ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 326

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
4 grudnia 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze IV, wodach WE obszaru IIa i części obszaru IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat przez statki pływające pod banderą Francji

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Wersja skodyfikowana) ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych ( 1 )

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

31

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/902/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6281)  ( 1 )

35

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1201/2008

z dnia 3 grudnia 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

254,9

MA

58,8

TR

71,4

ZZ

128,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

59,1

TR

82,7

ZZ

103,0

0709 90 70

JO

230,6

MA

71,6

TR

110,4

ZZ

137,5

0805 10 20

BR

44,6

MA

76,3

TR

79,0

UY

34,6

ZA

43,5

ZW

30,8

ZZ

51,5

0805 20 10

MA

61,9

TR

65,0

ZZ

63,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

HR

49,2

IL

74,6

TR

58,9

ZZ

61,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

62,8

ZA

79,4

ZZ

68,7

0808 10 80

CA

89,4

CL

64,2

CN

71,8

MK

33,4

US

109,3

ZA

113,0

ZZ

80,2

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

81,3

TR

103,0

US

142,2

ZZ

89,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1202/2008

z dnia 2 grudnia 2008 r.

ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych (3) ustanawia kwoty na lata 2007 i 2008.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2008 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2008 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się również przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

Nr

09/DSS

Państwo członkowskie

PRT

Stado

GFB/89-

Gatunek

Widlaki (Phycis blennoides)

Obszar

VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich)

Data

9.10.2008


4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1203/2008

z dnia 2 grudnia 2008 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze IV, wodach WE obszaru IIa i części obszaru IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na 2008 r.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2008 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2008 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w tym załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

61/T&Q

Państwo członkowskie

FRA

Stado

COD/2A3AX4

Gatunek

Dorsz (Gadus morhua)

Obszar

IV, wody WE obszaru IIa i część obszaru IIIa nienależąca ani do Skagerrak, ani do Kattegat

Data

7.10.2008


4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1204/2008

z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

(Wersja skodyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4 i ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2301/97 z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru świadectw o szczególnym charakterze przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2082/92 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać ujednolicone.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (4) państwa członkowskie przekazały Komisji wnioski o zarejestrowanie niektórych nazw jako świadectw o szczególnym charakterze.

(3)

Nazwy te mogły zostać wpisane do Rejestru świadectw o szczególnym charakterze i z tego względu podlegać ochronie w całej Wspólnocie jako tradycyjne specjalności gwarantowane. Wskutek wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 509/2006 rejestr ten został zastąpiony Rejestrem gwarantowanych tradycyjnych specjalności, określonym w art. 3 tego rozporządzenia.

(4)

Zarejestrowane w ten sposób nazwy uprawniają do używania adnotacji „gwarantowana tradycyjna specjalność”, która jest dla nich zastrzeżona.

(5)

Określenie „Serrano” jest uważane jako specyficzne samo w sobie zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 509/2006, tzn. jest ono nieprzetłumaczalne. Musi z tego powodu być stosowane w postaci, w jakiej występuje. Ponadto określenie „Serrano” jest zarejestrowane bez uszczerbku dla stosowania określenia „góra”. Nie ma konfliktu między tymi dwoma pojęciami.

(6)

W odniesieniu do nazw „Leche certificada de Granja” oraz „Traditional Farmfresh Turkey” ochrony zażądano jedynie dla hiszpańskiej wersji nazwy „Leche certificada de Granja” oraz dla angielskiej wersji nazwy „Traditional Farmfresh Turkey”. Z tego względu zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (5), jeżeli te dwa produkty trafiają do sprzedaży, ich etykiety muszą zawierać w innych językach, od razu tuż obok nazwy, której to dotyczy, wyrazy: „według tradycji hiszpańskiej” lub jego odpowiednik dla pierwszego produktu oraz jego odpowiednik „według tradycji brytyjskiej” dla drugiego produktu.

(7)

Jeśli chodzi o nazwę „Traditional Farmfresh Turkey”, zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE, etykieta, a szczególnie informacja przeznaczona dla konsumenta nie może w żadnym wypadku prowadzić do pomieszania pojęć z terminami ustanowionymi dla wskazywania typów gospodarowania w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych mięsa drobiowego (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwy figurujące w załączniku I włącza się do Rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, jak przewidziano w art. 9 ust. 4 i ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 509/2006.

Artykuł 2

Podczas wprowadzania do obrotu „Leche certificada de Granja” w językach innych niż hiszpański, etykieta musi zawierać wyrazy „według tradycji hiszpańskiej” lub ich odpowiednik w innych językach.

Podczas wprowadzania do obrotu produktu „Traditional Farmfresh Turkey” w językach innych niż angielski, etykieta musi zawierać wyrażenie „według tradycji brytyjskiej” lub jego odpowiednik w innych językach.

Artykuł 3

Rozporządzenie (WE) nr 2301/97 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 319 z 21.11.1997, s. 8.

(3)  Zob. załącznik II.

(4)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, s. 9.

(5)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.

(6)  Dz.U. L 143 z 7.6.1991, s. 11.


ZAŁĄCZNIK I

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (1)

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (2)

Faro [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (3)

Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, Fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (4)

Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze (art. 13 ust. 1 rozporządzenia [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (5)

Mozarella [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (6)

Jamón Serrano [art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (7)

Leche certificada de Granja [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (8)

Traditional Farmfresh Turkey [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (9)

Falukorv [art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (10)

Sahti [art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (11)

Panellety [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (12)

Kalakukko [art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (13)

Karjalanpiirakka [art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (14)

Hushållsost [art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006] (15)


(1)  Główne punkty tej specyfikacji można znaleźć w Dz.U. C 21 z 21.1.1997, s. 5.

(2)  Główne punkty tej specyfikacji można znaleźć w Dz.U. C 21 z 21.1.1997, s. 5.

(3)  Główne punkty tej specyfikacji można znaleźć w Dz.U. C 21 z 21.1.1997, s. 5.

(4)  Główne punkty tej specyfikacji można znaleźć w Dz.U. C 21 z 21.1.1997, s. 5.

(5)  Główne punkty tej specyfikacji można znaleźć w Dz.U. C 21 z 21.1.1997, s. 5.

(6)  Główne punkty specyfikacji są ukazane w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2527/98 (Dz.U. L 317 z 26.11.1998, s. 14). Zastępują one punkty opublikowane w Dz.U. C 246 z 24.8.1996, s. 9.

(7)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 371 z 1.12.1998, s. 3.

(8)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 21 z 21.1.1997, s. 15.

(9)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 405 z 24.12.1998, s. 9.

(10)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 78 z 10.3.2001, s. 16.

(11)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 125 z 26.4.2001, s. 5.

(12)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 5 z 9.1.2001, s. 3.

(13)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 235 z 21.8.2001, s. 12.

(14)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 102 z 27.4.2002, s. 14.

(15)  Główne punkty specyfikacji wymienione są w Dz.U. C 110 z 8.5.2003, s. 18.


ZAŁĄCZNIK II

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2301/97

(Dz.U. L 319 z 21.11.1997, s. 8).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/98

(Dz.U. L 133 z 7.5.1998, s. 10).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2527/98

(Dz.U. L 317 z 26.11.1998, s. 14).

Wyłącznie art. 1 akapit pierwszy i drugi oraz załącznik I

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2419/1999

(Dz.U. L 291 z 13.11.1999, s. 25).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1482/2000

(Dz.U. L 167 z 7.7.2000, s. 8).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2430/2001

(Dz.U. L 328 z 13.12.2001, s. 29).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2002

(Dz.U. L 39 z 9.2.2002, s. 11).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2002

(Dz.U. L 106 z 23.4.2002, s. 7).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2002

(Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 21).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2003

(Dz.U. L 46 z 20.2.2003, s. 19).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2004

(Dz.U. L 37 z 10.2.2004, s. 3).

 


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2301/97

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 2

Artykuł 4

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III


4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2008

z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 5 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawia ogólne zasady dotyczące tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Z uwagi na to, że dla właściwego funkcjonowania tej infrastruktury konieczne jest, aby użytkownik był w stanie znaleźć zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz ustalić, czy mogą one zostać wykorzystane i w jakim celu, państwa członkowskie powinny zapewnić opisy tych zbiorów i usług w formie metadanych. Ponieważ tego rodzaju metadane powinny być kompatybilne i możliwe do wykorzystania w kontekście wspólnotowym i transgranicznym, konieczne jest ustanowienie zasad dotyczących metadanych stosowanych do opisywania zbiorów danych przestrzennych i usług odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

(2)

Określenie zbioru elementów metadanych jest niezbędne w celu umożliwienia identyfikacji zasobu informacji, dla którego tworzone są metadane, jego klasyfikacji i położenia geograficznego oraz odniesienia czasowego, jakości i ważności, zgodności z przepisami wykonawczymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług, ograniczeń w zakresie dostępu i użytkowania, jak również organizacji odpowiedzialnej za dany zasób. Elementy metadanych odnoszące się do samego zapisu metadanych są również konieczne do monitorowania aktualizacji utworzonych metadanych, a także identyfikacji organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie metadanych. Jest to minimalny zbiór elementów metadanych niezbędny do spełnienia wymogów dyrektywy 2007/2/WE i nie stanowi on przeszkody, aby organizacje szerzej dokumentowały zasoby informacji, wykorzystując w tym celu dodatkowe elementy pozyskane zgodnie z międzynarodowymi normami lub praktykami przyjętymi przez zainteresowane środowisko. Nie wyklucza on również możliwości przyjęcia wytycznych ustanowionych i aktualizowanych przez Komisję, w szczególności wówczas, gdy jest to konieczne do zapewnienia interoperacyjności metadanych.

(3)

Konieczne jest opracowanie i stosowanie instrukcji dotyczących walidacji metadanych zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE w zakresie warunków i przewidywanej liczności każdego elementu metadanych, to znaczy tego, czy należy oczekiwać, że wartość danego elementu w rekordzie metadanych zawsze wystąpi, może wystąpić tylko jeden raz, czy też może pojawiać się częściej niż jeden raz.

(4)

W celu zapewnienia interoperacyjności metadanych w kontekście wielojęzycznym konieczne jest określenie dziedziny wartości każdego elementu metadanych oraz zapewnienie możliwości przyjmowania przez nią postaci dowolnego tekstu, dat, kodów wynikających z międzynarodowych norm, takich jak kody języków, słowa kluczowe pochodzące z list kontrolowanych lub słowników synonimów czy łańcuchów znaków.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie tworzenia i przechowywania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych dotyczących tematów wymienionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia oprócz definicji określonych w art. 3 dyrektywy 2007/2/WE stosuje się definicje określone w części A załącznika.

Artykuł 3

Tworzenie i przechowywanie metadanych

Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych, serię zbiorów danych przestrzennych lub usługi danych przestrzennych obejmują elementy lub grupy metadanych określone w części B załącznika oraz są tworzone i przechowywane zgodnie z zasadami ustalonymi w częściach C i D załącznika.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

PRZEPISY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE METADANYCH

CZĘŚĆ A

Interpretacja

1.   Stosuje się następujące definicje:

„łańcuch znaków” oznacza dziedzinę wartości elementów metadanych wyrażonych jako zbiór znaków, traktowanych jako jednostka,

„dowolny tekst” oznacza dziedzinę wartości elementów metadanych wyrażoną w jednym lub więcej niż jednym języku naturalnym,

„pochodzenie” oznacza historię zbioru danych oraz jego cykl życia od momentu zgromadzenia i pozyskania poprzez kompilację i doprowadzenie do jego aktualnej postaci, zgodnie z normą EN ISO 19101,

„element metadanych” oznacza dyskretną jednostkę metadanych, zgodnie z normą EN ISO 19115,

„przestrzeń nazw” oznacza zbiór nazw określonych poprzez odniesienie do jednolitego identyfikatora zasobów (URI), które to nazwy są stosowane w dokumentach XML (w rozszerzalnym języku znaczników) jako nazwy elementów i nazwy atrybutów,

„jakość” oznacza całość cech produktu, które rzutują na jego zdolność do zaspokajania stwierdzonych i ukrytych potrzeb, zgodnie z EN ISO 19101,

„zasób” oznacza zasób informacji odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego,

„seria zbiorów danych przestrzennych” oznacza zestaw zbiorów danych przestrzennych charakteryzujących się tą samą specyfikacją produktu.

2.   Odniesienia do ważności zbiorów danych przestrzennych, którą należy rozumieć jako wynik walidacji tych zbiorów, dotyczą takich aspektów jak:

zakres przestrzeni i wymiar czasowy istotny dla tych danych,

sprawdzenie danych zgodnie z normą dotyczącą pomiaru lub osiągniętych wyników,

stopień przydatności danych do określonych celów,

w stosownych przypadkach, moc prawna zbioru danych przestrzennych.

CZĘŚĆ B

Elementy metadanych

1.   IDENTYFIKACJA

Zapewnia się następujące elementy metadanych:

1.1.   Tytuł zasobu

Charakterystyczna i często unikalna nazwa, pod którą dany zasób jest znany.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

1.2.   Streszczenie

Jest to zwięzły opis zawartości zasobu.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

1.3.   Typ zasobu

Jest to typ zasobu opisanego przez metadane.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.1.

1.4.   Adres zasobu

Adres zasobu określa odnośnik (odnośniki) do danego zasobu lub odnośnik do dodatkowych informacji na temat tego zasobu.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest łańcuch znaków, zwykle wyrażany jako jednolity lokalizator zasobów (URL).

1.5.   Unikalny identyfikator zasobu

Wartość identyfikująca dany zasób w unikalny sposób.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest obowiązkowy kod łańcucha znaków, zwykle przypisany przez właściciela danych oraz przestrzeń nazw łańcucha znaków opisująca w unikalny sposób kontekst kodu identyfikatora (np. właściciela danych).

1.6.   Sprzężony zasób

Jeżeli dany zasób jest usługą danych przestrzennych, wtedy ten element metadanych określa, w stosownych przypadkach, docelowy zbiór (zbiory) danych przestrzennych usługi stosując unikalny identyfikator zasobów (URI).

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest obowiązkowy kod łańcucha znaków, zwykle przypisany przez właściciela danych oraz przestrzeń nazw łańcucha znaków opisująca w unikalny sposób kontekst kodu identyfikatora (np. właściciela danych).

1.7.   Język zasobu

Język stosowany (języki stosowane) w danym zasobie.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest ograniczona do języków określonych w normie ISO 639-2.

2.   KLASYFIKACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH

2.1.   Kategoria tematyczna

Jest to wysokiego poziomu schemat klasyfikacyjny wspomagający grupowanie i ukierunkowane tematycznie wyszukiwanie dostępnych zasobów danych przestrzennych.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.2.

2.2.   Typ usług danych przestrzennych

Klasyfikacja ta wspomaga wyszukiwanie dostępnych usług danych przestrzennych. Konkretna usługa może być przypisana tylko do jednej kategorii,

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.3.

3.   SŁOWO KLUCZOWE

Jeżeli zasób jest usługą danych przestrzennych, należy wykorzystać co najmniej jedno słowo kluczowe z części D.4.

Jeżeli zasób jest zbiorem danych przestrzennych lub serią zbiorów danych przestrzennych, należy wykorzystać co najmniej jedno słowo kluczowe, pozyskane z ogólnego wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego (GEMET), opisujące odpowiedni temat danych przestrzennych określony w załącznikach I, II lub III do dyrektywy 2007/2/WE.

Dla każdego słowa kluczowego należy podać następujące elementy metadanych:

3.1.   Wartość słowa kluczowego

Wartość słowa kluczowego jest słowem potocznie używanym, słowem sformalizowanym lub frazą stosowaną do opisu danego tematu. Podczas gdy kategorie tematyczne są zbyt ogólne dla zapytań szczegółowych, słowa kluczowe pomagają uszczegółowić wyszukiwanie pełnych tekstów oraz umożliwiają wyszukiwanie strukturalnych słów kluczowych.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

3.2.   Standardowy słownik źródłowy

Jeżeli wartość słowa kluczowego pochodzi z kontrolowanego słownika (z tezaurusa, ontologii), na przykład z tezaurusa GEMET, należy podać odniesienie do kontrolowanego słownika źródłowego.

Odniesienie to powinno zawierać przynajmniej tytuł kontrolowanego słownika źródłowego i datę odniesienia (datę publikacji, datę ostatniej aktualizacji lub utworzenia).

4.   POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Wymóg dotyczący położenia geograficznego określony w art. 11 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2007/2/WE wyraża się przy pomocy elementu metadanych w postaci geograficznego prostokąta ograniczającego.

4.1.   Geograficzny prostokąt ograniczający

Jest to zasięg zasobu w przestrzeni geograficznej, wyrażony za pomocą prostokąta ograniczającego.

Prostokąt ograniczający należy opisać za pomocą południków granicy zachodniej i granicy wschodniej obszaru oraz równoleżników granicy południowej i granicy północnej wyrażonych w częściach dziesiętnych stopnia, z dokładnością do co najmniej dwóch cyfr dziesiętnych.

5.   ODNIESIENIE CZASOWE

Ten element metadanych odpowiada na wymóg dotyczący informacji o czasowym wymiarze danych, określony w art. 8 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2007/2/WE. Określa się co najmniej jeden z elementów metadanych, o których mowa w pkt 5.1–5.4.

Dziedziną wartości elementów metadanych, o których mowa w pkt 5.1–5.4, jest zbiór dat. Każda data musi odnosić się do czasowego systemu odniesienia i musi być wyrażona w formie zgodnej z tym systemem. Domyślnym systemem odniesienia jest kalendarz gregoriański, przy czym daty są wyrażane zgodnie z ISO 8601.

5.1.   Zakres czasowy

Zakres czasowy definiuje okres objęty treścią zasobu. Okres ten może być wyrażony w jednej z następujących postaci:

data,

przedział dat wyrażony przez datę początkową i datę końcową przedziału,

kombinacja daty i przedziału dat.

5.2.   Data opublikowania

Jest to data opublikowania zasobu, o ile jest dostępna, lub data wejścia w życie. Może występować więcej niż jedna data opublikowania.

5.3.   Data ostatniej aktualizacji

Jest to data ostatniej aktualizacji w przypadku, gdy zasób był aktualizowany. Nie powinna występować więcej niż jedna data ostatniej aktualizacji.

5.4.   Data utworzenia

Jest to data utworzenia zasobu. Nie powinna występować więcej niż jedna data utworzenia.

6.   JAKOŚĆ I WAŻNOŚĆ

Wymogi, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 11 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE, odnoszące się do jakości i ważności danych przestrzennych spełnia się przy pomocy następujących elementów metadanych:

6.1.   Pochodzenie

Jest to opis historii procesu tworzenia lub ogólnej jakości zbioru danych przestrzennych. W stosownych przypadkach, może zawierać stwierdzenie, czy zbiór danych był przedmiotem walidacji lub oceny jakości, czy stanowi wersję urzędową (jeżeli istnieje wiele wersji) i czy posiada moc prawną.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

6.2.   Rozdzielczość przestrzenna

Rozdzielczość przestrzenna odnosi się do poziomu szczegółowości zbioru danych. Podaje się ją jako zbiór od zera do wielu długości wyrażających rozdzielczość (zwykle dla danych gridowych oraz produktów pochodnych od zobrazowań) lub równorzędnych skal (zwykle dla map lub ich produktów pochodnych).

Skala równorzędna jest wyrażona na ogół za pomocą liczby całkowitej stanowiącej mianownik skali.

Długość wyrażająca rozdzielczość jest podawana za pomocą wartości liczbowej wynikającej z przyjętej jednostki długości.

7.   ZGODNOŚĆ

Wymogi, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) i art. 11 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2007/2/WE, odnoszące się do zgodności – oraz stopnia zgodności – z przepisami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE spełnia się przy pomocy następujących elementów metadanych:

7.1.   Specyfikacja

Jest to przytoczenie przepisów wykonawczych przyjętych na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub innej specyfikacji, której odpowiada konkretny zasób.

Dany zasób może odpowiadać więcej niż jednemu przepisowi wykonawczemu przyjętemu na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub może odpowiadać innej specyfikacji.

Przytoczenie to powinno zawierać co najmniej tytuł i datę odniesienia (datę opublikowania, datę ostatniej aktualizacji lub utworzenia) przepisów wykonawczych przyjętych na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub odnośnej specyfikacji.

7.2.   Stopień

Jest to stopień zgodności zasobu z przepisami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub z inną specyfikacją.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.5.

8.   WYMOGI DOTYCZĄCE DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA

Wymóg dotyczący dostępu i użytkowania obejmuje oddzielnie lub łącznie:

zbiór warunków dotyczących dostępu i użytkowania (8.1),

zbiór ograniczeń w publicznym dostępie (8.2),

8.1.   Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

Ten element metadanych określa warunki dostępu do zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych i ich użytkowania, a w stosownych przypadkach, również odpowiednie opłaty wymagane zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) i art. 11 ust. 2 lit. f) dyrektywy 2007/2/WE.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

Element ten musi zawierać wartości. Jeżeli żadne warunki nie mają zastosowania odnośnie do dostępu do zasobu i jego użytkowania, niezbędny jest wpis „brak warunków”. Jeżeli warunki są nieznane, należy wpisać „warunki nieznane”.

Ten element powinien także dostarczać informacji na temat wnoszenia niezbędnych opłat w celu uzyskania dostępu do zasobu i możliwości jego użytkowania, jeżeli takie opłaty występują, lub odnosić się do jednolitego lokalizatora zasobów (URL), pod którym dostępna jest informacja o opłatach.

8.2.   Ograniczenia w publicznym dostępie

W przypadku gdy państwa członkowskie ograniczają publiczny dostęp do zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na podstawie art. 13 dyrektywy 2007/2/WE, ten element metadanych powinien zawierać informacje o tych ograniczeniach i ich uzasadnienie.

Jeżeli brak jest ograniczeń w publicznym dostępie, fakt ten należy wskazać w tym elemencie metadanych.

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst.

9.   ORGANIZACJE ODPOWIEDZIALNE ZA TWORZENIE ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI, ICH PRZECHOWYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE

Do celów art. 5 ust. 2 lit. d) i art. 11 ust. 2 lit. g) dyrektywy 2007/2/WE należy zapewnić następujące dwa elementy metadanych:

9.1.   Jednostka odpowiedzialna

Jest to opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie, przechowywanie, rozpowszechnianie zasobu oraz zarządzanie nim.

Opis ten powinien obejmować:

nazwę organizacji w postaci dowolnego tekstu,

dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) w formie łańcucha znaków.

9.2.   Rola jednostki odpowiedzialnej

Jest to rola organizacji odpowiedzialnej.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest określona w części D.6.

10.   METADANE NA TEMAT METADANYCH

Do celów art. 5 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE należy zapewnić następujące elementy metadanych:

10.1.   Punkt kontaktowy metadanych

Jest to opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie metadanych.

Opis ten powinien obejmować:

nazwę organizacji w postaci dowolnego tekstu,

dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) w formie łańcucha znaków.

10.2.   Data metadanych

Jest to data określająca, kiedy utworzono lub zaktualizowano rekord metadanych.

Data ta powinna być wyrażona zgodnie z ISO 8601.

10.3.   Język metadanych

Jest to język, w którym wyrażone są elementy metadanych.

Dziedzina wartości tego elementu metadanych jest ograniczona do języków określonych w ISO 639-2.

CZĘŚĆ C

Opis liczności i warunków dotyczących elementów metadanych

W przypadku zbiorów danych przestrzennych lub serii zbiorów danych przestrzennych, metadane opisujące zasób powinny zawierać elementy lub grupy metadanych wymienione w tabeli 1, natomiast w przypadku usług dotyczących zbiorów danych przestrzennych – elementy lub grupy metadanych wymienione w tabeli 2.

Te elementy lub grupy metadanych powinny odpowiadać przewidywanej liczności i odnośnym warunkom określonym w tabelach 1 i 2.

Jeżeli w odniesieniu do konkretnego elementu metadanych nie określono żadnego warunku, dany element jest obowiązkowy.

Tabele obejmują następujące informacje:

kolumna pierwsza zawiera odniesienie do stosownego ustępu w części B załącznika określającego element metadanych lub grupę elementów metadanych,

kolumna druga zawiera nazwę elementu metadanych lub grupy elementów metadanych,

kolumna trzecia określa liczność elementu metadanych. Przedstawienie liczności odpowiada zapisowi liczności w formacie UML, gdzie:

1 oznacza, że w zbiorze wyników ten element metadanych może wystąpić tylko jeden raz,

1..* oznacza, że w zbiorze wyników element ten musi wystąpić przynajmniej jeden raz,

0..1 wskazuje, że wystąpienie danego elementu metadanych w zbiorze wyników jest warunkowe, ale może mieć miejsce tylko jeden raz,

0..* wskazuje, że wystąpienie danego elementu metadanych w zbiorze wyników jest warunkowe, ale może mieć miejsce jeden raz lub więcej razy,

w przypadku liczności oznaczonej jako 0..1 lub 0..*, warunek określa, kiedy dane elementy metadanych są obowiązkowe,

kolumna czwarta zawiera stwierdzenie warunkowe w przypadku, gdy liczność elementu nie ma zastosowania w odniesieniu do wszystkich typów zasobów. W pozostałych przypadkach wszystkie elementy są obowiązkowe.

Tabela 1

Metadane zbiorów danych przestrzennych i serii zbiorów danych przestrzennych

Odniesienie

Elementy metadanych

Liczność

Warunek

1.1

Tytuł zasobu

1

 

1.2

Streszczenie

1

 

1.3

Typ zasobu

1

 

1.4

Lokalizator zasobu

0..*

Obowiązkowe, jeżeli jest dostępny URL umożliwiający uzyskanie szerszych informacji na temat zasobu lub na temat usług związanych z dostępem.

1.5

Unikalny identyfikator zasobu

1..*

 

1.7

Język zasobu

0..*

Obowiązkowe, jeżeli zasób zawiera informacje w formie tekstu.

2.1

Kategoria tematyczna

1..*

 

3

Słowo kluczowe

1..*

 

4.1

Geograficzny prostokąt ograniczający

1..*

 

5

Odniesienie czasowe

1..*

 

6.1

Pochodzenie

1

 

6.2

Rozdzielczość przestrzenna

0..*

Obowiązkowe w przypadku zbiorów danych i serii zbiorów danych, jeżeli można określić równoważną skalę lub rozdzielczość zasobu.

7

Zgodność

1..*

 

8.1

Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

1..*

 

8.2

Ograniczenia w publicznym dostępie

1..*

 

9

Organizacja odpowiedzialna

1..*

 

10.1

Punkt kontaktowy metadanych

1..*

 

10.2

Data metadanych

1

 

10.3

Język metadanych

1

 


Tabela 2

Metadane usług danych przestrzennych

Odniesienie

Element metadanych

Liczność

Warunek

1.1

Tytuł zasobu

1

 

1.2

Streszczenie

1

 

1.3

Typ zasobu

1

 

1.4

Lokalizator zasobu

0..*

Obowiązkowe, jeżeli dostępne jest powiązanie z usługą.

1.6

Sprzężony zasób

0..*

Obowiązkowe, jeżeli dostępne są powiązania ze zbiorami danych, które są wykorzystywane w ramach danej usługi.

2.2

Typ usług danych przestrzennych

1

 

3

Słowo kluczowe

1..*

 

4.1

Geograficzny prostokąt ograniczający

0…*

Obowiązkowe w przypadku usług o ściśle określonym zasięgu geograficznym.

5

Odniesienie czasowe

1..*

 

6.2

Rozdzielczość przestrzenna

0..*

Obowiązkowe, jeżeli występuje ograniczenie rozdzielczości przestrzennej w przypadku tej usługi.

7

Zgodność

1..*

 

8.1

Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

1..*

 

8.2

Ograniczenia w publicznym dostępie

1..*

 

9

Organizacja odpowiedzialna

1..*

 

10.1

Punkt kontaktowy metadanych

1..*

 

10.1

Data metadanych

1

 

10.3

Język metadanych

1

 

CZĘŚĆ D

Dziedziny wartości

Dziedziny wartości określone w części D.1–D.6 – jeżeli są wymienione w opisie elementów metadanych w części B – należy stosować z uwzględnieniem liczności przedstawionej w części C, tabele 1 i 2.

W odniesieniu do poszczególnej dziedziny, każdą wartość określa się przy pomocy:

identyfikatora numerycznego,

nazwy w formie tekstu przeznaczonej dla ludzi, którą można przetłumaczyć na różne języki wspólnotowe,

nazwy neutralnej językowo przeznaczonej dla komputerów (wartość wyrażona w nawiasie),

opcjonalnego opisu lub definicji.

1.   TYP ZASOBU

1.1.   Seria zbiorów danych przestrzennych (series).

1.2.   Zbiór danych przestrzennych (dataset)

1.3.   Usługi danych przestrzennych (services)

2.   KATEGORIE TEMATYCZNE ZGODNIE Z EN ISO 19115

2.1.   Rolnictwo (farming)

Hodowla zwierząt lub uprawa roślin.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Obiekty rolnicze oraz akwakultury – załącznik III pkt 9.

2.2.   Flora i fauna (biota)

Flora i/lub fauna w środowisku naturalnym.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Regiony biogeograficzne – załącznik III pkt 17, Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne – załącznik III pkt 18, Rozmieszczenie gatunków – załącznik III pkt 19.

2.3.   Granice (boundaries)

Prawne opisy obszarów.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Jednostki administracyjne – załącznik I pkt 4, Jednostki statystyczne – załącznik III pkt 1.

2.4.   Klimatologia/Meteorologia/Atmosfera (climatologyMeteorologyAtmosphere)

Procesy i zjawiska atmosferyczne.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Warunki atmosferyczne – załącznik III pkt 13, Warunki meteorologiczno-geograficzne – załącznik III pkt 14.

2.5.   Gospodarka (economy)

Działalność gospodarcza, warunki ekonomiczne i zatrudnienie.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Zasoby energetyczne – załącznik III pkt 20, Zasoby mineralne – załącznik III pkt 21.

2.6.   Ukształtowanie terenu (elevation)

Wysokość w stosunku do poziomu morza (powyżej lub poniżej).

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Ukształtowanie terenu – załącznik II pkt 1.

2.7.   Środowisko naturalne (environment)

Zasoby środowiskowe, ochrona środowiska i ochrona przyrody.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Obszary chronione – załącznik I pkt 9.

2.8.   Informacje z zakresu nauk o ziemi (geoscientificInformation)

Informacje odnoszące się do nauk o Ziemi.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Gleba – załącznik III pkt 3, Geologia – załącznik II pkt 4, Strefy zagrożenia naturalnego – załącznik III pkt 12.

2.9.   Zdrowie (health)

Zdrowie, usługi zdrowotne, ekologia ludzka i bezpieczeństwo ludzi.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi – załącznik III pkt 5.

2.10.   Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu (imageryBaseMapsEarthCover)

Mapy zasadnicze.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Sporządzanie ortoobrazów – załącznik II pkt 3, Użytkowanie terenu – załącznik II pkt 2.

2.11.   Wywiad/Wojsko (intelligenceMilitary)

Wojskowe bazy, struktury, działania wojskowe.

Kategoria ta nie odnosi się konkretnie do żadnego z określonych w dyrektywie 2007/2/WE tematów danych przestrzennych.

2.12.   Wody śródlądowe (inlandWaters)

Obiekty wód śródlądowych, systemy odwadniające i ich cechy.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Hydrografia – załącznik I pkt 8.

2.13.   Położenie (location)

Informacje i usługi o położeniu.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Nazwy geograficzne – załącznik I pkt 3, Adresy – załącznik I pkt 5.

2.14.   Oceany (oceans)

Właściwości i cechy zasobów wód słonych (wyłączając wody śródlądowe).

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Regiony morskie – załącznik III pkt 16, Warunki oceanograficzno-geograficzne – załącznik III pkt 15.

2.15.   Planowanie/Kataster (planningCadastre)

Informacje służące do podejmowania odpowiednich działań związanych z przyszłym wykorzystaniem terenu.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Działki katastralne – załącznik I pkt 6, Zagospodarowanie przestrzenne – załącznik III pkt 4, Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze – załącznik III pkt 11.

2.16.   Społeczeństwo (society)

Cechy społeczeństwa i kultur.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Rozmieszczenie ludności – demografia – załącznik III pkt 10.

2.17.   Infrastruktura (structure)

Budowle wzniesione przez człowieka.

Kategoria ta odnosi się do określonych w dyrektywie 2007/2/WE następujących tematów danych przestrzennych: Budynki – załącznik III pkt 2, Obiekty produkcyjne i przemysłowe – załącznik III pkt 8, Urządzenia do monitorowania środowiska – załącznik III pkt 7.

2.18.   Transport (transportation)

Środki i wsparcie dla przewozu osób lub towarów.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Sieci transportowe – załącznik I pkt 7.

2.19.   Usługi użyteczności publicznej/łączność (utilitiesCommunication)

Systemy energetyczne, systemy wodne i systemy składowania odpadów oraz infrastruktura i usługi w dziedzinie łączności.

Kategoria ta odnosi się do określonego w dyrektywie 2007/2/WE następującego tematu danych przestrzennych: Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe – załącznik III pkt 6.

3.   TYP USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH

3.1.   Usługa wyszukiwania (discovery)

Usługa umożliwiająca wyszukiwanie zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na podstawie treści metadanych, jak również wyświetlanie zawartości metadanych.

3.2.   Usługa przeglądania (view)

Usługa, która co najmniej umożliwia wyświetlanie, powiększanie i zmniejszanie, panoramowanie lub nakładanie zobrazowanych zbiorów danych przestrzennych, jak też poruszanie się po tych zbiorach oraz wyświetlanie informacji dotyczących legendy i całej istotnej zawartości metadanych.

3.3.   Usługa pobierania (download)

Usługa umożliwiająca pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części tych zbiorów, jak również bezpośredni do nich dostęp, gdy jest to wykonalne.

3.4.   Usługa transformacji (transformation)

Usługa umożliwiająca przekształcanie zbiorów danych celem uzyskania interoperacyjności.

3.5.   Usługa uruchamiania usług (invoke)

Usługa pozwalająca na określanie zarówno wprowadzania i wyprowadzania danych dla usługi danych przestrzennych, jak też sekwencji czynności lub łańcucha usług łączącego wiele usług. Usługa ta pozwala również na określanie interfejsu usługi sieci zewnętrznej dla sekwencji czynności lub łańcucha usług.

3.6.   Usługi pozostałe (other)

4.   KLASYFIKACJA USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH

Słowa kluczowe wywodzą się z taksonomii usług geograficznych w EN ISO 19119. Taksonomia ta opiera się na kategoriach, przy czym podkategorie określają dziedzinę wartości klasyfikacji usług danych przestrzennych.

100   Usługi z zakresu geograficznej interakcji użytkowników (humanInteractionService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

101.

Przeglądarka katalogu (humanCatalogueViewer)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi interakcje z danym katalogiem w celu lokalizowania i przeglądania metadanych dotyczących danych geograficznych lub usług geograficznych oraz zarządzanie tymi metadanymi.

102.

Przeglądarka geograficzna (humanGeographicViewer)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi przeglądanie jednego lub więcej zbiorów obiektów lub pokryć.

103.

Przeglądarka geograficznego arkusza kalkulacyjnego (humanGeographicSpreadsheetViewer)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi interakcje z obiektami o wielu danych oraz wykonywanie obliczeń podobnie jak w przypadku arytmetycznego arkusza kalkulacyjnego, lecz rozszerzonego o dane geograficzne.

104.

Edytor usług (humanServiceEditor)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi sterowanie usługami geoprzetwarzania.

105.

Edytor definiowania łańcucha (humanChainDefinitionEditor)

Zapewnia interakcję użytkownika z usługą definiowania łańcucha.

106.

Menedżer procesu działań (humanWorkflowEnactmentManager)

Zapewnia interakcję użytkownika z usługą wykonywania procesu działań.

107.

Edytor obiektów geograficznych (humanGeographicFeatureEditor)

Przeglądarka geograficzna, która pozwala użytkownikowi na interaktywne korzystanie z danych dotyczących obiektów geograficznych.

108.

Edytor symboli geograficznych (humanGeographicSymbolEditor)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi wybieranie bibliotek symboli oraz zarządzanie nimi.

109.

Edytor generalizacji obiektów (humanFeatureGeneralizationEditor)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi modyfikowanie cech kartograficznych obiektu lub zbioru obiektów dzięki uproszczeniu ich wizualizacji, przy jednoczesnym zachowaniu ich istotnych elementów – przestrzenny odpowiednik generalizacji.

110.

Przeglądarka struktury danych geograficznych (humanGeographicDataStructureViewer)

Usługa kliencka umożliwiająca użytkownikowi uzyskanie dostępu do części zbioru danych w celu obejrzenia jego wewnętrznej struktury.

200   Usługi zarządzania modelami/informacjami geograficznymi (infoManagementService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

201.

Usługa dostępu do obiektu (infoFeatureAccessService)

Usługa zapewniająca dostęp do zestawu obiektów i zarządzanie nim.

202.

Usługa dostępu do mapy (infoMapAccessService)

Usługa zapewniająca klientowi dostęp do opracowań kartograficznych, tj. zobrazowań danych geograficznych.

203.

Usługa dostępu do pokrycia (infoCoverageAccessService)

Usługa zapewniająca klientowi dostęp do zestawu pokrycia i zarządzanie nim.

204.

Usługa opisu sensora (infoSensorDescriptionService)

Usługa zapewniająca opis sensora pokrycia, łącznie z lokalizacją i orientacją sensora, jak też charakterystyką geometryczną, dynamiczną i radiometryczną do celów geoprzetwarzania.

205.

Usługa dostępu do produktów (infoProductAccessService)

Usługa zapewniająca dostęp do zestawu produktów geograficznych i zarządzanie nim.

206.

Usługa dotycząca typów obiektów (infoFeatureTypeService)

Usługa zapewniająca klientowi dostęp do zestawu definicji typów obiektów i zarządzanie nimi.

207.

Usługa katalogowa (infoCatalogueService)

Usługa, która umożliwia wyszukiwanie metadanych oraz zarządzanie nimi.

208.

Usługa rejestru (infoRegistryService)

Usługa zapewniająca dostęp do zestawu metadanych dotyczących typów.

209.

Usługa gazetera (infoGazetteerService)

Usługa zapewniająca dostęp do katalogu wystąpień danej klasy lub klas zjawisk świata realnego, przy czym katalog ten zawiera pewne informacje o położeniu.

210.

Obsługa zamówień (infoOrderHandlingService)

Usługa zapewniająca klientowi możliwość zamawiania produktów u dostawcy.

211.

Obsługa zamówień stałych (infoStandingOrderService)

Specjalna obsługa zamówień, dzięki której użytkownik może się domagać, aby produkt dotyczący danego obszaru geograficznego był rozpowszechniany, gdy staje się dostępny.

300   Usługi zarządzania geograficznym przepływem pracy/zadań (taskManagementService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

301.

Usługa definiowania łańcucha (chainDefinitionService)

Usługa polegająca na definiowaniu łańcucha i umożliwiająca jego realizację przy pomocy usługi wykonania przepływu pracy.

302.

Usługa uruchomienia procesu działań (workflowEnactmentService)

Usługa wykonania przepływu pracy umożliwia interpretację danego łańcucha i sterowanie konkretyzacją występowania usług i kolejnością działań.

303.

Usługa subskrypcji (subscriptionService)

Usługa umożliwiająca użytkownikom rejestrowanie się w celu otrzymywania powiadomień o wydarzeniach.

400   Usługi przetwarzania geograficznego – przestrzenne (spatialProcessingService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

401.

Usługa konwersji współrzędnych (spatialCoordinateConversionService)

Usługa polegająca na przekształceniu współrzędnych z jednego systemu współrzędnych na inny system współrzędnych bez zmiany układu odniesienia.

402.

Usługa transformacji współrzędnych (spatialCoordinateTransformationService)

Usługa polegająca na transformacji współrzędnych z systemu współrzędnych w jednym układzie odniesienia na system współrzędnych w innym układzie odniesienia.

403.

Usługa konwersji schematu przestrzennego (spatialCoverageVectorConversionService)

Usługa polegająca na zmianie reprezentacji przestrzennej i przejściu ze schematu pokrycia do schematu obiektów dyskretnych lub odwrotnie.

404.

Usługa konwersji współrzędnych obrazu (spatialImageCoordinateConversionService)

Usługa transformacji współrzędnych lub konwersji współrzędnych obrazu związana ze zmianą systemu współrzędnych tego obrazu.

405.

Usługa rektyfikacji (spatialRectificationService)

Usługa polegająca na przetworzeniu obrazu w rzut prostokątny na wybraną płaszczyznę.

406.

Usługa ortorektyfikacyjna (spatialOrthorectificationService)

Usługa rektyfikacji polegająca na przetworzeniu obrazu w celu usunięcia jego zniekształceń spowodowanych przez rzeźbę terenu i nachylenie zdjęcia.

407.

Usługa dostosowania modelu geometrii sensora (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService)

Usługa umożliwiająca dostosowanie modeli geometrii sensora w celu poprawy dopasowania obrazu do innych obrazów lub znanych pozycji w terenie.

408.

Usługa konwersji modeli geometrii obrazu (spatialImageGeometryModelConversionService)

Usługa umożliwiająca konwersję danego modelu geometrii sensora na inny, lecz równoważny model.

409.

Usługa tworzenia podzbiorów (spatialSubsettingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z wprowadzanego ich zbioru dokonywane według współrzędnych geograficznych lub płaskich.

410.

Usługa próbkowania (spatialSamplingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z pewnych danych wejściowych przy użyciu logicznego schematu próbkowania, według współrzędnych geograficznych lub płaskich.

411.

Usługa zmiany obszarowego podziału danych geograficznych (spatialTilingChangeService)

Usługa umożliwiająca zmianę podziału na podstawowe obszary, do których przyporządkowane są dane geograficzne.

412.

Usługa ustalania rozmiarów (spatialDimensionMeasurementService)

Usługa umożliwiająca wyliczanie rozmiarów obiektów widocznych na pewnym obrazie czy też identyfikowalnych za pomocą innych geodanych.

413.

Usługi operowania obiektami (spatialFeatureManipulationService)

Rejestrowanie jednego obiektu w innym, w jakimś obrazie lub w innym zbiorze danych czy współrzędnych; korygowanie wzajemnych przesunięć, różnic ze względu na rotację, skalę i perspektywę. Sprawdzenie zgodności topologicznej wszystkich obiektów z zasadami topologii danego zbioru obiektów oraz identyfikowanie lub korygowanie wszelkich wykrywanych niezgodności.

414.

Usługa dopasowywania obiektów (spatialFeatureMatchingService)

Usługa umożliwiająca określenie obiektów przestrzennych lub ich części, które reprezentują ten sam obiekt świata realnego korzystając z wielu różnych źródeł danych, np. dopasowanie krawędzi oraz ograniczonego połączenia.

415.

Usługa generalizacji obiektów (spatialFeatureGeneralizationService)

Usługa umożliwiająca ograniczenie zmienności przestrzennej w danym zbiorze obiektów w celu zwiększenia efektywności przekazu poprzez przeciwdziałanie niepożądanym efektom redukowania danych.

416.

Usługa określania trasy (spatialRouteDeterminationService)

Usługa polegająca na ustalaniu optymalnej drogi między dwoma wyznaczonymi punktami na podstawie parametrów wejściowych oraz właściwości zawartych w zbiorze obiektów.

417.

Usługa określania pozycji (spatialPositioningService)

Usługa realizowana za pomocą urządzenia do określania pozycji, w celu uzyskiwania i jednoznacznego interpretowania informacji o pozycji oraz określania, czy uzyskane wyniki spełniają wymagania użytkowe.

418.

Usługa analizy bliskości (spatialProximityAnalysisService)

Przy podanej pozycji lub podanym obiekcie geograficznym, znajduje wszystkie obiekty o danym zestawie atrybutów, które są zlokalizowane w odległości określonej przez użytkownika od tej pozycji czy obiektu.

500   Usługi przetwarzania geograficznego – tematyczne (thematicProcessingService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

501.

Usługa obliczania geoparametrów (thematicGeoparameterCalculationService)

Usługa umożliwiająca uzyskanie zorientowanych na aplikacje rezultatów ilościowych, które nie są dostępne z surowych danych.

502.

Usługa klasyfikacji tematycznej (thematicClassificationService)

Usługa polegająca na klasyfikowaniu regionów danych geograficznych na podstawie atrybutów tematycznych.

503.

Usługa generalizacji obiektów (thematicFeatureGeneralizationService)

Usługa polegająca na generalizowaniu typów obiektów w zbiorze obiektów w celu zwiększenia efektywności przekazu poprzez przeciwdziałanie niepożądanym efektom redukowania danych.

504.

Usługa tworzenia podzbiorów (thematicSubsettingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z pewnych danych wejściowych na podstawie wartości parametrów.

505.

Usługa liczenia w przestrzeni (thematicSpatialCountingService)

Usługa umożliwiająca liczenie obiektów geograficznych.

506.

Usługa wykrywania zmian (thematicChangeDetectionService)

Usługa umożliwiająca ustalenie różnic między dwoma zbiorami danych, które reprezentują ten sam obszar geograficzny w różnym okresie.

507.

Usługi w zakresie pozyskiwania informacji geograficznych (thematicGeographicInformationExtractionService)

Usługi wspomagające pozyskiwanie informacji o terenie i obiektach terenowych na podstawie zobrazowań teledetekcyjnych.

508.

Usługa przetwarzania obrazu (thematicImageProcessingService)

Usługa polegająca na zmianie wartości atrybutów tematycznych obrazu przez zastosowanie funkcji matematycznej.

509.

Usługa zmniejszania rozdzielczości (thematicReducedResolutionGenerationService)

Usługa polegająca na zmniejszaniu rozdzielczości obrazu.

510.

Usługi operowania obrazem (thematicImageManipulationService)

Usługi polegające na operowaniu wartościami danych dotyczących obrazów: zmiana wartości koloru i kontrastu, stosowanie różnorodnych filtrów, operowanie rozdzielczością obrazu, usuwanie szumu, przeplot danych, korekty systemowo-radiometryczne, tłumienie atmosferyczne, zmiany oświetlenia itp.

511.

Usługi dotyczące rozumienia obrazu (thematicImageUnderstandingService)

Usługi zapewniające zautomatyzowane wykrywanie zmian obrazu, różnicowanie zarejestrowanego obrazu, analizę znaczenia różnic i odpowiednie wyświetlanie oraz różnicowanie przyjmujące za podstawę określony obszar lub model.

512.

Usługi syntetyzowania obrazu (thematicImageSynthesisService)

Usługi umożliwiające tworzenie lub transformację obrazów przy użyciu komputerowych modeli przestrzennych, transformacje perspektywy oraz operowanie cechami obrazu dla poprawy widzialności, poprawy rozdzielczości lub zredukowania efektów zachmurzenia lub zamglenia.

513.

Obróbka wielopasmowa obrazu (thematicMultibandImageManipulationService)

Usługa modyfikująca obraz przy użyciu wielu pasm obrazu.

514.

Usługa wykrywania obiektów (thematicObjectDetectionService)

Usługa polegająca na wykrywaniu obiektów świata realnego na obrazie.

515.

Usługa poszukiwania odniesień przestrzennych w dokumentach tekstowych (thematicGeoparsingService)

Usługa polegająca na skanowaniu dokumentów tekstowych w poszukiwaniu takich odniesień do lokalizacji, jak nazwy miejsc, adresy, kody pocztowe itp., w ramach przygotowań do przejścia do usługi geokodowania.

516.

Usługa geokodowania (thematicGeocodingService)

Usługa umożliwiająca uzupełnienie odniesień tekstowych opartych na lokalizacji o współrzędne geograficzne (lub o inne odniesienie przestrzenne).

600   Usługi przetwarzania geograficznego – czasowe (temporalProcessingService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

601.

Usługa transformacji układu odniesienia czasowego (temporalReferenceSystemTransformationService)

Usługa umożliwiająca zmianę wartości instancji w czasie – z jednego systemu odniesienia czasowego na inny system odniesienia czasowego.

602.

Usługa tworzenia podzbiorów (temporalSubsettingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z pewnych danych wejściowych w ciągłym interwale w oparciu o wartości pozycji czasowych.

603.

Usługa próbkowania (temporalSamplingService)

Usługa umożliwiająca pozyskanie danych z pewnych danych wejściowych przy użyciu logicznego schematu próbkowania, według wartości pozycji czasowych.

604.

Usługa analizy bliskości w czasie (temporalProximityAnalysisService)

Przy danym interwale lub momencie czasowym znajduje wszystkie obiekty o określonym zestawie atrybutów, znajdujące się w interwale określonym przez użytkownika od danego interwału czasowego lub momentu.

700   Usługi przetwarzania geograficznego – metadane (metadataProcessingService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

701.

Usługa obliczeń statystycznych (metadataStatisticalCalculationService)

Usługa polegająca na obliczaniu statystyk zbioru danych.

702.

Usługi dodawania komentarzy geograficznych (metadataGeographicAnnotationService)

Usługi umożliwiające dodanie informacji pomocniczych do obrazu lub do obiektu w zbiorze obiektów.

800   Usługi przekazu w zakresie geograficznym (comService)

Kategoria ta obejmuje następujące podkategorie:

801.

Usługa kodowania (comEncodingService)

Usługa umożliwiająca wdrażanie pewnej zasady kodowania i zapewniająca interfejs funkcji kodowania i dekodowania.

802.

Usługa transferu (comTransferService)

Usługa umożliwiająca wdrażanie jednego lub więcej niż jednego protokołu transferu, który pozwala na transfer danych pomiędzy rozproszonymi systemami informacyjnymi za pomocą mediów komunikacji działających w trybie off-line lub on-line.

803.

Usługa geograficzna w zakresie kompresji (comGeographicCompressionService)

Usługa umożliwiająca konwertowanie elementów przestrzennych zbioru obiektów do formy skompresowanej i odwrotnie.

804.

Usługa konwersji formatów danych geograficznych (comGeographicFormatConversionService)

Usługa umożliwiająca konwertowanie danych geograficznych z jednego formatu na inny.

805.

Usługa przesyłania wiadomości (comMessagingService)

Usługa umożliwiająca licznym użytkownikom na jednoczesne oglądanie, komentowanie i zamawianie edycji zestawów obiektów.

806.

Usługa zarządzania zdalnego plikami i wykonywania na nich operacji (comRemoteFileAndExecutableManagement)

Usługa zapewniająca dostęp do wtórnego zestawu obiektów geograficznych w sposób analogiczny do dostępu do obiektów lokalnych znajdujących się u klienta.

5.   STOPIEŃ ZGODNOŚCI

5.1.   Zgodny (conformant)

Zasób jest w pełni zgodny z przytoczoną specyfikacją.

5.2.   Niezgodny (notConformant)

Zasób nie jest zgodny z przytoczoną specyfikacją.

5.3.   Brak oceny zgodności (notEvaluated)

Zgodność nie została oceniona.

6.   FUNKCJA JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

6.1.   Dostawca zasobu (resourceProvider)

Jednostka dostarczająca zasób.

6.2.   Administrator (custodian)

Jednostka przyjmująca odpowiedzialność za dane oraz zapewniająca właściwą opiekę i utrzymanie zasobu.

6.3.   Właściciel (owner)

Jednostka, która jest właścicielem zasobu.

6.4.   Użytkownik (user)

Jednostka, która korzysta z zasobu.

6.5.   Dystrybutor (distributor)

Jednostka rozpowszechniająca zasób.

6.6.   Twórca (originator)

Jednostka, która utworzyła zasób.

6.7.   Punkt kontaktowy (pointOfContact)

Jednostka, z którą można się kontaktować w celu uzyskania wiedzy o zasobie lub o sposobie nabycia zasobu.

6.8.   Główny badacz (principalInvestigator)

Najważniejsza jednostka odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji i prowadzenie badań.

6.9.   Jednostka przetwarzająca (processor)

Jednostka, która przetworzyła dane w taki sposób, że zasób uległ zmianie.

6.10.   Wydawca (publisher)

Jednostka, która opublikowała zasób.

6.11.   Autor (author)

Jednostka, która zredagowała zasób.


4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1206/2008

z dnia 3 grudnia 2008 r.

ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 950/2006 lub rozporządzeniem Rady (WE) nr 508/2007 z dnia 7 maja 2007 r. otwierającym kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 (3), w terminie od dnia 24 do dnia 28 listopada 2008 r. do właściwych organów złożono wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ogółem ilości równej lub przekraczającej ilość dostępną dla numerach porządkowych 09.4343 i 09.4435.

(2)

W tej sytuacji Komisja powinna ustalić współczynnik przydziału umożliwiający wydawanie pozwoleń proporcjonalnie do ilości dostępnej lub poinformować państwa członkowskie o tym, że ustalony limit został wykorzystany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 lub art. 3 rozporządzenia (WE) nr 508/2007 pozwolenia na przywóz są wydawane w odniesieniu do wniosków złożonych od dnia 24 do dnia 28 listopada 2008 r. w ramach limitów ilościowych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 122 z 11.5.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Cukier preferencyjny z AKP–Indii

Rozdział IV rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2008/2009

Numer porządkowy

Kraj

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wnioski w tygodniu od dnia 24.11.2008-28.11.2008

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Wybrzeże Kości Słoniowej

100

 

09.4334

Republika Konga

100

 

09.4335

Fidżi

100

 

09.4336

Gujana

100

 

09.4337

Indie

0

Wykorzystany

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenia

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

Wykorzystany

09.4344

Saint Kitts i Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Suazi

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trynidad i Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Cukier uzupełniający

Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2008/2009

Numer porządkowy

Kraj

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wnioski w tygodniu od dnia 24.11.2008-28.11.2008

Limit

09.4315

Indie

 

09.4316

Kraje objęte Protokołem AKP

 


Cukier wymieniony w koncesji CXL

Rozdział VI rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2008/2009

Numer porządkowy

Kraj

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wnioski w tygodniu od dnia 24.11.2008-28.11.2008

Limit

09.4317

Australia

0

Wykorzystany

09.4318

Brazylia

0

Wykorzystany

09.4319

Kuba

0

Wykorzystany

09.4320

Pozostałe kraje trzecie

0

Wykorzystany


Cukier z krajów bałkańskich

Rozdział VII rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2008/2009

Numer porządkowy

Kraj

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wnioski w tygodniu od dnia 24.11.2008-28.11.2008

Limit

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bośnia i Hercegowina

0

Wykorzystany

09.4326

Serbia i Kosowo (1)

100

 

09.4327

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

100

 

09.4328

Chorwacja

100

 


Cukier pozakwotowy i przemysłowy z przywozu

Rozdział VIII rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2008/2009

Numer porządkowy

Rodzaj

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wnioski w tygodniu od dnia 24.11.2008-28.11.2008

Limit

09.4380

Pozakwotowy

 

09.4390

Przemysłowy

100

 


Dodatkowy cukier z umów o partnerstwie gospodarczym

Rozdział VIIIa rozporządzenia (WE) nr 950/2006

Rok gospodarczy 2008/2009

Numer porządkowy

Kraj

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wnioski w tygodniu od dnia 24.11.2008-28.11.2008

Limit

09.4431

Komory, Madagaskar, Mauritius, Seszele, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenia, Rwanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Suazi

100

 

09.4434

Mozambik

0

Wykorzystany

09.4435

Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Republika Dominikańska, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam, Trynidad i Tobago

24

Wykorzystany

09.4436

Republika Dominikańska

0

Wykorzystany

09.4437

Fidżi, Papua – Nowa Gwinea

100

 


Przywóz cukru w ramach przejściowych kontyngentów taryfowych otwartych dla Bułgarii i Rumunii

Art. 1 rozporządzenia (WE) nr 508/2007

Rok gospodarczy 2008/2009

Numer porządkowy

Kraj

% pozwoleń wydanych dla ilości, o które złożono wnioski w tygodniu od dnia 24.11.2008-28.11.2008

Limit

09.4365

Bułgaria

0

Wykorzystany

09.4366

Rumunia

100

 


(1)  Jak określono w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/35


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 listopada 2008 r.

dotycząca niewłączenia napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6281)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/902/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie, w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje napropamid.

(3)

Wpływ napropamidu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. W przypadku napropamidu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Dania, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 6 września 2005 r.

(4)

Sprawozdanie z oceny zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz grupę roboczą ds. oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i przedstawione Komisji w dniu 26 marca 2008 r. w formie wniosków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z przeglądu w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej napropamidu (4). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 lipca 2008 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego napropamidu, opracowanego przez Komisję.

(5)

Podczas dokonywania oceny tej substancji czynnej wskazano na kilka zagrożeń. Na podstawie dostępnych danych niemożliwa była zwłaszcza wiarygodna ocena ryzyka przenikania metabolitu NOPA do wód gruntowych. Ponadto w oparciu o dostępne dane nie wykazano, że stopień zagrożenia dla organizmów wodnych, ptaków żywiących się rybami i ssaków jest dopuszczalny. W efekcie nie było możliwe w oparciu o dostępne informacje stwierdzenie, że napropamid spełnia kryteria włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników przeglądu oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Jednak pomimo argumentów przedstawionych przez powiadamiającego nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na podstawie przedłożonych informacji, poddanych ewaluacji w ramach posiedzeń ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, nie wykazały, że można oczekiwać, by w ramach proponowanych warunków stosowania środki ochrony roślin zawierające napropamid zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.

(7)

Nie należy zatem włączać napropamidu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(8)

Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające napropamid zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produkty.

(9)

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających napropamid powinien być ograniczony do dwunastu miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, tak by rolnicy mieli dostęp do środków ochrony roślin zawierających napropamid przez 18 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(10)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla napropamidu, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, do której szczegółowe przepisy wykonawcze ustanowiono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 33/2008 (5), w celu ewentualnego włączenia go do załącznika I.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Napropamidu nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa członkowskie dopilnowują, aby:

a)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające napropamid zostały wycofane do dnia 7 maja 2009 r.;

b)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające napropamid nie były udzielane ani odnawiane począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 7 maja 2010 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(3)  Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 140, 1–72. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide (sfinalizowano 26 marca 2008 r.).

(5)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.


4.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.