ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 129

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
17 maja 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2008 z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2008 z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2008 z dnia 8 maja 2008 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (Wersja skodyfikowana)

8

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/372/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa państwa Izrael w programach wspólnotowych

39

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

40

 

 

2008/373/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

44

 

 

2008/374/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

46

 

 

2008/375/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

48

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

17.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 426/2008

z dnia 14 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1),

uwzględniając art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1212/2005 (2) z dnia 25 lipca 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1212/2005 Rada wprowadziła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty zamknięć włazów z żeliwa nieciągliwego rodzaju używanego do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) („produkt objęty postępowaniem”), zwykle zgłaszanych w ramach kodów CN 7325 10 50 i 7325 10 92 oraz ex- CN 7325 10 99 (kod TARIC 7325109910). W trakcie dochodzenia, które doprowadziło do wprowadzenia środków, zważywszy na znaczącą liczbę współpracujących stron, do badania wybrano próbę chińskich producentów eksportujących.

(2)

Wybranym przedsiębiorstwom przyznano indywidualne stawki celne ustalone w trakcie dochodzenia. Współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą, którym przyznano traktowanie na zasadach rynkowych („MET”), zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, podlegają stawce cła dumpingowego wynoszącej 0 %, ustalonej w odniesieniu do jedynego przedsiębiorstwa objętego próbą, któremu przyznano MET. Współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą, którym przyznano traktowanie indywidualne („IT”) zgodnie z przepisami art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, podlegają średniej ważonej stawce cła wynoszącej 28,6 %, ustalonej w odniesieniu do przedsiębiorstw objętych próbą, którym przyznano traktowanie indywidualne. Cło ogólnokrajowe w wysokości 47,8 % zostało nałożone na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa.

(3)

Artykuł 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005 przyznaje chińskim producentom eksportującym, którzy spełniają cztery warunki wymienione w tym artykule, takie samo traktowanie jak wskazane w powyższym motywie 2 przysługujące przedsiębiorstwom współpracującym nieobjętym próbą („status nowego producenta eksportującego” lub „SNPE”).

B.   WNIOSKI NOWYCH PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH

(4)

Dziewięć przedsiębiorstw zwróciło się z wnioskiem o przyznanie SNPE.

(5)

Przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy każdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005 niezbędne do przyznania mu SNPE poprzez sprawdzenie, czy:

1)

nie dokonywał wywozu do Wspólnoty produktów opisanych powyżej w motywie 1 w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.);

2)

nie jest powiązany z żadnym producentem eksportującym w Chińskiej Republice Ludowej, który podlegał środkom antydumpingowym nałożonym wyżej wymienionym rozporządzeniem;

3)

dokonał wywozu produktów objętych postępowaniem do Wspólnoty po okresie objętym dochodzeniem, na którym opierają się środki, lub przyjął nieodwracalne zobowiązania umowne dotyczące wywozu znacznej ilości produktu do Wspólnoty;

4)

prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, jak określono w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, lub spełnia wymagania dotyczące indywidualnej stawki celnej zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(6)

Jako że czwarty warunek zakłada, że wnioskodawcy składają wnioski o MET i IT, Komisja przesłała formularze MET i IT do wszystkich wnioskodawców z Chin. Wszystkie wnioskujące przedsiębiorstwa z Chin wystąpiły o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

(7)

W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji, kryteria MET są podsumowane poniżej:

1)

decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące na rynku i brak jest znacznej ingerencji ze strony państwa; koszty nakładów w znacznym stopniu odzwierciedlają wartość rynkową;

2)

przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (3) oraz jest stosowana do wszystkich celów;

3)

nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej;

4)

prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują stabilność i pewność prawną;

5)

przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(8)

Do wszystkich wnioskodawców wysłano kwestionariusze z prośbą o dostarczenie dowodów dla wykazania, że spełniają oni powyższe kryteria.

(9)

Na mocy art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005 producentom eksportującym spełniającym te kryteria można przyznać stawkę celną mającą zastosowanie do przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą.

C.   USTALENIA

(10)

Jedno przedsiębiorstwo chińskie wnioskujące o SNPE nie nadesłało odpowiedzi na kwestionariusz, a jedno nie przesłało odpowiedzi na pismo w sprawie uzupełnienia braków w odpowiedzi na kwestionariusz. Nie było zatem możliwe ustalenie, czy przedsiębiorstwa te spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005, a więc ich wnioski musiały zostać odrzucone. Przedsiębiorstwa te zostały poinformowane, że ich wnioski nie będą dalej rozpatrywane oraz umożliwiono im przedstawienie uwag. Żadnych uwag jednak nie otrzymano.

(11)

Siedem przedsiębiorstw przesłało kompletne odpowiedzi na kwestionariusz. Komisja przeprowadziła badanie na podstawie wszystkich koniecznych informacji w celu zweryfikowania czwartego kryterium (MET/IT) określonego w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących siedmiu przedsiębiorstw:

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. (Wuxi New District, Jiangsu) („Norlong”),

Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) („Maikesaier”),

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. (Gouzhuang, Hebei) („XianXian”),

Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) („Wuxing”) i powiązane z nim przedsiębiorstwo Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) („Sunshine”),

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. (Baoding, Hebei) („Yuehai”),

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) („Yan Yuan”),

Tianjin Loiselet Artykuł Casting Co., Ltd. (Jinghai, Tianjin) („Loiselet”).

(12)

W przypadku wszystkich siedmiu przedsiębiorstw, na terenie których odbyły się wizyty, sprawdzono, czy zostały spełnione cztery warunki wymienione powyżej w motywie 5.

(13)

W przypadku dwóch chińskich producentów eksportujących, Maikesaier i Yuehai, badanie przedstawionych informacji wykazało, że dostarczyli oni wystarczających dowodów na to, że spełniają cztery kryteria wymienione w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005, oraz że – w odniesieniu do ostatniego kryterium – spełniają pięć warunków koniecznych do otrzymania MET. Zatem tym dwóm producentom można przyznać średnią ważoną stawkę celną stosowaną do przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą (tj. 0 %), którym przyznano MET, zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005, i można dodać ich do wykazu producentów eksportujących zamieszczonych w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

(14)

Czterech chińskich producentów eksportujących – Norlong, XianXian, Yan Yuan i Loiselet – przedstawiło wystarczające dowody na to, że spełnia cztery kryteria określone w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005. Niemniej, w zakresie ostatniego kryterium, nie wykazali oni, że spełniają warunki przyznania MET.

(15)

W przypadku Norlong stwierdzono, że otrzymało ono znaczący zwrot kosztów związanych z prawem użytkowania gruntów publicznych. Uznano zatem, iż warunek trzeci otrzymania MET nie został spełniony. Stwierdzono również, że w związku z faktem, iż warunek trzeci nie mógł być spełniony, brak było możliwości dokonania ostatecznych ustaleń dotyczących kryterium pierwszego. Niemniej nie znaleziono żadnych dowodów na to, że przedsiębiorstwo to nie spełniało pięciu warunków przyznania IT.

(16)

W przypadku XianXian ustalono, że nie mogło ono wypełnić warunków otrzymania MET nr 1, 2 i 3. Przedsiębiorstwo nie dostarczyło wystarczających dowodów, że działało w warunkach gospodarki rynkowej oraz że jego koszty odzwierciedlały wartości rynkowe. Ponadto stwierdzono, że przedsiębiorstwo nie posiadało jednego przejrzystego systemu standardów rachunkowych podlegającego kontroli zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. W końcu ustalono również, iż przedsiębiorstwo zawarło umowy dzierżawy gruntów po znacznie zaniżonych cenach, zarówno w wartościach względnych, jak i bezwzględnych.

(17)

Stwierdzono, że Yan Yuan nie spełniało drugiego kryterium przyznania MET. Księgi rachunkowe przedsiębiorstwa za rok 2006 nie zostały poddane audytowi wbrew przepisom prawa chińskiego i międzynarodowym standardom rachunkowości. Dopatrzono się również innych nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie zakupu surowców od osób prywatnych bez wystawiania faktur.

(18)

W przypadku Loiselet stwierdzono, że nie spełniało ono 2 i 3 kryterium przyznania MET. Ustalono zwłaszcza, że większość głównych aktywów przedsiębiorstwa nie figurowała w jego księgach. Wydaje się również, że umowa najmu gruntów i nieruchomości na terenie zakładu nie była przestrzegana.

(19)

W świetle ustaleń poczynionych odnośnie do praktyk XianXian, Yan Yuan i Loiselet nie można stwierdzić, że ich ceny eksportowe zostały ustalone w sposób wystarczająco rzetelny, tak aby mogły posłużyć do ustalenia indywidualnego marginesu dumpingu, i w związku z tym nie jest możliwe stwierdzenie, czy spełniają one drugi warunek przyznania IT. Pozostałe cztery kryteria IT zostały spełnione. Zważywszy jednak na fakt, iż ich ceny eksportowe nie zostałyby wykorzystane do ustalenia marginesu dumpingu, w przypadku gdyby tym trzem przedsiębiorstwom przyznano średnią ważoną stawkę celną wynoszącą 28,6 % obliczoną dla przedsiębiorstw wybranych do próby, uznaje się, że w kontekście niniejszego badania przedsiębiorstwom tym można przyznać takie samo traktowanie jak tym, którym przyznano średnią ważoną stawkę celną.

(20)

Zatem przedsiębiorstwom Norlong, XianXian, Yan Yuan i Loiselet można przyznać średnią ważoną stawkę celną mającą zastosowanie do przedsiębiorstw współpracujących, którym przyznano IT, nieobjętych próbą (tj. 28,6 %), zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005, i można dodać je do wykazu producentów eksportujących zamieszczonego w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

(21)

W przypadku Wuxing stwierdzono, że nie dostarczyło ono wystarczających dowodów na to, że jest ono eksporterem produktu objętego postępowaniem do WE. Producent ten nie spełniał zatem trzeciego kryterium określonego w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005, a więc jego wniosek o SNPE został odrzucony.

D.   ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘBIORSTW KORZYSTAJĄCYCH Z INDYWIDUALNYCH STAWEK CELNYCH

(22)

W związku z ustaleniami dochodzenia opisanymi w motywie 13 powyżej, stwierdza się, że przedsiębiorstwa Maikesaier i Yuehai powinny zostać dodane do wykazu indywidualnych przedsiębiorstw wskazanych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1212/2005 podlegających stawce celnej w wysokości 0 %.

(23)

W przypadku przedsiębiorstw Norlong, XianXian, Yan Yuan i Loiselet, w związku z ustaleniami dochodzenia opisanymi w motywach 14–20 powyżej, stwierdza się, że przedsiębiorstwa te należy dodać do wykazu indywidualnych przedsiębiorstw wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005 podlegających stawce celnej w wysokości 28,6 %.

(24)

Uwzględniając ustalenia dochodzenia przedstawione powyżej w motywie 21, uznano, że przedsiębiorstwu Wuxing nie można przyznać SNPE, a zatem powinno ono podlegać stawce cła rezydualnego w wysokości 47,8 % zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1212/2005.

(25)

Wszyscy wnioskodawcy i przemysł wspólnotowy zostali poinformowani o ustaleniach wynikających z dochodzenia i mieli możliwość przedstawienia uwag. W związku z ostatecznym ujawnieniem ustaleń otrzymano uwagi od Norlong, XianXian i Loiselet. Nie przedstawiono żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby doprowadzić do innych ustaleń w przypadku tych trzech przedsiębiorstw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1212/2005 otrzymuje brzmienie:

„2.   Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następująca dla produktów wytworzonych w Chińskiej Republice Ludowej opisanych w ust. 1 i wyprodukowanych przez poniższe przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo

Cło antydumpingowe

(%)

Dodatkowy kod TARIC

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430 ChRL

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, ChRL

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, ChRL

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

Jiaocheng County, Shanxi Province, ChRL

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, ChRL

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin’anli Town, Tang County

Hebei; Baoding 072350, ChRL

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.,

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, ChRL

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, ChRL

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, ChRL

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, ChRL

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, ChRL

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, ChRL

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, ChRL

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, ChRL

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, ChRL

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114, ChRL

37,9

A684

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

47,8

A999”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17).

(2)  Dz.U. L 199 z 29.7.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 268/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 3).

(3)  Międzynarodowe standardy rachunkowości odnoszą się do wszystkich głównych uznanych na skalę międzynarodową standardów rachunkowości włącznie z US GAAP i pracami Fundacji Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości („IASCF”) prowadzonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („IASB”) obejmującymi Ramy Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („IASBF”), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości („IAS”), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz publikacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”).


17.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 427/2008

z dnia 16 maja 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 maja 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

54,3

TN

113,1

TR

99,2

ZZ

88,9

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

166,7

ZZ

142,8

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

59,9

MA

50,3

TN

52,0

TR

59,9

US

60,4

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

130,1

BR

156,0

MK

58,7

TR

150,1

US

135,5

ZA

134,9

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

94,1

BR

83,1

CA

109,4

CL

91,9

CN

75,0

MK

46,1

NZ

110,9

US

114,9

UY

77,0

ZA

77,3

ZZ

88,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


17.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 428/2008

z dnia 8 maja 2008 r.

określające centra skupu interwencyjnego zbóż

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2273/93 z dnia 28 lipca 1993 r. określające centra skupu interwencyjnego zbóż (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu skupu interwencyjnego wybór centrów skupu interwencyjnego powinien opierać się na położeniu geograficznym i infrastrukturze magazynowej, umożliwiającej gromadzenie i zbyt znacznych ilości zbóż.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Centra skupu interwencyjnego, określane zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, muszą spełniać jeden z następujących warunków:

a)

położenie w regionach o dużej produkcji zboża, znacznie przewyższającej lokalny popyt regularnie lub sporadycznie, biorąc pod uwagę struktury rolnicze i rynkowe w tym regionie;

b)

istnienie znacznej infrastruktury składowania;

c)

szczególne znaczenie jako rynek zbytu dla towarów w ramach i poza obszarem Wspólnoty.

Artykuł 2

1.   Spośród centrów położonych w regionach typu wymienionego w art. 1 lit. a) pod uwagę brane są tylko te, które posiadają:

a)

infrastrukturę składowania z wyposażeniem technicznym umożliwiającym przyjęcie, przemieszczanie i wydawanie wystarczająco dużej ilości zbóż;

b)

korzystne połączenia transportowe, umożliwiające przyjęcie i, co ważniejsze, zbyt zbóż.

2.   Spośród centrów spełniających warunki wymienione w art. 1 lit. b) lub c), pod uwagę brane są tylko te, których infrastruktura składowania, wyposażenie techniczne i korzystne położenie geograficzne umożliwiają gromadzenie i, co ważniejsze, zbyt znacznych jednorodnych ilości zboża.

Artykuł 3

Rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6). Rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) z dniem 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 207 z 18.8.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2004/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 54).

(3)  Zob. załącznik II.


ZAŁĄCZNIK I

1.

Znak „+” oznacza, że wskazane miejsce traktuje się jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.

2.

Znak „–” oznacza, że wskazanego miejsca nie należy traktować jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.

Centrum interwencji

Pszenica zwyczajna

Jęczmień

Pszenica durum

Kukurydza

Sorgo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BELGIA

Antwerpen

+

+

Brugge

+

+

Farciennes

+

+

Floreffe

+

+

Gent

+

+

Liège

+

+

Seneffe

+

+

Tournai

+

+

BUŁGARIA

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

REPUBLIKA CZESKA

Středočeský kraj

Mělník

+

+

+

Městec Kralové

+

Kolín

+

+

+

Zdislavice

+

Týnec n. S.

+

+

Milín

+

+

Rakovník

+

Slaný

+

Kněžmost

+

+

Měšice

+

Zdice

+

Jihočeský kraj

Tábor

+

+

+

Jarošov n. Než.

+

Dynín

+

+

Kaplice

+

Strunkovice n. Bl.

+

+

Písek

+

Plzeňský kraj

Horažďovice

+

Blovice

+

+

+

Domažlice

+

Planá

+

+

Kaznějov

+

+

Karlovarský kraj

Nebanice

+

Ústecký kraj

Černovice

+

Dobroměřice

+

+

+

Lovosice

+

Liberecký kraj

Mimoň

+

Královehradecký kraj

Ostroměř

+

Říkov

+

+

Pardubický kraj

Pardubice

+

+

+

Polička

+

+

Žamberk

+

+

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod

+

+

Pelhřimov

+

+

Krahulov

+

+

Mor. Budějovice

+

+

Křižanov

+

Jihomoravský kraj

Hodonice

+

Ivančice

+

+

Boskovice

+

Slavkov

+

Rohatec

+

+

Hustopeče

+

+

+

Hostěradice

+

Olomoucký kraj

Zábřeh

+

+

Šternberk

+

+

+

Prostějov

+

+

Zlínský kraj

Uherský Brod

+

+

Kroměříž

+

+

Valašské Meziříčí

+

+

Moravskoslezský kraj

Bruntál

+

Opava

+

+

+

Studénka

+

Město Albrechtice

+

DANIA

Bornholm

Rønne

+

+

Fyn

Svendborg

+

Odense

+

+

Jylland

Åbenrå

+

Ålborg

+

+

Århus

+

+

Esbjerg

+

+

Kolding

+

+

Struer

Lolland

Nakskov

+

+

Sjælland

Kalundborg

+

Korsør

+

+

København

+

+

Vordingborg

+

NIEMCY

Freistaat Bayern

Augsburg

+

+

Bad Neustadt/Saale

+

+

Bamberg

+

+

Bayreuth

+

+

Buchloe

+

+

Eichstätt

+

Kelheim

+

+

Frontenhausen

+

+

Geiselhöring

+

+

Sulzbach-Rosenberg

+

+

Dietfurt

+

+

Hof

+

+

Ingolstadt

+

+

Landau/Isar

+

+

Landshut

+

+

Massing

+

+

Moosburg

+

+

München

+

+

Neu-Ulm

+

+

Nördlingen

+

+

Nürnberg

+

+

Ochsenfurt

+

+

Passau

+

+

Pfaffing

+

+

Plattling

+

+

Regensburg

+

+

+

Schrobenhausen

+

+

Schwabach

+

+

Schwandorf

+

+

Simbach/Inn

+

+

Straubing

+

+

Würzburg

+

+

Land Baden-Württemberg

Aalen

+

+

Aulendorf

+

Donaueschingen

+

+

Heilbronn

+

+

Ilshofen

Karlsruhe

+

+

Kehl

+

+

Mannheim

+

+

Plochingen

+

+

Sigmaringen

+

+

Stuttgart

+

+

Weikersheim

+

+

Wertheim

+

+

Freie Hansestadt Bremen

Bremen

+

+

Land Berlin

Berlin

+

+

Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg

+

+

Land Hessen

Darmstadt

+

+

Frankfurt

+

+

Hanau

+

+

Hünfeld

+

+

Kassel

+

+

Limburg/Lahn

+

+

Witzenhausen

+

+

Kirchhain

+

+

Land Rheinland-Pfalz

Andernach

+

+

Irmenach

+

+

Kirn Nahe

+

+

Lahnstein

+

+

Ludwighafen

+

+

Mainz

+

+

Trier

+

+

Worms

+

+

Land Saarland

Saarbrücken

+

+

Land Nordrhein-Westfalen

Bergkamen

+

+

Beverungen

+

+

Bonn

+

+

Büren

+

+

Dortmund

+

+

Düsseldorf

+

+

Duisburg

+

+

Gelsenkirchen

+

Hamm

+

+

Köln

+

+

Krefeld

+

+

Minden

+

+

Münster

+

+

Neuss

+

+

Paderborn

+

+

Siegen

+

Soest

+

+

Wesel

+

Würselen

+

+

Land Niedersachsen

Bad Gandersheim

+

+

Brake

+

+

Braunschweig

+

+

Drentwede

+

+

Emden

+

+

Frellstedt

+

+

Hameln

+

+

Hannover

+

+

Hildesheim

+

+

Holzminden

+

+

Lingen/Ems

+

+

Nienburg

+

+

Nordenham

+

+

Northeim

+

+

Osnabrück

+

+

Pollhagen

+

+

Rethem/Aller

+

+

Rinteln

+

+

Rosdorf

+

+

Uelzen

+

+

Peine

+

+

Wolfsburg

+

+

Land Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe

+

+

Brunsbüttel

+

+

Büsum

+

+

Eckernförde

+

+

Fehmarn

+

+

Flensburg

+

+

Heiligenhafen

+

+

Hochdonn

+

+

Husum

+

+

Itzehoe

+

+

Kappeln/Schlei

+

+

Kiel

+

+

Lübeck

+

+

Mölln

+

+

Neumünster

+

+

Neustadt

+

+

Niebüll

+

+

Rendsburg

+

+

Schafstedt

+

+

Land Brandenburg

Brandenburg

+

Drebkau

+

Eberswalde

+

+

Fürstenwalde

+

Gransee

+

Gusow-Platkow

+

+

Herzberg

+

Kyritz

+

+

Niemegk

+

Karstädt

+

+

Land Mecklenburg-Vorpommern

Stralsund

+

+

Güstrow

+

+

Malchin

+

+

Neubrandenburg

+

+

Wismar

+

+

Pasewalk

+

+

Rostock

+

+

Schwerin

+

+

Freistaat Sachsen

Bischofswerda

+

Eilenburg

+

Großschirma

+

+

Neumark

+

+

Niedercunnersdorf

+

+

Riesa

+

+

Trebsen

+

+

Land Sachsen-Anhalt

Aschersleben

+

+

Coswig

Halberstadt

+

+

Halle

+

+

Klötze

+

Magdeburg

+

+

Querfurt

+

+

Tangermünde

+

Bülstringen

+

+

Dessau-Rosslau

+

+

Niedere Börde

+

+

Freistaat Thüringen

Altenburg

+

+

Buttstädt

+

+

Gotha

+

+

Ebeleben

+

+

Harth-Pöllnitz

+

+

Rudolstadt

+

+

Themar

+

+

ESTONIA

Tartu

+

+

Viljandi

+

Tamsalu

+

+

Keila

+

+

Taebla

+

IRLANDIA

Banagher

+

+

Baltinglass

+

+

Bunclody

+

+

Cahir

+

+

Campile

+

+

Carlow

+

+

Castlelyons

+

+

Cork

+

+

Donaghmore (County Laois)

+

+

Drogheda

+

+

Dublin

+

+

Edenderry

+

+

Enniscorthy

+

+

Gorey

+

+

Kilkenny

+

+

Mullingar

+

+

Nenagh

+

+

New Ross

+

+

Portlaoise

+

+

Rathcoffey

+

+

Tullamore

+

+

Tullow

+

+

Waterford

+

+

Wexford

+

+

Wicklow

+

+

GRECJA

Θράκη

Αλεξανδρούπολη

+

+

+

+

Άνθια

+

Σαμοθράκη

+

Διδυμότειχο

+

+

+

 

Ελαφοχώρι

+

+

 

Λάβαρα

+

+

+

Ορεστιάδα

+

+

+

+

+

Δίκαια

+

+

+

+

Νεοχώρι

+

+

+

+

Βάλτος

+

+

Πεντάλοφος

+

+

Πετρωτά

+

+

Ορμένιο

+

+

Πλάτη

+

+

+

Σουφλί

+

+

Προβατόνας

+

+

+

Μαυροκλήσι

+

+

+

Φέρρες

+

+

+

Κομοτηνή

+

+

+

+

Αμβροσία

+

+

+

Παγούρια

+

+

+

Σάππες

+

+

+

Πόρτο-Λάγο

+

+

+

Ξάνθη

+

+

Ίασμος

+

+

+

+

Γεννησαία

+

+

+

Ανατολική Μακεδονία

Δράμα

+

+

+

+

Καλαμπάκι

+

+

Πρωσοτσάνη

+

+

+

Μαυρολεύκη

+

+

Καβάλα

+

+

+

Χρυσούπολη

+

+

+

Κρηνίδες

+

+

Ζαρκαδιά

+

Ελευθερούπολη

+

+

Ν. Πέραμος

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

+

Σέρρες

+

+

+

+

Λευκοθέα

+

+

+

+

Ν. Ζίχνη

+

+

+

+

Ηράκλεια

+

+

+

Σιδηρόκαστρο

+

+

+

Βυρώνεια

+

+

Στρυμονικό

+

+

+

Σκοτούσα

+

+

Νιγρίτα

+

+

+

+

Δάφνη

+

+

+

+

Δημητρίτσι

+

+

+

Μαυροθάλασσα

+

+

+

+

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

+

+

+

+

Γέφυρα

+

+

+

+

Επανωμή

+

+

+

+

Ν. Μεσημβρία

+

+

+

Πύργος

+

+

Σίνδος

+

+

Ν. Καλλικράτεια

+

+

+

+

Βασιλικά

+

+

+

Αξιοχώρι

+

+

+

Λαγκαδάς

+

+

+

+

Δρυμός

+

+

+

Νέα Απολλωνία

+

+

+

+

Κριθιά

+

+

Σοχός

+

+

Λαγκαδίκια

+

+

+

Πολύγυρος

+

+

Καλύβια

+

Γαλάτιστα

+

+

+

+

Αρναία

+

+

Ν. Κρήμνη

+

+

+

Ν. Μουδανιά

+

+

+

+

Ν. Τρίγλια

+

+

+

Βάλτα

+

+

Πετράλωνα

+

+

Ν. Σύλλατα

+

+

Ν. Φώκαια

+

+

+

Όλυνθος

+

+

Βέροια

+

+

+

Μελίκι

+

+

Αλεξάνδρεια

+

+

+

Πλατύ

+

+

+

Αριδαία

+

+

+

Γιαννιτσά

+

+

+

+

Κρύα Βρύση

+

+

Παλαίφυτο

+

+

Πέλλα

+

+

+

+

Κιλκίς

+

+

+

Κρηστόνη

+

+

+

Καλλικό

+

+

+

Μαυρονέρι

+

+

Καστανιές

+

+

Αξιούπολη

+

+

Πολύκαστρο

+

+

+

Λιμνότοπο

+

+

+

Μεταμόρφωση

+

+

Κατερίνη

+

+

+

Αιγίνιο

+

+

+

Κολινδρός

+

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

+

+

+

Δρέπανο

+

Σέρβια

+

+

Ξηρολίμνη

+

+

+

Νεάπολις

+

+

Άγιοι Θεόδωροι

+

Πτολεμαΐδα

+

+

+

Ανατολικό

+

+

Καστοριά

+

+

Μεσοποταμία

+

+

Άργος Ορεστικό

+

+

Φλώρινα

+

+

Πλατύ

+

+

Αμύνταιο

+

+

+

Γρεβενά

+

+

Μυρσίνα

+

+

Δήμητρα

+

Σαρακίνα

+

+

Τρικοκιά

+

+

Κεντρική Ελλάδα

Αχλάδι

+

Αλμυρός

+

+

+

Σούρπη

+

+

+

Ν. Πλάτανος

+

+

+

Βόλος

+

+

+

+

Βελεστίνο

+

+

+

+

Αερινό

+

+

+

Ριζόμυλος

+

+

Στεφανοβύκι

+

+

+

Περίβλεπτο

+

+

Ελασσόνα

+

+

+

Δεσκάτη

+

+

Δομενίκιο

+

+

Γεράνεια

+

+

Καλαμπάκα

+

+

+

Βασιλική

+

+

Καρδίτσα

+

+

+

+

Σοφάδες

+

Παλαμά

+

+

+

Πασχαλίτσα

+

Μαυραχάδες

+

Λάρισα

+

+

+

+

Κοιλάδα

+

+

+

+

Ζάππειο

+

+

+

+

Κυπάρισσος

+

+

+

Κυψέλη

+

+

+

Ν. Καρυές

+

+

+

+

Νίκαια

+

+

+

+

Τύρναβος

+

+

+

Χάλκη

+

+

+

+

Φαλάνη

+

+

+

Τρίκαλα

+

+

+

Φάρσαλα

+

+

+

+

Σποτούσα

+

+

+

Χαλκιαδών

+

+

+

+

Κρήνη

+

Στερεά Ελλάδα

Αγρίνιο

+

+

Βόνιτσα

+

+

+

Μεσολόγγι

+

Νεοχώρι

+

+

Ναύπακτος

+

+

Αστακός

+

Αμφίκλεια

+

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

Αταλάντη

+

+

+

+

Μαρτίνο

+

+

+

+

Λειβανάτες

+

+

+

+

Στροβίκι

+

+

+

Λαμία

+

+

+

+

Δομοκός

+

+

+

Καρυές

+

+

Λιανοκλάδι

+

+

+

Ομβρυακή

+

+

+

Σπερχειάδα

+

+

+

Θήβα

+

+

+

Τανάγρα

+

+

+

Λιβαδειά

+

+

+

+

Αλίαρτος

+

+

+

+

Διπότιον

+

+

Ορχομενός

+

+

+

+

Αυλώνα

+

+

+

Ερυθραί

+

+

Ήπειρος

Άρτα

+

Φιλιππιάδα

+

Ιωάννινα

+

+

Ηγουμενίτσα

+

Παραμυθιά

+

Κόνιτσα

+

+

Πρέβεζα

+

+

+

Καναλάκι

+

Πελοπόννησος

Αμαλιάδα

+

+

+

Εφύρα

+

+

+

Γαστούνη

+

+

+

Λεχαινά

+

+

+

Πύργος

+

+

+

Κιάτο

+

+

+

Σκάλα

+

Πάτρα

+

+

Κ. Αχαΐα

+

+

Λάππα

+

+

+

Νήσοι

Ρόδος

+

+

Κώς

+

+

Θήρα

+

Λήμνος

+

+

Πάρος

+

Χαλκίδα

+

+

+

Ιστιαία

+

+

+

Μαντούδι

+

+

Ψαχνά

+

+

HISZPANIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Provincia de A Coruña

Betanzos

+

+

+

Provincia de Lugo

Guitiriz

+

+

+

Provincia de Ourense

Celanova

+

+

+

Provincia de Pontevedra

Portas

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Oviedo

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Torrelavega

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Provincia de Álava

Vitoria

+

+

+

Salvatierra

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Caparroso

+

+

+

Estella

+

+

Lerín

+

+

Pamplona

+

+

+

Sangüesa

+

+

Tafalla

+

+

+

+

+

Tudela

+

+

+

+

+

Villafranca-Viana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Alfaro

+

+

+

Calahorra

+

+

+

+

Haro

+

+

+

Logroño

+

+

+

+

+

Nájera

+

+

Santo Domingo de la Calzada

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Provincia de Huesca

Barbastro

+

+

+

Binéfar

+

+

Huesca

+

+

+

Jaca

+

+

Plasencia del Monte

+

+

+

Sariñena

+

+

+

+

+

Tardienta

+

+

+

+

+

Fraga

+

+

+

Grañén

+

+

+

Lanaja

+

Monzón

+

+

+

+

Provincia de Teruel

Alcañiz

+

+

+

+

Calamocha

+

+

Calanda

+

+

Cella

+

+

Ferreruela de Huerva

+

+

Monreal del Campo

+

+

Perales del Alfambra

+

+

Puebla del Hijar

+

+

+

Santa Eulalia

+

Teruel

+

+

Muniesa

+

Provincia de Zaragoza

Muel

+

+

Ariza

+

+

Belchite

+

+

Borja

+

+

Bitoa

+

+

+

+

Bujaraloz

+

+

Calatayud

+

+

Cariñena

+

+

+

+

Casetas

+

+

+

Caspe

+

+

Daroca

+

+

Epila

+

+

+

+

Ejea de los Caballeros

+

+

+

+

+

Farlete

+

+

Quinto de Ebro

+

+

+

+

Luna

+

+

Mallén

+

+

+

+

Sádaba

+

+

Used

+

+

Zaragoza

+

+

+

+

Zuera

+

+

+

Gallur

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Provincia de Barcelona

Vic

+

+

+

+

Igualada

+

+

+

Provincia de Girona

Fornells de la Selva

+

+

Figueras

+

+

+

+

Provincia de Lleida

Agramunt

+

+

Balaguer

+

+

+

Bellpuig

+

+

+

+

Lleida

+

+

+

+

+

Borjas Blancas

+

Provincia de Tarragona

Montblanc

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

+

+

+

+

Mahón

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LÉON

Provincia de Ávila

Arévalo

+

+

+

Ávila

+

+

+

Fontiveros

+

+

Madrigal de las Altas Torres

+

+

Sanchidrián

+

+

San Pedro del Arroyo

+

+

Crespos

+

Provincia de Burgos

Aranda de Duero

+

+

+

+

Villaquirán de los Infantes

+

+

Castrojeriz

+

+

+

Lerma

+

+

+

Medina de Pomar

+

+

+

Briviesca

+

+

+

Belorado

+

+

Burgos

+

+

+

Miranda de Ebro

+

+

+

Pancorbo

+

+

Trespaderne

+

+

Torresandino

+

+

Roa de Duero

+

Villadiego de Olmos

+

+

Santa María del Campo

+

+

San Martín de Rubiales

+

Provincia de León

Santas Martas

+

+

Santa María del Páramo

+

+

+

La Bañeza

+

+

+

Sahagún

+

+

Valderas

+

+

Valencia de D. Juan

+

+

+

El Burgo Ranero

+

Provincia de Palencia

Herrera de Pisuerga

+

+

Saldaña

+

+

Carrión de los Condes

+

+

Osorno

+

+

Paredes de Nava

+

+

Villada

+

+

Frómista

+

+

Astudillo

+

+

Amusco

+

+

Palencia

+

+

+

Castromocho

+

+

Baltanás

+

+

Torquemada

+

+

+

Venta de Baños

+

Cervico de la Torre

+

+

Ampudia

+

Provincia de Salamanca

La Fuente de San Esteban

+

+

Ciudad Rodrigo

+

+

Alba de Tormes

+

+

+

Peñaranda de Bracamonte

+

+

+

Macotera

+

+

Cantalapiedra

+

+

Salamanca

+

+

+

Huelmos

+

+

Villares de la Reina

+

+

+

Gomecello

+

+

Babilafuente

+

Robliza de Cojos

+

+

Provincia de Segovia

Ayllón

+

+

Boceguillas

+

+

Cantalejo

+

+

Cuéllar

+

+

Sepúlveda

+

+

Segovia

+

+

+

San Cristóbal de la Vega

+

+

Turégano

+

+

Campo de San Pedro

+

Ortigosa de Pestaño

+

+

Provincia de Soria

San Esteban de Gormaz

+

+

Osma-La Rasa

+

+

Soria

+

+

Aliud — Gómara

+

+

+

Almazán — Coscurita

+

+

+

Monteagudo

+

Medinaceli

+

+

Berlanga de Duero

+

+

Arcos del Jalón

+

+

Agreda

+

+

Provincia de Valladolid

Alaejos

+

+

Ataquines

+

+

Arrabal del Portillo

+

+

Becilla de Valderaduey

+

Corcos

+

+

Mayorga

+

+

Medina de Rioseco

+

+

+

Mota del Marqués

+

+

Medina del Campo

+

+

+

Matapozuelo

+

+

Nava del Rey

+

+

Olmedo

+

+

Peñafiel

+

+

Simancas

+

+

Tordehumos

+

Tordesillas

+

+

+

+

Tudela de Duero

+

+

+

Valladolid

+

+

+

Villalón

+

+

Esguevillas de Esgueva

+

+

Torrelobatón

+

Provincia de Zamora

Aspariegos

+

+

Barcial del Barco

+

+

Benavente

+

+

+

Corrales del Vino

+

+

Fuentesaúco

+

+

Toro

+

+

+

Villapando

+

+

+

Zamora

+

+

Manganeses de la Lampreana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Alcalá de Henares

+

+

+

+

Navalcarnero

+

+

Valdemoro

+

+

Villarejo de Salvanés

+

+

+

+

+

Arganda

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Provincia de Albacete

Hellín

+

+

+

+

+

Albacete

+

+

+

+

Pozo Cañada

+

+

Balazote

+

+

Villar de Chinchilla

+

+

Mahora

+

+

+

+

+

Minaya

+

+

+

+

La Roda

+

+

+

+

Villarrobledo

+

+

+

+

Barrax

+

+

+

Almansa

+

+

+

Casas de Juan Núñez

+

+

+

Vivero

+

+

Munera

+

+

Provincia de Ciudad Real

Almadén

+

+

Abenójar

+

+

Almodóvar del Campo

+

+

Piedrabuena

+

+

Porzuna

+

+

Ciudad Real

+

+

+

+

+

Corral de Calatrava

+

+

Valdepeñas

+

+

+

Santa Cruz de Mudela

+

+

Villanueva de los Infantes

+

+

Manzanares

+

+

+

+

Cinco Casas

+

+

+

+

Almargo

+

+

+

Calzada de Calatrava

+

+

La Solana

+

Alcázar de San Juan

+

+

+

Daimiel

+

+

+

+

+

Provincia de Cuenca

Huete

+

+

Cañaveras

+

+

Tarancón

+

+

+

Carrascosa del Campo

+

+

San Clemente

+

+

Saelices

+

+

Cuenca

+

+

+

Sisante

+

+

La Almarcha

+

+

+

Villares del Saz

+

+

San Lorenzo de la Parilla

+

+

Valverde de Júcar

+

+

Belmonte

+

+

Motilla del Palancar

+

+

+

Villamayor de Santiago

+

+

Mota del Cuervo

+

+

Torrejoncillo del Rey

+

Provincia de Guadalajara

Molina de Aragón

+

+

Jadraque

+

+

Cifuentes

+

+

Torija

+

+

Sigüenza

+

+

+

Guadalajara

+

+

+

+

Pastrana

+

+

Humanes

+

+

+

El Casar de Talamanca

+

Alcolea del Pinar

+

+

Albares

+

Provincia de Toledo

Talavera de la Reina

+

+

+

+

+

Los Navalmorales

+

+

Torrijos

+

+

+

+

+

Erustes

+

+

Toledo

+

+

+

+

Cabañas de la Sagra

+

+

+

+

Illescas

+

Urda Estación

+

+

Ocaña

+

+

Yepes

+

+

Villatobas

+

+

Corral de Almaguer

+

+

La Guardia

+

+

Belvís de la Jara

+

+

Tembleque

+

+

Madridejos-Consuegra

+

+

Turleque

+

+

Gálvez

+

+

Quintanar de la Orden

+

+

+

Seseña

+

+

Mora

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

Provincia de Valencia

Requena

+

+

+

+

+

Provincia de Castellón

San Mateo

+

+

+

Provincia de Alicante

Alicante

+

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Jumilla

+

+

Mula

+

+

+

Lorca

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz

La Roca de la Sierra

+

+

+

+

Mérida

+

+

+

+

+

Montijo

+

+

+

+

Badajoz

+

+

+

+

+

Olivenza

+

+

+

+

Don Benito — Villanueva de la Serena

+

+

+

+

+

Puebla de Alcocer

+

+

Guareña

+

+

+

Castuera

+

+

Villafranca de los Barros

+

+

+

+

Zafra

+

+

Jerez de los Caballeros

+

+

Llerena

+

+

+

Azuaga

+

+

+

Berlanga

+

+

Granja de Torrehermosa

+

+

Cabeza de Buey

+

+

Almendralejo

+

+

+

+

Fuente de Cantos

+

+

Villanueva del Fresno

+

+

Alburquerque

+

+

Provincia de Cáceres

Miajadas

+

+

+

Trujillo

+

+

+

Cáceres

+

+

Brozas

+

+

Navalmoral de la Mata

+

+

+

Plasencia

+

+

+

+

Mirabel

+

Cruce de Campo Lugar

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Provincia de Almería

Vélez Rubio

+

+

Provincia de Cádiz

Jerez de la Frontera-La Barca

+

+

+

+

+

Puerto de Santa Maria

+

+

Arcos de la Frontera

+

+

+

+

+

Estación El Cuervo

+

+

+

+

Sanlúcar de Barrameda

+

+

+

+

Olvera

+

+

+

Villamartin

+

+

+

Medina Sidonia

+

+

+

+

+

Jimena de la Frontera

+

+

Provincia de Córdoba

Montilla

+

+

+

Baena

+

+

+

La Rambla

+

+

Fernán Núñez

+

+

Santaella

+

+

+

+

+

Espejo

+

+

+

Santa Cruz

+

+

Córdoba

+

+

+

+

+

El Carpio

+

+

+

+

Cañete de las Torres

+

+

+

+

Posadas

+

+

+

+

Palma del Río

+

+

+

+

Hinojosa del Duque

+

+

Peñarroya

+

+

Pozoblanco

+

+

Alcaracejos

+

+

+

+

+

Puente Genil

+

+

+

+

Provincia de Granada

Loja

+

+

+

+

Iznalloz

+

+

Guadix

+

+

Huéscar

+

+

Granada — Santa Fe

+

+

+

+

+

Pinos Puente

+

+

+

+

+

Montefrío

+

+

+

Guadahortuna

+

+

Provincia de Huelva

Huelva

+

+

Palma del Condado

+

+

+

+

Trigueros

+

+

Escacena Paterna

+

+

Provincia de Jaén

Andújar

+

+

+

+

Linares

+

+

Porcuna

+

+

+

Jaén

+

Alcalá la Real

+

+

+

+

Úbeda

+

+

Jódar

+

+

Peal de Becerra

+

+

Villanueva de la Reina

+

+

+

Provincia de Málaga

Antequera-Bobadilla

+

+

+

+

+

Fuente de Piedra

+

+

+

Almargen

+

+

+

Málaga

+

+

+

+

Archidona

+

+

+

Provincia de Sevilla

Sanlúcar La Mayor

+

+

Sevilla

+

+

+

+

+

Utrera

+

+

+

+

Las Cabezas de San Juan

+

+

+

+

+

Carmona

+

+

+

+

+

Marchena

+

+

+

+

Écija

+

+

+

+

+

Morón de la Frontera

+

+

+

Arahal

+

+

Herrera

+

+

+

+

+

El Saucejo

+

+

+

Coria del Río

+

+

+

+

Lora del Río

+

+

+

+

+

El Coronil

+

+

+

+

+

Osuna

+

+

+

FRANCJA

Ain — 01

Peyrieu

 

 

 

+

 

Meximieux

+

 

 

+

+

La Vallebonne

+

 

 

+

 

Villars-les-Dombes

 

 

 

+

 

Saint-André-de-Corcy

+

 

 

+

 

Aisne — 02

Berry-au-Bac

+

+

 

 

 

Château-Thierry

 

 

 

+

 

Laon

+

+

 

 

 

Marle

+

+

 

 

 

Flavy-le-Martel

+

+

 

 

 

Soissons/Bucy-le-Long

+

+

+

+

 

Chierry

+

+

 

 

 

Allier — 03

Gannat

+

+

 

+

 

La Ferté-Hauterive

+

 

 

+

 

Saint-Pourcin-sur-Sioule

+

 

 

 

 

Varennes-sur-Allier

+

 

 

+

 

Villefranche

+

 

 

 

 

Saint-Martin-des-Lais

+

 

 

+

 

Alpes-de-Haute-Provence — 04

Manosque

+

+

+

+

 

Hautes-Alpes — 05

Lazer

+

+

 

 

 

Ardèche — 07

Le Pouzin

+

 

+

+

 

Ardennes — 08

Châtelet-sur-Retourne

+

+

 

+

 

Acy-Romance

+

+

 

 

 

Monthois

+

+

 

 

 

Ariège — 09

Le Vernet

+

+

+

+

 

Aube — 10

Arcis-sur-Aube

+

+

 

 

 

Brienne-le-Château

+

+

 

+

 

Charmont

+

+

 

 

 

Mailly-le-Camp

+

+

 

 

 

Nogent-sur-Seine

+

+

 

+

 

Polisy

+

+

 

 

 

Châtres

 

+

 

 

 

Roncenay

 

 

 

+

 

Luyères

 

+

 

 

 

Buchères

+

 

 

 

 

Aude — 11

Castelnaudary

+

+

+

+

+

Trèbes

+

 

+

+

 

Aveyron — 12

Baraqueville

+

+

 

 

 

Bouches-du-Rhône — 13

Arles

+

+

+

 

 

Calvados — 14

Creuilly

+

+

 

 

 

Bourguebus

+

+

 

 

 

Cheux

+

+

 

+

 

Charente — 16

Charmant

+

+

 

+

 

Le Gond-Pontouvre

+

 

+

+

 

Charente maritime — 17

La Rochelle

+

+

 

+

 

Saint-Jean-d'Angely

+

+

 

 

 

Gémozac

+

+

 

+

 

Saintes

+

+

 

 

 

Cher — 18

Avord

+

+

 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher

+

+

 

 

 

Bourges

+

+

+

 

 

Moulins-sur-Yèvre

+

+

 

+

 

Nérondes

+

+

 

+

 

Vailly

+

+

 

+

 

Côte-d'Or — 21

Beaune

+

+

 

 

 

Châtillon-sur-Seine

+

+

 

 

 

Is-sur-Tille

+

+

 

 

 

Mirebeau-sur-Bèze

+

+

 

+

 

Saint-Julien

+

+

 

 

 

Saint-Usage

+

+

 

+

 

Venarey-les-Laumes

+

+

 

 

 

Côtes-d'Armor — 22

Broons

+

+

 

 

 

Guingamp

+

+

 

 

 

Creuse — 23

Maison-Feyne

+

+

Dordogne — 24

Bergerac

+

+

 

+

 

Verteillac

+

+

 

+

 

Doubs — 25

Dannemarie-sur-Crête

+

+

 

 

 

Drôme — 26

Pierrelatte

+

 

+

 

 

Châteauneuf-sur-Isère

+