ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 306

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
15 listopada 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty ( 1 )

47

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

59

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

61

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

63

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/861/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) ( 1 )

66

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

98

 

 

2008/863/WPZiB

 

*

Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

99

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1127/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

34,6

MA

63,1

MK

46,2

TR

81,4

ZZ

56,3

0707 00 05

JO

175,9

MA

60,8

TR

62,3

ZZ

99,7

0709 90 70

MA

63,0

TR

121,9

ZZ

92,5

0805 20 10

MA

73,2

ZZ

73,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,9

HR

35,4

MA

82,1

TR

75,0

ZZ

62,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

77,4

ZA

72,5

ZZ

70,1

0806 10 10

BR

217,7

TR

139,2

US

273,6

ZA

78,7

ZZ

177,3

0808 10 80

CA

96,0

CL

67,1

MK

37,6

US

118,3

ZA

85,9

ZZ

81,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

44,3

ZZ

51,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1128/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 4 jego załącznika XIII,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od roku 1981 Wspólnota Europejska jest stroną Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (2). Rozporządzenie (WE) nr 40/2008 określa przepisy wspólnotowe wdrażające środki przyjęte w tym kontekście, włączając do dodatku w załączniku XIII do tego rozporządzenia wykaz statków, w stosunku do których Komisja Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) i Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) potwierdziły, że dokonywały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (wykaz statków IUU).

(2)

W czerwcu 2008 r. NEAFC wydała zalecenie, aby zmienić wykaz statków IUU. Należy zagwarantować wprowadzenie wymienionego zalecenia do wspólnotowego porządku prawnego.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 40/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dodatek do załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 dodatek otrzymuje następujące brzmienie:

„Dodatek do załącznika XIII

Wykaz statków o następujących numerach IMO, w stosunku do których NEAFC oraz NAFO potwierdziły, że dokonywały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Identyfikacyjny numer statku według IMO (1)

Nazwa statku (2)

Państwo bandery (2)

7436533

ALFA

Gruzja

7612321

AVIOR

Gruzja

8522030

CARMEN

Wcześniej – Gruzja

7700104

CEFEY

Rosja

8028424

CLIFF

Kambodża

8422852

DOLPHIN

Rosja

7321374

ENXEMBRE

Panama

8522119

EVA

Wcześniej – Gruzja

8604668

FURABOLOS

 

6719419

GORILERO

Sierra Leone

7332218

IANNIS I

Panama

8422838

ISABELLA

Wcześniej – Gruzja

8522042

JUANITA

Wcześniej – Gruzja

6614700

KABOU

Gwinea – Konakry

8707240

MAINE

Gwinea – Konakry

7385174

MURTOSA

Togo

8721595

NEMANSKIY

 

8421937

NICOLAY CHUDOTVORETS

Rosja

8522169

ROSITA

Wcześniej – Gruzja

7347407

SUNNY JANE

 

8606836

ULLA

Wcześniej – Gruzja

7306570

WHITE ENTERPRISE

 


(1)  Międzynarodowa Organizacja Morska.

(2)  Wszelkie zmiany nazw i bander oraz dodatkowe informacje na temat statków są dostępne na stronie internetowej NEAFC: www.neafc.org”


15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1129/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Wszczęcie postępowania

(1)

W dniu 3 stycznia 2008 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą przywozu niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), wniesioną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez Eurostress Information Service (ESIS) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ponad 57 %, łącznej wspólnotowej produkcji drutów i skrętek PSC.

(2)

Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na istnienie dumpingu i wynikającej z niego istotnej szkody, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania.

(3)

Postępowanie wszczęto dnia 16 lutego 2008 r., publikując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”).

2.   Strony, których dotyczy postępowanie

(4)

Komisja oficjalnie zawiadomiła producentów eksportujących w ChRL, importerów, przedsiębiorstwa handlowe, użytkowników i zainteresowane stowarzyszenia, władze ChRL oraz skarżących producentów wspólnotowych i innych zainteresowanych producentów wspólnotowych o wszczęciu postępowania. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wskazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(5)

Aby umożliwić producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych (MET) lub o indywidualne traktowanie (IT), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym chińskim producentom eksportującym oraz władzom ChRL. Ośmiu producentów eksportujących, łącznie z grupami przedsiębiorstw powiązanych, złożyło wniosek o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o IT, gdyby w toku dochodzenia zostało ustalone, że nie spełniają oni kryteriów wymaganych do przyznania MET.

(6)

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL, importerów i producentów we Wspólnocie Komisja zaznaczyła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że może zostać zastosowana metoda kontroli wyrywkowej w celu ustalenia dumpingu i szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(7)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności kontroli wyrywkowej, a w przypadku pozytywnej decyzji – dobór próby, wystąpiono do wszystkich producentów eksportujących w ChRL, importerów wspólnotowych i producentów wspólnotowych o zgłoszenie się do Komisji i przedstawienie podstawowych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, dotyczących ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.).

(8)

Zważywszy na ograniczoną liczbę reakcji na możliwość kontroli wyrywkowej, zdecydowano, że nie jest ona konieczna dla chińskich producentów eksportujących ani importerów we Wspólnocie.

(9)

W odniesieniu do producentów wspólnotowych, zważywszy na liczbę reakcji na możliwość kontroli wyrywkowej, Komisja zadecydowała o doborze próby zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Próba siedmiu przedsiębiorstw z siedzibą w siedmiu państwach członkowskich została dobrana w oparciu o największą reprezentatywną wielkość produkcji i sprzedaży przemysłu wspólnotowego, jaką można objąć dochodzeniem w dostępnym terminie.

(10)

Kwestionariusze zostały wysłane do wszystkich przedsiębiorstw w ChRL i do wszystkich użytkowników i importerów we Wspólnocie, którzy odpowiedzieli na możliwość kontroli wyrywkowej, a także do producentów wspólnotowych wybranych do kontroli wyrywkowej oraz do wszystkich pozostałych stron zainteresowanych. Odpowiedzi otrzymano od siedmiu producentów eksportujących i grup producentów eksportujących w ChRL, od wszystkich producentów we Wspólnocie wybranych do kontroli wyrywkowej, czterech importerów oraz siedmiu użytkowników. Inne zainteresowane strony nie dostarczyły odpowiedzi na kwestionariusze.

(11)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Wspólnoty, a następnie przeprowadziła wizyty weryfikacyjne na terenie następujących przedsiębiorstw:

a)

Producenci wspólnotowi

Carrington Wire Limited (Carrington), Elland, Zjednoczone Królestwo

DWK Drahtwerk Koln GmbH, (DWK), Köln, Niemcy

Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA (Fapricela), Anca, Portugalia

Italcables, Spa (Italcables) Brescia, Włochy

Nedri Spanstaal, BV (Nedri), Venlo, Niderlandy

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (Tycsa), Santander, Hiszpania

Voestalpine Austria Draht, GMBH (Voestalpine), Brück, Austria

b)

Producenci eksportujący w ChRL

Hubei Fuxing Science and Technology Co. Ltd, Hubei

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, oraz Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

Silvery Dragon PC Steel Products Group Co., Ltd, Tianjin

Tianjin Shengte Prestressed Concretes Steel Strand Co., Ltd, Tianjin

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Jangyian

c)

Importerzy we Wspólnocie

Ibercordones Pretensados SL, Madryt, Hiszpania

Megasteel LLP (Megasteel), Malmesbury, Zjednoczone Królestwo

d)

Użytkownicy we Wspólnocie

Tarmac Ltd (Tarmac), Wolverhampton, Zjednoczone Królestwo

Vanguard Hormigon (Vanguard), Madryt, Hiszpania

(12)

Biorąc pod uwagę potrzebę ustalenia wartości normalnej dla producentów eksportujących w ChRL, którzy mogliby nie otrzymać MET, przeprowadzono weryfikację w celu ustalenia wartości normalnej na podstawie danych z kraju analogicznego, którym w tym przypadku była Turcja, na terenie następującego przedsiębiorstwa:

Producent z Turcji

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ș., Izmit, Turcja.

3.   Okres objęty dochodzeniem

(13)

Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. (okres objęty dochodzeniem lub OD). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do końca okresu objętego dochodzeniem (okres badany).

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt objęty postępowaniem

(14)

Produktem objętym postępowaniem są niektóre rodzaje drutu ze stali niestopowej (niepokrytego ani niepowleczonego, bądź powleczonego lub pokrytego cynkiem) oraz skrętek ze stali niestopowej (pokrytych lub powleczonych bądź nie), zawierających 0,6 % masy lub więcej węgla, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), zgłaszane zwykle w ramach kodów CN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 i ex 7312 10 69. Wymienione produkty są znane w kontekście handlowym jako druty i skrętki do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC).

(15)

Druty i skrętki PSC najczęściej stosowane są w zbrojeniu betonu, w elementach zawieszenia oraz w konstrukcjach mostów podwieszonych. Produkt jest wytwarzany przez ciągnienie drutu ze stali wysokowęglowej.

(16)

Stowarzyszenie importerów lin stalowych we Wspólnocie zażądało, aby zakres produktu został ograniczony przez wyłączenie pokrytych lub powleczonych skrętek, skrętek z ponad siedmiu drutów oraz skrętek o średnicy poniżej 6,8 mm i powyżej 15,7 mm w związku z faktem, że skarżący nie poniosą żadnej istotnej szkody z powodu przywozu tych typów produktów, jako że udział w rynku tych typów produktów jako całości nie przekracza 3 % całkowitej produkcji we Wspólnocie. Te typy produktów nie mogą jednak zostać wyłączone jedynie w związku z faktem, że stanowią niewielki udział w produkcji. W trakcie dochodzenia wykazano, że te i inne typy produktu objętego postępowaniem mają wspólne podstawowe cechy fizyczne i techniczne i są wykorzystywane w zasadzie do tych samych celów. Ponadto zależnie od przedsiębiorstwa produkującego, udział w produkcji typów wymienionych powyżej może być znacznie wyższy.

(17)

Postanowiono zatem wstępnie, iż dla celów niniejszego dochodzenia wszystkie typy drutów i skrętek PSC opisanych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania stanowią jeden produkt.

2.   Produkt podobny

(18)

Dochodzenie wykazało, że druty i skrętki PSC produkowane i sprzedawane przez przemysł wspólnotowy we Wspólnocie, druty i skrętki PSC produkowane i sprzedawane na rynku krajowym w Turcji, która posłużyła za kraj analogiczny, oraz druty i skrętki PSC produkowane w ChRL i sprzedawane we Wspólnocie mają w zasadzie te same podstawowe cechy fizyczne i techniczne i są wykorzystywane do tych samych celów.

(19)

Jeden importer wspólnotowy utrzymywał, że obecnie importuje innowacyjny typ produktu (drut spiralny żebrowany), który nie jest produkowany we Wspólnocie. Twierdzenie to zostało zbadane i wykazano, że:

przywożony typ produktu oraz druty i skrętki PSC produkowane we Wspólnocie posiadają identyczne lub podobne cechy fizyczne, takie jak rozmiar, kształt, objętość, waga i wygląd. Różnica między typami produktu nie wpływała na podstawowe cechy produktu ani na jego postrzeganie przez użytkownika/konsumenta jako jednej kategorii produktu,

przywożony typ produktu oraz druty i skrętki PSC produkowane we Wspólnocie były sprzedawane za pośrednictwem podobnych lub identycznych kanałów sprzedaży. Informacje na temat ceny były łatwo dostępne dla kupujących, a przywożony typ produktu oraz produkt wytworzony przez producentów wspólnotowych konkurują ze sobą głównie cenowo, oraz

przywożony typ produktu oraz druty i skrętki PSC produkowane we Wspólnocie wykorzystywane są do takich samych bądź podobnych końcowych zastosowań.

(20)

Wszystkie wymienione wcześniej druty i skrętki PSC są zatem uważane za podobne w znaczeniu przepisów art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   DUMPING

1.   Zastosowanie art. 18 rozporządzenia podstawowego

(21)

Ustalono, że dwaj producenci eksportujący w swoich wnioskach o MET (traktowanie na zasadach rynkowych) oraz podczas inspekcji na terenie ich zakładów podawali nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje. Jeden z pozostałych producentów eksportujących nie dostarczył odpowiedzi na kwestionariusz antydumpingowy po wizycie weryfikacyjnej MET na terenie jego zakładu.

(22)

Wszystkie te trzy przedsiębiorstwa zostały poinformowane o proponowanym zastosowaniu art. 18 rozporządzenia podstawowego i otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii.

(23)

Dwa z przedsiębiorstw, które podały nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje, nie przedłożyły decydujących argumentów ani nie dostarczyły dowodów, które mogłyby zmienić decyzję o zastosowaniu tego artykułu. Komisja uznała zatem za stosowne odrzucenie wniosków o MET złożonych przez te przedsiębiorstwa i oparcie swoich ustaleń na dostępnych faktach.

(24)

Trzecie przedsiębiorstwo nie zareagowało na powyższą informację. Uznano zatem, że przedsiębiorstwo to nie zamierza już dłużej współpracować w dochodzeniu, i postanowiono oprzeć ustalenia na dostępnych faktach.

2.   Traktowanie na zasadach rynkowych (MET)

(25)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego w dochodzeniu antydumpingowym dotyczącym przywozu pochodzącego z ChRL normalną wartość należy ustalić zgodnie z ust. 1–6 wyżej wymienionego artykułu w odniesieniu do producentów, wobec których stwierdzono, że spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(26)

W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji, kryteria MET są podsumowane poniżej:

a)

decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące na rynku i brak jest w tym zakresie znacznej ingerencji ze strony państwa; koszty nakładów w znacznym stopniu odzwierciedlają wartość rynkową;

b)

przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz jest stosowana do wszystkich celów;

c)

nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej;

d)

prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują stabilność i pewność prawną;

e)

przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(27)

Po wszczęciu postępowania siedmiu chińskich producentów eksportujących złożyło wniosek o MET na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego i odesłało formularz wniosku o MET w wyznaczonym terminie.

(28)

W stosunku do trzech chińskich producentów eksportujących zastosowany został art. 18 rozporządzenia podstawowego (zob. motywy 23 do 25 powyżej), w związku z czym ich wnioski o MET zostały odrzucone.

(29)

Jeżeli chodzi o pozostałe cztery przedsiębiorstwa lub grupy chińskich producentów eksportujących, ustalono, że żadne z nich nie spełnia wszystkich pięciu kryteriów MET.

(30)

W dochodzeniu ustalono, że jeden chiński producent eksportujący nie mógł wykazać, iż spełnia kryterium 3, ponieważ wykazano, że cena płacona przez to przedsiębiorstwo za prawo użytkowania gruntów nie odzwierciedlała właściwie wartości rynkowej i dlatego stanowiła znaczne zniekształcenie przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej, które wpływało na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

(31)

Po ujawnieniu wyżej wymienionych ustaleń przedsiębiorstwo stwierdziło, że niska cena użytkowania gruntów była względnie niewielką częścią kosztów produkcji i dlatego kryterium 3 powinno zostać uznane za spełnione. Uznano jednak, że arbitralne oszacowanie prawa użytkowania gruntów wskazuje na istnienie znacznych zniekształceń przeniesionych z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej. Dlatego, przy braku dalszych dowodów, że cena użytkowania gruntów była reprezentatywna dla rynku lub że została ustalona zgodnie z zasadami gospodarczymi, argument ten został wstępnie odrzucony.

(32)

Drugie przedsiębiorstwo nie wykazało, że spełnia kryteria 1–3. Po pierwsze, jego decyzje dotyczące sprzedaży nie były podejmowane w odpowiedzi na panujące na rynku warunki odzwierciedlające popyt i podaż, i bez znacznej ingerencji ze strony państwa. W szczególności wykazano, że przedsiębiorstwo to korzysta z obniżenia podatku dochodowego, którego warunkiem jest wywóz co najmniej 70 % produkcji. Po drugie, wykazano, że system rachunkowy przedsiębiorstwa nie jest zgodny z ogólnie przyjętymi standardami rachunkowości. W szczególności amortyzacja aktywów trwałych nie była przeprowadzana prawidłowo: przedsiębiorstwo rozpoczęło amortyzację aktywów dopiero w 1997 r., w tym aktywów nabytych w 1994 r. Przedsiębiorstwo nie udowodniło również braku ewentualnych zniekształceń przeniesionych z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej. W szczególności przedsiębiorstwo to podczas weryfikacji nie było w stanie dostarczyć dowodów dotyczących warunków, na jakich nabyło swoje aktywa, a także, że aktywa te zostały oszacowane, przeniesione i zaksięgowane (w tym kwoty odpisane) i zamortyzowane zgodnie ze swoją rynkową wartością. Dane przedłożone przez to przedsiębiorstwo po ujawnieniu tych informacji nie zawierały żadnych nowych informacji ani dowodów, które mogłyby zmienić te ustalenia, dlatego ustalenia te zostały uznane za wstępnie potwierdzone.

(33)

Trzecie przedsiębiorstwo nie było w stanie wykazać, że spełnia kryteria 1–3. Po pierwsze, dochodzenie wykazało istnienie ogromnych nadwyżek, zarówno siły roboczej, jak i produkcji, pomimo to przedsiębiorstwo nadal inwestowało w dodatkowe moce. Uznano również, że względnie krótki okres ważności zezwolenia na prowadzenie działalności tego przedsiębiorstwa może stanowić przeszkodę dla długookresowych decyzji biznesowych i planowania, a także wskazuje na pośrednią ingerencję ze strony państwa. Po drugie, ustalono, że system rachunkowy tego przedsiębiorstwa nie przewiduje możliwości należności nieściągalnych; nie ma jasnej polityki dotyczącej różnych kategorii aktywów trwałych; obecne są błędy w kwotach amortyzacji; wykryto nieuzasadnione rezerwy oraz obecność pożyczek, które nie były poparte dowodami. Wszystko to miało wyraźny wpływ na koszty przedsiębiorstwa. Jednakże żadna z tych kwestii nie została wymieniona w sprawozdaniu biegłego rewidenta, co czyni dokumentację księgową przedsiębiorstwa oraz pracę biegłych rewidentów niewiarygodnymi.

(34)

Przedsiębiorstwo to nie było również w stanie wykazać, że spełnia kryterium 3, gdzie ustalono, że istnieją znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej. W szczególności przedsiębiorstwo to nie przedstawiło żadnych dowodów dotyczących praw użytkowania gruntów, pożyczek, pochodzenia aktywów trwałych, kapitału wpłaconego oraz wzrostu kapitału.

(35)

Czwarty producent eksportujący, obejmujący grupę powiązanych przedsiębiorstw, nie mógł otrzymać MET, ponieważ wykazano, że grupa ta nie spełnia kryteriów 1–3. W szczególności grupie tej nie udało się udowodnić, że jej proces decyzyjny jest wolny od znacznej ingerencji ze strony państwa. Ponadto księgi rachunkowe nie były zgodne z międzynarodowymi standardami rachunkowości i wykryto kilka błędów rachunkowych, co czyni zewnętrzny audyt niewiarygodnym. Ponadto wykryto zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej, w szczególności dotyczące przenoszenia własności i praw użytkowania gruntów. Dane przedłożone przez tę grupę po ujawnieniu tych informacji nie zawierały żadnych nowych informacji ani dowodów, które mogłyby zmienić te ustalenia, dlatego ustalenia te zostały uznane za wstępnie potwierdzone.

(36)

W związku z powyższym uznano, że żaden ze wspomnianych chińskich producentów eksportujących nie wykazał spełnienia warunków określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

3.   Indywidualne traktowanie (IT)

(37)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego dla krajów, których dotyczą przepisy tego artykułu, ustalana jest ogólnokrajowa stawka celna, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które mogą udowodnić, że spełniają wszystkie kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego umożliwiające przyznanie IT.

(38)

Wszyscy producenci eksportujący, którzy nie spełniali kryteriów przyznania MET, wystąpili także z wnioskiem o przyznanie IT w przypadku, gdyby nie otrzymali MET.

(39)

Na podstawie dostępnych informacji stwierdzono, że trzej chińscy producenci eksportujący spełniają wszystkie kryteria IT określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Stwierdzono jednak, że czwarty producent eksportujący nie może otrzymać IT, ponieważ nie można było wykluczyć ewentualnej ingerencji państwa w jego ustalenia cenowe.

4.   Wartość normalna

4.1.   Kraj analogiczny

(40)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w gospodarkach będących w okresie transformacji wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano MET, ustala się na podstawie ceny lub wartości skonstruowanej w kraju trzecim o gospodarce rynkowej (kraj analogiczny).

(41)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania jako odpowiedni kraj analogiczny dla celów ustalenia wartości normalnej dla ChRL wskazano Turcję. Komisja zwróciła się do wszystkich zainteresowanych stron o ustosunkowanie się do tej propozycji.

(42)

Jedna z zainteresowanych stron przedstawiła swoje uwagi, proponując Tajlandię jako kraj analogiczny. Strona ta argumentowała, że obecność tylko jednego producenta w Turcji, który jest chroniony przez środki antydumpingowe, sprawia, że producent ten cieszy się niemal monopolistyczną pozycją na rynku tureckim. Komisja zwróciła się do znanych sobie przedsiębiorstw w Tajlandii oraz innych krajach trzecich, o których wiedziała, że znajdują się tam producenci produktu podobnego. Nie otrzymano jednak od tych producentów żadnych odpowiedzi na kwestionariusz.

(43)

Producent w Turcji w pełni współpracował podczas dochodzenia, przesyłając wypełniony kwestionariusz i zgadzając się na wizytę weryfikacyjną.

(44)

Komisja zbadała wniosek strony zainteresowanej i uznała, że Turcja spełnia kryteria odpowiedniego kraju analogicznego. Chociaż w kraju tym obecny jest tylko jeden producent produktu podobnego i stosowane są środki antydumpingowe względem przywozu z ChRL oraz Rosji, przywóz z wielu innych krajów trzecich do Turcji jest znaczny i stanowi ponad 50 % rynku tureckiego, zapewniając warunki konkurencji na tym rynku.

(45)

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono zatem wstępnie, że Turcja jest odpowiednim krajem analogicznym w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

4.2.   Metoda ustalania wartości normalnej

(46)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalna dla ChRL została określona na podstawie zweryfikowanych informacji uzyskanych od współpracującego producenta w kraju analogicznym.

(47)

Następnie zbadano, czy można uznać, że sprzedaż krajowa każdego typu produktu objętego postępowaniem, sprzedawanego w kraju analogicznym, była dokonywana w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, ustalając odsetek sprzedaży z zyskiem typu produktu, o którym mowa, na rzecz odbiorców niezależnych.

(48)

Dla większości typów produktu uznano, że cena krajowa tych typów nie stanowi odpowiedniej podstawy dla ustalenia wartości normalnej, ponieważ wielkość sprzedaży z zyskiem stanowiła mniej niż 10 % całkowitej wielkości sprzedaży.

(49)

Dla tych typów, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, wartość normalna została skonstruowana na podstawie własnego kosztu wytworzenia producenta zwiększonego o rozsądną kwotę kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych (SOiA) i marży zysku. Ta ostatnia została oparta o SOiA oraz zysk dla tej samej ogólnej kategorii produktów sprzedawanych na rynku krajowym przez producenta tureckiego, zgodnie z art. 2 ust. 6 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

(50)

Dla jednego typu produktu, dla którego wielkość sprzedaży z zyskiem stanowiła mniej niż 80 %, ale więcej niż 10 % całkowitej wielkości sprzedaży, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona sprzedaży z zyskiem dla tego typu.

4.3.   Cena eksportowa

(51)

W każdym przypadku, gdy produkt objęty postępowaniem był sprzedawany niezależnym klientom we Wspólnocie w ramach wywozu, cena eksportowa była ustalana zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, mianowicie na podstawie faktycznie zapłaconych lub należnych cen eksportowych.

(52)

Jeden producent eksportujący dokonywał sprzedaży w ramach wywozu za pośrednictwem importera powiązanego we Wspólnocie. W tym przypadku cena eksportowa została skonstruowana, zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, na podstawie ceny, po której przywiezione produkty zostały w pierwszej kolejności odsprzedane niezależnemu nabywcy, z właściwym uwzględnieniem wszystkich kosztów poniesionych między przywozem a odsprzedażą, a także na podstawie rozsądnej marży za SOiA i zysków. Zastosowano własne koszty SOiA powiązanego importera, ale marża zysku została ustalona na podstawie informacji dostępnych od współpracujących, niepowiązanych importerów.

4.4.   Porównanie

(53)

Wartość normalną i ceny eksportowe porównywano na podstawie ceny ex-factory.

(54)

Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dla wszystkich przedsiębiorstw objętych dochodzeniem (współpracujących producentów eksportujących i producenta w kraju analogicznym), tam gdzie było to stosowne i uzasadnione, uwzględniono różnice w kosztach transportu, przewozu drogą morską i ubezpieczenia, podatku VAT, opłatach bankowych, kosztach pakowania, kredytu i prowizji.

5.   Marginesy dumpingu

5.1.   Współpracujący producenci, którym przyznano IT

(55)

Dla tych przedsiębiorstw, którym przyznano IT, średnia ważona wartość normalna została porównana ze średnią ważoną ceną eksportową, zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(56)

Tymczasowe średnie ważone marginesy dumpingu wyrażone jako procent ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynoszą:

Przedsiębiorstwo

Tymczasowy margines dumpingu

Kiswire Qingdao, Ltd

26,8 %

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd

47,6 %

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd

41,3 %

5.2.   Wszyscy pozostali producenci eksportujący

(57)

W odniesieniu do wszystkich pozostałych eksporterów chińskich Komisja ustaliła najpierw poziom współpracy. Całkowitą wielkością wywozu wskazaną w odpowiedziach na kwestionariusze współpracujących producentów eksportujących porównano z całkowitą wielkością przywozu z ChRL zgodnie ze statystykami przywozu Eurostatu. Poziom współpracy był niski i wyniósł 24 %.

(58)

Uznano zatem za właściwe ustalenie ogólnokrajowego marginesu dumpingu jako średniej ważonej i) marginesu dumpingu ustalonego dla współpracującego eksportera, któremu nie przyznano ani MET, ani IT; oraz ii) najwyższego marginesu dumpingu dla reprezentatywnych typów produktu tego samego eksportera; ponieważ nic nie wskazywało, że niewspółpracujący producenci eksportujący stosowali dumping na niższym poziomie.

(59)

Na tej podstawie ogólnokrajowy margines dumpingu został tymczasowo ustalony na poziomie 50,2 % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem.

D.   PRZEMYSŁ WSPÓLNOTOWY

1.   Produkcja

(60)

Biorąc pod uwagę definicję przemysłu wspólnotowego, ustanowioną w art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, wielkość produkcji następujących producentów wspólnotowych została uwzględniona dla określenia wielkości produkcji wspólnotowej:

jedenastu producentów, w których imieniu złożono skargę,

siedmiu producentów, którzy wspierali postępowanie,

czterech innych producentów wspólnotowych, wymienionych w skardze, którzy dostarczyli dane dotyczące swojej produkcji i sprzedaży, ale nie byli skarżącymi ani nie wspierali postępowania, chociaż nie sprzeciwiali się niniejszemu dochodzeniu.

W rezultacie dla celów analizy szkody jako całości przemysł wspólnotowy obejmuje 22 przedsiębiorstwa.

2.   Próba

(61)

Siedem przedsiębiorstw spośród jedenastu producentów wspólnotowych wspierających skargę zostało wybranych do próby na podstawie reprezentatywności ich wielkości sprzedaży, ich różnych typów produktów oraz lokalizacji we Wspólnocie.

(62)

Jednak jedno z przedsiębiorstw pierwotnie wybranych do próby nie współpracowało podczas kontroli wyrywkowej i nie wypełniło wysłanego kwestionariusza. Przedsiębiorstwo to zostało zatem wykluczone z próby i zastąpione przedsiębiorstwem wspierającym skargę, które było trzecim najbardziej reprezentatywnym przedsiębiorstwem pod względem wielkości sprzedaży.

(63)

Tych siedmiu współpracujących producentów wspólnotowych stanowiło 51 % całkowitej produkcji przemysłu wspólnotowego.

E.   SZKODA

1.   Uwaga wstępna

(64)

Biorąc pod uwagę fakt, że kontrola wyrywkowa została zastosowana w odniesieniu do przemysłu wspólnotowego, szkoda została oceniona na podstawie tendencji dotyczących produkcji, mocy produkcyjnych, wykorzystania mocy produkcyjnych, zatrudnienia, wydajności, sprzedaży, udziału w rynku oraz wzrostu, zebranych na poziomie całego przemysłu wspólnotowego, oraz tendencji dotyczących cen, rentowności, przepływu gotówki, zdolności do pozyskiwania kapitału i inwestycji, zapasów, zwrotu z inwestycji oraz wynagrodzeń, zebranych na poziomie producentów wspólnotowych objętych kontrolą wyrywkową.

2.   Konsumpcja we Wspólnocie

(65)

Konsumpcja we Wspólnocie została ustalona na podstawie wielkości sprzedaży przemysłu wspólnotowego objętego kontrolą wyrywkową, danych dotyczących sprzedaży dostarczonych przez wspierających producentów wspólnotowych, danych dotyczących sprzedaży dostarczonych przez pozostałych producentów wspólnotowych oraz danych dotyczących wielkości przywozu na rynek wspólnotowy, otrzymanych z Eurostatu.

 

2004

2005

2006

OD

Konsumpcja we Wspólnocie w tonach

903 541

820 713

998 683

1 054 236

Wskaźnik (2004 = 100)

100

91

111

117

(66)

Konsumpcja we Wspólnocie w badanym okresie wzrosła o 17 %, z 903 541 ton w 2004 r. do 1 054 236 ton w OD. Wzrost konsumpcji we Wspólnocie można wyjaśnić wzrastającym popytem w sektorze budownictwa oraz poprawą kondycji sektora stalowego.

3.   Przywóz do Wspólnoty z ChRL

3.1.   Wielkość przywozu i jego udział w rynku

 

2004

2005

2006

OD

Przywóz z ChRL w tonach

3 940

11 755

43 571

86 918

Wskaźnik (2004 = 100)

100

298

1 106

2 206

Udział w rynku

0,4 %

1,4 %

4,4 %

8,2 %

Wskaźnik (2004 = 100)

100

328

1 001

1 900

(67)

W okresie badanym wielkość przywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem niezmiernie wzrosła, o 2 106 %, od 3 940 ton w 2004 r. do 86 918 ton w OD. Największy wzrost miał miejsce w okresie od 2005 r. do 2006 r., kiedy przywóz wzrósł aż o 271 %.

(68)

Udział w rynku przywozu z Chin, wyrażony jako procent konsumpcji we Wspólnocie, wzrósł z 0,4 % do 8,2 % w OD.

3.2.   Ceny przywozu i podcięcie cenowe

 

2004

2005

2006

OD

Średnia cena przywozu z ChRL w EUR/tonę

1 238

929

713

683

Wskaźnik (2004 = 100)

100

75

58

55

(69)

W okresie badanym średnia cena przywozu z ChRL produktu objętego postępowaniem znacznie spadła, od 1 238 EUR/tonę w 2004 r. do 683 EUR/tonę w OD, tj. o ponad 45 %.

(70)

Porównanie cen ex-works, stosowanych przez przemysł wspólnotowy objęty kontrolą wyrywkową, dla niepowiązanych klientów na rynku wspólnotowym z cenami CIF na granicy Wspólnoty, stosowanymi przez producentów eksportujących z ChRL, z uwzględnieniem korekt z tytułu kosztów rozładunku i odprawy celnej, wykazało podcięcie cenowe w wysokości średnio 18 %.

4.   Sytuacja przemysłu wspólnotowego

(71)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach dumpingowych z ChRL na przemysł wspólnotowy uwzględniało analizę wszelkich istotnych czynników gospodarczych mających wpływ na stan przemysłu wspólnotowego od 2004 r. do OD.

4.1.   Dane odnoszące się do przemysłu wspólnotowego jako całości

4.1.1.   Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

 

2004

2005

2006

OD

Wielkość produkcji w tonach

924 504

848 596

940 241

953 934

Wskaźnik (2004 = 100)

100

92

102

103

Moce produkcyjne w tonach

1 071 530

1 126 060

1 197 940

1 212 940

Wskaźnik (2004 = 100)

100

105

112

113

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w %

86 %

75 %

78 %

79 %

(72)

Między 2004 r. a OD ogólna produkcja przemysłu wspólnotowego wzrosła o 3 %, natomiast moce produkcyjne wzrosły o 13 %. Podczas tego samego okresu stopa wykorzystania mocy produkcyjnych spadła o 7 punktów procentowych. Fakt ten należy jednak rozpatrywać w świetle 17 % wzrostu konsumpcji we Wspólnocie.

4.1.2.   Zatrudnienie, wydajność

 

2004

2005

2006

OD

Liczba zatrudnionych

1 259

1 234

1 273

1 277

Wskaźnik (2004 = 100)

100

98

101

101

Wydajność (tony/pracowników)

734

688

739

747

Wskaźnik (2004 = 100)

100

94

101

102

(73)

W okresie badanym poziom zatrudnienia osiągany przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilny.

(74)

Wydajność siły roboczej przemysłu wspólnotowego, mierzona jako wielkość produkcji w tonach na zatrudnionego, wykazała w okresie badanym niewielki wzrost w wysokości 2 %.

4.1.3.   Wielkość sprzedaży, udział w rynku

 

2004

2005

2006

OD

Wielkość sprzedaży w UE dla niepowiązanych podmiotów w tonach

842 526

741 597

845 014

846 561

Wskaźnik (2004 = 100)

100

88

100

100

Udział w rynku

93,2 %

90,4 %

84,6 %

80,3 %

(75)

Wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego dla niepowiązanych klientów na rynku wspólnotowym pozostawała stabilna, wynosząc 842 526 ton w 2004 r. i 846 561 ton w OD.

(76)

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku w okresie badanym stale spadał. Całkowity udział przemysłu wspólnotowego w rynku zmniejszył się o około 13 punktów procentowych, od około 93 % w 2004 r. do około 80 % w OD.

4.1.4.   Wzrost

(77)

Podczas gdy konsumpcja we Wspólnocie wzrosła o 17 % między 2004 r. a OD, spadek udziału przemysłu wspólnotowego w rynku o około 13 punktów procentowych oraz równoległy gwałtowny wzrost przywozu z ChRL pokazują, że przemysł wspólnotowy nie był w stanie uczestniczyć we wzroście na rynku.

4.2.   Dane odnoszące się do producentów wspólnotowych objętych próbą

4.2.1.   Zapasy

(78)

Liczby poniżej odnoszą się jedynie do przedsiębiorstw objętych kontrolą wyrywkową i przedstawiają wielkość zapasów na koniec każdego okresu.

 

2004

2005

2006

OD

Stan zapasów na koniec okresu (w tonach)

27 010

24 485

23 905

36 355

Wskaźnik (2004 = 100)

100

91

89

135

(79)

W okresie badanym zapasy wzrosły o 35 %, odzwierciedlając rosnące trudności przemysłu w sprzedawaniu produktów na rynku wspólnotowym, pomimo znacznego wzrostu konsumpcji we Wspólnocie.

4.2.2.   Średnia cena jednostkowa sprzedaży na rynku wspólnotowym

 

2004

2005

2006

OD

Średnia cena sprzedaży przemysłu wspólnotowego (w EUR)

751

948

772

762

Wskaźnik (2004 = 100)

100

126

103

101

(80)

Ceny jednostkowe sprzedaży stosowane przez przemysł wspólnotowy objęty kontrolą wyrywkową dla klientów niepowiązanych na rynku wspólnotowym wzrosły o 1 % między 2004 r. a OD. W 2005 r. wzrost cen sprzedaży można wyjaśnić brakami podstawowego surowca, walcówki.

4.2.3.   Inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność pozyskiwania kapitału

 

2004

2005

2006

OD

Inwestycje (w tys. EUR)

4 608

10 581

7 516

7 980

Wskaźnik (2004 = 100)

100

230

163

173

Zwrot z inwestycji w %

24 %

31 %

11 %

6 %

(81)

Roczne inwestycje w produkcję drutów i skrętek PSC wzrosły o 73 % w okresie badanym. Inwestycje zostały poczynione nie tylko w celu zwiększenia mocy produkcyjnych, ale także poprawy i dalszego usprawnienia procesu produkcji w celu zmniejszenia kosztów. Osiągnięto to mimo niekorzystnego kształtowania się rentowności.

(82)

Zwrot z inwestycji (ROI), wyrażony jako procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji, był zgodny z niekorzystną tendencją kształtowania się rentowności, zmniejszając się o 18 punktów procentowych. Szczyt osiągnięty w 2005 r. związany był z inwestycjami jednego przedsiębiorstwa.

(83)

Komisji nie dostarczono dowodów odnośnie do zmniejszonej lub zwiększonej zdolności do pozyskiwania kapitału w okresie badanym.

4.2.4.   Rentowność i przepływy pieniężne

 

2004

2005

2006

OD

Rentowność sprzedaży WE (% sprzedaży netto)

6,2 %

11,2 %

4,5 %

2,1 %

Wskaźnik (2004 = 100)

100

180

73

35

Przepływy pieniężne (w EUR)

37 472 789

65 785 501

17 830 311

18 456 732

Wskaźnik (2004 = 100)

100

176

48

49

(84)

W okresie badanym rentowność wyrażona jako procent sprzedaży netto producentów wspólnotowych objętych kontrolą wyrywkową spadła znacznie z 6,2 % w 2004 r. do 2,1 % w OD. Rentowność przemysłu wspólnotowego wykazywała te same tendencje co ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego od 2005 r. Jest jasne, że zysk osiągnięty w OD nie jest wystarczający, aby zapewnić rentowność przemysłu wspólnotowego w długim okresie.

(85)

Przepływy pieniężne netto generowane przez produkty objęte postępowaniem spadły o 51 %, z 37 mln EUR w 2004 r. do 18 mln EUR w OD.

4.2.5.   Koszty pracy

 

2004

2005

2006

OD

Koszty pracy na jednego pracownika

41 970

41 118

41 484

43 941

Wskaźnik (2004 = 100)

100

98

99

105

(86)

W okresie badanym koszty pracy w przemyśle wspólnotowym wzrosły o 5 %. Jest to naturalny wzrost i wynosi mniej niż stopa inflacji w tym okresie.

4.2.6.   Wielkość marginesu dumpingu

(87)

Uwzględniając wielkość, udział w rynku i ceny przywozu po cenach dumpingowych z kraju, którego dotyczy postępowanie, wpływu rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy nie można uznać za nieznaczny.

4.2.7.   Poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(88)

Nic nie wskazuje na to, że przemysł wspólnotowy nadrabia straty spowodowane wcześniejszym dumpingiem.

5.   Wnioski dotyczące szkody

(89)

W okresie badanym większość wskaźników szkody odnosząca się do przemysłu wspólnotowego rozwijała się niekorzystnie. Podczas gdy konsumpcja we Wspólnocie wzrosła o 17 %, wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego pozostawała stabilna, a w rezultacie jego udział w rynku spadł o około 13 punktów procentowych. Podczas gdy ceny przywozu z Chin spadły o 45 %, cena jednostkowa sprzedaży produktu podobnego na rynku Wspólnoty stosowana przez producentów wspólnotowych objętych kontrolą wyrywkową pozostawała mniej lub bardziej stabilna, pomimo 5 % wzrostu kosztów jednostkowych produkcji, wynikającego ze wzrostu kosztów energii i surowców. W rezultacie rentowność spadła z 6,2 % w 2004 r. do 2,1 % w OD, co jest wyraźnie niewystarczające dla tego typu przemysłu. Przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji także były zgodne z niekorzystną tendencją, zmniejszając się odpowiednio o 51 % i 18 punktów procentowych w okresie badanym.

(90)

Tylko kilka wskaźników kształtowało się w korzystny sposób w okresie badanym. Produkcja i moce produkcyjne wzrosły odpowiednio o 3 % i 13 %. Inwestycje wzrosły o 73 %. Jednak, jak wspomniano powyżej, fakt ten należy rozpatrywać w świetle znacznego wzrostu w konsumpcji we Wspólnocie (+ 17 %).

(91)

W związku z powyższym stwierdza się, iż przemysł wspólnotowy poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

F.   ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

1.   Wprowadzenie

(92)

Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy przywóz po cenach dumpingowych z ChRL spowodował szkodę w przemyśle wspólnotowym w stopniu wystarczającym, aby można ją sklasyfikować jako istotną. Oprócz przywozu po cenach dumpingowych zbadano również inne znane czynniki, które w tym samym czasie mogły działać na szkodę przemysłu wspólnotowego, aby sprawdzić, czy nie przypisano temu przywozowi ewentualnej szkody spowodowanej innymi czynnikami.

2.   Skutki przywozu po cenach dumpingowych

(93)

Znaczący wzrost między 2004 r. a OD zarówno wielkości przywozu po cenach dumpingowych (o 2 106 %), jak i jego udziału w rynku Wspólnoty (z 0,4 % w 2004 r. do 8,2 % w OD), a także wynoszące 18 % podcięcie cenowe zaobserwowane w OD, zbiegły się z pogorszeniem sytuacji gospodarczej przemysłu wspólnotowego, jak wyjaśniono powyżej. Do 2005 r. wielkość przywozu z Chin nie była znaczna, a jego ceny były wyższe lub zbliżone do cen przemysłu wspólnotowego. Jednak począwszy od 2005 r. średnie ceny przywozu z ChRL znacznie spadły, co uniemożliwiło przemysłowi wspólnotowemu podniesienie cen, pomimo wzrostu kosztów surowca, walcówki, stanowiącego 75 % kosztów produkcji. W konsekwencji sytuacja finansowa przemysłu wspólnotowego pogorszyła się znacznie w 2006 r. oraz w OD. Ponadto przemysł wspólnotowy stracił znaczną część swojego udziału w rynku na rzecz przywozu po cenach dumpingowych.

(94)

W związku z powyższym uznano wstępnie, że przywóz po cenach dumpingowych z ChRL, który znacznie podciął ceny przemysłu wspólnotowego w OD i który znacznie wzrósł pod względem wielkości, miał decydujący wpływ na szkodę poniesioną przez przemysł wspólnotowy, co jest odzwierciedlone w jego słabej sytuacji finansowej i w pogorszeniu większości wskaźników szkody.

3.   Wpływ innych czynników

3.1.   Przywóz z innych krajów

 

2004

2005

2006

OD

Przywóz z innych krajów trzecich (w tonach)

57 075

67 361

110 098

120 757

Wskaźnik (2004 = 100)

100

118

193

212

Udział w rynku z innych krajów trzecich

6 %

8 %

11 %

11 %

Średnia cena przywozu

711

842

937

952

Wskaźnik (2004 = 100)

100

118

132

134

(95)

W oparciu o dane z Eurostatu wielkość przywozu do Wspólnoty drutów i skrętek PSC pochodzących z krajów trzecich nie objętych niniejszym dochodzeniem wzrosła o 112 %, z 57 075 ton w 2004 r. do 120 757 ton w OD. Odpowiedni udział tego przywozu w rynku zwiększył się z 6 % w 2004 r. do 11 % w OD.

(96)

Jednak średnie ceny tego przywozu były znacznie wyższe od cen stosowanych przez chińskich producentów eksportujących, a nawet producentów przemysłu wspólnotowego. W rezultacie nie można uznać, że przywóz ten przyczynił się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy. Należy zauważyć, że dwa spośród tych krajów, mające 2,5 % udziału w rynku wspólnotowym, stosowały w OD ceny niższe niż ceny przywozu z ChRL produktu objętego postępowaniem. Jednak biorąc pod uwagę względnie niską wielkość przywozu, nie można tego uznać za wystarczający powód zerwania związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych z ChRL a szkodą poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

3.2.   Wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego objętego kontrolą wyrywkową

 

2004

2005

2006

OD

Sprzedaż eksportowa w tonach

54 759

73 186

69 324

63 792

Wskaźnik (2004 = 100)

100

134

127

116

Cena jednostkowa sprzedaży w EUR

715

723

650

660

Wskaźnik (2004 = 100)

100

101

91

92

(97)

Jak można zauważyć z powyższej tabeli, w okresie badanym przemysł wspólnotowy objęty kontrolą wyrywkową zwiększył wielkość sprzedaży eksportowej o 16 %. Wywóz ten stanowił 14 % całkowitej sprzedaży w OD.

(98)

Jednostkowa eksportowa cena sprzedaży producentów wspólnotowych spadła o 8 %, z 715 EUR w 2004 r. do 660 EUR w OD. Jednak mimo że liczby łącznie sugerują, że wywóz ten był dokonywany po cenach poniżej kosztów produkcji od początku okresu badanego, istnieją różnice między przedsiębiorstwami i różnice w czasie. Dodatkowo, ze względu na konkurencję z przedsiębiorstwami chińskimi na tych rynkach, producenci wspólnotowi zmuszeni byli zrównać swoje ceny z cenami chińskich producentów.

(99)

Nie można zatem uznać, że czynnik ten w istotnym stopniu przyczynił się do niedawnego pogorszenia sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego i do istotnej szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

3.3.   Koszt produkcji

 

2004

2005

2006

OD

Jednostkowy koszt produkcji

700

812

724

740

Wskaźnik (2004 = 100)

100

116

103

105

(100)

Dochodzenie wykazało, że jednostkowe koszty produkcji przemysłu wspólnotowego wzrosły o 5 % między 2004 r. a OD. Wzrost ten przypisywany jest wzrostowi ceny głównego surowca, walcówki, a także wzrostowi cen energii.

(101)

W normalnych warunkach gospodarczych oraz przy braku silnej presji cenowej ze strony przywozu po cenach dumpingowych przemysł wspólnotowy nie miałby trudności z poradzeniem sobie ze wzrostem kosztów, które nastąpiły między 2004 r. a OD. W rezultacie można wstępnie uznać, że wzrost ten nie zerwał związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych z ChRL a istotną szkodą poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

3.4.   Konkurencja ze strony innych producentów wspólnotowych

 

2004

2005

2006

OD

Sprzedaż innych producentów WE we Wspólnocie

85 500

77 332

80 466

80 356

Wskaźnik (2004 = 100)

100

90

94

94

Udział innych producentów wspólnotowych w rynku

9,5 %

9,4 %

8,1 %

7,6 %

(102)

Wielkość sprzedaży innych producentów wspólnotowych, którzy nie są skarżącymi, ani przedsiębiorstwami wspierającymi, stanowiąca 8 % całkowitej produkcji UE, spadła o 6 % od szacunkowych 85 500 ton w 2004 r. do 80 356 ton w OD. W tym samym okresie ich udział w rynku wspólnotowym spadł z 9,5 % do 7,6 %, przy czym nie stwierdzono, by stosowali oni niższe ceny od cen przemysłu wspólnotowego objętego kontrolą wyrywkową. Dlatego stwierdza się wstępnie, że ich sprzedaż na rynku wspólnotowym nie przyczyniła się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

4.   Wnioski dotyczące związku przyczynowego

(103)

Dochodzenie wykazało, że inne znane czynniki, takie jak przywóz z innych krajów trzecich, wywóz przez przemysł wspólnotowy, konkurencja z innymi producentami oraz wzrost kosztów produkcji nie były decydującą przyczyną szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

(104)

Zbieżność czasowa między istotnym wzrostem przywozu po cenach dumpingowych z ChRL, odpowiadającym mu wzrostem udziału w rynku oraz stwierdzonym podcięciem cenowym, z jednej strony, a wyraźnym pogorszeniem się sytuacji przemysłu wspólnotowego, z drugiej strony, prowadzi do wniosku, że przywóz po cenach dumpingowych był przyczyną istotnej szkody, w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego, poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

G.   INTERES WSPÓLNOTY

1.   Uwagi ogólne

(105)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy pomimo tymczasowego stwierdzenia dumpingu wyrządzającego szkodę istnieją jakiekolwiek istotne powody, aby stwierdzić, że podjęcie środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Wspólnoty. W tym celu rozważono wpływ możliwych środków na wszystkie strony zaangażowane w postępowanie, jak również możliwe skutki zaniechania przyjęcia tych środków.

2.   Interes przemysłu wspólnotowego

(106)

Przemysł wspólnotowy cierpi z powodu wyrządzającego szkodę przywozu z Chin produktu objętego postępowaniem po cenach dumpingowych. Przypomina się również, że większość wskaźników ekonomicznych przemysłu wspólnotowego wskazuje na niekorzystne tendencje w okresie badanym. Biorąc pod uwagę charakter szkody (tzn. spadek udziału w rynku i rentowności), dalsze i znaczne pogorszenie się sytuacji przemysłu wspólnotowego wydaje się nieuniknione w przypadku braku zastosowania środków.

(107)

Oczekuje się, że zastosowanie środków zapobiegnie dalszym zakłóceniom i przywróci uczciwą konkurencję na rynku. Pozwolą one przemysłowi wspólnotowemu podwyższyć ceny sprzedaży do poziomu, który zapewni rozsądną marżę zysku.

(108)

Jeżeli nie zostaną zastosowane żadne środki, ceny będą nadal spadały, a zyski producentów wspólnotowych nadal będą maleć. Sytuacji tej nie można utrzymać w perspektywie średnio- lub długookresowej. Biorąc pod uwagę niski poziom zysków i poczynione inwestycje w produkcję, można oczekiwać, iż niektórzy producenci wspólnotowi nie byliby w stanie uzyskać zwrotu kosztów swoich inwestycji w przypadku, gdyby środki te nie zostały zastosowane.

(109)

Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że przemysł wspólnotowy składa się z małych i średnich przedsiębiorstw rozproszonych w całej Wspólnocie, zastosowanie środków antydumpingowych pomoże utrzymać zatrudnienie na tych obszarach.

(110)

Zatem stwierdza się wstępnie, że zastosowanie środków antydumpingowych leży w interesie przemysłu wspólnotowego.

3.   Interes pozostałych producentów wspólnotowych

(111)

Odnośnie do czterech przedsiębiorstw, które nie były skarżącymi ani wspierającymi skargę, nic nie wskazuje na to, że zastosowanie środków będzie sprzeczne z ich interesami.

4.   Interes importerów

(112)

Komisja wysłała kwestionariusze wszystkim znanym importerom i przedsiębiorstwom handlowym. Czterech importerów współpracowało podczas dochodzenia i odesłało odpowiedzi na kwestionariusze. Dokonywany przez tych importerów przywóz stanowi około 38 % całkowitego przywozu z ChRL do Wspólnoty oraz około 3,2 % konsumpcji we Wspólnocie w OD. Wizyta weryfikacyjna została następnie przeprowadzona na terenie zakładów dwóch z nich, umiejscowionych w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie. Wielkość przywozu produktu objętego postępowaniem dokonywanego przez te dwa przedsiębiorstwa stanowiła 20–38 % całkowitego przywozu z ChRL do Wspólnoty.

(113)

Dla tych dwóch importerów produkt objęty postępowaniem stanowił 100 % ich obrotu. Dla jednego z importerów przywóz z ChRL produktu objętego postępowaniem stanowił 100 %, a dla drugiego – 90 % całkowitego przywozu. Pod względem siły roboczej, bezpośrednio zaangażowanych w zakup, handel i odsprzedaż produktu objętego postępowaniem jest od 8 do 11 osób.

(114)

Jeżeli środki antydumpingowe zostałyby wprowadzone, nie można wykluczyć, że poziom przywozu pochodzącego z kraju, którego dotyczy postępowanie, może ulec spadkowi, wpływając w ten sposób na sytuację gospodarczą wspomnianych importerów. Jednakże skutek, jaki mogłaby wywrzeć na importerów jakakolwiek podwyżka cen przywozu produktu objętego postępowaniem, powinien jedynie przywrócić konkurencję na rynku wspólnotowym i nie powinien powstrzymać importerów od sprzedaży produktu objętego postępowaniem. Ponadto niska proporcja kosztów produktu objętego postępowaniem w ogólnych kosztach użytkowników powinna ułatwić importerom przeniesienie ciężaru podwyżki cen na klientów. Na tej podstawie wstępnie uznaje się, że zastosowanie środków antydumpingowych prawdopodobnie nie będzie miało poważnego negatywnego wpływu na sytuację importerów we Wspólnocie.

5.   Interes użytkowników

(115)

Kwestionariusze wysłano do wszystkich stron określonych w skardze jako użytkownicy. Siedmiu użytkowników, którzy korzystali z około 13 % całkowitego przywozu z ChRL do Wspólnoty, współpracowało w dochodzeniu i odesłało odpowiedzi na kwestionariusze. Wizyta weryfikacyjna została następnie przeprowadzona na terenie zakładów dwóch z nich, umiejscowionych w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie. W sumie te dwa przedsiębiorstwa korzystały z mniej niż 5 % przywozu z ChRL drutów i skrętek PSC w OD. Produkt objęty postępowaniem sprowadzały one głównie z innych źródeł, takich jak przemysł wspólnotowy oraz Południowa Afryka.

(116)

Przypomina się, że produkt objęty postępowaniem jest stosowany w zbrojeniu betonu, w elementach zawieszenia oraz w konstrukcjach mostów podwieszonych w sektorze budownictwa. Jednak w niniejszym podstępowaniu użytkownikami są przedsiębiorstwa „pośrednie”, produkujące i dostarczające elementy do wyżej wymienionych zastosowań. Na tej podstawie, mimo że wpływ zastosowania cła antydumpingowego nie powinien być nieznaczny, oczekuje się, że użytkownicy ci będą w stanie przenieść cały lub prawie cały wzrost w cenie wynikający z zastosowania środków antydumpingowych na użytkowników końcowych, pamiętając, że dla tych ostatnich wpływ takich środków będzie znikomy.

(117)

W związku z tym uznaje się wstępnie, że wpływ na koszty użytkowników, wynikający z zastosowania ceł antydumpingowych, nie będzie istotny.

6.   Wnioski dotyczące interesu Wspólnoty

(118)

Na podstawie powyższych ustaleń wstępnie uznaje się, że nie istnieją żadne ważne powody, by nie nakładać ceł antydumpingowych na przywóz drutów i skrętek PSC pochodzących z ChRL.

H.   TYMCZASOWE ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

1.   Poziom usuwający szkodę

(119)

Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące dumpingu, wynikającej z niego szkody, związku przyczynowego i interesu Wspólnoty, należy wprowadzić środki tymczasowe, aby zapobiec dalszemu wyrządzaniu szkody przemysłowi wspólnotowemu przez przywóz dumpingowy.

(120)

W celu ustalenia poziomu takich ceł wzięto pod uwagę ustalone marginesy dumpingu, a także kwotę cła niezbędną do usunięcia szkody ponoszonej przez przemysł wspólnotowy.

(121)

Przy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnych do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz dumpingowy. Marża zysku przed opodatkowaniem zastosowana do tych obliczeń wynosiła 8,5 % obrotu opartego na średnim ważonym poziomie zysków z lat 2004 r. i 2005 r., osiągniętych przy stosowaniu cen wyższych lub zbliżonych do cen przemysłu wspólnotowego przed pojawieniem się istotnego przywozu z ChRL. Na tej podstawie obliczono cenę produktu podobnego niewyrządzającą szkody przemysłowi Wspólnoty. Cenę niewyrządzającą szkody otrzymano poprzez dodanie wyżej wspomnianej marży zysku wynoszącej 8,5 % do kosztów produkcji.

(122)

Niezbędną podwyżkę cen ustalono następnie na podstawie porównania średniej ważonej ceny importowej, ustalonej dla obliczeń podcięcia cenowego, z niewyrządzającą szkody ceną produktów sprzedawanych przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym. Wszelkie różnice wynikające z tego porównania zostały wyrażone w postaci odsetka całkowitej wartości importowej CIF.

(123)

W celu obliczenia ogólnokrajowego poziomu usuwającego szkodę stosowanego w odniesieniu do wszystkich pozostałych producentów eksportujących w ChRL, należy przypomnieć, że poziom współpracy był niski. W związku z tym obliczono margines szkody na poziomie usuwającym szkodę, określonym dla przedsiębiorstwa współpracującego, któremu nie przyznano MET ani IT.

2.   Środki tymczasowe

(124)

W związku z powyższym uznaje się, że zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz pochodzący z ChRL powinny zostać nałożone na poziomie niższego marginesu dumpingu i niższego marginesu szkody, zgodnie z zasadą niższego cła. W niniejszym przypadku wszystkie stawki cła powinny być dostosowane do poziomu ustalonych marginesów szkody.

(125)

Indywidualne stawki cła antydumpingowego dla poszczególnych przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu zostały określone na podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną podczas dochodzenia, dotyczącą tych przedsiębiorstw. Wspomniane stawki celne (w odróżnieniu od ogólnokrajowego cła stosowanego do „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”) mają wyłączne zastosowanie do przywozu produktów pochodzących z kraju, którego dotyczy postępowanie, i wyprodukowanych przez dane przedsiębiorstwa, tj. przez konkretne wymienione podmioty prawne. Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, w tym przez podmioty powiązane z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i podlegają stawce cła stosowanej względem „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.

(126)

Wszelkie wnioski o zastosowanie wspomnianych indywidualnych stawek cła antydumpingowego dla przedsiębiorstw (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy niezwłocznie kierować do Komisji wraz ze wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą na rynek krajowy i na rynki zagraniczne, wynikających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmiany podmiotu zajmującego się produkcją lub sprzedażą. Komisja, w stosownych przypadkach, po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Doradczym, zmieni odpowiednio rozporządzenie poprzez uaktualnienie wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek cła.

(127)

Proponuje się następujące cła antydumpingowe:

Przedsiębiorstwo

Margines usuwający szkodę

Margines dumpingu

Stawka cła antydumpingowego

Kiswire Qingdao, Ltd

2,1 %

26,8 %

2,1 %

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd

23,7 %

41,3 %

23,7 %

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd

30,8 %

47,6 %

30,8 %

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

52,2 %

56,7 %

52,2 %

I.   PRZEPISY KOŃCOWE

(128)

Aby zapewnić dobre zarządzanie, należy ustalić okres, w którym zainteresowane strony, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mogłyby przedstawić swoje opinie na piśmie oraz złożyć wniosek o przesłuchanie. Ponadto należy podkreślić, iż ustalenia w sprawie nałożenia ceł antydumpingowych dokonane na potrzeby niniejszego rozporządzenia mają charakter tymczasowy i może zajść konieczność ich ponownego rozważenia w celu dokonania ostatecznych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się tymczasowego cło antydumpingowe na przywóz drutu ze stali niestopowej (niepokrytego ani niepowleczonego bądź powleczonego lub pokrytego cynkiem) oraz skrętek ze stali niestopowej (pokrytych lub powleczonych bądź nie), zawierających 0,6 % masy lub więcej węgla, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, objętych kodami CN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 oraz ex 7312 10 69 (kody TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 oraz 7312106991), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

2.   Stawka cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. 1 i wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następująca:

Przedsiębiorstwo

Cło

Dodatkowy kod TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

2,1 %

A899

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang

23,7 %

A900

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Wuxi

30,8 %

A901

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

52,2 %

A999

3.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty produktu, o którym mowa w ust. 1, uwarunkowane jest wpłaceniem zabezpieczenia w wysokości kwoty cła tymczasowego.

4.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

Nie naruszając przepisów art. 20 rozporządzenia (WE) nr 384/96, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 384/96 zainteresowane strony mogą przedstawiać uwagi dotyczące zastosowania niniejszego rozporządzenia przez okres jednego miesiąca od daty jego wejścia w życie.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 niniejszego rozporządzenia obowiązuje przez okres sześciu miesięcy.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. C 43 z 16.2.2008, s. 9.


15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1130/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z komitetem doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

1.1.   Wszczęcie postępowania

(1)

Dnia 16 lutego 2008 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „kraj, którego dotyczy postępowanie”).

(2)

Postępowanie zostało wszczęte w rezultacie skargi wniesionej dnia 3 stycznia 2008 r. przez niektórych producentów niektórych świec, cienkich świec i podobnych, reprezentujących większość, w tym przypadku około 60 %, całkowitej produkcji wspólnotowej niektórych świec, cienkich świec i podobnych. Skarga zawierała dowody prima facie świadczące o istnieniu dumpingu w odniesieniu do wymienionego produktu oraz o wynikającej z niego istotnej szkodzie. Dowody te zostały uznane za wystarczające, aby uzasadnić wszczęcie dochodzenia.

1.2.   Strony zainteresowane postępowaniem

(3)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania producentów skarżących, producentów eksportujących, importerów oraz inne zainteresowane strony, a także przedstawicieli ChRL. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(4)

Swoje opinie wyrazili producenci skarżący, inni producenci wspólnotowi, producenci eksportujący w ChRL, importerzy, w tym duże grupy detalistów, oraz dostawcy surowców. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(5)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wskazała, iż może zostać zastosowana kontrola wyrywkowa celem stwierdzenia dumpingu oraz szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej, wystąpiono do wszystkich producentów eksportujących w ChRL, importerów i producentów wspólnotowych o zgłoszenie się do Komisji i przedstawienie podstawowych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, dotyczących ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(6)

Jak wyjaśniono w motywach (33) do (40) poniżej, czterdziestu jeden producentów eksportujących w ChRL przedstawiło wymagane informacje i zgodziło się na włączenie do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od współpracujących producentów eksportujących Komisja dobrała próbę ośmiu producentów w ChRL lub grup przedsiębiorstw powiązanych, mających największą wielkość wywozu do Wspólnoty. O wyrażenie opinii zwrócono się do wszystkich producentów eksportujących, których dotyczy postępowanie, a także do ich zrzeszeń oraz władz ChRL, i wszyscy zgodzili się na dobór próby.

(7)

Aby umożliwić zainteresowanym producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), Komisja przesłała znanym producentom eksportującym w ChRL, których dotyczy postępowanie, oraz władzom ChRL, formularze wniosków.

(8)

Komisja oficjalnie poinformowała producentów eksportujących w ChRL, których dotyczy postępowanie, władze ChRL oraz producentów skarżących o wynikach ustaleń w sprawie MET. Otrzymali oni również możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie, w przypadku zaistnienia szczególnych powodów, dla których powinni zostać przesłuchani.

(9)

Jeden producent eksportujący, który nie został włączony do próby z powodu niespełnienia kryteriów ustanowionych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, złożył wniosek o indywidualne ustalenie marginesu dumpingu zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Uznano jednak, ze indywidualne badanie byłoby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiłoby zakończenie dochodzenia w odpowiednim czasie. Postanowiono zatem wstępnie, że wniosek tego producenta eksportującego o indywidualne badanie nie może zostać przyjęty.

(10)

Komisja przesłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mianowicie do trzydziestu jeden producentów wspólnotowych, trzydziestu dwóch importerów oraz dwóch dostawców surowców.

(11)

Otrzymano odpowiedzi od skarżących producentów wspólnotowych, sześciu niepowiązanych importerów i dwóch dostawców.

(12)

Co się tyczy kraju, którego dotyczy postępowanie, Komisja otrzymała odpowiedzi na kontrolę wyrywkową od czterdziestu jeden producentów eksportujących w ChRL.

(13)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje uznane za niezbędne do wstępnego określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz określenia interesu Wspólnoty. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

 

Producenci zlokalizowani we Wspólnocie:

1)

Bolsius International B.V., Schijndel, Niderlandy,

2)

Vollmar GmbH, Rheinbach, Niemcy,

3)

Grupa GIES,

GIES Kerzen GmbH, Gline, Niemcy,

Promol Industria de Velas, Caldas da Reinha, Portugalia,

Liljeholmens Stearinfabriks AB, Oskarshamn, Szwecja.

 

Producenci eksportujący w ChRL i powiązane przedsiębiorstwa w ChRL i w Hong Kongu:

1)

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd., ChRL,

2)

Grupa Dalian Bright Wax:

Dalian Bright Wax Co., Ltd., ChRL,

Dalian Bright Wax, Hong Kong,

3)

Dalian Talent Gift Co., Ltd., ChRL,

4)

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd., ChRL,

5)

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd., ChRL,

6)

Grupa Ningbo Kwung’s Home:

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd., ChRL,

Apple-Ann Home Creation (H.K.) Limited, Hong Kong,

7)

Grupa Ningbo Kwung’s Wisdom:

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., ChRL,

Ningbo Kwung’s Import and Export Co., Ltd., ChRL,

Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd., ChRL,

8)

Grupa Win Win:

Jiashan Jiahua Candle Arts & Crafts Co. Ltd., ChRL,

Win Win Arts & Crafts Co., Ltd., ChRL.

 

Powiązany importer we Wspólnocie:

Gala Kerzen GmbH, Niemcy.

1.3.   Okres objęty dochodzeniem

(14)

Dochodzenie w sprawie dumpingu i szkody obejmowało okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (okres objęty dochodzeniem lub „OD”). Badanie tendencji istotnych dla oceny szkody objęło okres od 2004 r. do końca OD („okres badany”).

2.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1.   Produkt objęty postępowaniem

(15)

Produkt objęty postępowaniem to niektóre świece, cienkie świece i podobne, inne niż znicze i inne świece do używania na zewnętrz, eksportowane do Wspólnoty i pochodzące z ChRL (świece). Proces produkcji świec jest raczej prosty i polega na podgrzaniu surowca (głównie parafiny i stearyny) i kształtowaniu świecy w formie lub pojemniku w trakcie procesu chłodzenia. Świece wytwarzają ciepło i światło, ale są w większości stosowane do dekoracji wnętrz, np. w różnych świecznikach, świecznikach prostych i innych elementach dekoracyjnych.

(16)

Świece są zwykle zgłaszane w ramach kodów CN ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 i ex 3406 00 90.

(17)

Znicze i inne świece do używania na zewnątrz nie są częścią produktu objętego postępowaniem. Można je zdefiniować jako produkty, których paliwo zawiera ponad 500 ppm toluenu lub ponad 100 ppm benzenu, lub posiadające knot o średnicy co najmniej 5 mm lub zawarte pojedynczo w plastikowym pojemniku o pionowych ściankach o wysokości co najmniej 5 cm. Uznano, że kryteria te ustanawiają wyraźną granicę między typami świec objętymi niniejszym dochodzeniem a pozostałymi typami świec.

(18)

Dochodzenie wykazało, że istnieje ogromna ilość różnych typów świec, takich jak cienkie świece, świeczki do podgrzewania, a także inne sezonowe i specjalne typy świec, produkowanych w ChRL i sprzedawanych na rynku Wspólnoty. Różne typy świec mogą różnić się wielkością, kształtem, kolorem, dodatkiem środków zapachowych lub ich brakiem itd., ale wszystkie te typy mają takie same podstawowe cechy chemiczne i techniczne, a także takie samo zastosowanie, i można je w dużym stopniu stosować wymiennie. Uznano zatem, że wszystkie świece, objęte niniejszym dochodzeniem, stanowią część tej samej rodziny produktów.

(19)

Niektóre zainteresowane strony złożyły oświadczenia i deklaracje dotyczące definicji produktu objętego postępowaniem. Oświadczyli, że znicze oraz świece do używania na zewnątrz zostały niewłaściwie wykluczone z zakresu produktu, ponieważ przemysł wspólnotowy dominuje w tym segmencie rynku i ponieważ kryteria techniczne, wymienione powyżej w motywie (17) nie są unikalne w tym sensie, iż znicze oraz inne świece do używania na zewnątrz niekiedy spełniają cechy podane powyżej. Ponadto strony te oświadczyły, że rozróżnienie między świecami a zniczami oraz innymi świecami do używania na zewnętrz nie ma oparcia w żadnych normach ani standardach przemysłowych, a także jest sprzeczne z założeniem, że świeczki do podgrzewania i inne świece powinny zostać włączone do definicji produktu objętego postępowaniem.

(20)

Pozostałe strony utrzymywały, że proces produkcji oraz zakres produktów wytwarzanych w ChRL, a także typy świec wywożonych do Wspólnoty, są bardzo specyficzne. W tym kontekście stwierdzono, że w wielu przypadkach eksporterzy w ChRL wywożą produkt objęty postępowaniem łącznie z takimi akcesoriami, jak szklane pojemniki lub świeczniki proste, przy czym wartość wywozu obejmuje wszystkie te przedmioty, nie tylko świece. Wszystkie te typy powinny zostać wyłączone z zakresu dochodzenia.

(21)

Stwierdzono również, że producenci eksportujący w ChRL produkują w znacznym stopniu świece wytwarzane ręcznie lub świece specjalne, poddawane dalszej obróbce, takiej jak nadrukowywanie, rzeźbienie lub lakierowanie. Są to typy świec wymagające dużego nakładu pracy, określane jako „wymyślne” lub „specjalne”, nie produkowane we Wspólnocie. Zgodnie z tym strony te stwierdziły, że takie świece specjalne również powinny zostać wyłączone z zakresu produktu objętego dochodzeniem.

(22)

Należy zauważyć, że powyższe oświadczenia nie były specyficzne i nie zawierały dowodów potwierdzających, że produkt objęty postępowaniem nie został prawidłowo zdefiniowany w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. W rzeczywistości, jak stwierdzono powyżej, ustalono, że wszystkie typy produktu objętego postępowaniem mają takie same podobne cechy chemiczne i techniczne, a także takie samo zastosowanie, i można je w dużym stopniu stosować wymiennie. Co się tyczy zniczy oraz innych świec do używania na zewnątrz, należy zauważyć, że produkty te można odróżnić od innych typów świec na podstawie kryteriów technicznych i chemicznych, wymienionych w motywie (17) powyżej. Fakt, że z jednej strony producenci wspólnotowi mogą dominować w tym szczególnym segmencie rynku lub, z drugiej strony, zarzut, że producenci wspólnotowi rzekomo nie produkują niektórych typów produktów objętych postępowaniem, jest nieistotny i nie zmienia definicji produktu objętego postępowaniem.

(23)

Należy również zauważyć, że proces produkcji, różnorodność typów produktów wytwarzanych i sprzedawanych na rynku wspólnotowym, istnienie lub brak norm nie są same w sobie istotnym powodem, wskazującym, że definicja produktu objętego postępowaniem wymaga rewizji.

2.2.   Produkt podobny

(24)

Niektóre zainteresowane strony utrzymywały, że tak zwane świeczki do podgrzewania powinny zostać odróżnione od innych typów świec, ponieważ mają inne cechy fizyczne, takie jak wielkość, oraz fakt, że wosk znajduje się w pojemniku, aby zapobiec wypływaniu lub wykapywaniu wosku. Ponadto, mimo że głównym zastosowaniem świec jest wytwarzanie światła, podstawowym celem świeczek do podgrzewania jest wytwarzanie ciepła.

(25)

Niektóre zainteresowane strony argumentowały, że świece produkowane przez przemysł wspólnotowy i sprzedawane na rynku wspólnotowym nie są podobne do produktu objętego postępowaniem. Utrzymywały w szczególności, że produkt objęty postępowaniem jest sprzedawany głównie w zestawach, obejmujących inne elementy dekoracyjne, takie jak świeczniki, świeczniki proste, inne elementy ceramiczne lub szklane, a także że nie jest możliwe wyróżnienie wartości świecy w tym zestawie. Argumentowano również, że podczas gdy producenci wspólnotowi sprzedają tylko standardowe typy świec, producenci eksportujący z ChRL sprzedają duże ilości specjalnych typów świec, których nie można porównywać do typów standardowych.

(26)

Co się tyczy zastosowania niektórych typów świec, należy zauważyć, że podczas przesłuchania, jakie odbyło się w szczególności z udziałem zrzeszenia producentów świec w ChRL, stwierdzono, że krajowa konsumpcja w ChRL w ostatnich latach znacząco wzrosła, oraz że świece sprzedawane na rynku krajowym posiadają takie samo podstawowe zastosowanie, co we Wspólnocie, mianowicie dekorację wnętrz. Pod względem rzekomych różnic w zastosowaniu między świecami (światło) a świeczkami do podgrzewania (ciepło) ustalono, że te typy produktów można stosować wymiennie i że oba typy mogą być stosowane do dostarczania i światła, i ciepła, jednak jak stwierdzono w motywie (15) powyżej, oba są stosowane głównie dla celów dekoracji wnętrz.

(27)

Przypomina się również, jak stwierdzono w motywie (18) powyżej, że istnieją różne typy świec, które różnią się wielkością, kształtem lub kolorem, jednak wszystkie te typy mają takie same podstawowe cechy chemiczne i techniczne, a także takie samo zastosowanie, i można je w dużym stopniu stosować wymiennie. Uznano zatem, że wszystkie typy świec objęte niniejszym dochodzeniem stanowią część tej samej rodziny produktów.

(28)

Kryteria stosowane w określeniu „produktu podobnego” oparte są o cechy techniczne i chemiczne, a także o końcowe zastosowanie lub funkcje produktu, a nie o takie czynniki, jak kształt, zapach, kolor lub inne cechy wymieniane przez zainteresowaną stronę. Różnice w wielkości nie mają wpływu na definicję produktu objętego postępowaniem, ani produktu podobnego, ponieważ nie można wyznaczyć wyraźnej granicy między produktami należącymi do tej samej rodziny produktów pod względem ich podstawowych cech technicznych i chemicznych, ich zastosowania końcowego i ich postrzegania przez użytkowników.

(29)

Biorąc pod uwagę oświadczenia złożone i dowody dostarczone przez zainteresowane strony oraz wszystkie pozostałe informacje dostępne na tym etapie dochodzenia uznano, że nie ma różnic między produktem objętym postępowaniem a świecami produkowanymi i sprzedawanymi przez eksporterów lub producentów na ich rynkach krajowych oraz przez producentów we Wspólnocie, która również posłużyła jako kraj analogiczny dla celu ustalenia wartości normalnej względem ChRL. Świece te mają w istocie te same podstawowe cechy techniczne i chemiczne oraz to samo podstawowe zastosowanie. W związku z tym uznano wstępnie, że wszystkie typy świec uważa się za podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(30)

Na obecnym etapie dochodzenia Komisja nie otrzymała wystarczającej ilości dowodów, aby uznać, że cechy fizyczne lub zastosowanie końcowe świeczek do podgrzewania jest znacząco różne od cech i zastosowania innych świec i powinno doprowadzić do wniosku, że świeczki do podgrzewania i inne świece nie są częścią tej samej rodziny produktów. Dochodzenie będzie prowadzone dalej, aby zbadać wszystkie istotne oświadczenia, które mogłyby zostać złożone w kwestii produktu podobnego.

3.   KONTROLA WYRYWKOWA

3.1.   Kontrola wyrywkowa producentów wspólnotowych

(31)

Biorąc pod uwagę dużą liczbę producentów wspólnotowych popierających skargę, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, podano informację o możliwości kontroli wyrywkowej. Na podstawie analizy wypełnionych formularzy dobrano ostatecznie próbę pięciu producentów, w oparciu o kryterium największej produkcji, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

3.2.   Kontrola wyrywkowa importerów

(32)

Biorąc pod uwagę dużą liczbę importerów, o których mowa w skardze, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, podano również informację o możliwości kontroli wyrywkowej importerów. Jednak na podstawie analizy wielu wypełnionych formularzy nie zastosowanie kontroli wyrywkowej dla importerów nie zostało uznane za konieczne.

3.3.   Kontrola wyrywkowa producentów eksportujących w ChRL

(33)

Biorąc pod uwagę dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano możliwość kontroli wyrywkowej w celu stwierdzenia dumpingu, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(34)

Aby Komisja mogła ustalić, czy potrzebne są kontrole wyrywkowe, i w razie potrzeby dokonać doboru próby, producentów eksportujących w ChRL wezwano do zgłoszenia się w ciągu 15 dni od daty wszczęcia dochodzenia oraz do podania podstawowych informacji dotyczących wielkości sprzedaży eksportowej i krajowej, dokładnego opisania ich działalności w zakresie wytwarzania świec oraz podania nazw i zakresu działalności wszystkich przedsiębiorstw z nimi powiązanych uczestniczących w produkcji lub sprzedaży produktu objętego postępowaniem.

(35)

O wyrażenie opinii w kwestii doboru reprezentatywnej próby zwrócono się także do władz ChRL i zrzeszenia producentów.

3.3.1.   Wstępny wybór współpracujących producentów eksportujących

(36)

W sumie czterdziestu jeden producentów eksportujących, w tym grupy przedsiębiorstw powiązanych w ChRL, zgłosiło się i przedstawiło wymagane informacje w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie one zgłosiły wywóz świec do Wspólnoty w OD i, za wyjątkiem jednego producenta o raczej nieznacznej wielkości wywozu, wyraziły chęć uczestniczenia w kontroli wyrywkowej. W ten sposób czterdziestu producentów eksportujących uznano za współpracujących w obecnym dochodzeniu („eksporterzy współpracujący”).

(37)

Producenci eksportujący, którzy nie zgłosili się we wspomnianym terminie, lub nie przedstawili wymaganych informacji we wskazanym terminie zostali uznani za niewspółpracujących w dochodzeniu. Porównanie danych Eurostatu dotyczących przywozu oraz wielkości wywozu do Wspólnoty produktu, którego dotyczy postępowanie, zgłoszonych dla OD przez przedsiębiorstwa wspomniane w motywie (36) wskazuje jednak, że poziom współpracy chińskich producentów eksportujących był bardzo niski, jak wspomniano w motywie (87) poniżej.

3.3.2.   Dobór współpracujących eksporterów w ChRL

(38)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego doboru próby dokonano na podstawie największej reprezentatywnej wielkości wywozu świec do Wspólnoty, jaką można było rozsądnie zbadać w dostępnym okresie. Na podstawie informacji otrzymanych od producentów eksportujących Komisja dobrała próbę ośmiu przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw powiązanych, mających największą wielkość wywozu do Wspólnoty. W oparciu o informacje zebrane podczas doboru próby stwierdza się, że udział wybranych przedsiębiorstw stanowił w OD ponad 73 % całkowitej wielkości wywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, zgłoszonego przez współpracujących producentów eksportujących, o których mowa w motywie (36) powyżej. Uznano zatem, że taki dobór próby pozwoli ograniczyć dochodzenie do rozsądnej liczby producentów eksportujących, którzy mogą być zbadani w dostępnym czasie, zapewniając jednocześnie wysoki poziom reprezentacji. O wyrażenie opinii zwrócono się do wszystkich producentów eksportujących, których dotyczy postępowanie, a także do ich zrzeszeń oraz władz ChRL, i wszyscy zgodzili się na dobór próby.

(39)

Dwaj współpracujący eksporterzy niewłączeni do próby zgłosili wniosek o włączenie do próby, sugerując, że kryteria, takie jak (i) zakres produktów wytwarzanych przez producentów eksportujących, (ii) typ klientów we Wspólnocie, (iii) reprezentacja geograficzna, (iv) inwestycje zagraniczne oraz (v) stopień wiarygodności wywozu do Wspólnoty, powinny zostać uwzględnione w doborze próby.

(40)

W związku z tym należy zauważyć, że kryteria te określone są w art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, dotyczącego doboru próby. W związku z powyższym wnioski te zostały odrzucone.

3.4.   Badanie indywidualne

(41)

Jeden producent eksportujący, który nie został włączony do próby z powodu niespełnienia kryteriów ustanowionych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, złożył wniosek o indywidualne ustalenie marginesu dumpingu zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(42)

Jak wspomniano w motywie (38) powyżej, próba została ograniczona do rozsądnej liczby przedsiębiorstw, które można było objąć dochodzeniem w dostępnym czasie. Przedsiębiorstwa objęte dochodzeniem dla celów dochodzenia w sprawie dumpingu w ChRL wymienione są w motywie (13) powyżej. W związku z weryfikacją przeprowadzoną na terenie dużej liczby przedsiębiorstw objętych próbą na potrzeby weryfikacji wniosków o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych oraz na podstawie odpowiedzi na kwestionariusze postanowiono, że badania indywidualne byłyby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałyby zakończenie dochodzenia w odpowiednim czasie.

(43)

Postanowiono zatem wstępnie, że wniosek tego producenta eksportującego o indywidualne badanie nie może zostać przyjęty.

4.   DUMPING

4.1.   Zastosowanie art. 18 rozporządzenia podstawowego

(44)

W trakcie weryfikacji na miejscu jeden współpracujący eksporter, część grupy przedsiębiorstw, włączony do próby, nie dostarczył dokumentacji wielu elementów, takich jak sprzedaż krajowa, sprzedaż eksportowa, zmiany w ilości zapasów, wpłaty w walutach obcych, depozyty bankowe oraz aktywa trwałe, które uznano za istotne dla weryfikacji formularzy wniosków o MET. Dodatkowo nie zostały dostarczone (i) deklaracje VAT, (ii) specjalne faktury VAT wymagane przez władze dla celów ulg w podatkach eksportowych oraz (iii) deklaracje w sprawie podatku dochodowego poświadczone przez władze. Zamiast tego dokumenty dostarczone na miejscu nie były poświadczone i zostały uznane za wprowadzające w błąd i zawierające nieprawdziwe informacje. Wykryto również nieprawidłowości między dokumentami rachunkowymi przedłożonymi w odpowiedziach a dokumentami przedstawionymi na miejscu. Oznaczało to, że prawdziwość i dokładność formularzy wniosków o MET nie mogła zostać zweryfikowana na miejscu.

(45)

W związku z tą sytuacją poinformowano tego eksportera, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego ustalenia i wnioski mogą zostać dokonane w oparciu o dostępne fakty; przedsiębiorcy umożliwiono zgłoszenie uwag.

(46)

Eksporter ten w swojej odpowiedzi utrzymywał, że nie przechowuje dokumentów rachunkowych, które nie są legalnie wymagane przez chińskie przepisy dotyczące rachunkowości. Nie dostarczył jednak żadnych dokumentów na poparcie swojego twierdzenia, ani nie przedłożył wyjaśnienia, dlaczego nie przechowuje i nie dostarczył oficjalnych dokumentów poświadczonych przez władze w ChRL. W przedstawionych uwagach uznał jednak istnienie rozbieżności wykrytych w odpowiedziach i dokumentach przedstawionych na miejscu.

(47)

W tych okolicznościach informacje przedstawione przez tę grupę powiązanych przedsiębiorstw zostały odrzucone i korzystano z dostępnych faktów w znaczeniu art. 18 rozporządzenia podstawowego.

4.2.   Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

(48)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego w dochodzeniu antydumpingowym dotyczącym przywozu pochodzącego z ChRL normalną wartość określa się zgodnie z ust. 1–6 wyżej wymienionego artykułu w odniesieniu do tych producentów eksportujących, wobec których stwierdzono, że spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(49)

Poniższe zestawienie tych kryteriów ma formę skróconą i służy wyłącznie ułatwieniu wyszukiwania informacji:

1)

decyzje handlowe i koszty są określane pod wpływem warunków rynkowych i bez znaczącej ingerencji państwa;

2)

przedsiębiorstwa posiadają jeden jasny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest stosowana do wszystkich celów oraz jest niezależnie kontrolowana zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”);

3)

nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej;

4)

prawo upadłościowe i prawo rzeczowe gwarantują stabilność i pewność prawną;

5)

przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(50)

Wszystkie przedsiębiorstwa objęte próbą wnioskowały o przyznanie MET na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego i odesłały formularz wniosku o MET w wyznaczonym terminie. Komisja zgromadziła i zweryfikowała informacje dostarczone w formularzach wniosków oraz wszystkie inne informacje uznane za niezbędne na terenie danych przedsiębiorstw.

(51)

Jak wyjaśniono w motywach (44) do (47) powyżej, art. 18 rozporządzenia podstawowego należało zastosować do jednego wnioskodawcy o MET, ponieważ nie dostarczył on wymaganych informacji lub dostarczył informacje wprowadzające w błąd podczas weryfikacji na miejscu.

(52)

Podczas weryfikacji ustalono także, że pięciu innych współpracujących producentów eksportujących w ChRL nie spełniało wymagań kryteriów ustanowionych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, nie mogło zatem otrzymać MET.

(53)

Dwaj producenci eksportujący nie spełniali kryterium 2, ponieważ nie mogli wykazać, że ich zapisy księgowe są niezależnie kontrolowane zgodnie z MSR. Wykazano ponadto, że księgi rachunkowe jednego producenta eksportującego, dotyczące pożyczek dla stron powiązanych, nie były zgodne z MSR 24 i MSR 32. Księgi rachunkowe drugiego producenta eksportującego zawierały szereg nieścisłości i braków, a także nie były zgodne z MSR 1 i MSR 38 pod względem aktywów trwałych.

(54)

Jeden współpracujący eksporter nie spełniał kryteriów 1–3. Po pierwsze, nie mógł wykazać, że podejmuje decyzje w odpowiedzi na sygnały rynkowe i bez znacznej interwencji państwa, jako że wykazano istnienie ograniczeń w zakupie i sprzedaży (kryterium 1). Po drugie, nie mógł wykazać, że jego zapisy księgowe są kontrolowane zgodnie z MSR, ponieważ księgi rachunkowe dotyczące aktywów trwałych nie były zgodne z MSR 1 i MSR 38 (kryterium 2). Ponadto zaobserwowano zniekształcenia przeniesione z systemu gospodarki nierynkowej, w postaci nieprawidłowej oceny praw użytkowania gruntów (kryterium 3).

(55)

Inny współpracujący eksporter nie mógł wykazać, że spełnia kryterium 1, ponieważ nie podejmował decyzji w odpowiedzi na sygnały rynkowe i bez znacznej interwencji ze strony państwa z powodu ograniczeń w zakupie i sprzedaży.

(56)

Jeden współpracujący eksporter nie mógł wykazać, że spełnia kryteria 1–3. Ustalono, że jego decyzje biznesowe dotyczące inwestycji nie były podejmowane bez znacznej ingerencji ze strony państwa. Miejscowe władze wpływały na jego decyzje biznesowe i przyczyniły się finansowo do budowy centrum technologicznego (kryterium 1). Zaobserwowano także zniekształcenia przeniesione z systemu gospodarki nierynkowej, w postaci nieprawidłowej oceny praw użytkowania gruntów (kryterium 3).

(57)

Dwaj współpracujący eksporterzy wykazali, że spełniają kryterium ustanowione w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego i mogą otrzymać MET. Jednak ze względu na opinie wyrażone po ujawnieniu ustaleń w sprawie MET przyznanie MET obu producentom będzie przedmiotem dalszego dochodzenia.

4.3.   Traktowanie indywidualne (IT)

(58)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego dla krajów, których dotyczy ten artykuł, ustalana jest ogólnokrajowa stawka celna, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które mogą udowodnić, że spełniają wszystkie kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w związku z czym przyznaje się im traktowanie indywidualne (IT).

(59)

Współpracujący eksporterzy, którzy nie spełniali kryteriów przyznania MET, wystąpili uprzednio także o przyznanie IT w przypadku gdyby nie otrzymali MET.

(60)

Na podstawie dostępnych informacji stwierdzono wstępnie, że następujących pięciu producentów eksportujących w ChRL spełnia wszystkie kryteria IT określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego:

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.,

Dalian Bright Wax Co., Ltd.,

Dalian Talent Gift Co., Ltd.,

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.,

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

4.4.   Wartość normalna

4.4.1.   Eksporterzy współpracujący, którym przyznano MET

(61)

Dla celów określenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja ustaliła najpierw, dla każdego przedsiębiorstwa, któremu przyznano MET, czy wielkość krajowej sprzedaży niezależnym klientom produktu objętego postępowaniem była reprezentatywna, tj. czy całkowita wielkość takiej sprzedaży stanowiła co najmniej 5 % całkowitej wielkości sprzedaży eksportowej produktu podobnego do Wspólnoty w OD.

(62)

W przypadku jednego współpracującego eksportera ustalono, że wielkość jego sprzedaży krajowej była reprezentatywna. Jednak w przypadku drugiego producenta eksportującego, któremu przyznano MET, ustalono, że nie prowadził on sprzedaży na rynek krajowy.

4.4.1.1.   Eksporterzy współpracujący wykazujący reprezentatywną sprzedaż krajową

(63)

Następnie Komisja ustaliła, które typy produktu sprzedawane na rynku krajowym przez producenta eksportującego odnotowującego reprezentatywną wielkość sprzedaży krajowej były identyczne lub bezpośrednio porównywalne z typami sprzedawanymi na wywóz do Wspólnoty.

(64)

Sprzedaż krajowa danego typu produktu uznawana była za wystarczająco reprezentatywną, jeśli wielkość sprzedaży tego typu produktu klientom niezależnym na rynku krajowym w OD wynosiła co najmniej 5 % całkowitej wielkości odpowiadającej jej sprzedaży eksportowej porównywalnego typu produktu do Wspólnoty.

(65)

Komisja zbadała następnie, czy sprzedaż krajowa przedsiębiorstwa, którego dotyczy postępowanie, mogła być uznana za dokonaną w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(66)

Dla typów produktu niesprzedawanych w ilościach reprezentatywnych na rynku krajowym, jak wspomniano w motywie (64) powyżej, lub niesprzedawanych w zwykłym obrocie handlowym, wartość normalna musiała zostać skonstruowana na podstawie art. 2 ust. 6 rozporządzenia podstawowego. W tym celu dodano poniesione koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne („SOiA”) oraz średnią ważoną zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo, którego dotyczy postępowanie, z tytułu krajowej sprzedaży produktu podobnego do średniego kosztu produkcji tego przedsiębiorstwa w OD.

4.4.1.2.   Eksporterzy współpracujący wykazujący reprezentatywną sprzedaż krajową

(67)

W przypadku jednego współpracującego eksportera, któremu przyznano MET, sprzedaży krajowej nie można było użyć do skonstruowania wartości normalnej. Wartość normalna została zatem skonstruowana zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego przez dodanie do kosztów produkcji przedsiębiorstwa dla produktu objętego postępowaniem rozsądnej kwoty kosztów SOiA oraz zysku.

(68)

Zdecydowano nie ustalać kosztów SOiA oraz zysku na podstawie art. 2 ust. 6 lit. a), ponieważ tylko jeden współpracujący eksporter, wykazujący reprezentatywną sprzedaż krajową, otrzymał MET. Kosztów SOiA oraz zysków nie można było również ustalić na podstawie art. 2 ust. 6 lit. b), jako że przedmiotowy współpracujący eksporter nie wykazał reprezentacyjnej sprzedaży tej samej ogólnej kategorii produktów. Koszty SOiA oraz zyski musiały zatem zostać określone w oparciu o inną rozsądną podstawę zgodnie z art. 2 ust. 6 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(69)

W obecnym przypadku uznano, iż w celu skonstruowania normalnej wartości przedmiotowego współpracującego eksportera, któremu przyznano MET, można użyć średnią ważoną kosztów SOiA w OD oraz rozsądny zysk w wysokości 6,5 % ustalony na podstawie danych przemysłu wspólnotowego. Powyższy rozsądny zysk nie przekraczał zysku osiągniętego przez drugiego współpracującego producenta eksportującego, któremu przyznano MET, ze sprzedaży produktu podobnego na rynku krajowym w OD.

4.4.2.   Producenci eksportujący, którym nie przyznano MET oraz kraj analogiczny

(70)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w gospodarkach będących w okresie transformacji wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano MET, ustala się na podstawie ceny lub wartości skonstruowanej w kraju trzecim o gospodarce rynkowej („kraj analogiczny”).

(71)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania jako kraj analogiczny dla celów ustalenia wartości normalnej dla ChRL wskazano Brazylię. Komisja skontaktowała się ze znanymi przedsiębiorstwami w Brazylii i rozesłała kwestionariusze w celu zebrania danych niezbędnych do ustalenia wartości normalnej. Producenci z Brazylii nie współpracowali jednak w postępowaniu.

(72)

Komisja kontynuowała podjęcie prób współpracy z innymi potencjalnymi krajami analogicznymi. Podjęto próby współpracy z producentami zlokalizowanymi w takich krajach o gospodarce rynkowej, jak Argentyna, Kanada, Chile, Indie, Indonezja, Izrael, Malezja, Nowa Zelandia, Tajwan i Tajlandia. Jednak żaden z producentów w tych krajach nie wykazał chęci współpracy.

(73)

Ponieważ producenci z krajów trzecich o gospodarce rynkowej nie wykazywali chęci współpracy, Komisja zbadała inne możliwe rozsądne podstawy określenia wartości normalnej w ChRL. Zbadano, czy zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego nie można wykorzystać cen świec stosowanych przez eksporterów z krajów trzecich na rynek wspólnotowy jako podstawy do skonstruowania wartości normalnej. Stwierdzono jednak, że kody CN, w ramach których przywożone są świece z krajów trzecich, nie są wystarczająco specyficzne w opisie i nie pozwalają na sprawiedliwe i właściwe porównanie z typami świec wywożonymi przez współpracujących eksporterów w ChRL. Uznano zatem, że informacje te są niewiarygodne i niereprezentatywne, a także że nie jest rozsądnie ustalenie wartości normalnej w ChRL na tej postawie.

(74)

W związku z powyższym postanowiono wstępnie, że używanie cen rzeczywiście zapłaconych lub należnych za produkt podobny we Wspólnocie, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, stanowi rozsądną podstawę ustalenia wartości normalnej w ChRL.

(75)

Uznano, że wielkość sprzedaży krajowej producentów wspólnotowych objętych definicją przemysłu wspólnotowego jest reprezentatywna w porównaniu z wielkością wywozu świec do Wspólnoty przez współpracujących producentów eksportujących, objętych próbą, którym nie przyznano MET.

(76)

Ceny sprzedaży producentów wspólnotowych zostały zatem odpowiednio dostosowane, aby zapewnić rozsądną marżę zysku, jak przewidziano w art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego. Jako rozsądną marżę zysku przyjęto 6,5 %. Marża ta została ustalona na podstawie średniej ważonej zysku osiąganego przez producentów wspólnotowych objętych próbą, w pierwszych dwóch latach okresu badanego, w którym na warunki rynkowe nie wpływał, w znacznym zakresie, przywóz z ChRL.

4.5.   Cena eksportowa

(77)

Ceny sprzedaży eksportowej ustalono zatem na podstawie cen rzeczywiście zapłaconych lub należnych za produkt podobny zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

(78)

W wypadku sprzedaży do Wspólnoty za pośrednictwem powiązanych przedsiębiorstw handlowych mających siedzibę we Wspólnocie, ceny eksportowe zostały ustalone na podstawie ceny odsprzedaży produktu pierwszym niezależnym klientom we Wspólnocie, zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego. W przypadku sprzedaży za pośrednictwem powiązanych przedsiębiorstw handlowych mających siedzibę poza Wspólnotą, cena eksportowa została ustalona na podstawie ceny odsprzedaży pierwszym niezależnym klientom we Wspólnocie.

4.6.   Porównanie

(79)

Porównanie wartości normalnej z ceną eksportową zostało dokonane na podstawie ceny ex-works.

(80)

Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego.

(81)

Na tej podstawie, tam gdzie miało to zastosowanie i było uzasadnione, uwzględniono koszty transportu, przewozu drogą morską i ubezpieczenia, koszty przeładunku, załadunku, koszty dodatkowe, koszty pakowania, koszty kredytu i prowizji.

(82)

W odniesieniu do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem powiązanych przedsiębiorstw handlowych spoza Wspólnoty, w przypadku gdy to przedsiębiorstwo handlowe wykazało, iż pełni funkcje podobne do przedstawiciela pracującego na zasadzie prowizji, dokonano dostosowania zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego. Dostosowanie to było oparte o rzeczywiste koszty SOiA poniesione przez powiązane przedsiębiorstwa handlowe oraz o marżę zysku ustaloną na podstawie danych otrzymanych od niepowiązanych przedsiębiorstw handlowych we Wspólnocie.

(83)

Tam, gdzie miało to zastosowanie, wzięto pod uwagę cenę eksportową przedmiotowych współpracujących eksporterów, aby odzwierciedlić różnicę między zapłaconym a zwróconym podatkiem VAT na produkcję i wywóz świec w OD.

4.7.   Marginesy dumpingu

4.7.1.   Dla współpracujących eksporterów, którym przyznano MET i IT

(84)

W przypadku przedsiębiorstw, którym przyznano MET lub IT, średnią ważoną wartość normalną każdego typu produktu objętego postępowaniem wywożonego do Wspólnoty porównano ze średnią ważoną ceną eksportową odpowiadającego typu produktu objętego postępowaniem, zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(85)

Na tej podstawie tymczasowe średnie ważone marginesy dumpingu wyrażone jako odsetek ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następujące:

Przedsiębiorstwo

Tymczasowy margines dumpingu

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

54,9 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd.

12,7 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd.

34,8 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

18,3 %

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd.

14,0 %

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd.

0 %

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

16,7 %

4.7.2.   Dla pozostałych współpracujących eksporterów

(86)

Średni ważony margines dumpingu współpracujących eksporterów niewłączonych do próby został obliczony zgodnie z przepisami art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego. Margines ten został ustalony na podstawie marginesu ustalonego dla producentów eksportujących, objętych próbą, nie uwzględniając producentów eksportujących wykazujących zerowy margines dumpingu, oraz marginesu przedsiębiorstwa, do którego zastosowanie ma art. 18 rozporządzenia podstawowego. Na tej podstawie margines dumpingu obliczony dla przedsiębiorstw współpracujących niewłączonych do próby ustalono na 26,2 %.

(87)

W odniesieniu do wszystkich innych eksporterów w ChRL Komisja ustaliła najpierw poziom współpracy. Dokonano porównania pomiędzy całkowitą wielkością wywozu wskazaną w odpowiedziach na kontrolę wyrywkową otrzymanych od wszystkich współpracujących producentów eksportujących a łączną wielkością przywozu z ChRL, obliczoną zgodnie ze statystykami przywozu Eurostatu. Odsetek współpracy wynosił 46 %. Na tej podstawie poziom współpracy uznano za niski. Uznano zatem za właściwe ustalenie marginesu dumpingu dla niewspółpracujących producentów eksportujących na poziomie wyższym niż najwyższy poziom dumpingu ustalony dla współpracujących producentów eksportujących. Na podstawie dostępnych informacji można uznać, że niski poziom współpracy mógł wynikać z faktu, iż niewspółpracujący producenci eksportujący w ChRL na ogół dopuszczają się dumpingu na wyższym poziomie niż którykolwiek ze współpracujących eksporterów w OD. Margines dumpingu ustalono zatem na poziomie odpowiadającym najwyższemu marginesowi dumpingu i szkody ustalonym dla reprezentatywnych typów produktu.

(88)

Na tej podstawie ogólnokrajowy margines dumpingu został wstępnie ustalony na poziomie 66,1 % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem.

(89)

Tę stawkę zastosowano również dla producenta eksportującego, dla którego dokonano ustaleń na podstawie dostępnych faktów, jak wyjaśniono w motywie (51) powyżej.

5.   SZKODA

5.1.   Produkcja wspólnotowa

(90)

W celu ustalenia całkowitej produkcji wspólnotowej wykorzystano wszystkie dostępne informacje, w tym informacje dostarczone przez skarżącego oraz dane zebrane od producentów wspólnotowych przed rozpoczęciem dochodzenia oraz po nim.

(91)

W oparciu o te dane ustalono, że produkcja wspólnotowa wynosi około 390 000 ton w OD. Wielkość ta obejmuje ewentualną produkcję producentów, którzy milczeli podczas dochodzenia, oraz producentów, którzy pozostawali neutralni odnośnie do wszczęcia dochodzenia. Producenci ci stanowią około 23 % całkowitej produkcji wspólnotowej. Wielkość ta obejmuje również producentów, którzy sprzeciwiali się wszczęciu postępowania. Producenci ci stanowią około 17 % produkcji wspólnotowej.

5.2.   Definicja przemysłu wspólnotowego

(92)

Dochodzenie wykazało, że producenci wspólnotowi, którzy poparli skargę i zgodzili się współpracować w dochodzeniu, stanowią około 60 % całkowitej produkcji wspólnotowej w OD. Dlatego też uważa się, że ci producenci stanowią przemysł wspólnotowy w znaczeniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

5.3.   Konsumpcja we Wspólnocie

(93)

Konsumpcję we Wspólnocie ustalono na podstawie wielkości sprzedaży przemysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym powiększonej o wielkość przywozu z ChRL i innych krajów trzecich, zgodnie z danymi Eurostatu. Kształtowała się ona następująco:

Tabela 1

Konsumpcja we Wspólnocie

2004

2005

2006

OD

Tony

511 103

545 757

519 801

577 332

Indeks

100

107

102

113

Źródło: Eurostat i odpowiedzi na kwestionariusze.

(94)

Ogólnie, wielkość konsumpcji we Wspólnocie wzrosła w badanym okresie o 13 %. Wzrost ten został przerwany przez okresowy spadek w wysokości 5 % między 2005 a 2006 r., po czym nastąpił ponowny wzrost konsumpcji o 11 % w OD. Spadek konsumpcji w 2006 r. można częściowo przypisać znacznemu wzrostowi ceny zakupu głównego surowca stosowanego do produkcji świec, parafiny, jak wyjaśniono w motywie (122) poniżej.

5.4.   Przywóz do Wspólnoty z ChRL

5.4.1.   Uwaga wstępna

(95)

Jak wspomniano w motywie (15) powyżej, dochodzenie wykazało, że w statystykach przywozu Eurostatu wyróżnia się trzy główne kody CN, w ramach których zgłaszane są świece:

1)

pierwszy kod obejmujący głównie zwykłe, bezzapachowe typy świec,

2)

drugi kod obejmujący różne typy świec standardowych, innych niż zwykłe i cienkie ale także świece robione ręcznie, sezonowe, zestawy zawierające świece itd., oraz

3)

trzeci kod obejmujący cienkie świece, świece stosowane w nocny i podobne itd.

(96)

Zaobserwowano, że niektórzy producenci eksportujący w ChRL zgłaszali zestawy zawierające świece, ale także inne elementy, jak ceramika, szkło, tkaniny i podobne elementy dekoracyjne, w ramach kategorii 2.

5.4.2.   Wielkość, cena oraz udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych

(97)

Stosując kontrolę wyrywkową w celu ustalenia dumpingu Komisja bada zwykle, czy obecne są dowody świadczące o tym, że wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały objęte próbą, stosowały skuteczny dumping swoich produktów na rynku wspólnotowym w OD, czy nie.

(98)

Aby zbadać tę kwestię Komisja ustaliła ceny eksportowe stosowane przez współpracujących producentów eksportujących, niewłączonych do próby, oraz ceny eksportowe niewspółpracujących eksporterów na podstawie danych Eurostatu, odpowiedzi na kwestionariusze producentów eksportujących w ChRL objętych próbą oraz formularzy kontroli wyrywkowej dostarczonych przez wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa w ChRL. Równolegle uznano, że przez dodanie średniego marginesu dumpingu ustalonego na podstawie danych od producentów eksportujących, objętych próbą, do średniej ceny eksportowej ustalonej dla producentów eksportujących, objętych próbą, w stosunku do których stwierdzono stosowanie dumpingu, ustalony zostanie poziom niedumpingowych cen eksportowych. Ceny eksportowe ustalone dla producentów eksportujących, nieobjętych próbą, zostały następnie porównane z niedumpingowymi cenami eksportowymi.

(99)

Porównanie cen wykazało, że zarówno (i) współpracujący producenci eksportujący, którzy nie zostali włączeni do próby, jak i (ii) eksporterzy, którzy nie współpracowali w dochodzeniu, stosowali średnie ceny eksportowe, które we wszystkich przypadkach był niższe niż średnie ceny niedumpingowe. Na tej podstawie uznano, że wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały objęte próbą, mianowicie przedsiębiorstwa współpracujące i niewspółpracujące, stosowały skuteczny dumping swoich produktów na rynku wspólnotowym.

(100)

Należy zauważyć, że wykazano, iż jeden producent eksportujący w ChRL, włączony do próby, nie stosował dumpingu swoich produktów na rynku wspólnotowym. W związku z tym prowadzony przez niego wywóz należy wyłączyć z analizy dotyczącej kształtowania się przywozu po cenach dumpingowych na rynek Wspólnoty. Jednak w celu uniknięcia wszelkiej ewentualnej możliwości wyjawienia poufnych danych odnoszących się do przedmiotowego producenta, dla zachowania poufności uznano, że dostępne dane, takie jak dane Eurostatu, nie będą przedstawiane publicznie, za wyjątkiem danych dotyczących eksportera, który nie stosował dumpingu na rynku wspólnotowym.

(101)

Pierwsza tabela poniżej zawiera zatem wszystkie dane dotyczące przywozu świec pochodzących z ChRL, a druga pokazuje zindeksowane dane dotyczące przywozu po cenach dumpingowych na rynek wspólnotowy w badanym okresie.

Tabela 2a

Całkowity przywóz z ChRL

2004

2005

2006

OD

Przywóz (tony)

147 530

177 662

168 986

199 112

Indeks

100

120

115

135

Ceny (EUR/tonę)

1 486

1 518

1 678

1 599

Indeks

100

102

113

108

Udział w rynku

28,9 %

32,6 %

32,5 %

34,5 %

Indeks

100

113

112

119

Źródło: Eurostat.

(102)

W sumie wielkość przywozu z ChRL wzrosła znacząco z 147 530 ton w 2004 r. do 199 112 ton w OD, tj. o 35 % lub o ponad 51 000 ton w badanym okresie. Wzrost odpowiadającego udziału w rynku (+5,6 punktu procentowego) był mniej znaczący z powodu wzrostu konsumpcji we Wspólnocie.

(103)

Zgodnie z uwagą w motywie (96) powyżej, dochodzenie wykazało, że na średnią cenę przywozu z ChRL oraz obserwowane tendencje wpływ miał do pewnego stopnia fakt, że niektóre produkty zgłaszane jako świece obejmowały wartość zestawu zawierającego ceramikę, szkło, karton lub inne materiały opakowaniowe.

Tabela 2b

Przywóz po cenach dumpingowych z ChRL

2004

2005

2006

OD

Przywóz (tony)

 

 

 

 

Indeks

100

120

115

136

Ceny (EUR/tonę)

 

 

 

 

Indeks

100

103

114

110

Udział w rynku

 

 

 

 

Indeks

100

112

113

121

Źródło: Eurostat i odpowiedzi na kwestionariusze.

(104)

Wielkość przywozu po cenach dumpingowych z ChRL również znacznie wzrosła w badanym okresie o 36 %. Wzrost odpowiadającego udziału w rynku był mniej znaczący z powodu wzrostu konsumpcji we Wspólnocie. Dane Eurostatu pokazują, że wielkość sprzedaży przywozu po cenach dumpingowych, a tym samym udział w rynku, zostały uzyskane głównie w ramach pierwszego kodu CN, który obejmuje kluczowy produkt przemysłu wspólnotowego i który stanowi znaczny udział wywozu z ChRL. Ponadto ustalono, że pomimo ogólnego spadku konsumpcji w okresie pomiędzy 2005 a 2006 r. przywóz nie stracił praktycznie w ogóle swojego udziału w rynku.

(105)

Średnie ceny przywozu po cenach dumpingowych z ChRL wykazały wzrost o 10 % w badanym okresie, jednak nadal były to ceny dumpingowe, średnio 38 %, w OD. Średnia cena przywozu po cenach dumpingowych wzrosła o ponad 3 % między 2006 r. a OD oraz, jak wyjaśniono poniżej, podcinała ceny przemysłu wspólnotowego w tym okresie.

5.4.3.   Podcięcie cenowe

(106)

W celu przeanalizowania podcięcia cenowego porównano średnie ważone ceny sprzedaży według typu produktu wytwarzanego przez przemysł wspólnotowy dla klientów niepowiązanych na rynku Wspólnoty, dostosowane do poziomu ex-works, do odpowiadających średnich ważonych cen rozpatrywanego przywozu dla pierwszego niepowiązanego klienta, ustalonych na podstawie CIF z odpowiednią korektą uwzględniającą koszty ponoszone po przywozie.

(107)

Na podstawie powyższej metodyki różnica między powyższymi cenami, wyrażona jako procent średniej ważonej ceny przemysłu wspólnotowego (ex-works), wykazała margines podcięcia cenowego w wysokości średnio 9 %.

(108)

Wykazano również, że podcięcie cenowe produktu kluczowego przemysłu wspólnotowego było wyższe w porównaniu z podcięciem obliczonym dla innych typów świec i wynosiło 12,1 %. Jest to dalszym dowodem na presję cenową wywieraną na przemysł wspólnotowy przez niskie ceny przywozu po cenach dumpingowych w OD.

5.5.   Sytuacja gospodarcza przemysłu wspólnotowego

5.5.1.   Uwagi wstępne

(109)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach dumpingowych na przemysł wspólnotowy zawierało ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych istotnych dla oceny stanu przemysłu wspólnotowego od 2004 r. do końca OD.

(110)

Jak wspomniano w motywie (31) powyżej, w związku z dużą liczbą producentów popierających skargę, zdecydowano się na zastosowanie kontroli wyrywkowej dla celów dochodzenia o powstałej szkodzie. Początkowo rozważano objęcie próbą ośmiu producentów lub grup producentów, w oparciu o kryterium największej produkcji, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Jeden z producentów wspólnotowych zmagał się jednak z poważnymi trudnościami finansowymi a dwóch innych, pomimo iż w pełni poparło skargę, nie było w stanie zaoferować pełnej współpracy w dochodzeniu. Wielkość produkcji pozostałych pięciu producentów lub grup producentów wynosiła w OD 44 % całkowitej produkcji przedsiębiorstw współpracujących. Zostali oni uznani za wystarczająco reprezentatywnych do celów kontroli wyrywkowej.

(111)

Praktyka Komisji nakazuje, w wypadku stosowania kontroli wyrywkowej w kontekście dochodzenia w sprawie szkody, ustalenie wskaźników szkody częściowo na podstawie objętych próbą producentów i częściowo na podstawie danych odnoszących się do wszystkich producentów objętych definicją przemysłu wspólnotowego. Czynniki i wskaźniki gospodarcze związane z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwo, takie jak ceny, wynagrodzenie, rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje i zwrot z inwestycji oraz zdolność do pozyskania kapitału zostały ustalone na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorstw objętych próbą. Czynniki ilościowe, takie jak produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych, wydajność, wielkość sprzedaży i udział w rynku, zapasy, zatrudnienie, wzrost oraz skala marginesu dumpingu zostały ustalone na poziomie przemysłu wspólnotowego jako całości.

5.5.2.   Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

Tabela 3

 

2004

2005

2006

OD

Produkcja (w tonach)

224 153

229 917

212 017

229 110

Indeks

100

103

95

102

Moce produkcyjne (w tonach)

279 362

281 023

291 902

301 327

Indeks

100

101

104

108

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

80 %

82 %

73 %

76 %

Indeks

100

102

91

95

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz.

(112)

Dochodzenie wykazało, że jednym z podstawowych produktów przemysłu wspólnotowego są tak zwane świeczki do podgrzewania. Stanowią one około 50 % produkcji producentów objętych definicją przemysłu wspólnotowego.

(113)

Jak pokazuje powyższa tabela, produkcja przemysłu wspólnotowego w badanym okresie lekko wzrosła, o 2 %. Trend spadkowy wielkości produkcji o 8 % zaobserwowany w latach 2005–2006 uległ odwróceniu w OD, przy jednoczesnym wzroście konsumpcji wspólnotowej o 11 %. Moce produkcyjne przemysłu wspólnotowego stale wzrastały, osiągając około 300 000 ton w OD, ale wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych w OD było niższe. Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja w tym przemyśle rozkłada się raczej sezonowo, niemożliwe było pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w ciągu roku; wykorzystanie mocy produkcyjnych w 76 % w OD było jednak stosunkowo niskie w porównaniu z poziomami osiągniętymi w 2004 i 2005 r.

5.5.3.   Wielkość sprzedaży i udział w rynku

Tabela 4

Wielkość sprzedaży

2004

2005

2006

OD

Tony

203 388

202 993

193 524

208 475

Indeks

100

100

95

103

Udział w rynku

39,8 %

37,2 %

37,2 %

36,1 %

Indeks

100

93

93

91

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz.

(114)

Wielkość osiągniętej przez przemysł wspólnotowy sprzedaży produktu objętego postępowaniem na rzecz niezależnych klientów, głównie dużych detalistów i dystrybutorów, na rynku wspólnotowym wzrosła o 3 % w OD w porównaniu z 2004 r. Wielkość sprzedaży spadła o 5 % między 2005 i 2006 r., pokrywając się z raczej słabym poziomem konsumpcji w 2006 r., ale zaczęła wzrastać w OD, równolegle ze wzrostem konsumpcji wspólnotowej.

(115)

Zaobserwowano jednak, że przemysł wspólnotowy nie nadążał w pełni za wzrostem konsumpcji wspólnotowej (o 13 %) w badanym okresie, a zwłaszcza w latach 2005–2006, kiedy rynek odnotował wzrost o 11 %. Udział w rynku zmniejszył się w konsekwencji o 3,7 punktu procentowego, z 39,8 % do 36,1 % podczas OD.

5.5.4.   Średnie ceny jednostkowe przemysłu wspólnotowego

(116)

Średnie ceny sprzedaży ex-works na rzecz niepowiązanych klientów na rynku wspólnotowym spadły w badanym okresie o 9 %. Spadek ten następował stopniowo w badanym okresie.

Tabela 5

 

2004

2005

2006

OD

Średnia cena w EUR za tonę

1 613

1 565

1 496

1 460

Indeks

100

97

93

91

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz.

(117)

Powyższa tabela pokazuje, że ceny przemysłu wspólnotowego również spadły w okresie od 2006 r. do OD, pomimo wzrastającego popytu na rynku wspólnotowym.

5.5.5.   Zapasy

(118)

Poziom zapasów na koniec roku, który stanowi średnio około 25 % produkcji, można by uważać za wysoki w badanym okresie.

Tabela 6

 

2004

2005

2006

OD

Zapasy

52 742

76 643

53 814

56 189

Indeks

100

145

102

107

Zapasy w % produkcji

25 %

33 %

25 %

24 %

Indeks

100

132

100

96

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz.

(119)

Wysoki poziom zapasów można jednak wytłumaczyć sezonowym charakterem produktu objętego postępowaniem, faktem, że typy świec produkowane przez przemysł wspólnotowy są głównie typami standardowymi, oraz szeroką gamą istniejących produktów, które powinny być dostępne dla klientów. Poziom zapasów był nawet wyższy w 2005 r., kiedy, z powodu niekorzystnego rozwoju wielkości sprzedaży w porównaniu do 2004 r., zgromadzono większe zapasy w ciągu roku. Spowolnienie sprzedaży do końca 2005 r. doprowadziło w konsekwencji do wysokich poziomów zapasów. Nie uważa się jednak, że w niniejszym przypadku zapasy są istotnym wskaźnikiem szkody.

5.5.6.   Zatrudnienie, płace i wydajność

Tabela 7

 

2004

2005

2006

OD

Zatrudnienie – w przeliczeniu na pełny etat (FTE)

5 418

5 686

5 089

4 699

Indeks

100

105

94

87

Koszty pracy (EUR/FTE)

19 404

16 568

19 956

21 073

Indeks

100

85

103

109

Wydajność (tona/FTE)

52

49

57

64

Indeks

100

94

110

123

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz.

(120)

Stosunkowo wysoki poziom zatrudnienia w 2005 r. był przede wszystkim spowodowany zatrudnieniem pracowników na czas określony, co podyktowane było zwiększonym popytem w tym roku. Zatrudnienie jednak radykalnie spadło począwszy od 2006 r. oraz pod koniec OD, osiągając poziom o 13 % niższy niż w 2004 r. Wzrost średnich kosztów pracy był ograniczony do 9 % w badanym okresie.

(121)

Zwiększenie siły roboczej spowodował lekki spadek wydajności w 2005 r., lecz przeprowadzone w 2006 r. zwolnienia umożliwiły wzrost wydajności, pomimo spadku wielkości produkcji o 8 % między 2005 i 2006 r. Połączenie wielkości produkcji i zwiększonej sprzedaży, a szczególnie niższego poziomu zatrudnienia, wyjaśnia 23 % wzrost wydajności w OD, w porównaniu z 2004 r.

5.5.7.   Koszt produkcji

Tabela 8

 

2004

2005

2006

OD

Całkowity koszt produkcji (EUR/tonę)

1 502

1 468

1 695

1 468

Indeks

100

98

113

98

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz.

(122)

Należy zauważyć, że surowce, głównie parafina, stanowią około 50 % kosztu produkcji. Powyższa tabela pokazuje, że koszt produkcji pozostawał stabilny w badanym okresie, z wyjątkiem roku 2006. Odnotowany w 2006 r. wzrost tłumaczy się znacznym wzrostem cen parafiny w latach 2005–2006. Przemysł wspólnotowy zareagował na ten nagły wzrost cen parafiny zastąpieniem, tam, gdzie to technicznie możliwe, parafiny stearyną. Ceny stearyny były rzeczywiście bardziej stabilne do 2006 r. i były niższe od cen parafiny nawet w OD.

(123)

Dochodzenie wykazało ponadto, że przemysł wspólnotowy zracjonalizował swą produkcję, która częściowo została przeniesiona do państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i tym samym musiał drastycznie zmniejszyć zatrudnienie, zwłaszcza począwszy od 2006 r., aby zredukować koszty.

(124)

Połączenie tych wszystkich czynników doprowadziło do sytuacji, w której przemysł wspólnotowy był w stanie utrzymywać swe koszty produkcji w OD na poziomie porównywalnym z poziomem z 2004 r.

5.5.8.   Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

Tabela 9

 

2004

2005

2006

OD

Rentowność

6,9 %

6,2 %

–13,3 %

–0,6 %

Indeks

100

90

– 193

–9

Przepływy pieniężne (w tys. EUR)

16 215

13 732

–4 618

3 093

Indeks

100

85

–28

19

Inwestycje (w tys. EUR)

5 435

8 876

12 058

7 326

Indeks

100

163

222

135

Zwrot z inwestycji

5,7 %

4,9 %

–10,7 %

–0,1 %

Indeks

100

86

– 188

–2

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz.

(125)

Rentowność przemysłu wspólnotowego ustalono wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego jako odsetek obrotów tej sprzedaży. W badanym okresie rentowność przemysłu wspólnotowego spadła z poziomu zysku wynoszącego 6,9 % w 2004 r. do poziomu strat wynoszącego – 0,6 % w OD. Rentowność przemysłu wspólnotowego w 2004 i 2005 r. była dobra, zaś sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu w 2006 r. z powodu połączenia takich czynników, jak wzrost kosztów produkcji i spadek cen sprzedaży. Pomimo dalszego spadku cen sprzedaży w OD, zmniejszenie kosztów produkcji umożliwiło osiągnięcie wyników zbliżonych do progu rentowności w tym okresie.

(126)

Tendencja wykazywana przez przepływy pieniężne, które są wskaźnikiem zdolności przemysłu do samofinansowania swej działalności, odzwierciedla w dużej mierze kształtowanie się rentowności. Pomimo powrotu korzystnych tendencji w przepływach pieniężnych w OD, sytuowały się one na dużo niższym poziomie niż w 2004 i 2005 r. Te same obserwacje można poczynić na temat zwrotu z inwestycji, który był ujemny zarówno w 2006 r. jak i w OD.

(127)

Pomimo trudnej sytuacji przemysł wspólnotowy nadal dokonywał inwestycji w badanym okresie. Fakt ten sugeruje, że przemysł nie jest gotowy do zaniechania produkcji, lecz nadal uważa sektor za rentowny. Poziom inwestycji ilustruje fakt, iż sektor posiada zdolność do pozyskania niezbędnego kapitału.

5.5.9.   Wzrost

(128)

Sprzedaż przemysłu wspólnotowego na rynek wspólnotowy między 2004 r. a OD wzrosła o 3 %, ale przemysł wspólnotowy nie mógł w pełni nadążyć za rozwojem konsumpcji wspólnotowej, która osiągnęła 13 %. W rezultacie udział w rynku spadł o prawie 3,7 punktu procentowego.

5.5.10.   Wielkość rzeczywistego marginesu dumpingu

(129)

Wykazano, że jeden z objętych próbą producentów eksportujących w ChRL, reprezentujący ograniczoną wielkość wywozu do Wspólnoty, nie stosował dumpingu swoich produktów na rynku wspólnotowym. W przypadku wszystkich pozostałych producentów eksportujących marginesy dumpingu, o których mowa w motywie (84) do (89), w widoczny sposób przewyższają poziom de minimis. Jak wyjaśniono powyżej w motywie (99), uważa się, że wszyscy pozostali producenci eksportujący w ChRL, nieobjęci próbą, współpracujący lub nie, stosowali dumping na rynku wspólnotowym. Jeżeli uwzględni się wielkość i cenę przywozu po cenach dumpingowych, wpływu rzeczywistego marginesu dumpingu – ustalonego średnio na 48 % – nie można uznać za nieistotny.

5.6.   Wnioski dotyczące szkody

(130)

Uważa się, że w badanym okresie wyniki przemysłu wspólnotowego polepszyły się, jeśli chodzi o niektóre wskaźniki ilościowe, takie jak produkcja (+ 2 %), moce produkcyjne (+ 8 %), rentowność (+ 23 %) i wielkość sprzedaży (+ 3 %).

(131)

Wszystkie wskaźniki powiązane z sytuacją finansową przemysłu wspólnotowego uległy jednak znacznemu pogorszeniu w badanym okresie. Niezależnie od zdolności przemysłu wspólnotowego do pozyskania kapitału na inwestycje, zwrot z inwestycji był ujemny w OD, a przepływy pieniężne zmniejszyły się w badanym okresie o 81 %. Średnie ceny sprzedaży spadły o 9 %, a rentowność spadła z poziomu wynoszącego prawie 6,9 % w 2004 r. do poziomu strat wynoszącego – 0,6 % w OD.

(132)

Ponadto większość wskaźników szkody dotyczących przemysłu wspólnotowego również kształtowały się niekorzystnie w badanym okresie: wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło o 4 %, zapasy zwiększyły się o 7 %, a zatrudnienie spadło o 13 %. Udział przemysłu wspólnotowego w rynku również się zmniejszył – z 39,8 % w 2004 r. do 36,1 %, czyli o 3,7 punktu procentowego. Przemysł wspólnotowy nie mógł skorzystać ze wzrostu rynku o 13 %, gdyż był w stanie zwiększyć wielkość swej sprzedaży jedynie o 3 %.

(133)

Analiza kosztów, w tym kosztów surowców, wykazała, że pomimo znacznego wzrostu cen głównych surowców, przemysł wspólnotowy potrafił utrzymać koszty jednostkowe w OD na poziomie z lat 2004–2005. Pomimo 11 % wzrostu popytu między 2006 r. a OD, ceny sprzedaży spadły jednak o 3 %, a zatrudnienie drastycznie zmalało. Rentowność wciąż była ujemna w OD.

(134)

W związku z powyższym można uznać, że przemysł wspólnotowy poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

6.   ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

6.1.   Wstęp

(135)

Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy przywóz po cenach dumpingowych świec pochodzących z ChRL wyrządził szkodę przemysłowi wspólnotowemu w takim stopniu, iż można ją sklasyfikować jako istotną. Oprócz przywozu po cenach dumpingowych zbadano również inne znane czynniki, które w tym samym czasie mogły działać na szkodę przemysłu wspólnotowego, aby sprawdzić, czy nie przypisano przywozowi po cenach dumpingowych ewentualnej szkody spowodowanej tymi innymi czynnikami.

6.2.   Skutki przywozu po cenach dumpingowych

(136)

Dochodzenie wykazało, że świece wywożone z ChRL do Wspólnoty były sprzedawane po cenach w znaczącym stopniu dumpingowych na rynku Wspólnoty w OD. Jak wspomniano w motywie (129) powyżej, uważa się, że współpracujący producenci eksportujący w ChRL sprzedawali produkt objęty postępowaniem ze średnim marginesem dumpingu wynoszącym 26,2 %. Należy również podkreślić, że około 55 % eksporterów chińskich nie współpracowało w dochodzeniu. Istnieją dowody świadczące o tym, że eksporterzy ci stosowali dumping w większym stopniu niż eksporterzy współpracujący w dochodzeniu.

(137)

Wielkość przywozu po cenach dumpingowych wzrosła o 36 % na rynku wspólnotowym w badanym okresie. Wzrost ten dokonał się po cenach w znaczącym stopniu dumpingowych, niższych średnio o 9 % od cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy w OD. Jak wyjaśniono w motywie (108) powyżej, dochodzenie wykazało, iż podcięcie cenowe dokonane przez przywóz po cenach dumpingowych było nawet większe, mianowicie o 12,1 % w kluczowym segmencie rynku przemysłu wspólnotowego. Zgodnie z tym udział w rynku eksporterów stosujących przywóz po cenach dumpingowych wzrósł z 27,5 % do około 33 %, czyli o ponad 5 punktów procentowych w OD.

(138)

Statystyki Eurostatu dotyczące przywozu pokazują, iż przywóz po cenach dumpingowych wzrósł znacznie bardziej w kategoriach, które zawierają kluczowe produkty produkowane i sprzedawane przez przemysł wspólnotowy. Przywóz po cenach dumpingowych w tym segmencie rynku wzrósł o 46 % – udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych w tym segmencie wzrósł w tym okresie o około 3,5 punktu procentowego. Zmiany te należy rozpatrywać w świetle ogólnego znacznego podcięcia cenowego oraz presji cenowej wywieranej przez przywóz po cenach dumpingowych na rynek wspólnotowy.

(139)

Jednocześnie wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego wzrosła jedynie o 3 %, pomimo ogólnego wzrostu konsumpcji o 13 %. W związku z tym udział w rynku przemysłu wspólnotowego zmniejszył się w badanym okresie z 39,8 % do 36,1 %, co stanowi stratę udziału w rynku w wysokości 3,7 punktu procentowego.

(140)

Zauważono również, iż w 2006 r. wyniki przemysłu wspólnotowego były wyjątkowo niekorzystne, jako że przemysł poniósł znaczne straty w porównaniu z 2005 r. Sytuacja ta zbiegła się w czasie z ciągłą obecnością dużych ilości przywozu po niskich cenach z ChRL na rynku Wspólnoty i z 5 % spadkiem konsumpcji we Wspólnocie. Ogólna wielkość sprzedaży Wspólnoty zmniejszała się w tym samym tempie, co przywóz po cenach dumpingowych, podczas gdy ceny przemysłu wspólnotowego spadły o 5 %, aby nadążyć za poziomem cen przywozu po cenach dumpingowych.

(141)

Wynika z tego, że konsumpcja wzrosła o 11 % w okresie od 2006 r. do końca OD. Przemysłowi wspólnotowemu udało się zwiększyć wielkość swej sprzedaży o 8 %, ale przywóz po cenach dumpingowych zwiększył się, ogólnie, o wiele bardziej (+ 18 %). Ceny przywozu po cenach dumpingowych spadły jednocześnie o ponad 3 %. Przemysł wspólnotowy nie mógł skorzystać ze wzrostu rynku ani ze zmniejszonych kosztów produkcji. Zamiast tego musiał on podążać za tendencją spadkową cen sprzedaży i zmniejszyć swe ceny o 2,5 % w OD, co zwiększyło straty poniesione w 2006 r.

(142)

Uważa się, że stała presja wywierana przez niskie ceny przywozu po cenach dumpingowych na rynek wspólnotowy nie umożliwiła przemysłowi wspólnotowemu ustalenia swych cen sprzedaży zgodnie z kosztami w OD. Tłumaczy to straty w udziale w rynku, niski poziom cen sprzedaży i ujemną tendencję rentowności osiągnięte przez przemysł wspólnotowy w tym okresie. W związku z tym uznano wstępnie, że gwałtowny wzrost taniego przywozu po cenach dumpingowych z ChRL miał znaczny negatywny wpływ na sytuację gospodarczą przemysłu wspólnotowego w OD.

6.3.   Wpływ innych czynników

6.3.1.   Rozwój popytu

(143)

Tak jak wspomniano w motywie (94) powyżej, konsumpcja wspólnotowa świec spadła o 13 % między 2004 r. a OD. Umożliwiło to przemysłowi wspólnotowemu działanie na rozwijającym się rynku, dlatego też nie można uznać, że istotna szkoda poniesiona przez przemysł wspólnotowy jest konsekwencją rozwoju konsumpcji na rynku wspólnotowym.

6.3.2.   Przywóz po cenach niedumpingowych

(144)

Dochodzenie wykazało, że przywóz, wobec którego nie stwierdzono stosowania dumpingu, był sprzedawany na rynku wspólnotowym po stosunkowo wysokich cenach. W związku z tym uznano, że przywóz ten nie przyczynił się do niskiego poziomu cen sprzedaży i do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

6.3.3.   Przywóz z innych krajów trzecich

(145)

Tendencje w wielkości przywozu i w cenach z innych krajów trzecich między rokiem 2004 a OD wyglądały następująco:

Tabela 10

Inne kraje trzecie

2004

2005

2006

OD

Całkowity przywóz (w tonach)

18 189

19 723

18 031

19 447

Indeks

100

108

99

107

Udział w rynku

3,6 %

3,6 %

3,5 %

3,4 %

Indeks

100

100

97

94

Ceny (EUR/tonę)

2 643

2 690

3 028

3 207

Indeks

100

102

115

121

Źródło: Eurostat.

(146)

Wielkość przywozu z krajów trzecich nieobjętych dochodzeniem wzrosła o 7 % w badanym okresie, lecz utrzymała się na nieznacznym poziomie w OD. Najprawdopodobniej w grę wchodziły przede wszystkim drogie produkty niszowe importowane zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Fakt, iż wzrost konsumpcji wspólnotowej był bardziej widoczny doprowadził do utraty udziałów w rynku o 0,2 punktu procentowego w OD. Ceny tego przywozu, które były stosunkowo wysokie w badanym okresie, wzrosły o 21 % w tym okresie.

(147)

Na podstawie powyższego stwierdzono wstępnie, że przywóz ten nie miał wpływu na istotną szkodę poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

6.3.4.   Producenci wspólnotowi nieobjęci definicją przemysłu wspólnotowego

(148)

Tak jak sugerowano w motywie (92) powyżej, dostępne informacje o rynku świec we Wspólnocie wskazują, że producenci reprezentujący około 40 % produkcji wspólnotowej nie są objęci definicją przemysłu wspólnotowego w niniejszym dochodzeniu.

(149)

Niektórzy producenci wspólnotowi, reprezentujący około 17 % produkcji wspólnotowej, sprzeciwili się wszczęciu dochodzenia, gdyż większość z nich dokonywała przywozu stosunkowo dużych ilości świec z ChRL. Wpływ dokonywanego przez nich przywozu z ChRL został wzięty pod uwagę w analizie skutków przywozu po cenach dumpingowych z ChRL w motywach (136) do (142) powyżej. Pozostali producenci wspólnotowi, reprezentujący 23 % produkcji wspólnotowej, nie wypowiedzieli się lub pozostawali neutralni w kwestii wszczęcia dochodzenia.

(150)

Analiza danych dotyczących rynku wspólnotowego sugeruje, że wszyscy pozostali producenci wspólnotowi nie zdobyli, ale utracili udział w rynku, przy sprzedaży swej własnej produkcji w badanym okresie. Dochodzenie nie wskazało na żaden szczególny problem dotyczący konkurencji między producentami wspólnotowymi, w przypadku ich własnej produkcji świec, ani jakichkolwiek czynników zniekształcających handel, które mogłyby wyjaśnić istotną szkodę poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

(151)

W związku z powyższym postanowiono wstępnie, że producenci nieobjęci definicją przemysłu wspólnotowego nie przyczynili się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

6.3.5.   Wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego

(152)

Na podstawie danych Eurostatu i odpowiedzi na kwestionariusz producentów wspólnotowych objętych próbą wynika, że całkowity wywóz świec poza Wspólnotę dokonywany przez producentów wspólnotowych wzrósł o 10 % w badanym okresie, mianowicie z 47 701 ton w 2004 r. do 52 565 ton w OD. Głównymi rynkami wywozu są Norwegia, Szwajcaria i USA, gdzie poziom cen jest zazwyczaj stosunkowo wysoki. Dochodzenie wykazało, że przemysłowi wspólnotowemu udało się zwiększyć swój wywóz do krajów trzecich, zwłaszcza w latach 2005–2006, kiedy konsumpcja we Wspólnocie spadła o 5 %. Te zasadniczo dobre wyniki eksportowe były szczególnie korzystne w OD.

(153)

W świetle powyższego uważa się, że wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego nie przyczyniły się do szkody poniesionej przez ten przemysł w OD.

6.3.6.   Przywóz świec przez przemysł wspólnotowy

(154)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, iż przywóz świec z ChRL przez przemysł wspólnotowy był źródłem szkody powstałej z winy własnej.

(155)

Dochodzenie wykazało, że niektórzy producenci objęci definicją przemysłu wspólnotowego dokonywali przywozu świec pochodzących z ChRL, aby uzupełnić swój asortyment produktów. Dokonane w OD zakupy okazały się jednak niewielkie – mniejsze niż 5 % – w porównaniu do wielkości sprzedaży producentów wspólnotowych objętych postępowaniem.

(156)

Na podstawie powyższego uznano wstępnie, że przywóz produktu objętego postępowaniem dokonywany przez przemysł wspólnotowy z ChRL nie przyczynił się do istotnej szkody poniesionej przez ten przemysł w OD.

6.3.7.   Przeniesienie produkcji przez przemysł wspólnotowy

(157)

Niektóre z zainteresowanych stron przypisały mniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz straty w udziale w rynku poniesione przez przemysł wspólnotowy faktowi, iż przeniósł on część swej produkcji do innych państw członkowskich we Wspólnocie, zwłaszcza w 2006 r. Strony te uznały ponadto, że spadek cen sprzedaży spowodowany jest warunkami konkurencji panującymi w tych państwach członkowskich, w których, jak się wydaje, istnieje więcej presji na ceny sprzedaży.

(158)

Dochodzenie wykazało, że moce produkcyjne Wspólnoty nie zmalały, lecz stałe rosły – o 8 % w badanym okresie. Okazało się ponadto, że największy wzrost mocy produkcyjnych zaobserwowano począwszy od 2006 r. i w OD. Okazało się również, że wielkość zarówno produkcji, jak i sprzedaży przemysłu wspólnotowego wzrosła o 8 % między 2006 r. a OD. Tym samym twierdzeniu temu zaprzeczają ustalenia dochodzenia, które wykazało wzrost mocy produkcyjnych, produkcji i zapasów. Tak jak wskazano w motywie (115) powyżej, straty udziału w rynku poniesione przez przemysł wspólnotowy spowodowane były faktem, iż przemysł wspólnotowy nie mógł w pełni skorzystać ze wzrostu rynku w tym okresie.

(159)

W powyższych motywach (122) do (124) wykazano również, że działania restrukturyzacyjne podjęte przez przemysł wspólnotowy szczególnie w 2006 r. doprowadziły do znacznego obniżenia (o 14 %) średnich kosztów produkcji, zwłaszcza w OD. Żaden element dochodzenia nie wskazuje na fakt, że przemysł wspólnotowy znacznie zmienił skład swych klientów we Wspólnocie, jak utrzymywały zainteresowane strony. Uważa się raczej, że presja cenowa wywierana przez niskie ceny przywozu po cenach dumpingowych z ChRL doprowadziła do niskiego poziomu cen świec na rynku wspólnotowym.

(160)

Na podstawie powyższego dochodzenie nie wskazało na związek między przeniesieniem produkcji przez przemysł wspólnotowy a istotną szkodą poniesioną przez ten przemysł w OD.

6.3.8.   Wpływ istnienia kartelu europejskich producentów parafiny

(161)

Niektóre strony twierdziły, że szkoda poniesiona przez przemysł wspólnotowy była spowodowana wzrostem cen podstawowego surowca, mianowicie parafiny, na rynku wspólnotowym. Powoływały się one przede wszystkim na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (DG ds. Konkurencji), w którym utrzymywano, że kartel europejskich producentów parafiny istniał do początku 2005 r. W związku z tym strony zwróciły się do Komisji o dokładne zbadanie faktów i zwrócenie uwagi na każdy nowy element związany z wpływem kartelu na sytuację gospodarczą przemysłu wspólnotowego.

(162)

Dochodzenie wykazało, że wzrost cen parafiny miał nie tylko wpływ na rynek wspólnotowy, lecz również na inne rynki na świecie, jako że cena parafiny, pochodnej ropy naftowej, jest ściśle związana z kształtowaniem się cen ropy naftowej.

(163)

Tak jak to wyjaśniono w motywach (122) do (124) powyżej, przemysłowi wspólnotowemu udało się utrzymać kontrolę nad swymi kosztami w OD. Na wzrost cen parafiny odpowiedziano zastąpieniem parafiny stearyną. Przemysł wspólnotowy zracjonalizował również swą produkcję i doprowadził do znacznej redukcji swych kosztów, które w OD utrzymywały się na poziomie porównywalnym z poziomem z lat 2004 i 2005.

(164)

DG ds. Konkurencji przeprowadziła dochodzenie w sprawie domniemanego istnienia kartelu niektórych producentów parafiny, głównego surowca dla przemysłu świec we Wspólnocie, i oficjalnie opublikowała swe ustalenia na początku października 2008 r.

(165)

Pierwsza analiza tych ustaleń w związku z obecnym dochodzeniem antydumpingowym wskazuje, że około jedna trzecia zaopatrzenia przemysłu wspólnotowego w parafinę w OD, zwłaszcza w 2007 r., pochodziła z przedsiębiorstw należących do kartelu. Dane zweryfikowane w tym okresie wskazują, iż średnia cena parafiny nabywanej od przedsiębiorstw należących do kartelu sytuuje się w widełkach cenowych parafiny nabywanej od innych dostawców we Wspólnocie. Należy również zauważyć, że ceny parafiny nabywanej przez przemysł wspólnotowy okazały się porównywalne do cen parafiny w ChRL. Informacje o tych cenach to jedyne informacje dostępne o cenach spoza UE na tym etapie dochodzenia.

(166)

DG ds. Konkurencji rozpoczęła swoje dochodzenie na początku kwietnia 2005 r., a badany okres dla celów niniejszego dochodzenia objął niewiele ponad rok, podczas którego stwierdzono istnienie kartelu. Można by w związku z tym utrzymywać, że rok 2004 nie jest odpowiedni lub reprezentacyjny dla analizy szkody i związku przyczynowego z powodu istnienia kartelu w owym roku.

(167)

Stwierdziwszy, iż hipoteza, według której kartel przestał istnieć kiedy rozpoczęło się dochodzenie DG ds. Konkurencji, tj. na początku 2005 r., jest do przyjęcia; porównano tendencje dotyczące sytuacji gospodarczej przemysłu wspólnotowego podczas istnienia kartelu, tj. w 2004 r., i po zakończeniu jego istnienia, tj. w 2005 r. Porównanie to wskazuje, że tendencje dotyczące obrazu szkody przemysłu wspólnotowego pozostają mniej więcej takie same. Uwzględnienie rozwoju wskaźników szkody między 2005 r. a OD nie zmieniłoby obrazu szkody ani wniosków przedstawionych w motywach (130) do (134) powyżej.

(168)

W związku z tym, na podstawie obecnie dostępnych informacji, wydaje się, że wzrost kosztów surowca i istnienie kartelu nie mogło mieć istotnego wpływu na sytuację gospodarczą przemysłu wspólnotowego, która została przeanalizowana dogłębnie od 2004 r. do końca 2007 r.

(169)

Możliwy wpływ kartelu na rynek wspólnotowy będzie mimo to przedmiotem dalszej analizy w dalszym ciągu dochodzenia.

6.4.   Wnioski w sprawie związku przyczynowego

(170)

Powyższa analiza wykazała istnienie znacznego wzrostu wielkości i udziału w rynku taniego przywozu po cenach dumpingowych pochodzącego z ChRL między 2004 r. a OD. Stwierdzono ponadto, że przywozu dokonywano po cenach w znaczącym stopniu dumpingowych, które były o wiele niższe od cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym dla podobnych typów produktów.

(171)

Wzrost w wielkości i udziale w rynku taniego przywozu po cenach dumpingowych z ChRL zbiegł się w czasie z ogólnym wzrostem popytu we Wspólnocie, a także z niekorzystnym kształtowaniem się cen sprzedaży, znacznym spadkiem w udziale w rynku przemysłu wspólnotowego oraz pogorszeniem się głównych wskaźników związanych z sytuacją gospodarczą tego przemysłu w OD. Przemysł wspólnotowy poniósł znaczne straty w 2006 r. i nadal był deficytowy w OD.

(172)

Analiza pozostałych znanych czynników, które mogły spowodować szkodę przemysłu wspólnotowego, wykazała, że żaden z nich nie mógł mieć znacznego niekorzystnego wpływu na ten przemysł, zwłaszcza w OD.

(173)

W oparciu o powyższą analizę, która we właściwy sposób wyodrębniła i oddzieliła skutki wszystkich znanych czynników mających wpływ na sytuację przemysłu wspólnotowego od szkodliwych skutków przywozu po cenach dumpingowych, uznaje się wstępnie, że przywóz z ChRL spowodował istotną szkodę dla przemysłu wspólnotowego w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

7.   INTERES WSPÓLNOTY

7.1.   Uwaga wstępna

(174)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy pomimo sformułowania wniosku o wystąpieniu dumpingu wyrządzającego szkodę istniały jakiekolwiek istotne powody, aby stwierdzić, że przyjęcie tymczasowych środków antydumpingowych w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Wspólnoty. Interes Wspólnoty określono na podstawie analizy wszystkich zaangażowanych interesów, włącznie z interesem przemysłu wspólnotowego, dostawców surowców, importerów oraz konsumentów produktu objętego postępowaniem.

7.2.   Przemysł wspólnotowy

(175)

Przemysł wspólnotowy składa się z wielu małych i średnich producentów umiejscowionych we Wspólnocie, zatrudniających bezpośrednio około 5 000 osób i nabywających większość surowców od dostawców wspólnotowych. Oznacza to, że istnieje wiele przedsiębiorstw we Wspólnocie, które zależą od tego przemysłu. Sytuacja ta rozszerza wpływ gospodarczy przemysłu produkującego świece, a zwłaszcza jego wpływ na zatrudnienie we Wspólnocie.

(176)

Przemysł wspólnotowy czynił starania, aby pozyskać kapitał i zainwestować w modernizację i automatyzację procesu produkcji, tak aby pozostać konkurencyjnym. Zauważono również, że zostały podjęte znaczne wysiłki w celu restrukturyzacji produkcji i redukcji kosztów. Działania te wskazują, że przemysł jest rentowny i nie jest gotowy do zaprzestania produkcji.

(177)

Uważa się, że nienałożenie tymczasowych środków antydumpingowych doprowadziłoby do dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej przemysłu wspólnotowego, czyli podważyłoby wysiłki podjęte w ostatnich latach, a zwłaszcza inwestycje. W perspektywie krótkoterminowej oznaczałoby to zamykanie przedsiębiorstw, nie tylko w przemyśle produkującym świece, ale również najprawdopodobniej w gałęziach przemysłu będących poprzednim ogniwem łańcucha produkcyjnego, oraz związane z tym straty w zatrudnieniu we Wspólnocie.

(178)

Oczekuje się, że w następstwie nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych poziom cen świec na rynku wspólnotowym wzrośnie i umożliwi przywrócenie rentowności przemysłu wspólnotowego. Wzrost cen o 7 % byłby wystarczający, aby umożliwić przemysłowi szybkie osiągnięcie zadowalającego poziomu rentowności. Proponowane środki najprawdopodobniej umożliwiłyby przemysłowi wspólnotowemu odzyskanie przynajmniej części udziału w rynku straconego w badanym okresie i miałyby dalszy pozytywny wpływ na jego sytuację gospodarczą i rentowność.

7.3.   Importerzy

(179)

Otrzymano sześć odpowiedzi na kwestionariusz od importerów, z których tylko dwie można uważać za przydatne dla celów analizy dotyczącej interesu Wspólnoty.

(180)

Dwaj importerzy, którzy przedłożyli konstruktywne odpowiedzi i współpracowali w dochodzeniu, byli przeciwko nałożeniu środków antydumpingowych. Na importerów tych przypada około 3 % łącznego przywozu świec z ChRL do Wspólnoty i około 1 % konsumpcji wspólnotowej świec w OD. Obroty w handlu świecami odpowiadają 3,4 % działalności tych przedsiębiorstw.

(181)

Stwierdzono, że marża zysku brutto osiągnięta przez tych importerów ze sprzedaży świec z ChRL w OD wynosiła między 15 a 25 % w OD, jako że były one głównie sprzedawane dystrybutorom na rynku wspólnotowym. Bezpośredni wpływ wprowadzenia tymczasowych środków antydumpingowych może jednak mieć znaczenie dla tych dwóch współpracujących importerów, jeśli nie będą oni mogli przenieść ewentualnych skutków wprowadzenia tych środków na swoich klientów. Dochodzenie wykazało, że ceny świec dla dużych klientów, takich jak dystrybutorzy, były stosunkowo zaniżone w OD, ale że detaliści uzyskiwali spore marże zysku brutto, nawet na sprzedaży produktów podstawowych. W związku z tym uważa się, że przynajmniej część podwyżki cen nabycia spowodowanej wprowadzeniem środków antydumpingowych mogłaby zostać przeniesiona na różne ogniwa sieci dystrybucji, aż do poziomu detalistów.

(182)

Biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż świec stanowi mały udział w obrotach importerów współpracujących, tj. tylko 3,4 %, i że istnieje prawdopodobieństwo, że importerzy byliby w stanie przenieść przynajmniej część wzrostu cen na dalsze ogniwa łańcucha dystrybucji, uznaje się wstępnie, że wpływ tymczasowych środków na ich sytuację finansową nie będzie znaczący.

(183)

Duże grupy detalistów, które dokonały przywozu dużych ilości świec w OD albo nie zaoferowały współpracy, albo przedstawiły odpowiedzi, które nie były konstruktywne dla analizy interesu Wspólnoty. Dlatego dokładna ocena pełnego wpływu proponowanych środków antydumpingowych na rentowność tych grup, na podstawie zweryfikowanych danych, nie była możliwa.

(184)

Pomimo braku współpracy z ich strony Komisja poszukiwała publicznie dostępnych informacji o cenach detalicznych świec, a zwłaszcza świeczek do podgrzewania, i dokonała oceny możliwego wpływu na detalistów wprowadzenia tymczasowych środków antydumpingowych. Świeczki do podgrzewania stanowiły duży udział zarówno wywozu z ChRL, jak i sprzedaży przemysłu wspólnotowego w OD. W związku z tym porównano średnie cła płacone za przywóz świec importowanych z ChRL oraz możliwy wzrost cen świeczek do podgrzewania produkowanych przez przemysł wspólnotowy.

(185)

Na podstawie ogólnie dostępnych informacji stwierdzono, że duzi detaliści osiągają w handlu świecami spore marże zysku brutto, wynoszące kilkaset procent. Praktycznie rzecz biorąc oznacza to, że dla paczki zwykłych świec sprzedanej konsumentowi po indeksowanej cenie detalicznej wynoszącej 100, marża zysku brutto detalistów mogłaby wynieść nawet 70. Na podstawie zweryfikowanych danych indeksowana cena dla tej samej paczki importowanej z ChRL wynosiłaby 30, a nałożenie tymczasowych środków antydumpingowych doprowadziłoby do cła indeksowanego wynoszącego 4, biorąc pod uwagę odpowiedni udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych.

(186)

Gdyby duzi detaliści dokonali zakupu tej samej paczki świec bezpośrednio od przemysłu wspólnotowego, ich marża zysku brutto pozostałaby na wysokim poziomie, nawet gdyby wzrost cen, o którym mowa w motywie (178) powyżej, doszedł do skutku. Cena nabycia paczki w formie indeksowanej wynosiłaby około 35 dla detalistów.

(187)

Analiza ta prowadzi do wniosku, że ewentualny wpływ tymczasowych środków na przedsiębiorstwa detaliczne byłby bardzo ograniczony. Wydaje się, że przedsiębiorstwa mogłyby nawet wchłonąć większość proponowanych środków, bez przenoszenia ich na konsumentów i bez znaczącego wpływu na ich marżę zysku.

(188)

Na podstawie powyższego stwierdzono zatem wstępnie, że wpływ środków antydumpingowych, jeśli zostaną one wprowadzone, najprawdopodobniej nie będzie miał istotnego znaczenia dla importerów.

7.4.   Konsumenci

(189)

Pomimo iż świece są typowym produktem konsumpcyjnym, żadne ze stowarzyszeń reprezentujących interesy konsumentów nie współpracowało w dochodzeniu. Potencjalny wpływ tymczasowych środków antydumpingowych na konsumentów we Wspólnocie został jednak zbadany w świetle danych zebranych dla dużych grup sprzedawców detalicznych we Wspólnocie.

(190)

Tak jak wyjaśniono w motywach (185) i (186), detaliści, a zwłaszcza duże grupy detalistów, osiągają marże zysku brutto na tak wysokim poziomie, że powinni oni być w stanie wchłonąć tymczasowe środki antydumpingowe bez podwyższania cen dla konsumentów.

(191)

W tych okolicznościach uznaje się wstępnie, że wpływ na konsumentów nie powinien być istotny.

7.5.   Dostawcy surowców

(192)

Zgłosił się jeden dostawca parafiny i odpowiedział na kwestionariusz przeznaczony dla dostawców surowców używanych do produkcji świec. Przypomina się, że parafina może stanowić do 50 % kosztów produkcji produktu objętego postępowaniem.

(193)

Tak jak wspomniano w motywie (175) powyżej, przyszła sytuacja przemysłu wspólnotowego może pozytywnie wpłynąć na dostawców surowców. Uznaje się wstępnie, że nałożenie środków antydumpingowych nie jest sprzeczne z interesem dostawców surowców.

7.6.   Czynniki zniekształcające konkurencję i handel

(194)

Odnośnie do rynku wspólnotowego, jeśli zostaną nałożone środki antydumpingowe, chińscy producenci eksportujący, których dotyczy postępowanie, mający silną pozycją rynkową, będą prawdopodobnie nadal prowadzić sprzedaż swoich produktów, chociaż już po cenach niedumpingowych. Biorąc pod uwagę dużą liczbę producentów ze Wspólnoty i z Chin, jest również prawdopodobne, że na rynku wspólnotowym utrzyma się wystarczająca liczba konkurentów. Dlatego prawdopodobne jest, że importerzy, czy to handlowcy, czy dystrybutorzy, czy detaliści, a więc również konsumenci, będą nadal mieć wybór między różnymi dostawcami świec.

(195)

Jeśli nie nałożono by jednak żadnych środków, przyszłość przemysłu wspólnotowego, w którego posiadaniu jest znaczna część rynku, byłaby zagrożona w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Pozwolenie na przywóz po cenach dumpingowych z ChRL na rynek wspólnotowy bez korekty skutków zniekształcających handel doprowadziłoby do zniknięcia wielu producentów wspólnotowych i spowodowałoby mniejszy wybór dla różnych podmiotów, zmniejszoną konkurencję i znaczne obniżenie ilości miejsc pracy na rynku wspólnotowym.

7.7.   Wnioski dotyczące interesu Wspólnoty

(196)

W związku z powyższym stwierdza się wstępnie, że w obecnym przypadku nie istnieją istotne powody przemawiające przeciwko nałożeniu tymczasowych środków antydumpingowych.

8.   WNIOSEK O NAŁOŻENIE TYMCZASOWYCH ŚRODKÓW ANTYDUMPINGOWYCH

8.1.   Poziom usuwający szkodę

(197)

Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące dumpingu, szkody, związku przyczynowego i interesu Wspólnoty, należy wprowadzić tymczasowe środki antydumpingowe, aby zapobiec dalszemu wyrządzaniu szkody przemysłowi wspólnotowemu przez przywóz dumpingowy.

(198)

W celu ustalenia poziomu opłat celnych uwzględniono poziom ustalonych marginesów dumpingu oraz kwotę opłat celnych niezbędnych do usunięcia szkody, jaką ponosi przemysł wspólnotowy.

(199)

Na podstawie danych pochodzących z dochodzenia uważa się, że zysk, który mógłby zostać osiągnięty w przypadku nieistnienia przywozu po cenach dumpingowych, powinien opierać się na latach 2004 i 2005, w których przemysł wspólnotowy był w stanie osiągnąć rentowność i kiedy przywóz z Chin był obecny w mniejszym stopniu na rynku wspólnotowym. Uważa się wobec tego, że za właściwe minimum zysku, którego przemysł wspólnotowy mógłby się spodziewać przy braku szkodliwego dumpingu, uznać można marżę zysku w wysokości 6,5 % obrotów. Niezbędną podwyżkę cen ustalono następnie na podstawie porównania, w podziale na typy produktów, średniej ważonej ceny importowej producentów eksportujących objętych próbą w ChRL, z niewyrządzającą szkody ceną typów produktów sprzedawanych przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym w OD. Cenę niewyrządzającą szkody ustalono przez dodanie kosztu produkcji przemysłu wspólnotowego do wyżej wspomnianej marży zysku w wysokości 6,5 %. Wszelkie różnice wynikające z tego porównania zostały następnie wyrażone w postaci odsetek wartości importowej CIF porównywanych typów.

8.2.   Środki tymczasowe

(200)

W związku z powyższym uznaje się, że zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego należy nałożyć tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz pochodzący z ChRL na poziomie niższych marginesów dumpingu i szkody, zgodnie z zasadą niższego cła.

(201)

Indywidualne stawki cła antydumpingowego określone w niniejszym rozporządzeniu zostały określone na podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną podczas dochodzenia, dotyczącą tych przedsiębiorstw. Wspomniane stawki celne (w odróżnieniu od ogólnokrajowego cła stosowanego do „wszystkich innych przedsiębiorstw”) mają wyłącznie zastosowanie do przywozu produktów pochodzących z kraju, którego dotyczy postępowanie, i wyprodukowanych przez dane przedsiębiorstwa, tj. przez konkretne wymienione podmioty prawne. Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, łącznie z podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i do ich produktów stosowane są stawki dla „wszystkich innych przedsiębiorstw”.

(202)

Margines dumpingu i szkody został ustalony następująco:

Przedsiębiorstwo

Margines dumpingu

Margines szkody

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

54,9 %

68,0 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd.

12,7 %

5,2 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd.

34,8 %

24,3 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

18,3 %

13,2 %

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd.

14,0 %

0 %

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd.

0 %

Nie dotyczy

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

16,7 %

0 %

Nieobjęte próbą przedsiębiorstwa współpracujące

26,2 %

26,8 %

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

66,1 %

62,8 %

(203)

Uwzględniając fakt, że bardzo często świece przywożone są w zestawach zawierających świeczniki, świeczniki proste i inne elementy, uznano za stosowne określenie ceł w postaci stałych kwot na podstawie zawartości paliwa w świecach, włącznie z knotem, gdyż z tego powodu ta forma środka wydawała się dostosowana do produktu objętego postępowaniem.

9.   UJAWNIENIE INFORMACJI

(204)

Powyższe tymczasowe ustalenia zostaną ujawnione wszystkim zainteresowanym stronom, którym zapewniona zostanie możliwość przedstawienia swojego stanowiska na piśmie oraz możliwość złożenia wniosku o przesłuchanie. Ich uwagi zostaną przeanalizowane oraz, o ile będą uzasadnione, zostaną wzięte pod uwagę przed podjęciem jakichkolwiek ostatecznych ustaleń. Dla celów sformułowania ostatecznych wniosków może zaistnieć konieczność ponownego rozpatrzenia tymczasowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz świec, cienkich świec i podobnych, innych niż znicze i inne świece do używania na zewnątrz, objętych kodami CN ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 i ex 3406 00 90 (kody TARIC 3406001190, 3406001990 i 3406009090), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Dla celów niniejszego rozporządzenia „znicze i inne świece do używania na zewnątrz” definiowane są jako świece, cienkie świece i podobne, które charakteryzują się przynajmniej jedną z poniższych cech:

a)

ich paliwo zawiera ponad 500 ppm toluenu;

b)

ich paliwo zawiera ponad 100 ppm benzenu;

c)

posiadają knot o średnicy co najmniej 5 mm;

d)

są indywidualnie pakowane w plastikowy pojemnik o pionowych ściankach o wysokości co najmniej 5 cm.

2.   Stawka tymczasowego cła antydumpingowego jest stałą kwotą wyrażoną w euro na tonę paliwa (zazwyczaj, ale niekoniecznie, w postaci łoju, stearyny, parafiny lub innych wosków, włącznie z knotem) produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wyszczególnione poniżej:

Przedsiębiorstwo

Stawka celna

(w EUR na tonę paliwa)

Dodatkowy kod TARIC

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

593,17

A910

Dalian Bright Wax Co., Ltd.

81,87

A911

Dalian Talent Gift Co., Ltd.

375,90

A912

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

202,60

A913

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd.

0

A914

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd.

0

A915

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

0

A916

Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku

396,93

A917

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

671,41

A999

3.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty produktu, o którym mowa w ust. 1, uwarunkowane jest wpłaceniem zabezpieczenia w wysokości kwoty cła tymczasowego.

4.   W przypadkach, gdy towary zostały uszkodzone przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu i dlatego cena rzeczywiście zapłacona bądź należna jest przeliczana proporcjonalnie w celu określenia wartości celnej na mocy art. 145 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (3), wysokość cła antydumpingowego wyliczona na podstawie powyżej określonych sum jest pomniejszona o procent, który odpowiada proporcjonalnemu przeliczeniu ceny faktycznie zapłaconej lub należnej.

5.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

1.   Nie naruszając przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.   Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 384/96 zainteresowane strony mogą przedstawiać uwagi dotyczące zastosowania niniejszego rozporządzenia przez okres jednego miesiąca od daty jego wejścia w życie.

Artykuł 3

Artykuł 1 niniejszego rozporządzenia obowiązuje przez okres sześciu miesięcy.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. C 43 z 16.2.2008, s. 14.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Chińscy współpracujący producenci eksportujący nieobjęci próbą

Dodatkowy kod TARIC A917

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejscowość

Beijing Candleman Candle Co., Ltd.

Beijing

Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd.

Cixi

Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd.

Dalian

Dalian Aroma Article Co., Ltd.

Dalian

Dalian Glory Arts & crafts Co., Ltd.

Dalian

Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd.

Dandong

Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd.

Dehua

Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd.

Dongguan

Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory

Zhongshan

Fushun Hongxu Wax Co., Ltd.

Fushun

Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd.

Fushun

Future International (Gift) Co., Ltd.

Taizhou

Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai

Horsten Xi'an Innovation Co., Ltd.

Xian

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd.

Taicang

Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd.

Ningbo

Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd

Ningbo

Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd.

Shanghai

Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd.

Shanghai

Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd.

Shanghai

Shanghai Huge Scents Factory

Shanghai

Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd.

Shanghai

Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd.

Shenyang

Shenyang Shenjie Candle Co., Ltd.

Shenyang

Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd.

Taizhou

Zheijang Hong Mao Household Co., Ltd.

Taizhou

Zheijang Neeo Home Decoration Co., Ltd.

Taizhou

Zheijang Ruyi Industry Co., Ltd.

Taizhou

Zheijang Zhaoyuan Industry Co., Ltd.

Taizhou

Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd.

Jiaxing

Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd.

Zhongshan


15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/47


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1131/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanowiono wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 (2).

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 niektóre państwa członkowskie przekazały Komisji informacje, które są istotne w kontekście uaktualnienia wspólnotowego wykazu. Istotne informacje przekazały także kraje trzecie. Na tej podstawie należy uaktualnić wspólnotowy wykaz.

(3)

Komisja poinformowała wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych, bezpośrednio lub, gdy było to niemożliwe, poprzez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad nimi, podając istotne fakty i względy stanowiące podstawę decyzji o nałożeniu zakazu wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty lub o zmianie warunków zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika lotniczego ujętego w wykazie wspólnotowym.

(4)

Komisja umożliwiła zainteresowanym przewoźnikom lotniczym zapoznanie się z dokumentacją przekazaną przez państwa członkowskie, zgłoszenie Komisji swoich uwag na piśmie oraz w formie ustnej prezentacji, w terminie 10 dni roboczych, a także zgłoszenie uwag Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ustanowionemu na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (3).

(5)

Komisja, a także w określonych przypadkach niektóre państwa członkowskie, przeprowadziły konsultacje z organami odpowiedzialnymi za nadzór regulacyjny nad zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi.

(6)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 474/2006.

(7)

W związku z informacjami wynikającymi z kontroli na ziemi SAFA, przeprowadzonych w statkach powietrznych należących do kilku wspólnotowych przewoźników lotniczych, a także z inspekcji i audytów przeprowadzonych w określonych obszarach przez ich krajowe urzędy lotnictwa cywilnego, wobec następujących przewoźników ich krajowe urzędy lotnictwa cywilnego odpowiedzialne za nadzór zastosowały środki prawne: właściwy organ Niemiec, pomimo iż był zadowolony z działań naprawczych wdrożonych przez przewoźnika MSR Flug Charter GmbH, podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 31 października 2008 r. jego koncesji, po tym jak przewoźnik ten wystąpił o ogłoszenie upadłości i zaistniało niebezpieczeństwo wystąpienia trudności ze spełnieniem przez niego wymogów bezpieczeństwa; właściwy organ Portugalii zawiesił z dniem 10 października 2008 r. AOC przewoźnika Luzair, w oczekiwaniu na ponowną certyfikację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami Wspólnoty; właściwy organ Hiszpanii rozpoczął w dniu 28 października 2008 r. procedurę mającą na celu zawieszenie AOC przewoźnika Bravo Airlines; właściwy organ Grecji zawiesił z dniem 24 października 2008 r. na okres trzech miesięcy AOC przewoźnika Hellenic Imperial Airways. Przewoźnik ten poprosił o możliwość wystąpienia przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło w dniu 3 listopada 2008 r.

(8)

W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 715/2008 Komisja otrzymała nowe informacje potwierdzające występowanie w ramach INAVIC systemowych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Dnia 1 października 2008 r. ICAO opublikowało sprawozdanie końcowe z kontroli w Angoli prowadzonej w dniach od 26 listopada do 5 grudnia 2007 r. w ramach globalnego programu kontroli nadzoru nad bezpieczeństwem (USOAP). Sprawozdanie zawiera także uwagi kontrolowanego organu oraz działania naprawcze przedstawione organizacji ICAO w celu usunięcia uchybień. Liczba uchybień w poszczególnych obszarach objętych załącznikami do Konwencji chicagowskiej nr 1, 6, 8 i 13 wynosi czterdzieści sześć (46). Uchybienia te wskazują na ogromny brak skuteczności we wdrażaniu norm i zalecanych praktyk (SARP) ICAO w odniesieniu do wszystkich ośmiu krytycznych elementów systemu nadzoru nad bezpieczeństwem. W szczególności krytyczne elementy, w przypadku których przepisy nie zostały wdrożone w ponad 80 %, to pierwotne prawodawstwo dotyczące lotnictwa (84 %), szczegółowe rozporządzenia dotyczące eksploatacji (89 %), kwalifikacje i przeszkolenie personelu technicznego (81 %), obowiązki w zakresie licencjonowania i certyfikacji (81 %), obowiązki w zakresie nadzoru (80 %) oraz rozwiązywanie kwestii bezpieczeństwa (100 %). Ponadto ICAO wyraziło poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa w obszarze certyfikacji eksploatacji statków powietrznych i nadzoru, zastanawiając się, czy, nawet po przedłożeniu planu działań naprawczych i wdrożeniu środków przez INAVIC, „przewoźnicy lotniczy obsługujący międzynarodowe połączenia będą w stanie wykazać zgodność z normami ustalonymi przez INAVIC w celu spełnienia postanowień załącznika 6 ICAO”. W dniu opublikowania sprawozdania 50 % działań naprawczych powinno było zostać już zrealizowanych.

(9)

Sytuację tę potwierdza sprawozdanie zespołu ekspertów Komisji i państw członkowskich, którzy odbyli misję informacyjną w Angoli w dniach od 18 do 22 lutego 2008 r. Sprawozdanie z kontroli USOAP potwierdza, że obecnie wszyscy przewoźnicy z Angoli posiadają certyfikaty przewoźnika lotniczego (AOC) niezgodne z załącznikiem 6 Konwencji chicagowskiej. Nie przewiduje się sfinalizowania certyfikacji tych przewoźników, zgodnie z przedstawionym organizacji ICAO planem działań naprawczych, przed dniem 31 maja 2009 r.

(10)

W dniu 6 października 2008 r., zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja wystosowała pismo do właściwego organu Angoli, w którym organowi temu i każdej linii lotniczej, której koncesję wydano w Angoli, umożliwiono zapoznanie się z odpowiednią dokumentacją, zanim podjęta zostanie decyzja. Ponadto każda z tych linii lotniczych została równocześnie poproszona o przedstawienie swoich uwag na piśmie i/lub w formie ustnej prezentacji Komisji oraz Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

(11)

Komisja docenia wysiłki INAVIC, jeśli chodzi o stopniową realizację działań naprawczych zaproponowanych przez ICAO. Jednak do czasu otrzymania dowodów potwierdzających skuteczną realizację planu działań naprawczych, w szczególności w odniesieniu do ponownej certyfikacji przewoźników lotniczych zgodnie z załącznikiem 6 Konwencji chicagowskiej, Komisja, w oparciu o wspólne kryteria, uważa, że wszyscy przewoźnicy certyfikowani w Angoli powinni podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać w związku z tym wpisani do załącznika A. Komisja niezwłocznie skontaktuje się w tej sprawie z organami Angoli.

(12)

Istnieją potwierdzone dowody braku dostatecznych możliwości zajęcia się uchybieniami w zakresie bezpieczeństwa przez organy odpowiedzialne za nadzór nad przewoźnikami lotniczymi certyfikowanymi w Królestwie Kambodży, jak wykazała kontrola USOAP, przeprowadzona przez ICAO w listopadzie i grudniu 2007 r., w trakcie której stwierdzono szereg przypadków braku zgodności z międzynarodowymi normami. Ponadto ICAO zgłosiło wszystkim umawiającym się stronom poważne zastrzeżenia co do możliwości wypełniania zadań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem lotniczym przez urząd lotnictwa cywilnego Kambodży. W związku z tym, zgodnie z motywem 35 rozporządzenia (WE) nr 715/2008, w dniu 3 października 2008 r. Komisja wezwała właściwy organ Kambodży (SSCA) i wszystkich przewoźników certyfikowanych w Kambodży do terminowego przedstawienia wszystkich istotnych informacji dotyczących realizacji działań naprawczych odnoszących się do uchybień w zakresie bezpieczeństwa stwierdzonych przez ICAO, a w szczególności do ponownej certyfikacji linii lotniczych.

(13)

SSCA poinformował Komisję o cofnięciu AOC następującym przewoźnikom lotniczym: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines i Imtrec Aviation. Ponadto zawieszono do dnia 12 kwietnia 2009 r. AOC dla PMT Air z powodu braku zgodności z kambodżańskimi przepisami dotyczącymi lotnictwa cywilnego.

(14)

Jednak nadal występują zastrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa odnośnie do przewoźnika Siem Reap Airways International. AOC tego przewoźnika jest nadal ważne bez żadnych ograniczeń geograficznych, natomiast uzyskano dowody, że przewoźnik ten nie spełnia wymogów kambodżańskich przepisów dotyczących lotnictwa cywilnego ani wymogów ICAO. W związku z tym, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że przewoźnik ten powinien podlegać zakazowi wykonywania przewozów i zostać wpisany do załącznika A. Komisja jest gotowa udzielić pomocy technicznej właściwym organom Królestwa Kambodży i na najbliższym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego ponownie przeanalizuje sytuację tego przewoźnika w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dokumentacji przedłożonej przez właściwe organy Królestwa Kambodży.

(15)

Istnieją potwierdzone dowody poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa po stronie wszystkich przewoźników lotniczych certyfikowanych w Republice Filipin oraz braku dostatecznych możliwości zajęcia się uchybieniami w zakresie bezpieczeństwa przez organy odpowiedzialne za nadzór nad przewoźnikami lotniczymi certyfikowanymi na Filipinach, jak wskazuje utrzymanie obniżonego ratingu bezpieczeństwa tego kraju na poziomie kategorii drugiej przez Federalną Administrację Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA) w swoim programie IASA, ponieważ Republika Filipin nie spełnia międzynarodowych norm bezpieczeństwa ICAO.

(16)

Dnia 13 października 2008 r. właściwe organy Filipin przedstawiły Komisji szczegółowy plan działań naprawczych w zakresie bezpieczeństwa filipińskiego lotnictwa cywilnego, który, po jego wdrożeniu, pozwoli Filipinom wykazać trwałą zgodność z normami ICAO, zarówno w odniesieniu do systemu nadzoru, jak i działalności przewoźników lotniczych, którym organ ten wydał koncesje. Zgodnie z tym planem około połowy działań naprawczych ma zostać zakończonych do dnia 31 grudnia 2008 r., a pozostałe do dnia 31 marca 2009 r.

(17)

W ramach USOAP właściwe organy Filipin wystąpiły do ICAO o przesunięcie na październik 2009 r. szczegółowej kontroli krajowego urzędu transportu lotniczego, pierwotnie planowanej na listopad 2008 r.

(18)

Na początku 2009 r. Komisja Europejska zamierza przeprowadzić, przy pomocy państw członkowskich, ocenę bezpieczeństwa właściwych organów Filipin, obejmującą także sprawdzenie realizacji wyżej wymienionego planu działań naprawczych, aby zdecydować o właściwych metodach działania na najbliższym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

(19)

Właściwe organy Gwinei Równikowej przekazały Komisji informacje o wydaniu certyfikatu przewoźnika lotniczego następującym przewoźnikom lotniczym: EGAMS i Star Equatorial Airlines. Ponieważ powyższe organy wykazały brak możliwości sprawowania stosownego nadzoru bezpieczeństwa nad przewoźnikami przez nie certyfikowanymi, wymienieni dwaj przewoźnicy powinni zostać ujęci w załączniku A.

(20)

Organy Republiki Kirgiskiej przekazały Komisji dowody na wycofanie certyfikatów przewoźnika lotniczego następujących przewoźników: Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines i Osh Avia. Jako że przewoźnicy ci w konsekwencji zaprzestali prowadzenia działalności, należy wykreślić ich z załącznika A.

(21)

Właściwe organy Sierra Leone przekazały Komisji dowody potwierdzające wycofanie AOC przewoźnikowi Bellview Airlines (SL). Ponieważ przewoźnik ten zaprzestał działalności, powinien zostać wykreślony z załącznika A.

(22)

W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 715/2008 Komisja otrzymała informację od właściwych organów Republiki Jemenu oraz od przewoźnika Yemenia, że plan działań naprawczych został omówiony i zweryfikowany z Airbusem, który przeprowadził kontrolę przewoźnika w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji. Dnia 17 września 2008 r. Komisja otrzymała wyniki tych rozmów.

(23)

Komisja uważne przygląda się kwestii bezpieczeństwa tego przewoźnika i uważa, że wyniki kontroli na ziemi, przeprowadzone w odniesieniu do statków powietrznych eksploatowanych przez Yemenia na trasach do Wspólnoty w okresie po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 715/2008, potwierdzają konsekwentną realizację przez przewoźnika planu działań naprawczych w zakresie obsługi technicznej i dyscypliny eksploatacyjnej, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu istotnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. W związku z kontrolami na ziemi statków powietrznych Yemenia, w wyniku których stwierdzono poważne uchybienia, w dniu 15 października Komisja wysłuchała stanowiska przewoźnika oraz otrzymała od niego dokumenty potwierdzające, że przewoźnik odpowiednio zareagował oraz terminowo i skutecznie usunął uchybienia. Dlatego też, na podstawie tych informacji, Komisja uważa, że nie jest konieczne podejmowanie dalszych działań. Państwa członkowskie będą regularnie sprawdzać skuteczność przestrzegania odpowiednich norm bezpieczeństwa w drodze priorytetowych kontroli na ziemi dotyczących statków powietrznych tego przewoźnika, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 351/2008.

(24)

Przewoźnik Nouvelle Air Affaires Gabon poprosił o możliwość wystąpienia w formie ustnej prezentacji przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło dnia 3 listopada 2008 r. Komisja przyjęła do wiadomości, że linia ta przeprowadziła reorganizację i rozpoczęła szereg działań naprawczych w celu ostatecznego wykazania zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa lotniczego. Jednak przewoźnik nie przedstawił udokumentowanych dowodów, iż plan działań naprawczych został zatwierdzony przez właściwe organy Gabonu i zweryfikowana została jego realizacja.

(25)

Jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa nad tym przewoźnikiem, właściwe organy Gabonu nie przedstawiły dowodów na to, że nadzór w zakresie eksploatacji statków powietrznych jest sprawowany zgodnie z międzynarodowymi normami i że środki, o których mowa w motywie 15 rozporządzenia (WE) nr 715/2008, zostały w przypadku tego przewoźnika wdrożone. Dnia 5 listopada 2008 r. właściwe organy Gabonu przekazały informacje dotyczące sprawowania nadzoru nad określonymi przewoźnikami, którym certyfikaty wydano w Gabonie. Informacje te nie zawierały żadnych dowodów odnoszących się do nadzoru w zakresie eksploatacji statków powietrznych.

(26)

W związku z tym, w oparciu o wspólne kryteria, Komisja uważa, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A wspólnotowego wykazu.

(27)

Dnia 14 sierpnia 2008 r., w związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 715/2008, właściwe organy Ukrainy przekazały Komisji nowy AOC przewoźnika ważny od dnia 4 sierpnia 2008 r., informując, że w następstwie kontroli przewoźnika z czerwca i lipca 2008 r. podjęły decyzję o cofnięciu wszelkich uprzednio nałożonych ograniczeń i wydały zgodę na wpisanie do AOC następujących statków powietrznych przewoźnika: pięć IL-76 o znakach rejestracyjnych UR-UCC, UR-UCA, UR-UCT, UR-UCU, UR-UCO; jeden AN-12 o znaku rejestracyjnym UR-UCN oraz dwa AN-26 o znakach rejestracyjnych UR-UDM i UR-UDS. Ponadto, zgodnie z nowym AOC przewoźnika, następujące statki powietrzne zostały wykreślone, gdyż nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa: cztery IL-76 o znakach rejestracyjnych UR-UCD, UR-UCH, UR-UCQ, UR-UCW; jeden AN-26 o znaku rejestracyjnym UR-UCP oraz jeden TU-154-B2 o znaku rejestracyjnym UR-UCZ. Dnia 31 października właściwe organy Austrii poinformowały właściwe organy Ukrainy o zamknięciu sprawy ustaleń z kontroli na ziemi SAFA, przeprowadzonych w 2007 i 2008 r., w statku powietrznym AN-12 o znaku rejestracyjnym UR-UCK, należącym do tego przewoźnika. Statek powietrzny został wykreślony z AOC przewoźnika.

(28)

Przewoźnik poprosił o możliwość wystąpienia przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, co nastąpiło w dniu 3 listopada 2008 r. Na posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego właściwe organy Ukrainy ponownie potwierdziły, że poprzedni brak zgodności dotyczący szeregu statków powietrznych, których eksploatacji zabroniono na mocy decyzji z lutego 2008 r., był spowodowany „decyzjami technologicznymi i ekonomicznymi”. Jednak organy Ukrainy nie wyjaśniły, w jaki sposób przewoźnik pokonał owe „technologiczne i ekonomiczne” trudności. Ponadto nie przekazano informacji na temat nowej sytuacji przewoźnika, pozwalającej stwierdzić, czy jakiekolwiek działania naprawcze, podjęte w celu usunięcia uchybień w zakresie bezpieczeństwa całej floty, przyniosły trwałe rozwiązania.

(29)

Komisja docenia wysiłki przewoźnika zmierzające do realizacji działań naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Jednak wobec braku dowodów ze strony właściwych organów Ukrainy, dotyczących sprawdzenia realizacji działań naprawczych oraz ich skuteczności w zakresie trwałego usunięcia stwierdzonych uchybień, Komisja uważa, w oparciu o wspólne kryteria, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A wspólnotowego wykazu. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie zmiany zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika, Komisja powinna przeprowadzić kontrolę na miejscu wraz z państwami członkowskimi. W trakcie posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego przewoźnik zgodził się z takim stanowiskiem.

(30)

Dnia 15 października 2008 r. przewoźnik poinformował Komisję o zakończeniu realizacji planu działań naprawczych, w wyniku którego usunięto wszystkie stwierdzone uprzednio uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i poprosił o możliwość wystąpienia na posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Dnia 3 listopada 2008 r. wysłuchano Ukrainian Mediterranean Airlines. W trakcie wystąpienia przewoźnik ogólnie odniósł się do swojej sytuacji ekonomicznej spowodowanej wpisaniem go do załącznika A oraz stwierdził, że stan bezpieczeństwa uległ poprawie, czego potwierdzeniem jest mniejsza liczba poważnych incydentów z jego udziałem na Ukrainie od 2007 r. w porównaniu do innych przewoźników ukraińskich. Dodał też, że jego AOC został przedłużony w dniu 31 października 2008 r. po kontroli przeprowadzonej przez właściwe organy Ukrainy. Przewoźnik przedstawił rzeczowe dowody dotyczące zatwierdzenia realizacji planu działań naprawczych przez Państwowy Urząd Lotnictwa Cywilnego Ukrainy w dniu 31 października 2008 r.

(31)

Dnia 24 października poproszono właściwe organy Ukrainy o przesłanie Komisji szczegółowego sprawozdania z kontroli realizacji działań naprawczych przez Ukraine Mediterranean Airlines, aby umożliwić Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dokonanie oceny zasadności działań naprawczych. Ponadto poproszono o przekazanie informacji dotyczących audytów i inspekcji, które organy te przeprowadziły u przewoźnika w odniesieniu do jego AOC oraz zgodności z odpowiednimi normami ICAO i zalecanymi praktykami. Komisja nie otrzymała żadnych dokumentów w tej sprawie od właściwych organów Ukrainy.

(32)

Ponieważ organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny nad tym przewoźnikiem nie wykazały, iż zostały wdrożone i są egzekwowane odpowiednie normy bezpieczeństwa, Komisja uznaje, że nie otrzymała koniecznych i dostatecznych dowodów pozwalających na dokonanie oceny zasadności planu działań naprawczych mających na celu trwałe usunięcie uchybień w zakresie bezpieczeństwa, które doprowadziły do nałożenia zakazu wykonywania przewozów na przewoźnika zgodnie z rozporządzeniem Wspólnoty (WE) nr 1043/2007 z dnia 11 września 2007 r.

(33)

Dlatego też, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że na obecnym etapie przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie zmiany zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika, Komisja powinna przeprowadzić kontrolę na miejscu wraz z państwami członkowskimi. W trakcie posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego przewoźnik zgodził się z takim stanowiskiem.

(34)

Komisja zwróciła uwagę właściwych organów Ukrainy na fakt, że, pomimo wzmożonego nadzoru ze strony tych organów, monitorowanie działalności przewoźników lotniczych, którym wydano koncesje na Ukrainie, nadal charakteryzuje się niepokojącymi wynikami kontroli na ziemi. Poproszono właściwe organy Ukrainy o przedstawienie wyjaśnień i podjęcie niezbędnych działań, tam gdzie jest to konieczne. Dnia 10 października organy te poinformowały Komisję o swojej działalności w zakresie nadzoru i egzekwowania przepisów w odniesieniu do ukraińskich przewoźników.

(35)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2008 Komisja poprosiła właściwe organy Ukrainy o przedstawienie sprawozdania z postępów w realizacji planu działań naprawczych wdrożonego w celu poprawy i wzmocnienia nadzoru w zakresie bezpieczeństwa lotniczego na Ukrainie. Dnia 10 października 2008 r. właściwe organy Ukrainy przedstawiły sprawozdanie z postępów w realizacji działań naprawczych. Sprawozdanie to pokazuje wzmocnienie nadzoru sprawowanego przez właściwe organy Ukrainy, skutkujące licznymi kontrolami statków powietrznych, weryfikacją AOC i działaniami mającymi na celu egzekwowanie przepisów. Ze sprawozdania wynika również, że konieczne było przesunięcie na koniec roku większości działań, które przewidziano na wrzesień 2008 r., w tym przyjęcia kodeksu lotniczego oraz działań naprawczych dotyczących eksploatacji statków powietrznych. Komisja zweryfikuje realizację tego planu działań przed kolejnym spotkaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, zanim zaproponuje dalsze kroki.

(36)

Do chwili obecnej Komisja nie uzyskała dowodów pełnego wdrożenia odpowiednich działań naprawczych przez pozostałych przewoźników ujętych we wspólnotowym wykazie uaktualnionym w dniu 24 lipca 2008 r., ani przez organy sprawujące nadzór regulacyjny nad tymi przewoźnikami, pomimo skierowania do nich konkretnych wezwań. W związku z powyższym, w oparciu o wspólne kryteria, ocenia się, że przewoźnicy ci powinni w dalszym ciągu podlegać, stosownie do przypadku, zakazowi wykonywania przewozów (załącznik A) lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów (załącznik B).

(37)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 474/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załącznik A zastępuje się załącznikiem A do niniejszego rozporządzenia.

2)

Załącznik B zastępuje się załącznikiem B do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15.

(2)  Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14.

(3)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.


ZAŁĄCZNIK A

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PEŁNEMU ZAKAZOWI WYKONYWANIA PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa handlowa w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) lub numer koncesji

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo przewoźnika

AIR KORYO

nieznany

KOR

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodża

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

nieznany

VRB

Rwanda

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Angoli, w tym:

 

 

Angola

AEROJET

nieznany

nieznany

Angola

AIR26

nieznany

nieznany

Angola

AIR GEMINI

02/2008

nieznany

Angola

AIR GICANGO

nieznany

nieznany

Angola

AIR JET

nieznany

nieznany

Angola

AIR NAVE

nieznany

nieznany

Angola

ALADA

nieznany

nieznany

Angola

ANGOLA AIR SERVICES

nieznany

nieznany

Angola

DIEXIM

nieznany

nieznany

Angola

GIRA GLOBO

nieznany

nieznany

Angola

HELIANG

nieznany

nieznany

Angola

HELIMALONGO

11/2008

nieznany

Angola

MAVEWA

nieznany

nieznany

Angola

RUI & CONCEICAO

nieznany

nieznany

Angola

SAL

nieznany

nieznany

Angola

SONAIR

14/2008

nieznany

Angola

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

Wszyscy przewoźnicy lotniczy certyfikowani przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Demokratycznej Republice Konga, w tym:

 

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

LIGNES AERIENNES CONGOLAISES

podpis ministerialny (postanowienie 78/205)

LCG

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

nieznany

Demokratyczna Republika Konga (DRK)

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Gwinei Równikowej, w tym:

 

 

Gwinea Równikowa

CRONOS AIRLINES

nieznany

nieznany

Gwinea Równikowa

CEIBA INTERCONTINENTAL

nieznany

CEL

Gwinea Równikowa

EGAMS

nieznany

EGM

Gwinea Równikowa

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Gwinea Równikowa

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

bd

Gwinea Równikowa

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Gwinea Równikowa

GUINEA AIRWAYS

738

bd

Gwinea Równikowa

STAR EQUATORIAL AIRLINES

nieznany

nieznany

Gwinea Równikowa

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Gwinea Równikowa

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Indonezji, w tym:

 

 

Indonezja

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

nieznany

Indonezja

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonezja

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

nieznany

Indonezja

ASI PUDJIASTUTI

135-028

nieznany

Indonezja

ATLAS DELTASATYA

135-023

nieznany

Indonezja

AVIASTAR MANDIRI

135-029

nieznany

Indonezja

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

nieznany

Indonezja

DABI AIR NUSANTARA

135-030

nieznany

Indonezja

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonezja

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

nieznany

Indonezja

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonezja

EASTINDO

135-038

nieznany

Indonezja

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

nieznany

Indonezja

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonezja

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonezja

HELIZONA

135-003

nieznany

Indonezja

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonezja

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonezja

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

nieznany

Indonezja

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonezja

KURA-KURA AVIATION

135-016

nieznany

Indonezja

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonezja

LINUS AIRWAYS

121-029

nieznany

Indonezja

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonezja

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

nieznany

Indonezja

MEGANTARA AIRLINES

121-025

nieznany

Indonezja

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonezja

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonezja

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

nieznany

Indonezja

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonezja

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonezja

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

nieznany

Indonezja

PURA WISATA BARUNA

135-025

nieznany

Indonezja

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonezja

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonezja

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

nieznany

Indonezja

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

nieznany

Indonezja

SMAC

135-015

SMC

Indonezja

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonezja

SURVEI UDARA PENAS

135-006

nieznany

Indonezja

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

nieznany

Indonezja

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonezja

TRAVIRA UTAMA

135-009

nieznany

Indonezja

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonezja

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonezja

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonezja

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonezja

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Kirgiskiej, w tym:

 

Republika Kirgiska

AIR MANAS

17

MBB

Republika Kirgiska

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republika Kirgiska

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republika Kirgiska

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republika Kirgiska

DAMES

20

DAM

Republika Kirgiska

EASTOK AVIA

15

nieznany

Republika Kirgiska

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Republika Kirgiska

ITEK AIR

04

IKA

Republika Kirgiska

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republika Kirgiska

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republika Kirgiska

MAX AVIA

33

MAI

Republika Kirgiska

S GROUP AVIATION

6

nieznany

Republika Kirgiska

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Republika Kirgiska

SKY WAY AIR

21

SAB

Republika Kirgiska

TENIR AIRLINES

26

TEB

Republika Kirgiska

TRAST AERO

05

TSJ

Republika Kirgiska

VALOR AIR

07

nieznany

Republika Kirgiska

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Liberii

 

Liberia

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Republice Gabońskiej, z wyjątkiem Gabon Airlines i Afrijet, w tym:

 

 

Republika Gabońska

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

nieznany

Republika Gabońska

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Republika Gabońska

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

nieznany

Republika Gabońska

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Republika Gabońska

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

nieznany

Republika Gabońska

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Republika Gabońska

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

nieznany

Republika Gabońska

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Sierra Leone, w tym:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

nieznany

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

nieznany

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

nieznany

nieznany

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

nieznany

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

nieznany

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

nieznany

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

nieznany

nieznany

Sierra Leone

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Suazi, w tym:

Suazi

AERO AFRICA (PTY) LTD

nieznany

RFC

Suazi

JET AFRICA SWAZILAND

nieznany

OSW

Suazi

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

nieznany

RSN

Suazi

SCAN AIR CHARTER, LTD

nieznany

nieznany

Suazi

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

nieznany

SWX

Suazi

SWAZILAND AIRLINK

nieznany

SZL

Suazi


(1)  Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku A można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.


ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W WYKONYWANIU PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC)

(oraz nazwa handlowa w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC)

Numer linii lotniczych ICAO

Państwo przewoźnika

Typ statku powietrznego

Znak rejestracyjny oraz numer seryjny, o ile jest dostępny

Państwo, w którym dokonano rejestracji

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Republika Gabońska

Cała flota z wyjątkiem:

2 statków powietrznych typu Falcon 50; 1 statku powietrznego typu Falcon 900

Cała flota z wyjątkiem:

TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Republika Gabońska

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesz

B747-269B

S2-ADT

Bangladesz

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Cała flota z wyjątkiem:

LET 410 UVP

Cała flota z wyjątkiem:

D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Republika Gabońska

Cała flota z wyjątkiem:

1 statku powietrznego typu Boeing B-767-200

Cała flota z wyjątkiem: TR-LHP

Republika Gabońska


(1)  Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku B można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.

(2)  Afrijet może w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.

(3)  Gabon Airlines mogą w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.


15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/59


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1132/2008

z dnia 13 listopada 2008 r.

znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2008.

(2)

Dnia 27 maja 2008 r. Szwecja powiadomiła Komisją na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, że wprowadzi zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV z dniem 30 maja 2008 r.

(3)

Dnia 5 sierpnia 2008 r., na mocy art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 779/2007 ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Szwecji lub zarejestrowane w Szwecji, obowiązujący od tego dnia.

(4)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję od władz Szwecji w ramach kwoty przysługującej Szwecji w wodach Norwegii obszaru IV wciąż jest dostępna pewna ilość ryb przemysłowych. W związku z tym należy zezwolić na połów ryb przemysłowych w tym obszarze przez statki pływające pod banderą Szwecji lub zarejestrowane w Szwecji.

(5)

Zezwolenie to powinno wejść w życie w dniu 3 września 2008 r. w celu umożliwienia dokonania połowów dostępnej ilości ryb przemysłowych przed końcem bieżącego roku.

(6)

Rozporządzenie Komisji nr 779/2008 należy uchylić z dniem 3 września 2008 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 779/2008.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 września 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

58 – Zniesienie zakazu

Państwo członkowskie

SWE

Stado

I/F/4AB-N.

Gatunek

Ryby przemysłowe

Obszar

Wody Norwegii obszaru IV

Data

3.9.2008


15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/61


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1133/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2008/2009 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 945/2008 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1106/2008 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2008/2009 rozporządzeniem (WE) nr 945/2008, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 15 listopada 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 258 z 26.9.2008, s. 56.

(4)  Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 15 listopada 2008 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

24,40

13,33

1701 99 10 (2)

24,40

8,51

1701 99 90 (2)

24,40

8,51

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/63


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1134/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust.1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że należność celna przywozowa na produkty oznaczone kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [pszenica zwyczajna wysokiej jakości], 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy do siewu, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej na takie produkty w przywozie, powiększonej o 55 %, minus cena importowa cif stosowana wobec danej przesyłki. Należności te nie mogą jednak przekroczyć konwencyjnej stawki celnej określonej na podstawie Nomenklatury Scalonej.

(2)

Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że do celów obliczenia należności celnych przywozowych, o których mowa w ust. 1 wspomnianego artykułu, reprezentatywne ceny przywozowe cif ustanawiane są regularnie dla produktów określonych w tym ustępie.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ceną do obliczania należności przywozowej produktów oznaczonych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena cif w przywozie ustalona w sposób określony w art. 4 wspomnianego rozporządzenia.

(4)

Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od dnia 16 listopada 2008 r., mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń.

(5)

W związku z tym zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (3), zawiesza się stosowanie niektórych należności ustanowionych niniejszym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 16 listopada 2008 r. należności celne przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, ustala się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na podstawie czynników określonych w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 listopada 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125.

(3)  Dz.U. L 166 z 27.6.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

ŻYTO

24,22

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

9,65

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (2)

9,65

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

24,22


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

31.10.2008-13.11.2008

1)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minnéapolis

Chicago

Notowanie

200,85

119,36

Cena FOB USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Premia za Zatokę

15,89

Premia za Wielkie Jeziora

23,58

2)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

12,84 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

10,33 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

15.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/66


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203)

(Wersja skodyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/861/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu towarów i pasażerów drogą morską (1), w szczególności jej art. 4, 10 i 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 98/385/WE z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać ujednolicona.

(2)

Komisja sporządza wykaz portów, zakodowanych i sklasyfikowanych według kraju oraz morskiego obszaru przybrzeżnego.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego utworzonego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wykaz portów, zakodowanych i sklasyfikowanych według kraju i morskiego obszaru przybrzeżnego, jest podany w załączniku I.

Artykuł 2

Decyzja 98/385/WE zostaje uchylona.

Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 320 z 30.12.1995, s. 25.

(2)  Dz.U. L 174 z 18.6.1998, s. 1.

(3)  Zob. załącznik II.

(4)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PORTÓW EUROPEJSKICH WEDŁUG EUROSTATU

Opis wykazu portów

Porty i subporty objęte statystyką klasyfikowane są w porządku alfabetycznym dla każdego z państw członkowskich.

Struktura

Nagłówek kolumny

Objaśnienie

CTRY

państwo (kod ISO standardowy alfa 2-znakowy)

MCA

morski obszar przybrzeżny, na którym położony jest dany port (załącznik IV do dyrektywy 95/64/WE)

MODIFIC.

zmodyfikowane od wprowadzenia decyzji Komisji 2000/363/WE

PORT NAME

nazwa portu

LOCODE

kod (alfabetyczny) ONZ/LOCODE lub kod (numeryczny) tymczasowo przydzielony przez Eurostat portom nieposiadającym LOCODE

NAT. STAT. GROUP

dla portów niebędących portami sprawozdawczymi, a grupowanych w statystyce krajowej przyjętym kodem dla tego portu jest kod portu sprawozdawczego, w którego skład wchodzi dany port

STATISTICAL PORT

port sprawozdawczy

NATIONAL CODE

kod przypisywany do portu sprawozdawczego w krajowej statystyce państwa członkowskiego, na którego terenie jest on położony


CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE

BE00

X

Albertkanaal

BEABK

 

X

 

BE

BE00

X

Antwerpen

BEANR

 

X

 

BE

BE00

X

Brugge

BEBGS

BEZEE

 

 

BE

BE00

X

Bruxelles (Brussel)

BEBRU

 

X

 

BE

BE00

X

Gent

BEGNE

 

X

 

BE

BE00

X

Liège

BELGG

 

X

 

BE

BE00

X

Nieuwpoort

BENIE

 

X

 

BE

BE00

X

Oostende

BEOST

 

X

 

BE

BE00

X

Rupel

BERUP

BEBRU

 

 

BE

BE00

X

Zeebrugge

BEZEE

 

X

 

BE

BE00

X

Zelzate

BEZEL

BEGNE

 

 

BE

BE00

X

BE – instalacje morskie

BE88P

 

 

 

BE

BE00

X

Inne – Belgia

BE888

 

 

 

 

 

 

11

11

3

8

 

BG

BG00

X

Akhotopol (Ахтопол)

BGAKH

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Balchik (Балчик)

BGBAL

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Burgas (Бургас)

BGBOJ

 

X

 

BG

BG00

X

Lom (Лом)

BGLOM

 

X

 

BG

BG00

X

Nesebar (Несебър)

BGNES

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Orehovo (Оряхово)

BGORE

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

Pomorie (Поморие)

BGPOR

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Ruse (Русе)

BGRDU

 

X

 

BG

BG00

X

Silistra (Силистра)

BGSLS

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Somovit (Сомовит)

BGSOM

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Sozopol (Созопол)

BGSOZ

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Svistov (Свищов)

BGSVI

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Toutracan (Тутракан)

BGTRP

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Tzarevo (Царево)

BGMIC

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Varna (Варна)

BGVAR

 

X

 

BG

BG00

X

Varna-Zapad (Варна-Запад)

BGVAZ

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Vidin (Видин)

BGVID

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

BG – instalacje morskie

BG88P

 

 

 

BG

BG00

X

Other – Bulgaria

BG888

 

 

 

 

 

 

17

17

13

4

 

DK

DK00

X

Aabenraa

DKAAB

 

X

885-00

DK

DK00

X

Aalborg

DKAAL

 

X

970-00

DK

DK00

X

Aalborg Portland (Cementfabrikken Rørdal)

DKROR

 

X

971-00

DK

DK00

X

Århus

DKAAR

 

X

980-00

DK

DK00

X

Årø

DKARO

 

X

363-02

DK

DK00

X

Årøsund

DKARD

 

X

363-01

DK

DK00

X

Ærøskøbing

DKARK

 

X

864-00

DK

DK00

X

Agersø

DKAGO

 

X

493-01

DK

DK00

X

Agger Havn

DKAGH

 

X

896-00

DK

DK00

X

Aggersund Havn

DKASH

 

X

976-00

DK

DK00

X

Anholt

DKANH

 

X

982-01

DK

DK00

X

Askø

DKASK

 

X

599-02

DK

DK00

X

Asnæsværkets Havn

DKASV

 

X

462-00

DK

DK00

X

Assens

DKASN

 

X

285-00

DK

DK00

X

Augustenborg

DKAUB

 

X

881-00

DK

DK00

X

Avedøreværkets Havn

DKAVE

 

X

045-00

DK

DK00

X

Avernakø/Lyø

DKAVK

 

X

869-03

DK

DK00

X

Bågø

DKBGO

 

X

287-00

DK

DK00

X

Bagenkop

DKBAG

 

X

867-00

DK

DK00

X

Ballebro

DKBLB

 

X

888-01

DK

DK00

X

Bandholm (Maribo)

DKBDX

 

X

592-00

DK

DK00

X

Bogø

DKBOG

 

X

636-00

DK

DK00

X

Bøjden

DKBOS

 

X

869-01

DK

DK00

X

Branden Havn

DKBRH

 

X

801-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Danias Havn

DKDAN

 

X

674-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Kongsdal Havn

DKKON

 

X

674-02

DK

DK00

X

Dansk Salts Havn

DKDAS

 

X

675-00

DK

DK00

X

Dragør

DKDRA

 

X

044-00

DK

DK00

X

Ebeltoft

DKEBT

 

X

985-00

DK

DK00

X

Egense

DKEGN

 

X

 

DK

DK00

X

Egernsund

DKEND

 

X

883-00

DK

DK00

X

Endelave

DKEDL

 

X

452-00

DK

DK00

X

Enstedværkets Havn

DKENS

 

X

886-00

DK

DK00

X

Esbjerg

DKEBJ

 

X

260-00

DK

DK00

X

Fåborg Havn

DKFAA

 

X

861-00

DK

DK00

X

Fakse Ladeplads Havn

DKFAK

 

X

637-00

DK

DK00

X

Feggesund

DKFGS

 

X

897-01

DK

DK00

X

Fejø

DKFEJ

 

X

598-01

DK

DK00

X

Femø

DKFMO

 

X

598-02

DK

DK00

X

Fredericia (Og Shell-Havnen)

DKFRC

 

X

280-00

DK

DK00

X

Frederikshavn

DKFDH

 

X

290-00

DK

DK00

X

Frederikssund Havn

DKFDS

 

X

371-00

DK

DK00

X

Frederiskværk Havn (Frederiksværk Stålvalseværk)

DKSVV

 

X

374-00

DK

DK00

X

Fur

DKFUH

 

X

803-00

DK

DK00

X

Fynshav

DKFYH

 

X

887-00

DK

DK00

X

Gedser

DKGED

 

X

593-00

DK

DK00

X

Gråsten

DKGRA

 

X

882-00

DK

DK00

X

Grenå

DKGRE

 

X

986-00

DK

DK00

X

Gulfhavnen

DKGFH

 

X

592-01

DK

DK00

X

Haderslev

DKHAD

 

X

360-00

DK

DK00

X

Hadsund

DKHSU

 

X

969-00

DK

DK00

X

Hals

DKHAS

 

X

 

DK

DK00

X

Hanstholm

DKHAN

 

X

891-00

DK

DK00

X

Hardeshøj

DKHDH

 

X

888-02

DK

DK00

X

Hasle

DKHSL

 

X

744-00

DK

DK00

X

Havneby

DKHNB

 

X

366-00

DK

DK00

X

Havnsø

DKHVN

 

X

467-00

DK

DK00

X

Helsingør (Elsinore)

DKHLS

 

X

370-00

DK

DK00

X

Hirtshals

DKHIR

 

X

291-00

DK

DK00

X

Hobro

DKHBO

 

X

979-00

DK

DK00

X

Holbæk

DKHBK

 

X

463-01

DK

DK00

X

Holstebro-Struer Havn

DKSTR

 

X

444-00

DK

DK00

X

Horsens

DKHOR

 

X

450-00

DK

DK00

X

Hou Havn

DKHOH

 

X

982-02

DK

DK00

X

Hundested

DKHUN

 

X

375-00

DK

DK00

X

Hvalpsund

DKHVA

 

X

977-00

DK

DK00

X

Juelsminde Havn

DKJUE

 

X

451-00

DK

DK00

X

Kalundborg

DKKAL

 

X

460-00

DK

DK00

X

Kastrup

DKKTP

 

X

043-00

DK

DK00

X

Kerteminde

DKKTD

 

X

643-00

DK

DK00

X

Kleppen

DK102

 

X

 

DK

DK00

X

Københavns Havn

DKCPH

 

X

040-00

DK

DK00

X

Køge

DKKOG

 

X

510-00

DK

DK00

X

Kolby Kås Havn

DKKOK

 

X

984-00

DK

DK00

X

Kolding

DKKOL

 

X

480-00

DK

DK00

X

Korsør

DKKRR

 

X

490-00

DK

DK00

X

Kragenæs

DKKRA

 

X

599-03

DK

DK00

X

Kyndbyværkets Havn

DKKBY

 

X

372-00

DK

DK00

X

Lemvig

DKLVG

 

X

441-00

DK

DK00

X

Lindø Havn

DKLIN

 

X

641-00

DK

DK00

X

Løgstør

DKLGR

 

X

975-00

DK

DK00

X

Lohals

DKLOH

 

X

866-00

DK

DK00

X

Lyngs Odde Havn

DKLYO

 

X

283-00

DK

DK00

X

Marbæk Havn

DKMRB

 

X

377-00

DK

DK00

X

Mariager

DKMRR

DKDAS

 

 

DK

DK00

X

Marstal

DKMRS

 

X

862-00

DK

DK00

X

Masnedøværkets Havn

DKMAS

 

X

634-00

DK

DK00

X

Masnedsund

DKMNS

DKVOR

 

 

DK

DK00

X

Masnedø Gødningshavn (Uno-X Havn)

DKUNX

 

X

835-00

DK

DK00

X

Middelfart

DKMID

 

X

284-00

DK

DK00

X

Mommark

DKMOM

 

X

888-03

DK

DK00

X

Næssund

DKNUD

 

X

897-02

DK

DK00

X

Næstved

DKNVD

 

X

630-00

DK

DK00

X

Nakskov

DKNAK

 

X

594-00

DK

DK00

X

Neksø

DKNEX

 

X

742-00

DK

DK00

X

Nordby Havn, Fanø

DKNDB

 

X

261-00

DK

DK00

X

Nordjyllandsværkets Havn

DKVSV

 

X

974-00

DK

DK00

X

Nørresundby

DKNRS

DKAAL

 

 

DK

DK00

X

Nyborg

DKNBG

 

X

870-00

DK

DK00

X

Nykøbing Falster

DKNYF

 

X

590-00

DK

DK00

X

Nykøbing Mors

DKNYM

 

X

892-00

DK

DK00

X

Nysted

DKNTD

 

X

597-00

DK

DK00

X

Odense

DKODE

 

X

640-00

DK

DK00

X

Omø

DKOMO

 

X

593-02

DK

DK00

X

Orehoved, Falster

DKORE

DKNYF

 

591-00

DK

DK00

X

Orø

DKORO

 

X

563-02

DK

DK00

X

Randers

DKRAN

 

X

670-00

DK

DK00

X

Rødby

DKROD

 

X

599-01

DK

DK00

X

Rødby (Færgehavn)

DKROF