ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 76

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
19 marca 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 248/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych

6

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 249/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

13

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

15

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

17

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

19

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

21

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

23

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsa drobiowego pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

24

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

25

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załącznika VII zawierającego wykaz kombinacji substancji czynnej/produktu objętych odstępstwem odnośnie do zastosowania fumigantów do produktów po zbiorach ( 1 )

31

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/10/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

33

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/11/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 1 )

37

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/12/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

39

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/13/WE z dnia 11 marca 2008 r. uchylająca dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii ( 1 )

41

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/18/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

42

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/19/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

44

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/20/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 1 )

46

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/21/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/675/EWG ustanawiającą Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

48

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/22/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

50

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/23/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

54

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/233/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programu zwalczania przedstawionego przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1004)  ( 1 )

56

 

 

2008/234/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 974)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 247/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pomoc z tytułu przetwórstwa krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego zawierających nie więcej niż 7,5 % zanieczyszczeń i łusek stosuje się do końca roku gospodarczego 2007/2008. Tym niemniej w świetle korzystnych tendencji na rynku dotyczących tego rodzaju włókien objętych obecnie obowiązującym systemem pomocy oraz aby przyczynić się do wspierania produktów innowacyjnych oraz ich rynków zbytu, stosowanie wspomnianej pomocy należy przedłużyć do końca roku gospodarczego 2008/2009.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (1) przewiduje podwyższenie poziomu pomocy z tytułu przetwórstwa długiego włókna lnianego, począwszy od roku gospodarczego 2008/2009. Rozporządzenie (WE) nr 1673/2000, począwszy od roku gospodarczego 2008/2009, zastąpiono rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 opracowano, mając na uwadze przepisy rozporządzenia (WE) nr 1673/2000, ponieważ miałyby one zastosowanie od wspomnianego roku gospodarczego i dlatego ustaliły pomoc na przewidzianym poziomie. Jako że pomoc z tytułu przetwórstwa krótkiego włókna zostaje utrzymana do końca roku gospodarczego 2008/2009, pomoc z tytułu przetwórstwa długiego włókna lnianego na ten dodatkowy rok gospodarczy należy utrzymać na poziomie, który przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1673/2000, a więc do końca roku gospodarczego 2007/2008.

(3)

W celu promowania produkcji wysokiej jakości krótkich włókien lnianych i konopnych pomoc przyznaje się w odniesieniu do włókien zawierających maksymalnie 7,5 % zanieczyszczeń i łusek. Jednakże państwa członkowskie mogą odstąpić od wspomnianego limitu i przyznać pomoc z tytułu przetwórstwa krótkiego włókna lnianego zawierającego między 7,5 % a 15 % zanieczyszczeń i łusek oraz pomoc z tytułu przetwórstwa włókna konopnego zawierającego między 7,5 % a 25 % zanieczyszczeń i łusek. Jako że możliwość ta obowiązuje jedynie do końca roku gospodarczego 2007/2008, należy umożliwić państwom członkowskim odstąpienie od wspomnianego limitu przez okres dodatkowego roku gospodarczego.

(4)

W związku z rozwojem nowych rynków zbytu należy zagwarantować minimalny poziom dostaw surowców. W celu dalszego zapewnienia racjonalnych poziomów produkcji w poszczególnych państwach członkowskich konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania krajowych ilości gwarantowanych.

(5)

Prowadzenie tradycyjnej produkcji lnu w niektórych regionach Niderlandów, Belgii i Francji jest objęte dodatkową pomocą. Aby umożliwić dalsze stopniowe przystosowywanie struktur gospodarstw rolnych do nowych warunków rynkowych, konieczne jest przedłużenie wspomnianej pomocy przejściowej do końca roku gospodarczego 2008/2009.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1234/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł podsekcji II sekcji I rozdziału IV tytułu I części II otrzymuje brzmienie:

„Podsekcja II

Len i konopie uprawiane na włókno”;

2)

w art. 91 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 akapit pierwszy zastępuje się akapitami w brzmieniu:

„1.   Pomoc z tytułu przetwórstwa słomy lnu uprawianego na długie włókno lniane przyznaje się upoważnionym głównym przetwórcom na podstawie ilości włókna faktycznie uzyskanego ze słomy, w odniesieniu do której została zawarta z rolnikiem umowa kupna/sprzedaży.

W roku gospodarczym 2008/2009 pomoc jest również przyznawana na tych samych warunkach na przetwórstwo słomy lnu i konopi uprawianych na krótkie włókno lniane i włókno konopne.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Do celów niniejszej podsekcji »upoważniony główny przetwórca« oznacza osobę fizyczną lub prawną lub grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny tej osoby lub grupy osób w świetle prawa krajowego, która została upoważniona przez właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium znajdują się jej zakłady produkcji włókna lnianego lub włókna konopnego.”;

3)

artykuł 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Pomoc z tytułu przetwórstwa określona w art. 91 wynosi:

a)

w przypadku długiego włókna lnianego:

160 EUR za tonę w roku gospodarczym 2008/2009,

200 EUR za tonę, począwszy od roku gospodarczego 2009/2010;

b)

w roku gospodarczym 2008/2009, 90 EUR za tonę w przypadku krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego zawierających nie więcej niż 7,5 % zanieczyszczeń i łusek.

Jednak państwo członkowskie może również, w odniesieniu do tradycyjnych rynków zbytu, podjąć decyzję o przyznaniu pomocy:

a)

w odniesieniu do krótkiego włókna lnianego zawierającego między 7,5 % a 15 % zanieczyszczeń i łusek;

b)

w odniesieniu do włókna konopnego zawierającego między 7,5 % a 25 % zanieczyszczeń i łusek.

W przypadkach przewidzianych w akapicie drugim państwa członkowskie przyznają pomoc na podstawie ilości, która nie przekracza ilości wyprodukowanej, przy zawartości zanieczyszczeń i łusek wynoszącej 7,5 %.”;

4)

w art. 94 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Ustanawia się maksymalną ilość gwarantowaną długiego włókna lnianego wynoszącą 80 878 ton na rok gospodarczy, która może zostać objęta pomocą. Ilość ta jest rozdzielana między niektóre państwa członkowskie jako krajowe ilości gwarantowane zgodnie z pkt A.I. załącznika XI.”;

b)

po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.   Ustanawia się maksymalną ilość gwarantowaną krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego wynoszącą 147 265 ton na rok gospodarczy 2008/2009, która może zostać objęta pomocą. Ilość ta jest rozdzielana między niektóre państwa członkowskie jako krajowe ilości gwarantowane zgodnie z pkt A.II. załącznika XI.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Każde państwo członkowskie może dokonać transferu części swojej krajowej ilości gwarantowanej, o której mowa w ust. 1, do krajowej ilości gwarantowanej, o której mowa w ust. 1a i odwrotnie.

Transfery, o których mowa w pierwszym akapicie, są dokonywane w oparciu o przelicznik jednej tony długiego włókna lnianego na 2,2 tony krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego.

Pomoc z tytułu przetwórstwa jest przyznawana wyłącznie w odniesieniu do ilości, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 1a, skorygowanych zgodnie z pierwszymi dwoma akapitami niniejszego ustępu.”;

5)

po art. 94 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 94a

Pomoc dodatkowa

W roku gospodarczym 2008/2009 upoważnionemu głównemu przetwórcy przyznaje się pomoc dodatkową w odniesieniu do obszarów upraw lnu w strefach I i II, zgodnie z pkt A.III. załącznika XI, i których produkcja słomy była objęta:

a)

umową kupna/sprzedaży lub zobowiązaniem, zgodnie z art. 91 ust. 1; oraz

b)

pomocą z tytułu przetwarzania na długie włókno.

Kwota pomocy dodatkowej wynosi 120 EUR/ha w strefie I i 50 EUR/ha w strefie II.”;

6)

w załączniku XI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 193 z 29.7.2000, s. 16. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Punkt A załącznika XI otrzymuje brzmienie:

„A.I.

Podział maksymalnej ilości gwarantowanej długiego włókna lnianego między państwa członkowskie, o której mowa w art. 94 ust. 1:

Belgia

13 800

Bułgaria

13

Republika Czeska

1 923

Niemcy

300

Estonia

30

Hiszpania

50

Francja

55 800

Łotwa

360

Litwa

2 263

Niderlandy

4 800

Austria

150

Polska

924

Portugalia

50

Rumunia

42

Słowacja

73

Finlandia

200

Szwecja

50

Zjednoczone Królestwo

50

A.II.

Podział maksymalnej ilości gwarantowanej na rok gospodarczy 2008/2009 krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego między państwa członkowskie, o której mowa w art. 94 ust. 1a

Ilość, o której mowa w art. 94 ust. 1a, rozdziela się w formie:

a)

krajowych ilości gwarantowanych dla następujących państw członkowskich:

Belgia

10 350

Bułgaria

48

Republika Czeska

2 866

Niemcy

12 800

Estonia

42

Hiszpania

20 000

Francja

61 350

Łotwa

1 313

Litwa

3 463

Węgry (1)

2 061

Niderlandy

5 550

Austria

2 500

Polska

462

Portugalia

1 750

Rumunia

921

Słowacja

189

Finlandia

2 250

Szwecja

2 250

Zjednoczone Królestwo

12 100

b)

5 000 ton rozdzielonych pomiędzy poszczególne krajowe ilości gwarantowane Danii, Irlandii, Grecji, Włoch i Luksemburga w roku gospodarczym 2008/2009. Taki podział jest ustalany na podstawie wielkości obszarów, których dotyczyła jedna z umów lub zobowiązanie, o których mowa w art. 91 ust. 1.

A.III.

Strefy kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w art. 94a

Strefa I

1.

Obszar Niderlandów.

2.

Następujące gminy belgijskie: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (z wyłączeniem Vladslo i Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (tylko Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne i Zuienkerke.

Strefa II

1.

Obszary Belgii niewłączone do strefy I.

2.

Następujące obszary Francji:

departament Nord,

okręgi Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer i kanton Marquise w departamencie Pas-de-Calais,

okręgi Saint-Quentin i Vervins w departamencie Aisne,

okręg Charleville-Mézières w departamencie Ardennes.”.


(1)  Krajowa ilość gwarantowana ustanowiona dla Węgier dotyczy wyłącznie włókna konopnego.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/6


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 248/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1) ustanawia krajowe kwoty mleczne dla siedmiu dwunastomiesięcznych okresów rozpoczynających się z dniem 1 kwietnia 2008 r., w ramach systemu kwot mlecznych ograniczających produkcję.

(2)

Artykuł 66 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że kwoty te są ustalane bez uszczerbku dla ewentualnych weryfikacji w świetle ogólnej sytuacji rynkowej i szczególnych warunków panujących w niektórych państwach członkowskich.

(3)

Rada złożyła wniosek, aby Komisja opracowała sprawozdanie dotyczące perspektyw rynkowych po całkowitym wdrożeniu reform z 2003 r. dotyczących wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w celu ocenienia, czy możliwe jest przydzielenie dodatkowych kwot.

(4)

Sprawozdanie zostało przygotowane i wykazało, że obecna sytuacja na rynku wspólnotowym i światowym oraz prognozy co do ich rozwoju do roku 2014 uzasadniają dodatkowe zwiększenie kwot o 2 % w celu wsparcia produkcji mleka we Wspólnocie oraz zaspokojenia zapotrzebowania rynku na przetwory mleczne.

(5)

Właściwe jest zatem zwiększenie o 2 % kwot wszystkich państw członkowskich wymienionych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, począwszy od dnia 1 kwietnia 2008 r.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1234/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Punkt 1 załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„1.   Kwoty krajowe

Państwo członkowskie

Ilości (w tonach)

Belgia

3 427 288,740

Bułgaria

998 580,000

Republika Czeska

2 792 689,620

Dania

4 612 619,520

Niemcy

28 847 420,391

Estonia

659 295,360

Irlandia

5 503 679,280

Grecja

836 923,260

Hiszpania

6 239 289,000

Francja

25 091 321,700

Włochy

10 740 661,200

Cypr

148 104,000

Łotwa

743 220,960

Litwa

1 738 935,780

Luksemburg

278 545,680

Węgry

2 029 861,200

Malta

49 671,960

Niderlandy

11 465 630,280

Austria

2 847 478,469

Polska

9 567 745,860

Portugalia

1 987 521,000

Rumunia

3 118 140,000

Słowenia

588 170,760

Słowacja

1 061 603,760

Finlandia

2 491 930,710

Szwecja

3 419 595,900

Zjednoczone Królestwo

15 125 168,940”


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/8


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 249/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (2),

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

W następstwie dochodzenia („pierwotne dochodzenie”) Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1425/2006, nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej.

1.1.   Wszczęcie przeglądu okresowego

(2)

Zakres wszczętego z inicjatywy Komisji częściowego przeglądu okresowego wyżej wspomnianego rozporządzenia ogranicza się do przypadku Xinhui Alida Polythene Limited (dalej: „Xinhui Alida” albo „przedsiębiorstwo”), chińskiego producenta eksportującego podlegającego obowiązującym środkom antydumpingowym. Niniejszy częściowy przegląd okresowy został wszczęty z inicjatywy Komisji na podstawie dowodów prima facie, dostarczonych przez Xinhui Alida.

(3)

Przegląd okresowy został wszczęty przez Komisję zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Z dowodów przedłożonych Komisji przez Xinhui Alida wynika, że dotyczące go okoliczności, na podstawie których wprowadzono obowiązujące środki, uległy zmianie i że zmiany te mają charakter trwały.

(4)

Według informacji prima facie, które posiada Komisja, przedsiębiorstwo prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, na co wskazuje jego oświadczenie, że spełnia ono kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Poza tym przedsiębiorstwo stwierdza, że w porównaniu z okresem służącym za podstawę wprowadzenia obowiązujących środków trwałej zmianie uległa struktura sprzedaży przedsiębiorstwa – w odniesieniu do ilości oraz przeznaczenia – jak również jego rzeczywiste zdolności produkcyjne. Ponadto przedsiębiorstwo zapewnia, iż porównanie jego wartości normalnej opartej na kosztach własnych i cenach krajowych z cenami eksportowymi do Wspólnoty doprowadziłoby do zmniejszenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obowiązujących środków, przedstawiając dowody prima facie na poparcie swojej tezy.

(5)

W tej sytuacji zdaniem przedsiębiorstwa dalsze stosowanie środków na obowiązującym obecnie poziomie, opartym na wcześniej określonym poziomie dumpingu, nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu.

(6)

Stwierdzając, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody dla wszczęcia częściowego przeglądu okresowego, Komisja opublikowała zawiadomienie (zwane dalej „zawiadomieniem o wszczęciu”) (3) i wszczęła dochodzenie, którego zakres był ograniczony do zbadania dumpingu w danym przypadku.

1.2.   Strony, których dotyczy dochodzenie

(7)

Komisja oficjalnie powiadomiła Xinhui Alida oraz jego przedsiębiorstwa powiązane, jak również przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swoich opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie.

(8)

Komisja przesłała wnioskodawcy oraz jego przedsiębiorstwom powiązanym kwestionariusze i otrzymała odpowiedzi w stosownie wyznaczonym terminie. Komisja zgromadziła i zweryfikowała również wszelkie informacje, jakie uznała za niezbędne dla celów określenia dumpingu i traktowania na zasadach rynkowych, oraz przeprowadziła wizyty weryfikacyjne na terenie następujących przedsiębiorstw:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Chiny,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Zjednoczone Królestwo,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakonpathom, Tajlandia,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Tajlandia,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Tajlandia.

1.3.   Okres objęty dochodzeniem przeglądowym

(9)

Dochodzenie objęło okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. (zwany dalej „okresem objętym dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

2.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1.   Produkt objęty postępowaniem

(10)

Produkt, którego dotyczy obecny przegląd, jest tożsamy z przedmiotem dochodzenia pierwotnego; są to plastikowe worki i torby o zawartości polietylenu co najmniej 20 % masy i o grubości folii nieprzekraczającej 100 mikrometrów (μm); pochodzące z ChRL oraz objęte kodami CN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 i ex 3923 29 90 (kody TARIC 3923210020, 3923291020 oraz 3923299020).

2.2.   Produkt podobny

(11)

Bieżący przegląd wykazał, że Xinhui Alida nie prowadzi sprzedaży na chińskim rynku krajowym, tak więc nie stwierdzono produkcji produktu podobnego.

3.   STATUS PODMIOTU TRAKTOWANEGO NA ZASADACH RYNKOWYCH („MET”)

(12)

We wszystkich dochodzeniach antydumpingowych dotyczących przywozu pochodzącego z ChRL wartość normalna dla producentów eksportujących spełniających warunki określone w art. 2 ust. 7 lit. c) jest ustalana zgodnie z art. 2 akapity 1–6 rozporządzenia podstawowego. Kryteria te przedstawiono poniżej w skróconej formie wyłącznie dla celów informacyjnych:

decyzje handlowe są podejmowane, a koszty ponoszone z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i bez znaczącej ingerencji ze strony państwa,

zapisy księgowe są poddawane niezależnemu audytowi zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i są stosowane do wszystkich celów,

nie występują poważne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej,

prawo upadłościowe i prawo rzeczowe gwarantują stabilność i pewność prawną,

przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(13)

W myśl ustaleń służb Komisji przedsiębiorstwo udowodniło, że spełnia ono pięć kryteriów wymienionych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, i w związku z tym należy przyznać mu MET.

(14)

Zarówno Xinhui Alida, jak i przemysł wspólnotowy miały możliwość przedstawienia swoich uwag dotyczących powyższych ustaleń.

(15)

Przemysł wspólnotowy natomiast sprzeciwił się przyznaniu takiego statusu w przypadku Xinhui Alida, stwierdzając niejasną strukturę zarządu przedsiębiorstwa, a także wskazując na fakt zniszczenia przez nie pewnych dokumentów, jakich miało dostarczyć, ubiegając się o przyznanie MET.

(16)

Akt założycielski przedsiębiorstwa przewiduje, że zarząd mianowany jest przez udziałowców w proporcji do posiadanych udziałów w Xinhui Alida – tymczasem w chwili obecnej każdy z dwóch współwłaścicieli mianuje taką samą liczbę członków zarządu pomimo różnicy w wielkości udziałów. Fakt ten nie przyczynia się jednak do niejasności struktury zarządu przedsiębiorstwa. Większy z udziałowców jest większościowym udziałowcem mniejszego, tym samym obecny skład zarządu odzwierciedla prawidłowo obecny układ własności Xinhui Alida.

(17)

Co więcej, podnoszono następujące argumenty: niezdolność przedsiębiorstwa do przedłożenia oryginalnych potwierdzeń przelewów bankowych zawierających wpłatę kapitału założycielskiego, opłatę dzierżawy gruntu oraz przekazanie spłaty udziałów skarbu państwa w momencie pełnej prywatyzacji przedsiębiorstwa, ponieważ oryginały takich dokumentów nie są zgodnie z regułami obowiązującymi Xinhui Alida przechowywane dłużej niż przez 7 lat. Przedsiębiorstwo było natomiast w stanie dostarczyć poświadczenia tych transakcji ze źródeł podlegających audytowi; a zważywszy na długi czas, jaki upłynął od ich dokonania, braku oryginalnych potwierdzeń przelewów bankowych nie można uznać za okoliczność nietypową.

(18)

Rozważono wszystkie te przesłanki, jednak ostatecznie argumentację przemysłu wspólnotowego odrzucono z uwagi na brak dostatecznych dowodów, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji Komisji o traktowaniu przedsiębiorstwa na zasadach rynkowych.

(19)

Skonsultowano się z Komitetem Doradczym, a strony bezpośrednio zainteresowane zostały odpowiednio poinformowane. Najważniejsze argumenty przedstawione przez przemysł wspólnotowy zostały omówione powyżej.

4.   DUMPING

4.1.   Wartość normalna

4.1.1.   Metoda ustalania wartości normalnej

(20)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego najpierw zbadano, czy sprzedaż krajowa produktu podobnego niezależnym klientom przez producenta eksportującego była reprezentatywna, to jest, czy całkowita wielkość takiej sprzedaży równała się lub też przekraczała 5 % całkowitej wielkości odpowiadającej jej sprzedaży eksportowej do Wspólnoty. Z uwagi na brak sprzedaży przez Xinhui Alida na rynku krajowym w ODP wartość normalna została wyliczona zgodnie z art. 2 ust. 3, zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

4.1.2.   Określenie wartości normalnej

(21)

Wobec braku sprzedaży na rynku krajowym, wartość normalna została oszacowana na podstawie przepisów art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego poprzez zsumowanie poniesionych kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych („SG&A”) oraz średniego ważonego zysku ze średnimi kosztami produkcji notowanymi przez Xinhui Alida w ODP.

(22)

Zdaniem Xinhui Alida ponoszone przez nie koszty produkcji powinny być szacowane z uwzględnieniem różnicy w polityce amortyzacji tego przedsiębiorstwa w stosunku do British Polythene Industries plc („BPI”), jego spółki dominującej z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, z którą prowadzi ono skonsolidowaną księgowość. Xinhui Alida dostarcza dowodów na dostosowanie amortyzacji aktywów BPI przeprowadzone w ramach konsolidacji ksiąg, stwierdzając, że stopy amortyzacji stosowane w Chinach są uregulowane prawnie, co uniemożliwia pełne ujednolicenie polityki amortyzacji w ramach całego przedsiębiorstwa.

(23)

Teza ta została odrzucona, w części – ponieważ stan prawny w Chinach uległ zmianie w 2001 r. i stopy amortyzacji nie są już sztywno określone, a po części z uwagi na fakt, iż koszty produkcji przyjęte dla Xinhui Alida w ODP zaczerpnięto z prowadzonej przez przedsiębiorstwo ewidencji księgowej podlegającej audytowi, a nie z danych o kosztach dostosowanych w celu umożliwienia konsolidacji prowadzonej w Zjednoczonym Królestwie. Co więcej, przedmiotowe aktywa zostały również przeanalizowane; wykazano, że po upływie 10 lat były one w większości nadal w użyciu.

(24)

Xinhui Alida stwierdziło poza tym, że koszty surowców powinny być skorygowane przy uwzględnieniu faktu, iż część kwot przekazywanych dostawcy – Horneman Chemplas (Far East) Limited – była w rzeczywistości zapłatą na rzecz Venture Hong Kong, spółki holdingowej posiadanej wspólnie przez Horneman Chemplas oraz British Polythene Industries plc (BPI). Również ten argument został odrzucony. Po pierwsze, jakkolwiek Horneman Chemplas i Xinhui Alida są wzajemnie powiązane, cena oferowana przez Horneman Chemplas spółce Xinhui Alida była rozsądną ceną rynkową, zawierającą nieznaczny narzut pokrywający cenę zapłaconą przez firmę Horneman wraz z poniesionymi przez nią kosztami. Ponadto rzeczone kwoty nie były przekazywane przez spółkę Horneman bezpośrednio na rzecz Xinhui Alida, przykładowo w formie rabatu ilościowego lub not kredytowych, ale na rzecz Venture Hong Kong, które następnie przekazywało je Xinhui Alida w postaci zastrzyków kapitałowych i innych płatności. Z tego względu nie można ich uznać za normalne obniżki ceny udzielane nabywcy przez sprzedawcę.

(25)

Dane dotyczące kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz średniego ważonego zysku pochodziły od przedsiębiorstw działających w kraju analogicznym (opis – poniżej), które odpowiedziały na przesłany im kwestionariusz.

4.1.3.   Kraj analogiczny

(26)

Dane z kraju analogicznego zostały wykorzystane na potrzeby oszacowania wartości normalnej w przypadku Xinhui Alida, wobec braku sprzedaży na rynku krajowym, na podstawie przepisów art. 2 ust. 6 lit. c) rozporządzenia podstawowego. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wyznaczyła Malezję na kraj analogiczny, jednak żadne przedsiębiorstwo z tego kraju nie było gotowe podjąć współpracy w toku dochodzenia. Udało się natomiast pozyskać do współpracy trzy przedsiębiorstwa z Tajlandii, które mogły wykazać się sprzedażą na rynek krajowy. Średnie ważone koszty SG&A i zysk obliczono na podstawie otrzymanych od nich danych i zweryfikowano na miejscu, w ich zakładach.

4.2.   Cena eksportowa

(27)

W przypadku gdy prowadzona przez Xinhui Alida sprzedaż eksportowa była dokonywana bezpośrednio do niezależnych odbiorców we Wspólnocie, ceny eksportowe zostały ustalone na podstawie cen zapłaconych lub należnych za produkt objęty postępowaniem w ODP, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

(28)

Tymczasem w przypadku Xinhui Alida przeważająca większość sprzedaży była dokonana za pośrednictwem Horneman Chemplas, przedsiębiorstwa powiązanego w Hongkongu, w celu ostatecznej odsprzedaży we Wspólnocie lub też za pośrednictwem BPI, przedsiębiorstwa powiązanego w Zjednoczonym Królestwie, w celu sprzedaży ostatecznej we Wspólnocie. W odniesieniu do sprzedaży eksportowej do Wspólnoty cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, tj. na podstawie cen odsprzedaży faktycznie zapłaconych lub należnych od pierwszego niezależnego kupca we Wspólnocie, podczas ODP, skorygowanej o koszty poniesione od momentu przywozu towaru do chwili jego odsprzedaży i marżę zysku.

4.3.   Porównanie

(29)

Porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej zostało przeprowadzone na podstawie ceny ex factory i na takim samym poziomie handlu. W celu zapewnienia rzetelnego porównania uwzględniono, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, różnice w czynnikach, które – jak wykazano – miały wpływ na ceny i na porównywalność cen. Na tej podstawie w odpowiednich i uzasadnionych przypadkach dokonano dostosowania dotyczącego różnicy w poziomie upustów, rabatów, prowizji, kosztów transportu, ubezpieczenia, przeładunku, pakowania, kosztów kredytu, opłat bankowych oraz należności celnych.

(30)

Ponieważ powiązany importer w Zjednoczonym Królestwie pełni funkcję zbliżoną do roli przedstawiciela handlowego pracującego za zasadzie prowizji, w cenie eksportowej uwzględniono dostosowanie obejmujące prowizję, zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego. Poziom prowizji obliczono na podstawie bezpośrednich dowodów wskazujących na istnienie narzutu i kosztów sprzedaży wynikających z pełnienia tego rodzaju obowiązków.

4.4.   Margines dumpingu

(31)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego średnią ważoną wartości normalnej ze względu na rodzaj porównano ze średnią ważoną ceny eksportowej odpowiadającego rodzaju produktu objętego postępowaniem.

(32)

Margines dumpingu w przypadku Xinhui Alida, wyrażony jako odsetek ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wyniósł 4,3 %.

5.   TRWAŁY CHARAKTER ZMIAN OKOLICZNOŚCI

(33)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego zbadano również, czy zmianę okoliczności można uznać za trwałą.

(34)

Po pierwsze należy nadmienić, że przedsiębiorstwo było w stanie dowieść, że należy przyznać mu status podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych, dlatego też mogło skorzystać z naliczanego indywidualnie marginesu dumpingu. Podstawy, na jakich przyznano mu MET, należy uznać za trwałe, jako odnoszące się do długoterminowej struktury i modelu działalności przedsiębiorstwa. Po drugie, złożono zapytanie o informacje dotyczące ewolucji poszczególnych rodzajów produktu oraz wahań cen po upływie ODP, czyli od czerwca 2006 r. Przedsiębiorstwo dostarczyło dowody wykazujące, że ceny surowców wzrosły w drugiej połowie 2006 r., a następnie opadły ponownie przed końcem tego roku, utrzymując się jednak na poziomie wyższym od występującego w ciągu ODP. Zważywszy na stosowaną przez spółkę dominującą politykę cen transferowych między Xinhui Alida a spółką dominującą, jasne jest, że cena transferowa była stabilna w drugiej połowie 2006 r., podczas gdy ceny surowców poważnie wzrosły. BPI wykazała ponadto, że ceny odsprzedaży utrzymywały się w drugiej połowie 2006 r. na stałym poziomie, sprawiając, że margines dumpingu wyliczony dla ODP pozostawał wyraźnie odpowiedni do końca roku kalendarzowego 2006.

(35)

Zdaniem przedsiębiorstwa jego struktura sprzedaży – zarówno w ujęciu ilościowym, jak i pod kątem przeznaczenia – uległa trwałym zmianom od czasu okresu objętego pierwotnym dochodzeniem (od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r.).

(36)

Uzyskane w toku dochodzenia dowody wskazywały, że sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa – w tym również okoliczności, na podstawie których niniejszy przegląd został wszczęty – w przewidywalnej przyszłości najprawdopodobniej nie ulegną zmianom, które mogłyby wywrzeć wpływ na ustalenia poczynione w ramach bieżącego przeglądu. To zaś wskazywałoby na trwały charakter zaobserwowanych zmian, a co za tym idzie – samych wniosków z przeglądu.

6.   ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(37)

W świetle wyników dochodzenia uznaje się za stosowne zmienić stawkę cła antydumpingowego, jaka ma zastosowanie do przywozu produktu objętego postępowaniem przez Xinhui Alida, na 4,3 %.

7.   UJAWNIENIE INFORMACJI

(38)

Zainteresowane strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierza się zalecić zmianę rozporządzenia (WE) nr 1425/2006; umożliwiono im także przedstawienie swych uwag.

(39)

Przedsiębiorstwo podważyło ogłoszone ustalenia w punktach, w których odrzucone zostały proponowane przez nie korekty, a mianowicie sposób obliczania amortyzacji w Chinach, traktowanie zysków z kursu wymiany walut w Zjednoczonym Królestwie oraz domniemanego upustu przy zakupach surowca. Nie przedstawiło ono natomiast żadnych nowych dowodów na potwierdzenie swoich tez, tak więc zostały one ponownie odrzucone.

(40)

Przemysł wspólnotowy wniósł o dostarczenie dalszych informacji w sprawie sposobu obliczania skonstruowanej wartości normalnej na podstawie danych z Tajlandii, nie przedstawiając jednak żadnych przesłanek pozwalających na refutację czy też podważenie wykorzystanej kalkulacji lub przyjętej metody,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do tabeli w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1425/2006 wprowadza się zmiany poprzez dodanie poniższych informacji:

Kraj

Przedsiębiorstwo

Stawka cła (%)

Dodatkowy kod TARIC

Chińska Republika Ludowa

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Do tabeli zawartej w załączniku I rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 wprowadza się zmiany poprzez usunięcie poniższych informacji:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17).

(2)  Dz.U. L 270 z 29.9.2006, s. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1356/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 5).

(3)  Dz.U. C 54 z 9.3.2007, s. 5.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 250/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 251/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego (3), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze mięsa drobiowego.

(2)

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w trakcie pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. przekraczają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 533/2007 w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 1). Rozporządzenie (EWG) nr 2777/75 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, s. 17).

(3)  Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1.4.2008-30.6.2008

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Nie dotyczy: ilości wnioskowane są mniejsze od ilości dostępnych.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 252/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminą jaja kurzego i albuminą mleka (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj (4), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze jaj i albumin jaj.

(2)

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w trakcie pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. przekraczają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 539/2007 w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 1). Rozporządzenie (EWG) nr 2771/75 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 104. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305 z 19.12.1995, s. 49).

(3)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.03.2007, s. 17).

(4)  Dz.U. L 128 z 16.5.2007, s. 19.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1.4.2008-30.6.2008

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.

(2)  Nie dotyczy: ilości wnioskowane są mniejsze od ilości dostępnych.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 253/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe (3), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. złożono wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r., przewyższają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. złożono wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r., są w przypadku niektórych kontyngentów mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1385/2007 stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu trwającego od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2008 r., są określone w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). Rozporządzenie (EWG) nr 2777/75 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3)  Dz.U. L 309 z 27.11.2007, str. 47.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 254/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów sektora mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela (3), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. złożono wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r., przewyższają w przypadku niektórych kontyngentów ilości dostępne (dla pozwoleń dotyczących kontyngentu o numerze porządkowym 09.4092). Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. złożono wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. są w przypadku niektórych kontyngentów mniejsze niż ilości dostępne (dla pozwoleń dotyczących kontyngentu o numerze porządkowym 09.4091). Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków, i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1384/2007 stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu trwającego od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2008 r., są określone w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). Rozporządzenie (EWG) nr 2777/75 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3)  Dz.U. L 309 z 27.11.2007, str. 40.


ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

Współczynnik przydziału dla wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 255/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów sektora mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji (2), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów mięsa drobiowego.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. złożono wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r., są mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4103 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1383/2007, i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym do dnia 1 lipca do dnia 30 września 2008 r., wynoszą 500 000 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). Rozporządzenie (EWG) nr 2777/75 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 309 z 27.11.2007, str. 34.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 256/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsa drobiowego pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na kiełbasy i niektóre produkty mięsne pochodzące ze Szwajcarii (2), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1399/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów mięsnych.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. złożono wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r., są mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4180 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1399/2007 i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym do dnia 1 lipca do dnia 30 września 2008 r., wynoszą 935 000 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). Rozporządzenie (EWG) nr 2759/75 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 311 z 29.11.2007, str. 7.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 257/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (2), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów sektora wieprzowiny.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2008 r. złożono wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r., są mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4046 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1382/2007, i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym do dnia 1 lipca do dnia 30 września 2008 r., wynoszą 3 500 000 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). Rozporządzenie (EWG) nr 2759/75 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 309 z 27.11.2007, str. 28.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 258/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1109/2007 (3). Te ceny i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 211/2008 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007 w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 318/2006 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 października 2008 r.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1568/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 62).

(3)  Dz.U. L 253 z 28.9.2007, s. 5.

(4)  Dz.U. L 65 z 8.3.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 95 mające zastosowanie od dnia 19 marca 2008 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 259/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42 pkt 8b,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 44a rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), dalej zwanych funduszami, oraz kwot otrzymanych przez każdego beneficjenta w ramach każdego z tych funduszy.

(2)

Celem tej publikacji, która powinna być zgodna z informacjami, jakimi dysponują agencje płatnicze w swoich księgach i rejestrach, i która powinna dotyczyć jedynie płatności otrzymanych w poprzednim roku budżetowym, jest zwiększenie przejrzystości wykorzystania funduszy oraz poprawa należytego zarządzania finansami. Z tego względu informacje powinny być podane do informacji publicznej w sposób jasny, zharmonizowany i umożliwiający ich przeszukiwanie do dnia 30 kwietnia. W odniesieniu do wydatków EFRROW poniesionych między dniem 1 stycznia a dniem 15 października 2007 r. należy ustalić oddzielną datę publikacji.

(3)

Należy zatem określić minimalne wymogi dotyczące treści publikacji. Wymogi te nie powinny przekraczać niezbędnego minimum koniecznego do realizacji założonych celów w demokratycznym społeczeństwie.

(4)

Informacje powinny zostać opublikowane w Internecie w formie wyszukiwarki, co stanowiłoby gwarancję, że ogół społeczeństwa będzie miał do nich dostęp. Wyszukiwarka powinna umożliwiać przeszukiwanie danych w oparciu o określone kryteria, a rezultaty wyszukiwania powinny być przedstawiane w łatwo dostępnej formie.

(5)

Publikacja informacji na temat beneficjentów powinna mieć miejsce jak najszybciej po zamknięciu roku budżetowego, aby zapewnić przejrzystość w relacjach ze społeczeństwem. Jednocześnie państwa członkowskie powinny mieć wystarczająco dużo czasu na wykonanie niezbędnej pracy. W związku z tym, że cel przejrzystości nie wymaga, aby informacje były dostępne przez czas nieokreślony, należy określić rozsądny okres, w którego trakcie opublikowane dane będą ogólnie dostępne.

(6)

Udostępnienie tych informacji do publicznej wiadomości zwiększa przejrzystość wykorzystania środków wspólnotowych w ramach wspólnej polityki rolnej oraz jakość finansowego zarządzania wspomnianymi funduszami, w szczególności przez wzmocnienie publicznej kontroli wykorzystanych środków finansowych. Przez wzgląd na nadrzędną wagę wyznaczonych celów uzasadnione jest, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i wymogu ochrony danych osobowych, przyjęcie przepisu przewidującego podanie do wiadomości ogólnej stosownych informacji, ponieważ nie wykracza on poza to, co jest konieczne w społeczeństwie demokratycznym do zapobiegania nieprawidłowościom.

(7)

W celu spełnienia wymagań dotyczących ochrony danych osobowych beneficjenci funduszy powinni być uprzednio poinformowani o możliwości publikacji ich danych. Beneficjentów należy informować za pośrednictwem formularzy wniosku o pomoc lub w momencie zbierania danych w inny sposób. Ponadto beneficjentów należy informować o ich prawach zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2) oraz o procedurach umożliwiających skorzystanie z tych praw. W odniesieniu do wydatków poniesionych w latach budżetowych 2007 i 2008 poinformowanie beneficjentów nie było możliwe w momencie zbierania ich danych osobowych, należy zatem poinformować ich w rozsądnym terminie przed opublikowaniem danych.

(8)

W celu zachowania zasady przejrzystości, beneficjentów funduszy należy również poinformować, że dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot ich dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich. Informacje te należy przekazać jednocześnie z informacjami dotyczącymi publikacji i praw podmiotowych.

(9)

Aby ułatwić społeczeństwu dostęp do opublikowanych danych, Komisja powinna utworzyć wspólnotową stronę internetową zawierającą linki do stron internetowych w poszczególnych państwach członkowskich, na których znajdują się opublikowane dane. Z uwagi na różnice w strukturze organizacyjnej państwa członkowskie powinny same zadecydować o tym, który organ jest odpowiedzialny za stworzenie i aktualizowanie ich strony internetowej oraz publikowanie danych.

(10)

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1437/2007 stanowi, że art. 44a rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 dodany rozporządzeniem (WE) nr 1437/2007 stosuje się w odniesieniu do wydatków EFRG poniesionych od dnia 16 października 2007 r. i wydatków EFRROW poniesionych od dnia 1 stycznia 2007 r.; przepisy wykonawcze należy zatem stosować w tym samym okresie.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Treść publikacji

1.   W publikacji, o której mowa w art. 44a rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, zawarte są następujące informacje:

a)

imię i nazwisko, jeśli beneficjentem jest osoba fizyczna;

b)

pełna nazwa oficjalna w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba prawna;

c)

pełna nazwa stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo uznana, w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie osób fizycznych lub prawnych niebędące odrębną osobą prawną;

d)

gmina, na której terenie beneficjent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz o ile to możliwe, kod pocztowy lub jego część pozwalająca na identyfikację gminy;

e)

w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, dalej zwanego EFRG, kwota płatności bezpośrednich w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jaką każdy beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym;

f)

w odniesieniu do EFRG kwota płatności innych niż te, o których mowa w lit. e), które beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym;

g)

w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dalej zwanego EFRROW, całkowita kwota finansowania publicznego, jaką każdy beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym, obejmująca wkład wspólnotowy i krajowy;

h)

suma kwot określonych w lit. e), f) i g) otrzymana przez każdego beneficjenta w danym roku budżetowym;

i)

waluta tych kwot.

2.   Państwa członkowskie mogą opublikować informacje bardziej szczegółowe niż te przewidziane w ust. 1.

Artykuł 2

Forma publikacji

Informacje określone w art. 1 są udostępniane na stronie internetowej, po jednej na każde państwo członkowskie, pod postacią wyszukiwarki umożliwiającej użytkownikom przeszukiwanie danych w oparciu o kryteria takie jak nazwa beneficjenta, gmina, otrzymane kwoty określone w lit. e), f), g) i h) art. 1 lub ich kombinację, oraz wyodrębnienie odpowiednich informacji w formie pojedynczego zestawu danych.

Artykuł 3

Data publikacji

1.   Informacje, o których mowa w art. 1, są publikowane co roku do dnia 30 kwietnia w odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego.

2.   W odniesieniu do wydatków EFRROW poniesionych między dniem 1 stycznia a dniem 15 października 2007 r. informacje zostaną opublikowane do dnia 30 września 2008 r., pod warunkiem że EFRROW zwróci odnośne kwoty państwu członkowskiemu przed upływem tej daty. W innym wypadku informacje te zostaną opublikowane razem z informacjami dotyczącymi roku budżetowego 2008.

3.   Informacje są dostępne na stronie internetowej przez dwa lata od daty ich początkowej publikacji.

Artykuł 4

Informowanie beneficjentów

1.   Państwa członkowskie informują beneficjentów o tym, że ich dane będą publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 oraz niniejszym rozporządzeniem, oraz informują ich o możliwości przetwarzania danych przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot.

2.   W przypadku danych osobowych informacje określone w ust. 1 są dostarczane zgodnie z wymaganiami dyrektywy 95/46/WE, a beneficjenci są informowani o swoich prawach jako podmiot danych na mocy tej dyrektywy oraz o procedurach umożliwiających skorzystanie z tych praw.

3.   Informacje określone w ust. 1 i 2 są przekazywane beneficjentom za pośrednictwem formularzy wniosków o dofinansowanie z funduszy EFRG i EFRROW lub w momencie zbierania danych

W drodze odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego, w odniesieniu do danych dotyczących płatności otrzymanych w latach budżetowych 2007 i 2008 informacje należy dostarczyć co najmniej cztery tygodnie przed datą ich publikacji.

Artykuł 5

Współpraca Komisji z państwami członkowskimi

1.   Komisja pod swoim centralnym adresem internetowym tworzy wspólnotową stronę internetową zawierającą linki do stron internetowych państw członkowskich i dba o jej aktualizację. Komisja uaktualnia linki internetowe zgodnie z informacjami przesyłanymi przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przesyłają Komisji adresy swoich stron internetowych, gdy tylko zostaną one utworzone, oraz informacje o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na dostęp do nich ze wspólnotowej strony internetowej.

3.   Państwa członkowskie wyznaczają organ odpowiedzialny za stworzenie i uaktualnianie odpowiedniej strony internetowej zgodnie z przepisami art. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji nazwę i dane teleadresowe tego organu.

Artykuł 6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ma ono zastosowanie do wydatków EFRG poniesionych od dnia 16 października 2007 r. i do wydatków EFRROW poniesionych od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1437/2007 (Dz.U. L 322 z 7.12.2007, s. 1).

(2)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 260/2008

z dnia 18 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załącznika VII zawierającego wykaz kombinacji substancji czynnej/produktu objętych odstępstwem odnośnie do zastosowania fumigantów do produktów po zbiorach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności art. 18 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre państwa członkowskie zwróciły uwagę Komisji na potrzebę odstępstwa od najwyższych dopuszczalnych poziomów ustalonych w załącznikach II i III, określając uprawy i pestycydy, dla których potrzebne jest odstępstwo. Odstępstwo takie pozwoliłoby państwom członkowskim zatwierdzić, w odniesieniu do zastosowania fumigantów do produktów po zbiorach na ich własnym obszarze, dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych, które przekraczają limity określone w tych załącznikach w celu zapobieżenia zakłóceniu w handlu składowanymi produktami, w odniesieniu do których zastosowano po zbiorach fumiganty.

(2)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 jako załącznik VII.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 178/2006 (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VII

Kombinacje substancji czynnej/produktu, o których mowa w art. 18 ust. 3

Substancja czynna

Produkt w załączniku I

(numer kodu)

Fosforowodór

Owoce (0100000), Warzywa (0200000), Nasiona roślin strączkowych (0300000), Nasiona i owoce oleiste (0400000), Zboża (0500000), Herbata, kawa, napary ziołowe i kakao (0600000), Przyprawy (0800000).

Fosforek glinu

Owoce (0100000), Warzywa (0200000), Nasiona roślin strączkowych (0300000), Nasiona i owoce oleiste (0400000), Zboża (0500000), Herbata, kawa, napary ziołowe i kakao (0600000), Przyprawy (0800000).

Fosforek magnezu

Owoce (0100000), Warzywa (0200000), Nasiona roślin strączkowych (0300000), Nasiona i owoce oleiste (0400000), Zboża (0500000), Herbata, kawa, napary ziołowe i kakao (0600000), Przyprawy (0800000).

Fluorek sulfurylu

Owoce (0100000), Zboża (0500000)”


DYREKTYWY

19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/33


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/10/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie do tego aktu nowych, innych niż istotne elementów.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2004/39/WE w celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy. Środki te mają na celu objaśnienie definicji lub zmianę zakresu wyłączeń przewidzianych w tej dyrektywie, uzupełnienie lub zastąpienie przepisów tej dyrektywy dotyczących wymogów organizacyjnych lub warunków działalności, obowiązujących przedsiębiorstwa inwestycyjne lub instytucje kredytowe, jak również dodanie szczegółowych specyfikacji wymogów przejrzystości dotyczących instrumentów przed ich wprowadzeniem do obrotu, obowiązujących różne podmioty uczestniczące w zawieraniu transakcji na podstawie tej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/39/WE poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2004/39/WE ustanawia ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów przyjętych w drodze współdecyzji i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie tych aktów prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2004/39/WE powinien zostać skreślony.

(6)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na Komisję są właściwe i czy gwarantują zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2004/39/WE.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2004/39/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetowej, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2004/39/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

2)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 pkt 2 skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w niniejszym artykule, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

3)

w art. 13 ust. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

4)

w art. 15 ust. 3 akapit drugi i trzeci, wyrażenie „zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2” zastępuje się wyrażeniem „zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 64 ust. 3.”;

5)

w art. 18 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

6)

w art. 19 ust. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

7)

w art. 21 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

8)

w art. 22 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

9)

w art. 24 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

10)

w art. 25 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez dodanie do niej nowych elementów, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

11)

w art. 27 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

12)

w art. 28 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

13)

w art. 29 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

14)

w art. 30 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pierwszym akapicie skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

15)

w art. 40 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

16)

w art. 44 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez dodanie do niej nowych elementów, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

17)

w art. 45 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

18)

w art. 56 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 64 ust. 2”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 64 ust. 2.”;

19)

w art. 58 ust. 4 wyrażenie „zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2” zastępuje się wyrażeniem „zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 64 ust. 3.”;

20)

w art. 64 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.”;

c)

dodaje się następujący ustęp:

„4.   Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania tych uprawnień. W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza konieczność wniesienia przez Komisję zmian do obowiązującej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie zmian, towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia wykonawcze.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(4)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/44/WE (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 1).

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/37


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/11/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 i 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie do aktu nowych, innych niż istotne elementów.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2003/71/WE w celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy. Środki te mają na celu dostosowanie definicji i uzupełnienie lub zastąpienie przepisów dyrektywy 2003/71/WE poprzez szczegółowe określenie formy i treści prospektu emisyjnego. Ponieważ środki te mają ogólny zasięg i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów dyrektywy 2003/71/WE poprzez dodanie do niej nowych innych niż istotne elementów, należy przyjąć je zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2003/71/WE ustanawia ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W oświadczeniu dotyczącym decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów przyjętych w drodze współdecyzji, i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie tych aktów prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2003/71/WE powinien zostać uchylony.

(6)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na Komisję są właściwe i czy gwarantują zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2003/71/WE.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2003/71/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetowej, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2003/71/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 4, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 8 oraz art. 15 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24 ust. 2”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 2a.”;

2)

art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Aby zapewnić jednolite stosowanie niniejszej dyrektywy Komisja przyjmuje środki wykonawcze mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów równoważności w oparciu o wymogi określone w art. 5 i 7. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 2a.

Na podstawie powyższych kryteriów, Komisja może przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 24 ust. 2, środki wykonawcze stanowiące, że państwo trzecie zapewnia równoważność prospektów emisyjnych sporządzonych w tym państwie z niniejszą dyrektywą, na podstawie jego prawa krajowego lub praktyki albo procedur opartych na międzynarodowych standardach ustalonych przez organizacje międzynarodowe, łącznie ze standardami udostępniania IOSCO.”;

3)

w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

ustępy 3 i 4 zastępuje się następującym tekstem:

„3.   Do 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania tych uprawnień. W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza konieczność zaproponowania przez Komisję zmian do obowiązującej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie zmian, towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia wykonawcze.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(4)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/39


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/12/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym, mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowanie do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowania załącznika III i do przyjęcia i przeglądu szczegółowych zasad dotyczących wywozu oraz etykietowania baterii i akumulatorów. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/66/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

W związku z tym dyrektywa 2006/66/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzane w dyrektywie 2006/66/WE na mocy niniejszej dyrektywy mają charakter techniczny i dotyczą jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2006/66/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W celu zmierzenia się z trudnościami, jakie stoją przed państwami członkowskimi przy spełnianiu wymogów ust. 2, w wyniku szczególnych warunków krajowych można ustanowić przepisy przejściowe zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 24 ust. 2.

Należy ustanowić wspólną metodykę obliczania rocznej sprzedaży przenośnych baterii i akumulatorów użytkownikom końcowym do dnia 26 września 2007 r. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

2)

w art. 12 ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„6.   Załącznik III może być dostosowywany lub uzupełniany w celu uwzględnienia postępu technicznego lub naukowego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

3)

artykuł 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Należy ustanowić szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego artykułu, a w szczególności kryteria oceny równoważnych warunków, o których mowa w ust. 2. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

4)

artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Rejestracja

Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy producent został zarejestrowany. Do rejestracji stosuje się te same wymagania proceduralne w każdym państwie członkowskim. Takie wymagania dotyczące rejestracji, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, ustanawia się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

5)

w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby pojemność wszystkich przenośnych baterii i akumulatorów samochodowych była na nich oznaczona w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny do dnia 26 września 2009 r. Szczegółowe zasady wdrożenia tego wymogu, w tym zharmonizowane metody określania pojemności i odpowiedniego stosowania, ustanawia się nie później niż do dnia 26 marca 2009 r. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

b)

ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Możliwe jest udzielenie zwolnień od wymogów etykietowania przewidzianych w niniejszym artykule. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24 ust. 3.”;

6)

artykuł 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 175 z 27.7.2007, s. 57.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r.

(3)  Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/41


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/13/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

uchylająca dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

We wspólnotowej polityce dotyczącej lepszych uregulowań prawnych podkreśla się znaczenie uproszczenia przepisów krajowych i wspólnotowych jako istotnego elementu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz realizacji celów strategii lizbońskiej.

(2)

Metoda oceny zgodności określona w dyrektywie Rady 84/539/EWG (3) przestała być konieczna dla celów rynku wewnętrznego i handlu z państwami trzecimi.

(3)

Funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz ochronę użytkowników i zwierząt można zapewnić w lepszy sposób przy pomocy innych przepisów wspólnotowych.

(4)

Dyrektywa 84/539/EWG powinna zatem zostać uchylona.

(5)

Uchylenie dyrektywy 84/539/EWG oznacza, że po dniu 31 grudnia 2008 r. wzór znaku zgodności zamieszczony w załączniku III tej dyrektywy przestanie być stosowany, a odpowiednie krajowe środki wykonawcze będą musiały zostać odpowiednio uchylone,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywę 84/539/EWG uchyla się ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 grudnia 2008 r. Niezwłocznie przekazują one Komisji treść tych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy nimi i niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. LENARČIČ


(1)  Opinia z dnia 16 stycznia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r.

(3)  Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 179. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 36).


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/42


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/18/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w szczególności jego art. 47 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 85/611/EWG (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512//WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków wykonawczych o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez skreślenie niektórych z tych elementów lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą mogła być stosowana do obowiązujących już aktów przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 85/611/EWG poprzez wprowadzenie zmian technicznych wyjaśniających definicje w celu zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy w całej Wspólnocie oraz dostosowania terminologii oraz definicji do późniejszych aktów w sprawie UCITS i spraw pokrewnych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 85/611/EWG, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 85/611/EWG powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do dyrektywy 85/611/EWG są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetu, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

Artykuły 53a i 53b dyrektywy 85/611/EWG otrzymują brzmienie:

„Artykuł 53a

Komisja przyjmuje zmiany techniczne do niniejszej dyrektywy w następujących obszarach:

a)

wyjaśnianie definicji w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy w całej Wspólnocie;

b)

dostosowywanie terminologii i formułowanie definicji stosownie do kolejnych aktów dotyczących UCITS i spraw pokrewnych.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 53b ust. 2.

Artykuł 53b

1.   Komisja jest wspierana przez Europejski Komitet Papierów Wartościowych ustanowiony decyzją Komisji 2001/528/WE (6).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 375 z 31.12.1985, s. 3. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, s. 9).

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

(6)  Dz.U. L 191 z 13.7.2001, s. 45. Decyzja zmieniona decyzją 2004/8/WE (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 33).”.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/44


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/19/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 i art. 55,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/83/WE (3) Parlamentu Europejskiego i Rady przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych elementów innych niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2002/83/WE w celu uwzględnienia technicznego rozwoju sektora ubezpieczeniowego lub rynków finansowych oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy. Środki te mają na celu dostosowanie elementów kwalifikujących się do marginesu wypłacalności; rozszerzenie wykazu form prawnych; zmianę wykazu grup ubezpieczeń lub dostosowanie terminologii stosowanej w takim wykazie; doprecyzowanie lub dostosowanie pozycji wchodzących w skład marginesu wypłacalności; zmianę wykazu aktywów akceptowalnych jako pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i zasad rozmieszczania inwestycji; zmianę poziomu złagodzenia zasad dopasowania aktywów; wyjaśnienie definicji i wprowadzenie koniecznych dostosowań technicznych do zasad ustalania maksymalnych stóp procentowych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/83/WE, należy je przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2002/83/WE.

(6)

Ponieważ zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2002/83/WE, są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2002/83/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 64 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Następujące dostosowania techniczne, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 65 ust. 2.”;

2)

w art. 65 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

skreśla się ust. 3.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, str. 45.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/44/WE (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 1).

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/46


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/20/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze i trzecie oraz art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512//WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez skreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączona z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te należy odpowiednio dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2005/60/WE w celu uwzględnienia technicznego rozwoju w zakresie zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy. W szczególności środki te mają na celu wyjaśnienie technicznych aspektów niektórych definicji zawartych w dyrektywie 2005/60/WE, określenie kryteriów technicznych oceny, czy w określonych sytuacjach istnieje niskie czy wysokie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, czy uzasadnione jest niestosowanie tej dyrektywy wobec osób prowadzących działalność finansową w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, jak również dostosowanie kwot, o których mowa w tej dyrektywie przy uwzględnieniu prawodawstwa wspólnotowego, rozwoju gospodarczego oraz zmian norm międzynarodowych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2005/60/WE, między innymi poprzez uzupełnienie jej nowymi elementami innymi niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2005/60/WE przewiduje ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego w zakresie kontroli wykonania aktów przyjętych w drodze współdecyzji i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie tych przepisów w aktach prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2005/60/WE powinien zostać skreślony.

(6)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na Komisję są właściwe i czy gwarantują zarówno skuteczność jak i demokratyczną odpowiedzialność.

(7)

Dyrektywa 2005/60/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2005/60/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetowej, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2005/60/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 40 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 41 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 41 ust. 2a.”;

2)

w art. 40 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą określoną w art. 41 ust. 2”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 41 ust. 2a.”;

3)

w art. 41 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

ust. 3 i 4 zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„3.   Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie co najmniej co trzy lata Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat funkcjonowania tych uprawnień. W sprawozdaniu tym badana jest w szczególności konieczność zaproponowania przez Komisję poprawek do niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczna jest poprawka, towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia wykonawcze.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(4)  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/64/WE (Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1).

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/48


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/21/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/675/EWG ustanawiającą Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 91/675/EWG (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych elementów innych niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączona z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Środki konieczne dla wykonania dyrektyw dotyczących ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, bezpośrednich ubezpieczeń na życie, reasekuracji i emerytur pracowniczych powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją 1999/468/WE. Jeśli środki te mają zasięg ogólny, a ich celem jest zmiana elementów innych niż istotne tych dyrektyw, między innymi poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, powinny one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 91/675/EWG powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do dyrektywy 91/675/EWG są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

Do dyrektywy 91/675/EWG wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

1)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

W przypadku odesłania do niniejszego artykułu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE (6), z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

W przypadku odesłania do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(3)  Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, s. 9).

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

(6)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).”;


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/50


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/22/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 i 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez skreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych elementów innych niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych, przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2004/109/WE w celu wyjaśnienia technicznych aspektów niektórych definicji zawartych w tej dyrektywie, zwłaszcza takich jak: maksymalna długość zwykłego krótkiego cyklu rozliczeniowego, kalendarz dni sesyjnych, okoliczności, w których dana osoba powinna była się dowiedzieć o nabyciu lub zbyciu praw głosu, a także warunki niezależności, których mają przestrzegać animatorzy rynku i spółki zarządzające; w celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych; w celu sprecyzowania charakteru przeglądów prowadzonych przez biegłych rewidentów i określenia minimalnej zawartości skróconego zbioru sprawozdań finansowych; w celu dalszego dopracowania procedur zgłaszania i ujawniania większościowych pakietów akcji oraz procedur składania regulowanych informacji właściwemu organowi w macierzystym państwie członkowskim emitenta; w celu określenia minimalnych standardów rozpowszechniania informacji regulowanych oraz opracowania mechanizmów przechowywania informacji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/109/WE poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2004/109/WE ustanawia ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów przyjętych w ramach procedury współdecyzji, i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie tych przepisów w aktach prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Po wprowadzeniu procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2004/109/WE powinien zostać skreślony.

(6)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na Komisję są właściwe i czy zapewniają zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.

(7)

Dyrektywa 2004/109/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2004/109/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2004/109/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 Komisja, zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 27 ust. 2 i 2a, przyjmuje środki wykonawcze dotyczące definicji określonych w ust. 1.

Komisja w szczególności:

a)

ustanawia, do celów ust. 1 lit. i) ppkt (ii), środki proceduralne, zgodnie z którymi emitent może dokonać wyboru macierzystego państwa członkowskiego;

b)

dostosowuje odpowiednio do potrzeb wyboru macierzystego państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1 lit. i) ppkt (ii), trzyletni okres związany z zapisem działalności emitenta w świetle nowych wymagań wynikających z przepisów prawa wspólnotowego dotyczących dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym; oraz

c)

ustanawia, do celów ust. 1 lit. l), orientacyjny wykaz środków, których nie można uważać za środki elektroniczne, uwzględniając tym samym załącznik V do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego (7), zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 27 ust. 2.

Środki, o których mowa w akapicie drugim lit. a) i b), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.

2)

w art. 5 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2,”;

b)

akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Środki, o których mowa w lit. a) przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 27 ust. 2. Środki, o których mowa w lit. b) i c), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.

Komisja może również, w razie potrzeby, dostosować pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

3)

artykuł 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Komisja przyjmuje środki wykonawcze w celu uwzględnienia technicznego rozwoju rynków finansowych oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania ust. 2, 4 i 5. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.

Komisja, określa maksymalną długość »krótkiego cyklu rozliczeniowego«, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, jak również odpowiednie mechanizmy sprawowania kontroli przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.

Ponadto Komisja może opracować wykaz zdarzeń, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 27 ust. 2.”;

4)

w art. 12 ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2,”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

5)

w art. 13 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2,”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

6)

w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 4 i art. 18 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2,”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

7)

w art. 19 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2,”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

8)

w art. 21 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w akapicie pierwszym skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2,”;

b)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, drugim i trzecim, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

9)

w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

„W związku z akapitem pierwszym pkt (ii) Komisja przyjmuje również środki wykonawcze w odniesieniu do oceny standardów, które dotyczą emitentów z więcej niż jednego kraju. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„W związku z poprzednim akapitem Komisja przyjmuje również środki wykonawcze mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów równoważności w odniesieniu do standardów rachunkowości, które dotyczą emitentów z więcej niż jednego kraju. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

b)

w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

skreśla się wyrazy„, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 2,”;

(ii)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

c)

w ust. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego Komisja przyjmuje również środki wykonawcze mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów równoważności. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 2a.”;

10)

w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.   Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania tych uprawnień. W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza konieczność wniesienia przez Komisję zmian do niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie zmian, towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia wykonawcze.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(4)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

(7)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/96/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 81).”;


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/54


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/23/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512//WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie do aktu nowych, innych niż istotne elementów.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE w celu uwzględnienia między innymi technicznego rozwoju rynków finansowych i w celu zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy. Środki te mają na celu wyjaśnienie definicji, dostosowanie przepisów tej dyrektywy poprzez dostosowania techniczne dotyczące funduszy własnych, organizacji, obliczania oraz oceny ryzyka i ekspozycji, jak również kategorii firm inwestycyjnych objętych tą dyrektywą. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/49/WE, należy je przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2006/49/WE ustanawia ograniczenie czasowe dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W oświadczeniu w sprawie decyzji 2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów przyjętych w drodze współdecyzji, i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie tych aktów prawnych, które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie 2006/49/WE powinien zostać uchylony.

(6)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na Komisję są właściwe i czy gwarantują zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2006/49/WE.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2006/49/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetowej, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2006/49/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 41 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42 ust. 2”;

b)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Środki, o których mowa w ust. 1, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 42 ust. 2.”;

2)

w art. 42 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b)

ustępy 3 i 4 zastępuje się ustępem w brzmieniu:

„3.   Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania tych uprawnień. W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza konieczność wniesienia przez Komisję zmian do obowiązującej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie zmian, towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia wykonawcze.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.

(2)  Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.

(4)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 201.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Komisja

19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/56


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programu zwalczania przedstawionego przez niektóre państwa członkowskie

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1004)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/233/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zwłaszcza jej art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 dyrektywy 64/432/EWG stanowi, że państwo członkowskie posiadające obowiązkowy krajowy program zwalczania jednej z chorób zakaźnych wymienionych w załączniku E (II) do tej dyrektywy może przedłożyć ten program Komisji do zatwierdzenia. Artykuł ten definiuje także dodatkowe gwarancje, które mogą być wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym.

(2)

Decyzja Komisji 2004/558/WE z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez niektóre państwa członkowskie (2) zatwierdza programy kontroli i zwalczania zakażenia bydlęcym wirusem opryszczki typu 1 („BHV1”) przedstawione przez państwa członkowskie wymienione w załączniku I do tej decyzji, dla regionów wymienionych we wspominanym załączniku, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie BHV1 zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG.

(3)

Republika Czeska przedstawiła program mający na celu zwalczenie infekcji BHV1 na całym terenie tego państwa członkowskiego. Program ten spełnia kryteria określone w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W programie tym określone są również zasady przemieszczania bydła w obrębie kraju, które są równoważne z zasadami wdrożonymi uprzednio w niektórych państwach członkowskich lub w ich regionach i które to zasady pomogły skutecznie zwalczyć chorobę w tych państwach członkowskich lub ich regionach.

(4)

Należy zatwierdzić program przedstawiony przez Republikę Czeską oraz dodatkowe gwarancje przedstawione zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG.

(5)

Należy zatem zmienić odpowiednio załącznik I do decyzji 2004/558/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 2004/558/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 17 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

(2)  Dz.U. L 249 z 23.7.2004, s. 20 Decyzja zmieniona decyzją 2007/584/WE (Dz.U. L 219 z 24.8.2007, s. 37).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie

Regiony państw członkowskich, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG

Republika Czeska

Wszystkie regiony

Niemcy

Wszystkie regiony z wyjątkiem Regierungsbezirke Oberpfalz i Oberfranken w kraju związkowym Bawaria.

Włochy

Region autonomiczny Friuli-Wenecja Julijska.

Autonomiczna Prowincja Trento”


19.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/58


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 marca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 974)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/234/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności załącznik D pkt I część E do niej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik D do dyrektywy 64/432/EWG stanowi, że dane państwo członkowskie lub część państwa członkowskiego można oficjalnie uznać, w odniesieniu do pogłowia bydła, za wolne od enzootycznej białaczki bydła pod warunkiem spełnienia warunków wymienionych w tej dyrektywie.

(2)

Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła są określone w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (2).

(3)

Polska przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą na spełnienie odpowiednich warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG, w odniesieniu do 14 regionów administracyjnych (powiatów) w ramach nadrzędnych jednostek administracyjnych (województw) – kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i małopolskiego, w celu uznania tych regionów za regiony Polski oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

(4)

W następstwie oceny tej dokumentacji przedmiotowe regiony (powiaty) w Polsce powinny zostać uznane za regiony państwa członkowskiego oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/467/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik III do decyzji 2003/467/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

(2)  Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/97/WE (Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 25).


ZAŁĄCZNIK

W rozdziale 2 załącznika III do decyzji 2003/467/WE akapit drugi, dotyczący Polski, otrzymuje następujące brzmienie:

„W Polsce:

Województwo dolnośląskie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Województwo lubelskie

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Województwo łódzkie

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Województwo małopolskie

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Województwo opolskie

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Województwo podkarpackie

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Województwo śląskie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Województwo świętokrzyskie

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Województwo wielkopolskie

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.”