ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 150

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
10 czerwca 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, oraz rozporządzenia (WE) nr 1439/95, (WE) nr 245/2001, (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 1580/2007 i (WE) nr 382/2008 uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1119/79

7

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (Wersja skodyfikowana)

28

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/428/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2411)

39

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

10.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 511/2008

z dnia 9 czerwca 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


10.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 512/2008

z dnia 9 czerwca 2008 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1109/2007 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 462/2008 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007 w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 318/2006 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 października 2008 r.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1568/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 62).

(3)  Dz.U. L 253 z 28.9.2007, s. 5.

(4)  Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 95 mające zastosowanie od dnia 10 czerwca 2008 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


10.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 513/2008

z dnia 5 czerwca 2008 r.

ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (3), określa kwoty na rok 2008.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego, przyznaną na 2008 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2008 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11), ostatnio sprostowane w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 6.

(3)  Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Nr

07/T&Q

Państwo członkowskie

PRT (PORTUGALIA)

Stado

HAD/1N2AB.

Gatunek

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

Obszar

Wody Norwegii obszaru I oraz II

Data

14.5.2008


10.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 514/2008

z dnia 9 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, oraz rozporządzenia (WE) nr 1439/95, (WE) nr 245/2001, (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 1580/2007 i (WE) nr 382/2008 uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1119/79

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 59 ust. 3 oraz art. 62 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (2), w szczególności jego art. 134 i art. 161 ust. 3 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 1 lipca 2008 r. w odniesieniu do głównych sektorów wspólnej organizacji rynków rolnych zacznie obowiązywać rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, zgodnie z jego art. 204. Komisja powinna zatem przyjąć stosowne środki zmieniające lub uchylające odnośne rozporządzenia sektorowe by zapewnić właściwe stosowanie rozporządzenia od wspomnianej daty.

(2)

Artykuł 130 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że nie naruszając przypadków, w których pozwolenia na przywóz są wymagane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Komisja może nałożyć obowiązek przedłożenia pozwolenia na przywóz do Wspólnoty jednego z produktów lub większej ich liczby w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 z jednej strony wymaga stosowania pozwoleń na przywóz w ramach zarządzania systemem przywozu ryżu łuskanego i bielonego z uwzględnieniem ilości, które mają być przywożone, a z drugiej strony w ramach zarządzania systemem przywozu cukru stosowania umów preferencyjnych.

(3)

W odniesieniu do wywozu art. 167 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje wywozowe mogą być przyznawane tylko na produkty wymienione w art. 162 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia po przedłożeniu pozwolenia na wywóz. Zgodnie z art. 161 niniejszego rozporządzenia Komisja może nałożyć obowiązek przedłożenia pozwolenia na wywóz ze Wspólnoty jednego lub większej liczby produktów.

(4)

W celu zarządzania przywozem i wywozem, Komisja ma prawo określić, dla których produktów wymagane będzie przedłożenie pozwolenia na przywóz i/lub wywóz. Oceniając potrzeby systemu pozwoleń, Komisja powinna uwzględnić odpowiednie instrumenty zarządzania rynkami, a w szczególności instrumenty monitorowania przywozu.

(5)

Sytuacja ta stwarza okazję do dogłębnego przeanalizowania obowiązujących przepisów dotyczących rynków poszczególnych sektorów oraz do ponownego rozważenia stosowanych obecnie praktyk przyznawania pozwoleń mając na względzie uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych państw członkowskich i podmiotów gospodarczych. Dla celów jasności wspomniane przepisy należy uwzględnić w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3).

(6)

Ze względu na ograniczone wielkości kontyngentów i ogromne ilości objęte wnioskami, system przyznawania pozwoleń jest właściwym mechanizmem zarządzania kontyngentami taryfowymi w przywozie i wywozie administrowanymi inną metodą niż w oparciu o chronologiczną kolejność składania wniosków, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”.

(7)

Ze względu na znaczące korzyści jakie niesie za sobą stosowanie obniżonej stawki celnej oraz kategoryczną potrzebę prognozowania tendencji rynkowych, system pozwoleń uznaje się za najwłaściwszy mechanizm monitorowania niektórych produktów rolnych przywożonych na warunkach preferencyjnych.

(8)

Na obecnym etapie, biorąc pod uwagę szeroki zakres szczegółowych zasad i przepisów technicznych stosowanych w sektorach rynkowych w celu zarządzania wywozem objętym refundacjami, uznaje się za właściwsze utrzymanie wspomnianych przepisów w rozporządzeniach sektorowych.

(9)

W sektorze zbóż, pozwolenia na przywóz i wywóz należy uważać za wskaźnik średniookresowych tendencji rynkowych oraz prognozowanego rozwoju rynku. Stanowią one kluczowy instrument w sporządzaniu bilansu rynku, który jest stosowany do oceny warunków odsprzedaży zapasów pochodzących ze skupu interwencyjnego na rynku wewnętrznym lub na eksport, lub do ustalenia konieczności zastosowania podatku wywozowego. W tym względzie obowiązkowi przedłożenia pozwolenia powinien podlegać przywóz takich produktów jak orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, jęczmień, kukurydza, sorgo, pszenica durum, mąka z pszenicy zwyczajnej i orkiszu oraz maniok, a także wywóz takich produktów jak: orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, jęczmień, kukurydza, pszenica durum, żyto, owies, mąka z pszenicy zwyczajnej i orkiszu, w świetle ich dominującego znaczenia w obrocie handlowym i na rynku wewnętrznym.

(10)

W sektorze ryżu informacje o prognozowanym wywozie i przywozie uzyskiwane dzięki pozwoleniom stanowią podstawę nadzorowania rynku, w szczególności ze względu na ważne miejsce, jakie ryż zajmuje w krajowej konsumpcji. Informacje te są również wykorzystywane do monitorowania przestrzegania pozycji taryfowych w odniesieniu do podobnych produktów. Ponadto na podstawie wydanych pozwoleń oblicza się przywozowe należności celne na ryż łuskany i bielony zgodnie z art. 137 i 139 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W związku z tym należy nałożyć obowiązek przedłożenia pozwolenia na przywóz ryżu łuskanego, bielonego, częściowo bielonego i łamanego, oraz pozwolenia na wywóz ryżu łuskanego, bielonego i częściowo bielonego.

(11)

W odniesieniu do cukru szczególne znaczenie ma monitorowanie rynku i dokładne określenie wywożonych ilości. Z tego względu należy monitorować wywóz cukru oraz wprowadzić obowiązek przedłożenia pozwoleń na wywóz. W przypadku przywozu obowiązek przedłożenia pozwolenia należy ograniczyć do przywozu objętego preferencyjnymi stawkami celnymi, bez uszczerbku dla przywozu objętego kontyngentami taryfowymi.

(12)

Aby nielegalne uprawy nie powodowały zakłóceń w organizacji wspólnego rynku konopi uprawianych na włókno, należy wprowadzić przepis dotyczący kontroli przywozu konopi i nasion konopi zapewniający, że takie produkty oferują określone gwarancje pod względem zawartości tetrahydrokanabinolu. Należy zatem uwzględnić wydawanie pozwoleń na taki przywóz.

(13)

Informacje uzyskiwane z pozwoleń na przywóz warzyw i owoców należy wykorzystać do monitorowania przestrzegania pozycji taryfowych podobnych produktów, jak na przykład suszonego lub zamrożonego czosnku, lub do zarządzania kontyngentami taryfowymi.

(14)

Producenci jabłek we Wspólnocie znaleźli się niedawno w trudnej sytuacji z powodu, między innymi, znaczącego zwiększenia przywozu jabłek z niektórych krajów trzecich półkuli południowej. W związku z tym należy usprawnić monitorowanie przywozu jabłek. Odpowiednim instrumentem służącym temu celowi jest mechanizm oparty na wydawaniu pozwoleń na przywóz, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (4) Przywóz bananów podlega obowiązkowi przedłożenia pozwolenia stosownie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej (5). W celu przedstawienia pełnego obrazu produktów objętych obowiązkiem przedłożenia pozwolenia należy uwzględnić odpowiednie wymagania w rozporządzeniu (WE) nr 376/2008.

(15)

Dzięki pozwoleniom uzyskuje się informacje o prognozowanym przywozie przetworów mlecznych objętych obniżoną stawką celną, które mają istotne znaczenie w nadzorowaniu rynku. W odniesieniu do przywozu wołowiny z zastosowaniem obniżonej stawki celnej należy ustanowić przepis wprowadzający system pozwoleń na niektóre produkty w celu monitorowania wielkości wymiany handlowej z krajami trzecimi.

(16)

Przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego powinien podlegać obowiązkowi przedłożenia pozwolenia ze względu na konieczność nadzorowania rynku wrażliwego sektora przemysłu.

(17)

W celu przedstawienia czytelnego i pełnego obrazu obowiązków wynikających z systemu pozwoleń w handlu produktami rolnymi, w rozporządzeniu Komisji nr 376/2008 należy określić przywóz i wywóz objęty tymi obowiązkami.

(18)

W celu stosowania art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji nr 376/2008 należy określić maksymalne ilości produktów, w odniesieniu do których nie jest konieczne przedłożenie pozwoleń na przywóz lub wywóz lub zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji, pod warunkiem że przywóz lub wywóz nie jest dokonywany na mocy porozumień preferencyjnych. W świetle zmian wprowadzonych w obowiązkach stosowania pozwoleń należy odpowiednio zmienić wykaz produktów.

(19)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 376/2008 oraz następujące rozporządzenia:

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3013/89 w odniesieniu do przywozu i wywozu produktów sektora mięsa baraniego i koziego (6);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (7);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (8);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (9);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 2336/2003 z dnia 30 grudnia 2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego (10);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek (11);

rozporządzenie (WE) nr 2014/2005;

rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (12);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (13);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich (14);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (15);

rozporządzenie (WE) nr 1580/2007;

rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (przekształcenie) (16).

(20)

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1119/79 z dnia 6 czerwca 1979 r. ustanawiające szczególne zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz nasion (17).

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 376/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Z zastrzeżeniem wyjątków ustanowionych szczególnymi przepisami wspólnotowymi w odniesieniu do niektórych produktów, w szczególności produktów, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93 (18) i jego przepisach wykonawczych, niniejsze rozporządzenie określa wspólne zasady wprowadzenia w życie systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji (zwanych dalej »pozwoleniami« i »świadectwami«) przewidzianych w rozdziale II i III części III rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (19) i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 (20) lub ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Pozwolenia lub świadectwa muszą być przedłożone w odniesieniu do następujących produktów:

a)

w przypadku przywozu, jeśli produkty są zgłaszane do swobodnego obrotu:

(i)

produkty wymienione w części I załącznika II, przywożone na warunkach innych niż kontyngenty taryfowe, o ile załącznik ten nie stanowi inaczej,

(ii)

produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych administrowanych z zastosowaniem metod innych niż metoda oparta na chronologicznym porządku składania wniosków, według zasady »kto pierwszy, ten lepszy«, zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c rozporządzenia (WE) nr 2454/93 (21),

(iii)

produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych administrowanych z zastosowaniem metody opartej na chronologicznym porządku składania wniosków zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w szczególności wymienione w części I załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

b)

w przypadku wywozu:

(i)

produkty wymienione w części II załącznika II,

(ii)

produkty, o których mowa w art. 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, co do których ustalono refundacje wywozowe, w tym w wysokości zerowej lub podatek wywozowy,

(iii)

produkty wywożone w ramach kontyngentów lub objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia na wywóz w celu zakwalifikowania do kontyngentu ustanowionego przez kraj trzeci na przywóz produktów ze Wspólnoty.

3.   W przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 lit. a) ppkt (i), ust. 2 lit. a) ppkt (iii) i ust. 2 lit. b) ppkt (i) stosuje się kwotę zabezpieczenia i okres ważności określone w załączniku II.

W odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 2 lit. a) ppkt (ii), ust. 2 lit. b) ppkt (ii) i ust. 2 lit. b) ppkt (iii) stosuje się szczególne przepisy wykonawcze w zakresie okresu ważności i kwoty zabezpieczenia określone w przepisach wspólnotowych dotyczących tych produktów.

4.   Na potrzeby systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, o którym mowa w ust. 1, w przypadku ustalenia refundacji na produkty nie wymienione w części II załącznika II oraz w przypadku gdy podmiot gospodarczy nie wnioskuje o przyznanie refundacji, przedłożenie pozwolenia lub świadectwa na wywóz wspomnianych produktów nie jest wymagane.

2)

W art. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8.   Bez uszczerbku dla art. 1 ust. 3 okres ważności pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji jest określony dla każdego produktu w załączniku II.”

3)

W art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Bez uszczerbku dla art. 1 ust. 3 kwota zabezpieczenia stosowana w pozwoleniach i świadectwach na przywóz i wywóz jest określona w załączniku II. Dodatkowa kwota może być stosowana w przypadku nałożenia podatku wywozowego.

Wniosek o wydanie pozwolenia lub świadectwa nie jest przyjmowany, jeżeli do godziny 13 w dniu wniesienia wniosku nie zostało wniesione właściwemu organowi odpowiednie zabezpieczenie.”

4)

Załącznik II zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Mięso baranie i mięso kozie

W rozporządzeniu (WE) nr 1439/95 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych wprowadzonego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 376/2008 (22) odnośnie do produktów wymienionych w części XVIII załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (23).

2.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 1301/2006 (24).

2)

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Produkty objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia określa art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008.

2.   Tytuł II niniejszego rozporządzenia stosuje się do przywozu produktów wymienionych w części XVIII załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (25) przywożonych w ramach kontyngentów taryfowych administrowanych w oparciu o metodę inną niż chronologiczna kolejność składania wniosków, zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (26).

3)

Skreśla się art. 4, 5 i 6.

Artykuł 3

Len i konopie

W rozporządzeniu (WE) nr 245/2001 wprowadza się następujące zmiany:

W art. 17a ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku produktów wymienionych w części I, sekcja D, F i L załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 376/2008 (27) okres ważności pozwoleń na przywóz jest określony we wspomnianych sekcjach.

Artykuł 4

Przetwory mleczne

W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Produkty objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia na przywóz określa art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (28). Okres ważności pozwolenia na przywóz oraz kwota zabezpieczenia jaką należy złożyć są określone w części I załącznika II do wspomnianego rozporządzenia, bez uszczerbku dla art. 24 ust. 3 i ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 1301/2006 (29).

2)

W art. 3 skreśla się ust. 1 i 3.

3)

W art. 24 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

„3.   Wniosek o wydanie pozwolenia lub świadectwa nie jest przyjmowany, jeżeli do godziny 13 w dniu wniesienia wniosku nie zostało wniesione właściwemu organowi zabezpieczenie w wysokości 10 EUR za każde 100 kg wagi netto produktu.

4.   Pozwolenia są ważne od dnia ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 do końca trzeciego miesiąca następującego po dacie wydania.”

Artykuł 5

Zboża i ryż

W rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych wprowadzonego przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 (30) odnośnie produktów wymienionych w części I i II załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (31).

2.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy rozporządzeń (WE) nr 376/2008 i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1301/2006 (32) oraz (WE) nr 1454/2007 (33).

2)

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

1.   Okresy ważności pozwoleń na przywóz i wywóz są następujące:

a)

w przypadku produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 376/2008 innych niż wymienione w lit. b) i lit. c) niniejszego ustępu: zgodnie z przepisami wspomnianego załącznika;

b)

o ile nie postanowiono inaczej, w przypadku produktów przywożonych lub wywożonych w ramach kontyngentów taryfowych przydzielanych z zastosowaniem innej metody niż metoda oparta na chronologicznym porządku składania wniosków zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (34) (według zasady »kto pierwszy, ten lepszy«): od dnia faktycznego wydania pozwolenia, zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie;

c)

w przypadku produktów wywożonych, dla których ustalono refundacje i produktów, co do których na dzień złożenia wniosku ustalono podatek wywozowy: od dnia wydania pozwolenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 okres ważności pozwoleń na wywóz produktów, o których mowa w części II sekcja A załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 376/2008, na które nie ustalono refundacji lub nie ustalono refundacji z góry, wygasa sześćdziesiątego dnia następującego po dniu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia (WE).

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 okres ważności pozwoleń na wywóz, w odniesieniu do których ustalono refundacje dotyczące produktów oznaczonych kodami CN 1702 30, 1702 40, 1702 90 i 2106 90 upływa nie później niż:

a)

dnia 30 czerwca w przypadku wniosków złożonych do dnia 31 maja każdego roku gospodarczego;

b)

dnia 30 września w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 czerwca roku gospodarczego do 31 sierpnia następnego roku gospodarczego;

c)

30 dni od daty wydania pozwolenia w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 września tego samego roku gospodarczego.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, na wniosek podmiotu gospodarczego, okres ważności pozwoleń na wywóz, na które ustalono refundacje, odnośnie produktów oznaczonych kodami CN 1107 10 19, 1107 10 99 i 1107 20 00 upływa nie później niż:

a)

dnia 30 września bieżącego roku kalendarzowego, w przypadku pozwoleń wydanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

b)

do końca jedenastego miesiąca od miesiąca wydania, w przypadku pozwoleń wydanych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

c)

dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, w przypadku pozwoleń wydanych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia.

5.   W pozycji 22 pozwoleń wydanych zgodnie z ust. 2, 3 i 4 należy umieścić jeden z wpisów określonych w załączniku X.

6.   W przypadku gdy ustanowiony jest szczególny termin ważności pozwoleń na przywóz towarów pochodzących i przywożonych z niektórych państw trzecich, w sekcji 7 i 8 wniosków o wydanie pozwolenia oraz pozwoleń podaje się nazwę państwa lub państw wywozu i pochodzenia. Pozwolenia zobowiązują do przywozu z tego państwa lub z tych państw.

7.   W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 prawa wynikające z pozwoleń, o których mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 4 niniejszego artykułu są niezbywalne.

3)

Skreśla się art. 7.

4)

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

1.   Pozwolenia na wywóz produktów, na które ustalono refundacje lub podatek wywozowy wydaje się w trzecim dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że w tym czasie Komisja nie podjęła działań szczególnych, jak podano w art. 9 niniejszego rozporządzenia, w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1501/1995 lub art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1518/1995 (35) oraz że powiadomiono o ilości wnioskowanych pozwoleń zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do pozwoleń wydanych w związku z ogłoszeniami o przetargu lub do pozwoleń określonych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, które są wydawane do celów operacji pomocy żywnościowej w rozumieniu art. 10 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach Rundy Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych (36). Pozwolenia na wywóz, o których mowa wydaje się w pierwszym dniu roboczym następującym po rozstrzygnięciu przetargu.

2.   Pozwolenia na wywóz produktów, na które nie ustalono refundacji lub podatku wywozowego wydaje się w dniu złożenia wniosku.

5)

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

1.   Komisja może podjąć następujące kroki:

a)

ustalić procentowy współczynnik akceptacji dla ilości wnioskowanych, na które nie wydano jeszcze pozwoleń;

b)

odrzucić wnioski, dla których jeszcze nie wydano pozwoleń na wywóz;

c)

zawiesić składanie wniosków o wydanie pozwolenia na okres nie dłuższy niż pięć dni roboczych.

Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c) może zostać przedłużone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

2.   W przypadku zmniejszenia lub odrzucenia wnioskowanych ilości zabezpieczenia pozwoleń zostają niezwłocznie zwolnione na nieprzyznane ilości.

3.   Składający wnioski mogą je wycofać w ciągu 3 dni roboczych po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej procentowego współczynnika akceptacji, jak określono w ust. 1 lit. a), jeżeli jest on niższy niż 80 %. W wyniku tego państwa członkowskie zwalniają zabezpieczenie.

4.   Działań podjętych na mocy ust. 1 nie stosuje się przy wywozie podjętym w celu wprowadzania w życie wspólnotowych i krajowych środków pomocy żywnościowej regulowanej międzynarodowymi umowami lub innymi programami dodatkowymi, a także wprowadzania w życie innych wspólnotowych środków dotyczących nieodpłatnych dostaw”.

6)

Skreśla się art. 11.

7)

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Wprowadza się następujące zabezpieczenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, które należy składać zgodnie z tytułem III rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 (37):

a)

w przypadku produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 376/2008 innych niż wymienione w lit. b) i lit. c) niniejszego ustępu: zgodnie z przepisami wspomnianego załącznika;

b)

o ile nie postanowiono inaczej, w przypadku produktów przywożonych lub wywożonych w ramach kontyngentów taryfowych:

(i)

30 EUR za każdą tonę przywożonego produktu;

(ii)

3 EUR za każdą tonę wywożonego produktu nie objętego refundacją;

c)

w przypadku produktów wywożonych, dla których ustalono refundacje lub pozwoleń dotyczących produktów, co do których na dzień złożenia wniosku o pozwolenie ustalono podatek wywozowy:

(i)

20 EUR za każdą tonę w odniesieniu do produktów oznaczonych kodami 1102 20, 1103 13, 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702, i 2106;

(ii)

10 EUR za każdą tonę w odniesieniu do pozostałych produktów.

8)

Skreśla się załączniki I, II, III, XI, XII i XIII.

9)

Załącznik X zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego

W rozporządzeniu (WE) nr 2336/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Produkty objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia na przywóz określa art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (38). Okresy ważności pozwoleń na przywóz i kwota zabezpieczenia, które należy złożyć zgodnie z tytułem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 2220/85 (39) są określone w części I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 376/2008.

2)

Skreśla się art. 6 i 8.

Artykuł 7

Oliwa z oliwek

W rozporządzeniu (WE) nr 1345/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Przywóz produktów oznaczonych kodami CN 0709 90 39, 0711 20 90 i 2306 90 19 podlegających obowiązkowi przedłożenia pozwolenia na przywóz określa art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (40). Okres ważności pozwolenia na przywóz oraz kwota zabezpieczenia jakie należy złożyć są określone w części I załącznika II do wspomnianego rozporządzenia.

2)

Skreśla się art. 3.

Artykuł 8

Banany

W rozporządzeniu (WE) nr 2014/2005 wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Przywóz bananów oznaczonych kodem CN 0803 00 19 po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej podlegających obowiązkowi przedłożenia pozwolenia na przywóz określa art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (41). Państwa członkowskie wydają pozwolenia na przywóz wszystkim wnioskodawcom, niezależnie od ich miejsca ich siedziby na terytorium Wspólnoty.

2.   Wniosek o pozwolenie na przywóz składa się w dowolnym państwie członkowskim.

3.   Okresy ważności pozwoleń na przywóz i kwota zabezpieczenia, które należy złożyć zgodnie z tytułem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 2220/85 (42) są określone w części I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 376/2008.

Wszystkie pozwolenia na przywóz tracą ważność po dniu 31 grudnia roku, w którym zostały wydane.

4.   Poza przypadkami działania siły wyższej, zabezpieczenie w całości lub częściowo przepada, jeżeli nie dokonano obrotu lub jeżeli obrotu dokonano tylko częściowo, we wspomnianym okresie.

5.   Bez uszczerbku dla art. 34 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 dowód potwierdzający wykorzystanie pozwolenia na przywóz, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, należy złożyć w ciągu trzydziestu dni od daty utraty ważności pozwolenia na przywóz, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej.

Artykuł 9

Cukier

W rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Produkty objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia na wywóz określa art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (43).

Okres ważności pozwolenia na wywóz oraz kwota zabezpieczenia jaką należy złożyć są określone w części II załącznika II do wspomnianego rozporządzenia i stosują się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

2)

W art. 8 skreśla się ust. 1, 2 i 3.

3)

Artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Produkty objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia na przywóz określa art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008.

Okres ważności pozwolenia na przywóz oraz kwota zabezpieczenia jakie należy złożyć są określone w części I załącznika II do wspomnianego rozporządzenia i stosują się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) wspomnianego rozporządzenia.”

4)

W art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Jeżeli w odniesieniu do produktów, do których stosuje się ust. 1 akapit pierwszy, wniosek o pozwolenie dotyczy ilości nieprzekraczających 10 ton, zainteresowana strona może składać w tym samym dniu i do tego samego właściwego organu władzy najwyżej jeden wniosek, natomiast w wywozie ilości nieprzekraczających 10 ton można stosować nie więcej niż jedno pozwolenie.”

5)

W art. 12 skreśla się ust. 1.

Artykuł 10

Oliwa z oliwek z Tunezji

W rozporządzeniu (WE) nr 1918/2006 wprowadza się następujące zmiany:

W art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Okres ważności pozwolenia na przywóz wynosi 60 dni od daty faktycznego wydania, zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) 376/2008 (44) a kwota zabezpieczenia wynosi 15 EUR za każde 100 kg wagi netto.

Artykuł 11

Czosnek

W rozporządzeniu (WE) nr 341/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Produkty objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia na przywóz określa art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (45). Okres ważności pozwolenia na przywóz oraz kwota zabezpieczenia jakie należy złożyć są określone w części I załącznika II do wspomnianego rozporządzenia.

2)

W art. 6 skreśla się ust. 2.

3)

W art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Artykuł 6 ust. 3 i 4 stosuje się mutatis mutandis do pozwoleń typu »B«.”

b)

skreśla się ust. 4.

4)

Skreśla się załącznik II.

Artykuł 12

Ryż

W rozporządzeniu (WE) nr 1002/2007 wprowadza się następujące zmiany:

W art. 3 ust. 2 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Kwota zabezpieczenia w przypadku produktów oznaczonych kodami CN 1006 20 i 1006 30 nie może być mniejsza niż określona w art. 12 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1342/2003.”

Artykuł 13

Jabłka

W art. 134 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Przywóz jabłek oznaczonych kodem 0808 10 80 podlegający obowiązkowi przedłożenia pozwolenia na przywóz określono w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (46).

2)

Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Wraz z wnioskiem importerzy składają zabezpieczenie zgodnie z tytułem III rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 gwarantujące dotrzymanie zobowiązania do przywozu w okresie ważności pozwolenia na przywóz.

Z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej, zabezpieczenie ulega przepadkowi w całości lub w części, jeżeli przywóz nie zostanie zrealizowany lub zostanie zrealizowany jedynie częściowo w okresie ważności pozwolenia na przywóz.

Okres ważności pozwolenia na przywóz oraz kwota zabezpieczenia jakie należy złożyć są określone w części I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 376/2008.”

3)

Ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Pozwolenia na przywóz są ważne wyłącznie dla przywozów pochodzących z krajów w nich wskazanych.”

Artykuł 14

Wołowina

W rozporządzeniu (WE) nr 382/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Produkty objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia na przywóz określa art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (47). Okres ważności pozwolenia na przywóz oraz kwota zabezpieczenia jakie należy złożyć są określone w części I załącznika II do wspomnianego rozporządzenia.

2)

Skreśla się art. 3 i 4.

3)

W art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku przywozu w ramach kontyngentu taryfowego stosuje się następujące przepisy:

a)

wniosek o wydanie pozwolenia lub świadectwa nie jest przyjmowany, jeżeli do godziny 13 w dniu wniesienia wniosku właściwemu organowi nie zostało wniesione zabezpieczenie w wysokości 5 EUR za sztukę zwierzęcia żywego i 12 EUR za każde 100 kg wagi netto w przypadku innych produktów;

b)

pozwolenia są ważne od dnia ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 do końca trzeciego miesiąca następującego po dacie wydania.

c)

organ wydający pozwolenie na przywóz wskazuje numer porządkowy danego kontyngentu według zintegrowanej taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC) w polu 20 pozwolenia lub wypisu z niego.”

Artykuł 15

Przepisy przejściowe

1.   Niniejsze rozporządzenie nie narusza okresu ważności i kwot zabezpieczeń pozwoleń stosowanych w ramach kontyngentów taryfowych, których ważność nie wygasła na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określonego w art. 17.

2.   Na wniosek zainteresowanych stron złożone zabezpieczenia na pozwolenia na przywóz i na wywóz, a także na świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji, są zwalniane pod następującym warunkami:

a)

okres ważności pozwoleń lub świadectw nie wygasł w dniu, o którym mowa w ust. 1;

b)

określone produkty nie są objęte obowiązkiem przedłożenia pozwolenia lub świadectwa od daty, o której mowa w ust. 1;

c)

na dzień, o którym mowa w ust. 1 pozwolenia lub świadectwa zostały wykorzystane jedynie częściowo lub nie zostały wykorzystane w ogóle.

Artykuł 16

Przepisy końcowe

Rozporządzenie (EWG) nr 1119/79 traci moc.

Artykuł 17

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednak niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

w odniesieniu do sektorów zbóż, lnu i konopi, oliwy z oliwek, świeżych lub przetworzonych owoców i warzyw, nasion, wołowiny i cielęciny, mięsa baraniego i koziego, wieprzowiny, mleka i przetworów mlecznych, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i pozostałych sektorów, innych niż sektor ryżu, cukru i wina, od dnia 1 lipca 2008 r.;

b)

od dnia 1 sierpnia 2008 r. w odniesieniu do sektora wina;

c)

od dnia 1 września 2008 r. w odniesieniu do sektora ryżu;

d)

od dnia 1 października 2008 r. w odniesieniu do sektora cukru.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(2)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 248/2007 (Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 6).

(3)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(4)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 292/2008 (Dz.U. L 90 z 2.4.2008, s. 3).

(5)  Dz.U. L 324 z 10.12.2005, s. 3.

(6)  Dz.U. L 143 z 27.6.1995, s. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 272/2001 (Dz.U. L 41 z 10.2.2001, s. 3).

(7)  Dz.U. L 35 z 6.2.2001, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 52).

(8)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1565/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 37).

(9)  Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L 398 z 30.12.2006, s. 1).

(10)  Dz.U. L 346 z 31.12.2003, s. 19.

(11)  Dz.U. L 212 z 17.8.2005, s. 13.

(12)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1568/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 62).

(13)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 84.

(14)  Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 12.

(15)  Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 15.

(16)  Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.

(17)  Dz.U. L 139 z 7.6.1979, s. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3886/86 (Dz.U. L 361 z 20.12.1986, s. 18).

(18)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18.

(19)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(20)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1.

(21)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.”

(22)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(23)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(24)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.”

(25)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(26)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.”

(27)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”

(28)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(29)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.”

(30)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(31)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(32)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(33)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 69.”

(34)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.”

(35)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, s. 55.

(36)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 22.”

(37)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.”

(38)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(39)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.”

(40)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”

(41)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(42)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.”

(43)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”

(44)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”

(45)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”

(46)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”

(47)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ I

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE POZWOLEŃ NA PRZYWÓZ

Wykaz produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (i) oraz obowiązujących pułapów zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d)

(produkty wymieniono w kolejności wg załączników I i II do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

A.   Zboża (część I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (1)

0714 inne niż objęte pozycją 0714 20 10

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

5 000 kg

0714 20 10

Słodkie ziemniaki do spożycia przez ludzi

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

500 kg

1001 10

Pszenica durum, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

5 000 kg

1001 90 99

Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, inne niż do siewu, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

5 000 kg

1003 00

Jęczmień

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

5 000 kg

1005 90 00

Kukurydza, inna niż nasiona

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

5 000 kg

1007 00 90

Ziarno sorgo, inne niż hybrydy do siewu

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

5 000 kg

1101 00 15

Mąka z pszenicy zwyczajnej i orkiszu

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

1 000 kg

2303 10

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

1 000 kg

2303 30 00

Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Pozostałości pulpy cytrusowej

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

1 000 kg

2309 90 20

Produkty określone w uwadze dodatkowej 5 do działu 23 nomenklatury scalonej

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

1 000 kg

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


B.   Ryż (część II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (2)

1006 20

Ryż łuskany (brązowy), w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

30 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

1 000 kg

1006 30

Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

30 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

1 000 kg

1006 40 00

Ryż łamany, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

1 EUR/tona

do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2

1 000 kg

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


C.   Cukier (część III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (3)

1701

Wszystkie produkty przywożone na warunkach preferencyjnych innych niż kontyngenty taryfowe

przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 950/2006 i rozporządzeniu (WE) nr 1100/2006

przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 950/2006 i rozporządzeniu (WE) nr 1100/2006

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


D.   Nasiona (część V załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (4)

ex 1207 99 15

Nasiona odmian konopi przeznaczone do siewu

 (5)

do końca szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2, o ile państwa członkowskie nie postanowiły inaczej

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


E.   Oliwa z oliwek i oliwki stołowe (część VII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (6)

0709 90 39

Oliwki świeże stosowane do produkcji oliwy

100 EUR/tona

60 dni od daty faktycznego wydania zgodnie z art. 22 ust. 2.

100 kg

0711 20 90

Oliwki zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, stosowane do produkcji oliwy, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

100 EUR/tona

60 dni od daty faktycznego wydania zgodnie z art. 22 ust. 2.

100 kg

2306 90 19

Makuchy i inne pozostałości z ekstrakcji oleju oliwkowego, zawierające w masie więcej niż 3 % oliwy z oliwek

100 EUR/tona

60 dni od daty faktycznego wydania zgodnie z art. 22 ust. 2.

100 kg

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


F.   Len i konopie (część VIII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (7)

5302 10 00

Konopie naturalne, surowe lub roszone

 (8)

do końca szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2, o ile państwa członkowskie nie postanowiły inaczej

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


G.   Owoce i warzywa (część IX załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (9)

0703 20 00

Czosnek, świeży lub schłodzony, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

50 EUR/tona

3 miesiące od daty wydania zgodnie z art. 22 ust. 1.

(—)

ex 0703 90 00

Pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

50 EUR/tona

3 miesiące od daty wydania zgodnie z art. 22 ust. 1.

(—)

0808 10 80

Jabłka, pozostałe.

15 EUR/tona

3 miesiące od daty wydania zgodnie z art. 22 ust. 1.

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


H.   Przetwory owocowe i warzywne (część X załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (10)

ex 0710 80 95

Czosnek (11) i Allium ampeloprasum (niegotowane lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

50 EUR/tona

3 miesiące od daty wydania zgodnie z art. 22 ust. 1.

(—)

ex 0710 90 00

Mieszanki warzyw zawierających czosnek (11) i/lub Allium ampeloprasum (niegotowane lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

50 EUR/tona

3 miesiące od daty wydania zgodnie z art. 22 ust. 1.

(—)

ex 0711 90 80

Czosnek (11) i Allium ampeloprasum zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

50 EUR/tona

3 miesiące od daty wydania zgodnie z art. 22 ust. 1.

(—)

ex 0711 90 90

Mieszanki warzyw zawierające czosnek (11) i/lub Allium ampeloprasum zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

50 EUR/tona

3 miesiące od daty wydania zgodnie z art. 22 ust. 1.

(—)

ex 0712 90 90

Suszony czosnek (11) i Allium ampeloprasum oraz mieszanki suszonych warzyw zawierających czosnek (11) i/lub Allium ampeloprasum, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, w tym produkty przywożone w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (iii)

50 EUR/tona

3 miesiące od daty wydania zgodnie z art. 22 ust. 1.

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


I.   Banany (część XI załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (12)

0803 00 19

Świeże banany przywożone po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej

15 EUR/tona

do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


J.   Wołowina i cielęcina (część XV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (13)

0102 90 05 do 0102 90 79

Wszystkie produkty przywożone na warunkach preferencyjnych innych niż kontyngenty taryfowe

5 euro na sztukę bydła

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

0201 oraz 0202

Wszystkie produkty przywożone na warunkach preferencyjnych innych niż kontyngenty taryfowe

12 EUR za 100 kg wagi netto

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

0206 10 95 oraz 0206 29 91

Wszystkie produkty przywożone na warunkach preferencyjnych innych niż kontyngenty taryfowe

12 EUR za 100 kg wagi netto

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 oraz 1602 50 95

Wszystkie produkty przywożone na warunkach preferencyjnych innych niż kontyngenty taryfowe

12 EUR za 100 kg wagi netto

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

1602 90 61 oraz 1602 90 69

Wszystkie produkty przywożone na warunkach preferencyjnych innych niż kontyngenty taryfowe

12 EUR za 100 kg wagi netto

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


K.   Mleko i przetwory mleczne (część XVI załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (14)

ex Rozdział 04, 17, 21 i 23

Mleko i przetwory mleczne przywożone na warunkach preferencyjnych innych niż kontyngenty taryfowe z wyłączeniem sera i twarogu (kod CN 0406) pochodzącego ze Szwajcarii, przywożonego bez pozwoleń, jak poniżej:

 

 

 

0401

Mleko i śmietanka, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

10 EUR/100 kg

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

0402

Mleko i śmietanka, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

10 EUR/100 kg

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

0403 10 11 do 0403 10 39

0403 90 11 do 0403 90 69

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietanka ukwaszona, jogurt, kefir i inne fermentowane lub zakwaszone mleko i śmietanka, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, niearomatyzowane i niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao

10 EUR/100 kg

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

10 EUR/100 kg

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

ex 0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy

10 EUR/100 kg

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

0406

Ser i twaróg, z wyłączeniem sera i twarogu pochodzącego ze Szwajcarii, przywożonego bez pozwoleń.

10 EUR/100 kg

następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

1702 19 00

Laktoza i syrop laktozowy niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących, zawierające mniej niż 99 % masy laktozy wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę

10 EUR/100 kg

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

2106 90 51

Syrop laktozowy aromatyzowany lub barwiony

10 EUR/100 kg

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

ex 2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

Preparaty i pasze zawierające produkty, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, bezpośrednio lub na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1667/2006, z wyjątkiem preparatów i pasz wchodzących w zakres stosowania części I załącznika I do wspomnianego rozporządzenia.

10 EUR/100 kg

do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


L.   Inne wyroby (część XXI załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (15)

1207 99 91

Nasiona konopi inne niż do siewu

 (16)

Do końca szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2, o ile państwa członkowskie nie postanowiły inaczej.

(—)

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


M.   Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego (część I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (17)

ex 2207 10 00

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej, otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu.

1 EUR za hektolitr

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

100 hl

ex 2207 20 00

Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone, otrzymane z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu

1 EUR za hektolitr

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

100 hl

ex 2208 90 91

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu

1 EUR za hektolitr

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

100 hl

ex 2208 90 99

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj., otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu

1 EUR za hektolitr

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

100 hl

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

CZĘŚĆ II

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE POZWOLEŃ NA WYWÓZ BEZ REFUNDACJI ORAZ PRODUKTÓW, CO DO KTÓRYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU NIE USTALONO PODATKU WYWOZOWEGO

Wykaz produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz obowiązujących pułapów zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d)

(produkty wymieniono w kolejności wg załączników I i II do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

A.   Zboża (część I załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)  (18)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (19)

1001 10

Pszenica durum

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

5 000 kg

1001 90 99

Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, inne niż do siewu

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

5 000 kg

1002 00 00

Żyto

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

5 000 kg

1003 00

Jęczmień

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

5 000 kg

1004 00

Owies

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

5 000 kg

1005 90 00

Kukurydza, inna niż nasiona

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

5 000 kg

1101 00 15

Mąka z pszenicy zwyczajnej i orkiszu

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

500 kg

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


B.   Ryż (część II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (20)

1006 20

Ryż łuskany (brązowy)

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

500 kg

1006 30

Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany

3 EUR/tona

do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1

500 kg

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.


C.   Cukier (część III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007)

Kod CN

Opis

Kwota zabezpieczenia

Okres ważności

Ilości netto (21)

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

11 EUR/100 kg

dla ilości powyżej 10 ton, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2.

dla ilości nieprzekraczających 10 ton, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Pozostałe cukry w postaci stałej i syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub

barwiących, z wyłączeniem laktozy, glukozy, maltodekstryny i izoglukozy.

4,2 EUR/100 kg

dla ilości powyżej 10 ton, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2.

dla ilości nieprzekraczających 10 ton, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 (22)

2 000 kg

2106 90 59

Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe, inne niż syropy izoglukozowe, laktozowe, glukozowe lub z maltodekstryny

4,2 EUR/100 kg

dla ilości powyżej 10 ton, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 2.

dla ilości nieprzekraczających 10 ton, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 (22)

2 000 kg

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

CZĘŚĆ III

PUŁAPY DOTYCZĄCE POZWOLEŃ NA WYWÓZ Z REFUNDACJAMI

Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia na wywóz lub świadectwa nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d).

Opis i kod CN

Ilość netto (23)

A.   

ZBOŻA:

W odniesieniu do każdego produktu wymienionego w części I załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007,

5 000 kg

z wyłączeniem pozycji

0714 20 10, i 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RYŻ:

W odniesieniu do każdego produktu wymienionego w części II załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

500 kg

C.   

CUKIER:

W odniesieniu do każdego produktu wymienionego w części III załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

2 000 kg

D.   

MLEKO I PRZETWORY MLECZNE

W odniesieniu do każdego produktu wymienionego w części XVI załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

150 kg

E.   

WOŁOWINA I CIELĘCINA:

W odniesieniu do żywych zwierząt wymienionych w części XV załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007,

Jedno zwierzę

W odniesieniu do mięsa wymienionego w części XV załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007,

200 kg

G.   

WIEPRZOWINA:

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

MIĘSO DROBIOWE:

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 kurczaków

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 kurczaków

0207

250 kg

I.   

JAJA:

0407 00 11 9000

2 000 jaj

0407 00 19 9000

4 000 jaj

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.”


(1)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(2)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(3)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(4)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(5)  Zabezpieczenie nie jest wymagane. Zob. pozostałe warunki określone w ust. 1 art. 17a rozporządzenia (WE) nr 245/2001.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(6)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(7)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(8)  Zabezpieczenie nie jest wymagane. Zob. pozostałe warunki określone w ust. 1 art. 17a rozporządzenia (WE) nr 245/2001.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(9)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(10)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(11)  Obejmuje to również produkty, gdzie wyraz »czosnek« stanowi tylko część opisu. Do określeń takich należą: »czosnek pospolity«, »czosnek olbrzymi«, »czosnek jednoząbkowy« czy też »czosnek wielkogłówkowy« i inne.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(12)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(13)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(14)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(15)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(16)  Zabezpieczenie nie jest wymagane. Zob. pozostałe warunki określone w ust. 1 art. 17a rozporządzenia (WE) nr 245/2001.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(17)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(18)  O ile przepisy rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 nie stanowią inaczej.

(19)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w wywozie na warunkach preferencyjnych, w ramach kontyngentów taryfowych lub wywozie, co do którego ustalono podatek wywozowy.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(20)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w wywozie na warunkach preferencyjnych, w ramach kontyngentów taryfowych lub wywozie, co do którego ustalono podatek wywozowy.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(21)  Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). Ograniczenia te nie mają zastosowania w wywozie na warunkach preferencyjnych, w ramach kontyngentów taryfowych lub wywozie objętym podatkiem wywozowym.

(22)  W przypadku ilości nieprzekraczających 10 ton zainteresowana strona nie może używać więcej niż jednego takiego pozwolenia na ten sam wywóz.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.

(23)  Ograniczenia te nie mają zastosowania w wywozie na warunkach preferencyjnych, w ramach kontyngentów taryfowych lub wywozie, co do którego ustalono podatek wywozowy.

(—)

Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK X

Pozycje, o których mowa w art. 6 ust. 5

:

w języku bułgarskim

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

w języku hiszpańskim

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

w języku czeskim

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

w języku duńskim

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

w języku niemieckim

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

w języku estońskim

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

w języku greckim

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

w języku angielskim

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

w języku francuskim

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

w języku włoskim

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

w języku łotewskim

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

w języku litewskim

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

w języku węgierskim

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

w języku maltańskim

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

w języku niderlandzkim

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

w języku polskim

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

w języku portugalskim

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

w języku rumuńskim

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

w języku słowackim

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

w języku słoweńskim

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

w języku fińskim

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

w języku szwedzkim

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003”


DYREKTYWY

10.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/28


DYREKTYWA RADY 2008/55/WE

z dnia 26 maja 2008 r.

w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

(Wersja skodyfikowana)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93 i 94,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy sporządzić jej wersję ujednoliconą.

(2)

Fakt, iż przepisy prawa krajowego odnoszące się do odzyskiwania wierzytelności są stosowane jedynie na terytorium danego państwa, jest sam w sobie przeszkodą w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Sytuacja ta uniemożliwia pełne i rzetelne stosowanie zasad wspólnotowych, szczególnie w zakresie wspólnej polityki rolnej, oraz ułatwia nadużycia finansowe.

(3)

Należy odpowiedzieć na zagrożenia dla interesów finansowych Wspólnoty i państw członkowskich oraz dla rynku wewnętrznego wynikające z nadużyć finansowych, aby w lepszy sposób zapewnić jego konkurencyjność i neutralność fiskalną.

(4)

Niezbędne jest zatem przyjęcie wspólnych zasad w sprawie pomocy wzajemnej przy odzyskiwaniu wierzytelności.

(5)

Reguły te powinny być stosowane do odzyskiwania wierzytelności wynikających z różnych środków, które są częścią systemu całkowitego lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, do dochodzenia opłat wyrównawczych i innych opłat, opłat przy przywozie i wywozie, podatku od wartości dodanej, akcyzy zharmonizowanej (od przetworzonego tytoniu, od alkoholu i napojów alkoholowych oraz od olejów mineralnych), a także podatków od dochodu i kapitału oraz podatków od składek ubezpieczeniowych. Powinny one również stosować się do dochodzenia odsetek, kar i grzywien administracyjnych, z wyłączeniem sankcji karnych, oraz kosztów towarzyszących takim roszczeniom.

(6)

Wzajemna pomoc powinna składać się z następujących elementów: organ współpracujący musi z jednej strony dostarczyć organowi wnioskującemu informacje, których ten potrzebuje w celu odzyskania wierzytelności powstających w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, oraz powiadomić dłużnika o wszystkich instrumentach odnoszących się do takich wierzytelności pochodzących z tego państwa członkowskiego, a z drugiej strony organ współpracujący musi, na prośbę organu wnioskującego, przystąpić do odzyskiwania wierzytelności powstałych w państwie członkowskim, w którym ten ma siedzibę.

(7)

Te różne formy pomocy powinny być zapewnione przez organ współpracujący zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi w państwie członkowskim, w którym ma on siedzibę.

(8)

Konieczne jest określenie warunków, na jakich organ wnioskujący zwraca się o pomoc, a także ścisłe wskazanie okoliczności, w których organ współpracujący może odmówić udzielenia pomocy.

(9)

W celu umożliwienia efektywniejszego i skuteczniejszego odzyskiwania wierzytelności, o które wnioskowano, tytuł wykonawczy umożliwiający egzekucję wierzytelności powinien z zasady być traktowany jak tytuł wykonawczy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ współpracujący.

(10)

Kiedy organ współpracujący ma przystąpić do odzyskiwania wierzytelności w imieniu organu wnioskującego, powinien – jeśli przepisy obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, na to pozwalają oraz za zgodą organu wnioskującego – być w stanie przyznać dłużnikowi czas na spłacenie należności albo zezwolić na spłatę w ratach. Ewentualne odsetki od takich ułatwień spłaty powinny zostać przekazane do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ wnioskujący.

(11)

Na uzasadniony wniosek organu wnioskującego organ współpracujący powinien również być w stanie, na tyle, na ile przepisy obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma on siedzibę, na to pozwalają, podjąć środki zabezpieczające w celu zapewnienia odzyskania wierzytelności powstałych we wnioskującym państwie członkowskim. Takie wierzytelności nie muszą jednak korzystać z przywilejów przyznawanych podobnym wierzytelnościom w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ współpracujący.

(12)

Możliwe jest, że w trakcie procedury odzyskiwania wierzytelności w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ współpracujący, wierzytelność albo tytuł wykonawczy wydany w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ wnioskujący, zostały zaskarżone przez osobę zainteresowaną. W takich przypadkach należy przyjąć, że taka osoba musi wnieść sprawę przed właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ wnioskujący, oraz że organ współpracujący musi zawiesić rozpoczęte przez niego postępowanie egzekucyjne do czasu wydania decyzji przez ten właściwy organ, chyba że organ wnioskujący zażąda inaczej.

(13)

Należy przyjąć, że dokumenty i informacje przekazane w trybie wzajemnej pomocy w sprawie odzyskania wierzytelności nie mogą być użyte do innych celów.

(14)

Wykorzystanie wzajemnej pomocy w odzyskaniu wierzytelności nie może być oparte, poza przypadkami wyjątkowymi, na korzyściach finansowych lub procencie od uzyskanych wyników, lecz państwa członkowskie powinny być w stanie uzgodnić zasady zwrotu kosztów, gdy odzyskanie wierzytelności stwarza szczególne problemy.

(15)

Niniejsza dyrektywa nie powinna powodować zawężenia wzajemnej pomocy między poszczególnymi państwami członkowskimi w ramach dwustronnych lub wielostronnych porozumień lub ustaleń.

(16)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte w sposób zgodny z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(17)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I część C,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia reguły mające być częścią przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w celu zapewnienia w każdym państwie członkowskim odzyskiwania wierzytelności określonych w art. 2, a które powstają w innym państwie członkowskim.

Artykuł 2

Niniejszą dyrektywę stosuje się do wszystkich wierzytelności związanych z:

a)

refundacjami, interwencjami i innymi środkami stanowiącymi część całościowego lub częściowego systemu finansowania Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym z sumami do pobrania w związku z tymi działaniami;

b)

opłatami i innymi obciążeniami przewidzianymi w ramach wspólnej organizacji rynku dla sektora cukrowego;

c)

należnościami przywozowymi;

d)

należnościami wywozowymi;

e)

podatkiem od wartości dodanej;

f)

akcyzą od:

(i)

przetworzonego tytoniu;

(ii)

alkoholu i napojów alkoholowych;

(iii)

olejów mineralnych;

g)

podatkami od dochodu i kapitału;

h)

podatkami od składek ubezpieczeniowych;

i)

odsetkami, karami i grzywnami administracyjnymi oraz kosztami ubocznymi wierzytelności określonych w lit. a)–h), z wyłączeniem wszelkich sankcji o charakterze karnym przewidzianych przez prawo obowiązujące w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma organ współpracujący.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do wierzytelności związanych z podatkami identycznymi lub analogicznymi do podatków od składek ubezpieczeniowych określonych w art. 3 pkt 6), które je uzupełniają lub zastępują. Właściwe organy państwa członkowskich powiadamiają się wzajemnie oraz powiadamiają Komisję o datach wejścia w życie takich podatków.

Artykuł 3

Dla celów niniejszej dyrektywy:

1)

„organ wnioskujący” oznacza właściwy organ państwa członkowskiego, który wystawia wniosek o udzielenie pomocy dotyczący wierzytelności określonej w art. 2;

2)

„organ współpracujący” oznacza właściwy organ państwa członkowskiego, do którego skierowany jest wniosek o udzielenie pomocy;

3)

„należności przywozowe” oznaczają cła i opłaty o skutku równoważnym w przywozie oraz opłaty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub w przepisach szczególnych mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;

4)

„należności wywozowe” oznaczają cła i opłaty o skutku równoważnym w wywozie oraz opłaty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub w przepisach szczególnych mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;

5)

„podatki od dochodu i kapitału” oznaczają podatki wymienione w art. 1 ust. 3 dyrektywy Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych (6), w związku z art. 1 ust. 4 tej dyrektywy;

6)

„podatki od składek ubezpieczeniowych” oznaczają:

a)

:

w Belgii

:

(i)

taxe annuelle sur les contrats d’assurance;

(ii)

jaarlijske taks op de verzekeringscontracten;

b)

:

w Danii

:

(i)

afgift af lystfartøjsforsikringer;

(ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.;

(iii)

stempelafgift af forsikringspræmier;

c)

:

w Niemczech

:

(i)

Versicherungssteuer;

(ii)

Feuerschutzsteuer;

d)

:

w Grecji

:

(i)

Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε);

(ii)

Τέλη Χαρτοσήμου;

e)

:

w Hiszpanii

:

Impuesto sobre las primas de seguros;

f)

:

we Francji

:

taxe sure les conventions d’assurances;

g)

:

w Irlandii

:

levy on insurance premiums;

h)

:

we Włoszech

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 No 1216;

i)

:

w Luksemburgu

:

(i)

impôt sur les assurances;

(ii)

impôt dans l’intérêt du service d’incendie;

j)

:

na Malcie

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

k)

:

w Niderlandach

:

assurantiebelasting;

l)

:

w Austrii

:

(i)

Versicherungssteuer;

(ii)

Feuerschutzsteuer;

m)

:

w Portugalii

:

imposto de selo sobre os premios de seguros;

n)

:

w Słowenii

:

(i)

davek od prometa zavarovalnih poslov;

(ii)

požarna taksa;

o)

:

w Finlandii

:

(i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier;

(ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

p)

:

w Zjednoczonym Królestwie

:

insurance premium tax (IPT).

Artykuł 4

1.   Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący dostarcza wszelkie informacje, które są użyteczne dla organu wnioskującego w odzyskiwaniu wierzytelności.

W celu zdobycia tych informacji organ współpracujący korzysta z uprawnień przewidzianych w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych stosowanych do odzyskiwania podobnych wierzytelności powstałych w państwie członkowskim, w którym ma on siedzibę.

2.   Wniosek o udzielenie informacji wskazuje nazwisko i adres osoby, do której informacje się odnoszą, oraz wszelkie inne istotne informacje pomocne w jej identyfikacji, do których organ wnioskujący ma normalnie dostęp, a także rodzaj i wysokość wierzytelności stanowiącej przedmiot tego wniosku.

3.   Organ współpracujący nie jest zobowiązany do dostarczenia informacji:

a)

których nie mógłby zdobyć do celów odzyskiwania podobnych wierzytelności powstałych w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę;

b)

które ujawniałyby tajemnice handlowe, przemysłowe lub zawodowe; lub

c)

których ujawnienie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu albo porządkowi publicznemu państwa.

4.   Organ współpracujący powiadamia organ wnioskujący o przyczynach odrzucenia wniosku o udzielenie informacji.

Artykuł 5

1.   Organ współpracujący, na wniosek organu wnioskującego oraz zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi podobnych powiadomień w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, powiadamia adresata o wszystkich instrumentach i decyzjach, także sądowych, wydanych w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ wnioskujący, i dotyczących wierzytelności lub jej odzyskania.

2.   Wniosek o powiadomienie wskazuje nazwisko i adres adresata oraz wszelkie inne istotne informacje pomocne w jego identyfikacji, do których organ wnioskujący ma normalnie dostęp, a także rodzaj i przedmiot instrumentu lub decyzji, o których należy powiadomić, a jeśli to konieczne, również nazwisko i adres dłużnika oraz wszelkie inne istotne informacje pomocne w jego identyfikacji, do których organ wnioskujący ma normalnie dostęp, a także wierzytelność, do której odnosi się instrument lub decyzja, oraz wszelkie inne użyteczne informacje.

3.   Organ współpracujący bezzwłocznie informuje organ wnioskujący o działaniach podjętych w związku z jego wnioskiem o powiadomienie, a w szczególności o dniu, w jakim instrument lub decyzja zostały przekazane adresatowi.

Artykuł 6

Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi stosującymi się do odzyskiwania podobnych wierzytelności powstałych w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, przystępuje do odzyskiwania wierzytelności objętych tytułem wykonawczym.

W tym celu wszelkie wierzytelności, dla których wystawiony został wniosek o odzyskanie wierzytelności, traktowane są jak wierzytelności państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ współpracujący, z wyjątkiem sytuacji, w których stosuje się art. 12.

Artykuł 7

1.   Do wniosku o odzyskanie wierzytelności, który organ wnioskujący kieruje do organu współpracującego, dołącza się oryginał lub uwierzytelniony odpis tytułu wykonawczego wydanego w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ wnioskujący, a także, stosownie do potrzeb, oryginał lub uwierzytelniony odpis innych dokumentów niezbędnych dla odzyskania wierzytelności.

2.   Organ wnioskujący może zwracać się z wnioskiem o odzyskanie wierzytelności, dopiero gdy:

a)

wierzytelność lub tytuł wykonawczy nie są kwestionowane w państwie członkowskim, w którym ma on siedzibę, z wyjątkiem przypadków, gdy stosuje się art. 12 ust. 2 akapit drugi,

b)

zastosował w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, właściwe procedury odzyskania wierzytelności na podstawie tytułu określonego w ust. 1 i zastosowane środki nie prowadzą do pełnego zaspokojenia wierzytelności.

3.   Wniosek o odzyskania wierzytelności zawiera:

a)

nazwisko, adres i wszelkie inne istotne informacje pomocne w identyfikacji danej osoby i/lub strony trzeciej będącej w posiadaniu jej aktywów;

b)

nazwę, adres i wszelkie inne istotne informacje pomocne w identyfikacji organu wnioskującego;

c)

tytuł wykonawczy wydany przez państwo członkowskie, w którym ma siedzibę organ wnioskujący;

d)

charakter i kwotę wierzytelności, w tym kwotę zasadniczą, odsetki i wszelkie inne kary, grzywny i należne koszty określone w walutach państw członkowskich, w których siedziby mają oba organy;

e)

datę powiadomienia adresata przez organ wnioskujący i/lub przez organ współpracujący o wszczęciu egzekucji;

f)

datę, od której, oraz termin, w którym egzekucja jest możliwa zgodnie z prawem obowiązującym w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma organ wnioskujący;

g)

wszelkie inne istotne informacje.

Wniosek o odzyskanie wierzytelności zawiera również oświadczenie organu wnioskującego, potwierdzające, że warunki wymienione w ust. 2 zostały spełnione.

4.   Gdy tylko organ wnioskujący otrzyma jakiekolwiek istotne informacje dotyczące sprawy, z którą związany jest wniosek o odzyskanie wierzytelności, przekazuje te informacje do organu współpracującego.

Artykuł 8

Tytuł wykonawczy umożliwiający egzekucję wierzytelności jest bezpośrednio uznawany i automatycznie traktowany jak tytuł wykonawczy państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma organ współpracujący.

Bez uszczerbku dla przepisów akapitu pierwszego oraz o ile to właściwe, i zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma organ współpracujący, tytuł wykonawczy może zostać zatwierdzony lub uznany za tytuł wykonawczy umożliwiający egzekucję na terytorium tego państwa członkowskiego albo też może zostać uzupełniony lub zastąpiony takim tytułem.

Państwa członkowskie starają się dopełnić takiego zatwierdzenia, uznania, uzupełnienia lub zastąpienia w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku o odzyskania wierzytelności, z wyjątkiem przypadków określonych w akapicie czwartym. Nie mogą one odmówić dokonania takich czynności, jeśli tytuł wykonawczy jest prawidłowo sporządzony. Organ współpracujący informuje organ wnioskujący o powodach przedłużenia trzymiesięcznego terminu.

Jeżeli którakolwiek z tych czynności spowoduje zakwestionowanie wierzytelności lub tytułu wykonawczego wydanego przez organ wnioskujący, wówczas stosuje się art. 12.

Artykuł 9

1.   Wierzytelności są zwracane w walucie państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ współpracujący. Cała kwota wierzytelności odzyskanej przez organ współpracujący zostaje przez niego przekazana organowi wnioskującemu.

2.   Organ współpracujący może, jeśli pozwalają na to przepisy ustawowe, wykonawcze lub praktyka administracyjna w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, i po konsultacji z organem wnioskującym, odroczyć dłużnikowi spłatę lub zezwolić na spłatę należności w ratach. Odsetki pobrane przez organ współpracujący w efekcie takiego odroczenia spłaty są również przekazywane państwu członkowskiemu, w którym siedzibę ma organ wnioskujący.

Od daty, z którą tytuł wykonawczy został bezpośrednio uznany zgodnie z art. 8 akapit pierwszy albo zatwierdzony, uznany, uzupełniony lub zastąpiony zgodnie z art. 8 akapit drugi, naliczane są odsetki za zwłokę w płatności zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i praktyką administracyjną w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ współpracujący, i one również zostają przekazane państwu członkowskiemu, w którym ma siedzibę organ wnioskujący.

Artykuł 10

Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 akapit drugi, wierzytelności, które podlegają odzyskaniu, nie muszą korzystać z przywilejów przyznawanych podobnym wierzytelnościom w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma organ współpracujący.

Artykuł 11

Organ współpracujący bezzwłocznie powiadamia organ wnioskujący o czynnościach podjętych w sprawie wniosku o odzyskanie wierzytelności.

Artykuł 12

1.   Jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego wierzytelność lub tytuł wykonawczy wydany w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ wnioskujący, zostają zaskarżone przez zainteresowaną stronę, strona ta wnosi sprawę do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ wnioskujący, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Organ wnioskujący powiadamia o tych czynnościach organ współpracujący. Również strona zainteresowana może powiadomić o tych czynnościach organ współpracujący.

2.   Gdy tylko organ współpracujący otrzyma powiadomienie określone w ust. 1 albo od organu wnioskującego, albo od strony zainteresowanej, zawiesza postępowanie egzekucyjne do momentu decyzji właściwego organu, chyba że organ wnioskujący żąda inaczej, zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu. Jeżeli organ współpracujący uważa to za konieczne i z zastrzeżeniem przepisów art. 13, może on podjąć środki zabezpieczające w celu zapewnienia odzyskania wierzytelności, w zakresie, w jakim przepisy ustawowe lub wykonawcze obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma on siedzibę, pozwalają na takie czynności w przypadku podobnych wierzytelności.

Organ wnioskujący może, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, zwrócić się do organu współpracującego o odzyskanie zaskarżonej wierzytelności, o ile zezwalają na to odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze i praktyka administracyjna w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma organ współpracujący. Jeżeli sprawa zostanie następnie rozstrzygnięta na korzyść dłużnika, organ wnioskujący jest zobowiązany do zwrotu wszelkich wyegzekwowanych sum, wraz z należnym odszkodowaniem, zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma organ współpracujący.

3.   W przypadku zaskarżenia środków egzekucyjnych podjętych w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ współpracujący, sprawa wnoszona jest do właściwego organu tego państwa członkowskiego zgodnie z jego przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

4.   W przypadku gdy właściwym organem, do którego wniesiona została sprawa zgodnie z przepisami ust. 1, jest sąd powszechny lub administracyjny, decyzja tego sądu, o ile jest ona korzystna dla organu wnioskującego i umożliwia egzekucję wierzytelności w państwie członkowskim, w którym organ wnioskujący ma siedzibę, stanowi „tytuł wykonawczy” w rozumieniu art. 6, 7 i 8 i odzyskiwanie wierzytelności jest dokonywane na podstawie tej decyzji.

Artykuł 13

Na uzasadniony wniosek organu wnioskującego organ współpracujący podejmuje środki zabezpieczające w celu zapewnienia odzyskania wierzytelności, w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy ustawowe lub wykonawcze obowiązujące w państwie członkowskim, w którym organ współpracujący ma siedzibę.

Dla wykonania akapitu pierwszego stosuje się, z niezbędnymi zmianami, art. 6, art. 7 ust. 1, 3 i 4, art. 8, 11, 12 oraz 14.

Artykuł 14

Organ współpracujący nie jest zobowiązany:

a)

do udzielenia pomocy przewidzianej w art. 6–13, jeżeli odzyskanie wierzytelności, z powodu sytuacji dłużnika, spowodowałoby poważne trudności gospodarcze lub społeczne w państwie członkowskim, w którym organ ten ma siedzibę, o ile pozwalają na to przepisy ustawowe, wykonawcze i praktyki administracyjne w tym państwie przy podobnych wierzytelnościach krajowych;

b)

do udzielenia pomocy przewidzianej w art. 4–13, jeżeli pierwotny wniosek, zgodny z art. 4, 5 lub 6, odnosi się do wierzytelności starszych niż pięcioletnie, licząc od daty, gdy tytuł wykonawczy został wydany zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub praktykami administracyjnymi w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma organ wnioskujący, do daty wniosku. Jednak w przypadku gdy wierzytelność lub tytuł wykonawczy zostają zaskarżone, termin rozpoczyna biec od momentu, gdy państwo wnioskujące stwierdzi, że wierzytelność lub tytuł wykonawczy nie mogą zostać już dalej zaskarżone.

Organ współpracujący powiadamia organ wnioskujący o powodach odrzucenia wniosku o udzielenie pomocy. Tak uzasadniona odmowa zostaje również przekazana Komisji.

Artykuł 15

1.   Kwestie dotyczące przedawnienia wierzytelności są regulowane wyłącznie ustawodawstwem obowiązującym w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ wnioskujący.

2.   Czynności mające na celu odzyskanie wierzytelności podjęte przez organ współpracujący stosownie do wniosku o udzielenie pomocy, które w przypadku podjęcia ich przez organ wnioskujący miałyby skutek zawieszający lub przerywający bieg terminu przedawnienia według przepisów obowiązujących w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę organ wnioskujący, uważa się, jeśli chodzi o ten skutek, za podjęte w państwie wnioskującym.

Artykuł 16

Dokumenty i informacje przesłane do organu współpracującego w ramach stosowania niniejszej dyrektywy mogą być przekazane do wiadomości jedynie:

a)

osobie wymienionej we wniosku o udzielenie pomocy;

b)

osobom i organom odpowiedzialnym za odzyskiwanie wierzytelności i wyłącznie w tym celu;

c)

organom sądowym rozpatrującym sprawy dotyczące odzyskiwania wierzytelności.

Artykuł 17

Do wniosków o udzielenie pomocy, tytułów wykonawczych oraz innych załączonych dokumentów dołączane jest tłumaczenie na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ współpracujący, z zastrzeżeniem prawa tego organu do powiadomienia o rezygnacji z takich tłumaczeń.

Artykuł 18

1.   Organ współpracujący odzyskuje od danych osób i zachowuje wszelkie koszty związane z odzyskaniem wierzytelności, które ponosi, zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, stosującymi się do podobnych wierzytelności.

2.   Państwa członkowskie zrzekają się wzajemnych zwrotów kosztów wynikających ze wzajemnej pomocy, którą świadczą, stosując niniejszą dyrektywę.

3.   W przypadku gdy odzyskanie wierzytelności stwarza szczególne problemy, wiąże się z bardzo wysokimi kosztami lub ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, organ wnioskujący i organ współpracujący mogą uzgodnić rodzaj zwrotu kosztów odpowiedni do danego przypadku.

4.   Państwo członkowskie, w którym ma siedzibę organ wnioskujący, pozostaje zobowiązane wobec państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę organ współpracujący, do zwrotu kosztów i wyrównania strat poniesionych w wyniku czynności uznanych za nieuzasadnione ze względu na istotę wierzytelności albo ważność tytułu wykonawczego wydanego przez organ wnioskujący.

Artykuł 19

Państwa członkowskie przekazują sobie wzajemnie wykaz organów upoważnionych do wystawiania lub otrzymywania wniosków o udzielenie pomocy.

Artykuł 20

1.   Komisja wspierana jest przez Komitet ds. Odzyskiwania Wierzytelności (zwany dalej „Komitetem”).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 21

Komitet może rozpatrywać każdą kwestię związaną ze stosowaniem niniejszej dyrektywy przedstawioną przez swojego przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela państwa członkowskiego.

Artykuł 22

Zasady stosowania art. 4 ust. 2 i 4, art. 5 ust. 2 i 3, art. 7, 8, 9, 11, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14, art. 18 ust. 3 i art. 24, a także zasady określania sposobów przekazywania powiadomień między organami oraz zasady wymiany, transferu odzyskanych sum i ustalania minimalnej kwoty wierzytelności dającej podstawę do wniosku o udzielenie pomocy, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20 ust. 2.

Artykuł 23

Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla świadczenia dalej idącej pomocy wzajemnej uzgodnionej przez państwa członkowskie dotąd lub w przyszłości, w ramach umów lub porozumień, łącznie z powiadomieniami o orzeczeniach sądowych i innych aktach.

Artykuł 24

Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach przyjętych w celu stosowania niniejszej dyrektywy.

Komisja przekazuje te informacje innym państwom członkowskim.

Każde państwo członkowskie corocznie powiadamia Komisję o liczbie wniosków o informacje, powiadomienie i odzyskanie wierzytelności wysłanych i otrzymanych każdego roku, o kwocie danych wierzytelności i o odzyskanych kwotach.

Komisja co dwa lata przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania tych przepisów i osiągniętych wyników.

Artykuł 25

Dyrektywa 76/308/EWG, zmieniona aktami wymienionymi w załączniku I części A i B, traci moc, bez naruszania zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I część C.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 26

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 27

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 19 czerwca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 93 z 27.4.2007, s. 15.

(3)  Dz.U. L 73 z 19.3.1976, s. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r. Pierwotny tytuł dyrektywy brzmiał „dyrektywa Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wynikających z operacji będących częścią systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz rolniczych opłat wyrównawczych i opłat celnych”. Tytuł ten został zmieniony dyrektywą 79/1071/EWG (Dz.U. L 331 z 27.12.1979, s. 10), dyrektywą 92/12/EWG (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 1) oraz dyrektywą 2001/44/WE (Dz.U. L 175 z 28.6.2001, s. 17).

(4)  Zob. załącznik I części A i B.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6)  Dz.U. L 336 z 27.12.1977, s. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/98/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 129).


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany

(o których mowa w art. 25)

Dyrektywa 76/308/EWG

(Dz.U. L 73 z 19.3.1976, s. 18)

 

Dyrektywa 79/1071/EWG

(Dz.U. L 331 z 27.12.1979, s. 10)

 

Dyrektywa 92/12/EWG

(Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 1)

Wyłącznie art. 30a

Dyrektywa 92/108/EWG

(Dz.U. L 390 z 31.12.1992, s. 124)

Wyłącznie art. 1 pkt 9

Dyrektywa 2001/44/WE

(Dz.U. L 175 z 28.6.2001, s. 17)

 

CZĘŚĆ B

Nieuchylone akty zmieniające

Akt przystąpienia z 1979 r.

Akt przystąpienia z 1985 r.

Akt przystąpienia z 1994 r.

Akt przystąpienia z 2003 r.

CZĘŚĆ C

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego

(o których mowa w art. 25)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

76/308/EWG

1 stycznia 1978 r.

79/1071/EWG

1 stycznia 1981 r.

92/12/EWG

1 stycznia1993 r. (1)

92/108/EWG

31 grudnia 1992 r.

2001/44/WE

30 czerwca 2002 r.


(1)  W odniesieniu do art. 9 ust. 3 Królestwo Danii jest upoważnione do wprowadzenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych wymaganych do dostosowania się do tych przepisów najpóźniej do dnia 1 stycznia 1993 r.


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Dyrektywa 76/308/EWG

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 zdanie wstępne litery a)–e)

Artykuł 2 akapit pierwszy litery a)–e)

Artykuł 2 zdanie wstępne lit. f) tiret pierwsze, drugie i trzecie

Artykuł 2 akapit pierwszy lit. f) pkt (i), (ii) i (iii)

Artykuł 2 zdanie wstępne lit. g)–i)

Artykuł 2 akapit pierwszy lit. g)–i)

Artykuł 3 akapit pierwszy tiret pierwsze do piątego

Artykuł 3 pkt 1)–5)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. a)

Artykuł 3 pkt 6) lit. l)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. b)

Artykuł 3 pkt 6) lit. a)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. c)

Artykuł 3 pkt 6) lit. c)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. d)

Artykuł 3 pkt 6) lit. b)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. e)

Artykuł 3 pkt 6) lit. e)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. f)

Artykuł 3 pkt 6) lit. d)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. g)

Artykuł 3 pkt 6) lit. f)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. h)

Artykuł 3 pkt 6) lit. o)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. i)

Artykuł 3 pkt 6) lit. h)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. j)

Artykuł 3 pkt 6) lit. g)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. k)

Artykuł 3 pkt 6) lit. i)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. l)

Artykuł 3 pkt 6) lit. k)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. m)

Artykuł 3 pkt 6) lit. m)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. n)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. o)

Artykuł 3 pkt 6) lit. p)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. p)

Artykuł 3 pkt 6) lit. j)

Artykuł 3 tiret szóste akapit pierwszy lit. q)

Artykuł 3 pkt 6) lit. n)

Artykuł 3 tiret szóste akapit drugi

Artykuł 2 akapit drugi

Artykuły 4 i 5

Artykuły 4 i 5

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 akapit pierwszy

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 akapit drugi

Artykuł 7 ust. 1 i 2

Artykuł 7 ust. 1 i 2

Artykuł 7 ust. 3

Artykuł 7 ust. 3 akapit pierwszy

Artykuł 7 ust. 4

Artykuł 7 ust. 3 akapit drugi

Artykuł 7 ust. 5

Artykuł 7 ust. 4

Artykuł 8 ust. 1

Artykuł 8 akapit pierwszy

Artykuł 8 ust. 2 akapity pierwszy, drugi i trzeci

Artykuł 8 akapity drugi, trzeci i czwarty

Artykuły 9–19

Artykuły 9–19

Artykuł 20 ust. 1 i 2

Artykuł 20 ust. 1 i 2

Artykuł 20 ust. 3

Artykuły 21, 22 i 23

Artykuły 21, 22 i 23

Artykuł 24

Artykuł 25 akapit pierwszy zdania pierwsze i drugie

Artykuł 24 akapity pierwszy i drugi

Artykuł 25 akapit drugi zdania pierwsze i drugie

Artykuł 24 akapity trzeci i czwarty

Artykuł 26

Artykuł 27

Załącznik I

Załącznik II


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

10.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/39


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 czerwca 2008 r.

ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2411)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/428/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2005 r. w Zjednoczonym Królestwie wystąpiły ogniska rzekomego pomoru drobiu. Pojawienie się tej choroby stanowiło poważne zagrożenie dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie.

(2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne wydatki poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG.

(3)

Decyzją Komisji 2006/602/WE z dnia 6 września 2006 r. dotyczącą wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (2), przyznano wkład finansowy na realizację środków podjętych w celu zwalczania ogniska tej choroby, w wysokości 50 % wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę.

(4)

Zgodnie z tą decyzją wkład finansowy Wspólnoty ma zostać wypłacony na podstawie wniosku złożonego przez Zjednoczone Królestwo w dniu 11 czerwca 2007 r. oraz załączonych dokumentów określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3).

(5)

W świetle powyższego należy obecnie ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w kwalifikowalne wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r.

(6)

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi oraz warunki przyznawania wspólnotowego wkładu finansowego wskazują, że nie można uznać całej zgłoszonej we wniosku kwoty wydatków za kwalifikowalną.

(7)

Uwagi Komisji, sposób obliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Zjednoczonemu Królestwu pismem z dnia 21 grudnia 2007 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. na mocy decyzji 2006/602/WE ustala się na 75 958,12 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(2)  Dz.U. L 246 z 8.9.2006, s. 7.

(3)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.