ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 46

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
21 lutego 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

9

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

11

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/143/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony

23

Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

25

 

 

2008/144/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

37

Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

38

 

 

Komisja

 

 

2008/145/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 54/2006 (ex N 276/2006) planowanej przez Polskę na rzecz Bison Bial SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4145)  ( 1 )

41

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006)

50

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

21.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 146/2008

z dnia 14 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Doświadczenie pokazuje, że należy tolerancyjnie traktować przypadki drobnych niezgodności z wymogami odnoszącymi się do wzajemnej zgodności, jeżeli ich waga, zakres i trwałość nie uzasadniają natychmiastowego zmniejszenia kwoty płatności bezpośredniej, która ma zostać przyznana. Takie tolerancyjne podejście powinno jednak obejmować odpowiednie procedury właściwego organu krajowego, stosowane aż do momentu usunięcia niezgodności. Ponadto stosowanie zmniejszeń wobec bardzo niskich pierwotnych kwot płatności bezpośrednich może się okazać bardziej kłopotliwe niż korzyści wynikające z zastosowania takiego środka odstraszającego. Należy więc określić odpowiedni próg, poniżej którego państwa członkowskie mogą zdecydować się na niestosowanie zmniejszenia, pod warunkiem że właściwy organ krajowy podejmie działania mające zapewnić usunięcie przez rolnika stwierdzonych niezgodności.

(2)

Artykuł 44 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (2) nakłada na rolników obowiązek utrzymania w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi. Doświadczenie pokazuje, że z wymogiem tym wiąże się ryzyko ograniczenia funkcjonowania rynku obrotu gruntami; nakłada on również znaczne obciążenie administracyjne na danych rolników i służby administracji. Jednak by uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu, niezbędne jest ustalenie, że działki powinny znajdować się w dyspozycji rolnika w określonym dniu. Państwa członkowskie powinny określić taką datę; nie powinna ona być późniejsza niż termin ustalony dla zmiany wniosku o pomoc. Tę samą zasadę należy również przyjąć wobec państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej.

(3)

W konsekwencji ograniczenia do jednego dnia okresu, w którym w dyspozycji rolnika powinny pozostawać działki odpowiadające kwalifikującemu się hektarowi, zarówno w przypadku systemu płatności jednolitej, jak i systemu jednolitej płatności obszarowej, należy sprecyzować zasady odpowiedzialności dotyczące wzajemnej zgodności, w szczególności te odnoszące się do przekazywania gruntu w danym roku kalendarzowym. Powinno być jasne, że rolnik składający wniosek o pomoc powinien ponosić odpowiedzialność wobec właściwego organu za niespełnienie wymogów wzajemnej zgodności w danym roku kalendarzowym w przypadku całości gruntów, których dotyczy wniosek o pomoc. Powyższe nie powinno jednak uniemożliwiać wykonywania uzgodnień prywatnoprawnych w stosunkach pomiędzy danym rolnikiem a osobą, której przekazano grunt lub która takiego przekazania dokonała.

(4)

Artykuł 71h rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stanowi, że w ramach systemu płatności jednolitej nowe państwa członkowskie w rozumieniu art. 2 lit. g) wymienionego rozporządzenia mogą przyjąć różne wartości jednostkowe uprawnień przyznawanych w odniesieniu do hektarów wykorzystywanych jako użytki zielone lub trwałe pastwiska oraz do wszystkich innych kwalifikujących się hektarów według stanu z dnia 30 czerwca 2003 r. lub dnia 30 czerwca 2005 r. w przypadku Bułgarii i Rumunii. Nowe państwa członkowskie wprowadziły system identyfikacji działek rolnych zgodnie z art. 20 wspomnianego rozporządzenia. Jednak z uwagi na trudności techniczne przy przechodzeniu na ten system identyfikacji zapisane w 2003 r. cechy niektórych działek mogły zostać uwzględnione niedokładnie. Aby umożliwić niezakłócony przebieg przyjmowania różnych wartości jednostkowych, za odnośną datę identyfikacji działek rolnych należy przyjąć dnia 30 czerwca 2006 r. Jednak dla Bułgarii i Rumunii data identyfikacji działek to dzień 1 stycznia 2008 r. Artykuł 71h rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(5)

Doświadczenie pokazuje także, że ustanowienie infrastruktury administracji niezbędnej do zapewnienia przestrzegania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania wynikających z zasad wzajemnej zgodności wymaga znacznych nakładów pracy administracyjnej. Zastosowanie trzyletniego okresu na stopniowe wprowadzanie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania w nowych państwach członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej, podobnego do okresu wprowadzania stosowanego we Wspólnocie w składzie na 30 kwietnia 2004 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ułatwiłoby wprowadzanie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz ich niezakłócone stosowanie. Możliwość zastosowania wymienionego okresu stopniowego wprowadzania systemu powinna być otwarta dla nowego państwa członkowskiego nawet wtedy, gdy zdecyduje się ono w pełni wprowadzić system płatności bezpośrednich przed ostateczną datą stosowania systemu jednolitej płatności obszarowej. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 143b ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz art. 51 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (3).

(6)

Artykuł 143b ust. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ustanawia zasady dotyczące przejścia nowych państw członkowskich, które stosują system jednolitej płatności obszarowej, na stosowanie systemu płatności jednolitej. Zgodnie z tymi zasadami decyzja nowego państwa członkowskiego o wprowadzeniu systemu płatności jednolitej wymaga uprzedniej zgody Komisji, wydanej na podstawie oceny stanu przygotowania danego nowego państwa członkowskiego. Uprzednia zgoda Komisji nie jest już niezbędna, gdyż prawie wszystkie płatności bezpośrednie są oddzielone od produkcji, a także z uwagi na fakt, że zarówno system jednolitej płatności obszarowej, jak i system płatności jednolitej nie są związane z produkcją oraz że płatności obszarowe wykorzystują większość elementów właściwych dla systemu zintegrowanego, w szczególności system identyfikacji działek rolnych. Mając na uwadze powyższe, przepisy te należy skreślić. Skreślenie art. 143b ust. 10 i 11 oznacza konieczność wprowadzenia zmian w art. 143b ust. 9. Należy zatem zmienić również ten przepis.

(7)

Tabela 2 w załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zawiera wykaz całkowitych kwot uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich, które mają być wypłacane na Cyprze, gdzie system jednolitej płatności obszarowej będzie stosowany do 2008 r. W następstwie wydłużenia okresu stosowania systemu jednolitej płatności obszarowej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2006 (4) należy ustalić całkowite kwoty wypłacane na Cyprze, gdzie system jednolitej płatności obszarowej ma zastosowanie w latach 2009 i 2010.

(8)

Nowe państwa członkowskie, które podjęły decyzję o stosowaniu systemu płatności jednolitej, zdecydowały się go wprowadzić od 2007 r. Właściwe jest zatem stosowanie zmienionego art. 71h rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 do tych nowych państw członkowskich, począwszy od tej daty.

(9)

Wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia zmiany niektórych przepisów – w szczególności tolerancyjne traktowanie przypadków drobnych niezgodności, stosowanie zmniejszeń poniżej pewnego progu, ustalenie dnia, w którym grunt musi być w dyspozycji rolnika, aby mógł kwalifikować się do systemu płatności jednolitej i systemu jednolitej płatności obszarowej, a także okres stopniowego wprowadzania systemu, który przewidziano dla nowych państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej, tak aby na ich terytorium możliwe było pełne wprowadzenie wymogów związanych ze wzajemną zgodnością – spowodują, że rolnicy, których to dotyczy, będą podlegać zasadom korzystniejszym niż obowiązujące obecnie. Zastosowanie tych przepisów z mocą wsteczną nie powinno naruszać zasady pewności prawnej tych podmiotów gospodarczych. Odnosi się to również do zmienionego przepisu art. 71h rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Jednak przepisy dotyczące odpowiedzialności rolników za niezgodność w przypadku przekazywania gruntu powinny mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2008 r., tak aby zagwarantować rolnikom, których to dotyczy, wystarczającą pewność prawną, a także zapewnić skuteczne stosowanie tych przepisów w roku 2008.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1698/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku niezastosowania się do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania lub do zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w jakimkolwiek momencie w danym roku kalendarzowym (zwanym dalej »danym rokiem kalendarzowym«), i gdy taka niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania bezpośrednio ze strony rolnika składającego wniosek o pomoc w danym roku kalendarzowym, rolnikowi temu zmniejsza się lub anuluje – zgodnie z zasadami szczegółowymi ustanowionymi na mocy art. 7 – całkowitą kwotę przyznawanych płatności bezpośrednich, po zastosowaniu art. 10 i 11.

Akapit pierwszy ma również zastosowanie, gdy dana niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania bezpośrednio ze strony osoby, której przekazano grunt lub która takiego przekazania dokonała.

Do celów stosowania w roku 2008 akapitu pierwszego i drugiego rok kalendarzowy odpowiada okresowi od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Do celów niniejszego ustępu »przekazanie« oznacza każdy rodzaj transakcji, w związku z którą grunt rolny przestaje być w dyspozycji osoby przekazującej.”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Niezależnie od ust. 1 i zgodnie z warunkami ustanowionymi w zasadach szczegółowych, o których mowa w art. 7 ust. 1, państwa członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia wynoszącego 100 EUR lub mniej na pojedynczego rolnika w roku kalendarzowym.

Gdy państwo członkowskie zdecyduje się skorzystać z rozwiązania przewidzianego w akapicie pierwszym, w następnym roku właściwy organ podejmuje działania, które mają zapewnić usunięcie przez rolnika stwierdzonych niezgodności. Rolnik jest powiadamiany o wszelkich ustaleniach oraz o działaniach naprawczych, jakie powinien podjąć.”;

2)

w art. 7 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„W odpowiednio uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, jeżeli z uwagi na swoją wagę, zakres i trwałość przypadek niezgodności może być uważany za drobny. Jednak przypadków niezgodności stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt nie należy uznawać za drobne.

Jeżeli rolnik nie podjął natychmiastowego działania naprawczego, które ma usunąć stwierdzoną niezgodność, właściwy organ podejmuje wymagane działania, które mogą, w odpowiednich przypadkach, zostać ograniczone do kontroli administracyjnej, zapewniające podjęcie przez rolnika działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej niezgodności. Rolnik jest powiadamiany o wszelkich ustaleniach dotyczących drobnych niezgodności oraz działaniach naprawczych, jakie powinien podjąć.”;

3)

w art. 44 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych działki takie pozostają w dyspozycji rolnika w dniu określonym przez państwo członkowskie, który nie przypada później niż ustalony przez to państwo członkowskie termin zmiany wniosku o pomoc.”;

4)

artykuł 71h otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 71h

Pastwiska

W ramach pułapu regionalnego lub jego części nowe państwa członkowskie mogą również wyznaczyć, zgodnie z obiektywnymi kryteriami, różne wartości jednostkowe uprawnień przyznawanych rolnikom określonym w art. 71f ust. 1, w odniesieniu do hektarów zajętych pod pastwiska zidentyfikowanych na dzień 30 czerwca 2006 r. oraz dla wszystkich innych kwalifikujących się hektarów lub alternatywnie w odniesieniu do hektarów wykorzystywanych jako trwałe pastwiska zidentyfikowanych na dzień 30 czerwca 2006 r. oraz w odniesieniu do wszystkich innych kwalifikujących się hektarów.

Jednak dla Bułgarii i Rumunii data identyfikacji to dzień 1 stycznia 2008 r.”;

5)

w art. 143b wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Z wyjątkiem przypadku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych działki, o których mowa w akapicie pierwszym, pozostają w dyspozycji rolnika w dniu określonym przez państwo członkowskie, który nie przypada później niż ustalony przez to państwo członkowskie termin zmiany wniosku o pomoc.”;

b)

w ust. 6 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 jest nieobowiązkowe w nowych państwach członkowskich w zakresie, w jakim przepisy te odnoszą się do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej w tych państwach członkowskich przestrzega wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt A, stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;

b)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt B, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;

c)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt C, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jednak w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim przepisy te odnoszą się do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej w tych państwach członkowskich przestrzega wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt A, stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;

b)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt B, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;

c)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt C, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Nowe państwa członkowskie mogą również stosować rozwiązanie przewidziane w akapicie trzecim, gdy zdecydują się zakończyć stosowanie systemu jednolitej płatności obszarowej przed końcem okresu stosowania przewidzianego w ust. 9.”;

c)

w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Każde z nowych państw członkowskich może stosować system jednolitej płatności obszarowej do końca 2010 r.”;

d)

skreśla się ust. 10 i 11;

6)

w załączniku XII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W art. 51 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r. Od dnia 1 stycznia 2009 r. rolnik otrzymujący płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przestrzega wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt A, stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;

b)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt B, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;

c)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt C, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jednak w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii stosowanie art. 3, 4, 6, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie, w jakim przepisy te odnoszą się do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. rolnik otrzymujący płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przestrzega wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt A, stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.;

b)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt B, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;

c)

wymogi, o których mowa w załączniku III pkt C, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Nowe państwa członkowskie mogą również stosować rozwiązanie przewidziane w akapicie drugim, gdy zdecydują się zakończyć stosowanie systemu jednolitej płatności obszarowej przed końcem okresu stosowania przewidzianego w art. 143b ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. z następującymi wyjątkami:

a)

artykuł 1 ust. 1 lit. a) stosuje się od dnia 1 kwietnia 2008 r.;

b)

artykuł 1 ust. 4 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

M. ZVER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 11 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1276/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 11).

(3)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 8).

(4)  Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 8.


ZAŁĄCZNIK

W tabeli 2 w załączniku XII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 dodaje się dwie kolumny w brzmieniu:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405”


21.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 147/2008

z dnia 20 lutego 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

53,3

JO

69,6

MA

45,2

TN

115,9

TR

84,2

ZZ

73,6

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

181,9

ZZ

174,3

0709 90 70

MA

49,7

TR

115,6

ZZ

82,7

0709 90 80

EG

111,9

ZZ

111,9

0805 10 20

EG

52,6

IL

54,8

MA

57,4

TN

48,4

TR

85,6

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

110,6

MA

111,4

ZZ

111,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

82,4

IL

76,7

JM

114,0

MA

117,2

PK

65,4

TR

77,5

ZZ

82,2

0805 50 10

EG

107,9

IL

107,6

MA

114,0

TR

116,6

ZZ

111,5

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

60,8

CN

83,1

MK

37,5

US

126,4

ZZ

82,0

0808 20 50

AR

89,6

CN

92,4

US

122,2

ZA

85,7

ZZ

97,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


21.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 148/2008

z dnia 20 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. g) oraz art. 40 ust. 2 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczącego stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008 (2) oraz art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierającego przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz (3) otwierają odpowiednio przetargi stałe do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, obszarów Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli, Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (4), Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

(2)

Aby zapobiec niewłaściwej interpretacji statusu tych wyłączonych miejsc przeznaczenia, należy dokonać rozróżnienia między krajami trzecimi, terytoriami państw członkowskich UE niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty oraz terytoriami europejskimi, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 900/2007 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Otwiera się stały przetarg w celu określenia refundacji wywozowych na cukier biały, podlegający kodowi CN 1701 99 10, do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem:

a)

krajów trzecich: Andory, Lichtensteinu, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (5), Czarnogóry, Albanii oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii;

b)

terytoriów państw członkowskich UE niestanowiących części obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, Gibraltaru, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty, tj. Gibraltaru.

Podczas trwania stałego przetargu, o którym mowa w akapicie pierwszym, prowadzone są przetargi częściowe.

Artykuł 2

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1060/2007 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

„Miejsca przeznaczenia, o których mowa w akapicie pierwszym, to:

a)

kraje trzecie: Andora, Liechtenstein, Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie), Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia (6), Czarnogóra, Albania oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii;

b)

terytoria państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Wyspy Owcze, Grenlandia, wyspa Helgoland, Ceuta, Melilla, gminy Livigno i Campione d’Italia oraz obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoria europejskie, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltar.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1).

(2)  Dz.U. L 196 z 28.7.2007, s. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1298/2007 (Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 3).

(3)  Dz.U. L 242 z 15.9.2007, s. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1476/2007 (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 17).

(4)  W tym Kosowa, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  W tym Kosowa, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.”.

(6)  W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.”.


DYREKTYWY

21.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/11


DYREKTYWA RADY 2008/7/WE

z dnia 12 lutego 2008 r.

dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93 i 94,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (3) była kilkakrotnie w zasadniczy sposób zmieniana (4). Ze względu na konieczność dalszych zmian, celem zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać przekształcona.

(2)

Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału, to znaczy podatki kapitałowe (podatki naliczane od wkładów kapitałowych do spółek i przedsiębiorstw, opłata stemplowa od papierów wartościowych oraz podatek od działań restrukturyzacyjnych) niezależnie od tego, czy działania te są związane z podwyższeniem kapitału czy nie, powodują nierówne traktowanie, podwójne opodatkowanie i dysproporcje, które zakłócają swobodny przepływ kapitału. To samo dotyczy innych podatków pośrednich o takich samych cechach jak podatek kapitałowy i opłata stemplowa od papierów wartościowych.

(3)

Dlatego w interesie rynku wewnętrznego leży ujednolicenie prawodawstwa dotyczącego podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, tak aby w możliwie największym stopniu wyeliminować czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji lub utrudniać swobodny przepływ kapitału.

(4)

Konsekwencje gospodarcze podatku kapitałowego są niekorzystne dla łączenia i rozwoju przedsiębiorstw; takie konsekwencje są szczególnie szkodliwe przy obecnej koniunkturze gospodarczej, w której istnieje potrzeba uznania wspierania inwestycji za nadrzędny priorytet.

(5)

Najlepszym rozwiązaniem w tym celu byłoby zniesienie podatku kapitałowego.

(6)

Utrata przychodów, która byłaby wynikiem natychmiastowego zastosowania takich środków, jest nie do przyjęcia dla państw członkowskich, które obecnie stosują podatek kapitałowy. W związku z tym te państwa członkowskie powinny mieć możliwość dalszego nakładania podatku kapitałowego na wszystkie lub część przedmiotowych operacji, zakładając, że w jednym i tym samym państwie członkowskim musi być stosowana jednolita stawka podatku. Państwo członkowskie, które podejmie decyzję o nienakładaniu podatku kapitałowego na wszystkie lub niektóre operacje objęte niniejszą dyrektywą, nie powinno mieć możliwości ponownego wprowadzenia takich podatków.

(7)

Koncepcja wewnętrznego rynku zakłada, że podatek od gromadzenia kapitału w ramach wewnętrznego rynku przez spółkę lub przedsiębiorstwo nie może być naliczany więcej niż jeden raz. W związku z tym, jeżeli państwo członkowskie posiadające prawo do nałożenia podatku nie nakłada podatku kapitałowego na niektóre lub wszystkie operacje objęte niniejszą dyrektywą, żadne inne państwo członkowskie nie może nałożyć podatku na te operacje.

(8)

Należy utrzymać surowe warunki dotyczące sytuacji, w których państwa członkowskie w dalszym ciągu nakładają podatek kapitałowy, w szczególności w odniesieniu do zwolnień i obniżenia jego wymiaru.

(9)

Oprócz podatku kapitałowego, nie powinny być nakładane żadne podatki pośrednie od gromadzenia kapitału. W szczególności nie powinna być nakładana opłata stemplowa od papierów wartościowych bez względu na pochodzenie takich papierów wartościowych i bez względu na to, czy reprezentują one kapitał własny spółki, czy kapitał pożyczkowy.

(10)

Wykaz spółek kapitałowych określony w dyrektywie 69/335/EWG jest niekompletny i w związku z tym powinien zostać dostosowany.

(11)

Ponieważ cele niniejszej dyrektywy nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie i mogą być w związku z tym lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć działania zgodne z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(12)

Obowiązek transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego powinien ograniczyć się tylko do przepisów, które stanowią istotną zmianę w stosunku do poprzednich dyrektyw. Obowiązek transpozycji przepisów, które nie zostały zmienione, wynika z poprzednich dyrektyw.

(13)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać obowiązków państw członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w części B załącznika II.

(14)

Z uwagi na niekorzystne skutki podatku kapitałowego Komisja powinna co trzy lata składać sprawozdania z funkcjonowania niniejszej dyrektywy z myślą o zniesieniu tego podatku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I ZAKRES

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza dyrektywa reguluje nakładanie podatków pośrednich w odniesieniu do:

a)

wkładu kapitałowego do spółek kapitałowych;

b)

działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych;

c)

emisji niektórych papierów wartościowych lub obligacji.

Artykuł 2

Spółka kapitałowa

1.   Przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć:

a)

każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku I;

b)

każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną, których udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie;

c)

każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną prowadzące działalność skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej tylko do wysokości swoich udziałów.

2.   Na użytek niniejszej dyrektywy wszelkie inne spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk uważa się za spółki kapitałowe.

Artykuł 3

Wkład kapitałowy

Na użytek niniejszej dyrektywy i z zastrzeżeniem art. 4 za „wkłady kapitałowe” uważa się następujące operacje:

a)

utworzenie spółki kapitałowej;

b)

przekształcenie spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawnej, która nie jest spółką kapitałową, w spółkę kapitałową;

c)

podwyższenie kapitału spółki kapitałowej poprzez wniesienie wkładów jakiegokolwiek rodzaju;

d)

podwyższenie majątku spółki kapitałowej poprzez wniesienie wkładów jakiegokolwiek rodzaju, jednak nie w zamian za udział w kapitale lub majątku spółki, lecz za prawa tego samego rodzaju jak te, które posiadają członkowie, takie jak prawo głosu, udział w zyskach lub udział w podziale nadwyżki powstałej po likwidacji spółki;

e)

przeniesienie z państwa trzeciego do państwa członkowskiego centrum rzeczywistego zarządzania spółki kapitałowej, której statutowa siedziba znajduje się w państwie trzecim;

f)

przeniesienie z państwa trzeciego do państwa członkowskiego statutowej siedziby spółki kapitałowej, której centrum rzeczywistego zarządzania znajduje się w państwie trzecim;

g)

podwyższenie kapitału spółki kapitałowej w drodze kapitalizacji zysków lub rezerwy stałej lub tymczasowej;

h)

zwiększenie majątku spółki kapitałowej w drodze świadczenia usług przez członka, które nie powodują zwiększenia kapitału spółki, ale powodują zmianę w prawach spółki bądź mogą zwiększyć wartość udziałów spółki;

i)

zaciągnięcie pożyczki przez spółkę kapitałową, jeśli wierzyciel uprawniony jest do udziału w zyskach spółki;

j)

zaciągnięcie pożyczki przez spółkę kapitałową u członka, współmałżonka lub dziecka członka, a także zaciągnięcie pożyczki u strony trzeciej, jeżeli jest ona gwarantowana przez członka, pod warunkiem że takie pożyczki mają taką samą funkcję jak zwiększenie kapitału spółki.

Artykuł 4

Działania restrukturyzacyjne

1.   Na użytek niniejszej dyrektywy następujących działań restrukturyzacyjnych nie uważa się za wkłady kapitałowe:

a)

przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej;

b)

przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

2.   Działania restrukturyzacyjne obejmują również przeniesienie do spółki kapitałowej wszystkich aktywów i pasywów innej spółki kapitałowej będącej w pełni własnością tej pierwszej spółki.

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 5

Operacje niepodlegające podatkowi pośredniemu

1.   Państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej formie w odniesieniu do:

a)

wkładów kapitałowych;

b)

pożyczek, świadczenia usług w ramach wkładów kapitałowych;

c)

rejestracji lub jakichkolwiek innych formalności wymaganych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, które mogą być wymagane od spółki kapitałowej ze względu na jej formę prawną;

d)

zmiany aktu założycielskiego lub statutu spółki kapitałowej, w szczególności:

(i)

przekształcenia spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej;

(ii)

przeniesienia z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego centrum rzeczywistego zarządzania spółki lub statutowej siedziby spółki kapitałowej;

(iii)

zmiany przedmiotu działalności spółki kapitałowej;

(iv)

przedłużenia okresu istnienia spółki kapitałowej;

e)

działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 4.

2.   Państwa członkowskie nie obejmują żadną formą podatku pośredniego:

a)

tworzenia, emisji, dopuszczenia do notowania na giełdzie, wprowadzenia na rynek lub obrotu akcjami, obligacjami lub innymi papierami wartościowymi tego samego rodzaju, a także świadectwami udziałowymi, bez względu na osobę emitenta;

b)

pożyczek, łącznie z obligacjami państwowymi, zaciągniętych poprzez emisję obligacji lub innych zbywalnych papierów wartościowych, bez względu na osobę emitenta, lub jakichkolwiek związanych z tym formalności, ani tworzenia, emisji, dopuszczenia do notowania na giełdzie, wprowadzenia na rynek lub obrotu tymi obligacjami lub innymi zbywalnymi papierami wartościowymi.

Artykuł 6

Opłaty i podatek od wartości dodanej

1.   Nie naruszając przepisów art. 5, państwa członkowskie mogą naliczać następujące opłaty i podatki:

a)

podatki od przeniesienia papierów wartościowych, o stawce zryczałtowanej bądź nie;

b)

podatki od przeniesienia, włączając w to podatek od wpisu do księgi wieczystej, od przeniesienia, na rzecz spółki kapitałowej, przedsiębiorstwa lub nieruchomości położonych na ich terytorium;

c)

podatki od przeniesienia aktywów jakiegokolwiek rodzaju przekazanych spółce kapitałowej, o ile przeniesienie tego majątku jest dokonywane w zamian za inną rekompensatę niż udziały w spółce;

d)

opłaty od ustanowienia, wpisu lub wykreślenia hipotek lub innych obciążeń gruntu lub innego majątku;

e)

podatki w formie opłat lub należności;

f)

podatek od wartości dodanej (VAT).

2.   Wysokości kwoty naliczanej w drodze opłat i podatków wymienionych w ust. 1 lit. b)–e) nie można różnicować w zależności od tego, czy centrum rzeczywistego zarządzania spółki kapitałowej lub jej statutowa siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego naliczającego opłaty lub podatki czy nie. Kwoty te nie mogą przekraczać kwot opłat i podatków, które stosuje się do podobnych operacji w państwie członkowskim, które je nalicza.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Artykuł 7

Nakładanie podatku kapitałowego w niektórych państwach członkowskich

1.   Niezależnie od art. 5 ust. 1 lit. a) państwo członkowskie, które w dniu 1 stycznia 2006 r. naliczało podatek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych, zwany dalej „podatkiem kapitałowym”, może go w dalszym ciągu naliczać, pod warunkiem że jest on zgodny z art. 8–14.

2.   Jeżeli w jakimkolwiek momencie po dniu 1 stycznia 2006 r. państwo członkowskie przestanie naliczać podatek kapitałowy, nie może go ono ponownie wprowadzić.

3.   Jeżeli w jakimkolwiek momencie po dniu 1 stycznia 2006 r. państwo członkowskie przestanie naliczać podatek kapitałowy od wkładów kapitałowych, o których mowa w art. 3 lit. g)–j), nie może ono ponownie wprowadzić podatku kapitałowego od takich wkładów kapitałowych, niezależnie od art. 10 ust. 2.

4.   Jeżeli w jakimkolwiek momencie po dniu 1 stycznia 2006 r. państwo członkowskie przestanie naliczać podatek kapitałowy od wniesienia do oddziału kapitału trwałego lub kapitału obrotowego, nie może ono ponownie wprowadzić podatku kapitałowego od danych wkładów kapitałowych, niezależnie od art. 10 ust. 4.

5.   Jeżeli w jakimkolwiek momencie po dniu 1 stycznia 2006 r. państwo członkowskie przyzna zwolnienie na mocy art. 13, nie może ono później naliczać podatku kapitałowego od wkładów kapitałowych, których dotyczy to zwolnienie.

Artykuł 8

Stawka podatku kapitałowego

1.   Stawka naliczanego podatku kapitałowego jest jednolita.

2.   Stosowana przez państwo członkowskie stawka podatku kapitałowego nie może przekraczać stawki stosowanej przez to państwo członkowskie w dniu 1 stycznia 2006 r.

W przypadku gdy po tej dacie państwo członkowskie zmniejszy stosowaną stawkę, nie może ono ponownie wprowadzić wyższej stawki.

3.   W żadnym przypadku stawka podatku kapitałowego nie może przekraczać 1 %.

Artykuł 9

Wyłączenie niektórych podmiotów z zakresu stosowania

Na użytek nakładania podatku kapitałowego państwa członkowskie mogą zdecydować o nieuznawaniu podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2, za spółki kapitałowe.

Artykuł 10

Operacje podlegające podatkowi kapitałowemu i prawo do nałożenia podatku

1.   W przypadku gdy zgodnie z art. 7 ust. 1 państwo członkowskie w dalszym ciągu nalicza podatek kapitałowy, obejmuje nim wkłady kapitałowe, o których mowa w art. 3 lit. a)–d), jeżeli centrum rzeczywistego zarządzania spółki kapitałowej znajduje się w tym państwie członkowskim w momencie, w którym dokonuje się wkładu kapitałowego.

Nakłada ono również podatek kapitałowy na wkłady kapitałowe, o których mowa w art. 3 lit. e) i f).

2.   W przypadku gdy państwo członkowskie w dalszym ciągu nalicza podatek kapitałowy, może nim objąć wkłady kapitałowe, o których mowa w art. 3 lit. g)–j), jeżeli centrum rzeczywistego zarządzania spółki kapitałowej znajduje się w tym państwie członkowskim w momencie, w którym dokonuje się wkładu kapitałowego.

3.   W przypadku gdy centrum rzeczywistego zarządzania spółki kapitałowej znajduje się w państwie trzecim, a jej statutowa siedziba znajduje się w państwie członkowskim, które w dalszym ciągu nalicza podatek kapitałowy, wkłady kapitałowe podlegają podatkowi kapitałowemu w tym państwie członkowskim.

4.   W przypadku gdy statutowa siedziba spółki kapitałowej i jej centrum rzeczywistego zarządzania znajdują się w państwie trzecim, wniesienie kapitału trwałego lub kapitału obrotowego do oddziału znajdującego się w państwie członkowskim, które w dalszym ciągu nalicza podatek kapitałowy, może podlegać podatkowi kapitałowemu w tym państwie członkowskim.

Artykuł 11

Podstawa opodatkowania podatkiem kapitałowym

1.   W przypadku wkładów kapitałowych, o których mowa w art. 3 lit. a), c) i d), podstawą opodatkowania podatkiem kapitałowym jest rzeczywista wartość aktywów jakiegokolwiek rodzaju wniesionych lub mających być wniesionymi przez członków, po pomniejszeniu o przyjęte zobowiązania i poniesione wydatki przez spółkę w następstwie każdego wkładu.

Naliczenie podatku kapitałowego może zostać odłożone do czasu wniesienia wkładów.

2.   W przypadku wkładów kapitałowych, o których mowa w art. 3 lit. b), e) i f), podstawą opodatkowania podatkiem kapitałowym jest rzeczywista wartość aktywów jakiegokolwiek rodzaju należących do spółki w momencie przekształcenia lub przeniesienia, pomniejszona o zobowiązania i wydatki, za które spółka w tym czasie odpowiada.

3.   W przypadku wkładów kapitałowych, o których mowa w art. 3 lit. g), podstawą opodatkowania podatkiem kapitałowym jest wartość nominalna podwyższenia.

4.   W przypadku wkładów kapitałowych, o których mowa w art. 3 lit. h), podstawą opodatkowania podatkiem kapitałowym jest rzeczywista wartość świadczonych usług, pomniejszona o przyjęte zobowiązania i poniesione wydatki przez spółkę w następstwie świadczenia tych usług.

5.   W przypadku wkładów kapitałowych, o których mowa w art. 3 lit. i) i j), podstawą opodatkowania podatkiem kapitałowym jest wartość nominalna zaciągniętej pożyczki.

6.   W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 rzeczywista wartość subskrybowanych udziałów w spółce lub należących do każdego z udziałowców może zostać wykorzystana jako podstawa opodatkowania podatkiem kapitałowym, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wkłady dokonywane są wyłącznie w gotówce.

W żadnym przypadku podstawa opodatkowania nie może być mniejsza od nominalnej sumy udziałów subskrybowanych w spółce lub należących do każdego z udziałowców.

Artykuł 12

Wyłączenie z podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym

1.   W przypadku podwyższenia kapitału podstawa opodatkowania podatkiem kapitałowym nie obejmuje:

a)

sumy aktywów należących do spółki kapitałowej, które są przeznaczone na podwyższenie kapitału i które już zostały objęte podatkiem kapitałowym;

b)

sumy zaciągniętych przez spółkę kapitałową pożyczek, które są zamieniane na udziały w spółce i które już zostały objęte podatkiem kapitałowym.

2.   Państwo członkowskie może wyłączyć z podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym sumę kapitału wniesionego przez członka z nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki kapitałowej, jak również udział takiego członka w majątku spółki.

Jeśli państwo członkowskie zastosuje te uprawnienia, każda transakcja, w następstwie której odpowiedzialność członka jest ograniczona do jego udziału w kapitale spółki, w szczególności jeśli ograniczenie odpowiedzialności jest wynikiem przekształcenia spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej, podlega podatkowi kapitałowemu.

Podatek kapitałowy jest w takich przypadkach naliczany od wartości udziału w majątku spółki, który należy do członków z nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

3.   W przypadku wkładu kapitałowego, o którym mowa w art. 3 lit. c), po zmniejszeniu kapitału spółki w następstwie poniesionych strat, ta część wkładu kapitałowego, która odpowiada zmniejszeniu kapitału, może zostać wyłączona z podstawy opodatkowania, o ile przedmiotowy wkład kapitałowy jest dokonywany w ciągu czterech lat po zmniejszeniu kapitału.

Artykuł 13

Zwolnienie wkładów kapitałowych do niektórych spółek kapitałowych

Państwa członkowskie mogą zwolnić z podatku kapitałowego wkłady kapitałowe do:

a)

spółek kapitałowych, które świadczą usługi użyteczności publicznej, takich jak przedsiębiorstwa transportu publicznego, przedsiębiorstwa zapewniające obsługę portów, przedsiębiorstwa zaopatrujące w wodę, gaz lub energię elektryczną, jeżeli ich kapitał przynajmniej w połowie jest własnością państwa, władz regionalnych lub lokalnych;

b)

spółek kapitałowych, które zgodnie ze swoim statutem i faktycznie realizują wyłącznie i bezpośrednio cele kulturalne, społeczne, pomocowe lub edukacyjne.

Państwo członkowskie, które zwalnia takie wkłady kapitałowe z podatku kapitałowego, stosuje również zwolnienie w przypadku wniesienia kapitału trwałego lub kapitału obrotowego do oddziału znajdującego się na jego terytorium, jak określono w art. 10 ust. 4.

Artykuł 14

Procedura odstępstwa

Niektóre rodzaje wkładów kapitałowych lub spółek kapitałowych mogą być przedmiotem wyłączeń lub obniżenia stawek, o ile przemawiają za tym względy sprawiedliwości podatkowej, względy społeczne, bądź też aby umożliwić państwu członkowskiemu właściwe postępowanie w szczególnych sytuacjach.

Państwo członkowskie, które zamierza zastosować takie środki, konsultuje sprawę z Komisją we właściwym czasie, zgodnie z art. 97 Traktatu.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 15

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 i 14 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Zawierają także oświadczenie, zgodnie z którym odesłania w istniejących przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych do dyrektyw uchylonych niniejszą dyrektywą interpretowane są jako odesłania do niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego odesłania i formułowania takiego oświadczenia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekażą Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 16

Uchylenie

Dyrektywa 69/335/EWG, zmieniona dyrektywami wymienionymi w części A załącznika II, traci moc z dniem 1 stycznia 2009 r., bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich w odniesieniu do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w części B załącznika II.

Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy i odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III.

Artykuł 17

Przegląd

Co trzy lata Komisja składa Radzie sprawozdanie z funkcjonowania niniejszej dyrektywy, w szczególności z myślą o zniesieniu podatku kapitałowego. Aby wspomóc Komisję w tym przeglądzie, państwa członkowskie przedstawiają Komisji informacje dotyczące przychodów z tytułu podatku kapitałowego.

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuły 1, 2, 6, 9, 10 i 11 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

Artykuł 19

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 126 z 7.6.2007, s. 6.

(3)  Dz.U. L 249 z 3.10.1969, s. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/98/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 129).

(4)  Zob. załącznik II, część A.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ SPÓŁEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A)

1)

Spółki uwzględnione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (1);

2)

spółki prawa belgijskiego określane jako:

(i)

société anonyme/naamloze vennootschap;

(ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen;

(iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

3)

spółki prawa bułgarskiego określane jako:

(i)

акционерно дружество;

(ii)

командитно дружество с акции;

(iii)

дружество с ограничена отговорност;

4)

spółki prawa czeskiego określane jako:

(i)

akciová společnost;

(ii)

komanditní společnost;

(iii)

společnost s ručením omezeným;

5)

spółki prawa duńskiego określane jako:

(i)

aktieselskab;

(ii)

kommandit-aktieselskab;

6)

spółki prawa niemieckiego określane jako:

(i)

Aktiengesellschaft;

(ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien;

(iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

7)

spółki prawa estońskiego określane jako:

(i)

täisühing;

(ii)

usaldusühing;

(iii)

osaühing;

(iv)

aktsiaselts;

(v)

tulundusühistu;

8)

spółki prawa irlandzkiego określane jako: companies incorporated with limited liability;

9)

spółki prawa greckiego określane jako:

(i)

Ανώνυμος Εταιρεία;

(ii)

Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρεία;

(iii)

Εταιρία Περιορισμένης Εταιρεία;

10)

spółki prawa hiszpańskiego określane jako:

(i)

sociedad anónima;

(ii)

sociedad comanditaria por acciones;

(iii)

sociedad de responsabilidad limitada;

11)

spółki prawa francuskiego określane jako:

(i)

société anonyme;

(ii)

société en commandite par actions;

(iii)

société à responsabilité limitée;

12)

spółki prawa włoskiego określane jako:

(i)

società per azioni;

(ii)

società in accomandita per azioni;

(iii)

società a responsabilità limitata;

13)

spółki prawa cypryjskiego określane jako: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης;

14)

spółki prawa łotewskiego określane jako: kapitālsabiedrība;

15)

spółki prawa litewskiego określane jako:

(i)

akcinė bendrovė;

(ii)

uždaroji akcinė bendrovė;

16)

spółki prawa luksemburskiego określane jako:

(i)

société anonyme;

(ii)

société en commandite par actions;

(iii)

société à responsabilité limitée;

17)

spółki prawa węgierskiego określane jako:

(i)

részvénytársaság;

(ii)

korlátolt felelősségű társaság;

18)

spółki prawa maltańskiego określane jako:

(i)

Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata;

(ii)

Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet;

19)

spółki prawa niderlandzkiego określane jako:

(i)

naamloze vennootschap;

(ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

(iii)

open commanditaire vennootschap;

20)

spółki prawa austriackiego określane jako:

(i)

Aktiengesellschaft;

(ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

21)

spółki prawa polskiego określane jako:

(i)

spółka akcyjna;

(ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

22)

spółki prawa portugalskiego określane jako:

(i)

sociedade anónima;

(ii)

sociedade em comandita por acções;

(iii)

sociedade por quotas;

23)

spółki prawa rumuńskiego określane jako:

(i)

societăți în nume colectiv;

(ii)

societăți în comandită simplă;

(iii)

societăți pe acțiuni;

(iv)

„societăți în comandită pe acțiuni”;

(v)

„societăți cu răspundere limitată”;

24)

spółki prawa słoweńskiego określane jako:

(i)

delniška družba;

(ii)

komanditna delniška družba;

(iii)

družba z omejeno odgovornostjo;

25)

spółki prawa słowackiego określane jako:

(i)

akciová spoločnosť;

(ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným;

(iii)

komanditná spoločnosť;

26)

spółki prawa fińskiego określane jako:

(i)

osakeyhtiö – aktiebolag;

(ii)

osuuskunta – andelslag;

(iii)

säästöpankki – sparbank;

(iv)

vakuutusyhtiö – försäkringsbolag;

27)

spółki prawa szwedzkiego określane jako:

(i)

aktiebolag;

(ii)

försäkringsaktiebolag;

28)

spółki prawa Zjednoczonego Królestwa określane jako: companies incorporated with limited liability.


(1)  Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa wraz z wykazem jej kolejnych zmian

(o których mowa w art. 16 ust. 1)

Dyrektywa Rady 69/335/EWG

(Dz.U. L 249 z 3.10.1969, s. 25)

Punkt VI.1 załącznika I do Aktu przystąpienia z 1972 r.

(Dz.U. L 73 z 27.3.1972, s. 93)

Dyrektywa Rady 73/79/EWG

(Dz.U. L 103 z 18.4.1973, s. 13)

Dyrektywa Rady 73/80/EWG

(Dz.U. L 103 z 18.4.1973, s. 15)

Dyrektywa Rady 74/553/EWG

(Dz.U. L 303 z 13.11.1974, s. 9)

Punkt VI.1 załącznika I do Aktu przystąpienia z 1979 r.

(Dz.U. L 291 z 19.11.1979, s. 95)

Dyrektywa Rady 85/303/EWG

(Dz.U. L 156 z 15.6.1985, s. 23)

Punkt V.1 załącznika I do Aktu przystąpienia z 1985 r.

(Dz.U. L 302 z 15.11.1985, s. 167)

Punkt XI.B.I.1 załącznika I do Aktu przystąpienia z 1994 r.

(Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 196)

Punkt 9.1 załącznika II do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 555)

CZĘŚĆ B

Wykaz terminów transpozycji do prawa krajowego

(o których mowa w art. 16 ust. 1)

Dyrektywa

Termin transpozycji

Dyrektywa Rady 69/335/EWG

1 stycznia 1972 r.

Dyrektywa Rady 73/79/EWG

Dyrektywa Rady 73/80/EWG

Dyrektywa Rady 74/553/EWG

Dyrektywa Rady 85/303/EWG

1 stycznia 1986 r.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela Korelacji

Dyrektywa 69/335/EWG

Niniejsza dyrektywa

artykuł 1

artykuł 7

artykuł 1

artykuł 2 ust. 1

artykuł 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 10 ust. 2

artykuł 2 ust. 2

artykuł 10 ust. 3

artykuł 2 ust. 3

artykuł 10 ust. 4

artykuł 3 ust. 1 wyrazy wprowadzające

artykuł 2 ust. 1 wyrazy wprowadzające

artykuł 3 ust. 1 lit. a)

artykuł 2 ust. 1 lit. a) oraz załącznik I

artykuł 3 ust. 1 lit. b)

artykuł 2 ust. 1 lit. b)

artykuł 3 ust. 1 lit. c)

artykuł 2 ust. 1 lit. c)

artykuł 3 ust. 2 zdanie pierwsze

artykuł 2 ust. 2

artykuł 3 ust. 2 zdanie drugie

artykuł 9

artykuł 4 ust. 1 lit. a)–f)

artykuł 3 lit. a)–f) i art. 10 ust. 1

artykuł 4 ust. 1 lit. g) i h)

artykuł 5 ust. 1 lit. d) ppkt (ii)

artykuł 4 ust. 2 akapit pierwszy

artykuł 3 lit. g)–j), art. 7 ust. 3 i art. 10 ust. 2

artykuł 4 ust. 2 akapit drugi

artykuł 4 ust. 3

artykuł 5 ust. 1 lit. d)

artykuł 5 ust. 1 lit. a)

artykuł 11 ust. 1

artykuł 5 ust. 1 lit. b)

artykuł 11 ust. 2

artykuł 5 ust. 1 lit. c)

artykuł 11 ust. 3

artykuł 5 ust. 1 lit. d)

artykuł 11 ust. 4

artykuł 5 ust. 1 lit. e)

artykuł 11 ust. 5

artykuł 5 ust. 2

artykuł 11 ust. 6

artykuł 5 ust. 3

artykuł 12 ust. 1

artykuł 6 ust. 1

artykuł 12 ust. 2 akapit pierwszy

artykuł 6 ust. 2

artykuł 12 ust. 2 akapit drugi i trzeci

artykuł 7 ust. 1 akapit pierwszy i drugi

artykuł 4, art. 5 ust. 1 lit. e)

uchylony art. 7 ust. 1 lit. b)

artykuł 4 lit. a)

uchylony art. 7 ust. 1 lit. b)b)

artykuł 4 lit. b)

artykuł 7 ust. 1 akapit trzeci

artykuł 7 ust. 2

artykuł 7 i 8

artykuł 7 ust. 3

artykuł 12 ust. 3

artykuł 8

artykuł 7 ust. 5 i art. 13 akapit pierwszy

artykuł 13 akapit drugi

artykuł 9

artykuł 14

artykuł 10

artykuł 5 ust. 1 lit. a)–c)

artykuł 11

artykuł 5 ust. 2

artykuł 12

artykuł 6

artykuł 13

artykuł 15 ust. 1

artykuł 14

artykuł 15 ust. 2

artykuł 16

artykuł 17

artykuł 15

artykuł 18

artykuł 3 ust. 1 lit. a)

załącznik I

załącznik II

załącznik III


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

21.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/23


DECYZJA RADY

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie zawarcia Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony

(2008/143/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 lutego 1998 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji dotyczących Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony (zwanej dalej „umową”) i określiła odpowiednie wytyczne negocjacyjne.

(2)

Powyższe negocjacje zakończyły się powodzeniem i umowa została parafowana przez Komisję w dniu 12 grudnia 2001 r.

(3)

Umowa została podpisana w Brukseli w dniu 6 grudnia 2002 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(4)

Protokół zmieniający umowę w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej został podpisany w dniu 5 września 2005 r. w Pekinie.

(5)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do umowy przez zawarcie protokołu pomiędzy Radą a Chińską Republiką Ludową.

(6)

Niezbędne procedury konstytucyjne i instytucjonalne zostały zakończone, należy zatem zatwierdzić umowę,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony.

Tekst umowy (2) jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, składa powiadomienie przewidziane w art. 15 ust. 2 umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 2 września 2003 r. (Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, s. 102).

(2)  Zob. s. 25 niniejszego Dziennika Urzędowego.


TŁUMACZENIE

UMOWA

o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwane dalej „państwami członkowskimi Wspólnoty”, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”

z jednej strony, oraz

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ,

zwany dalej „Chinami”,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej podpisaną w maju 1985 r. pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Chińską Republiką Ludową,

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie stosunków istniejących pomiędzy Wspólnotą i jej państwami członkowskimi oraz Chinami w sektorze transportu morskiego,

WIERZĄC, że współpraca w sektorze międzynarodowego transportu morskiego pomiędzy Stronami przyczyni się do rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy Chinami oraz Wspólnotą i jej państwami członkowskimi,

MAJĄC NA CELU dalsze wzmacnianie wzajemnych stosunków w sektorze międzynarodowego transportu morskiego w oparciu o zasadę równości i wzajemnych korzyści

UZNAJĄC istotne znaczenie usług transportu morskiego i pragnąc dalej rozwijać transport multimodalny obejmujący przewóz drogą morską, w celu zwiększenia wydajności łańcucha transportowego,

UZNAJĄC znaczenie dalszego rozwoju elastycznych i prorynkowych rozwiązań oraz wynikających z nich korzyści dla przedsiębiorstw obu Stron świadczących usługi w sektorze międzynarodowego transportu ładunków w ramach efektywnego systemu międzynarodowego transportu morskiego,

UWZGLĘDNIAJĄC istniejące umowy dwustronne o transporcie morskim pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty a Chinami,

POPIERAJĄC wielostronne negocjacje dotyczące usług transportu morskiego prowadzone w ramach Światowej Organizacji Handlu,

KRÓLESTWO BELGII:

Isabelle DURANT

Wicepremier i Minister ds. Mobilności i Transportu

KRÓLESTWO DANII:

Bendt BENDTSEN

Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC:

Manfred STOLPE

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambasador, Stały Przedstawiciel Republiki Federalnej Niemiec

REPUBLIKA GRECKA:

Georgios ANOMERITIS

Minister ds. Floty Handlowej

KRÓLESTWO HISZPANII:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Minister Infrastruktury

REPUBLIKA FRANCUSKA:

Pierre SELLAL

Ambasador, Stały Przedstawiciel Republiki Francuskiej

IRLANDIA:

Peter GUNNING

Zastępca Stałego Przedstawiciela Irlandii

REPUBLIKA WŁOSKA:

Pietro LUNARDI

Minister Infrastruktury i Transportu

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA:

Henri GRETHEN

Minister Gospodarki, Minister Transportu

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW:

Roelf Hendrik de BOER

Minister ds. Transportu, Komunikacji i Robót Publicznych

REPUBLIKA AUSTRII:

Mathias REICHHOLD

Federalny Minister ds. Transportu, Innowacji i Technologii

REPUBLIKA PORTUGALII:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

Minister ds. Robót Publicznych, Transportu i Mieszkalnictwa

REPUBLIKA FINLANDII:

Kimmo SASI

Minister ds. Transportu i Komunikacji

KRÓLESTWO SZWECJI:

Ulrica MESSING

Minister ds. Komunikacji

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:

David JAMIESON

Parlamentarny Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA:

Bendt BENDTSEN

Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu Królestwa Danii

Urzędujący Przewodniczący Rady Unii Europejskiej

Loyola de PALACIO

Wiceprzewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ:

Chunxian ZHANG

Minister ds. Komunikacji Chińskiej Republiki Ludowej

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

Niniejsza Umowa ma na celu poprawę warunków transportu morskiego ładunków przewożonych z Chin i do Chin, ze Wspólnoty i do Wspólnoty, jak również do i ze Wspólnoty oraz do i z Chin z jednej strony, a państw trzecich z drugiej strony, z korzyścią dla przedsiębiorstw Stron. Umowa opiera się na zasadzie swobody świadczenia usług transportu morskiego, swobodnego dostępu do ładunków i przewozów statkami z państw trzecich (cross trade), nieograniczonego dostępu i niedyskryminacyjnego traktowania przy korzystaniu z portów i pomocniczych urządzeń portowych, oraz w zakresie obecności handlowej. Umowa dotyczy wszystkich aspektów usług „od drzwi do drzwi”.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsza Umowa ma zastosowanie do międzynarodowego transportu morskiego ładunków oraz do usług logistycznych, w tym do operacji multimodalnych, których część stanowi przewóz ładunków drogą morską pomiędzy portami Chin i państw członkowskich Wspólnoty, jak również do międzynarodowego transportu morskiego ładunków między portami państw członkowskich Wspólnoty. Umowa ma również zastosowanie do przewozu statkami państw trzecich oraz do przewozu sprzętu takiego jak puste kontenery, które nie są przewożone jako ładunek za opłatą, pomiędzy portami chińskimi albo portami jednego z państw członkowskich Wspólnoty.

Jeżeli statek jednej ze Stron przepływa z jednego portu drugiej Strony do innego albo z jednego portu państwa członkowskiego Wspólnoty do innego w celu załadunku towarów przeznaczonych do państw trzecich albo rozładunku towarów pochodzących z zagranicy, uznaje się, że operacja taka stanowi część międzynarodowego transportu morskiego.

Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do transportu krajowego odbywającego się wyłącznie pomiędzy portami Chin albo pomiędzy portami jednego z państw członkowskich Wspólnoty.

2.   Niniejsza umowa nie wpływa na stosowanie umów dwustronnych o żegludze morskiej zawartych pomiędzy Chinami a państwami członkowskimi Wspólnoty dotyczących kwestii nie wchodzących w zakres stosowania niniejszej Umowy.

3.   Niniejsza Umowa nie narusza praw statków państw trzecich do uczestniczenia w transporcie ładunków i pasażerów pomiędzy portami Stron lub pomiędzy portami jednej ze Stron a stroną trzecią.

Artykuł 3

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy:

a)

„usługi międzynarodowego transportu morskiego ładunków oraz międzynarodowe usługi logistyczne” obejmują świadczenie usług międzynarodowego transportu morskiego ładunków oraz związane z nimi usługi przeładunku, składowania i magazynowania, usługi związane z odprawą celną, usługi serwisu kontenerowego i magazynowego świadczone w portach i w głębi lądu, usługi agencji żeglugowej i usługi spedycyjne;

b)

„operacje transportu multimodalnego” oznaczają przewóz towarów na podstawie jednego dokumentu przewozowego przy użyciu więcej niż jednego rodzaju środków transportu, obejmujący również odcinek morski;

c)

„usługi agencji żeglugowej” oznaczają działalność polegającą na reprezentowaniu, na określonym obszarze, w charakterze agenta, interesów co najmniej jednej linii żeglugowej albo co najmniej jednego przedsiębiorstwa żeglugi morskiej, w celu:

wprowadzania na rynek i sprzedaży usług w sektorze transportu morskiego i usług powiązanych z nimi, od oferty do wystawienia faktury oraz wystawiania konosamentów w imieniu przedsiębiorstw, zawierania umów dotyczących usług powiązanych, przygotowywania dokumentów i udzielania informacji handlowych,

działania w imieniu przedsiębiorstw w związku z organizowaniem zawijania statków do portu lub, w razie potrzeby, przejmowaniem ładunków;

d)

„usługi spedycyjne” oznaczają działalność polegającą na organizowaniu i nadzorowaniu przewozu w imieniu spedytora poprzez zawieranie umów dotyczących usług powiązanych, przygotowywanie dokumentacji i udzielanie informacji handlowych;

e)

„przedsiębiorstwo żeglugi morskiej” oznacza przedsiębiorstwo, która spełnia następujące warunki:

i)

zostało utworzone zgodnie z przepisami prawa publicznego lub prywatnego Chin, Wspólnoty albo państwa członkowskiego Wspólnoty;

ii)

ma zarejestrowaną siedzibę, centralę lub główne miejsce prowadzenia działalności odpowiednio w Chinach lub na terytorium Wspólnoty;

iii)

świadczy usługi żeglugi międzynarodowej przy pomocy należących do niego lub eksploatowanych przez nie statków.

Przedsiębiorstwa żeglugi morskiej z siedzibą poza terytorium Wspólnoty lub Chin, kontrolowane przez obywateli odpowiednio państwa członkowskiego Wspólnoty lub Chin, są również objęte postanowieniami niniejszej Umowy, jeżeli ich statki są zarejestrowane w jednym z państw członkowskich lub w Chinach zgodnie z ich przepisami;

f)

„spółka zależna” oznacza przedsiębiorstwo należące do przedsiębiorstwa żeglugi morskiej posiadające osobowość prawną;

g)

„oddział” oznacza podmiot należący do przedsiębiorstwa żeglugi morskiej nie posiadający osobowości prawnej;

h)

„przedstawicielstwo” oznacza przedstawicielstwo przedsiębiorstwa żeglugi morskiej jednej Strony ustanowione na terytorium drugiej Strony;

i)

„statek” oznacza każdy statek handlowy wpisany do rejestru okrętowego Strony zgodnie z prawem Chin, Wspólnoty lub jej państw członkowskich i podnoszący banderę tej Strony, uczestniczący w międzynarodowym transporcie morskim, a także statki pływające pod banderą państw trzecich, ale należące do przedsiębiorstwa żeglugi morskiej z Chin lub państwa członkowskiego Wspólnoty lub przez takie przedsiębiorstwo eksploatowane. Określenie to nie obejmuje okrętów marynarki wojennej i innych statków, które nie są wykorzystywane do działalności handlowej.

Artykuł 4

Świadczenie usług

1.   Każda Strona zapewnia statkom podnoszącym banderę drugiej Strony albo eksploatowanym przez obywateli lub przedsiębiorstwa drugiej Strony traktowanie bez dyskryminacji w stosunku do swoich statków, pod względem dostępu do portów, korzystania z ich infrastruktury i pomocniczych urządzeń portowych, jak również związanych z tym opłat i podatków, formalności celnych oraz wskazania miejsca postoju statku i korzystania z urządzeń do załadunku i rozładunku.

2.   Strony zobowiązują się do efektywnego stosowania w sposób niedyskryminujący zasady swobodnego dostępu do rynku usług międzynarodowego transportu morskiego i do międzynarodowego ruchu w transporcie morskim w oparciu o rozwiązania rynkowe.

3.   Stosując zasady określone w ust. 1 i 2, Strony:

a)

nie wprowadzą klauzul dotyczących podziału ładunku do przyszłych umów z państwami trzecimi dotyczących usług transportu morskiego oraz wypowiedzą takie klauzule w rozsądnym terminie, w przypadkach gdy są one zawarte we wcześniejszych umowach dwustronnych;

b)

znoszą, z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, wszelkie jednostronne środki administracyjne, techniczne lub inne, które mogłyby stanowić pośrednie ograniczenie lub mieć skutek dyskryminujący wobec swobody świadczenia usług w międzynarodowym transporcie morskim;

c)

od dnia wejścia w życie niniejszej umowy zaniechają stosowania środków administracyjnych, technicznych i legislacyjnych, które mogłyby prowadzić do dyskryminacji obywateli albo przedsiębiorstw drugiej Strony w zakresie świadczenia usług międzynarodowego transportu morskiego.

4.   Każda Strona zapewnia przedsiębiorstwom żeglugi morskiej drugiej Strony na zasadzie niedyskryminacji i na warunkach uzgodnionych pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami dostęp do i możliwość korzystania z usług dowozowych (feeder services) świadczonych w zakresie międzynarodowego transportu ładunków pomiędzy portami chińskimi albo pomiędzy portami jednego z państw członkowskich Wspólnoty przez przedsiębiorstwa żeglugowe zarejestrowane na terytorium tej Strony.

Artykuł 5

Obecność handlowa

W odniesieniu do działalności w zakresie międzynarodowego transportu morskiego ładunków oraz międzynarodowych usług logistycznych, w tym operacji transportu multimodalnego „od drzwi do drzwi”, każda Strona umożliwia przedsiębiorstwom żeglugi morskiej drugiej Strony utworzenie jednoosobowo lub z innymi wspólnikami spółek zależnych, oddziałów i przedstawicielstw, oraz, w odniesieniu do spółek zależnych i oddziałów, umożliwi im prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z jej przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Działalność taka może w szczególności obejmować:

1)

wyszukiwanie i bukowanie ładunków oraz powierzchni ładunkowej;

2)

przygotowywanie, potwierdzanie, opracowanie i wystawianie konosamentu, w tym także konosamentu bezpośredniego powszechnie uznawanego w międzynarodowym transporcie morskim; przygotowywanie dokumentacji dotyczącej dokumentów przewozowych i celnych;

3)

naliczanie, pobieranie i przekazywanie frachtu i innych opłat wynikających z umów o świadczenie usług lub stawek taryfowych;

4)

negocjowanie i podpisywanie umów o świadczenie usług;

5)

podpisywanie umów dotyczących transportu drogowego i kolejowego, obsługi ładunku oraz innych usług o charakterze pomocniczym;

6)

ustalanie i publikowanie stawek taryfowych;

7)

prowadzenie działalności marketingowej związanej ze świadczonymi usługami;

8)

posiadanie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności handlowej;

9)

udzielanie informacji handlowych za pomocą wszelkich środków, w tym poprzez skomputeryzowane systemy informacyjne i w drodze elektronicznej wymiany danych, przy uwzględnieniu ewentualnych ograniczeń w sektorze telekomunikacyjnym nie mających charakteru dyskryminującego;

10)

tworzenie wspólnych spółek z miejscowymi agencjami żeglugowymi w celu prowadzenia działalności powiązanej z działalnością agencji, takiej jak organizacja zawijania statku do portu albo przyjmowanie towaru do załadunku.

Artykuł 6

Przejrzystość

1.   Każda Strona powinna, po uprzedniej konsultacji i stosownym wcześniejszym poinformowaniu, opublikować niezwłocznie wszystkie odpowiednie środki mające ogólne zastosowanie, które dotyczą niniejszej Umowy albo mogą wpływać na jej stosowanie.

2.   Jeżeli publikacja, o której mowa w ust. 1, nie jest wykonalna, informacja taka powinna być podana do publicznej wiadomości w inny sposób.

3.   Każda Strona powinna niezwłocznie udzielać drugiej Stronie, na jej żądanie, określonych informacji na temat wszelkich środków mających ogólne zastosowanie, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 7

Uregulowania krajowe

1.   Strony powinny zapewnić racjonalne, obiektywne i bezstronne stosowanie wszystkich mających ogólne zastosowanie środków, które mają wpływ na handel w zakresie usług międzynarodowego transportu morskiego.

2.   W przypadkach gdy wymagane jest zezwolenie, właściwe organy Strony, po złożeniu prawidłowego wniosku zgodnego z przepisami ustawowymi i wykonawczymi prawa krajowego, w rozsądnym terminie informują wnioskodawcę o decyzji wydanej w związku z tym wnioskiem. Na żądanie wnioskodawcy właściwy organ Strony udziela niezwłocznie informacji dotyczących etapu rozpatrywania wniosku.

3.   W celu zapewnienia, że środki dotyczące norm technicznych, wymagań i procedur licencyjnych nie tworzą niepotrzebnych barier w obrocie handlowym, wymogi w tym zakresie opierają się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych, uprzednio określonych, przejrzystych kryteriach, takich jak zdolność do świadczenia usługi; procedury licencyjne nie powinny same w sobie stanowić ograniczenia ani bariery w świadczeniu usług.

Artykuł 8

Personel kluczowy

Spółki zależne, jednoosobowe lub utworzone z innymi wspólnikami, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw żeglugi morskiej jednej Strony utworzone na terytorium drugiej Strony mają prawo zatrudniania członków personelu kluczowego niezależnie od ich narodowości, zgodnie z obowiązującym prawem obowiązującym w państwie przyjmującym. Każda Strona zobowiązuje się ułatwić zatrudnionym cudzoziemcom uzyskanie pozwoleń na pracę i wiz.

Artykuł 9

Płatności i przepływ kapitału

1.   Przychody obywateli lub przedsiębiorstw jednej ze Stron pochodzące z międzynarodowego transportu morskiego i operacji multimodalnych dokonanych na terytorium drugiej Strony mogą być rozliczane w walutach wymienialnych.

2.   Przychody i wydatki związane z działalnością gospodarczą spółek zależnych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw żeglugi morskiej jednej Strony utworzonych na terytorium drugiej Strony mogą być rozliczane w walucie państwa przyjmującego. Saldo po zapłacie miejscowych opłat przez wspomniane powyżej przedsiębiorstwa żeglugi morskiej, spółki zależne, oddziały i przedstawicielstwa może zostać swobodnie przelane za granicę według bankowego kursu wymiany obowiązującego w dniu przelewu.

Artykuł 10

Współpraca w zakresie żeglugi morskiej

Strony, w celu promowania rozwoju sektora żeglugi morskiej, zachęcają właściwe organy, przedsiębiorstwa żeglugi morskiej, władze portowe, właściwe instytucje badawcze, uniwersytety i szkoły do współpracy obejmującej w szczególności następujące dziedziny:

1)

wymiana opinii w odniesieniu do ich działalności w ramach międzynarodowych organizacji żeglugi morskiej;

2)

opracowywanie i udoskonalanie aktów prawnych w zakresie transportu morskiego oraz zarządzania rynkiem;

3)

propagowanie efektywnych usług transportowych w międzynarodowym handlu morskim poprzez optymalne wykorzystanie portów i flot należących do Stron;

4)

zapewnienie bezpieczeństwa w żegludze morskiej oraz zapobieganie zanieczyszczaniu wód morskich;

5)

wspieranie edukacji i szkoleń w dziedzinie żeglugi morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń marynarzy;

6)

wymiana pracowników, informacji naukowych i technologii;

7)

zwiększenie wysiłków na rzecz walki z piractwem i terroryzmem.

Artykuł 11

Konsultacje i rozstrzyganie sporów

1.   Strony przyjmują odpowiednie procedury w celu zapewnienia właściwego wykonania niniejszej Umowy.

2.   W przypadku powstania sporów dotyczących wykładni lub stosowania niniejszej umowy, właściwe organy Stron dążą do ich rozwiązania w drodze przyjaznych konsultacji. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór rozstrzygany jest na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 12

Zmiana umowy

Niniejsza umowa może zostać zmieniona na mocy pisemnego porozumienia między Stronami; zmiana wchodzi w życie zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 2.

Artykuł 13

Zakres terytorialny stosowania

Niniejsza Umowa ma zastosowanie, z jednej strony, do terytorium, na którym obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, na warunkach ustalonych w tym Traktacie, a z drugiej strony, do terytorium Chin.

Artykuł 14

Tekst autentyczny

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim, włoskim i chińskim, a każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

Artykuł 15

Okres obowiązywania umowy i wejście w życie

1.   Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat. Ulega ona przedłużeniu na kolejne okresy roczne w sposób dorozumiany, o ile jedna ze Stron nie wypowie jej w formie pisemnej w terminie sześciu miesięcy przed datą jej wygaśnięcia.

2.   Niniejsza Umowa podlega zatwierdzeniu przez Strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony notyfikują sobie wzajemnie zakończenie procedur, o których mowa w akapicie pierwszym.

3.   Jeśli niniejsza umowa jest mniej korzystna w niektórych kwestiach niż umowy dwustronne obowiązujące pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Wspólnoty a Chinami, należy stosować przepisy bardziej korzystne, bez uszczerbku dla zobowiązań wspólnotowych przy uwzględnieniu postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Postanowienia niniejszej Umowy zastępują postanowienia umów dwustronnych zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty a Chinami, które są niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub jeśli są z nimi identyczne. Postanowienia istniejących dwustronnych umów nieobjęte zakresem stosowania niniejszej Umowy obowiązują bez zmian.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Image

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


21.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/37


DECYZJA RADY

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

(2008/144/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony (zwana dalej „umową”) została podpisana w dniu 6 grudnia 2002 r., w Brukseli.

(2)

Protokół zmieniający umowę w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej został podpisany w dniu 5 września 2005 r. w Pekinie.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do umowy przez zawarcie protokołu pomiędzy Radą a Chińską Republiką Ludową.

(4)

Niezbędne procedury konstytucyjne i instytucjonalne zostały zakończone, należy zatem zatwierdzić umowę,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

1.   Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

Tekst protokołu (2) załączony jest do niniejszej decyzji.

2.   W imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 3 protokołu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 5 lipca 2005 r. (Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 53).

(2)  Zob. s. 38 niniejszego Dziennika Urzędowego.


PROTOKÓŁ

zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej,

z jednej strony, oraz

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, a tym samym do Wspólnoty, w dniu 1 maja 2004 r.,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka stają się Stronami Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 6 grudnia 2002 r. (zwanej dalej „Umową”).

Artykuł 2

Teksty Umowy w językach czeskim, estońskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, polskim, słoweńskim i słowackim załączone do niniejszego Protokołu są autentyczne na tych samych warunkach, jak inne wersje językowe sporządzone zgodnie z art. 14 niniejszej Umowy.

Artykuł 3

Niniejszy Protokół jest zatwierdzany przez umawiające się strony zgodnie z ich własnymi procedurami. Protokół wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Umowy. W przypadku zatwierdzenia niniejszego Protokołu przez Umawiające się Strony po dacie wejścia w życie Umowy, Protokół wchodzi w życie z dniem wzajemnego notyfikowania przez strony zakończenia wewnętrznych procedur zatwierdzenia.

Artykuł 4

Niniejszy Protokół sporządzono w Pekinie dnia piątego września roku dwa tysiące piątego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz chińskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


Komisja

21.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/41


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie pomocy państwa C 54/2006 (ex N 276/2006) planowanej przez Polskę na rzecz Bison Bial SA

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4145)

(jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/145/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

(1)

Dnia 4 maja 2006 r. Polska zgłosiła planowaną pomoc restrukturyzacyjną dla Bison-Bial SA (dalej „BB”).

(2)

Pismem z dnia 13 czerwca 2006 r. Komisja zwróciła się do Polski o przesłanie pewnych brakujących informacji, które polskie władze dostarczyły w dniu 13 lipca 2006 r. Pismem z dnia 29 sierpnia 2006 r. Komisja zwróciła się o przekazanie dodatkowych informacji. Polskie władze udzieliły odpowiedzi w pismach z dnia 18 września, 20 października oraz 3 listopada 2006 r.

(3)

Pismem z dnia 20 grudnia 2006 r. Komisja poinformowała Polskę, że podjęła decyzję o wszczęciu procedury w trybie art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z pomocą, o której mowa powyżej. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury w trybie art. 88 ust. 2 Traktatu WE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich komentarzy na temat środka pomocy.

(4)

Polskie władze przedstawiły swoje uwagi w piśmie z dnia 23 stycznia 2007 r. Nie otrzymano uwag od stron trzecich.

(5)

W dniu 28 marca zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami polskich władz i BB. Następnie Komisja zwróciła się o przekazanie dodatkowych informacji w piśmie z dnia 17 kwietnia 2007 r. Polskie władze udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 15 maja 2007 r.

2.   SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY

2.1.   Przedsiębiorstwo

(6)

BB jest dużą spółką produkującą uchwyty do obrabiarek takie jak uchwyty tokarskie, trzpienie, oprawki, tuleje, przyrządy frezarskie oraz oprawki narzędziowe. Została ona utworzona w 1948 r. jako przedsiębiorstwo państwowe. W 1997 r. państwo sprzedało 53 % akcji BB prywatnej spółce Metalexport sp.zo.o., która w 2004 r. zmieniła nazwę na Mex-Holding sp. z o.o. Na koniec 2006 r. Skarb Państwa posiadał 18 % akcji BB; pozostałymi akcjonariuszami były podmioty prywatne. W latach 2000–2006 stan zatrudnienia BB zmniejszył się z 1 680 do 950 pracowników.

(7)

W 2004 r. udział spółki w polskim rynku oprzyrządowania do obrabiarek wynosił 17 %, co odpowiadało jedynie 20 % produkcji BB, ponieważ spółka produkuje głównie na eksport (w 2004 r. 30 % produkcji zostało przeznaczone na eksport do Stanów Zjednoczonych, 15 % do Włoch, 7 % do krajów Europy Wschodniej włączając Rosję, 5 % do Wielkiej Brytanii). Spółka rozprowadza większość eksportowanych produktów za pośrednictwem spółek należących do grupy Mex-Holding, takich jak Toolmex Corporation (Stany Zjednoczone), Mexpol GmbH (Niemcy), Toolmex Polmach (Zjednoczone Królestwo) lub Italmex S.A. (Włochy).

(8)

Szacunkowy udział BB w rynku europejskim wynosi 1,3 %. W wymiarze geograficznym, rynek produktów wytwarzanych przez BB ma zasięg przynajmniej europejski, a potencjalnie także światowy. Europejski i światowy sektor produkcji oprzyrządowania do obrabiarek, takiego jak produkowane przez BB, charakteryzuje się nadwyżką mocy produkcyjnych.

(9)

Spółka jest zlokalizowana w regionie kwalifikującym się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE.

2.2.   Trudności przedsiębiorstwa

(10)

Trudności BB rozpoczęły się w 2001 r., kiedy to spółka odnotowała straty sięgające 24 mln PLN. Jako główne powody trudności finansowych Polska wymienia:

wzrost wartości złotego względem dolara amerykańskiego (30 % sprzedaży trafia do Stanów Zjednoczonych);

trudna sytuacja finansowa w całej grupie kapitałowej i fakt niespłacenia pożyczki w wysokości 16 mln PLN przez spółkę macierzystą;

spadek sprzedaży zagranicę w związku ze stagnacją w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej po wrześniu 2001 r.

(11)

Okoliczności te w połączeniu z drogimi kredytami na rynku spowodowały poważne problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Skutkiem trudności finansowych były zaległości w regulowaniu zobowiązań. W 2002 r. cztery banki zażądały natychmiastowej spłaty kredytów. BB nie było w stanie spłacić bieżących zobowiązań, w tym z tytułu wynagrodzeń, co spowodowało czteromiesięczny przestój zakładu produkcyjnego. W rezultacie sprzedaż spadła o połowę (z 91 mln PLN w 2001 r. do 48 mln PLN w 2002 r.), a rok został zamknięty stratą netto w wysokości 74,8 mln PLN.

(12)

Trudności BB szły w parze z pogarszającą się sytuacją przedsiębiorstwa macierzystego – Mex-Holding Sp. z o.o. W 2002 r. cała grupa odnotowała straty sięgające 75,8 mln PLN. Od tego czasu sytuacja poprawiła się, ale grupa nadal odnotowuje straty, a jej kapitał własny jest ujemny.

(13)

W 2003 r. spółka zmniejszyła straty do 8,5 mln PLN, a w 2004 r. wygenerowała zysk w wysokości 5,1 mln PLN. Według polskich władz było to efektem rozpoczętej w BB restrukturyzacji. W wyniku zastosowania pierwszych środków restrukturyzacyjnych wzrosła sprzedaż, obniżono koszty, a część zadłużenia została umorzona. W konsekwencji, w 2005 i 2006 r. spółka wygenerowała zysk w wysokości odpowiednio 20 mln PLN i 12,5 mln PLN.

(14)

Mimo osiąganych zysków BB nadal boryka się z trudnościami. Zakumulowane straty z tytułu działalności operacyjnej od 2001 r. doprowadziły do powstania znacznego zadłużenia. W 2004 r. wartość aktywów szacowano na 57 mln PLN, a zadłużenie wynosiło 115,7 mln PLN. Innymi słowy kapitał własny był ujemny. Na koniec 2006 r. kapitał własny nadal był ujemny i wynosił – 26 mln PLN. Przekazana Komisji analiza pokazuje, że bez pomocy spółka zostanie wkrótce postawiona w stan upadłości, gdyż nie będzie w stanie spłacić niektórych natychmiast wymagalnych zobowiązań.

(15)

BB opracowało plan restrukturyzacji na lata 2003–2009. Dotyczy on głównie restrukturyzacji finansowej oraz restrukturyzacji aktywów i zatrudnienia. Restrukturyzacja finansowa, która rozpoczęła się w 2003 r., obejmowała spłatę starych wierzytelności zgodnie z porozumieniami zawartymi z prywatnymi wierzycielami, umorzenie części wierzytelności prywatnych oraz publicznoprawnych, a także spłatę pozostałej części zadłużenia publicznoprawnego ze środków pochodzących z pożyczki, która miała zostać udzielona przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu (zwaną dalej ARP).

(16)

W 2004 r. spółka podpisała porozumienia dotyczące spłaty zadłużenia wobec banków i swoich pracowników, a także ugodę sądową z innymi wierzycielami prywatnymi.

(17)

Restrukturyzacja operacyjna rozpoczęła się w 2001 r. Spółka przeprowadziła redukcję zatrudnienia z 1 680 pracowników w 2000 r. do 1 144 pracowników w 2001 r. i 925 pracowników w 2005 r. Pod koniec okresu restrukturyzacji planowany poziom zatrudnienia powinien wynosić 800 pracowników. W ten sposób, na koniec okresu restrukturyzacji poziom zatrudnienia zostanie zredukowany o 52 % w porównaniu z rokiem 2000 a o 30 % w porównaniu z 2001 r.

(18)

Jeżeli chodzi o restrukturyzację aktywów, BB planuje sprzedaż zbędnych aktywów, zmianę lokalizacji spółki oraz sprzedaż gruntów, na których obecnie ona się znajduje. Jak wynika z przedłożonej wyceny, wartość rynkowa gruntów wynosi […] (3) mln PLN. Zgodnie z informacjami przekazanymi pierwotnie przez polskie władze, grunty powinny zostać sprzedane w 2009 r., najpierw jednak wszystkie maszyny i sprzęt muszą zostać przeniesione na nowe miejsce. Ponadto nieruchomość, która ma zostać sprzedana, jest obciążona hipoteką. Po wydaniu przez Komisję decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, Polska poinformowała, że sprzedaż może zostać przesunięta do 2010 r.

(19)

W latach 2003–2005, BB zainwestowała 1,4 mln PLN, a inwestycje planowane na lata 2006–2009 wynoszą 14,2 mln PLN. Są to przede wszystkim inwestycje odtworzeniowe, tj. zakup bardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego maszyn i urządzeń. Poza tym, plan przewiduje, że znaczne zwiększenie inwestycji nastąpi dopiero po 2009 r. ze względu na skromne obecnie zasoby finansowe. Większość inwestycji zostanie zrealizowana w 2010 r. i będzie powiązana z planowanym przeniesieniem przedsiębiorstwa na nowe miejsce.

(20)

Początkowo Polska sugerowała, że redukcja zatrudnienia oraz zmniejszenie powierzchni produkcyjnej przedsiębiorstwa powinny zostać uznane za środki wystarczające do złagodzenia niepożądanych skutków pomocy. Równocześnie jednak polskie władze potwierdziły, że skutki tych redukcji zostaną zrekompensowane przez planowane inwestycje w bardziej wydajne urządzenia, i w efekcie bieżący poziom zdolności produkcyjnej BB pozostanie niezmieniony. Polskie władze twierdziły, że samo utrzymanie zdolności produkcyjnej na obecnym poziomie (zamiast jej podwyższenia) należy uznać za środek wyrównawczy.

(21)

Zgłoszony plan restrukturyzacji zakładał, że koszty restrukturyzacji w latach 2003–2009 wyniosą 138 mln PLN, z czego najistotniejszą pozycję stanowiły koszty restrukturyzacji finansowej wynoszące 122,6 mln PLN. Pozostała kwota 15,6 mln PLN to koszty inwestycji.

(22)

Plan zakłada, że restrukturyzacja finansowa będzie polegała na spłacie zadłużenia wobec banków w wysokości 65,6 mln PLN, na podstawie układu z tymi wierzycielami, spłacie innych prywatnych długów w wysokości 17,5 mln PLN oraz spłacie zadłużenia publicznoprawnego wynoszącego 39,5 mln PLN. Cała kwota planowanej pomocy państwa zostanie przeznaczona na uregulowanie zadłużenia publicznoprawnego. Część kosztów restrukturyzacji będzie finansowana z dochodów pochodzących ze sprzedaży aktywów w następstwie zmiany lokalizacji spółki.

(23)

Publiczne wsparcie na restrukturyzację BB opiera się na dwóch aktach prawnych: ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (dalej zwanej „ustawą z 30 sierpnia 2002 r.”) i ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (dalej zwaną „ustawą z 30 października 2002 r.”) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. (dalej zwaną „ustawą z 14 listopada 2003 r.”).

(24)

Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. wprowadziła do polskiego systemu prawnego możliwość restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej polegającą na umorzeniu należności. Zainteresowane przedsiębiorstwo musiało złożyć wniosek wraz z planem restrukturyzacyjnym do każdego organu publicznego, którego należności miały podlegać restrukturyzacji (dalej nazywanego „organem restrukturyzacyjnym”). Organ restrukturyzacyjny po stwierdzeniu, że proponowany plan restrukturyzacji może doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wydawał tak zwaną decyzję o warunkach restrukturyzacji, w której wymieniał należności objęte restrukturyzacją. Jeśli przedsiębiorstwo wypełniło warunki nałożone wymienioną decyzją, organ restrukturyzacyjny był z mocy prawa zobowiązany do wydania decyzji o umorzeniu należności wskazanych w decyzji o warunkach restrukturyzacji.

(25)

Następnie ustawa z 30 października 2002 r. doprowadziła do centralizacji tego systemu, nadając prezesowi ARP uprawnienia w zakresie wydawania odpowiednika wspomnianej powyżej decyzji o warunkach restrukturyzacji, tak zwanej decyzji o restrukturyzacji (art. 10 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 19). Decyzja o restrukturyzacji zawiera ocenę planu restrukturyzacji oraz rozstrzygnięcie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych przewidzianych w planie. Właściwe organy restrukturyzacyjne są następnie zobowiązane z mocy prawa do wydania indywidualnych decyzji o umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych wymienionych w decyzji o restrukturyzacji.

(26)

Wreszcie ustawa z 14 listopada 2003 r., zmieniająca ustawę z 30 października 2002 r., uzależniła restrukturyzację zobowiązań publicznoprawnych od przeniesienia na rzecz spółki będącej osobą trzecią – operatora (spółki, w której ARP lub Skarb Państwa posiada 100 % udziałów lub akcji), aktywów o wartości równej przynajmniej 25 % łącznej kwoty należności, które mają zostać objęte restrukturyzacją. Wpływy ze sprzedaży tych aktywów przez Operatora miały pokryć przynajmniej część właściwych należności publicznoprawnych, pozostała część należności miała być natomiast umorzona po zakończeniu restrukturyzacji.

(27)

BB złożyła wniosek o restrukturyzację należności publicznoprawnych na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 r. i ustawy z 30 października 2002 r. Łączna, nominalna wartość planowanej pomocy państwa wynosi 31,43 mln PLN (4) (8,2 mln EUR). Środki te obejmują pożyczkę na preferencyjnych warunkach i umorzenia należności publicznoprawnych. Dokładny opis środków pomocy państwa przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2

Planowana pomoc państwa

(w PLN)

Nr

Organ przyznający pomoc

Forma pomocy

Nominalna kwota pomocy

Pomoc na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 r.

1.

ZUS w Białymstoku

Umorzenie

933 474,51

2.

ZUS w Bielsku Podlaskim

Umorzenie

113 884,66

3.

ZUS w Zambrowie

Umorzenie

144 934,88

4.

Burmistrz Miasta Białegostoku

Umorzenie

1 448 108,90

5.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Umorzenie

519 591,35

6.

II Urząd Skarbowy w Białymstoku

Umorzenie

217 590,00

Łączna kwota pomocy na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 r.

3 377 584,30

(z odsetkami na dzień 31.12.2005 r.

6 171 774,74)

Pomoc na podstawie ustawy z 30 października 2002 r.

7.

ZUS w Białymstoku

Umorzenie

3 019 362,90

8.

Burmistrz Miasta Białegostoku

Umorzenie

1 505 534,12

9.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Umorzenie

539 650,70

10.

Urząd Skarbowy Białymstoku

Umorzenie

71 516,60

11.

Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Umorzenie

25 064,81

12.

Powiat grajewski

Umorzenie

12 133,80

13.

Powiat kolneński

Umorzenie

17 224,60

14.

Burmistrz Miasta Kolna

Umorzenie

248 648,09

15.

ZUS w Zambrowie

Umorzenie

626 625,15

16.

ZUS w Białymstoku

Umorzenie

398 029,30

Łączna kwota umorzeń na podstawie ustawy z 30 października 2002 r.

6 463 790,07

(z odsetkami na dzień 31.12.2005 r.

9 259 229,92)

17.

Agencja Rozwoju Przemysłu

Pożyczka preferencyjna

16 000 000

Razem

31 431 004,66

3.   DECYZJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA MOCY ART. 88 UST. 2 TRAKTATU WE

(28)

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, gdyż miała wątpliwości, czy pomoc restrukturyzacyjna jest zgodna z regułami wspólnego rynku.

(29)

Po pierwsze, Komisja miała wątpliwości, czy plan restrukturyzacyjny jest w stanie przywrócić spółce długoterminową rentowność. Komisja podejrzewała, że zyski odnotowane w latach 2004 i 2005 uzyskano dzięki incydentalnym przysporzeniom (np. zrzeczeniem się wierzytelności) i w związku z tym nie były znakiem rzeczywistej poprawy funkcjonowania spółki. Ponadto plan koncentrował się na uregulowaniu starych wierzytelności, a przewidywane w nim inwestycje nie wystarczyłyby do zagwarantowania konkurencyjnych środków produkcji na koniec okresu restrukturyzacji.

(30)

Po drugie, Komisja miała wątpliwości, co do zasadności proponowanych środków wyrównawczych. Spółka planowała redukcję powierzchni zakładu produkcyjnego, ale nie zmniejszyłoby to jego zdolności produkcyjnych. Także poziom zatrudnienia został znacznie zredukowany, ale wydaje się, że było to konieczne dla uzyskania rentowności.

(31)

Wreszcie, wydaje się, że nie wszystkie środki wymienione przez polskie władze jako własny wkład przedsiębiorstwa, mogłyby zostać uznane za taki wkład w rozumieniu wytycznych. Dlatego nie było jasne, czy rzeczywisty wkład własny byłby wystarczająco duży, tj. czy pomoc była ograniczona do niezbędnego minimum.

4.   UWAGI POLSKI

(32)

Po wydaniu przez Komisję decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie planowanej pomocy dla BB, polskie władze przekazały szczegółowe informacje dotyczące strategii przedsiębiorstwa.

(33)

Polskie władze wyjaśniły, że jeżeli chodzi o działalność produkcyjną spółki w Białymstoku, jest ona zlokalizowana w dwóch zakładach, z których jeden znajduje się w centrum Białegostoku (nieruchomość przy ul. […]). BB planuje sprzedaż tej nieruchomości oraz przeniesienie produkcji do drugiego zakładu lub zakup trzeciej nieruchomości i przeniesienie tam całej działalności produkcyjnej oraz sprzedaż obu posiadanych obecnie działek. Zgodnie z przekazanymi prognozami, BB planuje inwestycje w wysokości […] mln PLN w 2010 r., po sprzedaniu nieruchomości przy ulicy […]. Jeżeli spółka zdecyduje się na sprzedaż obu nieruchomości i przeniesienie produkcji na nowe miejsce, wartość inwestycji będzie jeszcze wyższa.

(34)

Polskie władze potwierdziły, że główne działania modernizacyjne w spółce mają zostać przeprowadzone w 2010 r., po zmianie lokalizacji przedsiębiorstwa. W latach 2010–2014 BB planuje inwestycje w wysokości 43 mln PLN, z czego inwestycje w wysokości […] mln PLN powinny zostać zrealizowane do końca 2010 r., kiedy to ma nastąpić zmiana lokalizacji.

(35)

Polskie władze wskazały, że inwestycje planowane na lata 2010–2014 mają na celu unowocześnienie systemu zarządzania projektowaniem oraz wytwarzaniem wyrobów w przedsiębiorstwie, automatyzację procesu montażowego uchwytów standardowych, poprawę jakości produkowanych wyrobów, optymalizację procesów technologicznych, procesów obróbki cieplnej i chemicznej produkowanych wyrobów oraz rozwój metod kontroli i pomiarów. Polskie władze potwierdziły ponadto, że zmiana lokalizacji oraz następujące po niej inwestycje stanowią realizację długoterminowej strategii przedsiębiorstwa.

(36)

Jeżeli chodzi o konieczność uniknięcia niepotrzebnego zakłócania konkurencji, polskie władze oraz spółka zaproponowały trzy alternatywne warianty środków wyrównawczych możliwych do realizacji przez spółkę:

a)

ograniczenie zdolności produkcyjnych BB poprzez zmniejszenie o 5 % ilości produkowanych wyrobów w stosunku do zakładanych zdolności produkcyjnych BB w przyszłości, lub

b)

ograniczenie zdolności produkcyjnych poprzez sprzedaż 5 % posiadanych przez BB obrabiarek, lub

c)

ograniczenie zdolności produkcyjnych poprzez sprzedaż oddziału produkcyjnego BB w […], który w 2006 r. miał 13 % udział w obrotach BB, przynosząc zysk w wysokości 1,2 mln PLN.

(37)

Realizacja trzeciego wariantu, tj. sprzedaż oddziału produkcyjnego w […] prowadziłaby do zawężenia asortymentu produkowanych przez BB wyrobów o 46 % oraz zmniejszenia liczby obrabiarek o 12 %. Tym niemniej oddział produkcyjny w […] jest obciążony częścią zadłużenia; restrukturyzacja tego zadłużenia ma zostać sfinansowana przy pomocy zgłoszonej pomocy państwa. Ponadto aktywa oddziału w […] są obciążone hipoteką lub stanowią zabezpieczenie spłaty wierzytelności handlowych BB. Tak więc władze polskie twierdzą, że najpierw powinien zostać rozwiązany problem zadłużenia oddziału w […], a dopiero później, tj. najwcześniej w 2009 r., oddział ten mógłby zostać sprzedany. BB zobowiązało się do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków w celu zakończenia sprzedaży do końca 2009 r., jeżeli Komisja zdecyduje, że byłby to odpowiedni środek wyrównawczy.

(38)

Jeżeli chodzi o finansowanie procesu restrukturyzacji, polskie władze wyjaśniły, że biorąc pod uwagę wzrost cen nieruchomości w regionie w ostatnim czasie oraz położenie działki przeznaczonej do sprzedaży (centrum Białegostoku), spodziewany dochód z jej sprzedaży wynosi […] mln PLN. Ponadto szacunkowy dochód ze sprzedaży oddziału produkcyjnego w […] wyniesie […] mln PLN. Wreszcie, zgodnie z podstawą prawną planowanej pomocy państwa, BB jest zobowiązane do przeniesienia na podmiot publiczny (operatora) aktywów o wartości 2,795 mln PLN w zamian za umorzenie długów.

5.   OCENA ŚRODKÓW POMOCY

5.1.   Pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE

(39)

Artykuł 87 ust. 1 Traktatu WE stanowi, że wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów i wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem.

(40)

Zarówno planowane umorzenie zadłużenia publicznoprawnego, włącznie z narosłymi odsetkami, jak i pożyczka od agencji państwowej wiążą się z użyciem zasobów państwowych. Poza tym zastosowanie takich rozwiązań przynosi spółce korzyści, zmniejszając ponoszone przez nią koszty. Jeśli chodzi o drugi środek, należy w szczególności zauważyć, że BB jako spółka borykająca się z trudnościami, której zobowiązania znacznie przewyższają aktywa, nie uzyskałaby tego rodzaju finansowania w warunkach rynkowych. Cała kwota pożyczki może zatem zostać uznana za element pomocy.

(41)

Wydane już decyzje o restrukturyzacji obiecujące umorzenie zobowiązań publicznoprawnych i zawieszenie egzekucji spłaty zadłużenia także mogą stanowić rodzaj pomocy. Komisja uważa jednak, że w tym przypadku element pomocy związany z takimi „odroczeniami” został uwzględniony w zgłoszonej pomocy, tj. w kwocie odsetek, które były naliczane w czasie całego tego okresu i zostały dodane do kwoty zobowiązań, które mają zostać umorzone.

(42)

Uchwyty do narzędzi metalowych produkowane przez BB są sprzedawane na rynku WE. Ponadto BB konkuruje z producentami z WE na rynkach pozawspólnotowych. W związku z tym wynikające z pomocy państwa wzmocnienie pozycji BB może mieć wpływ na konkurencję w WE, co oznacza, że kryterium dotyczące wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy zostało spełnione.

(43)

Dlatego wyżej wspomniane środki uznaje się za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

5.2.   Wyłączenia na podstawie art. 87 ust. 2 i 3 Traktatu WE

(44)

W niniejszym przypadku nie mają zastosowania wyłączenia przewidziane w art. 87 ust. 2 Traktatu WE. W przypadku wyłączeń na mocy art. 87 ust. 3 Traktatu WE – z uwagi na to, że podstawowy cel pomocy dotyczy przywrócenia zagrożonemu przedsiębiorstwu jego długoterminowej rentowności – można zastosować jedynie wyłączenie zapisane w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, który zezwala na pomoc państwa przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Z tego względu pomoc można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, jeżeli spełnione są warunki zawarte w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (5) (zwanych dalej „Wytycznymi”).

5.3.   Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do pomocy

(45)

Zgodnie z Wytycznymi za zagrożone przedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie odzyskać dobrej kondycji ekonomicznej przy pomocy zasobów własnych ani poprzez uzyskanie niezbędnych środków od akcjonariuszy lub dzięki pozyskaniu kapitału dłużnego i które bez interwencji władz publicznych prawie na pewno zniknie z rynku. Wytyczne te wymieniają również niektóre typowe oznaki świadczące o tym, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, np. rosnące zadłużenie, zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. Zgodnie z pkt 13 Wytycznych, przedsiębiorstwo należące do większej grupy kapitałowej nie kwalifikuje się w normalnych warunkach do pomocy na restrukturyzację, z wyjątkiem sytuacji, w której można wykazać, że trudności przedsiębiorstwa wynikają z jego indywidualnej sytuacji i nie są wynikiem arbitralnego rozłożenia kosztów w ramach grupy oraz że te trudności są zbyt poważne, by mogły zostać przezwyciężone przez samą grupę.

(46)

BB należy uznać za przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu Wytycznych. Jego kapitał własny jest ujemny. Spółka spłaca stare zadłużenie wobec prywatnych wierzycieli zgodnie z podpisanymi porozumieniami (ostatnie raty zostaną zapłacone w 2009 r.). Jeśli spółka nie ureguluje zadłużenia publicznoprawnego (poprzez jego spłatę lub uzyskanie umorzenia), stanie się ono natychmiastowo wymagalne. Egzekucja tego zadłużenia uniemożliwi spłatę rat wobec wierzycieli prywatnych, a spółka najprawdopodobniej zostanie postawiona w stan upadłości. BB nie może uzyskać kapitału dłużnego na warunkach rynkowych w celu spłacenia zadłużenia publicznoprawnego, ponieważ jego sytuacja finansowa jest bardzo słaba, a wszystkie aktywa przedsiębiorstwa zostały już obciążone.

(47)

Fakt, że spółka osiąga zyski nie wpływa na ocenę jej kwalifikowalności do otrzymania pomocy, gdyż jej kapitał własny jest nadal ujemny. Ponadto należy zauważyć, że zysk mógł zostać wypracowany jedynie dlatego, że władze publiczne przez wzgląd na planowane umorzenie zadłużenia zawiesiły jego egzekucję.

(48)

Spółka macierzysta BB także boryka się z trudnościami i przynosi straty, a jej zadłużenie narasta, dlatego nie może rozwiązać problemów BB. Trudności spółki macierzystej zaczęły się krótko po 2000 r. W tym kontekście fakt, że spółka macierzysta nie spłaciła pożyczki udzielonej przez BB, co stało się jedną z przyczyn trudności tej ostatniej, należy uznać za dowód rzeczywistych trudności finansowych spółki-matki. Nie był to sposób na zwiększenie zysków części grupy lub świadomego pogłębiania trudności BB.

5.4.   Przywrócenie rentowności

(49)

W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja wyraziła wątpliwości co do restrukturyzacji, wskazując, że ma ona przede wszystkim charakter finansowy i nie uwzględnia w dostateczny sposób aspektów związanych z restrukturyzacją przemysłową. Po wydaniu decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego polskie władze przekazały dodatkowe informacje i rozwiały powyższe wątpliwości Komisji w zakresie dotyczącym możliwości przywrócenia rentowności.

(50)

Na podstawie szczegółowej analizy sprawozdań finansowych BB można zauważyć rzeczywistą poprawę funkcjonowania spółki od 2004–2005 r., przy czym zdarzenia o charakterze incydentalnym miały na tę poprawę jedynie ograniczony wpływ. Zdarzenia takie, np. umorzenie zadłużenia, dodatkowo poprawiły wyniki spółki, lecz głównym źródłem zysków BB jest działalność operacyjna.

(51)

Przedłożona analiza restrukturyzacji produktów pokazuje, że spółka coraz bardziej koncentruje się na produkcji wyrobów o większej wartości dodanej (w 2001 r. BB wyprodukował 709 000 sztuk, a obrót wyniósł 84,9 mln PLN, natomiast w 2006 r. BB wyprodukował 377 000 sztuk, a obrót wyniósł 93,8 mln PLN).

(52)

Wartość inwestycji planowanych na lata 2003–2009 wynosi 14,75 mln PLN. W istocie spółka planuje realizację programu dodatkowych znaczących inwestycji w 2010 r. w wysokości […] mln PLN, który jest powiązany z planowaną zmianą lokalizacji zakładu. Komisja uważa, że dopiero realizacja drugiej części programu inwestycyjnego zapewni przywrócenie długoterminowej rentowności spółki.

(53)

Z tego powodu oraz biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż nieruchomości konieczna do sfinansowania inwestycji zostanie przesunięta na 2010 r., Komisja jest zdania, że okres restrukturyzacji powinien zostać przedłużony do końca 2010 r., a inwestycje przewidziane przez spółkę na 2010 r. powinny stanowić element działań restrukturyzacyjnych. W rezultacie wysokość inwestycji w latach 2003–2010 wynosiłaby […] mln PLN (14,75 mln PLN + […] mln PLN), co stanowi kwotę znacznie wyższą niż pierwotnie planowana kwota 15,6 mln PLN.

(54)

Komisja zwraca uwagę na fakt, że nie można obecnie obliczyć stopy zwrotu z kapitału własnego BB, gdyż jej kapitał jest nadal negatywny. Kapitał ten będzie do 2010 r. stopniowo odtwarzany. Dane na 2011 r. mogą służyć jako wartości o charakterze długoterminowym. W tym roku stopa zwrotu z kapitału wyniesie 9 % (zysk netto w wysokości 4 mln PLN z kapitału własnego o wysokości 44 mln PLN). Nie jest to poziom bardzo wysoki, ale Komisja zauważa, że BB prowadzi działalność na rynku, na którym istnieje duża konkurencja z producentami z Azji, a marże są ograniczone, tak więc poziom ten wydaje się uzasadniony.

(55)

Na podstawie powyższych elementów Komisja uznaje, że realizacja planu restrukturyzacji doprowadzi do przywrócenia rentowności pod warunkiem, że restrukturyzacja obejmie realizację inwestycji zaplanowanych na 2010 r. a okres restrukturyzacji zostanie przedłużony do końca 2010 r.

5.5.   Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji

(56)

Po wydaniu przez Komisje decyzji na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE, polskie władze zaproponowały trzy alternatywne środki wyrównawcze, które mogłyby zostać wdrożone przez BB.

(57)

Jeżeli chodzi o pierwszą propozycję, tj. zmniejszenie o 5 % ilości produkowanych wyrobów, Komisja zauważa, że BB w sposób naturalny zmierza w kierunku produkcji mniejszej ilości wyrobów, ale o większej wartości dodanej. Tak wiec Komisja uważa, że ten środek może faktycznie nie mieć wpływu na działalność spółki i w związku z tym nie zapewnia zmniejszenia zakresu obecności BB na rynku.

(58)

Druga opcja przewiduje sprzedaż 5 % maszyn spółki. Biorąc pod uwagę fakt, że BB planuje przeprowadzenie programu znaczącej modernizacji, który przewiduje zakup nowych bardziej wydajnych maszyn, Komisja nie uważa tej opcji za rzeczywisty środek wyrównawczy, gdyż zdolności produkcyjne sprzedanych maszyn mogą zostać odpowiednio zrekompensowane przez wyższe zdolności produkcyjne nowych urządzeń.

(59)

W związku z powyższym Komisja uważa, że te dwie opcje nie zapewniają ograniczenia niepożądanych skutków pomocy dla konkurencji.

(60)

Trzecia opcja polega na sprzedaży przez Spółkę oddziału produkcyjnego w […]. Sprzedaż ta zmniejszyłaby asortyment BB o 46 %, obrót o 13 % a liczbę obrabiarek o 12 %. Opcja ta obejmuje zatem swoim zakresem rozwiązania przewidziane w dwóch pierwszych wariantach plus dodatkowe elementy. Ponadto w momencie wystawienia zakładu produkcyjnego w […] na sprzedaż, potencjalni konkurenci spółki będą mieli możliwość przejęcia zorganizowanej części zdolności produkcyjnych BB, co może złagodzić negatywne skutki pomocy. Wreszcie, oddział produkcyjny w […] przynosi dochody, np. w 2006 r. wypracował zysk w wysokości 1,2 mln PLN, tak więc jego sprzedaż nie jest konieczna ze względów restrukturyzacyjnych.

(61)

W związku z powyższym Komisja uważa, że sprzedaż oddziału w […] stanowi właściwy i wystarczający środek wyrównawczy.

5.6.   Ograniczenie pomocy do minimum

(62)

W punkcie 45 decyzji o wszczęciu postępowania, Komisja wyraziła wątpliwości, czy planowana spłata niektórych zobowiązań w okresie restrukturyzacji (6) może zostać zaliczona do kosztów restrukturyzacji. Wątpliwości te nie zostały rozwiane. Komisja odnotowuje, że pozyskanie tego kapitału dłużnego było elementem normalnego finansowania działalności operacyjnej spółki oraz że spłata może być dokonana ze środków posiadanych przez spółkę.

(63)

Natomiast w następstwie przedłużenia okresu restrukturyzacyjnego do 2010 r. w celu włączenia do okresu restrukturyzacyjnego inwestycji przewidzianych na ten rok, inwestycje te muszą zostać uwzględnione w wykazie kosztów restrukturyzacyjnych.

(64)

W pkt 46 i 47 decyzji o wszczęciu postępowania, Komisja wyraziła wątpliwości, czy niektóre środki zgłoszone przez Polskę mogą zostać uznane za wkład beneficjenta zgodnie z pkt 43 i 44 wytycznych. Wątpliwości te nie zostały rozwiane. Dlatego też w dalszej analizie środki te nie będą uznawane za wkład własny beneficjenta.

(65)

W rezultacie wykaz kosztów restrukturyzacyjnych, wkładu beneficjenta i pomocy państwa wygląda następująco:

(w tys. PLN)

 

2003–2009

2010

2003–2010

Koszty restrukturyzacji

Restrukturyzacja zadłużenia publicznoprawnego

31 431

 

31 431

Inwestycje

14 754

[…]

[…]

Razem

46 185

[…]

[…]

Wkład własny

Sprzedaż aktywów (nieruchomość przy ul. […])

 

[…]

[…]

Przeniesienie aktywów

2 795

 

2 795

Sprzedaż oddziału produkcyjnego w […]

[…]

 

[…]

Razem

[…]

[…]

[…]

Pomoc państwa

31 431

 

31 431

Wkład własny/koszty restrukturyzacji 50,4 %

(66)

Wkład własny BB na pokrycie ogólnych kosztów restrukturyzacji wynosi zatem 50,4 %, czyli kształtuje się na poziomie zgodnym z pkt 44 wytycznych w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

(67)

Pkt 45 wytycznych stanowi „Aby ograniczyć efekt zakłócający, kwota pomocy lub forma, w której pomoc jest przyznana, nie mogą stanowić dla przedsiębiorstwa nadwyżki pieniędzy”. Komisja odnotowuje, że działalność spółki ponownie stała się dochodowa. Jej rentowność jest jednak zagrożona ze względu na kwotę natychmiast wymagalnych wierzytelności. W tym kontekście fakt, że połowa pomocy jest przyznawana w formie pożyczki, przyczynia się do zapewnienia, że pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum. Pożyczka bowiem daje BB natychmiastowe środki na spłatę zaległych wierzytelności. Jednocześnie BB będzie musiał spłacić ten kredyt w przyszłości. Będzie to możliwe dzięki regularnym zyskom i zapewni, że spółka nie będzie gromadziła nadwyżki pieniędzy w rozumieniu Wytycznych.

(68)

W związku z tym Komisja jest zdania, że pomoc została ograniczona do niezbędnego minimum.

6.   WNIOSEK

(69)

Komisja stwierdza, że zgłoszona pomoc państwa na rzecz Bison Bial może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, o ile spełnione zostaną nałożone warunki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgłoszone przez Polskę środki pomocy państwa w wysokości 31,43 mln PLN na rzecz Bison Bial, są zgodne ze wspólnym rynkiem, z zastrzeżeniem obowiązków i warunków określonych w art. 2.

Artykuł 2

1.   Okres restrukturyzacji zostaje przedłużony do końca 2010 r., a plan restrukturyzacji musi zostać w pełni zrealizowany.

2.   Nieruchomość przy ul. […] zostanie sprzedana do końca 2010 r.

3.   Inwestycje w wysokości przynajmniej 41,61 mln PLN zostaną zrealizowane do końca okresu restrukturyzacji, tj. do końca 2010 r.

4.   Oddział produkcyjny w […] zostanie do końca 2009 r. sprzedany nabywcy niezależnemu od BB. W czasie poprzedzającym sprzedaż polskie władze muszą zapewnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej przez oddział produkcyjny w […], zaopatrzenie tego oddziału w środki potrzebne do normalnego rozwoju oraz zapewnić, że beneficjent pomocy nie podejmie żadnych środków mających na celu umyślne obniżenie wartości oddziału, w szczególności poprzez przeniesienie do innych zakładów spółki Bison Bial wartości niematerialnych i prawnych, pracowników, klientów lub potencjału w zakresie sprzedaży.

Artykuł 3

Polskie władze będą przekazywały półroczne sprawozdania na temat postępu procesu restrukturyzacyjnego.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczpospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2007 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 23 z 1.2.2007, str. 20.

(2)  Zob. przypis 1.

(3)  Informacje poufne.

(4)  Polskie władze sugerowały, że w celu obliczenia elementu pomocy w ramach środka, nominalna wartość pomocy powinna być pomniejszona o wartość aktywów, które byłyby przeniesione na operatora w zamian za umorzenie zadłużenia. W istocie przeniesienie tych aktywów stanowi raczej wkład przedsiębiorstwa w restrukturyzację i nie ma wpływu na wartość środka pomocy. Zatem w tym przypadku element pomocy jest równy nominalnej kwocie pomocy.

(5)  Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2.

(6)  Zobacz tabelę 1 w decyzji o wszczęciu postępowania.


Sprostowania

21.2.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/50


Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 391 z dnia 30 grudnia 2006 r. )

Strona 5, art. 5 ust. 1 lit. a):

zamiast:

„a)

minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne, z których każdy musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym, przy czym podmioty te nie muszą mieć siedziby w różnych państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych;”,

powinno być:

„a)

minimalna liczba uczestników wynosi trzy podmioty prawne, z których każdy musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym, i z których żadne dwa podmioty nie mogą mieć siedziby w tym samym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym;”.