ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 281

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
24 października 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy dla wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie (Wersja skodyfikowana)

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

14

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/809/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894)  ( 1 )

16

 

 

2008/810/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na drugą połowę roku 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5976)

30

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2008/811/WE

 

*

Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 24 września 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

32

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

35

 

*

Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2000/383/WSiSW) (Dz.U. L 140 z 14.6.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 01, s. 187)

35

 

 

 

*

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1040/2008

z dnia 23 października 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1041/2008

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie zasad przyznawania pomocy dla wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 172 ust. 2 w powiązaniu z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2051/96 z dnia 25 października 1996 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 (2) zostało znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy je więc ujednolicić.

(2)

Zgodnie z Porozumieniem zawartym na zakończenie negocjacji między Wspólnotą Europejską a Kanadą na mocy art. XXIV:6 GATT, określonego w załączniku IV do decyzji Rady 95/591/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. dotyczącej wniosków z wyników negocjacji z niektórymi państwami trzecimi na mocy art. XXIV:6 GATT i innych związanych z tym kwestii (4) (Stany Zjednoczone i Kanada), subsydia wywozowe do świeżej, chłodzonej lub mrożonej wołowiny i cielęciny przeznaczonej dla Kanady ograniczone są do 5 000 ton rocznie.

(3)

Zarządzanie tym porozumieniem powinno być oparte o wnioski o wydanie szczególnych wspólnotowych pozwoleń na wywóz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (wersja przekształcona) (5). Ponadto należy opracować formularz świadectwa tożsamości dla kanadyjskich organów celnych. Niezbędne jest określenie rodzaju tych świadectw tożsamości i procedury ich wykorzystywania.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do wywozu do Kanady 5 000 ton wołowiny i cielęciny w roku kalendarzowym, pochodzącej ze Wspólnoty, świeżej, schłodzonej lub mrożonej, kwalifikującej się do szczególnego traktowania.

2.   Mięso określone w ust. 1 musi spełniać ustanowione przez Kanadę wymagania dotyczące ochrony zdrowia i pochodzić od zwierząt poddanych ubojowi nie wcześniej niż z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do wywozowej odprawy celnej.

Artykuł 2

Podczas dokonywania wywozowej odprawy celnej wydawane jest na żądanie wnioskującego świadectwo tożsamości określone w art. 3, po przedstawieniu pozwolenia na wywóz wystawionego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 382/2008 i świadectwa weterynaryjnego wykazującego datę uboju zwierząt, od których pochodzi wywożone mięso.

Artykuł 3

1.   Świadectwo tożsamości jest sporządzane, w co najmniej jednym egzemplarzu, na formularzu odpowiadającym wzorowi zamieszczonemu w załączniku I.

Świadectwo drukowane jest w języku angielskim na białym papierze o wymiarach 210 × 297 mm. Każde świadectwo posiada indywidualny numer seryjny nadawany przez urząd celny określony w art. 4.

Wywożące państwo członkowskie może wymagać, by wszelkie świadectwa stosowane na jego terytorium były wydrukowane w jednym z jego języków urzędowych, jak również w języku angielskim.

2.   Kopie opatrzone są tym samym numerem seryjnym co oryginał. Wszelkie dane szczegółowe wprowadzane do oryginału i kopii są pisane na maszynie, lub, jeżeli wprowadzane są ręcznie, drukowane są atramentem i wielkimi literami.

Artykuł 4

1.   Świadectwo tożsamości i jego kopie są wystawiane przez urząd celny, w którym następuje wywozowa odprawa celna mięsa.

2.   Urząd celny określony w art. 1 poświadcza we właściwej sekcji oryginał świadectwa i przekazuje świadectwo zainteresowanym stronom, zatrzymując kopię.

Artykuł 5

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu sprawdzenia pochodzenia i rodzaju produktów, dla których wystawiane są świadectwa tożsamości.

Artykuł 6

Rozporządzenie (WE) nr 2051/96 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 274 z 26.10.1996, s. 18.

(3)  Zob. załącznik II.

(4)  Dz.U. L 334 z 30.12.1995, s. 25.

(5)  Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.


ZAŁĄCZNIK I

Świadectwo tożsamości, o którym mowa w art. 3

Image


ZAŁĄCZNIK II

Uchylone rozporządzenie ze zmianą

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2051/96

(Dz.U. L 274 z 26.10.1996, s. 18).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2333/96

(Dz.U. L 317 z 6.12.1996, s. 13).

jedynie artykuł pierwszy


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2051/96

Niniejsze rozporządzenie

Artykuły 1–5

Artykuły 1–5

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III


24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1042/2008

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych (2) przewiduje procedurę stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych.

(2)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne (3) oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na to zaproszenie do składania ofert, nie przyznaje się żadnych refundacji w okresie składania ofert kończącym się dnia 21 października 2008 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008 w okresie składania ofert kończącym się dnia 21 października 2008 r. nie przyznaje się żadnej refundacji dla produktów i krajów przeznaczenia wymienionych w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 20.

(3)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 69.


24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1043/2008

z dnia 23 października 2008 r.

ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 ostatni akapit i art. 170,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym produktów wymienionych w części XVII załącznika I do tego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może zostać pokryta przez refundację wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku wieprzowiny, refundacje wywozowe powinny zostać ustalone zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162 do 164, 167, 169 i 170 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje mogą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie i posiadających znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). Produkty te muszą również spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3) i rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Produkty objęte refundacjami wywozowymi, o których mowa w art. 164 rozporządzenia (EWG) nr 1234/2007, oraz kwoty tych refundacji określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 24 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 83.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny, stosowane od dnia 24 października 2008 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Uwaga: Kody produktów i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w zmienionym rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).


24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1044/2008

z dnia 23 października 2008 r.

ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 akapit ostatni i art. 170,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica między cenami produktów wyszczególnionych w części XV załącznika I do tego rozporządzenia na rynku światowym a cenami tych produktów wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta przez refundację wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku wołowiny i cielęciny, refundacje wywozowe należy ustalić zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162–164 oraz 167–170 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Zgodnie z art. 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 refundacje wywozowe mogą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4)

Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które posiadają znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2). Produkty te powinny również spełniać wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3) i w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4).

(5)

Artykuł 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (5) przewiduje zmniejszenie specjalnej refundacji, jeśli ilości wywożone stanowią mniej niż 95 %, ale nie mniej niż 85 % łącznej wagi kawałków mięsa wyprodukowanych przez odkostnienie.

(6)

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 680/2008 (6) i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Produkty objęte refundacjami wywozowymi, o których mowa w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, oraz kwoty tych refundacji określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Artykuł 2

W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1359/2007, stawka refundacji wywozowej dla produktów objętych kodem 0201 30 00 9100 ulega zmniejszeniu o 7 EUR/100 kg.

Artykuł 3

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 680/2008.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 24 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22.

(3)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 83.

(5)  Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21.

(6)  Dz.U. L 190 z 18.7.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe w sektorze wołowiny i cielęciny stosowane od dnia 24 października 2008 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji wywozowej

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

48,8

B03

EUR/100 kg wagi netto

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

48,8

B03

EUR/100 kg wagi netto

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

61,0

B03

EUR/100 kg wagi netto

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg wagi netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg wagi netto

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg wagi netto

22,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg wagi netto

84,7

B03

EUR/100 kg wagi netto

49,8

EG

EUR/100 kg wagi netto

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg wagi netto

50,8

B03

EUR/100 kg wagi netto

29,9

EG

EUR/100 kg wagi netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

16,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg wagi netto

16,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg wagi netto

16,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

16,3

B03

EUR/100 kg wagi netto

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg wagi netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg wagi netto

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg wagi netto

22,6

B03

EUR/100 kg wagi netto

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg wagi netto

20,7

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).

Kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

B00

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz ze Wspólnoty).

B02

:

B04 i miejsce przeznaczenia EG.

B03

:

Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo (), Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, zaopatrzenie i zapasy żywności (miejsca przeznaczenia określone w art. 36 i 45 oraz odpowiednio w art. 44 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong, Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.


(1)  Jak określono w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(2)  Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od przedłożenia zaświadczenia znajdującego się w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 3).

(3)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od spełnienia warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1359/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21) oraz, w odpowiednich przypadkach, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1741/2006 (Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 7).

(4)  Wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, s. 7).

(5)  Wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2051/96 (Dz.U. L 274 z 26.10.1996, s. 18).

(6)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1731/2006 (Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12).

(7)  Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, s. 39).

Określenie „zawartość przeciętna” odnosi się do ilości próbki, której definicję przedstawiono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, s. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko.


24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1045/2008

z dnia 23 października 2008 r.

ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/95 (2) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustalono ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów. Należy zatem opublikować ceny reprezentatywne.

(3)

Ze względu na sytuację na rynku zmianę tę należy jak najszybciej zastosować.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuję się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 23 października 2008 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis produktu

Cena reprezentatywna

(EUR/100 kg)

Zabezpieczenie określone w art. 3 ust. 3

(EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Piersi z kurczaka, mrożone

213,3

0

BR

0207 14 60

Nogi z kurczaka, mrożone

113,6

9

BR

0207 14 70

Inne kawałki kurczaka, mrożone

102,7

77

BR

0207 25 10

Indyki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %«, mrożone

174,4

0

BR

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Żółtka jaj

473,4

0

AR

0408 91 80

Żółtka jaj

461,0

0

AR

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus

200,4

26

BR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod »ZZ« oznacza »inne pochodzenie«.”


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/16


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 października 2008 r.

dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/809/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(2)

Istnieje szereg kombinacji substancji i rodzajów produktów, w przypadku których wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 kompletnej dokumentacji.

(3)

W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 8 listopada 2007 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

(4)

W okresie trzech miesięcy od upublicznienia tej informacji żadna osoba ani państwo członkowskie nie wyraziło zainteresowania przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do omawianych substancji i rodzajów produktów.

(5)

Dlatego zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 przedmiotowych substancji i rodzajów produktu nie należy włączać do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Substancje i rodzaje produktów wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie zostają włączone do załączników I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE.

Artykuł 2

Do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 niniejszą decyzję stosuje się od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Nazwa

Numer EC

Numer CAS

Rodzaj produktu

RMS

Bis[1-cykloheksylo-l,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniomato(2-)]miedź

 

312600-89-8

2

AT

Bis[1-cykloheksylo-l,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniomato(2-)]miedź

 

312600-89-8

6

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

Chlorokrezol

200-431-6

59-50-7

4

FR

Kwas mrówkowy

200-579-1

64-18-6

1

BE

Kwas mrówkowy

200-579-1

64-18-6

13

BE

Kwas benzoesowy

200-618-2

65-85-0

1

DE

Kwas benzoesowy

200-618-2

65-85-0

2

DE

Kwas benzoesowy

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Kwas salicylowy

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

Kwas cytrynowy

201-069-1

77-92-9

2

BE

Kwas cytrynowy

201-069-1

77-92-9

3

BE

Symklozen

201-782-8

87-90-1

6

UK

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

2

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

3

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

4

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

6

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glioksal

203-474-9

107-22-2

6

FR

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

1

DE

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

2

DE

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

3

DE

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

4

DE

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dichloro-5,5 -dimetylohydantoina

204-258-7

118-52-5

2

NL

Chlorofen

204-385-8

120-32-1

1

NO

Chlorofen

204-385-8

120-32-1

4

NO

Chlorofen

204-385-8

120-32-1

6

NO

Benzoesan benzylu

204-402-9

120-51-4

2

UK

Chlorek benzetoniowy

204-479-9

121-54-0

1

BE

Chlorek cetylpirydyniowy

204-593-9

123-03-5

1

UK

Chlorek cetylpirydyniowy

204-593-9

123-03-5

3

UK

Chlorek cetylpirydyniowy

204-593-9

123-03-5

4

UK

Chlorek cetylpirydyniowy

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

Tosylochloramid sodu

204-854-7

127-65-1

1

ES

Tosylochloramid sodu

204-854-7

127-65-1

6

ES

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

2

UK

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

4

UK

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

6

UK

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

13

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

2

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

3

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

4

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

5

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

6

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

13

UK

Kaptan

205-087-0

133-06-2

6

IT

Tiuram

205-286-2

137-26-8

2

BE

Tiuram

205-286-2

137-26-8

6

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

2

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

6

BE

Metyloditiokarbaminian potasu

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

13

BE

Cyjanoditiokarbiminian disodu

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

6

ES

Diuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

Benzoesan sodu

208-534-8

532-32-1

1

DE

Benzoesan sodu

208-534-8

532-32-1

2

DE

Benzoesan sodu

208-534-8

532-32-1

6

DE

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

2

FR

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

6

FR

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

13

FR

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

2

AT

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

6

AT

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

13

AT

Bromek tetradoniowy

214-291-9

1119-97-7

1

NO

4,5-dichloro-3H-l,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dichloro-3H-l,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

13

NL

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Chlorotalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Troklozen sodu

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Troklozen sodu

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Etylosiarczan mecetroniowy

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Sulfon bis(trichlorometylowy)

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(Etylenodioksy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(Etylenodioksy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

2,4,6-trichlorofenolan sodu

223-246-2

3784-03-0

2

IE

2,4,6-trichlorofenolan sodu

223-246-2

3784-03-0

3

IE

2,4,6-trichlorofenolan sodu

223-246-2

3784-03-0

6

IE

Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2′′-(heksahydro-l,3,5-triazyn-l,3,5-triylo)trietanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2′′-(heksahydro-l,3,5-triazyn-l,3,5-triylo)trietanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2′′-(heksahydro-l,3,5-triazyn-l,3,5-triylo)trietanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tetrahydro-l,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tetrahydro-l,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbutyloazyna

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-bromo-2-nitrowinylo)benzen

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-bromo-2-nitrowinylo)benzen

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Chlorek didecylodimetyloamonu

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Jod

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Chlorek sodu

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Kwas ortofosforowy/Kwas fosforowy(V)

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Nadmanganian potasu/Manganian(VII) potasu

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Chloran sodu/Chloran(V) sodu

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Chloran sodu/Chloran(V) sodu

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Karbendazym

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Karbendazym

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Pirytionian cynku

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Chlorek bromu

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(Benzyloksy)metanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

P-chloro-m-krezolan sodu

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

13

DE

Kwas d-glukonowy, związek z N,N′′-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyna (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

Kwas d-glukonowy, związek z N,N′′-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyna (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Chlorek benzoksoniowy

243-008-1

19379-90-9

1

CY

P-[(dijodometylo)sulfonylo]toluen

243-468-3

20018-09-1

13

UK

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilotio)metylu

244-445-0

21564-17-0

2

NO

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilotio)metylu

244-445-0

21564-17-0

4

NO

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilotio)metylu

244-445-0

21564-17-0

6

NO

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilotio)metylu

244-445-0

21564-17-0

13

NO

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

1

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

2

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

3

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

4

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-lH-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-lH-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-lH-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna

258-067-9

52645-53-1

2

IE

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna

258-067-9

52645-53-1

3

IE

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

6

NO

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

6

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, chlorki

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, chlorki

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, chlorki

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-10-alkilodimetylowe, chlorki

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Kwasy tłuszczowe, kokosowe, produkty reakcji z dietanolaminą

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Aminy, C10-16-alkilodimetylowe, N-tlenki

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczan) pentapotasu

274-778-7

70693-62-8

1

SI

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bis(hydroksymetylo)-2,5-dioksoimidazolidyn-4-yl]-1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik/Diazolidynylomocznik

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bis(hydroksymetylo)-2,5-dioksoimidazolidyn-4-yl]-1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik/Diazolidynylomocznik

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Monoperoksyftalan magnezu heksahydrat

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Monoperoksyftalan magnezu heksahydrat

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Chlorek tributylotetradecylofosfoniowy

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Chlorek tributylotetradecylofosfoniowy

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Kwasy smołowe, frakcja polialkilofenolowa

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Kwasy smołowe, frakcja polialkilofenolowa

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, ekst./olej z australijskiego krzewu herbacianego

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, ekst./olej z australijskiego krzewu herbacianego

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, ekst./olej z australijskiego krzewu herbacianego

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Mocznik, N,N′-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Mocznik, N,N′-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Mocznik, N,N′-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dichloro-5-etylo-5-metyloimidazolidyno-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Produkty reakcji: Produkty reakcji kwasu glutaminowego i N-(C12-14-alkilo)propylenodiaminy

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Produkty reakcji: Produkty reakcji kwasu glutaminowego i N-(C12-14-alkilo)propylenodiaminy

403-950-8

164907-72-6

3

DE

Mieszanina: (C8-18)alkilbis(2-hydroksyetylo)amonowego fosforanu bis(2-etyloheksylowego); (C8-18)alkilobis(2-hydroksyetylo)amonowego 2-fosforanu etyloheksylowodoru

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-chloro- 2-(4-chlorfenoksy) fenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-l,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-l,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-l,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Produkty reakcji diizopropanoloaminy z formaldehydem (1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Produkty reakcji diizopropanoloaminy z formaldehydem (1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru/Perestan

432-790-1

1

HU

Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru/Perestan

432-790-1

5

HU

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ylometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

drobnoustroje

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotyp H14

drobnoustroje

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotyp H14

drobnoustroje

5

IT

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

mieszanina

139734-65-9

1

IE

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

mieszanina

139734-65-9

6

IE

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

mieszanina

139734-65-9

13

IE

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

1

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

2

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

3

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

4

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

6

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

13

UK

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 220-239-6)

mieszanina

55965-84-9

3

FR

Sole potasowe kwasów tłuszczowych (C15-21)

mieszanina

2

DE

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

1

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

2

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

3

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

4

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

5

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

6

ES

Czwartorzędowe związki amoniowe [benzyloalkilodimetylowe (alkil od C8-C22, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub wodorotlenki]/BKC

mieszanina substancji wymienionych w EINECS

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [benzyloalkilodimetylowe (alkil od C8-C22, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub wodorotlenki]/BKC

mieszanina substancji wymienionych w EINECS

13

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [dialkilodimetylowe (alkil od C6-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylosiarczan]/DDAC

mieszanina substancji wymienionych w EINECS

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [dialkilodimetylowe (alkil od C6-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylosiarczan]/DDAC

mieszanina substancji wymienionych w EINECS

13

IT

Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy

jeszcze nienadany

3

SE

Szkło srebrowo-cynkowo-aluminiowo-borofosforanowe/szkło tlenkowe srebrowo-cynkowe

jeszcze nienadany

398477-47-9

1

SE

Szkło srebrowo-cynkowo-aluminiowo-borofosforanowe/szkło tlenkowe srebrowo-cynkowe

jeszcze nienadany

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(.beta.-alliloksy-2,4-dichlorofenyloetylo)imidazol/Imazalil stopnia technicznego

środek ochrony roślin

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(.beta.-alliloksy-2,4-dichlorofenyloetylo)imidazol/Imazalil stopnia technicznego

środek ochrony roślin

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(.beta.-alliloksy-2,4-dichlorofenyloetylo)imidazol/Imazalil stopnia technicznego

środek ochrony roślin

73790-28-0

13

DE

3-(2,2-dichloroetenylo)-2.2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan [l.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyjano-(3-fenoksyfenyol)metylu/alfa-cypermetryna

środek ochrony roślin

67375-30-8

6

BE

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

środek ochrony roślin

122453-73-0

6

PT

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

środek ochrony roślin

122453-73-0

13

PT

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks ze srebrem/zeolit srebrowy

środek ochrony roślin

130328-18-6

6

SE

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks ze srebrem/zeolit srebrowy

środek ochrony roślin

130328-18-6

13

SE

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks z cynkiem/zeolit srebrowo-cynkowy

środek ochrony roślin

130328-20-0

1

SE

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks z cynkiem/zeolit srebrowo-cynkowy

środek ochrony roślin

130328-20-0

6

SE

Trioctan guazatyny

środek ochrony roślin

115044-19-4

2

UK

Mieszanina 5-Hydroksymetoksymetylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0) oktanu (CAS 59720-42-2, 16,0 %) i 5-hydroksy-1-aza-3,7-dioksabicyklo (3.3.0)oktanu (EINECS 229-457-6, 28,8 %), i 5-hydroksypoli[metylenooksy]metylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktanu (CAS 56709-13-8; 5,2 %) w wodzie (50 %)

środek ochrony roślin

6

PL

Mieszanina 5-Hydroksymetoksymetylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0) oktanu (CAS 59720-42-2, 16,0 %) i 5-hydroksy-1-aza-3,7-dioksabicyklo (3.3.0)oktanu (EINECS 229-457-6, 28,8 %), i 5-hydroksypoli[metylenooksy]metylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktanu (CAS 56709-13-8; 5,2 %) w wodzie (50 %)

środek ochrony roślin

13

PL

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

polimer

191546-07-3

6

HU

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

polimer

191546-07-3

7

HU

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

polimer

191546-07-3

10

HU

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

polimer

191546-07-3

13

HU

Kopolimer eteru N,N,N′,N′–Tetrametyloetylenodiaminobis(2-chloroetylowego)

polimer

31075-24-8

2

UK

Kopolimer eteru N,N,N′,N′–Tetrametyloetylenodiaminobis(2-chloroetylowego)

polimer

31075-24-8

13

UK

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól)

polimer

94667-33-1

3

IT

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól)

polimer

94667-33-1

6

IT

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól)

polimer

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na drugą połowę roku 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5976)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, angielskim i francuskim są autentyczne)

(2008/810/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 32 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 28 ust. 1 decyzji 90/424/EWG wspólnotowe laboratoria referencyjne w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt mogą otrzymywać pomoc wspólnotową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt (3) stanowi, że należy udzielić pomocy finansowej Wspólnoty, jeżeli zatwierdzone programy pracy są skutecznie realizowane, a także pod warunkiem dostarczenia przez beneficjentów wszelkich niezbędnych informacji w określonych terminach.

(3)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 stosunki między Komisją a wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi są regulowane w ramach umowy partnerstwa, której towarzyszy wieloletni program prac.

(4)

Komisja oceniła programy prac i odpowiadające im prognozy budżetowe przedłożone przez wspólnotowe laboratoria referencyjne na drugą połowę roku 2008.

(5)

Zgodnie z oceną pomoc finansową Wspólnoty powinny otrzymać wspólnotowe laboratoria referencyjne wyznaczone przez Wspólnotę do sprawowania funkcji i wypełniania obowiązków określonych w następujących aktach prawnych:

dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (4),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (5),

rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wyznaczające wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny i gruźlicy bydła, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (6),

(6)

Pomoc finansowa na działalność wspólnotowych laboratoriów referencyjnych i organizację przez nie warsztatów powinna również być zgodna z zasadami kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006.

(7)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (7), programy zwalczania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne) są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Ponadto w akapicie drugim art. 13 wymienionego rozporządzenia przewidziano, że w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, w odniesieniu do środków i programów objętych decyzją 90/424/EWG, koszty administracyjne i koszty zatrudnienia poniesione przez państwa członkowskie i przez beneficjentów otrzymujących pomoc z EFRG pokrywa Fundusz. Do celów kontroli finansowej zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W odniesieniu do chorób skorupiaków Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i obowiązków przewidzianych w części I załącznika VI do dyrektywy 2006/88/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 51 000 EUR w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 2

W odniesieniu do chorób koni innych niż afrykański pomór koni Wspólnota przyznaje pomoc finansową na rzecz AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine (Francja) na realizację funkcji i obowiązków przewidzianych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 180/2008.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 212 000 EUR w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 3

W odniesieniu do wścieklizny Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz laboratorium AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages w Nancy (Francja) na realizację funkcji i obowiązków przewidzianych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 737/2008.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 128 000 EUR w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r., z czego maksymalnie 33 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego wściekliźnie.

Artykuł 4

W odniesieniu do gruźlicy Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) działającemu w ramach Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, w Madrycie (Hiszpania) na realizację funkcji i obowiązków przewidzianych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 737/2008.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 100 000 EUR w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r., z czego maksymalnie 21 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym gruźlicy.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do:

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Zjednoczone Królestwo. Tel.: (44-13) 05 20 67 22.

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA)-Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Francja. Tel.: (33) 143 96 72 80.

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr Florence Cliquet, Nancy, 54220 Malzéville, Francja. Tel.: (33) 383 29 89 50.

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040. Madrid, Hiszpania. Tel.: (34) 913 94 39 92.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 331 z 29.11.2006, s. 8.

(4)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

(5)  Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4.

(6)  Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29.

(7)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.


AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/32


DECYZJA NR 2/2008 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA

z dnia 24 września 2008 r.

zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

(2008/811/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., w szczególności art. 7 Protokołu nr 2 do wymienionej Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu realizacji postanowień Protokołu nr 2 do Umowy Wspólny Komitet ustala wewnętrzne ceny referencyjne dla Umawiających się Stron.

(2)

Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen.

(3)

Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV lit. b) Protokołu nr 2.

(4)

Ze względu na spodziewaną dalszą niestabilność rynków Strony będą wzajemnie przekazywać sobie informacje dotyczące cen krajowych co dwa miesiące, a w przypadku wystąpienia znaczących różnic może nastąpić zmiana niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Tabela III i tabela IV lit. b) Protokołu nr 2 zostają zastąpione tabelami w załącznikach I i II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu

Jacques DE WATTEVILLE

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK I

„TABELA III

Krajowe ceny referencyjne w WE i w Szwajcarii

Surowiec rolny

Krajowa cena referencyjna w Szwajcarii

(CHF za 100 kg netto)

Krajowa cena referencyjna w WE

(CHF za 100 kg netto)

Artykuł 4 ust. 1

stosowany po stronie Szwajcarii. Różnica między ceną referencyjną w Szwajcarii i w WE

(CHF za 100 kg netto)

Artykuł 3 ust. 3

stosowany po stronie WE. Różnica między ceną referencyjną w Szwajcarii i w WE

(EUR za 100 kg netto)

Pszenica zwyczajna

63,43

43,07

20,35

0,00

Pszenica twarda

93,28

92,08

1,20

0,00

Żyto

61,46

38,33

23,15

0,00

Jęczmień

48,94

48,94

0,00

0,00

Kukurydza

35,16

35,16

0,00

0,00

Mąka z pszenicy zwyczajnej

112,50

68,75

43,75

0,00

Mleko pełne w proszku

678,50

482,57

195,95

0,00

Mleko chude w proszku

555,19

388,12

167,05

0,00

Masło

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Cukier biały

 

 

 

 

Jaja (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Ziemniaki świeże

42,00

23,80

18,20

0,00

Tłuszcz roślinny (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Uzyskano na podstawie cen ciekłych jaj ptasich, niebędących w skorupkach, pomnożonych przez współczynnik 0,85.

(2)  Ceny dla tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100%.”.


ZAŁĄCZNIK II

„TABELA IV

b)

Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:


Surowiec rolny

Artykuł 3 ust. 2 stosowany po stronie Szwajcarii

Stosowana kwota podstawowa

(CHF za 100 kg netto)

Artykuł 4 ust. 2 stosowany po stronie WE

Stosowana kwota podstawowa

(EUR za 100 kg netto)

Pszenica zwyczajna

17,00

0,00

Pszenica twarda

1,00

0,00

Żyto

20,00

0,00

Jęczmień

0,00

0,00

Kukurydza

0,00

0,00

Mąka z pszenicy zwyczajnej

37,00

0,00

Mleko pełne w proszku

167,00

0,00

Mleko chude w proszku

142,00

0,00

Masło

462,00

0,00

Cukier biały

0,00

0,00

Jaja

36,00

0,00

Ziemniaki świeże

15,00

0,00

Tłuszcz roślinny

196,00

0,00”


Sprostowania

24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/35


Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32 z dnia 6 lutego 2008 r. )

Załącznik I do decyzji 2008/97/WE:

zamiast:

„W załączniku II do decyzji 93/52/EWG, akapit drugi dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

»We Włoszech:

region Abruzja: prowincja Pescara,

region Friuli-Wenecja Julijska,

region Lacjum: prowincje Latina, Rzym,

…«.”,

powinno być:

„W załączniku II do decyzji 93/52/EWG akapit drugi dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

»We Włoszech:

region Abruzja: prowincja Pescara,

region Friuli-Wenecja Julijska,

region Lacjum: prowincje Latina, Rieti, Rzym, Viterbo,

…«.”.


24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/35


Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2000/383/WSiSW)

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 140 z dnia 14 czerwca 2000 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 01, s. 187)

Strona 187, preambuła motyw trzeci:

zamiast:

„(…) dotyczącą zawiadomienia Komisji z dnia 23 lipca 1998 r. (…)”,

powinno być:

„(…) dotyczącą komunikatu Komisji z dnia 23 lipca 1998 r. (…)”.

Strona 187, preambuła motyw ósmy:

zamiast:

„(…) dowody oszukańczej działalności w odniesieniu do euro.”,

powinno być:

„(…) dowody działań mających na celu dokonanie oszustwa dotyczącego euro.”.

Strona 188, art. 1 tiret trzecie:

zamiast:

„(…) oraz organizacji międzyrządowych.”,

powinno być:

„(…) oraz organizacji międzynarodowych.”.

Strona 188, art. 3 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„jakiegokolwiek oszukańczego wytwarzania lub zmiany waluty, niezależnie od (…)”,

powinno być:

„jakiegokolwiek podrabiania lub przerabiania waluty w celu dokonania oszustwa, niezależnie od (…)”.

Strona 188, art. 3 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„oszukańczego wykorzystywania sfałszowanej waluty;”,

powinno być:

„wykorzystywania sfałszowanej waluty w celu dokonania oszustwa;”.

Strona 188, art. 3 ust. 1 lit. d):

zamiast:

„oszukańczego wytwarzania, otrzymywania, uzyskiwania lub posiadania (…)”,

powinno być:

„wytwarzania, otrzymywania, uzyskiwania lub posiadania w celu dokonania oszustwa (…)”.

Strona 188, art. 3 ust. 1 lit. d) tiret pierwsze:

zamiast:

„(…) fałszowania lub zmiany waluty (…)”,

powinno być:

„(…) fałszowania lub przerabiania waluty (…)”.

Strona 188, art. 6 ust. 1:

zamiast:

„(…) kary pozbawienia wolności podlegające ekstradycji.”,

powinno być:

„(…) kary pozbawienia wolności, które mogą stanowić podstawę do ekstradycji.”.

Strona 188, art. 6 ust. 2:

zamiast:

„Przestępstwa polegające na oszukańczym wytwarzaniu lub zmianie waluty, o których mowa (…) są zagrożone karą pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiem lat”,

powinno być:

„Przestępstwa polegające na podrabianiu lub przerabianiu waluty w celu dokonania oszustwa, o których mowa (…) są zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica zagrożenia wynosi co najmniej 8 lat”.

Strona 188, art. 8 ust. 1:

zamiast:

„(…) działającą indywidualnie lub w ramach organu (…)”,

powinno być:

„(…) działającą indywidualnie lub jako członek organu (…)”.

Strona 189, art. 9 ust. 1:

zamiast:

„(…) zgodnie z art. 8 ust. 1 była karana poprzez efektywne, proporcjonalne oraz odstraszające kary, które obejmują (…)”,

powinno być:

„(…) zgodnie z art. 8 ust. 1 podlegała skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom, które obejmują (…)”.

Strona 189, art. 9 ust. 1 lit. d):

zamiast:

„sądowy nakaz likwidacji.”,

powinno być:

„sądowy nakaz rozwiązania.”.

Strona 189, art. 9 ust. 2:

zamiast:

„(…) zgodnie z art. 8 ust. 2 była karana poprzez efektywne, proporcjonalne i odstraszające kary lub środki.”,

powinno być:

„(…) zgodnie z art. 8 ust. 2 podlegała skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom lub środkom.”.


24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.