ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 171

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
1 lipca 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych ( 1 )

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

6

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2008/66/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny oraz chinoklaminy jako substancji czynnych ( 1 )

9

 

*

Dyrektywa Komisji 2008/67/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków ( 1 )

16

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rady Ministrów AKP-WE

 

 

2008/494/WE

 

*

Decyzja nr 1/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu

63

 

 

Sprostowania

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 168 z 28.6.2008)

65

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. L 341 z 17.12.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 14)

65

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

1.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 621/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


1.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 622/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (1), w szczególności jego art. 33,

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącym się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (3) ustanowiono przepisy dotyczące udziału zainteresowanych stron w takich postępowaniach.

(2)

Strony postępowań mogą być gotowe do przyznania się do udziału w kartelu z pogwałceniem art. 81 WE i odpowiedzialności z tym związanej, o ile będą mogły w rozsądnej mierze przewidzieć treść przyszłych ustaleń Komisji dotyczących ich udziału w naruszeniu i poziomu ewentualnych grzywien oraz zaakceptować te ustalenia. Komisja powinna mieć możliwość ujawnienia stronom, w odpowiednich przypadkach, zarzutów, które zamierza przeciwko nim wysunąć w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach, oraz wysokości grzywien, którymi w związku z tymi zarzutami zostaną przypuszczalnie obciążone. Takie wcześniejsze ujawnienie informacji powinno umożliwić zainteresowanym stronom przedstawienie stanowiska w sprawie zarzutów, które Komisja zamierza przeciwko nim wysunąć, jak również w sprawie ich ewentualnej odpowiedzialności.

(3)

W przypadkach, w których Komisja uwzględni propozycje ugodowe stron w przedstawieniu zarzutów a następnie strony w swoich odpowiedziach potwierdzą, że odpowiada ono treści ich propozycji ugodowych, Komisja powinna mieć możliwość przystąpienia do przyjęcia decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących w trybie art. 14 rozporządzenia nr 1/2003.

(4)

Należy zatem ustanowić postępowanie ugodowe, aby umożliwić Komisji szybsze i skuteczniejsze rozstrzyganie spraw kartelowych. Komisja zachowuje szeroki zakres swobody przy wyborze spraw, w przypadku których za właściwe uznaje sprawdzenie, czy strony są zainteresowane udziałem w postępowaniu ugodowym, jak również przy decydowaniu o wszczęciu takiego postępowania, przerwaniu go lub też zawarciu ugody. Z tego względu Komisja może w dowolnym momencie postępowania podjąć decyzję o zaprzestaniu wszelkich rozmów ugodowych w konkretnej sprawie lub w stosunku do jednej lub kilku ze stron. W tym kontekście Komisja może wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo dojścia do porozumienia z zaangażowanymi stronami w rozsądnym okresie czasu w zakresie potencjalnych zarzutów, mając na uwadze takie czynniki jak: liczba zaangażowanych stron, przewidywane spory na tle przypisania odpowiedzialności, zakres spornych okoliczności faktycznych. Pod uwagę wzięta zostanie perspektywa usprawnienia procedury dzięki postępom poczynionym w toku całego postępowania ugodowego, w tym wszelkie bezzasadne opóźnienia związane z zapewnieniem dostępu do niejawnych wersji dokumentów należących do akt. Rozważone mogą zostać również inne czynniki, takie jak możliwość stworzenia precedensu.

(5)

Wnioskodawcy będą w dalszym ciągu ściśle zaangażowani w przebieg postępowania ugodowego i będą uzyskiwać informacje o rodzaju i przedmiocie postępowania na piśmie, co umożliwi im przedstawianie stanowiska w tej sprawie i tym samym współpracę z Komisją w ramach postępowania wyjaśniającego. Jednakże w przypadku postępowań ugodowych dostarczanie wnioskodawcom niejawnych wersji przedstawienia zarzutów nie służyłoby celowi, jakim jest umożliwienie im współpracy z Komisją w ramach postępowania i może zniechęcić strony postępowania do współpracy z Komisją. Z tego względu nie należy nakładać na Komisję obowiązku dostarczania wnioskodawcom niejawnej wersji przedstawienia zarzutów.

(6)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 773/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 773/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja może postanowić o wszczęciu postępowań w celu przyjęcia decyzji zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1/2003 w dowolnym czasie, lecz nie później niż w dniu wydania wstępnej oceny, o której mowa w art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia, przedstawienia oświadczenia w sprawie zarzutów lub zwrócenia się do stron o wyrażenie zainteresowania przystąpieniem do rozmów ugodowych albo też w dniu, w którym publikowane jest streszczenie sprawy, zgodnie z art. 27 ust. 4 tego rozporządzenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.”;

2)

artykuł 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku, gdy Komisja wyda przedstawienie zarzutów dotyczące sprawy, która była przedmiotem otrzymanego przez Komisję wniosku, przekazuje wnioskodawcy odpis niejawnej wersji przedstawienia zarzutów, chyba że zastosowanie ma postępowanie ugodowe, w którym to przypadku wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o rodzaju i przedmiocie postępowania. Komisja wyznacza również termin, w którym wnioskodawca może pisemnie przedstawić swoją opinię.”;

3)

artykuł 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja informuje zainteresowane strony o podniesionych przeciwko nim zarzutach. Przedstawienie zarzutów przekazywane jest na piśmie wszystkim stronom, przeciwko którym podniesiono zarzuty.”;

4)

wprowadza się art. 10a w brzmieniu:

„Artykuł 10a

Postępowanie ugodowe w sprawach kartelowych

1.   Po wszczęciu postępowania na mocy art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja może wyznaczyć stronom termin, w którym mogą one zadeklarować na piśmie gotowość przystąpienia do rozmów ugodowych celem ewentualnego przedłożenia propozycji ugodowych. Komisja nie ma obowiązku uwzględnienia odpowiedzi otrzymanych po upływie tego terminu.

Jeżeli dwie lub więcej stron reprezentujących to samo przedsiębiorstwo zadeklaruje, w trybie przewidzianym w akapicie pierwszym, gotowość przystąpienia do rozmów ugodowych, strony te wyznaczają wspólnego przedstawiciela celem podjęcia rozmów z Komisją w ich imieniu. Wyznaczając termin, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja informuje właściwe strony, że zostały uznane za przedstawicieli tego samego przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu umożliwienia im zastosowania się do niniejszego przepisu.

2.   Komisja może informować strony uczestniczące w rozmowach ugodowych o:

a)

zarzutach, jakie zamierza przeciwko nim podnieść;

b)

dowodach wykorzystanych do określenia przewidywanych zarzutów;

c)

jawnych wersjach wszelkich dostępnych dokumentów wyszczególnionych w aktach sprawy w danym czasie, o ile wniosek strony jest uzasadniony i ma to na celu umożliwienie danej stronie ustalenia swojego stanowiska na temat okresu czasu lub innych aspektów kartelu; oraz

d)

zakresie wysokości ewentualnych grzywien.

Informacje te są traktowane jako poufne pomiędzy Komisją a każdą z zainteresowanych stron, oprócz przypadków, w których Komisja wydała uprzednie, wyraźne zezwolenie na ujawnienie tych informacji.

Jeżeli rozmowy przynoszą postępy, Komisja może wyznaczyć termin, w którym strony mogą zobowiązać się do dalszego udziału w postępowaniu ugodowym poprzez przedłożenie propozycji ugodowych, odpowiadających wynikom rozmów ugodowych oraz potwierdzających ich udział w naruszeniu art. 81 Traktatu i odpowiedzialność. Zanim Komisja wyznaczy termin przedłożenia propozycji ugodowych, zainteresowane strony mają prawo, na wniosek, do uzyskania w odpowiednim czasie informacji określonych w art. 10a ust. 2 akapit pierwszy. Komisja nie jest zobowiązana do uwzględnienia wniosków otrzymanych po upływie tego terminu.

3.   W przypadku gdy w przekazanym stronom przedstawieniu zarzutów uwzględniono treść ich propozycji ugodowych, w pisemnej odpowiedzi na przedstawienie zarzutów, składanej w terminie wyznaczonym przez Komisję, zainteresowane strony potwierdzają, że skierowane do nich przedstawienie zarzutów uwzględnia treść ich propozycji ugodowych. Komisja może następnie przystąpić do przyjęcia decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia nr 1/2003, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących w trybie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

4.   Komisja może w dowolnym momencie trwania procedury podjąć decyzję o zupełnym przerwaniu rozmów ugodowych w konkretnej sprawie lub w stosunku do jednej lub kilku ze stron, jeśli według jej opinii zagrożony jest sprawny przebieg postępowania.”;

5)

artykuł 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja daje stronom, do których skierowała przedstawienie zarzutów, możliwość bycia wysłuchanym przed skonsultowaniem się z Komitetem Doradczym, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.”;

6)

artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

1.   Komisja daje stronom, do których skierowała przedstawienie zarzutów, możliwość rozwinięcia ich argumentacji podczas przesłuchania ustnego, jeżeli zażądają tego w swoich pisemnych wnioskach.

2.   Jednakże przy składaniu propozycji ugodowych strony potwierdzają wobec Komisji, że będą wnioskować o umożliwienie im rozwinięcia argumentacji podczas przesłuchania ustnego wyłącznie wtedy, gdy w przedstawieniu zarzutów nie zostanie uwzględniona treść ich propozycji ugodowych.”;

7)

w art. 15 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.   Po wszczęciu postępowania w trybie art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, aby umożliwić stronom, które zamierzają przedłożyć propozycje ugodowe, realizację tego zamiaru, Komisja, na wniosek stron, ujawnia im materiał dowodowy oraz dokumenty opisane w art. 10a ust. 2, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych we właściwych akapitach. W związku z tym przedkładając swoje propozycje ugodowe, strony potwierdzają wobec Komisji, że będą wnioskować o dostęp do akt po otrzymaniu przedstawienia zarzutów wyłącznie w przypadku braku uwzględnienia w przedstawieniu zarzutów treści ich propozycji ugodowych.”;

8)

w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Wyznaczając terminy przewidziane w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 2, art. 10a ust. 1–3 oraz art. 16 ust. 3, Komisja uwzględnia zarówno czas wymagany na przygotowanie danego wniosku, jak i pilność sprawy.”;

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Terminy określone w art. 4 ust. 3, art. 10a ust. 1–2 oraz w art. 16 ust. 3 wynoszą co najmniej dwa tygodnie. Termin, o którym mowa w art. 3 ust. 3, wynosi co najmniej dwa tygodnie, z wyjątkiem propozycji ugodowych, w których korekty dokonuje się w ciągu jednego tygodnia. Termin określony w art. 10a ust. 3 wynosi co najmniej dwa tygodnie.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1419/2006 (Dz.U. L 269 z 28.9.2006, s. 1).

(2)  Dz.U. C 50, z 27.10.2007, s. 48.

(3)  Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1).


1.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 623/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 2 ust.1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że należność celna przywozowa na produkty oznaczone kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [pszenica zwyczajna wysokiej jakości], 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy do siewu, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej na takie produkty w przywozie, powiększonej o 55 %, minus cena importowa cif stosowana wobec danej przesyłki. Należności te nie mogą jednak przekroczyć konwencyjnej stawki celnej określonej na podstawie Nomenklatury Scalonej.

(2)

Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że do celów obliczenia należności celnych przywozowych, o których mowa w ust. 1 wspomnianego artykułu, reprezentatywne ceny przywozowe cif ustanawiane są regularnie dla produktów określonych w tym ustępie.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, ceną do obliczania należności przywozowej produktów oznaczonych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena cif w przywozie ustalona w sposób określony w art. 4 wspomnianego rozporządzenia.

(4)

Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od dnia 1 lipca 2008 r., mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń.

(5)

W związku z tym zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (3), zawiesza się stosowanie niektórych należności ustanowionych niniejszym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 1 lipca 2008 r. należności celne przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, ustala się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na podstawie czynników określonych w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1816/2005 (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, s. 5).

(3)  Dz.U. L 166 z 27.6.2008, s. 19.


ZAŁĄCZNIK I

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Należność przywozowa (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

PSZENICA twarda wysokiej jakości

0,00 (2)

średniej jakości

0,00 (2)

niskiej jakości

0,00 (2)

1001 90 91

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00 (2)

1002 00 00

ŻYTO

0,00 (2)

1005 10 90

KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda

0,00

1005 90 00

KUKURYDZA, inna niż do siewu (3)

0,00 (2)

1007 00 90

Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu

0,00 (2)


(1)  W przypadku towarów przywożonych do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 608/2008 zawiesza się stosowanie tej należności.

(3)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

16.6.2008-27.6.2008

1)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Pszenica zwyczajna (1)

Kukurydza

Pszenica twarda wysokiej jakości

Pszenica twarda średniej jakości (2)

Pszenica twarda niskiej jakości (3)

Jęczmień

Giełda

Minnéapolis

Chicago

Notowanie

259,01

187,53

Cena FOB USA

282,92

272,92

252,92

157,14

Premia za Zatokę

8,73

Premia za Wielkie Jeziora

27,11

2)

Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska–Rotterdam:

43,58 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora–Rotterdam:

48,70 EUR/t


(1)  Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


DYREKTYWY

1.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/9


DYREKTYWA KOMISJI 2008/66/WE

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny oraz chinoklaminy jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidynę i chinoklaminę.

(2)

Wpływ tych substancji aktywnych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiających. W rozporządzeniach tych wyznaczono również państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które mają przedkładać odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. W przypadku bifenoksu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Belgia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 4 lipca 2005 r. W przypadku diflufenikanu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy było Zjednoczone Królestwo, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 1 sierpnia 2005 r. W przypadku fenoksapropu-P państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Austria, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 2 maja 2005 r. W przypadku fenpropidyny oraz chinoklaminy państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Szwecja, a wszystkie istotne informacje przekazano, odpowiednio, dnia 24 czerwca 2005 r. i dnia 15 czerwca 2005 r.

(3)

Sprawozdania z oceny zostały poddane wzajemnej weryfikacji przez państwa członkowskie i EFSA i przedstawione Komisji w dniu 14 listopada 2007 r. dla chinoklaminy, w dniu 29 listopada 2007 r. dla bifenoksu i fenoksapropu-P, oraz w dniu 17 grudnia 2007 r. dla diflufenikanu i fenpropidyny, w formie sprawozdań naukowych EFSA (4). Sprawozdania te zostały poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie przyjęte dnia 14 marca 2008 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny i chinoklaminy opracowanego przez Komisję.

(4)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidynę i chinoklaminę zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniach z przeglądu. Należy zatem włączyć te substancje do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(5)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414//EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależnione od spełnienia określonych warunków. W związku z tym należy wprowadzić obowiązek poddania bifenoksu dalszym badaniom w celu potwierdzenia oceny ryzyka dla konsumentów oraz długoterminowego ryzyka dla ssaków roślinożernych oraz poddania fenpropidyny dalszym badaniom w celu potwierdzenia oceny ryzyka w odniesieniu do ptaków roślinożernych i owadożernych oraz obowiązek przedstawienia przez powiadamiających wyników takich badań.

(6)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów, wynikających z tego faktu.

(7)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidynę i chinoklaminę w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności w jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny, odpowiednio, zmienić, zastąpić lub cofnąć istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(8)

Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 (5), do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z tymi, które nakłada się w przyjętych dotąd dyrektywach zmieniających załącznik I.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 1 lipca 2009 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidynę i chinoklaminę jako substancje czynne do dnia 30 czerwca 2009 r.

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny i chinoklaminy, z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odnoszącej się do danej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie dokonują ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidynę i chinoklaminę jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B zapisu dotyczącego bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny i chinoklaminy w załączniku I do wymienionej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określą, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w odniesieniu do środka zawierającego bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidynę i chinoklaminę jako jedyną substancję czynną, w razie konieczności zmieniają lub wycofują zezwolenie na każdy taki środek najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. lub

b)

w przypadku środka zawierającego bifenoks, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidynę i chinoklaminę jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby, zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 31 grudnia 2012 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/45/WE (Dz.U. L 94 z 5.4.2008, s. 21).

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, s. 32).

(3)  Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2007 (Dz.U. L 246 z 21.9.2007, s. 19).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 119, s. 1–84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenox (sfinalizowano w dniu 29 listopada 2007 r.).

EFSA Scientific Report (2007) 122, s. 1–84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diflufenican (sfinalizowano w dniu 17 grudnia 2007 r.)

EFSA Scientific Report (2007) 121, s. 1–76, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenoxaprop-P (sfinalizowano w dniu 29 listopada 2007 r.)

EFSA Scientific Report (2007) 124, s. 1–84, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpropidin (sfinalizowano w dniu 17 grudnia, poddano przeglądowi w dniu 29 stycznia 2008 r., w ramach którego skorygowano błędne obliczenia dotyczące oceny zagrożenia zanieczyszczeniem wód).

EFSA Scientific Report (2007) 117, s. 1–70, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quinoclamine (sfinalizowano w dniu 14 listopada 2007 r.).

(5)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 416/2008 (Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 25).


ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje się następującą pozycję:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„186

Bifenoks

Nr CAS 42576-02-3

Nr CIPAC 413

Metyl 5-(2,4-dichlorofenoksy)-2-nitrobenzoesan

≥ 970 g/kg zanieczyszczenia:

 

maks. 3 g/kg 2,4-dichlorofenol

 

maks. 6 g/kg 2,4-dichloroanisol

1 stycznia 2009 r.

31 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego bifenoksu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 14 marca 2008 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zapewnić umieszczanie w warunkach użytkowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej,

narażenie pokarmowe konsumentów na pozostałości bifenoksu w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w roślinach następczych uprawianych zmianowo.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie:

informacji dotyczących pozostałości bifenoksu i jego metabolitu hydroksybifenoksu w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz dotyczących pozostałości bifenoksu w roślinach uprawianych zmianowo,

informacji służących do dalszego rozpatrywania kwestii długoterminowego ryzyka dla ssaków roślinożernych, związanego ze stosowaniem bifenoksu.

Państwa członkowskie powinny dopilnować, by powiadamiający dostarczył Komisji takich potwierdzających danych i informacji w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

187

Diflufenikan

Nr CAS 83164-33-4

Nr CIPAC 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloksy) nikotynanilid

≥ 970 g/kg

1 stycznia 2009 r.

31 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego diflufenikanu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 14 marca 2008 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

ochronę organizmów wodnych. W stosownych przypadkach należy stosować środki ograniczające ryzyko, takie jak strefy buforowe,

ochronę roślin niebędących przedmiotem zwalczania. W stosownych przypadkach należy stosować środki ograniczające ryzyko, takie jak nieobjęte spryskiwaniem strefy buforowe.

188

Fenoksaprop-P

Nr CAS 113158-40-0

Nr CIPAC 484

kwas (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoksazolyl)oksy]-phenoksy]-propionowy

≥ 920 g/kg

1 stycznia 2009 r.

31 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego fenoksapropu-P, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 14 marca 2008 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zapewnić umieszczanie w warunkach użytkowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej,

ochronę roślin niebędących przedmiotem zwalczania,

obecność środka zabezpieczającego mefenpyr-dietyl w gotowych preparatach pod względem narażenia operatorów sprzętu, pracowników i znajdujących się w pobliżu osób trzecich,

utrzymywanie się substancji oraz niektórych produktów jej rozkładu w zimnych strefach oraz obszarach, na których mogą występować warunki beztlenowe.

W stosownych przypadkach warunki zezwolenia powinny zawierać środki zmniejszające ryzyko.

189

Fenpropidyna

Nr CAS 67306-00-7

Nr CIPAC 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-piperydyna

≥ 960 g/kg (racemat)

1 stycznia 2009 r.

31 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako fungicyd.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego fenpropidyny, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 14 marca 2008 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczeństwo operatorów sprzętu oraz zapewnić umieszczanie w warunkach użytkowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej,

ochronę organizmów wodnych oraz dopilnować, by warunki zezwolenia zawierały w miarę potrzeby środki ograniczające zagrożenie, takie jak strefy buforowe.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie:

informacji służących do dalszego rozpatrywania kwestii długoterminowego ryzyka dla ptaków roślinożernych i owadożernych związanego ze stosowaniem fenpropidyny.

Państwa członkowskie powinny dopilnować, by powiadamiający dostarczył Komisji takich potwierdzających danych i informacji w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

190

Chinoklamina

Nr CAS 2797-51-5

Nr CIPAC 648

2-amino-3-chloro-1,4-naftochinon

≥ 965 g/kg zanieczyszczenia:

dichlon (2,3-dichloro-1,4-naftochinon) maks. 15 g/kg

1 stycznia 2009 r.

31 grudnia 2018 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

CZĘŚĆ B

Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających chinoklaminę, w przypadku zastosowań innych niż zastosowania do roślin ozdobnych lub sadzonek, państwa członkowskie zwrócą szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. b) i dopilnują, by wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego chinoklaminy, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 14 marca 2008 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

bezpieczeństwo operatorów sprzętu, pracowników i osób trzecich znajdujących się w pobliżu oraz zapewnić umieszczanie w warunkach użytkowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej,

ochronę organizmów wodnych,

ochronę ptaków i małych ssaków.

W stosownych przypadkach warunki stosowania powinny uwzględniać środki ograniczające ryzyko.


(1)  Dodatkowe dane na temat identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.”


1.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/16


DYREKTYWA KOMISJI 2008/67/WE

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (1), w szczególności jej art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na potrzeby dyrektywy 96/98/WE zastosowanie mają aktualnie obowiązujące wersje konwencji międzynarodowych i norm dotyczących badań.

(2)

Ponieważ od dnia 1 lipca 2002 r., w którym dyrektywa 96/98/WE została ostatnio zmieniona, weszły w życie zmiany konwencji międzynarodowych i stosownych norm dotyczących badań, należy je uwzględnić w treści powołanej dyrektywy dla jej większej przejrzystości.

(3)

Międzynarodowa Organizacja Morska i europejskie organizacje normalizacyjne przyjęły normy, w tym szczegółowe normy dotyczące badań, dla szeregu elementów wyposażenia wymienionych w załączniku A.2 do dyrektywy 96/98/WE lub – choć niewymienione – uważanych za istotne z punktu widzenia powołanej dyrektywy. Wyposażenie takie należy zatem – stosownie do potrzeb – uwzględnić w załączniku A.1 lub przenieść z załącznika A.2 do załącznika A.1.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 96/98/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz (COSS), powołanego na mocy dyrektywy 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik A do dyrektywy 96/98/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Wyposażenie oznaczone w kolumnie „Nazwa pozycji” załącznika A.1 jako „nowa pozycja” lub jako przeniesione z załącznika A.2 do załącznika A.1, które zostało wyprodukowane przed terminem określonym w art. 3 ust. 1 i zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu, które obowiązywały na terytorium państwa członkowskiego przed tym terminem, może być wprowadzane na rynek albo używane jako wyposażenie statku wspólnotowego w okresie dwóch lat po tym terminie.

Artykuł 3

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 21 lipca 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują powyższe przepisy od dnia 21 lipca 2009 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK A

Wykaz użytych skrótów

 

Circ. Okólnik

 

COLREG Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu

 

COMSAR Podkomitet IMO ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa

 

EN norma europejska

 

ETSI Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

 

FSS Międzynarodowy kodeks dotyczący systemów przeciwpożarowych

 

FTP Międzynarodowy kodeks dotyczący stosowania procedur prób ogniowych

 

HSC Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa szybkich statków

 

IBC Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem

 

ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

 

IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

 

IMO Międzynarodowa Organizacja Morska

 

ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

 

ITU Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

 

LSA Środki ratunkowe

 

MARPOL Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

 

MEPC Komitet Ochrony Środowiska Morskiego

 

MSC Komitet Bezpieczeństwa Morskiego

 

SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu

 

Reg. prawidło

 

Res. rezolucja

ZAŁĄCZNIK A.1

WYPOSAŻENIE, DLA KTÓREGO W AKTACH MIĘDZYNARODOWYCH ISTNIEJĄ JUŻ SZCZEGÓŁOWE NORMY DOTYCZĄCE BADAŃ

Uwagi do całego załącznika A.1

a)

Uwagi ogólne: Oprócz wskazanych norm dotyczących badań, w odnośnych postanowieniach konwencji międzynarodowych oraz w odpowiednich rezolucjach i okólnikach IMO istnieje szereg wymagań, które należy sprawdzić podczas badania typu (uznania typu) według modułów oceny zgodności przedstawionych w załączniku B.

b)

Kolumna 5: W przypadku powołania się na rezolucje IMO, stosuje się jedynie normy dotyczące badań zawarte w odpowiednich częściach załączników do rezolucji, natomiast wyłącza się stosowanie przepisów samych rezolucji.

c)

Kolumna 5: Zastosowanie mają aktualnie obowiązujące wersje konwencji międzynarodowych i norm dotyczących badań. Do celów prawidłowego wskazania odpowiednich norm wskazuje się w sprawozdaniach z badań, świadectwach zgodności i deklaracjach zgodności zastosowaną normę dotyczącą badań i jej wersję.

d)

Kolumna 5: W przypadku wskazania dwóch zestawów norm dotyczących badań (oddzielonych spójnikiem „lub”), każdy zestaw spełnia wszystkie wymagania badań zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi IMO. W związku z tym badanie według jednego zestawu norm jest wystarczające dla wykazania zgodności z wymogami aktów międzynarodowych. Natomiast w przypadku użycia innego separatora (przecinka) zastosowanie mają wszystkie wymienione pozycje.

e)

Kolumna 6: Przez moduł H rozumie się moduł H oraz świadectwo badania wzoru.

f)

Wymagania określone w niniejszym załączniku pozostają bez uszczerbku dla wymagań dotyczących przewozu określonych w konwencjach międzynarodowych.

1.   Środki ratunkowe

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu

Odpowiednie prawidła SOLAS 74 oraz rezolucje i okólniki IMO

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Koła ratunkowe

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ. 980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

do jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczych,

do kół ratunkowych,

do pasów ratunkowych.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ 885,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(z wyjątkiem wymogów dotyczących baterii określonych w EN 394 (1993) stosowanych jedynie w odniesieniu do świateł dla pasów ratunkowych)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Koła ratunkowe z pławkami dymnymi

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Pasy ratunkowe

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(z wyjątkiem wymogów dotyczących baterii określonych w EN 394 (1993) stosowanych jedynie w odniesieniu do świateł dla pasów ratunkowych)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, które nie spełniają wymagań dla pasów ratunkowych

izolowane i nieizolowane.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, które spełniają również wymagania dla pasów ratunkowych:

izolowane i nieizolowane.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Środki ochrony cieplnej

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Rakiety spadochronowe (pirotechniczne)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Pochodnie ręczne (pirotechniczne)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Pławki dymne (pirotechniczne)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Wyrzutnie linki ratunkowej

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Pneumatyczne tratwy ratunkowe

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Sztywne tratwy ratunkowe

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Tratwy ratunkowe samoprostujące się (niewywrotne)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809 łącznie z dodatkiem 1,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809 łącznie z dodatkiem 1,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Dwustronne tratwy ratunkowe zadaszone

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, załącznik 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, załącznik 11,

IMO MSC/Circ.809 łącznie z dodatkiem 1,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809 łącznie z dodatkiem 1,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Urządzenia do samospłynięcia tratw ratunkowych (zwalniaki hydrostatyczne)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Łodzie ratunkowe

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Sztywne łodzie ratownicze

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Pneumatyczne łodzie ratownicze

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Szybkie łodzie ratownicze

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,V,

IMO MSC/Circ.809 łącznie z dodatkiem 1,

IMO MSC/Circ.980,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Urządzenia do wodowania z użyciem talii (żurawiki)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Urządzenia do wodowania jednostek ratunkowych przez samospłynięcie

Pozycja przeniesiona do A.2/1.3

A.1/1.23

Urządzenia do wodowania łodzi ratunkowych przez swobodny spadek

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Urządzenia do wodowania tratw ratunkowych

(żurawiki)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Urządzenia do wodowania szybkich łodzi ratowniczych

(żurawiki)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO MSC/Circ.809 łącznie z dodatkiem 1,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Mechanizm zwalniający dla

łodzi ratunkowych i ratowniczych oraz

tratw ratunkowych,

wodowanych z użyciem talii linowych lub bloków taliowych

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Morskie systemy ewakuacji

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Środki ratownicze

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Drabinki do wsiadania (do jednostek ratunkowych)

Pozycja przeniesiona do A.2/1.4

A.1/1.30

Materiały odblaskowe

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej do jednostek ratowniczych

Pozycja przeniesiona do A.1/5.17 oraz A.1/5.18

A.1/1.32

Odzewowe urządzenie radiolokacyjne (transponder) SAR (SART) działające na częstotliwości 9 GHz

Pozycja przeniesiona do A.1/4.18

A.1/1.33

Reflektor radarowy do łodzi ratunkowych i ratowniczych

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78),

IMO MSC/Circ.980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych

Pozycja przeniesiona do A.1/4.23

A.1/1.35

Przenośny sprzęt gaśniczy do łodzi ratunkowych i ratowniczych

Pozycja przeniesiona do A.1/3.38

A.1/1.36

Silnik napędowy łodzi ratunkowej lub ratowniczej

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Zaburtowy silnik napędowy łodzi ratowniczej

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, załącznik 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, załącznik 11,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) załącznik 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) załącznik 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Winda mechaniczna dla pilota

Reg. V/23.

Reg. V/23,

IMO Res. A.889(21),

IMO MSC/Circ.773,

IMO MSC/Circ.980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(nowa pozycja)

Wciągarki dla jednostek ratowniczych i łodzi ratowniczych

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(nowa pozycja)

Drabinka dla pilota

Reg. V/23,

Reg. X/3.

Reg. V/23

IMO Res. A.889(21)

IMO MSC/Circ.528/rev.1.

IMO Res. A.889(21).

B + D

B + E

B + F

G


2.   Zapobieganie zanieczyszczaniu morza

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła MARPOL 73/78 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu

Odpowiednie prawidła MARPOL 73/78 oraz rezolucje i okólniki IMO

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Urządzenia filtrujące (zapewniające, że zawartość oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie z urządzeń nie przekracza 15 p.p.m.)

Załącznik I, Reg. 16(4),

Załącznik I, Reg. 16(5),

Zmieniony załącznik I, Reg. 14.6,

Zmieniony załącznik I, Reg 14.7.

Załącznik I, Reg. 16(1),

Załącznik I, Reg. 16(2),

Zmieniony załącznik I, Reg. 14.1,

Zmieniony załącznik I, Reg. 14.2,

Zmieniony załącznik I, Reg. 14.3.

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Wykrywacze powierzchni rozdziału olej/woda

Załącznik I, Reg. 15(3)(b),

Zmieniony załącznik I, Reg. 32.

Załącznik I, Reg. 15(3)(b),

Zmieniony załącznik I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Mierniki zawartości oleju

Załącznik I, Reg. 16(5),

Zmieniony załącznik I, Reg. 14.7,

Zmieniony załącznik I, Reg. 14.7.

Załącznik I, Reg. 16(1) oraz (2),

Zmieniony załącznik I, Reg. 14.1 oraz 14.2.

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Przystawki filtrujące do urządzeń odolejających (zapewniające, że zawartość oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie z urządzeń nie przekracza 15 p.p.m.)

Pozycja skreślona

A.1/2.5

Systemy monitoringu i sterowania zrzutem oleju dla zbiornikowców

Załącznik I, Reg. 15(3)(a),

Zmieniony załącznik I, Reg. 31.2,

Zmieniony załącznik I, Reg. 31.3.

Załącznik I, Reg. 15(3),

Zmieniony załącznik I, Reg. 31.2,

Zmieniony załącznik I, Reg. 31.3,

Zmieniony załącznik I, Reg. 31.4.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Systemy oczyszczania ścieków sanitarnych

Załącznik IV, Reg. 9.

Zmieniony załącznik IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Spalarnie okrętowe

Załącznik VI, Reg. 16(2)(a),

Załącznik VI, Reg. 16.

Załącznik VI, Reg. 16(2)(a),

Załącznik VI, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G


3.   Środki ochrony przeciwpożarowej

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu

Odpowiednie prawidła SOLAS 74 oraz rezolucje i okólniki IMO

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Podstawowe pokrycie pokładów

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.653(16),

IMO Res. A.687(17),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004.

B + D

A.1/3.2

Gaśnice przenośne

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995) łącznie z A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Wyposażenie strażackie: odzież ochronna (odzież stosowana przy bliskim kontakcie z pożarem)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

lub

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Wyposażenie strażackie: buty

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Wyposażenie strażackie: rękawice

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (tylko przewodność).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Wyposażenie strażackie: hełm

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (1997).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samodzielny aparat oddechowy na sprężone powietrze

Uwaga: W wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych należy używać maski ciśnieniowej.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Aparat oddechowy doprowadzający powietrze do stosowania z hełmem dymowym lub maską przeciwdymową

Uwaga: W wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych należy używać maski ciśnieniowej.

Reg. X/3.

Uwaga: pozycja nieuwzględniona w nowych prawidłach rozdziału II-2 (IMO Res. MSC.99 (73)) ani w Kodeksie FSS (IMO Res. MSC.98 (73)).

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Elementy instalacji tryskaczowych do pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych oraz stanowisk sterowania, równoważnych instalacjom, o których mowa w prawidle II-2/12 konwencji SOLAS 74 (tylko dysze i ich próby eksploatacyjne).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Dysze dla stałych instalacji ciśnieniowych na mgłę wodną przeznaczonych do przedziałów maszynowych

Pozycja przeniesiona do A.2/3.11

A.1/3.11

Odporność ogniowa przegród klasy „A” i „B”

przegrody klasy „A”

przegrody klasy „B”

klasa „A”:

Reg. II-2/3.2.

klasa „B”:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, oraz,

dla klasy „A”:

Reg. II-2/3.2.

dla klasy „B”:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Urządzenia zabezpieczające przed przeniknięciem płomienia do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

IMO MSC/Circ.677

IMO MSC/Circ.1009.

B + F

A.1/3.13

Materiały niepalne

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiały inne niż stalowe dla rurociągów przechodzących przez przegrody klasy „A” i „B”

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Materiały inne niż stalowe dla rurociągów olejowych lub paliwowych

rury i armatura,

zawory,

elastyczne przewody połączeniowe.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Drzwi pożarowe

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Elementy systemów sterowania drzwiami pożarowymi.

Uwaga: W przypadku, gdy w kolumnie 2 mowa o „elementach systemu”, weryfikacja zgodności z międzynarodowymi wymaganiami może wiązać się z koniecznością poddania badaniu pojedynczego elementu, grupy elementów lub całego systemu.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Materiały wykończenia powierzchni i wykładziny podłogowe trudnopalne:

forniry dekoracyjne,

powłoki malarskie,

wykładziny podłogowe,

otuliny izolacyjne rur,

kleje stosowane w konstrukcji przegród klasy „B” i „C”,

przepusty palne.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Uwaga: Gdy dla danego materiału wykończeniowego wymagana jest określona maksymalna wartość kaloryczna, jej pomiaru dokonuje się zgodnie z normą ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Zasłony, firanki oraz inne zawieszane materiały włókiennicze i folie

(Nazwa odnosi się do wymagań SOLAS)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Meble tapicerowane

(Nazwa odnosi się do wymagań SOLAS)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Pościel

(Nazwa odnosi się do wymagań SOLAS)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Klapy pożarowe

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Niepalne przepusty kanałowe przez przegrody klasy „A”

Pozycja przeniesiona do A.1/3.26

A.1/3.24

Przepusty kablowe przez przegrody klasy „A”

Pozycja przeniesiona do A.1/3.26

A.1/3.25

Ognioodporne okna i iluminatory klasy „A” i „B”

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.847,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036.

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Przepusty przez przegrody klasy „A”

przepusty kabli elektrycznych,

przepusty rur, kanałów, szybów itd.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Przepusty przez przegrody klasy „B”

przepusty kabli elektrycznych,

przepusty rur, kanałów, szybów itd.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Instalacje tryskaczowe (ograniczone do głowic zraszających)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

ISO 6182-1 (2004).

lub

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Pożarnicze węże tłoczne

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Przenośne przyrządy do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazu

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

oraz – odpowiednio – dla:

a)

kategorii 1: (obszar bezpieczny):

EN 50104 (2002) łącznie z Amd. 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

kategorii 2: (atmosfera gazów wybuchowych):

EN 50104 (2002) łącznie z Amd. 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Dysze do stałych instalacji tryskaczowych na statkach szybkich

Reg. X/3.

IMO MSC/Circ.912,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Materiały trudnopalne (oprócz mebli) dla statków szybkich

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiały trudopalne na meble dla statków szybkich

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Przegrody ogniotrwałe dla statków szybkich

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Drzwi pożarowe na statkach szybkich

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Klapy pożarowe na statkach szybkich

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Przepusty przez przegrody ogniotrwałe na statkach szybkich

przepusty kabli elektrycznych,

przepusty rur, kanałów, szybów itd.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Przenośny sprzęt gaśniczy do łodzi ratunkowych i ratowniczych

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Dysze do równoważnych wodnych instalacji gaśniczych, przeznaczonych do przedziałów maszynowych kategorii A i do przepompowni ładunku

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nisko zainstalowane systemy oświetleniowe (jedynie elementy)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18).

lub

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Aparaty oddechowe na wypadek sytuacji awaryjnych (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13.3.4,

Reg. II-2/13.4.3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

EN 402(2003),

EN 1146(2005),

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Elementy instalacji na gaz obojętny

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.847 Corr.1,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Dysze do instalacji gaśniczych (automatycznych lub ręcznych) przeznaczonych do urządzeń do smażenia w głębokim tłuszczu

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1.2.2.3,

Reg. II-2/10.6.4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Wyposażenie strażackie: lina sztormowa

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Elementy równoważnych stałych, gazowych instalacji gaśniczych (czynnik gaśniczy, zawory i dysze głowic) przeznaczonych do przedziałów maszynowych i przepompowni ładunku

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848.

IMO MSC/Circ.848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Równoważne stałe, gazowe instalacje gaśnicze przeznaczone do przedziałów maszynowych (systemy aerozolowe)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

IMO MSC/Circ.1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat do stałych instalacji gaśniczych na pianę o wysokim stopniu spienienia, przeznaczonych do przedziałów maszynowych i przepompowni ładunku

Uwaga: Stała instalacja gaśnicza na pianę o wysokim stopniu spienienia, przeznaczona do przedziałów maszynowych i przepompowni ładunku, musi przejść badania z zatwierdzonym koncentratem, zgodnie z wymogami organu administracji.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Elementy stałych, lokalnych, wodnych instalacji gaśniczych przeznaczonych do przedziałów maszynowych kategorii „A”

(dysze i próby eksploatacyjne)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ.913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Dysze do stałych, ciśnieniowych instalacji gaśniczych na mgłę wodną, przeznaczonych do pomieszczeń kategorii specjalnej, pomieszczeń ładunkowych ro-ro, pomieszczeń ro-ro oraz pomieszczeń przeznaczonych dla pojazdów

Pozycja przeniesiona do A.2/3.2

A.1/3.50

Odzież ochronna odporna na działanie chemikaliów

Pozycja przeniesiona do A.2/3.9

A.1/3.51

Ex A.2/3.5

Ex A.2/3.6

Ex A.2/3.7

Ex A.2/3.16

Ex A.2/3.17

Elementy stałych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru przeznaczonych do stanowisk sterowania, pomieszczeń użytkowych, pomieszczeń mieszkalnych, przedziałów maszynowych oraz bezzałogowych przedziałów maszynowych

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7.2.2,-Reg. II-2/7.4,

Reg. II 2/7.4.1,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne. Instalacje elektryczne na statkach:

EN 54-2 (1997) łącznie z AC(1999) oraz A1(2006).

Urządzenia zasilające:

EN 54-4 (1997) łącznie z AC(1999), A1(2002) oraz A2(2006).

Temperaturowe czujki wykrywcze – punktowe czujki wykrywcze:

EN 54-5 (2000) łącznie z A1(2002).

Dymowe czujki wykrywcze – punktowe czujki wykrywcze wykorzystujące światło rozproszone, światło przechodzące lub jonizację:

EN 54-7 (2000) łącznie z A1(2002) oraz A2(2006)

Czujki wykrywcze płomieni - punktowe czujki wykrywcze:

EN 54-10 (2002) łącznie z A1(2005).

Ręczne przyciski pożarowe:

EN 54-11 (2001) łącznie z A1(2005).

Oraz – odpowiednio – elektryczne i elektroniczne instalacje na statkach:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ex A.2/3.1

Agregaty pożarowe

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 1866 (1998).

lub

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Ex A.2/3.18

Urządzenia alarmowe

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Sygnalizatory akustyczne

EN 54-3 (2001) łącznie z A1(2002) oraz A2(2006),

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(nowa pozycja)

Stacjonarne przyrządy do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazu

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

oraz – odpowiednio – dla:

a)

kategorii 4: (obszar bezpieczny)

EN 50104 (2002) łącznie z AMD 2004 Oxygen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

kategorii 3: (atmosfera gazów wybuchowych)

EN 50104 (2002) łącznie z AMD 2004 Oxygen,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Wyposażenie nawigacyjne

Uwagi do sekcji 4: Wyposażenie nawigacyjne.

Kolumna 5: W każdym przypadku odesłania do norm z serii EN 61162 lub IEC 61162 należy ustalić, która z norm z serii EN 61162 lub IEC 61162 ma zastosowanie, uwzględniając przewidywaną specyfikację danej pozycji.


NrNo

Nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu

Odpowiednie prawidła SOLAS 74 oraz rezolucje i okólniki IMO

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Kompas magnetyczny

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

lub

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Przyrząd przekazujący wskazanie kursu THD (metoda magnetyczna)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

seria EN 61162;

ISO 22090-2 (2004), łącznie z Corrigendum 2005.

lub

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

ISO 22090-2 (2004), łącznie z Corrigendum 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Żyrokompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

seria EN 61162.

lub

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radar

Pozycja przeniesiona do A.1/4.34, A.1/4.35 oraz A.1/4.36

A.1/4.5

Urządzenie do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych (ARPA)

Pozycja przeniesiona do A.1/4.34

A.1/4.6

Echosonda

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

seria EN 61162.

lub

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Urządzenie do pomiaru prędkości i przebytej drogi (log)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

seria EN 61162.

lub

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Wskaźnik kąta wychylenia steru, prędkości obrotowej i skoku

Pozycja przeniesiona do A.1/4.20, A.1/4.21 oraz A.1/4.22

A.1/4.9

Wskaźnik prędkości zwrotu

Pozycja przeniesiona do A.2/4.26

A.1/4.10

Radionamiernik

Pozycja skreślona

A.1/4.11

Odbiornik systemu Loran-C

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

seria EN 61162.

lub

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Odbiornik systemu Czajka

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

seria EN 61162.

lub

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Odbiornik systemu Decca - Navigator

Pozycja skreślona

A.1/4.14

Odbiornik systemu GPS

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.819(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

seria EN 61162.

lub

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Odbiornik systemu GLONASS

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73).

EN 60945 (2002),