ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 214

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
9 sierpnia 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 )

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

48

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

50

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające po raz 98. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

52

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/654/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3756)  ( 1 )

56

 

 

2008/655/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3757)

66

 

 

2008/656/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3855)  ( 1 )

70

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 799/2008

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 590/2008 (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 24).


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

MK

29,6

XS

27,8

ZZ

28,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

93,9

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

77,4

CL

63,1

UY

60,8

ZA

88,5

ZZ

72,5

0806 10 10

CL

82,1

EG

152,6

IL

157,1

MK

68,7

TR

141,6

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

85,8

BR

80,4

CL

97,5

CN

85,2

NZ

107,6

US

95,0

UY

148,0

ZA

86,8

ZZ

98,3

0808 20 50

AR

67,2

CL

99,3

TR

144,3

ZA

98,0

ZZ

102,2

0809 20 95

CA

242,0

TR

554,5

US

462,0

ZZ

419,5

0809 30

TR

159,2

ZZ

159,2

0809 40 05

BA

66,2

IL

136,9

MK

59,0

XS

62,1

ZZ

81,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) i b),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do uznania, zgodnie z art. 87 Traktatu, że w określonych warunkach pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), pomoc na działalność badawczo-rozwojową, pomoc na ochronę środowiska, pomoc szkoleniowa i na zatrudnienie oraz pomoc zgodna z zatwierdzoną przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego mapą pomocy regionalnej jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie podlega wymogowi zgłoszenia na mocy art. 88 ust. 3 Traktatu.

(2)

Komisja stosowała art. 87 i 88 Traktatu w licznych decyzjach i zdobyła wystarczające doświadczenie pozwalające jej określić ogólne kryteria zgodności pomocy państwa ze wspólnym rynkiem w odniesieniu do pomocy dla MŚP przyznawanej w formie pomocy inwestycyjnej na obszarach objętych pomocą i poza nimi, w formie programów z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka oraz pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, szczególnie w kontekście wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (3), oraz w odniesieniu do rozszerzenia zakresu tego rozporządzenia w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju, wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (4), wprowadzenia w życie komunikatu Komisji „Pomoc państwa a kapitał podwyższonego ryzyka” (5) i Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (6) oraz wprowadzenia w życie wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (7).

(3)

Komisja zdobyła również wystarczające doświadczenie w stosowaniu art. 87 i 88 Traktatu w obszarze pomocy szkoleniowej, pomocy na zatrudnienie, pomocy na ochronę środowiska, pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pomocy regionalnej w odniesieniu zarówno do MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (8), rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (9), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (10), Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową (11), Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego z 2001 r. (12), Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska z 2008 r. (13) i Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (14).

(4)

W świetle zdobytego doświadczenia uznano, że konieczne są zmiany niektórych warunków określonych w rozporządzeniach (WE) nr 68/2001, nr 70/2001, nr 2204/2002 oraz nr 1628/2006. Dla uproszczenia przepisów oraz w celu zapewnienia bardziej skutecznego monitorowania pomocy przez Komisję należy je zastąpić jednym rozporządzeniem. Uproszczenie powinno wynikać między innymi ze wspólnych, zharmonizowanych definicji i wspólnych przepisów horyzontalnych zawartych w rozdziale 1 niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić spójność prawodawstwa dotyczącego pomocy państwa, definicje pomocy i programu pomocy odpowiadają definicjom tych pojęć zawartym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (15). Uproszczenie to jest konieczne, aby strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia mogła przynieść efekty, szczególnie dla MŚP.

(5)

Wyłączenie na mocy niniejszego rozporządzenia powinno dotyczyć każdej pomocy spełniającej wszystkie odpowiednie warunki niniejszego rozporządzenia oraz każdego programu pomocy pod warunkiem, że każda pomoc indywidualna, jaka mogłaby zostać przyznana w ramach tego programu, spełnia wszystkie odpowiednie warunki niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić przejrzystość oraz bardziej skuteczne monitorowanie pomocy, każdy indywidualny środek pomocy przyznany na mocy niniejszego rozporządzenia powinien zawierać wyraźne odesłanie do odpowiednich przepisów rozdziału II oraz do aktu prawa krajowego będącego podstawą prawną tego środka pomocy.

(6)

W celu monitorowania procesu wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna mieć również możliwość otrzymywania od państw członkowskich wszystkich niezbędnych informacji dotyczących środków wprowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. W przypadku niedostarczenia przez państwo członkowskie w rozsądnym terminie informacji na temat takich środków pomocy można będzie zatem uznać, że nie spełniono warunków niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku Komisja może zdecydować, że w przyszłości niniejsze rozporządzenie lub jego odpowiednia część nie będą stosowane w odniesieniu do danego państwa członkowskiego oraz że wszelkie kolejne środki pomocy, w tym nowe środki pomocy indywidualnej przyznane na podstawie programów pomocy wcześniej objętych niniejszym rozporządzeniem, należy zgłaszać Komisji zgodnie z art. 88 Traktatu. Po otrzymaniu odpowiednich i kompletnych informacji od państwa członkowskiego Komisja powinna przywrócić pełne stosowanie rozporządzenia w odniesieniu do danego państwa członkowskiego.

(7)

Pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, której nie dotyczy niniejsze rozporządzenie, powinna nadal podlegać wymogowi zgłoszenia na mocy art. 88 ust. 3 Traktatu. Niniejsze rozporządzenie nie powinno ograniczać możliwości zgłaszania przez państwa członkowskie pomocy, której cele odpowiadają celom w nim określonym. Pomoc taka będzie oceniana przez Komisję przede wszystkim w oparciu o warunki określone w niniejszym rozporządzeniu i zgodnie z kryteriami, o których mowa w poszczególnych wytycznych lub zasadach ramowych przyjętych przez Komisję, jeśli dany środek pomocy wchodzi w zakres stosowania takiego instrumentu.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy wywozowej ani pomocy preferującej produkty krajowe względem produktów przywożonych. Nie powinno mieć zwłaszcza zastosowania do pomocy na tworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej w innych państwach. Pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek nie powinna zwykle stanowić pomocy wywozowej.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie praktycznie do wszystkich sektorów. W sektorze rybołówstwa i akwakultury wyłączenie na mocy niniejszego rozporządzenia powinno dotyczyć tylko pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, pomocy szkoleniowej, pomocy na ochronę środowiska oraz pomocy dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

(10)

W związku ze specjalnymi zasadami obowiązującymi w sektorze rolnictwa w odniesieniu do produkcji podstawowej produktów rolnych, wyłączenie na mocy niniejszego rozporządzenia powinno dotyczyć tylko pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, pomocy szkoleniowej, pomocy na ochronę środowiska oraz pomocy dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych w takim stopniu, aby te kategorie pomocy nie były objęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (16).

(11)

W związku z podobieństwami, jakie istnieją między przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i nierolnych, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

(12)

Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu dla celów niniejszego rozporządzenia nie powinno się uznawać czynności wykonywanych w gospodarstwach jako niezbędny element przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, ani też pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że z dniem przyjęcia przez Wspólnotę aktów prawnych w celu ustanowienia wspólnej organizacji rynku w danym sektorze rolnictwa, państwa członkowskie mają obowiązek powstrzymania się od wszelkich działań mogących zaszkodzić tej organizacji lub wprowadzających od niej odstępstwa. Z tego względu niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy, której wysokość ustalana jest na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych na rynek, ani do pomocy, która wiąże się z obowiązkiem podzielenia się nią z producentami surowców.

(13)

W kontekście rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (17) niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy na działania w sektorze węglowym z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pomocy na ochronę środowiska.

(14)

W przypadkach, gdy cele programu pomocy regionalnej określono jako regionalne, lecz pomoc jest przeznaczona dla konkretnych sektorów gospodarki, cel i spodziewane skutki takiego programu będą raczej sektorowe niż horyzontalne. W związku z tym programy pomocy regionalnej przeznaczone dla konkretnych sektorów działalności gospodarczej, jak również pomoc regionalna przyznawana na działania w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze budownictwa okrętowego – zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (18) – oraz w sektorze włókien syntetycznych nie powinny być wyłączone z wymogu zgłoszenia. Turystyka odgrywa jednak ważną rolę w gospodarce krajowej poszczególnych państw i generalnie wywiera szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionalny. Programy pomocy regionalnej dotyczące turystyki powinny być więc wyłączone z wymogu zgłoszenia.

(15)

Pomoc przyznawana przedsiębiorstwom zagrożonym w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (19) powinna być oceniana na podstawie tych wytycznych, aby uniknąć ich obchodzenia. Pomoc na rzecz tych przedsiębiorstw należy zatem wyłączyć z zakresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia. Aby ograniczyć swoje obciążenie administracyjne, państwa członkowskie, przyznając MŚP pomoc objętą niniejszym rozporządzeniem, powinny zastosować uproszczoną, w porównaniu z wytycznymi, definicję zagrożonego przedsiębiorstwa. Ponadto, dla celów niniejszego rozporządzenia MŚP, które działają krócej niż trzy lata, nie powinny być w tym okresie uważane za zagrożone, chyba że zgodnie z ustawodawstwem krajowym podlegają zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności. Zastosowane uproszczenia nie powinny wpływać na fakt kwalifikowania się tych MŚP do otrzymania na mocy przywołanych wytycznych pomocy nieobjętej niniejszym rozporządzeniem ani na fakt kwalifikowania się, na mocy niniejszego rozporządzenia, dużych przedsiębiorstw jako przedsiębiorstw zagrożonych, do których stosuje się pełną definicję zawartą w wytycznych.

(16)

Komisja musi zadbać o to, aby zatwierdzona pomoc nie wpłynęła na warunki wymiany handlowej w sposób sprzeczny ze wspólnym interesem. Pomoc na rzecz beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, należy więc wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. W związku z powyższym każda pomoc ad hoc wypłacona takiemu beneficjentowi i każdy program pomocy niezawierający wyraźnego przepisu wyłączającego takich beneficjentów nadal powinien podlegać wymogowi zgłoszenia na mocy art. 88 ust. 3 Traktatu. Przepis ten nie powinien wpłynąć na uzasadnione oczekiwania tych beneficjentów, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy.

(17)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania wspólnotowych zasad dotyczących pomocy państwa i uproszczenia procedur administracyjnych należy ujednolicić definicje terminów, które mają znaczenie dla różnych kategorii pomocy objętych niniejszym rozporządzeniem.

(18)

Do celów obliczania intensywności pomocy powinno się stosować kwoty przed potrąceniem podatku lub innych opłat. Do celów obliczania intensywności pomocy wartość pomocy płatnej w kilku ratach należy dyskontować na dzień jej przyznania. Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania oraz do obliczenia kwoty pomocy w przypadku pomocy udzielanej w innej formie niż dotacja należy stosować stopę referencyjną mającą zastosowanie w dniu przyznania pomocy zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (20).

(19)

W przypadkach gdy pomoc udzielana jest w postaci zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości, z zastrzeżeniem przestrzegania określonej intensywności pomocy zdefiniowanej w postaci ekwiwalentu dotacji brutto, dyskontowanie rat pomocy powinno następować na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w czasie, gdy poszczególne przywileje podatkowe stają się skuteczne. W przypadku zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości stopa referencyjna oraz dokładna wysokość rat pomocy mogą nie być znane z wyprzedzeniem. W związku z tym, państwa członkowskie powinny z góry określić pułap zdyskontowanej wartości pomocy, przestrzegając progów intensywności pomocy. Następnie, kiedy znana już jest kwota pomocy danej raty na dany rok, można przeprowadzić dyskontowanie na podstawie stopy referencyjnej mającej wówczas zastosowanie. Ogólną kwotę ustalonego pułapu należy pomniejszyć o zdyskontowaną wartość każdej raty pomocy.

(20)

W trosce o przejrzystość, równe traktowanie i możliwość skutecznego monitorowania niniejsze rozporządzenie powinno stosować się jedynie do pomocy o przejrzystym charakterze. Za pomoc o przejrzystym charakterze uważa się taką pomoc, w przypadku której możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka. Szczególnie pomoc w formie pożyczek należy uznać za przejrzystą, wtedy gdy ekwiwalent dotacji brutto oblicza się na podstawie stopy referencyjnej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Pomoc w formie środków fiskalnych należy uznać za przejrzystą, w przypadku gdy środek przewiduje pewien maksymalny poziom uniemożliwiający przekroczenie progu mającego zastosowanie. Aby środek pomocy w formie ulg podatkowych w zakresie podatków na ochronę środowiska, do którego na mocy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania progi pomocy indywidualnej powodujące obowiązek powiadomienia, mógł zostać uznany za przejrzysty, nie musi on przewidywać maksymalnego poziomu.

(21)

Pomoc przyznawaną w ramach programów gwarancyjnych należy uznać za przejrzystą, jeżeli metoda obliczania ekwiwalentu dotacji brutto została zaakceptowana po uprzednim zgłoszeniu jej Komisji, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej również pod warunkiem zaakceptowania tej metody przez Komisję po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 1628/2006. Komisja będzie badać takie zgłoszenia w oparciu o obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy państwowej w formie gwarancji (21). Pomoc przyznawaną w ramach programów gwarancyjnych należy uznać za przejrzystą również wtedy, gdy beneficjentem jest MŚP, a ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie bezpiecznych stawek, o których mowa w pkt 3.3 i 3.5 tego obwieszczenia.

(22)

W związku z trudnościami w obliczaniu ekwiwalentu dotacji pomocy w formie zaliczek zwrotnych, pomoc taka powinna być objęta niniejszym rozporządzeniem tylko pod warunkiem, że całkowita kwota zaliczek zwrotnych nie przekracza progu pomocy indywidualnej powodującego obowiązek zgłoszenia ani progu maksymalnej intensywności pomocy mających zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia.

(23)

Ze względu na większe ryzyko zakłócenia konkurencji w przypadku dużych kwot pomocy Komisja powinna nadal oceniać taką pomoc indywidualnie. Dla każdej kategorii pomocy należy więc określić progi w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia na takim poziomie, który uwzględni kategorię pomocy i jej prawdopodobny wpływ na konkurencję. Każda pomoc przekraczająca takie progi nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

(24)

Aby pomoc była proporcjonalna i ograniczona do niezbędnej kwoty, progi należy w miarę możliwości przedstawiać w postaci intensywności pomocy w stosunku do ogółu kosztów kwalifikowalnych. Ponieważ w przypadku pomocy udzielanej w formie kapitału podwyższonego ryzyka trudno jest określić koszy kwalifikowalne, progi dotyczące takiej pomocy należy przedstawiać w postaci maksymalnych kwot pomocy.

(25)

W świetle doświadczenia Komisji progi intensywności pomocy lub kwot pomocy należy ustalić na poziomie, który wprowadza odpowiednią równowagę między zminimalizowaniem zakłóceń konkurencji w sektorze objętym pomocą a celem, jakim jest naprawienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub kwestia spójności. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej próg ten należy określić na poziomie uwzględniającym intensywność pomocy przewidzianą w mapach pomocy regionalnej.

(26)

Aby ustalić, czy przestrzegane są określone w niniejszym rozporządzeniu progi pomocy indywidualnej powodujące obowiązek zgłoszenia oraz progi maksymalnej intensywności pomocy, należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy ze środków publicznych dla projektu lub działalności objętych pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.

(27)

Niniejsze rozporządzenie powinno również określać, w jakich okolicznościach możliwe jest kumulowanie różnych rodzajów pomocy objętej niniejszym rozporządzeniem. W odniesieniu do kumulacji pomocy objętej niniejszym rozporządzeniem z pomocą nieobjętą niniejszym rozporządzeniem należy uwzględnić decyzję Komisji zatwierdzającą pomoc nieobjętą niniejszym rozporządzeniem oraz zasady dotyczące pomocy państwa, będące podstawą takiej decyzji. Specjalne przepisy powinny obowiązywać w odniesieniu do kumulacji pomocy dla pracowników niepełnosprawnych z innymi kategoriami pomocy, głównie z pomocą na inwestycje, którą można obliczyć na podstawie danych kosztów płacy. W niniejszym rozporządzeniu powinny również znaleźć się przepisy dotyczące kumulacji tych środków pomocy, w których można określić koszty kwalifikowalne, z tymi, w których nie jest to możliwe.

(28)

Aby mieć pewność, że pomoc jest niezbędna i zachęca do rozwoju dalszej działalności lub projektów, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy dla działalności, którą beneficjent mógłby prowadzić w istniejących warunkach rynkowych. W przypadku jakiejkolwiek pomocy objętej niniejszym rozporządzeniem i przyznanej MŚP należy przyjąć, że efekt zachęty występuje, jeżeli przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań dotyczących realizacji projektu lub działań objętych pomocą małe lub średnie przedsiębiorstwo złożyło wniosek do państwa członkowskiego. W przypadku pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka na rzecz MŚP warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu do wysokości rat inwestycyjnych na przedsiębiorstwo, stopnia zaangażowania inwestorów prywatnych oraz rozmiaru przedsiębiorstwa i etapu działalności objętego finansowaniem, gwarantują efekt zachęty tego środka pomocy.

(29)

W przypadku jakiejkolwiek pomocy objętej niniejszym rozporządzeniem i przyznanej dużemu przedsiębiorstwu państwo członkowskie, oprócz uwzględnienia warunków obowiązujących w przypadku MŚP, powinno również zadbać o to, by beneficjent sporządził, w formie dokumentu wewnętrznego, analizę wykonalności projektu lub działań objętych pomocą na wypadek otrzymania pomocy oraz bez jej udziału. Państwo członkowskie powinno sprawdzić, czy ww. dokument wewnętrzny potwierdza istotne zwiększenie rozmiaru lub zakresu projektu lub działania, istotne zwiększenie całkowitej kwoty, jaką beneficjent przeznacza na projekt lub działanie objęte pomocą, lub też znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania. W przypadku pomocy regionalnej za podstawę istnienia efektu zachęty można również uznać fakt, że w danym regionie objętym pomocą nie przeprowadzono by projektu inwestycyjnego w takiej formie bez udziału pomocy.

(30)

W przypadku pomocy dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych należy uznać efekt zachęty za obecny poprzez fakt, że środek danej pomocy prowadzi do zwiększenia netto liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych zatrudnionych przez dane przedsiębiorstwo, bądź też pociąga za sobą dodatkowe wydatki związane z koniecznością nabywania urządzeń lub sprzętu przeznaczonego dla niepełnosprawnych pracowników. W przypadku, gdy beneficjent pomocy w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych skorzystał z pomocy na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych – spełniającej warunki rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 lub indywidualnie zatwierdzonej przez Komisję – przyjmuje się, że warunek wzrostu netto w liczbie pracowników niepełnosprawnych, który został spełniony dla istniejących uprzednio środków pomocy, nadal jest spełniany do celów niniejszego rozporządzenia.

(31)

Pomoc w formie środków fiskalnych powinna podlegać specjalnym warunkom efektu zachęty, ponieważ procedury jej przyznawania różnią się od procedur stosowanych w przypadku innych kategorii pomocy. Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych spełniająca warunki określone w dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 paździenrika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (22) i objętą niniejszym rozporządzeniem należy uznać za wywierającą efekt zachęty, ponieważ przyczynia się ona – przynajmniej pośrednio – do poprawy ochrony środowiska, umożliwiając przyjęcie lub kontynuację danego programu podatkowego, zachęcając tym samym przedsiębiorstwa objęte podatkiem na ochronę środowiska do ograniczenia zanieczyszczeń.

(32)

Ponadto z uwagi na fakt, że trudno jest określić efekt zachęty, jaki może wywrzeć pomoc ad hoc przyznawana dużym przedsiębiorstwom, należy wyłączyć tę formę pomocy z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Komisja zweryfikuje istnienie efektu zachęty w kontekście zgłoszenia danego środka pomocy w oparciu o kryteria określone w odpowiednich wytycznych, zasadach ramowych lub innych wspólnotowych instrumentach prawnych.

(33)

W celu zapewnienia przejrzystości i skutecznego monitorowania zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 994/98 właściwe jest ustanowienie standardowego formularza, za pomocą którego państwa członkowskie powinny dostarczać Komisji informacje zbiorcze w przypadku przyznania pomocy w formie programu pomocy lub pomocy ad hoc zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Formularz informacji zbiorczych należy wykorzystać przy publikacji informacji o środku pomocy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Internecie. Informacje te należy przesłać do Komisji drogą elektroniczną, korzystając z odpowiedniego programu komputerowego. Dane państwo członkowskie powinno opublikować w Internecie pełen tekst informacji o danym środku pomocy. W przypadku środków pomocy ad hoc możliwe jest usunięcie z tekstu tajemnicy handlowej, za którą nie powinno się uznawać kwoty pomocy ani nazwy beneficjenta. Państwa członkowskie powinny zapewnić dostępność tekstu w Internecie przez cały okres obowiązywania środka pomocy. Z wyjątkiem pomocy w formie środków fiskalnych dokument będący podstawą przyznania pomocy powinien zawierać również odniesienie do konkretnych przepisów rozdziału II niniejszego rozporządzenia mających zastosowanie do tego dokumentu.

(34)

W celu zapewnienia przejrzystości i skutecznego monitorowania Komisja powinna ustalić szczegółowe wymagania dotyczące formy i treści sprawozdań rocznych, które państwa członkowskie mają jej przedkładać. Należy również ustalić zasady dotyczące dokumentacji pomocy w formie programów i pomocy indywidualnej wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia, jaką powinny prowadzić państwa członkowskie, z uwagi na przepisy art. 15 rozporządzenia (WE) nr 659/1999.

(35)

Konieczne jest ustalenie dalszych warunków, które powinien spełniać każdy środek pomocy wyłączony na mocy niniejszego rozporządzenia. Uwzględniając art. 87 ust. 3 lit. a) i art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, pomoc taka powinna być proporcjonalna do nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub przeszkód, które należy pokonać, aby zachować zgodność z interesem Wspólnot. W odniesieniu do pomocy inwestycyjnej właściwe jest więc ograniczenie zakresu niniejszego rozporządzenia do pomocy przyznawanej na cele związane z niektórymi inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W świetle niewykorzystanych mocy Wspólnoty w sektorze transportu i specyficznych problemów związanych z zakłóceniem konkurencji w sektorach transportu drogowego i lotniczego, jeżli chodzi o przedsiębiorstwa, które prowadzą podstawową działalność gospodarczą w tych sektorach transportu, koszty kwalifikowalne inwestycji, nie powinny obejmować środków transportu i urządzeń transportowych. W odniesieniu do definicji rzeczowych aktywów trwałych dla celów pomocy na ochronę środowiska mają zastosowanie przepisy szczególne.

(36)

Zgodnie z zasadami regulującymi kwestie dotyczące pomocy objętej zakresem art. 87 ust. 1 Traktatu za datę przyznania pomocy należy uznać dzień, w którym beneficjent nabył prawo przyjęcia pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym.

(37)

Aby czynnik kapitałowy inwestycji nie zdominował czynnika siły roboczej, należy umożliwić obliczanie pomocy na inwestycje dla MŚP i pomocy regionalnej na podstawie albo kosztów inwestycji, albo kosztów nowych miejsc pracy powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.

(38)

Programy pomocy na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych, pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw, pomoc dla nowych przedsiębiorstw założonych przez kobiety lub pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka przyznana beneficjentowi na zasadzie ad hoc może znacząco wpłynąć na konkurencję na odnośnym rynku, ponieważ daje beneficjentowi przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, które nie otrzymały pomocy. Jako że pomoc otrzymuje tylko jedno przedsiębiorstwo, pozytywny wpływ strukturalny pomocy ad hoc na środowisko, zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, spójność regionalną lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku kapitału podwyższonego ryzyka będzie najprawdopodobniej ograniczony. Z tego względu programy pomocy obejmujące wymienione kategorie pomocy powinny być wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, przy czym pomoc ad hoc należy zgłaszać Komisji. Z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia należy jednak wyłączyć pomoc regionalną ad hoc, jeżeli jest ona uzupełnieniem pomocy przyznanej w ramach programu regionalnej pomocy inwestycyjnej, gdzie maksymalny udział elementu pomocy ad hoc w całkowitej pomocy przyznanej dla danej inwestycji wynosi 50 %.

(39)

Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie dla MŚP nie przewidują, jak miało to miejsce w przypadku rozporządzenia (WE) nr 70/2001, możliwości podwyższenia progu maksymalnej intensywności pomocy poprzez premię regionalną. Jednak małym i średnim przedsiębiorstwom można przyznać pomoc w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnym progu intensywności przewidzianym w sekcji dotyczącej pomocy regionalnej, jeżeli spełnione są warunki dotyczące przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie. Przepisy dotyczące pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska również nie przewidują możliwości podwyższenia progu maksymalnej intensywności pomocy poprzez premię regionalną. Jednak progi maksymalnej intensywności pomocy, które przewidziano w sekcji dotyczącej pomocy regionalnej, mogą mieć zastosowanie również do projektów mających pozytywny wpływ na środowisko, jeżeli spełnione są warunki przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej.

(40)

Reagując na problemy istniejące w regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu, krajowa pomoc regionalna promuje gospodarczą, społeczną i terytorialną spójność państw członkowskich oraz Wspólnoty jako całości. Celem krajowej pomocy regionalnej jest pomoc w rozwoju regionów znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu poprzez wspieranie inwestycji i tworzenie miejsc pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Pobudza ona tworzenie nowych i rozbudowę istniejących zakładów, dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

(41)

Dla uniknięcia sytuacji, w której duży regionalny projekt inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, aby obniżyć w ten sposób progi powodujące obowiązek zgłoszenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, duży projekt inwestycyjny należy uznać za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeśli inwestycja jest prowadzona na przestrzeni trzech lat przez to samo przedsiębiorstwo (te same przedsiębiorstwa) i składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny. W ramach oceny, czy inwestycja jest ekonomicznie niepodzielna, Komisja powinna wziąć pod uwagę powiązania techniczne, funkcjonalne i strategiczne oraz bezpośrednią bliskość geograficzną. Niepodzielność ekonomiczna powinna być oceniania niezależnie od stosunku własnościowego. Oznacza to, że dla ustalenia, czy duży projekt inwestycyjny stanowi jednostkowy projekt inwestycyjny, powinno się zastosować tę samą procedurę oceny niezależnie od tego, czy projekt jest realizowany przez jedno przedsiębiorstwo, kilka przedsiębiorstw dzielących się kosztami inwestycji, czy kilka przedsiębiorstw ponoszących koszty odrębnych inwestycji w ramach tego samego projektu inwestycyjnego (np. w przypadku spółki stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo (ang. joint venture)).

(42)

W przeciwieństwie do pomocy regionalnej, która powinna ograniczać się jedynie do obszarów objętych pomocą, pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla MŚP nie jest ograniczona do tych obszarów. Państwa członkowskie powinny zatem przyznawać pomoc inwestycyjną na obszarach objętych pomocą, o ile spełnione są wszystkie warunki dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie albo wszystkie warunki dotyczące pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie dla MŚP.

(43)

Rozwój gospodarczy regionów objętych pomocą utrudnia stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości, a szczególnie dużo niższa od średniej liczba nowych przedsiębiorstw. Konieczne jest więc włączenie do niniejszego rozporządzenia kategorii pomocy, którą przyznawano by obok regionalnej pomocy inwestycyjnej, w celu zachęty do wspierania nowych małych przedsiębiorstw na początkowym etapie ich rozwoju w obszarach objętych pomocą. Aby zapewnić skuteczność przyznawania pomocy nowym przedsiębiorstwom w obszarach objętych pomocą, ta kategoria pomocy powinna mieć charakter progresywny, zgodny ze stopniem trudności, z jakimi borykają się poszczególne kategorie regionów. Aby uniknąć niedopuszczalnego ryzyka zakłócenia konkurencji, w tym ryzyka wyparcia z rynku działających przedsiębiorstw, pomoc powinna być dostępna jedynie dla małych przedsiębiorstw, ograniczona w wysokości i degresywna. Przyznawanie pomocy wyłącznie nowym małym przedsiębiorstwom lub nowym przedsiębiorstwom założonym przez kobiety może spowodować, że istniejące małe przedsiębiorstwa zdecydują się zamknąć dotychczasową działalność i otworzyć ją ponownie, aby otrzymać taką pomoc. Państwa członkowskie powinny być świadome tego ryzyka i powinny opracowywać programy pomocy w taki sposób, aby uniknąć tego problemu, np. ograniczając liczbę wniosków o pomoc składanych przez właścicieli niedawno zamkniętych przedsiębiorstw.

(44)

Na przeszkodzie rozwojowi gospodarczemu Wspólnoty może stać niski poziom przedsiębiorczości pośród pewnych kategorii społeczeństwa znajdujących się w trudnej sytuacji, np. w kontekście dostępu do finansowania. Komisja sprawdziła możliwość istnienia w tym przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku pod kątem wielu kategorii osób i obecnie uważa, że wskaźnik przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety jest dużo niższy od średniej, co potwierdzają między innymi dane statystyczne Eurostatu. Konieczne jest więc włączenie do niniejszego rozporządzenia kategorii pomocy zachęcającej kobiety do zakładania nowych przedsiębiorstw w celu zlikwidowania szczególnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, jakie napotykają kobiety, przede wszystkim w odniesieniu do dostępu do finansowania. Udziałem kobiet są również szczególne trudności związane z ponoszeniem kosztów opieki nad członkami rodziny. Pomoc taka powinna umożliwić osiągnięcie faktycznej, a nie formalnej równości kobiet i mężczyzn poprzez ograniczenie różnic istniejących w obszarze przedsiębiorczości, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Wraz z wygaśnięciem niniejszego rozporządzenia Komisja będzie musiała rozważyć, czy zakres tego wyłączenia i kategorie beneficjentów są nadal uzasadnione.

(45)

Obok konkurencyjności oraz bezpieczeństwa dostaw energii, zrównoważony rozwój to jeden z filarów strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jednym z jego elementów jest wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości. Wspieranie zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska naturalnego i walka ze zmianami klimatu przyczyniają się również do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, a także zapewniają konkurencyjność gospodarek państw członkowskich i dostępność niedrogiej energii. W obszarze ochrony środowiska często występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w formie negatywnego oddziaływania zewnętrznego. W normalnych warunkach rynkowych przedsiębiorstwa mogą nie być zainteresowane ograniczaniem zanieczyszczeń, ponieważ oznacza to dla nich wzrost kosztów. Jeżeli przedsiębiorstwa nie mają obowiązku internalizować kosztów zanieczyszczeń, ponosi je całe społeczeństwo. Taką internalizację można zapewnić, ustanawiając przepisy dotyczące ochrony środowiska i podatki na ochronę środowiska. Brak pełnej harmonizacji standardów ochrony środowiska na poziomie Wspólnoty oznacza nierówne szanse. Co więcej, jeszcze wyższy poziom ochrony środowiska mogą zapewnić inicjatywy z zastosowaniem norm surowszych niż obowiązujące normy wspólnotowe, które mogą jednak odbić się negatywnie na konkurencyjności podejmujących je przedsiębiorstw.

(46)

W oparciu o doświadczenie zdobyte podczas stosowania Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego z wymogu zgłoszenia powinno się wyłączyć następujące rodzaje pomocy: pomoc inwestycyjną umożliwiającą przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych, pomoc na zakup pojazdów transportowych spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych, pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do przyszłych norm wspólnotowych, pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje w układy kogeneracji o wysokiej sprawności, pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym pomoc inwestycyjną dotyczącą biopaliw produkowanych w sposób zrównoważony, pomoc na badania środowiska oraz niektóre środki pomocy na ochronę środowiska w postaci ulg podatkowych.

(47)

Pomoc w postaci ulg podatkowych wspierająca ochronę środowiska objęta niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego, powinna być przyznawana maksymalnie na okres 10 lat. Po upływie tego okresu państwa członkowskie powinny ponownie ocenić, czy dane ulgi podatkowe są właściwe. Nie powinno to wpłynąć na możliwość ponownego przyjęcia przez państwa członkowskie, po przeprowadzeniu takiej ponownej oceny, tych lub podobnych środków na mocy niniejszego rozporządzenia.

(48)

Poprawne obliczenie dodatkowych kosztów inwestycyjnych lub produkcyjnych związanych z ochroną środowiska jest konieczne, aby ocenić, czy pomoc jest zgodna z art. 87 ust. 3 Traktatu. Zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego koszty kwalifikowalne muszą być ograniczone do dodatkowych kosztów inwestycyjnych koniecznych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

(49)

W związku ze spodziewanymi trudnościami, szczególnie w odniesieniu do odliczania korzyści związanych z dodatkową inwestycją, należy przewidzieć uproszczoną metodę obliczania dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Koszty takie należy zatem obliczać, na potrzeby stosowania niniejszego rozporządzenia, nie uwzględniając zysków operacyjnych, oszczędności kosztów ani dodatkowej produkcji pomocniczej, a także nie uwzględniając kosztów operacyjnych powstałych w trakcie realizacji inwestycji. Progi maksymalnej intensywności pomocy dla różnych kategorii pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska określone w niniejszym rozporządzeniu były zatem systematycznie obniżane w porównaniu z progami maksymalnej intensywności pomocy określonymi w wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska.

(50)

Jeśli chodzi o pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii należy dać państwom członkowskim wybór między uproszczoną metodą obliczeń a metodą obliczania kosztów całkowitych, jaką przewidziano we wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W związku ze szczególnymi trudnościami praktycznymi, jakie mogą wiązać się ze stosowaniem metody obliczania kosztów całkowitych, takie obliczenia powinny być poświadczone przez zewnętrznego audytora.

(51)

Jeśli chodzi o pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje w układy kogeneracji oraz w odnawialne źródła energii, koszty dodatkowe należy obliczać, na potrzeby stosowania niniejszego rozporządzenia, nie uwzględniając innych środków pomocy przyznanych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem innej pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska.

(52)

W odniesieniu do inwestycji w elektrownie wodne należy zauważyć, że ich wpływ na środowisko może być dwojaki. Ich zaletą jest niewątpliwie niski poziom emisji gazów cieplarnianych, jednak z drugiej strony mogą mieć one również negatywny wpływ np. na systemy wodne i bioróżnorodność.

(53)

Aby wyeliminować różnice, które mogłyby spowodować zakłócenia konkurencji, oraz aby ułatwić koordynację różnych krajowych i wspólnotowych inicjatyw dotyczących MŚP, a także ze względu na przejrzystość administracyjną i pewność prawną definicja MŚP stosowana na potrzeby niniejszego rozporządzenia powinna opierać się na definicji zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (23).

(54)

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają decydującą rolę w tworzeniu miejsc pracy, a w znaczeniu bardziej ogólnym są również czynnikiem stabilności społecznej i rozwoju gospodarczego. Ich rozwój mogą jednak ograniczać nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, powodujące pewne typowe problemy. MŚP często mają trudności z uzyskaniem kapitału, kapitału podwyższonego ryzyka lub kredytów z uwagi na niechęć niektórych rynków finansowych do podejmowania ryzyka oraz ograniczone zabezpieczenia, jakie MŚP mogą zaoferować. Ograniczone zasoby mogą im również ograniczyć dostęp do informacji dotyczącej w szczególności nowych technologii i potencjalnych rynków. Aby ułatwić rozwój działalności gospodarczej MŚP niektóre kategorie pomocy powinny być zatem wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, jeżeli są przyznawane na rzecz takich przedsiębiorstw. Uzasadnione jest zatem wyłączenie takiej pomocy z wymogu zgłoszenia oraz założenie jedynie do celów stosowania niniejszego rozporządzenia, że – o ile kwota pomocy nie przekracza odpowiedniego progu powodującego obowiązek jej zgłoszenia – beneficjent, który spełnia warunki definicji MŚP przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, boryka się z typowymi problemami rozwoju wywołanymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu rynku.

(55)

Ze względu na różnice między małymi a średnimi przedsiębiorstwami dla obu tych rodzajów przedsiębiorstw należy ustalić różne podstawowe progi intensywności pomocy i różne premie. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, które odbijają się negatywnie na wszystkich MŚP, włącznie z dostępem do finansowania, powodują, w porównaniu ze średnimi przedsiębiorstwami, szczególnie wiele problemów w rozwoju małych przedsiębiorstw.

(56)

W oparciu o doświadczenie zdobyte podczas stosowania Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach wydaje się, że we Wspólnocie występuje wiele specyficznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku kapitału podwyższonego ryzyka w odniesieniu do niektórych rodzajów inwestycji na niektórych etapach rozwoju przedsiębiorstw. Wynikają one z niedopasowania popytu i podaży kapitału podwyższonego ryzyka. Powoduje to nadmierne ograniczenie dostępnego na rynku kapitału podwyższonego ryzyka i brak funduszy dla przedsiębiorstw, nawet mimo ich ciekawego modelu działalności gospodarczej i szans na rozwój. Główna przyczyna nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w odniesieniu do rynków kapitału podwyższonego ryzyka, która szczególnie wpływa na dostęp MŚP do kapitału i która może uzasadniać interwencję państwa, tkwi w niepełnych lub niesymetrycznych informacjach. Programy pomocy z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka w formie funduszy inwestycyjnych zarządzanych na zasadach rynkowych, gdzie wystarczającą część środków stanowią środki pochodzące od inwestorów prywatnych w formie inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, wspierające nastawione na zysk środki pomocy z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka na rzecz przedsiębiorstw docelowych, powinny być więc, pod pewnymi warunkami, wyłączone z wymogu zgłoszenia. Warunki polegające na tym, że fundusze powinny być zarządzane na zasadach rynkowych, a środki pomocy z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka być nastawione na zysk, nie powinny powstrzymać funduszy inwestycyjnych przed dokładnym adresowaniem swoich działań, szczególnie do konkretnych segmentów rynku, takich jak przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety. Niniejsze rozporządzenie nie powinno wpłynąć na status Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w rozumieniu wytycznych wspólnotowych w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka.

(57)

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną może przyczynić się do wzrostu gospodarczego, wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia zatrudnienia. W oparciu o doświadczenie zdobyte podczas stosowania rozporządzenia (WE) nr 364/2004, Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową oraz Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną wydaje się, że, uwzględniając dostępny potencjał MŚP i dużych przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju, nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku mogą uniemożliwiać osiągnięcie optymalnej produkcji na rynku i prowadzić do braku efektywności. Taki brak efektywności najczęściej wiąże się z pozytywnymi efektami czynników zewnętrznych w stosunku do transferu wiedzy, związkami między dobrem publicznym i transferem wiedzy, niepełnymi lub niesymetrycznymi informacjami oraz problemami z koordynacją i tworzeniem sieci.

(58)

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną jest sprawą szczególnie istotną przede wszystkim dla MŚP, ponieważ jedną ze strukturalnych słabości małych i średnich przedsiębiorstw są trudności, jakich mogą one doświadczyć, starając się o dostęp do nowych wynalazków technologicznych, transferu technologii oraz wysoko wykwalifikowanego personelu. W związku z tym pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc na techniczne studia wykonalności, pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP jak również pomoc dla młodych, innowacyjnych małych przedsiębiorstw, pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu powinny być, pod pewnymi warunkami, wyłączone z wymogu zgłoszenia.

(59)

Jeśli chodzi o pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, część projektu objęta pomocą powinna w pełni należeć do jednej z następujących kategorii: badania podstawowe, badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Jeżeli projekt składa się z różnych zadań, każde zadanie należy zaklasyfikować do kategorii badań podstawowych, badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź też stwierdzić, że nie zalicza się do żadnej z tych kategorii. Klasyfikacja ta nie musi być chronologiczna i nie musi przechodzić sekwencyjnie od badań podstawowych do działalności zbliżonej do rynku. Zatem zadanie realizowane na późniejszym etapie projektu można zakwalifikować do kategorii badań przemysłowych. Podobnie nie wyklucza się możliwości zakwalifikowania zadania realizowanego na wcześniejszym etapie do kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych.

(60)

W sektorze rolnictwa, niektóre środki pomocy na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rolnictwa powinny być wyłączone, jeśli spełnione są warunki podobne do tych przewidzianych w szczególnych przepisach obowiązujących w sektorze rolnictwa na podstawie wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Jeśli nie są spełnione warunki szczególne, wówczas pomoc może zostać wyłączona, jeśli spełnia warunki określone w przepisach ogólnych niniejszego rozporządzenia dotyczących działalności badawczo-rozwojowej.

(61)

Wspieranie szkolenia i rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych oraz rekompensata dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych to niezwykle istotne cele polityki gospodarczej i społecznej Wspólnoty i państw członkowskich.

(62)

Pozytywne efekty szkoleń przekładają się zwykle na korzyści dla całego społeczeństwa, ponieważ szkolenia zwiększają zasoby wykwalifikowanych pracowników, z których czerpać mogą również inne przedsiębiorstwa, podnoszą konkurencyjność przemysłu wspólnotowego oraz odgrywają ważną rolę we wspólnotowej strategii zatrudnienia. Szkolenia, w tym e-learning, są również ważne z punktu widzenia budowania, zdobywania i rozpowszechniania wiedzy, niezwykle istotnego dobra publicznego. Ponieważ przedsiębiorstwa we Wspólnocie zasadniczo przeznaczają zbyt mało środków na szkolenia pracowników, szczególnie jeśli chodzi o szkolenia ogólne i nieprowadzące do natychmiastowych i konkretnych korzyści dla danego przedsiębiorstwa, pomoc państwa może skorygować tę nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku. Taka pomoc powinna być więc, pod pewnymi warunkami, wyłączona z obowiązku zgłoszenia. W związku ze szczególnymi problemami dotyczącymi MŚP oraz relatywnie wyższymi kosztami, jakie muszą one ponosić, inwestując w szkolenia, należy podwyższyć progi intensywności pomocy dla MŚP, powyżej których jest ona wyłączona z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia. Szczególny charakter szkoleń w sektorze transportu morskiego uzasadnia specjalne podejście w stosunku do tego sektora.

(63)

Szkolenia specjalistyczne różnią się od szkoleń ogólnych. Dozwolone progi intensywności pomocy powinny więc różnić się w zależności od rodzaju szkolenia i wielkości przedsiębiorstwa. Szkolenia ogólne zapewniają zdobycie kwalifikacji o szerokim zastosowaniu i znacznie zwiększają szanse zatrudnienia tak wyszkolonego pracownika. Zakłócenie konkurencji wywołane przez pomoc na ten cel jest stosunkowo niewielkie, stąd próg intensywności pomocy, powyżej którego jest ona wyłączona z obowiązku zgłoszenia, może być w tym przypadku wyższy. Szkolenia specjalistyczne, z których korzyści czerpie głównie dane przedsiębiorstwo, grożą poważniejszym zakłóceniem konkurencji, zatem próg intensywności pomocy, powyżej którego jest ona wyłączona z obowiązku zgłoszenia, powinien być w tym przypadku dużo niższy. Szkolenia należy uznać za ogólne również wtedy, gdy dotyczą zarządzania środowiskiem, innowacji ekologicznych lub odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i w ten sposób zwiększają możliwości zrealizowania przez beneficjenta celów ogólnych w obszarze ochrony środowiska.

(64)

Niektóre kategorie pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji wciąż mają trudności z wejściem na rynek pracy. W związku z tym uzasadnione jest stosowanie przez organy publiczne środków mających na celu zachęcenie przedsiębiorstw do zwiększenia zatrudnienia, szczególnie pracowników należących do wspomnianych kategorii. Koszty zatrudnienia stanowią część kosztów operacyjnych każdego przedsiębiorstwa. Jest zatem szczególnie istotne, aby pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji miała pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia wspomnianych kategorii pracowników, a nie tylko umożliwiała przedsiębiorstwom ograniczenie kosztów, które musiałyby ponieść w przypadku nieotrzymania pomocy. Pomoc taka powinna być więc wyłączona z obowiązku zgłoszenia jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że przyczyni się ona do ponownego wejścia tych kategorii pracowników na rynek pracy lub, w przypadku pracowników niepełnosprawnych, do ponownego wejścia na ten rynek i utrzymania się na nim.

(65)

Pomoc na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w formie subsydiów płacowych może być obliczana na podstawie szczególnego stopnia niepełnosprawności danego pracownika niepełnosprawnego lub przewidziana jako kwota ryczałtowa, pod warunkiem że żadna z tych metod nie prowadzi do uzyskania pomocy przekraczającej maksymalną intensywność pomocy dla każdego z danych pracowników indywidualnych.

(66)

Właściwe jest ustalenie przepisów przejściowych dla pomocy indywidualnej, która została przyznana przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i nie została zgłoszona, co stanowi naruszenie zobowiązania przewidzianego w art. 88 ust. 3 Traktatu. Wraz z uchyleniem rozporządzenia (WE) nr 1628/2006 możliwa będzie dalsza realizacja istniejących wyłączonych programów regionalnej pomocy inwestycyjnej na warunkach przewidzianych w tym rozporządzeniu, zgodnie z jego art. 9 ust. 2 akapit drugi.

(67)

W świetle doświadczenia Komisji w tej dziedzinie, a w szczególności częstotliwości, z jaką powszechnie niezbędne jest korygowanie polityki w zakresie pomocy państwa, właściwe jest ograniczenie okresu stosowania niniejszego rozporządzenia. W przypadku wygaśnięcia niniejszego rozporządzenia i nieprzedłużenia okresu jego stosowania, programy pomocy już wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być nadal wyłączone przez okres sześciu miesięcy, aby państwa członkowskie miały czas na dostosowanie.

(68)

Rozporządzenia (WE) nr 70/2001, (WE) nr 68/2001 oraz (WE) nr 2204/2002 wygasły dnia 30 czerwca 2008 r., a rozporządzenie (WE) nr 1628/2006 powinno zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SPIS TREŚCI

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres stosowania

Artykuł 2

Definicje

Artykuł 3

Warunki wyłączenia

Artykuł 4

Intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne

Artykuł 5

Przejrzystość pomocy

Artykuł 6

Progi pomocy indywidualnej powodujące obowiązek powiadomienia

Artykuł 7

Kumulacja

Artykuł 8

Efekt zachęty

Artykuł 9

Przejrzystość

Artykuł 10

Monitorowanie

Artykuł 11

Sprawozdania roczne

Artykuł 12

Szczególne warunki mające zastosowanie do pomocy inwestycyjnej

Rozdział II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE RÓŻNYCH KATEGORII POMOCY

Sekcja 1

Pomoc regionalna

Artykuł 13

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie

Artykuł 14

Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw

Sekcja 2

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Artykuł 15

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Sekcja 3

Pomoc na przedsiębiorczość kobiet

Artykuł 16

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety

Sekcja 4

Pomoc na ochronę środowiska

Artykuł 17

Definicje

Artykuł 18

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

Artykuł 19

Pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

Artykuł 20

Pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych

Artykuł 21

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii

Artykuł 22

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności

Artykuł 23

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Artykuł 24

Pomoc na badania środowiska

Artykuł 25

Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych

Sekcja 5

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiortsw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach

Artykuł 26

Pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze

Artykuł 27

Pomoc na udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach

Sekcja 6

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

Artykuł 28

Definicje

Artykuł 29

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

Sekcja 7

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

Artykuł 30

Definicje

Artykuł 31

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Artykuł 32

Pomoc na techniczne studia wykonalności

Artykuł 33

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Artykuł 34

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa

Artykuł 35

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw

Artykuł 36

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji

Artykuł 37

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu

Sekcja 8

Pomoc szkoleniowa

Artykuł 38

Definicje

Artykuł 39

Pomoc szkoleniowa

Sekcja 9

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

Artykuł 40

Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji

Artykuł 41

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

Artykuł 42

Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Rozdział III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 43

Uchylenie

Artykuł 44

Przepisy przejściowe

Artykuł 45

Wejście w życie i stosowanie

Załącznik I

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

Załącznik II

Formularz informacji zbiorczych dotyczących pomocy na działalność badawczo-rozwojową w ramach rozszerzonego obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 9 ust. 4

Formularz informacji zbiorczych dotyczących pomocy na duże projekty inwestycyjne w ramach rozszerzonego obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 9 ust. 4

Załącznik III

Formularz informacji zbiorczych w ramach obowiązku sprawozdawczego określonego w art. 9 ust. 1

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących kategorii pomocy:

a)

pomoc regionalna;

b)

pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla MŚP;

c)

pomoc na zakładanie przedsiębiorstw przez kobiety;

d)

pomoc na ochronę środowiska;

e)

pomoc na usługi doradcze dla MŚP i udział MŚP w targach;

f)

pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka;

g)

pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;

h)

pomoc szkoleniowa;

i)

pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych.

2.   Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

b)

pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

3.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pomocy we wszystkich sektorach gospodarki z wyjątkiem:

a)

pomocy wspierającej działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (24) z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pomocy dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;

b)

pomocy wspierającej produkcję podstawową produktów rolnych z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, pomocy na działalność badawczo-rozwojową, pomocy na ochronę środowiska oraz pomocy dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, w zakresie w jakim wymienione kategorie pomocy nie są objęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006;

c)

pomocy wspierającej przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

(i)

kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub

(ii)

kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

d)

pomocy wspierającej działalność w sektorze węglowym, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pomocy na ochronę środowiska;

e)

pomocy regionalnej wspierającej działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali;

f)

pomocy regionalnej wspierającej działalność w sektorze budownictwa okrętowego;

g)

pomocy regionalnej wspierającej działalność w sektorze włókien syntetycznych.

4.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do programów pomocy regionalnej przeznaczonych dla konkretnych sektorów działalności gospodarczej w obszarze produkcji bądź usług. Programów dotyczących turystyki nie uważa się za przeznaczone dla konkretnych sektorów.

5.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy ad hoc przyznawanej dużym przedsiębiorstwom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 13 ust. 1.

6.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

programów pomocy, które nie wykluczają wyraźnie możliwości przekazania pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem;

b)

pomocy ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem;

c)

pomocy dla zagrożonych przedsiębiorstw.

7.   Dla celów ust. 6 lit. c), MŚP uważa się za zagrożone przedsiębiorstwo, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)

w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub

b)

w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki – jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub

c)

bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności.

Dla celów niniejszego rozporządzenia, MŚP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone odnośnie tego okresu, chyba, że MŚP spełnia warunek określony w akapicie pierwszym lit. c).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następujące definicje:

1)

„pomoc” oznacza każdy środek spełniający wszystkie kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 Traktatu;

2)

„program pomocy” oznacza każdy akt prawny, na podstawie którego, bez dodatkowych środków wykonawczych, można przyznać pomoc indywidualną przedsiębiorstwom, określonym w sposób ogólny w tym akcie, oraz każdy akt prawny, na podstawie którego przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom można przyznać pomoc niezwiązaną z konkretnym projektem na czas nieokreślony i/lub o nieokreślonej wysokości;

3)

„pomoc indywidualna” oznacza:

a)

pomoc ad hoc; oraz

b)

pomoc podlegającą zgłoszeniu na podstawie programu pomocy;

4)

„pomoc ad hoc” oznacza pomoc indywidualną przyznawaną poza programem pomocy;

5)

„intensywność pomocy” oznacza kwotę pomocy wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowalnych;

6)

„pomoc przejrzysta” oznacza pomoc, w przypadku której można dokładnie obliczyć z wyprzedzeniem ekwiwalent dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka;

7)

„małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I;

8)

„duże przedsiębiorstwa” oznaczają przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I;

9)

„obszary objęte pomocą” oznaczają regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013;

10)

„rzeczowe aktywa trwałe” oznaczają, bez uszczerbku dla przepisów art. 17 ust. 12, aktywa w postaci gruntów, budynków, zakładu, urządzeń i wyposażenia. W sektorze transportowym, środków transportu i urządzeń transportowych nie uznaje się za aktywa kwalifikujące się do pomocy, chyba że chodzi o pomoc regionalną i z wyłączeniem transportu drogowego i lotniczego;

11)

„wartości niematerialne i prawne” oznaczają aktywa pochodzące z transferu technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

12)

„duży projekt inwestycyjny” oznacza inwestycję w środki trwałe, której koszty kwalifikowalne przekraczają 50 mln EUR, według obliczeń na podstawie cen i kursów wymiany obowiązujących w dniu przyznania pomocy;

13)

„liczba pracowników” oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku, przy czym praca w niepełnym wymiarze godzin oraz praca sezonowa wyrażone są ułamkowymi częściami jednostek RJR;

14)

„miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego” oznaczają miejsca pracy związane z działalnością, której dotyczy inwestycja, w tym miejsca pracy utworzone w wyniku wzrostu stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych stworzonych wskutek inwestycji;

15)

„koszty płacy” oznaczają pełen koszt, jaki faktycznie ponosi beneficjent pomocy z tytułu zatrudnienia pracowników i obejmują:

a)

wynagrodzenie brutto, przed opodatkowaniem;

b)

składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne; oraz

c)

koszty opieki nad dziećmi i nad rodzicami;

16)

„pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla MŚP” oznacza pomoc spełniającą warunki, o których mowa w art. 15;

17)

„pomoc inwestycyjna” oznacza regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc na zatrudnienie zgodnie z art. 13, pomoc inwestycyjną i pomoc na zatrudnienie dla MŚP zgodnie z art. 15 oraz pomoc inwestycyjną na ochronę środowiska zgodnie z art. 18–23;

18)

„pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która:

a)

jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub

b)

nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub

c)

jest w wieku ponad 50 lat; lub

d)

jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub

e)

pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub

f)

jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

19)

„pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące;

20)

„pracownik niepełnosprawny” oznacza każdą osobę,

a)

która została uznana za osobę niepełnosprawną na mocy prawa krajowego; lub

b)

u której rozpoznano ograniczenie wynikające z upośledzenia sprawności fizycznej, umysłowej lub psychicznej;

21)

„zatrudnienie chronione” oznacza zatrudnienie w przedsiębiorstwie, w którym co najmniej 50 % pracowników jest niepełnosprawnych;

22)

„produkt rolny” oznacza:

a)

produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem (WE) nr 104/2000;

b)

produkty objęte kodami CN 4502, 4503 i 4504 (korek i artykuły z korka);

c)

produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 (25);

23)

„przetwarzanie produktu rolnego” oznacza czynności dokonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży;

24)

„obrót produktem rolnym” oznacza przechowywanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem oraz czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu;

25)

„turystyka” obejmuje następujące obszary działalności zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 2:

a)

NACE 55: Zakwaterowanie;

b)

NACE 56: Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

c)

NACE 79: Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;

d)

NACE 90: Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

e)

NACE 91: Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;

f)

NACE 93: Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;

26)

„zaliczka zwrotna” oznacza pożyczkę na realizację projektu, wypłacaną w jednej lub kilku ratach, której warunki spłaty zależą od wyników realizacji projektu badawczo-rozwojowo-innowacyjnego;

27)

„kapitał podwyższonego ryzyka” oznacza finansowanie kapitałowe lub quasi-kapitałowe zapewniane przedsiębiorstwom na początkowych etapach rozwoju (faza zalążkowa, rozruch i ekspansja);

28)

„nowe przedsiębiorstwo utworzone przez kobietę” oznacza małe przedsiębiorstwo spełniające następujące warunki:

a)

jedna lub więcej kobiet jest w posiadaniu co najmniej 51 % kapitału danego małego przedsiębiorstwa lub są one zarejestrowane jako właścicielki danego małego przedsiębiorstwa; oraz

b)

osobą odpowiedzialną za zarządzanie danym małym przedsiębiorstwem jest kobieta;

29)

„sektor hutnictwa żelaza i stali” oznacza wszystkie działania związane z produkcją co najmniej jednego z poniższych produktów:

a)

surówka i stopy żelaza:

surówka do produkcji stali, surówka odlewnicza i inna surówka, surówka zwierciadlista oraz stal żelazowo-manganowa wysokowęglowa, bez innych stopów żelaza;

b)

produkty z żelaza surowe lub półprodukty, stal węglowa lub stal specjalna:

stal ciekła odlewana lub nieodlewana we wlewki, wraz z wlewkami do kucia, półprodukty: kęsiska kwadratowe, kęsy i kęsiska płaskie; blachówka i blachówka do wyrobu blachy białej; szerokie zwoje walcowane na gorąco, z wyjątkiem produkcji stali ciekłej do odlewów z małych i średnich odlewni;

c)

obrabiane na gorąco produkty z żelaza, stal węglowa lub stal specjalna:

szyny, podkłady, nakładki stykowe, podkładki pod szyny, dwuteowniki, kształtowniki o dużym przekroju 80 mm i więcej, kształtowniki grodzicowe, pręty i kształtowniki o przekroju do 80 mm i elementy płaskie do 150 mm, walcówka, rury o przekroju okrągłym i prostokątnym, taśmy i blachy walcowane na gorąco (wraz z taśmą rurową), blacha gruba walcowana na gorąco (powleczona lub nie), blacha cienka i gruba o grubości 3 mm i więcej, uniwersalna blacha gruba o grubości 150 mm i więcej, z wyjątkiem drutu i wyrobów z drutu, prętów ciągnionych i szlifowanych lub polerowanych oraz odlewów żeliwnych;

d)

produkty wykończone na zimno:

blacha biała, blacha biała matowa, blacha czarna, blacha ocynkowana, inne blachy powlekane, blacha walcowana na zimno, blacha elektrotechniczna i taśma na blachę białą, blacha gruba walcowana na zimno, w zwojach i w pasach;

e)

rury:

wszystkie rury stalowe bez szwu, rury stalowe spawane o przekroju większym niż 406,4 mm;

30)

„sektor włókien syntetycznych” oznacza:

a)

ekstruzję/teksturyzację wszystkich głównych rodzajów włókien oraz przędzy na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego przeznaczenia; lub

b)

polimeryzację (w tym także polikondensację), gdy stanowi ona integralny element ekstruzji na poziomie wykorzystywanych urządzeń; lub

c)

każdy dodatkowy proces związany z jednoczesną instalacją mocy produkcyjnych do ekstruzji/teksturyzacji przez przyszłego beneficjenta lub przez inne przedsiębiorstwo z grupy, do której należy beneficjent, który to proces, w ramach danej działalności gospodarczej, jest zintegrowany z taką zdolnością produkcyjną na poziomie wykorzystanych urządzeń.

Artykuł 3

Warunki wyłączenia

1.   Programy pomocy spełniające wszystkie warunki przewidziane w rozdziale I oraz w odpowiednich przepisach rozdziału II niniejszego rozporządzenia są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile każda pomoc indywidualna przyznana w ramach takiego programu spełnia wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia, a program zawiera wyraźne odesłanie do niniejszego rozporządzenia przez zamieszczenie jego tytułu i danych dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Pomoc indywidualna udzielana w ramach programu, o którym mowa w ust. 1, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile pomoc taka spełnia wszystkie warunki przewidziane w rozdziale I oraz w odpowiednich przepisach rozdziału II niniejszego rozporządzenia, a indywidualny środek pomocy zawiera wyraźne odesłanie do odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia przez przywołanie odpowiednich przepisów, tytułu niniejszego rozporządzenia i danych dotyczących jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3.   Pomoc ad hoc spełniająca wszystkie warunki przewidziane w rozdziale I oraz w odpowiednich przepisach rozdziału II niniejszego rozporządzenia jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że zawiera wyraźne odesłanie do odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia przez przywołanie odpowiednich przepisów, tytułu niniejszego rozporządzenia i danych dotyczących jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne

1.   Do celów obliczania intensywności pomocy stosuje się kwoty przed potrąceniem podatku lub innych opłat. W przypadkach, gdy pomoc udzielana jest w formie innej niż dotacja jako kwotę pomocy przyjmuje się ekwiwalent dotacji. Wartość pomocy wypłacanej w kilku ratach jest dyskontowana na dzień jej przyznania. Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania stosuje się stopę referencyjną mającą zastosowanie w momencie przyznania pomocy.

2.   W przypadkach gdy pomoc udzielana jest w postaci zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości, z zastrzeżeniem przestrzegania określonej intensywności pomocy zdefiniowanej w postaci ekwiwalentu dotacji brutto, dyskontowanie rat pomocy następuje na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w czasie, gdy poszczególne przywileje podatkowe stają się skuteczne.

3.   Dokumentacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych jest klarowna i rozpisana na poszczególne pozycje.

Artykuł 5

Przejrzystość pomocy

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do pomocy przejrzystej.

Za przejrzyste uznaje się w szczególności następujące kategorie pomocy:

a)

pomoc w formie dotacji oraz dopłat do oprocentowania;

b)

pomoc w formie pożyczek, gdzie ekwiwalent dotacji brutto oblicza się na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w dniu przyznania pomocy;

c)

pomoc w formie programów gwarancyjnych:

(i)

gdzie metoda obliczania ekwiwalentu dotacji brutto została zaakceptowana po uprzednim zgłoszeniu jej Komisji w kontekście stosowania niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia (WE) nr 1628/2006, a zaakceptowana metoda wyraźnie odnosi się do tego rodzaju gwarancji i tego rodzaju transakcji podstawowych, jakie w danym przypadku wchodzą w grę; lub

(ii)

jeżeli beneficjentem jest małe lub średnie przedsiębiorstwo i ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie bezpiecznych stawek, o których mowa w obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy państwowej w formie gwarancji;

d)

pomoc w formie środków fiskalnych, gdzie środek przewiduje pewien maksymalny poziom, tak aby nie przekroczono poziomu mającego zastosowanie.

2.   Następujących kategorii pomocy nie uznaje się za przejrzyste:

a)

pomocy w formie dokapitalizowania, bez uszczerbku dla przepisów szczególnych dotyczących kapitału podwyższonego ryzyka;

b)

pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, z wyjątkiem pomocy spełniającej warunki art. 29.

3.   Pomoc w formie zaliczek zwrotnych uznaje się za przejrzystą tylko wówczas, gdy całkowita kwota zaliczki nie przekracza poziomów mających zastosowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Jeśli poziom wyrażony jest jako intensywność pomocy, wówczas całkowita kwota zaliczki zwrotnej, wyrażona jako odsetek kosztów kwalifikowalnych, nie przekracza intensywności pomocy mającej zastosowanie w danym przypadku.

Artykuł 6

Progi pomocy indywidualnej powodujące obowiązek powiadomienia

1.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do żadnej pomocy indywidualnej, przyznanej ad hoc lub w ramach programu pomocy, której ekwiwalent dotacji brutto przekracza następujące progi:

a)

w przypadku pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie dla MŚP: 7,5 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt inwestycyjny;

b)

w przypadku pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska: 7,5 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt inwestycyjny;

c)

w przypadku pomocy na rzecz MŚP na usługi doradcze: 2 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt;

d)

w przypadku pomocy na udział MŚP w targach: 2 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt;

e)

w przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe i studia wykonalności:

(i)

jeżeli projekt obejmuje głównie badania podstawowe: 20 milionów EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt/studium wykonalności;

(ii)

jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe: 10 milionów EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt/studium wykonalności;

(iii)

dla wszystkich innych projektów: 7,5 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt/studium wykonalności;

(iv)

w przypadku projektów EUREKA kwoty określone w punktach (i), (ii) i (iii) ulegają podwojeniu;

f)

w przypadku pomocy na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP: 5 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt;

g)

w przypadku pomocy szkoleniowej: 2 mln EUR na jeden projekt szkoleniowy;

h)

w przypadku pomocy na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji: 5 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;

i)

w przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych obejmującej pokrycie kosztów płacy: 10 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;

j)

w przypadku pomocy w formie rekompensaty dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych: 10 mln EUR dla jednego przedsiębiorstwa rocznie.

Do celów określenia odpowiedniego progu mającego zastosowanie do pomocy na projekty badawczo-rozwojowe i studia wykonalności zgodnie z lit. e) uznaje się, że projekt obejmuje „głównie” badania podstawowe lub „głównie” badania przemysłowe, jeśli działania należące odpowiednio do kategorii badań podstawowych lub badań przemysłowych pochłaniają ponad połowę kosztów kwalifikowalnych projektu. Jeśli określenie przeważającego charakteru projektu na podstawie tych kategorii jest niemożliwe, zastosowanie ma niższy próg.

2.   Regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne podlega zgłoszeniu Komisji, jeśli całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jaką otrzymałaby inwestycja, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 mln EUR, przy zastosowaniu standardowego progu pomocy obowiązującego w przypadku dużych przedsiębiorstw zgodnie z zatwierdzoną mapą pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy.

Artykuł 7

Kumulacja

1.   Do celów ustalenia, czy przestrzegane są określone w art. 6 progi pomocy indywidualnej powodujące obowiązek powiadomienia oraz określone w Rozdziale II progi maksymalnej intensywności pomocy, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy ze środków publicznych dla projektu lub działań objętych pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.

2.   Pomoc wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia można kumulować z inną pomocą wyłączoną na mocy niniejszego porozumienia pod warunkiem, że oba środki pomocy dotyczą różnych, możliwych do określenia, kosztów kwalifikowalnych.

3.   Pomocy wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia nie można kumulować z żadną inną pomocą wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia ani z pomocą de minimis spełniającą warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 (26), ani z inną pomocą finansowaną przez Wspólnotę w odniesieniu do tych samych – częściowo lub w całości – kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wynikiem tej kumulacji byłoby przekroczenie najwyższego progu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.

4.   Tytułem odstępstwa od przepisów ust. 3, pomoc dla pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z art. 41 i 42, można kumulować z pomocą wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, przekraczając najwyższe progi mające zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia pod warunkiem, że w wyniku tej kumulacji intensywność pomocy nie przekroczy 100 % odpowiednich kosztów w okresie zatrudnienia danych pracowników.

5.   W odniesieniu do kumulacji środków pomocy wyłączonych na mocy niniejszego rozporządzenia, w których można określić koszty kwalifikowalne, oraz środków pomocy wyłączonych na mocy niniejszego rozporządzenia, w których nie można określić kosztów kwalifikowalnych, mają zastosowanie następujące warunki:

a)

w przypadku przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc w ramach środka pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka w rozumieniu art. 29, i które w ciągu trzech lat od pierwszej inwestycji z udziałem kapitału podwyższonego ryzyka ubiega się o pomoc w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia, odpowiednie progi pomocy lub maksymalne kwoty dopuszczalne na mocy niniejszego rozporządzenia zasadniczo zmniejsza się o 50 %, a w przypadku przedsiębiorstw działających na obszarach objętych pomocą o 20 %. Kwota zmniejszenia pomocy nie przekracza całkowitej kwoty otrzymanego kapitału podwyższonego ryzyka. Zmniejszenie nie ma zastosowania do pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną objętej wyłączeniem na mocy art. 31–37;

b)

pomocy dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw nie można kumulować, w ciągu pierwszych trzech lat od jej przyznania, z inną pomocą wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem pomocy wyłączonej na mocy art. 29 oraz pomocy wyłączonej na mocy art. 31–37.

Artykuł 8

Efekt zachęty

1.   Wyłączenie na mocy niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie wyłącznie do pomocy wywołującej efekt zachęty.

2.   Uznaje się, że pomoc przyznana MŚP i objęta niniejszym rozporządzeniem wywołuje efekt zachęty, jeśli beneficjent przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem złożył do danego państwa członkowskiego wniosek o przyznanie pomocy.

3.   Uznaje się, że pomoc przyznana dużym przedsiębiorstwom i objęta niniejszym rozporządzeniem wywołuje efekt zachęty jeśli oprócz spełnienia warunku określonego w ust. 2, państwo członkowskie, przed przyznaniem pomocy indywidualnej, sprawdziło, że dokumentacja przygotowana przez beneficjenta zakłada spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów:

a)

znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

b)

znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy;

c)

znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy;

d)

znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania;

e)

w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 13, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą.

4.   Warunki, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mają zastosowania do środków fiskalnych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

środek fiskalny daje uprawnienia do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez korzystania ze swobody decyzyjnej przez państwo członkowskie; oraz

b)

środek fiskalny przyjęto przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań dotyczących realizacji projektu lub działań objętych pomocą. Ten warunek nie ma zastosowania w przypadku kolejnych wersji programu pomocy fiskalnej.

5.   W odniesieniu do pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych zgodnie z art. 42, warunki określone w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu uznaje się za spełnione, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 42 ust. 3.

W odniesieniu do pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych zgodnie z art. 40 i 41, warunki określone w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu uznaje się za spełnione, jeżeli pomoc prowadzi do zwiększenia liczby netto zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji/pracowników niepełnosprawnych.

W odniesieniu do pomocy na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych zgodnie z art. 25, warunki określone w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu uznaje się za spełnione.

W odniesieniu do pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka zgodnie z art. 29, warunki określone w ust. 2 uznaje się za spełnione.

6.   W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, cały środek pomocy nie jest objęty wyłączeniem na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Przejrzystość

1.   W terminie 20 dni roboczych od wejścia w życie programu pomocy lub przyznania pomocy ad hoc, podlegających wyłączeniu na mocy niniejszego rozporządzenia, państwo członkowskie przesyła Komisji informacje zbiorcze dotyczące takiego środka pomocy. Informacje te przesyłane są do Komisji drogą elektroniczną z wykorzystaniem odpowiedniego programu komputerowego udostępnionego przez Komisję, w formie przewidzianej w załączniku III.

Komisja niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji zbiorczych.

Komisja publikuje informacje zbiorcze w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Komisji.

2.   Po wejściu w życie programu pomocy lub przyznaniu pomocy ad hoc, objętych wyłączeniem zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, dane państwo członkowskie publikuje w Internecie pełen tekst takiego środka pomocy. W przypadku programu pomocy w tekście tym określone są warunki przewidziane w ustawodawstwie krajowym zapewniające przestrzeganie odnośnych przepisów niniejszego rozporządzenia. Państwo członkowskie zapewnia dostępność pełnego tekstu środka pomocy w Internecie przez cały okres obowiązywania środka pomocy. W informacjach zbiorczych przekazanych przez dane państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 podany jest bezpośredni adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy.

3.   W przypadku przyznawania pomocy indywidualnej objętej wyłączeniem zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem pomocy w formie środków fiskalnych, dokument będący podstawą przyznania pomocy zawiera wyraźne odesłanie do konkretnych, dotyczących go przepisów rozdziału II, do ustawodawstwa krajowego gwarantującego przestrzeganie odnośnych przepisów niniejszego rozporządzenia oraz odniesienie do adresu internetowego pełnego tekstu środka pomocy.

4.   Bez uszczerbku dla zobowiązań przewidzianych w ust. 1–3, w przypadku przyznania pomocy indywidualnej w ramach istniejącego programu pomocy na projekty badawczo-rozwojowe objęte art. 31, gdzie kwota tej pomocy przekracza 3 mln EUR, oraz w przypadku przyznania indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie istniejącego programu pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych, która nie podlega obowiązkowi indywidualnego zgłoszenia zgodnie z art. 6, w ciągu 20 dni roboczych od dnia przyznania pomocy przez właściwe organy, państwo członkowskie przesyła Komisji wymagane informacje zbiorcze, korzystając ze standardowego formularza zamieszczonego w załączniku II i za pośrednictwem odpowiedniego programu komputerowego udostępnionego przez Komisję.

Artykuł 10

Monitorowanie

1.   Komisja regularnie monitoruje środki pomocy, o których została poinformowana zgodnie z art. 9.

2.   Państwa członkowskie przechowują szczegółową dokumentację dotyczącą każdej pomocy indywidualnej lub programu pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia. Zawiera ona wszystkie informacje niezbędne do stwierdzenia, że spełnione są warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, w tym także informacje na temat statusu spółki, w przypadku której prawo do pomocy lub premii zależy od jej przynależności do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, informacje o efekcie zachęty wywołanym przez dany środek pomocy oraz informacje umożliwiające ustalenie dokładnej kwoty kosztów kwalifikowalnych do celów stosowania niniejszego rozporządzenia.

Dokumentację dotyczącą pomocy indywidualnej przechowuje się przez 10 lat od daty przyznania pomocy. Dokumentację dotyczącą programu pomocy przechowuje się przez 10 lat od daty przyznania ostatniej pomocy indywidualnej w ramach takiego programu.

3.   Na pisemny wniosek, państwo członkowskie przekazuje Komisji w terminie 20 dni roboczych lub takim dłuższym terminie, jaki ustalono we wniosku, wszelkie informacje, które Komisja uzna za niezbędne do monitorowania tego, jak stosowane jest niniejsze rozporządzenie.

Jeżeli dane państwo członkowskie nie przekaże wymaganych informacji w terminie ustalonym przez Komisję lub innym wspólnie uzgodnionym terminie, lub jeżeli przekazane informacje okażą się niekompletne, Komisja wysyła upomnienie wraz z nowym terminem ich przekazania. Jeśli pomimo wysłanego upomnienia dane państwo członkowskie nie przekaże wymaganych informacji, Komisja może, po umożliwieniu państwu członkowskiemu przedstawienia swojego stanowiska, przyjąć decyzję, zgodnie z którą w przyszłości wszystkie środki pomocy lub ich część, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, będą objęte wymogiem zgłoszenia do Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu.

Artykuł 11

Sprawozdania roczne

Zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (27), państwa członkowskie sporządzają sprawozdania w formie elektronicznej na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do całego roku lub każdej części roku obowiązywania niniejszego rozporządzenia. W takim sprawozdaniu rocznym podaje się również adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy.

Artykuł 12

Szczególne warunki mające zastosowanie do pomocy inwestycyjnej

1.   Aby koszt inwestycji został uznany za kwalifikowalny do celów niniejszego rozporządzenia, inwestycja powinna obejmować:

a)

inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki; lub

b)

nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z jednostką, która została zamknięta lub zostałaby zamknięta, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora. W przypadku przekazania małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela (pierwotnych właścicieli) lub byłym pracownikom warunek nabycia środków przez niezależnego inwestora nie ma zastosowania.

Samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie jest uważane za inwestycję.

2.   Aby wartości niematerialne i prawne zostały uznane za koszt kwalifikowalny do celów niniejszego rozporządzenia, spełniają one wszystkie następujące warunki:

a)

korzysta się z nich wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej korzysta się z nich wyłącznie w jednostce otrzymującej pomoc;

b)

traktuje się je jako aktywa podlegające amortyzacji;

c)

nabywane są od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (28), ani odwrotnie;

d)

w przypadku pomocy inwestycyjnej dla MŚP wchodzą one w skład aktywów przedsiębiorstwa przynajmniej przez trzy lata. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej wchodzą w skład aktywów przedsiębiorstwa i pozostają w jednostce otrzymującej pomoc przez co najmniej pięć lat albo, w przypadku MŚP, trzy lata.

3.   Aby koszt nowych miejsc pracy powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego został uznany za kwalifikowalny do celów niniejszego rozporządzenia, takie miejsca pracy spełniają wszystkie następujące warunki:

a)

miejsca pracy powstają w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji;

b)

projekt inwestycyjny prowadzi do wzrostu netto liczby zatrudnionych w danej jednostce w porównaniu ze średnią za poprzednie dwanaście miesięcy;

c)

powstałe miejsca pracy są utrzymane przez okres co najmniej pięciu lat w przypadku dużych przedsiębiorstw i co najmniej trzech lat w przypadku MŚP.

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE RÓŻNYCH KATEGORII POMOCY

SEKCJA 1

Pomoc regionalna

Artykuł 13

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie

1.   Programy regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym artykule.

Pomoc ad hoc, która jest tylko uzupełnieniem pomocy przyznanej w ramach programów regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie i która nie przekracza 50 % całkowitej kwoty pomocy przyznanej danej inwestycji, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnia wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Pomoc przyznaje się w regionach kwalifikujących się do pomocy regionalnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013. Inwestycja musi być utrzymana w regionie otrzymującym pomoc przez co najmniej pięć lat lub, w przypadku MŚP, co najmniej trzy lata od dnia zakończenia jej realizacji. Powyższa zasada nie wyklucza wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym pod warunkiem, że działalność gospodarcza zostanie utrzymana w danym regionie przez minimalny wymagany okres.

3.   Intensywność pomocy wyrażona w postaci ekwiwalentu dotacji brutto nie przekracza progu pomocy regionalnej obowiązującego w dniu przyznania pomocy w danym regionie objętym pomocą.

4.   Z wyjątkiem pomocy przyznanej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy regionalnej dla sektora transportowego progi ustalone w ust. 3 mogą zostać podniesione o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa.

5.   Progi ustalone w ust. 3 mają zastosowanie do intensywności pomocy obliczonej albo jako odsetek kwalifikowalnych kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, albo jako odsetek kosztów płacy pracownika za okres dwóch lat dla miejsc pracy powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, albo jako kombinacja dwóch powyższych metod pod warunkiem, że pomoc nie przekracza najbardziej korzystnej kwoty będącej wynikiem zastosowania jednej z dwóch metod obliczania.

6.   Jeśli pomoc jest obliczana na podstawie kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub kosztów ponoszonych w związku z przejęciem przedsiębiorstwa, wkład finansowy beneficjenta musi wynosić co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych i pochodzić ze środków własnych albo finansowania zewnętrznego, bez udziału środków publicznych. Jeśli jednak próg maksymalnej intensywności pomocy zatwierdzonej zgodnie z krajową mapą pomocy regionalnej dla danego państwa członkowskiego, podniesiony zgodnie z ust. 4, przekroczy 75 %, wówczas wkład finansowy beneficjenta jest odpowiednio mniejszy. Jeśli pomoc jest obliczana na podstawie kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zastosowanie mają również warunki ustalone w ust. 7.

7.   W przypadku przejęcia jednostki uwzględnia się jedynie koszty nabycia aktywów od osób trzecich, o ile transakcję przeprowadzono na warunkach rynkowych. W przypadku, gdy nabyciu towarzyszy inna inwestycja, wydatki z nią związane powiększają koszty nabycia.

Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem/dzierżawą, innych niż grunty i budynki, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem/dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu/dzierżawy. W odniesieniu do najmu/dzierżawy gruntów i budynków najem/dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego lub trzech lat w przypadku MŚP.

Nabywane aktywa są aktywami nowymi, przy czym zasada ta nie dotyczy MŚP oraz przejęć. W przypadku przejęć odejmuje się aktywa, na których nabycie przyznano pomoc zanim nastąpiło przejęcie. W przypadku MŚP istnieje możliwość uwzględnienia pełnych kosztów inwestycji w wartości niematerialne i prawne. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty takie są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50 % całkowitych kosztów inwestycji kwalifikowalnych na dany projekt.

8.   W przypadku obliczania pomocy na podstawie kosztów płacy miejsca pracy muszą być bezpośrednim wynikiem realizacji projektu inwestycyjnego.

9.   Tytułem odstępstwa od przepisów ust. 3 i 4 progi maksymalnej intensywności pomocy na inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych można ustalić na poziomie:

a)

50 % inwestycji kwalifikowalnych w regionach kwalifikujących się do objęcia pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu oraz 40 % inwestycji kwalifikowalnych w innych regionach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013, jeśli beneficjentem jest MŚP;

b)

25 % inwestycji kwalifikowalnych w regionach kwalifikujących się do objęcia pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu oraz 20 % inwestycji kwalifikowalnych w innych regionach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013, jeśli beneficjent zatrudnia mniej niż 750 pracowników, a/lub jego obroty nie przekraczają 200 mln EUR na podstawie obliczeń wykonanych zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

10.   Dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, duży projekt inwestycyjny uznaje się za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeśli inwestycja prowadzona jest na przestrzeni trzech lat przez tę samą firmę lub te same firmy i składają się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny.

Artykuł 14

Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw

1.   Programy pomocy na rzecz nowo utworzonych małych przedsiębiorstw są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2.   Beneficjentem jest małe przedsiębiorstwo.

3.   Kwota pomocy nie przekracza:

a)

2 mln EUR w przypadku małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w regionach kwalifikujących się do odstępstwa, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu;

b)

1 mln EUR w przypadku małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w regionach kwalifikujących się do odstępstwa, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu.

Roczna kwota pomocy na jedno przedsiębiorstwo nie przekracza 33 % kwot pomocy, o których mowa w akapicie drugim, lit. a) i b).

4.   Intensywność pomocy nie przekracza:

a)

w regionach objętych art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu – 35 % kwalifikowalnych kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa i 25 % kosztów poniesionych w ciągu kolejnych dwóch lat;

b)

w regionach objętych art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu – 25 % kwalifikowalnych kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa i 15 % kosztów poniesionych w ciągu kolejnych dwóch lat.

Powyższe poziomy intensywności można podnieść o 5 % w regionach objętych art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu, gdzie produkt krajowy brutto (PKB) na osobę nie przekracza 60 % średniej UE-25, w regionach o gęstości zaludnienia poniżej 12,5 mieszkańca na km2 oraz na małych wyspach, gdzie liczba ludności nie przekracza 5 000 osób, a także w innych społecznościach tej samej wielkości dotkniętych problemem podobnej izolacji.

5.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług prawnych i doradczych oraz koszty administracyjne bezpośrednio związane z utworzeniem małego przedsiębiorstwa oraz niżej wymienione koszty w zakresie, w jakim zostały faktycznie poniesione w ciągu pierwszych pięciu lat od utworzenia przedsiębiorstwa:

a)

odsetki od środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania oraz dywidenda z kapitału własnego zainwestowanego według stopy nieprzekraczającej stopy referencyjnej;

b)

opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy maszyn/urządzeń produkcyjnych;

c)

koszty energii, wody, ogrzewania, a także podatki (z wyjątkiem podatku VAT i podatku dochodowego od dochodów pochodzących z działalności gospodarczej) oraz opłaty administracyjne;

d)

amortyzacja, opłaty z tytułu leasingu maszyn/urządzeń produkcyjnych oraz koszty płacy, jeśli inwestycje bazowe lub tworzenie miejsc pracy i rekrutacja nie otrzymały wsparcia w postaci innych form pomocy.

6.   Małe przedsiębiorstwa kontrolowane przez udziałowców lub akcjonariuszy przedsiębiorstw, które zakończyły działalność w ciągu poprzednich 12 miesięcy, nie mogą korzystać z pomocy przewidzianej w niniejszym artykule, jeżeli rynek właściwy lub rynki pokrewne są identyczne dla obu przedsiębiorstw.

SEKCJA 2

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Artykuł 15

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw

1.   Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie na rzecz MŚP jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza:

a)

20 % kwalifikowalnych kosztów, w przypadku małych przedsiębiorstw;

b)

10 % kwalifikowalnych kosztów, w przypadku średnich przedsiębiorstw.

3.   Następujące koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a)

kwalifikowalne koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; lub

b)

szacunkowe koszty płacy za okres dwóch lat w odniesieniu do miejsc pracy powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.

4.   W przypadku inwestycji dotyczących przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych intensywność pomocy nie przekracza:

a)

75 % inwestycji kwalifikowalnych w regionach najbardziej oddalonych;

b)

65 % inwestycji kwalifikowalnych na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 (29);

c)

50 % inwestycji kwalifikowalnych w regionach kwalifikujących się do objęcia pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu;

d)

40 % inwestycji kwalifikowalnych we wszystkich innych regionach.

SEKCJA 3

Pomoc na przedsiębiorczość kobiet

Artykuł 16

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety

1.   Programy pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem, że spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–5 niniejszego artykułu.

2.   Beneficjentem jest małe przedsiębiorstwo nowo utworzone przez kobietę.

3.   Kwota pomocy nie przekracza 1 mln EUR na jedno przedsiębiorstwo.

Roczna kwota pomocy na jedno przedsiębiorstwo nie przekracza 33 % kwot pomocy, o których mowa w pierwszym akapicie.

4.   Intensywność pomocy nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ciągu pierwszych pięciu lat od utworzenia przedsiębiorstwa.

5.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług prawnych i doradczych oraz koszty administracyjne bezpośrednio związane z utworzeniem małego przedsiębiorstwa oraz niżej wymienione koszty w zakresie, w jakim zostały faktycznie poniesione w ciągu pierwszych pięciu lat od utworzenia przedsiębiorstwa:

a)

odsetki od środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania oraz dywidenda z kapitału własnego zainwestowanego według stopy nieprzekraczającej stopy referencyjnej;

b)

opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy maszyn/urządzeń produkcyjnych;

c)

koszty energii, wody, ogrzewania, a także podatki (z wyjątkiem podatku VAT i podatku od dochodów pochodzących z działalności gospodarczej) oraz opłaty administracyjne;

d)

amortyzacja, opłaty z tytułu leasingu maszyn/urządzeń produkcyjnych oraz koszty płacy, jeśli inwestycje bazowe lub tworzenie miejsc pracy i rekrutacja nie otrzymały wsparcia w postaci innych form pomocy;

e)

koszty opieki nad dziećmi i nad rodzicami, w tym ewentualnie koszty związane z urlopem rodzicielskim.

6.   Małe przedsiębiorstwa kontrolowane przez udziałowców lub akcjonariuszy przedsiębiorstw, które zakończyły działalność w ciągu poprzednich 12 miesięcy, nie mogą korzystać z pomocy przewidzianej w niniejszym artykule, jeżeli rynek właściwy lub rynki pokrewne są identyczne dla obu przedsiębiorstw.

SEKCJA 4

Pomoc na ochronę środowiska

Artykuł 17

Definicje

Do celów niniejszej sekcji przyjmuje się następujące definicje:

1)

„ochrona środowiska” oznacza każde działanie zmierzające do naprawienia wyrządzonej szkody lub zapobiegające wyrządzeniu szkody fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym poprzez działalność beneficjenta, działanie zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiej szkody bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym oszczędzania energii i stosowania odnawialnych źródeł energii;

2)

„środki służące oszczędzaniu energii” oznaczają działania umożliwiające przedsiębiorstwom zmniejszenie zużycia energii głównie w cyklu produkcyjnym;

3)

„normy wspólnotowe” oznaczają:

a)

obowiązkowe normy wspólnotowe określające poziom, jaki poszczególne przedsiębiorstwa powinny osiągnąć w zakresie ochrony środowiska; lub

b)

zobowiązania przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE (30) dotyczące korzystania z najlepszych dostępnych technik zgodnie z najnowszymi informacjami na ten temat opublikowanymi przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 2 tej dyrektywy;

4)

„odnawialne źródła energii” oznaczają następujące odnawialne niekopalne źródła energii: energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, pływów morskich, energię wytwarzaną przez elektrownie wodne, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu ze składowisk odpadów, gazu z oczyszczalni ścieków i biogazu;

5)

„biopaliwa” oznaczają stosowane w transporcie paliwa płynne lub gazowe produkowane z biomasy;

6)

„biopaliwa produkowane w sposób zrównoważony” oznaczają biopaliwa spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 15 wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (31). Po przyjęciu dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę i opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stosuje się określone w niej kryteria zrównoważonego rozwoju;

7)

„energia z odnawialnych źródeł energii” oznacza energię produkowaną przez zakłady wykorzystujące wyłącznie odnawialne źródła energii, jak również pewną cześć energii, wyrażoną jako wartość opałowa, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w elektrowniach hybrydowych wykorzystujących także konwencjonalne źródła energii. Obejmuje to również odnawialną energię elektryczną wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, nie obejmuje natomiast energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych;

8)

„kogeneracja” oznacza równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu;

9)

„kogeneracja o wysokiej sprawności” oznacza kogenerację spełniającą kryteria określone w załączniku III do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (32) oraz zgodną ze zharmonizowanymi wartościami referencyjnymi sprawności ustalonymi w decyzji Komisji 2007/74/WE (33);

10)

„podatek na ochronę środowiska” oznacza podatek, w przypadku którego szczególna podstawa opodatkowania ma wyraźnie negatywny wpływ na środowisko lub który nakłada się na niektóre działania, towary lub usługi w celu włączenia w ich cenę kosztów ochrony środowiska lub w celu zachęcenia producentów i konsumentów do działań mających korzystny wpływ na środowisko;

11)

„minimalny wspólnotowy poziom podatkowania” oznacza minimalny poziom opodatkowania przewidziany w prawodawstwie wspólnotowym. W przypadku produktów energetycznych i energii elektrycznej minimalny wspólnotowy poziom opodatkowania oznacza minimalny poziom opodatkowania przewidziany w załączniku I do dyrektywy Rady 2003/96/WE;

12)

„rzeczowe aktywa trwałe” oznaczają inwestycje w grunty bezwzględnie konieczne do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska, inwestycje w budynki, zakłady i urządzenia mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zanieczyszczeń i uciążliwości oraz inwestycje mające na celu dostosowanie metod produkcji pod kątem ochrony środowiska.

Artykuł 18

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

1.   Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–8 niniejszego artykułu.

2.   Inwestycja objęta pomocą spełnia jeden z następujących warunków:

a)

inwestycja umożliwia beneficjentowi podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej przez niego działalności poprzez stosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe, przy czym nie uwzględnia się tego, czy obowiązujące normy krajowe są surowsze niż normy wspólnotowe;

b)

inwestycja umożliwia beneficjentowi podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej przez niego działalności w przypadku braku norm wspólnotowych.

3.   Pomoc nie może być przyznana w przypadku, gdy usprawnienia prowadzą do spełnienia przez przedsiębiorstwa już przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm wspólnotowych.

4.   Intensywność pomocy nie przekracza 35 % kwalifikowalnych kosztów.

Intensywność pomocy można jednak zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa.

5.   Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycyjne konieczne, aby osiągnąć poziom ochrony środowiska, który byłby wyższy niż wymagają tego normy wspólnotowe, nie uwzględniając korzyści i kosztów operacyjnych.

6.   Dla celów ust. 5, koszt inwestycji bezpośrednio związanej z ochroną środowiska określa się w odniesieniu do scenariusza alternatywnego:

a)

w przypadku gdy koszty inwestycji w ochronę środowiska można bez trudu wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji, kosztami kwalifikowalnymi są te właśnie koszty związane z ochroną środowiska;

b)

we wszystkich innych przypadkach dodatkowe koszty inwestycji ustala się poprzez porównanie inwestycji ze scenariuszem alternatywnym bez udziału pomocy państwa. Odpowiednim kosztem alternatywnym jest koszt inwestycji porównywalnej pod względem technicznym, która zapewnia niższy poziom ochrony środowiska (odpowiadający obowiązkowym normom wspólnotowym, o ile takie istnieją) i która najprawdopodobniej zostałaby zrealizowana bez pomocy („inwestycja referencyjna”). Inwestycja porównywalna pod względem technicznym oznacza inwestycję o takim samym potencjale produkcyjnym i wszystkich innych parametrach technicznych (z wyjątkiem bezpośrednio związanych z dodatkowymi inwestycjami na rzecz ochrony środowiska). Ponadto taka inwestycja referencyjna musi być wiarygodną ekonomicznie alternatywą dla ocenianej inwestycji.

7.   Inwestycje kwalifikowalne mają postać inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

8.   W przypadku inwestycji mających na celu osiągnięcie poziomu ochrony środowiska wyższego niż normy wspólnotowe, alternatywę wybiera się zgodnie z poniższymi zasadami:

a)

w przypadku, gdy przedsiębiorstwo dostosowuje się do norm krajowych przyjętych przy braku norm wspólnotowych, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się dodatkowe koszty inwestycji niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wymaganego przez normy krajowe;

b)

w przypadku, gdy przedsiębiorstwo dostosowuje się do norm krajowych lub wykracza poza normy krajowe, bardziej rygorystyczne od norm wspólnotowych, lub stosuje normy surowsze niż normy wspólnotowe, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się dodatkowe koszty inwestycji niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego niż wymagany przez normy wspólnotowe. Koszty inwestycji niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wymaganego przez normy wspólnotowe nie są kosztami kwalifikowalnymi;

c)

w przypadku braku norm, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty inwestycji niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska niż poziom, który zostałby osiągnięty przez dane przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa bez jakiejkolwiek pomocy na ochronę środowiska.

9.   Pomoc na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami innych przedsiębiorstw nie podlega wyłączeniu na mocy niniejszego artykułu.

Artykuł 19

Pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

1.   Pomoc inwestycyjna na nabycie nowych środków transportu umożliwiających przedsiębiorstwom działającym w sektorze transportu spełnienie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–4 niniejszego artykułu.

2.   Inwestycja objęta pomocą spełnia warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 2.

3.   Pomoc na nabycie nowych środków transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego i morskiego spełniających przyjęte normy wspólnotowe jest wyłączona z wymogu zgłoszenia, jeżeli nabycie ma miejsce przed wejściem w życie tych norm wspólnotowych i jeżeli nowe normy wspólnotowe z chwilą wejścia w życie nie są stosowane z mocą wsteczną do już nabytych środków transportu.

4.   Pomoc na operacje doposażające istniejących środków transportu, których celem jest ochrona środowiska, jest wyłączona z wymogu zgłoszenia, o ile istniejące środki transportu unowocześniono na tyle, że spełniają normy ochrony środowiska, które nie obowiązywały w dniu wprowadzenia tych środków do eksploatacji, lub środki transportu nie są przedmiotem jakichkolwiek norm dotyczących ochrony środowiska.

5.   Intensywność pomocy nie przekracza 35 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy można jednak zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa.

6.   Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycyjne, konieczne do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska, który byłby wyższy niż wymagają tego normy wspólnotowe.

Koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z art. 18 ust. 6 i 7, nie uwzględniając korzyści i kosztów operacyjnych.

Artykuł 20

Pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych

1.   Pomoc umożliwiająca MŚP spełnianie jeszcze nieobowiązujących nowych norm wspólnotowych podwyższających poziom ochrony środowiska jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2.   Normy wspólnotowe zostały już przyjęte, a realizacja i zakończenie inwestycji ma miejsce co najmniej rok przed upływem terminu wejścia w życie.

3.   Intensywność pomocy nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku małych przedsiębiorstw i 10 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw, jeżeli realizacja i zakończenie inwestycji ma miejsce co najmniej trzy lata przed upływem terminu wejścia w życie standardu oraz 10 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku małych przedsiębiorstw, jeżeli realizacja i zakończenie inwestycji ma miejsce co najmniej rok i co najwyżej trzy lata przed upływem terminu wejścia w życie standardu.

4.   Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycyjne konieczne, aby osiągnąć poziom ochrony środowiska wymagany zgodnie z normami wspólnotowymi w porównaniu z istniejącym poziomem ochrony środowiska wymaganym przed wejściem w życie tych norm.

Koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z art. 18 ust. 6 i 7, nie uwzględniając korzyści i kosztów operacyjnych.

Artykuł 21

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii

1.   Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska umożliwiająca przedsiębiorstwom oszczędzanie energii jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są

a)

warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu; lub

b)

warunki, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 60 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy można jednak zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycyjne konieczne, aby osiągnąć poziom oszczędności energii, który byłby wyższy, niż wymagają tego normy wspólnotowe.

Koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z art. 18 ust. 6 i 7.

Koszty kwalifikowalne pomniejsza się o wszelkie korzyści i koszty operacyjne związane z dodatkowymi inwestycjami w zakresie oszczędzania energii i powstałe w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji inwestycji w przypadku MŚP, pierwszych czterech lat w przypadku dużych przedsiębiorstw nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz pierwszych pięciu lat w przypadku dużych przedsiębiorstw objętych tym systemem. W przypadku dużych przedsiębiorstw okres ten może zostać skrócony do pierwszych trzech lat eksploatacji inwestycji, jeżeli można wykazać, że okres amortyzacji tej inwestycji nie przekracza trzech lat.

Obliczenia kosztów kwalifikowalnych poświadcza zewnętrzny audytor.

4.   Intensywność pomocy nie przekracza 20 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy można jednak zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa.

5.   Koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z art. 18 ust. 6 i 7, nie uwzględniając korzyści i kosztów operacyjnych.

Artykuł 22

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności

1.   Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–4 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 45 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy można jednak zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycyjne konieczne do budowy zakładu kogeneracji o wysokiej sprawności w porównaniu z inwestycją referencyjną. Koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z art. 18 ust. 6 i 7, nie uwzględniając korzyści i kosztów operacyjnych.

4.   Nowa jednostka kogeneracyjna jest ogólnie źródłem oszczędności w zakresie energii pierwotnej w porównaniu z rozdzieloną produkcją energii w rozumieniu dyrektywy 2004/8/WE i decyzji 2007/74/WE. Modernizacja istniejącej jednostki kogeneracyjnej lub przekształcenie istniejącej jednostki produkcji mocy w jednostkę kogeneracyjną przyniesie oszczędności w zakresie energii pierwotnej w porównaniu z sytuacją pierwotną.

Artykuł 23

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

1.   Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 45 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy można jednak zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty, jakie musi ponieść beneficjent w porównaniu ze zwykłą elektrownią lub zwykłą instalacją grzewczą o takiej samej wydajności pod względem efektywnej produkcji energii.

Koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z art. 18 ust. 6 i 7, nie uwzględniając korzyści i kosztów operacyjnych.

4.   Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na produkcję biopaliw jest wyłączona z wymogu zgłoszenia jedynie w takim zakresie, w jakim inwestycje objęte pomocą służą wyłącznie produkcji biopaliw produkowanych w sposób zrównoważony.

Artykuł 24

Pomoc na badania środowiska

1.   Pomoc na badania bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w art. 18, inwestycjami na oszczędzanie energii zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 oraz inwestycjami na produkcję energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w art. 23 jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Jeżeli badanie przeprowadza się na rzecz MŚP, intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty badania.

Artykuł 25

Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych

1.   Programy pomocy na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych w zakresie podatków na ochronę środowiska spełniających warunki, o których mowa w dyrektywie 2003/96/WE, są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Beneficjenci ulg podatkowych płacą podatek równy co najmniej minimalnemu wspólnotowemu poziomowi opodatkowania określonemu dyrektywą 2003/96/WE.

3.   Ulgi podatkowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż dziesięć lat. Po upływie tego okresu państwa członkowskie ponownie oceniają, czy dany środek pomocy jest właściwy.

SEKCJA 5

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiortsw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach

Artykuł 26

Pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze

1.   Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Artykuł 27

Pomoc na udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach

1.   Pomoc na udział MŚP w targach jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w jakichkolwiek targach lub jakiejkolwiek wystawie.

SEKCJA 6

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

Artykuł 28

Definicje

Do celów niniejszej sekcji przyjmuje się następujące definicje:

1)

„kapitał własny” oznacza udział w przedsiębiorstwie w postaci udziałów/akcji wydanych inwestorom;

2)

„quasi-kapitałowe instrumenty inwestycyjne” oznaczają instrumenty finansowe, z których zwrot dla posiadacza udziałów/akcji jest przede wszystkim oparty na zyskach lub stratach odnoszonych przez przedsiębiorstwo docelowe i które nie są zabezpieczone na wypadek upadłości tego przedsiębiorstwa;

3)

„inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym” oznaczają, w przeciwieństwie do inwestycji na publicznym rynku kapitałowym, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie, obejmujące również kapitał podwyższonego ryzyka typu venture;

4)

„kapitał zalążkowy” oznacza finansowanie udzielane na badanie, ocenę i opracowanie wstępnego projektu, poprzedzające fazę rozruchu;

5)

„kapitał na rozruch” oznacza finansowanie udzielane przedsiębiorstwom, które nie prowadzą jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generują zysków, na opracowywanie produktów i wprowadzanie ich na rynek po raz pierwszy;

6)

„kapitał na rozszerzenie działalności” oznacza finansowanie przeznaczone na rozwój i rozszerzenie działalności firmy, która może osiągnąć próg rentowności lub odnotować zysk albo nie, na finansowanie zwiększenia mocy produkcyjnych, rozwój rynku lub opracowanie produktu lub też na zapewnienie dodatkowego kapitału obrotowego;

7)

„strategia wyjścia” oznacza strategię likwidacji udziałów/akcji przeprowadzoną przez fundusz venture capital lub fundusz private equity zgodnie z planem osiągnięcia jak najwyższego zwrotu; należą do niej: sprzedaż na rzecz inwestora branżowego, odpisy, spłata udziałów/akcji/pożyczek uprzywilejowanych, sprzedaż na rzecz innego inwestora kapitału podwyższonego ryzyka, sprzedaż na rzecz instytucji finansowej oraz sprzedaż w drodze oferty publicznej (łącznie z pierwszą ofertą publiczną);

8)

„przedsiębiorstwo docelowe” oznacza przedsiębiorstwo, w które chce zainwestować inwestor lub fundusz inwestycyjny.

Artykuł 29

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

1.   Programy pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–8 niniejszego artykułu.

2.   Środek pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka ma postać udziału w nastawionym na zysk funduszu inwestycyjnym działającym na niepublicznym rynku kapitałowym, zarządzanym na zasadach rynkowych.

3.   Wysokość rat inwestycji prowadzonych przez fundusz inwestycyjny nie przekracza 1,5 mln EUR na jedno przedsiębiorstwo docelowe w okresie dwunastu miesięcy.

4.   W przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw działających na obszarach objętych pomocą oraz małych przedsiębiorstw działających na obszarach nieobjętych pomocą środek pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka jest stosowany do zapewniania kapitału zalążkowego, kapitału na rozruch lub na rozszerzenie działalności. W przypadku średnich przedsiębiorstw działających na obszarach nieobjętych pomocą środek ten stosowany jest do zapewniania kapitału zalążkowego lub kapitału na rozruch, z pominięciem kapitału na rozszerzenie działalności.

5.   Co najmniej 70 % całkowitego budżetu funduszu zainwestowanego w docelowe MŚP fundusz inwestycyjny przekazuje w formie inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych.

6.   Co najmniej 50 % finansowania z funduszy inwestycyjnych pochodzi od inwestorów prywatnych. W przypadku funduszy inwestycyjnych inwestujących wyłącznie w MŚP działające na obszarach objętych pomocą co najmniej 30 % finansowania pochodzi od inwestorów prywatnych.

7.   Aby zapewnić nastawienie na zysk danego środka pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, muszą być spełnione następujące warunki:

a)

dla każdej inwestycji istnieje biznesplan zawierający szczegóły na temat produktu, sprzedaży i perspektywy zysków oraz ocenę ex ante rentowności projektu; oraz

b)

dla każdej inwestycji istnieje jasna i realistyczna strategia wyjścia.

8.   Aby zapewnić zarządzanie funduszem inwestycyjnym na warunkach rynkowych, muszą być spełnione następujące warunki:

a)

istnieje porozumienie pomiędzy profesjonalnym zarządcą funduszu a uczestnikami funduszu przewidujące powiązanie wynagrodzenia zarządcy z wynikami funduszu i określające cele funduszu oraz proponowane ramy czasowe inwestycji; oraz

b)

w procesie decyzyjnym inwestorów prywatnych reprezentuje komitet inwestorów lub komitet doradczy; oraz

c)

przy zarządzaniu funduszami mają zastosowanie najlepsze praktyki i nadzór regulacyjny.

SEKCJA 7

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

Artykuł 30

Definicje

Do celów niniejszej sekcji przyjmuje się następujące definicje:

1)

„organizacja badawcza” oznacza podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii. Wszystkie zyski są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę. Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taką organizację w roli, na przykład, jej udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań;

2)

„badania podstawowe” oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne;

3)

„badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów;

4)

„eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług. Czynności te mogą obejmować tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do celów komercyjnych.

Działania te obejmują również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku późniejszego wykorzystania projektów demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych wszelkie dochody pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od kosztów kwalifikowalnych.

Do otrzymania pomocy kwalifikuje się także działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane ani przekształcane z myślą o zastosowaniach przemysłowych lub komercyjnych.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

5)

„wysoko wykwalifikowany personel” oznacza badaczy, inżynierów, projektantów i osoby odpowiedzialne za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe. Do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie;

6)

„oddelegowanie” oznacza tymczasowe zatrudnienie personelu przez beneficjenta na pewien czas, po którym osoby zatrudnione mają prawo wrócić do swego poprzedniego pracodawcy.

Artykuł 31

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

1.   Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–5 niniejszego artykułu.

2.   Część projektu badawczo-rozwojowego objęta pomocą państwa w pełni należy do co najmniej jednej z następujących kategorii badań:

a)

badania podstawowe;

b)

badania przemysłowe;

c)

eksperymentalne prace rozwojowe.

Jeżeli projekt składa się z różnych zadań, każde zadanie zostaje zaklasyfikowane do jednej z kategorii wymienionych w pierwszym akapicie, bądź też uznane za nienależące do żadnej z tych kategorii.

3.   Intensywność pomocy nie przekracza:

a)

100 % kosztów kwalifikowalnych, w przypadku badań podstawowych;

b)

50 % kosztów kwalifikowalnych, w przypadku badań przemysłowych;

c)

25 % kosztów kwalifikowalnych, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

Intensywność pomocy ustala się dla każdego beneficjenta pomocy, włącznie z przypadkami projektu realizowanego we współpracy, zgodnie z ust. 4 lit. b) ppkt (i).

W przypadku pomocy na projekt badawczo-rozwojowy realizowany we współpracy między organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami połączona pomoc pochodząca z bezpośredniego wsparcia państwa dla konkretnego projektu badawczego wraz z wkładami wniesionymi do projektu przez organizacje badawcze – o ile stanowią one pomoc – nie może przekraczać odnośnych progów intensywności pomocy dla każdego przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy.

4.   Progi intensywności pomocy określone w ust. 3 dla badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można podnieść jak następuje:

a)

w przypadku pomocy udzielanej MŚP intensywność pomocy można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa; oraz

b)

w przypadku intensywności pomocy nieprzekraczającej 80 % kosztów kwalifikowalnych można zastosować premię wynoszącą 15 punktów procentowych, jeżeli:

(i)

projekt obejmuje efektywną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorstwami oraz spełnione są następujące warunki:

żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu,

projekt obejmuje współpracę z co najmniej jednym MŚP lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich, lub

(ii)

projekt obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i organizacją badawczą oraz spełnione są następujące warunki:

organizacja badawcza ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu, oraz

organizacja badawcza ma prawo do publikowania wyników projektów badawczych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań, lub

(iii)

w przypadku badań przemysłowych wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji technicznych i naukowych lub publikowane w czasopismach naukowych lub technicznych lub w powszechnie dostępnych bazach (bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych) lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania typu open source.

Do celów lit. b) pkt (i) i (ii) akapitu pierwszego podwykonawstwa nie uważa się za efektywną formę współpracy.

5.   Następujące koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a)

koszty personelu (pracowników badawczych, pracowników technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są zatrudnieni przy danym projekcie badawczym);

b)

koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego. Jeśli taka aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego przez ich całkowity okres użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie dobrych praktyk księgowych;

c)

koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie dobrych praktyk księgowych. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

d)

koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne po cenach rynkowych, jeśli transakcja została przeprowadzona na warunkach rynkowych i nie ma w niej elementu zmowy, jak również koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności badawczej;

e)

dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu badawczego;

f)

inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizowania działalności badawczej.

6.   Wszystkie koszty kwalifikowalne przypisuje się do konkretnej kategorii działalności badawczo-rozwojowej.

Artykuł 32

Pomoc na techniczne studia wykonalności

1.   Pomoc na techniczne studia wykonalności mające charakter przygotowawczy wobec badań przemysłowych lub działalności z zakresu eksperymentalnych prac rozwojowych jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza:

a)

w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: 75 % kosztów kwalifikowalnych na studia przygotowawcze na potrzeby badań przemysłowych i 50 % na studia przygotowawcze na potrzeby eksperymentalnych prac rozwojowych;

b)

w przypadku dużych przedsiębiorstw: 65 % kosztów kwalifikowalnych na studia przygotowawcze na potrzeby badań przemysłowych i 40 % kosztów kwalifikowalnych na studia przygotowawcze na potrzeby eksperymentalnych prac rozwojowych.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty realizacji studiów wykonalności.

Artykuł 33

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw

1.   Pomoc na rzecz MŚP przyznana na pokrycie kosztów uzyskania i zatwierdzenia patentów i innych praw własności przemysłowej jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza poziomu odpowiadającego intensywności pomocy na projekt badawczy objęty art. 31 ust. 3 i 4, która mogłaby wesprzeć działalność badawczą prowadzącą do danych praw własności przemysłowej.

3.   Następujące koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a)

wszystkie koszty poprzedzające przyznanie prawa przez pierwszą instytucję prawodawczą, w tym koszty związane z przygotowaniem, złożeniem i rozpatrywaniem wniosku oraz koszty poniesione w związku ze wznowieniem wniosku, zanim prawo to zostało przyznane;

b)

koszty tłumaczenia oraz inne koszty poniesione w celu uzyskania lub zatwierdzenia prawa przez inną instytucję prawodawczą;

c)

koszty poniesione w obronie ważności prawa w trakcie oficjalnego rozpatrywania wniosku oraz ewentualnego postępowania w związku z wniesieniem sprzeciwu, nawet jeśli takie koszty wystąpiły po przyznaniu prawa.

Artykuł 34

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa

1.   Pomoc na działalność badawczo-rozwojową dotyczącą produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–7 niniejszego artykułu.

2.   Pomoc jest zgodna z interesem wszystkich podmiotów dziatających w danym sektorze lub podsektorze.

3.   Przed rozpoczęciem badań w Internecie publikowane są informacje o zamiarze prowadzenia działalności badawczej oraz o jej celu. Konieczne jest podanie przybliżonej daty uzyskania spodziewanych wyników oraz miejsca ich ogłoszenia w Internecie, a także poinformowanie, że zostaną one udostępnione nieodpłatnie.

Wyniki badań są dostępne w Internecie przez okres co najmniej 5 lat. Publikacja tych wyników w Internecie ma miejsce najpóźniej w dniu udostępnienia jakiejkolwiek informacji członkom jakiejkolwiek organizacji.

4.   Pomoc udzielana jest bezpośrednio organizacji badawczej i nie może obejmować bezpośredniego udzielania pomocy niezwiązanej z działalnością badawczą na rzecz firmy produkującej, przetwarzającej lub wprowadzającej do obrotu produkty rolne, ani polegać na udzielaniu wsparcia cenowego producentom takich produktów.

5.   Intensywność pomocy nie przekracza 100 % kosztów kwalifikowalnych.

6.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, o których mowa w art. 31 ust. 5.

7.   Pomoc na działalność badawczo-rozwojową dotyczącą produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu niespełniającą warunków, o których mowa w niniejszym artykule, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w art. 30–32 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 35

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw

1.   Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–5 niniejszego artykułu.

2.   Beneficjentem jest małe przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność na rynku nie wcześniej niż sześć lat przed otrzymaniem pomocy.

3.   Wydatki beneficjenta na działalność badawczo-rozwojową stanowią co najmniej 15 % jego całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym roku z trzech lat poprzedzających przyznanie pomocy lub, w przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym objętym zewnętrznym audytem.

4.   Kwota pomocy nie przekracza 1 mln EUR.

Jednak w regionach kwalifikujących się do wyłączenia na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu kwota tej pomocy nie przekracza 1,5 mln EUR, a w regionach kwalifikujących się do wyłączenia na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu nie przekracza ona 1,25 mln EUR.

5.   W okresie, w którym beneficjent może zostać zakwalifikowany jak młode innowacyjne przedsiębiorstwo, pomoc przysługuje mu tylko raz.

Artykuł 36

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji

1.   Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu WE i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu WE, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–6 niniejszego artykułu.

2.   Beneficjentem jest MŚP.

3.   Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać jednemu beneficjentowi w każdym trzyletnim okresie, nie przekracza 200 000 EUR.

4.   Usługodawca posiada certyfikat krajowy lub europejski. Jeżeli usługodawca nie posiada krajowego lub europejskiego certyfikatu, intensywność pomocy nie przekracza 75 % kosztów kwalifikowalnych.

5.   Beneficjent musi przeznaczyć otrzymaną pomoc na zakup usług po cenach rynkowych lub – w przypadku gdy usługodawca jest podmiotem nienastawionym na zysk – po cenach odzwierciedlających ich pełen koszt, powiększonych o rozsądna, marżę.

6.   Następujące koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a)

w przypadku usług doradczych w zakresie innowacji: doradztwo w zakresie zarządzania, pomoc techniczną, usługi związane z transferem technologii, szkolenia, doradztwo w zakresie zakupów, ochronę praw własności intelektualnej i handel nimi, umowy licencyjne, doradztwo w zakresie korzystania z norm;

b)

w przypadku usług wsparcia innowacji: przestrzeń biurową, banki danych, biblioteki techniczne, badania rynku, korzystanie z laboratoriów oraz znakowanie, testowanie i certyfikację jakości.

Artykuł 37

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu

1.   Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu WE i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu WE, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–5 niniejszego artykułu.

2.   Oddelegowani pracownicy nie zastępują innych pracowników, lecz są zatrudnieni na nowych stanowiskach utworzonych w przedsiębiorstwie korzystającym z pomocy, a okres ich zatrudnienia w jednostce badawczej lub dużym przedsiębiorstwie, skąd są oddelegowani, wynosi co najmniej dwa lata.

W MŚP otrzymującym pomoc oddelegowani pracownicy muszą zajmować się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną.

3.   Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych na okres nie dłuższy niż trzy lata na przedsiębiorstwo i na jednego tymczasowo zatrudnionego pracownika.

4.   Kosztami kwalifikowalnymi są wszystkie koszty związane z tymczasowym zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu, w tym usługi agencji pośrednictwa pracy i dodatek z tytułu zmiany miejsca pracy.

5.   Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do kosztów usług doradczych, o których mowa w art. 26.

SEKCJA 8

Pomoc szkoleniowa

Artykuł 38

Definicje

Do celów niniejszej sekcji przyjmuje się następujące definicje:

1)

„szkolenia specjalistyczne” oznaczają szkolenia polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe;

2)

„szkolenia ogólne” oznaczają szkolenia polegające na przekazywaniu wiedzy, która nie jest wyłącznie lub głównie związana z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie, lecz przekazujące umiejętności, które można wykorzystać w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia.

Szkolenie uznaje się za „ogólne”, jeśli na przykład:

a)

jest organizowane wspólnie przez różne, niezależne przedsiębiorstwa lub mogą z niego korzystać pracownicy różnych przedsiębiorstw; lub

b)

jest uznane lub poświadczone przez władze lub jednostki publiczne lub przez inne jednostki lub instytucje, którym państwo członkowskie lub Wspólnota przyznały niezbędne kompetencje.

Artykuł 39

Pomoc szkoleniowa

1.   Pomoc szkoleniowa jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza:

a)

25 % kosztów kwalifikowalnych, w przypadku szkoleń specjalistycznych; oraz

b)

60 % kosztów kwalifikowalnych, w przypadku szkoleń ogólnych.

Intensywność pomocy można jednak zwiększyć, maksymalnie do 80 % kosztów kwalifikowalnych, jak następuje:

a)

o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych;

b)

o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

W przypadku pomocy przyznawanej w sektorze transportu morskiego jej intensywność nie przekracza 100 % kosztów kwalifikowalnych, zarówno dla szkoleń specjalistycznych, jak i ogólnych, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

uczestnik szkolenia nie jest aktywnym członkiem załogi, lecz jest na pokładzie pracownikiem nieetatowym; oraz

b)

szkolenie jest prowadzone na statkach pokładowych zarejestrowanych w rejestrach Wspólnoty.

3.   W przypadkach, gdy projekt obejmuje zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i ogólnego, których nie można rozdzielić na potrzeby obliczenia intensywności pomocy, oraz gdy nie można określić, czy projekt ma charakter specjalistyczny czy ogólny, stosuje się progi intensywności mające zastosowanie do szkoleń specjalistycznych.

4.   Za koszty kwalifikowalne projektu pomocy szkoleniowej uznaje się:

a)

koszty zatrudnienia wykładowców;

b)

koszty podróży wykładowców i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania;

c)

inne wydatki bieżące, takie jak materiały bezpośrednio związane z projektem;

d)

amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego;

e)

koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych z projektem szkoleniowym;

f)

koszty osobowe po stronie uczestników szkolenia oraz ogólne koszty pośrednie (koszty administracyjne, koszty wynajmu, koszty ogólne) do wysokości całkowitej kwoty innych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w lit. a)–e). W odniesieniu do kosztów osobowych po stronie uczestników uwzględnia się tylko czas faktycznie spędzony na uczestnictwie w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy.

SEKCJA 9

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

Artykuł 40

Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji

1.   Programy pomocy na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–5 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty płacy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

W przypadku pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji, kosztami kwalifikowalnymi są koszty płacy za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia rekrutacji.

4.   W przypadku, gdy rekrutacja takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.

5.   Z wyjątkiem przypadku zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków pracowniczych, pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny okres zatrudnienia zgodny z przepisami krajowymi lub porozumieniami zbiorowymi regulującymi zawieranie umów o pracę.

Jeżeli okres ten jest krótszy niż 12 miesięcy, lub w danym przypadku 24 miesiące, wówczas pomoc jest proporcjonalnie zmniejszona.

Artykuł 41

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

1.   Pomoc na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w formie subsydiów płacowych jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2–5 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 75 % kosztów kwalifikowalnych.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty płacy za cały okres zatrudniania pracownika niepełnosprawnego.

4.   W przypadku, gdy zatrudnianie takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.

5.   Z wyjątkiem przypadku zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków pracowniczych, pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny okres zatrudnienia zgodny z przepisami krajowymi lub porozumieniami zbiorowymi regulującymi zawieranie umów o pracę.

Jeżeli okres ten jest krótszy niż 12 miesięcy, wówczas pomoc jest proporcjonalnie zmniejszona.

Artykuł 42

Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

1.   Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu, o ile spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Intensywność pomocy nie przekracza 100 % kosztów kwalifikowalnych.

3.   Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inne niż koszty płacy objęte art. 41 i które wykraczają poza koszty, jakie musiałoby ponieść przedsiębiorstwo w przypadku zatrudnienia pracowników, którzy nie są niepełnosprawni, za cały okres zatrudnienia danego pracownika.

Następujące koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a)

koszty adaptacji pomieszczeń;

b)

koszty zatrudnienia personelu za czas poświęcony wyłącznie za pomoc pracownikom niepełnosprawnym;

c)

koszty adaptacji lub zakupu sprzętu lub też zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych, w tym urządzeń technologii wspomagającej lub przystosowanych do ich potrzeb, które wykraczają poza koszty, jakie poniósłby beneficjent w przypadku zatrudnienia pracowników, którzy nie są niepełnosprawni;

d)

w przypadku beneficjenta oferującego zatrudnienie chronione – koszty budowy, wyposażenia lub rozbudowy danej jednostki oraz wszelkie koszty administracyjne i koszty transportu bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 43

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1628/2006 traci moc.

Wszelkie odesłania do uchylonego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (WE) nr 68/2001, rozporządzenia (WE) nr 70/2001 i rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 uważa się za odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 44

Przepisy przejściowe

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy indywidualnej przyznanej przed jego wejściem w życie, jeżeli spełnia ona wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu z wyjątkiem art. 9.

2.   Każda pomoc przyznana przed dniem 31 grudnia 2008 r., która nie spełnia warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu, lecz która spełnia warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 70/2001, rozporządzeniu (WE) nr 68/2001, rozporządzeniu (WE) nr 2204/2002 lub rozporządzeniu (WE) nr 1628/2006, jest zgodna ze wspólnym rynkiem i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 Traktatu.

Każda inna pomoc przyznana przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i niespełniająca ani warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu, ani w jednym z rozporządzeń wymienionych w pierwszym akapicie jest oceniana przez Komisję zgodnie z odpowiednimi zasadami ramowymi, wytycznymi, komunikatami i zawiadomieniami.

3.   Wraz z końcem okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia wszystkie programy pomocy wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia pozostają wyłączone przez 6-miesięczny okres dostosowawczy, z wyjątkiem programów pomocy regionalnej. Wyłączenie programów pomocy regionalnej wygasa z dniem wygaśnięcia zatwierdzonych map pomocy regionalnej.

Artykuł 45

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. C 210 z 8.9.2007, s. 14.

(3)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1976/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 85).

(4)  Dz.U. L 63 z 28.2.2004, s. 22.

(5)  Dz.U. C 235 z 21.8.2001, s. 3.

(6)  Dz.U. C 194 z 18.8.2006, s. 2.

(7)  Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1.

(8)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1976/2006.

(9)  Dz.U. L 337 z 13.12.2002, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1976/2006.

(10)  Dz.U. L 302 z 1.11.2006, s. 29.

(11)  Dz.U. C 45 z 17.2.1996, s. 5.

(12)  Dz.U. C 37 z 3.2.2001, s. 3.

(13)  Dz.U. C 82 z 1.4.2008, s. 1.

(14)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13.

(15)  Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(16)  Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 3.

(17)  Dz.U. L 205 z 2.8.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(18)  Dz.U. C 260 z 28.10.2006, s. 7.

(19)  Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2.

(20)  Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6.

(21)  Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10.

(22)  Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 100).

(23)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

(24)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(25)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(26)  Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5.

(27)  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.

(28)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(29)  Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1.

(30)  Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.

(31)  COM(2008) 19 wersja ostateczna.

(32)  Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 50.

(33)  Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 183.


ZAŁĄCZNIK I

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

Artykuł 1

Przedsiębiorstwo

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Artykuł 2

Pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa

1.   Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

2.   W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

3.   W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Artykuł 3

Rodzaje przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu pułapu zatrudnienia i pułapu finansowego

1.   „Przedsiębiorstwo samodzielne” oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu ust. 2 ani jako przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu ust. 3.

2.   „Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3,25 % lub więcej kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream).

Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani, w rozumieniu ust. 3, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:

a)

publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;

b)

uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;

c)

inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju;

d)

niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

3.   Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a)

przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b)

przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c)

przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;

d)

przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub inwestorów, o których mowa w ust. 2, również traktuje się jako powiązanych.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do właściwego rynku.

4.   Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.

5.   Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2. Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub wspólnotowych.

Artykuł 4

Dane stosowane do określania pułapu zatrudnienia i pułapu finansowego oraz okresy referencyjne

1.   Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

2.   Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

3.   W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.

Artykuł 5

Pułap zatrudnienia

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. W skład personelu wchodzą:

a)

pracownicy;

b)

osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;

c)

właściciele-kierownicy;

d)

partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

Artykuł 6

Ustalenie danych przedsiębiorstwa

1.   W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące liczby pracowników ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych.

2.   W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby pracowników, określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieje, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte jest dane przedsiębiorstwo.

Dane, o których mowa w pierwszym akapicie, uzupełnia się danymi dotyczącymi każdego przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa. Uzupełnienie danych jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). W przypadku holdingów typu cross-holding stosuje się większy udział procentowy.

Dane, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie, uzupełnia się pełnymi danymi każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.   Do celów stosowania ust. 2 dane przedsiębiorstw partnerskich danego przedsiębiorstwa pochodzą z ich ksiąg rachunkowych i innych danych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli takie istnieje. Dane te uzupełnia się pełnymi danymi przedsiębiorstw, które są powiązane z tymi przedsiębiorstwami partnerskimi, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Do celów stosowania tego samego ust. 2 dane przedsiębiorstw, które są powiązane z danym przedsiębiorstwem pochodzą z ich ksiąg rachunkowych i innych danych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli takie istnieje. Dane te uzupełnia się proporcjonalnie danymi każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego takiego przedsiębiorstwa powiązanego, znajdującego się na wyższym lub niższym szczeblu rynku, chyba że zostały one już ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w stosunku co najmniej proporcjonalnym do udziału określonego w ust. 2 akapit drugi.

4.   W przypadku gdy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym brakuje danych dotyczących zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, dane te oblicza się przez proporcjonalne zestawienie danych od przedsiębiorstw partnerskich oraz przez dodanie danych od przedsiębiorstw, z którymi dane przedsiębiorstwo jest powiązane.


ZAŁĄCZNIK II

Formularz informacji zbiorczych dotyczących pomocy na działalność badawczo-rozwojową w ramach rozszerzonego obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 9 ust. 4

1.

Pomoc na rzecz (nazwa przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw otrzymującego(-ych) pomoc; wskazanie, czy podmiot jest MŚP):

2.

Numer referencyjny programu pomocy (numer referencyjny stosowany przez Komisję dla istniejącego programu lub programów, w ramach których przyznano pomoc):

3.

Podmiot publiczny/podmioty publiczne udzielające pomocy (nazwa i dane teleadresowe organu lub organów przyznających pomoc):

4.

Państwo członkowskie, w którym realizowany jest projekt lub środek pomocy:

5.

Rodzaj projektu lub środka pomocy:

6.

Krótki opis projektu lub środka pomocy:

7.

W stosownych przypadkach koszty kwalifikowalne (w EUR):

8.

Zdyskontowana kwota pomocy (brutto) w EUR:

9.

Intensywność pomocy (% wyrażony jako ekwiwalent dotacji brutto):

10.

Ewentualne warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy:

11.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu lub środka pomocy:

12.

Data przyznania pomocy:

Formularz informacji zbiorczych dotyczących pomocy na duże projekty inwestycyjne w ramach rozszerzonego obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 9 ust. 4

1.

Pomoc na rzecz (nazwa przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw otrzymującego/otrzymujących pomoc):

2.

Numer referencyjny programu pomocy (numer referencyjny stosowany przez Komisję dla istniejącego programu lub programów, w ramach których przyznano pomoc):

3.

Podmiot publiczny/podmioty publiczne udzielające pomocy (nazwa i dane teleadresowe organu lub organów przyznających pomoc):

4.

Państwo członkowskie, w którym realizuje się inwestycję:

5.

Region (poziom NUTS III), w którym realizuje się inwestycję:

6.

Gmina (wcześniej poziom NUTS V, obecnie LAU 2), w której realizuje się inwestycję:

7.

Rodzaj projektu (założenie nowej jednostki, rozbudowa istniejącej jednostki, dywersyfikacja produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącej jednostki):

8.

Wyroby produkowane lub usługi świadczone na podstawie projektu inwestycyjnego (według klasyfikacji PRODCOM/NACE lub klasyfikacji CPA dla projektów w sektorze usług):

9.

Krótki opis projektu inwestycyjnego:

10.

Zdyskontowane koszty kwalifikowalne projektu inwestycyjnego (w EUR):

11.

Zdyskontowana kwota pomocy (brutto) w EUR:

12.

Intensywność pomocy (% ekwiwalentu dotacji brutto):

13.

Ewentualne warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy:

14.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu:

15.

Data przyznania pomocy:


ZAŁĄCZNIK III

Formularz informacji zbiorczych w ramach obowiązku sprawozdawczego określonego w art. 9 ust. 1

W poniższej tabeli proszę podać wymagane informacje.

CZĘŚĆ I

Odniesienie do środka pomocy

(wypełnia Komisja)

Państwo członkowskie

 

Numer referencyjny państwa członkowskiego

 

Region

Nazwa regionu

(NUTS) (1)

Status pomocy regionalnej (2)

Organ przyznający pomoc

Nazwa

 

Adres

 

Strona internetowa

 

Nazwa środka pomocy

 

Krajowa podstawa prawna

(odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

 

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

 

Pomoc ad hoc

Nazwa beneficjenta

Zmiany istniejącego środka pomocy

 

Numer pomocy nadany przez Komisję

Przedłużenie

 

Zmiany

 

Czas trwania pomocy (3)

Program pomocy

Od dd/mm/rr do dd/mm/rr

Data przyznania pomocy (4)

Pomoc ad hoc

dd/mm/rr

Sektor(y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy

 

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów; proszę określić zgodnie z NACE Rev. 2 (5)

 

Rodzaj beneficjenta

MŚP

 

Duże przedsiębiorstwo

 

Budżet

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy (6)

… w walucie krajowej (mln)

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu (7)

… w walucie krajowej (mln)

Przeznaczony na gwarancje (8)

… w walucie krajowej (mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

 

Dopłaty do oprocentowania

 

Pożyczka

 

Gwarancja/Odesłanie do decyzji Komisji (9)

 

Środek fiskalny

 

Kapitał podwyższonego ryzyka

 

Zaliczki zwrotne

 

Inne (proszę określić)

 

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Odesłanie (-a):

Kwota pochodząca z funduszy wspólnotowych

… w walucie krajowej (mln)


CZĘŚĆ II

Proszę wskazać, który przepis rozporządzenia ma zastosowanie do danego środka pomocy.


Cele ogólne (lista)

Cele (lista)

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (10) (art. 13)

Program pomocy

… %

 

Pomoc ad hoc (art. 13 ust. 1)

… %

 

Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw (art. 14)

 

… %

 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

 

… %

 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety (art. 16)

 

… %

 

Pomoc na ochronę środowiska (art. 17–25)

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18)

Proszę podać szczegółowe odniesienie do odpowiednich norm

… %

 

Pomoc na nabycie środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19)

… %

 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do przyszłych norm wspólnotowych (art. 20)

… %

 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)

… %

 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności

(art. 22)

… %

 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

(art. 23)

… %

 

Pomoc na badania środowiska

(art. 24)

… %

 

Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych (art. 25)

… w walucie krajowej

 

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP oraz udział MŚP w targach (art. 26–27)

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

… %

 

Pomoc na udział MŚP w targach

(art. 27)

… %

 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka (art. 28–29)

 

… w walucie krajowej

 

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

(art. 30–37)

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

(art. 31)

Badania podstawowe

(art. 31 ust. 2 lit. a))

… %

 

Badania przemysłowe

(art. 31 ust. 2 lit. b))

… %

 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

… %

 

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)

… %

 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP

(art. 33)

… %

 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)

… %

 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)

… w walucie krajowej

 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)

… w walucie krajowej

 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu

(art. 37)

… w walucie krajowej

 

Pomoc szkoleniowa

(art. 38–39)

Szkolenia specjalistyczne (art. 38.2.a)

… %

 

Szkolenia ogólne (art. 38.2.b)

… %

 

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych

(art. 40–42)

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)

… %

 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych (art. 41)

… %

 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 42)

… %

 


(1)  NUTS – nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

(2)  Artykuł 87 ust. 3 lit. a) Traktatu, art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, obszary mieszane, obszary niekwalifikujące się do pomocy regionalnej.

(3)  Okres, w którym organ przyznający pomoc może się zobowiązać do przyznania pomocy.

(4)  Za datę przyznania pomocy należy uznać dzień, w którym beneficjent nabył prawo przyjęcia pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym.

(5)  NACE Rev.2 – statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

(6)  W przypadku programu pomocy proszę wskazać całkowitą kwotę rocznego budżetu planowanego na podstawie programu lub szacowaną roczną stratę podatkową w odniesieniu do wszystkich instrumentów pomocy objętych programem.

(7)  W przypadku przyznania pomocy ad hoc proszę wskazać całkowitą kwotę pomocy lub stratę podatkową.

(8)  W przypadku gwarancji proszę wskazać (maksymalną) kwotę gwarantowanych pożyczek.

(9)  Ewentualnie odesłanie do decyzji Komisji zatwierdzającej sposób obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto zgodnie z art. 5 ust. 1. lit. c) rozporządzenia.

(10)  W przypadku pomocy regionalnej ad hoc uzupełniającej pomoc przyznaną w ramach programu (programów) pomocy proszę wskazać zarówno intensywność pomocy przyznanej w ramach programu pomocy, jak i intensywność pomocy ad hoc.


9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/48


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 801/2008

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1109/2007 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 786/2008 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007 w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 318/2006 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 października 2008 r.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 514/2008 (Dz.U. L 150 z 10.6.2008, s. 7).

(3)  Dz.U. L 253 z 28.9.2007, s. 5.

(4)  Dz.U. L 209 z 6.8.2008, s. 11.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 95 mające zastosowanie od dnia 9 sierpnia 2008 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/50


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 802/2008

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2008.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2008 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2008 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).

(3)  Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 718/2008 (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 8).


ZAŁĄCZNIK

Nr

24/T&Q

Państwo członkowskie

NIEMCY

Stado

USK/4AB-N.

Gatunek

Brosma (Brosme brosme)

Obszar

Wody Norwegii obszaru IV

Data

29.6.2008


9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/52


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 803/2008

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

zmieniające po raz 98. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W dniach 23, 28 oraz 31 lipca 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 678/2008 (Dz.U. L 189 z 17.7.2008, s. 23).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Wpis „Jemaah Islamiya (Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Jemaah Islamiya (lub a) Jema'ah Islamiyah; b) Jemaah Islamiyah; c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah; d) Jama'ah Islamiyah). Dodatkowe informacje: a) sieć w Azji Południowo-Wschodniej; b) założona przez nieżyjącego Abdullaha Sungkara.”

(2)

Wpis „Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Data urodzenia: 3.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Kafr Al-Shaykh. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (pseud. a) Abu Al-Khayr; b) Ahmad Hasan; c) Abu Jihad). Data urodzenia: 3.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie.”

(3)

Wpis „Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Data urodzenia: 21.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Sharqiyah. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim; b) Abu Usama). Data urodzenia: 21.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Sharqiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: prawdopodobne miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska.”

(4)

Wpis „Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis. Obywatelstwo: a) algierskie, b) niemieckie. Inne informacje: Syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui, b) Od lutego 1999 r. zamieszkały w Bonn, Niemcy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: a) algierskie; b) niemieckie. Dodatkowe informacje: a) syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui; b) od lutego 1999 r. zamieszkały w Bonn, Niemcy.”

(5)

Wpis „Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (pseud. a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim). Data urodzenia: 20.1.1960 r. Obywatelstwo: kuwejckie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (pseud. a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali; b) Hamed Al-'Ali; c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali; d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali; e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali; g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali; h) Abu Salim). Data urodzenia: 20.1.1960 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 1739010 (kuwejcki paszport wydany w Kuwejcie dnia 26.5.2003 r.; stracił ważność dnia 25.5.2008 r.)”

(6)

Wpis „Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data urodzenia: 14 grudnia 1965. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Wcześniejsza narodowość: kuwejcka” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (pseud. Abo Ghaith). Data urodzenia: 14.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Nr paszportu: 849594 (kuwejcki paszport wydany w Kuwejcie dnia 27.11.1998 r.; stracił ważność dnia 24.6.2003 r.). Uwaga: pozbawiony obywatelstwa kuwejckiego w 2002 r.”

(7)

Wpis „Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Data urodzenia: 1.10.1961 r. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 101856740 (paszport kuwejcki)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (pseud. a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali; b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali; c) Mubarak Al-Bathali; d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali; e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali; f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adres: region Al-Salibekhat, Kuwejt. Data urodzenia: 1.10.1961 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 101856740 (kuwejcki paszport wydany dnia 12.5.2005 r.; stracił ważność dnia 11.5.2007 r.).”

(8)

Wpis „Muhsin Al-Fadhli (alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adres: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwejt. Data urodzenia: 24.4.1981. Nr paszportu: paszport kuwejcki nr 106261543” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli (pseud. a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli; b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli; c) Abu Majid Samiyah; d) Abu Samia). Adres: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwejt City, Kuwejt. Data urodzenia: 24.4.1981 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: a) 106261543 (paszport kuwejcki); b) 1420529 (kuwejcki paszport wydany w Kuwejcie; stracił ważność dnia 31.3.2006 r.). Dodatkowe informacje: poszukiwany przez kuwejckie organy bezpieczeństwa; od lipca 2008 r. pozostaje na wolności po ucieczce.”

(9)

Wpis „Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far). Data urodzenia: 21.1.1952 r. Miejsce urodzenia: El-Minya. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (pseud. a) Abu Khalid; b) Abu Ja’far). Data urodzenia: 21.1.1952 r. Miejsce urodzenia: El-Minya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie.”

(10)

Wpis „Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (pseud. a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah; e) Jabir Al-Jalhami; f) Abdul-Ghani; g) Abu Muhammad). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 101423404” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (pseud. a) Jaber Al-Jalamah; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah; e) Jabir Al-Jalhami; f) Abdul-Ghani; g) Abu Muhammad). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Miejsce urodzenia: region Al-Khitan, Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: a) 101423404; b) 2541451 (kuwejcki paszport ważny do dnia 16.2.2017 r.).”

(11)

Wpis „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 1.11.1971 r. Miejsce urodzenia: Ben Aoun, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: Z417830 (paszport tunezyjski wydany dnia 4.10.2004 r., traci ważność dnia 3.10.2009 r.). Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G. b) skazany we Francji dnia 14.10.2002 r. Przewieziony do Włoch dnia 6.9.2006 r. Obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 26.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Feriana, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M351140 (tunezyjski paszport, który stracił ważność dnia 16.6.2005 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G; b) skazany we Francji dnia 14.10.2002 r. Przewieziony do Włoch dnia 6.9.2006 r. Obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech (do lipca 2007 r.); d) skazany in absentia w Tunezji na 20 lat pozbawienia wolności.”

(12)

Wpis „Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) ojciec Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego, b) aktywny przywódca talibski, c) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej, d) według doniesień nie żyje od czerwca 2007 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: a) ojciec Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego; b) aktywny przywódca talibski; c) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; d) mimo doniesień o domniemanej śmierci w czerwcu 2007 r., nadal pozostawał przy życiu w maju 2008 r.”

(13)

Wpis „Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adres: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berno, Szwajcaria. Data urodzenia: 1927. Narodowość: szwajcarska. Inne informacje: nie wydano szwajcarskiego paszportu dla takiego nazwiska” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Armand Albert Friedrich Huber (pseud. Huber, Ahmed). Adres: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri k/Berna, Szwajcaria. Data urodzenia: 1927 r. Obywatelstwo: szwajcarskie. Dodatkowe informacje: a) nie wydano szwajcarskiego paszportu na takie nazwisko; b) zmarł w maju 2008 r.”

(14)

Wpis „Abdulhai Salek. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Urouzgan (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdulhai Salek. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Uruzgan (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

(15)

Wpis „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias: a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al-Rahman; i) Al-Libi). Adres: dystrykt Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data urodzenia: 1966 r. Miejsce urodzenia: al Aziziyya. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 203037 (paszport libijski wydany w Trypolisie). Dalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (pseud. a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al-Rahman; i) Al-Libi). Adres: dystrykt Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data urodzenia: 1966 r. Miejsce urodzenia: al Aziziyya, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 203037 (libijski paszport wydany w Trypolisie). Dodatkowe informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii).”

(16)

Wpis „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Data urodzenia: 19.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria. Narodowość: egipska. Inne informacje: możliwe miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (pseud. a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab). Data urodzenia: 19.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: prawdopodobne miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska.”


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/56


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3756)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/654/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 44 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 ustanawia ogólne zasady wykonywania kontroli urzędowych przez Wspólnotę lub właściwe organy państw członkowskich w celu sprawdzenia zgodności z regułami w zakresie prawa paszowego i żywnościowego oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

(2)

Na mocy art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 wspomniane rozporządzenie ma pozostawać bez uszczerbku dla szczególnych przepisów wspólnotowych dotyczących kontroli urzędowych.

(3)

Artykuł 41 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że każde państwo członkowskie ma sporządzić jeden zintegrowany wieloletni krajowy plan kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), reguł dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, a także art. 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 („krajowy plan kontroli”).

(4)

Celem krajowych planów kontroli jest również ustanowienie solidnych podstaw dla kontroli wspólnotowych w państwach członkowskich.

(5)

Artykuł 27a dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (3) stanowi, że art. 41 do 46 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 dotyczące krajowych planów kontroli, rocznych sprawozdań oraz kontroli wspólnotowych w państwach członkowskich i krajach trzecich mają mieć zastosowanie, w stosownych przypadkach, w celu zapewnienia skutecznego wykonania wspomnianej dyrektywy.

(6)

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że Komisja ma sporządzić wytyczne wspierające przyjęcie najlepszych praktyk na wszystkich poziomach systemu kontroli.

(7)

Artykuł 43 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że Komisja ma sporządzić wytyczne określające strukturę sprawozdań rocznych wymaganych na mocy art. 44 wspomnianego rozporządzenia, jak również informacje, jakie należy zamieścić w takich sprawozdaniach.

(8)

Artykuł 44 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że państwa członkowskie mają przedłożyć Komisji roczne sprawozdanie w sprawie wykonania krajowego planu kontroli. Sprawozdanie ma być przedkładane co roku, po raz pierwszy po upływie roku od rozpoczęcia wykonywania krajowych planów kontroli. Ponadto art. 44 ust. 1 określa informacje, jakie mają być przekazane w rocznych sprawozdaniach.

(9)

Artykuł 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że informacje, które mają być przedłożone w sprawozdaniach rocznych, mają uwzględniać wytyczne, które będą opracowane przez Komisję w celu wspierania spójnego ujęcia danych w tego rodzaju sprawozdaniach. Wytyczne nie są wiążące, mają natomiast dostarczyć państwom członkowskim wskazówek przydatnych przy wykonywaniu wspomnianego rozporządzenia.

(10)

Artykuł 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że wspólnotowe audyty mają być regularnie przeprowadzane w państwach członkowskich, głównie w celu sprawdzenia, czy kontrole urzędowe są przeprowadzane zgodnie z krajowymi planami kontroli i zgodnie z prawem wspólnotowym.

(11)

Komisja ma dokonywać przeglądu wytycznych określonych w niniejszej decyzji, jak również aktualizować je w razie potrzeby po otrzymaniu i zbadaniu rocznych sprawozdań państw członkowskich, z uwzględnieniem wniosków oraz zaleceń zawartych w rocznym sprawozdaniu, które zostanie sporządzone przez Komisję zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz w świetle doświadczenia państw członkowskich w wykonywaniu wspomnianego rozporządzenia.

(12)

Dla osiągnięcia celów wytycznych określonych w niniejszej decyzji należy uwzględnić bieżące prace Eurostatu w kontekście wspólnotowego programu statystycznego, prowadzone w celu sporządzenia bazy danych dotyczących „działań w zakresie kontroli i monitorowania”, zawierającej różne systemy klasyfikacji, w tym zharmonizowane terminy i definicje odnoszące się do zarządzania danymi dotyczącymi pasz i żywności.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wytyczne określone w art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, które należy uwzględnić w rocznych sprawozdaniach przewidzianych w art. 44 ust. 1 tegoż rozporządzenia („roczne sprawozdanie”), zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 301/2008 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 85).

(2)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 17).

(3)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/64/WE (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 31).


ZAŁĄCZNIK

Wytyczne dotyczące rocznych sprawozdań w sprawie wykonania krajowych planów kontroli państw członkowskich

1.   CEL WYTYCZNYCH

Celem niniejszych wytycznych jest zachęcanie państw członkowskich do spójnego ujęcia danych w ich rocznych sprawozdaniach w sprawie wykonania krajowych planów kontroli, a zwłaszcza wyników kontroli urzędowych, a także udzielenie im właściwej pomocy.

2.   CEL ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Celem rocznego sprawozdania państw członkowskich jest:

a)

wypełnienie zobowiązań prawnych dotyczących składania sprawozdań, określonych w art. 44 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

b)

przedstawienie w zarysie postępów w wykonywaniu krajowego planu kontroli, jak również dokonanie oceny skuteczności przepisów regulujących, dotyczących kontroli oraz systemów kontroli na podstawie wyników kontroli urzędowych w państwie członkowskim.

Proces zestawiania i analizowania danych z kontroli do celów rocznego sprawozdania może ułatwić państwom członkowskim dokonanie przeglądu skuteczności ich systemów kontroli oraz przyczynić się do rozwoju i ciągłego doskonalenia ich systemów kontroli.

Informacje przekazane w rocznych sprawozdaniach powinny być również wykorzystane przez Komisję w ramach:

a)

prac nad jej rocznymi programami kontroli (analiza na podstawie źródeł wtórnych, audyty, inspekcje); oraz

b)

sporządzania sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z art. 44 ust. 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

3.   PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 44 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi:

„1.   Rok po rozpoczęciu wykonywania wieloletnich krajowych planów kontroli, a następnie corocznie, państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie wskazujące:

a)

wszystkie zmiany dokonane w wieloletnich krajowych planach kontroli mające na celu uwzględnienie czynników określonych w art. 42 ust. 3;

b)

wyniki kontroli i audytów przeprowadzonych w latach ubiegłych na podstawie postanowień wieloletnich krajowych planów kontroli;

c)

rodzaj i liczbę przypadków zidentyfikowanej niezgodności;

d)

działania mające na celu efektywne funkcjonowanie wieloletnich krajowych planów kontroli, łącznie z działaniami wykonawczymi i ich wynikami.

2.   W celu wspierania spójnego sposobu ujęcia danych w tym sprawozdaniu, w szczególności ujęcia wyników kontroli urzędowych, informacje określone w ust. 1 uwzględniają wytyczne, które mają być sporządzone przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 62 ust. 2.

3.   Państwa członkowskie kończą przygotowywanie swoich sprawozdań i przekazują je Komisji w ciągu sześciu miesięcy od końca roku, do którego sprawozdanie się odnosi.”.

4.   DEFINICJE

Do celów niniejszych wytycznych stosuje się definicje określone we właściwym prawodawstwie wspólnotowym oraz, w szczególności, definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, art. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, art. 2 dyrektywy 2000/29/WE, w decyzji Komisji 2006/677/WE z dnia 29 września 2006 r. określającej wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), a także w decyzji Komisji 2007/363/WE z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

Ponadto do celów niniejszych wytycznych stosuje się następujące definicje:

a)

„roczny program kontroli” oznacza roczny program dotyczący kontroli wspólnotowych, o których mowa w art. 45 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

b)

„strategia kontroli” oznacza podejście przyjęte w celu ustalenia charakteru, częstotliwości, czasu, punktu/etapu łańcucha produkcji, metody i technik kontroli urzędowych (zob. sekcja 3.7.2 załącznika do decyzji 2007/363/WE);

c)

„krajowy plan kontroli” oznacza jednolity zintegrowany wieloletni krajowy plan kontroli przewidziany w art. 41 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

5.   ZAKRES ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Roczne sprawozdanie powinno obejmować zakres krajowego planu kontroli, włącznie ze zdrowiem roślin, o ile art. 27a dyrektywy 2000/29/WE przewiduje włączenie spraw związanych ze zdrowiem roślin do wspomnianego planu.

6.   OKRES SPRAWOZDAWCZY I SKŁADANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ

Zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 ostatnim dniem wykonania krajowego planu kontroli po raz pierwszy jest 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 44 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia państwa członkowskie mają zakończyć przygotowywanie swoich sprawozdań i przekazać je Komisji w ciągu sześciu miesięcy od końca roku, do którego sprawozdania się odnoszą. Tym samym pierwsze sprawozdania roczne mają być przekazane Komisji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r., natomiast sprawozdania za następne lata mają być przekazywane najpóźniej do dnia 30 czerwca.

7.   ZWIĄZKI Z INNYMI SZCZEGÓLNYMI SPRAWOZDANIAMI

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 nie stanowi uszczerbku dla szczególnych przepisów wspólnotowych dotyczących kontroli urzędowych. Tym samym roczne sprawozdania nie zastępują rocznych ani innych sprawozdań w sprawie szczególnych planów kontroli lub innych kontroli urzędowych przewidzianych w innych aktach prawnych Wspólnoty. Biorąc jednak pod uwagę, że przeprowadzanie kontroli urzędowych zgodnie ze wspomnianymi szczególnymi planami kontroli stanowi istotny element ogólnego wykonywania krajowych planów kontroli, wyniki owych kontroli urzędowych są właściwe do celów rocznych sprawozdań.

W razie przekazywania w rocznych sprawozdaniach informacji o kontrolach urzędowych związanych ze wspomnianymi szczególnymi planami kontroli, powtarzanie informacji zawartych w szczególnych sprawozdaniach w tej sprawie nie jest konieczne; wystarczy odsyłacz do najaktualniejszego złożonego szczególnego sprawozdania. Jednakże rezultat kontroli urzędowych przeprowadzonych w ramach wykonywania wspomnianych szczegółowych planów kontroli powinien zostać uwzględniony w analizie wyników w ogólnych kategoriach, w kontekście dokonywania przeglądu ogólnego rezultatu kontroli urzędowych w odpowiednim sektorze.

Dat określonych w odniesieniu do składania tego rodzaju szczególnych sprawozdań we właściwym prawodawstwie wspólnotowym nie zmienia ani art. 44 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, ani niniejsze wytyczne.

8.   WSKAZÓWKI OGÓLNE

Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i (WE) nr 882/2004 przewidują systemowe podejście do kontroli urzędowych. Istotnym elementem tego rodzaju podejścia jest zestawienie i analiza wyników kontroli urzędowych oraz wyciągnięcie z nich wniosków, co ma na celu ustalenie właściwych systemowych działań naprawczych i, w razie konieczności, dostosowanie lub zmianę krajowych planów kontroli. Roczne sprawozdanie powinno zatem stanowić syntezę wspomnianej działalności, a także uwzględniać wnioski z audytów przeprowadzonych zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

Prosty bilans statystyczny liczby kontroli urzędowych i audytów nie spełni tego wymogu. Do celów zestawienia rocznego sprawozdania państwa członkowskie powinny dokonać przeglądu ogólnych lub łącznych wyników krajowych, na podstawie których prowadzona jest analiza wyników kontroli urzędowych, przedstawionych według sektorów i etapów łańcucha produkcji. W sprawie doboru sektorów i etapów produkcji, które zostaną przedstawione w sprawozdaniu, decyzję podejmują poszczególne państwa członkowskie. Zakres każdego sektora i etapu produkcji powinien być wyraźnie określony i zgodny ze strukturą opisu systemów kontroli w krajowym planie kontroli. Aby umiejscowić wyniki i analizę w odpowiednim kontekście, właściwe strategie kontroli urzędowych (włącznie z doborem próby), programy audytu oraz wskaźniki realizacji, wyszczególnione w krajowym programie kontroli, powinny być wskazane przy użyciu odsyłaczy, a w sytuacji, gdy tego rodzaju informacje nie są uwzględnione w krajowym planie kontroli, w rocznym sprawozdaniu należy zamieścić zwięzły opis tych strategii.

Kwestie, które należy ująć w przeglądzie i analizie wyników kontroli urzędowych, zostały przedstawione w zarysie w sekcji 9 niniejszych wytycznych. W ramach analizy wspomnianych wyników należy identyfikować tendencje oraz omówić ich znaczenie i ewentualne konsekwencje dla przyszłych kontroli urzędowych. Identyfikacja tendencji może wymagać obejmującego szereg lat przeglądu danych dotyczących wyników kontroli urzędowych, a do celów tego rodzaju analizy w stosownych przypadkach należy zamieszczać odnośniki do danych związanych z poprzednimi kontrolami urzędowymi. Przy uwzględnieniu art. 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 882/2004, niniejsze wytyczne dostarczają pewnych wskazówek co do sposobu przeprowadzenia wspomnianej analizy.

Do celów zestawienia surowych danych z kontroli, w przypadku gdy prawodawstwo wspólnotowe zaleca zbieranie danych do celów szczególnych sprawozdań, w odniesieniu do prawa paszowego lub żywnościowego, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt lub zdrowia roślin, wspomniane dane powinny stanowić podstawę analizy wyników kontroli urzędowych w przypadku przedmiotowego sektora. W razie braku takich przepisów państwa członkowskie mają swobodę decydowania o odpowiednich środkach w zakresie zbierania i zestawiania danych, właściwych dla ich krajowych systemów, mogą także postanowić o dalszej realizacji wcześniejszych ustaleń w odniesieniu do zestawiania danych w sprawie kontroli urzędowych w związku ze wspomnianymi działaniami.

Do celów klasyfikowania niezgodności w sprawozdaniach rocznych należy stosować klasyfikację – o ile prawodawstwo wspólnotowe przewiduje tego rodzaju klasyfikację. W razie braku jakiegokolwiek szczególnego przepisu państwa członkowskie mają swobodę decydowania o systemie klasyfikacji odpowiednim dla ich wymogów i w swoich rocznych sprawozdaniach powinny zwięźle opisać zastosowany system.

Państwa członkowskie, które mają zamiar rozwijać swoje systemy w zakresie klasyfikowania i rejestrowania danych z kontroli, mogą uwzględnić prowadzone obecnie w Eurostacie prace nad „statystyką bezpieczeństwa żywności”, a w szczególności nad bazą danych dotyczących „działań w zakresie kontroli i monitorowania (3)”. Aby zapewnić spójność i zapobiec powielaniu prac, zachęca się państwa członkowskie do ścisłej współpracy z Eurostatem nad rozwojem wspomnianych systemów klasyfikacji. Wyniki takiej współpracy mogą zostać uwzględnione w przyszłych poprawkach do niniejszych wytycznych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Komisja może wymagać ogólnych danych na poparcie wyników i analizy kontroli urzędowych do celów kontroli wspólnotowych przewidzianych w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, w związku z czym należy je zachować i przekazać Komisji na żądanie.

9.   WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TREŚCI I FORMATU ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Roczne sprawozdanie powinno obejmować następujące dziedziny:

a)

kontrole urzędowe przeprowadzane przez państwo członkowskie na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz krajowych planów kontroli – sekcja 9.1;

b)

ogólna zgodność z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt – sekcja 9.2;

c)

audyty przeprowadzane na podstawie art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, włączając w to, w stosownych przypadkach, wyniki audytów lub inspekcji organów kontrolnych zgodnie z art. 5 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia – sekcja 9.3;

d)

działania na rzecz zapewnienia skuteczności przy realizacji krajowych planów kontroli – sekcja 9.4;

e)

oświadczenie w sprawie ogólnej wydajności systemu kontroli przy realizacji krajowych planów kontroli – sekcja 9.5;

f)

zmiany krajowych planów kontroli – sekcja 9.6.

Roczne sprawozdanie powinno zawierać ogólne wyniki przeprowadzenia kontroli urzędowych we właściwych obszarach, analizę tych wyników oraz wnioski na szczeblu krajowym, które można przedstawić według sektorów i etapów produkcji lub według struktury ustanowionej w krajowym planie kontroli państwa członkowskiego, stosownie do potrzeb. Streszczenie danych na poparcie wspomnianej analizy oraz wniosków można dostarczyć w postaci odrębnego załącznika, jeżeli zajdzie taka potrzeba, natomiast poziom szczegółowości tego rodzaju danych pozostawia się decyzji państwa członkowskiego, mając na uwadze, że ogólne dane należy zachować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w siódmym akapicie sekcji 8. Działania naprawcze lub zmiany krajowego planu kontroli wynikające ze wspomnianych wniosków należy uwzględnić stosownie do potrzeb.

9.1.   Kontrole urzędowe

Roczne sprawozdanie powinno określać zakres, w jakim osiągnięte zostały roczne cele operacyjne (o ile państwa członkowskie ustanowiły tego rodzaju cele operacyjne), jak również cele strategiczne, o których mowa w krajowym planie kontroli. Należy w nim zamieścić zwięzły opis właściwych wskaźników realizacji lub zastosowanych celów operacyjnych, o ile nie zostały one przekazane w krajowym planie kontroli, w którym to przypadku powinny być wskazane przy użyciu odsyłaczy. Należy to przedstawić według sektorów zgodnie z krajowym planem kontroli.

Roczne sprawozdanie powinno zawierać planowane lub trwające kontrole urzędowe, jak również, w stosownych przypadkach, szczególne działania kontrolne skoncentrowane na konkretnym zagadnieniu. W przypadku planowanych kontroli urzędowych należy uwzględnić zakres, w jakim osiągnięto częstotliwość lub intensywność oraz charakter kontroli urzędowych, o których mowa w krajowym planie kontroli. W przypadku gdy cele operacyjne odnoszące się do planowanych kontroli urzędowych nie zostały osiągnięte, należy dostarczyć analizę właściwych czynników łagodzących lub współdziałających. Nieplanowane kontrole urzędowe (4) również należy zamieszczać w sprawozdaniu, zwłaszcza gdy ich zasoby są przesunięte w stosunku do planowanych kontroli urzędowych. Należy także przedstawić zwięzłe wyjaśnienie przyczyny przeprowadzenia nieplanowanych kontroli urzędowych.

W przypadku kontroli urzędowych związanych ze zdrowiem zwierząt i zdrowiem roślin niniejsza sekcja rocznego sprawozdania powinna zawierać wyniki kontroli urzędowych przeprowadzonych do celów monitorowania, nadzoru, zwalczania lub kontroli choroby, włącznie z kontrolami urzędowymi w celu zweryfikowania lub określenia stanu zdrowia w odniesieniu do szczególnej choroby.

9.2.   Ogólna zgodność podmiotów gospodarczych i produktów

Roczne sprawozdanie powinno zawierać opis metod przeprowadzenia pomiaru ogólnej zgodności (podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe oraz innych właściwych producentów i podmiotów gospodarczych albo produktów) z prawem żywnościowym i paszowym, regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz prawem w dziedzinie zdrowia roślin w okresie sprawozdawczym, a także przegląd wyników. Oświadczenie lub wniosek w sprawie ogólnego poziomu zgodności powinno zawierać przegląd wyników według sektorów, etapów produkcji i właściwych organów. Tego rodzaju oświadczenie lub wniosek powinno opierać się na informacjach, o których mowa w sekcjach 9.2.1–9.2.2, i być nimi poparte.

9.2.1.   Częstotliwość i rodzaj niezgodności

Roczne sprawozdanie powinno zawierać opis stwierdzonych niezgodności, jak również, w stosownych przypadkach:

a)

zawierać opis lub określenie zastosowanej klasyfikacji;

b)

zawierać klasyfikację wykrytych niezgodności według rodzaju;

c)

zawierać opis rodzaju i liczby przypadków zidentyfikowanej niezgodności.

Roczne sprawozdanie powinno zawierać zestawienie niezgodności zidentyfikowanych na poziomie krajowym według sektorów, a zestawione dane należy uwzględnić w analizie przedstawionej w zarysie w sekcji 9.2.2.

9.2.2.   Analiza niezgodności

Analiza niezgodności stanowi nieodłączny element określenia właściwych środków naprawczych, jakie należy podjąć w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemów kontroli. W niniejszej sekcji zamieszczono przykłady czynników, jakie można uwzględnić przy przeprowadzaniu takiej analizy i które mogą przyczynić się do określenia późniejszych działań, jakie należy podjąć w celu zapewnienia skuteczności krajowych planów kontroli (zob. sekcja 9.4).

Zgodnie z najlepszą praktyką omawiana analiza niezgodności może w odniesieniu do każdego sektora uwzględniać wystąpienie, ryzyko oraz, w stosownych przypadkach, przyczyny źródłowe niezgodności. Na podstawie dalszych analiz można przedstawić wnioski, przy czym mogą one zawierać ocenę potencjalnych znaczących następstw niezgodności w kategoriach ryzyka dla ludzi, zwierząt lub roślin, a w stosownych przypadkach także przyczyny źródłowe wspomnianych niezgodności. Przeprowadzając taką analizę, należy, w razie konieczności, uwzględnić dane zebrane na przestrzeni lat, zaś w stosownych przypadkach można poczynić odniesienia do przeprowadzonych wcześniej kontroli urzędowych.

9.2.2.1.   Wystąpienie niezgodności

Celem niniejszej sekcji jest dostarczenie wskazówek dotyczących możliwości przeprowadzenia analizy częstotliwości i rodzaju niezgodności. Analizę można przeprowadzić w odniesieniu do poszczególnych sektorów lub właściwych organów, w zależności do potrzeb. W stosownych przypadkach analiza może zawierać odpowiedź na poniższe pytania:

a)

Jaka była częstotliwość niezgodności w różnych sektorach? Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy znaczące odstępstwa od ogólnej zgodności są widoczne w niektórych sektorach lub przy okazji kontroli urzędowych przeprowadzanych przez pewne właściwe organy.

b)

Czy niezgodności były rozmieszczone w czasie i przestrzeni w sposób przypadkowy, czy też w szczególnych punktach lub na szczególnych etapach produkcji dochodziło do ich grupowania, oraz czy istniały wskazania co do wyłaniających się tendencji?

c)

Rodzaj niezgodności, tzn. czy miały one związek z wymogami strukturalnymi, operacyjnymi lub powiązanymi z produktem końcowym? Inne rodzaje mogą obejmować niezgodności związane z kontrolami przeprowadzanymi we własnym zakresie, względami administracyjnymi lub dokumentacją (na przykład śledzenie pochodzenia). Niezgodności można również sklasyfikować jako znaczne/nieznaczne, regularne/sporadyczne itd.

d)

Czy niezgodności były rozproszone na całej długości łańcucha paszowego i żywnościowego, czy też skupione na etapie produkcji pierwotnej lub na dalszych etapach?

e)

Czy mogło dochodzić do występowania licznych skupisk niezgodności na całej długości niektórych łańcuchów?

f)

Czy schemat niezgodności wskazuje, że na długości łańcucha(-ów) produkcji istnieją krytyczne etapy kontroli?

g)

Czy istnieją jakiekolwiek schematy wskazujące na to, że niektóre (rodzaje) podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe oraz innych właściwych producentów i podmiotów gospodarczych lub łańcuchów produkcji wykazywały większą zgodność niż pozostałe?

9.2.2.2.   Charakter ryzyka wynikającego z niezgodności

Celem niniejszej sekcji jest dostarczenie wskazówek dotyczących analizy wymaganej przy przekazywaniu informacji w sprawie potencjalnych następstw niezgodności. Analiza może obejmować następujące elementy:

a)

identyfikacja niezgodności, które mają potencjalnie znaczące oddziaływanie na ludzi, zwierzęta lub rośliny;

b)

opis potencjalnie poważnych następstw lub „ryzyka” związanego z owymi niezgodnościami;

c)

opis wyjaśniający, czy ryzyko związane jest jedynie ze szczególnym zagrożeniem, czy też z ogólnym wzrostem ryzyka wynikającym z częstości występowania licznych zagrożeń lub skupisk zagrożeń.

9.2.2.3.   Przyczyna(-y) źródłowa(-e) niezgodności

W stosownych przypadkach, a w szczególności w sytuacji, gdy wykryto schematy istotnych niezgodności lub powtarzających się wykroczeń, można przeprowadzić analizę możliwych zasadniczych przyczyn. Tego rodzaju analiza może przyczynić się do rozwoju i ciągłego udoskonalania systemów kontroli w państwie członkowskim. Przy przeprowadzaniu wspomnianej analizy można uwzględnić następujące czynniki:

a)

brak świadomości wśród podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe oraz innych właściwych producentów i podmiotów gospodarczych, a także jego przyczyny;

b)

brak kompetencji podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe oraz innych właściwych producentów i podmiotów gospodarczych, a także jego przyczyny;

c)

koszt zgodności;

d)

niewystarczające narzędzia lub zasoby do celów egzekwowania wymogów;

e)

brak skutecznych, współmiernych lub odstraszających sankcji.

9.3.   Audyty

9.3.1.   Audyty przeprowadzane zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004

Niniejsze wskazówki odnoszą się wyłącznie do audytów przewidzianych w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Wyniki tego rodzaju audytów należy przedstawić w ujęciu krajowym, w stosownych przypadkach według sektorów, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi takich audytów w krajowym planie kontroli.

Biorąc pod uwagę przepisy decyzji 2006/677/WE, roczne sprawozdanie powinno zawierać streszczenie następujących elementów:

a)

zakres, w jakim zrealizowano program audytu, sporządzony przez właściwy organ, za dany okres sprawozdawczy;

b)

zakres, w jakim osiągnięto ogólną zgodność właściwych organów z zaplanowanymi ustaleniami dotyczącymi kontroli urzędowych;

c)

wnioski co do ogólnej skuteczności kontroli urzędowych stosowanych przez właściwe organy;

d)

wnioski co do ogólnej przydatności systemu kontroli urzędowych, obsługiwanego przez właściwe organy, do osiągnięcia celów.

Jeżeli opis ustaleń audytowych określonych w krajowym planie kontroli nie określa metod lub wskaźników realizacji zastosowanych przy pomiarze zgodności, skuteczności i przydatności kontroli urzędowych, w rocznym sprawozdaniu należy zamieścić zwięzły opis.

9.3.2.   Audyty i inspekcje organów kontrolnych – art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004

Należy opisać, w jakim zakresie zrealizowano program audytów lub inspekcji organów kontrolnych, a także podsumować wnioski dotyczące tych audytów lub inspekcji.

9.4.   Działania na rzecz zapewnienia skuteczności

Powinna to być relacja z działań podjętych w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania krajowego planu kontroli. Roczne sprawozdanie powinno uwzględniać działania podjęte w przedstawionych poniżej obszarach. Informacje te można przedstawić według sektorów lub etapów produkcji.

a)

Działania podjęte w celu zapewnienia zgodności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa żywnościowe i paszowe zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. e), art. 54 ust. 2 i art. 55 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

b)

Działania podjęte w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za kontrole urzędowe zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, w tym działania podjęte w odpowiedzi na audyty przeprowadzone zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, a także audyty lub inspekcje przeprowadzone zgodnie z art. 5 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, w stosownych przypadkach. W przypadku działań podjętych w odpowiedzi na wnioski z audytu może to obejmować działania naprawcze i zapobiegawcze lub działania zmierzające do poprawy sytuacji na podstawie identyfikacji najlepszej praktyki.

9.4.1.   Działania na rzecz zapewnienia zgodności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa żywnościowe i paszowe oraz innych właściwych producentów i podmiotów gospodarczych

Roczne sprawozdanie powinno zawierać przegląd podjętych działań. Mogą one obejmować:

a)

ograniczenia lub zakazy wprowadzenia do obrotu, przywozu, wywozu albo stosowania pasz, żywności lub zwierząt;

b)

cofnięcie lub zawieszenie zatwierdzenia albo wpisu do rejestru umożliwiającego prowadzenie przedsiębiorstwa paszowego lub żywnościowego;

c)

kary administracyjne lub inne sankcje administracyjne;

d)

dochodzenie w sprawie niezgodności przeciwko podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa żywnościowe i paszowe oraz innym właściwym producentom i podmiotom gospodarczym (sankcje karne).

9.4.2.   Działania podjęte w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za kontrole urzędowe

Zasadnicze działania podjęte w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za kontrole urzędowe mogą wymagać zmiany krajowego planu kontroli, i w takim wypadku należy je uwzględnić w sekcji 9.6. Jednakże niektóre istotne działania mogą nie wymagać zmiany krajowego planu kontroli, i w takich wypadkach należy je uwzględnić w niniejszym punkcie rocznego sprawozdania, tak aby wskazać na pozytywne działania podjęte przez państwo członkowskie. Informacje te mogą być przedstawione według sektorów lub etapów produkcji i powinny obejmować działania niezaliczone do zmian krajowego planu kontroli, takie jak:

a)

nowe, zaktualizowane lub poprawione procedury kontrolne;

b)

inicjatywy w zakresie szkolenia;

c)

zapewnienie dodatkowych zasobów;

d)

ponowny przydział istniejących zasobów w następstwie przeglądu priorytetów;

e)

specjalne inicjatywy w zakresie kontroli;

f)

zmiany dotyczące organizacji lub zarządzania właściwych organów;

g)

dostarczanie wskazówek lub informacji podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe;

h)

nowe prawodawstwo;

i)

zawieszenie lub cofnięcie delegacji w przypadku organów kontrolnych.

9.5.   Oświadczenie w sprawie ogólnej wydajności

Należy ocenić ogólne:

a)

postępy w kierunku osiągnięcia celów strategicznych, opisanych w krajowym planie kontroli;

b)

skuteczność kontroli urzędowych podejmowanych w ramach krajowego planu kontroli oraz ich odpowiedniość w odniesieniu do osiągnięcia celów art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, rozporządzenia (WE) nr 882/2004 i reguł dotyczących zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i, w zależności od wymogów, zdrowia roślin.

Owa samoocena powinna również uwzględniać zagadnienia takie, jak ogólna skuteczność, koordynacja pomiędzy właściwymi organami i w ich obrębie, realizacja podejścia „od pola do stołu” oraz ogólne ukierunkowywanie kontroli urzędowych w zależności od ryzyka. Oświadczenie w sprawie ogólnej wydajności powinno uwzględniać analizę i syntezę wyników poprzednich sekcji oraz zawierać opisy:

a)

wskaźników realizacji stosowanych w odniesieniu do wspomnianych celów, w stosownych przypadkach; oraz

b)

wyników w przypadku każdego celu, w stosownych przypadkach.

9.6.   Zmiany krajowego planu kontroli

Roczne sprawozdanie powinno przedstawiać w zarysie zmiany poczynione w krajowym planie kontroli w roku, do którego sprawozdanie się odnosi. Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę zapewnienia, że zmiany poczynione w odpowiedzi na czynniki, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 5 i art. 45 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 882/2004, są uwzględnione i wyjaśnione. W szczególności należy opisać stosowne zmiany w stosunku do systemów kontroli urzędowych, określone w krajowym planie kontroli, a także stosowne zmiany w zakresie kategorii ryzyka działań (zob. sekcja 3.4 załącznika do decyzji 2007/363/WE).

Roczne sprawozdanie powinno zawierać opis charakteru i przyczyn tego rodzaju zmian, na przykład, i w stosownych przypadkach:

a)

nowe prawodawstwo;

b)

pojawianie się nowych chorób lub innych zagrożeń dla zdrowia;

c)

znaczące zmiany w strukturze, zarządzaniu lub funkcjonowaniu właściwych organów;

d)

znaczące zmiany w sektorze produkcji rolno-spożywczej;

e)

wyniki kontroli urzędowych państw członkowskich;

f)

wszelkiego rodzaju zmiany wytycznych, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

g)

wyniki badań naukowych;

h)

rezultat audytów przeprowadzanych zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

i)

rezultat wspólnotowych kontroli przeprowadzanych zgodnie z art. 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 (5);

j)

rezultat audytów przeprowadzanych przez kraj trzeci w państwie członkowskim;

k)

rezultat analizy przyczyn źródłowych.

Zmiany powinny być zgodne z analizą i wnioskami określonymi w sekcjach 9.3–9.5 niniejszych wytycznych, jak również uwzględniać odsyłacze do stosownej(-ych) sekcji, stosownie do potrzeb.


(1)  Dz.U. L 278 z 10.10.2006, s. 15.

(2)  Dz.U. L 138 z 30.5.2007, s. 24.

(3)  Prace te, prowadzone w kontekście wspólnotowego programu statystycznego i odpowiednich rocznych programów prac, obejmują różne systemy klasyfikacji, takie jak klasyfikacja działań w zakresie kontroli i monitorowania, słowniki danych dotyczących produktów oraz działalności przedsiębiorstw, wspólny glosariusz, określenie strategii pobierania próbek oraz wskaźniki działań w zakresie kontroli i monitorowania.

(4)  Kontrole urzędowe, z którymi wiąże się istotne tymczasowe odejście od krajowego planu kontroli z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

(5)  Wspólnotowe kontrole w państwach członkowskich mogą ujawnić kwestie, w przypadku których działania naprawcze lub zapobiegawcze, podjęte w odpowiedzi na zalecenia Komisji, wymagają zmiany krajowego planu kontroli. Tego rodzaju zmiany należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu bez względu na to, że mogą być one również ujęte w odpowiedzi państwa członkowskiego na zalecenia.


9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/66


DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 lipca 2008 r.

zatwierdzająca plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3757)

(Jedynie teksty w języku czeskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2008/655/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2), w szczególności jej art. 3 ust. 3, 4 i 5 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2007 r. ogniska choroby niebieskiego języka wystąpiły w kilku państwach członkowskich, w szczególności choroby niebieskiego języka o serotypie 8 w Belgii, Republice Czeskiej, Danii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach oraz o serotypie 1 we Francji, Hiszpanii i Portugalii. W 2008 r. ogniska choroby niebieskiego języka o serotypie 8 po raz pierwszy wystąpiły we Włoszech.

(2)

Choroba niebieskiego języka jest chorobą wektorową, w przypadku której ubój osobników gatunków podatnych na nią nie jest zasadniczo właściwym rozwiązaniem, z wyjątkiem przypadków zwierząt cierpiących na chorobę niebieskiego języka w stadium klinicznym. Wystąpienie tej choroby może stanowić poważne zagrożenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (3) zostało przyjęte przez Komisję w celu wyznaczenia stref zamkniętych, w tym stref ochrony i nadzoru, oraz ustalenia warunków dotyczących przemieszczeń zwierząt z tych stref.

(4)

Szczepienia są najskuteczniejszym środkiem weterynaryjnym zwalczania choroby niebieskiego języka, a masowa kampania szczepień interwencyjnych jest najlepszym sposobem zmniejszenia występowania chorób klinicznych i strat, ograniczającym rozprzestrzenianie się choroby, chroniącym obszary wolne od choroby w państwach członkowskich oraz ułatwiającym bezpieczny handel zwierzętami gospodarskimi. Szczepienie zwierząt przeciw chorobie niebieskiego języka w zainteresowanych państwach członkowskich powinno zatem być zatwierdzone zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2000/75/WE.

(5)

Szczepienie przeciw szczególnemu serotypowi choroby niebieskiego języka musi być uznane za środek nadzwyczajny, jeśli wprowadzane jest po raz pierwszy na danym terytorium po pojawieniu się nowego serotypu. Kolejne kampanie szczepień przeciw temu samemu serotypowi na tych samych terytoriach nie są już jednak uznawane za środki nadzwyczajne, ale powinny być rozważane w kontekście programów zwalczania.

(6)

Aby w miarę możliwości jak najszybciej ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy odnośnie do kwalifikowalnych wydatków przedmiotowych państw członkowskich w kontekście środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG. Ponieważ Wspólnota nie ma możliwości dostarczenia szczepionek, ich zakup powinien być uznany za wydatek kwalifikowany.

(7)

Zainteresowane państwa członkowskie poinformowały Komisję i pozostałe państwa członkowskie o zastosowanych środkach, zgodnie z legislacją wspólnotową dotyczącą zwalczania pojawiających się nowych ognisk choroby niebieskiego języka. Wspomniane państwa członkowskie przedstawiły swoje plany szczepień interwencyjnych, wskazując przybliżoną liczbę dawek szczepionek do wykorzystania w 2007 i 2008 r. oraz szacowane koszty przeprowadzenia tych szczepień. Komisja oceniła te plany pod kątem weterynaryjnym i finansowym oraz stwierdziła, że są one zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym spraw weterynaryjnych.

(8)

Artykuł 3 ust. 5 decyzji 90/424/EWG stanowi, że wkład finansowy Wspólnoty musi odpowiadać 100 % kosztów poniesionych na dostarczenie szczepionek i 50 % kosztów poniesionych przy wykonywaniu szczepień. Niemniej wobec potrzeby unikania nadmiernych wydatków z budżetu wspólnotowego muszą zostać ustalone kwoty maksymalne, odpowiadające rozsądnym wypłatom związanym z kosztami poniesionymi na dostarczenie szczepionek i przy wykonywaniu szczepień. Rozsądne wypłaty to wypłaty związane z zakupem sprzętu lub usług po cenach proporcjonalnych do cen rynkowych. W oczekiwaniu na wyniki przeprowadzonych przez Komisję kontroli na miejscu należy zatwierdzić specjalne wsparcie finansowe Wspólnoty dla zainteresowanych państw członkowskich oraz ustalić wysokość pierwszej raty wkładu finansowego Wspólnoty.

(9)

Wkład finansowy Wspólnoty ma być wypłacany na podstawie oficjalnego wniosku o zwrot złożonego przez państwa członkowskie oraz załączonych dokumentów określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz kampanii zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (4).

(10)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (5) programy weterynaryjnych środków nadzwyczajnych podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi mają być finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do celów kontroli finansowej będą mieć zastosowanie art. 9, 36 i 37 powyższego rozporządzenia.

(11)

Warunkiem wkładu finansowego Wspólnoty powinno być prowadzenie planowanych działań w sposób skuteczny i dostarczanie przez właściwe władze wszelkich niezbędnych informacji w terminach określonych w niniejszej decyzji.

(12)

Dla większej efektywności administracyjnej wszelkie wydatki przedstawione w celu uzyskania wkładu finansowego Wspólnoty powinny być wyrażone w euro. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 kursem wymiany walut dla wydatków w walucie innej niż euro powinien być najbardziej aktualny kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dane państwo członkowskie przedkłada swój wniosek.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzenie planów szczepień interwencyjnych

Plany szczepień, zawierające warunki techniczne i finansowe, przedstawione przez Belgię, Republikę czeską, Danię, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Niderlandy i Portugalię, niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Szczepienia zwierząt przeciw chorobie niebieskiego języka są prowadzone zgodnie z dyrektywą 2000/75/WE.

Artykuł 2

Przyznanie specjalnego wsparcia finansowego Wspólnoty

1.   W kontekście środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania choroby niebieskiego języka w latach 2007 i 2008, Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy i Portugalia mają prawo skorzystać ze specjalnego wsparcia Wspólnoty na plany szczepienia interwencyjnego przeciwko chorobie niebieskiego języka, o których mowa w art. 1, w wysokości:

a)

100 % kosztów poniesionych na dostarczenie szczepionek (bez VAT);

b)

50 % kosztów wynagrodzenia i honorariów wypłaconych pracownikom przeprowadzającym szczepienia oraz 50 % kosztów (bez VAT) wydatków bezpośrednio związanych ze szczepieniem (w tym materiały eksploatacyjne i specjalistyczny sprzęt).

2.   Maksymalna kwota kosztów, o których mowa w ust. 1, która ma zostać zwrócona zainteresowanym państwom członkowskim, nie przekracza:

a)

za zakup inaktywowanej szczepionki: 0,6 EUR za jedną dawkę;

b)

za szczepienie bydła: 2 EUR za sztukę zaszczepionego bydła, niezależnie od liczby dawek i typu użytej szczepionki;

c)

za szczepienie owiec i kóz: 0,75 EUR za zaszczepioną owcę lub kozę, niezależnie od liczby dawek i typu użytej szczepionki.

Artykuł 3

Zasady wypłaty wsparcia finansowego

1.   Zależnie od wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji 90/424/EWG pierwsza transza wsparcia finansowego zostanie wypłacona, jak następuje:

a)

do 4 500 000 EUR dla Belgii;

b)

do 1 250 000 EUR dla Republiki Czeskiej;

c)

do 800 000 EUR dla Danii;

d)

do 17 000 000 EUR dla Niemiec;

e)

do 8 000 000 EUR dla Hiszpanii;

f)

do 27 000 000 EUR dla Francji;

g)

do 3 500 000 EUR dla Włoch;

h)

do 200 000 EUR dla Luksemburga;

i)

do 3 500 000 EUR dla Niderlandów;

j)

do 1 700 000 EUR dla Portugalii;

jako część specjalnego wsparcia finansowego Wspólnoty przewidzianego w art. 2.

Wypłata ta zostanie dokonana na podstawie oficjalnego wniosku o zwrot oraz załączonych dokumentów złożonych przez Belgię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Niderlandy i Portugalię.

2.   Saldo wsparcia finansowego Wspólnoty, o którym mowa w art. 2, jest ustalane w późniejszej decyzji, która zostanie przyjęta zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 41 decyzji 90/424/EWG.

Artykuł 4

Warunki płatności i dokumenty uzupełniające

1.   Specjalne wsparcie finansowe Wspólnoty, o którym mowa w art. 2, wypłacane jest na podstawie:

a)

okresowego sprawozdania technicznego dotyczącego technicznych aspektów realizacji środków kontroli z uwzględnieniem wyników osiągniętych w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.;

b)

okresowego sprawozdania finansowego, w wersji elektronicznej, zgodnie z załącznikiem, dotyczącego kosztów poniesionych przez państwa członkowskie w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.;

c)

końcowego sprawozdania technicznego dotyczącego technicznych aspektów realizacji środków kontroli z uwzględnieniem wyników osiągniętych w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.;

d)

końcowego sprawozdania finansowego, w wersji elektronicznej, zgodnie z załącznikiem, dotyczącego kosztów poniesionych przez państwa członkowskie w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.;

e)

wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z art. 9 ust. 1 decyzji 90/424/EWG.

Dokumenty, o których mowa w lit. a)–d), są udostępniane na potrzeby przeprowadzanych przez Komisję kontroli na miejscu określonych w lit. e).

2.   Okresowe sprawozdanie techniczne i okresowe sprawozdanie finansowe określone w ust. 1 lit. a) i b) należy złożyć najpóźniej dnia 31 października 2008 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu specjalne wsparcie finansowe Wspólnoty zmniejsza się o 25 % za każdy miesiąc kalendarzowy opóźnienia.

3.   Końcowe sprawozdanie techniczne i końcowe sprawozdanie finansowe, określone w ust. 1 lit. c) i d), należy złożyć najpóźniej dnia 31 marca 2009 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu specjalne wsparcie finansowe Wspólnoty zmniejsza się o 25 % za każdy miesiąc kalendarzowy opóźnienia.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów i Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22).

(3)  Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 708/2008 (Dz.U. L 197 z 25.7.2008, s. 18).

(4)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

(5)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 479/2008 (Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

 

Państwo członkowskie:

 

Rok:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Gatunki:

Szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (2)

Region (1)

Szczepionki

Szczepienia

Bydło

Owce/kozy

Inne gatunki

Bydło

Owce/kozy

Inne gatunki

Liczba użytych dawek szczepionki

Rodzaj szczepionki: S1 lub S8

Koszt dawek szczepionki

Liczba użytych dawek szczepionki

Rodzaj szczepionki: S1 lub S8

Koszt dawek szczepionki

Liczba użytych dawek szczepionki

Rodzaj szczepionki: S1 lub S8

Koszt dawek szczepionki

Liczba zaszczepionych zwierząt

Koszt wynagrodzeń i honorariów

(pracowników zatrudnionych specjalnie w tym celu)

Koszt materiałów eksploatacyjnych i specjalistycznego sprzętu

Łączny koszt

Liczba zaszczepionych zwierząt

Koszt wynagrodzeń i honorariów

(pracowników zatrudnionych specjalnie w tym celu)

Koszt materiałów eksploatacyjnych i specjalistycznego sprzętu

Łączny koszt

Liczba zaszczepionych zwierząt

Koszt wynagrodzeń i honorariów

(pracowników zatrudnionych specjalnie w tym celu)

Koszt materiałów eksploatacyjnych i specjalistycznego sprzętu

Łączny koszt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym poświadczamy, że:

powyższe koszty zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i mogą być zakwalifikowane zgodnie z przepisami ustanowionymi decyzją …/…/WE (wpisać odpowiednią decyzję),

wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki są dostępne dla celów kontroli,

podział operacji będących podstawą wydatków jest rejestrowany w plikach komputerowych i udostępniany na żądanie właściwych departamentów Komisji,

nie składano wniosków o żaden inny wkład finansowy Wspólnoty na ten program i wszystkie dochody pochodzące z operacji w ramach programu zostały zadeklarowane Komisji,

program został zrealizowany zgodnie ze stosownymi przepisami prawa wspólnotowego, w tym z zasadami konkurencji, udzielania zamówień publicznych i pomocą państwa,

stosowane są procedury kontrolne, szczególnie w celu weryfikacji dokładności zadeklarowanych kwot, zapobiegania, wykrywania i likwidowania nieprawidłowości oraz ścigania nadużyć.

Nazwisko i podpis dyrektora operacyjnego

Nazwisko i podpis dyrektora finansowego

(Miejsce, data)


(1)  Region określony w zatwierdzonym programie państwa członkowskiego.

(2)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.


9.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/70


DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3855)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/656/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji czynnej może być po złożeniu wniosku odnowione raz lub kilka razy na okres nieprzekraczający 10 lat.

(2)

Producenci substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 737/2007 złożyli powiadomienia w zainteresowanych państwach członkowskich, wnioskując o włączenie tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Zainteresowane państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców oceniły powyższe powiadomienia i przedstawiły swoje oceny Komisji. W oparciu o te oceny powiadomienia należy uznać za dopuszczalne.

(4)

Komisja powinna opublikować nazwy i adresy producentów, których powiadomienie uznano za dopuszczalne, by zagwarantować możliwość nawiązywania kontaktów do celów składania wspólnej dokumentacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Powiadomienia przedstawione przez producentów wymienionych w załączniku zostają dopuszczone.

Nazwy i adresy tych producentów wymieniono w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/70/WE (Dz.U. L 185 z 12.7.2008, s. 40).

(2)  Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

Substancja czynna

Nazwa producenta

Adres

Azymsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Niemcy

Tel. (49) 6172 87 0, Faks (49) 6172 87 1402

Azoksystrobina

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) 1483 260000, Faks (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

Fluroksypyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dania

Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) 1235 437920, Faks (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Niderlandy

Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

Imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dania

Tel. (45) 98 93 89 77, Faks (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, Faks (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Niderlandy

Tel. (31) (0) 162 431 931, Faks (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 331 38 94, Faks (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Faks (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tel. (32) (0) 14 60 21 11, Faks (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Hiszpania

Tel. (34) 93 777 48 53, Faks (34) 93 777 50 59

Kresoksym metylowy

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Faks (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Francja

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Faks (33) 4 72 32 53 41

Proheksadion wapnia

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Francja

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Faks (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Zjednoczone Królestwo

Tel. (44) 1905 361800, Faks (44) 1905 361818

Spiroksamina

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Niemcy

Tel. (49) 2173 38 7583, Faks (49) 2173 38 3735