ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 300

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
11 listopada 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

32

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

34

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/840/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

36

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

42

 

*

Decyzja Rady 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

46

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

55

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

56

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1110/2008

z dnia 10 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB przewiduje dodatkowe środki restrykcyjne dotyczące między innymi osób i podmiotów, których zasoby podlegają zamrożeniu, powściągliwości w zakresie publicznego wsparcia finansowego – w szczególności kredytów, gwarancji i ubezpieczeń eksportowych – aby uniknąć udzielania jakiegokolwiek wsparcia finansowego przyczyniającego się do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej, a także inspekcji ładunków wysyłanych do Iranu i przysyłanych z tego kraju samolotami lub statkami, będących w posiadaniu lub kontrolowanych przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line, o ile istnieją uzasadnione powody by podejrzewać, że dany samolot lub statek przewozi towary zakazane na mocy tego wspólnego stanowiska. Wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB przewiduje również zakaz dostarczania, sprzedawania lub przekazywania niektórych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby wesprzeć działania wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej.

(2)

Wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB wymaga ponadto od wszystkich państw członkowskich zachowania czujności w odniesieniu do działań instytucji finansowych podlegających ich jurysdykcji, prowadzonych z wszelkimi bankami mającymi siedzibę w Iranie, a także z ich zagranicznymi oddziałami i filiami, aby zapobiec przyczynianiu się tych działań do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej. W tym celu niektóre przepisy tego wspólnego stanowiska odnoszą się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (2).

(3)

Należy zaznaczyć, że składanie i przesyłanie bankowi koniecznych dokumentów docelowo przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów, które nie znajdują się w wykazie, w celu uruchomienia płatności dozwolonych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 (3), nie oznacza udostępniania funduszy w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 ustanowiono pewne środki ograniczające wobec Iranu zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2007/140/WPZiB. Istnieje w związku z tym ryzyko roszczeń wobec podmiotów gospodarczych i dlatego należy zapewnić tym podmiotom stałą ochronę przed wszelkimi roszczeniami związanymi z umową lub inną transakcją, której wykonanie zostało zakłócone przez środki nałożone tym rozporządzeniem.

(5)

Środki te mieszczą się w zakresie stosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i w związku z tym – w szczególności aby zapewnić ich jednolite stosowanie przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich – do ich wdrożenia we Wspólnocie niezbędny jest odpowiedni akt wspólnotowy.

(6)

W art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 odniesienie do art. 5 ust. 1 lit. c) musi zostać zmienione tak, aby uwzględnić zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 618/2007 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (4).

(7)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 423/2007.

(8)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 423/2007 wprowadza się następujące zmiany:

a)

W art. 1 dodaje się następujące litery:

„l)

»umowa lub transakcja« oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i prawa właściwego, obejmującą jedną lub kilka umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; na potrzeby niniejszej definicji pojęcie »umowa« obejmuje wszelkie gwarancje lub regwarancje, w szczególności finansowe, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

m)

»roszczenie« oznacza każde roszczenie odszkodowawcze lub jakiekolwiek inne roszczenie tego typu, takie jak roszczenie do potrącenia lub roszczenie z gwarancji, w szczególności wszelkie roszczenia zmierzające do przedłużenia lub wypłaty z gwarancji lub regwarancji, w szczególności finansowych, niezależnie od jego formy;

n)

»osoba, podmiot lub organ w Iranie« oznacza:

(i)

państwo irańskie lub każdy organ władzy publicznej tego państwa;

(ii)

każdą osobę fizyczną przebywającą lub zamieszkałą w Iranie;

(iii)

każdą osobę prawną, każdy podmiot lub każdy organ, mające swoją siedzibę w Iranie;

(iv)

każdą osobę prawną, każdy podmiot lub każdy organ, kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez przynajmniej jedną z wyżej wymienionych osób lub organów.”.

b)

W art. 2 ust. 1 lit. a) dodaje się następujący punkt:

„(iii)

niektórych innych towarów i technologii, które mogłyby być wykorzystane przez Iran w działaniach związanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu, ciężką wodą lub rozwojem systemów przenoszenia broni jądrowej z, lub do prowadzenia działań związanych z innymi zagadnieniami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub które określiła jako nierozstrzygnięte. Towary te i technologie wymienione są w załączniku IA.”.

c)

W art. 3 dodaje się następujący ustęp:

„1a.   Zezwolenie na każdy eksport wymagający zezwolenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wydawane jest przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000. Zezwolenie jest ważne w całej Wspólnocie.”.

d)

Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Zabrania się nabywania w, przywozu z lub transportu z Iranu towarów i technologii wymienionych w załącznikach I oraz IA, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Iranu, czy też nie.”.

e)

Wprowadza się następujący artykuł:

„Artykuł 4a

Aby zapobiec przekazywaniu towarów i technologii wymienionych w załącznikach I oraz IA, samoloty transportowe i statki handlowe będące w posiadaniu lub kontrolowane przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line, podlegają obowiązkowi przedstawienia właściwym organom celnym danego państwa członkowskiego informacji, przed przyjazdem lub wyjazdem, o wszystkich towarach przywożonych do Wspólnoty lub z niej wywożonych.

Przepisy regulujące obowiązek dostarczania informacji przed przyjazdem i wyjazdem, a w szczególności obowiązujące terminy i wymagane dane, są określone w obowiązujących przepisach dotyczących deklaracji skróconych przywozowych i wywozowych, a także deklaracji celnych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (5) oraz w rozporządzeniu Komisji nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (6).

Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line lub ich przedstawiciele sporządzają ponadto deklarację wskazującą czy dane towary są objęte zakresem stosowania rozporządzeniem (WE) nr 1334/2000 lub niniejszego rozporządzenia oraz – jeżeli wywóz tych towarów jest uzależniony od otrzymania pozwolenia na wywóz – przedstawić szczegółowe dane dotyczące przyznanej im w tym celu licencji eksportowej.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, a także niezbędne dodatkowe informacje, o których mowa wyżej, mogą być przedstawiane na piśmie, przy użyciu informacji handlowych, portowych lub transportowych, pod warunkiem, że informacje te zawierają niezbędne dane. W przypadku deklaracji wywozowej, informacje, o których mowa w załączniku 30A do rozporządzenia (WE) nr 1875/2006 nie są wymagane przed dniem 30 czerwca 2009 r.

Od dnia 1 lipca 2009 r. niezbędne dodatkowe informacje, o których mowa wyżej, przedstawiane są w formie pisemnej lub w deklaracjach skróconych, odpowiednio przywozowych i wywozowych.

f)

Artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zakazuje się:

a)

udzielania, w sposób bezpośredni lub pośredni, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Iranie albo do użytku w tym kraju pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

b)

zapewniania, w sposób bezpośredni lub pośredni, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Iranie albo do użytku w tym kraju pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załącznikach I i IA lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załącznikach I i IA;

c)

inwestowania w przedsiębiorstwa w Iranie zajmujące się wytwarzaniem towarów lub technologii wymienionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej lub w załącznikach I i IA;

d)

dostarczania, w sposób bezpośredni lub pośredni, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej lub w załącznikach I i IA, w tym w szczególności zapewniania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich towarów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Iranie albo do użytku w tym kraju;

e)

świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a)–d).”.

g)

W art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, jak również wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze pozostające w posiadaniu lub pod kontrolą tych osób, podmiotów lub organów. W załączniku IV wymieniono osoby, podmioty i organy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Komitet ds. Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) i pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008).”.

h)

Wprowadza się następujące artykuły:

„Artykuł 11a

1.   Instytucje finansowe i kredytowe objęte zakresem zastosowania art. 18, w ramach swoich działań prowadzonych z instytucjami finansowymi i kredytowymi, o których mowa w ust. 2 oraz aby zapobiec przyczynianiu się tych działań do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej:

a)

zachowują stałą czujność w odniesieniu do operacji prowadzonych na kontach, w szczególności przy użyciu programów środków czujności wobec klientów oraz w ramach swoich zobowiązań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

b)

wymagają, by na blankietach zleceń płatniczych wypełniane były wszystkie rubryki dotyczące zleceniodawcy i beneficjenta danej transakcji, a jeżeli informacje te nie są wpisane – odmawiają przeprowadzenia operacji;

c)

przechowują całą dokumentację transakcji przez pięć lat i na żądanie udostępniają ją organom krajowym;

d)

jeżeli podejrzewają lub mają uzasadnione podstawy do podejrzeń, że środki pieniężne mają związek z finansowaniem rozprzestrzeniania materiałów jądrowych, niezwłocznie zawiadamiają o swoich podejrzeniach – bez uszczerbku dla art. 5 i 7 – jednostkę analityki finansowej (FIU) lub inny właściwy organ wskazany przez dane państwo członkowskie na stronach internetowych, których wykaz znajduje się w załączniku III. FIU lub inny właściwy organ pełnią rolę krajowego centrum gromadzącego i analizującego doniesienia o podejrzanych transakcjach związanych z ewentualnym finansowaniem rozprzestrzeniania materiałów jądrowych. FIU lub inny właściwy organ otrzymują w odpowiednim terminie bezpośredni lub pośredni dostęp do informacji finansowych, administracyjnych i sądowych, których potrzebują do odpowiedniego sprawowania swojej funkcji, w tym do analizy doniesień o podejrzanych transakcjach.

2.   Środki wymienione w ust. 1 mają zastosowanie do działań prowadzonych przez instytucje finansowe i kredytowe z:

a)

instytucjami finansowymi i kredytowymi mającymi siedzibę w Iranie, w szczególności z Bankiem Saderat;

b)

oddziałami i filiami instytucji finansowych i kredytowych mających siedzibę w Iranie, jeżeli te oddziały i filie objęte są zakresem zastosowania art. 18, wymienionymi w załączniku VI;

c)

oddziałami i filiami instytucji finansowych i kredytowych mających siedzibę w Iranie, jeżeli te oddziały i filie nie są objęte zakresem zastosowania art. 18, wymienionymi w załączniku VI;

d)

instytucjami finansowymi i kredytowymi, które nie mają siedziby w Iranie ani nie są objęte zakresem zastosowania art. 18, ale są kontrolowane przez osoby i podmioty mające siedzibę w Iranie, wymienionymi w załączniku VI.

Artykuł 11b

1.   Oddziały i filie Banku Saderat objęte zakresem zastosowania art. 18 powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, o wszelkich dokonanych lub otrzymanych przez nie przelewach środków pieniężnych, o nazwach/nazwiskach stron, kwocie i dacie transakcji, w terminie pięciu dni roboczych od dokonania lub otrzymania danego przelewu środków. Jeżeli dostępna jest taka informacja, deklaracja powinna określać rodzaj transakcji oraz, w stosownych przypadkach, rodzaj towarów, których dotyczy dana transakcja, a zwłaszcza wskazywać, czy dotyczy towarów objętych rozporządzeniem (WE) nr 1334/2000 lub niniejszym rozporządzeniem, a także – jeżeli wywóz tych towarów jest uzależniony od otrzymania pozwolenia – podać numer przyznanej licencji.

2.   Z zastrzeżeniem i zgodnie z ustaleniami odnoszącymi się do wymiany informacji, powiadomione właściwe organy niezwłocznie przekazują te dane, w zależności od potrzeb, właściwym organom pozostałych państw członkowskich, w których mają siedzibę strony takich transakcji, aby uniemożliwić jakąkolwiek transakcję, która może przyczyniać się do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej.”.

i)

W art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Zakazy wymienione w art. 5 ust. 1 lit. d) i w art. 7 ust. 3 nie skutkują jakąkolwiek odpowiedzialnością prawną danych osób fizycznych lub prawnych, lub podmiotów z jakiegokolwiek tytułu, jeżeli te osoby lub podmioty nie wiedziały ani nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogłyby naruszyć te zakazy.”.

j)

W art. 12 dodaje się następujący ustęp:

„3.   Przekazanie w dobrej wierze, przewidziane w art. 11a i 11b, informacji, o których mowa w art. 11a i 11b, dokonane przez instytucję lub osobę, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, albo przez dyrekcję lub pracowników takiej instytucji lub osoby, nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością prawną tej instytucji lub osoby z jakiegokolwiek tytułu.”.

k)

Wprowadza się następujący artykuł:

„Artykuł 12a

1.   Nie są zaspakajane jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze ani jakiekolwiek inne roszczenia tego typu, takie jak roszczenie do potrącenia lub roszczenie z gwarancji, w szczególności wszelkie roszczenia zmierzające do przedłużenia lub wypłaty z gwarancji lub regwarancji, w szczególności finansowych, niezależnie od ich formy, przedstawione przez:

a)

wskazane osoby, podmioty lub organy wymienione w załącznikach: IV, V i VI;

b)

wszelkie inne osoby, podmioty lub organy w Iranie, w tym rząd irański;

c)

wszelkie osoby, podmioty lub organy działające przez pośrednika lub na rzecz którejkolwiek z tych osób lub któregokolwiek z tych podmiotów;

w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, której wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem.

2.   Uznaje się, że wykonanie umowy lub operacji zostało zakłócone przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, jeżeli istnienie lub przedmiot roszczenia jest bezpośrednim lub pośrednim skutkiem tych środków.

3.   W każdym postępowaniu zmierzającym do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.”.

l)

W art. 15 ust. 1 dodaje się następującą literę:

„d)

zmienia załącznik VI na podstawie decyzji podjętych w odniesieniu do załączników III i IV do wspólnego stanowiska 2008/652/WPZiB.”.

m)

Tekst znajdujący się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wprowadza się jako załącznik Ia.

n)

Załącznik II zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

o)

Załącznik III zastępuje się załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

p)

Tekst znajdujący się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik VI.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 213 z 8.8.2008, s. 58.

(2)  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

(3)  Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.

(4)  Dz.U. L 143 z 6.6.2007, s. 1.

(5)  Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 13.

(6)  Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 64.”.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IA

Towary i technologie, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (iii)

UWAGI WPROWADZAJĄCE

1.

O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Opis” odnoszą się do opisu produktów i technologii podwójnego zastosowania, zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000.

2.

Numer odniesienia w kolumnie „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007” oznacza, że właściwości produktów lub technologii podane w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3.

Definicje terminów znajdujących się w ‧pojedynczym cudzysłowie‧ zamieszczone są w uwadze technicznej do danej pozycji.

4.

Definicje terminów znajdujących się w „podwójnym cudzysłowie” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007.

Uwagi ogólne

1.

Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie można czynić bezskutecznym poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów.

UWAGA:

Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2.

Towary określone w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga ogólna do technologii (UOdT)

(Należy czytać w powiązaniu z sekcją IA.B.)

1.

Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”„niezbędnych” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są zabronione w poniższej części A (Towary), podlega zakazowi zgodnie z przepisami sekcji IA.B.

2.

„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, podlega zakazowi nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów takim zakazem nieobjętych.

3.

Zakazu nie stosuje się wobec „technologii”, która stanowi minimum niezbędne w celu instalowania, działania, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają zakazowi lub na wywóz których uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007.

4.

Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, ani do „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

IA.A.   TOWARY

A0.   Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

IA.A0.001

Następujące lampy z katodą wnękową:

a.

lampy z jodową katodą wnękową z oknami z czystego krzemu lub kwarcu;

b.

lampy z uranową katodą wnękową.

IA.A0.005

Następujące elementy zbiornika reaktora jądrowego oraz urządzenia kontrolne, inne niż te, o których mowa w pozycji 0A001:

1.

uszczelnienia,

2.

elementy wewnętrzne,

3.

urządzenia uszczelniające, kontrolne i pomiarowe.

0A001

IA.A0.006

Jądrowe systemy detekcji służące do wykrywania, identyfikacji i kwantyfikacji materiałów promieniotwórczych i promieniowania o pochodzeniu jądrowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, inne niż te, o których mowa w pozycjach 0A001.j lub 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Zawory wyposażone w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej typu 304 lub 316 L.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje zaworów mieszkowych wskazane w pozycjach 0B001.c.6 oraz 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi, składowania takich substancji i operowania nimi (komory gorące).

0B006

IA.A0.013

„Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub większą ilość powyższych materiałów, inne niż te, o których mowa w pozycji 0C001.

0C001


A1.   Materiały, substancje chemiczne, „mikroorganizmy” i „toksyny”

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

IA.A1.001

Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP lub D2HPA) w dowolnej ilości, o czystości przekraczającej 90 %.

IA.A1.002

Fluor gazowy (numer w bazie Chemical Abstracts (CAS) 7782-41-4) o czystości przekraczającej 95 %.

IA.A1.005

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 100 g fluoru na godzinę.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje ogniw elektrolitycznych wskazanych w pozycji 1B225.

1B225

IA.A1.008

Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, o początkowej względnej przenikalności magnetycznej 120 000 lub wyższej i grubości od 0,05 mm do 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe” lub prepregi:

a.

węglowe lub aramidowe „materiały włókniste lub włókienkowe” posiadające przynajmniej jedną z następujących właściwości:

1.

„moduł właściwy” przekraczający 10 × 106 m; lub

2.

„wytrzymałość właściwa na rozciąganie” przekraczająca 17 × 104 m;

b.

szklane „materiały włókniste lub włókienkowe” posiadające przynajmniej jedną z niżej wymienionych właściwości:

1.

„moduł właściwy” przekraczający 3,18 × 106 m; lub

2.

„wytrzymałość właściwa na rozciąganie” przekraczająca 76,2 × 103 m;

c.

termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „niedoprzędy”, „kable” lub „taśmy” o szerokości nie przekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane z węglowych lub szklanych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, inne niż te, o których mowa w pozycjach IIA1.010.a ani IIA1.010.b.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje materiałów włóknistych ani włókienkowych wskazanych w pozycjach 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a i 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Następujące włókna impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), włókna powlekane metalem lub węglem (preformy) lub „preformy włókien węglowych”:

a.

wykonane z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” określonych w pozycji IIA1.009 powyżej;

b.

węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe” impregnowane „matrycą” z żywicy epoksydowej (prepregi) określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, przeznaczone do naprawy konstrukcji lotniczych lub laminatów, pod warunkiem że wymiary pojedynczych arkuszy materiału nie przekraczają wielkości 50 cm × 90 cm;

c.

prepregi określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, impregnowane żywicami fenolowymi lub epoksydowymi mającymi temperaturę zeszklenia (Tg) poniżej 433 °K (160 °C) i temperaturę sieciowania niższą niż temperatura zeszklenia.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje materiałów włóknistych lub włókienkowych wskazanych w pozycji 1C010.e.

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Kompozyty ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi używane do wyrobu głowic, członów przenoszących głowice, klap dysz, stosowanych w „pociskach rakietowych”, inne niż te, o których mowa w pozycji 1C107.

1C107

IA.A1.012

Stale maraging, niewyszczególnione w pozycjach 1C116 lub 1C216 „zdolne do osiągania” wytrzymałości na rozciąganie równej 2 050 MPa lub większej przy temperaturze 293 °K (20 °C).

Uwaga techniczna: Wyrażenie „stale maraging … zdolne do osiągania” obejmuje stale maraging przed obróbką cieplną lub po niej.

1C216

IA.A1.013

Wolfram, tantal, węglik wolframu, węglik tantalu i stopy posiadające obie z poniższych właściwości:

a.

w postaci form wydrążonych o symetrii cylindrycznej lub sferycznej (w tym segmenty cylindryczne) o średnicy wewnętrznej od 50 do 300 mm; oraz

b.

masa powyżej 5 kg.

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje wolframu, węgliku wolframu i stopów wskazanych w pozycji 1C226.

1C226


A2.   Przetwarzanie materiałów

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

IA.A2.001

Układy do badań wibracyjnych, urządzenia i elementy z nimi związane, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B116:

a.

układy do badań wibracyjnych wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartości skutecznej 0,1 g w przedziale między 0,1 a 2 kHz i przekazujące siły równe 50 kN lub większe mierzone na „nagim stole”;

b.

sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie zaprojektowanym „oprogramowaniem” do badań wibracyjnych, cechujące się pasmem czasu rzeczywistego powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w układach do badań wibracyjnych, o których mowa w pozycji II.A2.001.a;

c.

mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania siły 50 kN lub większych, mierzonych na „stole bez utwierdzenia”, używane w systemach do badań wibracyjnych, o których mowa w pozycji II.A2.001.a;

d.

konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN, lub większej, mierzonych na „nagim stole”, i nadające się do użytku w systemach do badań wibracyjnych, o których mowa w pozycji II.A2.001.a.

Uwaga techniczna: Pojęcie „nagi stół” oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i elementów mocujących.

2B116

IA.A2.004

Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania czynności rozdzielania radiochemicznego oraz czynności w komorach gorących, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B225, posiadające jedną z następujących właściwości:

a.

możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych przez ścianę); lub

b.

zdolność wykonywania operacji ponad górną krawędzią ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą).

Uwaga techniczna: Zdalnie sterowane manipulatory przekazują komendy operatora ramieniu roboczemu i końcowemu chwytakowi. Mogą to być manipulatory typu „master/slave” lub manipulatory sterowane drążkiem lub przyciskami.

2B225

IA.A2.011

Separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, wykonane ze:

1.

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

fluoropolimerów;

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4.

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.

tantalu lub stopów tantalu;

6.

tytanu lub stopów tytanu; lub

7.

cyrkonu lub stopów cyrkonu.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje separatorów odśrodkowych wskazanych w pozycji 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Spiekane filtry metalowe wykonane z niklu lub stopu niklu o zawartości wagowej niklu 40 % lub więcej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje filtrów wskazanych w pozycji 2B352.d.

2B352.d


A3.   Elektronika

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

IA.A3.001

Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, mające obydwie poniższe cechy:

a.

zdolność do ciągłego wytwarzania, w czasie 8 godzin, napięcia o wartości 10 kV lub większego o mocy wyjściowej 5 kW lub większej z wychyleniami oscylującymi lub bez; oraz

b.

stabilność prądu lub napięcia, w czasie 4 godzin, lepsza niż 0,1 %.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje zasilaczy prądu wskazanych w pozycjach 0B001.j.5 oraz 3A227.

3A227

IA.A3.002

Spektrometry masowe, inne niż wymienione w 3A233 lub 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 200 mas atomowych lub większej oraz mające rozdzielczość większą niż 2 części na 200, oraz źródła jonów do tych urządzeń, w tym:

a.

plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS);

b.

jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);

c.

jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);

d.

spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami, mające komorę ze źródłem elektronów wykonaną z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6”, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;

e.

następujące spektrometry masowe z wiązką molekularną:

1.

mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną ze stali nierdzewnej lub molibdenu, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami wyposażone w wymrażarkę umożliwiającą chłodzenie do 193 °K (– 80 °C) lub poniżej; lub

2.

mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną z „materiałów odpornych na korozyjne działanie (UF6)”, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;

f.

spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecności aktynowców lub fluorków aktynowców.

3A233


A6.   Czujniki i lasery

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

IA.A6.001

Pręty z granatu itrowo-glinowego (YAG)

IA.A6.003

Układy korekcji czoła fali do stosowania z wiązkami laserowymi o średnicy przekraczającej 4 mm, oraz części specjalnie do nich zaprojektowane, w tym układy sterowania, czujniki czoła fazy i „zwierciadła odkształcalne”, także zwierciadła bimorficzne.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje zwierciadeł wskazanych w pozycjach 6A004.a, 6A005.e oraz 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

„lasery” na jonach argonu o przeciętnej mocy wyjściowej równej 5 W lub większej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje „laserów” na jonach argonu wskazanych w pozycjach 0B001.g.5, 6A005 oraz 6A205.a

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

„Lasery” półprzewodnikowe przestrajalne i matryce przestrajalnych „laserów” półprzewodnikowych o długości fali od 9 μm do 17 μm, jak również matryce „laserów” półprzewodnikowych zawierających przynajmniej jedną matrycę przestrajalnych „laserów” półprzewodnikowych o tej długości fali.

1.

„lasery” półprzewodnikowe są zwykle nazywane diodami „laserowymi”.

2.

pozycja nie obejmuje „laserów” półprzewodnikowych wskazanych w pozycjach 0B001.h.6 oraz 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

„Lasery” z domieszką neodymową (inną niż szkło), o długościach fali wyjściowej większych niż 1 000 nm, lecz nie przekraczających 1 100 nm oraz o energii wyjściowej większej niż 10 J na impuls.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje „laserów”z domieszką neodymową (inną niż szkło) wskazanych w pozycji 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

IA.A6.010

Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich, inne niż wymienione w 6A203c, skonstruowane w taki sposób (lub jako takie sklasyfikowane), aby były w stanie wytrzymać promieniowanie o całkowitym natężeniu powyżej 50 × 103 Gy(Si) 5 × 106 rad (Si) bez pogorszenia własności eksploatacyjnych.

Uwaga techniczna: Termin Gy (Si) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez nieprzykrytą próbkę silikonową wystawioną na promieniowanie jonizujące.

6A203.c

IA.A6.011

Wzmacniacze i oscylatory do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych mające wszystkie następujące właściwości:

1.

pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;

2.

średnia moc wyjściowa powyżej 10 W, ale nie przekraczająca 30 W;

3.

częstotliwość powtarzania powyżej 1 Hz; oraz

4.

szerokość impulsu poniżej 100 ns.

1.

Pozycja nie obejmuje oscylatorów pracujących w jednym trybie.

2.

Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych wskazanych w pozycjach 6A205.d, 0B001.g.5 oraz 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

Impulsowe „lasery” na dwutlenku węgla, mające wszystkie następujące właściwości:

1.

pracujące w przedziale długości fal od 9 000 nm do 11 000 nm;

2.

częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;

3.

średnia moc wyjściowa powyżej 100 W, ale nie przekraczająca 500 W; oraz

4.

średnia moc wyjściowa powyżej 100 W, ale nie przekraczająca 500 W; oraz

Uwaga: Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych wskazanych w pozycjach 6A205.d, 0B001.h.6 oraz 6A005.d.

6A205.d

IA.B.   TECHNOLOGIE

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

IA.B.001

Technologia niezbędna do rozwoju, produkcji lub użytkowania towarów wymienionych w części IA.A (Towary) powyżej.

–”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

Towary i technologie, o których mowa w art. 3

UWAGI WPROWADZAJĄCE

1.

O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Opis” odnoszą się do opisu produktów i technologii podwójnego zastosowania, zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000.

2.

Numer odniesienia w kolumnie „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007” oznacza, że właściwości produktów lub technologii podane w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3.

Definicje terminów znajdujących się w ‘pojedynczym cudzysłowie’ zamieszczone są w uwadze technicznej do danej pozycji.

4.

Definicje terminów znajdujących się w „podwójnym cudzysłowie” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007.

Uwagi ogólne

1.

Kontroli, o których mowa w niniejszym załączniku, nie czynić bezskutecznymi poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowej), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych kontrolą, jeżeli te elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów.

Uwaga:

przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2.

Towary określone w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga ogólna do technologii (UOdT)

(Należy czytać w powiązaniu z sekcją II.B.)

1.

Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”„niezbędnych” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w poniższej części A (Towary), podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji II.B.

2.

„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych kontrolą, podlega kontroli nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów taką kontrolą nieobjętych.

3.

Kontroli nie stosuje się wobec „technologii”, która stanowi minimum niezbędne w celu instalowania, działania, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają kontroli lub na wywóz których uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007.

4.

Kontrole transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” ani do „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

II.A.   TOWARY

A0   Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

II.A0.002

Izolatory Faradaya o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm.

II.A0.003

Siatki optyczne o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm.

II.A0.004

Włókna światłowodowe o długości fali od 500 do 650 nm pokryte warstwami przeciwodblaskowymi o długości fali od 500 do 650 nm i średnicy rdzenia większej niż 0,4 mm, lecz nie przekraczającej 2 mm.

II.A0.008

Zwierciadła płaskie, wypukłe i wklęsłe pokryte silnie odblaskową lub kontrolowaną powłoką wielowarstwową o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Soczewki, polaryzatory, półfalowe płytki opóźniające (płytki λ/2), ćwierć-falowe płytki opóźniające (płytki λ/4), okna laserowe krzemowe lub kwarcowe i rotatory, pokryte warstwami przeciwodblaskowymi o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu stopów niklu lub powlekana niklem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu inne niż te, o których mowa w pozycji 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Następujące pompy próżniowe inne niż te, o których mowa w pozycjach 0B002.f.2 ani 2B231:

Pompy turbomolekularne o natężeniu przepływu równym lub przekraczającym 400 l/s;

Pompy Rootsa do wytwarzania próżni wstępnej, o wydajności ssania przekraczającej 200 m3/h.

Suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym.

0B002.f.2

2B231


A1   Materiały, substancje chemiczne, „mikroorganizmy” i „toksyny”

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

II.A1.003

Uszczelnienia i uszczelki wykonane z któregokolwiek z poniższych materiałów:

a.

kopolimery fluorku winylidenu posiadające w 75 % lub większej proporcji strukturę beta krystaliczną bez rozciągania;

b.

poliimidy fluorowane zawierające w masie 10 % wagowych lub więcej związanego fluoru;

c.

fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30 % wagowych albo więcej związanego fluoru;

d.

polichlorotrifluoroetylen (PCTFE, np. Kel-F ®);

e.

fluoroelastomery Viton;

f.

politetrafluoroetylen (PTFE).

 

II.A1.004

Wyposażenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu jądrowym, w tym dozymetry osobiste.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje jądrowych systemów detekcji wskazanych w pozycji 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Katalizatory platynowe inne niż te, o których mowa w pozycji 1A225, specjalnie zaprojektowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru pomiędzy wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody albo w celu produkcji ciężkiej wody, i ich substytuty.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium i jego stopy, inne niż te, o których mowa w pozycji 1C002b.4 ani 1C202.a, w formie surowej lub półfabrykatu o jednej z następujących właściwości:

a.

zdolne do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej 460 MPa lub większej w temperaturze 293 °K (20 °C); lub

b.

posiadające wytrzymałość na rozciąganie równą 415 MPa lub więcej w temperaturze 298 °K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a


A2   Przetwarzanie materiałów

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

II.A2.002

Szlifierki o dokładności ustalania położenia z uwzględnieniem „wszystkich dostępnych kompensacji”, równą lub mniejszą (lepszą) niż 15 μm, stosownie do ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważnych norm krajowych, wzdłuż dowolnej osi liniowej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje szlifierek wskazanych w pozycjach 2B201.b oraz 2B001.c.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Części i sterowniki cyfrowe specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, o których mowa w pozycjach 2B001, 2B201 lub II.A2.002 niniejszego wykazu.

 

II.A2.003

Następujące maszyny do wyważania i powiązane z nimi urządzenia:

a.

Maszyny do wyważania zaprojektowane lub zmodyfikowane dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego, posiadające wszystkie następujące właściwości:

1.

Nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg;

2.

Nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12 500 obr./min.;

3.

Nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub większej ilości płaszczyzn; oraz

4.

Nadające się do wyważenia resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 0,2 g mm na kilogram masy wirnika;

b.

Głowice wskaźników zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w pozycji II.A2.003.a powyżej.

Uwaga techniczna: Głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie do wyważania.

2B119

II.A2.005

Następujące piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą:

piece zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Piece do utleniania zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

„Przetworniki ciśnienia”, inne niż zdefiniowane w 2B230, zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie z przedziału od 0 do 200 kPa i mające obydwie niżej wymienione cechy charakterystyczne:

a.

Czujniki ciśnień wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione przez nie; oraz

b.

Mające którąś z poniższych cech charakterystycznych:

1.

Pełny zakres mniejszy niż 200 kPa i ‘dokładność’ lepsza niż ± 1 % całego zakresu; lub

2.

Pełny zakres wynoszący 200 kPa lub więcej i ‘dokładność’ lepsza niż 2 kPa.

Uwaga techniczna: Do celów 2B30 ‘dokładność’ obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze otoczenia.

2B230

II.A2.008

Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz – ciecz (mieszalniki-odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirówkowe); oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urządzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami są zrobione z jednego z następujących materiałów:

1.

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

fluoropolimerów;

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4.

grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

5.

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.

tantalu lub stopów tantalu;

7.

tytanu lub stopów tytanu;

8.

cyrkonu lub stopów cyrkonu; lub

9.

stali nierdzewnej.

Uwaga techniczna: „grafit węglowy” jest substancją składającą się z amorficznego węgla i grafitu, w której zawartość wagowa grafitu wynosi 8 % lub więcej.

2B350.e

II.A2.009

Następujące wyposażenie i części przemysłowe inne niż te, o których mowa w 2B350.d:

wymienniki ciepła lub kondensatory o powierzchni wymiany ciepła większej niż 0,05 m2 i mniejszej niż 30 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami są zrobione z jednego z następujących materiałów:

1.

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

fluoropolimerów;

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykładanych szkłem);

4.

grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

5.

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.

tantalu lub stopów tantalu;

7.

tytanu lub stopów tytanu;

8.

cyrkonu lub stopów cyrkonu;

9.

węglika krzemu

10.

węglika tytanu; lub

11.

stali nierdzewnej.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych.

2B350.d

II.A2.010

Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione inne niż te, o których mowa w 2B350.i, odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h (mierzonym w warunkach znormalizowanej temperatury 273 °K (0 °C) oraz ciśnienia (101,3 kPa)); obudowy (korpusy) pomp, wstępnie uformowane obudowy, wirniki, rotory lub dysze pomp strumieniowych zaprojektowane dla takich pomp, w których wszystkie powierzchnie wchodzące w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi lub znajdującymi się w nich środkami chemicznymi, wykonane są z jednego z następujących materiałów:

1.

stali nierdzewnej;

2.

stopu aluminium.

 


A6   Czujniki i lasery

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

II.A6.002

Materiały optyczne dla promieniowania podczerwonego w zakresie długości fali 9–17 μm i części do nich, w tym części z tellurku kadmu (CdTe).

Uwaga: Pozycja nie obejmuje kamer i części wskazanych w pozycji 6A003.

6A003

II.A6.005

„Lasery” półprzewodnikowe i części do nich, w tym:

a.

pojedyncze „lasery” półprzewodnikowe o mocy większej niż 200 mW każdy, w ilościach większych niż 100;

b.

baterie „laserów” półprzewodnikowych o mocy większej niż 20 W.

1.

„Lasery” półprzewodnikowe są zwykle nazywane diodami „laserowymi”.

2.

Pozycja nie obejmuje „laserów” wskazanych w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.b.

3.

Pozycja nie obejmuje diod „laserowych” o długości fali w zakresie 1 200–2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

Następujące „przestrajalne”„lasery” na ciele stałym oraz części zaprojektowane specjalnie do nich:

a.

lasery tytanowo-szafirowe;

b.

lasery aleksandrytowe.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje laserów tytanowo-szafirowych i aleksandrytowych wskazanych w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Elementy akustyczno-optyczne, w tym:

a.

przetworniki obrazu i urządzenia obrazowe na ciele stałym, mające częstotliwość powtarzania równą 1 kHz lub więcej;

b.

urządzenia związane z częstotliwością powtarzania;

c.

komórki Pockela.

6A203.b.4.c


A7   Nawigacja i awionika

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

II.A7.001

Następujące układy bezwładnościowe i elementy specjalnie zaprojektowane:

I.

Następujące bezwładnościowe systemy nawigacyjne certyfikowane do stosowania w „cywilnych statkach powietrznych” przez władze cywilne państwa strony Porozumienia z Wassenaar oraz specjalnie zaprojektowane elementy:

a.

bezwładnościowe układy nawigacyjnie (INS) (z zawieszeniem kardanowym lub innym) i urządzenia bezwładnościowe, przeznaczone dla „statków powietrznych”, pojazdów lądowych, jednostek pływających (powierzchniowych lub podwodnych) lub „statków kosmicznych” do pomiarów wysokości, naprowadzania lub sterowania oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoły, mające jedną z wymienionych poniżej cech charakterystycznych:

1.

błąd nawigacji (czysto inercyjny) po prawidłowej regulacji, przy prędkości 0,8 (lub mniej) mili morskiej na godzinę (nm/hr) równy wartości ‘CEP’ (Circular Error Probable) lub mniejszej (lepiej); lub

2.

zgodnie ze specyfikacjami przewidziane do pracy przy przyspieszeniu liniowym przekraczającym 10 g;

b.

hybrydowe bezwładnościowe układy nawigacyjnie współpracujące z globalnymi satelitarnymi systemami nawigacyjnymi (GNSS) lub z systemami „Nawigacji opartej na bazach danych” („DBRN”) do ustalania położenia, naprowadzania lub sterowania, po normalnym zestrojeniu, cechujące się dokładnością pozycyjną nawigacji bezwładnościowego układu nawigacyjnego, po utracie kontaktu z GNSS lub „DBRN” przez okres do czterech minut, mniejszą (lepszą) niż ‘CEP’ wynoszący 10 metrów;

c.

bezwładnościowe urządzenia do wyznaczania azymutu, kursu lub wskazywania północy, mające jedną z poniższych właściwości oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1.

zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut kątowych (wartość średnia kwadratowa) na szerokości 45 stopni; lub

2.

zaprojektowane tak, żeby miały nieroboczy poziom wstrząsów 900 g lub większy przez okres 1 milisekundy albo większy.

Uwaga: Parametry pozycji I.a i I.b mają zastosowanie wraz z jednym z poniższych warunków środowiskowych:

1.

wejściowe drgania przypadkowe o całkowitej wielkości średniej kwadratowej 7,7 g przez pierwsze pół godziny oraz ogólny czas trwania testu 1,5 godziny na każdą z trzech prostopadłych osi, gdy drgania przypadkowe spełniają następujące warunki:

a.

stała gęstość widmowa mocy o wartości 0,04 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 15 do 1 000 Hz; oraz

b.

gęstość widmowa mocy malejąca od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

przechylenie i odchylenie równe lub większe niż + 2,62 radian/s (150 stopni/s); lub

3.

zgodnie z normami krajowymi równoważnymi pkt 1 lub 2 powyżej.

1.

I.b odnosi się do układów, w których bezwładnościowe układy nawigacyjne lub inne niezależne pomoce nawigacyjne są wbudowane w jedno urządzenie w celu uzyskania poprawy parametrów.

2.

‘CEP’ – w kołowym rozkładzie normalnym promień okręgu zawierającego 50 % poszczególnych wyników pomiarów albo promień okręgu, w którym występuje 50 % prawdopodobieństwo.

II.

Systemy teodolitowe zawierające urządzenia inercyjne specjalnie przeznaczone do cywilnych zastosowań badawczych i zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut kątowych (wartość średnia kwadratowa) na szerokości 45 stopni oraz elementy specjalnie do nich zaprojektowane.

III.

Urządzenia bezwładnościowe lub inne zawierające przyspieszeniomierze określone w pozycji 7A001 lub 7A101, zaprojektowane i opracowane jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLOGIE

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

II.B.001

Technologia niezbędna do rozwoju, produkcji lub użytkowania towarów wymienionych w części II.A (Towary) powyżej.”

 


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK III

Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3 ust. 4 i 5, art. 4a, art. 5 ust. 3, art. 6, 8 i 9, art. 10 ust. 1 i 2, art. 11a, 11b, art. 13 ust. 1 oraz art. 17, oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://foreign-affairs.net/home/index.axp?id=28519

GRECJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

WŁOCHY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

DG External Relations

Directorate A Crisis Platform - Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2 Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

E-mail relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32-2) 295 55 85

Faks (32-2) 299 08 73”


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz instytucji finansowych i kredytowych, o których mowa w art. 11a ust. 2

Oddziały i filie instytucji finansowych i kredytowych mających siedzibę w Iranie, o których mowa w art. 11a ust. 2 lit. b), jeśli te oddziały i filie są objęte zakresem zastosowania art. 18 (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francja

43 avenue Montaigne, 75008 Paris

Kod BIC: MELIFRPP

Niemcy

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Kod BIC: MELIDEHH

Zjednoczone Królestwo

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Kod BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francja

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Kod BIC: SEPBFRPP

Niemcy

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Kod BIC: SEPBDEFF

Włochy

Via Barberini 50, 00187 Rome

Kod BIC: SEPBITR1

Zjednoczone Królestwo

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Kod BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francja

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Kod BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Niemcy

Oddział w Hamburgu

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Kod BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Oddział we Frankfurcie

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Kod BIC: BSIRDEFF

Grecja

Oddział w Atenach

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Kod BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Zjednoczone Królestwo

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Kod BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francja

Bank Tejarat

124-126 rue de Provence, 75008 Paris

Kod BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Zjednoczone Królestwo

Siedziba i główny oddział

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Kod BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

Oddziały i filie instytucji finansowych i kredytowych mających siedzibę w Iranie, jeśli te oddziały i filie nie są objęte zakresem zastosowania art. 18, jak również instytucje finansowe i kredytowe niemające siedziby w Iranie i nieobjęte zakresem zastosowania art. 18, lecz kontrolowane przez osoby i podmioty mające siedzibę w Iranie, o których mowa w art. 11a ust. 2 lit. c) i d) (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbejdżan

Oddział Banku Melli Iran w Baku

Nobel Ave. 14, Baku

Kod BIC: MELIAZ22

Irak

No 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Kod BIC: MELIIQBA

Oman

Omański oddział w Maskacie

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Kod BIC: MELIOMR

Chiny

Melli Bank HK (oddział Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Kod BIC: MELIHKHH

Egipt

Przedstawicielstwo

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Biuro regionalne

P.O. Box: 1894, Dubai

Kod BIC: MELIAEAD

Oddział w Abu Zabi

Nr skrzynki pocztowej: 2656, nazwa ulicy: Hamdan Street

Kod BIC: MELIAEADADH

Oddział w Al-Ajn

Nr skrzynki pocztowej: 1888, nazwa ulicy: Clock Tower, Industrial Road

Kod BIC: MELIAEADALN

Oddział w Bur Dubaj

Adres: Nr skrzynki pocztowej: 3093, nazwa ulicy: Khalid Bin Waleed Street

Kod BIC: MELIAEADBR2

Główny oddział w Dubaju

Nr skrzynki pocztowej: 1894, nazwa ulicy: Beniyas Street

Kod BIC: MELIAEAD

Oddział w Al-Fudżajra

Nr skrzynki pocztowej: 248, nazwa ulicy: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Kod BIC: MELIAEADFUJ

Oddział w Ras al-Chajma

Nr skrzynki pocztowej: 5270, nazwa ulicy: Oman Street, Al Nakheel

Kod BIC: MELIAEADRAK

Oddział w Szardża

Nr skrzynki pocztowej: 459, nazwa ulicy: Al Burj Street

Kod BIC: MELIAEADSHJ

Federacja Rosyjska

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Kod BIC: MELIRUMM

Japonia

Przedstawicielstwo

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Faks: (3)32162638 Telex: J296687

2.   BANK MELLAT

Korea Południowa

Oddział Banku Mellat w Seulu

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Kod BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turcja

Oddział w Stambule

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Kod BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Oddział w Ankarze

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Kod BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Oddział w Izmirze

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Kod BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Oddział w Erywaniu

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Kod BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Oddział w Dubaju

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai

Kod BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Liban

Biuro regionalne

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Kod BIC: BSIRLBBE

Główny oddział w Bejrucie

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

Kod BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Oddział w Alghobeiri

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Kod BIC: BSIRLBBE

Oddział w Baalbak

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

Kod BIC: BSIRLBBE

Oddział w Borj al Barajneh

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

Kod BIC: BSIRLBBE

Oddział w Saidzie

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Kod BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Kod BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Katar

Oddział w Ad-Dausze

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Kod BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Oddział Banku Saderat Iran w Aszchabadzie

Makhtoomgholi ave., No 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Biuro regionalne w Dubaju

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Kod BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Oddział w Murszid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział w Bur Dubaj

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział w Adżmanie

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział na ulicy Szejka Zajeda

Shaykh Road, Dubai

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział w Abu Zabi

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Oddział w Al-Ajn

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział w Szardży

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Oddział w Bahrajnie

106 Government Road; P.O. Box 825, Block No 316; Entrance No 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 – Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran w Taszkencie

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Kod BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadżykistan

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Kod BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Chiny

Przedstawicielstwo w Chinach

Office C208 Beijing Lufthansa Center No 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (znany także pod nazwą Aryan Bank)

Afghanistan

Główne biuro

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Kod BIC: AFABAFKA

Oddział w Haracie

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Kod BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

Kod BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Wenezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Kod BIC: IDUNVECAXXX”


(1)  Zasoby podmiotów oznaczonych * podlegają również zamrożeniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB.

(2)  Porównaj przypis 1.


11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1111/2008

z dnia 10 listopada 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1112/2008

z dnia 10 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 (2) przewiduje konieczne środki i warunki, aby zagwarantować, że konserwy kwalifikujące się do refundacji wywozowych są wyprodukowane wyłącznie na bazie wołowiny i cielęciny oraz że jest to mięso pochodzące ze Wspólnoty.

(2)

Okazało się, że ograniczenia narzucone rozporządzeniem (WE) nr 1731/2006 w odniesieniu do prezentacji mięsa organom celnym stworzyły niepotrzebne problemy praktyczne zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Ponadto ograniczenia narzucone rozporządzeniem w odniesieniu do wypełniania formalności wywozowych komplikują zadania organów celnych w państwach członkowskich, w których już stosowane są elektroniczne systemy celne.

(3)

Aby ułatwić wykonanie rozporządzenia (WE) nr 1731/2006, należy uprościć warunki dotyczące prezentacji mięsa organom celnym oraz formalności wywozowych przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności i przejrzystości kontroli przeprowadzanych przez organy celne.

(4)

Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 1731/2006.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Mięso jest prezentowane i opatrzone etykietą w sposób zapewniający jego łatwą rozpoznawalność i bezproblemowe stwierdzenie zgodności z dołączoną do niego deklaracją.”;

2)

w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Podmioty gospodarcze wpisują numer referencyjny deklaracji, o której(-ych) mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia do zgłoszenia(-eń) wywozowego(-ych), o którym(-ych) mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 oraz ilości i cechy charakterystyczne wywożonych konserw odpowiadających każdej deklaracji.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12.


11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1113/2008

z dnia 10 listopada 2008 r.

ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na 2008 r.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego, przyznaną na 2008 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2008 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

55/T&Q

Państwo członkowskie

ESP

Stado

SOL/8AB.

Gatunek

Sola zwyczajna (Solea solea)

Obszar

VIIIa oraz b

Data

2.9.2008


11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1114/2008

z dnia 10 listopada 2008 r.

ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na 2008 r.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2008 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2008 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

56/T&Q

Państwo członkowskie

SWE

Stado

SOL/3A/BCD

Gatunek

Sola zwyczajna (Solea solea)

Obszar

IIIa, wody WE obszarów IIIb, IIIc i IIId

Data

22.9.2008


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/36


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

(2008/840/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3, zdanie trzecie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I część A sekcja I do dyrektywy 2000/29/WE wymienia się organizmy Anoplophora malasiaca (Forster) oraz Anoplophora chinensis (Thomson). W prowadzonych ostatnio badaniach ustalono, że te dwie nazwy dotyczą w rzeczywistości jednego gatunku szkodliwego organizmu. Dla celów niniejszej decyzji należy zatem używać jednej zmienionej nazwy naukowej Anoplophora chinensis (Forster) dla oznaczenia organizmów, które w powyższym załączniku zostały wymienione jako Anoplophora malasiaca (Forster) oraz Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE, w przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się na jego terytorium szkodliwego organizmu, niezależnie od tego czy został on wymieniony w załączniku I lub w załączniku II do tej dyrektywy, może tymczasowo podjąć wszelkie dodatkowe środki, niezbędne do ochrony przed tym niebezpieczeństwem.

(3)

W wyniku obecności organizmu Anoplophora chinensis (Forster) na różnych roślinach żywicielskich w regionie Lombardii we Włoszech, Włochy poinformowały Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie w dniu 23 listopada 2007 r., że w dniu 9 listopada 2007 r. przyjęły dodatkowe środki celem zapobieżenia dalszemu wprowadzaniu lub rozprzestrzenianiu się na jego terytorium tego organizmu.

(4)

W wyniku stwierdzenia obecności Anoplophora chinensis (Forster) na różnych roślinach żywicielskich w Niderlandach, Komisja i pozostałe państwa członkowskie zostały w dniu 21 stycznia 2008 r. poinformowane o środkach przedsięwziętych w Niderlandach w celu zwalczania tego organizmu.

(5)

Organizm Anoplophora chinensis (Forster) został ostatnio przechwycony w wielu przesyłkach roślin do sadzenia Acer spp., pochodzących z krajów trzecich. Obecnie nie ma szczególnych wymogów w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu, które dotyczyłyby roślin Acer spp. bądź innych roślin należących do najbardziej podatnych roślin żywicielskich, pochodzących z krajów trzecich lub ze Wspólnoty.

(6)

W 2008 r. wydano w Niderlandach analizę zagrożenia organizmem szkodliwym dotyczącą Anoplophora chinensis (Forster), w której stwierdza się, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo zadomowienia się tego organizmu we Wspólnocie i duże ryzyko powstania szkód gospodarczych dotyczących szeregu roślin żywicielskich.

(7)

Należy zatem podjąć nadzwyczajne środki przeciwko wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster). Środki te powinny dotyczyć wykazu roślin dowolnego pochodzenia, tj. „określonych roślin”, co do których wiadomo, że są roślinami żywicielskimi dla Anoplophora chinensis (Forster), i w stosunku do których istnieje największe ryzyko, że zostaną porażone.

(8)

Należy określić środki dotyczące przywozu określonych roślin odnoszące się do ich produkcji w krajach trzecich oraz inspekcji w momencie ich wprowadzania do Wspólnoty. Należy również określić środki dotyczące produkcji, przemieszczania i kontroli określonych roślin pochodzących z tych obszarów we Wspólnocie, na których potwierdzono obecność Anoplophora chinensis (Forster).

(9)

Należy ustanowić szczegółowe środki obowiązujące na tych obszarach we Wspólnocie, na których potwierdzono obecność Anoplophora chinensis (Forster), tj. w strefach porażenia. W tych strefach należy stosować odpowiednie środki w celu zwalczania przedmiotowego organizmu oraz intensywnie monitorować jego występowanie. Na obszarach otaczających wspomniane powyżej strefy, tj. w strefach buforowych, należy prowadzić intensywne monitorowanie występowania organizmu. W przypadku wykrycia po raz pierwszy przedmiotowego organizmu na danym obszarze we Wspólnocie wielkość odpowiedniej strefy buforowej można ograniczyć w sposób odzwierciedlający bardziej ograniczone ryzyko jego rozprzestrzeniania.

(10)

W odniesieniu do wszystkich roślin żywicielskich we wszystkich państwach członkowskich należy przeprowadzić badanie mające na celu potwierdzenie występowania na nich bądź trwałej nieobecności organizmu Anoplophora chinensis (Forster).

(11)

Wyżej wymienione środki powinno się poddać przeglądowi do dnia 31 maja 2009 r., uwzględniając dostępność po jednym sezonie wegetacyjnym wyników urzędowych badań, przeprowadzonych przez państwa członkowskie w odniesieniu do określonych roślin przywożonych do Wspólnoty i przemieszczanych w jej obrębie w okresie objętym środkami nadzwyczajnymi.

(12)

Państwa członkowskie powinny w razie potrzeby dostosować swoje ustawodawstwo celem spełnienia wymogów określonych w niniejszej decyzji.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„określone rośliny” oznaczają rośliny do sadzenia, inne niż nasiona, następujących gatunków: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., oraz Ulmus spp.;

b)

„miejsce produkcji” oznacza miejsce produkcji, zgodnie z definicją podaną w międzynarodowych standardach środków fitosanitarnych FAO nr 5 (2).

Artykuł 2

Przywóz określonych roślin

Określone rośliny przywożone z krajów trzecich, co do których wiadomo, że występuje w nich Anoplophora chinensis (Forster), można wprowadzać do Wspólnoty jedynie pod warunkiem, że:

a)

są zgodne ze szczególnymi wymogami dotyczącymi przywozu określonymi w załączniku I część I pkt 1;

b)

nie naruszając przepisów art. 13a ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, zostaną przy wprowadzeniu do Wspólnoty poddane badaniu przez odpowiedzialny organ urzędowy zgodnie z załącznikiem I część I pkt 2 do niniejszej decyzji, pod kątem obecności organizmu Anoplophora chinensis (Forster), i zostaną na podstawie tego badania uznane za wolne od tego organizmu.

Artykuł 3

Przemieszczanie określonych roślin we Wspólnocie

Określone rośliny pochodzące z wyznaczonych obszarów we Wspólnocie, określonych zgodnie z art. 5, można przemieszczać we Wspólnocie jedynie, jeśli spełniają one warunki określone w załączniku I część II pkt 1.

Określone rośliny przywożone zgodnie z art. 2 z krajów trzecich, co do których wiadomo, że występuje w nich Anoplophora chinensis (Forster), można przemieszczać we Wspólnocie jedynie, jeśli spełniają one warunki określone w załączniku I część II pkt 2.

Artykuł 4

Badania

Państwa członkowskie prowadzą coroczne urzędowe badania dotyczące występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster) oraz dowodów porażenia przez ten organizm roślin żywicielskich na swoich terytoriach.

Nie naruszając przepisów art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, wyniki tych badań wraz z wykazem wyznaczonych obszarów, o których mowa w art. 5 niniejszej decyzji, oraz wskazaniem ich wytyczenia, są zgłaszane Komisji i pozostałym państwom członkowskim do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Artykuł 5

Wyznaczone obszary

Jeśli wyniki badań, o których mowa w art. 4, potwierdzają występowanie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) na danym obszarze lub jeżeli jego występowanie zostało potwierdzone w inny sposób, państwa członkowskie określają, zgodnie częścią 1 załącznika II, wyznaczone obszary składające się ze strefy porażenia i strefy buforowej.

Państwa członkowskie podejmują na wyznaczonych obszarach środki urzędowe określone w części 2 załącznika II.

Artykuł 6

Zgodność

Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki mające na celu spełnienie wymogów niniejszej decyzji oraz w razie potrzeby zmieniają środki, które przyjęły w celu ochrony przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się organizmu Anoplophora chinensis (Forster), tak aby te środki były zgodne z niniejszą decyzją. Państwa członkowskie niezwłocznie informują o tych środkach Komisję.

Artykuł 7

Przegląd

Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 31 maja 2009 r.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji,

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Glosariusz terminologii fitosanitarnej – norma referencyjna ISPM nr 5 sekretariatu Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, Rzym.


ZAŁĄCZNIK I

ŚRODKI NADZWYCZAJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 I 3

I.   Szczególne wymogi dotyczące przywozu

(1)

Nie naruszając przepisów wskazanych w załączniku III część A (poz. 9, 16, 18) oraz w załączniku IV część A sekcja I (poz. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) do dyrektywy 2000/29/WE, określone rośliny pochodzące z krajów trzecich, co do których wiadomo, że występuje w nich Anoplophora chinensis (Forster), muszą posiadać świadectwo określone w art. 13 ust. 1 tej dyrektywy, w którym stwierdza się w rubryce „dodatkowa deklaracja”, że:

a)

rośliny te były stale uprawiane w miejscu produkcji położonym na obszarach wolnych od szkodników, ustanowionych w kraju pochodzenia przez państwowe służby ochrony roślin tego kraju zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi normami dla środków fitosanitarnych. Nazwę obszaru wolnego od szkodników należy podać w rubryce „miejsce pochodzenia”; lub

b)

rośliny te były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem w miejscu produkcji określonym jako wolne od organizmu Anoplophora chinensis (Forster) zgodnie z Międzynarodowymi normami dla środków fitosanitarnych:

(i)

zarejestrowanym i kontrolowanym przez państwowe służby ochrony roślin kraju pochodzenia; oraz

(ii)

które było dwa razy w roku poddawane urzędowym kontrolom mającym na celu stwierdzenie oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), przeprowadzanym w odpowiednim czasie, i zostało na podstawie tych badań uznane za wolne od tego organizmu; oraz

(iii)

w którym rośliny te były uprawiane na terenie:

całkowicie fizycznie zabezpieczonym przeciwko wprowadzeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) lub

na którym stosowane są odpowiednie procedury zabezpieczające i który jest otoczony strefą buforową o promieniu co najmniej dwóch kilometrów, w której przeprowadza się corocznie w odpowiednim czasie urzędowe kontrole mające na celu stwierdzenie występowania lub oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster). W przypadku stwierdzenia oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster) podejmuje się niezwłocznie środki zwalczania w celu uwolnienia strefy buforowej od tego szkodnika; oraz

(iv)

w którym bezpośrednio przed załadunkiem przesyłek do wywozu rośliny były urzędowo poddawane drobiazgowej kontroli w celu stwierdzenia występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), w szczególności na korzeniach i łodygach roślin. W stosownych przypadkach w ramach tej kontroli powinno się stosować niszczące metody pobierania próbek.

(2)

Określone rośliny przywożone zgodnie z pkt (1) poddaje się drobiazgowej kontroli w punkcie wjazdu lub w miejscu przeznaczenia określonych zgodnie z dyrektywą Komisji 2004/103/WE (1). Stosowane metody kontroli zapewniają wykrycie wszelkich oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), w szczególności na korzeniach i łodygach roślin. W stosownych przypadkach w ramach tej kontroli powinno się stosować niszczące metody pobierania próbek.

II.   Warunki przemieszczania

(1)

Określone rośliny pochodzące z wyznaczonych obszarów we Wspólnocie można przemieszczać w obrębie Wspólnoty jedynie, jeśli towarzyszy im paszport roślin przygotowany i wydany zgodnie z dyrektywą Komisji 92/105/EWG (2) oraz jeśli były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających przemieszczenie w miejscu produkcji:

(i)

zarejestrowanym zgodnie z dyrektywą Komisji 92/90/EWG (3); oraz

(ii)

które było dwa razy w roku poddawane drobiazgowym urzędowym kontrolom mającym na celu stwierdzenie oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster), przeprowadzanym w odpowiednim czasie, i zostało na podstawie tych badań uznane za wolne od tego organizmu; w stosownych przypadkach w ramach tej kontroli powinno się stosować niszczące metody pobierania próbek; oraz

(iii)

w którym rośliny te były umieszczone na terenie:

całkowicie fizycznie zabezpieczonym przeciwko wprowadzeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster); lub

na którym stosowane są odpowiednie procedury zabezpieczające i który jest otoczony strefą buforową o promieniu co najmniej dwóch kilometrów wokół granic strefy porażenia, w których przeprowadza się corocznie w odpowiednim czasie urzędowe kontrole mające na celu stwierdzenie występowania lub oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster). W przypadku stwierdzenia oznak występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster) podejmuje się niezwłocznie środki zwalczania w celu uwolnienia strefy buforowej od tego szkodnika.

(2)

Określone rośliny przywożone zgodnie z częścią I z krajów trzecich, co do których wiadomo, że występuje w nich Anoplophora chinensis (Forster), można przemieszczać we Wspólnocie jedynie, jeśli towarzyszy im paszport roślin, o którym mowa w pkt (1).


(1)  Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 16.

(2)  Dz.U. L 4 z 8.1.1993, s. 22.

(3)  Dz.U. L 344 z 26.11.1992, s. 38.


ZAŁĄCZNIK II

ŚRODKI NADZWYCZAJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5

1.   Ustanowienie wyznaczonych obszarów

a)

Wyznaczone obszary, o których mowa w art. 5, składają się z następujących części:

(i)

strefy porażenia bedącej strefą, w której potwierdzono występowanie organizmu Anoplophora chinensis (Forster), oraz w której występują wszystkie rośliny wykazujące objawy spowodowane przez organizm Anoplophora chinensis (Forster) i, w stosownych przypadkach, wszystkie rośliny należące do tej samej partii w chwili sadzenia,

(ii)

strefy buforowej o promieniu co najmniej dwóch kilometrów wokół granic strefy porażenia.

b)

Dokładne wytyczenie stref, o których mowa w lit. a), oparte jest na rzetelnych podstawach naukowych, biologii organizmu Anoplophora chinensis (Forster), stopniu porażenia, szczególnym rozmieszczeniu określonych roślin na danym obszarze oraz dowodów wskazujących na zadomowienie się szkodliwego organizmu. W przypadku wykrycia po raz pierwszy przedmiotowego organizmu na danym obszarze, oraz po przeprowadzeniu badania dotyczącego wytyczenia granic, promień strefy buforowej można zmniejszyć do nie mniej niż jednego kilometra wokół granic strefy porażenia.

c)

Jeśli występowanie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) zostanie potwierdzone poza strefą porażenia, zmienia się odpowiednio granice wyznaczonych obszarów lub podejmuje się niezwłocznie środki zwalczania w celu uwolnienia strefy buforowej od tego szkodnika.

d)

Jeżeli na podstawie corocznych badań, o których mowa w pkt 2 lit. b), nie stwierdzi się występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster) na wyznaczonym obszarze przez cztery lata, odwołuje się to wyznaczenie, a środki, o których mowa w pkt 2, nie mają odtąd zastosowania.

2.   Środki podejmowane na wyznaczonych obszarach

Środki urzędowe, o których mowa w art. 5, które należy podjąć na wyznaczonych obszarach, obejmują co najmniej:

a)

w strefie porażenia, odpowiednie środki zmierzające do zwalczenia organizmu Anoplophora chinensis (Forster), w tym ścinanie i niszczenie porażonych roślin i roślin wykazujących oznaki wystąpienia organizmu Anoplophora chinensis (Forster), również na korzeniach, corocznie do 30 kwietnia;

b)

w strefie porażenia i w strefie buforowej, intensywne monitorowanie występowania organizmu Anoplophora chinensis (Forster) poprzez kontrole roślin żywicielskich przedmiotowego organizmu, przeprowadzane corocznie w odpowiednim czasie.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/42


DECYZJA RAMOWA RADY 2008/841/WSiSW

z dnia 24 października 2008 r.

w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, art. 31 ust. 1 lit. e) i art. 34 ust. 2 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem programu haskiego jest zwiększenie wspólnego potencjału Unii i jej państw członkowskich, aby między innymi lepiej zwalczać przestępczość zorganizowaną o zasięgu ponadnarodowym. Cel ten powinien być realizowany w szczególności poprzez zbliżenie ustawodawstw. Potrzebna jest ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu zwalczania niebezpieczeństw związanych z organizacjami przestępczymi i ich rozprzestrzeniania się oraz w celu skutecznego odpowiadania na oczekiwania obywateli i zaspokajania potrzeb państw członkowskich. W tym względzie pkt 14 konkluzji Rady Europejskiej z Brukseli z dnia 4 i 5 listopada 2004 r. stwierdza, że obywatele Europy oczekują od Unii Europejskiej, by przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania podstawowych wolności i praw przyjęła bardziej skuteczne, wspólne podejście do problemów ponadnarodowych, takich jak przestępczość zorganizowana.

(2)

W swoim komunikacie z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie środków, jakie należy podjąć w dziedzinie zwalczania terroryzmu i innych niebezpiecznych form przestępczości, Komisja uznała, że środki zwalczania przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej wymagają wzmocnienia i zapowiedziała sporządzenie decyzji ramowej mającej zastąpić wspólne działanie 1998/733/WSiSW z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznawania za przestępstwa karne uczestnictwa w organizacji przestępczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej (2).

(3)

W pkt 3.3.2 programu haskiego stwierdza się, że zbliżenie prawa karnego materialnego służy ułatwieniu wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych oraz współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych i dotyczy obszarów szczególnie poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym oraz że obszary przestępczości wyraźnie wymienione w traktatach powinny być potraktowane priorytetowo. Definicja przestępstw związanych z udziałem w organizacji przestępczej powinna więc być zbliżona we wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym niniejsza decyzja ramowa powinna obejmować przestępstwa, które są zazwyczaj popełniane w ramach udziału w organizacji przestępczej. Ponadto powinna ona przewidywać nakładanie sankcji, odpowiadających powadze tych przestępstw, w stosunku do osób fizycznych i prawnych, które popełniły te przestępstwa lub są odpowiedzialne za ich popełnienie.

(4)

Zobowiązania wynikające z art. 2 lit. a) nie powinny stanowić uszczerbku dla swobody państw członkowskich w klasyfikowaniu innych grup osób jako organizacji przestępczych, na przykład grup, których celem nie jest zysk finansowy lub inny zysk materialny.

(5)

Zobowiązania wynikające z art. 2 lit. a) nie powinny stanowić uszczerbku dla swobody państw członkowskich w interpretowaniu pojęcia „działalność przestępcza” jako oznaczającego popełnianie czynów.

(6)

Unia Europejska powinna oprzeć się na znaczącej pracy, wykonanej przez organizacje międzynarodowe, w szczególności na Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej („konwencja z Palermo”), która została zawarta, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, decyzją Rady 2004/579/WE (3).

(7)

W związku z tym, że cele niniejszej decyzji ramowej nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, mogą natomiast, ze względu na skalę działania, być osiągnięte w lepszy sposób na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodne z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastosowaną zgodnie z art. 2 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejsza decyzja ramowa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

(8)

Niniejsza decyzja ramowa przestrzega praw podstawowych i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 6 i 49. Żaden z przepisów niniejszej decyzji ramowej nie zmierza do zmniejszenia lub ograniczenia przepisów krajowych dotyczących podstawowych praw lub wolności, takich jak prawo do sprawiedliwego procesu sądowego, prawo do strajku, wolność zgromadzeń, zrzeszania się, prasy lub wypowiedzi, w tym prawo do tworzenia i do przyłączania się do związków zawodowych w obronie swoich interesów oraz związane z nim prawo do manifestacji.

(9)

Wspólne działanie 1998/733/WSiSW powinno zatem zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ RAMOWĄ:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji ramowej:

1)

„organizacja przestępcza” oznacza zorganizowaną grupę, istniejącą przez pewien czas, składającą się z więcej niż dwóch osób, działających wspólnie w celu popełnienia przestępstw, których maksymalne zagrożenie karą przekracza co najmniej cztery lata pozbawienia wolności lub aresztu lub które podlegają surowszej karze, w celu osiągnięcia, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej;

2)

„zorganizowana grupa” oznacza grupę, która nie jest przypadkowo utworzona w celu natychmiastowego popełnienia przestępstwa ani której członkowie nie muszą mieć formalnie określonych ról, w której nie musi istnieć ciągłość członkostwa ani rozwinięta struktura.

Artykuł 2

Przestępstwa związane z udziałem w organizacji przestępczej

Każde państwo członkowskie przyjmuje środki niezbędne do zapewnienia, że następujące jedno lub oba rodzaje zachowań związanych z organizacją przestępczą są uznane za przestępstwa:

a)

zachowanie każdej osoby, która, w sposób zamierzony i mając świadomość celu i ogólnej działalności organizacji przestępczej lub zamiaru popełnienia przez nią danych przestępstw, aktywnie bierze udział w działalności przestępczej organizacji, w tym w dostarczaniu informacji lub środków materialnych, rekrutacji nowych członków oraz wszelkich formach finansowania jej działalności, ze świadomością, że udział taki przyczyni się do realizacji działalności przestępczej organizacji;

b)

zachowanie każdej osoby polegające na ustaleniu z jedną lub większą liczbą osób, że należy wykonać pewne działanie, którego wykonanie oznaczałoby popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 1, nawet jeśli osoba ta nie bierze udziału w faktycznej realizacji działania.

Artykuł 3

Sankcje

1.   Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że:

a)

przestępstwo, o którym mowa w art. 2 lit. a), którego maksymalne zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi przynajmniej między dwa a pięć lat; lub

b)

przestępstwo, o którym mowa w art. 2 lit. b), którego maksymalne zagrożenie karą pozbawienia wolności jest takie samo jak przestępstwa, w celu popełnienia którego zawiązano porozumienie lub którego maksymalne zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi przynajmniej między dwa a pięć lat.

2.   Każde państwo członkowskie przyjmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że przestępstwa, o których mowa w art. 2, określone przez dane państwo członkowskie, zostały popełnione w ramach udziału w organizacji przestępczej, mógł być uznawany za okoliczność obciążającą.

Artykuł 4

Okoliczności szczególne

Każde państwo członkowskie może przyjąć niezbędne środki w celu zapewnienia, że sankcje, o których mowa w art. 3, mogą być zmniejszane lub że sprawca przestępstwa może zostać zwolniony z sankcji, jeśli, na przykład:

a)

rezygnuje z działalności przestępczej; oraz

b)

dostarcza organom administracyjnym i sądowym informacji, których uzyskanie przez wymienione organy w inny sposób byłoby niemożliwe, a które są pomocne przy:

(i)

zapobieganiu, usuwaniu lub łagodzeniu skutków przestępstwa;

(ii)

identyfikacji lub postawieniu przed sądem innych sprawców przestępstwa;

(iii)

znalezieniu dowodów;

(iv)

pozbawianiu organizacji przestępczej nielegalnych dochodów lub zysków z jej działalności przestępczej; lub

(v)

zapobieganiu popełnieniu dalszych przestępstw, o których mowa w art. 2.

Artykuł 5

Odpowiedzialność osób prawnych

1.   Każde państwo członkowskie przyjmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że osoby prawne mogą być uznawane za odpowiedzialne za wszelkie przestępstwa, o których mowa w art. 2, popełniane na ich korzyść przez jakąkolwiek osobę, działającą indywidualnie albo jako część organu osoby prawnej, i zajmującą kierownicze stanowisko w strukturze osoby prawnej, na jednej z następujących podstaw:

a)

uprawnienia do reprezentowania osoby prawnej;

b)

uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu osoby prawnej; lub

c)

uprawnienia do sprawowania kontroli w ramach osoby prawnej.

2.   Państwa członkowskie przyjmują także niezbędne środki w celu zapewnienia, że osoby prawne mogą ponosić odpowiedzialność w przypadku, gdy brak nadzoru lub kontroli ze strony osoby, o której mowa w ust. 1, umożliwił popełnienie przez osobę jej podwładną któregokolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 2, na korzyść tej osoby prawnej.

3.   Odpowiedzialność osób prawnych na podstawie ust. 1 i 2 pozostaje bez uszczerbku dla postępowania karnego przeciwko osobom fizycznym będącym sprawcami lub pomocnikami i podżegaczami w przypadku któregokolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 2.

4.   Do celów niniejszej decyzji ramowej „osoba prawna” oznacza wszelkie podmioty posiadające osobowość prawną zgodnie z właściwym prawem, z wyjątkiem organów państwowych lub organów publicznych wykonujących władzę państwową oraz publicznych organizacji międzynarodowych.

Artykuł 6

Sankcje dla osób prawnych

1.   Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że osoba prawna uznana za odpowiedzialną na podstawie art. 5 ust. 1 podlega skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom obejmującym kary kryminalne i niekryminalne oraz mogącym obejmować inne sankcje, na przykład:

a)

wyłączenie z uprawnienia do przywilejów lub pomocy publicznej;

b)

czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;

c)

umieszczenie pod nadzorem sądowym;

d)

sądowy nakaz likwidacji;

e)

czasowe lub stałe zamknięcie przedsiębiorstw wykorzystanych w celu popełnienia przestępstwa.

2.   Każde państwo członkowskie przyjmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że osoba prawna uznana za odpowiedzialną zgodnie z art. 5 ust. 2 podlega sankcjom lub środkom, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 7

Jurysdykcja i koordynowanie ścigania

1.   Każde państwo członkowskie zapewnia, że jego jurysdykcja obejmuje przynajmniej sprawy, w których przestępstwa, o których mowa w art. 2, zostały popełnione:

a)

w całości lub części na jego terytorium, bez względu na miejsce, w którym organizacja przestępcza ma swoją siedzibę lub prowadzi działalność przestępczą;

b)

przez jednego z jego obywateli; lub

c)

na korzyść osoby prawnej ustanowionej na terytorium tego państwa członkowskiego.

Państwo członkowskie może zdecydować, że nie zastosuje lub zastosuje jedynie w szczególnych przypadkach lub okolicznościach zasady jurysdykcji określone w lit. b) i c), w przypadku gdy przestępstwa, o których mowa w art. 2, zostały popełnione poza jego terytorium.

2.   Jeżeli przestępstwo, o którym mowa w art. 2, podlega jurysdykcji więcej niż jednego państwa członkowskiego i jeżeli którekolwiek z tych państw może zgodnie ze swoim prawem krajowym wszcząć postępowanie na podstawie tego samego stanu faktycznego, zainteresowane państwa członkowskie współpracują w celu podjęcia decyzji, które z nich będzie ścigać sprawców przestępstwa, mając na celu, w miarę możliwości, skoncentrowanie postępowania w jednym państwie członkowskim. W tym celu państwa członkowskie mogą zwrócić się do Eurojustu lub jakiegokolwiek innego organu lub skorzystać z mechanizmu ustanowionego w ramach Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy między ich organami sądowymi i koordynacji ich działań. Następujące czynniki uwzględnia się w szczególny sposób:

a)

państwo członkowskie, na terytorium którego popełniono dane przestępstwa;

b)

państwo członkowskie, którego obywatelem jest sprawca lub w którym on przebywa;

c)

państwo członkowskie, z którego pochodzą ofiary;

d)

państwo członkowskie, na terytorium którego znaleziono sprawcę.

3.   Państwo członkowskie, które na podstawie swojego prawa nie dokonuje jeszcze ekstradycji lub przekazania swoich obywateli, przyjmuje niezbędne środki w celu ustanowienia jurysdykcji nad oraz, tam gdzie jest to odpowiednie, ścigania przestępstwa, o którym mowa w art. 2, jeżeli zostało ono popełnione przez jednego z jego obywateli poza terytorium tego państwa członkowskiego.

4.   Niniejszy artykuł nie wyklucza sprawowania jurysdykcji w sprawach karnych, zgodnie z prawem krajowym państw członkowskich.

Artykuł 8

Brak warunku wniesienia przez ofiarę oświadczenia lub oskarżenia

Państwa członkowskie zapewniają, aby dochodzenia i ściganie przestępstw, o których mowa w art. 2, nie zależały od oświadczenia lub oskarżenia wniesionego przez osobę będącą ofiarą przestępstwa, przynajmniej w odniesieniu do przestępstw popełnionych na terytorium danego państwa członkowskiego.

Artykuł 9

Uchylenie istniejących przepisów

Niniejszym uchyla się wspólne działanie 98/733/WSiSW.

Odniesienia dotyczące udziału w organizacji przestępczej w rozumieniu wspólnego działania 98/733/WSiSW w instrumentach przyjętych na mocy tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są interpretowane jako odniesienia do udziału w organizacji przestępczej w rozumieniu niniejszej decyzji ramowej.

Artykuł 10

Wdrożenie i sprawozdania

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu wykonania przepisów niniejszej decyzji ramowej do dnia 11 maja 2010 r.

2.   Do dnia 11 maja 2010 r. państwa członkowskie przekazują Sekretariatowi Generalnemu Rady oraz Komisji tekst przepisów transponujących do ich prawa krajowego obowiązki nałożone na nie na podstawie niniejszej decyzji ramowej. Na podstawie sprawozdania sporządzonego w oparciu o te informacje oraz pisemnego sprawozdania Komisji, Rada zbada do dnia 11 listopada 2012 r. stopień wykonania przez państwa członkowskie niniejszej decyzji ramowej.

Artykuł 11

Zakres terytorialny stosowania

Niniejsza decyzja ramowa stosuje się do Gibraltaru.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsza decyzja ramowa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 października 2008 r.

W imieniu Rady

M. ALLIOT-MARIE

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana w wyniku nieobowiązkowych konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 351 z 29.12.1998, s. 1.

(3)  Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 69.


11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/46


DECYZJA RADY 2008/842/WPZiB

z dnia 10 listopada 2008 r.

zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB mające na celu wprowadzenie w życie rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(2)

W dniu 7 sierpnia 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB (2) zmieniające wspólne stanowisko 2007/14/WPZiB i mające na celu wprowadzenie w życie rezolucji nr 1803 (2008) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(3)

Wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB przewiduje między innymi, że państwa członkowskie zachowują czujność w odniesieniu do działań instytucji finansowych podlegających ich jurysdykcji, prowadzonych ze wszelkimi bankami mającymi siedzibę w Iranie, a także z ich zagranicznymi oddziałami i filiami, aby zapobiec przyczynianiu się tych działań do działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub do opracowywania systemów przenoszenia broni jądrowej.

(4)

Rada ustaliła oddziały i filie zagraniczne należące do banków mających siedzibę w Iranie, wobec których stosuje się wspólne stanowisko 2008/652/WPZiB. Należy zaznaczyć, że zasoby niektórych podmiotów, o których mowa, podlegają zamrożeniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49.

(2)  Dz.U. L 213 z 8.8.2008, s. 58.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK III

Podlegające jurysdykcji państw członkowskich oddziały i filie banków mających siedzibę w Iranie, o których mowa w art. 3b ust. 1 lit. b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francja

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

Kod BIC: MELIFRPP

Niemcy

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Kod BIC: MELIDEHH

Zjednoczone Królestwo

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Kod BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francja

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

Kod BIC: SEPBFRPP

Niemcy

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Kod BIC: SEPBDEFF

Włochy

Via Barberini 50, 00187 Rome

Kod BIC: SEPBITRR

Zjednoczone Królestwo

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Kod BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francja

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

Kod BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Niemcy

Oddział w Hamburgu

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Kod BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Oddział we Frankfurcie

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Kod BIC: BSIRDEFF

Grecja

Oddział w Atenach

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Kod BIC: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Zjednoczone Królestwo

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Kod BIC: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francja

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

Kod BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Zjednoczone Królestwo

Siedziba i główny oddział

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Kod BIC: PIBPGB2L

TELEX: 885426

ZAŁĄCZNIK IV

Niepodlegające jurysdykcji państw członkowskich oddziały i filie banków mających siedzibę w Iranie, jak również podmioty finansowe niemające siedziby w Iranie ani niepodlegające jurysdykcji państw członkowskich, ale kontrolowane przez osoby i podmioty mające siedzibę w Iranie, o których mowa w art. 3b ust. 1 lit. c) i d) (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbejdżan

Oddział Banku Melli Iran w Baku

Nobel Ave. 14, Baku

Kod BIC: MELIAZ22

Irak

No. 111-27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Kod BIC: MELIIQBA

Oman

Omański oddział w Maskacie

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Kod BIC: MELIOMR

Chiny

Melli Bank HK (filia Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Kod BIC: MELIHKHH

Egipt

Przedstawicielstwo

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Biuro regionalne

P.O. Box:1894, Dubai

Kod BIC: MELIAEAD

Oddział w Abu Zabi

Nr skrzynki pocztowej: 2656, nazwa ulicy: Hamdan Street

Kod BIC: MELIAEADADH

Oddział w Al-Ajn

Nr skrzynki pocztowej: 1888, nazwa ulicy: Clock Tower, Industrial Road

Kod BIC: MELIAEADALN

Oddział w Bur Dubaj

Adres: Nr skrzynki pocztowej: 3093, nazwa ulicy: Khalid Bin Waleed Street

Kod BIC: MELIAEADBR2

Główny oddział w Dubaju

Nr skrzynki pocztowej: 1894, nazwa ulicy: Beniyas Street

Kod BIC: MELIAEAD

Oddział w Al-Fudżajra

Nr skrzynki pocztowej: 248, nazwa ulicy: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Kod BIC: MELIAEADFUJ

Oddział w Ras al-Chajma

Nr skrzynki pocztowej: 5270, nazwa ulicy: Oman Street, Al Nakheel

Kod BIC: MELIAEADRAK

Oddział w Szardża

Nr skrzynki pocztowej: 459, nazwa ulicy: Al Burj Street

Kod BIC: MELIAEADSHJ

Federacja Rosyjska

n° 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Kod BIC: MELIRUMM

Japonia:

Przedstawicielstwo

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tel.: 332162631. Faks: (3)32162638 Telex: J296687

2.   BANK MELLAT

Korea Południowa

Oddział Banku Mellat w Seulu

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam Ku, 135 280, Seoul

Kod BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turcja:

Oddział w Stambule

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent - Istanbul

Kod BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Oddział w Ankarze

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

Kod BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Oddział w Izmirze

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Kod BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Oddział w Erywaniu

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Kod BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Oddział w Dubaju

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Kod BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Liban

Biuro regionalne

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Kod BIC: BSIRLBBE

Główny oddział w Bejrucie

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Kod BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Oddział w Alghobeiri

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD,

Alghobeiri Kod BIC: BSIRLBBE

Oddział w Baalbak

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Kod BIC: BSIRLBBE

Oddział w Borj al Barajneh

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Kod BIC: BSIRLBBE

Oddział w Saidzie

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Kod BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Kod BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Katar

Oddział w Ad-Dausze

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Kod BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Oddział Banku Saderat Iran w Aszchabadzie

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Biuro regionalne w Dubaju

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Kod BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Oddział w Murszid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział w Bur Dubaj

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział w Adżmanie

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział na ulicy Szejka Zajeda

Shaykh Road, Dubai

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział w Abu Zabi

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Oddział w Al-Ajn

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Oddział w Szardży

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Kod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Oddział w Bahrajnie

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran w Taszkencie

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Kod BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadżykistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Kod BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Chiny

Przedstawicielstwo w Chinach

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (znany także pod nazwą Aryan Bank)

Afganistan

Główne biuro

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Kod BIC: AFABAFKA

Oddział w Haracie

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Kod BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Kod BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Wenezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Kod BIC: IDUNVECAXXX.

”.

(1)  Zasoby podmiotów oznaczonych gwiazdką (*) podlegają również zamrożeniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB.

(2)  Zasoby podmiotów oznaczonych gwiazdką (*) podlegają również zamrożeniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB.


11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/55


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/843/WPZiB

z dnia 10 listopada 2008 r.

zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu (1).

(2)

W konkluzjach z dnia 13 października 2008 r. Rada z zadowoleniem przyjęła postępy dokonane przez Uzbekistan przez ostatni rok w zakresie poszanowania praworządności i ochrony praw człowieka. Zachęciła Uzbekistan do poczynienia dalszych postępów w zakresie praw człowieka, demokratyzacji i praworządności i z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie Uzbekistanu do prac z Unią Europejską nad szeregiem kwestii dotyczących praw człowieka. W tym kontekście Rada podjęła decyzję o nieodnawianiu zakazów pobytu, które miały zastosowanie do niektórych osób wymienionych we wspólnym stanowisku 2007/734/WPZiB.

(3)

Rada nadal jest jednak zaniepokojona sytuacją w Uzbekistanie w zakresie praw człowieka w niektórych dziedzinach i nalega, by władze tego kraju w pełni wywiązały się z międzynarodowych zobowiązań podjętych w tym względzie. W tym kontekście, Rada uzgodniła, że należy przedłużyć o 12 miesięcy embargo na broń nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2007/734/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2007/734/WPZiB przedłuża się do dnia 13 listopada 2009 r.

Artykuł 2

Uchyla się art. 3 i 4, a także załącznik II do wspólnego stanowiska 2007/734/WPZiB.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 295 z 14.11.2007, s. 34.


11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/56


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/844/WPZiB

z dnia 10 listopada 2008 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchylające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB (1).

(2)

W dniu 13 października 2008 r. Rada postanowiła, że obowiązywanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2006/276/WPZiB należy przedłużyć na okres 12 miesięcy. Z myślą o wspieraniu dialogu z władzami Białorusi i przyjęciu środków służących wzmocnieniu demokracji i przestrzegania praw człowieka, Rada postanowiła jednak również zawiesić na sześć miesięcy – okres ten może ulec zmianie – obowiązywanie zakazów pobytu dotyczących niektórych przywódców politycznych z Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób zamieszanych w przypadki zaginięć w latach 1999–2000 oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej.

(3)

Po upływie wspomnianych wyżej sześciu miesięcy Rada ponownie przeanalizuje sytuację na Białorusi i oceni postępy poczynione przez władze Białorusi w zakresie reformy ordynacji wyborczej, mające na celu dostosowanie jej do zobowiązań podjętych w ramach OBWE i do innych norm międzynarodowych w dziedzinie wyborów demokratycznych. Rada dokona również oceny wszystkich innych konkretnych działań na rzecz lepszego poszanowania wartości demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności wypowiedzi i prasy oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się, a także państwo prawa. Jeśli jest to konieczne, Rada może wcześniej podjąć decyzję o stosowaniu zakazów pobytu, w świetle działań władz białoruskich w dziedzinie demokracji i praw człowieka.

(4)

Wspólne stanowisko Rady 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi do dnia 10 kwietnia 2009 r. powinno zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB przedłuża się do dnia 13 października 2009 r.

Artykuł 2

1.   Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do Jurija Nikołajewicza Podobieda, zawiesza się do dnia 13 kwietnia 2009 r.

2.   Stosowanie środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB, zawiesza się do dnia 13 kwietnia 2009 r.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostanie poddane przeglądowi, w świetle sytuacji w Białorusi, przed dniem 13 kwietnia 2009 r.

Artykuł 4

Uchyla się wspólne stanowisko 2008/288/WPZiB.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 6

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5.


11.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.