ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 335

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
13 grudnia 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

30

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

32

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

35

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/939/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

39

Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

41

 

 

Komisja

 

 

2008/940/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

94

 

 

2008/943/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania oleju kostnego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8083)  ( 1 )

97

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

99

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1241/2008

z dnia 12 grudnia 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1242/2008

z dnia 8 grudnia 2008 r.

ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Struktury i systemy produkcji są bardzo zróżnicowane we Wspólnocie. Aby ułatwić analizę charakterystyki strukturalnej gospodarstw rolnych i ich wyników ekonomicznych, w decyzji Komisji 85/377/EWG z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiającej wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (2) ustanowiono właściwą i jednolitą klasyfikację gospodarstw rolnych ze względu na ich wielkość ekonomiczną oraz typ rolniczy.

(2)

Wspólnotowa typologia musi być ułożona w sposób umożliwiający utworzenie jednorodnych grup gospodarstw według mniejszego lub większego stopnia zagregowania, tak aby można było dokonać porównania ich sytuacji.

(3)

Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w dochodach rolników, we wspólnotowej typologii należy uwzględnić zmienną klasyfikacyjną, która będzie odzwierciedlać to znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

(4)

Aby osiągnąć cele ustanowione w art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia 79/65/EWG, należy ustanowić przepisy wykonawcze dla wspólnotowej typologii. Ponadto wspólnotowa typologia powinna mieć również zastosowanie do gospodarstw składających sprawozdanie, wykorzystując dane rachunkowe zebrane poprzez wspólnotową Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN).

(5)

Na mocy załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (3) badania struktury gospodarstw rolnych przeprowadzone na podstawie próby musi być statystycznie reprezentatywne w zakresie typu i wielkości gospodarstw rolnych zgodnie ze wspólnotową typologią. Wspólnotowa typologia powinna mieć zatem również zastosowanie do gospodarstw, w odniesieniu do których dane zbierane są w badaniach struktury gospodarstw rolnych.

(6)

Typ rolniczy oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie kryterium ekonomicznego zawsze dodatniego. Właściwe zatem jest stosowanie standardowej produkcji. Standardową produkcję ustala się dla danego produktu. Wykaz produktów, dla których oblicza się standardową produkcję, powinien być ujednolicony z wykazem cech wykorzystywanych w badaniach struktury gospodarstw rolnych ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1166/2008. Aby umożliwić zastosowanie typologii do gospodarstw w ramach FADN, należy ustanowić tabelę zgodności między cechami badania struktury a pozycjami sprawozdania z gospodarstwa rolnego w ramach FADN.

(7)

Współczynniki standardowej produkcji opierają się na średnich wartościach w pięcioletnim okresie referencyjnym, jednak powinny być regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia tendencji ekonomicznych, tak aby typologię można było w dalszym ciągu stosować w sposób sensowny. Częstotliwość aktualizacji powinna być powiązana z latami, w odniesieniu do których przeprowadza się badania struktury gospodarstw rolnych.

(8)

W celu sporządzenia planu wyboru gospodarstw składających sprawozdania w ramach FADN w 2010 r. należy ustanowić, aby typologia określona w niniejszym rozporządzeniu była stosowana już do badań struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. Ponadto, aby zapewnić porównywalność analiz sytuacji gospodarstw rolnych sklasyfikowanych zgodnie z niniejszą typologią, należy ustanowić, że ma ona zastosowanie do badań struktury gospodarstw rolnych i FADN przed 2010 r. Należy zatem umieścić odstępstwo, zakładając że współczynniki standardowej produkcji są obliczane dla okresu referencyjnego 2004.

(9)

Współczynniki standardowej produkcji oraz dane potrzebne do ich obliczenia są przekazywane Komisji poprzez agencję łącznikową wyznaczoną przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 6 rozporządzenia 79/65/EWG. Należy przewidzieć, aby agencja łącznikowa mogła przekazywać bezpośrednio Komisji odpowiednie informacje poprzez ustanowiony przez Komisję system informacyjny. Należy ponadto przewidzieć, aby system ten pozwalał na elektroniczną wymianę potrzebnych informacji na podstawie modeli dostępnych dla agencji łącznikowej poprzez ten system. Należy ponadto przewidzieć, że Komisja powinna poinformować państwa członkowskie o ogólnych warunkach wdrożenia systemu komputerowego przez Komitet Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

(10)

Dla celów przejrzystości oraz biorąc pod uwagę fakt, że wspólnotowa typologia jest środkiem o zastosowaniu ogólnym, a nie skierowanym do określonych odbiorców, należy zastąpić decyzję 85/377/EWG rozporządzeniem.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia „wspólnotową typologię gospodarstw rolnych”, zwaną dalej „typologią”, która stanowi jednolitą klasyfikację gospodarstw we Wspólnocie zgodnie z ich typem rolniczym i ich wielkością ekonomiczną oraz znaczeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem.

2.   Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

Artykuł 2

Typ rolniczy

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia „typ rolniczy” gospodarstwa ustala się przez relatywny udział standardowej produkcji poszczególnych działalności w jego całkowitej standardowej produkcji. Standardową produkcję określa się zgodnie z art. 5.

2.   W zależności od ilości wymaganych informacji szczegółowych typy rolnicze dzieli się na:

a)

ogólne typy rolnicze;

b)

podstawowe typy rolnicze;

c)

szczegółowe typy rolnicze.

Klasyfikację gospodarstw rolnych według typu rolniczego określa załącznik I.

Artykuł 3

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa ustalana jest na podstawie całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa. Jest ona wyrażana w euro. Metodę obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz klasy wielkości ekonomicznej gospodarstw ustala się w załączniku II.

Artykuł 4

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem

Znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem określa się na podstawie udziału tej działalności gospodarczej innej niż rolnicza w finalnej produkcji gospodarstwa. Udział ten wyraża się w formie przedziału procentowego. Przedziały te ustala się w załączniku III część C.

Finalna produkcja, definicja i metoda szacowania tego udziału określona jest w załączniku III części A i B.

Artykuł 5

Standardowa produkcja i całkowita standardowa produkcja

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia „standardowa produkcja” oznacza standardową wartość produkcji brutto.

Standardową produkcję określa się dla każdego z regionów, o którym mowa w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, oraz dla każdej uprawy i kategorii zwierząt gospodarskich wykorzystywanych w badaniach struktury gospodarstw rolnych, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1166/2008.

Metodę obliczania do celów określenia standardowej produkcji dla każdej działalności oraz procedury zbierania odpowiednich danych ustanawia się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2.   Całkowita standardowa produkcja gospodarstwa odpowiada sumie wartości uzyskanych dla każdej działalności przez pomnożenie współczynników standardowej produkcji na jednostkę przez liczbę odpowiadających im jednostek.

3.   Do celów obliczenia współczynników standardowej produkcji dla badania struktury gospodarstw rolnych w roku N, „okres referencyjny” oznacza rok N-3 obejmujący pięć kolejnych lat od roku N-5 do roku N-1.

Współczynniki standardowej produkcji określa się, stosując średnie dane podstawowe obliczone w pięcioletnim okresie referencyjnym, o którym mowa w akapicie pierwszym. Należy je aktualizować w celu uwzględnienia tendencji ekonomicznych co najmniej przy każdym przeprowadzanym badaniu struktury gospodarstw rolnych.

Pierwszy okres referencyjny, dla którego oblicza się współczynniki standardowej produkcji, odpowiada okresowi referencyjnemu 2007 obejmującemu lata kalendarzowe 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 lub rolnicze lata produkcyjne 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 i 2009/2010.

4.   W drodze odstępstwa od akapitu 3 państwa członkowskie obliczają współczynniki standardowej produkcji dla okresu referencyjnego 2004 dla cech wymienionych w badaniu struktury gospodarstw rolnych przeprowadzanym w 2007 r., jak określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 204/2006 (4). W tym przypadku okres referencyjny obejmuje albo lata kalendarzowe 2003, 2004, 2005 albo rolnicze lata produkcyjne 2003/04, 2004/05 i 2005/06.

Artykuł 6

Przekazywanie danych do Komisji

1.   Współczynniki standardowej produkcji oraz dane, o których mowa w załączniku IV część 3, przekazuje się Komisji (Eurostat) przez agencję łącznikową wyznaczoną przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 6 rozporządzenia 79/65/EWG lub organ, któremu funkcja ta została przekazana.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji współczynniki standardowej produkcji dla okresu referencyjnego roku N oraz dane, o których mowa w załączniku IV część 3, do dnia 31 grudnia roku N+3 lub – jeżeli konieczne – przed terminem określonym przez Komisję po skonsultowaniu się z Komitetem Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

Współczynniki standardowej produkcji dla okresu referencyjnego 2004 należy przekazać Komisji do dnia 31 grudnia 2008 r.

3.   Państwa członkowskie przekazują współczynniki standardowej produkcji oraz dane, o których mowa w ust. 1, poprzez systemy komputerowe umożliwiające elektroniczną wymianę dokumentów i informacji udostępnionych przez Komisję (Eurostat) między Komisją a państwami członkowskimi.

4.   Formę i zawartość dokumentów, które należy przekazać ustanawia Komisja na podstawie modeli i kwestionariuszy udostępnionych poprzez systemy, o których mowa w ust. 3. Przepisy dotyczące atrybutów danych, o których mowa w ust. 1, określa się w ramach Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych.

Artykuł 7

Uchylenie

1.   Uchyla się decyzję 85/377/EWG.

Decyzję 85/377/EWG stosuje się jednak dalej w celu klasyfikacji gospodarstw w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych do roku obrachunkowego 2009 włącznie oraz w badaniach struktury gospodarstw rolnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 571/88 (5), do badań przeprowadzanych w 2007 r. włącznie.

2.   Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2010 w odniesieniu do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz do badań struktury gospodarstw rolnych od 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 109 z 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  Dz.U. L 220 z 17.8.1985, s. 1.

(3)  Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14.

(4)  Dz.U. L 34 z 7.2.2006, s. 3.

(5)  Dz.U. L 56 z 2.3.1988, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

KLASYFIKACJA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG TYPU ROLNICZEGO

A.   SCHEMAT KLASYFIKACJI

Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne — uprawy

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Szczegółowy typ rolniczy

1.

Specjalizujące się w uprawach polowych

15.

Specjalizujące się w uprawie zbóż, nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka

151.

Specjalizujące się w uprawie zbóż (innych niż ryż), nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka

152.

Specjalizujące się w uprawie ryżu

153.

Zboża, nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości białka i ryż łącznie

16.

Ogólne uprawy polowe

161.

Specjalizujące się w uprawie roślin okopowych

162.

Zboża, nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości białka i rośliny okopowe łącznie

163.

Specjalizujące się w uprawie warzyw polowych

164.

Specjalizujące się w uprawie tytoniu

165.

Specjalizujące się w uprawie bawełny

166.

Różne uprawy polowe łącznie

2.

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych

21.

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych pod osłonami

211.

Specjalizujące się w uprawie warzyw pod osłonami

212.

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych pod osłonami

213.

Specjalizujące się w mieszanej uprawie ogrodniczej pod osłonami

22.

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych gruntowych

221.

Specjalizujące się w uprawie warzyw gruntowych

222.

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych gruntowych

223.

Specjalizujące się w mieszanej uprawie ogrodniczej gruntowej

23.

Pozostałe uprawy ogrodnicze

231.

Specjalizujące się w uprawie grzybów

232.

Specjalizujące się w uprawie szkółek

233.

Różne uprawy ogrodnicze

3.

Specjalizujące się w uprawach trwałych

35.

Specjalizujące się w uprawie winorośli

351.

Specjalizujące się w produkcji wina gatunkowego

352.

Specjalizujące się w produkcji wina innego niż gatunkowe

353.

Specjalizujące się w produkcji winogron stołowych

354.

Pozostałe uprawy winorośli

36.

Specjalizujące się w uprawie owoców i owoców cytrusowych

361.

Specjalizujące się w uprawie owoców (inne niż cytrusowe, tropikalne i orzechy)

362.

Specjalizujące się w uprawie owoców cytrusowych

363.

Specjalizujące się w uprawie orzechów

364.

Specjalizujące się w uprawie owoców tropikalnych

365.

Specjalizujące się w uprawie mieszanej owoców, owoców cytrusowych, tropikalnych i orzechów

37.

Specjalizujące się w uprawie oliwek

370.

Specjalizujące się w uprawie oliwek

38.

Różne uprawy trwałe łącznie

380.

Różne uprawy trwałe łącznie


Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne – produkcja zwierzęca

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

4.

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym

45.

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

450.

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

46.

Specjalizujące się w chowie bydła - hodowla i opas

460.

Specjalizujące się w chowie bydła — hodowla i opas

47.

Bydło — produkcja mleka, hodowla i opas łącznie

470.

Bydło — produkcja mleka, hodowla i opas łącznie

48.

Owce, kozy i inne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

481.

Specjalizujące się w chowie owiec

482.

Owce i bydło łącznie

483.

Specjalizujące się w chowie kóz

484.

Różne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

5.

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

51.

Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej

511.

Specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej

512.

Specjalizujące się w tuczu trzody chlewnej

513.

Hodowla i tucz trzody chlewnej łącznie

52.

Specjalizujące się w chowie drobiu

521.

Specjalizujące się w chowie kur niosek

522.

Specjalizujące się w chowie drobiu mięsnego

523.

Kury nioski i drób mięsny łącznie

53.

Różne zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie

530.

Różne zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie


Gospodarstwa mieszane

Ogólny typ rolniczy

Podstawowy typ rolniczy

Szczegółowy typ rolniczy

6.

Uprawy mieszane

61.

Uprawy mieszane

611.

Uprawy ogrodnicze i trwałe łącznie

612.

Uprawy polowe i ogrodnicze łącznie

613.

Uprawy polowe i winnice łącznie

614.

Uprawy polowe i trwałe łącznie

615.

Uprawy mieszane, z przewagą upraw polowych

616.

Pozostałe uprawy mieszane

7.

Gospodarstwa mieszane – różne zwierzęta

73.

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych w systemie wypasowym

731.

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt mlecznych

732.

Różne zwierzęta, z przewagą niemlecznych zwierząt żywionych w systemie wypasowym

74.

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami treściwymi

741.

Różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i zwierzęta mleczne łącznie

742.

Różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i niemleczne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

8.

Różne uprawy i zwierzęta łącznie

83.

Uprawy polowe — zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie

831.

Uprawy polowe łącznie z produkcją mleka

832.

Produkcja mleka łącznie z uprawami polowymi

833.

Uprawy polowe łącznie z niemlecznymi zwierzętami żywionymi w systemie wypasowym

834.

Niemleczne zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie z uprawami polowymi

84.

Różne uprawy i zwierzęta łącznie

841.

Uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie

842.

Uprawy trwałe i zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie

843.

Pszczelarstwo

844.

Różne mieszane uprawy i zwierzęta

9.

Gospodarstwa niesklasyfikowane

90.

Gospodarstwa niesklasyfikowane

900.

Gospodarstwa niesklasyfikowane

B.   TABELA ZGODNOŚCI I KODY PRZEGRUPOWUJĄCE

I.   Zgodność między pozycjami w badaniach struktury gospodarstw rolnych oraz w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN)

Równoważne pozycje do stosowania współczynników standardowej produkcji

Kody do stosowania dla poszczególnych pozycji

Wspólnotowe badania struktury gospodarstw rolnych w latach 2010, 2013 i 2016

(Rozporządzenie (WE) nr 1166/2008)

Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego w ramach FADN

(Rozporządzenie (WE) nr 868/2008 w sprawie formatu sprawozdania (1))

I.   

Uprawy

2.01.01.01.

Pszenica zwyczajna i orkisz

120.

Pszenica zwyczajna i orkisz

2.01.01.02.

Pszenica durum

121.

Pszenica durum

2.01.01.03.

Żyto

122.

Żyto (w tym meslin)

2.01.01.04.

Jęczmień

123.

Jęczmień

2.01.01.05.

Owies

124.

Owies

125.

Mieszanki zbóż jarych

2.01.01.06.

Kukurydza na ziarno

126.

Kukurydza na ziarno (w tym kukurydza na ziarno wilgotne)

2.01.01.07.

Ryż

127.

Ryż

2.01.01.99.

Pozostałe zbożowe na ziarno

128.

Pozostałe zboża

2.01.02.

Strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno (w tym materiał siewny i mieszanki zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

129.

Rośliny o wysokiej zawartości białka

2.01.02.01.

W tym groch, bób i łubin słodki

360.

Groch, bobik i łubin słodki

361.

Soczewica, cieciorka i wyka

330.

Pozostałe rośliny o wysokiej zawartości białka

2.01.03.

Ziemniaki (w tym odmiany wczesne i uprawy ziemniaków na sadzeniaki)

130.

Ziemniaki (w tym wczesne ziemniaki i sadzeniaki)

2.01.04.

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

131.

Buraki cukrowe (z wyłączeniem nasion)

2.01.05.

Pastewne rośliny okopowe i kapustne (z wyjątkiem upraw nasiennych)

144.

Pastewne okopowe i kapustne (z wyjątkiem nasion)

2.01.06.01.

Tytoń

134.

Tytoń

2.01.06.02.

Chmiel

133.

Chmiel

2.01.06.03.

Bawełna

347.

Bawełna

2.01.06.04.

Rzepak i rzepik

331.

Rzepak

2.01.06.05.

Słonecznik

332.

Słonecznik

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Siemię lniane (len oleisty)

364.

Len inny niż len włóknisty

2.01.06.08.

Inne rośliny oleiste

334.

Pozostałe nasiona roślin oleistych

2.01.06.09.

Len włóknisty

373.

Len włóknisty

2.01.06.10.

Konopie

374.

Konopie

2.01.06.11.

Inne rośliny włókniste

 

2.01.06.12.

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

345.

Rośliny lecznicze, przyprawy, aromaty i przyprawy korzenne, w tym herbata, kawa i cykoria

2.01.06.99.

Inne rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

346.

Trzcina cukrowa

348.

Pozostałe rośliny przemysłowe

2.01.07.

Świeże warzywa, melony i truskawki, w tym:

 

2.01.07.01.

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

 

2.01.07.01.01.

Na otwartym polu

136.

Świeże warzywa, melony, truskawki w uprawie polowej

2.01.07.01.02.

Ogrodnictwo towarowe

137.

Świeże warzywa, melony, truskawki uprawiane w ogrodach towarowych w uprawie polowej

2.01.07.02.

Uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

138.

Świeże warzywa, melony, truskawki pod osłonami

2.01.08.

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych):

 

2.01.08.01.

Uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami

140.

Kwiaty i rośliny ozdobne uprawiane w uprawie polowej (z wyłączeniem szkółek)

2.01.08.02.

Uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami

141.

Kwiaty i rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami

2.01.09.

Uprawy pastewne na zielonkę

 

2.01.09.01.

Trawy polowe

147.

Trawa okresowa

2.01.09.02.

Pozostałe uprawy na zielonkę

145.

Pozostałe rośliny pastewne

2.01.09.02.01.

Kukurydza na zielonkę

326.

Kukurydza pastewna

2.01.09.02.02.

Strączkowe na zielonkę

ORAZ

327.

Pozostałe zboża na kiszonkę

ORAZ

2.01.09.02.99.

Pozostałe uprawy na zielonkę, gdzie indziej niewymienione

328.

Pozostałe rośliny pastewne

2.01.10.

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych

142.

Nasiona traw

143.

Pozostałe nasiona

2.01.11.

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

148.

Pozostałe rośliny uprawne nieuwzględnione w pozycjach 120–147

149.

Grunt gotowy pod zasiewy, wydzierżawiony innym podmiotom, w tym grunt udostępniony pracownikom w ramach świadczenia w naturze

2.01.12.01.

Grunty ugorowane bez dopłat

146.

Grunty odłogowane

Dane brakujące Kod 3: Grunty ugorowane bez wsparcia finansowego

2.01.12.02.

Grunty ugorowane objęte dopłatami, nieużytkowane gospodarczo

146.

Grunty odłogowane

Dane brakujące Kod 8: Grunty nieuprawiane, niewykorzystywane do celów produkcyjnych, którym przysługuje wsparcie finansowe

2.03.01.

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu

150.

Łąki i pastwiska trwałe

2.03.02.

Nieuprawiane tereny do wypasu

151.

Pastwiska i łąki niepielęgnowane

2.03.03.

Trwałe użytki zielone wyłączone z produkcji i objęte dopłatami

314.

Łąki i pastwiska trwałe wyłączone z produkcji i kwalifikujące się do otrzymania dopłat

2.04.01.

Sady i plantacje roślin jagodowych

152.

Sady owocowe i jagodowe

2.04.01.01.

Gatunki owoców, w tym

 

2.04.01.01.01.

Owoce umiarkowanych stref klimatycznych

349.

Owoce ziarnkowe

350.

Owoce pestkowe

2.04.01.01.02.

Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych

353.

Owoce zwrotnikowe i podzwrotnikowe

2.04.01.02.

Gatunki jagodowe

352.

Drobne owoce i owoce jagodowe

2.04.01.03.

Orzechy

351.

Orzechy

2.04.02.

Plantacje owoców cytrusowych

153.

Sady owoców cytrusowych

2.04.03.

Plantacje oliwek

154.

Gaje oliwne

2.04.03.01.

Zwykle produkujące oliwki stołowe

281.

Oliwki stołowe

2.04.03.02.

Zwykle produkujące oliwki do produkcji oliwy

282.

Oliwki do produkcji oliwy

283.

Oliwa z oliwek

2.04.04.

Winnice w tym zwykle produkujące:

155.

Winorośle

2.04.04.01.

Wino wysokiej jakości

286.

Winogrona do produkcji wina gatunkowego z ChNP

292.

Winogrona do produkcji wina gatunkowego z ChOG

289.

Wino gatunkowe z ChNP

294.

Wino gatunkowe z ChOG

2.04.04.02.

Pozostałe wina

293.

Winogrona do produkcji pozostałych win

288.

Różne produkty z winogron: moszcz winogronowy, sok, brandy, ocet i inne, produkowane w ramach gospodarstwa

295.

Pozostałe wina

2.04.04.03.

Winogrona stołowe

285.

Winogrona stołowe

2.04.04.04.

Rodzynki

291.

Rodzynki

2.04.05.

Szkółki

157.

Szkółki

2.04.06.

Pozostałe uprawy trwałe

158.

Pozostałe uprawy trwałe

2.04.07.

Uprawy trwałe pod szkłem

156.

Uprawy trwałe pod osłonami

2.06.01.

Uprawy grzybów

139.

Uprawy grzybów

II.   

Zwierzęta gospodarskie

3.01.

Koniowate

22.

Koniowate (niezależnie od wieku)

3.02.01.

Byczki i jałówki poniżej 1 roku

23.

Cielęta na opas

24.

Pozostałe bydło do 1 roku

3.02.02.

Byczki w wieku 1–2 lat

25.

Byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

3.02.03.

Jałówki w wieku 1–2 lat

26.

Jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

3.02.04.

Byczki w wieku dwóch lat i powyżej

27.

Buhaje lub wolce dwuletnie lub starsze

3.02.05.

Jałówki w wieku dwóch lat i powyżej

28.

Jałówki hodowlane

29.

Jałówki na opas

3.02.06.

Krowy mleczne

30.

Krowy mleczne

31.

Wybrakowane krowy mleczne

3.02.99.

Pozostałe krowy

32.

Pozostałe krowy

3.03.01.

Owce (w każdym wieku)

 

3.03.01.01.

Maciorki do dalszego chowu

40.

Owce maciorki

3.03.01.99.

Pozostałe owce

41.

Pozostałe owce

3.03.02.

Kozy (w każdym wieku)

 

3.03.02.01.

Samice do dalszego chowu

38.

Kozy, samice hodowlane

3.03.02.99.

Pozostałe kozy

39.

Pozostałe kozy

3.04.01.

Prosiaki o wadze do 20 kilogramów

43.

Prosięta

3.04.02.

Lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej

44.

Maciory

3.04.99.

Pozostała trzoda chlewna

45.

Tuczniki

46.

Pozostałe świnie

3.05.01.

Brojlery

47.

Brojlery kurze

3.05.02.

Kury nioski

48.

Kury nioski

3.05.03.

Pozostały drób

49.

Pozostały drób

3.05.03.01.

Indyki

3.05.03.02.

Kaczki

3.05.03.03.

Gęsi

3.05.03.04.

Strusie

3.05.03.99.

Inny drób, gdzie indziej niewymieniony

3.06.

Króliki, samice hodowlane

34.

Króliki, samice hodowlane

3.07.

Pszczoły

33.

Pnie pszczele

II.   Kody przegrupowujące pewne cechy zawarte w badaniach struktury gospodarstw rolnych z lat 2010, 2013 i 2016

P45.

Bydło, mleczne = 3.02.01 (byczki i jałówki poniżej 1 roku) + 3.02.03. (jałówki w wieku 1–2 lat) + 3.02.05 (jałówki w wieku dwóch lat i powyżej) + 3.02.06 (krowy mleczne).

P46.

Bydło = P45 (bydło mleczne) + 3.02.02. (byczki w wieku 1–2 lat) + 3.02.04. (byczki w wieku dwóch lat i powyżej) + 3.02.99. (pozostałe krowy).

GL

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym = 3.01. (koniowate) + P46 (bydło) + 3.03.01.01. (owce, maciorki do dalszego chowu) + 3.03.01.99 (pozostałe owce) + 3.03.02.01. (kozy, samice do dalszego chowu) + 3.03.02.99. (pozostałe kozy).

Jeśli GL=0

FCP1

Rośliny pastewne na sprzedaż = 2.01.05 (pastewne rośliny okopowe i kapustne) + 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę) + 2.03.01. (pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu) + 2.03.02. (nieuprawiane tereny do wypasu)

FCP4

Rośliny pastewne dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym = 0

P17

Rośliny okopowe = 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe) + 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne)

Jeśli GL>0

FCP1

Rośliny pastewne na sprzedaż = 0

FCP4

Rośliny pastewne dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym = 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne) + 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę) + 2.03.01. (pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu) + 2.03.02. (nieuprawiane tereny do wypasu)

P17

Rośliny okopowe = 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe)

P151.

Zboża z wyłączeniem ryżu = 2.01.01.01. (pszenica zwyczajna i orkisz) + 2.01.01.02. (pszenica durum) + 2.01.01.03. (żyto) + 2.01.01.04. (jęczmień) + 2.01.01.05. (owies) + 2.01.01.06. kukurydza na ziarno) + 2.01.01.99. (pozostałe zbożowe na ziarno)

P15.

Zboża = P151 (zboża z wyłączeniem ryżu) + 2.01.01.07. (ryż)

P16.

Nasiona roślin oleistych = 2.01.06.04. (rzepak i rzepik) + 2.01.06.05. (słonecznik) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (siemię lniane (len oleisty)) + 2.01.06.08. (inne rośliny oleiste)

P51.

Trzoda chlewna = 3.04.01. (prosiaki o wadze do 20 kilogramów) + 3.04.02. (lochy do dalszego chowu o wadze 50 kilogramów i powyżej) + 3.04.99. (pozostała trzoda chlewna).

P52.

Drób = 3.05.01. (brojlery) + 3.05.02. (kury nioski) + 3.05.03. (pozostały drób).

P1.

Uprawy ogólne = P15 (zboża) + 2.01.02. (strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno) + 2.01.03. (ziemniaki) + 2.01.04. (buraki cukrowe) + 2.01.06.01. (tytoń) + 2.01.06.02. (chmiel) + 2.01.06.03. (bawełna) + P16 (nasiona roślin oleistych) + 2.01.06.09. (len włóknisty) + 2.01.06.10. (konopie) + 2.01.06.11. (inne rośliny włókniste) + 2.01.06.12. (rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym) + 2.01.06.99. (inne rośliny przemysłowe gdzie indziej niewymienione) + 2.01.07.01.01. (świeże warzywa, melony i truskawki – na otwartym polu) + 2.01.10. (nasiona i sadzonki na gruntach ornych) + 2.01.11. (pozostałe uprawy na gruntach ornych) + 2.01.12.01. (grunty ugorowane bez dopłat) + FCP1 (rośliny pastewne na sprzedaż)

P2.

Uprawy ogrodnicze = 2.01.07.01.02. (świeże warzywa, melony i truskawki – ogrodnictwo towarowe) + 2.01.07.02. (świeże warzywa, melony i truskawki – uprawa pod szkłem lub innymi (dostępnymi) osłonami) + 2.01.08.01. (kwiaty i rośliny ozdobne – gruntowe lub pod niskimi osłonami - uprawy gruntowe lub pod niskimi (niedostępnymi) osłonami + 2.01.08.02. (kwiaty i rośliny ozdobne – uprawa pod szkłem lub pod innymi (dostępnymi) osłonami) + 2.06.01. (uprawy grzybów) + 2.04.05. (szkółki)

P3.

Uprawy trwałe = 2.04.01. (sady i plantacje roślin jagodowych) + 2.04.02. (plantacje owoców cytrusowych) + 2.04.03. (plantacje oliwek) + 2.04.04. (winnice) + 2.04.06. (pozostałe uprawy trwałe) + 2.04.07. (uprawy trwałe pod szkłem)

P4.

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne = GL (zwierzęta żywione w systemie wypasowym) + FCP4 (rośliny pastewne dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym)

P5.

Zwierzęta żywione paszami treściwymi = P51 (trzoda chlewna) + P52 (drób) + 3.06. (króliki, samice hodowlane)

C.   DEFINICJA TYPÓW

Typy rolnicze są określone przez dwie cechy:

a)

Charakter danych cech

Cechy te odnoszą się do wykazu cech badanych w ramach badań struktury gospodarstw rolnych w latach 2010, 2013 oraz 2016; są one oznaczane wykorzystując kody wymienione w tabeli zgodności znajdującej się w części B.I niniejszego załącznika lub przez kod przegrupowujący kilka z tamtych cech, jak określono w części B.II niniejszego załącznika (2).

b)

Progi określające przedziały klas

Jeżeli nie wskazano inaczej, progi te wyrażone są jako części całkowitej standardowej produkcji gospodarstwa.

Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne — uprawy

Typy rolnicze

Definicja

Kod cech i progów

(odniesienie do niniejszego załącznika część B)

Ogólne

Podstawowe

Szczegółowe

Kod

 

Kod

 

Kod

 

1

Specjalizujące się w uprawach polowych

 

 

 

 

Uprawy ogólne, tj. zboża, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno, nasiona roślin oleistych, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny przemysłowe, świeże warzywa, melony i truskawki gruntowe, nasiona i sadzonki na gruntach ornych, inne uprawy na gruntach ornych, grunty ugorowane i rośliny pastewne na sprzedaż > 2/3

P1 > 2/3

15

Specjalizujące się w uprawie zbóż, nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka

 

 

Zboża, nasiona roślin oleistych, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Specjalizujące się w uprawie zbóż (innych niż ryż), nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka

Zboża, z wyłączeniem ryżu, nasiona roślin oleistych, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Specjalizujące się w uprawie ryżu

Ryż > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Zboża, nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości białka i ryż łącznie

Gospodarstwa w klasie 15, wyłączając te w klasach 151 i 152

 

16

Ogólne uprawy polowe

 

 

Uprawy ogólne > 2/3; zboża, nasiona roślin oleistych, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Specjalizujące się w uprawie roślin okopowych

Rośliny okopowe > 2/3

P17 > 2/3

162

Zboża, nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości białka i rośliny okopowe łącznie

Zboża, nasiona roślin oleistych, strączkowe jadalne i uprawy białkowe na ziarno > 1/3; rośliny okopowe > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Specjalizujące się w uprawie warzyw polowych

Świeże warzywa, melony i truskawki na otwartym polu > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Specjalizujące się w uprawie tytoniu

Tytoń > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Specjalizujące się w uprawie bawełny

Bawełna > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Różne uprawy polowe łącznie

Gospodarstwa w klasie 16, wyłączając te w klasach 161, 162, 163, 164 i 165

 

2

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych

 

 

 

 

Świeże warzywa, melony i truskawki — ogrodnictwo towarowe i uprawa pod szkłem, kwiaty i rośliny ozdobne — gruntowe i pod szkłem, uprawy grzybów i szkółki > 2/3

P2 > 2/3

21

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych pod osłonami

 

 

Świeże warzywa, melony i truskawki — uprawa pod szkłem oraz kwiaty i rośliny ozdobne, uprawa pod szkłem > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Specjalizujące się w uprawie warzyw pod osłonami

Świeże warzywa, melony i truskawki – uprawa pod szkłem > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych pod osłonami

Kwiaty i rośliny ozdobne pod szkłem > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Specjalizujące się w mieszanej uprawie ogrodniczej pod osłonami

Gospodarstwa w klasie 21, wyłączając te w klasach 211 i 212

 

22

Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych gruntowych

 

 

Świeże warzywa, melony i truskawki – ogrodnictwo towarowe, kwiaty i rośliny ozdobne – gruntowe > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Specjalizujące się w uprawie warzyw gruntowych

Świeże warzywa, melony i truskawki – ogrodnictwo towarowe > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Specjalizujące się w uprawie kwiatów i roślin ozdobnych gruntowych

Kwiaty i rośliny ozdobne – gruntowe > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Specjalizujące się w mieszanej uprawie ogrodniczej gruntowej

Gospodarstwa w klasie 22, wyłączając te w klasach 221 i 222

 

23

Pozostałe uprawy ogrodnicze

 

 

Gospodarstwa ogrodnicze z ogrodnictwem szklarniowym ≤ 2/3 i ogrodnictwem gruntowym ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Specjalizujące się w uprawie grzybów

Grzyby > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Specjalizujące się w uprawie szkółek

Szkółki > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Różne uprawy ogrodnicze

Gospodarstwa w klasie 23, wyłączając te w klasach 231 i 232

 

3

Specjalizujące się w uprawach trwałych

 

 

 

 

Sady i plantacje roślin jagodowych, plantacje owoców cytrusowych, oliwek, winnice, pozostałe uprawy trwałe oraz uprawy trwałe pod szkłem > 2/3

P3 > 2/3

35

Specjalizujące się w uprawie winorośli

 

 

Winnice > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Specjalizujące się w produkcji wina gatunkowego

Winnice zwykle produkujące wino wysokiej jakości > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Specjalizujące się w produkcji wina innego niż gatunkowe

Winnice zwykle produkujące pozostałe wina > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Specjalizujące się w produkcji winogron stołowych

Winnice zwykle produkujące winogrona stołowe > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Pozostałe uprawy winorośli

Gospodarstwa w klasie 35, wyłączając te w klasach 351, 352 i 353

 

36

Specjalizujące się w uprawie owoców i owoców cytrusowych

 

 

Sady i plantacje roślin jagodowych oraz plantacje owoców cytrusowych > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Specjalizujące się w uprawie owoców (inne niż cytrusowe, tropikalne i orzechy)

Sady i plantacje roślin jagodowych z umiarkowanych stref klimatycznych > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Specjalizujące się w uprawie owoców cytrusowych

Plantacje owoców cytrusowych > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Specjalizujące się w uprawie orzechów

Orzechy > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Specjalizujące się w uprawie owoców tropikalnych

Owoce podzwrotnikowych stref klimatycznych > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Specjalizujące się w uprawie mieszanej owoców, owoców cytrusowych, tropikalnych i orzechów

Gospodarstwa w klasie 36, wyłączając te w klasach 361, 362, 363 i 364

 

37

Specjalizujące się w uprawie oliwek

370

Specjalizujące się w uprawie oliwek

Plantacje oliwek > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Różne uprawy trwałe łącznie

380

Różne uprawy trwałe łącznie

Gospodarstwa w klasie 3, wyłączając te w klasach 35, 36 i 37

 


Gospodarstwa wyspecjalizowane — produkcja zwierzęca

Typy rolnicze

Definicja

Kod cech i progów

(odniesienie do niniejszego załącznika część B)

Ogólne

Podstawowe

Szczegółowe

Kod

 

Kod

 

Kod

 

4

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym

 

 

 

 

Rośliny pastewne dla zwierząt żywionych w systemie wypasowym (tzn. rośliny okopowe i kapustne, uprawy pastewne na zielonkę, pastwiska i łąki, nieuprawiane tereny do wypasu) oraz zwierzęta żywione w systemie wypasowym (tzn. koniowate, wszystkie typy bydła, owce i kozy) > 2/3

P4 > 2/3

45

Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego

 

 

Krowy mleczne > 3/4 całości zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Specjalizujące się w chowie bydła – hodowla i opas

 

 

Wszelkie bydło (np. byczki i jałówki poniżej 1 roku, byczki i jałówki w wieku 1–2 lat i bydło w wieku 2 lat i więcej (byki, jałówki, krowy mleczne i pozostałe krowy)) > 2/3 całości zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne ≤ 1/10 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Bydło — produkcja mleka, hodowla i opas łącznie

 

 

Wszelkie bydło > 2/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne > 1/10 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych; wyłączając te gospodarstwa w klasie 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; wyłączając 45

48

Owce, kozy i inne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

 

 

Wszelkie bydło ≤ 2/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym

P46 ≤ 2/3

481

Specjalizujące się w chowie owiec

Owce > 2/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Owce i bydło łącznie

Wszelkie bydło > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym, owce > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym, a zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Specjalizujące się w chowie kóz

Kozy > 2/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione w systemie wypasowym > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Różne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

Gospodarstwa w klasie 48 wyłączając te w 481, 482 i 483

 

5

Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

 

 

 

 

Zwierzęta żywione paszami treściwymi, takie jak: trzoda chlewna (tzn. prosiaki, lochy, pozostała trzoda chlewna), drób (tzn. brojlery, kury nioski, pozostały drób) i króliki - samice hodowlane > 2/3

P5 > 2/3

51

Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej

 

 

Trzoda chlewna > 2/3

P51 > 2/3

511

Specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej

Lochy > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Specjalizujące się w tuczu trzody chlewnej

Prosiaki i pozostała trzoda chlewna > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Hodowla i tucz trzody chlewnej łącznie

Gospodarstwa w klasie 51, wyłączając te w klasach 511 i 512

 

52

Specjalizujące się w chowie drobiu

 

 

Drób > 2/3

P52 > 2/3

521

Specjalizujące się w chowie kur niosek

Kury nioski > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Specjalizujące się w chowie drobiu mięsnego

Brojlery i pozostały drób > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Kury nioski i drób mięsny łącznie

Gospodarstwa w klasie 52, wyłączając te w klasach 521 i 522

 

53

Różne zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie

 

 

Gospodarstwa w klasie 5, wyłączając te w klasach 51 i 52

 


Gospodarstwa mieszane

Typy rolnicze

Definicja

Kod cech i progów

(odniesienie do niniejszego załącznika część B)

Ogólne

Podstawowe

Szczegółowe

Kod

 

Kod

 

Kod

 

6

Uprawy mieszane

61

Uprawy mieszane

 

 

Uprawy ogólne i ogrodnicze i uprawy trwałe > 2/3, ale {uprawy ogólne ≤ 2/3 i ogrodnicze ≤ 2/3 i uprawy trwałe ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Uprawy ogrodnicze i trwałe łącznie

Uprawy ogrodnicze > 1/3; uprawy trwałe > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Uprawy polowe i ogrodnicze łącznie

Uprawy ogólne > 1/3; uprawy ogrodnicze > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Uprawy polowe i winnice łącznie

Uprawy ogólne > 1/3; winorośle > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04. > 1/3

614

Uprawy polowe i trwałe łącznie

Uprawy ogólne > 1/3; uprawy trwałe > 1/3; winnice ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04. ≤ 1/3

615

Uprawy mieszane z przewagą upraw polowych

Uprawy ogólne > 1/3; bez innej działalności > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Pozostałe uprawy mieszane

Gospodarstwa w klasie 61, wyłączając te w klasach 611, 612, 613, 614 i 615

 

7

Gospodarstwa mieszane – różne zwierzęta

 

 

 

 

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne i zwierzęta żywione paszami treściwymi > 2/3; zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne ≤ 2/3; zwierzęta żywione paszami treściwymi ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych w systemie wypasowym

 

 

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne > zwierząt żywionych paszami treściwymi

P4 > P5

731

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt mlecznych

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Różne zwierzęta, z przewagą niemlecznych zwierząt żywionych w systemie wypasowym

Gospodarstwa w klasie 73, wyłączając te w klasie 731

 

74

Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami treściwymi

 

 

Zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne ≤ zwierząt żywionych paszami treściwymi

P4 ≤ P5

741

Różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i zwierzęta mleczne łącznie

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; zwierzęta żywione paszami treściwymi > 1/3, krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Różne zwierzęta: zwierzęta żywione paszami treściwymi i niemleczne zwierzęta żywione w systemie wypasowym

Gospodarstwa w klasie 74, wyłączając te w klasie 741

 

8

Różne uprawy i zwierzęta łącznie

 

 

 

 

Gospodarstwa wykluczone z klas 1–7

 

83

Uprawy polowe — zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie

 

 

Uprawy ogólne > 1/3; zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Uprawy polowe łącznie z produkcją mleka

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego: bydło mleczne < uprawy ogólne

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Produkcja mleka łącznie z uprawami polowymi

Bydło mleczne > 1/3 zwierząt żywionych w systemie wypasowym; krowy mleczne > 1/2 bydła mlecznego; bydło mleczne ≥ uprawy ogólne

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Uprawy polowe łącznie z niemlecznymi zwierzętami żywionymi w systemie wypasowym

Uprawy ogólne > zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne, wyłączając gospodarstwa w klasie 831

P1 > P4; wyłączając 831

834

Niemleczne zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie z uprawami polowymi

Gospodarstwa w klasie 83, wyłączając te w klasach 831, 832 i 833

 

84

Różne uprawy i zwierzęta łącznie

 

 

Gospodarstwa w klasie 8, wyłączając te w klasie 83

 

841

Uprawy polowe i zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie

Uprawy ogólne > 1/3; zwierzęta żywione paszami treściwymi > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Uprawy trwałe i zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie

Uprawy trwałe > 1/3; zwierzęta żywione w systemie wypasowym i rośliny pastewne > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Pszczelarstwo

Pszczoły > 2/3

3.7. > 2/3

844

Różne mieszane uprawy i zwierzęta

Gospodarstwa w klasie 84, wyłączając te w klasach 841, 842 i 843

 


Gospodarstwa niesklasyfikowane

Typy rolnicze

Definicja

Kod cech i progów

(odniesienie do niniejszego załącznika część B)

Ogólne

Podstawowe

Szczegółowe

Kod

 

Kod

 

Kod

 

9

Gospodarstwa niesklasyfikowane

 

 

 

 

Gospodarstwa niesklasyfikowane

Całkowita standardowa produkcja = 0


(1)  Dz.U. L 237 z 4.9.2008, s. 18.

(2)  Cechy 2.01.05. (pastewne rośliny okopowe i kapustne), 2.01.09. (uprawy pastewne na zielonkę), 2.01.12.01. (grunty ugorowane bez dopłat), 2.01.12.02. (grunty ugorowane objęte dopłatami, nieużytkowane gospodarczo), 2.02. (ogrody przydomowe), 2.03.01. (pastwiska i łąki z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu), 2.03.02. (nieuprawiane tereny do wypasu), 2.03.03. (trwałe użytki zielone wyłączone z produkcji, objęte dopłatami), 3.02.01. (byczki i jałówki poniżej 1 roku), 3.03.01.99. (pozostałe owce), 3.03.02.99. (pozostałe kozy) i 3.04.01. (prosiaki o wadze do 20 kilogramów) stosowane są jedynie pod określonymi warunkami (zob. załącznik IV pkt 5).


ZAŁĄCZNIK II

WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW

A.   WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA

Wielkość ekonomiczną gospodarstwa stanowi całkowita standardowa produkcja gospodarstwa wyrażona w EUR.

B.   KLASY WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW

Gospodarstwa pogrupowano według klas wielkości, których przedziały określono poniżej.

Klasy

Przedziały w EUR

I

mniej niż 2 000 EUR

II

od 2 000 do mniej niż 4 000 EUR

III

od 4 000 do mniej niż 8 000 EUR

IV

od 8 000 do mniej niż 15 000 EUR

V

od 15 000 do mniej niż 25 000 EUR

VI

od 25 000 do mniej niż 50 000 EUR

VII

od 50 000 do mniej niż 100 000 EUR

VIII

od 100 000 do mniej niż 250 000 EUR

IX

od 250 000 do mniej niż 500 000 EUR

X

od 500 000 do mniej niż 750 000 EUR

XI

od 750 000 do mniej niż 1 000 000 EUR

XII

od 1 000 000 do mniej niż 1 500 000 EUR

XIII

od 1 500 000 do mniej niż 3 000 000 EUR

XIV

równe lub większe niż 3 000 000 EUR

Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości IV i V, VIII i IX, X i XI, od XII do XIV i od X do XIV pogrupowano razem.

Stosując art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 79/65/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżej.


ZAŁĄCZNIK III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA INNA NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANA Z GOSPODARSTWEM

A.   DEFINICJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem obejmuje wszystkie działalności inne niż praca w gospodarstwie, które są bezpośrednio związane z gospodarstwem i mają ekonomiczny wpływ na to gospodarstwo. Są to działalności, w ramach których wykorzystywane są albo zasoby gospodarstwa (ziemia, budynki i budowle, maszyny, produkty rolne, itp.), albo produkty gospodarstwa.

B.   SZACOWANIE ZNACZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

Udział działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w finalnej produkcji gospodarstwa szacuje się jako udział obrotu z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w całkowitym obrocie z gospodarstwa (włącznie z dopłatami bezpośrednimi) w następujący sposób:

Formula

C.   KLASY ODZWIERCIEDLAJĄCE ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z GOSPODARSTWEM

Gospodarstwa są klasyfikowane według klas odzwierciedlających znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w finalnej produkcji, dla których przedziały ustalono poniżej.

Klasy

Przedziały procentowe

I

Od 0 % do 10 %

II

Od powyżej 10 % do 50 %

III

Od powyżej 50 % do poniżej 100 %


ZAŁĄCZNIK IV

WSPÓŁCZYNNIKI STANDARDOWEJ PRODUKCJI (SP)

1.   DEFINICJA ORAZ ZASADY OBLICZANIA SP

a)   Produkcja działalności rolniczej oznacza pieniężną wartość produkcji rolnej brutto według ceny na terenie gospodarstwa.

Standardowa produkcja (SP) oznacza wartość produkcji odpowiadającej przeciętnej sytuacji w danym regionie dla każdej działalności rolniczej.

b)   Produkcja jest sumą wartości produktu(-ów) głównego(-ych) oraz produktu(-ów) ubocznego(-ych).

Wartości oblicza się poprzez przemnożenie produkcji na jednostkę przez cenę na terenie gospodarstwa, bez VATu, podatków od produktów i dopłat bezpośrednich.

c)   Okres produkcyjny

SP odpowiada 12-miesięcznemu okresowi produkcyjnemu (rok kalendarzowy lub rolniczy rok produkcyjny).

Dla produktów roślinnych lub zwierzęcych, których cykl produkcyjny jest krótszy lub dłuższy od 12 miesięcy, SP odpowiadającą wzrostowi lub wielkości produkcji oblicza się dla 12 miesięcy.

d)   Dane podstawowe i okres referencyjny

SP ustala się przy użyciu czynników wspomnianych w lit. b). W tym celu podstawowe dane zbiera się w państwach członkowskich dla okresu referencyjnego obejmującego pięć kolejnych lat kalendarzowych lub rolniczych lat produkcyjnych. Okres referencyjny jest taki sam dla wszystkich państw członkowskich i ustala go Komisja. Na przykład, współczynniki SP odpowiadające okresowi referencyjnemu „2007” obejmują lata kalendarzowe 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 lub rolnicze lata produkcyjne 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 i 2009/2010.

e)   Jednostki

(1)   Jednostki fizyczne:

a)

Współczynniki SP dla upraw ustalane są na podstawie powierzchni wyrażonej w hektarach.

Jednakże dla grzybów SP ustala się na podstawie produkcji brutto dla wszystkich kolejnych zbiorów w ciągu roku i jest on wyrażony na 100 m2 powierzchni pod uprawą. W związku z ich wykorzystaniem w Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, współczynniki SP, wyznaczone w ten sposób, dzieli się przez liczbę kolejnych zbiorów w ciągu roku i taka liczba przekazywana jest przez państwa członkowskie.

b)

Współczynniki SP odnoszące się do działalności produkcji zwierzęcej oblicza się na sztukę zwierzęcia z wyjątkiem drobiu, dla którego jest on ustalany dla 100 sztuk, a także dla pszczół, dla których określa się go dla 1 ula.

(2)   Jednostki pieniężne oraz zaokrąglanie

Podstawowe dane dla wyznaczania SP oraz obliczone współczynniki SP ustalane są w euro. W przypadku państw członkowskich, które nie przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej, SP przelicza się na euro na podstawie średniego kursu wymiany walut dla okresu referencyjnego, zgodnie z pkt 1 lit. d) niniejszego załącznika. Niniejsze kursy wymiany walut są podawane do wiadomości tych państw członkowskich przez Komisję.

SP można zaokrąglić do 5 EUR, jeśli istnieje taka potrzeba.

2.   PODZIAŁ SP

a)   Według działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej

SP ustala się dla wszystkich cech odpowiadających pozycjom wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych zgodnie z procedurą ustanowioną w tych badaniach.

b)   Podział geograficzny

SP ustala się przynajmniej na podstawie jednostek geograficznych, które są zgodne z wykorzystywanymi w pozycjach wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych oraz w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN). Obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz obszarów górskich nie traktuje się jako jednostek geograficznych.

Nie określa się żadnych SP dla działalności niefunkcjonujących w danym regionie.

3.   ZBIERANIE DANYCH DO CELÓW OKREŚLENIA SP

a)

Podstawowe dane do określenia SP aktualizowane są co najmniej za każdym razem, kiedy przeprowadza się badanie struktury gospodarstw rolnych w formie spisu.

b)

W okresie pomiędzy dwoma wspólnotowymi badaniami struktury gospodarstw rolnych w formie spisu, SP aktualizuje się za każdym przeprowadzeniem badania struktury gospodarstw rolnych. Uaktualnienie takie przeprowadza się:

albo przez odnowienie podstawowych danych w sposób podobny do tego, który wyszczególniono w lit. a),

albo przez zastosowanie metody obliczenia, dzięki której SP można uaktualnić. Zasady stosowane do takiej metody określone są na poziomie wspólnotowym.

4.   REALIZACJA

Państwa członkowskie są odpowiedzialne, zgodnie z przepisami niniejszego załącznika, za zbieranie podstawowych danych niezbędnych do obliczenia współczynników SP i za ich obliczenie, za przeliczenie wyników na EUR, a także, jeżeli jest to stosowne, za zbieranie danych wymaganych do stosowania metody aktualizacji.

5.   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

Następujące specjalne zasady ustanawia się w celu obliczenia współczynników SP dla niektórych cech:

a)   Grunty ugorowane niepodlegające dopłatom

SP odnosząca się do gruntów ugorowanych niepodlegających dopłatom brana jest pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie są inne dodatnie SP.

b)   Grunty ugorowane podlegające dopłatom, nieużytkowane gospodarczo oraz pastwiska i łąki trwałe wyłączone z produkcji, podlegające dopłatom

Skoro produkcja z gruntów podlegających dopłatom, lecz nieużytkowanych gospodarczo, ogranicza się do dopłat bezpośrednich, SP traktuje się jako równe zeru.

c)   Ogrody przydomowe

Skoro produkcja z ogrodów przydomowych jest zwykle przeznaczona do konsumpcji własnej, SP traktuje się jako równe zeru.

d)   Zwierzęta gospodarskie

W odniesieniu do zwierząt gospodarskich cechy wydzielone są według grup wiekowych. Produkcja odpowiada wartości przyrostu zwierzęcia w czasie przebywania w grupie wiekowej. Innymi słowy, odpowiada różnicy między wartością zwierzęcia w chwili opuszczania grupy a jego wartością w chwili wejścia do tej grupy (zwana również wartością wymiany stada).

e)   Cielęta poniżej 1 roku, byczki i jałówki

Współczynniki SP odnoszące się do cieląt poniżej 1 roku brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie jest więcej cieląt poniżej 1 roku niż krów. Jedynie współczynniki SP dotyczące nadwyżki cieląt poniżej 1 roku są brane pod uwagę.

f)   Pozostałe owce i pozostałe kozy

Współczynniki SP odnoszące się do pozostałych owiec brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma owiec maciorek.

Współczynniki SP odnoszące się do pozostałych kóz brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma kóz - samic hodowlanych.

g)   Prosięta

Współczynniki SP odnoszące się do prosiąt brane są pod uwagę przy obliczaniu całkowitej SP gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie nie ma macior.

h)   Rośliny pastewne

Jeżeli w gospodarstwie nie ma zwierząt żywionych w systemie wypasowym (tzn. koniowatych, bydła, owiec czy kóz), rośliny pastewne (tj. okopowe i kapustne, rośliny pastewne na zielonkę, pastwiska i łąki) są traktowane jako produkty na sprzedaż i stanowią część produkcji dotyczącą upraw ogólnych.

Jeżeli w gospodarstwie są zwierzęta żywione w systemie wypasowym, rośliny pastewne traktowane są jako pasza dla tych zwierząt i stanowi część produkcji dotyczącą zwierząt żywionych w systemie wypasowym i roślin pastewnych.


ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji

Decyzja 85/377/EWG

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1, akapit pierwszy

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1, akapit drugi

Artykuł 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 1 ust. 2

Artykuły 3 do 5

Artykuł 6

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 7, akapit pierwszy, zdanie wprowadzające

Artykuł 2 ust. 2 zdanie wprowadzające

Artykuł 7, akapit pierwszy, tiret pierwsze do trzeciego

Artykuł 2 ust. 2, akapit pierwszy, lit. a)–c)

Artykuł 7, akapit pierwszy, tiret czwarte

Artykuł 7, akapit drugi

Artykuł 7, akapit trzeci

Art. 2 ust. 2, akapit drugi

Artykuły 8 i 9

Artykuł 3

Artykuły 4 do 7

Artykuł 10

Artykuł 11

Artykuł 12

Artykuł 8

Załącznik I

Załącznik IV

Załącznik II

Załącznik I

Załącznik III

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik V


13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1243/2008

z dnia 12 grudnia 2008 r.

zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit trzeci tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (2) określa między innymi kryteria dotyczące składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

(2)

Dyrektywa 2006/141/WE stanowi, że jedynie substancje wymienione w załączniku III do tej dyrektywy mogą być używane do wytwarzania preparatów do początkowego żywienia niemowląt, tak aby zaspokajały wymogi dotyczące między innymi aminokwasów i innych związków azotowych.

(3)

Załącznik III do wymienionej dyrektywy należy zmienić, tak aby zezwolić na stosowanie w preparatach do początkowego żywienia niemowląt L-argininy i jej chlorowodorku.

(4)

W dyrektywie 2006/141/WE przewidziano również, że preparaty do początkowego żywienia niemowląt produkowane z hydrolizatów białkowych, o których mowa w pkt 2.2 załącznika I do tej dyrektywy, o zawartości białka pomiędzy minimum a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) muszą spełniać odpowiednie specyfikacje określone w załączniku VI. W załączniku tym określono specyfikacje dotyczące zawartości i źródła białek i przetwarzania białek wykorzystywanych do produkcji preparatów do początkowego żywienia niemowląt, produkowanych z hydrolizatów białek serwatkowych otrzymanych z białek mleka krowiego.

(5)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzającym na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego (3) zezwala się na wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiego, zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi zawartości, źródła, przetwarzania i jakości białka zawartymi w załączniku do tego rozporządzenia. Zezwolenie to wygasa w dniu 27 października 2008 r.

(6)

Dyrektywa 2006/141/WE stanowi stałą podstawę dla zezwolenia przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1609/2006. W załączniku VI do dyrektywy 2006/141/WE określono specyfikacje dotyczące zawartości białka, źródła białka i przetwarzania białka w odniesieniu do przedmiotowych preparatów do początkowego żywienia niemowląt. W załączniku tym nie zawarto jednak szczegółowych wymogów dotyczących składu w zakresie jakości białka. Brak takich wymogów uniemożliwiłby wprowadzenie do obrotu preparatów do początkowego żywienia niemowląt produkowanych z hydrolizatów białkowych po wygaśnięciu rozporządzenia (WE) nr 1609/2006.

(7)

Brakujące specyfikacje dotyczące jakości białka, zawarte w zezwoleniu przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1609/2006, należy dodać do załącznika VI do dyrektywy 2006/141/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić wymieniony załącznik.

(8)

Aby zapobiec wszelkim zakłóceniom na rynku preparatów do początkowego żywienia niemowląt, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 28 października 2008 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach III i VI do dyrektywy 2006/141/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 186 z 30.6.1989, s. 27.

(2)  Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III i VI do dyrektywy 2006/141/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji 3 załącznika III na początku wykazu zatytułowanego „Aminokwasy i inne związki azotowe” umieszcza się następującą substancję:

„L-arginina i jej chlorowodorek (1)

2)

w załączniku VI dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4.   Jakość białka

Niezbędne oraz względnie niezbędne aminokwasy w mleku kobiecym wyrażone w mg na 100 kJ i 100 kcal są następujące:

 

Na 100 kJ (2)

Na 100 kcal

Arginina

16

69

Cystyna

6

24

Histydyna

11

45

Izoleucyna

17

72

Leucyna

37

156

Lizyna

29

122

Metionina

7

29

Fenyloalanina

15

62

Treonina

19

80

Tryptofan

7

30

Tyrozyna

14

59

Walina

19

80


(1)  L-arginina i jej chlorowodorek wykorzystywane są wyłącznie do produkcji preparatów do początkowego żywienia niemowląt, o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit trzeci.”;

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”


13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1244/2008

z dnia 12 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego art. 76,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (3), Wspólnota udzieliła Kambodży tychże preferencji. Rozporządzenie (WE) nr 980/2005 przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2009 r. zostanie zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (4), potwierdzającym udzielenie Kambodży wyżej wspomnianych preferencji taryfowych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawia definicję pojęcia produktów pochodzących, używaną do celów systemu ogólnych preferencji taryfowych. Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje również odstępstwo od tej definicji dla najmniej rozwiniętych krajów korzystających z ogólnego systemu preferencji (GSP), po przedłożeniu przez nie Wspólnocie właściwego wniosku.

(3)

Kambodża korzystała z takiego odstępstwa w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1614/2000, które było wielokrotnie przedłużane i przestaje obowiązywać z dniem 31 grudnia 2008 r. (5).

(4)

Pismami z dnia 31 czerwca i 15 października 2008 r. Kambodża złożyła wniosek o przedłużenie odstępstwa zgodnie z art. 76 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(5)

W chwili przedłużania okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1614/2000 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1807/2006 (6), spodziewano się wprowadzenia nowych, prostszych i bardziej sprzyjających rozwojowi reguł pochodzenia GSP przed wygaśnięciem odstępstwa. Jednakże nowe reguły pochodzenia GSP nie zostały dotychczas przyjęte i oczekuje się obecnie, że nie zaczną obowiązywać przed końcem 2009 r.

(6)

Wniosek o odstępstwo pokazuje, że zastosowanie reguł pochodzenia dotyczących wystarczającej obróbki lub przetworzenia oraz kumulacji regionalnej zagroziłoby inwestycjom oraz miałoby znaczny wpływ na zdolność przemysłu odzieżowego Kambodży do kontynuowania eksportu do Wspólnoty. Spowodowałoby to dalsze zamykanie przedsiębiorstw oraz wzrost bezrobocia w tym kraju. Ponadto wydaje się, iż zastosowanie obecnie obowiązujących reguł pochodzenia GSP nawet przez krótki okres czasu spowodowałoby wyżej wymienione skutki.

(7)

Okres przedłużenia powinien uwzględniać czas konieczny do przyjęcia i wdrożenia nowych reguł pochodzenia w ramach GSP. Ponieważ zawarcie długoterminowych umów korzystających z odstępstwa ma szczególną wagę dla stabilności i rozwoju przemysłu Kambodży, przyznany okres przedłużenia powinien być wystarczająco długi, by umożliwić podmiotom gospodarczym zawarcie tychże umów.

(8)

W rezultacie wprowadzenia nowych reguł pochodzenia, produkty z Kambodży, obecnie kwalifikujące się do systemu preferencji taryfowych wyłącznie dzięki zastosowaniu odstępstwa, powinny w przyszłości kwalifikować się do wyżej wspomnianego systemu dzięki zastosowaniu nowych reguł. W tym momencie odstępstwo stanie się zbędne. W celu zachowania jasności dla podmiotów gospodarczych, niezbędne jest zatem uchylenie rozporządzenia nr 1614/2000 z mocą od daty wejścia w życie nowych reguł pochodzenia.

(9)

W związku z tym odstępstwo należy przedłużyć do daty wejścia w życie nowych reguł pochodzenia, jakie zostaną określone w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93, ale w żadnym wypadku nie może ono trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1614/2000.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1614/2000 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów transportowanych bezpośrednio z Kambodży i przywożonych do Wspólnoty w okresie od dnia 15 lipca 2000 r. do daty wejścia w życie zmiany do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w ilościach rocznych wymienionych w załączniku dla każdego produktu, ale w żadnym wypadku wspomniane odstępstwo nie może obowiązywać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1.

(4)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(5)  Dz.U. L 185 z 25.7.2000, s. 46.

(6)  Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 71.


13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1245/2008

z dnia 12 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego art. 76,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (3) Wspólnota udzieliła Nepalowi tychże preferencji. Rozporządzenie (WE) nr 980/2005 przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2009 r. zostanie zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (4), potwierdzającym udzielenie Nepalowi wspomnianych preferencji taryfowych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawia definicję pojęcia produktów pochodzących, używaną do celów systemu ogólnych preferencji taryfowych. Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje również odstępstwo od tej definicji dla najmniej rozwiniętych krajów korzystających z ogólnego systemu preferencji (GSP), po przedłożeniu przez nie Wspólnocie właściwego wniosku.

(3)

Nepal korzystał z takiego odstępstwa w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych rozporządzenia Komisji (WE) nr 1615/2000 (5), które było wielokrotnie przedłużane i przestaje obowiązywać z dniem 31 grudnia 2008 r.

(4)

Pismami z dnia 9 czerwca i 3 października 2008 r. Nepal złożył wniosek o przedłużenie odstępstwa zgodnie z art. 76 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(5)

W chwili przedłużania okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1615/2000 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1808/2006 (6) spodziewano się wprowadzenia nowych, prostszych i bardziej sprzyjających rozwojowi reguł pochodzenia GSP przed wygaśnięciem odstępstwa. Jednakże nowe reguły pochodzenia GSP nie zostały dotychczas przyjęte i oczekuje się obecnie, że nie zaczną obowiązywać przed końcem 2009 r.

(6)

Wniosek o odstępstwo pokazuje, że zastosowanie tych reguł pochodzenia dotyczących wystarczającej obróbki lub przetworzenia oraz kumulacji regionalnej zagroziłoby inwestycjom oraz miałoby znaczny wpływ na zdolność przemysłu odzieżowego Nepalu do kontynuowania eksportu do Wspólnoty. Spowodowałoby to dalsze zamykanie przedsiębiorstw oraz wzrost bezrobocia w tym kraju. Ponadto wydaje się, iż zastosowanie obecnie obowiązujących reguł pochodzenia GSP nawet przez krótki okres czasu spowodowałoby wyżej wymienione skutki.

(7)

Okres przedłużenia powinien uwzględniać czas konieczny do przyjęcia i wdrożenia nowych reguł pochodzenia w ramach GSP. Ponieważ zawarcie długoterminowych umów korzystających z odstępstwa ma szczególną wagę dla stabilności i rozwoju przemysłu Nepalu, przyznany okres przedłużenia powinien być wystarczająco długi, by umożliwić podmiotom gospodarczym zawarcie tychże umów.

(8)

W rezultacie wprowadzenia nowych reguł pochodzenia produkty z Nepalu, obecnie kwalifikujące się do systemu preferencji taryfowych wyłącznie dzięki zastosowaniu odstępstwa, powinny w przyszłości kwalifikować się do wyżej wspomnianego systemu dzięki zastosowaniu nowych reguł. W tym momencie odstępstwo stanie się zbędne. W celu zachowania jasności dla podmiotów gospodarczych niezbędne jest zatem uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1615/2000 z mocą od daty wejścia w życie nowych reguł pochodzenia.

(9)

W związku z tym odstępstwo należy przedłużyć do daty wejścia w życie nowych reguł pochodzenia, jakie zostaną określone w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93, ale w żadnym wypadku nie może ono trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1615/2000,

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1615/2000 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów transportowanych bezpośrednio z Nepalu i przywożonych do Wspólnoty w okresie od dnia 15 lipca 2000 r. do daty wejścia w życie zmiany do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w ilościach rocznych wymienionych w załączniku dla każdego produktu, ale w żadnym wypadku wspomniane odstępstwo nie może obowiązywać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1.

(4)  Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(5)  Dz.U. L 185 z 25.7.2000, s. 54.

(6)  Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 73.


13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1246/2008

z dnia 12 grudnia 2008 r.

zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (1), w szczególności jego art. 23 ust. 3 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Słowenia i Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o transferze środków finansowych z budżetu na programy wsparcia do budżetu na rozwój obszarów wiejskich.

(2)

Należy zatem zmienić art. 23 ust. 2 oraz załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Następujące kwoty są udostępniane na dane lata kalendarzowe:

2009: 40,66 mln EUR,

2010: 82,11 mln EUR,

począwszy od roku 2011: 122,61 mln EUR.”;

2)

załączniki II i III zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK II

PRZYDZIAŁ BUDŻETOWY NA PROGRAMY WSPARCIA

(o których mowa w art. 8 ust. 1)

(w tys. EUR)

Rok budżetowy

2009

2010

2011

2012

2013

Począwszy od 2014 r.

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

ZAŁĄCZNIK III

PRZYDZIAŁ BUDŻETOWY NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

(o którym mowa w art. 23 ust. 3)

(w tys. EUR)

Rok budżetowy

2009

2010

Począwszy od 2011 r.

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Pułapy krajowe dla Włoch na lata 2008, 2009 i 2010, określone w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zmniejsza się o 20 mln EUR; kwoty te zostały uwzględnione w kwotach stanowiących budżet dla Włoch w odniesieniu do lat budżetowych 2009, 2010 i 2011 zgodnie z powyższą tabelą.


13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1247/2008

z dnia 11 grudnia 2008 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r. dotyczącą podsumowania wyników konsultacji prowadzonych z Tajlandią na mocy art. XXIII GATT (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (2), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (3), w szczególności jego art. 144 ust. 1, art. 148 i art. 161 ust. 3 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierające i określające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (4) przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz słodkich ziemniaków w ramach kontyngentów 09.4013 i 09.4014 z jednej strony i skrobi z manioku w ramach kontyngentów 09.4064 i 09.4065 z drugiej strony.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. otwierające i określające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 oraz 0714 90 19 pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (5), przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz produktów, których dotyczy, w ramach kontyngentów 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 i 09.4021.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (6), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym Wspólnoty na przywóz jęczmienia z państw trzecich (7) i (WE) nr 969/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich (8) przewidują przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka w ramach kontyngentów 09.4123, 09.4124 i 09.4125, jęczmienia w ramach kontyngentu 09.4126 i kukurydzy w ramach kontyngentu 09.4131.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/96 z dnia 28 października 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 10 (9), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (10), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (11) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu (12) ustanawiają szczegółowe przepisy dotyczące składania wniosków oraz wydawania pozwoleń na przywóz ryżu łamanego w ramach kontyngentu 09.4079, ryżu pochodzącego z Bangladeszu w ramach kontyngentu 09.4517, ryżu w ramach kontyngentu 09.4094 i ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu 09.4097.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (13) przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu 09.4032.

(6)

Z uwagi na dni wolne od pracy w 2009 r. w niektórych okresach należy wprowadzić odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006 (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 27/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz i wydawania tych pozwoleń, w celu zapewnienia przestrzegania wielkości przedmiotowych kontyngentów.

(7)

Artykuł 12 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (14), art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1518/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny (15), art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (16) oraz art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 633/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego (17) przewidują, że pozwolenia na wywóz są wydawane w środę po tygodniu, w którym składano wnioski, pod warunkiem że do tego czasu Komisja nie podjęła żadnego ze środków szczególnych.

(8)

Biorąc pod uwagę dni ustawowo wolne od pracy w roku 2009 oraz nieregularne ukazywanie się Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres między złożeniem wniosków i dniem wydania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem. Należy zatem przedłużyć wymieniony okres.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Słodkie ziemniaki

1.   W drodze odstępstwa od art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2402/96, w odniesieniu do roku 2009, wnioski o pozwolenia na przywóz słodkich ziemniaków w ramach kontyngentów 09.4013 i 09.4014 można składać wyłącznie w okresie od wtorku 6 stycznia 2009 r. do wtorku 15 grudnia 2009 r.

2.   W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2402/96, pozwolenia na przywóz słodkich ziemniaków objęte wnioskami składanymi w terminach określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, w ramach kontyngentów 09.4013 i 09.4014, wydawane są w terminach wskazanych w wymienionym załączniku I, z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (18).

Artykuł 2

Skrobia z manioku

1.   W drodze odstępstwa od art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2402/96, w odniesieniu do roku 2009, wnioski o pozwolenia na przywóz skrobi z manioku w ramach kontyngentów 09.4064 i 09.4065 można składać wyłącznie w okresie od wtorku 6 stycznia 2009 r. do wtorku 15 grudnia 2009 r.

2.   W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2402/96, pozwolenia na przywóz słodkich ziemniaków objęte wnioskami składanymi w terminach określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w ramach kontyngentów 09.4064 i 09.4065, wydawane są w terminach wskazanych w wymienionym załączniku II, z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Maniok

1.   W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (WE) nr 27/2008, w odniesieniu do roku 2009, wnioski o pozwolenia na przywóz manioku w ramach kontyngentów 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 oraz 09.4021 można składać wyłącznie w okresie od poniedziałku 5 stycznia 2009 r. do środy 16 grudnia 2009 r., do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.   W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 27/2008, pozwolenia na przywóz manioku objęte wnioskami składanymi w terminach wskazanych w załączniku III, w ramach kontyngentów 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 i 09.4021, wydawane są w terminach wskazanych w wymienionym załączniku III, z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 4

Zboża

1.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1067/2002, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka w ramach kontyngentów 09.4123, 09.4124 i 09.4125 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2305/2003, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz jęczmienia w ramach kontyngentu 09.4126 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

3.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 969/2006, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz kukurydzy w ramach kontyngentu 09.4131 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

Artykuł 5

Ryż

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 2058/96, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu łamanego w ramach kontyngentu 09.4079 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1964/2006, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu w ramach kontyngentu 09.4517 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

3.   W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1002/2007, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu w ramach kontyngentu 09.4094 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

4.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 955/2005, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu w ramach kontyngentu 09.4097 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

Artykuł 6

Oliwa z oliwek

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006, pozwolenia na przywóz oliwy z oliwek, o wydanie których złożono wnioski w poniedziałek 6 kwietnia lub we wtorek 7 kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentu 09.4032, wydane zostają w piątek 17 kwietnia 2009 r., z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 7

Pozwolenia na wywóz z refundacją w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

W drodze odstępstwa od art. 12 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 382/2008, art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 596/2004 i art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 633/2004 pozwolenia na wywóz objęte wnioskami składanymi w terminach wskazanych w załączniku IV niniejszego rozporządzenia wydawane są w odpowiednich terminach określonych w załączniku III.

Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się jedynie pod warunkiem, że przed wymienionymi datami wydania nie zastosowano żadnych środków szczególnych przewidzianych w art. 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 382/2008, art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 596/2004 oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 633/2004.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 122 z 22.5.1996, s. 15.

(2)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1.

(3)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(4)  Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 14.

(5)  Dz.U. L 13 z 16.1.2008, s. 3.

(6)  Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3.

(7)  Dz.U. L 342 z 30.12.2003, s. 7.

(8)  Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 44.

(9)  Dz.U. L 276 z 29.10.1996, s. 7.

(10)  Dz.U. L 408 z 30.12.2006, s. 19.

(11)  Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 15.

(12)  Dz.U. L 164 z 24.6.2005, s. 5.

(13)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 84.

(14)  Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.

(15)  Dz.U. L 217 z 29.8.2003, s. 35.

(16)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 33.

(17)  Dz.U. L 100 z 6.4.2004, s. 8.

(18)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.


ZAŁĄCZNIK I

Wydawanie pozwoleń na przywóz słodkich ziemniaków w ramach kontyngentów 09.4013 i 09.4014 w odniesieniu do niektórych okresów roku 2009

Termin składania wniosków

Termin wydania pozwoleń

wtorek 7 kwietnia 2009 r.

piątek 17 kwietnia 2009 r.


ZAŁĄCZNIK II

Wydawanie pozwoleń na przywóz skrobi z manioku w ramach kontyngentów 09.4064 i 09.4065 w odniesieniu do niektórych okresów roku 2009

Termin składania wniosków

Termin wydania pozwoleń

wtorek 7 kwietnia 2009 r.

piątek 17 kwietnia 2009 r.


ZAŁĄCZNIK III

Wydawanie pozwoleń na przywóz manioku w ramach kontyngentów 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 oraz 09.4021 w odniesieniu do niektórych okresów roku 2009

Termin składania wniosków

Termin wydania pozwoleń

poniedziałek 6, wtorek 7 i środa 8 kwietnia 2009 r.

piątek 17 kwietnia 2009 r.


ZAŁĄCZNIK IV

Okresy składania wniosków o pozwolenia na wywóz w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

Daty wydania

Od 6 do 10 kwietnia 2009 r.

16 kwietnia 2009 r.

Od 25 do 29 maja 2009 r.

4 czerwca 2009 r.

Od 13 do 17 lipca 2009 r.

23 lipca 2009 r.

Od 26 do 30 października 2009 r.

5 listopada 2009 r.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/39


DECYZJA RADY

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

(2008/939/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja negocjowała w imieniu Wspólnoty umowę w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia o jeden rok obowiązującej umowy i protokołów w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z Republiką Białorusi, z dostosowaniem niektórych limitów ilościowych.

(2)

Umowa w formie wymiany listów powinna być tymczasowo stosowana od dnia 1 stycznia 2009 r. do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia, pod warunkiem jej wzajemnego tymczasowego stosowania przez Republikę Białorusi.

(3)

Umowa w formie wymiany listów powinna zostać podpisana w imieniu Wspólnoty,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania umowy w formie wymiany listów w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia, między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi parafowaną dnia 1 kwietnia 1993 r., ostatnio zmienioną i przedłużoną umową w formie wymiany listów parafowaną dnia 19 października 2007 r.

Tekst umowy w formie wymiany listów jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Z zastrzeżeniem stosowania zasady wzajemności umowa w formie wymiany listów jest stosowana tymczasowo od dnia 1 stycznia 2009 r. do czasu jej formalnego zawarcia.

Artykuł 3

1.   W przypadku nieprzestrzegania przez Republikę Białorusi postanowień ust. 2.4 umowy w formie wymiany listów kontyngenty na rok 2009 zostaną obniżone do poziomów stosowanych w roku 2008.

2.   Decyzja, która ma wprowadzić w życie postanowienia ustępu 1 jest podejmowana zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z krajów trzecich (1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.


UMOWA

w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Szanowny Panie!

1.   Mam zaszczyt odwołać się do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowanej dnia 1 kwietnia 1993 r., ostatnio zmienionej i przedłużonej umową w formie wymiany listów parafowaną dnia 19 października 2007 r. (zwanej dalej „umową”).

2.   Mając na uwadze, że umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2008 r. i zgodnie z art. 19 ust. 1 umowy, Wspólnota Europejska i Republika Białorusi uzgadniają przedłużenie obowiązywania umowy o kolejny rok z następującymi zmianami i pod następującymi warunkami:

2.1.

Treść art. 19 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu. Stosuje się ją do dnia 31 grudnia 2009 r.”.

2.2.

Załącznik II, który określa ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej, zastępuje się dodatkiem 1 do niniejszego listu.

2.3.

Załącznik do protokołu C, który określa ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej po dokonanych czynnościach OPT na obszarze Republiki Białorusi, zastępuje się na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. dodatkiem 2 do niniejszego listu.

2.4.

W roku 2009 przywóz do Białorusi wyrobów włókienniczych i odzieżowych pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej podlega należnościom celnym nieprzekraczającym tych, które przewidziano na 2003 r. w dodatku 4 do Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, parafowanej dnia 11 listopada 1999 r., którą zmienia dodatek 3 do niniejszego listu. Zmiana dotyczy wyłącznie pozycji taryfy 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 i 6310 90. W 2009 r. taryfy stosowane przez Białoruś w odniesieniu do tych produktów będą następujące: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

W przypadku niestosowania tych stawek Wspólnota będzie miała prawo do ponownego wprowadzenia, proporcjonalnie na okres pozostający do wygaśnięcia umowy, poziomów ograniczeń ilościowych stosowanych w 2008 r., zgodnie z tym, co określono w wymianie listów parafowanej dnia 19 października 2007 r.

3.   Wspólnota Europejska i Białoruś pamiętają o swoim porozumieniu w sprawie rozpoczęcia konsultacji nie później niż sześć miesięcy przed wygaśnięciem niniejszej umowy w związku z możliwym zawarciem nowej umowy.

4.   Jeżeli Republika Białorusi zostanie członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed datą wygaśnięcia umowy, porozumienia i zasady WTO są stosowane od daty przystąpienia Republiki Białorusi do WTO.

5.   Byłbym zobowiązany, gdyby był Pan uprzejmy potwierdzić przyjęcie przez Pana Rząd powyższych zmian. W przypadku takiego potwierdzenia niniejsza umowa w formie wymiany listów wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po dniu, w którym strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur prawnych niezbędnych w tym celu. W międzyczasie umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2009 r. z zastrzeżeniem wzajemności.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Dodatek 1

„ZAŁĄCZNIK II

Białoruś

Kategoria

Jednostka

Kontyngent od dnia 1 stycznia 2009 r.

Grupa IA

1

tony

1 586

2

tony

6 643

3

tony

242

Grupa IB

4

tys. sztuk

1 839

5

tys. sztuk

1 105

6

tys. sztuk

1 705

7

tys. sztuk

1 377

8

tys. sztuk

1 160

Grupa IIA

20

tony

329

22

tony

524

Grupa IIB

15

tys. sztuk

1 726

21

tys. sztuk

930

24

tys. sztuk

844

26/27

tys. sztuk

1 117

29

tys. sztuk

468

73

tys. sztuk

329

Grupa IIIB

67

tony

359

Grupa IV

115

tony

420

117

tony

2 312

118

tony

471

tys. sztuk

:

tysiąc sztuk”

Dodatek 2

„ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU C

Kategoria

Jednostka

Od dnia 1 stycznia 2009 r.

4

1 000 sztuk

6 610

5

1 000 sztuk

9 215

6

1 000 sztuk

12 290

7

1 000 sztuk

9 225

8

1 000 sztuk

3 140

15

1 000 sztuk

5 387

21

1 000 sztuk

3 584

24

1 000 sztuk

922

26/27

1 000 sztuk

4 492

29

1 000 sztuk

1 820

73

1 000 sztuk

6 979”

Dodatek 3

„Dodatek 4

Maksymalne stawki celne mające zastosowanie przy przywozie do Republiki Białorusi wyrobów włókienniczych ze Wspólnoty Europejskiej

Kod CN

Stawka celna w %

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12