ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 253

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
20 września 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (Wersja skodyfikowana) ( 1 )

1

 

 

 

*

Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

DYREKTYWY

20.9.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/1


DYREKTYWA KOMISJI 2008/84/WE

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem skodyfikować.

(2)

Konieczne jest ustalenie kryteriów czystości dla wszystkich dodatków innych niż barwniki i substancje słodzące wymienione w dyrektywie 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i środki słodzące (4).

(3)

Konieczne jest uwzględnienie specyfikacji i technik analitycznych dotyczących dodatków wymienionych w projekcie Codex Alimentarius sporządzonym przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Środków Spożywczych (JECFA).

(4)

Dodatki do środków spożywczych, jeśli są przygotowane metodami produkcji lub z materiałów wyjściowych znacznie różniących się od tych, które ocenił Naukowy Komitet ds. Żywności, lub od tych określonych w niniejszej dyrektywie, powinny zostać poddane ocenie bezpieczeństwa przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ze szczególnym naciskiem na kryteria czystości.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(6)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Kryteria czystości określone w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 89/107/EWG dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące, uwzględnionych w dyrektywie 95/2/WE, są wymienione w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Dyrektywa 96/77/WE, zmieniona dyrektywami wymienionymi w załączniku II część A, traci moc, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego, określonych w załączniku II część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 27.

(2)  Dz.U. L 339 z 30.12.1996, s. 1.

(3)  Zob. załącznik II część A.

(4)  Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Tlenek etylenu nie może być używany do celów sterylizacji w dodatkach do żywności.

E 170 (i) WĘGLAN WAPNIA

Kryteria czystości dla tego dodatku są takie same co kryteria ustalone w załączniku do dyrektywy Komisji 95/45/WE (1).

E 200 KWAS SORBOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas sorbowy

Trans, trans-2,4-heksadienowy kwas

Einecs (ang. European inventory of existing commercial chemical substances; pol. Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym)

203-768-7

Wzór chemiczny

C6H802

Masa cząsteczkowa

112,12

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezbarwne igły lub biały, sypki proszek o lekkim, charakterystycznym zapachu, niewykazujący żadnych zmian koloru po ogrzewaniu przez 90 minut w temperaturze 105 oC

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

Między 133 oC a 135 oC po suszeniu próżniowym przez cztery godziny w eksykatorze z kwasem siarkowym

B.

Spektrometria

Roztwór izopropanolu (1 w 4 000 000) wykazuje absorpcję maksymalną przy 254 ± 2 nm

C.

Pozytywny wynik testu na obecność wiązań podwójnych

 

D.

Punkt sublimacji

80 oC

Czystość

 

Zawartość wody

Nie więcej niż 0,5 % (metoda Karla Fischera)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,2 %

Aldehydy

Nie więcej niż 0,1 % (jako formaldehyd)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 202 SORBINIAN POTASU

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Sorbinian potasu

(E, E)-2,4-heksadienian potasu

Sól potasowa kwasu trans, trans 2,4-heksadienowego

Einecs

246-376-1

Wzór chemiczny

C6H7O2K

Masa cząsteczkowa

150,22

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na suchą masę

Opis

Biały proszek krystaliczny niewykazujący żadnych zmian koloru po ogrzewaniu przez 90 minut w temperaturze 105 oC

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia kwasu sorbowego otrzymywanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego wynosi 133–135 oC po suszeniu próżniowym w eksykatorze z kwasem siarkowym

 

B.

Pozytywne wyniki testów na obecność potasu i wiązań podwójnych

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 1,0 % (105 oC, 3 godz.)

Kwasowość lub zasadowość

Nie więcej niż około 1,0 % (jak kwas sorbowy lub Κ2CO3)

Aldehydy

Nie więcej niż 0,1 % obliczony jak formaldehyd

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 203 SORBINIAN WAPNIA

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Sorbinian wapnia

Sól wapniowa kwasu trans, trans-2,4-heksadienowego

Einecs

231-321-6

Wzór chemiczny

C12H14O4Ca

Masa cząsteczkowa

262,32

Oznaczenie

Zawartość: nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na suchą masę

Opis

Drobny, biały proszek krystaliczny niewykazujący żadnej zmiany koloru po ogrzewaniu przez 90 minut w temperaturze 105 oC

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia kwasu sorbowego otrzymywanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego wynosi 133–135 oC po suszeniu próżniowym w eksykatorze kwasu siarkowego

 

B.

Pozytywne wyniki testów na obecność wiązań podwójnych

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % oznaczone w wyniku suszenia próżniowego przez cztery godziny w eksykatorze z kwasem siarkowym

Aldehydy

Nie więcej niż 0,1 % (jako formaldehyd)

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 210 KWAS BENZOESOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas benzoesowy

Kwas benzenokarboksylowy

Kwas fenylokarboksylowy

Einecs

200-618-2

Wzór chemiczny

C7H6O2

Masa cząsteczkowa

122,12

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

121,5–123,5 oC

B.

Pozytywne wyniki testów na zdolność sublimacji i obecność benzoesanu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez trzy godziny nad kwasem siarkowym

pH

Około 4 (roztwór wodny)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 %

Chlorowane związki organiczne

Nie więcej niż 0,07 % wyrażone jako chlorki, co odpowiada 0,3 % wyrażonym jako kwas chlorobenzoesowy

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Dodać 1,5 ml kwasu siarkowego do 100 ml wody, podgrzać do temperatury wrzenia i dodawać kroplami 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor utrzymuje się przez 30 sekund. Rozpuścić 1 g próbki, ważonej z dokładnością do mg, w podgrzewanym roztworze i miareczkować 0,1 Ν KMnO4 do różowego koloru, który utrzymuje się przez 15 sekund. Nie powinno być wymagane więcej niż 0,5 ml

Substancje łatwo zwęglające się

Zimny roztwór 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5–95,5 % kwasu siarkowego nie może wykazywać silniejszego zabarwienia niż to płynu referencyjnego zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC (3), 0,3 ml chlorku żelazowego TSC (4), 0,1 ml siarczanu miedziowego TSC (5) i 4,4 ml wody

Kwasy policykliczne

Pierwszy osad uzyskiwany w wyniku częściowego zakwaszenia zobojętnionego roztworu kwasu benzoesowego nie może mieć innej temperatury topnienia niż temperatura kwasu benzoesowego

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 211 BENZOESAN SODU

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Benzoesan sodu

Sól sodowa kwasu benzenokarboksylowego

Sól sodowa kwasu fenylokarboksylowego

Einecs

208-534-8

Wzór chemiczny

C7H5O2Na

Masa cząsteczkowa

144,11

Analiza

Nie mniej niż 99 % C7H5O2Na po suszeniu w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Opis

Biały, prawie bezwonny, krystaliczny proszek lub granulki

Identyfikacja

 

A.

Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie, średnio rozpuszczalny w alkoholu etylowym

B.

Zakres temperatur topnienia dla kwasu benzoesowego

Zakres temperatur topnienia kwasu benzoesowego otrzymywanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego to 121,5–123,5 oC po suszeniu w eksykatorze z kwasem siarkowym

C.

Pozytywne wyniki testów na obecność sodu i benzosesanu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 1,5 % po suszeniu w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Dodać 1,5 ml kwasu siarkowego do 100 ml wody, podgrzać do temperatury wrzenia i dodawać kroplami 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor nie utrzymuje się przez 30 sekund. Rozpuścić 1 g próbki, ważonej z dokładnością do mg, w ogrzanym roztworze i miareczkować za pomocą 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor utrzymuje się przez 15 sekund. Nie powinno się wymagać więcej niż 0,5 ml

Kwasy policykliczne

Pierwszy osad uzyskiwany w wyniku częściowego zakwaszenia (zobojętnionego) roztworu benzoesanu sodu nie może mieć innego zakresu temperatur topnienia niż ten dla kwasu benzoesowego

Chlorowane związki organiczne

Nie więcej niż 0,06 % wyrażone jako chlorek, odpowiadające 0,25 % wyrażonemu jako kwas monochlorobenzoesowy

Stopień kwasowości i zasadowości

Zobojętnienie 1 g benzoesanu sodu w obecności fenoloftaleiny nie może wymagać więcej niż 0,25 ml 0,1 Ν NaOH lub 0,1 Ν HCl

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 212 BENZOESAN POTASU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Benzoesan potasu

Sól potasowa kwasu benzenokarboksylowego

Sól potasowa kwasu fenylokarboksylowego

Einecs

209-481-3

Wzór chemiczny

C7H5KO2 · 3H2O

Masa cząsteczkowa

214,27

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % C7H5KO2 po suszeniu w temperaturze 105 oC do stałej masy

Opis

Biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia kwasu benzoesowego uzyskanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego wynosi 121,5–123,5 oC po suszeniu próżniowym w eksykatorze z kwasem siarkowym

 

B.

Pozytywne wyniki testów na obecność benzoesanu i potasu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 26,5 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 oC

Chlorowane związki organiczne

Nie więcej niż 0,06 % wyrażone jako chlorek, odpowiadające 0,25 % wyrażonemu jako kwas chlorobenzoesowy

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Dodać 1,5 ml kwasu siarkowego do 100 ml wody, podgrzać do temperatury wrzenia i dodawać kroplami 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor utrzymuje się przez 30 sekund. Rozpuścić 1 g próbki, ważonej z dokładnością do mg, w ogrzanym roztworze i miareczkować za pomocą 0,1 Ν KMnO4, do momentu kiedy różowy kolor utrzyma się przez 15 sekund. Nie powinno być wymagane więcej niż 0,5 ml

Substancje łatwo zwęglające się

Zimny roztwór 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5–95,5 % kwasu siarkowego nie może wykazywać silniejszego zabarwienia niż ten płynu referencyjnego zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedziowego TSC i 4,4 ml wody

Kwasy policykliczne

Pierwszy osad otrzymywanyw wyniku częściowego zakwaszenia (zobojętnionego) roztworu benzoesanu potasu nie może mieć innego zakres temperatur topnienia niż ten kwasu benzoesowego

Stopień kwasowości i zasadowości

Zobojętnienie 1 g benzoesanu potasu w obecności fenoloftaleiny nie może wymagać więcej niż 0,25 ml 0,1 Ν NaOH lub 0,1 Ν HCl

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 213 BENZOESAN WAPNIA

Synonimy

Benzoesan wapnia

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Benzoesan wapnia

Dwubenzoesan wapnia

Einecs

218-235-4

Wzór chemiczny

Bezwodny:

C14H10O4Ca

Monowodzian:

C14H10O4Ca · H2O

Triwodzian:

C14H10O4Ca · 3H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny:

282,31

Monowodzian:

300,32

Triwodzian:

336,36

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % po suszeniu w temperaturze 105 oC

Opis

Białe lub bezbarwne kryształy, lub biały proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia kwasu benzoesowego uzyskiwanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego to 121,5–123,5 oC po suszeniu próżniowym w eksykatorze z kwasem siarkowym

 

B.

Pozytywne wyniki testów na obecność benzoesanu i wapnia

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 17,5 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 oC do stałej masy

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,3 %

Chlorowane związki organiczne

Nie więcej niż 0,06 % wyrażanych jako chlorek, odpowiadające 0,25 % wyrażonym jako kwasy chlorobenzoesowe

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Dodać 1,5 ml kwasu siarkowego do 100 ml wody, ogrzać do temperatury wrzenia i kroplami dodawać 0,1 Ν KMnO4, dopóki różowy kolor utrzyma się przez 30 sekund. Rozpuścić 1 g próbki, ważonej z dokładnością do mg, w ogrzanym roztworze i miareczkować za pomocą 0,1 Ν KMnO4 aż do otrzymania różowego koloru, który utrzyma się przez 15 sekund. Nie powinno być wymagane więcej niż 0,5 ml

Substancje łatwo zwęglające się

Chłodny roztwór 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5–95,5 % kwasu siarkowego nie może wykazywać silniejszego zabarwienia niż płyn referencyjny zawierający 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedziowego TSC i 4,4 ml wody

Kwasy policykliczne

Pierwszy osad uzyskiwany w wyniku częściowego zakwaszenia (zobojętnionego) roztworu benzoesanu wapnia nie może mieć innego zakresu temperatur topnienia niż ten kwasu benzoesowego

Stopień kwasowości lub zasadowości

Zobojętnienie 1 g benzoesanu wapnia w obecności fenoloftaleiny nie może wymagać więcej niż 0,25 ml 0,1 Ν NaOH lub 0,1 Ν HCl

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 214 p-HYDROKSYBENZOESAN ETYLU

Synonimy

Etyloparaben

p-oksybenzowesan etylu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

p-hydroksybenzoesan eytlu

Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego

Einecs

204-399-4

Wzór chemiczny

C9H10O3

Masa cząsteczkowa

166,8

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,5 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 oC

Opis

Prawie bezwonny; małe, bezbarwne kryształki lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

115–118 oC

B.

Pozytywny wynik testu na obecność p-hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia kwasu p-hydroksybenzoesowego uzyskiwanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego: 213–217 oC po suszeniu próżniowym w eksykatorze z kwasem siarkowym

C.

Pozytywny wynik testu na obecność alkoholu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 oC

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 %

Kwas p-hydroksybenzoesowy i kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 215 SÓL SODOWA p-HYDROKSYBENZOESANU ETYLU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

Związek sodowy estru etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego

Einecs

252-487-6

Wzór chemiczny

C9H9O3Na

Masa cząsteczkowa

188,8

Analiza

Zawartość: estru etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego nie mniej niż 83 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały, krystaliczny, higroskopijny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

115–118 oC po suszeniu próżniowym w eksykatorze z kwasem siarkowym

Β.

Pozytywny wynik testu na obecność p-hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia kwasu p-hydroksybenzoesowego pochodzącego z próbki to 213–217 oC

C.

Pozytywny wynik testu na obecność sodu

 

D.

pH 0,1 % roztworu wodnego musi być między 9,9 a 10,3

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 5 % określone poprzez suszenie próżniowego w eksykatorze z kwasem siarkowym

Popiół siarczanowy

37–39 %

Kwas p-hydroksybenzoesowy i kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 218 p-HYDROKSYBENZOESAN METYLU

Synonimy

Metyloparaben

p-oksybenzoesan metylu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

p-hydroksybenzoesan metylu

Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego

Einecs

243-171-5

Wzór chemiczny

C8H8O3

Masa cząsteczkowa

152,15

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 oC

Opis

Prawie bezwonny; małe, bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

125–128 oC

B.

Pozytywne wyniki testu na obecność p-hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia kwasu p-hydroksybenzoesowego pochodzącego z próbki wynosi 213–217 oC po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 oC

Czystość

 

Straty w suszeniu

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 80 oC

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 %

Kwas p-hydroksybenzoesowy i kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażony jako kwas p-hydroksybenzoesowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 219 SÓL SODOWA p-HYDROKSYBENZOESANU METYLU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

Sól sodowa estru metylowego kwasu p-hydrokybenzoesowego

Wzór chemiczny

C8H7O3Na

Masa cząsteczkowa

174,15

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały higroskopijny proszek

Identyfikacja

 

A.

Biały osad otrzymywany przez zakwaszenie kwasem solnym 10 % (w/v) roztworu wodnego sodowej, pochodnej p-hydroksybenzoesanu metylu (przy użyciu papierka lakmusowego jako wskaźnika) ma, gdy zmywany wodą i suszony w temperaturze 80 oC przez dwie godziny, zakres temperatur topnienia 125–128 oC

 

B.

Pozytywny wynik testu na obecność sodu

 

C.

pH 0,1 % roztworu wodnego wolnego od dwutlenku węgla to nie mniej niż 9,7 i nie więcej niż 10,3

 

Czystość

 

Zawartość wody

Nie więcej niż 5 % (metoda Karla Fischera)

Popiół siarczanowy

40–44,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Kwas p-hydroksybenzoesowy i kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 220 DWUTLENEK SIARKI

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Dwutlenek siarki

Bezwodnik kwasu siarkawego

Einecs

231-195-2

Wzór chemiczny

SO2

Masa cząsteczkowa

64,07

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 %

Opis

Bezbarwny niepalny gaz o silnym, ostrym, duszącym zapachu

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testu na obecność substancji siarkowych

 

Czystość

 

Zawartość wody

Nie więcej niż 0,05 %

Pozostałości nielotne

Nie więcej niż 0,01 %

Tritlenek siarki

Nie więcej niż 0,1 %

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg

Inne gazy, które nie są zwykle obecne w powietrzu

Brak śladów

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 221 SIARCZYN SODU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Siarczyn sodu (bezwodny lub siedmiowodzian)

Einecs

231-821-4

Wzór chemiczny

Bezwodny:

Na2SO3

Siedmiowodzian:

Na2SO37H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny:

126,04

Siedmiowodzian:

252,16

Analiza

Bezwodny:

Nie mniej niż 95 % Na2SO3 i nie mniej niż 48 % SO2

Siedmiowodzian:

Nie mniej niż 48 % Na2SO3 i nie mniej niż 24 % SO2

Opis

Biały krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność siarczynu i sodu

 

B.

pH 10 % roztworu (bezwodnego) lub 20 % roztworu (siedmiowodzianu) między 8,5 a 11,5

 

Czystość

 

Trisiarczan

Nie więcej niż 0,1 % w przeliczeniu na zawartości SO2

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniuna zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 222 WODOROSIARCZYN SODU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Bisiarczyn sodu

Wodorosiarczyn sodu

Einecs

231-921-4

Wzór chemiczny

NaHSO3 w roztworze wodnym

Masa cząsteczkowa

104,06

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 32 % w/w NaHSO3

Opis

Klarowny roztwór, od bezbarwnego do żółtego

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność siarczynu i sodu

 

B.

pH 10 % roztworu wodnego między 2,5 a 5,5

 

Czystość

 

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg Na2SO3 w przeliczeniu na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 223 PIROSIARCZYN SODU

Synonimy

Pirosiarczyn

Pirosiarczyn sodu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Dwusiarczyn sodu

Pentaoksodwusiarczyn dwusodowy

Einecs

231-673-0

Wzór chemiczny

Na2S2O5

Masa cząsteczkowa

190,11

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 95 % Na2S2O5 i nie mniej niż 64 % SO2

Opis

Białe kryształy lub krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność siarczynu i sodu

 

B.

pH 10 % roztworu wodnego między 4,0 a 5,5

 

Czystość

 

Trisiarczan

Nie więcej niż 0,1 % w przeliczeniuna zawartości SO2

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniuna zwartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 224 PIROSIARCZYN POTASU

Synonimy

Pirosiarczyn potasu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Dwusiarczyn potasu

Pentaoksodwusiarczyn potasu

Einecs

240-795-3

Wzór chemiczny

K2S2O5

Masa cząsteczkowa

222,33

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 90 % K2S2O5 i nie mniej niż 51,8 % SO2, reszta składająca się prawie całkowicie z siarczanu potasu

Opis

Bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność siarczynu i wapnia

 

Czystość

 

Trisiarczan

Nie więcej niż 0,1 % w przeliczeniuna zawartości SO2

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 226 SIARCZYN WAPNIA

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Siarczyn wapnia

Einecs

218-235-4

Wzór chemiczny

CaSO3 · 2H2O

Masa cząsteczkowa

156,17

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 95 % CaSO3 · 2H2O i nie mniej niż 39 % SO2

Opis

Białe kryształy lub biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność siarczynu i wapnia

 

Czystość

 

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniuna zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniuna zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 227 WODOROSIARCZYN WAPNIA

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Bisiarczyn wapnia

Wodorosiarczyn wapnia

Einecs

237-423-7

Wzór chemiczny

Ca(HSO3)2

Masa cząsteczkowa

202,22

Analiza

6–8 % (w/v) dwutlenku siarki i 2,5–3,5 % (w/v) dwutlenku wapnia odpowiadające 10–14 % (w/v) bisiarczynu wapnia [Ca(HSO3)2]

Opis

Klarowny zielonkawo-żółty roztwór wodny o wyraźnym zapachu dwutlenku siarki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność siarczynu i wapnia

 

Czystość

 

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniuna zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniuna zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 228 WODOROSIARCZYN POTASU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Bisiarczyn potasu

Wodorosiarczyn potasu

Einecs

231-870-1

Wzór chemiczny

KHSO3 w roztworze wodnym

Masa cząsteczkowa

120,17

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 280 g KHSO3 na litr (lub 150 g SO2 na litr)

Opis

Klarowny, bezzapachowy roztwór wodny

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność siarczynu i potasu

 

Czystość

 

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na zawartości SO2

Selen

Nie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartości SO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 230 BIFENYL

Synonimy

Dwufenyl

Definicja

 

Nazwa chemiczna

1,1'-bifenyl

Fenylobenzen

Einecs

202-163-5

Wzór chemiczny

C12H10

Masa cząsteczkowa

154,20

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,8 %

Opis

Białe lub bladożółte do czysto krystalicznego bursztynowego ciało stałe o charakterystycznym zapachu

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

68,5–70,5 oC

B.

Zakres destylacji

Destyluje całkowicie w zakresie 2,5 oC między 252,5 oC a 257,5 oC

Czystość

 

Benzen

Nie więcej niż 10 mg/kg

Aminy aromatyczne

Nie więcej niż 2 mg/kg (jak anilina)

Pochodne fenolu

Nie więcej niż 5 mg/kg (jak fenol)

Substancje łatwo zwęglające się

Zimny roztwór 0,5 g bifenylu w 5 ml 94,5–95,5 % kwasu siarkowego nie może wykazywać silniejszego zabarwienia niż ten płynu referencyjnego zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedziowego TSC i 4,4 ml wody

Terpenyl i wyższe pochodne polifenylu

Nie więcej niż 0,2 %

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Nieobecne

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 231 ORTOFENYLOFENOL

Synonimy

Ortoksenol

Definicja

 

Nazwa chemiczna

(1,1'-bifenyl)-2-ol

2-hydroksydwufenyl

o-hydroksydwufenyl

Einecs

201-993-5

Wzór chemiczny

C12H10O

Masa cząsteczkowa

170,20

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 %

Opis

Biały lub lekko żółtawy krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

56–58 oC

B.

Pozytywny wynik testu na obecność fenolanu

Roztwór etanolowy (1 g w 10 ml) daje zielony kolor po dodaniu 10 % roztworu chlorku żelazowego

Czystość

 

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 %

Eter dwufenylu

Nie więcej niż 0,3 %

p-fenylofenol

Nie więcej niż 0,1 %

1-naftol

Nie więcej niż 0,01 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej ni 10 mg/kg

Ε 232 SÓL SODOWA ORTOFENYLOFENOLU

Synonimy

Ortofenylofenolan sodowy

Sól sodowa o-fenylofenolu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Sól sodowa ortofenylofenolu

Einecs

205-055-6

Wzór chemiczny

C12H9ONa · 4H2O

Masa cząsteczkowa

264,26

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 97 % C12H9ONa · 4H2O

Opis

Biały lub lekko żółtawy krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fenolanu i sodu

 

B.

Zakres temperatur topnienia ortofenylofenolu uzyskanego przez zakwaszenie i nierekrystalizowanego, pochodzącego z próbki, wynosi 56–58 oC po suszeniu w eksykatorze z kwasem siarkowym

 

C.

pH 2 % roztworu wodnego musi być między 11,1 a 11,8

 

Czystość

 

Dwufenyloeter

Nie więcej niż 0,3 %

p-fenylofenol

Nie więcej niż 0,1 %

1-naftol

Nie więcej niż 0,01 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 233 TIABENDAZOL

Definicja

 

Nazwa chemiczna

4-(2-benzoimidazolilo)tiazol

2-(4-tiazolilo)-1H-benzoimidazol

Einecs

205-725-8

Wzór chemiczny

C10H7N3S

Masa cząsteczkowa

201,26

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały lub prawie biały bezwonny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

296–303 oC

B.

Spektrometria

Maksymalna absorpcja w 0,1 Ν HC1 (0,0005 % w/v) przy 302 nm, 258 nm i 243 nm

Formula

przy 302 nm ± 2 nm: około 1 230

Formula

przy 258 nm ± 2 nm: około 200

Formula

przy 243 nm ± 2 nm: około 620

Stosunek absorpcji 243 nm/302 nm = 0,47–0,53

Stosunek absorpcji 258 nm/302 nm = 0,14–0,18

Czystość

 

Zawartość wody

Nie więcej niż 0,5 % (metoda Karla Fischera)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,2 %

Selen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 234 NIZYNA

Definicja

Nizyna składa się z kilku ściśle powiązanych polipeptydów wytwarzanych przez naturalne szczepy Streptococcus lactis, Lancefield grupa Ν

Einecs

215-807-5

Wzór chemiczny

C143H230N42O37S7

Masa cząsteczkowa

3 354,12

Analiza

Koncentrat nizyny zawiera nie mniej niż 900 jednostek na mg w mieszaninie odtłuszczonej suchej masy mleka i minimalnej zawartości 50 % chlorku sodowego

Opis

Biały proszek

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 3 % gdy suszone do stałej masy w temperaturze 102–103 oC

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 235 NATAMYCYNA

Synonimy

Pimaricin

Definicja

Natamycyna jest antybiotykiem przeciwgrzybicznym z grupy makrolidów polienowych wytwarzanym przez naturalne szczepy Streptomyces natalensis lub Streptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Wzór chemiczny

C33H47O13N

Masa cząsteczkowa

665,74

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 95 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały do biało-kremowego krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Reakcje barwne

Dodanie kilku kryształków natamycyny na szkiełko podstawowe do kropli:

stężonego kwasu solnego – wywołuje niebieski kolor,

stężonego kwasu fosforowego – wywołuje zielony kolor,

które zmieniają się w blady czerwony po kilku minutach

B.

Spektrometria

Roztwór 0,0005 % w/v w 1 % metanolowym roztworze kwasu octowego ma maksymalną absorpcję około 290 nm, 303 nm i 318 nm, punkt przecięcia przy 280 nm i wykazuje minimalną przy około 250 nm, 295,5 nm i 311 nm

C.

pH

5,5–7,5 (1 % w/v roztwór we wcześniej zobojętnionej mieszaninie 20 części dwumetyloformamidu i 80 części wody)

D.

Skręcalność właściwa

[α]D 20 = + 250 o do + 295 o (1 % w/v roztworu w lodowatym kwasie octowym, w temperaturze 20 oC i w przeliczeniu na suchą masę)

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 8 % (nad P2O5 w próżni w temperaturze 60 oC dostałej masy)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,5 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne: ogólna liczba bakterii

Nie więcej niż 100/g

Ε 239 HEKSAMETYLENOCZTEROAMINA

Synonimy

Heksamina

Urotropina

Definicja

 

Nazwa chemiczna

1,3,5,7-tetraazatricyklo [3.3.1.13,7]-dekan, heksametylenoczteroamina

Einecs

202-905-8

Wzór chemiczny

C6H12N4

Masa cząsteczkowa

140,19

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezbarwny lub biały, krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność formaldehydu i amoniaku

 

B.

Punkt sublimacji około 260 oC

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu w temperaturze 105 oC w próżni nad P2O5 przez dwie godziny

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 %

Siarczany

Nie więcej niż 0,005 % wyrażone jako SO4

Chlorki

Nie więcej niż 0,005 % wyrażone jako Cl

Sole amonowe

Niewykrywalne

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 242 DIMETYLODIWĘGLAN

Synonimy

DMDC

Pirowęglan dimetylowy

Definicje

 

Einecs

224-859-8

Nazwa chemiczna

Dwumetyl dwuwęglanu

Ester dimetylowy kwasu pirowęglowego

Wzór chemiczny

C4H6O5

Masa cząsteczkowa

134,09

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,8 %

Opis

Bezbarwny płyn rozpada się w roztworze wodnym. Jest żrący dla skóry i oczu i toksyczny przy wdychaniu i spożyciu

Identyfikacja

 

A.

Rozpad

Po rozpuszczeniu pozytywny wynik testów dla CO2 i metanolu

B.

Temperatura topnienia

17 oC

Temperatura wrzenia

172 oC z rozpadem

C.

Gęstość 20 oC

Około 1,25 g/cm3

D.

Widmo w podczerwieni

Maksymalne przy 1 156 i 1 832 cm-1

Czystość

 

Węglan dwumetylu

Nie więcej niż 0,2 %

Chlor ogółem

Nie więcej niż 3 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 249 AZOTYN POTASU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Azotyn potasu

Einecs

231-832-4

Wzór chemiczny

KNO2

Masa cząsteczkowa

85,11

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 95 % w przeliczeniu na bezwodną masę (6)

Opis

Białe lub lekko żółte rozpływające się granulki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność azotynu i potasu

 

B.

pH 5 % roztworu

Nie mniej niż 6,0 i nie więcej niż 9,0

Czystość

 

Strata po suszeniu

Nie więcej niż 3 % po suszeniu przez cztery godziny nad żelem krzemionkowym

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 250 AZOTYN SODU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Azotyn sodu

Einecs

231-555-9

Wzór chemiczny

NaNO2

Masa cząsteczkowa

69,00

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 97 % w przeliczeniu na bezwodną masę (7)

Opis

Biały, krystaliczny proszek lub żółtawe grudki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność azotynu sodu

 

Czystość

 

Straty w suszeniu

Nie więcej niż 0,25 % po suszeniu nad żelem krzemionkowym przez cztery godziny

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

E 251 AZOTAN SODU

1.   AZOTAN SODU W FORMIE STAŁEJ

Synonimy

Saletra chilijska

Azotan sodu lub saletra sodowa

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Azotan sodu

Einecs

231–554–3

Wzór chemiczny

NaNO3

Masa cząsteczkowa

85,00

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % po suszeniu

Opis

Biały, krystaliczny, lekko higroskopijny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność azotanu i sodu

 

B.

pH 5 % roztworu

Nie mniej niż 5,5 i nie więcej niż 8,3

Czystość

 

Strata podczas suszenia

Nie więcej niż 2 % po suszeniu w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Azotyny

Nie więcej niż 30 mg/kg wyrażone jako NaNO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 251 AZOTAN SODU

2.   AZOTAN SODU PŁYNNY

Definicje

Płynny azotan sodu jest roztworem wodnym azotanu sodu będącym bezpośrednim wynikiem reakcji chemicznej między wodorotlenkiem sodu i kwasem azotowym w ilościach stoechiometrycznych, bez późniejszej krystalizacji. Standardowe formy przygotowane z płynnego azotanu sodu, spełniające te specyfikacje, mogą zawierać kwas azotowy w nadmiernej ilości, jeżeli jest to wyraźnie stwierdzone i oznakowane

Nazwa chemiczna

Azotan sodu

Einecs

231-554-3

Wzór chemiczny

NaNO3

Masa cząsteczkowa

85,00

Analiza

Zawartość: między 33,5 % i 40,0 % NaNO3

Opis

Jasna, bezbarwna ciecz

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność azotanu i sodu

 

B.

pH

Nie mniej niż 1,5 i nie więcej niż 3,5

Czystość

 

Wolny kwas azotowy

Nie więcej niż 0,01 %

Azotyny

Nie więcej niż 10 mg/kg wyrażonych jako NaNO2

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 0,3 mg/kg

Niniejsza specyfikacja odnosi się do 35 % roztworu wodnego

 

Ε 252 AZOTAN POTASU

Synonimy

Saletra chilijska

Azotan sodu lub saletra sodowa

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Azotan potasu

Einecs

231-818-8

Wzór chemiczny

KNO3

Masa cząsteczkowa

101,11

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały krystaliczny proszek lub przezroczyste pryzmaty o chłodzącym, słonym, ostrym smaku

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność azotanu i potasu

 

B.

pH 5 % roztworu

Nie mniej niż 4,5 i nie więcej niż 8,5

Czystość

 

Strata w suszeniu

Nie więcej niż 1 % po suszeniu w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Azotyny

Nie więcej niż 20 mg/kg wyrażonych KNO2

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 260 KWAS OCTOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas octowy

Kwas etanowy

Einecs

200-580-7

Wzór chemiczny

C2H4O2

Masa cząsteczkowa

60,05

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,8 %

Opis

Klarowny, bezbarwny płyn o ostrym, charakterystycznym zapachu

Identyfikacja

 

A.

Temperatura wrzenia

118 oC przy ciśnieniu 760 mm (rtęci)

B.

Ciężar właściwy

Około 1,049

C.

Roztwór trzykrotnie rozcieńczony daje pozytywny wynik testu na obecność octanu

 

D.

Punkt krzepnięcia

Nie niższy niż 14,5 oC

Czystość

 

Pozostałości nielotne

Nie więcej niż 100 mg/kg

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1 000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy

Substancje łatwo podatne na utlenienie

Rozpuścić 2 ml próbki w szklanym, zamykanym pojemniku z 10 ml wody i dodać 0,1 ml 0,1 Ν nadmanganianu potasu. Różowy kolor nie zmienia się w brązowy przed upływem 30 minut

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 261 OCTAN POTASU

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Octan potasu

Einecs

204-822-2

Wzór chemiczny

C2H3O2K

Masa cząsteczkowa

98,14

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezbarwne rozpływające się kryształy lub biały krystaliczny proszek, bezwonny lub z lekkim zapachem octu

Identyfikacja

 

A.

pH 5 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 7,5 i nie więcej niż 9,0

B.

Pozytywne wyniki testów na obecność octanu i potasu

 

Czytstość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 8 % po suszeniu w temperaturze 150 oC przez dwie godziny

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1 000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 262 (i) OCTAN SODU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Octan sodu

Einecs

204-823-8

Wzór chemiczny

C2H3NaO2 · nH2O (n = 0 lub 3)

Masa cząsteczkowa

Bezwodny:

82,03

Triwodzian:

136,08

Analiza

Zawartość (dla obu postaci bezwodnej i triwodzian): nie mniej niż 98,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezwodny:

Biały, bezwonny, granulowany, higroskopijny proszek

Triwodzian:

Bezbarwne, przezroczyste kryształy lub granulkowy krystaliczny proszek, bezwonny lub o słabym zapachu octu. Musuje w ciepłym, suchym powietrzu

Identyfikacja

 

A.

pH 1 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 8,0 i nie więcej niż 9,5

B.

Pozytywne wyniki testów na obecność octanu i sodu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Bezwodny:

Nie więcej niż 2 % (120 oC, 4 godz.)

Triwodzian:

Między 36 a 42 % (120 oC, 4 godz.)

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1 000 mg/kg wyrażony jako kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 262 (ii) DIOCTAN SODU

Definicja

Dwuoctan sodu jest molekularnym związkiem octanu sodu i kwasu octowego

Nazwa chemiczna

Wodorodioctan sodu

Einecs

204-814-9

Wzór chemiczny

C4H7NaO4 · nH2O (n = 0 lub 3)

Masa cząsteczkowa

142,09 (bezwodny)

Analiza

Zawartość: 39–41 % wolnego kwasu octowego i 58–60 % octanu sodu

Opis

Białe, higroskopijne, krystaliczne ciało stałe o zapachu octu

Identyfikacja

 

A.

pH 10 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 4,5 i nie więcej niż 5,0

B.

Pozytywne wyniki testów na obecność octanu i sodu

 

Czystość

 

Zawartość wody

Nie więcej niż 2 % (metoda Karla Fischera)

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1 000 mg/kg wyrażone jak kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 263 OCTAN WAPNIA

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Octan wapnia

Einecs

200-540-9

Wzór chemiczny

Bezwodny:

C4H6O4Ca

Monowodzian:

C4H6O4Ca · H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny:

158,17

Monowodzian:

176,18

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezwodny octan wapnia jest białym, higroskopijnym, krystalicznym ciałem stałym o lekko gorzkim smaku. Lekki zapach kwasu octowego może być obecny. Monowodzian może być w postaci igieł, granulek lub proszku

Identyfikacja

 

A.

pH 10 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 6,0 i nie więcej niż 9,0

B.

Pozytywne wyniki na obecność octanu i wapnia

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 11 % po suszeniu (155 oC do stałej masy, dla monowodzianu)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,3 %

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje podatne na utlenienie

Nie więcej niż 1 000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 270 KWAS MLEKOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas mlekowy

Kwas 2-hydroksypropionowy

Kwas 1-hydroksyetano-l-karboksylowy

Einecs

200-018-0

Wzór chemiczny

C3H6O3

Masa cząsteczkowa

90,08

Oznaczenie

Zawartość: nie mniej niż 76 % i nie więcej niż 84 %

Opis

Bezbarwny lub żółtawy, prawie bezwonny, syropowaty płyn o kwaśnym smaku, składający się z mieszaniny kwasu mlekowego (C3H6O3) i mleczanu kwasu mlekowego (C6H10O5). Otrzymuje się go w drodze mlecznej fermentacji cukrów lub przygotowuje syntetycznie

Uwaga:

Kwas mlekowy jest higroskopijny, a kiedy stężony przez gotowanie, kondensuje w formie mleczanu kwasu mlekowego, który w czasie rozcieńczania i podgrzewania ulega hydrolizie do kwasu mlekowego

 

Identyfikacja

 

A.

Pozytywny wynik testu na obecność mleczanu

 

Czystość

 

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Chlorek

Nie więcej niż 0,2 %

Siarczany

Nie więcej niż 0,25 %

Żelazo

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Uwaga:

Ta specyfikacja odnosi się do 80 % roztworu wodnego; dla słabszych wodnych roztworów obliczyć wartości odpowiadające ich zawartości kwasu mlekowego

 

Ε 280 KWAS PROPIONOWY

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Kwas propionowy

Kwas propanowy

Einecs

201-176-3

Wzór chemiczny

C3H6O2

Masa cząsteczkowa

74,08

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,5 %

Opis

Bezbarwny lub lekko żółtawy, oleisty płyn z lekkim, ostrym zapachem

Identyfikacja

 

A.

Temperatura topnienia

-22 oC

B.

Zakres destylacji

138,5–142,5 oC

Czystość

 

Pozostałości nielotne

Nie więcej niż 0,01 %, gdy suszone w temperaturze 140 oC do stałej masy

Aldehydy

Nie więcej niż 0,1 % wyrażone jako formaldehyd

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 281 PROPIONIAN SODU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Propionian sodu

Propanian sodu

Einecs

205-290-4

Wzór chemiczny

C3H5O2Na

Masa cząsteczkowa

96,06

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 oC

Opis

Biały, krystaliczny, higroskopijny proszek lub drobny, biały proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność propionianu i sodu

 

B.

pH 10 % roztworu wodnego

Nie mniej niż 7,5 i nie więcej niż 10,5

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 4 %, ustalona poprzez suszenie przez dwie godziny w temperaturze 105 oC

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,1 %

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 282 PROPIONIAN WAPNIA

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Propionian wapnia

Einecs

223-795-8

Wzór chemiczny

C6H10O4Ca

Masa cząsteczkowa

186,22

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 oC

Opis

Biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność propionianu i wapnia

 

B.

pH 10 % roztworu wodnego

Między 6,0 a 9,0

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 4 %, ustalona poprzez suszenie przez dwie godziny w temperaturze 105 oC

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,3 %

Żelazo

Nie więcej niż 50 mg/kg

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 283 PROPIONIAN POTASU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Propionian potasu

Propanin potasu

Einecs

206-323-5

Wzór chemiczny

C3H5KO2

Masa cząsteczkowa

112,17

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 oC

Opis

Biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność propionianu i potasu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 4 %, ustalona poprzez suszenie przez dwie godziny w temperaturze 105 oC

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,3 %

Żelazo

Nie więcej niż 30 mg/kg

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 284 KWAS BOROWY

Synonimy

Kwas borny

Kwas ortoborowy

Borofaks

Definicje

 

Einecs

233-139-2

Wzór chemiczny

H3BO3

Masa cząsteczkowa

61,84

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,5 %

Opis

Bezbarwne, bezwonne, przezroczyste kryształy lub białe granulki lub proszek; lekko oleiste w dotyku; występuje w naturze jako minerał sassolin

Identyfikacja

 

A.

Temperatura topnienia

Około 171 oC

B.

Płonie przyjemnym zielonym płomieniem

 

C.

pH 3,3 % roztworu wodnego

Między 3,8 a 4,8

Czystość

 

Nadtlenki

Nie wywołuje żadnego koloru przy dodaniu roztworu KI

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 285 CZTEROBORAN SODU (BORAKS)

Synonimy

Boran sodu

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Czteroboran sodu

Biboran sodu

Piroboran sodu

Bezwodny czteroboran

Einecs

215-540-4

Wzór chemiczny

Na2B4O7

Na2B4O7 · 10H2O

Masa cząsteczkowa

201,27

Opis

Proszkowe lub szklanopodobne płytki stają się matowe pod wpływem powietrza; wolno rozpuszczalne w wodzie

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

Między 171 oC a 175 oC z rozpadem

Czystość

 

Nadtlenki

Nie rozwija żadnego koloru po dodaniu roztworu KI

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 290 DWUTLENEK WĘGLA

Synonimy

Kwas węglowy – gaz

Suchy lód (postać stała)

Bezwodnik węglowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Dwutlenek węgla

Einecs

204-696-9

Wzór chemiczny

CO2

Masa cząsteczkowa

44,01

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % v/v w przeliczeniu na substancję gazową

Opis

Bezbarwny gaz w normalnych warunkach środowiska z lekkim, ostrym zapachem. W handlu dwutlenek węgla jest transportowany i sprowadzany jako płyn w pojemnikach ciśnieniowych lub systemach luźnego przechowywania, lub jako sprasowany „suchy lód”. Formy masy suchego lodu zwykle zawierają dodatki, substancje takie jak glikol propylenowy lub olej mineralny jako substancje wiążące

Identyfikacja

 

A.

Osad Tworzenie się osadu

Kiedy strumień próbki jest przepuszczany przez roztwór wodorotlenku baru, wytwarza się biały osad, który rozpuszcza się, musując w rozcieńczonym kwasie octowym

Czystość

 

Kwasowość

915 ml gazu przepuszczonego przez 50 ml świeżo zagotowanej wody nie może wytworzyć więcej kwasu oznaczonego przy użyciu oranżu metylowego, niż jest zawarte w 50 ml świeżo przegotowanej wody, do której dodano 1 ml kwasu solnego (0,01 N)

Substancje redukujące, wodorofosforek i siarczek

915 ml gazu przepuszczonego przez 25 ml amoniakalnego azotanu srebra, do którego dodano 3 ml amoniaku, nie może powodować mętnienia lub czernienia tego roztworu

Tlenek węgla

Nie więcej niż 10 μl/l

Zawartość oleju

Nie więcej niż 0,1 mg/1

E 296 KWAS JABŁKOWY

Synonimy

DL – Kwas jabłkowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

DL – Kwas jabłkowy, kwas hydroksybutanodiowy, kwas hydroksybursztynowy

Einecs

230-022-8

Wzór chemiczny

C4H6O5

Masa cząsteczkowa

134,09

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,0 %

Opis

Biały lub prawie biały krystaliczny proszek lub granulki

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia między 127 oC a 132 oC

 

B.

Pozytywny wynik testu na obecność jabłaczanu

 

C.

Roztwory tej substancji nie wykazują aktywności optycznej w żadnym ze stężeń

 

Czystość

 

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Kwas fumarowy

Nie więcej niż 1,0 %

Kwas maleinowy

Nie więcej niż 0,05 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 297 KWAS FUMAROWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas trans-butenodiowy, kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy

Einecs

203-743-0

Wzór chemiczny

C4H4O4

Masa cząsteczkowa

116,07

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały krystaliczny proszek lub granulki

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

286–302 oC (szybkie ogrzewanie w zamkniętej kapilarze)

B.

Pozytywny wynik testów na obecność wiązań podwójnych i kwasu 1,2-dikarboksylowego

 

C.

pH 0,05 % roztworu w temperaturze 25 oC

3,0–3,2

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (120 oC, 4 godz.)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Kwas maleinowy

Nie więcej niż 0,1 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ε 300 KWAS ASKORBINOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

L-kwas jabłkowy

Kwas askorbinowy

2,3-didehydro-L-treo-heksono-l,4-lakton

3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

200-066-2

Wzór chemiczny

C6H806

Masa cząsteczkowa

176,13

Analiza

Kwas askorbinowy, po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godz., zawiera nie mniej niż 99 % C6H8O6

Opis

Białe do bladożółtego; bezwonne, krystaliczne ciało stałe

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

Między 189 oC a 193 oC z rozpadem

B.

Pozytywny wynik testu na obecność kwasu askorbinowego

 

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 0,4 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godz.

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Skręcalność właściwa

[α]D 20 między +20,5o a +21,5o (10 % w/v roztwór wodny)

pH 2 % roztworu wodnego

Między 2,4 a 2,8

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 301 ASKORBINIAN SODU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Askorbinian sodu

L-askorbinian sodu

2,3-didehydro-L-treo-heksono-l,4-lakton fenolanu sodowego

3-keto-L-gulofurano-lakton fenolanu sodowego

Einecs

205-126-1

Wzór chemiczny

C6H7O6Na

Masa cząsteczkowa

198,11

Analiza

Askorbinian sodu po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godz., zawiera nie mniej niż 99 % C6H7O6Na

Opis

Biały lub prawie biały; bezwonna, krystaliczna masa, która ciemnieje pod wpływem światła

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność askorbinianu i sodu

 

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 0,25 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godz.

Skręcalność właściwa

[α]D 20 między + 103 o a + 106 o (10 % w/v roztwór wodny)

pH 10 % roztworu wodnego

Między 6,5 a 8,0

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 302 ASKORBINIAN WAPNIA

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Diwodzian askorbinianu wapnia

Diwodzian Sól wapnia 2,3-didehydro-L-treo-heksono-l,4-laktonu

Einecs

227-261-5

Wzór chemiczny

C12H14O12Ca · 2H2O

Masa cząsteczkowa

426,35

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na masę wolną od substancji lotnych

Opis

Biały do lekko bladego, szarawo-żółtego, bezwonny, krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność askorbinianu i wapnia

 

Czystość

 

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Skręcalność właściwa

[α]D 20 między + 95o a + 97o (5 % w/v roztwór wodny)

pH 10 % roztworu wodnego

Między 6,0 a 7,5

Substancje lotne

Nie więcej niż 0,3 % oznaczona w wyniku suszenia w temperaturze pokojowej przez 24 godz. w eksykatorze zawierającym kwas siarkowy lub pięciotlenek fosforu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 304 (i) PALMITYNIAN ASKORBYLU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Palmitynian askorbylu

Palmitynian L-askorbylu

2,3-didehydro-L-treo-heksono-l,4-laktono-6-palmitynian

6-palmitilo-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

205-305-4

Wzór chemiczny

C22H38O7

Masa cząsteczkowa

414,55

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na suchą masę

Opis

Białe lub żółtawo-białe ciało stałe z zapachem cytrusopodobnym

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

Między 107 oC a 117 oC

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % po suszeniu w piecu próżniowym w temperaturze 56 oC i 60 oC przez godzinę

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Skręcalność właściwa

[α]D 20 między + 21o i + 24o (5 % w/v w roztworze metanolu)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 304 (ii) STEARYNIAN ASKORBYLU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Stearynian askorbylu

Stearynian L-askorbylu

2,3-didehydro-L-treo-heksono-l,4-laktono-6-stearynian

6-stearylo-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

246-944-9

Wzór chemiczny

C24H42O7

Masa cząsteczkowa

442,6

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 %

Opis

Białe lub żółtawe, białe ciało stałe z cytrusopodobnym zapachem

Identyfikacja

 

A.

Temperatura topnienia

Około 116 oC

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % po suszeniu w piecu próżniowym w temperaturze 56–60 oC przez jedną godzinę

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 306 MIESZANINA TOKOFEROLI

Definicja

Produkt otrzymywany w wyniku destylacji z parą wodną jadalnych produktów zawierających jadalne oleje roślinne, składających się ze skoncentrowanych tokoferoli i tokotrienoli

Zawiera tokoferole takie, jak d-α-, d-β-, d-γ- i d-ς-tokoferole

Masa cząsteczkowa

430,71 (d-α-tokoferol)

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 34 % całości tokoferoli

Opis

Brązowawo-czerwony do czerwonego, klarowny, lepki olej o łagodnym, charakterystycznym zapachu i smaku. Może wykazywać lekką separację składników woskopodobnych w formie mikrokryształków

Identyfikacja

 

A.

Za pomocą odpowiedniej metody chromatografii gazowo-cieczowej

 

B.

Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalna w wodzie. Rozpuszczalna w alkoholu etylowym. Miesza się z eterem

Czystość

 

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Skręcalność właściwa

[α]D 20 nie mniej niż + 20o

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonimy

DL-α-tokoferol

Definicja

 

Nazwa chemiczna

DL-5,7,8-trimetylotokol

DL-2,5,7,8-tetrametylo-2-(4′,8′,12′-trimetylotridecylo)-6-chromanol

Einecs

233-466-0

Wzór chemiczny

C29H50O2

Masa cząsteczkowa

430,71

Analiza

Zawiera nie mniej niż 96 %

Opis

Żółtawy do bursztynowego, prawie bezwonny, przejrzysty, lepki olej, utleniający się i ciemniejący pod wpływem powietrza lub światła

Identyfikacja

 

A.

Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w etanolu, mieszający się z eterem

B.

Spektrofotometria

W absolutnym alkoholu etylowym maksimum absorpcji jest przy około 292 nm

Czystość

 

Współczynnik załamania

n D 201,503–1,507

Współczynnik absorpcji

Formula

w etanolu

Formula (292 nm) 72–76

(0,01 g w 200 ml absolutnego etanolu)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Skręcalność właściwa

[α] 20 D 0 o±0,05o (1:10 w chloroformie)

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

Ε 308 GAMMA-TOKOFEROL

Synonimy

dl-γ-tokoferol

Definicja

 

Nazwa chemiczna

2,7,8-trimetylo-2-(4’,8’,12’-trimetylotridecylo)-6-chromanol

Einecs

231-523-4

Wzór chemiczny

C28H48O2

Masa cząsteczkowa

416,69

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 97 %

Opis

Klarowny, lepki, bladożółty olej, który utlenia się i ciemnieje pod wpływem powietrza lub światła

Identyfikacja

 

A.

Spektrometria

W alkoholu etylowym maksimum absorpcji wynosi 298 nm i 257 nm

Czystość

 

Współczynnik absorpcji

Formula

w etanolu

Formula

(298 nm) między 91 a 97

Formula

(257 nm) między 5,0 a 8,0

Współczynnik załamania

Formula

1,503–1,507

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 309 DELTA-TOKOFEROL

Definicja

 

Nazwa chemiczne

2,8-dimetylo-2-(4’,8’,12’-trimetyltridecylo)-6-chromanol

Einecs

204-299-0

Wzór chemiczny

C27H46O2

Masa cząsteczkowa

402,7

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 97 %

Opis

Klarowny, lepki, bladożółty lub pomarańczowy olej, który utlenia się i ciemnieje pod wpływem powietrza lub światła

Identyfikacja

 

A.

Spektrometria

W etanolu absolutnym maksimum absorpcji jest około 298 nm i 257 nm

Czystość

 

Współczynnik absorpcji

Formula

w etanolu

Formula

(298 nm) między 89 a 95

Formula

(257 nm) między 3,0 a 6,0

Współczynnik załamania

Formula

1,500–1,504

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 310 GALUSAN PROPYLU

Definicje

 

Nazwa chemiczna

Galusan propylu

Ester propylowy kwasu galusowego

Ester n-propylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Einecs

204-498-2

Wzór chemiczny

C10H12O5

Masa cząsteczkowa

212,20

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Białe, kremowo-białe, krystaliczne, bezwonne ciało stałe

Identyfikacja

 

A.

Testy rozpuszczalności

Słabo rozpuszczalny w wodzie, swobodnie rozpuszczalny w alkoholu etylowym, eterze i propan-l,2-diolu

B.

Zakres temperatur topnienia

Między 146 oC a 150 oC po suszeniu w temperaturze 110 oC przez cztery godziny

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 1,0 % (110 oC, 4 godz.)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,1 %

Wolny kwas

Nie więcej niż 0,5 % (jak kwas galusowy)

Chlorowany związek organiczny

Nie więcej niż 100 mg/kg (jak Cl)

Współczynnik absorpcji

Formula

w etanolu

Formula

(275 nm) nie mniej niż 485 i nie więcej niż 520

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 311 GALUSAN OKTYLU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Galusan oktylu

Ester oktylowy kwasu galusowego

Ester n-oktylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Einecs

213-853-0

Wzór chemiczny

C15H22O5

Masa cząsteczkowa

282,34

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % po suszeniu w temperaturze 90 oC przez sześć godzin

Opis

Białe do biało-kremowego, bezwonne ciało stałe

Identyfikacja

 

A.

Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w alkoholu etylowym, eterze i propano-1,2-diolu

B.

Zakres temperatur topnienia

Między 99 oC a 102 oC po suszeniu w temperaturze 90 oC przez sześć godzin

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (90 oC, sześć godzin)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 %

Wolny kwas

Nie więcej niż 0,5 % (jak kwas galusowy)

Chlorowany związek organiczny

Nie więcej niż 100 mg/kg (jak C1)

Współczynnik absorpcji

Formula

w etanolu

Formula

(275 nm) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 390

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 312 GALUSAN DODECYLU

Synonimy

Galusan laurylu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Galusan dodecylu

Ester n-dodecylowy (lub laurylowy) kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Ester dodecylowy kwasu galusowego

Einecs

214-620-6

Wzór chemiczny

C19H30O5

Masa cząsteczkowa

338,45

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % po suszeniu w temperaturze 90 oC przez sześć godzin

Opis

Białe lub kremowo-białe bezwonne ciało stałe

Identyfikacja

 

A.

Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w alkoholu etylowym i eterze

B.

Zakres temperatur topnienia

Między 95 oC a 98 oC po suszeniu w temperaturze 90 oC przez sześć godzin

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (90 oC, sześć godzin)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 %

Wolny kwas

Nie więcej niż 0,5 % (jak kwas galusowy)

Chlorowany związek organiczny

Nie więcej niż 100 mg/kg (jak Cl)

Współczynnik absorpcji

Formula

w etanolu

Formula

(275 nm) nie mniej niż 300 i nie więcej niż 325

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 10 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 30 mg/kg

E 315 KWAS ERYTROBOWY

Synonimy

Kwas izoaskorbinowy

Kwas d-araboaskorbinowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

γ-lakton kwasu d-erytro-heks-2-enowego

Kwas izoaskorbinowy

Kwas d-izoaskorbinowy

Einecs

201-928-0

Wzór chemiczny

C6H8O6

Masa cząsteczkowa

176,13

Analiza

Zawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Białe do żółtawego krystaliczne ciało stałe, ciemniejące stopniowo pod wpływem światła

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatury topnienia

Około 164–172 oC, łącznie z rozkładem

B.

Pozytywny wynik testu na obecność kwasu askorbinowego/reakcja barwna

 

Czystość

 

Ubytek po suszeniu

Nie więcej niż 0,4 % po wysuszeniu w warunkach obniżonego ciśnienia na krzemionce koloidalnej przez 3 godz.

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,3 %

Skręcalność właściwa

[α]25 D 10 % (w/v) roztworu wodnego pomiędzy -16,5o a - 18 o

Szczawiany

Do roztworu 1 g w 10 ml wody dodać 2 krople lodowatego kwasu octowego oraz 5 ml 10 % roztworu octanu wapnia. Roztwór powinien pozostać klarowny

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

Ε 316 IZOASKORBINIAN SODU

Synonimy

Izoaskorbinian sodu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Izoaskorbinian sodu

Sól sodowa kwasu D-izoaskorbinowego

Sól sodowa 2,3-didehydro-D-erytro-heksono-1,4-laktonu

Monowodzian 3-keto-D-gulofurano-lakton fenolanu sodowego

Einecs

228-973-9

Wzór chemiczny

C6H7O6Na · H2O

Masa cząsteczkowa

216,13

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godz., w przeliczeniu na masę monowodzianu

Opis

Białe krystaliczne ciało stałe

Identyfikacja

 

A.

Testy rozpuszczalności

Łatwo rozpuszczalne w wodzie, bardzo słabo rozpuszczalne w alkoholu etylowym

B.

Pozytywny wynik testu na obecność kwasu askorbinowego/reakcja barwna

 

C.

Pozytywny wynik testu na obecność sodu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,25 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godz.

Skręcalność właściwa

[α]D 25 10 % (w/v) roztwór wodny między + 95 o i + 98 o

pH 10 % roztworu wodnego

5,5–8,0

Szczawian

Do roztworu 1 g w 10 ml wody dodać 2 krople lodowatego kwasu octowego i 5 ml 10 % roztworu octanu wapnia. Roztwór powinien pozostać klarowny

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż10 mg/kg

E 319 TERT-BUTYLOHYDROCHINON (TBHQ)

Synonimy

TBHQ

Definicja

 

Nazwy chemiczne

Tert-butylo-1,4-benzenodiol 2-(1,1-dimetyloethyl)-1,4-benzenodiol

Einecs

217-752-2

Wzór chemiczny

C10H14O2

Masa cząsteczkowa

166,22

Analiza

Zawiera nie mniej niż 99 % C10H14O2

Opis

Biały kryształ o charakterystycznej woni

Identyfikacja

 

A.

Rozpuszczalność

Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w etanolu

B.

Temperatura topnienia

Nie mniej niż 126,5 oC

C.

Związki fenolowe

Rozpuścić około 5 mg próbki w 10 ml metanolu i dodać 10,5 ml roztworu dimetyloaminy (1:4). Powstanie roztwór o zabarwieniu czerwonym do różowego

Czystość

 

Tert-butylo-p-benzochinon

Nie więcej niż 0,2 %

2,5-di-(tert-butylo)-hydrochinon

Nie więcej niż 0,2 %

Hydroksychinon

Nie więcej niż 0,1 %

Toluen

Nie więcej niż 25 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

E 320 BUTYLOHYDROKSYANIZOL (BHA)

Synonimy

BHA

Definicja

 

Nazwa chemiczna

3-tert-butylo-4-hydroksy-anizol

Mieszanina izomerów 2-tert-butylo-hydroksy-anizolu i 3-tert-butylo-4-hydroksy-anizolu

Einecs

246-563-8

Wzór chemiczny

C11H16O2

Masa cząsteczkowa

180,25

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98,5 % i nie mniej niż 85 % 3 tert-butylo-4-hydroksy-anizolu

Opis

Białe lub lekko żółte kryształy albo woskowate ciało stałe o lekkim, aromatycznym zapachu

Identyfikacja

 

A.

Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w etanolu

B.

Zakres temperatur topnienia

Między 48 oC a 63 oC

C.

Reakcja barwna

Pozytywny wynik testu na obecność grup fenolowych

Czystość

 

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 % po prażeniu w temperaturze 800 ± 25 oC

Zanieczyszczenia fenolowe

Nie więcej niż 0,5 %

Absorpcja

Formula

Formula

(290 nm) nie mniej niż 190 i nie więcej niż 210
Absorpcja

Formula

Formula

(228 nm) nie mniej niż 326 i nie więcej niż 345

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ε 321 BUTYLOHYDROKSYTOLUEN (BHT)

Synonimy

BHT

Definicja

 

Nazwa chemiczna

2,6-ditertbutylo-p-krezol

4-metylo-2,6-ditertiarybutylofenol

Einecs

204-881-4

Wzór chemiczny

C15H24O

Masa cząsteczkowa

220,36

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 %

Opis

Białe, krystaliczne lub w postaci płatków ciało stałe, bezwonne lub o charakterystycznym, słabym, aromatycznym zapachu

Identyfikacja

 

A.

Testy rozpuszczalności

Nierozpuszczalne w wodzie i propano-1,2-diolu

Łatwo rozpuszczalne w alkoholu etylowym

B.

Temperatura topnienia

W temperaturze 70 oC

C.

Maksymalna absorpcja

Absorpcja w zakresie 230–320 nm 2 cm warstwy roztworu 1 w 100 000 bezwodnego etanolu wykazuje maksimum jedynie przy 278 nm

Czystość

 

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,005 %

Zanieczyszczenia fenolowe

Nie więcej niż 0,5 %

Współczynnik absorpcji

Formula

w etanolu

Formula

(278 nm) nie mniej niż 81 i nie więcej niż 88

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 322 LECYTYNY

Synonimy

Fosforany

Fosfolipidy

Definicja

Lecytyny są mieszaninami lub frakcjami fosfatydów otrzymywanymi w wyniku procesów fizycznych ze środków spożywczych pochodzenia roślinnego, łącznie z produktami hydrolizy otrzymywanymi w wyniku użycia właściwych, bezpiecznych enzymów

Lecytyny mogą być lekko wybielone w środowisku wodnym za pomocą nadtlenku wodoru. Utlenianie to nie może chemicznie modyfikować fosfatydów lecytynowych

Einecs

232-307-2

Analiza

Lecytyny: nie mniej niż 60,0 % substancji nierozpuszczalnych w acetonie

Lecytyny hydrolizowane: nie mniej niż 56,0 % substancji nierozpuszczalnych w acetonie

Opis

Lecytyny: brązowy płyn lub półpłynna lepka masa lub proszek

Lecytyny hydrolizowane: jasnobrązowa lub brązowa lepka ciecz lub pasta

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność choliny oraz kwasu fosforowego i kwasów tłuszczowych

 

B.

Test dla lecytyny hydrolizowanej

Do zlewki o pojemności 800 ml dodać 500 ml wody (30–35 oC). Następnie powoli dodawać 50 ml próbki, ciągle mieszając. Hydrolizowana lecytyna utworzy jednorodną emulsję. Niehydrolizowana lecytyna utworzy oddzielną masę około 50 g

Czystość

 

Ubytek po suszeniu

Nie więcej niż 2,0 % oznaczono w wyniku suszenia w temperaturze 105 oC przez godzinę

Toluen – substancja nierozpuszczalna

Nie więcej niż 0,3 %

Liczba kwasowa

Lecytyny: nie więcej niż 35 mg wodorotlenku potasu na gram

Lecytyny hydrolizowane: nie więcej niż 45 mg wodorotlenku potasu na gram

Liczba nadtlenkowa

Równa lub mniejsza niż 10

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 325 MLECZAN SODU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Mleczan sodu

2-hydroksypropanian sodu

Einecs

200-772-0

Wzór chemiczny

C3H5NaO3

Masa cząsteczkowa

112,06 (bezwodny)

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 57 % i nie więcej niż 66 %

Opis

Bezbarwny, przezroczysty płyn

Bezwonny lub o lekkim, charakterystycznym zapachu

Identyfikacja

 

A.

Pozytywny wynik testu na obecność mlecznau

 

B.

Pozytywny wynik testu na obecność sodu

 

Czystość

 

Kwasowość

Nie więcej niż 0,5 % po suszeniu wyrażone jak kwas mlekowy

pH 20 % roztworu wodnego

6,5–7,5

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Substancje redukujące

Brak redukcji roztworu Fehlinga

Uwaga:

Niniejsza specyfikacja odnosi się do 60 % roztworu wodnego

 

Ε 326 MLECZAN POTASU

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Mleczan potasu

2-hydroksypropanian potasu

Einecs

213-631-3

Wzór chemiczny

C3H5O3K

Masa cząsteczkowa

128,17 (bezwodna)

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 57 % i nie więcej niż 66 %

Opis

Lekko lepka, prawie bezwonna, klarowna ciecz. Bezwonny lub o słabym, charakterystycznym zapachu

Identyfikacja

 

A.

Spalanie

Spalać roztwór mleczanu potasu do uzyskania popiołu. Popiół jest zasadowy, a po dodaniu kwasu musuje

B.

Reakcja barwna

Nanieść 2 ml roztworu mleczanu potasu na 5 ml 1 w 100 roztworu katechinyw kwasie siarkowym. W miejscu zetknięcia się powstaje mocny ciemnoczerwony kolor

C.

Pozytywne wyniki testów na obecność potasu i mleczanu

 

Czystość

 

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Kwasowość

Rozpuścić 1 g roztworu mleczanu potasu w 20 ml wody, dodać 3 krople fenolftaleiny TS i miareczkować 0,1 Ν wodorotlenku sodu. Nie powinno zostać zużyte wiecej niż 0,2 ml

Substancje redukujące

Roztwór mleczanu potasu nie powinien powodować żadnej redukcji roztworu Fehlinga

Uwaga:

Niniejsza specyfikacja odnosi się do 60 % roztworu wodnego

 

Ε 327 MLECZAN WAPNIA

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Dimleczan wapnia

Wodzian dimleczanu wapnia

Sól wapniowa kwasu 2-hydroksypropanolowego

Einecs

212-406-7

Wzór chemiczny

(C3H5O2)2 Ca · nH2O (n = 0–5)

Masa cząsteczkowa

218,22 (bezwodna)

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Prawie bezwonny, biały, krystaliczny proszek lub granulki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność mleczanu i wapnia

 

B.

Testy rozpuszczalności

Rozpuszczalny w wodzie i praktycznie nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Oznaczone w wyniku suszenia w temperaturze 120 oC przez cztery godziny:

bezwodny: nie więcej niż 3,0 %

z 1 molekułą wody: nie więcej niż 8,0 %

z 3 molekułami wody: nie więcej niż 20,0 %

z 4,5 molekułami wody: nie więcej niż 27,0 %

Kwasowość

Nie więcej niż 0,5 % w przeliczeniu na suchą masę i wyrażoną jako kwas mlekowy

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)

pH 5 % roztworu

Między 6,0 a 8,0

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Substancje redukujące

Brak redukcji roztworu Fehlinga

Ε 330 KWAS CYTRYNOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas cytrynowy

Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy

Kwas β-hydroksytrikarbalitykowy

Einecs

201-069-1

Wzór chemiczny

a)

C6H8O7 (bezwodny)

b)

C6H8O7 · H2O (monowodzian)

Masa cząsteczkowa

a)

192,13 (bezwodny)

b)

210,15 (monowodzian)

Analiza

Kwas cytrynowy może być bezwodny lub może zawierać jedną molekułę wody. Kwas cytrynowy zawiera nie mniej niż 99,5 % C6H8O7 w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Kwas cytrynowy jest białym lub bezbarwnym, bezzapachowym, krystalicznym ciałem stałym o silnym, kwaśnym smaku. Monowodzian musuje po wpływem suchego powietrza

Identyfikacja

 

A.

Testy rozpuszczalności

Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w alkoholu etylowym, rozpuszczalny w eterze

Czystość

 

Zawartość wody

Bezwodny kwas cytrynowy zawiera nie więcej niż 0,5 % wody; monowodzian kwasu cytrynowego zawiera nie więcej niż 8,8 % wody (metoda Karla Fischera)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 0,05 % po prażeniu kalcynującym w temperaturze 800 ± 25 oC

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg, wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Substancje łatwo ulegające zwęgleniu

Ogrzewać 1 g sproszkowanej próbki 10 ml minimum 98 % kwasu siarkowego w łaźni wodnej w temperaturze 90 oC w ciemności przez godzinę. Powinien powstać nie bardziej niż blady, brązowy kolor (odpowiadający Płyn K)

Ε 331 (i) CYTRYNIAN MONOSODOWY

Synonimy

Cytrynian monosodowy

Monozasadowy cytrynian sodu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Cytrynian monosodowy

Monosodowa sól kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Wzór chemiczny

a)

C6H7O7Na (bezwodny)

b)

C6H7O7Na · H2O (monowodzian)

Masa cząsteczkowa

a)

214,11 (bezwodny)

b)

232,23 (monowodzian)

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Krystaliczny biały proszek lub bezbarwne kryształki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność cytrynianu i sodu

 

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Ustalone poprzez suszenie w temperaturze 180 oC przez cztery godziny:

bezwodny: nie więcej niż 1,0 %

monowodzian: nie więcej niż 8,8 %

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 3,5 a 3,8

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 331 (ii) CYTRYNIAN DISODOWY

Synonimy

Cytrynian disodowy

Dizasadowy cytrynian sodu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Cytrynian disodowy

Sól dwusodowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboskylowego

Sól dwusodowa kwasu cytrynowego z 1,5 cząsteczkami wody

Einecs

205-623-3

Wzór chemiczny

C6H6O7Na2 · 1,5H2O

Masa cząsteczkowa

263,11

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Krystaliczny biały proszek lub bezbarwne kryształki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność cytrynianu i sodu

 

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 13,0 % oznaczony w wyniku suszenia w temperaturze 180 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 4,9 a 5,2

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 331 (iii) CYTRYNIAN TRISODOWY

Synonimy

Cytrynian trisodowy

Trizasadowy cytrynian sodu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Cytrynian trisodowy

Sól trisodowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Sól trisodowa kwasu cytrynowego, w bezwodnej formie lub dwuwodzianu, lub pięciowodzianu

Einecs

200-675-3

Wzór chemiczny

Bezwodny:

C6H5O7Na3

Uwodniony:

C6H5O7Na3 · nH2O (n = 2 lub 5)

Masa cząsteczkowa

258,07 (bezwodna)

Analiza

Nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Krystaliczny biały proszek lub bezbarwne kryształy

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność cytrynianu i sodu

 

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Oznaczone w wyniku suszenia w temperaturze 180 oC przez cztery godziny:

bezwodny:

nie więcej niż 1,0 %

dwuwodzian:

nie więcej niż 13,5 %

pięciowodzian:

nie więcej niż 30,3 %

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 5 % roztworu wodnego

Między 7,5 a 9,0

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 332 (i) CYTRYNIAN MONOPOTASOWY

Synonimy

Cytrynian monopotasowy

Monozasadowy cytrynian potasowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Cytrynian monopotasowy

Sól monopotasowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Bezwodna sól monopotasowa kwasu cytrynowego

Einecs

212-753-4

Wzór chemiczny

C6H7O7K

Masa cząsteczkowa

230,21

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały, higroskopijny, ziarnisty proszek lub przezroczyste kryształki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność cytrynianu i potasu

 

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 1,0 % oznaczony w wyniku suszenia w temperaturze 180 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 3,5 a 3,8

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 332 (ii) CYTRYNIAN TRIPOTASOWY

Synonimy

Cytrynian tripotasowy

Trizasadowy cytrynian potasowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Cytrynian tripotasowy

Sól tripotasowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Monowodzian soli tripotasowej kwasu cytrynowego

Einecs

212-755-5

Wzór chemiczny

C6H5O7K3 · H2O

Masa cząsteczkowa

324,42

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały, higroskopijny, ziarnisty proszek lub przezroczyste kryształy

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność cytrynianu i potasu

 

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 6,0 % oznaczone w wyniku suszenia w temperaturze 180 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażony jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 5 % roztworu wodnego

Między 7,5 a 9,0

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Ε 333 (i) CYTRYNIAN MONOWAPNIOWY

Synonimy

Cytrynian monowapniowy

 

Cytrynian monozasadowy wapnia

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Cytrynian monowapnia

Sól monowapniowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Monowodzian soli monowapniowej kwasu cytrynowego

Wzór chemiczny

(C6H7O7)2Ca · H2O

Masa cząsteczkowa

440,32

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Drobny biały proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność cytrynianu i wapnia

 

Czystość

 

Ubytek podczas suszenia

Nie więcej niż 7,0 % ustalone w wyniku suszenia w temperaturze 180 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 3,2 a 3,5

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Węglany

Rozpuszczanie 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 Ν kwasu solnego nie może uwolnić więcej niż kilku oddzielnych pęcherzyków

Ε 333 (ii) CYTRYNIAN DIWAPNIOWY

Synonimy

Cytrynian dwuwapniowy

Dizasadowycytrynian wapnia

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Cytrynian dwuwapniowy

Sól dwuwapniowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Triwodzian soli diwapniowej kwasu cytrynowego

Wzór chemiczny

(C6H7O7)2Ca2 · 3H2O

Masa cząsteczkowa

530,42

Analiza

Nie mniej niż 97,5 % w przeliczniu na bezwodną masę

Opis

Drobny biały proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność cytrynianu i wapnia

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 20,0 % ustalone w wyniku suszenia w temperaturze 180 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Węglany

Rozpuszczanie 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 Ν kwasu solnego nie może uwolnić więcej niż kilku oddzielnych pęcherzyków

Ε 333 (iii) CYTRYNIAN TRIWAPNIOWY

Synonimy

Cytrynian triwapniowy

Trizasadowy cytrynian wapnia

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Cytrynian triwapniowy

Sól triwapniowa kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrikarboksylowego

Tetrawodzian soli triwapniowej kwasu cytrynowego

Einecs

212-391-7

Wzór chemiczny

(C6H6O7)2Ca3 · 4H2O

Masa cząsteczkowa

570,51

Analiza

Nie mniej niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Drobny biały proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność cytrynianu i wapnia

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 14,0 % ustalone w wyniku suszenia w temperaturze 180 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

Węglany

Rozpuszczanie 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 Ν kwasu solnego nie może uwalniać więcej niż kilku oddzielnych pęcherzyków

Ε 334 KWAS L(+)-WINOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

L-kwas winowy

Kwas L-2,3-dihydroksybutanediolowy

Kwas d-α, β-dihydroksybursztynowy

Einecs

201-766-0

Wzór chemiczny

C4H6O6

Masa cząsteczkowa

150,09

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezbarwne lub przezroczyste ciało stałe lub biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

Między 168 oC a 170 oC

B.

Pozytywny wynik testu na obecność winianu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 0,5 % (nad P2O5, 3 godz.)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 1 000 mg/kg po prażeniu kalcynującym w temperaturze 800 ± 25 oC

Skręcalność właściwa 20 % w/v roztworu wodnego

[α]D 20 między +11,5o a +13,5o

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażony jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Ε 335 (i) WINIAN MONOSODOWY

Synonimy

Sól monosodowa L-(+)-kwasu winowego

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Sól monosodowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanediolowego

Monowodzian soli monosodowej L-(+)-kwasu winowego

Wzór chemiczny

C4H5O6Na · H2O

Masa cząsteczkowa

194,05

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Przezroczyste, bezbarwne kryształy

Identyfikacja

 

A.

Pozytywny wynik testu na obecność winianu i sodu

 

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 10,0 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 335 (ii) WINIAN DISODOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Disodowy L-winian

Disodowy (+)-winian

Disodowy kwas (+)-2,3-dwuhydroksybutanediolowy

Diwodzian soli dwusodowej L-(+)-kwasu winowego

Einecs

212-773-3

Wzór chemiczny

C4H4O6Na2 · 2H2O

Masa cząsteczkowa

230,8

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczniu na bezwodną masę

Opis

Przezroczyste, bezbarwne kryształy

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność winianu i sodu

 

B.

Testy rozpuszczalności

1 gram jest nierozpuszczalny w 3 ml wody. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 17,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 150 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 7,0 a 7,5

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 336 (i) WINIAN MONOPOTASOWY

Synonimy

Monopotasowa sól kwasu L(+)-winowego

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Bezwodna monopotasowa sól L-(+)-kwasu winowego

Sól monopotasowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanediolowego

Wzór chemiczny

C4H5O6K

Masa cząsteczkowa

188,16

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98 w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały krystaliczny lub granulowany proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność winianu i potasu

 

B.

Temperatura topnienia

230 oC

Czystość

 

pH 1 % roztworu wodnego

3,4

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 1,0 % ustalona poprzez suszenie w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 336 (ii) WINIAN DIPOTASOWY

Synonimy

Dwuzasadowy winian potasu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Sól dwupotasowa kwasu L-2,3-dwuhydroksybutanediolowego

Sól monopotasowa z połową molekuły wody L-(+)-kwasu winowego

Einecs

213-067-8

Wzór chemiczny

C4H4O6K2 · 1/2H2O

Masa cząsteczkowa

235,2

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały krystaliczny lub granulowany proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność winianu i potasu

 

Czystość

 

pH 1 % roztworu wodnego

Między 7,0 a 9,0

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 4,0 % ustalone w wyniku suszenia w temperaturze 150 oC przez cztery godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Ε 337 WINIAN SODOWO-POTASOWY

Synonimy

Sodowo-potasowy L-(+)-winian

Sól Rochelle

Sól Seignette’a

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Sól sodowo-potasowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanediolowego

Sodowo-potasowy L-(+)-winian

Einecs

206-156-8

Wzór chemiczny

C4H4O6KNa · 4H2O

Masa cząsteczkowa

282,23

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność winianu, potasu i sodu

 

B.

Testy rozpuszczalności

1 gram jest rozpuszczalny w 1 ml wody, nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.

Zakres temperatur topnienia

Między 70 oC a 80 oC

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 26,0 % i nie mniej niż 21,0 % ustalone poprzez suszenie w temperaturze 150 oC przez trzy godziny

Szczawiany

Nie więcej niż 100 mg/kg wyrażony jako kwas szczawiowy, po suszeniu

pH 1 % roztworu wodnego

Między 6,5 a 8,5

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Metale ciężkie (jako Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

E 338 KWAS FOSFOROWY

Synonimy

Kwas ortofosorowy

Kwas fosforowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas fosforowy

Einecs

231-633-2

Wzór chemiczny

H3PO4

Masa cząsteczkowa

98,00

Analiza

Kwas fosforowy jest dostępny na rynku jako roztwór wodny o różnym stężeniu. Zawartość nie mniejsza niż 67,0 % i nie większa niż 85,7 %.

Opis

Czysta, bezbarwna, lepka ciecz

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fosforanu i sodu

 

Czystość

 

Kwasy lotne

Nie więcej niż 10 mg/kg (jak kwas octowy)

Chlorki

Nie więcej niż 200 mg/kg (wyrażone jako chlor)

Azotany

Nie więcej niż 5 mg/kg (jak NaNO3)

Siarczany

Nie więcej niż 1 500 mg/kg (jak CaSO4)

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

Uwaga:

Niniejsza specyfikacja odnosi się do 75 % roztworu wodnego

 

E 339 (i) FOSFORAN MONOSODOWY

Synonimy

Monofosforan monosodowy

Kwaśny monofosforan monozasadowy

Ortofosforan monosodowy

Jednozasadowy fosforan sodu

Diwodoromonofosforan sodowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Diwodoromonofosforan sodu

Einecs

231-449-2

Wzór chemiczny

Bezwodny: NaH2PO4

Monowodzian: NaH2PO4 · H2O

Diwodzian: NaH2PO4 · 2H2O

Masa cząsteczkowa

Bezwodny: 119,98

Monowodzian: 138,00

Diwodzian: 156,01

Analiza

Zawiera nie mniej niż 97 % NaH2PO4 po suszeniu w temperaturze 60 oC przez jedną godzinę, a następnie w 105 oC przez cztery godziny

Zawartość P2O5

Między 58,0 % i 60,0 % bezwodnej przeliczeniu na bezwodna masę

Opis

Biały, bezwonny, bezbarwny, lekko rozpływający się proszek, kryształki lub granulki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów fosforanu i sodu

 

B.

Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym lub eterze

C.

pH 1 % roztworu

Między 4,1 i 5,0

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Bezwodna sól traci nie więcej niż 2,0 %, monowodzian nie więcej niż 15,0 %, a diwodzian nie więcej niż 25 % w przypadku, gdy suszone w temperaturze 60 oC przez godzinę, a następnie w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodna masę

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 339 (ii) FOSFORAN DISODOWY

Synonimy

Monofosforan disodowy

Drugorzędowy fosforan sodowy

Ortofosforan disodowy

Wodorofosforan disodowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Wodoromonofosforan disodu

Wodoroortofosforan disodu

Einecs

231-448-7

Wzór chemiczny

Bezwodny: Na2HPO4

Wodzian: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 lub 12)

Masa cząsteczkowa

141,98 (bezwodny)

Analiza

Po suszeniu w temperaturze 40 oC przez trzy godziny i następnie w temperaturze 105 oC przez pięć godzin, zawiera nie mniej niż 98 % Na2HPO4

Zawartość P2O5

Między 49 % i 51 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezwodny wodorofosforan disodowy ma postać białego, higroskopijnego, bezwonnego proszku. Uwodnione dostępne postacie zawierają diwodzian: białe krystaliczne, bezwonne ciało stałe; heptawodzian: białe, bezwonne, kryształki w postaci nalotu lub ziarnkowy proszek; a także dodecawodzian: biały, bezwonny proszek lub kryształki w postaci nalotu

Identyfikacja

 

A.

Pozytywny wynik testu na obecność fosforanu i sodu

 

B.

Rozpuszczalność

Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.

pH 1 % roztworu

Między 8,4 i 9,6

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Przy suszeniu w temperaturze 40 oC przez trzy godziny i następnie w temperaturze 105 oC przez pięć godzin, straty na wadze są następujące: postać bezwodna – nie więcej niż 5,0 %, diwodzian – nie więcej niż 22,0 %, heptawodzian – nie więcej niż 50,0 %, dodecawodzian – nie więcej niż 61,0 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFORAN TRISODOWY

Synonimy

Fosforan trisodowy

Fosforan trisodowy

Ortofosforan trisodowy

Definicja

Fosforan trisodowy otrzymuje się z roztworów wodnych i krystalizuje się w postaci bezwodnej oraz z ½, 1, 6, 8 lub 12 H2O. Dodecawodzian zawsze krystalizuje się z roztworów wodnych przy nadmiarze wodorotlenku sodu. Zawiera 1/4 cząsteczek NaOH

Nazwa chemiczna

Monofosforan sodowy

Fosforan trisodowy

Ortofosforan trisodowy

Einecs

231-509-8

Wzór chemiczny

Bezwodny: Na3PO4

Uwodniony: Na3PO4 · nH2O (n = ½, 1, 6, 8, lub 12)

Masa cząsteczkowa

163,94 (bezwodny)

Analiza

Bezwodny fosforan sodowy i jego postacie uwodnione, z wyjątkiem dodecawodzianu, zawierają nie mniej niż 97,0 % Na3PO4 suchej przeliczeniu na suchą masę wodzianu. Dodecwodzian fosforanu sodowego zawiera nie mniej niż 92,0 % Na3PO4 w przeliczeniu na postać po prażeniu

Zawartość P2O5

Między 40,5 % i 43,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Białe bezwonne kryształki, granulki lub krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fosforanu i sodu

 

B.

Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.

pH 1 % roztworu

Między 11,5 i 12,5

Czystość

 

Straty przy spalaniu

Po suszeniu w temperaturze 120 oC przez dwie godziny, a następnie spalaniu w temperaturze około 800 oC przez 30 minut ubytek masy jest następujący: postać bezwodna nie więcej niż 2,0 %, monowodzian nie więcej niż 11,0 %, dodecawodzian: między 45,0 % i 58,0 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 340 (i) FOSFORAN MONOPOTASOWY

Synonimy

Monozasadowy fosforan monopotasowy

Monofosforan monopotasowy

Ortofosforan potasu

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Diwodorofosforan potasowy

Diwodoroortofosforan monopotasowy

Diwodorofosforan monopotasowy

Einecs

231-913-4

Wzór chemiczny

KH2PO4

Masa cząsteczkowa

136,09

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98,0 % po wysuszeniu w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Zawartość P2O5

Między 51,0 % i 53,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezwonne, bezbarwne kryształki lub biały ziarnisty lub krystaliczny proszek, higroskopijny

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fosforanu i potasu

 

B.

Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.

pH 1 % roztworu

Między 4,2 i 4,8

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 %, ustalony w wyniku suszenia w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % bezwodnej przeliczeniu na bezwodną masę

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 340 (ii) FOSFORAN DIPOTASOWY

Synonimy

Fosforan dipotasowy

Drugorzędowy fosforan potasowy

Wodorofosforan dipotasowy

Ortofosforan dipotasowy

Dizasadowy wodorofosforan potasowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Wodorofosforan dipotasowy

Wodorofosforan dipotasowy

Wodoroortofosforan dipotasowy

Einecs

231-834-5

Wzór chemiczny

K2HPO4

Masa cząsteczkowa

174,18

Analiza

Zawartość nie mniejsza niż 98 % po wysuszeniu w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Zawartość P2O5

Między 40,3 % i 41,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Bezbarwny lub biały ziarnisty proszek, kryształki lub masa; substancja rozpływająca się

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fosforanu i potasu

 

B.

Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.

pH 1 % roztworu

Między 8,7 i 9,4

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 %, ustalony w wynikususzenia w temperaturze 105 oC przez cztery godziny

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFORAN TRIPOTASOWY

Synonimy

Fosforan potasowy

Fosforan potasowy, trizasadowy

Ortofosforan tripotasowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Fosforan tripotasowy

Fosforan tripotasowy

Ortofosforan tripotasowy

Einecs

231-907-1

Wzór chemiczny

Bezwodny: K3PO4

Uwodniony: K3PO4 · nH2O (n = 1 lub 3)

Masa cząsteczkowa

212,27 (bezwodny)

Analiza

Zawartość nie mniejsza niż 97 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu

Zawartość P2O5

Między 30,5 % i 33,0 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu

Opis

Bezbarwne lub białe, bezwonne, higroskopijne kryształki lub granulki. Formy uwodnione zawierają monowodzian i triwodzian

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fosforanu i potasu

 

B.

Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

C.

pH 1 % roztworu

Między 11,5 i 12,3

Czystość

 

Straty po prażeniu

Bezwodny: nie więcej niż 3,0 %; uwodniony: nie więcej niż 23,0 %. Oznaczony w wyniku suszenia w temperaturze 105 oC przez jedną godzinę, a następnie prażenie w temperaturze około 800 oC ± 25 oC przez 30 minut

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Fluorek

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 341 (i) FOSFORAN MONOWAPNIOWY

Synonimy

Fosforan wapnia, monozasadowy

Ortofosforan monowapniowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Diwodoroortofosforan wapnia

Einecs

231-837-1

Wzór chemiczny

Bezwodny: Ca(H2PO4)2

Monohydrat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Masa cząsteczkowa

234,05 (bezwodny)

252,08 (monowodzian)

Analiza

Zawartość nie mniejsza niż 95 % w przeliczeniu na suchą masę

Zawartość P2O5

Między 55,5 % a 61,1 % w postaci bezwodnej

Opis

Ziarnisty proszek lub białe rozpływające się kryształki lub granulki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fosforanu i wapnia

 

B.

Zawartość CaO

Między 23,0 % a 27,5 % (bezwodny)

Między 19,0 % a 24,8 % (monowodzian)

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 14 %, oznaczony w wyniku suszenia w temperaturze 105 oC przez cztery godziny (bezwodny)

Nie więcej niż 17,5 %, oznaczony w wyniku suszenia w temperaturze 60 oC przez jedną godzinę, a następnie w temperaturze 105 oC przez cztery godziny (monowodzian)

Straty przy prażeniu

Nie więcej niż 17,5 % po prażeniu w temperaturze 800 oC ± 25 oC przez 30 minut (bezwodny)

Nie więcej niż 25,0 %, ustalony przez suszenie w temperaturze 105 oC przez jedną godzinę, a następnie prażenie w temperaturze 800 oC ± 25 oC przez 30 minut (monowodzian)

Fluorek

Nie więcej niż 30 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

341 (ii) FOSFORAN DIWAPNIOWY

Synonimy

Wodorofosforan wapniowy, dizasadowy

Ortofosforan diwapniowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Monowodorofosforan wapniowy

Monowodoroortofosforan wapniowy

Drugorzędowy fosforan wapniowy

Einecs

231-826-1

Wzór chemiczny

Bezwodny: CaHPO4

Diwodzian: CaHPO4 · 2H2O

Masa cząsteczkowa

136,06 (bezwodny)

172,09 (diwodzian)

Analiza

Fosforan diwapniowy, po suszeniu w temperaturze 200 oC przez trzy godziny zawiera nie mniej niż 98 % i nie więcej niż równowartość 102 % CaHPO4

Zawartość P2O5

Między 50,0 % i 52,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Białe kryształki lub granulki, ziarnisty proszek lub proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fosforanu i wapnia

 

B.

Testy rozpuszczalności

Trudno rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym

Czystość

 

Straty przy prażeniu

Nie więcej niż 8,5 % (bezwodny) lub 26,5 % (diwodzian), po prażeniu w temperaturze 800 oC ± 25 oC przez 30 minut

Fluorek

Nie więcej niż 50 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

341 (iii) FOSFORAN TRIWAPNIOWY

Synonimy

Fosforan wapniowy, trizasadowy

Ortofosforan wapniowy

Hydroksyfosforan pentawapniowy

Hydroksyapatit wapnia

Definicja

Fosforan triwapnia składa się ze zmiennej mieszanki fosforanów wapnia uzyskanych w wyniku neutralizacji kwasu fosforowego wodorotlenkiem wapnia i posiadającej przybliżony skład 10CaO · 3P2O5 · H2O

Nazwa chemiczna

Hydroksyfosforan pentawapniowy

Fosforan triwapnia

Einecs

235-330-6 (Hydroksyfosforan pentawapniowy)

231-840-8 (Ortofosforan wapnia)

Wzór chemiczny

Ca5(PO4)3 · OH lub Ca3(PO4)2

Masa cząsteczkowa

502 lub 310

Analiza

Zawartość nie mniejsza niż 90 %, w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu

Zawartość P2O5

Między 38,5 % a 48,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały bezwonny proszek, stabilny w powietrzu

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność fosforanu i wapnia

 

B.

Rozpuszczalność

Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie; nierozpuszczalny w alkoholu etylowym, rozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie solnym i kwasie azotowym

Czystość

 

Straty przy prażeniu

Nie więcej niż 8 % po prażeniu w temperaturze 800 oC ± 25 oC, do ciężaru stałego

Fluorek

Nie więcej niż 50 mg/kg (wyrażony jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 343 (i) FOSFORAN MONOMAGNEZOWY

Synonimy

Diwodorofosforan magnezu

Fosforan magnezu, monozasadowy

Ortofosforan monomagnezowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Diwodoromonofosforan monomagnezowy

Einecs

236-004-6

Wzór chemiczny

Mg(H2PO4)2 · nH2O (gdzie n = 0–4)

Masa cząsteczkowa

Bezwodny: 218,30

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 51,0 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu

Opis

Biały, bezwonny, krystaliczny proszek, słabo rozpuszczalny w wodzie

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność magnezu i fosforanu

 

B.

Zawartość MgO

Nie mniej niż 21,5 % (po prażeniu)

Czystość

 

Fluorki

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 343 (ii) FOSFORAN DIMAGNEZOWY

Synonimy

Wodorofosforan jednomagnezowy

Dwuzasadowy fosforan magnezu

Ortofosforan dimagnezu, drugorzędowy

Drugorzędowy fosforan magnezowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Monoworofosforan dimagnezu

Einecs

231-823-5

Wzór chemiczny

MgHPO4 · nH2O (gdzie n = 0–3)

Masa cząsteczkowa

Bezwodny: 120,30

Analiza

Nie mniej niż 96 % po prażeniu

Opis

Biały, bezwonny, krystaliczny proszek, słabo rozpuszczalny w wodzie

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność magnezu i fosforanu

 

B.

Zawartość MgO

Nie mniej niż 33,0 % w przeliczeniu na bezwodna masę

Czystość

 

Fluorki

Nie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 4 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 350 (i) JABŁCZAN SODU

Synonimy

Sól sodowa kwasu jabłkowego

Definicja

 

Nazwa chemiczna

DL-jabłczan disodowy, disodowa sól kwasu hydroksybutanodiowego

Wzór chemiczny

Półwodzian: C4H4Na2O5 · ½ H2O

Triwodzian: C4H4Na2O5 · 3H2O

Masa cząsteczkowa

Półwodzian: 187,05

Triwodzian: 232,10

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 98,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały krystaliczny proszek lub bryłki

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność sodu i kwasu -1,2-dikarboksylowego

 

B.

Tworzenie barwników azowych

Wynik pozytywny

C.

Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w wodzie

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Półwodzian: nie więcej niż 7,0 % po suszeniu w temperaturze 130 oC przez cztery godziny. Triwodzian: nie więcej niż 20,5–23,5 % po suszeniu w temperaturze 130 oC przez cztery godziny

Zasadowość

Nie więcej niż 0,2 % jako Na2CO3

Kwas fumarowy

Nie więcej niż 1,0 %

Kwas maleinowy

Nie więcej niż 0,05 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 350 (ii) WODOROJABŁCZAN SODU

Synonimy

Monosodowa sól kwasu DL-jabłkowego

Definicja

 

Nazwa chemiczna

DL-jabłczan monosodowy, 2-DL-hydroksybursztynian monosodowy

Wzór chemiczny

C4H5NaO5

Masa cząsteczkowa

156,07

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność sodu i kwasu -1,2-dikarboksylowego

 

B.

Tworzenie barwników azowych

Wynik pozytywny

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % po suszeniu w temperaturze 110 oC przez trzy godziny

Kwas maleinowy

Nie więcej niż 0,05 %

Kwas fumarowy

Nie więcej niż 1,0 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 351 JABŁCZAN POTASU

Synonimy

Sól potasowa kwasu jabłkowego

Definicja

 

Nazwa chemiczna

DL-jabłczan dipotasu, dipotasowa sól kwasu hydroksybutanodiowego

Wzór chemiczny

C4H4K2O5

Masa cząsteczkowa

210,27

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 59,5 %

Opis

Bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór wodny

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność potasu i kwasu -1,2-dikarboksylowego

 

B.

Tworzenie barwników azowych

Wynik pozytywny

Czystość

 

Zasadowość

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na K2CO3

Kwas fumarowy

Nie więcej niż 1,0 %

Kwas maleinowy

Nie więcej niż 0,05 %

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 352 (i) JABŁCZAN WAPNIA

Synonimy

Sól sodowa kwasu jabłkowego

Definicja

 

Nazwa chemiczna

DL-jabłczan wapnia, alfa-hydroksybursztynian wapnia, sól wapniowa kwasu hydroksybutanodiowego

Wzór chemiczny

C4H5CaO5

Masa cząsteczkowa

172,14

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną substancję

Opis

Biały proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność jabłczanu, wapnia i kwasu 1,2-dikarboksylowego

 

B.

Tworzenie barwników azowych

Wynik pozytywny

C.

Rozpuszczalność

Słabo rozpuszczalny w wodzie

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2 % po suszeniu w temperaturze 100 oC przez trzy godziny

Zasadowość

Nie więcej niż 0,2 % jako CaCO3

Kwas maleinowy

Nie więcej niż 0,05 %

Kwas fumarowy

Nie więcej niż 1,0 %

Fluorki

Nie więcej niż 30 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 352 (ii) WODOROJABŁCZAN WAPNIA

Synonimy

Monowapniowa sól kwasu DL-jabłkowego

Definicja

 

Nazwa chemiczna

DL-jabłczan monowapniowy, 2-DL-hydroksybursztynian monowapniowy

Wzór chemiczny

(C4H5O5)2Ca

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Biały proszek

Identyfikacja

 

A.

Pozytywne wyniki testów na obecność wapnia i kwasu 1,2-dikarboksylowego

 

B.

Tworzenie barwników azowych

Wynik pozytywny

Czystość

 

Straty podczas suszenia

Nie więcej niż 2,0 % po suszeniu w temperaturze 110 oC przez trzy godziny

Kwas maleinowy

Nie więcej niż 0,05 %

Kwas fumarowy

Nie więcej niż 1,0 %

Fluorki

Nie więcej niż 30 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 353 KWAS METAWINOWY

Synonimy

Kwas diwinowy

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas metawinowy

Wzór chemiczny

C4H6O6

Analiza

Nie mniej niż 99,5 %

Opis

W formie krystalicznej lub formie proszku, o barwie białej lub żółtawej. Bardzo łatwo topnieje, ze słabym zapachem karmelu

Identyfikacja

 

A.

Bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu etylowym

B.

Umieścić próbkę 1 do 10 mg substancji w próbówce wraz z 2 mg skondensowanego kwasu siarkowego oraz 2 kroplami odczynnika siarkowo-rezorcynowego. Przy podgrzaniu do 150 oC pojawia się intensywne fioletowe zabarwienie

Czystość

 

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 354 WINIAN WAPNIA

Synonimy

Winian L-wapnia

Definicja

 

Nazwa chemiczna

L(+)-2,3-dihydroksybutanodionian wapnia, diwodzian

Wzór chemiczny

C4H4CaO6 · 2H2O

Masa cząsteczkowa

224,18

Analiza

Nie mniej niż 98,0 %

Opis

Drobny krystaliczny proszek, o barwie białej lub białawej

Identyfikacja

 

A.

Słabo rozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalność ok. 0,01 g/100 ml wody (20 oC). Częściowo rozpuszczalny w alkoholu etylowym. Słabo rozpuszczalny w eterze dietylu. Rozpuszczalny w kwasach

 

B.

Skręcalność właściwa [α]20 D

+7,0° do +7,4° (0,1 % w 1 N roztworze HCl)

C.

pH 5 % rozcieńczonej substancji

Między 6,0 a 9,0

Czystość

 

Siarczany (jako H2SO4)

Nie więcej niż 1 g/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 355 KWAS ADYPINOWY

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Kwas heksanodiowy, kwas butanodikarboksylowy-1,4

Einecs

204-673-3

Wzór chemiczny

C6H10O4

Masa cząsteczkowa

146,14

Analiza

Zawartość: nie mniej niż 99,6 %

Opis

Białe, bezwonne kryształy lub krystaliczny proszek

Identyfikacja

 

A.

Zakres temperatur topnienia

151,5–154,0 oC

B.

Rozpuszczalność

Słabo rozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w etanolu

Czystość

 

Woda

Nie więcej niż 0,2 % (metoda Karla Fischera)

Popiół siarczanowy

Nie więcej niż 20 mg/kg

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 5 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg

E 356 ADYPINIAN SODU

<

Definicja

 

Nazwa chemiczna

Adypinian sodu

Einecs

231-293-5