ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 53

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
27 lutego 2008


Spis treści

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/146/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

1

 

 

2008/147/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

3

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

5

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

18

 

 

2008/148/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. upoważniająca do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

19

Porozumienie w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

21

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie Porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany Porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

49

 

 

III   Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

 

 

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

 

 

2008/149/WsiSW

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

50

Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

52

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

27.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/1


DECYZJA RADY

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

(2008/146/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62, art. 63 akapit pierwszy pkt 3, art. 66 i 95 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy upoważnienia udzielonego Komisji 17 czerwca 2002 r. negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące włączenia Szwajcarii we wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen zostały zakończone.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. i z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 26 października 2004 r.

(3)

Obecnie umowa powinna zostać zatwierdzona.

(4)

W odniesieniu do rozwoju dorobku Schengen, objętego Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, przepisy decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania porozumienia zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) mają odpowiednie zastosowanie w stosunkach ze Szwajcarią.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Zjednoczonego Królestwa zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

(6)

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Irlandii zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4).

(7)

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Danii zgodnie Protokołem w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz związane z tym dokumenty obejmujące akt końcowy, porozumienie w formie wymiany listów dotyczące komitetów, które będą wspierać Komisję w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych, oraz wspólną deklarację dotyczącą wspólnych obrad komitetów mieszanych.

Teksty umowy, aktu końcowego, wymiany listów i wspólnej deklaracji są dołączone do niniejszej decyzji (5).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja ma zastosowanie w obszarach objętych przepisami wymienionymi w załącznikach A i B do umowy oraz ich rozwoju w zakresie, w jakim przepisy te mają lub, zgodnie z decyzją 1999/436/WE (6), ustalono, że mają podstawę prawną w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Artykuł 3

Przepisy art. 1–4 decyzji Rady 1999/437/WE stosuje się w ten sam sposób do włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętego Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Artykuł 4

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu zatwierdzenia, przewidzianego w art. 14 umowy, w celu wyrażenia zgody Wspólnoty na to, aby umowa stała się dla niej wiążąca.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 13 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(3)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(4)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(5)  Zob. s. 52 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(6)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 17.


27.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/3


DECYZJA RADY

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

(2008/147/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a) w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy upoważnienia udzielonego Komisji dnia 17 czerwca 2002 r. zakończono negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 25 października 2004 r. i z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii została podpisane w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 26 października 2004 r.

(3)

Obecnie umowa powinna zostać zatwierdzona.

(4)

Umowa ustanawia Komitet Mieszany, mający uprawnienia decyzyjne w niektórych kwestiach i w związku z tym niezbędne jest sprecyzowanie, kto reprezentuje Wspólnotę w tym Komitecie.

(5)

Ponadto konieczne jest określenie procedury dotyczącej sposobu przyjmowania stanowiska Wspólnoty.

(6)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii oraz związane z nią dokumenty stanowiące Akt końcowy i wspólną deklarację dotyczącą wspólnych obrad komitetów mieszanych, zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Tekst umowy, Aktu końcowego i wspólnej deklaracji są dołączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu zatwierdzenia, przewidzianego w art. 12 umowy, w celu wyrażenia zgody Wspólnoty na to, aby umowa była dla niej wiążąca.

Artykuł 3

Komisja reprezentuje Wspólnotę w Komitecie Mieszanym ustanowionym na mocy art. 3 umowy.

Artykuł 4

1.   Stanowisko Wspólnoty w Komitecie Mieszanym dotyczące przyjęcia jego regulaminu, zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy, zostaje przedstawione przez Komisję po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

2.   W odniesieniu do wszystkich innych decyzji Komitetu Mieszanego stanowisko Wspólnoty jest przyjmowane przez Radę stanowiącą kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

i

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

dalej zwane „Umawiającymi się Stronami”,

MAJĄC NA UWADZE, że Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określające państwo członkowskie właściwe dla rozpatrywania wniosku o azyl wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (1) (dalej zwane „rozporządzeniem dublińskim”), które zastąpiło Konwencję określająca państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych w jednym z państw członkowskich Wspólnot Europejskich, podpisaną w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. (2) (dalej zwaną „konwencją dublińską”) oraz że Komisja Wspólnot Europejskich przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (3) (dalej zwanego „dublińskim rozporządzeniem wykonawczym”),

MAJĄC NA UWADZE, że Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej, mając na uwadze przyczynianie się do określania Umawiającej się Strony właściwej dla rozpatrywania wniosku o azyl zgodnie z konwencją dublińską (4) (dalej zwane „rozporządzeniem Eurodac”) oraz rozporządzenie (WE) nr 407/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiające niektóre zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej (5) (dalej zwane „rozporządzeniem wykonawczym Eurodac”),

MAJĄC NA UWADZE, że dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (6) (dalej zwana „dyrektywą w sprawie ochrony danych osobowych”) będzie musiała być stosowana przez Konfederację Szwajcarską w taki sam sposób jak jest stosowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, gdy przetwarzają dane dla celów niniejszej Umowy,

UWZGLĘDNIAJĄC położenie geograficzne Konfederacji Szwajcarskiej,

MAJĄC NA UWADZE, że uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w stosowaniu dorobku wspólnotowego, objętego rozporządzeniem dublińskim i rozporządzeniem Eurodac (dalej zwanymi „dorobkiem Dublin/Eurodac”) umożliwi wzmocnienie współpracy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską,

MAJĄC NA UWADZE, że Wspólnota Europejska zawarła umowę z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (7) na podstawie konwencji dublińskiej,

MAJĄC NA UWADZE, iż pożądanym jest, aby Konfederacja Szwajcarska została włączona na takich samych zasadach jak Islandia i Norwegia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Dublin/Eurodac,

MAJĄC NA UWADZE, że stosownym jest zawarcie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która obejmowałaby prawa i obowiązki analogiczne do ustalonych między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Islandią i Norwegią, z drugiej strony,

PRZEKONANE o konieczności zorganizowania współpracy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej wprowadzania w życie, praktycznego stosowania i dalszego rozwoju dorobku Dublin/Eurodac,

MAJĄC NA UWADZE, iż istnieje konieczność ustanowienia komitetu według modelu instytucjonalnego określonego przy włączaniu Islandii i Norwegii, aby włączyć Konfederację Szwajcarską w działania Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach objętych niniejszą Umową, i umożliwić jej uczestnictwo w tych działaniach,

MAJĄC NA UWADZE, że współpraca w dziedzinach objętych rozporządzeniami dublińskim i Eurodac opiera się na zasadach wolności, demokracji, państwa prawa i poszanowania praw człowieka, zagwarantowanych w szczególności w europejskiej Konwencji o ochronnie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że postanowienia tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz akty przyjęte na podstawie tego tytułu nie stosują się do Królestwa Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii, załączonym poprzez Traktat z Amsterdamu do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ale że należy stworzyć Konfederacji Szwajcarskiej i Danii możliwość stosowania w ich wzajemnych stosunkach merytorycznych postanowień niniejszej Umowy,

MAJĄC NA UWADZE, iż istnieje konieczność zapewnienia, aby państwa, które Wspólnota Europejska włączyła we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Dublin/Eurodac, stosowały również ten dorobek we wzajemnych stosunkach,

MAJĄC NA UWADZE, że właściwe funkcjonowanie dorobku Dublin/Eurodac wymaga jednoczesnego stosowania niniejszej Umowy oraz umów między różnymi stronami włączonymi we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Dublin/Eurodac regulującego ich wzajemne stosunki,

UWZGLĘDNIAJĄC włączenie Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen,

MAJĄC NA UWADZE związek między dorobkiem Schengen i dorobkiem Dublin/Eurodac,

MAJĄC NA UWADZE, że ten związek wymaga jednoczesnego stosowania dorobku Dublin/Eurodac i dorobku Schengen,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Przepisy:

rozporządzenia dublińskiego,

rozporządzenia Eurodac,

rozporządzenia wykonawczego Eurodac, oraz

dublińskiego rozporządzenia wykonawczego

są wprowadzane w życie przez Konfederację Szwajcarską, dalej zwaną „Szwajcarią” i stosowane w jej stosunkach z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zwanymi dalej „państwami członkowskimi”.

2.   Państwa członkowskie stosują rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, do Szwajcarii.

3.   Bez uszczerbku dla art. 4 akty i środki podejmowane przez Wspólnotę Europejską, zmieniające lub uzupełniające przepisy, o których mowa w ust. 1, jak również decyzje, podejmowane według procedur przewidzianych w tych przepisach, są również przyjmowane, wprowadzane w życie i stosowane przez Szwajcarię.

4.   Przepisy dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych, mające zastosowanie do państw członkowskich w odniesieniu do danych przetwarzanych dla celów wprowadzania w życie i stosowania przepisów, o których mowa w ust. 1, są wprowadzane w życie i stosowane, mutatis mutandis, przez Szwajcarię.

5.   Do celów ust. 1 i 2 odniesienia do państw członkowskich zawarte w przepisach, o których mowa w ust. 1, są traktowane jak mające zastosowanie do Szwajcarii.

Artykuł 2

1.   Podczas opracowywania nowych przepisów prawnych, zmieniających lub uzupełniających postanowienia art. 1, Komisja Wspólnot Europejskich, dalej zwana „Komisją”, przeprowadza nieformalne konsultacje z ekspertami szwajcarskimi, w ten sam sposób jak konsultacje z ekspertami państw członkowskich, w celu opracowania swoich wniosków.

2.   Komisja, przekazując swoje wnioski, o których mowa w ust. 1, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, zwanej dalej „Radą”, przesyła ich kopie Szwajcarii.

Na wniosek jednej z Umawiających się Stron wstępna wymiana poglądów może mieć miejsce w ramach Wspólnego Komitetu, powołanego na mocy art. 3.

3.   Umawiające się Strony prowadzą ponownie konsultacje, na wniosek jednej z nich, w ramach Wspólnego Komitetu, w ważnych momentach poprzedzających etap przyjmowania przepisów prawnych, o których mowa w ust. 1, w ciągłym procesie informowania i konsultacji.

4.   Umawiające się Strony współpracują, w dobrej wierze, podczas fazy informowania i konsultacji, aby ułatwić działania Wspólnego Komitetu pod koniec tego procesu, zgodnie z niniejszą Umową.

5.   Przedstawiciele rządu Szwajcarii mają prawo formułować sugestie w ramach Wspólnego Komitetu dotyczące kwestii, o których mowa w ust. 1.

6.   Komisja zapewnia ekspertom szwajcarskim możliwie najszersze uczestnictwo, w zależności od danych dziedzin, w przygotowaniu projektów środków, jakie mają być następnie przedłożone komitetom wspierającym Komisję w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych. Podczas opracowywania wniosków Komisja przeprowadza konsultacje z ekspertami szwajcarskimi w taki sam sposób jak konsultacje z ekspertami państw członkowskich.

7.   W przypadku gdy Rada zostanie poinformowana, zgodnie z procedurą stosowaną do danego rodzaju komitetu, Komisja przekazuje Radzie stanowiska ekspertów szwajcarskich.

Artykuł 3

1.   Ustanawia się Wspólny Komitet, złożony z przedstawicieli Umawiających się Stron.

2.   Wspólny Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny na zasadzie konsensu.

3.   Wspólny Komitet zbiera się z inicjatywy swojego przewodniczącego lub na wniosek jednego z członków.

4.   Wspólny Komitet zbiera się na odpowiednim szczeblu, w zależności od potrzeb, aby zbadać wprowadzanie w życie i praktyczne stosowanie przepisów, o których mowa w art. 1, i dokonać wymiany poglądów w sprawie opracowania aktów i środków, zmieniających lub uzupełniających przepisy, o których mowa w art. 1.

Każda wymiana informacji dotycząca niniejszej Umowy jest traktowana jako odbywająca się w ramach mandatu Wspólnego Komitetu.

5.   Przewodnictwo Wspólnego Komitetu jest sprawowane przemiennie przez okres sześciu miesięcy odpowiednio przez przedstawiciela Wspólnoty Europejskiej i przedstawiciela rządu Szwajcarii.

Artykuł 4

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2, jeśli Rada przyjmuje akty lub środki zmieniające lub uzupełniające postanowienia art. 1 i jeśli akty lub środki są przyjmowane według procedur przewidzianych w tych przepisach, to te akty lub środki są stosowane jednocześnie przez państwa członkowskie i przez Szwajcarię, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2.   Komisja bezzwłocznie notyfikuje Szwajcarii przyjęcie aktów i środków, o których mowa w ust. 1. Szwajcaria wyraża opinię sprawie przyjęcia ich treści oraz ich przeniesienia do swojego wewnętrznego porządku prawnego. Decyzja ta jest notyfikowana Komisji w terminie 30 dni od przyjęcia danych aktów lub środków.

3.   Jeśli treść powyższych aktów lub środków może być wiążąca dla Szwajcarii dopiero po spełnieniu jej wymogów konstytucyjnych, Szwajcaria informuje o tym Komisję w swojej notyfikacji. Szwajcaria bezzwłocznie i na piśmie informuje Komisję o spełnieniu wszystkich wymogów konstytucyjnych. W przypadku gdy referendum nie jest wymagane, notyfikacja ma miejsce natychmiast po upływie terminu przeprowadzenia referendum. Jeśli referendum jest wymagane, Szwajcaria dysponuje, w celu dokonania notyfikacji, nieprzekraczalnym terminem dwóch lat, licząc od daty notyfikacji Komisji. Od daty ustalonej dla wejścia w życie aktu lub środka dotyczącego Szwajcarii i do czasu aż notyfikuje ona spełnienie wymogów konstytucyjnych, Szwajcaria stosuje przejściowo, tam gdzie jest to możliwe, dany akt lub środek.

4.   Jeśli Szwajcaria nie może stosować przejściowo danego aktu lub środka, a ten stan rzeczy powoduje trudności zakłócające współpracę w ramach Dublin/Eurodac, sytuacja zostanie zbadana przez Wspólny Komitet. Wspólnota Europejska może podjąć względem Szwajcarii środki proporcjonalne i niezbędne dla zapewnienia sprawnej współpracy w ramach Dublin/Eurodac.

5.   Przyjęcie przez Szwajcarię aktów i środków, o których mowa w ust. 1 powoduje powstanie praw i obowiązków między Szwajcarią i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

6.   W przypadku gdy:

a)

Szwajcaria notyfikuje swoją decyzję o odrzuceniu aktu lub środka, o którym mowa w ust. 1, do którego zostały zastosowane procedury przewidziane w niniejszej Umowie; lub

b)

Szwajcaria nie dokona notyfikacji w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 2; lub

c)

Szwajcaria nie dokona notyfikacji po upływie terminu przeprowadzenia referendum lub, w przypadku referendum, w terminie dwóch lat, o którym mowa w ust. 3, lub nie zapewni tymczasowego stosowania przepisów tych aktów lub środków, przewidzianego w tym samym ustępie od daty ustalonej dla wejścia w życie aktu lub środka,

niniejsza Umowa ulega zawieszeniu.

7.   Wspólny Komitet bada kwestię, która spowodowała zawieszenie, i podejmuje kroki w celu zaradzenia przyczynom odrzucenia lub braku ratyfikacji w terminie 90 dni. Po zbadaniu wszystkich innych możliwości, w celu zapewnienia właściwego stosowania Umowy, w tym możliwości odnotowania, równorzędności przepisów prawnych, może zdecydować, na zasadzie jednomyślności, o przywróceniu niniejszej Umowy. Jeżeli natomiast niniejsza Umowa pozostaje w zawieszeniu po okresie 90 dni, ulega rozwiązaniu.

Artykuł 5

1.   Na potrzeby realizacji celu Umawiających się Stron, polegającego na osiągnięciu możliwie najbardziej jednolitego stosowania i interpretacji przepisów, o których mowa w art. 1, Wspólny Komitet stale obserwuje zmiany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, zwanego dalej „Trybunałem Sprawiedliwości”, jak również zmiany w orzecznictwie właściwych sądów szwajcarskich w odniesieniu do tych przepisów. W związku z powyższym Umawiające się Strony postanawiają bezzwłocznie ustanowić mechanizm służący zagwarantowaniu wzajemnego przekazywania informacji dotyczących tego orzecznictwa.

2.   Szwajcaria ma prawo do przedkładania odpowiedzi lub pisemnych uwag do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli sąd państwa członkowskiego zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie wyroku prejudycjalnego dotyczące wykładni przepisów, o których mowa w art. 1.

Artykuł 6

1.   Co roku Szwajcaria przedkłada Wspólnemu Komitetowi sprawozdanie w sprawie sposobu, w jaki jej władze administracyjne i sądowe stosowały i interpretowały przepisy, o których mowa w art. 1, tak jak były one interpretowane, w stosownych przypadkach, przez Trybunał Sprawiedliwości.

2.   Jeśli w terminie dwóch miesięcy od poinformowania o zasadniczej różnicy między orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i orzecznictwem sądów szwajcarskich lub o zasadniczej różnicy w stosowaniu przepisów, o których mowa w art. 1, między organami zainteresowanych państw członkowskich a organami Szwajcarii, Wspólny Komitet nie był w stanie zapewnić jednolitego stosowania i interpretacji, wszczyna się procedurę, o której mowa w art. 7.

Artykuł 7

1.   W przypadku sporu w sprawie stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy lub jeśli wystąpi sytuacja, o której mowa w art. 6 ust. 2, kwestia jest oficjalnie włączana jako punkt sporny do porządku obrad Wspólnego Komitetu.

2.   Wspólny Komitet dysponuje 90 dniami, licząc od daty przyjęcia porządku obrad, do którego punkt sporny został włączony, aby przedłożyć rozwiązanie w jego sprawie.

3.   Jeśli spór nie mógłby zostać rozwiązany przez Wspólny Komitet w terminie 90 dni, o którym mowa w ust. 2, termin ten jest przedłużany o kolejne 90 dni w celu osiągnięcia ostatecznego rozwiązania. Jeśli po upływie tego terminu Wspólny Komitet nie podejmie decyzji, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu na koniec ostatniego dnia powyższego okresu.

Artykuł 8

1.   Jeśli chodzi o koszty administracyjne lub operacyjne związane z instalowaniem i funkcjonowaniem centralnej jednostki Eurodac, Szwajcaria wnosi do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich składkę wynoszącą 7,286 % początkowej kwoty referencyjnej w wysokości 11 675 000 EUR, a od roku budżetowego 2004 składkę roczną wynoszącą 7,286 % w stosunku do odpowiednich środków budżetowych dla danego roku budżetowego.

Jeśli chodzi o pozostałe koszty administracyjne i operacyjne, związane ze stosowaniem niniejszej Umowy, Szwajcaria wnosi z tego tytułu do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich składkę roczną, zgodnie ze swoim produktem krajowym brutto proporcjonalnie do produktu krajowego brutto wszystkich państw uczestniczących.

2.   Szwajcaria ma prawo do otrzymywania dokumentów dotyczących niniejszej Umowy, a podczas posiedzeń Wspólnego Komitetu do występowania z wnioskiem o zapewnienie tłumaczenia ustnego na wybrany przez nią język urzędowy Wspólnot Europejskich.

Artykuł 9

Krajowy organ kontrolny Szwajcarii, odpowiedzialny za ochronę danych, oraz niezależny organ kontrolny, powołany na mocy art. 286 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, współpracują, o ile to niezbędne, przy wykonywaniu swoich zadań i w szczególności wymieniają wszelkie istotne informacje. Obydwa organy określają zasady swojej współpracy na zasadzie wzajemnego porozumienia.

Artykuł 10

1.   Niniejsza Umowa nie ma wpływu na umowy zawarte między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią.

2.   Niniejsza Umowa nie ma wpływu na umowy, które mogą zostać zawarte w przyszłości między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią.

Artykuł 11

1.   Królestwo Dani może wnioskować o uczestnictwo w niniejszej Umowie. Umawiające się Strony, działając za zgodą Królestwa Danii, ustalają warunki dla celów takiego uczestnictwa w protokole do niniejszej Umowy.

2.   Szwajcaria zawiera umowę z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie ustanowienia wzajemnych praw i obowiązków w związku z ich włączeniem we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Dublin/Eurodac.

Artykuł 12

1.   Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Umawiające się Strony. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzenia są składane u Sekretarza Generalnego Rady, który jest ich depozytariuszem.

2.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, który następuje po notyfikacji złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzenia przez depozytariusza Umawiającym się Stronom.

3.   Artykuły 2 i 3 oraz art. 4 ust. 2 zdanie pierwsze mają tymczasowo zastosowanie od daty podpisania niniejszej Umowy.

Artykuł 13

W przypadku aktów lub środków, przyjętych po podpisaniu niniejszej Umowy, ale przed jej wejściem w życie, termin 30 dni, o którym mowa w art. 4 ust. 2 zdanie ostatnie, zaczyna biec od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

Artykuł 14

1.   Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy umowy, o których mowa w art. 11, mają również zastosowanie.

2.   Ponadto niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen zaczęła obowiązywać.

Artykuł 15

1.   Liechtenstein może przystąpić do niniejszej Umowy.

2.   Przystąpienie Liechtensteinu będzie przedmiotem protokołu do niniejszej Umowy, określającego wszystkie konsekwencje takiego przystąpienia, w tym ustanowienie praw i obowiązków między Liechtensteinem i Szwajcarią, jak również między Liechtensteinem, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i państwami członkowskimi związanymi niniejszą Umową, z drugiej strony.

Artykuł 16

1.   Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, składając depozytariuszowi pisemne oświadczenie. Oświadczenie to staje się skuteczne sześć miesięcy po jego złożeniu.

2.   Niniejszą Umowę uważa się za wypowiedzianą, jeśli Szwajcaria wypowie jedną z umów, o których mowa w art. 11, lub umowę, o której mowa w art. 14 ust. 2.

Artykuł 17

1.   Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

2.   Maltańska wersja językowa zostanie uwierzytelniona w drodze wymiany listów pomiędzy Stronami. Uznaje się ją za tekst jednakowo autentyczny jak teksty w językach wymienionych w ust. 1.

W DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli niniejszym swoje podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  Dz.U. L 50 z 25.2.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. C 254 z 19.8.1997, s. 1.

(3)  Dz.U. L 222 z 5.9.2003, s. 3.

(4)  Dz.U. L 316 z 15.12.2000, s. 1.

(5)  Dz.U. L 62 z 5.3.2002, s. 1.

(6)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 12).

(7)  Dz.U. L 93 z 3.4.2001, s. 38.


AKT KOŃCOWY


Pełnomocnicy przyjęli wspólne deklaracje, załączone do niniejszego Aktu końcowego:

1.

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie ścisłego dialogu.

2.

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych.

Pełnomocnicy przyjęli również do wiadomości następujące deklaracje wymienione poniżej i załączone do niniejszego Aktu końcowego:

1.

Deklaracja Szwajcarii w sprawie art. 4 ust. 3 w sprawie terminu przyjmowania zmian w dorobku Dublin/Eurodac.

2.

Deklaracja Komisji Europejskiej w sprawie komitetów wspierających Komisję w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

 

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON W SPRAWIE ŚCISŁEGO DIALOGU

Umawiające się Strony podkreślają wagę ścisłego i produktywnego dialogu między wszystkimi stronami uczestniczącymi we wprowadzaniu w życie przepisów wyszczególnionych w art. 1 ust. 1 Umowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 Umowy Komisja zaprasza ekspertów państw członkowskich na posiedzenia Wspólnego Komitetu w celu wymiany poglądów ze Szwajcarią we wszystkich kwestiach objętych Umową.

Umawiające się Strony przyjęły do wiadomości, że państwa członkowskie są gotowe do przyjęcia powyższe zaproszenia i uczestniczenia w wymianie poglądów ze Szwajcarią we wszystkich kwestiach objętych Umową.

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STROND OTYCZĄCA DYREKTYWY 95/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE OCHRONY DANYCH

W ramach Umowy Umawiające się Strony postanawiają, że w stosunku do dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uczestnictwo przedstawicieli Konfederacji Szwajcarskiej jest realizowane w duchu określonym w ramach wymiany listów w sprawie komitetów wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych i załączonej do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarskiej w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

POZOSTAŁE DEKLARACJE

 

DEKLARACJA SZWAJCARII DOTYCZĄCA ART. 4 UST. 3 W SPRAWIE TERMINU PRZYJĘCIA ZMIAN W DOROBKU „DUBLIN/EURODAC”

Nieprzekraczalny termin dwóch lat, o którym mowa w art. 4 ust. 3, obejmuje zarówno przyjęcie, jak i wprowadzenie w życie aktu lub środka. Obejmuje on następujące etapy:

etap przygotowawczy,

procedurę parlamentarną,

termin przeprowadzenia referendum (100 dni od daty oficjalnej publikacji aktu) i, jeśli zachodzi potrzeba,

referendum (organizacja i głosowanie).

Rada Federalna bezzwłocznie informuje Radę i Komisję o zakończeniu każdego z powyższych etapów.

Rada Federalna zobowiązuje się wprowadzić w życie wszystkie środki, jakimi dysponuje, aby działać tak, by powyższe etapy odbywały się tak szybko, jak to możliwe.

DEKLARACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE KOMITETÓW WSPIERAJĄCYCH KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W WYKONYWANIU JEJ KOMPETENCJI WYKONAWCZYCH

Obecnie komitety wspierające Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych we wprowadzaniu w życie, stosowaniu i rozwoju dorobku Dublin/Eurodac są następujące:

komitet powołany na mocy art. 27 rozporządzenia (WE) nr 343/2003 („Komitet Dubliński”), oraz

komitet powołany na mocy rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 („Komitet Eurodac”).


WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE WSPÓLNYCH OBRAD KOMITETÓW MIESZANYCH

Delegacja Komisji Europejskiej,

delegacje reprezentujące rządy Republiki Islandii i Królestwa Norwegii,

delegacje reprezentujące rząd Konfederacji Szwajcarskiej,

postanowiły organizować wspólnie posiedzenia komitetów mieszanych, ustanowionych na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Islandią oraz Norwegią dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii albo Norwegii, z jednej strony, oraz Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii, z drugiej strony,

zwracają uwagę, że wspólne odbywanie tych posiedzeń wymaga pragmatycznego uregulowania kwestii przewodniczenia tym obradom, gdy państwa stowarzyszone mają im przewodniczyć zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii lub Umową zawartą między Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącą kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii,

zwracają uwagę na fakt, że państwa stowarzyszone wyraziły gotowość zrzeczenia sie, w razie konieczności, przewodniczenia i jego rotacji według porządku alfabetycznego od chwili wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii.


27.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/18


Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen  (1) oraz Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii  (2)

Ponieważ w dniu 1 lutego 2008 r. zakończono procedury niezbędne do tego, by weszły w życie Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii – obydwie podpisane w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r. – umowy te, odpowiednio zgodnie z ich art. 14 ust. 1 i art. 12 ust. 2, wejdą w życie jednocześnie w dniu 1 marca 2008 r.


(1)  Zob. s. 52 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Zob. s. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.


27.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/19


DECYZJA RADY

z dnia 22 marca 2007 r.

upoważniająca do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

(2008/148/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 i 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1513/2002/WE z dnia 27 czerwca 2002 r., Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (2), przewiduje współpracę międzynarodową w badaniach w dziedzinie produkcji.

(2)

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (3) przewiduje kontynuację współpracy międzynarodowej.

(3)

Zostało zawarte porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (4) stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (zwanego dalej „porozumieniem ISP”). Porozumienie o ISP wygasło w kwietniu 2005 r. Jako że porozumienie okazało się być wartością dodaną w zwiększaniu możliwości badawczych w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji, Komisja złożyła wniosek o mandat negocjacyjny w celu jego odnowy porozumienia ISP.

(4)

Decyzją z dnia 29 listopada 2005 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia w imieniu Wspólnoty negocjacji z Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie odnowy i zmiany porozumienia ISP.

(5)

Negocjacje przeprowadzono zgodnie z mandatem negocjacyjnym, a ich wyniki włączono do zakresu wymagań i obowiązków programu współpracy międzynarodowej w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji, ustanawiającego ramy współpracy. Ten zakres wymagań i obowiązków dołączony do Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) pomiędzy Wspólnotą Europejską, Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (zwanego dalej „porozumieniem w formie wymiany listów”). Zmiany poprzedniego programu dotyczą zarządzania ISP i operacji budżetowych.

(6)

Zakres wymagań i obowiązków programu ISP przewiduje rotacyjny system przewodnictwa programu wśród uczestników programu ISP. W celu wypełnienia tego obowiązku należy przewidzieć prowadzenie przez Wspólnotę sekretariatu międzyregionalnego ISP w Europie.

(7)

Należy zatwierdzić porozumienie w formie wymiany listów,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Porozumienie w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Tekst porozumienia w formie wymiany listów jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania porozumienia w formie wymiany listów w imieniu, aby stało się one wiążące dla Wspólnoty (5).

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2007 r.

W imieniu Rady

W. TIEFENSEE

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 14 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).

(3)  Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1.

(4)  Dz.U. L 161 z 18.6.1997, str. 2Dz.U. L 151 z 7.6.2001, str. 35.

(5)  Data wejścia w życie niniejszego porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


POROZUMIENIE

w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Szanowny Panie,

Nawiązuję do porozumienia w sprawie działalności w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (IPS) zawartego w 1997 i 2001 r. między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Celem niniejszego listu jest udokumentowanie porozumienia osiągniętego w sprawie odnowy i zmiany niniejszego porozumienia o współpracy zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków załączonym do niniejszego listu.

Regiony uczestniczące w nim będą współpracować w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłowej, rozwiązania światowych problemów związanych z przemysłem oraz rozwoju zaawansowanych technologii i systemów produkcji. Współpraca ta powinna zapewnić równowagę między korzyściami a wniesionym wkładem, być przydatna dla przemysłu i oparta na zasadzie obopólnego interesu i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie działań w ramach współpracy zależeć będzie od dostępności funduszy i od stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w regionach uczestniczących. Każdy region uczestniczący będzie finansował swoje uczestnictwo i wniesie równy wkład, finansowy lub w naturze, w koszty działania sekretariatu międzyregionalnego ISP. Sekretariat będzie działał zgodnie z przyjętymi zasadami odnośnie do wymagań i obowiązków. Wspólnota Europejska jest przygotowana prowadzić sekretariat zgodnie z kolejnością ustaloną wspólnie przez regiony uczestniczące.

Niniejsze porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez okres 10 lat. Każdy region uczestniczący może wycofać się z programu, o ile zawiadomi o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Po 5 latach od wprowadzenia uczestnicy poddadzą program rewizji.

Wspólnota Europejska i Norwegia zachowują możliwość działania jako pojedynczy region europejski.

Niniejszy list, wraz z jego akceptacją przez regiony uczestniczące, podtrzymuje zakres wymagań i obowiązków i odnotowuje wspólne zrozumienie zasad współpracy w sprawie ISP. Będę wdzięczny za jak najwcześniejsze potwierdzenie niniejszego porozumienia.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

TERMS OF REFERENCE FOR A SCHEME FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN ADVANCED MANUFACTURING FOR INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS

TABLE OF CONTENTS

1.

PREAMBLE

2.

PURPOSE

3.

RATIONALE

4.

OPERATING PRINCIPLES

5.

STRUCTURE AND FUNDING

6.

MANAGEMENT STRUCTURE

7.

TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

8.

DURATION OF THE IMS SCHEME

9.

ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

10.

FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

11.

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

12.

DISSEMINATION OF RESULTS

Technical Appendix 1:

Intellectual property rights provisions for research and development projects

Technical Appendix 1.A:

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Technical Appendix 2:

financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

Technical Appendix 3:

IMS technical themes

Technical Appendix 4:

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

Technical Appendix 5:

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

Technical Appendix 6:

Admission of new participants

Technical Appendix 7:

Project consortia formation and evaluation

Technical Appendix 8:

Role Of IMS vis-à-vis small and medium-sised enterprises (SMEs), universities and government research institutes

1.   PREAMBLE

This document sets forth the terms of reference for the partners of the intelligent manufacturing systems (IMS) scheme for international cooperation in research and development in intelligent manufacturing systems. These terms of reference are not intended to create obligations under international or domestic law.

2.   PURPOSE

The IMS scheme is an international and multilateral cooperation scheme in which Participants work cooperatively to boost industrial competitiveness, solve problems facing manufacturing worldwide, and develop advanced manufacturing technologies and systems to benefit humanity. Its purposes are to:

enhance knowledge-based manufacturing in industry to improve the quality of life and citizens and improve the global environment,

share manufacturing knowledge and to transfer it to future generations,

increase the participation of SMEs in international collaborative activities,

adapt educational and training activities to support the knowledge-based manufacturing industries, and

contribute to establishing common, global norms and standards.

3.   RATIONALE

Manufacturing has been and continues to be an important element in the global economy. It remains a primary generator of wealth and is critical to establishing a sound economic basis for economic growth.

Properly managed international cooperation in research and development in advanced manufacturing can help improve manufacturing operations (1). IMS provides the framework within which cooperative research and development activities can flourish. IMS:

provides a structure for global, ‘forward-thinking’ syntheses (e.g. roadmaps, analyses, foresight),

fosters the creation of networks to reinforce interaction and collaborative research and development,

fosters the development of consortia to undertake collaborative research and development projects (including cooperative work on pre-standardisation topics),

provides an intellectual property rights management framework (Technical Appendix 1) for international collaboration and dissemination activities, and

disseminates research results broadly.

4.   OPERATING PRINCIPLES

IMS collaborative activities proceed on the following bases:

contributions to, and benefits from such cooperation, are equitable and balanced,

collaborative projects have industrial relevance,

collaborative project should include where possible academic participation,

collaborative projects are carried out by inter-regional, geographically distributed consortia,

collaborative projects can occur throughout the full innovation cycle,

IMS project activities under government sponsorship or using government resources should not involve competitive research and development,

results of collaborative projects are shared through a process of controlled information diffusion, and

there should be protection for an equitable allocation of any intellectual property right created or furnished during cooperation projects.

5.   STRUCTURE AND FUNDING

IMS is governed by a management structure that consists of:

an International Steering Committee,

an Inter-Regional Secretariat, and

Regional Secretariats.

5.1.   Funding for the management structure

Each participant will fund its own participation,

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded,

Each participant will contribute in an equitable manner in funding or in kind to defray the costs of operating the Inter-Regional Secretariat,

Each participant will be responsible for supporting its own delegation, and

Each Participant will have the right to audit the operations of the management structure.

Principles for setting up and executing the IRS budget shall be in accordance with Technical Appendix 2.

5.2.   Funding for the Projects

Each participant will fund its own participation, and

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded.

6.   MANAGEMENT STRUCTURE

6.1.   IMS International Steering Committee

The IMS International Steering Committee will oversee the IMS scheme. Members must be eminent representatives of the participants' industrial, academic, or governmental/public administration sectors who are knowledgeable in manufacturing issues. Members must be willing and able to devote the necessary time and effort involved in guiding the IMS scheme.

6.1.2.

Composition. Two members and one observer from each participant will normally comprise a participant's delegation.

Selection of delegation members is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations. Designation of alternate delegation members is recommended, but not mandatory.

Each delegation will have a head of delegation who will serve as the chief spokesperson for the delegation. Selection of the head of delegation is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations.

Each participant's delegation to the meetings of the IMS International Steering Committee may be accompanied by two representatives from its designated Regional Secretariat. Additional attendance is at the discretion of the chair of the IMS International Steering Committee.

6.1.3.

Consensus. The IMS International Steering Committee will reach decisions by consensus of its members.

6.1.4.

Chair. The chair of the IMS International Steering Committee will rotate among the participants and will be decided by the IMS International Steering Committee. The term of each chair will last for 30 months. During the term when a participant chairs, that participant also is responsible for organising the Inter-Regional Secretariat. The participant which is to take the following term will serve as vice chair.

6.1.5.

Responsibilities. The IMS International Steering Committee will determine policies and strategies for undertaking, and for the evolution of, the IMS scheme, including the matter of new participants. It will also:

provide overall guidance, set strategic priorities, review, amend, and update Technical Appendices 3, 4, 5, 7, and 8 and additional Technical Appendices within the scope of these terms of reference, and oversee the implementation of IMS,

oversee the Inter-Regional Secretariat and approve its budget,

provide international promotion for IMS and for manufacturing as a generic discipline,

endorse projects as provided in Section 10,

set performance metrics of the scheme and provide a regular report in respect of same,

ensure activities undertaken under this scheme are done in a manner consistent with the purpose, principles and structure agreed upon by the participants,

foster communication among the International IMS Steering Committee, the Inter-Regional Secretariats, and the project consortium members,

sponsor and approve new IMS documents, and

form interim task forces or committees (e.g., for technical or legal issues), if necessary, to accomplish its work.

6.2.   Inter-Regional Secretariat

The participant that chairs the International Steering Committee will be responsible for organising and managing the Inter-Regional Secretariat. The Inter-Regional Secretariat's primary role is to execute the policies and actions as decided by the IMS International Steering Committee. The responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 4.

6.3.   Regional Secretariats

The governments/public administrations and public organisations of the participants will organise and manage their respective Regional Secretariats in a manner they see fit. The responsibilities of the IMS Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 5.

7.   TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

7.1.   Transition

It is the intention of the participants that IMS projects endorsed under the original scheme should be considered to be continued to be endorsed by the current ISC and its successor upon commencement of the new IMS scheme. Other IMS activities, including processing of applications to become a participant, shall continue without interruption.

7.2.   Commencement

The IMS scheme will commence upon:

the ratification of the Terms of Reference for the IMS Scheme by at least three (3) participants. participants under the pre-existing IMS Scheme become new participants under this scheme when they ratify these Terms of Reference;

the appointment of the members to the IMS International Steering Committee; and,

the designation of the Regional Secretariats.

8.   DURATION OF THE IMS SCHEME

participants will review the scheme every five years to determine whether it should be continued, modified or terminated. A participant may withdraw at any time subject to 12 months' notice to other participants.

9.   ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

The IMS International Steering Committee can admit new participants. The procedures for admission of new participants are set forth in Technical Appendix 6.

10.   FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

The IMS International Steering Committee shall have the authority to set the procedures for: (i) project consortia and formation, evaluation and review; these procedures are set forth in Technical Appendix 7; and (ii) other collaborative instruments within the scope of these Terms of Reference.

11.   SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The participants individually and the IMS International Steering Committee will develop mechanisms to enlist SMEs directly and indirectly in the IMS scheme. A representative list of these mechanisms is in Technical Appendix 8.

12.   DISSEMINATION OF RESULTS

Dissemination of information is of the utmost importance and is required in the IMS scheme. However, all information dissemination must comply with the intellectual property rights provisions in Technical Appendix 1. This includes the dissemination of interim and final project technical results.

Information dissemination will occur at the project, regional and inter-regional levels. This dissemination shall be, but not limited to, written reports, international symposia, and publications by members of the academic sector.

Technical Appendix 1

Intellectual property rights provisions for research and development projects

OBJECTIVES

These provisions lay down mandatory requirements as well as recommended principles for PARTNERS which wish to participate in a PROJECT conducted within the Intelligent Manufacturing Systems Scheme (IMS SCHEME). The objectives of these provisions are to provide adequate protection for intellectual property rights used in and generated during joint research and development PROJECTS under the IMS SCHEME while ensuring:

that contributions and benefits by PARTICIPANTS, from cooperation in such PROJECTS, are equitable and balanced,

that the proper balance is struck between the need for flexibility in PARTNERS' negotiations and the need for uniformity of procedure among PROJECTS and among PARTNERS, and

that the results of the research will be shared by the PARTNERS through a process that protects and equitably allocates any intellectual property rights created or furnished during the cooperation.

Article 1

Definitions

1.1.

ACCOUNTING. The sharing of any consideration such as royalties or other license fees by one PARTNER with another PARTNER when the first PARTNER which solely or jointly owns FOREGROUND discloses, licenses or assigns it to a third party.

1.2.

AFFILIATE. Any legal entity directly or indirectly owned or controlled by, or owning or controlling, or under the same ownership or control as, any PARTNER. Common ownership or control through government does not in itself create AFFILIATE status.

Ownership or control shall exist through the direct or indirect:

ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital, or

ownership of more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of directors or persons performing similar functions, or right by any other means to elect or appoint directors, or persons performing similar functions, who have a majority vote, or,

ownership of 50 % of the shares, and the right to control management or operation of the company through contractual provisions.

1.3.

BACKGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS except BACKGROUND RIGHTS owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATE and which are not FOREGROUND.

1.4.

BACKGROUND RIGHTS: Patents for inventions and design and utility models, and applications therefor as soon as made public, owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATES, a license for which is necessary for the work in a PROJECT or for the commercial exploitation of FOREGROUND, and which are not FOREGROUND.

1.5.

CONFIDENTIAL INFORMATION: All information which is not made generally available and which is only made available in confidence by law or under written confidentiality agreements.

1.6.

CONSORTIUM: Three or more GROUPS which have agreed to carry out jointly a PROJECT.

1.7.

COOPERATION AGREEMENT: The one or more signed agreements among all PARTNERS in a CONSORTIUM concerning the conduct of the PROJECT.

1.8.

FOREGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS first created, conceived, invented or developed in the course of work in a PROJECT.

1.9.

GROUP: All PARTNERS in a given PROJECT from the geographic area of a PART ICIPANT.

1.10.

IMS SCHEME: The Intelligent Manufacturing Systems Scheme.

1.11.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: All rights defined by Article 2(viii) of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation signed at Stockholm on 14 July 1967 (see Technical Appendix 1.A.), excluding trademarks, service marks and commercial names and designations.

1.12.

NON-PROFIT INSTITUTIONS: Any legal entity, either public or private, established or organised for purposes other than profit-making, which does not itself commercially exploit FOREGROUND.

1.13.

PARTICIPANT: Australia, Canada, the European Union and Norway, Japan, Korea, Switzerland, the United States and any other country or geographic region whose participation in the IMS SCHEME may be approved in the manner determined by the PARTICIPANTS.

1.14.

PARTNER: Any legal or natural person participating as a contracting party to the COOPERATION AGREEMENT for a given PROJECT.

1.15.

PROJECT: Any research and development project carried out by a CONSORTIUM within the IMS SCHEME.

1.16.

SUMMARY INFORMATION: A description of the objectives, status and results of a PROJECT which does not disclose CONFIDENTIAL INFORMATION.

Article 2

Mandatory provisions

Each COOPERATION AGREEMENT must contain substantive terms and conditions that are fully consistent with each of the provisions 2.1 through 2.13 in this Article and the definitions used in each COOPERATION AGREEMENT shall be those specified in Article 1 of this document.

Where a PROJECT or a potential PARTNER or its AFFILIATES is subject to government requirements, whether by law or agreement, and such requirements will affect rights or obligations pursuant to the COOPERATION AGREEMENT, the potential PARTNER shall disclose to the other PARTNERS all such requirements of which it is aware prior to signing the COOPERATION AGREEMENT. PARTNERS must ensure that ownership, use, disclosure and licensing of FOREGROUND will comply with these mandatory provisions if the PROJECT is subject to government requirements.

PARTNERS will, at the outset of a PROJECT, promptly notify one another of their AFFILIATES which will be involved in the performance of the PROJECT, and will notify one another of any changes in the AFFILIATES so involved during the life of the PROJECT. At the time of entering into a COOPERATION AGREEMENT, and immediately after new legal entities have come to meet the AFFILIATE definition, PARTNERS may exclude AFFILIATES from the rights and obligations set forth in these provisions in accordance with the terms of the COOPERATION AGREEMENT.

Written Agreement

2.1.

PARTNERS shall enter into a written COOPERATION AGREEMENT that governs their participation in a PROJECT consistent with this document.

Ownership

2.2.

FOREGROUND shall be owned solely by the PARTNER or jointly by the PARTNERS creating it.

2.3.

A PARTNER which is the sole owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without ACCOUNTING to any other PARTNER.

2.4.

A PARTNER which is a joint owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER, unless otherwise agreed in the COOPERATION AGREEMENT.

2.5.

A PARTNER may assign its sole and/or joint ownership interests in its BACKGROUND, BACKGROUND RIGHTS and FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER.

PARTNERS who assign any of their rights to BACKGROUND RIGHTS or FOREGROUND must make each assignment subject to the COOPERATION AGREEMENT and must require each assignee to agree in writing to be bound to the assignor's obligations under the COOPERATION AGREEMENT in respect of the assigned rights.

Dissemination of information

2.6.

SUMMARY INFORMATION shall be available to all PARTNERS in other PROJECTS and to the committees formed under the IMS SCHEME.

2.7.

The CONSORTIUM will make available at the end of the PROJECT a public report setting out SUMMARY INFORMATION about the PROJECT.

License rights

Foreground

2.8.

Each PARTNER and its AFFILIATES may use FOREGROUND, royalty-free, for research and development and for commercial exploitation. Commercial exploitation includes the rights to use, make, have made, sell and import.

However, in exceptional circumstances,

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is solely owned by such NON-PROFIT INSTITUTIONS; and

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is jointly owned with such NON-PROFIT INSTITUTIONS, provided such royalties are both small and consistent with the principle that contributions and benefits in the IMS SCHEME must be balanced and equitable.

2.9.

A non-owning PARTNER and its AFFILIATES may not disclose or sub-license FOREGROUND to third parties except that each PARTNER or its AFFILIATES may, in the normal course of business:

disclose FOREGROUND in confidence solely for the purposes of manufacturing, having manufactured, importing or selling products,

sub-license any software forming part of FOREGROUND in object code, or

engage itself in the rightful provision of products or services that inherently disclose the FOREGROUND.

Background

2.10.

A PARTNER in a PROJECT may, but is not obligated to, supply or license its BACKGROUND to other PARTNERS.

2.11.

PARTNERS and their AFFILIATES may use another PARTNER'S or its AFFILIATES' BACKGROUND RIGHTS solely for research and development in the PROJECT without additional consideration, including, but not limited to, financial consideration.

2.12.

PARTNERS and their AFFILIATES must grant to other PARTNERS and their AFFILIATES a license of BACKGROUND RIGHTS on normal commercial conditions when such license is necessary for the commercial exploitation of FOREGROUND unless:

the owning PARTNER or its AFFILIATE is by reason of law or by contractual obligation existing before signature of the COOPERATION AGREEMENT unable to grant such licenses and such BACKGROUND RIGHTS are specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT; or

the PARTNERS agree, in exceptional cases, on the exclusion of BACKGROUND RIGHTS specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT.

Survival of rights

2.13.

The COOPERATION AGREEMENT shall specify that the rights and obligations of PARTNERS and AFFILIATES concerning FOREGROUND, BACKGROUND and BACKGROUND RIGHTS shall survive the natural expiration of the term of the COOPERATION AGREEMENT.

Article 3

Provisions that need to be addressed in the Cooperation Agreement

PARTNERS shall address each of the following items in their COOPERATION AGREEMENT:

Publication of results

3.1.

PARTNERS shall address the issue of the consent required, if any, from the other PARTNERS for publication of the results from the PROJECT other than SUMMARY INFORMATION.

3.2.

PARTNERS shall address the issue of whether PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS may, for academic purposes, publish FOREGROUND which they solely own, provided that adequate procedures for protecting FOREGROUND are taken in accordance with Articles 3.3 and 3.4.

Protection of foreground

3.3.

PARTNERS shall identify the steps they will take to seek legal protection of FOREGROUND by means of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS and upon making an invention shall notify other PARTNERS in the same PROJECT in a timely manner of the protection sought and provide a summary description of the invention.

3.4.

PARTNERS shall address the issue of prompt notification of all other PARTNERS in the same PROJECT and, upon request and on mutually agreed conditions, disclosure of the invention and reasonably cooperate in such protection being undertaken by another PARTNER in the same PROJECT in the event and to the extent that a PARTNER or PARTNERS which own FOREGROUND do not intend to seek such protection.

Confidential information

3.5.

PARTNERS shall identify the measures they will take to ensure that any PARTNER which has received CONFIDENTIAL INFORMATION only uses or discloses this CONFIDENTIAL INFORMATION by itself or its AFFILIATES as far as permitted under the conditions under which it was supplied.

Dispute settlement and applicable laws

3.6.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the manner in which disputes will be settled.

3.7.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the law which will govern the COOPERATION AGREEMENT

Article 4

Optional provisions

PARTNERS may, but are not required to address each of the following provisions in their COOPERATION AGREEMENT:

AFFILIATE PROVISIONS,

ANTITRUST/COMPETITION LAW ISSUES,

CANCELLATION AND TERMINATION,

EMPLOYER/EMPLOYEE RELATIONSHIPS,

EXPORT CONTROLS AND COMPLIANCE,

FIELD OF THE AGREEMENT,

INTENT OF THE PARTIES,

LICENSING PARTNERS IN OTHER PROJECTS,

LICENSOR'S LIABILITY ARISING FROM LICENSEE'S USE OF LICENSED TECHNOLOGY,

LOANED OR ASSIGNED EMPLOYEES AND RESULTING RIGHTS,

NEW PARTNERS AND WITHDRAWAL OF PARTNERS FROM PROJECTS,

POST COOPERATION AGREEMENT BACKGROUND,

PROTECTION, USE AND NON-DISCLOSURE OBLIGATIONS REGARDING CONFIDENTIAL INFORMATION,

RESIDUAL INFORMATION,

ROYALTY RATES FOR BACKGROUND RIGHT LICENSES,

SOFTWARE SOURCE CODE,

TAXATION,

TERM/DURATION OF AGREEMENT.

There are likely to be other provisions the PARTNERS will need to put into their COOPERATION AGREEMENTS depending on the particular circumstances of their PROJECT. PARTNERS should seek their own expert advice on this and note that no additional terms may conflict with Articles 1 and 2 of these provisions.

Technical Appendix 1.A

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Article 2(viii) defines Intellectual Property to include:

‘… the rights to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists; phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavour; scientific discoveries; industrial designs; trade marks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.’

Technical Appendix 2

Financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

ISC and IRS members should avoid conflicts of interest in so far as decisions relating to the IRS budget are concerned.

All revenue and expenditures must be incorporated in a single set of accounts (2) to be approved by the ISC.

The balance between revenue and expenditure must be respected at all times (3).

The budget shall be annual with exceptional carry-overs (4).

There should be no transfers of appropriations between line items of budget expenditure, unless formally approved by the ISC.

All revenues shall constitute a common pool (5).

All expenditures shall be reasonable, justified and in accordance with the principles of sound financial management.

The IRS shall respond to all reasonable requests to report on its financial activities.

Regional contributions shall be based on fair principles, and will be paid in accordance with a defined schedule subject to late fees. Regional contributions will be based on the approved IRS budget and will be structured in different tiers, related directly to the size and level of development of each participant's economy. The Initial participants will be allocated in two tiers as follows:

Tier 1: European Union and Norway, Japan, United States,

Tier 2: Australia, Canada, Korea, Switzerland.

The maximum amounts for the contributions will be CAD 200 000 or equivalent per annum for Tier 1; and CAD 125 000 or equivalent per annum for Tier 2.

The foregoing principles shall be incorporated in a document on IRS operational guidelines.

Technical Appendix 3

IMS technical themes

In general, any project that addresses the IMS Scheme objectives as set forth in these terms of reference is considered an appropriate topic for an IMS Project. IMS projects might also address one or more of the following technical themes:

1.

Total product life cycle issues

Future general models of manufacturing systems. Examples for that theme are the proposals of ‘agile manufacturing’, ‘fractal factory’, ‘bionic manufacturing’, ‘holistic enterprise integration’, etc.

Intelligent communication network systems for information processes in manufacturing. To understand the productivity of global distribution and global sourcing, the communication networks and tools and their applications have to be improved.

Environment protection, minimum use of energy and materials. Environment, energy and materials questions have reached a complexity that can only be handled via cooperation with a variety of specialists. Due to the fact that the conditions in that field are very different in different regions a common understanding and harmonised views for the response of manufacturing technologies to environment protection are necessary.

New ideas and methods for recyclability that are globally accepted should be developed under the IMS umbrella.

Harmonised assessment and economic justification models for new manufacturing systems.

2.

Process issues

To enable the needs for rapid response to changing requirements and to saving human and material resources and to improving working conditions for employees the following themes can be identified.

Clean manufacturing processes that can minimise effects on environment. Process emission minimised systems. Process disposal minimised systems.

Factory (process) life-cycle pre-assessed systems.

Minimum consumption of energy. Energy efficient processes that can meet manufacturing requirements with minimum consumption of energy. Integrated cycled process for less energy consumption.

Modules of energy conservation type. Production management technology of energy conservation type.

Technology innovation in manufacturing processes. Methods that can quickly produce different products through ‘Rapid Prototyping Methods’. Manufacturing processes that can flexibly respond to changes in labour conditions, changes of products or materials.

Improvement in the flexibility and autonomy of processing modules that compose manufacturing systems. Open distributed systems and their modules that can match both unmanned, man-machine mixed and labour intensive systems, and can metamorphologically architect system components in correspondence with changes of products.

Improvement in interaction or harmony among various components and functions of manufacturing. Open infrastructure for manufacturing. Inter-connected information systems such as ‘remote ID’ among respective modules.

3.

Strategy/planning/design tools

Manufacturing takes place in a global economy. How and where raw materials are transformed is a strategic decision. The decision is complicated in terms of what to make and where to make or buy it, in what is becoming a single global economy.

Many of today's manufacturing organisations are designed using vertical and hierarchical structures. The move towards hierarchical structures is and will continue to require major changes in organisations, systems and work practices. We need methodologies and tools to help us to define appropriate manufacturing strategies and to design appropriate organisations and business/work processes.

Methods and tools to support business process re-engineering. Modelling tools to support the analyses and development of manufacturing strategies.

Design support tools to support planning in an extended enterprise or virtual enterprise environment.

4.

Human/organisation/social issues

Promotion and development projects for improved image of manufacturing. Manufacturing engineers tend to be at the bottom of the pay scale relevant to other engineers, and the profession as a whole has a lower stature. Therefore ITC considers as projects globally recognised, strong professional societies and educational institutions for the promotion of manufacturing as a discipline. These proposals include the creation of international organisations to promote manufacturing.

Improved capability of manufacturing workforce/education, training. Engineering education has often tended to emphasise theory over process. In addition, basic education has not always met the needs of industry, producing graduates with often-inadequate skills. This has led to industries that are poor at turning innovation into successful products. This necessitates a change in priorities and closer ties between industry and educational institutions. As well, changes in system organisation means that training within companies is a continuous process which seeks to update the skills and increase the potential of employees — the crucial elements in any system.

Autonomous offshore plants (integration of supplementary business functions in subsidiaries). Offshore plants were originally meant to increase market share and decrease production costs: development of the transplant labour forces were a secondary consideration. However, giving more autonomy to these plants enables them to react more flexibly to changing conditions in the areas where they are based, and is consistent with organisational ideas of decentralisation, empowerment and hierarchy flattening. It also serves to contribute to domestic development in the countries where the plants are located and further the IMS goal of spreading widely basic manufacturing knowledge.

Corporate technical memory — keeping, developing, accessing. Often in a manufacturing enterprise knowledge and sources of information are isolated or locked. ‘Organisational learning’ is a strategy for translating such knowledge into a framework or a model that leads to better decision-making and could be an important theme within IMS.

Appropriate performance measures for new paradigms. New paradigms of manufacturing must offer superiority in performance from the points of view of costs, quality, delivery and flexibility. The first three are familiar performance criteria used for mass production, while flexibility is a key attribute of new paradigm manufacturing. To increase the acceptance of new paradigms performance evaluation methods should be developed.

5.

Virtual/extended enterprise issues

The extended enterprise is an expression of the market-driven requirement to embrace external resources in the enterprise without owning them. Core business focus is the route to excellence but product/service delivery requires the amalgam of multiple world-class capabilities. Changing markets require a fluctuating mix of resources. The extended enterprises which can be likened to the ultimate customisable, reconfigurable, manufacturing resource is the goal. The operation of the extended enterprise requires take up of communications and database technologies that are near to the current state of the art. However, the main challenge is organisational rather than technological.

Research and development opportunities in this area are:

methodologies to determine and support information processes and logistics across the value chain in the extended enterprise,

architecture (business, functional and technical) to support engineering cooperation across the value chain, e.g., concurrent engineering across the extended enterprise,

methods and approaches to assign cost/liability/risk and reward to elements of the extended enterprise,

team working across individual units within the extended enterprise.

Technical Appendix 4

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

The Inter-Regional Secretariat will have responsibility to:

1.

provide logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents,

3.

provide logistics for inter-regional publicity at the direction of the International Steering Committee,

4.

educate new and prospective participants,

5.

disseminate information during, and upon the conclusion of, projects,

6.

assist with inter-regional consortia formation,

7.

organise and arrange studies and/or work as requested by the International IMS Steering Committee, and

8.

undertake other appropriate tasks as assigned by the International Steering Committee.

Technical Appendix 5

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

To support the IMS Scheme, the Regional Secretariats will:

1.

provide regional logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents within respective regions,

3.

provide logistics for regional meetings and promotion,

4.

disseminate information during and upon the conclusion of projects within respective regions,

5.

assist in consortium formation within and across respective regions,

6.

support regional delegations in attending the International IMS Steering Committee meetings,

7.

facilitate regional selections and reviews, and

8.

work with regional infrastructure groups to facilitate the IMS Scheme.

Technical Appendix 6

Admission of new participants

Procedures for admission of new participants to the IMS scheme are as follows:

1.

The admission process begins with a letter of inquiry/interest from a ministerial or senior government/public administration level in the prospective participant, addressed to the chair of the IMS International Steering Committee.

2.

Each IMS head of delegation shall be alerted to the receipt of this letter of inquiry/interest. Each IMS participant is chartered to evaluate the application and respond through its respective head of delegation to the chair of the IMS International Steering Committee.

3.

If all IMS participants accept the application, the chair of the IMS International Steering Committee shall inform, in writing, the applicant that if the applicant can ratify these Terms of Reference, then the IMS scheme will admit the applicant as a full participant.

This process shall be completed as soon as practical, and in no case should take longer than three months after receipt of the letter of inquiry/interest.

Technical Appendix 7

Project consortia formation and evaluation

The Regional Secretariats together with the Inter-Regional Secretariat provide assistance in forming consortia for IMS projects.

A.   Basic consortium formation document

Each consortium will prepare a basic document that explains the:

IMS technical themes addressed by the project,

industrial relevance of the project,

project work plans, organisation and structure,

basic information, including contact information, of project partners,

a consortium cooperation agreement that addresses the intellectual property provisions and other legal requirements for the consortium, and

other relevant information to facilitate project endorsement.

B.   International coordinating partner

An international coordinating partner must be appointed by each consortium. The appointed international coordinating partner must be an entity with the necessary resources and expertise to lead the project to its completion. International coordinating partner duties include:

coordinate consortia formation,

coordinate preparation of full proposal and cooperation agreements,

act as the primary contact for all communication between the consortium and the International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat, and

facilitate successful execution of the project.

C.   List of interested entities

Within a region, its Regional Secretariat will distribute to all organisations in the industrial, academic and governmental sectors identified as potential project partners the basic document, the domestic funding opportunities, and the domestic agenda for the IMS scheme. The Regional Secretariat will compile a list of interested entities. The list must include the area of interest and the capabilities of each of the interested entities.

D.   Exchange of project proposals

Any entity can submit preliminary proposals to its Regional Secretariat for transmittal to, and posting by, the Inter-Regional Secretariat.

Regional Secretariats will distribute these proposals to interested entities within their Regions. Based on the information, potential partners can strive to form international consortia.

E.   Evaluation, selection and review of projects

Proposals and projects must be consistent with the purpose and the principles of the scheme, and the intellectual property provisions set forth in Technical Appendix 1.

1.   Project selection criteria

Industrial relevance

Compliance with the technical themes in Appendix 3 as may be amended from time to time by the IMS International Steering Committee

Scientific and technical merit

Adoption, commercialisation and exploitation potential

The IMS International Steering Committee shall assess compliance with the IPR provisions in Technical Appendix 1

Value-added.

2.   Consortium SELECTION Criteria

Inter-Regional DISTRIBUTION OF PARTNERS. Consortium partners must be from at least three participants. Partners from applicant Regions may participate in consortia on a case-by-case basis.

Balanced Contributions and Benefits. The consortium partners will show how the contributions to, and the benefits from, participation are equitable and balanced. To this end, partners' contributions to the project should be identified by scale and scope.

Inter-regional leadership. The inter-regional consortium must appoint an international coordinating partner for the consortium to carry out the duties described in Section B above.

Dissemination of results. The consortium must commit to and submit a plan to disseminate project results, including the lessons learned in forming and managing IMS consortium, and non-proprietary technical results permitted by the IPR provisions.

3.   Project endorsement

The project endorsement process consists of three stages. The IMS International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat will endeavour to move the entire endorsement process expeditiously.

Project abstract evaluation. The consortium must submit an abstract of the planned research. This abstract shall be submitted to the Regional Secretariats for initial regional reviews. Each delegation will make a recommendation to the International IMS Steering Committee. Proposers of unapproved projects will be given feedback as to why they did not receive support.

Full proposal evaluation. The consortium must submit a final proposal using a standardised format for detailed evaluation by all regions. The final proposal shall include the formal commitment of each partner to the principles, the structure and the IPR provisions of the IMS scheme, and will include a signed consortium cooperation agreement.

Final endorsement. Final endorsement will be made by the IMS International Steering Committee based on the regional recommendations and the submitted proposals.

F.   Project review

The IMS International Steering Committee, through the Inter-Regional Secretariat, will monitor and review progress regularly. To facilitate this, each consortium will submit an annual summary report, in a standardised format, to the IMS International Steering Committee.

Any region may review progress of partner(s) from its region at any time as it sees fit.

Technical Appendix 8

Role of IMS vis-à-vis small and medium-sized enterprises (SMEs), universities and government research institutes

All regions should consider activities such as:

A.

Clear and well documented advice on IPR issues.

B.

A ‘road map’ of existing constraints in law or custom in the participants' territories, and their practical implications.

C.

Help desks for answering simple queries.

D.

An electronic partner search facility specifically oriented to SMEs.

E.

An electronic register of ‘expressions of interest’ by SMEs, which are looking for opportunities to join existing or emerging project clusters.

F.

An ongoing ‘case-book’ of IMS experiences with donations from project teams.

G.

Dissemination events specifically geared to various SME sectors.

The list is not exhaustive, and research should continue alongside the evolving scheme, to monitor the participation of SMEs, and to identify further needs.

The items listed above also are useful for encouraging the participating of universities and government research institutes. Harnessing the educational role of universities in dissemination of results of research through to the next generation of practitioners is necessary.

Szanowny Panie,

Potwierdzam otrzymanie Pana listu z dnia … o następującej treści:

„Nawiązuję do porozumienia w sprawie działalności w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji zawartego (ISP) w 1997 i 2001 r. między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Celem niniejszego listu jest udokumentowanie wspólnego zrozumienia osiągniętego w sprawie odnowy i zmiany niniejszego porozumienia o współpracy zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków załączonym do niniejszego listu.

Regiony uczestniczące w nim będą współpracować w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłowej, rozwiązania światowych problemów związanych z przemysłem oraz rozwoju zaawansowanych technologii i systemów produkcji. Współpraca ta powinna zapewnić równowagę między korzyściami a wkładem, być przydatna dla przemysłu i oparta na zasadzie obopólnego interesu i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie działań w ramach współpracy zależeć będzie od dostępności funduszy i od stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w regionach uczestniczących. Każdy region uczestniczący będzie finansował swoje uczestnictwo i wniesie równy wkład, finansowy lub w naturze, w koszty działania sekretariatu międzyregionalnego ISP. Sekretariat będzie działał zgodnie z zasadami określonymi w zakresie wymagań i obowiązków. Wspólnota Europejska jest przygotowana prowadzić sekretariat zgodnie z kolejnością ustaloną wspólnie przez regiony uczestniczące.

Niniejsze porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez okres 10 lat. Każdy region uczestniczący może wycofać się z programu, o ile zawiadomi o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Po 5 latach od wprowadzenia uczestnicy poddadzą program rewizji.

Wspólnota Europejska i Norwegia zachowują możliwość działania jako pojedynczy region europejski.

Niniejszy list, wraz z jego akceptacją przez regiony uczestniczące, podtrzymuje zakres wymagań i obowiązków i odnotowuje wspólne porozumienie w odniesieniu do zasad współpracy w sprawie ISP. Będę wdzięczny za jak najwcześniejsze potwierdzenie niniejszego porozumienia”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że mój rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu.

W imieniu Australii

Szanowny Panie,

Potwierdzam otrzymanie Pana listu z dnia … o następującej treści:

„Nawiązuję do porozumienia w sprawie działalności w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji zawartego (ISP) w 1997 i 2001 r. między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Celem niniejszego listu jest udokumentowanie wspólnego zrozumienia osiągniętego w sprawie odnowy i zmiany niniejszego porozumienia o współpracy zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków załączonym do niniejszego listu.

Regiony uczestniczące w nim będą współpracować w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłowej, rozwiązania światowych problemów związanych z przemysłem oraz rozwoju zaawansowanych technologii i systemów produkcji. Współpraca ta powinna zapewnić równowagę między korzyściami a wkładem, być przydatna dla przemysłu i oparta na zasadzie obopólnego interesu i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie działań w ramach współpracy zależeć będzie od dostępności funduszy i od stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w regionach uczestniczących. Każdy region uczestniczący będzie finansował swoje uczestnictwo i wniesie równy wkład, finansowy lub w naturze, w koszty działania sekretariatu międzyregionalnego ISP. Sekretariat będzie działał zgodnie z zasadami określonymi w zakresie wymagań i obowiązków. Wspólnota Europejska jest przygotowana prowadzić sekretariat zgodnie z kolejnością ustaloną wspólnie przez regiony uczestniczące.

Niniejsze porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez okres 10 lat. Każdy region uczestniczący może wycofać się z programu, o ile zawiadomi o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Po 5 latach od wprowadzenia uczestnicy poddadzą program rewizji.

Wspólnota Europejska i Norwegia zachowują możliwość działania jako pojedynczy region europejski.

Niniejszy list, wraz z jego akceptacją przez regiony uczestniczące, podtrzymuje zakres wymagań i obowiązków i odnotowuje wspólne porozumienie w odniesieniu do zasad współpracy w sprawie ISP. Będę wdzięczny za jak najwcześniejsze potwierdzenie niniejszego porozumienia”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że mój rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu.

W imieniu rządu Kanady

Szanowny Panie,

Potwierdzam otrzymanie Pana listu z dnia … o następującej treści:

„Nawiązuję do porozumienia w sprawie działalności w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji zawartego (ISP) w 1997 i 2001 r. między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Celem niniejszego listu jest udokumentowanie wspólnego zrozumienia osiągniętego w sprawie odnowy i zmiany niniejszego porozumienia o współpracy zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków załączonym do niniejszego listu.

Regiony uczestniczące w nim będą współpracować w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłowej, rozwiązania światowych problemów związanych z przemysłem oraz rozwoju zaawansowanych technologii i systemów produkcji. Współpraca ta powinna zapewnić równowagę między korzyściami a wkładem, być przydatna dla przemysłu i oparta na zasadzie obopólnego interesu i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie działań w ramach współpracy zależeć będzie od dostępności funduszy i od stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w regionach uczestniczących. Każdy region uczestniczący będzie finansował swoje uczestnictwo i wniesie równy wkład, finansowy lub w naturze, w koszty działania sekretariatu międzyregionalnego ISP. Sekretariat będzie działał zgodnie z zasadami określonymi w zakresie wymagań i obowiązków. Wspólnota Europejska jest przygotowana prowadzić sekretariat zgodnie z kolejnością ustaloną wspólnie przez regiony uczestniczące.

Niniejsze porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez okres 10 lat. Każdy region uczestniczący może wycofać się z programu, o ile zawiadomi o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Po 5 latach od wprowadzenia uczestnicy poddadzą program rewizji.

Wspólnota Europejska i Norwegia zachowują możliwość działania jako pojedynczy region europejski.

Niniejszy list, wraz z jego akceptacją przez regiony uczestniczące, podtrzymuje zakres wymagań i obowiązków i odnotowuje wspólne porozumienie w odniesieniu do zasad współpracy w sprawie ISP. Będę wdzięczny za jak najwcześniejsze potwierdzenie niniejszego porozumienia”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że mój rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu.

W imieniu rządu Norwegii

Szanowny Panie,

Potwierdzam otrzymanie Pana listu z dnia … o następującej treści:

„Nawiązuję do porozumienia w sprawie działalności w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji zawartego (ISP) w 1997 i 2001 r. między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Celem niniejszego listu jest udokumentowanie wspólnego zrozumienia osiągniętego w sprawie odnowy i zmiany niniejszego porozumienia o współpracy zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków załączonym do niniejszego listu.

Regiony uczestniczące w nim będą współpracować w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłowej, rozwiązania światowych problemów związanych z przemysłem oraz rozwoju zaawansowanych technologii i systemów produkcji. Współpraca ta powinna zapewnić równowagę między korzyściami a wkładem, być przydatna dla przemysłu i oparta na zasadzie obopólnego interesu i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie działań w ramach współpracy zależeć będzie od dostępności funduszy i od stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w regionach uczestniczących. Każdy region uczestniczący będzie finansował swoje uczestnictwo i wniesie równy wkład, finansowy lub w naturze, w koszty działania sekretariatu międzyregionalnego ISP. Sekretariat będzie działał zgodnie z zasadami określonymi w zakresie wymagań i obowiązków. Wspólnota Europejska jest przygotowana prowadzić sekretariat zgodnie z kolejnością ustaloną wspólnie przez regiony uczestniczące.

Niniejsze porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez okres 10 lat. Każdy region uczestniczący może wycofać się z programu, o ile zawiadomi o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Po 5 latach od wprowadzenia uczestnicy poddadzą program rewizji.

Wspólnota Europejska i Norwegia zachowują możliwość działania jako pojedynczy region europejski.

Niniejszy list, wraz z jego akceptacją przez regiony uczestniczące, podtrzymuje zakres wymagań i obowiązków i odnotowuje wspólne porozumienie w odniesieniu do zasad współpracy w sprawie ISP. Będę wdzięczny za jak najwcześniejsze potwierdzenie niniejszego porozumienia”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że mój rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu.

W imieniu rządu Konfederacji Szwajcarskiej

Szanowny Panie,

Potwierdzam otrzymanie Pana listu z dnia … o następującej treści:

„Nawiązuję do porozumienia w sprawie działalności w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji zawartego (ISP) w 1997 i 2001 r. między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Celem niniejszego listu jest udokumentowanie wspólnego zrozumienia osiągniętego w sprawie odnowy i zmiany niniejszego porozumienia o współpracy zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków załączonym do niniejszego listu.

Regiony uczestniczące w nim będą współpracować w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłowej, rozwiązania światowych problemów związanych z przemysłem oraz rozwoju zaawansowanych technologii i systemów produkcji. Współpraca ta powinna zapewnić równowagę między korzyściami a wkładem, być przydatna dla przemysłu i oparta na zasadzie obopólnego interesu i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie działań w ramach współpracy zależeć będzie od dostępności funduszy i od stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w regionach uczestniczących. Każdy region uczestniczący będzie finansował swoje uczestnictwo i wniesie równy wkład, finansowy lub w naturze, w koszty działania sekretariatu międzyregionalnego ISP. Sekretariat będzie działał zgodnie z zasadami określonymi w zakresie wymagań i obowiązków. Wspólnota Europejska jest przygotowana prowadzić sekretariat zgodnie z kolejnością ustaloną wspólnie przez regiony uczestniczące.

Niniejsze porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez okres 10 lat. Każdy region uczestniczący może wycofać się z programu, o ile zawiadomi o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Po 5 latach od wprowadzenia uczestnicy poddadzą program rewizji.

Wspólnota Europejska i Norwegia zachowują możliwość działania jako pojedynczy region europejski.

Niniejszy list, wraz z jego akceptacją przez regiony uczestniczące, podtrzymuje zakres wymagań i obowiązków i odnotowuje wspólne porozumienie w odniesieniu do zasad współpracy w sprawie ISP. Będę wdzięczny za jak najwcześniejsze potwierdzenie niniejszego porozumienia”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że mój rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu.

W imieniu rządu Republiki Korei

Szanowny Panie,

Potwierdzam otrzymanie Pana listu z dnia … o następującej treści:

„Nawiązuję do porozumienia w sprawie działalności w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji zawartego (ISP) w 1997 i 2001 r. między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Celem niniejszego listu jest udokumentowanie wspólnego zrozumienia osiągniętego w sprawie odnowy i zmiany niniejszego porozumienia o współpracy zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków załączonym do niniejszego listu.

Regiony uczestniczące w nim będą współpracować w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłowej, rozwiązania światowych problemów związanych z przemysłem oraz rozwoju zaawansowanych technologii i systemów produkcji. Współpraca ta powinna zapewnić równowagę między korzyściami a wkładem, być przydatna dla przemysłu i oparta na zasadzie obopólnego interesu i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie działań w ramach współpracy zależeć będzie od dostępności funduszy i od stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w regionach uczestniczących. Każdy region uczestniczący będzie finansował swoje uczestnictwo i wniesie równy wkład, finansowy lub w naturze, w koszty działania sekretariatu międzyregionalnego ISP. Sekretariat będzie działał zgodnie z zasadami określonymi w zakresie wymagań i obowiązków. Wspólnota Europejska jest przygotowana prowadzić sekretariat zgodnie z kolejnością ustaloną wspólnie przez regiony uczestniczące.

Niniejsze porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez okres 10 lat. Każdy region uczestniczący może wycofać się z programu, o ile zawiadomi o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Po 5 latach od wprowadzenia uczestnicy poddadzą program rewizji.

Wspólnota Europejska i Norwegia zachowują możliwość działania jako pojedynczy region europejski.

Niniejszy list, wraz z jego akceptacją przez regiony uczestniczące, podtrzymuje zakres wymagań i obowiązków i odnotowuje wspólne porozumienie w odniesieniu do zasad współpracy w sprawie ISP. Będę wdzięczny za jak najwcześniejsze potwierdzenie niniejszego porozumienia”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że mój rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu.

W imieniu rządu Japonii

Szanowny Panie,

Potwierdzam otrzymanie Pana listu z dnia … o następującej treści:

„Nawiązuję do porozumienia w sprawie działalności w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji zawartego (ISP) w 1997 i 2001 r. między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Celem niniejszego listu jest udokumentowanie wspólnego zrozumienia osiągniętego w sprawie odnowy i zmiany niniejszego porozumienia o współpracy zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków załączonym do niniejszego listu.

Regiony uczestniczące w nim będą współpracować w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłowej, rozwiązania światowych problemów związanych z przemysłem oraz rozwoju zaawansowanych technologii i systemów produkcji. Współpraca ta powinna zapewnić równowagę między korzyściami a wkładem, być przydatna dla przemysłu i oparta na zasadzie obopólnego interesu i wzajemnego zrozumienia.

Finansowanie działań w ramach współpracy zależeć będzie od dostępności funduszy i od stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w regionach uczestniczących. Każdy region uczestniczący będzie finansował swoje uczestnictwo i wniesie równy wkład, finansowy lub w naturze, w koszty działania sekretariatu międzyregionalnego ISP. Sekretariat będzie działał zgodnie z zasadami określonymi w zakresie wymagań i obowiązków. Wspólnota Europejska jest przygotowana prowadzić sekretariat zgodnie z kolejnością ustaloną wspólnie przez regiony uczestniczące.

Niniejsze porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez okres 10 lat. Każdy region uczestniczący może wycofać się z programu, o ile zawiadomi o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Po 5 latach od wprowadzenia uczestnicy poddadzą program rewizji.

Wspólnota Europejska i Norwegia zachowują możliwość działania jako pojedynczy region europejski.

Niniejszy list, wraz z jego akceptacją przez regiony uczestniczące, podtrzymuje zakres wymagań i obowiązków i odnotowuje wspólne porozumienie w odniesieniu do zasad współpracy w sprawie ISP. Będę wdzięczny za jak najwcześniejsze potwierdzenie niniejszego porozumienia”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że mój rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu.

W imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki


(1)  The IMS collaboration scheme was launched in 1995, following the conclusion of a successful Feasibility Study. The duration of the initial IMS collaboration scheme was set at ten years up to 2005. Based on the experience gained in this initial phase, the partners to the IMS scheme decided to expand and improve on the initial phase. The Next-Phase IMS Working Group set up by the parties of IMS and the IMS International Steering Committee recommended that the partners to IMS renew the scheme with a modified framework for international multilateral collaboration in IMS.

(2)  Revenue and expenditures need to be in one single budgetary document; which is subject to approval.

(3)  Expenditures should not be increased simply to keep revenues and expenditures in balance.

(4)  By way of example, an ‘exceptional carry over’ may be made as a provision against negative cashflow from year to year, to preserve operational flexibility.

(5)  All contributions shall form a common pool and no members' contribution/revenue can be designated for use with a certain purpose only; concomitantly, no expenditure may be assigned to a particular contribution.


27.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/49


Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie Porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany Porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (1)

Zgodnie z pkt 7 ust. 2 wymienionego porozumienia weszło ono w życie między Wspólnotą Europejską a Japonią, Koreą, Norwegią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w dniu 4 stycznia 2008 r.


(1)  Zob. s. 21 niniejszego Dziennika Urzędowego.


III Akty przyjęte na mocy Traktatu UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

27.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/50


DECYZJA RADY

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

(2008/149/WsiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i art. 38,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy upoważnienia udzielonego Prezydencji dnia 17 czerwca 2002 r., przy wsparciu Komisji, zakończono negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące włączenia Szwajcarii we wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2004/849/WE (1) i z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 26 października 2004 r.

(3)

Obecnie umowa powinna zostać zatwierdzona.

(4)

W odniesieniu do rozwoju dorobku Schengen, objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej, przepisy decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania porozumienia zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) mają odpowiednie zastosowanie w stosunkach ze Szwajcarią.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

(6)

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Irlandii, zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską, dotyczącą włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz związane z nią dokumenty obejmujące akt końcowy, porozumienie w formie wymiany listów dotyczące komitetów, które będą wspierać Komisję w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych, oraz wspólną deklarację dotyczącą wspólnych obrad komitetów mieszanych..

Teksty umowy, aktu końcowego, wymiany listów i wspólnej deklaracji są dołączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja ma zastosowanie w obszarach objętych przepisami wymienionymi w załącznikach A i B do umowy oraz ich rozwoju w zakresie, w jakim przepisy te mają lub, zgodnie z decyzją Rady 1999/436/WE (5), ustalono, że mają podstawę prawną w Traktacie o Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Przepisy art. 1–4 decyzji Rady 1999/437/WE mają w ten sam sposób zastosowanie do włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Unii Europejskiej dokumentu zatwierdzenia, przewidzianego w art. 14 umowy, w celu wyrażenia zgody Unii Europejskiej na to, aby umowa stała się dla niej wiążąca.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 368 z 17.12.2004, s. 26.

(2)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(3)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(4)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 17.


UMOWA

między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

UNIA EUROPEJSKA,

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

dalej zwane „Umawiającymi się Stronami”,

MAJĄC NA UWADZE, że wraz z wejściem w życie traktatu z Amsterdamu Unia Europejska wyznaczyła sobie za cel utrzymanie i rozwój Unii jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w ramach której zapewniony jest swobodny przepływ osób w powiązaniu z odpowiednimi działaniami w dziedzinie kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, a także zapobiegania przestępczości oraz walki z tym zjawiskiem;

MAJĄC NA UWADZE, że dorobek Schengen, włączony w ramy Unii Europejskiej, stanowi część przepisów mających na celu osiągnięcie tej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w zakresie, w jakim tworzą one przestrzeń bez kontroli na granicach wewnętrznych i przewidują działania zastępcze umożliwiające zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa;

UWZGLĘDNIAJĄC położenie geograficzne Konfederacji Szwajcarskiej;

MAJĄC NA UWADZE, że uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w stosowaniu dorobku Schengen, z późniejszymi zmianami, umożliwi, z jednej strony, wyeliminowanie niektórych przeszkód w swobodnym przepływie osób, które wynikają z położenia geograficznego Konfederacji Szwajcarskiej, a z drugiej strony, wzmocnienie współpracy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinach objętych dorobkiem Schengen;

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy umowy zawartej w dniu 18 maja 1999 r. przez Radę Unii Europejskiej z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii (1) te dwa państwa zostały włączone we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen;

MAJĄC NA UWADZE, że pożądane jest, aby Konfederacja Szwajcarska została włączona na takich samych zasadach jak Islandia i Norwegia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen;

MAJĄC NA UWADZE, że stosowne jest zawarcie umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która obejmowałaby prawa i obowiązki analogiczne do ustalonych między Radą Unii Europejskiej, z jednej strony, a Islandią i Norwegią, z drugiej strony;

PRZEKONANE o konieczności zorganizowania współpracy między Unią Europejską i Konfederacją Szwajcarską w zakresie wprowadzania w życie, praktycznego stosowania i dalszego rozwoju dorobku Schengen;

MAJĄC NA UWADZE, iż dla włączenia Konfederacji Szwajcarskiej w działania Unii Europejskiej w dziedzinach objętych niniejszą Umową oraz dla umożliwienia jej uczestnictwa w tych działaniach istnieje konieczność ustanowienia komitetu według modelu instytucjonalnego, utworzonego do celów włączenia Islandii i Norwegii;

MAJĄC NA UWADZE, że współpraca w ramach Schengen opiera się na zasadach wolności, demokracji, państwa prawnego i poszanowania praw człowieka, zagwarantowanych w szczególności w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.;

MAJĄC NA UWADZE, że postanowienia tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz akty przyjęte na podstawie tego tytułu nie mają zastosowania do Królestwa Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii załączonym poprzez traktat z Amsterdamu do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz to, że decyzje mające na celu rozwój dorobku Schengen na podstawie tego tytułu, które Dania przeniosła do swojego prawa krajowego, mogą tworzyć zobowiązania wyłącznie z tytułu prawa międzynarodowego między Danią a pozostałymi państwami członkowskimi;

MAJĄC NA UWADZE, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandia uczestniczą w stosowaniu niektórych przepisów dorobku Schengen, zgodnie z decyzjami podjętymi na podstawie Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego poprzez traktat z Amsterdamu do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2);

MAJĄC NA UWADZE, że istnieje konieczność zapewnienia, aby państwa, które Unia Europejska włączyła we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, stosowały ten dorobek również we wzajemnych stosunkach;

MAJĄC NA UWADZE, że właściwe funkcjonowanie dorobku Schengen wymaga jednoczesnego stosowania niniejszej Umowy oraz umów między różnymi stronami włączonymi lub uczestniczącymi we wprowadzaniu w życie i rozwijaniu dorobku Schengen, regulującymi ich wzajemne stosunki;

BIORĄC POD UWAGĘ Umowę dotyczącą włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku wspólnotowego dotyczącego ustanawiania kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w jednym z państw członkowskich oraz dotyczącego utworzenia systemu „Eurodac”;

MAJĄC NA UWADZE związek między dorobkiem Schengen a dorobkiem wspólnotowym;

MAJĄC NA UWADZE, że ten związek wymaga jednoczesnego stosowania dorobku Schengen i dorobku wspólnotowego dotyczącego ustanawiania kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w jednym z państw członkowskich oraz dotyczącego utworzenia systemu „Eurodac”,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Konfederacja Szwajcarska, dalej zwana „Szwajcarią”, zostaje włączona w działania Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w dziedzinach objętych przepisami, o których mowa w załącznikach A i B do niniejszej Umowy, z późniejszymi zmianami.

2.   Niniejsza Umowa ustanawia wzajemne prawa i obowiązki, zgodnie z procedurami, które są w niej przewidziane.

Artykuł 2

1.   W zakresie, w jakim mają zastosowanie do państw członkowskich Unii Europejskiej, dalej zwanych „państwami członkowskimi”, przepisy dorobku Schengen, o których mowa w załączniku A do niniejszej Umowy są wprowadzane w życie i stosowane przez Szwajcarię.

2.   W zakresie, w jakim zastąpiły one i/lub zmieniły odpowiednie postanowienia Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., dalej zwanej „konwencją wykonawczą do Układu z Schengen” lub zostały przyjęte na podstawie tej konwencji, przepisy aktów Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej, o których mowa w załączniku B do niniejszej Umowy, są wprowadzane w życie i stosowane przez Szwajcarię.

3.   Bez uszczerbku dla artykułu 7, akty i środki podejmowane przez Unię Europejską i Wspólnotę Europejską zmieniające lub uzupełniające przepisy, o których mowa w załącznikach A i B, do których mają zastosowanie procedury przewidziane w niniejszej Umowie, są również przyjmowane, wprowadzane w życie i stosowane przez Szwajcarię.

Artykuł 3

1.   Ustanawia się Komitet Mieszany, złożony z przedstawicieli rządu Szwajcarii, członków Rady Unii Europejskiej, dalej zwanej „Radą”, oraz Komisji Wspólnot Europejskich, dalej zwanej „Komisją”.

2.   Komitet Mieszany uchwala swój regulamin wewnętrzny na zasadzie konsensu.

3.   Komitet Mieszany zbiera się z inicjatywy swojego przewodniczącego lub na wniosek jednego z członków.

4.   Z zastrzeżeniem artykułu 4 ustęp 2, Komitet Mieszany zbiera się na szczeblu ministrów, wyższych urzędników lub ekspertów, w zależności od potrzeb.

5.   Komitetowi Mieszanemu przewodniczy:

na poziomie ekspertów: przedstawiciel Unii Europejskiej,

na szczeblu wyższych urzędników i ministrów: przemiennie, przez okres sześciu miesięcy, przedstawiciel Unii Europejskiej i przedstawiciel rządu Szwajcarii.

Artykuł 4

1.   Zgodnie z niniejszą Umową, Komitet Mieszany rozstrzyga wszystkie kwestie, o których mowa w artykule 2, i zapewnia odpowiednie rozpatrzenie każdej wątpliwości wyrażonej przez Szwajcarię.

2.   W ramach Komitetu Mieszanego, obradującego na poziomie ministrów, przedstawiciele Szwajcarii mają możliwość:

przedstawienia problemów, jakie stwarza im dany środek lub akt, lub też przedstawienia rozwiązań problemów napotykanych przez inne delegacje,

wyrażenia opinii we wszystkich kwestiach dotyczących opracowania przepisów ich dotyczących lub ich wprowadzania w życie.

3.   Posiedzenia Komitetu Mieszanego na poziomie ministrów są przygotowywane przez Komitet Mieszany na poziomie wyższych urzędników.

4.   Przedstawiciel rządu Szwajcarii ma możliwość przedstawienia Komitetowi Mieszanemu sugestii dotyczących spraw, o których mowa w artykule 1. Komisja lub państwo członkowskie może, po przeprowadzeniu dyskusji, przeanalizować te sugestie w celu sformułowania wniosku lub podjęcia inicjatywy, zgodnie z regułami Unii Europejskiej, w celu przyjęcia aktu lub środka Wspólnoty Europejskiej lub Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Bez uszczerbku dla artykułu 4, Komitet Mieszany jest informowany o przygotowywaniu w Radzie każdego aktu lub środka, który mógłby mieć znaczenie dla niniejszej Umowy.

Artykuł 6

Podczas opracowywania nowych przepisów prawnych w dziedzinie objętej niniejszą Umową Komisja przeprowadza nieformalne konsultacje z ekspertami szwajcarskimi, w ten sam sposób jak konsultacje z ekspertami państw członkowskich, w celu opracowania swoich wniosków.

Artykuł 7

1.   Przyjęcie nowych aktów lub środków związanych z kwestiami, o których mowa w artykule 2, jest zastrzeżone dla właściwych instytucji Unii Europejskiej. Z zastrzeżeniem ustępu 2, te akty lub środki wchodzą w życie jednocześnie w Unii Europejskiej, Wspólnocie Europejskiej i w jej zainteresowanych państwach członkowskich oraz w Szwajcarii, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W związku z tym należy odpowiednio uwzględnić termin wskazany przez Szwajcarię w ramach Komitetu Mieszanego, aby umożliwić jej spełnienie wymogów konstytucyjnych.

2.

a)

Rada bezzwłocznie notyfikuje Szwajcarii przyjęcie aktów lub środków, o których mowa w ustępie 1, do których zastosowane zostały procedury przewidziane w niniejszej Umowie. Szwajcaria wyraża opinię w sprawie przyjęcia ich treści oraz ich przeniesienia do swojego wewnętrznego porządku prawnego. Decyzja ta jest notyfikowana Radzie oraz Komisji w terminie 30 dni od przyjęcia danych aktów lub środków.

b)

Jeśli treść powyższych aktów lub środków może być wiążąca dla Szwajcarii dopiero po spełnieniu jej wymogów konstytucyjnych, Szwajcaria informuje o tym Radę i Komisję w swojej notyfikacji. Szwajcaria bezzwłocznie i na piśmie informuje Radę i Komisję o spełnieniu wszystkich wymogów konstytucyjnych. W przypadku gdy referendum nie jest wymagane, notyfikacja ma miejsce natychmiast po upływie terminu przeprowadzenia referendum. Jeśli referendum jest wymagane, Szwajcaria dysponuje, w celu dokonania notyfikacji, nieprzekraczalnym terminem dwóch lat, licząc od daty notyfikacji przez Radę. Od daty ustalonej dla wejścia w życie aktu lub środka dotyczącego Szwajcarii, i do czasu aż notyfikuje ona spełnienie wymogów konstytucyjnych, Szwajcaria stosuje przejściowo, tam, gdzie jest to możliwe, dany akt lub środek.

Jeśli Szwajcaria nie może stosować przejściowo danego aktu lub środka, a ten stan rzeczy tworzy trudności zakłócające współpracę w ramach Schengen, sytuacja zostanie zbadana przez Komitet. Unia Europejska i Wspólnota Europejska mogą podjąć względem Szwajcarii środki proporcjonalne i niezbędne dla zapewnienia sprawnej współpracy w ramach Schengen.

3.   Przyjęcie przez Szwajcarię aktów i środków, o których mowa w ustępie 2, powoduje powstanie praw i obowiązków między Szwajcarią, z jednej strony, oraz, w zależności od przypadku, Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i państwami członkowskimi, z drugiej strony, w zakresie, w jakim są one związane tymi aktami i środkami.

4.   W przypadku gdy:

a)

Szwajcaria notyfikuje swoją decyzję o odrzuceniu aktu lub środka, o której mowa w ustępie 2, do której zastosowane zostały procedury przewidziane w niniejszej Umowie; lub

b)

Szwajcaria nie dokona notyfikacji w terminie 30 dni, o którym mowa w ustępie 2 litera a) lub ustępie 5 litera a); lub

c)

Szwajcaria nie dokona notyfikacji po upływie terminu przeprowadzenia referendum lub, w przypadku referendum, w terminie dwóch lat, o którym mowa w ustępie 2 litera b) lub nie zapewnia tymczasowego stosowania przepisów tych aktów lub środków, przewidzianego w tej samej literze od daty ustalonej dla wejścia w życie aktu lub środka;

niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu, chyba że Komitet Mieszany, po uważnej analizie środków dotyczących dalszego stosowania Umowy, zadecyduje inaczej w terminie 90 dni. Niniejsza Umowa przestaje obowiązywać trzy miesiące po upłynięciu okresu 90 dni.

5.

a)

Jeśli skutkiem nowego aktu lub środka jest brak dalszych uprawnień państw członkowskich do przedkładania, na warunkach określonych w artykule 51 konwencji wykonawczej do Układu z Schengen, wniosków w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych lub uznania nakazu do rewizji/lub zajęcia dowodów pochodzących z innego państwa członkowskiego, Szwajcaria może notyfikować Radzie i Komisji, w terminie 30 dni, o którym mowa w ustępie 2 litera a), że nie przyjmie ani nie przeniesie tych przepisów do swojego wewnętrznego porządku prawnego, o ile chodzi o wnioski lub nakazy rewizji lub zajęcia w odniesieniu do dochodzeń lub ścigania wykroczeń w zakresie podatków bezpośrednich, które, o ile zostałyby popełnione na terytorium Szwajcarii, nie byłyby zagrożone karą pozbawienia wolności według prawa szwajcarskiego. Przeciwnie do postanowień ustępu 4, w takim przypadku Umowa nie ulega rozwiązaniu.

b)

Na wniosek jednego z członków Komitet Mieszany zbiera się najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty tego wniosku i biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, analizuje sytuację wynikającą z notyfikacji, dokonanej zgodnie z literą a).

W chwili gdy Komitet Mieszany dojdzie, na zasadzie jednomyślności, do porozumienia, zgodnie z którym Szwajcaria przyjmuje i w pełni przenosi odpowiednie przepisy nowego aktu lub nowego środka, zastosowanie mają przepisy ustępu 2 litera b) oraz ustępów 3 i 4. Informacja, do której odniesienie znajduje się w ustępie 2 litera b) zdanie pierwsze, zostanie przekazana w terminie 30 dni od osiągnięcia porozumienia w ramach Komitetu Mieszanego.

Artykuł 8

1.   Dla potrzeb realizacji celu Umawiających się Stron, polegającego na osiągnięciu możliwie najbardziej jednolitego stosowania i interpretacji przepisów, o których mowa w artykule 2, Komitet Mieszany stale obserwuje zmiany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, dalej zwanego „Trybunałem Sprawiedliwości”, jak również zmiany w orzecznictwie właściwych sądów szwajcarskich w odniesieniu do tych przepisów. Ustanawia się w tym celu mechanizm służący zagwarantowaniu wzajemnego, regularnego przekazywania informacji dotyczących tego orzecznictwa.

2.   Szwajcaria ma możliwość przedkładania odpowiedzi lub pisemnych uwag do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli sąd państwa członkowskiego zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie wyroku prejudycjalnego dotyczące wykładni przepisów, o których mowa w artykule 2.

Artykuł 9

1.   Co roku Szwajcaria przedkłada Komitetowi Mieszanemu sprawozdanie w sprawie sposobu, w jaki jej władze administracyjne i sądowe stosowały i interpretowały przepisy, o których mowa w artykule 2, tak jak były one interpretowane, w stosownych przypadkach, przez Trybunał Sprawiedliwości.

2.   Jeśli w terminie dwóch miesięcy od poinformowania o zasadniczej różnicy między orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości a orzecznictwem sądów szwajcarskich lub o zasadniczej różnicy w stosowaniu przepisów, o których mowa w artykule 2, między organami zainteresowanych państw członkowskich a organami Szwajcarii, Komitet Mieszany nie był w stanie zapewnić jednolitego stosowania i wykładni, wszczyna się procedurę, o której mowa w artykule 10.

Artykuł 10

1.   W przypadku sporu w sprawie stosowania niniejszej Umowy lub jeśli wystąpi sytuacja, o której mowa w artykule 9 ustęp 2, kwestia jest oficjalnie włączana jako punkt sporny do porządku obrad Komitetu Mieszanego, obradującego na poziomie ministrów.

2.   Komitet Mieszany dysponuje 90 dniami, licząc od daty przyjęcia porządku obrad, do którego punkt sporny został włączony, aby przedłożyć rozwiązanie w jego sprawie.

3.   Jeśli spór nie może zostać rozwiązany przez Komitet Mieszany w terminie 90 dni, o którym mowa w ustępie 2, termin ten jest przedłużany o 30 dni w celu osiągnięcia ostatecznego rozwiązania.

Jeśli ostateczne rozwiązanie nie zostanie osiągnięte, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu sześć miesięcy po upływie terminu 30 dni.

Artykuł 11

1.   Jeśli chodzi o koszty administracyjne związane ze stosowaniem niniejszej Umowy, Szwajcaria wnosi do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich składkę roczną w wysokości 7,286 % kwoty 8 100 000 EUR, z zastrzeżeniem rocznego dostosowania, w zależności od stopy inflacji w Unii Europejskiej.

2.   Jeśli chodzi o koszty rozwoju Systemu Informatycznego Schengen drugiej generacji (SIS II), Szwajcaria wnosi do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich składkę roczną dla odpowiednich lat budżetowych, począwszy od roku budżetowego 2002, obliczoną jako wartość procentową jej produktu krajowego brutto proporcjonalnie do produktu krajowego brutto wszystkich państw uczestniczących.

Składka pokrywająca lata budżetowe, które poprzedzają wejście w życie niniejszej Umowy, jest wymagalna w momencie wejścia w życie tej Umowy.

3.   Jeśli koszty operacyjne związane ze stosowaniem niniejszej Umowy nie są pokrywane z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, a obciążają bezpośrednio uczestniczące państwa członkowskie, Szwajcaria pokrywa te koszty, proporcjonalnie do wartości procentowej jej produktu krajowego brutto w stosunku do produktu krajowego brutto wszystkich państw uczestniczących.

Jeśli koszty operacyjne są pokrywane z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, Szwajcaria wnosi do tego budżetu składkę roczną, proporcjonalnie do wartości procentowej jej produktu krajowego brutto w stosunku do produktu krajowego brutto wszystkich państw uczestniczących.

4.   Szwajcaria ma prawo do otrzymywania dokumentów dotyczących niniejszej Umowy sporządzonych przez Komisję lub Radę oraz, podczas posiedzeń Komitetu Mieszanego, do występowania z wnioskiem o zapewnienie tłumaczenia ustnego na wybrany przez nią język urzędowy Wspólnot Europejskich.

Artykuł 12

1.   Niniejsza Umowa nie ma wpływu na umowy zawarte między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią, jak również umowy zawarte między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Szwajcarią, z drugiej strony.

2.   Niniejsza Umowa nie ma wpływu na umowy wiążące Szwajcarię, z jednej strony, oraz jedno lub więcej państw członkowskich, z drugiej strony, w zakresie, w jakim są one zgodne z niniejszą Umową. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między tymi umowami a niniejszą Umową, niniejsza Umowa będzie rozstrzygająca.

3.   Niniejsza Umowa nie ma wpływu na umowy, które mogą zostać zawarte w przyszłości między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią, jak również umowy zawierane między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Szwajcarią, z drugiej strony, lub umowy, które mogą być zawarte na podstawie artykułów 24 i 38 Traktatu Unii Europejskiej.

Artykuł 13

1.   Szwajcaria zawiera umowę z Królestwem Danii w sprawie ustanowienia praw i obowiązków między Danią a Szwajcarią, dotyczącą przepisów, o których mowa w artykule 2, które podlegają tytułowi IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i do których, od tej pory, ma zastosowanie Protokół w sprawie stanowiska Danii, dołączony poprzez traktat z Amsterdamu do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

2.   Szwajcaria zawiera umowę z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie ustanowienia wzajemnych praw i obowiązków w związku z ich włączeniem we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

Artykuł 14

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od daty, w której Sekretarz Generalny Rady, występujący w charakterze depozytariusza, stwierdzi, że wszystkie warunki formalne dotyczące wyrażenia zgody przez strony niniejszej Umowy, lub w ich imieniu, na związanie się niniejszą Umową zostały spełnione.

2.   Artykuły 1, 3, 4, 5, 6 oraz artykuł 7 ustęp 2 litera a) zdanie pierwsze stosuje się tymczasowo od daty podpisania niniejszej Umowy.

3.   W przypadku aktów i środków przyjętych po podpisaniu niniejszej Umowy, ale przed jej wejściem w życie, termin 30 dni, o którym mowa w artykule 7 ustęp 2 litera a) zdanie ostatnie, zaczyna biec od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

Artykuł 15

1.   Przepisy, o których mowa w załącznikach A i B, jak również te, które zostały przyjęte zgodnie z artykułem 2 ustęp 3, są stosowane przez Szwajcarię w terminie, który zostanie ustalony przez Radę, stanowiącą na zasadzie jednomyślności jej członków, reprezentujących rządy tych państw członkowskich, które stosują wszystkie przepisy, o których mowa w załącznikach A oraz B, po przeprowadzeniu konsultacji w ramach Komitetu Mieszanego i po upewnieniu się, że Szwajcaria spełniła warunki wstępne dotyczące wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów i że kontrole na jej granicach zewnętrznych są skuteczne.

Członkowie Rady reprezentujący rząd Irlandii oraz rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uczestniczą w podejmowaniu tej decyzji, o ile jest ona związana z przepisami dorobku Schengen i aktami opartymi na nim lub takimi, które się do niego odnoszą, w których stosowaniu uczestniczą powyższe państwa członkowskie.

Członkowie Rady reprezentujący rządy państw członkowskich, dla których, zgodnie z traktatem o przystąpieniu, tylko część przepisów, o których mowa w załącznikach A i B, ma zastosowanie, uczestniczą w podejmowaniu tej decyzji, o ile jest ona związana z przepisami dorobku Schengen, które mają już do nich zastosowanie.

2.   Stosowanie przepisów, o których mowa w ustępie 1, ustanawia prawa i obowiązki między Szwajcarią, z jednej strony, i, w zależności od sytuacji, Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i państwami członkowskimi, o ile są one związane tymi przepisami, z drugiej strony.

3.   Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy umowy, o których mowa w artykule 13, mają również zastosowanie.

4.   Ponadto niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Umowa między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią w sprawie kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii zaczęła obowiązywać.

Artykuł 16

1.   Liechtenstein może przystąpić do niniejszej Umowy.

2.   Przystąpienie Liechtensteinu będzie przedmiotem protokołu do niniejszej Umowy, określającego wszystkie konsekwencje takiego przystąpienia, w tym powstanie praw i obowiązków między Liechtensteinem a Szwajcarią, jak również między Liechtensteinem, z jednej strony, a Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i państwami członkowskimi, o ile są one związane przepisami dorobku Schengen, z drugiej strony.

Artykuł 17

1.   Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez Szwajcarię lub na mocy decyzji Rady, stanowiącej na zasadzie jednomyślności jej członków. To wypowiedzenie jest notyfikowane depozytariuszowi i staje się skuteczne sześć miesięcy po jego notyfikacji.

2.   Niniejszą Umowę uważa się za wypowiedzianą, jeśli Szwajcaria wypowie jedną z umów, o których mowa w artykule 13, lub umowę, o której mowa w artykule 15 ustęp 4.

Artykuł 18

1.   Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym wszystkie teksty są na równi autentyczne.

2.   Maltańska wersja językowa zostanie uwierzytelniona przez Umawiające się Strony w drodze wymiany listów. Będzie ona na równi autentyczna z wersjami językowymi, o których mowa w ustępie 1.

NA DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli swoje podpisy poniżej niniejszej Umowy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(2)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43 oraz Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

ZAŁĄCZNIK A

(Artykuł 2 ustęp 1)

Część 1 niniejszego załącznika dotyczy Układu z Schengen z 1985 r. oraz konwencji wykonawczej do tego Układu, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r. Część 2 dotyczy dokumentów przystąpienia do Układu, a część 3 – odpowiednich aktów prawa wtórnego Schengen.

CZĘŚĆ 1

Postanowienia Układu podpisanego w Schengen w dniu 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.

Wszystkie postanowienia konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r., podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. między Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem Luksemburga i Królestwem Niderlandów, z wyjątkiem następujących postanowień:

 

Artykuł 2 ustęp 4 dotyczący kontroli towarów

 

Artykuł 4 w zakresie, w jakim dotyczy kontroli bagażu

 

Artykuł 10 ustęp 2

 

Artykuł 19 ustęp 2

 

Artykuły 28–38 i odpowiednie definicje

 

Artykuł 60

 

Artykuł 70

 

Artykuł 74

 

Artykuły 77–91, w zakresie, w jakim są one objęte dyrektywą Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

 

Artykuły 120–125 dotyczące przepływu towarów

 

Artykuły 131–133

 

Artykuł 134

 

Artykuły 139–142

 

Akt końcowy: deklaracja 2

 

Akt końcowy: deklaracje 4, 5 i 6

 

Protokół

 

Wspólna deklaracja

 

Deklaracja Ministrów i Sekretarzy Stanu

CZĘŚĆ 2

Postanowienia dokumentów przystąpienia do Układu i do konwencji wykonawczej, podpisane z Republiką Włoską (w Paryżu w dniu 27 listopada 1990 r.), z Królestwem Hiszpanii i Republiką Portugalii (w Bonn w dniu 25 czerwca 1991 r.), Republiką Grecką (w Madrycie w dniu 6 listopada 1992 r.), Republiką Austrii (w Brukseli w dniu 28 kwietnia 1995 r.), jak również z Królestwem Danii, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (w Luksemburgu w dniu 19 grudnia 1996 r.), z wyjątkiem następujących postanowień:

1.

Protokół, podpisany w Paryżu dnia 27 listopada 1990 r., w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Włoskiej do Układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanego w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r.

2.

Następujące postanowienia Umowy podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia Republiki Włoskiej do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., następujące postanowienia jej aktu końcowego i odpowiednich deklaracji:

 

Artykuł 1

 

Artykuły 5 i 6

 

Akt końcowy: część I

 

Akt końcowy: część II, deklaracje 2 i 3

 

Deklaracja Ministrów i Sekretarzy Stanu.

3.

Protokół, podpisany w Bonn dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia Rządu Królestwa Hiszpanii do Układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanego w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r., zmieniony Protokołem w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Włoskiej, podpisanym w dniu 27 listopada 1990 r., jak również deklaracjami załączonymi do tego protokołu.

4.

Następujące postanowienia Umowy podpisanej w Bonn dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej, w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której przystąpiła Republika Włoska Umową podpisaną w Paryżu dnia 27 listopada 1990 r., następujące postanowienia jej aktu końcowego i odpowiednich deklaracji:

 

Artykuł 1

 

Artykuły 5 i 6

 

Akt końcowy: część I

 

Akt końcowy: część II, deklaracje 2 i 3

 

Akt końcowy: część III, deklaracje 3 i 4

 

Deklaracja Ministrów i Sekretarzy Stanu.

5.

Protokół, podpisany w Bonn dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Portugalskiej do Układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanego w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r., zmieniony Protokołem w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Włoskiej, podpisanym dnia 27 listopada 1990 r., jak również deklaracjami załączonymi do tego protokołu.

6.

Następujące postanowienia Umowy podpisanej w Bonn dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia Republiki Portugalskiej do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., do której przystąpiła Republika Włoska na podstawie Umowy, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1990 r., następujące postanowienia jej aktu końcowego i odpowiednich deklaracji:

 

Artykuł 1

 

Artykuły 7 i 8

 

Akt końcowy: część I

 

Akt końcowy: część II, deklaracje 2 i 3

 

Akt końcowy: część III, deklaracje 2–5

 

Deklaracja Ministrów i Sekretarzy Stanu.

7.

Protokół podpisany w Madrycie dnia 6 listopada 1992 r. w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Greckiej do Układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanego w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r., zmienionego Protokołem w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Włoskiej, podpisanym dnia 27 listopada 1990 r. w Paryżu oraz protokołami w sprawie przystąpienia Rządów Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej, podpisanymi dnia 25 czerwca 1991 r. w Bonn, jak również deklaracjami załączonymi do tych protokołów.

8.

Następujące postanowienia Umowy podpisanej w Madrycie dnia 6 listopada 1992 r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej do podpisanej 19 czerwca 1990 r. Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, do której Republika Włoska przystąpiła na mocy Umowy podpisanej dnia 27 listopada 1990 r. w Paryżu, a Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska na mocy umów podpisanych dnia 25 czerwca 1991 r. w Bonn, następujące postanowienia jej aktu końcowego i odpowiednich deklaracji:

 

Artykuł 1

 

Artykuły 6 i 7

 

Akt końcowy: część I

 

Akt końcowy: część II, deklaracje 2–4

 

Akt końcowy: część III, deklaracje 1 i 3

 

Deklaracja Ministrów i Sekretarzy Stanu.

9.

Protokół podpisany w Brukseli dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Austrii do Układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanego w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r., zmienionego Protokołami w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Włoskiej, Rządów Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Rządu Republiki Greckiej, podpisanych odpowiednio w dniach 27 listopada 1990 r., 25 czerwca 1991 r. oraz 6 listopada 1992 r.

10.

Następujące postanowienia Umowy podpisanej w Brukseli dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii do Konwencji wykonawczej Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r., między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r., do której Republika Włoska, Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska oraz Republika Grecka przystąpiły na mocy umów podpisanych odpowiednio w dniach 27 listopada 1990 r., 25 czerwca 1991 r. i 6 listopada 1992 r., oraz następujące postanowienia jej aktu końcowego:

 

Artykuł 1

 

Artykuły 5 i 6

 

Akt końcowy: część I

 

Akt końcowy: część II, deklaracja 2

 

Akt końcowy: część III.

11.

Protokół podpisany w Luksemburgu dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Rządu Królestwa Danii do Układu w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanego w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r., jak również deklaracja załączona do tego protokołu.

12.

Następujące postanowienia Umowy podpisanej w Luksemburgu dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., oraz następujące postanowienia jej aktu końcowego i odpowiednich deklaracji:

 

Artykuł 1

 

Artykuły 7 i 8

 

Akt końcowy: część I

 

Akt końcowy: część II, deklaracja 2

 

Akt końcowy: część III

 

Deklaracja Ministrów i Sekretarzy Stanu.

13.

Protokół podpisany w Luksemburgu dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Rządu Republiki Finlandii do Układu w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanego w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r., jak również deklaracja załączona do tego protokołu.

14.

Następujące postanowienia Umowy podpisanej w Luksemburgu dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Finlandii do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., następujące postanowienia jej aktu końcowego i odpowiedniej deklaracji:

 

Artykuł 1

 

Artykuły 6 i 7

 

Akt końcowy: część I

 

Akt końcowy: część II, deklaracja 2

 

Akt końcowy: część III, z wyjątkiem deklaracji w sprawie Wysp Alandzkich

 

Deklaracja Ministrów i Sekretarzy Stanu.

15.

Protokół podpisany w Luksemburgu dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Rządu Królestwa Szwecji do Układu w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanego w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r. oraz deklaracja załączona do tego protokołu.

16.

Następujące postanowienia Umowy podpisanej w Luksemburgu dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Szwecji do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r., w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., następujące postanowienia jej aktu końcowego i odpowiedniej deklaracji:

 

Artykuł 1

 

Artykuły 6 i 7

 

Akt końcowy: część I

 

Akt końcowy: część II, deklaracja 2

 

Akt końcowy: część III

 

Deklaracja Ministrów i Sekretarzy Stanu.

CZĘŚĆ 3

A.   Następujące decyzje Komitetu Wykonawczego:

SCH/Com-ex (93) 10

14.12.1993

Potwierdzenie deklaracji Ministrów i Sekretarzy Stanu z dnia 19 czerwca 1992 r. i 30 czerwca 1993 r. dotyczących wejścia w życie

SCH/Com-ex (93) 14

14.12.1993

Poprawa praktycznej współpracy sądowej w zakresie zwalczania handlu narkotykami

SCH/Com-ex (93) 21

14.12.1993

Przedłużenie wizy jednolitej

SCH/Com-ex (93) 24

14.12.1993

Wspólne zasady anulowania, unieważniania lub skracania okresu ważności wizy jednolitej

SCH/Com-ex (94) 1 wersja 2

26.4.1994

Środki dostosowawcze mające na celu usunięcie przeszkód i ograniczeń w ruchu drogowym na przejściach drogowych na wewnętrznych granicach

SCH/Com-ex (94) 15 wersja

21.11.1994

Wprowadzenie skomputeryzowanej procedury konsultacji władz centralnych, określonej w artykule 17 ustęp 2 konwencji

SCH/Com-ex (94) 16 wersja

21.11.1994

Uzyskiwanie wspólnych pieczęci wjazdu i wyjazdu

SCH/Com-ex (94) 17 wersja 4

22.12.1994

Wprowadzenie i stosowanie systemu Schengen w portach lotniczych i lądowiskach

SCH/Com-ex (94) 25

22.12.1994

Wymiana informacji statystycznych dotyczących wydawania wiz jednolitych

SCH/Com-ex (94) 28 wersja

22.12.1994

Zaświadczenie przewidziane w art. 75 do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych

SCH/Com-ex (94) 29 wersja 2

22.12.1994

Wprowadzenie w życie konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 19 czerwca 1990 r.

SCH/Com-ex (95) PV 1 wersja

(punkt nr 8)

Wspólna polityka wizowa

SCH/Com-ex (95) 20 wersja 2

20.12.1995

Zatwierdzenie dokumentu SCH/I (95) 40 wersja 6 w sprawie procedury stosowania art. 2 ust. 2 konwencji wykonawczej do Układu z Schengen

SCH/Com-ex (95) 21

20.12.1995

Szybka wymiana między państwami Schengen statystycznych i szczególnych danych dotyczących możliwych wadliwych działań na granicach zewnętrznych

SCH/Com-ex (96) 13 wersja

27.6.1996

Zasady wydawania wiz Schengen zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a) konwencji wykonawczej do Układu z Schengen

SCH/Com-ex (97) 39 wersja

15.12.1997

Zasady przewodnie dla środków dowodowych i poszlak w ramach umów o readmisji między państwami Schengen

SCH/Com-ex (98) 1 wersja 2

21.4.1998

Sprawozdanie z działań grupy roboczej

SCH/Com-ex (98) 12

21.4.1998

Wymiana danych statystycznych dotyczących wydanych wiz

SCH/Com-ex (98) 18 wersja

23.6.1998

Środki, które należy podjąć wobec państw stwarzających problemy w zakresie wystawiania dokumentów wymaganych do wydalenia z terytorium Schengen

READMISJA – WIZA

SCH/Com-ex (98) 19

23.6.1998

Monako

WIZA – GRANICE ZEWNĘTRZNE – SIS

SCH/Com-ex (98) 21

23.6.1998

Umieszczanie odcisków pieczęci w paszportach osób ubiegających się o wizę

WIZA

SCH/Com-ex (98) 26 def

16.9.1998

Ustanowienie Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen

SCH/Com-ex (98) 29 wersja

23.6.1998

Klauzula obejmująca cały techniczny dorobek Schengen

SCH/Com-ex (98) 35 wersja 2

16.9.1998

Przekazywanie Wspólnego podręcznika państwom ubiegającym się o członkostwo w UE

SCH/Com-ex (98) 37 def 2

16.9.1998

Przyjęcie środków do walki z nielegalną imigracją

SCH/Com-ex (98) 51 wersja 3

16.12.1998

Transgraniczna współpraca policji w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępczości

SCH/Com-ex (98) 52

16.12.1998

Podręcznik transgranicznej współpracy policji

SCH/Com-ex (98) 56

16.12.1998

Opracowanie podręcznika dokumentów, które mogą być wizowane

SCH/Com-ex (98) 57

16.12.1998

Wprowadzenie zharmonizowanego formularza zapewniającego dowód zaproszenia, finansowania i zakwaterowania

SCH/Com-ex (98) 59 wersja

16.12.1998

Skoordynowane rozmieszczanie doradców ds. dokumentów

SCH/Com-ex (99) 1 wersja 2

28.4.1999

Normy Schengen w dziedzinie środków odurzających

SCH/Com-ex (99) 5

28.4.1999

Uaktualnienie Podręcznika Sirene

SCH/Com-ex (99) 6

28.4.1999

Dorobek Schengen odnoszący się do telekomunikacji

SCH/Com-ex (99) 7 wersja 2

28.4.1999

Oficerowie łącznikowi

SCH/Com-ex (99) 8 wersja 2

28.4.1999

Wynagrodzenia informatorów

SCH/Com-ex (99) 10

28.4.1999

Nielegalny handel bronią

SCH/Com-ex (99) 13

28.4.1999

Przyjęcie nowych wersji Wspólnego podręcznika i Wspólnych instrukcji konsularnych

SCH/Com-ex (99) 14

28.4.1999

Podręcznik dokumentów, które mogą być wizowane

SCH/Com-ex (99) 18

28.4.1999

Poprawa współpracy policji w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępstw

B.   Następujące deklaracje Komitetu Wykonawczego:

Deklaracja

Przedmiot

SCH/Com-ex (96) dekl. 5

18.4.1996

Definicja pojęcia „cudzoziemca”

SCH/Com-ex (96) dekl. 6 wersja 2

26.6.1996

Deklaracja dotycząca ekstradycji

SCH/Com-ex (97) dekl. 13 wersja 2

21.4.1996

Uprowadzenia małoletnich

C.   Następujące decyzje Grupy Centralnej :

Decyzja

Przedmiot

SCH/C (98) 117

27.10.1998

Przyjęcie środków do walki z nielegalną imigracją

SCH/C (99) 25

22.3.1999

Ogólne zasady dotyczące wynagradzania informatorów

ZAŁĄCZNIK B

(Artykuł 2 ustęp 2)

Szwajcaria stosować będzie treść następujących aktów od daty ustalonej przez Radę, zgodnie z artykułem 15.

Jeśli z tą datą konwencja lub protokół, objęte aktem zaznaczonym poniżej gwiazdką, nie weszły jeszcze w życie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w momencie przyjmowania danego aktu, Szwajcaria będzie stosować odpowiednie przepisy tych instrumentów od daty, z którą dany protokół lub konwencja weszły w życie we wszystkich, powyższych państwach członkowskich.

Dyrektywa Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.U. L 256 z 13.9.1991, s. 51) i zalecenie Komisji 93/216/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie europejskiego pozwolenia na broń palną (Dz.U. L 93 z 17.4.1993, s. 39), zmieniona zaleceniem Komisji 96/129/WE z dnia 12 stycznia 1996 r. (Dz.U. L 30 z 8.2.1996, s. 47).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady 334/2002/WE z dnia 18 lutego 2002 r. (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 7); decyzja Komisji z dnia 7 lutego 1996 r. i decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2002 r. ustanawiające dodatkowe specyfikacje techniczne dla jednolitego formularza wizowego (nieopublikowana).

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

Akt Rady z dnia 29 maja 2000 r. ustanawiający, zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej [postanowienia, o których mowa w art. 2 ust. 1 konwencji] (Dz.U. C 197 z 12.7.2000, s. 1)*.

Decyzja Rady 2000/586/WSiSW z dnia 28 września 2000 r. ustanawiająca procedurę zmiany art. 40 ust. 4 i 5, art. 41 ust. 7 i art. 65 ust. 2 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. L 248 z 3.10.2000, s. 1).

Decyzja Rady 2000/645/WE z dnia 17 października 2000 r. zawierająca sprostowanie dorobku Schengen zawartego w decyzji Komitetu Wykonawczego Schengen SCH/Com-ex (94) 15 rev. (Dz.U. L 272 z 25.10.2000, s. 24).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2414/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, s. 1) i rozporządzeniem Rady (WE) nr 453/2003 z dnia 6 marca 2003 r. (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, s. 10).

Decyzja Rady 2001/329/WE z dnia 24 kwietnia 2001 r. uzupełniająca część VI i załączniki 3, 6 i 13 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych oraz załączniki 5a, 6a i 8 do Wspólnego podręcznika (Dz.U. L 116 z 26.4.2001, s. 32).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1091/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie swobody przemieszczania się na podstawie wizy długoterminowej (Dz.U. L 150 z 6.6.2001, s. 4).

Decyzja Rady 2001/420/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dostosowania części V i VI oraz załącznika 13 do wspólnego zbioru instrukcji konsularnych w sprawie wiz i załącznika 6a do Wspólnego podręcznika w odniesieniu do wiz długoterminowych ważnych jednocześnie jako wizy krótkoterminowe (Dz.U. L 150 z 6.6.2001, s. 47).

Dyrektywa Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, s. 34) i decyzja Rady 2004/191/WE z dnia 23 lutego 2004 r. określająca kryteria oraz uzgodnienia praktyczne dotyczące rekompensaty dysproporcji finansowych wynikających ze stosowania dyrektywy 2001/40/WE w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz.U. L 60 z 27.2.2004, s. 55).

Dyrektywa Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniająca postanowienia art. 26 konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz.U. L 187 z 10.7.2001, s. 45).

Akt Rady z dnia 16 października 2001 r. ustanawiający, zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, Protokół do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej [postanowienia, o których mowa w art. 15 protokołu] (Dz.U. C 326 z 21.11.2001, s. 1)*.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 328 z 13.12.2001, s. 4).

Decyzja Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 328 z 13.12.2001, s. 1).

Decyzja Rady 2002/44/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniająca część VII i załącznik 12 do Wspólnych instrukcji konsularnych oraz załącznik 14a do Wspólnego podręcznika (Dz.U. L 20 z 23.1.2002, s. 5).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego formularza umieszczania wizy wydanej przez państwo członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez państwo członkowskie sporządzające formularz (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 4) i decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2002 r. określająca specyfikacje techniczne jednolitego formularza umieszczania wizy wydanej przez państwo członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez państwo członkowskie sporządzające formularz (nieopublikowana).

Decyzja Rady 2002/352/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nowelizacji Wspólnego podręcznika (Dz.U. L 123 z 9.5.2002, s. 47).

Decyzja Rady 2002/354/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dostosowania części III Wspólnych instrukcji konsularnych i ustanowienia załącznika 16 (Dz.U. L 123 z 9.5.2002, s. 50).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.U. L 157 z 15.6.2002, s. 1) i decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2002 r. określająca specyfikacje techniczne jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (nieopublikowane).

Decyzja Rady 2002/585/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie dostosowania części III i VIII Wspólnych instrukcji konsularnych (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 44).

Decyzja Rady 2002/586/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie zmiany części VI Wspólnych instrukcji konsularnych (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 48).

Decyzja Rady 2002/587/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie nowelizacji Wspólnego podręcznika (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 50).

Decyzja ramowa Rady 2002/946/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 1).

Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 17).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 415/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wydawania wiz na granicy, w tym wydawania takich wiz marynarzom podróżującym tranzytem (Dz.U. L 64 z 7.3.2003, s. 1).

Postanowienia Konwencji z 1995 r. dotyczącej uproszczonej procedury ekstradycyjnej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Dz.U. C 78 z 30.3.1995, s. 2) i Konwencji z 1996 r. odnoszącej się do ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Dz.U. C 313 z 23.10.1996, s. 12), o których mowa w decyzji Rady 2003/169/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. określającej, które postanowienia Konwencji z 1995 r. w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Konwencji z 1996 r. odnoszącej się do ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej stanowią rozwój dorobku Schengen zgodnie z Układem dotyczącym włączenia Republiki Islandii oraz Królestwa Norwegii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, s. 25)*.

Decyzja Rady 2003/170/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich [z wyjątkiem art. 8] (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, s. 27).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. ustanawiające ściśle określony uproszczony dokument tranzytowy (FTD), uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) i zmieniające Wspólne instrukcje konsularne i Wspólny podręcznik (Dz.U. L 99 z 17.4.2003, s. 8).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie jednolitych wzorów uproszczonego dokumentu tranzytowego (FTD) i uproszczonego kolejowego dokumentu tranzytowego (FRTD) przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 693/2003 (Dz.U. L 99 z 17.4.2003, s. 15).

Decyzja Rady 2003/454/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniająca załącznik 12 do Wspólnych instrukcji konsularnych oraz załącznik 14a do Wspólnego podręcznika dotyczący opłat wizowych (Dz.U. L 152 z 20.6.2003, s. 82).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1295/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie środków przewidzianych w celu ułatwienia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Atenach w 2004 r. (Dz.U. L 183 z 22.7.2003, s. 1).

Decyzja Rady 2003/585/WE z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniająca załącznik 12 wykaz A Wspólnych instrukcji konsularnych oraz załącznik 5 wykaz A Wspólnego podręcznika w sprawie obowiązku wizowego dla posiadaczy pakistańskich paszportów dyplomatycznych (Dz.U. L 198 z 6.8.2003, s. 13).

Decyzja Rady 2003/586/WE z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zmiany części I załącznika 3 Wspólnych instrukcji konsularnych oraz części I załącznika 5a Wspólnego podręcznika w sprawie obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wiz lotniskowych (Dz.U. L 198 z 6.8.2003, s. 15).

Decyzja Rady 2003/725/WSiSW z dnia 2 października 2003 r. zmieniająca postanowienia art. 40 ust. 1 i 7 konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. L 260 z 11.10.2003, s. 37).

Dyrektywa Rady 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz.U. L 321 z 6.12.2003, s. 26).

Decyzja Rady 2004/14/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca akapit trzeci (podstawowe kryteria rozpatrywania wniosków) części V Wspólnych instrukcji konsularnych (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 74).

Decyzja Rady 2004/15/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca część II pkt 1.2 Wspólnych instrukcji konsularnych i ustalająca nowy załącznik do Wspólnych instrukcji konsularnych (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 76).

Decyzja Rady 2004/17/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca część V punkt 1.4 Wspólnych instrukcji konsularnych oraz część I punkt 4.1.2 Wspólnego podręcznika w odniesieniu do włączenia wymogu posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego jako jednego z dokumentów uzupełniających w celu udzielenia jednolitej wizy wjazdowej (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 79).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, s. 1).

Decyzja Rady 2004/466/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca Wspólny podręcznik w celu włączenia postanowień dotyczących celowych kontroli granicznych małoletnich pod opieką (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 136).

Sprostowanie do decyzji Rady 2004/466/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej Wspólny podręcznik w celu włączenia postanowień dotyczących celowych kontroli granicznych małoletnich pod opieką (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, s. 44).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 871/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 29).

Dyrektywa Rady 2004/82/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązku przekazywania przez przewoźników danych dotyczących pasażerów (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 24).

Decyzja Rady 2004/573/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wspólnych lotów w celu deportacji, z terytoriów dwóch lub większej liczby państw członkowskich, obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnym nakazom deportacji (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 28).

Decyzja Rady 2004/574/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca Wspólny podręcznik (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 36).

Decyzja Rady 2004/581/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. określająca minimalne oznaczenia, które mają być używane na znakach na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 119).

Decyzja Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia System Informacji Wizowej (VIS) (Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5).


AKT KOŃCOWY


Pełnomocnicy przyjęli następujące deklaracje wspólne, o których mowa poniżej, załączone do niniejszego aktu końcowego:

1)

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie konsultacji parlamentarnej;

2)

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie stosunków zewnętrznych;

3)

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie artykułu 23 ustęp 7 Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pełnomocnicy przyjęli również do wiadomości deklaracje, o których mowa poniżej, załączone do niniejszego aktu końcowego:

1)

Deklaracja Szwajcarii w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych;

2)

Deklaracja Szwajcarii w sprawie artykułu 7 ustęp 2 litera b) dotycząca terminu przyjmowania zmian w dorobku Schengen;

3)

Deklaracja Szwajcarii w sprawie stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych i Europejskiej konwencji o ekstradycji;

4)

Deklaracja Komisji Europejskiej w sprawie przekazywania wniosków;

5)

Deklaracja Komisji Europejskiej w sprawie komitetów wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

 

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON W SPRAWIE KONSULTACJI PARLAMENTARNEJ

Umawiające się Strony uznają za słuszne, aby kwestie podlegające niniejszej Umowie były dyskutowane na posiedzeniach międzyparlamentarnych Parlamentu Europejskiego i Szwajcarii.

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON W SPRAWIE STOSUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Umawiające się Strony ustalają, że Wspólnota Europejska zobowiązuje się do zachęcania państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z którymi zawiera umowy w dziedzinach związanych ze współpracą Schengen, do zawarcia podobnych umów z Konfederacją Szwajcarską, bez uszczerbku dla jej właściwości do zawierania takich umów.

WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON W SPRAWIE ARTYKUŁU 23 USTĘP 7 KONWENCJI Z DNIA 29 MAJA 2000 R. O POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Umawiające się Strony ustalają, że Szwajcaria może wymagać, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 23 ustęp 1 litera c) Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w zależności od przypadku, chyba że zainteresowane państwo członkowskie otrzymało zgodę zainteresowanej osoby, aby dane osobowe nie mogły być wykorzystywane do celów, o których mowa w artykule 23 ustęp 1 litery a) i b) tej Konwencji, jak tylko za uprzednią zgodą Szwajcarii, w ramach procedur, w zakresie których mogłaby ona odmówić lub ograniczyć przekazywanie lub wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami tej konwencji lub instrumentami, o których mowa w jej artykule 1.

Jeśli w danym przypadku Szwajcaria odmawia na podstawie powyższych postanowień udzielenia zgody po otrzymaniu wniosku państwa członkowskiego, musi uzasadnić swoją decyzję na piśmie.

POZOSTAŁE DEKLARACJE

 

DEKLARACJA SZWAJCARII W SPRAWIE WZAJEMNEJ POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH

Szwajcaria stwierdza, że w momencie wejścia w życie niniejszej Umowy wykroczenia podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich, będące przedmiotem postępowania władz szwajcarskich, nie mogą być podstawą do odwołania się do sądu właściwego w szczególności w sprawach karnych.

DEKLARACJA SZWAJCARII W SPRAWIE ARTYKUŁU 7 USTĘP 2 LITERA B)

W sprawie terminu przyjęcia zmian w dorobku Schengen

Nieprzekraczalny termin dwóch lat, o którym mowa w artykule 7 ustęp 2 litera b), obejmuje zarówno przyjęcie, jak i wprowadzenie w życie aktu lub środka. Obejmuje on następujące etapy:

etap przygotowawczy,

procedurę parlamentarną,

termin przeprowadzenia referendum (100 dni od daty oficjalnej publikacji aktu) i, jeśli zachodzi potrzeba,

referendum (organizacja i głosowanie).

Rada Federalna bezzwłocznie informuje Radę i Komisję o zakończeniu każdego z powyższych etapów.

Rada Federalna zobowiązuje się wprowadzić w życie wszystkie środki, jakimi dysponuje, aby działać tak, by powyższe etapy odbywały się tak szybko, jak to możliwe.

DEKLARACJA SZWAJCARII W SPRAWIE STOSOWANIA EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH ORAZ EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O EKSTRADYCJI

Szwajcaria zobowiązuje się do niekorzystania z prawa do wnoszenia zastrzeżeń i składania deklaracji przy ratyfikacji Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r. oraz Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., jako niezgodnych z niniejszą Umową.

DEKLARACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA WNIOSKÓW

Jeśli Komisja przekazuje Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu wnioski dotyczące niniejszego porozumienia, ich kopie przekazuje Szwajcarii.

DEKLARACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE KOMITETÓW WSPIERAJĄCYCH KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W WYKONYWANIU JEJ KOMPETENCJI WYKONAWCZYCH

Obecnie, poza komitetem ustanowionym na mocy artykułu 31 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwarzania danych osobowych, komitetami wspierającymi Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych w zakresie wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen są:

komitet powołany na mocy artykułu 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiającego jednolity formularz wizowy („Komitet ds. Wiz”), oraz

komitet powołany na mocy artykułu 5 decyzji Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. oraz artykułu 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r., przy czym obydwa instrumenty odnoszą się do systemu informacji Schengen drugiej generacji (SIS II) („Komitet SIS II”).


POROZUMIENIE

W formie wymiany listów między Radą Unii Europejskiej i Konfederacją Szwajcarską w sprawie komitetów wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych

Szanowny Panie,

Rada odwołuje się do negocjacji dotyczących Umowy w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen i przyjęła wniosek, sformułowany przez Konfederację Szwajcarską w duchu jej uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji w dziedzinach objętych Umową oraz w celu przyczyniania się do właściwego jej stosowania, dotyczący pełnego uczestnictwa w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych.

Rada odnotowuje, że jeśli takie procedury będą stosowane w dziedzinach, o których mowa w Umowie, rzeczywiście zaistnieje potrzeba włączenia Konfederacji Szwajcarskiej w prace tych komitetów, aby między innymi zagwarantować, że procedury Umowy będą stosowane do odpowiednich aktów i środków, tak by były wiążące dla Konfederacji Szwajcarskiej.

Wspólnota Europejska zobowiązuje się do negocjowania odpowiednich uzgodnień w celu włączenia Konfederacji Szwajcarskiej w prace tych komitetów.

W odniesieniu do dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych:

Komisja zapewnia ekspertom Konfederacji Szwajcarskiej możliwie najszersze uczestnictwo, jeśli szczególny punkt dotyczy stosowania dorobku Schengen i wyłącznie takiego punktu, w przygotowaniu projektów środków, które mają być następnie przedłożone komitetowi, ustanowionemu na mocy artykułu 31 tej dyrektywy wspierającemu Komisję Europejską w wykonywaniu kompetencji wykonawczych. I tak, podczas opracowania tych wniosków, Komisja Europejska prowadzi konsultacje z ekspertami Konfederacji Szwajcarskiej w taki sam sposób jak z ekspertami państw członkowskich,

Konfederacja Szwajcarska może, stosownie do artykułu 29 ustęp 2 akapit drugi dyrektywy, wyznaczyć osobę reprezentującą organ kontrolny lub organy wyznaczone przez Konfederację Szwajcarską do uczestniczenia w charakterze obserwatora, bez prawa głosu, w posiedzeniach grupy ochrony osób w dziedzinie ochrony danych osobowych. To uczestnictwo będzie odbywało się na zaproszenie ad hoc, jeśli szczególny punkt będzie dotyczył stosowania dorobku Schengen, i będzie dotyczyło wyłącznie takiego punktu.

Będę wdzięczny za potwierdzenie, że rząd Szwajcarii wyraża zgodę na powyższe ustalenia.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku

 

Szanowny Panie,

Dziękuję za pismo z dnia...., którego treść przedstawia się następująco:

„Rada odwołuje się do negocjacji dotyczących Umowy w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen i przyjęła wniosek, sformułowany przez Konfederację Szwajcarską w duchu jej uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji w dziedzinach objętych Umową oraz w celu przyczyniania się do właściwego jej stosowania, dotyczący pełnego uczestnictwa w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych.

Rada odnotowuje, że jeśli takie procedury będą stosowane w dziedzinach, o których mowa w Umowie, rzeczywiście zaistnieje potrzeba włączenia Konfederacji Szwajcarskiej w prace tych komitetów, aby między innymi zagwarantować, że procedury Umowy będą stosowane do odpowiednich aktów i środków, tak by były wiążące dla Konfederacji Szwajcarskiej.

Wspólnota Europejska zobowiązuje się do negocjowania odpowiednich uzgodnień w celu włączenia Konfederacji Szwajcarskiej w prace tych komitetów.

W odniesieniu do dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 24 października 1995 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych:

Komisja zapewnia ekspertom Konfederacji Szwajcarskiej możliwie najszersze uczestnictwo, jeśli szczególny punkt dotyczy stosowania dorobku Schengen i wyłącznie takiego punktu, w przygotowaniu projektów środków, które mają być następnie przedłożone komitetowi, ustanowionemu na mocy artykułu 31 tej dyrektywy wspierającemu Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych. I tak, podczas opracowania tych wniosków, Komisja Europejska prowadzi konsultacje z ekspertami Konfederacji Szwajcarskiej w taki sam sposób jak z ekspertami państw członkowskich,

Konfederacja Szwajcarska może, stosownie do artykułu 29 ustęp 2 akapit drugi dyrektywy, wyznaczyć osobę reprezentującą organ kontrolny lub organy wyznaczone przez Konfederację Szwajcarską do uczestniczenia w charakterze obserwatora, bez prawa głosu, w posiedzeniach grupy ochrony osób w dziedzinie ochrony danych osobowych. To uczestnictwo będzie odbywało się na zaproszenie ad hoc, jeśli szczególny punkt będzie dotyczył stosowania dorobku Schengen, i będzie dotyczyło wyłącznie takiego punktu.

Będę wdzięczny za potwierdzenie, że rząd Szwajcarii wyraża zgodę na powyższe ustalenia.”.

Mam zaszczyt poinformować Pana, że Szwajcarska Rada Federalna wyraziła zgodę na powyższe ustalenia.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku

 


WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE WSPÓLNYCH OBRAD KOMITETÓW MIESZANYCH

Delegacje reprezentujące rządy państw członkowskich Unii Europejskiej,

delegacja Komisji Europejskiej,

delegacje reprezentujące rządy Republiki Islandii i Królestwa Norwegii,

delegacje reprezentujące rząd Konfederacji Szwajcarskiej,

postanowiły organizować wspólnie, niezależnie od poziomu obrad, posiedzenia komitetów mieszanych, ustanowionych na mocy Umowy dotyczącej włączenia Islandii i Norwegii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, z jednej strony, oraz Umowy dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, z drugiej strony,

zwracają uwagę, że wspólne odbywanie tych posiedzeń wymaga pragmatycznego uregulowania kwestii przewodniczenia tym obradom, gdy państwa stowarzyszone mają im przewodniczyć zgodnie z Umową między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen lub Umową zawartą między Radą Unii Europejskiej a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącą włączenia tych państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen,

zwracają uwagę na fakt, że państwa stowarzyszone wyraziły gotowość zrzeczenia się, w razie konieczności, przewodniczenia i jego rotacji według porządku alfabetycznego od chwili wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej jej włączenia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.