ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 81

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
27 marca 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2009 z dnia 26 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2009 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

19

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2009/297/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1876)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2078)  ( 1 )

23

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

 

*

Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

24

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

27.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 255/2009

z dnia 26 marca 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


27.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 256/2009

z dnia 23 marca 2009 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla azoksystrobiny i fludioksonilu zostały określone odpowiednio w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. W odniesieniu do azoksystrobiny, w kontekście nowego zezwolenia na stosowanie tego środka ochrony roślin w odniesieniu do rzepy, udzielonego zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), złożono wniosek o zmianę dotychczasowego NDP zgodnie z art. 6 ust. 1 wymienionego rozporządzenia. W odniesieniu do fludioksonilu otrzymano wniosek o ustalenie tolerancji importowej zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, złożony przez wnioskodawcę z kraju trzeciego (Stanów Zjednoczonych), w którym to kraju dozwolone stosowanie wymienionego środka ochrony roślin prowadzi do obecności pozostałości na poziomie przekraczającym NDP dla granatów, określony w załączniku III do wymienionego rozporządzenia.

(2)

Dokonano oceny obu wniosków zgodnie z art. 8 rozporządzenia; Portugalia i Dania przekazały Komisji sprawozdania z oceny.

(3)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) dokonał oceny bezpieczeństwa wnioskowanych NDP, z uwzględnieniem informacji zawartych we wnioskach i sprawozdaniach z oceny, i wydał uzasadnione opinie. Urząd przekazał te opinie [zgodnie z art. 10 rozporządzenia] Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości (3).

(4)

W swoich uzasadnionych opiniach Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że dwie zmiany NDP, o które wnosili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje o właściwościach toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku narażenia na obie substancje przez całe życie w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku skrajnie dużej konsumpcji rzepy lub granatów, nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania (ADI) ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD).

(5)

Na podstawie uzasadnionej opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że wnioskowane zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(6)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(3)  Sprawozdania naukowe EFSA (2008) 199 i 200 na stronie http://efsa.europa.eu


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

W załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

Pozycje dotyczące azoksystrobiny otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Azoksy strobina

100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

110000

(i)

Owoce cytrusowe

1

110010

Grejpfruty

 

110020

Pomarańcze

 

110030

Cytryny

 

110040

Limy (Limonki)

 

110050

Mandarynki

 

110990

Pozostałe

 

120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

0,1 (2)

120010

Migdały

 

120020

Orzechy brazylijskie

 

120030

Orzechy nerkowca

 

120040

Kasztany jadalne

 

120050

Orzechy kokosowe

 

120060

Orzechy laskowe

 

120070

Orzechy makadamia

 

120080

Orzeszki pekan

 

120090

Orzeszki sosnowe

 

120100

Pistacje

 

120110

Orzechy włoskie

 

120990

Pozostałe

 

130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

0,05 (2)

130010

Jabłka

 

130020

Gruszki

 

130030

Pigwy

 

130040

Nieszpułka zwyczajna

 (3)

130050

Nieśplik japoński

 (3)

130990

Pozostałe

 

140000

(iv)

Owoce pestkowe

0,05 (2)

140010

Morele

 

140020

Wiśnie i czereśnie

 

140030

Brzoskwinie

 

140040

Śliwki

 

140990

Pozostałe

 

150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

151000

(a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

2

151010

Winogrona stołowe

 

151020

Winogrona do produkcji wina

 

152000

(b)

Truskawki

2

153000

(c)

Owoce leśne

 

153010

Jeżyny

3

153020

Jeżyny popielice

0,05 (2)

153030

Maliny

3

153990

Pozostałe

0,05 (2)

154000

(d)

Inne drobne owoce i jagody

0,05 (2)

154010

Borówki amerykańskie

 

154020

Żurawiny

 

154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

 

154040

Agrest

 

154050

Róża dzika

 (3)

154060

Morwy

 (3)

154070

Głóg (mediteranean medlar)

 (3)

154080

Bez czarny

 (3)

154990

Pozostałe

 

160000

(vi)

Owoce różne

 

161000

(a)

Z jadalną skórką

0,05 (2)

161010

Daktyle

 

161020

Figi

 

161030

Oliwki stołowe

 

161040

Kumkwat

 

161050

Karambola

 (3)

161060

Kaki (Szaron, Persymon)

 (3)

161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)

 (3)

161990

Pozostałe

 

162000

(b)

Z niejadalną skórką, małe

0,05 (2)

162010

Kiwi

 

162020

Liczi, (śliwa chińska)

 

162030

Owoce męczennicy

 

162040

Owoc opuncji (figa opuncjowa)

 (3)

162050

Caimito

 (3)

162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki)

 (3)

162990

Pozostałe

 

163000

(c)

Z niejadalną skórką, duże

 

163010

Awokado

0,05 (2)

163020

Banany

2

163030

Mango

0,2

163040

Papaja

0,2

163050

Granaty

0,05 (2)

163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)

 (3)

163070

Guajawa

 (3)

163080

Ananasy

0,05 (2)

163090

Chlebowiec właściwy

 (3)

163100

Durian (Rościan)

 (3)

163110

Flaszowiec miękkociernisty

 (3)

163990

Pozostałe

0,05 (2)

200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

211000

(a)

Ziemniaki

0,05 (2)

212000

(b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,05 (2)

212010

Maniok

 

212020

Słodkie ziemniaki

 

212030

Pochrzyn

 

212040

Maranta trzcinowata

 (3)

212990

Pozostałe

 

213000

(c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

213010

Buraki

0,05 (2)

213020

Marchew

0,2

213030

Seler korzeniowy

0,3

213040

Chrzan

0,2

213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

0,05 (2)

213060

Pasternak

0,2

213070

Pietruszka zwyczajna – korzeń

0,2

213080

Rzodkiewka

0,2

213090

Salsefia

0,2

213100

Brukiew

0,05 (2)

213110

Rzepa

0,2

213990

Pozostałe

0,05 (2)

220000

(ii)

Warzywa cebulowe

 

220010

Czosnek

0,05 (2)

220020

Cebula

0,05 (2)

220030

Szalotka

0,05 (2)

220040

Dymka

2

220990

Pozostałe

0,05 (2)

230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

231000

(a)

Rośliny psiankowate

2

231010

Pomidory

 

231020

Papryka

 

231030

Bakłażan (Oberżyna)

 

231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

 

231990

Pozostałe

 

232000

(b)

Dyniowate – z jadalną skórką

1

232010

Ogórki

 

232020

Korniszon

 

232030

Cukinia

 

232990

Pozostałe

 

233000

(c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

0,5

233010

Melony

 

233020

Dynia

 

233030

Arbuz

 

233990

Pozostałe

 

234000

(d)

Kukurydza cukrowa

0,05 (2)

239000

(e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

0,05 (2)

240000

(iv)

Warzywa kapustne

 

241000

(a)

Kapustne kwitnące

0,5

241010

Brokuły

 

241020

Kalafiory

 

241990

Pozostałe

 

242000

(b)

Kapustne głowiaste

0,3

242010

Brukselka

 

242020

Kapusta głowiasta

 

242990

Pozostałe

 

243000

(c)

Kapustne liściowe

5

243010

Kapusta pekińska

 

243020

Jarmuż

 

243990

Pozostałe

 

244000

(d)

Kalarepa

0,2

250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

251000

(a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

3

251010

Roszpunka warzywna

 

251020

Sałata

 

251030

Endywia (cykoria endywia)

 

251040

Rzeżucha

 

251050

Gorycznik wiosenny

 (3)

251060

Rokietta siewna, rukola

 

251070

Gorczyca sarepska

 (3)

251080

Liście i pędy kapustnych

 

251990

Pozostałe

 

252000

(b)

Szpinak i podobne (liście)

 

252010

Szpinak

0,05 (2)

252020

Portulaka pospolita

 (3)

252030

Boćwina

0,05 (2)

252990

Pozostałe

0,05 (2)

253000

(c)

Liście winorośli

 (3)

254000

(d)

Rukiew wodna

0,05 (2)

255000

(e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

0,2

256000

(f)

Zioła

3

256010

Trybula

 

256020

Szczypiorek

 

256030

Liście selera

 

256040

Pietruszka – nać

 

256050

Szałwia

 (3)

256060

Rozmaryn

 (3)

256070

Tymianek

 (3)

256080

Bazylia

 (3)

256090

Liście laurowe

 (3)

256100

Estragon

 (3)

256990

Pozostałe

 

260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

 

260010

Fasola (w strąkach)

1

260020

Fasola (bez strąków)

0,2

260030

Groch (w strąkach)

0,5

260040

Groch (bez strąków)

0,2

260050

Soczewica

0,05 (2)

260990

Pozostałe

0,05 (2)

270000

(vii)

Warzywa łodygowe

 

270010

Szparagi

0,05 (2)

270020

Karczochy

0,05 (2)

270030

Seler

5

270040

Koper włoski

5

270050

Karczochy kuliste

1

270060

Por

2

270070

Rabarbar

0,05 (2)

270080

Pędy bambusa

 (3)

270090

Rdzenie palmowe

 (3)

270990

Pozostałe

0,05 (2)

280000

(viii)

Grzyby

0,05 (2)

280010

Uprawne

 

280020

Dzikie

 

280990

Pozostałe

 (3)

290000

(ix)

Wodorosty morskie

 

300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

0,1

300010

Fasola

 

300020

Soczewica

 

300030

Groch

 

300040

Łubin

 

300990

Pozostałe

 

400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

401000

(i)

Nasiona oleiste

 

401010

Siemię lnu

0,05 (2)

401020

Orzeszki ziemne

0,05 (2)

401030

Mak

0,05 (2)

401040

Ziarna sezamu

0,05 (2)

401050

Ziarna słonecznika

0,05 (2)

401060

Nasiona rzepaku

0,5

401070

Ziarna soi

0,5

401080

Nasiona gorczycy

0,05 (2)

401090

Nasiona bawełny

0,05 (2)

401100

Nasiona dyni

0,05 (2)

401110

Rokosz barwierski

 (3)

401120

Ogórecznik

 (3)

401130

Lnicznik właściwy

 (3)

401140

Konopie

0,05 (2)

401150

Rącznik pospolity

 (3)

401990

Pozostałe

0,05 (2)

402000

(ii)

Owoce oleiste

0,05 (2)

402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 (3)

402030

Olejowiec gwinejski

 (3)

402040

Drzewo kapokowe

 (3)

402990

Pozostałe

 

500000

5.

ZBOŻA

 

500010

Jęczmień

0,3

500020

Gryka zwyczajna

0,05 (2)

500030

Kukurydza

0,05 (2)

500040

Proso zwyczajne

0,05 (2)

500050

Owies zwyczajny

0,3

500060

Ryż

5

500070

Żyto

0,3

500080

Sorgo

0,05 (2)

500090

Pszenica

0,3

500990

Pozostałe

0,05 (2)

600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

 

610000

(i)

Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)

0,1 (2)

620000

(ii)

Ziarna kawy

 (3)

630000

(iii)

Napary ziołowe (suszone)

 (3)

631000

(a)

Kwiaty

 (3)

631010

Kwiaty rumianku

 (3)

631020

Kwiat malwy sudańskiej

 (3)

631030

Płatki róży

 (3)

631040

Kwiaty jaśminu

 (3)

631050

Lipa drobnoziarnista

 (3)

631990

Pozostałe

 (3)

632000

(b)

Liście

 (3)

632010

Liście truskawki

 (3)

632020

Liście Rooibos

 (3)

632030

Ostrokrzew paragwajski

 (3)

632990

Pozostałe

 (3)

633000

(c)

Korzenie

 (3)

633010

Korzeń waleriany

 (3)

633020

Korzeń żeń-szenia

 (3)

633990

Pozostałe

 (3)

639000

(d)

Pozostałe napary ziołowe

 (3)

640000

(iv)

Kakao (fermentowane ziarna)

 (3)

650000

(v)

Chleb świętojański (st johns bread)

 (3)

700000

7.

CHMIEL (SUSZONY), W TYM SZYSZKI CHMIELU I NIEZAGĘSZCZONY PROSZEK

20

800000

8.

PRZYPRAWY

 (3)

810000

(i)

Nasiona

 (3)

810010

Anyż

 (3)

810020

Czarnuszka siewna

 (3)

810030

Nasiona selera zwyczajnego

 (3)

810040

Kolendra

 (3)

810050

Kmin rzymski

 (3)

810060

Koper ogrodowy

 (3)

810070

Koper włoski

 (3)

810080

Kozieradka pospolita

 (3)

810090

Gałka muszkatałowa

 (3)

810990

Pozostałe

 (3)

820000

(ii)

Owoce i jagody

 (3)

820010

Ziele angielskie

 (3)

820020

Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum

 (3)

820030

Kminek

 (3)

820040

Kardamon malabarski

 (3)

820050

Jagody jałowca

 (3)

820060

Pieprz, (czarny i biały)

 (3)

820070

Wanilia płaskolistna

 (3)

820080

Tamarynd

 (3)

820990

Pozostałe

 (3)

830000

(iii)

Kora

 (3)

830010

Cynamon

 (3)

830990

Pozostałe

 (3)

840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 (3)

840010

Lukrecja

 (3)

840020

Imbir

 (3)

840030

Kurkuma

 (3)

840040

Chrzan pospolity

 (3)

840990

Pozostałe

 (3)

850000

(v)

Pąki

 (3)

850010

Goździki

 (3)

850020

Kapary

 (3)

850990

Pozostałe

 (3)

860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 (3)

860010

Szafran

 (3)

860990

Pozostałe

 (3)

870000

(vii)

Osnówka nasienia

 (3)

870010

Muszkatołowiec korzenny

 (3)

870990

Pozostałe

 (3)

900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE

 (3)

900010

Burak cukrowy (korzeń)

 (3)

900020

Trzcina cukrowa

 (3)

900030

Cykoria podróżnik korzenie

 (3)

900990

Pozostałe

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

(i)

Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

0,05 (2)

1011000

(a)

Świnie

 

1011010

Mięso

 

1011020

Tłuszcz z chudego mięsa

 

1011030

Wątroba

 

1011040

Nerka

 

1011050

Podroby jadalne

 

1011990

Pozostałe

 

1012000

(b)

Bydło

 

1012010

Mięso

 

1012020

Tłuszcz

 

1012030

Wątroba

 

1012040

Nerka

 

1012050

Podroby jadalne

 

1012990

Pozostałe

 

1013000

(c)

Owce

 

1013010

Mięso

 

1013020

Tłuszcz

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne

 

1013990

Pozostałe

 

1014000

(d)

Kozy

 

1014010

Mięso

 

1014020

Tłuszcz

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne

 

1014990

Pozostałe

 

1015000

(e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 (3)

1015010

Mięso

 (3)

1015020

Tłuszcz

 (3)

1015030

Wątroba

 (3)

1015040

Nerka

 (3)

1015050

Podroby jadalne

 (3)

1015990

Pozostałe

 (3)

1016000

(f)

Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

1016010

Mięso

 

1016020

Tłuszcz

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne

 

1016990

Pozostałe

 

1017000

(g)

Inne zwierzęta hodowlane

 (3)

1017010

Mięso

 (3)

1017020

Tłuszcz

 (3)

1017030

Wątroba

 (3)

1017040

Nerka

 (3)

1017050

Podroby jadalne

 (3)

1017990

Pozostałe

 (3)

1020000

(ii)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani nie zawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi

0,01 (2)

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

0,05 (2)

1030010

Kury

 (3)

1030020

Kaczki

 (3)

1030030

Gęsi

 (3)

1030040

Przepiórki

 (3)

1030990

Pozostałe

 (3)

1040000

(iv)

Miód

 (3)

1050000

(v)

Płazy i gady

 (3)

1060000

(vi)

Ślimaki

 (3)

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

 (3)

(2)

W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

Pozycje dotyczące fludioksonilu otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (4)

Fludioksonil

100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

110000

(i)

Owoce cytrusowe

 

110010

Grejpfruty

10

110020

Pomarańcze

7

110030

Cytryny

7

110040

Limy (Limonki)

7

110050

Mandarynki

7

110990

Pozostałe

7

120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

0,05 (5)

120010

Migdały

 

120020

Orzechy brazylijskie

 

120030

Orzechy nerkowca

 

120040

Kasztany jadalne

 

120050

Orzechy kokosowe

 

120060

Orzechy laskowe

 

120070

Orzechy makadamia

 

120080

Orzeszki pekan

 

120090

Orzeszki sosnowe

 

120100

Pistacje

 

120110

Orzechy włoskie

 

120990

Pozostałe

 

130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

5

130010

Jabłka

 

130020

Gruszki

 

130030

Pigwy

 

130040

Nieszpułka zwyczajna

 

130050

Nieśplik japoński

 

130990

Pozostałe

 

140000

(iv)

Owoce pestkowe

 

140010

Morele

5

140020

Wiśnie i czereśnie

5

140030

Brzoskwinie

5

140040

Śliwki

0,5

140990

Pozostałe

0,05 (5)

150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

151000

(a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

2

151010

Winogrona stołowe

2

151020

Winogrona do produkcji wina

2

152000

(b)

Truskawki

3

153000

(c)

Owoce leśne

 

153010

Jeżyny

5

153020

Jeżyny popielice

0,05 (5)

153030

Maliny

5

153990

Pozostałe

0,05 (5)

154000

(d)

Inne drobne owoce i jagody

 

154010

Borówki amerykańskie

3

154020

Żurawiny

1

154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

3

154040

Agrest

3

154050

Róża dzika

1

154060

Morwy

1

154070

Głóg (mediteranean medlar)

1

154080

Bez czarny

2

154990

Pozostałe

1

160000

(vi)

Owoce różne

 

161000

(a)

Z jadalną skórką

0,05 (5)

161010

Daktyle

 

161020

Figi

 

161030

Oliwki stołowe

 

161040

Kumkwat

 

161050

Karambola

 

161060

Kaki (Szaron, Persymon)

 

161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)

 

161990

Pozostałe

 

162000

(b)

Z niejadalną skórką, małe

 

162010

Kiwi

20

162020

Liczi, (śliwa chińska)

0,05 (5)

162030

Owoce męczennicy

0,05 (5)

162040

Owoc opuncji (figa opuncjowa)

0,05 (5)

162050

Caimito

0,05 (5)

162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki)

0,05 (5)

162990

Pozostałe

0,05 (5)

163000

(c)

Z niejadalną skórką, duże

 

163010

Awokado

0,05 (5)

163020

Banany

0,05 (5)

163030

Mango

0,05 (5)

163040

Papaja

0,05 (5)

163050

Granaty

3

163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)

0,05 (5)

163070

Guajawa

0,05 (5)

163080

Ananasy

0,05 (5)

163090

Chlebowiec właściwy

0,05 (5)

163100

Durian (Rościan)

0,05 (5)

163110

Flaszowiec miękkociernisty

0,05 (5)

163990

Pozostałe

0,05 (5)

200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

211000

(a)

Ziemniaki

1

212000

(b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,05 (5)

212010

Maniok

 

212020

Słodkie ziemniaki

 

212030

Pochrzyn

 

212040

Maranta trzcinowata

 

212990

Pozostałe

 

213000

(c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

0,05 (5)

213010

Buraki

 

213020

Marchew

 

213030

Seler korzeniowy

 

213040

Chrzan

 

213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

 

213060

Pasternak

 

213070

Pietruszka zwyczajna – korzeń

 

213080

Rzodkiewka

 

213090

Salsefia

 

213100

Brukiew

 

213110

Rzepa

 

213990

Pozostałe

 

220000

(ii)

Warzywa cebulowe

 

220010

Czosnek

0,05 (5)

220020

Cebula

0,1

220030

Szalotka

0,05 (5)

220040

Dymka

0,3

220990

Pozostałe

0,05 (5)

230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

231000

(a)

Rośliny psiankowate

 

231010

Pomidory

1

231020

Papryka

2

231030

Bakłażan (Oberżyna)

1

231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

0,5

231990

Pozostałe

0,5

232000

(b)

Dyniowate – z jadalną skórką

 

232010

Ogórki

1

232020

Korniszon

0,5

232030

Cukinia

1

232990

Pozostałe

0,5

233000

(c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

0,05 (5)

233010

Melony

 

233020

Dynia

 

233030

Arbuz

 

233990

Pozostałe

 

234000

(d)

Kukurydza cukrowa

0,05 (5)

239000

(e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

0,05 (5)

240000

(iv)

Warzywa kapustne

0,05 (5)

241000

(a)

Kapustne kwitnące

0,05 (5)

241010

Brokuły

 

241020

Kalafiory

 

241990

Pozostałe

 

242000

(b)

Kapustne głowiaste

0,05 (5)

242010

Brukselka

 

242020

Kapusta głowiasta

 

242990

Pozostałe

 

243000

(c)

Kapustne liściowe

0,05 (5)

243010

Kapusta pekińska

 

243020

Jarmuż

 

243990

Pozostałe

 

244000

(d)

Kalarepa

0,05 (5)

250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

251000

(a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

10

251010

Roszpunka warzywna

 

251020

Sałata

 

251030

Endywia (cykoria endywia)

 

251040

Rzeżucha

 

251050

Gorycznik wiosenny

 

251060

Rokietta siewna, rukola

 

251070

Gorczyca sarepska

 

251080

Liście i pędy kapustnych

 

251990

Pozostałe

 

252000

(b)

Szpinak i podobne (liście)

 

252010

Szpinak

0,05 (5)

252020

Portulaka pospolita

10

252030

Boćwina

0,05 (5)

252990

Pozostałe

0,05 (5)

253000

(c)

Liście winorośli

0,05 (5)

254000

(d)

Rukiew wodna

0,05 (5)

255000

(e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

0,05 (5)

256000

(f)

Zioła

1

256010

Trybula

 

256020

Szczypiorek

 

256030

Liście selera

 

256040

Pietruszka – nać

 

256050

Szałwia

 

256060

Rozmaryn

 

256070

Tymianek

 

256080

Bazylia

 

256090

Liście laurowe

 

256100

Estragon

 

256990

Pozostałe

 

260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

 

260010

Fasola (bez strąków)

1

260020

Fasola (bez strąków)

0,2

260030

Groch (bez strąków)

0,2

260040

Groch (bez strąków)

0,05 (5)

260050

Soczewica

0,05 (5)

260990

Pozostałe

0,05 (5)

270000

(vii)

Warzywa łodygowe

 

270010

Szparagi

0,05 (5)

270020

Karczochy

0,05 (5)

270030

Seler

0,05 (5)

270040

Koper włoski

0,1

270050

Karczochy kuliste

0,05 (5)

270060

Por

0,05 (5)

270070

Rabarbar

0,05 (5)

270080

Pędy bambusa

0,05 (5)

270090

Rdzenie palmowe

0,05 (5)

270990

Pozostałe

0,05 (5)

280000

(viii)

Grzyby

0,05 (5)

280010

Uprawne

 

280020

Dzikie

 

280990

Pozostałe

 

290000

(ix)

Wodorosty morskie

0,05 (5)

300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

0,05 (5)

300010

Fasola

 

300020

Soczewica

 

300030

Groch

 

300040

Łubin

 

300990

Pozostałe

 

400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,05 (5)

401000

(i)

Nasiona oleiste

 

401010

Siemię lnu

 

401020

Orzeszki ziemne

 

401030

Mak

 

401040

Ziarna sezamu

 

401050

Ziarna słonecznika

 

401060

Nasiona rzepaku

 

401070

Ziarna soi

 

401080

Nasiona gorczycy

 

401090

Nasiona bawełny

 

401100

Nasiona dyni

 

401110

Rokosz barwierski

 

401120

Ogórecznik

 

401130

Lnicznik właściwy

 

401140

Konopie

 

401150

Rącznik pospolity

 

401990

Pozostałe

 

402000

(ii)

Owoce oleiste

 

402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 

402030

Olejowiec gwinejski

 

402040

Drzewo kapokowe

 

402990

Pozostałe

 

500000

5.

ZBOŻA

 

500010

Jęczmień

0,05 (5)

500020

Gryka zwyczajna

0,05 (5)

500030

Kukurydza

0,1

500040

Proso zwyczajne

0,05 (5)

500050

Owies zwyczajny

0,05 (5)

500060

Ryż

0,05 (5)

500070

Żyto

0,05 (5)

500080

Sorgo

0,05 (5)

500090

Pszenica

0,2

500990

Pozostałe

0,05 (5)

600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

0,05 (5)

610000

(i)

Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)

 

620000

(ii)

Ziarna kawy

 

630000

(iii)

Napary ziołowe (suszone)

 

631000

(a)

Kwiaty

 

631010

Kwiaty rumianku

 

631020

Kwiat malwy sudańskiej

 

631030

Płatki róży

 

631040

Kwiaty jaśminu

 

631050

Lipa drobnoziarnista

 

631990

Pozostałe

 

632000

(b)

Liście

 

632010

Liście truskawki

 

632020

Liście Rooibos

 

632030

Ostrokrzew paragwajski

 

632990

Pozostałe

 

633000

(c)

Korzenie

 

633010

Korzeń waleriany

 

633020

Korzeń żeń-szenia

 

633990

Pozostałe

 

639000

(d)

Pozostałe napary ziołowe

 

640000

(iv)

Kakao (fermentowane ziarna)

 

650000

(v)

Chleb świętojański (st johns bread)

 

700000

7.

CHMIEL (SUSZONY), W TYM SZYSZKI CHMIELU I NIEZAGĘSZCZONY PROSZEK

0,05 (5)

800000

8.

PRZYPRAWY

0,05 (5)

810000

(i)

Nasiona

 

810010

Anyż

 

810020

Czarnuszka siewna

 

810030

Nasiona selera zwyczajnego

 

810040

Kolendra

 

810050

Kmin rzymski

 

810060

Koper ogrodowy

 

810070

Koper włoski

 

810080

Kozieradka pospolita

 

810090

Gałka muszkatałowa

 

810990

Pozostałe

 

820000

(ii)

Owoce i jagody

 

820010

Ziele angielskie

 

820020

Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum

 

820030

Kminek

 

820040

Kardamon malabarski

 

820050

Jagody jałowca

 

820060

Pieprz, (czarny i biały)

 

820070

Wanilia płaskolistna

 

820080

Tamarynd

 

820990

Pozostałe

 

830000

(iii)

Kora

 

830010

Cynamon

 

830990

Pozostałe

 

840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 

840010

Lukrecja

 

840020

Imbir

 

840030

Kurkuma

 

840040

Chrzan pospolity

 

840990

Pozostałe

 

850000

(v)

Pąki

 

850010

Goździki

 

850020

Kapary

 

850990

Pozostałe

 

860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 

860010

Szafran

 

860990

Pozostałe

 

870000

(vii)

Osnówka nasienia

 

870010

Muszkatołowiec korzenny

 

870990

Pozostałe

 

900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,05 (5)

900010

Burak cukrowy (korzeń)

 

900020

Trzcina cukrowa

 

900030

Cykoria podróżnik korzenie

 

900990

Pozostałe

 

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

0,05 (5)

1010000

(i)

Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

 

1011000

(a)

Świnie

 

1011010

Mięso

 

1011020

Tłuszcz z chudego mięsa

 

1011030

Wątroba

 

1011040

Nerka

 

1011050

Podroby jadalne

 

1011990

Pozostałe

 

1012000

(b)

Bydło

 

1012010

Mięso

 

1012020

Tłuszcz

 

1012030

Wątroba

 

1012040

Nerka

 

1012050

Podroby jadalne

 

1012990

Pozostałe

 

1013000

(c)

Owce

 

1013010

Mięso

 

1013020

Tłuszcz

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne

 

1013990

Pozostałe

 

1014000

(d)

Kozy

 

1014010

Mięso

 

1014020

Tłuszcz

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne

 

1014990

Pozostałe

 

1015000

(e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 

1015010

Mięso

 

1015020

Tłuszcz

 

1015030

Wątroba

 

1015040

Nerka

 

1015050

Podroby jadalne

 

1015990

Pozostałe

 

1016000

(f)

Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

1016010

Mięso

 

1016020

Tłuszcz

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne

 

1016990

Pozostałe

 

1017000

(g)

Inne zwierzęta hodowlane

 

1017010

Mięso

 

1017020

Tłuszcz

 

1017030

Wątroba

 

1017040

Nerka

 

1017050

Podroby jadalne

 

1017990

Pozostałe

 

1020000

(ii)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani nie zawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi

 

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

 

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe

 

1040000

(iv)

Miód

 

1050000

(v)

Płazy i gady

 

1060000

(vi)

Ślimaki

 

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

 


(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(2)  Wskazuje granicę oznaczalności

(3)  Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.”.

(4)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(5)  Wskazuje granicę oznaczalności.”.


27.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 257/2009

z dnia 24 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 27,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po przyjęciu przez Komisję nowych wytycznych wspólnotowych do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (2) formularz informacji uzupełniających, zawarty w części III.14 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażającego rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (3), powinien zostać zastąpiony nowym formularzem informacji uzupełniających zgodnie z obowiązującymi ramami.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 794/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część III.14 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

(2)  Dz.U. C 84 z 3.4.2008, s. 10.

(3)  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„CZĘŚĆ III.14

FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY DLA RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania każdego rodzaju programu pomocy lub pomocy indywidualnej, objętych wytycznymi do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (zwanymi dalej »wytycznymi«).

CELE PROGRAMU lub POMOCY (należy zaznaczyć odpowiednie pole i wprowadzić wymagane informacje):

W niniejszej sekcji zachowano kolejność podpunktów pkt 4 wytycznych: »Pomoc, którą można uznać za zgodną«.

   Punkt 4.1 wytycznych: Pomoc dla kategorii środków objętych rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych

Uwagi ogólne w sprawie tego rodzaju pomocy

Obowiązują dwa rozporządzenia o wyłączeniach grupowych: rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 (1), które stosuje się do sektora rybołówstwa i akwakultury, oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 (2), które jest ogólnym rozporządzeniem o wyłączeniach stosowanym w odniesieniu do wszystkich sektorów.

Zasadniczo pomocy tego rodzaju nie powinno się zatem zgłaszać.

Jednakże, zgodnie z motywem 6 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 i z motywem 7 rozporządzenia (WE) nr 800/2008, wspomniane rozporządzenia powinny pozostawać bez uszczerbku dla możliwości zgłoszenia przez państwa członkowskie pomocy państwa, której cele są zgodne z celami objętymi wspomnianymi rozporządzeniami.

Ponadto następujące rodzaje pomocy nie mogą korzystać z wyłączenia przewidzianego rozporządzeniami (WE) nr 736/2008 i (WE) nr 800/2008: pomoc przekraczająca określone pułapy, zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 lub z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 800/2008, lub posiadająca szczególne cechy, w szczególności pomoc przyznana przedsiębiorstwom innym niż MŚP, pomoc dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, pomoc nieprzejrzysta, pomoc dla przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem.

Cechy zgłaszanej pomocy:

pomoc tego samego rodzaju, co pomoc objęta rozporządzeniem (WE) nr 736/2008,

pomoc tego samego rodzaju, co pomoc objęta rozporządzeniem (WE) nr 800/2008,

pomoc przekraczająca określony pułap,

pomoc przyznana przedsiębiorstwom innym niż MŚP,

pomoc, która nie jest przejrzysta,

pomoc dla przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy,

pozostałe cechy: należy je określić.

Zgodność ze wspólnym rynkiem

Państwo członkowskie zobowiązane jest do przedstawienia szczegółowego i racjonalnego uzasadnienia przyczyn, dla których pomoc można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem.

   Punkt 4.2 wytycznych: Pomoc wchodząca w zakres niektórych wytycznych horyzontalnych

Państwo członkowskie zobowiązane jest do przedstawienia odesłania do stosownych wytycznych, które uznaje się za mające zastosowanie do danego środka pomocy, jak również szczegółowego i racjonalnego uzasadnienia przyczyn, dla których pomoc uznaje się za zgodną ze wspomnianymi wytycznymi.

Państwo członkowskie zobowiązane jest również do wypełnienia innych stosownych formularzy informacji uzupełniających, dołączonych do niniejszego rozporządzenia:

pomoc szkoleniowa – formularz w części III.2,

pomoc w zakresie zatrudnienia – formularz w części III.3,

pomoc na działalność badawczą i rozwojową – formularz w części III.6.A lub, w stosownym przypadku, III.6.B,

pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej – formularz w części III.7 lub, w stosownym przypadku, III.8,

pomoc na ochronę środowiska – formularz III.10.

   Punkt 4.3 wytycznych: Pomoc na inwestycje na statkach rybackich

Państwo członkowskie zobowiązane jest dostarczyć informacje wykazujące zgodność pomocy z warunkami określonymi w art. 25 ust. 2 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (3).

Państwo członkowskie zobowiązane jest również dostarczyć uzasadnienie przyczyn, dla których pomoc ta nie jest częścią programu operacyjnego współfinansowanego ze środków wspomnianego Funduszu.

   Punkt 4.4 wytycznych: Pomoc mająca na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, zdarzeniami nadzwyczajnymi lub szczególnymi niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi

Państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać następujące informacje wykazujące zgodność pomocy:

szczegółowe informacje na temat wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego, włącznie ze sprawozdaniami technicznymi lub naukowymi,

dowód na istnienie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodami,

metoda obliczania odszkodowania,

inne środki uzasadnienia.

   Punkt 4.5 wytycznych: Ulgi podatkowe i koszty pracy dotyczące wspólnotowych statków rybackich prowadzących działalność poza wodami terytorialnymi Wspólnoty

Państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać informacje wykazujące zgodność pomocy z warunkami określonymi w pkt 4.5 wytycznych.

Informacje te muszą w szczególności zawierać szczegóły wykazujące ryzyko wyrejestrowania statków objętych programem z rejestru floty rybackiej.

   Punkt 4.6 wytycznych: Pomoc finansowana poprzez opłaty parafiskalne

Państwo członkowskie jest zobowiązane:

wskazać, jak zostaną użyte środki pozyskane dzięki opłatom parafiskalnym, oraz

określić, jak i na jakiej podstawie ich użycie jest zgodne z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Ponadto państwo członkowskie musi wykazać, jak na programie skorzystają produkty krajowe i przywożone.

   Punkt 4.7 wytycznych: Pomoc na wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa z regionów najbardziej oddalonych

Państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać informacje wykazujące zgodność pomocy z warunkami określonymi w niniejszym punkcie oraz ze stosownymi warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion (4).

   Punkt 4.8 wytycznych: Pomoc dotycząca floty rybackiej w regionach najbardziej oddalonych

Państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać informacje wykazujące zgodność pomocy z warunkami określonymi w niniejszym punkcie oraz ze stosownymi warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (5) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (6).

   Punkt 4.9 wytycznych: Pomoc na inne środki

Państwo członkowskie zobowiązane jest opisać w bardzo dokładny sposób rodzaj pomocy oraz jej cele.

Ponadto państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać szczegółowe i racjonalne uzasadnienie zgodności pomocy z warunkami określonymi w pkt 3 wytycznych, jak również wykazać, w jaki sposób wspomniana pomoc służy celom wspólnej polityki rybołówstwa.

ZASADY OGÓLNE

Państwo członkowskie zobowiązane jest oświadczyć, że nie zostanie przyznana pomoc z tytułu działań, które beneficjent już rozpoczął, ani też pomoc z tytułu działalności, którą beneficjent mógłby prowadzić jedynie w warunkach rynkowych.

Państwo członkowskie zobowiązane jest oświadczyć, że nie zostanie przyznana pomoc w przypadkach, które nie są zgodne z prawem Wspólnoty, a w szczególności z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa.

W tym znaczeniu państwo członkowskie zobowiązane jest oświadczyć, że środek pomocy jednoznacznie stanowi, że w okresie objętym dotacją beneficjenci pomocy przestrzegają przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz że jeżeli w tym okresie okaże się, iż beneficjent nie przestrzega przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, dotacja musi zostać zwrócona w stopniu proporcjonalnym do wagi naruszenia.

Państwo członkowskie zobowiązane jest wykazać, że czas trwania pomocy wynosi maksymalnie 10 lat lub, w przeciwnym przypadku, zobowiązuje się do ponownego zgłoszenia pomocy co najmniej 2 miesiące przed dziesiątą rocznicą jej wejścia w życie.

POZOSTAŁE WYMOGI

Państwo członkowskie zobowiązane jest dostarczyć wykaz wszystkich dokumentów potwierdzających, przedłożonych wraz ze zgłoszeniem, jak również streszczenie owych dokumentów (np. dane społeczno-ekonomiczne dotyczące regionów otrzymujących pomoc, uzasadnienie naukowe i ekonomiczne).

Państwo członkowskie zobowiązane jest wykazać, że wspomniana pomoc nie jest skumulowana z inną pomocą w odniesieniu do takich samych wydatków kwalifikowalnych lub takiego samego odszkodowania.

W przypadku gdy tego rodzaju akumulacja ma miejsce, państwo członkowskie zobowiązane jest wskazać odesłania do pomocy (program pomocy lub pomoc indywidualna), w powiązaniu z którą dochodzi do akumulacji, a także wykazać, że cała przyznana pomoc pozostaje zgodna ze stosownymi przepisami. W tym celu państwo członkowskie uwzględnia każdy typ pomocy państwa, włącznie z pomocą de minimis.


(1)  Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.

(3)  Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 176 z 6.7.2007, s. 1.

(5)  Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 9.

(6)  Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10.”


27.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 258/2009

z dnia 26 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 2, art. 80 ust. 1 i art. 85 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 (2) określa sposób uwzględniania zawartości tłuszczu w mleku przy sporządzaniu ostatecznego zestawienia dostarczonych ilości.

(2)

Współczynniki dostosowania stosowane w odniesieniu do dostaw mleka, w którym zawartość tłuszczu jest większa lub mniejsza od zawartości referencyjnej, nie uległy zmianie od 1989 r. Z uwagi na zmiany, jakie w tym czasie zaszły w systemie wsparcia sektora mleka i przetworów mlecznych, należy zmniejszyć stopień dostosowania stosowany w odniesieniu do dostarczonego mleka o zawartości tłuszczu większej od zawartości referencyjnej. Współczynnik stosowany w przypadku gdy rzeczywista zawartość tłuszczu w dostarczonym mleku jest niższa od zawartości referencyjnej należy pozostawić bez zmian.

(3)

Ze względu na zróżnicowanie dostosowań należy w informacjach dostarczanych Komisji przez państwa członkowskie w rocznym kwestionariuszu uwzględnić korekty zarówno w górę, jak i w dół.

(4)

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 przewiduje, że każdego roku Komisja, w oparciu o komunikaty przesyłane przez państwa członkowskie, dokonuje podziału krajowych ilości referencyjnych ustanowionych w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego między dostawy a sprzedaż bezpośrednią. Komunikaty te dotyczą przeliczeń, o które wnioskują producenci. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane państwu członkowskiemu są automatycznie wliczane do rezerwy krajowej i dzielone przez państwa członkowskie na dostawy i sprzedaż bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi potrzebami. Nie istnieje jednak żaden formalny przepis, zgodnie z którym Komisja byłaby informowana o tym podziale. W związku z tym należy nałożyć na Komisję obowiązek uwzględniania tego podziału dla celów corocznego dostosowania oraz utworzyć mechanizm, który umożliwi państwom członkowskim informowanie Komisji o podziale tego rodzaju kwot.

(5)

W ciągu kilku lat w kilku państwach członkowskich dostawy były znacznie niższe od krajowej kwoty dostaw. Wraz ze wzrostem krajowych kwot zmaleje możliwość ich przekroczenia. Doświadczenie uczy, że w miarę jak maleje prawdopodobieństwo nałożenia opłaty wyrównawczej, maleje również prawdopodobieństwo, że podmioty czynne w sektorze mleka będą zaniżać lub ukrywać dane dotyczące dostarczonych ilości. Należy zatem odpowiednio ograniczyć częstotliwość kontroli odbywanych w tych państwach członkowskich, w celu możliwie najlepszego wykorzystania zasobów kontrolnych.

(6)

Zgodnie z art. 19 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 595/2004 państwa członkowskie są zobowiązane do sporządzenia wszystkich raportów z inspekcji odnoszących się do okresu 12-miesięcznego nie później niż w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu danego okresu 12-miesięcznego. W przypadku gdy państwa członkowskie korzystają z obecnie utworzonej możliwości stosowania w określonych okolicznościach kontroli o zmniejszonej częstotliwości, należy ograniczyć maksymalny okres czasu przewidziany na sporządzenie wszystkich raportów.

(7)

Aby umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z mniejszego obciążenia wynikającego ze zmienionej częstotliwości kontroli oraz uwzględniając, że zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 kontrole przeprowadza się częściowo w trakcie danego okresu 12-miesięcznego oraz częściowo po tym okresie, zmianę częstotliwości kontroli należy zastosować, począwszy od okresu 12-miesięcznego 2008/2009, tzn. okresu rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2008 r. a kończącego się w dniu 31 marca 2009 r.

(8)

W celu ułatwienia Komisji prowadzenia nadzoru nad wdrożeniem systemu kwotowego, szczególnie w kontekście sprawozdań, które Komisja ma przedstawić Radzie w okresie od końca 2010 r. do 2012 r., należy zapewnić Komisji dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystania kwot, rozdziału niewykorzystanych kwot pomiędzy producentów oraz, w stosownych przypadkach, na temat pobierania opłat wyrównawczych od producentów.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 595/2004.

(10)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 595/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 akapit pierwszy odesłanie do „art. 21” zastępuje się odesłaniem do „art. 25”;

2)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli stwierdzona różnica jest dodatnia, ilość dostarczonego mleka należy zwiększyć o 0,09 % na 0,1 g dodatkowej zawartości tłuszczu na kilogram mleka.”;

(ii)

akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli ilość dostarczonego mleka jest wyrażona w litrach, dostosowanie należy pomnożyć przez współczynnik 0,971.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie ustalają dostosowania dostaw na poziomie krajowym zgodnie z art. 80 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (3).

3)

w art. 19 ust. 3 akapit drugi dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednak raporty z inspekcji są udostępnianie nie później niż w 12 miesięcy po zakończeniu przedmiotowego okresu w tych państwach członkowskich, w których zastosowano art. 22 ust. 1 lit. aa) oraz ba).”;

4)

w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

2 % producentów w każdym 12-miesięcznym okresie; lub

aa)

1 % producentów w tych państwach członkowskich, w których dostosowane dostawy ogółem stanowiły mniej niż 95 % krajowej kwoty dostaw w każdym z trzech poprzednich 12-miesięcznych okresów; oraz

b)

40 % ilości mleka zgłoszonego po przeprowadzeniu dostosowania dla danego okresu; lub

ba)

20 % ilości mleka zgłoszonego po przeprowadzeniu dostosowania w tych państwach członkowskich, w których dostosowane dostawy ogółem stanowiły mniej niż 95 % krajowej kwoty dostaw w każdym z trzech poprzednich 12-miesięcznych okresów; oraz”;

5)

artykuł 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Zgodnie z art. 69 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 1 lutego każdego roku informacje na temat:

a)

ilości ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów na indywidualne kwoty dostaw i indywidualne kwoty sprzedaży bezpośredniej;

b)

podziału kwot krajowych wliczonych do rezerwy krajowej na »dostawy« i »sprzedaż bezpośrednią« zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ze skutkiem od dnia 1 kwietnia przedmiotowego okresu 12-miesięcznego.”;

6)

w art. 27 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Do dnia 1 października każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie na temat wykorzystania kwot i pobierania opłat w okresie 12-miesięcznym, którego koniec przypada w dniu 31 marca tego samego roku kalendarzowego. Sprawozdanie zawiera informacje na temat ponownego przydziału niewykorzystanych kwot, w tym liczbę producentów, na których rzecz dokonano przydziału, oraz powody, dla których tego przydziału dokonano. W stosownych przypadkach w sprawozdaniu podaje się liczbę producentów wnoszących opłaty wyrównawcze oraz liczbę przypadków, jeśli takie mają miejsce, w których pobranie opłaty wyrównawczej okazało się niemożliwe z powodu ostatecznej niewypłacalności producenta lub jego upadłości. Do dnia 1 grudnia państwa członkowskie przekazują Komisji zaktualizowane sprawozdanie, zawierające najnowsze istotne informacje. Każde kolejne sprawozdanie powinno podawać zaktualizowane informacje na temat pobierania opłat wyrównawczych, poprzednio zgłoszonych jako nieuregulowane.”;

7)

w załączniku I pkt 1.8 otrzymuje brzmienie:

„1.8.

Dostosowanie dostaw z uwagi na referencyjną zawartość tłuszczu:

a)

ilość dostaw objętych korektą w górę (kilogramy);

b)

ogółem korekta w górę (kilogramy);

c)

ilość dostaw objętych korektą w dół (kilogramy);

d)

ogółem korekta w dół (kilogramy).”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 i 4, który stosuje się od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 22.

(3)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.”;


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

27.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/22


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 marca 2009 r.

zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1876)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/297/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzję Komisji 2008/866/WE z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) przyjęto w następstwie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) niektórych małży przywożonych z Peru, które zidentyfikowano jako źródło ogniska zapalenia wątroby typu A u ludzi. Decyzję tę stosuje się do dnia 31 marca 2009 r.

(2)

Władze Peru przedstawiły pewne informacje dotyczące środków naprawczych wprowadzonych w celu poprawy kontroli nad produkcją małży przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty.

(3)

Informacje te nie są jednak wystarczające, w związku z czym Komisja przeprowadzi w Peru inspekcję.

(4)

W oczekiwaniu na przedstawienie przez władze Peru wszystkich istotnych informacji i na wyniki inspekcji właściwe jest przedłużenie okresu stosowania decyzji 2008/866/WE do dnia 30 listopada 2009 r.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/866/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 5 decyzji 2008/866/WE datę „31 marca 2009 r.” zastępuje się datą „30 listopada 2009 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 307 z 18.11.2008, s. 9.


27.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/23


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 marca 2009 r.

przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2078)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/298/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2006/502/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów.

(2)

Decyzja 2006/502/WE została przyjęta zgodnie z przepisami art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, które ograniczają obowiązywanie decyzji do okresu nieprzekraczającego jednego roku, ale umożliwiają zatwierdzenie jej na kolejne okresy, z których żaden nie może przekroczyć jednego roku.

(3)

Decyzja 2006/502/WE została zmieniona dwukrotnie, po raz pierwszy decyzją 2007/231/WE (3), która przedłużyła jej obowiązywanie do dnia 11 maja 2008 r., a po raz drugi decyzją 2008/322/WE (4), która przedłużyła jej obowiązywanie na kolejny rok, do dnia 11 maja 2009 r.

(4)

Wobec braku innych zadowalających środków mających na celu zabezpieczenie zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci zachodzi konieczność przedłużenia obowiązywania decyzji 2006/502/WE na kolejne 12 miesięcy i wprowadzenia w niej odpowiednich zmian.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 6 ust. 2 decyzji 2006/502/WE otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 11 maja 2010 r.”.

Artykuł 2

Najpóźniej do dnia 11 maja 2009 r. państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji i podają je do wiadomości publicznej. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji odnośne informacje.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Meglena KUNEVA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

(2)  Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 41.

(3)  Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 16.

(4)  Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 40.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

27.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/24


DECYZJA RAMOWA RADY 2009/299/WSiSW

z dnia 26 lutego 2009 r.

zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 1 lit. a) i art. 34 ust. 2 lit. b),

uwzględniając inicjatywę Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Federalnej Niemiec (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z wykładnią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prawo oskarżonego do stawienia się osobiście na rozprawie wynika z prawa do rzetelnego procesu sądowego określonego w art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Trybunał orzekł również, że to prawo oskarżonego do stawienia się osobiście na rozprawie nie ma charakteru bezwzględnego oraz że w pewnych okolicznościach oskarżony może z własnej woli zrezygnować – wyraźnie lub w sposób dorozumiany, lecz jednoznaczny – z korzystania z tego prawa.

(2)

Różne decyzje ramowe Rady służące stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do prawomocnych orzeczeń sądowych nie są spójne pod względem traktowania orzeczeń wydawanych w wyniku rozprawy, na której dana osoba nie stawiła się osobiście. Ta różnorodność mogłaby komplikować pracę prawników i utrudniać współpracę sądową.

(3)

Rozwiązania przewidziane we wspomnianych decyzjach ramowych nie są zadowalające w przypadku spraw, w których danej osoby nie można było poinformować o postępowaniu. Decyzje ramowe 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym (2), 2006/783/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty (3), 2008/909/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej (4) oraz 2008/947/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych (5) pozwalają organowi wykonującemu odmówić wykonania wyroków w takich sprawach. Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (6) pozwala organowi wykonującemu zwrócić się do organu wydającego o udzielenie zapewnienia, które jest uznane za wystarczające dla zagwarantowania osobie podlegającej europejskiemu nakazowi aresztowania możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w wydającym państwie członkowskim oraz możliwości obecności podczas wydawania wyroku. Ocena tego, czy takie zapewnienie jest wystarczające, należy do organu wykonującego, dlatego też trudno dokładnie przewidzieć, w jakim przypadku może dojść do odmowy wykonania.

(4)

Należy zatem określić jasne i wspólne podstawy nieuznawania orzeczeń wydanych w wyniku rozprawy, na której dana osoba nie stawiła się osobiście. Niniejsza decyzja ramowa służy doprecyzowaniu określenia takich wspólnych podstaw dających organowi wykonującemu możliwość wykonania orzeczenia mimo nieobecności danej osoby na rozprawie przy pełnym poszanowaniu prawa tej osoby do obrony. Niniejsza decyzja ramowa nie ma na celu regulowania form ani metod, w tym wymogów proceduralnych, stosowanych do osiągnięcia celów w niej określonych; są one regulowane prawem krajowym państw członkowskich.

(5)

Takie zmiany wymagają modyfikacji obowiązujących decyzji ramowych, które przewidują stosowanie zasady wzajemnego uznawania do prawomocnych orzeczeń sądowych. Nowe przepisy powinny również stanowić podstawę przyszłych aktów prawnych w tej dziedzinie.

(6)

Przepisy niniejszej decyzji ramowej zmieniającej inne decyzje ramowe określają warunki, w jakich nie należy odmawiać uznania i wykonania orzeczenia wydanego w wyniku rozprawy, na której dana osoba nie stawiła się osobiście. Są to warunki alternatywne; jeżeli spełniony jest jeden z nich, organ wydający – wypełniając odpowiednią część europejskiego nakazu aresztowania lub odpowiednie zaświadczenie na podstawie pozostałych decyzji ramowych – udziela zapewnienia, że wymogi zostały lub zostaną spełnione, co powinno być wystarczające do celów wykonania orzeczenia na podstawie zasady wzajemnego uznawania.

(7)

Nie należy odmawiać uznania i wykonania orzeczenia wydanego w wyniku rozprawy, na której dana osoba nie stawiła się osobiście, jeżeli osoba ta została wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo jeżeli dana osoba inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że dana osoba wiedziała o wyznaczonej rozprawie. W takiej sytuacji zakłada się, że dana osoba powinna była otrzymać odnośną informację „w odpowiednim czasie”, czyli wystarczająco wcześnie, by móc uczestniczyć w rozprawie i skutecznie skorzystać z prawa do obrony.

(8)

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest gwarantowane przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z wykładnią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prawo to obejmuje prawo danej osoby do stawienia się osobiście na rozprawie. W celu korzystania z tego prawa dana osoba musi wiedzieć o wyznaczonej rozprawie. Na mocy niniejszej decyzji ramowej każde państwo członkowskie zapewnia zgodnie z prawem krajowym, by dana osoba dowiedziała się o rozprawie, oczywiście w sposób spełniający wymogi wspomnianej konwencji. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, decydując o tym, czy sposób przekazania informacji wystarcza, by dana osoba dowiedziała się o rozprawie, szczególną uwagę można byłoby w stosownych przypadkach zwrócić także na starania danej osoby o uzyskanie skierowanych do niej informacji.

(9)

Z przyczyn praktycznych wyznaczony termin rozprawy może wstępnie objąć kilka dat w krótkim przedziale czasowym.

(10)

Nie należy odmawiać uznania i wykonania orzeczenia wydanego w wyniku rozprawy, na której dana osoba nie stawiła się osobiście, jeżeli osoby tej – poinformowanej o wyznaczonej rozprawie – bronił obrońca, któremu udzieliła ona pełnomocnictwa; dzięki temu zapewniona jest rzeczywistość i skuteczność pomocy prawnej. W takiej sytuacji nie powinno mieć znaczenia, czy obrońca został wybrany, wyznaczony i opłacony przez daną osobę, czy też obrońca ten został wyznaczony i opłacony przez państwo, o ile dana osoba świadomie podjęła decyzję o tym, że będzie ją reprezentował obrońca, a sama nie stawi się na rozprawie osobiście. Wyznaczenie obrońcy i powiązane z tym kwestie są regulowane prawem krajowym.

(11)

Wspólne rozwiązania dotyczące podstaw nieuznawania przewidzianych w odnośnych obowiązujących decyzjach ramowych powinny uwzględniać różnorodne sytuacje co do prawa danej osoby, by wystąpić o ponowne rozpoznanie sprawy lub złożyć odwołanie. Takie ponowne rozpoznanie sprawy lub złożenie odwołania służy zagwarantowaniu prawa do obrony i spełnia następujące warunki: dana osoba ma prawo być obecna na rozprawie, sprawa zostaje ponownie rozpoznana pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz postępowanie może prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia.

(12)

Prawo do wystąpienia o ponowne rozpoznanie sprawy lub do złożenia odwołania powinno być gwarantowane, gdy orzeczenie już zostało doręczone, a także – w przypadku europejskiego nakazu aresztowania – gdy nie zostało jeszcze doręczone, ale zostanie bezzwłocznie doręczone po przekazaniu danej osoby. Ten ostatni przypadek odnosi się do sytuacji, w której organom nie udało się skontaktować z daną osobą, w szczególności dlatego, że próbowała ona uniknąć wymiaru sprawiedliwości.

(13)

Jeżeli europejski nakaz aresztowania został wydany z myślą o wykonaniu kary pozbawienia wolności lub zastosowaniu środka zabezpieczającego, a dana osoba nie otrzymała wcześniej żadnej urzędowej informacji o prowadzonym przeciwko niej postępowaniu karnym, ani nie doręczono odnośnego wyroku, powinna ona otrzymać – jedynie tytułem informacji, na wniosek skierowany do państwa wykonującego nakaz – kopię wyroku. W stosownych przypadkach organy sądowe wydające i wykonujące nakaz powinny przeprowadzić wzajemne konsultacje co do konieczności i ewentualnej możliwości, by danej osobie dostarczyć tłumaczenie wyroku lub jego istotnych fragmentów na język dla tej osoby zrozumiały. Takie dostarczenie wyroku nie powinno opóźniać ani procedury przekazywania danej osoby, ani decyzji o wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania.

(14)

Niniejsza decyzja ramowa ogranicza się do doprecyzowania określenia podstaw nieuznawania w aktach prawnych służących stosowaniu zasady wzajemnego uznawania. Dlatego zakres przepisów, takich jak przepisy dotyczące prawa do wystąpienia o ponowne rozpoznanie sprawy, ogranicza się do sprecyzowania wspomnianych podstaw nieuznawania. Przepisy te nie mają na celu harmonizacji przepisów krajowych. Niniejsza decyzja ramowa pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych aktów prawnych Unii Europejskiej służących zbliżeniu ustawodawstw państw członkowskich w dziedzinie prawa karnego.

(15)

Podstawy nieuznawania są fakultatywne. Jednak swoboda państw członkowskich w transponowaniu tych podstaw do prawa krajowego jest ograniczona w szczególności koniecznością zagwarantowania prawa do rzetelnego procesu sądowego, z uwzględnieniem ogólnego celu niniejszej decyzji ramowej, którym jest wzmocnienie procesowych praw osób i ułatwienie współpracy sądowej w sprawach karnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ RAMOWĄ:

Artykuł 1

Cele i zakres zastosowania

1.   Niniejsza decyzja ramowa ma na celu wzmocnienie praw procesowych osób, wobec których toczy się postępowanie karne, ułatwienie współpracy sądowej w sprawach karnych, a w szczególności usprawnienie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych przez państwa członkowskie.

2.   Niniejsza decyzja ramowa nie powoduje zmiany obowiązku przestrzegania praw podstawowych i podstawowych zasad prawa zawartych w art. 6 Traktatu, w tym prawa do obrony przysługującego osobom, wobec których toczy się postępowanie karne, ani nie powoduje zmiany żadnych obowiązków spoczywających w tym względzie na organach sądowych.

3.   Niniejsza decyzja ramowa ustanawia wspólne zasady uznawania lub wykonywania w jednym państwie członkowskim (wykonującym państwie członkowskim) orzeczeń sądowych wydanych w innym państwie członkowskim (wydającym państwie członkowskim) w wyniku postępowania, podczas którego dana osoba nie była obecna, zgodnie z przepisami art. 5 pkt 1 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, art. 7 ust. 2 lit. g) decyzji ramowej 2005/214/WSiSW, art. 8 ust. 2 lit. e) decyzji ramowej 2006/783/WSiSW, art. 9 ust. 1 lit. i) decyzji ramowej 2008/909/WSiSW oraz art. 11 ust. 1 lit. h) decyzji ramowej 2008/947/WSiSW.

Artykuł 2

Zmiany w decyzji ramowej 2002/584/WSiSW

W decyzji ramowej 2002/584/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Decyzje wydane w wyniku rozprawy, na której dana osoba nie stawiła się osobiście

1.   Organ sądowy wykonujący może także odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego z myślą o wykonaniu kary pozbawienia wolności lub zastosowaniu środka zabezpieczającego, jeżeli dana osoba nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie, chyba że w europejskim nakazie aresztowania stwierdza się, że dana osoba, zgodnie z dalszymi wymogami proceduralnymi określonymi w prawie krajowym wydającego państwa członkowskiego:

a)

w odpowiednim terminie:

(i)

została wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie;

oraz

(ii)

została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się na rozprawie;

albo

b)

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę albo przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił jej na rozprawie;

albo

c)

po doręczeniu jej orzeczenia i wyraźnym pouczeniu o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach dana osoba ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia:

(i)

wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia;

lub

(ii)

w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania;

albo

d)

orzeczenie nie zostało jej doręczone osobiście, ale:

(i)

zostanie jej bezzwłocznie doręczone osobiście po jej przekazaniu oraz zostanie wyraźnie pouczona o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach dana osoba ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia;

oraz

(ii)

zostanie poinformowana o terminie, w którym musi wystąpić o takie ponowne rozpoznanie sprawy lub złożyć odwołanie, jak wspomniano w odnośnym europejskim nakazie aresztowania.

2.   Jeżeli europejski nakaz aresztowania został wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego na warunkach określonych w ust. 1 lit. d), a dana osoba nie otrzymała wcześniej żadnej urzędowej informacji o prowadzonym przeciwko niej postępowaniu karnym, może ona, po otrzymaniu informacji o treści europejskiego nakazu aresztowania, wystąpić o kopię wyroku, zanim zostanie ona przekazana. Natychmiast po otrzymaniu przez organ wydający informacji o tym żądaniu, dostarcza on poszukiwanej osobie odpis wyroku za pośrednictwem organu wykonującego. Żądanie poszukiwanej osoby nie powinno opóźniać ani procedury jej przekazywania, ani decyzji o wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania. Wyrok jest dostarczany danej osobie jedynie tytułem informacji; dostarczenie go nie stanowi formalnego doręczenia wyroku, ani nie uruchamia biegu żadnych terminów mających zastosowanie w przypadku wystąpienia o ponowne rozpoznanie sprawy lub złożenia odwołania.

3.   Jeżeli dana osoba zostaje wydana na warunkach określonych w ust. 1 lit. d) i jeżeli wystąpiła ona o ponowne rozpoznanie sprawy lub złożyła odwołanie, to do czasu zakończenia tych postępowań, zasadność zatrzymania tej osoby w oczekiwaniu na ponowne rozpoznanie sprawy lub postępowanie odwoławcze podlega weryfikacji zgodnie z prawem wydającego państwa członkowskiego – w regularnych odstępach czasu albo na wniosek tej osoby. Weryfikacji takiej dokonuje się zwłaszcza pod kątem możliwości zawieszenia lub przerwania zatrzymania. Ponowne rozpoznanie sprawy lub postępowanie odwoławcze rozpoczynają się w odpowiednim terminie po przekazaniu danej osoby.”;

2)

w art. 5 skreśla się ust. 1;

3)

część d) załącznika („EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA”) otrzymuje brzmienie:

„d)

Proszę wskazać, czy osoba, której dotyczy wniosek, stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie:

1.

Tak, osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

2.

Nie, osoba ta nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

3.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 2, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:

3.1a.

osoba ta została wezwana osobiście w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i tym samym była poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się na rozprawie;

LUB

3.1b.

osoba ta nie została wezwana osobiście, lecz inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano orzeczenie, w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała ona o wyznaczonej rozprawie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się na rozprawie;

LUB

3.2

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez nią lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

LUB

3.3

osobie tej doręczono orzeczenie w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i wyraźnie pouczono ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznania sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia, oraz

osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia,

LUB

osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania;

LUB

3.4.

osobie tej nie doręczono orzeczenia osobiście, ale

orzeczenie zostanie jej doręczone osobiście bezzwłocznie po jej przekazaniu, oraz

wraz z doręczeniem orzeczenia osoba ta zostanie wyraźnie pouczona o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznania sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia, oraz

osoba ta zostanie poinformowana o terminie, w którym musi wystąpić o takie ponowne rozpoznanie sprawy lub złożyć odwołanie, a który wynosi … dni.

4.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 3.1b, 3.2 lub 3.3 powyżej, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony:

…”

Artykuł 3

Zmiany w decyzji ramowej 2005/214/WSiSW

W decyzji ramowej 2005/214/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

litera g) otrzymuje brzmienie:

„g)

według zaświadczenia określonego w art. 4 dana osoba – w przypadku procedury pisemnej – nie została, wbrew prawu państwa wydającego, poinformowana osobiście ani za pośrednictwem pełnomocnika właściwego zgodnie z prawem krajowym o swoim prawie do zakwestionowania sprawy ani o terminie skorzystania z takiego środka prawnego”;

b)

dodaje się lit. i) oraz j) w brzmieniu:

„i)

według zaświadczenia określonego w art. 4 dana osoba nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie, chyba że w zaświadczeniu stwierdza się, że dana osoba zgodnie z dalszymi wymogami proceduralnymi określonymi w prawie krajowym państwa wydającego:

(i)

w odpowiednim terminie:

została wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie,

oraz

została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się na rozprawie;

albo

(ii)

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

albo

(iii)

po doręczeniu jej orzeczenia i wyraźnym pouczeniu o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach dana osoba ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia:

wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia,

lub

nie wystąpiła w ustawowym terminie o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania;

j)

według zaświadczenia określonego w art. 4 dana osoba nie stawiła się osobiście na rozprawie, chyba że w zaświadczeniu stwierdza się, że osoba ta, po otrzymaniu wyraźnej informacji o postępowaniu i o możliwości osobistego stawienia się na rozprawie, wyraźnie oświadczyła, że nie zamierza korzystać z prawa do ustnego przesłuchania, i wyraźnie zaznaczyła, że nie kwestionuje sprawy.”;

2)

artykuł 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 lit. c), g), i) oraz j), właściwy organ w państwie wykonującym przed podjęciem decyzji o nieuznaniu i niewykonaniu orzeczenia w całości lub w części, zasięga wszelkimi odpowiednimi sposobami opinii właściwego organu w państwie wydającym, a w stosownych przypadkach występuje do niego o niezwłoczne dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji.”;

3)

część h) pkt 3 załącznika („ZAŚWIADCZENIE”) otrzymuje brzmienie:

„3.

Proszę wskazać, czy dana osoba stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie:

1.

Tak, osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

2.

Nie, osoba ta nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

3.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 2, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:

3.1a.

osoba ta została wezwana osobiście w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i tym samym była poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się na rozprawie;

LUB

3.1b.

osoba ta nie została wezwana osobiście, lecz inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano orzeczenie, w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała ona o wyznaczonej rozprawie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się na rozprawie;

LUB

3.2.

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez nią lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

LUB

3.3.

osobie tej doręczono orzeczenie w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i wyraźnie pouczono ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia, oraz

osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia,

LUB

osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania;

LUB

3.4.

osoba ta, po otrzymaniu wyraźnej informacji o postępowaniu i o możliwości osobistego stawienia się na rozprawie, wyraźnie oświadczyła, że nie zamierza korzystać z prawa do ustnego przesłuchania, i wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje sprawy.

4.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 3.1b, 3.2 lub 3.3 powyżej, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony:

…”

Artykuł 4

Zmiany w decyzji ramowej 2006/783/WSiSW

W decyzji ramowej 2006/783/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 8 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

według zaświadczenia określonego w art. 4 ust. 2 dana osoba nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, chyba że w zaświadczeniu stwierdza się, że dana osoba zgodnie z dalszymi wymogami proceduralnymi określonymi w prawie krajowym państwa wydającego:

(i)

w odpowiednim terminie:

została wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, albo inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie,

oraz

została poinformowana, że nakaz konfiskaty może zostać wydany, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

albo

(ii)

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

albo

(iii)

po doręczeniu jej nakazu konfiskaty i wyraźnym pouczeniu o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach dana osoba ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia:

wyraźnie oznajmiła, że nie kwestionuje nakazu konfiskaty,

lub

nie wystąpiła w ustawowym terminie o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania”;

2)

część j) załącznika („ZAŚWIADCZENIE”) otrzymuje brzmienie:

„j)

Postępowanie, w wyniku którego wydano nakaz konfiskaty:

Proszę wskazać, czy dana osoba stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty:

1.

Tak, osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty.

2.

Nie, osoba ta nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty.

3.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 2, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:

3.1a.

osoba ta została wezwana osobiście w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i tym samym była poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

LUB

3.1b.

osoba ta nie została wezwana osobiście, lecz inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała ona o wyznaczonej rozprawie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

LUB

3.2.

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez nią lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

LUB

3.3.

osobie tej doręczono nakaz konfiskaty w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i wyraźnie pouczono ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia, oraz

osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia,

LUB

osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania;

4.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 3.1b, 3.2 lub 3.3 powyżej, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony:

…”

Artykuł 5

Zmiany w decyzji ramowej 2008/909/WSiSW

W decyzji ramowej 2008/909/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 9 ust. 1 lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i)

według zaświadczenia określonego w art. 4 dana osoba nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie, chyba że w zaświadczeniu stwierdza się, że dana osoba zgodnie z dalszymi wymogami proceduralnymi określonymi w prawie krajowym państwa wydającego nakaz:

(i)

w odpowiednim terminie:

została wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie,

oraz

została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

albo

(ii)

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

albo

(iii)

po doręczeniu jej orzeczenia i wyraźnym pouczeniu o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach dana osoba ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia:

wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia,

lub

nie wystąpiła w ustawowym terminie o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania.”;

2)

część i) pkt 1 załącznika I („ZAŚWIADCZENIE”) otrzymuje brzmienie:

„1.

Proszę wskazać, czy dana osoba stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie:

1.

Tak, osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

2.

Nie, osoba ta nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

3.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 2, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:

3.1a

osoba ta została wezwana osobiście w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i tym samym była poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

LUB

3.1b

osoba ta nie została wezwana osobiście, lecz inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano orzeczenie, w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała ona o wyznaczonej rozprawie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

LUB

3.2

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez nią lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

LUB

3.3

osobie tej doręczono orzeczenie w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i wyraźnie pouczono ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia, oraz

osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia;

LUB

osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania;

4.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 3.1b, 3.2 lub 3.3 powyżej, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony:

…”

Artykuł 6

Zmiany w decyzji ramowej 2008/947/WSiSW

W decyzji ramowej 2008/947/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 11 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie:

„h)

według zaświadczenia określonego w art. 6 dana osoba nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie, chyba że w zaświadczeniu stwierdza się, że dana osoba zgodnie z dalszymi wymogami proceduralnymi określonymi w prawie krajowym państwa wydającego nakaz:

(i)

w odpowiednim terminie:

została wezwana osobiście i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, albo inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała o wyznaczonej rozprawie,

oraz

została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

albo

(ii)

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez daną osobę lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

albo

(iii)

po doręczeniu jej orzeczenia i wyraźnym pouczeniu o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach dana osoba ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia:

wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia,

lub

nie wystąpiła w ustawowym terminie o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania.”;

2)

część h) załącznika I („ZAŚWIADCZENIE”) otrzymuje brzmienie:

„h)

Proszę wskazać, czy osoba, której dotyczy wniosek, stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie:

1.

Tak, osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

2.

Nie, osoba ta nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

3.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 2, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:

3.1a.

osoba ta została wezwana osobiście w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i tym samym była poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano to orzeczenie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

LUB

3.1b.

osoba ta nie została wezwana osobiście, lecz inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano orzeczenie, w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała ona o wyznaczonej rozprawie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

LUB

3.2.

wiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez nią lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie;

LUB

3.3

osobie tej doręczono orzeczenie w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i wyraźnie pouczono ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia, oraz

osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia,

LUB

osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania.

4.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 3.1b, 3.2 lub 3.3 powyżej, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony:

…”

Artykuł 7

Terytorialny zakres zastosowania

Niniejsza decyzja ramowa ma zastosowanie do Gibraltaru.

Artykuł 8

Wykonanie i przepisy przejściowe

1.   Państwa członkowskie podejmują do dnia 28 marca 2011 r. niezbędne działania w celu wykonania niniejszej decyzji ramowej.

2.   Niniejsza decyzja ramowa ma zastosowanie do uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie od dnia określonego w ust. 1.

3.   Jeżeli przy okazji przyjęcia niniejszej decyzji ramowej państwo członkowskie oświadczyło, że ma istotne podstawy, by sądzić, iż nie będzie w stanie wykonać przepisów niniejszej decyzji ramowej w terminie określonym w ust. 1, to najpóźniej od dnia 1 stycznia 2014 r. niniejsza decyzja ramowa ma zastosowania do uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie przez właściwe organy tego państwa członkowskiego. Każde inne państwo członkowskie może zażądać, aby państwo członkowskie, które złożyło takie oświadczenie, stosowało odnośne przepisy decyzji ramowej, o których mowa w art. 2, 3, 4, 5 i 6, w ich pierwotnie przyjętej wersji w odniesieniu do uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie przez wspomniane inne państwo członkowskie.

4.   Przed terminami określonymi w ust. 1 i 3 odnośne przepisy decyzji ramowej, o których mowa w art. 2, 3, 4, 5, i 6, obowiązują nadal w swojej pierwotnie przyjętej wersji.

5.   Oświadczenie złożone zgodnie z ust. 3 zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Może zostać wycofane w dowolnym momencie.

6.   Państwa członkowskie przekazują Komisji oraz Sekretariatowi Generalnemu Rady tekst przepisów przenoszących do ich prawa krajowego obowiązki nałożone na nie na mocy niniejszej decyzji ramowej.

Artykuł 9

Przegląd

1.   Do 28 marca 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich zgodnie z art. 8 ust. 6.

2.   Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Rada ocenia:

a)

zakres, w jakim państwa członkowskie podjęły środki konieczne do wykonania niniejszej decyzji ramowej; oraz

b)

stosowanie niniejszej decyzji ramowej.

3.   Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w niezbędnych przypadkach wnioski legislacyjne.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsza decyzja ramowa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r.

W imieniu Rady

I. LANGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 52 z 26.2.2008, s. 1.

(2)  Decyzja ramowa z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U. L 76 z 22.3.2005, s. 16).

(3)  Decyzja ramowa z dnia 6 października 2006 r. (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 59).

(4)  Decyzja ramowa z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 27).

(5)  Decyzja ramowa z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 102).

(6)  Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).