ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 285

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
29 października 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2008 z dnia 28 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości ( 1 )

3

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji ( 1 )

9

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Parlament Europejski i Rada

 

 

2008/818/WE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

13

 

 

Komisja

 

 

2008/819/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. dotycząca niewłączenia butralinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6066)  ( 1 )

15

 

 

2008/820/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133)

17

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

 

2008/821/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2008/822/WPZiB z dnia 27 października 2008 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

21

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

22

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (Dz.U. L 211 z 6.8.2008)

23

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1061/2008

z dnia 28 października 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1062/2008

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 453/2008 ustanowiono jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk kwartalnych dotyczących wolnych miejsc pracy we Wspólnocie.

(2)

Sezonowe dostosowywanie stanowi zasadniczy element zestawiania krótkookresowych danych statystycznych. Dostosowane szeregi danych ułatwiają porównanie i interpretację wyników w czasie. Przekazywanie dostosowanych szeregów zwiększa spójność danych rozpowszechnianych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

(3)

Do celów stosowania aspektów oceny jakości przedstawionych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 należy określić zasady, strukturę i okresowość sprawozdań dotyczących jakości składanych przez państwa członkowskie.

(4)

Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Bankiem Centralnym.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1

Procedury sezonowego dostosowywania

Do celów stosowania art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 przekazywanie sezonowo dostosowanych danych rozpoczyna się najpóźniej w chwili, gdy dostępne są szeregi czasowe obejmujące co najmniej 16 badanych okresów na poziomie agregacji NACE Rev. 2 określonym w załączniku 1. Liczbę okresów ustala się, rozpoczynając od pierwszych niedostosowanych sezonowo danych wymaganych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 453/2008.

Artykuł 2

Sprawozdania dotyczące jakości

1.   Zasady i struktura sprawozdań dotyczących jakości przedkładanych zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 określone są w załączniku 2.

2.   Sprawozdania dotyczące jakości przekazywane są Komisji najpóźniej do dnia 31 sierpnia każdego roku i dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego. Pierwsze sprawozdanie przekazuje się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 234.


ZAŁĄCZNIK 1

Poziom agregacji NACE Rev. 2

Sekcje NACE Rev. 2

Opis

A

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

B, C, D oraz E

Górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

F

Budownictwo

G, H oraz I

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J

Informacja i komunikacja

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M oraz N

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

O, P, oraz Q

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R oraz S

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; pozostała działalność usługowa


ZAŁĄCZNIK 2

Zasady i struktura sprawozdań dotyczących jakości przedkładanych przez państwa członkowskie

PREAMBUŁA

Europejski system statystyczny (ESS) w ramach starań podejmowanych w celu ciągłej poprawy jakości swoich produktów i usług przyjął ogólną definicję jakości jako „wszystkich cech i właściwości produktu lub usługi, które mają wpływ na jego zdolność do zaspokojenia stwierdzonych lub domniemanych potrzeb”. Aby ta definicja mogła być stosowana w praktyce, określono sześć aspektów, które składają się na jakość produktów i usług statystycznych:

1.

trafność;

2.

dokładność;

3.

terminowość i punktualność;

4.

dostępność i przejrzystość;

5.

porównywalność;

6.

spójność.

Sprawozdania dotyczące jakości są odpowiednim narzędziem do gromadzenia w ujednolicony sposób informacji na temat jakości różnych produktów i usług. Zawierają one informacje na temat wszystkich sześciu aspektów definicji jakości ESS oraz ogólny przegląd dotyczący gromadzenia danych krajowych na temat wolnych miejsc pracy. Informacje przedstawia się zgodnie z następującym schematem:

OPIS OGÓLNY

Opis ogólny zawiera, w stosownych przypadkach, następujące elementy:

A.   Źródła, zakres i okresowość

Określenie źródła danych,

Zakres (geograficzny, odnoszący się do klasyfikacji NACE i do wielkości przedsiębiorstw),

Daty odniesienia,

Okresowość publikacji krajowej,

Definicja jednostki statystycznej.

B.   Badanie próby

B.1.   Plan doboru próby

Podstawa wykorzystywana do próby,

Plan doboru próby,

Zachowywanie/odnawianie jednostek próby,

Liczebność próby,

Stratyfikacja.

B.2.   Ważenie

Krótki opis metody ważenia,

Kryteria ważenia.

B.3.   Gromadzenie danych

Krótki opis metody (metod) gromadzenia danych.

C.   Pozostałe źródła

Krótki opis źródła (źródeł) zawierający:

Wskazanie podmiotu odpowiadającego za utrzymanie,

Częstotliwość aktualizacji,

Zasady usuwania (nieaktualnych informacji),

Informacje dotyczące dobrowolnego/obowiązkowego przekazywania danych oraz dotyczące sankcji.

D.   Zasady ujawniania

Krótki opis sytuacji, w których należy usunąć dane ze względu na poufność.

E.   Sezonowe dostosowywanie

Krótki opis procedur sezonowego dostosowywania, uwzględniający w szczególności wytyczne europejskiego systemu statystycznego w sprawie sezonowego dostosowywania, które zostały zatwierdzone i poparte przez Komitet ds. Programu Statystycznego.

1.   TRAFNOŚĆ

„Trafność” odnosi się do tego, czy tworzone są wszystkie potrzebne statystyki, oraz do stopnia, w jakim użyte pojęcia (definicje, klasyfikacje itp.) odzwierciedlają potrzeby użytkowników.

Sprawozdanie dotyczące jakości zawiera:

opis brakujących zmiennych i brakujących podziałów zmiennych,

sprawozdanie z postępów w zakresie środków wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 453/2008 odnoszących się do statystyk kwartalnych dotyczących wolnych miejsc pracy wraz ze szczegółowym planem i harmonogramem ukończenia wykonania oraz podsumowaniem utrzymujących się odstępstw od pojęć UE.

Sprawozdanie może dodatkowo zawierać:

podsumowanie zawierające opis użytkowników krajowych, ich głównych potrzeb oraz stopnia, w jakim ich potrzeby są zaspokojone.

2.   DOKŁADNOŚĆ

„Dokładność” w ogólnym znaczeniu statystycznym odnosi się do zbieżności ocen z nieznanymi rzeczywistymi wartościami badanej zmiennej.

2.1.   Błędy próby

Jako wskaźnik dokładności oblicza się i przekazuje uwzględniający plan doboru próby współczynnik zmienności dla liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do ostatniej wersji NACE na poziomie sekcji i z podziałem według klas wielkości (1–9/10 i więcej pracowników).

Jeśli nie można obliczyć współczynnika zmienności, podaje się w zamian szacunkowy błąd próby wyrażony jako liczba bezwzględna wolnych stanowisk.

2.2.   Błędy niezwiązane z próbą

2.2.1.   Błędy dotyczące zakresu

Sprawozdania dotyczące jakości zawierają, w stosownych przypadkach, następujące informacje dotyczące zakresu:

Tabelę przedstawiającą liczbę jednostek gospodarczych objętych próbą i odsetek jednostek gospodarczych reprezentowanych w próbie(próbach)/rejestrze(rejestrach), z podziałem według klasy wielkości (warstwy),

Opis różnic między populacją odniesienia i populacją badaną,

Opis błędów klasyfikacji,

Opis różnic między datami odniesienia i kwartałem odniesienia,

Wszelkie inne istotne informacje.

Uwaga: W przypadku korzystania z indywidualnych danych administracyjnych przedkłada się podobną analizę w oparciu o administracyjną dokumentację referencyjną, włącznie z błędami dotyczącymi sprawozdawczości i wyrejestrowania.

2.2.2.   Błędy pomiaru i przetwarzania

Sprawozdania dotyczące jakości zawierają:

Informacje na temat zmiennych zawierających inne niż nieistotne błędy pomiaru i przetwarzania,

Informacje na temat głównych źródeł błędów pomiaru i przetwarzania (innych niż nieistotne) oraz, jeżeli są dostępne, na temat metod stosowanych w celu ich skorygowania.

2.2.3.   Błędy braku odpowiedzi

Sprawozdania dotyczące jakości zawierają, w stosownych przypadkach, następujące informacje dotyczące błędów braku odpowiedzi:

Całkowity wskaźnik odpowiedzi,

Jednostkowy wskaźnik imputacji oraz metody i, w miarę możliwości, wpływ imputacji na oceny odnoszące się do przekazywanych zmiennych.

Uwaga: W przypadku korzystania z indywidualnych danych administracyjnych niedostępność administracyjnej ewidencji lub pozycji danych wprowadza się w miejsce braku odpowiedzi.

2.2.4.   Błędy założeń modelowych

W przypadku korzystania z modeli sprawozdania dotyczące jakości zawierają opis stosowanych modeli. Szczególną uwagę należy zwrócić na modele służące korygowaniu błędów niezwiązanych z próbą, jak zakres jednostek ze wszystkich wymaganych klas wielkości lub podziałów NACE, imputacja lub ekstrapolacja w celu skorygowania całkowitego braku odpowiedzi.

Uwaga: W przypadku korzystania z indywidualnych danych administracyjnych należy przedstawić uwagi na temat zgodności pojęć administracyjnych i teoretycznych pojęć statystycznych. Należy zgłaszać wszelkie zmiany przepisów krajowych powodujące zmiany w stosowanych definicjach oraz, w miarę możliwości, ich wpływ na wyniki.

2.2.5.   Zmiany

Państwa członkowskie mogą przedkładać historię zmian, w tym zmian opublikowanej liczby wolnych miejsc pracy oraz podsumowanie przyczyn zmian.

2.2.6.   Estymacja błędu systematycznego

Przekazuje się ocenę błędów niezwiązanych z próbą, wyrażoną jako liczba bezwzględna wolnych stanowisk, w odniesieniu do całkowitej liczby wolnych miejsc pracy oraz, tam gdzie jest to możliwe, do poziomu agregacji NACE Rev. 2 określonego w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia i do klas wielkości (1–9, 10 i więcej pracowników).

3.   TERMINOWOŚĆ I PUNKTUALNOŚĆ

3.1.   Terminowość

„Terminowość” informacji odzwierciedla okres pomiędzy jej udostępnieniem a wydarzeniem lub zjawiskiem, którego informacja dotyczy.

Sprawozdania dotyczące jakości powinny zawierać informacje na temat czasu dzielącego udostępnienie danych na poziomie krajowym i okres odniesienia danych.

3.2.   Punktualność

„Punktualność” odnosi się do odstępu czasu pomiędzy momentem udostępnienia danych a momentem, w którym miały być dostarczone, np. w odniesieniu do dat wyznaczonych w kalendarzach publikacji urzędowych, określonych w rozporządzeniach lub uzgodnionych wcześniej z partnerami.

Aby zrozumieć problemy związane z punktualnością i aby ich uniknąć, powinno się dostarczyć następujące informacje na temat procesu wykonania badania na poziomie krajowym odnoszące się do czterech ostatnich kwartałów, ze szczególnym naciskiem na zgodność między zaplanowanymi a rzeczywistymi datami:

Terminy na udzielenie odpowiedzi przez respondentów, włącznie z przypomnieniami i uzupełnieniami,

Okres pracy w terenie,

Okres przetwarzania danych,

Daty publikacji pierwszych wyników.

4.   DOSTĘPNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

4.1.   Dostępność

„Dostępność” odnosi się do fizycznych warunków uzyskania przez użytkowników informacji dotyczących źródła danych i sposobu uzyskania dostępu do nich, czasu ich dostarczenia, dogodnych warunków marketingowych (prawa autorskie itp.), dostępności danych makro i mikro, różnych formatów i nośników danych (wersja papierowa, pliki, CD-ROM/DVD, Internet…) itp.

Sprawozdania dotyczące jakości powinny zawierać następujące informacje na temat metod rozpowszechniania wyników:

Plan rozpowszechniania, ze wskazaniem, do kogo są wysyłane wyniki,

Odesłania do publikacji wyników podstawowych, włącznie z tymi, którym towarzyszą komentarze w postaci tekstu, wykresów, map itp,

Informacja o tym, jakie, jeżeli jakiekolwiek, wyniki są wysyłane do jednostek sprawozdawczych objętych próbą.

4.2.   Przejrzystość

„Przejrzystość” odnosi się do poziomu zrozumiałości i obejmuje informacje o środowisku informacyjnym danych, a zatem czy danym towarzyszą odpowiednie metadane i ilustracje, takie jak wykresy i mapy, czy dostępne są informacje na temat jakości danych (w tym dotyczące ograniczenia ich wykorzystania) i w jakim zakresie udzielana jest dodatkowa pomoc.

Sprawozdania dotyczące jakości powinny zawierać następujące informacje na temat zrozumiałości wyników i dostępności metadanych:

Opis i źródła dostarczonych metadanych,

Odesłania do podstawowych dokumentów metodologicznych odnoszących się do dostarczonych danych statystycznych,

Opis głównych działań podejmowanych przez krajowe służby statystyczne w celu poinformowania użytkowników o danych.

5.   PORÓWNYWALNOŚĆ

5.1.   Porównywalność geograficzna

Sprawozdania dotyczące jakości zawierają informacje na temat różnic między krajowymi i europejskimi pojęciami oraz, w możliwym stopniu, na temat wpływu tych różnic na estymację.

5.2.   Porównywalność w czasie

Sprawozdania dotyczące jakości zawierają informacje na temat zmian w definicjach, zakresie i metodach, które zaszły w dwóch kolejnych kwartałach, oraz na temat wpływu tych zmian na estymację.

6.   SPÓJNOŚĆ

„Spójność” danych statystycznych odnosi się do możliwości łączenia ich na różne sposoby i do różnych celów, przy zachowaniu ich wiarygodności. Przeważnie jest jednak łatwiej wykazać przypadki niespójności niż dowieść spójności.

Sprawozdania dotyczące jakości zawierają porównanie danych dotyczących liczby wolnych miejsc pracy, pochodzących z innych istotnych źródeł, o ile dane takie są dostępne, przedstawione łącznie i z podziałem na sekcje NACE w odpowiednich przypadkach, oraz, jeżeli wartości różnią się istotnie, wskazują przyczyny tych różnic.

Pierwsze sprawozdanie dotyczące jakości zawiera również następujące pozycje dla danych retrospektywnych:

Opis źródeł wykorzystywanych dla danych retrospektywnych i stosowana metodologia,

Opis wszelkich różnic między zakresem (rodzaje działalności gospodarczej, pracownicy, zmienne) danych retrospektywnych i danych bieżących,

Opis porównywalności danych retrospektywnych i danych bieżących.


DYREKTYWY

29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/9


DYREKTYWA KOMISJI 2008/100/WE

z dnia 28 października 2008 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 1 ust. 4 lit. a) i j) oraz art. 5 ust. 2,

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 90/496/EWG przewiduje, że błonnik pokarmowy powinien zostać zdefiniowany.

(2)

Warunki dotyczące oświadczeń żywieniowych, takich jak „źródło błonnika pokarmowego” lub „wysoka zawartość błonnika pokarmowego” są określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (2).

(3)

Dla celów przejrzystości i spójności z innymi przepisami prawa wspólnotowego, które odnoszą się do tego pojęcia, konieczne jest podanie definicji „błonnika pokarmowego”.

(4)

Definicja błonnika pokarmowego powinna uwzględnić odpowiednie prace prowadzone w ramach Kodeksu Żywnościowego oraz oświadczenie dotyczące błonnika pokarmowego wydane przez Panel Naukowy ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w dniu 6 lipca 2007 r.

(5)

Błonnik pokarmowy tradycyjnie spożywany jest jako materiał roślinny i wywołuje jeden lub więcej korzystnych efektów fizjologicznych, takich jak: skrócenie czasu pasażu jelitowego, zwiększenie objętości stolca, fermentacja pod wpływem mikroflory okrężnicy, obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu we krwi, obniżenie poziomu cholesterolu LDL we krwi, obniżenie poziomu cukru we krwi lub obniżenie poziomu insuliny we krwi. Z najnowszych badań naukowych wynika, że podobne korzystne efekty fizjologiczne można uzyskać, stosując inne polimery węglowodanowe, które nie są strawne i w sposób naturalny nie występują w żywności przygotowanej do spożycia. Dlatego definicja błonnika pokarmowego powinna obejmować polimery węglowodanowe, które wywierają jeden lub więcej korzystnych efektów fizjologicznych.

(6)

Polimery węglowodanowe pochodzenia roślinnego, które odpowiadają definicji błonnika pokarmowego, mogą być ściśle związane w roślinie z ligniną lub innymi składnikami, które nie są węglowodanami, takimi jak: związki fenolowe, woski, saponiny, fityniany, kutyna i fitosterole. Jeżeli substancje te są ściśle związane z polimerami węglowodanowymi pochodzenia roślinnego i są ekstrahowane z polimerami węglowodanowymi do analizy błonnika pokarmowego, mogą być uznane za błonnik pokarmowy. Jeżeli jednak są oddzielone od polimerów węglowodanowych i dodane do żywności, substancji tych nie należy uznawać za błonnik pokarmowy.

(7)

W celu uwzględnienia rozwoju naukowego i technologicznego konieczne jest dokonanie zmian w wykazie współczynników przeliczeniowych energii.

(8)

Sprawozdanie FAO z warsztatów technicznych dotyczących wartości energetycznej żywności – metod analizy i współczynników przeliczeniowych zawiera stwierdzenie, że zakłada się, iż 70 % błonnika pokarmowego w tradycyjnych artykułach spożywczych podlega fermentacji. Dlatego też średnia wartość energetyczna dla błonnika pokarmowego powinna wynosić 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Erytrytol może być stosowany w szerokiej gamie produktów spożywczych, między innymi do zastępowania takich składników odżywczych, jak cukier, jeżeli pożądana jest niższa wartość energetyczna.

(10)

Erytrytol jest poliolem i zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w art. 5 ust. 1 dyrektywy 90/496/EWG jego energia byłaby obliczana przy zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego dla polioli, tj. 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Zastosowanie tego współczynnika przeliczeniowego energii nie pozwoliłoby na przekazanie konsumentowi pełnej informacji o obniżeniu wartości energetycznej produktu poprzez zastosowanie w procesie jego wytwarzania erytrytolu. Komitet Naukowy ds. Żywności w swojej opinii na temat erytrytolu z dnia 5 marca 2003 r. stwierdził, że energia dostarczana przez erytrytol wynosi mniej niż 0,9 kJ/g (mniej niż 0,2 kcal/g) Dlatego też należy przyjąć odpowiedni współczynnik przeliczeniowy dla erytrytolu.

(11)

Załącznik do dyrektywy 90/496/EWG wymienia witaminy i minerały, które mogą być wymienienie wśród składników odżywczych na etykiecie, określa ich zalecane dzienne spożycie (RDA) oraz określa, jaka ilość substancji stanowi jej ilość znaczącą. Celem tego wykazu RDA jest dostarczenie danych do oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych i obliczania, jaka ilość substancji stanowi jej ilość znaczącą.

(12)

Zasada dotycząca ilości znaczącej, określona w załączniku do dyrektywy 90/496/EWG, stanowi ramy odniesienia dla pozostałego prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dla art. 8 ust. 3 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (3), w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oraz w art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (4).

(13)

Wartości RDA wymienione w załączniku do dyrektywy 90/496/EWG określone są w oparciu o zalecenie ustalone na spotkaniu konsultacyjnym ekspertów FAO/WHO w Helsinkach w 1988 r.

(14)

W celu zapewnienia spójności z pozostałym prawodawstwem wspólnotowym obecny wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich RDA powinien zostać uaktualniony w świetle rozwoju nauki od 1988 r.

(15)

Komitet Naukowy ds. Żywności w swojej opinii na temat zmiany wartości odniesienia dla oznaczania wartości odżywczej, wyrażonej w dniu 5 marca 2003 r., zawarł wartości odniesienia dla dorosłych. Opinia ta obejmuje witaminy i minerały wymienione w załączniku I do dyrektywy 2002/46/WE i w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006.

(16)

Dlatego załącznik do dyrektywy 90/496/EWG powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(17)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 90/496/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 4 lit. j) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W załączniku II wprowadza się definicję materiału i, w razie potrzeby, określa metody analizy;”;

2)

w art. 5 ust. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

błonnik pokarmowy 2 kcal/g – 8 kJ/g,

erytrytol 0 kcal/g – 0 kJ/g.”;

3)

załącznik zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej dyrektywy;

4)

dodaje się tekst w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 października 2009 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy w sposób zakazujący handlu produktami, które nie są zgodne z dyrektywą 90/496/EWG, zmienioną niniejszą dyrektywą, od dnia 31 października 2012 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 276 z 6.10.1990, s. 40.

(2)  Dz.U. L 12 z 18.1.2007, s. 3.

(3)  Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

(4)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik do dyrektywy 90/496/EWG otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Witaminy i składniki mineralne, których zawartość można podawać oraz ich dzienne zalecane spożycie (RDA)

Witamina A (μg)

800

Witamina D (μg)

5

Witamina E (mg)

12

Witamina K (μg)

75

Witamina C (mg)

80

Tiamina (mg)

1,1

Ryboflawina (mg)

1,4

Niacyna (mg)

16

Witamina B6 (mg)

1,4

Kwas foliowy (μg)

200

Witamina B12 (μg)

2,5

Biotyna (μg)

50

Kwas pantotenowy (mg)

6

Potas (mg)

2 000

Chlorek (mg)

800

Wapń (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Magnez (mg)

375

Żelazo (mg)

14

Cynk (mg)

10

Miedź (mg)

1

Mangan (mg)

2

Fluorek (mg)

3,5

Selen (μg)

55

Chrom (μg)

40

Molibden (μg)

50

Jod (μg)

150

Do celów określania, co stanowi ilość znaczącą, co do zasady należy uwzględniać 15 % zalecanego spożycia określonego w niniejszym załączniku zawartego w 100 g lub 100 ml lub w opakowaniu produktu, jeśli opakowanie zawiera wyłącznie jedną porcję.”


ZAŁĄCZNIK II

W dyrektywie 90/496/EWG dodaje się załącznik II w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK II

Definicja materiału stanowiącego błonnik pokarmowy i metody analizy, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. j)

Definicja materiału stanowiącego błonnik pokarmowy

Do celów niniejszej dyrektywy »błonnik pokarmowy« oznacza polimery węglowodanowe z co najmniej trzema jednostkami monomerów, które nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka i należą do następujących kategorii:

jadalne polimery węglowodanowe naturalnie występujące w żywności przygotowanej do spożycia,

jadalne polimery węglowodanowe otrzymane z surowców żywnościowych za pomocą środków fizycznych, enzymatycznych lub chemicznych, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dowody naukowe,

jadalne syntetyczne polimery węglowodanowe, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dowody naukowe.”


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Parlament Europejski i Rada

29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/13


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 22 października 2008 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

(2008/818/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1) z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), a w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji („fundusz”) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi z najważniejszych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im ponownej integracji na rynku pracy.

(2)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. umożliwia uruchomienie funduszu na kwotę 500 mln EUR rocznie.

(3)

W dniu 6 lutego 2008 r. Hiszpania złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku ze zwolnieniami w sektorze motoryzacyjnym, w szczególności pracowników przedsiębiorstwa Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Wniosek przedstawiono w zgodzie z wymogami dotyczącymi określania wkładów finansowych, określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

(4)

W dniu 8 maja 2008 r. Litwa złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku ze zwolnieniami w sektorze tekstylnym, w szczególności dla pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Alytaus Tekstile. Wniosek przedstawiono w zgodzie z wymogami dotyczącymi określania wkładów finansowych, określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

(5)

W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla powyższych wniosków,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 należy uruchomić środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 10 770 772 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 22 października 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


Komisja

29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/15


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 października 2008 r.

dotycząca niewłączenia butralinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6066)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/819/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, i ustanawiają wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje butralin.

(3)

Wpływ butralinu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono również państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedkładać odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku butralinu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Francja, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 20 lutego 2006 r.

(4)

Komisja zbadała substancję butralin zgodnie z art. 11a rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. Projekt sprawozdania z przeglądu dla tej substancji został poddany przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie przyjęty dnia 20 maja 2008 r. w formie sprawozdania z przeglądu opracowanego przez Komisję.

(5)

W trakcie badania tej substancji czynnej przez Komitet, przy uwzględnieniu uwag otrzymanych od państw członkowskich stwierdzono, że istnieją wyraźne przesłanki wskazujące na prawdopodobieństwo jej szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka, a w szczególności na operatorów, ponieważ poziom ekspozycji przekracza 100 % wartości dopuszczalnego poziomu narażenia operatora (AOEL). Ponadto inne obawy zgłoszone w sprawozdaniu z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców zostały uwzględnione w sprawozdaniu z przeglądu dla tej substancji.

(6)

Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników badania butralinu oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Jednak pomimo przedstawionych przez powiadamiającego argumentów nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny zagrożenia dokonane na podstawie przedłożonych informacji nie uprawdopodobniły, by w proponowanych warunkach stosowania środki ochrony roślin zawierające butralin zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz b) dyrektywy 91/414/EWG.

(7)

Nie należy zatem włączać butralinu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(8)

Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające butralin zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produkty.

(9)

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających butralin powinien być ograniczony do dwunastu miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, co sprawi, że środki ochrony roślin zawierające butralin będą dostępne dla rolników przez 18 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

(10)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla butralinu zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (4), mając na uwadze ewentualne włączenie tej substancji do załącznika I do wspomnianej dyrektywy.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Butralinu nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa członkowskie dopilnowują, aby:

a)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające butralin zostały wycofane do dnia 20 kwietnia 2009 r.;

b)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające butralin nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 20 kwietnia 2010 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(3)  Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4)  Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.


29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/17


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133)

(2008/820/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 13 stycznia 2006 r. Komitet Współpracy Celnej AKP-WE przyjął decyzję nr 3/2005 wprowadzającą odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej (2). Zgodnie z tą decyzją, w drodze odstępstwa od przepisów szczególnych zawartych w wykazie w załączniku II do Protokołu 1 do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE (3), Suazi przydzielono roczną ilość wynoszącą 1 300 ton przędzy rdzeniowej na okres od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(2)

Po wygaśnięciu umowy o partnerstwie AKP-WE dnia 31 grudnia 2007 r. Suazi zwróciło się dnia 24 kwietnia 2008 r., zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, o przyznanie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w tym załączniku na okres pięciu lat. Dnia 25 czerwca 2008 r. Suazi przedstawiło dodatkowe informacje związane z tym wnioskiem. Wniosek dotyczy całkowitej rocznej ilości wynoszącej 1 300 ton przędzy rdzeniowej objętej pozycjami HS 5206 22, 5206 42, 5402 52 i 5402 62.

(3)

Suazi jest niewielkim śródlądowym krajem rozwijającym się. Według informacji przedstawionych przez władze Suazi gospodarka tego kraju jest w znacznym stopniu zależna od handlu i już w chwili obecnej charakteryzuje ją wysoka stopa bezrobocia. Stosowanie obowiązujących reguł pochodzenia miałoby poważne skutki dla kontynuacji wywozu do Wspólnoty. W celu wytworzenia produktu końcowego Suazi zmuszone jest do przywozu materiałów niepochodzących i w chwili obecnej nie jest w stanie przestrzegać zasad dotyczących kumulacji pochodzenia ustanowionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007. Produkt końcowy nie odpowiada zatem zasadom ustanowionym w tym załączniku. W celu uzyskania dostępu do rynku Wspólnoty Suazi dokonało już znacznych inwestycji, głównie poprzez kumulację z Republiką Południowej Afryki, tak by wyeliminować zależność od tymczasowego odstępstwa. Wniosek o przyznanie tymczasowego odstępstwa na mocy art. 36 ust. 1 lit. b) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 jest zatem uzasadniony.

(4)

W celu umożliwienia Suazi kontynuacji wywozu do Wspólnoty po wygaśnięciu dnia 31 grudnia 2007 r. odstępstwa, przyznanego przez Komitet Współpracy Celnej AKP-WE decyzją nr 3/2005, należy przyznać nowe odstępstwo.

(5)

W celu zapewnienia sprawnego przejścia ze stosowania umowy o partnerstwie AKP-WE na stosowanie Umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC (Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju) objętymi EPA (Umowa o partnerstwie gospodarczym), z drugiej strony (umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym SADC-UE), należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

(6)

Biorąc pod uwagę przewidziany przywóz, tymczasowe odstępstwo od reguł pochodzenia ustanowionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 nie spowoduje poważnego zagrożenia dla ustanowionego przemysłu wspólnotowego, pod warunkiem że przestrzegane są określone warunki dotyczące ilości, nadzoru i czasu trwania.

(7)

Dlatego też uzasadnione jest przyznanie tymczasowego odstępstwa na mocy art. 36 ust. 1 lit. b) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007.

(8)

Na mocy art. 39 protokołu w sprawie państwa pochodzenia załączonego do umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym SADC-UE Suazi będzie mogło złożyć wnioski o odstępstwo od reguł pochodzenia w chwili, gdy umowa ta wejdzie w życie lub gdy będzie tymczasowo stosowana w oczekiwaniu na wejście w życie.

(9)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w umowie przejściowej o partnerstwie gospodarczym SADC-UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewiduje się na 2008 r. Odstępstwo nie może zostać zatem przyznane na okres pięciu lat, o co zwrócono się we wniosku, lecz powinno zostać przyznane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

(10)

Odstępstwo powinno zatem zostać przyznane Suazi w odniesieniu do 1 300 ton przędzy rdzeniowej na okres jednego roku.

(11)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) ustanawia zasady dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania odbywającego się w bliskiej współpracy między władzami Suazi, organami celnymi państw członkowskich i Komisją wspomniane zasady powinny obowiązywać, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, w odniesieniu do ilości przywożonych na mocy odstępstwa przyznanego niniejszą decyzją.

(12)

Aby pozwolić na skuteczne monitorowanie funkcjonowania odstępstwa, władze Suazi powinny regularnie powiadamiać Komisję o szczegółach wydawanych świadectw przewozowych EUR.1.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 i zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. b) tego załącznika przędza rdzeniowa objęta pozycjami HS nr 5206 22, 5206 42, 5402 52 i 5402 62, wyprodukowana z materiałów niepochodzących, uznawana jest za pochodzącą ze Suazi zgodnie z warunkami określonymi w art. 2–6 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do określonych w załączniku produktów i ilości, które zostały zgłoszone do wprowadzenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie z Suazi w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 3

Ilości określone w załączniku do niniejszej decyzji są zarządzane zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 4

Organy celne Suazi podejmują konieczne środki w celu przeprowadzenia kontroli ilościowych dotyczących wywozu produktów, o których mowa w art. 1.

W tym celu wszelkie świadectwa przewozowe EUR1 wydawane przez organy celne Suazi dla tych produktów zawierają odniesienie do niniejszej decyzji.

Właściwe organy Suazi przesyłają Komisji kwartalne zestawienie ilości, w odniesieniu do których na mocy niniejszej decyzji wydano świadectwa przewozowe EUR.1, oraz numery seryjne tych świadectw.

Artykuł 5

Rubryka 7 świadectw przewozowych EUR1 wydanych na mocy niniejszej decyzji zawiera następujące sformułowanie:

„Derogation — Decision 2008/820/EC”.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Obowiązuje ona do momentu zastąpienia reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 regułami pochodzenia załączonymi do dowolnej umowy ze Suazi, gdy umowa taka zacznie być tymczasowo stosowana albo wejdzie w życie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lecz w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2008 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 26 z 31.1.2006, s. 14.

(3)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 94.

(4)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okres

Ilość

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Przędza rdzeniowa

1.1.2008 r. do 31.12.2008 r.

1 300 ton


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/20


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUPOL AFGHANISTAN/1/2008

z dnia 3 października 2008 r.

dotycząca mianowania szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

(2008/821/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN) (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 ust. 1 wspólnego działania 2007/369/WPZiB stanowi, iż Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest upoważniony do podejmowania stosownych decyzji, zgodnie z art. 25 Traktatu, w ramach kontroli politycznej misji EUPOL AFGHANISTAN i zarządzania strategicznego tą misją, w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji.

(2)

Pismem z dnia 14 sierpnia 2008 r. obecny szef misji poinformował Komisję o swojej decyzji o wypowiedzeniu wiążącej go umowy z dniem 30 września 2008 r.

(3)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zaproponował, by na stanowisko szefa misji EUPOL AFGHANISTAN mianować pana Kaia VITTRUPA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan Kai VITTRUP zostaje niniejszym mianowany od dnia 16 października 2008 r. szefem misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2008 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. ROGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 33.


29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/21


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/822/WPZiB

z dnia 27 października 2008 r.

dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 października 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/705/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (1), które przedłużało ważność ich krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt na terytorium państw członkowskich, o których mowa we wspólnym stanowisku 2002/400/WPZiB (2), na okres kolejnych 12 miesięcy.

(2)

Na podstawie oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB Rada uważa za właściwe przedłużenie ważności tych zezwoleń na okres kolejnych 12 miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Państwa członkowskie, o których mowa w art. 2 wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB, przedłużają ważność krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt udzielonych zgodnie z art. 3 wspomnianego wspólnego stanowiska na okres kolejnych 12 miesięcy.

Artykuł 2

Rada dokonuje oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszego wspólnego stanowiska.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 października 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2007, s. 54.

(2)  Dz.U. L 138 z 28.5.2002, s. 33.


Sprostowania

29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/22


Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213 z dnia 8 sierpnia 2008 r. )

Strona 58, motyw 10:

zamiast:

„(10)

Należy również przyjąć niezbędne środki mające zapewnić, że żadne odszkodowanie nie zostanie przyznane rządowi Iranu lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w Iranie, lub wskazanym osobom lub podmiotom, lub jakiejkolwiek osobie wysuwającej roszczenie za pośrednictwem lub na korzyść takiej osoby lub takiego podmiotu, …”,

powinno być:

„(10)

Należy również przyjąć niezbędne środki mające zapewnić, że żadne odszkodowanie nie zostanie przyznane rządowi Iranu lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w Iranie, lub wskazanym osobom lub podmiotom, lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi wysuwającemu roszczenie za pośrednictwem lub na korzyść takiej osoby lub takiego podmiotu, …”.

Strona 60, art. 1, pkt 4 wprowadzający nowy art. 3c, ust. 1:

zamiast:

„1.   Oprócz inspekcji mających na celu zapewnienie wdrożenia odpowiednich postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), 1747 (2007) i 1803 (2008) oraz art. 1 niniejszego wspólnego stanowiska, państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi krajowymi organami prawnymi i zgodnie z krajowym prawodawstwem oraz prawem międzynarodowym, zwłaszcza prawem morza i odnośnymi porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi lotnictwa cywilnego, dokonują w swoich portach lotniczych i morskich inspekcji wysyłanych do Iranu i przysyłanych z tego kraju ładunków samolotów i statków, zwłaszcza tych będących w posiadaniu lub zarządzanych przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line, o ile istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że dany samolot lub statek przewozi towary zakazane określone w niniejszym wspólnym stanowisku.”,

powinno być:

„1.   Oprócz inspekcji mających na celu zapewnienie wdrożenia odpowiednich postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), 1747 (2007) i 1803 (2008) oraz art. 1 niniejszego wspólnego stanowiska, państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi krajowymi organami prawnymi i zgodnie z krajowym prawodawstwem oraz prawem międzynarodowym, zwłaszcza prawem morza i odnośnymi porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi lotnictwa cywilnego, dokonują w swoich portach lotniczych i morskich inspekcji wysyłanych do Iranu i przysyłanych z tego kraju ładunków samolotów i statków będących w posiadaniu lub zarządzanych przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line, o ile istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że dany samolot lub statek przewozi towary zakazane określone w niniejszym wspólnym stanowisku.”.

Strona 60, art. 1, pkt 4 wprowadzający nowy artykuł 3c, ust. 3:

zamiast:

„3.   Samoloty transportowe i statki handlowe będące w posiadaniu lub kontrolowane przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line …”,

powinno być:

„3.   Samoloty transportowe i statki handlowe będące w posiadaniu lub zarządzane przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line …”.


29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/23


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211 z dnia 6 sierpnia 2008 r. )

Strona 2, motyw 20:

zamiast:

„(20)

Stopniowanie preferencji powinno opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji Wspólnej Taryfy Celnej. Stopniowanie preferencji dotyczące sekcji dla państwa beneficjenta należy stosować wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria stopniowania preferencji przez trzy kolejne lata, aby zwiększyć przewidywalność i sprawiedliwość stopniowania preferencji przez wyeliminowanie skutków dużych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu.”,

powinno być:

„(20)

Zniesienie preferencji powinno opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji Wspólnej Taryfy Celnej. Zniesienie preferencji w danej sekcji w stosunku do państwa beneficjenta powinno mieć miejsce wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria dla zniesienia preferencji przez trzy kolejne lata, aby zwiększyć przewidywalność i sprawiedliwość znoszenia preferencji przez wyeliminowanie skutków dużych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu.”.

Strona 6, art. 13 ust. 1:

zamiast:

„1.   Preferencje taryfowe określone w art. 6 i 7 zostają zniesione w stosunku do produktów pochodzących z państwa beneficjenta objętego daną sekcją, jeżeli według najnowszych danych dostępnych w dniu 1 września 2007 r. średnia wartość przywozu wspólnotowego z tego państwa produktów zawartych w danej sekcji i objętych rozwiązaniem, z którego korzysta to państwo, przez trzy kolejne lata przekracza 15 % wartości wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw beneficjentów i terytoriów beneficjentów. Dla produktów z sekcji XI(a) i XI(b) próg ten wynosi 12,5 %.”,

powinno być:

„1.   Preferencje taryfowe określone w art. 6 i 7 zostają zniesione w stosunku do produktów pochodzących z państwa beneficjenta wyszczególnionego w danej sekcji, jeżeli według najnowszych danych dostępnych w dniu 1 września 2007 r. średnia wartość przywozu wspólnotowego z tego państwa produktów zawartych w danej sekcji i objętych rozwiązaniem, z którego korzysta to państwo, przez trzy kolejne lata przekracza 15 % wartości wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw beneficjentów i terytoriów beneficjentów. Dla produktów z sekcji XI(a) i XI(b) próg ten wynosi 12,5 %.”.


29.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.