedłużenie zezwolenia na pobyt rozpatrywane były terminowo, celem ułatwienia pracodawcom wypełnienia ich obowiązków.

(13)

W celu egzekwowania powszechnego zakazu i zniechęcenia do naruszeń, państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie kary. Powinny one obejmować kary finansowe oraz udział w kosztach powrotu nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich wraz z możliwością zmniejszenia kar finansowych dla pracodawców będących osobami fizycznymi zatrudniającymi na swój użytek prywatny.

(14)

W każdym przypadku pracodawca powinien być zobowiązany do wypłaty obywatelom krajów trzecich wszelkiego zaległego wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz wszelkich należnych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli nie można ustalić kwoty wynagrodzenia, należy domniemywać, że wynosi ono co najmniej tyle, ile płaca przewidziana w mających zastosowanie przepisach o płacach minimalnych, w układach zbiorowych lub zgodnie z praktyką ustaloną w odpowiednich sektorach zatrudnienia. Pracodawca powinien być również zobowiązany do pokrycia – w stosownych przypadkach – wszelkich kosztów wynikających z przesłania zaległego wynagrodzenia do kraju, do którego nielegalnie zatrudniony obywatel państwa trzeciego powrócił lub został wydalony. W przypadku gdy pracodawca nie wypłacił zaległych należności, państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do wywiązania się z tego obowiązku w miejsce pracodawcy.

(15)

Nielegalnie zatrudniony obywatel państwa trzeciego nie powinien wywodzić prawa do wjazdu, do pobytu ani do dostępu do rynku pracy z faktu istnienia nielegalnego stosunku pracy ani z faktu wypłaty wynagrodzenia lub zaległego wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków przez pracodawcę lub przez podmiot prawny, który ma je wypłacić zamiast pracodawcy.

(16)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby występowano z roszczeniami lub, aby było to możliwe oraz, aby istniały mechanizmy zapewniające otrzymywanie przez obywateli krajów trzecich należnego im odzyskanego zaległego wynagrodzenia. Państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do angażowania w te mechanizmy swoich misji lub przedstawicielstw w państwach trzecich. Państwa członkowskie powinny, w kontekście ustanawiania skutecznych mechanizmów ułatwiania wnoszenia skarg i jeżeli nie są one jeszcze przewidziane w prawie krajowym, rozważyć możliwość i wartość dodaną umożliwienia właściwemu organowi wszczynania postępowania przeciwko pracodawcy w celu odzyskania zaległego wynagrodzenia.

(17)

Państwa członkowskie powinny ponadto ustanowić domniemanie istnienia stosunku pracy przez okres przynajmniej trzech miesięcy, tak aby ciężar dowodu spoczywał na pracodawcy przynajmniej w odniesieniu do określonego okresu. Pracownik, miedzy innymi, powinien również mieć możliwość udowodnienia istnienia stosunku pracy i wykazania okresu jego trwania.

(18)

Państwa członkowskie powinny przewidzieć możliwość nakładania innych kar na pracodawców, między innymi pozbawiania ich uprawnienia do korzystania z niektórych lub wszystkich świadczeń, pomocy lub dotacji publicznych, łącznie z dopłatami rolnymi, wykluczania z procedur zamówień publicznych oraz nakazu zwrotu niektórych lub wszystkich świadczeń, pomocy lub dotacji publicznych, w tym funduszy UE zarządzanych przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie powinny móc decydować o niestosowaniu innych kar wobec pracodawców będących osobami fizycznymi, w przypadku gdy zatrudnienie jest dokonywane na użytek prywatny tej osoby.

(19)

Niniejsza dyrektywa, a w szczególności jej art. 7, 10 i 12, powinna pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5).

(20)

Mając na uwadze fakt, że w niektórych sektorach przeważają umowy o podwykonawstwo, konieczne jest zapewnienie, aby przynajmniej wykonawca, którego pracodawca jest bezpośrednim podwykonawcą, mógł ponosić odpowiedzialność z tytułu kar finansowych obok lub zamiast pracodawcy. W szczególnych przypadkach pozostali wykonawcy mogą ponosić odpowiedzialność z tytułu kar finansowych obok lub zamiast pracodawcy zatrudniającego nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Zaległe płatności, które mają zostać objęte przepisami niniejszej dyrektywy dotyczącymi odpowiedzialności, powinny obejmować również składki na fundusz urlopowy oraz na fundusz socjalny regulowane prawem lub układami zbiorowymi.

(21)

Doświadczenie wykazało, że istniejące systemy kar nie były wystarczające do osiągnięcia pełnego przestrzegania zakazów zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest to, że same kary administracyjne nie wystarczają zazwyczaj do powstrzymania niektórych pozbawionych skrupułów pracodawców. Przestrzeganie zakazu może i powinno zostać wzmocnione poprzez stosowanie sankcji karnych.

(22)

Aby zagwarantować pełną skuteczność powszechnego zakazu, istnieje szczególna potrzeba bardziej odstraszających kar w poważnych przypadkach, takich jak: uporczywe ponawianie naruszenia, nielegalne zatrudnianie znaczącej liczby obywateli krajów trzecich, zatrudnianie w warunkach szczególnego wyzysku, świadomość pracodawcy, że pracownik jest ofiarą handlu ludźmi oraz nielegalne zatrudnienie małoletniego. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do określenia sankcji karnych w prawie krajowym w odniesieniu do takich poważnych naruszeń. Nie tworzy ona żadnych obowiązków w odniesieniu do stosowania takich sankcji ani żadnego innego dostępnego systemu egzekwowania prawa, w poszczególnych przypadkach.

(23)

We wszystkich przypadkach uznanych za poważne zgodnie z niniejszą dyrektywą, naruszenia powinny być uznawane za przestępstwa na terytorium całej Wspólnoty, o ile zostały popełnione umyślnie. Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące przestępstw powinny pozostawać bez uszczerbku dla stosowania decyzji ramowej Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (6).

(24)

Przestępstwa powinny podlegać skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym. Przewidziany w niniejszej dyrektywie obowiązek zapewnienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji karnych pozostaje bez uszczerbku dla wewnętrznej organizacji prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych państw członkowskich.

(25)

Osoby prawne również mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwa, o których mowa w niniejszej dyrektywie, ponieważ wielu pracodawców to osoby prawne. Przepisy niniejszej dyrektywy nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku wprowadzenia odpowiedzialności karnej osób prawnych.

(26)

W celu ułatwienia egzekwowania niniejszej dyrektywy, należy ustanowić skuteczne mechanizmy wnoszenia skarg, umożliwiające obywatelom krajów trzecich wnoszenie skarg bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonych osób trzecich, takich jak związki zawodowe lub inne organizacje. Wyznaczone osoby trzecie, w ramach udzielania pomocy przy wnoszeniu skarg, powinny być chronione przed ewentualną karą na podstawie przepisów zakazujących ułatwianie nielegalnego pobytu.

(27)

W celu uzupełnienia mechanizmów wnoszenia skarg, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wydawania zezwoleń na pobyt na czas ograniczony, w zależności od czasu trwania odpowiedniego postępowania krajowego, tym obywatelom krajów trzecich, którzy pracowali w warunkach szczególnego wyzysku lub którzy byli nielegalnie zatrudniani jako małoletni i którzy współpracują w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko pracodawcy. Zezwolenia te powinny być wydawane na zasadach porównywalnych do tych, które mają zastosowanie w odniesieniu do obywateli krajów trzecich objętych zakresem dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom krajów trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (7).

(28)

W celu zapewnienia zadowalającego poziomu wykonania niniejszej dyrektywy i zmniejszenia w jak największym stopniu różnic w tym zakresie między państwami członkowskimi, państwa członkowskie powinny zapewnić przeprowadzanie skutecznych i odpowiednich kontroli na swoim terytorium oraz powinny przekazywać Komisji dane dotyczące przeprowadzanych przez nie kontroli.

(29)

Należy zachęcać państwa członkowskie do ustalania corocznie krajowych celów dotyczących liczby kontroli w odniesieniu do sektorów działalności, w których koncentruje się zatrudnienie nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich na ich terytorium.

(30)

W celu zwiększenia skuteczności kontroli przeprowadzanych do celów stosowania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny zapewnić: udzielenie właściwym organom na mocy przepisów krajowych odpowiednich uprawnień w zakresie przeprowadzania kontroli; gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat nielegalnego zatrudniania, w tym wyników wcześniejszych kontroli, w celu skutecznego wdrażania niniejszej dyrektywy; oraz dostępność wystarczającej liczby pracowników posiadających kwalifikacje i umiejętności niezbędne do skutecznego przeprowadzania takich kontroli.

(31)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby kontrole przeprowadzane do celów stosowania niniejszej dyrektywy nie wpływały ilościowo lub jakościowo na kontrole przeprowadzane w celu oceny warunków pracy i zatrudnienia.

(32)

W przypadku pracowników oddelegowanych będących obywatelami krajów trzecich, organy kontrolne państw członkowskich mogą korzystać ze współpracy oraz z wymiany informacji przewidzianych w dyrektywie 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (8) celem sprawdzenia, czy dani obywatele krajów trzecich są legalnie zatrudnieni w państwie członkowskim pochodzenia.

(33)

Niniejszą dyrektywę należy traktować jako uzupełnienie środków przeciwdziałania nieewidencjonowanemu zatrudnieniu i wyzyskowi.

(34)

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (9) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania i opublikowania – w interesie własnym, jak i Wspólnoty – własnych tabel możliwie jak najdokładniej ilustrujących korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji.

(35)

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych podejmowane w ramach wdrażania niniejszej dyrektywy powinny być zgodne z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (10).

(36)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie przeciwdziałanie nielegalnej imigracji poprzez osłabienie czynnika zachęcającego w postaci zatrudnienia, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki niniejszej dyrektywy możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(37)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności przez Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Dyrektywę tę należy w szczególności stosować z należytym poszanowaniem wolności prowadzenia działalności gospodarczej, równości wobec prawa i zasady niedyskryminacji, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz zasady legalności i proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, zgodnie z art. 16, 20, 21, 47 i 49 karty.

(38)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej dyrektywy i nie są nią związane ani jej nie stosują.

(39)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej dyrektywy, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsza dyrektywa wprowadza zakaz zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich w celu zwalczania nielegalnej imigracji. W tym celu określa ona wspólne minimalne standardy dotyczące kar oraz środki, które mają być stosowane w państwach członkowskich wobec pracodawców naruszających ten zakaz.

Artykuł 2

Definicje

Do szczególnych celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

a)

„obywatel kraju trzeciego” oznacza każdą osobę niebędącą obywatelem Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu i niebędącą osobą korzystającą ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, jak określono w art. 2 ust. 5 kodeksu granicznego Schengen;

b)

„nielegalnie przebywający obywatel kraju trzeciego” oznacza obywatela kraju trzeciego obecnego na terytorium państwa członkowskiego, który nie spełnia lub przestał spełniać warunki pobytu lub zamieszkania w tym państwie członkowskim;

c)

„zatrudnienie” oznacza wykonywanie działalności obejmującej wszelkie formy pracy, regulowane na mocy prawa krajowego lub zgodnie z ustaloną praktyką, na rzecz pracodawcy albo pod jego kierownictwem lub nadzorem;

d)

„nielegalne zatrudnianie” oznacza zatrudnianie nielegalnie przebywającego obywatela kraju trzeciego;

e)

„pracodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdy podmiot prawny, w tym agencję pracy tymczasowej, na rzecz których lub pod kierownictwem lub nadzorem których podejmowane jest zatrudnienie;

f)

„podwykonawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdy podmiot prawny, którym powierzono wykonanie wszystkich lub niektórych zobowiązań wynikających z uprzednio zawartej umowy;

g)

„osoba prawna” oznacza każdy podmiot prawny posiadający taki status na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego, z wyjątkiem państw lub organów publicznych sprawujących władzę państwową oraz z wyjątkiem międzynarodowych organizacji publicznych;

h)

„agencja pracy tymczasowej” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która zgodnie z prawem krajowym zawiera umowy o pracę lub nawiązuje stosunek pracy z pracownikami tymczasowymi w celu skierowania ich do przedsiębiorstw użytkowników, aby tam wykonywali tymczasowo pracę pod ich nadzorem i kierownictwem;

i)

„warunki szczególnego wyzysku” oznaczają warunki pracy, w tym warunki wynikające z dyskryminacji ze względu na płeć lub innego rodzaju dyskryminacji, w których występuje uderzająca dysproporcja w porównaniu z warunkami zatrudnienia pracowników zatrudnionych legalnie, co wpływa na przykład na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i uchybia godności ludzkiej;

j)

„wynagrodzenie nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich” oznacza płacę lub pensję i wszelkie inne świadczenia gotówkowe lub rzeczowe, które pracownik otrzymuje bezpośrednio lub pośrednio w związku ze swoim zatrudnieniem od swojego pracodawcy i które jest równorzędne z tym, które otrzymywaliby porównywalni pracownicy w ramach legalnego stosunku pracy.

Artykuł 3

Zakaz nielegalnego zatrudnienia

1.   Państwa członkowskie zakazują zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich.

2.   Naruszenie tego zakazu podlega karom i środkom ustanowionym w niniejszej dyrektywie.

3.   Państwo członkowskie może zadecydować o niestosowaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, do nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, których wydalenie wstrzymano i którzy są uprawnieni do podjęcia pracy zgodnie z prawem krajowym.

Artykuł 4

Obowiązki pracodawców

1.   Państwa członkowskie zobowiązują pracodawców do tego, aby:

a)

przed podjęciem zatrudnienia przez obywateli krajów trzecich wymagali od nich posiadania i przedstawienia ważnego zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego ich do pobytu;

b)

przechowywali – co najmniej przez cały okres zatrudnienia – kopię lub odpis zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego do pobytu do celów przedstawienia przy ewentualnej kontroli ze strony właściwych organów państw członkowskich;

c)

powiadamiali właściwe organy wyznaczone przez państwa członkowskie w terminie określonym przez każde z państw członkowskich o rozpoczęciu zatrudnienia obywateli krajów trzecich.

2.   Państwa członkowskie mogą przewidzieć uproszczoną procedurę powiadamiania na mocy ust. 1 lit. c), w przypadku gdy pracodawca jest osobą fizyczną, a zatrudnienie jest podejmowane na użytek prywatny tej osoby.

Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że powiadomienie na mocy ust. 1 lit. c) nie jest wymagane, w przypadku gdy pracownikowi przyznano status rezydenta długoterminowego na mocy dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (11).

3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawcy, którzy wypełnili swoje obowiązki określone w ust. 1, nie byli pociągani do odpowiedzialności za naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 3, chyba że pracodawcy wiedzieli, że dokument przedstawiony jako ważne zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie upoważniające do pobytu zostały sfałszowane.

Artykuł 5

Kary finansowe

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 3, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom wobec pracodawcy.

2.   Kary za naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 3, obejmują:

a)

kary finansowe, których kwota wzrasta w zależności od liczby nielegalnie zatrudnionych obywateli krajów trzecich; oraz

b)

pokrycie kosztów powrotu nielegalnie zatrudnionych obywateli krajów trzecich w tych przypadkach, gdy przeprowadzane są procedury powrotu. Państwa członkowskie mogą zamiast tego zadecydować, aby kary finansowe na mocy lit. a) odzwierciedlały co najmniej średnie koszty powrotu.

3.   Państwa członkowskie mogą przewidzieć zmniejszone kary finansowe, w przypadku gdy pracodawca jest osobą fizyczną, która zatrudnia nielegalnie przebywającego obywatela kraju trzeciego na swój użytek prywatny i gdy zatrudnienie nie odbywa się w warunkach szczególnego wyzysku.

Artykuł 6

Wypłata zaległych należności przez pracodawców

1.   W odniesieniu do każdego naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 3, państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawca ponosił odpowiedzialność za zapłatę:

a)

wszelkiego zaległego wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionemu obywatelowi kraju trzeciego. Domniemywa się, że uzgodniona wysokość wynagrodzenia jest co najmniej równa płacy przewidzianej w mających zastosowane przepisach o płacy minimalnej, w układach zbiorowych lub zgodnie z praktyką ustaloną w odpowiednich sektorach zatrudnienia, chyba że pracodawca lub pracownik mogą dowieść innej wysokości wynagrodzenia, przy jednoczesnym poszanowaniu, w stosownych przypadkach, bezwzględnie obowiązujących krajowych przepisów dotyczących płac;

b)

kwoty odpowiadającej wszelkim podatkom i składkom na ubezpieczenie społeczne, które pracodawca zapłaciłby, gdyby obywatel kraju trzeciego był zatrudniony legalnie, w tym odsetek za zwłokę i odpowiednich kar administracyjnych;

c)

w stosownych przypadkach – wszelkich kosztów związanych z przesłaniem zaległych płatności do kraju, do którego obywatel kraju trzeciego powrócił lub został wydalony.

2.   W celu zapewnienia dostępności skutecznych procedur stosowania ust. 1 lit. a) i c) oraz z należytym uwzględnieniem art. 13 państwa członkowskie wprowadzają w życie mechanizmy w celu zapewnienia nielegalnie zatrudnionym obywatelom krajów trzecich możliwości:

a)

wystąpienia z roszczeniem – z zastrzeżeniem okresu przedawnienia określonego w prawie krajowym – przeciwko swojemu pracodawcy i wyegzekwowania orzeczenia przeciwko pracodawcy w związku z wszelkim zaległym wynagrodzeniem, także w przypadku gdy powrócili oni lub zostali wydaleni; lub

b)

wezwania właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli przepisy krajowe przewidują taką możliwość, do wszczęcia procedury w celu odzyskania zaległego wynagrodzenia, bez konieczności wnoszenia przez nich powództwa w tej sprawie.

Nielegalnie zatrudnieni obywatele krajów trzecich przed wykonaniem decyzji nakazującej powrót są systematycznie i obiektywnie informowani o prawach przysługujących im na mocy niniejszego ustępu oraz na mocy art. 13.

3.   W celu stosowania przepisów ust. 1 lit. a) i b) państwa członkowskie przewidują domniemanie istnienia stosunku pracy przez okres przynajmniej trzech miesięcy, chyba że, między innymi, pracodawca lub pracownik dowiodą innego okresu trwania zatrudnienia.

4.   Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie niezbędnych mechanizmów zapewniających nielegalnie zatrudnionym obywatelom krajów trzecich możliwość otrzymania wypłaty wszelkiego zaległego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 lit. a), odzyskanych wskutek powództw, o których mowa w ust. 2, także w przypadku gdy powrócili oni lub zostali wydaleni.

5.   W odniesieniu do przypadków wydania zezwolenia na pobyt na czas określony zgodnie z art. 13 ust. 4, państwa członkowskie określają w prawie krajowym warunki, na jakich okres ważności tych zezwoleń może zostać przedłużony do czasu otrzymania przez obywatela kraju trzeciego wypłaty wszelkiego swojego zaległego wynagrodzenia odzyskanego na mocy ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 7

Inne środki

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby w stosownych przypadkach wobec pracodawców miały także zastosowanie następujące środki:

a)

pozbawienie uprawnienia do korzystania z niektórych lub wszystkich świadczeń, pomocy lub dotacji publicznych, w tym funduszy UE zarządzanych przez państwa członkowskie, na okres do pięciu lat;

b)

wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych określonych w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi (12), na okres do pięciu lat;

c)

nakaz zwrotu niektórych lub wszystkich świadczeń, pomocy lub dotacji publicznych, w tym funduszy UE zarządzanych przez państwa członkowskie, przyznanych pracodawcy w okresie do 12 miesięcy poprzedzających wykrycie nielegalnego zatrudnienia;

d)

czasowe lub trwałe zamknięcie zakładów wykorzystywanych do popełnienia naruszenia, albo czasowe lub trwałe cofnięcie pozwolenia na wykonywanie danej działalności gospodarczej, w przypadkach uzasadnionych powagą naruszenia.

2.   Państwa członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu ust. 1 w przypadkach, gdy pracodawcy są osobami fizycznymi, a zatrudnienie ma miejsce na ich użytek prywatny.

Artykuł 8

Podwykonawstwo

1.   W przypadku gdy pracodawca jest podwykonawcą oraz bez uszczerbku dla przepisów prawa krajowego dotyczących prawa regresu lub przepisów prawa krajowego w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, państwa członkowskie zapewniają, aby wykonawca, którego pracodawcą jest bezpośredni podwykonawca, mógł ponosić odpowiedzialność, obok lub zamiast pracodawcy, za zapłatę:

a)

wszelkich kar finansowych nałożonych na mocy art. 5; oraz

b)

wszelkich zaległych płatności należnych na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 6 ust. 2 i 3.

2.   W przypadku gdy pracodawca jest podwykonawcą, państwa członkowskie zapewniają, aby główny wykonawca i każdy bezpośredni podwykonawca – w przypadku gdy wiedzieli oni, że podwykonawca zatrudniał nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich – mogli ponosić odpowiedzialność za dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1, obok lub zamiast zatrudniającego podwykonawcy lub wykonawcy, którego pracodawca jest bezpośrednim podwykonawcą.

3.   Wykonawca, który spełnił wymogi należytej staranności określone w prawie krajowym, nie ponosi odpowiedzialności na mocy ust. 1 i 2.

4.   W ramach prawa krajowego państwa członkowskie mogą przyjąć bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące odpowiedzialności.

Artykuł 9

Przestępstwo

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 3, stanowiło przestępstwo, jeżeli zostało popełnione umyślnie, w każdej z następujących okoliczności określonych w prawie krajowym:

a)

naruszenie trwa lub jest uporczywie ponawiane;

b)

naruszenie dotyczy jednoczesnego zatrudniania znaczącej liczby nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich;

c)

naruszeniu towarzyszą warunki pracy powodujące szczególny wyzysk;

d)

naruszenie popełnione jest przez pracodawcę, który mimo że nie został oskarżony o przestępstwo ustanowione zgodnie z decyzją ramową 2002/629/WSiSW ani skazany za takie przestępstwo, korzysta z pracy lub usług nielegalnie przebywającego obywatela kraju trzeciego ze świadomością, że jest on ofiarą handlu ludźmi;

e)

naruszenie dotyczy nielegalnego zatrudnienia małoletniego.

2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby podżeganie do popełnienia umyślnych czynów, o których mowa w ust. 1, oraz pomocnictwo w ich popełnieniu podlegały karze jako przestępstwo.

Artykuł 10

Sankcje karne

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby osoby fizyczne dopuszczające się przestępstwa, o którym mowa w art. 9, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym.

2.   O ile nie zakazują tego zasady ogólne prawa, sankcje karne przewidziane w niniejszym artykule można stosować na mocy prawa krajowego bez uszczerbku dla innych kar lub środków o charakterze innym niż karny, oraz może im towarzyszyć publikacja orzeczenia sądu dotyczącego danej sprawy.

Artykuł 11

Odpowiedzialność osób prawnych

1.   Państwa członkowskie zapewniają możliwość pociągnięcia osób prawnych do odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 9, w przypadku gdy takie przestępstwo zostało popełnione na ich korzyść przez jakąkolwiek osobę – działającą samodzielnie lub jako członek organu osoby prawnej – która pełni tam funkcje kierownicze, polegające na:

a)

prawie do reprezentowania osoby prawnej;

b)

prawie do podejmowania decyzji w imieniu osoby prawnej; lub

c)

prawie do sprawowania kontroli w ramach osoby prawnej.

2.   Państwa członkowskie zapewniają także, aby osoba prawna mogła być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadkach, w których brak nadzoru lub kontroli ze strony osoby, o której mowa w ust. 1, umożliwił popełnienie na korzyść osoby prawnej przestępstwa, o którym mowa w art. 9, przez osobę działającą pod jej zwierzchnictwem.

3.   Odpowiedzialność osób prawnych na podstawie ust. 1 i 2 nie wyklucza postępowania karnego przeciwko osobom fizycznym, które są sprawcami, podżegaczami lub pomocnikami w popełnianiu przestępstwa, o którym mowa w art. 9.

Artykuł 12

Sankcje wobec osób prawnych

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby osoby prawne, które zostały pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z art. 11, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom, które mogą obejmować środki takie jak te, o których mowa w art. 7.

Państwa członkowskie mogą zadecydować o podaniu do publicznej wiadomości listy pracodawców, którzy są osobami prawnymi i którzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności za popełnienie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 9.

Artykuł 13

Ułatwienie wnoszenia skarg

1.   Państwa członkowskie zapewniają skuteczne mechanizmy umożliwiające nielegalnie zatrudnionym obywatelom krajów trzecich wnoszenie skarg przeciwko swoim pracodawcom, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich wyznaczonych przez państwa członkowskie, takich jak związki zawodowe lub inne organizacje lub właściwy organ państwa członkowskiego, jeżeli został przewidziany w przepisach krajowych.

2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby strony trzecie, które zgodnie z kryteriami określonymi w prawie krajowym mają uzasadniony interes w zapewnieniu przestrzegania przepisów niniejszej dyrektywy, mogły wszczynać wszelkie postępowania administracyjne lub sądowe przewidziane w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy albo w imieniu nielegalnie zatrudnionego obywatela kraju trzeciego, albo wspierając go, za jego zgodą.

3.   Udzielanie pomocy obywatelom krajów trzecich we wnoszeniu skarg nie jest uważane za ułatwianie nielegalnego pobytu na mocy dyrektywy Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiującej ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (13).

4.   W odniesieniu do przestępstw objętych art. 9 ust. 1 lit. c) lub e), państwa członkowskie określają w prawie krajowym warunki, na jakich mogą przyznawać, w zależności od przypadku, zezwolenia na pobyt na czas ograniczony, w zależności od czasu trwania odpowiedniego postępowania krajowego, zainteresowanym obywatelom krajów trzecich, na zasadach porównywalnych do tych, które mają zastosowanie do obywateli krajów trzecich objętych zakresem dyrektywy 2004/81/WE.

Artykuł 14

Kontrole

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby na ich terytorium przeprowadzane były skuteczne i odpowiednie kontrole mające na celu kontrolę zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Kontrole takie oparte są przede wszystkim na ocenie ryzyka, która ma być przygotowana przez właściwe organy w państwach członkowskich.

2.   Celem zwiększenia skuteczności kontroli państwa członkowskie – na podstawie oceny ryzyka – regularnie określają sektory działalności, w których koncentruje się zatrudnienie nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich na ich terytorium.

W odniesieniu do każdego z takich sektorów państwa członkowskie informują Komisję, przed dniem 1 lipca każdego roku, o liczbie przeprowadzonych w poprzednim roku kontroli, wyrażonych zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w procencie pracodawców dla każdego sektora, jak również o wynikach tych kontroli.

Artykuł 15

Korzystniejsze przepisy

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przyjmowania lub utrzymywania przepisów korzystniejszych dla obywateli krajów trzecich, do których ma ona zastosowanie w związku z art. 6 i 13, pod warunkiem że przepisy te są zgodne z niniejszą dyrektywą.

Artykuł 16

Sporządzanie sprawozdań

1.   Do dnia 20 lipca 2014 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz, w stosownych przypadkach, wnioski w sprawie zmiany art. 6, 7, 8, 13 i 14. W swoim sprawozdaniu Komisja bada w szczególności wdrażanie przez państwa członkowskie art. 6 ust. 2 i 5.

2.   Państwa członkowskie przesyłają Komisji wszystkie informacje odpowiednie do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. Informacje te obejmują liczbę i wyniki kontroli przeprowadzonych zgodnie z art. 14 ust. 1, środki zastosowane na mocy art. 13 oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, środki zastosowane na mocy art. 6 i 7.

Artykuł 17

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 20 lipca 2011 r. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 19

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

Š. FÜLE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 204 z 9.8.2008, s. 70.

(2)  Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 20.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r.

(4)  Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)  Dz.U. L 203 z 1.8.2002, s. 1.

(7)  Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19.

(8)  Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.

(9)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

(10)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(11)  Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44.

(12)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

(13)  Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 17.


30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/33


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/53/WE

z dnia 18 czerwca 2009 r.

zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (3), dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (4) oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (5) ustanawiają zharmonizowane zasady wydawania pozwoleń, nadzoru oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych we Wspólnocie.

(2)

Zgodnie z tymi zasadami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydaje się zgodnie ze zharmonizowanymi procedurami wspólnotowymi. Warunki tych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu mogą następnie ulec zmianie, np. w przypadku gdy zmieni się proces produkcyjny lub adres producenta.

(3)

Artykuł 39 dyrektywy 2001/82/WE i art. 35 dyrektywy 2001/83/WE uprawniają Komisję do przyjęcia rozporządzenia wykonawczego w zakresie zmian wprowadzonych następnie do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydanych zgodnie z przepisami odpowiednio rozdziału 4 tytułu III dyrektywy 2001/82/WE i rozdziału 4 tytułu III dyrektywy 2001/83/WE. W związku z powyższym Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1084/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczanie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych udzielonych przez właściwy organ państwa członkowskiego (6).

(4)

Mimo to większość produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub zwierząt, znajdujących się obecnie na rynku otrzymało pozwolenia jedynie w oparciu o procedury krajowe i jako takie nie mieszczą się w zakresie rozporządzenia (WE) nr 1084/2003. Zmiany dotyczące pozwoleń wydanych jedynie w oparciu o procedury krajowe podlegają zatem przepisom krajowym.

(5)

W związku z tym, o ile przyznawanie wszystkich pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dotyczące produktów leczniczych podlega zharmonizowanym zasadom we Wspólnocie, to sytuacja wygląda inaczej w kwestii zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

(6)

Z powodów związanych ze zdrowiem publicznym i spójnością aktów prawnych i mając na względzie zmniejszenie obciążenia administracyjnego i wzmocnienie przewidywalności dla podmiotów gospodarczych, zmiany dotyczące wszystkich typów pozwoleń na dopuszczenie do obrotu powinny podlegać zharmonizowanym zasadom.

(7)

Przepisy w sprawie zmian przyjęte przez Komisję powinny kłaść szczególny nacisk na uproszczenie procedur administracyjnych. W tym celu Komisja powinna przewidzieć, przyjmując omawiane przepisy, możliwość przedłożenia pojedynczego wniosku w przypadku jednej zmiany lub kilku identycznych zmian dokonywanych w warunkach kilku pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

(8)

Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (7) państwa członkowskie są zachęcane do sporządzania, na potrzeby własne, a także w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które, na ile jest to możliwe, będą ilustrować korelację między dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do publikowania tych tabel.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2001/82/WE oraz dyrektywę 2001/83/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany do dyrektywy 2001/82/WE

W dyrektywie 2001/82/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 27b

Komisja przyjmuje odpowiednie uzgodnienia dla rozpatrzenia zmian w zakresie warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przyznanych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Komisja przyjmuje te uzgodnienia w formie rozporządzenia wykonawczego. Środek ten mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 89 ust. 2a.”;

2)

w art. 39 ust. 1 skreśla się akapit drugi i trzeci.

Artykuł 2

Zmiany do dyrektywy 2001/83/WE

W dyrektywie 2001/83/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 23b

1.   Komisja przyjmuje odpowiednie uzgodnienia dla rozpatrzenia zmian w zakresie warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przyznanych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

2.   Komisja przyjmuje uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, w formie rozporządzenia wykonawczego. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 121 ust. 2a.

3.   Przyjmując uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, Komisja dokłada starań, by umożliwić przedłożenie pojedynczego wniosku w przypadku jednej zmiany lub kilku identycznych zmian dokonywanych w warunkach kilku pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

4.   Państwo członkowskie nadal może stosować obowiązujące w momencie wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego krajowe przepisy dotyczące zmian w odniesieniu do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych udzielonych przed dniem 1 stycznia 1998 r. produktom leczniczym dopuszczonym do obrotu tylko w tym państwie członkowskim. W przypadku gdy produkt leczniczy podlegający przepisom krajowym zgodnie z niniejszym artykułem otrzymuje następnie pozwolenie na obrót w innym państwie członkowskim, rozporządzenie wykonawcze stosuje się do tego produktu leczniczego od daty otrzymania wspomnianego pozwolenia.

5.   W przypadku gdy państwo członkowskie decyduje o dalszym stosowaniu przepisów krajowych zgodnie z ust. 4, powiadamia o tym Komisję. Jeśli do dnia 20 stycznia 2011 r. Komisja nie zostanie o tym powiadomiona, zastosowanie ma rozporządzenie wykonawcze.”;

2)

w art. 35 ust. 1 skreśla się akapity drugi i trzeci.

Artykuł 3

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 20 stycznia 2011 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienia do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

Š. FÜLE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 27 z 3.2.2009, s. 39.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r.

(3)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.

(4)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.

(5)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

(6)  Dz.U. L 159 z 27.6.2003, s. 1.

(7)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.


DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/35


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 568/2009/WE

z dnia 18 czerwca 2009 r.

zmieniająca decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) i d), art. 66 oraz art. 67 ust. 5 tiret drugie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Powodem utworzenia europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych między państwami członkowskimi („sieć”) na mocy decyzji Rady 2001/470/WE (3) było przekonanie, że stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wymagało polepszenia, uproszczenia i przyspieszenia skutecznej współpracy sądowej między państwami członkowskimi, a także skutecznego dostępu dla osób angażujących się w transgraniczne spory sądowe. Stosowanie tej decyzji rozpoczęto w dniu 1 grudnia 2002 r.

(2)

Przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 4 i 5 listopada 2004 r. (4) program haski w sprawie wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej wzywa do dalszych wysiłków w celu ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości i współpracy sądowej w sprawach cywilnych. W szczególności jest on skoncentrowany na skutecznym stosowaniu instrumentów w sprawach cywilnych przyjętych przez Parlament Europejski i Radę oraz na promowaniu współpracy między przedstawicielami zawodów prawniczych, mającej doprowadzić do ustanowienia najlepszych praktyk.

(3)

Zgodnie z art. 19 decyzji 2001/470/WE Komisja przedstawiła w dniu 16 maja 2006 r. sprawozdanie na temat funkcjonowania sieci. Stwierdzono w nim, że mimo iż generalnie cele sieci wyznaczone w 2001 roku zostały zrealizowane, sieć w niewielkim stopniu wykorzystuje obecnie swój potencjał.

(4)

Aby zapewnić osiągnięcie celów programu haskiego w zakresie zacieśnienia współpracy sądowej i ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz aby sprostać przewidywanemu zwiększeniu liczby zadań w nadchodzących latach, działalność sieci powinna opierać się na ramach prawnych lepiej dostosowanych do rozszerzonego zakresu jej środków działania.

(5)

Konieczne jest opracowanie lepszych warunków funkcjonowania sieci w państwach członkowskich za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych, a zatem zwiększenie roli punktów kontaktowych zarówno w ramach sieci, jak i w kontaktach z sędziami oraz przedstawicielami zawodów prawniczych.

(6)

W tym celu państwa członkowskie powinny ocenić, jakie zasoby należy udostępnić punktom kontaktowym, tak aby mogły one w pełni wykonywać swoje obowiązki. Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na wewnętrzny podział kompetencji w państwach członkowskich w odniesieniu do finansowania działań członków sieci krajowych.

(7)

W tym samym celu w każdym państwie członkowskim powinien istnieć przynajmniej jeden punkt kontaktowy, zdolny do wykonywania powierzonych mu zadań. W przypadku gdy istnieje kilka punktów kontaktowych, państwo członkowskie powinno zapewnić skuteczną koordynację działań pomiędzy nimi.

(8)

W przyszłości, w przypadku wskazania przez akt wspólnotowy lub konwencję międzynarodową prawa innego państwa jako prawa właściwego dla danej sprawy punkty kontaktowe sieci powinny uczestniczyć w udzielaniu organom sądowym i pozasądowym w państwach członkowskich informacji na temat treści prawa tego innego państwa.

(9)

Rozpatrywanie przez punkty kontaktowe wniosków dotyczących współpracy sądowej powinno odbywać się na tyle szybko, aby odpowiadało to ogólnym celom niniejszej decyzji.

(10)

Do celów obliczania terminów przewidzianych w niniejszej decyzji powinno się stosować rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (5).

(11)

Celem rejestru elektronicznego jest udzielanie informacji służących do oceny wyników działania sieci i stosowania instrumentów wspólnotowych w praktyce. Zatem nie powinien on zawierać wszystkich informacji wymienianych między punktami kontaktowymi.

(12)

Izby zrzeszające reprezentujące zawody prawnicze, w szczególności adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników sądowych, bezpośrednio zaangażowane w stosowanie wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, mogą zostać członkami sieci za pośrednictwem zrzeszających je izb krajowych, tak aby wraz z punktami kontaktowymi uczestniczyć w niektórych szczególnych zadaniach i działaniach sieci.

(13)

Aby dalej rozwijać zadania sieci w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, punkty kontaktowe w państwach członkowskich powinny przyczyniać się do przekazywania społeczeństwu informacji ogólnych, za pomocą najodpowiedniejszych nowoczesnych środków komunikacji, podając na stronie ministerstw sprawiedliwości państw członkowskich co najmniej link do strony internetowej sieci sądowej oraz organów odpowiedzialnych za rzeczywiste stosowanie tych instrumentów. Niniejszej decyzji nie należy interpretować jako nakładającej na państwa członkowskie obowiązek umożliwienia społeczeństwu bezpośredniego dostępu do punktów kontaktowych.

(14)

Przy wdrażaniu niniejszej decyzji należy uwzględnić stopniowe wprowadzanie europejskiego systemu e-sprawiedliwości, którego celem jest w szczególności ułatwianie współpracy sądowej oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

(15)

W celu zwiększenia wzajemnego zaufania między sędziami w Unii Europejskiej oraz synergii działań sieci europejskich sieć powinna utrzymywać stałe kontakty z innymi sieciami europejskimi służącymi tym samym celom, przede wszystkim z sieciami instytucji sądowych i sędziów.

(16)

Aby przyczyniać się do promowania międzynarodowej współpracy sądowej, sieć powinna rozwijać kontakty z innymi sieciami współpracy sądowej na świecie oraz z organizacjami międzynarodowymi propagującymi międzynarodową współpracę sądową.

(17)

W celu zapewnienia regularnej kontroli postępów w realizacji celów decyzji 2001/470/WE, zmienionej niniejszą decyzją, Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdania dotyczące działalności sieci.

(18)

W związku z powyższym należy wprowadzić zmiany do decyzji 2001/470/WE.

(19)

Ponieważ cel niniejszej decyzji nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary i skutki niniejszej decyzji możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ustanowioną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(20)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia, zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wyraziły życzenie przyjęcia i stosowania niniejszej decyzji.

(21)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2001/470/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

litera c) otrzymuje brzmienie:

„c)

sędziowie łącznikowi, do których ma zastosowanie wspólne działanie 96/277/WSiSW z dnia 22 kwietnia 1996 r. dotyczące podstaw dla wymiany sędziów łącznikowych w celu poprawy współpracy sądowej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (6), jeżeli mają oni obowiązki w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych;

(ii)

dodaje się literę w brzmieniu:

„e)

izb zrzeszających na szczeblu krajowym w państwach członkowskich przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy bezpośrednio współdziałają przy stosowaniu aktów prawa wspólnotowego i międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.”;

b)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Jeśli osoba wyznaczona do pełnienia funkcji punktu kontaktowego zgodnie z niniejszym ustępem nie jest sędzią, to dane państwo członkowskie zapewnia skuteczne współdziałanie z krajowymi organami sprawiedliwości. Aby to ułatwić, państwo członkowskie może wyznaczyć sędziego wspomagającego wykonywanie tego zadania. Sędzia ten jest członkiem sieci.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   Państwa członkowskie zapewniają punktom kontaktowym wystarczające i odpowiednie środki w postaci personelu, zasobów i nowoczesnych środków komunikacji, aby mogły właściwie wypełniać swoje zadania jako punkty kontaktowe.”;

d)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4a.   Państwa członkowskie wskazują izby zrzeszające, o których mowa w ust. 1 lit. e). W tym celu uzyskują zgodę zainteresowanych izb zrzeszających na udział w sieci.

Jeżeli w danym państwie członkowskim funkcjonuje kilka izb zrzeszających przedstawicieli danego zawodu prawniczego, to państwo członkowskie ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej reprezentacji tego zawodu w sieci.”;

e)

w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„5.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji, zgodnie z art. 20, nazwy lub nazwiska i pełne adresy organów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, z wyszczególnieniem:”;

(ii)

litera c) otrzymuje brzmienie:

„c)

w razie potrzeby, ich szczególnych funkcji w sieci, w tym, jeżeli istnieje więcej niż jeden punkt kontaktowy, ich szczególnych zadań.”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

ułatwianie faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości przez upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania wspólnotowych aktów prawnych i międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.”;

b)

ustęp 2 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b)

skutecznego i praktycznego stosowania instrumentów wspólnotowych lub konwencji obowiązujących pomiędzy dwoma lub więcej państwami członkowskimi.

W szczególności, w przypadku gdy prawem właściwym jest prawo innego państwa członkowskiego, sądy lub organy mogą zwrócić się do sieci w celu uzyskania informacji na temat jego treści;

c)

utworzenia, utrzymania i promowania systemu informacji dla społeczeństwa na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, na temat odpowiednich instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych oraz prawa krajowego państw członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Głównym źródłem informacji jest strona internetowa sieci zawierająca aktualne informacje we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.”;

3)

artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W szczególności punkty kontaktowe:

a)

zapewniają lokalnym organom sądowym ogólne informacje dotyczące wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. W szczególności dbają o to, by sieć, w tym strona internetowa sieci, była lepiej znana lokalnym organom sądowym;

b)

dostarczają punktom kontaktowym, organom wymienionym w art. 2 ust. 1 lit. b)–d) i lokalnym organom sądowym w swoich państwach członkowskich informacji niezbędnych dla właściwej współpracy sądowej między państwami członkowskimi zgodnie z art. 3, w celu wsparcia ich w przygotowywaniu praktycznych wniosków o współpracę sądową oraz w ustanawianiu najwłaściwszych kontaktów bezpośrednich;

c)

dostarczają wszelkich informacji mających ułatwić stosowanie przepisów prawa innego państwa członkowskiego, właściwych na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub instrumentu międzynarodowego. W tym celu punkt kontaktowy, który otrzyma tego rodzaju wniosek, może zwrócić się w swoim państwie członkowskim do innych organów, o których mowa w art. 2, o pomoc w udzieleniu żądanej informacji. Informacje zawarte w odpowiedzi nie wiążą punktów kontaktowych ani organu, który zwrócił się z wnioskiem;

d)

poszukują rozwiązań problemów wynikających przy okazji wnioskowania o współpracę sadową, bez uszczerbku dla ust. 4 niniejszego artykułu i dla art. 6;

e)

ułatwiają koordynację przetwarzania wniosków o współpracę sądowa w danym państwie członkowskim, w szczególności jeżeli kilka wniosków ze strony organów sądowych tego państwa członkowskiego podlega wykonaniu w innym państwie członkowskim;

f)

przyczyniają się do ogólnego informowania społeczeństwa, za pośrednictwem strony internetowej sieci, na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, na temat właściwych instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych, a także prawa krajowego państw członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

g)

współpracują przy organizacji oraz uczestniczą w spotkaniach, o których mowa w art. 9;

h)

wspomagają przygotowywanie i aktualizowanie informacji, o których mowa w tytule III, oraz w szczególności, ogólnodostępnego systemu informacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym tytule;

i)

zapewniają koordynację między członkami sieci na szczeblu krajowym;

j)

co dwa lata przygotowują sprawozdanie na temat swojej działalności, w tym w odpowiednim przypadku na temat najlepszych praktyk sieci, przedstawiają je podczas spotkania członków sieci i zwracają szczególną uwagę na możliwe jej usprawnienia.”;

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 5a

Izby zrzeszające

1.   Aby przyczynić się do realizacji zadań przewidzianych w art. 3, punkty kontaktowe utrzymują właściwe kontakty z izbami zrzeszającymi wymienionymi w art. 2 ust. 1 lit. e), zgodnie z przepisami, które określą poszczególne państwa członkowskie.

2.   Kontakty, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować w szczególności następujące działania:

a)

wymianę doświadczeń i informacji dotyczących skutecznego i praktycznego stosowania instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych;

b)

współpracę w przygotowywaniu i aktualizacji formularzy informacyjnych, o których mowa w art. 15;

c)

udział izb zawodowych w odpowiednich spotkaniach.

3.   Izby zawodowe nie zwracają się do punktów kontaktowych o informacje dotyczące spraw indywidualnych.”;

5)

w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W tym celu każde z państw członkowskich zapewnia, zgodnie z określonymi przez siebie procedurami, aby punkt lub punkty kontaktowe sieci oraz właściwe organy dysponowały środkami wystarczającymi do odbywania regularnych spotkań.”;

6)

artykuł 7 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W celu ułatwienia praktycznej działalności sieci każde państwo członkowskie zapewnia, aby punkty kontaktowe posiadały odpowiednią znajomość języka urzędowego instytucji Unii innego niż ich własny, z uwagi na fakt, że potrzebują one porozumiewać się z punktami kontaktowymi w innych państwach członkowskich.”;

7)

artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Rozpatrywanie wniosków dotyczących współpracy sądowej

1.   Punkty kontaktowe udzielają odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w terminie piętnastu dni od daty ich otrzymania. Jeżeli punkt kontaktowy nie może udzielić odpowiedzi na wniosek w tym terminie, informuje o tym zwięźle wnioskodawcę, wskazując okres, który uważa za konieczny do sformułowania odpowiedzi, ale okres ten, co do zasady, nie przekracza trzydziestu dni.

2.   W celu jak najskuteczniejszego i jak najszybszego udzielenia odpowiedzi na wnioski, o których mowa w ust. 1, punkty kontaktowe wykorzystują najodpowiedniejsze środki techniczne udostępnione im przez państwa członkowskie.

3.   Komisja prowadzi zabezpieczony elektroniczny rejestr, o ograniczonym dostępie, obejmujący wnioski w sprawie współpracy sądowej i odpowiedzi, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b), c), d) i e). Punkty kontaktowe dbają o regularne przekazywanie Komisji informacji koniecznych do utworzenia i prowadzenia rejestru.

4.   Przynajmniej raz na pół roku Komisja dostarcza punktom kontaktowym informacje w zakresie danych statystycznych dotyczących wniosków w sprawie współpracy sądowej i odpowiedzi, o których mowa w ust. 3.”;

8)

artykuł 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9

Spotkania punktów kontaktowych

1.   Punkty kontaktowe sieci spotykają się co najmniej raz na sześć miesięcy, zgodnie z art. 12.

2.   Każde państwo członkowskie jest reprezentowane na tych spotkaniach przez jeden lub więcej punktów kontaktowych, którym mogą towarzyszyć inni członkowie sieci, ale nie więcej niż przez sześciu przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego.”;

9)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 11a

Uczestnictwo obserwatorów w spotkaniach sieci

1.   Bez uszczerbku dla art. 1 ust. 2 przedstawiciele Danii mogą uczestniczyć w spotkaniach, o których mowa w art. 9 i 11.

2.   Kraje przystępujące do UE i kraje kandydujące mogą być zaproszone do udziału w tych spotkaniach w charakterze obserwatorów. Kraje trzecie będące stronami zawartych przez Wspólnotę międzynarodowych porozumień dotyczących współpracy sądowej w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego również mogą być zapraszane do udziału w charakterze obserwatorów w niektórych spotkaniach sieci.

3.   Każdy kraj obserwator może być reprezentowany na tych spotkaniach przez jedną lub więcej osób, ale liczba przedstawicieli jednego kraju w żadnym przypadku nie może przekroczyć trzech.”;

10)

na końcu tytułu II dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 12a

Relacje z innymi sieciami i organizacjami międzynarodowymi

1.   Sieć utrzymuje kontakty i dzieli się doświadczeniem i najlepszymi praktykami z innymi sieciami europejskimi realizującymi podobne cele, np. z europejską siecią sądową w sprawach karnych. Sieć utrzymuje również kontakty z europejską siecią szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, mając na uwadze promowanie – w stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla praktyk krajowych – warsztatów szkoleniowych na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych z korzyścią dla lokalnych organów sądowych państw członkowskich.

2.   Sieć utrzymuje kontakty z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Punkty kontaktowe sieci pozostają w szczególności do dyspozycji członków sieci ECC-Net w celu udostępniania informacji ogólnych dotyczących funkcjonowania instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych mających ułatwić konsumentom dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

3.   W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3, odnoszących się do międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, sieć utrzymuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi sieciami współpracy sądowej działającymi w krajach trzecich oraz z organizacjami międzynarodowymi, które promują międzynarodową współpracę sądową.

4.   Za wykonanie przepisów niniejszego artykułu odpowiada Komisja, współpracująca ściśle z prezydencją Rady i państwami członkowskimi.”;

11)

nagłówek tytułu III otrzymuje brzmienie:

12)

w art. 13 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„c)

informacje, o których mowa w art. 8.”;

13)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 13a

Informacje ogólne udostępniane społeczeństwu

Sieć przyczynia się do udostępniania społeczeństwu za pomocą najodpowiedniejszych środków technicznych informacji ogólnych na temat treści i funkcjonowania instrumentów wspólnotowych lub międzynarodowych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

W tym celu oraz bez uszczerbku dla przepisów art. 18 punkty kontaktowe zapewniają promowanie wśród społeczeństwa systemu informacyjnego, o którym mowa w art. 14.”;

14)

artykuł 17 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

dba o to, by na języki urzędowe instytucji Unii tłumaczone były informacje na temat odpowiednich aspektów prawa wspólnotowego i procedur, w tym orzecznictwa wspólnotowego, oraz by tłumaczone były ogólne strony systemu informacyjnego i formularze informacyjne, o których mowa w art. 15, i udostępnia te tłumaczenia na stronie internetowej sieci.”;

15)

w art. 18 pkt 4 skreśla się wyraz „stopniowo”;

16

artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Sprawozdawczość

Najpóźniej dnia 1 stycznia 2014 r., a następnie raz na trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat działalności sieci. W razie konieczności do sprawozdania dołączana jest propozycja dostosowania niniejszej decyzji i zawiera ono informacje na temat działań sieci mających na celu realizację postępów w opracowywaniu, tworzeniu i wdrażaniu europejskiego systemu elektronicznego wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza z punktu widzenia ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.”;

17)

artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 20

Przekazywanie informacji

Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje, o których mowa w art. 2 ust. 5, najpóźniej dnia 1 lipca 2010 r.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. e) oraz art. 1 pkt 17, które stosuje się od dnia powiadomienia o niniejszej decyzji państw członkowskich, do których jest ona skierowana.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2009 r..

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

Š. FÜLE

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 3 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 4 czerwca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 25.

(4)  Dz.U. C 53 z 3.3.2005, s. 1.

(5)  Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1.

(6)  Dz.U. L 105 z 27.4.1996, s. 1.”;


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Parlament Europejski Rada Komisja Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów

30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/41


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMISJI, TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

(2009/496/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

RADA,

KOMISJA,

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI,

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY,

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY,

KOMITET REGIONÓW,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. w sprawie tymczasowej siedziby niektórych instytucji i niektórych służb Wspólnot (1) stanowi, że siedziba Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (zwanego dalej „Urzędem”) znajduje się w Luksemburgu. Ostatnio przepis ten wprowadzono w życie decyzją 2000/459/WE, EWWiS, Euratom (2).

(2)

Zasady i przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich mają zastosowanie do Urzędu. Należy uwzględnić ostatnio wprowadzone w nich zmiany.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), dalej zwane „rozporządzeniem finansowym”, przewiduje szczególne przepisy dotyczące funkcjonowania Urzędu.

(4)

W dziedzinie wydawniczej zachodzą znaczne zmiany technologiczne, które należy uwzględnić w działalności Urzędu.

(5)

Dla zachowania jasności przepisów należy uchylić decyzję 2000/459/WE, EWWiS, Euratom i zastąpić ją niniejszą decyzją,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Urząd Publikacji

1.   Urząd Publikacji Unii Europejskiej (zwany dalej „Urzędem”) jest urzędem międzyinstytucjonalnym, odpowiedzialnym za wydawanie publikacji instytucji Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w możliwie najlepszych warunkach.

W tym celu Urząd, z jednej strony, umożliwia instytucjom wywiązanie się ze spoczywających na nich obowiązków w zakresie publikowania aktów normatywnych, a z drugiej strony – w obszarach wchodzących w zakres jego kompetencji – uczestniczy w opracowywaniu koncepcji technicznej i wdrażaniu strategii z zakresu polityki informacyjnej i komunikacyjnej.

2.   Pracą Urzędu kieruje, zgodnie ze strategicznymi wytycznymi określonymi przez Komitet Zarządzający, dyrektor Urzędu. Z wyjątkiem szczególnych przepisów odwołujących się do międzyinstytucjonalnego charakteru Urzędu, ustanowionych w niniejszej decyzji, Urząd stosuje procedury administracyjne i finansowe obowiązujące w Komisji. Ustanawiając takie procedury, Komisja uwzględnia specyficzny charakter Urzędu.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„wydawanie” oznacza wszelkie czynności niezbędne do projektowania, weryfikacji, nadawania międzynarodowych znormalizowanych numerów książki lub numerów katalogowych, produkcji, katalogowania, indeksowania, rozpowszechnienia, promocji, sprzedaży, przechowywania i archiwizacji publikacji, w dowolnej formie i postaci oraz za pomocą wszelkich istniejących i przyszłych środków;

2)

„publikacje” oznaczają wszystkie teksty, opublikowane na dowolnym nośniku i o dowolnym formacie, opatrzone międzynarodowym znormalizowanym numerem książki lub numerem katalogowym;

3)

„publikacje obowiązkowe” oznaczają publikacje, których wydawanie przewidziane jest w traktatach lub innych aktach normatywnych;

4)

„publikacje nieobowiązkowe” oznaczają każdą publikację wydawaną w ramach uprawnień poszczególnych instytucji;

5)

„zarządzanie prawami autorskimi” oznacza potwierdzenie, iż wydziały będące autorami posiadają odpowiednie prawa autorskie lub prawo do wykorzystania, oraz zarządzanie tymi prawami przez Urząd w odniesieniu do publikacji, których wydanie zostało mu zlecone;

6)

„dochody netto ze sprzedaży” oznaczają łączną kwotę, na jaką zostały wystawione faktury, pomniejszoną o przyznane rabaty handlowe, koszty zarządzania, pobierania płatności i opłaty bankowe;

7)

„instytucje” oznaczają instytucje, organy oraz urzędy i agencje ustanowione przez traktaty lub na ich mocy.

Artykuł 3

Uprawnienia Urzędu

1.   Urząd posiada uprawnienia w następujących dziedzinach:

a)

wydawanie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (zwanego dalej „Dziennikiem Urzędowym”) i gwarantowanie jego autentyczności;

b)

wydawanie innych obowiązkowych publikacji;

c)

wydawanie lub współwydawanie publikacji nieobowiązkowych, których wydanie zostało zlecone Urzędowi przez poszczególne instytucje w ramach ich uprawnień, zwłaszcza w kontekście prowadzonej przez nie polityki komunikacyjnej;

d)

wydawanie i współwydawanie publikacji z własnej inicjatywy, w tym publikacji promujących oferowane przez Urząd usługi; w tym kontekście Urząd może wystąpić o tłumaczenie na podstawie umowy o świadczenie usług;

e)

rozwój, świadczenie i uaktualnianie usług w zakresie publikacji elektronicznych, przeznaczonych dla społeczeństwa;

f)

udostępnianie społeczeństwu całości prawodawstwa i innych tekstów urzędowych;

g)

przechowywanie i udostępnianie społeczeństwu w formie elektronicznej wszystkich publikacji instytucji;

h)

nadawanie publikacjom instytucji międzynarodowych znormalizowanych numerów książki lub numerów katalogowych;

i)

zarządzanie prawami do zwielokrotniania i tłumaczenia publikacji instytucji;

j)

promocja i sprzedaż publikacji i usług oferowanych przez Urząd społeczeństwu.

2.   Urząd służy instytucjom radą i pomocą w zakresie:

a)

programowania i planowania ich działalności wydawniczej;

b)

realizacji projektów wydawniczych, niezależnie od sposobu wydawania;

c)

formatowania i opracowywania graficznego projektów wydawniczych;

d)

informowania o tendencjach na rynkach wydawniczych w państwach członkowskich i o zagadnieniach i publikacjach, które mogłyby cieszyć się największą popularnością;

e)

określania nakładów i sporządzania planów rozpowszechniania;

f)

ustalania cen publikacji i ich sprzedaży;

g)

promocji, rozpowszechniania i oceny ich publikacji bezpłatnych lub odpłatnych;

h)

analizy, oceny, tworzenia stron internetowych i opracowywania usług internetowych przeznaczonych dla społeczeństwa;

i)

przygotowywania umów ramowych dotyczących działalności wydawniczej;

j)

kontroli technologicznej procesów wydawniczych.

Artykuł 4

Obowiązki instytucji

1.   Decyzja o publikacji leży w wyłącznej gestii poszczególnych instytucji.

2.   Instytucje wydają swoje publikacje obowiązkowe, korzystając z usług Urzędu.

3.   Instytucje mogą wydawać swoje publikacje nieobowiązkowe bez udziału Urzędu. W takim przypadku instytucje występują do Urzędu o międzynarodowy znormalizowany numer książki lub numer katalogowy i przekazują Urzędowi elektroniczną wersję publikacji, niezależnie od jej formatu, jak również, w stosownych przypadkach, dwa jej egzemplarze w wersji papierowej.

4.   Instytucje zobowiązują się do zapewnienia posiadania wszelkich praw do zwielokrotniania, tłumaczenia i rozpowszechniania wszystkich elementów składowych publikacji.

5.   Instytucje zobowiązują się do sporządzenia planu rozpowszechniania swoich publikacji, który zatwierdzany jest przez Urząd.

6.   Instytucje mogą zawierać z Urzędem umowy o świadczenie usług w celu określenia zasad współpracy.

Artykuł 5

Zadania Urzędu

1.   W ramach pełnienia swoich funkcji Urząd wykonuje w szczególności następujące czynności:

a)

zestawianie dokumentów przeznaczonych do wydania;

b)

przygotowanie, opracowanie graficzne, korekta, formatowanie i weryfikacja tekstów i innych elementów, niezależnie od formatu i nośnika, mając na uwadze z jednej strony wskazówki przekazane przez instytucje, a z drugiej strony ustalone z instytucjami normy w zakresie szaty typograficznej i prezentacji językowej;

c)

indeksowanie i katalogowanie publikacji;

d)

analiza dokumentacyjna tekstów publikowanych w Dzienniku Urzędowym i tekstów urzędowych innych niż te publikowane w Dzienniku Urzędowym;

e)

ujednolicanie aktów prawnych;

f)

zarządzanie wielojęzycznym tezaurusem Eurovoc, jego opracowywanie, aktualizacja i udostępnianie;

g)

druk zlecany podwykonawcom;

h)

nadzorowanie postępów prac;

i)

kontrola jakości;

j)

odbiór jakościowy i ilościowy;

k)

rozpowszechnianie w wersji papierowej i elektronicznej Dziennika Urzędowego, tekstów urzędowych innych niż te publikowane w Dzienniku Urzędowym oraz innych publikacji nieobowiązkowych;

l)

przechowywanie;

m)

archiwizacja wersji papierowych i elektronicznych;

n)

wznawianie nakładu wyczerpanych publikacji i druk na życzenie;

o)

tworzenie skonsolidowanego katalogu publikacji instytucji;

p)

sprzedaż, w tym wydawanie faktur, pobieranie płatności i przekazywanie dochodów, zarządzanie wierzytelnościami;

q)

promocja;

r)

tworzenie i zakup list wysyłkowych instytucji, zarządzanie nimi, ich aktualizacja, monitoring i kontrola oraz tworzenie specyficznych list wysyłkowych.

2.   W ramach uprawnień własnych lub na podstawie przekazanych mu przez instytucje uprawnień intendenta Urząd odpowiedzialny jest za:

a)

procedury zamówień publicznych, w tym podejmowanie zobowiązań prawnie wiążących;

b)

kontrolę finansową umów z podwykonawcami;

c)

rozliczanie wydatków, w tym między innymi odbiór jakościowy i ilościowy, potwierdzone adnotacją „dopuszczenie płatności”;

d)

zatwierdzanie wydatków;

e)

operacje po stronie dochodów.

Artykuł 6

Komitet Zarządzający

1.   Ustanawia się Komitet Zarządzający, w którego ramach reprezentowane są wszystkie instytucje będące sygnatariuszami. W skład Komitetu Zarządzającego wchodzi sekretarz Trybunału Sprawiedliwości, zastępca Sekretarza Generalnego Rady oraz sekretarze generalni pozostałych instytucji lub ich przedstawiciele. Europejski Bank Centralny bierze udział w pracach Komitetu Zarządzającego w charakterze obserwatora.

2.   Komitet Zarządzający mianuje przewodniczącego, którego wybiera spośród swoich członków na dwuletnią kadencję.

3.   Komitet Zarządzający zbiera się co najmniej cztery razy do roku, z inicjatywy przewodniczącego Komitetu lub na wniosek jednej z instytucji.

4.   Komitet Zarządzający przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, który opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym.

5.   Decyzje Komitetu Zarządzającego podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowiono inaczej.

6.   W ramach Komitetu Zarządzającego każda z instytucji będących sygnatariuszami niniejszej decyzji dysponuje jednym głosem.

Artykuł 7

Zadania i obowiązki Komitetu Zarządzającego

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 6, z uwagi na wspólne dobro instytucji i w ramach uprawnień Urzędu, następujące decyzje Komitetu Zarządzającego podejmowane są jednomyślnie:

a)

ustanawianie przez Komitet, na wniosek dyrektora, celów strategicznych i zasad funkcjonowania Urzędu;

b)

wytyczanie przez Komitet kierunków ogólnej polityki Urzędu, szczególnie w zakresie sprzedaży, rozpowszechniania i działalności wydawniczej i czuwanie nad wkładem Urzędu w koncepcję i wdrażanie strategii z zakresu polityki informacyjnej i komunikacyjnej w obszarach wchodzących w zakres jego kompetencji;

c)

przygotowywanie przez Komitet, w oparciu o projekt przygotowany przez dyrektora Urzędu, rocznego sprawozdania z zarządzania, które przeznaczone jest dla instytucji i które przedstawia stan wdrożenia strategii i usługi świadczone przez Urząd. Przed dniem 1 maja każdego roku Komitet przedkłada instytucjom sprawozdanie dotyczące poprzedniego roku budżetowego;

d)

zatwierdzanie przez Komitet, w ramach procedury budżetowej odnoszącej się do budżetu operacyjnego Urzędu, preliminarza dochodów i wydatków;

e)

zatwierdzanie przez Komitet zasad księgowania kosztów przez Urząd, przyjmowanych przez dyrektora Urzędu;

f)

przekazywanie przez Komitet instytucjom wszelkich sugestii mogących przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu.

2.   Komitet Zarządzający uwzględnia wytyczne przyjęte przez podmioty międzyinstytucjonalne w dziedzinie komunikacji i informacji, ustanowione w tym celu. Przewodniczący Komitetu Zarządzającego spotyka się co roku z tymi podmiotami.

3.   W odniesieniu do decyzji strategicznych wchodzących w zakres kompetencji Urzędu właściwą osobą do kontaktów z organem udzielającym absolutorium jest przewodniczący Komitetu Zarządzającego w swojej funkcji przedstawiciela współpracy międzyinstytucjonalnej.

4.   Przewodniczący Komitetu Zarządzającego i dyrektor Urzędu ustalają w drodze porozumienia zasady wymiany informacji i komunikacji, które nadają formalny kształt ich stosunkom. Ustalenia te przekazywane są do wiadomości członkom Komitetu Zarządzającego.

Artykuł 8

Dyrektor Urzędu

Dyrektor Urzędu, działając z upoważnienia Komitetu Zarządzającego i w ramach uprawnień Urzędu, odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie Urzędu. W zakresie stosowania procedur administracyjnych i finansowych dyrektor działa z upoważnienia Komisji.

Artykuł 9

Zadania i obowiązki dyrektora Urzędu

1.   Dyrektor Urzędu zapewnia Komitetowi Zarządzającemu obsługę sekretariatu i informuje go o wykonywaniu swoich funkcji w formie sprawozdania kwartalnego.

2.   Dyrektor Urzędu przekazuje Komitetowi Zarządzającemu wszelkie sugestie mogące usprawnić funkcjonowanie Urzędu.

3.   Dyrektor Urzędu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Zarządzającego, określa charakter i cenę usług, jakie Urząd może świadczyć odpłatnie na rzecz instytucji.

4.   Dyrektor Urzędu przyjmuje zasady księgowania kosztów przez Urząd, zatwierdzane przez Komitet Zarządzający. Dyrektor, w porozumieniu z księgowym Komisji, określa zasady współpracy w dziedzinie księgowości między Urzędem a instytucjami.

5.   W ramach procedury budżetowej odnoszącej się do budżetu operacyjnego Urzędu dyrektor Urzędu sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu. Po zatwierdzeniu przez Komitet Zarządzający projekt ten przekazuje się Komisji.

6.   Dyrektor Urzędu decyduje, czy i na jakich zasadach można wydawać publikacje pochodzące od osób trzecich.

7.   Dyrektor Urzędu uczestniczy w międzyinstytucjonalnych działaniach z zakresu informacji i komunikacji w obszarach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu.

8.   W odniesieniu do wydawania aktów prawnych i dokumentów urzędowych odnoszących się do procedury legislacyjnej, w tym Dziennika Urzędowego, dyrektor Urzędu:

a)

występuje do właściwych służb poszczególnych instytucji o wydanie decyzji podstawowych, które stosowane są wspólnie;

b)

przedkłada propozycje ulepszenia struktury i sposobu prezentacji Dziennika Urzędowego i urzędowych aktów prawnych;

c)

przedkłada instytucjom wnioski dotyczące harmonizacji sposobu prezentacji tekstów przeznaczonych do publikacji;

d)

analizuje trudności napotkane w bieżącej działalności i opracowuje niezbędne instrukcje dla Urzędu oraz zalecenia dla instytucji, umożliwiające przezwyciężenie tych trudności.

9.   Zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego dyrektor Urzędu sporządza roczne sprawozdanie z działalności, w którym przedstawione są kwestie zarządzania środkami przekazanymi przez Komisję i inne instytucje na mocy rozporządzenia finansowego. Sprawozdanie to przekazywane jest Komisji i zainteresowanym instytucjom oraz, w celach informacyjnych, Komitetowi Zarządzającemu.

10.   W kontekście przekazywania środków przez Komisję i wykonania budżetu, zasady wymiany informacji i konsultacji między członkiem Komisji odpowiedzialnym za stosunki z Urzędem a dyrektorem Urzędu ustalane są w drodze porozumienia.

11.   Dyrektor Urzędu odpowiedzialny jest za realizację celów strategicznych ustanowionych przez Komitet Zarządzający, za prawidłowe zarządzanie Urzędem, jego działalnością oraz za zarządzanie budżetem Urzędu.

12.   W przypadku gdy dyrektor Urzędu jest nieobecny lub nie może sprawować swojej funkcji, zastosowanie mają zasady zastępowania według grupy zaszeregowania i stażu pracy, chyba że Komitet Zarządzający, na wniosek przewodniczącego Komitetu lub dyrektora Urzędu, zdecyduje o innym porządku.

13.   Dyrektor Urzędu informuje instytucje w sprawozdaniach kwartalnych o planowanym i rzeczywistym wykorzystaniu zasobów, jak również o postępach prac.

Artykuł 10

Personel

1.   Nominacji na stanowiska dyrektora generalnego i dyrektora dokonuje Komisja po wydaniu przez Komitet Zarządzający jednomyślnej pozytywnej opinii. Dyrektor generalny i dyrektorzy (grupy zaszeregowania AD 16/AD 15/AD 14) podlegają obowiązującym w Komisji przepisom dotyczącym mobilności i oceny wyższej kadry kierowniczej. Kiedy zbliża się wyznaczony w zasadach mobilności termin zmiany stanowiska przez daną osobę, Komisja informuje Komitet Zarządzający, który może wydać jednomyślną opinię w tej sprawie.

2.   Komitet Zarządzający jest ściśle zaangażowany we wszystkie procedury, jakich w stosownym przypadku należy dopełnić przed mianowaniem urzędników lub innych pracowników Urzędu na stanowiska dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 16/AD 15) i dyrektora (grupa zaszeregowania AD 15/AD 14), w szczególności w przygotowanie ogłoszenia o naborze, analizę kandydatur oraz powoływanie konkursowych komisji selekcyjnych.

3.   Komisja posiada uprawnienia organu powołującego i organu upoważnionego do zawierania umów o pracę w stosunku do urzędników i innych pracowników zatrudnianych w Urzędzie. Komisja może przekazać część tych uprawnień innym podmiotom w obrębie swoich służb i dyrektorowi Urzędu. Takie przekazanie uprawnień odbywa się na tych samych zasadach, co w przypadku dyrektorów generalnych Komisji.

4.   Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, uregulowania i procedury przyjęte przez Komisję w celu wykonania regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników mają zastosowanie do urzędników i innych pracowników zatrudnianych w Urzędzie na tych samych zasadach, które obowiązują w przypadku urzędników i innych pracowników Komisji pełniących służbę w Luksemburgu.

5.   Informacje o wolnych stanowiskach w Urzędzie, które mają być przedmiotem ogłoszenia o naborze, podawane są do wiadomości urzędników wszystkich instytucji, z chwilą gdy organ powołujący i organ upoważniony do zawierania umów o pracę decydują o rozpoczęciu naboru na takie stanowiska.

6.   Dyrektor Urzędu co kwartał przekazuje Komitetowi Zarządzającemu informacje o sytuacji kadrowej.

Artykuł 11

Kwestie finansowe

1.   Środki przyznane Urzędowi, których całkowita kwota ujęta jest w osobnej pozycji w sekcji budżetu odnoszącej się do Komisji, określone są szczegółowo w załączniku do tej sekcji. Załącznik ten ma postać zestawienia dochodów i wydatków, dzielonych dalej w taki sam sposób, jak sekcje budżetu.

2.   Plan zatrudnienia Urzędu znajduje się w załączniku do planu zatrudnienia Komisji.

3.   Każda instytucja działa w charakterze intendenta w odniesieniu do środków zapisanych w swoim budżecie w pozycji „koszty publikacji”.

4.   Każda instytucja może przekazać dyrektorowi Urzędu swoje uprawnienia urzędnika zatwierdzającego w zakresie zarządzania środkami ujętymi w swojej sekcji budżetu oraz ustanowić ograniczenia i warunki dla takiego przekazywania uprawnień, zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego. Dyrektor Urzędu co kwartał informuje Komitet Zarządzający o takim przekazaniu uprawnień.

5.   Zarządzanie budżetem i finansami Urzędu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem finansowym i jego zasadami wykonawczymi oraz przepisami finansowymi obowiązującymi w Komisji, w tym przepisami odnoszącymi się do środków przekazywanych przez instytucje inne niż Komisja.

6.   Rachunkowość Urzędu prowadzona jest zgodnie z zasadami i regułami rachunkowości zatwierdzonymi przez księgowego Komisji. Urząd prowadzi osobne księgi dotyczące sprzedaży Dziennika Urzędowego i publikacji. Dochody netto ze sprzedaży przekazywane są instytucjom.

Artykuł 12

Kontrola

1.   Funkcję audytora wewnętrznego w Urzędzie sprawuje audytor wewnętrzny Komisji, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Urząd ustanawia komórkę audytu wewnętrznego, według zasad podobnych do zasad przewidzianych w odniesieniu do dyrekcji generalnych i służb Komisji. Instytucje mogą wystąpić do dyrektora Urzędu o włączenie audytów szczególnych do programu prac komórki audytu wewnętrznego Urzędu.

2.   Urząd udziela odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kwestii wchodzących w zakres jego kompetencji i związane z wykonywaniem misji Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W celu zapewnienia ochrony interesów Unii Europejskiej przewodniczący Komitetu Zarządzającego i dyrektor OLAF-u zawierają porozumienie określające zasady wymiany informacji.

Artykuł 13

Zażalenia i wnioski

1.   Urząd zobowiązany jest udzielać odpowiedzi na wnioski Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w kwestiach wchodzących w zakres jego kompetencji.

2.   Wszelkie skargi sądowe w obszarach wchodzących w zakres kompetencji Urzędu skierowane są przeciwko Komisji.

Artykuł 14

Publiczny dostęp do dokumentów

1.   Dyrektor Urzędu podejmuje decyzje, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (4). W przypadku odmowy decyzje dotyczące wniosków potwierdzających podejmowane są przez Sekretarza Generalnego Komisji.

2.   Urząd posiada rejestr dokumentów, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Artykuł 15

Uchylenie

Uchyla się decyzję 2000/459/WE, EWWiS, Euratom.

Odesłania do uchylonej decyzji traktuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 16

Wejście w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli i Luksemburgu, dnia 26 czerwca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

K. SCHWARZENBERG

Przewodniczący

W imieniu Komisji

J. M. BARROSO

Przewodniczący

W imieniu Trybunału Sprawiedliwości

V. SKOURIS

Przewodniczący

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

V. M. SILVA CALDEIRA

Przewodniczący

W imieniu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

M. SEPI

Przewodniczący

W imieniu Komitetu Regionów

L. VAN DEN BRANDE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. 152 z 13.7.1967, s. 18.

(2)  Dz.U. L 183 z 22.7.2000, s. 12.

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.


Rady Ministrów AKP-WE

30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/48


DECYZJA NR 1/2009 RADY MINISTRÓW AKP-WE

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia zmian do załącznika II do umowy o partnerstwie

(2009/497/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (zwanych dalej „krajami AKP”), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienioną w Luksemburgu 25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-WE”) (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 i art. 100,

uwzględniając zalecenie Komitetu ds. Współpracy Finansowej na rzecz Rozwoju AKP-WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu uproszczenia procesu udzielania pożyczek ze środków własnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ubogim krajom AKP, w ramach inicjatywy dotyczącej głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC) lub w ramach innych inicjatyw dotyczących zdolności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) proponuje wprowadzenie zmian do załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE.

(2)

Spójność polityki dotyczącej udzielania pożyczek ze środków własnych EBI oraz inicjatywy dotyczącej głęboko zadłużonych krajów ubogich wymaga większej elastyczności, aby spełnić warunki dotyczące zdolności obsługi zadłużenia, ustalone na podstawie uzgodnień międzynarodowych lub innych uzgodnień dotyczących HIPC, w szczególności w odniesieniu do dopłat do oprocentowania.

(3)

Dla zasobów zarządzanych przez EBI w kontekście instrumentu inwestycyjnego istnieją już podobne postanowienia, zawarte w art. 2 załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE.

(4)

Nowe ustępy do art. 1 załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE mają na celu harmonizację warunków odnoszących się zarówno do zasobów własnych EBI, jak i do instrumentu inwestycyjnego.

(5)

Nowe brzmienie art. 1, 2 i 4 załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE ma na celu zharmonizowanie postanowień dotyczących środków własnych EBI oraz instrumentu inwestycyjnego w ramach uzgodnień dotyczących głęboko zadłużonych krajów ubogich.

(6)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku II do Umowy o partnerstwie AKP-WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 akapit pierwszy staje się ust. 1, po którym wprowadza się ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

„2.   Fundusze na dopłaty do oprocentowania, określone w niniejszym załączniku, pochodzić będą ze środków przydzielonych na te dopłaty i określonych w załączniku 1b, ust. 2 lit. c).

3.   Dopłaty do oprocentowania mogą być kapitalizowane lub wykorzystywane w formie dotacji. Kwota dopłaty do oprocentowania, wyliczona w oparciu o wartość pożyczki z chwilą jej wypłaty, pokrywana jest ze środków przydzielonych na tę dopłatę na zasadach określonych w załączniku 1b ust. 2 lit. c) i wypłacana bezpośrednio bankowi. Do 10 % budżetu na dopłaty do oprocentowania może również zostać wykorzystane w celu wsparcia pomocy technicznej związanej z projektami w krajach AKP.

4.   Powyższe zasady i warunki nie naruszają zasad, jakie mogą obowiązywać kraje AKP objęte restrykcyjnymi warunkami udzielania pożyczek zgodnie z inicjatywą dotyczącą głęboko zadłużonych krajów ubogich (»HIPC«) lub w ramach innych programów dotyczących zdolności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym. Jeśli przedmiotowe programy wymagają zmniejszenia stopy oprocentowania pożyczki o więcej niż 3 %, dopuszczalnego na mocy art. 2 i 4 niniejszego rozdziału, Bank podejmuje starania w kierunku zmniejszenia średniego kosztu funduszy poprzez odpowiednie współfinansowanie z innymi darczyńcami. Jeżeli zostanie to uznane za niemożliwe, stopa oprocentowania pożyczek może zostać zredukowana o taką kwotę, jaka niezbędna jest do zachowania zgodności z poziomem wynikającym z inicjatywy dotyczącej HIPC lub z jakichkolwiek programów zdolności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym.”;

2)

w art. 2 tekst ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Pożyczki zwykłe dla krajów nieobjętych restrykcyjnymi warunkami udzielania pożyczek w ramach inicjatywy dotyczącej HIPC lub innych programów dotyczących zdolności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym, mogą zostać udzielone na warunkach koncesyjnych w następujących przypadkach:

a)

dla projektów infrastrukturalnych, stanowiących wstępny warunek rozwoju sektora prywatnego w krajach najsłabiej rozwiniętych, w krajach znajdujących się w sytuacji pokonfliktowej oraz po klęskach żywiołowych. W takich przypadkach stopa oprocentowania pożyczki zostanie obniżona maksymalnie o 3 %;

b)

dla projektów obejmujących działania restrukturyzacyjne w ramach prywatyzacji lub projektów mogących przynieść wyraźne korzyści społeczne lub korzyści dla środowiska naturalnego. W takich przypadkach pożyczki mogą być udzielone wraz z dopłatą do oprocentowania, której kwota i forma zostaną ustalone w zależności od szczególnych cech projektu. Jednak dopłata do oprocentowania nie może być wyższa niż 3 %.

Ostateczna stopa procentowa pożyczek wymienionych w lit. a) lub b) w żadnym wypadku nie może być niższa niż 50 % stopy referencyjnej.”;

3)

w art. 4 tekst ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Pożyczki ze środków własnych Banku przyznawane są na podstawie następujących zasad i warunków:

a)

referencyjną stopą procentową jest stopa stosowana przez Bank do pożyczki udzielanej na takich samych warunkach w odniesieniu do waluty, a okres spłaty pożyczki zaczyna się z dniem podpisania umowy lub z dniem wypłaty pożyczki;

b)

jednak dla krajów nieobjętych restrykcyjnymi warunkami udzielania pożyczek w ramach inicjatywy dotyczącej HIPC lub innych inicjatyw dotyczących zdolności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym:

(i)

co do zasady, projekty sektora państwowego są uprawnione do dopłaty do oprocentowania w wysokości do 3 %;

(ii)

projekty sektora prywatnego objęte kategoriami wymienionymi w art. 2 ust. 7 lit. b) są uprawnione do dopłat do oprocentowania na zasadach określonych w tym artykule.

Ostateczna stopa procentowa w żadnym przypadku nie może być niższa niż 50 % stopy referencyjnej;

c)

okres spłaty pożyczek udzielonych przez Bank z jego środków własnych jest określany w oparciu o charakter ekonomiczny i finansowy projektu. Pożyczki te obejmują zazwyczaj okres karencji ustalony przez odniesienie do okresu przygotowywania projektu.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2009 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP-WE

William HAOMAE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 4.


ZALECENIA

Komisja

30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/50


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/498/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski kodeks praktyk statystycznych (1) przeznaczony dla krajowych i wspólnotowych organów statystycznych zawiera 15 zasad dotyczących środowiska instytucjonalnego, procesów statystycznych i wyników statystycznych.

(2)

Zasada nr 15 Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych odnosi się do dostępności i przejrzystości statystyk europejskich, jednocześnie podkreślając, że towarzyszące metadane powinny być dokumentowane zgodnie ze znormalizowanym systemem metadanych.

(3)

Metadane referencyjne stanowią integralną część systemu metadanych każdego organu statystycznego.

(4)

Przyjmując Europejski kodeks praktyk statystycznych, krajowe i wspólnotowe organy statystyczne zobowiązały się do opracowywania wysokiej jakości statystyk, co wymaga również bardziej przejrzystej i zharmonizowanej sprawozdawczości na temat jakości danych.

(5)

W ramach inicjatywy SDMX w sprawie wspólnych standardów technicznych i statystycznych dotyczących wymiany oraz udostępniania danych i metadanych, zainicjowanej przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Europejski Bank Centralny, wspólnotowy organ statystyczny (Eurostat), Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Bank Światowy, opracowano wytyczne SDMX dotyczące treści, wspierające tworzenie zharmonizowanych metadanych referencyjnych i ich wdrażanie w Europejskim Systemie Referencyjnym.

(6)

Opracowywanie metadanych referencyjnych na podstawie zharmonizowanego wykazu pojęć statystycznych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego przy jednoczesnym umożliwieniu krajowym i wspólnotowym organom statystycznym dodawania, w miarę potrzeby, kolejnych pojęć statystycznych w szczególnych obszarach statystycznych, może przyczynić się do znacznego podniesienia skuteczności.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyk europejskich (2) stanowi ramy odniesienia dla niniejszego zalecenia,

NINIEJSZYM ZALECA PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM, CO NASTĘPUJE:

1)

Zachęca się krajowe organy statystyczne do stosowania, przy zestawianiu metadanych referencyjnych w różnych obszarach statystycznych i przy wymianie metadanych referencyjnych, w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego lub poza nim, pojęć i podpojęć statystycznych wymienionych w załączniku.

2)

Krajowe organy statystyczne powinny, w razie konieczności, dodawać do wymienionego wyżej wykazu dodatkowe pojęcia i podpojęcia statystyczne dla poszczególnych obszarów statystycznych.

3)

Zachęca się krajowe organy statystyczne do regularnego informowania Komisji (Eurostatu) o stosowaniu przez nie pojęć i podpojęć wymienionych w załączniku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Zalecenie Komisji z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych, COM(2005) 217 wersja ostateczna.

(2)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz pojęć i podpojęć statystycznych (łącznie z definicjami pojęć i podpojęć)

Pozycja

Pojęcie

Podpojęcia

Opis

1.

Kontakt

 

Indywidualne lub organizacyjne punkty kontaktowe dotyczące danych lub metadanych, w tym informacje o możliwości skontaktowania się z nimi.

1.1.

 

Organizacja kontaktowa

Nazwa organizacji punktów kontaktowych dla danych lub metadanych.

1.2.

 

Jednostka organizacji kontaktowej

Jednostka organizacji, z którą można się skontaktować.

1.3.

 

Nazwa punktu kontaktowego

Nazwa punktów kontaktowych dla danych lub metadanych.

1.4.

 

Funkcja osoby wyznaczonej do kontaktów

Obszar technicznej odpowiedzialności osoby wyznaczonej do kontaktów, np. „metodologia”, „zarządzanie bazą danych” lub „rozpowszechnianie”.

1.5.

 

Adres pocztowy punktu kontaktowego

Adres pocztowy punktów kontaktowych dla danych lub metadanych.

1.6.

 

Adres e-mail: punktu kontaktowego

Adres poczty elektronicznej punktów kontaktowych dla danych lub metadanych.

1.7.

 

Numer telefonu punktu kontaktowego

Numer telefonu punktów kontaktowych dla danych lub metadanych.

1.8.

 

Numer faksu punktu kontaktowego

Numer faksu punktów kontaktowych dla danych lub metadanych.

2.

Aktualizowanie metadanych

 

Data włączenia elementu metadanych do bazy danych lub jego zmiany.

2.1.

 

Ostatnie poświadczenie metadanych

Data ostatniego poświadczenia przez podmiot zarządzający daną dziedziną, z którego wynika, że zamieszczone metadane są nadal aktualne, nawet jeśli ich treść nie uległa zmianie.

2.2.

 

Ostatnie zamieszczenie metadanych

Data ostatniego rozpowszechnienia metadanych.

2.3.

 

Ostatnia aktualizacja metadanych

Data ostatniej aktualizacji treści metadanych.

3.

Prezentacja statystyczna

 

 

3.1.

 

Opis danych

Główne cechy, których dotyczą dane ujęte w zbiorze, opisane w łatwy i zrozumiały sposób, dotyczące rozpowszechnionych danych i wskaźników.

3.2.

 

System klasyfikacji

Uporządkowanie lub podział przedmiotów na grupy na podstawie posiadanych przez nie cech wspólnych

3.3.

 

Zakres sektorowy

Główne sektory gospodarcze i inne sektory objęte statystykami

3.4.

 

Pojęcia i definicje statystyczne

Cechy statystyczne obserwacji statystycznych.

3.5.

 

Jednostka statystyczna

Jednostka, dla której poszukiwane są informacje oraz dla której statystyki są ostatecznie zestawiane.

3.6.

 

Populacja statystyczna

Łączna liczba członków, populacja lub zbiór elementów określonej grupy osób, przedmiotów lub zdarzeń.

3.7.

 

Obszar odniesienia

Obszar kraju lub obszar geograficzny, którego dotyczy mierzone zjawisko statystyczne.

3.8.

 

Zakres czasowy

Okres, dla którego dostępne są dane.

3.9.

 

Okres bazowy

Okres stosowany jako podstawa numeru indeksu lub okres, do którego odnoszą się stałe serie danych.

4.

Jednostka pomiaru

 

Jednostka, w której mierzone są wartości danych.

5.

Okres odniesienia

 

Okres lub punkt czasowy, którego ma dotyczyć mierzone zjawisko.

6.

Uprawnienia instytucjonalne

 

Zbiór przepisów lub inny formalny zbiór instrukcji określający odpowiedzialność i uprawnienia organizacji w zakresie opracowywania, przetwarzania i rozpowszechniania statystyk.

6.1.

 

Akty prawne i inne porozumienia

Akty prawne albo inne formalne lub nieformalne porozumienia, określające odpowiedzialność i uprawnienia agencji w zakresie opracowywania, przetwarzania i rozpowszechniania statystyk.

6.2.

 

Udostępnianie danych

Porozumienia lub procedury dotyczące udostępniania danych i koordynacji pomiędzy agencjami opracowującymi dane.

7.

Poufność

 

Wskaźniki własności danych określające zakres, w jakim ujawnienie danych bez upoważnienia mogłoby być szkodliwe lub krzywdzące dla podmiotu będącego ich źródłem lub innych odpowiednich stron.

7.1.

 

Uregulowania dotyczące poufności

Środki prawne lub inne procedury formalne zapobiegające ujawnieniu bez upoważnienia danych określających w sposób bezpośredni lub pośredni tożsamość osoby lub podmiotu gospodarczego.

7.2.

 

Poufność – traktowanie danych

Zasady traktowania zbioru danych w celu zapewnienia poufności statystycznej i zapobieżenia ich ujawnianiu bez upoważnienia.

8.

Polityka udostępniania

 

Zasady rozpowszechniania danych statystycznych dla zainteresowanych stron.

8.1.

 

Harmonogram udostępniania

Harmonogram udostępniania danych statystycznych.

8.2.

 

Dostęp do harmonogramu udostępniania

Dostęp do informacji zawartych w harmonogramie udostępniania.

8.3.

 

Dostęp użytkowników

Polityka udostępniania danych użytkownikom, zakres rozpowszechniania (np. dla opinii publicznej, wybranych użytkowników), sposób poinformowania użytkowników o udostępnianiu danych oraz o tym, czy polityka określa udostępnianie danych statystycznych wszystkim użytkownikom.

9.

Częstotliwość rozpowszechniania

 

Odstępy czasu, w jakich następuje rozpowszechnianie statystyk w danym okresie.

10.

Forma rozpowszechniania

 

Kanały informacyjne, za których pośrednictwem rozpowszechniane są dane i metadane.

10.1.

 

Komunikaty dla mediów

Regularne lub doraźne komunikaty prasowe dotyczące danych.

10.2.

 

Publikacje

Regularne lub doraźne publikacje udostępniające dane opinii publicznej.

10.3.

 

Internetowa baza danych

Informacje o internetowych bazach danych, udostępniających rozpowszechniane dane.

10.4.

 

Dostęp do mikrodanych

Informacja, czy mikrodane są także rozpowszechniane.

10.5.

 

Inne

Odniesienia do najważniejszych innych zastosowanych sposobów rozpowszechniania danych.

11.

Dostępność dokumentacji

 

 

11.1.

 

Dokumentacja dotycząca metodologii

Teksty opisowe i odniesienia do dostępnych dokumentów metodologicznych.

11.2.

 

Jakość dokumentacji

Dokumentacja dotycząca procedur stosowanych do zarządzania jakością i oceny jakości.

12.

Zarządzanie jakością

 

Systemy i programy istniejące w ramach organizacji, służące do zarządzania jakością produktów i procesów statystycznych.

12.1.

 

Zapewnianie jakości

Wszystkie systematycznie wykonywane czynności przyczyniające się, w możliwy do wykazania sposób, do zapewnienia zaufania, że procesy będą spełniały wymogi wyników statystycznych.

12.2.

 

Ocena jakości

Ogólna ocena jakości danych na podstawie standardowych kryteriów jakości.

13.

Przydatność

 

Stopień, w jakim informacje statystyczne spełniają aktualne i potencjalne potrzeby użytkowników.

13.1.

 

Potrzeby użytkowników

Opis użytkowników i ich potrzeb dotyczących danych statystycznych.

13.2.

 

Satysfakcja użytkowników

Środki określania satysfakcji użytkowników.

13.3.

 

Kompletność

Zakres, w jakim wszystkie potrzebne statystyki są dostępne.

14.

Dokładność i rzetelność

 

Dokładność: stopień, w jakim obliczenia lub oszacowania są zbliżone do dokładnych lub prawdziwych wartości, które miały być mierzone przez statystyki.

Rzetelność: stopień, w jakim wstępnie szacowane wartości są zbliżone do wartości oszacowanych później.

14.1.

 

Dokładność ogólna

Ocena dokładności dotycząca danego zbioru danych lub dziedziny, podsumowującego różne elementy.

14.2.

 

Błąd próby

Część różnicy pomiędzy wartością dla populacji a jej oszacowaniem na podstawie próby losowej, wynikająca z faktu, że analizowany jest jedynie podzbiór populacji.

14.3.

 

Błąd niezwiązany z próbą

Błąd w oszacowaniach w ramach badania, którego nie można przypisać zmienności doboru próby.

15.

Terminowość i punktualność

 

 

15.1.

 

Aktualność

Okres czasu pomiędzy dostępnością informacji a opisywanym wydarzeniem lub zjawiskiem.

15.2.

 

Terminowość

Okres czasu pomiędzy faktycznym dostarczeniem danych a datą docelową ich dostarczenia.

16.

Porównywalność

 

Pomiar wpływu różnic w stosowanych pojęciach statystycznych oraz narzędziach i procedurach pomiarowych przy porównywaniu statystyk między obszarami geograficznymi lub w czasie.

16.1.

 

Porównywalność geograficzna

Zakres, w jakim statystyki są porównywalne pomiędzy obszarami geograficznymi.

16.2.

 

Porównywalność w czasie

Zakres, w jakim statystyki są porównywalne lub możliwe do uzgodnienia na przestrzeni czasowej.

17.

Spójność

 

Zdolność statystyk do łączenia ich na różne sposoby i do różnych celów.

17.1.

 

Spójność między dziedzinami

Zakres, w jakim statystki mogą być uzgodnione ze statystykami otrzymanymi z innych źródeł danych lub dziedzin statystycznych.

17.2.

 

Spójność wewnętrzna

Zakres spójności statystyk w ramach danego zbioru danych.

18.

Koszty i obciążenia

 

Koszty związane z gromadzeniem i opracowywaniem danych statystycznych oraz obciążenie respondentów.

19.

Zmiana danych

 

Każda zmiana w wartości statystyki udostępnionej opinii publicznej.

19.1.

 

Uregulowania w zakresie zmiany danych

Działania zapewniające przejrzystość rozpowszechnianych danych, w których ramach następuje zestawianie danych, które są później zmieniane.

19.2.

 

Praktyczne działania w zakresie zmiany danych

Informacja na temat praktyki w zakresie zmiany danych.

20.

Proces statystyczny

 

 

20.1.

 

Dane źródłowe

Charakterystyka i elementy nieprzetworzonych danych statystycznych, wykorzystywanych do opracowywania zbiorczych danych statystycznych.

20.2.

 

Częstotliwość gromadzenia danych

Częstotliwość, z jaką gromadzone są dane źródłowe.

20.3.

 

Gromadzenie danych

Systematyczny proces pozyskiwania danych dla statystyk urzędowych.

20.4.

 

Zatwierdzanie danych

Proces monitorowania wyników opracowywania danych i zapewniania jakości wyników statystycznych.

20.5.

 

Opracowywanie danych

Działania przeprowadzane w odniesieniu do danych w celu pozyskania nowych informacji zgodnie z określonym zbiorem zasad.

20.6.

 

Dostosowanie

Zbiór procedur stosowanych w celu modyfikacji danych statystycznych, aby umożliwić ich zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi lub rozwiązać kwestię różnic w jakości danych w czasie opracowywania specyficznych zbiorów danych.

21.

Uwaga

 

Uzupełniający tekst opisowy, który może być dołączony do danych lub metadanych.


Sprostowania

30.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/56


Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/509/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 19 lipca 2007 r. )

Strona 43, motyw 80, ostatnie zdanie:

zamiast:

„Dlatego nie można uznać, że udział tego segmentu w rynku jest »niewielki« w rozumieniu pkt 36 wytycznych.”,

powinno być:

„Dlatego nie można uznać, że udział rynkowy w tym segmencie jest »niewielki« w rozumieniu pkt 36 wytycznych.”.

Strona 43, motyw 81, ostatnie zdanie:

zamiast:

„niewielki udział w rynku”,

powinno być:

„ograniczony udział w rynku”.

Strona 44, motyw 88:

zamiast:

„niewielki udział w rynku”,

powinno być:

„ograniczony udział w rynku”.