ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2009.116.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 116

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
9 maja 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2009 z dnia 8 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited) ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

16

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

18

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2009/373/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3390)  ( 1 )

49

 

 

2009/375/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2009 dotyczącego narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

54

 

 

2009/376/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3442)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

9.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 377/2009

z dnia 8 maja 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


9.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 378/2009

z dnia 8 maja 2009 r.

dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy Bacillus cereus odm. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Udzielono stałego zezwolenia na stosowanie wyżej wymienionego preparatu zawierającego mikroorganizmy dla prosiąt poniżej 2 miesięcy i macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 256/2002 (2), dla prosiaków (prosiąt) i świń do tuczu (tuczników) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2004 (3), dla bydła przeznaczonego na tucz (bydła opasowego) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 255/2005 (4), dla królików przeznaczonych do tuczu (królików rzeźnych) i kurczaków przeznaczonych do tuczu (kurcząt rzeźnych) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1200/2005 (5), dla prosiąt (dwa miesiące) i macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1143/2007 (6) oraz, na okres dziesięciu lat, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 166/2008 (7), dla indyków rzeźnych.

(5)

W celu poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie tego preparatu u królic hodowlanych przedłożono nowe dane. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 9 grudnia 2008 r., że preparat Bacillus cereus odm. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, ludzi ani na środowisko naturalne (8). Zgodnie z tą opinią stosowanie tego preparatu u tej dodatkowej kategorii zwierząt jest bezpieczne i przynosi znaczne korzyści w zakresie ogólnej wydajności oraz ograniczenia upadkowości młodych królików w okresie laktacji. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena preparatu wskazuje, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 6.

(3)  Dz.U. L 269 z 17.8.2004, s. 3.

(4)  Dz.U. L 45 z 16.2.2005, s. 3.

(5)  Dz.U. L 195 z 27.7.2005, s. 6.

(6)  Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 23.

(7)  Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 11.

(8)  Dziennik EFSA (2008) 913, s. 1–13.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej

4b1701

Rubinum S.A.

Bacillus cereus odm. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Skład dodatku:

Preparat Bacillus cereus odm. toyoi zawierający co najmniej 1 × 1010 CFU na 1 g dodatku

 

Charakterystyka substancji czynnej:

Bacillus cereus odm. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Metoda analityczna (1):

Oznaczenie liczby: metoda posiewu powierzchniowego przy zastosowaniu tryptonowego agaru sojowego z uprzednim ogrzewaniem badanych próbek paszy oraz identyfikacja: elektroforeza żelowa w polu pulsacyjnym (PFGE)

Królice hodowlane

0,2 × 109

1 × 109

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulacji.

2.

Dla bezpieczeństwa: używać okularów i rękawic podczas kontaktu z produktem.

3.

Może być stosowany w mieszankach paszowych zawierających dozwolony kokcydiostatyk: robenidynę.

4.

Przeznaczone dla królic hodowlanych od krycia do końca okresu odsadzania.

29 maja 2019 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 379/2009

z dnia 8 maja 2009 r.

dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Zezwolenia na stosowanie 6-fitazy WE 3.1.3.26, wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), udzielono bezterminowo w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz (kurcząt rzeźnych) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1743/2006 (2) oraz na okres dziesięciu lat rozporządzeniem Komisji (WE) nr 785/2007 (3) dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior.

(5)

W celu poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie nowej formy użytkowej 6-fitazy WE 3.1.3.26 wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) u kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior przedłożono nowe dane.

(6)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 10 grudnia 2008 r. (4), że jego poprzednia opinia przyjęta w dniu 17 października 2006 r. (5) stosuje się w pełni do wspomnianej nowej formy użytkowej 6-fitazy WE 3.1.3.26. W związku z tym Urząd stwierdził, że preparat 6-fitazy WE 3.1.3.26, wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), w jego nowej formie użytkowej, jest skuteczny w odniesieniu do gatunku, u którego ma być stosowany, oraz jest bezpieczny dla zdrowia zwierząt, zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Urząd zaleca stosowanie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo użytkownika. Jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. W swojej opinii Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(7)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 16.

(3)  Dz.U. L 175 z 5.7.2007, s. 5.

(4)  Dziennik EFSA (2008) 915, s. 1–10.

(5)  Dziennik EFSA (2006) 404, s. 1–20.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a1640

Danisco Animal Nutrition

(podmiot prawny: Danisco (UK) Limited)

6-fitaza

WE 3.1.3.26

 

Skład dodatku:

Preparat 6-fitazy (WE 3.1.3.26)

wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

o aktywności minimalnej równej:

 

Postać stała powlekana: 10 000 FTU (1)/g

 

Postać płynna: 10 000 FTU/ml

 

Charakterystyka substancji czynnej:

6-fitaza (WE 3.1.3.26)

wytwarzana przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Metoda analityczna  (2)

Metoda kolorymetryczna polegająca na pomiarze ilości nieorganicznego fosforanu uwolnionego przez enzym z substratu fitynianowego.

Kurczęta rzeźne

250 FTU

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Do stosowania w paszach zawierających więcej niż 0,23 % fosforu związanego fityną.

3.

Dla prosiąt (odsadzonych od maciory) do 35 kg masy ciała.

4.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

kurczęta rzeźne: 500–750 FTU,

indyki rzeźne: 250–1 000 FTU,

kury nioski: 150–900 FTU,

kaczki rzeźne: 250–1 000 FTU,

prosięta (odsadzone od maciory): 500–1 000 FTU,

tuczniki: 500–1 000 FTU,

maciory: 500 FTU.

5.

Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem chronić usta i nos oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

29 maja 2019 r.

Indyki rzeźne

250 FTU

Kury nioski

150 FTU

Kaczki rzeźne

250 FTU

Prosięta (odsadzone od maciory)

250 FTU

Tuczniki

250 FTU

Maciory

500 FTU


(1)  1 FTU odpowiada ilości enzymu, która uwalnia 1 mikromol nieorganicznego fosforanu z fitynianu sodowego na minutę przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 380/2009

z dnia 8 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 142 lit. b), c), d), e), k) i n),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 (2) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. Określone przepisy uchylonego rozporządzenia będą jednakże nadal obowiązywać w 2009 r. Przepisy przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 (3) obowiązują w odniesieniu do obu rozporządzeń. Należy zatem zaktualizować tytuł rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

(2)

Odesłania do poszczególnych artykułów rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zastąpionych rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 przedstawiono w tabeli korelacji w załączniku XVIII do tego rozporządzenia. Ze względu na przejrzystość należy jednakże zaktualizować określone odesłania do uchylonego rozporządzenia znajdujące się w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004. Ponadto należy skreślić przepisy, które stały się nieaktualne.

(3)

Wymagania dotyczące odłogowania w ramach systemu płatności jednolitej zostały zniesione. Należy zatem skreślić odnośne przepisy w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004.

(4)

System identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, ma zapewnić skuteczną identyfikowalność oraz umożliwić kontrole krzyżowe uprawnień do płatności. Z uprawnieniami przyznanymi zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wiążą się określone wymagania. Należy zatem włączyć do systemu niezbędne informacje umożliwiające sprawdzenie, czy określone wymagania zostały spełnione.

(5)

Zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przed dokonaniem płatności należy obowiązkowo zakończyć sprawdzanie warunków kwalifikowalności. Należy zatem skreślić odnośny przepis w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004, który stał się zbędny.

(6)

Szczegółowe przepisy przewidziane w art. 138 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (4) w zakresie redukcji i wyłączeń w ramach systemu jednolitych dopłat obszarowych zostały skreślone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 316/2009 (5). Należy zatem skreślić odesłania do przedmiotowego artykułu w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004. Ponadto w wyniku wspomnianej zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 należy zaktualizować w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 te artykuły, w których niezbędne jest wyraźne odesłanie do systemu jednolitej płatności obszarowej.

(7)

Niezbędne są przepisy szczególne dotyczące zarządzania i kontroli w zakresie wsparcia specjalnego przyznawanego w przypadkach fakultatywnego wdrożenia art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(8)

Do wniosku o wsparcie dla producentów buraków cukrowych i trzciny cukrowej załącza się kopię umowy dostawy, o której mowa w art. 110r rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W niektórych przypadkach w dniu ostatecznego terminu składania wniosków ustanowionego przez państwa członkowskie umowy te nie są jeszcze zawarte. Należy zatem umożliwić dostarczanie tego rodzaju informacji w późniejszym terminie ustanawianym przez państwa członkowskie.

(9)

Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 zawiera przepisy szczególne przewidujące sytuację, w której ostatni dzień składania wniosku o pomoc przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę. Ten sam przepis powinien mieć zastosowanie w zakresie składania zmian do pojedynczego wniosku zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia.

(10)

W art. 21a rozporządzenia (WE) nr 796/2004 ustanawia się przepisy dotyczące wniosków do systemu płatności jednolitej złożonych po wyznaczonym terminie. Przepisy stosowane w pierwszym roku stosowania systemu płatności jednolitej należy zaktualizować o odesłania dotyczące wdrażania tego systemu w nowych państwach członkowskich. W art. 56 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przewiduje się ostateczny termin składania wniosków do systemu płatności jednolitej, jaki mogą ustanowić państwa członkowskie. W sytuacji gdy do systemu płatności jednolitej włącza się nowe sektory, przepisy określone w art. 21a rozporządzenia (WE) nr 796/2004 dotyczące składania wniosków do systemu płatności jednolitej po wyznaczonym terminie mają również zastosowanie w przypadku wniosków rolników dotyczących tych nowych sektorów. Terminowe składanie wniosków do systemu płatności jednolitej ma kluczowe znaczenie dla wydajnego zarządzania systemem. Należy zatem przewidzieć ostateczny termin składania wniosków do systemu, jaki mogą ustanowić państwa członkowskie w momencie włączania nowych sektorów do systemu płatności jednolitej.

(11)

Odesłanie w art. 31a rozporządzenia (WE) nr 796/2004 do zasięgu, o którym mowa w art. 110e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jest nieaktualne, a zatem należy je skreślić.

(12)

Znacząca część płatności obszarowych została już oddzielona od produkcji i mieści się w ramach jednej grupy upraw. Nie jest już zatem konieczne kontrolowanie ewentualnych zawyżeń całkowitej powierzchni w ramach pojedynczego wniosku. W związku z tym możliwe jest uproszczenie przepisów dotyczących redukcji stosowanych w wyniku tego rodzaju kontroli w przypadku zawyżenia powierzchni.

(13)

W celu zharmonizowania przepisów pomiędzy płatnościami obszarowymi, płatnościami dotyczącymi zwierząt i dodatkowymi płatnościami, dotyczących odliczania redukcji w ciągu trzech lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, anulowanie salda pozostałego do spłaty po upływie okresu trzech lat powinno następować w przypadku wszystkich płatności. Ponadto art. 5b rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (6) przewiduje horyzontalne przepisy w zakresie odliczania zaległych należności od przyszłych płatności. Należy zatem zastąpić odesłanie mówiące o tym, od których płatności można odliczać należności dłużników, odesłaniem do tego przepisu.

(14)

Informacje na temat wyników kontroli zasady współzależności należy udostępnić wszystkim agencjom płatniczym odpowiedzialnym za zarządzanie poszczególnymi płatnościami podlegającymi wymaganiom w zakresie zasady współzależności, tak aby umożliwić zastosowanie odpowiednich redukcji w uzasadnionych przypadkach.

(15)

Ustanowiono nowe przepisy dotyczące modulacji. W tym kontekście przepisy dotyczące płatności dodatkowych stały się nieaktualne, a zatem należy je skreślić. Ponadto należy uaktualnić przepisy przewidujące porządek stosowania oraz podstawę wyliczania poszczególnych redukcji oraz włączyć ewentualne redukcje zgodnie z pułapami netto określonymi w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(16)

W rozporządzeniu (WE) nr 885/2006 przewidziano przepisy dotyczące odliczania pozostałej do spłaty kwoty oraz możliwości podjęcia decyzji o rezygnacji z odzyskiwania pozostałej do spłaty kwoty w wysokości do 100 EUR. Ponieważ odnośne przepisy w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 stały się zbędne, należy je skreślić.

(17)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 796/2004.

(18)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 stosuje się z dniem 1 stycznia 2009 r. W związku z tym zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny odnosić się do wniosków o przyznanie pomocy dotyczących lat lub okresów premiowych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia 1 stycznia 2009 r.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

2)

w art. 2 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   »grunt orny«: oznacza grunt uprawiany do produkcji roślin lub utrzymywany w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (7), bez względu na to, czy grunt ten jest pod uprawę szklarniową lub pod stałym albo ruchomym przykryciem;

b)

punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   »trwałe użytki zielone«: oznaczają grunt zajęty pod uprawę traw lub innych upraw zielnych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych), niewłączony do płodozmianu w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej, z wyłączeniem gruntu objętego systemami odłogowania zgodnie z art. 107 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, obszarów odłogowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2078/92 (8), obszarów odłogowanych zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 (9) oraz obszarów odłogowanych zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (10);

3)

w art. 7 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

rodzaj uprawnienia, w szczególności uprawnienia podlegające specjalnym warunkom zgodnie z art. 44 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz uprawnienia przyznane zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 73/2009;”;

4)

artykuł 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, działka rolna, na której znajdują się drzewa, uważana jest za obszar kwalifikowalny do celów systemów pomocy obszarowej, pod warunkiem że działalność rolnicza lub, odpowiednio, planowana produkcja może odbywać się w podobny sposób jak na działkach bez drzew na tym samym obszarze.”;

5)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Wypłacenie pomocy w związku z kontrolami pod kątem przestrzegania zasady współzależności”;

b)

skreśla się ust. 1;

6)

w art. 11 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Rolnik, który nie złoży wniosku w ramach jakiegokolwiek systemu pomocy obszarowej, ale będzie się ubiegać o pomoc w ramach innego systemu pomocy wymienionego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 lub o wsparcie na mocy art. 11, 12 i 98 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, składa pojedynczy wniosek, jeżeli posiada do swojej dyspozycji użytki rolne określone w art. 2 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w którym zamieszcza wykaz tych użytków zgodnie z art. 14 niniejszego rozporządzenia.”;

7)

w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

identyfikację uprawnień do płatności zgodną z systemem identyfikacji i rejestracji przewidzianym w art. 7 dla celów systemu płatności jednolitej;”;

b)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W celu identyfikacji uprawnień do płatności, o których mowa w ust. 1 lit. c), z góry ustalone formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 zawierają identyfikację uprawnień do płatności zgodną z systemem identyfikacji i rejestracji przewidzianym w art. 7.”;

c)

w ust. 3 pierwsze zdanie akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

„W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. 1 lit. d), z góry ustalone formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 zawierają informację na temat maksymalnego obszaru kwalifikowalnego przypadającego na działkę referencyjną do celów systemu płatności jednolitej lub systemu jednolitej płatności obszarowej.”;

8)

artykuł 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku gruntów odłogowanych użytkowanych zgodnie z art. 107 ust. 3 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 pojedynczy wniosek zawiera niezbędny dowód wymagany zgodnie ze stosowanymi zasadami sektorowymi.”;

9)

w art. 14 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje użytkowania ziem, o których mowa w art. 6 ust. 2 oraz art. 38 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, oraz te wymienione w załączniku VI do tego rozporządzenia, a także obszary użytkowane do produkcji lnu uprawianego na włókna lub obszary zgłoszone do uzyskania pomocy w ramach wsparcia specjalnego przewidzianego na mocy art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w przypadkach gdy obszary te nie muszą być zadeklarowane zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia, zostają zadeklarowane w osobnej pozycji w formularzu pojedynczego wniosku.”;

10)

w art. 15 ust. 2 skreśla się akapit drugi;

11)

w art. 17a ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwa członkowskie mogą ustalić, że kopia umowy dostawy, o której mowa w ust. 1 akapit drugi, może być dostarczona osobno w późniejszym terminie, lecz nie później niż dnia 1 grudnia w roku złożenia wniosku.”;

12)

artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 20

Odstępstwo od ostatecznego terminu na złożenie wniosków o przyznanie pomocy, dokumentów pomocniczych, umów i oświadczeń, oraz od ostatecznego terminu wnoszenia poprawek do pojedynczego wniosku

Na zasadzie odstępstwa od przepisów zawartych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 (11), w przypadku gdy ostateczny termin na złożenie wniosku o przyznanie pomocy lub innych dokumentów pomocniczych, umów lub oświadczeń przewidzianych w niniejszym tytule, lub ostateczny termin wnoszenia poprawek do pojedynczego wniosku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę, termin ten przypadnie na pierwszy dzień roboczy następujący po ustalonym terminie.

Akapit pierwszy ma zastosowanie również w odniesieniu do wniosków składanych przez rolników w ramach systemu płatności jednolitej zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

13)

w art. 21a wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla przypadków działania siły wyższej i wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, i na zasadzie odstępstwa od art. 21 niniejszego rozporządzenia, w pierwszym roku stosowania systemu płatności jednolitej zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w przypadku gdy w danych państwach członkowskich wniosek o przyznanie uprawnień zgodnie z art. 56 ust. 1 tego rozporządzenia i pojedynczy wniosek za ten rok muszą być złożone przez rolnika razem, a rolnik składa te wnioski po upływie stosownego terminu, stosuje się redukcję w wysokości 4 % za każdy dzień roboczy kwot płatności, które mają być wypłacone w tym roku w odniesieniu do uprawnień do płatności, które mają być przydzielone danemu rolnikowi.”;

b)

w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W tym przypadku, bez uszczerbku dla przypadków działania siły wyższej i sytuacji wyjątkowych, o których mowa w art. 56 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, złożenie wniosku do systemu płatności jednolitej zgodnie z tym artykułem po upływie stosownego terminu skutkuje redukcją w wysokości 3 % za każdy dzień roboczy kwot płatności, które mają zostać wypłacone w pierwszym roku stosowania systemu płatności jednolitej w odniesieniu do uprawnień do płatności, które mają być przydzielone danemu rolnikowi.”;

c)

w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Wniosek dotyczący uczestnictwa, o którym mowa w akapicie pierwszym, składa się w terminie ustanawianym przez państwo członkowskie, jednakże nie później niż do dnia 15 maja przedmiotowego roku.”;

14)

w art. 24 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

dotyczą zgodności między uprawnieniami do płatności a obszarem stwierdzonym i sprawdzają, czy uprawnieniom towarzyszy równa liczba hektarów kwalifikowalnych do otrzymania pomocy, zgodnie z definicją w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009;”;

15)

artykuł 31a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 31a

Kontrole na miejscu zatwierdzonych organizacji międzybranżowych

Kontrole na miejscu zatwierdzonych organizacji międzybranżowych w ramach wniosków o przyznanie płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny przewidzianej w tytule IV rozdział 1 sekcja 6 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 mają na celu sprawdzenie przestrzegania kryteriów zatwierdzenia tych organizacji oraz listy ich członków.”;

16)

w art. 38 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W zakresie płatności dodatkowych przyznawanych z tytułu konkretnych rodzajów rolnictwa, na rzecz produkcji wysokiej jakości, zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, lub wsparcia specjalnego przewidzianego na mocy art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, państwo członkowskie stosuje we właściwych przypadkach przepisy niniejszego tytułu.”;

17)

w art. 49 ust. 2 skreśla się akapit drugi;

18)

w art. 50 skreśla się ust. 4;

19)

w art. 51 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeśli dla danej grupy upraw obszar zadeklarowany na cele jakichkolwiek systemów pomocy obszarowej, z wyjątkiem skrobiowych odmian ziemniaka, nasion i tytoniu, jak przewidziano w tytule IV rozdział 1 sekcja 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i w tytule IV rozdział 10c rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przekracza obszar stwierdzony zgodnie z art. 50 ust. 3 i 5 niniejszego rozporządzenia, wysokość pomocy oblicza się na podstawie obszaru stwierdzonego, pomniejszonego o dwukrotność stwierdzonej różnicy, jeśli różnica ta wynosi więcej niż 3 % lub dwa hektary, ale nie więcej niż 20 % obszaru stwierdzonego.

Jeśli różnica ta przekracza 20 % obszaru stwierdzonego, dla danej grupy upraw nie zostanie przyznana żadna pomoc obszarowa.

Jeśli różnica ta przekracza 50 %, rolnik będzie również wyłączony z otrzymywania pomocy do wysokości równej kwocie odpowiadającej różnicy między obszarem zadeklarowanym a stwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 i 5 niniejszego rozporządzenia. Kwota ta zostaje odliczona zgodnie z art. 5b rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 (12). Jeśli niemożliwe jest odliczenie tej kwoty w całości zgodnie z tym artykułem w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, saldo pozostałe do spłaty zostaje anulowane.

b)

skreśla się ust. 2;

c)

ustęp 2a otrzymuje brzmienie:

„2a.   Jeżeli obszar zadeklarowany przez rolnika jest większy niż obszar, na który przysługują mu płatności, a zadeklarowany obszar spełnia wszystkie pozostałe wymogi kwalifikowalności, redukcji lub wykluczeń przewidzianych w ust. 1 nie stosuje się.

Jeżeli obszar zadeklarowany przez rolnika jest większy niż obszar, na który przysługują mu płatności, a zadeklarowany obszar nie spełnia wszystkich pozostałych kryteriów kwalifikowalności, różnica, o której mowa w ust. 1, jest różnicą pomiędzy obszarem spełniającym wszystkie pozostałe wymogi kwalifikowalności a wielkością zadeklarowanych uprawnień do płatności.”;

d)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Do celów niniejszego artykułu, jeśli rolnik wnioskujący o pomoc na uprawę roślin energetycznych zgodnie z art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 lub deklarujący działki jako odłogowane zgodnie z art. 107 ust. 3 tiret pierwsze tego rozporządzenia nie dostarczy wymaganej ilości danego surowca, uznaje się, że nie spełnił on swoich zobowiązań w odniesieniu do działek przeznaczonych odpowiednio na uprawy energetyczne lub do odłogowania, pod względem obszaru obliczonego przez pomnożenie powierzchni ziemi uprawianej i wykorzystywanej przez niego do produkcji surowców przez wyrażoną procentowo brakującą ilość dostawy tego surowca.”;

20)

w art. 52 ust. 3 akapit drugi zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Kwota ta podlega odliczeniu zgodnie z art. 5b rozporządzenia (WE) nr 885/2006. Jeśli niemożliwe jest odliczenie tej kwoty w całości zgodnie z tym artykułem w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, saldo pozostałe do spłaty zostaje anulowane.”;

21)

w art. 53 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„W przypadku gdy różnica między obszarem zadeklarowanym a stwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 i 5 wynika z nieprawidłowości popełnionych celowo, pomoc, do której rolnik byłby uprawniony zgodnie z art. 50 ust. 3 i 5, nie zostaje przyznana na dany rok kalendarzowy w ramach danego systemu pomocy, o ile różnica ta przekracza 0,5 % stwierdzonego obszaru lub 1 ha powierzchni.

Ponadto, jeśli różnica wynosi ponad 20 % obszaru stwierdzonego, rolnik będzie również wyłączony z otrzymywania pomocy do wysokości kwoty odpowiadającej różnicy między obszarem zadeklarowanym a stwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 i 5. Kwota ta podlega odliczeniu zgodnie z art. 5b rozporządzenia (WE) nr 885/2006. Jeśli niemożliwe jest odliczenie tej kwoty w całości zgodnie z tym artykułem w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, saldo pozostałe do spłaty zostaje anulowane.”;

22)

w art. 59 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 akapit trzeci zdania drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Kwota ta podlega odliczeniu zgodnie z art. 5b rozporządzenia (WE) nr 885/2006. Jeśli niemożliwe jest odliczenie tej kwoty w całości zgodnie z tym artykułem w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, saldo pozostałe do spłaty zostaje anulowane.”;

b)

w ust. 4 akapit drugi zdania drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Kwota ta podlega odliczeniu zgodnie z art. 5b rozporządzenia (WE) nr 885/2006. Jeśli niemożliwe jest odliczenie tej kwoty w całości zgodnie z tym artykułem w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, saldo pozostałe do spłaty zostaje anulowane.”;

23)

w art. 60 ust. 6 akapit drugi zdanie drugie zastępuje się zdaniem drugim i trzecim w brzmieniu:

„Kwota ta podlega odliczeniu zgodnie z art. 5b rozporządzenia (WE) nr 885/2006. Jeśli niemożliwe jest odliczenie tej kwoty w całości zgodnie z tym artykułem w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, saldo pozostałe do spłaty zostaje anulowane.”;

24)

artykuł 63 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 63

Ustalenia w odniesieniu do płatności dodatkowych

W zakresie płatności dodatkowych przyznawanych z tytułu konkretnych rodzajów rolnictwa lub produkcji wysokiej jakości, przewidzianych w art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, lub wsparcia specjalnego przewidzianego na mocy art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, państwa członkowskie przewidują redukcje płatności i wykluczenia z płatności, które co do swojej istoty są równoważne z tymi przewidzianymi w niniejszym tytule. W przypadku przyznania płatności obszarowych lub płatności z tytułu zwierząt gospodarskich zastosowanie mają przepisy niniejszej części z uwzględnieniem niezbędnych zmian.”;

25)

w art. 64 akapit drugi zdanie trzecie zastępuje się zdaniem trzecim i czwartym w brzmieniu:

„Kwota równa kwocie objętej odrzuconym wnioskiem podlega odliczeniu zgodnie z art. 5b rozporządzenia (WE) nr 885/2006. Jeśli niemożliwe jest odliczenie tej kwoty w całości zgodnie z tym artykułem w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, saldo pozostałe do spłaty zostaje anulowane.”;

26)

artykuł 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku gdy więcej niż jedna agencja płatnicza jest odpowiedzialna za zarządzanie różnymi systemami płatności bezpośrednich określonymi w art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz płatnościami, o których mowa w art. 11, 12 i 98 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania, by zapewnić właściwe stosowanie przepisów niniejszego rozdziału, w szczególności by jedna stopa redukcji była stosowana w odniesieniu do całości dopłat bezpośrednich i kwot ustanowionych zgodnie z art. 66 ust. 1 akapit trzeci oraz art. 67 ust. 1 akapit trzeci.

W przypadku gdy na danego rolnika przypada więcej niż jedna agencja płatnicza odpowiedzialna za zarządzanie różnymi systemami płatności bezpośrednich określonych w art. 36 lit. a) ppkt (i)–(v) oraz lit. b) ppkt (i), (iv) oraz (v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych w art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i o których mowa w art. 11, 12 i 98 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, państwa członkowskie dopilnują, aby o wykrytych niezgodnościach oraz, w stosownych przypadkach, o odpowiednich redukcjach i wyłączeniach informowano wszystkie agencje płatnicze zaangażowane w obsługę tych płatności.”;

27)

w art. 71 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

redukcje i wyłączenia zgodnie z rozdziałem II tytułu IV będą stosowane w odniesieniu do całkowitej sumy płatności przyznawanych w ramach systemu płatności jednolitej, systemu jednolitej płatności obszarowej i wszelkich systemów pomocowych, które nie podlegają redukcjom i wyłączeniom, o których mowa w lit. a).”;

28)

w art. 71a wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 71a

Zastosowanie redukcji w stosunku do każdego systemu wsparcia”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

litera a) otrzymuje brzmienie:

„a)

redukcje lub wyłączenia przewidziane w rozdziale I tytułu IV stosuje się w odniesieniu do nieprawidłowości;”;

(ii)

skreśla się lit. e) i f);

29)

po art. 71a dodaje się art. 71b w brzmieniu:

„Artykuł 71b

Podstawa wyliczenia redukcji wynikających z modulacji, dyscypliny finansowej i zasady współzależności

1.   Redukcje wynikające z modulacji przewidzianej w art. 7 i 10 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz, w stosownych przypadkach, w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 (13), a także redukcję wynikającą z dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i redukcję przewidzianą w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia, stosuje się w odniesieniu do sumy płatności przysługujących rolnikowi w ramach poszczególnych systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 73/2009, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 71a niniejszego rozporządzenia.

2.   Kwota płatności otrzymana w wyniku zastosowania ust. 1 służy jako podstawa do wyliczenia wszelkich redukcji stosowanych za nieprzestrzeganie zasady współzależności zgodnie z rozdziałem II tytułu IV niniejszego rozporządzenia.

30)

w art. 73 skreśla się ust. 2 i 8;

31)

w art. 78 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Klucz przydziału dla kwot odnoszących się do 4 punktów procentowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 73/2009, otrzymuje się poprzez zestawienie udziałów państw członkowskich w wielkości powierzchni gruntów rolnych i zatrudnienia w rolnictwie z wagą wynoszącą odpowiednio 65 % i 35 %.”;

32)

skreśla się art. 79.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o pomoc dotyczących lat lub okresów premiowych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.

(3)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 18.

(4)  Dz.U. L 345 z 20.11.2004, s. 1.

(5)  Dz.U. L 100 z 18.4.2009, s. 3.

(6)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90.

(7)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.”;

(8)  Dz.U. L 215 z 30.7.1992, s. 85.

(9)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80.

(10)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.”;

(11)  Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1.”;

(12)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 9.”;

(13)  Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1.”;


9.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 381/2009

z dnia 8 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2092/2004 (2) świadectwa autentyczności potwierdzające, że produkty pochodzą ze Szwajcarii, należy wystawiać przed dokonaniem przywozu niektórych produktów. Nazwy organów wydających wymienione świadectwa podane są w załączniku III do wymienionego rozporządzenia. Artykuł 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia stanowi, że załącznik III może być zmieniony w przypadku, gdy do wydawania świadectw wyznaczony zostaje nowy organ.

(2)

Szwajcaria poinformowała Komisję o wyznaczeniu nowego organu, który będzie uprawniony do wydawania świadectw autentyczności.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2092/2004.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2092/2004 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 362 z 9.12.2004, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz właściwych organów w krajach wywozu upoważnionych do wystawiania świadectw autentyczności

SZWAJCARIA

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.”


DYREKTYWY

9.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/18


DYREKTYWA RADY 2009/47/WE

z dnia 5 maja 2009 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (3) zezwala państwom członkowskim na stosowanie jednej lub dwóch stawek obniżonych, które nie mogą być niższe niż 5 % i mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w zamkniętym wykazie.

(2)

W komunikacie w sprawie stawek VAT innych niż podstawowe, który Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 2007 r., stwierdzono, że stosowanie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (VAT) do usług świadczonych lokalnie nie stanowi poważnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i może, w pewnych okolicznościach, pozytywnie wpłynąć na tworzenie miejsc pracy oraz walkę z szarą strefą gospodarki. Dlatego właściwe jest zapewnienie państwom członkowskim możliwości stosowania stawek obniżonych VAT do usług pracochłonnych objętych przepisami przejściowymi mającymi zastosowanie do końca 2010 r., jak również do usług restauracyjnych i cateringowych.

(3)

Mając na uwadze fakt, że w odniesieniu do dostawy napojów alkoholowych lub bezalkoholowych w ramach usług restauracyjnych i cateringowych może być uzasadnione zapewnienie odmiennego traktowania tych napojów od traktowania przewidzianego w ramach dostawy środków spożywczych, właściwe jest wprowadzenie wyraźnego przepisu mówiącego, że dane państwo członkowskie może włączyć lub wykluczyć dostawę napojów alkoholowych lub bezalkoholowych przy stosowaniu stawki obniżonej do świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych, o których mowa w załączniku III dyrektywy 2006/112/WE.

(4)

Dyrektywę 2006/112/WE należy ponadto zmienić, aby umożliwić stosowanie odpowiednio stawek obniżonych lub zwolnienia w ograniczonej liczbie konkretnych sytuacji ze względów społecznych lub zdrowotnych, a także w celu uściślenia i uaktualnienia ze względu na postęp techniczny odniesienia do książek w jej załączniku III.

(5)

Treść niektórych przepisów dyrektywy 2006/112/WE dotyczących obowiązujących odstępstw oraz wykaz zamieszczony w załączniku IV będą objęte wykazem dostaw towarów i świadczenia usług, do których – na mocy niniejszej dyrektywy – będzie możliwe stosowanie stawki obniżonej. W celu zapewnienia przejrzystości przepisy te oraz załącznik IV dyrektywy 2006/112/WE należy skreślić.

(6)

Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (4) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, na własne potrzeby oraz w interesie Wspólnoty, własnych tabel ilustrujących w możliwie najszerszym zakresie korelację między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji oraz do podawania ich do publicznej wiadomości.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/112/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 104a

Cypr może stosować jedną z dwóch stawek obniżonych przewidzianych w art. 98 do dostaw skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) w butlach.”;

2)

art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 105

1.   Portugalia może stosować jedną z dwóch stawek obniżonych przewidzianych w art. 98 do opłat na mostach drogowych w regionie Lizbony.

2.   Portugalia może stosować w przypadku transakcji realizowanych w regionach autonomicznych Azorów i Madery oraz w przypadku bezpośredniego importu do powyższych regionów stawki niższe niż stawki, które są stosowane na kontynencie”;

3)

skreśla się rozdział 3 tytułu VIII;

4)

w art. 111 dodaje się literę ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.:

„c)

przez Maltę w odniesieniu do dostaw środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i produktów farmaceutycznych.”;

5)

art. 114 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą również stosować taką stawkę do odzieży dziecięcej i obuwia dziecięcego oraz do budownictwa mieszkaniowego.”;

6)

art. 115 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 115

Państwa członkowskie, które w dniu 1 stycznia 1991 r. stosowały stawkę obniżoną do odzieży dziecięcej, obuwia dziecięcego lub do budownictwa mieszkaniowego, mogą utrzymać taką stawkę w odniesieniu do dostaw takich towarów lub do świadczenia takich usług.”;

7)

skreśla się art. 116;

8)

w art. 117 skreśla się ust. 1;

9)

w art. 125 skreśla się ust. 2;

10)

art. 127 skreśla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.;

11)

w art. 128 skreśla się ust. 2;

12)

w art. 129 skreśla się ust. 1;

13)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy;

14)

skreśla się załącznik IV.

Artykuł 2

Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia następnego miesiąca po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2009 r.

W imieniu Rady

M. KALOUSEK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 19 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 25 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt (6) otrzymuje brzmienie:

„(6)

dostarczanie książek na wszystkich nośnikach fizycznych, również w formie wypożyczeń w bibliotekach (łącznie z broszurami, ulotkami i podobnymi materiałami drukowanymi, albumami, książeczkami obrazkowymi, do rysowania lub kolorowania dla dzieci, nutami drukowanymi lub w postaci rękopisu, mapami, mapami hydrograficznymi lub podobnymi), dzienników i periodyków, z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym;”;

2)

dodaje się punkty w brzmieniu:

„(10a)

remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługi;

(10b)

mycie okien i sprzątanie w prywatnych budynkach mieszkalnych;”;

3)

dodaje się punkt w brzmieniu:

„(12a)

usługi restauracyjne i cateringowe, z możliwością wykluczenia dostawy napojów (alkoholowych lub bezalkoholowych);”;

4)

dodaje się punkty w brzmieniu:

„(19)

drobne naprawy rowerów, butów i wyrobów skórzanych, odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego (w tym poprawki i przeróbki);

(20)

usługi pomocy w gospodarstwach domowych, takie jak pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi;

(21)

fryzjerstwo.”.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

9.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/21


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3219)

(2009/373/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 33,

po konsultacji z Komitetem Funduszu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przekazanych przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia oraz ze świadectwem kompletności, dokładności i prawdziwości przekazanych ksiąg oraz ze sprawozdaniami organów certyfikujących, rozlicza rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 6 wymienionego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW (2) wydatkami uwzględnianymi z tytułu roku budżetowego 2008 są wydatki dokonane przez państwa członkowskie między dniem 16 października 2007 r. a dniem 15 października 2008 r.

(3)

Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie przed dniem 31 marca 2009 r. o wynikach tej weryfikacji oraz niezbędnych poprawkach.

(4)

Roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych w przypadku niektórych agencji płatniczych. Kwoty rozliczone przez państwo członkowskie oraz kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz państwa członkowskiego wymienione są w załączniku I.

(5)

Informacje przekazane przez niektóre inne agencje płatnicze wymagają przeprowadzenia dodatkowego dochodzenia, a ich rachunki nie mogą zostać rozliczone niniejszą decyzją. W załączniku II wymienione są agencje płatnicze, których to dotyczy.

(6)

Zgodnie z art. 33 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 50 % konsekwencji finansowych wynikających z nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi państwo członkowskie, którego to dotyczy, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło przed zamknięciem programu rozwoju obszarów wiejskich w terminie czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego, lub w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, albo w chwili zamknięcia programu, jeżeli powyższe terminy wygasają przed jego zamknięciem. Artykuł 33 ust. 4 wymienionego rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do przesłania Komisji razem z rocznym sprawozdaniem finansowym skróconego zestawienia procedur windykacji wszczętych w wyniku nieprawidłowości. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które podlegają zwrotowi, są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 885/2006. W załączniku III do wymienionego rozporządzenia przedstawiona jest tabela, którą państwa członkowskie muszą dostarczyć w 2009 r. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych wynikających z nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż odpowiednio cztery lata lub osiem lat. Decyzja ta pozostaje bez wpływu na przyszłe decyzje w sprawie zgodności na mocy art. 33 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(7)

Zgodnie z art. 33 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 po zamknięciu programu rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie mogą zdecydować o niekontynuowaniu windykacji. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów windykacji przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego albo w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych wynikających z nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu Wspólnoty. W skróconym zestawieniu, o którym mowa w art. 33 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, przedstawiono kwoty, w odniesieniu do których państwa członkowskie podjęły decyzję o niekontynuowaniu windykacji, oraz powody tych decyzji. Kwotami tymi nie zostają obciążone państwa członkowskie, których to dotyczy, lecz muszą one w związku z powyższym zostać pokryte z budżetu Wspólnoty. Decyzja ta pozostaje bez wpływu na przyszłe decyzje w sprawie zgodności na mocy art. 33 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia.

(8)

Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez wpływu na podjęcie przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich, z wyjątkiem agencji płatniczych określonych w art. 2, dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odniesieniu do roku budżetowego 2008.

Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich, wraz z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, są określone w załączniku I.

Artykuł 2

W odniesieniu do roku budżetowego 2008 rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków na program rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez EFRROW, określonych w załączniku II, są wyłączone z niniejszej decyzji i będą przedmiotem przyszłej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

ROZLICZONE WYDATKI FINANSOWANE PRZEZ EFRROW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODKA ZA ROK BUDŻETOWY 2008

Kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz państwa członkowskiego w ramach programu

A.   Zatwierdzone programy wraz z zadeklarowanymi wydatkami finansowanymi przez EFRROW

(w EUR)

CCI

Wydatki 2008

Korekty

Ogółem

Kwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane

Rozliczona kwota zatwierdzona za rok budżetowy 2008

Okresowe płatności zwracane państwom członkowskim w roku budżetowym

Kwota podlegająca zwrotowi od (–) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego w kolejnej deklaracji

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Razem

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Razem

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

Razem

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

Razem

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

Razem

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Razem

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Razem

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

Razem

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

Razem

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Razem

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Razem

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Razem

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

Razem

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Razem

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Razem

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Razem

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Razem

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

Razem

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Razem

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Razem

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Razem

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

Razem

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Razem

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Razem

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Razem

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

Razem

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Razem

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

Razem

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

Razem

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

Razem

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Razem

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Razem

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

Razem

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Razem

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Razem

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Razem

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

Razem

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

Razem

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

Razem

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

Razem

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

Razem

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Razem

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Razem

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Razem

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Razem

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Razem

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Razem

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Razem

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

Razem

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01

122

438 761,79

0,00

438 761,79

0,00

438 761,79

438 761,79

0,00

123

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

3 920 453,12

0,00

211

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

2 298 289,09

0,00

212

295 484,81

0,00

295 484,81

0,00

295 484,81

295 484,81

0,00

214

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

11 100 065,13

–0,08

216

357 333,34

0,00

357 333,34

0,00

357 333,34

357 333,34

0,00

221

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

2 231 136,19

–0,12

226

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

1 350 442,37

–0,01

311

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

2 705 205,85

–0,01

323

39 654,38

0,00

39 654,38

0,00

39 654,38

39 654,38

0,00

511

30 630,07

0,00

30 630,07

0,00

30 630,07

30 630,07

0,00

Razem

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

34 858 409,78

–0,23

IT: 2007IT06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

59 116,45

0,00

59 116,45

0,00

59 116,45

59 116,45

0,00

112

141 158,47

0,00

141 158,47

0,00

141 158,47

141 158,47

0,00

113

319 902,19

0,00

319 902,19

0,00

319 902,19

319 902,18

0,01

121

424 961,21

0,00

424 961,21

0,00

424 961,21

424 961,26

–0,05

122

366 746,86

0,00

366 746,86

0,00

366 746,86

366 746,87

–0,01

123

189 977,71

0,00

189 977,71

0,00

189 977,71

189 977,73

–0,02

125

228 315,28

0,00

228 315,28

0,00

228 315,28

228 315,27

0,01

211

214 034,71

0,00

214 034,71

0,00

214 034,71

214 034,71

0,00

214

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

1 527 460,46

–0,20

221

212 037,32

0,00

212 037,32

0,00

212 037,32

212 037,20

0,12

311

4 179,87

0,00

4 179,87

0,00

4 179,87

4 179,87

0,00

323

183 280,18

0,00

183 280,18

0,00

183 280,18

183 280,18

0,00

Razem

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

3 871 170,65

–0,14

IT: 2007IT06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

265 292,81

0,00

265 292,81

0,00

265 292,81

265 292,82

–0,01

121

11 361,28

0,00

11 361,28

0,00

11 361,28

11 361,27

0,01

122

67 232,15

0,00

67 232,15

0,00

67 232,15

67 232,14

0,01

214

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

13 881 331,32

–0,18

221

769 541,63

0,00

769 541,63

0,00

769 541,63

769 541,54

0,09

311

55 607,75

0,00

55 607,75

0,00

55 607,75

55 607,75

0,00

Razem

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

15 050 366,84

–0,08

IT: 2007IT06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

301 985,05

0,00

301 985,05

0,00

301 985,05

301 985,05