ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 290

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
31 października 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2008 z dnia 30 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Taureau de Camargue (ChNP))

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Veau d’Aveyron et du Ségala (ChOG))

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008 z dnia 30 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Rogal świętomarciński (ChOG))

16

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

18

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

20

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/825/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu niektórych gatunków ślimaków z Madagaskaru nadających się do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6083)  ( 1 )

23

 

 

2008/826/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6269)

25

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 40 z dnia 17 luty 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 12, s. 3)

26

 

*

Sprostowanie do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 197 z 3.8.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 25, s. 431)

29

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1066/2008

z dnia 30 października 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1067/2008

z dnia 30 października 2008 r.

otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4,

uwzględniając decyzję Rady 2006/333/WE z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2), w szczególności jej art. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2007/444/WE z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT (3), w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (4) zostało znacząco zmienione (5). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

W następstwie negocjacji handlowych Wspólnota zmienia warunki przy przywozie pszenicy zwyczajnej o niskiej lub średniej jakości, która jest pszenicą zwyczajną o jakości innej niż wysoka, której definicję przedstawiono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (6), poprzez stworzenie kontyngentu przywozowego.

(3)

Kontyngent przywozowy odnosi się do maksymalnej rocznej ilości 2 989 240 ton, w tym 572 000 ton w przypadku przywozu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych i 38 853 ton w przypadku przywozu pochodzącego z Kanady.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (7) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz na okresy obowiązywania kontyngentu taryfowego rozpoczynające się począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

(5)

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, nie naruszając dodatkowych warunków lub odstępstw, które mogą być przewidziane niniejszym rozporządzeniem.

(6)

W celu zapewnienia, że przywóz pszenicy zwyczajnej objętej tymi kontyngentami taryfowymi ma charakter uporządkowany i niespekulacyjny, powinien on podlegać wydawaniu pozwoleń na przywóz.

(7)

W celu zapewnienia właściwego zarządzania tymi kontyngentami należy ustanowić nieprzekraczalne terminy składania wniosków o wydanie pozwolenia oraz określić informacje, które powinny zostać zawarte we wnioskach i pozwoleniach.

(8)

Uwzględniając warunki dostawy, należy wprowadzić odstępstwo dotyczące okresu ważności pozwoleń.

(9)

W celu zapewnienia sprawnego zarządzania kontyngentami należy ustanowić stosunkowo wysokie zabezpieczenie na pozwolenia na przywóz, nie naruszając art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (8).

(10)

W odniesieniu do wnioskowanych i przywożonych ilości między Komisją i państwami członkowskimi należy ustanowić szybkie, dwustronne przekazywanie informacji.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 135 i art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, należności przywozowe w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej objętej kodem CN 1001 90 99 o jakości innej niż wysoka, której definicję przedstawiono w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ustala się w ramach kontyngentu otwartego przez niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 135 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stosuje się do przywozu produktów określonych w niniejszym rozporządzeniu w przypadku przekroczenia ilości przewidzianych w art. 3.

Artykuł 2

1.   Kontyngent taryfowy w wysokości 2 989 240 ton pszenicy zwyczajnej objętej kodem CN 1001 90 99 o jakości innej niż wysoka jest otwierany dnia 1 stycznia każdego roku.

2.   Należności przywozowe w obrębie kontyngentu taryfowego pobiera się w wysokości 12 EUR za tonę.

3.   Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 (9) oraz rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 i (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 3

1.   Całościowy kontyngent taryfowy na przywóz podzielony jest na trzy subkontyngenty:

subkontyngent I (numer porządkowy 09.4123): 572 000 ton dla Stanów Zjednoczonych,

subkontyngent II (numer porządkowy 09.4124): 38 853 tony dla Kanady,

subkontyngent III (numer porządkowy 09.4125): 2 378 387 ton dla pozostałych państw trzecich.

2.   Kiedy w trakcie roku pojawi się niebezpieczeństwo istnienia poważnego niedoboru w obrębie subkontyngentu I lub II, Komisja może, w porozumieniu z zainteresowanym państwem trzecim, podjąć kroki mające na celu przeniesienie niewykorzystanych ilości do innych subkontyngentów, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

3.   Podkontyngent III podzielony jest na cztery kwartalne podokresy o następujących datach i ilościach:

a)

podokres 1: od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca – 594 597 ton;

b)

podokres 2: od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca – 594 597 ton;

c)

podokres 3: od dnia 1 lipca do dnia 30 września – 594 597 ton;

d)

podokres 4: od dnia 1 października do dnia 31 grudnia – 594 596 ton.

4.   W przypadku wyczerpania ilości dla podokresu 1, 2 lub 3 Komisja może przewidzieć wcześniejsze otworzenie następnego podokresu zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 4

1.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o pozwolenie w odniesieniu do określonego numeru porządkowego i w danym tygodniu. W przypadku gdy wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, żaden jego wniosek nie jest rozpatrywany, a dane państwo członkowskie zatrzymuje złożone zabezpieczenie.

Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się właściwym organom państw członkowskich co tydzień, najpóźniej w piątek do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.   W każdym wniosku o pozwolenie podana jest ilość w pełnych kilogramach, która nie może przekraczać:

całkowitej ilości otwartej na dany rok w ramach danego podkontyngentu w odniesieniu do podkontyngentów I i II,

w odniesieniu do kontyngentu III – całkowitej ilości otwartej dla danego podokresu.

Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz i same pozwolenia na przywóz wskazują jeden kraj pochodzenia.

3.   Najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu, w którym składano wnioski o pozwolenia, przed godz. 18.00 czasu obowiązującego w Brukseli, właściwe organy przesyłają Komisji drogą elektroniczną powiadomienie o wszystkich wnioskach według numerów porządkowych, wraz z pochodzeniem produktu oraz ilością, w odniesieniu do której złożono poszczególne wnioski, włącznie z informacjami „nie dotyczy”.

4.   Pozwolenia wydaje się czwartego dnia roboczego po ostatecznym terminie przesyłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

W dniu wydania pozwoleń na przywóz państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną informacje dotyczące wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wraz z całkowitymi ilościami, na które zostały wydane pozwolenia na przywóz.

Artykuł 5

Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 okres ważności pozwolenia liczy się od daty faktycznego wydania.

Artykuł 6

W rubryce 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i samego pozwolenia na przywóz podaje się kraj pochodzenia produktu oraz zaznacza się krzyżykiem pole „tak”. Pozwolenia są ważne wyłącznie dla produktów pochodzących z krajów wskazanych w rubryce 8.

Artykuł 7

W drodze odstępstwa od art. 12 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1342/2003, zabezpieczenie dla pozwolenia na przywóz przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wynosi 30 EUR za tonę.

Artykuł 8

W ramach kontyngentu taryfowego dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż jakość wysoka pochodzącej z państwa trzeciego jest zależne od przedstawienia świadectwa pochodzenia wystawionego przez właściwe władze krajowe tego państwa, zgodnie z przepisami art. 47 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (10).

Artykuł 9

Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 124 z 11.5.2006, s. 13.

(3)  Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 53.

(4)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 88.

(5)  Zob. załącznik I.

(6)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125.

(7)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(8)  Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12.

(9)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(10)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002

(Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 88).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2003

(Dz.U. L 79 z 26.3.2003, s. 3).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2003

(Dz.U. L 158 z 27.6.2003, s. 21).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2004

(Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 50).

Wyłącznie art. 12

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2006

(Dz.U. L 89 z 28.3.2006, s. 3).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2006

(Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 51).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2006

(Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 70).

Wyłącznie art. 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2007

(Dz.U. L 204 z 4.8.2007, s. 3).

Wyłącznie art. 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2007

(Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 76).

Wyłącznie art. 2


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

Niniejsze rozporządzenie

Artykuły 1, 2 i 3

Artykuły 1, 2 i 3

Artykuł 5

Artykuł 4

Artykuł 6

Artykuł 5

Artykuł 9

Artykuł 6

Artykuł 10

Artykuł 7

Artykuł 11

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 12 akapit pierwszy

Artykuł 10

Artykuł 12 akapit drugi

Załącznik I

Załącznik II


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1068/2008

z dnia 30 października 2008 r.

zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Taureau de Camargue (ChNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Taureau de Camargue” zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2036/2001 (2).

(2)

Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji w odniesieniu do dowodu pochodzenia oraz metody produkcji. W celu poprawy identyfikowalności oraz ze względu na dbałość o monitorowanie i poprawę jakości, gospodarstwa muszą wypełnić oświadczenie, że spełniają warunki do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia. Jeżeli chodzi o metodę produkcji, okazało się, że jałówki rasy wyselekcjonowanej do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia, utrzymywane przy spełnieniu warunków specyfikacji, nie osiągają wagi 100 kg, podczas gdy ich tusze są zgodne ze specyfikacją i z tego tytułu są klasyfikowane jako produkt objęty chronioną nazwą pochodzenia. Należało zatem uznać, że waga tusz jałówek w wieku 18–30 miesięcy wynosi co najmniej 85 kg.

(3)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wymienionego rozporządzenia.

(4)

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006 (3) i na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 należy opublikować streszczenie specyfikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Taureau de Camargue” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. L 275 z 18.10.2001, s. 9.

(3)  Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Taureau de Camargue” zatwierdza się następujące zmiany:

 

Dowód pochodzenia

Po drugim zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Gospodarstwa („manades” – stada lub „ganaderías” – gospodarstwa produkujące zwierzęta do walki), gdzie muszą się urodzić i być utrzymywane zwierzęta, których mięso jest przeznaczone do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia, muszą wypełnić oświadczenie, że spełniają warunki do jego produkcji”.

 

Metoda produkcji

Po zdaniu: „Waga tuszy do celów podatkowych nie może być niższa niż 100 kg”, dodaje się zdanie w brzmieniu:

„z wyjątkiem jałówek w wieku 18–30 miesięcy, w odniesieniu do których waga ta jest ustalona na 85 kg”.


ZAŁĄCZNIK II

STRESZCZENIE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006

„TAUREAU DE CAMARGUE”

Nr WE: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

ChNP (X) ChOG ( )

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych.

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego

Nazwa

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adres

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Telefon

:

(33) 1 53 89 80 00

Faks

:

(33) 1 42 25 57 97

Adres elektroniczny

:

info@inao.gouv.fr

2.   Grupa składająca wniosek

Nazwa

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Adres

:

Mas du Pont de Rojsty, F-13200 ARLES

Telefon

:

(33) 4 90 97 10 40

Faks

:

(33) 4 90 97 12 07

Adres elektroniczny

:

Skład

:

producenci/przetwórcy (X) inni ( )

3.   Rodzaj produktu

Klasa 1.1 –

Mięso świeże (i podroby)

4.   Specyfikacja produktu (podsumowanie wymogów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1.   Nazwa

„Taureau de Camargue”

4.2.   Opis produktu

Świeże mięso zwierząt – samców lub samic – ras miejscowych, urodzonych i utrzymywanych w gospodarstwie na wyznaczonym obszarze geograficznym, gdzie dokonano też ich uboju i rozbioru. Mięso bydła z Camargue charakteryzuje się intensywnie czerwonym kolorem, jest soczyste i ma niską zawartość tłuszczu.

4.3.   Obszar geograficzny

Region Camargue, który obejmuje trzy departamenty: Bouches du Rhône, Gard oraz Hérault. Wewnątrz tego obszaru wyznaczona została »strefa wilgotna«, gdzie zwierzęta muszą przebywać przez co najmniej 6 miesięcy.

4.4.   Dowód pochodzenia

Najstarszy tekst zawierający wzmiankę o bydle z Camargue autorstwa Quiqueran de Beaujeu, biskupa Senès, pochodzi z 1551 r. Od tamtej pory liczne źródła opisywały oryginalność tej populacji bydła i sposobu jej chowu, którego głównym celem są walki byków. Gospodarstwa („manades” – stada lub „ganaderías” – gospodarstwa produkujące zwierzęta do walki), gdzie muszą się urodzić i być utrzymywane zwierzęta, których mięso jest przeznaczone do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia, muszą wypełnić oświadczenie, że spełniają warunki do jego produkcji. Każde zwierzę posiada identyfikator i jest wpisane do spisu inwentarza lub rejestru gospodarstwa. Zakłady uboju i rozbioru mają obowiązek prowadzenia rejestracji wejść i wyjść umożliwiającej identyfikowalność zwierząt aż do konsumenta.

4.5.   Metoda produkcji

Zwierzęta ras miejscowych (rasy „di biou”, rasy „bojowej” lub stanowiące krzyżówkę tych dwóch ras) muszą być urodzone i utrzymywane w gospodarstwie na wyznaczonym obszarze geograficznym, gdzie dokonuje się też ich uboju i rozbioru. Chów ma charakter ekstensywny, prowadzony jest na pastwisku, na wolnym powietrzu dla zachowania u zwierząt cech dzikich. Zielonka stanowi podstawę ich pożywienia. Zwierzęta przebywają przez co najmniej 6 miesięcy w strefie wilgotnej. Ubój ma miejsce bezpośrednio po wyładunku zwierząt. Waga tuszy do celów podatkowych nie może być niższa niż 100 kg, z wyjątkiem jałówek w wieku 18–30 miesięcy, w odniesieniu do których waga ta jest ustalona na 85 kg. Mięso musi mieć kolor intensywnie czerwony. Tusze są poddawane powolnemu schładzaniu. Czas poubojowego dojrzewania mięsa wynosi co najmniej 48 godzin i nie więcej niż 5 dni.

4.6.   Związek z obszarem geograficznym

Bydło z Camargue pochodzi z tradycyjnych ras miejscowych, wyjątkowo dobrze dostosowanych do środowiska Camargue, które wyróżnia się brakiem wypukłości terenu i wszechobecnością wody. Swobodnie wypasane bydło z Camargue żywi się miejscową zielonką i spędza co najmniej sześć miesięcy w strefie wilgotnej, posiadającej wyjątkowy ekosystem. Nerwowy i agresywny charakter zwierząt tych ras doskonale odpowiada przeznaczeniu zwierząt i nadaje ich mięsu szczególne właściwości.

4.7.   Organ kontrolny

Nazwa

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adres

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Telefon

:

(33) 1 53 89 80 00

Faks

:

(33) 1 42 25 57 97

Adres elektroniczny

:

info@inao.gouv.fr

Nazwa

:

D.G.C.C.R.F.

Adres

:

59, Bd V. Auriol, F-75703 PARIS CEDEX 13

Telefon

:

(33) 1 44 87 17 17

Faks

:

(33) 1 44 97 30 37

DGCCRF jest służbą Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Przemysłu.

4.8.   Etykietowanie

Tusza i pochodzące z niej części mięsa z rozbioru opatrzone są etykietą, która zawiera następujące informacje: nazwę, numer uboju, jednoznaczną nazwę gospodarstwa, nazwę i adres zakładu, gdzie dokonano rozbioru lub uboju.


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1069/2008

z dnia 30 października 2008 r.

zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Veau d’Aveyron et du Ségala (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na podstawie art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Veau d’Aveyron et du Ségala” zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2).

(2)

Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez zmianę maksymalnej wagi tusz samców cieląt z 250 na 270 kg oraz zmianę maksymalnej wagi tusz samic cieląt z 220 na 250 kg. Zmiana ma na celu poprawkę błędu w ocenie maksymalnej wagi tusz, popełnionego przy sporządzaniu pierwszego wniosku, w związku z błędnym szacunkiem wydajności poubojowej w tamtym czasie.

(3)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wymienionego rozporządzenia.

(4)

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006 (3) i na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 należy opublikować streszczenie specyfikacji.

(5)

Komisja odnotowuje również, że nazwa brzmi: „Veau d’Aveyron et du Ségala”, a nie „Veau de l’Aveyron et du Ségala”, jak początkowo zarejestrowano. Należy zatem zmienić zarejestrowaną nazwę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Veau d’Aveyron et du Ségala” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96, część A, strona 4:

zamiast

:

„Veau de l’Aveyron et du Ségala”,

powinno być

:

„Veau d’Aveyron et du Ségala”.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1.

(3)  Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Veau d’Aveyron et du Ségala” zatwierdza się następujące zmiany:

„Opis produktu”

Zmienia się następujący ustęp:

zamiast

:

„Cielę d’Aveyron et du Ségala posiada następujące właściwości:

Cielę ciężkie (250–420 kg żywej wagi, co odpowiada 170–250 kg wagi tuszy),”,

powinno być

:

„Cielę d’Aveyron et du Ségala posiada następujące właściwości:

Cielę ciężkie: 250–420 kg żywej wagi, co odpowiada 170–270 kg wagi tuszy (samice 170–250 kg, samce 190–270 kg).”.

„Metoda produkcji”

Zmienia się następujący ustęp:

zamiast

:

„Waga odchowanego cielęcia waha się od 250 do 420 kg żywej wagi. Waga tusz wynosi: 170–220 kg dla samic i 190–250 kg dla samców, co wynika z dymorfizmu płciowego i różnic w rytmie wzrostu płci,”,

powinno być

:

„Waga odchowanego cielęcia waha się od 250 do 420 kg żywej wagi. Waga tusz wynosi: 170–250 kg dla samic i 190–270 kg dla samców, co wynika z dymorfizmu płciowego i różnic w rytmie wzrostu płci.”.

„Związek z obszarem geograficznym”

Zmienia się następujący ustęp:

zamiast

:

„Cielę d’Aveyron et du Ségala jest cielęciem ciężkim. W momencie uboju, średnio w wieku 8 miesięcy, jego tusza waży 170–250 kg (w porównaniu do 130 kg dla zwykłego cielęcia),”,

powinno być

:

„Cielę d’Aveyron et du Ségala jest cielęciem ciężkim. W momencie uboju, średnio w wieku 8 miesięcy, jego tusza waży 170–270 kg (w porównaniu do 130 kg dla zwykłego cielęcia).”.


ZAŁĄCZNIK II

STRESZCZENIE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

„VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA”

NR WE: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

ChNP ( ) ChOG (X)

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych.

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego

Nazwa

:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Adres

:

51, rue d’Anjou, F-75008 Paris

Telefon

:

(33) 153 89 80 00

Faks

:

(33) 142 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Grupa składająca wniosek

Nazwa

:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Adres

:

Carrefour de l’agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Telefon

:

(33) 565 73 78 04

Faks

:

(33) 565 73 77 16

E-mail

:

irva@wanadoo.fr

Skład

:

producenci/przetwórcy (x) inni ( )

3.   Rodzaj produktu

Klasa 1.1.

Mięso świeże (i podroby)

4.   Specyfikacja produktu

(podsumowanie wymogów określonych w art. 4 ust. 2)

4.1.   Nazwa

„Veau d’Aveyron et du Ségala”.

4.2.   Opis produktu

Tusze ciężkich cieląt gospodarskich (170–270 kg), które są poddawane ubojowi najpóźniej w wieku 10 miesięcy i których soczyste i smaczne mięso ma zaróżowiony kolor.

4.3.   Obszar geograficzny

Cielęta rodzą się i są utrzymywane w 75 kantonach położonych w departamentach Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne oraz Cantal.

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi.

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Dowód pochodzenia

Narodziny są rejestrowane i cielęta oznakowuje się za pomocą dwóch kolczyków: jeden opatrzony jest numerem identyfikacyjnym, a drugi znakiem „Veau d’Aveyron et du Ségala”.

W rzeźni tusza oznakowana jest etykietą zawierającą nazwisko hodowcy.

Rejestracja dokumentów na każdym etapie łańcucha produkcyjnego uzupełnia ten mechanizm.

4.5.   Metoda produkcji

Cielęta pochodzą z krzyżówki między ojcem rasy mięsnej a matką tradycyjnej rasy mlecznej. Odchów cieląt odbywa się przy krowach matkach, a oprócz ich mleka otrzymują dodatkowo paszę na bazie zbóż, do której mają swobodny dostęp od urodzenia.

4.6.   Związek z obszarem geograficznym

Związek historyczny: produkcja tych ciężkich cieląt jest wynikiem związku między istniejącym pogłowiem bydła a dawnymi tradycjami uprawy zbóż w regionie. Dotyczy to zwłaszcza żyta „seigle”, od którego pochodzi nazwa regionu: Ségala.

Związek z miejscem produkcji: związek z geograficznym obszarem pochodzenia opiera się na

szczególnym typie chowu przy krowie matce połączonego z podawaniem od urodzenia zbóż, co pozwala uzyskać ciężkie cielęta.

Już w XIX wieku ich jakość była znana na południowym wschodzie Francji i w okolicach Paryża, natomiast od połowy XX wieku również wśród włoskich i hiszpańskich konsumentów.

4.7.   Organ kontrolny

Nazwa

:

Qualisud

Adres

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Telefon

:

(33) 558 06 15 21

Faks

:

(33) 558 75 13 36

E-mail

:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Etykietowanie

„Veau d’Aveyron et du Ségala”.


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1070/2008

z dnia 30 października 2008 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Rogal świętomarciński (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz na mocy art. 17 ust. 2 wymienionego rozporządzenia złożony przez Polskę wniosek o rejestrację nazwy „Rogal świętomarciński” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 62 z 7.3.2008, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia:

Klasa 2.4.   Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie

POLSKA

Rogal świętomarciński (ChOG)


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1071/2008

z dnia 30 października 2008 r.

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok gospodarczy 2008/2009 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 945/2008 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 996/2008 (4).

(2)

Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią podstawę do korekty wymienionych kwot,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospodarczy 2008/2009 rozporządzeniem (WE) nr 945/2008, zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 31 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3)  Dz.U. L 258 z 26.9.2008, s. 56.

(4)  Dz.U. L 272 z 14.10.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych dla cukru białego, cukru surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, obowiązujące od dnia 31 października 2008 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)  Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1072/2008

z dnia 30 października 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r. zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1003/2008 (3).

(2)

Ponieważ obliczona średnia należności celnych przywozowych różni się o 5 EUR/t od ustalonej należności, należy wprowadzić odpowiednią korektę należności celnych przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 1003/2008.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1003/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1003/2008 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125.

(3)  Dz.U. L 275 z 16.10.2008, s. 34.


ZAŁĄCZNIK I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 31 października 2008 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00 (2)

średniej jakości

0,00 (2)

niskiej jakości

0,00 (2)

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00 (2)

1002 00 00

ŻYTO

24,16 (2)

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

2,87

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (3)

2,87 (2)

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

24,16 (2)


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 608/2008 zawiesza się stosowanie tej należności.

(3)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

16.10.2008-29.10.2008

1)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minnéapolis

Chicago

Notowanie

195,25

120,46

Cena FOB USA

281,83

271,83

251,83

115,36

Premia za Zatokę

17,42

Premia za Wielkie Jeziora

4,76

2)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

16,28 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

13,41 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/23


DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 października 2008 r.

zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu niektórych gatunków ślimaków z Madagaskaru nadających się do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6083)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/825/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2006/241/WE z dnia 24 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa (2) zabrania przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa.

(2)

W marcu 2007 r. Wspólnota przeprowadziła na Madagaskarze inspekcje, mające ocenić kontrole w zakresie zdrowia publicznego oraz warunki produkcji produktów rybołówstwa w tym kraju. Wyniki tej inspekcji oraz informacje następcze przedłożone przez Madagaskar pokazują, że kraj ten posiada odpowiednie gwarancje umożliwiające również przywóz do Wspólnoty niektórych gatunków ślimaków nadających się do spożycia przez ludzi.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2006/241/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/241/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Madagaskaru, z wyłączeniem produktów rybołówstwa.”;

2)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Dla celów niniejszej decyzji »ślimaki« oznaczają schłodzone, zamrożone, obrane ze skorupek, gotowane, przetworzone lub zakonserwowane ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum oraz z gatunków należących do rodziny Achatinidae.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(2)  Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 63.


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/25


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 października 2008 r.

przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6269)

(2008/826/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/887/WE z dnia 8 listopada 2002 r. upoważniająca do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (2) upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia – na czas ograniczony i na określonych warunkach – odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii.

(2)

Ponieważ okoliczności uzasadniające upoważnienie do stosowania odstępstw nadal istnieją i nie ma nowych informacji dających podstawy do weryfikacji określonych warunków, okres obowiązywania upoważnienia powinien zostać przedłużony.

(3)

Zjednoczone Królestwo wystąpiło o przedłużenie okresu stosowania tego odstępstwa.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/887/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2002/887/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2, akapit pierwszy i drugi, wyrażenie „dniem 1 sierpnia 2007 r. i dniem 1 sierpnia 2008 r.” zastępuje się wyrażeniem „dniem 1 sierpnia 2009 r. i dniem 1 sierpnia 2010 r.”;

2)

tabelę w art. 4 zastępuje się tabelą w brzmieniu:

„Rośliny

Okres

Chamaecyparis

od dnia 1.11.2008 r. do dnia 31.12.2010 r.

Juniperus

od dnia 1.11.2008 r. do dnia 31.3.2009 r. oraz od dnia 1.11.2009 r. do dnia 31.3.2010 r.

Pinus

od dnia 1.11.2008 r. do dnia 31.12.2010 r.”

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 309 z 12.11.2002, s. 8.


Sprostowania

31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/26


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dnia 17 luty 1993 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 12, s. 3)

Strona 3, preambuła motyw pierwszy:

zamiast:

„produkty nie mogą zostać wprowadzone na rynek jeśli (…)”,

powinno być:

„produkty nie mogą zostać wprowadzone na rynek Wspólnoty, jeśli (…)”.

Strona 3, preambuła motyw czwarty:

zamiast:

„w szczególności, jeżeli organy celne podczas przeprowadzania kontroli towarów dopuszczonych do wolnego obrotu stwierdzą, że produkty wykazują niektóre cechy wzbudzające duże wątpliwości co do istnienia poważnego i bezpośredniego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, powinny zawiesić dane produkty i poinformować organy krajowe odpowiedzialne za kontrolę rynku, aby mogły one przedsięwziąć odpowiednie działania;”,

powinno być:

„w szczególności, jeżeli organy celne podczas przeprowadzania kontroli towarów w związku z dopuszczaniem do swobodnego obrotu stwierdzą, że towary wykazują niektóre cechy wzbudzające poważne wątpliwości co do istnienia poważnego i bezpośredniego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, muszą one mieć możliwość zawieszenia dopuszczenia tych towarów i poinformowania organów krajowych odpowiedzialnych za kontrolowanie rynku, tak aby mogły one przedsięwziąć odpowiednie działania;”.

Strona 3, preambuła motyw piąty:

zamiast:

„(…) w którym dopuszczenia produktów (…)”,

powinno być:

„(…) w którym dopuszczenie produktów (…)”.

Strona 3, preambuła motyw ósmy:

zamiast:

„(…) określonych powyżej wątpliwości oraz (…)”,

powinno być:

„(…) określonych powyżej poważnych wątpliwości oraz (…)”.

Strona 3, preambuła motyw dziewiąty:

zamiast:

„dlatego jeżeli organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku nie podejmą działań, włączając przyjęcie tymczasowych rozwiązań ochronnych, w tym samym czasie zatrzymany produkt powinien być dopuszczony do swobodnego obrotu, jeśli wszystkie inne formalności przywozowe zostały dopełnione;”,

powinno być:

„dlatego o ile organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku nie podejmą w tym samym czasie działań, w tym nie przyjmą tymczasowych środków ochronnych, dane produkty muszą zostać dopuszczone do swobodnego obrotu, pod warunkiem że wszystkie inne formalności przywozowe zostały dopełnione;”.

Strona 3, preambuła motyw dziesiąty:

zamiast:

„(…) przepisów szczególnie odnoszących się (…)”,

powinno być:

„(…) przepisów szczególnych odnoszących się (…)”.

Strona 3, preambuła motyw jedenasty:

zamiast:

„(…) zasadą proporcjonalności i tym samym ściśle zgodnie z potrzebami, a z drugiej (…)”,

powinno być:

„(…) zasadą proporcjonalności i tym samym dotyczyć wyłącznie zgodności z wymaganiami, a z drugiej (…)”.

Strona 3, preambuła motyw dwunasty:

zamiast:

„(…) bezpieczeństwa działań przywozowych Komisja (…)”,

powinno być:

„(…) bezpieczeństwa operacji przywozowych Komisja (…)”.

Strona 4, preambuła motyw szesnasty:

zamiast:

„(…) oraz przez GATT Kodeks Barier Technicznych w Handlu, zgodnie z (…)”,

powinno być:

„(…) oraz przez Kodeks barier technicznych w handlu GATT, zgodnie z (…)”.

Strona 4, art. 1 tiret drugie:

zamiast:

„(…) dokument fizycznie towarzyszący produktowi (…)”,

powinno być:

„(…) dokument, który musi fizycznie towarzyszyć produktowi (…)”.

Strona 4, art. 2:

zamiast:

„Jeśli w ramach kontroli wykonywanej w związku z towarami przeznaczonymi do swobodnego obrotu organy celne stwierdzą, że:

produkt lub grupa produktów wykazują niektóre cechy nasuwające poważne wątpliwości co do istnienia poważnego i bezpośredniego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przypadku użycia danego towaru w normalnych i przewidywalnych warunkach, i/lub

produktowi lub grupie produktów nie towarzyszy dokumentacja lub oznakowanie zgodne ze wspólnotowymi lub krajowymi przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym dopuszczenie do obrotu nastąpi,

organy te zawieszą dopuszczenie danego produktu lub grupy produktów do swobodnego obrotu i niezwłocznie zawiadomią organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku.”.

powinno być:

„Jeśli w ramach kontroli wykonywanej w związku z towarami zgłoszonymi w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu organy celne stwierdzą, że:

produkt lub partia produktów wykazują niektóre cechy, które wzbudzałyby poważne wątpliwości co do istnienia poważnego i bezpośredniego ryzyka dla zdrowia lub bezpieczeństwa w przypadku użycia tego produktu w normalnych i przewidywalnych warunkach, i/lub

produktowi lub partii produktów nie towarzyszy dokumentacja lub oznakowanie zgodne ze wspólnotowymi lub krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym nastąpi dopuszczenie do swobodnego obrotu,

organy te zawieszą dopuszczenie danego produktu lub partii produktów i niezwłocznie zawiadomią organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku.”.

Strona 4, art. 3:

zamiast:

„Każde Państwo Członkowskie powiadamia Komisję, która stosownie informuje inne Państwa Członkowskie o organie lub organach krajowych odpowiedzialnych za kontrolowanie rynku, wyznaczonych przez Komisję do udzielania informacji w każdym przypadku, gdy stosuje się art. 2”,

powinno być:

„Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję, która odpowiednio informuje inne państwa członkowskie, o organie lub organach krajowych odpowiedzialnych za kontrolowanie rynku, które zostały przez nie wyznaczone jako organy, które należy poinformować w każdym przypadku, gdy stosuje się art. 2.”.

Strona 4, art. 4 ust. 1 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Organ krajowy odpowiedzialny za kontrolowanie rynku jest w stanie działać w związku z produktami zatrzymanymi przez władze celne na podstawie art. 2.”,

powinno być:

„Organ krajowy odpowiedzialny za kontrolowanie rynku otrzymuje możliwość podjęcia działań w odniesieniu do wszelkich produktów, których dopuszczenie zostało zawieszone przez organy celne na podstawie art. 2.”.

Strona 4, art. 4 ust. 2:

zamiast:

„W przypadku towarów psujących się organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku oraz organy celne zapewnią, na ile to możliwe, aby stawiane przez nich wymogi dotyczące składowania towarów lub parkowania pojazdów używanych do ich transportu nie zagrażały przechowywaniu tych towarów.”,

powinno być:

„W przypadku towarów łatwo psujących się organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku oraz organy celne starają się zapewnić, na ile to możliwe, aby stawiane przez nie wymogi dotyczące składowania towarów lub parkowania pojazdów używanych do transportu nie były niemożliwe do pogodzenia z zachowaniem stanu przez te towary.”.

Strona 4, art. 5 akapit pierwszy:

zamiast:

„(…) formalności zostały spełnione.”,

powinno być:

„(…) formalności dotyczące takiego zwolnienia zostały spełnione.”.

Strona 5, art. 6 ust. 1:

zamiast:

„(…) oraz zwróci się do organu celnego o załączenie następujących adnotacji na fakturze handlowej produktu i na każdym innym towarzyszącym mu dokumencie: (…)”,

powinno być:

„(…) oraz zwrócą się do organu celnego o umieszczenie następujących adnotacji na fakturze handlowej towarzyszącej produktowi i na każdym innym odpowiednim dokumencie towarzyszącym: (…)”.

Strona 5, art. 6 ust. 2:

zamiast:

„(…) bezpieczeństwa towarów, podejmuje on właściwe działania obejmujące, jeśli to konieczne, zakaz wprowadzania produktów do obrotu zgodnie z wymienionymi zasadami; w przypadku, kiedy zakaz wprowadzania do obrotu istnieje, organy krajowe zwracają się do organu celnego o załączenie następujących adnotacji na fakturze handlowej produktu i na każdym innym towarzyszącym mu dokumencie.”,

powinno być:

„(…) bezpieczeństwa produktów, podejmują właściwe działania obejmujące, jeśli to konieczne, zakaz wprowadzania produktów do obrotu zgodnie z wymienionymi przepisami; w przypadku gdy istnieje zakaz wprowadzania do obrotu, organy krajowe zwracają się do organów celnych o umieszczenie jednej z następujących adnotacji na fakturze handlowej towarzyszącej produktowi i na każdym innym odpowiednim dokumencie towarzyszącym.”.

Strona 5, art. 6 ust. 4:

zamiast:

„Jeżeli dany produkt jest zadeklarowany do odprawy celnej w innym miejscu przeznaczenia niż miejsce dopuszczenia do swobodnego obrotu i jeżeli organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku nie mają zastrzeżeń, adnotacje wymienione w ust. 1 i 2 będą również na tych samych warunkach załączone do dokumentów związanych z tym miejscem przeznaczenia.”,

powinno być:

„Jeżeli dany produkt jest następnie zgłaszany do przeznaczenia celnego innego niż dopuszczenie do swobodnego obrotu i jeżeli organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku nie mają zastrzeżeń, adnotacje wymienione w ust. 1 i 2 będą również na tych samych warunkach umieszczane na dokumentach stosowanych w związku z tym przeznaczeniem.”.

Strona 6, art. 10:

zamiast:

„Wszystkie Państwa Członkowskie przekazują Komisji cechy oznakowań i towarzyszącą dokumentację określoną w art. 1 oraz wymaganą przez zasady wspólnotowe lub ich własne reguły, a także z powodów instrukcji danych organom celnym w celu zastosowania art. 2 tiret drugie. Komisja niezwłocznie przesyła innym Państwom Członkowskim otrzymane informacje. Pierwsze cechy są przekazywane w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„Wszystkie państwa członkowskie przekazują Komisji opisy oznakowań i dokumentów towarzyszących określonych w art. 1 i wymaganych przez przepisy wspólnotowe lub ich własne przepisy, razem z uzasadnieniem instrukcji przekazanych organom celnym w celu zastosowania art. 2 tiret drugie. Komisja niezwłocznie przesyła innym państwom członkowskim otrzymane informacje. Pierwsze opisy są przekazywane w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”.

Strona 6, art. 11 ust. 1:

zamiast:

„(…) Komisja w terminie publikuje (…)”,

powinno być:

„(…) Komisja uaktualnia i publikuje (…)”.


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/29


Sprostowanie do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 197 z dnia 3 sierpnia 2000 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 25, s. 431)

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„masło kakaowe”,

powinno być:

„tłuszcz kakaowy”.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu:

zamiast:

„mleko pełne, półtłuste lub odtłuszczone”,

powinno być:

„mleko pełne, częściowo lub całkowicie odtłuszczone”.

Strona 432, art. 2 ust. 1 zdanie drugie:

zamiast:

„Dodatek ten nie może przekroczyć 5 % gotowego wyrobu, po odjęciu od wagi łącznej (…)”,

powinno być:

„Dodatek ten nie może przekroczyć 5 % gotowego wyrobu, po odjęciu od całkowitej masy (…)”.

Strona 433, art. 3 ust. 5 tiret trzecie:

zamiast:

„—

w przypadku czekolady »couverture«, nie mniej niż 16 % odtłuszczonej suchej masy kakaowej.”,

powinno być:

„—

w przypadku czekolady »couverture«, nie mniej niż 16 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej.”.

Strona 433, załączniki I i II otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

NAZWY HANDLOWE, DEFINICJE I WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

A.   NAZWY HANDLOWE I DEFINICJE

1.   Tłuszcz kakaowy

oznacza tłuszcz otrzymywany z ziaren kakaowych lub z części ziaren kakaowych i charakteryzuje się następującymi właściwościami:

:

zawartość wolnego kwasu tłuszczowego (wyrażonego jako kwas oleinowy)

:

nie więcej niż 1,75 %,

:

substancja niezmydlająca się (oznaczana za pomocą eteru naftowego)

:

nie więcej niż 0,5 %, z wyjątkiem przypadku prasowanego tłuszczu kakaowego, którego nie może być więcej niż 0,35 %.

a)   Kakao w proszku, kakao

oznacza wyrób otrzymywany przez sproszkowanie oczyszczonych, odtłuszczonych i palonych ziaren kakaowych, wcześniej oczyszczonych, wyłuskanych i palonych, zawierający nie mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego, w przeliczeniu na suchą masę, i nie więcej niż 9 % wody;

b)   Kakao niskotłuszczowe, kakao niskotłuszczowe w proszku

oznacza kakao w proszku zawierające mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego, w przeliczeniu na suchą masę;

c)   Czekolada sproszkowana, czekolada w proszku

oznacza wyrób będący mieszaniną kakao w proszku i cukrów, zawierający nie mniej niż 32 % kakao w proszku;

d)   Czekolada do picia, słodzone kakao, słodzone kakao w proszku

oznacza wyrób będący mieszaniną kakao w proszku i cukrów, zawierający nie mniej niż 25 % kakao w proszku; w przypadku gdy wyrób posiada obniżoną zawartość tłuszczu, określoną w lit. b), powyższe nazwy uzupełnia się wyrażeniem »niskotłuszczowa« lub »niskotłuszczowe«.

3.   Czekolada

a)

oznacza wyrób otrzymywany z wyrobów kakaowych i cukrów, który, z zastrzeżeniem lit. b), zawiera nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 18 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

b)

jednakże kiedy w nazwie dodane są wyrazy:

czekolada »vermicelli« lub »płatki«: wyrób prezentowany w formie granulek lub płatków musi zawierać nie mniej niż 32 % suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 12 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej,

czekolada »couverture«: wyrób musi zawierać nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 31 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej,

czekolada »Gianduja« (lub jedna z odmian słowa »gianduja«): wyrób musi być otrzymany po pierwsze z czekolady, w której zawartość suchej masy kakaowej wynosi przynajmniej 32 %, w tym przynajmniej 8 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej, a po drugie musi być otrzymany z drobno zmielonych orzechów laskowych, w takiej ilości, aby 100 gramów wyrobu zawierało nie mniej niż 20 gramów i nie więcej niż 40 gramów orzechów laskowych. Można dodać:

a)

mleko lub suchą masę mleczną, otrzymaną w procesie odparowania, w takiej proporcji, aby wyrób gotowy nie zawierał więcej niż 5 % suchej masy mlecznej;

b)

migdały, orzechy laskowe i inne odmiany orzechów, całe i kruszone, w takich ilościach, aby razem z orzechami mielonymi nie przekraczały 60 % całkowitej masy wyrobu.

4.   Czekolada mleczna

a)

oznacza wyrób otrzymywany z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub z wyrobów mlecznych, który, z zastrzeżeniem lit. b), zawiera:

nie mniej niż 25 % suchej masy kakaowej ogółem,

nie mniej niż 14 % suchej masy mlecznej, otrzymanej w drodze częściowego lub całkowitego odwodnienia mleka pełnego, mleka częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, śmietanki lub ze śmietanki całkowicie lub częściowo odwodnionej, masła lub tłuszczu mlecznego,

nie mniej niż 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej,

nie mniej niż 3,5 % tłuszczu mlecznego,

nie mniej niż 25 % całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny);

b)

niemniej jednak, jeżeli nazwa ta uzupełniona jest wyrazami:

czekolada »vermicelli« lub »płatki«: wyrób prezentowany w formie granulek lub płatków musi zawierać nie mniej niż 20 % suchej masy kakaowej ogółem, nie mniej niż 12 % suchej masy mlecznej otrzymanej w drodze częściowego lub całkowitego odwodnienia mleka pełnego, mleka częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, śmietanki lub ze śmietanki całkowicie lub częściowo odwodnionej, masła lub tłuszczu mlecznego i nie mniej niż 12 % tłuszczu ogółem (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny),

czekolada »couverture«: wyrób musi posiadać minimalną zawartość tłuszczu ogółem (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny) wynoszącą 31 %,

czekolada »Gianduja« (lub jedna z odmian słowa »gianduja«): wyrób musi być otrzymany po pierwsze z czekolady mlecznej o minimalnej zawartości suchej masy mlecznej wynoszącej 10 %, otrzymanej w drodze częściowego lub całkowitego odwodnienia mleka pełnego, mleka częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, śmietanki lub ze śmietanki całkowicie lub częściowo odwodnionej, masła lub tłuszczu mlecznego, a po drugie musi być otrzymany z drobno zmielonych orzechów laskowych w takiej ilości, aby 100 gramów wyrobu zawierało nie mniej niż 15 gramów i nie więcej niż 40 gramów orzechów laskowych. Można także dodawać migdały, orzechy laskowe i inne odmiany orzechów, całych lub kruszonych w takich ilościach, aby razem z mielonymi orzechami laskowymi nie przekraczały 60 % całkowitej masy wyrobu;

c)

w przypadku gdy w nazwie tej wyraz »mleczna« jest zastąpiony przez:

»śmietankowa«: minimalna zawartość tłuszczu mlecznego w wyrobie musi wynosić 5,5 %,

»mleczna odtłuszczona«: zawartość tłuszczu mlecznego w wyrobie nie może być większa niż 1 %;

d)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia mogą zezwolić na stosowanie na swoim terytorium nazwy »czekolada mleczna« dla oznaczania wyrobu określonego w pkt 5, pod warunkiem że nazwie tej towarzyszyć będzie w obu przypadkach określenie wskazujące ilość suchej masy mlecznej, ustanowioną dla każdego z dwóch wyrobów, w formie »masa mleczna minimum … %«.

5.   Czekolada mleczna familijna

oznacza wyrób otrzymywany z wyrobów kakaowych, cukrów, mleka lub z wyrobów mlecznych, który zawiera:

nie mniej niż 20 % suchej masy kakaowej ogółem,

nie mniej niż 20 % suchej masy mlecznej otrzymanej w drodze częściowego lub całkowitego odwodnienia mleka pełnego, mleka częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, śmietanki lub ze śmietanki całkowicie lub częściowo odwodnionej, masła lub tłuszczu mlecznego,

nie mniej niż 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej,

nie mniej niż 5 % tłuszczu mlecznego,

nie mniej niż 25 % tłuszczów ogółem (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

6.   Biała czekolada

oznacza wyrób otrzymywany z tłuszczu kakaowego, mleka lub z wyrobów mlecznych i cukru, zawierający nie mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14 % suchej masy mlecznej otrzymanej w drodze częściowego lub całkowitego odwodnienia mleka pełnego, mleka częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, śmietanki lub ze śmietanki całkowicie lub częściowo odwodnionej, masła lub tłuszczu mlecznego, w którym zawartość tłuszczu jest nie mniejsza niż 3,5 %.

7.   Czekolada nadziewana, czekolada z nadzieniem …, czekolada z … w środku

oznacza wyrób nadziewany, którego zewnętrzna część zawiera jeden z wyrobów określonych w pkt 3, 4, 5 i 6. Oznaczenie to nie ma zastosowania do wyrobów, których wewnętrzna część zawiera wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, herbatniki lub jadalne lody.

Zewnętrzna czekoladowa część wyrobów, które noszą jedną z tych nazw, nie może stanowić nie mniej niż 25 % całkowitej masy wyrobu.

8.   Chocolate a la taza

oznacza wyrób otrzymywany z wyrobów kakaowych, cukrów oraz mąki lub skrobi z pszenicy, ryżu lub kukurydzy, zawierający nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 18 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14 % suchej beztłuszczowej masy kakaowej oraz nie więcej niż 8 % mąki albo skrobi.

9.   Chocolate familiar a la taza

oznacza wyrób otrzymywany z wyrobów kakaowych, cukrów oraz mąki lub skrobi z pszenicy, ryżu lub kukurydzy, zawierający nie mniej niż 30 % suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 18 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 12 % suchej beztłuszczowej masy kakaowej oraz nie więcej niż 18 % mąki lub skrobi.

10.   Czekoladka lub pralina

oznacza wyrób o wielkości pojedynczego kęsa, składający się z:

czekolady nadziewanej, lub

czekolady jednego rodzaju bądź kombinacji albo mieszaniny czekolad w rozumieniu definicji podanych w pkt 3, 4, 5 i 6, oraz z innych składników spożywczych, z zastrzeżeniem, że czekolada stanowi nie mniej niż 25 % całkowitej masy wyrobu.

B.   ZATWIERDZONE SKŁADNIKI OPCJONALNE

Dodatki składników spożywczych

1.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 2 i pkt B ppkt 2, do wyrobów czekoladowych określonych w pkt A ppkt 3, 4, 5, 6, 8 i 9, można dodawać inne składniki spożywcze.

Niemniej jednak dodanie:

tłuszczów zwierzęcych i przetworów niepochodzących wyłącznie z mleka jest zakazane,

mąki, granulowanej lub sproszkowanej skrobi jest dozwolone tylko w przypadku, gdy dodanie takie odbywa się zgodnie z definicjami ustanowionymi w pkt A ppkt 8 i 9.

Ilość wyżej wymienionych dodanych składników spożywczych nie może przekroczyć 40 % całkowitej masy wyrobu gotowego.

2.

Do wyrobów określonych w pkt A ppkt 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 można dodawać tylko te substancje aromatyzujące, które nie imitują smaku czekolady lub tłuszczu mlecznego.

C.   OBLICZENIE UDZIAŁÓW PROCENTOWYCH

Minimalne zawartości wyrobów określonych w pkt A ppkt 3, 4, 5, 6, 8 i 9 oblicza się po odjęciu masy składników przewidzianych w pkt B. W przypadku wyrobów z pkt A ppkt 7 i 10, minimalne zawartości oblicza się po odjęciu masy składników przewidzianych w pkt B oraz masy nadzienia.

Zawartości czekolady w wyrobach określonych w pkt A ppkt 7 i 10 oblicza się w stosunku do całkowitej masy wyrobu gotowego, łącznie z nadzieniem.

D.   CUKRY

Cukry określone w niniejszej dyrektywie nie ograniczają się tylko do cukrów objętych zakresem dyrektywy Rady 73/437/EWG z dnia 11 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1).

ZAŁĄCZNIK II

TŁUSZCZE ROŚLINNE OKREŚLONE W ART. 2 UST. 1

Tłuszcze roślinne określone w art. 2 ust. 1, pojedynczo lub w mieszaninach, są odpowiednikami tłuszczu kakaowego i spełniają następujące kryteria:

a)

są one nielaurynowymi tłuszczami roślinnymi, które są bogate w symetryczne jednonienasycone trójglicerydy typu POP, POSt i StOSt (2);

b)

dają się zmieszać w każdej proporcji z tłuszczem kakaowym i są zgodne z jego właściwościami fizycznymi (temperatura topnienia i temperatura krystalizacji, szybkość topnienia, konieczność temperowania);

c)

otrzymywane są wyłącznie w procesie rafinacji lub frakcjonowania, co wyklucza enzymatyczną modyfikację struktury trójglicerydów.

Zgodnie z powyższymi kryteriami, dopuszcza się stosowanie następujących tłuszczów roślinnych, otrzymywanych z wymienionych poniżej roślin:

Przyjęta powszechnie nazwa tłuszczu roślinnego

Naukowa nazwa roślin, z których wymienione tłuszcze mogą być otrzymywane

1.

Illipe, Borneo tallow lub Tengkawang

Shorea spp.

2.

Olej palmowy

Elaeis guineensis Elaeis olifera

3.

Sal

Shorea robusta

4.

Shea

Butyrospermum parkii

5.

Kokum gurgi

Garcinia indica

6.

Mango kernel

Mangifera indica

Ponadto, w drodze odstępstwa od powyższego, państwa członkowskie mogą zezwolić na stosowanie oleju z orzechów kokosowych w przypadku czekolady stosowanej do wyrobu lodów i podobnych mrożonych wyrobów.


(1)  Dz.U. L 356 z 27.12.1973, s. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona aktem przystąpienia z 1985 r.

(2)  P (kwas palmitynowy), O (kwas oleinowy), St (kwas stearynowy).


31.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.