ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 79

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
25 marca 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej (konsorcja) (Wersja skodyfikowana)

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2009 z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (Przekształcenie)

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

34

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2009/289/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie pomocy wzajemnej

37

 

 

2009/290/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

39

 

 

Komisja

 

 

2009/291/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. dotycząca irlandzkich projektów rozporządzeń w sprawie oznaczenia kraju pochodzenia mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1931)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1959)  ( 1 )

44

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Decyzja Rady 2009/293/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca wymiany listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

47

Wymiana listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

49

 

*

Wspólne działanie Rady 2009/294/WPZiB z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 246/2009

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej („konsorcja”)

(Wersja skodyfikowana)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 83,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 479/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami liniowymi („konsorcja”) (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości rozporządzenie to powinno zostać ujednolicone.

(2)

Zgodnie z art. 81 ust. 3 Traktatu możliwe jest uznanie, że art. 81 ust. 1 Traktatu nie ma zastosowania do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, które spełniają warunki ustanowione w art. 81 ust. 3.

(3)

Zgodnie z art. 83 Traktatu postanowienia dotyczące stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu powinny być przyjęte w formie rozporządzenia lub dyrektywy. Zgodnie z art. 83 ust. 2 lit. b) Traktatu akt taki musi przewidywać szczegółowe zasady dotyczące stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu, mając na względzie potrzebę zapewnienia skutecznego nadzoru z jednej strony, oraz jak najdalej idące uproszczenie kontroli administracyjnej z drugiej strony. Zgodnie z art. 83 ust. 2 lit. d) Traktatu akt taki jest konieczny w celu właściwego rozgraniczenia funkcji Komisji i Trybunału Sprawiedliwości.

(4)

Żegluga liniowa jest przemysłem kapitałochłonnym. Konteneryzacja wymaga współpracy i racjonalizacji. Dla żeglugi państw członkowskich konieczne jest uzyskanie efektu skali w celu skutecznego konkurowania na światowym rynku żeglugi liniowej.

(5)

Porozumienia o wspólnym świadczeniu usług między kompaniami żeglugi liniowej w celu racjonalizacji ich działalności za pomocą uzgodnień technicznych, operacyjnych lub handlowych (określanych w środowisku żeglugowym jako konsorcja) mogą pomóc w zapewnieniu koniecznych środków dla zwiększenia wydajności usług żeglugi liniowej oraz promocji postępu technicznego i gospodarczego.

(6)

Transport morski jest istotnym czynnikiem dla rozwoju handlu wspólnotowego a konsorcja mogą pełnić ważną rolę w tym względzie, biorąc pod uwagę specjalne cechy międzynarodowej żeglugi liniowej. Legalizacja tych porozumień jest środkiem, który może pozytywnie przyczynić się do poprawy konkurencyjności żeglugi we Wspólnocie.

(7)

Użytkownicy usług żeglugowych świadczonych przez konsorcja mogą uczestniczyć w korzyściach wynikających z podwyższenia produktywności i usług dzięki m.in. regularności, obniżeniu kosztów w wyniku wyższego poziomu wykorzystania ładowności oraz lepszej jakości usług, wynikającej z unowocześnionych statków i sprzętu.

(8)

Komisja powinna być uprawniona do uznania, w formie rozporządzenia, że postanowień art. 81 ust. 1 Traktatu nie stosuje się do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, aby umożliwić przedsiębiorstwom współpracę w sposób, który jest ekonomicznie pożądany i nie wywołuje negatywnych skutków z punktu widzenia polityki konkurencji. Komisja, dzięki ścisłej i stałej współpracy z właściwymi władzami państw członkowskich, powinna być w stanie określić dokładnie zakres tych wyłączeń i powiązanych z nimi warunków.

(9)

Konsorcja w żegludze liniowej są wyspecjalizowaną i złożoną formą wspólnego przedsiębiorstwa. Istnieje duża różnorodność porozumień ustanawiających konsorcja działających w różnych warunkach. Strony umowy konsorcjum często zmieniają zakres, działalność lub warunki działania konsorcjów. Komisja powinna więc być odpowiedzialna za zdefiniowanie konsorcjów, które powinny podlegać wyłączeniu grupowemu.

(10)

W celu zapewnienia, aby warunki art. 81 ust. 3 Traktatu zostały spełnione, należy powiązać wyłączenia grupowe z warunkami w celu zapewnienia w szczególności, aby spedytorzy otrzymali sprawiedliwą część korzyści, a konkurencja nie została wyeliminowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Komisja może, w drodze rozporządzenia oraz zgodnie z art. 81 ust. 3 Traktatu, uznać, że art. 81 ust. 1 Traktatu nie ma zastosowania do określonych kategorii porozumień zawieranych między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw oraz praktyk uzgodnionych, które mają na celu promocję lub nawiązanie współpracy w zakresie wspólnego świadczenia usług transportu morskiego między kompaniami żeglugi liniowej w celu racjonalizacji ich działalności za pomocą uzgodnień technicznych, operacyjnych lub handlowych (konsorcja), z wyjątkiem ustalania cen.

2.   Rozporządzenie przyjęte w zastosowaniu ust. 1 określa kategorie porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, do których ma zastosowanie, oraz określa warunki, przy których spełnieniu są one wyłączone z zakresu zastosowania art. 81 ust. 1 Traktatu zgodnie z ust. 3 tego artykułu.

Artykuł 2

1.   Rozporządzenie przyjęte na podstawie art. 1 obowiązuje przez okres pięciu lat od daty jego wejścia w życie.

2.   Rozporządzenie przyjęte na podstawie art. 1 może zostać uchylone lub zmienione w przypadku istotnej zmiany okoliczności związanych z faktami, które leżały u podstaw jego wydania.

Artykuł 3

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 1 może zawierać przepis, który stanowi, że rozporządzenie stosuje się ze skutkiem retroaktywnym do porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, które obowiązywały w dniu wejścia w życie takiego rozporządzenia pod warunkiem że są one zgodne z warunkami ustanowionymi w tym rozporządzeniu.

Artykuł 4

Rozporządzenie wydane na mocy art. 1 może zastrzegać, że zakaz zawarty w art. 81 ust. 1 Traktatu nie stosuje się, przez okres określony w rozporządzeniu, do porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych istniejących w dniu 1 stycznia 1995 r., do których art. 81 ust. 1 stosuje się z racji przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji i które nie spełniają warunków określonych w art. 81 ust. 3. Jednakże niniejszego artykułu nie stosuje się do porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, które w dniu 1 stycznia 1995 r. były objęte art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG.

Artykuł 5

Przed wydaniem rozporządzenia określonego w art. 1 Komisja publikuje jego projekt, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom i organizacjom zgłoszenie uwag w terminie ustalonym przez Komisję, nie krótszym niż jeden miesiąc.

Artykuł 6

Przed opublikowaniem projektu rozporządzenia i przed jego przyjęciem w zastosowaniu art. 1 Komisja skonsultuje się z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących, określonym w art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (4).

Artykuł 7

Rozporządzenie (EWG) nr 479/92 zmienione aktami, o których mowa w załączniku II zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r.

W imieniu Rady

I. LANGER

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.1992, s. 3.

(3)  Zob. załącznik I.

(4)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie i lista jego kolejnych zmian

(określone w art. 7)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 479/92

(Dz.U. L 55 z 29.2.1992, s. 3)

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003

(Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1)

Wyłącznie art. 42

Akt Przystąpienia z 1994 r., art. 29 i załącznik I, pkt IIIA.4

(Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 56)

 


ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 479/92

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1, 2 i 3

Artykuł 1, 2 i 3

Artykuł 3a

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Załącznik I

Załącznik II


25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 247/2009

z dnia 24 marca 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 248/2009

z dnia 19 marca 2009 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (Przekształcenie)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 34 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian dotyczących dostosowania wykazów regionów państw członkowskich oraz kodów walut stosowanych do celów niniejszego rozporządzenia, należy dokonać jego przekształcenia w celu zachowania przejrzystości.

(2)

Zgodnie z art. 13 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 Komisja publikuje corocznie wykaz uznanych organizacji producentów oraz ich stowarzyszeń. Z tego powodu państwa członkowskie są zobowiązane do dostarczania Komisji odpowiednich informacji.

(3)

Komisja musi być w stanie monitorować działania organizacji producentów na rzecz stabilizacji cen oraz sposób stosowania przez nie systemów rekompensat finansowych i przenoszenia premii.

(4)

Uzgodnienia interwencyjne Wspólnoty, zgodnie z art. 21–26 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, wymagają dostępu do informacji na temat cen odnotowanych w jasno określonych regionach i regularnych odstępach czasu.

(5)

W ramach zarządzania wspólną polityką rybołówstwa wprowadzony został system elektronicznego przesyłania danych między państwami członkowskimi a Komisją (system FIDES II). System ten powinien być wykorzystany do celów zbierania informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Notyfikacje dotyczące uznawania organizacji producentów oraz ich stowarzyszeń

Artykuł 1

Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje określone w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 13 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 104/2000, najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia przyjęcia decyzji.

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

Ceny oraz interwencja

Artykuł 2

Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od momentu rozpoczęcia każdego roku połowowego państwa członkowskie przekazują Komisji informacje określone w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

Państwa członkowskie powiadamiają niezwłocznie Komisję o każdej zmianie dotyczącej danych określonych w akapicie pierwszym.

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W przypadku gatunków wymienionych w załącznikach I i IV do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach wyładowanych, sprzedanych, wycofanych oraz przewożonych przez ich terytorium, wraz z wartością ilości sprzedanych, w każdym kwartale, w różnych regionach określonych w tabeli 1 w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, nie później niż siedem tygodni od dnia zakończenia danego kwartału.

W razie wystąpienia kryzysu dotyczącego jednego lub więcej gatunków wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach wyładowanych, sprzedanych, wycofanych oraz przewożonych przez ich terytorium, wraz z wartością ilości sprzedanych, w każdym okresie dwutygodniowym, w różnych regionach określonych w tabeli 1 w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, nie później niż dwa tygodnie od zakończenia danego okresu dwutygodniowego.

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

W przypadku każdego produktu wymienionego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, który został wycofany, państwa członkowskie powiadamiają Komisję co kwartał o wartości oraz ilościach rozdysponowanych, w podziale według opcji zbycia ustanowionych w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2493/2001 (4), nie później niż w terminie ośmiu tygodni od zakończenia danego kwartału.

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

W przypadku każdego produktu wymienionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach wyładowanych, sprzedanych oraz składowanych, wraz z wartością ilości sprzedanych, w każdym kwartale, w różnych regionach określonych w tabeli 1 w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, nie później niż w terminie sześciu tygodni od zakończenia danego kwartału.

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

W przypadku każdego produktu wymienionego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach wyładowanych, sprzedanych oraz dostarczonych dla przemysłu przez organizacje producentów, wraz z wartością ilości dostarczonych dla przemysłu, w każdym miesiącu, w różnych regionach określonych w tabeli 1 w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, nie później niż w terminie sześciu tygodni od zakończenia danego miesiąca.

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

W terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku państwa członkowskie dostarczają Komisji informacji, które umożliwią określenie kosztów technicznych działań wymaganych do stabilizacji oraz składowania, przewidzianych w art. 23 i 25 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III

Przepisy ogólne i końcowe

Artykuł 8

Państwa członkowskie przesyłają informacje do Komisji w sposób elektroniczny, przy użyciu systemów przesyłania używanych obecnie do wymiany danych w ramach zarządzania wspólną polityką rybołówstwa (system FIDES II).

Artykuł 9

Rozporządzenie (WE) nr 80/2001 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(2)  Dz.U. L 13 z 17.1.2001, s. 3.

(3)  Zob. załącznik IX.

(4)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 20.


ZAŁĄCZNIK I

Informacje na temat organizacji producentów oraz ich stowarzyszeń

Nr rej.

Nazwa pola

Rodzaj

Forma

Wielkość

Kod

1

Identyfikacja wiadomości

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-PO

2

Państwo członkowskie

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Data wysłania

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Rodzaj wiadomości

<TYP>

Tekst

3

INS = nowa

MOD = zmiana

DEL = wycofanie uznania

5

Nr OP lub stowarzyszenia OP

<NOP>

Tekst

7

Tylko dla wiadomości typu „MOD” lub „DEL”

6

Nazwa

<NOM>

Tekst

 

 

7

Urzędowy skrót

<ABB>

 

 

Jeśli istnieje

8

Numer krajowy

<NID>

 

 

Jeśli istnieje

9

Obszar kompetencji

<ARE>

Tekst

 

 

10

Działalność

<ACT>

Tekst

6

Tab. 10

11

Data ustanowienia

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Data sporządzenia statutu

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Data uznania

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Data wycofania uznania

<DRA>

YYYYMMDD

 

Tylko dla wiadomości typu „DEL”

15

Adres 1

<ADR1>

Tekst

 

 

16

Adres 2

<ADR2>

Tekst

 

 

17

Adres 3

<ADR3>

 

 

 

18

Kod pocztowy

<CPO>

Tekst

 

 

19

Miejsce

<LOC>

Tekst

 

 

20

Numer telefonu 1

<TEL1>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Numer telefonu 2

<TEL2>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Numer faxu

<FAX>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-mail

<MEL>

Tekst

 

 

24

Adres strony internetowej

<WEB>

Tekst

 

 

25 i kol.

Liczba członków OP

<ADH>

Tekst

 

W przypadku stowarzyszeń OP — wykaz członków stowarzyszenia OP


ZAŁĄCZNIK II

Ceny wycofania stosowane przez organizacje producentów

Wysłać dwa miesiące po rozpoczęciu roku połowowego.


Nr rej.

Dane

Identyfikacja rodzaju danych

Forma

Wielkość

Kod

1

Identyfikacja wiadomości

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-PO-WP

2

Państwo członkowskie

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Numer seryjny

<LOT>

Cyfry

4

Numer seryjny przyznany przez państwo członkowskie

4

Rodzaj wiadomości

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data wysłania

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Rodzaj okresu

<PTYP>

Y

1

Y = roczny

7

Identyfikacja okresu

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = kolejność

YYYY = rok

8

Użyta waluta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 i kol.

Kod identyfikacyjny OP

<DAT>

Tekst

7

CCC-999

 

Kod gatunku

 

Tekst

3

Tab. 7

 

Kod formy przechowywania

 

Tekst

3

Tab. 4

 

Kod prezentacji

 

Tekst

2

Tab. 3

 

Kod świeżości

 

Tekst

2

Tab. 5

 

Kod wielkości

 

Tekst

3

Tab. 2

 

Cena wycofania

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8, na 1 000 kg

 

Regiony, w których cena wycofania jest korygowana według współczynnika regionalnego

 

Tekst

 

Tab. 8


ZAŁĄCZNIK III

Produkty w załącznikach I i IV do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Notyfikacja kwartalna


Nr rej.

Dane

Identyfikacja rodzaju danych

Forma

Wielkość

Kod

1

Identyfikacja wiadomości

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-FRESH

2

Państwo członkowskie

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Numer seryjny

<LOT>

Cyfry

4

Numer seryjny przyznany przez państwo członkowskie

4

Rodzaj wiadomości

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data wysłania

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Rodzaj okresu

<PTYP>

Q lub C

1

Q = kwartał

C = kryzys

7

Identyfikacja okresu

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = kolejność

1–4 dla kwartału

1–24 dla dwóch tygodni

YYYY = rok

8

Użyta waluta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 i kol.

Region wyładunku (kod NUTS)

<DAT>

Tekst

7

Tab. 1

 

Kod gatunku

 

Tekst

3

Tab. 7

 

Kod formy przechowywania

 

Tekst

3

Tab. 4

 

Kod prezentacji

 

Tekst

2

Tab. 3

 

Kod świeżości

 

Tekst

2

Tab. 5

 

Kod wielkości

 

Tekst

3

Tab. 2

 

Wartość sprzedanych ilości

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8

 

Ilości sprzedane

 

Liczba całkowita

 

kg

 

Ilości wycofane po cenie Wspólnoty

 

Liczba całkowita

 

kg

 

Ilości wycofane po cenie autonomicznej

 

Liczba całkowita

 

kg

 

Ilości przeniesione

 

Liczba całkowita

 

kg


ZAŁĄCZNIK IV

Produkty w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Wykorzystanie produktów wycofanych z obrotu

Notyfikacja kwartalna


Nr rej.

Dane

Identyfikacja rodzaju danych

Forma

Wielkość

Kod

1

Identyfikacja wiadomości

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-STD-VAL

2

Państwo członkowskie

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Numer seryjny

<LOT>

Cyfry

4

Numer seryjny przyznany przez państwo członkowskie

4

Rodzaj wiadomości

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data wysłania

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Rodzaj okresu

<PTYP>

Q

1

Q = kwartał

7

Identyfikacja okresu

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = kolejność

1-4

YYYY = rok

8

Użyta waluta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 i kol.

Kod gatunku

<DAT>

Tekst

3

Tab. 7

 

Kod miejsca przeznaczenia

 

Tekst

6

Tab. 9

 

Wartość ilości sprzedanych lub przekazanych

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8

„0” dozwolone dla ilości przekazanych

 

Ilości sprzedane lub przekazane

 

Liczba całkowita

 

kg


ZAŁĄCZNIK V

Produkty w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 (Notyfikacja kwartalna)

Nr rej.

Dane

Identyfikacja rodzaju danych

Forma

Wielkość

Kod

1

Identyfikacja wiadomości

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-FROZEN

2

Państwo członkowskie

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Numer seryjny

<LOT>

Cyfry

4

Numer seryjny przyznany przez państwo członkowskie

4

Rodzaj wiadomości

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data wysłania

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Rodzaj okresu

<PTYP>

Q

1

Q = kwartał

7

Identyfikacja okresu

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = kolejność 1-4

YYYY = rok

8

Użyta waluta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 i kol.

Region wyładunku (kod NUTS)

<DAT>

Tekst

7

Tab. 1

 

Kod gatunku

<DAT>

Tekst

3

Tab. 7

 

Kod formy przechowywania

 

Tekst

3

Tab. 4

 

Kod prezentacji

 

Tekst

2

Tab. 3

 

Kod świeżości

 

Tekst

2

Tab. 5

 

Kod wielkości

 

Tekst

3

Tab. 2

 

Wartość sprzedanych ilości

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8

 

Ilości sprzedane przed składowaniem

 

Liczba całkowita

 

kg

 

Ilości umieszczone w składzie

 

Liczba całkowita

 

kg

 

Ilości usunięte ze składu

 

Liczba całkowita

 

kg


ZAŁĄCZNIK VI

Produkty w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Częstotliwość: miesięcznie


Nr rej.

Dane

Identyfikacja rodzaju danych

Forma

Wielkość

Kod

1

Identyfikacja wiadomości

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-TUNA

2

Państwo członkowskie

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Numer seryjny

<LOT>

Cyfry

4

Numer seryjny przyznany przez państwo członkowskie

4

Rodzaj wiadomości

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data wysłania

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Rodzaj okresu

<PTYP>

M

1

M = miesięcznie

7

Identyfikacja okresu

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = kolejność 1-12

YYYY = rok

8

Użyta waluta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 i kol.

Organizacja producentów

<DAT>

Tekst

7

CCC-999

 

Kod gatunku

 

Tekst

3

Tab. 7

 

Kod formy przechowywania

 

Tekst

3

Tab. 4

 

Kod prezentacji

 

Tekst

2

Tab. 3

 

Kod wielkości

 

Tekst

3

Tab. 2

 

Wartość ilości sprzedanych oraz dostarczonych dla przemysłu

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8

 

Ilości sprzedane oraz dostarczone dla przemysłu

 

Liczba całkowita

 

kg


ZAŁĄCZNIK VII

Produkty w załącznikach I oraz II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Częstotliwość: rocznie


Nr rej.

Dane

Identyfikacja rodzaju danych

Forma

Wielkość

Kod

1

Identyfikacja wiadomości

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-TECH

2

Państwo członkowskie

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tab. 1

3

Numer seryjny

<LOT>

Cyfry

4

Numer seryjny przyznany przez państwo członkowskie

4

Rodzaj wiadomości

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data wysłania

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Rodzaj okresu

<PTYP>

Y

1

Y = rocznie

7

Identyfikacja okresu

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = rok

8

Użyta waluta

<MON>

Tekst

3

Tab. 6

9 i kol.

Kod produktu

<DAT>

Tekst

3

1AB = produkt z załącznika I, AB

1C = produkt z załącznika I, C

2 = produkt z załącznika II

 

Kod kosztów technicznych

 

Tekst

2

Tab. 11

 

Koszty pracy

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8

 

Koszty energii

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8

 

Koszty transportu

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8

 

Pozostałe koszty (pakowanie, marynowanie, bezpośrednie opakowanie itd.)

 

Liczba całkowita

 

Zgodnie z walutą wskazaną w nr rej. 8


ZAŁĄCZNIK VIII

Tabela 1

Kody NUTS „ISO-A3”

PAŃSTWO

Nazwa NUTS

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabela 2

Kody wielkości

Kod

Nazwa

1

Wielkość 1

2

Wielkość 2

3

Wielkość 3

4

Wielkość 4

5

Wielkość 5

6

Wielkość 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Nie stosuje się

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabela 3

Kody prezentacji

Kod

Prezentacja

1

W całości

12

Bez głowy

3

Patroszone z głową

31

Patroszone i pozbawione skrzeli

32

Patroszone i pozbawione głowy

61

Oczyszczone

25

Tuszka

2

Filet

62

Wałek

63

Korpus

21

Filet standardowy z ośćmi

22

Filety bez ości

23

Filety ze skórą

24

Filety bez skóry

51

Bloki mielonki

5

Części oraz inne mięso

11

Z głową lub bez głowy

9

Przyjęte rodzaje prezentacji, inne niż w całości lub patroszone ze skrzelami

26

Filety siekane w blokach < 4 kg

70

Oczyszczone z głową lub w całości

71

Wszystkie przyjęte rodzaje prezentacji dla tego gatunku

72

Wszystkie przyjęte rodzaje prezentacji, inne niż filety części oraz inne mięso

6

Oczyszczone, wałki, tuszki

7

Pozostałe rodzaje prezentacji

SO

Nie stosuje się


Tabela 4

Kody formy przechowywania

Kod

Forma przechowywania

SO

Nie stosuje się

V

Żywe

C

Mrożone

CU

Gotowane w wodzie

S

Solone

FC

Świeże lub mrożone

FR

Świeże lub schłodzone

PRE

Przygotowane

CSR

Ryba konserwowa

F

Świeże

R

Schłodzone


Tabela 5

Kody świeżości

Kod

Świeżość

E

Ekstra

A

A

B

B

V

Żywe

SO

Nie stosuje się


Tabela 6

Kody walut

Kod

Waluta

EUR

Euro

BGN

Lew bułgarski

CZK

Korona czeska

DKK

Korona duńska

EEK

Korona estońska

GBP

Funt szterling

HUF

Forint węgierski

LTL

Lit litewski

LVL

Łat łotewski

PLN

Złoty polski

RON

Nowy lej rumuński

SEK

Korona szwedzka


Tabela 7

Kod

Gatunek

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. oraz Euthynnus spp. z wyjątkiem Thunnus thunnus oraz T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabela 8

Regiony, w których cena wycofania jest korygowana według współczynnika regionalnego

Kod

Region

Opis regionu

MADER

Azory i Madera

Wyspy Azory i Madera

BALNOR

Bałtyk Północny

Morze Bałtyckie na północ od 59° 30′

CANA

Wyspy Kanaryjskie

Wyspy Kanaryjskie

CORN

Kornwalia

Regiony przybrzeżne oraz wyspy hrabstw Kornwalii i Dewonu w Zjednoczonym Królestwie

ECOS

Szkocja

Regiony przybrzeżne północno-wschodniej Szkocji od Wick do Aberdeen

ECOIRL

Szkocja i Irlandia Północna

Regiony przybrzeżne od Portpatrick w południowo-zachodniej Szkocji do Wick w północno-wschodniej Szkocji oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów. Regiony przybrzeżne i wyspy Irlandii Północnej

ESTECO

Szkocja (wschodnia)

Regiony przybrzeżne Szkocji od Portpatrick do Eyemouth oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów

ESPATL

Hiszpania (Atlantyk)

Atlantyckie regiony przybrzeżne Hiszpanii (z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich)

ESTANG

Wschodnia Anglia

Wschodnie regiony przybrzeżne Anglii od Berwick do Dover. Regiony przybrzeżne Szkocji od Portpatrick do Eyemouth oraz wyspa na zachód i na północ od tych regionów. Regiony przybrzeżne hrabstwa Down

FRAATL

Francja (Atlantyk, Kanał, Północ)

Francuskie regiony przybrzeżne Atlantyku, Kanału La Manche oraz Morza Północnego

IRL

Irlandia

Regiony przybrzeżne oraz wyspy Irlandii

NIRL

Północna Irlandia

Regiony przybrzeżne hrabstwa Down (Irlandia Północna)

PRT

Portugalia

Portugalskie regiony przybrzeżne Atlantyku

UER

Pozostały obszar Unii Europejskiej

Unia Europejska z wyjątkiem tych regionów, do których stosuje się współczynnik regionalny

EU

Unia Europejska

Unia Europejska w całości

WECO

Szkocja (zachodnia)

Regiony przybrzeżne od Troon (południowo-zachodnia Szkocja) do Wick (północno-wschodnia Szkocja) oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów

BALSUD

Bałtyk

Morze Bałtyckie na południe od 59° 30′


Tabela 9

Wykorzystanie wycofanych produktów

Kod

Wykorzystanie wycofanych produktów

FMEAL

Wykorzystanie po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt)

OTHER

Wykorzystanie w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt)

NOALIM

Wykorzystanie do celów innych niż jako karma

DIST

Swobodna dystrybucja

BAIT

Przynęta


Tabela 10

Rodzaje połowów

Kod

Rodzaje połowów

D

Połowy głębinowe

H

Połowy dalekomorskie

C

Połowy przybrzeżne

L

Lokalne połowy na małą skalę

O

Pozostałe rodzaje połowów

A

Akwakultura


Tabela 11

Rodzaje kosztów technicznych

Kod

Rodzaje kosztów technicznych

CO

Mrożenie

ST

Składowanie

FL

Filetowanie

SL

Solenie — suszenie

MA

Marynowanie

CU

Gotowanie — pasteryzowanie

VV

Składowanie w umiejscowionych na stałe zbiornikach


ZAŁĄCZNIK IX

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2001 (Dz.U. L 13 z 17.1.2001, s. 3)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2494/2001 (Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 22)

Akt Przystąpienia z 2003 r. (pkt 7.4 załącznika II, s. 445)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1)

Wyłącznie w odniesieniu do odesłania w art. 1 ust. 1 tiret czwarte do rozporządzenia Komisji (WE) nr 80/2001 oraz w odniesieniu do pkt 5 ust. 1 załącznika


ZAŁĄCZNIK X

Tabela korelacji

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2001

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 10

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik V

Załącznik VI

Załącznik VI

Załącznik VII

Załącznik VII

Załącznik VIII

Załącznik VIII

Załącznik IX

Załącznik X


25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 249/2009

z dnia 23 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (1), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 67 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (2) przewidziano, że dochody Europejskiej Agencji Leków (zwanej dalej „Agencją”) składają się ze składki pochodzącej ze Wspólnoty oraz opłat wnoszonych do Agencji przez przedsiębiorstwa. W rozporządzeniu (WE) nr 297/95 ustanowiono kategorie i poziomy takich opłat.

(2)

W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 297/95 przewidziano, że Komisja będzie dokonywać przeglądu opłat na rzecz Agencji i aktualizować je w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji ze skutkiem od dnia 1 kwietnia każdego roku.

(3)

Należy zatem zaktualizować te opłaty w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji w 2008 r. Wskaźnik inflacji we Wspólnocie, opublikowany przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat), wynosił 3,7 % w 2008 r.

(4)

Dla uproszczenia skorygowane poziomy opłat powinny zostać zaokrąglone do najbliższych 100 EUR.

(5)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 297/95 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Ze względu na pewność prawną, niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do ważnych wniosków będących w trakcie rozpatrywania w dniu 1 kwietnia 2009 r.

(7)

Na mocy art. 12 rozporządzenia (WE) nr 297/95 aktualizacji należy dokonać ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2009 r. Z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym i obowiązywać od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 297/95 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie pierwszym kwotę „242 600 EUR” zastępuje się kwotą „251 600 EUR”,

w akapicie drugim kwotę „24 300 EUR” zastępuje się kwotą „25 200 EUR”,

w akapicie trzecim kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

(ii)

w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie pierwszym kwotę „94 100 EUR” zastępuje się kwotą „97 600 EUR”,

w akapicie drugim kwotę „156 800 EUR” zastępuje się kwotą „162 600 EUR”,

w akapicie trzecim kwotę „9 400 EUR” zastępuje się kwotą „9 700 EUR”,

w akapicie czwartym kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

(iii)

w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie pierwszym kwotę „72 800 EUR” zastępuje się kwotą „75 500 EUR”,

w akapicie drugim kwoty „18 200 EUR do 54 600 EUR” zastępuje się kwotami „18 900 EUR do 56 600 EUR”,

w akapicie trzecim kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a) akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

kwotę „2 600 EUR” zastępuje się kwotą „2 700 EUR”,

kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

(ii)

w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie pierwszym kwotę „72 800 EUR” zastępuje się kwotą „75 500 EUR”,

w akapicie drugim kwoty „18 200 EUR do 54 600 EUR” zastępuje się kwotami „18 900 EUR do 56 600 EUR”;

c)

w ust. 3 kwotę „12 100 EUR” zastępuje się kwotą „12 500 EUR”;

d)

w ust. 4 kwotę „18 200 EUR” zastępuje się kwotą „18 900 EUR”;

e)

w ust. 5 kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

f)

w ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w akapicie pierwszym kwotę „87 000 EUR” zastępuje się kwotą „90 200 EUR”;

(ii)

w akapicie drugim kwoty „21 700 EUR do 65 200 EUR” zastępuje się kwotami „22 500 EUR do 67 600 EUR”;

2)

w art. 4 kwotę „60 600 EUR” zastępuje się kwotą „62 800 EUR”;

3)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie pierwszym kwotę „121 300 EUR” zastępuje się kwotą „125 800 EUR”,

w akapicie drugim kwotę „12 100 EUR” zastępuje się kwotą „12 500 EUR”,

w akapicie trzecim kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”,

w akapicie czwartym wprowadza się następujące zmiany:

kwotę „60 600 EUR” zastępuje się kwotą „62 800 EUR”,

kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

(ii)

w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie pierwszym kwotę „60 600 EUR” zastępuje się kwotą „62 800 EUR”,

w akapicie drugim kwotę „102 500 EUR” zastępuje się kwotą „106 300 EUR”,

w akapicie trzecim kwotę „12 100 EUR” zastępuje się kwotą „12 500 EUR”,

w akapicie czwartym kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”,

w akapicie piątym wprowadza się następujące zmiany:

kwotę „30 300 EUR” zastępuje się kwotą „31 400 EUR”,

kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

(iii)

w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie pierwszym kwotę „30 300 EUR” zastępuje się kwotą „31 400 EUR”,

w akapicie drugim kwoty „7 500 EUR do 22 700 EUR” zastępuje się kwotami „7 800 EUR do 23 500 EUR”,

w akapicie trzecim kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a) kwotę „2 600 EUR” zastępuje się kwotą „2 700 EUR”, a kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

(ii)

w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

w akapicie pierwszym kwotę „36 400 EUR” zastępuje się kwotą „37 700 EUR”,

w akapicie drugim kwoty „9 100 EUR do 27 300 EUR” zastępuje się kwotami „9 400 EUR do 28 300 EUR”,

w akapicie trzecim kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

c)

w ust. 3 kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

d)

w ust. 4 kwotę „18 200 EUR” zastępuje się kwotą „18 900 EUR”;

e)

w ust. 5 kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

f)

w ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w akapicie pierwszym kwotę „29 000 EUR” zastępuje się kwotą „30 100 EUR”;

(ii)

w akapicie drugim kwoty „7 200 EUR do 21 700 EUR” zastępuje się kwotami „7 500 EUR do 22 500 EUR”;

4)

w art. 6 kwotę „36 400 EUR” zastępuje się kwotą „37 700 EUR”;

5)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym kwotę „60 600 EUR” zastępuje się kwotą „62 800 EUR”;

b)

w akapicie drugim kwotę „18 200 EUR” zastępuje się kwotą „18 900 EUR”;

6)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w akapicie drugim kwotę „72 800 EUR” zastępuje się kwotą „75 500 EUR”;

(ii)

w akapicie trzecim kwotę „36 400 EUR” zastępuje się kwotą „37 700 EUR”;

(iii)

w akapicie czwartym kwoty „18 200 EUR do 54 600 EUR” zastępuje się kwotami „18 900 EUR do 56 600 EUR”;

(iv)

w akapicie piątym kwoty „9 100 EUR do 27 300 EUR” zastępuje się kwotami „9 400 EUR do 28 300 EUR”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w akapicie drugim kwotę „242 600 EUR” zastępuje się kwotą „251 600 EUR”;

(ii)

w akapicie trzecim kwotę „121 300 EUR” zastępuje się kwotą „125 800 EUR”;

(iii)

w akapicie piątym kwoty „2 600 EUR do 209 100 EUR” zastępuje się kwotami „2 700 EUR do 216 800 EUR”;

(iv)

w akapicie szóstym kwotę „104 600 EUR” zastępuje się kwotą „108 500 EUR”;

c)

w ust. 3 kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”.

Artykuł 2

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do ważnych wniosków będących w trakcie rozpatrywania w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 35 z 15.2.1995, s. 1.

(2)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/37


DECYZJA RADY

z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie udzielenia Łotwie pomocy wzajemnej

(2009/289/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 119,

uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym (KEF),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W sytuacji bardzo dużego zapotrzebowania na finansowanie ze źródeł zewnętrznych łotewski rynek kapitałowy i rynek finansowy znalazły się ostatnio pod presją, w następstwie ogólnego pogorszenia się nastrojów na rynku oraz w związku z coraz większymi obawami co do stanu łotewskiej gospodarki w obliczu znacznych zaburzeń równowagi, objawiających się dużym deficytem bilansu płatniczego i bardzo dużym zadłużeniem zewnętrznym, a także wobec pogorszenia się stanu finansów publicznych oraz wysokiej inflacji kosztowej i cenowej. W łotewskim sektorze bankowym występują poważne problemy z płynnością i zaufaniem. Rezerwy walutowe zmalały w następstwie interwencji banku centralnego mającej na celu utrzymanie powiązania waluty łotewskiej z euro przy dotychczasowym kursie wymiany.

(2)

Rada dokonuje regularnie przeglądów polityki gospodarczej prowadzonej przez Łotwę, w szczególności w kontekście programu konwergencji i krajowego programu reform Łotwy oraz w kontekście sprawozdań z konwergencji.

(3)

Szacuje się, że potrzeby Łotwy w zakresie finansowania zewnętrznego w okresie do pierwszego kwartału 2011 r. wyniosą 7,5 mld EUR.

(4)

Władze Łotwy zwróciły się do UE, innych międzynarodowych instytucji finansowych oraz innych krajów o udzielenie znacznej pomocy finansowej na potrzeby wsparcia równowagi bilansu płatniczego.

(5)

Równowaga bilansu płatniczego Łotwy jest w poważnym stopniu zagrożona, w związku z czym uzasadnione jest pilne udzielenie przez Wspólnotę wzajemnej pomocy finansowej, w powiązaniu z pomocą ze strony MFW i innych podmiotów. Dodatkowo, z uwagi na pilność tej sprawy, konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu, o którym mowa w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(6)

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest podjęcie przez władze Łotwy zobowiązania do realizacji ambitnego programu reform finansów publicznych, reform systemu finansowego i reform strukturalnych, celem ułatwienia niezbędnych dostosowań zewnętrznych i wewnętrznych, ustabilizowania gospodarki oraz przywrócenia wiarygodności polityce gospodarczej. Komisja szczegółowo weryfikuje w regularnych odstępach czasu, we współpracy z KEF, czy związane z pomocą finansową warunki dotyczące polityki gospodarczej są w pełni wdrażane,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wspólnota udziela Łotwie wzajemnej pomocy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2009 r.

W imieniu Rady

M. KALOUSEK

Przewodniczący


25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/39


DECYZJA RADY

z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

(2009/290/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym (KEF),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2009/289/WE (2) Rada zdecydowała się udzielić Łotwie wzajemnej pomocy.

(2)

W sytuacji bardzo dużego zapotrzebowania na finansowanie ze źródeł zewnętrznych łotewski rynek kapitałowy i rynek finansowy znalazły się ostatnio pod presją w następstwie ogólnego pogorszenia nastrojów na rynku oraz w związku z coraz większymi obawami co do stanu łotewskiej gospodarki w obliczu znacznych zaburzeń równowagi, objawiających się dużym deficytem bilansu płatniczego, a także wobec pogorszenia się stanu finansów publicznych oraz wysokiej inflacji kosztowej i cenowej. W łotewskim sektorze bankowym występują poważne problemy z płynnością i zaufaniem. Rezerwy walutowe zmalały w następstwie interwencji banku centralnego mającej na celu utrzymanie powiązania waluty łotewskiej z euro przy dotychczasowym kursie wymiany.

(3)

Szacuje się, że potrzeby Łotwy w zakresie finansowania zewnętrznego w okresie do pierwszego kwartału 2011 r. wyniosą 7,5 mld EUR.

(4)

Uzasadnione jest udzielenie Łotwie wsparcia wspólnotowego do wysokości 3,1 mld EUR w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich, który został ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 332/2002. Pomocy tej należy udzielić w powiązaniu z pożyczką Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w wysokości 1,5 mld SDR (1 200 % udziału Łotwy w kapitale zakładowym MFW, ok. 1,7 mld EUR) na podstawie promesy kredytowej MFW, która została zatwierdzona w dniu 23 grudnia 2008 r. Kraje skandynawskie (Szwecja, Dania, Finlandia, Estonia i Norwegia) wniosą łącznie 1,9 mld EUR, Bank Światowy – 0,4 mld EUR, a Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Republika Czeska i Polska – łącznie 0,4 mld EUR, w następstwie czego całkowita kwota pomocy w okresie do pierwszego kwartału 2011 r. wyniesie 7,5 mld EUR.

(5)

Pomoc wspólnotowa powinna być zarządzana przez Komisję. Szczegółowe warunki dotyczące polityki gospodarczej, uzgodnione z władzami Łotwy po konsultacji z KEF, powinny zostać zapisane w protokole ustaleń. Warunki te powinny obejmować między innymi środki mające na celu powstrzymanie bezpośredniej presji na płynność, przywrócenie długookresowej stabilności poprzez wzmocnienie sektora bankowego, skorygowanie nierównowagi fiskalnej oraz przyjęcie krajowych środków politycznych na rzecz poprawy konkurencyjności. Środki te powinny obejmować natychmiastową i trwałą konsolidację fiskalną, kompleksową strategię uzdrowienia sytuacji w sektorze bankowym, wzmocnienie kompetencji organów regulacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego, kompleksowe reformy strukturalne oraz inne istotne środki. Szczegółowe warunki finansowe powinny zostać określone przez Komisję w umowie pożyczki.

(6)

Pomoc powinna zostać udzielona w celu powstrzymania bezpośredniej presji na płynność, pod warunkiem realizacji polityki mającej na celu przywrócenie długookresowej stabilności poprzez wzmocnienie sektora bankowego, skorygowanie nierównowagi fiskalnej oraz przyjęcie krajowych środków politycznych na rzecz poprawy konkurencyjności, przy utrzymaniu kursu wymiany w wąskim korytarzu wahań, z kursem centralnym na obecnej wysokości,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Wspólnota udziela Łotwie średnioterminowej pożyczki do maksymalnej wysokości 3,1 mld EUR, przy czym średni okres wymagalności pożyczki wynosi nie dłużej niż siedem lat.

2.   Pomoc finansowa Wspólnoty udostępniona będzie przez okres trzech lat, począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Pomocą zarządza Komisja, w sposób zgodny ze zobowiązaniami Łotwy i zaleceniami Rady. Warunki te zostaną określone w protokole ustaleń. Szczegółowe warunki finansowe są określane przez Komisję w umowie pożyczki.

2.   Komisja we współpracy z KEF weryfikuje w regularnych odstępach czasu, czy związane z pomocą finansową warunki dotyczące polityki gospodarczej zostały spełnione. Komisja informuje KEF o ewentualnym refinansowaniu pożyczek lub zmianie warunków finansowych.

3.   Łotwa jest gotowa do przyjęcia i wprowadzenia w życie dodatkowych środków konsolidacyjnych mających na celu stabilizację gospodarki, w przypadku gdyby takie środki okazały się niezbędne w okresie objętym pomocą. Władze Łotwy konsultują wcześniej z Komisją ewentualne przyjęcie takich dodatkowych środków.

Artykuł 3

1.   Pomoc finansowa Wspólnoty zostanie przekazana Łotwie przez Komisję w nie więcej niż sześciu transzach, których wysokość zostanie określona w protokole ustaleń.

2.   Warunkiem uruchomienia pierwszej transzy jest wejście w życie umowy pożyczki i protokołu ustaleń.

3.   Jeżeli będzie to wymagane w celu finansowania pożyczki, dozwolone jest ostrożne dokonywanie transakcji swapów procentowych z partnerami posiadającymi najwyższą wiarygodność kredytową.

4.   Komisja podejmuje decyzję o uruchomieniu kolejnych transz po uzyskaniu opinii KEF.

5.   Wypłata każdej następnej transzy jest uzależniona od zadowalających wyników realizacji nowego programu gospodarczego rządu łotewskiego (Programu stabilizacji gospodarczej i ożywienia wzrostu), zawartego w programie konwergencji, oraz – w szczególności – od spełnienia szczegółowych warunków dotyczących polityki gospodarczej, które zostały określone w protokole ustaleń. Należą do nich między innymi:

a)

przyjęcie przejrzyście zdefiniowanego, średniookresowego programu polityki fiskalnej, mającego na celu obniżenie do 2011 r. ogólnego deficytu państwa do poziomu nieprzekraczającego określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB;

b)

wykonanie budżetu na rok 2009 w sposób zgodny ze zmianami wprowadzonymi budżetem dodatkowym przyjętym w dniu 12 grudnia 2008 r. (oraz ze szczegółowymi zmianami, których wprowadzenie przewiduje się w pierwszym kwartale 2009 r.), przyjmując za cel osiągnięcie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie nieprzekraczającym 5 % PKB;

c)

obniżenie w 2009 r. średniego wynagrodzenia w sektorze publicznym w ujęciu nominalnym o co najmniej 15 % w stosunku do pierwotnego budżetu z dnia 14 listopada 2008 r. i o dalsze 2 % w latach 2010–2011;

d)

zmniejszenie w 2009 r. zatrudnienia w sektorze publicznym i w podsektorze lokalnym o co najmniej 5 %;

e)

wzmocnienie koncepcji i realizacji procedur budżetowych poprzez przyjęcie ram polityki budżetowej i ustawy o reformie budżetu;

f)

wprowadzenie jasnego i przejrzystego systemu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio w administracji publicznej oraz utworzenie wspólnego systemu planowania zasobów ludzkich i zarządzania nimi dla instytucji administracji publicznej;

g)

wprowadzenie mechanizmów mających na celu zapewnienie większej stabilności w sektorze bankowym w średniej i długiej perspektywie, w tym szerokiej gamy środków nadzorczych i ostrożnościowych oraz środków polityki monetarnej. Środki te powinny zapewnić ograniczenie wzrostu kredytów do zrównoważonego poziomu oraz nie dopuścić do nadmiernego uzależnienia od niezabezpieczonych, zagranicznych źródeł finansowania. W systemie bankowym należy przeprowadzić celowe kontrole, aby upewnić się, czy wszystkie banki są wypłacalne i czy posiadają wystarczający kapitał;

h)

wprowadzenie odpowiednich środków odnośnie do restrukturyzacji zadłużenia w sektorze prywatnym. Należy wzmocnić odpowiednią podstawę prawną dla restrukturyzacji obecnego zadłużenia pod względem waluty i terminów spłaty. Za priorytet przyjąć należy także uproszczenie postępowania upadłościowego i szybkie wdrażanie planów naprawczych;

i)

zapewnienie, aby pozostali akcjonariusze mniejszościowi banku Parex nie odnieśli korzyści w następstwie jego uratowania oraz podjęcia środków na rzecz stabilizacji finansowej poprzez jego pełną nacjonalizację;

j)

środki reform strukturalnych wspierane w ramach strategii lizbońskiej i realizowane w ramach krajowego programu reform Łotwy, w tym polityka na rzecz aktywności na rynku pracy oraz uczenia się przez całe życie, większe zaangażowanie podmiotów sektora prywatnego w działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne, wspieranie eksportu oraz usuwanie przeszkód administracyjnych dla przedsiębiorstw;

k)

realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków UE na zaplanowanym poziomie, celem zwiększenia udziału sektora towarów i usług zbywalnych we wzroście gospodarczym;

l)

środki na rzecz poprawy dostępu do źródeł finansowania dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, których wnioski o środki z funduszy strukturalnych zostały zatwierdzone lub którzy mogą planować wystąpienie o środki z tych funduszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Artykuł 5

Decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2009 r.

W imieniu Rady

M. KALOUSEK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1.

(2)  Zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego.


Komisja

25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/42


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 marca 2009 r.

dotycząca irlandzkich projektów rozporządzeń w sprawie oznaczenia kraju pochodzenia mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1931)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/291/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), ostatnio zmienioną dyrektywą 2003/89/WE (2), w szczególności jej art. 19 i 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 19 akapit drugi dyrektywy 2000/13/WE w dniu 25 czerwca 2008 r. władze Irlandii powiadomiły Komisję o projektach rozporządzeń z dziedziny zdrowia w zakresie obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego.

(2)

Projekty rozporządzeń zawierają wymóg, aby wszelkie mięso drobiowe, wieprzowe i baranie oraz żywność o wagowej zawartości tego mięsa równej przynajmniej 70 % zostały zaopatrzone w etykiety wskazujące na ich kraj pochodzenia przy zastosowaniu wyraźnej czytelnej czcionki w języku irlandzkim lub angielskim. „Miejsce pochodzenia” określa się jako kraj, w którym zwierzę było chowane przez większość życia oraz – jeśli są to różne kraje – kraj, w którym zostało ono poddane ubojowi.

(3)

W dyrektywie 2000/13/WE dokonano harmonizacji zasad regulujących etykietowanie środków spożywczych, przewidując z jednej strony harmonizację niektórych przepisów krajowych, a z drugiej strony ustalenia dla niezharmonizowanych przepisów krajowych. Zakres harmonizacji określony jest w art. 3 ust. 1, który zawiera wykaz danych szczegółowych, które muszą obowiązkowo znajdować się na etykiecie środków spożywczych, „zgodnie z art. 4–17 i z zastrzeżeniem znajdujących się w nich wyjątków”. W art. 4 ust. 2 przewiduje się ponadto że w odniesieniu do określonych środków spożywczych mogą być wymagane inne dane szczegółowe, poza wymienionymi w art. 3 ust. 1, przewidziane przez przepisy wspólnotowe lub, w razie ich braku, przez przepisy krajowe.

(4)

Artykuł 18 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE umożliwia przyjęcie niezharmonizowanych przepisów krajowych, o ile są one uzasadnione przesłankami wymienionymi w tym ustępie, m.in. zapobieganiem nadużyciom finansowym i ochroną zdrowia publicznego, oraz pod warunkiem że nie stanowią one przeszkody w stosowaniu definicji i zasad określonych w dyrektywie 2000/13/WE; dlatego w przypadku gdy dane państwo członkowskie przedstawiło projekt krajowych przepisów w zakresie etykietowania, należy zbadać ich zgodność z wyżej wymienionymi wymogami i przepisami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 dyrektywy 2000/13/WE wskazanie źródła lub pochodzenia jest obowiązkowe, „w przypadku gdy zaniechanie podania takich danych szczegółowych może w istotnym stopniu wprowadzać w błąd konsumenta co do prawdziwego źródła lub pochodzenia środka spożywczego”. Przepis ten, określając obowiązek wskazania źródła lub pochodzenia żywności, w przypadku gdy inne wskazania na etykiecie danego produktu mogłyby sugerować, że produkt taki pochodzi z innego źródła, przewiduje właściwy mechanizm w celu przeciwdziałania ryzyku wprowadzenia konsumentów w błąd.

(6)

W przypadku mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego przesłanki przedstawione przez władze irlandzkie nie dają powodów do wyciągnięcia wniosku, że konsumenci mogliby generalnie nabrać błędnego przekonania co do miejsca pochodzenia przedmiotowych produktów

(7)

Irlandia nie podała żadnego uzasadnienia pozwalającego ustalić, że przedstawione projekty rozporządzeń są niezbędne do osiągnięcia jednego z celów określonych w wymienionym powyżej art. 18 i że powstałe w ten sposób utrudnienie jest współmierne. Wspomniała ona tylko o celu poinformowania konsumenta o źródle przedmiotowych produktów. Sama ta przesłanka jest niewystarczająca do uzasadnienia tych projektów rozporządzeń.

(8)

W związku z powyższymi spostrzeżeniami Komisja wydała negatywną opinię na mocy art. 19 akapit trzeci dyrektywy 2000/13/WE.

(9)

Należy zatem wezwać władze Irlandii, aby nie przyjmowały przedmiotowych projektów rozporządzeń.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Irlandia nie przyjmie projektów rozporządzeń z dziedziny zdrowia (dotyczących kraju pochodzenia mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego).

Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2003, s. 15.


25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/44


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 marca 2009 r.

ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1959)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/292/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (1), w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 1999/177/WE z dnia 8 lutego 1999 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (2) wygasła z dniem 9 lutego 2009 r.

(2)

W chwili wygaśnięcia decyzji 1999/177/WE na rynku pozostała nadal znacząca ilość skrzyń i palet z tworzyw sztucznych zawierających metale ciężkie, których poziom stężenia przekracza poziom określony przez dyrektywę 94/62/WE. Z uwagi na brak zdolności branży przemysłowej do zastąpienia wszystkich tego rodzaju skrzyń i palet z tworzyw sztucznych istnieje wysokie ryzyko, że wspomniane skrzynie i palety z tworzyw sztucznych zostaną usunięte w drodze składowania bądź spalania. Oba te rozwiązania miałyby szkodliwe skutki dla zdrowia i środowiska.

(3)

Dyrektywa 94/62/WE ma na celu ograniczenie obecności metali ciężkich w opakowaniach, jak również zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, łącznie z ponownym użyciem i recyklingiem opakowań.

(4)

Aby zapewnić branży przemysłowej czas na zastąpienie wspomnianych skrzyń i palet z tworzyw sztucznych przy użyciu najlepszych technologii, właściwe jest przyjęcie warunków dotyczących odstępstw dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w ogniwach wyrobu, które znajdują w zamkniętym i kontrolowanym łańcuchu. Raporty naukowe przedłożone Komisji zalecają przyznanie takie odstępstwa.

(5)

Ponieważ Komisja zamierza dokonać po upływie pięciu lat przeglądu funkcjonowania systemu przewidzianego w niniejszej decyzji oraz postępów w wycofywaniu skrzyń i palet z tworzyw sztucznych zawierających metale ciężkie, konieczne jest przekazanie przez państwa członkowskie stosownych informacji. Aby uniknąć zwiększenia obecnych obciążeń administracyjnych poprzez nałożenie na państwa członkowskie szczególnego obowiązku sprawozdawczego, wystarczające jest, aby tego rodzaju informacje były zawarte w sprawozdaniach składanych Komisji zgodnie z art. 17 dyrektywy 94/62/WE.

(6)

Dla zagwarantowania pewności prawa niniejsza decyzja powinna być stosowana od dnia następującego po dniu wygaśnięcia decyzji 1999/177/WE, aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków wynikających z tego wygaśnięcia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 21 dyrektywy 94/62/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„metale ciężkie” oznaczają ołów, kadm, rtęć oraz chrom sześciowartościowy;

2)

„wprowadzenie celowe metali ciężkich” oznacza działanie polegające na umyślnym użyciu w składzie chemicznym opakowania lub składnika opakowania substancji zawierającej metale ciężkie, której trwałe występowanie w opakowaniu końcowym lub składniku opakowania jest pożądane dla zapewnienia mu określonej cechy, wyglądu lub jakości;

3)

„występowanie przypadkowe metali ciężkich” oznacza występowanie metal ciężkich jako niezamierzonego składnika opakowania lub elementu opakowania.

Artykuł 2

Suma poziomów stężenia metali ciężkich w skrzyniach i paletach z tworzyw sztucznych może przekraczać obowiązujące limity określone w art. 11 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE, pod warunkiem że wspomniane skrzynie i palety z tworzyw sztucznych są wprowadzane i pozostają w ogniwach wyrobu, które znajdują w zamkniętym i kontrolowanym łańcuchu, na warunkach określonych w art. 3, 4 i 5.

Artykuł 3

1.   Skrzynie i palety z tworzyw sztucznych zawierające nadmierną ilość metali ciężkich, o której mowa w art. 2, są wytwarzane lub reperowane w ramach kontrolowanego procesu recyklingu zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2.   Materiał wykorzystywany do recyklingu pochodzi wyłącznie z innych skrzyń lub palet z tworzyw sztucznych.

Wprowadzenie innych materiałów ograniczone jest do minimum niezbędnego z technicznego punktu widzenia oraz w żadnym przypadku nie przekracza 20 % w masie.

3.   Nie zezwala się na celowe wprowadzenie metali ciężkich jako elementu podczas recyklingu, w przeciwieństwie do występowania przypadkowego metali ciężkich.

Nie uważa się za „wprowadzenie celowe” wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako surowca do produkcji nowych materiałów opakowaniowych, w przypadku gdy pewna część materiałów pochodzących z recyklingu zawiera metale ciężkie.

4.   Suma poziomów stężenia metali ciężkich obecnych w skrzyniach i paletach z tworzyw sztucznych może przekraczać obowiązujące limity określone w art. 11 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE jedynie w wyniku wykorzystania materiałów zawierających metale ciężkie w procesie recyklingu.

Artykuł 4

1.   Skrzynie i palety z tworzyw sztucznych zawierające nadmierną ilość metali ciężkich, o której mowa w art. 2, są oznaczone w trwały i widoczny sposób.

2.   Państwa członkowskie zapewniają zwrot do producenta, podmiotu pakującego bądź napełniającego lub upoważnionego przedstawiciela co najmniej 90 % skrzyń z tworzyw sztucznych zawierających nadmierną ilość metali ciężkich, o której mowa w art. 2, w ciągu cyklu życia skrzyni i palety z tworzywa sztucznego.

3.   Bez uszczerbku dla środków podjętych na podstawie art. 6, wszystkie skrzynie i palety zwrócone zgodnie z niniejszym artykułem, które nie nadają się już albo są przeznaczone do ponownego wykorzystania, usuwa się zgodnie z procedurą specjalnie zatwierdzoną przez właściwe organy danego państwa członkowskiego albo przetwarza się powtórnie w ramach kontrolowanego procesu recyklingu zgodnie z art. 3 ust. 2, 3 i 4.

Artykuł 5

1.   Państwa członkowskie zapewniają system inwentaryzacji i rejestracji, włączając w to metodę odpowiedzialności finansowej i prawnej, w celu dokumentowania zgodności z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

System uwzględnia wszystkie skrzynie i palety z tworzyw sztucznych zawierające nadmierną ilość metali ciężkich, o której mowa w art. 2, wprowadzane do obiegu i wycofywane z niego.

2.   O ile nie określono inaczej w dobrowolnej umowie, państwa członkowskie zapewniają sporządzanie corocznie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela pisemnych deklaracji zgodności prowadzonych działań z warunkami decyzji, w tym rocznego sprawozdania ukazującego, w jaki sposób zostały spełnione warunki określone w niniejszej decyzji. W sprawozdaniu zawiera się informacje o ewentualnych zmianach dotyczących systemu i upoważnionych przedstawicieli.

3.   Państwa członkowskie zapewniają przechowywanie wspomnianej dokumentacji przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do dyspozycji właściwych organów dla celów inspekcji przez co najmniej cztery lata.

Jeżeli ani producent, ani jego upoważniony przedstawiciel nie prowadzi działalności na terenie Wspólnoty, obowiązek udostępniania odpowiedniej dokumentacji technicznej spoczywa na osobie, która wprowadza produkt na rynek Wspólnoty.

Artykuł 6

Państwa członkowskie podejmują środki w celu zachęcenia producentów do badania metod pozwalających na stopniowe osiągnięcie obowiązującego limitu metali ciężkich obecnych w skrzyniach i paletach z tworzyw sztucznych, określonego w art. 11 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE, w tym najlepszych dostępnych technik ekstrakcji metali ciężkich.

Artykuł 7

Państwa członkowskie włączają do sprawozdań, które mają zostać złożone Komisji zgodnie z art. 17 dyrektywy 94/62/WE, szczegółowe sprawozdanie na temat funkcjonowania systemu przewidzianego w niniejszej decyzji oraz postępów w wycofywaniu skrzyń i palet z tworzyw sztucznych, które nie są zgodne z art. 11 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

Artykuł 8

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 10 lutego 2009 r.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10.

(2)  Dz.U. L 56 z 4.3.1999, s. 47.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/47


DECYZJA RADY 2009/293/WPZiB

z dnia 26 lutego 2009 r.

dotycząca wymiany listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 2 czerwca 2008 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję 1816 (2008) wzywającą państwa i organizacje regionalne do podjęcia działań, aby chronić żeglugę zaangażowaną w transport i dostarczanie pomocy humanitarnej do Somalii. Przepisy te potwierdzono w drodze rezolucji RB ONZ 1846 (2008) przyjętej dnia 2 grudnia 2008 r.

(2)

Dnia 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1) (operacja „Atalanta”).

(3)

Wspólne działanie 2008/851/WPZiB przewiduje, że osoby, które popełniły lub są podejrzane o popełnienie aktów piractwa lub rozboju na wodach terytorialnych Somalii, ujęte i przetrzymywane w celu osądzenia, a także mienie użyte do popełnienia takich aktów, mogą zostać przekazane państwu trzeciemu, które pragnie sprawować jurysdykcję w odniesieniu do wyżej wymienionych osób lub mienia, o ile warunki tego przekazania zostały uzgodnione z tym państwem trzecim w sposób zgodny z odpowiednimi postanowieniami prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa w dziedzinie praw człowieka, w celu zagwarantowania w szczególności, że nikt nie zostanie poddany karze śmierci, torturom lub jakiemukolwiek innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu.

(4)

Zgodnie z art. 24 Traktatu Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP), wynegocjowała wymianę listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu.

(5)

Wymiana listów powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej wymianę listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu.

Tekst wymiany listów jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania odpowiedniego listu w celu związania nim Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2009 r.

W imieniu Rady

I. LANGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.


TŁUMACZENIE

Wymiana listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

Nairobi, dnia 6 marca 2009 r., godz. 10.15

Szanowny Panie,

Nawiązując do mojego listu z dnia 14 listopada 2008 r. i Pańskiego listu z dnia 5 grudnia 2008 r., mam zaszczyt potwierdzić zamiar zawarcia przez Unię Europejską wymiany listów z rządem Kenii w celu określenia warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu.

Niniejsza wymiana listów jest zawierana w ramach wspólnego działania Rady UE 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”).

Wymiana listów nie wpływa na prawa i obowiązki uczestników na mocy umów międzynarodowych i innych aktów ustanawiających międzynarodowe trybunały i sądy oraz stosownych przepisów krajowych, i jest zawierana z pełnym poszanowaniem:

rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) i rezolucji przyjętych w ich następstwie,

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku (UNCLOS), w szczególności jej art. 100–107,

międzynarodowego prawa w dziedzinie praw człowieka, w tym Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku i Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 roku.

W związku z tym mam zaszczyt zaproponować postanowienia – przedstawione w załączniku do niniejszego listu – określające warunki i tryb przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu.

Będę wdzięczny za potwierdzenie w imieniu rządu Kenii akceptacji tych postanowień.

Niniejszy akt będzie stosowany tymczasowo od dnia jego podpisania i wejdzie w życie po zakończeniu przez każdego z uczestników jego procedur wewnętrznych. Akt ten będzie nadal skuteczny przez 6 miesięcy po przekazaniu przez jednego z uczestników drugiemu sygnatariuszowi pisemnego powiadomienia o decyzji o zakończeniu jego stosowania. Akt ten można zmieniać w drodze wzajemnych ustaleń między sygnatariuszami. Zakończenie stosowania niniejszego aktu nie wpłynie na żadne uprawnienia ani obowiązki wynikające z jego stosowania przed tym zakończeniem, w tym na uprawnienia osób przekazywanych, dopóki są przetrzymywane lub ścigane na drodze sądowej w Kenii.

Po zakończeniu operacji, określonej w załączniku do niniejszego listu, wszystkie uprawnienia przysługujące EUNAVFOR-owi, określone w załączniku, przysługują na mocy tego załącznika każdej osobie lub podmiotowi wyznaczonym przez państwo sprawujące Prezydencję Rady UE. Wyznaczoną osobą lub podmiotem może być między innymi pracownik dyplomatyczny lub urzędnik konsularny tego państwa akredytowany w Kenii. Po zakończeniu operacji wszystkie powiadomienia, które miały zostać przekazane EUNAVFOR-owi na mocy niniejszego aktu, będą przekazywane państwu sprawującemu Prezydencję Rady UE.

Łącząc wyrazy szacunku,

W imieniu Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZEKAZYWANIA KENII PRZEZ SIŁY MORSKIE DOWODZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ (EUNAVFOR) OSÓB PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE AKTÓW PIRACTWA ORAZ ZAJĘTEGO MIENIA

1.   Definicje

Na użytek niniejszej wymiany listów:

a)

„siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR)” oznaczają dowództwo wojskowe UE oraz kontyngenty narodowe biorące udział w operacji UE „Atalanta”, ich okręty, statki powietrzne oraz zasoby;

b)

„operacja” oznacza przygotowanie, ustanowienie, wykonanie i wspieranie misji wojskowej ustanowionej wspólnym działaniem Rady UE 2008/851/WPZiB lub aktami przyjętymi w jego następstwie;

c)

„dowódca operacji UE” oznacza dowódcę operacji;

d)

„dowódca sił UE” oznacza dowódcę UE w obszarze działań określonym w art. 1 ust. 2 wspólnego działania Rady UE 2008/851/WPZiB;

e)

„kontyngenty narodowe” oznaczają jednostki i okręty należące do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych państw biorących udział w operacji;

f)

„państwo wysyłające” oznacza państwo włączające swój kontyngent narodowy do EUNAVFOR-u;

g)

„piractwo” oznacza piractwo zgodnie z definicją w art. 101 UNCLOS;

h)

„osoba przekazana” oznacza każdą osobę podejrzaną o zamiar popełnienia, popełnianie lub popełnienie aktów piractwa przekazaną Kenii przez EUNAVFOR na mocy niniejszej wymiany listów.

2.   Zasady ogólne

a)

Kenia wyrazi zgodę, na wniosek EUNAVFOR-u, na przekazanie przez EUNAVFOR osób przetrzymywanych w związku z piractwem oraz związanego z tym zajętego mienia przez EUNAVFOR, i przekaże takie osoby i mienie swoim właściwym organom w celu przeprowadzenia dochodzenia i osądzenia.

b)

Działając na mocy niniejszej wymiany listów, EUNAVFOR przekaże osoby lub mienie jedynie właściwym kenijskim organom ścigania.

c)

Sygnatariusze potwierdzają, że będą traktować osoby przekazane na mocy niniejszej wymiany listów, zarówno przed przekazaniem, jak i po nim, w sposób humanitarny i zgodnie ze zobowiązaniami w zakresie międzynarodowych praw człowieka, w tym z zakazem tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zakazem samowolnych zatrzymań oraz zgodnie z wymogami sprawiedliwego procesu.

3.   Traktowanie i osądzenie przekazanych osób

a)

Każda przekazana osoba będzie traktowana w sposób ludzki i nie będzie poddawana torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu, otrzyma odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie, dostęp do opieki medycznej oraz będzie mogła przestrzegać praktyk religijnych.

b)

Każda przekazana osoba zostanie w krótkim terminie postawiona przed sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, który bezzwłocznie podejmie decyzję o legalności zatrzymania tej osoby, a jeżeli zatrzymanie okaże się bezprawne – zarządzi zwolnienie tej osoby.

c)

Każda przekazana osoba będzie miała prawo do osądzenia w rozsądnym terminie lub do zwolnienia.

d)

Przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciwko niej każda osoba przekazana będzie miała prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jej sprawy przez właściwy, niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony przez ustawę.

e)

Każdą osobę przekazaną oskarżoną o popełnienie przestępstwa uważa się za niewinną do czasu udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą.

f)

Przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciwko niej każda osoba przekazana będzie miała prawo, na zasadach pełnej równości, co najmniej do następujących gwarancji:

1)

otrzymania niezwłocznie szczegółowej informacji w języku dla niej zrozumiałym o rodzaju i przyczynie oskarżenia;

2)

dysponowania odpowiednim czasem i możliwościami w celu przygotowania obrony i porozumienia się z obrońcą przez siebie wybranym;

3)

rozprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;

4)

obecności na rozprawie, bronienia się osobiście lub przez obrońcę przez siebie wybranego; otrzymania informacji, jeżeli nie posiada obrońcy, o istnieniu powyższego prawa; oraz posiadania obrońcy wyznaczonego dla niej w każdym przypadku, kiedy interes wymiaru sprawiedliwości tego wymaga, bez ponoszenia kosztów obrony w przypadkach, kiedy oskarżony nie posiada dostatecznych środków na ich pokrycie;

5)

zapoznania się z wszystkimi dowodami przeciwko niej, w tym ze złożonymi pod przysięgą oświadczeniami świadków, którzy dokonali zatrzymania, oraz zapewnienia obecności i przesłuchania świadków obrony na tych samych warunkach, co świadków oskarżenia;

6)

korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli dana osoba nie rozumie języka używanego w sądzie lub nie mówi tym językiem;

7)

nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania się do winy.

g)

Każda przekazana osoba skazana za przestępstwo będzie miała prawo odwołania się do sądu wyższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia orzeczenia o winie i karze zgodnie z prawem kenijskim.

h)

Kenia nie przekaże żadnej przekazanej osoby innemu państwu do celów prowadzenia dochodzenia lub osądzenia bez uprzedniej pisemnej zgody EUNAVFOR-u.

4.   Kara śmierci

Na żadnej osobie przekazanej nie zostanie wykonana kara śmierci. Kenia podejmie zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiednie kroki, aby zagwarantować, że kara śmierci przewidziana w jakimkolwiek wyroku zostanie zastąpiona karą pozbawienia wolności.

5.   Dokumentacja i powiadomienia

a)

Wszelkie przekazania będą odbywać się na podstawie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez przedstawiciela EUNAVFOR-u i przedstawiciela właściwych kenijskich organów ścigania.

b)

EUNAVFOR dostarczy Kenii dokumentację dotyczącą zatrzymania każdej z przekazanych osób. Dokumentacja ta będzie obejmować, o ile to możliwe, stan zdrowia osoby przekazanej podczas przebywania w areszcie, moment przekazania jej władzom kenijskim, przyczynę zatrzymania, czas i miejsce zatrzymania oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z jej zatrzymaniem.

c)

Kenia będzie odpowiedzialna za prowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich przekazanych osób, która będzie obejmować między innymi dokumentację wszelkiego zatrzymanego mienia, stanu zdrowia osoby, miejsca jej przetrzymywania, wszelkich postawionych jej zarzutów i wszelkich istotnych decyzji podjętych podczas postępowania przygotowawczego i procesu.

d)

Ewidencja ta będzie udostępniana przedstawicielom UE i EUNAVFOR-u na pisemny wniosek skierowany do kenijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

e)

Ponadto Kenia powiadomi EUNAVFOR o miejscu przetrzymywania wszelkich osób przekazanych na mocy niniejszej wymiany listów, pogorszeniu ich stanu zdrowia lub o wszelkich zarzutach niewłaściwego traktowania. Przedstawiciele UE i EUNAVFOR-u będą mieli dostęp do osób przekazanych na mocy niniejszej wymiany listów, dopóki będą one przebywać w areszcie i będą mogli je przesłuchiwać.

f)

Krajowe i międzynarodowe agencje humanitarne będą mogły – na ich wniosek – odwiedzać osoby przekazane na mocy niniejszej wymiany listów.

g)

Aby zagwarantować, że EUNAVFOR będzie w stanie zapewnić Kenii terminową pomoc w zakresie stawiania się świadków z EUNAVFOR-u i dostarczania stosownych dowodów, Kenia powiadomi EUNAVFOR o zamiarze wszczęcia postępowania karnego przeciwko wszelkim przekazanym osobom oraz o harmonogramie przedstawiania dowodów i wysłuchiwania zeznań.

6.   Pomoc EUNAVFOR-u

a)

EUNAVFOR, w miarę posiadanych środków i możliwości, zapewni Kenii wszelką pomoc w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie osób przekazanych i ich ścigania w drodze sądowej.

b)

W szczególności EUNAVFOR:

1)

przekaże dokumentację dotyczącą zatrzymania sporządzoną zgodnie z pkt 5 lit. b) niniejszej wymiany listów;

2)

przekaże wszelkie dowody zgodnie z wymogami właściwego kenijskiego organu zgodnie z ustaleniami wykonawczymi określonymi w pkt 9;

3)

będzie dokładał starań, aby przedstawić zeznania świadków lub złożone pod przysięgą oświadczenia personelu EUNAVFOR-u, który uczestniczył we wszelkich incydentach związanych z przekazaniem osób na mocy niniejszej wymiany listów;

4)

przekaże wszelkie stosowne zajęte mienie będące w posiadaniu EUNAVFOR-u.

7.   Związek z innymi prawami osób przekazanych

Żadne postanowienia niniejszej wymiany listów nie stanowią odstępstwa ani nie powinny być rozumiane jako odstępstwo od jakichkolwiek praw przysługujących przekazanym osobom na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego lub międzynarodowego.

8.   Współpraca i spory

a)

Wszelkie kwestie wynikłe w związku ze stosowaniem niniejszych postanowień będą rozpatrywane wspólnie przez właściwe organy Kenii i UE.

b)

W przypadku braku wcześniejszego rozstrzygnięcia spory dotyczące wykładni lub stosowania niniejszych postanowień rozstrzygane będą wyłącznie w drodze dyplomatycznej między przedstawicielami Kenii i UE.

9.   Ustalenia wykonawcze

a)

Do celów stosowania niniejszych postanowień kwestie operacyjne, administracyjne i techniczne mogą być przedmiotem osobnych ustaleń wykonawczych zatwierdzanych przez właściwe organy kenijskie, z jednej strony, i właściwe organy UE, jak również właściwe organy państw wysyłających, z drugiej strony.

b)

Ustalenia wykonawcze mogą obejmować między innymi:

1)

wskazanie właściwych kenijskich organów ścigania, którym EUNAVFOR może przekazywać osoby;

2)

areszt, w którym będą przebywać przekazane osoby;

3)

sposób postępowania z dokumentami, w tym dokumentami związanymi ze zbieraniem dowodów, które zostaną przekazane właściwym kenijskim organom ścigania przy przekazaniu osoby;

4)

punkty kontaktowe do celów powiadomień;

5)

formularze wykorzystywane do przekazywania osób;

6)

zapewnianie wsparcia technicznego, wiedzy fachowej, szkolenia i innego rodzaju pomocy na wniosek Kenii z myślą o osiągnięciu celów niniejszej wymiany listów.

Nairobi, dnia 6 marca 2009 r., godz. 10.15

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia 6 marca 2009 r. wraz z jego załącznikiem w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania tych osób po ich przekazaniu o następującej treści:

„Nawiązując do mojego listu z dnia 14 listopada 2008 r. i Pańskiego listu z dnia 5 grudnia 2008 r., mam zaszczyt potwierdzić zamiar zawarcia przez Unię Europejską wymiany listów z rządem Kenii w celu określenia warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu.

Niniejsza wymiana listów jest zawierana w ramach wspólnego działania Rady UE 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja »Atalanta«).

Wymiana listów nie wpływa na prawa i obowiązki uczestników na mocy umów międzynarodowych i innych aktów ustanawiających międzynarodowe trybunały i sądy oraz stosownych przepisów krajowych, i jest zawierana z pełnym poszanowaniem:

rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) i rezolucji przyjętych w ich następstwie,

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku (UNCLOS), w szczególności jej art. 100–107,

międzynarodowego prawa w dziedzinie praw człowieka, w tym Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku i Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 roku.

W związku z tym mam zaszczyt zaproponować postanowienia – przedstawione w załączniku do niniejszego listu – określające warunki i tryb przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu.

Będę wdzięczny za potwierdzenie w imieniu rządu Kenii akceptacji tych postanowień.

Niniejszy akt będzie stosowany tymczasowo od dnia jego podpisania i wejdzie w życie po zakończeniu przez każdego z uczestników jego procedur wewnętrznych. Akt ten będzie nadal skuteczny przez 6 miesięcy po przekazaniu przez jednego z uczestników drugiemu sygnatariuszowi pisemnego powiadomienia o decyzji o zakończeniu jego stosowania. Akt ten można zmieniać w drodze wzajemnych ustaleń między sygnatariuszami. Zakończenie stosowania niniejszego aktu nie wpłynie na żadne uprawnienia ani obowiązki wynikające z jego stosowania przed tym zakończeniem, w tym na uprawnienia osób przekazywanych dopóki są przetrzymywane lub ścigane na drodze sądowej w Kenii.

Po zakończeniu operacji, określonej w załączniku do niniejszego listu, wszystkie uprawnienia przysługujące EUNAVFOR-owi, określone w załączniku, przysługują na mocy tego załącznika każdej osobie lub podmiotowi wyznaczonym przez państwo sprawujące Prezydencję Rady UE. Wyznaczoną osobą lub podmiotem może być między innymi pracownik dyplomatyczny lub urzędnik konsularny tego państwa akredytowany w Kenii. Po zakończeniu operacji wszystkie powiadomienia, które miały zostać przekazane EUNAVFOR-owi na mocy niniejszego aktu, będą przekazywane państwu sprawującemu Prezydencję Rady UE.

ZAŁĄCZNIK

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZEKAZYWANIA KENII PRZEZ SIŁY MORSKIE DOWODZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ (EUNAVFOR) OSÓB PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE AKTÓW PIRACTWA ORAZ ZAJĘTEGO MIENIA

1.   Definicje

Na użytek niniejszej wymiany listów:

a)

»siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR)« oznaczają dowództwo wojskowe UE oraz kontyngenty narodowe biorące udział w operacji UE »Atalanta«, ich okręty, statki powietrzne oraz zasoby;

b)

»operacja« oznacza przygotowanie, ustanowienie, wykonanie i wspieranie misji wojskowej ustanowionej wspólnym działaniem Rady UE 2008/851/WPZiB lub aktami przyjętymi w jego następstwie;

c)

»dowódca operacji UE« oznacza dowódcę operacji;

d)

»dowódca sił UE« oznacza dowódcę UE w obszarze działań określonym w art. 1 ust. 2 wspólnego działania Rady UE 2008/851/WPZiB;

e)

»kontyngenty narodowe« oznaczają jednostki i okręty należące do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych państw biorących udział w operacji;

f)

»państwo wysyłające« oznacza państwo włączające swój kontyngent narodowy do EUNAVFOR-u;

g)

»piractwo« oznacza piractwo zgodnie z definicją w art. 101 UNCLOS;

h)

»osoba przekazana« oznacza każdą osobę podejrzaną o zamiar popełnienia, popełnianie lub popełnienie aktów piractwa przekazaną Kenii przez EUNAVFOR na mocy niniejszej wymiany listów.

2.   Zasady ogólne

a)

Kenia wyrazi zgodę, na wniosek EUNAVFOR-u, na przekazanie przez EUNAVFOR osób przetrzymywanych w związku z piractwem oraz związanego z tym zajętego mienia przez EUNAVFOR, i przekaże takie osoby i mienie swoim właściwym organom w celu przeprowadzenia dochodzenia i osądzenia.

b)

Działając na mocy niniejszej wymiany listów, EUNAVFOR przekaże osoby lub mienie jedynie właściwym kenijskim organom ścigania.

c)

Sygnatariusze potwierdzają, że będą traktować osoby przekazane na mocy niniejszej wymiany listów, zarówno przed przekazaniem, jak i po nim, w sposób humanitarny i zgodnie ze zobowiązaniami w zakresie międzynarodowych praw człowieka, w tym z zakazem tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zakazem samowolnych zatrzymań oraz zgodnie z wymogami sprawiedliwego procesu.

3.   Traktowanie i osądzenie przekazanych osób

a)

Każda przekazana osoba będzie traktowana w sposób ludzki i nie będzie poddawana torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu, otrzyma odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie, dostęp do opieki medycznej oraz będzie mogła przestrzegać praktyk religijnych.

b)

Każda przekazana osoba zostanie w krótkim terminie postawiona przed sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, który bezzwłocznie podejmie decyzję o legalności zatrzymania tej osoby, a jeżeli zatrzymanie okaże się bezprawne – zarządzi zwolnienie tej osoby.

c)

Każda przekazana osoba będzie miała prawo do osądzenia w rozsądnym terminie lub do zwolnienia.

d)

Przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciwko niej każda osoba przekazana będzie miała prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jej sprawy przez właściwy, niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony przez ustawę.

e)

Każdą osobę przekazaną oskarżoną o popełnienie przestępstwa uważa się za niewinną do czasu udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą.

f)

Przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciwko niej każda osoba przekazana będzie miała prawo, na zasadach pełnej równości, co najmniej do następujących gwarancji:

1)

otrzymania niezwłocznie szczegółowej informacji w języku dla niej zrozumiałym o rodzaju i przyczynie oskarżenia;

2)

dysponowania odpowiednim czasem i możliwościami w celu przygotowania obrony i porozumienia się z obrońcą przez siebie wybranym;

3)

rozprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;

4)

obecności na rozprawie, bronienia się osobiście lub przez obrońcę przez siebie wybranego; otrzymania informacji, jeżeli nie posiada obrońcy, o istnieniu powyższego prawa; oraz posiadania obrońcy wyznaczonego dla niej w każdym przypadku, kiedy interes wymiaru sprawiedliwości tego wymaga, bez ponoszenia kosztów obrony w przypadkach, kiedy oskarżony nie posiada dostatecznych środków na ich pokrycie;

5)

zapoznania się z wszystkimi dowodami przeciwko niej, w tym ze złożonymi pod przysięgą oświadczeniami świadków, którzy dokonali zatrzymania, oraz zapewnienia obecności i przesłuchania świadków obrony na tych samych warunkach, co świadków oskarżenia;

6)

korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli dana osoba nie rozumie języka używanego w sądzie lub nie mówi tym językiem;

7)

nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania się do winy.

g)

Każda przekazana osoba skazana za przestępstwo będzie miała prawo odwołania się do sądu wyższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia orzeczenia o winie i karze zgodnie z prawem kenijskim.

h)

Kenia nie przekaże żadnej przekazanej osoby innemu państwu do celów prowadzenia dochodzenia lub osądzenia bez uprzedniej pisemnej zgody EUNAVFOR-u.

4.   Kara śmierci

Na żadnej osobie przekazanej nie zostanie wykonana kara śmierci. Kenia podejmie zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiednie kroki, aby zagwarantować, że kara śmierci przewidziana w jakimkolwiek wyroku zostanie zastąpiona karą pozbawienia wolności.

5.   Dokumentacja i powiadomienia

a)

Wszelkie przekazania będą odbywać się na podstawie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez przedstawiciela EUNAVFOR-u i przedstawiciela właściwych kenijskich organów ścigania.

b)

EUNAVFOR dostarczy Kenii dokumentację dotyczącą zatrzymania każdej z przekazanych osób. Dokumentacja ta będzie obejmować, o ile to możliwe, stan zdrowia osoby przekazanej podczas przebywania w areszcie, moment przekazania jej władzom kenijskim, przyczynę zatrzymania, czas i miejsce zatrzymania oraz wszelkie decyzje podjęte w związku z jej zatrzymaniem.

c)

Kenia będzie odpowiedzialna za prowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich przekazanych osób, która będzie obejmować między innymi dokumentację wszelkiego zatrzymanego mienia, stanu zdrowia osoby, miejsca jej przetrzymywania, wszelkich postawionych jej zarzutów i wszelkich istotnych decyzji podjętych podczas postępowania przygotowawczego i procesu.

d)

Ewidencja ta będzie udostępniana przedstawicielom UE i EUNAVFOR-u na pisemny wniosek skierowany do kenijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

e)

Ponadto Kenia powiadomi EUNAVFOR o miejscu przetrzymywania wszelkich osób przekazanych na mocy niniejszej wymiany listów, pogorszeniu ich stanu zdrowia lub o wszelkich zarzutach niewłaściwego traktowania. Przedstawiciele UE i EUNAVFOR-u będą mieli dostęp do osób przekazanych na mocy niniejszej wymiany listów dopóki będą one przebywać w areszcie i będą mogli je przesłuchiwać.

f)

Krajowe i międzynarodowe agencje humanitarne będą mogły – na ich wniosek – odwiedzać osoby przekazane na mocy niniejszej wymiany listów.

g)

Aby zagwarantować, że EUNAVFOR będzie w stanie zapewnić Kenii terminową pomoc w zakresie stawiania się świadków z EUNAVFOR-u i dostarczania stosownych dowodów, Kenia powiadomi EUNAVFOR o zamiarze wszczęcia postępowania karnego przeciwko wszelkim przekazanym osobom oraz o harmonogramie przedstawiania dowodów i wysłuchiwania zeznań.

6.   Pomoc EUNAVFOR-u

a)

EUNAVFOR, w miarę posiadanych środków i możliwości, zapewni Kenii wszelką pomoc w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie osób przekazanych i ich ścigania w drodze sądowej.

b)

W szczególności EUNAVFOR:

1)

przekaże dokumentację dotyczącą zatrzymania sporządzoną zgodnie z pkt 5 lit. b) niniejszej wymiany listów;

2)

przekaże wszelkie dowody zgodnie z wymogami właściwego kenijskiego organu zgodnie z ustaleniami wykonawczymi określonymi w pkt 9;

3)

będzie dokładał starań, aby przedstawić zeznania świadków lub złożone pod przysięgą oświadczenia personelu EUNAVFOR-u, który uczestniczył we wszelkich incydentach związanych z przekazaniem osób na mocy niniejszej wymiany listów;

4)

przekaże wszelkie stosowne zajęte mienie będące w posiadaniu EUNAVFOR-u.

7.   Związek z innymi prawami osób przekazanych

Żadne postanowienia niniejszej wymiany listów nie stanowią odstępstwa ani nie powinny być rozumiane jako odstępstwo od jakichkolwiek praw przysługujących przekazanym osobom na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego lub międzynarodowego.

8.   Współpraca i spory

a)

Wszelkie kwestie wynikłe w związku ze stosowaniem niniejszych postanowień będą rozpatrywane wspólnie przez właściwe organy Kenii i UE.

b)

W przypadku braku wcześniejszego rozstrzygnięcia spory dotyczące wykładni lub stosowania niniejszych postanowień rozstrzygane będą wyłącznie w drodze dyplomatycznej między przedstawicielami Kenii i UE.

9.   Ustalenia wykonawcze

a)

Do celów stosowania niniejszych postanowień kwestie operacyjne, administracyjne i techniczne mogą być przedmiotem osobnych ustaleń wykonawczych zatwierdzanych przez właściwe organy kenijskie z jednej strony i właściwe organy UE, jak również właściwe organy państw wysyłających z drugiej strony.

b)

Ustalenia wykonawcze mogą obejmować między innymi:

1)

wskazanie właściwych kenijskich organów ścigania, którym EUNAVFOR może przekazywać osoby;

2)

areszt, w którym będą przebywać przekazane osoby;

3)

sposób postępowania z dokumentami, w tym dokumentami związanymi ze zbieraniem dowodów, które zostaną przekazane właściwym kenijskim organom ścigania przy przekazaniu osoby;

4)

punkty kontaktowe do celów powiadomień;

5)

formularze wykorzystywane do przekazywania osób;

6)

zapewnianie wsparcia technicznego, wiedzy fachowej, szkolenia i innego rodzaju pomocy na wniosek Kenii z myślą o osiągnięciu celów niniejszej wymiany listów.

Mam zaszczyt potwierdzić w imieniu rządu Republiki Kenii, że akceptuje on treść Pańskiego listu wraz z jego załącznikiem. Zgodnie z postanowieniami Pańskiego listu wejdzie on tymczasowo w życie z datą podpisania niniejszego listu i wejdzie w życie po zakończeniu przez każdego z sygnatariuszy swoich odpowiednich procedur wewnętrznych.

Łącząc wyrazy szacunku,

W imieniu rządu Republiki Kenii


25.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/60


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/294/WPZiB

z dnia 23 marca 2009 r.

zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (1), dla której finansowa kwota odniesienia wynosi 31 000 000 EUR.

(2)

W dniu 25 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/759/WPZiB zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (2), w celu zwiększenia finansowej kwoty odniesienia do wysokości 35 000 000 EUR.

(3)

Należy jeszcze bardziej podwyższyć finansową kwotę odniesienia dla EUMM Georgia, ze skutkiem od dnia 1 lutego 2009 r., tak aby uwzględnić dodatkowe potrzeby operacyjne tej misji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Artykuł 14 ust. 1 wspólnego działania 2008/736/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją wynosi 37 100 000 EUR.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Niniejsze wspólne działanie stosuje się od dnia 1 lutego 2009 r.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2009 r.

W imieniu Rady

P. GANDALOVIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26.

(2)  Dz.U. L 259 z 27.9.2008, s. 15.