ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 348

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
24 grudnia 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

19

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

20

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

36

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

76

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

79

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

81

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

84

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

98

 

 

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu ( 1 )

108

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program Młodzież w działaniu na lata 2007–2013 ( 1 )

113

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) ( 1 )

115

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych ( 1 )

118

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) ( 1 )

128

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

 

*

Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

130

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1340/2008

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 17 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Kazachstanu (1) stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi ma podlegać szczególnej umowie dotyczącej uzgodnień ilościowych.

(2)

Dwustronna Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2), zawarta w dniu 19 lipca 2005 r., wygasła w dniu 31 grudnia 2006 r. W latach 2007 i 2008 autonomiczne środki ustanowione odpowiednio rozporządzeniem Rady (WE) nr 1870/2006 (3) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 1531/2007 (4) regulowały handel niektórymi produktami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Kazachstanem.

(3)

W oczekiwaniu na podpisanie i wejście w życie nowej umowy lub przystąpienie Kazachstanu do Światowej Organizacji Handlu (WTO) należy określić limity ilościowe na rok 2009.

(4)

Biorąc pod uwagę, że warunki, które stanowiły podstawę do określenia limitów ilościowych na lata 2007 i 2008, nie uległy w dużej mierze zmianie, właściwe jest ustanowienie limitów ilościowych na rok 2009 na tym samym poziomie, co w latach 2007 i 2008.

(5)

Konieczne jest przyjęcie środków zarządzania tym systemem we Wspólnocie, które ułatwią wprowadzenie w życie nowej umowy, zawierając jak najwięcej postanowień podobnych do postanowień nowej umowy.

(6)

Należy zapewnić, aby pochodzenie omawianych wyrobów było sprawdzane i w tym celu ustala się odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

(7)

Wyroby umieszczane w wolnym obszarze celnym lub przywożone na mocy uregulowań dotyczących składów celnych, przywozu czasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie powinny być zaliczane na poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

(8)

Skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz w celu dopuszczenia omawianych wyrobów do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

(9)

W celu zapewnienia nieprzekraczania ustalonych limitów ilościowych, konieczne jest stworzenie procedury zarządzania, w ramach której właściwe organy państw członkowskich nie wydają pozwolenia na przywóz przed uzyskaniem potwierdzenia ze strony Komisji, że odpowiednie ilości pozostają dostępne w ramach przedmiotowych limitów ilościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przywozu do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku I i pochodzących z Republiki Kazachstanu.

2.   Wyroby stalowe klasyfikuje się według grup wyrobów zgodnie z załącznikiem I.

3.   Klasyfikacja wyrobów wymienionych w załączniku I jest oparta na Nomenklaturze Scalonej (CN) ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (5).

4.   Pochodzenie wyrobów, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.

Artykuł 2

1.   Przywóz do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku I, pochodzących z Republiki Kazachstanu, podlega limitom ilościowym określonym w załączniku V. Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów określonych w załączniku I, pochodzących z Republiki Kazachstanu, podlega obowiązkowi przedstawienia świadectwa pochodzenia, określonego w załączniku II, oraz pozwolenia na przywóz wydanego przez organy państwa członkowskiego zgodnie z art. 4.

2.   W celu zapewnienia, aby ilości wyrobów, na które wydaje się pozwolenia na przywóz, w żadnym momencie nie przekraczały łącznych limitów ilościowych dla danej grupy wyrobów, właściwe organy wymienione w załączniku IV wydają pozwolenia na przywóz wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu ze strony Komisji, że dostępne są ilości w ramach limitów ilościowych obowiązujących dla danej grupy wyrobów stalowych i w odniesieniu do danego kraju dostawcy, których dotyczą wnioski złożone do tych organów przez importera lub importerów.

3.   Przywóz, na który wydano pozwolenie, zostaje zaliczony na poczet odpowiednich limitów ilościowych określonych w załączniku V. Uznaje się, że wysyłka wyrobów ma miejsce w dniu, w którym są one załadowane na środki transportu służące wywozowi.

Artykuł 3

1.   Limity ilościowe, o których mowa w załączniku V, nie mają zastosowania do wyrobów umieszczonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym lub też przywożonych na mocy uzgodnień dotyczących składów celnych, przywozu czasowego bądź w celu uszlachetniania czynnego (system zawieszeń).

2.   W przypadku gdy wyroby, o których mowa w ust. 1, są następnie dopuszczane do swobodnego obrotu w stanie niezmienionym albo po obróbce lub przetworzeniu, stosuje się przepisy art. 2 ust. 2, a wyroby dopuszczane w taki sposób do obrotu są zaliczane na poczet limitów ilościowych określonych w załączniku V.

Artykuł 4

1.   Do celów stosowania art. 2 ust. 2 przed wydaniem pozwolenia na przywóz właściwe organy wymienione w załączniku IV powiadamiają Komisję o ilościach, w odniesieniu do których złożono do nich wnioski o pozwolenia na przywóz poparte oryginałami pozwoleń na wywóz. W odpowiedzi Komisja przekazuje powiadomienie o tym, czy ilości, których dotyczą wnioski, są dostępne, w porządku chronologicznym powiadomień otrzymanych od państw członkowskich (na zasadzie kolejności zgłoszeń).

2.   Wnioski dołączane do powiadomień dla Komisji są ważne wówczas, gdy każdorazowo w wyraźny sposób określają kraj wywozu, kod danego wyrobu, ilości objęte przywozem, numer pozwolenia na wywóz, rok kontyngentowy oraz państwo członkowskie, w którym planowane jest dopuszczenie wyrobów do swobodnego obrotu.

3.   O ile jest to możliwe, Komisja potwierdza odpowiednim organom całkowitą ilość wskazaną przez nie we wnioskach zgłoszonych dla poszczególnych grup wyrobów.

4.   Właściwe organy powiadamiają Komisję niezwłocznie po uzyskaniu informacji o każdej ilości niewykorzystanej w okresie ważności pozwolenia na przywóz. Takie niewykorzystane ilości są automatycznie przenoszone na poczet pozostałych ilości w ramach łącznego wspólnotowego limitu ilościowego dla każdej grupy wyrobów.

5.   Powiadomienia, o których mowa w ust. 1–4, są dokonywane w formie elektronicznej w ramach zintegrowanej sieci utworzonej w tym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których z ważnych przyczyn technicznych konieczne jest czasowe użycie innych środków łączności.

6.   Pozwolenia na przywóz lub dokumenty równoważne są wydawane zgodnie z art. 12–16.

7.   Właściwe organy państw członkowskich powiadamiają Komisję o wszelkich przypadkach unieważnienia uprzednio wydanych pozwoleń na przywóz lub dokumentów równoważnych w następstwie cofnięcia bądź unieważnienia przez właściwe organy Republiki Kazachstanu odpowiadających tym dokumentom pozwoleń na wywóz. Jeżeli jednak Komisja lub właściwe organy państwa członkowskiego zostały poinformowane przez właściwe organy Republiki Kazachstanu o wycofaniu lub unieważnieniu pozwolenia na wywóz już po dokonaniu przywozu do Wspólnoty wyrobów objętych danym pozwoleniem, odpowiednie ilości zostają zaliczone na poczet limitów ilościowych określonych w załączniku V.

Artykuł 5

1.   Jeżeli Komisja ma powody, by przypuszczać, że wyroby wymienione w załączniku I, pochodzące z Republiki Kazachstanu, zostały poddane przeładunkowi, ich trasa została zmieniona lub zostały one w inny sposób przywiezione do Wspólnoty z ominięciem limitów ilościowych, o których mowa w art. 2, i że istnieje konieczność poczynienia niezbędnych korekt, wówczas Komisja występuje o rozpoczęcie konsultacji w celu uzgodnienia niezbędnej korekty odpowiednich limitów ilościowych.

2.   W oczekiwaniu na wyniki konsultacji, o których mowa w ust. 1, Komisja może przedłożyć Republice Kazachstanu wniosek o powzięcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia możliwości wprowadzenia korekt limitów ilościowych uzgodnionych w wyniku takich konsultacji.

3.   Jeśli Wspólnocie i Republice Kazachstanu nie uda się osiągnąć zadowalającego rozwiązania i jeśli Komisja uzna, że istnieją niezbite dowody na obchodzenie ustaleń ilościowych, z obowiązujących limitów potrąca się odpowiednie ilości wyrobów pochodzących z Republiki Kazachstanu.

Artykuł 6

1.   W odniesieniu do wszystkich dostaw wyrobów stalowych objętych limitami ilościowymi ustanowionymi w załączniku V wymagane jest pozwolenie na wywóz, wydawane przez właściwe organy Republiki Kazachstanu, do wysokości określonej w limitach.

2.   W celu uzyskania pozwolenia na przywóz, o którym mowa w art. 12, importer przedstawia oryginał pozwolenia na wywóz.

Artykuł 7

1.   Pozwolenie na wywóz jest zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku II i zawiera między innymi zaświadczenie, że ilość towarów objętych wywozem została zaliczona na poczet limitów ilościowych ustalonych dla danej grupy wyrobów.

2.   Każde pozwolenie na wywóz obejmuje jedynie jedną grupę wyrobów wymienionych w załączniku I.

Artykuł 8

Wywóz zostaje zaliczony na poczet odpowiednich limitów ilościowych określonych w załączniku V i wysłanych w rozumieniu art. 2 ust. 3.

Artykuł 9

1.   Pozwolenie na wywóz, o którym mowa w art. 6, może zawierać dodatkowe kopie należycie oznaczone jako takie. Pozwolenie na wywóz oraz jego kopie, jak również świadectwo pochodzenia i jego kopie sporządza się w języku angielskim.

2.   Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wypełniane odręcznie, wpisy muszą być dokonane atramentem i drukowanymi literami.

3.   Pozwolenia na wywóz lub dokumenty równoważne mają wymiary 210 × 297 mm. Sporządza się je na białym papierze wymiarowym, niezawierającym ścieru mechanicznego, o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m2. Każda część dokumentu zawiera w tle drukowany wzór giloszowany, pozwalający na wzrokowe wykrycie fałszerstwa przy użyciu środków mechanicznych bądź chemicznych.

4.   Właściwe organy we Wspólnocie uznają do celów przywozu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia wyłącznie oryginały dokumentów.

5.   Każde pozwolenie na wywóz lub dokument równoważny są opatrzone znormalizowanym numerem seryjnym, drukowanym lub nie, na podstawie którego można je zidentyfikować.

6.   Numer seryjny składa się z następujących elementów:

dwóch liter identyfikujących kraj wywozu:

KZ

=

Republika Kazachstanu,

dwóch liter określających państwo członkowskie przeznaczenia, jak poniżej:

BE

=

Belgia

BG

=

Bułgaria

CZ

=

Republika Czeska

DK

=

Dania

DE

=

Niemcy

EE

=

Estonia

IE

=

Irlandia

GR

=

Grecja

ES

=

Hiszpania

FR

=

Francja

IT

=

Włochy

CY

=

Cypr

LV

=

Łotwa

LT

=

Litwa

LU

=

Luksemburg

HU

=

Węgry

MT

=

Malta

NL

=

Niderlandy

AT

=

Austria

PL

=

Polska

PT

=

Portugalia

RO

=

Rumunia

SI

=

Słowenia

SK

=

Słowacja

FI

=

Finlandia

SE

=

Szwecja

GB

=

Zjednoczone Królestwo,

cyfry określającej rok kontyngentowy odpowiadającej ostatniej cyfrze danego roku, np. „9” dla 2009 r.,

dwucyfrowego numeru określającego urząd wydający pozwolenie w kraju wywozu,

pięciocyfrowego numeru w porządku kolejno od 00 001 do 99 999, przyznanego danemu państwu członkowskiemu przeznaczenia.

Artykuł 10

Pozwolenie na wywóz może zostać wydane po dokonaniu przesyłki wyrobów, których to pozwolenie dotyczy. W takich przypadkach zawiera ono adnotację „wydane wstecznie”.

Artykuł 11

W razie kradzieży, utraty lub zniszczenia pozwolenia na wywóz eksporter może zwrócić się do właściwego organu, który wydał dokument, o sporządzenie duplikatu na podstawie dokumentów wywozowych znajdujących się w jego posiadaniu.

Duplikat wydany w taki sposób nosi adnotację „duplikat”. Duplikat nosi datę oryginału pozwolenia.

Artykuł 12

1.   O ile i w zakresie, w jakim Komisja potwierdzi zgodnie z art. 4, że w ramach danych limitów ilościowych dostępna jest określona we wniosku ilość, właściwe organy państwa członkowskiego wydają pozwolenie na przywóz w terminie pięciu dni roboczych od przedstawienia przez importera oryginału odpowiedniego pozwolenia na wywóz. Przedstawienie oryginału pozwolenia na wywóz musi nastąpić nie później niż dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym dokonano wysyłki towarów objętych pozwoleniem. Pozwolenia na przywóz są wydawane przez właściwe organy dowolnego państwa członkowskiego, bez względu na państwo członkowskie wskazane w pozwoleniu na wywóz, o ile i w zakresie, w jakim Komisja zgodnie z art. 4 potwierdziła, że ilość, której dotyczy wniosek, jest dostępna w ramach danych limitów ilościowych.

2.   Pozwolenia na przywóz są ważne przez cztery miesiące od daty ich wydania. Na uzasadniony wniosek importera właściwe organy państwa członkowskiego mogą przedłużyć okres ważności pozwolenia na dalszy okres nieprzekraczający czterech miesięcy.

3.   Pozwolenia na przywóz są sporządzane w formie określonej w załączniku III i są ważne na całym obszarze celnym Wspólnoty.

4.   Deklaracja lub wniosek składane przez importera w celu uzyskania pozwolenia na przywóz zawierają:

a)

pełną nazwę i adres eksportera;

b)

pełną nazwę i adres importera;

c)

dokładny opis towarów wraz z kodami TARIC;

d)

kraj pochodzenia towarów;

e)

kraj wysyłki;

f)

odpowiednią grupę wyrobów i ilość danych wyrobów;

g)

masę netto według pozycji TARIC;

h)

wartość CIF wyrobów na granicy Wspólnoty według pozycji TARIC;

i)

informację o tym, czy dane wyroby są towarami drugiej jakości lub niespełniającymi norm jakościowych;

j)

tam, gdzie to właściwe, daty płatności i dostawy oraz kopie konosamentu i umowy sprzedaży;

k)

datę i numer pozwolenia na wywóz;

l)

kody wewnętrzne stosowane do celów administracyjnych;

m)

datę i podpis importera.

5.   Importerzy nie są zobowiązani do przywozu łącznej ilości wyrobów objętych pozwoleniem na przywóz w ramach jednej przesyłki.

Artykuł 13

Ważność pozwoleń na przywóz wydanych przez organy państw członkowskich jest uzależniona od ważności pozwoleń na wywóz i ilości wskazanych w pozwoleniach na wywóz wydanych przez właściwe organy Republiki Kazachstanu, na podstawie których wydano pozwolenia na przywóz.

Artykuł 14

Pozwolenia na przywóz lub dokumenty równoważne są wydawane przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z art. 2 ust. 2, przy zachowaniu zasady równouprawnienia wszystkich importerów ze Wspólnoty, niezależnie od tego, gdzie znajduje się ich siedziba na terenie Wspólnoty, nie naruszając przy tym wymogu zgodności z innymi warunkami określonymi w obowiązujących przepisach.

Artykuł 15

1.   Jeśli Komisja stwierdzi, że całkowite ilości objęte pozwoleniami na wywóz wydanymi przez Republikę Kazachstanu dla danej grupy wyrobów przekroczyły limit ilościowy wyznaczony dla tej grupy, właściwe organy wydające pozwolenia w państwach członkowskich są o tym bezzwłocznie informowane celem zawieszenia dalszego wydawania pozwoleń na przywóz. W takim wypadku Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego odmawiają wydania pozwoleń na przywóz wyrobów pochodzących z Republiki Kazachstanu, które nie są objęte pozwoleniami na wywóz, wydanymi zgodnie z art. 6–11.

Artykuł 16

1.   Formularze stosowane przez właściwe organy państw członkowskich do wydawania pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 12, są zgodne ze wzorem pozwolenia na przywóz zawartym w załączniku III.

2.   Pozwolenia na przywóz i wyciągi z nich sporządza się w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz, oznaczony jako „Egzemplarz dla posiadacza” i noszący numer 1, wydawany jest wnioskodawcy, natomiast drugi, oznaczony jako „Egzemplarz dla organu wydającego” i noszący numer 2, przeznaczony jest dla organu wydającego pozwolenie. Do celów administracyjnych właściwe organy mogą dołączyć dodatkowe egzemplarze do formularza 2.

3.   Formularze drukowane są na białym papierze niezawierającym masy ściernej, o gramaturze od 55 do 65 g/m2. Ich rozmiar wynosi 210 × 297 mm; odstęp między wierszami wynosi 4,24 mm (jedna szósta cala); układ formularza jest dokładnie odwzorowany. Obie strony egzemplarza nr 1, który jest właściwym pozwoleniem, posiadają dodatkowo czerwony wzór giloszowany wydrukowany w tle, umożliwiający wykrycie fałszerstw za pomocą środków mechanicznych lub chemicznych.

4.   Za drukowanie formularzy odpowiedzialne są państwa członkowskie. Formularze mogą być także drukowane przez drukarnie wyznaczone przez państwo członkowskie, w którym mają one siedzibę. W tym ostatnim przypadku na każdym formularzu umieszcza się wzmiankę o wyznaczeniu drukarni przez państwo członkowskie. Każdy formularz opatrzony jest nazwą i adresem drukarni lub znakiem umożliwiającym jej identyfikację.

5.   Przy ich wydaniu, na pozwoleniach na przywóz i wyciągach z nich umieszcza się numer wydania określony przez właściwe organy państwa członkowskiego. Numer pozwolenia na przywóz przekazywany jest Komisji drogą elektroniczną w ramach zintegrowanej sieci utworzonej na mocy art. 4.

6.   Pozwolenia i wyciągi wypełniane są w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym wydawane jest pozwolenie.

7.   W rubryce 10 właściwe organy wskazują odpowiednią grupę wyrobów stalowych.

8.   Oznaczenia agencji wydających i organów dokonujących odpisów stosowane są w formie pieczęci. Jednakże wytłoczony odcisk połączony z literami lub cyframi uzyskanymi poprzez perforację lub nadruk na pozwoleniu mogą zastępować pieczęć organu wydającego. Organy wydające stosują zabezpieczoną przed fałszerstwami metodę w celu rejestracji przydzielonych ilości w sposób uniemożliwiający wstawianie cyfr lub adnotacji.

9.   Na odwrocie egzemplarza nr 1 i egzemplarza nr 2 umieszczona jest rubryka, w której organy celne podczas wypełniania formalności przywozowych albo właściwe organy administracyjne podczas sporządzania wyciągu mogą wpisywać ilości. Jeżeli miejsce pozostawione na odpisy na pozwoleniu lub wyciągu z niego jest niewystarczające, właściwe organy mogą dołączyć do niego jedną lub kilka dodatkowych stron zawierających rubryki odpowiadające rubrykom umieszczonym na odwrocie egzemplarza nr 1 i egzemplarza nr 2 pozwolenia lub wyciągu. Organy dokonujące odpisów umieszczają swoją pieczęć tak, aby jedna jej połowa znalazła się na pozwoleniu lub jej wyciągu, a druga połowa na dodatkowej stronie. W przypadku wykorzystania więcej niż jednej dodatkowej strony kolejna pieczęć powinna zostać przyłożona w ten sam sposób na każdej dodatkowej stronie i stronie ją poprzedzającej.

10.   Wydane pozwolenia na przywóz i wyciągi oraz dokonane wpisy i potwierdzenia przez organy jednego państwa członkowskiego powodują w każdym z pozostałych państw członkowskich takie same skutki prawne jak dokumenty wydane oraz wpisy i potwierdzenia dokonane przez organy tego państwa członkowskiego.

11.   Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich mogą wymagać, jeżeli jest to niezbędne, aby treść pozwoleń lub wyciągów została przetłumaczona na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych tego państwa członkowskiego.

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. W przypadku gdy Kazachstan przystąpi do WTO, niniejsze rozporządzenie wygasa z dniem tego przystąpienia (6).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 196 z 28.7.1999, s. 3.

(2)  Dz.U. L 232 z 8.9.2005, s. 64.

(3)  Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 2.

(5)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(6)  Data wygaśnięcia zostanie opublikowana przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIK I

SA. WYROBY WALCOWANE PŁASKIE

SA1. W zwojach

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Grube płyty

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Pozostałe wyroby walcowane płaskie

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


ZAŁĄCZNIK V

LIMITY ILOŚCIOWE

Wyroby

W tonach rocznie

SA. Wyroby płaskie

SA1. W zwojach

87 125

SA2. Grube płyty

0

SA3. Pozostałe wyroby płaskie

117 875


24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/19


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1341/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ramy prawne w odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 zostały przygotowane i uzgodnione z zamiarem dalszego uproszczenia programowania oraz zarządzania funduszami, dalszej poprawy skuteczności ich interwencji oraz wzmocnienia pomocniczości w ich wdrażaniu.

(2)

W celu rozpatrywania projektów generujących dochody objętych art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (3) wprowadzono dokładniejszą i bardziej wymagającą metodę, opartą na obliczaniu maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

(3)

Podkreślono wiele trudności w stosowaniu przepisów art. 55, w tym niewspółmierne obciążenie administracyjne, w szczególności dla operacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz dla małych operacji finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Fundusz Spójności.

(4)

Trudności te mogą mieć negatywny wpływ na zarządzanie operacjami, w szczególności w kontekście projektów dotyczących dziedzin priorytetowych dla Wspólnoty, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna, badania naukowe, innowacje czy energia, oraz ze względu na niewspółmierne obciążenie administracyjne. Artykuł 55 powinien zatem zostać uproszczony.

(5)

Uproszczenie to powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich projektów otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Stosowanie z mocą wsteczną jest zatem konieczne.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 55 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 otrzymuje brzmienie:

„5.   Ustępy 1–4 niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie w odniesieniu do operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 000 000 EUR.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r. w odniesieniu do wszystkich projektów otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 16 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 27 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.


24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/20


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1342/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (2) ma na celu zapewnienie bezpiecznego odnowienia w okresie od pięciu do dziesięciu lat zasobów dorsza w cieśninie Kattegat i Morzu Północnym, włączając w to cieśninę Skagerrak oraz wschodnią część kanału La Manche, na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim do bezpiecznego poziomu zalecanego przez naukowców.

(2)

Najnowsza opinia naukowa Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) wskazuje na to, że ograniczenia połowów dorsza, wynikające z łącznego skutku całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), środków technicznych oraz uzupełniających środków zarządzania nakładem połowowym, w tym monitorowania i kontroli, mających zapobiec połowom i wyładunkowi dorsza pochodzącego z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, są zdecydowanie niewystarczające, aby ograniczyć śmiertelność połowową do poziomu pozwalającego na odnowienie zasobów dorsza, i że żadne z czterech zasobów dorsza objętych rozporządzeniem (WE) nr 423/2004 nie wykazało wyraźnych oznak odnowy, choć w przypadku zasobów w Morzu Północnym widać pewne oznaki poprawy.

(3)

Konieczne wydaje się wzmocnienie tego systemu i wprowadzenie długoterminowego planu umożliwiającego zrównoważoną eksploatację zasobów dorsza opartą na maksymalnym podtrzymywalnym połowie.

(4)

Zgodnie z ostatnimi opiniami naukowymi, w szczególności w odniesieniu do długofalowych tendencji w ekosystemach morskich, trudno jest dokładnie określić pożądany w dalszej perspektywie poziom biomasy. Na skutek powyższego cel planu długoterminowego należy zmienić z celu powiązanego z biomasą na cel związany ze śmiertelnością połowową, co powinno mieć również zastosowanie do dozwolonych poziomów nakładu połowowego.

(5)

Zasoby dorsza w Morzu Północnym należą również do Norwegii i podlegają wspólnemu zarządzaniu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny w należny sposób uwzględniać konsultacje z Norwegią zgodnie z Umową w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (3).

(6)

W przypadku gdy Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) nie jest w stanie wydać opinii na temat TAC ze względu na brak wystarczająco dokładnych i reprezentatywnych informacji, należy ustanowić przepisy zapewniające spójne ustalanie TAC nawet w przypadku niewystarczających danych.

(7)

Aby zapewnić osiągnięcie celów związanych ze śmiertelnością połowową oraz przyczynić się do ograniczenia odrzutów, uprawnienia do połowów w kontekście nakładu połowowego należy również ustalać na poziomach spójnych z wieloletnią strategią. Wymienione uprawnienia do połowów powinny być w miarę możliwości określane ze względu na rodzaje narzędzi połowowych na podstawie bieżących praktyk połowowych. Należy przewidzieć przegląd okresowy skuteczności systemu zarządzania oraz zadbać w szczególności o to, by dokonano przeglądu systemu regulacji nakładów połowowych, gdy zasoby dorsza osiągną poziomy umożliwiające eksploatację przynoszącą maksymalnie podtrzymywalny połów.

(8)

Należy wprowadzić nowe mechanizmy zachęcające rybaków do uczestnictwa w programach unikania połowów dorsza. Wszelkie takie programy unikania połowów lub zmniejszania odrzutów z większym prawdopodobieństwem odniosą sukces, jeżeli zostaną opracowane we współpracy z sektorem rybołówstwa. Zgodnie z powyższym takie programy opracowane w porozumieniu z państwami członkowskimi należy uważać za skuteczne środki propagowania zrównoważonych połowów i należy zachęcać do ich opracowywania. Ponadto państwa członkowskie powinny korzystać z uprawnień do przyznawania dostępu do połowów zasobów dorsza, tak aby zachęcać swoich rybaków do prowadzenia połowów w sposób bardziej selektywny i mniej szkodliwy dla środowiska.

(9)

Środki o podstawowym znaczeniu dla wspólnej polityki rybołówstwa to: ustanawianie i przyznawanie limitów połowowych, ustalanie minimalnego i zapobiegawczego poziomu zasobów oraz poziomu wskaźnika śmiertelności połowowej, a także maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego dla każdej grupy nakładu połowowego i państwa członkowskiego oraz wyłączenie pewnych grup statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu. Rada powinna pozostawić sobie prawo bezpośredniego wykonywania uprawnień wykonawczych w tych konkretnych kwestiach.

(10)

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niektórych przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności związanych z dostosowaniem ograniczeń nakładu połowowego w ramach maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego ustanowionego przez Radę należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(11)

Należy wprowadzić dodatkowe środki kontroli, oprócz przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r., ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (5), by zapewnić zgodność ze środkami przedstawionymi w niniejszym rozporządzeniu.

(12)

Należy ustalić zasady uznawania planu długoterminowego ustanowionego niniejszym rozporządzeniem, biorąc pod uwagę sytuacje poszczególnych zasobów, za plan odbudowy w rozumieniu art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (6) oraz do celów art. 21 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (7) lub, alternatywnie, za plan zarządzania w rozumieniu art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz do celów art. 1 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

(13)

Rozporządzenie (WE) nr 423/2004 powinno zostać uchylone i zastąpione przez niniejsze rozporządzenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia plan dla następujących czterech zasobów dorsza odpowiadających następującym obszarom geograficznym:

a)

cieśnina Kattegat;

b)

Morze Północne, cieśnina Skagerrak i wschodnia część kanału La Manche;

c)

na zachód od Szkocji;

d)

Morze Irlandzkie.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, poza definicjami określonymi w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, stosuje się następujące definicje:

a)

„grupa nakładu połowowego” oznacza jednostkę zarządzania danego państwa członkowskiego, dla której ustalany jest maksymalny dopuszczalny nakład połowowy. Określa się ją za pomocą grupy narzędzi i obszaru; wykaz grup narzędzi i obszarów znajduje się w załączniku I;

b)

„zagregowana grupa nakładu połowowego” oznacza grupy nakładu połowowego wszystkich państw członkowskich, które to grupy stosują tę samą grupę narzędzi i działają na tym samym obszarze;

c)

„połów na jednostkę nakładu” oznacza ilość złowionego dorsza wyrażoną w ilości żywej wagi na jednostkę nakładu połowowego wyrażoną w kilowatodniach w okresie jednego roku;

d)

„odpowiednie grupy wiekowe” oznacza wiek 3, 4 i 5 lat w odniesieniu do dorsza w cieśninie Kattegat; wiek 2, 3 i 4 lata w odniesieniu do dorsza w Morzu Irlandzkim, Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak i we wschodniej części kanału La Manche; wiek 2, 3, 4 i 5 lat w odniesieniu do dorsza na zachód od Szkocji; lub inne grupy wiekowe, uznane za odpowiednie zgodnie z zaleceniem STECF.

Artykuł 3

Definicje geograficzne

Dla celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następujące geograficzne definicje obszarów geograficznych:

a)

„Kattegat” oznacza tę część strefy IIIa, wyznaczoną przez ICES, która jest ograniczona od północy linią ciągnącą się od latarni morskiej w Skagen do latarni morskiej w Tistlarna, a stamtąd do najbliższego punktu na wybrzeżu Szwecji, zaś na południu linią ciągnącą się z Hasenore do Gnibens Spids, z Korsahage do Spodsbjerg i z Gilhjerg Hoved do Kullen;

b)

„Morze Północne” oznacza podobszar ICES IV oraz tę część strefy ICES IIIa, która nie należy do Skagerrak i Kattegat, a także tę część strefy ICES IIa, która należy do wód znajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państw członkowskich;

c)

„Skagerrak” oznacza tę część strefy ICES IIIa, która jest ograniczona od zachodu linią ciągnącą się od latarni morskiej w Hantsholm do latarni morskiej w Lindesnes oraz od południa linią ciągnącą się od latarni morskiej w Skagen do latarni morskiej w Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji;

d)

„wschodnia część kanału La Manche” oznacza strefę ICES VIId;

e)

„Morze Irlandzkie” oznacza strefę ICES VIIa;

f)

„na zachód od Szkocji” oznacza strefę ICES VIa oraz tę część strefy ICES Vb, która znajduje się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państw członkowskich.

Artykuł 4

Obliczanie nakładu połowowego

Do celów niniejszego rozporządzenia nakład połowowy wykorzystany przez grupę statków obliczany jest jako suma produktów wartości zdolności połowowej wyrażonej w kW dla każdego statku i liczby dni, które każdy statek spędził w obrębie jednego z obszarów określonego w załączniku I. Dzień przebywania w obszarze oznacza każdy nieprzerwany okres 24 godzin (lub jego część), w którym statek znajduje się w obszarze oraz znajduje się poza portem.

Artykuł 5

Cel planu

1.   Plan, o którym mowa w art. 1, zapewnia zrównoważoną eksploatację zasobów dorsza na podstawie maksymalnie podtrzymywalnego odłowu.

2.   Cel ustanowiony w ust. 1 powinien zostać osiągnięty przy utrzymaniu następującej śmiertelności połowowej dorsza w odniesieniu do odpowiednich grup wiekowych:

Zasoby

Śmiertelność połowowa

Dorsz w cieśninie Kattegat

0,4

Dorsz na zachód od Szkocji

0,4

Dorsz w Morzu Irlandzkim

0,4

3.   W odniesieniu do zasobów dorsza w Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak i wschodniej części kanału La Manche cel ustanowiony w ust. 1 osiąga się przy utrzymaniu śmiertelności połowowej dorsza w odniesieniu do odpowiednich grup wiekowych, o których mowa w art. 8.

ROZDZIAŁ II

CAŁKOWITE DOPUSZCZALNE POŁOWY

Artykuł 6

Poziom minimalny i poziom zapobiegawczy

Poziom minimalny biomasy tarłowej oraz poziom zapobiegawczy biomasy tarłowej w odniesieniu do każdego z zasobów dorsza wynosi:

Zasoby

Poziom minimalny biomasy tarłowej

(w tonach)

Poziom zapobiegawczy biomasy tarłowej

(w tonach)

Dorsz w cieśninie Kattegat

6 400

10 500

Dorsz w Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak i wschodniej części kanału La Manche

70 000

150 000

Dorsz na zachód od Szkocji

14 000

22 000

Dorsz w Morzu Irlandzkim

6 000

10 000

Artykuł 7

Procedura określania TAC dla zasobów dorsza w cieśninie Kattegat, na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim

1.   Każdego roku Rada podejmuje decyzję dotyczącą TAC na nadchodzący rok dla każdego z zasobów dorsza w cieśninie Kattegat, na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim. TAC oblicza się poprzez odjęcie od całkowitej ilości odłowionych dorszy przewidywanej przez STECF jako odpowiadającej wskaźnikom śmiertelności połowowej, o których mowa w ust. 2 i 3, następujących ilości:

a)

ilości ryb równej spodziewanym odrzutom dorsza z danego zasobu;

b)

w stosownych przypadkach, ilości odpowiadającej innym źródłom śmiertelności dorsza spowodowanej przez połowy, którą ustala się na podstawie wniosku Komisji.

2.   W oparciu o zalecenie STECF TAC spełnia następujące warunki:

a)

jeżeli wielkość zasobu w dniu 1 stycznia w roku stosowania TAC jest, zgodnie z prognozą STECF, poniżej poziomu minimalnego biomasy tarłowej ustanowionego w art. 6, należy zmniejszyć wskaźnik śmiertelności połowowej o 25 % w roku stosowania TAC w porównaniu do wskaźnika śmiertelności połowowej w roku poprzedzającym;

b)

jeżeli wielkość zasobu w dniu 1 stycznia w roku stosowania TAC jest, zgodnie z prognozą STECF, poniżej poziomu zapobiegawczego biomasy tarłowej ustanowionego w art. 6 i większa od poziomu minimalnego biomasy tarłowej ustanowionego w art. 6 lub jemu równa, należy zmniejszyć wskaźnik śmiertelności połowowej o 15 % w roku stosowania TAC w porównaniu do wskaźnika śmiertelności połowowej w roku poprzedzającym; oraz

c)

jeżeli wielkość stada w dniu 1 stycznia w roku stosowania TAC jest, zgodnie z prognozą STECF, większa od poziomu minimalnego biomasy tarłowej ustanowionego w art. 6 lub jemu równa, należy zmniejszyć wskaźnik śmiertelności połowowej o 10 % w roku stosowania TAC w porównaniu do wskaźnika śmiertelności połowowej w roku poprzedzającym.

3.   Jeżeli – w oparciu o opinię STECF – na skutek stosowania ust. 2 lit. b) i c) wskaźnik śmiertelności połowowej jest niższy niż wskaźnik śmiertelności połowowej określony w art. 5 ust. 2, Rada ustanawia TAC na takim poziomie, wskutek którego wskaźnik śmiertelności połowowej ma wartość określoną w tym artykule.

4.   Przy wydawaniu opinii zgodnie z ust. 2 i 3 STECF przyjmuje, że w roku poprzedzającym stosowanie TAC dokonuje się połowów zasobu przy dostosowaniu śmiertelności połowowej równej ograniczeniu maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego mającego zastosowanie w danym roku.

5.   Niezależnie od przepisów ust. 2 lit. a), b) i c) oraz ust. 3 Rada nie ustala TAC na poziomie, który jest wyższy lub niższy o więcej niż 20 % w stosunku do TAC ustalonego na poprzedni rok.

Artykuł 8

Procedura określania TAC dla zasobów dorsza w Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak i wschodniej części kanału La Manche

1.   Każdego roku Rada podejmuje decyzję dotyczącą TAC dla zasobów dorsza w Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak i wschodniej części kanału La Manche. TAC oblicza się, stosując zasady redukcji określone w art. 7 ust. 1 lit. a) i b).

2.   TAC oblicza się wstępnie zgodnie z ust. 3 i 5. Od roku, w którym wielkość TAC wynikająca z zastosowania ust. 3 i 5 byłaby niższa niż wielkość TAC wynikająca z zastosowania ust. 4 i 5, TAC oblicza się zgodnie z ustępami 4 i 5.

3.   Wstępnie TAC nie przekracza poziomu odpowiadającego śmiertelności połowowej, który jest ułamkiem prognozy dotyczącej śmiertelności połowowej w odniesieniu do odpowiednich grup wiekowych w 2008 r., jak następuje: 75 % w odniesieniu do TAC w 2009 r., 65 % w odniesieniu do TAC w 2010 r. oraz z zastosowaniem kolejnych zmniejszeń wynoszących 10 % w odniesieniu do kolejnych lat.

4.   Następnie, jeżeli wielkość zasobów w dniu 1 stycznia w roku poprzedzającym rok stosowania TAC jest:

a)

wyższa od poziomu zapobiegawczego biomasy tarłowej, TAC odpowiada wskaźnikowi śmiertelności połowowej wynoszącemu 0,4 w odpowiednich grupach wiekowych;

b)

pomiędzy poziomem minimalnym biomasy tarłowej a poziomem zapobiegawczym biomasy tarłowej, TAC nie przekracza poziomu odpowiadającego wskaźnikowi śmiertelności połowowej w odpowiednich grupach wiekowych równemu wielkości obliczonej według następującego wzoru:

0,4 – (0,2 * (poziom zapobiegawczy biomasy tarłowej – biomasa tarłowa)/poziom zapobiegawczy biomasy tarłowej – poziom minimalny biomasy tarłowej));

c)

równa limitowi poziomu biomasy tarłowej lub od niego niższa, TAC nie przekracza poziomu odpowiadającego wskaźnikowi śmiertelności połowowej wynoszącemu 0,2 w odpowiednich grupach wiekowych.

5.   Niezależnie od przepisów ust. 3 i 4 Rada nie ustala TAC na rok 2010 i kolejne lata na poziomie, który jest wyższy lub niższy o więcej niż 20 % w stosunku do TAC ustalonego na rok poprzedni.

6.   Jeżeli zasoby dorsza, o którym mowa w ust. 1, były eksploatowane z zachowaniem wskaźnika śmiertelności połowowej bliskiego 0,4 przez trzy kolejne lata, Komisja ocenia stosowanie tego artykułu i w stosownych przypadkach postuluje zastosowanie odpowiednich środków w celu jego zmiany, tak aby zapewnić eksploatację opartą na maksymalnym podtrzymywalnym połowie.

Artykuł 9

Procedura ustanawiania TAC przy niewystarczających danych

Jeżeli ze względu na brak wystarczająco dokładnych i reprezentatywnych informacji STECF nie jest w stanie wydać zalecenia pozwalającego Radzie ustanowić TAC zgodnie z art. 7 lub 8, Rada podejmuje decyzje w następujący sposób:

a)

jeżeli STECF zaleca, aby połowy dorsza ograniczyć do maksymalnie niskiego poziomu, TAC ustanawia się na poziomie o 25 % niższym w porównaniu do TAC na poprzedni rok;

b)

we wszystkich innych przypadkach TAC ustanawia się na poziomie o 15 % niższym w porównaniu do TAC na poprzedni rok, chyba że STECF uzna, że działanie takie nie jest odpowiednie.

Artykuł 10

Dostosowanie środków

1.   Jeżeli osiągnięto docelowy poziom wskaźnika śmiertelności połowowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, lub w przypadku ocenienia przez STECF, że cel ten lub poziom minimalny i poziom zapobiegawczy biomasy tarłowej, o których mowa w art. 6, lub poziomy wskaźników śmiertelności połowowej, o których mowa w art. 7 ust. 2, nie są już odpowiednie, aby utrzymać niskie ryzyko uszczuplenia zasobów przy maksymalnie podtrzymywalnym odłowie, Rada podejmuje decyzję o nowych wartościach dla tych wymienionych poziomów.

2.   W przypadku stwierdzenia przez STECF, że którekolwiek z zasobów dorsza nie odnawia się we właściwy sposób, Rada podejmuje decyzję o:

a)

ustanowieniu TAC dla danego stada na poziomie niższym niż przewidują art. 7, 8 i 9;

b)

ustanowieniu maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego na poziomie niższym niż przewiduje art. 12;

c)

ustanowieniu odpowiednich warunków dodatkowych.

ROZDZIAŁ III

OGRANICZENIA NAKŁADU POŁOWOWEGO

Artykuł 11

System nakładu połowowego

1.   TAC ustanowione w art. 7, 8 i 9 uzupełnia się systemem nakładu połowowego, w którym państwom członkowskim przydziela się uprawnienia do połowów w formie nakładu połowowego na zasadzie rocznych kwot.

2.   Rada, działając na wniosek Komisji i na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz oceny STECF, o których mowa w ust. 3, może wyłączyć pewne grupy statków ze stosowania systemu nakładu połowowego, pod warunkiem że:

a)

dostępne są stosowne dane dotyczące wielkości połowu i odrzutów dorsza, dzięki którym STECF może oszacować odsetek wielkości połowu dorsza na każdą odnośną grupę statków;

b)

odsetek wielkości połowu dorsza według szacunku STECF nie przekracza 1,5 % całkowitej wielkości połowu dla każdej odnośnej grupy statków; oraz

c)

włączenie tych grup statków do systemu nakładu połowowego stanowiłoby obciążenie administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego wpływu na zasoby dorsza.

Jeżeli STECF nie jest w stanie stwierdzić, czy warunki te pozostają spełnione, Rada włącza każdą odnośną grupę statków do systemu nakładu połowowego.

3.   Państwa członkowskie corocznie dostarczają Komisji i STECF stosowne informacje pozwalające ustalić, czy powyższe warunki są i pozostają spełnione zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyjętymi przez Komisję.

Artykuł 12

Przydziały nakładu połowowego

1.   Każdego roku Rada podejmuje decyzję o maksymalnym dopuszczalnym nakładzie połowowym dla każdej grupy nakładu połowowego w podziale na państwa członkowskie.

2.   Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy oblicza się za pomocą podstawy ustanowionej w następujący sposób:

a)

w pierwszym roku stosowania niniejszego rozporządzenia podstawę ustanawia się jako średnią nakładu połowowego w kilowatodniach z lat 2004–2006 lub 2005–2007, zgodnie z preferencjami zainteresowanych państw członkowskich, w oparciu o zalecenie STECF;

b)

dla kolejnych lat stosowania niniejszego rozporządzenia podstawa jest równa maksymalnemu dopuszczalnemu nakładowi połowowemu w poprzednim roku.

3.   Grupy nakładu połowowego, do których zastosowanie ma roczne dostosowanie maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego, ustanawia się w następujący sposób:

a)

połowy dorsza dokonane przez statki z każdej grupy nakładu połowowego oceniane są na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 18, 19 i 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (8);

b)

dla każdego z obszarów określonych w załączniku I niniejszego rozporządzenia opracowuje się wykaz zagregowanych grup nakładu połowowego i odpowiadających im połowów dorsza, łącznie z odrzutami. Pozycje w tym wykazie są przedstawione w porządku rosnącym według połowów dorsza w każdej grupie nakładu połowowego;

c)

łączne połowy dorsza przedstawione w wykazach ustanowionych zgodnie z lit. b) oblicza się w następujący sposób. Dla każdej zagregowanej grupy nakładu połowowego oblicza się sumę połowów dorsza dokonanych przez tę grupę nakładu połowowego i połowów dorsza dokonanych przez wszystkie zagregowane grupy nakładu połowowego figurujące jako poprzedzające pozycje w wykazie;

d)

łączne połowy obliczone zgodnie z lit. c) oblicza się jako odsetek całkowitego połowu dorsza dokonanego przez wszystkie zagregowane grupy nakładu połowowego na tym samym obszarze.

4.   W przypadku zagregowanych grup nakładu połowowego, w których odsetek łącznych połowów obliczony zgodnie z ust. 3 lit. b) wynosi 20 % lub więcej, w odniesieniu do danych grup nakładu połowowego zastosowanie mają roczne dostosowania. Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla danych grup oblicza się w następujący sposób:

a)

jeżeli stosuje się art. 7 lub 8, do podstawy stosuje się taki sam odsetek dostosowania, jak ustanowiony w tych artykułach w odniesieniu do śmiertelności połowowej;

b)

jeżeli stosuje się art. 9, do podstawy stosuje się taki sam odsetek dostosowania nakładu połowowego, jak obniżenie TAC.

5.   Dla grup nakładu połowowego innych niż wymienione w ust. 4 maksymalny dopuszczalny nakład połowowy należy utrzymać na poziomie podstawowym.

Artykuł 13

Przydział dodatkowego nakładu połowowego w odniesieniu do wysoce selektywnych narzędzi i rejsów połowowych, podczas których unika się połowów dorsza

1.   Państwa członkowskie mogą zwiększyć maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla grup nakładu połowowego, w odniesieniu do których nakład został dostosowany zgodnie z art. 12 ust. 4 i przy zachowaniu warunków określonych w ust. 2–7.

2.   Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy może być zwiększony w obrębie grup nakładu połowowego, w których działalność połowowa jednego lub więcej statków:

a)

jest prowadzona, gdy do dyspozycji jest tylko jedno objęte przepisami narzędzie, którego możliwości techniczne sprawiają, że – według analizy naukowej zweryfikowanej przez STECF – dorsz stanowi mniej niż 1 % połowu (wysoce selektywne narzędzia);

b)

jest prowadzona tak, że dorsz stanowi mniej niż 5 % połowu podczas jednego rejsu połowowego (rejsy połowowe, podczas których unika się połowów dorsza);

c)

jest prowadzona zgodnie z planem unikania połowów dorsza lub planem zmniejszania odrzutów, dzięki czemu śmiertelności połowowa dorsza w połowach uczestniczących statków zmniejsza się co najmniej o równowartość dostosowania nakładu połowowego, o którym mowa w art. 12 ust. 4; lub

d)

jest prowadzona na obszarze na zachód od Szkocji, na zachód od linii wytyczonej loksodromami kolejno łączącymi punkty o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku IV, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84, pod warunkiem że uczestniczące statki są wyposażone w satelitarne systemy monitorowania statków (VMS).

3.   Statki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwiększonej obserwacji, zwłaszcza pod następującymi względami:

a)

stosowania wyłącznie wysoce selektywnych narzędzi podczas rejsów połowowych zgodnie z ust. 2 lit. a);

b)

pod względem ilości odrzutów zgodnie z ust. 2 lit. b);

c)

zmniejszenia śmiertelności połowowej zgodnie z ust. 2 lit. c);

d)

wielkości połowu i odrzutów, które mają miejsce na zachód od linii określonej w ust. 2 lit. d),

a także podlegają ustaleniom dotyczącym regularnego dostarczania państwu członkowskiemu danych na temat przestrzegania specjalnych warunków określonych w tych punktach.

4.   Zwiększenie nakładu połowowego przewidziane w niniejszym artykule oblicza się dla każdego statku w danych grupach nakładu połowowego, które prowadzą działalność na specjalnych warunkach, o których mowa w ust. 2 lit. a), b), c) i d), oraz nie przekracza ilości koniecznej, by za użycie narzędzi koniecznych do tych działań zrekompensować dostosowanie nakładu połowowego, o którym mowa w art. 12 ust. 4.

5.   Informacje o jakichkolwiek zwiększeniach przydziału nakładu połowowego, dokonanych przez państwa członkowskie, przekazywane są Komisji w terminie do 30 kwietnia roku, w którym ma miejsce rekompensata za dostosowanie nakładu połowowego. Informacje te zawierają szczegółowe dane na temat statków prowadzących działalność na specjalnych warunkach, o których mowa w ust. 2 lit. a), b), c) i d), nakładu połowowego dla poszczególnych grup nakładu połowowego, którego realizacji przez te statki w tym roku spodziewa się państwo członkowskie, oraz na temat warunków, na jakich nakład połowowy jest monitorowany, w tym na temat ustaleń dotyczących kontroli.

6.   Najpóźniej do dnia 1 marca państwa członkowskie przedstawiają Komisji sprawozdanie na temat ilości nakładu połowowego wykorzystanego w ramach działań przeprowadzonych podczas poprzedniego roku.

7.   Komisja zwraca się do STECF o dokonywanie co roku porównania zmniejszenia śmiertelności dorsza osiągniętego wskutek stosowania ust. 2 lit. c) ze zmniejszeniem, które zgodnie z jego szacunkami osiągnięto by dzięki dostosowaniu nakładu połowowego, o którym mowa w art. 12 ust. 4. W świetle tej opinii Komisja może postulować dostosowania nakładu połowowego, które mogą być stosowane w następnym roku w odniesieniu do właściwej grupy narzędzi połowowych.

Artykuł 14

Obowiązki państwa członkowskiego

1.   W odniesieniu do statków pływających pod jego banderą każde państwo członkowskie ustala swoją metodę przydzielania maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego poszczególnym statkom lub grupom statków w oparciu o szereg kryteriów, takich jak na przykład:

a)

propagowanie dobrych praktyk rybackich, w tym zachęcanie do gromadzenia danych, zmniejszanie odrzutów i ograniczanie do minimum wpływu na młode ryby;

b)

uczestnictwo w programach współpracy w celu uniknięcia niepotrzebnych przyłowów dorsza;

c)

mały wpływ na środowisko, w tym niskie zużycie paliwa i niska emisja gazów cieplarnianych;

d)

proporcjonalność w odniesieniu do przydziału wielkości dopuszczalnych połowów w formie kwot ryb.

2.   W odniesieniu do każdego obszaru zamieszczonego w załączniku I niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie wydaje specjalne zezwolenia połowowe zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych (9) dla statków pływających pod jego banderą, które prowadzą połowy w na tym obszarze i wykorzystują narzędzie należące do jednej z grup narzędzi zamieszczonych w załączniku I niniejszego rozporządzenia.

3.   W odniesieniu do każdego obszaru zamieszczonego w załączniku I całkowita zdolność połowowa wyrażona w kW statków posiadających specjalne zezwolenie połowowe wydane zgodnie z ust. 2 nie może przekraczać maksymalnej zdolności połowowej statków, które rozpoczęły połowy objętym przepisami narzędziem w roku 2006 lub 2007 i dokonują ich w danym obszarze geograficznym.

4.   Każde państwo członkowskie sporządza i prowadzi wykaz statków posiadających specjalne zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, oraz udostępnia ten wykaz Komisji i pozostałym państwom członkowskim na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Artykuł 15

Regulacja nakładu połowowego

Państwa członkowskie monitorują zdolność połowową i połowy swoich statków w podziale na grupy nakładu połowowego oraz podejmują stosowne działania w sytuacji, gdy dopuszczalny nakład połowowy ustalony zgodnie z art. 12 zbliża się do poziomu maksymalnego, aby nie przekroczył ustanowionych limitów.

Artykuł 16

Wymiana maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego między państwami członkowskimi i odbudowa nakładu

1.   Zainteresowane państwa członkowskie mogą dostosować maksymalny dopuszczalny nakład połowowy ustanowiony zgodnie z art. 11 w celu:

a)

wymian kwot dokonywanych na mocy art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002; oraz

b)

ponownego przydzielenia lub odjęcia kwot dokonywanego na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 1 i art. 32 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

2.   Państwo członkowskie może dostosować maksymalny dopuszczalny nakład połowowy ustanowiony zgodnie z art. 12, jeżeli zaprzestaje ono wymiany kwot połowowych w jakimkolwiek z obszarów wymienionych w art. 3, o ile to państwa członkowskie w okresie referencyjnym dokonywało tych wymian, aby określić podstawy, o których mowa w art. 12 ust. 2, i musi zastosować dodatkowy nakład w jakiejkolwiek z odnośnych grup nakładu połowowego, aby wykorzystać odzyskane kwoty. Tej odbudowie nakładu towarzyszy zmniejszenie całkowitego dopuszczalnego nakładu przez państwo członkowskie, które zwróciło kwotę państwu członkowskiemu odzyskującemu kwotę, w zakresie odzwierciedlającym zmniejszenie kwoty połowowej, jaką dysponują jego grupy nakładów, chyba że państwo członkowskie zwracające kwotę nie wykorzystało stosownego nakładu połowowego do określenia wspomnianych wyżej podstaw.

3.   Nie naruszając przepisów art. 17 ust. 2, w roku 2009 państwa członkowskie mogą zmienić swoje przydziały nakładu połowowego przez przeniesienie nakładu połowowego i zdolności połowowych pomiędzy obszarami geograficznymi, o których mowa w art. 3, pod warunkiem że przeniesienie to obejmuje działalność połowową, o której mowa w art. 13 ust. 2 lit. a) i b). O takich przeniesieniach powiadamia się Komisję. Odpowiednio zmienia się maksymalny dopuszczalny nakład połowowy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. a).

Artykuł 17

Wymiana maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego między grupami nakładu połowowego

1.   Państwo członkowskie może zmienić przydziały nakładu połowowego przez przenoszenie zdolności połowowej między grupami nakładu połowowego zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 2–5.

2.   Dopuszcza się przeniesienie między grupami narzędzi połowowych, a nie między obszarami geograficznymi, pod warunkiem że zainteresowane państwo członkowskie dostarczy Komisji informacji o średnim połowie na jednostkę nakładu z ostatnich trzech lat w grupie narzędzi, która ma przedmiotowy nakład przekazać i w grupie narzędzi, która ma ten nakład przyjąć.

3.   Jeżeli połów na jednostkę nakładu w grupie narzędzi połowowych, która ma przedmiotowy nakład przekazać, jest wyższy niż w grupie narzędzi połowowych, która ma ten nakład przyjąć, przekazania dokonuje się zasadniczo w formie pełnych kilowatodni.

4.   Jeżeli połów na jednostkę nakładu w grupie narzędzi połowowych, która ma przedmiotowy nakład oddać, jest niższy niż w grupie narzędzi połowowych, która ma ten nakład przyjąć, do kwoty nakładu w grupie narzędzi połowowych, która ma przedmiotowy nakład przyjąć, stosuje się współczynnik korygujący w celu zrekompensowania wyższego połowu na jednostkę nakładu w tej grupie.

5.   Komisja nakłada na STECF wymóg opracowania standardowych współczynników korygujących, które można by wykorzystać w celu ułatwienia przekazywania nakładów między grupami narzędzi połowowych o różnych wartościach połowu na jednostkę nakładu.

ROZDZIAŁ IV

MONITOROWANIE, KONTROLA I NADZÓR

Artykuł 18

Związek z rozporządzeniem (WE) nr 2847/93

Środki kontroli przewidziane w niniejszym rozdziale stosuje się dodatkowo w stosunku do środków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 2847/93.

Artykuł 19

Kontrole dzienników połowowych

1.   W odniesieniu do statków wyposażonych w system VMS państwa członkowskie sprawdzają za pomocą danych VMS, czy informacje otrzymane w ośrodkach monitorowania rybołówstwa odpowiadają informacjom o wykonanych czynnościach zawartym w dzienniku połowowym. Takie kontrole porównawcze są zapisywane w formie danych komputerowych i przechowywane przez okres trzech lat.

2.   Każde państwo członkowskie zamieszcza i udostępnia na swojej oficjalnej stronie internetowej dane kontaktowe dotyczące dostarczania dzienników połowowych i deklaracji wyładunkowych.

Artykuł 20

Ważenie dorsza przy pierwszym wyładunku

1.   Kapitan statku rybackiego dopilnowuje, by każda przekraczająca 300 kg ilość dorsza złowionego na obszarach ustanowionych w art. 3 i wyładowanego w porcie wspólnotowym była ważona na pokładzie lub w porcie wyładunku przed sprzedażą lub przed przewiezieniem w inne miejsce. Waga użyta do ważenia podlega zatwierdzeniu przez właściwe organy krajowe. Wielkość uzyskana w wyniku ważenia jest zamieszczona w deklaracji, o której mowa w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić, by ważenie odbywało się na aukcji rybnej na terytorium danego państwa członkowskiego, pod warunkiem że wyładunek został fizycznie sprawdzony oraz że pojemniki z rybami zostały zaplombowane przed przetransportowaniem ich bezpośrednio na aukcję rybną i pozostają zaplombowane do momentu ważenia. Dokument przewozowy zawiera informacje dotyczące szczegółów inspekcji przeprowadzonej podczas wyładunku.

Artykuł 21

Wartości odniesienia dla inspekcji

Każde państwo członkowskie posiadające statki, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, opracowuje szczegółowe wartości odniesienia dla inspekcji. Takie wartości odniesienia są poddawane okresowemu przeglądowi po przeprowadzeniu analizy otrzymanych wyników. Wartości odniesienia dla inspekcji są stopniowo udoskonalane do czasu osiągnięcia docelowych wartości odniesienia określonych w załączniku II.

Artykuł 22

Zakaz przeładunku

Zakazuje się przeładunku dorsza na morzu w obszarach geograficznych ustanowionych w art. 3.

Artykuł 23

Krajowe programy kontroli

1.   Państwa członkowskie posiadające statki, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, określają krajowe programy kontroli zgodnie z załącznikiem III.

2.   Do dnia 31 stycznia każdego roku państwa członkowskie posiadające statki, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, udostępniają na swojej oficjalnej stronie internetowej do wiadomości Komisji i pozostałych państw członkowskich, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, krajowe programy kontroli wraz z harmonogramem realizacji.

3.   Co najmniej raz w ciągu roku Komisja zwołuje posiedzenie Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury w celu przeprowadzenia oceny zgodności oraz wyników krajowych programów kontroli dla zasobów dorsza, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 24

Uprzednie zgłoszenie

1.   Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel przed wpłynięciem do portu lub miejsca wyładunku w państwie członkowskim, mając na pokładzie więcej niż jedną tonę dorsza, podaje odpowiednim władzom odnośnego państwa członkowskiego co najmniej na cztery godziny przed zawinięciem:

a)

nazwę portu lub miejsca wyładunku;

b)

oczekiwany czas przybycia do portu lub miejsca wyładunku;

c)

liczbę kilogramów żywej wagi wszystkich gatunków, których ma na pokładzie więcej niż 50 kg.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym ma zostać wyładowana więcej niż jedna tona dorsza, mogą wprowadzić wymóg, by wyładunek znajdującego się na pokładzie połowu nie rozpoczął się przed uzyskaniem zezwolenia od tych organów.

3.   Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel, chcąc przeładować lub wyładować na morzu jakiekolwiek przechowywane na pokładzie zasoby lub dokonać wyładunku w porcie lub miejscu wyładunku państwa trzeciego, przynajmniej 24 godziny przed przeładunkiem lub wyładunkiem na morzu lub wyładunkiem w porcie lub miejscu wyładunku przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego bandery informacje, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 25

Wyznaczone porty

1.   Jeżeli ze wspólnotowego statku rybackiego mają być wyładowane we Wspólnocie ponad dwie tony dorsza, kapitan statku dopilnowuje, by takie wyładunki odbywały się tylko w wyznaczonych portach.

2.   Każde państwo członkowskie wyznacza porty, w których odbywa się wyładunek dorsza w ilości przekraczającej dwie tony.

3.   Każde państwo członkowskie zamieszcza na swojej publicznie dostępnej stronie internetowej wykaz wyznaczonych portów i odpowiednie procedury dotyczące kontroli i nadzoru w tych portach, w tym zasady i warunki rejestrowania ilości dorsza przy każdym wyładunku oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

Komisja przekazuje te informacje wszystkim państwom członkowskim.

Artykuł 26

Margines tolerancji w oszacowaniach ilości wpisanych do dziennika połowowego

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez państwa członkowskie (10) dozwolony margines tolerancji przy szacowaniu ilości dorsza w kilogramach przechowywanych na pokładzie wynosi 8 % wartości wpisanej do dziennika połowowego.

Artykuł 27

Osobne sztauowanie dorsza

Zabrania się przechowywania na pokładzie wspólnotowego statku rybackiego, w jakimkolwiek pojemniku, jakiejkolwiek ilości dorsza pomieszanej z innymi gatunkami organizmów morskich. Pojemniki z dorszem są sztauowane w ładowni w taki sposób, aby były oddzielone od innych pojemników.

Artykuł 28

Transport dorsza

1.   Odpowiednie organy państwa członkowskiego mogą wprowadzić wymóg, by dowolna ilość dorsza, złowionego w jakimkolwiek z obszarów geograficznych zdefiniowanych w art. 3 i wyładowanego po raz pierwszy w tym państwie członkowskim, była zważona w obecności kontrolerów przed przetransportowaniem w inne miejsce z portu pierwszego wyładunku. W przypadku dorsza wyładowanego po raz pierwszy w porcie wyznaczonym na mocy art. 24 próby reprezentatywne wynoszące przynajmniej 20 % wartości liczbowej wyładunku są ważone w obecności kontrolerów upoważnionych przez państwo członkowskie, zanim zostaną wystawione po raz pierwszy na sprzedaż i sprzedane. W tym celu w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przedstawiają Komisji szczegóły przyjętego przez siebie systemu pobierania prób.

2.   Na zasadzie odstępstwa od warunków ustalonych w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 do wszystkich ilości dorsza przewyższających 50 kg, transportowanych gdzie indziej niż do miejsca pierwszego wyładunku lub przywozu, dołącza się egzemplarz jednej z deklaracji przewidzianej w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia, dotyczącej ilości transportowanego dorsza. Nie ma zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 13 ust. 4 lit. b) wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 29

Szczególne programy monitorowania

Na zasadzie odstępstwa od art. 34c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 szczególne programy monitorowania zasobów dorsza mogą trwać dłużej niż dwa lata od ich wejścia w życie.

ROZDZIAŁ V

PROCES DECYZYJNY ORAZ PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 30

Procedura podejmowania decyzji

W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie stanowi, że decyzje podejmuje Rada, Rada podejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów na podstawie wniosku Komisji.

Artykuł 31

Zmiany w załączniku I

Na podstawie zalecenia STECF Komisja może zmienić załącznik I do niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz na podstawie poniższych zasad:

a)

grupy nakładu połowowego są ustanawiane możliwie jednolicie uwzględniając rodzaj poławianych zasobów biologicznych, wielkości ryb poławianych docelowo lub jako przyłów oraz wpływ działalności połowowej danej grupy nakładu połowowego na środowisko;

b)

ilość i wielkość grup nakładu połowowego są opłacalne z punktu widzenia obciążenia związanego z zarządzaniem w stosunku do potrzeb ochrony.

Artykuł 32

Szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania art. 11 ust. 3, art. 14, 16 i 17 niniejszego rozporządzenia mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 33

Pomoc z Europejskiego Funduszu Rybackiego

1.   Dla każdego z czterech zasobów dorsza, o których mowa w art. 1, w tych latach, w których dany zasób znajduje się poniżej odpowiedniego poziomu zapobiegawczego biomasy tarłowej określonego w art. 6, plan długoterminowy uznaje się za plan odbudowy w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz do celów art. 21 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

2.   Dla każdego z czterech zasobów dorsza, o których mowa w art. 1, w innych latach niż lata, o których mowa w ust. 1, plan długoterminowy uznaje się za plan zarządzania w rozumieniu art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz do celów art. 21 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006.

Artykuł 34

Przegląd

Komisja – na podstawie opinii STECF oraz po konsultacji z właściwym Regionalnym Komitetem Doradczym – ocenia wpływ środków zarządzania na odnośne zasoby dorsza oraz ich odławianie, nie później niż w trzecim roku stosowania niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy kolejne lata stosowania niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, postuluje stosowne środki w celu jego zmiany.

Artykuł 35

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 423/2004.

Artykuł 36

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 21 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 70 z 9.3.2004, s. 8.

(3)  Dz.U. L 226 z 29.8.1980, s. 48.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(5)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(6)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(7)  Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1.

(8)  Dz.U. L 60 z 5.2.2008, s. 1.

(9)  Dz.U. L 171 z 6.7.1994, s. 7.

(10)  Dz.U. L 276 z 10.10.1983, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Grupy nakładu połowowego zdefiniowane są przez jedną z grup narzędzi połowowych wymienionych w pkt 1 oraz jeden z obszarów geograficznych wymienionych w pkt 2.

1.   Grupy narzędzi

a)

Włoki denne i niewody (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) o wymiarach oczek sieci:

 

TR1 równym 100 mm lub większym;

 

TR2 równym 70 mm lub większym, ale mniejszym niż 100 mm;

 

TR3 równym 16 mm lub większym, ale mniejszym niż 32 mm;

b)

Włoki ramowe (TBB) o wymiarach oczek sieci:

 

BT1 równym 120 mm lub większym;

 

BT2 równym 80 mm lub większym, ale mniejszym niż 120 mm;

c)

Pławnice, sieci oplątujące (GN);

d)

Sieci trójścienne (GT);

e)

Takle (LL).

2.   Grupy obszarów geograficznych:

Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące grupy obszarów geograficznych:

a)

cieśnina Kattegat;

b)

(i)

cieśnina Skagerrak;

(ii)

część strefy ICES IIIa nienależąca ani do cieśniny Skagerrak, ani do cieśniny Kattegat;

strefa ICES IV oraz wody WE strefy ICES IIa;

(iii)

strefa ICES VIId;

c)

strefa ICES VIIa;

d)

strefa ICES VIa.


ZAŁĄCZNIK II

SZCZEGÓŁOWE WARTOŚCI ODNIESIENIA DLA INSPEKCJI

Cel

1.

Każde państwo członkowskie określa szczegółowe wartości odniesienia dla inspekcji zgodnie z niniejszym załącznikiem.

Strategia

2.

Inspekcja i nadzór działalności połowowej koncentrują się na statkach, które mogłyby prowadzić połowy dorsza. Inspekcje wyrywkowe stosuje się w odniesieniu do transportu i wprowadzania na rynek dorsza jako uzupełniający mechanizm kontroli krzyżowej, w celu zbadania skuteczności inspekcji i nadzoru.

Priorytety

3.

Różnym rodzajom narzędzi połowowych przypisuje się różne poziomy znaczenia, zależnie od stopnia, w jakim ograniczenia w uprawnieniach do połowów wpływają na floty. W związku z tym każde państwo członkowskie określa priorytety szczegółowe.

Docelowe wartości odniesienia

4.

Nie później niż w terminie miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie zobowiązane są wdrożyć swoje harmonogramy inspekcji uwzględniające cele wyznaczone poniżej.

Państwa członkowskie określają i opisują strategię kontroli wyrywkowych, którą zamierzają stosować.

Na wniosek Komisja może uzyskać dostęp do planu kontroli wyrywkowych stosowanego przez państwo członkowskie.

a)

Poziom inspekcji w portach

Zasadniczo dokładność, jaką należy osiągnąć, powinna odpowiadać co najmniej dokładności, jaka zostałaby osiągnięta przy zastosowaniu prostej metody losowego wyboru, przy czym inspekcją powinno zostać objętych 20 % liczby wszystkich wyładunków dorsza w danym państwie członkowskim.

b)

Poziom inspekcji w odniesieniu do wprowadzania na rynek

Inspekcja 5 % ilości dorsza oferowanego do sprzedaży na aukcjach.

c)

Poziom inspekcji na morzu

Elastyczna wartość odniesienia: ma być ustalona po szczegółowej analizie działalności połowowej w każdym obszarze. Wartością odniesienia dla inspekcji na morzu jest liczba dni patrolowania obszarów objętych zarządzaniem w odniesieniu do dorsza, z możliwością ustalenia odrębnej wartości odniesienia dla dni patrolowania określonych obszarów.

d)

Poziom nadzoru z powietrza

Elastyczna wartość odniesienia: ma być ustalona po szczegółowej analizie działalności połowowej w każdym obszarze oraz uwzględniająca zasoby będące do dyspozycji państwa członkowskiego.


ZAŁĄCZNIK III

ZAKRES KRAJOWYCH PROGRAMÓW KONTROLI

W krajowych programach kontroli należy określić, między innymi:

1.   Środki kontroli

Zasoby ludzkie

a)

Liczba inspektorów na lądzie i na morzu oraz okresy i strefy ich rozmieszczenia.

Środki techniczne

b)

Liczba statków i samolotów patrolowych oraz okresy i strefy ich rozmieszczenia.

Środki finansowe

c)

Środki z budżetu przeznaczone na rozmieszczenie zasobów ludzkich, statków i samolotów patrolowych.

2.   Elektroniczny zapis i przekaz informacji związanych z działalnością połowową

Opis systemów wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z art. 19, 23, 24 i 25.

3.   Wyznaczenie portów

W stosownych przypadkach wykaz portów wyznaczonych do wyładunku dorsza zgodnie z art. 25.

4.   Zgłoszenie przed wyładunkiem

Opis systemów wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z art. 24.

5.   Kontrola wyładunków

Opis urządzeń lub systemów wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z przepisami art. 20, 21, 22 i 29.

6.   Procedury inspekcji

Krajowe programy kontroli określają procedury, jakie należy stosować:

a)

przy przeprowadzaniu inspekcji na morzu i na lądzie;

b)

przy wymianie informacji z właściwymi organami wyznaczonymi przez inne państwa członkowskie jako odpowiedzialnymi za krajowy program kontroli w odniesieniu do dorsza;

c)

przy wspólnym nadzorze i wymianie inspektorów, w tym przy wyszczególnianiu uprawnień i kompetencji inspektorów prowadzących działania na wodach innych państw członkowskich.


ZAŁĄCZNIK IV

Linia, o której mowa w art. 13 ust. 2 lit. d)

Linia, o której mowa w art. 13 ust. 2 lit. d), jest to linia wytyczona loksodromami kolejno łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 

54 °30′ N, 10 °35′ W

 

55 °20′ N, 9 °50′ W

 

55 °30′ N, 9 °20′ W

 

56 °40′ N, 8 °55′ W

 

57 °0′ N, 9 °0′ W

 

57 °20′ N, 9 °20′ W

 

57 °50′ N, 9 °20′ W

 

58 °10′ N, 9 °0′ W

 

58 °40′ N, 7 °40′ W

 

59 °0′ N, 7 °30′ W

 

59 °20′ N, 6 °30′ W

 

59 °40′ N, 6 °5′ W

 

59 °40′ N, 5 °30′ W

 

60 °0′ N, 4 °50′ W

 

60 °15′ N, 4 °0′ W.


24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1343/2008

z dnia 23 grudnia 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1344/2008

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (2), w szczególności jego art. 3 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy opublikować nomenklaturę do celów refundacji w pełnej wersji obowiązującej w dniu 1 stycznia 2009 r. jaka wynika z przepisów rozporządzeń dotyczących systemów wywozowych dla produktów rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2)

Załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH

1.   Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

Kod CN

Opis towarów

Kod produktu

1001

Pszenica i meslin:

 

1001 10 00

– Pszenica durum:

 

– – Nasiona

1001 10 00 9200

– – Pozostała

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Pozostałe:

 

– – Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin

 

1001 90 91

– – – Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Pozostałe

1001 90 99 9000

1002 00 00

Żyto

1002 00 00 9000

1003 00

Jęczmień:

 

1003 00 10

– Nasiona

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Pozostałe

1003 00 90 9000

1004 00 00

Owies:

 

– Nasiona

1004 00 00 9200

– Pozostałe

1004 00 00 9400

1005

Kukurydza:

 

ex 1005 10

– Nasiona:

 

1005 10 90

– – Pozostałe

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Pozostałe

1005 90 00 9000

1007 00

Ziarno sorgo:

 

1007 00 90

– Pozostałe

1007 00 90 9000

ex 1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

 

1008 20 00

– Proso

1008 20 00 9000

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin:

 

– Mąka pszenna:

 

1101 00 11

– – Z pszenicy durum

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza:

 

– – – O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – O zawartości popiołu większej niż 600, ale mniejszej lub równej 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – O zawartości popiołu większej niż 900, ale mniejszej lub równej 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – O zawartości popiołu większej niż 1 100, ale mniejszej lub równej 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – O zawartości popiołu większej niż 1 650, ale mniejszej lub równej 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – O zawartości popiołu większej niż 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Mąka z meslin

1101 00 90 9000

ex 1102

Mąki ze zbóż innych niż pszenica lub meslin:

 

1102 10 00

– Mąka żytnia:

 

– – O zawartości popiołu od 0 do 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – O zawartości popiołu większej niż 1 400, ale mniejszej lub równej 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – O zawartości popiołu większej niż 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

 

– Kasze i mączki:

 

1103 11

– – Z pszenicy:

 

1103 11 10

– – – Z pszenicy durum:

 

– – – – O zawartości popiołu od 0 do 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Mączki, których mniej niż 10 % masy może przejść przez sito o oczkach 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Pozostałe

1103 11 10 9400

– – – – O zawartości popiołu większej niż 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza:

 

– – – – O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – O zawartości popiołu większej niż 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ryż i ryż łamany

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

1006

Ryż:

 

1006 20

– Ryż łuskany (brązowy):

 

– – Parzony:

 

1006 20 11

– – – Okrągłoziarnisty

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Średnioziarnisty

1006 20 13 9000

– – – Długoziarnisty:

 

1006 20 15

– – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3

1006 20 17 9000

– – Pozostały:

 

1006 20 92

– – – Okrągłoziarnisty

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Średnioziarnisty

1006 20 94 9000

– – – Długoziarnisty:

 

1006 20 96

– – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany, lub glazurowany:

 

– – Ryż półbielony:

 

– – – Parzony:

 

1006 30 21

– – – – Okrągłoziarnisty

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Średnioziarnisty

1006 30 23 9000

– – – – Długoziarnisty:

 

1006 30 25

– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3

1006 30 27 9000

– – – Pozostały:

 

1006 30 42

– – – – Okrągłoziarnisty

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Średnioziarnisty

1006 30 44 9000

– – – – Długoziarnisty:

 

1006 30 46

– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3

1006 30 48 9000

– – Ryż całkowicie bielony:

 

– – – Parzony:

 

1006 30 61

– – – – Okrągłoziarnisty:

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – Pozostały

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Średnioziarnisty:

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – Pozostały

1006 30 63 9900

– – – – Długoziarnisty:

 

1006 30 65

– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3:

 

– – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – Pozostały

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3:

 

– – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – Pozostały:

1006 30 67 9900

– – – Pozostały:

 

1006 30 92

– – – – Okrągłoziarnisty:

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – Pozostały

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Średnioziarnisty:

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – Pozostały

1006 30 94 9900

– – – – Długoziarnisty:

 

1006 30 96

– – – – – O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3:

 

– – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – Pozostały

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3:

 

– – – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – Pozostały

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Ryż łamany

1006 40 00 9000


3.   Przetwory zbożowe

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 1102

Mąki ze zbóż innych niż pszenica lub meslin:

 

ex 1102 20

– Mąka kukurydziana:

 

ex 1102 20 10

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (2)

1102 20 10 9200

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,3 % masy, ale nieprzekraczającej 1,5 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 1,7 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Pozostałe:

 

1102 90 10

– – Mąka jęczmienna:

 

– – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy

1102 90 10 9100

– – – Pozostała

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Mąka owsiana:

 

– – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1,8 % masy, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i w której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna

1102 90 30 9100

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

 

– Kasze i mączki:

 

ex 1103 13

– – Z kukurydzy:

 

ex 1103 13 10

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy:

 

– – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)

1103 13 10 9100

– – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 0,9 %, ale nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)

1103 13 10 9300

– – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,3 % masy, ale nieprzekraczającej 1,5 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1,0 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Pozostałe:

 

– – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 1,7 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Z pozostałych zbóż:

 

1103 19 10

– – – Z żyta

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Z jęczmienia:

 

– – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Z owsa:

 

– – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i w której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Granulki:

 

1103 20 20

– – Z jęczmienia

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Z pszenicy

1103 20 60 9000

ex 1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane ), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:

 

– Ziarna miażdżone lub płatkowane:

 

ex 1104 12

– – Z owsa:

 

ex 1104 12 90

– – – Płatkowane:

 

– – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 12 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna

1104 12 90 9100

– – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy przekraczającej 0,1 %, ale nieprzekraczającej 1,5 %, o wilgotności nieprzekraczającej 12 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Z pozostałych zbóż:

 

1104 19 10

– – – Z pszenicy

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Z kukurydzy:

 

– – – – Płatkowane:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,7 % masy (3)

1104 19 50 9110

– – – – – O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 % masy, ale nieprzekraczającej 1,3 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (3)

1104 19 50 9130

– – – Z jęczmienia:

 

ex 1104 19 69

– – – – Płatkowane:

 

– – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy

1104 19 69 9100

– Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane):

 

ex 1104 22

– – Z owsa:

 

ex 1104 22 20

– – – Łuszczone (łuskane lub obierane):

 

– – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,5 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Łuszczone i krojone lub śrutowane (»Grütze« lub »grutten«):

 

– – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Z kukurydzy:

 

ex 1104 23 10

– – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:

 

– – – – O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy (»Grütze« lub »grutten«) zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 % ale nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (»Grütze« lub »grutten«), zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Z pozostałych zbóż:

 

– – – Z jęczmienia:

 

ex 1104 29 01

– – – – Łuszczone (łuskane lub obierane):

 

– – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Łuszczone i krojone lub śrutowane (»Grütze« lub »grutten«):

 

– – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Perełkowane:

 

– – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (bez talku):

 

– – – – – – Pierwsza kategoria zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (bez talku):

 

– – – – – – Druga kategoria zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – Pozostałe:

 

– – – – Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Z pszenicy, niekrojone ani nieśrutowane, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – Obrobione wyłącznie przez śrutowanie:

 

1104 29 51

– – – – – Z pszenicy

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Z żyta

1104 29 55 9000

1104 30

– Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:

 

1104 30 10

– – Z pszenicy

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Z pozostałych zbóż

1104 30 90 9000

1107

Słód, nawet palony:

 

1107 10

– Niepalony:

 

– – Z pszenicy:

 

1107 10 11

– – – W postaci mąki

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Pozostały

1107 10 19 9000

– – Pozostały:

 

1107 10 91

– – – W postaci mąki

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Pozostały

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Palony

1107 20 00 9000

ex 1108

Skrobie; inulina:

 

– Skrobie (4):

 

ex 1108 11 00

– – Skrobia pszenna:

 

– – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %

1108 11 00 9200

– – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Skrobia kukurydziana:

 

– – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %

1108 12 00 9200

– – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Skrobia ziemniaczana:

 

– – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %

1108 13 00 9200

– – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 77 %, ale mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Pozostałe skrobie:

 

ex 1108 19 10

– – – Skrobia z ryżu:

 

– – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %

1108 19 10 9200

– – – – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Gluten pszenny, nawet suszony:

 

– Suszony gluten pszenny o zawartości białka, w odniesieniu do suchej masy, 82 % masy lub więcej (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Pozostałe cukry włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

 

ex 1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy:

 

– – Pozostałe:

 

1702 30 50

– – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Pozostałe (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

 

1702 40 90

– – Pozostałe (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:

 

1702 90 50

– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy:

 

– – – Maltodekstryna, w postaci białej substancji stałej, nawet aglomerowanej

1702 90 50 9100

– – – Pozostała (6)

1702 90 50 9900

– – Karmel:

 

– – – Pozostały:

 

1702 90 75

– – – – W postaci proszku, nawet aglomerowanego

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Pozostały

1702 90 79 9000

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

ex 2106 90

– Pozostałe:

 

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

 

– – – Pozostałe:

 

2106 90 55

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny (6)

2106 90 55 9000


4.   Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (7):

 

ex 2309 10

– Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

 

– – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne:

 

– – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

– – – – Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10 % masy skrobi lub mniej (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 10 13 9000

– – – – Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (8):

 

2309 10 31

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 10 33 9000

– – – – Zawierająca więcej niż 30 % masy skrobi (8):

 

2309 10 51

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Pozostałe:

 

– – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

 

– – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne:

 

– – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

– – – – – Niezawierające skrobi lub zawierające 10 % masy skrobi lub mniej (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 90 33 9000

– – – – – Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy skrobi (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 90 43 9000

– – – – – Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 90 53 9000


5.   Wołowina i cięlecina

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0102

Bydło żywe:

 

ex 0102 10

– Zwierzęta hodowlane czystej krwi:

 

ex 0102 10 10

– – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

 

– – – O masie żywca równej lub większej niż 250 kg:

 

– – – – W wieku do 30 miesięcy

0102 10 10 9140

– – – – Pozostałe

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Krowy:

 

– – – O masie żywca równej lub większej niż 250 kg:

 

– – – – W wieku do 30 miesięcy

0102 10 30 9140

– – – – Pozostałe

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Pozostałe:

 

– – – O masie żywca równej lub większej niż 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Pozostałe:

 

– – Gatunki domowe:

 

– – – O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Do uboju:

 

– – – – – O masie przekraczającej 220 kg

0102 90 41 9100

– – – O masie przekraczającej 300 kg:

 

– – – – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

 

0102 90 51

– – – – – Do uboju

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Pozostałe

0102 90 59 9000

– – – – Krowy:

 

0102 90 61

– – – – – Do uboju

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Pozostałe

0102 90 69 9000

– – – – Pozostałe:

 

0102 90 71

– – – – – Do uboju

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Pozostałe

0102 90 79 9000

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone:

 

0201 10 00

– Tusze i półtusze:

 

– – Przednia część tuszy lub półtuszy, zawierająca wszystkie kości i kark, szyję i łopatkę, ale z więcej niż 10 żebrami:

 

– – – Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 10 00 9110

– – – Pozostałe

0201 10 00 9120

– – Pozostałe:

 

– – – Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 10 00 9130

– – – Pozostałe

0201 10 00 9140

0201 20

– Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi:

 

0201 20 20

– – Ćwierci «kompensowane»:

 

– – – Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 20 20 9110

– – – Pozostałe

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone:

 

– – – Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 20 30 9110

– – – Pozostałe

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone:

 

– – – Z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber:

 

– – – – Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 20 50 9110

– – – – Pozostałe

0201 20 50 9120

– – – Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber:

 

– – – – Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 20 50 9130

– – – – Pozostałe

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Pozostałe:

 

– – – O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Bez kości:

 

– – Kawałki bez kości eksportowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (12) lub do Kanady na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Kawałki bez kości, włączając mięso mielone, o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % lub większej (15)

0201 30 00 9060

– – Pozostałe, każdy kawałek indywidualnie opakowany o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 55 % lub większej (15):

 

– – – z tylnych ćwierci dorosłego bydła płci męskiej, z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber, cięte prosto lub cięciem »Pistola« (11):

0201 30 00 9100

– – – z nierozdzielonych lub rozdzielonych ćwierci przednich dorosłego bydła płci męskiej, cięte prosto lub cięciem »Pistola« (11):

0201 30 00 9120

– – Pozostałe

0201 30 00 9140

ex 0202

Mięso wołowe, zamrożone:

 

0202 10 00

– Tusze i półtusze:

 

– – Przednia część tuszy lub półtuszy, zawierająca wszystkie kości i kark, szyję i łopatkę, ale z więcej niż 10 żebrami

0202 10 00 9100

– – Pozostałe

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi:

 

0202 20 10

– – Ćwierci «kompensowane»

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone:

 

– – – Z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber

0202 20 50 9100

– – – Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Pozostałe:

 

– – – O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka

0202 20 90 9100

0202 30

– Bez kości:

 

0202 30 90

– – Pozostałe:

 

– – – Kawałki bez kości eksportowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (12) lub do Kanady na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – Pozostałe, włączając mięso mielone, o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % lub większej (15)

0202 30 90 9200

– – – Pozostałe

0202 30 90 9900

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

0206 10

– Z bydła, świeże lub schłodzone:

 

– – Pozostałe:

 

0206 10 95

– – – Przepona gruba i przepona cienka

0206 10 95 9000

– Z bydła, zamrożone:

 

0206 29

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

 

0206 29 91

– – – – Przepona gruba i przepona cienka

0206 29 91 9000

ex 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:

 

ex 0210 20

– Mięso z bydła:

 

ex 0210 20 90

– – Bez kości:

 

– – – Solone i suszone

0210 20 90 9100

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

 

ex 1602 50

– Z bydła:

 

– – Pozostałe:

 

ex 1602 50 31

– – – Wołowina peklowana (»corned beef«), w opakowaniach hermetycznych, niezawierająca innego mięsa niż z bydła:

 

– – – – O stosunku kolagenu do białka nie większym niż 0,35 (16) i zawierająca następujący odsetek mięsa wołowego (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu):

 

– – – – – 90 % masy lub większy:

 

– – – – – – Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % masy lub większy, ale mniejszy niż 90 % masy:

 

– – – – – – Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Pozostałe, w opakowaniach hermetycznych:

 

– – – – Niezawierające innego mięsa niż z bydła:

 

– – – – – O stosunku kolagenu do białka nie większym niż 0,35 (16) i zawierające następujący odsetek mięsa wołowego (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu):

 

– – – – – – 90 % masy lub większy:

 

– – – – – – – Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 90 % masy:

 

– – – – – – – Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Wieprzowina

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0103

Świnie żywe:

 

– Pozostałe:

 

ex 0103 91

– – O masie mniejszej niż 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Gatunki domowe

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – O masie 50 kg lub większej:

 

– – – Gatunki domowe:

 

0103 92 19

– – – – Pozostałe

0103 92 19 9000

ex 0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

– Świeże lub schłodzone:

 

ex 0203 11

– – Tusze i półtusze:

 

0203 11 10

– – – Ze świń domowych (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

 

ex 0203 12 11

– – – – Szynki i ich kawałki:

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Łopatki i ich kawałki (29):

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

 

ex 0203 19 11

– – – – Przodki i ich kawałki (30):

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Boczek i jego kawałki:

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0203 19 15 9100

– – – – Pozostałe:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Bez kości:

 

– – – – – – Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Boczek i jego kawałki, o łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Zamrożone:

 

ex 0203 21

– – Tusze i półtusze:

 

0203 21 10

– – – Ze świń domowych (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

 

ex 0203 22 11

– – – – Szynki i ich kawałki:

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Łopatki i ich kawałki (29):

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

 

ex 0203 29 11

– – – – Przodki i ich kawałki (30):

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Boczek i jego kawałki:

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0203 29 15 9100

– – – – Pozostałe:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Bez kości:

 

– – – – – – Szynki, przodki, łopatki, i ich kawałki (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:

 

– Mięso ze świń:

 

ex 0210 11

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Szynki i ich kawałki:

 

– – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0210 11 11 9100

– – – – Suszone lub wędzone:

 

ex 0210 11 31

– – – – – Szynki i ich kawałki:

 

– – – – – – »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (18)

 

– – – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0210 11 31 9110

– – – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Boczek i jego kawałki:

 

– – – Ze świń domowych:

 

ex 0210 12 11

– – – – Solony lub w solance:

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Suszony lub wędzony:

 

– – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Schaby i ich kawałki:

 

– – – – – – O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – Bez kości:

 

– – – – – – – Szynki, przodki, łopatki lub schaby i ich kawałki (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Boczek i jego kawałki, bez skóry (17):

 

– – – – – – – – O łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0210 19 50 9310

– – – – Suszone lub wędzone:

 

– – – – – Pozostałe:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Bez kości:

 

– – – – – – – »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« i ich kawałki (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Szynki, przodki, łopatki lub schaby i ich kawałki (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:

 

– Pozostałe (24):

 

1601 00 91

– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej (20)  (22):

 

– – – Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych

1601 00 91 9120

– – – Pozostałe

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Pozostałe (19)  (22):

 

– – – Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych

1601 00 99 9110

– – – Pozostałe

1601 00 99 9190

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

 

– Ze świń:

 

ex 1602 41

– – Szynki i ich kawałki:

 

ex 1602 41 10

– – – Ze świń domowych (23):

 

– – – – Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (24)  (25):

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (33)

1602 41 10 9110

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Łopatki i ich kawałki:

 

ex 1602 42 10

– – – Ze świń domowych (23):

 

– – – – Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (24)  (25):

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (34)

1602 42 10 9110

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Pozostałe, włącznie z mieszankami:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Zawierające 80 % masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Pozostałe (23)  (26):

 

– – – – – – Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (24)  (25):

 

– – – – – – – Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych:

 

– – – – – – – – Zawierające produkt składający się z wyraźnie rozpoznawalnych kawałków mięśni, które z uwagi na swój rozmiar nie są rozpoznawalne jako uzyskane z szynek, łopatek, schabu lub karkówki, wraz z małymi cząstkami widocznego tłuszczu i małymi ilościami galaretowatego osadu

1602 49 19 9130


7.   Mięso drobiowe

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

– O masie nieprzekraczającej 185 g:

 

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

 

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

 

0105 11 11

– – – – Nioski

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Pozostałe

0105 11 19 9000

– – – Pozostałe:

 

0105 11 91

– – – – Nioski

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Pozostałe

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Indyki

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Pozostałe:

 

0105 19 20

– – – Gęsi

0105 19 20 9000

ex 0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

– Z ptactwa z gatunków Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

ex 0207 12 10

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %«:

 

– – – – Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – Pozostałe

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane:

 

– – – – »Kurczaki 65 %«:

 

– – – – – Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – – Pozostałe

0207 12 90 9190

– – – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, o zmiennym składzie:

 

– – – – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – – Pozostałe

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Kawałki i podroby, zamrożone::

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Z kośćmi:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

 

– – – – – – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – – – Pozostałe

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

– – – – – – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – – – Pozostałe

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – Połówki i ćwiartki, bez kupra:

 

– – – – – – – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – – – – Pozostałe

0207 14 70 9190

– – – – – – Kawałki składające się z całej nogi lub części nogi i części grzbietu, o masie grzbietu nieprzekraczającej 25 % masy całkowitej

 

– – – – – – – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus z całkowicie skostniałymi kośćmi udowymi

 

– – – – – – – Pozostałe

0207 14 70 9290

– Z indyków:

 

0207 25

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

0207 25 10

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %«

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 73 %« lub inaczej zgłaszane

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Kawałki i podroby, zamrożone::

 

– – – Kawałki:

 

ex 0207 27 10

– – – – Bez kości:

 

– – – – – Mięso homogenizowane, włącznie z mięsem mechanicznie odkostnionym

 

– – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – Inne niż kupry

0207 27 10 9990

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

0207 27 60

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Pozostałe

0207 27 70 9000


8.   Jaja

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:

 

– Drobiu:

 

– – Wylęgowe (35):

 

0407 00 11

– – – Indycze lub gęsie

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Pozostałe

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Pozostałe

0407 00 30 9000

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

– Żółtka jaj:

 

ex 0408 11

– – Suszone:

 

ex 0408 11 80

– – – Pozostałe:

 

– – – – Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

 

ex 0408 19 81

– – – – Ciekłe:

 

– – – – – Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Pozostałe, włącznie z zamrożonymi:

 

– – – – – Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 19 89 9100

– Pozostałe:

 

ex 0408 91

– – Suszone:

 

ex 0408 91 80

– – – Pozostałe:

 

– – – – Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Pozostałe:

 

ex 0408 99 80

– – – Pozostałe:

 

– – – – Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 99 80 9100

9.   Mleko i przetwory mleczne

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (50):

 

0401 10

– O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy:

 

0401 10 10

– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Pozostałe

0401 10 90 9000

0401 20

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy:

 

– – Nieprzekraczającej 3 % masy:

 

0401 20 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:

 

– – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy

0401 20 11 9100

– – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Pozostałe:

 

– – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy

0401 20 19 9100

– – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy

0401 20 19 9500

– – Przekraczającej 3 % mas:

 

0401 20 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Pozostałe

0401 20 99 9000

0401 30

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy:

 

– – Nieprzekraczającej 21 % masy:

 

0401 30 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:

 

– – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – Przekraczającej 10 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0401 30 11 9400

– – – – – Przekraczającej 17 % masy

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Pozostałe:

 

– – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 17 % masy

0401 30 19 9700

– – Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

0401 30 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:

 

– – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – Nieprzekraczającej 35 % masy

0401 30 31 9100

– – – – – Przekraczającej 35 % masy ale nieprzekraczającej 39 % masy

0401 30 31 9400

– – – – – Przekraczającej 39 % masy

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Pozostałe:

 

– – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – Nieprzekraczającej 35 % masy

0401 30 39 9100

– – – – – Przekraczającej 35 % masy ale nieprzekraczającej 39 % masy

0401 30 39 9400

– – – – – Przekraczającej 39 % masy

0401 30 39 9700

– – Przekraczającej 45 % masy:

 

0401 30 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:

 

– – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – Nieprzekraczającej 68 % masy

0401 30 91 9100

– – – – – Przekraczającej 68 % masy

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Pozostałe:

 

– – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – Nieprzekraczającej 68 % masy

0401 30 99 9100

– – – – – Przekraczającej 68 % masy

0401 30 99 9500

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (43):

 

ex 0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy (46):

 

– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego (48):

 

0402 10 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Pozostałe

0402 10 19 9000

– – Pozostałe (49):

 

0402 10 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Pozostałe

0402 10 99 9000

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy (46):

 

ex 0402 21

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (48):

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy:

 

0402 21 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy

0402 21 11 9200

– – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0402 21 11 9300

– – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0402 21 11 9500

– – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0402 21 11 9900

– – – – Pozostałe:

 

0402 21 17

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11 % masy

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 17 % masy

0402 21 19 9300

– – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0402 21 19 9500

– – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0402 21 19 9900

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy:

 

0402 21 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 28 % masy

0402 21 91 9100

– – – – – – Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy

0402 21 91 9200

– – – – – – Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

0402 21 91 9350

– – – – – – Przekraczającej 45 % masy

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 28 % masy

0402 21 99 9100

– – – – – – Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy

0402 21 99 9200

– – – – – – Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 41 % masy

0402 21 99 9300

– – – – – – Przekraczającej 41 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

0402 21 99 9400

– – – – – – Przekraczającej 45 % masy, ale nieprzekraczającej 59 % masy

0402 21 99 9500

– – – – – – Przekraczającej 59 % masy, ale nieprzekraczającej 69 % masy

0402 21 99 9600

– – – – – – Przekraczającej 69 % masy, ale nieprzekraczającej 79 % masy

0402 21 99 9700

– – – – – – Przekraczającej 79 % masy

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Pozostałe (49):

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy:

 

– – – – Pozostałe:

 

0402 29 15

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

– – – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy

0402 29 15 9200

– – – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0402 29 15 9300

– – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0402 29 15 9500

– – – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Pozostałe::

 

– – – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0402 29 19 9300

– – – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0402 29 19 9500

– – – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0402 29 19 9900

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy:

 

0402 29 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 41 % masy

0402 29 99 9100

– – – – – – Przekraczającej 41 % masy

0402 29 99 9500

– Pozostałe:

 

0402 91

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (48):

 

0402 91 10

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy:

 

– – – – O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 7,4 % masy

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy:

 

– – – – O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej

0402 91 30 9300

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy:

 

0402 91 99

– – – – Pozostałe

0402 91 99 9000

0402 99

– – Pozostałe (49):

 

0402 99 10

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy:

 

– – – – O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy

0402 99 10 9350

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy:

 

0402 99 31

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy:

 

– – – – – – O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej i o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej

0402 99 31 9150

– – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy

0402 99 31 9300

– – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 39 % masy

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 21 % masy, o zawartości sacharozy 40 % masy lub większej i o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej

0402 99 39 9150

ex 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

ex 0403 90

– Pozostałe:

 

– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci (43)  (47):

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (36):

 

0403 90 11

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy

0403 90 13 9200

– – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0403 90 13 9300

– – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0403 90 13 9500

– – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

0403 90 19 9000

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszcu (39):

 

0403 90 33

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy:

 

– – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0403 90 33 9400

– – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0403 90 33 9900

– – – Pozostałe:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (36):

 

0403 90 51

– – – – – Nieprzekraczającej 3 % masy:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Przekraczającej 6 % masy:

 

– – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 21 % masy

0403 90 59 9170

– – – – – – Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 35 % masy

0403 90 59 9310

– – – – – – Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy

0403 90 59 9340

– – – – – – Przekraczającej 39 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

0403 90 59 9370

– – – – – – Przekraczającej 45 % masy

0403 90 59 9510

ex 0404

Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

0404 90

– Pozostałe:

 

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy:

 

– – – – W proszku lub w granulkach, o zawartości wody nieprzekraczającej 5 % masy i o zawartości białka mleka w suchej masie mlecznej beztłuszczowej:

 

– – – – – 29 % masy lub więcej, ale mniej niż 34 % masy

0404 90 21 9120

– – – – – 34 % masy lub większej

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy (43):

 

– – – – W proszku lub granulkach:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy

0404 90 23 9120

– – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0404 90 23 9130

– – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0404 90 23 9140

– – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Przekraczającej 27 % masy (43):

 

– – – – W proszku lub granulkach, o zawartości tłuszczu:

 

– – – – – Nieprzekraczającej 28 % masy

0404 90 29 9110

– – – – – Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy

0404 90 29 9115

– – – – – Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

0404 90 29 9125

– – – – – Przekraczającej 45 % masy

0404 90 29 9140

– – Pozostałe, o zawartości tłuszczu (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy:

 

– – – – W proszku lub granulkach

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy:

 

– – – – W proszku lub granulkach:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 11 % masy

0404 90 83 9110

– – – – – – Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0404 90 83 9130

– – – – – – Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0404 90 83 9150

– – – – – – Przekraczającej 25 % masy

0404 90 83 9170

– – – – Inne niż w proszku lub granulkach:

 

– – – – – O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej nieprzekraczającej 15 % masy i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy

0404 90 83 9936

ex 0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

 

0405 10

– Masło:

 

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy:

 

– – – Masło naturalne:

 

0405 10 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 % masy lub większej

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 82 % masy

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 % masy lub większej

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Masło odtwarzane:

 

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 % masy lub większej

0405 10 30 9300

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – 82 % masy lub większej

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Masło z serwatki:

 

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – 82 % masy lub większej

0405 10 50 9300

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 % masy lub większej

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Pozostałe

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Produkty mleczarskie do smarowania:

 

0405 20 90

– – O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy:

 

– – – O zawartości tłuszczu:

 

– – – – 75 % masy lub większej ale mniejszej niż 78 % masy

0405 20 90 9500

– – – – 78 % masy lub większej

0405 20 90 9700

0405 90

– Pozostałe:

 

0405 90 10

– – O zawartości tłuszczu 99,3 % masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5 % masy

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Pozostałe

0405 90 90 9000


Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu

Kod produktu

Maksymalna zawartość wody w produkcie

(%)

Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie

(%)

ex 0406

Ser i twaróg (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy:

 

 

 

– – – Ser serwatkowy, z wyjątkiem solonego Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – O zawartości wody w substancji beztłuszczowej-przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy:

 

 

 

– – – – – Ricotta, solony:

 

 

 

– – – – – – Wyprodukowany wyłącznie z mleka owczego

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Pozostałe

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Twarożek

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – – – O zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

– – – – – – – Mniejszej niż 5 % masy

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 39 % masy

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Pozostałe, o zawartości wody w masie beztłuszczowej:

 

 

 

– – – – – – – – Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 52 % masy

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Przekraczającej 52 % masy ale nieprzekraczającej 62 % masy

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Przekraczającej 62 % masy

 

 

0406 10 20 9660

– – – – O zawartości wody w masie beztłuszczowej przekraczającej 72 % masy:

 

 

 

– – – – – Ser śmietankowy o zawartości wody w masie beztłuszczowej przekraczającej 77 % masy, ale nieprzekraczającej 83 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

– – – – – – 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 69 % masy

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 % masy lub większej

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Pozostałe

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Pozostałe

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Sery produkowane z serwatki

 

 

0406 20 90 9100

– – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 20 % masy, o zawartości laktozy mniejszej niż 5 % masy i o zawartości suchej masy:

 

 

 

– – – – – 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 80 % masy

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 85 % masy

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 % masy lub większej, ale mniejszej niż 95 % masy

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 % masy lub większej

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Pozostałe

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Nieprzekraczającej 48 % masy:

 

 

 

– – – – – O zawartości suchej masy:

 

 

 

– – – – – – 40 % masy lub większej, ale mniejszej niż 43 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

– – – – – – – Mniejszej niż 20 % masy

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 % masy lub większej

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

– – – – – – – Mniejszej niż 20 % masy

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 % masy lub większej, ale mniejszej niż 40 % masy

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 % masy lub większej

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Przekraczającej 48 % masy:

 

 

 

– – – – – O zawartości suchej masy:

 

 

 

– – – – – – 40 % masy lub większej, ale mniejszej niż 43 % masy

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 % masy lub większej, ale mniejszej niż 46 % masy

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

– – – – – – – Mniej niż 55 % masy

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 % masy lub większej

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Pozostały

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Pozostałe sery:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmentaler

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – Wytworzone wyłącznie z mleka owczego i/lub mleka koziego:

 

 

 

– – – – – O zawartości wody w substancji beztłuszczowej nieprzekraczającej 72 % masy

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri:

 

 

 

– – – – Wytworzone wyłącznie z mleka owczego i/lub koziego

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Pozostałe

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej:

 

 

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 47 % masy:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – Wytworzony wyłącznie z mleka owczego

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Pozostałe

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – – – – – Sery produkowane z serwatki

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Pozostałe

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – O zawartości tłuszczu w suchej masie 45 % masy lub większej, ale mniejszej niż 55 % masy:

 

 

 

– – – – – – – – – O zawartości suchej masy 50 % masy lub większej, ale mniejszej niż 56 % masy

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – O zawartości suchej masy 56 % masy lub większej

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – zawartości tłuszczu w suchej masie 55 % masy lub większej

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – O zawartości tłuszczu w suchej masie mniejszej niż 48 % masy

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – O zawartości tłuszczu w suchej masie 48 % masy lub większej, ale mniejszej niż 55 % masy

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Pozostałe:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – O zawartości wody nieprzekraczającej 40 % masy

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – O zawartości wody przekraczającej 40 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Pozostałe

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Pozostałe sery o zawartości wody w substancji beztłuszczowej:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 52 % masy:

 

 

 

– – – – – – – – – Sery wytwarzane z serwatki

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

– – – – – – – – – – Miejszej niż 5 % masy

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 39 % masy

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 % masy lub większej

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Przekraczającej 52 % masy, ale nieprzekraczającej 62 % masy:

 

 

 

– – – – – – – – – Sery wytworzone z serwatki, z wyjątkiem Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

– – – – – – – – – – Mniejszej niż 5 % masy

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 40 % masy

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 % masy lub większej:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego i Roncal, wytwarzane wyłącznie z mleka owczego

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Pozostałe

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Przekraczającej 62 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy:

 

 

 

– – – – – – – – – Sery wytwarzane z serwatki

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – – – – – – – O zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – Wynoszącej 40 % lub więcej:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Cukier biały i cukier surowy nierafinowany

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

– Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:

 

ex 1701 11

– – Cukier trzcinowy:

 

ex 1701 11 90

– – – Pozostały:

 

– – – – Cukier kandyzowany

1701 11 90 9100

– – – – Pozostały cukier surowy:

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 5 kg produktu netto

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Cukier buraczany:

 

ex 1701 12 90

– – – Pozostały:

 

– – – – Cukier kandyzowany

1701 12 90 9100

– – – – Pozostały cukier surowy:

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 5 kg produktu netto

1701 12 90 9910

– Pozostały:

 

1701 91 00

– – Zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Pozostały:

 

1701 99 10

– – – Cukier biały:

 

– – – – Cukier kandyzowany

1701 99 10 9100

– – – – Pozostały:

 

– – – – – W łącznej ilości nieprzekraczającej 10 ton

1701 99 10 9910

– – – – – Pozostały

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Pozostały:

 

– – – – Zawierający dodatki inne niż aromatyzujące lub barwiące

1701 99 90 9100


11.   Syropy i pozostałe produkty cukrownicze

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

 

ex 1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

 

ex 1702 40 10

– – Izoglukoza:

 

– – – Zawierająca, w stanie suchym, 41 % masy lub więcej fruktozy

1702 40 10 9100

1702 60

– Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

 

1702 60 10

– – Izoglukoza

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Pozostałe

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:

 

1702 90 30

– – Izoglukoza

1702 90 30 9000

– – Karmel:

 

1702 90 71

– – – Zawierający w substancji suchej 50 % masy sacharozy lub więcej

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Pozostałe:

 

– – – Miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym

1702 90 95 9100

– – – Pozostałe, z wyłączeniem sorbozy

1702 90 95 9900

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

ex 2106 90

– Pozostałe:

 

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

 

2106 90 30

– – – Syropy izoglukozowe

2106 90 30 9000

– – – Pozostałe:

 

2106 90 59

– – – – Pozostałe

2106 90 59 9000”


(1)  Dz.U. L 149 z 29.6.1968, str. 46.

(2)  Metodę analityczną, którą należy stosować do oznaczania zawartości tłuszczu stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy Komisji 84/4/EWG (Dz.U. L 15 z 18.1.1984, str. 28).

(3)  Procedura, według której należy postępować w celu oznaczenia zawartości tłuszczu jest następująca:

próbkę należy skruszyć tak, aby 90 % lub więcej masy mogło przejść przez sito o oczkach 500 mikrometrów, a 100 % masy mogło przejść przez sito o oczkach 1 000 mikrometrów,

metodę analityczną, którą należy następnie zastosować stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy 84/4/EWG.

(4)  Zawartość suchej masy skrobi oznacza się za pomocą metody ustanowionej w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 (Dz.U. L 192 z 19.7.2008, str 20). Czystość skrobi oznacza się za pomocą zmodyfikowanej metody polarymetrycznej Ewersa, podanej w załączniku I do trzeciej dyrektywy Komisji 72/199/EWG (Dz.U. L 123 z 29.5.1972, str. 6).

(5)  Refundacje wywozowe płatne w odniesieniu do skrobi ustala się przy pomocy następującego wzoru:

1.

Skrobia ziemniaczana: ((rzeczywisty % suchej masy)/80) × refundacja wywozowa.

2.

Wszystkie pozostałe rodzaje skrobi: ((rzeczywisty % suchej masy)/87) × refundacja wywozowa.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość suchej masy produktu.

(6)  Refundację wywozową wypłaca się w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 78 %. Refundację wywozową przewidzianą w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy mniejszej niż 78 % ustala się przy pomocy poniższego wzoru:

((rzeczywista zawartość suchej masy)/78) × refundacja wywozowa

Zawartość suchej masy oznacza się za pomocą metody nr 2 ustanowionej w załączniku II do dyrektywy Komisji 79/796/EWG (Dz.U. L 239 z 22.9.1979, str. 24) lub za pomocą innej odpowiedniej metody analitycznej dającej co najmniej takie same gwarancje.

(7)  Objęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1517/95 (Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 51).

(8)  Do celów refundacji uwzględnia się jedynie skrobię pochodzącą z produktów zbożowych. Produkty zbożowe są to produkty objęte podpozycjami 0709 90 60 i 0712 90 19, rozdział 10 i pozycjami 1101, 1102, 1103 i 1104 (nieprzetworzone i nieodtworzone) z wyjątkiem podpozycji 1104 30 oraz zawartość produktów zbożowych w produktach z podpozycji 1904 10 10 i 1904 10 90 Nomenklatury Scalonej. Zawartość produktów zbożowych w produktach z podpozycji 1904 10 10 i 1904 10 90 Nomenklatury Scalonej uważa się za równą masie danego gotowego produktu. Nie wypłaca się refundacji w odniesieniu do zbóż w przypadku, gdy pochodzenie skrobi nie może być wyraźnie ustalone na podstawie analizy.

(9)  Refundacja będzie wypłacana jedynie w odniesieniu do produktów zawierających w masie 5 % skrobi lub więcej.

(10)  Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od przedłożenia zaświadczenia występującego w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, str. 3).

(11)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1359/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, str. 21).

(12)  Dz.U. L 308 z 8.11.2006, str. 7.

(13)  Dz.U. L 281 z 24.10.2008, str. 3.

(14)  Dz.U. L 325 z 24.11.2006 str. 12.

(15)  Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, str. 39). Określenie »zawartość średnia« odnosi się do ilości próbki, której definicję przedstawiono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, str. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko.

(16)  Określanie zawartości kolagenu:

Zawartość kolagenu zostaje uwzględniona w celu oznaczenia zawartości hydroksyproliny pomnożonej przez współczynnik 8. Zawartość hydroksyproliny musi być oznaczona zgodnie z metodą ISO 3496-1978.

(17)  Produkty i ich kawałki można zaliczać do niniejszej podpozycji tylko w przypadku, gdy wielkość i cechy charakterystyczne spoistej tkanki mięsnej umożliwiają ich identyfikację jako elementów pochodzących z wymienionych kawałków podstawowych. Określenie »ich kawałki« stosuje się w odniesieniu do produktów o jednostkowej masie netto wynoszącej co najmniej 100 gramów lub do produktów krojonych w równe plastry, które mogą być jednoznacznie zidentyfikowane jako pochodzące z wymienionych kawałków podstawowych i które są pakowane razem posiadając łączną masę netto wynoszącą co najmniej 100 gramów.

(18)  Z niniejszej refundacji mogą korzystać tylko produkty, których nazwa jest certyfikowana przez właściwe organy Państwa Członkowskiego będącego producentem tych produktów.

(19)  W przypadku kiełbasy w pojemnikach zawierających roztwór konserwujący, refundacja przyznawana jest w oparciu o masę netto, po odjęciu masy tego roztworu.

(20)  Masę osłonki parafinowej właściwej do normalnego użycia w handlu uważa się za element wchodzący w skład masy netto kiełbasy.

(21)  Skreśla się na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2333/97 (Dz.U. L 323 z 26.11.1997, str. 25).

(22)  Jeżeli złożone przetwory spożywcze (włącznie z daniami gotowymi) zawierające kiełbasę, zalicza się do pozycji 1601 z uwagi na ich skład, to refundacje przyznawane są tylko w odniesieniu do masy netto kiełbasy, mięsa i podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia, które stanowią element tych przetworów.

(23)  W przypadku produktów zawierających kości, refundacja przyznawana jest w oparciu o masę netto po odjęciu kości.

(24)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 903/2008 (Dz.U. L 249 z 18.9.2008, str. 3). W czasie finalizowania celnych formalności wywozowych eksporter oświadcza na piśmie, że przedmiotowe produkty spełniają te warunki

(25)  Zawartość mięsa i tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą analityczną określoną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2004/2002 (Dz.U. L 308 z 9.11.2002, str. 22).

(26)  Zawartość mięsa lub podrobów mięsnych dowolnego rodzaju, zawierających tłuszcz dowolnego rodzaju lub pochodzenia, oznacza się zgodnie z procedurą analityczną określoną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 226/89 (Dz.U. L 29 z 31.1.1989, str. 11).

(27)  Niedopuszczalne jest zamrażanie produktów w zastosowaniu art. 7 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

(28)  Tusze lub półtusze można prezentować z żuchwami lub bez żuchw.

(29)  Łopatki można prezentować z żuchwami lub bez żuchw.

(30)  Przodki można prezentować z żuchwami lub bez żuchw.

(31)  Podgardla, żuchwy lub żuchwy i podgardla razem, prezentowane osobno, nie korzystają z niniejszej refundacji.

(32)  Końce szyjne bez kości, prezentowane osobno, nie korzystają z niniejszej refundacji.

(33)  W przypadku, gdy zaklasyfikowanie produktów jako szynki lub części szynek z pozycji 1602 41 10 9110 jest nieuzasadnione na podstawie przepisów uwagi dodatkowej nr 2 w dziale 16 Nomenklatury Scalonej, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 42 10 9110 lub, w odpowiednim przypadku, 1602 49 19 9130, może zostać przyznana, bez uszczerbku dla stosowania art. 51 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).

(34)  W przypadku, gdy zaklasyfikowanie produktów jako łopatki i ich kawałki z podpozycji 1602 42 10 9110 jest nieuzasadnione na podstawie przepisów uwagi dodatkowej nr 2 w dziale 16 Nomenklatury Scalonej, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 49 19 9130 może zostać przyznana bez uszczerbku dla stosowania art. 51 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

(35)  Dotyczy tylko jaj drobiu, które spełniają warunki określone przez właściwe organy Wspólnot Europejskich i na których znajdują się stemple z numerem identyfikacyjnym firmy producenta i/lub innymi danymi szczegółowymi zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 617/2008 (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, str. 5).

(36)  W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą podpozycją zawiera dodatek serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, przy wyliczaniu refundacji nie wolno uwzględniać dodatku serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.

Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji.

Jeżeli produkt zaliczany do niniejszej podpozycji składa się z permeatu, nie wypłaca się refundacji wywozowej.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt składa się z permeatu albo czy znajduje się w nim dodatek substancji niemlekowej i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/ lub laktozy, i/ lub kazeiny, i/ lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem 3504, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek musi podać:

maksymalną zawartość w masie substancji niemlekowej i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego,

a w szczególności,

zawartość laktozy w dodanej serwatce.

(37)  Skreśla się na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2287/2000 (Dz.U. L 260 z 14.10.2000, str. 22).

(38)  W przypadku, gdy produkt zawiera kazeinę i/lub kazeiniany, które zostały dodane przed procesem przetwarzana lub w trakcie tego procesu, refundacji się nie wypłaca. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt zawiera dodatek kazeiny i/kazeinianów, czy też nie.

(39)  Refundacja na 100 kilogramów produktu objętego niniejszą podpozycją stanowi sumę następujących części składowych:

a)

kwoty za 100 kg, pomnożonej przez procent masy substancji mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu. Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji.

W przypadku, gdy do produktu dodano serwatkę i/lub produkty pochodzące z serwatki, i/lub laktozę, i/lub kazeinę, i/lub kazeiniany, i/lub permeat, i/lub produkty objęte kodem CN 3504, kwotę za każdy wykazany kilogram mnoży się przez masę substancji mlekowej innej niż serwatka i/lub produkty pochodzące z serwatki i/lub laktoza, i/lub kazeina, i/lub kazeiniany, i/lub permeat, i/lub produkty objęte kodem CN 3504, dodane na 100 kilogramów produktu;

b)

składnika obliczonego zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 (Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4).

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dany produkt składa się z permeatu albo czy znajduje się w nim dodatek substancji niemlekowej i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem 3504, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek musi podać:

 

maksymalną zawartość w masie sacharozy i/lub innej substancji niemlekowej i/lub serwatki i/lub produktów pochodzących z serwatki i/lub laktozy i/lub kazeiny i/lub kazeinianów i/lub permeatu i/lub produktów objętych kodem CN 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego,

a w szczególności,

 

zawartość laktozy w dodanej serwatce.

Jeżeli substancja mlekowa produktu składa się z permeatu, nie wypłaca się refundacji wywozowej.

(40)  Skreśla się na podstawie rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/98 (Dz.U. L 98 z 31.3.1998, str. 11).

(41)  Skreśla się na podstawie rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/96 (Dz.U. L 111 z 4.5.1996, str. 9).

(42)  

a)

W przypadku serów prezentowanych w opakowaniach bezpośrednich, które zawierają także roztwór konserwujący, zwłaszcza solankę, przyznaje się refundację w odniesieniu do masy netto, pomniejszonej o masę roztworu.

b)

Plastikowa folia, parafina, popiół czy wosk stosowane jako opakowanie nie są uważane za część masy netto produktu do celów obliczenia refundacji.

c)

W przypadku serów prezentowanych w plastikowej folii oraz w przypadku gdy zadeklarowana masa netto obejmuje masę plastikowej folii kwota refundacji powinna zostać obniżona o 0,5 %.

Podczas wypełniania formalności celnych wnioskodawca powinien określić czy ser jest zapakowany w plastikową folię oraz czy zadeklarowana masa netto obejmuje masę plastikowej folii.

d)

W przypadku serów prezentowanych w parafinie lub popiele oraz w przypadku gdy zadeklarowana masa netto obejmuje masę parafiny lub popiołu kwota refundacji powinna zostać obniżona o 2 %.

Podczas wypełniania formalności celnych wnioskodawca powinien określić czy ser jest zapakowany w parafinę lub popiół oraz czy zadeklarowana masa netto obejmuje masę popiołu czy parafiny.

e)

W przypadku serów prezentowanych w wosku, przy wypełnianiu formalności celnych wnioskodawca musi określić w deklaracji masę netto sera nie włączając w to masy wosku.

(43)  W przypadku produktów objętych niniejszym kodem, gdy zawartość białka mleka (zawartość azotu x 6,38) w suchej masie beztłuszczowej mleka jest mniejsza niż 34 %, refundacji się nie wypłaca. W przypadku proszkowanych produktów objętych niniejszym kodem, gdy zawartość wody w masie produktu jest większa niż 5 %, refundacji się nie wypłaca.

Podczas wypełniania formalności celnych, strona zainteresowana musi wskazać na odpowiedniej deklaracji minimalną zawartość białka mleka w suchej masie beztłuszczowej mleka oraz, w przypadku produktów proszkowanych, maksymalną zawartość wody.

(44)  Skreśla się na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2287/2000 (Dz.U. L 260 z 14.10.2000, str. 22).

(45)  

a)

Jeżeli produkt zawiera składniki niemlekowe inne niż przyprawy lub zioła, takie jak w szczególności szynka, orzechy, krewetki, łosoś, oliwki czy rodzynki kwota refundacji powinna zostać obniżona o 10 %.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość takich składników niemlekowych.

b)

Jeżeli produkt zawiera zioła lub przyprawy, takie jak w szczególności musztarda, bazylia, czosnek czy oregano kwota refundacji powinna zostać obniżona o 1 %.

Podczas wypełniania formalności celnych wnioskodawca podaje na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość dodanych ziół lub przypraw.

c)

W przypadku, gdy produkt zawiera kazeinę, i/lub kazeiniany, i/lub serwatkę i/lub produkty pochodzące z serwatki, i/lub laktozę, i/lub permeat, i/lub produkty objęte kodem CN 3504, do celu obliczania refundacji nie będzie się uwzględniać dodatku kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki (z wyłączeniem masła z serwatki objętego kodem 0405 10 50), i/lub laktozy, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem CN 3504.

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy produkt zawiera lub nie zawiera dodatku kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki, i/lub laktozy, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem 3504, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, musi podać maksymalną zawartość w masie: kazeiny, i/lub kazeinianów, i/lub serwatki, i/lub produktów pochodzących z serwatki (z określeniem, w stosownym przypadku, zawartości masła z serwatki), i/lub laktozy, i/lub permeatu, i/lub produktów objętych kodem 3504, dodanych na 100 kilogramów produktu gotowego.

d)

Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub konserwacji, takich jak sól, podpuszczka lub pleśń.

(46)  Refundacja w odniesieniu do mleka zagęszczonego zamrożonego jest taka sama, jak w odniesieniu do produktów objętych pozycjami 0402 91 i 0402 99.

(47)  Refundacje w odniesieniu do mrożonych produktów objętych kodami CN 0403 90 11 do 0403 90 39 są takie same, jak w odniesieniu do produktów objętych odpowiednio kodami CN 0403 90 51 do 0403 90 69.

(48)  Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy produkt zawiera dodatek substancji niemlekowej, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, musi podać maksymalną zawartość, w masie, substancji niemlekowej dodanej na 100 kilogramów produktu gotowego.

(49)  Refundacja na 100 kilogramów produktu objętego niniejszą podpozycją stanowi sumę następujących części składowych:

a)

kwoty za 100 kg, pomnożonej przez procent masy substancji mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu. Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji;

b)

składnika obliczonego zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 (Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4).

Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, maksymalną zawartość sacharozy oraz czy produkt zawiera dodatek substancji niemlekowej, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, maksymalną zawartość substancji niemlekowej dodanej na 100 kilogramów gotowego produktu.

(50)  Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dane produkty zostały dodane, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, musi podać maksymalną zawartość dodatku.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

KODY MIEJSC PRZEZNACZENIA DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH

A00

Wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz ze Wspólnoty).

A01

Pozostałe miejsca przeznaczenia.

A02

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

A03

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii.

A04

Wszystkie państwa trzecie.

A05

Pozostałe państwa trzecie.

A10

Państwa EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)

Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

A11

Państwa AKP (Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku strony Konwencji z Lomé)

Angola, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Kongo, Dominika, Dżibuti, Etiopia, Republika Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Gujana, Gwinea, Gwinea Równikowa Gwinea Bissau, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komory (z wyjątkiem Majotty), Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Republika Dominikańska, Ruanda, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Saint Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Suazi, Sudan, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Salomona, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Wyspy Zielonego Przylądka, Zimbabwe.

A12

Państwa i terytoria basenu Morza Śródziemnego

Ceuta i Melilla, Gibraltar, Turcja, Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, jak również Kosowa na podstawie rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ, Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt, Liban, Syria, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania.

A13

Państwa OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową)

Algieria, Libia, Nigeria, Gabon, Wenezuela, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja.

A14

Państwa ASEAN (Stowarzyszanie Narodów Azji Południowo-Wschodniej)

Birma (Myanmar), Tajlandia, Laos, Wietnam, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny.

A15

Państwa Ameryki Łacińskiej

Meksyk, Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Haiti, Republika Dominikańska, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Peru, Brazylia, Chile, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna.

A16

Państwa SAARC (Południowo Azjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej)

Pakistan, Indie, Bangladesz, Maledywy, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Państwa EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) inne niż Unia Europejska

Islandia, Norwegia, Lichtenstein.

A18

Państwa lub terytoria CEEC (Państwa lub terytoria Środkowo-Wschodniej Europy)

Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, jak również Kosowa na podstawie rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ, Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

A19

Państwa NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)

Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk.

A20

Państwa Mercosur (Wspólny Rynek Południa)

Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna.

A21

Nowo uprzemysłowione państwa Azji

Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Hongkong.

A22

Dynamiczne gospodarki azjatyckie

Tajlandia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Hongkong.

A23

Państwa APEC (Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku)

Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk, Chile, Tajlandia, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Hong Kong, Australia, Papua Nowa Gwinea, Nowa Zelandia.

A24

Wspólnota Niepodległych Państw

Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan.

A25

Państwa OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) nienależące do UE

Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk, Korea Południowa, Japonia, Australia, Australijskie Terytoria Pacyfiku, Nowa Zelandia, Terytoria Pacyfiku Nowej Zelandii.

A26

Państwa lub terytoria europejskie poza Unią Europejską

Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Andora, Gibraltar, Państwo Watykan, Turcja, Albania, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, jak również Kosowa na podstawie rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ, Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

A27

Afryka (A28) (A29)

Państwa lub terytoria Afryki Północnej, pozostałe państwa Afryki.

A28

Państwa lub terytoria Afryki Północnej.

Ceuta i Melilla, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt

A29

Pozostałe państwa Afryki

Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, Lesotho.

A30

Ameryka (A31) (A32) (A33)

Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Antyle, Ameryka Południowa.

A31

Ameryka Północna

Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Grenlandia, Saint Pierre i Miquelon.

A32

Ameryka Środkowa i Antyle

Meksyk, Bermudy, Gwatemala, Belize, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts i Nevis, Haiti, Bahamy, Wyspy Turks i Caicos, Republika Dominikańska, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Antigua i Barbuda, Dominika, Wyspy Kajmany, Jamajka, St. Lucia, St. Vincent, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Barbados, Montserrat, Trynidad i Tobago, Grenada, Aruba, Antyle Niderlandzkie.

A33

Ameryka Południowa

Kolumbia, Wenezuela, Gujana, Surinam, Ekwador, Peru, Brazylia, Chile, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Falklandy.

A34

Azja (A35) (A36)

Bliski i Środkowy Wschód, pozostałe państwa Azji.

A35

Bliski i Środkowy Wschód

Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen.

A36

Pozostałe państwa Azji

Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Afganistan, Pakistan, Indie, Bangladesz, Malediwy, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Birma (Myanmar), Tajlandia, Laos, Wietnam, Kambodża, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Mongolia, Chiny, Korea Północna, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Hongkong, Makau.

A37

Oceania i regiony polarne (A38) (A39)

Australia i Nowa Zelandia, pozostałe państwa Oceanii i regionów polarnych.

A38

Australia i Nowa Zelandia

Australia, Australijskie Terytoria Pacyfiku, Nowa Zelandia, Terytoria Pacyfiku Nowej Zelandii.

A39

Pozostałe państwa Oceanii i regionów polarnych

Papua Nowa Gwinea, Nauru, Wyspy Salomona, Tuvalu, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Amerykańskie Terytoria Pacyfiku, Wyspy Wallis i Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidżi, Vanuatu, Tonga, Samoa, Wyspy Północne Mariany, Polinezja Francuska, Federacja Mikronezji (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Wyspy Marshalla, Palau, regiony polarne.

A40

Kraje i terytoria zamorskie (OCT)

Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie terytoria Południowe i Antarktyda, Saint Pierre i Miquelon, Majotta, Antyle Niderlandzkie, Aruba, Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Wyspa Południowy Sandwich i terytoria zależne, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, terytorium Antarktyki Brytyjskiej, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego.

A96

Gminy Livigno i Campione d’Italia, Helgoland.

A97

Zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz ze Wspólnoty

Miejsca przeznaczenia określone w art. 36, 44 i 45 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).”


24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/76


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1345/2008

z dnia 23 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 przewiduje możliwość przyjęcia wspólnych norm handlowych w odniesieniu do produktów rybołówstwa we Wspólnocie, w szczególności w celu ułatwienia handlu opartego na uczciwej konkurencji. Te normy mogą w szczególności obejmować etykietowanie.

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 (2) ustanawia wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce we Wspólnocie.

(3)

Rosnąca gama podaży produktów konserwowanych, będących we Wspólnocie przedmiotem obrotu i prezentowanych w ten sam sposób co konserwowane sardynki, wymaga dostarczania konsumentom wystarczających informacji na temat tożsamości produktu i jego podstawowych cech. Niezbędna jest zatem zmiana obowiązujących przepisów w zakresie opisów handlowych konserwowanych produktów, będących we Wspólnocie przedmiotem obrotu i prezentowanych w ten sam sposób co konserwowane sardynki.

(4)

W tym celu należy wziąć pod uwagę zarówno normę Codex STAN94 zmienioną w 2007 r. zawartą w Codex Alimentarius, jak i szczególne warunki przeważające na rynku wspólnotowym.

(5)

Ze względu na przejrzystość na rynku, uczciwą konkurencję i zapewnienie zróżnicowanego wyboru należy dodać gatunek Strangomera bentincki do wykazu gatunków, które można wykorzystywać do przygotowywania konserwowanych produktów pokrewnych sardynce.

(6)

W celu lepszej identyfikacji każdego produktu pokrewnego sardynce systematyczną nazwę gatunku oraz obszar geograficzny jego połowu należy traktować jako pojęcia definiujące.

(7)

Wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane bez uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (3).

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2136/89.

(9)

Aby umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do nowych wymogów, należy ustanowić okres przejściowy w odniesieniu do wprowadzania do obrotu produktów zgodnych z obowiązującą obecnie wersją rozporządzenia (EWG) nr 2136/89.

(10)

Komitet Zarządzający ds. Produktów Rybołówstwa nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2136/89 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1a ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

„k)

Strangomera bentincki”;

2)

artykuł 7a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7a

1.   Bez uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE konserwowane produkty pokrewne sardynce mogą być przedmiotem obrotu we Wspólnocie z zastosowaniem opisu handlowego składającego się z wyrazu »sardynki« połączonego z nazwą systematyczną gatunku i obszaru geograficznego, na którym go złowiono.

2.   W każdym przypadku gdy opis handlowy przewidziany w ust. 1 jest zamieszczany na opakowaniu konserwowanego produktu pokrewnego sardynce, musi on być wyraźny i czytelny.

3.   Nazwa systematyczna zawiera w każdym przypadku nazwę rodzajową i szczegółowe nazwy łacińskie.

4.   Obszar geograficzny oznacza się jedną z nazw wyszczególnionych w pierwszej kolumnie załącznika, z uwzględnieniem odpowiedniego oznaczenia identyfikacyjnego obszaru znajdującego się w drugiej kolumnie załącznika.

5.   Pojedynczy opis handlowy przypisany jest tylko jednemu gatunkowi stanowiącemu przedmiot obrotu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednak produkty zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2136/89 przed jego zmianą na mocy niniejszego rozporządzenia można wprowadzać do obrotu do dnia 1 listopada 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(2)  Dz.U. L 212 z 22.7.1989, s. 79.

(3)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.


ZAŁĄCZNIK

Nazwy i oznaczenia identyfikacyjne obszarów geograficznych

Nazwa obszaru geograficznego, o której mowa w art. 7a ust. 1

Oznaczenie identyfikacyjne obszaru (1)

Północno-zachodni Atlantyk

Obszar FAO 21

Północno-wschodni Atlantyk (2)

Obszar FAO 27

Morze Bałtyckie

Obszar FAO 27.IIId

Środkowo-zachodni Atlantyk

Obszar FAO 31

Środkowo-wschodni Atlantyk

Obszar FAO 34

Południowo-zachodni Atlantyk

Obszar FAO 41

Południowo-wschodni Atlantyk

Obszar FAO 47

Morze Śródziemne

Obszary FAO 37.1, 37.2 oraz 37.3

Morze Czarne

Obszar FAO 37.4

Ocean Indyjski

Obszary FAO 51 oraz 57

Ocean Spokojny

Obszary FAO 61, 67, 71, 77, 81 oraz 87

Ocean Południowy (Antarktyczny)

Obszary FAO 48, 58 oraz 88

Morze Arktyczne

Obszar FAO 18


(1)  Rocznik FAO. Dane statystyczne o rybołówstwie. Połowy. Tom 86/1. 2000.

(2)  Z wyjątkiem Morza Bałtyckiego.


24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/79


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1346/2008

z dnia 23 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 148 ust. 1 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2), zatwierdzonym decyzją Rady 2008/870/WE (3), Wspólnota zobowiązała się do dodania, na rok gospodarczy 2008/2009, przydziału dla Kuby obejmującego 20 000 ton surowego cukru trzcinowego do rafinacji po stawce celnej w wysokości 98 EUR za tonę.

(2)

Kontyngent ten powinien być ustanowiony i zarządzany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 950/2006 (4) jako kontyngent na „cukier wymieniony w koncesji CXL”.

(3)

Aby zapobiec spekulacjom dotyczącym pozwoleń na przywóz w ramach przydzielanych danemu krajowi kontyngentów przywozowych, należy wprowadzić przepisy ograniczające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz do podmiotów gospodarczych, które mogą przedstawić pozwolenia na wywóz wydane przez właściwy organ kraju wywozu.

(4)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 950/2006 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 950/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 24 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   W roku gospodarczym 2008/2009 ilość 126 925 ton surowego cukru trzcinowego do rafinacji, objętego kodem CN 1701 11 10, otwiera się jako kontyngent cukru wymienionego w koncesji CXL po stawce celnej w wysokości 98 EUR za tonę.

2.   Ilości określone w ust. 1 przyznawane są, zależnie od kraju pochodzenia, jak następuje:

Kuba

78 969 ton,

Brazylia

34 054 ton,

Australia

9 925 ton,

pozostałe kraje trzecie

3 977 ton.”;

2)

w art. 25 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz z Kuby, Brazylii i Australii należy dołączyć oryginał pozwolenia na wywóz iloś