ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 97

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
9 kwietnia 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 296/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

60

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 297/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

62

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 298/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

64

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

67

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 301/2008 z dnia 17 marca 2008 r. dostosowujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( 1 )

85

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 294/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W agendzie lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia podkreślono potrzebę stworzenia atrakcyjnych warunków dla inwestowania w wiedzę i innowacje w Europie, w celu zwiększenia konkurencyjności, tempa wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej.

(2)

Państwa członkowskie ponoszą główną odpowiedzialność za utrzymanie silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej europejskiej bazy przemysłowej. Jednak charakter i skala wyzwania związanego z innowacyjnością w Unii Europejskiej wymagają również podjęcia działań na szczeblu wspólnotowym.

(3)

Wspólnota powinna zapewniać wsparcie na rzecz promowania innowacji, w szczególności poprzez siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, program na rzecz uczenia się przez całe życie oraz poprzez fundusze strukturalne.

(4)

Należy ustanowić nową inicjatywę na szczeblu Wspólnoty — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (zwany dalej „EIT”), która będzie stanowiła uzupełnienie dotychczasowych polityk i inicjatyw wspólnotowych i krajowych poprzez wspieranie w całej Unii Europejskiej integracji trójkąta wiedzy, tj. szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

(5)

Na posiedzeniu w dniach 15 i 16 czerwca 2006 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przygotowanie formalnego wniosku w sprawie ustanowienia EIT i o przedłożenie go jesienią 2006 r.

(6)

EIT powinien mieć na celu przede wszystkim przyczynianie się do rozwoju potencjału innowacyjnego Wspólnoty i państw członkowskich przez zintegrowanie szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczej i innowacyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów. Przez prowadzenie tych działań EIT powinien ułatwiać i usprawniać tworzenie sieci i współpracę oraz powinien tworzyć synergię między środowiskami innowacyjnymi w Europie.

(7)

Działania EIT powinny być odpowiedzią na strategiczne długoterminowe wyzwania w zakresie innowacji w Europie, zwłaszcza w dziedzinach trans- lub interdyscyplinarnych, wraz z tymi, które zostały już określone na szczeblu europejskim. W ten sposób EIT powinien promować okresowy dialog ze społeczeństwem obywatelskim.

(8)

EIT powinien traktować jako priorytet transfer działalności edukacyjnej na poziomie szkół wyższych, badawczej oraz innowacyjnej do kręgów gospodarczych i zastosowań komercyjnych, a także wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, firm funkcjonujących w formule spinn-off oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

(9)

EIT powinien działać przede wszystkim na zasadzie niezależnych, opartych na kryterium doskonałości partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron w postaci trwałych, zdolnych do samodzielnego utrzymania się w długiej perspektywie strategicznych sieci współpracy w zakresie innowacji. Partnerstwa te powinny być wybierane przez Radę Zarządzającą EIT w wyniku przejrzystej, opartej na kryterium doskonałości procedury i wyznaczane jako wspólnoty wiedzy i innowacji (zwane dalej „WWiI”). Rada Zarządzająca powinna również kierować działaniami EIT i oceniać działania WWiI. Skład członkowski Rady Zarządzającej powinien w wyważony sposób odzwierciedlać doświadczenia przedsiębiorców, środowiska akademickiego, badawczego i sektora innowacji.

(10)

Aby przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i zwiększyć międzynarodową atrakcyjność gospodarki europejskiej oraz jej potencjał innowacyjny, EIT i WWiI powinny mieć możliwość pozyskiwania podmiotów partnerskich, badaczy i studentów z całego świata, w tym również przez ułatwianie im mobilności; EIT i WWiI powinny mieć też możliwość współpracy z podmiotami z państw trzecich.

(11)

Stosunki między EIT a WWiI powinny się opierać na umowach, które okreśają prawa i obowiązki WWiI, zapewnią koordynację na odpowiednim poziomie oraz określą w zarysie mechanizm monitorowania oraz oceny działalności WWiI i jej wyników.

(12)

Istnieje potrzeba wspierania szkolnictwa wyższego, będącego nieodłącznym, lecz często brakującym elementem kompleksowej strategii innowacji. Umowa między EIT a WWiI powinna stanowić, że stopnie naukowe i dyplomy nadane w ramach WWiI będą nadawane przez uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego, które należy zachęcać do oznaczania ich również jako stopni naukowych i dyplomów EIT. W swoich działaniach i pracach EIT powinien dążyć do promowania mobilności w ramach europejskiej przestrzeni badawczej i europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz ułatwiać przenoszenie dotacji przyznanych badaczom i studentom w powiązaniu z WWiI. Wszystkie te działania należy realizować bez uszczerbku dla dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (4).

(13)

EIT powinien opracować jasne i przejrzyste wytyczne dotyczące zarządzania własnością intelektualną, które powinny wspierać wykorzystywanie własności intelektualnej na właściwych warunkach. Wytyczne te powinny przewidywać należyte uwzględnienie wkładów wniesionych przez różne podmioty partnerskie WWiI, niezależnie od ich wielkości. W przypadku działań finansowanych przez wspólnotowe programy ramowe na rzecz badań i rozwoju technologicznego będą miały do nich zastosowanie zasady przewidziane w tych programach.

(14)

Należy stworzyć odpowiednie uregulowania gwarantujące odpowiedzialność i przejrzystość działania EIT. Odpowiednie zasady dotyczące jego funkcjonowania powinny zostać określone w statucie EIT.

(15)

EIT powinien mieć osobowość prawną oraz, aby zapewnić sobie autonomię i niezależność działania, powinien zarządzać swoim własnym budżetem, którego przychody powinny obejmować wkład wspólnotowy.

(16)

EIT powinien dążyć do pozyskiwania coraz większych wkładów finansowych pochodzących z sektora prywatnego oraz z przychodów generowanych przez własne działania. W związku z tym oczekuje się, że sektory przemysłu, finansów i usług będą wnosiły istotne wkłady do budżetu EIT, w szczególności do budżetu WWiI. WWiI powinny dążyć do maksymalizowania udziału sektora prywatnego we wkładach. WWiI i ich podmioty partnerskie powinny podawać do wiadomości publicznej, że ich działania są podejmowane w ramach EIT i że otrzymują wkład finansowy z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

(17)

Wkład Wspólnoty do EIT powinien służyć finansowaniu kosztów związanych z założeniem oraz działaniami administracyjnymi i koordynacyjnymi EIT i WWiI. Aby uniknąć podwójnego finansowania, działania te nie powinny korzystać jednocześnie ze środków pochodzących z innych programów wspólnotowych takich jak program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i działań demonstracyjnych, program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, zintegrowany program na rzecz uczenia się przez całe życie ani z funduszy strukturalnych. Ponadto w przypadku gdy WWiI lub jej podmioty partnerskie występują bezpośrednio o pomoc z tych programów lub funduszy, ich wnioski należy traktować bez żadnych preferencji w stosunku do innych wniosków.

(18)

W zakresie dotyczącym wkładu Wspólnoty i innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii Europejskiej, powinna mieć zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty. Kontrolę ksiąg rachunkowych przeprowadzać powinien Trybunał Obrachunkowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5).

(19)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia kopertę finansową na lata 2008–2013, która ma stanowić podstawowy punkt odniesienia dla władzy budżetowej, w rozumieniu pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (6).

(20)

EIT jest organem powołanym przez Wspólnoty w rozumieniu art. 185 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, w związku z czym powinien odpowiednio stosować wynikające z niego zasady finansowe. Do EIT powinno zatem mieć zastosowanie rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (7).

(21)

EIT powinien opracowywać coroczne sprawozdanie opisujące w zarysie działania przeprowadzone w poprzedzającym roku kalendarzowym i odnawialny trzyletni program prac opisujący w zarysie zaplanowane przez niego działania i umożliwiający EIT reakcję na wydarzenia wewnętrzne i zewnętrzne w dziedzinach nauki, techniki, szkolnictwa wyższego, innowacji i w innych odnośnych obszarach. Dokumenty te powinny być przekazane do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny być uprawnione do wydania opinii na temat pierwszego trzyletniego programu prac EIT.

(22)

W strategicznym planie innowacji (zwanym dalej „SPI”) powinny zostać określone strategiczne długoterminowe dziedziny priorytetowe i potrzeby finansowe EIT na okres siedmiu lat. Zważywszy na znaczenie SPI dla wspólnotowej polityki w zakresie innowacji, a także polityczne znaczenie społeczno-gospodarczego oddziaływania na Wspólnotę, SPI powinien zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę na podstawie wniosku Komisji przygotowanego na podstawie projektu opracowanego przez EIT.

(23)

Wskazane jest, by Komisja zainicjowała niezależną, zewnętrzną ocenę działania EIT w szczególności z myślą o przygotowaniu SPI. W odpowiednich przypadkach Komisja powinna przedstawić propozycje zmiany niniejszego rozporządzenia.

(24)

Wskazane jest stopniowe, podzielone na etapy wprowadzanie w życie EIT z myślą o jego długofalowym rozwoju. Potrzebna jest faza początkowa, z ograniczoną liczbą WWiI, tak aby odpowiednio ocenić funkcjonowanie EIT i WWiI, a także — gdy będzie to konieczne — wprowadzić usprawnienia. W terminie osiemnastu miesięcy od utworzenia Rady Zarządzającej powinna ona wybrać dwie lub trzy WWiI w dziedzinach, które mogą pomóc Unii Europejskiej sprostać jej obecnym i przyszłym wyzwaniom, a które mogą obejmować takie dziedziny, jak zmiany klimatu, energia ze źródeł odnawialnych i następna generacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wybór i wyznaczenie następnych WWiI powinien być możliwy dopiero po przyjęciu pierwszego SPI; należy przy tym uwzględnić szczegółowe ustalenia dotyczące trybu działania i finansowania EIT, dostosowane do jego długofalowej perspektywy.

(25)

Ponieważ cel działań, które należy podjąć, to jest ustanowienie EIT, nie może zostać w dostatecznym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, a z uwagi na jego skalę i ponadnarodowy charakter można go lepiej osiągnąć na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejszym ustanawia się Europejski Instytut Innowacji i Technologii (dalej zwany „EIT”).

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„innowacja” oznacza proces, łącznie z jego efektami, dzięki któremu nowe idee odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne lub gospodarcze i prowadzą do powstawania nowych produktów, usług lub modeli działalności gospodarczej i modeli organizacyjnych z powodzeniem wprowadzanych na istniejący rynek lub mających zdolność tworzenia nowych rynków;

2)

„wspólnota wiedzy i innowacji” (WWiI) oznacza niezależne partnerstwo instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron w procesie innowacji istniejące w postaci strategicznej sieci współpracy opartej na wspólnym średnio- i długookresowym planowaniu innowacji dla osiągnięcia celów EIT, niezależnie od swojej formy prawnej;

3)

„państwo uczestniczące” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inny kraj, który zawarł ze Wspólnotą umowę w sprawie EIT;

4)

„państwo trzecie” oznacza jakiekolwiek państwo niebędące państwem uczestniczącym;

5)

„podmiot partnerski” oznacza każdy podmiot, który jest członkiem WWiI; mogą to być w szczególności: instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, instytucje finansowe, władze regionalne i lokalne, fundacje;

6)

„instytucja badawcza” oznacza każdą publiczną lub prywatną osobę prawną, do której głównych celów należą badania naukowe lub rozwój techniczny;

7)

„instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza uniwersytet lub dowolnego rodzaju instytucję szkolnictwa wyższego, która zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką danego kraju oferuje stopnie naukowe i dyplomy na poziomie magistra i doktora, bez względu na jej nazwę w danym kraju;

8)

„stopnie naukowe i dyplomy” oznaczają kwalifikacje prowadzące do uzyskania dyplomu magistra lub doktora nadawanego przez uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego w związku z działaniami w zakresie szkolnictwa wyższego prowadzonymi w danej WWiI;

9)

„strategiczny plan innowacji” (SPI) oznacza dokument strategiczny określający dziedziny priorytetowe EIT dotyczące przyszłych inicjatyw, zawierający przegląd planowanych działań z zakresu szkolnictwa wyższego, badań i innowacji na okres siedmiu lat.

Artykuł 3

Cel

Celem EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Wspólnoty. EIT realizuje ten cel, propagując i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, innowacje i badania na najwyższym poziomie.

Artykuł 4

Organy EIT

1.   Organami EIT są:

a)

Rada Zarządzająca złożona z członków wysokiego szczebla, mających doświadczenie w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań, innowacji i przedsiębiorczości. Odpowiada za kierowanie działalnością EIT, za wybór, wyznaczenie i ocenę WWiI oraz za wszelkie inne decyzje strategiczne;

b)

Komitet Wykonawczy, który nadzoruje działalność EIT i podejmuje niezbędne decyzje między posiedzeniami Rady Zarządzającej;

c)

dyrektor, który odpowiada przed Radą Zarządzającą za zarządzanie administracją i finansami EIT oraz jest prawnym przedstawicielem EIT;

d)

komórka audytu wewnętrznego, która doradza Radzie Zarządzającej i dyrektorowi w zakresie struktur zarządzania i kontroli finansowo-administracyjnej w EIT, organizacji powiązań finansowych z poszczególnymi WWiI oraz wszelkich innych spraw powierzonych jej przez Radę Zarządzającą.

2.   Komisja może wyznaczyć obserwatorów w celu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Zarządzającej.

3.   Szczegółowe postanowienia dotyczące organów EIT zawarte są w statucie EIT, załączonym do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Zadania

1.   Aby osiągnąć swój cel, EIT:

a)

ustala swoje dziedziny priorytetowe;

b)

podnosi świadomość wśród potencjalnych podmiotów partnerskich i zachęca je do udziału w swojej działalności;

c)

wybiera i wyznacza WWiI w priorytetowych dziedzinach zgodnie z art. 7 oraz określa ich prawa i obowiązki w drodze umowy, zapewnia im odpowiednie wsparcie, stosuje odpowiednie środki kontroli jakości, stale monitoruje i okresowo ocenia ich działalność, zapewnia koordynację pomiędzy poszczególnymi WWiI na odpowiednim poziomie;

d)

gromadzi fundusze ze źródeł publicznych i prywatnych oraz wykorzystuje swoje zasoby zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W szczególności stara się pozyskiwać znaczną i coraz większą część swojego budżetu ze źródeł prywatnych i z dochodu generowanego przez własne działania;

e)

zachęca do uznawania w państwach członkowskich nadanych przez instytucje szkolnictwa wyższego będące podmiotami partnerskimi stopni naukowych i dyplomów, które mogą być oznaczone jako stopnie naukowe i dyplomy EIT;

f)

wspiera upowszechnianie dobrych praktyk służących integracji trójkąta wiedzy w celu wypracowania wspólnej kultury innowacji i transferu wiedzy;

g)

dąży do osiągnięcia pozycji światowej klasy podmiotu doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji;

h)

zapewnia komplementarność i synergię między działalnością EIT a innymi programami wspólnotowymi.

2.   EIT jest upoważniony do powołania Fundacji (zwanej dalej „Fundacją EIT”), której szczególnym celem będzie propagowanie i wspieranie działalności EIT.

Artykuł 6

Wspólnoty wiedzy i innowacji

1.   WWiI podejmują się w szczególności:

a)

innowacyjnej działalności i inwestycji oferujących wartość dodaną z europejskiego punktu widzenia, w pełni integrujących ze sobą płaszczyzny szkolnictwa wyższego i badań, w celu uzyskania masy krytycznej, stymulując rozpowszechnianie i wykorzystywanie otrzymanych wyników;

b)

najbardziej zaawansowanych, opartych na innowacjach badań w dziedzinach kluczowych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia, czerpiących z efektów badań na poziomie krajowym i europejskim i mających potencjał wzmocnienia konkurencyjności Europy na szczeblu międzynarodowym;

c)

działalności edukacyjno-szkoleniowej na poziomie magisterskim i doktoranckim, w dyscyplinach mających potencjał zaspokojenia przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych Europy oraz promujących rozwój umiejętności związanych z innowacją, poprawę umiejętności kierowniczych i w zakresie przedsiębiorczości oraz mobilność naukowców i studentów;

d)

upowszechniania najlepszych praktyk w sektorze innowacji z akcentem na rozwijanie współpracy szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych i przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i finansów.

2.   WWiI dysponują znaczną ogólną niezależnością w zakresie definiowania swojej organizacji wewnętrznej, a także dokładnego harmonogramu i metod działania. W szczególności WWiI dążą do otwartości na przyjmowanie nowych członków, o ile wnoszą oni do partnerstwa nowe wartości.

3.   Stosunki między EIT a każdą WWiI są regulowane umowami.

Artykuł 7

Wybór WWiI

1.   Dane partnerstwo jest wybierane i wyznaczane jako WWiI przez EIT na podstawie konkurencyjnej, otwartej i przejrzystej procedury. Szczegółowe kryteria wyboru WWiI, oparte na zasadach doskonałości i innowacyjności, są przyjmowane i publikowane przez EIT, a w procesie wyboru uczestniczą niezależni, zewnętrzni eksperci.

2.   Zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 przy wyborze WWiI szczególnie uwzględnia się następujące kwestie:

a)

obecna i potencjalna zdolność innowacyjna danego partnerstwa oraz jego osiągnięcia w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji;

b)

zdolność partnerstwa do osiągnięcia celów SPI;

c)

zdolność partnerstwa do zapewnienia trwałego, długoterminowego, niezależnego finansowania, w tym znacznego i rosnącego wkładu ze strony sektora prywatnego, przemysłu i usług;

d)

udział w partnerstwie organizacji działających we wszystkich trzech obszarach wiedzy: szkolnictwie wyższym, badaniach i innowacji;

e)

przedstawienie planu zarządzania własnością intelektualną odpowiedniego dla danego sektora i spójnego z zasadami i wytycznymi EIT dotyczącymi zarządzania własnością intelektualną, obejmującego zasady uwzględniania wkładów pochodzących od różnych podmiotów partnerskich;

f)

środki wspierające nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z sektorem prywatnym, w tym z sektorem finansowym, a w szczególności MŚP, a także wspierające tworzenie podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, przedsiębiorstw funkcjonujących na zasadzie spinn-off oraz MŚP, z myślą o komercyjnym wykorzystaniu wyników działalności WWiI;

g)

gotowość do współdziałania z innymi podmiotami i sieciami poza WWiI w celu wymiany dobrych praktyk i doskonałości.

3.   Warunkiem minimalnym utworzenia WWiI jest uczestnictwo co najmniej trzech podmiotów partnerskich z siedzibami w co najmniej dwu państwach członkowskich. Wszystkie te podmioty partnerskie muszą być od siebie niezależne w rozumieniu art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (8).

4.   W skład WWiI mogą wchodzić podmioty partnerskie z państw trzecich, pod warunkiem zatwierdzenia przez Radę Zarządzającą. Większość podmiotów partnerskich wchodzących w skład WWiI musi mieć siedzibę w państwach członkowskich. W skład każdej WWiI wchodzi co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jedna spółka prywatna.

Artykuł 8

Stopnie naukowe i dyplomy

1.   Stopnie naukowe i dyplomy związane z działalnością w zakresie szkolnictwa wyższego, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), nadawane są przez uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego zgodnie z krajowymi zasadami i procedurami akredytacyjnymi. Porozumienie między EIT a WWiI przewiduje, że te stopnie i dyplomy będą również mogły być oznaczone jako stopnie naukowe i dyplomy EIT.

2.   EIT zachęca uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego do:

a)

nadawania wspólnych lub wielokrotnych stopni naukowych i dyplomów odzwierciedlających zintegrowany charakter WWiI. Mogą one jednak być również nadawane przez jedną instytucję szkolnictwa wyższego;

b)

uwzględniania:

(i)

działania wspólnotowego podjętego zgodnie z art. 149 i 150 Traktatu;

(ii)

działania podjętego w kontekście europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

Artykuł 9

Niezależność EIT oraz spójność z działaniami Wspólnoty, państw członkowskich lub działaniami międzyrządowymi

1.   EIT prowadzi swoją działalność niezależnie od władz krajowych i nacisków zewnętrznych.

2.   Działalność EIT jest spójna z innymi działaniami i instrumentami, które mają zostać wdrożone na szczeblu wspólnotowym, w szczególności w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

3.   EIT uwzględnia również w należyty sposób strategie polityczne i inicjatywy realizowane na szczeblu regionalnym, krajowym i międzyrządowym, tak by korzystać z najlepszych wzorców, ustalonych koncepcji i istniejących zasobów.

Artykuł 10

Zarządzanie własnością intelektualną

1.   EIT przyjmuje wytyczne dotyczące zarządzania własnością intelektualną na podstawie, między innymi, rozporządzenia (WE) nr 1906/2006.

2.   Na podstawie tych wytycznych podmioty partnerskie każdej WWiI zawierają między sobą porozumienie o zarządzaniu własnością intelektualną i korzystaniu z niej, które w szczególności reguluje sposób uwzględniania wkładów pochodzących od różnych podmiotów partnerskich, w tym od MŚP.

Artykuł 11

Status prawny

1.   EIT jest organem Wspólnoty i ma osobowość prawną. W każdym z państw członkowskich korzysta z najszerszej zdolności prawnej przyznawanej osobom prawnym przez ustawodawstwo krajowe. Może zwłaszcza nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz być stroną postępowania sądowego.

2.   Do EIT stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Artykuł 12

Odpowiedzialność

1.   EIT ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

2.   Odpowiedzialność umowna EIT jest regulowana odpowiednimi postanowieniami umowy i prawem właściwym dla danej umowy. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest właściwy do orzekania na podstawie dowolnej klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie, której stroną jest EIT.

3.   W zakresie odpowiedzialności pozaumownej, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich, EIT odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub swoich pracowników przy wykonywaniu ich obowiązków.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania we wszelkich sporach dotyczących odpowiedzialności za takie szkody.

4.   Wszelkie płatności EIT wynikające z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 2 i 3, oraz koszty i wydatki poniesione w związku z nią uznawane są za wydatki EIT i pokrywane z jego zasobów.

5.   Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sprawach wniesionych przeciwko EIT na warunkach określonych w art. 230 i 232 Traktatu.

Artykuł 13

Przejrzystość i dostęp do dokumentów

1.   EIT zapewnia wysoki poziom przejrzystości prowadzonej przez siebie działalności. W szczególności EIT utworzy dostępny i bezpłatny serwis internetowy, dostarczający informacji na temat działalności EIT oraz poszczególnych WWiI.

2.   EIT podaje do publicznej wiadomości swój regulamin, szczegółowe przepisy finansowe, o których mowa w art. 21 ust. 1, oraz szczegółowe kryteria wyboru WWiI, o których mowa w art. 7, przed pierwszym zaproszeniem do składania wniosków w sprawie wyboru pierwszych WWiI.

3.   EIT podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości odnawialny trzyletni program prac oraz roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 15.

4.   Bez uszczerbku dla ust. 5 i 6 EIT nie udostępnia osobom trzecim otrzymywanych informacji poufnych, w stosunku do których złożono wniosek o traktowanie poufne i traktowanie takie jest uzasadnione.

5.   Członkowie organów EIT podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, o którym mowa w art. 287 Traktatu.

Informacje zgromadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez EIT podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (9).

6.   Do dokumentów znajdujących się w posiadaniu EIT stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (10). W terminie sześciu miesięcy od momentu utworzenia EIT Rada Zarządzająca przyjmuje ustalenia praktyczne dotyczące stosowania tego rozporządzenia.

7.   Oficjalne dokumenty i publikacje EIT są tłumaczone zgodnie z rozporządzeniem nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (11). Wymagane tłumaczenia zapewnia Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/1994 (12).

Artykuł 14

Zasoby finansowe

1.   EIT jest finansowany z wkładu z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w ramach koperty finansowej określonej w art. 19 i z innych źródeł prywatnych i publicznych.

2.   WWiI są finansowane w szczególności z następujących źródeł:

a)

wkładów przedsiębiorstw lub podmiotów prywatnych, tworzących znaczące źródło finansowania;

b)

wkładów z budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

c)

ustawowych lub dobrowolnych wkładów państw uczestniczących, państw trzecich lub ich organów publicznych;

d)

zapisów, darowizn i wkładów od osób fizycznych, instytucji, fundacji lub wszelkich innych podmiotów krajowych;

e)

przychodów uzyskanych z działalności własnej WWiI oraz z tytułu praw własności intelektualnej;

f)

przychodów uzyskanych z wyników działalności EIT lub z wkładów kapitałowych, łącznie z tymi, którymi zarządza Fundacja EIT;

g)

wkładów organów lub instytucji międzynarodowych;

h)

pożyczek i wkładów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z uwzględnieniem możliwości korzystania z mechanizmu finansowego polegającego na podziale ryzyka zgodnie z kryteriami kwalifikowalności i procedurą wyboru.

Wkłady te mogą mieć formę wkładów rzeczowych.

3.   Sposoby uzyskiwania środków finansowych z EIT są określone w zasadach finansowych EIT, o których mowa w art. 21 ust. 1.

4.   Wkład z budżetu ogólnego Unii Europejskiej przeznaczony na pokrycie kosztów założenia oraz działalności administracyjnej i koordynacyjnej WWiI pochodzi z koperty finansowej określonej w art. 19.

5.   WWiI lub ich podmioty partnerskie mogą się ubiegać o pomoc wspólnotową, w szczególności w ramach programów i funduszy wspólnotowych, zgodnie z obowiązującymi je zasadami i na równych warunkach z innymi wnioskodawcami. W takim przypadku nie udziela się pomocy na działalność już finansowaną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Artykuł 15

Programowanie i sprawozdawczość

EIT przyjmuje:

a)

trzyletni odnawialny program prac, oparty na przyjętym uprzednio SPI, zawierający deklarację jego głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw, w tym preliminarz potrzeb finansowych i źródeł finansowania. EIT przekazuje program prac do wiadomości Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów;

b)

sprawozdanie roczne do dnia 30 czerwca każdego roku. Sprawozdanie zawiera opis działań prowadzonych przez EIT w poprzednim roku kalendarzowym i ocenę wyników w odniesieniu do ustalonych celów i terminarza, ocenę ryzyka związanego z podjętymi działaniami, jak również ocenę wykorzystania zasobów i ogólnego funkcjonowania EIT.

Artykuł 16

Monitorowanie i ocena EIT

1.   EIT zapewnia stałe monitorowanie i okresową niezależną ocenę swojej działalności, w tym działań prowadzonych przez WWiI, aby zapewnić najwyższą jakość wyników, najwyższy poziom naukowy oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów. Wyniki ocen są podawane do publicznej wiadomości.

2.   Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny EIT do czerwca 2011 r. i co pięć lat po wejściu w życie nowych ram finansowych. Ocena ta jest oparta na niezależnej ocenie zewnętrznej i określa, w jaki sposób EIT wypełnia swoją misję. Obejmuje ona pełen zakres działalności EIT i WWiI, a jej przedmiotem jest wartość dodana wnoszona przez EIT, oddziaływanie, efektywność, trwałość, wydajność i adekwatność podejmowanych działań oraz ich związek lub wzajemne uzupełnianie z istniejącymi krajowymi i wspólnotowymi strategiami politycznymi w zakresie wspierania szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Uwzględnia ona także opinie zainteresowanych stron, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym.

3.   Komisja przekazuje wyniki tej oceny, wraz ze swoją opinią oraz — w odpowiednich przypadkach — wszelkimi wnioskami dotyczącymi zmiany niniejszego rozporządzenia, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Rada Zarządzająca uwzględnia w należyty sposób wyniki tej oceny w programach i działaniach realizowanych przez EIT.

Artykuł 17

Strategiczny plan innowacji

1.   W terminie do 30 czerwca 2011 r., a następnie co siedem lat EIT opracowuje projekt siedmioletniego SPI i przedkłada go Komisji.

2.   SPI określa długoterminowe dziedziny priorytetowe EIT i zawiera ocenę jego skutków społeczno-gospodarczych oraz jego zdolności do wygenerowania najlepszej wartości dodanej w zakresie innowacji. SPI uwzględnia wyniki monitorowania i oceny EIT, o których mowa w art. 16.

3.   SPI zawiera ocenę potrzeb i źródeł finansowych wymaganych do przyszłego funkcjonowania, długoterminowego rozwoju i finansowania EIT. Zawiera również orientacyjny plan finansowy obejmujący okres ram finansowych.

4.   SPI jest przyjmowany na podstawie wniosku Komisji przez Parlament Europejski i Radę zgodnie z art. 157 ust. 3 Traktatu.

Artykuł 18

Etap początkowy

1.   W terminie dwunastu miesięcy od jej utworzenia Rada Zarządzająca przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji projekt pierwszego trzyletniego odnawialnego programu prac, o którym mowa w art. 15 lit. a). Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada oraz Komisja mogą przedstawiać Radzie Zarządzającej opinie w dowolnej sprawie objętej zakresem projektu prac w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Po otrzymaniu takiej opinii przez EIT Rada Zarządzająca odpowiada na nią w terminie trzech miesięcy, wskazując na wszelkie dostosowania priorytetów i zaplanowanych działań.

2.   W terminie osiemnastu miesięcy od daty utworzenia Rady Zarządzającej EIT wybiera i wyznacza dwie do trzech WWiI zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi w art. 7.

3.   Na podstawie projektu dostarczonego przez EIT Komisja przed końcem roku 2011 przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie pierwszego SPI.

Oprócz elementów określonych w art. 17 pierwszy SPI zawiera:

a)

specyfikacje i zakres zadań dotyczące funkcjonowania EIT;

b)

sposoby realizacji współpracy Rady Zarządzającej z WWiI;

c)

warunki finansowania WWiI.

4.   Po przyjęciu pierwszego SPI zgodnie z art. 17 ust. 4 Rada Zarządzająca może wybrać i wyznaczyć dodatkowe WWiI zgodnie z art. 6 i 7.

Artykuł 19

Zobowiązania budżetowe

Koperta finansowa na wdrożenie niniejszego rozporządzenia na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 308,7 mln EUR. Roczne środki są przyznawane przez władzę budżetową w granicach ram finansowych.

Artykuł 20

Przygotowanie i przyjęcie budżetu rocznego

1.   Wydatki EIT obejmują wydatki pracownicze, administracyjne, infrastrukturalne i operacyjne. Wydatki administracyjne utrzymywane są na jak najniższym poziomie.

2.   Rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3.   Dyrektor sporządza preliminarz przychodów i wydatków EIT na następny rok finansowy i przedstawia go Radzie Zarządzającej.

4.   Przychody i wydatki EIT równoważą się.

5.   Rada Zarządzająca przyjmuje preliminarz wraz z towarzyszącym mu projektem planu zatrudnienia i wstępnym odnawialnym trzyletnim programem prac oraz projektem planu zatrudnienia i przedstawia go Komisji do dnia 31 marca.

6.   Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej oszacowanie niezbędnej jej zdaniem kwoty dotacji z budżetu ogólnego.

7.   Władza budżetowa zatwierdza środki na dotację dla EIT.

8.   Rada Zarządzająca przyjmuje budżet EIT, który otrzymuje swój ostateczny kształt po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W stosowanych przypadkach może on zostać odpowiednio dostosowany.

9.   Rada Zarządzająca, w możliwie krótkim terminie, powiadamia organ budżetowy o swoim zamiarze realizacji każdego przedsięwzięcia, które może powodować znaczące następstwa finansowe dla budżetu EIT, w szczególności wszelkich przedsięwzięć związanych z nieruchomościami, takich jak najem lub nabycie budynków. Rada Zarządzająca informuje o tym Komisję.

10.   Wszelkie istotne zmiany w budżecie wymagają zastosowania tej samej procedury.

Artykuł 21

Wykonanie i kontrola budżetu

1.   EIT przyjmuje swoje przepisy finansowe zgodnie z art. 185 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Mogą one odbiegać od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 wyłącznie ze względu na szczególne wymagania dotyczące funkcjonowania EIT oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji. W sposób należyty uwzględnia się potrzebę odpowiedniej elastyczności działania, w celu umożliwienia EIT realizacji jego celów oraz pozyskiwania i zatrzymania partnerów z sektora prywatnego.

2.   Dyrektor wykonuje budżet EIT.

3.   Konta EIT są skonsolidowane z kontami Komisji.

4.   Na podstawie zalecenia Rady Parlament Europejski, w terminie do dnia 30 kwietnia roku n + 2, udziela dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu EIT za rok n, a Radzie Zarządzającej absolutorium w odniesieniu do Fundacji EIT.

Artykuł 22

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty

1.   W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych sprzecznych z prawem działań do EIT stosuje się w całości przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (13).

2.   EIT przystępuje do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich, dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (14). Rada Zarządzająca formalnie potwierdza to przystąpienie i przyjmuje niezbędne środki mające na celu ułatwianie przeprowadzania przez OLAF dochodzeń wewnętrznych.

3.   Wszystkie decyzje przyjmowane przez EIT i zawierane przez niego umowy muszą stanowić wyraźnie, że OLAF i Trybunał Obrachunkowy mogą przeprowadzać na miejscu kontrolę dokumentów wszystkich wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali środki wspólnotowe, w tym kontrolę dokumentów w siedzibie ostatecznego beneficjenta.

4.   Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do Fundacji EIT.

Artykuł 23

Statut

Przyjmuje się statut EIT w brzmieniu przedstawionym w załączniku.

Artykuł 24

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 28.

(2)  Dz.U. C 146 z 30.6.2007, s. 27.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz.U. C 52 E z 26.2.2008, s. 7) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(4)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1430/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 3).

(5)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

(6)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie międzyinstytucjonalne zmienione decyzją  Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/29/WE (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

(7)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(8)  Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1.

(9)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(10)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

(11)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(12)  Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 13).

(13)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

(14)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.


ZAŁĄCZNIK

Statut Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

Artykuł 1

Skład Rady Zarządzającej

1.   W skład Rady Zarządzającej wchodzą zarówno członkowie mianowani, przy zapewnieniu równowagi pomiędzy członkami mającymi doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższego i badań (zwani dalej „członkami mianowanymi”), jak i członkowie wybierani z własnego grona przez pracowników sektora szkolnictwa wyższego, badań i innowacji, personelu technicznego i administracyjnego, studentów i doktorantów EIT i WWiI (zwani dalej „członkami przedstawicielami”).

Tymczasowo pierwsza Rada Zarządzająca składa się wyłącznie z członków mianowanych, do czasu wyborów członków przedstawicieli, które mogą odbyć się po ustanowieniu pierwszej WWiI.

2.   Rada liczy osiemnastu członków mianowanych. Ich kadencja trwa sześć lat i nie jest odnawialna. Są oni mianowani przez Komisję zgodnie z przejrzystą procedurą. Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o przebiegu procesu wyboru i ostatecznym mianowaniu członków Rady Zarządzającej.

Mianowani członkowie pierwszej Rady Zarządzającej są mianowani na podstawie wykazu potencjalnych kandydatów zaproponowanych przez komitet identyfikacyjny ad hoc, który składa się z czterech niezależnych ekspertów wysokiego szczebla mianowanych przez Komisję. Następni członkowie mianowani są mianowani na podstawie wykazu potencjalnych kandydatów zaproponowanych przez Radę Zarządzającą.

3.   Komisja uwzględnia równowagę między doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji oraz działalności gospodarczej, a także równowagę płci oraz uznanie środowisk akademickich, badawczych i innowacyjnych w całej Unii.

4.   Co dwa lata wymieniana jest jedna trzecia członków mianowanych. Członek mianowany, który sprawował swoje funkcje krócej niż cztery lata, kwalifikuje się do ponownego mianowania, przy czym łączny czas trwania mandatu nie może przekraczać sześciu lat.

W okresie przejściowym dwunastu członków mianowanych pierwszej Rady Zarządzającej jest wybieranych losowo na czteroletnią kadencję. Na końcu pierwszego okresu czterech lat sześciu z dwunastu nowo mianowanych członków jest wybieranych losowo na czteroletnią kadencję. To uregulowanie przejściowe nie dotyczy przewodniczącego Rady Zarządzającej.

5.   Rada liczy czterech członków przedstawicieli. Ich kadencja trwa trzy lata i może być odnawiana jednokrotnie. Ich kadencja wygasa w razie ich wystąpienia z EIT lub WWiI. Zostają wówczas zastąpieni przez inną osobę z zastosowaniem tej samej procedury wyboru na czas pozostały do końca kadencji.

6.   Warunki i zasady wybierania i zastępowania członków przedstawicieli zatwierdza Rada Zarządzająca na wniosek dyrektora przed rozpoczęciem działalności przez pierwszą WWiI. Mechanizm ten zapewnia odpowiednie odzwierciedlenie różnorodności i uwzględnia ewolucję EIT i WWiI.

7.   W przypadku gdyby członek Rady Zarządzającej nie mógł sprawować swojej funkcji do końca kadencji, mianowany lub wybrany zostaje jego zastępca z zastosowaniem tej samej procedury, co w przypadku członka niezdolnego do sprawowania funkcji, i obejmuje jego funkcję do końca jego kadencji.

Artykuł 2

Obowiązki Rady Zarządzającej

1.   Członkowie Rady Zarządzającej działają w sposób niezależny w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, tożsamość i spójność.

2.   Rada Zarządzająca w szczególności:

a)

określa na wniosek dyrektora strategię EIT zawartą w strategicznym planie innowacji (SPI), trzyletni odnawialny program prac, jego budżet, sprawozdanie roczne i zestawienie bilansowe, a także roczne sprawozdanie z działalności;

b)

określa dziedziny priorytetowe, w których powołane zostaną WWiI;

c)

wnosi wkład w przygotowywanie SPI;

d)

sporządza specyfikacje i zakres zadań dotyczące funkcjonowania EIT w ramach SPI, wraz z kryteriami i procedurami finansowania, monitorowania i oceny działalności WWiI;

e)

wybiera i wyznacza partnerstwa jako WWiI lub w razie potrzeby wycofuje swoje wyznaczenie;

f)

zapewnia ciągłą ocenę działalności WWiI;

g)

przyjmuje swój regulamin, w tym regulamin dotyczący wyboru WWiI, oraz regulamin Komitetu Wykonawczego, a także szczegółowe zasady finansowe EIT;

h)

ustala, za zgodą Komisji, odpowiednie wynagrodzenia członków Rady Zarządzającej oraz Komitetu Wykonawczego; wynagrodzenia są ustalane na podstawie porównania z podobnymi uregulowaniami w państwach członkowskich;

i)

przyjmuje procedurę wyboru Komitetu Wykonawczego i dyrektora;

j)

mianuje i w razie potrzeby odwołuje dyrektora, a także wykonuje w odniesieniu do niego uprawnienia dyscyplinarne;

k)

mianuje głównego księgowego, członków Komitetu Wykonawczego i komórkę audytu wewnętrznego;

l)

w odpowiednich przypadkach powołuje grupy doradcze, których czas działania może być określony z góry;

m)

promuje EIT na całym świecie, aby zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji;

n)

przyjmuje kodeks dobrego postępowania w zakresie konfliktu interesów;

o)

określa zasady i wytyczne dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej;

p)

ustanawia komórkę audytu wewnętrznego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002;

q)

jest upoważniony do powołania fundacji (zwanej dalej „Fundacją EIT”), której szczególnym celem będzie promowanie i wspieranie działalności EIT;

r)

zapewnia komplementarność i synergię między działalnością EIT a innymi programami wspólnotowymi;

s)

podejmuje decyzję o systemie językowym obowiązującym w EIT, uwzględniając obowiązujące zasady wielojęzyczności oraz praktyczne wymogi dotyczące działań EIT.

3.   Rada Zarządzająca może powierzać określone zadania Komitetowi Wykonawczemu.

4.   Rada Zarządzająca wybiera swojego przewodniczącego spośród członków mianowanych. Kadencja przewodniczącego trwa trzy lata z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Artykuł 3

Funkcjonowanie Rady Zarządzającej

1.   Bez uszczerbku dla ust. 2 Rada Zarządzająca podejmuje decyzje zwykłą większością głosów wszystkich członków.

Decyzje podejmowane na podstawie art. 2 ust. 2 lit. a)–d), i) oraz s), a także na podstawie ust. 4 wymagają większości dwóch trzecich głosów wszystkich członków Rady.

2.   Członkowie przedstawiciele mogą głosować nad decyzjami zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. e), g), i), j), k), q) oraz s).

3.   Rada Zarządzająca zbiera się na sesji zwyczajnej co najmniej trzy razy w roku oraz na sesjach nadzwyczajnych zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej jej członków.

Artykuł 4

Komitet Wykonawczy

1.   Komitet Wykonawczy składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego Rady Zarządzającej, który jest również przewodniczącym Komitetu Wykonawczego.

Czterej członkowie, z wyjątkiem przewodniczącego, są wybierani przez Radę Zarządzającą spośród mianowanych członków Rady Zarządzającej.

2.   Komitet Wykonawczy odbywa regularne posiedzenia zwoływane przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora.

3.   Komitet Wykonawczy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów wszystkich członków.

4.   Komitet Wykonawczy:

a)

przygotowuje posiedzenia Rady Zarządzającej;

b)

nadzoruje realizację SPI, po jego przyjęciu, oraz trzyletniego odnawialnego programu prac;

c)

nadzoruje procedurę wyboru WWiI;

d)

podejmuje wszelkie decyzje w sprawach powierzonych mu przez Radę Zarządzającą.

Artykuł 5

Dyrektor

1.   Dyrektorem jest osoba posiadająca wiedzę i ciesząca się uznaniem w dziedzinach, w których EIT prowadzi działalność. Dyrektor powoływany jest przez Radę Zarządzającą na czteroletnią kadencję. Rada Zarządzająca może jednokrotnie przedłużyć tę kadencję o cztery lata, jeżeli uzna, że będzie to najlepiej służyło interesom EIT.

2.   Dyrektor jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie EIT i jest jego przedstawicielem prawnym. Dyrektor odpowiada przed Radą Zarządzającą, której na bieżąco przekazuje informacje o działalności EIT.

3.   Dyrektor w szczególności:

a)

wspiera prace Rady Zarządzającej i Komitetu Wykonawczego oraz zapewnia obsługę sekretariatu dla ich posiedzeń;

b)

opracowuje projekt SPI, projekt odnawialnego trzyletniego programu prac, sprawozdanie roczne i budżet roczny, które przedstawia Radzie Zarządzającej za pośrednictwem Komitetu Wykonawczego;

c)

administruje procesem wyboru WWiI i zapewnia, by poszczególne etapy tego procesu przebiegały w przejrzysty i obiektywny sposób;

d)

organizuje działalność EIT i zarządza nią;

e)

zapewnia wdrożenie efektywnych procedur monitorowania i oceny w zakresie wyników EIT, zgodnie z art. 16 rozporządzenia;

f)

jest odpowiedzialny za sprawy administracyjne i finansowe, w tym za wykonanie budżetu EIT. Dyrektor uwzględnia przy tym w należyty sposób wskazówki komórki audytu wewnętrznego;

g)

jest odpowiedzialny za wszelkie sprawy pracownicze;

h)

przedstawia komórce audytu wewnętrznego projekt rocznego sprawozdania oraz zestawienia bilansowego, a następnie, za pośrednictwem Komitetu Wykonawczego, Radzie Zarządzającej;

i)

dopilnowuje wypełniania obowiązków EIT związanych z zawieranymi przez niego umowami i porozumieniami;

j)

dostarcza Komitetowi Wykonawczemu oraz Radzie Zarządzającej wszelkie informacje niezbędne do wykonywania ich funkcji.

Artykuł 6

Przygotowanie do założenia struktury wsparcia

Na okres przejściowy Komisja udziela niezbędnego wsparcia na potrzeby utworzenia struktury EIT. W tym celu do czasu mianowania pierwszych członków mianowanych Rady Zarządzającej urzędnik wyznaczony przez Komisję jest przedstawicielem prawnym EIT i jest odpowiedzialny za sprawy pracownicze, administracyjne i finansowe, łącznie z wykonywaniem budżetu EIT. Po tym czasie Rada Zarządzająca wyznacza, zgodnie z przejrzystą procedurą, osobę mającą pełnić te funkcje, lub przedłuża mandat urzędnika mianowanego przez Komisję do czasu objęcia obowiązków przez dyrektora po mianowaniu go przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 5. Rada Zarządzająca niezwłocznie inicjuje procedurę wyboru dyrektora EIT.

Artykuł 7

Personel EIT

1.   Personel EIT składa się z pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez EIT na podstawie umów na czas określony. W odniesieniu do dyrektora i personelu EIT zastosowanie mają warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

2.   Państwa uczestniczące lub inni pracodawcy mogą na ograniczony czas oddelegować ekspertów do EIT.

Rada Zarządzająca przyjmuje ustalenia umożliwiające pracę w EIT ekspertom oddelegowanym przez państwa uczestniczące lub przez innych pracodawców oraz określające ich prawa i obowiązki.

3.   W odniesieniu do swoich pracowników EIT wykonuje uprawnienia powierzone organowi upoważnionemu do zawierania umów z pracownikami.

4.   Członek personelu może podlegać obowiązkowi naprawienia, w całości lub w części, szkody poniesionej przez EIT w wyniku poważnego uchybienia z jego strony w trakcie wykonywania przez niego swoich obowiązków lub w związku z ich wykonywaniem.

Artykuł 8

Zasady oceny i monitorowania działalności WWiI

EIT organizuje ciągłe monitorowanie i okresowe niezależne oceny wyników i efektów działania każdej WWiI. Oceny te powstają w oparciu o dobrą praktykę administracyjną oraz parametry ukierunkowane na wyniki i nie obejmują zbędnych aspektów formalnych i proceduralnych.

Artykuł 9

Czas funkcjonowania, przedłużenie i zakończenie funkcjonowania poszczególnych WWiI

1.   Z zastrzeżeniem wyników ocen okresowych oraz specyfiki poszczególnych dziedzin, okres funkcjonowania WWiI zazwyczaj wynosi 7–15 lat.

2.   Rada Zarządzająca może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu funkcjonowania WWiI poza początkowo ustalony okres, jeżeli jest to najwłaściwszy sposób, aby zrealizować cel EIT.

3.   W przypadku gdy wyniki oceny WWiI są niezadowalające, Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiednie środki, do których mogą należeć zmniejszenie, zmiana lub wycofanie jej wsparcia finansowego lub rozwiązanie umowy.

Artykuł 10

Likwidacja EIT

Ewentualna likwidacja EIT przebiega pod nadzorem Komisji, zgodnie z obowiązującym prawem. Umowy zawarte z WWiI i akt powołania Fundacji EIT zawierają odpowiednie postanowienia mające zastosowanie w takiej sytuacji.


9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/13


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 295/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

(przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (3) zostało wielokrotnie i w sposób znaczący zmienione (4). Ze względu na dalsze zmiany wprowadzane do tego rozporządzenia stosowne przepisy powinny zostać przekształcone w celu zachowania przejrzystości oraz ich racjonalizacji.

(2)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97 ustanowiło wspólne ramy dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie.

(3)

Na mocy decyzji nr 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2003–2007 (5) przyjęto program, który kieruje się głównymi priorytetami polityki Wspólnoty w zakresie unii gospodarczej i walutowej, rozszerzenia Unii Europejskiej i konkurencyjności, polityki regionalnej, zrównoważonego rozwoju oraz agendy społecznej. Statystyki dotyczące działalności gospodarczej stanowią podstawową część wymienionego programu.

(4)

Niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać kontynuację istniejącego wsparcia statystycznego dla decyzji w obszarach bieżącej polityki, a także dodatkowych wymogów wynikających z nowych inicjatyw polityki Wspólnoty, z dokonywanego na bieżąco przeglądu priorytetów statystycznych oraz zasadności sporządzanych statystyk, mając na względzie najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i zminimalizowanie obciążenia respondentów. Należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ polityki wspólnotowej w dziedzinie energii i środowiska, np. takich jak w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (6) w sprawie REACH na działalność gospodarczą. Należy zachęcać krajowe instytuty statystyczne do współpracy i wymiany wzorców w celu zagwarantowania skuteczniejszego wykorzystania źródeł danych administracyjnych.

(5)

Wzrasta zapotrzebowanie na dane odnoszące się do usług, w szczególności usług dla przedsiębiorstw. Statystyki są potrzebne w przypadku sporządzania analiz gospodarczych i formułowania polityki w odniesieniu do najbardziej dynamicznych sektorów nowoczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie jej potencjału wzrostu i zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy. Rada Europejska na posiedzeniu w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r. podkreśliła znaczenie usług. Pomiar obrotów w podziale na poszczególne produkty usługowe jest koniecznym warunkiem dla właściwego zrozumienia roli usług w gospodarce. Rada Europejska na posiedzeniu w Sztokholmie w dniach 23 i 24 marca 2001 r. stwierdziła, że utworzenie skutecznie funkcjonującego rynku wewnętrznego dla usług jest jednym z najważniejszych priorytetów Europy. Statystyki dotyczące transgranicznego handlu poszczególnymi produktami usługowymi są konieczne do celów monitoringu funkcjonowania wewnętrznego rynku dla usług, oceny konkurencyjności usług oraz oceny wpływu stosowania barier w handlu usługami.

(6)

Istnieje zapotrzebowanie na dane dotyczące demografii przedsiębiorstw, w szczególności ze względu na to, że stanowią one element wskaźników strukturalnych, ustanowionych, aby monitorować realizację celów, które zostały wyznaczone w ramach strategii lizbońskiej. Ponadto zharmonizowane dane dotyczące demografii przedsiębiorstw oraz ich wpływ na zatrudnienie są niezbędne, aby uzasadnić zalecenia w zakresie polityki wspierania przedsiębiorczości.

(7)

Istnieje również zapotrzebowanie na elastyczne narzędzie stosowane w statystyce, które może szybko i w odpowiednim czasie zaspokoić potrzeby użytkowników wynikające z rosnącej dynamiki oraz złożonego i innowacyjnego charakteru gospodarki opartej na wiedzy. Połączenie gromadzenia danych ad hoc z trwającym obecnie opracowywaniem statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw stanowi wartość dodaną w odniesieniu do informacji zebranych w obydwu badaniach oraz może przyczynić się do zmniejszenia ogólnego obciążenia respondentów poprzez unikanie powielania gromadzenia danych.

(8)

Należy przewidzieć procedurę dotyczącą przyjmowania środków wykonawczych do niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić dalsze wyjaśnienie zasad odnoszących się do gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych oraz do przetwarzania i przesyłania wyników.

(9)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

(10)

W szczególności należy wyposażyć Komisję w uprawnienia do aktualizowania wykazu cech w załącznikach, określania częstotliwości opracowywania statystyk, zasad przedkładania danych wyłącznie dla wyliczenia wartości ogółem dla Europy (CETO — contributions to European totals only), pierwszego roku sprawozdawczego dla opracowywania statystyk, ustanawiania podziału wyników i klasyfikacji, które mają być stosowane, oraz kombinacji klas wielkości, aktualizowania terminów przekazywania danych, dostosowywania podziału rodzajów działalności i produktów do poprawek lub zmian klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE) i klasyfikacji produktów według rodzajów działalności (CPA), przyjmowania środków na podstawie oceny badań pilotażowych oraz zmiany dolnego limitu badanej zbiorowości w załączniku VIII i do ustalenia kryteriów oceny jakości. Z uwagi na fakt, że środki te mają ogólny zakres zastosowania i służą zmianie elementów innych niż istotne oraz między innymi uzupełnieniu niniejszego rozporządzenia poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(11)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie zharmonizowanych danych dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie, nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, zaś może on być lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wychodzi poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk wspólnotowych dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie.

Opracowywanie danych statystycznych ma na celu w szczególności analizowanie:

a)

struktury i zmian w działalności przedsiębiorstw;

b)

wykorzystywanych czynników produkcji oraz innych elementów umożliwiających pomiar działalności gospodarczej, konkurencyjności oraz funkcjonowania;

c)

rozwoju na poziomie regionalnym, krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym przedsiębiorstw i rynków;

d)

polityki przedsiębiorstw;

e)

małych i średnich przedsiębiorstw; oraz

f)

specyficznych cech przedsiębiorstw z uwagi na szczególny podział działalności.

Artykuł 2

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie obejmuje wszelkie rodzaje działalności gospodarczej wymienione w sekcjach B–N oraz P–S wspólnej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 (dalej zwanej „NACE wersja 2”).

2.   Jednostki statystyczne rodzajów wymienionych w sekcji I załącznika do rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (8), które sklasyfikowano w ramach jednej z działalności określonej w ust. 1, są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Korzystanie z konkretnych jednostek w celu opracowywania danych statystycznych jest szczegółowo omówione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Moduły

1.   Dane statystyczne, które mają być opracowywane dla obszarów, o których mowa w art. 1, są zgrupowane w modułach.

2.   Moduły w niniejszym rozporządzeniu to:

a)

wspólny moduł dla rocznych statystyk strukturalnych, jak określono w załączniku I;

b)

moduł szczegółowy dla statystyk strukturalnych w przemyśle, jak określono w załączniku II;

c)

moduł szczegółowy dla statystyk strukturalnych w handlu, jak określono w załączniku III;

d)

moduł szczegółowy dla statystyk strukturalnych w budownictwie, jak określono w załączniku IV;

e)

moduł szczegółowy dla statystyk strukturalnych w ubezpieczeniach, jak określono w załączniku V;

f)

moduł szczegółowy dla statystyk strukturalnych w instytucjach kredytowych, jak określono w załączniku VI;

g)

moduł szczegółowy dla statystyk strukturalnych w funduszach emerytalnych, jak określono w załączniku VII;

h)

moduł szczegółowy dla statystyk strukturalnych dotyczących usług dla przedsiębiorstw, jak określono w załączniku VIII;

i)

moduł szczegółowy dla statystyk strukturalnych dotyczących demografii przedsiębiorstw, jak określono w załączniku IX;

j)

elastyczny moduł wykorzystywany przy gromadzeniu konkretnych i ograniczonych danych ad hoc dotyczących cech przedsiębiorstw.

3.   Każdy moduł zawiera następujące informacje:

a)

rodzaje działalności, dla których opracowywane są dane statystyczne odpowiadające zakresowi określonemu w art. 2 ust. 1;

b)

rodzaje jednostek statystycznych wykorzystanych przy opracowywaniu danych statystycznych, odpowiadają wykazowi jednostek statystycznych, o których mowa w art. 2 ust. 2;

c)

wykazy cech, dla których opracowywane są dane statystyczne dotyczące obszarów, o których mowa w art. 1, oraz okresy sprawozdawcze dla tych cech;

d)

częstotliwość opracowywania danych statystycznych, roczna lub wieloletnia. Jeżeli dane opracowywane są z częstotliwością wieloletnią, należy tego dokonywać przynajmniej raz na dziesięć lat;

e)

harmonogram pokazujący pierwsze lata sprawozdawcze dla danych statystycznych, które mają być opracowywane;

f)

normy oceny reprezentatywności i jakości;

g)

okres biegnący od końca okresu sprawozdawczego, w ciągu którego dane statystyczne muszą zostać przekazane;

h)

maksymalna długość okresu przejściowego, który może zostać przyznany.

4.   Stosowanie modułu elastycznego, o którym mowa w ust. 2 lit. j), jest planowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. O jego zakresie, wykazie cech, okresie sprawozdawczym, rodzajach działalności, które mają zostać objęte, oraz normach jakości decyduje Komisja zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2, co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego. Komisja określa także potrzebę informacji oraz wpływ gromadzenia danych na obciążenie przedsiębiorstw oraz koszty ponoszone przez państwa członkowskie.

W celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw oraz kosztów gromadzenia danych przez państwa członkowskie zbiór gromadzonych danych jest ograniczony do najwyżej 20 cech przedsiębiorstw lub pytań, liczba ankietowanych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej ma nie przekraczać 25 000, a szacowany czas poświęcony przez pojedynczego respondenta ma średnio wynosić nie więcej niż 1,5 godz. Obejmuje on reprezentatywną grupę państw członkowskich. W przypadku gdy potrzebne są wyłącznie wyniki na szczeblu europejskim, Komisja może ustanowić podejście do losowania próby danych z Europy, tak by zagwarantować minimalne obciążenia i minimalne koszty.

Koszty gromadzenia danych ad hoc mogą być współfinansowane przez Komisję, przy wykorzystaniu ustalonych procedur.

Artykuł 4

Badania pilotażowe

1.   Komisja wprowadza serię badań pilotażowych, które są dobrowolnie przeprowadzane przez państwa członkowskie, jak określono w załącznikach. Komisja przyznaje dotacje władzom krajowym zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (9), w następstwie zaproszenia do składania wniosków.

2.   Badania pilotażowe są przeprowadzane w celu dokonania oceny przydatności oraz możliwości uzyskania danych. Wyniki badań pilotażowych są poddawane ocenie Komisji, z uwzględnieniem korzyści wynikających z dostępności danych w stosunku do kosztów ich gromadzenia oraz obciążenia przedsiębiorstw.

3.   Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o wynikach badań pilotażowych.

4.   Środki służące zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie na podstawie oceny badań pilotażowych są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Artykuł 5

Uzyskiwanie danych

1.   Państwa członkowskie uzyskują dane konieczne do celów obserwacji cech wymienionych w wykazach, o których mowa w modułach w art. 3.

2.   Państwa członkowskie, stosując zasadę uproszczenia procedur administracyjnych, mogą uzyskać konieczne dane, korzystając z rozmaitych źródeł wymienionych poniżej:

a)

obowiązkowe badania statystyczne: osoby prawne, do których należą jednostki statystyczne, do których zwracają się państwa członkowskie lub z których się one składają, są zobowiązane do podania dokładnej i wyczerpującej informacji w określonych terminach;

b)

inne źródła, które są co najmniej równoważne pod względem dokładności i jakości;

c)

procedury estymacji statystycznej, jeśli niektóre z cech nie są obserwowane w przypadku wszystkich jednostek.

3.   W celu zmniejszenia obciążenia respondentów władze krajowe oraz Komisja (Eurostat) — w ramach ograniczeń i warunków ustalonych przez każde państwo członkowskie oraz przez Komisję, w ramach ich odpowiednich kompetencji — mają dostęp do źródeł danych administracyjnych, obejmujących dziedziny działalności ich własnej administracji publicznej, w takim stopniu, w jakim dane te muszą spełniać wymagania dokładności, o których mowa w art. 6. Ponadto, gdy jest to wykonalne, do spełnienia wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w niniejszym rozporządzeniu wykorzystuje się odpowiednie dane administracyjne.

4.   Państwa członkowskie oraz Komisja, w ramach ich odpowiednich kompetencji, wspierają warunki umożliwiające zwiększone wykorzystanie elektronicznego systemu przesyłania danych oraz automatycznego przetwarzania danych.

Artykuł 6

Dokładność

1.   Państwa członkowskie podejmą konieczne środki w celu zapewnienia, że przekazane dane odzwierciedlają strukturę populacji jednostek statystycznych określonych w załącznikach.

2.   Ocena jakości jest przeprowadzana poprzez porównanie korzyści płynących z dostępności danych z kosztami gromadzenia i obciążeniem przedsiębiorstw, szczególnie małych przedsiębiorstw.

3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej żądanie, wszelkie informacje konieczne do oceny, o której mowa w ust. 2.

Artykuł 7

Porównywalność

1.   Na podstawie zgromadzonych i oszacowanych danych państwa członkowskie opracowują porównywalne wyniki, otrzymane w wyniku podziału stosowanego w odniesieniu do każdego modułu określonego w art. 3 i odpowiednich załącznikach.

2.   W celu opracowywania danych zagregowanych na poziomie wspólnotowym państwa członkowskie przedstawiają wyniki krajowe w podziale na poziomach klasyfikacji NACE wersja 2 znajdujących się w załącznikach bądź określonych zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Artykuł 8

Przekazywanie wyników

1.   Państwa członkowskie przekazują wyniki, określone w art. 7 niniejszego rozporządzenia, włącznie z danymi poufnymi, do Komisji (Eurostat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego w sprawie poufności informacji statystycznych, w szczególności z rozporządzeniem Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 (10). Przepisy te stosuje się do przetwarzania wyników zawierających dane poufne.

2.   Wyniki przekazywane są w odpowiednim formacie technicznym, w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego, który określony jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3, dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–h) i j) i nie jest dłuższy niż 18 miesięcy. Dla modułu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. i), okres ten nie jest dłuższy niż 30 miesięcy lub 18 miesięcy zgodnie z postanowieniami załącznika IX sekcja 9. Ponadto niewielka liczba wyników wstępnych jest przekazywana w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego, który określony jest zgodnie z wymienioną procedurą dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–g) i nie jest dłuższy niż 10 miesięcy. Dla modułu przewidzianego w art. 3 ust. 2 lit. i) okres na osiągnięcie wyników wstępnych nie jest dłuższy niż 18 miesięcy.

3.   W celu zminimalizowania obciążenia przedsiębiorstw oraz obniżenia kosztów ponoszonych przez krajowe organy statystyczne państwa członkowskie mogą oznaczyć znakiem CETO dane przeznaczone wyłącznie dla wyliczenia wartości ogółem dla Europy. Eurostat nie publikuje tych danych, a państwa członkowskie nie oznaczają danych publikowanych w kraju znakiem CETO. Zastosowanie oznaczenia CETO uzależnione jest od udziału danego państwa członkowskiego w całkowitej wartości dodanej UE w gospodarce przedsiębiorstw w następujący sposób:

a)

w przypadku Niemiec, Francji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa dane oznaczone jako CETO mogą być przekazywane dla poziomu klasy NACE wersja 2 oraz dla klasy wielkości na poziomie grupy NACE wersja 2. Oznaczonych może być maksymalnie 15 % komórek (danych);

b)

w przypadku Belgii, Danii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Finlandii i Szwecji dane oznaczone jako CETO mogą być przekazywane dla poziomu klasy NACE wersja 2 oraz dla klasy wielkości na poziomie grupy NACE wersja 2. Oznaczonych może być maksymalnie 25 % komórek (danych). Ponadto jeżeli w jednym z tych państw członkowskich udział klasy NACE wersja 2 lub klasy wielkości grupy NACE wersja 2 wynosi mniej niż 0,1 % gospodarki przedsiębiorstw, dane te mogą zostać dodatkowo przesłane z oznaczeniem CETO;

c)

w przypadku Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Rumunii, Słowenii i Słowacji dane oznaczone jako CETO mogą być przekazywane dla poziomu grupy i klasy NACE wersja 2 oraz dla klasy wielkości na poziomie grupy NACE wersja 2. Oznaczonych może być maksymalnie 25 % komórek (danych).

Środki służące zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie dotyczące przeglądu zasad oznaczania CETO oraz grupowania państw członkowskich są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3, do dnia 29 kwietnia 2013 r., a następnie co pięć lat.

Artykuł 9

Informacje dotyczące wykonania

Państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej żądanie, wszelkie istotne informacje dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia w państwach członkowskich.

Artykuł 10

Okresy przejściowe

1.   W okresach przejściowych mogą być przyznane, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2, odstępstwa od przepisów zawartych w załącznikach, jeżeli krajowe systemy statystyczne wymagają istotnych dostosowań.

2.   Dodatkowe okresy przejściowe na opracowywanie danych statystycznych mogą być przyznane państwu członkowskiemu, o ile niemożliwe jest spełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia w oparciu o derogacje przyznane na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2186/93 z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie wspólnotowej koordynacji sporządzania rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (11).

Artykuł 11

Środki wykonawcze

1.   Następujące środki konieczne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2:

a)

zdefiniowanie cech i ich znaczenia dla niektórych rodzajów działalności (art. 3 oraz pkt 2, sekcja 4 załącznika I);

b)

określenie definicji okresu sprawozdawczego (art. 3);

c)

określenie odpowiedniego formatu technicznego dla przekazywania wyników (art. 8 oraz pkt 2, sekcja 9 załącznika I);

d)

określenie okresu przejściowego oraz odstępstw od przepisów niniejszego rozporządzenia, przyznanych w tym okresie (art. 10 oraz sekcja 11 załącznika I, sekcja 10 załącznika II, sekcja 9 załącznika III, sekcja 8 załącznika VIII i sekcja 13 załącznika IX);

e)

określenie wykazu cech przekazywanych za pomocą wspólnej klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3037/90 (12) (dalej zwana „NACE wersja 1.1”) na rok 2008 oraz szczegóły dotyczące opracowywania wyników (pkt 2 sekcja 9 załącznika I);

f)

określenie zastosowania modułu elastycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. j) oraz w art. 3 ust. 4;

g)

określenie procedur, które należy stosować w odniesieniu do gromadzenia danych ad hoc, o których mowa w pkt 3 i 4 sekcja 4 załącznika II, pkt 3 sekcja 3 załącznika III, pkt 3 sekcja 3 załącznika IV.

2.   Następujące środki konieczne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia, służące zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, w tym poprzez jego uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3:

a)

aktualizowanie wykazów cech oraz wyników wstępnych w zakresie, w jakim takie aktualizowanie — po dokonaniu oceny ilościowej — nie powoduje wzrostu liczby badanych jednostek ani obciążania jednostek, które byłoby nieproporcjonalne do spodziewanych rezultatów (art. 4 i 8 oraz sekcja 6 załącznika I, sekcja 6 załącznika II, sekcja 6 załącznika III, sekcja 6 załącznika IV);

b)

określanie częstotliwości opracowywania statystyk (art. 3);

c)

określanie zasad przedkładania danych wyłącznie dla wyliczenia wartości ogółem dla Europy (art. 8 ust. 3);

d)

określanie pierwszego roku sprawozdawczego dla opracowywania statystyk (art. 8 oraz sekcja 5 załącznika I);

e)

ustanawianie podziału wyników, szczególnie klasyfikacji, które mają być stosowane, oraz kombinacji klas wielkości (art. 7 oraz pkt 2 i 3, sekcja 4 załącznika VIII oraz pkt 2 i 3, sekcja 8 załącznika IX oraz załącznik IX sekcja 10);

f)

aktualizowanie terminów przekazywania danych (art. 8 oraz pkt 1, sekcja 8 załącznika I i sekcja 7 załącznika VI);

g)

dostosowywanie podziału rodzajów działalności i produktów do zmian lub przeglądów klasyfikacji NACE oraz klasyfikacji produktów według rodzajów działalności (CPA);

h)

przyjmowanie środków na podstawie oceny badań pilotażowych (art. 4 ust. 4);

i)

zmiana dolnego limitu dla badanej populacji (załącznik VIII, sekcja 3);

j)

ustalenie kryteriów oceny jakości (art. 6 i załącznik I, sekcja 6, załącznik II, sekcja 6, załącznik III, sekcja 6 i załącznik IV sekcja 6).

Artykuł 12

Komitet

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego Wspólnot Europejskich powołany decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (13).

2.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu — zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 13

Sprawozdanie

1.   Komisja w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r., a następnie co trzy lata przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat danych statystycznych opracowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i, w szczególności, na temat ich jakości i obciążenia przedsiębiorstw.

2.   W sprawozdaniach określonych w ust. 1 Komisja może zaproponować wszelkie zmiany, które uzna za konieczne.

Artykuł 14

Uchylenie

1.   Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97 zostaje uchylone. Uchyla się również art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1893/2006.

2.   Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia, począwszy od roku sprawozdawczego 2008, i rozumiane są zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku XI. Nadal stosuje się przepisy rozporządzenia (WE, Euratom) nr 58/97 w odniesieniu do gromadzenia, opracowywania i przekazywania danych z lat do roku 2007 włącznie.

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 318 z 23.12.2006, s. 78.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. C 27 E z 31.1.2008, s. 139) i decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r.

(3)  Dz.U. L 14 z 17.1.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(4)  Zob. załącznik X.

(5)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 12).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1354/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 1).

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(8)  Dz.U. L 76 z 30.3.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(9)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(10)  Dz.U. L 151 z 15.6.1990, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(11)  Dz.U. L 196 z 5.8.1993, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(12)  Dz.U. L 293 z 24.10.1990, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

(13)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.


ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNY MODUŁ DLA ROCZNYCH STATYSTYK STRUKTURALNYCH

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk wspólnotowych dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

SEKCJA 2

Zakres

Dane statystyczne, które są opracowywane, dotyczą dziedzin określonych w niniejszym rozporządzeniu, w art. 1 lit. a), b) c) i e), a w szczególności: analizy wartości dodanej i jej głównych składników.

SEKCJA 3

Przedmiot

1.

Dane statystyczne są opracowywane dla działalności wymienionych w sekcji 9.

2.

Badania pilotażowe są przeprowadzane w zakresie działalności wymienionych w sekcji 10.

SEKCJA 4

Cechy

1.

Wykazy cech przedstawione poniżej wskazują, w stosownych przypadkach, rodzaj jednostki statystycznej, dla której opracowywane są dane statystyczne.

2.

Tytuły cech, dla których opracowywane są dane statystyczne dotyczące działalności zawartych w sekcji K klasyfikacji NACE wersja 2, odpowiadające najbardziej tym, które wymieniono w pkt 3–5, są ustanowione zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2.

3.

Roczne demograficzne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

11 21 0

Liczba jednostek lokalnych

4.

Cechy przedsiębiorstw, dla których opracowywane są roczne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

12 12 0

Wartość produkcji

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

12 17 0

Nadwyżka operacyjna brutto

13 11 0

Zakupy towarów i usług ogółem

13 12 0

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano

13 13 1

Wypłaty dla pracowników tymczasowych

13 31 0

Koszty osobowe

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

13 33 0

Koszty zabezpieczenia społecznego

Dane odnoszące się do rachunku obrotów kapitałowych

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

16 13 0

Liczba zatrudnionych

16 14 0

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

5.

Cechy, dla których opracowywane są roczne regionalne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

6.

Badania pilotażowe są przeprowadzane w odniesieniu do cech wymienionych w sekcji 10.

SEKCJA 5

Pierwszy rok sprawozdawczy

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, jest rok kalendarzowy 2008. Dane są opracowywane zgodnie z podziałem wskazanym w sekcji 9. Jednakże pierwszy rok sprawozdawczy, dla którego opracowywane są dane statystyczne dla klas rodzajów działalności objętych grupą 64.2, 64.3 oraz 64.9, a także działem 66 klasyfikacji NACE wersja 2, zostaje wybrany zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

SEKCJA 6

Sprawozdanie dotyczące jakości danych statystycznych

W odniesieniu do każdej kluczowej cechy państwa członkowskie określają stopień dokładności przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Kluczowe cechy są ustanowione zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

SEKCJA 7

Opracowywanie wyników

1.

Wyniki są przedstawiane w podziale na poziomie klas określających rodzaje działalności wymienione w sekcji 9.

2.

Niektóre wyniki są również przedstawiane w podziale na klasy wielkości dla każdej grupy działalności wyliczonych w sekcji 9.

3.

Wyniki statystyk regionalnych są przedstawiane w podziale na poziomie dwucyfrowym (działy) klasyfikacji NACE wersja 2 oraz poziomie 2 wspólnej klasyfikacji statystycznej jednostek terytorialnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (1) (dalej zwana „NUTS”).

SEKCJA 8

Przekazywanie wyników

1.

Wyniki należy przekazać w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem klasy działalności 64.11 klasyfikacji NACE wersja 2 i działalności NACE wersja 2 objętych załącznikami V, VI i VII. W przypadku klasy działalności 64.11 klasyfikacji NACE wersja 2 opóźnienie w przekazaniu wynosi 10 miesięcy. W przypadku działalności objętych załącznikami V, VI i VII opóźnienie w przekazaniu jest ustanowione w wymienionych załącznikach. Jednakże opóźnienie w przekazaniu wyników dotyczących klas działalności objętych klasyfikacją NACE wersja 2 grupy 64.2, 64.3 oraz 64.9 i działu 66 jest ustanowione zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

2.

Z wyjątkiem działów 64 i 65 klasyfikacji NACE wersja 2 wstępne wyniki krajowe lub dane szacunkowe są przekazywane w terminie 10 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego dla danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw opracowanych w odniesieniu do cech wymienionych poniżej:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

Te wstępne wyniki lub dane szacunkowe są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupy) klasyfikacji NACE wersja 2. W przypadku działu 66 klasyfikacji NACE wersja 2 przekazywanie wstępnych wyników lub danych szacunkowych ustanawia się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

SEKCJA 9

Podział działalności

1.

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, począwszy od roku sprawozdawczego 2008, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie klas NACE wersja 2 dla sekcji B–N i działu 95.

2.

Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 1 państwa członkowskie przekazują Komisji statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw, odnoszące się do roku sprawozdawczego 2008, zgodne zarówno z NACE wersja 1.1, jak i NACE wersja 2.

Decyzja o wykazie cech przekazywanych za pomocą klasyfikacji NACE wersja 1.1, jak również szczegółach dotyczących opracowywania wyników, zostanie podjęta zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2.

SEKCJA 10

Sprawozdania oraz badania pilotażowe

1.

Komisja wprowadza serię badań pilotażowych dotyczących działalności określonych w sekcjach P–R oraz w działach 94 i 96 sekcji S klasyfikacji NACE wersja 2 w celu zbadania możliwości objęcia działalności rynkowych wskazanych w tych sekcjach.

2.

Komisja wprowadza serię badań pilotażowych dotyczących cech związanych z rachunkami finansowymi i inwestycjami niematerialnymi oraz formami organizacji systemu produkcji, wyjaśnienia koncepcji i porównywalności statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz statystyk dotyczących rynku pracy i statystyk dotyczących produktywności. Badania pilotażowe zostaną dostosowane do specyfiki sektorów.

SEKCJA 11

Okres przejściowy

Dla opracowywania danych statystycznych dotyczących cech 12 17 0, 13 13 1 i 16 14 0 okres przejściowy nie trwa dłużej niż dwa lata, po upływie pierwszego roku sprawozdawczego (2008) wskazanego w sekcji 5.


(1)  Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz.U. L 39 z 10.2.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

MODUŁ SZCZEGÓŁOWY DLA STATYSTYK STRUKTURALNYCH W PRZEMYŚLE

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym.

SEKCJA 2

Zakres

Dane statystyczne, które są opracowywane, odnoszą się do dziedzin, o których mowa w art. 1 lit. a)–e) niniejszego rozporządzenia, w szczególności do:

centralnego wykazu statystyk dla szczegółowej analizy struktury, działalności, konkurencyjności lub funkcjonowania form działalności przemysłowej,

dalszego wykazu statystyk do celów badania konkretnych tematów.

SEKCJA 3

Przedmiot

Dane statystyczne są opracowywane w odniesieniu do wszystkich form działań sklasyfikowanych w sekcjach B, C, D i E klasyfikacji NACE wersja 2. Sekcje te obejmują następujące formy działania: górnictwo i wydobycie kamienia (B), przetwórstwo przemysłowe (C), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) oraz dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją (E). Dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw będą odnosić się do wszystkich przedsiębiorstw sklasyfikowanych zgodnie z ich główną formą działalności w sekcjach B, C, D oraz E.

SEKCJA 4

Cechy

1.

Wykazy cech przedstawione poniżej wskazują, w stosownych przypadkach, rodzaj jednostki statystycznej, dla której opracowywane są dane statystyczne oraz to, czy mają być one opracowywane z częstotliwością roczną czy wieloletnią. Dane statystyczne i cechy drukowane kursywą są również zawarte w wykazach we wspólnym module określonym w załączniku I.

2.

Roczne demograficzne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

11 21 0

Liczba jednostek lokalnych

11 31 0

Liczba jednostek rodzaju działalności

3.

Cechy przedsiębiorstwa, dla których opracowywane są statystyki roczne:

Kod Tytuł

Uwagi

 

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

12 12 0

Wartość produkcji

12 13 0

Marża brutto dla odsprzedawanych towarów

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

12 17 0

Nadwyżka operacyjna brutto

13 11 0

Zakupy towarów i usług ogółem

13 12 0

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano

13 13 1

Wypłaty dla pracowników tymczasowych

13 21 3

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku wytworzonych przez jednostkę

13 31 0

Koszty osobowe

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

13 33 0

Koszty zabezpieczenia społecznego

13 41 1

Płatności za długoterminowy wynajem oraz leasing operacyjny produktów

Dane odnoszące się do rachunku obrotów kapitałowych

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

15 12 0

Nakłady inwestycyjne brutto w grunty

15 13 0

Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli

15 14 0

Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących budynków

15 15 0

Nakłady inwestycyjne brutto w maszyny i urządzenia

15 21 0

Sprzedaż środków trwałych

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

16 13 0

Liczba zatrudnionych

16 14 0

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

16 15 0

Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych

Podział obrotów według rodzaju działalności

18 11 0

Obrót z podstawowego rodzaju działalności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE wersja 2

Zakupy produktów energetycznych

20 11 0

Zakupy nośników energii (wartość)

Z wyłączeniem sekcji D i E

Dane dotyczące środowiska

21 11 0

Nakłady inwestycyjne w urządzenia i stacje kontroli zanieczyszczeń oraz specjalne urządzenia przeznaczone do ochrony przed zanieczyszczeniem (głównie urządzenia „końca rury”) (1)

 

21 12 0

Inwestycje w sprzęt oraz zakłady powiązane z technologią bardziej czystą (technologia zintegrowana) (1)

 

4.

Cechy przedsiębiorstwa, dla których opracowywane są statystyki wieloletnie:

Kod

Tytuł

Dane odnoszące się do rachunku obrotów kapitałowych

15 42 0

Inwestycje brutto w koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe oraz pokrewne prawa

15 44 1

Inwestycje w zakupione oprogramowanie

Podział obrotów według rodzaju działalności

18 12 0

Obrót z tytułu działalności przemysłowej

18 15 0

Obrót z tytułu działalności usługowej

18 16 0

Obrót z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż oraz usług pośrednictwa

Dane dotyczące środowiska

21 14 0

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego (2)

Podwykonawstwo

23 11 0

Wypłaty dla podwykonawców

5.

Cechy, dla których opracowywane są roczne regionalne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

6.

Cechy jednostek ze względu na rodzaj działalności, dla których opracowywane są roczne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

12 12 0

Wartość produkcji

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

Dane odnoszące się do rachunku obrotów kapitałowych

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

7.

Badania pilotażowe są przeprowadzane w odniesieniu do cech wymienionych w sekcji 9.

SEKCJA 5

Pierwszy rok sprawozdawczy

1.

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, będzie rok kalendarzowy 2008. Pierwsze lata sprawozdawcze, w których opracowywane są dane statystyczne z częstotliwością wieloletnią, są wyszczególnione poniżej dla kodów, pod którymi wymienione są cechy:

Rok kalendarzowy

Kod

2009

15 42 0 i 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 oraz 23 11 0

2.

Wieloletnie dane statystyczne są opracowywane przynajmniej raz na pięć lat.

3.

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, w którym opracowywane są dane statystyczne dla cechy 21 14 0, jest rok kalendarzowy 2010.

4.

Dane statystyczne dla cechy 21 12 0 są opracowywane corocznie. Dane statystyczne dla cechy 21 14 0 są opracowywane co trzy lata.

SEKCJA 6

Sprawozdanie dotyczące jakości statystyk

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, poprzez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja określi kluczowe cechy zgodnie z procedurą regulacyjną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

SEKCJA 7

Opracowywanie wyników

1.

Wyniki dla danych statystycznych, z wyjątkiem cech 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 i 18 16 0, są przedstawiane w podziale na poziomie czterocyfrowym (klasa) klasyfikacji NACE wersja 2.

Wyniki dla danych statystycznych 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 i 18 16 0 są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (klasa) klasyfikacji NACE wersja 2.

2.

Niektóre wyniki są jednocześnie przedstawiane w podziale na klasy wielkości oraz w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupa) klasyfikacji NACE wersja 2.

3.

Wyniki dla danych statystycznych opracowywanych z jednostek rodzaju działalności są przedstawiane w podziale na poziomie czterocyfrowym (klasa) klasyfikacji NACE wersja 2.

4.

Wyniki dla regionalnych danych statystycznych są przedstawiane w podziale na poziomie dwucyfrowym (dział) klasyfikacji NACE wersja 2 oraz na poziomie 2 NUTS.

5.

Wyniki dla cech 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 są przedstawione w podziale na poziomie dwucyfrowym (dział) klasyfikacji NACE wersja 2.

6.

Wyniki dla cech 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 są przedstawione w podziale na następujące dziedziny środowiska naturalnego: ochrona powietrza i klimatu, zarządzanie ściekami, zarządzanie odpadami i pozostała działalność związana z ochroną środowiska naturalnego. Wyniki dla dziedzin środowiska naturalnego zostaną przedstawione w podziale na poziomie dwucyfrowym (dział) klasyfikacji NACE wersja 2.

SEKCJA 8

Przekazywanie wyników

Wyniki są przekazywane w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego.

Wstępne krajowe wyniki lub dane szacunkowe są przekazywane w terminie 10 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego dla danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw określonych w sekcji 4 ust. 3, opracowywanych w odniesieniu do cech wymienionych poniżej:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

12 12 0

Wartość produkcji

13 11 0

Zakupy towarów i usług ogółem

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

Wstępne wyniki są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupa) klasyfikacji NACE wersja 2.

SEKCJA 9

Sprawozdania oraz badania pilotażowe

Państwa członkowskie dostarczają Komisji sprawozdania dotyczące dostępności danych niezbędnych do opracowywania wyników w odniesieniu do następujących cech:

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane dotyczące środowiska

21 11 0

Nakłady inwestycyjne w urządzenia i stacje kontroli zanieczyszczeń oraz specjalne urządzenia przeznaczone do ochrony przed zanieczyszczeniem (głównie urządzenia „końca rury”)

Szczegółowy podział zgodnie z konwencją ramową ONZ w sprawie zmian klimatu

21 12 0

Inwestycje w sprzęt oraz zakłady związane z technologią bardziej czystą („technologia zintegrowana”)

Szczegółowy podział zgodnie z konwencją ramową ONZ w sprawie zmian klimatu

21 14 0

Całkowite wydatki bieżące na ochronę środowiska naturalnego

Szczegółowy podział na wydatki wynikające z wdrożenia polityki UE w zakresie ochrony środowiska

Podwykonawstwo

23 12 0

Dochód z działalności podwykonawczej

 

Komisja wprowadza serię badań pilotażowych dotyczących powyższych cech.

SEKCJA 10

Okres przejściowy

W przypadku opracowywania danych statystycznych dla cech 21 12 0 i 21 14 0 okres przejściowy kończy się wraz z upływem roku sprawozdawczego 2008.


(1)  Jeżeli całkowita wielkość obrotu lub liczba pracowników zatrudnionych w danym dziale klasyfikacji NACE wersja 2 sekcje B–E stanowi, w danym państwie członkowskim, mniej niż 1 % całkowitej wielkości dla Wspólnoty, informacje konieczne dla opracowywania danych statystycznych dotyczących cechy 21 11 0 i 21 12 0 nie muszą być gromadzone do celów niniejszego rozporządzenia. O ile będzie to konieczne ze względu na wymagania polityki Wspólnoty, Komisja, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2, może zażądać gromadzenia ad hoc tych danych.

(2)  Jeżeli całkowita wielkość obrotu lub liczba osób zatrudnionych w danym dziale klasyfikacji NACE wersja 2 sekcje B–E stanowi w państwie członkowskim mniej niż 1 % całkowitej wielkości dla Wspólnoty, informacje konieczne dla opracowywania danych statystycznych dotyczących cechy 21 14 0 nie muszą być gromadzone do celów niniejszego rozporządzenia. O ile będzie to konieczne ze względu na wymagania polityki Wspólnoty, Komisja, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2, może zażądać gromadzenia ad hoc tych danych.


ZAŁĄCZNIK III

MODUŁ SZCZEGÓŁOWY DLA STATYSTYK STRUKTURALNYCH W HANDLU

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze handlu dystrybucyjnego.

SEKCJA 2

Zakres

Dane statystyczne, które są opracowywane, odnoszą się do dziedzin określonych w art. 1 lit. a)–e), w szczególności do:

struktury oraz rozwoju sieci handlu dystrybucyjnego,

działalności dystrybucyjnej oraz form sprzedaży, jak również form dostaw i sprzedaży.

SEKCJA 3

Przedmiot

1.

Dane statystyczne są opracowywane w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności objętych zakresem sekcji G klasyfikacji NACE wersja 2. Sektor ten obejmuje formy działalności handlu hurtowego oraz detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli. Statystyki dotyczące przedsiębiorstw odnoszą się do wszystkich przedsiębiorstw sklasyfikowanych zgodnie z ich główną formą działalności w sekcji G.

2.

Jeżeli całkowita wielkość obrotu lub liczba pracujących w danym dziale klasyfikacji NACE wersja 2 sekcja G stanowi w państwie członkowskim mniej niż 1 % całkowitej wielkości w odniesieniu do Wspólnoty, to informacje określone w niniejszym załączniku i które nie znajdują się w załączniku I, nie muszą być gromadzone do celów niniejszego rozporządzenia.

3.

O ile będzie to konieczne ze względu na wymagania polityki Wspólnoty, Komisja może zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2, zażądać gromadzenia ad hoc danych określonych w ust. 2.

SEKCJA 4

Cechy

1.

Wykazy cech przedstawione poniżej wskazują, w stosownych przypadkach, rodzaj jednostki statystycznej, dla której opracowywane są dane statystyczne, oraz to, czy mają być one opracowywane z częstotliwością roczną czy wieloletnią. Dane statystyczne oraz cechy drukowane kursywą są również zawarte w wykazach we wspólnym module określonym w załączniku I.

2.

Roczne statystyki demograficzne:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

11 21 0

Liczba jednostek lokalnych

3.

Cechy przedsiębiorstwa, dla których opracowywane są roczne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

12 12 0

Wartość produkcji

12 13 0

Marża brutto dla odsprzedawanych towarów

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

12 17 0

Nadwyżka operacyjna brutto

13 11 0

Zakupy towarów i usług ogółem

13 12 0

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano

13 13 1

Wypłaty dla pracowników tymczasowych

13 21 0

Zmiany stanu zapasów wyrobów i usług

13 21 1

Zmiany stanu zapasów wyrobów i usług zakupionych w celu odsprzedaży w formie, w jakiej zostały zakupione

13 31 0

Koszty osobowe

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

13 33 0

Koszty zabezpieczenia społecznego

Dane odnoszące się do rachunku obrotów kapitałowych

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

15 12 0

Nakłady inwestycyjne brutto w grunty

15 13 0

Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli

15 14 0

Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących budynków

15 15 0

Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia

15 21 0

Sprzedaż środków trwałych

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

16 13 0

Liczba zatrudnionych

16 14 0

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

4.

Cechy przedsiębiorstwa, dla których opracowywane są wieloletnie dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Uwagi

 

Informacje na temat form handlu według przedsiębiorstw

Wyłącznie dział 47

17 32 0

Liczba sklepów detalicznych

 

Podział obrotów według rodzaju działalności

18 10 0

Obrót z tytułu rolnictwa, leśnictwa, połowu ryb oraz działalności przemysłowej

 

18 15 0

Obrót z tytułu działalności usługowej

 

18 16 0

Obrót z tytułu działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż oraz usług pośrednictwa

 

Podział obrotów na rodzaje produktu

18 21 0

Podział obrotów według rodzaju produktu (zgodnie z sekcją G w klasyfikacji produktów według działalności — CPA (1))

 

5.

Cechy, dla których opracowywane są roczne regionalne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

6.

Cechy, dla których opracowywane są wieloletnie regionalne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

Wyłącznie działy 45 i 47

Informacja na temat form handlu według przedsiębiorstw

17 33 1

Powierzchnia sprzedażowa sklepu

Wyłącznie dział 47

SEKCJA 5

Pierwszy rok sprawozdawczy

1.

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, jest rok kalendarzowy 2008. Pierwszymi latami sprawozdawczymi, dla których częstotliwość opracowywania danych statystycznych jest wieloletnia, są lata wymienione poniżej dla każdego działu klasyfikacji NACE wersja 2, dla którego zbierane są dane oraz dla wieloletnich regionalnych danych statystycznych:

Rok kalendarzowy

Podział

2012

Dział 47

2008

Dział 46

2009

Statystyki regionalne

2010

Dział 45

2.

Wieloletnia częstotliwość wynosi pięć lat.

SEKCJA 6

Sprawozdanie dotyczące jakości danych statystycznych

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Kluczowe cechy zostają określone zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 7

Opracowywanie wyników

1.

W celu umożliwienia opracowywania danych zagregowanych Wspólnoty państwa członkowskie przedstawiają składowe wyniki krajowe w podziale na klasy klasyfikacji NACE wersja 2.

2.

Niektóre z wyników są również przedstawiane w podziale na klasy wielkości dla każdej grupy klasyfikacji NACE wersja 2.

3.

Statystyki regionalne są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupa) klasyfikacji NACE wersja 2 oraz na poziomie 2 NUTS.

4.

Zakres regionalnych danych statystycznych, które są opracowywane na wieloletniej podstawie, odpowiada grupie wszystkich jednostek lokalnych, których główny rodzaj działalności sklasyfikowany jest w ramach sekcji G. Jednakże zakres może zostać ograniczony do jednostek lokalnych zależnych od przedsiębiorstw sklasyfikowanych w sekcji G wg NACE rev.2, w przypadku gdy taka grupa obejmuje ponad 95 % całkowitego zakresu. Stosunek ten jest obliczany przy użyciu cechy zatrudnienia, dostępnej w rejestrze przedsiębiorstw.

SEKCJA 8

Przekazywanie wyników

1.

Wyniki są przekazywane w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego.

2.

Wstępne krajowe wyniki lub dane szacunkowe są przekazywane w terminie 10 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego dla danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw opracowywanych w odniesieniu do cech wymienionych poniżej:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

Wstępne wyniki są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupa) klasyfikacji NACE wersja 2.

SEKCJA 9

Okres przejściowy

W przypadku opracowywania danych statystycznych dla cech 13 13 1 i 16 14 0 okres przejściowy trwa nie dłużej niż dwa lata po upływie pierwszego roku sprawozdawczego (2008) określonego w sekcji 5.


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 z dnia 29 października 1993 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz.U. L 342 z 31.12.1993, s. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.


ZAŁĄCZNIK IV

MODUŁ SZCZEGÓŁOWY DLA STATYSTYK STRUKTURALNYCH W BUDOWNICTWIE

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze budownictwa.

SEKCJA 2

Zakres

Dane statystyczne, które są opracowywane, odnoszą się do dziedzin określonych w art. 1 lit. a)–e) niniejszego rozporządzenia, w szczególności do:

centralnego wykazu danych statystycznych na temat szczegółowej analizy struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania działalności budowlanej,

dalszego wykazu danych statystycznych do celów badania konkretnych tematów.

SEKCJA 3

Przedmiot

1.

Dane statystyczne są opracowywane w odniesieniu do wszystkich form działalności objętych zakresem sekcji F klasyfikacji NACE wersja 2. Dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw będą odnosić się do wszystkich przedsiębiorstw sklasyfikowanych zgodnie z ich główną formą działalności w sekcji F.

2.

Jeżeli całkowita wielkość obrotu lub liczba osób zatrudnionych w danym dziale klasyfikacji NACE wersja 2 sekcja F stanowi w państwie członkowskim mniej niż 1 % całkowitej wielkości w odniesieniu do Wspólnoty, to informacje określone w niniejszym załączniku, które nie znajdują się w załączniku I, nie muszą być gromadzone do celów niniejszego rozporządzenia.

3.

O ile będzie to konieczne ze względu na wymagania polityki Wspólnoty, Komisja może zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2, zażądać gromadzenia ad hoc danych określonych w ust. 2.

SEKCJA 4

Cechy

1.

Wykazy cech przedstawione poniżej wskazują, w stosownych przypadkach, rodzaj jednostki statystycznej, dla której opracowywane są dane statystyczne, oraz to, czy mają być one opracowywane z częstotliwością roczną czy wieloletnią. Dane statystyczne i cechy drukowane kursywą są również zawarte w wykazach we wspólnym module określonym w załączniku I.

2.

Roczne demograficzne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

11 21 0

Liczba jednostek lokalnych

3.

Cechy przedsiębiorstwa, dla których opracowywane są roczne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

 

12 12 0

Wartość produkcji

 

12 13 0

Marża brutto dla odsprzedawanych towarów

Działy 41 i 42 oraz grupy 43.1 i 43.9 — nieobowiązkowe

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

 

12 17 0

Nadwyżka operacyjna brutto

 

13 11 0

Zakupy towarów i usług ogółem

 

13 12 0

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży w stanie, w którym je otrzymano

Działy 41 i 42 oraz grupy 43.1 i 43.9 — nieobowiązkowe

13 13 1

Wypłaty dla pracowników tymczasowych

 

13 21 3

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych i produktów w toku wytworzonych przez jednostkę

 

13 31 0

Koszty osobowe

 

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

 

13 33 0

Koszty zabezpieczenia społecznego

 

13 41 1

Płatności za długoterminowy wynajem oraz leasing operacyjny produktów

 

Dane odnoszące się do rachunku obrotów kapitałowych

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

 

15 12 0

Nakłady inwestycyjne brutto w grunty

 

15 13 0

Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli

 

15 14 0

Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących budynków

 

15 15 0

Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia

 

15 21 0

Sprzedaż środków trwałych

 

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

 

16 13 0

Liczba zatrudnionych

 

16 14 0

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

 

16 15 0

Liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych

 

Podział obrotów według rodzaju działalności

18 11 0

Obrót z podstawowego rodzaju działalności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE wersja 2

 

Zakupy produktów energetycznych

20 11 0

Zakupy nośników energii (wartość)

 

4.

Cechy przedsiębiorstwa, dla których opracowywane są wieloletnie dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane odnoszące się do rachunku obrotów kapitałowych

15 44 1

Inwestycje w zakupione oprogramowanie

 

Podział obrotów według rodzaju działalności

18 12 1

Obrót z tytułu działalności przemysłowej z wyłączeniem budownictwa

 

18 12 2

Obrót z tytułu działalności budowlanej

 

18 15 0

Obrót z tytułu działalności usługowej

 

18 16 0

Obrót z tytułu działalności handlowej oraz usług pośrednictwa

 

18 31 0

Obrót z tytułu budownictwa

Wyłącznie działy 41 i 42 oraz grupy 43.1 i 43.9

18 32 0

Obrót z tytułu budownictwa lądowego

Wyłącznie działy 41 i 42 oraz grupy 43.1 i 43.9

Podwykonawstwo

23 11 0

Wypłaty dla podwykonawców

 

23 12 0

Dochód z działalności podwykonawczej

 

5.

Cechy, dla których opracowywane są roczne regionalne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

6.

Cechy jednostek rodzaju działalności, dla których opracowywane są roczne dane statystyczne:

Kod

Tytuł

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

12 12 0

Wartość produkcji

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

SEKCJA 5

Pierwszy rok sprawozdawczy

1.

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, będzie rok kalendarzowy 2008. Pierwsze lata sprawozdawcze, w których opracowywane są dane statystyczne z częstotliwością wieloletnią, są wyszczególnione poniżej dla kodów, pod którymi wymienione są cechy:

Rok kalendarzowy

Kod

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 i 23 12 0

2.

Wieloletnie dane statystyczne są opracowywane przynajmniej co pięć lat.

SEKCJA 6

Sprawozdanie dotyczące jakości danych statystycznych

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Kluczowe cechy zostają określone zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

SEKCJA 7

Opracowywanie wyników

1.

Wyniki dla statystyk, z wyjątkiem cech 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 oraz 18 32 0, są przedstawiane w podziale na poziomie czterocyfrowym (klasa) klasyfikacji NACE wersja 2.

Wyniki dla cech 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 oraz 18 32 0 są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupa) klasyfikacji NACE wersja 2.

2.

Niektóre wyniki są jednocześnie przedstawiane w podziale na klasy wielkości oraz w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupa) klasyfikacji NACE wersja 2.

3.

Wyniki dla danych statystycznych opracowywanych z jednostek rodzaju działalności są przedstawiane w podziale na poziomie czterocyfrowym (klasa) klasyfikacji NACE wersja 2.

4.

Wyniki dla regionalnych danych statystycznych są przedstawiane w podziale na poziomie dwucyfrowym (dział) klasyfikacji NACE wersja 2, jak również na poziomie 2 NUTS.

SEKCJA 8

Przekazywanie wyników

Wyniki są przekazywane w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego.

Wstępne krajowe wyniki lub dane szacunkowe są przekazywane w terminie 10 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego dla danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw opracowywanych w odniesieniu do cech wymienionych poniżej:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

Dane księgowe

12 11 0

Obrót

12 12 0

Wartość produkcji

13 11 0

Zakupy towarów i usług ogółem

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

Dane odnoszące się do rachunku obrotów kapitałowych

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

Wstępne wyniki są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupa) klasyfikacji NACE wersja 2.

SEKCJA 9

Okres przejściowy

Okresu przejściowego nie można przyznać.


ZAŁĄCZNIK V

MODUŁ SZCZEGÓŁOWY DLA STATYSTYK STRUKTURALNYCH W UBEZPIECZENIACH

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania usług ubezpieczeniowych. Moduł ten zawiera szczegółowy wykaz cech, według których opracowywane są dane statystyczne w celu polepszenia stanu wiedzy na temat rozwoju krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego sektora ubezpieczeń.

SEKCJA 2

Zakres

Opracowywane dane statystyczne odnoszą się do dziedzin określonych w art. 1 lit. a), b) oraz c), w szczególności do:

szczegółowej analizy struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania zakładów ubezpieczeń,

rozwoju i rozkładu całkowitej działalności oraz działalności według produktu, profilu klienta, działalności międzynarodowej, zatrudnienia, inwestycji, kapitału i rezerw oraz przepisów technicznych.

SEKCJA 3

Przedmiot

1.

Dane statystyczne będą opracowywane w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności objętej zakresem klasyfikacji NACE wersja 2 dział 65, z wyjątkiem grupy 65.3.

2.

Opracowywanie danych statystycznych obejmuje następujące zakłady:

zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie: wszystkie określone w art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 91/674/EWG (1),

zakłady ubezpieczeń na życie: wszystkie określone w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 91/674 EWG,

specjalistyczne przedsiębiorstwa reasekuracyjne: wszystkie określone w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 91/674/EWG,

towarzystwo ubezpieczeniowe Lloyd’s: wszystkie określone w art. 4 dyrektywy 91/674/EWG,

zakłady ubezpieczeń mieszanych: wszystkie prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

3.

Ponadto oddziały zakładów ubezpieczeń, określonych w tytule III dyrektyw 73/239/EWG (2) oraz 2002/83/WE (3), których działalność objęta jest jedną z grup klasyfikacji NACE wersja 2, określonych w ust. 1, będą traktowane jako odpowiednie zakłady określone w ust. 2.

4.

Do celów zharmonizowanych statystyk wspólnotowych państwa członkowskie będą mogły swobodnie uwzględnić wyłączenia wymienione w art. 3 dyrektywy 73/239/EWG oraz w art. 3 ust. 2, 3, 5, 6 i 7 dyrektywy 2002/83/WE.

SEKCJA 4

Cechy

1.

Cechy drukowane kursywą są również zawarte w wykazach we wspólnym module określonym w załączniku I. Cechy i dane statystyczne podane w wykazie A, określonym w ust. 3 oraz w wykazie B, określonym w ust. 4, są opracowywane zgodnie z sekcją 5. W przypadku gdy cechy pochodzą bezpośrednio z rocznych sprawozdań finansowych, lata obrachunkowe kończące się w roku sprawozdawczym są zaliczane do wspomnianego roku sprawozdawczego.

2.

W wykazach A i B cechy odnoszące się do zakładów ubezpieczeń na życie oznaczone są numerem 1, odnoszące się do zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie — numerem 2; odnoszące się do zakładów ubezpieczeń mieszanych — numerem 3; odnoszące się do specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych — numerem 4; odnoszące się do działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych — numerem 5, a odnoszące się do działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (łącznie z działalnością reasekuracyjną) zakładów ubezpieczeń mieszanych — numerem 6.

3.

Wykaz A obejmuje następujące informacje:

a)

cechy wymienione w art. 6 dyrektywy 91/674/EWG, dotyczące zakładów ubezpieczeń na życie, zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zakładów ubezpieczeń mieszanych oraz specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych; po stronie aktywów w bilansie: pozycje C I (z wyodrębnieniem gruntu i budynków zajmowanych przez zakład ubezpieczeniowy z przeznaczeniem na jego działalność), C II, C II 1 + C II 3 jako wartość zagregowana; C II 2 + C II 4 jako wartość zagregowana; C III, C III 1, C III 2, C III 3, CIII 4, C III 5, C III 6 + C III 7 jako wartość zagregowana; C IV, D; po stronie pasywów w bilansie: pozycje A, A I, A II + A III + A IV jako wartość zagregowana; B, C 1 a (osobno dla ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych); C 2 a (osobno dla ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych); C 3 a (osobno dla ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych); C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (bez oddzielnego uwzględnienia pożyczek konwertowalnych), G IV;

b)

cechy wymienione w art. 34 część I dyrektywy 91/674/EWG, dotyczące zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych oraz działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych: pozycje 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (kwota brutto), 7 d, 9, 10 (osobno kwota brutto i netto);

c)

cechy wymienione w art. 34 część II dyrektywy 91/674/EWG, dotyczące zakładów ubezpieczeń na życie oraz działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych: pozycje 1 a, 1 b, 1 c (osobno dla wartości brutto oraz udziału reasekuracji), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (kwota brutto), 8 d, 9, 10, 12, 13 (osobno kwota brutto i netto);

d)

cechy wymienione w art. 34 część III dyrektywy 91/674EWG, dotyczące zakładów ubezpieczeń na życie, zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zakładów ubezpieczeń mieszanych oraz specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych: pozycje 3, 4 (wyłącznie dla zakładów ubezpieczeń na życie oraz zakładów ubezpieczeń mieszanych), 5, 6 (wyłącznie dla zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zakładów ubezpieczeń mieszanych oraz specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych), 7, 8, 9 + 14 + 15 jako wartość zagregowana, 10 (przed opodatkowaniem), 13, 16;

e)

cechy określone w art. 63 dyrektywy 91/674/EWG:

dotyczące zakładów ubezpieczeń na życie, zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz działalności w zakresie ubezpieczeń na życie, a także ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych: składki przypisane brutto z działalności bezpośredniej według (pod)kategorii CPA (poziom pięciocyfrowy i podkategorie 66.03.21, 66.03.22),

dotyczące zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zakładów mieszanych: odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, działalność bezpośrednia, koszty operacyjne brutto, bilans działalności bezpośredniej i reasekuracyjnej, działalność bezpośrednia, wszystkie cechy według (pod)kategorii CPA (poziom pięciocyfrowy i podkategorie 66.03.21, 66.03.22),

dotyczące zakładów ubezpieczeń na życie oraz działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zakładów mieszanych: składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich w podziale jak w numerze II pozycja I tego artykułu;

f)

cechy określone w art. 64 dyrektywy 91/674/EWG, dotyczące zakładów ubezpieczeń na życie, zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zakładów ubezpieczeń mieszanych oraz specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych: prowizja od bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej (z wyjątkiem specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych) oraz od całkowitej działalności ubezpieczeniowej;

g)

dodatkowe cechy wyszczególnione poniżej:

Kod

Tytuł

Zakład/działalność

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Liczba przedsiębiorstw w podziale na status prawny

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości składek przypisanych brutto

(1, 2, 3)

11 11 3

Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto

(1)

11 11 5

Liczba przedsiębiorstw w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Łączna liczba i lokalizacja oddziałów w innych krajach

(1, 2, 3)

Dane księgowe/część techniczna rachunku zysków i strat

32 11 4

Składki przypisane brutto w podziale na status prawny

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Składki przypisane brutto przyjęte w reasekuracji w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto w podziale na państwo siedziby przedsiębiorstwa dominującego

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Inne pozycje rachunku technicznego brutto

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Bilans działalności reasekuracyjnej

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Udział reasekuratorów w kwotach brutto z innych pozycji rachunku technicznego

(1, 2, 4, 5, 6)

Dane księgowe/pozatechniczna część rachunku zysków i strat

32 19 0

Suma częściowa II (wynik techniczny na udziale własnym)

(3)

Dodatkowe dane dotyczące rachunku zysków i strat

32 61 4

Koszty zewnętrzne towarów i usług

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Koszty osobowe

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Zewnętrzne i wewnętrzne koszty zarządzania odszkodowaniami i świadczeniami

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Koszty uzyskania

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Koszty administracyjne

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Pozostałe koszty techniczne brutto

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Koszty zarządzania działalnością lokacyjną

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Przychody z udziałów kapitałowych

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Przychody z nieruchomości (grunt i budynki)

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Przychody z pozostałych lokat

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Wynik dodatni z korekty wartości lokat

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Zyski z realizacji lokat

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Koszty zarządzania działalnością lokacyjną, włącznie z odsetkami

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Straty z realizacji lokat

(1, 2, 4, 5, 6)

Dane według produktu w podziale na (pod)kategorie CPA

33 12 1

Udział reasekuratorów w składkach bezpośrednich przypisanych brutto (poziom pięciocyfrowy, podkategorie 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Dane na temat działalności międzynarodowej (geograficzny przekrój działalności na podstawie prawa przedsiębiorczości)

34 31 1

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich według kategorii CPA (poziom pięciocyfrowy) oraz według państwa członkowskiego

(1, 2, 5, 6)

Dane na temat działalności międzynarodowej (geograficzny przekrój działalności na podstawie swobody świadczenia usług)

34 32 1

Składki przypisane brutto z ubezpieczeń bezpośrednich według kategorii CPA (poziom pięciocyfrowy) oraz według państwa członkowskiego

(1, 2, 5, 6)

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

(1, 2, 3, 4)

Dane na temat bilansu (aktywa/pasywa)

36 30 0

Suma bilansowa

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

(2, 6)

37 30 1

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie, na udziale własnym

(1, 2, 3, 4)

4.

Wykaz B obejmuje następujące informacje:

a)

cechy wymienione w art. 34 część I dyrektywy 91/674/EWG, dotyczące zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie oraz specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych oraz działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych: pozycje 3, 5, 6, 8;

b)

cechy wymienione w art. 34 część II dyrektywy 91/674/EWG, dotyczące zakładów ubezpieczeń na życie oraz działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych: pozycje 4, 6 b, 7, 11;

c)

cechy określone w art. 63 dyrektywy 91/674/EWG, dotyczące zakładów ubezpieczeń na życie i zakładów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, a także działalności w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie zakładów ubezpieczeń mieszanych: geograficzny przekrój składek przypisanych brutto z ubezpieczeń bezpośrednich w państwie członkowskim, w którym znajduje się siedziba zarządu zakładu, innych państw członkowskich, innych państw EOG, Szwajcarii, USA, Japonii lub innych państw trzecich;

d)

dodatkowe cechy wymienione poniżej:

Kod

Tytuł

Zakład/działalność

Uwagi

Dane księgowe/część techniczna rachunku zysków i strat

32 13 2

Odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrachunkowym

(2, 4, 6)

 

Działalność międzynarodowa (ogólnie)

34 12 0

Przekrój geograficzny według składek przypisanych brutto przyjętych w reasekuracji, składki przypisane

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Podział geograficzny według udziału reasekuratorów w składkach przypisanych brutto

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Dane na temat bilansu (aktywa/pasywa)

36 11 2

Grunty i budynki (wartość rynkowa)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziały kapitałowe (wartość rynkowa)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Pozostałe lokaty finansowe (wartość rynkowa)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego — grunt i budynki

(1, 3)

 

36 22 0

Lokaty na rachunek i ryzyko ubezpieczonego — pozostałe lokaty finansowe

(1, 3)

 

37 10 1

Całkowity kapitał i rezerwy w podziale na status prawny

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Rezerwa brutto na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich według (pod)kategorii CPA (poziom pięciocyfrowy) oraz podkategorii 66.03.21 i 66.03.22

(2, 6)

 

Pozostałe dane

39 10 0

Liczba umów pozostających do spłaty na koniec roku obrachunkowego w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich w zakresie wszystkich indywidualnych umów ubezpieczenia na życie oraz następujących (pod)kategorii CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 oraz 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Liczba osób ubezpieczonych na koniec roku obrachunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich w zakresie wszystkich indywidualnych umów ubezpieczenia na życie oraz następującej podkategorii CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Liczba pojazdów ubezpieczonych na koniec roku obrachunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich, w zakresie następującej podkategorii CPA: 66.03.2

(2, 6)

Nieobowiązkowe

39 40 0

Suma ubezpieczona brutto na koniec roku obrachunkowego, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich, w zakresie następujących podkategorii CPA: 66.01.1 oraz 66.01.4

(1, 5)

Nieobowiązkowe

39 50 0

Liczba zobowiązań zaciągniętych w roku obrachunkowym, w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich, w zakresie następujących podkategorii CPA: 66.03.2

(2, 6)

Nieobowiązkowe

SEKCJA 5

Pierwszy rok sprawozdawczy

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są roczne dane statystyczne, będzie rok kalendarzowy 2008.

SEKCJA 6

Opracowywanie wyników

Wyniki są przedstawiane w podziale na poziomie czterocyfrowym (klasa) klasyfikacji NACE wersja 2.

SEKCJA 7

Przekazywanie wyników

Wyniki są przekazywane w terminie 12 miesięcy od końca roku sprawozdawczego w odniesieniu do zakładów, określonych w sekcji 3, z wyjątkiem specjalistycznych przedsiębiorstw reasekuracyjnych, których wyniki są przekazywane w terminie 18 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego.

SEKCJA 8

Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych

Komisja będzie zawiadamiać Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych, powołany na mocy decyzji Komisji 2004/9/WE (4), o wprowadzeniu tego modułu oraz o wszelkich innych takich środkach służących dostosowaniu do rozwoju gospodarczego i technicznego dotyczących gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych oraz przetwarzania i przekazywania wyników, które przyjmuje zgodnie z art. 12.

SEKCJA 9

Okres przejściowy

Okresu przejściowego nie można przyznać.


(1)  Dyrektywa Rady 91/674/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń(Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 7). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, s. 1).

(2)  Pierwsza Dyrektywa Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s. 3). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, s. 1).

(3)  Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie (Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/44/WE (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 1).

(4)  Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 34.


ZAŁĄCZNIK VI

MODUŁ SZCZEGÓŁOWY DLA STATYSTYK STRUKTURALNYCH DOTYCZĄCYCH INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty w zakresie struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania sektora instytucji kredytowych. Niniejszy moduł obejmuje szczegółowy wykaz cech, według których opracowywane są dane statystyczne w celu poprawy poziomu wiedzy na temat krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego rozwoju sektora instytucji kredytowych.

SEKCJA 2

Zakres

Opracowywane dane statystyczne odnoszą się do dziedzin określonych w art. 1 lit. a), b) oraz c), w szczególności do:

szczegółowej analizy struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania instytucji kredytowych,

rozwoju i dystrybucji działalności handlowej w całości i w podziale na produkt, działalność międzynarodową, zatrudnienie, kapitał i rezerwy i pozostałe aktywa i pasywa.

SEKCJA 3

Przedmiot

1.

Dane statystyczne są opracowywane dla działalności instytucji kredytowych w ramach klas 64.19 i 64.92 klasyfikacji NACE wersja 2.

2.

Dane statystyczne są opracowywane dla działalności wszystkich instytucji kredytowych określonych w art. 2 ust. 1 lit. a) i art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (1), z wyłączeniem banków centralnych.

3.

Oddziały instytucji kredytowych określone w art. 38 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe (przekształcenie) (2), których działalność objęta jest klasami 64.19 i 64.92 klasyfikacji NACE wersja 2, traktuje się jako instytucje kredytowe określone w ust. 2.

SEKCJA 4

Cechy

Wykaz cech został przedstawiony poniżej. Cechy drukowane kursywą są również zawarte w wykazach we wspólnym module określonym w załączniku I. W przypadku gdy cechy pochodzą bezpośrednio z rocznych sprawozdań finansowych, lata obrachunkowe kończące się w roku sprawozdawczym są zaliczane do wspomnianego roku sprawozdawczego.

Wykaz zawiera:

a)

cechy wymienione w art. 4 dyrektywy 86/635/EWG: po stronie aktywów w bilansie: pozycja 4; po stronie pasywów w bilansie: pozycje 2a) + 2b) łącznie, pozycje 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 łącznie;

b)

cechy wymienione w art. 27 dyrektywy 86/635/EWG: pozycja 2, pozycje 3a) + 3b) + 3c) łącznie, pozycja 3a), pozycja 4, pozycja 5, pozycja 6, pozycja 7, pozycje 8a) + 8b) łącznie, pozycja 8b), pozycja 10, pozycje 11 + 12 łącznie, pozycje 9 + 13 + 14 łącznie, pozycje 15 + 16 łącznie, pozycja 19, pozycje 15 + 20 + 22 łącznie, pozycja 23;

c)

następujące cechy dodatkowe:

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

 

11 11 1

Liczba przedsiębiorstw w podziale na status prawny

 

11 11 4

Liczba przedsiębiorstw w podziale na siedziby przedsiębiorstwa dominującego

 

11 11 6

Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości sumy bilansowej

 

11 11 7

Liczba przedsiębiorstw w podziale na kategorie instytucji kredytowych

 

11 21 0

Liczba jednostek lokalnych

 

11 41 1

Całkowita liczba oddziałów w podziale na lokalizacje w krajach nienależących do EOG

 

11 51 0

Całkowita liczba zależnych przedsiębiorstw finansowych w podziale na lokalizacje w innych krajach

 

Dane księgowe: rachunek zysków i strat

42 11 0

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody

 

42 11 1

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody wynikające z papierów wartościowych o stałym dochodzie

 

42 12 1

Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty związane z wyemitowanymi dłużnymi papierami wartościowymi

 

12 12 0

Wartość produkcji

 

13 11 0

Zakupy towarów i usług ogółem

 

13 31 0

Koszty osobowe

 

12 14 0

Wartość dodana w cenach podstawowych

Nieobowiązkowe

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

 

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

 

Dane księgowe: bilans

43 30 0

Suma bilansowa (CI)

 

43 31 0

Suma bilansowa w podziale na siedziby przedsiębiorstwa dominującego

 

43 32 0

Suma bilansowa w podziale na status prawny

 

Dane w podziale na produkty

44 11 0

Należności z tytułu odsetek i podobne dochody w podziale na (pod)kategorie CPA

Nieobowiązkowe

44 12 0

Zobowiązania z tytułu odsetek i podobne koszty w podziale na (pod)kategorie CPA

Nieobowiązkowe

44 13 0

Należności z tytułu prowizji w podziale na (pod)kategorii CPA

Nieobowiązkowe

44 14 0

Zobowiązania z tytułu prowizji w podziale na (pod)kategorie CPA

Nieobowiązkowe

Dane dotyczące rynku wewnętrznego i działalności międzynarodowej

45 11 0

Podział geograficzny całkowitej liczby oddziałów w EOG

 

45 21 0

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów

 

45 22 0

Podział geograficzny sumy bilansowej

 

45 31 0

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów wynikający ze swobody świadczenia usług (w innych krajach EOG)

Nieobowiązkowe

45 41 0

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnego dochodu pochodzący z działalności oddziałów (w krajach nienależących do EOG)

Nieobowiązkowe

45 42 0

Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnych dochodów wynikający ze swobody świadczenia usług (w krajach nienależących do EOG)

Nieobowiązkowe

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

 

16 11 1

Liczba pracujących w podziale na kategorie instytucji kredytowych

 

16 11 2

Liczba zatrudnionych kobiet

 

16 13 0

Liczba zatrudnionych

 

16 13 6

Liczba personelu żeńskiego

 

16 14 0

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

 

Pozostałe dane

47 11 0

Liczba rachunków w podziale na (pod)kategorie CPA

Nieobowiązkowe

47 12 0

Liczba pożyczek i zaliczek przyznanych klientom w podziale na (pod)kategorie CPA

Nieobowiązkowe

47 13 0

Liczba bankomatów stanowiących własność instytucji kredytowych

 

d)

cechy, dla których opracowywane są roczne regionalne dane:

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane strukturalne

11 21 0

Liczba jednostek lokalnych

 

Dane księgowe

13 32 0

Płace i wynagrodzenia

Nieobowiązkowe

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

 

SEKCJA 5

Pierwszy rok sprawozdawczy

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są roczne dane statystyczne dla cech wymienionych w sekcji 4, będzie rok kalendarzowy 2008.

SEKCJA 6

Opracowywanie wyników

1.

Wyniki są przedstawiane w odrębnym podziale na następujące klasy klasyfikacji NACE wersja 2: 64.19 i 64.92.

2.

Wyniki regionalnych danych statystycznych są przedstawiane w podziale na poziomie czterocyfrowym (klasy) klasyfikacji NACE wersja 2 i na poziomie 1 NUTS.

SEKCJA 7

Przekazywanie wyników

Opóźnienie w przekazywaniu wyników jest określone zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, nie może być ono jednak dłuższe niż 10 miesięcy od końca roku sprawozdawczego.

SEKCJA 8

Komitet ds. Statystyk Pieniężnych, Finansowych i Bilansu Płatniczego

Komisja powiadamia Komitet ds. Statystyk Pieniężnych, Finansowych i Bilansu Płatniczego, utworzony decyzją Rady 2006/856/WE (3), o wdrożeniu niniejszego modułu oraz o wszystkich środkach dotyczących dostosowania do rozwoju ekonomicznego i technicznego dotyczących gromadzenia i przetwarzania statystycznego danych, przetwarzania i przekazywania wyników.

SEKCJA 9

Badania pilotażowe

1.

W odniesieniu do działalności objętych niniejszym załącznikiem Komisja wprowadza następujące badania pilotażowe, których przeprowadzenie powierza państwom członkowskim:

a)

informacje na temat pochodnych i pozycji pozabilansowych;

b)

informacje o sieciach dystrybucji;

c)

informacje potrzebne do dokonania podziału transakcji instytucji kredytowych według cen i wielkości.

2.

Badania pilotażowe są przeprowadzane w celu ustalenia przydatności i możliwości uzyskiwania danych, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z dostępności danych w odniesieniu do kosztów ich gromadzenia i obciążenia przedsiębiorstw.

SEKCJA 10

Okres przejściowy

Okresu przejściowego nie można przyznać.


(1)  Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/46/WE.

(2)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2007/44/WE.

(3)  Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21.


ZAŁĄCZNIK VII

MODUŁ SZCZEGÓŁOWY DLA STATYSTYK STRUKTURALNYCH DOTYCZĄCYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram gromadzenia, opracowywania, przekazywania i oceny statystyk Wspólnoty w zakresie struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania sektora funduszy emerytalnych. Niniejszy moduł obejmuje szczegółowy wykaz cech, według których opracowywane są dane statystyczne w celu poprawy poziomu wiedzy o krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym rozwoju sektora funduszy emerytalnych.

SEKCJA 2

Zakres

Opracowywane dane statystyczne odnoszą się do dziedzin określonych w art. 1 lit. a), b) oraz c), w szczególności do:

szczegółowej analizy struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania funduszy emerytalnych,

rozwoju i dystrybucji wszystkich działalności gospodarczych, modeli członków funduszy emerytalnych, działalności międzynarodowej, zatrudnienia, inwestycji i zobowiązań.

SEKCJA 3

Przedmiot

1.

Dane statystyczne są opracowywane w odniesieniu do wszystkich działalności w ramach grupy 65.3 klasyfikacji NACE wersja 2. Ta grupa obejmuje działalność autonomicznych funduszy emerytalnych.

2.

Niektóre dane statystyczne są opracowywane dla przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi prowadzonymi w ramach działalności dodatkowej.

SEKCJA 4

Cechy

1.

Wykaz cech określonych poniżej wskazuje, w stosownych przypadkach, rodzaj jednostki statystycznej, dla której opracowywane są dane statystyczne. Cechy drukowane kursywą są również zawarte w wykazach we wspólnym module określonym w załączniku I. Jeżeli cechy pochodzą bezpośrednio z rocznych sprawozdań finansowych, lata obrachunkowe kończące się w roku sprawozdawczym powinny zostać powiązane ze wspomnianym rokiem sprawozdawczym.

2.

Cechy demograficzne i cechy przedsiębiorstwa, dla których opracowywane są roczne dane statystyczne (wyłącznie dla przedsiębiorstw z niezależnymi funduszami emerytalnymi):

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

 

11 11 8

Liczba przedsiębiorstw w podziale na wielkość inwestycji

 

11 11 9

Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości członków

 

11 61 0

Liczba systemów emerytalnych

Nieobowiązkowe

Dane księgowe: rachunek zysków i strat (dochody i wydatki)

12 11 0

Obrót

 

48 00 1

Należności z tytułu składek emerytalnych od członków

 

48 00 2

Należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców

 

48 00 3

Wpływające przelewy

 

48 00 4

Pozostałe składki emerytalne

 

48 00 5

Składki w systemie składkowym o określonym poziomie składek

 

48 00 6

Składki w systemie o określonym poziomie składek

 

48 00 7

Składki w mieszanym systemie emerytalnym

 

48 01 0

Dochód z inwestycji (PF)

 

48 01 1

Zyski i straty z tytułu przyrostu wartości kapitału

 

48 02 1

Należności z tytułu ubezpieczenia

 

48 02 2

Pozostałe dochody (PF)

 

12 12 0

Wartość produkcji

 

12 14 0

Wartość dodana w cenach podstawowych

Nieobowiązkowe

12 15 0

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji

 

48 03 0

Wydatki na emerytury łącznie

 

48 03 1

Stałe wypłaty emerytur

 

48 03 2

Zryczałtowane wypłaty emerytur

 

48 03 3

Przelewy wychodzące

 

48 04 0

Zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (rezerwach)

 

48 05 0

Należne składki ubezpieczenia

 

48 06 0

Wydatki operacyjne łącznie

 

13 11 0

Zakupy towarów i usług ogółem

 

13 31 0

Koszty osobowe

 

15 11 0

Inwestycje brutto w dobra materialne

 

48 07 0

Wszystkie podatki

 

Dane bilansu: aktywa

48 11 0

Grunty i budynki (PF)

 

48 12 0

Inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF)

 

48 13 0

Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

 

48 13 1

Akcje w obrocie na rynku regulowanym

 

48 13 2

Akcje w obrocie na rynku regulowanym specjalizującym się w MŚP

 

48 13 3

Akcje w obrocie niepublicznym

 

48 13 4

Pozostałe papiery wartościowe o zmiennym dochodzie

 

48 14 0

Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

 

48 15 0

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie

 

48 15 1

Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez administrację publiczną

Nieobowiązkowe

48 15 2

Pozostałe dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie

Nieobowiązkowe

48 16 0

Udział w konsorcjach inwestycyjnych (PF)

 

48 17 0

Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami

 

48 18 0

Pozostałe inwestycje

 

48 10 0

Inwestycje funduszy emerytalnych łącznie

 

48 10 1

Inwestycje w „przedsiębiorstwo uczestniczące” łącznie

 

48 10 4

Inwestycje według wartości rynkowej łącznie

 

48 20 0

Pozostałe aktywa

 

Dane bilansu: pasywa

48 30 0

Kapitał i rezerwy

 

48 40 0

Rezerwy techniczne na udziale własnym (PF)

 

48 50 0

Pozostałe zobowiązania.

 

Dane dotyczące rynku wewnętrznego i działalności międzynarodowej

48 61 0

Podział geograficzny obrotów

 

48 62 0

Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie w podziale na lokalizacje

Nieobowiązkowe

48 63 0

Całkowite inwestycje w podziale na lokalizacje

Nieobowiązkowe

48 64 0

Całkowite inwestycje w podziale na składniki euro i inne niż euro

 

Dane dotyczące zatrudnienia

16 11 0

Liczba pracujących

 

Pozostałe dane

48 70 0

Liczba członków

 

48 70 1

Liczba członków w systemach świadczeń składkowych o określonym poziomie

 

48 70 2

Liczba członków w systemach o określonym poziomie składek

 

48 70 3

Liczba członków w mieszanych systemach składkowych

 

48 70 4

Liczba członków aktywnych

 

48 70 5

Liczba członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

 

48 70 6

Liczba emerytów

 

3.

Cechy przedsiębiorstw, dla których opracowywane są roczne dane statystyczne (wyłącznie dla przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi):

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane strukturalne

11 15 0

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi

 

Dane księgowe: rachunek zysków i strat (dochody i wydatki)

48 08 0

Obrót nieautonomicznych funduszy emerytalnych

Nieobowiązkowe

SEKCJA 5

Pierwszy rok sprawozdawczy

Pierwszy rok sprawozdawczy, dla którego opracowywane są roczne dane statystyczne dla cech wymienionych w sekcji 4, to rok kalendarzowy 2008.

SEKCJA 6

Opracowywanie wyników

1.

Wyniki dla cech wymienionych w sekcji 4 ust. 2 są przedstawiane w podziale na poziomie czterocyfrowym (klasa) klasyfikacji NACE wersja 2.

2.

Wyniki dla cech wymienionych w sekcji 4 ust. 3 są przedstawiane w podziale według klasyfikacji NACE wersja 2.

SEKCJA 7

Przekazywanie wyników

Wyniki są przekazywane w terminie 12 miesięcy od końca roku sprawozdawczego.

SEKCJA 8

Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych

Komisja powiadamia Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych o wdrożeniu tego modułu i wszystkich środkach dotyczących dostosowania do rozwoju ekonomicznego i technicznego dotyczących gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych, przetwarzania i przekazywania wyników.

SEKCJA 9

Badania pilotażowe

W odniesieniu do działalności objętych niniejszym załącznikiem Komisja wprowadza następujące badania pilotażowe, których przeprowadzenie powierza państwom członkowskim:

1.

Bardziej szczegółowe informacje na temat działalności transgranicznej funduszy emerytalnych:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 71 0

Liczba przedsiębiorstw z członkami w innych krajach EOG

11 72 0

Liczba przedsiębiorstw z aktywnymi członkami w innych krajach EOG

Dane dotyczące rynku wewnętrznego i działalności międzynarodowej

48 65 0

Podział geograficzny liczby członków według płci

48 65 1

Podział geograficzny liczby członków w systemach składkowych o określonym poziomie świadczeń

48 65 2

Podział geograficzny liczby członków w systemach o określonych składkach

48 65 3

Podział geograficzny liczby członków w systemach mieszanych

48 65 4

Podział geograficzny liczby członków aktywnych

48 65 5

Podział geograficzny liczby członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte

48 65 6

Podział geograficzny liczby emerytów

48 65 7

Podział geograficzny liczby osób otrzymujących emeryturę z innych źródeł

Pozostałe dane

48 70 7

Liczba członków płci żeńskiej

2.

Informacje dodatkowe dotyczące nieautonomicznych funduszy emerytalnych:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 15 1

Liczba przedsiębiorstw z nieautonomicznymi funduszami emerytalnymi, w podziale na klasy wielkości członków

Dane bilansu: pasywa

48 40 1

Rezerwy techniczne na udziale własnym nieautonomicznych funduszy emerytalnych

Pozostałe dane

48 72 0

Liczba członków nieautonomicznych funduszy emerytalnych

Dane dotyczące rynku wewnętrznego i działalności międzynarodowej

48 66 1

Podział geograficzny liczby aktywnych członków nieautonomicznych funduszy emerytalnych

48 66 2

Podział geograficzny liczby członków, którzy nie płacą składek, ale zachowali prawa nabyte w nieautonomicznych funduszach emerytalnych

48 66 3

Podział geograficzny liczby emerytów otrzymujących emeryturę z nieautonomicznych funduszy emerytalnych

48 66 4

Podział geograficzny liczby osób otrzymujących emeryturę z nieautonomicznych funduszy emerytalnych

Dane księgowe: rachunek zysków i strat (dochody i wydatki)

48 09 0

Wypłaty emerytur przez nieautonomiczne fundusze emerytalne

3.

Informacje na temat pochodnych i pozycji pozabilansowych

Badania pilotażowe przeprowadzane są w celu oceny przydatności oraz możliwości uzyskiwania danych, biorąc pod uwagę korzyści z dostępu do danych w stosunku do kosztów ich zebrania i obciążenia przedsiębiorstw.

SEKCJA 10

Okres przejściowy

Okresu przejściowego nie można przyznać.


ZAŁĄCZNIK VIII

MODUŁ SZCZEGÓŁOWY DLA STATYSTYK STRUKTURALNYCH DOTYCZĄCYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze usług dla przedsiębiorstw.

SEKCJA 2

Zakres

Dane statystyczne, które są opracowywane, odnoszą się do dziedzin wymienionych w art. 1 lit. a)–d) i f) niniejszego rozporządzenia, w szczególności do wykazu cech dotyczących szczegółowej analizy struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania usług dla przedsiębiorstw,

SEKCJA 3

Przedmiot

Dane statystyczne są opracowywane w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności objętych zakresem działów 62, 69, 71, 73 i 78 oraz grup 58.2, 63.1 i 70.2 klasyfikacji NACE wersja 2. Wymienione sektory obejmują część działalności związanej z publikacjami i działalności służby informatycznej, część działalności służby informacyjnej oraz działalności zawodowej, naukowej i technicznej i działalności dotyczącej zatrudnienia. Dane statystyczne przedstawione w niniejszym module odnoszą się do grupy wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 osób, których główna forma działalności jest objęta wyżej wymienionymi działami i grupami. Najwcześniej w roku 2011 Komisja może rozpocząć badania nad potrzebą i możliwością zmiany dolnej granicy populacji referencyjnej. Na podstawie takiego badania zostaną przyjęte środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia dotyczące zmiany dolnej granicy, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

SEKCJA 4

Cechy

1.

Wykaz cech i danych statystycznych przedstawiony poniżej wskazuje dane statystyczne, które są opracowywane z częstotliwością roczną lub dwuletnią. Dane statystyczne i cechy zaznaczone kursywą są również zawarte w wykazach we wspólnym module określonym w załączniku I.

2.

Cechy, dla których opracowywane są roczne dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw objętych działem 62 i 78 oraz grupami 58.2, 63.1 i 73.1 klasyfikacji NACE wersja 2:

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

 

Podział obrotów według rodzaju produktu

12 11 0

Podział obrotów według rodzaju produktu (zgodnie z CPA)

Podział produktów jest określony zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3

Informacje na temat siedziby klienta

12 11 0

Obroty według siedziby klienta, w szczególności:

Posiadającego siedzibę

Nieposiadającego siedziby:

w UE,

poza UE

 

3.

Cechy, dla których opracowywane są dwuletnie dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw objętych grupami 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 i 73.2 klasyfikacji NACE wersja 2:

Kod

Tytuł

Uwagi

Dane strukturalne

11 11 0

Liczba przedsiębiorstw

 

Podział obrotów według rodzaju produktu

12 11 0

Podział obrotów na rodzaje produktu (zgodnie z CPA)

Podział produktów jest określony zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia

Informacje na temat siedziby klienta

12 11 0

Obroty według siedziby klienta, w szczególności:

Posiadającego siedzibę

Nieposiadającego siedziby:

w UE,

poza UE

 

SEKCJA 5

Pierwszy rok sprawozdawczy

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są roczne dane statystyczne objęte działami 62 i 78 oraz grupami 58.2, 63.1 i 73.1 klasyfikacji NACE wersja 2 oraz dwuletnie dane statystyczne objęte grupami 69.1, 69.2 i 70.2 klasyfikacji NACE wersja 2, jest rok 2008. Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dwuletnie dane statystyczne objęte grupami 71.1, 71.2 i 73.2 klasyfikacji NACE wersja 2, jest rok 2009.

SEKCJA 6

Opracowywanie wyników

1.

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przedstawiają składowe wyniki krajowe w podziale na działy 62 i 78, grupy 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 i 73.2 klasyfikacji NACE wersja 2.

2.

Wyniki dla obrotów są również przedstawiane w podziale na produkty i siedzibę klienta w odniesieniu do działów 62 i 78 oraz grup 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 i 73.2 klasyfikacji NACE wersja 2.

SEKCJA 7

Przekazywanie wyników

Wyniki są przekazywane w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego.

SEKCJA 8

Okres przejściowy

Do celów modułu szczegółowego, określonego w niniejszym załączniku, okres przejściowy dla opracowywania danych statystycznych określonych w sekcji 4 nie trwa dłużej niż trzy lata po upływie pierwszych lat sprawozdawczych.


ZAŁĄCZNIK IX

MODUŁ SZCZEGÓŁOWY DLA STATYSTYK STRUKTURALNYCH DOTYCZĄCYCH DEMOGRAFII PRZEDSIĘBIORSTW

SEKCJA 1

Cel

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wspólnych ram dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących demografii przedsiębiorstw.

SEKCJA 2

Zakres

Dane statystyczne, które są opracowywane, odnoszą się do dziedzin wymienionych w art. 1 lit. a)–f), w szczególności do wykazu cech dotyczących szczegółowej analizy w zakresie populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, nowo powstałych, zlikwidowanych, przedsiębiorstw nowo powstałych, które przetrwały, oraz związanego z tym wpływu na strukturę, działalność i zmiany zachodzące w populacji przedsiębiorstw.

SEKCJA 3

Przedmiot

1.

Dane statystyczne są opracowywane dla działalności wymienionych w sekcji 10.

2.

Badania pilotażowe są przeprowadzane w odniesieniu do jednostek statystycznych, działalności i demograficznych zjawisk wymienionych w sekcji 12.

SEKCJA 4

Definicje

Do celów niniejszego załącznika stosuje się poniższą definicję:

„okres sprawozdawczy” oznacza rok, w którym obserwowana jest populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność, przedsiębiorstw nowo powstałych, przedsiębiorstw zlikwidowanych oraz tych, które przetrwały. W sekcji 5 okres ten oznaczono literą „t”.

SEKCJA 5

Cechy

1.

Roczne demograficzne dane statystyczne wykorzystujące przedsiębiorstwa jako jednostkę statystyczną są opracowywane w odniesieniu do następujących cech:

Kod

Tytuł

Dane strukturalne

11 91 0

Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność w t

11 92 0

Liczba przedsiębiorstw nowo powstałych w t

11 93 0

Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

11 94 1

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-1 i przetrwały do t

11 94 2

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-2 i przetrwały do t

11 94 3

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-3 i przetrwały do t

11 94 4

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-4 i przetrwały do t

11 94 5

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w t-5 i przetrwały do t

2.

Cechy przedsiębiorstwa dotyczące populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, przedsiębiorstw nowo powstałych, przedsiębiorstw zlikwidowanych oraz tych, które przetrwały, objęte opracowywaniem rocznych danych statystycznych:

Kod

Tytuł

Dane dotyczące zatrudnienia

16 91 0

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność w t

16 91 1

Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność w t

16 92 0

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw nowo powstałych w t

16 92 1

Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw nowo powstałych w t

16 93 0

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

16 93 1

Liczba zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw zlikwidowanych w t

16 94 1

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-1 i przetrwały do t

16 94 2

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-2 i przetrwały do t

16 94 3

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-3 i przetrwały do t

16 94 4

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-4 i przetrwały do t

16 94 5

Liczba osób zatrudnionych w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-5 i przetrwały do t

16 95 1

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-1 i przetrwały do t

16 95 2

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-2 i przetrwały do t

16 95 3

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-3 i przetrwały do t

16 95 4

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-4 i przetrwały do t

16 95 5

Liczba osób zatrudnionych w roku powstania w populacji przedsiębiorstw, które powstały w t-5 i przetrwały do t

SEKCJA 6

Pierwszy rok sprawozdawczy

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, jest rok:

Rok kalendarzowy

Kod

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 i 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 i 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 i 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 i 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 i 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 i 16 95 5

SEKCJA 7

Sprawozdanie dotyczące jakości danych statystycznych

Państwa członkowskie sporządzają sprawozdania dotyczące jakości, w których wskazana jest porównywalność cech 11 91 0 i 16 91 0 z cechami 11 11 0 i 16 11 0 w załączniku I oraz, jeżeli jest to konieczne, zgodność przedstawionych danych ze wspólną metodologią, ustanowioną w podręczniku zaleceń wskazanym w sekcji 11.

SEKCJA 8

Opracowywanie wyników

1.

Wyniki są przedstawiane w podziale na poziomie podziału według działalności wskazanego w sekcji 10.

2.

Niektóre wyniki, które powinny być określone zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3, powinny być przedstawiane w podziale na klasy wielkości na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku której podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.

3.

Niektóre wyniki, które powinny być określone zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3, powinny być przedstawiane w podziale na formy prawne na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku której podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.

SEKCJA 9

Przekazywanie wyników

Wstępne wyniki dla cech odnoszących się do przedsiębiorstw zlikwidowanych (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) są przesyłane w ciągu 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego. Poprawione wyniki dla wymienionych cech, ustalone w następstwie potwierdzenia likwidacji przedsiębiorstwa po dwóch latach nieprowadzenia działalności, są przekazywane w ciągu 30 miesięcy od tego samego okresu sprawozdawczego. Wszystkie wyniki są przekazywane w ciągu 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego.

Wyniki za lata sprawozdawcze poprzedzające rok 2008 mają być przekazane sześć miesięcy po zakończeniu 2008 roku z wyjątkiem przejrzanych wyników dotyczące zlikwidowanych przedsiębiorstw (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) za rok sprawozdawczy 2007, które mają być przekazane 18 miesięcy po zakończeniu roku 2008.

SEKCJA 10

Podział działalności

1.

Dla danych dotyczących lat sprawozdawczych 2004–2007 przewiduje się następujący podział odnoszący się do klasyfikacji NACE wersja 1.1:

Sekcja C Górnictwo i kopalnictwo

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie sekcji klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

Sekcja D Przetwórstwo przemysłowe

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie podsekcji klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

Sekcje E i F Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz budownictwo

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie sekcji klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe dotyczące kodów G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 i 52.7 klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

Sekcja H Hotele i restauracje

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe dotyczące kodów 55, 55.1 + 55.2 i 55.3 + 55.4 + 55.5 klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i łączność

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe dotyczące kodów I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 i 64.2 klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

Sekcja J Pośrednictwo finansowe

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie działu klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

Sekcja K Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej

Klasa 74.15 klasyfikacji NACE Rev. 1.1 jest wyłączona z zakresu niniejszego załącznika. Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie klasy klasyfikacji NACE Rev. 1.1.

2.

Dane za rok sprawozdawczy 2008 i za lata kolejne są dostarczane z zastosowaniem następującego podziału działalności odwołującego się do klasyfikacji NACE wersja 2:

Sekcja B Górnictwo i wydobycie kamienia

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie sekcji klasyfikacji NACE wersja 2.

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe dla kodów C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 i 33 klasyfikacji NACE wersja 2.

Sekcje D, E i F Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; budownictwo

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie sekcji klasyfikacji NACE wersja 2.

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe dla kodów G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 i 48.8 + 48.9 klasyfikacji NACE wersja 2.

Sekcje H i I Transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie działu klasyfikacji NACE wersja 2.

Sekcja J Informacja i komunikacja

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na działy zgodnie z klasyfikacją NACE wersja 2, a następnie w podziale do poziomu klasy w dziale 62 klasyfikacji NACE wersja 2.

Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Grupa 64.2 klasyfikacji NACE wersja 2 nie jest objęta niniejszym załącznikiem. Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie działu klasyfikacji NACE wersja 2.

Sekcje L, M i N Obsługa nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty, państwa członkowskie przekazują składowe wyniki krajowe w podziale na poziomie klasy klasyfikacji NACE wersja 2.

Specjalne dane zagregowane

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Wspólnoty dotyczących demografii przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora technologii informacyjnej i komunikacyjnej przekazywanych jest wiele specjalnych danych zagregowanych klasyfikacji NACE Rev. 2. Te dane zagregowane są określone zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

3.

Dane dotyczące przedsiębiorstw nowo powstałych w latach 2004, 2005, 2006 i 2007 dostarczane są zgodnie z klasyfikacją NACE wersja 2 i są określone w pkt 1 niniejszej sekcji. Obejmują one cechy 11 92 0, 16 92 0 i 16 92 1 dla powyższych lat sprawozdawczych. Dane te należy dostarczyć wraz z danymi za rok 2008.

SEKCJA 11

Podręcznik zaleceń

Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, opublikuje podręcznik zaleceń, który będzie zawierał dodatkowe wytyczne dotyczące statystyk Wspólnoty opracowanych zgodnie z niniejszym załącznikiem. Podręcznik zaleceń zostanie opublikowany w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 12

Badania pilotażowe

W odniesieniu do działalności objętych niniejszym załącznikiem Komisja wprowadza następujące badania pilotażowe, których przeprowadzenie powierza państwom członkowskim:

opracowanie danych wykorzystujących jednostkę lokalną jako jednostkę statystyczną,

opracowanie danych dotyczących zjawisk demograficznych innych niż powstawanie, przetrwanie lub likwidacja przedsiębiorstw, oraz

opracowanie danych dotyczących sekcji P, Q, R i S klasyfikacji NACE wersja 2.

Jeżeli Komisja, na podstawie oceny badań pilotażowych dotyczących działalności nierynkowej wymienionej w sekcjach M–O klasyfikacji NACE Rev. 1.1, uzna za stosowne rozszerzenie obecnego zakresu niniejszego rozporządzenia, powinna złożyć wniosek zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu.

SEKCJA 13

Okres przejściowy

Do celów modułu szczegółowego, określonego w niniejszym załączniku, okres przejściowy dla opracowywania danych statystycznych określonych w sekcji 6 nie trwa dłużej niż cztery lata po upływie pierwszych lat sprawozdawczych.


ZAŁĄCZNIK X

UCHYLONE ROZPORZĄDZENIA I KOLEJNE ZMIANY

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 (Dz.U. L 14 z 17.1.1997, s. 1)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 410/98 (Dz.U. L 52 z 21.2.1998, s. 1)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1614/2002 (Dz.U. L 244 z 12.9.2002, s. 7)

Rozporządzenie (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 317 z 21.11.2002, s. 1)

Punkt 69 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1)

Artykuł 11 i 20 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK XI

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 1

Artykuł 3

Artykuł 2

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 5

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 3 ust. 4

Artykuł 4

Artykuł 6

Artykuł 5

Artykuł 7

Artykuł 6

Artykuł 8

Artykuł 7

Artykuł 9

Artykuł 8 ust. 1 i 2

Artykuł 8 ust. 3

Artykuł 10

Artykuł 9

Artykuł 11

Artykuł 10

Artykuł 12 pkt (i)–(x)

Artykuł 11 ust. 1

Artykuł 11 ust. 2

Artykuł 13

Artykuł 12

Artykuł 14

Artykuł 13

Artykuł 15

Artykuł 14

Artykuł 16

Artykuł 15

Sekcje 1–9 załącznika 1

Sekcje 1–9 załącznika I

Punkt 1 i pkt 2 sekcja 10 załącznika 1

Punkt 1 i 2, sekcja 10 załącznika I, ze skreśleniami

Punkt 3 i 4 sekcja 10 załącznika 1

Sekcja 11 załącznika 1

Sekcja 11 załącznika I

Załącznik 2

Załącznik II

Sekcje 1–8 załącznika 3

Sekcje 1–8 załącznika III

Sekcja 9 załącznika 3

Sekcja 10 załącznika 3

Sekcja 9 załącznika III

Sekcje 1–8 załącznika 4

Sekcje 1–8 załącznika IV

Sekcja 9 załącznika 4

Sekcja 10 załącznika 4

Sekcja 9 załącznika IV

Załącznik V

Załącznik VI

Załącznik VII

Załącznik VIII

Załącznik IX

Załącznik X

Załącznik XI


9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/60


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 296/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 1 i ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (4) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania niektórych praktycznych środków ochrony granic i zmiany niektórych załączników. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 562/2006, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 przewiduje czasowe zawieszenie dotyczące przyznanych Komisji uprawnień wykonawczych. W oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów przyjętych w procedurze współdecyzji, i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie przepisów tych aktów prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający wyżej wspomniane czasowe zawieszenie uprawnień w rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 powinien zostać skreślony.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu dotyczącego stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu. W związku z tym, że na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską niniejsze rozporządzenie oparte jest na dorobku Schengen, Dania, zgodnie z art. 5 wspomnianego protokołu, powinna podjąć decyzję, w terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia, czy dokona jego transpozycji do swojego prawa krajowego.

(8)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej, Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE (6) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy.

(9)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji 2004/849/WE (7) oraz art. 4 ust. 1 decyzji 2004/860/WE (8).

(10)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (9). W związku z tym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w jego przyjęciu, nie jest nim związane ani nie podlega jego stosowaniu.

(11)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (10). W związku z tym Irlandia nie uczestniczy w jego przyjmowaniu, nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Można przyjąć dodatkowe środki dotyczące ochrony. Środki te mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 33 ust. 2.”;

2)

artykuł 32 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 32

Zmiany w załącznikach

Zmian w załącznikach III, IV i VIII dokonuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 33 ust. 2.”;

3)

artykuł 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

4)

skreśla się art. 33 ust. 4.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(4)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(6)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(7)  Decyzja Rady 2004/849/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, s. 26).

(8)  Decyzja Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 78).

(9)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(10)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.


9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/62


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 297/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512//WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub dodanie do aktu nowych elementów innych niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie stosowania we Wspólnocie międzynarodowych standardów rachunkowości. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

W świetle faktu, że stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą zgodnie ze zwykłym harmonogramem mogłoby w pewnych wyjątkowych sytuacjach utrudnić przyjęcie nowo opublikowanych standardów rachunkowości, zmian w zakresie istniejących standardów lub interpretacji istniejących standardów rachunkowości w terminie umożliwiającym ich zastosowanie przez przedsiębiorstwa w odniesieniu do danego roku obrotowego, Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny działać szybko na rzecz zagwarantowania przyjęcia tych standardów i interpretacji w odpowiednim czasie, aby nie osłabiać zrozumienia sytuacji przez inwestorów i ich zaufania.

(6)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja podejmuje decyzję w sprawie stosowania we Wspólnocie międzynarodowych standardów rachunkowości. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 2.”;

2)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/64


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 298/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, 95 i art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512//WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowanie do aktów prawnych już obowiązujących, przyjętych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do określenia, czy dany rodzaj żywności lub paszy wchodzi w zakres rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do obniżenia progu dotyczącego etykietowania przypadkowego lub technicznie nieuniknionego występowania materiału, który zawiera organizmy genetycznie zmodyfikowane, składa się z nich lub jest z nich wyprodukowany, jak również przypadkowego lub technicznie nieuniknionego występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału, który uzyskał pozytywną ocenę ryzyka w odniesieniu do żywności i paszy, oraz do przyjęcia środków dotyczących niektórych wymagań w zakresie etykietowania i informacji, ciążących na operatorach i zakładach zbiorowego żywienia. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W niezbędnych przypadkach środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie i określające, czy dany rodzaj żywności wchodzi w zakres niniejszej sekcji, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

2)

artykuł 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie i ustanawiające właściwe, niższe progi, w szczególności w odniesieniu do środków spożywczych zawierających lub składających się z GMO, lub w celu uwzględnienia postępu naukowego i technologicznego, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

3)

artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Środki wykonawcze

1.   Komisja może przyjąć następujące środki:

środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów właściwych organów określonych w art. 12 ust. 3,

środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów etykietowania przewidzianych w art. 13,

szczególne przepisy dotyczące informacji podawanych przez zakłady zbiorowego żywienia dostarczające posiłki konsumentom końcowym. W celu uwzględnienia szczególnej sytuacji zakładów zbiorowego żywienia zasady te mogą obejmować dostosowanie wymogów art. 13 ust. 1 lit. e).

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.

2.   Ponadto zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 35 ust. 2, mogą zostać uchwalone szczegółowe przepisy mające na celu ułatwienie jednolitego stosowania art. 13.”;

4)

artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W niezbędnych przypadkach środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie i określające, czy dany rodzaj paszy wchodzi w zakres niniejszej sekcji, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

5)

artykuł 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie i ustanawiające właściwe, niższe progi, w szczególności w odniesieniu do pasz zawierających GMO lub składających się z nich, lub uwzględniające postęp naukowy i technologiczny, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

6)

artykuł 26 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 26

Środki wykonawcze

1.   Komisja może przyjąć następujące środki:

środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów właściwych organów określonych w art. 24 ust. 3,

środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów etykietowania przewidzianych w art. 25.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.

2.   Ponadto zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 35 ust. 2, mogą zostać uchwalone szczegółowe przepisy mające na celu ułatwienie jednolitego stosowania art. 25.”;

7)

artykuł 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe zasady dotyczące wykonania niniejszego artykułu i przepisów załącznika mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 35 ust. 2.

Środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i dostosowujące załącznik, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

8)

artykuł 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

9)

artykuł 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie i służące do obniżenia progów, o których mowa w ust. 1, w szczególności odnoszące się do GMO sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi końcowemu, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 99).

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/67


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 299/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowanie do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienie do określania zakresu rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz koniecznych kryteriów służących do ustalania niektórych najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) pestycydów występujących w składzie oraz na powierzchni żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wyszczególnionych w wykazie zamieszczonym we właściwych załącznikach do niego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 396/2005, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Ze względu na skuteczność i mając na celu zagwarantowanie podmiotom gospodarczym sprawnego przebiegu procesu decyzyjnego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumenta, terminy obowiązujące zwykle w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą powinny zostać skrócone w odniesieniu do przyjęcia środków dotyczących ustalania, włączania, wdrażania, zmiany lub usuwania NDP oraz określania wykazu substancji czynnych, wobec których nie stosuje się wymogu NDP, jak również wykazu mieszanek substancji czynnej/produktu, w których substancje czynne wykorzystywane są jako fumiganty do produktów po zbiorach.

(6)

W przypadku gdy ze względu na szczególnie pilną potrzebę, w szczególności w razie zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia środków dotyczących ustalania, włączenia, wdrożenia, zmiany lub usunięcia NDP.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Produkty, grupy produktów lub ich części, o których mowa w art. 2 ust. 1, do których stosuje się zharmonizowane NDP, zostają zdefiniowane i wymienione w załączniku I. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3. Załącznik I zawiera wykaz wszystkich produktów, dla których ustalono NDP, jak również innych produktów, w przypadku których należy zastosować zharmonizowane NDP, w szczególności ze względu na ich adekwatność w kontekście sposobu odżywiania konsumentów lub handlu. Produkty są pogrupowane w taki sposób, że NDP mogą w miarę możliwości zostać ustalone dla grupy podobnych lub pokrewnych produktów.”;

2)

artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Substancje czynne środków ochrony roślin ocenione na mocy dyrektywy 91/414/EWG, dla których NDP nie są wymagane, są określane i umieszczane w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem zastosowań tych substancji czynnych i kwestii, o których mowa w art. 14 ust. 2 lit. a), c) i d). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4.”;

3)

artykuł 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wnioski oceniane są zgodnie z odpowiednimi przepisami Jednolitych Zasad Oceny i Dopuszczenia Środków Ochrony Roślin zawartymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG lub szczególnymi zasadami oceny, które zostaną ustanowione na mocy rozporządzenia Komisji. Rozporządzenie to, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmowane jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.”;

4)

artykuł 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Po otrzymaniu opinii Urzędu i po uwzględnieniu tej opinii Komisja przygotowuje bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie trzech miesięcy, jeden z następujących aktów:

a)

rozporządzenie w sprawie ustalania, zmiany lub usunięcia NDP. Rozporządzenie to, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 45 ust. 5 w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta;

b)

decyzję o odrzuceniu wniosku, która przyjmowana jest zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 45 ust. 2.”;

5)

artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Jeżeli tymczasowy NDP został określony w sposób przewidziany w ust. 1 lit. b), usuwa się go z załącznika III na mocy rozporządzenia w rok po dacie włączenia lub niewłączenia danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Rozporządzenie to, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 45 ust. 5, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

Jednak na prośbę przynajmniej jednego z państw członkowskich tymczasowy NDP może być utrzymany przez kolejny rok pod warunkiem potwierdzenia, że podjęte zostały badania naukowe niezbędne do poparcia wniosku o ustalenie NDP. W przypadkach gdy takie potwierdzenie zostało przedłożone, tymczasowy NDP zostanie utrzymany przez kolejne dwa lata, pod warunkiem że nie stwierdzono żadnych niedopuszczalnych zagrożeń dla konsumentów.”;

6)

artykuł 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Zgodność z NDP

1.   Produkty objęte załącznikiem I nie mogą zawierać, w momencie wprowadzenia do obrotu jako żywność czy pasza lub w momencie podania zwierzętom, jakiejkolwiek pozostałości pestycydów przekraczającej:

a)

NDP dla tych produktów określonych w załącznikach II i III;

b)

0,01 mg/kg dla tych produktów, dla których brak szczególnego NDP w załącznikach II lub III lub dla substancji czynnych niewyszczególnionych w załączniku IV, o ile różne wartości wzorcowe nie zostały określone dla substancji czynnej, z uwzględnieniem dostępnych rutynowych metod analitycznych. Takie wartości wzorcowe są wyszczególnione w załączniku V. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 45 ust. 5, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

2.   Państwa członkowskie nie mogą zabraniać ani utrudniać wprowadzania do obrotu lub stosowania w karmieniu zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności na swoim terytorium produktów wyszczególnionych w załączniku I ze względu na występowanie w nich pozostałości pestycydów, pod warunkiem że:

a)

produkty te spełniają wymogi określone w ust. 1 i w art. 20; lub

b)

substancja czynna znajduje się w wykazie w załączniku IV.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie mogą udzielić zezwolenia, po zastosowaniu fumigantów do produktów po zbiorach na ich własnym obszarze, na poziomy pozostałości dla substancji czynnej, które przekraczają poziomy wyszczególnione w załącznikach II i III dla produktów wymienionych w załączniku I, jeżeli te mieszanki substancji czynnej/produktu wyszczególnione są w załączniku VII, pod warunkiem że:

a)

produkty takie nie są przeznaczone bezpośrednio do konsumpcji;

b)

prowadzi się właściwe kontrole w celu zapewnienia, aby produkty takie nie mogły być udostępniane odbiorcom końcowym ani konsumentom, jeżeli są one dostarczane bezpośrednio tym ostatnim, dopóki poziom pozostałości nie spadnie poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu określonego w załączniku II lub III;

c)

pozostałe państwa członkowskie i Komisja zostały powiadomione o podjętych środkach.

Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i definiujące mieszanki substancji czynnej/produktu wyszczególnione w załączniku VII, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.

4.   W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w wyniku stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG lub zgodnie z wymogami dyrektywy 2000/29/WE (6), państwo członkowskie może wyrazić zgodę na dopuszczenie do obrotu lub na karmienie zwierząt na swoim terytorium żywnością lub paszami poddanymi działaniu środków niezgodnych z ust. 1, pod warunkiem że taka żywność lub pasza nie stanowi niedopuszczalnego zagrożenia. Takie zezwolenia są natychmiast zgłaszane pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi, łącznie z właściwą oceną ryzyka, do bezzwłocznego rozpatrzenia w celu określenia tymczasowego NDP na dany okres lub podjęcia wszelkich innych niezbędnych środków w stosunku do takich produktów. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 45 ust. 5, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

7)

artykuł 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Poszczególne czynniki koncentracji lub rozcieńczenia dla pewnych operacji przetwarzania lub mieszania lub pewnych produktów przetworzonych lub złożonych mogą być umieszczone w załączniku VI. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.”;

8)

artykuł 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   NDP dla produktów wyszczególnionych w załączniku I ustala się w pierwszej kolejności i wyszczególnia w załączniku II, z włączeniem NDP przewidzianych na mocy dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, z uwzględnieniem kryteriów wymienionych art. 14 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.”;

9)

artykuł 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Tymczasowe NDP dla substancji czynnych, dla których decyzja w sprawie umieszczenia lub nieumieszczenia w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG nie została jeszcze podjęta, określa się w pierwszej kolejności i wyszczególnia w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, o ile nie zostały już wyszczególnione w załączniku II, z uwzględnieniem informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, w razie potrzeby uzasadnionej opinii, o której mowa w art. 24, czynników, o których mowa w art. 14 ust. 2 i następujących NDP:

a)

pozostałych NDP wyszczególnionych w załączniku do dyrektywy 76/895/EWG; oraz

b)

dotychczas niezharmonizowanych krajowych NDP.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.”;

10)

artykuł 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie i określające konieczne metody tworzenia próby statystycznej dla celów prowadzenia takich urzędowych kontroli pozostałości pestycydów w produktach innych niż wymienione w dyrektywie 2002/63/WE (7), przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

11)

artykuł 45 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 45

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c) oraz w ust. 4 lit. b) i e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio dwa miesiące, jeden miesiąc i dwa miesiące.

5.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

12)

artykuł 46 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 46

Środki wykonawcze

1.   Wszelkie środki wykonawcze konieczne do zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia, dokumenty zawierające wytyczne techniczne wspierające jego stosowanie oraz szczegółowe przepisy dotyczące naukowych danych wymaganych do ustalenia NDP są ustanawiane lub zmieniane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 45 ust. 2, oraz — gdy jest to właściwe — po uwzględnieniu opinii Urzędu.

2.   Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i dotyczące ustalenia lub zmiany terminów określonych w art. 23, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 32 ust. 5, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3, oraz — gdy jest to właściwe — po uwzględnieniu opinii Urzędu.”;

13)

artykuł 49 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 49

Środki przejściowe

1.   Wymogów rozdziału III nie stosuje się do produktów legalnie wyprodukowanych lub przywiezionych do Wspólnoty przed datą, o której mowa w art. 50 ust. 2.

W celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony konsumenta mogą jednak zostać podjęte odpowiednie środki dotyczące tych produktów. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 5.

2.   Jeżeli jest to niezbędne w celu umożliwienia normalnej komercjalizacji, przetwarzania i konsumpcji produktów, mogą być ustanawiane dalsze środki przejściowe dla wdrożenia wybranych NDP określonych w art. 15, 16, 21, 22 i 25. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, i bez uszczerbku dla obowiązku zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 178/2006 (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, s. 3).

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

(6)  Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51).”;

(7)  Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylająca dyrektywę 79/700/EWG (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 30).”;


9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/72


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 300/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), w świetle wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w dniu 16 stycznia 2008 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ochrony osób i towarów na terytorium Unii Europejskiej należy zapobiegać aktom bezprawnej ingerencji w stosunku do cywilnych statków powietrznych, które zagrażają bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, poprzez ustanowienie wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego. Cel ten powinien zostać osiągnięty przez ustalenie wspólnych zasad i wspólnych podstawowych norm w zakresie ochrony lotnictwa, jak również mechanizmów monitorowania ich przestrzegania.

(2)

W ogólnie pojętym interesie ochrony lotnictwa cywilnego pożądane jest zapewnienie podstaw wspólnej wykładni załącznika 17 do konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (3) przyjęte zostało w następstwie wydarzeń z dnia 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. Konieczne jest wypracowanie wspólnego podejścia w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego oraz rozważenie najskuteczniejszych środków oferowania pomocy w następstwie aktów terrorystycznych mających znaczny wpływ na sektor transportu.

(4)

Treść rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 powinna zostać poprawiona w świetle zdobytych doświadczeń, a samo rozporządzenie powinno zostać uchylone i zastąpione niniejszym rozporządzeniem zmierzającym do uproszczenia, harmonizacji i zapewnienia przejrzystości obowiązujących zasad oraz poprawy poziomu ochrony.

(5)

Ze względu na potrzebę większej elastyczności w przyjmowaniu środków i procedur z zakresu ochrony w celu ich dostosowania do zmieniających się ocen ryzyka i umożliwienia wprowadzenia nowych technologii, niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić podstawowe reguły dotyczące działań, jakie należy podejmować w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, bez wchodzenia w techniczne i proceduralne szczegóły ich wprowadzania w życie.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do portów lotniczych obsługujących lotnictwo cywilne, znajdujących się na terytorium państwa członkowskiego, do operatorów zapewniających usługi w takich portach lotniczych oraz podmiotów dostarczających towary lub świadczących usługi dla lub za pośrednictwem takich portów lotniczych.

(7)

Bez uszczerbku dla Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych (Tokio, 1963 r.), Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi (Haga, 1970 r.) oraz Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego (Montreal, 1971 r.) niniejsze rozporządzenie powinno również obejmować środki ochrony, które mają zastosowanie na pokładzie statków powietrznych należących do wspólnotowych przewoźników lotniczych lub w czasie wykonywanego przez nich lotu.

(8)

Każde państwo członkowskie zachowuje prawo do decydowania o rozmieszczeniu funkcjonariuszy warty ochronnej na statkach powietrznych zarejestrowanych w tym państwie członkowskim podczas lotów wykonywanych przez przewoźników lotniczych licencjonowanych przez te państwa oraz do dopilnowania, zgodnie z pkt 4.7.7 załącznika 17 do konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i z warunkami tej konwencji, by funkcjonariusze ci byli pracownikami struktur rządowych, którzy zostali specjalnie dobrani oraz wyszkoleni, z uwzględnieniem koniecznych aspektów ochrony i bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego.

(9)

Z różnymi działami lotnictwa cywilnego niekoniecznie wiąże się taki sam poziom zagrożenia. Przy ustalaniu wspólnych podstawowych norm w zakresie ochrony lotnictwa należy brać pod uwagę wielkość statków powietrznych, charakter działalności lub częstotliwość działalności w portach lotniczych, tak aby pozwolić na przyznawanie odstępstw.

(10)

Państwom członkowskim należy pozwolić na stosowanie, na podstawie oceny ryzyka, środków bardziej rygorystycznych od tych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(11)

Państwa trzecie mogą wymagać stosowania środków, które różnią się od tych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w odniesieniu do lotów z portu lotniczego w państwie członkowskim do danego państwa trzeciego lub nad tym państwem trzecim. Bez uszczerbku dla wszelkich dwustronnych umów, których stroną jest Wspólnota, Komisja powinna mieć jednak możliwość zbadania środków wymaganych przez państwo trzecie.

(12)

Mimo że w ramach jednego państwa członkowskiego mogą istnieć dwa organy lub więcej organów zaangażowanych w ochronę lotnictwa, każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć jeden organ odpowiedzialny za koordynację i monitorowanie wdrażania norm ochrony.

(13)

W celu określenia odpowiedzialności za wprowadzanie w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa oraz w celu opisania środków wymaganych przez operatorów i inne podmioty w tym celu, każde państwo członkowskie powinno sporządzić krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego. Ponadto każdy operator portu lotniczego, przewoźnik lotniczy i podmiot wprowadzający w życie normy ochrony lotnictwa powinien sporządzić, stosować i utrzymywać w mocy program ochrony w celu przestrzegania zarówno przepisów niniejszego rozporządzenia, jak i każdego stosowanego krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.

(14)

W celu monitorowania przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego, każde państwo członkowskie powinno sporządzić i zapewnić wdrożenie krajowego programu sprawdzającego poziom i jakość ochrony lotnictwa cywilnego.

(15)

W celu monitorowania stosowania przez państwa członkowskie niniejszego rozporządzenia oraz w celu formułowania zaleceń dotyczących poprawy ochrony lotnictwa Komisja powinna przeprowadzać inspekcje, w tym inspekcje niezapowiedziane.

(16)

Co do zasady Komisja powinna publikować środki, które mają bezpośredni wpływ na pasażerów. Akty wykonawcze określające wspólne środki i procedury wdrażania wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa, które zawierają informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa, wraz ze sprawozdaniami Komisji z inspekcji i odpowiedziami właściwych organów należy uznać za „informacje klasyfikowane UE” w rozumieniu decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (4). Informacje te nie powinny być publikowane, lecz powinny być udostępniane jedynie tym operatorom i podmiotom, którzy posiadają prawnie uzasadniony interes.

(17)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(18)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia ogólnych środków zmieniających elementy inne niż istotne wspólnych podstawowych norm poprzez ich uzupełnienie, ustanawiania kryteriów umożliwiających państwom członkowskim zarówno stosowanie odstępstw od wspólnych podstawowych norm, jak i przyjmowanie alternatywnych środków ochrony, oraz do przyjmowania specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości. Ponieważ środki te mają zakres ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(19)

W przypadku gdy ze względu na szczególnie pilną potrzebę terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego.

(20)

Realizacja celu, jakim jest „jednolity obszar ochrony” dla wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej, powinna zostać przyspieszona.

(21)

Ponadto nie powinno być konieczne ponowne przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów lub ich bagażu przylatujących z państwa trzeciego posiadającego normy ochrony lotnictwa równoważne z normami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu. Zatem bez uszczerbku dla prawa każdego z państw członkowskich do stosowania bardziej rygorystycznych środków lub dla odpowiednich kompetencji Wspólnoty i państw członkowskich, należy zachęcać do przyjmowania decyzji Komisji i, w koniecznych przypadkach, porozumień między Wspólnotą a państwami trzecimi uznających, że normy ochrony, które stosują państwa trzecie, są równoważne ze wspólnymi normami, gdyż takie działania pozwalają rozwijać „jednolity obszar ochrony”.

(22)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania zasad dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa, także tych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych.

(23)

Należy przewidzieć sankcje za naruszanie przepisów niniejszego rozporządzenia. Sankcje te mogą mieć charakter cywilny lub administracyjny i powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(24)

Deklaracja ministrów w sprawie portu lotniczego na Gibraltarze, uzgodniona w Kordobie w dniu 18 września 2006 r. podczas pierwszego spotkania na szczeblu ministerialnym w ramach forum dialogu na temat Gibraltaru, zastąpi wspólną deklarację w sprawie portu lotniczego na Gibraltarze sporządzoną w Londynie w dniu 2 grudnia 1987 r.; całkowite jej przestrzeganie będzie uznane za równoważne przestrzeganiu ustaleń deklaracji z 1987 roku.

(25)

W związku z tym, że cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ochrona bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego przeciwko aktom bezprawnej ingerencji oraz zapewnienie podstaw wspólnej wykładni załącznika 17 do konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary i skutki niniejszego rozporządzenia możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cele

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne zasady ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji zagrażającymi bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego.

Niniejsze rozporządzenie stanowi również podstawę wspólnej wykładni załącznika 17 do konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

2.   Sposoby osiągnięcia celów określonych w ust. 1 są następujące:

a)

ustanowienie wspólnych zasad i wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa;

b)

mechanizmy monitorowania ich przestrzegania.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do:

a)

wszystkich portów lotniczych lub części portów lotniczych znajdujących się na terytorium państwa członkowskiego, które nie są wykorzystywane jedynie do celów wojskowych;

b)

wszystkich operatorów, w tym przewoźników lotniczych, świadczących usługi w portach lotniczych, o których mowa w lit. a);

c)

wszystkich podmiotów stosujących normy ochrony lotnictwa, którzy działają z terenów usytuowanych wewnątrz portu lotniczego lub poza terenem portu lotniczego i dostarczają towary lub świadczą usługi dla portów lotniczych, o których mowa w lit. a), lub za pośrednictwem tych portów.

2.   Uznaje się, że stosowanie niniejszego rozporządzenia do portu lotniczego na Gibraltarze pozostaje bez uszczerbku dla odpowiednich stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa w sporze dotyczącym zwierzchnictwa nad terytorium, na którym znajduje się ten port lotniczy.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1)

„lotnictwo cywilne” oznacza każdą działalność lotniczą prowadzoną przez cywilne statki powietrzne, z wyjątkiem działań prowadzonych przez państwowe statki powietrzne, o których mowa w art. 3 konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

2)

„ochrona lotnictwa” oznacza połączenie środków oraz zasobów ludzkich i materialnych przeznaczonych do ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego;

3)

„operator” oznacza osobę, organizację lub przedsiębiorstwo działające lub zamierzające działać w sferze transportu lotniczego;

4)

„przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencję na prowadzenie działalności lub jej odpowiednik;

5)

„wspólnotowy przewoźnik lotniczy” oznacza przewoźnika lotniczego posiadającego ważną licencję na prowadzenie działalności przyznaną przez państwo członkowskie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (6);

6)

„podmiot” oznacza osobę, organizację lub przedsiębiorstwo, inną(-e) niż operatorzy;

7)

„przedmioty zabronione” oznaczają broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne urządzenia, przedmioty lub substancje, które mogą być użyte do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji zagrażającego bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego;

8)

„kontrola bezpieczeństwa” oznacza stosowanie technicznych lub innych środków w celu identyfikacji lub wykrywania przedmiotów zabronionych;

9)

„kontrola w zakresie ochrony” oznacza stosowanie środków, dzięki którym można zapobiec wprowadzeniu przedmiotów zabronionych;

10)

„kontrola dostępu” oznacza stosowanie środków, dzięki którym można zapobiec przedostaniu się nieupoważnionych osób lub nieupoważnionych pojazdów, lub zarówno nieupoważnionych osób, jak i nieupoważnionych pojazdów;

11)

„strefa operacyjna lotniska” oznacza powierzchnię manewrową portu lotniczego, przyległe tereny i budynki lub ich części, do których dostęp jest ograniczony;

12)

„strefa ogólnodostępna” oznacza te części portu lotniczego, przyległe tereny i budynki lub ich części, które nie są strefą operacyjną lotniska;

13)

„strefa zastrzeżona lotniska” oznacza część strefy operacyjnej lotniska, gdzie oprócz ograniczonego dostępu stosowane są również inne normy ochrony lotnictwa;

14)

„strefa wydzielona” oznacza obszar, który jest oddzielony za pomocą kontroli dostępu albo od stref zastrzeżonych lotniska albo, jeżeli strefa wydzielona jest strefą zastrzeżoną lotniska, od innych stref zastrzeżonych lotniska;

15)

„kontrola przeszłości” oznacza udokumentowane sprawdzenie tożsamości osoby, w tym jakiejkolwiek przeszłości kryminalnej, jako element oceny możliwości dopuszczenia danej osoby bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska;

16)

„pasażerowie transferowi, bagaż transferowy, ładunek transferowy lub poczta transferowa” oznacza pasażerów, bagaż, ładunek lub pocztę odlatujących statkiem powietrznym innym niż przylecieli;

17)

„pasażerowie tranzytowi, bagaż tranzytowy, ładunek tranzytowy lub poczta tranzytowa” oznacza pasażerów, bagaż, ładunek lub pocztę odlatujących tym samym statkiem powietrznym, którym przylecieli;

18)

„pasażer potencjalnie uciążliwy” oznacza pasażera, który jest osobą deportowaną, osobą uznaną za nieuprawnioną do przekroczenia granicy ze względów imigracyjnych albo osobą tymczasowo aresztowaną, aresztowaną lub zatrzymaną lub pozbawioną wolności;

19)

„bagaż kabinowy” oznacza bagaż przeznaczony do przewozu w kabinie pasażerskiej statku powietrznego;

20)

„bagaż rejestrowany” oznacza bagaż przeznaczony do przewozu w luku bagażowym statku powietrznego;

21)

„towarzyszący bagaż rejestrowany” oznacza bagaż przewożony w luku bagażowym statku powietrznego, który został zgłoszony do odprawy na lot przez pasażera podróżującego tym samym lotem;

22)

„poczta przewoźnika lotniczego” oznacza pocztę pochodzącą od przewoźnika lotniczego i przeznaczoną dla przewoźnika lotniczego;

23)

„materiały przewoźnika lotniczego” oznaczają materiały pochodzące od przewoźnika lotniczego i przeznaczone dla przewoźnika lotniczego albo które są wykorzystywane przez przewoźnika lotniczego;

24)

„poczta” oznacza przesyłki w postaci korespondencji i inne artykuły, inne niż poczta przewoźnika lotniczego, przekazywane przez służby pocztowe i przeznaczone do przekazania służbom pocztowym zgodnie z zasadami Powszechnego Związku Pocztowego;

25)

„ładunek” oznacza każde mienie przeznaczone do przewożenia statkiem powietrznym, inne niż bagaż, poczta, poczta przewoźnika lotniczego, materiały przewoźnika lotniczego oraz zaopatrzenie lotu;

26)

„zarejestrowany agent” oznacza przewoźnika lotniczego, agenta, spedytora lub inny podmiot zapewniający kontrole w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku lub poczty;

27)

„znany nadawca” oznacza nadawcę, który wysyła ładunek lub pocztę na swój rachunek i którego procedury są zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz ładunku lub poczty każdym statkiem powietrznym;

28)

„uznany nadawca” oznacza nadawcę, który wysyła ładunek lub pocztę na swój rachunek i którego procedury są zgodne ze wspólnymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz tego ładunku towarowym statkiem powietrznym lub aby zezwolić na przewóz tej poczty pocztowym statkiem powietrznym;

29)

„sprawdzenie statku powietrznego” oznacza inspekcję tych części wnętrza statku powietrznego, do których mogli mieć dostęp pasażerowie, wraz z inspekcją luku bagażowego w celu wykrycia przedmiotów zabronionych i przypadków bezprawnych ingerencji na statku powietrznym;

30)

„przeszukanie statku powietrznego” oznacza inspekcję wnętrza statku powietrznego oraz jego dostępnej części zewnętrznej w celu wykrycia przedmiotów zabronionych i przypadków bezprawnych ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu statku powietrznego;

31)

„funkcjonariusz warty ochronnej” oznacza zatrudnioną przez państwo członkowskie osobę, która podróżuje statkiem powietrznym licencjonowanego przez to państwo przewoźnika lotniczego w celu ochrony tego statku powietrznego i osób na nim przebywających przed aktami bezprawnej ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu lotu.

Artykuł 4

Wspólne podstawowe normy

1.   Wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji zagrażającymi bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego zawarte są w załączniku.

Dodatkowe wspólne podstawowe normy, których nie przewidziano w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, powinny zostać dodane do załącznika zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu.

2.   Ogólne środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, poprzez ich uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.

Te ogólne środki dotyczą:

a)

dopuszczalnych metod kontroli bezpieczeństwa;

b)

kategorii przedmiotów, które mogą być zabronione;

c)

w odniesieniu do kontroli dostępu — podstaw udzielenia dostępu do strefy operacyjnej lotniska i innych stref zastrzeżonych lotniska;

d)

dopuszczonych metod dokonywania sprawdzeń pojazdów, sprawdzeń statku powietrznego i przeszukań statku powietrznego;

e)

kryteriów uznawania za równoważne norm ochrony w państwach trzecich;

f)

warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty lub poddaje się je innym kontrolom w zakresie ochrony, oraz procesu zatwierdzania lub wyznaczania zarejestrowanych agentów, znanych nadawców i uznanych nadawców;

g)

warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa poczty przewoźnika lotniczego i materiałów przewoźnika lotniczego lub poddaje się je innym kontrolom w zakresie ochrony;

h)

warunków, na jakich dokonuje się kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia lotu i zaopatrzenia portu lotniczego lub poddaje się je innym kontrolom w zakresie ochrony, oraz procesu zatwierdzania lub wyznaczania zarejestrowanych dostawców i znanych dostawców;

i)

kryteriów określenia krytycznych części stref zastrzeżonych lotniska;

j)

kryteriów zatrudniania personelu i metod szkoleniowych;

k)

warunków, na jakich można stosować specjalne procedury ochrony lub zwolnienia z kontroli w zakresie ochrony; oraz

l)

wszelkich ogólnych środków mających na celu zmianę innych niż istotne elementów wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, poprzez ich uzupełnienie, nieprzewidzianych w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 19 ust. 4.

3.   Szczegółowe środki wprowadzania w życie wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, oraz ogólne środki, o których mowa w ust. 2, ustanawiane są zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 2.

Obejmują one:

a)

wymogi i procedury dotyczące kontroli bezpieczeństwa;

b)

wykaz przedmiotów zabronionych;

c)

wymogi i procedury dotyczące kontroli dostępu;

d)

wymogi i procedury dotyczące dokonywania sprawdzeń pojazdów, sprawdzeń statku powietrznego i przeszukań statku powietrznego;

e)

decyzje o uznaniu za równoważne norm ochrony stosowanych w państwie trzecim;

f)

w odniesieniu do ładunku i poczty — procedury zatwierdzania lub wyznaczania zarejestrowanych agentów, znanych nadawców i uznanych nadawców oraz obowiązki, które podmioty te mają wypełniać;

g)

wymogi i procedury dotyczące kontroli w zakresie ochrony poczty przewoźnika lotniczego i materiałów przewoźnika lotniczego;

h)

w odniesieniu do zaopatrzenia lotu i zaopatrzenia portu lotniczego — procedury zatwierdzania lub wyznaczania zarejestrowanych dostawców i znanych dostawców oraz obowiązki, które podmioty te mają wypełniać;

i)

określenie części krytycznych stref zastrzeżonych lotniska;

j)

wymagania dotyczące zatrudniania i szkolenia personelu;

k)

specjalne procedury ochrony lub zwolnienia z kontroli w zakresie ochrony;

l)

specyfikacje techniczne i procedury zatwierdzania sprzętu służącego do ochrony i korzystania z niego; oraz

m)

wymogi i procedury dotyczące pasażerów potencjalnie uciążliwych.

4.   Zmieniając niniejsze rozporządzenie w drodze decyzji podjętej zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3, Komisja ustala kryteria umożliwiające państwom członkowskim odstąpienie od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, oraz przyjęcie alternatywnych środków ochrony zapewniających odpowiedni poziom ochrony na podstawie lokalnej oceny ryzyka. Takie alternatywne środki są uzasadnione przyczynami związanymi z wielkością statku powietrznego lub przyczynami związanymi z charakterem, skalą lub częstotliwością działalności, lub innych odpowiednich czynności.

Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 19 ust. 4.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich środkach.

5.   Państwa członkowskie zapewniają na swoim terytorium stosowanie wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1. W przypadku gdy państwo członkowskie ma powody sądzić, że poziom ochrony lotnictwa został zagrożony przez naruszenie ochrony, zapewnia ono podjęcie odpowiedniego i szybkiego działania w celu naprawienia tego naruszenia i zapewnienia ciągłej ochrony lotnictwa cywilnego.

Artykuł 5

Koszty ochrony

Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego każde państwo członkowskie może określić, w jakich okolicznościach i w jakim zakresie koszty środków ochrony podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji powinny być ponoszone przez państwo, porty lotnicze, przewoźników lotniczych, inne odpowiedzialne agencje lub użytkowników. W stosownych przypadkach oraz zgodnie z prawem wspólnotowym państwa członkowskie mogą pokrywać wraz z użytkownikami koszty bardziej rygorystycznych środków ochrony podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia. Na tyle, na ile to możliwe, wszelkie obciążenia z tytułu kosztów ochrony lub transfery tych kosztów powinny być bezpośrednio związane z kosztami świadczenia określonych usług w zakresie ochrony i służyć odzyskaniu kwot w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich poniesionych kosztów.

Artykuł 6

Bardziej rygorystyczne środki stosowane przez państwa członkowskie

1.   Państwa członkowskie mogą stosować bardziej rygorystyczne środki niż wspólne podstawowe normy, o których mowa w art. 4. Czyniąc to, działają na podstawie oceny ryzyka i zgodnie z prawem wspólnotowym. Środki te są odpowiednie, obiektywne, niedyskryminujące i proporcjonalne do ryzyka, którego dotyczą.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich środkach w możliwie najkrótszym terminie po ich zastosowaniu. Po otrzymaniu takich informacji Komisja przekazuje je pozostałym państwom członkowskim.

3.   Nie wymaga się od państw członkowskich powiadamiania Komisji w przypadku, gdy dane środki są ograniczone do danego lotu w konkretnym dniu.

Artykuł 7

Środki ochrony wymagane przez państwa trzecie

1.   Bez uszczerbku dla wszelkich umów dwustronnych, których stroną jest Wspólnota, państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach wymaganych przez państwo trzecie, jeśli różnią się one od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4, w odniesieniu do lotów z portu lotniczego w państwie członkowskim do tego państwa trzeciego lub nad jego terytorium.

2.   Na wniosek danego państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja rozpatruje stosowanie wszelkich środków, o których powiadamia się zgodnie z ust. 1, oraz może, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 2, sporządzić stosowną odpowiedź skierowaną do danego państwa trzeciego.

3.   Ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli:

a)

dane państwo członkowskie stosuje dane środki zgodnie z art. 6; lub

b)

wymóg państwa trzeciego jest ograniczony do danego lotu w konkretnym dniu.

Artykuł 8

Współpraca z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Bez uszczerbku dla art. 300 Traktatu Komisja może zawrzeć z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) protokół ustaleń dotyczący audytów, po to by uniknąć podwójnego monitorowania, czy państwa członkowskie przestrzegają przepisów załącznika 17 do konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Artykuł 9

Organ właściwy

Jeżeli w danym państwie członkowskim ochroną lotnictwa cywilnego zajmuje się więcej niż jeden organ, to państwo członkowskie wyznacza jeden organ (zwany dalej „organem właściwym”) odpowiedzialny za koordynację i monitorowanie wdrażania wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4.

Artykuł 10

Krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego

1.   Każde państwo członkowskie sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego.

Program ten określa obowiązki w zakresie wdrażania wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4, i opisuje środki wymagane w tym celu przez operatorów i podmioty.

2.   Organ właściwy udostępnia na piśmie, na zasadzie „ścisłej potrzeby”, odpowiednie części krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego operatorom i podmiotom, które uzna za mające w tym prawnie uzasadniony interes.

Artykuł 11

Krajowy program kontroli jakości

1.   Każde państwo członkowskie sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy krajowy program kontroli jakości.

Program ten umożliwia państwu członkowskiemu sprawdzanie jakości ochrony lotnictwa cywilnego w celu monitorowania przestrzegania zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.

2.   Specyfikacje dotyczące krajowego programu kontroli jakości przyjmowane są w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia, polegającej na dodaniu załącznika, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.

Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 19 ust. 4.

Program umożliwia szybkie wykrywanie i naprawę nieprawidłowości. Zapewnia również regularne monitorowanie bezpośrednio przez organ właściwy lub pod jego nadzorem wszystkich portów lotniczych, operatorów i podmiotów znajdujących się na terytorium danego państwa członkowskiego odpowiedzialnych za wdrażanie norm ochrony lotnictwa.

Artykuł 12

Program ochrony portu lotniczego

1.   Każdy operator portu lotniczego sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy program ochrony portu lotniczego.

Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez operatora portu lotniczego w celu przestrzegania zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się port lotniczy.

Program obejmuje wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli jakości opisujące sposób, w jaki operator portu lotniczego monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

2.   Program ochrony portu lotniczego przedstawiany jest organowi właściwemu, który w razie potrzeby może podjąć dalsze działania.

Artykuł 13

Program ochrony przewoźnika lotniczego

1.   Każdy przewoźnik lotniczy sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy program ochrony przewoźnika lotniczego.

Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez przewoźnika lotniczego w celu przestrzegania zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego państwa członkowskiego, z którego terytorium świadczy on usługi.

Program ten obejmuje również wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli jakości opisujące sposób, w jaki przewoźnik lotniczy monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

2.   Program ochrony przewoźnika lotniczego przedstawiany jest na wniosek organowi właściwemu, który w razie potrzeby może podjąć dalsze działania.

3.   W przypadku zatwierdzenia programu ochrony wspólnotowego przewoźnika lotniczego przez organ właściwy państwa członkowskiego przyznającego licencję na prowadzenie działalności, wszystkie inne państwa członkowskie uznają, że przewoźnik lotniczy spełnia wymogi ust. 1. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa państwa członkowskiego do zwrócenia się do każdego przewoźnika lotniczego o szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia przez niego:

a)

środków ochrony stosowanych przez to państwo członkowskie na mocy art. 6; lub

b)

lokalnych procedur stosowanych w obsługiwanych portach lotniczych.

Artykuł 14

Program ochrony podmiotu

1.   Każdy podmiot zobowiązany na podstawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w art. 10, do stosowania norm ochrony lotnictwa sporządza, stosuje i utrzymuje w mocy program ochrony.

Program ten opisuje metody i procedury, które mają być stosowane przez podmiot w celu przestrzegania krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego państwa członkowskiego w odniesieniu do działalności prowadzonej przez niego w tym państwie członkowskim.

Program obejmuje wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli jakości opisujące sposób, w jaki podmiot monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

2.   Program ochrony podmiotu stosującego normy ochrony lotnictwa przedstawiany jest na wniosek organowi właściwemu, który w razie potrzeby może podjąć dalsze działania.

Artykuł 15

Inspekcje Komisji

1.   Działając we współpracy z organem właściwym danego państwa członkowskiego, Komisja przeprowadza inspekcje — w tym inspekcje portów lotniczych, operatorów i podmiotów stosujących normy ochrony lotnictwa — w celu monitorowania stosowania przez państwa członkowskie niniejszego rozporządzenia i, w miarę potrzeby, formułowania zaleceń mających na celu poprawę ochrony lotnictwa. W tym celu organ właściwy powiadamia Komisję na piśmie o wszystkich portach lotniczych znajdujących się na jego terytorium, obsługujących lotnictwo cywilne, innych niż porty objęte art. 4 ust. 4.

Procedury przeprowadzania inspekcji Komisji przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 2.

2.   Prowadzone przez Komisję inspekcje portów lotniczych, operatorów i podmiotów stosujących normy ochrony lotnictwa są niezapowiedziane. Komisja w odpowiednim czasie przed inspekcją powiadamia o niej zainteresowane państwo członkowskie.

3.   Każde sprawozdanie z inspekcji przeprowadzonej przez Komisję przekazywane jest organowi właściwemu danego państwa członkowskiego, który w swojej odpowiedzi określa środki podjęte w celu usunięcia wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

Następnie sprawozdanie to wraz z odpowiedzią organu właściwego przekazywane jest organom właściwym pozostałych państw członkowskich.

Artykuł 16

Sprawozdanie roczne

Komisja przedstawia co roku Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i państwom członkowskim sprawozdanie, informując je o stosowaniu niniejszego rozporządzenia i o jego wpływie na poprawę ochrony lotnictwa.

Artykuł 17

Grupa doradcza zainteresowanych stron

Bez uszczerbku dla roli komitetu, o którym mowa w art. 19, Komisja ustanawia grupę doradczą zainteresowanych stron ds. ochrony lotnictwa złożoną z europejskich organizacji przedstawicielskich, które są zaangażowane w ochronę lotnictwa lub których ta ochrona bezpośrednio dotyczy. Zadaniem tej grupy jest wyłącznie doradzanie Komisji. Komitet, o którym mowa w art. 19, informuje grupę doradczą zainteresowanych stron przez cały czas trwania procesu regulacyjnego.

Artykuł 18

Rozpowszechnianie informacji

Co do zasady Komisja publikuje środki, które mają bezpośredni wpływ na pasażerów. Następujące dokumenty uznaje się jednak za „informacje klasyfikowane UE” w rozumieniu decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom:

a)

środki i procedury, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4, art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1, jeżeli zawierają informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa;

b)

sprawozdania z inspekcji przeprowadzanych przez Komisję oraz odpowiedzi organów właściwych, o których mowa w art. 15 ust. 3.

Artykuł 19

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

4.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Artykuł 20

Porozumienia między Wspólnotą a państwami trzecimi

W odpowiednich przypadkach i zgodnie z prawem wspólnotowym porozumienia uznające, że normy ochrony stosowane w państwie trzecim są równoważne z normami Wspólnoty, mogą zostać włączone do umów lotniczych między Wspólnotą a państwem trzecim — zgodnie z art. 300 Traktatu — po to, by przyspieszyć realizację celu utworzenia „jednolitego obszaru ochrony” dla wszystkich lotów między Unią Europejską a państwami trzecimi.

Artykuł 21

Sankcje

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wprowadzania w życie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 22

Sprawozdanie Komisji dotyczące finansowania

Nie później niż dnia 31 grudnia 2008 r. Komisja złoży sprawozdanie dotyczące zasad finansowania kosztów środków ochrony lotnictwa cywilnego. W sprawozdaniu tym rozważy się, jakie kroki należy podjąć, by zapewnić wykorzystywanie opłat za ochronę wyłącznie do pokrywania kosztów związanych z ochroną oraz by zwiększyć przejrzystość takich opłat. W sprawozdaniu uwzględnione zostaną również zasady konieczne, by gwarantować niezakłóconą konkurencję między portami lotniczymi i między przewoźnikami lotniczymi, oraz różne metody zapewniania konsumentom ochrony w odniesieniu do podziału kosztów środków ochrony między podatników i użytkowników. W odpowiednim przypadku do tego sprawozdania Komisji zostanie dołączony wniosek legislacyjny.

Artykuł 23

Uchylenie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2320/2002.

Artykuł 24

Wejście w życie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty określonej w przepisach wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3, lecz nie później niż 24 miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 art. 4 ust. 2, 3 i 4, art. 8, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1 akapit drugi, art. 17, 19 i 22 stosuje się od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 185 z 8.8.2006, s. 17.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2006 r. (Dz.U. C 300 E z 9.12.2006, s. 463), wspólne stanowisko Rady z dnia 11 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 70 E z 27.3.2007, s. 21) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym), rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 4 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 1).

(4)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, s. 38).

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6)  Dz.U. L 240 z 24.8.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

WSPÓLNE PODSTAWOWE NORMY OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI (ARTYKUŁ 4)

1.   OCHRONA PORTU LOTNICZEGO

1.1.   Wymagania dotyczące projektowania portu lotniczego

1.

Przy projektowaniu i budowaniu nowych obiektów portu lotniczego lub przebudowie istniejących obiektów portu lotniczego należy w pełni uwzględnić wymogi związane z wprowadzaniem w życie wspólnych podstawowych norm określonych w niniejszym załączniku oraz w aktach wykonawczych do niego.

2.

W porcie lotniczym ustanawia się następujące obszary:

a)

strefa ogólnodostępna;

b)

strefa operacyjna lotniska;

c)

strefy zastrzeżone lotniska; oraz

d)

części krytyczne stref zastrzeżonych lotniska.

1.2.   Kontrola dostępu

1.

Dostęp do strefy operacyjnej lotniska jest ograniczony w celu uniemożliwienia przedostania się nieupoważnionych osób i nieupoważnionych pojazdów na ten obszar.

2.

Dostęp do stref zastrzeżonych lotniska jest kontrolowany w celu uniemożliwienia przedostania się nieupoważnionych osób i nieupoważnionych pojazdów na te obszary.

3.

Osobom i pojazdom można zezwolić na dostęp do strefy operacyjnej lotniska i stref zastrzeżonych lotniska tylko wtedy, gdy spełniają wymagane warunki ochrony.

4.

Osoby, w tym członkowie personelu latającego, muszą pozytywnie przejść kontrolę przeszłości przed wystawieniem im karty identyfikacyjnej personelu latającego albo karty identyfikacyjnej portu lotniczego, które upoważniają do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska.

1.3.   Kontrola bezpieczeństwa osób innych niż pasażerowie oraz przenoszonych przez nie przedmiotów

1.

Osoby inne niż pasażerowie, wraz z przenoszonymi przez nie przedmiotami, poddawane są ciągłej wyrywkowej kontroli bezpieczeństwa przy wejściu do stref zastrzeżonych lotniska w celu uniemożliwienia wniesienia na te obszary przedmiotów zabronionych.

2.

Osoby inne niż pasażerowie, wraz z przenoszonymi przez nie przedmiotami, poddawane są kontroli bezpieczeństwa przy wejściu do części krytycznych stref zastrzeżonych lotniska w celu uniemożliwienia wniesienia na te obszary przedmiotów zabronionych.

1.4.   Sprawdzanie pojazdów

Pojazdy wjeżdżające do stref zastrzeżonych lotniska są sprawdzane w celu uniemożliwienia wwiezienia do tych stref przedmiotów zabronionych.

1.5.   Nadzór, patrole i inne kontrole fizyczne

W portach lotniczych i, w miarę potrzeby, na ogólnodostępnych obszarach przyległych prowadzi się nadzór, patrole i inne kontrole fizyczne w celu wykrycia podejrzanego zachowania osób, określenia słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia aktu bezprawnej ingerencji, oraz w celu powstrzymania osób przed dokonaniem takich aktów.

2.   STREFY WYDZIELONE W PORTACH LOTNICZYCH

Statki powietrzne zaparkowane w strefach wydzielonych portów lotniczych, do których mają zastosowanie środki alternatywne, o których mowa w art. 4 ust. 4, są oddzielane od statków powietrznych, do których wspólne podstawowe normy mają zastosowanie w pełni, po to by zagwarantować nienaruszanie — w odniesieniu do tych ostatnich statków powietrznych — norm ochrony stosowanych do statków powietrznych oraz pasażerów, bagażu, ładunku i poczty.

3.   OCHRONA STATKÓW POWIETRZNYCH

1.

Przed odlotem statek powietrzny zostaje poddany sprawdzeniu statku powietrznego lub przeszukaniu statku powietrznego w celu dopilnowania, by na pokładzie nie było przedmiotów zabronionych. Statek powietrzny w tranzycie może podlegać innym odpowiednim środkom.

2.

Każdy statek powietrzny podlega ochronie przed bezprawną ingerencją.

4.   PASAŻEROWIE I BAGAŻ KABINOWY

4.1.   Kontrola bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego

1.

Wszyscy pasażerowie rozpoczynający lot, pasażerowie transferowi i tranzytowi oraz ich bagaż kabinowy poddawani są kontroli bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych do stref zastrzeżonych lotniska oraz na pokład statków powietrznych.

2.

Pasażerowie transferowi i ich bagaż kabinowy mogą być zwolnieni z kontroli bezpieczeństwa, jeżeli:

a)

przylatują z jednego z państw członkowskich, chyba że Komisja lub to państwo członkowskie dostarczyły informacje, że pasażerów tych oraz ich bagażu kabinowego nie można uznać za poddanych kontroli bezpieczeństwa zgodnie ze wspólnymi podstawowymi normami; lub

b)

przylatują z państwa trzeciego, w którym stosowane są normy ochrony uznawane za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 2.

3.

Pasażerowie tranzytowi i ich bagaż kabinowy mogą być zwolnieni z kontroli bezpieczeństwa, jeżeli:

a)

pozostają na pokładzie statku powietrznego; lub

b)

nie mają kontaktu z pasażerami odlatującymi, którzy zostali poddani kontroli bezpieczeństwa, poza tymi, którzy wsiadają do tego samego statku powietrznego; lub

c)

przylatują z jednego z państw członkowskich, chyba że Komisja lub to państwo członkowskie dostarczyły informacje, że pasażerów tych oraz ich bagażu kabinowego nie można uznać za poddanych kontroli bezpieczeństwa zgodnie ze wspólnymi podstawowymi normami; lub

d)

przylatują z państwa trzeciego, w którym stosowane są normy ochrony uznawane za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 2.

4.2.   Ochrona pasażerów i bagażu kabinowego

1.

Pasażerowie i ich bagaż kabinowy są chronieni przed bezprawną ingerencją od momentu, w którym są poddawani kontroli bezpieczeństwa, aż do odlotu statku powietrznego, którym są przewożeni.

2.

Pasażerowie odlatujący, którzy zostali poddani kontroli bezpieczeństwa, nie mają kontaktu z pasażerami przylatującymi, chyba że:

a)

pasażerowie przylatują z jednego z państw członkowskich, pod warunkiem że Komisja lub to państwo członkowskie nie dostarczyły informacji, że pasażerów tych oraz ich bagażu kabinowego nie można uznać za poddanych kontroli bezpieczeństwa zgodnie ze wspólnymi podstawowymi normami; lub

b)

pasażerowie przylatują z państwa trzeciego, w którym stosowane są normy ochrony uznawane za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 2.

4.3.   Pasażerowie potencjalnie uciążliwi

Przed odlotem pasażerowie potencjalnie uciążliwi zostają poddani odpowiednim środkom ochrony.

5.   BAGAŻ REJESTROWANY

5.1.   Kontrolowanie bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego

1.

Cały bagaż rejestrowany zostaje poddany kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem na statek powietrzny w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych do stref zastrzeżonych lotniska i na pokład statków powietrznych.

2.

Transferowy bagaż rejestrowany może zostać zwolniony z kontroli bezpieczeństwa, jeżeli:

a)

przylatuje z jednego z państw członkowskich, chyba że Komisja lub to państwo członkowskie dostarczyły informacje, że ten bagaż rejestrowany nie może zostać uznany za poddany kontroli bezpieczeństwa zgodnie ze wspólnymi podstawowymi normami; lub

b)

przylatuje z państwa trzeciego, w którym stosowane są normy ochrony uznawane za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 2.

3.

Tranzytowy bagaż rejestrowany może zostać zwolniony z kontroli bezpieczeństwa, jeżeli pozostaje na pokładzie statku powietrznego.

5.2.   Ochrona bagażu rejestrowanego

Bagaż rejestrowany, który ma być przewożony statkiem powietrznym, jest chroniony przed bezprawną ingerencją od momentu, w którym poddawany jest kontroli bezpieczeństwa lub przyjęty pod opiekę przewoźnika lotniczego, w zależności od tego, które z tych działań nastąpi wcześniej, aż do odlotu statku powietrznego, którym jest przewożony.

5.3.   Przynależność bagażu

1.

Każdą sztukę bagażu rejestrowanego określa się jako bagaż towarzyszący lub bez pasażera.

2.

Nie przewozi się bagażu rejestrowanego bez pasażera, chyba że bagaż ten został oddzielony z przyczyn niezależnych od pasażera albo poddany odpowiedniej kontroli w zakresie ochrony.

6.   ŁADUNEK I POCZTA

6.1.   Kontrole w zakresie ochrony ładunku i poczty

1.

Przed załadowaniem na pokład statku powietrznego cały ładunek i cała poczta poddawane są kontrolom w zakresie ochrony. Przewoźnik lotniczy nie przyjmuje ładunku ani poczty do przewozu na statku powietrznym, jeżeli sam nie zastosował takich kontroli lub jeżeli ich zastosowanie nie zostało potwierdzone i rozliczone przez zarejestrowanego agenta, znanego nadawcę lub uznanego nadawcę.

2.

Ładunek transferowy i pocztę transferową można poddać alternatywnym kontrolom w zakresie ochrony, które zostaną szczegółowo określone w akcie wykonawczym.

3.

Ładunek tranzytowy i pocztę tranzytową można zwolnić z kontroli w zakresie ochrony, jeżeli pozostają na pokładzie statku powietrznego.

6.2.   Ochrona ładunku i poczty

1.

Ładunek i poczta, które mają być przewożone na statku powietrznym, są chronione przed bezprawną ingerencją od momentu, w którym są poddawane kontrolom w zakresie ochrony, aż do odlotu statku powietrznego, na którym mają być przewożone.

2.

Ładunek i poczta, które po przeprowadzeniu kontroli w zakresie ochrony nie są odpowiednio chronione przed bezprawną ingerencją, poddawane są kontroli bezpieczeństwa.

7.   POCZTA PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO I MATERIAŁY PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO

Poczta przewoźnika lotniczego i materiały przewoźnika lotniczego są poddawane kontrolom w zakresie ochrony, a następnie są zabezpieczane aż do załadowania na statek powietrzny w celu uniemożliwienia wprowadzenia na pokład statku powietrznego przedmiotów zabronionych.

8.   ZAOPATRZENIE LOTU

Zaopatrzenie lotu, w tym catering, przeznaczone do przewozu lub wykorzystania na pokładzie statku powietrznego poddawane jest kontrolom w zakresie ochrony, a następnie jest zabezpieczane aż do załadowania na statek powietrzny w celu uniemożliwienia wprowadzenia na pokład statku powietrznego przedmiotów zabronionych.

9.   ZAOPATRZENIE PORTU LOTNICZEGO

Zaopatrzenie przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania w strefach zastrzeżonych lotniska, w tym zaopatrzenie sklepów wolnocłowych i restauracji, poddawane jest kontrolom w zakresie ochrony w celu uniemożliwienia wprowadzenia do tych stref przedmiotów zabronionych.

10.   ŚRODKI OCHRONY PODCZAS LOTU

1.

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad ochrony lotnictwa:

a)

osobom nieuprawnionym uniemożliwia się wejście do przedziału personelu latającego podczas lotu;

b)

pasażerowie potencjalnie uciążliwi podlegają odpowiednim środkom ochrony podczas lotu.

2.

W celu zapobieżenia bezprawnej ingerencji podczas lotu podejmowane są odpowiednie środki ochrony, takie jak szkolenie personelu latającego i personelu pokładowego.

3.

Na pokładzie statku powietrznego nie przewozi się broni, z wyjątkiem broni przewożonej w luku bagażowym, chyba że zostały spełnione wymagane warunki dotyczące ochrony zgodne z prawem krajowym, a zainteresowane państwa wydały zezwolenie.

4.

Ustęp 3 stosuje się również do funkcjonariuszy warty ochronnej, w przypadku gdy są oni uzbrojeni.

11.   REKRUTACJA I SZKOLENIE PERSONELU

1.

Osoby realizujące lub odpowiedzialne za realizację kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu lub innych kontroli w zakresie ochrony rekrutuje się, szkoli i, w odpowiednich przypadkach, wydaje się im certyfikaty, po to by upewnić się, że są to osoby odpowiednie do celów zatrudnienia oraz kompetentne do celów podjęcia obowiązków, które są im powierzone.

2.

Przed otrzymaniem karty identyfikacyjnej portu lotniczego albo karty identyfikacyjnej personelu latającego osoby inne niż pasażerowie, wymagające dostępu do stref zastrzeżonych lotniska, przechodzą szkolenie z zakresu ochrony.

3.

Szkolenie wspomniane w pkt 1 i 2 przeprowadzane jest na początku okresu zatrudnienia i regularnie powtarzane.

4.

Instruktorzy zatrudnieni do szkolenia osób wymienionych w pkt 1 i 2 wykazują się niezbędnymi kwalifikacjami.

12.   SPRZĘT SŁUŻĄCY DO OCHRONY

Sprzęt stosowany do kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu i innych kontroli w zakresie ochrony jest zgodny z określonymi specyfikacjami i nadaje się do przeprowadzania właściwej kontroli w zakresie ochrony.


9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/85


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 301/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

dostosowujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 57 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) ustanawia zharmonizowane ramy ogólnych zasad dotyczących organizacji kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Kontrole te stosuje się wobec wywozu do Wspólnoty, wprowadzania do obrotu we Wspólnocie oraz do wprowadzenia z krajów trzecich na terytoria określone w załączniku I do rozporządzenia.

(2)

Istnieje konieczność, ze względu na przystąpienie w 2004 r. nowych państw członkowskich, uzupełnienia wykazu terytoriów w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w celu włączenia do tego wykazu wszystkich państw członkowskich.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 882/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. w odniesieniu do terytorium Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 (Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

TERYTORIA OKREŚLONE W ART. 2 UST. 15

1.

Terytorium Królestwa Belgii

2.

Terytorium Republiki Bułgarii

3.

Terytorium Republiki Czeskiej

4.

Terytorium Królestwa Danii z wyjątkiem Wysp Owczych oraz Grenlandii

5.

Terytorium Republiki Federalnej Niemiec

6.

Terytorium Republiki Estońskiej

7.

Terytorium Irlandii

8.

Terytorium Republiki Greckiej

9.

Terytorium Królestwa Hiszpanii z wyjątkiem Ceuty i Melilli

10.

Terytorium Republiki Francuskiej

11.

Terytorium Republiki Włoskiej

12.

Terytorium Republiki Cypryjskiej

13.

Terytorium Republiki Łotewskiej

14.

Terytorium Republiki Litewskiej

15.

Terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga

16.

Terytorium Republiki Węgierskiej

17.

Terytorium Republiki Malty

18.

Terytorium Królestwa Niderlandów w Europie

19.

Terytorium Republiki Austrii

20.

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

21.

Terytorium Republiki Portugalskiej

22.

Terytorium Rumunii

23.

Terytorium Republiki Słowenii

24.

Terytorium Republiki Słowackiej

25.

Terytorium Republiki Finlandii

26.

Terytorium Królestwa Szwecji

27.

Terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”