ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 168

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
28 czerwca 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

20

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

27

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

31

 

*

Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

36

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/489/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

38

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

 

2008/490/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

41

 

*

Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

42

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

44

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 615/2008

z dnia 23 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 (2) ustanawia zakres stosowania rozporządzenia i podaje definicję mniejszych wysp. Z doświadczenia uzyskanego w ramach stosowania wspomnianego rozporządzenia wynika, że jego zakres powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(2)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 wprowadza szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, mające na celu złagodzenie problemów wynikających ze szczególnego położenia geograficznego niektórych wysp Morza Egejskiego, powodującego zwiększone koszty dostaw produktów niezbędnych do spożycia przez ludzi, dla przetwórstwa lub jako środki produkcji rolnej. Produkty, o których mowa, zostały wyszczególnione w załączniku I do Traktatu. W związku z tym należy zmienić art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006, wprowadzając odnośnik do załącznika I i w ten sposób ograniczyć zastosowanie tego artykułu wyłącznie do produktów wymienionych w tym załączniku.

(3)

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 ustanawia procedurę przyjmowania szczegółowych zasad stosowania przepisów rozdziału II wspomnianego rozporządzenia. W związku z tym, że podobny przepis został ustanowiony w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 i odnosi się do stosowania rozporządzenia w całości, należy skreślić art. 6.

(4)

Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 ustanawia działania wspierające lokalne produkty rolne w ogóle, ma zatem szerszy zakres zastosowania niż art. 3. Należy zatem zmienić art. 7 wspomnianego rozporządzenia, wprowadzając odnośnik do tytułu II części trzeciej Traktatu, uwzględniając tym samym produkty rolne, produkty hodowli bydła i rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia bezpośrednio związane ze wspomnianymi produktami.

(5)

Artykuł 9 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 określa, poza innymi kwestiami, które będą zawarte w programie wsparcia, przepisy dotyczące kontroli i sankcji administracyjnych. Przepisy krajowe dotyczące kontroli i sankcji administracyjnych nie mogą jednak podlegać zatwierdzeniu w ramach wspólnotowego programu wsparcia dla mniejszych wysp Morza Egejskiego. Wspomniane przepisy krajowe mogą być zgłaszane Komisji jedynie zgodnie z art. 16 wspomnianego rozporządzenia. Należy zatem zmienić art. 9 lit. e), tak aby wykluczyć wszelkie przepisy dotyczące kontroli i sankcji administracyjnych, które będą zawarte w programie przedstawionym przez właściwe organy Grecji.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Większość środków, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1405/2006, stanowi płatności bezpośrednie i powinna być uwzględniona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 (3). Wpis dotyczący wysp Morza Egejskiego został omyłkowo skreślony z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przez art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić wspomniany załącznik I ze skutkiem od daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1405/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1405/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczególne środki dotyczące rolnictwa rekompensujące trudności wynikające z odległego i wyspiarskiego charakteru mniejszych wysp Morza Egejskiego, zwanych dalej »mniejszymi wyspami«.”;

2)

artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Niniejszym wprowadza się szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do Traktatu (»produkty rolne«), mających zasadnicze znaczenie na mniejszych wyspach i przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do produkcji innych produktów lub wykorzystywanych jako środki produkcji rolnej.”;

3)

skreśla się art. 6;

4)

artykuł 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Program wsparcia obejmuje środki konieczne do zapewnienia ciągłości i rozwoju lokalnej produkcji rolnej na mniejszych wyspach, do których ma zastosowanie tytuł II części trzeciej Traktatu.”;

5)

artykuł 9 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

działania podjęte w celu skutecznego i odpowiedniego wdrożenia programu, w tym uzgodnienia w zakresie kampanii informacyjnej, monitorowania i oceny;”.

Artykuł 2

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 po wyrazie „POSEI” dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Wyspy Morza Egejskiego

Rozdział III rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 (4)

Płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 2 niniejszego rozporządzenia wypłacane w ramach środków określonych w programach

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednak art. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 5 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 479/2008 (Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1).

(4)  Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 3.”.


28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 616/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 617/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 121 lit. f) w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 1 lipca 2008 r. rozporządzenie Rady (EWG) nr 2782/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (2) uchyla się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007.

(2)

Pewne postanowienia i obowiązki przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 2782/75 nie zostały zachowane w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007.

(3)

W celu umożliwienia ciągłości i dobrego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku należy przyjąć, w ramach rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, pewne odpowiednie przepisy i zobowiązania, a w szczególności normy handlowe.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 określa podstawowe wymogi, które muszą spełniać jaja wylęgowe i pisklęta drobiu hodowlanego, aby mogły być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie. W celu zapewnienia przejrzystości należy ustanowić nowe szczegółowe przepisy wykonawcze odnoszące się do tych wymogów. Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1868/77 (3), ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2782/75 oraz zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanowiło niektóre zasady dla produkcji jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego oraz dla wprowadzania ich do obrotu. Wprowadzenie w życie tych zasad wymaga określenia szczegółowych przepisów wykonawczych mających na celu, między innymi, uniknięcie wprowadzania do obrotu wycofanych z inkubatora jaj, które nie są opatrzone specjalnymi znakami odróżniającymi, ustalenie oznakowania umieszczanego na jajach oraz na opakowaniach zawierających jaja wylęgowe i pisklęta drobiu hodowlanego, a także przekazywanie niezbędnych informacji.

(6)

Niezbędne okazuje się nadanie każdemu zakładowi odróżniającego numeru rejestracyjnego opartego na kodzie ustalonym w każdym państwie członkowskim w sposób pozwalający na ustalenie sektora działalności tego zakładu.

(7)

Należy utrzymać system gromadzenia danych dotyczących wewnątrzwspólnotowego handlu i produkcji piskląt oraz jaj wylęgowych przy zachowaniu dokładności niezbędnej do opracowania krótkoterminowych prognoz produkcji. Ustanowienie kar za naruszanie tych przepisów należy do poszczególnych państw członkowskich.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł pierwszy

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:

1)

Jaja wylęgowe: jaja drobiu hodowlanego ujęte w podpozycjach 0407 00 11 i 0407 00 19 nomenklatury scalonej, przeznaczone do produkcji piskląt, sklasyfikowane według gatunku, kategorii i rodzaju oraz zidentyfikowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wyprodukowane we Wspólnocie lub przywiezione z krajów trzecich.

2)

Pisklęta: hodowlany drób żywy, którego masa nie przekracza 185 gramów, ujęty w podpozycji 0105 11 i 0105 19 nomenklatury scalonej, wyprodukowany we Wspólnocie lub przywieziony z krajów trzecich, należący do następujących kategorii:

a)

pisklęta użytkowe: pisklęta jednego z następujących rodzajów:

(i)

pisklęta typu mięsnego: pisklęta przeznaczone do tuczu i ubijane przed osiągnięciem dojrzałości płciowej;

(ii)

pisklęta stad nieśnych: pisklęta przeznaczone na chów w celu produkcji jaj konsumpcyjnych;

(iii)

pisklęta o podwójnym przeznaczeniu: pisklęta przeznaczone zarówno na chów i do produkcji jaj, jak i do celów konsumpcyjnych;

b)

pisklęta stada rodzicielskiego: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt użytkowych;

c)

pisklęta pierwszego pokolenia: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt hodowlanych.

3)

„Zakład” oznacza zakład lub część zakładu w przypadku następujących rodzajów działalności:

a)

zakład hodowli rodowodowej: zakład zajmujący się produkcją jaj wylęgowych przeznaczonych do produkcji piskląt pierwszego pokolenia, piskląt stada rodzicielskiego lub piskląt użytkowych;

b)

zakład hodowlany: zakład zajmujący się produkcją jaj wylęgowych przeznaczonych do produkcji piskląt użytkowych;

c)

wylęgarnia: zakład zajmujący się umieszczaniem jaj w inkubatorach, inkubacją jaj wylęgowych i dostawą piskląt.

4)

„Pojemność” oznacza maksymalną ilość jaj wylęgowych, które mogą być umieszczone równocześnie w inkubatorach z wyjątkiem klujników.

Artykuł 2

Rejestracja zakładów

1.   Każdy zakład jest rejestrowany, na swój wniosek, przez właściwą agencję wyznaczoną przez państwo członkowskie i otrzymuje numer odróżniający.

Numer odróżniający może zostać wycofany w przypadku zakładów, które nie stosują się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

2.   Wszystkie wnioski o rejestrację jednego z zakładów, określonych w ust. 1, kierowane są do właściwego organu państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dany zakład. Organ ten nadaje każdemu zarejestrowanemu zakładowi odróżniający numer zawierający kody wymienione w załączniku I oraz numer identyfikujący przydzielony w sposób, który umożliwia ustalenie rodzaju działalności danego zakładu.

3.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach w kodzie numerów odróżniających używanych do ustalenia rodzaju działalności danego zakładu.

Artykuł 3

Znakowanie jaj wylęgowych i ich opakowań

1.   Jaja wylęgowe, wykorzystywane do produkcji piskląt, są znakowane indywidualnie.

2.   Indywidualne znakowanie jaj wylęgowych, stosowane w produkcji piskląt, przeprowadza się w zakładzie producenta, który drukuje swój numer odróżniający na jajach. Litery i cyfry o wysokości co najmniej 2 milimetrów i szerokości 1 milimetra nanosi się nieusuwalnym czarnym atramentem.

3.   Państwa członkowskie mogą w drodze odstępstwa zezwolić na znakowanie jaj wylęgowych w inny sposób niż ten przedstawiony w ust. 2, pod warunkiem że oznakowanie będzie naniesione w kolorze czarnym, będzie nieusuwalne, wyraźne i zajmować będzie co najmniej 10 mm2 powierzchni. Takie oznakowanie nanoszone jest przed umieszczeniem jaj w inkubatorze, albo w zakładzie producenta, albo w wylęgarni. Państwa członkowskie korzystające z tej możliwości informują o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję oraz powiadamiają je o przepisach przyjętych w tym celu.

4.   Jaja wylęgowe transportuje się w idealnie czystych opakowaniach opatrzonych opisem zamieszczonym w załączniku II oraz zawierających tylko jaja wylęgowe drobiu tego samego gatunku, kategorii i rodzaju, które pochodzą z jednego zakładu.

5.   W celu przestrzegania przepisów obowiązujących w niektórych przywożących krajach trzecich na jajach wylęgowych przeznaczonych do wywozu i na ich opakowaniach mogą być umieszczone informacje inne niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem że nie będzie to mylące w stosunku do informacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz w art. 121 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i w rozporządzeniach wykonawczych.

6.   Opakowania lub wszelkiego rodzaju pojemniki, w których jaja te są transportowane, opatrzone są numerem odróżniającym zakładu producenta.

7.   Jedynie jaja wylęgowe oznakowane zgodnie z niniejszym artykułem mogą być transportowane lub być przedmiotem obrotu między państwami członkowskimi.

8.   Jaja wylęgowe z krajów trzecich mogą być przywożone tylko wówczas, gdy umieszczono na nich nazwę kraju pochodzenia literami o wysokości co najmniej 3 milimetrów i wydrukowano następujące wyrazy: „à couver”, „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене”, „incubare”. Opakowania muszą zawierać jedynie jaja wylęgowe tego samego gatunku, kategorii i rodzaju drobiu z tego samego kraju pochodzenia oraz od tego samego nadawcy i muszą zawierać co najmniej następujące dane szczegółowe:

a)

informacje umieszczone na jajach;

b)

nazwa gatunku drobiu, od którego pochodzą jaja;

c)

nazwisko lub nazwa zakładu oraz adres nadawcy.

Artykuł 4

Znakowanie opakowań zawierających pisklęta

1.   Pisklęta pakowane są według gatunku, rodzaju i kategorii drobiu.

2.   W skrzynkach znajdują się jedynie pisklęta pochodzące z tej samej wylęgarni; na skrzynkach umieszczony jest co najmniej odróżniający numer wylęgarni.

3.   Pisklęta pochodzące z krajów trzecich mogą być przywożone jedynie pod warunkiem, że są pogrupowane zgodnie z ust. 1. W skrzyniach muszą znajdować się jedynie pisklęta z tego samego kraju pochodzenia i od tego samego nadawcy. Na skrzyniach umieszczone są co najmniej następujące dane szczegółowe:

a)

nazwa kraju pochodzenia;

b)

gatunek drobiu, do którego przynależą pisklęta;

c)

nazwisko lub nazwa zakładu oraz adres nadawcy.

Oznaczenia na opakowaniach wykonane są przy użyciu nieusuwalnego czarnego atramentu. Litery i cyfry mają co najmniej 20 milimetrów wysokości i 10 milimetrów szerokości oraz 1 milimetr grubości.

Artykuł 5

Dokumenty towarzyszące

1.   Dla każdej wysyłanej partii jaj wylęgowych lub piskląt sporządza się dokument towarzyszący, zawierający co najmniej następujące dane szczegółowe:

a)

nazwisko lub nazwa zakładu oraz adres zakładu i jego numer odróżniający;

b)

liczba jaj wylęgowych lub piskląt według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu;

c)

data wysyłki;

d)

nazwa i adres odbiorcy.

2.   W przypadku partii jaj wylęgowych i piskląt przywożonych z krajów trzecich odróżniający numer zakładu musi być zastąpiony nazwą kraju pochodzenia.

Artykuł 6

Rejestracja

Każda wylęgarnia prowadzi rejestr, do którego wprowadzane są następujące dane według kategorii (stado pierwszego pokolenia, stado rodzicielskie lub użytkowe) oraz rodzaju (mięsne, nieśne lub podwójnego przeznaczenia):

a)

data umieszczenia jaj wylęgowych w inkubatorze, liczba inkubowanych jaj oraz odróżniający numer zakładu, w którym jaja wylęgowe zostały wyprodukowane;

b)

data wylęgu i liczba wyklutych piskląt przeznaczonych do faktycznego wykorzystania;

c)

liczba inkubowanych jaj wycofanych z inkubatora i dane identyfikacyjne nabywcy.

Artykuł 7

Przeznaczenie jaj wycofanych z inkubatora

Jaja wylęgowe wycofane z inkubatora muszą być przeznaczone do celów innych niż spożycie przez ludzi. Mogą one być wykorzystane jako jaja przemysłowe w rozumieniu art. 1 akapit drugi lit. h) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 (4).

Artykuł 8

Przekazywanie informacji

1.   Każda wylęgarnia przekazuje co miesiąc właściwej agencji państwa członkowskiego informację, według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu, o ilości jaj przeznaczonych do inkubacji oraz o liczbie wyklutych piskląt przeznaczonych do faktycznego wykorzystania.

2.   Dane statystyczne dotyczące stad pierwszego pokolenia i stad rodzicielskich będą wymagane, w stosownych przypadkach, od zakładów innych niż te, które są określone w ust. 1, zgodnie z przepisami i warunkami przyjętymi zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

3.   Państwa członkowskie natychmiast po otrzymaniu i przeanalizowaniu danych określonych w ust. 1 i 2, przekazują Komisji miesięczne podsumowanie sporządzone na podstawie wspomnianych danych za poprzedni miesiąc.

Ponadto w podsumowaniu przedstawionym przez państwa członkowskie wskazana jest liczba piskląt przywożonych i wywożonych w ciągu danego miesiąca, wyszczególnionych według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu.

4.   Standardowy formularz podsumowania, o którym mowa w ust. 3, jest umieszczony w załączniku III. Podsumowanie to przekazywane jest przez państwa członkowskie Komisji w każdym miesiącu roku kalendarzowego, nie później niż cztery tygodnie od końca miesiąca, którego dotyczą dane.

5.   Państwa członkowskie mogą posłużyć się standardowym formularzem podsumowania (część I) umieszczonym w załączniku III dla zebrania z wylęgarni informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

6.   Państwa członkowskie mogą wskazać, że w odniesieniu do piskląt dokumenty towarzyszące, o których mowa w art. 5, sporządzane są w kilku egzemplarzach. W tym przypadku jedna kopia dokumentu przekazywana jest właściwej agencji, o której mowa w art. 9, zarówno w momencie przywozu, jak i wywozu, a także w trakcie handlu wewnątrzwspólnotowego.

7.   Państwa członkowskie, które stosują procedurę określoną w ust. 6 informują o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję.

Artykuł 9

Agencje kontrolne

Agencje wyznaczone przez każde państwo członkowskie zapewniają kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia. Wykaz tych agencji przekazywany jest innym państwom członkowskim oraz Komisji co najmniej miesiąc przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie i Komisja informowane są o każdej zmianie tego wykazu najpóźniej po upływie miesiąca od wprowadzenia zmiany.

Artykuł 10

Kary

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki służące nakładaniu kar za wszelkie naruszenia rozporządzeń w sprawie produkcji jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego oraz wprowadzania ich do obrotu.

Artykuł 11

Sprawozdania

Przed dniem 30 stycznia każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji dane statystyczne na temat struktury i działalności wylęgarni, przy użyciu standardowego formularza umieszczonego w załączniku IV.

Artykuł 12

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 1868/77 traci moc ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia i do rozporządzenia (EWG) nr 2782/75 rozumiane są jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku V.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(3)  Dz.U. L 209 z 17.8.1977, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1).

(4)  Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6.


ZAŁĄCZNIK I

Kody, o których mowa w art. 2 ust. 2

BE

dla Belgii

BG

dla Bułgarii

CZ

dla Republiki Czeskiej

DK

dla Danii

DE

dla Republiki Federalnej Niemiec

EE

dla Estonii

IE

dla Irlandii

EL

dla Grecji

ES

dla Hiszpanii

FR

dla Francji

IT

dla Włoch

CY

dla Cypru

LV

dla Łotwy

LT

dla Litwy

LU

dla Luksemburga

HU

dla Węgier

MT

dla Malty

NL

dla Niderlandów

AT

dla Austrii

PL

dla Polski

PT

dla Portugalii

RO

dla Rumunii

SI

dla Słowenii

SK

dla Słowacji

FI

dla Finlandii

SE

dla Szwecji

UK

dla Zjednoczonego Królestwa


ZAŁĄCZNIK II

Opisy, o których mowa w art. 3 ust. 4

:

w języku bułgarskim

:

яйца за люпене

:

w języku hiszpańskim

:

huevos para incubar

:

w języku czeskim

:

násadová vejce

:

w języku duńskim

:

Rugeæg

:

w języku niemieckim

:

Bruteier

:

w języku estońskim

:

Haudemunad

:

w języku greckim

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

w języku angielskim

:

eggs for hatching

:

w języku francuskim

:

œufs à couver

:

w języku włoskim

:

uova da cova

:

w języku łotewskim

:

inkubējamas olas

:

w języku litewskim

:

kiaušiniai perinimui

:

w języku węgierskim

:

Keltetőtojás

:

w języku maltańskim

:

bajd tat-tifqis

:

w języku niderlandzkim

:

Broedeieren

:

w języku polskim

:

jaja wylęgowe

:

w języku portugalskim

:

ovos para incubação

:

w języku rumuńskim

:

ouă puse la incubat

:

w języku słowackim

:

násadové vajcia

:

w języku słoweńskim

:

valilna jajca

:

w języku fińskim

:

munia haudottavaksi

:

w języku szwedzkim

:

Kläckägg


ZAŁĄCZNIK III

MIESIĘCZNE PODSUMOWANIE PRUDUKCJI JAJ WYLĘGOWYCH I PISKLĄT DROBIU HODOWLANEGO ORAZ OBROTU NIMI

CZĘŚĆ I

Państwo:

Rok:

1 000 sztuk


Opis

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

A.

Jaja wylęgowe poddane inkubacji

Młode koguty, kury, kurczęta

Pierwsze pokolenie i stado rodzicielskie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze pokolenie i stado rodzicielskie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

Przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Przeznaczenie piskląt

Młode koguty, kury, kurczęta

Samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice przeznaczone na nioski

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samce i samice tuczne

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

Samce i samice tuczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młode koguty, kury, kurczęta

Kurczęta przeznaczone do seksowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDEL ZEWNĘTRZNY PISKLETAMI DROBIU HODOWLANEGO

CZĘŚĆ II

Państwo:

Rok:

1 000 sztuk


Handel wewnąrzwspólnotowy

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

PRZYWÓZ

Młode koguty, kury, kurczęta

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

Pisklęta: przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWÓZ

Młode koguty, kury, kurczęta

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

Pisklęta: przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przywóz z … i wywóz do krajów trzecich

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

PRZYWÓZ

Młode koguty, kury, kurczęta

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

Pisklęta: przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWÓZ

Młode koguty, kury, kurczęta

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

Pisklęta: przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresaci

:

1.

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa, Wydział Produktów Drobiarskich, rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela.

2.

Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Statystyka Rolna, Luksemburg 1, Centrum Europejskie, skr. poczt. 1907, Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK IV

STUKTURA I UŻYTKOWANIE WYLĘGARNI

Image

Image


ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 2782/75

Rozporządzenie (EWG) nr 1868/77

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 3

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 2 ust. 2 i załącznik I

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 2 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 3 ust. 6

Artykuł 2 ust. 2 akapit trzeci

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 3 ust. 4 i załącznik II

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 3 ust. 5

Artykuł 6

Artykuł 3 ust. 8

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 3 ust. 7

Artykuł 11

Artykuł 4 ust. 1 i 2

Artykuł 12

Artykuł 4 ust. 3 akapit pierwszy

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi

Artykuł 13

Artykuł 5

Artykuł 7

Artykuł 6

Artykuł 8

Artykuł 7

Artykuł 9

Artykuł 8 ust. 1 i 2

Artykuł 10 ust. 1

Artykuł 8 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 8 ust. 4

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 8 ust. 5

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 8 ust. 6

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 8 ust. 7

Artykuł 16

Artykuł 9

Artykuł 5

Artykuł 10

Artykuł 6

Artykuł 11

Artykuł 7

Artykuł 12 akapit pierwszy

Artykuł 8

Artykuł 13

Załącznik I

Załącznik III

Załącznik II

Załącznik IV


28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 618/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 31,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (2) określa szczegółowe zasady ustanawiania zobowiązań dostawy przy zerowej stawce celnej produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, w przypadku przywozów z państw, które są sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami.

(2)

Ilości te zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 77/2004 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiającym zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008 (3).

(3)

Artykuł 7 ust. 1 i 2 protokołu AKP przewiduje zasady postępowania w przypadku niewywiązania się przez kraj AKP z dostawy uzgodnionej ilości.

(4)

Właściwe organy Barbadosu, Konga, Kenii, Madagaskaru oraz Trynidadu i Tobago poinformowały Komisję, że nie będą w stanie dostarczyć całej uzgodnionej ilości i nie chcą skorzystać z dodatkowego okresu dostawy.

(5)

Po konsultacji z przedmiotowymi krajami AKP należy dokonać ponownego przydziału niedostarczonej ilości w celu jej dostarczenia w okresie dostaw 2007/2008.

(6)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 77/2008 oraz dostosować ilości zobowiązań dostawy na okres 2007/2008 zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 950/2006.

(7)

Artykuł 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 stanowi, że ust. 1 tego artykułu nie stosuje się do ilości ponownie przydzielonej zgodnie z art. 7 ust. 1 lub 2 protokołu AKP. Ilość ponownie przydzielona zgodnie z tym rozporządzeniem powinna zatem zostać przywieziona przed dniem 30 czerwca 2008 r. Jednakże z uwagi na późne podjęcie decyzji o ponownym przydziale oraz czas potrzebny na złożenie wniosku o pozwolenia na przywóz, nie będzie możliwe zachowanie odnośnego terminu. Dlatego też art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 powinien mieć również zastosowanie do ilości ponownie przydzielonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości zobowiązań dostawy przy przywozie z krajów będących sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami w odniesieniu do produktów objętych kodem CN 1701, wyrażone w tonach ekwiwalentu cukru białego, na okres dostaw 2007/2008, dostosowuje się dla każdego odnośnego kraju wywozu jak określono w załączniku.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006, art. 14 ust. 1 tego rozporządzenia ma zastosowanie do ilości ponownie przydzielonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przywiezionej po dniu 30 czerwca 2008 r.

Artykuł 3

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 77/2008.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1).

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 371/2007 (Dz.U. L 92 z 3.4.2007, s. 6).

(3)  Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Ilości zobowiązań dostawy przy przywozie cukru preferencyjnego z krajów będących sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008, wyrażone w tonach ekwiwalentu cukru białego

Kraje, które podpisały protokół AKP/umowę z Indiami

Zobowiązania dostawy 2007/2008

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Wybrzeże Kości Słoniowej

10 123,12

Fidżi

162 656,25

Gujana

191 368,87

Indie

9 999,83

Jamajka

148 003,16

Kenia

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauritius

476 789,70

Mozambik

5 965,92

Uganda

0,00

Saint Kitts i Nevis

0,00

Surinam

0,00

Suazi

126 027,92

Tanzania

9 672,60

Trinidad i Tobago

0,00

Zambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

RAZEM

1 319 875,62


28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 619/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 164 ust. 2 lit. b) i art. 170 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 różnica między cenami niektórych przetworów mlecznych na rynkach światowych a ich cenami we Wspólnocie może zostać pokryta refundacjami wywozowymi w zakresie niezbędnym, aby produkty te były objęte wywozem w ramach limitów wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2004 (2) ustaliło zasady procedury przetargowej dla refundacji wywozowych w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku objętego kodem ex ex 0402 10 19 9000, naturalnego masła w blokach objętego kodem ex ex 0405 10 19 9700, bezwodnego tłuszczu mlecznego w pojemnikach objętego kodem ex ex 0405 90 10 9000. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne (3) uchyla rozporządzenie (WE) nr 580/2004 z dniem 1 lipca 2008 r.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 należy otworzyć stały przetarg w odniesieniu do produktów ujętych w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia. Jako że rozporządzenie (WE) nr 1454/2007 nie zawiera wszystkich szczegółowych zasad dotyczących sektora mleczarskiego, ujętych dotąd w rozporządzeniu (WE) nr 580/2004, konieczne jest ustanowienie tych zasad z dniem uchylenia tego rozporządzenia. Ze względów praktycznych oraz w celu przejrzystości i uproszczenia wskazane jest przygotowanie jednolitego rozporządzenia zawierającego również szczegółowe przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła (4) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku (5).

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (6) ma zastosowanie do wszystkich pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w sektorze mleczarskim. Pozwolenia wystawione w kontekście przetargu otwartego na mocy tego rozporządzenia odnoszą się do konkretnych produktów, dlatego należy określić szczegółowe zasady odstępstwa od zasad ogólnych dotyczących pozwoleń na wywóz przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 przewiduje, że pozwolenia są wystawiane przez organy krajowe w ciągu 5 dni roboczych od wejścia w życie decyzji Komisji ustalającej maksymalną refundację, oraz określa, że pozwolenie musi stać się ważne w dniu jego faktycznego wydania. Okres ważności należy zatem ustalić w inny sposób niż przewidziano w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, tak aby zapewnić równy okres w odniesieniu do wszystkich wystawionych pozwoleń.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Stały przetarg zostaje ogłoszony w celu określenia refundacji wywozowych na następujące przetwory mleczne, o których mowa w sekcji 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 (7), gwarantując równy dostęp dla wszystkich osób mających siedzibę we Wspólnocie:

a)

naturalne masło w blokach o masie netto co najmniej 20 kg, objęte kodem produktu ex ex 0405 10 19 9700;

b)

bezwodny tłuszcz mleczny w pojemnikach o masie netto co najmniej 20 kg, objęty kodem produktu ex ex 0405 90 10 9000;

c)

odtłuszczone mleko w proszku w workach o masie netto co najmniej 25 kg i zawierających wagowo nie więcej niż 0,5 % domieszek, objęte kodem produktu ex ex 0402 10 19 9000.

Artykuł 2

Miejsca przeznaczenia

Produkty, o których mowa w art. 1, są przeznaczone na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyłączeniem:

a)

państw trzecich: Andory, Liechtensteinu, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Stolicy Apostolskiej (Watykanu);

b)

terytoriów państw członkowskich UE, które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Heligoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, których stosunki zewnętrzne leżą w gestii państwa członkowskiego, a które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru.

Artykuł 3

Przepisy mające zastosowanie

Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zastosowanie mają rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (8), (WE) nr 1282/2006 oraz (WE) nr 1454/2007.

Artykuł 4

Składanie ofert

1.   Oferty mogą być składane jedynie w trakcie okresów przetargowych i są ważne jedynie przez okres przetargowy, w którym zostają zgłoszone.

2.   Każdy okres przetargowy zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w drugi wtorek miesiąca, z uwzględnieniem następujących wyjątków:

a)

w sierpniu zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w trzeci wtorek;

b)

w grudniu zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w pierwszy wtorek.

Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) następnego dnia roboczego.

Każdy okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w trzeci wtorek miesiąca, z uwzględnieniem następujących wyjątków:

a)

w sierpniu kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w czwarty wtorek;

b)

w grudniu kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w drugi wtorek.

Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) poprzedniego dnia roboczego.

3.   Każdy okres przetargowy jest seryjnie numerowany, począwszy od pierwszego przewidzianego okresu.

4.   Oferty są składane właściwym organom państw członkowskich wymienionym w załączniku II.

5.   Oferty są składane oddzielnie, z podziałem na miejsca przeznaczenia, dla każdego z kodów produktów, o których mowa w art. 1.

6.   Oprócz wymogu określonego w art. 3 ust. 5 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1454/2007, oferta wskazuje w sekcji 16 wniosku o pozwolenie kod produktu objętego refundacją wywozową poprzedzony oznaczeniem „ex”, jak wskazano w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Ilości objęte wnioskiem

W przypadku produktów, o których mowa w art. 1, każdy przetarg dotyczy minimalnej ilości przynajmniej 10 ton.

Artykuł 6

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przetargowe wynosi 15 % kwoty ostatniej maksymalnej refundacji przetargowej ustalonej dla danego kodu produktu i danego miejsca przeznaczenia. Zabezpieczenie przetargowe nie może być jednak mniejsze niż 5 EUR na 100 kg.

Artykuł 7

Powiadamianie Komisji o ofertach

W celu zastosowania art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 państwa członkowskie powiadamiają Komisję w ciągu trzech godzin od zakończenia każdego okresu przetargowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, osobno o wszystkich ważnych ofertach na formularzu przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Pozwolenia na wywóz

1.   Artykułu 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 nie stosuje się.

2.   W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 okres ważności pozwolenia na wywóz rozpoczyna się w dniu jego faktycznego wydania, a kończy się na koniec czwartego miesiąca licząc od miesiąca, w którym kończy się okres przetargowy zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 581/2004 i rozporządzenie (WE) nr 582/2004 tracą moc.

Artykuł 10

Wejście w życie i zastosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 128/2007 (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, s. 6).

(3)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 69.

(4)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1543/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 62).

(5)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 67. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1543/2007.

(6)  Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 7).

(7)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

(8)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

A.   Masło 82 %

Państwo członkowskie:

Przyznanie refundacji na masło 82 % objęte kodem produktu ex ex 0405 10 19 9700 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:


1

2

3

4

5

Oferta nr

Oferent nr (1)

Ilość (w tonach)

Miejsce przeznaczenia

Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg)

(w kolejności rosnącej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Bezwodny tłuszcz mleczny

Państwo członkowskie:

Przyznanie refundacji na bezwodny tłuszcz mleczny objęty kodem produktu ex ex 0405 90 10 9000 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:


1

2

3

4

5

Oferta nr

Oferent nr (2)

Ilość (w tonach)

Miejsce przeznaczenia

Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg)

(w kolejności rosnącej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Odtłuszczone mleko w proszku

Państwo członkowskie:

Przyznanie refundacji na odtłuszczone mleko w proszku objęte kodem produktu ex ex 0402 10 19 9000 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:


1

2

3

4

5

Oferta nr

Oferent nr (3)

Ilość (w tonach)

Miejsce przeznaczenia

Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg)

(w kolejności rosnącej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.

(2)  Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.

(3)  Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.


ZAŁĄCZNIK II

Właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1454/2007 oraz w niniejszym rozporządzeniu, do których należy składać oferty:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 620/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2008 (2) ustalone zostały refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych.

(2)

Należy uwzględnić zmiany nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych, wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1499/2007 w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych dla celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 (3). Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 386/2008. Dla zachowania przejrzystości powyższe sprostowania stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 386/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 386/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 386/2008.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258 z 4.10.2007, s. 3). Rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 116 z 30.4.2008, s. 17.

(3)  Dz.U. L 333 z 19.12.2007, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych stosowane od dnia 27 czerwca 2008 r.

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:

L20

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem:

a)

krajów trzecich: Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Lichtensteinu i Stanów Zjednoczonych Ameryki;

b)

terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty; Gibraltaru.

L04

:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia (), Czarnogóra i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

L40

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem:

a)

krajów trzecich: L04, Andory, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chorwacji, Turcji, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki;

b)

terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty; Gibraltaru.


(1)  W odniesieniu do odpowiednich produktów przeznaczonych do wywozu do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu 2008/2009, o których mowa w decyzji 98/486/WE, i przy spełnieniu wymogów rozdziału III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, należy stosować następujące stawki:

a)

produkty objęte kodami taryfowymi CN 0402 10 11 9000 i 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkty objęte kodami taryfowymi CN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 i 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:

L20

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem:

a)

krajów trzecich: Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Lichtensteinu i Stanów Zjednoczonych Ameryki;

b)

terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty; Gibraltaru.

L04

:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia (), Czarnogóra i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

L40

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem:

a)

krajów trzecich: L04, Andory, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chorwacji, Turcji, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki;

b)

terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty; Gibraltaru.

(2)  W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.”


DYREKTYWY

28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/31


DYREKTYWA KOMISJI 2008/64/WE

z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2 lit. c) i d),

po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa nr 2000/29/WE ustanawia środki ochronne przeciwko wprowadzaniu do państw członkowskich z innych państw członkowskich lub krajów trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych. Ustanawia ona również określone strefy uznawane za strefy chronione.

(2)

Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie ustalono, że tylko niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia z gatunków Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. oraz Solanaceae stwarzają zagrożenie rozprzestrzenienia się Heliothis armigera Hübner. Jako że ryzyko rozprzestrzeniania się tego organizmu jest ograniczone do tych roślin, organizm ten powinien zostać skreślony z załącznika I do dyrektywy 2000/29/WE, który nakłada ogólny zakaz, a wpisany do załącznika II do powyższej dyrektywy, który wprowadza zakaz wyłącznie w odniesieniu do określonych roślin stwarzających zagrożenie. Ponadto nazwa Heliothis armigera Hübner powinna zostać zmieniona na Helicoverpa armigera (Hübner), zgodnie z jej ostatnio zmienioną nazwą naukową.

(3)

Z informacji dostarczonych przez państwa członkowskie jasno wynika, że Colletotrichum acutatum Simmonds powszechnie występuje na terenie Wspólnoty. Dlatego też organizm ten nie powinien znajdować się już w wykazie organizmów szkodliwych zawartym w dyrektywie 2000/29/WE i nie należy już podejmować środków ochronnych w ramach tej dyrektywy w odniesieniu do tego organizmu. Załącznik II do decyzji 2000/29/WE należy zatem odpowiednio zmienić.

(4)

Z informacji dostarczonych przez Portugalię wynika, że wirus tristeza cytrusowych (izolaty europejskie) występuje obecnie na Maderze. Ta część terytorium portugalskiego nie powinna więc już być uznawana za strefę chronioną w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu i należy odpowiednio zmienić załączniki II i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(5)

Z informacji dostarczonych przez Hiszpanię wynika, że Thaumetopoea pityocampa (Den. oraz Schiff.) występuje obecnie na Ibizie. Ta część terytorium hiszpańskiego nie powinna więc już być uznawana za strefę chronioną w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu i należy odpowiednio zmienić załączniki II i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(6)

Z informacji dostarczonych przez Słowenię wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w regionach Koroška i Notranjska. Tych regionów nie należy już więc uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a zatem należy odpowiednio zmienić załączniki II, III i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(7)

Włochy dostarczyły informacje, z których wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w niektórych częściach regionów Emilia-Romania, Lombardia i Veneto. Tych części terytorium Włoch nie należy już więc uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a zatem należy odpowiednio zmienić załączniki II, III i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(8)

Z ustawodawstwa Szwajcarii w dziedzinie ochrony roślin wynika, że kantonów Berno i Gryzonia nie uznaje się już w Szwajcarii za strefę chronioną pod względem Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Odstępstwo pozwalające na niektóre rodzaje przywozu z tych regionów do niektórych stref chronionych na mocy szczególnych wymogów należy więc wykreślić i zmienić odpowiednio część B załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I–IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I–IV do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i opublikują, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2008 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 1 września 2008 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekażą Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I–IV do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I, część A, sekcja II, pkt a) skreśla się pkt 3;

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji II części A wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pozycji a) po pkt 6.1 dodaje się pkt 6.2 w brzmieniu:

„6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. oraz z rodziny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona.”

(ii)

w pozycji c) skreśla się pkt 2;

b)

w części B wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pozycji a) skreśla się pkt 10.

(ii)

w pkt 2 pozycji b) trzecia kolumna, strefy chronione, otrzymuje następujące brzmienie:

„E, EE, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem obszaru prowincji Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo, gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi w prowincji Padwa i obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT, A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Linz), Styria i Wiedeń), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Notranjska i Maribor), SK (z wyjątkiem gmin Blahová, Horné Mýto i Okoč (okręg Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okręg Levice), Veľké Ripňany (okręg Topoľčany), Málinec (okręg Poltár), Hrhov (okręg Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okręg Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie).”;

(iii)

w pkt 1 pozycji d) trzecia kolumna, strefy chronione, otrzymuje następujące brzmienie:

„EL, F (Korsyka), M, P (z wyjątkiem Madery).”;

3)

w części B załącznika III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 druga kolumna, strefy chronione, otrzymuje następujące brzmienie:

„E, EE, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem obszaru prowincji Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo, gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi w prowincji Padwa i obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT, A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Linz), Styria i Wiedeń), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Notranjska i Maribor), SK (z wyjątkiem gmin Blahová, Horné Mýto i Okoč (okręg Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okręg Levice), Veľké Ripňany (okręg Topoľčany), Málinec (okręg Poltár), Hrhov (okręg Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okręg Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie).”;

b)

W pkt 2 druga kolumna, strefy chronione, otrzymuje następujące brzmienie:

„E, EE, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem obszaru prowincji Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo, gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi w prowincji Padwa i obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT, A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Linz), Styria i Wiedeń), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Notranjska i Maribor), SK (z wyjątkiem gmin Blahová, Horné Mýto i Okoč (okręg Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okręg Levice), Veľké Ripňany (okręg Topoľčany), Málinec (okręg Poltár), Hrhov (okręg Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okręg Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie).”;

4)

w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pkt 27.1 sekcji I, w drugiej kolumnie, szczególne wymogi, określenie „Heliothis armigera Hübner” zastępuje się określeniem „Helicoverpa armigera (Hübner)”;

(ii)

w pkt 20 sekcji II, w drugiej kolumnie, szczególne wymogi, określenie „Heliothis armigera Hübner” zastępuje się określeniem „Helicoverpa armigera (Hübner)”;

b)

w części B wprowadza się następujące zmiany:

(i)

skreśla się pkt 17;

(ii)

w pkt 21 wprowadza się następujące zmiany:

w drugiej kolumnie, szczególne wymogi, pkt c) otrzymuje brzmienie:

„c)

rośliny pochodzą z jednego z następujących kantonów Szwajcarii: Fryburg, Vaud, Valais; lub”;

trzecia kolumna, strefy chronione, otrzymuje następujące brzmienie:

„E, EE, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem obszaru prowincji Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo, gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi w prowincji Padwa i obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT, A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Linz), Styria i Wiedeń), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Notranjska i Maribor), SK (z wyjątkiem gmin Blahová, Horné Mýto i Okoč (okręg Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okręg Levice), Veľké Ripňany (okręg Topoľčany), Málinec (okręg Poltár), Hrhov (okręg Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okręg Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie).”;

(iii)

w pkt 21.3 wprowadza się następujące zmiany:

w drugiej kolumnie, szczególne wymogi, pkt b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Pochodzą z jednego z następujących kantonów Szwajcarii: Fryburg, Vaud, Valais; lub”;

trzecia kolumna, strefy chronione, otrzymuje następujące brzmienie:

„E, EE, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem obszaru prowincji Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (z wyjątkiem prowincji Rovigo, gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi w prowincji Padwa i obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT, A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Linz), Styria i Wiedeń), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Notranjska i Maribor), SK (z wyjątkiem gmin Blahová, Horné Mýto i Okoč (okręg Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okręg Levice), Veľké Ripňany (okręg Topoľčany), Málinec (okręg Poltár), Hrhov (okręg Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okręg Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie).”;

(iv)

w pkt 31 wprowadza się następujące zmiany:

trzecia kolumna, strefy chronione, otrzymuje następujące brzmienie:

„EL, F (Korsyka), M, P (z wyjątkiem Madery).”.


28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/36


DYREKTYWA KOMISJI 2008/65/WE

z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (1), w szczególności jej art. 7a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy dostosować listę kodów zawartą w załączniku I i Ia do dyrektywy 91/439/EWG.

(2)

Kod wspólnotowy 78, ograniczający prawo do prowadzenia pojazdów w ramach danej kategorii prawa jazdy tylko do pojazdów z automatyczną skrzynią biegów, powinien zostać zmieniony w świetle postępu naukowego i technicznego dokonanego w tej dziedzinie.

(3)

Minimalne wymagania dotyczące pojazdów egzaminacyjnych, określone w załączniku II do dyrektywy 91/439/EWG, muszą zostać dostosowane do zmiany definicji kodu Wspólnoty 78.

(4)

Minimalne wymagania dotyczące egzaminów praktycznych i teoretycznych, określone w załączniku II do dyrektywy 91/439/EWG, powinny zostać poddane przeglądowi, tak aby były one zgodne z wymogami codziennego ruchu drogowego w przypadku używania tunelów, w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego tych części infrastruktury drogowej.

(5)

Terminy ustanowione w pkt 5.2 i 6.2.5 załącznika II do dyrektywy 91/439/EWG okazały się niewystarczające dla zadowalającego wdrożenia koniecznych środków. Terminy te powinny zostać przedłużone.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/439/EWG.

(7)

Środki przyjęte w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Prawa Jazdy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 91/439/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 4 prawa jazdy oraz w załączniku Ia pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 2 prawa jazdy lit. a) pkt 12, tekst dotyczący kodu Wspólnoty 10.02 otrzymuje brzmienie:

„10.02.

Pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1)”;

2)

w załączniku I pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 4 prawa jazdy oraz w załączniku Ia pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 2 prawa jazdy lit. a) pkt 12, tekst dotyczący kodu Wspólnoty 78 otrzymuje brzmienie:

78.   Ważne tylko dla pojazdów bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1)”;

3)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2.1.3 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

bezpieczna jazda w tunelach drogowych”;

b)

w pkt 5.1 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy zdaje egzamin umiejętności i zachowań w pojeździe bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A i A1), odnotowuje się to w każdym prawie jazdy wydanym na podstawie takiego egzaminu. Prawa jazdy posiadające taką adnotację uprawniają jedynie do prowadzenia pojazdów bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1).

»Pojazd z automatyczną skrzynią biegów« oznacza pojazd, w którym nie ma pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A i A1).”;

c)

w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Pojazdy egzaminacyjne kategorii B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 oraz D1+E, które nie spełniają minimalnych kryteriów podanych powyżej, ale których używano do dnia wskazanego w art. 3 dyrektywy Komisji 2008/65/WE (2), mogą być w dalszym ciągu używane do dnia 30 września 2013 r. Wymagania dotyczące obciążenia tych pojazdów mogą być wdrożone przez państwa członkowskie do dnia 30 września 2013 r.

d)

w pkt 6.2.5 akapit drugi wyrażenie „5 lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy” zastępuje się wyrażeniem „do dnia 30 września 2008 r.”;

e)

w pkt 6.3.8, 7.4.8 oraz 8.3.8 do listy obejmującej specjalne cechy drogi dodaje się słowo „tunele”.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 września 2008 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy albo odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/103/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 344).

(2)  Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 36.”


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/38


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 czerwca 2008 r.

dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

(2008/489/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (2), Portugalia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca.

(2)

Portugalia przyjęła rozporządzenie ministerialne (Portaria nr 358/2008 z dnia 12 maja 2008 r.) zakazujące wywozu z terenu Portugalii kontynentalnej podatnego drewna i roślin, chyba że drewno zostało poddane obróbce termicznej, a rośliny należytym badaniom.

(3)

Portugalia przedstawiła Komisji propozycję planu badań, określonych w art. 4 akapit drugi decyzji 2006/133/WE, dla całego terytorium Portugalii. Propozycja została poddana pod dyskusję Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin w dn. 26–27 maja 2008 r. Komisja, na podstawie wniosków Komitetu, nie zatwierdziła jednak planu z powodu niewystarczającej intensywności monitorowania.

(4)

W dniu 5 czerwca 2008 r. Portugalia poinformowała Komisję o odkryciu, w wyniku nadzwyczajnego postępowania stanowiącego uzupełnienie corocznych badań, nowych ognisk węgorka sosnowca na obszarach Portugalii, gdzie jak dotąd organizm ten nie występował.

(5)

Kontrola, przeprowadzona przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w dn. 2–6 czerwca 2008 r., wykazała, że dostępne dane nie są wystarczające, aby potwierdzić istnienie obszarów w Portugalii, które byłyby wolne od węgorka sosnowca. Ponadto środki wspólnotowe i krajowe nie są w pełni wdrożone.

(6)

Z tego powodu uznaje się, że środki podjęte dotychczas nie wydają się odpowiednie i nie można już wykluczyć natychmiastowego ryzyka rozprzestrzeniania się węgorka sosnowca poza granice Portugalii, spowodowanego przemieszczaniem podatnego drewna, kory i roślin. Ponadto państwa członkowskie inne niż Portugalia powinny mieć jak najszybciej możliwość kontroli nad przemieszczaniem na swoim terytorium podatnego drewna, kory i roślin, pochodzących ze wszystkich części Portugalii.

(7)

W wyniku odnotowanego ostatnio zwiększenia liczby ognisk węgorka sosnowca w Portugalii należy podjąć jak najszybciej działania celem zabezpieczenia terytorium innych państw członkowskich przed węgorkiem sosnowcem oraz ochrony interesów handlowych Wspólnoty z krajami trzecimi. Przemieszczanie podatnego drewna, kory i roślin z Portugalii do innych państw członkowskich oraz krajów trzecich powinno być zabronione, chyba że materiał ten został poddany odpowiedniej obróbce, a rośliny należytym badaniom. Dlatego wymogi dotyczące przemieszczania podatnego drewna, kory i roślin pochodzących z wyznaczonych obszarów, na teren Portugalii inny niż wyznaczone obszary lub do innych państw członkowskich, powinny zostać rozszerzone na jakiekolwiek przemieszczanie z Portugalii do innych państw członkowskich i krajów trzecich. Należy zapewnić identyfikowalność poprzez załączanie paszportu roślin lub oznakowania każdej jednostki w ramach przesyłki. Cel działań kontrolnych prowadzonych przez państwa członkowskie powinien być poszerzony, aby zapewnić kontrolę podatnego drewna, kory i roślin przemieszczanych z Portugalii na ich terytoria.

(8)

W oczekiwaniu na posiedzenie Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin należy podjąć tymczasowe środki ochronne w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się węgorka sosnowca z Portugalii do innych państw członkowskich i krajów trzecich.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji zostaną poddane ponownej ocenie przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Portugalia dba o to, aby spełnione zostały warunki ustanowione w załączniku do niniejszej decyzji w odniesieniu do podatnego drewna, kory i roślin, które mają być przemieszczane z jej terytorium do innych państw członkowskich i krajów trzecich.

2.   Państwa członkowskie przeznaczenia, inne niż Portugalia, mogą poddać badaniom na obecność Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) przesyłki zawierające podatne drewno, korę i rośliny przywiezione z Portugalii i przemieszczone na ich terytorium.

3.   Niniejsza decyzja nie narusza postanowień decyzji 2006/133/WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51).

(2)  Dz.U. L 52 z 23.2.2006, s. 34. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/378/WE (Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 22).


ZAŁĄCZNIK

W przypadku przemieszczenia z Portugalii do innych państw członkowskich i krajów trzecich:

a)

podatnym roślinom towarzyszy paszport roślin przygotowany i wydany zgodnie z przepisami dyrektywy Komisji 92/105/EWG (1), po:

poddaniu roślin urzędowej kontroli i stwierdzeniu, że są one wolne od oznak i objawów porażenia przez węgorka sosnowca, oraz

stwierdzeniu braku objawów występowania węgorka sosnowca w miejscu produkcji lub jego bezpośrednim sąsiedztwie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji;

b)

podatnemu drewnu i oddzielonej korze, innym niż drewno w postaci:

wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych,

skrzyń, klatek lub bębnów,

palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych,

drewna sztauerskiego, przekładek drewnianych i wsporników,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie krągłej powierzchni, towarzyszy paszport roślin, o którym mowa w pkt a), po poddaniu drewna lub oddzielonej kory właściwej obróbce termicznej przy minimalnej temperaturze rdzenia drewna wynoszącej 56 °C przez 30 minut w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowca;

c)

podatnemu drewnu w formie wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych towarzyszy paszport roślin, o którym mowa w pkt a), po poddaniu go właściwemu zabiegowi fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowca;

d)

podatne drewno w formie drewna sztauerskiego, przekładek drewnianych i wsporników, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie krągłej powierzchni oraz drewno w formie skrzyń, klatek, bębnów oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich bez względu na to, czy są w danej chwili używane do transportu wszelkiego rodzaju przedmiotów, jest poddawane jednemu z zatwierdzonych środków wyszczególnionych w załączniku I do międzynarodowych standardów dla środków sanitarnych FAO (ISPM nr 15): Wytyczne do przepisów dotyczących drzewnych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym. Umieszcza się na nim oznakowanie umożliwiające identyfikację miejsca przeprowadzenia zabiegu i osób, które go przeprowadziły, lub towarzyszy mu paszport roślin, o którym mowa w pkt a) zaświadczający, że środki te zostały podjęte.

Portugalia dba o to, aby paszport roślin, o którym mowa w pkt a), lub oznakowanie zgodne z międzynarodowymi standardami dla środków sanitarnych FAO (ISPM nr 15) były załączane do każdej przemieszczanej jednostki podatnego drewna, kory i roślin.


(1)  Dz.U. L 4 z 8.1.1993, s. 22.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/41


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUSEC/2/2008

z dnia 24 czerwca 2008 r.

dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

(2008/490/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2007/406/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga) (1), w szczególności jego art. 8.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 marca 2008 r. szefem doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga („EUSEC DR Konga”) mianowany został pan Michel SIDO.

(2)

W dniu 23 czerwca 2008 r. pan Michel SIDO złożył rezygnację z funkcji szefa misji.

(3)

Sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel zaproponował mianowanie Jeana-Paula MICHELA na nowego szefa misji EUSEC DR Konga,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan Jean-Paul MICHEL zostaje niniejszym mianowany szefem misji EUSEC DR Konga.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 lipca 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

M. IPAVIC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 52.


28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/42


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/491/WPZiB

z dnia 26 czerwca 2008 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 2 maja 2005 r. Unia Europejska prowadzi misję doradczą i pomocową w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga). Aktualny mandat misji określony jest wspólnym działaniem 2007/406/WPZiB (1) i wygasa w dniu 30 czerwca 2008 r.

(2)

Należy przedłużyć mandat misji na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 lipca 2008 r.

(3)

W ramach poparcia Unii Europejskiej dla władz Konga w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa DRK można by również zwrócić szczególną uwagę na sformułowanie warunków dotyczących organizacji przyszłych Sił Szybkiego Reagowania określonych przez rząd DRK w ramach ogólnego planu reformy armii. Szczególny nacisk należy położyć na rolę „zasobów ludzkich”.

(4)

Oświadczenia o zobowiązaniach podpisane w Gomie w dniu 23 stycznia 2008 r. pomiędzy rządem DRK i ugrupowaniami zbrojnymi działającymi w regionie Kivu zapoczątkowały proces pokojowy w Kivu. Proces ten jest popierany przez wspólnotę międzynarodową, w tym Unię Europejską, za pośrednictwem specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) na region Wielkich Jezior Afrykańskich. Misja EUSEC DR Konga powinna przyczynić się do starań SPUE w ramach działań prowadzonych na rzecz realizacji oświadczeń o zobowiązaniach z Kivu.

(5)

Na pokrycie wydatków związanych z misją należy przewidzieć nową finansową kwotę referencyjną na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

(6)

Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK) może ulec pogorszeniu, wywołując potencjalnie poważne reperkusje wpływające na proces umacniania demokracji, państwa prawnego oraz międzynarodowego i regionalnego bezpieczeństwa. Kontynuowanie zaangażowania wysiłków politycznych i zasobów UE pozwoli na umocnienie stabilności w regionie.

(7)

Wspólne działanie 2007/406/WPZiB powinno zatem zostać zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2007/406/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

Art. 2 lit. a)–e) otrzymują brzmienie:

„a)

zapewnienie władzom kongijskim doradztwa oraz wsparcia w ich działaniach na rzecz integracji, restrukturyzacji i odbudowy armii kongijskiej, w szczególności przez:

przyczynienie się do opracowania różnych krajowych koncepcji i polityk, w tym do prac nad aspektami horyzontalnymi obejmującymi całość dziedzin związanych z reformą sektora bezpieczeństwa w DRK;

zapewnienie wsparcia komitetom oraz organom związanym z tymi pracami, jak również przyczynienie się do określenia priorytetów oraz konkretnych potrzeb Kongijczyków;

przyczynianie się – między innymi poprzez zapewnienie wiedzy fachowej dotyczącej doboru i przeszkolenia personelu oraz oceny potrzeb w zakresie infrastruktury i sprzętu – do określania warunków dotyczących organizacji Sił Szybkiego Reagowania i ich stopniowego wdrażania w ramach ogólnego planu reformy wojska i z poszanowaniem zasad w dziedzinie praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego, w kwestii płci oraz odnośnie do dzieci w konfliktach zbrojnych;

b)

prowadzenie i zakończenie realizacji projektu wsparcia technicznego dotyczącego modernizacji łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK, zwanego dalej »projektem dotyczącym łańcucha płatności«, tak aby wykonać zadania określone w ogólnej koncepcji w odniesieniu do tego projektu;

c)

w oparciu o projekt dotyczący łańcucha płatności wspieranie roli zasobów ludzkich i opracowanie ogólnej polityki zasobów ludzkich;

d)

identyfikacja różnych projektów i opcji, w zakresie których Unia Europejska lub państwa członkowskie mogą zdecydować o udzieleniu wsparcia w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa, i przyczynienie się do ich opracowania;

e)

nadzór i zapewnienie realizacji – we współpracy z Komisją – konkretnych projektów finansowanych lub inicjowanych przez państwa członkowskie w ramach celów misji;

f)

w razie potrzeby wspieranie SPUE w ramach działań prowadzonych przez komitety na rzecz procesu pokojowego w Kivu;

oraz

g)

przyczynianie się do zapewnienia spójności wysiłków podejmowanych w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa.”;

2)

Art. 3 lit. a) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

komórka wsparcia, oraz”;

3)

W art. 3 lit. c) tiret drugie wyrazy „lotny zespół ekspertów uczestniczący” zastępuje się wyrazami „lotne zespoły ekspertów uczestniczące”;

4)

W art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Szef misji odpowiada za bieżące zarządzanie misją oraz za sprawy personalne i dyscyplinarne.”;

b)

ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2.   W ramach mandatu misji, o którym mowa w art. 2 lit. e), szef misji jest upoważniony do korzystania z wkładów finansowych państw członkowskich.”;

5)

Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. wynosi 9 700 000 EUR.

Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosi 8 450 000 EUR.”;

6)

skreśla się art. 15;

7)

art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze wspólne działanie stosuje się do dnia 30 czerwca 2009 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 52.


Sprostowania

28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/44


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176 z dnia 30 czerwca 2006 r. )

Strona 54, art. 4 ust. 1:

zamiast:

„Wniosek o pozwolenie na przywóz ryżu Basmati zawiera:”,

powinno być:

„Pozwolenie na przywóz ryżu Basmati zawiera:”.