ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 11

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 52
16 stycznia 2009


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

3

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2009/2/WE z dnia 15 stycznia 2009 r. po raz trzydziesty pierwszy dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych ( 1 )

6

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Parlament Europejski i Rada

 

 

2009/30/WE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

83

 

 

Komisja

 

 

2009/31/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8988)  ( 1 )

84

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

16.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 26/2009

z dnia 15 stycznia 2009 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 27/2009

z dnia 15 stycznia 2009 r.

ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust.1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że należność celna przywozowa na produkty oznaczone kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [pszenica zwyczajna wysokiej jakości], 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy do siewu, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej na takie produkty w przywozie, powiększonej o 55 %, minus cena importowa cif stosowana wobec danej przesyłki. Należności te nie mogą jednak przekroczyć konwencyjnej stawki celnej określonej na podstawie Nomenklatury Scalonej.

(2)

Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że do celów obliczenia należności celnych przywozowych, o których mowa w ust. 1 wspomnianego artykułu, reprezentatywne ceny przywozowe cif ustanawiane są regularnie dla produktów określonych w tym ustępie.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ceną do obliczania należności przywozowej produktów oznaczonych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena cif w przywozie ustalona w sposób określony w art. 4 wspomnianego rozporządzenia.

(4)

Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od dnia 16 stycznia 2009 r., mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 16 stycznia 2009 r. należności celne przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, ustala się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na podstawie czynników określonych w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125.


ZAŁĄCZNIK I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

21,27

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

19,25

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

19,25

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

21,27


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

2.1.2009-14.1.2009

1)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minnéapolis

Chicago

Notowanie

192,81

116,44

Cena FOB USA

230,68

220,68

200,68

128,35

Premia za Zatokę

57,28

13,93

Premia za Wielkie Jeziora

2)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

9,55 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

6,91 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


DYREKTYWY

16.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/6


DYREKTYWA KOMISJI 2009/2/WE

z dnia 15 stycznia 2009 r.

po raz trzydziesty pierwszy dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 28,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 3 dyrektywy 67/548/EWG określa kryteria i procedurę, które należy stosować w celu zharmonizowania klasyfikacji i etykietowania substancji. Punkty 4.1.3, 4.1.4 i 4.1.5 załącznika VI do dyrektywy 67/548/EWG zobowiązują przedsiębiorstwa do przekazywania informacji państwom członkowskim, a państwa członkowskie do składania wniosków w sprawie harmonizacji klasyfikacji i etykietowania w trybie pilnym, niezwłocznie po otrzymaniu odnośnej informacji, z uzasadnieniem, że substancja spełnia kryteria środka chemicznego o cechach mutagenu, rakotwórczych lub toksycznych dla rozrodczości.

(2)

Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG zawiera wykaz substancji niebezpiecznych oraz szczegółowe dane na temat klasyfikacji i etykietowania każdej z nich. Wykaz ten należy zaktualizować w celu włączenia nowych zgłoszonych substancji i istniejących substancji oraz w celu dostosowania niektórych pozycji do postępu technicznego. Ponadto w wymienionym załączniku należy wykreślić pozycje dotyczące niektórych substancji.

(3)

Załącznik I do Dyrektywy 67/548/EWG zawiera już w chwili obecnej liczną grupę pozycji odnoszących się w szczególności do związków metali, które zostały poddane ocenie grupowo przy wykorzystaniu wnioskowania przez analogię między substancjami.

(4)

Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG obejmuje również pewne grupy substancji, których elementy zostały wyodrębnione a klasyfikację przeprowadzono grupując substancje i wykorzystując wnioskowanie przez analogię, w szczególności w odniesieniu do frakcji ropy naftowej i gazów.

(5)

Załącznik VI do dyrektywy 67/548/EWG stanowi, że dane wymagane do klasyfikacji i etykietowania mogą pochodzić z różnych źródeł, włączając w to wyniki potwierdzonych stosunków struktura–działanie i orzeczenia ekspertów.

(6)

Klasyfikacje związków niklu zamieszczone w niniejszej dyrektywie opierają się na skutkach działania jonu Ni(2+) oraz dostępnych danych dotyczących związków niklu. Klasyfikacje te powstały w wyniku pogrupowania związków niklu w kategorie na podstawie ich rozpuszczalności w wodzie (np. odpowiednio: związki niklu nierozpuszczalne, słabo rozpuszczalne oraz rozpuszczalne). Za pierwotne kryterium kategoryzacji przyjęto stopień rozpuszczalności w wodzie, zakładając że substancje zawierające nikiel o podobnej rozpuszczalności w wodzie charakteryzują się podobną przyswajalnością jonu Ni(2+) oraz mają podobny współczynnik toksyczności ogólnoustrojowej. Uzasdnia to przyjęcie wnioskowania przez analogię w obrębie grup składających się z substancji, dla których dostępne odpowiednie wyniki badań wykazują szczególne ogólnoustrojowe następstwa oraz substancji, dla których podobne wyniki badań nie są dostępne. W przypadku niektórych właściwości wnioskowanie przez analogię pomiędzy grupami ma uzasadnienie, gdyż podobne skutki zaobserwowano we wszystkich przedziałach rozpuszczalności w wodzie. Badania epidemiologiczne wykazują na przykład, że zarówno rozpuszczalne jak i nierozpuszczalne związki niklu (znajdujące się na przeciwstawnych krańcach skali rozpuszczalności) wywierają miejscowe działanie rakotwórcze na drogi oddechowe. Istnieją zatem solidne przesłanki aby stwierdzić, że słabo rozpuszczalne związki (znajdujące się pośrodku skali) charakteryzują się podobnym działaniem rakotwórczym.

(7)

Jako składnik oceny wszystkich dostępnych informacji dotyczących związków niklu, współczynnik rozpuszczalności w wodzie może być wykorzystywany jako przybliżony współczynnik ogólnoustrojowej biodostępności jonu Ni(2+) w odniesieniu do wielu rodzajów właściwości i substancji.

(8)

Klasyfikacja i etykietowanie substancji wymienionych w niniejszej dyrektywie powinny być poddane przeglądowi w przypadku pojawienia się nowych faktów naukowych. W związku z tym, a zwłaszcza mając na uwadze wstępne, niepełne i niepoddane wzajemnej weryfikacji informacje przekazane przez przedstawicieli branży, należy zwrócić szczególną uwagę na wynik przyszłej, prowadzonej na forum Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) w ramach Światowej Organizacji Zdrowia, dyskusji na temat rakotwórczego wpływu substancji zawierających nikiel, a także na wszelkie nowe istotne ustalenia naukowe lub interpretacje danych, na podstawie których utworzono obecne klasyfikacje dotyczące związków niklu objętych niniejszą dyrektywą.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w celu Usunięcia Barier Technicznych w Handlu Niebezpiecznymi Substancjami i Preparatami,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 67/548/EWG wprowadza się następujące zmiany. W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

Pozycje odpowiadające pozycjom określonym w załączniku 1A do niniejszej dyrektywy zastępuje się pozycjami znajdującymi się w tym załączniku;

b)

Pozycje znajdujące się w załączniku 1B do niniejszej dyrektywy dodaje się zgodnie z kolejnością pozycji wymienionych w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG;

c)

Skreśla się pozycje wymienione w załączniku 1C do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia 1 czerwca 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekażą one do Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Państwa członkowskie przekazują do Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.


ZAŁĄCZNIK 1A

Numer indeksowy

Nazwa substancji

Uwagi na temat substancji

Nr WE

Nr CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Stężenie graniczne

Uwagi na temat preparatów

001-002-00-4

tetrahydroglinian litu; glinowodorek litowy; wodorek litowo-glinowy

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

wodoroortoboran dibutylocyny(IV)

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

sole cyjanowodoru, z wyjątkiem cyjanków złożonych takich jak żelazocyjanki, żelazicyjanki i oksycyjanek rtęci oraz związków wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankozeb [ISO];

etylenobis-(ditiokarbaminian) manganu (polimeryczny) kompleks z solami cynku

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

etylenobis-(ditiokarbaminian) manganu (polimeryczny)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfan [ISO];

[(dibutyloamino)tio]metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu; (dibutyloaminosulfanylo)metylokarbamian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb [ISO];

N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-ß-alaninian etylu; N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminosulfanylo]-N-izopropylo-ß-alaninian etylu

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

ditlenek azotu; [1]

tetratlenek diazotu [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malation [ISO];

ditiofosforan 1,2-bis(etoksykarbonylo)etylo O,O-dimetylu

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foksym [ISO];

α-(dietoksyfosfinotioilimino) fenyloacetonitryl

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

fosforan(V) tris(2-chloroetylu); ortofosforan(V) tris(2-chloroetylu)

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosynat amonu (ISO);

2-amino-4-(hydroksymetylofosfinylo)maślan amonu

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

siarczek sodu;

siarczek disodu

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

nadchloran amonowy; chloran (VII) amonu;

[zawierający ≥ 80 % cząstek o średnicy 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

dichromian sodu

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

tlenek kobaltu

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

siarczek kobaltu

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

monotlenek niklu [1];

tlenek niklu; [1]

bunsenit [2]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

ditlenek niklu

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

tritlenek diniklu

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

siarczek niklu [1];

siarczek niklu [2];

milleryt [1]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

disiarczek triniklu;

podsiarczek niklu [1];

heazlewoodyt [1]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

diwodorotlenek niklu;

wodorotlenek niklu [1]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

Trisodowa(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(winylosulfonylo)etoksy)etyloamino)-1,3,5-triazyn-2-yloamino)-2-oksydo-5-sulfonofenyloazo)benzylidenohydrazyno)-4-sulfonobenzoesan)miedź(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

kwas arsenowy i jego sole, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

związki selenu, z wyjątkiem selenku siarczku kadmu oraz związków wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

azotan(V) srebra

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cyheksatyna [ISO];

hydroksytricykloheksylowodorek cyny;

wodorotlenek tri(cykloheksylo)cyny

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

octan fentyny (ISO);

octan trifenylocyny

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

wodorotlenek fentyny (ISO);

wodorotlenek trifenylocyny

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

związki tributylocyny, z wyjątkiem tych oznaczonych w innym miejscu niniejszego załącznika

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

związki trifenylocyny, z wyjątkiem tych oznaczonych w innym miejscu niniejszego załącznika

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

metanosulfonian cyny(II)

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodylobenzen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

bis(jodylobenzoesan) wapnia, jodylobenzen wapnia

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

rtęć

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

chlorek rtęci(II); dichlorek rtęci;

chlorek rtęciowy; sublimat

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

związki uranu, z wyjątkiem związków wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

mieszanina: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametylospiro(1,3-dioksano-5,2′-norkaranu);

(1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametylospiro(1,3-dioksano-5,2′-norkaranu)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribromometan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dichloropropen; [1]

(Z)-1,3-dichloropropen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodopropen;

jodek allilu

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metylopropan-2-ol;

alkohol tert-butylowy

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

alkohol furfurylowy

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

oksiran;

epoksyetan; tlenek etylenu

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

eter bis(2-chloroetylowy); eter 2,2′-dichlorodietylowy

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

azotan celulozy;

nitroceluloza

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

eter bis(chlorometylowy);

oksybis(chlorometan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoksypropan-2-ol;

eter monometylowy glikolu propylenowego

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

diepoksy-4-winylocykloheksen;

1,2-epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetylo-1,3,5-trioksan;

paraldehyd

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetroksokan; 2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan;

metaldehyd

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metylo-2-pirolidon;

1-metylo-2-pirolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

sole kwasu szczawiowego, z wyjątkiem soli wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

chlorek benzoilu; chlorek kwasu benzoesowego

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

octan 2-etoksyetylu;

octan etyloglikolu; ester etoksyetylowy kwasu octowego

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

kwas 4-chloro-o-toliloksyoctowy

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

Sole i estry MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzoesan benzylu

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

kwas maleinowy

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

bezwodnik bursztynowy

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

chloromrówczan propylu;

ester propylowy kwasu chloromrówkowego;

chloromrówczan n-propylu

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

produkty reakcji kwasu glutaminowego z N-(C12-14-alkilo)propyleno-1,3-diaminą

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopyralid (ISO);

kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

akrylan tert-butylu

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

mieszanina salicylanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30);

fenolanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30);

siarkowanych fenolanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

butanonitryl; cyjanek propylu; butyronitryl

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

etanodinitryl; dicyjan;

cyjanogen; dinitryl kwasu szczawiowego

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cykloheksylideno-2-fenyloacetonitryl

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

dikarbamoilodiazen; C,C′-azodi(formamid); C,C′-azoformamid

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

6-amino-4-hydroksy-3-[7-sulfoniano-4-(5-sulfoniano-2-naftyloazo)-1-naftyloazo]naftaleno-2,7-disulfonian tetralitu

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetylobenzydyna

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cykloheksyloamina; CHA

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etylodimetyloamina

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metylo-m-fenylenodiamina;

2,4-toluenodiamina

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

1,3,5,7-tetraazaadamantan; 1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]dekan;

heksametylenotetraamina; urotropina; heksamina

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metylo-fenylenodiamina;

diaminotoluen;

[produkt techniczny – mieszanina 4-metylo-m-fenylenodiaminy (WE nr 202-453-1) i 2-metylo-m-fenylenodiaminy (WE nr 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

Wodorosiarczan(IV)

hydroksyloamonu [1]

Fosforan hydroksyloaminy; [2]

Diwodorofosforan hydroksyloaminy; [3]

4-metylobenzenosulfonian hydroksyloaminy [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolilofluanid [ISO];

Dichloro-N-[(dimetyloamino)sulfonylo]fluoro-N-(p-tolilo)metanosulfenamid;

[zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

izocyjanian metylu

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

Sól kwasu tiocyjanowego z wyjątkiem wyszczególnionym w innym miejscu załącznika

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

2-(izocyjanianosulfonylo)benzoesan etylu

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

Sole alkaliczne i sole ziem alkalicznych kwasu tiocyjanowego z wyjątkiem wyszczególnionym w innym miejscu w tym załączniku

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

Tiocyjanian talu

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

Sole metali kwasu tiocyjanowego z wyjątkiem wyszczególnionym w innym miejscu w tym załączniku

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

Bis(trifluorometylosulfonylo)imid litu

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

mieszanina 2,2′-bis(tert-pentyloperoksy)-p-diizopropylobenzenu;

2,2′-bis(tert-pentyloperoksy)-m-diizopropylobenzenu

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

wełna mineralna, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu;

[syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe) bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) powyżej 18 % wag.]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

ogniotrwałe włókna ceramiczne, do specjalnych celów, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu;

[syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe) bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) mniejszą lub równą 18 % wag]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


ZAŁĄCZNIK 1B

Numer indeksowy

Nazwa substancji

Uwagi na temat substancji

Nr WE

Nr CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Stężenie graniczne

Uwagi na temat preparatów

003-003-00-5

(2-metylopropylo)lit;

isobutylolit

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietylometoksyborowodór

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

kwas 4-formylofenyloborowy

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

peroksoboran sodu; [1]

sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

jednowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [3]

peroksometaboran sodu; [4]

jednowodna sól sodowa kwasu nadborowego ((HBO(O2)); [5]

peroksoboran sodu;

[zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o aerodynamicznej średnicy poniżej 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

peroksoboran sodu; [1]

sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

jednowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [3]

peroksometaboran sodu; [4]

jednowodna sól sodowa kwasu nadborowego ((HBO(O2)); [5]

peroksoboran sodu;

[zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o aerodynamicznej średnicy poniżej 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

sól monosodowa kwasu nadborowego (H3BO2(O2)) trójwodna; [1]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)); [3]

szesciowodny peroksoboran sodu;

[zawierający < 0,1 % (w/w) cząstek o aerodynamicznej średnicy poniżej 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

sól monosodowa kwasu nadborowego (H3BO2(O2)) trójwodna; [1]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)); [3]

szesciowodny peroksoboran sodu;

[zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o aerodynamicznej średnicy poniżej 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenylo-3-(p-toluenosulfonylo)mocznik

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

(1R,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]heks-6-ylokarbaminian tert-butylu

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluenosulfonylo)-N′-(3-(p-toluenosulfonyooksy)fenylo)mocznik;

4-metylobenzenosulfonian 3-({[(4-metylofenylo)sulfonylo]karbamoilo}amino)fenylu

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

mieszanina: N,N″-(metylenodi-4,1-fenyleno) bis[N′-fenylomocznika];

N-(4-{{4-{{(fenyloamino)karbanylo]amino]fenylometylo]fenylo-N′-cykloheksylomocznika;

N,N″-(metylenodi-4,1-fenyleno)bis[N′-cykloheksylomocznika]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-heksylo-N-etoksykarbonylotiokarbaminian

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N″-(metylenowi-4,1-fenylen)bis[N′-oktylo]mocznik

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

wodorotlenek dietylodimetyloamonu

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

hydrat glinowo-magnezowo-węglanowo-wodorotlenkowo-nadchloranowy

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoksyfenylo)(3-(4-fluoro-3-fenoksyfenylo)propylo)dimetylosilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanono-O,O′,O″-(fenylosililidyno)trioksym

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksysililo)propylo)oktanosulfan

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetylobut-2-ylo)-trimetoksysilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetylosililo)aminopropylometylodietoksysilan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

mieszanina: O,O′,O′′,O‴-silanotetrailo tetrakis(4-metylo-2-oksymu pentanonu) (3 stereoizomerów)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

produkt reakcji krzemionki amorficznej (50-85 %), butylo (1-metylopropylo)magnezu (3-15 %), ortokrzemianu tetraetylu (5-15 %) i tetrachlorku tytanu (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoksy-3′-metoksyfenylo)propylo]trimetoksysilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

fluorokrzemian magnezowo-sodowy

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

difosforan (III) bis(2,4-dikumylofenylo) neopentylu;

3,9-bis[2,4-bis(1-metylo-1fenyloetylo)fenoksy]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5,5]undekan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

fosforan (V) dodecylodifenylu

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

bifosforan (V) tetrakis(2,6-dimetylofenylo)-m-fenylenu

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

1,1,2,2,3,3,4,4,4,-nonafluoro-N-metylo-1-butanosulfonamid trifenylo(fenylometylo)fosfoniowy (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

nonafluoro-butano-1-sulfonian tetrabutylo-fosfoniowy

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

mieszanina: o-toluenofosforanu potasu;

m-toluenofosforanu potasu;

p-toluenofosforanu potasu

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

mieszanina: (2-(hydroksymetylocarbamoilo)etylo)fosforanu dimetylu;

(2-(hydroksymetylocarbamoilo)etylo)fosforanu dietylu;

(2-(hydroksymetylocarbamoilo)etylo)fosforanu etylometylu

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

kwas bis(2,4,4-trimetylopentylo)ditiopodfosforawy; Kwas bis(2,2,4-trimetylopentylo)ditiofosfoniowy

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

kwas (4-fenylobutylo)fosfinowy

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

siarka

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

chlorowodorek 1-amino-2-metylo-2-propanotiolu

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

nadchloran amonowy; chloran (VII) amonu;

[zawierający < 80 % cząstek o średnicy 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

Tlenek potasowo-tytanowy (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetyloehylo)-1,1-dimetylo-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametylo-2,4-cyclopentadien-1-ylo]silanoamino(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadieno]-tytan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

proszek niklowy;

[średnica cząstek < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nikiel matowy

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

szlamy i osady powstające w procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi, odmiedziowane, siarczan (VI) niklu

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

szlamy i osady powstające w procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi, odmiedziowane

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

dinadchloran niklu, dichloran (VII) niklu;

sól niklowa (II) kwasu chlorowy (VII); sól niklowa kwasu nadchlorowego

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

bis(siarcznan) dipotasu i niklu; [1]

bis(siarczan) diamonu i niklu [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

bis(sulfamidian) niklu;

Amidosulfoniam niklu

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

bis(tetrafluoroboran) niklu

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

dimrówczan niklu; [1]

sól niklowa kwasu mrówkowego; [2]

sól miedziowo-niklowaa kwasu mrówkowego [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

di(octan) niklu; [1]

octan niklu [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

dibenzoesan niklu

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

bis(4-cykloheksylomaslan) niklu

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

stearynian niklu (II);

oktadekanian niklu (II)

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

mleczan niklu

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

oktawian niklu(II)

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

difluorek niklu; [1]

dobromek niklu; [2]

dijodek niklu; [3]

fluorek niklowo-potasowy [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

heksafluorokrzemian niklu

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

selenian (VI) niklu

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

wodorofosforan niklu; [1]

bis(diwodorofosforan) niklu; [2]

bis(ortofosforan) triniklu; [3]

difoforan diniklu; [4]

bis(fosfininian) niklu; [5]

fosfinian niklu; [6]

sól wapniowo-niklowa kwasu fosforowego (V); [7]

sól niklowa(II) kwasu difosorowego [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

heksacyjanożelazian diamonu i niklu

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

dicyjanian niklu

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

chromian (VI) niklu

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

krzemian niklu (II); [1]

ortokrzemian diniklu; [2]

krzemian niklu (3:4); [3]

sól niklowa kwasu krzemowego; [4]

triwodoro hydroksy[ortokrzemian(4-)] triniklu(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

heksacyjanożelazian diniklu

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

bis(arsenian (V)) triniklu;

arsenian niklu (II)

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

szczawian niklu; [1]

sól niklowa kwasu szczawiowego [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

tellurek niklu

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

tetrasiarczek triniklu

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

bis(arsenin) triniklu

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobal nikiel szary peryklaz;

C.I. Pigment czarny 25;

C.I. 77332; [1]

ditlenek kobaltu i niklu, ditlenek kobaltu-niklu; [2]

tlenek kobaltu i niklu, tlenek kobaltu-niklu [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

tritlenek niklu cyny, tritlenek kobaltu-cyny;

cynian (IV) niklu

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

dekatlenek niklu i triuranu, dekatlenek niklu-triuranu

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

ditiocyjanian niklu

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

dichromian (VI) niklu

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

selenian niklu(II)

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

selenek niklu

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

sól ołowiowo-niklowa kwasu krzemowego

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

diarsenek niklu; [1]

arsenek niklu [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nikiel bar tytan priderit;

C.I. Pigment żółty 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

dichloran (V) niklu; [1]

dibromian (V) niklu; [2]

sól niklowa wodorosiarczanu etylenu [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

trifluorooctan niklu(II); [1]

propionian niklu(II); [2]

bis(benzenosulfonian) niklu; [3]

wodorocytrynian niklu (II); [4]

sól amonowo-niklowa kwasu cytynowego; [5]

sól niklowa kwasu cytrynowego; [6]

bis(2-etyloheksanian) niklu; [7]

sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego; [8]

sól niklowa kwasu dimetyloheksanowego; [9]

izooktanian niklu(II); [10]

izooktanian niklu; [11]

bis(izononanian) niklu; [12]

neononanian niklu(II); [13]

izodekanian niklu(II); [14]

neodekanian niklu(II); [15]

sól niklowa kwasu neodekanowego; [16]

neoundekanian niklu(II); [17]

bis(D-glukonian-O1,O2)niklu; [18]

3,5-bis(tert-butylo)-4-hydroksybenzoesan niklu (2:1); [19]

palmitynian niklu(II); [20]

(2-etyloheksanian-O)(izononanian-O)niklu; [21]

(izononanian-O)(izooktanian-O)niklu; [22]

(izononanian-O)(neodekanian-O)niklu; [23]

(2-etyloheksanian-O)(izodekanian-O)niklu; [24]

(2-etyloheksanian-O)(neodekanian-O)niklu; [25]

(izodekanian-O)( izooktanian-O)niklu; [26]

(izodekanian-O)( izononanian-O)niklu;; [27]

(isononanoato-O)( neodekanian-O)niklu; [28]

Sole niklowe kwasów tłuszczowych o łańcuchach rozgałęzionych C6-19; [29]

Sole niklowe kwasów tłuszczowych o łańcuchach C8-18 nienasyconych C18; [30]

Sól niklowa kwasu 2,7-naftalenodisulfonowego; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

Siarczan(IV) niklu(II); [1]

Tritlenek niklu-telluru, tritlenek niklu i telluru; [2]

Tetatlenek niklu-telluru, tetratlenek niklu i telluru; [3]

Wodorotlenek, tlenek i fosforan molibdenu i niklu [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

Borek niklu (NiB); [1]

Borek diniklu; [2]

Borek triniklu; [3]

Borek niklu; [4]

Krzemek diniklu; [5]

Dikrzemek niklu; [6]

Fosforek diniklu; [7]

Fosforek niklu i boru [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

Tetratlenek dialuminium i niklu; [1]

Tritlenek niklu i tytanu; [2]

Tlenek niklu i tytanu; [3]

Heksatlenek niklu i diwanadu; [4]

Oktatlenek kobaltu, dimolibdenu i niklu; [5]

Tritlnek niklu i cyrkonu; [6]

Tetratlenek molibdenu i niklu; [7]

Tetratlenek niklu i wolframu; [8]

Oliwin, zieleń niklowa; [9]

Ditlenek litu i niklu; [10]

Tlenek molibdenu i niklu; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

Tlenek kobaltu, litu i niklu

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

mieszanina kompleksu 2,2′-[[cis-1,2-cykloheksanodylobis(nitrylometylidyno)]bis[fenolanu]](2-)N,N′,O,O′-miedzi i kompleksu;

2,2′-[[trans-1,2-cykloheksanodylobis(nitrylometylidyno)]bis[fenolanu]](2-)N,N′,O,O′-miedzi

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

wodorotlenek i węglan glinowo-magnezowo-cynkowy

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

Dioctan tetracynku(2+) i bis(heksacyjanokobaltu(3+))

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

Mieszanina mono-i di-glicerydy z oleju canola;

rozgałęzionego 1,3-propanodiamino,N-[3-(tridecylooksy)-propylo]amidu kwasowego pochodzącego z oleju canola;

kompleku N,N-diorgano ditiokarbaminiano molibdenu

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

mieszanina bis[(2-etylo-1-oksoheksylo)oksy]dioktylowodorku cyny;

tlenku bis[((2-etylo-1-oksoheksylo)oksy)dioktylocyny];

bis(1-fenylo-1,3-dekanodionylo)dioktylowodorku cyny;

((2-etylo-1-oksoheksylo)oksy)-(1-fenylo-1,3-dekanodionylo)dioktylo wodorku cyny

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

miesznina wodorotlenku tri-p-tolilocyny;

heksa-p-tolilo-distannoksanu

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

Trójwodny wodorosiarczan(IV) gadolinu(III)

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

Kwas hydroksydisiarczanoplatynowy(II)

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

roztwór azotanu(V)platyny(IV)/kwasu azotowego(V)

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

Bromek, chlorek, fluorek, jodek baru, wapnia, cezu, ołowiu, samaru i strontu z dodatkiem europu

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

mieszanina mieszanych izomerów sec-butylofenylo(fenylo)metanu,

1-(sec-butylofenylo(fenylo)-2-fenyloetanu i

1-(sec-butylofenylo)-1-fenyloetanu

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

Cykloheksadeka-1,9-dien

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

Mieszanina endo-2-metylo-egzo-3-methyl-egzo-2-[(egzo-3-metylobicyklo[2.2.1]hept-egzo-2-ylo)metylo]bicyklo[2.2.1]heptanu i;

egzo-2-metylo-egzo-3-metylo-endo-2-[(endo-3-metylobicyklo[2.2.1]hept-egzo-2-ylo)metylo]bicyklo[2.2.1]heptanu

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-heksylo-bicyklo[2.2.1]hept-2-en

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

Mieszanina 5-endo-butylo-bicyklo[2.2.1]hept-2-enu i;

5-egzo-butylo-bicyklo[2.2.1]hept-2-enu (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanosulfinian sodu

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bromo-4,6-difluoroanilina

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluoro-4-jodo-1-buten

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorofenylo)metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamonu ă …%;

chlorek glicydylotrimetyloamonu …%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran;

galaxolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoksy-2-metylobutan;

Eter tert-amylowo-metylowy

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diizopropoksycyklohesan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

bis(tetrafluoroboran) 1-hydroksy-4-fluoro-1,4-diazoniobicyklo[2.2.2]octanu

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-diwodoro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2-butylo-2-etylo-1,3-propanodiolofosforan(III) 2,4,6-tri-tert-butylofenylu

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzylo[2-(2-metoksyfenoksy)etylo]amino}-3-(9H-karbazol-4-ylooksy)propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

Chlorowodorek 1-(2-amino-5-chlorofenylo)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiolu;

[zawierający ≥ 0.1 % 4-chloroaniliny (WE No 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

Chlorowodorek 1-(2-amino-5-chlorofenylo)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiolu;

[zawierający ≥ 0.1 % 4-chloroaniliny (WE No 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetyloamino-3-hydroksy-6-metylotetrahydropiran-2-ylo)oksy]-2-etylo-3,4,12-trihydroksy-9-metoksy-3,5,7,9,11,13-heksametylo-6,14-okso-1-oksacyklotetradekan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-cyklopentylideno cyklopentanol;

1,1′-bi(cyklopentyliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoksy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-(trifluorometylo)-heksan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

A9-oksym erytromycyny(E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didezoksy-3-C-metylo-3-O-metylo-α-L-rybo-heksopiranozylo)oksy)-14-etylo-7,12,13-trihydroksy-3,5,7,9,11,13-heksametylo-6-((3,4,6-tridezoksy-3-dimetyloamino-β-D-ksyloheksapiranozylo)oksy)oksacyklotetradekan-2-ono-10-oksym (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoksyfenylo)-1,3,5-triazyn-2,4-diylo)bisbenzeno-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

eter α-wodoro-ω-[[[(1,1-dimetyloetylo)dioksy]karbonylo]oksy]-poli[oksy(metylo-1,2-etanodiylu)] z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem (4:1);

produkt reakcji eteru α-wodoro-ω-((chlorokarbonylo)oksy)-poli(oksy(metylo-1,2-etanodiylu)) z 2,2-bis(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolem i 1,1-dimetyloetylonadszczawianem potasu

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-diwodoro-2-oksiranylo-2H-1-benzopiran;

6-fluoro-2-(2-oksiranylo)chroman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

(Z)-3-chloro-3-(4-chlorofenylo)-1-hydroksy-2-propeno-1-sulfonian sodu

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-heksametylodekahydro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenylo-1,2-propanodiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-heksametylo-9-[1-(4-oksiranylometoksy-fenylo)-etoksy]-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undekan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

mieszanina 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideno)-3-metylobutan-2-olu;

4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideno)-3-metylobutan-2-olu;

1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideno)pentan-3-olu;

1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinden-5-ylideno)pentan-3-olu;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-1H-4,7-mehanoinden-5-ylo)-3-metylobut-3-en-2-olu;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-3H-4,7-metanoinden-5-ylo)-3-metylobut-3-en-2-olu

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoksy-2,2,7,7-tetrametylotricyklo(6.2.1.0(1,6))undec-5-en

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabromobisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropyloidenodifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol;

4-tert-oktylofenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenoloftaleina

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-ylo-4-metylo-6-(2-metyloallilo)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenyleno-bis(1-metyloetylideno))bis-fenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluoro-3-trifluorometylofenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hydroksyfenylo)-1-fenyloetan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-chloro-6-fluoro-fenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

polimer 4,4′-sulfonylobisfenolu chlorkiem amonu(NH4Cl), pentachlorofosforanem i fenolem

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoksy-2,3-difluorobenzen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

mieszanina chlorku 1,2-naftochinonodiazydo-5-sulfonylu (lub kwasu sulfonowego)monoestru z 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroksyfenylo)-1-metyloetylo)fenylo)etylideno)bisfenolem; chlorku;

1,2-naftochinonodiazydo-5-sulfonylu (lub kwasu sulfonowego)diestru z 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroksyfenylo)-1-metyloetylo)fenylo)etylideno)bisfenolem; chlorku;

1,2-naftochinonodiazydo-5-sulfonylu (lub kwasu sulfonowego)triestru z 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroksyfenylo)-1-metyloetylo)fenylo)etylideno)bisfenolem

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metylo-5-tert-butylotiofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)winylo]benzaldehyd;

3-[(E)-2-(7-chloro-2-chinolinylo)winylo]benzaldehyd

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metylo-5-fenylopentan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihydroksy-5-nitrobenzaldehyd

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-cyklopropyl-3-(2-metylotio-4-trifluorometylofenylo)-1,3-propanodion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzyloimidazolidyno-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihydroksypropyloamino)antrachinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenyleno)bis[5-chloro-1H-izoindolo]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metylofenylo)amino]-1,6-difenylo-4Z-heksen-3-on;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzyloamino)-1,6-difenyloheks-4-en-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioksa-spiro[4.5]dec-8-ylo)-cycloheksanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

Cykliczny 3-(1,2-etanodiyloacetalo)-estra-5(10),9(11)-dieno-3,17-dion

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoksyandrost-4-eno-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trieno-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cycloheksadekanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzylo-3,9,15,21-tetraizobutylo-4,10,12,16,22,24-heksametylo-1,7,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetraazacyklo-tetrakozano-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetylo-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]tiazinilideno]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butylo-5-nitrobenzofuran-3-ylo)[4-(3-dibutyloaminopropoksy)fenylo]metanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

 

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hydroksy-1-(4-(4-(2-hydroksy-2-metylopropionylo)benzylo)fenylo)-2-metylopropan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

3-(mehksxykarbonylo)-4-okso-3,4,5,6-tetrahydro-2-pirydynolan sodu

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

mieszanina (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 i 10-etylideno-3-oksatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-onu;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etylideno-3-oksatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-onu;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etylideno-3-oksatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

7-chloro-1-(2,4-difluorofenylo)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-okso-1,8-naftyrydyno-3-karboksylan etylu

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

wodorosiarczan(IV) sodowy menadionu;

sól sodowa 1,2,3,4-tetrahydro-2-metylo-1,4-diokso-kwasu 2-naftalenosiarkowego(IV)

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

wodorosiarczan(IV) nikotynoamido menadionu;

związek 1,2,3,4-tetrahydro-2-metylo-1,4-dioksonaftaleno-2-siarkowego(IV) z nikotyni-3-amidem (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

Nitrylotrioctan trisodu

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemycyna (ISO);

[mieszniana milbemycyny A3 (CAS 51596-10-2) i milbemycyny A4 (CAS 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etyloheksylo-2-etyloheksanonian

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

ftalan diizobutylu

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

Kwas perfluorooktanosulfonowy;

Kwas heptadekafluorooktano-1-sulfonowy; [1]

perfluorooktanosulfonian potasu;

heptadekafluorooktano-1-sulfononian potasu; [2]

perfluorooktanosulfonian dietanoloaminy; [3]

perfluorooktanosulfonian amonu;

heptadekafluorooktanosulfononian amonu; [4]

perfluorooktanosulfonian litu;

heptadekafluorooktanosulfononian litu [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop propargilowy (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

1-(2,4-dichlorofenylo)-5-(trichlorometylo)-1H-1,2,4-triazolo-3-karboksylan etylu

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

4-nitrobenzenosulfonian [(4S,5S)-4-benzylo-2-okso-5-oksazolidynylo]metylu

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

addukt kwasu 4-okso-4-(p-tolylo)butanowego z 4-etylomorfoliną

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

Kwas [[2-metylo-1-(1-oksopropoksy)propoksy](4-fenylobutylo)fosfinylo] octowy

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

Ester 3-(trimetoksysilylo)propylowy kwasu akrylowego

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

mieszanina okso(fenylo)octanu 2-(2-((okso(fenylo)acetylo)oksy)etoksy)etylu; okso(fenylo)octanu;

(2-(2-hydroksyetoksy)etylu)

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetylo-propylo)fenoksy)-propylo]-1-hydroksy-5-(2-metylopropylo-oksykarbonyloamino)-naftamid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

5-{[4-chloro-6-(1-naftyloamino)-1,3,5-triazin-2-ylo]amino}-4-hydroksy-3-[(E)-(4-metoksy-2-sulfonianofenylo)diazenylo]-2,7-naftalenodisulfonianu trisodu

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

Chlorek (S)-(-)-2-acetoksypropionylu;

octan (1S)-2-chloro-1-metylo-2-oksoetylu

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

N-(3-propioniano)-L-aspartat trisodu

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

Propionian 1-bromo-2-metylopropylu

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

8-amino-5-{4-[2-(sulfonoetoksy)sulfonylo]fenyloazo}naftaleno-2-sulfonian disodu

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

ester 2-butyloktylowy kwasu 2-hydroksybenzoesowego

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

Octan 2-(2-okso-5-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-ylo)-4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenylu

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

Kwas 2-(formyloamino)-3-tiofenokarboksylowy;

kwas 2-formamido-3-tiofenokarboksylowy

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametyleno-1,11-dimetakrylan

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetylo (2S)-2-hydroksybursztynian

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

2,2-dimetylo-6-metylenocykloheksanokarboksylan metylu

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

2-(4-fluoro-6-(metylo-(2-(sulfatoetylosulfonylo)etylo)amino)-1,3,5-triazin-2-yloamino)-5-hydroksy-6-(4-metylo-2-sulfonatofenyloazo)naftaleno-1,7-disulfonian tetrasodu

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

ester 2,4-dideoksy-3,5-O-(1-metyloetylideno)-1,1-dimetyloetylowy kwasu D-erytro-heksanowego;

2-[(4R,6S)-6-(hydroksymetylo)-2,2-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylo]octan tert-butylu

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoksy-2-(R,S)butyrylooksymetylo-1,3-oksatiolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(chlorokarbonylo)-2-metylofenylo]octan

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metylo-1,5-pentanodiamino-1,3-benzenodikarboksylan

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

2-(nonanoyloksy)benzenosulfonian sodu

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

Chlorowodorek etylo N 2-dodekanoylo-L-argininianu

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

3-(4-(7-acetyloamino-1-hydroksy-3-sulfonianonaftalen-2-yloazo)-5-metoksy-2-sulfonianofenyloazo)-7-(4-amino-3-sulfonianofenyloamino)-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonian tetrakis(bis(2-hydroksyetylo)metyloamonu)

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hydroksy-γ-butyrolakton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

6,8-dichlorooktanian etylu

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

Sól sodowa kwasu 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-[(2-metylo-4-sulfofenylo)amino]-1,3,5-triazin-2-ylo]amino]-2-sulfofenylo]azo]-5-hydroksy-2,7-naftalenodisulfonowego

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetanosulfonylo)fenyloamino)-6-(4-(2-sulfatoetanosulfonylo)fenyloamino)-1,3,5-triazin-2-yloamino)-2-ureidofenyloazo)naftaleno-1,3,6-trisulfonian pentasodu

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

Sól litowa, potasowa, sodowa kwasu 3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo)sulfonylo)amino)-2-naftalenylo)sulfonylo)-4,11-trifenodioksazynodisulfonowego

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

Kwas N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonylo)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonianonaftalen-2-ylo)azo]fenylo]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-ylo]amino]-2-sulfoniano-4-[[4-[[-2-(oksysulfoniano)etylo] sulfonylo]fenylo]azo]fenylo]-3-aminopropanowy pentasodu

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

Trisodowa sól 2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-winylosulfonyloetoksy)etyloamino)-1,3,5-triazin-2-yloamino]fenyloazo]fenyloazo}naftaleno-4,6,8-trisulfonianu

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

4′-(bromometylo)bifenylo-2-karboksylan 1,1-dimetyloetylu

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

2-(acetyloamino)-3-chloropropionian metylu

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

naftaleno-2,6-dikarboksylan bis(2-etyloheksylu)

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

2-chlorosulfonylo-4-(metanosulfonyloaminometylo) benzoesan metylu

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metylo-2-etylo-but-2-enian

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

Kwas (2S)-5-(benzylooksy)-2-(1,3-diokso-1,3-dihydro-2H-izoindol-2-ylo)-5-oksopentanowy

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

Węglan chloro-1-etylocykloheksylu

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-izopropylo-5-karboksy-1,3-dioksan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

(9-acetoksy-3,8,10-trietylo-7,8,10-trimetylo-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-ylo)oktadekanian metylu

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutylo-3-(4-(5-amono-2-butylo)benzofuran-3-ylo)karbonylo)fenoksy)propylo oksalan amonu;

(5-amino-2-butylobenzofuran-3-ylo) dioksalan [4-(3-dibutyloaminopropoksy)fenylo]metanonu

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

1,4-cycloheksanodikarboksylan dietylu

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

mieszanina (2-benzoylo)benzoesanu 2-hydroksy-3-(metakryloyloksy)propylu; (2-benzoylo)benzoesanu;

1-hydroksymetylo-2-(metakryloyloksy)etylu; (2-benzoylo)benzoesanu;

x-hydroksy-y-(metakryloyloksy)propylu (lub-etylu)

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

tosylan 1-etylo-5,6,7,8-tetrahydrochinoliy

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

mieszanina kwasu cis-9-oktadekanodiowego;

kwasu cis-9-cis-12-oktadekadienodiowego;

kwasu heksadekanodiowego;

kwasu; oktadekanodiowego

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

Mieszanina kwasu 2-metylononanodiowego; kwasu;

2,4-dimetylo-4-metoksykarbonyloundekanodiowego; kwasu;

2,4,6-trimetylo-4,6-dimetoksykarbonylotridekanodiowego; kwasu;

8,9-dimetylo-8,9-dimetoksykarbonyloheksadekanodiowego

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

N-{[metylo[[2-(1-metyloetylo)-4-tiazolylo]metylo]amino]karbonylo}-L-walinian 2,5-dioksopirolidyn-1-ylu

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

mieszanina (2R,3R)-3-izopropylobicyclo[2.2.1]hept-5-eno-2-karboksylanu

etylu; (2S,3S)-3-izopropylobicyclo[2.2.1]hept-5-eno-2-karboksylanu etylu

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

mieszanina dioctanu 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroksy-4-metylo-1-[3-(metyloamonio)propylo]-6-okso-3-pirydylazo}benzamido)fenyloazo]-1,2-dihydro-6-hydroksy-4-metylo-2-okso-1-pirydylo}propylo(metylo)amonu;

dioctanu 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroksy-4-metylo-1-[3-(metyloamonio)propylo]-6-okso-3-pirydylazo}benzamido]fenyloazo]-1,2-dihydro-6-hydroksy-4-metylo-2-okso-1-pirydylo}propylo(dimetylo)amonu;

dioctanu 3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetyloamonio)propylo]-1,6-dihydro-2-hydroksy-4-metylo-6-okso-3-pirydylazo}benzamido)fenyloazo]-1,2-dihydro-6-hydroksy-4-metylo-2-okso-1-pirydylo}propylo(dimetylo)amonu

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-butylo(6-{2-[4-(4-fluorofenylo)-6-isopropylo-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo]winylo}(4S,6S)-2,2-dimetylo[1,3]dioksan-4-ylo)octan

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

mieszanina kwasu 9-nonylo-10-oktylo-19-karbonylooksyheksadecylononadekanowego; kwasu;

9-nonylo-10-oktylo-19-karbonylooksyoktadecylononadekanowego;

9-nonylo-10-oktylononadekanodioanu diheksadecylu;

9-nonylo-10-oktylononadekanodioanu 1-oktadecylu, 19-heksadecylu;

9-nonylo-10-oktylononadecanodioanu dioktadecylu

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

Produkty reakcji chińskiej kalafonii z kwasem akrylowym

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

Miszanina 3-((1E)-2-metyloprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu metylu;

3-((1Z)-2-metyloprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu metyl (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

Alkany, produkty hydroformylacji C12-14, pozostałości po destylacji, C-(wodoro imidy kwasu sulfobenzoesowego), disodowe sole,

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

2-kokoilooksyetanosulfonian amonu

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-diokso)[metyleno-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-1-naftylosulfonylooksy)-6-metylo-2-fenyleno]di(naftaleno-1-sulfonian)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

mieszanina 2-{3,6-bis-[(2-etylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-b benzenosulfonian (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetylofenylo)-metyloamino]-6-[(2-etylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetylofenylo)-metyloamino]-6-[(2-etylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetylofenylo)-metyloamino]-6-[(2-etylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetylofenylo)-metyloamino]-6-[(2,4-dimetylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetylofenylo)-metyloamino]-6-[(2,5-dimetylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetylofenylo)-metyloamino]-6-[(2,5-dimetylofenylo)-metyloamino]-ksantylium-9-ylo}-benzenosulfonian (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cycloheksa-1,4-dienylo-1-metoksykarbonylo-metylochlorek amonu

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

mieszanina 1,4-dimetylocykloheksanokarboksylanu („para-isomer” izawierający izomery cis-and trans-) metylu;

1,3-dimetylocykloheksanokarboksylan („meta-isomer” zawierjący izomery cis-and trans-)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetylo[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoksy-2,2′-[N,N′-bis(trifluoroacetylo)-S,S′-bi(L-homocysteinylo) diimino]diheksanon

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych, C16-18 i C18 nienasyconych, rozgałęzionych i liniowych

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

Sole cynkowe kwasów tłuszczowych,, C16-18 i C18 nienasyconych, rozgałęzionych i liniowych

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

2-(1-(dietyloaminohydroksyfenylo)metanoilo)benzoesan heksylu

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

5,5-difenylo-2-izooksazolino-3-ckarboksylan etylu

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

bromowodorek (S)-2,2-difenylo-2-(3-pirolidynylo)acetonitrylu

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluorometylo)fenylo)-1H-pirazolo-3-karbonitryl

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metylo-2-[(2-nitrofenylo)amino]-3-tiofenokarbonitryl

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluoro-4-hydroksybenzonitryl

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hydroksy-3-fenoksy-benzenoacetonitryl

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

amonometylosiarczan cyjanometylotrimetylu

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

piżmo ketonowe;

3,5-dinitro-2,6-dimetylo-4-tert-butyloacetofenon;

4′-tert-butylo-2′,6′-dimetylo-3′,5′-dinitroacetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

5-benzamido-4-hydroksy-3-(4-metylo-2-sulfonianofenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian trisodu

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oksybis(benzenosulfonyloazydek)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

4-[4-[7-(4-karboksylatoanilino)-1-hydroksy-3-sulfonato-2-naftyloazo]-2,5-dimetoksyfenyloazo]benzoesan triamonu

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

Sól sodowo-potasowa kwasu 3,3′-(metylenobis((dihydroksyfenyleno)azo))bis-benzenosulfonowego;

3-[(E)-(6-{3,4-dihydroksy-2-[(Z)-(3-sulfonatofenylo)diazenylo]benzylo}-2,3-dihydroksyfenylo)diazenylobenzenosulfonian potasowo-sodowy

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

Miesznina reakcyjna 2,3,4,2′,3′,4′-heksahydroksy-5,5′-diacetylo-difenylometanu, chlorku 6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-1-naftalenosulfonylu i chlorku 3-diazo-3,4-dihydro-6-metoksy-4-okso-1-naftalenosulfonylu

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenylo)azo)fenylosulfamylo)fenylo)azo)-5-hydroksy-3-((4-nitrofenylo)azo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

mieszanina 1,1,1-tris(fenylo-4′-(3′′-diazo-3′′,4′′-dihydro-4′′-okso-naftaleno-1′′-sulfonato)etanu;

1,1,1-tris(fenylo-4′-(6′′-diazo-5′′,6′′-dihydro-5′′-okso-naftaleno-1′′-sulfonato)etanu;

produkt reakcji 1,1,1-tris(p-hydroksyfenylo)etanu z chlorkiem 6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-1-naftylosulfonylu i chlorkiem 3-diazo-3,4-dihydro-4-okso-1-naftylosulfonylu (2:1);

produkt reakcji 1,1,1-tris(p-hydroksyfenylo)etanu z chlorkiem 6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-1-naftylosulfonylu i 3-diazo-3,4-dihydro-4-okso-1-naftylosulfonylu (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

[1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftaleno)azo)-(4′-nitrobenzen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenylokarbamyloprop-1′-enylo)azo)-5-sulfamylobenzen)diolato-O,O,N]chromian(III) trisodu

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetyloamono)etyloksy)karbonylo)fen-2-ylazo)benzen-1,3-diolbis(metanosulfonian)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

Siarczan(VI) 2,4-bis(((2-(dimetyloamono)etyloksy)karbonylo)fen-2-ylazo)benzeno-1,3-diol

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

mieszanina 2,2′-dimetylo-2,2′-azobutanonitrylu;

2-metylopentanonitrylo-2-azo-2′-(2′-metylopropanonitrylu);

2,2′-dimetylo-2,2′-azoheptanonitrylu;

2-metyloheptanonitrylo-2-azo-2′-(2′-metylopropanonitrylu);

2-metyloheptanonitrylu-2-azo-2′-(2′-metylobutanonitrylu)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

mieszanina 4-amino-6-(5-(2,6-difluoropirymidyn-4-yloamino)-2-sulfonatofenyloazo)-5-hydroksy-3-(4-(sulfatoetylosulfonylo)fenyloazo)naftalen-2,7-disulfonianu tetrasodu;

4-amino-6-(5-(4,6-difluoropirymidyn-2-yloamino)-2-sulfonatofenyloazo)-5-hydroksy-3-(4-(2-sulfatoetylosulfonylo)fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonianu tetrasodu

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

mieszanina 4-amino-5-hydroksy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}naftalen-2,7-disulfonianu pentasodu;

4-amino-5-hydroksy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(winylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu;

4-amino-5-hydroksy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}-3-[(E)-4-(winylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

bis[tris(2-hydroksyetylo)amono][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftyloazo)-5′-metylo-3-sulfonatonaftaleno-2-azobenzen-1,2′-diolato]miedzian(II) sodu

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

mieszanina kwasu 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenylo)azo]-8-hydroksy-3,6-disulfo-1-naftalenylo]amino]-1,3,5-triazin-2-ylo]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroksy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenylo)azo]-1-naftalenylo]amino]-1,3,5-triazin-2-ylo]amino]benzoesowego; kwasu;

3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenylo)azo]-8-hydroksy-3,6-disulfo-1-naftalenylo]amino]-1,3,5-triazin-2-ylo]amino]benzoesowego

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

5-(2-karboksyfenyloazo)-6-hydroksynaftaleno-2-sulfonian sodu

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

mieszanina 2-((1-(2-hydroksy-κ-O-5-(2-sulfonatoetanosulfonylo)fenyloazo-κ-N 2)-1-fenylometylo)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoesano(5-)-κ-O)miedzianu(II) trisodu;

2-((1-(5-etenosulfonylo-2-hydroksy-κ-O-fenyloazo-κ-N 2)-1-fenylometylo)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoesano-κ-O-(5-))miedzianu(II) disodu

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

Mieszanina 3-(5-(2,6-difluoropirymidyn-4-yloamino)-2-sulfonatofenyloazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-ylo-1,3,5-triazin-2-yloamino)-4-hydroksy-2,7-naftalenodisulfonianu trrsodu;

3-(5-(4,6-difluoropirymidyn-2-yloamino)-2-sulfonatofenyloazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-ylo-1,3,5-triazin-2-yloamino)-4-hydroksy-2,7-naftalenodisulfonianu trisodu

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

mieszanina 6-amino-3-((2,5-dietoksy-4-(3-fosfonofenylo)azo)fenylo)azo-4-hydroksy-2-naftalenosulfonian triamonu;

3-((4-((7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-naftalen-2-ylo)azo)-2,5-dietoksyfenylo)azo)benzoesan diamonu

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

mieszanina trisodowej soli kwasu 3-[3-karbamylo-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooksyetylosulfonylo)anilino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-2-sulfonatofenyloazo)-1,2-dihydro-6-hydroksy-4-metylo-2-okso-1-pirydylo]propanowego; disodowej soli kwasu;

3-[3-karbamylo-5-(5-{4-chloro-6-[4-(winylosulfonylo)anilino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-2-sulfonatofenyloazo)-1,2-dihydro-6-hydroksy-4-metylo-2-okso-1-pirydylo]propanowego

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

Mieszanina soli sodowej kwasu 3-[5-(4-etenosulfonylbutyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroksy-2,7-disulfonaftalene-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroksynaftalene-2,7-disulfonowego; soli sodowej kwasu;

3-[5-(4-(2-chloroetanosulfonylo)butyryloamino)-2-sulfofenyloazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroksy-2,7-disulfonaftalen-4-yloazo)-3-sulfofenyloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonowego

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

mieszanina 5-{4-chloro-6-[N-etylo-(3-(2-sulfonatooksy)etylosulfonylo)anilino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-4-hydroksy-3-[4-(winylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonianu trisodu;

5-{4-chloro-6-[N-etylo-3-(winylosulfonylo)anilino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-4-hydroksy-3-[4-(2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonianu trisodu;

5-{4-chloro-6-[N-etylo-3-(winylosulfonylo)anilino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-4-hydroksy-3-[(4-winylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonianu disodu;

5-{4-chloro-6-[N-etylo-3-(2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo)anilino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-3-[4-(2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo)fenyloazo]-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonianu tetrasodu

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

ester 2,6-bis(2,3,4-trihydroksybenzylo)-p-krezolu z 6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-1-naftalenosulfonianem

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

Mieszanina bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftaleno-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltan(III) pentasodu;

[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftaleno-2-azobenzen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamylo-3-sulfonatonaftaleno-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltanu(III) tetrasodu;

bis[6-anilino-5′-sulfamylo-3-sulfonatonaftaleno-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltanu(III) trisodu

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

mieszanina 4-amino-5-hydroksy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}naftalen-2,7-disulfonianu pentasodu;

4-amino-5-hydroksy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(winylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonianu tetrasodu;

4-amino-5-hydroksy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}-3-[(E)-4-(winylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonianu tetrasodu;

4-amino-5-hydroksy-3-[(E)-4-(winylosulfonylo)fenyloazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(winylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonianu trisodu;

4-amino-5-hydroksy-3-[(2-hydroksyetylosulfonylo)-fenyloazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(winylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonianu trisodu;

4-amino-5-hydroksy-3-[(E)-4-(winylosulfonylo)fenyloazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hydroksyetylosulfonylo)fenyloazo]naftaleno-2,7-disulfonianu trisodu

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

mieszanina 2-[[8-[[4-chloro-6-[[4-(2-sulfonato etylosulfonylo)]fenylo]amino]-1,3,5-triazyn-2-ylo]amino-1-hydroksy-3,6-disulfonato-2-naftalenylo]azo]naftaleno-1,5-disulfonianu pentasodu;

2-[[8-[[4-chloro-6-[[4-[[2-etenylo]sulfonylo]fenylo]amino]-1,3,5-triazyn-2-ylo]amino]-1-hydroksy-3,6-disulfonato-2-naftalenylo]azo]naftaleno-1,5-disulfonianu

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

Sole sodowe kompleksów żelaza z diazowanym 4-aminobenzenosulfonamidem, diazowanym kwasem 3-aminobenzenosulfonowym, diazowanym 3-amino-4-hydroksybenzenosulfonamidem, diazowanym 3-amino-4-hydroksy-N-fenylobenzenosulfonamidem, diazowanym kwasem 5-amino-2-(fenyloamino)benzenosulfonowym i rezorcyną

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

chlorek (3-chloro-2-hydroksypropylo) trimetyloamonu...%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenylo-3,3′,4,4′-tetraylotetraamina;

diaminobenzydyna

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirymetanil (ISO);

N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)anilina

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

chlorowodorek piperazyny; [1]

dichlorowodorek piperazyny; [2]

fosforan piperazyny [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

cyprodinil (ISO);

4-cyklopropylo-6-metylo-N-fenylopirymidyno-2-amina

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

2-hydroksy-2-fenylooctan (1S-cis)-4-(3,4-dichlorofenylo)-1,2,3,4-tetrahydro_N-metylo-1-naftalenoaminy

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

Chlorowodorek 3-(piperazyn-1-ylo)-benzo[d]izotiazolu

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

Chlorowodorek 2-etylofenylohydrazyny

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

Chlorek (2-chloroetylo)(3-hydroksypropylo)amonu

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetyloetylo)-1H-pirazol-5-ilo]-N′-hydroksy-4-nitrobenzenokarboksyimidoamid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

Produkt reakcji difenyloaminy, fenotriazyny I alkenów rozgałęzionych (C8-10, C9-nasycony)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

Dichlorowodorek 4-[(3-chlorofenylo)(1H-imidazol-1-ilo)metylo]-1,2-benzenodiaminy

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

Chlorek chloro-N,N-dimetyloformiminium

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

Chlorek cis-1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanu

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

Imidakloprid (ISO);

1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ylidenoamina

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

metoksy-6-(3-morfolin-4-ylopropoksy)-3H-chinazolin-4-on

[(zawierający<0,5 %formamidu(WE Nr 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoksy-6-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-3H-chinazolin-4-on,

[zawierający 7 0,5 % formamidu (WE Nr 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

Produkty reakcji diizopropanoloaminy z formaldehydem (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoksypropylo)-4-piperydynoamina

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzylo(S)-2-[(2′-cyjanobifenylo-4-ylometylo)pentanyloamino]-3-metylomaślan; Ester benzylowy kwasu (S)-2-[(2′-cyjanobifenyl-4-ilometylo)pentanoiloamino]-3-metylomasłowego

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

Diwodorofosforan tripropyloamonu

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etylo-3-trimetoksysililo-2-metylopropanoamina

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoropropoksy)anilina

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

Octan bis(2-hydroksyetylo)-(2-hydroksypropylo)amonu

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-chloro-4-(3-fluorobenzyloksy)anilina

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

Bis(uwodorowaney łój C16-18-alkilo)hydroksyloamina

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

Mieszanina 1-[di(4-oktylofenylo)aminometylo]-5-metylo-1H-benzotriazolu,

1-[di(4-oktylofenylo)aminometylo]-4-metylo-1H-benzotriazolu;

mieszanina N-[(5-metylo-1H-benzotriazol-1-ilo)metylo]-4-oktylo-N-(4-oktylofenylo)aniliny,

N-[(4-metylo-1H-benzotriazol-1-ilo)metylo]-4-oktylo-N-(4-oktylofenylo)aniliny

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

Chlorowodorek 4-cyjanobenzyloamidu kwasu(S)-azetydyno-2-karboksylowego

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

Mieszanina estru etylowego kwasu 2-((4-(5,6-dichlorobenzotiazol-2-ilazo)fenylo)etyloamino)benzoesowego,

estru etylowego kwasu 2-((4-(6,7-dichlorobenzotiazol-2-ilazo)fenylo)etyloamino)benzoesowego

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

Monohydrat (-6-2-(2-(1,2-dikarboksylatoetyloamino)butano-1,4-dioato(4-)żelazo(+) amonu

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

Fluorek alkilo(olej rzepakowy), bis(2-hydroksyetylo)amonu

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

Octan (R,S)-1-[2-amino-1(4-metoksyfenylo)etylo]cykloheksanolu

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z 1-piperazynoetanoaminą i olejem tłuszczowym

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

Sól disodowa kwasu 1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenylo)amino]-9,10-dihydro-9,10-diokso-2-antracenosulfonowego, produkty reakcji z solami sodowymi 2-[[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazyn-2-ylo)etyloamino]fenylo]sulfonylo]etylowodorosiarczanu

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

Mieszanina 4-amino-3-(4-etenosulfonylo-2-sulfonianofenyloazo)-5-hydroksy-6-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonianooksyetanosulfonylo)fenyloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-2-sulfonianofenylazo)naftaleno-2,7-disulfonian potasu/sodu,;

4-amino-5-hydroksy-6-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonianooksyetanosulfonylo)fenyloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-2-sulfonianofenylazo)-3-(2-sulfoniano-4-(2-sulfonianooksyetanosulfonylo)fenylazo)naftaleno-2,7-disulfonian potasu/sodu

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

bromek etydu;

3,8-diamino-1-etylo-6-fenylofenantridinium bromide

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetylobutanoamid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

karbazol 3-amino-9-etylu;

9-etylokarbazol-3-yloamin

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolilofluanid (ISO);

Dichloro-N-[(dimetyloamino)sulfonylo]fluoro-N-(p-tolilo)metanosulfenamid;

[zawierający < 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on;

dimetylopropylomocznik

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

chinolina

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazol [ISO];

(RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylideno)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-metylo)cyklopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

Ketokonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorofenylo)-2-(imidazol-1-ilometylo)-1,3-dioksolan-4-ylo]metoksy]fenylo]piperazyn-1-ylo]etanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

Metkonazol (ISO),;

(1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hydroksybenzotriazol, bezwodny,; [1]

1-hydroksybenzotriazol,monowodorowany [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

1-metylo-3-morfolinokarbonylo-4-[3-(1-metylo-3-morfolinokarbonylo-5-okso-2-pyrazolin-4-ylideno)-1-propenylo]pyrazol-5-olan potasu;

[zawierajacy < 0,5 % N,N-dimetyloformamidu (WE Nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

1-metylo-3-morfolinokarbonylo-4-[3-(1-metylo-3-morfolinokarbonylo-5-okso-2-pyrazolin-4-ylideno)-1-propenylo]pyrazol-5-olan potasu;

[zawierajacy [ 0,5 % N,N-dimetyloformamidu (WE nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jodo-4-aminobenzylo)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

Chlorek 1,3-bis(dimetylokarbamoilo)imidazolu

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-chloro-2-fluoro-5-metylofenylo)-1-metylo-5-(trifluorometylo)-1H-pirazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

Chlorowodorek 4-hydroksy-7-(2-aminoetylo)-1,3-benzotiazol-2(3H)-onu

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroksyfenylo)-1-piperazynylo)fenylo)-2-(1-metylopropylo)-3H-1,2,4-triazol-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tris(2-metylo-2,3-epoksypropylo)-perhydro-2,4,6-okso-1,3,5-triazyna

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

Ester 2,6-di-tert-butylo-4-metylocykloheksylowy kwasu 2-(4-tert-butylofenylo)-6-cyjano-5-[bis(etoksykarbonylometylo)karbamoiloksy]-1H-pirolo[1,2-b][1,2,4]triazolo-7-karboksylowego

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

Ester [4-(6-tert-butylo-7-chloro-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-ilo)fenylokarbamoilo]metylowy kwasu 2-heksylodekanowego

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

Chlorowodorek 11-amino-3-chloro-6,11-dihydro-5,5-diokso-6-metylo-dibenzo[c,f][1,2]tiazepiny

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonianofenylo)-4,5-dihydro-3-metylokarbamoilo-5-oksopirazol-4-ilideno]-3-metylo-1,3-pentadienylo)-3-metylokarbamoilo-5-oksydopirazol-1-ilo)benzeno-1,4-disulfonian pentapotasowy

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromofenylo)-2-tert-butylo-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

Dimleczan bis-(6-hydroksy-4-metylo-5-(3-metyloimidazol-1-ilo)-3-(4-fenylazo)-1H-pirydyn-2-ono)etylenu

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

Główny składnik 1 (izomer 1): (2,5-disulfo-fenylazo)-4-hydroksy-2-sulfonaft-7-yloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroksy-2-sulfonaft-7-yloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-propanu,;

główny składnik 2 (izomer 2): sól sodowa 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenylazo)-4-hydroksy-2-sulfonaft-7-yloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenylazon)-4-hydroksy-2-sulfonaft-7-yloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-propanu,;

główny składnik 2: sól sodowa 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfofenazylo)-4-hydroksy-2-sulfonaft-7-yloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-propanu,;

główny składnik 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroksy-2-sulfonaft-7-yloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-propanu

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-ilo-oktadekan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

Imidazolo-4,5-dikarboksylan dimetylo-1-{[2-metoksy-5-(2-metylobutoksykarbonylo)fenylokarbamoilo]-[2-oktadecylo-1,1-diokso-1,2,4-benzotiadiazyn-3-ylo]metylu}

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

Sulfonian disodowo 2-(5-karbamoilo-1-etylo-2-hydroksy-4-metylo-6-okso-1,6-dihydropirydyno-3-ylazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfonyloksy-etylosulfonylo)-fenyloamino)-1,3,5-triazyn-2-yloamino)benzenu

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metylo-2-(4-fenoksyfenoksy)etoksy)pirydyna

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

Bromek 5,6-dihydroksy-2,3-dihydro-1H-indolu

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hydroksy-4-oktyloksyfenylo)-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

Węglan (2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-9H-fluoren-9-ylometylu

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidyna [ISO];

3-[(2-chloro-1,3-triazol-5-ilo)metylo]-2-metylo-1-nitroguanidyna

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metylotiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metylo-3-fenylo-1-piperazyna

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

Chlorowodorek (-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenylo)-3-(3,4-metylenodioksy-fenoksymetylo)-N-benzylopiperydyny

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

Metylo-5-nitrofenylo-guanidyna

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

Monochlorowodorek 2-(4-metylo-2-fenylo-1-piperazynylo)benzenometanolu

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-4-(4-(3-pirydynylo)-1H-imidazol-1-ilo)butylo)-1H-izoindolo-1,3-(2H)dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-decylooksazolidyn-2-on;

4-decylo-1,3-oksazolidyn-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

4-[5-[3-karboksylano-4,5-dihydro-5-okso-1-(4-sulfonianofenylo)pirazol-4-ilideno]-3-(piperydynokarbonylo)penta-1,3-dienylideno]-5-hydroksy-1-(4-sulfonianofenylo)pirazolo-3-karboksylan tetrapotasowy

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetylopropano tri(3-azyrydynylopropanonian);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-chlorofenyloizocyjanian

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

Bis(3-chloro-2,6-dietylofenyloizocyjanian) 4,4′-metylenu

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metylo-4-nitro-3-propylo-1H-pirazolo-5-karboksamid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoksystrobina [ISO];

(E)-2-(metoksyimino)-N-metylo-2-[(-(2,5-ksyliloksy)-o-tolilo]acetamid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

amid kwasu (RS)-N-benzylo-2-(a,,,,,,,4-tetrafluoro-m-tolioksy)masłowego

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

cyjazofamid [ISO];

4-chloro-2-cyjano-N,N-dimetylo-5-p-toliloimidazolo-1-sulfonamid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutylo-(2,5-dihydro-5-tiokso-1H-tetrazol-1-ilo)acetamid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetylokarbamoilo-4-(2-sulfonianoetylo)pirydyna

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-{4-(2,2-dimetylo-propanoamido)}fenylazo-3-(2-chloro-5-(2-(3-pentadecylofenoksy)butyloamido)anilino)-1-(2,4,6-trichlorofenylo)-2-pirazolin-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenyloacetamid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-chlorofenylo)glicynoamid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-tetrametylo-1-oksylopiperydyn-4-ylo)acetamid;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynylo)oksydanyl

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

Chlorowodorek 2-butylo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1en-4-onu

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-heksylodecyloksy)benzamid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoksyetylo)aminoacetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-butylo-(4-metylofenylosulfonylo)-amino)-fenylotio)-5-okso-1-(2,4,6-trichlorofenylo)-4,5-dihydro-1H-pirazol-3-iloamino)-4-chlorofenylo)tetradekanoamid;

N-[3-({4-[(2-{butylo[(4-metyofenylo)sulfonylo]amino}fenylo)tio]-5-okso-1-(2,4,6-trichlorofenylo)-4,5-dihydro-1H-pirazol-3-ilo}amino)-4-chlorofenylo]tetradekanoamid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metoksyetylo)amino)-2-((2-cyjano-4,6-dinitrofenylo)-azo)fenylo)acetamid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-chloro-N-(4-metylofenylo)acetamid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

Chlorowodorek N,N-(dimetyloamino)tioacetamidu

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metylododekano-1-sulfonoanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetylobutylideno)-3-hydroksy-2-nafthohydrazyd

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecylo-4-metoksybenzamid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metylo-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioksonaft[2,3-c]acrydyn-6-ylo)benzamid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-chloro-1,4-fenyleno)bis(3-oksobutanoamid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

Amid kwasu 2-(5,5-dimetylo-2,4-dioksooksazolidyn-3-ylo)-4,4-dimetyl-3-okso-N-(2-metoksy-5-oktadekanoiloaminofenylo)pentanowego

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-metoksy-etylo)-amino]-2-(6-bromo-2-metylo-1,3-diokso-2,3-dihydro-1H-izoindol-5-ilazo)-fenylo]acetamid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decylo-4-nitrobenzamid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etylo-N-metylo-N-(3-metylofenylo)butanoamid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoksypropylo)-1,1-diokso-1,2,4-benzotiadiazyn-3-ylo]-5′-tert-butylo-2-(5,5-dimetylo-2,4-diokso-1,3-oksazolidin-3-ylo)-2′-[(2-etyloheksylo)tio]acetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butylo-4,6-dicyjano-1,3-diokso-2,3-dihydro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietyloamino-fenylo]acetamid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoksy-N,N-dimetyloacetamid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

Sól disodowa 1-hydroksy-4-(β-(4-(1-hydroksy-3,6-disulfo-8-acetyloamino-2-naftylazo)fenoksy)etoksy)-N-dodecylo-2-naftamidu

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

mieszanina N-[3-(dimetyloksidoamino)propylo]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooctanu sulfonamidianu potasu;

N-[3-(dimetyloksidoamino)propylo]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooctanu sulfonamidu

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hydroksy-oktadekamido-N-metyleno]-benzen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

mieszanina: N,N′-etano-1,2-diilobis(heksanoamidu);

12-hydroksy-N-[2-[(1-oksyheksylo)amino]etylo]oktadekanoamidu;

N,N′-etano-1,2-diilobis(12-hydroksyoktadekanoamidu

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hydroksyoktadekanowy kwas, produkty reakcji z 1,3-benzenodimetanoaminy i heksametylenodiaminy

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

mieszanina: 2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-bifenylo]-4,4′-diilo) bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylofenylo)]-3-okso-butanoamidu;

2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimetylofenylo)amino]karbonylo]-2-oksopropylo]azo][1,1′-bifenylo]-4-yl]azo]-N-(2-metylofenylo)-3-okso-butanoamidu;

2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimetylofenylo)amino]karbonylo]-2-oksopropylo]azo][1,1′-bifenylo]-4-ilo]azo]-N-(2-karboksylofenylo)-3-okso-butanoamidu

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

mieszanina: N-[5-[bis-(2-metoksy-etylo)-amino]-2-(2-butylo-4,6-dicyjano-1,3-diokso-2,3-dihydro-1H-izoindol-5-ilo-azo)-fenylo]-acetamidu;

N-[2-(2-butylo-4,6-dicyjano-1,3-diokso-2,3-dihydro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietyloamino-fenylo]-acetamidu

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metylenodi-4,1-fenyleno)bis[N′-oktylomocznik]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

Mieszanina dihydronadtlenku: 1,2-dimetylopropylidenu;

1,2-benzenodikarboksylanu dimetylu

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

Laktaza; oksydaza p-difenolowa

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


ZAŁĄCZNIK 1C

W załączniku I skreśla się pozycje o następujących numerach:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Parlament Europejski i Rada

16.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/83


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 14 stycznia 2009 r.

w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

(2009/30/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1), w szczególności jego art. 42 ust.1,

uwzględniając sporządzony w dniu 21 października 2008 r. przez Komisję, zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wniosek zawierający wykaz kandydatów po ogłoszeniu publicznego naboru kandydatów na stanowiska Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy,

mając na uwadze, że należy przystąpić do mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy, w drodze wspólnego porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą, na okres pięciu lat, począwszy od dnia 17 stycznia 2009 r.,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się na okres od dnia 17 stycznia 2009 r. do dnia 16 stycznia 2014 r. następujące osoby:

Europejski Inspektor Ochrony Danych: pan Peter HUSTINX,

zastępca inspektora: pan Giovanni BUTTARELLI.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


Komisja

16.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/84


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 stycznia 2009 r.

zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8988)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/31/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 42,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2007/716/WE (2) ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidzianych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 (3) i (WE) nr 853/2004 (4) Parlamentu Europejskiego i Rady. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach, przechodzących transformację.

(2)

Decyzja 2007/716/WE została zmieniona decyzjami Komisji 2008/290/WE (5), 2008/330/WE (6), 2008/552/WE (7), 2008/678/WE (8) oraz 2008/828/WE (9).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym.

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 14.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(5)  Dz.U. L 96 z 9.4.2008, s. 35.

(6)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 94.

(7)  Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 43.

(8)  Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 32.

(9)  Dz.U. L 294 z 1.11.2008, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego:

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„1.

BG 0101001

»Melnichen kombinat Rila STH« AD

gr. Blagoevgrad

ul. »V. Levski« 56

19.

BG 0401012

»Polikomers-SG« EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

»Z i K« OOD

gr. Vratsa

ul. »Vasil Kanchov« 25

126.

BG 2202025

ET »Takt-Asia Milanova«

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. »Obelsko shose« 11

260.

BG 1204008

ET »Petar Parvanov - Demetra«

gr. Lom

ul. »Belogradchishko shose« 1

283.

BG 1604014

»Elko« OOD

gr. Plovdiv

ul. »Brezovsko shose« 170

355.

BG 2504001

ET »Stezis«

gr. Omurtag

Promishlena zona”

2)

skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów mleczarskich:

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„16.

BG 1512033

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev«

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET »Rosen Deyanski-DEYA«

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET »Bor-Chvor«

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

»Polidey – 2« OOD

s. Domlyan

171.

2412019

»Dekada« OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

»El-Em-Impeks« EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


16.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.