ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 318

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
28 listopada 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

6

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/97/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym ( 1 )

9

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/889/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniająca decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6941)  ( 1 )

12

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

 

2008/890/WPZiB

 

*

Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

14

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

28.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1173/2008

z dnia 27 listopada 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


28.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1174/2008

z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r. zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1134/2008 (3).

(2)

Ponieważ obliczona średnia należności celnych przywozowych różni się o 5 EUR/t od ustalonej należności, należy wprowadzić odpowiednią korektę należności celnych przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 1134/2008.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1134/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1134/2008 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 listopada 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125.

(3)  Dz.U. L 306 z 15.11.2008, s. 63.


ZAŁĄCZNIK I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 28 listopada 2008 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

24,22

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

20,22

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

20,22

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

24,22


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

14.11.2008-26.11.2008

1)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minnéapolis

Chicago

Notowanie

200,85

113,32

Cena FOB USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Premia za Zatokę

12,14

Premia za Wielkie Jeziora

23,58

2)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

12,06 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

10,09 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


28.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1175/2008

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ustanowiło jednolite ramy prawne dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW w całej Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (2) uzupełniło te ramy, wprowadzając szczegółowe przepisy wykonawcze.

(2)

Artykuł 57 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 określa przepisy wykonawcze do art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 odnośnie do stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w przypadkach wkładu finansowego dostarczanego przez państwa członkowskie jako odpowiednika wspólnotowego wsparcia oraz do art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 odnośnie do dodatkowego finansowania krajowego, które nie jest objęte zakresem art. 36 Traktatu. Do tego artykułu należy włączyć niektóre środki z dziedziny leśnictwa. Należy ponadto odpowiednio zmienić pkt 9.B w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006.

(3)

Artykuł 63 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 szczegółowo określa tryb przekazywania danych między Komisją i państwami członkowskimi w przypadku wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w szczególności nieprawidłowego działania sytemu lub braku trwałego połączenia. Praktycznym rozwiązaniem, opartym o pełne wykorzystanie dostępnych środków technicznych, jest umożliwienie składania dokumentów za pomocą właściwych środków komunikacji elektronicznej w uzupełnieniu dokumentów składanych w formie wydruku.

(4)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 ustala współczynniki przeliczeniowe zwierząt na dużą jednostkę przeliczeniową, o których mowa w art. 27 ust. 13 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006. W przypadku współczynnika przeliczeniowego dla kategorii „pozostały drób” wystąpił błąd drukarski. Aby uwzględnić cechy szczególne niektórych odmian drobiu, należy umożliwić zwiększenie wspomnianego współczynnika przeliczeniowego. Należy zatem dostosować załącznik V.

(5)

Artykuł 44a rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3) stanowi, że państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz kwot otrzymanych przez każdego beneficjenta w ramach każdego z tych funduszy. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (4) ustanawia przepisy dotyczące zakresu, formy i terminu publikacji informacji na temat beneficjentów. Punkt 2.1 akapit drugi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 ustala pewne obowiązki instytucji zarządzających polegające na publikowaniu informacji na temat beneficjentów otrzymujących wsparcie z programów rozwoju obszarów wiejskich. Aby uniknąć współistnienia pokrywających się przepisów dotyczących tego samego przedmiotu, należy usunąć akapit drugi w pkt 2.1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1974/2006.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1974/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą obejmować pomoc państwa, której celem jest zapewnienie dostarczenia przez państwa członkowskie wkładu finansowego jako odpowiednika wspólnotowego wsparcia zgodnie z art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 na rzecz środków zgodnie z art. 25, 43–49 i 52 tego rozporządzenia i operacji w ramach środków zgodnie z art. 21, 24, 28, 29 i 30 tego rozporządzenia lub dodatkowe finansowanie krajowe zgodnie z art. 89 tego rozporządzenia na rzecz środków zgodnie z art. 25, 27, 43–49 i 52 tego rozporządzenia i operacji w ramach środków zgodnie z art. 21, 24, 28, 29 i 30 tego rozporządzenia, które nie są objęte zakresem art. 36 Traktatu, jedynie jeżeli pomoc państwa określona jest zgodnie z pkt 9.B załącznika II do niniejszego rozporządzenia.”;

2)

w art. 63 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   W przypadku siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w szczególności nieprawidłowego funkcjonowania systemu lub braku trwałego połączenia, państwa członkowskie mogą przekazać Komisji dokumenty w formie wydruku lub za pomocą właściwych środków komunikacji elektronicznej. Takie przekazanie dokumentów wymaga uprzedniej i formalnej zgody Komisji.

W chwili ustąpienia działania siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, które były przeszkodą w wykorzystaniu systemu, państwo członkowskie wprowadza dane dokumenty do systemu. W tym przypadku za datę wysłania dokumentu uznaje się datę przekazania dokumentu w formie wydruku lub za pomocą właściwego środka komunikacji elektronicznej.”;

3)

załączniki II, V i VI zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15.

(3)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(4)  Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, V i VI do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II pkt 9 B. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„W odniesieniu do środków na podstawie art. 25, 27 (w przypadku ostatniego artykułu tylko w odniesieniu do dodatkowego finansowania krajowego, o którym mowa w art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005), art. 43–49 i 52 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz operacji w ramach środków na podstawie art. 21, 24, 28, 29 i 30 tego rozporządzenia, które nie są objęte zakresem art. 36 Traktatu, należy:

wskazać, czy wsparcie zostanie przyznane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 (1), lub

podać numer rejestracji i odesłanie do rozporządzenia Komisji o wyłączeniu, przyjętego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98, na mocy którego środek został wprowadzony, lub

podać numer sprawy i numer referencyjny, pod którym środek został uznany przez Komisję za zgodny z Traktatem, lub

wskazać, z jakich innych powodów dany program pomocy należy uznać za istniejącą pomoc w rozumieniu art. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 659/1999 z uwzględnieniem istniejących środków pomocy w rozumieniu Traktatów o przystąpieniu.

2)

w załączniku V wiersz odnoszący się do kategorii „pozostały drób” otrzymuje następujące brzmienie:

„Pozostały drób (2)

0,03 LU

3)

w załączniku VI w pkt 2.1. skreśla się akapit drugi.


(1)  Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5.”;

(2)  Zastosowany współczynnik przeliczeniowy może zostać podwyższony na podstawie dowodów naukowych, które należy wyjaśnić i właściwie uzasadnić w programach rozwoju obszarów wiejskich.”;


DYREKTYWY

28.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/9


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/97/WE

z dnia 19 listopada 2008 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 dyrektywy 96/22/WE (3) zabrania, między innymi, wprowadzania do obrotu stylbenów, pochodnych stylbenów, ich soli i estrów oraz substancji tyreostatycznych w celu podawania zwierzętom wszystkich gatunków.

(2)

Przyczyną tego absolutnego zakazu był fakt, iż potencjalne nadużycie lub niewłaściwe użycie byłoby trudniejsze, gdyby w obrocie nie było żadnego takiego produktu zatwierdzonego dla jakiegokolwiek gatunku zwierząt.

(3)

Jednakże doświadczenie uzyskane zwłaszcza w związku z krajowymi planami monitorowania pozostałości przedłożonymi zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (4) pokazało, że niewłaściwe użycie postaci produktów przeznaczonych dla zwierząt domowych nie odgrywa roli jako źródło nadużycia lub niewłaściwego użycia. Wynika to częściowo z faktu, że stosowanie postaci produktu przeznaczonych dla zwierząt domowych dla poprawy wzrostu u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, jest ekonomicznie niekorzystne.

(4)

Co więcej, zakaz obejmujący substancje tyreostatyczne ma szkodliwe skutki dla dobrostanu zwierząt domowych (psów i kotów) z powodu braku alternatywnego postępowania leczniczego przy nadczynności tarczycy u tych zwierząt.

(5)

Protokół w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt załączony do Traktatu przewiduje, że Wspólnota i państwa członkowskie mają w pełni uwzględniać wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt przy wprowadzaniu w życie polityk Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do rynku wewnętrznego.

(6)

Należy zatem ograniczyć zakres dyrektywy 96/22/WE tylko do zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i wycofać zakaz w odniesieniu do zwierząt domowych, a także dostosować definicję działania leczniczego.

(7)

Opinia Komitetu Naukowego ds. Środków Weterynaryjnych Dotyczących Zdrowia Publicznego (SCVPH) z dnia 30 kwietnia 1999 r. dotycząca potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi ze strony pozostałości hormonów w mięsie wołowym i w produktach mięsnych (poddana przeglądowi w dniu 3 maja 2000 r. i potwierdzona w dniu 10 kwietnia 2002 r.) stwierdza, że liczne najnowsze dowody wskazujące na to, że estradiol 17β musi być uznany za całkowicie rakotwórczy, ponieważ wywołuje skutki zarówno inicjujące, jak i sprzyjające nowotworzeniu, oraz że obecnie dostępne dane nie umożliwiają ilościowego oszacowania zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W związku z powyższym dyrektywa 96/22/WE została zmieniona dyrektywą 2003/74/WE, tak aby, między innymi, zabronić na stałe stosowania estradiolu 17ß jako stymulatora wzrostu i znacznie ograniczyć wszystkie inne warunki, w których można podawać go wszystkim zwierzętom hodowlanym w celach terapeutycznych lub zootechnicznych, w oczekiwaniu na dalsze badania sytuacji faktycznej i stanu nauki oraz praktyk weterynaryjnych w państwach członkowskich.

(8)

Artykuł 11a dyrektywy 96/22/WE wymagał, aby Komisja przedstawiła do dnia 14 października 2005 r. sprawozdanie dotyczące dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych alternatywnych wobec tych zawierających estradiol 17β dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, w celach terapeutycznych. Komisja odwoływała się do ekspertyz biegłych i sporządziła w tym zakresie odpowiednie sprawozdanie naukowe, które zostało przekazane do Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu 11 października 2005 r. Sprawozdanie to stwierdza, że estradiol 17β nie jest niezbędny w hodowli zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, ponieważ zastosowanie dostępnych środków alternatywnych (w szczególności prostaglandyn) przez praktykujących lekarzy weterynarii jest już dość rozpowszechnione w państwach członkowskich i że całkowity zakaz stosowania estradiolu 17β u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, nie miałby wpływu lub miałby jedynie znikomy wpływ na rolnictwo i dobrostan zwierząt.

(9)

Obiektywne kampanie informacyjne i uświadamiające mogą przyczynić się do lepszego przestrzegania odpowiednich przepisów oraz eliminacji niewłaściwego stosowania niedozwolonych substancji.

(10)

Ustanowiono czasowe odstępstwo dla stosowania estradiolu 17β w celu indukcji rui u bydła, koni, owiec lub kóz do dnia 14 października 2006 r. Ponieważ istnieją skuteczne alternatywne produkty, które już są stosowane, a także aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia, wybrany we Wspólnocie, odstępstwo to nie powinno być odnowione.

(11)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dyrektywę 96/22/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 96/22/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

»działanie lecznicze« oznacza podawanie – zgodnie z art. 4 niniejszej dyrektywy – pojedynczym zwierzętom hodowlanym dozwolonej substancji w celu leczenia – po zbadaniu przez lekarza weterynarii – zaburzeń rozrodu, włącznie z przerwaniem niechcianej ciąży, a także – w przypadku agonistów receptorów beta – podawanie tej substancji w celu wywołania tokolizy u cielących się krów, jak również w celu leczenia zaburzeń oddychania, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta i wywołania tokolizy u koniowatych;”;

2)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Państwa członkowskie zakazują wprowadzania do obrotu substancji wymienionych w załączniku II w celu podawania jakimkolwiek zwierzętom, z których pozyskuje się mięso i produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, do celów innych niż przewidziane w art. 4 ust. 2.”;

3)

w art. 4 ust. 2 ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

trenbolonu allilu, podawanego doustnie, lub agonistów receptorów beta koniowatym, pod warunkiem że substancje te są stosowane zgodnie ze wskazówkami producenta;”;

4)

skreśla się art. 5a;

5)

w art. 3, 6, 7, 8, 11 i 14a skreśla się odwołania do art. 5a;

6)

w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa trzecie, których ustawodawstwo zezwala na wprowadzanie do obrotu i podawanie stylbenów, pochodnych stylbenów, ich soli i estrów lub substancji tyreostatycznych do podawania zwierzętom wszelkich gatunków, z których pozyskuje się mięso i produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, nie mogą figurować na żadnym, prowadzonym zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty, wykazie krajów, z których państwa członkowskie mogą przywozić zwierzęta gospodarcze lub akwakultury albo produkty lub mięso pozyskiwane z takich zwierząt.”;

7)

artykuł 11a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11a

W odniesieniu do substancji wymienionych w załączniku III Komisja stara się o dodatkowe informacje, biorąc pod uwagę najnowsze dane naukowe ze wszystkich możliwych źródeł, oraz utrzymuje środki stosowane w ramach regularnego przeglądu w celu terminowego przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkich niezbędnych propozycji.”;

8)

dodaje się art. 11b w brzmieniu:

„Artykuł 11b

Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, opracowuje kampanię informacyjną i uświadamiającą na temat całkowitego zakazu podawania estradiolu 17β zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność, skierowaną do organizacji rolniczych i weterynaryjnych w UE, jak również do odpowiednich organizacji poza UE, które są pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w wywóz do UE żywności pochodzenia zwierzęcego, objętej zakresem niniejszej dyrektywy.”;

9)

załącznik II zastępuje się tekstem, który znajduje się w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 1 stycznia 2009 r. Niezwłocznie przekazują one Komisji treść tych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy nimi a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich

Sporządzono w Strasburgu, dnia 19 listopada 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 10 z 15.1.2008, s. 57.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r.

(3)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 3.

(4)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Lista substancji zakazanych:

 

Lista A: substancje zakazane:

związki o działaniu tyreostatycznym,

stylbeny, pochodne stylbenów, ich sole i estry,

estradiol 17β i jego pochodne estrowe.

 

Lista B: substancje zakazane z możliwością stosowania odstępstw:

agoniści receptorów beta.”.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

28.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 listopada 2008 r.

zmieniająca decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6941)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/889/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniająca decyzję 1999/568/WE (2) traci ważność dnia 28 lutego 2009 r.

(2)

Decyzja Komisji 2003/31/WE z dnia 29 listopada 2002 r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do zmywarek do naczyń i zmieniająca decyzję 1999/427/WE (3) traci ważność dnia 31 grudnia 2008 r.

(3)

Decyzja Komisji 2005/342/WE z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (4) traci ważność dnia 31 grudnia 2008 r.

(4)

Decyzja Komisji 2005/344/WE z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych (5) traci ważność dnia 31 grudnia 2008 r.

(5)

Decyzja Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (6) traci ważność dnia 31 maja 2009 r.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyzjami.

(7)

Biorąc pod uwagę, że przegląd poszczególnych decyzji znajduje się na różnych etapach, należy przedłużyć okres ważności kryteriów ekologicznych oraz wymogów o 24 miesiące w przypadku decyzji 2003/31/WE, 2005/342/WE i 2005/344/WE oraz o 14 miesięcy w przypadku decyzji 2002/747/WE i decyzji 2005/360/WE.

(8)

Ponieważ zobowiązanie do przeglądu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 dotyczy wyłącznie kryteriów ekologicznych oraz wymogów oceny i weryfikacji, decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE powinny pozostać w mocy.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2000/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 5 decyzji 2002/747/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »żarówki«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 30 kwietnia 2010 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 5 decyzji 2003/31/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do zmywarek do naczyń«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 3

Artykuł 3 decyzji 2005/342/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty do ręcznego zmywania naczyń«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 4

Artykuł 3 decyzji 2005/344/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »uniwersalne środki czyszczące i środki czyszczące do urządzeń sanitarnych«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 5

Artykuł 4 decyzji 2005/360/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »smary«, a także związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, są ważne do dnia 31 lipca 2010 r.”.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 44.

(3)  Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 11.

(4)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 9.

(5)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 42.

(6)  Dz.U. L 118 z 5.5.2005, s. 26.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

28.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/14


DECYZJA RADY

z dnia 27 listopada 2008 r.

dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

(2008/890/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/749/WPZiB, w którym postanowiono o kontynuowaniu EUPM do dnia 31 grudnia 2009 r. Budżety na lata 2008 i 2009 są ustalane corocznie.

(2)

EUPM będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem wspólnego działania 2007/749/WPZiB na rok 2009 wynosi 12 400 000 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

M. ALLIOT-MARIE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 40.


28.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.