ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.137.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 137

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
3 czerwca 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu ( 1 )

3

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2009/421/WE

 

*

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

7

 

 

Komisja

 

 

2009/422/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

42

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

3.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 454/2009

z dnia 2 czerwca 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

69,6

MA

79,2

MK

47,9

TR

53,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

105,4

ZZ

93,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,5

ZZ

167,1

0805 50 10

AR

49,5

TR

53,1

ZA

46,7

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

74,4

CL

79,6

CN

91,5

NZ

106,5

US

103,9

UY

71,7

ZA

84,1

ZZ

86,1

0809 10 00

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

3.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/3


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 455/2009/WE

z dnia 6 maja 2009 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jakie towarzyszą stosowaniu dichlorometanu (DCM) w produktach do usuwania farb zostały oszacowane na podstawie wielu badań (3), z których wynika, że w całej Wspólnocie wymagane są środki ograniczające ryzyko, mające na celu zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego w ramach stosowania DCM na poziomie przemysłowym, profesjonalnym oraz konsumenckim. Wyniki wspomnianych badań zostały poddane przez Komitet Naukowy Komisji ds. Toksyczności, Ekotoksyczności oraz Środowiska (CSTEE – przemianowany później na Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER)) ocenie, która potwierdziła, że narażenie na działanie DCM uwolnionego z produktów do usuwania farb wzbudza obawy w odniesieniu do zdrowia ludzkiego.

(2)

W celu osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu ochrony zdrowia we wszystkich kategoriach zastosowania (przemysłowego, profesjonalnego i przez ogół społeczeństwa) wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów do usuwania farb zawierających DCM powinno zostać ograniczone.

(3)

Produkty do usuwania farb zawierające DCM stosowane są przez ogół społeczeństwa do użytku domowego, przy usuwaniu farb, werniksów i lakierów – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Bezpieczne stosowanie przez nich DCM nie może zostać zapewnione za pomocą szkolenia lub monitorowania. Dlatego też jedynym środkiem skutecznym w eliminowaniu zagrożenia dla ogółu społeczeństwa wynikającego z produktów do usuwania farb zawierających DCM jest zakaz – w odniesieniu do ogółu społeczeństwa – wprowadzania do obrotu, sprzedaży oraz stosowania takich produktów do usuwania farb.

(4)

W celu zapewnienia proporcjonalnej wykonalności wycofywania produktów do usuwania farb zawierających DCM wzdłuż łańcucha dystrybucji należy ustalić różne daty dla zakazu wprowadzania do obrotu po raz pierwszy i ostatecznej sprzedaży dla ogółu społeczeństwa i użytkowników profesjonalnych.

(5)

Ponieważ ogół społeczeństwa, pomimo zakazu, może mieć dostęp, za pośrednictwem sieci dystrybucji dla użytkowników przemysłowych i profesjonalnych, do produktów do usuwania farb, produkt powinien zawierać stosowne ostrzeżenie.

(6)

Większość odnotowanych w Europie w ciągu ostatnich 18 lat wypadków śmiertelnych związanych ze stosowaniem przemysłowym i profesjonalnym wynika z niewystarczającej wentylacji, nieodpowiednich środków ochrony osobistej, korzystania z nieodpowiednich zbiorników lub nadmiernego narażenia na działanie DCM. Dlatego też należy wprowadzić ograniczenia w celu kontroli i ograniczenia ryzyka w odniesieniu do zastosowania przemysłowego i profesjonalnego.

(7)

Użytkownicy profesjonalni są na ogół objęci przepisami z zakresu ochrony pracowników. Często jednak prace prowadzone przez użytkowników profesjonalnych mają miejsce w obiektach klientów, gdzie często brak jest wszystkich odpowiednich środków mających na celu zarządzanie, kontrolę i ograniczenie ryzyka dla zdrowia. Ponadto osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia nie są objęte przepisami wspólnotowymi z zakresu ochrony pracowników i potrzebowałyby odpowiedniego przeszkolenia przed rozpoczęciem usuwania farby za pomocą produktów do usuwania farb zawierających DCM.

(8)

Wprowadzanie do obrotu produktów do usuwania farb zawierających DCM oraz ich stosowanie przez użytkowników profesjonalnych powinno być zatem zakazane w celu ochrony ich zdrowia oraz ograniczenia liczby wypadków śmiertelnych i innych niż śmiertelne. Jednakże gdy zastąpienie DCM zostało uznane za szczególnie trudne lub niewłaściwe, państwa członkowskie powinny móc dopuszczać dalsze stosowanie DCM przez zatwierdzonych użytkowników profesjonalnych. Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za przyznawanie i monitorowanie takiego odstępstwa, które powinno opierać się na obowiązkowym poddanym szczególnym wymogom szkoleniu. Jednakże pracodawcy oraz osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia powinni raczej unikać stosowania DCM, zastępując go środkiem lub procesem chemicznym, które w warunkach stosowania nie stanowią ryzyka lub stanowią mniejsze ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

(9)

Liczba wypadków śmiertelnych i innych niż śmiertelne odnotowanych w ramach działalności przemysłowej wskazuje na niedostateczny poziom przestrzegania przepisów dotyczących miejsca pracy mających zastosowanie do pracowników stosujących DCM. Poziom narażenia na działanie DCM pozostaje wysoki i należy zastosować dalsze środki ograniczające ryzyko wobec pracowników w obiektach przemysłowych. W celu zminimalizowania narażenia i zapewnienia zgodności, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, z odpowiednimi dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy, należy przyjąć środki zapobiegawcze, takie jak: skuteczna wentylacja miejsca pracy, środki służące zminimalizowaniu parowania DCM ze zbiorników zawierających produkty do usuwania farb, środki mające na celu bezpieczne postępowanie z DCM w zbiornikach zawierających produkty do usuwania farb, odpowiednie środki ochrony osobistej oraz odpowiednie informowanie i szkolenia.

(10)

Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (4).

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (5).

(12)

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych określających minimalne wymogi ochrony pracowników, takich jak przepisy dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (6) oraz opierających się na niej dyrektyw szczegółowych, w szczególności dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (wersja ujednolicona) (7) oraz dyrektywy Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (8),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 6 maja 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. KOHOUT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 29.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r.

(3)  Methylene chloride – Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU. Badanie TNO-STB ukończone w listopadzie 1999 r.; http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from pain stripper containing dichloromethane, opracowanie grupy eksperckiej ETVAREAD; wersja ostateczna sprawozdania opublikowana w kwietniu 2004 r.: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper, badanie RPA ukończone w kwietniu 2007 r. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

(4)  Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.

(5)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.

(6)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.

(7)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50.

(8)  Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się wpis w brzmieniu:

„58.

Dichlorometan

Nr CAS: 75-09-2

Nr WE: 200-838-9

1.

Produkty do usuwania farb zawierające dichlorometan w stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % wagowego nie mogą być:

a)

po raz pierwszy wprowadzane do obrotu w celu sprzedaży dla ogółu społeczeństwa lub dla użytkowników profesjonalnych po dniu 6 grudnia 2010 r.;

b)

wprowadzane do obrotu w celu sprzedaży dla ogółu społeczeństwa lub dla użytkowników profesjonalnych po dniu 6 grudnia 2011 r.;

c)

stosowane przez użytkowników profesjonalnych po dniu 6 czerwca 2012 r.

Do celów niniejszego wpisu:

(i)

»użytkownik profesjonalny« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, w tym pracowników i osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia dokonujących usuwania farb w ramach swojej działalności zawodowej poza obiektami przemysłowymi;

(ii)

»obiekt przemysłowy« oznacza obiekt wykorzystywany do prac polegających na usuwaniu farby.

2.

W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić na swoim terytorium i w odniesieniu do niektórych działalności stosowanie przez specjalnie wyszkolonych użytkowników profesjonalnych produktów do usuwania farb zawierających dichlorometan oraz mogą zezwolić na wprowadzanie do obrotu takich produktów do usuwania farb przeznaczonych dla tych użytkowników profesjonalnych.

Państwa członkowskie korzystające z tego odstępstwa określają odpowiednie przepisy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa tych użytkowników profesjonalnych stosujących produkty do usuwania farb zawierające dichlorometan i informują o nich Komisję.

Przepisy te zawierają wymóg, zgodnie z którym użytkownik profesjonalny posiada certyfikat akceptowany przez państwo członkowskie, w którym użytkownik profesjonalny prowadzi działalność, lub przedstawia inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, lub jest w inny sposób zatwierdzony przez to państwo członkowskie, tak aby wykazać, że jest właściwie wyszkolony i posiada odpowiednie umiejętności w zakresie bezpiecznego stosowania produktów do usuwania farb zawierających dichlorometan.

Komisja przygotowuje listę państw członkowskich, które skorzystały z odstępstwa na mocy niniejszego ustępu i udostępnia go publicznie w internecie.

3.

Użytkownik profesjonalny korzystający z odstępstwa, o którym mowa w ust. 2, prowadzi działalność tylko w państwach członkowskich, które skorzystały z tego odstępstwa.

Szkolenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje co najmniej:

a)

świadomość, ocenę i zarządzanie ryzykiem dla zdrowia, w tym informacje o istniejących substancjach zastępczych lub procesach, które w warunkach stosowania stanowią mniejsze zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;

b)

stosowanie wystarczającej wentylacji;

c)

stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej zgodnych z przepisami dyrektywy 89/686/EWG.

Pracodawcy i osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia zastępują raczej dichlorometan środkiem lub procesem chemicznym, które w warunkach stosowania nie stanowią ryzyka lub stanowią mniejsze ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Użytkownicy profesjonalni stosują wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa w praktyce, w tym stosowanie środków ochrony osobistej.

4.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony pracowników, produkty do usuwania farb zawierające dichlorometan w stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % wagowego mogą być stosowane w obiektach przemysłowych, tylko jeśli spełnione są przynajmniej następujące warunki:

a)

wystarczająca wentylacja we wszystkich obszarach interwencji, w szczególności podczas stosowania na mokro i suszenia przedmiotów, z których usuwa się farbę: miejscową wentylację wyciągową przy zbiornikach zawierających produkty do usuwania farb, uzupełnioną wymuszoną wentylacją w tych obszarach w celu zminimalizowania narażenia i zapewnienia zgodności, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, z odpowiednimi dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy;

b)

środki mające na celu zminimalizowanie parowania ze zbiorników zawierających produkty do usuwania farb, obejmujące: pokrywy zamykające zbiorniki, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na napełnienie i opróżnienie zbiorników; odpowiednie warunki napełniania i opróżniania zbiorników zawierających produkty do usuwania farb, a także czyszczenie zbiorników wodą lub solanką w celu usunięcia pozostałości rozpuszczalnika po jego opróżnieniu;

c)

środki mające na celu bezpieczne posługiwanie się dichlorometanem w zbiornikach zawierających produkty do usuwania farb, obejmujące: pompy i system rur do dostarczania produktu do i ze zbiornika; a także odpowiednie warunki bezpiecznego czyszczenia zbiorników i usuwania osadu;

d)

środki ochrony osobistej zgodne z wymogami dyrektywy 89/686/EWG, obejmujące: odpowiednie rękawice, okulary i ubranie ochronne; a także odpowiedni izolacyjny sprzęt do ochrony dróg oddechowych, w przypadku gdy zgodność z odpowiednimi dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy nie może być osiągnięta w inny sposób;

e)

odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia dla pracowników w zakresie stosowania takich środków.

5.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, do dnia 6 grudnia 2011 r. produkty do usuwania farb zawierające dichlorometan w stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % wagowego zostają oznakowane widocznym, czytelnym i trwałym napisem:

»Przeznaczone wyłącznie do zastosowania przemysłowego i dla użytkowników profesjonalnych zatwierdzonych w niektórych państwach członkowskich UE – sprawdź, gdzie stosowanie jest dozwolone.«”


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

3.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/7


DECYZJA WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK NR 3/2008

z dnia 15 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

(2009/421/WE)

WSPÓLNA RADA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony (dalej zwaną „umową”), podpisaną w Brukseli dnia 8 grudnia 1997 r. (1), w szczególności jej art. 6 w związku z art. 47,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii oraz Rumunii (dalej zwanych „nowymi państwami członkowskimi”) do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., w dniu 29 listopada 2006 r. w Meksyku podpisano drugi protokół dodatkowy do umowy, który wszedł w życie w dniu 1 marca 2007 r. (2).

(2)

W tych okolicznościach konieczne jest dostosowanie, ze skutkiem od dnia przystąpienia nowych państw członkowskich do umowy, załącznika I do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., zmienionej decyzją Wspólnej Rady nr 4/2004 z dnia 18 maja 2005 r., w celu uwzględnienia organów odpowiedzialnych za usługi finansowe w nowych państwach członkowskich oraz środków niezgodnych z art. 12-16 decyzji nr 2/2001, które zostaną utrzymane do czasu wdrożenia art. 17 ust. 3 tej decyzji. Dostosowanie to przewiduje również możliwość uaktualnienia wykazu organów odpowiedzialnych za usługi finansowe, ustanowionego w załączniku II do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., zmienionej decyzją Wspólnej Rady nr 4/2004 z dnia 18 maja 2005 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załącznik I część A do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., zmienionej decyzją Wspólnej Rady nr 4/2004 z dnia 18 maja 2005 r., zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Załącznik II części A i B do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienionej decyzją nr 4/2004, zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przystąpienia nowych państw członkowskich do umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2008 r.

W imieniu Wspólnej Rady

P. ESPINOSA CANTELLANO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.

(2)  Tytułem wyjaśnienia: drugi protokół dodatkowy został podpisany przez strony w Brukseli w dniu 21 lutego 2007 r. w następstwie oficjalnego parafowania tekstu, które miało miejsce w Meksyku w dniu 29 listopada 2006 r. Był on stosowany od dnia 1 marca 2007 r. i wszedł w życie w dniu 1 marca 2008 r. po zakończeniu przez strony niezbędnych procedur wewnętrznych.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I JEJ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

1.

Zastosowanie rozdziału III do Wspólnoty i jej państw członkowskich podlega ograniczeniom dostępu do rynku i traktowaniu narodowemu określonemu przez Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie we wszystkich sekcjach dotyczących »wszystkich sektorów« w ich listach GATS oraz ograniczeniom związanym z podsektorami wymienionymi poniżej.

2.

Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia państw członkowskich:

AT

Austria

BE

Belgia

BG

Bułgaria

CY

Cypr

CZ

Republika Czeska

DE

Niemcy

DK

Dania

ES

Hiszpania

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francja

EL

Grecja

HU

Węgry

IE

Irlandia

IT

Włochy

LV

Łotwa

LT

Litwa

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Niderlandy

PL

Polska

PT

Portugalia

RO

Rumunia

SK

Słowacja

SI

Słowenia

SE

Szwecja

UK

Zjednoczone Królestwo

3.

Zobowiązania związane z dostępem do rynku w odniesieniu do trybu (1) i (2) stosuje się jedynie do:

transakcji wskazanych w ust. B.3 i B.4 sekcji dotyczącej dostępu do rynku »Porozumienie w sprawie zobowiązań w usługach finansowych« odpowiednio dla wszystkich państw członkowskich,

transakcji, o których mowa poniżej, w odniesieniu do definicji zawartych w art. 11, dla każdego zainteresowanego państwa członkowskiego:

BG: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybach (1) i (2);

CY: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.6.e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi) w trybie (1);

EE: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (1) i (2), B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1);

LV: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.7 (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych) w trybie (1);

LT: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1);

MT: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.1 i B.2 (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu) w trybie (1);

RO: B.1 (przyjmowanie depozytów), B.2 (pożyczki wszelkiego typu), B.4 (wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych), B.5 (gwarancje i zobowiązania) oraz B.8 (pośrednictwo na rynku pieniężnym) w trybie (1);

SI: B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1).

4.

W przeciwieństwie do zagranicznych filii, oddziały założone bezpośrednio w państwie członkowskim przez meksykańską instytucję finansową nie podlegają, z pewnymi wyjątkami, przepisom w zakresie ostrożności zharmonizowanym na poziomie wspólnotowym. Wobec powyższego takie filie mogą korzystać z zaawansowanych udogodnień w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw i świadczenia usług transgranicznych w całej Wspólnocie. Dlatego też filie te otrzymują zezwolenie na funkcjonowanie na terytorium państwa członkowskiego na warunkach równoważnych warunkom stosowanym wobec krajowych instytucji finansowych tego państwa członkowskiego oraz mogą one zostać zobowiązane do spełnienia pewnych konkretnych wymogów ze względu na ostrożność, takich jak, w przypadku usług bankowych i związanych z papierami wartościowymi, oddzielna kapitalizacja i inne wymogi związane z wypłacalnością oraz wymogi opracowywania sprawozdań i publikacji rachunków lub, w przypadku ubezpieczeń, wymóg konkretnych gwarancji i depozytów, oddzielnej kapitalizacji oraz umiejscowienia w danym państwie członkowskim aktywów stanowiących rezerwy techniczne i co najmniej jednej trzeciej marginesu wypłacalności. Państwa członkowskie mogą stosować ograniczenia wskazane na tej liście jedynie w odniesieniu do bezpośredniego prowadzenia działalności przez meksykańską jednostkę handlową lub do świadczenia usług transgranicznych z Meksyku; wobec powyższego, państwo członkowskie nie może stosować tych ograniczeń, w tym ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności, do meksykańskich filii założonych w innym państwie członkowskim Wspólnoty, chyba że te ograniczenia mogą również być stosowane do przedsiębiorstw lub obywateli innych państw członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym.

5.

BG: Wejście na rynek nowych usług i produktów finansowych może być uzależnione od istnienia lub zgodności z ramami regulacyjnymi ukierunkowanymi na osiągniecie celów określonych w art. 19 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk.

6.

BG: Operacje ubezpieczeniowe i bankowe, jak również obrót papierami wartościowymi i związane z nim operacje, są przeprowadzane oddzielnie przez przedsiębiorstwa licencjonowane do świadczenia takich usług.

7.

BG: Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji, instytucje finansowe rejestrujące się w Republice Bułgarii muszą przyjąć formę prawną spółek akcyjnych.

8.

CY: Poniżej wymienione ogólne warunki i zastrzeżenia mają zastosowanie, nawet jeśli na liście nie określono ograniczeń ani warunków:

(i)

uwzględnienie celów bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego;

(ii)

niniejsza lista w żaden sposób nie odnosi się do usług świadczonych podczas wykonywania funkcji rządowych. Ponadto nie ma ona wpływu na środki odnoszące się do obrotu towarami, które mogą stanowić wkład w usługę ujętą na liście lub w inne usługi. Ponadto ograniczenia dostępu do rynku lub traktowanie krajowe w odniesieniu do usług, które mogą stanowić wkład lub być wykorzystywane do świadczenia usługi ujętej na liście koncesyjnej, są nadal stosowane.

9.

CY: Przepisy określone na tej liście nie powinny być interpretowane jako wyczerpujące odniesienie do wszystkich przepisów regulujących sektor finansowy. Na przykład nie jest dozwolony transfer informacji zawierających dane osobowe, tajemnicę bankową lub jakąkolwiek tajemnicę handlową. Taki transfer podlega przepisom krajowym dotyczącym ochrony poufności informacji o klientach banków. Ponadto zwraca się uwagę, że jakościowe środki niedyskryminacyjne dotyczące norm technicznych, zdrowia publicznego i zagadnień związanych ze środowiskiem, przyznawaniem licencji, kwestiami ostrożnościowymi, kwalifikacjami zawodowymi i wymogami w zakresie kompetencji, nie zostały wymienione jako warunki bądź ograniczenia dostępu do rynku lub traktowania narodowego.

10.

CY: Nieuregulowane usługi i produkty finansowe oraz wejście na rynek nowych usług i produktów finansowych może być uzależnione od istnienia lub wprowadzenia nowych ram regulacyjnych skierowanych na osiągniecie celów określonych w art. 19 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk.

11.

CY: Zgodnie z założeniami kontroli dewizowej, która ma miejsce na Cyprze:

rezydentom nie wolno nabywać usług bankowych, które mogą być związane z transferem środków za granicę, gdy fizycznie znajdują się oni zagranicą,

pożyczki udzielane nierezydentom/obcokrajowcom lub przedsiębiorstwom kontrolowanym przez nierezydentów wymagają akceptacji Banku Centralnego,

w przypadku nabycia papierów wartościowych przez nierezydentów również wymagane jest pozwolenie Banku Centralnego,

transakcje w walucie obcej mogą być przeprowadzane jedynie poprzez banki, którym Bank Centralny przyznał status »Upoważnionego Dealera«.

12.

CZ: Wejście na rynek nowych usług i instrumentów finansowych może być uzależnione od istnienia i zgodności z krajowymi ramami regulacyjnymi ukierunkowanymi na osiągniecie celów określonych w art. 19 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk.

13.

CZ: Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji instytucje finansowe zarejestrowane w Republice Czeskiej muszą przyjąć specjalną formę prawną.

14.

CZ: Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej świadczone są przez wyłącznego usługodawcę. W przypadku zniesienia monopolu w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej świadczenie tej usługi będzie otwarte zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji dla usługodawców mających siedzibę w Republice Czeskiej. Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne są świadczone jedynie przez czeskich licencjonowanych usługodawców.

15.

EE: Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego nie są objęte zobowiązaniami.

16.

HU: Wejście na rynek nowych usług i produktów finansowych może być uzależnione od istnienia lub zgodności z ramami regulacyjnymi ukierunkowanymi na osiągniecie celów określonych w art. 19 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk.

17.

HU: Nie jest dozwolony transfer informacji zawierających dane osobowe, tajemnicę bankową, tajemnicę dotyczącą papierów wartościowymi i/lub tajemnicę handlową.

18.

HU: Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji instytucje finansowe zarejestrowane na Węgrzech muszą przyjąć specjalną formę prawną.

19.

HU: Usługi ubezpieczeniowe, bankowe, związane z papierami wartościowymi i zarządzaniem inwestycjami zbiorowymi powinny być świadczone przez prawnie odrębne i niezależnie finansowane podmioty świadczące usługi finansowe.

20.

MT: W przypadku zobowiązań trybu (3), zgodnie z prawodawstwem dotyczącym kontroli dewizowej, nierezydenci mogą świadczyć usługi przez rejestrację przedsiębiorstwa lokalnego, pod warunkiem otrzymania uprzedniego zezwolenia Banku Centralnego Malty. Przedsiębiorstwa z udziałem osób fizycznych lub prawnych niebędących rezydentami muszą posiadać minimalny kapitał w wysokości 10 000 lirów maltańskich, z czego 50 % musi być opłacona. Część nierezydenta opłacana jest ze środków pochodzących z zagranicy. Przedsiębiorstwa z udziałem podmiotów niebędących rezydentami muszą występować o zezwolenie do Ministerstwa Finansów w celu nabycia lokali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

21.

MT: W przypadku zobowiązań w trybie (4) wymogi maltańskich przepisów prawnych dotyczących wjazdu, pobytu, nabycia nieruchomości, pracy i środków zabezpieczenia społecznego pozostają w mocy, wraz z regulacjami dotyczącymi okresu pobytu, minimalnego wynagrodzenia oraz układów zbiorowych w zakresie wynagrodzeń. Pozwolenia na wjazd, pracę i pobyt są udzielane według uznania rządu maltańskiego.

22.

MT: W przypadku zobowiązań w trybie (1) i (2) przepisy prawne dotyczące kontroli dewizowej zezwalają rezydentowi na dokonanie transferu inwestycji portfelowej do wysokości 5 000 MTL rocznie. W przypadku kwot przekraczających 5 000 MTL musi zostać wydane zezwolenie kontroli dewizowej.

23.

MT: Rezydenci mogą zaciągać pożyczki z zagranicy bez potrzeby uzyskiwania akceptacji kontroli dewizowej, jeżeli pożyczka została zaciągnięta na okres dłuższy niż trzy lata. Jednakże pożyczki takie muszą być zgłoszone w Banku Centralnym.

24.

PL: Przepisy w zakresie ostrożności w sektorze finansowym są w Polsce w trakcie opracowywania. Mogą one wymagać zmiany obecnie istniejących zasad, jak również przygotowania nowych przepisów.

25.

RO: Zakładanie i działalność towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych są uzależnione od pozwolenia wydawanego przez organ nadzoru działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zakładanie i działalność banków są uzależnione od pozwolenia wydawanego przez Narodowy Bank Rumunii. Zakładanie i działalność podmiotów na rynku papierów wartościowych (osób fizycznych lub prawnych, zależnie od przypadku) są uzależnione od pozwolenia wydawanego przez Rumuńską Narodową Komisję Papierów Wartościowych (NSC). Po ustanowieniu obecności handlowej instytucje finansowe muszą przeprowadzać transakcje z rezydentami tylko w walucie krajowej Rumunii.

26.

SK: Wejście na rynek nowych usług i instrumentów finansowych może być uzależnione od istnienia i zgodności z krajowymi ramami regulacyjnymi ukierunkowanymi na osiągniecie celów określonych w art. 19 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk.

27.

SK: Następujące usługi ubezpieczeniowe są świadczone przez wyłącznych usługodawców: obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe ubezpieczenia w zakresie transportu lotniczego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy od uszkodzeń ciała lub chorób zawodowych, muszą zostać zawarte ze Słowackim Zakładem Ubezpieczeń. Podstawowe ubezpieczenia zdrowotne pozostają w gestii wyłącznie słowackich towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych posiadających licencję na świadczenie ubezpieczeń zdrowotnych przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej zgodnie z ustawą 273/1994 Zbioru Prawa. Systemy ubezpieczeń w funduszu emerytalnym i ubezpieczenia chorobowe są ograniczone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

28.

SI: Wejście na rynek nowych usług i produktów finansowych może być uzależnione od istnienia lub zgodności z ramami regulacyjnymi ukierunkowanymi na osiągniecie celów określonych w art. 19 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk.

29.

SI: Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji instytucje finansowe zarejestrowane w Republice Słowenii muszą przyjąć specjalną formę prawną.

30.

SI: Usługi ubezpieczeniowe i bankowe powinny być świadczone przez prawnie odrębne podmioty świadczące usługi finansowe.

31.

SI: Usługi inwestycyjne mogą być świadczone jedynie przez banki i firmy inwestycyjne.

A.

Usługi ubezpieczeniowe i związane z ubezpieczeniami

1)

Transgraniczne świadczenie usług

AT: Zabroniona jest działalność promocyjna i pośrednictwo w imieniu podmiotu zależnego niemającego siedziby we Wspólnocie lub oddziału niemającego siedziby w Austrii (z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji).

AT: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych mogą być wystawiane jedynie przez filię mającą siedzibę we Wspólnocie lub przez oddział mający siedzibę w Austrii.

AT: Wyższy podatek od składek jest należny w przypadku umów ubezpieczeniowych (z wyjątkiem umów w zakresie reasekuracji i retrocesji), które są sporządzane przez filię niemającą siedziby we Wspólnocie lub przez oddział niemający siedziby w Austrii. Można przyznać zwolnienia z wyższego podatku.

BG: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Brak ograniczeń, z wyjątkiem usług świadczonych przez usługodawców zagranicznych na rzecz podmiotów zagranicznych na terytorium Republiki Bułgarii. Polisy ubezpieczeń transportowych obejmujących towary, ubezpieczeń pojazdów jako takich oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyk zlokalizowanych w Republice Bułgarii nie mogą być wystawiane bezpośrednio przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe może zawierać umowy ubezpieczeniowe tylko za pośrednictwem oddziału. Brak ograniczeń dla ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych programów ubezpieczeń. Brak ograniczeń dla traktowania narodowego.

BG: Podsektor A.2. (reasekuracja i retrocesja): Brak ograniczeń dla usług retrocesji.

BG: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

CY: Jakikolwiek zagraniczny reasekurator zatwierdzony przez Organ Nadzoru Ubezpieczeń (zgodnie z kryteriami ostrożnościowymi) może zaproponować usługi w zakresie reasekuracji lub retrocesji towarzystwom ubezpieczeniowym zarejestrowanym i licencjonowanym na Cyprze.

CY: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

CZ: Brak, wyjątki:

Zagraniczne podmioty świadczące usługi finansowe mogą otworzyć towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Republice Czeskiej w formie spółki akcyjnej lub mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową poprzez swoje oddziały z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej na warunkach określonych w ustawie o sektorze ubezpieczeniowym.

Obecność handlowa i zezwolenie wymagane jest od podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe:

dla świadczenia takich usług, w tym reasekuracji, oraz

dla zawarcia umowy w zakresie pośrednictwa z pośrednikiem w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy podmiotem świadczącym usługi ubezpieczeniowe i stroną trzecią.

Wymaga się zezwolenia od pośrednika w przypadku działalności w zakresie pośrednictwa wykonywanej na rzecz oddziału z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej.

DK: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń w zakresie transportu lotniczego mogą być wystawiane jedynie przez firmy mającą siedzibę we Wspólnocie.

DK: Żadne osoby ani przedsiębiorstwa (w tym towarzystwa ubezpieczeniowe) nie mogą, w celach biznesowych w Danii, pomagać w obsłudze ubezpieczeń bezpośrednich dla osób będących rezydentami w Danii, duńskich statków lub mienia w Danii, oprócz towarzystw ubezpieczeniowych licencjonowanych w myśl prawa duńskiego lub przez właściwe organy duńskie.

DE: Polisy na obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wystawiane jedynie przez filię mającą siedzibę we Wspólnocie lub przez oddział mający siedzibę w Niemczech.

DE: Jeżeli zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe otworzy oddział w Niemczech, to może zawierać umowy ubezpieczeniowe w Niemczech w zakresie transportu międzynarodowego jedynie poprzez oddziały z siedzibą w Niemczech.

FI: Jedynie ubezpieczyciele posiadający zarejestrowaną siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub posiadający oddział w Finlandii mogą oferować usługi ubezpieczeniowe określone w akapicie 3 lit. a) Porozumienia.

FI: Świadczenie usług brokerów ubezpieczeniowych wymaga posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

FR: Ryzyka w zakresie transportu naziemnego mogą być przyjmowane do ubezpieczenia jedynie przez firmy ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie.

HU: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Jedynie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą określoną w przepisach prawnych dotyczących wymiany walutowej mogą nabywać usługi. Można ubezpieczyć jedynie zdarzenia mające miejsce za granicą.

IT: Brak ograniczeń dla zawodu aktuariusza.

IT: Ryzyka w zakresie wywozu CIF dokonywanego przez rezydentów Włoch mogą być przyjmowane do ubezpieczenia jedynie przez firmy ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie.

IT: Polisy ubezpieczeń transportowych towarów, ubezpieczeń pojazdów jako takich i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyk zlokalizowanych we Włoszech mogą być wystawiane jedynie przez towarzystwa ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie. To ograniczenie nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego obejmującego przywóz do Włoch.

LV: Brak ograniczeń dla pkt B.3 lit. a) Porozumienia.

MT: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

PL: Brak ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w obrocie międzynarodowym.

RO: Brak ograniczeń dla pkt B.3 lit. a) i c) Porozumienia. Dla podsektora A.2 (reasekuracja i retrocesja): Reasekuracja na rynku międzynarodowym jest dozwolona tylko w przypadku, gdy ryzyko będące przedmiotem reasekuracji nie może być zlokalizowane na rynku krajowym.

PT: Polisy ubezpieczeń w zakresie transportu lotniczego i morskiego, obejmujące towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną mogą być wystawiane jedynie przez firmy mające siedzibę w WE; jedynie osoby i przedsiębiorstwa mające siedzibę w WE mogą działać w charakterze pośredników w zakresie takiej działalności ubezpieczeniowej w Portugalii.

SK: Obecność handlowa wymagana jest w przypadku działalności w zakresie:

ubezpieczeń na życie dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Republice Słowackiej,

ubezpieczeń majątkowych na terytorium Republiki Słowackiej,

ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez działania osób fizycznych lub prawnych na terytorium Republiki Słowackiej;

ubezpieczeń lotniczych i morskich, obejmujących towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną.

SI: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe: Działalność ubezpieczeniowa prowadzona przez instytucje ubezpieczeń wzajemnych jest ograniczona do zarejestrowanych przedsiębiorstw mających siedzibę w Republice Słowenii.

SI: Podsektory A.2 A.3 i A.4 (reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

SE: Prowadzenie ubezpieczeń bezpośrednich jest dozwolone jedynie przez podmiot świadczący usługi ubezpieczeniowe autoryzowany w Szwecji, o ile zagraniczny usługodawca i szwedzkie towarzystwo ubezpieczeniowe należą do tej samej grupy przedsiębiorstw lub podpisały umowę o współpracy.

2)

Wykorzystanie za granicą

AT: Zabroniona jest działalność promocyjna i pośrednictwo w imieniu podmiotu zależnego niemającego siedziby we Wspólnocie lub oddziału niemającego siedziby w Austrii (z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji).

AT: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych mogą być wystawiane jedynie przez filię mającą siedzibę we Wspólnocie lub przez oddział mający siedzibę w Austrii.

AT: Wyższy podatek od składek jest należny w przypadku umów ubezpieczeniowych (z wyjątkiem umów w zakresie reasekuracji i retrocesji), które są sporządzane przez filię niemającą siedziby we Wspólnocie lub przez oddział niemający siedziby w Austrii. Można przyznać zwolnienia z wyższego podatku.

BG: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Bułgarskie osoby fizyczne i prawne, jak również osoby zagraniczne, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Republiki Bułgarii, mogą zawierać umowy ubezpieczeniowe dotyczące ich działalności w Bułgarii, tylko z usługodawcami, którzy są licencjonowani do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Bułgarii. Odszkodowania wynikające z takich umów są wypłacane w Bułgarii. Brak ograniczeń dla ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych programów ubezpieczeń.

BG: Podsektory A.2, A.3 i A.4 (reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

CY: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

CZ: Brak, wyjątki:

Usługi ubezpieczeniowe określone poniżej nie mogą być nabywane za granicą:

ubezpieczenia na życie dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej,

ubezpieczenia majątkowe na terytorium Republiki Czeskiej,

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez działania osób fizycznych lub prawnych na terytorium Republiki Czeskiej.

DK: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń w zakresie transportu lotniczego mogą być wystawiane jedynie przez firmy mające siedzibę we Wspólnocie.

DK: Żadne osoby ani przedsiębiorstwa (w tym towarzystwa ubezpieczeniowe) nie mogą, w celach biznesowych w Danii, pomagać w obsłudze ubezpieczeń bezpośrednich dla osób będących rezydentami w Danii, duńskich statków lub mienia w Danii, oprócz towarzystw ubezpieczeniowych licencjonowanych w myśl prawa duńskiego lub przez właściwe organy duńskie.

DE: Polisy na obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wystawiane jedynie przez filię mającą siedzibę we Wspólnocie lub przez oddział mający siedzibę w Niemczech.

DE: Jeżeli zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe otworzy oddział w Niemczech, to może zawierać umowy ubezpieczeniowe w Niemczech w zakresie transportu międzynarodowego jedynie poprzez oddziały z siedzibą w Niemczech.

FR: Ryzyka w zakresie transportu naziemnego mogą być przyjmowane do ubezpieczenia jedynie przez firmy ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie.

HU: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Jedynie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą określoną w przepisach prawnych dotyczących wymiany walutowej mogą nabywać usługi. Można ubezpieczyć jedynie zdarzenia mające miejsce za granicą.

IT: Ryzyka w zakresie wywozu CIF dokonywanego przez rezydentów Włoch mogą być przyjmowane do ubezpieczenia jedynie przez firmy ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie.

IT: Polisy ubezpieczeń transportowych towarów, ubezpieczeń pojazdów jako takich i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyk zlokalizowanych we Włoszech mogą być wystawiane jedynie przez towarzystwa ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie. To ograniczenie nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego obejmującego przywóz do Włoch.

MT: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

PL: Brak ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w obrocie międzynarodowym.

PT: Polisy ubezpieczeń w zakresie transportu lotniczego i morskiego, obejmujące towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną mogą być wystawiane jedynie przez firmy mające siedzibę w WE; jedynie osoby i przedsiębiorstwa mające siedzibę w WE mogą działać w charakterze pośredników w zakresie takiej działalności ubezpieczeniowej w Portugalii.

RO: Brak ograniczeń dla pkt B.3 lit. a) i c) Porozumienia. Dla podsektora A.2 (reasekuracja i retrocesja): Cesję reasekuracji na rynku międzynarodowym można przeprowadzić tylko w przypadku, gdy ryzyko będące przedmiotem reasekuracji nie może być zlokalizowane na rynku krajowym.

SK: Usługi ubezpieczeniowe objęte trybem (1), z wyjątkiem ubezpieczeń w zakresie transportu lotniczego i morskiego, obejmujące towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną, nie mogą być nabywane za granicą.

SI: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe: Działalność ubezpieczeniowa prowadzona przez instytucje ubezpieczeń wzajemnych jest ograniczona do zarejestrowanych przedsiębiorstw mających siedzibę w Republice Słowenii.

SI: Towarzystwa reasekuracyjne w Republice Słowenii posiadają pierwszeństwo w poborze składek ubezpieczeniowych. W przypadku gdy przedsiębiorstwa te nie mogą wyrównać wszystkich ryzyk, można dokonać reasekuracji i retrocesji w odniesieniu do tych ryzyk za granicą. (Brak takich uregulowań po przyjęciu nowej ustawy o towarzystwach ubezpieczeniowych).

3)

Obecność handlowa

AT: Odmawia się wydania licencji dla oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli, jeżeli ubezpieczyciel w kraju macierzystym nie posiada formy prawnej odpowiadającej lub porównywalnej ze spółką akcyjną lub towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych.

BE: Ministerstwo Finansów musi wydać zezwolenie na jakąkolwiek publiczną ofertę nabycia belgijskich papierów wartościowych dokonaną przez lub w imieniu osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji znajdującej się poza jurysdykcją jednego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

BG: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie):

Brak ograniczeń dla ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych programów ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele nie mogą świadczyć usług ubezpieczeń na życie równocześnie z ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi. Podmioty zagraniczne mogą świadczyć usługi ubezpieczeniowe tylko przez udział w bułgarskich towarzystwach ubezpieczeniowych bez ograniczeń dotyczących udziału w kapitale, jak również bezpośrednio przez oddział, którego siedziba jest zarejestrowana w Republice Bułgarii. Zakładanie oddziałów zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych podlega wydaniu licencji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przed założeniem oddziału lub agencji w Bułgarii w celu obsługi niektórych grup ubezpieczeń zagraniczny ubezpieczyciel musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w tych samych grupach ubezpieczeń w kraju pochodzenia od przynajmniej pięciu lat. Oddziały zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych powinny spełniać następujące wymogi: stosowane wymogi dotyczące gwarancji i depozytu, oddzielna kapitalizacja oraz lokalizacja na terenie Republiki Bułgarii aktywów stanowiących rezerwy techniczne.

Polisy ubezpieczeń transportowych obejmujących towary, ubezpieczeń pojazdów jako takich oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyk zlokalizowanych w Republice Bułgarii nie mogą być wystawiane bezpośrednio przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe może zawierać umowy ubezpieczeniowe tylko za pośrednictwem oddziału.

Fundusze ubezpieczeniowe zgromadzone z tytułu umów ubezpieczeniowych, jak również kapitał własny, muszą być inwestowane w Republice Bułgarii i mogą być przeniesione za granicę tylko za zgodą udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczyciele zagraniczni nie mogą zawierać umów międzynarodowych z miejscowymi osobami fizycznymi i prawnymi za pośrednictwem brokerów.

BG: Podsektor A.2 (reasekuracja i retrocesja):

Towarzystwa reasekuracyjne nie mogą świadczyć usług reasekuracji na życie równocześnie z reasekuracją majątkową i osobową.

Podmioty zagraniczne mogą świadczyć usługi ubezpieczeniowe tylko przez udział w bułgarskich towarzystwach ubezpieczeniowych bez ograniczeń dotyczących udziału w kapitale. Zagraniczne towarzystwa reasekuracyjne mogą świadczyć usługi reasekuracyjne bezpośrednio przez oddział, którego siedziba jest zarejestrowana w Republice Bułgarii. Zakładanie oddziałów zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych podlega wydaniu licencji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Fundusze reasekuracyjne zgromadzone z tytułu umów reasekuracyjnych, jak również kapitał własny, muszą być inwestowane w Republice Bułgarii i mogą być przeniesione za granicę tylko za zgodą udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zagraniczne towarzystwa reasekuracyjne nie mogą zawierać umów międzynarodowych z miejscowymi osobami fizycznymi i prawnymi za pośrednictwem brokerów.

Bez ograniczeń dla usług retrocesji.

BG: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń):

Działalność pośrednictwa mogą prowadzić tylko spółki handlowe zarejestrowane w Republice Bułgarii zgodnie z prawem spółek handlowych, i po wydaniu licencji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Usługi dodatkowe do ubezpieczeń muszą mieć związek z ubezpieczeniami.

Brak ograniczeń dla usług aktuarialnych.

CY: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie):

Żaden ubezpieczyciel nie może prowadzić działalności w Republice Cypryjskiej ani z jej terytorium, jeżeli nie uzyskał zezwolenia od Organu Nadzoru Ubezpieczeń, zgodnie z przepisami dotyczącymi towarzystw ubezpieczeniowych.

Zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą prowadzić działalność w Republice Cypryjskiej poprzez założenie oddziału lub agencji. Przed uzyskaniem zezwolenia na założenie oddziału lub agencji ubezpieczyciel musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w kraju pochodzenia.

Udział nierezydentów w towarzystwach ubezpieczeniowych zarejestrowanych w Republice Cypryjskiej wymaga uzyskania wcześniejszego zezwolenia Banku Centralnego. Wielkość zagranicznego udziału określana jest każdorazowo zgodnie z potrzebami ekonomicznymi.

CY: Podsektor A.2 (reasekuracja i retrocesja):

Żadne przedsiębiorstwo nie może prowadzić działalności w charakterze reasekuratora w Republice Cypryjskiej, jeżeli nie uzyska zezwolenia Organu Nadzoru Ubezpieczeń.

Inwestycje dokonywane przez nierezydentów w towarzystwa reasekuracyjne wymagają wcześniejszego zezwolenia Banku Centralnego. Zagraniczny udział w kapitale lokalnych towarzystw reasekuracyjnych jest określany dla każdego przypadku oddzielnie. Obecnie nie istnieje żadne lokalne towarzystwo reasekuracyjne.

CY: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

CZ: Brak, wyjątki:

Zagraniczne podmioty świadczące usługi finansowe mogą otworzyć towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Republice Czeskiej w formie spółki akcyjnej lub mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową poprzez swoje oddziały z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej na warunkach określonych w ustawie o sektorze ubezpieczeniowym.

Obecność handlowa i zezwolenie wymagane jest od podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe:

dla świadczenia takich usług, w tym reasekuracji, oraz

dla zawarcia umowy w zakresie pośrednictwa z pośrednikiem w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy podmiotem świadczącym usługi ubezpieczeniowe i stroną trzecią.

Wymaga się zezwolenia od pośrednika w przypadku działalności w zakresie pośrednictwa, wykonywanej na rzecz oddziału z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej.

ES: Przed założeniem oddziału lub agencji w Hiszpanii w celu obsługi niektórych grup ubezpieczeń zagraniczny ubezpieczyciel musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w tych samych grupach ubezpieczeń w kraju pochodzenia od przynajmniej pięciu lat.

ES, EL: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw lub innych postaci trwałej obecności towarzystw ubezpieczeniowych, z wyjątkiem przypadku, gdy takie jednostki są otwierane jako agencje, oddziały lub główne siedziby.

EE: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Brak, oprócz organu zarządczego towarzystwa ubezpieczeniowego w formie spółki akcyjnej z udziałem zagranicznego kapitału, w którego skład mogą wchodzić obywatele innych krajów proporcjonalnie do udziału kapitału zagranicznego, przy czym nie więcej niż połowa członków grupy zarządczej; szef zarządu filii lub podmiotu niezależnego musi posiadać stałe miejsce zamieszkania w Estonii.

FI: Dyrektor zarządzający, przynajmniej jeden audytor i przynajmniej połowa założycieli i członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa ubezpieczeniowego musi posiadać miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia przyzna zwolnienie.

FI: Zagraniczni ubezpieczyciele nie mogą otrzymać licencji w Finlandii jako oddział prowadzący ustawowe ubezpieczenia społeczne (ustawowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe, ustawowe ubezpieczenia wypadkowe).

FI: Agent zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego musi posiadać miejsce zamieszkania w Finlandii, chyba że towarzystwo posiada swoją zarejestrowaną siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

FR: W przypadku otwierania oddziałów należy uzyskać specjalne zezwolenie dla przedstawiciela oddziału.

HU: Zamierza się ograniczać bezpośrednie tworzenie oddziałów, gdy jest ono ograniczone w GATS, na warunkach tam określonych.

HU: Zarząd instytucji finansowej powinien obejmować przynajmniej dwóch członków będących obywatelami Węgier i rezydentami w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących wymiany walutowej oraz posiadających stałe miejsce zamieszkania na Węgrzech od co najmniej jednego roku.

IE: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw.

IT: Dostęp do zawodu aktuariusza jedynie dla osób fizycznych. Dopuszcza się stowarzyszenia zawodowe (bez rejestracji w formie spółki) wśród osób fizycznych.

IT: Zezwolenie na otwarcie oddziałów podlega ocenie organów nadzorczych.

LV: Podsektory A.1 i A.2 (ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja i retrocesja): Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe muszą przyjąć specjalną formę prawną.

LV: Podsektor A.3 (pośrednictwo ubezpieczeniowe): Pośrednikiem może być jedynie osoba fizyczna (bez wymogu obywatelstwa) i może świadczyć usługi w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego posiadającego zezwolenie Organu Nadzoru Ubezpieczeń na Łotwie.

LT: Nie jest dozwolone, aby towarzystwa ubezpieczeniowe realizowały zarówno ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Wymaga się oddzielnego ustanowienia dla tych dwóch rodzajów a) i b).

MT: Może podlegać testowi potrzeb ekonomicznych.

PL: Podsektory A.. do A.3 (ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń):

Dopuszczalna jest jedynie forma spółki akcyjnej lub oddział po uzyskaniu licencji. Nie można zainwestować zagranicą więcej niż 5 % funduszy ubezpieczeniowych. Osoba prowadząca działalność dotyczącą pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń musi posiadać licencję. Pośrednicy ubezpieczeniowi podlegają miejscowej rejestracji.

PL: Podsektor A.4 (usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

PT: Zagraniczne przedsiębiorstwa mogą prowadzić w Portugalii działalność dotyczącą pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń jedynie przez przedsiębiorstwo utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego Wspólnoty.

PT: W celu otwarcia oddziału w Portugalii zagraniczne przedsiębiorstwa muszą wykazać wcześniejsze doświadczenie operacyjne wynoszące co najmniej pięć lat.

RO: Zakładanie przedsiębiorstw i agencji pośrednictwa z zagranicznym udziałem jest dozwolone tylko w partnerstwie z rumuńskimi osobami prawnymi lub fizycznymi. Przedstawiciele zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych oraz stowarzyszeń ubezpieczycieli zagranicznych mają prawo do zawierania wyłącznie następujących rodzajów umów ubezpieczeniowych: 1) umowy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne z zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi lub dotyczące ich towarów; 2) umowy reasekuracyjne z rumuńskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi, towarzystwami ubezpieczeniowo-reasekuracyjnymi oraz towarzystwami reasekuracyjnymi. Agencje pośrednictwa nie mają możliwości zawierania umów ubezpieczeniowych w imieniu zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych z rumuńskimi osobami prawnymi lub fizycznymi ani umów dotyczących ich towarów.

SK: Większość członków zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego musi mieszkać w Republice Słowackiej.

W przypadku świadczenia usług ubezpieczeniowych wymagana jest licencja. Obywatel innego państwa może otworzyć towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Republice Słowackiej w formie spółki akcyjnej lub może prowadzić działalność ubezpieczeniową poprzez swoje oddziały z zarejestrowaną siedzibą w Republice Słowackiej na ogólnych warunkach określonych w ustawie o ubezpieczeniach. Działalność ubezpieczeniowa obejmuje działalność w zakresie pośrednictwa i reasekuracji.

Pośrednictwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych pomiędzy stroną trzecią a owarzystwem ubezpieczeniowym może być świadczone przez osoby fizyczne lub prawne zamieszkałe w Republice Słowackiej na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego posiadającego licencję Organu Nadzoru Ubezpieczeń.

Umowa pośrednictwa mająca na celu zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez stronę trzecią z towarzystwem ubezpieczeniowym może być zawarta przez krajowe lub zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe jedynie w przypadku przyznania licencji przez Organ Nadzoru Ubezpieczeń.

Środki finansowe specjalnych funduszy ubezpieczeniowych licencjonowanych podmiotów ubezpieczeniowych pochodzące z ubezpieczenia lub reasekuracji posiadaczy polisy mających status rezydenta lub zarejestrowaną siedzibę w Republice Słowackiej muszą zostać złożone w banku rezydującym w Republice Słowackiej i nie mogą zostać przekazane za granicę.

SI: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie):

Otwarcie uzależnione jest od uzyskania licencji wydanej przez Ministerstwo Finansów. Podmioty zagraniczne mogą otworzyć towarzystwo ubezpieczeniowe jedynie w formie wspólnego przedsięwzięcia z podmiotem krajowym, przy czym udział podmiotów zagranicznych nie może przekraczać 99 %.

Ograniczenie dotyczące maksymalnego udziału podmiotu zagranicznego zostanie zniesione z chwilą przyjęcia nowej ustawy o towarzystwach ubezpieczeniowych.

Podmiot zagraniczny może nabyć lub podwyższyć udział w krajowym towarzystwie ubezpieczeniowym pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów, wydając licencję lub zgodę na nabycie udziału w krajowym towarzystwie ubezpieczeniowym, uwzględnia następujące kryteria:

rozproszenie własności udziałów/akcji i istnienie udziałowców/akcjonariuszy z innych krajów,

dostarczanie nowych produktów ubezpieczeniowych i transfer wiedzy specjalistycznej, jeżeli zagraniczny inwestor jest towarzystwem ubezpieczeniowym.

Brak ograniczeń dla udziału podmiotów zagranicznych w prywatyzowanych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Udział instytucji ubezpieczeń wzajemnych jest ograniczony do przedsiębiorstw mających siedzibę w Republice Słowenii i krajowych osób fizycznych.

SI: Podsektor A.2 (reasekuracja i retrocesja): Udział podmiotów zagranicznych w przedsiębiorstwach reasekuracyjnych ograniczony jest do udziału większościowego. (Brak ograniczeń, z wyjątkiem oddziałów, po przyjęciu nowej ustawy o towarzystwach ubezpieczeniowych).

SI: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń):

W przypadku usług doradczych i zaspokajania roszczeń wymaga się zarejestrowania w charakterze podmiotu prawnego za zgodą Biura Ubezpieczeń.

Dla działalności aktuarialnej i oceny ryzyka dopuszczalne jest jedynie świadczenie usług w ramach działalności profesjonalnej.

Działalność ograniczona jest do ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji.

W przypadku właścicieli wyłącznych wymaga się statusu rezydenta w Republice Słowenii.

SE: Podmioty zajmujące się pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń niezarejestrowane w Szwecji mogą ustanawiać obecność handlową jedynie poprzez oddział.

SE: Podmioty zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi niezarejestrowane w Szwecji i prowadzące działalność w Szwecji – zamiast opodatkowania według wyniku netto – podlegają opodatkowaniu w oparciu o przychody ze składek z bezpośredniej działalności w zakresie ubezpieczeń.

SE: Założyciel towarzystwa ubezpieczeniowego musi być osobą fizyczną będącą rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osobą prawną zarejestrowaną w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4)

Obecność osób fizycznych

CY: Brak ograniczeń.

PL: Podsektory A.1 do A.3 (ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń): Brak ograniczeń, z wyjątkiem określenia w sekcji horyzontalnej, z uwzględnieniem następującego ograniczenia: Wymóg statusu rezydenta dla pośredników ubezpieczeniowych.

Podsektor A.4 (usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Brak ograniczeń, z wyjątkiem określenia w odpowiednich sekcjach horyzontalnych, z uwzględnieniem następujących specjalnych ograniczeń:

AT: Kierownictwo oddziału musi składać się z dwóch osób fizycznych będących rezydentami Austrii.

BG: Brak ograniczeń dla ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych programów ubezpieczeń. Brak ograniczeń dla usług retrocesji. Brak ograniczeń dla podsektorów A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń).

DK: Agent oddziału ubezpieczeniowego musi być rezydentem Danii przez co najmniej ostatnie dwa lata, chyba że jest obywatelem jednego z państw członkowskich Wspólnoty. Minister Gospodarki i Przemysłu może udzielić zwolnienia.

DK: Wymagania dotyczące miejsca zamieszkania menedżerów i członków zarządu przedsiębiorstwa. Jednakże Minister Gospodarki i Przemysłu może udzielić zwolnienia z tego wymogu. Zwolnienie udzielane jest na zasadzie zakazu dyskryminacji.

ES, IT: Wymóg statusu rezydenta dla zawodu aktuariusza.

EL: Większość członków zarządu przedsiębiorstwa ustanowionego w Grecji musi być obywatelami jednego z państw członkowskich Wspólnoty.

SI: W przypadku aktuariuszy i osób zajmujących się oceną ryzyka, oprócz statusu rezydenta wymaga się również egzaminu kwalifikującego, członkostwa w Stowarzyszeniu Aktuarialnym Republiki Słowenii i doskonałej znajomości języka słoweńskiego.

B.

Usługi bankowe i inne usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń)

1)

Transgraniczne świadczenie usług

BE: W przypadku świadczenia usług doradczych w zakresie inwestycji wymagane jest posiadanie siedziby w Belgii.

BG: Podsektory B.11 i B.12 (dostarczanie i transfer informacji finansowych oraz usługi doradcze): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innych autoryzowanych operatorów w przypadku transgranicznego świadczenia tych usług. Brak ograniczeń dla pośrednictwa i innych dodatkowych usług finansowych

CY: Brak ograniczeń.

CZ: Usługi emisji waluty nie przez bank centralny, obrót instrumentami pochodnymi, zbywalnymi papierami wartościowymi i innymi instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami, usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych, doradztwo, pośrednictwo i inne dodatkowe usługi finansowe związane z tymi działaniami: Brak ograniczeń.

CZ: Brak, wyjątki:

Jedynie banki posiadające siedzibę w Republice Czeskiej i oddziały zagranicznych banków posiadające odpowiednią licencję mogą:

świadczyć usługi depozytowe,

obracać aktywami walutowymi,

dokonywać transgranicznych płatności bezgotówkowych.

Pozwolenie dewizowe wydane przez Narodowy Bank Czeski lub Ministerstwo Finansów wymagane jest w przypadku czeskich rezydentów niebędących bankami dla:

a)otwarcia i zasilania zagranicznego rachunku przez rezydentów czeskich;b)zagranicznych płatności kapitałowych (z wyjątkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych);c)udzielania kredytów finansowych i gwarancji;d)transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi;e)nabycia zagranicznych papierów wartościowych z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o wymianie walutowej;f)emisji zagranicznych papierów wartościowych dla obrotu publicznego i niepublicznego w Republice Czeskiej lub ich wprowadzenia na rynek krajowy.

EE: Podsektor B.1 (przyjmowanie depozytów): Wymóg otrzymania zezwolenia od Eesti Pank i zarejestrowania, w myśl prawa estońskiego, spółki akcyjnej, filii lub oddziału.

EE, LT: Założenie wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa zarządzającego jest wymagane dla realizacji działań zarządu funduszami powierniczymi i przedsiębiorstwami inwestycyjnymi, przy czym jedynie przedsiębiorstwa posiadające zarejestrowaną siedzibę we Wspólnocie mogą działać jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych.

HU: Brak ograniczeń.

IE: Świadczenie usług inwestycyjnych lub doradztwa w zakresie inwestycji wymaga albo 1) uzyskania zezwolenia w Irlandii, dla którego zwykle wymaga się, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką lub podmiotem jednoosobowym, w każdym przypadku posiadającym główną/zarejestrowaną siedzibę w Irlandii (w pewnych przypadkach zezwolenie może nie być wymagane, np. gdy usługodawca z kraju trzeciego nie posiada obecności handlowej w Irlandii oraz usługa nie jest świadczona podmiotom prywatnym); albo 2) uzyskania zezwolenia w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą WE dotyczącą usług inwestycyjnych.

IT: Brak ograniczeń dla »promotori di servizi finanziari« (handlowców finansowych).

LT: Zarządzanie funduszem emerytalno-rentowym: Wymaga się obecności handlowej.

MT: Podsektory B.1 i B.2 (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu): Brak.

Podsektor B.11 (dostarczanie i transfer informacji finansowych): Brak ograniczeń, z wyjątkiem dostarczania informacji finansowych przez podmioty międzynarodowe.

Podsektor B.12 (doradztwo i inne dodatkowe usługi finansowe): Brak ograniczeń.

PL: Podsektor B.11 (dostarczanie i transfer informacji finansowych): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innych autoryzowanych operatorów w przypadku transgranicznego świadczenia tych usług.

Podsektor B.12 (doradztwo i inne dodatkowe usługi finansowe): Brak ograniczeń.

RO: Podsektor B.4 (wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych): Dozwolone tylko za pośrednictwem banku rezydenckiego.

SK: Obrót instrumentami pochodnymi, zbywalnymi papierami wartościowymi i innymi instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami, usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych: Brak ograniczeń.

SK:

(i)

Usługi depozytowe są ograniczone do banków krajowych i oddziałów zagranicznych banków w Republice Słowackiej.

(ii)

Jedynie autoryzowane banki krajowe w Republice Słowackiej oraz osoby posiadające licencję na transakcje dewizowe mogą obracać zagranicznymi aktywami walutowymi. Jedynie członkowie giełdy mogą dokonywać transakcji na Giełdzie Bratysławskiej. Rezydenci mogą dokonywać transakcji w RM-System Slovakia bez ograniczeń, a nierezydenci jedynie poprzez maklerów.

(iii)

Jedynie autoryzowane banki krajowe i oddziały zagranicznych banków w Republice Słowackiej mogą dokonywać transgranicznych płatności bezgotówkowych.

(iv)

Licencja na transakcje dewizowe wydana przez Narodowy Bank Słowacji wymagana jest dla:

a)

otwarcia zagranicznego rachunku przez słowackich rezydentów niebędących bankami, z wyjątkiem osób fizycznych podczas ich pobytu za granicą;

b)

zagranicznych płatności kapitałowych;

c)

uzyskania kredytu finansowego od nierezydentów walutowych; z wyjątkiem zagranicznych kredytów zatwierdzonych przez rezydentów o okresie spłaty dłuższym niż trzy lata oraz pożyczek udzielanych pomiędzy osobami fizycznymi na działalność niebiznesową.

(v)

Wywóz i przywóz waluty słowackiej i waluty zagranicznej w gotówce ponad równowartość 150 000 SKK oraz złota w sztabach podlega obowiązkowi powiadomienia.

(vi)

Pozwolenie dewizowe lub licencja wydana przez organy walutowe wymagana jest w przypadku depozytów aktywów finansowych posiadanych przez zagranicznych rezydentów.

(vii)

Jedynie podmioty walutowe ustanowione w Republice Słowackiej mogą udzielać i uzyskiwać gwarancje i zobowiązania zgodnie z określonym limitem i rezerwami Narodowego Banku Słowacji.

SI: Udział w emisjach obligacji skarbowych, zarządzaniu funduszem emerytalno-rentowym i powiązane usługi doradcze i inne usługi finansowe: Brak ograniczeń.

Podsektory B.11 i B.12 (dostarczanie i transfer informacji finansowych, usługi doradcze i inne dodatkowe usługi finansowe, z wyjątkiem usług związanych z udziałem w emisjach obligacji skarbowych i z zarządzaniem funduszem emerytalno-rentowym): Brak.

Wszystkie inne podsektory:

Brak ograniczeń, z wyjątkiem przyjmowania kredytów (pożyczek wszelkiego rodzaju) oraz przyjmowania gwarancji i zobowiązań od zagranicznych instytucji kredytowych przez krajowe podmioty prawne i wyłącznych właścicieli. (Uwaga: kredyty konsumenckie zostaną uwolnione po przyjęciu nowej ustawy o wymianie walutowej).

Wszystkie wyżej wymienione uzgodnienia kredytowe muszą być zarejestrowane w Banku Słowenii. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony z chwilą przyjęcia nowej ustawy o bankowości).

Podmioty zagraniczne mogą jedynie oferować zagraniczne papiery wartościowe poprzez krajowe banki i przedsiębiorstwo zajmujące się pośrednictwem giełdowym. Członkowie Słoweńskiej Giełdy muszą być zarejestrowani w Republice Słowenii.

2)

Wykorzystanie za granicą

BG: Podsektory B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych): Brak ograniczeń

Podsektory B.11 i B.12 (dostarczanie i transfer informacji finansowych oraz usługi doradcze): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innych autoryzowanych operatorów, w przypadku korzystania z tych usług za granicą. Brak ograniczeń dla pośrednictwa i innych dodatkowych usług finansowych.

CY: Brak ograniczeń, z wyjątkiem podsektora B.6 e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi): Brak.

CZ: Usługi emisji waluty nie przez bank centralny, obrót instrumentami pochodnymi i sztabami złota, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami, usługi rozliczania i rozrachunku instrumentów pochodnych, doradztwo, pośrednictwo i inne dodatkowe usługi finansowe związane z tymi działaniami: Brak ograniczeń.

CZ: Brak, wyjątki:

Jedynie banki posiadające siedzibę w Republice Czeskiej i oddziały zagranicznych banków posiadające odpowiednią licencję mogą:

świadczyć usługi depozytowe,

obracać aktywami walutowymi,

dokonywać transgranicznych płatności bezgotówkowych.

Pozwolenie dewizowe wydane przez Narodowy Bank Czeski lub Ministerstwo Finansów wymagane jest w przypadku czeskich rezydentów niebędących bankami dla:

a)otwarcia i zasilania zagranicznego rachunku przez rezydentów czeskich;b)zagranicznych płatności kapitałowych (z wyjątkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych);c)udzielania kredytów finansowych i gwarancji;d)transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi;e)nabycia zagranicznych papierów wartościowych z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o wymianie walutowej;f)emisji zagranicznych papierów wartościowych dla obrotu publicznego i niepublicznego w Republice Czeskiej lub ich wprowadzenia na rynek krajowy.

DE: Emisje papierów wartościowych denominowanych w markach niemieckich mogą być prowadzone jedynie przez instytucje kredytowe, filie lub oddziały ustanowione w Niemczech.

FI: Płatności podmiotów rządowych (wydatki) są przekazywane przez Fiński System Żyra Pocztowego, który jest prowadzony przez Postipankki Ltd. Ministerstwo Finansów może zwolnić z tego wymogu z uwagi na szczególny powód.

EL: Prowadzenie działalności gospodarczej wymagane jest w przypadku świadczenia usług w zakresie przechowywania i deponowania, obejmujących administrowanie odsetkami i głównymi płatnościami należnymi z tytułu papierów wartościowych wydanych w Grecji.

HU: Brak ograniczeń.

MT: Podsektory B.1 i B.2 (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu): Brak.

Podsektor B.11 (dostarczanie i transfer informacji finansowych): Brak ograniczeń, z wyjątkiem dostarczania informacji finansowych przez podmioty międzynarodowe.

Podsektory B.3 do B.10 i B.12: Brak ograniczeń.

PL: Podsektor B.11 (dostarczanie i transfer informacji finansowych): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innych autoryzowanych operatorów, w przypadku korzystania z tych usług za granicą.

Podsektory B.1 do B.10 i B.12: Brak ograniczeń.

RO: Otwieranie rachunków i korzystanie z zasobów waluty obcej za granicą przez rumuńskie osoby fizyczne i prawne jest dozwolone tylko za wcześniejszą zgodą Narodowego Banku Rumunii. Brak ograniczeń dla podsektorów B.3 (leasing finansowy), B.7 (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych), B.9 (zarządzanie aktywami) oraz B.10 (usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych).

SK: Obrót instrumentami pochodnymi i sztabami złota, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami i pośrednictwo: Brak ograniczeń.

SK:

(i)

Usługi depozytowe są ograniczone do banków krajowych i oddziałów zagranicznych banków w Republice Słowackiej.

(ii)

Jedynie autoryzowane banki krajowe w Republice Słowackiej oraz osoby posiadające licencję na transakcje dewizowe mogą obracać zagranicznymi aktywami walutowymi. Jedynie członkowie giełdy mogą dokonywać transakcji na Giełdzie Bratysławskiej. Rezydenci mogą dokonywać transakcji w RM-System Slovakia bez ograniczeń, a nierezydenci jedynie poprzez maklerów.

(iii)

Jedynie autoryzowane banki krajowe i oddziały zagranicznych banków w Republice Słowackiej mogą dokonywać transgranicznych płatności bezgotówkowych.

(iv)

Licencja na transakcje dewizowe wydana przez Narodowy Bank Słowacji wymagana jest dla:

a)

otwarcia zagranicznego rachunku przez słowackich rezydentów niebędących bankami, z wyjątkiem osób fizycznych podczas ich pobytu zagranicą;

b)

zagranicznych płatności kapitałowych;

c)

uzyskania kredytu finansowego od nierezydentów walutowych; z wyjątkiem zagranicznych kredytów zatwierdzonych przez rezydentów o okresie spłaty dłuższym niż trzy lata oraz pożyczek udzielanych pomiędzy osobami fizycznymi na działalność niebiznesową.

(v)

Wywóz i przywóz waluty słowackiej i waluty zagranicznej w gotówce ponad równowartość 150 000 SKK oraz złota w sztabach podlega obowiązkowi powiadomienia.

(vi)

Pozwolenie dewizowe lub licencja wydana przez organy walutowe wymagana jest w przypadku depozytów aktywów finansowych posiadanych przez zagranicznych rezydentów.

(vii)

Jedynie podmioty walutowe ustanowione w Republice Słowackiej mogą udzielać i uzyskiwać gwarancje i zobowiązania zgodnie z określonym limitem i rezerwami Narodowego Banku Słowacji.

SI: Udział w emisjach obligacji skarbowych, zarządzaniu funduszem emerytalno-rentowym i powiązane usługi doradcze i inne usługi finansowe: Brak ograniczeń.

Podsektory B.11 i B.12 (dostarczanie i transfer informacji finansowych, usługi doradcze i inne dodatkowe usługi finansowe, z wyjątkiem usług związanych z udziałem w emisjach obligacji skarbowych i z zarządzaniem funduszem emerytalno-rentowym): Brak.

Wszystkie inne podsektory:

Brak ograniczeń, z wyjątkiem przyjmowania kredytów (pożyczek wszelkiego rodzaju) oraz przyjmowania gwarancji i zobowiązań od zagranicznych instytucji kredytowych przez krajowe podmioty prawne i wyłącznych właścicieli. (Uwaga: kredyty konsumenckie zostaną uwolnione po przyjęciu nowej ustawy o wymianie walutowej).

Wszystkie wyżej wymienione uzgodnienia kredytowe muszą być zarejestrowane w Banku Słowenii. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony z chwilą przyjęcia nowej ustawy o bankowości).

Osoby prawne ustanowione w Republice Słowenii mogą być depozytariuszami aktywów funduszy inwestycyjnych.

UK: Emisje denominowane w funtach szterlingach, w tym emisje prywatne, mogą być prowadzone jedynie przez firmy ustanowione w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3)

Obecność handlowa

Wszystkie państwa członkowskie::

Założenie wyspecjalizowanej spółki zarządzającej jest wymagane dla realizacji działań zarządu funduszami powierniczymi i funduszami inwestycyjnymi (art. 6 i 13 dyrektywy 85/611/EWG dotyczącej przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, UCITS).

Jedynie firmy posiadające zarejestrowaną siedzibę we Wspólnocie mogą prowadzić działalność w charakterze depozytariuszy aktywów funduszy inwestycyjnych (art. 8.1 i 15.1 dyrektywy UCITS 85/611/EWG).

AT: Jedynie członkowie Austriackiej Giełdy mogą obracać papierami wartościowymi na giełdzie.

AT: W przypadku obrotu walutowego wymagane jest zezwolenie Austriackiego Banku Narodowego.

AT: Listy zastawne i obligacje komunalne mogą być wystawiane przez banki wyspecjalizowane i upoważnione do takiej działalności.

AT: W przypadku prowadzenia usług w zakresie zarządu funduszami emerytalno-rentowymi wymagane jest przedsiębiorstwo wyspecjalizowane jedynie w tej działalności i zarejestrowane jako spółka akcyjna w Austrii.

BE: Ministerstwo Finansów musi wydać zezwolenie na jakąkolwiek publiczną ofertę nabycia belgijskich papierów wartościowych dokonaną przez lub w imieniu osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji znajdującej się poza jurysdykcją jednego z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

BG: Podsektory B.1 do B.5 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego rodzaju, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania):

Banki zagraniczne planujące otwarcie działalności w Republice Bułgarii muszą być do tego uprawnione na mocy własnego prawa krajowego i nie mogą mieć zakazu prowadzenia operacji bankowych w kraju pochodzenia ani w krajach, w których prowadzą działalność. Brak ograniczeń dla »caisses populaires«.

Nabycie, bezpośrednio lub pośrednio, akcji stanowiących przynajmniej 5 % praw do głosowania w banku prowadzącym działalność podlega zatwierdzeniu przez Bułgarski Bank Narodowy. Kryteria zatwierdzenia są kryteriami ostrożnościowymi, zgodnymi ze zobowiązaniami z art. XVI i XVII układu GATS.

Bezpośrednie lub pośrednie nabycie przez bank udziałów w przedsiębiorstwie niebędącym bankiem, stanowiących ponad 10 % kapitału tego przedsiębiorstwa, podlega zatwierdzeniu przez Bułgarski Bank Narodowy.

Status wyłącznego usługodawcy może zostać przyznany instytucjom publicznym finansowym z budżetu państwa w odniesieniu do depozytów i usług transferu środków pieniężnych.

Wymóg miejsca stałego zamieszkania dotyczy dyrektorów wykonawczych w zarządzie, działających w imieniu i na rzecz banku.

Brak ograniczeń dla gwarancji Skarbu Państwa.

Podsektory B.6, B.7 i B.9 (obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, zarządzanie aktywami):

Ograniczenia dotyczą pośredników inwestycyjnych, przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz giełd papierów wartościowych działających jako spółki licencyjne licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przyznanie licencji uzależnione jest od wymagań technicznych i dotyczących zarządu, jak również wymagań związanych z ochroną inwestorów.

Giełda papierów wartościowych w formie spółki akcyjnej: Warunek minimalnego kapitału (BGN 100 000); przynajmniej 2/3 kapitału musi być rozdzielone między instytucje finansowe (towarzystwa ubezpieczeniowe, domy finansowe, pośrednicy inwestycyjni); 5 % próg kapitału giełdy papierów wartościowych dla bezpośredniego lub pośredniego udziału jednego udziałowca.

Pośrednicy inwestycyjni: Brak ograniczeń dla działalności pośrednictwa inwestycyjnego prowadzonej na terytorium Republiki Bułgarii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego udzieli odpowiedniego zezwolenia.

Warunek członkostwa w giełdzie papierów wartościowych do obrotu papierami wartościowymi na giełdzie papierów wartościowych. Członkostwo pośrednika inwestycyjnego jest ograniczone do wyłącznie jednej giełdy papierów wartościowych w Bułgarii.

Przedsiębiorstwa inwestycyjne: Przedsiębiorstwo inwestycyjne nie może prowadzić działalności banku, towarzystwa ubezpieczeniowego ani pośrednika inwestycyjnego.

Brak ograniczeń dla obrotu na rachunku własnym lub rachunku klienta instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe. Brak ograniczeń dla udziału w emisji obligacji skarbowych. Brak ograniczeń dla zarządu funduszami emerytalno-rentowymi.

Podsektory B.8 i B.10 (pośrednictwo na rynku pieniężnym, usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych): Brak ograniczeń.

Podsektory B.11 i B.12 (dostarczanie i transfer informacji finansowych oraz usługi doradcze): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub sieci innego autoryzowanego operatora. Brak ograniczeń dla pośrednictwa i innych dodatkowych usług finansowych.

CY: Wymóg, aby banki oferujące usługi w Republice Cypryjskiej były osobami prawnymi, jest wymogiem ustawowym i jest stosowany zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji. Osoby prawne obejmują oddziały zagranicznych banków/instytucji finansowych, które są zarejestrowane na Cyprze.

CY: Własność bezpośrednia lub pośrednia lub prawo do głosowania w banku osoby lub jej podmiotów stowarzyszonych nie może przekraczać 10 %, chyba że bank centralny wyda wcześniej pisemną zgodę.

CY: Oprócz powyższego, w trzech istniejących lokalnych bankach notowanych na giełdzie, ogranicza się bezpośrednie lub pośrednie udziały lub nabycie udziału w ich kapitale przez osoby zagraniczne do 0,5 % na osobę fizyczną lub organizację i 6,0 % łącznie.

CY: Podsektory B.1 do B.5 i B.6.b) (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania oraz obrót walutowy):

Następujące wymogi mają zastosowanie w stosunku do nowych banków:

a)w przypadku prowadzenia działalności bankowej wymagana jest licencja z banku centralnego. Przyznając licencję, bank centralny może zastosować test potrzeb ekonomicznych;b)oddziały zagranicznych banków muszą być zarejestrowane na Cyprze zgodnie z prawem spółek i licencjonowane zgodnie z prawem bankowym.

Podsektor B.6.e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi):

Jedynie członkowie (maklerzy) Giełdy Cypryjskiej mogą prowadzić działalność pośrednictwa w zakresie papierów wartościowych na Cyprze. Przedsiębiorstwa działające jako maklerzy muszą zatrudniać jedynie osoby fizyczne, które mogą występować jako maklerzy, o ile posiadają odpowiednią licencję. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą podejmować takiej działalności.

Firma maklerska może zostać zarejestrowana jako członek Giełdy Cypryjskiej, jedynie wówczas, gdy prowadzi zarejestrowaną działalność i jest zarejestrowana zgodnie z cypryjskim prawem spółek.

Podsektory B.6.a), c), d) i f) oraz B.7 do B.12: Brak ograniczeń.

CZ: Usługi emisji waluty nie przez bank centralny, obrót instrumentami pochodnymi i sztabami złota, pośrednictwo na rynku pieniężnym, usługi rozliczania i rozrachunku instrumentów pochodnych, doradztwo, pośrednictwo i inne dodatkowe usługi finansowe związane z tymi działaniami: Brak ograniczeń.

CZ: Brak, wyjątki:

Jedynie banki prowadzące zarejestrowaną działalność w Republice Czeskiej lub oddziały zagranicznych banków posiadające licencję przyznaną przez Czeski Bank Narodowy w porozumieniu z Ministerstwem Finansów mogą świadczyć usługi bankowe.

Przyznanie licencji opiera się na kryteriach stosowanych zgodnie z GATS. Jedynie banki prowadzące zarejestrowaną działalność w Republice Czeskiej mogą świadczyć usługi w zakresie kredytów hipotecznych.

Banki mogą prowadzić zarejestrowaną działalność jedynie jako spółki akcyjne. Nabycie akcji istniejących banków uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zezwolenia Czeskiego Banku Narodowego.

W przypadku publicznego obrotu papierami wartościowymi wymagane jest odpowiednie zezwolenie oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmującego papiery wartościowe.

Zezwolenie nie jest udzielane, jeżeli publiczny obrót papierami wartościowymi jest sprzeczny z interesami inwestorów, z rządową polityką finansową lub wymogami rynku finansowego (1).

W przypadku prowadzenia zarejestrowanej działalności w charakterze dealerów papierów wartościowych, maklerów giełdowych lub organizatorów rynku pozagiełdowego, przedsiębiorstw i funduszy inwestycyjnych, wymagane jest zezwolenie przyznawane zależnie od kwalifikacji, uczciwości osoby, zarządzania i wymogów materialnych.

Usługi rozliczania i rozrachunku wszelkiego rodzaju płatności są monitorowane i kontrolowane przez Czeski Bank Narodowy w celu zapewnienia ich prawidłowej i oszczędnej realizacji.

DK: Instytucje finansowe mogą obracać papierami wartościowymi na Giełdzie Kopenhaskiej jedynie poprzez filie założone w Danii.

FI: Przynajmniej połowa założycieli, członków zarządu, rady nadzorczej i przedstawicieli, dyrektor zarządzający, posiadacz prokury i osoba uprawniona do składania podpisu w imieniu instytucji kredytowej musi posiadać miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że Ministerstwo Finansów udzieli zwolnienia z tego obowiązku. Przynajmniej jeden audytor musi posiadać miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

FI: Pośrednik (osoba fizyczna) w zakresie wymiany instrumentów pochodnych musi posiadać miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Możliwe jest zwolnienie z tego obowiązku na warunkach określonych przez Ministerstwo Finansów.

FI: Płatności podmiotów rządowych (wydatki) są przekazywane przez Fiński System Żyra Pocztowego, który jest prowadzony przez Postipankki Ltd. Ministerstwo Finansów może zwolnić z tego wymogu z uwagi na szczególny powód.

FR: Oprócz francuskich instytucji kredytowych, emisje denominowane we frankach francuskich mogą być prowadzone jedynie przez francuskie filie (zgodnie z francuskim prawem) niefrancuskich autoryzowanych banków, w oparciu o wystarczające środki i zobowiązania w Paryżu francuskiej filii niefrancuskiego banku. Warunki te mają zastosowanie do wiodących banków prowadzących księgi. Bank niefrancuski może być, bez ograniczeń i bez wymogu prowadzenia zarejestrowanej działalności, podmiotem wspólnie prowadzącym lub współprowadzącym emisję obligacji w eurofrankach.

EL: Instytucje finansowe mogą obracać papierami wartościowymi notowanymi na Giełdzie Ateńskiej jedynie poprzez firmy giełdowe założone w Grecji.

EL: W przypadku założenia i prowadzenia oddziałów pewna minimalna kwota waluty obcej musi być przywieziona, wymieniona na drachmy i przechowywana w Grecji, dopóki zagraniczny bank prowadzi działalność w Grecji.

W przypadku prowadzenia co najwyżej czterech oddziałów ta minimalna kwota równa jest połowie minimalnej kwoty kapitału udziałowego/akcyjnego dla instytucji kredytowej, która ma być założona w Grecji.

W przypadku prowadzenia dodatkowych oddziałów ta minimalna kwota kapitału musi być równa minimalnej kwocie kapitału udziałowego/akcyjnego dla instytucji kredytowej, która ma być założona w Grecji.

HU: Zamierza się ograniczać bezpośrednie tworzenie oddziałów, gdy jest ono ograniczone w GATS, na warunkach tam określonych.

HU: Własność bezpośrednia lub pośrednia lub prawo do głosowania w instytucji kredytowej pojedynczego udziałowca/akcjonariusza innego niż instytucja kredytowa, towarzystwo ubezpieczeniowe lub przedsiębiorstwo inwestycyjne nie mogą przekraczać 15 %.

HU: Zarząd instytucji finansowej powinien obejmować przynajmniej dwóch członków będących obywatelami Węgier i rezydentami w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących wymiany walutowej oraz posiadających stałe miejsce zamieszkania na Węgrzech od co najmniej jednego roku.

HU: Długoterminowa własność państwowa będzie utrzymywana na minimalnym poziomie 25 % + 1 głos w Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

IE: W przypadku systemów zbiorowego inwestowania tworzonych jako fundusze powiernicze i przedsiębiorstw o zmiennym kapitale (innych niż przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, UCITS) należy założyć przedsiębiorstwa powiernicze, depozytariuszowe i zarządzające w Irlandii lub w innym państwie członkowskim Wspólnoty. W przypadku inwestycyjnych spółek komandytowych przynajmniej jeden komplementariusz musi posiadać siedzibę w Irlandii.

IE: W celu zostania członkiem giełdy w Irlandii podmiot musi albo 1) uzyskać zezwolenie w Irlandii, które wymaga, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką, z zarejestrowaną siedzibą w Irlandii; albo 2) uzyskać zezwolenie w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą WE dotyczącą usług inwestycyjnych.

IE: Świadczenie usług inwestycyjnych lub doradztwa w zakresie inwestycji wymaga albo 1) uzyskania zezwolenia w Irlandii, dla którego zwykle wymaga się, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką lub podmiotem jednoosobowym, w każdym przypadku posiadającym zarejestrowaną siedzibę w Irlandii (organ nadzorczy może również wydać zezwolenie oddziałom podmiotów państwa trzeciego); albo 2) uzyskania zezwolenia w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą WE dotyczącą usług inwestycyjnych.

IT: Publiczna oferta papierów wartościowych (zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 18 ustawy 216/74) innych niż akcje, dłużne papiery wartościowe (w tym wymienialne dłużne papiery wartościowe) może być prowadzona jedynie przez włoskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zagraniczne spółki należycie umocowane, organy publiczne lub przedsiębiorstwa własności komunalnej, których kapitał nie jest niższy niż 2 miliardy ITL.

IT: Scentralizowane usługi w zakresie depozytów, bezpiecznego przechowywania i administracji mogą być świadczone jedynie przez Bank Włoch w odniesieniu do rządowych papierów wartościowych lub przez Monte Titoli SpA w odniesieniu do akcji, papierów wartościowych zaświadczających uczestnictwo kapitałowe i innych obligacji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

IT: W przypadku systemów zbiorowego inwestowania innych niż zharmonizowane przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, UCITS, określone w dyrektywie 85/611/EWG, wymaga się, aby powiernicy/depozytariusze byli zarejestrowani we Włoszech lub w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej i prowadzili zarejestrowaną działalność przez oddział we Włoszech. Jedynie banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa inwestujące w papiery wartościowe posiadające zarejestrowaną siedzibę we Wspólnocie Europejskiej mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania zasobami funduszu emerytalno-rentowego. Również wymaga się, aby przedsiębiorstwa zarządzające (fundusze typu zamkniętego i fundusze nieruchomości) były zarejestrowane we Włoszech.

IT: W przypadku działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej pośrednicy muszą korzystać z autoryzowanych handlowców finansowych będących rezydentami na terytorium państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich.

IT: Rozrachunek i rozliczanie papierów wartościowych mogą być prowadzone jedynie przez urzędowy system rozrachunkowy. Działalność rozrachunkowa, w tym ostateczne rozliczanie papierów wartościowych, może być powierzona przedsiębiorstwu autoryzowanemu przez Bank Włoch w porozumieniu z komisją Consob.

IT: Przedstawicielstwa zagranicznych pośredników nie mogą prowadzić działalności w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych.

LV: Podsektor B.7 (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych): Bank Łotwy (bank centralny) jest agentem finansowym rządu na rynku bonów skarbowych.

Podsektor B.9 (zarządzanie aktywami): Państwo ma monopol na zarządzanie funduszem emerytalno-rentowym.

LT: Podsektory B.1 do B.12: Przynajmniej jeden menedżer musi być obywatelem Litwy.

Podsektor B.3 (leasing finansowy): Leasing finansowy może być zarezerwowany dla specjalnych instytucji finansowych (takich jak banki i towarzystwa ubezpieczeniowe). Brak na dzień 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem wpisów w horyzontalnej części sekcji »Usługi bankowe i inne usługi finansowe«.

Podsektor B.9 (zarządzanie aktywami): Prowadzenie działalności jedynie w formie publicznych spółek akcyjnych (AB) i korporacji zamkniętych (UAB), które powinny zostać założone w sposób zamknięty (tzn. gdy wszystkie akcje początkowo wyemitowane zostaną nabyte przez założycieli). Założenie wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa zarządzającego jest wymagane dla zarządzania aktywami. Jedynie firmy posiadające zarejestrowaną siedzibę na Litwie mogą prowadzić działalność w charakterze depozytariuszy aktywów.

MT: Podsektory B.1 i B.2 (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu): Instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe znajdujące się w posiadaniu podmiotów zagranicznych mogą prowadzić działalność albo jako oddział, albo lokalna filia. Zezwolenie może podlegać testowi potrzeb ekonomicznych.

Podsektory B.3 do B.12: Brak ograniczeń.

PL: Podsektory B.1, B.2, B.4 i B.5 (z wyłączeniem gwarancji i zobowiązań Skarbu Państwa): Bank może prowadzić zarejestrowaną działalność jedynie w formie spółki akcyjnej lub licencjonowanego oddziału. System zezwoleń związanych z zakładaniem banków opiera się na zasadach ostrożności. Wymogi odnoszące się do obywatelstwa niektórych – przynajmniej jednego – członków zarządu banku.

Podsektory B.6.e), B.7 (z wyjątkiem udziału w emisji papierów skarbowych), B.9 (jedynie usługi zarządzania portfelem) i B.12 (usługi doradcze i inne dodatkowe usługi finansowe związane wyłącznie z działalnością prowadzoną w Polsce): Dopuszczalna jest jedynie forma spółki akcyjnej lub oddział zagranicznego podmiotu świadczącego usługi w zakresie papierów wartościowych, po uzyskaniu licencji.

Podsektor B.11: Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innych autoryzowanych operatorów w przypadku transgranicznego świadczenia tych usług lub korzystania z nich za granicą.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń.

PT: Prowadzenie zarejestrowanej działalności przez banki niepochodzące z WE uzależnione jest od wydania zezwolenia przez Ministra Finansów dla każdego przypadku oddzielnie. Prowadzenie zarejestrowanej działalności musi przyczyniać się do zwiększenia efektywności krajowego systemu bankowego lub do pojawienia się istotnych efektów internacjonalizacji gospodarki portugalskiej.

PT: Oddziały przedsiębiorstw kapitału podwyższonego ryzyka posiadające zarejestrowane siedziby w krajach niebędących członkami WE nie mogą świadczyć usług w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka. Usługi maklersko-dealerskie na Giełdzie Lizbońskiej nie mogą być świadczone przez przedsiębiorstwa maklerskie ani dealerskie założone w Portugalii ani przez oddziały przedsiębiorstw inwestycyjnych autoryzowanych w innym kraju WE i autoryzowanych w swoim kraju macierzystym do świadczenia tych usług. Oddziały przedsiębiorstw maklerskich/dealerskich niepochodzących z krajów WE nie mogą świadczyć usług maklerskich ani dealerskich na Giełdzie Instrumentów Pochodnych w Porto ani na rynku pozagiełdowym.

Jedynie przedsiębiorstwa założone w Portugalii i towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzące zarejestrowaną działalność w Portugalii i autoryzowane do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń na życie mogą zarządzać funduszami emerytalno-rentowymi.

RO: Przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem papierami wartościowymi (maklerskie) musi być rumuńskim podmiotem prawnym zarejestrowanym w formie spółki akcyjnej rumuńskiego prawa, którego wyłącznym celem gospodarczym jest świadczenie pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi. Każda oferta publiczna papierów wartościowych wymaga zezwolenia Rumuńskiej Narodowej Komisji Papierów Wartościowych przed opublikowaniem prospektu emisyjnego. Przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem aktywami muszą prowadzić działalność w formie spółek akcyjnych rumuńskiego prawa; fundusze inwestycyjne typu otwartego muszą być zarejestrowane na zasadach rumuńskiego prawa cywilnego. Brak ograniczeń dla leasingu finansowego. Brak ograniczeń dla obrotu na rachunku własnym lub rachunku klienta instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe.

SK: Obrót instrumentami pochodnymi i sztabami złota, pośrednictwo na rynku pieniężnym i pośrednictwo: Brak ograniczeń.

SK: Jedynie banki lub oddziały zagranicznych banków autoryzowane przez Narodowy Bank Słowacji w porozumieniu z Ministerstwem Finansów mogą świadczyć usługi bankowe. Przyznanie autoryzacji opiera się na uwzględnieniu kryteriów związanych w szczególności z zasobami finansowymi (siłą finansową), kwalifikacjami zawodowymi, uczciwością i kompetencją zarządzania planowanymi operacjami bankowymi. Banki są osobami prawnymi założonymi w Republice Słowackiej, prowadzącymi zarejestrowaną działalność jako instytucje finansowe w formie spółek akcyjnych lub publicznych (państwowych).

Nabycie akcji wyrażających udział w kapitale akcyjnym istniejącego banku komercyjnego z określonego limitu uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zezwolenia Narodowego Banku Słowacji. Banki, przedsiębiorstwa inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i maklerzy ustanowieni w formie spółki akcyjnej o kapitale akcyjnym przewidzianym w przepisach prawa mogą świadczyć usługi inwestycyjne w Republice Słowackiej. Zagraniczne przedsiębiorstwa inwestycyjne i fundusze inwestycyjne muszą uzyskać autoryzację Ministerstwa Finansów w zakresie sprzedaży swoich papierów wartościowych lub jednostek świadectw inwestycyjnych na terytorium Republiki Słowackiej zgodnie z prawem. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wymaga się zezwolenia Ministerstwa Finansów zarówno na emisję krajową, jak i zagraniczną.

Papiery wartościowe mogą być emitowane i mogą być przedmiotem obrotu jedynie po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Finansów w zakresie obrotu publicznego zgodnie z ustawą o papierach wartościowych. Prowadzenie działalności w charakterze dealerów papierów wartościowych, maklerów giełdowych lub organizatorów rynku pozagiełdowego uzależnione jest od wydania zezwolenia przez Ministerstwo Finansów. Usługi rozliczania i rozrachunku wszelkiego rodzaju płatności są regulowane przez Narodowy Bank Słowacji.

Usługi rozliczania i rozrachunku związane ze zmianą właściwości fizycznych papierów wartościowych są rejestrowane w Centrum Papierów Wartościowych (Dom Rozliczania i Rozrachunku Papierów Wartościowych). Centrum Papierów Wartościowych może jedynie prowadzić transfery na własnych rachunkach właścicieli papierów wartościowych. Rozrachunki i rozliczenia gotówkowe przechodzą przez Bankowy Dom Rozliczania i Rozrachunku (w przypadku gdy Narodowy Bank Słowacji jest głównym akcjonariuszem) na Giełdę Bratysławską, spółkę akcyjną lub przez rachunek Jumbo na RM-System Slovakia.

SI: Udział w emisjach obligacji skarbowych, zarządzaniu funduszem emerytalno-rentowym i powiązane usługi doradcze i inne usługi finansowe: Brak ograniczeń.

Podsektory B.11 i B.12 (dostarczanie i transfer informacji finansowych, usługi doradcze i inne dodatkowe usługi finansowe, z wyjątkiem usług związanych z udziałem w emisjach obligacji skarbowych i z zarządzaniem funduszem emerytalno-rentowym): Brak.

Wszystkie inne podsektory:

Zakładanie wszelkiego typu banków uzależnione jest od otrzymania licencji Banku Słowenii.

Podmioty zagraniczne mogą stać się akcjonariuszami banków lub nabyć dodatkowe akcje banków pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Banku Słowenii.

(Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony z chwilą przyjęcia nowej ustawy o bankowości).

W ramach licencji Banku Słowenii, banki, filie i oddziały zagranicznych banków mogą świadczyć wszystkie lub tylko niektóre usługi bankowe, w zależności od wielkości kapitału.

Rozważając wydanie licencji bankowi na rozpoczęcie działalności jako podmiot w całości posiadany lub w większości posiadany przez zagranicznych inwestorów lub rozważając zgodę na nabycie dodatkowych akcji banków, Bank Słowenii uwzględnia następujące wytyczne (2):

istnienie zagranicznych inwestorów,

opinię instytucji zagranicznej odpowiedzialnej za nadzór bankowy.

(Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony z chwilą przyjęcia nowej ustawy o bankowości).

Brak ograniczeń w odniesieniu do zagranicznego udziału w prywatyzowanych bankach.

Oddziały zagranicznych banków muszą być zarejestrowane w Republice Słowenii i posiadać osobowość prawną.

(Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony z chwilą przyjęcia nowej ustawy o bankowości). Brak ograniczeń w odniesieniu do wszelkich rodzajów banków hipotecznych, instytucji oszczędnościowych i kredytowych.

Brak ograniczeń w odniesieniu do ustanawiania prywatnych funduszy emerytalno-rentowych (dobrowolne fundusze emerytalno-rentowe).

Przedsiębiorstwa zarządzające są przedsiębiorstwami komercyjnymi prowadzącymi wyłącznie działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Podmioty zagraniczne mogą bezpośrednio lub pośrednio nabywać co najwyżej 20 % akcji lub praw do głosowania w przedsiębiorstwach zarządzających; w przypadku większego odsetka wymagana jest zgoda Agencji Rynku Papierów Wartościowych.

Autoryzowane (prywatyzacyjne) Przedsiębiorstwo Inwestycyjne jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym prowadzącym działalność wyłącznie w zakresie gromadzenia świadectw własności (zaświadczeń) i skupywania akcji emitowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi przekształceń własnościowych. Autoryzowane Przedsiębiorstwo Zarządzające jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność wyłącznie w zakresie zarządzania autoryzowanymi przedsiębiorstwami inwestycyjnymi.

Podmioty zagraniczne mogą bezpośrednio lub pośrednio nabywać co najwyżej 10 % akcji lub praw do głosowania Autoryzowanych (prywatyzacyjnych) Przedsiębiorstw Zarządzających; w przypadku większego odsetka wymagana jest zgoda Agencji Rynku Papierów Wartościowych oraz Ministerstwa Stosunków Gospodarczych i Rozwoju.

Inwestycje funduszy inwestycyjnych w papiery wartościowe zagranicznych emitentów nie mogą przekroczyć 10 % inwestycji funduszy inwestycyjnych. Te papiery wartościowe muszą być notowane na giełdach uprzednio wyznaczonych przez Agencję Rynku Papierów Wartościowych.

Podmioty zagraniczne mogą stać się akcjonariuszami lub udziałowcami Przedsiębiorstwa Pośrednictwa Giełdowego do wysokości co najwyżej 24 procent kapitału Przedsiębiorstwa Pośrednictwa Giełdowego poprzez uzyskanie uprzedniej zgody Agencji Rynku Papierów Wartościowych. (Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony z chwilą przyjęcia nowej ustawy o rynku papierów wartościowych).

Papiery wartościowe zagranicznego emitenta, których jeszcze nie oferowano na terytorium Republiki Słowenii, mogą być oferowane jedynie przez Przedsiębiorstwo Pośrednictwa Giełdowego lub przez bank licencjonowany do przeprowadzania takich transakcji. Przed wprowadzeniem oferty Przedsiębiorstwo Pośrednictwa Giełdowego lub bank uzyskuje zezwolenie Agencji Rynku Papierów Wartościowych.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na oferowanie w Republice Słowenii papierów wartościowych zagranicznego emitenta dołącza się projekt prospektu emisyjnego potwierdzający, że gwarantem emisji papierów wartościowych zagranicznego emitenta jest bank lub przedsiębiorstwo pośrednictwa giełdowego, z wyjątkiem przypadku emisji akcji zagranicznego emitenta.

SE: Instytucje kredytowe powinny wyznaczyć przynajmniej dwie osoby odpowiedzialne za działania instytucji. Do tych osób zastosowanie ma wymóg statusu rezydenta.

SE: Założyciel przedsiębiorstwa bankowego musi być osobą fizyczną będącą rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub zagranicznym bankiem. Założyciel banku oszczędnościowego musi być osobą fizyczną będącą rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

UK: Brokerzy pośredniczący między kontrahentami, którzy zaliczają się do instytucji finansowych zajmujących się długiem publicznym, muszą prowadzić zarejestrowaną działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym i posiadać oddzielny kapitał.

4)

Obecność osób fizycznych

CY: Podsektor B.6.e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi): Osoby fizyczne, zarówno działające samodzielnie jako maklerzy, jak i zatrudnieni przez firmy maklerskie jako maklerzy, muszą spełniać odpowiednie kryteria w zakresie licencji.

Podsektory B.1 do B.12, z wyjątkiem B.6.e): Brak ograniczeń.

CZ: Usługi emisji waluty nie przez bank centralny, obrót instrumentami pochodnymi i sztabami złota, pośrednictwo na rynku pieniężnym, usługi rozliczania i rozrachunku instrumentów pochodnych, doradztwo, pośrednictwo i inne dodatkowe usługi finansowe związane z tymi działaniami: Brak ograniczeń.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

MT: Podsektory B.1, B.2 i B.11 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu oraz dostarczanie i transfer informacji finansowych): Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

Podsektory B.3 do B.10 i B.12: Brak ograniczeń.

PL: Podsektory B.1, B.2, B.4 i B.5 (z wyłączeniem gwarancji i zobowiązań Skarbu Państwa): Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej, z uwzględnieniem następującego ograniczenia: Wymogi odnoszące się do obywatelstwa niektórych – przynajmniej jednego – członków zarządu banku.

Podsektory B.6.e), B.7 (z wyjątkiem udziału w emisji papierów skarbowych), B.9 (jedynie usługi zarządzania portfelem), B.11 i B.12 (usługi doradcze i inne dodatkowe usługi finansowe związane wyłącznie z działalnością prowadzoną w Polsce): Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń.

SK: Obrót instrumentami pochodnymi i sztabami złota, pośrednictwo na rynku pieniężnym i pośrednictwo: Brak ograniczeń.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

SI: Udział w emisjach obligacji skarbowych, zarządzaniu funduszem emerytalno-rentowym i powiązane usługi doradcze i inne usługi finansowe: Brak ograniczeń.

Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń, z wyjątkiem określonych w sekcji horyzontalnej.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK: Brak ograniczeń, z wyjątkiem określenia w odpowiednich sekcjach horyzontalnych, z uwzględnieniem następujących specjalnych ograniczeń:

BG: Brak ograniczeń dla gwarancji Skarbu Państwa. Brak ograniczeń dla obrotu na rachunku własnym lub rachunku klienta instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe. Brak ograniczeń dla udziału w emisji obligacji skarbowych. Brak ograniczeń dla pośrednictwa na rynku pieniężnym. Brak ograniczeń dla zarządu funduszami emerytalno-rentowymi. Brak ograniczeń dla usług rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych. Brak ograniczeń dla pośrednictwa i innych dodatkowych usług finansowych.

FR: Sociétés d’investissement à capital fixe: warunek dotyczący obywatelstwa odnoszący się do prezesa zarządu, dyrektorów generalnych i nie mniej niż dwóch trzecich administratorów, a ponadto w przypadku gdy przedsiębiorstwo zajmujące się papierami wartościowymi posiada zarząd lub radę nadzorczą, do członków zarządu i dyrektorów generalnych, a także nie mniej niż dwóch trzecich członków rady nadzorczej.

EL: Instytucje kredytowe powinny wyznaczyć przynajmniej dwie osoby odpowiedzialne za działania instytucji. Do tych osób zastosowanie ma wymóg statusu rezydenta.

IT: W przypadku działalności »promotori di servizi finanziari« (handlowców finansowych) obowiązuje wymóg statusu rezydenta na terytorium państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich.

LV: Menedżer filii lub oddziału musi być łotewskim podatnikiem (rezydentem).

RO: Brak ograniczeń dla leasingu finansowego. Brak ograniczeń dla obrotu na rachunku własnym lub rachunku klienta instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe.”


(1)  CZ: Przepisy prawne obejmujące zniesienie wymogów rynku finansowego są obecnie dyskutowane w Parlamencie.

(2)  Oprócz kwoty kapitału, Bank Słowenii, rozważając wydanie nieograniczonej lub ograniczonej licencji bankowej, uwzględnia również następujące wytyczne (zarówno w odniesieniu do krajowych, jak i zagranicznych wnioskodawców):

preferencje krajowo-ekonomiczne dla niektórych działań bankowych,

istniejącą gęstość sieci bankowej w Republice Słowenii,

rzeczywistą realizację działań banku w porównaniu z działaniami określonymi w istniejącej licencji.

(Uwaga: przepis ten zostanie zniesiony z chwilą przyjęcia nowej ustawy o bankowości).


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA USŁUGI FINANSOWE

CZĘŚĆ A

Dla Wspólnoty i jej państw członkowskich

Komisja Europejska

DG ds. Handlu

DG ds. Rynku Wewnętrznego

B-1049 Bruxelles

Austria

Ministry of Finance

Directorate Economic Policy and Financial Markets

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

1015 Wien

Belgia

Ministry of Economy

Rue de Bréderode 7

B-1000 Bruxelles

Ministry of Finance

Rue de la Loi 12

B-1000 Bruxelles

Bułgaria

Ministry of Economy and Energy

Slavyanska str. 8

Sofia 1052

Ministry of Finance

G.S.Rakovski str. 102

Sofia 1000

Bulgarian National Bank

Al.Batenberg sq.1

Sofia 1000

Financial Supervision Commission

33, Shar Planina Street

Sofia 1303

Cypr

Ministry of Finance

CY-1439 Nicosia

Republika Czeska

Ministry of Finance

Letenská 15

CZ-118 10 Prague

Dania

Ministry of Economic Affairs

Ved Stranden 8

DK-1061 Copenhagen K

Estonia

Ministry of Finance

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Finlandia

Ministry of Finance

PO Box 28

FIN-00023 Helsinki

Francja

Ministry of Economy, Finance and Industry

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Niemcy

Ministry of Finance

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Grecja

Bank of Greece

Panepistimiou Street, 21

GR-10563 Athens

Węgry

Ministry of Finance

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapest

Irlandia

Irish Financial Services Regulatory Authority

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublin 2

Włochy

Ministry of Treasury

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Łotwa

Financial and Capital Market Commission

Kungu Street 1

LV-1050 Riga

Litwa

Ministry of Finance

Vaizganto 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Luksemburg

Ministry of Finance

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

Malta

Financial Services Authority

Notabile Road

MT-Attard

Niderlandy

Ministry of Finance

Financial Markets Policy Directorate

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Polska

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Portugalia

Ministry of Finance

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100-278 Lisboa

Rumunia

National Bank of Romania

25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031

Romanian National Securities Commission

(2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3

Insurance Supervisory Commission

18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, BucharestCode 011954

Private pension system supervisory Commission

74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128

Słowacja

Ministry of Finance

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

Słowenia

Ministry of Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Hiszpania

Treasury

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Paseo del Prado 6-6 Planta

E-28071 Madrid

Szwecja

Financial Supervisory Authority

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Swedish Central Bank

Malmskillnadsgatan 7

S-103 37 Stockholm

Swedish Consumer Agency

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stockholm

Zjednoczone Królestwo

H. M. Treasury

1 Horse Guards Road

UK-London SW1 A 2HQ


CZĘŚĆ B

Dla Meksyku, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Meksyk

Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Palacio Nacional, edificio 12, 4o piso

Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06000

México, D.F.

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

Palacio Nacional, Oficina 4068

Plaza de la Constitución, Delegación Cuauhthémoc, C.P.06000

México, D.F.”


Komisja

3.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/42


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 maja 2009 r.

zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niemieckim są autentyczne)

(2009/422/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2003/135/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Niemczech, w krajach związkowych Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Saara (2) została przyjęta jako jeden z szeregu środków zwalczania klasycznego pomoru świń.

(2)

Niemcy poinformowały Komisję o aktualnym rozwoju tej choroby u zdziczałych świń na niektórych obszarach kraju związkowego Nadrenia-Palatynat.

(3)

Na południu kraju związkowego Nadrenia-Palatynat stwierdzono nowe przypadki klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń. W związku z tym na tym obszarze istnieje potrzeba zastosowania planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko tej chorobie.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/135/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2003/135/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec oraz do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5.

(2)  Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

1.   OBSZARY, NA KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PLANY ZWALCZANIA

A.   W kraju związkowym Nadrenia-Palatynat:

a)

w powiecie Ahrweiler: gminy Adenau i Altenahr;

b)

w powiecie ziemskim Vulkaneifel: w gminie Obere Kyll miejscowości Birgel, Esch, Feusdorf i Jünkerath, w gminie Hillesheim miejscowości Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf i Wiesbaum, w gminie Daun miejscowość Dreis-Brück, w gminie Kelberg miejscowości Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath i Welcherath;

c)

powiaty Altenkirchen i Neuwied;

d)

w powiecie Westerwald: gminy Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod i Westerburg, gmina Höhr-Grenzhausen na północ od autostrady A48, gmina Montabaur na północ od autostrady A3 i gmina Wirges na północ od autostrad A48 i A3;

e)

w powiecie ziemskim Südwestpfalz: w gminie Pirmasens-Land miejscowości Kröppen na południowy wschód od drogi L 483, Vinningen na południowy wschód od dróg L 478 i L 484, Schweix, Hilst, Trulben i Eppenbrunn, w gminie Dahner-Felsenland miejscowości Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach i Schönau (Pfalz);

f)

w powiecie ziemskim Südwestpfalz miejscowości Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben i Wallhalben;

g)

w powiecie Kaiserslautern gminy Bruchmühlbach-Miesau na południe od autostrady A6, Kaiserslautern-Süd i Landstuhl;

h)

miasto Kaiserslautern na południe od autostrady A6.

B.   W kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia:

a)

w powiecie Euskirchen: miasto Bad Münstereifel, w mieście Mechernich miejscowości Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf i Weiler am Berge, w mieście Euskirchen miejscowości Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim i Stotzheim, w gminie Nettersheim miejscowości Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf i Roderath, w gminie Dahlem miejscowość Dahlem oraz gmina Blankenheim, z wyjątkiem miejscowości Blankenheimer Wald;

b)

w powiecie Rhein-Sieg-Kreis: w mieście Meckenheim miejscowości Ersdorf i Altendorf, w mieście Rheinbach miejscowości Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen i Kurtenberg, w gminie Swisttal miejscowości Miel i Odendorf, miasta Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg i Lohmar oraz gminy Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck i Much;

c)

w powiecie Siegen-Wittgenstein w gminie Kreuztal miejscowości Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees i Mittelhees, w mieście Siegen miejscowości Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern i Eiserfeld, gminy Freudenberg, Neunkirchen i Burbach, w gminie Wilnsdorf miejscowości Rinsdorf i Wilden;

d)

w powiecie Olpe w mieście Drolshagen miejscowości Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth i Buchhagen, w mieście Olpe miejscowości Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen i Rüblinghausen, gmina Wenden;

e)

w powiecie Märkische Kreis miasta Halver, Kierspe i Meinerzhagen.

f)

w mieście Remscheid miejscowości Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld i Bergisch Born;

g)

w miastach Köln i Bonn gminy na prawym brzegu Renu;

h)

miasto Leverkusen;

i)

powiat Rheinisch-Bergische Kreis;

j)

powiat Oberbergische Kreis.

2.   OBSZARY, NA KTÓRYCH STOSUJE SIĘ SZCZEPIENIA INTERWENCYJNE

A.   W kraju związkowym Nadrenia-Palatynat:

a)

w powiecie Ahrweiler: gminy Adenau i Altenahr;

b)

w powiecie ziemskim Vulkaneifel: w gminie Obere Kyll miejscowości Birgel, Esch, Feusdorf i Jünkerath, w gminie Hillesheim miejscowości Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf i Wiesbaum, w gminie Daun miejscowość Dreis-Brück, w gminie Kelberg miejscowości Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath i Welcherath;

c)

powiaty Altenkirchen i Neuwied;

d)

w powiecie Westerwald: gminy Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod i Westerburg, gmina Höhr-Grenzhausen na północ od autostrady A48, gmina Montabaur na północ od autostrady A3 i gmina Wirges na północ od autostrad A48 i A3;

e)

w powiecie ziemskim Südwestpfalz: w gminie Pirmasens-Land miejscowości Kröppen na południowy wschód od drogi L 483, Vinningen na południowy wschód od dróg L 478 i L 484, Schweix, Hilst, Trulben i Eppenbrunn, w gminie Dahner-Felsenland miejscowości Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach i Schönau (Pfalz);

f)

w powiecie ziemskim Südwestpfalz miejscowości Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben i Wallhalben;

g)

w powiecie Kaiserslautern gminy Bruchmühlbach-Miesau na południe od autostrady A6, Kaiserslautern-Süd i Landstuhl;

h)

miasto Kaiserslautern na południe od autostrady A6.

B.   W kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia:

a)

w powiecie Euskirchen: miasto Bad Münstereifel, w mieście Mechernich miejscowości Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf i Weiler am Berge, w mieście Euskirchen miejscowości Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim i Stotzheim, w gminie Nettersheim miejscowości Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf i Roderath, w gminie Dahlem miejscowość Dahlem oraz gmina Blankenheim, z wyjątkiem miejscowości Blankenheimer Wald;

b)

w powiecie Rhein-Sieg-Kreis: w mieście Meckenheim miejscowości Ersdorf i Altendorf, w mieście Rheinbach miejscowości Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen i Kurtenberg, w gminie Swisttal miejscowości Miel i Odendorf, miasta Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg i Lohmar oraz gminy Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck i Much;

c)

w powiecie Siegen-Wittgenstein w gminie Kreuztal miejscowości Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees i Mittelhees, w mieście Siegen miejscowości Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern i Eiserfeld, gminy Freudenberg, Neunkirchen i Burbach, w gminie Wilnsdorf miejscowości Rinsdorf i Wilden;

d)

w powiecie Olpe w mieście Drolshagen miejscowości Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth i Buchhagen, w mieście Olpe miejscowości Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen i Rüblinghausen, gmina Wenden;

e)

w powiecie Märkische Kreis miasta Halver, Kierspe i Meinerzhagen;

f)

w mieście Remscheid miejscowości Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld i Bergisch Born;

g)

w miastach Köln i Bonn gminy na prawym brzegu Renu;

h)

miasto Leverkusen;

i)

powiat Rheinisch-Bergische Kreis;

j)

powiat Oberbergische Kreis.”