ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 27

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
31 stycznia 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (Wersja skodyfikowana)

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu ( 1 )

8

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Wersja skodyfikowana) ( 1 )

12

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/84/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

17

 

 

2008/85/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Hiszpanii

20

 

 

Komisja

 

 

2008/86/WE

 

*

Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z 15 stycznia 2008 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

21

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

ROZPORZĄDZENIA

31.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 84/2008

z dnia 30 stycznia 2008 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


31.1.2008   

PL XM

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 85/2008

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3447/90 z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 6/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady przyznawania dopłat do prywatnego składowania baraniny i mięsa koziego (4) powinny być przestrzegane w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego. Właściwe jest uzupełnienie lub dostosowanie tych przepisów.

(3)

Niezbędne jest, aby oprócz kwot pomocy przyznanej na konkretny okres składowania ustalone zostały również kwoty dodawane lub odejmowane w przypadku wydłużenia lub skrócenia tych okresów.

(4)

Przewidywalne warunki rynkowe wymagają ustanowienia elastycznych okresów składowania od trzech do siedmiu miesięcy.

(5)

W celu zapewnienia rzetelnych ofert właściwe jest ustalenie minimalnej ilości, którą można składować. Należy skorygować minimalną ilość, która ma opuścić skład.

(6)

W celu zagwarantowania wypełnienia zobowiązań związanych z prywatnym składowaniem musi zostać ustanowione zabezpieczenie.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owiec i Kóz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 6/2008 stosuje się z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Wnioski związane z pomocą w odniesieniu do prywatnego składowania składa się do agencji interwencyjnych wymienionych w Załączniku I.

2.   W związku z procedurą przetargową okres, na który można oferować składowanie, wynosi trzy miesiące. Jednakże rzeczywisty okres składowania wybiera strona składująca. Okres ten może ulec wydłużeniu od minimum trzech miesięcy do maksimum siedmiu miesięcy. Jednakże, jeżeli okres składowania jest dłuższy niż trzy miesiące, pomoc zwiększa się o stawkę dzienną wynoszącą 1,45 EUR za tonę dziennie.

Artykuł 3

Minimalna ilość objęta umową wynosi cztery tony mięsa wyrażonego jako mięso z kością.

Artykuł 4

Minimalną ilość dla jednorazowego wyprowadzenia z chłodni ustala się na cztery tony i przyjmuje się, że jest to waga produktu przypadającego na jeden skład i jednej umawiającej się strony. Jednakże, gdy ilość towaru pozostałego w składzie jest mniejsza od tej ilości, zezwala się na jednorazowe wycofanie pozostałej partii towaru lub jego części.

W przypadku niespełnienia warunków dotyczących wycofania:

kwotę dopłaty do ilości wycofanego towaru oblicza się zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 6/2008, oraz

w odniesieniu do wycofanej ilości potrąca się 15 % zabezpieczenia określonego w art. 5.

Artykuł 5

Zabezpieczenie wynosi 145 EUR na tonę.

Artykuł 6

Rozporządzenie (EWG) nr 3447/90 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, s. 2). Rozporządzenie (WE) nr 2529/2001 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.

(2)  Dz.U. L 333 z 30.11.1990, s. 46. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 40/96 (Dz.U. L 10 z 13.1.1996, s. 6).

(3)  Zob. załącznik II.

(4)  Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


ZAŁĄCZNIK II

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3447/90

(Dz.U. L 333 z 30.11.1990, s. 46)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 273/91

(Dz.U. L 28 z 2.2.1991, s. 28)

 

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1258/91

(Dz.U. L 120 z 15.5.1991, s. 15)

Wyłącznie artykuł 2

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/95

(Dz.U. L 91 z 22.4.1995, s. 2)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 40/96

(Dz.U. L 10 z 13.1.1996, s. 6)

Wyłącznie artykuł 2 ustęp 2


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 3447/90

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 3 a

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 5

Artykuł 7

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III


31.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 86/2008

z dnia 30 stycznia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności art. 10 ust. 3 akapit drugi oraz art. 10 ust. 4 akapit pierwszy tej dyrektywy,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 (3) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu.

(2)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 określa wykaz miejsc i stacji kwarantanny zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich dla celów przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób.

(3)

Republika Czeska, Niemcy i Hiszpania przeprowadziły przegląd swoich zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny oraz przesłały Komisji ich zaktualizowany wykaz. Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny określony w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(4)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 318/2007 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

(2)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Dyrektywa ostanio zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17).

(3)  Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1278/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 20).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji, o których mowa w art. 6 ust. 1

KOD ISO kraju

Nazwa kraju

Numer zatwierdzenia miejsca lub stacji kwarantanny

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CY

CYPR

CB 0011

CY

CYPR

CB 0012

CY

CYPR

CB 0061

CY

CYPR

CB 0013

CY

CYPR

CB 0031

CZ

REPUBLIKA CZESKA

21750016

CZ

REPUBLIKA CZESKA

21750027

CZ

REPUBLIKA CZESKA

61750009

DE

NIEMCY

BB-1

DE

NIEMCY

BW-1

DE

NIEMCY

BY-1

DE

NIEMCY

BY-2

DE

NIEMCY

BY-3

DE

NIEMCY

BY-4

DE

NIEMCY

HE-1

DE

NIEMCY

HE-2

DE

NIEMCY

NI-1

DE

NIEMCY

NI-2

DE

NIEMCY

NI-3

DE

NIEMCY

NW-1

DE

NIEMCY

NW-2

DE

NIEMCY

NW-3

DE

NIEMCY

NW-4

DE

NIEMCY

NW-5

DE

NIEMCY

NW-6

DE

NIEMCY

NW-7

DE

NIEMCY

NW-8

DE

NIEMCY

RP-1

DE

NIEMCY

SN-1

DE

NIEMCY

SN-2

DE

NIEMCY

TH-1

DE

NIEMCY

TH-2

ES

HISZPANIA

ES/01/02/05

ES

HISZPANIA

ES/05/02/12

ES

HISZPANIA

ES/05/03/13

ES

HISZPANIA

ES/09/02/10

ES

HISZPANIA

ES/17/02/07

ES

HISZPANIA

ES/04/03/11

ES

HISZPANIA

ES/04/03/14

ES

HISZPANIA

ES/09/03/15

ES

HISZPANIA

ES/09/06/18

ES

HISZPANIA

ES/10/07/20

FR

FRANCJA

38.193.01

GR

GRECJA

GR.1

GR

GRECJA

GR.2

HU

WĘGRY

HU12MK001

IE

IRLANDIA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

WŁOCHY

003AL707

IT

WŁOCHY

305/B/743

IT

WŁOCHY

132BG603

IT

WŁOCHY

170BG601

IT

WŁOCHY

233BG601

IT

WŁOCHY

068CR003

IT

WŁOCHY

006FR601

IT

WŁOCHY

054LCO22

IT

WŁOCHY

I – 19/ME/01

IT

WŁOCHY

119RM013

IT

WŁOCHY

006TS139

IT

WŁOCHY

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIDERLANDY

NL-13000

NL

NIDERLANDY

NL-13001

NL

NIDERLANDY

NL-13002

NL

NIDERLANDY

NL-13003

NL

NIDERLANDY

NL-13004

NL

NIDERLANDY

NL-13005

NL

NIDERLANDY

NL-13006

NL

NIDERLANDY

NL-13007

NL

NIDERLANDY

NL-13008

NL

NIDERLANDY

NL-13009

NL

NIDERLANDY

NL-13010

PL

POLSKA

14084501

PT

PORTUGALIA

05.01/CQA

PT

PORTUGALIA

01.02/CQA

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

21/07/01

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

21/07/02”


DYREKTYWY

31.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/12


DYREKTYWA KOMISJI 2008/5/WE

z dnia 30 stycznia 2008 r.

dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (2), a w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie Rady 79/112/EWG (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana.

(2)

W celu zapewnienia konsumentom uzyskiwania odpowiednich informacji konieczne jest określenie obowiązkowego umieszczania na niektórych środkach spożywczych innych danych szczegółowych w uzupełnieniu do tych wymienionych w art. 3 dyrektywy 2000/13/WE.

(3)

Gazy opakowaniowe używane do pakowania niektórych środków spożywczych nie powinny być uważane za składniki w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/13/WE i dlatego nie powinny być umieszczane na wykazie składników na etykiecie.

(4)

Jednakże konsumenci powinni być informowani o użyciu takich gazów, w zakresie, w jakim informacja ta umożliwia im zrozumienie, dlaczego środek spożywczy, który zakupili, ma dłuższy okres przydatności do spożycia niż podobne produkty pakowane w inny sposób.

(5)

W celu przekazywania konsumentom odpowiedniej informacji, etykietowanie środków spożywczych, w skład których wchodzą słodziki, powinny zawierać szczegółowe informacje na ten temat.

(6)

Ponadto na etykietach środków spożywczych zawierających niektóre kategorie słodzików powinny być zamieszczane stosowne ostrzeżenia.

(7)

Ponadto niezbędne jest umieszczanie na etykietach informacji o obecności kwasu glicyryzynowego i jego soli amonowej w wyrobach i napojach. W przypadku wysokiej zawartości kwasu i jego soli amonowej w tych produktach konsumenci, w szczególności ci cierpiący na nadciśnienie, powinni być dodatkowo poinformowani, że należy unikać zbyt dużego spożycia. W celu zapewnienia należytego rozumienia tych informacji przez konsumentów należy użyć powszechnie znanego terminu „lukrecja”.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(9)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II, część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 dyrektywy 2000/13/WE, etykietowanie środków spożywczych wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy zawiera dodatkowe dane szczegółowe wymienione w tym załączniku.

Artykuł 2

Dyrektywa 94/54/WE, zmieniona dyrektywami wymienionymi w załączniku II, część A zostaje uchylona, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/68/WE (Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 11).

(2)  Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 3. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/52/WE (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 10).

(3)  Dz.U. L 300 z 23.11.1994, s. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/77/WE (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 76).

(4)  Zob. załącznik II, część A.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz środków spożywczych, których etykietowanie musi zawierać jedną lub więcej następujących informacji dodatkowych

Rodzaj lub kategoria środka spożywczego

Dane szczegółowe

Środki spożywcze, których trwałość została przedłużona w wyniku użycia gazów opakowaniowych dozwolonych zgodnie z dyrektywą Rady 89/107/EWG (1)

„Zapakowano w atmosferze ochronnej”

Środki spożywcze zawierające substancję słodzącą lub substancje słodzące dozwolone dyrektywą 94/35/WE

„z substancją(-ami) słodzącą(-ymi)”

Te dane szczegółowe towarzyszą nazwie, pod którą produkt jest sprzedawany, jak ustanowiono w art. 5 dyrektywy 2000/13/WE

Środki spożywcze zawierające zarówno dodany cukier lub cukry, jak i substancję słodzącą lub substancje słodzące dozwolone dyrektywą 94/35/WE

„z cukrem(-ami) i substancją(-ami) słodzącą(-ymi)”

Te dane szczegółowe towarzyszą nazwie, pod którą produkt jest sprzedawany, jak ustanowiono w art. 5 dyrektywy 2000/13/WE

Środki spożywcze zawierające aspartam

„zawiera źródło fenyloalaniny”

Środki spożywcze zawierające więcej niż 10 % dodanych poliolów

„nadmierne spożycie może działać przeczyszczająco”

Wyroby lub napoje zawierające kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową z powodu dodania substancji jako takiej(-ich), lub lukrecji Glycyrrhiza glabra o stężeniu 100 mg/kg, lub 100 mg/l, lub większym

Termin „zawiera lukrecję” dodaje się tuż po wykazie składników lub w nazwie, pod którą produkt jest sprzedawany. W razie braku wykazu składników dane szczegółowe umiejscawia się w pobliżu nazwy, pod którą produkt jest sprzedawany.

Wyroby zawierające kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową z powodu dodania substancji jako takiej(-ich), lub lukrecji Glycyrrhiza glabra o stężeniu 4 g/kg, lub większym

Następująca informacja musi być dodana po wykazie składników: „zawiera lukrecję – cierpiący na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia”. W razie braku wykazu składników dane szczegółowe umiejscawia się w pobliżu nazwy, pod którą produkt jest sprzedawany

Napoje zawierające kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową z powodu dodania substancji jako takiej(-ich), lub, lukrecji Glycyrrhiza glabra o stężeniu 50 mg/l lub, większym, lub 300 mg/l, lub większym w przypadku napojów zawierająch więcej niż 1,2 % alkoholu (2)

Następująca informacja musi być dodana po wykazie składników: „zawiera lukrecję – cierpiący na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia”. W razie braku wykazu składników dane szczegółowe umiejscawia się w pobliżu nazwy, pod którą produkt jest sprzedawany


(1)  Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 27.

(2)  Poziom ma zastosowanie do produktów gotowych do spożycia lub przygotowanych zgodnie z instrukcją wytwórcy.


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

(określone w art. 2)

Dyrektywa Komisji 94/54/WE

(Dz.U. L 300 z 23.11.1994, s. 14)

Dyrektywa Rady 96/21/WE

(Dz.U. L 88 z 5.4.1996, s. 5)

Dyrektywa Komisji 2004/77/WE

(Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 76)

CZĘŚĆ B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego

(określonych w art. 2)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

94/54/WE

30 czerwca 1995 r. (1)

96/21/WE

30 czerwca 1996 r. (2)

2004/77/WE

20 maja 2005 r. (3)


(1)  Zgodnie z art. 2 akapit pierwszy dyrektywy 94/54/WE:

„Państwa członkowskie, w miarę potrzeb, zmienią swoje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne do dnia 30 czerwca 1995 r. tak, aby:

zezwolić na handel produktami zgodnymi z niniejszą dyrektywą nie później niż w dniu 1 lipca 1995 r.,

zabronić handlu produktami niezgodnymi z niniejszą dyrektywą z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.; jednakże handel produktami wprowadzonymi na rynek lub etykietowanymi przed tą datą i niezgodnymi z niniejszą dyrektywą może być kontynuowany do czasu wyczerpania zapasów”.

(2)  Zgodnie z art. 2 akapit pierwszy dyrektywy 96/21/WE:

„Państwa członkowskie w razie potrzeby dokonują zmian w swoich przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych do dnia 1 lipca 1996 r., tak, aby:

umożliwić handel produktami, które odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 1 lipca 1996 r.,

od dnia 1 lipca 1997 r. zakazać handlu produktami, które nie spełniają wymagań niniejszej dyrektywy. Jednakże produkty wprowadzone do obrotu lub etykietowane przed tą datą, które nie spełniają wymagań niniejszej dyrektywy, mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów”.

(3)  Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2004/77/WE:

„1.   Państwa członkowskie dopuszczają wymianę handlową produktami zgodnymi z niniejszą dyrektywą najpóźniej od dnia 20 maja 2005 r.

2.   Państwa członkowskie zakazują wymiany handlowej produktami, które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą od dnia 20 maja 2006 r.

Jednakże zezwala się na obrót produktami nie zgodnymi z niniejszą dyrektywą, które zostały etykietowane przed dniem 20 maja 2006 r. do wyczerpania zapasów”.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Dyrektywa 94/54/WE

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Załącznik

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III


II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE

Rada

31.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/17


DECYZJA RADY

z dnia 22 stycznia 2008 r.

upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Jedynie teksty w języku niemieckim i polskim są autentyczne)

(2008/84/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismami zarejestrowanymi przez Sekretariat Generalny Komisji w dniach 22 października 2007 r. i 27 lipca 2007 r. Republika Federalna Niemiec i Rzeczpospolita Polska zwróciły się z wnioskami o upoważnienie do stosowania szczególnych środków podatkowych w odniesieniu do budowy i utrzymania niektórych mostów granicznych pomiędzy dwoma krajami.

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, pismem z dnia 24 października 2007 r., Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wnioskach złożonych przez Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską. Pismem z dnia 25 października 2007 r. Komisja powiadomiła Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosków.

(3)

Celem środka szczególnego jest, w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do budowy i utrzymania mostów granicznych, uznanie, że mosty te, a w przypadku robót budowlanych miejsce budowy, znajdują się całkowicie na terytorium jednego z państw członkowskich zgodnie z zawartą między nimi umową w sprawie podziału zakresu odpowiedzialności za budowę i utrzymanie tych mostów granicznych.

(4)

W przypadku braku środka szczególnego konieczne byłoby ustalenie w odniesieniu do każdej dostawy towarów lub świadczonej usługi lub każdego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy miejscem opodatkowania jest Republika Federalna Niemiec czy też Rzeczpospolita Polska. Prace na moście granicznym przeprowadzone na terytorium Niemiec podlegałyby niemieckiemu podatkowi VAT, natomiast prace przeprowadzone na terytorium Polski podlegałyby polskiemu podatkowi VAT.

(5)

Celem niniejszego odstępstwa jest zatem uproszczenie procedury pobierania podatku od budowy i utrzymania przedmiotowych mostów.

(6)

Odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na środki własne Wspólnoty pochodzące z podatku od wartości dodanej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, na warunkach określonych w art. 2 i 3, do stosowania środków stanowiących odstępstwo od dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do budowy oraz późniejszego utrzymania jednego mostu granicznego na Odrze (Oder) i jednego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße), oraz utrzymania dwóch istniejących mostów granicznych na Odrze (Oder) i dziewięciu istniejących mostów granicznych na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße), które to mosty położone są częściowo na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, a częściowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych mostów zawiera załącznik do niniejszej decyzji. Upoważnienie to stosuje się również do dodatkowych mostów objętych zakresem stosowania umowy zawartej w formie wymiany not dyplomatycznych między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską w sprawie podziału zakresu odpowiedzialności za budowę i utrzymanie mostów granicznych.

Artykuł 2

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE mosty graniczne, za których budowę i utrzymanie odpowiada Republika Federalna Niemiec, oraz mosty graniczne, za których utrzymanie odpowiada wyłącznie Republika Federalna Niemiec, oraz, w stosownych przypadkach, miejsce budowy, jeżeli znajduje się ono na terytorium Polski, uważa się za część terytorium Niemiec do celów dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do budowy lub utrzymania tych mostów.

Artykuł 3

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE mosty graniczne, za których budowę i utrzymanie odpowiada Rzeczpospolita Polska, oraz mosty graniczne, za których utrzymanie odpowiada wyłącznie Rzeczpospolita Polska, oraz, w stosownych przypadkach, miejsce budowy, jeżeli znajduje się ono na terytorium Niemiec, uważa się za część terytorium Polski do celów dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do budowy lub utrzymania tych mostów.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec oraz do Rzeczpospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/75/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

Mosty, o których mowa w art. 1:

1.

Republika Federalna Niemiec odpowiada za budowę poniższego mostu granicznego:

a)

most graniczny na Odrze (Oder) między miejscowościami Frankfurt (n. Odrą) i Kunowice w punkcie 580,640.

2.

Rzeczpospolita Polska odpowiada za budowę poniższego mostu granicznego:

a)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Horka i Węgliniec w punkcie 130,470.

3.

Republika Federalna Niemiec odpowiada za utrzymanie następujących mostów granicznych:

a)

most graniczny na Odrze (Oder) między miejscowościami Neurüdnitz i Siekierki w punkcie 653,903;

b)

most graniczny na Odrze (Oder) między miejscowościami Küstrin Kietz i Kostrzyn n. Odrą w punkcie 615,102;

c)

most graniczny na Odrze (Oder) między miejscowościami Frankfurt (n. Odrą) i Kunowice w punkcie 580,640;

d)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Hagenwerder i Ręczyn w punkcie 169,611;

e)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Hirschfelde i Trzciniec Zgorzelecki w punkcie 186,281.

4.

Rzeczpospolita Polska odpowiada za utrzymanie następujących mostów granicznych:

a)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Guben i Gubin w punkcie 13,375;

b)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Guben i Gubinek w punkcie 17,625;

c)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Forst i Tuplice w punkcie 51,935;

d)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Bad Muskau i Łęknica w punkcie 80,530;

e)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Horka i Węgliniec w punkcie 130,470;

f)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Görlitz i Zgorzelec w punkcie 153,885;

g)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Krzewina Zgorzelecka i Trzciniec Zgorzelecki w punkcie 184,220;

h)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Krzewina Zgorzelecka i Trzciniec Zgorzelecki w punkcie 184,780.


31.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/20


DECYZJA RADY

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Hiszpanii

(2008/85/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

Dwa stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w następstwie rezygnacji José Maríi MUÑOY GANUZY oraz Javiera MORALESA FEBLESA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się następujące osoby zastępcami członków Komitetu Regionów na okres pozostały do końca kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2010 r.:

Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco,

oraz

Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.


Komisja

31.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/21


DECYZJA NR 1/2008 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO UMOWĄ MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI

z 15 stycznia 2008 r.

dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

(2008/86/WE)

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa ta weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r.

(2)

Załącznik 4 ma na celu ułatwienie handlu roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami podlegającymi środkom w zakresie ochrony zdrowia roślin pomiędzy Stronami. Załącznik ten jest uzupełniony szeregiem dodatków, o których mowa we wspólnej deklaracji w sprawie wdrożenia załącznika 4 do Umowy (z wyjątkiem dodatku 5, który został przyjęty w chwili zawarcia Umowy).

(3)

Dodatki do załącznika 4 zostały odpowiednio zastąpione decyzją nr 1/2004 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa załączoną do decyzji Komisji 2004/278/WE (1) i decyzją 2/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa (2).

(4)

Od momentu wejścia w życie wspomnianych wyżej decyzji przepisy prawne Stron dotyczące zdrowia roślin uległy zmianie w dziedzinach objętych Umową.

(5)

Po rozszerzeniu Wspólnoty oraz wprowadzeniu zmian do istniejącego wykazu organów odpowiedzialnych za wydawanie „paszportu” roślin wykaz ten należy uzupełnić.

(6)

W związku z tym należy zmienić dodatki 1, 2, 3 i 4 do załącznika 4 w celu uwzględnienia różnych zmian,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zastępuje się dodatki 1–4 do załącznika 4 do Umowy tekstami załączonymi do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 lutego 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Przewodniczący Delegacji Wspólnoty

Paul van GELDORP

Przewodniczący Delegacji Szwajcarii

Krisztina BENDE

Sekretarz Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 31.

(2)  Dz.U. L 78 z 24.3.2005, str. 50.


DODATEK 1

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY

A.   Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzące z terytorium którejkolwiek ze stron, w odniesieniu do których obie strony mają podobne przepisy prawne, prowadzące do osiągnięcia równoważnych wyników i uznania paszportów roślin

1.   ROŚLINY I PRODUKTY ROŚLINNE

1.1.   Rośliny do sadzenia, z wyłączeniem nasion

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., z wyłączeniem Prunus laurocerasus L. oraz Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., z wyłączeniem Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.   Rośliny z wyłączeniem owoców lub nasion, lecz włączając żywy pyłek kwiatowy do zapylania

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.   Rośliny z gatunków rozłogowych i bulwowych do sadzenia

Solanum L. i jego mieszańce

1.4.   Rośliny z wyłączeniem owoców

Vitis L.

1.5.   Drewno, które całkowicie lub częściowo zachowało naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez, lub które występuje w postaci wiórów, kawałków, trocin, drewna odpadowego lub ścinków drewnianych

a)

jeżeli zostało uzyskane, w całości lub w części z Platanus L., włącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni

oraz

b)

jeżeli jest zgodne z jednym z opisów znajdujących się w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1)

Kod CN

Opis

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

4401 22 00

Drewno liściaste w postaci wiórków lub kawałków

ex 4401 30 90

Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), nawet aglomerowane w kłody brykiety, granulki lub w podobne formy

4403 10 00

Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone krezolem lub innymi środkami konserwującymi, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

ex 4403 99

Drewno drzew liściastych (inne niż drewno drzew tropikalnych określonych w uwadze do podpozycji 1 w rozdziale 44 lub innych drzew tropikalnych, dębowych (Quercus spp.) lub bukowych (Fagus spp.)), nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4404 20 00

Żerdzie rozszczepione z drzew liściastych: pale i paliki z drewna zaostrzone, ale nieprzecięte wzdłużnie

ex 4407 99

Drewno drzew liściastych (inne niż drewno drzew tropikalnych określonych w uwadze 1 do podpozycji 1 w rozdziale 44 lub innych drzew tropikalnych, dębowych (Quercus spp.) lub bukowych (Fagus spp.)), skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

2.   ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY PRODUKOWANE PRZEZ PRODUCENTÓW UPOWAŻNIONYCH DO PRODUKCJI NA SPRZEDAŻ OSOBOM ZAJMUJĄCYM SIĘ ZAWODOWO PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ, INNE NIŻ ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I PRZEDMIOTY PRZYGOTOWYWANE I GOTOWE DO SPRZEDAŻY KOŃCOWEMU KONSUMENTOWI, I W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH GWARANTUJE SIĘ, ŻE ICH PRODUKCJA JEST WYRAŹNIE ODDZIELONA OD INNYCH PRODUKTÓW

2.1.   Rośliny do sadzenia, z wyłączeniem nasion

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. i jego mieszańce

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: wszystkie odmiany mieszańców z Nowej Gwinei

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

inne rośliny gatunków trawiastych, inne niż rośliny z rodziny Gramineae, bulwy, podziemne łodygi bulwiaste, kłącza i cebulki.

2.2.   Rośliny do sadzenia, z wyłączeniem nasion

Solanaceae, inne niż te, o których mowa w pozycji 1.3.

2.3.   Rośliny ukorzenione lub rośliny z dołączonym lub skojarzonym podłożem uprawnym

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.   Nasiona lub bulwy do sadzenia

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.   Rośliny do sadzenia

Allium porrum L.

2.6.   Bulwy lub bulwiaste kłącza do sadzenia

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: zminiaturyzowane odmiany i ich mieszańce, takie jak G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. i G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzące spoza terytoriów Stron, wobec których przepisy obydwu Stron dotyczące zdrowia roślin związane z przywozem prowadzą do równoważnych skutków i które mogą być przedmiotem handlu pomiędzy Stronami wraz z paszportem roślin, jeśli zostały one wymienione w części A niniejszego dodatku lub swobodnego handlu, jeśli nie zostały w nim wymienione

1.   BEZ USZCZERBKU DLA ROŚLIN WYMIENIONYCH W CZĘŚCI C NINIEJSZEGO DODATKU WSZYSTKIE ROŚLINY PRZEZNACZONE DO SADZENIA, Z WYŁĄCZENIEM NASION

2.   NASIONA

2.1.   Nasiona pochodzące z Argentyny, Australii, Boliwii, Chile, Nowej Zelandii lub Urugwaju

Cruciferae

Gramineae z wyłączeniem Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.   Nasiona niepochodzące z terytoriów jednej ze Stron

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.   Nasiona pochodzące z Afganistanu, Indii, Iranu, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu, Afryki Południowej lub Stanów Zjednoczonych

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   CZĘŚCI ROŚLIN, Z WYŁĄCZENIEM OWOCÓW LUB NASION

Acer saccharum Marsh., pochodzące z USA i Kanady

Apium graveolens L. (warzywa liściaste)

Aster spp. pochodzące z krajów pozaeuropejskich (kwiaty cięte)

Camellia sp.

Conifers (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich (kwiaty cięte)

Gypsophila L.

Hypericum L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich (kwiaty cięte)

Lisianthus L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich (kwiaty cięte)

Ocimum L. (warzywa liściaste)

Orchidaceae (kwiaty cięte)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Rhododendron spp., z wyłączeniem Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich (kwiaty cięte)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich (kwiaty cięte)

Viburnum spp.

4.   OWOCE

Annona L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Cydonia L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Diospyros L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Malus Mill., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Mangifera L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Momordica L.

Passiflora L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Prunus L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Psidium L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Pyrus L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Ribes L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

Vaccinium L., pochodzące z krajów pozaeuropejskich

5.   BULWY POZA BULWAMI DO SADZENIA

Solanum tuberosum L.

6.   DREWNO, KTÓRE CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO ZACHOWAŁO NATURALNIE ZAOKRĄGLONĄ POWIERZCHNIĘ, Z KORĄ LUB BEZ, LUB KTÓRE WYSTĘPUJE W POSTACI WIÓRÓW, KAWAŁKÓW, TROCIN, DREWNA ODPADOWEGO LUB ŚCINKÓW DREWNIANYCH

a)

jeżeli zostało uzyskane, w całości lub w części z drzew jednego z następujących rzędów, rodzajów lub gatunków, z wyjątkiem drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów i podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i pozostałych palet załadunkowych obecnie używanych do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna surowego o grubości nieprzekraczającej 6 mm, oraz drewna przetworzonego uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji, pochodzące spoza terytoriów Stron:

Quercus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA, z wyjątkiem drewna, które jest zgodne z jednym z opisów objętych kodem CN 4416 00 00, o którym mowa w lit. b) oraz, jeżeli istnieją dowody, że drewno to zostało wyprodukowane lub przetworzone przy użyciu obróbki termicznej w celu osiągnięcia przez 20 min. minimalnej temperatury 176 °C,

Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA lub Armenii,

Populus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z krajów kontynentu amerykańskiego,

Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA i Kanady,

Conifers (Coniferales), łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z krajów pozaeuropejskich, Kazachstanu, Rosji i Turcji,

oraz

b)

zgodne z jednym z opisów znajdujących się w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Kod CN

Opis

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

4401 21 00

Drewno z drzew iglastych w postaci zrębków lub zrzynów

4401 22 00

Drewno liściaste w postaci wiórków lub kawałków

4401 30 10

Trociny

ex 4401 30 90

Pozostałe drewno odpadowe i ścinki drewniane nie aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy

4403 10 00

Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone krezolem lub innymi środkami konserwującymi, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

4403 20

Drewno surowe z drzew iglastych, inne niż malowane, bejcowane, nasycone krezolem lub innymi środkami konserwującymi, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

4403 91

Drewno dębowe (Quercus spp.) surowe, inne niż malowane, bejcowane, nasycone krezolem lub innymi środkami konserwującymi, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

ex 4403 99

Drewno drzew liściastych (inne niż drewno drzew tropikalnych określonych w uwadze do podpozycji 1 w rozdziale 44 lub innych drzew tropikalnych, dębowych (Quercus spp.) lub bukowych (Fagus spp.)), nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4404

Żerdzie rozszczepione: pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna

4407 10

Drewno drzew iglastych, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4407 91

Drewno dębowe (Quercus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

ex 4407 99

Drewno liściaste (inne niż drewno drzew tropikalnych określonych w uwadze 1 do podpozycji 1 w rozdziale 44 lub innych drzew tropikalnych, dębowych (Quercus spp.) lub bukowych (Fagus spp.)), skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna, palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna, nadstawki do palet płaskich, z drewna

4416 00 00

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie lub ich części, z drewna, włącznie z klepkami

9406 00 20

Budynki prefabrykowane, z drewna

c)

Drewniane materiały opakowaniowe w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębny i podobne opakowania, palety, palety skrzyniowe i pozostałe palety załadunkowe obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna surowego o grubości nieprzekraczającej 6 mm, oraz drewno przetworzone uzyskane przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji,

drewno stosowane do unieruchomienia lub zabezpieczenia ładunków niedrewnianych, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, z wyjątkiem drewna surowego o grubości nieprzekraczającej 6 mm oraz drewno przetworzone uzyskane przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji.

7.   ZIEMIA I PODŁOŻE UPRAWNE

a)

Ziemia i podłoże uprawne jako takie, składające się w całości lub części z ziemi lub stałych substancji organicznych, takich jak części roślin, próchnica wraz z torfem lub korą, inne niż te składające się całkowicie z torfu;

b)

Ziemia i podłoże uprawne, dołączone lub związane z roślinami, składające się w całości lub części z materiałów określonych w lit. a) lub składające się częściowo z jakichkolwiek substancji nieorganicznych mających na celu podtrzymywanie żywotności roślin, pochodzące z:

Turcji,

Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,

krajów pozaeuropejskich, z wyjątkiem Algierii, Egiptu, Izraela, Libii, Maroka, Tunezji.

8.   ODSEPAROWANA KORA

drzew iglastych (Coniferales) pochodzących z krajów pozaeuropejskich

9.   ZBOŻA NASTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW POCHODZĄCE Z AFGANISTANU, INDII, IRANU, IRAKU, MEKSYKU, NEPALU, PAKISTANU, AFRYKI POŁUDNIOWEJ LUB STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzące z terytorium jednej ze Stron, wobec których Strony nie posiadają podobnego prawodawstwa i nie uznają paszportów roślin

1.   ROŚLINY I PRODUKTY ROŚLINNE PRZYWOŻONE ZE SZWAJCARII, KTÓRYM MUSI TOWARZYSZYĆ ŚWIADECTWO ZDROWIA ROŚLIN PRZY ICH PRZYWOZIE PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE WSPÓLNOTY

1.1.   Rośliny do sadzenia, z wyłączeniem nasion

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, z wyłączeniem Phoenix spp. pochodzących z Algierii lub Maroka

1.2.   Części roślin, z wyłączeniem owoców lub nasion

Phoenix spp.

1.3.   Nasiona

Oryza spp.

1.4.   Owoce

Citrus L. i jej mieszańce

Fortunella Swingle i jej mieszańce

Poncirus Raf. i jej mieszańce

2.   ROŚLINY I PRODUKTY ROŚLINNE PRZYWOŻONE Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO WSPÓLNOTY, KTÓRYM MUSI TOWARZYSZYĆ ŚWIADECTWO ZDROWIA ROŚLIN PRZY ICH PRZYWOZIE DO SZWAJCARII

3.   ROŚLINY I PRODUKTY ROŚLINNE PRZYWOŻONE ZE SZWAJCARII, KTÓRYCH PRZYWÓZ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY JEST ZABRONIONY

3.1.   Rośliny, z wyłączeniem nasion lub owoców

Citrus L. i jej mieszańce

Fortunella Swingle i jej mieszańce

Phoenix spp. pochodzące z Algierii lub Maroka

Poncirus Raf. i jego mieszańce

4.   ROŚLINY I PRODUKTY ROŚLINNE PRZYWOŻONE Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY, KTÓRYCH PRZYWÓZ DO SZWAJCARII JEST ZABRONIONY

4.1.   Rośliny

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1352/2007 (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, str. 3).


DODATEK 2

PRAWODAWSTWO

Przepisy Wspólnoty Europejskiej

Dyrektywa Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego

Dyrektywa Rady 69/465/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego

Dyrektywa Rady 74/647/EWG z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie zwalczania zwójek występujących na goździku

Decyzja Komisji 91/261/EWG z dnia 2 maja 1991 r. uznająca Australię za państwo wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Winsl. et al.

Dyrektywa Komisji 92/70/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca szczegółowe zasady przeprowadzania badań do celów uznania stref chronionych we Wspólnocie

Dyrektywa Komisji 92/90/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. ustanawiająca obowiązki, jakim podlegają producenci i importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych oraz ustanawiająca szczegóły ich rejestracji

Dyrektywa Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiająca stopień normalizacji w odniesieniu do paszportów roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiająca szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich paszportów roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich wymiany, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/17/WE

Decyzja Komisji 93/359/EWG z dnia 28 maja 1993 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 77/93/EWG w odniesieniu do drewna Thuja L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Decyzja Komisji 93/360/EWG z dnia 28 maja 1993 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 77/93/EWG w odniesieniu do drewna uzyskanego z drzewa Thuja L., pochodzącego z Kanady

Decyzja Komisji 93/365/EWG z dnia 2 czerwca 1993 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 77/93/EWG w odniesieniu do drewna iglastego poddanego obróbce cieplnej, pochodzącego z Kanady, oraz ustanawiająca szczegóły systemu wskaźników mającego zastosowanie do drewna poddanego obróbce cieplnej

Decyzja Komisji 93/422/EWG z dnia 22 czerwca 1993 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 77/93/EWG w odniesieniu do drewna iglastego suszonego w suszarni, pochodzącego z Kanady oraz ustanawiająca szczegóły systemu wskaźników mającego zastosowanie do drewna suszonego w suszarni

Decyzja Komisji 93/423/EWG z dnia 22 czerwca 1993 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 77/93/EWG w odniesieniu do drewna iglastego suszonego w suszarni, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz ustanawiająca szczegóły systemu wskaźników mającego zastosowanie do drewna suszonego w suszarni

Dyrektywa Komisji 93/50/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. określająca niektóre rośliny niewymienione w załączniku V część A do dyrektywy Rady 77/93/EWG, których producenci, magazyny lub centra wysyłkowe w strefach produkcji takich roślin, muszą być wpisani do rejestru urzędowego

Dyrektywa Komisji 93/51/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. ustanawiająca zasady przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez strefę chronioną oraz przemieszczania takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze strefy chronionej oraz przemieszczanych w jej obrębie

Dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/56/WE

Dyrektywa Komisji 94/3/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. ustanawiająca procedurę powiadamiania o przejęciu przesyłki lub organizmu szkodliwego z państw trzecich i przedstawiających bezpośrednie zagrożenie fitosanitarne

Dyrektywa Komisji 95/44/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 77/93/EWG mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin, ostatnio zmieniona dyrektywą 97/46/WE z dnia 25 lipca 1997 r.

Dyrektywa Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r. ustanawiająca minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich

Dyrektywa Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli Ralstonia solanacearum (Smith), Yabuuchi i wsp., ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/63/WE

Decyzja Komisji 98/109/WE z dnia 2 lutego 1998 r. upoważniająca państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciw rozprzestrzenianiu się Thrips palmi Karny w odniesieniu do Tajlandii

Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko wprowadzeniu do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przeciwko ich rozprzestrzenianiu we Wspólnocie, ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/35/WE

Decyzja Komisji 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov., ostatnio zmieniona decyzją 2004/426/WE

Decyzja Komisji 2002/499/WE z dnia 26 czerwca 2002 r. upoważniająca do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarłowaciałych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., pochodzących z Republiki Korei, ostatnio zmieniona decyzją 2005/775/WE

Decyzja Komisji 2002/887/WE z dnia 8 listopada 2002 r. upoważniająca do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii, ostatnio zmieniona decyzją 2006/915/WE

Decyzja Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte, ostatnio zmieniona decyzją 2006/564/WE

Decyzja Komisji 2004/4/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. upoważniająca państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu, ostatnio zmieniona decyzją 2006/749/WE

Decyzja Komisji 2004/200/WE z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie środków w celu zapobieżenia wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wirusa mozaiki pepino

Dyrektywa Komisji 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określająca wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE

Decyzja Komisji 2005/51/WE z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia

Decyzja Komisji 2005/359/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/750/WE

Decyzja Komisji 2005/649/WE z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby

Decyzja Komisji 2005/850/WE z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady

Decyzja Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje

Decyzja Komisji 2006/464/WE z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Decyzja Komisji 2006/473/WE z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych)

Dyrektywa Rady 2006/91/WE z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana)

Decyzja Komisji 2006/916/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Przepisy szwajcarskie

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ochrony roślin (RO 2001 1191), ostatnio zmienione w dniu 16 maja 2007 r. (RO 2007 2369)

Rozporządzenie DFE z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie roślin zabronionych (RO 2002 1098)

Rozporządzenie OFAG z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie tymczasowych środków dotyczących ochrony roślin (RO 2004 1599)


DODATEK 3

ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA WYDAWANIE PASZPORTÓW ROŚLIN

Wspólnota Europejska

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter „Gramada”

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 „Komlushka nizina” Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 „Sofroni Vrachanski” Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 „Мagistralna” Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 „Тargovska” Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 „Kethudov” Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 „Kliment Ohridski” Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 „Demokracia” Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 „Vasil Levsky” Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 „Brezovsko shose” Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 „Ivan Vedar” Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 „Raina Kandeva” Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 „Plovdivska” Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Organ centralny:

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Punkty Kontroli Granicznej (PKG)

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Okręgowe jednostki fitosanitarne

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Organ centralny:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Poświadczony materiał nasadzeniowy:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Chmiel:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Importowane rośliny i produkty roślinne:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

SWITZERLAND

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


DODATEK 4

STREFY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4, I SZCZEGÓLNE WYMOGI ZWIĄZANE Z NIMI

Strefy, o których mowa w art. 4, i szczególne wymogi związane z nimi, które obie Strony muszą spełniać, są określone w niżej wymienionych odnośnych przepisach prawnych i administracyjnych obu Stron.

Przepisy Wspólnoty Europejskiej

Dyrektywa Komisji 2001/32/WE z dnia 8 maja 2001 r. uznająca chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylająca dyrektywę 92/76/EWG, ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/36/WE

Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko wprowadzeniu do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przeciwko ich rozprzestrzenianiu we Wspólnocie, ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/35/WE

Przepisy szwajcarskie

Część B załącznika 4 do rozporządzenia z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ochrony roślin (RO 2001 1191), ostatnio zmienionego w dniu 16 maja 2007 r. (RO 2007 2369)