ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 307

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
18 listopada 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

3

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/864/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. dotycząca projektu dekretu Republiki Czeskiej ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3963)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia chloranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6587)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732)  ( 1 )

9

 

 

ZALECENIA

 

 

Komisja

 

 

2008/867/WE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5737)

11

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Decyzja Rady 2008/868/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

15

Umowa między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 807/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniającego załączniki I–III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 118 z 27.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3 tom 32, s. 135)

21

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającego dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (Dz.U. L 273 z 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1135/2008

z dnia 17 listopada 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1136/2008

z dnia 17 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 810/2008 (2) przed przywozem wołowiny i cielęciny do Wspólnoty muszą być wydane świadectwa autentyczności. Wykaz organów upoważnionych do wystawiania świadectw autentyczności w krajach wywozu znajduje się w załączniku do tego rozporządzenia.

(2)

W Paragwaju zmieniono nazwę organu wydającego świadectwa autentyczności. Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 810/2008 wykaz znajdujący się w załączniku II do tego rozporządzenia należy zatem odpowiednio zmienić.

(3)

Aby uniknąć sytuacji, że nazwa organu wymienionego na niedawno wydanym świadectwie autentyczności różni się od nazwy organu wymienionego w rozporządzeniu (WE) nr 810/2008, zmiana do tego rozporządzenia powinna obowiązywać od dnia 1 lipca 2008 r., tj. od dnia rozpoczęcia roku, na który otwarto obecnie obowiązujące kontyngenty taryfowe. W odniesieniu do roku zakończonego dnia 30 czerwca 2008 r., w którym obowiązywały poprzednie kontyngenty taryfowe, Komisja nie otrzymała żadnych informacji o świadectwach autentyczności przedłożonych przez właściwe organy w Paragwaju.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 810/2008 wpis odnoszący się do organu wydającego w Paragwaju otrzymuje brzmienie:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 219 z 14.2.2008, s. 3.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/4


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 lipca 2008 r.

dotycząca projektu dekretu Republiki Czeskiej ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3963)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/864/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2 lit. b) i art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji, wobec braku przepisów wspólnotowych, przewiduje powiadamianie o nowych przepisach krajowych dotyczących między innymi zakazu lub ograniczenia stosowania niektórych innych substancji w produkcji określonej żywności oraz ocenę tych przepisów.

(2)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 12 odczytywanym w powiązaniu z art. 11 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 w dniu 30 listopada 2007 r. władze Czech zgłosiły Komisji projekt dekretu ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych, w szczególności jego art. 2 ust. 3 i art. 4, jak również załączniki 4 i 5.

(3)

Artykuł 2 ust. 3 projektu dekretu ustanawia poprzez załącznik 4 wykaz innych substancji w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, jak również właściwe warunki stosowania tych substancji w produkcji suplementów diety.

(4)

Artykuły 2 ust. 3 i art. 4 projektu dekretu ustanawiają poprzez załącznik 5 wykaz roślin i innych substancji, których stosowanie w produkcji suplementów diety i środków spożywczych w ogólności jest zakazane.

(5)

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Komisja zasięgnęła opinii pozostałych państw członkowskich w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(6)

Projekt dekretu w swym obecnym brzmieniu nie precyzuje, dlaczego substancje wymienione w załączniku 4 powinny być stosowane z określonymi w nim ograniczeniami ze względu na zdrowie publiczne.

(7)

Wobec braku zharmonizowanego prawodawstwa wspólnotowego państwa członkowskie utrzymują swoje kompetencje w zakresie regulowania produkcji i obrotu towarami na ich terytorium, nie naruszając przepisów art. 28 i 30 Traktatu WE.

(8)

W szczególności art. 2 ust. 3 projektu dekretu odczytywany w powiązaniu z załącznikiem 4 wydaje się sugerować, że stosowanie w produkcji suplementów diety substancji innych niż te wymienione w załączniku 4 nie jest dozwolone.

(9)

Nawet w przypadku gdyby wykazano, że załącznik 4 jest uzasadniony ze względów zdrowia publicznego, projekt dekretu nie określa sposobu traktowania produktów produkowanych lub wprowadzanych do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich, ale niespełniających wymogów ustanowionych w art. 2 ust. 3 i art. 4 dekretu.

(10)

Projekt dekretu nie zawiera żadnych przepisów gwarantujących swobodny przepływ suplementów diety produkowanych lub wprowadzanych do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich, które albo zawierają substancje wymienione w załączniku 4, ale nie spełniają ustanowionych w nim warunków, albo zawierają substancje inne niż te wymienione w załączniku 4 do dekretu, ani w formie klauzuli o wzajemnym uznawaniu, ani w formie procedury zatwierdzania umożliwiającej podmiotom gospodarczym włączenie takich substancji do krajowego wykazu substancji zatwierdzonych.

(11)

Zgodnie z art. 2 ust. 3 i art. 4 zgłoszonego dekretu odczytywanego w powiązaniu z jego załącznikiem 5, suplementy diety oraz środki spożywcze w ogólności nie zawierają substancji odurzających i psychotropowych, prekursorów kategorii 1 ani żadnych innych substancji, w przypadku których wykazano, że mają toksyczny, genotoksyczny, teratogeniczny, halucynogenny, odurzający lub każdy inny szkodliwy wpływ na ludzki organizm, ani żadnej z substancji wymienionej w załączniku 5 do dekretu. Zakaz stosowania niektórych innych substancji w produkcji suplementów diety i środków spożywczych w ogólności może być uzasadniony względami ochrony zdrowia i życia ludzi w rozumieniu art. 30 Traktatu WE.

(12)

Ze względu na to, że wymieniony artykuł przewiduje interpretowany w sposób ścisły wyjątek od zasady swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie, władze krajowe, które się na niego powołują, powinny wykazać w każdym przypadku, uwzględniając krajowe zwyczaje żywieniowe oraz wyniki międzynarodowych badań naukowych, że ich zasady są niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów, o których mowa w wymienionym przepisie, a w szczególności że wprowadzenie do obrotu przedmiotowych produktów stanowiłoby realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(13)

Władze Czech nie przedstawiły żadnych dowodów uzasadniających ustanowienie wykazu substancji, których stosowanie w produkcji suplementów diety i ogólnie środków spożywczych jest zakazane.

(14)

Nawet w przypadku przedstawienia takich dowodów projekt dekretu nie zawiera żadnych przepisów gwarantujących swobodny przepływ suplementów diety i środków spożywczych w ogólności, produkowanych lub wprowadzanych do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich, które zawierają substancje zakazane przez dekret.

(15)

Projekt dekretu nie przedstawia zatem odpowiednich gwarancji, że przestrzegane są prawa podmiotów gospodarczych wynikające z art. 28 i 30 Traktatu WE.

(16)

W świetle powyższych spostrzeżeń Komisja wydała negatywną opinię na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006.

(17)

Należy zatem wezwać władze Czech, aby nie przyjmowały przedmiotowego projektu dekretu i odpowiednio go zmieniły, zgodnie z art. 28 i 30 Traktatu WE, uwzględniając spostrzeżenia zawarte w negatywnej opinii Komisji.

(18)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Zobowiązuje się Republikę Czeską do nieprzyjmowania projektu dekretu ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych, o ile nie zostanie on zmieniony zgodnie z ust. 2.

2.   Zobowiązuje się Republikę Czeską do zmiany przedmiotowego projektu dekretu w celu włączenia jasnego odesłania do sposobu traktowania produktów, które nie spełniają wymogów zgłoszonego projektu, ale są produkowane lub wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich UE, w Turcji lub państwach EOG.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.


18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/7


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 listopada 2008 r.

dotycząca niewłączenia chloranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6587)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/865/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie, w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje chloran.

(3)

Wpływ chloranu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku chloranu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Francja, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 26 lipca 2007 r.

(4)

Komisja przeprowadziła badanie chloranu zgodnie z art. 11a rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. Projekt sprawozdania z przeglądu dotyczącego tej substancji został zweryfikowany przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowany w dniu 11 lipca 2008 r. w formie sprawozdania z przeglądu opracowanego przez Komisję.

(5)

Podczas badania tej substancji czynnej, uwzględniając uwagi państw członkowskich, Komitet ustalił, iż istnieją wyraźne przesłanki wskazujące, że może mieć ona szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, biorąc pod uwagę w szczególności niedopuszczalne narażenie operatora, przy uwzględnieniu zaproponowanego tymczasowego dopuszczalnego poziomu narażenia operatora (AOEL). Ponadto dostępne informacje były niewystarczające, by ustalić ostateczny dopuszczalny poziom narażenia operatora (AOEL) i ocenić przenikanie przedmiotowego metabolitu do wód gruntowych. W dotyczącym tej substancji sprawozdaniu z przeglądu wskazano ponadto inne zagrożenia wymienione przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w sprawozdaniu z oceny.

(6)

Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników badania chloranu oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Jednak pomimo przedstawionych przez powiadamiającego argumentów nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na podstawie przedłożonych informacji nie wykazały, że można się spodziewać, by w ramach proponowanych warunków stosowania środki ochrony roślin zawierające chloran zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.

(7)

Nie należy zatem włączać chloranu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(8)

Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloran zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz, aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produkty.

(9)

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających chloran powinien być ograniczony do dwunastu miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, co zapewni dostępność środków ochrony roślin zawierających chloran przez osiemnaście miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

(10)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla chloranu zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (4), w celu ewentualnego włączenia go do załącznika I.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Chloranu nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa członkowskie dopilnowują, aby:

a)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloran zostały wycofane do dnia 10 maja 2009 r.;

b)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloran nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 10 maja 2010 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(3)  Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.


18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/9


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/866/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie wspólnotowym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano przyjęcie środków nadzwyczajnych, jeżeli jest ewidentne, że żywność lub pasze, które pochodzą ze Wspólnoty lub są przywożone z państwa trzeciego, prawdopodobnie stanowią poważne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, lub jeżeli ryzyka tego nie można w zadowalającym stopniu ograniczyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) członkowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy.

(2)

We Wspólnocie potwierdzono wystąpienie ogniska zapalenia wątroby typu A u ludzi. Stwierdzono, że źródłem choroby było spożycie niektórych małży przywożonych z Peru, zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV).

(3)

Zakażone małże należą do rodzaju urąbków (Donax spp.), a źródłem zakażenia jest najprawdopodobniej zakażenie wirusem wody na obszarach produkcji. W związku z tym inne małże również mogą być zakażone.

(4)

Ponieważ spożywanie tych małży stanowi poważne ryzyko dla zdrowia ludzi, należy zawiesić przywóz małży z Peru do Wspólnoty.

(5)

Ze względu na poważny charakter zakażenia zawieszenie powinno mieć zastosowanie do małży, które zostały wysłane do Wspólnoty przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji, lecz które dotrą do wspólnotowych punktów kontroli granicznej po tej dacie.

(6)

Zawieszenia tego przywozu należy dokonać na poziomie Wspólnoty, aby zapewnić skuteczną i jednolitą ochronę zdrowia konsumentów we wszystkich państwach członkowskich.

(7)

Produkcja przegrzebków (Pectinidae) w Peru jest prowadzona w wydzielonych obszarach produkcji o niskiej gęstości populacji; obszary te są oddalone od potencjalnych źródeł zakażenia. Ponadto przegrzebki są przetwarzane w celu usunięcia narządów wewnętrznych, co ogranicza ryzyko zakażenia wirusem jadalnych części produktu. W związku z tym należy zezwolić na przywóz z Peru przegrzebków (Pectinidae) przetworzonych w podany wyżej sposób.

(8)

Ponadto wirus traci żywotność pod wpływem obróbki cieplnej. W związku z tym należy zezwolić na przywóz z Peru małży, które zostały poddane obróbce cieplnej zgodnie z wymogami określonymi w sekcji VII, rozdział II pkt A.5 lit. b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2).

(9)

Władze Peru zobowiązały się do natychmiastowego wprowadzenia środków naprawczych oraz, w razie konieczności, do zezwolenia na inspekcję Komisji w najbliższych miesiącach. W związku z tym środki określone w niniejszej decyzji powinny być stosowane przez ograniczony czas, do dnia 31 marca 2009 r., bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie zmiany, uchylenia lub przedłużenia stosowania tych środków w świetle wszelkich nowych informacji związanych z ewolucją sytuacji w Peru oraz z wynikiem inspekcji prowadzonych przez jej służby.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja ma zastosowanie do małży, zdefiniowanych w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przywożonych z Peru i przeznaczonych do spożycia przez ludzi („małże”).

Artykuł 2

Państwa członkowskie nie zezwalają na przywóz do Wspólnoty małży z Peru.

Zakaz ten ma zastosowanie do wszystkich przesyłek zawierających małże, które docierają do punktów kontroli granicznej we Wspólnocie, niezależnie od tego, czy zostały przygotowane, były przechowywane lub uzyskały certyfikat w kraju pochodzenia przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji, czy też po niej.

Artykuł 3

W drodze odstępstwa od art. 2 państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Wspólnoty następujących produktów:

a)

przegrzebki (Pectinidae) patroszone, pochodzące z akwakultury;

b)

małże, które poddano obróbce cieplnej zgodnie z sekcją VII rozdział II pkt A.5 lit. b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 4

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji zostaje obciążony odbiorca lub jego przedstawiciel.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2009 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.


ZALECENIA

Komisja

18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/11


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 3 października 2008 r.

w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5737)

(2008/867/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Poszanowanie godności ludzkiej jest jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, a do celów Unii należy promowanie pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji oraz propagowanie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej. Zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. h) Traktatu, rolą Wspólnoty jest m.in. wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich w zakresie integracji osób wyłączonych z rynku pracy. Artykuł 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków.

(2)

Zalecenie Rady 92/441/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących wystarczających środków i pomocy społecznej w ramach systemów ochrony socjalnej (1) jest nadal instrumentem odniesienia na potrzeby polityki Wspólnoty w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego; treść zalecenia pozostaje w pełni aktualna, choć konieczne są dalsze działania w celu jego pełnego wprowadzenia w życie.

(3)

Od 1992 r. pojawiły się nowe instrumenty polityczne. Jednym z nich jest otwarta metoda koordynacji w dziedzinie ochrony socjalnej i integracji społecznej, której cele obejmują aktywną integrację społeczną wszystkich osób w drodze promowania uczestnictwa w rynku pracy oraz zwalczania ubóstwa i wykluczenia wśród najbardziej zmarginalizowanych osób i grup (2). Kolejnym instrumentem jest europejska strategia zatrudnienia, która zmierza m.in. do wzmocnienia integracji społecznej, zwalczania ubóstwa, zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy oraz wspierania integracji zawodowej osób w niekorzystnej sytuacji (3).

(4)

Skala występowania ubóstwa i bezrobocia, a także coraz większa złożoność i wieloaspektowość problemów doświadczanych przez niektóre osoby i grupy, wymagają kompleksowej i zintegrowanej polityki (4). W ramach modernizacji systemów ochrony socjalnej odpowiednie wsparcie dochodu musi iść w parze z dostępem do rynku pracy i do wysokiej jakości usług w ramach skonsolidowanej strategii integracji społecznej (5). Strategia ta uzupełnia się całkowicie z modelem elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), natomiast skierowana jest do osób wykluczonych z rynku pracy. Przyczynia się ona do realizacji strategii lizbońskiej, ułatwiając aktywizację i mobilność pracowników, a także stanowi istotny element społecznego wymiaru strategii UE w sprawie zrównoważonego rozwoju (6).

(5)

W toku stopniowego wdrażania niniejszego rozporządzenia należy brać pod uwagę priorytety krajowe i dostępność środków finansowych.

(6)

Niniejsze zalecenie oraz wdrażanie zawartych w nim wspólnych zasad pozostają bez uszczerbku dla stosowania prawa wspólnotowego, w tym przepisów dotyczących pomocy państwa i ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (7), a także zasad Wspólnoty w zakresie zamówień publicznych.

(7)

Zgodnie z zasadą pomocniczości ustalanie poziomu wsparcia dochodu oraz określanie właściwego doboru środków politycznych w świetle rozmaitych sytuacji i potrzeb na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym jest w kompetencji państw członkowskich,

NINIEJSZYM ZALECA PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM PODJĘCIE NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

1.   Opracowanie i wdrożenie spójnej, całościowej strategii aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy, łączącej odpowiednie wsparcie dochodu, integracyjny charakter rynków pracy oraz dostęp do usług wysokiej jakości. Polityka aktywnej integracji powinna sprzyjać uzyskiwaniu przez osoby zdolne do pracy trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości, a osobom niezdolnym do pracy zapewniać środki wystarczające do godnego życia oraz wsparcie na rzecz ich uczestnictwa w społeczeństwie.

2.   Zapewnianie skuteczności skonsolidowanej polityki aktywnej integracji poprzez następujące działania:

a)

spójne opracowanie polityki przy określeniu właściwego doboru i proporcji trzech wymiarów strategii aktywnej integracji, przy uwzględnieniu ich łącznego wpływu na integrację społeczną i ekonomiczną osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz potencjalnego wzajemnego oddziaływania wspomnianych trzech wymiarów, w tym ich wzajemnej synergii i koniecznych kompromisów;

b)

zintegrowane wdrażanie wszystkich trzech wymiarów strategii aktywnej integracji w celu właściwego uwzględniania wielorakich przyczyn ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz w celu udoskonalania koordynacji między agencjami publicznymi i służbami realizującymi politykę aktywnej integracji;

c)

koordynacja polityki pomiędzy władzami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i na poziomie UE zgodnie z ich rolami, kompetencjami i priorytetami;

d)

aktywne uczestnictwo wszystkich właściwych podmiotów, w tym dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i usługodawców, w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii.

3.   Dopilnowanie, aby w ramach polityki aktywnej integracji:

a)

wspierano wprowadzanie w życie praw podstawowych;

b)

propagowano równość płci i równe szanse dla wszystkich;

c)

uwzględniano z należytą uwagą złożoność niekorzystnej sytuacji wynikającej z wielorakich czynników oraz szczególne położenie i potrzeby różnych grup słabszych społecznie;

d)

brano pod uwagę okoliczności lokalne i regionalne oraz dążono do poprawy spójności terytorialnej;

e)

dbano o spójność z podejściem do polityki społecznej i polityki zatrudnienia opartym na cyklu życia, aby zapewnić wspieranie solidarności międzypokoleniowej i przerwać międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa.

4.   Organizowanie i wdrażanie skonsolidowanej polityki aktywnej integracji w zgodzie z wyszczególnionymi poniżej wspólnymi zasadami oraz wytycznymi odnoszącymi się do poszczególnych aspektów, przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz różnej sytuacji, potrzeb i priorytetów poszczególnych grup, bez uszczerbku dla stosowania prawa Wspólnoty, w tym przepisów dotyczących pomocy państwa oraz przepisów Wspólnoty w zakresie zamówień publicznych.

a)   Odpowiednie wsparcie dochodu

Uznanie podstawowego prawa każdej osoby do uzyskiwania środków i pomocy społecznej w stopniu wystarczającym do godnego życia w ramach spójnego i konsekwentnego zwalczania wykluczenia społecznego.

(i)

Przegląd, w miarę potrzeby, systemu ochrony socjalnej danego państwa członkowskiego w świetle wspólnych zasad wymienionych w ustępie B zalecenia 92/441/EWG. W szczególności, w ramach strategii aktywnej integracji, prawo do wystarczających zasobów powinno:

iść w parze z aktywną dyspozycyjnością w zakresie pracy lub szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie pracy w przypadku osób, których sytuacja pozwala na tego rodzaju aktywną dyspozycyjność; w przypadku pozostałych osób prawo to powinno być uzależnione od odpowiednich środków w zakresie integracji ekonomicznej i społecznej;

iść w parze z realizacją polityki uznanej na szczeblu krajowym za niezbędną dla integracji ekonomicznej i społecznej danych osób.

(ii)

Zapewnienie realizacji tego prawa zgodnie z praktycznymi wskazówkami zawartymi w ust. C(1), C(2) i C(3) zalecenia 92/441/EWG. W szczególności, przy określaniu poziomu zasobów koniecznych do godnego życia, należy wziąć pod uwagę standard życia i poziom cen w odniesieniu do rodzaju i wielkości gospodarstwa domowego w danym państwie członkowskim, z zastosowaniem odpowiednich wskaźników krajowych. W ramach aktywnej integracji należy zapewnić środki motywacyjne zachęcające do poszukiwania pracy w przypadku osób, których sytuacja umożliwia pracę, a także dostosować lub uzupełnić kwoty w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb.

b)   Integracyjne rynki pracy

Przyjęcie uregulowań w odniesieniu do osób, których sytuacja umożliwia im pracę, w celu świadczenia im skutecznej pomocy na rzecz trwałego uzyskania lub ponownego uzyskania przez nie zatrudnienia odpowiadającego ich zdolności do pracy.

(i)

Propagowanie następujących wspólnych zasad w kontekście strategii aktywnej integracji:

uwzględnianie potrzeb osób wykluczonych z rynku pracy w celu ułatwienia im stopniowej reintegracji w społeczeństwie i na rynku pracy oraz w celu poprawy ich zdolności do zatrudnienia,

podejmowanie koniecznych środków w zakresie promowania integracyjnych rynków pracy w celu zapewnienia wszystkim osobom otwartego dostępu do zatrudnienia,

promowanie miejsc pracy wysokiej jakości, w tym w zakresie wynagrodzenia i świadczeń, warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości uczenia się przez całe życie oraz perspektyw kariery, szczególnie w celu zapobiegania ubóstwu osób pracujących,

rozwiązywanie problemu segmentacji rynku pracy poprzez promowanie utrzymania miejsca pracy i rozwoju zawodowego.

(ii)

Wdrażanie powyższych zasad zgodnie z następującymi wskazówkami praktycznymi:

upowszechnianie i udoskonalanie inwestycji w kapitał ludzki poprzez integracyjną politykę kształcenia i szkoleń, w tym efektywne strategie uczenia się przez całe życie; dostosowywanie systemów kształcenia i szkoleń w odpowiedzi na nowe wymagania w zakresie kompetencji oraz potrzeby w zakresie umiejętności informatycznych,

stosowanie aktywnych i zapobiegawczych środków dotyczących rynku pracy, w tym usług i środków wsparcia dostosowanych do zmieniających się potrzeb poszczególnych osób, m.in. poprzez wczesną identyfikację potrzeb, pomoc, wskazówki i szkolenia w zakresie poszukiwania pracy oraz środki motywujące do aktywnego poszukiwania zatrudnienia,

ciągły przegląd czynników zachęcających i zniechęcających związanych z systemami podatkowymi i systemami świadczeń, w tym zarządzania i kryteriów przyznawania świadczeń, oraz znaczne zmniejszenie wysokich krańcowych efektywnych stawek podatkowych, przede wszystkim w odniesieniu do osób o niskich dochodach, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej,

wsparcie dla gospodarki społecznej i zatrudnienia chronionego jako istotnej drogi uzyskania zatrudnienia dla osób w trudnej sytuacji; promowanie integracji finansowej i mikropożyczek, zachęt finansowych dla pracodawców, skłaniających do zatrudniania pracowników; rozwój nowych źródeł miejsc prac w usługach, szczególnie na poziomie lokalnym; zwiększanie świadomości w zakresie integracyjności rynku pracy,

promowanie zdolności przystosowania się oraz zapewnianie wsparcia w miejscu pracy i wspierającego otoczenia, w tym zwracanie uwagi na kwestie zdrowia i dobrego samopoczucia, braku dyskryminacji oraz stosowania prawa pracy w połączeniu z dialogiem społecznym.

c)   Dostęp do usług wysokiej jakości

Podjęcie wszelkich środków, aby umożliwić zainteresowanym osobom uzyskanie odpowiedniego wsparcia społecznego, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, poprzez dostęp do usług wysokiej jakości. Należy w szczególności podjąć działania mające na celu:

świadczenie usług niezbędnych dla wsparcia polityki aktywnej integracji społecznej i ekonomicznej, w tym usług w zakresie opieki społecznej, zatrudnienia i szkoleń, wsparcia w sprawach mieszkaniowych i mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, opieki długoterminowej i usług zdrowotnych, zgodnie z następującymi wspólnymi zasadami (przy uwzględnieniu roli władz lokalnych, regionalnych i krajowych, a także obowiązujących zasad Wspólnoty i różnorodności sytuacji, potrzeb i preferencji w poszczególnych państwach członkowskich):

dostępność terytorialna i fizyczna, przystępność finansowa,

solidarność, równość szans wszystkich pracowników i osób korzystających z usług, właściwe uwzględnienie różnorodności osób korzystających,

inwestowanie w kapitał ludzki, warunki pracy i odpowiednią infrastrukturę fizyczną,

kompleksowy i skoordynowany charakter usług, opracowanych i świadczonych w sposób zintegrowany,

angażowanie osób korzystających i podejście dostosowane do zaspokajania różnorodnych potrzeb poszczególnych osób,

monitorowanie, ocena skuteczności i rozpowszechnianie najlepszych praktyk.

5.   Zapewnienie odpowiednich zasobów i świadczeń w ramach uregulowań opieki socjalnej; wykorzystanie oferty i środków funduszy strukturalnych, szczególnie Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu wspierania środków aktywnej integracji.

Dokonanie szczegółowych ustaleń i określenie kosztów finansowych, a także zorganizowanie działań w zakresie zarządzania i realizacji zgodnie z ustawodawstwem i praktyką krajową.

Uwzględnienie ograniczeń ekonomicznych i budżetowych, priorytetów ustalonych przez władze krajowe oraz stanu finansów publicznych w celu uzyskania właściwej równowagi pomiędzy zachętami do pracy, środkami ograniczającymi ubóstwo oraz zrównoważeniem budżetu.

Podjęcie koniecznych środków dla zagwarantowania, że wszyscy, łącznie z osobami najmniej uprzywilejowanymi, otrzymają informację o swoich prawach oraz o dostępnym wsparciu, przy zastosowaniu, w uzasadnionych przypadkach, technologii informatycznych.

Maksymalne uproszczenie procedur administracyjnych i działań w zakresie analizy zasobów i sytuacji.

Zorganizowanie w miarę możliwości i w sposób zgodny z przepisami krajowymi mechanizmu wnoszenia odwołań przed właściwe organy administracyjne oraz, w razie potrzeby, niezależne podmioty, np. odpowiednie sądy, oraz zapewnienie zainteresowanym osobom łatwego dostępu do nich.

6.   Udoskonalenie wskaźników i systemów informacyjnych w celu poprawy możliwości sporządzania aktualnych, porównywalnych informacji w zakresie wszystkich aspektów aktywnej integracji.

Monitorowanie i ocena polityki aktywnej integracji w ramach otwartej metody koordynacji na bazie ścisłej współpracy pomiędzy Komitetem Ochrony Socjalnej i Komitetem Zatrudnienia, przy wsparciu programu PROGRESS.

Zapewnienie zgodności z ogólną polityką w ramach strategii lizbońskiej w zakresie celów spójności społecznej.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 46.

(2)  Komunikat COM(2005) 706 – Pracując razem, pracując lepiej: Nowe ramy otwartej koordynacji polityk ochrony socjalnej i integracji społecznej w Unii Europejskiej.

(3)  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich; dokument Rady 10614/2/082008 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(4)  Komunikaty: COM(2007) 620 – Modernizacja ochrony socjalnej na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i spójności gospodarczej: dalsze propagowanie aktywnej integracji osób najbardziej oddalonych od rynku pracy oraz COM(2005) 33 w sprawie Agendy Społecznej.

(5)  Komunikat COM(2006) 44 w sprawie konsultacji dotyczących działań na szczeblu UE, mających na celu aktywną integrację osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

(6)  Komunikat COM(2007) 620, konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniu 14 grudnia 2007 r. oraz nota orientacyjna Komitetu Ochrony Socjalnej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie aktywnej integracji. Zob. również w szczególności: Konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2007 r., dokument 16139/07; opinia Komitetu Regionów z dnia 18 czerwca 2008 r. na temat aktywnej integracji (dok. CdR 344/2007); opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 października 2007 r. na temat minimalnych standardów socjalnych (dok. CESE 892/2007).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3).


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/15


DECYZJA RADY 2008/868/WPZiB

z dnia 13 października 2008 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając zalecenie prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (1) (operacja EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Artykuł 10 ust. 3 tego wspólnego działania przewiduje, że szczegółowe ustalenia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umowy zgodnie z art. 24 Traktatu.

(3)

Po otrzymaniu upoważnienia od Rady w dniu 13 września 2004 r. prezydencja, wspomagana przez Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, wynegocjowała Umowę między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji EUFOR Tchad/RCA (zwaną dalej „umową”).

(4)

Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii Europejskiej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA).

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy, by stała się ona wiążąca dla Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 13 października 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 21.


TŁUMACZENIE

UMOWA

między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA)

UNIA EUROPEJSKA (UE),

z jednej strony, oraz

FEDERACJA ROSYJSKA,

z drugiej strony,

zwane dalej „stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC:

rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1778 (2007) z dnia 25 września 2007 r. upoważniającą UE do rozmieszczenia sił w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej,

przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA),

decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie akceptacji udziału państw trzecich w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej, które to decyzje zostały zmienione decyzją Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 z dnia 14 maja 2008 r.,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Sekretarz Generalny Rady UE/Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa zwrócił się do Federacji Rosyjskiej w piśmie z dnia 7 grudnia 2007 r. o rozważenie ewentualnego udziału w operacji UE w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej.

(2)

W piśmie z dnia 23 kwietnia 2008 r. Federacja Rosyjska wyraziła chęć rozważenia ewentualnego udziału.

(3)

Sekretarz Generalny Rady UE/Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Minister Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wydali w dniu 29 kwietnia 2008 r. wspólne oświadczenie w sprawie wzajemnej współpracy w operacjach zarządzania kryzysowego,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Udział w operacji

1.   Strona rosyjska bierze udział w operacji prowadzonej przez Unię Europejską na podstawie rezolucji 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa ONZ i zgodnie ze wspólnym działaniem 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA) (zwanej dalej „operacją UE”) oraz z planem operacji z dnia 18 stycznia 2008 r., zapewniając kontyngent wojskowy sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej (zwany dalej „rosyjskim kontyngentem wojskowym”) w celu wspierania operacji UE przy pomocy transportu lotniczego, z zastrzeżeniem wszelkich warunków wykonawczych zawartych w ustaleniach wykonawczych, o których mowa w art. 6 niniejszej umowy. Transport lotniczy jest prowadzony przy użyciu statków powietrznych należących do rosyjskiego kontyngentu wojskowego i służy ratowaniu życia i zapewnianiu bezpieczeństwa personelu sił dowodzonych przez Unię Europejską (EUFOR) oraz personelu misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie (MINURCAT), poprzez transport personelu EUFOR i MINURCAT, transport towarów oraz prace poszukiwawcze i ratownicze w odniesieniu do personelu EUFOR i MINURCAT.

2.   Udział strony rosyjskiej w operacji EUFOR Tchad/RCA nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

3.   Strona rosyjska zapewnia, by rosyjski kontyngent wojskowy prowadził swoją misję zgodnie z:

wspólnym działaniem 2007/677/WPZiB, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu,

wszelkimi przepisami wykonawczymi, które mają być uzgodnione przez obie strony.

4.   Personel rosyjskiego kontyngentu wojskowego będzie stosował zasady zaangażowania obowiązujące w ramach operacji UE w zakresie, w jakim nie kolidują one z prawem rosyjskim. Ewentualne wyjątki od stosowania zasad zaangażowania lub ograniczenia ich stosowania określone przez stronę rosyjską będą oficjalnie szczegółowo przedstawione dowódcy operacji UE.

5.   Rosyjski kontyngent wojskowy wykonuje swoje obowiązki i postępuje zgodnie z celami i mandatem operacji UE przewidzianymi w rezolucji 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

6.   Federacja Rosyjska może w każdej chwili wycofać swój udział, na wniosek dowódcy operacji UE lub na podstawie decyzji strony rosyjskiej, po uprzednich konsultacjach między stronami. Strona rosyjska informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji UE o wszelkich zmianach związanych z jej udziałem w operacji UE.

Artykuł 2

Status sił

1.   Status rosyjskiego kontyngentu wojskowego, po jego przybyciu na miejsce operacji, podlega umowom dotyczącymi statusu sił obowiązującymi między Unią Europejską a Republiką Czadu, Republiką Środkowoafrykańską i Republiką Kamerunu.

2.   Nie naruszając umów o statusie sił, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, strona rosyjska sprawuje jurysdykcję nad rosyjskim kontyngentem wojskowym.

3.   Przedstawiciel strony rosyjskiej uczestniczy w procedurach prowadzących do zaspokojenia wszelkich roszczeń dotyczących rosyjskiego kontyngentu wojskowego przewidzianych w umowach o statusie sił, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

4.   Strona rosyjska jest odpowiedzialna za zaspokajanie wszelkich roszczeń związanych z udziałem rosyjskiego kontyngentu wojskowego w operacji UE, podnoszonych przez personel wojskowy rosyjskiego kontyngentu wojskowego lub dotyczących tego personelu. Strona rosyjska jest odpowiedzialna za wszczynanie postępowań, w szczególności prawnych lub dyscyplinarnych, przeciwko członkom personelu wojskowego rosyjskiego kontyngentu wojskowego, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

5.   Unia Europejska zobowiązuje się do zapewnienia, aby państwa członkowskie złożyły oświadczenia dotyczące zrzeczenia się roszczeń w związku z udziałem Federacji Rosyjskiej w operacji UE oraz do uczynienia tego w chwili podpisywania niniejszej umowy. Oświadczenie to załączone jest do niniejszej umowy.

6.   Strona rosyjska zobowiązuje się do wydania oświadczenia dotyczącego odstąpienia od roszczeń w stosunku do któregokolwiek z państw biorących udział w operacji UE oraz do uczynienia tego w chwili podpisywania niniejszej umowy. Oświadczenie to załączone jest do niniejszej umowy.

7.   Status personelu oddelegowanego do dowództwa operacji UE w Paryżu (Francja) podlega ustaleniom między właściwymi władzami Republiki Francuskiej a Federacją Rosyjską.

Artykuł 3

Informacje niejawne

1.   Strona rosyjska chroni przekazane jej w ramach operacji UE wszelkie informacje niejawne UE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych ustanowionymi w przepisach prawa Federacji Rosyjskiej. W tym celu odpowiedniki klasyfikacji bezpieczeństwa obu stron przedstawiają się, jak następuje:

UE

Federacja Rosyjska

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Oznaczenie klauzuli „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” Federacji Rosyjskiej odpowiada klauzuli tajności UE o treści „RESTREINT UE”.

2.   Strona rosyjska podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby przekazane jej w ramach operacji UE informacje niejawne UE były chronione na poziomie równoważnym z poziomem wymaganym zgodnie z podstawowymi zasadami i standardami minimalnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych UE stosowanymi w UE; oznacza to, że strona rosyjska:

nie wykorzystuje przekazywanych jej informacji niejawnych do celów innych niż te, do których te informacje niejawne zostały przekazane przez UE,

nie ujawnia takich informacji stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony UE,

zapewnia, aby dostęp do przekazanych jej informacji niejawnych był przyznawany jedynie tym osobom, dla których znajomość tych informacji jest niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych, oraz – w przypadku gdy informacje są opatrzone klauzulą CONFIDENTIEL UE lub wyższą – osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego,

zapewnia, aby przed uzyskaniem dostępu do informacji niejawnych wszystkie osoby występujące o uzyskanie dostępu do takich informacji były informowane na temat wymagań dotyczących przepisów ochrony bezpieczeństwa istotnych dla ochrony informacji, do której mają dostęp, oraz przestrzegały tych wymagań,

zapewnia, aby wszelkie lokale, strefy, budynki, biura, pomieszczenia, systemy łączności i informacji, w których przechowywane są lub przetwarzane informacje i dokumenty niejawne, podlegały ochronie poprzez zastosowanie właściwych środków bezpieczeństwa fizycznego,

zapewnia, aby udostępnione jej dokumenty niejawne były wpisywane, z chwilą ich otrzymania, do specjalnego rejestru,

powiadamia UE o wszelkich przypadkach faktycznego lub podejrzewanego naruszenia lub ujawnienia przekazanych jej informacji niejawnych. W takim przypadku strona rosyjska wszczyna dochodzenie i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobieżenia takim zdarzeniom w przyszłości.

3.   Uwzględniając poziom klasyfikacji, informacje niejawne są przekazywane kanałami dyplomatycznymi, bezpieczną pocztą lub przekazywane przez osoby.

4.   W przypadku gdy UE i Federacja Rosyjska zawarły umowę w sprawie ochrony informacji niejawnych, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście operacji UE.

Artykuł 4

Struktura dowodzenia

1.   Rosyjski kontyngent wojskowy pozostaje pod pełnym dowództwem strony rosyjskiej.

2.   Właściwe organy rosyjskie przekazują dowódcy operacji możliwość wyznaczania zadań rosyjskiemu kontyngentowi wojskowemu w celu wykonania misji, zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszej umowy, po przybyciu rosyjskiego kontyngentu wojskowego na miejsce operacji. Przy planowaniu zadania lotniczego lub podejmowaniu innej decyzji mającej implikacje dla rosyjskiego kontyngentu wojskowego zostaje zapewniona pełna koordynacja ze starszymi przedstawicielami wojskowymi rosyjskiego kontyngentu wojskowego. Federacja Rosyjska ma takie same prawa i obowiązki w kwestii bieżącego zarządzania operacją jak uczestniczące państwa członkowskie UE.

3.   Strona rosyjska mianuje starszych przedstawicieli wojskowych reprezentujących rosyjski kontyngent wojskowy w EUFOR, zarówno w siedzibie dowództwa operacji w Paryżu (Francja), jak i w siedzibie dowództwa sił UE w Abéché (Czad). Każdy starszy przedstawiciel wojskowy może otrzymywać pomoc. Starsi przedstawiciele wojskowi konsultują się z dowództwem UE we wszystkich sprawach mających wpływ na EUFOR. Za codzienną dyscyplinę w kontyngencie odpowiada dowódca rosyjskiego kontyngentu wojskowego.

Artykuł 5

Aspekty finansowe

1.   Federacja Rosyjska przyjmuje na siebie wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w operacji UE, chyba że koszty te podlegają wspólnemu finansowaniu przewidzianemu w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 6 niniejszej umowy.

2.   EUFOR Tchad/RCA udzieli rosyjskiemu kontyngentowi wojskowemu wsparcia logistycznego na zasadzie zwrotu kosztów na warunkach przewidzianych w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 6 niniejszej umowy.

3.   UE zwalnia stronę rosyjską z wnoszenia wszelkich wkładów finansowych we wspólne koszty.

4.   Odszkodowanie w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała, utraty lub szkód poniesionych przez osoby fizyczne lub prawne z państwa lub państw, w których prowadzona jest operacja UE, będzie ustalane zgodnie z warunkami określonymi w umowach dotyczących statusu sił, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej umowy.

5.   Administracyjne zarządzanie wydatkami określonymi w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 6 niniejszej umowy, powierza się jednostce UE administrującej koszty wspólne i koszty ponoszone przez różne państwa w trakcie operacji.

Artykuł 6

Przepisy wykonawcze do umowy

Udział strony rosyjskiej w operacji UE przeprowadza się zgodnie z warunkami technicznymi i administracyjnymi zawartymi w przepisach wykonawczych do obecnej umowy, która ma być zawarta między Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej a Dowódcą Operacji UE.

Artykuł 7

Nieprzestrzeganie obowiązków

Jeżeli jedna ze stron nie przestrzega swoich obowiązków określonych w art. 1–6 niniejszej umowy, druga strona ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 8

Rozstrzyganie sporów

1.   Spory między stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy i przepisów wykonawczych do niej są rozstrzygane przez odpowiednie organy stron na właściwym poziomie lub drogą dyplomatyczną.

2.   Wszelkie roszczenia lub spory natury finansowej, które nie zostały rozwiązane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, mogą być przekazane wspólnie uzgodnionemu mediatorowi.

Wszelkie roszczenia lub spory, których nie udało się rozwiązać na drodze pojednania lub mediacji, mogą być przekazane przez każdą ze stron do sądu arbitrażowego. Każda ze stron mianuje do sądu arbitrażowego jednego arbitra. Dwaj mianowani przez strony arbitrzy mianują trzeciego arbitra, który będzie przewodniczącym. Gdy jedna ze stron nie mianuje arbitra w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania od drugiej strony powiadomienia o przekazaniu spornej sprawy do sądu arbitrażowego lub gdy arbitrzy, w ciągu dwóch miesięcy od ich mianowania, nie dojdą do porozumienia co do mianowania trzeciego arbitra, każda ze stron może zwrócić się o mianowanie arbitra do przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest obywatelem jednej ze stron lub nie jest w stanie spełnić wspomnianej funkcji z innego powodu, niezbędnych mianowań dokonuje następny najstarszy rangą członek Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości niebędący obywatelem żadnej ze stron. Sąd arbitrażowy orzeka ex aequo et bono. Arbitrzy nie mają uprawnień do przyznawania karnych odszkodowań. Arbitrzy uzgadniają procedury arbitrażowe. Siedziba sądu arbitrażowego znajduje się w Brukseli, a językiem arbitrażu jest język angielski. Orzeczenie arbitrażowe zawiera uzasadnienie stanowiące jego podstawę i jest akceptowane przez strony jako ostateczne rozwiązanie sporu. Każda ze stron ponosi własne koszty, a koszty wspólne są dzielone równo pomiędzy stronami.

Artykuł 9

Wejście w życie

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po wzajemnej notyfikacji przez strony o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Niniejsza umowa stosowana jest tymczasowo od dnia jej podpisania.

3.   Niniejsza umowa obowiązuje przez cały czas trwania udziału strony rosyjskiej w operacji UE. Wygaśnięcie niniejszej umowy nie ma wpływu na prawa ani obowiązki wynikające z wykonywania niniejszej umowy przed jej wygaśnięciem.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2008 r. w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim i rosyjskim, przy czym oba teksty są na równi autentyczne.

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Federacji Rosyjskiej

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIA

o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6 umowy

Oświadczenie państw członkowskich UE:

„Państwa członkowskie UE przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA) dołożą starań, aby, w zakresie, w jakim pozwalają na to ich wewnętrzne systemy prawne, zrzec się roszczeń wobec Federacji Rosyjskiej powstałych w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do nich mienia używanego w operacji UE oraz by odpowiadać na takie roszczenia, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata:

zostały spowodowane przez personel pochodzący z Federacji Rosyjskiej podczas wykonywania obowiązków związanych z operacją UE, z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego, lub

wynikły z użycia mienia należącego do Federacji Rosyjskiej, pod warunkiem że mienie to zostało użyte w związku z operacją UE oraz z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego personelu operacji UE pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i używającego tego mienia.”

Oświadczenie Federacji Rosyjskiej:

„Federacja Rosyjska, biorąc udział w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA) prowadzonej zgodnie ze wspólnym działaniem 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. dołoży starań, aby, w zakresie, w jakim pozwalają na to jej wewnętrzny system prawny, zrzec się roszczeń wobec któregokolwiek z pozostałych państw uczestniczących w operacji UE powstałych w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do niego mienia używanego w operacji UE, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata:

zostały spowodowane przez personel podczas wykonywania obowiązków związanych z operacją UE, z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego, lub

wynikły z użycia mienia należącego do państw uczestniczących w operacji wojskowej UE, pod warunkiem że mienie to zostało użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego personelu operacji wojskowej UE, używającego tego mienia.”


Sprostowania

18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/21


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 807/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniającego załączniki I–III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 118 z dnia 27 kwietnia 2001 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 3 tom 32, s. 135)

Strona 10, w załączniku, w pkt A zmieniającym załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90, pkt 2.2.3 „Pyretroidy”, pozycja dotycząca substancji „Cyflutryna” otrzymuje brzmienie:

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

Maksymalny limit pozostałości

Tkanka docelowa, narząd, środek spożywczy

Inne przepisy

„Cyflutryna

Cyflutryna (suma izomerów)

Bydło, kozy

50 μg/kg

Tłuszcz

 

10 μg/kg

Wątroba

10 μg/kg

Nerki

20 μg/kg

Mleko

Należy przestrzegać również pozostałych przepisów dyrektywy Rady 94/29/WE”


18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/22


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającego dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2202/96

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 273 z dnia 17 października 2007 r. )

Strona 25, art. 53 (zmiana do rozporządzenia (WE) nr 318/2006):

zamiast:

„W rozporządzeniu (WE) nr 318/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 32 ust. 1, 2 i 4 po słowach „w załączniku VII” dodaje się słowa „lub załączniku VIII”;

2)

po załączniku VII dodaje się załącznik w brzmieniu:

(…)” ”,

powinno być:

„W rozporządzeniu (WE) nr 318/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 32 ust. 1, 2 i 4 po słowach „w załączniku VII” dodaje się słowa „lub załączniku VIIa”;

2)

po załączniku VII dodaje się załącznik w brzmieniu:

(…)” ”.

Strona 25, art. 55 ust. 4 zdanie ostatnie:

zamiast:

„W odniesieniu do grup producentów z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, wysokość pomocy określona w art. 7 ust. 4 lit. a) ma zastosowanie do planów uznawania od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„W odniesieniu do grup producentów z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, wysokość pomocy określona w art. 7 ust. 5 lit. a) ma zastosowanie do planów uznawania od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.”.


18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.