ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 164

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
25 czerwca 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

16

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) ( 1 )

19

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/483/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

41

 

 

2008/484/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883)  ( 1 )

43

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Wspólne działanie Rady 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

44

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( Dz.U. L 286 z 31.10.2007 )

46

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 595/2008

z dnia 16 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W interesie Wspólnoty leży zawieszenie, częściowe lub całkowite, ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu nowych produktów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 (1).

(2)

Kody CN i TARIC 5603121020 i 8504408420 dla dwóch produktów aktualnie uwzględnionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu, ponieważ utrzymanie zawieszeń ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej nie leży już w interesie Wspólnoty.

(3)

Ponadto opis ośmiu produktów wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. W związku z tym produkty te należy uznać za wykreślone z wykazu i dodać je do niego jako nowe produkty.

(4)

Doświadczenie wskazuje, że konieczne jest ustanowienie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, po to, by zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na przeszkodzie wcześniejszemu wycofaniu niektórych środków lub ich podtrzymaniu po zakończeniu okresu obowiązywania, jeżeli przedstawione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji z roku 1998 dotyczącym zawieszenia autonomicznych taryf i kontyngentów taryfowych (2).

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Mając na uwadze znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w pkt 1.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie.

(7)

W związku z tym, że zawieszenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, muszą stać się skuteczne od dnia 1 lipca 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 158 z 29.6.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1527/2007 (Dz.U. L 349 z 31.12.2007, s. 7).

(2)  Dz.U. C 128 z 25.4.1998, s. 2.


ZAŁĄCZNIK I

Produkty, o których mowa w art. 1 ust. 1:

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

ex 2008 60 19

30

Czereśnie z dodatkiem spirytusu, o zawartości cukru 9 % masy lub bez zawartości cukru, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, z pestką, stosowane w produktach czekoladowych (1)

10 % (2)

1.7.2008–31.12.2012

ex 2008 60 39

30

ex 2835 10 00

10

Monohydrat podfosforynu sodu

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 2839 19 00

10

Dikrzemian disodu

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 2841 80 00

10

Wolframian diamonu (parawolframian amonu)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 2850 00 20

30

Azotek tytanu o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 2930 90 85

82

4-toluenosulfinian sodu

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 2930 90 85

83

Metylo-p-tolilo sulfon

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on (Benzoizotiazolinon (BIT))

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3808 93 15

10

Preparat na bazie koncentratu zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy aktywnego składnika chwastobójczego Penoxsulam w postaci zawiesiny wodnej

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3815 19 90

41

Katalizatory w postaci tabletek zawierające 60 % (± 2 %) masy tlenku miedzi na nośniku z tlenku glinu

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3815 90 90

85

Katalizator na bazie glinokrzemianu (zeolitu), służący do alkilacji węglowodorów aromatycznych, transalkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych lub oligomeryzacji alkenów (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3824 90 97

70

Pasta zawierająca 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy miedzi, zawierająca również tlenki nieorganiczne, etylocelulozę i rozpuszczalnik

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3824 90 97

78

Mieszanka fitosteroli otrzymanych z drewna i olejów drewnopochodnych (olej talowy) w postaci proszku o wielkości cząstek nie większej niż 300 μm, zawierająca:

60 % masy, ale nie więcej niż 80 % masy sitosteroli,

nie więcej niż 15 % masy kampesteroli,

nie więcej niż 5 % masy stigmasteroli,

nie więcej niż 15 % masy betasitostanoli

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3904 10 00

20

Proszek poli(chlorku winylu) niezmieszany z innymi substancjami o stopniu polimeryzacji 1 000 (± 100) jednostek monomerów, współczynniku przenikania ciepła (wartość K) 60 lub więcej, ale nie więcej niż 70, gęstości nasypowej 35 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,55 g/cm3, zawartości składników lotnych mniejszej niż 0,35 % masy, średniej wielkości ziarna 40 μm lub większej, ale nie większej niż 70 μm, oraz frakcji przesiewowej o wielkości oczek 120 μm nie więcej niż 1 % masy, niezawierający monomerów octanu winylu, do produkcji separatorów baterii (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3919 10 69

91

Taśma z pianki akrylowej, pokryta z jednej strony klejem aktywowanym na gorąco lub akrylowym klejem przylepcowym oraz z drugiej strony akrylowym klejem przylepcowym i arkuszem rozdzielającym, o wytrzymałości na zdzieranie pod kątem 90° większej niż 25 N/cm (jak określono metodą ASTM D 3330)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3919 90 69

96

ex 3919 90 69

97

Rolki zorientowanej dwuosiowo folii polipropylenu:

z warstwą samoprzylepną,

o szerokości 363 mm lub większej, ale nie większej niż 507 mm,

o całkowitej grubości folii 10 μm, ale nie więcej niż 100 μm,

do ochrony wyświetlaczy LCD podczas produkcji modułów LCD (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3920 62 19

80

Folia z poli(tereftalenu etylenu), o grubości nieprzekraczającej 20 μm, powleczona z obu stron warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerycznej zawierającej rozproszoną krzemionkę o grubości nieprzekraczającej 2 μm

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 3920 62 19

82

ex 3920 92 00

30

Folia poliamidowa o grubości nieprzekraczającej 20 μm, powleczona z obu stron warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerycznej zawierającej rozproszoną krzemionkę o grubości nieprzekraczającej 2 μm

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 5603 11 10

20

Włóknina o masie nie większej niż 20 g/m2, zawierająca włókna typu spunbonded i zgrzewalne, ułożone warstwami, przy czym dwie warstwy zewnętrzne zawierają drobne włókna ciągłe (średnica nie mniejsza niż 10 μm, ale nie większa niż 20 μm), a warstwa środkowa zawiera bardzo drobne włókna ciągłe (średnica nie mniejsza niż 1 μm, ale nie większa niż 5 μm), przeznaczona do produkcji pieluszek i wkładek dla niemowląt i podobnych artykułów higienicznych (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

Włókniny:

o masie powierzchniowej 30 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 60 g/m2,

zawierające włókna z polipropylenu lub z polipropylenu i polietylenu,

nawet z nadrukiem, w których:

po jednej stronie 65 % powierzchni całkowitej zajmują okrągłe pęczki o średnicy 4 mm, składające się z przymocowanych, wystających, niepołączonych, skręconych włókien odpowiednich do szczepienia materiałów z wytłaczanymi haczykami, a pozostałe 35 % powierzchni stanowią włókna połączone,

po drugiej stronie powierzchnia jest gładka i bez tekstury,

stosowane do produkcji pieluch i wkładek dla niemowląt i podobnych artykułów higienicznych (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 7005 10 25

10

Szkło typu „float”:

o grubości 2,0 mm lub większej, ale nie przekraczającej 2,4 mm,

powlekane z jednej strony warstwą odblaskową ditlenku cyny z domieszką fluoru

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 7005 10 30

10

Szkło typu „float”:

o grubości 4,0 mm lub większej, ale nie przekraczającej 4,2 mm,

o przepuszczalności światła 91 % lub większej mierzonej z użyciem źródła światła typu D,

powlekane z jednej strony warstwą odblaskową ditlenku cyny z domieszką fluoru

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 7006 00 90

60

Sodowo-wapniowe płyty szklane o:

temperaturze zanikania naprężeń ponad 570 °C,

grubości 1,7 mm lub większej, ale nie przekraczającej 2,9 mm,

wymiarach 1 144 mm (± 0,5 mm) x 670 mm (± 0,5 mm) lub 1 164 mm (± 0,5 mm) x 649 mm (± 0,5 mm),

oraz nawet z:

warstwą tlenku indu i cyny, lub

siatką elektrod ze srebrnej pasty pokrytą materiałem dielektrycznym

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8529 90 92

46

ex 7007 19 20

20

Płyta szklana hartowana lub częściowo hartowana o przekątnej 81 cm lub większej, ale nie przekraczającej 186 cm, o jednej lub większej liczbie warstw polimerowych, nawet malowana, nawet z kolorową lub czarną ceramiką wokół krawędzi, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 8528 (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 7606 12 10

10

Taśma ze stopu glinu i magnezu zawierająca:

93,3 % masy lub więcej glinu,

2,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy magnezu, oraz

nie więcej niż 1,8 % masy innych pierwiastków,

w rolkach, o grubości 0,14 mm lub większej, ale nie większej niż 0,40 mm, i szerokości 12,5 mm lub większej, ale nie większej niż 89 mm, o wytrzymałości na rozciąganie 285 N/mm2 lub większej oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu wynoszącym 1,0 % lub większym

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 7607 11 90

20

ex 7607 20 99

10

Folia powlekana aluminium o grubości całkowitej nie większej niż 0,123 mm, składająca się z warstwy aluminium o grubości nie większej niż 0,040 mm, podłoża z folii poliamidowych i polipropylenowych oraz powłoki ochronnej zabezpieczającej przed korozją powodowaną przez kwas fluorowodorowy, do stosowania w produkcji baterii litowo-polimerowych (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8108 90 30

10

Pręty ze stopu tytanu zgodne z normą EN-2002-1 lub EN 4267

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8108 90 30

20

Sztaby, pręty, druty ze stopu tytanu i aluminium, zawierające 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium, stosowane w produkcji tłumików i rur wydechowych objętych podpozycją 8708 92 lub 8714 19 (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8108 90 50

30

Stop tytanowo-krzemowy o zawartości co najmniej 0,15 %, lecz nie więcej niż 0,60 % masy krzemu, w arkuszach lub rolkach, do stosowania w produkcji:

układów wydechowych silników spalinowych, lub

rur i przewodów rurowych objętych podpozycją 8108 90 60 (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8108 90 50

40

Blacha ze stopu tytanu do produkcji części konstrukcyjnych statków powietrznych (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8108 90 50

50

Płyty, blachy, paski i folie ze stopu tytanu, miedzi i niobu, zawierające 0,8 % lub więcej, ale nie więcej niż 1,2 % masy miedzi i 0,4 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,6 % masy niobu

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8113 00 90

10

Płytka nośna z karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC-9) przeznaczona dla obwodów elektronicznych

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8407 33 90

10

Silniki tłokowe z zapłonem iskrowym lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm3 i mocy nie mniejszej niż 6 kW, ale nie przekraczającej 20,0 kW, do produkcji:

samobieżnych kosiarek z siedzeniem, do pielęgnacji trawników, objętych podpozycją 8433 11 51,

ciągników objętych podpozycją 8701 90 11, których główną funkcją jest funkcja kosiarki,

kosiarek z silnikiem czterosuwowym o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm3 objętych podpozycją 8433 20 10, lub

pługów odśnieżających lemieszowych i wirnikowych objętych podpozycją 8430 20 (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8407 90 10

20

Dwusuwowe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej cylindra nieprzekraczającej 125 cm3, do produkcji kosiarek do trawy objętych podpozycją 8433 11 lub pługów odśnieżających lemieszowych i wirnikowych objętych podpozycją 8430 20 (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 8536 69 90

20

Gniazdo podłączeniowe stosowane w produkcji odbiorników telewizyjnych LCD (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 9001 20 00

10

Materiał składający się z folii polaryzacyjnej, nawet w rolkach, wzmocniony po jednej lub obu stronach przezroczystym materiałem

0 %

1.7.2008–31.12.2012

ex 9405 40 39

10

Moduł oświetleniowy otoczenia o długości od 300 mm do 600 mm, oparty na elemencie oświetleniowym składającym się z szeregu 3 lub więcej, ale nie więcej niż 9 diod elektroluminescencyjnych ze specyficznym mikroukładem, emitujących czerwone, zielone i niebieskie światło, zamontowanych na płytce obwodów drukowanych ze światłem padającym z przodu i/lub tyłu odbiornika telewizyjnego z płaskim ekranem (1)

0 %

1.7.2008–31.12.2008


(1)  Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym we właściwych przepisach wspólnotowych (zob. art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 – Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).

(2)  Stosowana jest dodatkowa stawka specyficzna.


ZAŁĄCZNIK II

Produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2:

Kod CN

TARIC

3815 90 90

85

3919 10 69

91

3919 90 69

96

5603 11 10

20

5603 11 90

20

5603 12 10

20

5603 12 90

50

7607 20 99

10

8108 90 50

30

8407 33 90

10

8407 90 80

10

8407 90 90

10

8407 90 10

20

8504 40 84

20

9001 20 00

10


25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 596/2008

z dnia 24 czerwca 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

41,8

MK

36,3

TR

58,4

ZZ

45,5

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

111,0

ZZ

96,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

98,7

ZZ

157,7

0805 50 10

AR

131,4

TR

135,6

US

93,5

ZA

109,1

ZZ

117,4

0808 10 80

AR

87,1

BR

88,6

CL

108,3

CN

76,2

NZ

121,0

US

94,9

UY

85,9

ZA

94,1

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

189,3

US

236,6

ZZ

182,5

0809 20 95

TR

382,4

US

353,8

ZZ

368,1

0809 30 10, 0809 30 90

IL

144,8

US

245,1

ZZ

195,0

0809 40 05

IL

157,7

TR

131,9

ZZ

144,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 597/2008

z dnia 24 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie Komisji 2007/19/WE z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w dyrektywie Rady z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiającej wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (2) wyjaśniono, że uszczelki do zakrywek wchodzą w zakres dyrektywy Komisji 2002/72/WE (3). Stanowi ona, że państwa członkowskie do dnia 1 maja 2008 r. muszą przyjąć środki umożliwiające swobodny obrót uszczelkami do zakrywek, jeśli nie przekraczają one limitów migracji specyficznej (SML) określonych w zmienionej dyrektywie 2002/72/WE. Zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2007/19/WE państwa członkowskie z dniem 1 lipca 2008 r. muszą zakazać produkcji i przywozu niespełniających wymogów uszczelek do zakrywek.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 (4) reguluje wprowadzanie do obrotu uszczelek do zakrywek, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2007/19/WE w okresie przejściowym poprzedzającym wdrożenie tej dyrektywy. Ustala ono przejściowe SML dla sumy plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek, tak aby swobodny obrót tymi produktami nie był zagrożony, aby zakrywki i środki spożywcze stwarzające znaczne zagrożenie były niezwłocznie usuwane z obrotu, a równocześnie aby przemysł miał wystarczającą ilość czasu na dokończenie opracowywania uszczelek zgodnych z SML określonymi w dyrektywie 2002/72/WE zmienionej dyrektywą 2007/19/WE. Ustalono, że okres przejściowy zakończy się dnia 30 czerwca 2008 r.

(3)

W grudniu 2007 r. przemysł spożywczy i producenci zakrywek poinformowali Komisję, że w lipcu 2008 r. zbyt mało zakrywek testowanych pod względem zgodności z dyrektywą 2002/72/WE będzie dostępnych na rynku na potrzeby pakowania przez przemysł spożywczy szczególnych rodzajów żywności, takich jak żywność w oleju, pesto i tłuste sosy. Niektóre z opracowanych rozwiązań nie mogą być stosowane do wszystkich rodzajów produktów. Inne nie mogą być stosowane w zakrywkach wszystkich rozmiarów. W przypadku wielu rozwiązań nie jest jeszcze znana szczelność zamknięcia w razie długotrwałego przechowywania ani właściwości w zakresie migracji.

(4)

Zakrywki zgodne z wymaganiami dyrektywy 2007/19/WE będą dostępne dopiero od lipca 2008 r. i z tą datą rozpocznie się testowanie przez przemysł spożywczy rozwiązań możliwych do zastosowania w zakrywkach. Biorąc pod uwagę fakt, że tłuste produkty żywnościowe pakowane z użyciem tych zakrywek są produkowane sezonowo i że producenci żywności potrzebują pewnej ilości czasu na testowanie i wybór rozwiązań odpowiednich do swoich produktów, niezbędne jest ustanowienie kolejnego okresu przejściowego, w trakcie którego zakrywki zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 372/2007 mogą być używane do pakowania żywności w drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2007/19/WE. Zgodnie z lit. d) wspomnianego akapitu trzeciego okres przejściowy zakończy się dnia 30 kwietnia 2009 r.

(5)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 372/2007 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 372/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

W drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2007/19/WE zakrywki zawierające warstwy lub powłoki z tworzyw sztucznych tworzące uszczelki w tych zakrywkach, które łącznie składają się z co najmniej dwóch warstw materiałów różnego rodzaju, mogą być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie, jeśli są zgodne z ograniczeniami i specyfikacjami opisanymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”;

2)

w art. 2 datę „30 czerwca 2008 r.” zastępuje się datą „30 kwietnia 2009 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

(2)  Dz.U. L 91 z 31.3.2007, s. 17. Sprostowanie w Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 50.

(3)  Dz.U. L 220 z 15.8.2002, s. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/39/WE (Dz.U. L 63 z 7.3.2008, s. 6).

(4)  Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 9.


25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 598/2008

z dnia 24 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 121 lit. d) w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z uproszczeniem norm handlowych odnoszących się do jaj państwa członkowskie powinny zwalniać z wymogu znakowania wyłącznie na wniosek podmiotów gospodarczych. Jednakże w celu umożliwienia administracjom państw członkowskich wdrożenia nowych przepisów ustanowiono, w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (2), rozsądny okres przejściowy o długości jednego roku, trwający od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w odniesieniu do obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przetworzenia, uprzednio wyprodukowanych we Wspólnocie albo w krajach trzecich.

(2)

Od dnia 1 lipca 2008 r. pochodzące ze Wspólnoty jaja przeznaczone do przetworzenia mogą nie być objęte wymogiem znakowania na podstawie decyzji właściwych organów państw członkowskich. Dla produktów przywożonych z krajów trzecich nie przewidziano podobnych środków. W odniesieniu do klauzuli narodowej ustanowionej w art. 2.1 Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu takie ewentualne zwolnienie z wymogu znakowania powinno mieć zastosowanie przy jednoczesnym poszanowaniu zasady niedyskryminacji produktów przywożonych z krajów trzecich.

(3)

W przypadku przyznania takiego zwolnienia z wymogu znakowania należy ustanowić przepisy mające na celu kontrolę ostatecznego przeznaczenia takich nieoznakowanych jaj w przemyśle spożywczym.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 589/2008.

(5)

W celu uniknięcia nierównego traktowania jaj wyprodukowanych we Wspólnocie i jaj przywożonych do Wspólnoty po upływie okresu przejściowego niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 lipca 2008 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 589/2008 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Znakowanie jaj dostarczanych bezpośrednio do przemysłu spożywczego

1.   O ile przepisy sanitarne nie stanowią inaczej, państwa członkowskie mogą zwolnić przedsiębiorstwa z obowiązku znakowania jaj ustanowionego w załączniku XIV część A III ust. 1 oraz w załączniku XIV część A IV ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na wniosek tych przedsiębiorstw, w przypadku gdy jaja są dostarczane do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji.

2.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

a)

państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca produkcji, przed przystąpieniem do jakiejkolwiek dostawy odpowiednio informują właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich o przyznaniu zwolnienia z obowiązku znakowania;

b)

gdy zwolnienie dotyczy dostawcy, którego siedziba znajduje się w kraju trzecim, jaja dostarczane są dla przemysłu w celu przetworzenia pod warunkiem, że ich ostateczne przeznaczenie podlega kontroli właściwych organów państwa członkowskiego przyznającego zwolnienie;

c)

dostawa podlega całkowicie odpowiedzialności przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, które w związku z tym zobowiązuje się do wykorzystania jaj wyłącznie w celu przetworzenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 132 z 24.5.2007, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1336/2007 (Dz.U. L 298 z 16.11.2007, s. 3). Rozporządzenie (WE) nr 557/2007 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 589 (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6) od dnia 1 lipca 2008 r.


25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 599/2008

z dnia 24 czerwca 2008 r.

wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przywołanie rozporządzenia (WE) nr 382/2008 w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 412/2008 (2) jest błędne.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 412/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 412/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 98/2008 (Dz.U. L 29 z 2.2.2008, s. 5). Rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) z dniem 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 7.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 9 ust. 3 lit. c)

:

w języku bułgarskim

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 412/2008

:

w języku hiszpańskim

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 412/2008

:

w języku czeskim

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 412/2008

:

w języku duńskim

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 412/2008

:

w języku niemieckim

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 412/2008

:

w języku estońskim

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 412/2008

:

w języku greckim

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008

:

w języku angielskim

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 412/2008

:

w języku francuskim

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 412/2008

:

w języku włoskim

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 412/2008

:

w języku łotewskim

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 412/2008

:

w języku litewskim

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 412/2008

:

w języku węgierskim

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 412/2008/EK rendelet

:

w języku maltańskim

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru. 412/2008

:

w języku niderlandzkim

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 412/2008

:

w języku polskim

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 412/2008

:

w języku portugalskim

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 412/2008

:

w języku rumuńskim

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 412/2008

:

w języku słowackim

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 412/2008

:

w języku słoweńskim

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 412/2008

:

w języku fińskim

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 412/2008

:

w języku szwedzkim

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 412/2008”


DYREKTYWY

25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/19


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/56/WE

z dnia 17 czerwca 2008 r.

ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wody morskie podlegające suwerenności i jurysdykcji państw członkowskich Unii Europejskiej obejmują wody Morza Śródziemnego, Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego, w tym wody otaczające Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie.

(2)

Oczywiste jest, że presja na naturalne zasoby morskie i popyt na usługi związane z wykorzystywaniem ekosystemów morskich jest często zbyt wysoka i że Wspólnota musi zredukować swoje oddziaływanie na wody morskie niezależnie od miejsca występowania jego skutków.

(3)

Środowisko morskie jest cennym dziedzictwem, które należy chronić, zachować oraz, w miarę możliwości, odnawiać w sposób pozwalający w ostatecznym rozrachunku na utrzymanie różnorodności biologicznej oraz zachowanie zróżnicowanego i dynamicznego charakteru oceanów i mórz, które są czyste, zdrowe i urodzajne. W tym względzie niniejsza dyrektywa powinna m.in. promować włączenie kwestii środowiskowych do wszystkich właściwych dziedzin polityki oraz stanowić filar dotyczący środowiska w przyszłej polityce morskiej Unii Europejskiej.

(4)

Zgodnie z decyzją nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającą szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (4) opracowano strategię tematyczną dotyczącą ochrony i zachowania środowiska morskiego w celu wspierania zrównoważonego użytkowania mórz oraz zachowania ekosystemów morskich.

(5)

Opracowanie i realizacja strategii tematycznej powinny służyć zachowaniu ekosystemów morskich. Podejście to powinno objąć obszary chronione i dotyczyć wszelkiej działalności człowieka, która oddziałuje na środowisko morskie.

(6)

Istotnym wkładem w osiąganie dobrego stanu środowiska zgodnie z niniejszą dyrektywą jest ustanowienie chronionych obszarów morskich, łącznie z obszarami wyznaczonymi lub które mają zostać wyznaczone zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (5) (zwanej dalej „dyrektywą siedliskową”), dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (6) (zwanej dalej „dyrektywą ptasią”) i umowami międzynarodowymi lub regionalnymi, których stronami są Wspólnota Europejska lub zainteresowane państwa członkowskie.

(7)

Ustanowienie tego typu obszarów chronionych na podstawie niniejszej dyrektywy będzie stanowiło ważny krok w kierunku wypełnienia zobowiązań podjętych na światowym szczycie w sprawie zrównoważonego rozwoju oraz w Konwencji o różnorodności biologicznej, przyjętej decyzją Rady 93/626/EWG (7), a także przyczyni się do stworzenia spójnych i reprezentatywnych sieci takich obszarów.

(8)

Przy zastosowaniu do zarządzania działalnością człowieka podejścia opartego na zachowaniu ekosystemu i jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich należy dać pierwszeństwo działaniom zmierzającym do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska morskiego Wspólnoty, do dalszej jego ochrony i zachowania oraz do zapobiegania dalszemu pogarszaniu jego stanu.

(9)

Aby zrealizować te cele, konieczne są przejrzyste i spójne ramy prawne. Ramy te powinny przyczyniać się do zachowania spójności różnych polityk i wspierać włączanie zagadnień dotyczących środowiska do innych polityk, takich jak wspólna polityka rybołówstwa, wspólna polityka rolna i innych stosownych polityk Wspólnoty. Ramy prawne powinny określać ogólne zasady działania i umożliwić podejmowanie działań skoordynowanych, zgodnych i odpowiednio zintegrowanych z działaniami prowadzonymi na podstawie innych przepisów Wspólnoty oraz umów międzynarodowych.

(10)

Zróżnicowanie warunków, problemów i potrzeb różnych regionów lub podregionów morskich składających się na środowisko morskie Wspólnoty sprawia, że konieczne jest wprowadzenie odmiennych, specyficznych rozwiązań. Zróżnicowanie to powinno być uwzględniane na wszystkich etapach przygotowywania strategii morskich, ale zwłaszcza podczas przygotowywania, planowania oraz wprowadzania w życie środków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego Wspólnoty na poziomie regionów i podregionów morskich.

(11)

Każde państwo członkowskie powinno w związku z tym opracować strategię morską dla swoich wód morskich, w której uwzględniona zostanie specyfika tych wód i która będzie jednocześnie odzwierciedlać ogólne perspektywy danego regionu lub podregionu morskiego. Strategie morskie powinny w rezultacie doprowadzić do realizacji programów środków opracowanych w celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu środowiska. Państwa członkowskie nie powinny jednak być zobowiązane do podejmowania szczególnych kroków, w przypadku gdy nie występuje istotne zagrożenie dla środowiska morskiego lub gdy koszty, uwzględniając zagrożenia dla środowiska morskiego, byłyby niewspółmierne, pod warunkiem że każda decyzja o niepodejmowaniu działań jest odpowiednio uzasadniona.

(12)

Wody przybrzeżne, łącznie z dnem morskim i podłożem, stanowią integralną część środowiska morskiego i jako takie powinny zostać objęte niniejszą dyrektywą, o ile danymi aspektami ekologicznymi stanu środowiska morskiego nie zajęto się już w ramach dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (8) lub innych przepisów prawa wspólnotowego w celu zagwarantowania uzupełniania się przepisów i unikania nakładania się ich zakresów.

(13)

Z uwagi na transgraniczny charakter środowiska morskiego państwa członkowskie powinny współpracować, tak aby zapewnić skoordynowane opracowywanie strategii morskich dla każdego regionu lub podregionu morskiego. Ponieważ regiony lub podregiony morskie są użytkowane wspólnie z innymi państwami członkowskimi, a także z państwami trzecimi, państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić ścisłą współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi oraz właściwymi państwami trzecimi. W razie potrzeby i w odpowiednich przypadkach należy w celu zapewnienia takiej koordynacji wykorzystać istniejące struktury instytucjonalne w regionach lub podregionach morskich, w szczególności regionalne konwencje morskie.

(14)

Państwa członkowskie posiadające granice w tym samym regionie lub podregionie morskim objętym niniejszą dyrektywą, gdzie stan morza jest na tyle krytyczny, że konieczne jest natychmiastowe działanie, powinny dążyć do uzgodnienia planu działania, który zakłada wcześniejsze wejście w życie programów środków. Należy wówczas zwrócić się do Komisji, by rozważyła zaoferowanie działań wspierających państwa członkowskie intensywnie dążące do polepszenia środowiska morskiego przez objęcie danego regionu projektem pilotażowym.

(15)

Nie we wszystkich państwach członkowskich występują wody morskie w rozumieniu niniejszej dyrektywy i dlatego skutki przepisów niniejszej dyrektywy, która dotyczy wyłącznie państw członkowskich posiadających dostęp do wód morskich, powinny ograniczać się do tych państw członkowskich.

(16)

Ze względu na konieczność podjęcia działań na poziomie międzynarodowym w celu zapewnienia współpracy i koordynacji, niniejsza dyrektywa powinna dalej zwiększać spójność wkładu Wspólnoty i jej państw członkowskich przewidzianego w umowach międzynarodowych.

(17)

Zarówno Wspólnota, jak i jej państwa członkowskie są stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) zatwierdzonej decyzją Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. dotyczącą zawarcia przez Wspólnotę Europejską konwencji UNCLOS i Porozumienia z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do wdrożenia jej części XI (9). Zobowiązania podjęte przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie w ramach tych umów powinny zatem zostać w pełni uwzględnione w niniejszej dyrektywie. Poza przepisami stosowanymi w odniesieniu do wód morskich stron konwencja UNCLOS obejmuje ogólne obowiązki zagwarantowania, że działania podejmowane pod jurysdykcją lub kontrolą danej strony nie powodują szkód poza jej wodami morskimi oraz unikania sytuacji, w których szkody lub zagrożenia przenoszone są z jednego obszaru na drugi, lub też jeden rodzaj zanieczyszczenia przekształca się w inny.

(18)

W niniejszej dyrektywie powinno się również podtrzymać zdecydowane stanowisko zajęte przez Wspólnotę w związku z Konwencją o różnorodności biologicznej w odniesieniu do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, zapewnienia zrównoważonego użytkowania mającego na celu zachowanie morskiej różnorodności biologicznej oraz stworzenia globalnej sieci morskich obszarów chronionych do 2012 r. Ponadto dyrektywa powinna przyczynić się do realizacji celów Siódmej Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która przyjęła i opracowuje szczegółowy program prac nad morską i przybrzeżną różnorodnością biologiczną, obejmujący szereg celów, założeń i działań zmierzających do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej na poziomie krajowym, regionalnym oraz globalnym, a także do zagwarantowania zdolności ekosystemów morskich do dostarczania zasobów i usług; konferencja ta przyjęła również program prac dotyczący obszarów chronionych w celu utworzenia oraz utrzymania ekologicznie reprezentatywnych krajowych i regionalnych systemów morskich obszarów chronionych do 2012 r. Zobowiązanie do wyznaczenia obszarów Natura 2000 podjęte przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową będzie ważnym wkładem w ten proces.

(19)

Niniejsza dyrektywa powinna przyczynić się do wypełnienia istotnych zobowiązań odnoszących się do ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem podjętych przez Wspólnotę i państwa członkowskie w ramach kilku odpowiednich umów międzynarodowych: Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego zatwierdzonej decyzją Rady 94/157/WE (10), Konwencji o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku zatwierdzonej decyzją Rady 98/249/WE (11) oraz jej nowego załącznika V w sprawie ochrony i zachowania ekosystemów i różnorodności biologicznej obszaru morskiego oraz odpowiadającego mu dodatku 3 zatwierdzonego decyzją Rady 2000/340/WE (12), Konwencji o ochronie środowiska morskiego i obszaru przybrzeżnego Morza Śródziemnego zatwierdzonej decyzją Rady 77/585/EWG (13) oraz jej zmian z 1995 r. zatwierdzonych decyzją Rady 1999/802/WE (14), a także Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniami ze źródeł lądowych zatwierdzonego decyzją Rady 83/101/EWG (15) i jego zmian z 1996 r. zatwierdzonych decyzją Rady 1999/801/WE (16). Niniejsza dyrektywa powinna przyczynić się również do wypełnienia zobowiązań w zakresie ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem podjętych przez państwa członkowskie w ramach Konwencji o ochronie Morza Czarnego przed zanieczyszczeniem, której Wspólnota jeszcze nie jest stroną, lecz ma jedynie status obserwatora.

(20)

Do uczestniczenia w działaniach określonych w niniejszej dyrektywie należy zaprosić kraje trzecie posiadające wody w tych samych regionach lub podregionach morskich co państwo członkowskie; udział tych krajów ułatwi osiągnięcie dobrego stanu środowiska w danych regionach i podregionach morskich.

(21)

Dla osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy zasadnicze znaczenie ma zapewnienie połączenia celów związanych z ochroną, środków związanych z zarządzaniem oraz działań dotyczących monitorowania i oceny, ustanowionych dla środków ochrony przestrzennej, takich jak specjalne obszary ochrony, obszary specjalnej ochrony lub chronione obszary morskie.

(22)

Należy również wziąć pod uwagę różnorodność biologiczną i możliwości w zakresie badań morskich związanych ze środowiskami głębinowymi.

(23)

Z uwagi na fakt, że programy środków realizowane na mocy strategii morskich będą skuteczne jedynie w przypadku gdy zostaną opracowane na podstawie solidnej wiedzy o stanie środowiska morskiego na danym obszarze i jak najlepiej dostosowane do potrzeb występujących na danych wodach w każdym z państw członkowskich – z uwzględnieniem ogólnych perspektyw dla danego regionu lub podregionu morskiego – powinny zostać przyjęte przepisy na poziomie krajowym dotyczące przygotowania stosownych ram polityki opartej na rzetelnej informacji, włączając w to badania dotyczące mórz i działania monitorujące. Na szczeblu wspólnotowym wsparcie badań związanych z tą tematyką powinno być stałym elementem polityk w dziedzinie badań i rozwoju. Ważnym krokiem w tym kierunku jest uwzględnienie zagadnień morskich w siódmym programie ramowym w zakresie badań i rozwoju.

(24)

Jako pierwszy krok w przygotowaniach programów środków państwa członkowskie w danym regionie lub podregionie morskim powinny przeprowadzić analizę cech lub właściwości presji i oddziaływania na swoje wody morskie, identyfikując główne źródła presji i oddziaływania na nie, a także przeprowadzić analizę ekonomiczną i społeczną ich użytkowania oraz kosztów degradacji środowiska morskiego. Jako podstawę do tych analiz można wykorzystać oceny już przeprowadzone w ramach regionalnych konwencji morskich.

(25)

Na podstawie takich analiz państwa członkowskie powinny następnie określić dla swoich wód morskich zbiór właściwości dobrego stanu środowiska. W tym celu należy wprowadzić przepis określający kryteria i standardy metodologiczne, tak aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie regionów i podregionów morskich w zakresie pozwalającym na osiągnięcie dobrego stanu środowiska. Należy je opracować przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

(26)

Kolejnym etapem na drodze do osiągnięcia dobrego stanu środowiska powinno być określenie celów środowiskowych oraz utworzenie programów monitorowania umożliwiających prowadzenie stałej i regularnej oceny stanu danych wód morskich.

(27)

Państwa członkowskie powinny następnie stworzyć i realizować programy środków mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska na danych wodach przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wspólnotowych i międzynarodowych wymogów oraz z uwzględnieniem potrzeb danego regionu lub podregionu morskiego. Środki te należy opracować na podstawie zasady ostrożności oraz zasad podejmowania działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w środowisku w pierwszym rzędzie u źródła oraz zasady „zanieczyszczający płaci”.

(28)

Państwa członkowskie powinny podjąć powyższe kroki ze względu na wymagane precyzyjne określenie najistotniejszych zagadnień. W celu zapewnienia spójności działań prowadzonych na terenie całej Wspólnoty oraz w związku ze zobowiązaniami podjętymi na poziomie światowym ważne jest, aby państwa członkowskie informowały Komisję o podejmowanych krokach, tak aby Komisja mogła ocenić spójność działań w obrębie danego regionu lub podregionu morskiego oraz odpowiednio udzielić wskazówek dotyczących ewentualnych niezbędnych zmian.

(29)

Państwa członkowskie powinny podejmować niezbędne środki w celu osiągnięcia bądź utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego. Należy jednak zaznaczyć, że osiągnięcie bądź utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska pod każdym względem może nie być możliwe w przypadku wszystkich wód morskich do roku 2020. Dlatego z uwagi na rzetelność i wykonalność należy ustanowić przepisy uwzględniające przypadki, kiedy realizacja wyznaczonych ambitnych celów środowiskowych lub osiągnięcie czy też utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska są niemożliwe dla danego państwa członkowskiego.

(30)

W tym kontekście należy przyjąć przepisy dla dwóch przypadków szczególnych. Pierwszy szczególny przypadek dotyczy sytuacji, kiedy państwo członkowskie nie może zrealizować celów środowiskowych z powodu działania lub zaniechania, za które dane państwo członkowskie nie odpowiada, z przyczyn naturalnych, z powodu siły wyższej lub działań podjętych przez to państwo członkowskie ze względu na ważny interes publiczny, który przeważa nad negatywnym oddziaływaniem na środowisko, albo z powodu warunków naturalnych, które nie pozwalają na terminową poprawę stanu wód morskich. Dane państwo członkowskie powinno uzasadnić, dlaczego uważa, że w tym przypadku można mówić o przypadku szczególnym, określić objęty nim obszar oraz zastosować właściwe środki ad hoc służące dalszej realizacji celów środowiskowych, tak aby zapobiegać dalszemu pogarszaniu się stanu wód morskich oraz łagodzić niekorzystny wpływ działań w danym regionie lub podregionie morskim.

(31)

Drugim przypadkiem szczególnym jest sytuacja, kiedy państwo członkowskie określiło problem oddziałujący na stan środowiska jego wód morskich, a nawet całego regionu lub podregionu morskiego, który to problem nie może być jednak rozwiązany przez podjęcie działań na poziomie krajowym lub który jest związany z inną polityką wspólnotową lub umową międzynarodową. W takim przypadku należy dokonać ustaleń dotyczących powiadamiania o tym Komisji w ramach procedury informowania o programach środków i – gdy konieczne są działania Wspólnoty – przekazać właściwe zalecenia Komisji i Radzie.

(32)

Konieczne jest jednak kontrolowanie na poziomie Wspólnoty elastycznego podejścia wprowadzonego dla przypadków szczególnych. W odniesieniu do pierwszego przypadku szczególnego należy zatem starannie rozważyć skuteczność wszelkich środków stosowanych ad hoc. Ponadto w przypadkach gdy dane państwo członkowskie odwołuje się do działań podjętych z uwagi na interes publiczny, Komisja powinna ocenić, czy jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany zachodzące w środowisku morskim na skutek tych działań nie uniemożliwiają w sposób trwały osiągnięcia dobrego stanu środowiska w danym regionie lub podregionie morskim albo w obrębie wód morskich należących do innych państw członkowskich ani temu nie zagrażają. Jeśli Komisja uzna, że zastosowane środki są niewystarczające lub nieodpowiednie, by zapewnić spójność działań w całym danym regionie lub podregionie morskim, powinna udzielić wskazówek dotyczących ewentualnych niezbędnych zmian.

(33)

W odniesieniu do drugiego przypadku szczególnego Komisja powinna rozważyć dany problem i udzielić odpowiedzi w terminie sześciu miesięcy. Komisja powinna odpowiednio uwzględnić zalecenia danego państwa członkowskiego podczas przedstawiania odnośnych wniosków Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(34)

W związku z dynamicznym charakterem ekosystemów morskich i ich naturalną zmiennością, a także z uwagi na fakt, że presje i oddziaływanie na nie mogą się różnić wraz z ewolucją charakteru działalności człowieka oraz zmianami klimatu, określenie dobrego stanu środowiska może z czasem wymagać dostosowania. Zgodnie z tym programy środków na rzecz ochrony środowiska morskiego i zarządzania nim powinny być elastyczne i możliwe do dostosowania do zmian, a także powinny uwzględniać rozwój naukowy i technologiczny. Należy w związku z tym przyjąć przepisy pozwalające na regularną aktualizację strategii morskich.

(35)

Należy również przyjąć przepisy dotyczące publikowania programów środków oraz ich uaktualnionych wersji, a także przekazywania Komisji sprawozdań okresowych opisujących postępy realizacji tych programów.

(36)

Aby zapewnić aktywny udział społeczeństwa w pracach przy opracowywaniu, realizacji oraz uaktualnianiu strategii morskich, powinny zostać przyjęte przepisy dotyczące odpowiedniego informowania społeczeństwa o różnych elementach tych strategii lub ich uaktualnionych wersji, a także przekazywania na wniosek odpowiednich informacji wykorzystywanych przy opracowywaniu strategii morskich, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku.

(37)

Komisja powinna opublikować pierwsze sprawozdanie oceniające wdrożenie niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat po otrzymaniu wszystkich programów środków, najpóźniej do roku 2019. Kolejne sprawozdania Komisja powinna publikować co sześć lat.

(38)

Należy ustanowić przepis dotyczący przyjmowania standardów metodologicznych stosowanych przy ocenie stanu środowiska morskiego, monitorowaniu, ocenie celów środowiskowych oraz przyjmowaniu formatów technicznych do celów przekazywania i przetwarzania danych, zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (17).

(39)

Środki dotyczące zarządzania rybołówstwem mogą być stosowane w ramach wspólnej polityki rybołówstwa określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (18) na podstawie opinii naukowców w celu wspierania osiągnięcia celów wyznaczonych w niniejszej dyrektywie, łącznie z całkowitym zakazem połowów na niektórych obszarach, tak aby zapewnić integralność, strukturę i funkcjonowanie ekosystemów, które mają być utrzymane lub odtworzone, i – w razie potrzeby – aby chronić m.in. tarliska, wylęgarnie i żerowiska. Artykuły 30 i 31 Traktatu Euratom dotyczą kontroli zrzutów i emisji powstających na skutek użytkowania materiałów radioaktywnych i z tego względu niniejsza dyrektywa nie powinna obejmować tych kwestii.

(40)

Wspólna polityka rybołówstwa, w tym również po przyszłej reformie, powinna uwzględniać oddziaływanie rybołówstwa na środowisko oraz cele niniejszej dyrektywy.

(41)

Jeśli państwa członkowskie uznają, że wskazane jest działanie w dziedzinie wspomnianej powyżej lub w innych dziedzinach związanych z inną polityką wspólnotową lub umową międzynarodową, powinny przedstawić odpowiednie zalecenia dotyczące działań wspólnotowych.

(42)

Poważne obawy dotyczące stanu środowiska, zwłaszcza te spowodowane zmianami klimatycznymi, związane z wodami arktycznymi, tj. środowiskiem morskim sąsiadującym ze Wspólnotą i mającym dla niej szczególne znaczenie, należy poddać ocenie instytucji Wspólnoty i mogą one wymagać działań w celu zagwarantowania ochrony środowiska Arktyki.

(43)

Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, mianowicie ochrona i zachowanie środowiska morskiego, zapobieganie pogarszaniu się stanu tego środowiska oraz, w miarę możliwości, przywrócenie stanu tego środowiska na obszarach poddanych niekorzystnemu oddziaływaniu, nie mogą w sposób wystarczający zostać osiągnięte przez państwa członkowskie, ale ze względu na skalę i skutki proponowanego działania lepsze ich osiągnięcie jest możliwe na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(44)

Podstawą programów środków i wynikających z nich działań państw członkowskich powinno być podejście oparte na ekosystemie w zarządzaniu działalnością człowieka oraz zasady, o których mowa w art. 174 Traktatu, w szczególności zasada ostrożności.

(45)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (19), w szczególności jej art. 37 mającym na celu wspieranie uwzględniania w politykach wspólnotowych gwarancji wysokiego poziomu ochrony środowiska i poprawy jego jakości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

(46)

Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (20).

(47)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienie do dostosowywania załączników III, IV i V niniejszej dyrektywy do postępów naukowo-technicznych. Ponieważ środki te mają ogólny zasięg i służą zmianom innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy, powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(48)

Należy również przyznać Komisji uprawnienie do ustalania kryteriów oraz standardów metodologicznych stosowanych przez państwa członkowskie oraz do przyjmowania specyfikacji i ujednoliconych metod monitorowania i oceny. Ponieważ środki te mają ogólny zasięg i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy, powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy, w których państwa członkowskie podejmują niezbędne środki na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 r.

2.   W tym celu opracowuje się i wdraża strategie morskie, aby:

a)

chronić i zachować środowisko morskie, zapobiegać jego degradacji lub gdy jest to wykonalne odtwarzać ekosystemy morskie na obszarach, gdzie uległy one niekorzystnemu oddziaływaniu;

b)

zapobiegać i stopniowo eliminować zanieczyszczenie środowiska morskiego, o czym mowa w art. 3 ust. 8, aby wykluczyć znaczny wpływ na biologiczną różnorodność morską, ekosystemy morskie, zdrowie ludzkie i zgodne z prawem formy korzystania z morza, albo też znaczne dla nich zagrożenie.

3.   W strategiach morskich stosuje się podejście do zarządzania działalnością człowieka oparte na ekosystemie, gwarantujące, że zbiorowy nacisk wywierany przez tego typu działalność utrzymywany jest na poziomie umożliwiającym osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego środowiska i że możliwości ekosystemów morskich reagowania na zmiany wywołane przez człowieka nie są zagrożone, umożliwiając jednocześnie trwałe użytkowanie zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.

4.   Niniejsza dyrektywa przyczynia się do spójności pomiędzy kierunkami polityk, umowami i środkami legislacyjnymi oddziałującymi na środowisko morskie oraz przyczynia się do zapewnienia włączania do nich kwestii dotyczących środowiska.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich wód morskich zdefiniowanych w art. 3 pkt 1, a także uwzględnia skutki o charakterze transgranicznym dla jakości środowiska morskiego państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiego.

2.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działań, których wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo narodowe. Państwa członkowskie dążą jednak do zagwarantowania, że takie działania są przeprowadzane w sposób, który – w stopniu, w jakim jest to rozsądne i wykonalne – jest zgodny z celami niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Definicje

Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

1)

„wody morskie” oznaczają:

a)

wody, dno morskie i skałę macierzystą znajdujące się od strony morza od linii podstawowej, od której mierzony jest zasięg morza terytorialnego aż do najdalej położonego obszaru wód terytorialnych i rozciągające się aż do najdalej położonego obszaru, na którym państwo członkowskie ma lub wykonuje prawa jurysdykcyjne, zgodnie z Konwencją ONZ o prawie morza (UNCLOS), z wyjątkiem wód przylegających do krajów i terytoriów, o których mowa w załączniku II do Traktatu, i francuskich departamentów zamorskich; oraz

b)

wody przybrzeżne określone w dyrektywie 2000/60/WE, ich dno morskie i podłoże, o ile szczególne aspekty stanu ekologicznego środowiska morskiego nie były już przedmiotem wspomnianej dyrektywy lub innych przepisów prawa wspólnotowego;

2)

„region morski” oznacza obszar morski określony w art. 4. Regiony morskie oraz ich podregiony wyznaczono w celu ułatwienia wdrożenia niniejszej dyrektywy; zostały one ustalone na podstawie kryteriów hydrologicznych, oceanograficznych i biogeograficznych;

3)

„strategia morska” oznacza strategię, która ma być opracowana i wdrażana w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego zgodnie z art. 5;

4)

„stan środowiska” oznacza ogólny stan środowiska w wodach morskich, z uwzględnieniem struktury, funkcji oraz procesów zachodzących w składających się na nie ekosystemach morskich wraz z naturalnymi czynnikami fizjograficznymi, geograficznymi, biologicznymi, geologicznymi oraz klimatycznymi, jak również uwarunkowaniami fizycznymi, akustycznymi i chemicznymi, w tym uwarunkowaniami wynikającymi z działalności człowieka na danym obszarze lub poza nim;

5)

„dobry stan środowiska” oznacza taki stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, zaś wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie, który jest zrównoważony i gwarantuje zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działań przez obecne i przyszłe pokolenia, tj.:

a)

struktura, funkcje i procesy składające się na ekosystemy morskie, a także powiązane czynniki fizjograficzne, geograficzne, geologiczne i klimatyczne umożliwiają ekosystemom normalne funkcjonowanie i zachowanie odporności na zmiany środowiskowe wywołane przez człowieka. Chroni się gatunki i siedliska morskie, zapobiega spadkowi naturalnej różnorodności biologicznej będącemu skutkiem działalności człowieka, a równowaga funkcjonowania różnorodnych składników biologicznych jest zachowana;

b)

właściwości hydromorfologiczne, fizyczne i chemiczne ekosystemów, w tym właściwości będące skutkiem działalności człowieka na danym obszarze, umożliwiają normalne funkcjonowanie ekosystemów, jak opisano powyżej. Substancje i energia, w tym hałas, wprowadzane do środowiska morskiego przez człowieka, nie powodują efektów zanieczyszczenia;

Dobry stan środowiska jest określany na poziomie regionu lub podregionu morskiego, o których mowa w art. 4, na podstawie wskaźników jakości opisanych w załączniku I. Stosowane jest zarządzanie, które można dostosować, opracowane na podstawie podejścia opartego na ekosystemie w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska;

6)

„kryteria” oznaczają charakterystyczne cechy techniczne ściśle powiązane ze wskaźnikami jakości;

7)

„cel środowiskowy” oznacza jakościowe lub ilościowe określenie pożądanego stanu różnych składników wód morskich oraz nacisków i oddziaływania na nie w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego. Cele środowiskowe są ustalane zgodnie z art. 10;

8)

„zanieczyszczenie” oznacza spowodowane przez działalność człowieka bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska morskiego substancji lub energii, w tym również podmorski hałas będący wynikiem działalności człowieka, które powoduje lub może powodować negatywne skutki, takie jak szkody w żywych zasobach i ekosystemach morskich, w tym utratę różnorodności biologicznej, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, utrudnienia w działalności morskiej, w tym dla rybołówstwa, turystyki i rekreacji, oraz w innych zgodnych z prawem sposobach korzystania z morza, jak również pogorszenie jakości użytkowanej wody morskiej i zmniejszenie walorów estetycznych lub też – ogólnie – pogorszenie możliwości zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich;

9)

„współpraca regionalna” oznacza współpracę i koordynację działalności państw członkowskich oraz, w miarę możliwości, państw trzecich graniczących z tym samym regionem lub podregionem morskim w celu rozwoju i wdrożenia strategii morskich;

10)

„regionalna konwencja morska” oznacza wszelkie konwencje międzynarodowe lub umowy międzynarodowe wraz z ich organami decyzyjnymi ustanowione w celu ochrony środowiska morskiego regionów morskich, o których mowa w art. 4, takie jak Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku oraz Konwencja o środowisku morskim i regionie przybrzeżnym Morza Śródziemnego.

Artykuł 4

Regiony i podregiony morskie

1.   Wypełniając zobowiązania nałożone przez niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie uwzględniają należycie fakt, że wody morskie podlegające ich suwerenności lub jurysdykcji stanowią integralną część następujących regionów morskich:

a)

Morze Bałtyckie;

b)

północno-wschodni Ocean Atlantycki;

c)

Morze Śródziemne;

d)

Morze Czarne.

2.   W celu uwzględnienia specyficznych uwarunkowań danego obszaru państwa członkowskie mogą wdrożyć niniejszą dyrektywę, stosując na odpowiednim poziomie dalszy podział wód morskich, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że podział ten zostanie dokonany w sposób zgodny z podziałem na następujące podregiony morskie:

a)

na północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim:

(i)

Morze Północne, łącznie z cieśniną Kattegat i kanałem La Manche;

(ii)

Morze Celtyckie;

(iii)

Zatoka Biskajska oraz wybrzeże Półwyspu Iberyjskiego;

(iv)

na Oceanie Atlantyckim, makaronezyjski region biogeograficzny, obejmujący wody wokół Azorów, Madery oraz Wysp Kanaryjskich;

b)

na Morzu Śródziemnym:

(i)

zachodnie Morze Śródziemne;

(ii)

Morze Adriatyckie;

(iii)

Morze Jońskie i środkowa część Morza Śródziemnego;

(iv)

Morze Egejskie-Lewantyńskie.

Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich dokonanych podziałach w terminie określonym w art. 26 ust. 1 akapit pierwszy, przy czym mogą dokonywać zmian tych podziałów po zakończeniu oceny wstępnej, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) ppkt (i).

Artykuł 5

Strategie morskie

1.   Każde państwo członkowskie opracowuje w odniesieniu do każdego odpowiedniego regionu lub podregionu morskiego strategię morską dla jego wód morskich zgodnie z planem działania określonym w ust. 2 lit. a) i b).

2.   Państwa członkowskie wchodzące w skład tego samego regionu lub podregionu morskiego prowadzą współpracę służącą zagwarantowaniu spójności i koordynacji – w obrębie każdego regionu lub podregionu morskiego – środków wymaganych do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy, w szczególności poszczególnych elementów strategii morskich, o których mowa w lit. a) i b), na terenie danego regionu lub podregionu morskiego zgodnie z następującym planem działania, w ramach którego zainteresowane państwa członkowskie starają się realizować wspólne podejście:

a)

przygotowanie:

(i)

dokonanie, w terminie do dnia 15 lipca 2012 r., wstępnej oceny obecnego stanu środowiska danych wód oraz oddziaływania na nie wynikającego z działalności człowieka, zgodnie z art. 8;

(ii)

ustalenie, w terminie do dnia 15 lipca 2012 r., dobrego stanu środowiska dla danych wód, zgodnie z art. 9 ust. 1;

(iii)

określenie, w terminie do dnia 15 lipca 2012 r., szeregu celów środowiskowych i związanych z nimi wskaźników, zgodnie z art. 10 ust. 1;

(iv)

opracowanie i wdrożenie, w terminie do dnia 15 lipca 2014 r., chyba że określono inaczej w odpowiednich przepisach wspólnotowych, programu monitorowania dla bieżącej oceny oraz regularnego uaktualniania celów, zgodnie z art. 11 ust. 1;

b)

program środków:

(i)

opracowanie, najpóźniej do 2015 r., programu środków mających na celu osiągnięcie lub zachowanie dobrego stanu środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3;

(ii)

wejście w życie programu, o którym mowa w ppkt (i), najpóźniej do 2016 r., zgodnie z art. 13 ust. 10.

3.   Państwa członkowskie posiadające granice w tym samym regionie lub podregionie morskim objętym niniejszą dyrektywą, gdzie stan morza jest na tyle krytyczny, że konieczne jest natychmiastowe działanie, powinny sporządzić plan działania zgodnie z ust. 1, zakładający wcześniejsze wejście w życie programów środków oraz ewentualnych bardziej rygorystycznych środków ochronnych, pod warunkiem że nie uniemożliwia to osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego w innym regionie lub podregionie morskim. W takich przypadkach:

a)

właściwe państwa członkowskie informują Komisję o swoim zmienionym harmonogramie i postępują zgodnie z nim;

b)

Komisję wzywa się do rozważenia zaoferowania działań wspierających państwa członkowskie w zwiększonych staraniach na rzecz polepszenia środowiska morskiego przez uczynienie danego regionu projektem pilotażowym.

Artykuł 6

Współpraca regionalna

1.   W celu osiągnięcia koordynacji, o której mowa w art. 5 ust. 2, w miarę możliwości i w razie potrzeby, państwa członkowskie wykorzystują istniejące regionalne struktury współpracy instytucjonalnej obejmujące dany region lub podregion morski, w tym struktury stworzone na mocy regionalnych konwencji morskich.

2.   W celu ustanowienia i wykonania strategii morskich w obrębie każdego regionu lub podregionu morskiego państwa członkowskie dokładają wszelkich starań przy wykorzystaniu odpowiednich forów międzynarodowych, w tym mechanizmów i struktur przewidzianych w regionalnych konwencjach morskich, aby skoordynować swoje działania z działaniami państw trzecich, posiadających w tym samym regionie lub podregionie morskim wody podlegające ich suwerenności lub jurysdykcji.

W tym kontekście państwa członkowskie opierają się w możliwie największym stopniu na odpowiednich istniejących programach i działaniach w ramach struktur powstałych na mocy umów międzynarodowych, takich jak regionalne konwencje morskie.

Koordynacja i współpraca są rozszerzane, w odpowiednich przypadkach, na wszystkie państwa członkowskie na obszarze zlewni każdego regionu lub podregionu morskiego, w tym na państwa śródlądowe, w celu umożliwienia państwom członkowskim w tym regionie lub podregionie morskim wypełnienia ich zobowiązań nałożonych na mocy niniejszej dyrektywy, przy wykorzystaniu istniejących struktur współpracy opisanych w niniejszej dyrektywie lub dyrektywie 2000/60/WE.

Artykuł 7

Właściwe organy

1.   W terminie do dnia 15 lipca 2010 r. państwa członkowskie wyznaczają dla każdego danego regionu lub podregionu morskiego organ lub organy właściwe w sprawach dotyczących wdrożenia niniejszej dyrektywy w odniesieniu do wód morskich podlegających danemu państwu.

W terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz wyznaczonych właściwych organów wraz z informacjami wymienionymi w załączniku II.

Jednocześnie państwa członkowskie wysyłają Komisji wykaz swoich właściwych organów przy tych organach międzynarodowych, w których pracach uczestniczą i które są właściwe dla wdrażania niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie położone na obszarze zlewni każdego regionu lub podregionu morskiego wyznaczają również właściwy organ lub organy do celów współpracy i koordynacji, o których mowa w art. 6.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach dotyczących informacji przekazanych zgodnie z ust. 1 w ciągu sześciu miesięcy od daty wprowadzenia w życie takiej zmiany.

ROZDZIAŁ II

STRATEGIE MORSKIE: PRZYGOTOWANIA

Artykuł 8

Ocena

1.   W odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego państwa członkowskie sporządzają wstępną ocenę swoich wód morskich, która uwzględnia istniejące dane, jeśli są one dostępne, oraz zawiera następujące elementy:

a)

analizę podstawowych cech i właściwości oraz obecnego stanu środowiska tych wód na podstawie przykładowego wykazu elementów określonego w tabeli 1 w załączniku III, uwzględniającą właściwości fizyko-chemiczne, typy siedlisk, składniki biologiczne oraz hydromorfologię;

b)

analizę dominujących presji i oddziaływań, łącznie z działalnością człowieka, wywieranych na stan środowiska tych wód, która:

(i)

opiera się na przykładowym wykazie elementów umieszczonych w tabeli 2 w załączniku III oraz uwzględnia jakościowe i ilościowe aspekty różnych presji oraz dające się wyróżnić tendencje;

(ii)

obejmuje skutki kumulacyjne i synergiczne; oraz

(iii)

uwzględnia odpowiednie oceny przeprowadzone na mocy obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego;

c)

ekonomiczną i społeczną analizę użytkowania tych wód oraz analizę kosztów degradacji środowiska morskiego.

2.   Analizy, o których mowa w ust. 1, uwzględniają elementy dotyczące wód przybrzeżnych, przejściowych i terytorialnych objętych stosownymi przepisami obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego, a zwłaszcza dyrektywy 2000/60/WE. W analizach tych uwzględnia się również lub stosuje jako podstawę inne stosowne oceny, takie jak przeprowadzone wspólnie w ramach regionalnych konwencji morskich, tak aby możliwe było dokonanie kompleksowej oceny stanu środowiska morskiego.

3.   Dla każdego regionu morskiego państwa członkowskie, przygotowując ocenę, o której mowa w ust. 1, podejmują starania w drodze koordynacji ustanowionej na mocy art. 5 i 6 w celu zapewnienia:

a)

zgodności metodologii oceny w całym regionie lub podregionie morskim;

b)

uwzględniania oddziaływania i właściwości o charakterze transgranicznym.

Artykuł 9

Określenie dobrego stanu środowiska

1.   W oparciu o wstępną ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 8 ust. 1 państwa członkowskie w odniesieniu do każdego danego regionu lub podregionu morskiego określają dla wód morskich zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska, w oparciu o wskaźniki jakości wymienione w załączniku I.

Państwa członkowskie uwzględniają przykładowy wykaz elementów zawarty w tabeli 1 w załączniku III, a w szczególności właściwości fizyko-chemiczne, typy siedlisk, właściwości biologiczne oraz hydromorfologię.

Państwa członkowskie uwzględniają również naciski lub wpływ działań człowieka w każdym regionie lub podregionie morskim, mając na uwadze przykładowe wykazy elementów określone w tabeli 2 w załączniku III.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ocenie dokonanej zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz o ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu w ciągu trzech miesięcy od dokonania tych ustaleń.

3.   Kryteria i standardy metodologiczne, które mają być zastosowane przez państwa członkowskie i które mają służyć zmianie innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są określane na podstawie załączników I i III, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3, w terminie do dnia 15 lipca 2010 r., w taki sposób, aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie, w jakim stopniu udaje się osiągnąć dobry stan środowiska w regionach i podregionach morskich. Przed zaproponowaniem takich kryteriów i standardów Komisja konsultuje się z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z regionalnymi konwencjami morskimi.

Artykuł 10

Określenie celów środowiskowych

1.   Na podstawie oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 państwa członkowskie określają w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego kompleksowy zestaw celów środowiskowych i związanych z nimi wskaźników odnoszący się do ich wód morskich w celu ukierunkowania działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu środowiska w środowisku morskim, biorąc pod uwagę przykładowe wykazy presji i oddziaływania określonych w tabeli 2 w załączniku III oraz właściwości określonych w załączniku IV.

Przy opracowywaniu tych celów i wskaźników państwa członkowskie uwzględniają ciągłe stosowanie odpowiednich, istniejących celów środowiskowych określonych dla tych samych wód na poziomie krajowym, wspólnotowym lub międzynarodowym, zapewniając wzajemną zgodność tych celów oraz uwzględnianie odnośnych skutków i cech o charakterze transgranicznym w możliwie najszerszym zakresie.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o celach środowiskowych w ciągu trzech miesięcy od ich określenia.

Artykuł 11

Programy monitorowania

1.   Na podstawie oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 państwa członkowskie określają i realizują skoordynowane programy monitorowania służące prowadzeniu bieżącej oceny stanu środowiska ich wód morskich na podstawie przykładowego wykazu zawartego w załączniku III i wykazu zawartego w załączniku V oraz w odniesieniu do celów środowiskowych określonych zgodnie z art. 10.

Programy monitorowania są spójne w obrębie regionów lub podregionów morskich i opierają się na stosownych przepisach prawa wspólnotowego dotyczących oceny i monitorowania, w tym dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, lub umów międzynarodowych oraz są zgodne z tymi przepisami.

2.   Państwa członkowskie wchodzące w skład jednego regionu lub podregionu morskiego sporządzają programy monitorowania zgodnie z ust. 1 oraz, mając na uwadze spójność i koordynację, dążą do zapewnienia:

a)

zgodności metod monitorowania w całym regionie lub podregionie morskim w celu ułatwienia porównywania wyników monitorowania;

b)

uwzględniania istotnego oddziaływania i właściwości o charakterze transgranicznym.

3.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o programach monitorowania w ciągu trzech miesięcy od ich określenia.

4.   Specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny, które uwzględniają istniejące zobowiązania i umożliwiają porównywanie wyników monitorowania i oceny oraz które służą zmianie innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy przez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3.

Artykuł 12

Powiadomienia i ocena Komisji

Na podstawie wszystkich powiadomień otrzymanych zgodnie z art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 3 w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego Komisja dokonuje oceny, czy w przypadku każdego państwa członkowskiego elementy zawarte w powiadomieniu tworzą odpowiednie ramy spełniające wymogi niniejszej dyrektywy, a także może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o dostarczenie wszelkich dodatkowych niezbędnych informacji, które są dostępne.

Sporządzając oceny, Komisja uwzględnia spójność ram w obrębie różnych regionów i podregionów morskich oraz w całej Wspólnocie.

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wszystkich tych powiadomień Komisja informuje zainteresowane państwa członkowskie, czy uważa, że elementy zawarte w powiadomieniu są zgodne z niniejszą dyrektywą, oraz udziela wskazówek dotyczących wszelkich modyfikacji, które uważa za niezbędne.

ROZDZIAŁ III

STRATEGIE MORSKIE: PROGRAMY ŚRODKÓW

Artykuł 13

Programy środków

1.   W odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego państwa członkowskie określają środki, które należy zastosować, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska na ich wodach morskich, jak określono w art. 9 ust. 1.

Środki te są opracowywane na podstawie oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz w odniesieniu do celów środowiskowych określonych zgodnie z art. 10 ust. 1, jak również przy uwzględnieniu rodzajów środków wymienionych w załączniku VI.

2.   Państwa członkowskie włączają środki opracowane zgodnie z ust. 1 do programu środków, biorąc pod uwagę właściwe środki wymagane na mocy prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (21) i dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach (22), a także przyjętych w przyszłości przepisów w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej lub umów międzynarodowych.

3.   Przy opracowywaniu programu środków na mocy ust. 2 państwa członkowskie w należyty sposób uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju, a w szczególności społeczny i gospodarczy wpływ planowanych środków. W celu wsparcia właściwego organu lub organów, o których mowa w art. 7, w realizacji ich celów w sposób zintegrowany państwa członkowskie mogą określić bądź ustanowić ramy administracyjne w celu korzystania z takiego współdziałania.

Przed wprowadzeniem jakiegokolwiek nowego środka państwa członkowskie dopilnowują, by były one opłacalne i technicznie wykonalne, oraz przeprowadzają oceny oddziaływania, w tym analizy kosztów i korzyści.

4.   Programy środków ustanowione na mocy niniejszego artykułu zawierają środki ochrony przestrzennej, przyczyniające się do powstawania spójnych i reprezentatywnych sieci chronionych obszarów morskich, odpowiednio obejmujące różnorodność tworzonych przez nie ekosystemów, takich jak specjalne obszary ochrony zgodnie z dyrektywą siedliskową, obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą ptasią oraz chronione obszary morskie zgodnie z ustaleniami Wspólnoty i zainteresowanych państw członkowskich w ramach umów międzynarodowych lub regionalnych, których są stronami.

5.   Jeżeli państwa członkowskie uważają, że zarządzanie działalnością człowieka na poziomie wspólnotowym lub międzynarodowym może mieć znaczny wpływ na środowisko morskie, zwłaszcza na obszarach, o których mowa w ust. 4, indywidualnie lub wspólnie zwracają się do właściwego organu lub odpowiedniej organizacji międzynarodowej w celu rozpatrzenia i ewentualnego podjęcia środków, które mogą być niezbędne do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy, tak aby zapewnić integralność, strukturę i funkcjonowanie ekosystemów, które mają być utrzymane lub w razie potrzeby odtworzone.

6.   Najpóźniej do 2013 r. państwa członkowskie udostępniają opinii publicznej w odniesieniu do każdego regionu i podregionu morskiego istotne informacje dotyczące obszarów, o których mowa w ust. 4 i 5.

7.   Państwa członkowskie wskazują w swoich programach sposób wdrażania środków oraz określają, w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia celów środowiskowych ustanowionych zgodnie z art. 10 ust. 1.

8.   Państwa członkowskie rozważają wpływ realizowanych przez siebie programów środków na wody pozostające poza obszarem ich wód morskich w celu zminimalizowania zagrożeń dla tych wód i w miarę możliwości uzyskania pozytywnego wpływu.

9.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i wszystkie inne zainteresowane państwa członkowskie o swoich programach środków w ciągu trzech miesięcy od ich ustanowienia.

10.   Z zastrzeżeniem art. 16 państwa członkowskie zapewniają wdrożenie programów w ciągu jednego roku od ich ustanowienia.

Artykuł 14

Wyjątki

1.   Państwo członkowskie może określić przykłady obszarów na terenie swoich wód morskich, gdzie z jakiegokolwiek powodu wymienionego w lit. a)–d) cele środowiskowe lub dobry stan ekologiczny środowiska nie mogą zostać osiągnięte we wszystkich aspektach przy zastosowaniu środków przyjętych przez to państwo członkowskie lub z powodów, o których mowa w lit. e), nie mogą zostać osiągnięte w określonym przedziale czasowym:

a)

działanie lub brak działania, za które dane państwo członkowskie nie jest odpowiedzialne;

b)

przyczyny naturalne;

c)

siła wyższa;

d)

modyfikacje lub zmiany fizycznych właściwości wód morskich spowodowane przez działania podjęte z ważnych względów interesu publicznego, które zostały uznane za istotniejsze niż negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym oddziaływanie transgraniczne;

e)

warunki naturalne, które nie pozwalają na szybką poprawę stanu danych wód morskich.

Dane państwo członkowskie wyraźnie wskazuje takie przypadki w swoim programie środków i przekazuje Komisji uzasadnienie swojej opinii. Przy określaniu przykładów takich obszarów państwa członkowskie uwzględniają konsekwencje dla państw członkowskich w danym regionie lub podregionie morskim.

Dane państwo członkowskie podejmuje jednak właściwe środki ad hoc służące dalszemu dążeniu do osiągnięcia celów środowiskowych, aby zapobiec postępującemu pogarszaniu się stanu wód morskich z powodów określonych w lit. b), c) lub d), oraz służące złagodzeniu niekorzystnego oddziaływania na poziomie danego regionu lub podregionu morskiego lub w wodach morskich innych państw członkowskich.

2.   W sytuacji przewidzianej w ust. 1 lit. d) państwa członkowskie dbają o to, by modyfikacje i zmiany w sposób trwały nie wykluczały osiągnięcia dobrego stanu środowiska na poziomie danego regionu lub podregionu morskiego lub w wodach morskich innych państw członkowskich ani nie zagrażały osiągnięciu takiego stanu.

3.   Środki ad hoc, o których mowa w ust. 1 akapit trzeci, są w stopniu, w jakim jest to wykonalne, włączane do programu środków.

4.   Państwa członkowskie opracowują i wdrażają wszystkie elementy strategii morskich, o których mowa w art. 5 ust. 2, lecz nie muszą przy tym podejmować szczególnych kroków, poza przypadkiem wstępnej oceny opisanej w art. 8, jeśli nie występuje znaczne zagrożenie dla środowiska morskiego, lub gdyby koszty były nieproporcjonalnie wysokie, biorąc pod uwagę zagrożenia dla środowiska morskiego i pod warunkiem że sytuacja nie ulega pogorszeniu.

W przypadku gdy państwo członkowskie nie podejmuje żadnych kroków z któregokolwiek z wymienionych powodów, państwo to przekazuje Komisji konieczne uzasadnienie swojej decyzji, unikając sytuacji, w której osiągnięcie dobrego stanu środowiska jest stale zagrożone.

Artykuł 15

Zalecenie działania Wspólnoty

1.   W przypadku stwierdzenia przez państwo członkowskie występowania problemu, który oddziałuje na stan środowiska jego wód morskich i który nie może zostać rozwiązany za pomocą środków przyjętych na poziomie krajowym lub który jest powiązany z inną polityką Wspólnoty lub umową międzynarodową, państwo to informuje o tym Komisję i przekazuje uzasadnienie będące podstawą jego opinii.

Komisja reaguje w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy.

2.   Jeśli wymagane jest działanie instytucji Wspólnoty, państwa członkowskie zwracają się do Komisji i Rady z odpowiednimi zaleceniami co do środków dotyczących problemów, o których mowa w ust. 1. O ile stosowne przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej, Komisja reaguje na każde z takich zaleceń w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy i, w stosownych przypadkach, w odpowiedni sposób je uwzględnia przy przedstawianiu związanych z nimi wniosków Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 16

Powiadomienia i ocena Komisji

Na podstawie powiadomień o programach środków dokonywanych zgodnie z art. 13 ust. 9 Komisja dokonuje oceny, czy w przypadku każdego państwa członkowskiego programy zawarte w powiadomieniu stanowią właściwe ramy spełniające wymogi niniejszej dyrektywy, a także może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o dostarczenie wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji, które są dostępne.

Sporządzając oceny, Komisja uwzględnia spójność programów środków w obrębie różnych regionów i podregionów morskich oraz w całej Wspólnocie.

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wszystkich tych powiadomień Komisja informuje zainteresowane państwa członkowskie, czy uważa, że programy środków zawarte w powiadomieniu są zgodne z niniejszą dyrektywą, oraz udziela wskazówek dotyczących wszelkich modyfikacji, które uważa za niezbędne.

ROZDZIAŁ IV

AKTUALIZACJA, SPRAWOZDANIA I INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA

Artykuł 17

Aktualizacja

1.   Państwa członkowskie zapewniają aktualizowanie strategii morskich dotyczących każdego danego regionu lub podregionu morskiego.

2.   Do celów ust. 1 państwa członkowskie dokonują w sposób skoordynowany, o czym mowa w art. 5, przeglądu następujących elementów swoich strategii morskich co sześć lat od momentu ich pierwotnego określenia:

a)

pierwotnej oceny i ustalenia dobrego stanu środowiska, przewidzianych odpowiednio w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1;

b)

celów środowiskowych określonych zgodnie z art. 10 ust. 1;

c)

programów monitorowania określonych zgodnie z art. 11 ust. 1;

d)

programów środków określonych zgodnie z art. 13 ust. 2.

3.   Szczegóły dotyczące aktualizacji przeprowadzonych w następstwie przeglądów przewidzianych w ust. 2 są przesyłane Komisji, regionalnym konwencjom morskim i pozostałym zainteresowanym państwom członkowskim w ciągu trzech miesięcy po ich opublikowaniu zgodnie z art. 19 ust. 2.

4.   Artykuły 12 i 16 stosuje się odpowiednio do przepisów niniejszego artykułu.

Artykuł 18

Sprawozdania okresowe

W ciągu trzech lat po opublikowaniu każdego programu środków lub jego aktualizacji zgodnie z art. 19 ust. 2 państwa członkowskie przedstawiają Komisji krótkie sprawozdanie okresowe opisujące postępy we wdrażaniu tego programu.

Artykuł 19

Informowanie społeczeństwa i konsultacje

1.   Zgodnie z odpowiednim obowiązującym prawodawstwem Wspólnoty państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie zainteresowane strony odpowiednio wcześnie miały zapewnioną rzeczywistą możliwość uczestniczenia we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w tym w miarę możliwości istniejące organy lub struktury zarządzające, łącznie z regionalnymi konwencjami morskimi, naukowymi organami doradczymi oraz regionalnymi komitetami doradczymi.

2.   Państwa członkowskie publikują i publicznie udostępniają podsumowania następujących elementów strategii morskich lub dotyczących ich uaktualnień, umożliwiając zgłaszanie do nich uwag:

a)

wstępna ocena i określenie dobrego stanu środowiska, przewidziane, odpowiednio, w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1;

b)

cele środowiskowe określone zgodnie z art. 10 ust. 1;

c)

programy monitorowania określone zgodnie z art. 11 ust. 1;

d)

programy środków określone zgodnie z art. 13 ust. 2.

3.   Odnośnie do dostępu do informacji na tematy związane ze środowiskiem zastosowanie ma dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (23).

Zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE państwa członkowskie zapewniają Komisji, do celów wykonywania przez nią zadań związanych z niniejszą dyrektywą, zwłaszcza przeglądu stanu środowiska morskiego we Wspólnocie zgodnie z art. 20 ust. 3 lit. b), dostęp do tych danych i informacji oraz prawo korzystania z danych i informacji uzyskanych w wyniku wstępnych ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 8 oraz programów monitorowania stworzonych zgodnie z art. 11.

Nie później niż sześć miesięcy po udostępnieniu danych i informacji uzyskanych w wyniku wstępnych ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 8 oraz programów monitorowania stworzonych zgodnie z art. 11 informacje te i dane udostępniane są również Europejskiej Agencji Środowiska do celów wykonywania przez nią swoich zadań.

Artykuł 20

Sprawozdania Komisji

1.   Komisja publikuje pierwsze sprawozdanie z oceną procesu wdrażania niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat po otrzymaniu wszystkich programów środków, a najpóźniej do roku 2019.

Komisja publikuje kolejne sprawozdania co sześć lat. Komisja przekazuje sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2.   Najpóźniej do dnia 15 lipca 2012 r. Komisja publikuje sprawozdanie, w którym określi wkład niniejszej dyrektywy w wykonywanie istniejących obowiązków, zobowiązań i inicjatyw państw członkowskich lub Wspólnoty na szczeblu wspólnotowym lub międzynarodowym w dziedzinie ochrony środowiska wód morskich.

Sprawozdanie to jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3.   Sprawozdania przewidziane w ust. 1 obejmują:

a)

przegląd postępów we wdrażaniu niniejszej dyrektywy;

b)

przegląd stanu środowiska morskiego we Wspólnocie, w koordynacji z Europejską Agencją Środowiska i odpowiednimi regionalnymi organizacjami morskimi i organizacjami rybołówstwa oraz konwencjami;

c)

analizę strategii morskich oraz propozycje ich udoskonalenia;

d)

streszczenie informacji otrzymanych od państw członkowskich zgodnie z art. 12 i 16 oraz przeprowadzonych przez Komisję zgodnie z art. 16 ocen informacji otrzymanych od państw członkowskich zgodnie z art. 15;

e)

streszczenie uwag do każdego ze sprawozdań przedstawionych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 18;

f)

streszczenie uwag do komentarzy przedstawionych przez Parlament Europejski i Radę w sprawie poprzednich strategii morskich;

g)

streszczenie sposobu, w jaki inne stosowne polityki Wspólnoty przyczyniają się do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy.

Artykuł 21

Sprawozdanie w sprawie postępów w obszarach chronionych

Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie do 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie do 2014 r. w sprawie postępów w ustanawianiu chronionych obszarów morskich, uwzględniając istniejące obowiązki wynikające z prawa wspólnotowego oraz międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty i państw członkowskich.

Sprawozdanie to jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 22

Finansowanie wspólnotowe

1.   Ze względu na z natury priorytetowy charakter ustanowienia strategii morskich, wykonanie niniejszej dyrektywy jest wspomagane przez istniejące instrumenty finansowe Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami.

2.   Programy opracowywane przez państwa członkowskie są współfinansowane przez UE zgodnie z istniejącymi instrumentami finansowymi.

Artykuł 23

Przegląd niniejszej dyrektywy

Komisja dokona przeglądu niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 15 lipca 2023 r. i w razie konieczności zaproponuje wszelkie niezbędne zmiany.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 24

Dostosowania techniczne

1.   Zmiany załączników III, IV i V w związku z postępem naukowym i technicznym mogą zostać wprowadzone zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem okresów przeglądu i aktualizacji strategii morskich określonych w art. 17 ust. 2.

2.   Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 25 ust. 2:

a)

można przyjąć standardy metodologiczne dotyczące stosowania załączników I, III, IV oraz V;

b)

można przyjąć formaty techniczne do celów przekazywania i przetwarzania danych, w tym danych statystycznych i kartograficznych.

Artykuł 25

Komitet regulacyjny

1.   Komisję wspomaga komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 26

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie do dnia 15 lipca 2010 r.. Teksty tych przepisów przekazują niezwłocznie Komisji.

Wspomniane przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub takie odniesienie towarzyszy ich oficjalnej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

3.   Państwa członkowskie nieposiadające wód morskich wprowadzają w życie wyłącznie te przepisy, które są konieczne do spełnienia wymogów określonych w art. 6 dotyczących współpracy regionalnej i art. 7 dotyczących właściwych organów.

Jeżeli takie przepisy obowiązują już na mocy prawa krajowego, dane państwa członkowskie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Artykuł 27

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 28

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 17 czerwca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 185 z 18.8.2006, s. 20.

(2)  Dz.U. C 206 z 29.8.2006, s. 5.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2006 r. (Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, s. 86), wspólne stanowisko Rady z dnia 23 lipca 2007 r. (Dz.U. C 242 E z 16.10.2007, s. 11), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r.

(4)  Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.

(5)  Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 368).

(6)  Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE.

(7)  Dz.U. L 309 z 13.12.1993, s. 1.

(8)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/32/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 60).

(9)  Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1.

(10)  Dz.U. L 73 z 16.3.1994, s. 19.

(11)  Dz.U. L 104 z 3.4.1998, s. 1.

(12)  Dz.U. L 118 z 19.5.2000, s. 44.

(13)  Dz.U. L 240 z 19.9.1977, s. 1.

(14)  Dz.U. L 322 z 14.12.1999, s. 32.

(15)  Dz.U. L 67 z 12.3.1983, s. 1.

(16)  Dz.U. L 322 z 14.12.1999, s. 18.

(17)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(18)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

(19)  Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1.

(20)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(21)  Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(22)  Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 37.

(23)  Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.


ZAŁĄCZNIK I

Wskaźniki jakości dotyczące określania dobrego stanu środowiska

(o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 3 i art. 24)

1.

Utrzymana jest różnorodność biologiczna. Jakość i występowanie siedlisk oraz rozmieszczenie i bogactwo gatunków odpowiadają dominującym warunkom fizjograficznym, geograficznym i klimatycznym.

2.

Gatunki obce wprowadzone do ekosystemu w wyniku działalności człowieka utrzymują się na poziomie, który nie powoduje szkodliwych zmian w ekosystemach.

3.

Populacje wszystkich ryb i skorupiaków eksploatowanych w celach handlowych utrzymują się w bezpiecznych granicach biologicznych, wskazując rozmieszczenie ze względu na wiek i rozmiar populacji, świadczące o dobrym zdrowiu zasobów.

4.

Wszystkie elementy morskiego łańcucha pokarmowego, w stopniu w jakim są znane, występują w normalnych ilościach i zróżnicowaniu, na poziomie, który w dalszej perspektywie może zapewnić bogactwo gatunków i utrzymanie ich pełnej zdolności reprodukcyjnej.

5.

Do minimum ogranicza się eutrofizację wywołaną przez działalność człowieka, a w szczególności jej niekorzystne skutki, takie jak ubytki różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemu, szkodliwe zakwity glonów oraz niedobór tlenu w dolnych partiach wód.

6.

Integralność dna morskiego utrzymuje się na poziomie gwarantującym ochronę struktury i funkcji ekosystemów oraz brak niekorzystnego wpływu zwłaszcza na ekosystemy głębinowe.

7.

Stała zmiana właściwości hydrograficznych nie ma niekorzystnego wpływu na ekosystemy morskie.

8.

Stężenie substancji zanieczyszczających utrzymuje się na poziomie, który nie wywołuje skutków charakterystycznych dla zanieczyszczenia.

9.

Poziom substancji zanieczyszczających w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie przekracza poziomów ustanowionych w prawodawstwie Wspólnoty ani innych odpowiednich norm.

10.

Właściwości ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej odpadów nie powodują szkód w środowisku przybrzeżnym i morskim.

11.

Wprowadzenie energii, w tym hałasu podwodnego, utrzymuje się na takim poziomie, że nie powoduje ono negatywnego wpływu na środowisko morskie.

W celu określenia cech dobrego stanu środowiska w regionie lub podregionie morskim, o czym mowa w art. 9 ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę wszystkie wskaźniki jakości wymienione w niniejszym załączniku po to, by zidentyfikować te wskaźniki, które mają być zastosowane do określenia dobrego stanu środowiska w tym regionie lub podregionie morskim. W przypadku gdy państwo członkowskie uważa, że zastosowanie jednego lub więcej spośród tych wskaźników nie jest odpowiednie, państwo to przekazuje Komisji uzasadnienie w ramach powiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 9 ust. 2.


ZAŁĄCZNIK II

Właściwe organy

(o których mowa w art. 7 ust. 1)

1.

Nazwa i adres właściwego organu lub organów – oficjalna nazwa i adres zgłoszonego właściwego organu lub właściwych organów.

2.

Status prawny właściwego organu lub właściwych organów – krótki opis statusu prawnego właściwego organu lub właściwych organów.

3.

Zakres odpowiedzialności – krótki opis obowiązków prawnych i administracyjnych właściwego organu lub organów i ich rola w odniesieniu do przedmiotowych wód morskich.

4.

Członkostwo – w przypadku gdy właściwy organ lub organy działają jako organy koordynujące w stosunku do innych właściwych organów, wymagany jest wykaz tych organów wraz ze streszczeniem relacji instytucjonalnych ustanowionych w celu zapewnienia koordynacji.

5.

Koordynacja regionalna lub na szczeblu podregionu – wymagany jest opis mechanizmów ustanowionych w celu zapewnienia koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi, których wody morskie należą do tego samego regionu lub podregionu morskiego.


ZAŁĄCZNIK III

Przykładowe wykazy właściwości, presji i oddziaływania

(o których mowa w art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 24)

Tabela 1

Właściwości

Właściwości fizyczne i chemiczne

topografia i batymetria dna morskiego,

roczny i sezonowy rozkład temperatur oraz pokrywa lodowa, obecna prędkość, wypływanie wód głębinowych, ekspozycja wobec fal morskich, mieszanie wód, mętność wody, wymiana wód,

przestrzenne i czasowe rozłożenie zasolenia,

przestrzenne i czasowe rozłożenie składników biogennych (rozpuszczony azot nieorganiczny – DIN, azot całkowity – TN, rozpuszczony fosfor nieorganiczny – DIP, fosfor całkowity – DIP, całkowity węgiel organiczny – TOC) i tlenu,

profile pH, pCO2 lub analogiczne informacje wykorzystywane w celu pomiaru zakwaszenia środowiska morskiego.

Typy siedlisk

przeważające typy lub typ siedlisk na dnie morskim lub w słupie wody z opisem cech fizycznych i chemicznych, takich jak głębokość, rozkład temperatur wody, prądy wodne i inne przepływy, zasolenie, struktura i warstwy dna morskiego,

identyfikacja i mapowanie szczególnych typów siedlisk, zwłaszcza uznanych lub określonych na mocy przepisów wspólnotowych (dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia) lub konwencji międzynarodowych jako przedmiot szczególnego zainteresowania pod względem naukowym lub różnorodności biologicznej,

siedliska znajdujące się w obszarach, które zasługują na szczególną uwagę ze względu na ich cechy, lokalizację lub znaczenie strategiczne. Do tej kategorii można zaliczyć obszary podlegające intensywnym lub szczególnym presjom lub obszary, które zasługują na objęcie systemem szczególnej ochrony.

Cechy biologiczne

opis zbiorowisk biologicznych powiązanych z przeważającymi typami siedlisk na dnie morskim lub w słupie wody. Opis powinien zawierać informacje o typowych zbiorowiskach fitoplanktonu i zooplanktonu, w tym o typowych gatunkach oraz zmienności sezonowej i geograficznej,

informacje o roślinach okrytonasiennych, makroglonach i bezkręgowej faunie dennej, w tym o składzie gatunkowym, biomasie i zmienności rocznej/sezonowej,

informacje o strukturze populacji ryb, w tym bogactwie, rozmieszczeniu i strukturze wiekowej/wielkości populacji,

opis dynamiki populacji, naturalnego i rzeczywistego obszaru występowania oraz stanu gatunków ssaków i gadów morskich występujących w danym regionie/podregionie morskim,

opis dynamiki populacji, naturalnego i rzeczywistego obszaru występowania oraz stanu gatunków ptaków morskich występujących w danym regionie/podregionie morskim,

opis dynamiki populacji, naturalnego i rzeczywistego obszaru występowania oraz stanu innych gatunków występujących w danym regionie lub podregionie morskim, które objęte są przepisami wspólnotowymi lub umowami międzynarodowymi,

wykaz czasowego występowania, bogactwo oraz rozmieszczenie przestrzenne egzotycznych gatunków obcych lub, w razie konieczności, odrębnych genetycznie gatunków rodzimych, które są obecne w danym regionie lub podregionie morskim.

Inne cechy

opis sytuacji w zakresie substancji chemicznych, w tym substancji chemicznych stwarzających powody do obaw, zanieczyszczenia osadami, gorących punktów, zagadnień dotyczących zdrowia oraz skażenie fauny i flory (zwłaszcza fauny i flory przeznaczonej do spożycia przez ludzi),

opis innych cech typowych lub szczególnych dla danego regionu lub podregionu morskiego.


Tabela 2

Presje i oddziaływania

Straty fizyczne

przygłuszanie (np. przez struktury stworzone przez człowieka, wyładunek urobku z pogłębiania),

kolmatacja (np. przez stałe struktury).

Szkody fizyczne

zmiany zamulenia (np. przez odprowadzanie ścieków, zwiększenie wycieków, pogłębianie/wyładunek urobku z pogłębiania),

abrazja (np. przez wpływ na dno morskie wywołany połowami handlowymi, wodniactwem, zakotwiczaniem),

eksploatacja selektywna (np. przez badania i eksploatację żywych i nieożywionych zasobów dna morskiego i podłoża).

Inne szkody fizyczne

hałas podwodny (np. przez żeglugę morską, podwodny sprzęt akustyczny),

odpady wyrzucane do morza.

Zakłócanie procesów hydrologicznych

znaczące zmiany systemu termicznego (np. odprowadzanie ścieków z elektrowni),

znaczące zmiany poziomu zasolenia (np. przez konstrukcje ograniczające przepływy wody, pobór wody).

Skażenie substancjami niebezpiecznymi

wprowadzanie związków syntetycznych (np. określonych w dyrektywie 2000/60/WE substancji priorytetowych istotnych dla środowiska morskiego, takich jak pestycydy, środki chroniące przed osadzaniem się brudu, środki farmaceutyczne np. na skutek strat ze źródeł rozproszonych, zanieczyszczenia przez statki, opadów atmosferycznych oraz substancji czynnych biologicznie),

wprowadzanie substancji i związków niesyntetycznych (np. metali ciężkich, węglowodorów np. na skutek zanieczyszczenia przez statki oraz ropy, gazu, na skutek poszukiwania i eksploatowania minerałów, opadów atmosferycznych, poprzez ścieki wypływające z rzek),

wprowadzanie radionuklidów.

Regularne i/lub celowe zrzuty substancji

wprowadzanie innych substancji, zarówno stałych, ciekłych, jak i gazowych, do wód morskich w wyniku regularnych lub celowych zrzutów do środowiska morskiego, na które zezwalają inne przepisy prawa wspólnotowego lub konwencje międzynarodowe.

Wzbogacenie tkanki odżywczej i organicznej

wprowadzanie nawozów oraz innych substancji bogatych w azot i fosfor (np. ze źródeł punktowych i rozproszonych, w tym z rolnictwa, akwakultury i opadów atmosferycznych),

wprowadzanie materii organicznej (np. kanały, fermy na morzu, ścieki wypływające z rzek).

Zakłócenia biologiczne

wprowadzanie patogenów drobnoustrojowych,

wprowadzanie gatunków obcych i przemieszczanie,

eksploatacja selektywna gatunków, obejmująca przypadkowe połowy gatunków niebędących gatunkami docelowymi (np. połowy handlowe i rekreacyjne).


ZAŁĄCZNIK IV

Przykładowy wykaz właściwości, które należy uwzględnić przy ustalaniu celów środowiskowych

(o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 24)

1.

Odpowiednie uwzględnienie elementów charakteryzujących wody morskie podlegające suwerenności lub jurysdykcji państw członkowskich w danym regionie lub podregionie morskim.

2.

Potrzeba wyznaczenia: a) celów określających pożądane warunki na podstawie definicji dobrego stanu środowiska; b) wymiernych celów i związanych z nimi wskaźników umożliwiających monitorowanie i ocenę; oraz c) celów operacyjnych związanych z konkretnymi środkami wdrażającymi ułatwiającymi ich realizację.

3.

Specyfikacja docelowego lub utrzymywanego stanu środowiska i określenie tego stanu z uwzględnieniem wymiernych właściwości elementów charakteryzujących wody morskie państw członkowskich w danym regionie lub podregionie morskim.

4.

Spójność grupy celów; brak niezgodności pomiędzy nimi.

5.

Specyfikacja zasobów potrzebnych do osiągnięcia celów.

6.

Określanie celów, w tym ewentualnych celów pośrednich, wraz z terminami ich realizacji.

7.

Specyfikacja wskaźników służących do monitorowania postępu i ukierunkowania decyzji w zakresie zarządzania na osiąganie celów.

8.

W stosownych przypadkach, specyfikacja punktów odniesienia (docelowych i granicznych punktów odniesienia).

9.

Należyte uwzględnianie zagadnień społecznych i gospodarczych przy wyznaczaniu celów.

10.

Analiza grupy celów środowiskowych, towarzyszących im wskaźników oraz docelowych i granicznych punktów odniesienia opracowywanych w ramach celów środowiskowych przyjętych w art. 1 dla określenia, czy realizacja celów mogłaby doprowadzić do osiągnięcia zgodnego z tymi celami stanu wód morskich podlegających suwerenności lub jurysdykcji państw członkowskich w danym regionie morskim.

11.

Zgodność celów środowiskowych z celami, które Wspólnota i jej państwa członkowskie zobowiązały się osiągnąć na mocy właściwych umów międzynarodowych i regionalnych, z wykorzystaniem umów, które mają największe znaczenie dla danego regionu lub podregionu morskiego z myślą o osiągnięciu celów środowiskowych określonych w art. 1.

12.

Po zebraniu grupy celów i wskaźników należy je łącznie przeanalizować w świetle celów środowiskowych określonych w art. 1; pozwoli to ocenić, czy realizacja celów środowiskowych mogłaby doprowadzić do osiągnięcia zgodnego z tymi celami stanu środowiska morskiego.


ZAŁĄCZNIK V

Programy monitorowania

(o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 24)

1.

Dostarczanie informacji pozwalających na ocenę stanu środowiska oraz określenie działań pozostających do zrealizowania i postępów już dokonanych dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z załącznikiem III oraz kryteriami i standardami metodologicznymi, które należy określić zgodnie z art. 9 ust. 3.

2.

Zapewnianie generowania informacji umożliwiających identyfikację odpowiednich wskaźników celów środowiskowych przewidzianych w art. 10.

3.

Zapewnianie generowania informacji umożliwiających ocenę oddziaływania środków, o których mowa w art. 13.

4.

Włączanie działań pozwalających na określenie przyczyny zmian oraz wprowadzenie w rezultacie możliwych środków korygujących, które należy podjąć dla przywrócenia dobrego stanu środowiska w przypadku stwierdzenia odstępstw od oczekiwanego stanu.

5.

Przekazywanie informacji o zanieczyszczających substancjach chemicznych występujących u gatunków przeznaczonych do spożycia przez ludzi z obszarów połowów handlowych.

6.

Włączanie działań gwarantujących, że środki korygujące przyniosą oczekiwane zmiany i nie mają niepożądanych efektów ubocznych.

7.

Grupowanie informacji według regionów i podregionów morskich zgodnie z art. 4.

8.

Zapewnianie porównywalności podejść do oceny i metod oceny w ramach regionów i podregionów morskich lub pomiędzy nimi.

9.

Opracowywanie specyfikacji technicznych i ujednoliconych metod monitorowania na poziomie Wspólnoty, aby umożliwić porównywanie informacji.

10.

Zapewnianie w zakresie, w jakim jest to możliwe, zgodności z istniejącymi programami opracowywanymi na poziomie regionalnym i międzynarodowym w celu zwiększenia spójności między tymi programami oraz uniknięcia powielania działań, z wykorzystaniem tych wytycznych dotyczących monitorowania, które są najbardziej odpowiednie dla danego regionu lub podregionu morskiego.

11.

Uwzględnianie w ocenie wstępnej, przewidzianej w art. 8, oceny głównych zmian związanych z warunkami środowiska, a także, w razie konieczności, nowych i przyszłych zagadnień.

12.

Uwzględnianie w ocenie wstępnej przewidzianej w art. 8 odpowiednich elementów wymienionych w załączniku III, w tym ich naturalnej zmienności, jak również potrzeba przeprowadzenia oceny postępów w realizacji celów środowiskowych określonych w art. 10 ust. 1, z zastosowaniem, w odpowiednich przypadkach, ustalonych wskaźników oraz ich granicznych i docelowych punktów odniesienia.


ZAŁĄCZNIK VI

Programy środków

(o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 24)

1.

Kontrole wstępne: środki zarządzania, które wpływają na dozwoloną intensywność działalności człowieka.

2.

Kontrole końcowe: środki zarządzania, które wpływają na dozwolony stopień zakłóceń danego składnika ekosystemu.

3.

Kontrole rozłożenia czasowego i przestrzennego: środki zarządzania, które wpływają na miejsce i moment dozwolonego działania.

4.

Środki koordynacji zarządzania: narzędzia zapewniające koordynację zarządzania.

5.

Środki mające na celu identyfikowanie, tam gdzie to możliwe, zanieczyszczeń morskich.

6.

Bodźce ekonomiczne: środki zarządzania, które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich do działania w sposób pozwalający osiągnąć cel dobrego stanu środowiska.

7.

Narzędzia łagodzące i narzędzia przywracania stanu: instrumenty zarządzania, które kierują działaniami człowieka w celu przywrócenia naruszonych składników ekosystemów morskich do poprzedniego stanu.

8.

Komunikacja, udział zainteresowanych stron i wzrost świadomości społecznej.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/41


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 czerwca 2008 r.

ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2008/483/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3 ust. 5 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 90/424/EWG ustalono procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. W celu wsparcia jak najszybszego zwalczenia klasycznego pomoru świń, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowalne poniesione przez państwa członkowskie. Artykuł 3 ust. 5 tiret pierwsze tej decyzji ustanawia zasady dotyczące wartości procentowej, którą należy zastosować do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 ustanowiono zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2). Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia ustanawia zasady dotyczące kosztów kwalifikujących się do wsparcia finansowego Wspólnoty.

(3)

Decyzją Komisji 2006/777/WE z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (3) przyznano wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Niemiec w koszty poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w 2006 r. Zgodnie z wymienioną decyzją wypłacono pierwszą transzę w wysokości 5 000 000 EUR.

(4)

W dniu 6 grudnia 2006 r. Niemcy złożyły oficjalny wniosek o zwrot określony w art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(5)

W dniach 23–27 kwietnia 2007 r. Komisja przeprowadziła kontrolę na miejscu określoną w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. Uwagi Komisji, sposób obliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Niemcom pismem z dnia 6 lutego 2008 r.

(6)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(7)

Niemieckie władze całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 2 decyzji Rady 90/424/EWG i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(8)

W świetle powyższego należy teraz ustalić całkowitą kwotę wsparcia finansowego Wspólnoty z tytułu wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku ze zwalczaniem klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Niemiec

Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. ustala się na 8 315 827,65 EUR.

Artykuł 2

Zasady wypłaty wkładu finansowego

Pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty ustala się na 3 315 827,65 EUR.

Artykuł 3

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(2)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

(3)  Dz.U. L 314 z 15.11.2006, s. 37.


25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/43


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/484/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 87 i 88,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Okres obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1), rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (3) przedłużono do dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (4). Okres obowiązywania decyzji Komisji zatwierdzających programy pomocy państwa na podstawie rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 został przedłużony do dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy decyzji nr 2007/72/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy decyzji Komisji (5).

(2)

W związku z tym, że przyjęcie i publikacja w Dzienniku Urzędowym ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (6) zastępującego wyżej wymienione rozporządzenia, jest planowana po 30 czerwca 2008 r., konieczne jest przedłużenie na określony okres obowiązywania decyzji Komisji, zatwierdzających programy pomocy państwa na podstawie rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001, w celu zagwarantowania odpowiedniego okresu przejściowego do wejścia w życie ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla odpowiednich środków wymienionych w pkt 107 tiret trzeci Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 z dnia 4 marca 2006 r. (7) i przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie, okres obowiązywania decyzji Komisji, zatwierdzających, przed wejściem w życie niniejszej decyzji, programy pomocy państwa na podstawie rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) 68/2001 przedłuża się do 30 września 2008 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 337 z 13.12.2002, s. 3; rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, s. 8).

(2)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 33; rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(3)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 20; rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(4)  Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 85.

(5)  Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 180.

(6)  Dz.U. C 210 z 8.9.2007, s. 14.

(7)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/44


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/485/WPZiB

z dnia 23 czerwca 2008 r.

zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 czerwca 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/405/WPZiB (1) na wstępny okres kończący się w dniu 30 czerwca 2008 r.

(2)

W następstwie konsultacji z władzami kongijskimi i innymi zainteresowanymi stronami okazuje się, że konieczne jest przedłużenie o jeden rok.

(3)

Zadania EUPOL DR Konga powinny obejmować także udzielanie pomocy kongijskiej policji krajowej (Police Nationale Congolaise) w jej pracach w charakterze policji granicznej i audytowej służby policyjnej. Ponadto misja powinna uwzględniać aspekty procesu stabilizacji na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga obejmujące policję, prawa człowieka oraz kwestię dzieci w konfliktach zbrojnych; powinna ona także ułatwiać powiązania i harmonizację tych starań z ogólnokrajowym procesem reformy policji. Ten cel należy realizować przede wszystkim udzielając wsparcia dwóm programom opracowanym z myślą o wprowadzaniu w życie porozumień podpisanych w Gomie w dniu 23 stycznia 2008 r. przez rząd DRK i różne ugrupowania zbrojne działające w prowincji Kiwu – Programme Amani i Plan de Stabilisation de l’Est, które obejmują działalność policyjną.

(4)

W związku z tym misja EUPOL DR Konga powinna również zostać rozmieszczona we wschodniej części DRK, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, przemocy seksualnej, dzieci w konfliktach zbrojnych i koordynacji międzynarodowej.

(5)

Należy określić nową finansową kwotę odniesienia w celu pokrycia wydatków związanych z misją na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

(6)

Mandat misji jest realizowany w sytuacji, która może ulec pogorszeniu w kontekście bezpieczeństwa, i zaszkodzić celom WPZiB, określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2007/405/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 2 ust. 1, dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

przyczynia się do uwzględniania aspektów procesu pokojowego na wschodzie DRK, obejmujących policję oraz problematykę płci, prawa człowieka i kwestię dzieci w konfliktach zbrojnych, a zwłaszcza powiązań tego procesu z reformą kongijskiej policji krajowej.”;

2)

Art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Struktura misji i strefa rozmieszczenia

1.   Dowództwo misji mieści się w Kinszasie, w jego skład wchodzą:

a)

szef misji;

b)

zespół doradców ds. policji na poziomie strategicznym;

c)

zespół doradców ds. policji na poziomie operacyjnym;

d)

zespół doradców prawnych na poziomie strategicznym i operacyjnym;

e)

wsparcie administracyjne.

2.   Misja jest stale obecna w Gomie i Bukawu we wschodniej części DRK, tak by służyć pomocą i wiedzą fachową w procesie stabilizacji na wschodzie DRK.

3.   Funkcjonalny podział zadań przedstawia się następująco:

a)

eksperci włączeni do różnych grup roboczych zajmujących się reformą policji, jak też doradcy zajmujący kluczowe stanowiska organizacyjne i decyzyjne w komitecie monitorującym reformę policji (KMRP), przewidzianym przez władze kongijskie;

b)

eksperci przydzieleni do krajowej policji kongijskiej (KPK), w szczególności zajmujący kluczowe stanowiska, jak również przydzieleni do wsparcia policji ds. karnych oraz sił policyjnych zajmujących się utrzymywaniem porządku;

c)

osoby zajmujące się powiązaniem z wymiarem sprawiedliwości w dziedzinie prawa karnego, które mają włączyć się do działań w dziedzinie policji w kontekście wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i kontynuować prace nad istotnymi aspektami reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, w tym dotyczącymi wojskowego prawa karnego;

d)

eksperci, którzy mają uczestniczyć w pracach związanych z aspektami horyzontalnymi reformy sektora bezpieczeństwa.

e)

eksperci przydzieleni do krajowej policji kongijskiej, w szczególności zajmujący kluczowe stanowiska, i mający za zadanie wspieranie policji granicznej i audytowej służby policyjnej;

f)

eksperci przydzieleni do policji oraz zajmujący się aspektami procesu stabilizacji we wschodniej części DRK obejmującymi aspekty problematyki płci, praw człowieka oraz kwestii dzieci w konfliktach zbrojnych, jak również powiązaniami tego procesu z reformą policji krajowej.

4.   Strefa działania misji obejmuje Kinszasę, Gomę i Bukavu. Ze względu na wynikające z mandatu implikacje geograficzne misji dla całości obszaru DRK, może zaistnieć konieczność rozmieszczenia i tymczasowej obecności ekspertów innych miejscach w poszczególnych prowincjach, zgodnie ze wskazówkami szefa misji lub upoważnionej przez niego w tym celu osoby oraz w zależności od sytuacji w aspekcie bezpieczeństwa.”;

3)

Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. wynosi 5 500 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosi 6 920 000 EUR.”;

4)

Skreśla się art. 15;

5)

Art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze wspólne działanie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2009 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 46. Wspólne działanie zmienione wspólnym działaniem 2008/38/WPZiB (Dz.U. L 9 z 12.1.2008, s. 18).


Sprostowania

25.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/46


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286 z dnia 31 października 2007 r. )

Strona 6, dział 54:

zamiast:

„Włókna ciągłe chemiczne”,

powinno być:

„Włókna ciągłe chemiczne; pasek i podobne z materiałów włókienniczych chemicznych”.

Strona 54:

 

skreśla się: przypis 3;

 

kod 0304 19 99, trzecia kolumna:

zamiast

:

„15 (2) (3)”,

powinno być

:

„15 (2)”.

Strona 56:

 

dodaje się następujący przypis:

„(3)

Niższa stawka celna 11,4 % stosowana do dnia 16 grudnia 2009 r. (rozporządzenie Rady (WE) nr 1839/2006 (Dz. U. L 355 z 15.12.2006, str. 1)).”.

 

Strona 56, kod 0304 29 99, trzecia kolumna:

zamiast

:

„15 (1)”,

powinno być

:

„15 (1) (3)”.

Strona 118, kod 1511 90 11

zamiast

„12,8 (1)”,

powinno być

„12,8”.

Strona 118, kod 1511 90 19, trzecia kolumna:

zamiast

„10,9”,

powinno być

„10,9 (1)”.

Strona 126, kod 1602 50 31, druga kolumna:

zamiast:

„Wołowina peklowana (corned beef)”,

powinno być:

„Wołowina peklowana (corned beef), w opakowaniach hermetycznych”.

Strona 431, kod 7007, druga kolumna:

zamiast:

„Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego:”,

powinno być:

„Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego:”.

Strona 431, kod 70071, druga kolumna:

zamiast:

„Szkło bezpieczne hartowane (temperowane):”,

powinno być:

„Szkło bezpieczne hartowane:”.

Strona 456, kod 72162, druga kolumna:

zamiast:

„Kątowniki nierównoramienne lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm:”,

powinno być:

„Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm:”.

Strona 456, kod 7216 21 00, druga kolumna:

zamiast:

„Kątowniki nierównoramienne”,

powinno być:

„Kątowniki”.

Strona 584, kod 8544 49 91, druga kolumna:

zamiast:

„Druty i kable o średnicy pojedynczego przewodu nieprzekraczającej 0,51 mm”,

powinno być:

„Druty i kable o średnicy pojedynczego przewodu przekraczającej 0,51 mm”.

Strona 618, kod 9030 20 10, druga kolumna:

zamiast:

„katoda”,

powinno być:

„Katodowe”.

Strona 813, poniżej tytutu załącznika 4:

dodaje się

:

„Przedrostki i przyrostki mogą być (na przykład chlorowodorek fosforanu). Mogą one być poprzedzone przedrostkiem wskazującym wielokrotność, takim jak bi, bis, di, hemi, hepta, heksa, mono, penta, seskwi, tetra, tri, tris… (na przykład dioctan). W taki sam sposób można używać synonimów i nazw systematycznych.

Skrót INN oznacza międzynarodowe niezastrzeżone nazwy dla substancji farmaceutycznych Światowej Organizacji Zdrowia.

Skrót INNRG oznacza międzynarodowe niezastrzeżone nazwy (INN) dla substancji farmaceutycznych, nazwy dla rodników i grup, pełny wykaz z 2004 r.

Skrót INNCN oznacza nazwę chemiczną lub systematyczną podaną w wykazie międzynarodowych niezastrzeżonych nazwy (INN) dla substancji farmaceutycznych, nazwy dla rodników i grup, pełny wykaz z 2004 r.”.