ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 59

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
4 marca 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

10

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/180/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

12

 

 

2008/181/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

15

 

 

2008/183/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

17

 

 

2008/184/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

18

 

 

Komisja

 

 

2008/185/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) ( 1 )

19

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

31

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 195/2008

z dnia 3 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i art. 301,

uwzględniając wspólne stanowisko 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1483 (2003) art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem (2) przewiduje szczególne uregulowania dotyczące płatności za ropę naftową, produkty ropopochodne i gaz ziemny wywiezione z Iraku, natomiast art. 10 tego rozporządzenia przewiduje szczególne uregulowania dotyczące zwolnienia niektórych aktywów Iraku z postępowań sądowych. Szczególne uregulowania dotyczące płatności obowiązują nadal, natomiast szczególne uregulowania dotyczące zwolnień obowiązywały do 31 grudnia 2007 r.

(2)

Rezolucja RB ONZ 1790 (2007) oraz wspólne stanowisko 2008/186/WPZiB przewidują, że wspomniane szczególne uregulowania powinny obowiązywać do 31 grudnia 2008 r. Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 1210/2003.

(3)

Wskazane jest również dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 do ostatnich zmian praktyki dotyczącej sankcji, które to zmiany odnoszą się wyznaczania właściwych organów, odpowiedzialności za naruszenia i jurysdykcji. Do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie.

(4)

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie to powinno wejść w życie bezzwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1210/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Wszystkie wpływy ze sprzedaży ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego wywiezionych z Iraku wymienionych w załączniku I od dnia 22 maja 2003 r. zasilają Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku, zgodnie z warunkami przedstawionymi w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1483 (2003), w szczególności w jej pkt 20 i 21.”.

2)

Dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Zakaz, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i ust. 4, nie skutkuje odpowiedzialnością prawną zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych lub podmiotów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać ten zakaz.”.

3)

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

1.   W drodze odstępstwa od art. 4 właściwe organy wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą zezwolić na uwolnienie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie następujące warunki:

a)

fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem 22 maja 2003 r. lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą;

b)

fundusze lub zasoby gospodarcze będą wykorzystywane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych regulujących prawa osób zgłaszających takie roszczenia;

c)

zaspokojenie roszczenia nie jest sprzeczne z rozporządzeniem (EWG) nr 3541/92; oraz

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym w danym państwie członkowskim.

2.   We wszystkich innych okolicznościach fundusze, zasoby gospodarcze i wpływy z zasobów gospodarczych zamrożone na mocy art. 4 zostają odmrożone wyłącznie w celu ich przekazania do Funduszu Rozwoju na rzecz Iraku prowadzonego przez Bank Centralny Iraku zgodnie z warunkami przedstawionymi w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1483 (2003).”.

4)

Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

1.   Zabrania się umyślnego i świadomego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście w sposób bezpośredni lub pośredni art. 4, lub wspierania transakcji, o których mowa w art. 2 i 3.

2.   Wszelkie informacje o obejściu przepisów niniejszego rozporządzenia obecnie lub w przeszłości należy zgłaszać właściwym organom wskazanym na stronach internetowych wymienionych w załączniku V oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów, Komisji.”.

5)

Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

1.   Bez uszczerbku dla odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz dla przepisów art. 284 Traktatu osoby fizyczne i prawne, podmioty oraz organy:

a)

przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak dane dotyczące zamrożonych zgodnie z art. 4 rachunków i kwot, wskazanym na stronach internetowych wymienionych w załączniku V właściwym organom państw członkowskich, w których mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów;

b)

współpracują z właściwymi organami wskazanymi na stronach internetowych wymienionych w załączniku V przy weryfikacji tych informacji.

2.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.”.

6)

Dodaje się artykuł 15a w brzmieniu:

„Artykuł 15a

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku V lub za pośrednictwem tych stron.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wyznaczonych przez siebie właściwych organach do dnia 15 marca 2008 r. oraz informują o wszelkich późniejszych zmianach.”.

7)

Artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Wspólnoty, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b)

na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego,

c)

do każdej osoby, która jest obywatelem państwa członkowskiego i przebywa na terytorium Wspólnoty lub poza nim;

d)

do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, oraz

e)

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w całości lub częściowo na terytorium Wspólnoty.”.

8)

W artykule 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Artykuł 2 i 10 obowiązują do dnia 31 grudnia 2008 r.”.

9)

Załącznik V zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r.

W imieniu Rady

J. PODOBNIK

Przewodniczący


(1)  Patrz s. 31 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 6, 7 i 8, oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej

A.   Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECJA

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISZPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

WŁOCHY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adres, na który należy przesyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 295 5585

Faks: (32-2) 299 0873”.


4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 196/2008

z dnia 3 marca 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 197/2008

z dnia 3 marca 2008 r.

zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy oraz na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja rozpatrzyła wniosek Portugalii o zatwierdzenie zmian specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Queijo Serra da Estrela” zarejestrowanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 (2).

(2)

Ponieważ proponowane zmiany nie są nieznaczne w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3) wniosek o wprowadzenie zmian na mocy art. 6 ust. 2 akapit pierwszy wymienionego rozporządzenia. Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy zatwierdzić przedmiotowe zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się zmiany specyfikacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące nazwy wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(2)  Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2156/2005 (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 54).

(3)  Dz.U. C 127 z 8.6.2007, s. 10.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.3.

Sery

PORTUGALIA

Queijo Serra da Estrela (ChNP)


4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 198/2008

z dnia 3 marca 2008 r.

zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W dniu 20 lutego 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 59/2008 (Dz.U. L 22 z 25.1.2008, s. 4).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Wpis „Islamska Grupa Dżihad (alias a) Jama’at al-Jihad; b) Libyan Society; c) Kazakh Jama’at; d) Jamaat Mojahedin; e) Jamiyat; f) Jamiat al-Jihad al-Islami; g) Dzhamaat Modzhakhedov; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan; i) al-Djihad al-Islami; j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Islamska Grupa Dżihad (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami; j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Unia Islamska Dżihad).”

(2)

Wpis „Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Abu Thabit, n) Shaykh Abu Thabit, o) Shaykh Thabet, p) Abu Abdur Rahman, q) Abdur Abu Rahman). Data urodzenia: 16.10.1966. Miejsce urodzenia: ‘Aniza, Arabia Saudyjska. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf lub udzielanie jej pomocy w inny sposób” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Data urodzenia: 16.10.1966. Miejsce urodzenia: Oneiza, Arabia Saudyjska. Numer paszportu: G477835 (wydany dnia 26.6.2006 r., ważny do dnia 3.5.2011 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf i udzielający jej pomocy w inny sposób. ”

(3)

Wpis „Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim, k) Abu Al Bara’a Al Naji, l) Shuwayb Junayd. Adres: Buraydah, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 8.12.1961. Miejsce urodzenia: Al-Taif, , Arabia Saudyjska. Numer paszportu: F275043, wydany dnia 29.5.2004 r., ważny do dnia 5.4.2009 r. Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni tej grupie lub udzielanie jej pomocy w inny sposób” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara’a Al Naji, m) Shuwayb Junayd. Adres: Buraydah, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 8.12.1961. Miejsce urodzenia: Al-Shefa, Al-Taif, , Arabia Saudyjska. Numer paszportu: F275043 (wydany dnia 29.5.2004 r., ważny do dnia 5.4.2009 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni tej grupie i udzielanie jej pomocy w inny sposób.”

(4)

Wpis „Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Abu Bakr, j) Abu Abdullah. Data urodzenia: a) 20.8.1972 r., b) 10.8.1972 r. Miejsce urodzenia: Al-Karawiya, Arabia Saudyjska. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni tej grupie, rekrutację do niej i udzielanie jej pomocy w inny sposób” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Data urodzenia: a) 20.8.1972 r., b) 10.8.1972 r. Miejsce urodzenia: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudyjska. Numer paszportu: E864131 (wydany dnia 30.12.2001 r., utracił ważność w dniu 6.11.2006 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni tej grupie, rekrutację dla niej i udzielanie jej pomocy w inny sposób.”


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/12


DECYZJA RADY

z dnia 25 lutego 2008 r.

dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

(2008/180/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu (zwaną dalej „umową”).

(2)

Z zastrzeżeniem jej ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie, umowę parafowaną dnia 4 marca 2004 r. podpisano w dniu 21 czerwca 2005 r., z klauzulą stanowiącą o jej tymczasowym stosowaniu od dnia podpisania.

(3)

Umowę oparto na zasadach wzajemnej korzyści, wzajemnych możliwości zaangażowania się w programy i działaniach prowadzonych przez każdą ze stron w dziedzinach objętych umową, na zasadzie niedyskryminacji, skutecznej ochrony własności intelektualnej i sprawiedliwego podziału praw własności intelektualnej. Uczestnictwo w pośrednich działaniach osób prawnych mających siedzibę w Arabskiej Republice Egiptu podlega warunkom odnoszącym się do osób prawnych w krajach trzecich, ustanowionym na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z art. 167 Traktatu, rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) lub innego właściwego prawodawstwa Wspólnoty.

(4)

Sposób zawarcia umowy musi zapewniać autentyczność tekstu w językach wszystkich państw członkowskich. Cel ten zostanie zrealizowany w drodze wymiany listów.

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady, działając w imieniu Wspólnoty, dokonuje notyfikacji, o której mowa w art. 7 umowy, oraz jest upoważniony do zatwierdzenia tekstu umowy we wszystkich językach państw członkowskich w drodze wymiany listów z Arabską Republiką Egiptu, zgodnie ze stanem po przystąpieniach, które nastąpiły w 2004 i 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

(3)  Dz.U. L 182 z 13.7.2005, s. 12.


4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/14


DECYZJA RADY

z dnia 25 lutego 2008 r.

dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

(2008/181/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty odnowienie Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (zwanej dalej „umową”).

(2)

Umowę podpisano w imieniu Wspólnoty w dniu 16 lipca 2007 r. w Brukseli, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (2).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady, działając w imieniu Wspólnoty, zobowiązany jest przekazać powiadomienie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 25 września 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 220 z 25.8.2007, s. 5.


4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/15


DECYZJA RADY

z dnia 25 lutego 2008 r.

zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

(2008/182/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 7 ust. 4,

uwzględniając decyzję Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (1), przyczyniając się także do stworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy i utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej,

uwzględniając decyzję Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącą programu szczegółowego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) (2), w szczególności art. 7 ust. 2, który stanowi, że do celów wdrażania programu szczegółowego Komisję wspiera komitet konsultacyjny i że dla aspektów związanych z syntezą jądrową skład komitetu oraz szczegółowe zasady operacyjne i procedury mające do niego zastosowanie zostały ustanowione decyzją Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej (3) (zwanymi dalej odpowiednio decyzją Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. i CCE-FU),

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 50,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r., w szczególności jej ust. 14, który określa system głosowania CCE-FU,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

CCE-FU wydaje opinię, metodą systemu ważenia głosów w przypadkach, gdy stanowiąc na podstawie ust. 5 lit. g) decyzji Rady z dnia 16 grudnia 1980 r., „określa działania priorytetowe na rzecz przydziału wsparcia preferencyjnego”.

(2)

CCE-FU jednogłośnie zalecił dnia 21 marca 2007 r. uaktualnienie systemu ważenia głosów, który powinien mieć zastosowanie w ramach komitetu określonego w ust. 14 decyzji Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. podczas badania aspektów związanych z syntezą, w celu uwzględnienia głosów nowych państw członkowskich po ich przystąpieniu.

(3)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

W ust. 14 decyzji Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. dwa ostatnie zdania zastępuje się następującym tekstem:

„Opinie dotyczące ust. 5 lit. g) przyjmuje się zgodnie z następującym systemem ważenia głosów:

Belgia

2

Bułgaria

2

Republika Czeska

2

Dania

2

Niemcy

5

Estonia

1

Grecja

2

Hiszpania

3

Francja

5

Irlandia

2

Włochy

5

Cypr

1

Łotwa

1

Litwa

2

Luksemburg

1

Węgry

2

Malta

1

Niderlandy

2

Austria

2

Polska

3

Portugalia

2

Rumunia

2

Słowenia

1

Słowacja

2

Finlandia

2

Szwecja

2

Zjednoczone Królestwo

5

Szwajcaria

2

Razem

64

Większość wymagana do przyjęcia opinii wynosi 33 głosy »za«, pochodzące od co najmniej piętnastu delegacji.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 60. Sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 21.

(2)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 404. Sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 139.

(3)  Nieopublikowana, ostatnio zmieniona decyzją Rady 2005/336/Euratom (Dz.U. L 108 z 29.4.2005, s. 64).


4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/17


DECYZJA RADY

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

(2008/183/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Włoch,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.

(2)

Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Rosaria CONDORELLEGO,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme, zostaje mianowany zastępcą członka Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.


4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/18


DECYZJA RADY

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

(2008/184/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 215 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 128 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

W piśmie z 28 lutego 2008 r., uzupełnionym pismem z 29 lutego 2008 r., p. Markos KYPRIANOU rezygnuje ze sprawowania funkcji członka Komisji z mocą od 2 marca 2008 r., od północy. Należy wyznaczyć jego następcę na okres pozostały do końca kadencji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pani Androula VASSILIOU zostaje niniejszym mianowana członkiem Komisji, na okres od 3 marca 2008 r. do 31 października 2009 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna 3 marca 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

M. COTMAN

Przewodniczący


Komisja

4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/19


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 lutego 2008 r.

w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669)

(Wersja skodyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/185/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 8, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2001/618/WE z dnia 23 lipca 2001 w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości jej tekstu należy go zatem ujednolicić.

(2)

Międzynarodowe Biuro Epizootyczne (OIE) jest międzynarodową organizacją wyznaczoną przez Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych na podstawie GATT 1994, która jest odpowiedzialna za ustanowienie międzynarodowych przepisów sanitarnych dla zwierząt dotyczących handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Przepisy te zostały opublikowane w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowia Zwierząt.

(3)

Rozdział dotyczący choroby Aujeszkyego w Międzynarodowym Kodeksie Zdrowotnym Zwierząt został w sposób istotny poprawiony.

(4)

Właściwe jest zmodyfikowanie dodatkowych gwarancji wymaganych w handlu wewnątrzwspólnotowym trzodą chlewną w odniesieniu do choroby Aujeszkyego w celu zapewnienia ich spójności z międzynarodowymi zasadami dotyczącymi tej choroby i lepszej kontroli we Wspólnocie.

(5)

Kryteria muszą zostać ustanowione w oparciu o informacje dotyczące choroby Aujeszkyego dostarczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 dyrektywy 64/432/EWG.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wysyłka trzody chlewnej przewidzianej do hodowli lub produkcji przeznaczona dla wolnych od choroby Aujeszkyego państw członkowskich lub regionów, wymienionych w załączniku I, a pochodząca z jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego lub regionu niewymienionego w tym załączniku jest dozwolona z zastrzeżeniem następujących warunków:

1)

choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

2)

plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego, spełniający kryteria ustanowione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG, musi znajdować się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionów pochodzenia trzody chlewnej pod nadzorem właściwego organu. Odpowiednie środki muszą być dostępne przy transporcie lub przemieszczaniu trzody chlewnej zgodne z tym planem w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby między gospodarstwami o różnym statusie;

3)

w odniesieniu do gospodarstwa pochodzenia trzody chlewnej:

a)

w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danym gospodarstwie nie zarejestrowano żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego;

b)

w ciągu ostatnich 12 miesięcy w gospodarstwach usytuowanych na obszarze w promieniu 5 km od gospodarstwa pochodzenia trzody chlewnej nie zarejestrowano żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego; jednakże przepis ten nie ma zastosowania, jeśli w tych ostatnich gospodarstwach regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczania choroby zgodnie z planem zwalczania, określonym w pkt 2) i gdy te środki skutecznie zapobiegły jakiemukolwiek rozprzestrzenieniu się choroby na odnośne gospodarstwo;

c)

w ciągu przynajmniej 12 ostatnich miesięcy nie przeprowadzono szczepień przeciwko chorobie Aujeszkyego;

d)

świnie w ciągu przynajmniej czterech ostatnich miesięcy były przynajmniej dwukrotnie poddane badaniom serologicznym na obecność przeciwciał ADV-gE lub ADV-gB lub ADV-gD lub całego wirusa choroby Aujeszkyego. Badanie to musi wykazać brak choroby Aujeszkyego oraz że zaszczepione świnie były wolne od przeciwciał gE;

e)

w ciągu poprzedzających 12 miesięcy nie wprowadzono żadnych świń z gospodarstwa o gorszym stanie zdrowia zwierząt, w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, chyba że zostały przebadane na obecność choroby Aujeszkyego, a wynik był negatywny;

4)

świnie, które mają być przeniesione:

a)

nie były szczepione;

b)

były trzymane w odizolowanych pomieszczeniach zatwierdzonych przez właściwy organ, w ciągu 30 dni poprzedzających przeniesienie, i w taki sposób, aby zapobiegł jakiemukolwiek ryzyku rozprzestrzenienia się choroby Aujeszkyego na te świnie;

c)

musiały przebywać od urodzenia w gospodarstwach pochodzenia lub w gospodarstwie o równorzędnym statusie i pozostawać w gospodarstwie pochodzenia przynajmniej:

(i)

przez 30 dni w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej do produkcji;

(ii)

przez 90 dni w przypadku trzody chlewnej przeznaczonej do hodowli;

d)

były poddane przynajmniej dwóm badaniom serologicznym, z wynikiem negatywnym, na obecność przeciwciał ADV-gB lub ADV-gD lub całego wirusa choroby Aujeszkyego w odstępie przynajmniej 30 dni między testami. Jednakże w przypadku świń poniżej czwartego miesiąca życia można również przeprowadzić test serologiczny na obecność ADV-gE. Pobieranie próbek do ostatniego testu musi być wykonane w ciągu 15 dni przed wysyłką. Pogłowie trzody chlewnej przebadanej w odizolowanym pomieszczeniu musi być wystarczające do wykrycia:

(i)

2 % prewalencji serologicznej z 95-procentową wiarygodnością w odizolowanym pomieszczeniu w przypadku świń przeznaczonych do produkcji;

(ii)

0,1 % prewalencji serologicznej z 95-procentową wiarygodnością w odizolowanym pomieszczeniu w przypadku świń przeznaczonych do hodowli.

Jednakże pierwszy z dwóch testów nie jest konieczny, jeśli:

(i)

w ramach planu określonego w pkt 2) badanie serologiczne było przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia między 45 a 170 dniem poprzedzającym wysyłkę, wykazując brak przeciwciał choroby Aujeszkyego i że szczepione świnie były wolne od przeciwciał gE;

(ii)

przeznaczone do przeniesienia świnie żyły w gospodarstwie pochodzenia od chwili urodzenia;

(iii)

żadne świnie nie były przeniesione do gospodarstwa pochodzenia, podczas gdy świnie przeznaczone do przeniesienia były trzymane w odizolowaniu.

Artykuł 2

Wysyłka trzody chlewnej przeznaczonej do uboju kierowanej do wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów wolnych od choroby Aujeszkyego i pochodzącej z jakiegokolwiek państwa członkowskiego lub regionu niewymienionego w tym załączniku jest dozwolona z zastrzeżeniem następujących warunków:

1)

choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

2)

plan nadzoru i zwalczania choroby Aujeszkyego znajduje się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionów pochodzenia trzody chlewnej i spełnia kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2);

3)

wszystkie dane świnie muszą być przetransportowane bezpośrednio do ubojni przeznaczenia i muszą:

a)

pochodzić z gospodarstwa spełniającego warunki ustanowione w art. 1 pkt 3); lub

b)

być zaszczepione przeciwko chorobie Aujeszkyego co najmniej na 15 dni przed ich wysyłką i pochodzić z gospodarstwa pochodzenia, gdzie:

(i)

w ramach planu określonego w pkt 2) regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczanie choroby Aujeszkyego przez 12 ostatnich miesięcy;

(ii)

pozostawały przez co najmniej 30 dni przed wysyłką, a w chwili wystawiania świadectwa zdrowia określonego w art. 7 nie wykryto żadnych klinicznych lub patologicznych dowodów tej choroby; lub

c)

nie być szczepione i pochodzić z gospodarstwa, gdzie:

(i)

w ramach planu określonego w pkt 2) regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczanie choroby Aujeszkyego przez 12 ostatnich miesięcy i nie wykryto żadnych klinicznych patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego w okresie ostatnich 6 miesięcy;

(ii)

szczepienie przeciwko chorobie Aujeszkyego i wprowadzanie zaszczepionych świń było zabronione przez właściwy organ, odkąd gospodarstwo jest w trakcie uzyskiwania najwyższego statusu w zakresie choroby Aujeszkyego zgodnie z planem określonym w pkt 2);

(iii)

przebywały przez co najmniej 90 dni przed wysyłką.

Artykuł 3

Trzoda chlewna przeznaczona do hodowli kierowana do wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów, gdzie jest dostępny zatwierdzony program zwalczania choroby Aujeszkyego, musi:

1)

pochodzić z wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów; lub

2)

pochodzić z:

a)

wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów; oraz

b)

gospodarstwa, które spełnia wymogi art. 1 pkt 3); lub

3)

spełniać następujące warunki:

a)

choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

b)

plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego musi znajdować się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionu pochodzenia trzody chlewnej, który spełnia kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2);

c)

w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano u trzody chlewnej w danym gospodarstwie pochodzenia żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego;

d)

świnie musiały być odizolowane w pomieszczeniu zatwierdzonym przez właściwy organ przez 30 dni bezpośrednio przed przeniesieniem i trzymane w izolacji w taki sposób, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku rozprzestrzenienia się choroby Aujeszkyego;

e)

świnie musiały być poddane, z wynikiem ujemnym, testom serologicznym na obecność przeciwciał gE. Pobieranie próbek do ostatniego testu musi być wykonane w ciągu 15 dni przed wysyłką. Pogłowie trzody chlewnej musi być wystarczające, aby wykryć w trzodzie chlewnej 2 % seroprewalencji z 95-procentową wiarygodnością;

f)

trzoda chlewna musiała przebywać od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia lub gospodarstwie o równorzędnym statusie i pozostawać w gospodarstwie pochodzenia przez co najmniej 90 dni.

Artykuł 4

Trzoda chlewna przeznaczona do produkcji kierowana do wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów, gdzie jest dostępny zatwierdzony programy zwalczania choroby Aujeszkyego, musi:

1)

pochodzić z wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów; lub

2)

pochodzić z:

a)

wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów; oraz

b)

gospodarstwa, które spełnia wymogi art. 1 pkt 3); lub

3)

spełniać następujące warunki:

a)

choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

b)

plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego musi znajdować się w dyspozycji państw członkowskich lub regionów pochodzenia trzody chlewnej, które spełniają kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2);

c)

w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano u trzody chlewnej w danym gospodarstwie pochodzenia żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów występowania choroby Aujeszkyego;

d)

badanie serologiczne na chorobę Aujeszkyego wykazujące jej brak oraz że zaszczepiona trzoda chlewna była wolna od przeciwciał gE zostało przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia oraz między 45 a 170 dniem poprzedzającym wysyłkę;

e)

świnie musiały przebywać od urodzenia w gospodarstwach pochodzenia albo pozostawać w takich gospodarstwach przez co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem z gospodarstwa o równorzędnym statusie, gdzie zostały przeprowadzone badania serologiczne równorzędne do tych określonych w lit. d).

Artykuł 5

Testy serologiczne przeprowadzone w celu monitorowania lub wykrycia choroby Aujeszkyego muszą, zgodnie z niniejszą decyzją, spełniać normy ustanowione w załączniku III.

Artykuł 6

Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 3 dyrektywy 64/432/EWG informacje o występowaniu choroby Aujeszkyego, włącznie z danymi szczegółowymi działających programów monitorowania i zwalczania w państwach członkowskich wymienionych w załączniku II oraz w innych państwach członkowskich lub regionach niewymienionych w tym załączniku, gdzie dostępne są inne programy monitorowania i zwalczania, muszą być przewidziane co najmniej raz w roku przez każde państwo członkowskie zgodnie z jednolitymi kryteriami ustanowionymi w załączniku IV.

Artykuł 7

1.   Bez uszczerbku dla przepisów ustawodawstwa wspólnotowego dotyczących świadectw zdrowia, przed wypełnieniem sekcji C świadectwa zdrowia wymaganego przez dyrektywę 64/432/EWG dla zwierząt z gatunku świń kierowanych do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów, urzędowy lekarz weterynarii ustala:

a)

status gospodarstwa oraz państwa członkowskiego lub regionu pochodzenia danej trzody chlewnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

b)

w przypadku trzody chlewnej niepochodzącej z państwa członkowskiego lub regionu wolnego od tej choroby, status gospodarstwa oraz państwa członkowskiego lub regionu przeznaczenia dla danej trzody chlewnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego;

c)

zgodność danej trzody chlewnej z warunkami ustanowionymi w niniejszej decyzji.

2.   Dla zwierząt z gatunku świń kierowanych do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów certyfikacja na podstawie sekcji C pkt 4 świadectwa zdrowia określonego w ust. 1 jest wypełniana i uzupełniana w następujący sposób:

a)

w tiret pierwszym po wyrazie „choroba:” należy dodać wyraz „Aujeszkyego”;

b)

w tiret drugim należy dokonać odesłania do niniejszej decyzji. W tej samej linijce podaje się w nawiasach numer artykułu niniejszej decyzji, który odnosi się do danej trzody chlewnej.

Artykuł 8

Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby transportowana trzoda chlewna kierowana do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów nie miała kontaktu z trzodą chlewną o innym lub nieznanym statusie, w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, podczas transportu lub tranzytu.

Artykuł 9

Decyzja 2001/618/WE traci moc.

Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Pzewodniczący


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

(2)  Dz.U. L 215 z 9.8.2001, s. 48. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

(3)  Zob. załącznik V.


ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie lub ich regiony, wolne od choroby Aujeszkyego i gdzie szczepienie jest zabronione

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

CZ

Republika Czeska

wszystkie regiony

DK

Dania

wszystkie regiony

DE

Niemcy

wszystkie regiony

FR

Francja

departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cypr

całe terytorium

LU

Luksemburg

wszystkie regiony

AT

Austria

całe terytorium

SK

Słowacja

wszystkie regiony

FI

Finlandia

wszystkie regiony

SE

Szwecja

wszystkie regiony

UK

Zjednoczone Królestwo

wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii


ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE

Belgia

całe terytorium

ES

Hiszpania

terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja

terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León

terytorium prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich

FR

Francja

departamenty Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord

IT

Włochy

prowincja Bolzano

NL

Niderlandy

całe terytorium


ZAŁĄCZNIK III

Normy dla testów serologicznych choroby Aujeszkyego – Protokół dla enzymatycznego testu immunoadsorpcyjnego (ELISA) w celu wykrycia przeciwciał wirusa choroby Aujeszkyego (całego wirusa), glikoprotein B (ADV-gB), glikoprotein D (ADV-gD) lub glikoprotein E (ADV-gE)

1.

Instytuty wymienione w pkt 2 lit. d) oceniają testy oraz zestawy Elisa ADV-gE w stosunku do kryteriów w pkt 2 lit. a), b) oraz c). Właściwy organ w każdym Państwie członkowskim zapewnia, aby tylko zestawy Elisa ADV-gE, które spełniają te normy, były rejestrowane. Badania wymienione w pkt 2 lit. a) i b) muszą być przeprowadzone przynajmniej przed zatwierdzeniem testu, a badania z pkt 2 lit. c), co najmniej, muszą następnie być przeprowadzone na każdej serii.

2.

Standaryzacja, czułość i swoistość testu.

a)

Czułość testu musi być na takim poziomie, aby następujące wspólnotowe surowice referencyjne dały wynik dodatni:

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 w rozcieńczeniu 1:8,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE A,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE B,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE C,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE D,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE E,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE F.

b)

Swoistość testu musi być na takim poziomie, aby następujące wspólnotowe surowice referencyjne dały wynik ujemny:

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE G,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE H,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE J,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE K,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE L,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE M,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE N,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE O,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE P,

wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE Q.

c)

Dla partii kontrolnej wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 musi dać wynik dodatni w rozcieńczeniu 1:8 oraz jedna z wspólnotowych surowic referencyjnych od ADV-gE G do ADV-gE Q wymienionych w lit. b) musi dać wynik ujemny.

Dla partii kontrolnej zestawów ADV-gB i ADV-gD wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 musi dać wynik dodatni w rozcieńczeniu 1:2, a wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko Q, określona w lit. b), powinna dać wynik ujemny.

d)

Instytuty wymienione poniżej będą dodatkowo odpowiedzialne za sprawdzanie jakości metody Elisa w każdym państwie członkowskim, w szczególności za produkcję i standaryzację krajowych surowic referencyjnych zgodnie ze wspólnotową surowicą referencyjną.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

tel.: +43 (0) 505 55-38112

faks: +43 (0) 505 55-38108

e-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

tel.: + 49 33979 80-0

faks: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

tel.: + 372 7 386 100

faks: + 372 7 386 102

e-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

tel.: +34 916 290 300

faks: +34 916 290 598

e-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

e-mail: info@evira.fi

tel.: +358 20 772 003 (exchange)

faks: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

tel.: (44-1932) 341111

faks: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

tel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

tel.: +36 1 460-6300

faks: +36 1 252-5177

e-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

tel.: +371 7620526

faks: +371 7620434

e-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

tel.: +48 81 889 30 00

faks: +48 81 886 25 95

e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

tel.: (46-18) 67 40 00

faks: (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


ZAŁĄCZNIK IV

Kryteria dotyczące informacji, jaka ma być dostarczona w przypadku pojawienia się choroby Aujeszkyego (AD), i planów dotyczących monitorowania i zwalczania tej choroby, jakie mają być przewidziane zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 64/432/EWG

1.

Państwo członkowskie: …

2.

Data: …

3.

Okres sprawozdawczy: …

4.

Liczba gospodarstw, gdzie wykryto AD drogą badań klinicznych, serologicznych lub wirusologicznych: …

5.

Informacja o szczepieniach na AD, badaniach serologicznych i kategoryzacja gospodarstw (proszę wypełnić załączoną tabelą:

Region

Liczba gospodarstw trzodowych

Liczba gospodarstw trzodowych w ramach programu AD (1)

Liczba gospodarstw trzodowych niezakażonych wirusem AD

(ze szczepieniem) (2)

Liczba gospodarstw trzodowych wolnych od wirusa AD

(bez szczepienia) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

6.

Dalsze informacje na temat monitoringu serologicznego w ośrodkach sztucznego zapładniania, do celów wywozu, w ramach innego systemu nadzoru itp.: …


(1)  Program pod kontrolą właściwego organu.

(2)  Gospodarstwa trzodowe, w których testy serologiczne na AD zostały przeprowadzone z wynikiem ujemnym, zgodnie z oficjalnym programem AD, i gdzie szczepienia były stosowane w ciagu ostatnich 12 miesiec.

(3)  Gospodarstwa trzodowe, które spełniają warunki art. 1 ust. 3.


ZAŁĄCZNIK V

UCHYLONA DECYZJA I JEJ KOLEJNE ZMIANY

Decyzja Komisji 2001/618/WE

(Dz.U. L 215 z 9.8.2001, s. 48)

 

Decyzja Komisji 2001/746/WE

(Dz.U. L 278 z 23.10.2001, s. 41)

dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1

Decyzja Komisji 2001/905/WE

(Dz.U. L 335 z 19.12.2001, s. 22)

dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 2

Decyzja Komisji 2002/270/WE

(Dz.U. L 93 z 10.4.2002, s. 7)

wyłącznie art. 3

Decyzja Komisji 2003/130/WE

(Dz.U. L 52 z 27.2.2003, s. 9)

 

Decyzja Komisji 2003/575/WE

(Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 41)

 

Decyzja Komisji 2004/320/WE

(Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 75)

wyłącznie art. 2 i załącznik II

Decyzja Komisji 2005/768/WE

(Dz.U. L 290 z 4.11.2005, s. 27)

 

Decyzja Komisji 2006/911/WE

(Dz.U. L 346 z 9.12.2006, s. 41)

dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1 i pkt 12 załącznika

Decyzja Komisji 2007/603/WE

(Dz.U. L 236 z 8.9.2007, s. 7)

 

Decyzja Komisji 2007/729/WE

(Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26)

dotyczy tylko odesłania do decyzji 2001/618/WE w art. 1 i pkt 10 załącznika


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela korelacji

Decyzja 2001/618/WE

Niniejsza decyzja

Artykuł 1 lit. a) i b)

Artykuł 1 pkt 1 i 2

Artykuł 1 lit. c) tiret pierwsze do piąte

Artykuł 1 pkt 3 lit. a)–e)

Artykuł 1 lit. d) tiret pierwsze do czwarte

Artykuł 1 pkt 4 lit. a)–d)

Artykuł 2 lit. a) i b)

Artykuł 2 pkt 1 i 2

Artykuł 2 lit. c) tiret pierwsze do trzecie

Artykuł 2 pkt 3 lit. a)–c)

Artykuł 3 lit. a)

Artykuł 3 pkt 1

Artykuł 3 lit. b) tiret pierwsze i drugie

Artykuł 3 pkt 2 lit. a) i b)

Artykuł 3 lit. c) tiret pierwsze do szóste

Artykuł 3 pkt 3 lit. a)–f)

Artykuł 4 lit. a)

Artykuł 4 pkt 1

Artykuł 4 lit. b) tiret pierwsze i drugie

Artykuł 4 pkt 2 lit. a) i b)

Artykuł 4 lit. c) tiret pierwsze do piąte

Artykuł 4 pkt 3 lit. a)–e)

Artykuły 5–8

Artykuły 5–8

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 9

Artykuł 11

Artykuł 10

Załączniki I–IV

Załączniki I–IV

Załącznik V

Załącznik VI


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/31


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/186/WPZiB

z dnia 3 marca 2008 r.

zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB (1) w sprawie Iraku, wykonując rezolucję nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ).

(2)

18 grudnia 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ nr 1790 (2007), w której zdecydowała m.in., że konkretne uzgodnienia dotyczące płatności za wywóz z Iraku ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziemnego, jak również dotyczące immunitetu jurysdykcyjnego określonych aktywów Iraku, o których mowa w ust. 12, 20 i 22 rezolucji RB ONZ nr 1483 (2003), powinny być stosowane do 31 grudnia 2008 r.

(3)

Wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB powinno zostać niniejszym zmienione.

(4)

Wykonanie niektórych środków wymaga działania Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

We wspólnym stanowisku 2003/495/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Wszystkie wpływy z całej sprzedaży na wywóz ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego z Iraku od dnia 22 maja 2003 r. zostaną zdeponowane w Funduszu Rozwojowym dla Iraku, zgodnie z warunkami określonymi w rezolucji nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.”;

2)

W art. 5 dodaje się następujący ust. 4:

„4.   Przywileje i immunitety, o których mowa w ust. 1, ust. 2 lit. a) oraz ust. 2 lit. b) nie mają zastosowania wobec żadnego orzeczenia ostatecznego wynikającego ze zobowiązań umownych podjętych przez Irak po 30 czerwca 2004 r.”;

3)

Artykuł 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 4 i 5 wspólnego stanowiska Rady 2003/495/WPZiB stosuje się do 31 grudnia 2008 r.”.

Artykuł 2

Artykuł 2 wspólnego stanowiska 2004/553/WPZiB zostaje uchylony.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r.

W imieniu Rady

J. PODOBNIK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/553/WPZiB (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 32).


4.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/32


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/187/WPZiB

z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie z dnia 25 października 2007 r. skierowanym do Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej (UA) zwrócił się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich o poparcie sankcji, które Rada Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej w dniu 10 października 2007 r. postanowiła zastosować wobec nielegalnych władz Anjouan w Związku Komorów w następstwie wyborów prezydenckich, które odbyły się tam w niezadowalających warunkach.

(2)

Unia Europejska powinna poprzeć decyzję UA zastosowania sankcji wobec nielegalnego rządu Anjouan i osób z nim związanych, reagując na ich uporczywą odmowę działania na rzecz stworzenia warunków sprzyjających stabilności i pojednaniu w Związku Komorów oraz z myślą o nakłonieniu nielegalnych władz Anjouan do rozpisania nowych wyborów, które powinny być wiarygodne, przejrzyste i właściwie przeprowadzone.

(3)

Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu zastosowania pewnych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

1.   Państwa członkowskie przedsiębiorą niezbędne środki uniemożliwiające wjazd na swoje terytoria lub tranzyt przez nie członkom nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów (dalej zwanego „Anjouan”) i osobom z nimi związanym, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku.

2.   Ust. 1 nie będzie zobowiązywał państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium.

3.   Ust. 1 nie narusza zobowiązań państwa członkowskiego wynikających z prawa międzynarodowego, w przypadkach gdy:

a)

jest ono państwem, na którego terytorium ma siedzibę międzynarodowa organizacja międzyrządowa;

b)

jest ono państwem, na którego terytorium odbywa się międzynarodowa konferencja zwołana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, lub konferencja pod jej auspicjami;

c)

zastosowanie ma wielostronna umowa nadająca przywileje i immunitety; lub

d)

zastosowanie ma traktat pojednawczy (traktat laterański) z 1929 r. zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

4.   Ust. 3 ma zastosowanie również w przypadkach, w których dane państwo członkowskie jest krajem przyjmującym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

5.   Rada jest odpowiednio powiadamiana o wszelkich przypadkach zastosowania przez państwo członkowskie wyłączenia na mocy ust. 3 lub 4.

6.   Państwa członkowskie mogą przyznać wyłączenia ze środków nałożonych w ust. 1, jeżeli podróż jest uzasadniona pilnymi powodami humanitarnymi lub uczestnictwem w spotkaniach międzyrządowych, w tym promowanych przez Unię Europejską, na których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio promujący demokrację, prawa człowieka i praworządność w Anjouan.

7.   Państwo członkowskie, które zamierza przyznać wyłączenia, o których mowa w ust. 6, w formie pisemnej powiadamia o tym Radę. Wyłączenie uważa się za przyznane, chyba że jeden lub więcej członków Rady wniesie sprzeciw na piśmie w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania informacji o proponowanym wyłączeniu. W przypadku kiedy jeden lub kilku członków Rady zgłosi zastrzeżenie, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu postulowanego wyłączenia.

8.   W przypadkach, w których zgodnie z ust. 3, 4, 6 i 7 dane państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobom wymienionym w załączniku, zezwolenie będzie ograniczone do celów, dla których zostało udzielone, jak również do osób, których ono dotyczy.

Artykuł 2

1.   Zamrożone zostają wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do poszczególnych członków nielegalnego rządu Anjouan, stanowiące ich własność, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą oraz wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu związanych z członkami nielegalnego rządu Anjouan, stanowiące ich własność, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku.

2.   Osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku ani na ich korzyść nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych.

3.   Właściwy organ może zezwolić na uwolnienie pewnych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie pewnych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych pod takimi warunkami, jakie uzna za stosowne, po ustaleniu, że fundusze lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

konieczne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby osób wymienionych w załączniku i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, między innymi na pokrycie płatności związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami za media;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych z zapewnieniem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat manipulacyjnych związanych z rutynowym utrzymywaniem lub przechowywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że dane państwo członkowskie poinformowało pozostałe państwa członkowskie i Komisję o przyczynach, dla których uważa, że specjalne zezwolenie może zostać przyznane co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia.

4.   Ust. 2 nie ma zastosowania do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:

a)

odsetki lub inne dochody należne od tych rachunków; lub

b)

płatności należne z tytułu umów lub porozumień, które zostały zawarte przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom ograniczającym lub zobowiązań, które powstały przed tym dniem,

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody należne i płatności podlegają zapisom ust. 1.

Artykuł 3

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek państwa członkowskiego lub Komisji, przyjmuje zmiany wykazu znajdującego się w załączniku, które są wymagane w związku z rozwojem sytuacji politycznej w Anjouan.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Wspólne stanowisko jest przedmiotem ciągłego przeglądu. Jest ono, stosownie do potrzeb, uchylane, odnawiane lub zmieniane w zależności od rozwoju sytuacji politycznej w Anjouan.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 6

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2008 r.

W imieniu Rady

J. PODOBNIK

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

Wykaz członków nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów (dalej zwanego „Anjouan”) i osobom z nimi związanym, o których mowa w art. 1 i 2

Imię i nazwisko

Mohamed Bacar

Płeć

M

Funkcja

Prezydent samozwańczy

Stopień wojskowy

Generał

Miejsce urodzenia

Barakani

Data urodzenia

5.5.1962 r.

Numer paszportu

01AB01951/06/160, data wydania: 1.12.2006

Imię i nazwisko

Jaffar Salim

Płeć

M

Funkcja

„Minister Spraw Wewnętrznych”

Miejsce urodzenia

Mutsamudu

Data urodzenia

26.6.1962 r.

Numer paszportu

06BB50485/20 950, data wydania: 1.2.2007 r.

Imię i nazwisko

Mohamed Abdou Madi

Płeć

M

Funkcja

„Minister do spraw Współpracy”

Miejsce urodzenia

Mjamaoué

Data urodzenia

1956 r.

Numer paszportu

05BB39478, data wydania: 1.8.2006 r.

Imię i nazwisko

Ali Mchindra

Płeć

M

Funkcja

„Minister Edukacji”

[Miejsce urodzenia]

Cuvette

Data urodzenia

20.11.1958 r.

Numer paszportu

03819, data wydania: 3.7.2004 r.

Imię i nazwisko

Houmadi Souf

Płeć

M

Funkcja

„Minister Służby Cywilnej”

Miejsce urodzenia

Sima

Data urodzenia

1963 r.

Numer paszportu

51427, data wydania 4.3.2007 r.

Imię i nazwisko

Rehema Boinali

Płeć

M

Funkcja

„Minister do Spraw Energii”

[Miejsce urodzenia]

 

Data urodzenia

1967 r.

Numer paszportu

540355, data wydania 7.4.2007 r.

Imię i nazwisko

Dhoihirou Halidi

Płeć

M

Funkcja

Dyrektor Gabinetu

 

Starszy urzędnik związany z nielegalnym rządem Anjouan

[Miejsce urodzenia]

Bambao Msanga

Data urodzenia

8.3.1965 r.

Numer paszportu

64528, data wydania 19.9.2007 r.

Imię i nazwisko

Abdou Bacar

Płeć

M

Funkcja

Podpułkownik – Generał

Stopień wojskowy

Starszy oficer wojskowy, pomagający nielegalnemu rządowi Anjouan

Osoba związana z nielegalnym rządem Anjouan

Miejsce urodzenia

Barakani

Data urodzenia

2.5.1954 r.

Numer paszportu

54621, data wydania 23.4.2007 r.