ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 86

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
31 marca 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw  ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA)  ( 1 )

170

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

31.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 250/2009

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. a), c), d) i e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 58/97 (2) ustanowiono wspólne ramy sporządzania wspólnotowych statystyk dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie. W celu zachowania jasności i racjonalizacji przepisów rozporządzenie to zostało przekształcone i do różnych jego przepisów wprowadzone zostały istotne zmiany.

(2)

Konieczna jest zmiana rozporządzenia Komisji (WE) nr 2700/98 dotyczącego definicji cech statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (3) oraz (WE) 2702/98 dotyczącego technicznego formatu przesyłania statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (4) w celu uwzględnienia tych zmian. W celu zachowania jasności należy je zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

(3)

Konieczne jest zdefiniowanie cech statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w celu sporządzania danych porównywalnych i zharmonizowanych pomiędzy państwami członkowskimi.

(4)

Konieczne jest ustalenie technicznego formatu i procedury przekazywania statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw wymienionych w załącznikach I-IX do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 w celu sporządzania danych porównywalnych i zharmonizowanych między państwami członkowskimi, tak aby zmniejszyć ryzyko powstawania błędów podczas przekazywania danych i zwiększyć szybkość przetwarzania zebranych danych oraz ich udostępniania użytkownikom.

(5)

Ponadto konieczne jest sprecyzowanie wymogów podwójnej sprawozdawczości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw zgodnie z NACE wersja 1.1 niezależnie od statystyk wymaganych zgodnie z NACE wersja 2 za rok sprawozdawczy 2008.

(6)

Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 295/2008 stanowi, że w okresach przejściowych mogą być przyznane odstępstwa od przepisów zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia.

(7)

Niektóre państwa członkowskie zwróciły się o przyznanie na okresy przejściowe odstępstw od określonych przepisów załączników I, II, III, VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 w celu wprowadzenia niezbędnych systemów gromadzenia danych lub dostosowania istniejących systemów, tak aby na koniec okresu przejściowego przepisy rozporządzenia mogły być przestrzegane.

(8)

Przyznanie tych odstępstw wydaje się zasadne, ponieważ wnioski państw członkowskich w tej sprawie opierają się na uzasadnionej potrzebie dalszego dostosowania ich systemów gromadzenia danych.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cechy, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 295/2008, odpowiadają definicjom określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku odniesienia w tych definicjach do sprawozdania finansowego uznaje się to za odniesienie do pozycji określonych w art. 9 (bilans), art. 23 (rachunek zysków i strat) i art. 43 (informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego) Czwartej Dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (5) oraz do pozycji określonych w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (6).

Artykuł 2

Techniczny format przekazywania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 295/2008 jest określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Dane i metadane przekazywane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są wysyłane w formie elektronicznej przez właściwe organy krajowe (krajowe urzędy statystyczne i organy nadzorujące niektóre instytucje finansowe) do Komisji (Eurostat). Format przekazywania danych zgodny jest z właściwymi standardami wymiany danych określonymi przez Komisję (Eurostat). Dane są przekazywane lub przesyłane drogą elektroniczną do jednego punktu odbioru danych prowadzonego przez Komisję (Eurostat).

Państwa członkowskie wdrażają standardy wymiany i wytyczne dostarczone przez Komisję (Eurostat) zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wymogi dotyczące podwójnej sprawozdawczości, o których mowa w sekcji 9 pkt 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 295/2008, są określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 295/2008, o których mowa w sekcji 11 załącznika I, sekcji 10 załącznika II, sekcji 9 załącznika III, sekcji 8 załącznika VIII i sekcji 13 załącznika IX do niniejszego rozporządzenia przyznaje się w sposób określony w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Niniejszym uchyla się rozporządzenia (WE) nr 2700/98 i (WE) nr 2702/98.

Stosuje się je jednak w dalszym ciągu w odniesieniu do gromadzenia, zestawiania i przekazywania danych dostarczanych za lata sprawozdawcze do 2007 r. włącznie.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13.

(2)  Dz.U. L 14 z 17.1.1997, s. 1.

(3)  Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 49.

(4)  Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 102.

(5)  Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.

(6)  Dz.U. L 261 z 13.10.2003, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

DEFINICJE CECH

Kod

:

11 11 0

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw

Załącznik

:

I–VIII

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw rynkowych w rozumieniu rozporządzenia Rady nr 696/93 (1) w ramach populacji ujętej w skorygowanym rejestrze przedsiębiorstw, w szczególności bez błędów ramowych. Ujęte powinny być jedynie jednostki aktywne, które w dowolnym momencie w trakcie okresu sprawozdawczego posiadały albo obroty, albo zatrudnienie. Pomija się jednostki, które „zawiesiły działalność” oraz jednostki nieaktywne. Statystyka ta powinna obejmować wszystkie jednostki aktywne przez co najmniej część okresu sprawozdawczego. Obejmuje także jednostki lokalne (oddziały), które nie stanowią odrębnych podmiotów prawnych i które są zależne od przedsiębiorstw zagranicznych, z wyjątkiem rodzajów działalności objętych załącznikiem V do rozporządzenia nr 295/2008. W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 cechę tę ogranicza się do liczby przedsiębiorstw utworzonych zgodnie z prawem kraju przekazującego informacje i oddziałów przedsiębiorstw z siedzibą w krajach nienależących do EOG. W przypadku przedsiębiorstw reasekuracyjnych nie rejestruje się oddziałów przedsiębiorstw z siedzibą w krajach nienależących do EOG. W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 cecha ta obejmuje również fundusze emerytalne niezatrudniające pracowników. Obejmuje ona także fundusze emerytalne, które nie są osobami prawnymi i które są zarządzane przez przedsiębiorstwa zarządzania funduszami emerytalnymi, zakłady ubezpieczeń lub inne instytucje finansowe (jednak bez ujmowania ich w rocznych sprawozdaniach tych instytucji). Ta cecha nie obejmuje jednak liczby funduszy emerytalnych, które nie zostały założone oddzielnie od uczestniczącego przedsiębiorstwa (tzn. nieautonomicznych funduszy emerytalnych lub zwykłych systemów rezerw księgowych zarządzanych zwykle przez pracodawcę w ramach działalności dodatkowej).

Kod

:

11 11 1

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na status prawny

Załącznik

:

V i VI

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw (zob. zmienna 11 11 0) podlega podziałowi według statusu prawnego.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba przedsiębiorstw w podziale na status prawny” stanowi dalszy podział „liczby przedsiębiorstw” (11 11 0).

Kod

:

11 11 2

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości składek przypisanych brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw (zob. zmienna 11 11 0) w podziale na klasy wielkości składek przypisanych brutto.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości składek przypisanych brutto” stanowi dalszy podział „liczby przedsiębiorstw” (11 11 0).

Kod

:

11 11 3

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw (zob. zmienna 11 11 0) w podziale na klasy wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto” stanowi dalszy podział „liczby przedsiębiorstw” (11 11 0).

Kod

:

11 11 4

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego

Załącznik

:

VI

Definicja:

„Przedsiębiorstwo dominujące” oznacza jednostkę dominującą zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 2 dyrektywy Rady 83/349/EWG z dn. 13 czerwca 1983 r. (2) wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i każdą jednostkę, która zdaniem właściwego organu nadzorczego skutecznie wywiera dominujący wpływ na instytucję kredytową.

W odniesieniu do przedsiębiorstw dominujących należy stosować następujące kryteria podziału geograficznego: przedsiębiorstwo dominujące z siedzibą w państwie członkowskim pochodzenia (rozpatrywane przedsiębiorstwo można uznać za kontrolowane w tym samym kraju), przedsiębiorstwo dominujące z siedzibą w innych krajach (rozpatrywane przedsiębiorstwo można uznać za kontrolowane z zagranicy). Oddziały instytucji kredytowych z siedzibą w innym kraju niż kraj przekazujący informacje nie mają przedsiębiorstw dominujących. Takie przedsiębiorstwa nie są tutaj uwzględnione. Ostateczna kontrolująca jednostka instytucjonalna w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 716/2007 (3) jest pojęciem preferowanym, które w miarę możliwości należy stosować.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba przedsiębiorstw w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego” jest częścią „liczby przedsiębiorstw” (11 11 0).

Kod

:

11 11 5

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego

Załącznik

:

V

Definicja:

„Przedsiębiorstwo dominujące” oznacza jednostkę dominującą zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG z dn. 13 czerwca 1983 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i każdą jednostkę, która zdaniem właściwego organu nadzorczego skutecznie wywiera wpływ na instytucję ubezpieczeniową.

W odniesieniu do przedsiębiorstw dominujących należy stosować następujące kryteria podziału geograficznego: przedsiębiorstwo dominujące z siedzibą w państwie członkowskim pochodzenia (rozpatrywane przedsiębiorstwo można uznać za kontrolowane w tym samym kraju), przedsiębiorstwo dominujące z siedzibą w innych krajach (rozpatrywane przedsiębiorstwo można uznać za kontrolowane z zagranicy). Ponieważ towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i oddziały zakładów ubezpieczeń z siedzibą zarządu w kraju nienależącym do EOG nie mają przedsiębiorstw dominujących, nie są w tym przypadku uwzględnione. Ostateczna kontrolująca jednostka instytucjonalna w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 716/2007 jest pojęciem preferowanym, które w miarę możliwości należy stosować.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba przedsiębiorstw w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego” jest częścią „liczby przedsiębiorstw” (11 11 0)

Kod

:

11 11 6

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości sumy bilansowej

Załącznik

:

VI

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw (zob. zmienna 11 11 0) podlega podziałowi według klas wielkości sumy bilansowej. Brana jest pod uwagę suma bilansowa na koniec roku obrachunkowego (zob. zmienna 43 30 0).

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości sumy bilansowej” stanowi dalszy podział „liczby przedsiębiorstw” (11 11 0).

Kod

:

11 11 7

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na kategorie instytucji kredytowych

Załącznik

:

VI

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw (zob. zmienna 11 11 0) podlega podziałowi według kategorii instytucji kredytowych w następujący sposób: banki licencjonowane, specjalistyczne instytucje udzielające kredytów, inne instytucje kredytowe.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba przedsiębiorstw w podziale na kategorie instytucji kredytowych” stanowi dalszy podział „liczby przedsiębiorstw” (11 11 0).

Kod

:

11 11 8

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na wielkość inwestycji

Załącznik

:

VII

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw określona w zmiennej 11 11 0 w podziale według klas wielkości inwestycji – są to inwestycje objęte zmiennymi 48 10 0 lub 48 10 4, tj. całkowite inwestycje według wartości rynkowej.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „liczba przedsiębiorstw w podziale na wielkość inwestycji” (11 11 8) stanowi dalszy podział zmiennej „liczba przedsiębiorstw” (11 11 0).

Kod

:

11 11 9

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości członków

Załącznik

:

VII

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw określona w zmiennej 11 11 0 w podziale na klasy wielkości członków – są to członkowie zdefiniowani w zmiennej „Liczba członków” (48 70 0).

Uwaga

:

Należy uwzględnić liczbę członków na koniec roku obrachunkowego.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości członków” (11 11 9) stanowi dalszy podział zmiennej „liczba przedsiębiorstw” (11 11 0).

Kod

:

11 15 0

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna dotyczy liczby przedsiębiorstw, które tworzą rezerwy księgowe w celu wypłacania emerytur swoim pracownikom. Zarządzanie nieautonomicznym funduszem emerytalnym jest dla tych przedsiębiorstw działalnością dodatkową.

Kod

:

11 21 0

Nazwa

:

Liczba jednostek lokalnych

Załącznik

:

I–IV i VI

Definicja

Liczba jednostek lokalnych w rozumieniu rozporządzenia Rady nr 696/93 w ramach populacji ujętej w skorygowanym rejestrze przedsiębiorstw, w szczególności bez błędów ramowych. Jednostki lokalne muszą być ujęte, nawet jeżeli nie zatrudniają pracowników. Statystyka ta powinna obejmować wszystkie jednostki aktywne co najmniej przez część okresu sprawozdawczego.

Kod

:

11 31 0

Nazwa

:

Liczba jednostek rodzaju działalności

Załącznik

:

II i IV.

Definicja

Liczba jednostek rodzaju działalności w rozumieniu rozporządzenia Rady nr 696/93 w ramach populacji ujętej w skorygowanym rejestrze przedsiębiorstw, w szczególności bez błędów ramowych, lub liczba szacunkowa, jeżeli ten typ jednostki nie jest rejestrowany. Statystyka ta powinna obejmować wszystkie jednostki aktywne co najmniej przez część okresu sprawozdawczego.

Kod

:

11 41 0

Nazwa

:

Łączna liczba i lokalizacja oddziałów w innych krajach

Załącznik

:

V

Definicja:

Oddział w rozumieniu art. 1 dyrektywy Rady 92/49/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) (4) i art. 1 dyrektywy Rady 92/96/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń na życie) (5). W odniesieniu do liczby oddziałów za granicą należy stosować następujące kryteria podziału geograficznego: każde pojedyncze inne państwo członkowskie, inne kraje EOG, Szwajcaria, USA, Japonia, inne kraje trzecie (reszta świata).

Kod

:

11 41 1

Nazwa

:

Całkowita liczba oddziałów w podziale na lokalizacje w krajach nienależących do EOG

Załącznik

:

VI

Definicja:

„Oddział” jest zdefiniowany w art. 1 dyrektywy Rady 89/646/EWG (6) i omówiony szczegółowo w komunikacie Komisji w sprawie swobody świadczenia usług i interesu dobra ogólnego w drugiej dyrektywie bankowej (95/C291/06).

W odniesieniu do liczby oddziałów za granicą należy stosować następujące kryteria podziału geograficznego: Szwajcaria, USA, Japonia, kraje trzecie (reszta świata).

Uwaga

:

Uwzględnia się wszystkie aktywne oddziały w krajach nienależących do EOG zgłoszone w państwie członkowskim pochodzenia instytucji kredytowej.

Kod

:

11 51 0

Nazwa

:

Całkowita liczba zależnych przedsiębiorstw finansowych w podziale na lokalizacje w innych krajach

Załącznik

:

VI

Definicja:

„Przedsiębiorstwo zależne” oznacza jednostkę zależną zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 2 dyrektywy Rady 83/349/EWG wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa należące do sektora przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe (zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 1.3 podręcznika metodologicznego na temat statystyk dotyczących instytucji kredytowych).

Uwaga

:

W odniesieniu do przedsiębiorstw zależnych należy stosować następujące kryteria podziału geograficznego: każde pojedyncze inne państwo członkowskie, inne kraje EOG, Szwajcaria, USA, Japonia, kraje trzecie (reszta świata). Uwzględnia się tylko pierwszy poziom przedsiębiorstw zależnych.

Kod

:

11 61 0

Nazwa

:

Liczba systemów emerytalnych

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje całkowitą liczbę systemów emerytalnych zarządzanych przez fundusze emerytalne. System emerytalny opiera się na umowie, zwykle między partnerami społecznymi, określającej, jakie świadczenia emerytalne są przyznawane i pod jakimi warunkami.

Kod

:

11 91 0

Nazwa

:

Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczba przedsiębiorstw rynkowych, które w trakcie danego okresu sprawozdawczego posiadały albo obroty, albo zatrudnienie.

Kod

:

11 92 0

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw nowopowstałych w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw rynkowych w ramach populacji ujętej w skorygowanym rejestrze przedsiębiorstw. Powstanie równa się stworzeniu kombinacji czynników produkcji, z zastrzeżeniem, że żadne inne przedsiębiorstwo nie jest w ten proces zaangażowane. Powstanie przedsiębiorstwa nie obejmuje wejścia do danej populacji w wyniku łączenia, podziału, oddzielenia lub restrukturyzacji grupy przedsiębiorstw. Nie obejmuje wejścia do podpopulacji jedynie w wyniku zmiany rodzaju działalności.

Kod

:

11 93 0

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczba zlikwidowanych przedsiębiorstw rynkowych w ramach populacji ujętej w skorygowanym rejestrze przedsiębiorstw. Likwidacja równa się rozwiązaniu kombinacji czynników produkcji, z zastrzeżeniem że żadne inne przedsiębiorstwo nie jest w ten proces zaangażowane. Likwidacja nie obejmuje wyjścia z danej populacji w wyniku łączenia, przejęcia, podziału lub restrukturyzacji grupy przedsiębiorstw. Nie obejmuje wyjścia z podpopulacji jedynie w wyniku zmiany rodzaju działalności.

Kod

:

11 94 1

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-1 i przetrwały do t

Kod

:

11 94 2

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-2 i przetrwały do t

Kod

:

11 94 3

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-3 i przetrwały do t

Kod

:

11 94 4

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-4 i przetrwały do t

Kod

:

11 94 5

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-5 i przetrwały do t

Załącznik

:

IX

Definicja

Przetrwanie przedsiębiorstwa, o którym mowa w tych cechach ma miejsce, jeżeli przedsiębiorstwo jest aktywne pod względem zatrudnienia lub obrotów w roku powstania i w następnym roku (następnych latach). Rozróżnia się dwa rodzaje przetrwania:

1)

Uważa się, że przedsiębiorstwo powstałe w roku t-1 przetrwało w roku t jeżeli jest aktywne pod względem zatrudnienia lub obrotów w dowolnym czasie w roku t (= przetrwanie bez zmian).

2)

Uważa się również, że przedsiębiorstwo przetrwało, jeżeli powiązana jednostka prawna (powiązane jednostki prawne) przestała (przestały) prowadzić działalność, ale ich działalność została przejęta przez nową jednostkę prawną utworzoną specjalnie w celu przejęcia czynników produkcji tego przedsiębiorstwa (= przetrwanie poprzez przejęcie).

Kod

:

12 11 0

Nazwa

:

Obrót

Załącznik

:

I–V, VII i VIII

Definicja

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV i VIII rozporządzenia (WE) 295/2008 z wyjątkiem działalności sklasyfikowanych w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2 obrót obejmuje całkowite sumy zafakturowane przez jednostkę obserwowaną podczas okresu sprawozdawczego, co odpowiada sprzedaży rynkowej towarów i usług osobom trzecim. Sprzedaż towarów obejmuje towary produkowane przez przedsiębiorstwo, jak również towary zakupione przez detalistę lub grunt i inne nieruchomości posiadane w celu odsprzedaży (jeżeli gruntu i inne nieruchomości zostały pierwotnie nabyte dla celów inwestycyjnych, nie należy ich ujmować w obrocie). Świadczenie usług polega zazwyczaj na wykonywaniu przez przedsiębiorstwo ustalonego w umowie zadania przez ustalony okres czasu. Przychody z umów długoterminowych (np. umów budowlanych) należy uwzględniać biorąc pod uwagę etap realizacji umowy, a nie zakończenie realizacji umowy. Towarów produkowanych na potrzeby własne lub na cele inwestycyjne nie należy ujmować w obrocie.

Obrót obejmuje wszystkie opłaty i podatki od towarów lub usług fakturowanych przez jednostkę, z wyjątkiem podatków w rodzaju podatku od wartości dodanej (VAT). VAT pobierany jest przez przedsiębiorstwo stopniowo, a nabywca końcowy pokrywa go w całości.

Obrót obejmuje także wszystkie inne opłaty (transport, opakowanie itd.) przenoszone na klienta, nawet jeżeli te opłaty są wymienione osobno na fakturze. Należy odliczyć obniżki cen, rabaty i upusty oraz wartość zwróconych opakowań.

Dochód zaklasyfikowany jako inny dochód z działalności operacyjnej, dochód finansowy i dochód nadzwyczajny w sprawozdaniu finansowym zgodnie z czwartą dyrektywą w sprawie sprawozdań finansowych oraz przychody z użytkowania przez inne osoby aktywów przedsiębiorstwa przynoszących odsetki, tantiem i dywidend oraz inne dochody zgodnie z MSR/MSSF są wyłączone z obrotów. Wyłącza się także dotacje operacyjne otrzymane od organów publicznych lub instytucji Unii Europejskiej.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 odpowiednim tytułem tej cechy są „Składki przypisane brutto”. Cecha ta jest zdefiniowana w art. 35 dyrektywy 91/674/EWG (7). Uwaga: W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.1 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.1 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń na życie.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 odpowiednim tytułem tej cechy są „Całkowite składki emerytalne”. Cecha ta obejmuje wszystkie składki emerytalne należne w danym roku budżetowym w związku z umowami emerytalnymi, takie jak wszystkie obowiązkowe składki, inne regularne składki, dobrowolne dodatkowe wpłaty, wpływające przelewy, inne wpłaty.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV i VIII rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem działalności sklasyfikowanych w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Obrót, jak zdefiniowano powyżej, do celów statystycznych obejmuje pozycję:

obrót netto łącznie z innymi podatkami od produktów powiązanymi z obrotem, ale niepodlegającymi odliczeniu.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002  (8) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Obrót, jak zdefiniowano powyżej, do celów statystycznych obejmuje pozycje:

przychody ze sprzedaży towarów i świadczenia usług (MSR 18.35). Jeżeli w pozycji tej ujmuje się przychody z odsetek, dywidend i tantiem, należy je odjąć.

Odniesienie do innych zmiennych

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV i VIII rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność sklasyfikowaną w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2

Obrót wykorzystywany jest przy obliczaniu wartości produkcji (12 12 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Obrót można podzielić ze względu na rodzaje działalności: obrót (i) z podstawowego rodzaju działalności, (ii) z działalności przemysłowej, (iii) z działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż i usług pośrednictwa, (iv) z działalności pośrednictwa (agencje), (v) z innych form działalności usługowej (18 11 0–18 16 0).

Obrót można podzielić ze względu na rodzaj produktu: podział obrotów według rodzaju produktu (18 21 0).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 zmienną „składki przypisane brutto” (12 11 0) oblicza się w następujący sposób:

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1),

+

składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane (12 11 2),

Zmienna „składki przypisane brutto” używana jest przy obliczaniu zmiennej „zarobione składki brutto” (32 11 0) i innych danych zagregowanych i sald.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 zmienną „obrót” (całkowite składki emerytalne) oblicza się w następujący sposób:

należności z tytułu składek emerytalnych od członków (48 00 1),

+

należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców (48 00 2),

+

wpływające przelewy (48 00 3),

+

pozostałe składki emerytalne (48 00 4)

lub:

składki w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń (48 00 5),

+

składki w systemie o określonym poziomie składek (48 00 6),

+

składki w mieszanym systemie emerytalnym (48 00 7).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VIII rozporządzenia (WE) nr 295/2008 zmienna „obrót” dzielona jest następnie według produktów i siedziby klienta.

Kod

:

12 11 1

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG. Ujęte są wyłącznie składki z ubezpieczeń bezpośrednich.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.1 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz art. 34 pkt II.1 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1)

+

składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane (12 11 2)

=

składki przypisane brutto (12 11 0)

Kod

:

12 11 2

Nazwa

:

Składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG – składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane są ujęte w części technicznej rachunków zysków i strat. Ujmuje się jedynie składki przypisane przedsiębiorstw.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.1 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz art. 34 pkt II.1 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1)

+

składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane (12 11 2)

=

składki przypisane brutto (12 11 0)

Kod

:

12 11 3

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów indywidualnych

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG – składki przypisane brutto, składki z umów indywidualnych są ujęte w części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Podział składek z umów indywidualnych: art. 63 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów indywidualnych (12 11 3)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów grupowych (12 11 4)

=

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1),

Kod

:

12 11 4

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów grupowych

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG – składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów grupowych są ujęte w części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Podział składek z umów grupowych: art. 63 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów indywidualnych (12 11 3)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów grupowych (12 11 4)

=

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1)

Kod

:

12 11 5

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki okresowe

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG – składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki okresowe są ujęte w części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Podział składek okresowych: art. 63 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki okresowe (12 11 5)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki jednorazowe (12 11 6),

=

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1)

Kod

:

12 11 6

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki jednorazowe

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG – składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki jednorazowe są ujęte w części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Podział składek jednorazowych: art. 63 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki okresowe (12 11 5)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki jednorazowe (12 11 6)

=

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1)

Kod

:

12 11 7

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów bezpremiowych

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG – składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów bezpremiowych są ujęte w części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Podział składek z umów bezpremiowych: art. 63 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów bezpremiowych (12 11 7)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów premiowych (12 11 8)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający (12 11 9)

=

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1)

Kod

:

12 11 8

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów premiowych

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG – składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów premiowych są ujęte w części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Podział składek z umów premiowych: art. 63 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów bezpremiowych (12 11 7)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów premiowych (12 11 8)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający (12 11 9)

=

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1)

Kod

:

12 11 9

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG – składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, są ujęte w części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Podział składek z umów, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający: art. 63 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów bezpremiowych (12 11 7)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, składki z umów premiowych (12 11 8)

+

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający (12 11 9)

=

składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich (12 11 1)

Kod

:

12 12 0

Nazwa

:

Wartość produkcji

Załącznik

:

I–IV, VI i VII

Definicja

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność sklasyfikowaną w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2

Wartość produkcji jest miarą rzeczywistej sumy wyprodukowanej przez jednostkę w oparciu o sprzedaż, łącznie ze zmianami stanu zapasów i odsprzedażą towarów i usług.

Wartość produkcji definiuje się jako obrót lub przychód ze sprzedaży towarów i świadczenia usług, powiększony lub pomniejszony o zmiany stanu zapasów produktów gotowych, produktów w toku oraz towarów i usług zakupionych w celu odsprzedaży pomniejszony o zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży (wyłącznie w odniesieniu do towarów i usług sprzedanych w trakcie okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem kosztów przechowywania i transportu towarów zakupionych w celu odsprzedaży), powiększony o produkcję skapitalizowaną, powiększony o inne (z działalności operacyjnej i nadzwyczajne) dochody (z wyłączeniem dotacji). Dochody i wydatki zaklasyfikowane jako finansowe lub jako przychody z odsetek i dywidend w sprawozdaniu finansowym spółki są wyłączone z wartości produkcji. Zakupy towarów i usług dokonane w celu odsprzedaży obejmują zakupy usług nabytych w celu świadczenia ich osobom trzecim w tym samym stanie.

Uwaga

:

produkcja skapitalizowana obejmuje produkcję na własny rachunek wszystkich towarów, które producent zatrzymuje jako inwestycję. Kategoria ta obejmuje produkcję rzeczowych aktywów trwałych (budynki itd.) oraz wartości niematerialnych i prawnych (opracowywanie oprogramowania komputerowego itd.). Produkcja skapitalizowana to produkcja niesprzedana i wycenia się ją po kosztach produkcji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że te dobra inwestycyjne także należy uwzględnić w inwestycjach.

Uwaga

:

inne dochody (z działalności operacyjnej i nadzwyczajne) są pozycją w sprawozdaniu finansowym spółki. Treść tej pozycji może się różnić w poszczególnych sektorach i zmieniać w czasie i jako taka nie może zostać precyzyjnie zdefiniowana do celów statystycznych.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności sklasyfikowanych w grupach 65.1 i 65.2 klasyfikacji NACE wersja 2 wartość produkcji jest definiowana jako zarobione składki brutto, powiększone o dochód z inwestycji portfelowych, powiększone o inne wyprodukowane usługi, pomniejszone o odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, z wyłączeniem kosztów zarządzania odszkodowaniami i świadczeniami, powiększone o zyski z tytułu przyrostu wartości kapitału i rezerwy.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wartość produkcji jest definiowana jako należności z tytułu odsetek i podobne dochody pomniejszone o zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty, powiększone o należności z tytułu prowizji, powiększone o dochody z akcji i innych papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, powiększone o zysk netto lub stratę netto na operacjach finansowych, powiększone o inne dochody z działalności operacyjnej.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wartość produkcji jest definiowana jako obrót pomniejszony o należne składki ubezpieczenia, powiększony o dochód z inwestycji, powiększony o inne dochody, powiększony o należności z tytułu ubezpieczenia, pomniejszony o wydatki na emerytury łącznie, pomniejszony o zmianę netto w zabezpieczeniach technicznych.

W przypadku przedsiębiorstw z klasy 64.11 NACE wersja 2 (banki centralne) wartość produkcji jest definiowana jako należności z tytułu odsetek i podobne dochody, pomniejszone o zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty, powiększone o należności z tytułu prowizji, powiększone o dochody z akcji i innych papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, powiększone o zysk netto lub stratę netto na operacjach finansowych, powiększone o inne dochody z działalności operacyjnej.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność zawartą w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Składniki wartości produkcji znajdują się pod następującymi pozycjami

obrót netto

część innych dochodów z działalności operacyjnej – z wyłączeniem dotacji

część dochodów nadzwyczajnych – z wyłączeniem dotacji

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku

część surowców i materiałów związana z zakupami oraz zmianami w zapasach towarów odsprzedawanych

wartość świadczeń wykonanych przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby i skapitalizowanych

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Składniki wartości produkcji są ujęte w następujących pozycjach sprawozdania finansowego (metoda kosztów w układzie funkcjonalnym):

przychody ze sprzedaży towarów i świadczenia usług, dochody z tantiem (z wyłączeniem przychodów z odsetek i dywidend, jeżeli są ujęte w przychodach)

inne dochody – z wyłączeniem dotacji

+

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku

część użytych surowców i materiałów związana z zakupami i zmianami w zapasach towarów odsprzedawanych

+

wartość świadczeń wykonanych przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby i skapitalizowanych (ujęta w innych dochodach)

Składniki wartości produkcji znajdują się pod następującymi pozycjami (metoda kosztów w układzie porównawczym):

przychody ze sprzedaży towarów i świadczenia usług, dochód z tantiem (z wyłączeniem przychodów z odsetek i dywidend, jeżeli są ujęte w przychodach)

inne dochody – z wyłączeniem dotacji

koszt sprzedaży z wyłączeniem kosztów umorzenia i amortyzacji

+

wartość świadczeń wykonanych przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby i skapitalizowanych (ujęta w innych dochodach)

Odniesienie do innych zmiennych

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność zawartą w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2, wartość produkcji oblicza się w następujący sposób:

obrót (12 11 0),

+/-

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku wytworzonych przez jednostkę (13 21 3)

+/-

zmiany stanu zapasów wyrobów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w formie, w jakiej zostały zakupione (13 21 1)

-

zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano (13 12 0)

+

produkcja skapitalizowana

+

inne dochody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem dotacji)

Wartość produkcji używana jest przy obliczaniu wartości dodanej w kosztach czynników produkcji (12 15 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w grupach 65.1 i 65.2 klasyfikacji NACE wersja 2 wartość produkcji oblicza się w następujący sposób:

w przypadku ubezpieczenia na życie:

składki przypisane brutto (12 11 0),

+

zmiana brutto w rezerwach na niezarobione składki (32 11 2)

+

dochód z inwestycji (32 22 0)

-

wynik dodatni z korekty wartości lokat (32 71 5)

-

zyski z realizacji lokat (32 71 6)

-

przychody z udziałów kapitałowych (32 71 1)

+

[(całkowite rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto (37 30 0) – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym (37 30 1)/rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym (37 30 1)] × (zyski z inwestycji (32 22 0) – wynik dodatni z korekty wartości lokat (32 71 5) – zyski z realizacji lokat (32 71 6) – przychody z udziałów kapitałowych (32 71 1)),

+

inne dochody techniczne, wartość netto (32 16 1)

+

inne dochody (32 46 0)

-

płatne roszczenia brutto (32 13 1)

-

zmiana brutto w rezerwach na nieuregulowane roszczenia (32 13 4)

+

zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszkodowaniami i świadczeniami (32 61 5)

+

zyski z realizacji lokat (32 71 6)

+

niezrealizowane zyski z lokat (32 23 0)

-

straty z realizacji lokat (32 72 3)

-

niezrealizowane straty z lokat (32 28 0)

-

zmiana brutto w rezerwach na ubezpieczenie na życie (32 25 0)

-

premie i rabaty, wartość netto (32 16 3)

-

zmiana w funduszu na przyszłe cele (część 32 29 0)

-

zmiany netto w zabezpieczeniach technicznych nieujęte w innych pozycjach (32 16 2);

w przypadku ubezpieczeń nie na życie i reasekuracji:

składki przypisane brutto (12 11 0)

+

zmiana brutto w rezerwach na niezarobione składki (32 11 2)

+

dochód z inwestycji (32 42 0)

-

wynik dodatni z korekty wartości lokat (32 71 5)

-

zyski z realizacji lokat (32 71 6)

-

przychody z udziałów kapitałowych (32 71 1)

+

[(całkowite rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto (37 30 0) – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym (37 30 1)/rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym (37 30 1)] × (dochód z inwestycji (32 22 0) – wynik dodatni z korekty wartości lokat (32 71 5) – zyski z realizacji lokat (32 71 6) – przychody z udziałów kapitałowych (32 71 1))

+

inne dochody techniczne, wartość netto (32 16 1)

+

inne dochody (32 46 0)

-

płatne roszczenia brutto (32 13 1)

-

zmiana brutto w rezerwach na nieuregulowane roszczenia (32 13 4)

+

zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszkodowaniami i świadczeniami (32 61 5)

+

zyski z realizacji lokat (32 71 6)

-

straty z realizacji lokat (32 72 3)

-

premie i rabaty, wartość netto (32 16 3)

-

zmiana w rezerwach wyrównawczych (32 15 0)

-

zmiany netto w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych nieujęte w innych pozycjach (32 16 2).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wartość produkcji oblicza się w następujący sposób:

należności z tytułu odsetek i podobne dochody (42 11 00)

-

zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty (42 12 0)

+

należności z tytułu prowizji (42 14 0)

+

dochody z akcji i innych papierów wartościowych o zmiennym dochodzie (42 13 1)

+

zysk lub strata netto z operacji finansowych (42 20 0)

+

pozostałe dochody z działalności operacyjnej (42 31 0).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wartość produkcji oblicza się w następujący sposób:

Obrót (12 11 0),

-

należne składki ubezpieczenia (48 05 0)

+

dochód z inwestycji (48 01 0)

+

pozostałe dochody (48 02 2),

+

należności z tytułu ubezpieczenia (48 02 1)

-

wydatki na emerytury łącznie (48 03 0)

-

zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach) (48 04 0)

Kod

:

12 13 0

Nazwa

:

Marża brutto dla odsprzedawanych towarów

Załącznik

:

II–IV

Definicja

Odpowiada rentowności działalności związanej z zakupami i odsprzedażą bez dalszego przetwarzania. Jest obliczana na podstawie obrotów, zakupów i zmian stanu zapasów towarów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano.

Obroty, zakupy i zmiany stanu zapasów towarów i usług do odsprzedaży obejmują sprzedaż, zakupy i zmiany stanu zapasów usług nabytych w celu świadczenia ich osobom trzecim w tym samym stanie.

Nazywana również marżą handlową brutto.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność zawartą w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Te dane liczbowe nie mogą być wyodrębnione w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią obrotów netto oraz surowców i materiałów w sprawozdaniu finansowym zgodnie z czwartą dyrektywą w sprawie sprawozdań finansowych (78/660).

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Te dane liczbowe nie mogą być wyodrębnione w sprawozdaniu finansowym spółki. Według metody kosztów w układzie porównawczym są one częścią przychodów oraz użytych surowców i materiałów. Według metody kosztów w układzie funkcjonalnym są one częścią przychodów oraz kosztów sprzedaży.

Odniesienie do innych zmiennych

„Marżę brutto dla towarów odsprzedawanych” oblicza się w następujący sposób:

obrót z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż oraz usług pośrednictwa (18 16 0)

-

zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano (13 12 0)

+/-

zmiany stanu zapasów wyrobów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w formie, w jakiej zostały zakupione (13 21 1)

Marża brutto dla odsprzedawanych towarów jest częścią wartości produkcji (12 12 0).

Kod

:

12 15 0

Nazwa

:

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

Załącznik

:

I–IV, VI i VII

Definicja

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność zawartą w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2 wartość dodana w kosztach czynników produkcji jest zyskiem brutto z działalności operacyjnej po uwzględnieniu dotacji operacyjnych oraz podatków pośrednich.

Można ją obliczyć na podstawie obrotu powiększonego o produkcję skapitalizowaną, powiększonego o pozostałe zyski z działalności operacyjnej, powiększonego lub pomniejszonego o zmiany stanu zapasów, pomniejszonego o zakupy towarów i usług, pomniejszonego o inne podatki nakładane na produkty, które są związane z obrotem, ale nie podlegają odliczeniu, pomniejszonego o cła i podatki związane z produkcją. Cła i podatki związane z produkcją są to obowiązkowe opłaty, w gotówce lub w naturze, nakładane przez administrację centralną lub przez instytucje Unii Europejskiej, odnośnie do produkcji i przywozu towarów i usług, zatrudnienia siły roboczej, własności lub użytkowania gruntów, budynków lub innych aktywów wykorzystywanych w produkcji niezależnie od ilości lub wartości towarów i usług wyprodukowanych lub sprzedanych. Alternatywną metodą obliczania jest obliczanie z nadwyżki operacyjnej brutto przez dodanie kosztów osobowych.

Dochody i wydatki zaklasyfikowane jako finansowe w sprawozdaniu finansowym spółki zgodnie z czwartą dyrektywą w sprawie sprawozdań finansowych (78/660) są wyłączone z wartości dodanej. Dochody i wydatki zaklasyfikowane jako dochody z odsetek, dochody z dywidend, zyski z tytułu różnic kursowych powstających w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej związanych z kosztami odsetek, zyski z tytułu umorzenia oraz wygaśnięcia zadłużenia lub koszty finansowe zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 1725/2003 są wyłączone z wartości dodanej.

Wartość dodaną w kosztach czynników produkcji oblicza się jako wartość „brutto”, gdyż nie odejmuje się korekt wartości (takich jak amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości inwestycji).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności sklasyfikowanych w grupach 65.1 i 65.2 klasyfikacji NACE wersja 2 wartość dodana w kosztach czynników produkcji jest definiowana jako wartość produkcji pomniejszona o wartość uzyskanych usług reasekuracyjnych brutto, pomniejszona o prowizje, pomniejszona o inne zewnętrzne wydatki na towary i usługi.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wartość dodana w kosztach czynników produkcji jest definiowana jako wartość produkcji pomniejszona o całkowite zakupy towarów i usług.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wartość dodana w kosztach czynników produkcji jest definiowana jako wartość produkcji pomniejszona o całkowite zakupy towarów i usług.

W przypadku przedsiębiorstw z klasy 64.11 NACE wersja 2 wartość dodana w kosztach czynników produkcji jest definiowana jako wartość produkcji pomniejszona o całkowite zakupy towarów i usług.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność zawartą w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Wartość dodaną w kosztach czynników produkcji można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego:

obrót netto

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku

wartość świadczeń wykonanych przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby i skapitalizowanych

surowce i materiały

pozostałe koszty zewnętrzne

pozostałe koszty operacyjne

pozostałe dochody z działalności operacyjnej

koszty nadzwyczajne

dochody nadzwyczajne

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Wartość dodaną w kosztach czynników produkcji można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym

przychody (z wyłączeniem przychodów z odsetek i dywidend, jeżeli są ujęte w przychodach)

+/-

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku

-

użyte surowce i materiały

-

pozostałe wydatki

+

pozostałe przychody

Wartość dodaną w kosztach czynników produkcji można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym

przychody (z wyłączeniem przychodów z odsetek i dywidend, jeżeli są ujęte w przychodach)

-

koszt sprzedaży (z wyłączeniem kosztów świadczeń pracowniczych, umorzenia i amortyzacji)

-

koszty dystrybucji (z wyłączeniem kosztów świadczeń pracowniczych)

-

wydatki administracyjne (z wyłączeniem kosztów świadczeń pracowniczych)

-

pozostałe wydatki

+

pozostałe dochody

Odniesienie do innych zmiennych

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność zawartą w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2

„Wartość dodaną w kosztach czynników produkcji” oblicza się w następujący sposób:

obrót (12 11 0)

+/-

Zmiany stanu zapasów wyrobów i usług (13 21 0)

+

produkcja skapitalizowana

+

pozostałe dochody z działalności operacyjnej

-

zakupy towarów i usług (13 11 0)

-

inne podatki nakładane na produkty, które są związane z obrotem, ale nie podlegają odliczeniu

-

cła i podatki związane z produkcją

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji używana jest przy obliczaniu nadwyżki operacyjnej brutto (12 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności sklasyfikowanych w grupach 65.1 i 65.2 klasyfikacji NACE wersja 2 wartość dodaną w kosztach czynników produkcji oblicza się w następujący sposób:

wartość produkcji (12 12 0),

-

zakupy towarów i usług ogółem (13 11 0).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wartość dodaną w kosztach czynników produkcji oblicza się w następujący sposób:

wartość produkcji (12120),

-

zakupy towarów i usług ogółem (13110).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 wartość dodaną w kosztach czynników produkcji oblicza się w następujący sposób:

wartość produkcji (12 12 0),

-

zakupy towarów i usług ogółem (13 11 0).

Kod

:

12 17 0

Nazwa

:

Nadwyżka operacyjna brutto

Załącznik

:

I–IV

Definicja

Nadwyżka operacyjna brutto to nadwyżka wygenerowana z działalności operacyjnej po zrekompensowaniu nakładów pracy. Można ją obliczyć na podstawie wartości dodanej w kosztach czynników produkcji, pomniejszonej o koszty osobowe. Dzięki saldu dostępnemu dla jednostki może ona dokonać rekompensaty w stosunku do podmiotów wnoszących fundusze własne i długi, zapłacić podatki i ostatecznie sfinansować całość lub część swoich inwestycji.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność zawartą w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego:

obrót netto

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku

wartość świadczeń wykonanych przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby i skapitalizowanych

surowce i materiały

pozostałe koszty zewnętrzne

pozostałe koszty operacyjne.

pozostałe dochody z działalności operacyjnej

koszty nadzwyczajne

dochody nadzwyczajne

koszty osobowe

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym

przychody (z wyłączeniem przychodów z odsetek i dywidend, jeżeli są ujęte w przychodach)

+/-

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku

użyte surowce i materiały

pozostałe wydatki

+

pozostałe dochody

koszty świadczeń pracowniczych

Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym

przychody (z wyłączeniem przychodów z odsetek i dywidend, jeżeli są ujęte w przychodach)

koszt sprzedaży (z wyłączeniem kosztów umorzenia i amortyzacji)

koszty dystrybucji (z wyłączeniem kosztów umorzenia i amortyzacji)

koszty administracyjne (z wyłączeniem kosztów umorzenia i amortyzacji)

pozostałe koszty (z wyłączeniem kosztów umorzenia i amortyzacji)

+

pozostałe przychody

Odniesienie do innych zmiennych

„Nadwyżkę operacyjną brutto” oblicza się w następujący sposób:

wartość dodana w kosztach czynników produkcji (12 15 0)

-

koszty osobowe (13 31 0)

Kod

:

13 11 0

Nazwa

:

Zakupy towarów i usług ogółem

Załącznik

:

I–IV, VI i VII

Definicja

Zakupy towarów i usług obejmują wartość wszystkich towarów i usług nabytych w ciągu okresu obrachunkowego w celu odsprzedaży lub wykorzystania w procesie produkcji, z wyłączeniem dóbr kapitałowych, których wykorzystanie jest zarejestrowane jako wykorzystanie środków trwałych. Dane towary i usługi mogą być albo odsprzedane, po dalszym przetworzeniu lub bez, albo całkowicie wykorzystane w procesie produkcji, albo ostatecznie zmagazynowane.

Zakupy te obejmują materiały, które wchodzą bezpośrednio w skład wyprodukowanych towarów (surowców, półproduktów, składników), a także nieskapitalizowane drobne narzędzia i sprzęt. Zakupy obejmują również wartość materiałów pomocniczych (smary, woda, opakowania, materiały do konserwacji i prac naprawczych, materiały biurowe), jak również produkty energetyczne. Zmienna ta obejmuje także zakupy materiałów wytworzonych w celu wykorzystania przez jednostkę w produkcji dóbr kapitałowych.

Uwzględnione są również płatne usługi w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy są to usługi przemysłowe czy nieprzemysłowe. W tych danych liczbowych ujęte są płatności za wszystkie prace wykonane przez osoby trzecie na rzecz jednostki, łącznie z naprawami bieżącymi i konserwacją, pracami instalacyjnymi i badaniami technicznymi. Kwoty zapłacone za instalację dóbr kapitałowych oraz wartość towarów skapitalizowanych są wyłączone.

Uwzględnione są także płatności dokonane za usługi nieprzemysłowe, takie jak opłaty prawne i księgowe, opłaty patentowe i licencyjne (w przypadku, gdy nie są skapitalizowane), składki ubezpieczeniowe, koszty zgromadzeń akcjonariuszy i zarządu, składki na rzecz stowarzyszeń zawodowych i handlowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za komunikację elektroniczną, telegraficzną i faksy, opłaty za towarowe i osobowe usługi przewozowe, koszty reklamy, prowizje (w przypadku, gdy nie są wliczone w płace i wynagrodzenia), koszty wynajmu, opłaty bankowe (z wyłączeniem spłat odsetek) oraz wszystkie inne usługi handlowe świadczone przez osoby trzecie. Dotyczy to także usług, które są przetwarzane i kapitalizowane przez jednostkę jako produkcja skapitalizowana.

Wydatki sklasyfikowane jako wydatki finansowe lub przychód w postaci odsetek lub dywidend są wyłączone z zakupów towarów i usług ogółem.

Zakupy towarów i usług są wyceniane na podstawie ceny zakupu, tj. ceny, którą nabywca faktycznie płaci za produkty, łącznie z wszelkimi podatkami pomniejszonymi o dotacje do kupionych produktów, jednak z wyłączeniem podatków w rodzaju podatku od wartości dodanej.

W związku tym wszystkie inne podatki i cła nakładane na produkty nie podlegają odliczeniu przy wycenie zakupów towarów i usług. Opodatkowanie produkcji nie ma znaczenia dla wyceny tych zakupów.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność określoną w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2 wydatki sklasyfikowane jako wydatki finansowe w sprawozdaniu finansowym spółki są wyłączone z zakupów towarów i usług ogółem.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w grupach 65.1 i 65.2 klasyfikacji NACE wersja 2 zakupy towarów i usług ogółem są definiowane jako wartość otrzymanych usług reasekuracyjnych brutto plus całkowita kwota prowizji określona w art. 64 dyrektywy Rady 91/674 plus wszelkie inne zewnętrzne wydatki na towary i usługi (z wyłączeniem kosztów osobowych).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 zakupy towarów i usług ogółem są określone jako należne prowizje plus pozostałe wydatki administracyjne plus pozostałe koszty operacyjne.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 za wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność sklasyfikowaną w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Zakupy towarów i usług mogą być obliczone na podstawie następujących pozycji rachunkowych:

surowce i materiały (przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dotyczącego zmian stanu zapasów towarów i usług),

pozostałe koszty zewnętrzne (przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dotyczącego zmian stanu zapasów towarów i usług),

część pozostałych kosztów operacyjnych – część ta obejmuje płatności za towary i usługi niezawarte w dwóch powyższych pozycjach (surowce i materiały oraz pozostałe koszty zewnętrzne). Część wyłączona obejmuje płatności podatków nakładanych na produkcję.

koszty nadzwyczajne.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Zakupy towarów i usług są obliczane na podstawie następujących pozycji rachunkowych metodą kosztów w układzie porównawczym:

wykorzystane surowce i materiały,

inne wydatki (przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dotyczącego zmian stanu zapasów towarów i usług).

Zakupy towarów i usług są obliczane na podstawie następujących pozycji rachunkowych metodą kosztów w układzie funkcjonalnym:

koszty sprzedaży (przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dotyczącego zmian stanu zakupów towarów i usług, z wyłączeniem kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów amortyzacji),

koszty dystrybucji (poniesione w trakcie okresu rozliczeniowego, z wyłączeniem kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów amortyzacji)

wydatki administracyjne (poniesione w trakcie okresu rozliczeniowego, z wyłączeniem kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów amortyzacji),

inne wydatki.

Odniesienie do innych zmiennych

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 za wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność określoną w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2„zakupy towarów i usług ogółem” wykorzystuje się przy obliczaniu „wartości dodanej w cenach czynników produkcji” (12 15 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Wiele pozycji włączonych w zakupy towarów i usług ogółem ustalanych jest oddzielnie:

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano (13 12 0),

Wypłaty dla pracowników tymczasowych (13 13 1),

płatności za długoterminowy wynajem oraz leasing operacyjny produktów (13 41 1),

zakupy nośników energii (20 11 0).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w grupach 65.1 i 65.2 klasyfikacji NACE wersja 2 Zakupy towarów i usług ogółem są obliczane jako:

w przypadku ubezpieczenia na życie:

bilans działalności reasekuracyjnej (32 18 0)

+

[(całkowite zabezpieczenia techniczne brutto (37 30 0) – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym (37 30 1))/rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym (37 30 1)] × (dochód z inwestycji (32 22 0) – wynik dodatni z korekty wartości lokat (32 71 5) – zyski z realizacji lokat (32 71 6) – przychody z udziałów kapitałowych (32 71 1)),

+

prowizje (32 61 1),

+

koszty zewnętrzne towarów i usług (32 61 4)

W przypadku ubezpieczeń nie na życie i reasekuracji:

bilans działalności reasekuracyjnej (32 18 0)

+

[(całkowite zabezpieczenia techniczne brutto (37 30 0) – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym (37 30 1))/rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym (37 30 1)] × (dochód z inwestycji (32 42 0) – wynik dodatni z korekty wartości lokat (32 71 5) – zyski z realizacji lokat (32 71 6) – przychody z udziałów kapitałowych (32 71 1)),

+

prowizje (32 61 1),

+

koszty zewnętrzne towarów i usług (32 61 4)

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 zakupy towarów i usług ogółem są obliczane jako:

należne prowizje (42 15 0),

+

pozostałe wydatki administracyjne (42 32 2),

+

pozostałe koszty operacyjne (42 33 0).

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 zmienna „Zakupy towarów i usług ogółem” (13 11 0) jest używana do obliczania zmiennej „wydatki operacyjne łącznie” (48 06 0).

Kod

:

13 12 0

Nazwa

:

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano

Załącznik

:

I–IV

Definicja

Zakupy w celu odsprzedaży to zakupy towarów w celu odsprzedaży osobom trzecim bez dalszego przetwarzania. Zmienna ta obejmuje także zakupy usług poprzez „wystawianie faktur” przedsiębiorstwom usługowym, np. tym, których obroty nie składają się wyłącznie z opłat agencyjnych, pobieranych przy transakcjach usługowych (tak jak w przypadku agencji nieruchomości), ale także z rzeczywistej sumy, która jest częścią transakcji usługowej, np. zakupów usług przewozowych przez biura podróży. Wartość towarów i usług, które są sprzedawane osobom trzecim na zasadzie prowizji jest wyłączona, ponieważ towary te nie są ani kupowane, ani sprzedawane przez pracownika agencji otrzymującego prowizję.

Gdy następuje odniesienie do usług nabytych w celu odsprzedaży, wówczas usługi takie są wynikiem działalności usługowej, prawa do korzystania ze z góry ustalonych usług lub fizycznego wsparcia dla usług. Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano są wyceniane według ceny zakupu z wyłączeniem podatku VAT podlegającego odliczeniu oraz innych podatków podlegających odliczeniu, związanych bezpośrednio z obrotem. Wszystkie inne podatki i cła nakładane na produkty nie podlegają zatem odliczeniu od wycenionych zakupów towarów i usług.

Opodatkowanie produkcji nie ma znaczenia dla wyceny tych zakupów.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 za wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność sklasyfikowaną w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią:

surowców i materiałów,

pozostałych kosztów zewnętrznych,

pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one obliczane z następujących pozycji rachunkowych firmy metodą kosztów w układzie porównawczym:

wykorzystane surowce i materiały (przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dotyczącego zmian stanu zapasów towarów i usług),

inne wydatki.

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one obliczane z następujących pozycji rachunkowych firmy metodą kosztów w układzie funkcjonalnym:

koszty sprzedaży (przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dotyczącego zmian stanu zakupów towarów i usług, z wyłączeniem kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów amortyzacji),

inne wydatki.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „zakupów towarów i usług ogółem” (13 11 0)

„Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano” wykorzystuje się przy obliczaniu „marży brutto dla odsprzedawanych towarów” (12 13 0), „wartości produkcji” (12 12 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

13 13 1

Nazwa

:

Wypłaty dla pracowników tymczasowych

Załącznik

:

I–IV

Definicja

Te dane liczbowe obejmują wypłaty dla agencji pośrednictwa pracy tymczasowej i podobnych organizacji dostarczających pracowników przedsiębiorstwom prowadzonym przez klientów na czas określony, aby uzupełnić lub tymczasowo zastąpić siłę roboczą klienta, zaś dostarczone osoby są pracownikami jednostki pracy tymczasowej. Agencje i organizacje te nie zapewniają jednak bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami w miejscach pracy u klientów. Uwzględnione są jedynie płatności związane z zapewnieniem pracowników, które nie są związane z zapewnieniem określonego rodzaju usług przemysłowych lub nieprzemysłowych.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników I–IV do rozporządzenia (WE) nr 295/2008 za wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność sklasyfikowaną w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Wypłaty dla pracowników tymczasowych nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią pozostałych kosztów zewnętrznych oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Wypłaty dla pracowników tymczasowych nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią pozycji „inne wydatki” lub „wykorzystane surowce i materiały” (w niektórych przypadkach, gdy pracownicy tymczasowi biorą udział w czynnościach produkcyjnych) obliczanych metodą kosztów w układzie porównawczym.

Wypłaty dla pracowników tymczasowych nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią pozycji koszty sprzedaży”, „koszty dystrybucji”, „wydatki administracyjne” lub „pozostałe wydatki obliczanych metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w grupach 65.1 i 65.2 klasyfikacji NACE wersja 2

Wypłaty dla pracowników tymczasowych nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki zgodnie z art. 34 pkt III 16 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Dla danych statystycznych dotyczących działalności instytucji kredytowych zdefiniowanej w klasach 64.19 i 64.92 klasyfikacji NACE wersja 2

Wypłaty dla pracowników tymczasowych nie mogą występować samodzielnie w Pozostałych wydatkach administracyjnych zgodnie z art. 27 pkt 8 lit. b) oraz art. 28 pkt A.4 lit. b) dyrektywy 86/635/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „zakupów towarów i usług ogółem” (13 11 0)

Kod

:

13 21 0

Nazwa

:

Zmiany stanu zapasów wyrobów i usług

Załącznik

:

III

Definicja

Zmiana stanu zapasów (zwiększenie lub zmniejszenie) to różnica między wartością zapasów na początku i na końcu okresu sprawozdawczego. Zmianę stanu zapasów mierzy się wartością pozycji wprowadzonych do zapasów, pomniejszoną o wartość pozycji wycofanych z zapasów oraz o wartość wszelkich okresowych strat towarów będących na stanie. Zapasy są zarejestrowane po cenie nabywcy z wyłączeniem podatku VAT, jeżeli nabywane są od innej jednostki, w przeciwnym zaś razie po kosztach produkcji.

Wśród zapasów (i zmian stanu zapasów) można wprowadzić następujący podział:

zapasy produktów gotowych,

zapasy produktów w toku,

zapasy towarów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano,

zapasy surowców i materiałów.

W skład zapasów wchodzą zapasy produktów gotowych lub produktów w toku, które zostały wyprodukowane przez jednostkę i które nie zostały jeszcze sprzedane. Produkty te obejmują produkty w toku należące do jednostki, nawet jeśli dane produkty są w posiadaniu osób trzecich. Na tej samej zasadzie wyłączone są produkty posiadane przez daną jednostkę, a należące do osób trzecich.

W skład zapasów wchodzą zapasy towarów i usług zakupionych w wyłącznym celu ich odsprzedaży w tym samym stanie. Wyłączone są zapasy towarów i usług, które dostarczane są osobom trzecim na zasadzie prowizji. Produkty nabyte w celu odsprzedaży i przechowywane przez przedsiębiorstwa usługowe mogą obejmować towary (wyposażenie przemysłowe w przypadku kontraktów na usługi techniczne „pod klucz” lub budynków w przypadku firm developerskich itp.), jak również usługi (prawo do użytkowania przestrzeni reklamowej, transportu, zakwaterowania itp.).

W przypadku przechowywania usług, dane usługi są wynikiem działalności usługowej, prawa do korzystania ze z góry ustalonych usług lub fizycznego wsparcia dla usług.

W skład zapasów wchodzą także zapasy surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, składników, energii, nieskapitalizowanych drobnych narzędzi i usług, które należą do jednostki.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Zmiany stanu zapasów towarów i usług są obliczane na podstawie następujących pozycji:

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku,

część surowców i materiałów,

część pozostałych kosztów zewnętrznych,

część pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Zmiany stanu zapasów towarów i usług są obliczane na podstawie następujących pozycji w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym:

zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku:

część wykorzystanych surowców i materiałów,

część innych wydatków;

zmiany stanu zapasów wyrobów i usług są obliczane na podstawie następujących pozycji w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym:

część kosztów sprzedaży,

część kosztów dystrybucji,

część wydatków administracyjnych,

część innych wydatków.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zmiany stanu zapasów wyrobów i usług” wykorzystuje się przy obliczaniu „wartości dodanej w kosztach czynników produkcji” (12 15 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

„Zmiany stanu zapasów wyrobów i usług” można podzielić ze względu na rodzaj zapasów: (i) „zmiany stanu zapasów wyrobów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w formie, w jakiej zostały zakupione” (13 21 1), (ii) „zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku wytworzonych przez jednostkę” (13 21 3) oraz (iii) zmiana stanu zapasów surowców i materiałów.

Kod

:

13 21 1

Nazwa

:

„Zmiany stanu zapasów wyrobów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w formie, w jakiej zostały zakupione”

Załącznik

:

III

Definicja

Zmienna ta jest definiowana jako zmiana stanu zapasów w cenach nabywcy z wyłączeniem VAT pomiędzy końcem i początkiem okresu sprawozdawczego. Zmianę stanu zapasów mierzy się wartością pozycji wprowadzonych do zapasów produktów zakupionych w celu odsprzedaży, pomniejszoną o wartość pozycji wycofanych z zapasów oraz o wartość wszelkich okresowych strat towarów będących na stanie.

W skład zapasów wchodzą zapasy towarów i usług zakupionych w wyłącznym celu ich odsprzedaży w tym samym stanie. Wyłączone są zapasy towarów i usług, które dostarczane są osobom trzecim na zasadzie prowizji.

Produkty zakupione w celu odsprzedaży i przechowywane przez przedsiębiorstwa usługowe mogą obejmować towary (wyposażenie przemysłowe w przypadku kontraktów na usługi techniczne „pod klucz” lub budynków w przypadku firm developerskich itp.), jak również usługi (prawo do użytkowania przestrzeni reklamowej, transport, zakwaterowanie itp.).

W przypadku przechowywania usług, dane usługi są wynikiem działalności usługowej, prawa do korzystania ze z góry ustalonych usług lub fizycznego wsparcia dla usług.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Zmiana stanu zapasów towarów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w stanie, w jakim je otrzymano, nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. jest ona częścią surowców i materiałów, pozostałych kosztów zewnętrznych oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Zmiany stanu zapasów towarów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w stanie, w jakim je otrzymano, nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią surowców i materiałów oraz innych wydatków w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym.

Zmiany stanu zapasów towarów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w stanie, w jakim je otrzymano, nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią kosztów sprzedaży oraz innych wydatków w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zmianę stanu zapasów towarów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w tym samym stanie” wykorzystuje się przy obliczaniu „marży brutto dla odsprzedawanych towarów” (12 13 0), „wartości produkcji” (12 12 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Część „zmian stanu zapasów wyrobów i usług” (13 21 0).

Kod

:

13 21 3

Nazwa

:

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku wytworzonych przez jednostkę

Załącznik

:

II i IV

Definicja

Zmienna ta jest definiowana jako zmiana wartości zapasów produktów gotowych lub w trakcie produkcji, które zostały wyprodukowane przez jednostkę, a nie zostały jeszcze sprzedane, między pierwszym i ostatnim dniem okresu sprawozdawczego.

Produkty te obejmują produkty w toku należące do jednostki, nawet jeśli dane produkty są w posiadaniu osób trzecich. Na tej samej zasadzie wyłączone są produkty posiadane przez daną jednostkę, a należące do osób trzecich.

Zapasy wyceniane są po kosztach produkcji i wycenia się je przed dokonaniem korekty wartości (takiej jak amortyzacja).

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produktów w toku jest ujmowana w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku”.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Zmiany stanu zapasów produktów gotowych oraz produktów w toku są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym w pozycji „zmiany stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku”.

Zmiany stanu zapasów produktów gotowych oraz produktów w toku są częścią kosztów sprzedaży w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zmianę stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku wytworzonych przez jednostkę” wykorzystuje się przy obliczaniu „wartości produkcji” (12 12 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Część zmiany stanu zapasów towarów i usług (13 21 0)

Kod

:

13 31 0

Nazwa

:

Koszty osobowe

Załącznik

:

I–VII

Definicja

Koszty osobowe definiuje się jako łączne wynagrodzenie, w gotówce lub w naturze, płatne przez pracodawcę pracownikowi (stałemu i tymczasowemu, jak również osobom pracującym w domu) w zamian za pracę wykonaną przez takiego pracownika w okresie sprawozdawczym. Koszty osobowe obejmują także podatki i składki pracowników na ubezpieczenie społeczne zatrzymane przez jednostkę, jak również obowiązkowe i dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę.

Na koszty osobowe składają się:

płace i wynagrodzenia,

koszty zabezpieczenia społecznego ponoszone przez pracodawcę.

Wszystkie wynagrodzenia wypłacone podczas okresu sprawozdawczego wchodzą w skład kosztów osobowych, niezależnie od tego, czy wypłacone są na podstawie czasu pracy, wydajności lub pracy na akord i niezależnie od tego, czy są wypłacane regularnie czy nie. Koszty obejmują także wszystkie premie, dodatki za pracę na danym stanowisku i za wydajność, dodatki uznaniowe, trzynaste pensje (i podobne stałe dodatki), odprawy, płatności związane z zakwaterowaniem, koszty transportu, koszty utrzymania i zasiłki rodzinne, prowizje, wynagrodzenie za gotowość do pracy, nadgodziny, pracę nocną itd., jak również podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i inne należności pracowników potrącane u źródła przez pracodawców.

Uwzględnione są również koszty zabezpieczenia społecznego, które ponosi pracodawca. Obejmują one składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę na rzecz funduszy emerytalnych, w przypadku choroby, macierzyństwa, niepełnosprawności, braku zatrudnienia, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki rodzinne, jak również inne programy. Koszty te są uwzględnione niezależnie od tego, czy są ustalone ustawowo, czy też wynikają z umowy zbiorowej, z warunków umowy lub też mają charakter dobrowolny.

Wypłaty dla pracowników tymczasowych są wyłączone z kosztów osobowych.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Koszty osobowe są obliczane bezpośrednio na podstawie następujących pozycji rachunkowych:

koszty osobowe, które są sumą pozycji „płace i wynagrodzenia”, oraz „koszty zabezpieczenia społecznego”.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Koszty osobowe są obliczane bezpośrednio z pozycji rachunkowej „koszty świadczeń pracowniczych” w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym

Koszty świadczeń pracowniczych ujawniane są jako informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty osobowe” oblicza się jako:

płace i wynagrodzenia (13 32 0)

+

koszty zabezpieczenia społecznego (13 33 0)

„Koszty osobowe” wykorzystuje się przy obliczaniu „nadwyżki operacyjnej brutto” (12 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

13 32 0

Nazwa

:

Płace i wynagrodzenia

Załącznik

:

I–IV

Definicja

Płace i wynagrodzenia definiuje się jako „łączne wynagrodzenie, w gotówce lub w naturze, płatne na rzecz wszystkich osób uwzględnionych na liście płac (łącznie z osobami pracującymi dla firmy w domu), w zamian za pracę wykonaną w okresie rozliczeniowym” niezależnie od tego, czy wypłacane jest na podstawie czasu pracy, wydajności czy pracy na akord i niezależnie od tego, czy wypłacane jest regularnie czy nie.

Płace i wynagrodzenia obejmują wartości wszelkich składek na ubezpieczenie społeczne, podatków dochodowych itd. płatnych przez pracownika, nawet jeżeli w rzeczywistości są one potrącane przez pracodawcę i przekazywane bezpośrednio do systemu zabezpieczenia społecznego, organom podatkowym itd. w imieniu pracownika. Płace i wynagrodzenia nie uwzględniają składek na ubezpieczenie społeczne płatnych przez pracodawcę.

Płace i wynagrodzenia obejmują: wszystkie premie, dodatki, dodatki uznaniowe, trzynaste pensje, odprawy pieniężne, koszty zakwaterowania, transportu, koszty utrzymania i zasiłki rodzinne, napiwki, prowizje, wynagrodzenie za gotowość do pracy itd. otrzymywane przez pracowników, jak również podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i inne kwoty płatne przez pracowników i potrącane u źródła przez pracodawcę. Płace i wynagrodzenia, których wypłacanie kontynuuje pracodawca w przypadku choroby, wypadku przy pracy, urlopu macierzyńskiego lub pracy w niepełnym wymiarze godzin, mogą zostać ujęte w tej pozycji lub w ramach kosztów zabezpieczenia społecznego, zależnie od metod prowadzenia księgowości w danej jednostce.

Płatności na rzecz pracowników tymczasowych nie są włączone do płac i wynagrodzeń.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Płace i wynagrodzenia są ujmowane w sprawozdaniu finansowym spółki jako pozycja Płace i wynagrodzenia.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Płace i wynagrodzenia są częścią kosztów świadczeń pracowniczych w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym.

Płace i wynagrodzenia są częścią kosztów świadczeń pracowniczych, ujawnianych jako informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Płace i wynagrodzenia” wykorzystuje się przy obliczaniu „kosztów osobowych” (13 31 0).

Kod

:

13 33 0

Nazwa

:

Koszty zabezpieczenia społecznego

Załącznik

:

I–IV

Definicja

Koszty zabezpieczenia społecznego ponoszone przez pracodawcę odpowiadają kwocie równej wartości składek na ubezpieczenie społeczne ponoszonych przez pracodawców w celu zagwarantowania swoim pracownikom prawa do świadczeń socjalnych.

Koszty zabezpieczenia społecznego ponoszone przez pracodawcę obejmują składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę na systemy funduszy emerytalnych, w przypadku choroby, macierzyństwa, niepełnosprawności, braku zatrudnienia, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki rodzinne, jak również na inne programy.

Obejmują one koszty dotyczące wszystkich pracowników, łącznie z osobami pracującymi dla firmy w domu oraz praktykantami.

Wliczane są koszty dotyczące wszystkich programów, niezależnie od tego, czy są one ustalone ustawowo czy wynikają z umowy zbiorowej, z warunków umowy lub też mają charakter dobrowolny. Płace i wynagrodzenia, których wypłacanie kontynuuje pracodawca w przypadku choroby, wypadku przy pracy, urlopu macierzyńskiego lub pracy w niepełnym wymiarze godzin, mogą zostać ujęte w tej pozycji lub w ramach płac i wynagrodzeń, zależnie od metod prowadzenia księgowości w danej jednostce.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Koszty zabezpieczenia społecznego ujmowane są w sprawozdaniu finansowym spółki jako pozycja „koszty zabezpieczenia społecznego”.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Koszty zabezpieczenia społecznego są częścią pozycji „koszty świadczeń pracowniczych” w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym.

Koszty zabezpieczenia społecznego są częścią pozycji „koszty świadczeń pracowniczych”, ujawnianych jako informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty zabezpieczenia społecznego” wykorzystuje się przy obliczaniu „kosztów osobowych” (13 31 0)

Kod

:

13 41 1

Nazwa

:

Płatności za długoterminowy wynajem oraz leasing operacyjny produktów

Załącznik

:

II i IV

Definicja

Płatności za długoterminowy wynajem obejmują wszystkie koszty związane z dzierżawą dóbr materialnych przez okres powyżej jednego roku.

Leasing operacyjny to leasing, który nie powoduje rzeczywistego przeniesienia wszystkich zagrożeń i zysków, wynikających z własności prawnej, na leasingobiorcę. Zgodnie z leasingiem operacyjnym leasingobiorca nabywa prawo do użytkowania dobra trwałego przez pewien okres, który może być krótki lub długi i niekoniecznie ustalony z góry. Kiedy wygasa okres leasingu, leasingodawca oczekuje zwrotu swojego towaru w mniej więcej takim samym stanie, w jakim oddał go w leasing, z wyjątkiem normalnego zużycia. Okres leasingu nie obejmuje zatem całości ani przeważającej części okresu użytkowania towaru. Opłaty za leasing operacyjny towarów związane są z kosztem użytkowania dóbr materialnych udostępnionych jednostce poprzez takie kontrakty.

Jeżeli wszystkie związane z własnością zagrożenia i zyski są w rzeczywistości, choć nie prawnie, przeniesione z leasingodawcy na leasingobiorcę, jest to leasing finansowy. W przypadku leasingu finansowego okres leasingu obejmuje całość lub większość okresu użytkowania dobra trwałego. Na koniec okresu leasingu leasingobiorca często otrzymuje możliwość zakupienia towaru po cenie nominalnej. Leasingodawca nie musi posiadać żadnej wiedzy specjalistycznej o danym towarze. Nie proponuje także leasingobiorcy usług z zakresu naprawy, konserwacji czy wymiany. Towar jest zazwyczaj wybierany przez leasingobiorcę i dostarczany mu bezpośrednio przez producenta lub sprzedawcę. Rola leasingodawcy jest zatem czysto finansowa. Wszystkie płatności związane z leasingiem finansowym powinny być wyłączone ze zmiennej 13 41 1. Cena zakupu danego towaru powinna być ujęta w pozycji „inwestycje brutto” w momencie nabycia towaru.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Opłaty za długoterminowy wynajem i leasing operacyjny towarów nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią pozostałych kosztów zewnętrznych oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Opłaty za długoterminowy wynajem i leasing operacyjny towarów nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią innych wydatków w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym.

Opłaty za długoterminowy wynajem i leasing operacyjny towarów nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki. Są one częścią innych wydatków w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „zakupów towarów i usług ogółem” (13 11 0)

Kod

:

15 11 0

Nazwa

:

Inwestycje brutto w dobra materialne

Załącznik

:

I–IV, VI i VII

Definicja

Inwestycje w okresie sprawozdawczym we wszystkie dobra materialne. Zmienna ta obejmuje nowe i istniejące materialne dobra kapitałowe, niezależnie od tego, czy zostały one zakupione od osób trzecich, nabyte w ramach umowy o leasing finansowy (tj. prawo do użytkowania dobra trwałego w zamian za opłaty za dzierżawę w okresie z góry określonym i przedłużonym), czy wyprodukowane na potrzeby własne (np. produkcja skapitalizowana materialnych dóbr kapitałowych), mające okres użytkowania powyżej jednego roku, łącznie z niewyprodukowanymi dobrami materialnymi, takimi jak grunty. Próg dla użytkowania towaru, który może zostać skapitalizowany, może ulec podwyższeniu zgodnie z metodami prowadzenia księgowości w danej firmie, gdy metody te wymagają, aby spodziewany okres użytkowania był dłuższy niż wskazany powyżej próg jednego roku.

Wszystkie inwestycje są wyceniane przed korektami wartości (tj. wartości brutto) i przed odliczeniem dochodu ze zbycia. Zakupione dobra są wyceniane na podstawie ceny nabycia, która obejmuje koszty transportu i instalacji, opłaty, podatki i inne koszty przekazania własności. Wartość towarów nabytych poprzez leasing finansowy odpowiada ich wartości rynkowej wyłącznie w przypadku, gdy zostały zakupione w roku nabycia. Wartość ta jest z zasady podana w umowie lub można ją ustalić sumując część rat, które pokrywają zwrot kapitału. Część rat odnosząca się do płatności odsetek jest wyłączona. Samodzielnie wytworzone dobra materialne są wyceniane na podstawie kosztów produkcji. Towary nabyte poprzez restrukturyzację (np. łączenia, przejęcia, rozbicia lub podział) są wyłączone. Zakupy drobnych narzędzi, które nie są kapitalizowane, są ujmowane w pozycji „wydatki bieżące”.

W pozycji tej ujmowane są również wszelkie dodatki, zmiany, udoskonalenia i remonty, które przedłużają okres eksploatacji lub zwiększają zdolność produkcyjną dóbr kapitałowych.

Koszty bieżących konserwacji są wyłączone, podobnie jak wartość dóbr kapitałowych i bieżące wydatki na te dobra użytkowane w ramach umów o wynajem i leasing operacyjny. Opłaty roczne za aktywa użytkowane w ramach leasingu finansowego powinny być wyłączone. Inwestycje w wartości niematerialne i finansowe są wyłączone.

Ponadto leasing finansowy charakteryzuje się tym, że wszystkie zagrożenia i zyski wynikające z własności są w rzeczywistości, choć nie prawnie, przeniesione z leasingodawcy na leasingobiorcę. Okres leasingu obejmuje całość lub większość okresu użytkowania dobra trwałego. Na koniec okresu leasingu leasingobiorca często otrzymuje możliwość zakupienia towaru po cenie nominalnej. Rola leasingodawcy jest czysto finansowa.

Odnośnie do ujmowania inwestycji, w których fakturowanie, dostawa, płatność i pierwsze użycie towaru może mieć miejsce w różnych okresach sprawozdawczych, docelowo proponowana jest następująca metoda:

inwestycje są ujmowane w momencie przekazania własności jednostce, która zamierza ich używać. W przypadku towarów nabytych poprzez leasing finansowy ich wartość ma być ujęta w momencie dostarczenia towaru do leasingobiorcy. Produkcja skapitalizowana jest ujmowana w trakcie produkcji. W przypadku ujmowania inwestycji dokonanych w określonych etapach każda inwestycja częściowa powinna zostać ujęta w tym okresie sprawozdawczym, w którym została dokonana.

W praktyce może okazać się to niemożliwe i w związku z metodami prowadzenia księgowości w danej firmie może być konieczne zastosowanie następujących przybliżeń tej metody:

(i)

inwestycje są ujmowane w tym okresie sprawozdawczym, w którym zostały dostarczone,

(ii)

inwestycje są ujmowane w okresie sprawozdawczym, w którym weszły do procesu produkcyjnego,

(iii)

inwestycje są ujmowane w okresie sprawozdawczym, w którym zostały zafakturowane,

(iv)

inwestycje są ujmowane w tym okresie sprawozdawczym, w którym za nie zapłacono.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Inwestycje nie są ujmowane w bilansie. Jednakże zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wszystkich aktywów trwałych, jak również korekta ich wartości, wykazywane są w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Dobra materialne są wyszczególnione w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „aktywa trwałe – rzeczowe aktywa trwałe”. Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych nie zawiera wzmianki o wartości dóbr materialnych nabytych w drodze leasingu finansowego. Jednak zgodnie z niektórymi krajowymi standardami księgowości dozwolona jest kapitalizacja tych dóbr w bilansie.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Dobra materialne są wyszczególnione w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „rzeczowe aktywa trwałe”. Informacje dotyczące leasingu finansowego muszą być oddzielnie wykazane w sprawozdaniu finansowym spółki.

Odniesienie do innych zmiennych

„Inwestycje brutto w dobra materialne” oblicza się w następujący sposób:

nakłady inwestycyjne brutto w grunty (15 12 0),

+

nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli (15 13 0),

+

nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących budynków (15 14 0),

+

nakłady inwestycyjne brutto w maszyny i urządzenia(15 15 0)

Inwestycje brutto w dobra materialne mogą być większe niż suma pozycji 15 12 0+15 13 0+15 14 0+15 15 0, ponieważ istnieją takie aktywa, jak np. dzieła sztuki, lasy, sady, bydło itp., których nie można przypisać do którejkolwiek kategorii dóbr materialnych.

Kod

:

15 12 0

Nazwa

:

Nakłady inwestycyjne brutto w grunty

Załącznik

:

II–IV

Definicja

Zmienna ta obejmuje, oprócz gruntów, złoża podziemne, lasy i wody śródlądowe. Przy nabywaniu gruntów z istniejącymi budynkami i gdy wartość obu składników jest niepodzielna, całość ujmuje się w tej pozycji, jeżeli szacuje się, że wartość gruntu przekracza wartość istniejących budynków. Jeżeli wartość istniejących budynków szacuje się na większą niż wartość gruntu, całość ujmowana jest w ramach Nakładów inwestycyjnych brutto na zakup istniejących budynków i budowli (15 13 0). Uwzględniane są tu także grunty, których wartość zwiększa się z powodu niwelacji, ułożenia rurociągów lub budowy ścieżek lub dróg. Grunty nabyte w wyniku restrukturyzacji (np. łączenia, przejęcia, rozbicia lub podziału) są wyłączone.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Inwestycji nie ujmuje się w bilansie. Jednak zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wszystkich aktywów trwałych, jak również korekta ich wartości, wykazywane są w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Grunty nie występują samodzielnie w wykazie rzeczowych aktywów trwałych zawartym w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „aktywa trwałe – rzeczowe aktywa trwałe – grunty i budynki”. Część odnosząca się do budynków powinna być wyłączona z tej pozycji. Część zaliczek na poczet rzeczowych aktywów trwałych w budowie powinna być uwzględniona w takim zakresie, w jakim dotyczy gruntów.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Nakłady inwestycyjne brutto w grunty nie występują samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki, wykazane są w pozycji „rzeczowe aktywa trwałe”.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „inwestycji brutto w dobra materialne” (15 11 0)

Kod

:

15 13 0

Nazwa

:

Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli

Załącznik

:

II–IV

Definicja

Inwestycje te obejmują koszty istniejących budynków (które były wcześniej użytkowane) i budowli, które zostały nabyte w okresie sprawozdawczym. Przy nabywaniu gruntów z istniejącymi budynkami, gdy wartość obu składników jest niepodzielna, całość ujmuje się w tej pozycji, jeżeli zgodnie z szacunkami wartość istniejących budynków przekracza wartość gruntu. Jeżeli szacuje się, że wartość gruntu jest większa niż wartość istniejących budynków, całość ujmuje się w ramach Nakładów inwestycyjnych brutto w grunty (15 12 0). Zakupy nowych budynków, które nigdy nie były użytkowane, są wyłączone. Istniejące budynki i budowle nabyte poprzez restrukturyzację (np. łączenie, przejęcie, rozbicie lub podział) są wyłączone.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Inwestycji nie ujmuje się w bilansie. Jednakże zwiększenie, zbycie i przeniesienie wszystkich aktywów trwałych, jak również korekta ich wartości, wykazane są w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli nie występują samodzielnie w wykazie rzeczowych aktywów trwałych zawartym w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „aktywa trwałe – rzeczowe aktywa trwałe – grunty i budynki”. Części odnoszące się do gruntów i budynków oraz przebudowy budynków powinny być wyłączone z tej pozycji. Część zaliczek na poczet rzeczowych aktywów trwałych w budowie powinna być uwzględniona w takim zakresie, w jakim dotyczy budynków i budowli.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli nie występują samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki, wykazane są w pozycji „rzeczowe aktywa trwałe”.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „inwestycji brutto w dobra materialne” (15 11 0)

Kod

:

15 14 0

Nazwa

:

Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących budynków

Załącznik

:

II–IV

Definicja

Zmienna ta obejmuje wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na budowę lub przebudowę budynków. Zakupy nowych budynków, które nigdy nie były użytkowane, są włączone. Włączone są także wszelkie uzupełnienia, przebudowy, ulepszenia i remonty, które mają na celu przedłużenie okresu użytkowania lub zwiększenie wydajności produkcyjnej budynków.

Uwzględnione są stałe instalacje, takie jak instalacja wodociągowa, centralne ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie itd., jak również wydatki budowlane związane z szybami naftowymi (wiercenie), działającymi kopalniami, rurociągami, liniami energetycznymi, gazociągami, liniami kolejowymi, instalacjami portowymi, drogami, mostami, wiaduktami, kanalizacją i innymi usprawnieniami obiektowymi. Koszty bieżącej konserwacji są wyłączone.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Inwestycji nie ujmuje się w bilansie. Jednakże zwiększenie, zbycie i przeniesienie wszystkich aktywów trwałych, jak również korekta ich wartości, wykazane są w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących budynków nie występują samodzielnie w wykazie rzeczowych aktywów trwałych zawartym w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „aktywa trwałe – rzeczowe aktywa trwałe – grunty i budynki”. Części odnoszące się do Gruntów, istniejących budynków i budowli powinny być wyłączone z tej pozycji. Część zaliczek na poczet rzeczowych aktywów trwałych w budowie powinna być uwzględniona w takim zakresie, w jakim dotyczy budynków i przebudowy budynków.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących budynków nie występują samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki, wykazane są w pozycji „rzeczowe aktywa trwałe”.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „inwestycji brutto w dobra materialne” (15 11 0)

Kod

:

15 15 0

Nazwa

:

Nakłady inwestycyjne brutto w maszyny i urządzenia

Załącznik

:

II–IV

Definicja

Zmienna ta obejmuje maszyny (maszyny biurowe itd.), specjalne pojazdy używane na terenie firmy, inne maszyny i urządzenia, wszystkie pojazdy i łodzie używane poza terenem firmy, tj. samochody osobowe, pojazdy użytkowe i samochody ciężarowe, jak również specjalne pojazdy wszystkich typów, łodzie, wagony kolejowe itd., nabyte jako nowe lub używane w okresie sprawozdawczym. Maszyny i urządzenia nabyte poprzez restrukturyzację (np. łączenie, przejęcie, rozbicie lub podział) są wyłączone. Włączone są także wszelkie uzupełnienia, zmiany, ulepszenia i remonty, które mają na celu przedłużenie okresu użytkowania lub zwiększenie wydajności produkcyjnej tych dóbr kapitałowych. Koszty bieżącej konserwacji są wyłączone.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Inwestycji nie ujmuje się w bilansie. Jednakże zwiększenie, zbycie i przeniesienie wszystkich aktywów trwałych, jak również korekta ich wartości, wykazane są w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Nakłady inwestycyjne brutto w maszyny i urządzenia uwzględnione są w wykazie rzeczowych aktywów trwałych zawartym w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „aktywa trwałe – rzeczowe aktywa trwałe – urządzenia techniczne i maszyny oraz pozostałe urządzenia”. Część zaliczek na poczet rzeczowych aktywów trwałych w budowie powinna być uwzględniona w takim zakresie, w jakim dotyczy maszyn i urządzeń.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Nakłady inwestycyjne brutto w maszyny i urządzenia nie występują samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki, wykazane są w pozycji „rzeczowe aktywa trwałe”. Część zaliczek na poczet rzeczowych aktywów trwałych w budowie powinna być uwzględniona w takim zakresie, w jakim dotyczy maszyn i urządzeń.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „inwestycji brutto w dobra materialne” (15 11 0).

Kod

:

15 21 0

Nazwa

:

Sprzedaż środków trwałych

Załącznik

:

II–IV

Definicja

Sprzedaż dóbr materialnych obejmuje wartość istniejących materialnych dóbr kapitałowych sprzedanych osobom trzecim. Sprzedaż materialnych dóbr kapitałowych wyceniana jest na podstawie rzeczywiście uzyskanej ceny (z wyłączeniem VAT), a nie wartości księgowej, po odliczeniu wszelkich kosztów przeniesienia własności poniesionych przez sprzedającego. Korekta wartości oraz zbycie w inny sposób niż poprzez sprzedaż są wyłączone.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Sprzedaży dóbr inwestycyjnych nie ujmuje się w bilansie. Jednakże zwiększenie, zbycie i przeniesienie wszystkich aktywów trwałych, jak również korekta ich wartości, wykazane są w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Środki trwałe odnoszą się do aktywów wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „aktywa trwałe – rzeczowe aktywa trwałe”.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Środki trwałe odnoszą się do aktywów wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „rzeczowe aktywa trwałe”.

Kod

:

15 42 0

Nazwa

:

Inwestycje brutto w koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe oraz pokrewne prawa

Załącznik

:

II

Definicja

Inwestycje w koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe oraz pokrewne prawa są uznawane za wartości niematerialne i prawne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że przyszłe korzyści gospodarcze, które można przypisać danemu składnikowi aktywów, trafią do przedsiębiorstwa i gdy można rzetelnie określić koszt danego składnika aktywów. Wymóg ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy składnik wartości niematerialnych i prawnych został przez jednostkę nabyty z zewnątrz, czy też wytworzony we własnym zakresie.

Koncesja to prowadzenie działalności na mocy umowy lub licencji powiązane z pewnym stopniem wyłączności na danym obszarze geograficznym. Na przykład na obiektach sportowych lub w parkach publicznych mogą istnieć stoiska koncesyjne; koncesje mogą być udzielane na świadczenie usług publicznych, np. zaopatrywanie w wodę. Posiadacz koncesji, czyli koncesjonariusz, prowadzi własną działalność gospodarczą i płaci ustaloną opłatę lub procent od przychodu lub zysku na rzecz jednostki mającej uprawnienia do przyznania wyłącznych praw na danym terenie czy w danym obiekcie. Koncesja może obejmować przekazanie koncesjonariuszowi prawa do użytkowania pewnej części istniejącej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności (np. system zaopatrywania w wodę w mieście).

Patent to tytuł prawny do własności przemysłowej dającej posiadaczowi wyłączne prawo do użytkowania wynalazku w sposób komercyjny na ograniczonym obszarze i w ograniczonym czasie. Posiadanie patentu daje posiadaczowi prawo do uniemożliwienia wytwarzania, użytkowania bądź sprzedaży takiego wynalazku przez osoby nieposiadające upoważnienia. W zamian za wyłączne prawo użytkowania, publikuje się szczegóły techniczne wynalazku. Aby wynalazek mógł zostać opatentowany musi być nowatorski, pomysłowy i możliwy do zastosowania na skalę przemysłową.

Licencjodawca może przyznać licencję na „własność intelektualną” w celu wykonania czegoś (np. kopii oprogramowania lub wykorzystania opatentowanego wynalazku), tak aby posiadacz licencji nie musiał się obawiać roszczeń o naruszenie własności intelektualnej ze strony licencjodawcy. Licencja na własność intelektualną zazwyczaj obejmuje kilka części składowych, w tym okres, terytorium, odnowienie, jak również inne ograniczenia uznane za istotne z punktu widzenia licencjodawcy.

Znak towarowy jest wyróżniającym oznaczeniem, które może być przedstawione w sposób graficzny. Jako narzędzie konkurencyjności jest on dla przedsiębiorstw i innych form działalności środkiem na przyciągnięcie i utrzymanie klientów poprzez odróżnienie własnych towarów i usług od towarów i usług konkurencji.

Znak ten jest używany w celu wyróżnienia produktu bądź usługi. Znaki towarowe mogą być dwu- lub trójwymiarowe i utworzone z wyrazów, rysunków, kolorów lub dźwięków itd.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Inwestycji nie ujmuje się w bilansie. Jednakże zwiększenie, zbycie i przeniesienie wszystkich aktywów trwałych, jak również korekta ich wartości, wykazane są w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe oraz pokrewne prawa odnoszą się do aktywów wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „majątek trwały – wartości niematerialne i prawne”.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe oraz pokrewne prawa odnoszą się do aktywów wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „wartości niematerialne i prawne”.

Kod

:

15 44 1

Nazwa

:

Inwestycje w zakupione oprogramowanie

Załącznik

:

II, IV

Definicja

Inwestycje w zakupione oprogramowanie są uznawane za wartości niematerialne i prawne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że przyszłe korzyści gospodarcze, które można przypisać temu składnikowi aktywów, trafią do przedsiębiorstwa i gdy można rzetelnie określić koszt tego składnika aktywów. Jeżeli zakup oprogramowania nie spełnia tych warunków, inwestycje te uznaje się za wydatek, w momencie, gdy zostanie on poniesiony i ujęty w wartości zmiennej 13 11 0„zakupy towarów i usług ogółem”.

Inwestycje w zakupione oprogramowanie obejmują cenę nabycia, w tym wszelkie należności celne przywozowe i podatki zawarte w cenie niepodlegające odliczeniu, oraz nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem oprogramowania do użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem. Do takich wydatków bezpośrednich zaliczane są, na przykład opłaty za instalację. Udzielone upusty i rabaty pomniejszają cenę nabycia składnika aktywów.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Inwestycji nie ujmuje się w bilansie. Jednakże zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia całego majątku trwałego, jak również korekta wartości tego majątku trwałego, wykazywane są w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Inwestycje w oprogramowanie są wyszczególnione w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „Aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne”.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Inwestycje w oprogramowanie odnoszą się do aktywów wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji „wartości niematerialne i prawne”.

Kod

:

16 11 0

Nazwa

:

Liczba pracujących

Załącznik

:

I–VII

Definicja

Liczbę pracujących definiuje się jako łączną liczbę osób, które pracują dla jednostki obserwowanej (łącznie z właścicielami pracującymi we własnym przedsiębiorstwie, partnerami pracującymi na stałe w jednostce i nieopłacanymi pracującymi na stałe w jednostce członkami rodziny), jak również osób pracujących poza jednostką, które należą do jej personelu i są przez nią opłacane (np. przedstawiciele handlowi, personel dostawczy, ekipy remontowe i konserwatorzy). Uwzględniane są również osoby nieobecne przez krótki okres (np. zwolnienie lekarskie, urlop płatny lub urlop specjalny) oraz strajkujące, ale nie wlicza się osób nieobecnych na czas nieokreślony. Do osób pracujących należą także osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, które uznawane są za zatrudnione zgodnie z przepisami prawa danego kraju i które są na liście płac, jak również robotnicy sezonowi, praktykanci i osoby pracujące dla firmy w domu znajdujące się na liście płac.

Z liczby pracujących wyłączona jest siła robocza zapewniona jednostce przez inne przedsiębiorstwa, osoby prowadzące prace remontowe i konserwatorskie w danej jednostce z ramienia innych przedsiębiorstw, jak również osoby odbywające obowiązkową służbę wojskową.

Nieopłacani pracujący członkowie rodziny to osoby, które mieszkają z właścicielem jednostki i pracują w niej na stałe, ale nie mają umowy o pracę i nie otrzymują ustalonej kwoty za wykonywaną pracę. Ogranicza się to do tych osób, które nie są uwzględnione na liście płac innej jednostki jako swojego głównego miejsca zatrudnienia.

Uwaga

:

Aby sprawdzić porównywalność danych, konieczne jest wskazanie, czy pozycja ta obejmuje również wolontariuszy, czy też nie.

Liczba osób pracujących stanowi załogę i jest mierzona jako średnia w skali roku co najmniej na podstawie danych z każdego kwartału roku, z wyjątkiem statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załączników V, VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 295/2008, których obliczenia można dokonać na podstawie danych gromadzonych z mniejszą częstotliwością.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Liczba osób pracujących jest ujmowana w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego (art. 43 ust. 9).

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczbę pracujących” można podzielić na „liczbę zatrudnionych” (16 13 0) i „liczbę pracujących bez wynagrodzenia” (16 12 0).

Kod

:

16 11 1

Nazwa

:

Liczba pracujących w podziale na kategorie instytucji kredytowych.

Załącznik

:

VI

Definicja:

Liczba osób pracujących (zob. zmienna 16 11 0) dzielona jest według kategorii instytucji kredytowych w sposób następujący: banki licencjonowane, specjalistyczne instytucje udzielające kredytów, inne instytucje kredytowe. Ten podział umożliwia przyporządkowanie kategorii instytucji kredytowych do odpowiednich klas NACE wersja 2.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba osób pracujących w podziale na kategorie instytucji kredytowych” jest dalszym podziałem „liczby pracujących” (16 11 0).

Kod

:

16 11 2

Nazwa

:

Liczba zatrudnionych kobiet

Załącznik

:

VI

Definicja:

Liczba osób pracujących (zob. zmienna 16 11 0) płci żeńskiej.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba zatrudnionych kobiet” stanowi część „liczby pracujących” (16 11 0).

Kod

:

16 12 0

Nazwa

:

Liczba osób pracujących bez wynagrodzenia

Załącznik

:

I–IV i VI

Definicja

Liczbę pracujących bez wynagrodzenia definiuje się jako liczbę osób, które pracują na stałe w jednostce obserwowanej i które nie otrzymują rekompensaty w postaci płacy, wynagrodzeń, honorariów, gratyfikacji, wynagrodzenia za pracę akordową lub wynagrodzenia w naturze (nieopłacani pracujący członkowie rodziny, pracujący właściciele nieotrzymujący wynagrodzenia w postaci wynagrodzeń, ….).

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba osób pracujących bez wynagrodzenia” (16 12 0) obliczana jest jako różnica między „liczbą pracujących” (16 11 0) a „liczbą zatrudnionych” (16 13 0).

Kod

:

16 13 0

Nazwa

:

Liczba zatrudnionych

Załącznik

:

I–IV i VI

Definicja

Liczbę zatrudnionych definiuje się jako liczbę osób, które pracują dla pracodawcy i które mają umowę o pracę oraz otrzymują rekompensatę w postaci płacy, wynagrodzeń, honorariów, gratyfikacji, wynagrodzenia za pracę akordową lub wynagrodzenia w naturze. (Wszystkie osoby, dla których płace zaksięgowane są w pozycji „koszty osobowe” w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa powinny zostać tu ujęte, nawet jeśli w niektórych przypadkach brak umowy o pracę).

Związek między pracodawcą a zatrudnionym istnieje, jeżeli zostało zawarte porozumienie, formalne lub nieformalne, między przedsiębiorstwem a osobą, zwykle zawarte dobrowolnie przez obie strony, na mocy którego dana osoba pracuje dla przedsiębiorstwa w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub w naturze.

Pracownik uznawany jest za pracownika otrzymującego wynagrodzenie w danej jednostce, jeżeli otrzymuje płacę lub wynagrodzenie z tej jednostki, niezależnie od tego, gdzie jest wykonywana jego praca (w jednostce produkcyjnej lub poza nią). Pracownik z agencji pośrednictwa pracy tymczasowej jest uznawany za zatrudnionego w agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, a nie jednostki (klienta), w której pracuje.

Za zatrudnionych uważa się w szczególności następujące osoby:

właścicieli pracujących za wynagrodzeniem;

studentów, którzy są formalnie zobowiązani do uczestniczenia w procesie produkcji w jednostce w zamian za wynagrodzenie lub kształcenie;

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy mającej specjalnie na celu wspieranie rekrutacji osób bezrobotnych;

osoby pracujące dla firmy w domu, jeżeli istnieje wyraźne porozumienie, zgodnie z którym taka osoba otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wykonanej pracy i jest uwzględniona na liście płac.

Liczba zatrudnionych obejmuje pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników sezonowych, osoby strajkujące lub przebywające na krótkoterminowym urlopie, natomiast nie uwzględnia osób przebywających na długoterminowym urlopie.

Liczba zatrudnionych nie uwzględnia wolontariuszy.

Liczbę zatrudnionych oblicza się w taki sam sposób jak Liczbę pracujących, a mianowicie jest to załoga i jej liczebność oblicza się ją jako roczną średnią na podstawie danych z co najmniej każdego kwartału danego roku za wyjątkiem statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 295/2008, których obliczenia można dokonać na podstawie danych gromadzonych rzadziej.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „liczby pracujących” (16 11 0).

Kod

:

16 13 6

Nazwa

:

Liczba personelu żeńskiego

Załącznik

:

VI

Definicja:

Liczba zatrudnionych (zob. zmienna 16 13 0) płci żeńskiej.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba personelu żeńskiego” stanowi część „liczby zatrudnionych” (16 13 0).

Kod

:

16 14 0

Nazwa

:

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Załącznik

:

I–IV i VI

Definicja

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na jednostki pełnoetatowe (JP).

Dane dotyczące liczby osób pracujących w mniejszym wymiarze czasu niż standardowy czas pracy pracownika zatrudnionego przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy powinny być przeliczone na pełne etaty, w odniesieniu do czasu pracy pracownika zatrudnionego przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce. Jest to całkowita liczba przepracowanych godzin podzielona przez średnią roczną liczbę godzin przepracowanych w pełnym wymiarze czasu na danym obszarze gospodarczym. Ponieważ długość czasu pracy przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy uległa zmianie i jest różna dla różnych gałęzi przemysłu, należy zastosować metody określające średnią proporcję i średnią liczbę godzin dla zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu w każdej grupie zawodowej. W pierwszej kolejności należy oszacować dla każdej grupy zawodowej długość zwykłego tygodnia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. O ile to możliwe, można zdefiniować grupę zawodową w obrębie gałęzi przemysłu według płci lub rodzaju pracy pracowników. Do określenia tych danych właściwe kryteria mogą stanowić godziny pracy uzgodnione w ramach umowy w kontekście miejsc pracy pracowników. Pełen etat oblicza się oddzielnie dla każdej grupy, a następnie podsumowuje.

W kategorii tej ujęte są osoby pracujące w mniejszym wymiarze czasu niż standardowy dzień roboczy, w mniejszym wymiarze czasu niż wynosi standardowa liczba dni roboczych w tygodniu lub w mniejszym wymiarze czasu niż wynosi standardowa liczba tygodni/miesięcy w roku. Przeliczenia należy dokonywać na podstawie liczby przepracowanych godzin, dni, tygodni lub miesięcy.

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych” (16 15 0) może być wykorzystywana przy przeliczaniu „liczby zatrudnionych” (16 13 0) na pełne etaty.

Kod

:

16 15 0

Nazwa

:

Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych

Załącznik

:

II i IV

Definicja

Całkowita liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych stanowi łączną liczbę faktycznie przepracowanych godzin na jednostkę produkcji jednostki obserwowanej podczas okresu sprawozdawczego.

Zmienna ta nie uwzględnia godzin opłaconych, ale faktycznie nieprzepracowanych z powodu corocznych urlopów, dni wolnych i zwolnień lekarskich. Nie uwzględnia także przerw na posiłki i czasu dojazdu do pracy i z pracy.

Ujęte są tu godziny faktycznie przepracowane podczas normalnych godzin pracy, godziny nadliczbowe, czas w miejscu pracy przeznaczony na zadania, takie jak przygotowanie stanowiska pracy oraz czas odpowiadający krótkim przerwom na odpoczynek w miejscu pracy.

Jeżeli dokładna liczba godzin faktycznie przepracowanych nie jest znana, można ją oszacować na podstawie teoretycznej liczby godzin pracy i średniego wskaźnika nieobecności (choroba, urlop macierzyński itd.).

Odniesienie do innych zmiennych

„Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych” może być wykorzystywana przy przeliczaniu „liczby zatrudnionych” (16 13 0) na „liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty” (16 14 0).

Kod

:

16 91 0

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jako łączną liczbę osób, które pracują w jednostce obserwowanej (łącznie z właścicielami pracującymi we własnym przedsiębiorstwie, partnerami pracującymi na stałe w jednostce i nieopłacanymi pracującymi członkami rodziny), jak również osób pracujących poza jednostką, które należą do niej, które są przez nią opłacane (np. przedstawiciele handlowi, personel dostawczy, ekipy remontowe i konserwatorzy). Uwzględniane są również osoby nieobecne przez krótki okres (np. zwolnienie lekarskie, urlop płatny lub urlop specjalny) oraz strajkujące, ale nie wlicza się osób nieobecnych przez czas nieokreślony. Osoby zatrudnione to także osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, które uznawane są za zatrudnione zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju i które są na liście płac, jak również pracownicy sezonowi, praktykanci i osoby pracujące dla firmy w domu znajdujące się na liście płac.

Z liczby osób zatrudnionych wyłączona jest siła robocza zapewniona jednostce przez inne przedsiębiorstwa, osoby prowadzące prace remontowe i konserwatorskie w danej jednostce z ramienia innych przedsiębiorstw, jak również osoby odbywające obowiązkową służbę wojskową.

Nieopłacani pracujący członkowie rodziny to osoby, które mieszkają z właścicielem jednostki i pracują w niej na stałe, ale nie mają umowy o pracę i nie otrzymują ustalonej kwoty za wykonywaną pracę. Ogranicza się to do tych osób, które nie są uwzględnione na liście płac innej jednostki, jako swojego głównego miejsca zatrudnienia.

Uwaga

:

Aby sprawdzić porównywalność danych, konieczne jest wskazanie, czy pozycja ta obejmuje również wolontariuszy czy też nie.

Kod

:

16 91 1

Nazwa

:

Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczba zatrudnionych zdefiniowana jest jako te osoby, które pracują dla pracodawcy i które mają umowę o pracę oraz otrzymują rekompensatę w postaci płacy, wynagrodzenia, honorariów, gratyfikacji, wynagrodzenia za pracę akordową lub wynagrodzenia w naturze.

Związek między pracownikiem a pracodawcą istnieje, jeżeli zostało zawarte porozumienie formalne lub nieformalne między przedsiębiorstwem a osobą, zwykle zawarte dobrowolnie przez obie strony, na mocy którego dana osoba pracuje dla przedsiębiorstwa w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub w naturze.

Pracownik jest uznawany za otrzymującego wynagrodzenie w danej jednostce, jeżeli otrzymuje wynagrodzenie od jednostki, niezależnie od tego, gdzie wykonywana jest praca (w jednostce produkcyjnej lub poza nią). Pracownik z agencji pośrednictwa pracy tymczasowej jest uznawany za pracownika agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, a nie jednostki (klienta), w której pracuje.

Za zatrudnionych uważa się w szczególności następujące osoby:

właścicieli pracujących za wynagrodzeniem;

studentów, którzy są formalnie zobowiązani do uczestniczenia w procesu produkcji w jednostce w zamian za wynagrodzenie lub kształcenie;

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy mającej specjalnie na celu zwiększenie rekrutacji osób bezrobotnych;

osoby pracujące dla firmy w domu, jeżeli istnieje wyraźne porozumienie, zgodnie z którym taka osoba otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wykonanej pracy i jest uwzględniona na liście płac.

Liczba zatrudnionych obejmuje pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników sezonowych, osoby strajkujące lub przebywające na krótkoterminowym urlopie, natomiast nie uwzględnia osób przebywających na długoterminowym urlopie.

Liczba zatrudnionych nie uwzględnia wolontariuszy.

Liczbę zatrudnionych oblicza się w ten sam sposób, co liczbę pracujących, mianowicie jako liczbę miejsc pracy, i mierzy się jako średnią roczną.

Kod

:

16 92 0

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw nowo powstałych w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Liczbę przedsiębiorstw nowo powstałych definiuje się jak dla cechy 11 92 0.

Kod

:

16 92 1

Nazwa

:

Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw nowo powstałych w t

Definicja

Liczbę zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 1. Liczbę przedsiębiorstw nowo powstałych definiuje się jak dla cechy 11 92 0.

Kod

:

16 93 0

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Liczbę przedsiębiorstw zlikwidowanych definiuje się tak jak dla cechy 11 93 0.

Kod

:

16 93 1

Nazwa

:

Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczbę zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 1. Liczbę przedsiębiorstw zlikwidowanych definiuje się jak dla cechy 11 93 0.

Kod

:

16 94 1

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-1 i przetrwały do t

Kod

:

16 94 2

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-2 i przetrwały do t

Kod

:

16 94 3

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-3 i przetrwały do t

Kod

:

16 94 4

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-4 i przetrwały do t

Kod

:

16 94 5

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-5 i przetrwały do t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Liczbę przedsiębiorstw nowo powstałych definiuje się jak dla cechy 11 92 0. Przetrwanie przedsiębiorstw definiuje się jak w cechach 11 94 1–11 94 5.

Kod

:

16 95 1

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-1 i przetrwały do t

Kod

:

16 95 2

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-2 i przetrwały do t

Kod

:

16 95 3

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-3 i przetrwały do t

Kod

:

16 95 4

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-4 i przetrwały do t

Kod

:

16 95 5

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-5 i przetrwały do t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Liczbę przedsiębiorstw nowo powstałych definiuje się tak jak dla cechy 11 92 0. Przetrwanie przedsiębiorstw definiuje się jak w cechach 11 94 1–11 94 5.

Kod

:

17 32 0

Nazwa

:

Liczba sklepów detalicznych

Załącznik

:

III

Definicja

Jest to łączna liczba sklepów detalicznych prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo, będących jego własnością lub wynajmowanych. Sklepy definiuje się jako lokale stałej sprzedaży, do których wchodzą klienci, żeby dokonywać zakupów. Sklepy detaliczne należy klasyfikować w ramach grup 47.1-47.7 NACE wersja 2.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „liczby jednostek lokalnych” (11 21 0)

Kod

:

17 33 1

Nazwa

:

Powierzchnia sprzedażowa sklepu

Załącznik

:

III

Definicja

Powierzchnia sprzedażowa sklepu jest to przybliżona powierzchnia (w m2) części lokalu przedsiębiorstwa przeznaczona na sprzedaż towarów i ich ekspozycję tj.:

całkowita powierzchnia, do której mają dostęp klienci, łącznie z przymierzalniami;

powierzchnia, którą zajmują lady sklepowe i okna;

przestrzeń za ladą, użytkowana przez sprzedawców.

Powierzchnia sprzedażowa sklepu nie obejmuje biur, magazynów i przygotowalni, warsztatów, klatek schodowych, szatni i innych pomieszczeń socjalnych.

Kod

:

18 10 0

Nazwa

:

Obrót z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej

Załącznik

:

III

Definicja

Część obrotu pochodząca z działalności zaklasyfikowanej w sekcjach A-F NACE wersja 2.

Nie uwzględnia się obrotu pochodzącego z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Kod

:

18 11 0

Nazwa

:

Obrót z podstawowego rodzaju działalności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE wersja 2.

Załączniki

:

II i IV

Definicja

Część obrotu pochodzącego z podstawowego rodzaju działalności danej jednostki. Podstawowy rodzaj działalności jednostki ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych.

Ujęty jest tu obrót pochodzący ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami. Nie uwzględnia się obrotu pochodzącego z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z podstawowego rodzaju działalności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE wersja 2 nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Kod

:

18 12 0

Nazwa

:

Obrót z tytułu działalności przemysłowej

Załącznik

:

II

Definicja

Część obrotu pochodząca z działalności zaklasyfikowanej w sekcjach B-F NACE wersja 2.

Uwzględnia się obrót pochodzący ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami. Nie uwzględnia się obrotu pochodzącego z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z tytułu działalności z przemysłowej nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Część „obrotu z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej” (18 10 0)

Kod

:

18 12 1

Nazwa

:

Obrót z tytułu działalności przemysłowej z wyłączeniem budownictwa

Załącznik

:

IV

Definicja

Część obrotu pochodzącego z działalności zaklasyfikowanej w sekcjach B-E NACE wersja 2.

Uwzględnia się obrót pochodzący ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami. Nie uwzględnia się obrotu pochodzącego z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z tytułu działalności przemysłowej z wyłączeniem budownictwa nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Część Obrotu z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej (18 10 0)

Część obrotu z tytułu działalności przemysłowej (18 12 0)

Kod

:

18 12 2

Nazwa

:

Obrót z tytułu działalności budowlanej

Załącznik

:

IV

Definicja

Część obrotu pochodząca z działalności zaklasyfikowanej w sekcji F NACE wersja 2.

Uwzględnia się obrót pochodzący ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami. Nie uwzględnia się obrotu pochodzącego z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z tytułu działalności budowlanej nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Część „obrotu z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej” (18 10 0)

Część obrotu z tytułu działalności przemysłowej (18 12 0)

Kod

:

18 15 0

Nazwa

:

Obrót z tytułu działalności usługowej

Załącznik

:

II–IV

Definicja

Przychody ze wszystkich świadczonych usług (usługi bankowe i ubezpieczeniowe, usługi handlowe i usługi osobiste).

Ta zmienna obejmuje obrót z tytułu działalności usługowej wynikający z podstawowego lub drugorzędnego rodzaju działalności; niektóre formy działalności usługowej mogą być świadczone przez jednostki przemysłowe. Te formy działalności są zaklasyfikowane w sekcjach od H do N i od P do S, jak również w grupach konserwacji i remontów 45.2 i 45.4 sekcji G NACE wersja 2.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z tytułu działalności usługowej nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Kod

:

18 16 0

Nazwa

:

Obrót z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż oraz usług pośrednictwa

Załącznik

:

II–IV

Definicja

Część obrotu pochodząca z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż prowadzonej przez daną jednostkę oraz usług pośrednictwa danej jednostki. Odpowiada to sprzedaży towarów nabytych przez jednostkę we własnym imieniu i na własny rachunek i odsprzedanych w tym samym stanie, w jakim zostały nabyte, lub po dokonaniu takich czynności, jak oznakowanie, pakowanie i opakowywanie, które są praktykowane w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem dystrybucyjnym, jak również prowizjom z zakupów i sprzedaży dokonanych w imieniu i z ramienia osób trzecich oraz podobnych form działalności.

Odsprzedaż tego typu można podzielić na:

odsprzedaż innym pośrednikom, użytkownikom profesjonalnym itd. (sprzedaż hurtowa),

odsprzedaż gospodarstwom domowym, lub użytkownikom na małą skalę (sprzedaż detaliczna).

Te formy działalności zaklasyfikowane są w sekcji G NACE wersja 2 (z wyjątkiem grup konserwacji i remontów 45.2 i 45.4).

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z tytułu działalności handlowej oraz usług pośrednictwa nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Kod

:

18 21 0

Nazwa

:

Podział obrotów według rodzaju produktu (zgodnie z sekcją G w klasyfikacji produktów według działalności – CPA)

Załącznik

:

III

Definicja

Część obrotu pochodząca z form działalności handlowej w postaci zakupów i odsprzedaży dokonywanych przez daną jednostkę oraz form działalności pośrednictwa danej jednostki (zgodnie z definicją dla zmiennej 18 16 0).

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obroty podzielone według rodzaju produktu nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Suma obrotu z wszystkich produktów musi być równa „obrotowi z tytułu działalności handlowej oraz usług pośrednictwa” (18 16 0).

Kod

:

18 31 0

Nazwa

:

Obrót z tytułu budownictwa

Załącznik

:

IV

Definicja

Część obrotu pochodząca z form działalności sekcji F NACE wersja 2 i odnoszących się do konstrukcji zaklasyfikowanych jako budynki w klasyfikacji typów konstrukcji (CC).

Uwzględnia się obrót pochodzący ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami. Nie uwzględnia się obrotu pochodzącego z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z tytułu budownictwa nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Część Obrotu z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej (18 10 0)

Część obrotu z tytułu działalności przemysłowej (18 12 0)

Część obrotu z tytułu działalności budowlanej (18 12 2)

Kod

:

18 32 0

Nazwa

:

Obrót z tytułu budownictwa lądowego

Załącznik

:

IV

Definicja

Część obrotu pochodząca z form działalności zaklasyfikowanych do sekcji F NACE wersja 2 i odnoszących się do konstrukcji zaklasyfikowanych jako budowle w klasyfikacji typów konstrukcji (CC).

Uwzględnia się obrót pochodzący ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami. Nie uwzględnia się obrotu pochodzącego z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Obrót z tytułu budownictwa lądowego i wodnego nie może występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on częścią obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Stanowi on część przychodów.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Część Obrotu z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej (18 10 0)

Część obrotu z tytułu działalności przemysłowej (18 12 0)

Część obrotu z tytułu działalności budowlanej (18 12 2)

Kod

:

20 11 0

Nazwa

:

Zakupy nośników energii (wartość)

Załącznik

:

II i IV

Definicja

Zakupy wszystkich nośników energii podczas okresu sprawozdawczego powinny być uwzględnione w tej zmiennej tylko wówczas, jeśli zostały zakupione w celu wykorzystania ich jako paliwo. Nośniki energii zakupione jako surowce lub w celu odsprzedaży bez przetworzenia nie powinny być uwzględniane. Dane powinny być podawane jedynie jako wartość.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Zakupy nośników energii nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Są one częścią surowców i materiałów.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Są one częścią surowców i materiałów zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym.

Są one częścią pozycji „koszt własny sprzedaży”, „koszty dystrybucji”, „koszty administracyjne” zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „zakupów towarów i usług ogółem” (13 11 0)

Kod

:

21 11 0

Nazwa

:

Nakłady inwestycyjne w urządzenia i stacje kontroli zanieczyszczeń oraz specjalne urządzenia przeznaczone do ochrony przed zanieczyszczeniem (głównie technologie „końca rury”)

Załącznik

:

II

Definicja

Wydatki kapitałowe na metody, technologie, procesy lub sprzęt mające na celu odbiór i usuwanie zanieczyszczenia i środków zanieczyszczających (np. emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków lub odpadów stałych) po ich utworzeniu, zapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia i pomiar jego poziomu oraz na przetwarzanie i usuwanie zanieczyszczeń w wyniku działalności operacyjnej spółki.

Jest to suma nakładów w dziedzinach ochrony środowiska: „Ochrona powietrza i klimatu”, „Zarządzanie ściekami”, „Zarządzanie odpadami” i „Pozostała działalność związana z ochroną środowiska naturalnego”„Pozostała działalność związana z ochroną środowiska naturalnego” obejmuje zagadnienia: „Ochrona i rekultywacja gleby”, „Ochrona i uzdatnianie wód gruntowych i powierzchniowych”, „Zwalczanie hałasu i wibracji”, „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”, „Ochrona przed promieniowaniem”, „Badania i rozwój”, „Ogólna administracja i zarządzanie środowiskiem”, „Kształcenie, szkolenie i informacja”, „Działalność prowadząca do niepodzielnych nakładów” i „Działalność gdzie indziej niesklasyfikowana”.

Cecha ta obejmuje:

Inwestycje w odrębne dające się zidentyfikować komponenty uzupełniające istniejący sprzęt, które są instalowane na końcu linii produkcyjnej lub całkowicie poza jej obrębem (urządzenia technologii „końca rury”).

Inwestycje w urządzenia (np. filtry lub oddzielnie stopnie oczyszczania), które zmniejszają lub usuwają zanieczyszczenia z linii technologicznej, jeżeli usunięcie tych dodatkowych urządzeń nie wpłynęłoby na zasadnicze funkcjonowanie linii produkcyjnej.

Głównym celem lub funkcją tych wydatków kapitałowych jest ochrona środowiska i całość wydatków na te cele powinna zostać uwzględniona w sprawozdaniu.

W sprawozdaniu należy podawać wydatki brutto z uwzględnieniem kompensacji kosztów wynikających z powstawania i zbytu możliwych do sprzedaży produktów ubocznych, poczynionych oszczędności lub otrzymanych dotacji.

Zakupione towary wycenia się po cenach zakupu z wyłączeniem podlegającego potrąceniu podatku VAT oraz innych podlegających potrąceniu podatków bezpośrednio związanych z obrotem.

Wyłączone są:

działania i działalność korzystne dla środowiska, które byłyby podjęte niezależnie od względów ochrony środowiska, w tym przedsięwzięcia mające na celu głównie zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz zabezpieczenie produkcji.

środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń, gdy produkty są zużywane lub złomowane (środowiskowa adaptacja produktów), chyba że polityka ochrony środowiska i przepisy rozszerzą odpowiedzialność prawną producenta tak, by obejmowała zanieczyszczenia generowane przez produkty w trakcie ich używania, lub zagospodarowanie produktów, gdy stają się odpadem.

działania związane ze zużyciem i oszczędzaniem zasobów (np. zaopatrzenie w wodę lub oszczędzanie energii lub surowców), chyba że podstawowym celem jest ochrona środowiska: np. jeżeli te działania mają na celu wdrożenie krajowej lub międzynarodowej polityki w zakresie ochrony środowiska i nie są podejmowane dla ograniczenia kosztów.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Niniejsza definicja oparta jest na standardach rachunkowości stosowanych przez przedsiębiorstwa w procedurach rachunkowych zgodnie ze standardami rachunkowości UE: tzn. wydatki te kwalifikują się, by uznać je za aktywa.

Rzeczowe aktywa trwałe mogą zostać nabyte ze względów bezpieczeństwa lub z racji ochrony środowiska. Nabycie tego rodzaju rzeczowych aktywów trwałych, mimo iż nie przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z jakąkolwiek konkretną pozycją rzeczowych aktywów trwałych, może okazać się niezbędne dla jednostki gospodarczej w związku z uzyskaniem przyszłych korzyści ekonomicznych z jej aktywów. W takim przypadku nabycie pozycji rzeczowych aktywów trwałych spełnia warunki ujęcia ich jako aktywów, gdyż umożliwia przedsiębiorstwu osiągnięcie przyszłych korzyści ekonomicznych z powiązanych aktywów, przewyższających korzyści, które zostałyby osiągnięte, gdyby do nabycia nie doszło. Jednakże tego rodzaju aktywa ujmuje się tylko w takim zakresie, w jakim wartość bilansowa takich aktywów i powiązanych aktywów nie przewyższa łącznej wartości odzyskiwalnej tychże aktywów i powiązanych aktywów. Na przykład, producent środków chemicznych może być zmuszony do wprowadzenia jakiegoś nowego sposobu postępowania z chemikaliami w celu sprostania wymogom dotyczącym ochrony środowiska w zakresie produkcji i przechowywania niebezpiecznych chemikaliów; takie usprawnienia instalacji ujmuje się jako składnik aktywów w zakresie, w jakim istnieje możliwość ich odzyskania, gdyż przy braku takich ulepszeń jednostka gospodarcza nie miałaby możliwości produkowania i sprzedawania chemikaliów.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „całkowite inwestycje na ochronę środowiska” jest sumą zmiennych 21 11 0 i 21 12 0. Zmienna „całkowite wydatki na ochronę środowiska” jest sumą zmiennych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0.

Część:

15 11 0 Inwestycji brutto w dobra materialne

Kod

:

21 12 0

Nazwa

:

Inwestycje w sprzęt oraz zakłady związane z technologią bardziej czystą („technologia zintegrowana”)

Załącznik

:

II

Definicja

Wydatki kapitałowe na nowe metody lub adaptację istniejących metod, technologii, procesów, urządzeń (lub ich części) zaprojektowanych do zapobiegania powstawaniu lub zmniejszania ilości zanieczyszczeń tworzonych u źródła (np. emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków lub odpadów stałych), powodujących zmniejszenie wpływu uwalnianych substancji zanieczyszczających lub działań zanieczyszczających na środowisko.

Jest to suma nakładów w dziedzinach ochrony środowiska: „Ochrona powietrza i klimatu”, „Zarządzanie ściekami”, „Zarządzanie odpadami” i „Pozostała działalność związana z ochroną środowiska naturalnego”. „Pozostała działalność związana z ochroną środowiska naturalnego” obejmuje zagadnienia: „Ochrona i uzdatnianie gleby, wód gruntowych i powierzchniowych”, „Zwalczanie hałasu i wibracji”, „Ochrona zróżnicowania biologicznego i krajobrazu”, „Ochrona przed promieniowaniem”, „Badania i rozwój”, „Ogólna administracja i zarządzanie środowiskiem”, „Kształcenie, szkolenie i informacja”, „Działalność prowadząca do niepodzielnych nakładów” i „Działalność gdzie indziej niesklasyfikowana”.

Cecha ta obejmuje:

wydatki kapitałowe, które dotyczą różnych, oddzielnie identyfikowalnych (stanowiących część z punktu widzenia ochrony środowiska) metod, procesów, technologii i urządzeń. Ich głównym celem lub funkcją jest z definicji ochrona środowiska i całkowite wydatki na metody, procesy, technologie i urządzenia (lub ich części z punktu widzenia ochrony środowiska) winny być uwzględnione w sprawozdaniu,

wydatki kapitałowe na metody, procesy, technologie i urządzenia, które są zintegrowane z całą działalnością operacyjną (procesem/instalacją produkcyjną) w sposób, który utrudnia oddzielną identyfikację komponentu zapobiegania zanieczyszczeniom. W tych przypadkach („środki zintegrowane”) w sprawozdaniach należy uwzględniać tylko część całej inwestycji związaną z ochroną środowiska.

Część ta odpowiada dodatkowym inwestycjom w zakresie nakładów kapitałowych, które zostałyby poniesione, gdyby nie istniały wymagania dotyczące ochrony środowiska. Dlatego alternatywą dla porównania jest najtańsza alternatywa, jaka jest dostępna dla przedsiębiorstwa o podobnych funkcjach i cechach charakterystycznych, z wyjątkiem tych związanych z ochroną środowiska.

Jeżeli wybrana opcja jest technologią standardową i nie istnieje tańsza, mniej korzystna dla środowiska alternatywa, z której przedsiębiorstwo może skorzystać, to z definicji inwestycja nie stanowi działalności w zakresie ochrony środowiska i żadne wydatki z nią związane nie powinny być uwzględniane w sprawozdaniu.

W sprawozdaniu należy podawać wydatki brutto z uwzględnieniem kompensacji kosztów wynikających z powstawania i zbytu możliwych do sprzedaży produktów ubocznych, poczynionych oszczędności lub otrzymanych dotacji.

Zakupione towary wycenia się po cenach zakupu z wyłączeniem podlegającego potrąceniu podatku VAT oraz innych podlegających potrąceniu podatków bezpośrednio związanych z obrotem.

Wyłączone są:

działania i działalność korzystne dla środowiska, które byłyby podjęte niezależnie od względów ochrony środowiska, w tym przedsięwzięcia mające na celu głównie zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz zabezpieczenie produkcji.

środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń, gdy produkty są zużywane lub złomowane (środowiskowa adaptacja produktów), chyba że polityka ochrony środowiska i przepisy rozszerzą odpowiedzialność prawną producenta tak, by obejmowała zanieczyszczenia generowane przez produkty w trakcie ich użytkowania, lub zagospodarowanie produktów, gdy stają się odpadem.

działania związane ze zużyciem i oszczędzaniem zasobów (np. zaopatrzenie w wodę lub oszczędzanie energii lub surowców), chyba że podstawowym celem jest ochrona środowiska: np. jeżeli te działania mają na celu wdrożenie krajowej lub międzynarodowej polityki w zakresie ochrony środowiska i nie są podejmowane dla ograniczenia kosztów.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Niniejsza definicja oparta jest na standardach rachunkowości stosowanych przez przedsiębiorstwa w procedurach rachunkowych zgodnie ze standardami rachunkowości UE: tzn. wydatki te kwalifikują się, by uznać je za aktywa.

Rzeczowe aktywa trwałe mogą zostać nabyte ze względów bezpieczeństwa lub z racji ochrony środowiska. Nabycie tego rodzaju rzeczowych aktywów trwałych, mimo iż nie przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z jakąkolwiek konkretną pozycją rzeczowych aktywów trwałych, może okazać się niezbędne dla jednostki gospodarczej w związku z uzyskaniem przyszłych korzyści ekonomicznych z innych aktywów. W takim przypadku nabycie pozycji rzeczowych aktywów trwałych spełnia warunki ujęcia ich jako aktywów, gdyż umożliwia jednostce gospodarczej osiągnięcie przyszłych korzyści ekonomicznych z powiązanych aktywów, przewyższających korzyści, które zostałyby osiągnięte, gdyby do nabycia nie doszło. Jednakże tego rodzaju aktywa ujmuje się tylko w takim zakresie, w jakim wartość bilansowa takich aktywów i powiązanych aktywów nie przewyższa łącznej wartości odzyskiwalnej tychże aktywów i powiązanych aktywów. Na przykład, producent środków chemicznych może być zmuszony do wprowadzenia jakiegoś nowego sposobu postępowania z chemikaliami, w celu sprostania wymogom dotyczącym ochrony środowiska w zakresie produkcji i przechowywania niebezpiecznych chemikaliów; takie usprawnienie instalacji ujmuje się jako składnik aktywów w zakresie, w jakim istnieje możliwość ich odzyskania, gdyż przy braku takich ulepszeń jednostka gospodarcza nie miałaby możliwości produkowania i sprzedawania chemikaliów.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „całkowite inwestycje na ochronę środowiska” jest sumą zmiennych 21 11 0 i 21 12 0. Zmienna „całkowite wydatki na ochronę środowiska” jest sumą zmiennych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0.

Część:

15 11 0 Inwestycji brutto w dobra materialne

Kod

:

21 14 0

Nazwa

:

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Załącznik

:

II

Definicja

Całkowite bieżące wydatki na ochronę środowiska stanowią wydatki na prowadzenie i utrzymanie działalności, technologii, procesu, urządzeń (lub ich części) zaprojektowanych do zapobiegania powstawaniu, zmniejszania, przetwarzania lub eliminowania substancji zanieczyszczających lub zanieczyszczeń (np. emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków lub odpadów stałych) lub jakiekolwiek innej degradacji środowiska wynikającej z działalności operacyjnej spółki.

Jest to suma nakładów w dziedzinach ochrony środowiska: „Ochrona powietrza i klimatu”, „Zarządzanie ściekami”, „Zarządzanie odpadami” i „Pozostała działalność związana z ochroną środowiska naturalnego”. „Pozostała działalność związana z ochroną środowiska naturalnego” obejmuje zagadnienia: „Ochrona i uzdatnianie gleby, wód gruntowych i powierzchniowych”, „Zwalczanie hałasu i wibracji”, „Ochrona zróżnicowania biologicznego i krajobrazu”, „Ochrona przed promieniowaniem”, „Badania i rozwój”, „Ogólna administracja i zarządzanie środowiskiem”, „Kształcenie, szkolenie i informacja”, „Działalność prowadząca do niepodzielnych nakładów” i „Działalność gdzie indziej niesklasyfikowana”.

W sprawozdaniu należy podawać wydatki brutto z uwzględnieniem kompensacji kosztów wynikających ze zbytu możliwych do sprzedaży produktów ubocznych, poczynionych oszczędności lub otrzymanych dotacji.

Bieżące wydatki są sumą „wydatków wewnątrzzakładowych” i „zakupów usług w zakresie ochrony środowiska”

wydatki wewnątrzzakładowe obejmują wszystkie bieżące wydatki na ochronę środowiska z wyjątkiem zakupów usług w zakresie ochrony środowiska od innych jednostek. Jest to suma kosztów pracy, zużytych surowców i materiałów oraz płatności za leasing operacyjny. Wydatki te mogą być związane na przykład z obsługą i utrzymaniem urządzeń ochrony środowiska, pomiarami i monitorowaniem poziomów zanieczyszczeń, zarządzaniem ochroną środowiska, informacją i kształceniem, badaniami i rozwojem w zakresie ochrony środowiska.

zakupy usług w zakresie ochrony środowiska obejmują honoraria, opłaty i podobne płatności dla innych jednostek organizacyjnych (działających na zewnątrz jednostki sporządzającej sprawozdanie), publicznych lub prywatnych, w zamian za usługi w zakresie ochrony środowiska związane z oddziaływaniami na środowisko wynikającymi z działalności operacyjnej spółki. Na przykład opłaty za odbiór i przetwarzanie odpadów i ścieków, płatności związane z odkażaniem gleby, opłaty administracyjne, płatności dla konsultantów w dziedzinie ochrony środowiska związane np. z informacjami na temat środowiska, certyfikacją lub obsługą sprzętu ochrony środowiska.

Zakupione towary i usługi wyceniane są w cenie zakupu z wyłączeniem podlegającego potrąceniu podatku VAT i innych podlegających potrąceniu podatków bezpośrednio związanych z obrotem. Wydatki na robociznę obejmują płace brutto i uposażenia łącznie z kosztami pracodawcy i kosztami zabezpieczenia społecznego, ale z wyłączeniem kosztów ogólnych.

Wyłączone są:

działania i działalność korzystne dla środowiska, które byłyby podjęte niezależnie od względów ochrony środowiska, w tym przedsięwzięcia mające na celu głównie zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz zabezpieczenie produkcji,

środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń, gdy produkty są zużywane lub złomowane (środowiskowa adaptacja produktów), chyba że polityka ochrony środowiska i przepisy rozszerzą odpowiedzialność prawną producenta tak, by obejmowała zanieczyszczenia generowane przez produkty w trakcie ich używania, lub zagospodarowanie produktów, gdy stają się odpadem.

działania związane ze zużyciem i oszczędzaniem zasobów (np. zaopatrzenie w wodę lub oszczędzanie energii lub surowców), chyba że podstawowym celem jest ochrona środowiska: np. jeżeli te działania mają na celu wdrożenie krajowej lub międzynarodowej polityki w zakresie ochrony środowiska i nie są podejmowane dla ograniczenia kosztów.

wydatki na podatki, honoraria i opłaty, które nie są związane z zakupem usług w zakresie ochrony środowiska związanych z oddziaływaniem na środowisko operacyjnej działalności spółki, nawet jeżeli władze rządowe przeznaczyły określony przychód na sfinansowanie działalności w zakresie ochrony środowiska (np. podatki za zanieczyszczanie środowiska),

pozycje o obliczonym koszcie, takie jak amortyzacja sprzętu związanego z ochroną środowiska, straty ze sprzedaży majątku trwałego w związku z wymuszoną wymianą lub koszty ogólne.

strata dochodu, opłaty kompensacyjne, grzywny, kary i podobne koszty, które nie są związane z ochroną środowiska.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Definicja wydatków bieżących oparta jest na standardach rachunkowości stosowanych przez przedsiębiorstwa w procedurach rachunkowych zgodnie ze standardami rachunkowości UE: tzn. wydatki bieżące obejmują wszystkie wydatki, które nie są kapitalizowane, ale stanowią obciążenie rachunku zysków i strat.

Jest to suma wartości zakupu surowców i materiałów, kosztów pracy, honorariów i opłat administracyjnych, wydatków na usługi zewnętrzne oraz opłat czynszowych i leasingowych związane z działaniami w zakresie ochrony środowiska.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „całkowite inwestycje na ochronę środowiska” jest sumą zmiennych 21 11 0 i 21 12 0. Zmienna „całkowite wydatki na ochronę środowiska” jest sumą zmiennych 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0.

Część:

13 11 0 Zakupów towarów i usług ogółem

13 31 0 Kosztów osobowych

Kod

:

23 11 0

Nazwa

:

Wypłaty dla podwykonawców

Załącznik

:

II i IV

Definicja

Dla statystyk dotyczących działalności zdefiniowanej w sekcji 3 załącznika II wypłaty dla podwykonawców to płatności dokonane przez jednostkę na rzecz osób trzecich w zamian za towary i usługi przemysłowe dostarczone jako część stosunku podzlecenia, definiowanego w sposób następujący:

dwa przedsiębiorstwa połączone są stosunkiem podzlecenia, jeżeli jednocześnie zostały spełnione warunki A i B:

A.

przedsiębiorstwo klient, zwane również głównym wykonawcą, uczestniczy w projektowaniu produktu, dostarczając, nawet częściowo, specyfikację techniczną przedsiębiorstwu dostawcy, zwanemu także podwykonawcą, lub dostarcza mu materiałów do przetworzenia;

B.

przedsiębiorstwo klient sprzedaje produkt wykonany na zasadzie podzlecenia, albo jako osobny produkt, albo jako część bardziej złożonego produktu, i przyjmuje po sprzedaży odpowiedzialność za jakość produktu.

Uwaga

:

samo ustalenie koloru, rozmiaru lub numeru katalogowego nie jest jeszcze samo w sobie specyfikacją techniczną. Wytworzenie produktu zaprojektowanego w ściśle określonym celu i spełniającego ściśle określone warunki nie oznacza jeszcze istnienia stosunku podzlecenia.

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika IV wypłaty dla podwykonawców są to płatności dokonane przez jednostkę na rzecz osób trzecich w zamian za roboty budowlane dostarczone jako część stosunku podzlecenia.

Dwa przedsiębiorstwa połączone są stosunkiem podzlecenia, jeżeli jednocześnie zostały spełnione warunki A, B, C i D:

A.

Przedsiębiorstwo klient zawiera umowę z przedsiębiorstwem dostawcą, zwanym dalej „podwykonawcą”, na wykonanie robót lub usług, które są wyraźnie włączone do procesu budowy;

B.

Przedsiębiorstwo klient jest odpowiedzialne za końcowy produkt procesu budowy; odpowiedzialność obejmuje także części wykonane przez podwykonawców; podwykonawca może w niektórych przypadkach ponosić częściową odpowiedzialność.

C.

Przedsiębiorstwo klient przekazuje podwykonawcy szczegóły techniczne, na przykład informację o tym, że roboty lub usługi wykonane przez podwykonawcę muszą być zgodne z założeniami określonego projektu i w związku z tym nie mogą być standardowymi lub katalogowymi robotami lub usługami.

D.

Umowa wzajemna nie podlega z innych względów przepisom umowy asocjacyjnej, takiej jak wspólna odpowiedź na zaproszenie do składania ofert, konsorcjum lub spółka joint venture, itd.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Wypłaty dla podwykonawców niekoniecznie muszą być potraktowane oddzielnie w rachunkowości spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Można je dołączyć do Pozostałych kosztów zewnętrznych oraz Pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Mogą zostać ujęte w innych wydatkach w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym.

Mogą zostać ujęte w innych wydatkach w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „zakupów towarów i usług ogółem” (13 11 0).

Kod

:

23 12 0

Nazwa

:

Dochód z działalności podwykonawczej

Załącznik

:

IV

Definicja

W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji 3 załącznika IV dochód z działalności podwykonawczej jest obrotem osiąganym w wyniku robót budowlanych jednostki wykonywanych na rzecz osoby trzeciej na mocy stosunku umownego z podwykonawcami.

Dwa przedsiębiorstwa połączone są stosunkiem podzlecenia, jeżeli jednocześnie zostały spełnione warunki A, B, C i D.

A.

Przedsiębiorstwo klient zawiera umowę z przedsiębiorstwem dostawcą, zwanym dalej „podwykonawcą” na wykonanie robót lub usług, które są wyraźnie włączone do procesu budowy;

B.

Przedsiębiorstwo klient jest odpowiedzialne za końcowy produkt procesu budowy; odpowiedzialność obejmuje także części wykonane przez podwykonawców; podwykonawca może w niektórych przypadkach ponosić częściową odpowiedzialność.

C.

Przedsiębiorstwo klient przekazuje podwykonawcy specyfikacje, na przykład informację o tym, że roboty lub usługi wykonane przez podwykonawcę muszą być zgodne z założeniami określonego projektu i, w związku z tym, nie mogą być standardowymi lub katalogowymi robotami lub usługami.

D.

Umowa wzajemna nie podlega z innych względów przepisom umowy asocjacyjnej, takiej jak wspólna odpowiedź na zaproszenie do składania ofert, konsorcjum lub spółka joint venture, itd.

Odniesienie do sprawozdania finansowego spółki

Dochód z działalności podwykonawczej niekoniecznie musi być potraktowany oddzielnie w księgowości spółki.

Czwarta dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych: dyrektywa Rady 78/660/EWG

Jest on włączony do obrotu netto.

Rozporządzenia dotyczące MSR: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003

Jest on włączony do dochodów w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym.

Jest on włączony do dochodów w rachunku zysków i strat zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym.

Odniesienie do innych zmiennych

Część „obrotu” (12 11 0)

Część „obrotu z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej” (18 10 0)

Część „obrotu z tytułu działalności przemysłowej” (18 12 0)

Część „obrotu z tytułu działalności budowlanej” (18 12 2)

Część „obrotu z tytułu budownictwa” (18 31 0) lub „obrotu z tytułu budownictwa lądowego” (18 32 0)

Kod

:

32 11 2

Nazwa

:

Zmiana brutto w rezerwie niezarobionych składek (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 25 i 37 dyrektywy Rady 91/674/EWG – zmiana brutto w rezerwie niezarobionych składek jest włączona do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.1 lit. c) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.1 lit. c) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zmiana brutto w rezerwie niezarobionych składek” jest używana przy obliczaniu „składek brutto na udziale własnym”, a także przy obliczaniu „wyniku technicznego brutto” (32 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

32 11 4

Nazwa

:

Składki przypisane brutto w podziale na status prawny

Załącznik

:

V

Definicja:

Składki przypisane brutto (zob. zmienna 12 11 0) są podzielone na status prawny w następujący sposób: spółki akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały zakładów ubezpieczeniowych mających siedzibę zarządu w państwach członkowskich spoza EOG, pozostałe.

Uwaga:

W przypadku przedsiębiorstw reasekuracyjnych nie rejestruje się oddziałów przedsiębiorstw mających siedzibę zarządu poza EOG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Składki przypisane brutto w podziale na status prawny” stanowią dalszy podział „składek przypisanych brutto” (12 11 0).

Kod

:

32 11 5

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego

Załącznik

:

V

Definicja:

Zgodnie z podziałem zmiennej 11 11 5 składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich ulegają podziałowi według udziału w odniesieniu do przedsiębiorstw kontrolowanych w tym samym kraju oraz udziału w odniesieniu do przedsiębiorstw kontrolowanych z zagranicy.

Kod

:

32 11 6

Nazwa

:

Składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego

Załącznik

:

V

Definicja:

Zgodnie z podziałem zmiennej 11 11 5 składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji ulegają podziałowi według udziału w odniesieniu do przedsiębiorstw kontrolowanych w tym samym kraju oraz udziału w odniesieniu do przedsiębiorstw kontrolowanych z zagranicy.

Kod

:

32 12 0

Nazwa

:

Przychody z lokat z uwzględnieniem kosztów, przeniesione z rachunku nietechnicznego

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 i 43 dyrektywy Rady 91/674/EWG – Przychody z lokat z uwzględnieniem kosztów, przeniesione z rachunku nietechnicznego są włączone do technicznej części rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt I.2 dyrektywy 91/674/EWG. Dane do tej pozycji gromadzone będą zgodnie z różnymi metodami pozycjonowania dochodu z lokat w rachunkach zysków i strat: nietechnicznym i technicznym. W odniesieniu do państw korzystających z możliwości przewidzianych w art. 42 ust. 4 dyrektywy 91/674/EWG pozycja ta może zostać zastąpiona inną pozycją zgodnie z opcjami do wyboru na mocy tego artykułu.

Odniesienie do innych zmiennych

„Przychody z lokat z uwzględnieniem kosztów przeniesione z rachunku nietechnicznego” stosowane są przy obliczaniu „wyniku technicznego brutto” (32 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

32 13 1

Nazwa

:

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 38 dyrektywy Rady 91/674/EWG – odszkodowania i świadczenia brutto są włączone do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.4 lit. a) aa) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.5 lit. a) aa) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń na życie. Definicja ta obejmuje obejmuje wszystkie odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w roku budżetowym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Odszkodowania i świadczenia brutto” używane są przy obliczaniu „wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto”, a także przy obliczaniu „wyniku technicznego brutto” (32 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

32 13 2

Nazwa

:

Odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrachunkowym

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 38 dyrektywy Rady 91/674/EWG – Odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrachunkowym są włączone do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Objęte są wszystkie odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w roku budżetowym, które odnoszą się do odszkodowań i świadczeń wypłaconych w roku obrachunkowym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrachunkowym” są częścią zmiennej „odszkodowania i świadczenia brutto” (32 13 1).

Kod

:

32 13 4

Nazwa

:

Zmiana brutto w rezerwach na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 38 dyrektywy Rady 91/674/EWG – zmiana brutto rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia jest włączona do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.4 lit. b) aa) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz art. 34 pkt II.5 lit. b) aa) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zmiana brutto rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia” jest używana przy obliczaniu zmiennej „wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto”, a także przy obliczaniu „wyniku technicznego brutto” (32 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

32 14 0

Nazwa

:

Koszty operacyjne brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta jest sumą kosztów akwizycji, zmiany odroczonych kosztów akwizycji i kosztów administracyjnych.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.7 lit. a), b) i c) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.8 lit. a), b) i c) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty operacyjne brutto” są używane przy obliczaniu „wyniku technicznego brutto” (32 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

32 15 0

Nazwa

:

Zmiana stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 30 dyrektywy Rady 91/674/EWG – Zmiana stanu rezerw na wyrównanie szkodowości jest włączona do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.9 dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zmiana stanu rezerw na wyrównanie szkodowości” jest używana przy obliczaniu „wyniku technicznego brutto” (32 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

32 16 0

Nazwa

:

Inne pozycje rachunku technicznego brutto (+/–)

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta stanowi saldo pozostałego dochodu technicznego brutto, zmian brutto pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych niewykazanych w innych pozycjach, premii i rabatów brutto i pozostałych kosztów technicznych brutto.

Jeżeli różnica między kwotami brutto i netto w przypadku tej pozycji ma niewielkie znaczenie, pozycję tę można zastąpić pozycją „inne pozycje rachunku technicznego netto”. Wówczas zmienna ta stanowi saldo pozostałego dochodu technicznego netto (32 16 1), zmian netto pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych niewykazanych w pozostałych pozycjach (32 16 2), premii i rabatów netto (32 16 3) i pozostałych kosztów technicznych netto (32 16 4). Jeżeli państwo członkowskie stosuje kwoty netto, musi to być wskazane.

Odniesienie do innych zmiennych

„Inne pozycje rachunku technicznego brutto” są stosowane przy obliczaniu „wyniku technicznego brutto” (32 17 0) oraz innych danych zagregowanych i sald.

Kod

:

32 16 1

Nazwa

:

Pozostały dochód techniczny netto

Załącznik

:

V

Definicja:

Dochód techniczny netto niewykazany w pozostałych pozycjach.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.3 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.4 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Pozostały dochód techniczny netto” jest stosowany przy obliczaniu „innych pozycji rachunku technicznego brutto” (32 16 0).

Kod

:

32 16 2

Nazwa

:

Zmiany netto pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych niewykazane w innych pozycjach (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 26 dyrektywy Rady 91/674/EWG – zmiany netto pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych niewykazane w innych pozycjach są włączone do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.5 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.6 lit. b) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zmiany netto pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych niewykazane w pozostałych pozycjach” są stosowane przy obliczaniu „innych pozycji rachunku technicznego brutto” (32 16 0).

Kod

:

32 16 3

Nazwa

:

Premie i rabaty netto

Załącznik

:

V

Definicja:

art. 29 i 39 dyrektywy Rady 91/674/EWG – premie i rabaty netto są włączone do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.6 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.7 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Premie i rabaty netto” są stosowane przy obliczaniu „innych pozycji rachunku technicznego brutto” (32 16 0).

Kod

:

32 16 4

Nazwa

:

Pozostałe koszty techniczne netto

Załącznik

:

V

Definicja:

Koszty techniczne netto niewykazane w pozostałych pozycjach.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.8 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.11 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Pozostałe koszty techniczne netto” są stosowane przy obliczaniu „innych pozycji rachunku technicznego brutto” (32 16 0).

Kod

:

32 17 0

Nazwa

:

Suma częściowa I (= wynik techniczny brutto) (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Saldo brutto rachunku technicznego rachunku zysków i strat.

Uwaga:

Kwota brutto odpowiadająca sumie częściowej zgodnie z art. 34 pkt I.10 dyrektywy 91/674/EWG (rachunek techniczny) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.13 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Suma częściowa I” obliczana jest, w odniesieniu do ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, w następujący sposób:

składki brutto na udziale własnym [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

przydzielony zwrot z inwestycji przeniesiony z rachunku nietechnicznego (32 12 0)

-

wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

-

koszty operacyjne brutto (32 14 0)

+

zmiana stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (32 15 0) (+/-)

+

inne pozycje rachunku technicznego brutto (32 16 0) (+/-).

Jeżeli „inne pozycje rachunku technicznego brutto” (32 16 0) są uwzględniane wyłącznie jako kwoty netto, tylko ta kwota netto uwzględniana jest przy obliczaniu sumy częściowej I: wynik techniczny brutto.

Suma częściowa I obliczana jest, w odniesieniu do ubezpieczeń na życie, w następujący sposób:

Składki brutto na udziale własnym [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Dochód z inwestycji (32 22 0)

+

Niezrealizowane zyski z lokat (32 23 0)

-

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

+

Zmiana brutto w rezerwie na ubezpieczenie na życie (32 25 0) (+/-)

-

Koszty operacyjne brutto (32 14 0)

-

Koszty działalności lokacyjnej (32 27 0)

-

Niezrealizowane straty z lokat (32 28 0)

-

Przydzielony zwrot z inwestycji przeniesiony na rachunek nietechniczny (32 29 0)

+

Inne pozycje rachunku technicznego brutto (32 16 0) (+/-).

Jeżeli „inne pozycje rachunku technicznego brutto” (32 16 0) są uwzględniane wyłącznie jako kwoty netto, tylko ta kwota uwzględniana jest przy obliczaniu sumy częściowej I: wynik techniczny brutto.

Suma częściowa I (= wynik techniczny brutto) używana jest przy obliczaniu sumy częściowej II (wynik techniczny na udziale własnym) (32 19 0).

Kod

:

32 18 0

Nazwa

:

Bilans działalności reasekuracyjnej (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Saldo reasekuracji rachunku technicznego rachunku zysków i strat.

Uwaga:

Art. 63 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienną oblicza się w następujący sposób:

Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto (32 18 1)

+

Udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwach składek (32 18 3) (+/-)

-

Udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach brutto [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)]

-

Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach (32 18 7)

+

Udział reasekuratorów w kwotach brutto z innych pozycji rachunku technicznego (32 18 8) (+/-)

+

Udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwach na ubezpieczenia na życie (32 33 4) (+/-)

Saldo reasekuracji używane jest przy obliczaniu sumy częściowej II (= wynik techniczny na udziale własnym) (32 19 0) (+/-).

Kod

:

32 18 1

Nazwa

:

Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 36 dyrektywy Rady 91/674/EWG – udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto jest włączony do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.1 lit. b) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.1 lit. b) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto” jest częścią „bilansu działalności reasekuracyjnej” (32 18 0)

Kod

:

32 18 2

Nazwa

:

Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto w podziale według państwa siedziby przedsiębiorstwa dominującego

Załącznik

:

V

Definicja:

Zgodnie z podziałem zmiennej 11 11 5„udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto” ulega podziałowi według udziału w odniesieniu do przedsiębiorstw kontrolowanych w tym samym kraju oraz udziału w odniesieniu do przedsiębiorstw kontrolowanych z zagranicy.

Kod

:

32 18 3

Nazwa

:

Udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwach składek niezarobionych (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 25 i 37 dyrektywy Rady 91/674/EWG- udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwach składek niezarobionych jest włączony do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.1 lit. d) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.1 lit. c) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie. Pod tą pozycją ujmuje się udział reasekuratorów w kwocie brutto.

Odniesienie do innych zmiennych

„Udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwach składek niezarobionych” jest częścią „bilansu działalności reasekuracyjnej” (32 18 0).

Kod

:

32 18 5

Nazwa

:

Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 38 dyrektywy Rady 91/674/EWG- udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto jest włączony do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.4 lit. a) bb) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.5 lit. a) bb) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach brutto” jest częścią „bilansu działalności reasekuracyjnej” (32 18 0).

Kod

:

32 18 6

Nazwa

:

Udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwach na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 38 dyrektywy Rady 91/674/EWG- udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwach na niewypłacone odszkodowania i świadczenia jest włączony do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.4 lit. b) bb) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.5 lit. b) bb) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwach na niewypłacone odszkodowania i świadczenia” jest częścią „bilansu działalności reasekuracyjnej” (32 18 0).

Kod

:

32 18 7

Nazwa

:

Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach

Załącznik

:

V

Definicja:

Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach otrzymane w zamian za przekazanie działalności.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.7 lit. d) dyrektywy 91/674/EWG w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i art. 34 pkt II.8 lit. d) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach” są częścią „bilansu działalności reasekuracyjnej” (32 18 0).

Kod

:

32 18 8

Nazwa

:

Udział reasekuratorów w kwotach brutto z innych pozycji rachunku technicznego (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta stanowi udział reasekuratorów odpowiadający zmiennej 32 16 0 (obejmującej następujące części składowe: pozostały dochód techniczny, zmiany stanu pozostałych rezerw technicznych niewykazanych pod innymi pozycjami, premie i rabaty, pozostałe koszty techniczne).

Uwaga:

Jeżeli „inne pozycje rachunku technicznego brutto” (32 16 0) są uwzględniane wyłącznie jako kwoty netto, zmienna ta nie musi być przedstawiona.

Odniesienie do innych zmiennych

„Udział reasekuratorów w kwotach brutto innych pozycji rachunku technicznego” jest częścią „bilansu działalności reasekuracyjnej” (32 18 0).

Kod

:

32 19 0

Nazwa

:

Suma częściowa II (= wynik techniczny na udziale własnym) (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Saldo reasekuracji rachunku technicznego rachunku zysków i strat netto – na udziale własnym —.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt I.10 dyrektywy 91/674/EWG (rachunek techniczny) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, art. 34 pozycja II ust. 13 dyrektywy 91/674/EWG (rachunek techniczny) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i art. 34 pkt III.1 i pkt III.2 dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienną oblicza się w następujący sposób:

wynik techniczny brutto (32 17 0) (+/-)

-

bilans działalności reasekuracyjnej (32 18 0) (+/-).

Kod

:

32 22 0

Nazwa

:

Dochód z inwestycji

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy dochodu z inwestycji włączonego do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt II.2 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie. Wartość tej zmiennej będzie uzyskiwana zgodnie z różnymi metodami pozycjonowania dochodów z inwestycji na rachunku technicznym i nietechnicznym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Dochód z inwestycji” jest stosowany przy obliczaniu zmiennej „suma częściowa I (= wynik techniczny brutto)” (32 17 0).

Kod

:

32 23 0

Nazwa

:

Niezrealizowane zyski z lokat

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 44 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy niezrealizowanych zysków z lokat włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt II.3 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Niezrealizowane zyski z lokat” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „suma częściowa I (= wynik techniczny brutto)” (32 17 0)

Kod

:

32 25 0

Nazwa

:

Zmiana brutto w rezerwie na ubezpieczenia na życie (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 27 dyrektywy Rady 91/674/EWG – zmiana brutto w rezerwie na ubezpieczenia na życie jest włączona do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt II.6 lit. a) aa) dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zmiana brutto w rezerwie na ubezpieczenie na życie” jest używana przy obliczaniu zmiennej „suma częściowa I (= wynik techniczny brutto)” (32 17 0).

Kod

:

32 27 0

Nazwa

:

Koszty działalności lokacyjnej

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy kosztów działalności lokacyjnej włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt II.9 dyrektywy 91/674/EWG w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie. Dane z tej pozycji gromadzone będą zgodnie z różnymi metodami pozycjonowania dochodów z inwestycji na rachunku technicznym i nietechnicznym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty działalności lokacyjnej” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „suma częściowa I (= wynik techniczny brutto)” (32 17 0).

Kod

:

32 28 0

Nazwa

:

Niezrealizowane straty z lokat

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 44 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy niezrealizowanych strat z lokat włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt II.10 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Niezrealizowane straty z lokat” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „suma częściowa I (= wynik techniczny brutto)” (32 17 0)

Kod

:

32 29 0

Nazwa

:

Przydzielony zwrot z inwestycji przeniesiony na rachunek nietechniczny.

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 43 dyrektywy Rady 91/674/EWG – przydzielony zwrot z inwestycji przeniesiony na rachunek nietechniczny są włączone do technicznej części rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.12 dyrektywy 91/674/EWG. Dane z tej pozycji gromadzone będą zgodnie z różnymi metodami pozycjonowania dochodów z inwestycji na rachunku technicznym i nietechnicznym.

Odniesienie do innych zmiennych

„Przydzielony zwrot z inwestycji przeniesiony na rachunek nietechniczny” stosowany jest przy obliczaniu zmiennej „suma częściowa I (= wynik techniczny brutto)” (32 17 0).

Kod

:

32 33 4

Nazwa

:

Udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwie na ubezpieczenie na życie (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 27 dyrektywy Rady 91/674/EWG – udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwie na ubezpieczenie na życie jest włączony do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.6 lit. a)bb) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Udział reasekuratorów w zmianie brutto w rezerwie na ubezpieczenie na życie” jest częścią „bilansu działalności reasekuracyjnej” (32 18 0).

Kod

:

32 42 0

Nazwa

:

Dochód z inwestycji

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy dochodu z inwestycji włączonego do części pozatechnicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.3 dyrektywy 91/674/EWG. Wartość tej zmiennej będzie uzyskiwana zgodnie z różnymi metodami pozycjonowania dochodów z inwestycji na rachunku technicznym i nietechnicznym.

Kod

:

32 43 0

Nazwa

:

Przydzielony zwrot z inwestycji przeniesiony z rachunku technicznego ubezpieczeń na życie

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 43 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy przydzielonego zwrotu z inwestycji przeniesionego z rachunku technicznego ubezpieczeń na życie włączonych do części pozatechnicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.4 dyrektywy 91/674/EWG. Dane z tej pozycji gromadzone będą zgodnie z różnymi metodami pozycjonowania dochodów z inwestycji na rachunku technicznym i nietechnicznym.

Kod

:

32 44 0

Nazwa

:

Koszty działalności lokacyjnej

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy kosztów działalności lokacyjnej włączonych do części pozatechnicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.5 dyrektywy 91/674/EWG. Dane z tej pozycji gromadzone będą zgodnie z różnymi metodami pozycjonowania dochodu z inwestycji na rachunku technicznym i nietechnicznym.

Kod

:

32 45 0

Nazwa

:

Przydzielony zwrot z inwestycji przeniesiony na rachunek techniczny ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy przydzielonego zwrotu z inwestycji przeniesionego na rachunek techniczny ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie włączonych do części pozatechnicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.6 dyrektywy 91/674/EWG. Dane z tej pozycji gromadzone będą zgodnie z różnymi metodami pozycjonowania dochodu z inwestycji na rachunku technicznym i nietechnicznym.

Kod

:

32 46 0

Nazwa

:

Pozostałe dochody

Załącznik

:

V

Definicja:

Pozostałe dochody niewykazane w pozostałych pozycjach.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.7 dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Kod

:

32 47 0

Nazwa

:

Pozostałe koszty wraz z korektami wartości

Załącznik

:

V

Definicja:

Pozostałe koszty niewykazane w pozostałych pozycjach (włącznie z wynikiem ujemnym z rewaloryzacji).

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.8 dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

32 48 0

Nazwa

:

Zysk lub strata z działalności podstawowej (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje z art. 22 i następnych dyrektywy Rady nr 78/660/EWG. MSR/MSSF nie pozwalają na przedstawienie nadzwyczajnych wyników osobno na rachunkach przedsiębiorstw. W przypadku krajów, w których MSR/MSSF wykorzystywane są w stosunku do rachunków indywidualnych zakładów ubezpieczeń zmienna ta nie jest już przekazywana.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.9 i pkt III.10 dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

32 49 0

Nazwa

:

Nadzwyczajne zyski lub straty (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje z art. 22 i następnych dyrektywy Rady nr 78/660/EWG. MSR/MSSF nie pozwalają na przedstawienie nadzwyczajnych wyników osobno na rachunkach przedsiębiorstw. W przypadku krajów, w których MSR/MSSF wykorzystywane są w stosunku do rachunków indywidualnych zakładów ubezpieczeń zmienna ta nie jest już przekazywana.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.13 dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

32 50 0

Nazwa

:

Wszystkie podatki (podatek od zysku lub straty z działalności podstawowej, podatek od nadzwyczajnych zysku lub straty, pozostałe podatki)

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje z art. 22 i następnych dyrektywy Rady nr 78/660/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.9, pkt III.14 i pkt III.15 dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

32 51 0

Nazwa

:

Zysk lub strata za rok budżetowy (+/-)

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje z art. 22 i następnych dyrektywy Rady nr 78/660/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku nietechnicznego): art. 34 pkt III.16 dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

32 61 0

Nazwa

:

Łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta jest sumą „prowizji od całości ubezpieczeń” (32 61 1), „kosztów zewnętrznych towarów i usług” (32 61 4) i „kosztów osobowych” (13 31 0).

Kod

:

32 61 1

Nazwa

:

Prowizje od całości ubezpieczeń

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta jest sumą prowizji od ubezpieczeń bezpośrednich (32 61 2) i pośrednich (zob. również art. 64 dyrektywy Rady 91/674/EWG).

Odniesienie do innych zmiennych

„Prowizje od całości ubezpieczeń” używane są przy obliczaniu zmiennej „koszty zewnętrzne towarów i usług” (32 61 4).

Kod

:

32 61 2

Nazwa

:

Prowizje od ubezpieczeń bezpośrednich

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 64 dyrektywy Rady 91/674/EWG. Zmienna ta obejmuje całkowitą kwotę prowizji od ubezpieczeń bezpośrednich.

Odniesienie do innych zmiennych

„Prowizje od ubezpieczeń bezpośrednich” są częścią zmiennej „prowizje od całości ubezpieczeń” (32 61 1).

Kod

:

32 61 3

Nazwa

:

Prowizje od ubezpieczeń pośrednich

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta obejmuje całkowitą kwotę prowizji od ubezpieczeń pośrednich. Zmienną oblicza się w następujący sposób: „prowizje od całości ubezpieczeń” (32 61 1) – „prowizje od ubezpieczeń bezpośrednich” (32 61 2) (zob. również art. 64 dyrektywy Rady 91/674/EWG).

Kod

:

32 61 4

Nazwa

:

Koszty zewnętrzne towarów i usług

Załącznik

:

V

Definicja:

„Całkowita suma kosztów zakupu towarów i usług” (zmienna 13 11 0) pomniejszona o „prowizje całości ubezpieczeń” (zmienna 32 61 1) pomniejszona o „bilans działalności reasekuracyjnej” (zmienna 32 18 0) i dochód z inwestycji portfelowych reasekuratorów z ich udziału w całkowitych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych brutto przedsiębiorstwa.

Uwaga:

W przypadku grup przedsiębiorstw podział na poziomie przedsiębiorstwa musi być przeprowadzony z użyciem klucza podziału.

Kod

:

32 61 5

Nazwa

:

Zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszkodowaniami i świadczeniami

Załącznik

:

V

Definicja:

Zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszkodowaniami i świadczeniami.

Uwaga:

Łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ma być uporządkowana według funkcji. Dlatego musi być podzielona na zmienne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 i 32 61 9 (zob. również art. 38 dyrektywy 91/674/EWG).

Odniesienie do innych zmiennych

„Zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszkodowaniami i świadczeniami” są częścią zmiennej „łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych” (32 61 0).

Kod

:

32 61 6

Nazwa

:

Koszty akwizycji

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 40 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy kosztów akwizycji włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ma być uporządkowana według funkcji i dlatego musi być podzielona na zmienne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 i 32 61 9

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.7 lit. a) i pkt II.8 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG odpowiednio w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty akwizycji” są częścią zmiennej „łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych” (32 61 0).

Kod

:

32 61 7

Nazwa

:

Koszty administracyjne

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 41 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy kosztów administracyjnych włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ma być uporządkowana według funkcji i dlatego musi być podzielona na zmienne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 i 32 61 9.

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.7 lit. c) i pkt II.8 lit. c) dyrektywy 91/674/EWG odpowiednio w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty administracyjne” są częścią zmiennej „łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych” (32 61 0).

Kod

:

32 61 8

Nazwa

:

Pozostałe koszty techniczne brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Pozostałe koszty techniczne brutto.

Uwaga:

Łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ma być uporządkowana według funkcji i dlatego musi być podzielona na zmienne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 i 32 61 9.

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt I.8 i pkt II.11 dyrektywy 91/674/EWG odpowiednio w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Odniesienie do innych zmiennych

„Pozostałe koszty techniczne brutto” są częścią zmiennej „łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych” (32 61 0).

Kod

:

32 61 9

Nazwa

:

Koszty zarządzania działalnością lokacyjną

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy kosztów zarządzania działalnością lokacyjną włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat.

Uwaga:

Łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz osobowych (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) ma być uporządkowana według funkcji i dlatego musi być podzielona na zmienne 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 i 32 61 9.

W zakresie układu rachunku zysków i strat (rachunku technicznego): art. 34 pkt II.9 lit. a) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.5 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty zarządzania działalnością lokacyjną” są częścią zmiennej „łączna suma prowizji, zewnętrznych kosztów towarów i usług oraz kosztów osobowych” (32 61 0).

Kod

:

32 71 0

Nazwa

:

Dochód z inwestycji

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy dochodu z inwestycji włączonego do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Zmienna ta jest sumą przychodów z udziałów kapitałowych (32 71 1), przychodów z nieruchomości (grunt i budynki) i pozostałych lokat (32 71 2), wyniku dodatniego z korekty wartości lokat (32 71 5) i zysków z realizacji lokat (32 71 6).

Kod

:

32 71 1

Nazwa

:

Przychody z udziałów kapitałowych

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy przychodów z udziałów kapitałowych włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.2 lit. a) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.3 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Przychody z udziałów kapitałowych” używane są przy obliczaniu wartości zmiennej „dochód z inwestycji” (32 71 0).

Kod

:

32 71 2

Nazwa

:

Przychody z nieruchomości (grunt i budynki) i pozostałych lokat

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy przychodów z nieruchomości (grunt i budynki) i innych lokat włączonego do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Zmienna ta jest sumą „przychodów z nieruchomości (grunt i budynki)” (32 71 3) i „przychodów z pozostałych lokat” (32 71 4).

Odniesienie do innych zmiennych

„Przychody z nieruchomości (grunt i budynki) i pozostałych lokat” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „dochód z inwestycji” (32 71 0).

Kod

:

32 71 3

Nazwa

:

Przychody z nieruchomości (grunt i budynki)

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy przychodów z nieruchomości (grunt i budynki) włączonego do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.2 lit. b) aa) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.3 lit. b)aa) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Przychody z nieruchomości (grunt i budynki)” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „dochód z inwestycji” (32 71 0) i „przychody z nieruchomości (grunt i budynki) i pozostałych lokat” (32 71 2).

Kod

:

32 71 4

Nazwa

:

Przychody z pozostałych lokat

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy przychodów z pozostałych lokat włączonego do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.2 lit. b) bb) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.3 lit. b) bb) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Przychody z pozostałych lokat” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „dochód z inwestycji” (32 71 0) i „przychody z nieruchomości (grunt i budynki) i pozostałych lokat” (32 71 2).

Kod

:

32 71 5

Nazwa

:

Wynik dodatni z korekty wartości lokat

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy reaktualizacji wartości inwestycji włączonej do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.2 lit. c) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.3 lit. c) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Wynik dodatni z korekty wartości lokat” jest stosowany przy obliczaniu zmiennej „dochód z inwestycji” (32 71 0).

Kod

:

32 71 6

Nazwa

:

Zyski z realizacji lokat

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy zysków z realizacji lokat włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.2 lit. d) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.3 lit. d) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Zyski z realizacji lokat” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „dochód z inwestycji” (32 71 0).

Kod

:

32 72 0

Nazwa

:

Koszty działalności lokacyjnej

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy kosztów działalności lokacyjnej włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Zmienna ta jest sumą „kosztów zarządzania działalnością lokacyjną, włącznie z odsetkami” (32 72 1), „wyniku ujemnego z rewaloryzacji lokat” (32 72 2) i „straty z realizacji lokat” (32 72 3).

Kod

:

32 72 1

Nazwa

:

Koszty zarządzania działalnością lokacyjną, włącznie z odsetkami

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy kosztów zarządzania działalnością lokacyjną, włącznie z odsetkami, włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.9 lit. a) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.5 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty zarządzania działalnością lokacyjną włącznie z odsetkami” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „koszty działalności lokacyjnej” (32 72 0).

Kod

:

32 72 2

Nazwa

:

Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy korekty wartości inwestycji włączonej do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.9 lit. b) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.5 lit. b) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat” jest stosowany przy obliczaniu zmiennej „koszty działalności lokacyjnej” (32 72 0).

Kod

:

32 72 3

Nazwa

:

Straty z realizacji lokat

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 42 dyrektywy Rady 91/674/EWG – dotyczy strat z realizacji lokat włączonych do części technicznej rachunków zysków i strat w zakresie ubezpieczeń na życie i części pozatechnicznej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Uwaga:

W zakresie układu rachunku zysków i strat: art. 34 pkt II.9 lit. c) w przypadku działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (rachunek techniczny) i pkt III.5 lit. c) dyrektywy 91/674/EWG (rachunek nietechniczny).

Odniesienie do innych zmiennych

„Straty z realizacji lokat” są stosowane przy obliczaniu zmiennej „koszty działalności lokacyjnej” (32 72 0).

Kod

:

33 11 1

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z działalności bezpośredniej według produktu (zgodnie z CPA)

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG oraz klasyfikacja produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych.

Uwaga:

W zakresie podziału produktów zob. art. 63 pkt I dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Składki przypisane brutto z działalności bezpośredniej według produktu (zgodnie z CPA)” stanowią dalszy podział zmiennej „składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich” (12 11 1).

Kod

:

33 12 1

Nazwa

:

Udział reasekuratorów w składkach bezpośrednich przypisanych brutto według produktu (zgodnie z CPA)

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG oraz klasyfikacja produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych.

Uwaga:

W zakresie podziału produktów zob. art. 63 pkt I dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Udział reasekuratorów w składkach bezpośrednich przypisanych brutto według produktu (zgodnie z CPA)” stanowi dalszy podział zmiennej „udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto” (32 18 1).

Kod

:

33 13 1

Nazwa

:

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto z działalności bezpośredniej według produktu (zgodnie z CPA)

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 38 dyrektywy Rady 91/674/EWG oraz klasyfikacja produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych.

Uwaga:

W zakresie podziału produktów zob. art. 63 pkt I dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto z działalności bezpośredniej według produktu (zgodnie z CPA)” stanowią dalszy podział zmiennej „wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto” (32 13 0).

Kod

:

33 14 1

Nazwa

:

Koszty operacyjne brutto z działalności bezpośredniej według produktu (zgodnie z CPA)

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 40 i 41 dyrektywy Rady 91/674/EWG oraz klasyfikacja produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych.

Uwaga:

W zakresie podziału produktów zob. art. 63 pkt I dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Koszty operacyjne brutto z działalności bezpośredniej według produktu (zgodnie z CPA)” stanowią dalszy podział zmiennej „koszty operacyjne brutto” (32 14 0).

Kod

:

33 15 1

Nazwa

:

Bilans działalności reasekuracyjnej w odniesieniu do działalności bezpośredniej według produktu (zgodnie z CPA)

Załącznik

:

V

Definicja:

Zob. zmienna 32 18 0 oraz klasyfikacja produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych.

Uwaga:

W zakresie podziału produktów zob. art. 63 pkt I dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Bilans działalności reasekuracyjnej w odniesieniu do działalności bezpośredniej według produktu (zgodnie z CPA)” stanowi dalszy podział zmiennej „bilans działalności reasekuracyjnej” (32 18 0).

Kod

:

34 11 0

Nazwa

:

Podział geograficzny – ogółem – składek przypisanych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG. Z perspektywy państw członkowskich pochodzenia składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich dzieli się w następujący sposób: państwo członkowskie siedziby zarządu, pozostałe państwa członkowskie, pozostałe państwa EOG, Szwajcaria, USA, Japonia, pozostałe kraje trzecie (reszta świata).

Uwaga:

W zakresie podziału produktów, zob. art. 63 pkt IV dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Podział geograficzny – ogółem – składek przypisanych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich” stanowi dalszy podział zmiennej „składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich” (12 11 1).

Kod

:

34 12 0

Nazwa

:

Podział geograficzny – ogółem – według składek przypisanych brutto przyjętych w reasekuracji, składki przypisane

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG. Z perspektywy państwa członkowskiego pochodzenia składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane dzieli się w następujący sposób: państwo członkowskie siedziby zarządu, pozostałe państwa członkowskie, pozostałe państwa EOG, Szwajcaria, USA, Japonia, pozostałe państwa trzecie (reszta świata).

Uwaga:

Podział uwzględnia geograficzne umiejscowienie ubezpieczyciela cedenta.

Odniesienie do innych zmiennych

„Podział geograficzny – ogółem – według składek przypisanych brutto przyjętych w reasekuracji, składki przypisane” stanowi dalszy podział zmiennej „składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji, składki przypisane” (12 11 2).

Kod

:

34 13 0

Nazwa

:

Podział geograficzny – ogółem – według udziału reasekuratorów w składkach przypisanych brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 36 dyrektywy Rady 91/674/EWG. Z perspektywy państwa członkowskiego pochodzenia udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto dzieli się w następujący sposób: państwo członkowskie siedziby zarządu, pozostałe państwa członkowskie, pozostałe państwa EOG, Szwajcaria, USA, Japonia, pozostałe państwa trzecie (reszta świata).

Uwaga:

Podział uwzględnia geograficzne rozmieszczenie przedsiębiorstwa przyjmującego reasekurację lub reasekurującego.

Odniesienie do innych zmiennych

„Podział geograficzny – ogółem – według udziału reasekuratorów w składkach przypisanych brutto” stanowi dalszy podział zmiennej „udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto” (32 18 1).

Kod

:

34 31 1

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich według produktu (zgodnie z CPA) oraz państwa członkowskiego, geograficzny podział działalności na podstawie prawa przedsiębiorczości.

Załącznik

:

V

Definicja:

Art. 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG. Z perspektywy państwa członkowskiego pochodzenia (= państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba zarządu) składki przypisane brutto w pozostałych państwach członkowskich dzieli się na każde z państw członkowskich EOG i według klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych.

Uwaga:

Odniesienie do art. 43 trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie i art. 44 trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Wzorzec stworzony przy wykorzystaniu połączenia kategorii CPA z innymi państwami członkowskimi pozwala na odtworzenie zakresu każdego z krajowych rynków ubezpieczeniowych ubezpieczeń bezpośrednich.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich według produktu (zgodnie z CPA) oraz państwa członkowskiego, podział geograficzny działalności na podstawie prawa przedsiębiorczości” stanowi część zmiennej „składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich” (12 11 1).

Kod

:

34 32 1

Nazwa

:

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich według produktu (zgodnie z CPA) oraz według państwa członkowskiego, podział geograficzny działalności na podstawie swobody świadczenia usług.

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 35 dyrektywy Rady 91/674/EWG. Z perspektywy państwa członkowskiego pochodzenia (= państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba) składki przypisane brutto w ramach prawa do swobody świadczenia usług w innych państwach członkowskich dzieli się na każde inne państwo członkowskie EOG i według klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych.

Uwaga:

Odniesienie do art. 44 trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz art. 43 trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie. Wzorzec stworzony przy wykorzystaniu połączenia kategorii CPA z innymi państwami członkowskimi pozwala na odtworzenie zakresu każdego krajowego rynku ubezpieczeniowego w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich według produktu (zgodnie z CPA) oraz według państwa członkowskiego, podział geograficzny działalności na podstawie swobody świadczenia usług” stanowi część zmiennej „składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich” (12 11 1).

Kod

:

36 10 0

Nazwa

:

Inwestycje łącznie

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta stanowi bilans zmiennych: „grunty i budynki” (36 11 0), „lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe” (36 12 0), „pozostałe lokaty finansowe” (36 13 0) oraz „należności depozytowe od cedentów” (36 14 0).

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.I dyrektywy 91/674/EWG. Zgodnie z zasadami wyceny określonymi w dyrektywie 91/674/EWG wycena lokat może być oparta o zasadę ceny nabycia lub o zasadę wartości rynkowej. W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego należy podać zastosowaną zasadę wyceny lokat.

Odniesienie do innych zmiennych

„Lokaty łącznie” (36 10 0) oblicza się w następujący sposób:

grunty i budynki (36 11 0)

+

lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe (36 12 0)

+

pozostałe lokaty finansowe (36 13 0)

+

należności depozytowe od cedentów (36 14 0)

Kod

:

36 11 0

Nazwa

:

Grunty i budynki

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.

Odniesienie do innych zmiennych

„Grunty i budynki” stosowane są przy obliczaniu zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 11 1

Nazwa

:

Grunty i budynki wykorzystywane przez zakład ubezpieczeń do celów działalności własnej

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta stanowi część zmiennej 36 11 0. Obejmuje wyłącznie te grunty i budynki, które wykorzystywane są przez zakład ubezpieczeń do prowadzenia działalności własnej.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 pozycja C.I dyrektywy 91/674/EWG. Zgodnie z zasadami wyceny określonymi w dyrektywie 91/674/EWG wycena lokat może być oparta o zasadę ceny nabycia lub o zasadę wartości rynkowej. W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego należy podać zastosowaną zasadę wyceny lokat.

Odniesienie do innych zmiennych

„Grunty i budynki wykorzystywane przez zakład ubezpieczeń do celów działalności własnej” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „grunty i budynki” (36 11 0).

Kod

:

36 11 2

Nazwa

:

Grunty i budynki (wartość rynkowa)

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 45 i następne dyrektywy Rady 91/674/EWG (zgodnie z tymi artykułami zasada ceny nabycia i zasada wartości rynkowej mogą być stosowane do wyceny lokat).

Uwaga:

Dane te podaje się wyłącznie wtedy, gdy zmienna 36 11 0 wykazuje grunty i budynki według ich wartości księgowej.

Kod

:

36 12 0

Nazwa

:

Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG. Zmienna ta jest sumą zmiennych 36 12 1 i 36 12 2.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.II dyrektywy 91/674/EWG. Zgodnie z zasadami wyceny określonymi w dyrektywie 91/674/EWG, wycena lokat może być oparta o zasadę ceny nabycia lub o zasadę wartości rynkowej. W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego należy podać zastosowaną zasadę wyceny lokat.

Odniesienie do innych zmiennych

„Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe” stosowane są przy obliczaniu zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 12 1

Nazwa

:

Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG.

Uwaga:

Odniesienie do art. 6 (aktywa) pozycja C.II. pkt 1 oraz art. 6 pozycja C.II. pkt 3 dyrektywy 91/674/EWG. Zgodnie z zasadami wyceny określonymi w dyrektywie 91/674/EWG, wycena lokat może być oparta o zasadę ceny nabycia lub o zasadę wartości rynkowej. W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego należy podać zastosowaną zasadę wyceny lokat.

Odniesienie do innych zmiennych

„Akcje/udziały w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe” (36 12 0).

Kod

:

36 12 2

Nazwa

:

Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez oraz pożyczki dla przedsiębiorstw powiązanych i przedsiębiorstw, z którymi zakład ubezpieczeń powiązany jest udziałami kapitałowymi

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.II. pkt 2 oraz art. 6 pozycja C.II. pkt 4 dyrektywy 91/674/EWG. Zgodnie z zasadami wyceny określonymi w dyrektywie 91/674/EWG, wycena lokat może być oparta o zasadę ceny nabycia lub o zasadę wartości rynkowej. W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego należy podać zastosowaną zasadę wyceny lokat.

Odniesienie do innych zmiennych

Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez przedsiębiorstwa powiązane i przedsiębiorstwa, z którymi zakład ubezpieczeń powiązany jest udziałami kapitałowymi oraz pożyczki dla tych przedsiębiorstw stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe” (36 12 0).

Kod

:

36 12 3

Nazwa

:

Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe (wartość rynkowa)

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 45 i następne dyrektywy Rady 91/674/EWG (zgodnie z tymi artykułami zasada ceny nabycia i zasada wartości rynkowej mogą być stosowane w celu wyceny lokat).

Uwaga:

Dane te podaje się wyłącznie wtedy, gdy zmienna 36 12 0 wykazuje lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe według ich wartości księgowej.

Kod

:

36 13 0

Nazwa

:

Pozostałe lokaty finansowe

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta stanowi sumę zmiennych 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5 i 36 13 6. Zgodnie z zasadami wyceny określonymi w dyrektywie 91/674/EWG, wycena lokat może być oparta o zasadę ceny nabycia lub o zasadę wartości rynkowej. W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego należy podać zastosowaną zasadę wyceny lokat.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.III dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Pozostałe lokaty finansowe” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 13 1

Nazwa

:

Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.III. pkt 1 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych” są częścią zmiennej „pozostałe lokaty finansowe” (36 13 0).

„Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych” stosowane są przy obliczaniu zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 13 2

Nazwa

:

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 9 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.III. pkt 2 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu” są częścią zmiennej „pozostałe lokaty finansowe” (36 10 0).

„Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 13 3

Nazwa

:

Udział w konsorcjach inwestycyjnych

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 10 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.III. pkt 3 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych” są częścią zmiennej „pozostałe lokaty finansowe” (36 13 0).

„Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 13 4

Nazwa

:

Pożyczki zabezpieczone hipotekami

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 11 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.III. pkt 4 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Pożyczki zabezpieczone hipotekami” są częścią zmiennej „pozostałe lokaty finansowe” (36 13 0).

„Pożyczki zabezpieczone hipotekami” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 10).

Kod

:

36 13 5

Nazwa

:

Pozostałe pożyczki

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 11 dyrektywy Rady 91/674/EWG oraz art. 8 i następne dyrektywy Rady 78/660/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.III. pkt 5 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Pozostałe pożyczki” są częścią zmiennej „pozostałe lokaty finansowe” (36 13 0).

„Pozostałe pożyczki” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 13 6

Nazwa

:

Pozostałe (włącznie z lokatami terminowymi w instytucjach kredytowych)

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuły 12 i 13 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C. III. pkt 6 oraz art. 6 pozycja C. III. pkt 7 dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Pozostałe (włącznie z lokatami terminowymi w instytucjach kredytowych)” są częścią zmiennej „pozostałe lokaty finansowe” (36 13 0).

„Pozostałe (włącznie z lokatami terminowymi w instytucjach kredytowych)” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 13 8

Nazwa

:

Pozostałe lokaty finansowe (wartość rynkowa)

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 45 i następne dyrektywy Rady 91/674/EWG (zgodnie z tymi artykułami zasada ceny nabycia i zasada wartości rynkowej mogą być używane w celu wyceny lokat).

Uwaga:

Dane te podaje się wyłącznie wtedy, gdy zmienna 36 13 0 wykazuje pozostałe lokaty finansowe według ich wartości księgowej.

Kod

:

36 14 0

Nazwa

:

Należności depozytowe od cedentów

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 14 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja C.IV dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Należności depozytowe od cedentów” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „lokaty łącznie” (36 10 0).

Kod

:

36 20 0

Nazwa

:

Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego.

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 15 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (aktywa) pozycja D dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

36 21 0

Nazwa

:

Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego – grunty i budynki

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG. Zmienna ta jest częścią zmiennej 36 20 0.

Uwaga:

Należy wykazać kwotę odpowiadającą zmiennej 36 11 0.

Odniesienie do innych zmiennych

„Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego – grunty i budynki” stanowią część zmiennej „lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego” (36 20 0).

Kod

:

36 22 0

Nazwa

:

Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego – pozostałe lokaty finansowe

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta jest częścią zmiennej 36 20 0.

Uwaga:

Należy wykazać kwotę odpowiadającą zmiennej 36 13 0.

Odniesienie do innych zmiennych

„Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego – pozostałe lokaty finansowe” stanowią część zmiennej „lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego” (36 20 0).

Kod

:

36 30 0

Nazwa

:

Suma bilansowa

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta jest sumą pozycji A, B, C, D, E, F, G i H strony „aktywa” bilansu lub sumą pozycji A, B, C, D, E, F, G, H i I strony „pasywa” bilansu art. 6 dyrektywy Rady 91/674/EWG. W każdym przypadku należy wskazać, czy strata na rok obrachunkowy wykazana jest po stronie „aktywa”, czy po stronie „pasywa” bilansu.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

37 10 0

Nazwa

:

Całkowity kapitał i rezerwy

Załącznik

:

V

Definicja:

Obejmuje sumę wszystkich części kapitału i rezerw (= pozycja A strony pasywa bilansu w art. 6 dyrektywy Rady 91/674/EWG). Pod pozycją tą należy ująć stratę na rok obrachunkowy (w innym przypadku, należy to wskazać).

Kod

:

37 10 1

Nazwa

:

Całkowity kapitał i rezerwy w podziale na status prawny

Załącznik

:

V

Definicja:

Całkowity kapitał i rezerwy (zob. zmienna 37 10 0) dzieli się według formy prawnej w następujący sposób: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały zakładów ubezpieczeń z siedzibą w państwie członkowskim nienależącym do EOG, pozostałe.

Odniesienie do innych zmiennych

„Całkowity kapitał i rezerwy, w podziale według formy prawnej” stanowi dalszy podział „całkowitego kapitału i rezerw” (37 10 0).

Kod

:

37 11 0

Nazwa

:

Kapitał subskrybowany lub środki równoważne

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 19 dyrektywy 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja A.I. dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „kapitał subskrybowany lub środki równoważne” jest częścią zmiennej „całkowity kapitał i rezerwy” (37 10 0).

Kod

:

37 12 0

Nazwa

:

Kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja A.II, A.III i A.IV dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe” jest częścią zmiennej „całkowity kapitał i rezerwy” (37 10 0).

Kod

:

37 20 0

Nazwa

:

Zobowiązania podporządkowane

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 21 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja B dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

37 30 0

Nazwa

:

całkowite rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta jest sumą zmiennych: „rezerwa na składki niezarobione brutto” (37 31 0), „rezerwa ubezpieczeń na życie brutto” (37 32 0), „rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia” (37 33 0), „rezerwa brutto na premie i rabaty dla ubezpieczających” (37 34 0), „rezerwa na wyrównanie szkodowości” (37 35 0), „pozostałe zabezpieczenia techniczne brutto” (37 36 0) oraz „rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczony” (37 37 0).

Kod

:

37 30 1

Nazwa

:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna jest sumą zmiennych: (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0) na udziale własnym (= po odjęciu udziałów reasekuratorów).

Uwaga:

Zmienna ta wymagana jest dla szczegółowego obliczenia zmiennych makro – ekonomicznych na rachunku produkcji.

Kod

:

37 31 0

Nazwa

:

Rezerwa na składki niezarobione brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 25 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja C.1 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Rezerwa na składki niezarobione brutto” stosowana jest przy obliczaniu wartości zmiennej „całkowite zabezpieczenia techniczne brutto” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 32 0

Nazwa

:

Rezerwa ubezpieczeń na życie brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 27 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja C. 2 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Rezerwa ubezpieczeń na życie brutto” stosowana jest przy obliczaniu wartości zmiennej „całkowite zabezpieczenia techniczne brutto” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 33 0

Nazwa

:

Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 28 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja C.3 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia” stosowana jest przy obliczaniu wartości zmiennej „całkowite zabezpieczenia techniczne brutto” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 33 1

Nazwa

:

Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta jest częścią zmiennej 37 33 0 (zob. też art. 28 dyrektywy 91/674/EWG).

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja C. 3 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich” jest częścią wartości zmiennej „rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia” (37 33 0).

Kod

:

37 33 2

Nazwa

:

Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w odniesieniu do ubezpieczeń przyjętych

Załącznik

:

V

Definicja:

Zmienna ta jest częścią zmiennej „rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (37 33 0) (zob. też art. 28 dyrektywy Rady 91/674/EWG).

Kod

:

37 33 3

Nazwa

:

Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich, według produktu (zgodnie z CPA)

Załącznik

:

V

Definicja:

Jest to dalszy podział zmiennej 37 33 1 (zob. też art. 28 dyrektywy Rady 91/674/EWG). Podział rezerwy brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich jest dokonywany zgodnie z CPA.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja C. 3 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich według produktu (zgodnie z CPA)” stanowi dalszy podział zmiennej „rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich” (37 33 1).

Kod

:

37 34 0

Nazwa

:

Rezerwa brutto na premie i rabaty dla ubezpieczających

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 29 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja C. 4 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Rezerwa brutto na premie i rabaty dla ubezpieczających” stosowana jest przy obliczaniu wartości zmiennej „całkowite zabezpieczenia techniczne brutto” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 35 0

Nazwa

:

Rezerwa na wyrównanie szkodowości

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 30 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja C. 5 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Rezerwa na wyrównanie szkodowości” stosowana jest przy obliczaniu wartości zmiennej „całkowite zabezpieczenia techniczne brutto” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 36 0

Nazwa

:

Pozostałe zabezpieczenia techniczne brutto

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 26 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja C. 6 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG. Należy wskazać szczegółowy podział tej zmiennej.

Odniesienie do innych zmiennych

„Pozostałe zabezpieczenia techniczne brutto” stosowane są przy obliczaniu zmiennej „całkowite zabezpieczenia techniczne brutto” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 37 0

Nazwa

:

Zabezpieczenia techniczne brutto ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczony

Załącznik

:

V

Definicja:

Artykuł 31 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja D. lit. a) dyrektywy 91/674/EWG.

Odniesienie do innych zmiennych

„Zabezpieczenia techniczne brutto ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczony” stosowane są przy obliczaniu wartości zmiennej „całkowite zabezpieczenia techniczne brutto” (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Kod

:

37 41 0

Nazwa

:

Obligacje własne

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja G.III. dyrektywy 91/674/EWG. Zmienna ta obejmuje także obligacje własne zamienne.

Kod

:

37 42 0

Nazwa

:

Zobowiązania wobec instytucji finansowych

Załącznik

:

V

Definicja:

Niektóre informacje określone w art. 8 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG.

Uwaga:

W zakresie układu bilansu: art. 6 (pasywa) pozycja G.IV. dyrektywy 91/674/EWG.

Kod

:

39 10 0

Nazwa

:

Liczba umów pozostających do spłaty na koniec roku obrachunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich w zakresie wszystkich indywidualnych umów ubezpieczenia na życie oraz następujących produktów: niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie oraz CPA 65.12.1, 65.12.4 i 65.12.5.

Załącznik

:

V

Definicja:

Liczba umów pozostających do spłaty na koniec roku obrachunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich jest uwzględniona tutaj dla wszystkich indywidualnych umów ubezpieczenia na życie oraz następujących produktów: niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie oraz CPA 65.12.1, 65.12.4 i 65.12.5.

Uwaga:

Uwzględnia się jedynie umowy nadal obowiązujące na koniec roku obrachunkowego. W odniesieniu do indywidualnych umów ubezpieczenia na życie objęte tą pozycją dane odpowiadają treści zmiennej 12 11 3.

Kod

:

39 20 0

Nazwa

:

Liczba osób ubezpieczonych na koniec roku obrachunkowego w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich w zakresie wszystkich indywidualnych umów ubezpieczenia na życie oraz następującego produktu: CPA 65.12.1.

Załącznik

:

V

Definicja:

Liczba osób ubezpieczonych na koniec roku obrachunkowego w odniesieniu do działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich jest uwzględniona tutaj dla wszystkich indywidualnych umów ubezpieczenia na życie oraz następujących podkategorii klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych: 65.12.1.

Uwaga:

Uwzględnia się jedynie osoby, których umowy nadal obowiązują na koniec roku obrachunkowego. W odniesieniu do grupowych umów ubezpieczenia na życie objęte tą pozycją dane odpowiadają treści zmiennej 12 11 4.

Kod

:

39 30 0

Nazwa

:

Liczba pojazdów ubezpieczonych na koniec roku obrachunkowego w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich w zakresie następującego produktu CPA: 65.12.2.

Załącznik

:

V

Definicja:

Liczba pojazdów ubezpieczonych na koniec roku obrachunkowego w odniesieniu do działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich, jest uwzględniona tutaj dla następującej podkategorii klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych: 65.12.2.

Uwaga:

Uwzględnia się jedynie pojazdy objęte nadal obowiązującą umową na koniec roku obrachunkowego. Liczy się wszystkie pojedyncze pojazdy, także jeśli są objęte umowami grupowymi.

Kod

:

39 40 0

Nazwa

:

Suma ubezpieczona brutto na koniec roku obrachunkowego w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich w zakresie następujących produktów: niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń spłaty kapitału.

Załącznik

:

V

Definicja:

Suma ubezpieczona brutto na koniec roku obrachunkowego w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich jest uwzględniona tutaj dla następujących produktów: niepowiązane usługi w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń spłaty kapitału.

Uwaga:

Uwzględnia się jedynie sumę ubezpieczoną brutto z umów ubezpieczeniowych nadal obowiązujących na koniec roku obrachunkowego. W odniesieniu do umów na dożycie stosuje się krajowe odpowiedniki dla sumy ubezpieczenia.

Kod

:

39 50 0

Nazwa

:

Liczba zobowiązań zaciągniętych w roku obrachunkowym, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich, w zakresie następującego produktu: CPA 65.12.2.

Załącznik

:

V

Definicja:

Całkowita liczba zobowiązań zaciągniętych w roku obrachunkowym w odniesieniu do działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich jest uwzględniona tutaj dla następującej podkategorii klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych: 65.12.2.

Uwaga:

Odniesienie do art. 44 dyrektywy Rady 92/49/EWG. Uwzględnia się liczbę wszystkich zdarzeń zaistniałych i zgłoszonych w roku obrachunkowym i dających prawo występowania z roszczeniem (z wyłączeniem szacunkowych danych dotyczących zobowiązań zaciągniętych, ale niezgłoszonych).

Kod

:

42 11 0

Nazwa

:

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje:

1)

wszystkie dochody związane z gotówką i saldami w banku centralnym, bonami skarbowymi i innymi dłużnymi papierami wartościowymi uprawnionymi do redyskontowania w banku centralnym, kredytami i pożyczkami udzielonymi instytucjom kredytowym, kredytami i pożyczkami udzielonymi klientom, dłużnymi papierami wartościowymi, w tym papierami wartościowymi o stałym dochodzie, niezależnie od sposobu ich obliczenia; takie dochody obejmują również dochody uzyskane z tytułu rozłożenia w czasie dyskonta aktywów nabytych za kwotę niższą lub zobowiązań zaciągniętych na kwotę wyższą, od sumy należności do zapłaty w terminie płatności;

2)

dochody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych, rozłożone w czasie na okres rzeczywistego obowiązywania umowy, o charakterze podobnym do odsetek.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 1 oraz 28 B) ust. 1 dyrektywy 86/635/EWG (9). Odniesienie do ust. 35 MSR 18 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003 (odsetki i podobne dochody) oraz ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006 (10).

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest wykorzystywana przy obliczaniu „wartości produkcji” (zmienna 12 12 0).

Kod

:

42 11 1

Nazwa

:

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody pochodzące z papierów wartościowych o stałym dochodzie

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje:

1)

wszystkie dochody związane z dochodami z papierów wartościowych o stałym dochodzie; takie dochody obejmują również dochody uzyskane z tytułu rozłożenia w czasie dyskonta aktywów nabytych za kwotę niższą lub zobowiązań zaciągniętych na kwotę wyższą, od sumy należności do zapłaty w terminie płatności;

2)

dochody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych, rozłożone w czasie na okres rzeczywistego obowiązywania umowy, o charakterze podobnym do odsetek.

(Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 1 oraz 28 B) ust. 1 dyrektywy 86/635/EWG. Pozycja ta nie jest wymieniona oddzielnie w wymogach dotyczących ujawniania informacji w MSR 18 zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003 ani w ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest częścią zmiennej 42 11 0.

Kod

:

42 12 0

Nazwa

:

Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje:

1)

wszystkie koszty związane z kwotami dłużnymi wobec instytucji kredytowych, kwotami dłużnymi wobec klientów, zobowiązaniami potwierdzonymi świadectwami i pasywami podporządkowanymi, niezależnie od sposobu ich obliczenia; takie koszty obejmują również koszty poniesione z tytułu rozłożenia w czasie nadwyżki z aktywów nabytych za kwotę wyższą lub zobowiązań zaciągniętych na kwotę niższą od sumy należnej w terminie wymagalności;

2)

dochody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych, rozłożone w czasie na okres rzeczywistego obowiązywania umowy, o charakterze podobnym do odsetek.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 2 oraz 28 ust. A pkt 1 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 35 MSR 18 zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003 i ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest wykorzystywana przy obliczaniu „wartości produkcji” (zmienna 12 12 0).

Kod

:

42 12 1

Nazwa

:

Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty związane z wyemitowanymi dłużnymi papierami wartościowymi

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje:

1)

wszystkie koszty związane z wyemitowanymi dłużnymi papierami wartościowymi, niezależnie od sposobu ich obliczenia;. takie koszty powinny również obejmować koszty poniesione z tytułu rozłożenia w czasie nadwyżki z aktywów nabytych za kwotę wyższą lub zobowiązań zaciągniętych na kwotę niższą od sumy należności do zapłaty w terminie płatności; za dłużne papiery wartościowe uważa się również komercyjne dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez instytucje kredytowe, papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu ulegającym zmianie w zależności od określonych czynników, na przykład stopy procentowej na rynku międzybankowym lub na rynku euro;

2)

dochody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych, rozłożone w czasie na okres rzeczywistego obowiązywania umowy, o charakterze podobnym do odsetek.

Uwaga

:

odniesienie do art. 4 ust. 3 lit. a) (aktywa) dyrektywy 86/635/EWG. Pozycja ta nie jest wymieniona oddzielnie w wymogach dotyczących ujawniania informacji w MSR 18 zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003 ani w ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest częścią zmiennej 42 12 0.

Kod

:

42 13 0

Nazwa

:

Dochody z papierów wartościowych

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje wszystkie dywidendy i inne dochody związane z papierami wartościowymi o zmiennym dochodzie, udziałem kapitałowym oraz akcjami w przedsiębiorstwach powiązanych. Dochody z akcji i udziałów w spółkach inwestycyjnych również włącza się do tej pozycji. W przypadku instytucji kredytowych stosujących z rachunek zysków i strat określony w MSSF 7 zmienna może być ograniczona tylko do dochodu z tytułu dywidend. W takim przypadku należy poinformować o tym fakcie Eurostat.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 3 lit. a), ust. 3 lit. b) i ust. 3 lit. c) łącznie i art. 28 ust. B pkt 2 lit. a), pkt 2 lit. b) i pkt 2 lit. c) łącznie dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 35 MSR 18 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003 oraz ust. 20 lit. a) MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji 108/2006.

Kod

:

42 13 1

Nazwa

:

Dochody z akcji i innych papierów wartościowych o zmiennym dochodzie

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje wszystkie dywidendy i inne dochody związane z papierami wartościowymi o zmiennym dochodzie, z wyjątkiem dochodów z udziału kapitałowego oraz akcji w przedsiębiorstwach powiązanych. W przypadku instytucji kredytowych korzystających z rachunku strat i zysków MSR 30, zmienna może być ograniczona wyłącznie do dochodu z tytułu dywidendy. W takim przypadku należy poinformować o tym fakcie Eurostat.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust.3 lit. a) i art. 28 ust. B pkt 2 lit. a) dyrektywy 86/635/EWG. Pozycja ta nie jest wymieniona oddzielnie w wymogach dotyczących ujawniania informacji w MSSF 7, w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Ta zmienna jest częścią zmiennej 42 13 0 i jest używana do obliczania „wartości produkcji” (zmienna 12 12 0).

Kod

:

42 14 0

Nazwa

:

Należności z tytułu prowizji

Załącznik

:

VI

Definicja:

Należności z tytułu prowizji obejmują dochody z tytułu wszystkich usług świadczonych na rzecz osób trzecich, w szczególności:

prowizje z tytułu gwarancji, obsługi administracyjnej pożyczek w imieniu innych kredytodawców i operacji związanych z obrotem papierami wartościowymi na rzecz osób trzecich,

prowizje i inne koszty oraz dochody z tytułu transakcji płatności, opłat administracyjnych za prowadzenie rachunków oraz prowizji za przechowywanie i obsługę administracyjną papierów wartościowych,

prowizje z tytułu transakcji walutowych oraz kupna i sprzedaży monet i metali szlachetnych w imieniu osób trzecich,

prowizje należne za usługi maklerskie w związku z umowami dotyczącymi oszczędności i umowami ubezpieczenia oraz pożyczkami.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 4 oraz 28 ust. B pkt 3 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest wykorzystywana przy obliczaniu „wartości produkcji” (zmienna 12 12 0).

Kod

:

42 15 0

Nazwa

:

Zobowiązania z tytułu prowizji

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zobowiązania z tytułu prowizji obejmują dochody z tytułu wszystkich usług świadczonych na rzecz osób trzecich, w szczególności:

prowizje z tytułu gwarancji, obsługi administracyjnej pożyczek w imieniu innych kredytodawców i operacji związanych z obrotem papierami wartościowymi na rzecz osób trzecich,

prowizje i inne koszty oraz dochody z tytułu transakcji płatności, opłat administracyjnych za prowadzenie rachunków oraz prowizji za przechowywanie i obsługę administracyjną papierów wartościowych,

prowizje z tytułu transakcji walutowych oraz kupna i sprzedaży monet i metali szlachetnych w imieniu osób trzecich,

prowizje należne za usługi maklerskie w związku z umowami dotyczącymi oszczędności i umowami ubezpieczenia oraz pożyczkami.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 5 oraz 28 ust. A pkt 2 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest wykorzystywana przy obliczaniu „zakupów towarów i usług ogółem” (zmienna 13 11 0).

Kod

:

42 20 0

Nazwa

:

Zysk lub strata netto z operacji finansowych

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje:

1.

zysk lub stratę netto z przeprowadzenia operacji związanych z obrotem papierami wartościowymi, które nie stanowią finansowych składników majątku trwałego, wraz z aktualizacją i reaktualizacją wartości tych papierów wartościowych, uwzględniając, w przypadku stosowania przepisów art. 36 ust. 2, różnicę wynikającą ze stosowania tych przepisów. Jednakże w tych państwach członkowskich, które korzystają z możliwości przewidzianej w art. 37 dyrektywy 86/635, wspomniane zyski i straty netto oraz aktualizację i reaktualizację wartości wykazuje się jedynie w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do papierów wartościowych znajdujących się w portfelu transakcyjnym; należy również włączyć aktualizację i reaktualizację wynikającą z zastosowania MSR 32 oraz MSR 39 zawartych w rozporządzeniem Komisji (WE) 1725/2003;

2.

zysk lub strata netto z przeprowadzonych operacji wymiany, za wyjątkiem dochodów i kosztów z tytułu zawartych umów terminowych, rozłożone w czasie na okres rzeczywistego obowiązywania umowy, o charakterze podobnym do odsetek;

3.

zyski i straty netto z przeprowadzonych pozostałych operacji kupna i sprzedaży z udziałem instrumentów finansowych, w tym metali szlachetnych.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust.6 i art. 28 ust. A lub B pkt 4 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest wykorzystywana przy obliczaniu „wartości produkcji” (zmienna 12 12 0).

Kod

:

42 31 0

Nazwa

:

Pozostałe dochody z działalności operacyjnej

Załącznik

:

VI

Definicja:

Dochody z działalności nieujęte w innych pozycjach. Z pozycji tej należy wykluczyć wszystkie zyski nadzwyczajne.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 7 oraz 28 ust. B pkt 7 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 86 MSR 1 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003 (pozostały dochód).

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest wykorzystywana przy obliczaniu „wartości produkcji” (zmienna 12 12 0).

Kod

:

42 32 0

Nazwa

:

Ogólne koszty administracyjne0}

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta jest sumą „kosztów osobowych” (zmienna 13 31 0) i „pozostałych kosztów administracyjnych” (42 32 2).

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 8 lit. a) i lit. b) łącznie oraz art. 28 ust. A pkt 4 lit. a) i lit. b) łącznie dyrektywy 86/635/EWG. Brak odniesienia do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Kod

:

42 32 2

Nazwa

:

Pozostałe koszty administracyjne

Załącznik

:

VI

Definicja:

Pozostałe wydatki administracyjne, nieujęte w zmiennej 13 31 0.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust.8 lit. b) i art. 28 ust. A pkt 4 lit. b) dyrektywy 86/635/EWG. Brak odniesienia do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest wykorzystywana przy obliczaniu „zakupów towarów i usług ogółem” (zmienna 13 11 0) oraz „ogólnych kosztów administracyjnych” (zmienna 42 32 0).

Kod

:

42 33 0

Nazwa

:

Pozostałe koszty operacyjne

Załącznik

:

VI

Definicja:

Koszty operacyjne nieujęte w innych pozycjach. Z pozycji tej należy wykluczyć wszystkie podatki oraz koszty nadzwyczajne.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 10 oraz 28 ust. A pkt 6 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 91 MSR 1 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna ta jest wykorzystywana przy obliczaniu „zakupów towarów i usług ogółem” (zmienna 13 11 0).

Kod

:

42 35 0

Nazwa

:

Aktualizacja i reaktualizacja wartości w stosunku do pożyczek, zaliczek i rezerw na poczet zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Załącznik

:

VI

Definicja:

1.

Zmienna ta obejmuje, z jednej strony, koszty z tytułu aktualizacji wartości w stosunku do pożyczek i zaliczek oraz rezerwy na zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe wykazywane w pozycjach pozabilansowych, oraz, z drugiej strony, środki uzyskane z odpisanych pożyczek i zaliczek oraz kwoty stanowiące odpisanie wcześniej dokonanych aktualizacji wycen i utworzonych rezerw.

2.

W przypadku tych państw członkowskich, które korzystają z możliwości przewidzianej w art. 37 dyrektywy 86/635, pozycja ta obejmuje także zysk lub stratę netto z transakcji związanych z obrotem papierami wartościowymi wykazanych w dłużnych papierach wartościowych oraz udziałach, które nie stanowią finansowych składników majątku trwałego ani nie znajdują się w portfelu transakcyjnym, łącznie z aktualizacją wyceny i reaktualizacją wyceny wartości takich papierów wartościowych, uwzględniając, w przypadku zastosowania przepisów art. 36 ust. 2 dyrektywy 86/635, różnicę wynikającą z zastosowania tego artykułu.

3.

Koszty i dochody ujęte w tych pozycjach mogą kompensować się wzajemnie, z wykazaniem jedynie ich kwoty netto (dochodu lub kosztu).

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust.11 i 12 i art. 28 ust. A pkt 7 oraz ust. B pkt 5 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 84 MSR 37 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003 (przepisy dotyczące zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych).

Kod

:

42 36 0

Nazwa

:

Pozostałe aktualizacje i reaktualizacje wartości

Załącznik

:

VI

Definicja:

1.

Zmienna ta obejmuje z jednej strony koszty z tytułu aktualizacji wartości w stosunku do dłużnych papierów wartościowych, w tym papierów wartościowych o stałym dochodzie, oraz, z drugiej strony, wszelkie kwoty stanowiące odpisanie wcześniej dokonanych aktualizacji wartości, o ile koszty i dochody dotyczą zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, udziału kapitałowego oraz akcji w przedsiębiorstwach powiązanych.

2.

Koszty i dochody ujęte w tych pozycjach mogą kompensować się wzajemnie, z wykazaniem jedynie ich kwoty netto (dochodu lub kosztu).

U waga

:

odniesienie do art. 27 ust. 9, 13 i 14 oraz art. 28 ust. A pkt 5, ust. A pkt 8 oraz ust. B pkt 6 dyrektywy 86/635/EWG. Pozycja ta nie jest wymieniona oddzielnie w wymogach dotyczących ujawniania informacji w MSR 30 zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003.

Kod

:

42 40 0

Nazwa

:

Zyski i straty z działalności podstawowej

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta jest zdefiniowana w art. 22 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek. MSR/MSSF nie pozwalają na przedstawienie nadzwyczajnych wyników osobno na rachunkach przedsiębiorstw. W przypadku krajów, w których MSR/MSSF są stosowane w odniesieniu do rachunków indywidualnych instytucji kredytowych zmiennej tej nie należy już przekazywać.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 15, 16 i art. 28 ust. A pkt 9, ust. A pkt 10 oraz ust. B pkt 8 dyrektywy 86/635/EWG. Pozycja ta nie jest wymieniona oddzielnie w wymogach dotyczących ujawniania informacji w MSSF 7 zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Kod

:

42 50 0

Nazwa

:

Zysk lub strata ze zdarzeń nadzwyczajnych

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta jest zdefiniowana w art. 22 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek. MSR/MSSF nie pozwalają na przedstawienie nadzwyczajnych wyników osobno na rachunkach przedsiębiorstw. W przypadku krajów, w których MSR/MSSF są stosowane w odniesieniu do rachunków indywidualnych instytucji kredytowych zmiennej tej nie należy już przekazywać.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust.19 i art. 28 ust. A pkt 13 oraz ust. B pkt 10 dyrektywy 86/635/EWG. Pozycja ta nie jest wymieniona oddzielnie w wymogach dotyczących ujawniania informacji w MSSF 7 zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Kod

:

42 51 0

Nazwa

:

Wszystkie podatki (dochodowy, podatkowe obciążenie zysku lub straty nadzwyczajnej, inne podatki)

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta jest zdefiniowana w art. 22 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 15, 20 i 22 oraz art. 28 ust. A pkt 9, ust. A pkt 12 oraz ust. A pkt 14 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 81 lit. e) MSR 1 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003.

Kod

:

42 60 0

Nazwa

:

Zysk lub strata za rok obrachunkowy

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta jest zdefiniowana w art. 22 i następnych dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust.23 i 28 ust. A pkt 15 oraz ust. B pkt 11 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 81 lit. f) MSR 1 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 1725/2003.

Kod

:

43 11 0

Nazwa

:

Pożyczki i zaliczki na rzecz klientów

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje wszystkie rodzaje aktywów w formie roszczeń wobec krajowych i zagranicznych klientów innych niż instytucje kredytowe, niezależnie od ich rzeczywistego oznaczenia.

Jedyny wyjątek stanowią pożyczki i zaliczki w postaci dłużnych papierów wartościowych lub wszelkie inne papiery wartościowe.

Uwaga

:

odniesienie do art. 4 ust. 4 (aktywa) oraz art. 16 (aktywa pozycja 4) dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 8 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Kod

:

43 21 0

Nazwa

:

Kwoty należne wobec klientów

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje wszystkie kwoty należne wierzycielom niebędącym instytucjami kredytowymi, niezależnie od ich rzeczywistego oznaczenia.

Jedynym wyjątkiem są pasywa w postaci dłużnych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych.

Uwaga

:

odniesienie do art. 4 ust. 2 lit. a) i ust. 2 lit. b) łącznie (pasywa) oraz art. 19 (pasywa: pozycja 2) dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 8 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) 108/2006.

Kod

:

43 29 0

Nazwa

:

Całkowity kapitał własny i rezerwy

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta obejmuje kapitał subskrybowany i rezerwy. Kapitał subskrybowany obejmuje wszystkie kwoty, niezależnie od ich rzeczywistego oznaczenia, które, zgodnie ze strukturą prawną danej instytucji, uważa się na mocy prawa krajowego za kapitał własny subskrybowany przez akcjonariuszy lub innych właścicieli. Rezerwy obejmują wszystkie typy rezerw wymienione w art. 9 dyrektywy 78/660/EWG w pozycji A. IV pasywów, zgodnie z definicją zawartą w tej dyrektywie. Państwa członkowskie mogą ponadto nakazać w razie potrzeby tworzenie innych typów rezerw tym instytucjom kredytowym, których struktura prawna nie jest objęta zakresem regulacji dyrektywy 78/660/EWG.

Uwaga

:

odniesienie do art. 4 ust. 7, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14 (pasywa) i 16 (aktywa) łącznie, dyrektywa 86/635/EWG. Pozycja ta nie jest wymieniona oddzielnie w wymogach dotyczących ujawniania informacji w MSSF 7 zawartym w rozporządzeniu Komisji 108/2006.

Kod

:

43 30 0

Nazwa

:

Suma bilansowa

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta jest sumą pozycji 1-15 strony „aktywa” bilansu lub sumą pozycji 1-14 strony „pasywa” bilansu zgodnie z art. 4 dyrektywy 86/635. Zasadniczo suma bilansowa jest równa sumie wszystkich pozycji strony „aktywa” sumy bilansowej lub wszystkich pozycji strony „pasywa” sumy bilansowej.

Uwaga

:

odniesienie do art. 4 dyrektywy 86/635/EWG. Pozycja ta nie jest wymieniona oddzielnie w wymogach dotyczących ujawniania informacji w MSSF 7 zawartym w rozporządzeniu Komisji 108/2006.

Kod

:

43 31 0

Nazwa

:

Suma bilansowa w podziale według siedziby przedsiębiorstwa dominującego

Załącznik

:

VI

Definicja:

Suma bilansowa (zob. zmienna 43 30 0) dzieli się według siedziby przedsiębiorstwa dominującego.

Zgodnie z podziałem zmiennej 11 11 4 całkowita suma bilansowa musi zostać podzielona na część, która jest związana kontrolowanymi krajowymi instytucjami kredytowymi, i na część, która jest związana z kontrolowanymi przedsiębiorstwami zagranicznymi. Przedsiębiorstwo dominujące jest rejestrowane zgodnie z ostateczną kontrolującą jednostką instytucjonalną, jak określono w rozporządzeniu nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Odniesienie do innych zmiennych

„Suma bilansowa w podziale według siedziby przedsiębiorstwa dominującego” stanowi dalszy podział „sumy bilansowej” (43 30 0).

Kod

:

43 32 0

Nazwa

:

Suma bilansowa w podziale na status prawny

Załącznik

:

VI

Definicja:

Suma bilansowa (zob. zmienna 43 30 0) dzieli się według formy prawnej w następujący sposób: spółki z ograniczona odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa spółdzielcze, spółki akcyjne, oddziały przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się w krajach nienależących do EOG, pozostałe.

Odniesienie do innych zmiennych

„Suma bilansowa w podziale na status prawny” stanowi dalszy podział „sumy bilansowej” (43 30 0).

Kod

:

44 11 0

Nazwa

:

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody w podziale na (pod)kategorie CPA

Załącznik

:

VI

Definicja:

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody są definiowane jako:

1)

wszystkie dochodu związane z papierami wartościowymi o stałym dochodzie, niezależnie od sposobu obliczenia; takie dochody obejmują również dochody uzyskane z tytułu rozłożenia w czasie dyskonta aktywów nabytych za kwotę niższą lub zobowiązań zaciągniętych na kwotę wyższą od sumy należnej w terminie zapadalności;

2)

dochody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych, rozłożone w czasie na okres rzeczywistego obowiązywania umowy, o charakterze podobnym do odsetek;

Podział według produktów jest oparty na klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług pośrednictwa finansowego i usług pomocniczych dla pośrednictwa finansowego. Zmienna ta musi być podzielona według (pod)kategorii CPA na odpowiednim poziomie.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. B pkt 1 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „należności z tytułu odsetek i podobne dochody w podziale według (pod)kategorii CPA” stanowi dalszy podział zmiennej „należności z tytułu odsetek i podobne dochody” (42 11 0).

Kod

:

44 12 0

Nazwa

:

Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne obciążenia w podziale według (pod)kategorii CPA

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty są zdefiniowane jako:

1)

wszystkie koszty wynikające z kwot dłużnych wobec instytucji kredytowych, kwot dłużnych wobec klientów, zobowiązań potwierdzonych świadectwami oraz pasywami podporządkowanymi, niezależnie od sposobu ich obliczenia; takie koszty powinny również obejmować koszty poniesione z tytułu rozłożenia w czasie nadwyżki z aktywów nabytych za kwotę wyższą lub zobowiązań zaciągniętych na kwotę niższą od sumy należności do zapłaty w terminie płatności;

2)

dochody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych, rozłożone w czasie na okres rzeczywistego obowiązywania umowy, o charakterze podobnym do odsetek;

Podział według produktów jest oparty na klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług pośrednictwa finansowego i usług pomocniczych dla pośrednictwa finansowego. Zmienna ta musi być podzielona według (pod)kategorii CPA na odpowiednim poziomie.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 2 oraz art. 28 ust. A pkt 1 dyrektywy nr 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty w podziale według (pod)kategorii CPA” stanowi dalszy podział zmiennej „zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty” (42 12 0).

Kod

:

44 13 0

Nazwa

:

Należności z tytułu prowizji w podziale na (pod)kategorie CPA

Załącznik

:

VI

Definicja:

Należności z tytułu prowizji obejmują dochody związane z wszelkimi usługami świadczonymi na rzecz osób trzecich. Podział według produktów jest oparty na klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług pośrednictwa finansowego i usług pomocniczych dla pośrednictwa finansowego. Zmienna ta musi być podzielona według (pod)kategorii CPA na odpowiednim poziomie.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 4 oraz art. 28 ust. B pkt 3 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „należności z tytułu prowizji w podziale według (pod)kategorii CPA” stanowi dalszy podział zmiennej „należności z tytułu prowizji” (42 14 0).

Kod

:

44 14 0

Nazwa

:

Zobowiązania z tytułu prowizji w podziale na (pod)kategorie CPA

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zobowiązania z tytułu prowizji zostały zdefiniowane w art. 31 dyrektywy 86/635/EWG. Podział według produktów jest oparty na klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług pośrednictwa finansowego i usług pomocniczych dla pośrednictwa finansowego. Zmienna ta musi być podzielona według (pod)kategorii CPA na odpowiednim poziomie.

Uwaga

:

odniesienie do art. 27 ust. 5 oraz art. 28 ust. A pkt 2 dyrektywy 86/635/EWG. Odniesienie do ust. 20 MSSF 7 zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 108/2006.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „należności z tytułu prowizji w podziale na (pod)kategorie CPA” stanowi dalszy podział zmiennej „należności z tytułu prowizji” (42 15 0).

Kod

:

45 11 0

Nazwa

:

Podział geograficzny całkowitej liczby oddziałów w EOG

Załącznik

:

VI

Definicja:

„Oddział” jest zdefiniowany w art. 1 dyrektywy Rady 89/646/EWG z dnia 15 grudnia 1989 r. i omówiony szczegółowo w komunikacie Komisji w sprawie swobody świadczenia usług i interesu dobra ogólnego w drugiej dyrektywie bankowej (95/C291/06).

Uwaga

:

Z punktu widzenia przyjmującego państwa członkowskiego całkowita liczba oddziałów w EOG musi zostać podzielona na każdy inny kraj EOG.

Kod

:

45 21 0

Nazwa

:

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów

Załącznik

:

VI

Definicja:

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody (zob. zmienna 42 11 0) wykazane w kraju przyjmującym przez oddziały mające centrale w każdym innym kraju EOG.

Kod

:

45 22 0

Nazwa

:

Podział geograficzny sumy bilansowej

Załącznik

:

VI

Definicja:

Suma bilansowa (zob. zmienna 43 30 0) oddziałów założonych w krajach przyjmujących mających centrale w każdym pojedynczym innym kraju EOG.

Kod

:

45 31 0

Nazwa

:

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów wynikający ze swobody świadczenia usług (w innych krajach EOG)

Załącznik

:

VI

Definicja:

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody (zob. zmienna 42 11 0) wykazane w ramach prawa do swobody świadczenia usług w każdym innym kraju EOG przez instytucje kredytowe upoważnione w państwie członkowskim pochodzenia.

Kod

:

45 41 0

Nazwa

:

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnego dochodu pochodzący z działalności oddziałów (w krajach nienależących do EOG)

Załącznik

:

VI

Definicja:

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów (zob. zmienna 42 11 0) wykazanych w krajach nienależących do EOG przez oddział instytucji kredytowej upoważnionej w państwie członkowskim pochodzenia.

Należy stosować następujący podział: Szwajcaria, USA, Japonia, kraje trzecie (reszta świata).

Kod

:

45 42 0

Nazwa

:

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów wynikający ze swobody świadczenia usług (w krajach nienależących do EOG)

Załącznik

:

VI

Definicja:

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody (zob. zmienna 42 11 0) wykazane, w ramach prawa do swobody świadczenia usług, w krajach nienależących do EOG, przez instytucje kredytowe upoważnione w rodzimym państwie członkowskim.

Należy stosować następujący podział: Szwajcaria, USA, Japonia, kraje trzecie (reszta świata).

Kod

:

47 11 0

Nazwa

:

Liczba rachunków w podziale na (pod)kategorie CPA

Załącznik

:

VI

Definicja:

Zmienna ta zawiera liczbę rachunków utrzymywanych przez instytucje kredytowe na koniec roku obrachunkowego. Podział według produktów jest oparty na klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług pośrednictwa finansowego i usług pomocniczych dla pośrednictwa finansowego. Liczba rachunków jest powiązana z (pod)kategoriami CPA na odpowiednim poziomie.

Kod

:

47 12 0

Nazwa

:

Liczba pożyczek i zaliczek przyznanych klientom w podziale na (pod)kategorie CPA

Załącznik

:

VI

Definicja:

Ta zmienna zawiera liczbę pożyczek i zaliczek dla klientów na koniec roku obrachunkowego. Podział według produktów jest oparty na klasyfikacji produktów według działalności w zakresie usług pośrednictwa finansowego i usług pomocniczych dla pośrednictwa finansowego. Liczba pożyczek i zaliczek jest powiązana z (pod)kategoriami CPA na odpowiednim poziomie.

Kod

:

47 13 0

Nazwa

:

Liczba bankomatów stanowiących własność instytucji kredytowych

Załącznik

:

VI

Definicja:

„Bankomat” obejmuje różne rodzaje maszyn świadczących usługi bankowości elektronicznej, np. maszyny do pobierania gotówki z rachunków depozytowych, do dokonywania wpłat i zapytań dotyczących transakcji, do wymiany pieniędzy, do ładowania kart wielofunkcyjnych itd.

Kod

:

48 00 1

Nazwa

:

Należności z tytułu składek emerytalnych od członków

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie składki emerytalne otrzymywane od członków należne w danym roku obrachunkowym, w związku z umową emerytalną, włączając wszystkie obowiązkowe składki, inne regularne składki i dobrowolne dodatkowe wpłaty.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „należności z tytułu składek emerytalnych od członków” (48 00 1) jest używana do obliczania zmiennej „obrót” (12 11 0).

Kod

:

48 00 2

Nazwa

:

Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie składki emerytalne otrzymywane od pracodawców należne w danym roku obrachunkowym w związku z umową emerytalną, włączając wszystkie obowiązkowe składki, inne regularne składki i dobrowolne dodatkowe wpłaty.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców” (48 00 2) jest używana do obliczania zmiennej „obrót” (12 11 0).

Kod

:

48 00 3

Nazwa

:

Wpływające przelewy

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie wpływające przelewy. Przelewy te są zwykle otrzymywane od innych funduszy emerytalnych lub przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Gdy pracownik zmienia pracodawcę, często ma możliwość przelewu wartości uprawnień emerytalnych narosłych w funduszu emerytalnym lub programie ubezpieczeniowym swojego poprzedniego pracodawcy do funduszu emerytalnego nowego pracodawcy.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „wpływające przelewy” (48 00 3) jest używana do obliczania zmiennej „obrót” (12 11 0).

Kod

:

48 00 4

Nazwa

:

Pozostałe składki emerytalne

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie pozostałe składki emerytalne należne w danym roku obrachunkowym w związku z umowami emerytalnymi (np. wpłaty od władz centralnych i lokalnych, od osób prywatnych i stowarzyszeń).

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „pozostałe składki emerytalne” (48 00 4) jest używana do obliczania zmiennej „obrót” (12 11 0).

Kod

:

48 00 5

Nazwa

:

Składki w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie należności z tytułu składek emerytalnych w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń należne w danym roku obrachunkowym w związku z umowami emerytalnymi, włączając wszystkie regularne, dobrowolne i inne wpłaty.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „składki w systemie składkowym o określonym poziomie świadczeń” (48 00 5) jest używana do obliczania zmiennej „obrót” (12 11 0).

Kod

:

48 00 6

Nazwa

:

Składki w systemie o określonym poziomie składek

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie należności z tytułu składek emerytalnych w systemie o określonym poziomie składek należne w danym roku obrachunkowym w związku z umowami emerytalnymi, włączając wszystkie regularne, dobrowolne i inne wpłaty.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „składki w systemie o określonym poziomie składek” (48 00 6) jest używana do obliczania zmiennej „obrót” (12 11 0).

Kod

:

48 00 7

Nazwa

:

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie należności z tytułu składek emerytalnych w mieszanych systemach emerytalnych należne w danym roku obrachunkowym w związku z umowami emerytalnymi, włączając wszystkie regularne, dobrowolne i inne wpłaty.

Uwaga

:

Mieszane systemy składkowe są systemami składkowymi zawierającymi elementy zarówno systemów składkowych o określonym poziomie świadczeń, jak i systemów o określonym poziomie składek.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „składki w mieszanym systemie emerytalnym” (48 00 7) jest używana do obliczania zmiennej „obrót” (12 11 0).

Kod

:

48 01 0

Nazwa

:

Dochód z inwestycji (PF)

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje dochód z inwestycji, wynik dodatni z korekty wartości lokat i dochody ze zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat z tytułu przyrostu wartości kapitału. Zawiera należności z tytułu czynszu, dochody z tytułu odsetek, dywidendy i dochody ze zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat z tytułu przyrostu wartości kapitału.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „dochód z inwestycji (PF)” (48 01 0) obejmuje zmienną „zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału” (48 01 0).

Kod

:

48 01 1

Nazwa

:

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje dochód ze zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat z tytułu przyrostu wartości kapitału uwzględnianych w rachunku zysków i strat. Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału powstają w wyniku różnic między wartością szacunkową inwestycji na początku okresu obrachunkowego (lub w chwili nabycia, jeżeli następuje później) a ich wartością szacunkową na koniec okresu obrachunkowego (lub sprzedaży, jeżeli następuje wcześniej).

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału” (48 01 1) jest używana do obliczania zmiennej „dochód z inwestycji (PF)” (48 01 0).

Kod

:

48 02 1

Nazwa

:

Należności z tytułu ubezpieczenia

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje należności z tytułu roszczeń od przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związane z cedowaniem ryzyka.

Kod

:

48 02 2

Nazwa

:

Pozostałe dochody (PF)

Załącznik

:

VII

Definicja:

Pozostałe dochody obejmują wszystkie pozostałe dochody funduszy emerytalnych, z wyłączeniem składek emerytalnych i dochodów z inwestycji uzyskanych przez fundusze emerytalne, takich jak dochody z tytułu prowizji i inne dochody.

Kod

:

48 03 0

Nazwa

:

Wydatki na emerytury łącznie

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie rodzaje wydatków na rzecz członków systemów emerytalnych i członków ich rodzin będących na ich utrzymaniu, przelewy wychodzące itd. Zmienna uwzględnia również wydatki, które dotyczą dochodów związanych z cedowaniem ryzyka na przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe.

Odniesienie do innych zmiennych

„Wydatki na emerytury łącznie” (48 03 0) oblicza się w następujący sposób:

stałe wypłaty emerytur (48 03 1)

+

zryczałtowane wypłaty emerytur (48 03 2)

+

przelewy wychodzące (48 03 3).

Kod

:

48 03 1

Nazwa

:

Stałe wypłaty emerytur

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie płatności związane z emeryturami, które mają charakter regularny (tj. dożywotnie).

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „stałe wypłaty emerytur” (48 03 1) jest używana do obliczania zmiennej „wydatki na emerytury łącznie” (48 03 0).

Kod

:

48 03 2

Nazwa

:

Zryczałtowane wypłaty emerytur

Załącznik

:

VII

Definicja:

Zmienna obejmuje wszystkie płatności związane z emeryturami, które mają charakter płatności ryczałtowych.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „zryczałtowane wypłaty emerytur” (48 03 2) jest używana do obliczania zmiennej „wydatki na emerytury łącznie” (48 03 0).

Kod

:

48 03 3

Nazwa

:

Przelewy wychodzące

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna obejmuje wszystkie wychodzące przelewy (zwykle kwota praw emerytalnych przeniesionych do innych funduszy emerytalnych lub przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, gdy pracownik zmienia pracodawcę i w związku z tym przystępuje do funduszu emerytalnego lub programu ubezpieczeniowego nowego pracodawcy).

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „przelewy wychodzące” (48 03 3) jest używana do obliczania zmiennej „wydatki na emerytury łącznie” (48 03 0).

Kod

:

48 04 0

Nazwa

:

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna obejmuje wszystkie rodzaje zmian w zabezpieczeniach technicznych bez uwzględniania reasekuracji. Włącza się do niej przychodzące i wychodzące przelewy zabezpieczenia technicznego między funduszami emerytalnymi.

Kod

:

48 05 0

Nazwa

:

Należne składki ubezpieczenia

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna obejmuje całość kosztów z tytułu składek ubezpieczeniowych za wszystkie rodzaje ryzyka cedowanego na przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne.

Kod

:

48 06 0

Nazwa

:

Wydatki operacyjne łącznie

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna obejmuje wszystkie koszty powstałe w związku z pobieraniem składek emerytalnych, zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, obsługą wypłat na emerytury oraz prowizje, inne zewnętrzne wydatki na towary i usługi oraz koszty osobowe.

Odniesienie do innych zmiennych

„Wydatki operacyjne łącznie” (48 06 0) obliczane są w następujący sposób:

koszty osobowe (13 31 0)

+

zakupy towarów i usług ogółem (13 11 00).

Kod

:

48 07 0

Nazwa

:

Wszystkie podatki

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna obejmuje wszystkie zobowiązania z tytułu podatków bezpośrednich (np. od dochodów z inwestycji itd.) funduszu emerytalnego, które nie są włączone do zewnętrznych wydatków na zakup towarów i usług lub do kosztów osobowych.

Kod

:

48 08 0

Nazwa

:

Obrót nieautonomicznych funduszy emerytalnych

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna obejmuje wszystkie składki emerytalne związane z umowami emerytalnymi odnotowane w rezerwach księgowych podczas roku obrachunkowego.

Kod

:

48 10 0

Nazwa

:

Inwestycje funduszy emerytalnych łącznie

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna jest sumą następujących zmiennych: grunty i budynki (PF) (48 11 0) + inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF) (48 12 0) + akcje i inne papiery wartościowe przynoszące dochód zmienny (48 13 0) + jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (48 14 0) + dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie (48 15 0) + udziały w konsorcjach inwestycyjnych (PF) (48 16 0) + pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami (48 17 0) + pozostałe inwestycje (48 18 0).

Kod

:

48 10 1

Nazwa

:

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna obejmuje wszystkie inwestycje w przedsiębiorstwa uczestniczące, takie jak akcje przedsiębiorstwa uczestniczącego, wyemitowane przez nie dłużne papiery wartościowe, udzielone mu pożyczki itd. Przedsiębiorstwami uczestniczącymi są pracodawcy, którzy wpłacają składki do funduszu emerytalnego dla swoich pracowników.

Odniesienie do innych zmiennych

Zmienna „inwestycje w przedsiębiorstwo uczestniczące łącznie” jest częścią zmiennej „inwestycje funduszy emerytalnych łącznie” (48 10 0).

Kod

:

48 10 4

Nazwa

:

Inwestycje według wartości rynkowej łącznie

Załącznik

:

VII

Definicja:

Ta zmienna obejmuje inwestycje ogółem (= suma zmiennych grunty i budynki (PF) (48 11 0) + inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF) (48 12 0) + akcje i inne papiery wartościowe przynoszące dochód zmienny (48 13 0) + jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (48 14 0) + dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie (48 15 0) + Udziały w konsorcjach inwestycyjnych (PF) (48 16 0) + pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami (48 17 0) + pozostałe inwestycje (48 18 0) według wartości rynkowej.