ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 286

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
29 października 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

33

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

45

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

46

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1005/2008

z dnia 29 września 2008 r.

ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. („UNCLOS”), podpisała Umowę Narodów Zjednoczonych w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi z dnia 4 sierpnia 1995 r. („Umowa Narodów Zjednoczonych o zasobach rybnych”) i przyjęła Porozumienie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu z dnia 24 listopada 1993 r. („Porozumienie FAO”). Postanowienia te przewidują przede wszystkim, że wszystkie państwa mają obowiązek podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi i współpracować ze sobą w tym celu.

(2)

Celem wspólnej polityki rybołówstwa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (3), jest zagwarantowanie takiej eksploatacji żywych zasobów wodnych, która zapewnia zrównoważone warunki środowiskowe i społeczno-ekonomiczne.

(3)

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane (NNN) połowy są jednym z poważniejszych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych oraz naruszają podstawy wspólnej polityki rybołówstwa i międzynarodowych działań na rzecz wspierania lepszego zarządzania zasobami oceanicznymi. Połowy NNN stanowią również poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej, którym należy się zająć zgodnie z celami określonymi w komunikacie Komisji pt. „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości”.

(4)

FAO przyjęła w 2001 r. międzynarodowy plan działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, który to plan został zatwierdzony przez Wspólnotę. Ponadto regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem ustanowiły - przy czynnym wsparciu Wspólnoty - szereg środków, których celem jest przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom.

(5)

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi oraz mając na względzie skalę i pilność problemu, Wspólnota powinna znacznie nasilić swoje działania przeciwko połowom NNN i przyjąć nowe środki regulacyjne obejmujące wszystkie aspekty tego zjawiska.

(6)

Działania Wspólnoty powinny być wymierzone przede wszystkim przeciwko postępowaniu objętemu definicją połowów NNN, które w najpoważniejszym stopniu szkodzi środowisku morskiemu, trwałości stad ryb oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej rybaków przestrzegających zasad ochrony zasobów połowowych i zarządzania nimi.

(7)

Zgodnie z definicją połowów NNN niniejsze rozporządzenie powinno obejmować swoim zakresem działalność połowową prowadzoną na pełnym morzu oraz na wodach morskich znajdujących się pod jurysdykcją lub zwierzchnictwem państw nadbrzeżnych, w tym na wodach morskich znajdujących się pod jurysdykcją lub zwierzchnictwem państw członkowskich.

(8)

Aby należycie zająć się wewnętrznym wymiarem połowów NNN, konieczne jest, aby Wspólnota przyjęła niezbędne środki mające na celu zwiększenie stopnia przestrzegania zasad wspólnej polityki rybołówstwa. Do czasu zmiany rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (4) przepisy związane z tym celem powinny zostać uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu.

(9)

Przepisy wspólnotowe, a w szczególności tytuł II rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, przewidują kompleksowy system mający na celu monitorowanie zgodności z prawem połowów prowadzonych przez statki rybackie Wspólnoty. Obecny system obowiązujący dla produktów rybołówstwa pochodzących z połowów wykonywanych przez statki rybackie z państw trzecich i przywożonych do Wspólnoty nie zapewnia równorzędnego poziomu kontroli. Ten słaby punkt stanowi istotną zachętę dla podmiotów zagranicznych prowadzących połowy NNN do wprowadzania swoich produktów do obrotu na terenie Wspólnoty i zwiększania dochodowości swojej działalności. Jako największy na świecie rynek zbytu i importer produktów rybołówstwa Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność za dopilnowanie, by produkty rybołówstwa przywożone na jej terytorium nie pochodziły z połowów NNN. Należy zatem wprowadzić nowy system, który zapewni należytą kontrolę łańcucha dostaw produktów rybołówstwa przywożonych do Wspólnoty.

(10)

Przepisy wspólnotowe regulujące wstęp statków rybackich pływających pod banderami państw trzecich do portów Wspólnoty należy zaostrzyć w celu zapewnienia należytej kontroli legalności produktów rybołówstwa wyładowywanych przez statki rybackie pływające pod banderami państw trzecich. Powinno to w szczególności oznaczać, że prawo wstępu do portów Wspólnoty powinny otrzymywać jedynie te statki rybackie pływające pod banderami państw trzecich, które są w stanie przedstawić dokładne informacje o legalności swoich połowów i uzyskać potwierdzenie tych informacji od swojego państwa bandery.

(11)

Przeładunki na morzu nie podlegają należytej kontroli państw bandery lub państw nadbrzeżnych i są dla podmiotów prowadzących połowy NNN zwyczajowym sposobem na zatajanie nielegalnego charakteru ich połowów. Uzasadnione jest zatem, aby Wspólnota zezwalała na operacje przeładunkowe wyłącznie, jeżeli odbywają się one w wyznaczonych portach państw członkowskich, w portach państw trzecich pomiędzy wspólnotowymi statkami rybackimi, lub poza wodami wspólnotowymi pomiędzy wspólnotowymi statkami rybackimi i statkami rybackimi zarejestrowanymi jako transportowce pod auspicjami regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem.

(12)

Należy określić warunki, procedury i częstotliwości, według których państwa członkowskie będą prowadziły - zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem - działania polegające na sprawdzaniu, przeprowadzaniu inspekcji i weryfikowaniu.

(13)

Prowadzenie ze Wspólnotą handlu produktami rybołówstwa pochodzącymi z połowów NNN powinno być zabronione. By zakaz ten był skuteczny oraz, aby zapewnić, by wszystkie znajdujące się w obrocie handlowym produkty rybołówstwa przywiezione do Wspólnoty lub z niej wywiezione były produktami pozyskanymi zgodnie z międzynarodowymi środkami ochrony i zarządzania oraz, w stosownych przypadkach, z innymi odpowiednimi przepisami obowiązującymi dany statek rybacki, należy wprowadzić system świadectw mający zastosowanie do całego handlu produktami rybołówstwa prowadzonego ze Wspólnotą.

(14)

Wspólnota powinna uwzględniać ograniczone możliwości krajów rozwijających się w zakresie wprowadzania systemu świadectw.

(15)

W ramach tego systemu warunkiem koniecznym dla przywozu produktów rybołówstwa do Wspólnoty jest posiadanie świadectwa. Takie świadectwo powinno zawierać informacje wskazujące na legalność produktów nim objętych. Powinno zostać zatwierdzone przez państwo bandery statków rybackich, które dokonały danego połowu, zgodnie z jego wynikającym z prawa międzynarodowego obowiązkiem zapewnienia przestrzegania przez statki rybackie pływające pod jego banderą międzynarodowych zasad ochrony zasobów połowowych i zarządzania tymi zasobami.

(16)

Konieczne jest, by system świadectw miał zastosowanie do wszystkich produktów rybołówstwa morskiego przywożonych do Wspólnoty i z niej wywożonych. System ten powinien mieć również zastosowanie do produktów rybołówstwa, które zostały przewiezione lub przetworzone w państwie niebędącym państwem bandery, zanim znalazły się na terytorium Wspólnoty. W odniesieniu do tych produktów powinny zatem obowiązywać szczególne wymogi, mające gwarantować, że produkty wprowadzane na terytorium Wspólnoty nie są produktami innymi niż te, których legalność została zatwierdzona przez państwo bandery.

(17)

Ważne jest, by zapewnić - bez uszczerbku dla rozmiarów i częstotliwości wymiany handlowej - jednakowy poziom kontroli wszystkich przywożonych produktów rybołówstwa poprzez wprowadzenie szczególnych procedur przyznawania statusu zatwierdzonego podmiotu gospodarczego.

(18)

Wywóz połowów pochodzących ze statków rybackich pływających pod banderami państw członkowskich powinien również podlegać - w ramach współpracy z państwami trzecimi - systemowi świadectw.

(19)

Państwa członkowskie, do których mają zostać przywiezione produkty, powinny mieć możliwość sprawdzenia ważności świadectw połowowych towarzyszących dostawie oraz powinny być uprawnione do odmowy zezwolenia na przywóz, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, odnoszące się do świadectwa połowowego.

(20)

Ważne jest, by działania polegające na sprawdzaniu, przeprowadzaniu inspekcji i weryfikowaniu odnoszące się do produktów rybołówstwa w tranzycie lub przeładunku były przeprowadzane przez państwa członkowskie miejsca ostatecznego przeznaczenia; ma to sprawić, że ich skuteczność będzie większa.

(21)

W celu udzielenia pomocy organom kontrolnym państw członkowskich w realizacji ich zadań polegających na monitorowaniu legalności produktów rybołówstwa, które są przedmiotem handlu ze Wspólnotą, a także w celu ostrzegania podmiotów wspólnotowych należy wprowadzić wspólnotowy system ostrzegania, mający na celu rozpowszechnianie w stosownych przypadkach informacji o uzasadnionych wątpliwościach odnośnie do przestrzegania przez niektóre państwa trzecie obowiązujących zasad ochrony i zarządzania.

(22)

Niezbędne jest przyjęcie przez Wspólnotę środków o charakterze odstraszającym wobec statków rybackich prowadzących połowy NNN, wobec których – w przypadku takich połowów – ich państwo bandery nie podjęło należytych działań.

(23)

W tym celu we współpracy z państwami członkowskimi, Wspólnotową Agencją Kontroli Rybołówstwa, państwami trzecimi i innymi organami Komisja powinna zidentyfikować - zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem - statki rybackie podejrzane o prowadzenie połowów NNN; Komisja powinna zwracać się do danych państw bandery z prośbą o udzielenie informacji odnośnie do trafności swoich ustaleń.

(24)

Aby ułatwić przeprowadzanie dochodzeń wobec statków rybackich, co do których przypuszcza się, że prowadziły połowy NNN, oraz aby zapobiec dalszym domniemanym naruszeniom, te statki rybackie powinny podlegać szczególnym wymogom odnoszącym się do kontroli i inspekcji prowadzonych przez państwa członkowskie.

(25)

Jeżeli na podstawie otrzymanych informacji istnieją wystarczające powody, by uznać, że statki rybackie pływające pod banderą państwa trzeciego prowadziły połowy NNN oraz że właściwe państwa bandery nie podjęły skutecznych działań w przypadku takich połowów, Komisja powinna umieścić te statki we wspólnotowym wykazie statków NNN.

(26)

Jeżeli na podstawie otrzymanych informacji istnieją wystarczające powody, by uznać, że wspólnotowe statki rybackie prowadziły połowy NNN oraz że właściwe państwa członkowskie bandery nie podjęły w przypadku takich połowów skutecznych działań na mocy niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, Komisja powinna umieścić te statki we wspólnotowym wykazie statków NNN.

(27)

W reakcji na brak skutecznych działań ze strony państw bandery wobec statków rybackich pływających pod ich banderami i znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN oraz aby ograniczyć dalszą działalność połowową tych statków, państwa członkowskie powinny podjąć wobec tych statków odpowiednie działania.

(28)

Aby chronić prawa statków rybackich umieszczonych we wspólnotowym wykazie statków NNN oraz prawa ich państw bandery, procedura umieszczania w wykazie powinna pozwalać państwu bandery na poinformowanie Komisji o podjętych środkach i, o ile jest to możliwe, powinna umożliwiać danemu właścicielowi lub agentom złożenie wyjaśnień na poszczególnych etapach procedury oraz pozwalać na wykreślenie statku rybackiego z wykazu, kiedy nie będzie już spełniać kryteriów umieszczenia w wykazie.

(29)

Aby zapewnić jednolite ramy prawne we Wspólnocie oraz uniknąć zwiększenia się liczby wykazów statków rybackich prowadzących połowy NNN, statki rybackie znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem powinny być automatycznie umieszczane w odpowiadającym im wykazie sporządzanym przez Komisję.

(30)

Niewypełnianie przez niektóre państwa obowiązków spoczywających na nich na mocy prawa międzynarodowego jako na państwach bandery, państwach portu, państwach nadbrzeżnych lub państwach zbytu, które to obowiązki polegają na podjęciu właściwych działań w celu zapewnienia przestrzegania przez ich statki rybackie lub podmioty krajowe przepisów dotyczących ochrony zasobów połowowych i zarządzania tymi zasobami, jest jednym z głównych czynników sprzyjających połowom NNN; problem ten powinien zostać rozwiązany przez Wspólnotę.

(31)

W tym celu Wspólnota, oprócz prowadzenia działań na szczeblu międzynarodowym i regionalnym, powinna mieć prawo do uznania państw za niewspółpracujące na podstawie przejrzystych, jasnych i obiektywnych kryteriów opierających się na międzynarodowych standardach, i – po pozostawieniu tym państwom odpowiedniego czasu na ustosunkowanie się wobec wcześniejszego powiadomienia – do zastosowania wobec nich niedyskryminacyjnych, zgodnych z prawem i proporcjonalnych środków, w tym również środków handlowych.

(32)

Przyjmowanie środków handlowych w odniesieniu do innych państw należy do Rady. Jako że przygotowanie wykazu państw niewspółpracujących powinno pociągać za sobą stosowanie wobec tych państw przeciwdziałających środków handlowych, właściwe jest zastrzeżenie sobie przez Radę prawa do bezpośredniego wykonywania uprawnień wykonawczych w tej konkretnej dziedzinie.

(33)

Niezbędne jest skuteczne odstraszanie podmiotów z państw członkowskich przed udziałem w połowach NNN prowadzonych przez statki pływające pod banderami państw trzecich i działających poza obszarem Wspólnoty oraz przed wspieraniem takich połowów; powinno to pozostawać bez uszczerbku dla pierwszeństwa odpowiedzialności państwa bandery. Państwa członkowskie powinny zatem wprowadzić niezbędne środki i współpracować między sobą oraz z państwami trzecimi przy identyfikowaniu swoich podmiotów krajowych prowadzących połowy NNN, dopilnować, aby zostały one odpowiednio ukarane, oraz weryfikować działalność swoich podmiotów krajowych biorących udział w działalności statków rybackich z państw trzecich poza obszarem Wspólnoty.

(34)

Utrzymywanie się dużej liczby poważnych naruszeń zasad wspólnej polityki rybołówstwa na wodach wspólnotowych lub naruszeń, których dopuszczają się podmioty wspólnotowe, jest w znacznym stopniu skutkiem zbyt łagodnych kar przewidzianych na mocy ustawodawstw państw członkowskich w związku z poważnymi naruszeniami tych zasad. Złą sytuację pogarsza dodatkowo duża różnorodność wysokości kar w poszczególnych państwach członkowskich, która zachęca podmioty prowadzące nielegalną działalność do połowów na wodach morskich lub na terytoriach państw członkowskich, w których kary są najniższe. Aby rozwiązać ten problem na podstawie przepisów rozporządzeń (WE) nr 2371/2002 oraz (EWG) nr 2847/93 w tym zakresie, należy we Wspólnocie zbliżyć maksymalne wysokości kar administracyjnych przewidzianych w związku z poważnymi naruszeniami zasad wspólnej polityki rybołówstwa, biorąc pod uwagę wartość produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku dopuszczania się poważnego naruszenia, powtarzanie się tego naruszenia oraz wartość szkody poczynionej w danych zasobach połowowych i w środowisku morskim, a także należy przewidzieć środki natychmiastowego egzekwowania prawa oraz środki uzupełniające.

(35)

Poza postępowaniem stanowiącym poważne naruszenie zasad działalności połowowej, prowadzenie działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z połowami NNN, w tym handel produktami rybołówstwa, przywóz produktów rybołówstwa pochodzących z połowów NNN lub fałszowanie dokumentów powinny być również uznawane za poważne naruszenia wymagające przyjęcia zharmonizowanych maksymalnych wysokości kar administracyjnych przez państwa członkowskie.

(36)

Kary przewidziane za poważne naruszenia niniejszego rozporządzenia powinny również być stosowane wobec osób prawnych, gdyż naruszenia te są w znacznej mierze dokonywane w interesie osób prawnych lub dla ich korzyści.

(37)

Należy w zharmonizowany sposób wprowadzić we Wspólnocie przepisy odnoszące się do obserwacji statków rybackich na morzu przyjęte przez niektóre regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.

(38)

Aby możliwe było zadbanie o to, by prowadzono odpowiednie dochodzenia w sprawie połowów NNN i by połowy te podlegały karom, a także, aby możliwe było stosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niezbędna jest współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, Komisją oraz współpraca z państwami trzecimi. Aby wzmocnić taką współpracę, powinien zostać stworzony system wzajemnej pomocy.

(39)

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest wyeliminowanie połowów NNN, konieczne i właściwe jest przyjęcie przepisów dotyczących środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia swoich celów, zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu.

(40)

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(41)

Niniejsze rozporządzenie uznaje połowy NNN za pogwałcenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych, ponieważ w znacznym stopniu uniemożliwiają one osiągnięcie celów przepisów, które zostały pogwałcone, i zagrażają trwałości danych zasobów lub ochronie środowiska morskiego. Ze względu na ograniczony zakres niniejszego rozporządzenia, jego wdrażanie musi być oparte na stosowaniu rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, które ustanawia podstawowe ramy kontroli i monitorowania działalności połowowej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, i powinno stanowić jego uzupełnienie. Niniejsze rozporządzenie wzmacnia zatem przepisy rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 w zakresie inspekcji w portach statków rybackich z państw trzecich, które zostają uchylone i zastąpione systemem inspekcji w portach określonym w rozdziale II niniejszego rozporządzenia. Ponadto niniejsze rozporządzenie przewiduje w rozdziale IX szczególny system kar mający zastosowanie do połowów NNN. Przepisy rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 dotyczące kar mają zatem nadal zastosowanie do tych pogwałceń zasad wspólnej polityki rybołówstwa, które nie zostały uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu.

(42)

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest uregulowana rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6); rozporządzenie to ma zastosowanie w całości do przetwarzania danych osobowych dla celów niniejszego rozporządzenia, a w szczególności odnośnie do praw związanych z danymi podlegającymi udostępnieniu, poprawianiu, blokowaniu lub usuwaniu oraz do powiadamiania stron trzecich, które w rezultacie nie zostały już wyszczególnione w niniejszym rozporządzeniu.

(43)

Wejście w życie przepisów niniejszego rozporządzenia w dziedzinach objętych rozporządzeniami Rady (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1093/94 (7), (WE) nr 1447/1999 (8), (WE) nr 1936/2001 (9) i (WE) nr 601/2004 (10) powinno skutkować częściowym lub całkowitym uchyleniem tych rozporządzeń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN), ich powstrzymywania i eliminowania.

2.   W celach wymienionych w ust. 1 każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie środki, zgodnie z prawem wspólnotowym, mające zapewnić skuteczność tego systemu. Każde państwo członkowskie oddaje do dyspozycji swoich właściwych organów wystarczające środki, by umożliwić im wykonywanie ich zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3.   System określony w ust. 1 ma zastosowanie do wszystkich połowów NNN oraz związanej z nimi działalności prowadzonej na terytorium państw członkowskich, do których Traktat ma zastosowanie, na wodach wspólnotowych, wodach morskich znajdujących się pod jurysdykcją lub zwierzchnictwem państw trzecich oraz na pełnym morzu. Połowy NNN prowadzone na wodach morskich w krajach i terytoriach zamorskich, o których mowa w załączniku II do Traktatu, są traktowane jak połowy NNN prowadzone na wodach morskich państw trzecich.

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia:

1)

„nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy” lub „połowy NNN” oznaczają działalność połowową, która jest nielegalna, nieraportowana lub nieuregulowana;

2)

„nielegalne połowy” oznaczają połowy:

a)

odbywające się na wodach znajdujących się pod jurysdykcją danego państwa i prowadzone przez krajowe lub zagraniczne statki rybackie bez pozwolenia tego państwa lub z naruszeniem jego przepisów ustawowych i wykonawczych;

b)

prowadzone przez statki rybackie pływające pod banderami państw będących umawiającymi się stronami odpowiedniej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, ale niespełniające postanowień dotyczących środków ochrony i zarządzania przyjętych przez tę organizację i obowiązujących w tych państwach lub odpowiednich, mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego; lub

c)

prowadzone przez statki rybackie z naruszeniem prawa krajowego lub zobowiązań międzynarodowych, w tym również zobowiązań podjętych przez państwa współpracujące z odpowiednią regionalną organizacją zarządzania rybołówstwem;

3)

„połowy nieraportowane” oznaczają połowy, które:

a)

z naruszeniem krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych nie zostały zgłoszone lub zostały nieprawidłowo zgłoszone odpowiedniemu organowi krajowemu; lub

b)

odbywają się na obszarze podlegającym kompetencjom odpowiedniej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem i które – z naruszeniem procedur zgłoszeniowych tej organizacji – nie zostały zgłoszone lub zostały zgłoszone nieprawidłowo;

4)

„nieuregulowane połowy” oznaczają połowy:

a)

prowadzone na obszarze podlegającym odpowiedniej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem przez statki rybackie bez przynależności państwowej lub pływające pod banderą państwa niebędącego stroną tej organizacji lub przez inną jednostkę rybacką w sposób niezgodny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji lub je naruszający; lub

b)

prowadzone na takich obszarach lub dotyczące takich stad ryb, których nie obejmują obowiązujące środki ochrony lub zarządzania, w sposób niezgodny z obowiązkami w zakresie ochrony żywych zasobów morskich ciążącymi na państwie na mocy prawa międzynarodowego;

5)

„statek rybacki” oznacza statek o dowolnych rozmiarach, wykorzystywany lub przeznaczony do wykorzystania w celach zarobkowej eksploatacji zasobów połowowych, w tym statki pomocnicze, statki przetwórnie, statki biorące udział w przeładunkach oraz transportowce wyposażone w sprzęt służący transportowaniu produktów rybołówstwa, poza kontenerowcami;

6)

„wspólnotowy statek rybacki” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie;

7)

„upoważnienie do połowów” oznacza prawo do prowadzenia połowów danych zasobów w określonym czasie i na określonym obszarze;

8)

„produkty rybołówstwa” oznaczają wszelkie produkty sklasyfikowane w rozdziale 03 i pozycji taryfowej 1604 i 1605 Nomenklatury Scalonej wprowadzonej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (11), z wyjątkiem produktów wyszczególnionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

9)

„środki ochrony i zarządzania” oznaczają środki mające na celu ochronę jednego gatunku żywych zasobów morskich lub większej ich liczby i zarządzanie nimi, które są przyjęte i obowiązują zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego lub wspólnotowego;

10)

„przeładunek” oznacza przeładowanie całości lub części produktów rybołówstwa ze statku rybackiego na inny statek rybacki;

11)

„przywóz” oznacza wprowadzenie produktów rybołówstwa na terytorium Wspólnoty, również w celu przeładunku w portach znajdujących się na jej terytorium;

12)

„przywóz pośredni” oznacza przywóz z terytorium państwa trzeciego innego niż państwo bandery statku rybackiego odpowiedzialnego za połów;

13)

„wywóz” oznacza każde przemieszczenie do państwa trzeciego produktów rybołówstwa pozyskanych przez statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego, którego dokonuje się z terytorium Wspólnoty, z państw trzecich lub z łowisk;

14)

„powrotny wywóz” oznacza każde przemieszczenie poza terytorium Wspólnoty Europejskiej produktów rybołówstwa, które zostały uprzednio przywiezione na terytorium Wspólnoty;

15)

„regionalna organizacja zarządzania rybołówstwem” oznacza organizację subregionalną, regionalną lub podobną posiadającą uznawane na mocy prawa międzynarodowego kompetencje w zakresie wprowadzania środków ochrony i zarządzania dla żywych zasobów morskich, za które ponosi odpowiedzialność na mocy konwencji lub umowy ją ustanawiającej;

16)

„umawiająca się strona” oznacza umawiającą się stronę międzynarodowej konwencji lub porozumienia ustanawiającego regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, a także państwa, podmoty z sektora rybactwa lub inne podmioty, które współpracują z taką organizacją i którym przyznano w odniesieniu do takiej organizacji status współpracującego podmiotu niebędącego stroną;

17)

„obserwacja” oznacza obserwację statku rybackiego mogącego spełniać jedno lub kilka kryteriów, o których mowa w art. 3 ust. 1, prowadzoną przez właściwy organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za inspekcję na morzu lub przez kapitana statku rybackiego Wspólnoty lub państwa trzeciego;

18)

„wspólna operacja połowowa” oznacza operację między dwoma statkami rybackimi lub większą ich liczbą, podczas której połów jest przemieszczany z narzędzia połowowego jednego statku rybackiego na inny statek lub gdy technika stosowana przez te statki rybackie wymaga jednego wspólnego narzędzia połowowego;

19)

„osoba prawna” oznacza podmiot prawny posiadający taki status na mocy mających zastosowanie przepisów krajowych, z wyłączeniem państw lub organów publicznych sprawujących władzę państwową oraz organizacji publicznych;

20)

„ryzyko” oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia – w odniesieniu do produktów rybołówstwa przywożonych na terytorium Wspólnoty lub wywożonych z tego terytorium – które uniemożliwia poprawne stosowanie niniejszego rozporządzenia lub środków ochrony i zarządzania;

21)

„zarządzanie ryzykiem” oznacza systematyczne określanie ryzyka oraz wdrażanie wszelkich środków niezbędnych do ograniczenia narażenia na takie ryzyko. Obejmuje ono takie działania, jak zbieranie danych i informacji, analiza i ocena ryzyka, zalecanie i podejmowanie działań, a także regularne monitorowanie i przegląd tego procesu oraz jego wyników w oparciu o międzynarodowe, wspólnotowe lub krajowe źródła lub strategie;

22)

„pełne morze” oznacza obszar morza objęty definicją zawartą w art. 86 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza („UNCLOS”);

23)

„dostawa” oznacza produkty przesyłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy lub produkty, których wysyłka od eksportera do odbiorcy odbywa się na podstawie jednego dokumentu przewozowego.

Artykuł 3

Statki rybackie prowadzące połowy NNN

1.   Domniemywa się, że statek rybacki prowadzi połowy NNN, jeżeli wykazano, że wbrew środkom ochrony i zarządzania obowiązującym na obszarze prowadzenia przez ten statek takiej działalności:

a)

prowadził połowy bez ważnej licencji, upoważnienia lub pozwolenia wydanych przez państwo bandery lub odpowiednie państwo nadbrzeżne; lub

b)

nie wypełnił swoich zobowiązań dotyczących rejestracji i zgłaszania połowu lub danych dotyczących połowu, w tym danych przekazywanych przez satelitarny system monitorowania statków (VMS), lub uprzednich powiadomień na mocy art. 6; lub

c)

prowadził połowy w strefie zakazu połowów, podczas sezonu zamkniętego, bez kwoty, po przekroczeniu kwoty lub poniżej zakazanej głębokości; lub

d)

brał udział w ukierunkowanych połowach stada objętego moratorium lub zakazem połowów; lub

e)

stosował zakazane narzędzia połowowe lub narzędzia niespełniające kryteriów; lub

f)

sfałszował lub ukrył swoje oznakowanie, oznaczenia identyfikacyjne lub rejestrację; lub

g)

ukrył dowody związane z dochodzeniem, fałszował je lub je usunął; lub

h)

utrudniał pracę inspektorów podczas wykonywania ich obowiązków związanych ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi środkami ochrony i zarządzania lub pracę obserwatorów podczas wykonywania ich obowiązków związanych ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi przepisami Wspólnoty; lub

i)

z naruszeniem obowiązującego prawodawstwa wziął na pokład, dokonywał przeładunku lub wyładował niewymiarowe ryby; lub

j)

dokonywał przeładunku lub brał udział we wspólnych operacjach połowowych ze statkami rybackimi, które zostały zidentyfikowane na podstawie niniejszego rozporządzenia jako prowadzące połowy NNN, zwłaszcza ze statkami umieszczonymi w wykazie statków NNN prowadzonym przez Wspólnotę Europejską lub w wykazie statków NNN prowadzonym przez regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, udzielał wsparcia takim statkom lub je zaopatrywał; lub

k)

prowadził działalność połowową na obszarze regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem w sposób niezgodny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji lub z ich naruszeniem i pływa pod banderą państwa niebędącego stroną tej organizacji lub niewspółpracującego z tą organizacją w sposób określony przez tę organizację; lub

l)

nie posiada przynależności państwowej, a zatem jest statkiem bez przynależności państwowej, zgodnie z prawem międzynarodowym.

2.   Działania określone w ust. 1 są uznawane za poważne naruszenia zgodnie z art. 42 w zależności od wagi danego naruszenia, którą powinien określić właściwy organ państwa członkowskiego, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak wyrządzona szkoda, jej wartość, rozmiar naruszenia lub jego powtarzalność.

ROZDZIAŁ II

INSPEKCJE STATKÓW RYBACKICH Z PAŃSTW TRZECICH W PORTACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

SEKCJA I

Warunki wstępu do portów statków rybackich z państw trzecich

Artykuł 4

Systemy inspekcji w porcie

1.   W celu zapobiegania połowom NNN oraz odstraszania przed nimi i eliminowania ich utrzymuje się skuteczny system inspekcji w porcie statków rybackich z państw trzecich zawijających do portów państw członkowskich.

2.   Zabrania się statkom rybackim z państw trzecich wstępu do portów państw członkowskich, korzystania z usług portowych oraz prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku w takich portach, o ile statki te nie spełniają wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, z wyjątkiem konieczności skorzystania z usług niezbędnych w przypadkach siły wyższej lub niebezpieczeństwa w rozumieniu art. 18 UNCLOS („przypadki siły wyższej lub niebezpieczeństwa”).

3.   Na wodach wspólnotowych zabrania się przeładunków pomiędzy statkami rybackimi z państw trzecich lub pomiędzy takimi statkami a statkami rybackimi pływającymi pod banderą państw członkowskich; przeładunki takie mogą się odbywać jedynie w porcie, zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału.

4.   Statkom rybackim pływającym pod banderą państwa członkowskiego nie zezwala się na przeładunek na morzu poza wodami wspólnotowymi połowów ze statków rybackich z państw trzecich, chyba że statki te są zarejestrowane jako transportowce pod auspicjami regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem.

Artykuł 5

Wyznaczone porty

1.   Państwa członkowskie wyznaczają porty lub wyznaczają miejsca w pobliżu brzegu, w których dozwolone jest prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenie usług portowych, o których mowa w art. 4 ust. 2.

2.   Statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych oraz prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku wyłącznie w wyznaczonych portach.

3.   Nie później niż do dnia 15 stycznia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz wyznaczonych portów. Komisję powiadamia się o wszelkich zmianach w tym wykazie co najmniej na 15 dni przed wejściem takich zmian w życie.

4.   Komisja niezwłocznie publikuje wykaz wyznaczonych portów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na swojej stronie internetowej.

Artykuł 6

Uprzednie powiadomienie

1.   Kapitanowie statków rybackich z państw trzecich lub ich przedstawiciele przekazują właściwym organom państwa członkowskiego, z którego wyznaczonego portu lub urządzeń wyładunkowych zamierzają skorzystać, co najmniej na 3 dni robocze przed przewidywanym czasem przybycia do portu następujące informacje:

a)

identyfikacja statku;

b)

nazwa wyznaczonego portu przeznaczenia oraz cel przybycia, wyładunku, przeładunku lub dostępu do usług;

c)

upoważnienie do połowów lub, w stosownych przypadkach, upoważnienie do pomocy przy operacjach połowowych lub upoważnienie do przeładunku produktów rybołówstwa;

d)

data rejsu połowowego;

e)

przewidywana data i godzina przybycia do portu;

f)

ilości poszczególnych gatunków zatrzymane na pokładzie lub, w stosownych przypadkach, sprawozdanie, w którym stwierdza się niezatrzymywanie ich na pokładzie;

g)

strefa lub strefy, w których dokonano połowu lub miał miejsce przeładunek, niezależnie od tego, czy znajdują się na wodach wspólnotowych, w strefach znajdujących się pod jurysdykcją lub zwierzchnictwem państwa trzeciego, czy na pełnym morzu;

h)

ilości poszczególnych gatunków, które będą podlegać wyładunkowi lub przeładunkowi.

Kapitanowie statków rybackich z państw trzecich lub ich przedstawiciele są zwolnieni z obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w lit. a), c), d), g) i h), jeżeli zgodnie z rozdziałem III dla całego połowu, który będzie wyładowywany lub przeładowywany na terytorium Wspólnoty, zostało zatwierdzone świadectwo połowowe.

2.   Jeżeli statek rybacki z państwa trzeciego przewozi na pokładzie produkty rybołówstwa, do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączane jest świadectwo połowowe zatwierdzone zgodnie z rozdziałem III. Przepisy art. 14 w sprawie uznawania dokumentów połowowych lub formularzy kontroli przez państwo portu, które wchodzą w skład systemów dokumentacji połowowej lub systemów kontroli w porcie przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, stosuje się odpowiednio.

3.   Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2, Komisja może zwolnić niektóre kategorie statków rybackich z państw trzecich z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na czas określony z możliwością przedłużenia lub może przewidzieć inny termin na powiadomienie z uwzględnieniem między innymi rodzaju produktów rybołówstwa, odległości pomiędzy łowiskami, miejsc wyładunku i portów, w których dane statki są zarejestrowane lub zaewidencjonowane.

4.   Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla szczególnych postanowień umów w sprawie połowów zawartych pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.

Artykuł 7

Zezwolenie

1.   Bez uszczerbku dla art. 37 pkt 5, statek rybacki z państwa trzeciego otrzymuje zezwolenie na wstęp do portu jedynie w przypadku, gdy informacje określone w art. 6 ust. 1 są kompletne i, jeżeli statek z państwa trzeciego przewozi na pokładzie produkty rybołówstwa, gdy towarzyszy im świadectwo połowowe, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

2.   Udzielenie zezwolenia na rozpoczęcie wyładunku lub przeładunku w porcie jest uzależniane od sprawdzenia zgodnie z przepisami ust. 1, czy przedstawione informacje są kompletne, oraz – w stosownych przypadkach – od inspekcji przeprowadzanej zgodnie z sekcją 2.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu państwo członkowskie portu może zezwolić na wstęp do portu i na całkowity lub częściowy wyładunek, pomimo tego, że informacje określone w art. 6 ust. 1 są niekompletne lub trwa ich sprawdzanie lub weryfikacja, jednak w takich przypadkach przechowuje produkty rybołówstwa pod kontrolą właściwych organów. Produkty rybołówstwa zostają zwolnione w celu sprzedaży, przekazania lub przewozu dopiero po otrzymaniu informacji określonych w art. 6 ust. 1 lub po zakończeniu procesu sprawdzania lub weryfikacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od wyładunku proces ten nie zostanie zakończony, państwo członkowskie portu może skonfiskować produkty rybołówstwa i pozbyć się ich zgodnie z przepisami krajowymi. Koszty przechowywania są ponoszone przez dane podmioty.

Artykuł 8

Rejestrowanie operacji wyładunku lub przeładunku

1.   Kapitanowie statków rybackich z państw trzecich lub ich przedstawiciele przedkładają organom państwa członkowskiego, z którego wyznaczonych portów lub urządzeń wyładunkowych lub przeładunkowych korzystają – jeżeli to możliwe w formie elektronicznej przed wyładunkiem lub przeładunkiem – deklarację wskazującą ilość produktów rybołówstwa, które mają być wyładowane lub przeładowane, w podziale na gatunki, oraz datę i miejsce każdego połowu. Za zgodność z prawdą takich deklaracji odpowiadają kapitanowie i ich przedstawiciele.

2.   Państwa członkowskie przechowują oryginały deklaracji, o których mowa w ust. 1, lub ich wydruki, jeżeli są one przekazywane w formie elektronicznej, przez okres trzech lat lub dłużej zgodnie z przepisami krajowymi.

3.   Procedury składania deklaracji wyładunku i przeładunku oraz formularze są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

4.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję drogą elektroniczną przed końcem pierwszego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego o ilościach wyładowanych lub przeładowanych w ich portach przez statki rybackie z państw trzecich w poprzednim kwartale.

SEKCJA 2

Inspekcje w portach

Artykuł 9

Zasady ogólne

1.   Państwa członkowskie przeprowadzają inspekcje w swoich wyznaczonych portach w odniesieniu do co najmniej 5 % operacji wyładunku i przeładunku dokonywanych każdego roku przez statki rybackie z państw trzecich, zgodnie z poziomami referencyjnymi ustalonymi przy zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 54 ust. 2, zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem, bez uszczerbku dla wyższych progów przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.

2.   Następujące statki rybackie są poddawane inspekcjom we wszystkich przypadkach:

a)

statki rybackie zaobserwowane zgodnie z art. 48;

b)

statki rybackie zgłoszone w powiadomieniu wystosowanym w ramach wspólnotowego systemu ostrzegania zgodnie z rozdziałem IV;

c)

statki rybackie, które Komisja zgodnie z art. 25 zidentyfikowała jako przypuszczalnie prowadzące połowy NNN;

d)

statki rybackie znajdujące się w wykazie statków prowadzących połowy NNN, przyjętym przez regionalną organizację zarządzania rybołówstwem i zgłoszonym państwom członkowskim zgodnie z art. 30.

Artykuł 10

Procedura inspekcji

1.   Urzędnikom odpowiedzialnym za inspekcje (zwanym dalej „inspektorami”) umożliwia się przeprowadzenie kontroli wszystkich odpowiednich stref, pokładów i pomieszczeń statku rybackiego, połowu (przetworzonego lub nieprzetworzonego), sieci lub innych narzędzi, wyposażenia oraz wszelkich odpowiednich dokumentów, które inspektorzy uznają za niezbędne w celu zweryfikowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub międzynarodowymi środkami zarządzania i ochrony. Inspektorzy mogą również przepytywać osoby, które mogą dysponować informacjami związanymi z przedmiotem inspekcji.

2.   Inspekcje uwzględniają monitorowanie całych operacji wyładunku lub przeładunku i obejmują kontrole krzyżowe pozwalające porównać ilości poszczególnych gatunków zarejestrowane w uprzednim powiadomieniu o wyładunku z wyładowanymi lub przeładowanymi ilościami poszczególnych gatunków.

3.   Inspektorzy podpisują sprawozdania z inspekcji w obecności kapitana statku rybackiego, który ma prawo dodać lub sprawić, że zostaną dodane wszelkie informacje uznane przez niego za istotne. Inspektorzy odnotowują w dzienniku pokładowym przeprowadzenie inspekcji.

4.   Egzemplarz sprawozdania z inspekcji przekazuje się kapitanowi statku rybackiego, który może przekazać go właścicielowi.

5.   Kapitan współpracuje i pomaga w prowadzeniu inspekcji statku rybackiego oraz nie może utrudniać pracy ani zastraszać inspektorów oraz zakłócać wykonywania ich obowiązków.

Artykuł 11

Postępowanie w przypadku naruszeń

1.   Jeśli informacje zebrane podczas inspekcji stanowią w ocenie inspektora dowód, że statek rybacki prowadził połowy NNN zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3, inspektor:

a)

odnotowuje domniemane naruszenie w sprawozdaniu z inspekcji;

b)

podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić zabezpieczenie dowodów odnoszących się do takiego domniemanego naruszenia;

c)

niezwłocznie przekazuje sprawozdanie z inspekcji właściwemu organowi.

2.   Jeżeli wyniki inspekcji stanowią dowód na to, że statek rybacki z państwa trzeciego prowadził połowy NNN zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3, właściwy organ państwa członkowskiego portu nie zezwala takiemu statkowi na wyładunek lub przeładunek jego połowu.

3.   Państwo członkowskie przeprowadzające inspekcję niezwłocznie powiadamia Komisję lub wyznaczony przez nią organ o swojej decyzji o nieudzieleniu zezwolenia na operacje wyładunku lub przeładunku, podjętej na podstawie ust. 2, dołączając do niej egzemplarz sprawozdania z inspekcji; Komisja lub wyznaczony przez nią organ niezwłocznie wysyła sprawozdanie do właściwego organu państwa bandery statku rybackiego będącego przedmiotem inspekcji, z kopią do państwa lub państw bandery statków, z których dokonano przeładunku na statek rybacki, jeżeli statek rybacki będący przedmiotem inspekcji prowadził operacje przeładunku. W stosownych przypadkach egzemplarz powiadomienia przekazuje się również sekretarzowi wykonawczemu regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, której kompetencje obejmują obszar, na którym dokonano połowu.

4.   W przypadku gdy domniemanego naruszenia dopuszczono się na pełnym morzu, państwo członkowskie portu współpracuje z państwem bandery przy przeprowadzaniu dochodzenia w sprawie tego naruszenia, a w stosownych przypadkach stosuje również kary przewidziane prawem tego państwa członkowskiego portu, pod warunkiem że zgodnie z prawem międzynarodowym państwo bandery wyraźnie zgodziło się na przekazanie swojej jurysdykcji. Ponadto w przypadku gdy domniemanego naruszenia dopuszczono się na wodach morskich państwa trzeciego, państwo członkowskie portu współpracuje też z państwem nadbrzeżnym przy przeprowadzaniu dochodzenia i, w stosownych przypadkach, stosuje kary przewidziane prawem tego państwa członkowskiego portu, pod warunkiem że zgodnie z prawem międzynarodowym właściwe państwo nadbrzeżne wyraźnie zgodziło się na przekazanie swojej jurysdykcji.

ROZDZIAŁ III

SYSTEM ŚWIADECTW POŁOWOWYCH DLA PRZYWOZU I WYWOZU PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

Artykuł 12

Świadectwa połowowe

1.   Zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów rybołówstwa pozyskanych w drodze połowów NNN.

2.   W celu zapewnienia skuteczności zakazu wprowadzonego w ust. 1 produkty rybołówstwa można przywozić na terytorium Wspólnoty wyłącznie w przypadku, gdy towarzyszy im świadectwo połowowe zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

3.   Świadectwo połowowe, o którym mowa w ust. 2, zatwierdzane jest przez państwo bandery statku rybackiego lub statków rybackich prowadzących połowy, w wyniku których uzyskano produkty rybołówstwa. Stosowane jest ono w celu zaświadczenia, że połowy te były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz międzynarodowymi środkami ochrony i zarządzania.

4.   Świadectwo połowowe zawiera wszystkie informacje wyszczególnione we wzorze znajdującym się w załączniku II i jest zatwierdzane przez organ publiczny państwa bandery posiadający niezbędne kompetencje do potwierdzania prawdziwości tych informacji. W porozumieniu z państwami bandery w ramach współpracy okreslonej w art. 20 ust. 4 świadectwo połowowe może być wystawiane, zatwierdzane lub przekazywane w formie elektronicznej lub może być zastąpione przez elektroniczny system identyfikowalności zapewniający taki sam poziom kontroli przez organy.

5.   Zamieszczony w załączniku I wykaz produktów wyłączonych z zakresu stosowania świadectwa połowowego może podlegać przeglądowi co roku na podstawie wyników informacji zebranych na mocy rozdziałów II, III, IV, V, VIII, X i XII i może być zmieniany zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

Artykuł 13

Systemy dokumentacji połowowej ustalone i obowiązujące w ramach regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem

1.   Dokumenty połowowe i wszelkie związane z nimi dokumenty zatwierdzone zgodnie z systemami dokumentacji połowowej przyjętymi przez regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, które uznano za spełniające wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, są akceptowane jako świadectwa połowowe w odniesieniu do produktów rybołówstwa z gatunków, których dotyczą takie systemy dokumentacji połowowej, i podlegają wymogom sprawdzenia i weryfikacji spoczywającym na państwie członkowskim przywozu zgodnie z art. 16 i 17 oraz przepisami dotyczącymi odmowy zezwolenia na przywóz określonymi w art. 18. Wykaz tych systemów dokumentacji połowowej jest ustalany zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

2.   Ustęp 1 ma zastosowanie bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów szczegółowych, na mocy których takie systemy dokumentacji połowowej są wprowadzane do prawa wspólnotowego.

Artykuł 14

Przywóz pośredni produktów rybołówstwa

1.   Przy przywozie produktów rybołówstwa stanowiących jedną dostawę przewożoną w tej samej postaci do Wspólnoty z państwa trzeciego innego niż państwo bandery importer przekazuje organom państw członkowskich przywozu:

a)

świadectwo(-a) połowowe zatwierdzone przez państwo bandery; oraz

b)

udokumentowane dowody na to, że w odniesieniu do danych produktów rybołówstwa nie przeprowadzono innych operacji niż wyładunek, ponowny załadunek lub operacje mające na celu zachowanie ich w dobrym i pierwotnym stanie oraz że produkty te pozostawały pod nadzorem właściwych organów w tym państwie trzecim.

Udokumentowane dowody są przedstawiane w postaci:

(i)

w stosownych przypadkach, pojednynczego dokumentu przewozowego, wydanego, aby objąć nim przemieszczenie z terytorium państwa bandery przez to państwo trzecie; lub

(ii)

dokumentu wydanego przez właściwe organy tego państwa trzeciego:

zawierającego dokładny opis produktów rybołówstwa, podającego daty wyładunku i ponownego załadunku produktów oraz, w stosownych przypadkach, nazwy statków lub innych wykorzystanych środków transportu; oraz

wskazującego warunki, w których produkty rybołówstwa pozostawały w tym państwie trzecim.

Jeżeli dane gatunki podlegają systemowi dokumentacji połowowej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, uznanemu zgodnie z art. 13, dokumenty, o których mowa powyżej, mogą zostać zastąpione przez świadectwo powrotnego wywozu tego systemu dokumentacji połowowej, pod warunkiem że państwo trzecie spełniło odpowiednio ciążace na nim wymogi odnośnie do powiadomienia.

2.   Przy przywozie produktów rybołówstwa stanowiących jedną dostawę i przetworzonych w państwie trzecim innym niż państwo bandery importer przekazuje organom państwa członkowskiego przywozu oświadczenie przedstawione przez zakład przetwórczy w tym państwie trzecim, potwierdzone przez właściwe organy tego państwa zgodnie z formularzem określonym w załączniku IV:

a)

zawierające dokładny opis nieprzetworzonych i przetworzonych produktów i ich ilości;

b)

wskazujące, że przetworzone produkty zostały przetworzone w tym państwie trzecim z połowów posiadających świadectwo(-a) połowowe zatwierdzone przez państwo bandery; oraz

c)

dokumentowi temu towarzyszy:

(i)

oryginał świadectwa (świadectw) połowowego(-ych) - w przypadku gdy całość danych połowów została wykorzystana do przetworzenia produktów rybołówstwa wywożonych w ramach jednej dostawy; lub

(ii)

kopia oryginału świadectwa (świadectw) połowowego(-ych) - w przypadku gdy dane połowy zostały częściowo wykorzystane do przetworzenia produktów rybołówstwa wywożonych w ramach jednej dostawy.

Jeżeli dane gatunki podlegają systemowi dokumentacji połowowej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, uznanemu zgodnie z art. 13, oświadczenie to może zostać zastąpione przez świadectwo powrotnego wywozu tego systemu dokumentacji połowowej, pod warunkiem że państwo trzecie przetworzenia spełniło odpowiednio ciążące na nim wymogi dotyczące powiadomienia.

3.   Dokumenty i oświadczenie, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lit. b) i ust. 2 niniejszego artykułu, mogą zostać przekazane w formie elektronicznej w ramach współpracy określonej w art. 20 ust. 4.

Artykuł 15

Wywóz połowów pozyskanych przez statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego

1.   Wywóz połowów pozyskanych przez statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego jest uzależniony od zatwierdzenia świadectwa połowowego, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 4, przez właściwe organy państwa członkowskiego bandery, jeżeli jest to wymagane w ramach współpracy określonej w art. 20 ust. 4.

2.   Państwa członkowskie bandery zgłaszają Komisji swoje organy właściwe do zatwierdzania świadectw połowowych, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 16

Przekazywanie i sprawdzanie świadectw połowowych

1.   Zatwierdzone świadectwo połowowe importer przedkłada właściwym organom państwa członkowskiego, do którego produkt ma zostać przywieziony, co najmniej na trzy dni robocze przed przewidywanym terminem przybycia na miejsce wejścia na terytorium Wspólnoty. Termin trzech dni roboczych może zostać skrócony w zależności od rodzajów produktów rybołówstwa, odległości od miejsca wejścia na terytorium Wspólnoty lub wykorzystanych środków transportu. Organy te sprawdzają świadectwo połowowe zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem w świetle informacji przekazanych w powiadomieniu otrzymanym od państwa bandery zgodnie z art. 20 i 22.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, importerzy, którym przyznano status zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, mogą powiadomić właściwe organy państwa członkowskiego o przybyciu produktów w terminie, o którym mowa w ust. 1, i przechowują zatwierdzone świadectwo połowowe i związane z nim dokumenty, o których mowa w art. 14, tak by były dostępne dla organów do sprawdzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu lub do weryfikacji zgodnie z art. 17.

3.   Kryteria przyznania importerowi przez właściwe organy państwa członkowskiego statusu zatwierdzonego podmiotu gospodarczego obejmują:

a)

posiadanie przez importera siedziby na terytorium danego państwa członkowskiego;

b)

wystarczającą liczbę i wielkość dokonywanych operacji przywozu uzasadniające stosowanie procedury, o której mowa w ust. 2;

c)

dotychczasowe spełnianie wymogów przewidzianych na mocy środków ochrony i zarządzania;

d)

zadowalający system prowadzenia ksiąg rachunkowych i, w stosownych przypadkach, ewidencji przewozowej i dotyczącej przetwarzania, które pozwoli na odpowiednie sprawdzenie i weryfikację do celów niniejszego rozporządzenia;

e)

istnienie ułatwień w zakresie przeprowadzania sprawdzania i weryfikacji;

f)

w stosownych przypadkach, spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością; oraz

g)

w stosownych przypadkach, udokumentowaną wypłacalność.

Państwa członkowskie przekazują Komisji nazwy i adresy zatwierdzonych podmiotów gospodarczych możliwie jak najszybciej po przyznaniu im tego statusu. Komisja udostępnia państwom członkowskim te informacje w formie elektronicznej.

Przepisy dotyczące statusu zatwierdzonego podmiotu gospodarczego mogą zostać określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

Artykuł 17

Weryfikacje

1.   Właściwe organy państw członkowskich mogą przeprowadzać wszelkie weryfikacje, które uznają za konieczne w celu zapewnienia należytego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

2.   Weryfikacje te – jako uzupełnienie inspekcji statków rybackich w porcie, o której mowa w rozdziale II – mogą w szczególności polegać na sprawdzeniu produktów, weryfikacji danych zawartych w deklaracji oraz weryfikacji posiadania i autentyczności dokumentów, kontroli księgowości podmiotów i innych rejestrów, inspekcji środka transportu, w tym kontenerów i miejsc składowania produktów, oraz przeprowadzeniu oficjalnych badań i innych podobnych działań.

3.   Weryfikacje koncentrują się na ryzyku określonym na podstawie kryteriów opracowanych na szczeblu krajowym lub wspólnotowym zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich kryteriach krajowych w terminie 30 dni roboczych od dnia 29 października 2008 r. i aktualizują te informacje. Wspólnotowe kryteria są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

4.   Weryfikacje przeprowadza się zawsze, gdy:

a)

organ państwa członkowskiego dokonujący weryfikacji ma powody, by zakwestionować autentyczność samego świadectwa połowowego, pieczęci lub podpisu odpowiedniego organu państwa bandery zatwierdzającego świadectwo; lub

b)

organ państwa członkowskiego dokonujący weryfikacji posiada informacje, które podają w wątpliwość przestrzeganie przez statek rybacki obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub środków ochrony i zarządzania lub spełnianie innych wymogów niniejszego rozporządzenia; lub

c)

w odniesieniu do statków rybackich, przedsiębiorstw rybackich lub innych podmiotów złożono doniesienie dotyczące przypuszczalnego prowadzenia przez nie połowów NNN; dotyczy to również statków rybackich, w odniesieniu do których złożono doniesienie do regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem na warunkach aktu przyjętego przez taką organizację w celu stworzenia wykazów statków, co do których istnieje przypuszczenie, że prowadziły nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy; lub

d)

w odniesieniu do państwa bandery lub państwa powrotnego wywozu złożono doniesienie do regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem na warunkach aktu przyjętego przez taką organizację w celu wprowadzenia środków handlowych wobec państw bandery; lub

e)

opublikowano ostrzeżenie na mocy art. 23 ust. 1.

5.   Oprócz weryfikacji, o których mowa w ust. 3 i 4, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o losowym przeprowadzeniu weryfikacji.

6.   W celu przeprowadzenia weryfikacji właściwe organy państwa członkowskiego mogą zwrócić się z wnioskiem o pomoc do właściwych organów państwa bandery lub innego niż państwo bandery państwa trzeciego, o którym mowa w art. 14. W takim przypadku:

a)

wniosek o pomoc powinien podawać powody, dla których właściwe organy danego państwa członkowskiego powzięły uzasadnione wątpliwości co do ważności świadectwa, zawartych w nim stwierdzeń lub zgodności produktów ze środkami ochrony i zarządzania. Wraz z wnioskiem o pomoc przedkłada się kopię świadectwa połowowego oraz wszelkie informacje lub dokumenty wskazujące na to, że informacje na świadectwie są nieprawidłowe. Taki wniosek wysyła się niezwłocznie do właściwych organów państwa bandery lub innego niż państwo bandery państwa trzeciego, o którym mowa w art. 14;

b)

procedura weryfikacji zostaje zakończona w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku o weryfikację. W przypadku gdy właściwe organy danego państwa bandery nie mogą zachować tego terminu, organy państwa członkowskiego dokonujące weryfikacji mogą na wniosek państwa bandery lub innego niż państwo bandery państwa trzeciego, o którym mowa w art. 14, przedłużyć termin na udzielenie odpowiedzi o nie więcej niż o kolejne 15 dni.

7.   Zwolnienie produktów w celu wprowadzenia na rynek jest wstrzymane do czasu uzyskania wyników weryfikacji, o której mowa w ust. 1–6. Koszty przechowywania ponosi dany podmiot.

8.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje organy właściwe w sprawach sprawdzenia i weryfikacji świadectw połowowych zgodnie z art. 16 i ust. 1–6 niniejszego artykułu.

Artykuł 18

Zakaz przywozu

1.   Właściwe organy państwa członkowskiego zakazują w stosownych przypadkach przywozu produktów rybołówstwa do Wspólnoty, bez konieczności żądania przedstawienia dodatkowych dowodów ani zwrócenia się z wnioskiem o pomoc do państwa bandery, jeżeli stwierdzą, że:

a)

importer nie był w stanie przedstawić świadectwa połowowego w odniesieniu do danych produktów lub spełnić zobowiązań na mocy art. 16 ust. 1 lub 2;

b)

produkty przeznaczone do przywozu nie są tymi samymi produktami, co produkty określone w świadectwie połowowym;

c)

świadectwo połowowe nie zostało zatwierdzone przez organ publiczny państwa bandery, o którym mowa w art. 12 ust. 3;

d)

świadectwo połowowe nie zawiera wszystkich wymaganych informacji;

e)

importer nie jest w stanie udowodnić, że produkty rybołówstwa spełniają warunki art. 14 ust. 1 lub 2;

f)

statek rybacki figurujący na świadectwie połowowym jako statek pochodzenia połowów znajduje się we wspólnotowym wykazie statków NNN lub w wykazach statków NNN, o których mowa w art. 30;

g)

świadectwo połowowe zostało zatwierdzone przez organy państwa bandery uznanego za państwo niewspółpracujące zgodnie z art. 31.

2.   Właściwe organy państw członkowskich zakazują w stosownych przypadkach przywozu produktów rybołówstwa do Wspólnoty po wystosowaniu wniosku o pomoc zgodnie z art. 17 ust. 6, jeżeli:

a)

otrzymały odpowiedź, w której stwierdza się, że eksporter nie był uprawniony do złożenia wniosku o zatwierdzenie świadectwa połowowego; lub

b)

otrzymały odpowiedź, w której stwierdza się, że produkty nie są zgodne ze środkami ochrony i zarządzania lub nie spełniają innych warunków określonych w niniejszym rozdziale; lub

c)

nie otrzymały odpowiedzi w ustalonym terminie; lub

d)

otrzymały odpowiedź, która nie jest odpowiedzią merytoryczną na pytania postawione we wniosku.

3.   W przypadku zakazu przywozu produktów rybołówstwa na mocy ust. 1 lub 2 państwa członkowskie mogą zgodnie z przepisami krajowymi skonfiskować te produkty rybołówstwa i zniszczyć je, usunąć je lub je sprzedać. Zyski ze sprzedaży mogą być wykorzystane na cele dobroczynne.

4.   Każdy ma prawo odwołać się od decyzji, które go dotyczą, podjętych przez właściwe organy na mocy ust. 1, 2 lub 3. Z prawa do odwołania korzysta się zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim.

5.   Właściwe organy państw członkowskich powiadamiają o zakazie przywozu państwo bandery, a w stosownych przypadkach również inne niż państwo bandery państwo trzecie, o którym mowa w art. 14. Kopię powiadomienia wysyła się do Komisji.

Artykuł 19

Tranzyt i przeładunek

1.   Jeżeli w punkcie wejścia na terytorium Wspólnoty produkty rybołówstwa podlegają procedurze tranzytu i są przewożone do innego państwa członkowskiego, w którym mają zostać objęte inną procedurą celną, to w tym państwie członkowskim stosuje się przepisy art. 17 i 18.

2.   Jeżeli w punkcie wejścia na terytorium Wspólnoty produkty rybołówstwa podlegają procedurze tranzytu i są przewożone do innego miejsca w tym samym państwie członkowskim, w którym mają zostać objęte inną procedurą celną, dane państwo członkowskie może stosować przepisy art. 16, 17 i 18 w punkcie wejścia lub w miejscu przeznaczenia. Państwa członkowskie możliwie jak najszybciej powiadamiają Komisję o środkach przyjętych w celu zastosowania niniejszego ustępu i aktualizują te informacje. Komisja publikuje te powiadomienia na swojej stronie internetowej.

3.   Jeżeli w punkcie wejścia na terytorium Wspólnoty produkty rybołówstwa są przeładowywane i przewożone drogą morską do innego państwa członkowskiego, to w tym państwie członkowskim stosuje się przepisy art. 17 i 18.

4.   Państwa członkowskie przeładunku przekazują państwom członkowskim przeznaczenia informacje zaczerpnięte z dokumentacji transportowej obejmujące charakter produktów rybołówstwa, ich wagę, port załadunku i nadawcę ładunku w państwie trzecim, nazwy statków transportowych oraz porty przeładunku i przeznaczenia, gdy tylko informacje te będą znane, a przed przewidywanym terminem przybycia do portu przeznaczenia.

Artykuł 20

Powiadomienia państw bandery i współpraca z państwami trzecimi

1.   Świadectwa połowowe zatwierdzone przez dane państwo bandery do celów niniejszego rozporządzenia akceptowane są pod warunkiem, że Komisja otrzymała powiadomienie od danego państwa bandery, zaświadczające, że:

a)

wprowadziło ono krajowe ustalenia w zakresie wdrożenia, kontroli i egzekwowania przepisów ustawowych i wykonawczych oraz środków ochrony i zarządzania, których muszą przestrzegać jego statki rybackie;

b)

jego organy publiczne są uprawnione do potwierdzania prawdziwości informacji zawartych w świadectwach połowowych oraz do przeprowadzania weryfikacji takich świadectw na wniosek państw członkowskich. Powiadomienie powinno również zawierać informacje niezbędne do identyfikacji tych organów.

2.   Informacje, które mają być zamieszczane w powiadomieniu określonym w ust. 1, są określone w załączniku III.

3.   Komisja informuje państwo bandery o otrzymaniu powiadomienia złożonego na mocy ust. 1. Jeżeli państwo bandery nie przekazało wszystkich informacji wymienionych w ust. 1, Komisja wskazuje państwu bandery brakujące elementy oraz wzywa go do złożenia nowego powiadomienia.

4.   Komisja podejmuje w stosownych przypadkach współpracę administracyjną z państwami trzecimi w obszarach związanych z wdrożeniem przepisów dotyczących świadectw połowowych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym wykorzystania środków elektronicznych do wystawiania, zatwierdzania lub przekazywania świadectw połowowych i, w stosownych przypadkach, dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2.

Współpraca taka ma na celu:

a)

zapewnienie, aby produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty pochodziły z połowów dokonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub środkami ochrony i zarządzania;

b)

ułatwienie dopełnienia przez państwa bandery formalności związanych z dostępem statków rybackich do portów, przywozem produktów rybołówstwa oraz wymogami weryfikacji świadectw połowowych określonymi w rozdziale II i w niniejszym rozdziale;

c)

umożliwienie przeprowadzania audytów na miejscu przez Komisję lub wyznaczony przez nią organ w celu weryfikacji skuteczności wdrożenia uzgodnień dotyczących współpracy;

d)

określenie ram wymiany informacji między obiema stronami w celu wsparcia wdrożenia uzgodnień dotyczących współpracy.

5.   Współpraca określona w ust. 4 nie powinna być rozumiana jako warunek konieczny stosowania niniejszego rozdziału w odniesieniu do przywozu pochodzącego z połowów dokonywanych przez statki rybackie pływające pod banderą dowolnego państwa.

Artykuł 21

Powrotny wywóz

1.   Na powrotny wywóz produktów przywiezionych na mocy świadectwa połowowego zgodnie z niniejszym rozdziałem zezwala się w drodze zatwierdzenia przez właściwe organy państwa członkowskiego, z którego ma nastąpić powrotny wywóz, sekcji świadectwa połowowego dotyczącej powrotnego wywozu lub jego kopii, gdy produkty rybołówstwa, które mają podlegać powrotnemu wywozowi, stanowią część produktów przywożonych.

2.   Procedurę określoną w art. 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy powrotnego wywozu produktów rybołówstwa dokonuje zatwierdzony podmiot gospodarczy.

3.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje organy właściwe w sprawach zatwierdzania i weryfikacji sekcji świadectw połowowych dotyczących powrotnego wywozu zgodnie z procedurą określoną w art. 15.

Artykuł 22

Prowadzenie dokumentacji i informowanie

1.   Komisja prowadzi dokumentację dotyczącą państw i ich właściwych organów zgłoszonych zgodnie z niniejszym rozdziałem; dokumentacja ta obejmuje:

a)

państwa członkowskie, które zgłosiły swoje organy właściwe w sprawach zatwierdzania, sprawdzania i weryfikacji świadectw połowowych i świadectw powrotnego wywozu zgodnie z odpowiednio art. 15, 16, 17 i 21;

b)

państwa bandery, od których otrzymano powiadomienia zgodnie z art. 20 ust. 1, ze wskazaniem tych, z którymi ustanowiona została współpraca z państwami trzecimi zgodnie z art. 20 ust. 4.

2.   Komisja publikuje wykaz państw i ich właściwych organów, o których mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i regularnie uaktualnia te informacje. Komisja udostępnia w formie elektronicznej organom państw członkowskich odpowiedzialnym za zatwierdzanie i weryfikację świadectw połowowych szczegółowe informacje o organach państw bandery odpowiedzialnych za zatwierdzanie i weryfikację świadectw połowowych.

3.   Komisja publikuje wykaz systemów dokumentacji połowowej uznawanych zgodnie z art. 13 na swojej stronie internetowej i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i regularnie go uaktualnia.

4.   Państwa członkowskie przechowują oryginały świadectw połowowych przekazanych do celów przywozu, świadectw połowowych zatwierdzonych do celów wywozu i zatwierdzonych sekcji świadectw połowowych dotyczących powrotnego wywozu przez okres trzech lat lub dłużej zgodnie z przepisami krajowymi.

5.   Zatwierdzone podmioty gospodarcze przechowują oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4, przez okres trzech lat lub dłużej zgodnie z przepisami krajowymi.

ROZDZIAŁ IV

WSPÓLNOTOWY SYSTEM OSTRZEGANIA

Artykuł 23

Wydawanie ostrzeżeń

1.   W przypadku gdy na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z rozdziałami II, III, V, VI, VII, VIII, X lub XI istnieją uzasadnione podejrzenia naruszenia przez statki rybackie lub produkty rybołówstwa pochodzące z niektórych państw trzecich obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, w tym mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych, o których państwa trzecie poinformowały na mocy współpracy administracyjnej, o której mowa w art. 20 ust. 4, lub międzynarodowych środków ochrony i zarządzania, Komisja publikuje na swojej stronie internetowej i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powiadomienie z ostrzeżeniem, które ma służyć podmiotom gospodarczym i zapewnić podjęcie przez państwa członkowskie na mocy niniejszego rozdziału odpowiednich środków wobec danych państw trzecich.

2.   Komisja niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, organom państw członkowskich oraz państwu bandery, a także, w stosownych przypadkach, innemu niż państwo bandery państwu trzeciemu, o którym mowa w art. 14.

Artykuł 24

Działania podejmowane po wydaniu ostrzeżenia

1.   Po otrzymaniu informacji przekazanej zgodnie z art. 23 ust. 2 państwa członkowskie w stosownych przypadkach i zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem:

a)

określają będące w drodze dostawy produktów rybołówstwa, które mają zostać przywiezione i które objęte są powiadomieniem z ostrzeżeniem, oraz przeprowadzają weryfikację świadectwa połowowego, a w stosownych przypadkach również dokumentów, o których mowa w art. 14, zgodnie z przepisami określonymi w art. 17;

b)

podejmują środki w celu zapewnienia, by w stosunku do przyszłych dostaw produktów rybołówstwa, które przeznaczone są do przywozu i które objęte są powiadomieniem z ostrzeżeniem, przeprowadzono weryfikację świadectwa połowowego, a w stosownych przypadkach również dokumentów, o których mowa w art. 14, zgodnie z przepisami określonymi w art. 17;

c)

określają wcześniejsze dostawy produktów rybołówstwa objęte powiadomieniem z ostrzeżeniem i przeprowadzają odpowiednie weryfikacje, w tym weryfikację przedstawionych wcześniej świadectw połowowych;

d)

poddają statki rybackie objęte powiadomieniem z ostrzeżeniem, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, niezbędnym badaniom, dochodzeniom lub inspekcjom na morzu, w portach lub we wszelkich innych miejscach wyładunku.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji możliwie jak najszybciej wyniki przeprowadzonych przez siebie weryfikacji i zgłoszonych wniosków o przeprowadzenie weryfikacji oraz informują o działaniach podjętych w przypadkach, w których stwierdzono niezgodność z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub międzynarodowymi środkami ochrony i zarządzania.

3.   W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że w świetle wyników weryfikacji przeprowadzonych na mocy ust. 1 nie istnieją już umotywowane wątpliwości będące podstawą powiadomienia z ostrzeżeniem, Komisja niezwłocznie:

a)

publikuje na swojej stronie internetowej i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powiadomienie w tej sprawie, unieważniające poprzednie powiadomienie z ostrzeżeniem;

b)

powiadamia państwo bandery oraz, w stosownych przypadkach, inne niż państwo bandery państwo trzecie, o którym mowa w art. 14, o unieważnieniu poprzedniego powiadomienia z ostrzeżeniem; oraz

c)

powiadamia odpowiednią drogą państwa członkowskie.

4.   W przypadku gdy Komisja uzna, że w świetle wyników weryfikacji przeprowadzonych na mocy ust. 1 nadal istnieją umotywowane wątpliwości będące podstawą powiadomienia z ostrzeżeniem, wówczas niezwłocznie:

a)

uaktualnia powiadomienie z ostrzeżeniem poprzez nową publikację na swojej stronie internetowej i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b)

powiadamia państwo bandery oraz, w stosownych przypadkach, inne niż państwo bandery państwo trzecie, o którym mowa w art. 14;

c)

powiadamia odpowiednią drogą państwa członkowskie; oraz

d)

w stosownych przypadkach przekazuje sprawę regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, której środki ochrony i zarządzania mogły zostać naruszone.

5.   W przypadku gdy Komisja uzna, że w świetle wyników weryfikacji przeprowadzonych na mocy ust. 1 istnieją wystarczające powody, by uznać, że ustalone fakty mogą stanowić przypadek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych lub międzynarodowych środków ochrony i zarządzania, wówczas niezwłocznie:

a)

publikuje w tym celu nowe ostrzeżenie na swojej stronie internetowej i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b)

powiadamia państwo bandery oraz wszczyna odpowiednie postępowanie i podejmuje działania zgodnie z rozdziałami V i VI;

c)

w stosownych przypadkach powiadamia inne niż państwo bandery państwo trzecie, o którym mowa w art. 14;

d)

powiadamia odpowiednią drogą państwa członkowskie; oraz

e)

w stosownych przypadkach przekazuje sprawę regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, której środki ochrony i zarządzania mogły zostać naruszone.

ROZDZIAŁ V

IDENTYFIKACJA STATKÓW PROWADZĄCYCH POŁOWY NNN

Artykuł 25

Domniemane połowy NNN

1.   Komisja lub wyznaczony przez nią organ zbiera i analizuje:

a)

wszelkie informacje o połowach NNN uzyskane zgodnie z rozdziałami II, III, IV, VIII, X i XI; lub

b)

w stosownych przypadkach wszelkie inne istotne informacje, takie jak:

(i)

dane o połowie;

(ii)

informacje handlowe otrzymane z krajowych urzędów statystycznych i innych wiarygodnych źródeł;

(iii)

rejestry statków i bazy danych ich dotyczące;

(iv)

systemy dokumentacji połowowej lub dokumentów statystycznych regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem;

(v)

sprawozdania z obserwacji lub innych działań dotyczących statków rybackich, co do których istnieje przypuszczenie, że prowadzą połowy NNN, o których mowa w art. 3, oraz wykazy statków NNN zgłoszone lub przyjęte przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem;

(vi)

sprawozdania na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 dotyczące statków rybackich, co do których istnieje przypuszczenie, że prowadzą połowy NNN, o których mowa w art. 3;

(vii)

wszelkie inne istotne informacje uzyskane między innymi w portach i na łowiskach.

2.   Państwa członkowskie mogą każdorazowo przedstawiać Komisji wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla celów sporządzania wspólnotowego wykazu statków NNN. Komisja lub wyznaczony przez nią organ przekazuje te informacje państwom członkowskim oraz danym państwom bandery wraz ze wszystkimi dostarczonymi dowodami.

3.   Komisja lub wyznaczony przez nią organ prowadzi dokumentację dla każdego statku rybackiego, w odniesieniu do którego złożono doniesienie w sprawie domniemanego prowadzenia połowów NNN; dokumentacja ta jest uaktualniana w miarę otrzymywania nowych informacji.

Artykuł 26

Przypuszczalne połowy NNN

1.   Komisja identyfikuje statki rybackie, co do których uzyskano zgodnie z art. 25 wystarczające informacje, by przypuszczać, że te statki rybackie mogą prowadzić połowy NNN; informacje te stanowią podstawę do przeprowadzenia oficjalnego badania w danym państwie bandery.

2.   Komisja przekazuje państwom bandery, których statki rybackie zostały zidentyfikowane na mocy ust. 1, powiadomienie z oficjalnym wnioskiem o przeprowadzenie badania w sprawie domniemanych połowów NNN prowadzonych przez dane statki pływające pod ich banderą. Powiadomienie takie:

a)

zawiera wszelkie informacje zebrane przez Komisję w sprawie domniemanych połowów NNN;

b)

zawiera oficjalne wezwanie skierowane do państwa bandery o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanych połowów NNN oraz o przekazanie Komisji w odpowiednim terminie wyników tego dochodzenia;

c)

zawiera oficjalne wezwanie skierowane do państwa bandery o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań prawnych, jeżeli okaże się, że zarzut wysunięty wobec danego statku rybackiego jest uzasadniony, oraz o poinformowanie Komisji o podjętych środkach;

d)

zawiera skierowaną do państwa bandery prośbę o przekazanie właścicielowi i, w stosownych przypadkach, agentowi danego statku rybackiego szczegółowego uzasadnienia planowanego umieszczenia statku w wykazie i powiadomienie go o konsekwencjach, które wynikają z umieszczenia statku rybackiego we wspólnotowym wykazie statków NNN, zgodnie z art. 37. Do państw bandery zostaje również skierowany wniosek o udzielenie Komisji informacji o właścicielach oraz, w stosownych przypadkach, agentach statków rybackich, tak aby zapewnić tym osobom, zgodnie z art. 27 ust. 2, możliwość złożenia wyjaśnień;

e)

zawiera informację dla państwa bandery na temat przepisów rozdziałów VI i VII.

3.   Komisja przekazuje państwom członkowskim bandery, których statki rybackie zostały zidentyfikowane na mocy ust. 1, powiadomienie z oficjalnym wnioskiem o przeprowadzenie badania w sprawie domniemanych połowów NNN prowadzonych przez dane statki pływające pod ich banderą. Powiadomienie takie:

a)

zawiera wszelkie informacje zebrane przez Komisję w sprawie domniemanych połowów NNN;

b)

zawiera oficjalne wezwanie skierowane do państwa członkowskiego bandery o podjęcie wszelkich niezbędnych środków, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2847/93, w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanych połowów NNN oraz, w stosownych przypadkach, o złożenie Komisji sprawozdania o wszelkich środkach podjętych już w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie tych połowów i o przekazanie Komisji w odpowiednim terminie wyników tego dochodzenia;

c)

zawiera oficjalne wezwanie skierowane do państwa członkowskiego bandery o podjęcie w odpowiednim czasie odpowiednich działań prawnych, jeżeli okaże się, że zarzut wysunięty wobec danego statku rybackiego jest uzasadniony, oraz o poinformowanie Komisji o podjętych środkach;

d)

zawiera skierowaną do państwa członkowskiego bandery prośbę o przekazanie właścicielowi oraz, w stosownych przypadkach, agentowi danego statku rybackiego szczegółowego uzasadnienia planowanego umieszczenia statku w wykazie i powiadomienie go o konsekwencjach, które wynikają z umieszczenia statku we wspólnotowym wykazie statków NNN, zgodnie z art. 37. Do państw członkowskich bandery zostaje również skierowany wniosek o udzielenie Komisji informacji o właścicielach oraz, w stosownych przypadkach, agentach statków rybackich, tak aby zapewnić tym osobom, zgodnie z art. 27 ust. 2, możliwość złożenia wyjaśnień.

4.   Komisja przekazuje wszystkim państwom członkowskim informacje o statkach rybackich, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą prowadzić połowy NNN, aby ułatwić stosowanie rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

Artykuł 27

Sporządzanie wspólnotowego wykazu statków NNN

1.   Komisja sporządza, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2, wspólnotowy wykaz statków NNN. Wykaz ten zawiera statki rybackie, w odniesieniu do których w wyniku podjęcia środków na mocy art. 25 i 26 uzyskano zgodnie z niniejszym rozporządzeniem informacje pozwalające ustalić, że prowadzą one połowy NNN, i których państwa bandery nie zastosowały się do oficjalnych wezwań o powstrzymanie takich połowów, o których mowa w art. 26 ust. 2 lit. b) i c) oraz w art. 26 ust. 3 lit. b) i c).

2.   Przed umieszczeniem statku rybackiego we wspólnotowym wykazie statków NNN Komisja przedstawia właścicielowi i, w stosownych przypadkach, agentom danego statku rybackiego szczegółowe uzasadnienie planowanego umieszczenia statku rybackiego w wykazie oraz wszelkie okoliczności potwierdzające podejrzenie, że statek ten prowadził połowy NNN. Uzasadnienie to zawiera pouczenie o prawie do zwrócenia się o dodatkowe informacje oraz do przedstawienia takich informacji, a także zapewnia właścicielowi i, w stosownych przypadkach, agentowi możliwość złożenia wyjaśnień i obrony w danej sprawie, pozostawiając im na to odpowiedni czas i stwarzając odpowiednie warunki.

3.   W przypadku podjęcia decyzji o umieszczeniu statku rybackiego we wspólnotowym wykazie statków NNN Komisja powiadamia o tej decyzji i o jej przyczynach właściciela i, w stosownych przypadkach, agenta tego statku rybackiego.

4.   Obowiązki Komisji na mocy ust. 2 i 3 mają zastosowanie bez uszczerbku dla zasadniczej odpowiedzialności państwa bandery w odniesieniu do statku rybackiego oraz jedynie w zakresie, w jakim Komisja dysponuje odpowiednimi informacjami dotyczącymi właściciela i agenta statku rybackiego.

5.   Komisja powiadamia państwo bandery o umieszczeniu statku rybackiego we wspólnotowym wykazie statków NNN i szczegółowo przedstawia państwu bandery powody umieszczenia statku w tym wykazie.

6.   Komisja zwraca się do państw bandery, których statki rybackie znajdują się we wspólnotowym wykazie statków NNN, z wnioskiem o:

a)

powiadomienie właściciela statku rybackiego o umieszczeniu go we wspólnotowym wykazie statków NNN, o powodach uzasadniających umieszczenie w tym wykazie oraz o wynikających z tego konsekwencjach określonych w art. 37; oraz

b)

podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu wyeliminowania połowów NNN, w tym, jeżeli będzie to konieczne, wykreślenie danych statków rybackich z rejestru lub odebranie im licencji połowowych, oraz o poinformowanie Komisji o podjętych środkach.

7.   Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do wspólnotowych statków rybackich, jeżeli państwo członkowskie bandery podjęło działania zgodnie z ust. 8.

8.   Wspólnotowe statki rybackie nie są umieszczane we wspólnotowym wykazie statków NNN, jeżeli państwo członkowskie bandery podjęło na mocy niniejszego rozporządzenia i na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 działania przeciwdziałające naruszeniom prawa stanowiącym poważne naruszenie określone w art. 3 ust. 2, bez uszczerbku dla działań podjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.

Artykuł 28

Wykreślenie statków rybackich ze wspólnotowego wykazu statków NNN

1.   Komisja wykreśla statek rybacki, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2, ze wspólnotowego wykazu statków NNN, jeżeli państwo bandery statku rybackiego wykaże, że:

a)

statek nie prowadził połowów NNN, ze względu na które został umieszczony w wykazie; lub

b)

w związku z przedmiotowymi połowami NNN zastosowano zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2847/93 skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary, w szczególności wobec statków rybackich pływających pod banderą państwa członkowskiego.

2.   W przypadku niepodjęcia przez państwo bandery działań określonych w ust. 1 właściciel lub, w stosownych przypadkach, agent statku rybackiego umieszczonego we wspólnotowym wykazie statków NNN może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie statusu takiego statku.

Komisja rozważy możliwość wykreślenia statku rybackiego z wykazu, wyłącznie jeżeli:

a)

właściciel lub agent przedstawi dowody potwierdzające, że statek rybacki nie prowadzi już połowów NNN; lub

b)

statek rybacki umieszczony w wykazie zatonął lub został poddany złomowaniu.

3.   W pozostałych przypadkach Komisja rozważy możliwość wykreślenia statku rybackiego z wykazu, wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

a)

od czasu umieszczenia statku rybackiego w wykazie minęły co najmniej dwa lata, w którym to okresie Komisja nie otrzymała zgodnie z art. 25 żadnych dalszych doniesień o domniemanym prowadzeniu przez statek połowów NNN; lub

b)

właściciel przedstawi informacje odnoszące się do obecnej działalności statku rybackiego, dowodzące, że statek działa w pełni zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub środkami ochrony i zarządzania obowiązującymi dla wszelkiej działalności rybackiej, w jakiej uczestniczy; lub

c)

dany statek rybacki, jego właściciel lub agent nie mają żadnych powiązań operacyjnych ani finansowych, pośrednich czy też bezpośrednich, z żadnym innym statkiem, właścicielem lub agentem, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN.

Artykuł 29

Informacje zawarte we wspólnotowym wykazie statków NNN, publiczny dostęp do tego wykazu i jego prowadzenie

1.   Wspólnotowy wykaz statków NNN zawiera następujące informacje o poszczególnych statkach rybackich:

a)

nazwę i poprzednie nazwy, jeżeli dotyczy;

b)

banderę i poprzednie bandery, jeżeli dotyczy;

c)

właściciela, w tym właściciela ekonomicznego, oraz, w stosownych przypadkach, poprzednich właścicieli, w tym właścicieli ekonomicznych, jeżeli dotyczy;

d)

agenta i, w stosownych przypadkach, poprzednich agentów, jeżeli dotyczy;

e)

sygnał rozpoznawczy i poprzednie sygnały rozpoznawcze, jeżeli dotyczy;

f)

numer Lloyds/IMO, o ile jest dostępny;

g)

zdjęcia, o ile są dostępne;

h)

datę pierwszego umieszczenia w wykazie;

i)

krótki opis działalności uzasadniającej umieszczenie statku w wykazie wraz z odesłaniem do wszelkich istotnych dokumentów informujących o tej działalności i stanowiących dowód na jej prowadzenie.

2.   Komisja publikuje wspólnotowy wykaz statków NNN w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia publicznego dostępu do niego, między innymi poprzez umieszczenie go na swojej stronie internetowej.

3.   Komisja uaktualnia wspólnotowy wykaz statkow NNN co trzy miesiące oraz zapewnia działanie systemu pozwalającego na automatyczne powiadamianie państw członkowskich, regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem oraz wszystkich obywateli, którzy mogą sobie tego zażyczyć, o jego aktualizacjach. Ponadto Komisja przekazuje ten wykaz FAO oraz regionalnym organizacjom zarządzania rybołówstwem w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Wspólnotą a tymi organizacjami w zakresie zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Artykuł 30

Wykazy statków NNN przyjęte przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem

1.   Poza statkami rybackimi, o których mowa w art. 27, we wspólnotowym wykazie statków NNN są umieszczane, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2, statki rybackie znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem. Wykreślenie takich statków ze wspólnotowego wykazu statków NNN jest uzależnione od decyzji podjętych w ich sprawie przez odpowiednią regionalną organizację zarządzania rybołówstwem.

2.   Co roku po otrzymaniu od regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem wykazów statków rybackich, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN, Komisja powiadamia o nich państwa członkowskie.

3.   Komisja niezwłocznie powiadamia państwa członkowskie o wszelkich statkach wpisanych do wykazu, wykreślonych z wykazu lub o wszelkich zmianach w wykazach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, każdorazowo, kiedy nastąpią takie zmiany. Artykuł 37 stosuje się do statków wpisanych do tak zmienionych wykazów statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem od chwili zgłoszenia tych wykazów państwom członkowskim.

ROZDZIAŁ VI

NIEWSPÓŁPRACUJĄCE PAŃSTWA TRZECIE

Artykuł 31

Uznanie państw trzecich za niewspółpracujące

1.   Komisja określa, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2, państwa trzecie, które uznaje za niewspółpracujące państwa trzecie w zakresie zwalczania połowów NNN.

2.   Uznanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie przeglądu wszelkich informacji uzyskanych na mocy rozdziałów II, III, IV, V, VIII, X i XI lub, w stosownych przypadkach, wszelkich innych istotnych informacji, takich jak dane o połowach, informacje handlowe otrzymane z krajowych urzędów statystycznych i innych wiarygodnych źródeł, rejestry statków i bazy danych ich dotyczące, systemy dokumentacji połowoweje regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem lub jej dokumenty statystyczne oraz wykazy statków NNN przyjęte przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, a także wszelkie inne informacje uzyskane w portach i na łowiskach.

3.   Państwo trzecie może zostać uznane za niewspółpracujące państwo trzecie, jeżeli nie wypełnia obowiązków spoczywających na nim na mocy prawa międzynarodowego jako na państwie bandery, państwie portu, państwie nadbrzeżnym lub państwie zbytu, polegających na podejmowaniu działań w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

4.   Do celów ust. 3 Komisja opiera się przede wszystkim na analizie środków podjętych przez dane państwo trzecie w odniesieniu do:

a)

powtarzających się połowów NNN, których prowadzenie lub wspieranie przez statki rybackie pływające pod jego banderą, przez jego podmioty krajowe lub przez statki rybackie działające na jego wodach morskich lub korzystające z jego portów odpowiednio udokumentowano; lub

b)

wprowadzania na jego rynek produktów rybołówstwa pochodzących z połowów NNN.

5.   Na użytek ust. 3 Komisja bierze pod uwagę:

a)

czy dane państwo trzecie skutecznie współpracuje ze Wspólnotą, odpowiadając na wnioski Komisji o przeprowadzenie dochodzenia, udzielenie odpowiedzi lub uzupełnienie informacji w sprawie połowów NNN i działalności z nimi związanej;

b)

czy dane państwo trzecie podjęło skuteczne środki prawne w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za połowy NNN, a w szczególności, czy wymierzono wystarczająco surowe kary w celu pozbawienia sprawców korzyści uzyskanych w wyniku połowów NNN;

c)

historię, charakter, okoliczności, rozmiary i znaczenie danych połowów NNN;

d)

w przypadku krajów rozwijających się – obecne możliwości ich właściwych organów.

6.   Na użytek ust. 3 Komisja bierze pod uwagę również następujące elementy:

a)

ratyfikację przez dane państwa trzecie międzynarodowych aktów dotyczących rybołówstwa, a w szczególności UNCLOS, Umowy Narodów Zjednoczonych o zasobach rybnych oraz Porozumienia FAO lub przystąpienie danych państw do tych aktów;

b)

status danego państwa trzeciego jako umawiającej się strony regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem lub jego zgoda na stosowanie przyjętych przez nie środków ochrony i zarządzania;

c)

wszelkie działania lub zaniechania danego państwa trzeciego, które mogły zmniejszyć skuteczność obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub międzynarodowych środków ochrony i zarządzania.

7.   W stosownych przypadkach przy stosowaniu niniejszego artykułu należycie uwzględnia się szczególne ograniczenia istniejące w państwach rozwijających się, szczególnie w zakresie monitorowania, kontroli i nadzorowania połowów.

Artykuł 32

Działania wobec państw uznanych za niewspółpracujące państwa trzecie

1.   Komisja niezwłocznie powiadamia państwa, które mogą zostać uznane za niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z kryteriami określonymi w art. 31. Komisja zawiera w powiadomieniu informacje na temat:

a)

przyczyny lub przyczyn takiego uznania wraz ze wszystkimi dostępnymi dowodami;

b)

możliwości udzielenia Komisji odpowiedzi na piśmie odnośnie do decyzji dotyczącej takiego uznania oraz przekazania innych istotnych informacji, na przykład dowodów przemawiających przeciwko takiemu uznaniu lub, w stosownych przypadkach, planu działania na rzecz poprawy oraz środków już podjętych w celu naprawy sytuacji;

c)

prawa do zwrócenia się o dodatkowe informacje oraz do przedstawienia takich informacji;

d)

konsekwencji uznania państwa za niewspółpracujące państwo trzecie, zgodnie z art. 38.

2.   Komisja zamieszcza również w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, wniosek do danego państwa trzeciego o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu przerwania połowów NNN oraz zapobiegania wszelkim tego rodzaju działaniom w przyszłości, a także odstąpienia od wszelkich działań lub naprawienia zaniechań, o których mowa w art. 31 ust. 6 lit. c).

3.   Komisja przekazuje swoje powiadomienie i wniosek danemu państwu trzeciemu przy użyciu więcej niż jednego środka komunikacji. Komisja zwraca się do tego państwa o potwierdzenie, że państwo to otrzymało powiadomienie.

4.   Komisja wyznacza danemu państwu trzeciemu odpowiedni czas na przedstawienie odpowiedzi na powiadomienie, a także wyznacza mu rozsądny czas na naprawę sytuacji.

Artykuł 33

Sporządzanie wykazu niewspółpracujących państw trzecich

1.   Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmuje listę niewspółpracujących państw trzecich.

2.   Komisja niezwłocznie powiadamia dane państwo trzecie o uznaniu go za niewspółpracujące państwo trzecie i o środkach zastosowanych zgodnie z art. 38, a także zwraca się do tego państwa o naprawienie obecnej sytuacji oraz poinformowanie Komisji o środkach przyjętych w celu zapewnienia przestrzegania środków ochrony i zarządzania przez jego statki rybackie.

3.   Po podjęciu decyzji na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu Komisja niezwłocznie powiadamia o niej państwa członkowskie i zwraca się do nich z wnioskiem o zapewnienie natychmiastowego wdrożenia środków określonych w art. 38. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich środkach podjętych w odpowiedzi na ten wniosek.

Artykuł 34

Usunięcie z wykazu niewspółpracujących państw trzecich

1.   Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, usuwa państwo trzecie z wykazu niewspółpracujących państw trzecich, jeżeli to państwo trzecie wykaże, że sytuacja stanowiąca podstawę do umieszczenia go w wykazie została naprawiona. Przy podejmowaniu decyzji o usunięciu z wykazu bierze się również pod uwagę, czy dane państwa trzecie podjęły konkretne środki pozwalające uzyskać trwałą poprawę sytuacji.

2.   Po podjęciu decyzji na mocy ust. 1 niniejszego artykułu Komisja niezwłocznie powiadamia państwa członkowskie o uchyleniu wobec danego państwa trzeciego środków określonych w art. 38.

Artykuł 35

Publiczny dostęp do wykazu niewspółpracujących państw trzecich

Komisja publikuje wykaz niewspółpracujących państw trzecich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia publicznego dostępu do tego wykazu, między innymi umieszcza go na swojej stronie internetowej. Komisja regularnie uaktualnia wykaz i zapewnia działanie systemu pozwalającego na automatyczne powiadamianie państw członkowskich, regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem oraz wszystkich obywateli, którzy mogą sobie tego zażyczyć, o aktualizacjach tego wykazu. Ponadto wykaz niewspółpracujących państw trzecich Komisja przekazuje FAO oraz regionalnym organizacjom zarządzania rybołówstwem w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Wspólnotą a tymi organizacjami w zakresie zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Artykuł 36

Środki nadzwyczajne

1.   Jeżeli istnieją dowody na to, że działania podjęte przez dane państwo trzecie zmniejszają skuteczność środków związanych z ochroną i zarządzaniem przyjętych przez regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, Komisja ma prawo zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi przyjąć środki nadzwyczajne, które obowiązują przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. Komisja może podjąć nową decyzję o przedłużeniu obowiązywania środków nadzwyczajnych na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.

2.   Środki nadzwyczajne, o których mowa w ust. 1, mogą między innymi obejmować:

a)

niezezwalanie statkom rybackim upoważnionym do połowów i pływającym pod banderą danego państwa trzeciego na wstęp do portów państw członkowskich, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub niebezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 ust. 2, gdy dotyczy to usług absolutnie koniecznych do zaradzenia danej sytuacji;

b)

niezezwalanie statkom rybackim pływającym pod banderą państwa członkowskiego na udział we wspólnych operacjach połowowych ze statkami pływającymi pod banderą danego państwa trzeciego;

c)

niezezwalanie statkom rybackim pływającym pod banderą państwa członkowskiego na prowadzenie połowów na wodach morskich podlegających jurysdykcji danego państwa trzeciego, bez uszczerbku dla postanowień dwustronnych umów w sprawie połowów;

d)

niezezwalanie na dostarczanie żywych ryb w celu hodowli ryb w wodach morskich podlegających jurysdykcji danego państwa trzeciego;

e)

nieprzyjmowanie żywych ryb złowionych przez statki rybackie pływające pod banderą danego państwa trzeciego w celu hodowli ryb w wodach morskich podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego.

3.   Środki nadzwyczajne wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Powiadamia się o nich państwa członkowskie i państwo trzecie, którego dotyczą, oraz publikuje się je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.   Dane państwa członkowskie mogą odwołać się od decyzji Komisji określonej w ust. 1 do Rady w terminie 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.

5.   W terminie jednego miesiąca od dnia przekazania jej sprawy Rada może, stanowiąc większością kwalifikowaną, podjąć odmienną decyzję.

ROZDZIAŁ VII

ŚRODKI PODEJMOWANE WOBEC STATKÓW RYBACKICH I PAŃSTW UCZESTNICZĄCYCH W POŁOWACH NNN

Artykuł 37

Działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do wspólnotowego wykazu statków NNN

Wobec statków rybackich wpisanych do wspólnotowego wykazu statków NNN stosuje się następujące środki:

1)

państwa członkowskie bandery nie przedkładają Komisji żadnych wniosków o wydanie upoważnień do połowów dla statków rybackich NNN;

2)

istniejące upoważnienia do połowów lub specjalne zezwolenia połowowe wydane przez państwa członkowskie bandery dla statków rybackich NNN są cofane;

3)

statki rybackie NNN pływające pod banderami państw trzecich nie otrzymują upoważnienia do połowów na wodach wspólnotowych i zabrania się ich czarterowania;

4)

statki rybackie pływające pod banderami państw członkowskich w żaden sposób nie pomagają w przetwarzaniu ryb statkom rybackim NNN, nie biorą udziału w tym przetwarzaniu ani w żadnych operacjach przeładunkowych czy wspólnych operacjach połowowych z takimi statkami;

5)

statki rybackie NNN pływające pod banderami państw członkowskich nie otrzymują zezwoleń na wstęp do portów Wspólnoty poza swoim portem macierzystym, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub niebezpieczeństwa. Statki rybackie NNN pływające pod banderami państw trzecich nie otrzymują zezwoleń na wstęp do portu państwa członkowskiego, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub niebezpieczeństwa. Państwo członkowskie może ewentualnie zezwolić statkowi rybackiemu NNN na wstęp do swoich portów, pod warunkiem że połowy znajdujące się na pokładzie i, w stosownych przypadkach, narzędzia połowowe, zabronione na mocy środków ochrony i zarządzania przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, zostaną skonfiskowane. W przypadku statków rybackich NNN, którym zezwolono na wstęp do portów państwa członkowskiego ze względu na siłę wyższą lub niebezpieczeństwo, państwa członkowskie dokonują również konfiskaty znajdujących się na ich pokładach połowów oraz, w stosownych przypadkach, narzędzi połowowych, zabronionych na mocy środków ochrony i zarządzania przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem;

6)

w portach nie zaopatruje się statków rybackich NNN pływających pod banderami państw trzecich w prowiant ani w paliwo, ani nie świadczy się na ich rzecz innych usług, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub niebezpieczeństwa;

7)

nie zezwala się na wymianę załóg na statkach rybackich NNN pływających pod banderami państw trzecich, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne ze względu na siłę wyższą lub niebezpieczeństwo;

8)

państwa członkowskie odmawiają przyznawania swoich bander statkom rybackim NNN;

9)

zabrania się przywozu produktów rybołówstwa złowionych przez statki rybackie NNN, a zatem świadectwa połowowe towarzyszące takim produktom nie są uznawane ani zatwierdzane;

10)

zabrania się wywozu i powrotnego wywozu produktów rybołówstwa pochodzących ze statków rybackich NNN w celu ich przetworzenia;

11)

statki rybackie NNN, na których pokładzie nie ma ryb ani załogi, otrzymują zezwolenie na wstęp do portu w celu poddania ich złomowaniu, co pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich dochodzeń prowadzonych przeciwko tym statkom i wszystkim odpowiednim osobom prawnym lub fizycznym oraz dla wszelkich kar nałożonych na te statki i osoby.

Artykuł 38

Działania wobec niewspółpracujących państw trzecich

Wobec niewspółpracujących państw trzecich stosuje się następujące środki:

1)

zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów rybołówstwa złowionych przez statki rybackie pływające pod banderami takich państw, a zatem świadectwa połowowe towarzyszące takim produktom nie są uznawane. W przypadku gdy uznanie państwa trzeciego za niewspółpracujące na mocy art. 31 jest uzasadnione niepodjęciem przez to państwo trzecie właściwych środków w związku z połowami NNN wywierającymi negatywny wpływ na dane stado lub gatunek, zakaz przywozu może obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do tego stada lub gatunku;

2)

podmiotom wspólnotowym zabrania się zakupu statków rybackich pływających pod banderami takich państw;

3)

zabrania się dokonywania zmian bander statków pływających pod banderą państw członkowskich na bandery takich państw;

4)

państwa członkowskie nie zezwalają na zawieranie umów czarterowych z takimi państwami w odniesieniu do statków rybackich pływających pod ich banderami;

5)

zabrania się wywozu wspólnotowych statków rybackich do takich państw;

6)

zabrania się zawierania pomiędzy podmiotami państw członkowskich a takimi państwami prywatnych porozumień handlowych, których celem jest umożliwienie statkowi rybackiemu pływającemu pod banderą państwa członkowskiego korzystania z możliwości połowowych takich państw;

7)

zabrania się prowadzenia wspólnych operacji połowowych przez statki rybackie pływające pod banderami państw członkowskich i statek rybacki pływający pod banderą takiego państwa;

8)

Komisja proponuje wypowiedzenie wszelkich obowiązujących dwustronnych umów w sprawie połowów lub umów o partnerstwie w sprawie połowów zawartych z takimi państwami, jeśli zawierają one postanowienia, że umowa ulega rozwiązaniu w przypadku niedotrzymania przez nie zobowiązań w zakresie zwalczania połowów NNN;

9)

Komisja nie przystępuje do negocjacji prowadzących do zawarcia z takimi państwami dwustronnych umów w sprawie połowów lub umów o partnerstwie w sprawie połowów.

ROZDZIAŁ VIII

PODMIOTY KRAJOWE

Artykuł 39

Podmioty krajowe prowadzące połowy NNN lub je wspierające

1.   Podmioty krajowe podlegające jurysdykcji państw członkowskich („podmioty krajowe”) nie mogą wspierać połowów NNN ani ich prowadzić, co dotyczy również wykonywania prac na pokładzie oraz działania w charakterze agenta lub właściciela ekonomicznego statków rybackich znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN.

2.   Bez uszczerbku dla zasadniczej odpowiedzialności państwa bandery, państwa członkowskie współpracują ze sobą i z państwami trzecimi, a także podejmują zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym wszelkie właściwe środki w celu zidentyfikowania podmiotów krajowych, które wspierają lub prowadzą połowy NNN.

3.   Bez uszczerbku dla zasadniczej odpowiedzialności państwa bandery państwa członkowskie podejmują, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, niezbędne działania wobec podmiotów krajowych zidentyfikowanych jako wspierające lub prowadzące połowy NNN.

4.   Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji nazwy właściwych organów odpowiedzialnych za koordynację gromadzenia i weryfikacji informacji o działalności podmiotów krajowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz za składanie sprawozdań Komisji i współpracę z nią.

Artykuł 40

Prewencja i kary

1.   Państwa członkowskie zachęcają podmioty krajowe do przekazywania wszelkich informacji na temat swoich interesów, mających charakter prawny, finansowy lub gospodarczy, w odniesieniu do statków rybackich pływających pod banderami państw trzecich lub informacji dotyczących sprawowania przez nie kontroli nad takimi statkami, a także do podawania nazw tych statków.

2.   Podmioty krajowe nie mogą sprzedawać ani dokonywać wywozu żadnych statków rybackich z przeznaczeniem dla podmiotów uczestniczących w działalności statków rybackich znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN, zarządzaniu takimi statkami rybackimi lub posiadających takie statki rybackie.

3.   Bez uszczerbku dla innych przepisów prawa wspólnotowego odnoszących się do środków publicznych państwa członkowskie nie przyznają w ramach krajowych systemów pomocy lub środków wspólnotowych pomocy publicznej podmiotom uczestniczącym w działalności statków rybackich znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN, zarządzaniu takimi statkami lub posiadającym takie statki.

4.   Państwa członkowskie podejmują starania w celu uzyskiwania informacji o istnieniu wszelkich porozumień pomiędzy podmiotami krajowymi a państwami trzecimi pozwalających na zmianę bandery statków rybackich pływających pod ich banderami na banderę takiego państwa trzeciego. Informują o tym Komisję, przedstawiając jej wykaz takich statków rybackich.

ROZDZIAŁ IX

ŚRODKI NATYCHMIASTOWEGO EGZEKWOWANIA PRAWA, KARY I KARY DODATKOWE

Artykuł 41

Zakres stosowania

Niniejszy rozdział stosuje się do:

1)

poważnych naruszeń, których dopuszczono się na terytorium państw członkowskich, do których Traktat ma zastosowanie, lub na wodach morskich znajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państw członkowskich, z wyjątkiem wód przylegających do terytoriów lub państw wymienionych w załączniku II do Traktatu;

2)

poważnych naruszeń, których dopuściły się wspólnotowe statki rybackie lub podmioty krajowe z państw członkowskich;

3)

poważnych naruszeń ujawnionych na terytorium lub na wodach, o których mowa w pkt 1 niniejszego artykułu, lecz które zostały popełnione na pełnym morzu lub na obszarze objętym jurysdykcją państwa trzeciego, które to naruszenia podlegają karze zgodnie z art. 11 ust. 4.

Artykuł 42

Poważne naruszenia

1.   Na użytek niniejszego rozporządzenia poważne naruszenie oznacza:

a)

działania uznawane za połowy NNN zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3;

b)

prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z połowami NNN, w tym handel produktami rybołówstwa lub przywóz produktów rybołówstwa;

c)

fałszowanie dokumentów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, lub korzystanie z takich fałszywych lub nieważnych dokumentów.

2.   Ustalenia, czy naruszenie ma poważny charakter, dokonuje właściwy organ państwa członkowskiego przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 3 ust. 2.

Artykuł 43

Środki natychmiastowego egzekwowania prawa

1.   W przypadku gdy osoba fizyczna jest podejrzana o dopuszczenie się poważnego naruszenia lub została ujęta na gorącym uczynku, lub gdy osobę prawną podejrzewa się o to, że jest odpowiedzialna za takie naruszenie, państwa członkowskie wszczynają pełne dochodzenie w sprawie tego naruszenia oraz, zgodnie ze swoim prawem krajowym i w zależności od powagi naruszenia, podejmują natychmiastowe środki egzekwowania prawa, w szczególności:

a)

doprowadzenie do natychmiastowego zaprzestania działalności połowowej;

b)

skierowanie statku rybackiego do portu;

c)

skierowanie środka transportu w inne miejsce w celu przeprowadzenia inspekcji;

d)

zarządzenie wniesienia zabezpieczenia;

e)

zajęcie narzędzi połowowych, połowów lub produktów rybołówstwa;

f)

czasowe unieruchomienie danego statku rybackiego lub środka transportu;

g)

zawieszenie upoważnienia do połowów.

2.   Charakter środków egzekwowania ma zapobiegać dalszemu dopuszczaniu się danego poważnego naruszenia oraz ma pozwalać właściwym organom na ukończenie dochodzenia w jego sprawie.

Artykuł 44

Kary za poważne naruszenia

1.   Państwa członkowskie zapewniają, by osoba fizyczna, która dopuściła się poważnego naruszenia, lub osoba prawna odpowiedzialna za poważne naruszenie podlegała skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom.

2.   Państwa członkowskie stosują karę w maksymalnej wysokości wynoszącej co najmniej pięciokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia.

W przypadku poważnego naruszenia powtarzającego się w okresie pięciu lat państwa członkowskie stosują karę w maksymalnej wysokości wynoszącej co najmniej ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia.

Stosując te kary, państwa członkowskie biorą również pod uwagę wartość szkody poczynionej w danych zasobach połowowych i w środowisku morskim.

3.   Państwa członkowskie mogą - także w zamian - stosować skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne.

Artykuł 45

Kary dodatkowe

Karom przewidzianym w niniejszym rozdziale mogą towarzyszyć inne kary lub środki, w szczególności:

1)

zajęcie statku rybackiego biorącego udział w naruszeniu;

2)

czasowe unieruchomienie statku rybackiego;

3)

konfiskata narzędzi połowowych, połowów i produktów rybołówstwa objętych zakazem;

4)

zawieszenie lub cofnięcie upoważnienia do połowów;

5)

ograniczenie lub odebranie praw połowowych;

6)

czasowe lub stałe odebranie prawa do uzyskania nowych praw połowowych;

7)

czasowy lub stały zakaz korzystania z pomocy publicznej lub dotacji;

8)

zawieszenie lub cofnięcie statusu zatwierdzonego podmiotu gospodarczego przyznanego na mocy art. 16 ust. 3.

Artykuł 46

Łączna wysokość kar i kar dodatkowych

Łączną wysokość kar i kar dodatkowych oblicza się w taki sposób, by zapewnić skuteczne pozbawienie podmiotów, które są odpowiedzialne za poważne naruszenia, korzyści ekonomicznych uzyskanych w wyniku dopuszczenia się tych naruszeń, bez uszczerbku dla uzasadnionego prawa do wykonywania zawodu. W tym celu uwzględnia się również środki natychmiastowego egzekwowania prawa podjęte na mocy art. 43.

Artykuł 47

Odpowiedzialność osób prawnych

1.   Osoby prawne są pociągane do odpowiedzialności z tytułu poważnych naruszeń, jeżeli takich naruszeń dopuściła się w ich interesie jakakolwiek osoba fizyczna zajmująca istotne stanowisko w strukturach tej osoby prawnej, działając samodzielnie lub jako członek organu tej osoby prawnej w oparciu o:

a)

prawo do reprezentowania danej osoby prawnej; lub

b)

upoważnienie do podejmowania decyzji w imieniu danej osoby prawnej; lub

c)

upoważnienie do sprawowania kontroli w ramach danej osoby prawnej.

2.   Osoba prawna może także zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli brak nadzoru lub kontroli ze strony osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, umożliwił popełnienie w interesie tej osoby prawnej poważnego naruszenia przez osobę fizyczną działającą pod jej zwierzchnictwem.

3.   Odpowiedzialność osób prawnych nie wyklucza możliwości wszczęcia postępowania przeciwko osobom fizycznym z tytułu popełnienia przez nie naruszenia, pomocnictwa w tym czynie lub podżegania do niego.

ROZDZIAŁ X

STOSOWANIE PRZEPISÓW PRZYJĘTYCH W RAMACH NIEKTÓRYCH REGIONALNYCH ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA RYBOŁÓWSTWEM ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OBSERWACJI STATKÓW RYBACKICH

Artykuł 48

Obserwacja na morzu

1.   Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do działalności połowowej podlegającej zasadom obserwacji na morzu przyjętym w ramach regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, które są wiążące dla Wspólnoty.

2.   W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za inspekcję na morzu zaobserwuje statek rybacki zajmujący się działalnością, którą można uznać za połowy NNN, niezwłocznie sporządza sprawozdanie z jego obserwacji. Sprawozdania te oraz wyniki dochodzeń przeprowadzonych przez to państwo członkowskie w sprawie tego statku rybackiego stanowią dowody wykorzystywane na potrzeby mechanizmów identyfikacji i egzekwowania prawa przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

3.   W przypadku gdy kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub statku rybackiego z państwa trzeciego zaobserwuje statek rybacki zajmujący się działalnością, o której mowa w ust. 2, kapitan może sporządzić dokument zawierający jak najwięcej informacji z jego obserwacji, na przykład:

a)

nazwę i opis statku rybackiego;

b)

sygnał rozpoznawczy statku rybackiego;

c)

numer rejestracyjny i, w stosownych przypadkach, numer Lloyds IMO statku rybackiego;

d)

banderę statku rybackiego;

e)

pozycję (szerokość geograficzną, długość geograficzną) w chwili pierwszej identyfikacji;

f)

datę/godzinę UTC pierwszej identyfikacji;

g)

zdjęcie lub zdjęcia statku rybackiego stanowiące dowód obserwacji;

h)

wszelkie inne istotne informacje dotyczące zaobserwowanej działalności danego statku rybackiego.

4.   Sprawozdania z obserwacji są niezwłocznie przesyłane właściwemu organowi państwa członkowskiego bandery prowadzącego obserwację statku rybackiego, który jak najszybciej przekazuje je Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi. Komisja lub wyznaczony przez nią organ natychmiast informuje państwo bandery zaobserwowanego statku rybackiego. Komisja lub wyznaczony przez nią organ przekazuje następnie sprawozdanie z obserwacji wszystkim państwom członkowskim oraz, w stosownych przypadkach, sekretarzowi wykonawczemu właściwej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem w celu umożliwienia podjęcia dalszych działań zgodnie ze środkami przyjętymi przez tę organizację.

5.   Państwo członkowskie, które otrzymuje od właściwego organu umawiającej się strony regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem sprawozdanie z obserwacji informujące o działalności statku rybackiego pływającego pod jego banderą, jak najszybciej przekazuje to sprawozdanie i wszelkie istotne informacje Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi; Komisja lub wyznaczony przez nią organ przekazuje następnie te informacje sekretarzowi wykonawczemu właściwej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem w celu umożliwienia podjęcia przez nią dalszych działań zgodnie ze środkami przyjętymi przez tę organizację.

6.   Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla surowszych przepisów przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, których Wspólnota jest umawiającą się stroną.

Artykuł 49

Przedstawianie informacji dotyczących zaobserwowanych statków rybackich

1.   Państwa członkowskie, które uzyskają odpowiednio udokumentowane informacje dotyczące zaobserwowanych statków rybackich, niezwłocznie przekazują te informacje Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi, w formacie określonym zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

2.   Komisja lub wyznaczony przez nią organ analizuje również odpowiednio udokumentowane informacje dotyczące zaobserwowanych statków rybackich przedstawione przez obywateli, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje ekologiczne, oraz przedstawicieli zainteresowanych stron z sektora gospodarki rybnej lub handlu.

Artykuł 50

Dochodzenia w sprawie zaobserwowanych statków rybackich

1.   Państwa członkowskie jak najszybciej wszczynają dochodzenie w sprawie działalności statków rybackich pływających pod ich banderami, które zostały zaobserwowane zgodnie z art. 49.

2.   Państwa członkowskie najszybciej jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu dwóch miesięcy od przekazania sprawozdania z obserwacji zgodnie art. 48 ust. 4, szczegółowo informują Komisję lub wyznaczony przez nią organ, w miarę możliwości w formie elektronicznej, o rozpoczęciu dochodzenia i o wszelkich działaniach przez nie podjętych lub zamierzonych wobec zaobserwowanych statków rybackich pływających pod ich banderami. W odpowiednich regularnych odstępach czasu Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi przedkładane są sprawozdania z przebiegu dochodzeń w sprawie działalności zaobserwowanych statków rybackich. Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi przedkładane jest końcowe sprawozdanie z wyników zakończonego dochodzenia.

3.   Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie bandery weryfikują w odpowiednich przypadkach, czy zgłoszone zaobserwowane statki rybackie prowadziły działalność na wodach morskich znajdujących się pod ich jurysdykcją lub czy produkty rybołówstwa pochodzące z tych statków zostały wyładowane lub przywiezione na ich terytorium, i sprawdzają, czy w przeszłości statki te przestrzegały odpowiednich środków ochrony i zarządzania. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję lub wyznaczony przez nią organ oraz dane państwo członkowskie bandery o wynikach przeprowadzonych weryfikacji i dochodzeń.

4.   Komisja lub wyznaczony przez nią organ przekazuje wszystkim państwom członkowskim informacje otrzymane zgodnie z ust. 2 i 3.

5.   Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla przepisów rozdziału V rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz dla przepisów przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, których Wspólnota jest umawiającą się stroną.

ROZDZIAŁ XI

WZAJEMNA POMOC

Artykuł 51

Wzajemna pomoc

1.   W celu zapewnienia przestrzegania niniejszego rozporządzenia organy administracyjne odpowiedzialne za wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia w państwach członkowskich współpracują ze sobą, a także z organami administracyjnymi państw trzecich oraz z Komisją.

2.   Do celów określonych w ust. 1 tworzy się system wzajemnej pomocy obejmujący zautomatyzowany system informowania, „System informowania o połowach NNN”, którym zarządza Komisja lub organ przez nią wyznaczony i który pomaga właściwym organom zapobiegać połowom NNN, prowadzić dochodzenia w ich sprawie oraz ścigać sprawców.

3.   Szczegółowe zasady stosowania przepisów niniejszego rozdziału przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

ROZDZIAŁ XII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 52

Wprowadzenie w życie

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2.

Artykuł 53

Wsparcie finansowe

Państwa członkowskie mogą wymagać od zainteresowanych podmiotów, aby uczestniczyły w kosztach związanych z wprowadzaniem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 54

Procedura komitetowa

1.   Komisja jest wspierana przez komitet utworzony na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

Artykuł 55

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości

1.   Co dwa lata państwa członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

2.   Na podstawie sprawozdań złożonych przez państwa członkowskie oraz własnych obserwacji Komisja sporządza co trzy lata sprawozdanie, które przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3.   Ocena wpływu niniejszego rozporządzenia na połowy NNN zostanie przeprowadzona przez Komisję w terminie do dnia 29 października 2013 r.

Artykuł 56

Uchylenie

Z dniem 1 stycznia 2010 r. uchyla się art. 28b ust. 2, art. 28e, 28f, 28g i art. 31 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, rozporządzenie (WE) nr 1093/94, rozporządzenie (WE) nr 1447/1999, art. 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b i 21c rozporządzenia (WE) nr 1936/2001 oraz art. 26a, 28, 29, 30 i 31 rozporządzenia (WE) nr 601/2004.

Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 57

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 23 maja 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 29 maja 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Opinia wydana w wyniku konsultacji o charakterze nieobowiązkowym.

(3)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(4)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1093/94 z dnia z dnia 6 maja 1994 r. ustalające warunki, na których statki rybackie państw trzecich mogą bezpośrednio wyładowywać i sprzedawać swoje połowy w portach wspólnotowych (Dz.U. L 121 z 12.5.1994, s. 3).

(8)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiające wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 167 z 2.7.1999, s. 5).

(9)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2001 z dnia 27 września 2001 r. ustanawiające środki kontroli stosowane do połowów niektórych zasobów ryb masowo migrujących (Dz.U. L 263 z 3.10.2001, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki (Dz.U. L 97 z 1.4.2004, s. 16).

(11)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz produktów wyłączonych z definicji „produktów rybołówstwa” zawartej w art. 2 pkt 8

Produkty rybołówstwa z wód słodkich

Produkty akwakultury otrzymywane z narybka lub larw

Ryby ozdobne

Ostrygi, żywe

Przegrzebki, w tym przegrzebki królowej, z rodzajów Pecten, Chlamys lub Placopecten, żywe, świeże lub schłodzone

Muszle św. Jakuba (Pecten maximus), mrożone

Pozostałe przegrzebki, świeże lub schłodzone

Omułki

Ślimaki, inne niż morskie

Przetworzone lub zakonserwowane mięczaki


ZAŁĄCZNIK II

Wspólnotowe świadectwo połowowe i świadectwo powrotnego wywozu

Image

Image

Image

Dodatek

Dane dotyczące transportu

Image


ZAŁĄCZNIK III

Powiadomienia państw bandery

1.

Treść powiadomień składanych przez państwa bandery na mocy art. 20

Komisja zwraca się z wnioskami do państw bandery o zgłaszanie nazw, adresów i wzorów pieczęci urzędowych organów publicznych zlokalizowanych na ich terytorium, które są upoważnione do:

a)

rejestrowania statków rybackich pod ich banderą;

b)

przyznawania, zawieszania i cofania licencji połowowych swoim statkom rybackim;

c)

potwierdzania prawdziwości informacji przedstawionych w świadectwach połowowych, o których mowa w art. 13, oraz zatwierdzania takich świadectw;

d)

wprowadzania, kontroli przestrzegania oraz egzekwowania przepisów ustawowych i wykonawczych oraz środków ochrony i zarządzania, których muszą przestrzegać ich statki rybackie;

e)

weryfikacji takich świadectw połowowych w celu wspierania właściwych organów państw członkowskich w drodze współpracy administracyjnej, o której mowa w art. 20 ust. 4;

f)

przekazywania wzorów formularzy swoich świadectw połowowych zgodnych ze wzorem zamieszczonym w załączniku II; oraz

g)

uaktualniania takich zgłoszeń.

2.

Systemy dokumentacji połowowej przyjęte przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, o których mowa w art. 13

W przypadku gdy system dokumentacji połowowej przyjęty przez regionalną organizację zarządzania rybołówstwem został uznany za system dokumentacji połowowej do celów niniejszego rozporządzenia, uznaje się, że powiadomienia złożone przez państwa bandery w ramach takich systemów dokumentacji połowowej zostały złożone zgodnie z przepisami określonymi w pkt 1 niniejszego załącznika, a przepisy niniejszego załącznika stosuje się odpowiednio.


ZAŁĄCZNIK IV

Oświadczenie na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr …/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Potwierdzam, że przetworzone produkty rybołówstwa: …. (opis produktu i kod CN)… zostały pozyskane z połowów przywiezionych na podstawie następującego(-ych) świadectwa (świadectw) połowowego(-ych)

Image

Nazwa i adres zakładu przetwórczego:

Nazwa i adres eksportera (jeżeli inne niż zakładu przetwórczego):

Numer identyfikacyjny zakładu przetwórczego:

Numer i data świadectwa zdrowia:

Image

Potwierdzenie właściwego organu:

Image


29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/33


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1006/2008

z dnia 29 września 2008 r.

dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3317/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące zezwolenia na połowy na wodach państwa trzeciego w ramach umowy w sprawie rybołówstwa (1) ustanawia procedurę wydawania upoważnień do prowadzenia przez wspólnotowe statki rybackie działalności połowowej na wodach znajdujących się pod jurysdykcją państw trzecich zgodnie z umowami w sprawie połowów zawartymi pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi. Uznano, że procedura ustanowiona w powyższym rozporządzeniu przestała zaspokajać potrzeby w zakresie zobowiązań międzynarodowych wynikających z dwustronnych umów w sprawie połowów oraz wielostronnych umów i konwencji przyjętych w ramach regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem (RFMO) lub podobnych porozumień. Ponadto uznano, iż rozporządzenie to przestało służyć w sposób wystarczający celom wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), w szczególności w odniesieniu do zrównoważonego rybołówstwa i kontroli.

(2)

W następstwie Planu działania 2006–2008 w sprawie uproszczenia i udoskonalenia wspólnej polityki rybołówstwa przedstawionego w komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 8 grudnia 2005 r. oraz z uwagi na zmianę warunków w zakresie rybołówstwa poza wodami terytorialnymi Wspólnoty po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 3317/94, a także w celu wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, konieczne jest wprowadzenie ogólnego wspólnotowego systemu wydawania upoważnień na prowadzenie przez wspólnotowe statki rybackie wszelkiej działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty. Ponadto zasady wstępu na wody terytorialne Wspólnoty statków rybackich pod banderą państw trzecich, obecnie ustanowione w innych różnych instrumentach prawnych, wymagają ponownego określenia oraz, w stosownym zakresie, dostosowania do zasad obowiązujących w stosunku do wspólnotowych statków rybackich.

(3)

Wspólnotowe statki rybackie powinny mieć prawo prowadzenia działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty wyłącznie po uzyskaniu upoważnienia od właściwego organu odpowiedzialnego za wydawanie upoważnień do prowadzenia danego rodzaju działalności połowowej, np. od właściwego organu państwa trzeciego, na którego wodach terytorialnych ta działalność połowowa byłaby prowadzona, organu właściwego do wydawania upoważnień do prowadzenia działalności połowowej na wodach międzynarodowych, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy przyjęte w ramach RFMO lub podobnego porozumienia, lub, w przypadku działalności połowowej na pełnym morzu nieuregulowanej na mocy żadnej umowy, właściwych organów państw członkowskich, bez uszczerbku dla szczegółowych przepisów prawodawstwa Wspólnoty dotyczącego działalności połowowej na pełnym morzu.

(4)

Istotną kwestią jest jasne określenie obowiązków Komisji i państw członkowskich w zakresie procedury wydawania upoważnień do prowadzenia przez wspólnotowe statki rybackie działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty; Komisja powinna być w stanie zapewnić wypełnianie zobowiązań międzynarodowych i przestrzeganie przepisów WPRyb oraz zapewnić, by wnioski o przekazanie podań były kompletne i przekazywane z zachowaniem terminów przewidzianych we właściwych umowach.

(5)

Wspólnotowe statki rybackie należy uznać za kwalifikujące się do otrzymania upoważnienia do prowadzenia jakiejkolwiek działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty wyłącznie w przypadku spełnienia kryteriów związanych ze zobowiązaniami międzynarodowymi, które przyjęła na siebie Wspólnota, jak również o ile przestrzegane są zasady i realizowane są cele WPRyb.

(6)

W przypadku gdy stosowana przez Radę procedura przyjmowania decyzji w sprawie tymczasowego stosowania nowego protokołu do dwustronnej umowy w sprawie połowów z państwem trzecim, na mocy którego to protokołu pomiędzy państwa członkowskie rozdziela się uprawnienia do połowów, nie będzie mogła zostać zakończona przed dniem, w którym ma się rozpocząć jego tymczasowe stosowanie, Komisja powinna mieć możliwość - aby nie dopuścić do przerwania działalności połowowej statków wspólnotowych - przekazywania danemu państwu trzeciemu przez określony czas, to jest w okresie sześciu miesięcy od wygaśnięcia poprzedniego protokołu, podań o upoważnienia do połowów.

(7)

Aby zapewnić pełne wykorzystanie uprawnień do połowów, jakimi Wspólnota dysponuje na mocy umów o partnerstwie w sprawie połowów, należy nadać Komisji uprawnienia do tymczasowego ponownego przydzielenia tych uprawnień do połowów, które nie zostały wykorzystane przez jedno państwo członkowskie, innemu państwu członkowskiemu, co jednak nie ma wpływać na przydział uprawnień do połowów państwom członkowskim lub wymianę tych uprawnień między państwami członkowskimi na mocy danego protokołu.

(8)

Przez umowy o partnerstwie w sprawie połowów rozumie się umowy, o których mowa w konkluzjach Rady z dnia 15 lipca 2004 r. i które Rada w ten sposób określała w czasie ich zawarcia lub tymczasowego stosowania.

(9)

Przepisy dotyczące kontroli wykorzystania uprawnień do połowów przydzielonych wspólnotowym statkom rybackim poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz przepisy dotyczące uprawnień do połowów przydzielonych statkom rybackim państw trzecich na wodach terytorialnych Wspólnoty powinny zostać ujednolicone i powinny umożliwiać odpowiednio szybkie podjęcie działań w celu zapobieżenia przekroczeniu przez państwa członkowskie i państwa trzecie tych uprawnień.

(10)

Aby możliwe było konsekwentne i skuteczne ściganie w sprawie naruszeń przepisów, należy stworzyć możliwość pełnego wykorzystywania sprawozdań z inspekcji i nadzoru, sporządzanych przez inspektorów Komisji, inspektorów Wspólnoty, inspektorów państw członkowskich i inspektorów państw trzecich.

(11)

Wszystkie dane dotyczące działalności połowowej wspólnotowych statków rybackich prowadzonej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty zgodnie z umowami w sprawie połowów powinny być aktualne i, w stosownym zakresie, dostępne dla zainteresowanych państw członkowskich i państw trzecich. W tym celu niezbędne jest ustanowienie wspólnotowego systemu przekazywania informacji o upoważnieniach do połowów.

(12)

Środki niezbędne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2). Przepisy te mogą również przewidywać zwolnienia z obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu, w przypadku gdy obowiązki te stanowiłyby zbyt duże obciążenie w stosunku do gospodarczego znaczenia danej działalności; z uwagi na zapewnienie skuteczności zwolnienia takie powinny zostać przyjęte w drodze procedury zarządzania określonej w art. 4 decyzji 1999/468/WE.

(13)

Rozporządzenie (WE) nr 3317/94, jak również przepisy dotyczące wstępu statków rybackich państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych (3) oraz w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (4) powinny zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres zastosowania i cele

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące:

a)

wydawania wspólnotowym statkom rybackim upoważnień do prowadzenia działalności połowowej:

(i)

na wodach będących pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państwa trzeciego w ramach umowy w sprawie połowów zawartej pomiędzy Wspólnotą a danym państwem; lub

(ii)

objętej zakresem środków ochrony i zarządzania, przyjętych w ramach regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem lub w ramach podobnych porozumień, których Wspólnota jest stroną umawiającą się lub współpracującym podmiotem niebędącym stroną (zwanych dalej „RFMO”); lub

(iii)

poza wodami terytorialnymi Wspólnoty, nieobjętej zakresem żadnej umowy w sprawie połowów ani RFMO;

b)

wydawania statkom rybackim państw trzecich upoważnień do prowadzenia działalności połowowej na wodach terytorialnych Wspólnoty;

oraz obowiązków w zakresie sprawozdawczości dotyczącej działalności objętej upoważnieniem.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

„umowa” oznacza umowę w sprawie połowów zawartą zgodnie z art. 300 Traktatu lub wobec której podjęto zgodnie z art. 300 Traktatu decyzję o tymczasowym stosowaniu;

b)

„regionalna organizacja zarządzania rybołówstwem” lub „RFMO” oznacza subregionalną lub regionalną organizację lub podobne porozumienie subregionalne lub regionalne posiadające uznawane na mocy prawa międzynarodowego kompetencje w zakresie wprowadzania środków ochrony i zarządzania w odniesieniu do żywych zasobów morskich, za które ponosi odpowiedzialność na mocy konwencji lub umowy ustanawiającej;

c)

„działalność połowowa” oznacza łowienie, zatrzymywanie na statku, przetwarzanie, przekazywanie ryb;

d)

„wspólnotowy statek rybacki” oznacza wspólnotowy statek rybacki, o którym mowa w art. 3 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (5);

e)

„rejestr wspólnotowej floty rybackiej” oznacza rejestr wspólnotowej floty rybackiej, o którym mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

f)

„uprawnienia do połowów” oznaczają możliwość połowową zgodnie z definicją tego terminu w art. 3 lit. q) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

g)

„organ wydający upoważnienia” oznacza organ odpowiedzialny za wydawanie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej wspólnotowym statkom rybackim na mocy umowy lub za wydawanie upoważnień statkom rybackim państwa trzeciego na wodach wspólnotowych;

h)

„upoważnienie do połowów” oznacza prawo do prowadzenia działalności połowowej w danym okresie, na określonym obszarze lub w odniesieniu do określonego łowiska;

i)

„nakład połowowy” oznacza nakład połowowy zgodnie z definicją tego terminu w art. 3 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

j)

„przekaz elektroniczny” oznacza przekaz danych w formie elektronicznej, przy czym treść, format i protokół tego przekazu jest ustalany przez Komisję lub uzgadniany przez strony umowy;

k)

„kategoria połowowa” oznacza podział floty na jednostki klasyfikacji niższego rzędu na podstawie takich kryteriów jak, w szczególności, typ statków, rodzaj działalności połowowej oraz stosowane narzędzia połowowe;

l)

„poważne naruszenie” oznacza poważne naruszenie zgodnie z definicją tego terminu w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającym wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa (6), lub poważne naruszenie lub poważne pogwałcenie określone we właściwej umowie;

m)

„wykaz NNN” oznacza wykaz statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, co zostało stwierdzone w ramach RFMO lub przez Komisję na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr …/2008 z dnia … 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (7);

n)

„wspólnotowy system informacji o upoważnieniach do połowów” oznacza system informacji ustanowiony przez Komisję zgodnie z art. 12;

o)

„statek rybacki państwa trzeciego” oznacza:

statek, niezależnie od jego wielkości, który jest używany zasadniczo lub pomocniczo do połowu produktów rybołówstwa,

statek, który – nawet gdy sam nie jest używany do połowów – odbiera w drodze przeładunku produkty rybołówstwa od innych statków, lub

statek, na którego pokładzie produkty rybołówstwa są poddawane jednej lub kilku z następujących czynności poprzedzających pakowanie: filetowanie lub krojenie, oskórowanie, mielenie, zamrażanie lub przetwarzanie,

i który pływa pod banderą państwa trzeciego lub jest zarejestrowany w państwie trzecim.

ROZDZIAŁ II

DZIAŁALNOŚĆ POŁOWOWA PROWADZONA PRZEZ WSPÓLNOTOWE STATKI RYBACKIE POZA WODAMI TERYTORIALNYMI WSPÓLNOTY

SEKCJA I

Przepisy ogólne

Artykuł 3

Przepis ogólny

Do prowadzenia działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty uprawnione są wyłącznie wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienie do połowów zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA II

Upoważnienia do prowadzenia działalności połowowej w ramach umów

Artykuł 4

Przedkładanie podań

1.   Nie później niż pięć dni roboczych przed upływem określonego we właściwej umowie terminu przekazywania podań lub, w przypadku braku takiego terminu w umowie, nie później niż w terminie zgodnym z postanowieniem określonym w umowie, i bez uszczerbku dla szczegółowych przepisów prawa wspólnotowego, państwa członkowskie przedkładają Komisji w formie przekazu elektronicznego podania o wydanie danym statkom rybackim upoważnień do połowów.

2.   Podania, o których mowa w ust. 1, zawierają numer identyfikacyjny w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej oraz międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy statku, a także wszelkie pozostałe dane wymagane na mocy właściwej umowy lub przewidziane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2.

Artykuł 5

Kryteria kwalifikowalności

1.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji podania o wydanie upoważnień do połowów wyłącznie dla pływających pod ich banderą statków rybackich:

a)

które już prowadzą działalność połowową i które w okresie poprzednich 12 miesięcy prowadzenia działalności połowowej na mocy właściwej umowy lub, w przypadku nowej umowy, prowadzenia działalności połowowej na mocy umowy ją poprzedzającej spełniły, odpowiednio, warunki przewidziane w umowie na ten okres;

b)

wobec których zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego w okresie 12 miesięcy przed podaniem o wydanie upoważnienia do połowów prowadzono postępowanie wiążące się z karami za poważne naruszenia lub podejrzewano, że takie naruszenia mają miejsce, zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, lub jeżeli nastąpiła zmiana właściciela statku, a nowy właściciel gwarantuje spełnienie warunków;

c)

które nie zostały ujęte w wykazie NNN;

d)

których dane znajdujące się w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej oraz we wspólnotowym systemie informacji o upoważnieniach do połowów są kompletne i prawidłowe;

e)

które posiadają licencję połowową, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, które mają być w nich zawarte (8);

f)

w odniesieniu do których dane wymagane na mocy właściwej umowy są dostępne dla organu wydającego upoważnienia; oraz

g)

w odniesieniu do których podania o wydanie upoważnienia do połowów są zgodne z właściwą umową oraz niniejszym rozporządzeniem.

2.   Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby podania o wydanie upoważnienia do połowów, o których przekazanie się zwraca, odpowiadały uprawnieniom do połowów przydzielonym temu państwu członkowskiemu w ramach właściwej umowy.

Artykuł 6

Przekazywanie podań

1.   Komisja przekazuje podania właściwemu organowi wydającemu upoważnienia w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania odnośnego wniosku od państwa członkowskiego, zgodnie z niniejszym artykułem.

2.   Komisja analizuje wnioski o przekazanie podań, biorąc pod uwagę:

a)

uprawnienia do połowów przydzielone każdemu państwu członkowskiemu przez Radę na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 lub art. 37 Traktatu; oraz

b)

warunki określone we właściwej umowie i w niniejszym rozporządzeniu.

3.   Komisja sprawdza:

a)

czy spełnione zostały warunki przewidziane w art. 5; oraz

b)

czy podania o wydanie upoważnienia do połowów, o których przekazanie zwracają się dane państwa członkowskie, odpowiadają uprawnieniom do połowów dostępnym na mocy właściwej umowy, przy czym uwzględnia podania wszystkich państw członkowskich.

Artykuł 7

Nieprzekazywanie podań

1.   Komisja nie przekazuje organowi wydającemu upoważnienia podań, co do których:

a)

dane dotyczące danego statku przekazane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 są niekompletne;

b)

uprawnienia do połowów dla danego państwa członkowskiego są niewystarczające, biorąc pod uwagę złożone przez nie podania i warunki techniczne właściwej umowy;

c)

nie zostały spełnione warunki określone we właściwej umowie i w niniejszym rozporządzeniu.

2.   W wypadku nieprzekazania jednego podania lub większej ich liczby Komisja niezwłocznie informuje o tym fakcie dane państwo członkowskie i podaje przyczyny odmowy.

Jeżeli państwo członkowskie nie zgadza się z uzasadnieniem podanym przez Komisję, przekazuje Komisji wszelkie informacje lub dokumenty na poparcie swojego sprzeciwu w terminie pięciu dni roboczych. Komisja ponownie rozpatruje podanie w świetle dostarczonych informacji.

Artykuł 8

Informacje

1.   Komisja niezwłocznie informuje w formie przekazu elektronicznego państwo członkowskie bandery o decyzji organu wydającego upoważnienia o wydaniu upoważenienia do połowów lub o decyzji organu wydającego upoważnienia o niewydaniu upoważnienia do połowów danemu statkowi rybackiemu.

W przypadkach wymaganych na mocy umowy lub zgodnie z nią, dokumenty towarzyszące i oryginalne dokumenty papierowe przesyła się w formie papierowej lub elektronicznej.

2.   Państwa członkowskie bandery niezwłocznie przekazują informacje otrzymane zgodnie z ust. 1 właścicielom statków rybackich, których one dotyczą.

3.   W przypadku poinformowania Komisji przez organ wydający upoważnienia o podjętej przez niego decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu upoważnienia do połowów wydanego dla wspólnotowego statku rybackiego na mocy umowy, Komisja niezwłocznie informuje o tym fakcie w formie przekazu elektronicznego państwo członkowskie bandery tego statku. Państwo członkowskie bandery niezwłocznie przekazuje te informacje właścicielowi statku.

4.   Komisja w porozumieniu z państwem członkowskim bandery oraz właściwym organem wydającym upoważnienia przeprowadza kontrole mające na celu sprawdzenie zgodności decyzji o odmowie wydania upoważnienia do połowów lub o jego zawieszeniu z właściwą umową i informuje państwo członkowskie oraz organ wydający upoważnienia o wynikach tych kontroli.

Artykuł 9

Kontynuowanie działalności połowowej

1.   W przypadku gdy:

wygasł protokół do dwustronnej umowy w sprawie połowów z państwem trzecim, który określa uprawnienia do połowów przewidziane w tej umowie, oraz

nowy protokół został parafowany przez Komisję, ale nie przyjęto jeszcze decyzji o jego zawarciu lub tymczasowym stosowaniu,

w okresie sześciu miesięcy od daty wygaśnięcia poprzedniego protokołu i bez uszczerbku dla uprawnienia Rady do postanowienia o zawarciu lub tymczasowym stosowaniu nowego protokołu Komisja może przekazać podania o upoważnienie do połowów danemu państwu trzeciemu, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Zgodnie z zasadami określonymi we właściwej umowie w sprawie połowów statki wspólnotowe upoważnione do prowadzenia działalności połowowej na mocy tej umowy mogą po dacie wygaśnięcia upoważnień do połowów nadal prowadzić połowy w ramach tej umowy przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia terminu ważności upoważnienia, pod warunkiem że pozwalają na to dane naukowe.

3.   W tym kontekście Komisja stosuje metodę przydziału uprawnień do połowów obowiązującą w poprzednim protokole w przypadkach określonych w ust. 1, i w obowiązującym protokole w przypadkach określonych w ust. 2.

Artykuł 10

Niepełne wykorzystanie uprawnień do połowów w kontekście umów o partnerstwie w sprawie połowów

1.   W kontekście umowy o partnerstwie w sprawie połowów, jeżeli na podstawie wniosków o przekazanie podań, o których mowa w art. 4 niniejszego rozporządzenia, okaże się, że liczba upoważnień do połowów lub wielkość uprawnień do połowów przydzielona Wspólnocie w ramach umowy nie jest w pełni wykorzystana, Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwa członkowskie i zwraca się do nich o potwierdzenie faktu niewykorzystywania w pełni tych uprawnień do połowów. Brak odpowiedzi w terminach określonych przez Radę po zawarciu umów o partnerstwie w sprawie połowów uznawany jest za potwierdzenie, że statki danego państwa członkowskiego nie będą wykorzystywać w pełni przyznanych im uprawnień do połowów w danym okresie.

2.   Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony danego państwa członkowskiego Komisja szacuje ogólną wielkość niewykorzystanych uprawnień do połowów, po czym udostępnia te dane szacunkowe państwom członkowskim.

3.   Państwa członkowskie, które wyrażają chęć skorzystania z niewykorzystanych uprawnień do połowów, o których mowa w ust. 2, przedkładają Komisji wykaz wszystkich statków, dla których zamierzają wystąpić o upoważnienie do połowów, wraz z wnioskiem o przekazanie podań dla każdego z tych statków zgodnie z art. 4.

4.   Komisja decyduje o ponownym przydziale w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Jeżeli zainteresowane państwo sprzeciwia się ponownemu przydziałowi, Komisja – zgodnie z procedurą określoną w art. 27 ust. 2 – podejmuje decyzję o ponownym przydziale, uwzględniając kryteria określone w załączniku I, oraz informuje o tym zainteresowane państwa członkowskie.

5.   Przekazanie podań na podstawie niniejszego artykułu nie wpływa w żaden sposób na rozdział uprawnień do połowów pomiędzy państwa członkowskie ani na ich wymianę między państwami członkowskimi zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

6.   Do czasu ostatecznego określenia terminów wspomnianych w ust. 1 Komisja może stosować mechanizm, o którym mowa w ust. 1–4.

SEKCJA III

Działalność połowowa nieobjęta zakresem stosowania umowy

Artykuł 11

Przepisy ogólne

1.   Agent wspólnotowego statku rybackiego zamierzający prowadzić działalność połowową na pełnym morzu na wodach nieobjętych zakresem stosowania umowy lub niepodlegających RFMO informuje o takiej działalności organy państwa członkowskiego bandery.

Bez uszczerbku dla przepisów prawa wspólnotowego dotyczących działalności połowowej na pełnym morzu, wspólnotowe statki rybackie są uprawnione do prowadzenia działalności połowowej na pełnym morzu na wodach nieobjętych zakresem stosowania umowy lub niepodlegających RFMO, jeżeli uzyskały upoważnienie od państwa członkowskiego bandery zgodnie z przepisami krajowymi.

Państwa członkowskie informują Komisję w terminie 10 dni przed rozpoczęciem działalności połowowej, o której mowa w akapicie pierwszym, o statkach upoważnionych do prowadzenia połowów zgodnie z tym akapitem, wskazując dane gatunki, narzędzia połowowe, okres i obszar, którego dotyczy dane upoważnienie.

2.   Państwa członkowskie starają się uzyskać informacje na temat wszelkich porozumień zawartych pomiędzy swoimi obywatelami a państwem trzecim, na mocy których statki rybackie pływające pod ich banderą mogą prowadzić działalność połowową na wodach podlegających jurysdykcji lub zwierzchnictwu państwa trzeciego i informują o tym fakcie Komisję, przekazując jej w formie elektronicznej wykaz takich statków.

3.   Niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie do statków o długości całkowitej przekraczającej 24 metry.

SEKCJA IV

Wymogi dotyczące sprawozdawczości oraz zaprzestanie działalności połowowej

Artykuł 12

Wspólnotowy system informacji o upoważnieniach do połowów

1.   Komisja ustanawia wspólnotowy system informacji o upoważnieniach do połowów obejmujący dane dotyczące upoważnień wydanych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Komisja tworzy w tym celu bezpieczną stronę internetową.

2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby dane wymagane w odniesieniu do upoważnień do połowów w ramach umowy lub RFMO znalazły się we wspólnotowym systemie informacji o upoważnieniach do połowów oraz na bieżąco aktualizują te dane.

Artykuł 13

Sprawozdawczość dotycząca połowów i nakładu połowowego

1.   Wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienia do połowów na mocy przepisów sekcji II lub sekcji III, przekazują co tydzień właściwemu organowi krajowemu dane dotyczące dokonanych połowów i, jeżeli jest to wymagane, nakładu połowowego. Dane te są udostępniane Komisji na jej wniosek.

Niezależnie od pierwszego akapitu od dnia 1 stycznia 2010 r. wspólnotowe statki rybackie o długości całkowitej przekraczającej 24 metry przekazują codziennie właściwemu organowi krajowemu dane dotyczące dokonanych połowów i, jeżeli jest to wymagane, nakładu połowowego, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1566/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (9). Od dnia 1 stycznia 2011 r. ma to również zastosowanie do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej przekraczającej 15 metrów.

2.   Państwa członkowskie gromadzą dane, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, i do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego przesyłają w formie przekazu elektronicznego Komisji lub organowi wyznaczonemu w tym celu przez Komisję dane – w odniesieniu do każdego stada, grupy stad lub kategorii połowowej – na temat ilości pozyskanego połowu oraz, jeżeli wymaga tego umowa lub jakikolwiek przepis wykonawczy do niej, nakładu połowowego wykorzystanego w poprzednim miesiącu przez statki pływające pod ich banderą na wodach objętych zakresem stosowania umowy oraz w okresie poprzednich sześciu miesięcy przez statki prowadzące działalność połowową poza wodami terytorialnymi Wspólnoty nieobjętymi zakresem zastosowania umowy.

3.   Komisja podejmuje, zgodnie z procedurą określoną w art. 27 ust. 2, decyzję o formacie przesyłania danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 14

Kontrola połowów i nakładu połowowego

Bez uszczerbku dla przepisów rozdziału V rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej połowów i, jeżeli jest to wymagane, nakładu połowowego, określonych we właściwej umowie.

Artykuł 15

Zamykanie łowisk

1.   Bez uszczerbku dla art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, jeżeli państwo członkowskie uzna, że uprawnienia do połowów, jakimi dysponuje, zostały uznane za wyczerpane, wprowadza niezwłocznie zakaz prowadzenia działalności połowowej w odniesieniu do danego obszaru, narzędzi połowowych, stada lub grup stad. Niniejszy przepis stosuje się bez uszczerbku dla postanowień szczegółowych właściwej umowy.

2.   Jeżeli uprawnienia do połowów, jakimi dysponuje państwo członkowskie, zostały wyrażone zarówno w formie limitów połowowych, jak i limitów nakładu połowowego, państwo członkowskie wprowadza zakaz prowadzenia działalności połowowej w odniesieniu do danego obszaru, narzędzi połowowych, stada lub grup stad niezwłocznie po uznaniu, że jedna z tych wielkości została uznana za wyczerpaną. Aby umożliwić dalsze prowadzenie połowów w zakresie niewyczerpanych jeszcze uprawnień do połowów, które ukierunkowane są również na wyczerpane już uprawnienia do połowów, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o środkach technicznych, które nie będą miały negatywnego wpływu na wyczerpane już uprawnienia do połowów. Niniejszy przepis stosuje się bez uszczerbku dla postanowień szczegółowych właściwej umowy.

3.   Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o każdym zakazie prowadzenia działalności połowowej wprowadzonym na mocy niniejszego artykułu.

4.   Jeżeli Komisja stwierdzi, że uprawnienia do połowów, jakimi dysponuje Wspólnota lub państwo członkowskie, zostały uznane za wyczerpane, informuje o tym fakcie zainteresowane państwa członkowskie i żąda, by wprowadziły zakaz prowadzenia działalności połowowej zgodnie z ust. 1, 2 i 3.

5.   Po wprowadzeniu zgodnie z ust. 1 lub 2 zakazu prowadzenia działalności połowowej upoważnienia do połowów określone dla danych stad lub grup stad są zawieszane.

Artykuł 16

Zawieszanie upoważnień do połowów

1.   Jeżeli organ wydający upoważnienie na mocy umowy w sprawie połowów powiadomi Komisję, że postanowił zawiesić lub cofnąć upoważnienie do połowów w odniesieniu do statku rybackiego pływającego pod banderą danego państwa członkowskiego, Komisja niezwłocznie przekazuje tę informację państwu członkowskiemu bandery. Komisja przeprowadza odpowiednie kontrole zgodnie z procedurami określonymi we właściwej umowie, w stosownych przypadkach w porozumieniu z państwem członkowskim bandery oraz organem danego państwa trzeciego wydającym upoważnienia, a także informuje o wynikach państwo członkowskie bandery i, w stosownych przypadkach, organ danego państwa trzeciego wydający upoważnienia.

2.   W przypadku zawieszenia, przez organ państwa trzeciego wydający upoważnienia, wydanego wspólnotowemu statkowi rybackiemu upoważnienia do połowów, państwo członkowskie bandery zawiesza zezwolenie połowowe przyznane na mocy umowy na cały okres zawieszenia upoważnienia do połowów.

W przypadku ostatecznego cofnięcia upoważnienia do połowów przez organ państwa trzeciego wydający upoważnienia państwo członkowskie bandery niezwłocznie cofa zezwolenie połowowe przyznane danemu statkowi na mocy właściwej umowy.

3.   Sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez inspektorów Komisji, inspektorów wspólnotowych, inspektorów państw członkowskich i inspektorów państwa trzeciego będącego stroną właściwej umowy stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu administracyjnym lub sądowym prowadzonym przez państwo członkowskie. Do celu ustalenia faktów sprawozdania te są traktowane na tych samych zasadach co sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez to państwo członkowskie.

SEKCJA V

Dostęp do danych

Artykuł 17

Dostęp do danych

1.   Bez uszczerbku dla obowiązków wynikających z dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (10) dane przekazywane, zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, przez państwa członkowskie Komisji lub organowi przez nią wyznaczonemu zostają udostępnione na bezpiecznej stronie internetowej połączonej ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów wszystkim zainteresowanym użytkownikom upoważnionym przez:

a)

państwa członkowskie;

b)

Komisję lub organ wyznaczony przez Komisję w zakresie kontroli i inspekcji.

Dane udostępniane tym osobom są ograniczone do danych, których potrzebują w procesie wydawania upoważnień do połowów lub ich działań inspekcyjnych i podlegają przepisom dotyczącym zachowania poufności danych.

2.   Właściciele lub agenci statków zarejestrowanych we wspólnotowym systemie informacji o upoważnieniach do połowów mogą otrzymać elektroniczną kopię danych znajdujących się w rejestrze po uprzednim przekazaniu Komisji oficjalnego wniosku w tej sprawie za pośrednictwem administracji krajowej.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ POŁOWOWA PROWADZONA PRZEZ STATKI PAŃSTW TRZECICH NA WODACH TERYTORIALNYCH WSPÓLNOTY

Artykuł 18

Przepisy ogólne

1.   Statki rybackie państw trzecich są uprawnione do:

a)

prowadzenia działalności połowowej na wodach terytorialnych Wspólnoty pod warunkiem uprzedniego uzyskania upoważnienia do połowów zgodnie z niniejszym rozdziałem;

b)

wyładunku, przeładunku w portach lub przetwarzania ryb, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia ze strony państwa członkowskiego, na którego wodach terytorialnych taka operacja będzie się odbywać.

2.   Statki rybackie państw trzecich upoważnione do prowadzenia w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego działalności połowowej na mocy umowy mogą na mocy tej umowy nadal prowadzić połowy od dnia 1 stycznia następnego roku do czasu podjęcia przez Komisję, zgodnie z art. 20, decyzji o wydaniu tym statkom upoważnień do połowów na ten rok.

Artykuł 19

Przekazywanie podań państw trzecich

1.   W dniu wejścia w życie umowy przyznającej danemu państwu trzeciemu uprawnienia do połowów na wodach terytorialnych Wspólnoty państwo to przedkłada Komisji w formie przekazu elektronicznego wykaz statków pływających pod jego banderą lub zarejestrowanych w tym państwie, które zamierzają korzystać z tych uprawnień połowowych.

2.   W terminie przewidzianym we właściwej umowie lub ustalonym przez Komisję właściwe organy państwa trzeciego składają Komisji w formie przekazu elektronicznego podania o upoważnienia do połowów dla statków pływających pod banderą tego państwa; podania te zawierają międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy statku oraz wszelkie pozostałe dane wymagane na mocy umowy lub ustalone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2.

Artykuł 20

Wydawanie upoważnień do połowów

1.   Komisja bada podania o wydanie upoważnienia do połowów, biorąc pod uwagę uprawnienia do połowów przyznane danemu państwu trzeciemu, i wydaje upoważnienia do połowów zgodnie ze środkami przyjętymi przez Radę oraz postanowieniami właściwej umowy.

2.   Komisja informuje o wydanych upoważnieniach do połowów właściwe organy państwa trzeciego oraz państwa członkowskie.

Artykuł 21

Kryteria kwalifikowalności

Komisja wydaje upoważnienia do połowów wyłącznie dla tych statków państwa trzeciego:

a)

które kwalifikują się do uzyskania upoważnienia do połowów na mocy właściwej umowy i, w stosownych przypadkach, zostały umieszczone w wykazie statków zgłoszonych do prowadzenia działalności połowowej na mocy tej umowy;

b)

które w okresie poprzednich 12 miesięcy prowadzenia działalności połowowej na mocy właściwej umowy lub, w przypadku nowej umowy, na mocy umowy ją poprzedzającej, spełniły, odpowiednio, warunki przewidziane w umowie na ten okres;

c)

wobec których zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego w okresie 12 miesięcy przed podaniem o wydanie upoważnienia do połowów prowadzono postępowanie wiążące się z karami za poważne naruszenia lub podejrzewano, że takie naruszenia mają miejsce, zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, lub jeżeli nastąpiła zmiana właściciela statku, a nowy właściciel gwarantuje spełnienie warunków;

d)

które nie zostały ujęte w wykazie NNN;

e)

w odniesieniu do których dostępne są dane wymagane na mocy właściwej umowy; oraz

f)

w odniesieniu do których podania są zgodne z postanowieniami właściwej umowy oraz niniejszym rozdziałem.

Artykuł 22

Obowiązki ogólne

Statki rybackie państw trzecich, które uzyskały upoważnienie do połowów zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, przestrzegają przepisów WPRyb w zakresie środków ochrony i kontroli oraz innych przepisów regulujących prowadzenie przez wspólnotowe statki rybackie połowów w strefie połowowej, w której statki rybackie państw trzecich prowadzą działalność, a także przestrzegają postanowień właściwej umowy.

Artykuł 23

Kontrola połowów i nakładu połowowego

1.   Statki rybackie państwa trzeciego prowadzące działalność połowową na wodach terytorialnych Wspólnoty przekazują co tydzień swoim organom krajowym oraz Komisji lub organowi wyznaczonemu przez Komisję dane:

a)

wymagane na mocy właściwej umowy;

b)

ustalone przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą we właściwej umowie; lub

c)

ustalone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2.

Niezależnie od akapitu pierwszego od dnia 1 stycznia 2010 r. statki rybackie państw trzecich o długości całkowitej przekraczającej 24 metry przekazują te dane codziennie w formie elektronicznej. Od dnia 1 stycznia 2011 r. ma to również zastosowanie do statków rybackich państw trzecich o długości całkowitej przekraczającej 15 metrów.

2.   W zakresie, w jakim wymaga tego właściwa umowa, państwa trzecie gromadzą dane dotyczące połowów przekazywane przez ich statki zgodnie z ust. 1 i do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego przesyłają w formie przekazu elektronicznego Komisji lub organowi wyznaczonemu przez Komisję informacje – w odniesieniu do każdego stada, grupy stad lub kategorii połowowej – na temat ilości połowu dokonanego w poprzednim miesiącu przez wszystkie statki pływające pod ich banderą na wodach terytorialnych Wspólnoty.

3.   Dane dotyczące połowów, o których mowa w ust. 2, są udostępniane państwu członkowskiemu na jego żądanie i podlegają przepisom dotyczącym zachowania poufności danych.

Artykuł 24

Zamykanie łowisk

1.   W przypadku uznania, że uprawnienia do połowów przyznane państwu trzeciemu zostały wyczerpane, Komisja niezwłocznie informuje o tym fakcie zainteresowane państwo trzecie oraz właściwe organy inspekcji państw członkowskich. Aby umożliwić dalsze prowadzenie działalności połowowej w zakresie niewyczerpanych jeszcze uprawnień do połowów, które ukierunkowane są również na wyczerpane już uprawnienia, państwo trzecie przedstawia Komisji środki techniczne, które nie będą miały negatywnego wpływu na wyczerpane uprawnienia do połowów. Niniejszy przepis stosuje się bez uszczerbku dla postanowień szczegółowych właściwej umowy.

2.   Od dnia powiadomienia Komisji upoważnienia do połowów wydane statkom pływającym pod banderą tego państwa uznaje się za zawieszone w odniesieniu do danej działalności połowowej, a prowadzenie takiej działalności połowowej przez te statki nie będzie już dozwolone.

3.   Jeżeli zawieszenie działalności połowowej wprowadzone zgodnie z ust. 2 obejmuje wszystkie rodzaje działalności, których dotyczą wydane upoważnienia do połowów, upoważnienia takie uznaje się za cofnięte.

4.   Państwo trzecie zapewnia, aby zainteresowane statki rybackie były niezwłocznie informowane o zastosowaniu przepisów niniejszego artykułu i aby zaprzestały prowadzenia wszelkiej stosownej działalności połowowej.

5.   Po wprowadzeniu zgodnie z ust. 1 lub 2 zakazu prowadzenia działalności połowowej upoważnienia do połowów określone dla danych stad lub grup stad są zawieszane.

Artykuł 25

Nieprzestrzeganie odpowiednich zasad

1.   Bez uszczerbku dla działań prawnych zgodnych z ustawodawstwem krajowym, państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich odnotowanych naruszeniach, których dopuściły się statki rybackie państw trzecich w związku z działalnością połowową prowadzoną przez nie na mocy właściwej umowy na wodach terytorialnych Wspólnoty.

2.   Statkowi rybackiemu państwa trzeciego, który nie spełnił obowiązków określonych we właściwej umowie, nie wydaje się licencji ani specjalnego zezwolenia połowowego przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Komisja przekazuje organom danego państwa trzeciego nazwy oraz opis statków rybackich państw trzecich, które w następstwie naruszenia odpowiednich zasad przewidzianych we właściwej umowie nie będą uprawnione do prowadzenia połowów we wspólnotowej strefie połowowej w następnym miesiącu lub miesiącach.

3.   Komisja powiadamia organy inspekcji państw członkowskich o środkach podjętych na mocy ust. 2.

ROZDZIAŁ IV

ŚRODKI WYKONAWCZE

Artykuł 26

Zasady szczegółowe

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2. Zasady te mogą również przewidywać zwolnienia z obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli obowiązki te stanowiłyby nieproporcjonalnie duże obciążenie w stosunku do ekonomicznego znaczenia danej działalności.

Artykuł 27

Procedura komitetowa

1.   Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustanowiony na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na 20 dni roboczych.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY WSPÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 28

Zobowiązania międzynarodowe

Niniejsze rozporządzenie nie narusza postanowień przyjętych we właściwych umowach ani wspólnotowych przepisów je wykonujących.

Artykuł 29

Uchylenie

1.   W rozporządzeniu (EWG) nr 2847/93 skreśla się art. 18, 28b, 28c i 28d.

2.   W rozporządzeniu (WE) nr 1627/94 skreśla się art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 9 i 10.

3.   Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 3317/94.

4.   Odesłania do uchylonych przepisów traktuje się jako odesłania do przepisów niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.

Artykuł 30

Wejście w życie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Do czasu wejścia w życie rozporządzenia ustalającego szczegółowe zasady określone w art. 13 niniejszego rozporządzenia nadal stosuje się art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.1994, s. 13.

(2)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(3)  Dz.U. L 171 z 6.7.1994, s. 7.

(4)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(5)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(6)  Dz.U. L 167 z 2.7.1999, s. 5.

(7)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(8)  Dz.U. L 203 z 4.8.2005, s. 3.

(9)  Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 46.

(10)  Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.


ZAŁĄCZNIK I

Kryteria ponownego przydziału, o których mowa w art. 10

Dla celów ponownego przydziału uprawnień do połowów Komisja bierze w szczególności pod uwagę:

datę każdego z otrzymanych wniosków,

uprawnienia do połowów przeznaczone do ponownego przydziału,

liczbę otrzymanych wniosków,

liczbę państw członkowskich składających wnioski,

jeżeli uprawnienia do połowów opierają się w całości lub w części na wielkościach nakładu połowowego lub połowów: spodziewany do wykorzystania nakład połowowy lub planowane połowy każdego z zainteresowanych statków.


ZAŁĄCZNIK II

Rozporządzenie (WE) nr 1627/94

Odpowiedni przepis w niniejszym rozporządzeniu

Artykuł 3 ust. 2

Rozdział III

Artykuł 4 ust. 2

Rozdział III

Artykuł 9

Artykuły 19–21

Artykuł 10

Artykuł 25

Rozporządzenie (EWG) nr 2847/93

Odpowiedni przepis w niniejszym rozporządzeniu

Artykuł 18

Artykuł 13

Artykuł 28b

Artykuł 18

Artykuł 28c

Artykuł 22

Artykuł 28d

Artykuł 24


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/45


DECYZJA RADY

z dnia 8 lipca 2008 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(2008/800/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, negocjacji z Republiką Chorwacji w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(2)

Negocjacje zostały zakończone pomyślnie, a protokół powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

Protokół powinien być stosowany tymczasowo od dnia 1 sierpnia 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Wspólnoty Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie.

Artykuł 2

Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymczasowo od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Tekst protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2008 r.

W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodniczący


PROTOKÓŁ

do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

MALTA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,

zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA CHORWACJI,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”) do Unii Europejskiej, a przez to i do Wspólnoty, z dniem 1 stycznia 2007 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (zwany dalej „USiS”), został podpisany w Luksemburgu dnia 29 października 2001 r. i wszedł w życie dnia 1 lutego 2005 r.

(2)

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „traktatem o przystąpieniu”) został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.

(3)

Republika Bułgarii i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 aktu przystąpienia załączonego do traktatu o przystąpieniu przystąpienie nowych państw członkowskich do USiS uzgadniane jest przez zawarcie protokołu do USiS.

(5)

Zgodnie z art. 36 ust. 3 USiS odbyły się konsultacje, których celem było zapewnienie uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty oraz Chorwacji określonych w układzie,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

Artykuł 1

Republika Bułgarii i Rumunia są stronami Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, podpisanego w Luksemburgu w dniu 29 października 2001 r., oraz odpowiednio przyjmują i uwzględniają, w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie, teksty układu oraz wspólnych deklaracji i jednostronnych deklaracji załączonych do aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu.

DOSTOSOWANIE TEKSTU UKŁADU O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PROTOKOŁAMI

SEKCJA II

PRODUKTY ROLNE

Artykuł 2

Produkty rolne sensu stricto

1.   Załącznik IVa oraz załącznik IVc do USiS zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego protokołu.

2.   Załącznik IVb oraz załącznik IVd do USiS zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego protokołu.

3.   Załącznik IVe do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego protokołu.

4.   Załącznik IVf do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego protokołu.

5.   Załącznik IVg do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku V do niniejszego protokołu.

Artykuł 3

Produkty rybactwa

1.   Załącznik Va do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VI do niniejszego protokołu.

2.   Załącznik Vb do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VII do niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Przetworzone produkty rolne

Załącznik I i załącznik II do protokołu 3 do USiS zastępuje się odpowiednimi tekstami znajdującymi się w załączniku VIII do niniejszego protokołu.

Artykuł 5

Umowa w sprawie wina

Załącznik I (Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina, o której mowa w art. 27 ust. 4 USiS) do Protokołu dodatkowego dostosowującego handlowe aspekty USiS, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, a także wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych, zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IX do niniejszego protokołu.

SEKCJA III

REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł 6

Protokół 4 do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku X do niniejszego protokołu.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

SEKCJA IV

Artykuł 7

WTO

Republika Chorwacji zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń, wniosków ani skarg oraz nie wprowadzać zmian ani nie wycofywać żadnych koncesji na podstawie art. XXIV.6 i art. XXVIII porozumienia GATT z 1994 r. w związku z rozszerzeniem Wspólnoty w roku 2007.

Artykuł 8

Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna

1.   Dowody pochodzenia prawidłowo wystawione przez Republikę Chorwacji lub przez nowe państwo członkowskie w ramach umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń, obowiązujących między nimi, są przyjmowane w tych krajach, pod warunkiem że:

a)

uzyskanie statusu pochodzenia prowadzi do stosowania taryfy preferencyjnej na podstawie preferencyjnych środków taryfowych zawartych w USiS;

b)

dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wydane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia;

c)

dowód pochodzenia zostanie przedstawiony organom celnym w okresie czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

W przypadku gdy towary do przywozu zgłoszono władzom celnym w Republice Chorwacji lub w nowym państwie członkowskim w ramach umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń obowiązujących między Republiką Chorwacji a nowym państwem członkowskim przed dniem przystąpienia, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną na podstawie tych umów lub ustaleń może również zostać przyjęty, pod warunkiem że zostanie on przedstawiony władzom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

2.   Republika Chorwacji i nowe państwa członkowskie są upoważnione do utrzymania w mocy upoważnień nadających status „upoważnionego eksportera”, przyznanych w ramach obowiązujących między nimi umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń, pod warunkiem że:

a)

przepis taki jest także przewidziany w umowie zawartej między Republiką Chorwacji a Wspólnotą przed datą przystąpienia; oraz

b)

upoważnieni eksporterzy stosują obowiązujące na mocy takiej umowy reguły pochodzenia.

Upoważnienia te zostaną zastąpione, najpóźniej w rok po dniu przystąpienia, nowymi upoważnieniami wydanymi zgodnie z warunkami określonymi w USiS.

3.   Wnioski w sprawie późniejszej weryfikacji dowodów pochodzenia, wydanych w ramach umów preferencyjnych lub na mocy niezależnych ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2, są przyjmowane przez właściwe organy celne Republiki Chorwacji lub państw członkowskich przez okres trzech lat od daty wydania danego dowodu pochodzenia, oraz mogą być przedstawiane przez te organy w okresie trzech lat od chwili uznania dowodu pochodzenia, przedłożonego tym organom przy zgłoszeniu przywozowym.

Artykuł 9

Tranzyt towarów

1.   Postanowienia USiS stosuje się do towarów wywożonych z Republiki Chorwacji do jednego z nowych państw członkowskich lub z jednego z nowych państw członkowskich do Republiki Chorwacji, które spełniają kryteria określone w protokole 4 do USiS oraz które w dniu przystąpienia znajdują się w drodze, są czasowo składowane bądź znajdują się w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym na terytorium Republiki Chorwacji lub jednego z nowych państw członkowskich.

2.   W takich przypadkach można przyznać preferencyjne traktowanie, pod warunkiem przedłożenia organom celnym kraju przywozu, przed upływem czterech miesięcy od dnia przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne kraju wywozu.

Artykuł 10

Kontyngenty w 2007 roku

Wielkość nowych kontyngentów taryfowych oraz zwiększenie istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2007 oblicza się proporcjonalnie do wielkości podstawowych, uwzględniając okres, jaki upłynął do dnia 1 sierpnia 2007 r.

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

SEKCJA V

Artykuł 11

Niniejszy protokół i załączniki do niego stanowią integralną część USiS.

Artykuł 12

1.   Niniejszy protokół jest zatwierdzany przez Wspólnotę, przez Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich oraz przez Republikę Chorwacji zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

2.   Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu stosownych procedur, o których mowa w ust. 1. Dokumenty zatwierdzające składane są w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 13

1.   Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

2.   Jeżeli do dnia 1 sierpnia 2007 r. nie zostaną złożone wszystkie dokumenty zatwierdzające, niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Artykuł 14

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim oraz chorwackim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Artykuł 15

Tekst USiS, w tym stanowiących jego integralną część załączników i protokołów, oraz akt końcowy wraz z załączonymi do niego deklaracjami, sporządzone zostają w językach bułgarskim i rumuńskim, które to teksty są na równi autentyczne z tekstami oryginalnymi (1). Teksty te zatwierdza Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Wersje językowe bułgarska i rumuńska umowy zostaną opublikowane w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego w późniejszym terminie.

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK IVa I IVc

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne (bezcłowe dla nieograniczonych ilości), o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. a) ppkt (i) oraz art. 27 ust. 3 lit. b) ppkt (i)

Chorwacki kod taryfy celnej (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Zgodnie z Chorwacką Taryfą Celną – opublikowaną w NN 134/2006, z późniejszymi zmianami.

ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK IVb I IVd

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne (bezcłowe w ramach kontyngentu od dnia 1 sierpnia 2007 r.), o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. a) ppkt (ii) oraz art. 27 ust. 3 lit. c) ppkt (i)

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy (w tonach)

Roczny wzrost (w tonach)

0103 91

0103 92

Świnie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

625

25

0104

Owce i kozy, żywe

1 500

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

200

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

1 325

5

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

870

30

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

545

15

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

17 250

150

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

17 750

700

0405 10

Masło

330

10

0406

Ser i twaróg

2 500

100

0406 excl 0406 90 78

Sery i twarogi z wyjątkiem goudy

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Miód naturalny

20

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

12

0602 90 10

Grzybnia

9 400

0701 90 10

Ziemniaki, świeże lub schłodzone, do produkcji skrobi

1 000

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

9 375

375

0703 20 00

Czosnek, świeży lub schłodzony

1 250

50

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

1 050

0805 10

Pomarańcze, świeże lub suszone

31 250

1 250

0805 20

Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsuma); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone

3 000

120

0806 10

Winogrona, świeże

10 000

400

0808 10 (1)

Jabłka, świeże

5 800

 

0809 10 00

Morele, świeże

1 250

50

0810 10 00

Truskawki i poziomki, świeże

250

10

1002 00 00

Żyto

1 000

100

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

250

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

100

1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

125

5

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1 230

10

1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

450

20

1514 19

1514 99

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, inny niż olej surowy

100

1602 41

1602 42

1602 49

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń

375

15

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

7 125

285

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

6 150

240

2004 90

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone

125

5

2005 91 00

2005 99

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone

200

2007 99

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, inne niż przetwory homogenizowane lub z owoców cytrusowych

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Sok pomarańczowy, niezamrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Sok jabłkowy, sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa, mieszanki soków

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe

550

2302 30

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki, z pszenicy, nawet granulowane

6 200

2309 90

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, inne niż karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej

1 350


(1)  Kontyngent przyznany w okresie od dnia 21 lutego do dnia 14 września.

ZAŁĄCZNIK III

ZAŁĄCZNIK IVe

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne (50 % cła KNU dla ilości nieograniczonych), o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. c) ppkt (ii)

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

0104

Owce i kozy, żywe

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 12 00

– –

Indyki

 

Pozostałe:

0105 94 00

– –

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

Kury nioski na jaja spożywcze

0105 94 00 40

– – –

Kury nioski przeznaczone do uboju

0209 00

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:

 

Drobiu:

0407 00 30

– –

Pozostałe:

0407 00 30 40

– – –

Jaja indycze

0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

 

Kawa, palona:

0901 21 00

– –

Niepozbawiona kofeiny

0901 22 00

– –

Bezkofeinowa

1003 00

Jęczmień:

1003 00 90

Pozostały:

1003 00 90 10

– –

Do warzenia piwa

1004 00 00

Owies

1005

Kukurydza:

1005 90 00

Pozostałe

1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

1702 30

Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy

1702 40

Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2005 40 00

Groch (Pisum sativum)

 

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Fasola łuskana

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2008 50

Morele

2008 70

Brzoskwinie, włączając nektaryny

2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

Sok ananasowy:

2009 41

– –

O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:

2009 41 10

– – –

O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy):

2009 69

– –

Pozostały

2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane:

2302 30

Z pszenicy

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305:

2306 90

Pozostałe

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

2309 90

Pozostałe

ZAŁĄCZNIK IV

ZAŁĄCZNIK IVf

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne (50 % cła KNU w ramach kontyngentu od dnia 1 sierpnia 2007 r.), o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. c) ppkt (iii)

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy

(w tonach)

Roczny wzrost

(w tonach)

0102 90

Bydło żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

250

10

0202

Mięso z bydła, zamrożone

3 750

150

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

9 125

365

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Cebula, szalotka, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

12 790

500

0704 90 10

Kapusta biała i kapusta czerwona, świeża lub schłodzona

160

0706 10 00

Marchew i rzepa, świeże lub schłodzone

140

0706 90 30

0706 90 90

Chrzan (Cochlearia armoracia), buraki sałatkowe, salsefia, selery (inne niż korzeniowe lub niemieckie), rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

110

0807 11 00

0807 19 00

Melony (włącznie z arbuzami), świeże

7 035

275

0808 10

Jabłka, świeże

6 900

300

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

1 025

45

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

9 750

390

1107

Słód, nawet palony

19 750

750

1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, inna niż zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

150

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

2 250

90

1602 10 do

1602 39,

1602 50 do

1602 90

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, inne niż ze świń

650

30

2009 50

2009 90

Sok pomidorowy; mieszanki soków

100

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe

250

10

ZAŁĄCZNIK V

ZAŁĄCZNIK IVg

Chorwackie koncesje taryfowe na produkty rolne, o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. g)

Opłaty celne za towary wymienione w niniejszym załączniku obowiązują według wskazania od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Chorwacki kod taryfy celnej

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy (w tonach)

Stosowana stawka celna w ramach kontyngentu

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Gatunki domowe bydła żywego, o masie nieprzekraczającej 300 kg oraz byki do uboju, o masie przekraczającej 300 kg, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Świnie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Żywe ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie przekraczającej 185 g, lecz nieprzekraczającej 2 000 g

90

10 %

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

3 570

25 %

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Grzyby, świeże lub schłodzone

400

10 %

0709 60 10

Słodka papryka, świeża lub schłodzona

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Groch (Pisum sativum), fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) i mieszanki warzyw, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone

1 500

7 %

1001 90 99

Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, inne niż do siewu

20 800

15 %

1005 90 00

Kukurydza, inna niż nasiona

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Nasiona słonecznika, nawet łamane, inne niż do siewu

2 160

6 %

1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, inna niż zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

1 200

20 %

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

1 900

10 %

1602 10 00 do 1602 39

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

Przetwory homogenizowane;

Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt;

Z drobiu objętego pozycją 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń

180

10 %

1702 40

Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego

1 000

5 %

1703 90 00

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, inne niż melasy trzcinowe

14 500

14 %

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Morele, wiśnie i czereśnie oraz brzoskwinie, włączając nektaryny, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu

22

6 %

ZAŁĄCZNIK VI

ZAŁĄCZNIK Va

Produkty, o których mowa w art. 28 ust. 1

Przywóz na teren Wspólnoty Europejskiej następujących produktów pochodzących z Chorwacji podlega określonym poniżej koncesjom.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): żywe; świeże lub schłodzone; zamrożone; suszone, solone lub w solance, wędzone; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 30 t – 0 %

Powyżej KT: 70 % cła KNU

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 210 t – 0 %

Powyżej KT: 70 % cła KNU

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentexPagellus spp.) żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 35 t – 0 %

Powyżej KT: 30 % cła KNU

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax): żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 650 t – 0 %

Powyżej KT: 30 % cła KNU

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

KT: 1 585 t – 0 %

Powyżej KT: zredukowana stawka – zob. niżej

Powyżej wielkości kontyngentu stawka celna obowiązująca w odniesieniu do wszystkich produktów objętych pozycją 1604, z wyjątkiem sardynek i sardeli przetworzonych lub zakonserwowanych, wynosi 50 % KNU. W przypadku sardynek i sardeli powyżej kontyngentu taryfowego obowiązującą stawką opłaty celnej będzie pełna stawka KNU..

ZAŁĄCZNIK VII

ZAŁĄCZNIK Vb

Produkty, o których mowa w art. 28 ust. 2

Przywóz do Chorwacji następujących produktów pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej obejmuje się określonymi poniżej koncesjami.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): żywe; świeże lub schłodzone; zamrożone; suszone, solone lub w solance, wędzone; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 25 t – 0 %

Powyżej KT: 70 % cła KNU

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 30 t – 0 %

Powyżej KT: 70 % cła KNU

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentexPagellus spp.): żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 35 t – 0 %

Powyżej KT: 30 % cła KNU

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax): żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 60 t – 0 %

Powyżej KT: 30 % cła KNU

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

KT: 315 t – 0 %

Powyżej KT: zredukowana stawka – zob. niżej

Powyżej wielkości kontyngentu stawka celna obowiązująca w odniesieniu do wszystkich produktów objętych pozycją 1604, z wyjątkiem sardynek i sardeli przetworzonych lub zakonserwowanych, wynosi 50 % KNU. W przypadku sardynek i sardeli powyżej kontyngentu taryfowego obowiązującą stawką opłaty celnej będzie pełna stawka KNU.

”.

ZAŁĄCZNIK VIII

ZAŁĄCZNIK I

Cła stosowane w przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących z Chorwacji

(Produkty, o których mowa w art. 25 USiS)

W przywozie do Wspólnoty wymienionych poniżej przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Chorwacji obowiązują zerowe stawki celne.

Kod CN

Wyszczególnienie

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

Jogurt:

 

– –

Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – –

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 51

– – – –

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0403 10 53

– – – –

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

0403 10 59

– – – –

Przekraczającej 27 % masy

 

– – –

Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 91

– – – –

Nieprzekraczającej 3 % masy

0403 10 93

– – – –

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0403 10 99

– – – –

Przekraczającej 6 % masy

0403 90

Pozostałe:

 

– –

Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

– – –

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71

– – – –

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0403 90 73

– – – –

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

0403 90 79

– – – –

Przekraczającej 27 % masy

 

– – –

Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 91

– – – –

Nieprzekraczającej 3 % masy

0403 90 93

– – – –

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0403 90 99

– – – –

Przekraczającej 6 % masy

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20

Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10

– –

O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy

0405 20 30

– –

O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

 

Pozostałe:

0511 99

– –

Pozostałe:

 

– – –

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego:

0511 99 39

– – – –

Pozostałe

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

0710 40 00

Kukurydza cukrowa

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0711 90

Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

 

– –

Warzywa:

0711 90 30

– – –

Kukurydza cukrowa

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

Soki i ekstrakty roślinne:

1302 12 00

– –

Z lukrecji

1302 13 00

– –

Z chmielu

1302 20

Substancje pektynowe, pektyniany i pektany:

1302 20 10

– –

Suche

1302 20 90

– –

Pozostałe

1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną):

1505 00 10

Tłuszcz z wełny, surowy

1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

1516 20

Tłuszcze i oleje, roślinne oraz ich frakcje:

1516 20 10

– –

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. wosk opalowy

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516:

1517 10

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej:

1517 10 10

– –

Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

1517 90

Pozostałe:

1517 90 10

– –

Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

 

– –

Pozostałe:

1517 90 93

– – –

Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

1518 00

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1518 00 10

Linoksyn

 

Pozostałe:

1518 00 91

– –

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

 

– –

Pozostałe:

1518 00 95

– – –

Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje

1518 00 99

– – –

Pozostałe

1521

Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione:

1521 90

Pozostałe:

 

– –

Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione:

1521 90 99

– – –

Pozostałe

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

1522 00 10

Degras

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

1804 00 00

Masło, tłuszcz i olej, kakaowe

1805 00 00

Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej

1902 11 00

– –

Zawierające jaja

1902 19

– –

Pozostałe

1902 20

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane:

 

– –

Pozostałe:

1902 20 91

– – –

Gotowane

1902 20 99

– – –

Pozostałe

1902 30

Pozostałe makarony

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym:

2001 90

Pozostałe:

2001 90 30

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2001 90 60

– –

Rdzenie palmowe

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

2004 10

Ziemniaki:

 

– –

Pozostałe:

2004 10 91

– – –

W postaci mąki, mączki lub płatków

2004 90

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2004 90 10

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2005 20

Ziemniaki:

2005 20 10

– – –

W postaci mąki, mączki lub płatków

2005 80 00

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem:

2008 11

– –

Orzeszki ziemne:

2008 11 10

– – –

Masło orzechowe

 

Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008 19:

2008 91 00

– –

Rdzenie palmowe

2008 99

– –

Pozostałe:

 

– – –

Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – –

Niezawierające dodatku cukru:

2008 99 85

– – – – –

Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia

2102 10

Drożdże aktywne

2102 20

Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe:

 

– –

Drożdże nieaktywne:

2102 20 11

– – –

W tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2102 20 19

– – –

Pozostałe

2102 30 00

Proszki do pieczenia, gotowe

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda:

2103 10 00

Sos sojowy

2103 20 00

Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe

2103 30

Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

2103 30 90

– –

Gotowa musztarda

2103 90

Pozostałe:

2103 90 90

– –

Pozostałe

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 10

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

2106 90

Pozostałe

2106 90 20

– –

Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

 

– –

Pozostałe:

2106 90 92

– – –

Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

2106 90 98

– – –

Pozostałe

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

2208 40

Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej

2208 90

Pozostałe

 

– –

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj., w pojemnikach o objętości:

2208 90 91

– – –

2 litry lub mniejszej

2208 90 99

– – –

Większej niż 2 litry

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń »homogenizowany« lub »odtworzony«; ekstrakty i esencje, z tytoniu

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe

2905 43 00

– –

Mannit

2905 44

– –

D-sorbit (sorbitol)

2905 45 00

– –

Gliceryna

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

3301 90

Pozostałe:

 

– –

Wyekstrahowane oleożywice

3301 90 21

– – –

Z lukrecji i z szyszek chmielowych

3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

3302 10

W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów:

 

– –

W rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

 

– – –

Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów:

3302 10 10

– – – –

O rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5 % obj.

 

– – – –

Pozostałe:

3302 10 21

– – – – –

Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

3302 10 29

– – – – –

Pozostałe

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:

3501 10

Kazeina:

3501 10 50

– –

Do stosowania w przemyśle innym niż produkującym żywność lub pasze

3501 10 90

– –

Pozostałe

3501 90

Pozostałe:

3501 90 90

– –

Pozostałe

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 10

– –

Dekstryny

 

– –

Pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 90

– – –

Pozostałe

3505 20

Kleje

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3809 10

Na bazie substancji skrobiowych

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

 

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji:

3823 11 00

– –

Kwas stearynowy

3823 12 00

– –

Kwas oleinowy

3823 13 00

– –

Kwasy tłuszczowe oleju talowego

3823 19

– –

Pozostałe

3823 70 00

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3824 60

Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz 1: Towary pochodzące ze Wspólnoty, w stosunku do których Chorwacja zniesie cła

Kod CN

Wyszczególnienie

0501 00 00

Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów

0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

0508 00 00

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

 

Pozostałe:

0511 99

– –

Pozostałe:

 

– – –

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego:

0511 99 31

– – – –

Surowe

0511 99 39

– – – –

Pozostałe

0511 99 85

– – –

Pozostałe:

ex 0511 99 85

– – – –

Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

0710 40 00

Kukurydza cukrowa

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0711 90

Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw

 

– –

Warzywa:

0711 90 30

– – –

Kukurydza cukrowa

0903 00 00

Maté (herbata paragwajska)

1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1212 20 00

Wodorosty morskie i pozostałe algi

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

Soki i ekstrakty roślinne:

1302 12 00

– –

Z lukrecji

1302 13 00

– –

Z chmielu

1302 19

– –

Pozostałe

1302 20

Substancje pektynowe, pektyniany i pektany

 

Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar:

1302 32 10

– – –

Z chleba świętojańskiego i jego nasion

1401

Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy rotang (rattan), trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe)

1404

Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1505 00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną)

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1515 90

Pozostałe:

1515 90 11

– –

Olej tungowy; olej jojoba i olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcje:

ex 1515 90 11

– – –

Olej jojoba i jego frakcje

1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone:

1516 20

Tłuszcze i oleje, roślinne i ich frakcje:

1516 20 10

– –

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. wosk opalowy

1518 00

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1518 00 10

Linoksyn

 

Pozostałe:

1518 00 91

– –

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

 

– –

Pozostałe:

1518 00 95

– – –

Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje

1518 00 99

– – –

Pozostałe

1520 00 00

Gliceryna surowa; wody glicerynowe i ługi glicerynowe

1521

Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

1522 00 10

Degras

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

1702 90

Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:

1702 90 10

– –

Maltoza chemicznie czysta

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao:

1704 10

Guma do żucia, nawet pokryta cukrem

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

1804 00 00

Masło, tłuszcz i olej, kakaowe

1805 00 00

Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1901 10 00

Przetwory dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej

1901 20 00

Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

1901 90

Pozostałe

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902 11 00

– –

Zawierające jaja

1902 19

– –

Pozostałe

1902 20

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane:

 

– –

Pozostałe:

1902 20 91

– – –

Gotowane

1902 20 99

– – –

Pozostałe

1902 30

Pozostałe makarony

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym:

2001 90

Pozostałe:

2001 90 30

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2001 90 60

– –

Rdzenie palmowe

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2004 10

Ziemniaki:

 

– –

Pozostałe:

2004 10 91

– – –

W postaci mąki, mączki lub płatków

2004 90

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2004 90 10

– –

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

2005 20

Ziemniaki:

2005 20 10

– –

W postaci mąki, mączki lub płatków

2005 80 00

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem:

2008 11

– –

Orzeszki ziemne:

2008 11 10

– – –

Masło orzechowe

 

Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008 19:

2008 91 00

– –

Rdzenie palmowe

2008 99

– –

Pozostałe:

 

– – –

Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – – –

Niezawierające dodatku cukru:

2008 99 85

– – – – –

Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 10

Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

2106 90

Pozostałe:

2106 90 20

– –

Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

 

– –

Pozostałe:

2106 90 92

– – –

Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

2106 90 98

– – –

Pozostałe

2201

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg:

2201 90 00

Pozostałe

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe:

2208 20

Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron

2208 30

Whisky

2208 40

Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej

2208 50

Gin i gin Geneva

2208 60

Wódka

2208 70

Likiery i kordiały

2208 90

Pozostałe:

 

– –

Arak, w pojemnikach o objętości:

2208 90 11

– – –

2 litry lub mniejszej

2208 90 19

– – –

Większej niż 2 litry

 

– –

Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości:

2208 90 33

– – –

2 litry lub mniejszej:

ex 2208 90 33

– – – –

Napoje spirytusowe gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe inne niż wódka ze śliwek (śliwowica)

2208 90 38

– – –

Większej niż 2 litry:

ex 2208 90 38

– – – –

Napoje spirytusowe gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe inne niż wódka ze śliwek (śliwowica)

 

– –

Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości:

 

– – –

2 litry lub mniejszej:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Pozostałe:

 

– – – – –

Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):

 

– – – – – –

Destylowane z owoców:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Pozostałe

 

– – – – – –

Pozostałe:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Pozostałe

2208 90 69

– – – – –

Pozostałe napoje spirytusowe

 

– – –

Większej niż 2 litry:

 

– – – –

Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):

2208 90 71

– – – – –

Destylowane z owoców

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Pozostałe

2208 90 78

– – – –

Pozostałe napoje spirytusowe

 

– –

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj., w pojemnikach o objętości:

2208 90 91

– – –

2 litry lub mniejszej

2208 90 99

– – –

Większej niż 2 litry

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:

2402 10 00

Cygara, nawet z obciętymi końcami, i cygaretki zawierające tytoń

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń »homogenizowany« lub »odtworzony«; ekstrakty i esencje, z tytoniu

 

Pozostały:

2403 91 00

– –

Tytoń »homogenizowany« lub »odtworzony«

2403 99

– –

Pozostały

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe:

2905 43 00

– –

Mannit

2905 44

– –

D-sorbit (sorbitol)

2905 45 00

– –

Gliceryna

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych:

3301 90

Pozostałe:

 

– –

Wyekstrahowane oleożywice:

3301 90 21

– – –

Z lukrecji i z szyszek chmielowych

3301 90 30

– – –

Pozostałe

3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

3302 10

W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów:

 

– –

W rodzaju stosowanych do produkcji napojów:

 

– – –

Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów:

3302 10 10

– – – –

O rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5 % obj.

 

– – – –

Pozostałe:

3302 10 21

– – – – –

Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

3302 10 29

– – – – –

Pozostałe

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

3501 10

Kazeina

3501 90

Pozostałe:

3501 90 90

– –

Pozostałe

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 10

– –

Dekstryny

 

– –

Pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 90

– – –

Pozostałe

3505 20

Kleje

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3809 10

Na bazie substancji skrobiowych

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

 

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji:

3823 11 00

– –

Kwas stearynowy

3823 12 00

– –

Kwas oleinowy

3823 13 00

– –

Kwasy tłuszczowe oleju talowego

3823 19

– –

Pozostałe

3823 70 00

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3824 60

Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

Wykaz 2: Kontyngenty i stawki celne obowiązujące w przypadku przywozu do Chorwacji towarów pochodzących ze Wspólnoty

Uwaga: Produkty wymienione w tabeli podlegają zerowej stawce celnej w ramach kontyngentów taryfowych określonych poniżej. W przypadku ilości przekraczających te wielkości stawka celna odpowiadać będzie 50 % cła KNU.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

2 390 ton

0405 20 10

0405 20 30

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

68 ton

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margaryna oraz jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z ich frakcji, zawierające więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka; jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

700 ton

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Wody mineralne i wody gazowane

16 907 ton

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Wódka ze śliwek (śliwowica) o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Papierosy zawierające tytoń; cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z namiastek tytoniu

35 ton

2403 10 10

2403 10 90

Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji

42 tony

Wykaz 3: Kontyngenty i stawki celne obowiązujące w przypadku przywozu do Chorwacji towarów pochodzących ze Wspólnoty

Uwaga: Produkty wymienione w tabeli podlegają zerowej stawce celnej w ramach kontyngentów taryfowych określonych poniżej. W przypadku ilości przekraczających te wielkości stawka celna odpowiadać będzie 40 % cła KNU.

Kod CN

Wyszczególnienie

Roczny kontyngent taryfowy (w tonach)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), inne niż guma do żucia, niezawierające kakao

1 250

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

2 410

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

4 390

2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

1 430

2202